/NDIGCZAS001737_1937_150a_0001.djvu

			ROk XX. 


Dplala poc%lowtJ uls:aolUJ vofdwRq. 
Krak6w, wtorek 1 czerwca 1937 


1\'. 


... 


Nr. 150.8 : '. 


WYDANIE WIECZORNE 


,Wszelkie ko
unłkat1 należy Dadsyła
 wprost do .dminlstracJi. 
'R
kopis6w redakcja nie zWraca. 
. Za. in
erat,. redakcja nie odpowiada. . _ 
='_ -._ 


 
(t
ąei f pYe1t'1m eraty uwidocznione na ostatnIeJ stronie. 


Adrea redakcji I administracji: Kr.k6w, uL Orzeszkowej 'I. 
T,lefoD Nr. 102-79. TelefoD redaktora naczeltlego ,Nr. 13ą.S9. 
Konto czekowe P.K.O. w'Ki'akowie 400.630. . 
aedaktor naczelny przyjmujll od godz. 12..ej du ] 
ej w południe. 


Jolf Nltm(u zbombordowoll 
.. ;
 . .. 
śplQ(Q lodoośl (uwlloQ Almtrll 
... . 
__ . H . . ". .., 
 


l.Sl
ecjalna służba inJarmac, "Naw! Dziennika"J 
Walencja 1. 6. r(R) Korespondent Reufe.. ! ' bitych I rannych. . 
r . & donosi o wrażeniac . h naocznych świadków Korespondent donosi, że bombardowanie 
bombardowania AImerii. . miasta zastało większość mieszkańców jesz- 
__' .... MIasto spętkDo noc osta,tnią w ciem- cze we śnie. Katedra i kościół św. Sebastia 
ności. na zostały poważnie uszkodzone.. 
.Gazownia 'i elektrownia, jak również wodo. L · h 
ciągle i . telefOJ;lY były unieruchomione. Do- 79 zaultyc . 
kła
e obliczenie, ofiar bo
ba
d'owania 
ie i 144 rannych 

 

e mogło .byc ..przeprowadZone, UUlJn . . 
nie' zostaną ukończone prace przy rozkopy- Barcelona 1. 6. (R) Radio Barcelona og. 
wamu zburzonych domów. Sądzą powszech- łasza, iż w w,yniku ostatniego bombardo- 
nie, iż wania miasta Almeria, 79 osób zostało za.- 
pocI gruzami znajduje. się. wielu .z&- . bi
ych a 144 rannych. 


Stanowisko rządu w Walencji 


Walencja 1. 6. 
(zr Rząd hiszpański za j - 1 1, pancernik' "Peutschland" nie miał pra- 
muje następujące stanowisko wobec ostat- wa przebywać w. porcie Ibiza, nie należą- 
nich wydarzeń: cym do niemieckiej strefy kontrolnej, a bę- 


. .. . 


dącym osrodkiem aziałan wojennycn pow- 
stańców. Obecność ;,Deutschland" w obrę" 
bie hiszpańskich wód te;rytoria1nych . jes.t 
równoznaczna z udzieleniem -pomocy pow- 
stańcom. 
2. Pierwszy strzał w str
nę samolotów 
rządowych został oddany Z pokładu' uDe':l
. 
sch1and;' . 
.... .. 
3. Z_baroowanie AImerii oznacza, pod- 
jęcie akcji wojennej, gdyż podczas akcji tej 
zginęło wiele osób cywilnych.. 
. . . 
Paryż 1. 6. (Ar Korespondent Havasa do 
nosi z Walencji, iż premier Negrin, zapyta
 
ny, czy Hiszpania zamierza żądać interwen... 
cji wojskowej od sygnatariuszy paktu Li;i 
Narodów w związku z bombardowaniem Al 
merii, odpowiedział: . zażądaliśmy zwołania, 
Rady Ligi Narodów w celu wyświetlenia. fak 
tów. 


OuplOmo(jo bruruJslfo Ilroo(oSIfO, 
. ., ., J ; 
uSilo,il zabie g 'a. D zlokalizo\vaniB konlliktu 

. . ... . .' . - : 
:tóndyn, 1. 6. .(C) Wiadomość o zbombardo- państw, zmierzające do zapobieżenia rozszerze.. zumiał się z rządem amerykańskim, niemniej 
waniu miasta hiszpańskiego Almeria przez nie- niu się konfliktu. Jak słychać, możliwość blo- zaniepokojonym rozwojenl wypadków 'v Hisz. 
,miecki pancernik "AdmiraI Scheer' i cztery kady Hiszpanii ptzez połączone floty angielską panii. Według wiadomości z Waszyntgonu, mi. 
ko.ntJ:torpedovlce wywołała przygnębiające i francuską była również braną pod uwagę i llister spraw zagran. Cordel. Hullwrócił 
,vrażenie 'v Londynie i obawy, że incyd
l1t ten co ,vi
cej, adluiralicje obu państw wydały him pospiesznie i przyjął anlbasadorów angiel. 
może dopr.owadzić do znacznego pogorszenia na wszelki wypadek instrukcje dla wszystkich skiego i francuskiego. \ 
sytuacji międzynarodowej. 'I'utejsze sfery ofi- jednostek bojowych pozosta\vania w stanie \Vedług opnii tutejszych kół dyploluatycz. 
cjalne nie ukrywają swego ubolewania z po- nieustannego pogotowia. nych dalsze decyzje angielsko-francuskie'" będł 
wodu porywczej akcji Nieluiec, zwracając u- Ró\vnocześnie za pośrednictwem swego aro- w pe\vnym stopniu zależne od stano\viska rzą' 
wgę, 
e Anglia nie stosowała żadnych rel,resyj, basadora w Wszyngtonie l.ząd angielski poro- du Stanów Zjednoczonycb. 
gdy jednostki jej floty były atako w ane przez' -. 
lotnictwo hiszpańskie. 
Min Eden wezwał do siebie charge d'affaires 
Diemieckiego \V ornlana, by mu zakomuniko- 
JVać, iż rząd angielski ma nadzieję, iż Niemcy 
wstrzymają się od wszelkiej akcji, która mo- 
lłaby pogorszyć poważną sytuhcję międzyna- 
rodową. l\finister Eden przyjął również amba- 
sadora włoskiego Grandiego J :wobeą ktprego 

raził podobne nadzieje. 
Powszechne zainteresowanie kół politycz- 
nych budzą narady ministra Edena z alubasa- 
dorem franc. 
orbin. podczas których prze- 
dy
ut9
anQ 
,v
..ptlUdij-ę 
ąr


ę-nią,._ 
bu 
'. ..- ',. - - .,.. -' ',- ....-- . 


Gzy Siany Zjednoczone zarBaguią 
na wypadki \II Almeriil 


Waszyngton 1. 6.(R) Ambasador msz.. , rykańskiego. Ambasador nędzle pragn.ą! 
pański, k

rego ostat.nie wypadki zastały w zbadać, c
y Stany .Zjednoczon
 
imo, iż 
1ie 
San E1ranClSCo, odleciał samolotem do Wa- są cżłonkIem komItetu londynsklego, a Jed 
szyngtonu, gdzie ma się spotkać z sekreta- nak zawsze utrzymywały linię przeciwinter
 
rzem stanu Hullem. W kołach hiszpańskich wencyjnej polityki, po wypadkach w Alme 
przypuszczają, że ambasador de Lostios in- ria gotowe byłyby zmienić swe stanowisko. 
.fQrmować się będzie o stanowisku.r
du am e -
		

/NDIGCZAS001737_1937_150a_0002.djvu

			:I 


"NOWY DZIEN'NIK" poniedziałc:k 31 maja WIECZORNE, wtorek l czerwca; 1937 rok1Ll 
I 


("",,:,",,,,; 


poósfwowtl!O I spOltc:zntl!O 
domaga siq odpllliBdzi w wyroku sądu 
Plowa OSKarżycłlla pubUcznllO Ul proclslB ucz,slnlkó\V napadu na PlyśllnlcB 


KRAKÓW, 1 czerwca. cZlnego? . ciW1k'.o narasta,niu WlPływów w ]:.yr,)towo-k
mu- 
Proces myślenicki' wszedł w stadium konco- Dlacz,eg.o właśnie ci .stać się utie li pr
y
z
 ną n-i.s-ty,c1mych? . 
WE" Po niesamowitym występie ostatniego ws.trzą-su tak bardzo niepożąd:a,nego : talk niepo- . Na wSzys,tki,e te pytania je.dna paść in'ru;i o'd- 
śuiadka i prowodyra dzisiejszych oskarżonych mie,rnie sz.kodliwc
o - zwła,sz,c.Gą dz
ś, 
,dy na p,owied,ź. Odpowi-eai tę dyktuj
 nie tyn
J lite- 
inż. Adama Doboszyńskiego, trybunał załatwlł kaz powi'nno.ści obywateltsiIciej stre61-'czać 
;ę wi- .ra pogwałooneg;o prawal
 ale i pUtleptaną' idea 
odmownie wszystkie zgłoszone przez obronę n
e we WlSlpólnym wysiłku, zmier
ającym do zje- },a.du państwowego i sp'ołeczne

1 tej po ,1waJi- 
unioski . i . zamknął przeu'ód sądowy. dnocieilia eH społ,ecżDych'? . .ny . granitowe
o g!JIl:łchu nasz,ej państwo wofci. 
Dzisiejsza rozprawa rozpoczęła się z pewnym DltiJczego wlaśnie ci, kt6rzy nlołgI:by by
 od-Główny winowaj:ca inż. Dobi)t
yńSlki, /iurow- 
()p,óźnieniem. Proces rozpocz,qł si
 dopiero o 'frutką ,przeciw mro.dniczym, podziemnym wpły ElZ:ą obciążony odpo,wie,d.zia'lno,śfJ\ą.; rrz.ed.' J.u:Jym 
godz. 11-tej przedpołudniem. . wam. komUDLzm'U., taranem p.rzetiwko n.arasta- eta'nie sądem. Brzemię jeg.o winy 
. ła
IQdzi 
W związku z przemówieniami stron za p ełnił y ją.cej fali wYWll'ooowej deetl'Ulkcii';.lol miO
 !poniekąd kontury i zmni
i
iZa gattlnk
wy 
O.dpowiedź p.rzywołać musi c.ień rf
Z6'nuty Dad oięiar Z'hrodiDiczego wYSitą'pienia oskarżouych., 
si,: z powrotem lau;y praso1;-Ve, miej3ca dla pu- .-g1owami o8:ka i rżonych. cień, któ r:łr rzu
ił n'>! nich :nie mniej nie mo
na ani na cln.dl
 z8rpollr.&ieć 
bliczności są znacznie silniei. obsadzone. niż do- . brzemię :ioo winy . o !pełni o.dp'owiedZli.aJno,ściwBZY;
lki(h tycb, któ 
t'ychcza3. Najcięis:zy bowie'm :i naj.do,tkliw8'ZY zarzut 
p.a. ilZY z całą.' świad:o!lDbmr
jń6kie 
i) ciel publiczny 
harkteryzuje działalność o- d'Iiolgą, u:kaZlUjącą w dali kraty ,
ię2'.ienia. ,
o i je'
o towarzys'zy, cha,rakJtęryz.uje obEi,zernie 
skarżonych i rozprawia się z gloryfikowaniem . SzliIśmy .pod p,rzymUSeIn. mó-:
"
 ,"i
Iu oB,kar- działal,ność 
'ZY1stkich osakmo'nv rh i . omawia 
bandyckiej napaści, domagając się ukarania żo.nyc-h --=- i głdrhy
my wie.d
eIi, i.c się ta'k &t'a. pra'wne kwatliif
kacj.e p'os'zczególnyoo. J;,rze- 
.i-':fnnY..ch. Mowę prokuratora, 'WYsłuchaną ze. nie ,- bylibY'Śn:ty Bię niewątpli'wie cofnęli. 8ItęlP
tw. _'.. I 
zrozlimiałym żainteresowaniem, podajemy p.o.. A BzJi w 0W81r tym , karnym BZer(',gu, p':zery- Zb1i
am -się do kresu mego\\'ywo'du 
 koń- 
niżej w obszernvm skrócie: " wając komunika-CY'jrne 'p rz,ewold y, Je.m.olu.iąe po- czy prokrurratOtr. 
". ol. ..... "':1 I ': @te,runeik., ubezwładniając po,l,i

a:I!tów. p;.r.abiąc Nieumotywow.ane jaką.kolwiek l l agicmą prze- 
.:;,; \ . broń, D[iSZCZ.ą1c mienie eta'rosły ;, ohywateli, szli sl.auką cofn.lęcie się oskarżonych' na .

r
 \\' ie., 

"'':.:..,':
 ',Proces 49 uczeBtniJków. W'-ytl1r3wY Do1).)
zyn

 z ka:r
binanll. .
 ręku p'rz,eciwkił fy
, którzy :c'ałkci-w,it.e':odw'Ołanie 'izasatdlJ1tcza 
nieje;d!I1
klrOt- 
.. -".kiego, . ludzi. którzy ,pqJl 't.O,azą;;,...wego.,-
.kj

lO.
- . ązwj
ają U'i swych hi1'rkadh talk .ru
tny i ci<=tlki nie.
miana' wyja
ś-D'ileń
 złożonych w t.okill 'ikdz- 
.. ulka i przytWódcy !pos.zIl-' &zJ.akl
m
 wiodącj
 na . . ohowiązek pieczy o nad' B'poko ' jeu1 i beżpi9c1eń- 'twa
 gdzie przyznali się w zna.cznej mian:e do 
manowce zbłąkan
a i tfu.rodnI, budz.:ć mus1i re-atwem. popełnio,nych czynów i obcią'żyłi. w8póło
karżo- 
fleksje głębsze li ba
dziej rwni
d:we
 Na leśnych dłllO'gac,h Poręhy i' Zuhrzycy zosta- nych, nie może zmienić stanu faktycweg:), zm.. 
. : Przebiegając myślą J.aibiry'U't niejas1iyoh 'wy ja- wHi dwa ,tT'UiPY'" -wclow.ać ud()w,odniO'nej i:m ,w;',.DY i uzhronić 
śm,eń, naiwnych oda>O'\v1eJ
i i dziecin1t} ch I pytam, jakim prawem z.ażą-dati.o f. fiary z ży- pr.ze.d grożącą odpowiedzial'llością. . 
lW\P'roet wykrętów" podyktow"anych chęcią zrl.U- cia, ludzkie
o? Obecne Btano.wisko o8ka!mot\Jeh jedną jeBIJ;. 
cenia z eiehie ()td,p,owiedziaLno
c
 
 .za,trZyIUaĆ Jakim pra,wem wydart,o tych 1adzi rodz;nom cze hud7Jić musi refleksję i da.Ic3'ze rod
ić py- 
sie p.rag.nę na. jednym, ch:ara:kterystyc
nył.Jl dla i zep.chnięto w otchłań ś'mierci? tanie. _ . 
ich tłUllIlaczema o,dcinku. J aki1D1' prawem kazano 'etrl;.el,)ć do PQhki
go Czy prawdziwa 
de'owość - '8 o takiej mó" 
. Z ust o&kallżonych pa,da'ly ltl llieje'd'nolkr?
nie poHcjanta? wianQ tu dużo wprtoet i międ:zywie:nszami - 
Głowa. aikc-eDltujące z naciskiem pol
kO'ść, 
'rzy- W inuę cz.e,go narażono Skarb Państy'a na I ' ulie doma,gałahy 6ie _ z,decydowalJeg.) racze,i sla- 
./Wiązanie d.o IPraotarej '\Y'iary oj(:ć:w i żywą 'rie" .dotkliwe stra1ty a' mieszkań-ców na uszcz.erbek 'uowil6ka ..na ro
pirarwie męskiej p'o
tawy i ctwar- 
chęć do haseł E&r;aj:ni.e l"Ialdykalnvch i wy "'roto- ich mienia? t'eJ!;'O p.rzyzuania , ? . . 
wych, nitszc:zą
ych ż
w,otnI()ŚĆ .sil pańs'twiJwych R
ućmy dalsze pytanie
 Czyi pobud'k,i i mo- Tłumaczyć można się jed.nak dowolnie. To 
i łs'połecznych. . tywy.. nakreślo'ne .przez o8.ka,l'iż{)!tych w. &Spo8ób prawo i przyw;tlej .oeka1ł"ŻlOnego, a osta'tnie slo. 
I z mocą nieołd,partą ciśnie e:
ę na us"::!. py- mglisłty i Io
icziIllie niC$'koo.tdyno,,'any, ,Jnogą 'WO należy do Sądu. 
'tanie... Dlaczego ci; 00 w głęhi istoty tkwią choć w części us-prawiedliwić czyn, ko1Liu.:ący Łańcuch p
rzestęplstw popeln:ołJyc.h prz
z lu- 
niewątp1i1wie w wiernym p.rzyw::ąz.aniu tł.) oj- z prawem w sposób talk jaskrawy i niewątpH- dzi dojrzałych i śWiadomyoo t<'l!O, co czynią, 
czymy, 00 się nawsINóś CZiUją Polakami, dlla- wy? - Czy to jest właściwa fOlrora.a. rea:kcjl ':,'rze z.aimknąć musi wyro:k. któ,ry dotknie rami
łtliem 
czego: właśnie ci weszli na d'ro'
ę ,rzeSitę
;.sl w-a., cilw krzywdom, jakich do'znać tli) eH oskatl-et1. i . bezst.ronnej spr:awiedliwości tyr-h, co wciąJ!;n-ę-li 

odząc

, j.a.ko Ipróba anarchii. w (lłaji.stoii1iej- z te.i czy mnej stl'1ony? w krą,
 wyBtępnego dzi,da'nia., pos'żH 8z.lakie.m 
sze płod8ta r wy idei ładu ,pań8ltwo,vego i społc. Czy ta.ką po,s'tać p.rzybrać In
 odruch r,rze. dy,ve'rsji. 


Owo .zo(:bwolt nopodU bonduc:lflt 
W powiecie sandomierskim i w -. Przytyku 


'.. 


Kiel
e, t. VI. P AT. W nocy z 30 na 31 maja I to pościg. 
trzej zamaskowani i uzbrojeni '\v re,volwery Tejże nocy dokonano rabunku w Przytyku, 
bandyci dokonali śmiałego napadu rabunk,). pow. radomski. Dwaj ubzrojeni w rewolwery 
wegona dom Joska Rotenberga we wsi Tur- bandyci, po wyjęciu szyby, wdarli si, na pleba- 
sko Wielkie w powiecie sandomierskim. 
Bandyci po wtargni
cłu do mieszkania Ho- 
tenberga, właściciela dużego gospodarst\va rol- 
.nego, oraż dwóch sklepów, spożywczego j bła- 

atnego, zasypali go grodem kul, 
RANI4C CI
ZKO DWUKROTNIE. 
Bandyci zabrali 920 zł gotówką, oraz większą. 
Ilość wyrobów tytoniowych i towarów b!'awat- 
nych, ,ktQry.ch 
z
ść porzucili 'JV. pobliżu W z bo- 

u. . 
. Rotenberga w stanie ciężkim przewieziono 
do szpitala w Tarnowie. Za bandytami :ws
czę- 


nię, pobili ciężlto zbudzonego ze snu probosz. 
cza Dziubka, który na widok bandyt6w wszczłł 
,.Illarm, po czym zrabowali złoty zegarek,. oraz 
rewo!wer i zbiegli. 


Atak szału po wyroku zasądzającym 


Kielce, 1. VI. P AT. Kielecki sąd okręgowy 
rozpatrywał sprawę Icka Lubka z Krakowa i 
Mojżesza Reisa z Pińczowa, oskarżonych o 
nielegalny skup złota, które następnie w więk- 
szych ilościach wywozili z Kielc do Krakowa, 
. gdzie mieściła się centrala handlu złotem i bi- 
żuteri
 nO 


Sąd skazał Lubka na 3 lata więzienia i ,rzy- 
wnę w wysokości 10.000 zł z zamianł na3 mle. 
siące i 10 dni więzienia. 
Po wyroku Lubka dostał ataku szału, pod- 
czas którego rzucił się w. stronę st-o.u sędżlow:.. 
.skiego, uderzajłc gło:w'ł o barier.. 


o;=-
		

/NDIGCZAS001737_1937_150a_0003.djvu

			"NOWY DZIENNIK" - WYDANIE WI
CZORNE, wtorek 1 czerwca 1937 roku. 


Echa sprawy Parylewic%owe; 

 
 


- 


3' 
- 


Akt oskarżBnia przeciw PIBisc
BroUJBj i toUl. 
wpłynął do sądu. 


w dniu wczorajszym akt oskarżenia, obejmują- ! skicb. . 
cy osiem nazwisk. Prokurator objął aktem o- 9. Maria Łapińska, lat '45, własccielKi-reamo
 . 
skarżenia następujące osoby: ści w Krakowie. 
l. Binda vel Helena. Fleischerowa, Jat 42, Akt oskarżenia, obejmujący 95 stron pisma 
kupcowa z Tarnowa. maszyno,vego, konkretyzuje czczegQło w o 
in
 
2. Izydor Fleisch.er, lat 41, kupiec z Tarnowa. poszczególnych oskarżonych. · 
3. Estera vel Erna Farberowa, lat 38, kupco- Część oskarżonych pociągnięto do odpowie- 
,va z Krakowa. .. dzialności kąrnej za udział w zwilłzku, który 
4. Józef Hochman, lat 29, kupiec z Rzeszowa. mia. na celu zawodowe interwencje u władz 
5. Józef BolUinder, lat 47, kupiec z Tarnowa, na rzecz zainteresowanych osób. Część znów: 
6. Samuel Schiiftler, lat 51, adwokat z Bochni oskarżonych pociągnięto do odpowiedzialno.. 
7. Arnold Schneid, lat 41, adwokat z Kra- ści za usiłowane przekupstwa za po
redni. 
kowa. 1 ctw:em Wandy PareJe
iczo
ej. r.
,
/.
. 
8. Leib Isler, lat 69, dyskonter z Łączek Brze- · . 


. 
 . 


. 
 "!'" 


Po odbywającym się obecnie procesie Dobo- 
szyńskiego i jego towarzyszy czeka Kraków 
8ensacja sądowa wielkiego kalibru. Będzie to 
proces Fleischerowej i tow., będący epilogiem 
wielkiej afery, której bohaterki była żona b. 
prezesa Sądu Apelacyjnego ś. p. Wanda Pary- 
lewiczowa. 
Sprawa Parylewiczowej odbiła się głośnym 
echem w opinii całego kraju. Obecnie znajdu- 
jemy się w przede dniu ostatniego i najważ- 
niejszego jej wydarzenia, bo procesu sądowe- 
'0, który odsłoni przed opinią publiczną 
wszystkie szczegóły tej sprawy. 
Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłyną.ł 

 
Na. marginesie 
. - 
Gdy 'ylu jes' 
współwinnych... 
Longinus Podbipięta był czlowiekiem mil- 
czqcym ;, myślenia powolnego. T akim jest w 
Trylogii Sienkiewicza. Secesjonista:li "Myśli 
i\ arodowej" p. Rembieliński wydaje obecnie 
tygodnik pt. "Podbipięta". P. Rembieliński nie 
;es£ bynajmniej mrukiem, mamy nawet wraże- 
,.,że, ie jest raczej gadułą, myśli jednak nato- 
miast. -- bardzo powoli. A ponieważ myśl nie 
Inoie nadążyć kalejdoskopowemu tempu zja- 
uisk dnia codziennego, pozwala sobie nieraz 
na bardzo komiczne lamańce mY..ślowe. W jed- 
uy'n z ostatnich numer6w tak tępo myślącego 
"Podbipięty" znajduj,emy genialne wprost od- 
. kr,'cie, które warto urato'Wać przed zapomnie- 
niem. Zdaniem P. Rembielińskiego, demokra- 
cja dlatego się przeżyła, ponieważ urodziła się 
'.t. epoce dyliżansu pocztowego. Dziś żyjemy w 
£ puce radia, dlatego nie możemy być demokra- 
tami. Pozostanie to już tajemnicą p. Rembie- 
łińskiego, dlaczego epoka radia musi być glebq 
podatną dla totalizmu, my jednak nie jesteśmy 
ciekawi tej tajemnicy i zostawiamy ją z całym Ad calendas 6raecas 
riobrodziejstwem inwentarza p. Rembielińskie- . . .11 
mn. 
Interesuje nas natomiast ciekawa i bardzo 
charakterystyczna dla obozu nacjonalistyczne- 
gr) prób
, j
ś!f nie wybieltuia) to przynajmniej Rząd palestyński zamierza 
!,zro%um


a. wyprawy Adama Doboszyńskie- · - , I - , b I .. t ' 
go, do Mys
enzc. Ze swych rozmów z Doboszyń- zmnleJszye łeZ ę po ICJan OW 
sklm spoUJ\l,ada ?am się P. Rembieliński w ar- I żydowskich 1 
ty
ule. p. t; ."Wl,eczory w Chorolt
.icach". Do... , 
u:zadu/emy szę z .tego artykull.... że Dobosz..ński Jerozohma. 31. 5. (żAT) Delegacja Samalrytan., 
miał w G.horowicach bogatą óibliotekę w' języ- z,vrócila się do komisarz.a okrę.gowego Balleya z 
ku polsk
m, francuskim, angielskim i nienliec. prośbą o zwiększenie z,e względów bezlpieczeństwa 

im, że jest wnikliu'Ym znawcq Mauriaca i t...he li
by żydowskich policjantów pomQcniczych w 
't
rt.ona. że D
boszy'ńs
i, dawny l
tl.ster gdań- tym okręgu. Kiomisarz oświadc:zyl, iż żądania te.. 
sk
e} korpo:ac/
 "W"sł
 '. b,!,dzil zachW),t .
woi. go uW1Zg1ędnić nie może, gdyż rząd z,amierza na- 
mI zaletaml tou;arzyskl,ml, ze był porY'U,YlJqc y m ,., l , b . d k . h l .. Ó 
h1I . d . l do zll . k . d · d . wet zmUleJ-SZYC ICZ' ę zy 'ows IC po ICJant W po 
".owcą, ze ązy Wl Ołt.unl,a roz' arCla, . ., 
ideou'ego w Polsce, P?legając
go na tym.. że mOClllczych, 
zyrzekł Jednak poczynIć staranIa 
część Polaków traktuje drugą część jak fl( .'jby dla zachowanIa status quo. 
jakiegoś śmiertelnego wroga. T
 nienormalność 
życze polskiego odczuwał Doboszy"ishi i prlJ
nqł 
ją usunąć przez działanie na opini

 pubfi(.:nq, 
za pośrednictwem prasy, słowa ŻY1Vf'gO it4. 
"A kied.y tV pewne} 
hwili ;"niecierpliuiEllia 
droga ta. wydala "!,u. sz
 zby;, 
rudna i (1.'uga, 
poszukał efektO'wnze}sze/. lep'
/ tr
f
ającej do 
wyobraźni rzesz, nie. zastoo:Jp:;l.V,ftzy się ;ł,'
ette- 
ty, że tym postępkieTn pou'/'ększa tylko 
lImę 

ła...'. Oto u' jaki sposób tlum,Clcz"j' nam p. Re,m- 
bieliński "efekttJwnq" eskapad e Dtboszyńskie- 
go do Myślenic, rozbijanie bklelJów żydc ws- 
kich, rabowanie towarów.. nap(!d neJ policję i na 
starostę. lU ożnaby tę próbę u'ybielt'nia De bo- 
8zyńskiego wytłumaczyć powolnościq mY$!
J1.ia 
p. Podbipięty-Rembielińskiego, ale tego ri'dza- 
ju próby byly juŻ podejmo 7J :tlne J !J na pew:"'l.O 
będą jeszc
e podejmo.wane. Inaczej nie 
dtłJa- 
żyłby się p. Piasecki drukou'aJ w $wym t) go- 
dniku "Prosto z Mostu" llrtyl,,"lu r DOlJ(ł
,'
) ń- 
skiego "Q fornalu- pariasie". W Zlfl)ł]wieaz, na- 


W Salam ance manifestują 
na cześć N'iemiec i Włoch 


(Specjalna służba znformac. "Now, Dziennika") 
Salam
 1. 6.C
t) Na wiadomość"o , bom j wczoraj

go pO
iedzen , ia POdKomit , 'etu nleln- 
bard
anlu 
ance
lka "Deutschland ut'!o terwencJl p
aJ
: Przewodniczący Wallace 
rzył SIę pochod, złozony z około 10.000 osob odczytał tresc plSma, otrzymanego od przed 
który u
ał się P?	
			

/NDIGCZAS001737_1937_150a_0004.djvu

			4 


" NOWY DZIENNIK" _ WYDANIE WIECZORNE, wtorek 1 czerwca 1937 roku. 
.u. 


Jall na;sltafecznie; zwalczać anfysemifyzm? 
- - 


.,(hrztSc:llonlt "Innluwolot . 
zo swOJ. nolSwlctszu ObOWIQztlf 
dopomóc do zlikwidowania anłysBmityzma" 
lilos wybitolgo pisarza i uCZOOBgo amlrykańskłlgo \V cilkawii ankilcil 
(Sch) Od czasu, kiedy antysemityzm I antysemitYŹIDie podkreśla dr. Engelbrecht, I czania antysemityzmu, a winni to uczrni ć 
stał się jednym znajistotniejszych składni- że antysemityzm rozwija się zwłaszcza. \'1 chrześcijanie i przestyliflować te iI'azdzi
ły 
ków programu narodowych socjalistów i kie krajach chrześcijańskich i dlatego jest obo- Nowego Testamentu, których ostz:z
. zwroco 
d¥ Trzecia Rzesza zaczęła oficjalnie stoso- wiązkiem wszystkich 
ijan dopomóc ne jest przeciw 
ydom. - " Ohrze S<:Ijan1e.- 
wa
 w praktyce ustawodawstwo rasowe i do usunięcia hańby antysemityzmu. Uznaje wywodzi dr. Engelbrecht, - winnI u
 
antyżydowskie - kwestia antysemityzmu on, że antysemityzm nie jest jedynie zagad- za swój najświętszy obowiązek dopomoo do 
zaczęła interesować cały świat i odbiła się nieniem żydostwa, lecz problemem, który zlikwidowania antysemityzmu w interesie 
żywym echem w państwach, w których an- winien zainteresować cały świat kultural- całej cywilizacji". 
tysemityzm. nie dawał się dotąd 
ydom we ny. Zdaniem autora, winni 
yd!zi dopomóc wal 
znaki. ; 2ródło antysemityzmu widzi prof. Engel
 ce z antysemitY1J1lem. Istnieją żydzi, którzy 

e względu na próby przeszczepienia zara brechtw słabości 
ydów, stanowiących wszę postępują gorzej aniżeli antysemi
i; ni
 za- 
zy antysemickiej do krajów anglo - saskich, dzie mniejszość. światu potrzebny jest ku- trudniają oni żydowskich pracowników l. st
 
rozpisało poważne angielsko - żydow,skie pi- zioł ofiarny, na którego moma by zwalać rają się unikać towarzystwa 
ydów. 'Y
nl 
SInO nowojorskie uOpinion" ankietę na te- winę' za wszelkie niepowodzenia, we wszyst- oni jedp.ak zrozwnieć, że nawet ChrZasCl}t- 
mat: "Co należy uczynić, by przeciwstawić kich dziedzinach życia. Gdyby 
ydzi nie sta- nin bez przesądów antysemickich, niEm8:wi- 
się tendencjom antysemickim i propagan- nowili mniejszości, wówczas narody znalaz- dzi 
yda, który uklrywa swe pochodzenie i 
dzie antyżydowskiej, by nie przybrała takie.. łyby inną lnniejszość, którą obarczyły by wstydzi się swego wasnego narodu. 
go charakteru, jaki posiada w niektórych odpowiedzialnością za wszelkie klęski i nie- W dalszym ciągu swych wywodów podkre 
krajach europejskich?" powodzenia. śla autor, że 
ydzi mają pełne prawo do ży- 
W tej niezwykle interesującej ankiecie Dr. Engelbrecht uważa, że cała propagan- cia jak inne narody i powinni żyć naturalnie 
wziął udział cały szereg najwybitniejszych da antysemicka opiera 'się na fałszerstwach. jak wszystkie inne ludy. Nie należy bowi
 
osobistości amerykańskich, zarówno Żydów Zarzuca się Żydom, że są fanatykami reli- sądzić, że przystosowanie się do form żYCIa 
jak i chJrześcijan. Spośród odpowiedzi, które gijnymi i wolnomyślicielami, kapitalistami i innych narodów osłabi napór antysemityz- 
wpłynęły do redakcji pisma. "Opinion" wy- komunistami, że są skąpcami i rozrzutnika- mu, ponieważ oszczercy antysemiccy; zawsze . 
brało jury, składające się ze słynnego praw- mi. Sprzeczności te, ujawniając-e się w zarzu znajdą sz
rokie pole do działania. 
nika George G. Bettella, duchownego kato- tach, przeciw Żydom, stanowią najdosadniej Rabin Jozue Trachten
rg, la.ureat dru. 
lickiego ks. Johna H. Holmesa, znanego pi- szy i najjaskrawszy dowód, że wszystkie te giej nagrody, uważa, że antysemityzm moż- 
sarza i działacza społecznego Ludwika Loui- zarzuty są bezpodstawne. Autor proponuje na zwalczyć najlepiej, prowa;dząc walkę prze 
sona oraz rabina dra Stephena Wise'a - więc, by utworzona została komisja, składa ciw faszyzmowi i Il"eakcji. Jak długo bowiem 
6 essayów i nagrodziło je pieniężnymi na- j.ąca się z najwybitniejszychprzedstawicieli istnieć będzie niemiłosierna eksploatacja 
gn-odh.mi. Essaye te zostały wydane przez Żydów i chrześcijan, która miała by za za- mas, tak długo ludzkość zrzucać będzie odpo 
"Opinion" w osobnej k'siążce, która rozesz- danie piętnować każde oszczerstwo, rzuca- wiedzialność za panujące stosunki na kozła 
ła się w Ameryce w znacznej ilości egzem- ne na 
ydów i domagać się dla oszczerców ofiarnego, to jest na żydów. 
plarzy
 jak najostrzejszej kary. Na szeregu przykła Autorami dalszych essayów są rabin Wik- 
Pierwszą nagrodę uzyskał dr. H. S. En- oow ilustruje. autor, że w wypadku wytocze tor Epstein, który podnosi, że w krajach de- 
gelbrecht, chrześcijanin, za najlepsze stu- nia procesu i zasądzenia oszczerców, propa- mo-krat)"czuych nie zaznacza się znacznieJ- 
dium, traktujące o sposobach zwałczania an ganda zwrócona przeciwko jednostkom czy szy ,vpływ antysemityzmu, Hamy Esrig, 
tysemityzmu. też grupom społecznym, musiała ustać. Tak st\1lierC:zający, że k\\yestia antysemityzmu 
Dr. Engelbrecht jest profesorem historii stało się w wypadku Henry Forda, który, za- zostavie rozwiązana z chwilą powstania Sie- 
na uniwersytecie w Chicago, oraz jednym g.rożony wyrokiem skazującym za jego pro.. d1ziby żydowskiej w Palestyni.e, miss Samp- 
ze współredaktorów postępowego pisIna pagandę antysemicką, był zmuszony do za- ter, która uważa, że 
ydzi winni stworzyć, 
"The' W orld of To - Morrow". Książka jego _ przestania działalności antysemickiej. specyficzne formy życia w Palestynie i wre- 
,pt. "Handlarze śmierci" a traktująca o mag, Prócz oszczerców.. istnieją antysemici, .któ szcie John Milton ColdwelI, chrześcijani:1,. 
l1atach przemy
:.u zbrojeniowego, ,vywolaia. rych nasta\vienie antyżydows1{ie jest wyni- znany dziennikarz amerykański. Domaga si
 
swego l
zasU clb:czymią seng'1
Ję w Stanac.b kiem nieu,cbNa. W dużej mierze przyczynia on 
1awiązania ściślejszego kontaktu między 
Zjednoczonych. Senat amerykański wyłonił się do wzrostu nastrojów antysemickich nie- ludnością żydowską z chrześcijanami, by 
wówczas specjalną komisję, która miała za na4eżycie udzielana nauka Biblii w szkołach. chrześcijanie poznali 
ydów i by mogła wre. 
cel zbadanie roli fabrykantów broni w Sta- ŻydZi przedstawiani są w niekorzystnyra szcie rozWiać się legenda o "inności" 2y- 
nach Zjednoczonych. świetle, co wyciska piętno na młodzieży. Wdów. 
W swym niezwykle ciekawym studium o tym wypadku żydzi nie są powołani do zwal 

 


Maly feliefon może się pytać, co robi jego j,:;na t 
- Mądry mąż, ty aroga
kl. osiołku, ni f. ma 
żony. 


FU N F U N, 
chińsha 'eściowa 


w szyscy członkowie domu Wlllt8. trzy razy 
dziennie skłaniajq głou)' przed Ruddq z 
łlspi. 
lU, który stoi w niszy ich de :nu. l Budda u. 
.miecha &ię. 
Przed Fun Fun skłaniajq się Jzieu'zęćdz;L3iqt- 
dziewięć razy dziennie. ale Fu» Flm nie ltsr-lie- 
cha się. 
Fan Fun nie jest bogiem domu, ale jest c iega 
, . , 
tesc
owq. 
. . . 
Co robisz i coś właściwie robił przez ,--aly 
'dzień? - dopytywała ostro 
!o lU o sWl1lego 
mlodego małżonka, najstarszegrJ 'Y"!! Fun Furt, 
- Mqdra- żona nie zadaje n,:gdy mężou1. po- 
dobnych pytań, ty głupia gadnło 
--. pOUl'za ją 
Fun Fun, czcigodna surou/a teściowa. 
- Tak 
 odpiera Mo Mo t__ale rnqdry:mqź 


. 


. 


. 


Syn Fun Fun Fu ci jego nar
f.('zona T,Jukiyo 
ltroczy ku'iat migdałowy, snuJ'q pIlony por.,róży 
poślubnej. 
- Sqdz
, "l,ój kwiecie lotosu i p
rlo ws,(ch- 
śu-iata - rzecze Fu.że spęd
l1n:y tlzy tyg]dnie 
na Jaw,ie. Będziemy tam żyl; jlll: tłi raju. 
pra. 
wa kosztów nie odgryu'a rOl.
, mó". czci 4 (Idn)' 
ojciec wszystko zaplaci. 
- Ach to byłoby cudo'U
ni'3 - zaświergotała 
Tsukiyo - ale ja, głupi owaJ, ni
 znosz
 po. 
dróży morskiej, natychmiast staję się bardzo 
chorą. 
- Miłość, moja świecąca glf:iu:dko - uspo- 
kajał jq Fu czule - jest najle ps::;ym lekars/1Jiem 
przeciw charóbie morskiej, Wif!rzaj mi. 
- Możesz mu wierzyć mO;lL córko - usły. 
szeli głos Fun Flln, - ale ty 1'''0 j s)' nu, ni J za- 
pomnij o tym, że musicie takżd odbyć i J
 agę 
powrotną. 


. 


. 


. 


Fun F.un łajała swoją malq SlnQjł:q ChgQf. lak 


długo znowu trwało, zanim przyszlw ty klllawy 
ślimaku. Czy nie słyszałaś dŹlAJi ąkll gongu, któ- 
rym cię przyzywalam? 
- Czcig()dna matko, - odparla mala Chao 
- usłyszałam dopiero trzecie uderzenie gt'Jllgu. 
Wtedy u-lepiła jej Fun FUfł trz'j uderzenia 
na Jej brzoskwiniowe policzki, ił! aż zagrznuało. 
- O Boże - jęczy Chao - aż l,{Z,'Y uderze. 
nia, i jedno wystarczyłoby. 
- Ja słyszałam tylko trzeci. 
 rsecze F'u.n 
Fun. 


. 
 . .! 


Kiedy Ki Ko. wschodzący l..dęiyc i ulubioBa 
córk
 Fun Fun, spaliła piecz.Jń. tt'flżqcq cztery 
funty, wyrzuciła jq do rzeki, i llsprawiedl.uilG 
się przed teściow'q, że kot ze;arl ln;ęso 
- Przynieś tu kota, - rozkc.zala Fun Fu", ...... 
zaraz zobaczymy. 
Ki K,o. drżąc ze strachu, przynic'sla kota." 
Fun Fun położyła kota na ił" adze 
 3twieriizi- 
la, że w istocie u'aŻy czter'J funty. 
- Zgadza się. gołqbko, 
 pOlł,iedzia
'l, - 
zgadza. Mamy tu cztery funty mięsa, ale pdzie 
jest kot? . 

 (Tłum s S.i
		

/NDIGCZAS001737_1937_150a_0005.djvu

			"NOWY DZIENNIK" - WYDANIE WIE'CZORNE, wtorek l' czerwca 1937 roku. 


s  
. 
iI 
. 
'. . 


KRAK O W · WC Z O R AJ i Oli 
POlSli1 SAlIDIJ16 


szereg koncert6w.'\-" 
Obok Grzegorza Fitelberga i 'ego wie
ieJ. 
orkiestry - na trzech festivalach wawelskIch 
(w dniu 5, 8 i 10 czerwca) wystąpi jeszcze zna- 
Wielha orhieslra s)'ft1'oniczna Polslciego Radia komita śpiewaczka Ewa Turska-Bandrowska, 
L I · W I dalej tenor Janusz Popławski i bas AJ.eksander 
aoncer afe na awe u . Michałowski. 
Zbliżamy się do największej atrakcji "Dni I tystycznego wzruszenia. W trzecim festivaIu wystąpi ponadto znako- 
Krakowa". Już za parę dni - w sobotę 5 czerw- Grzegorz Fitelberg to jeden z najznakomit. mity pianista 
enryk 
ztompka, kt
ry odegra 
ca odbędzie się pierwszy wielki festival muzy- szych kapelmistrzów Polski. Z Krakowem z towarzyszenIem orkIestry FantazJ
 polsk, 
ki polskiej na Wawelu. Wystąpi w nim po- związany jest jeszcze z czasów przedwojen- . swego mistrza Ignacego PaderewskIego. 
większona do li
zby stukilkunastu osób .orkie- nych, gdy jako kapelmistrz opery wiedeń- Program trzech festi.vali wawelskich jest 
stra symfoniczna Polskiego Radia. skiej przyjeżdżał z koncertami do Krakowa. niezwykle bogaty. Usłyszymy utwory kompo- 
Polskie Radio - nie szczędząc wielkich ko- Grzegorz Fitelberg znany jest chlubnie w świe- zyto rów polskich od Moniuszki, :teleńskiego, 
szt6w - podobnie jak w roku ubiegłym - or- cie całym. Został on niedawno zaproszony do I Karłowicza aż do kompozytorów naj m.o d- 
ganizuje w Krakowie reprezentacyjne koncer- Ameryki Południowej, gdzie prowadzić będzie szych, Ekiera, Palestra i W oytowicza. 
ty muzyki polskiej dla zagranicy. 
Trzy koncerty wawelskie roku ubiegłego, 
koncerty, które stały na wysokim poziomie ar- 
tystycznym, dające przekrój polskiego dorob- 
ku kompozytorskiego - wzbudziły podziw i 
zachwyt radiosłuchaczy szeregu państw, m. in. 
Anglii, Austrii i Włoch. 
Kierownik muzyczny Polskiego Radia p. Ru- 
dnicki wykorzystał w pełni doświadczenia kon- Czerwcowa kadencja przysirgłych oczelrlwana 
certów roku ubiegłego. Powiększono więc or-: 
Y.ła z duży
. zainteresowaniem, % uw
gi na to, 
kiestrę (w roku ubiegłym orkiestra ta skła-;. ze w kadencJI tej :ozpatrywana będzIe sprawa 
dała się z 80 osób>. doangażowując najWYbit- 1 Adama 
obo
z
ń
kiego. . 
niejszych solistów warszawskich i p.o:większa.. I . W dniu dZIsiejszym czerwc
wa 
ade
cJa 
'Izy- 
jąc jQ do stukilkunastu osób. 
 sl
głyeh została otwarta. Ponlewaz duza 
a,a w 
Doświadczenia roku ubiegłego wykazały, że ; gmachu S,cłu Okr
gowego przy ul. Senac
le
 j
st 
dziedziniec wawelski jest nietylko wspaniałą 
 zajęta prze
 tocz,cy sil tam proces 
spolnlko,,: 
scelUj dla wielkich :widowisk historycznych, . Doboszyńsklego, ,,:obec tego ...otwar
le kad
nc
l 
ale też jest świetnł rozgłośnią narodowQ. Kra- . przysięgłych nast
pIło .
 gmac..u 
QduApel
ey
- 
ków może stać się polskim Salzburgiem _ wła- nego przy. uL GrodzkIej. Tutaj tez odbywa; SIO 
śnie dzięki Wawelowi - gdzie 
arunki aku- 
styczne s, jeszcze lepsze. 
W roku bieżącym koncerty wawelskie odbę- 
dą. siC w ramach "Dni Krakowa" - stanowi, 
one wielki atrakcję dla turys t.ów, 
rzlb lw a.. 
jących w ch'rWCu. do Krakowa. .' 
Aczkolwiek odbiór radiowy koncert6w nada- Na drodze wiejskiej w powteCle myśleniekim 
wanych z dziedzińca 
awe1skiego jest impo- napadł jaki'; osobnik na przechodz,c, tamłody 
nują.cy, to jednak ci, kt
.rzy słuchaj, kon.. Annl Ostafin. Bandyta pobił IWł ofiar, piłscia- 
cert6w tych przez radio - pozbawieni są. wł- mi po głowIe, a Dastłpnie zra!-,ował jej kO.i....yk z 
doku naj piękniejszego dziedzińca renesanso- rzeezamL W koszyku znajdowala sił sztuezkcł ma- 
wego w: Polsce, pozbawieni są. jedynego w: teriału oraz kilka drobnostek, ogólnejwalfośei 
swoim :wyrazie potężnego wrażenia bezpośre- 8 złotych. 
dniego słyszenia olbrzymiej, największej w Po dokonaniu napadu spraw es zbiegł. Podejrze- 
Polsce orkiestry. Orkiestr@ symfonicznQ. Pol- nia napadni
teJ zwrócił,. sio vrzeeiw niejakiemu 
skiego Radia prowadzi Grzegorz Fitelberg. Je- Stanisławowi Migasowi, który został zatrzymany 
go :wspaniałe panowanie nad wielkim zespo- i osad
ony w areszcie przy Sądzie Grodzk'm w 
lem, jego prowadzenie orkiestry wywiera nie- Myślenlcach. 
zapomniane wrażenie. Dlatego' trzeba przYje- , ' Yi toku dochodzeń Migas wypier'.ił siO winy 
chać do Krakowa, trzeba iść na wzgórze wa- i przedstawił alibi. Podał on, ie krytyc%negl) 
nia 
welskie - bo wtedy dopiero mamy pełnię ar- baw
ł przez cały czas u swej koch!łnki, ,ldór, 


. 
. 
.  


Otwarcie Ezerwcowei kadencii przysięgłych 
nastąpiło w dniu dzisieisz,m 


b
d, pierwsze rozprawy. 
Na otwarcie kadencji przybyło 24 8@dziów f.łZY- 
sięgłych. Reszta nie stawiła si" usprawiedHwia- 
j,c swe nie przybycie. Zgodnie z tym 
o już pisa.. 
liśł-łłY' większość j to przygniataj,cł-. posiadaj. 
emeryci wojskowL 
Otwarcia kadencji dokonał s. o. 'dl;: Horsld, w 
obecności przedstawiciela Prokuratury S,du Okrt 
gowego prok. dr Szypuły oraz przedstawicie'.. Iz- 
by Adwokackiej adw. dr J6zefa Woźn;akows1:.iego. 


. . 


,.Gryps" więzienny zdradził bandytę 
. Napadł i zrabował 8 zł. 


. przedstawił jako świadka. Spl.lwa była w toku 
śledztwa, kiedy niespodziewanie przypadek II rz y.- 
niósł cieka wy zwrot. . 
Oto strażnik aresztu wMyślenieach przej,ł 
"gryps", napisany przez Migasa. do kochan
i. .W 
"grypsie" tym Migas prosi sw, przyjaciółkę. _by 
si, postarała i spowodowała Identyczne zel4eltia 
również innych osób, które miałl być W tej spra- 
wie przesłuchane. 
W tym stanie rzeczy znalazł siC Jeazcze feden 
dowód jego,' winy, niezależnie od teio, że I'apa- 
dnięta rozpoznała w nim spra WCf. 
Oskarżony o rabunek zasiadł dzisiaj Miga.. n, 
ławie oskarżony.ch przed kr9kowskim słdem 
przysi
głych I 


WIADOMOŚCI SPORTOWE 
Admira 
 Bueskal · Cracovia 
spotkają si.e w wielkim trójmeczu tem kulminacyjnym u
oc.zystości jUbileU- 1 między1Da:rodQfWe z,aw,ody piłki nożnej Admira 
ezow,:ch Oracovii będzie mię dzytn a rodowy. turniej (Wiedeń) - Booskai. 
piłki 
żnej 
 udzia
em tr
ech zes.p
ów. 1!jrz-!- Niedziela,. 6 czerwca: godz. 10 ran,o: nabożeń- 
m
 .WIęc dOSK()nał
 Jede?astk.ę Adml
Y Wleden- stwo; godz. 11.30 pr.zedpol.: akademia w sali 5t. 

kleJ, twa'rdJ
 ze.społ 
erskl .BocskaI oraz dru
 Teatru z nast. program,em: Kantata wykOlDa ar- 

Y1I1ę gospodarzy, Zlna
duJącą Sl
 n.a, 
zele, tabelI kiestra 20 pp. Słowo wstępne (wiceprezes dr Zy- 

lgowej: P
ogram uroczystoś'Cl JubileuszOIWych gmunt Nowakaws,ki). K'rótki zarys historii klubu 
Jest na
tępuJący: ".'. (p. Józef Kałuża). Deklamacja (art. Wa.claw No- 
. Piątek! 4 cz
rwca: 
odz. 

.?O fLl1.ał tur
leJu 
akaw&k!). Pr
emówienia przedstawicieli Władz 
P1i},kars-klego mIędzy druzynami glmna
Jów V l IX l deI'egatow klubów; godz. 16: zawody szczy;piór- 
o na
rodę dr Zygmunta Naw
k?Ws
leg.O; godz. l niaka P.ogoń (Katowtce) _ Cracovia; godz. 17.10: 
18: mu,.
 WANDA: "Jestem niewinny:"p.
		

/NDIGCZAS001737_1937_150a_0006.djvu

			e 


. "NOWY DZIENNIK" - WYDANIE WIECZORNE, wtorek l czerwca 1937 roku. 


T II , .. 1913.46 577 90 686 93 947 65 68 192050.120 44 615 56 9875 144052 8 96 179 518 73S 840 
350 ..s4 719 979 193044 129 323 478 522 38 69 942 145452 95 657 743 911 146169 579 882 
, a e a' u ', '*: e .. 
 . .. . 647 707 65 857 194058 243 304 
 74 542 73 663 90 976 147031 S 415 539 60S 731 52 803 
&. 

.. 731 72 801 66 75 931 148167 286 372 400 671 870 149013. 
. _ _ 233 90 641 724 68 997 
z dala 3 1 ma J e. III cjAGDlenle 150279 314 30 515 713 826 78 1510
9 

" 296 50S 97 609 73 152080 390 550 79 $03 
I i II cią__ł-ienie 
; 


 4:: 3 7
6
0
9
6 ::: :
O 8
17;0 2

0:: Wygrane po zł 500 

3

 
:1 Si
8 4;6io 6
:7 


 i

g

 i;
 
GŁóWNE WYGRA u E 174 253 880 911 83 85449 816 18 999 86009 lS2 202 306 33 510 636 794 6 844 1013 272 654 156010 150 829 54 960 157109 325 

 .34 152 271 803 87000 213 41 92 640 69 793 349 76 89 90 537 60 698 759 934 2019 121 857 158164 633 57 891 909 81 159042 521 
Główna wygrana 4-eJ la. 38 p! L. P. 932 88204 323 56 473 674 731 917 32 7 386 597 600 9 S87 90S 3117 97 257 309 457 632 4 82 
Ił 1.000.000 na nr 104217 89110 297 340 640 713 51 68 . 514 80 8+0 987 4065 77 175 452 830 51 944 160015 241 339 98 445 612 878 95 16100
 
Stała d!zierma wygraną. zł 20.000 łIa nr: 90220 300 96 456 62 604 87 95 732 61 52401 63 483 853 6034 42 144 226 409 534 101 69 212 30.59 96' 424 76 668 717 S
J; 
187279 99 816 45 93 900 4.5 72 91705 31 91 977 87 646 7095 431 626 45 720 846 8010 188 290 41 915 47 162201 99 542 841 163583 7 () 
Zł 15.000 na nr: 54015 92029 35 89 180 522 57 675 782 803 40 389 545 632 947 9006 .3S3 74 421 683 935 937 97 164152 63 280 346 412 37 738 872 
10484 514 641 918 11082 139 300 590 977 904 165021 8 293 372 504 76 8 664 162 
Zł 10.000 na nry: 37523 17348.. 96 93062 496 597 642 732 93 867 82 94044 12247 517 27 958 13096 200 60 90 393 588 166088 151 312 786 885 167111 227 9 37 
Zł 5.000 na ctry: 21205 160387 72 304 66 424 97 725 42 841 95228 64 311 614 730 826 90 14109 225 597 659 15181 59 320 l 637 168218 399 729 169152 3 207 
Zł 2.000 na nry: 705 32187 69187 95860 102513 30 48 430 70 760 9 800 62 948 96095 51S 385 444 774 16066 7 234 566 72 678 708 69 565 717 877 92 
21008 117314 124370 128052 144351 15016040 192968 615 760 902 65 97042 105 315 42 99 410 833 17268 90 326 45 952 1806
 177 233 365 170028 63 185 254 61 568 983 171025 
Zł 1.000 na nry: 7578 15903 18822 19219 28726 561 900 18 9804 236 42 56 33.3 27 450 730 518 916 19043 272 314 677 193 323 454 508 829 999 172037 172 466 
29530 34878 38248 45233 52583 57546 72022 132441 56 835 914 99423 80 534 601 69 89 880 980 I 20331 98 515 696 752 856 73 931 59 21391 80 4 695 714 23 876 17.3000 97 149 200 11 
73993 79916 105558 112023 118705 119475 132161 100149 67 228 363 445 528 769 70 84.3 1 521 697 777 890 960 9 22058 122.250 430 314 689 174210 312 85 462 80 548 84 703 
135044 1J,5()59 153853 172122 172215 176558 7 59 98 101200 388 424 527 609 908 102125 626 79 846 23257 455 513 878 24270 658 92 862 175018 45 302 4 458 527 623 4 888 
263 813 789 96 966 103057 370 478 593 944 25048 247 401 555 26222 49 98 710 27129 943 176112 97 266 695 177254 376 414 
Wygrane po 200 zł 104068 245 407 66 542 810 41 105258 311 383 413 91 612 807 23 6 997 28056 156 60 178043 158 70 60S 710 179054 192 503641 
62 8 .384 218 44 567 835 991 1195 21
 480 452 677 106083 104 1 8276 307 633 107060 415 815 79 29090 107 306 99 608 724 806 69 782 
.;l 1 132 210 90 378 429 65 80 674 764 970 180042 425 660 724 895 906 72 181189 
.LOt 0
6 
98 ł76L U9 


 t
 t6 9t"[
 86 8
L 108157 217 81 354 423 S34 701 63 109016 30008;25 237 86 717 38 61 868 31299 793 182075 423 505 41 671 85 99 183142 
1', 306 10 46 52 666 779 802 6 15 43 59 95 218 58 742 53 S 812 94 910 840 91 9.79 32540 S 82 717 77 9 970 .3.3047 231 303 532 615 809 184106 21-' 448 !1 
76 4031 285 734 802 93
 94 5059 191 247 110293 377 475 716 868 93 972 111300 .198 256 70 476 65S 73 736 34957 350412 542 50 97 756 185063 153 497 514 622 52 
75.608 764 77 972 6033 162 98 3.33 403 S5 745751367075711224757 75 753 113152 105 272 494 535 6
6 6 5 0
777 993 36093 194 776 624 63 186064 809 979 187015 58 102 
.514 79 605 34 )S 77 836 7014 138 329 63 66 ,347 423 61 519 8.;l4 .;l7014 152 564 731 63 18S023 243 87 369 476 99 509 12 662 
446 509 713 8S 8107 89 606 936 9148 204 19 i
4080 251 300 56 654 707 879 115307 4
4 80 20::0 34
08
16 
5
oi 

3 4
:
91g2ff50 590 6 715 24 820 l 45 189.387 477 5SS 
1078 105 225 74 83 467 563 91 650 1184 532 56 748 67 82 940 116022 121 417 561 . 684 816 908 43107 38 61 265 396 571 682 190013 50 474 91 591 661 71 191187 
6.5 83 348 799 835 987 664 714 90 817 27 944 68 117040 621118343 44114 75 84 95 340 438 556 687 851 455.37 247 546 605 83 951 73 192006 26 430 510 
122 208 426 78 761 817 99 12029 53 202 62? 484 60S 729 38 66 849 90 1191.37 76 85 306 . 746 5.3 70 823 32 923 81 46009 75 444 80 42 742 93 19.3003 55 67 207 66 534 793 806 
79 866 911 35 13081 215 24 707 58 59 851 418 27 750 869 i 581 799 964 47345 406 48016 92 656 942 194190 201 98 305 896 
14 984 205 67 77 78 325 86 583 609 92.3 54 120101 863 950 121228 76 358 621 56 77 ; 49279 96 656 918 IV · 
 · n - le 
ss 63 15145 296 312 57 529 83 85 683 704 894 122158 259 457 52 090 745 71 12316-1: 50025 81 119 214 444 64 81 51081 186 C1ąDftle 
9 47 51 71 85116.320 69 474 549 625 Só 794 95 211 550 64 89 657 776 124022 165 2.35 '429 507 17 73 644 808 83 52120 262 496 I 2 410 
816 46 9S4 17017 .34 200-63 64 487 563 83 S9 5.3 0614 92 826 73 125007 31 70 416 519 . 557 74 84 94 751 801 960 53120 65 283 90 Wygrane po z .5 
686 739 46 18027 241 78 464 578 662 742 605 S4 879 126196 257 .373 407 34 503 54 489 647 850 923 54036 194 8 226 323 479 40 3214 70(J 
80S 38 19167 344 426 519 91 601 85 735 b6 127020 66 100 533 '9 81 4 681 735 992, 606 82 931 55154 206 601 714 954 73 56542 40Ó
2 3

0
4
2

31k
3k
go 207 762 6622- 
9';001' 61 493 606 64 7.31 37 882 21045 91 ;;
0

4 641 793 873 129040 107 222 59 452 i i
3 3
:7 4
i1

 j6 5
:' il
 :oI
 


6:S
g
 765:J 7281 8661 9158 368 77 828 _ : 
98 106 203 524 692 729 31 36 804 990 22177 130001 1632 1S4 306 19 37 773 816' 519 633 763 93 11127 582 12.326 15374 451 16266 

4 
86 3.33 52 570 74 647 775 850 23155 209 91 131193 244 .310 31 57 421 74 86 632 893 i 60109 275 328 455 88 549 654 723 842 17
g
gi
l
 


6i5744 889 22261 378 99' 
'382 i4 577.655 764 999 24003 226 Só 360 964 7 89 132020 54 76 155 498 550 729 857 
 933 61011 29 167 213 41 341 429 646 88 23030 567 941 "24001 21 930 25383 26049 
446 S3 83 515 51 69 681 86 902 65 25129 951 133002 97 11 4205 760 902 134132 224 162407 75 722 75 63243 563 646 825 64120 559 697 720 982 27078 448 71 774 966 . 
200 620 43 743 44 875 89 27077 115 37 232 329 90 510 969 81 135021 195 358 84 453 595 973 83 9 65333 766 813 6611.3 76 467 28 57 31312 615 .32195 33328 
'58 603 28263 332 86 655 878 29012 142 41 89 796 919 1'6025 87 115 86' 225 630 ss 807 67127 8 665 895 68107 33 .342 422 5?6 34


007
 906 65 36795 909 37504 81' 
5' 66 228 310 423 58 S04 10 836 743 938.137028 202 350 428 65.516 616 58 825 690.31 5 98 547 683 6 39087 344 417 804 . 
30028 478 819 31083 145 230 351 Só 404 701 54 9 902 8 37 138067 154 317 530 7f$ 2 1 70323 539 636 986 71029 137 56 87 458 382ri:4782S77 823 41777 823 964 42674 94 
686 733 35 44 829 989 32078 149 204 87 315 856 907 36 139962 1805 72331 930 73234 580 677 779 826 74002 3204 731 '44417 31 45639 46145 306 47114 
448 552 58 84 68g 839 
44 33216 3S1 458 140297 354 408 28 75 578 616 47 836 73 80 230 305 80 599 686 919 75319 482 651 : 213 48217 478 685 49270 748 940 
90 606 88 933 34134 276 324 459 530 48 775 973 141058 207 459 639 898 994 142057 794 852 949 78 76106 10 274 921 772.36 362 S50314 72 82" 51338 52421 53058 ,
q 
946 74 35019 203 67 497 734 41 98 36335 238 369 595 703 62 96 143089 189 466 512 782 835 920 78222 3SS 414 70 560 93 874 5459Ei 56028 590 697 928 99 57501 58089 
13 68 99 503 613 32 68 740 37070 306 77 5 85 837 82 144027 184 428 549 86 782 92 944 73 79034 93 221 327 89 486 502 28 3a 248 84 540 700 59821 
403 744 

g :
09

6
9 8
1
4
ii8l9f6 

5 9 
: :g
 168
iri7 7
j 252 326 84 854 87 81286 561 60429 562 656 61721 937 62243 93 866 
38072 141 56 99 208 379 472 905 68 39003 147084 165 89 467 663 98 735 1485
 624 764 920 82051 92'103 14 97 2
1 689 831 79 63632 3 856 64500 65016 314 744 
5169 88 
6'4lcft7 2
;93
;9466i5sJg67
377il5974 89 57 9 86 758 843 917 37 149039 90190 222 83018 88 213 83 406 512 37 798 807 84008 77;0:3S: 
g
 
i


 
:4247
:ij4 6j2 0 7:3059 
41040 169 2.32 80 417 76 641 780 965 427 31 8 596 610 733 902 5 90 430 58 96 59.3 700 15 892 85272 .331 8 41
 316 75728 77.385 78693 737 79295 
42242 69 384 424 564 65 870 999 43273 150024 149 326 484 751 824 151190 299 598 937 49 86151 514 627 69 87126 33 7
 0012 40 216 405 84805 24 85352 742 
346 73 546 609 11 922 84 91 44171 387 534 710 59 87 822 1 299 472 624 703 849 937 89080 102 15 7.. 90 8 87783 88207 687 89375 . 
544 804 64 902 90 45021 26 508 36 57 69 

20:l8 4
911
2:1 6
9 ::
 3\7 45 7:1 0 


 \5log
 211 674 872 2
il 409 524 45 610 42 703 S I 90609 855 91283 92.7.34 93324 94007 573 
657 814 73 46142 72 85 257 669 924 47068 154045 130 36 '402 52 529 54 794 833 923 
Hf 91


0
4
5 92179 265363 482 885 93231 99 95379 96163 98739 99061 94 224 . . 
132 76 85 202 30 77 303 51 606 56 829 155276 542 97 693 877 89 909 156023 95 3991. 6 38 454 763 881 913 100065 101162 402 733 921 102209 1036-06 
961 48101 297 303 454 80 607 718 69 93 541 65 628 42 66 875 157051 55 g3 101 34 
8! 


37684g5 

 ::8:9 1012 4 6 
28 36 86 6SS 104832 952 1062.35 666 107299 763 890 
49:G6:0
7l
:,s 6
4
76jO 7

7 454 646 756 gg2 9t5
8J9 3:
2 9io 5:g 


 

2 8
5
1
5
ił9 8

 1907 97796 967 98148 515 641 
2 992.34 98 1°
igi5g361ig:f:5 113017 242 597 737 
S99 51144 61 66 213 447 531 74 76 706 77 248 49 63 76 624 720 837 944 1 42io
g55 8;
 73 364 478 568 751 101032 64 j 114160 27
 331 115339 49 74 629 783 866. 
871 79 905 52035 233 37S 76 442 81 520 160092 158 349 90 593 624 26 36 714 950 397 410 507 656 85 102202 42 78 334 6S . 97 987 11661& 845 117340 118253 1190
3 
:: 

0:
5 
796381
0s'3


 


 Sl5° ?:: :
 161079 368 626 765 885 162097 285 387 518 I 529 766 73 103211 693 794 987 96 7 104295 ! 230 093 222 121023 1
1 206 890 123158 
896 55031 85 109 451 502 694 952 56040 I 

o 6ł07li 8
\ 
lłJ 2

 


00l7 


, gg
 Jg 1 325 6 5 4 4 4 6 9 9 7 0 3 4 1

0

7

i 
O
S 6
228J70 t65


24479 643' 67 889 125075. 288 49.4:'
7 
174 80 387 579 670 57039 116 257 621 76 7 g QA "8 1 r: n 7 7 1 63 20)2 492 i 126239 127406 128729 980 129500 .. 
58118 70 76 2Só 398 426 32 65 521 600 291 83 651 67 88 67 69 U'It I 6
,," 
 108682 109254 785 948 I 424 1.32871 937 13
014 
59014 119 77 89 9S S38 46 81 676 747 932 346 472 92 505 19 93 639 712 97 979 166087 110483 690 727 111044 125 481 502 777 130613 l.3 9 1
J2135264 441 965 :t.36443'" SS7 
'7 124 87 251 94 303 4 508 59 616 63 720 79 876 994 112047 262 448 852 75 113039 357 154 568 134 352 70a 
60027 82 92 157 211 97 310 468 601 S 836 962 65 167025 211 437 566 71 896967 507 35 835 937 94 114047 76 235 849 137453 64 510 82
 138493 139254 9 . 
938 64 61090 268 346 56 442 519 62 75 168017 116 54 61 347 97 458 512 33 898 115014 30 446 502 40 751 912 46 116377 1 909 1 643 938 143084 
753 87.3 82 914 62144 417 78 99 534 96 169007 108 76 240 351 430 84 522 82 641 90 415 45 63 567 978 117148 79 291 315 539 140625 749 141097 6
0 326 145660 836 
97 712 SO 902 62 63045 73 88 165 '98 579 87217
18
82 222 83 315 86 437 47 529 51 662 118070 157 330 522 601 2.7 706 828 SS i

1::g81
4
9
4i

42 514 608 . 
782 SS5 951 68005 80 161 226 75 356 646 661 818 45 923 171040 112 212 80 323 60 430 " 119162 74 215 71 613 705 5 2 733 121067 151049 41)1 915 152033 95 214 321 684 
7
 65225 488 672 764 67 846 66055 152 49 783 875 977 172047 88 124 441 83 700 I 120050 91 142 426 85 8 7 6'153395' 154419 614 3.3 155110 716 932 
220 436 S8 567 67061 175 256 79 58S 602 173108 94 486 569 655 811 82 84 174106 58 1109 403 63 648 122214 92 8 446 5g3 25 1i.3

j 1
5405 602 lS/J31 158717 811 159087 812 
771 68013 129 249 476 596 831 6900S 11
 242 80 382 518 38 639 704 879 929 175015 42 1 2 05 .382 411 23 618 775 860 124 ": . '. 
34 S5 203 50 675 88 708 839 59 202 28 349 402 57 515 65 621 /782 875 612 125047 148 300 86 8 426 531 991 126.:'19... 47 1Gl089 215 692 16
015 28 70 472 
70327 66 754 826 959 71121 273 334 176191 263 338 413 65 500 60 669 726 62 87 724 6 920 52 127277 81) 474 S02 673 8

 : 67
6


46 76 723 165048 502 715 166213 
561 819 967 71121 273 334 561 819 967 857 177083 332 697 178071 784 848 901'179091 128124 304 62 504 19 98 682 859 1290 1 549 790 167493 168379 169611 823 
72034 485 544 608 952 70 73052 128 70 1 109 59 60 223 36 312 54 614 792 842 67 71 S5 399 415 1"041 307 658 172543 69 879 
264 97 373 676 742 8S 914 46 86 74119 180151 96 234 98 468 611 740 181037 163 130260 4 451 69 514 68 715 827 43 8 l 


t
93 930 174083 175107 176107' 653 
54 44S 507 48 623 58 90 769 8S2 949 354 70 72 76 539 811 182393 4120 642 58 970 131001 26 208 301 539 47 80 721 0 63 7 8 78 923 177242 85 657 712 1781.37 621 
75036 67 218 548 844 71 721 962 183308 77 95 431 544 803 61 184053 132370 981 99 1.33139 57 274 
26 52 47 I ' 4 980 ' '. 
' 76134 229 302 448 644 59 76 81' 942 77149 1 445 48 618 46 736 914 185043 251 321 432 ti44 ' 1 675 825 49 134417 556 915 46 1:35 , 166 320 1 962 1ł;i8I8ig?6 7 4
3 638 183039 298 , S2S 
274 6 429 736 860 77 959 78003 91 171 262 89 822 91 186021 267 540 9ę 668 86 767 913 47 443 136149 330 l 418 46 59 78 738 180 83 187967 188110 
347 7S5 831 44 9S6 79299 577 674 737 45 15 187210 333 428 605 80 713 831 188027 104 137027 216 94 542 52 601 28 700 67 997 1 18555
 4J:6502 691 7 . '. 
867 933 225 64 328 61 408 520 601 13 36 778 865 922 1 138702 52 139140 93 7 379 492 189103 J 8'7 192817 193441564 
80044 133 65 90 249 306 93 751 81280 90 189086 126 261 303 32 46 746 61 844 45 986 140024 44 94 140 236 87 668 141048 889 19041 4 i .3 'i1;ł
' 7 7. ' . 
448 7S3 SOS 29 32 61 953 82094
12 203190114 21 
 56 323 J,87 562 74 634 837 64 77 142046 16.8 .560 655 S49 143164 374 456 98!. 19./ . : . 
-- 


-  


'SZTUKA 


.... ..., 
łac'znikiem społecznym 

:.=a 
Teafralna praca akademihów 


... 


Jednocześnie odzywają się łam coraz cz
stsze 
głosy o doniosłości wpływu poważnych te.iij ÓW, 
posiadających zespoły nie zawodowe, jak dię to 
u nas mówi, amatorskie. ZalJominam-y jednak, że 
we francuskim brzmieniu shnvo "amator" (Idpo- 
wiada słowu miłośnik. Te właśnie fr:2ncusk\ 
 te. 
. at:;:y amatorów - miłośnikó w) jak stwierdził to 
niedawno J'an Coppeau w ,jp.dnym z artYkułów 
- dziel\nikarskich ("Figaro"), bę d 1 źródłem na\\. '5 ch 
sił teatralnych. Dlatego' też studenci' uczeliu, pa- 
społecznienie demokratycznej Amer)"ld, bo teat.: ryskich prz)Twiązujł szczególn
 wag
 do ',;}\'ojeJ 
właśnie jest w ich ujęciu sztuk} najw ięcej USPU" , . 
pracy teatralnej, sądząc, że będtie ona two.
4:z'Tm 
łeczniającą i wYl.ównującą wewnętrZl)
 konl!ildy bodźcem dla roz'wijającego się, zresztą mimo' kry 
i zatargi. Wszak nawet murz)rnów szowinlstl'cZ- zysu artystycznego, teatru dzis
ejszej FrancjI. 
ni anglosasi uznają bez zastr:'-cżeń w dwu {'.zie- 
dzinach: w teatr7e (Paule R{)n
en) w sp
rcic. W Polsce, a ściśle biorąc \v Krakowie, 
.eatr 
Na tym tle zrozumiała nam będzi
 dzia.hu\ość " słuchaczy Unhversytetu Jagit:lIońskkg'o d
t':lje 
\vielkiego przyjaciela Polski prof. N(1yse, który się chyba już od XV. wieku. P

r"rsz4 ścisł, (jatę 
metodlł teatralną. naucza na u nj wersytetach U.. S. posiadamy z początku XVI. w., ki
dy w pier\\ I;t;ej 
A. języka polskiego. (Wystawh w ten sposób a- ćwiartce. tego wieku wystawiono putHcznie ł na 
kademickimi siłami między innymi ,," esele" .'Vy. wolnym powietrzu kilka sztuk iacińskj
h, mtf'dzy 
spiańskiego). innymi Loheriusa "Historia Paridis". Odt
d fl'rez 
Instytucja uniwersyteckich teatrów akad
mic- cały wiek' XVI., XVII. XVIII. spotrkamy 'nieu- 
kich przeszła na ten teren, jak wiele innych ob).. 8tann
 wzmi
nki o pracy teatralnej ultademłk.)w. 
czajów i urządzeń, z macierzystej 4!1glii, r;dzie W' roku 1820. wspomina Franciszek Siarczyf'tki, 
na wszystkich starszych uczelniach, 
bserwujcmy że w "Galicji jeszc.ze studencI. c1orośIi pod W
!1em. 
analogiczne zjawisko. WSZYSC)9 pami
famy v{szak a przybrani strojl
o, objeżdżają dom) szlacbeekie 
dokładnie wizytę akademików aktorów ai1gieIs- w zapusty, złożonym na prędce dialLgiem fJotie- 
kich, zarówno w Krakowie jak i Warszawie. te zab8lWiajQ, zbierając tYln 
posobeIl
 zasiłeJt". 
Również 
 inne kraje zachodl1io..europejski 
I jak Represje reakcyjne rządu austriackiego po la.. 
Francja, Włochy (G. U. F.) i l-Iiszpan)a posl
dały tach 1846-1848 oraz likwidacja \VOluego JnlatSła 
jeszcze od czasów średniowiecza lub rene
.ansu Krakowa, zniszczyły zarówno \;
, jak i szereg in- 
stałe teatry akademickie. Ostatnio obserwujemy nych tradycji. Dopiero konic
 'XIX. w., prlvno. 
zwłaszcza wzmQżony ruch \v tej d
iedzini 
 \VC I szący tak świetny rozwój nauki i sztuJ;i w Kr",ko. 
"F,-p.,"pii. ,1 '7:1 pk, i.....;,....:_4..-.... y .....:"'" .........,c rł1....I.......-.." _".
 .."...-_.
.'-'!- .....,.., "
_"'r..!..., 
1-:-4-.,..."..........,.......

 

..,..-L_-t........ .......,.;.. 


--
--""'"' 


Przeglądając prospekty unh"ersytetów amery- 
kańskich, z,vłaszcza uniwersytt
tó,v Stanów Zjed 
 
Boczonych, obok wielu \vydziałów niespot)'){a- 
Dyeh na naszych uczelniach, 2-auważymy ws
ędzie 
osobny wydział lub oddział, poświęcony prakt)'- 
cznym studiom teatralnym. W Stan
ch Zhdno- 
czonych, kraju pozornie odległym 0,,1. zagadnień 
sztuki i zwróconym raczej ku potrzebom pr.lkty- 
c
nym chwili bieżącej, społy kamy akademickie. 
teidry uniwersyteckie, zjawisko o które nioc' mo.. 
g. ..ił pokusić kraje, chwallłcc .s
e dawną i w
tech 
8tr
nnł kultorił artystyczną. Akademicy..alttorzy, 
rekrutujący się zwłaszcza z słynneg
 uniw'c:rsy. 
teta' Yale, przechodził cz
sto, wówiąc gwar
! Epor 
tow., na profesjonalizm, wstępując w kadrY' za- 
:wodo.wych aktorów. .... . 
Bez wielldej przesady można powićdzieć, że 50 
"J' 
proc. poważnych aktorów dralY\atycznych l'- kru- 
tuje si
 na tym terenie z byłych aktorów tea
,ró,v 
akademickich. Akademicy, nab:.wajQc kulturę u. 
_.Jsłow, na swoich uczelni:1ca. nietylko ni
 za- 
ni'edbują kultury fizycznej 'v swoich "de,p>artą- 
lDentach zdrowia", ale nawet l)ielęgnuj, ku
.turę 
artystyczną, przeje wszystkim teatralną. Obrauie 
właśnie te
o 
atuuku sztuki. tłłJm3C'7.V wielki
 n. 


I 
,I 
I 
I 


I
		

/NDIGCZAS001737_1937_150a_0007.djvu

			"NO WY DZIENNIK'
 - WYDANIE WIECZORNE, wtorek' l czerwca 1937 roku. 


.' i -
._,. - w 
Przypłacił życiem 
lelcllonayślny zoh'ad 
Częstochowa 1. 6. Wczoraj w pociągu wio 
zącym uczestników pielgrzymki akademic- 
kiej ze Lwowa miał miejsce okropny wypa- 
dek. Rankiem, kiedy pociąg znajdował się 
już w pobliżu Częstochowy, akademicy, sto 
jący w otwa.rtym oknie, zauważyli z przera 
żeniem, iż z dachu wagonu cieknie obficie 
krew. 
Natychmiast zatrzymano pociąg i stwier- 
dzono, że na dachu wagonu znajdują się 
zwłoki Marchwiaka, lwowianina, akadie:rnt- 
ka z wydziału architektury. 
o Marchwiak późnym wieczorem założył się 
w pociągu z przyjacióhni, iż przejdzie po da 
chu wagonu i wróci przez schodki zewnętrz- 
ne do przedziału. W istocie Marchwiak wy- 
szedł przez schodki na dach wagonu, nie 
Z8.uwatyvvszy, że pociąg zbliża się do tunelu. 
Sufit tunelu !?rńiaż dżył głowę nieszczęśliwe- 
go akademika.. 
lalki. uliczni w. BOmbaj
 Samobó , .sfwo zasf ęp c y .... 
BombaJ 1. 6. (R) Na ulicach BombaJu . 
doszło do krwawych zaburzeń. Tłum atako.. W lo a 
wał samochody i tramwaje. Komunikację w. oroszy W 
mieście przerwano. Policja UŻYła broni. Pad ' . 
lo 3 zabitych i około 100 rannych. Do Bom. Moskwa 1. 6. (R) Gamarnik, zastępca lu- Według informacyj ze źródeł urzędowych 
baju ściągane są posiłki policyjne z' prowin.... dowego komisarza obrony, członek central- przyczyną samobójstw
 Gamarnika. '
y
 j
; 
eji. nego komitetu partyjnego, popełnił wczoraj go ,,
dział w knowaniach antysoWIeckich . 
samobójstwo. 


. wersy te tu w dziedzinie teatralnej. Z tych potzy- 
nań narodziło się "Koło Miłośnikó.w Dramatq Kla 
sycznego", które przez lata kontynuowało oży- 
wionł działalność, .W roku 1933
 w jesieni r(\
 po- 
..ezęli akademicy owocną prac
' w różnych tea. 
trach doświadczalnych, najprzód w teatrze ,.Cri. 
'cot", potem na Mikroscenie, Awanscenie, w;w ł\S
- 
ocie wystawili na wolnym pfnvietrzu "Mikołaja 
Kopernika" L. H. Morstina 23. czerwca 1935 r. 
W jesieni tegoż roku urzlłdzono ,vzorem zachod- 
nim, na otwarcie roku szkolnego (1925/36) \\riel_ 
ki festiwal widowiskowo-teatralny, na kto) ym 
wystawiono między. innymi ..Otrzęsiny" i inter. 
media staropolskie. Triumfalny obja
od z t,l'tliko- 
tajem Kopernikiem." po Bałkanie ukoronował t
 
działalność. 
W tymże czasie akademicy postanowili zorga- 
nizować swoje wysiłki w nlE"zależnym zwi-3zku. 
Tak powstał Polski Teatr Aka lemicki U. J., któ- 
ry ostatnimi czasy wykazuje coraz ŹYWSZ1 ak- 
tywność. Ideą. naczelną Polskiego Teatru Akade- 
mickiego jest praca artystyczna :r.espcłowa, w zo. 
rem demokratycznych społeczeństw" Za.:bodu. 
Stoi on na stanowisku, że sztuka wiuna być łQcz- 
nikiem społecznym, wytwarzają.cYlli\ harmonie 
tam, gdzie dotychczas istniejł spory' waśnie. Mi- 
mo, że Teatr Akademicki post.ada dziś stukU ku- 
dziesięciu członków, rekrutuj,r.ych sit z różnych 
warstw społecznych o rlStnych pogl,dach, pomi- 
mo to zespala on zapałem owocnej pracy 81'\.Y8- 
tycznej wszystkich tych ludzi ka jednym ceiom. 
W najbliższych dniach da,je Polski Teatr Aka. 
demicki dla najszerszych warstw społeczeństwa 
owoce swej pracy .w postaci t. zw. ..Dni dkade- 
mika", które odbędł się jak wiadomo 5 i 6 C
fIW- 
ea br. Oprócz wznowionych "Otrzęsin" ujrz, Kra 
kowianie i goście "Dni Krakowa" szereg ł',rw.. 
nych widowisk jak: "Pan TwardowsId", "Babski 
CZlJmber", "Wojna kokosza", "Ifigenia" oraz wiel- 
ki festiwal choreograficzny. 
W cichosci narazie ł w ukryciu przygoł(1'wuje 
Polski Teatr Akademicki szereg imprez na 
ezon 
przyszły, o których jednak nie ehce poilawać 
przed
czesnych relacji. Jedno f
st pewne, iti nie 
ódst,pl od swoich Idei łagodzenia tar
 J niesnasek 
zewn
trznych przez ożywczą r ,vłaściwie ujętą. 
działalonść teałralno-.łrt
st
c
ną. 


E.. ZIMM1iR. 
...1\.I'f'o...................,..,..ot,...... .\.
.__
  .-' --. .
".
' 
DZIKI ZACHóD, , , 
- M.oja Betty 1udzie op.o,wiadaj
, le kł6cisz się 
wciąż ze swym 'mężemf ." 
- To kłamstwo mateczko f Po prostu doszlo 
woz.oraj między l11;mi do malej wymiany ztd.ań. - 
John chwycił mię za ,vtosy i wy
z;ucił przez okno 
a wtedy strzeliłam d() niegQ kilka razy: i to, wszy: 
6 tka, 


/"1 
-... 


SllakiB. agilluliZ,dOŻBrGIBI 
dzy.niu, Łuk:owie O'r
w Międ:zy1r2J6C1m!, rgdzie 
ŻydZIi stanOwią' 'ołibrzY'mią więklszość. W Lu- 
,kowie chłopi ok'OHClZIDi w:d2Jo ' raj 
r,anili kilka 

()biet ży1doW1Ski!ch, które wybra,ły.się z d1;ie 
ćmi za miasto. : :...; 


twarS2Jawa. 1. 6. (A) Z sreregu mi:asteom1t 

prqłwinClj'o[larn y'ch nadchodzą ,viad'omoś'or o 
r 1 oMuch3Jch antyżydoWJskirch i 'O pobiciu Ży.. 
Idów. W, Nowy.ch Ś!WięciaJ11la ' ch pod WiilIne:rIl, 
JWyibi,bo 'Vlczoraj szyby. 'W szeregu mieszkań 
żydowskQch i w 2 mieJscowych j-eszihotach. Po d ro ' Z ''''' . . oenerows L . . e 
Kdiku ŻydóJW pobito. 8 H H 
W Górze' Kalwarii niedaleko W'ar.szawy, W Mińshu Mazowieclaim 
baD/da chułigarnów pobiła crięiJko 6 Żydów. 
Zdemolowano kiN
a skleprawie przechvko komisarz(),w,i Kraw.co- ,obrony, którzy .zeZInali, żeoskarŻODy Stolper po- 
,vi stwierdziJd świadkowie, którzy w dniu aresz- . 
azywał in1 sińce na nodze 
kutek skop
nia 
o 
towania Stolpera znajdowali sięorbok posterunku przez komisarz,a Krawca, 
 Jeden ze .śW1a
kow 
PP., że ze spiżarki, gdzie by'ł przytrzy,many 8t01- ,słyszał, jak Stoliper w czasl.e przesłuchiwanIa g
 
persły5zeli slowa, ś'wiadiazące rzeozywiście . o płakał i krzyczaił. 'V I\vYlluku p1'lzeprowadzoneJ 
znieważan:iu i biciu podejrzanego. W szczegól- rOZlpra\vy uniewinnił Sąd wszystkich oskarżonych 
nośoi doszedł ich następujący dialog: "cz
go pan przytaczająo w motywach, że obrona ic.hnte zos- 
kopie, nawet jest ochrona zwierząt,a. tala odparta. OBka,rżal prolk. Giirtler, bronił adłw. 
Na to odpowiedział komisarz: "milcz parszywy 'dr Tanenbaum.. 
Ż'y1d:zie, jak n.ie PQw'ies.z na (wla,ściciela gorz,elni) 


- 


tWI Ć to li stown i e 
I napisał do n.iej długi list z następującym do- 
piskie,m: . 
- SZa[lrowna Pani!... Pani chyba zr.o.zumie moje 
roZ/t.argnienie w tej chwili, które spoWo.d?wa1Qł 
że zapomnialem nalepić znaczek na roOlpercle... 
. ł 


WYMÓWKA 
. Ciocia chce pocałować pięcioletniego Karolka. 
Malec nie bardz,o jednak lubi te.go rodzaju czu.. 
łości 
- .Ciooia :Wy'bacz
 - mówi - ale jestem dziś nie 
o'golony. 
. 
.!-. 


.. 
Pewien S2Jk'ot zakochal się iW młod.ej pi
n.ej, po - ']Jo niedelikatnie - r'zelda peW1na. dama d
 
samej dzie
ynie. Gdy przekonał się, że dziew. Bernarda' Shawa - że pan twierdzi, iż ten dow. 
czyna kocha go również, postanowił jej !Się oś"riad c.ip nie je'St mój... 
czyć. l -Jeszcze gtOTzej byłoby ...... o
arł Shaw - Idy; 
- Jeśli oświadczę .się jej osobiście - medytował bym wierzyl że to c10wcip ' panI, Igdy.ż uważam że 

 b
d
 
usial kupić jej kwiaty.
. Wi
 lepiej zala pani jest zn
CZ!Ilie mlQ,dsza...
		

/NDIGCZAS001737_1937_150a_0008.djvu

			11 


"NOWY DZIENNIK" - WYDANIE WIECZORNE, wtorek 1 czerwca 1937 ro,"" 
I 


Jem, w którym jak najprędzej zwalnia s
O ł
 
ka. aby przyjąć nowych pacj
ntó
. . 
FLAGA: CIERPI4CEJ LUDZKOSCI. 
Nad . wyspą naszą będzie powiewa
j' cD.'(Jr.. 
giew cierpiącej ludzkości - rzekł dr Esser. .... 
l\łILIONY ZE SKŁADEK P A
STWOWYCH. Biedni otrzymają pomoc zadarmo, bogaci będ4 
Z chwilą, gdy prawnicy znajdą podstawę, na niusieli płacić, ale napewno chętnie to uczyni.. 
jakiej oprzeć się będzie mogła całkowita neu- Upłyną jednak lata zanim zniekształcony i o.. 
tralność wyspy, rozpoczęte zostaną prace oko- kaleczony pacjent będzie zupełnie wyleczony. 
. 'ło budowy szpitali i klinik. Odpowiedni kapi- Z tego powodu musi długi czas przeby,,'ać na 
tał już zebrano z dobrowolnych składek. 'V wyspie i na pobyt swój "zarobić". Na Kyra 
specjalnym budynku będzie się mieściła szko- Panaghia mieszkać będzie oprócz chirl1rgó
 

 la chiurgii wskrzeszającej, której uczniami bę- cały sztab psychologów. Będą oni badtłUstan 
dą' mogli być tylko chirurdzy już praktyk,u- umysłowy, zdolności do pracy i, zamiłowanie 
jący. każdego nowoprzybyłego pacjenta i odpowied- 
Ciekawym jest fakt,. że dr Esser przywią.zuje nio go klasyfikowali. 
wielką wagę nietylko do zabiegów .chirurgicz- W ten sposób oprócz ogólnego zmniejszema 
nych, wykonywanych na pacjentach,. ale rów.. kosztów utrzymania stara się Esser u.rzeczy- 
nież do całkowitego ,odrodzenia duchowego I wistnić pod","ójny cel Instytutu: rekonstruk- 
chorego. Dlatego też Instytut na Kyra Panag- c J , . ę o , kaleczonego ciała i odświeżenJe otępi
łego 
bia bę4zie czymś innym, niż zwykłym szpita- umysłu. 


NltloltlO(. paistwo l(tiaflU 
,- Sensacyjny, pro je". laolenderslciego' clair..rga ' 


W najbliższym czasie zostanie zrealizowany 
.
spaniały projekt pewnego holenderskiego 
'chirurga. Na jednej z wysp m
r
a Egejskiego 
powstanie niezależne, międzynarodo
e, :wolne 
państwo, którego celem b
dzie "nie
sienie pomo
 
cy cierpiącej ludzkości. 
ZAŁOZYCIEL CHIRUR
II 
WSKRZESZAJ 4CEJ. 
"Osiągałem zwykle to, co 'chciałem. Już jako 
dziecko zbierając marki pocztowe, miałem. ich 
tysiąc, gdy in
i zaledwie mieli - 100! Grałem 
w szachy dla przyjemności i otrzymałem ty- 
tuł .mistrza Holandii. A teraz mam nadzieję, że 
.' już wkrótce -ąrzeczywistnić będę mógł mój 
plan, z którym noszę się od wielu lat i który 
jest celem mojego życia: utworzenie samodziel- 
nego chirurgicznego państwa, dzięki :wydatnej . 
pomocy rz.ądu greckiego". N . 
Słowa te wypowiedział chirurg holenderski " .e 
dr Esser, który niedawno bawił w Atenach i 
konferował z rządem w sprawie kliniki chi- 
nrgłeznej,. jaką ma zamiar wybudo
ć na je- 
dnej z wysp na morzu Egejskim. 
Doktór Esser, człowiek prawie sześćdziesię- 
cioletni, był podczas wojny światowej, naczel- 
-nym chirurgiem s
pitala wojskowego. Następ- 
nie przeprowadził bardzo szczęśliwie szereg o- 
peracji na inwalidach wojennych. W ten spo- 
sób stał się jednym z założycieli nowej gałę- 
zi wiedzy medycznej - chirurgii wskrze- 
szającej (uzdrawiającej) którą ma zamiar u- 
niezależnić od państ:w
 i narodowości. 


Bardzo pospolita sprawa w sf,łdzi" pokoju w 
małym miasteczk
I, francuskim; Vitry-le-Francois, 
stała się sensacyjnym zdarzenic:.m. o którym roz- 
pisała si
 prasa francuska i które niezawoanie 
zaciekawi również naszych clytelników. Pozor- 
nie szło tu o drobiazg: zatarg międz} właścicie- 
lem domu a lokatorem nie płacącym komornego, 
ale tło sprawy i osoba jej bohatera wykrątzaj, 
niezwykle daleko poza granice codzienności. 
Istotnie, czy wielu $ędziów miało do czynienia 
z pozwanym, który by oświadczył, LajspokCijniej 
w świecie: "W dwa' m'iesl,ce po' mojej śatirrci 
listonosz przyniósł mi upomnie:1ie pou8ikow
...'''?! 
Gdyby jeszcze 'można było powiedzieć, że :Mar- 
ceau De'vette, który całkiem poważnie mówi o swo 
jej śmier
i w czasie przeszłyn1, jest nieszc2łtśIi- 
wym wariatem, wsz,'stko byłoby wyjainiene 
i dzieje żywego nieboszczyk' nie 
 behodzil.rby" 
nikogo' oprócz jego' rodziny.- Ale właśnie. 'tł:. nic 
nie uprawnia do takiego pr7) puszczenia , nikt 
nie podaje w wQtpliwość równowagi umysł'JweJ 
p. Marceau Devette. 
Niesposób też zaprzeczyć, ?:e człowiek, który 
stanął niedawno przed sądem \v Vitry.le-FrauCQis, 
naprawdę umarł blisko rok temu! A p
'zynajIr.niej 
umarł urz
do'wo został wykreJ.Iony 
 listy żyj,- 
eych. 
Stało si
 to \v lipcu ubiegłego roku. 
'V końcu maja państwo Devette przenie; 1 się 
z Vitry..le..Francois do Paryża} gdzie pani Devette 
otrzymała posad
, dozorczyni domu. p. 
 
\'ette 
zaś znalazł zajęcie w fabryce 
amoc nodów, gdzie 
- mimo przedwczesnej śmierci .- pr
cuje d') cziś 
dnia. · 
J>OBROCZY
CY LUDZKOŚCI. . 19 lipca w Vitry-le-Francois wyłow)ono z Mar. 
Z pośród 392 wysp archipelagu greckiego ny zwłoki topielca. 
spodobała się, doktorowi Esserowi najlepiej .,To ten biedny Devette" - powiedział kt
 'i 
.
yspa Kyra Panaghia. Należy ona do Spora- "Devette" - zapisano w k
mlsariacie pl)bcji. 
dów, a klasztor, znajdujący się na wyspie zo- Ciało przewieziono do trupiarni' i 7&wiadomio- 
stał zbudowany tysiąc lat temu przez bizantyj- no ojca nieboszczYka
/Staruszcl( pozl'.ał w trupie 
skiego cesarza Nikephor'a Phokas'a. Zamiesz- syna. . . . . . . ., 
k .. t k . ll · h ,. t NazaJutrz polIcJa przynIosła .traglczn,. \;/'flesc 
aną 1 Jes przez I {U mnlc ow 1 przez pas e-. '. , T ł 
kt " . 1 . . lk ' h t d k '. ' ł zonie bIednego Devette a. a wytrzeGzezy a oczy 
rzy, orzy pl nUJą wIe IC s a oz l n3. wpo I. . b h. . ś . L. . 
d '. k . h k . h ' - .. . r I 1 wywołała zgor
zenle, wy u
.. aJąc mleCu
m. 
Zł lC .Onl, pas,ącyc Sl
 JY.. CIenIU gal o l'W:- jak miała się przej,ć kiedy jł;j m,i dopiero co 
nych. wyszedł z domu. 
- TU,taj .chcia:łbym - rzekł dr Esser - Gdyby --wied
iałat co dalej nastąpi nie biłaby 
stW'orzyc m?Je P?nst
o. zapewne sldonna do śmiechu. 
Na p
tanle dZlennl
arzy, dlacz
go. to p
zy- W Paryżu policja 
robiła swoje; wprawdzie 
szłe p
nst
o ma byc neutralne l 111
z:
lez?e: dobry humor wdowy zdziwił J'?j prz
dstaw
('ida, 
odpowIedzIał dr Esser: Instytut musI Jstnlec i lecz nie zastanawiano si
 nad tym Ciługo. 
óżne 
poza obrębem politycznych i narodowych. 
'związków, musi posiadać własne prawa, które 
Jl,vzględniałyby tylko jeden cel. 
Państwo medyczne musi posiadać tę samą 
niezalężność, co liga narodów i Czerwony 
'Krzyż. Najznakomitsi lekarze-chirurdzy wszyst 
Jdch krajów'będą przyjeżdzać do nas i opero- 

vać. Przy pomocy samolotów dostęp do naszej 
'
"Yspy b
dzie łatwy. Oprócz tego naj,vięksi POKOJóWKA UCZONEGO. 
'$pecjaliści chirurgii wskrzeszającej będą yry- - Jemu wolno przez Gały dzień rozbijaćatf)m
., 
kładać w jedynej swojego rodzaju szkole. a gdy ja stłukę ta]erz, to zaraz jest r\\'etes.... 


KRÓLOWIE I LAUREACI NOBLA. 
Przed dwoma laty udało się dr Esserowi 
przekonać świat medyczny o koriieczności u- 
t,vorzenia międzynarodowej placówki chirur- 
gii wskrzeszającej i wtedy po:wstał "Institut 
Esser. de Chirurgie Structive" w paryskim Pa- 
las Royal 'v salach Cooperation InteJlectu- 
,elle. Prezes Cooperation 
uilbert Murray z 
___ : px.fordu jest człQukieril 'zarządu iil'stytu- 
tu, na czele którego stoi dE ESier., Oprócz tego 
.do zarządu należy król włoski, od nieda,vna 
króf grecki, prezydent Lebrun, Herriot, Laval 
i cały szereg ludzi odznaczonych nagrodą N 0- 
bla. 
. Od cżasu powstania' instytutu poszukuje dr 
Esser odpoFiednich obszar.ów na szpitale i kli- 
niki. 
Przed dwoma tygodniami przybył do Gre- 

ji. Doznał wyjątkowo miłego i pełnego zro- 
zumienia przyjęcia. ze strony władz, a sam 
'król po kilkugodzinnej rozmowie z chirurgiem 
oddał do dyspozycji dr Essera statek "Niki", 
na którym będzie mógł zwiedzić wyspy na 
morzu Egejskim i 
ybrać najodpowiedniejszą. 


p łac ę czynszu, bo nie żyję ...11 
Ż ywy niebos z czyk 
"Lepie; jes' żyć... aż do śmierci" 
przecie! bywa', łon". na tym !włecl
 
 tymfza. 
sem w Vitry-Ie..Francois na ptdstaw'.e proto.kołu 
policyjnego sporzlł:dzono akt zejścia P. 'DeveUe 
został, z zachowaniem wszystl"ic h t1.rz
dow3' ch 
formalności, przeniesiony na tamten świat. 
Poczłtkowo sądził, że wysta"rczy ki ó,tka .rozmo- 
wa aby wyjaśnić spraw
. Nia przYPuszcz-lł
 że 
powrót z tamtego świata jest bardzo trądny ua. 
wet wówczas, ki
dy człowiek dostał itje tam. mo.' 
żnaby rzec, "na gapę". Nie zdawał Bobie s
 :faW, 
z tego, czym pachnł pomyłki biurok:t
cji dł. ic"& 
nie,vinnych ofiar. Aby "zmart.wycbwstać" 
u,ial 

wróeić . si
 do sądu, który gO wskrlC'sił, . at; do- 
piero po kilku miesiącach. . 
P
czątkowo ży," y trup nie bl'ał swojej ,.,;1.:nier. 
ci" zbyt tragicznie. Ba, 'przychodziło nu... nawet do 

łowy,że rola "nieboszczYka na urlopie" ma
p.w. 
ne dobre ..strony. Np., mówił sobie. UD1a
Ji:' "Dte 
płae, podatków. 
Był w 'błędzie! Urząd skarbc\',,,, ni" roziltaJ:e Ut 
tak łatwo z "drog,mi" klientami, Devette mÓJ:łso- 
bie 
J11rzeć dla wszystkich wladz ala dla 1st'!2(du 
$karbowego ż)'ł i nie spuszczano z nielo'czUjny

 
oczu. . 
"Co za świństw'o" - słuszn1e oburzał siO' opo.. 
datkowany nieboszczyk. "Jedni nie ,hct mi wie. 
rzyć, że żyję, 8 drudzy wbre,v niezbitym dt.wo. 
dom, opatrzonym pieczęciami. nie wj erZ't ie U. 
marłem. I nie żyć J i płacić 
 nB to już niJ 1110. 
gę $ię zgQdzić". 
Wściekłość tak oczywiście krzywda.one,o nie. 
boszczyka musiała - każdy t3 zlozumie - (tojś4 
do ze.nitu, kieay i magistret millsta VHry-le.F lan- 
cois, ten który złożył go do gro bu, 7akłócił: 'j
gO 
wieczny spoczynek... upominaj«c si
 o k
moJn
 
Z tego właśnie powodu doszło do ltiezwYłdfc" 
scen przed sądem. 
Marceau Devette zanim pJ;z
niósł sie do I'or,.. 
źa
 miał sklepik w Vitł:y-le
Francois. Loka) ,kle. 
po'Wy 'wynajmo,vał . od magistratu. Opuszr.z.jfłC 
Vitry nie wypowiedział najmu. ale pt) prost4 wf 
prowadził się i 
'rzestał płacić komorne. 
Magistrat uważał, iż należy lnu si
 komomł za 
cały czas od lipca ubiegłego .roku '(dq' lipca t)"ło' 
zapłacone). Pretensja wydaje .;i
uzaaadnio1\a. 
Jednako'woż nie można było chyba' odmówić 
pewnej słuszności również p. Vevette. kiedy twier 
dził: "Nie mogę płacić, bo nie żyję. Nie w:er70Y- 
cie? Oto ald zejścia, któryście sami tlporz, "liii". 
Tak, niezwykłą sprawę rozitoznawa i &
dzjił po. 
koju w Vitry-le..Francois. 
. Biedaczysko dobrze się' pewno nlł,oelł r'n
m 
wydał wyrok. Nie znalazł chyba żadnego .p..eee. 
densu, który by mu choć trocl:r ułatwił lad.l'ie. 
On go dopiero stworzył orzek:4j
c, że !YWy trąp 
powinien był regularnie płacić kom
rne. Tł'raa 
obywatele francuscy' już wied4tIJ J że 10la ływego 
nieboszczyka .nie D1a nic PociQg
j
("egd 
 samI' kł... 
poty bez żadnych korzyści. 
W Paryżu zrodziło si
 z tP.go, po wodu no.we 
przysłowie, które wyraża t
 1\ie.wątpliw, pr1'Ydł. 
że - lepiej jeł!lt iyć aż' do śmierd... . 


SPORTOWIEC 
- Dlaczego kulejesz? 
- To po wczorajszej grze... 
.-- W hokeja cZJ w piłkę 'nł,)żną 'ł 
- Nie, w bridża. Moja żona jest 
trasznie k,vał- 
towna 1 


,,;, 


i 1daw
a: Za sp6łkę Wyd. "Nowy Dziennik": Zy.gmunt 
o.c
wa-łd. 
 

dalttor 
dpowied
i
lnY: Dr. Mojżesz Kau!., 
" lio)!ł. Vrukarnia Dziennikowa.. Kraków, Oł:zeszkoweJ 1....... pod .zarz.tdem Maksyml!lana F e!dmanp 
, . .