/NDIGCZAS001739_1908_015_0001.djvu

			r IS 


'iqte
 18 (31) stycznia 1908 r.. 


1tolt III. 


Wycbodzl codziennie rano oprõc z dnl poswlqtecznych. 
Adres 
edakcyi, Administracyi i Drukarni Pol.skiej: 
KJjów, Prorezoa 9 (Wasllczykowska). 
Te lefonu Ha 16 72. 
k
kopisów Redo.kcyo. n ie zwro.ca. 
..\dminiBtro.cyo. otwo.rta od lü-4 po poludniu i od 6-4i 
wieczorem.. 
OgloBzenia przyjmuje si
 do godziny 6 wieczór. 


.. 


åIIPUc nut. "!reel. NCIIII' 
Preaamerata: W kraJu -.85 2.50 4.50 8.- 
" Zagranic
 1.35 4.- 7.- 14.- 
OC I:.OSZENIA: Od wierszo. petitowego pJ".'.ed tekstem 
40 kop. pierWszy i 20 kop. kddy no.st
pny raz, I'li 
tekatem 20 kop. pierwszy i 10 kop. nast
pny raz. 
Numer pojedynczy 5 kop. 
Pun umeratQ I ogloszenla pn:yJm uJe 
A dmlnlstracya. 


PISIO POLITYCZNE, SPOLECZNE 


LITERACKIl 


kimi wa1czyé mnsi kaidj' bndzet pry- mo przez si
 doSé trudol\, bo ma wro- si
gnl\l do najzywotniejszych spraw otwartej wojny celnej z Austry
, dnia 
watny. g6w zasadniczych ai nadto - nalezy blezl\cej polityki. 7 lipca 1906 r. rozpocz
l si
 okres wal- 
Wlasciwych powoùów tego zjawiska, unikaé zatarg6w z rz
dem. Azeby wre- "Na miejscu zgn
bionej Francyi, kt6- ki. Na ten czas przypada dymisya hr. 
.. b' i I szcte unikaé zatarg6w z rZl\dem, trzeba ra daremnle chciala nieprzejednanego Goluchowskie,zo, w listopadzie r. 1906. 
ogarmaJ,\cego 0 ecme swat cywi izo- si
 zajmowaé drobnemi, niespornemi wroga ominl\é, powstaje nowa Francya, Nast<<:pca hr. Goluchowskif>go ollwlltzal 
wany, jest kilka; s
 to z jednej strony sprawa.mi. Takijest plan paZdziernikow- która w przymierzu z Ang-lit} znalazla rokowania ponowne z Serbit}. Gabinet 
m..ynniki stale, z drugiej (',zynniki sztucz- c6w. Simple, comme bonjour. doSé sHy, aby zrzucié z Europy hege- Pasicza ofiarowlli Austryi udzial w do. 
ne i przejsciowe. )Vskutek tego komisye nie zbferaj
 moni
 pewnego mocarstwa" - pisze chodach serbskich na 26 milionów fr. 
Do czynnik6w natury stalej naleiy si
, projekt6w nle oprllcowujl\, Duma" Westminster Gazette". W kwietniu 1907 r. rozpocz
Jy si
 no- 
przedewszystkiem zwi
kszenle si
 Hos- raj\
uje 0 pralniach i oranzeryach, po- "Bez ogll\dania si<<: dzié na Niemcy we rokowania traktatowe w Wiedniu 
slowie po 6 tygodniach pracy rozje- mote Francya przeprowadzaé dalej sw
 z d-rem Mika Popowiczem, delegatem 
ci zlota na rynku wszech8wiatowym. zdiaj
 si<<: na 4 tygodnie, planu zlldne- interwen
y<<: w Maroku, wiedz"c, ze za serbskim. RZl\d serbski i.
da1 dopu- 
Podczas kiedy w latllch 41 - 50 uoie- go pracy niema I niema tez - konfIi- niij stoi Anglia" - pisze "Globe". szczenia 40,000 sztuk bydta I 150,000 
glego stulecili ilosé zlota zwi
kszala kt6w z rzt}
em. Z
s instytut parlamen- ZmienHy si<<: czasy - pisze paryski sztuk swin na targi w
gierskie, rZl\d 
si
 rocznie 0 868 milion6w frank6w tl1r
y tak Sl
 ".utrwal
" w Rosyi, ze aZ "Temps. - motna dzis do zmil'nio- wiedeJÍski targowal si
 i, ostatecznie, 
. 0 mDI wcale me m6wl szeroka i gl<<:bo- nsch ;sVtuacyl przystosowaé polit.vk
 na znacznie obniionl\ cyfr
 kontyngen- 
pr

ci
tme, w.latach 86 - 90 0 564: ka prowincya. Posel Jeropkin placze, Ze fnn
, anizeli przed t.rzema laty. W r. tu bydla i swiJÍ si
 zgodzH. Na tej 
mlhon6w, pf
clolecie, okres 1896 - nikt go w jego gubernii 0 Die, doty- 1906 Francya nie byla siebie pewnlJ, podstawie br. Aerenthlll traktat zawar! 
1900 roku, wykazuje juz przeci
tnl\ czt}cego Dumy, nie dopytywal. Apatya nie wierzono m
drym radom Delcassé' i teraz przedlozy obydwu parlamentom 
]iczb
 814 milion6w i 1901 - 1905 -powiada-az strach. go i musfano go poswi<<:cié - dla do- w Wiedniu i Bl1dapeszcie. I tu za. 
roku -- ],610 milion6w frank6w. W I rzeczywiscfe, co jak co, ale ta apa- bra Francyi. T
mczasem ?zasy si<<: czyna si
 opozycya agraryuszy w
gier- 
roku 1904: wydobyto J 'uz 1 951 mi- tya przestraszyla trocb
, a moze nawet zmienHy, stanowl
ko 
rancYl sLalo 8f
 sklcb, kt6rzy uwataj
 traktat z St"r bh 4 
. ' wielce prawodawc6w z palacu Taurydz- wsr6d mocarstw sllnieJszem. A w tern za niekorzystny. Sprawa ta zarhwiala 
llOn

, ,a w roku 1906 i 1907 przeszlo kif'go.' Wiemy juz, ze Chomiakow wy- !liemal
 cz
Sé jest pracy Delcl1sségo - 
tanowiskiem br. Aerenth.ala. Nie jest 
2 mlhal dy frank6w. stosowal monitum pod adresem swoich 1 to Jest jego hlstoryczna zaslo.ga. Jedna
 w
kluczonem, 1e. j
!!zcze d? po- 
'raka kolosalna podd zlota nie mote przyjaci61 politycznych. Wiemy takze, 
alety dzis przypuszcza
, ze i ni.emlec- rozumleUla dojdzie. NaJblitize dm to 
oczywiécie pozostaé bez wpJywu na ce- ze niekt6rzy poslowie, op6zniaj
cy si<<: kle plany. co d.o 
aroka nalezt} .Jut do okaZ
. 
. t . bf't t 6dl dl po wczasach noworocznych za Nezwani przeszlosCl - 1 me potrzeba Sl<<: oba- 
ny 1 
 anowl o. 1 e r 0 a spe- zo
tali telegraficznie do Petersburga. ,,:iaé, zeby mow
 Delcassé'go w Berli. 
kulacYl znlzkoweJ w handlu tym me- Domyélamy si<<: dalej, te prezesi nie- DIe zle. Zr?ZUmla
o. Tej zmienionej 
talem, podnos
t}e w tym samym sto- kt6rych komisyi zdecydowali Jaknaj- sytuacYI pohtycz.neJ dal wYII?-owny 
y- 
sunku wszystkIe ceny. rychlej rozpatrzeé si
 w materyale, ja- ra
 p. Delcassé I moina dZIS. stwler- 
Do czynnik6w natury chwilowej i ki maj
, aby "powazniejsze- proiekty d
lé, ze. wypow.ied
ial prawdzlw
 opi- 
... . 1 wysunl\é naprz6d. Jestesmy zatem- nl
 wI
kszoSCl Izby deputowanych 
przemlJaJl\cej zaliczy
 na e
y. wlaánie jak si
 zdllje-w przededniu "ozywie- i wi
kszosci patryotycznej Francyi. 

 spekulacy<<:, kt6reJ fala JUZ zacz!na nia" si
 Dumy. Tylko 
. Jaurès moze 
Y:
 z sokcesu 
powracaé na rynkach europejsklcb, I oto dziwna charakterystycma koin- oratorsklf'
o bylego mmlstra spraw 
gdzie ceny sztucznie podnieslone, szcze- cydencya! ' zllgraniczuych nieco niezadowolonym, 
g61niej kruszc6w in crudo (miedzi, 0- Jak tylko rozpocz
to 1I16wié 0 powa- ale musi przyznaé, .te on sam dal Sp?- (Korespondencya wlasna .. DØømzika 
I' ) r . d zniejszych pracach parlamentarnych w sobnoéé p. Delcasse do wypowiedzema Kiiowski(;go.). 
OWlU, cyny 
 pOWO.I wracaJI\ .0 nor- tej chwili rozeszly si
 pogloski 0 :no- 
ej Rlosnej dzis mowy. Mote. t
kze 
malnego pozlOm
, Jakotez mnieJszy u. zliwem rozwi
zaniu Dumy. Na razie I p. Clemenceau oraz obecn! mlDlster Wars.eawa, d. 2fJ Btycenia. 
rodzaj w ostatDlch latach prawie we straszy tak siebie I koleg6w hr. Uwa- spraw zagranic:lnyc
, p. Pichon, za- . . . 
wszystkich krajach rolniQzych. row, utrzymuj
c, ze odrzucenie przez zdroszczt} 1au!Ów ml.n!str o wi Delcas
é, Na posle
zemu wieczornem. b. pos
1, 
, . Dum
 kredyt6w morskich pocit}gn
éby kt6rego saml str
Clh. To tez odpo- adw. F
anClszek. No
odworskl, 
eferuJe 
Czynmkiem statym, a odegrywa11\cym moglo za sob
 grozne dla Dumy nast
p- wied.z rZl\du na f.nte
pelacy<<: p. Jaorès'a !last
puJ
ce W
IOS
l, ostateczme przy- 
znaczn
 ro
<<: w ru.chu zwyzkowym 
r- stwa. Mamy wi
e zatem pierwszl\ mo- odlozono !la pOD1edZll
lek, a ty
czasem J
te przez komlsy
. 
po raz tykul6w plerwszeJ potrzeby, jest me- zliwoSé: konflikt z powodu programu odbyw
 Sl<<: nad tresclt} OdpOWI
dzi r
- . cWobec prmzkód, jakie zaszly '!' wykona. 
w
t p liwie podniesiellie placy zarob- ministerstwa marynarki. Ale to nie da 
abIDetowa. Cokolwiek atoh powle nl1l bu
t.
to, 
chwlI]onl:'go Da lebramu 
gólnem 
. tk D . 
 . hi P Pichon dla Franc y i slowa Delcassé' w d. 2;, I 
ð hstopada r. I., zllromadzlIDIe o
ól- 
kowej. Wzmoienie agitacyi socyah- yvszys o. uma ma ].u
 u sle e pro-' '. ne nadzwyczlljne Po]skiej Macieny Szkolnej 
t .. b t'k . Jekt rz
dowy s
d6w mlelscöwych. M6- go pozo
tanf& 
aml
tne. Powszechne uchwala zmionié przeznaczenie fllDdllszów Ma. 
S .yczn.eJ 1 ru
 U s ra) owego. przyczy. wi
, te i na tym punkcie pogl
dy Du- tez. panule zda!lle, ZA niebawem st
r cierzy w I!Ipogób nast
pujl\cy: 
mly Sl
 w Cll\gU lat ostatDlch bodl1J my nie st} tymi lc:tóre pragnf&lby wi- pohtyki zagramcznef Francyl ponowme I) W m1s1 I!Iprawozdania, przedqtawioncgo 
najsilniej do podniesienia cen, z jednej dzieé i stwierdzié rZl\d. Dalej Sf& lub przejdzie w doéwiadczone r<<:ce p. Del- uczestuikom. za c
al!l od I-go lip
a Ig07 r. do 
to d . d k t I d d .' b d . kt d t cassé 17.go gradDJa tl'goz roku, wyplaclé 
3,06
 rb. 
strony bezpoljre mo, po nosZl\c osz a a 8; zle.n 
 t} proJe .y
. 0 ycz
ce '. . 2. kop. na pokrycie zobowil\
IIf1 Zar7.ø,du Glów- 
produkcyi z drugiej 'posrednio ulat- reahzacYl tolerancyl rehglJnej, rózne T B em. 
l
ksze z tego .powodu. panuJe nego, z tem zastrzeteniem: II) to semiDllr1um w 
. . ,; .'. projekty ministerstwa sprawiedliwosci, w erhme rozgoryczeme. Ale Jut dru- Url!lynowie, utytkujl\c z procentów, zllchowuje 
wlaJijc spekulacy
 zwyzkowl\. 
ZIS odeslany wczoraj do komisyi projekt 
i raz nie powiedzie si
 kanclerzowi 
um
 2
,
 rb.,. jako fondnsz 
11]
7.Df !dac.ierzy 
trudno jest jeszcze daé wyczerpuJl\ct} rozszerzenia praw budietowych Dumy Rzeszy niemieckiej obalaé mfnistrów - I z,w
óc
)J
 MaClerzy d 11 0 wZD
wleDlu JeJ 
zlalal- 
odpowiedz na pytanie, czy podniesie- i t. d. I t. d. P6zniej idl\ interpela
 w Paryz.u. . 

ecl
ozost:w:é z:


i z

.
eMi::I:s
a: B:Z'lz
b: 
nie cen na artykuly pierwszej potrze- cye. Na pierwszy ogien p6jdzie-o He .Po ahansie FrancYl z 
ngl!1\ i An. ski, Ignac1 ChrzaD.owski i. 
s. hn Grale
8ki 
b t . 1 6 . b d ... . jej Die cofnt} w ostatniej ch wili-inter- gl
i z calym éwiatem z wYJ
tklem Nie- z 1>\'awem, w razle ustø,
lenla którel(o I mch, 
y ZOS !hO zr wnowazone w u l.eCle I . t . . mleC b y lab y to gr a zb y t rvz y kowna obloru przez pozol!ltalych Jego nast
pcy. 
. b . k d .. pe acya prawlCY 0 same rzeczy w um. . , J'. T . 
przeCl
tnego ro otm a po mesteniem wers 
 tetach' nastA p nie mo
e inter p ela- A w Berlinie na takie hazardy nie pu. 2) . WYJllac
é o\\arzystwu WplSÓW 
zkoln1cb 
1 bk " dl j d k '" aj i Da wPlsy ucznlów szkól poczl\tkowych I na urz
. 
placy zaro oweJ, llIe po ega e na cya adecka 0 poloienlu prasy w paó- 8ZCZ t} s <<:. dzellie bUTl!l-IO,CXX> rubli. 
wl\tpliwoscJ, ze wyzsza placa zarobko- stwie. Wreszcie, czyz mozna przewi- ... S) W1pbcié TowarzystwlI zjednoclon1ch 
wa odbHa sl
 w 8pos6b bnrdzo d(\tkli. dzieé, co tycfe i czas przyniesie. Mamy WedJug p6lurz<<:dowych wiadoJDo
ci zi.emianek na ochronki, czytelnie i szkDI, octiro- 
7 7 1 . i k t6 . P rzeciet codziennie takie S 
 raw y j ak Z Wled la sta " 0 Isko bar A th I nlarek-l0,ooo rb. 
2 -19-1 wy na caleJ mas e onsumen w, ß me 
 d . d i 6 ' 1 6 . lJ', ,I W' . eren a a 4) Wyplacié Towarz 1 stwil na1lkowema W 
. I " . to . d d tk ." 1.1\ anle wy an a w r
ce st\ w pOSl w j..lko ministra spraw zagranicznych ma . 
na "kaplt . a e . 1" wart . oljcl 0 a owt>J, Kolubllkioa i Kosorotowa , które mOil . ij b é . i h . G 1 6 ' Plocku-3,OOO rb.. .. . 
którA mleh na m y sh doktr y nerz y so. b é 1 . a zeJ ' t ak towane P rzez rZAd" a t y pOW W aZD? zac W h lan d e' i 1 wme ze I)) Na szkolQ ochromarek p. MarcI8z'w8kl
J- 
:1. .' . y n. c r '1' S rony 
gler wyc 0 Z opozycya, a 3,000 rb. 
cyal1styczDl. Wprawdzle, wymkla na maczeJ przez Dum
, nawet przez t<<:, nie ulega w
tpliwosci, te i w delega- 6) Towarzystwn krajoznawczem1l na 1Itu1' 
tym gruncie spekulacya ma sl
 ku kt6ra za wszelkt} cen<<: szuk
 p
nkt6w cyach austryackieh polskie i czeskle ma:Jie przekazaneRo temui Towarzystw1l m1l- 
no. spo.cery, koñcowi, ale bez Josrednie nast
pstwa stycznych. W ten 
pos6b wldzlmy, ze gtosy nie b
d
 podtf'J:ymywaly mini- zeam I!Izkolnpgo -10,00} .rb. . 
te 0 faktu nie r:emin do óki nowe plan Guczkowa me wystarct.ylby na stra, który nie mial dosé sHy ani wply- 7) Na kuny pe
lIgoglczn
 
l
 nauczyclelek 
100-.-8 g . P 1\, P dlugo. wu, aby w sprzymierzonem mocarstwie ludow1 C h p. AntoD
DY Wahc
IPJ - 1:l,OOO. rb. 
wynalazkl technlczne nie obn1i
 kosz. Skoro Duma ral t y lko zdecyduje si
 wywalczyé S p rawiedliwe traktowanie 8) Stowarzys
e
lu n.anczyclPlstwa polskll
go 
t6 d k . ... . k A na kursy 1IZOpeIDlIijø,Ce I na odczyty pedligo- 
w pro u cYI. we]sé na dr?g
 sumleonego spelma!lla cZ
8ci narodu, .tóry 
 ustryi ma giczne dla nanczycieli ludowych-3,Ooo rb. 
Tak 8i<<: przedstawiaj
 przyczyny 0- swych ObOWIl\zk6w, choéby bez wlel- podtrzymywaé tróJPrzymlerze. 9) Temuz StowarzyszeDiu na ndzil'lanie r.a 
b I . d z T ki tuczne czvn. kiej ch<<:ci przeksztalcenia Rosyi i bez Jedno z d.wojga, albo. równe prawa pom6g na wydawnictwa prac p
pul
rDo-nlluka- 

c
e. ro yzny. a e sz J nadzwyczlljnych talent6w tw6rczych, dla wsZystklCh, a wi<<:c 1 dla polaków ".y
h dla ludll, .oraz prac z dZll'dzID1 pedago- 
mkl, Jak spekulacya, wkr6tce zapewne to zaraz znajdzie si<<: sto wypadk6w, w Prusach, na podstawie tr6jprzymie- glkl dla uauczYClt'h ludowych-lO,OOO rb. . 
P rzestan
 dzilllaé i na naszych ryn- w kt6rvch bAdzie musiala obraé w1as. rza albo P recz z P rz y mierzem z Niem- 10) .Na szk
ly .prywatDe . pocz
tkowe, Die 
. ..J". .' . . wyll\czajl\c rzemleélnlczych, z J
zyklPm wykIa- 
kach, lecz nadprodukcya zlota I czyn. nit l1m<<: post
powaßla, a ta bE:dzle can
i. 
r. .Aerenthal DIe moie dla sweJ dowym pobkim, ora
 na wyklady . dla osób do- 
nlki spoleczne dlugo jeszcze dzialaé wlodla moze w 50 raz8ch wprost w pohtykl Zjednaé w
grów z powodu r6i- roslyrh przekazaé Kolom wpisów ukoln1 ch - 
. b '-.1. b przeciwnym kierunku, nii linia rz
, nicy zdan co do spraw batkanskich. 25,000 rb. 
me przestanl\, a c OCIIU< c
ny o. ecne dowa. W najbUtszych dniach br. Aerenthal 11) Na cele, odpowiad


ce zadaniom.uni- 
musz
 uledz tendencyi zmzkoweJ, to Z tvch og6lniejszych i dalszych prze- b<<:dzie mial sposobnoSé stanl\é przed "ersytetu. ludowp
w, wypIacl p. Adamowl Ja- 
. d k . 6 d . J , . . k d I k . 1 i cZY'JowskJemu-5,OOO rb. 
Je na DIe powr cl\ one 0 pozlOmu, widywan gdy teraz zeJdzlerny na pun t e I'gacy
 w<<:glers 1\ 1 Z10 yé tam swe 12) Towarzystw1l opieki Dad dzieémi n& 
na jakim byly jeszcze przed 10-5 laty. najbliiszy i najkonkretnipjszy, to spo- expos' polityczne. H
dzie to ,rleeydujt}- ochron1-10,OOO rb. 
zet strzegllmy przed sobl\ na pierwszym va chwlla dla losów tego mimstra, któ- 13) Na kursy peda
n
iczne dla nauc7.Jcieli 
. planie spraw
 budietu, a w niej wspom- ry, objl\wszy 8ter polityki zagranicznej ludowych (p. Bindera)-lO,OOO rb. 
niane wyzel projekty ministerstwa ma- po 
r. A. Goluchowskim, w kr6tkim . I
) ?ozostal
M fllDduszu szkoly imi
nia 
rynarki. czaSle przez slepe posluszenstwo, Berli 
lcklewl
za, 0 lIe przez ofiarodawców .cor
J,ta 
Nic si A nie znam ani na P ancerni- nowi slubowane Darazil SiA wsz y stkim Die b
dzle, p
zekllzaé To
arzystw1l WPI
ÕW 
" ..'.. " szkolDych na WPlS1 dla UCZDIÓW szkól éredulch. 
kac
, kt6rych par
 z!esz
 w SWOlm I s
ronDlctworn w. m
narc".l1, Z wYll\tklem I 15) Z fuoduszów, nmieszczooych w banku 
czasle Z daleka wldzlalem, ani na 10- m
mców prusofllsklCh, kt6rzy, na szcz<<:- trajowym glllicyjskim, {lozo
tawié w tymie ball- 
dziach podwodnych, kt6rych nawet éCle, nie decyduj
 0 losach ministr6w ka Da rarhuDet PolskJej 
acierzy SZkolDej S1l- 
nie ogl
dalem nigdy, i nie wiem, co z w Austro- W 
rzech. m
 4,0?<> rb. z za
trzetonlem, azeby I?roceDty 
Ros y i moze uczvnié militarnR P O."" g A Niebllwem ma bvé P rzedlozon y tra- przyra,taly do kaplhlo, a suma ta podj

 b.yc 
J '"t ":' ." J. moze tylko przez Zarzl\d Glówn1 po wznOWI8- 
moralnl\. Lecz 
dy si
 czyta oplDle ktat handlowy austro.serbskl. Br. Ae- ni1l dzialalnosci P. M. S. 
pism partyjnycb i slu('ha opinii pos16w, renthal zapewnia przez SWI& pólurz
do- 16) PozoslaIoéé fonduszów, jaka 8i
 okazaé 
Petersburg, d. 14 (21) stycznia. to si
 otrzymuje wraienie, ze ogól ro- Wl\ pras
, ze po wielu trudnoéclacb mote, po uskuteczn.ieniu wsz1stkicb zatwierdzo- 
syjski-bez wzgl
du na to, czy si
 zna, doszedl nareszcie z serbami do ladu nych przez zebraDie wyplat, zloty.é w tymte 
Jak wiecie z telegramOw i z pism lub si
 nie zna na marynarce-nie ma i ie traktat handlowy z Serbi
, korzy- baDku na. ten sam rachunek i z taklem aamem 
. k . h t . i D . d . . t t dl ' t 6 A t W . zastrzeteDiem. 
rosYJs lC , pos <<:powanle trZec ej um
 zauflln.la .0 obecnego mlm
 
rstw
 8 ny a In. eres w us ro- Qgler, za- 17) Wl!lzelkie legatr i darowizny podlpgaj
 
narazilo jl\ na powszechne wyrzuty i morsk1ego 1 nie radby mu udzlehé ml- warty b<<:dzle.. zwrotowi, 0 ile Zarzø,d Glówny nzna, Z
 ",arunk! 
zarzuty, kt6re dzisiaj sypil\ si<<: nawet lionowych kredytów. Jest tutaj i dm. Idzie glówme 0 ocbron
 rolnictwa na legatu i darowizDY tego wyma
8jl\. 
Z szanc6w p61-pazfjziernikowych. Wy- gi czynnik: stan finansowy Rosyi , kt6. W<<:grzecl1 i w Austryi przed konku- 18) Sumy powytsZfJ, I. jllkichkolw:IAkbø,dZ 
raZajl\c si
 j
zykiem strategicznym, po- ry nie p<'zwala na zllcil\
anie nowych rencYI\ bydla i plod6w rolniczych serb- powodów przez 
bdllrowane !nstytucye Die .pr
1- 
prowadzony zostal na Dum<<: skoncen- dlugów bez czego lednak odbudowa- skich, przy r6wnoczesnem zabezpiecze- J
te, b
d, rozdZlelllne pomu
dzy pOzostale ID- 
trowany atak, przy. czer1! sp!zy
ier
y: ni.e noty nie II?-
globy . na
tt}pié. Tak niu w Serbii z
;vtn dla austr
acklego styt;

e'ZgromadzeDie ogö]ne zatwiprdza spra- 
ly si
 ad hoc wrogle soble kledymdzle1 WI<<:C w tej CbWlh wydRJe Sl
, te votum przemyslu. PODlewaz za& Serbia, prócz wozdanie racbnnkowe Glównego Zarzø,dll za 
sHy 1 tylko "Rossija. trzyma si
 zy- Dumy w sprawie marynarki mogloby plod6w rolniczych 1 bydia, Die me zre- okrel!l CZaBu. od d. 1 I!pc
 do d. 17 j[rodnia 
czliwie u boku parlamentu. Stalo si
 wypaéé nie po mysli rzl\d\], a to z pe- 8Zt
 nic innego do wywozu, wi
c za- 1907 rDku (bilans zamkDl.
cra wykazujn. 831.231 
nawet COB w!
.cej: sam wó
z n.aczelny. wnoscit} nie zaliczonoby we wlaáciwych dllnie z g6ry jest z
kresl.one, jako bar- 


Jn
O

)'z
rl
 d
i:a
lg
ast


sni
d r
b'.
 l:a

 
Dumy, sam JeJ prezes, powledzlal urbf. sferach na plus parlamentu. Jest to dzo trudue do rozwlt}zama. kni
te w przychodzie poml\ 20.714 rb. gg kop. 
Zródlo trosk 
ycja codziennego-dro- et orbi, ie Duma pracoje leniwje i bez wi<<:c w rzeczy 8amej embrion konflik- Ma tez juz swoj
 hi8tory
 sprawa a w rozchodzie sn!DI\ 2O,07
 rb. 24 kop., p rz 1: 
zyzna, na kt6r
 nskariamy si
 od lat pjanu. Trahunt (ata nolentem... tu którego zmora tak straszy pliZdzier- traktatu handlowego z Serbi
. ClayrnQ czem zgromadzeDle kw'tuje Z"rzl\d Glówn1 
k'lk Bardzo to latwo szuka6 zródel leni- nlkowców. Oto na co natyka si
 Duma, SiA rokowania J 'ui 1at blizko 4 ) 'eszcze z r
 ) uDk Z Ów b za.okres Ó s I Prawozdaw d c l zy. d 
I u, stanowi obja.w wsp61ny wszyst- t . bez p lanowoéci Dum y w braku d i . i é" d Ó b . S 0 '. ØJ e raDie 01( ne prze Dta man at 
kim krajom cywilizowanym w chwili 0- s wa 
 . .. g y S 
 zaczyna "ozywa. . 0 czas w ga metu awy rUlCD W!. i kompeteDcJe zebrllnia wllloel(o, udzielone l1a 
n nieJ zapalu 
o pra
y i w. meumleJ
- SC8YU'US. 1904. S
rbia nciekla 8i
 pod opiekun- zebraniu ogólnem w d. 26 list pada r. Z. 
becnej. Jeteli zestawimy liczby, doty- tnosci poradzema soble z Dlf&, ale kto cze skrzydla Niemiec i najprz6d zawar- 21) Piímienoe zglos1:enia deJegatów 0 PI'l1- 
cZl\ce Francyi, okate sl<<:, te artykuly tak m6wi, wypo,,:iada dopiero .p61 pr
- la traktat handlowy z Niemcami, kt6- z
an.it'l Kolo
 
apomóg prz'.kazaé do rozpatrze- 
pierwszej potrzeby podniosly si
 w ce- wdy. Zdaje mi Sl
 bowlem mew
tph- P I d I - t rym zapewnHa zbyt na towary przemy- Dla 
 zaIatwl.eOla Zarzø,dowl 
ló1Vnemu. 
nie w ciA17u ostatnich lat pi 
 i1l 0 10 wem, ze wi
kszoéé Dumy cz
sei
 nie rzeg 
 pO I yczny slowe, a nadto dostawy pllnstwowe nil d 22) PO ó w I Jerzyé z w1k d on
n G le ló achwal I
 k r l om d a- 
'10 ,,_. é d . é . á . 1 ' f k S f' zeDla Of{ DellO arz
 OWl woemu, s a a- 
do 60% ze w Anglii zwyika ta W y raia uIDle pracowa porZI\ me, cZf2 Clt} za 60 m11On6w ran ów. man80wanie 
r.emu siQ z 12 czloDków: Antoniego Osuchow- 
. ' nie chce tak pracowaé, bo leniwa zwlo- tej dostllwy powierzono francusko-nie- 
kipgo, Mieczyslawa Brzeziil
kiej[o ks. Jana 
Sl
 w cyfrach jeszcze ja8krawszych: od ka lezy w jej planle zasadnlczym. (Wrate.1e ..wy Delo...6'". - 81ny 
,ruy. - mieckiemu konsorcyum "Société finan, G
alewskiAjI;o, d-r
 HeDryka. 
usbllù.ma, 
a
i. 
80 do 80%. Przynajmniej tak di:cit Ouczkow, dzi- Zaklll.owe .to.l.kl bar' A.....tbaIL - Traktat cière d'ürient" do któr eg o i auøtr y a- ml
rz
 Chelcho\\"l!IkJego) Kazlmlerz.a Kulwlecla, 
. . f k I . ik undl.wy A..tro-W,gl.r z SlrlJlt). ..' ZblgOlewa Paderewsklego, Frllnclszka Kowal- 
OczywiScie im mniej ruchliwy, im SlejSzy a tyczny .II.1erown parla- ckl kapltal zostai dopuszczony. Ale skieg
, AIl'ksandra Zawadzkiego, Karola Sta- 
. . { . t k' . mentu. Mowa Delcassé'go zrobHa gl
bokie walka 0 dostawy armat i broni dla wecklPgo, Maryi Dzieriaoowl!lkiej i d-ra Kop- 
mOle] uregu owany )e8 ryne mle)8co: Ze swego stanowiska pos
puje on, w éwiecie politycznym wratenie. Ca- armii serbskiej na dlugi czas. uniemo- c7.
nskiego; z 4 .zas
pców: ks. Godl
wski
l(o, 
wy, tern szersz
 aren
 stanowl m J 'em zdaniem, Io g ieznie. la narodowa P rasa francuska P rz y zna- iliwila zawarcie traktatu handlowe g o MII"c
yslawa Pfelffrll, kl!l. WeAolowsklego I H. 
dl k 1 i t il I ,
 db ' j . t 
 b d . . . CeyslDgl'r ówn 1, oraz z 3 kandrdatów Da ZIlSt
p' 
on a spe n acy , em s n e J 0 I a e
o tezll jes, Lroiyzna. 


-@- 


w. 


Madzwi walna zgromadzanÎa 
Polskiaj Macierzy Szkolnej- 


(Posiedzenie wieczorne). 


Tak tie, 
a tak jeszcze gorzej. 
-}o[- 
(Korespond6ncya wlasna "Ikiennika 
Kijowskiego").
		

/NDIGCZAS001739_1908_015_0002.djvu

			K. t. 


2 


v z 


E N N 


K 


! 


J 0 W 
 K 


ltr 15. 


powiedziall) si
 18 glos6w i pi
tnaste- w której wyliczywszy zaslugi sejmu umówionego, bo przeciez mlodosé ma t. d. Starajl\c si
 0 wysiedleoie tycb rabo
iów 
go. przeciw kt6remu b.yly dwa glosy. w cil\gu czterdziestu latjego istoieoia, oiezaprzeczone do basaoia prawo; lecz teroryzoj
cycb cal
 10dooSé, wloscianie bodajo- 
. Dla wyjllsnienia nieporozumienia, ja- potozooe w dziedzinie oswiaty ludowe J ', g losoo manifestowaé skoczoe ioklina wieccy zebrali jOi: 200 rb. na koszta podróty 
kle 1 d 1 d . t k6 wysiedlanycb (cKijewl..). 
ZaSZI!) na prze POIU mowem ze- po . pra
y . s osuo w kredytowych i w eye, broó Boze, nie W yp ada! Tak 0- 
branlu Z b 1 1 M L t t k . d d t d t - Kalln6 . wka. W dn. J . 2 b. m. , zraoa , ze st. r . . t I) . . . 
O . d ' a ra g os p. . u os aws 1. zle ZIDle us awo aws wa, majl\cego rzekl oajwyzszy trybunal opinii i po- Krzy
ao6w
1 wyszedl pOl'll\g osobowy do Kali- - 
ozamlßY pans wowe. - ZISla) U- 
ospo arz dowiedziat si
 od ks. Sa- na celu podoiesieoie dobrobytu ogólu winno bylo staé mu si
 zadosé. Atoli n6wkl. Wledzl\c, te droga jest w wielu miej- plywa termin skladania podan 0 do- 

owskieg
 nazwiska tej osoby, kt6ra II1c.ln
s?i krajowej, zwraca si
 przeciw przedtem jeszcze rozeslano do 200 za- scacb zasypana soiegieIl!l oaczelnik wyprawil po- puszczenie do egzaminów przed pra- 
)akoby mlala byé na posiedzenin Die- 8z . owml . siyczo . ej , agitacyi ruskiei, mó- P roszen oa bal na 5- y b. m. i ez v to cil\g z 2 parowozami. .Na polowie drogi miçdzy woiczl\ komisYf\ egzaminacyjn
; egza- 
P ra d . k 1 . kt J Krzyiaoówk
 i Lolincami D18SzYDista pierwszego . d . , 
wnie i po spraw zemu 0 aza\o SI
, Wl
C, ze "CI, orzy nawolujt\ ludnoSé dla tego, iz bylo zapózno, czy tei dla parowozo zobaczyl ogromo
 zasp
 sniego i mll1Y naznaczono na Zlen 22 sty- 
ii nc.zestnik ten posiada legitymacy
, rl1skl\ do walki przeciw polakom i il\- tego ii, juz zdaoiem niektórych, zadne chc
c jl\ przeci
é, poscil poci
g cala, slll\ pary
 cznia. 
podp1sanl\ przez 6 cztonków Zarzl\dn dajl\ usuni
cia ludnosci polskiej ze prawo, a wi
c i owo orzeczenie wRtecz Druga lokomotywa tymrzasem, skotkiem nicr6- Dnia 25 styczllia wznowione zostanl\ 
Kola oa 10, a oprócz tego Zarzl\d wschodnich powiatów nasze g o kra } 'u Die obowiRzu ) 'e , za p r osz eñ owyc h n ie woej szybkosci, naleciala oa pierwszl\. Uderzeuie egzaminy przed fizyko-matematycznl\ 
ok 0 1 t . . d '1'" . h . d . . , '1 bylo tak siloe, ze pierwszy parowóz zlecilll z k . .. 
r
g wy is owme zaWla omll, lZ jest me c cf\ wle Zleé 0 tern, ie jest pola. cofni
to i w dniu 4-ym b. m. gr6d szyo, maszynista zas i palacz, poniesli smieré omlsYI\ .egzammacyjnl\. 
on delegatem Kola. List ten zostal ków w Galicyi wschodniej przeszio oasz zapelniaé si
 zacz
l przybyszami oa miejscu. Z drogiej lokomotywy maszyoista i - Z uniwersytetu. Dziekan wy- 
okazany zgromadzonym. póltora miliooa, polacy osiedli tu od ze . wsi, zl\dnymi ocboczej zabawy. pomocnik zd
zyli w por
 zeskoczyé. Tor ko- dzialu filologicznego oa mocy ucbwaly 
. Po odczytaniu protokólu i podpisa. wieków, zyli w zgodzie z ludnosciR Wówczas , g rono ml o clzi e z y nl Cl ' O b oJ 'e ) ' , leiowy zostal tak oszkodzony, ie kømouikacya profesorów wydzialu of!losB, ie 1) je- 
nm d h b k 1 I 't 1" osobowa odbywala si4il 7. przesiadaoiem na miei. 190 k t t 1 
go przez zgroma zonyc za ral rus 1\, a wca e nie uiywa i swojej w liczbie 22 osób, pomi
dzy któremi- sco wypadko. (cKli. Wiesb). sienoy 7 ro u semes r zos a prze- 
glos przewodniczl\cy zebrania, wice- przewagi w sejmie na pokrzywdzenie kilku studeotów uniwersytetu i kilka - W Bafele ziemstwo woioslo do glównego dtuzonym do zaspust 1908 roku i do 
prezes Kola polskiego, d-r Harusewicz. rusinów. Wlasnie rozwój szkól, sto- panienek, które niedawno dlugiemi su- zarzl\du roloictwa podauie 0 bezplatoe oddaoie tego czasu semestr ten nie moze byé 
Byla to jedna z najswietnil'jszych warzyszen i instytucyj ruskich na J 'le- kienkami oadoboe zaczpl y P rz y ozda- ziemstwo rZl\dowej dzialki grooto w m. Sawra- nikomu zaliczonym; 2) egzaminy sty- 
mów J akl k d k I k I 1 . t d d . . "oio 
a szkol
 sadowoicz
 i ogrodnicz
. Poza- t I d l' k . 
,. 'e ie y 0 wie s yszalem. pszym jes owo em, ze rusmi od nas biaé ksztalty, zalozylo protest il. acz- tem 
Iemstwo wyasygoo
alo 21,000 rb. na orzl\- czniowe zos a y 0 ozooe na omec 
Brzmi ona - wedlug stenogramu - nie d?znawa
i ucisku, skoro mogli kolwiek bez iadnfgo upowaznienia, d
enle.w tymte SawraDlo bezplatoego szpitala 1l1tego; 3) semestr wiosenny b
dzie 
j1l.k nast
pl1je: poczymé takle post
py w kraju na- wzi
la oa siebie misy
 czyonego wy- zlemsklego. si
 ('il'\gn
l do 1 czerwca; z przedmio- 
..Pozwol
 sobie zajl\é na chwil
 uwa- szy . m, poJczas gdy w oscienn y ch zie- konania dec y z y i owe go tr y b unalu . J a.- Utworzyl siç to czasowy komitet oiesienia t6w zakoñczonych w tym roku akade:- 
UP S d . ' 1 b d d pomocy biednym iydom m. Baity. Komitet do- . k . . b é k l d 
..." zanownego zgroma zema ogo nego. mmc '. po rzl\ e
 rosyjskim, gdzie koz, w dzien balu, odbyla si
 piel- tycbczas zaregestl'owal przeszlo 500 rodzio, po- mlc 1m egzammy mogl\ Y s Ia ane 
Stan
\ismy u kresu Macierzy. Prze- t.yle mihooów rusmów mieszka, weale gl'zymka po hotelach, gdzie byli rozlo- trzebuj
cycb pomocy i drogl\ d"browoloycb skla- we wrzesniu, z wyjl\tkiem historyi no- 
wodniczl\c zebraniu, uwaiam, ie nie si
 nie rozwin
li. Te cif\gle narzekania kowani przyjezdni goscie i od wielu dl'k zebral 700 rb., które zostaly rozdane oaj- wozytnej, którfl mozna skladaé w kon- 
wypelnHbym wszystkic'h 
wych zobo- na ucisk pob;ki, usta wil
zne gtoszenie osób wymuszono deldaracye, iz bal 0- biednirjszym mieszkancom. CU maja. 
wil\zan, gdybym, zamykajl\c to ogólne nienawisci ku polakom i df\zeoie do min
 bezwaruokow o. N - W PI08klrowle wlasciciel sklado mebli - Prawa wolnych sluchaczy. Kan. 
zgro d P 1 k . M . S k I . h ., 't eyman wydallt subjekta Bertera i prz y j"l oa I l ' t h . k . k " k .. t 
ma zenie 0 S 'jeJ aClerzy z 0 _ lC USl1m
Cla. z powiatów '\\
chodnich, Nic dziw \Vi
c, iz tylko garstka naj- 
ego mi
jsce inoego. Subjekci zaqtrajk
wali ce arya po 1 ec m 1 IJOWS lej 0 rzy- 

ej v: Kr?lestwie Polski em, w tych a. przytem w
eczn
 grozb
 1 
ach
ca- od wainiejszych tancerzy wiejskich w I zaf:
dah od wlasciciela flrm
 pr7.yj
cla z po- mala od ministra handlu i przemyslu 
lStotDl
 mezw.yktych historyczoych, w ma 
o gwaltow 1 zbrodm, 
le . przy- li.czbie 40 stan
la do apelu i bawHa wrotem Bertera, spotkawszy Sl
 wszakt.e z od- wyjaénienie, ze przepisy z dnia ll-go 
gl
boklm senSle, warunkach. nie chcial czyn . 11\ S . i
 wcale do . dobra kra ) u, które SlA do rana. Z 
 os r ód da m prze z g lo- mow
, postanowili wyrzucié lamistrajka. Za- czerwca 0 zebraoiach studenckich i 
staé SA" I t h A I " 1 d lk I d " wiadomiona 0 zajscio policya zaaresztowala pi
 . h . d t b . ., 
i" wYl'aZ1C1e em yc mYi:! 1 1 za 
zy. me 0 wa J, ecz.o. zgodnego sowanie powszec ne uznano za naj- cio sobjektów. (cPod. W.I). orgamzacyac me 0 yczl\ ynaJmmej 
tych uczué, które wszyscy zywimÿ. pozYCla o
u narodow:osCl.l d
lszego pi
kniejsze trzy kostyumy: panny Mi- wolnych sluchaczy politechniki i dla- 
Wyslucbalismy na samym poczl\tku prowadzema. wytrwal
J, uSl1nej pracy tob
dzkiej, stylowy kostyum egipcyanki, tego tez ci ostatni nie majf\ prawa Mal'll teatr Kramskifgo. 
s
mpatyczne glosy prezesów wladz Ma- n
d szerzemem" oswlaty i podniesie- r
(\zoie malowany; panny Koscia, ko- Z b brania udzialu w zebraoiach, ani two- Wyst
p'll goscinne pani Prsyb'lllko- 
clerzy. Sl\dz
, ie do slów, które mam mem dobro
ytu. , styum cyg'mki i panny Steckiej, kra- e ranie w kwest y i zatozenia rzeoia orgaoizacyi. Potockiej. 
zamiar wypowiedzieé, przylliczli si
 ire- Z tych tez. powodow Rada 
arodowa kowianki, z posrM tych trzech osta- - Zwillzek kijowski towarzystw spo- 
prezentanci wszystkich okr
gów i 1-61 polecaé b
dzle wyborcom taklch tylko tniemu przysl\dzono nagrod
 w postaei sklepu wspo r tdZI " elcze rr o. tywczych. Zarzl\dy killm towarzystw Nie udaje st
 Boreszy "edukacya 
i ci wszyscy nieliczoi pracowoicy o
 kand
datów, którzy "nie dl\zl\ do woj- zlotegoo zeloou. e. spozywczych gub. kijowskiej zlozyly Bronki" w akcie I t II-im, gdyz ro 
niwie oswiatowej. 
y mlf
dzy ob.o
a bratnimi oaroda

" Ody tym sposobem staczaoo 0 rzecz __ administracyi miejscowej podanie 0 po- mantycznej dziewczynie zamiast tan 
Z
wieszenie Macffrzy wywarlo gl
- 1 .którzy zl
zyh dowody, ze umle)1\ blahl\ niemal homerowe boje, któremi zwolenie na zorganizowanie "kijow- czyé i smia6 si
, zachcialo si
 kocha 
bO.
l
 wrazenie, byoajmniej. nie prze- gospod
rowac w sprawach pubU- wy:pe,lniooo treSé kilku ostatoicb, tygo. (Dnia 15 siyczota). skiego ZwiliZku towarzystw spozyw- Aleksandra Zahorskiego, zrujnowanè 
ml)aJl\cego znaczenia, gdyz krótkotrwa- czoych . . dm, )akgdyby energia naszej spolec'no. czych". Zwi
zek ten b
dzie mial na go paoicza, kt6rego trescif\ zycia jes 
!y okres rtzialalnosci. jak si
 wyrazH Wres . zCle W . zywa Rada . narodowa . do sci wobec t y lu S praw pal 
 cych, a nie - Mysl zaloienia w Kijowie polskiego celu wspóldzialanie z zawil\zaniem i zielony stolik, we sola kolacyjka, 
d Ó k h . d k b 't sklepu wspóldzielcze g o, za p oczf\tkowa- . tal h t I k Y t 1 bo g at y oz eoe 
J
 eo z prezes w, u oc aneJ przez na- zgo De) 
 CYl wy. orczej ,!szystklCh zalatwionych, nie,mogla znalezé obszer- na przez Kolo kobiet Polek rze- rozwo)em s yc s osun r..Ó-N mi
dzy e'spiac 1\ za 0 zyc'e
 . 
!od caly, .przez wszystkie jego warstwy folak h ó": l l obY b wat
h, wskazuJl\c na to, nego ujscia w inllym bardziej, produk- dostala si
 do szerszych warstw p na. towarzystwami spozywczemi i zorgani- z wdowf\ 0 bnrzliwej przeszlosci, a1 
InstytucY1, byl dowodem zywotnosci 
e .c WI a 0 e?na w .porozbiorowem cyjnym kierunku, jednoczesnie, bo 6 go szego spoleczenstwa i w rezultacie ze- zowanie wspólnej dzialalnosci tych pelnym trzosie. I nie pomoze ofiar 
tej instytucyi. 
yclU naszem Jest. wYjl\tkowo c

ikl\ b. m. 0 5 wiorst od Lucka, we wsi brala onegdaj w Ogniwie" grooo osób stowarzyszen, które interesami zwil\za- Bronki, najwi
ksza, jakl\ kobieta po 

daj
 mi si
, ze najlepszl\ odpowie- 1 zewsz
d 
om W Y meszcz
Sé pa
aJI\ na Teremne, wspanialej ongi siedzib:e bo- pragnl\cych wpr;wadzié jl\ w czyn. 'ne Sl\ z kijowskim rejonem przemyslo. niesé moie, gdyz oto oddaje si
 ban' 
d
lf\, .naw:e
 u
. najbardziej dotkli
y na.szl\ ':lleml
. zab
rze prusklm wy- gatego rodu Lipskich, dawano czeskie ZagaHa zebranie inicyatorka proje- wym. kierowi Mergoldowi, aby uzyska6 po 
ClOS .1 na!pl
kmeJszem odparciem ude- ?
leraJI\ n
m .wrogow
e res
t
 pozo
ta- prZedstawienie 1l1dowe, budzl\c tem du- ktu, pani M. Kerntopfowa krótkli prze- - Likwldacya ksitloarili ..Donskaja moc dla kochanka i gdy wypila juz t 
rzema, Jest mocny, powainy w swej Iej na
l 
leml. W Krolestwle Polsklem cha narodowego sród czecMw którzy mowl\ w której wskazala' ze K K p Rlecz". W grudniu roku ubieglego czar
 do dnia, ztostaje brutalnie prz 
mocy - twórczy czyn. Tak naleiy po kroltkl!ll bly.sku nadziei na lepszl\ jeszcze Die mieli czasu Zlotej 'Pragi 0- zaioicyowawszy projekt 
ddaje' g
 ;, policya dokonula rewizyi w skladzie niego odepchni
t
, pieni
dzy j:i dna 
rozumieé wieszcze wezwanie: "Uderzcie przys k 
lOSC, zm w
czono za pods
eptem gll\daé, i starajl\c si
 wpoié w Ilich po- r
ce spoleczenstwa. N
st
pnie m6w- firmy wydawniczej ..Donskajl\ Riecz", kupionych za cen
 czci - nie 0 rzu 
w czynów stal". Gdy piorun wali w P
II1
 
m zaczl\tkl pracy dla teJ przy- trzeb
 piel
gnow
n.ia ide
Mw ojczy- czyni zaproponowal a obranie specyal- przytem zostal aresztowany zarzl\dzajl\- zrujnowany panicz, a nast
poie, po 
gruzy domostwa, gd
 powódz, z
rwa- sl.1o W s(n. . . stych. Jest to jUZ drugle podobne nej komisyi któraby si
 zaj
la poczy. cy, p. Nagel, skonfiskowane niektóre mo wszystko, oieni sj
 z bogatf\ wd 
wszy tamy, zalewa DlWY, gdy w bez- " ,tak slrasznej c
wJh - czytam.y przedstawienie w tej miejscowosci, u- nieniem ws
elkich kroków przedwst
. wydawllictwa, a ksi
garnia zapiecz
to- Wf\. Na tej blotnistej kanwie os nut 
myslnem zaslepieniu sila brutalna oi- d na. KOOCU streszczonej od
zwy - me rZl\dzone przewainie zabiegami p. Ale- pnych i zwolaniem zebrania orgaoiza- wana. Obecnie genp.rat-gubernator ze- dramat duszy Bronki, duszy oawskr 
8ZCZY. zyci?dajne ogniska kultury naro- 
my 
rog?m naszym 
Cle.szn
go dla 
saodra Pi
zla, kultnralnego i zamo- C y 'ne o. zwolH pomienionej firmie na zlikwido- kobiecej, zdolnej, z jedoej strony 
doweJ, me pora na niewczesne zale, mch WldOWlska tradycyjne) mezgody znego czecha posiadacza wi
kszej os a- J g. '^'anie interesu w terminie miesi
- najwyiszego zaparcia si
 siebie-z dr 
pot
t>iencze swary, Die czas na prole- polskiej w tej .dzielnic.y, 
dzie. na
 je- dy w Terem
em. Po raz pierwszy, w Na pr
ewodmczl\eego. przez aklama- cznym. Uprzednio jedoak ma byé do- giej, nie nmiej&.p.ej si
 wyrzec 
stl1jl\ce okrzyki. Wszak oawet slowa szcze wolno zyé, rozwljaé Sl
 1 dla sierpniu r. z., dawano melodramat lu. cy
 wybrano p. Pereswlet
oltana, na konanll powt6rna rewizya skladu i zo- losci i nadziei. I gdy jl\ wszystko z 
najwi
kszych geniuszów pozostajl\ tyl- przyszlosci pracowaé. Na czas wyborów dowy p. t. "Palicowa dcera" (Córka se
retarza p. K. 
l
bocklego. Nast
- siaoli skonfiskowane pewne wydawni- wodzi-p
kajf\ w jej duszy lepsze str 
ko, slow.ami, 
dy czynów. brak. Gdy na bo
 odlóimy drobnostkowe spory podpalaczartera s d 6- b pOle odczytano proJekt statutu sklepu, ctwa, wedIug nowc>go wykazu glówne- ny i "edukacya Bronki" wydaje wr 
zas t
 1 owdzle coraz. .wl
cej, .cor
z stron
llcze, 
lliczmy wszystkie glosy sztuk
 ludowl\ : 
a kt . h go t . s": opracowany zgodnie z normalnl\ usta- go zarzl\du cenzury. Rewizy
 rozpo- szcie owoce - odtl\d bowiem potra 
szerzeJ, coraz donosDleJ odzywajl\ SI
 polskJe w kazdym okr
u na jednego dlak krivopriecznik" a (:
lo& krziw
- wl\, poczem przewodnic

ey otworz
1 cz1\1 wczoraj inspektor drukarni przy jni. ona szaleé i byé zabawnl\, potu- 
glos!, mówil\ce 0 kl

ce narodowej, kandydata i dajmy w teu spos6b przysi
zca). Tresé obydw6ch sztuk d!skusy
 na
 kwe.styaml us
aw?weJm, pomocy policyi. z
daé brylantów ucz
c skaka6 prze' 
powmnismy tu dobitnie zaznaczy6, ie przyklad solidarnosci i karnosci oaro- szcze
ólniej ostatniej, dostosowana sci
 DlerozstrzygnI
teml w prO}e
Cle. W - Rewizye I aresztowanla. Ubie- kij wielbicieli, poznawszy ich cal" n 
to oi
 jest kl
ska. Nie mamy powo. dowej, a okaierny si
 godnymi lepszej sle do poziomu sluchacz6w oderwanych de
atach nad tytulem przyszlej d.ysku: glej. n
cy dokonano, w miescie szeregu dz
 moralnl\... Rzecz przykl'a, zyciow 
du, 
le mamy prawa mówié 0 jakiej- przyszlosci". fld ptu g a i codzienn y ch 
a ) 'pé os p o SYI zaproponowano 3 nazwy: "Pfllskl re . wlzYl 1 aresztowan. Pomil'dz y inD y ' temat nie nowy, ale barwnie opnco 
kolwlek P o' d . . Ó lb ... 'ì g - sklf p S p oi y wczo-ws p óldzielcz y " , " Pol- "wan y, t . y py dobrze zoane i wyzyskan 
zg otowaé r w az te C d e' y g tY Y lk z o te k n l A s c k lOAS , 
 d g yb Y y darczych, wyr6z
lla SI
 szlach . etnl\ ten- U ka kooperatywa spoz ' ywcza " 1 . J ' akJ ' b 
 dz ' ml aresztowano: w domu Nr 35 przy 
" " '" dencYI\ w mysl klas y czne 1 zasad y ' D 't ulicy Karawajowskiej, krawcowl\ Hele- przez autorów, dla tego tez jest t 
nast
pH upadek ducha obywatelskiego, Z · · k . ridendo' " . . tytul oderwany, oaprz. "JednoSé". n
 NeUman, u której znaleziono P od- sztuka trudna do grania, a na to, zeb 
gdybysmy nie znalezli dosé w sobie tycla rosYJs lego. . cashgat mores. Ol
rzyml ma- Jedna z pan obecnych wypowiedzia- . . d oddaé postaé Bronki, trzeba twórczoéci, 
moc . y, by wyjSé z tego trudnego polo- 
ez'dzbudowany dlakonstytuJl\cego pul- la si
 przeciw uzyciu wyrazu polski" d

urN
l
l P r: . !eUli
 y ro


rl k 
: trzeba zrozumieé.. kto to jest Bronk 
.. . d b . d u, ragon6w, sluzy za S . al
 t . eatralnl\, Z obawy moz ' ll ' wych trudno A cl ' P " rzy Ie . .J WI P C poza talentem konleczlle S Jl ku 
Z.ema, 1 g Y Y zamlast pobu zenia do ktora byla oatloczona wldzaml z za- . . i:! - . skiej, dentyst
 Mojiesza Bystryckiego, '" " 't 
hartowania sHy spoteczneJ, cir/s ten Urztldowy oroan paídzlernlkowców. partem oddechem wpatrzooe
i vi gr
 
ahzacYI statutu, . oraz przypuszeza}t\c, u którego znaleziono list cyfrowany. tura i inteligencya. 
prowadzil nas do gnusnej apatyi, i gdy- "Oolos Prawdy" na mocy uchwaly aktor6w i z calem skupieniem wslu- 
e. nawet to m
ze .odstraszyé wlelu -- W domu Nr 17 przy ulicy Zloto- P. Przybylko-Potocka ma to wszyst. 
by 
amiast byé bodzcem, budz&.cym f
akcyi zwil\zku 17 paZdziernika staje chanemi w dzwi
ki mowy czeskiej. 1f..helltów. E d ne.rglCzme t z
oP d onowal. te- ustowskie; dokonano bezowocnej rewi- ko i dla tego jest wielkl\ artystkl\ 
usplOnych, stal si
 grobowym kamie- Sl
 urz
dowym organem pazdzierni- które ku nim z widowoi plyn
ly. Z po. 
u przewo mczf\cy, Wle! zI\C,. ze z zyi w Olieszkaniu krawcowej Prasko- Przy bogatym materyale golosowym 
niem naszej energii. kowców. sród amatorów czech6w, kt6rz brali jedneJ strony wyraz tel! me mo
e byé wii Waszczenko, i jej lokatora, Mikola- posluszoym zarówno w momentach Ii 
Tak, ani oa chwil
 tego lutaj Die Partya odrodzeni.a pokojowego. udzial w przedstawieniu, zasl
ujl\ na p
zeszkodl\. 
 uzyskanm 
alegallzowa- ja Bulatowa; nikogo nie areszto
ano. rycznycb, jak i w dramatycznem na 
pomyslano, bo rozumiemy doskooale, wyróinienie: p. Piszel w tytulowej roli m.a, z dr';lg 1e .J strony b
dz1e on stano :-: w 
omu Nr 8 przy ulicy Zylan- pi
ciu-posiada wdzi
k postaci ruchów 
jak wielka mnogosé dróg i sposobów Dnia 13 stycznia odbylo si
 walne krzywoprzysi
zcy którl\ degor I oi 0 wil raczej reklam
 dla sklepu. skleJ, pol1cya sll'dcza aresztnwala pie- nawet wiedy, gdy SI\ "swobodne", i t 
leiy przed oami. zgromadzeoie czlook6w partyi odrodze- ze zbyt wielkim patosem,
. Pa:oleke
 k Na .
Iosow.aniu .przewaiajf\cl\ wÌf,1- karza Wasy
a Oorbunowa, który mial COB, co jest tylko jej wlasiloscili, e 
Nie czas obecoie i nie pora zastana- oia pokt.jowego pod przewodniclwem roli amanta i P ani P z R t t _ SZOSCI/i prz.YJ.
to plerwszy tytlli. fatsz y w y P asz p ort. Wedll1 g ) 'e g o zeznan znamionuje indywiduallloSé artystki, 
. é' d . d dd Jefremowa. przy udziale oiekt6 ry ch. ' es . esz as ana Wvb6r mle}SCa dla skle p u P ozosla- . . " d b . . , 
W1a Sl
 na oweml rogami i po a- czlonków Dum y i Rad y P anstwa. Re- wIla \!,cale dobry 
e
p61, k
óry odzna- wion"o P rz y szle J ' komis y i t y niczasowe ) '. byt on Sl\dZOllY w Kazaniu oa mocy umleJI\CI\ w na) ro meJszy szczego 
waé krytyce tysil\czne sposoby, dosé f czal SI
 szczególoU'J sum1ennem wy- . . . . art. 129, w Kijowie zas byl raz kara. tcbnl\é iskr
 bozl\. Zazwyczaj, gd 
powiedzieé, 
e mnogoosci tych dr6g i 
rat p. Fiodorowa 0 organizacyi admi- studyowaniem r61, tak, ii uczestoictwo Po krótkleJ . dyskusYl po
t
nowlOno ny administracyjnie za podieganie do krytyk chce zlozyé hold taleotowi 
sposobów posiadamy pelnl\ swiadomosé mstracyi wojenno-morskiej nie byl czy- suflera sprowadzooo do minimum. wysokosé wplsowego okresl1é sum
 strajku robotoików w jednej z piekarn por6wnywuje go z jakims znanym- 
i Dam nikt tego wydrzeé nie zdola. tany z powodu choroby referenta. Fundusz Qudowy szkol ski j w 2 rb., a udzlalu suml\ 10 rb. z za- przy ulicy W.- Wasilkowskiej. uznanym-tu jednak leiy omylka, i 
Duch Polski, jak dowiodla historya, . S. Godlewski w kr6tkim przem l 6wie- Teremnem, kt6ra w zeszl
m c;
ku 
pto- 
t d rzetentem, ze wpiso b we 
placa k si
 - Cztery wyrokl smiercl. Na Ly- wi
kszy bowiem jest talent, tem mnÎl 
jest niepokonany i nie darmo powie- Dl
 wykazal.. ie pier',Viastkowy ce par- n
la, a którl\ postanowiono dzwignl\é J
 aor
z
wo prz! 
a ,y

nl1l aCYl, sej górze wykooanù wczoraj wyrok ma podobienstwa z kimkolwiek i (1' 
dzial llam wieszcz: ..Naród nasz, jako ty
 o
ro
zema pokoJowego - 
rz
czy- na nowo i w tym celu danG przedsta- Dlezalezme od l
h II
sCl 1 czy 

dl\ smierci oa osobach: Marka Litwinienki, tc>go. nie po
ównam:, p. Przybylko. an. 
lawa z wierzchu, zimna i plugawa, wlstmeme w drodze ew
lucYj?e) po- wienie, zyskal znaczoy zasilek. Pod- one. nabyte bezposredmo, czy tez od Jaoa Koszyka, J. Demidenki i Piotra 
adIng, am . z K.onstancYI\ d
 Lmde 
leez wewn
trznego ognia i sto lat nie !z
dku opartego .na prawle -1 ter.az cza
 gdy kazda wi
ksza osada czeska udzlalowca. . ., . Ki
zniakow
, skazanych przez kijow- Jak utr
ymuJI\ mektórzy, 
Dl na
et 
wyzi
bi. II Budzmy tylko tego ducha, )es
cz
 me. straClI swego 
nacz
Dla. poslada trup
 teatralnl\-ze wymieni- Dla 
Iatwl
nla legahzacYl teren .dzla- SkI sl\d wOJenno'okr
gowy na ámier6 ModrzeJews kl\... I. co ,da]e . mozno 
ktõry prze do czynu, zagrzewajrny Zmlemty SI
 tylko. warunkl; wplerw my oast
pujl\ce wsie: Wotkowyje, w lalnosCl .f-wa . uchwal?no o
amczyé przez powieszenie za usUowanie ucie- artY$tce. wstrzl\sama .wldzaml to, t.. 
slabszych, oéwiecajmy nieuswiadomio- partya zmuszon
 b

a walc
yé na d
a pow. dl1bieóskim, Boratyo, Kniahininek do m; Kljowa 1 gub. kl)OWS
I
). czki z wi
zienia . k:ijowskie
o dnia 29 z
, pom1mo op
a?owama szczeg
lów, nil' 
nych. fronty - z prawlCJ: 1 z lewI,cy, obe
nle w pow. luckim, Olinsk i KwasHów, w . Ilosé ?zlonków, przy. .kt?reJ zebra- paidziernika 1907 roku. Wyrok zostal wldaé "roboty 1. sluchacz odblera bez- 
A wic:c w g6r
 serca! Niech si
 zas .pozos
al tylko Je
e
 wrog,. prawlC
, pow. rowienskim _ nasza inteligencya me w plerwszym termmle Jest prawo- wykonany w nast
pujl\cych okoliczoo- posrednie wraiema. 
rozlega glos komendy narodowej: ..Ha- gdyz le
lea po c

sc
 ul

C],la swoje niema si
 zgola zadnych trudów w mocnem ok!e
looo dla uc 1 hwal w sciach: Skazanych trzymano w jednej . Cal.osé szla ç-ladko, znaé peWD.e zgra- 
c
no
é,. naprzó.d!" _ oaprz6d do zwy- z
ac
eme, po CZ
SCl zas zroz
lczk.owata tej dziedzinie. Wprawdzie na wsiach, kw.estyach b,leZl\cych . n
 . 
". zasa- z cel ukosnego kopaniera, gdzie wraz me 
I
 w. tr.I1Ple, a ch.oé typy me 
yly 
Cl
skle) pracy 1 do trudl1 wytrwalego Sl.
. 1 o.dro
zemowcy znaczme Sl
 do w obec terazniejszycb represyi, polskie dmczych - ,. ogólnej IlOSCl czlon- 
 nimi zn.ajd
walò st
 jeszcze dw6ch tyml, }aklml by
 powmoy-akcya )ed- 
i owocnego. Takiej pracy, takich czy- mej zbhzyh. przedstawienia ludowe spotkalyby si
 k6w. 
nnych wI
zmów. Gdy oadszedl czas nak szla sprawme. 
n6w nie zmogl\ ani zwykle prawa, aoi 8ytuacya w Flnlandyl. moze z opoZYCYI\ administracyi, ale w Kwestye mniejszej wagi majf\ byé 1 4 skazancom kazano ubieraé si
, ci 
nadzwyczajne srodki, ubrane w urz
- "Oolos Moskwy" donosi, ie postaoo- miastacb, jak np. w Lucku nie zdaje rozstrzygane zwyczajnl\ wi
kszosci;\ nie chcieli wyjsé z celi i zabarykado- 
dow" szat
 praw. wiono zmobilizowaé dwa korpusy wy- si
-ni.e stan
l
by na przeszkodzie, aby glosó
, zas kwestye zasadnicze wi
k- 
ali. drzwi deskamt z. tapczanów. Dy- 
Oglas
am nad
w.yczai!l
 ogólne zgro- borskl\ gub. przyll\(;zy
 do cesar!!twa, z zorgamzowane .}UZ grooo milosników SZOSClf\ '/. glosów zebranych. ZUrllJI\CY oddzial zolmerzy dal wtedy 
madzeme. PolskleJ Maclerzy SzkolneJ Wyborg-a zrobié fortec
, u w Björke sztuki dalo widowisko, dla szerszych Poinformowano zgromadzonych, ze salw
 do drzwi, wi
zniowie jednakze 
za zamklll
te. II urzl\dzié ufortyfikowany port wojeony. warstw dost
pne, po cenach zniionych na 6-ciu lis tach, jakie si
 okazaJy u ukryli si
 za framug-ami drzwi i nikt 
. * . Nowe kandydatury. w áwi
ta lub niedziele 0 poludnio
 obecnych na zebraniu, zapisane jest nie zostal raniony. Odlozono nasi
pnie 
Na zgromadzeniu rflzdano 6 p rawo- wfj porze, gdyz rozpoczynaoie przed- 3,800 rb. zadeklarowanychjako udzialy. wykonanie wyroku do rana. Gdy za. 
zdanie finansowe Macierzy za czas od Na stanowisko ministra handlu i stawielÍ (\ g.9 wieczór, lub 10, jak to W koncu obrano komitet tymczaso. cz
lo. switaé rozkazano 
i
zniom wyjsé 
d. I-go lipca 1907 r. do d. 17.go gru- przemyslu wysuwajf\ si
 dwaj nowi czase
 ma u oas miejsce, nawet naj- wy. dla przeprowadzenia st
ran .0. za- z c
h po
 grozbtl rozstrzel8
ia wszy: 
dnia teg-oz rokl1, t. j. do chwili zawie- k
ndydaci, dyrektor departamentu g6r- zapalens
ego amatora sceny odstr
- tWlerdzenie statutu, obrama mlejSCa stklCh 6-m.. 
tedy. skazam spelnih 
szenia dzialalr:lOsci. Dlczego, prof. Konowatow, i byly mini- czyé moze. na przyszly sklep, opracowania na mo- rl)zkaz, odwlezlOno lch oa Lysf\ gór
 
Przytaczam gl6wniejsze liczby. 
ter r?lnietwa, . czlonek Rady panstwa Nowy kurs ministerstwa oswiaty za- cy posiadaoych do tego czasu danych i tam stracono 0 godzinie 10-ej zraoa. 
Bilans w d. l.ym lipca w stanie 1 w
po A lpr N a? k ow l o k J
.gazety "Nowoje Wre- znaczyl si
 u nas oaglem i przez ni. projektu budZetowego, oraz zwolania 080BI8TE. 
. b . ,,} mia,. 1 0 S IJ. ko g o nieoc . zekiwan em uwolnl ' enl ' em dy - walne g o Z g romadzenia or g aoizaev J 'ne . . 
czynnym 1 lernym wykazywêu 
um
 J, 
347,365 rb. 6 kop. - -- rekt
ra glmnazyum m
skiego, który go. Przez aklamacy
 wybrano: p
ml\. - 
aczelni
 
olei .Poludn..Zachodn. 
Wplywy za czas od d. I-go lipca do byl, Jak sl\dzié oalezalo, persona g.rata, M. Kernotopfowl\ - mlcvatork
 proJek. miymer K. NlemleSZa)ew, wyjechal w 
d. 17-go grudllia w.yniflsly 95,26.t rb. Z iycia prowincyi. zwlaszcza, iz niedawoo z okr
u nau- tn, p.p.: H. Kerntopfa?, M
cba, !:\. Gl
- spra
ach zwil\
an
ch. z przekazanipm 
88 kop., wydatki zas 81,718 rb. 35 k. 4- kowego odebral podzi
kowaoie. bock,leg.o, M. Bukowlllsklego 1 Bur- kO]I'Jom Nadwlslansklm dystansu "Ko. 
Kapital obrotowy za ten sam termin Miasto Duboo, z 12 okolicznemi fol- sztynsklego. wel - Brzes6". 
wykazuje w przychodzie 231,882 rb. luck, na Wol'llniu. w
rk
mi, pr
estrzeni okolo 13 tysi
cy no
é czlonków przyszlego zarzl\du - 
AJSCIE NA .PADDLE. Przejetdzajl\cy 
91 kop., w rozchodzie zas 160,107 rb. (Zar180wanie przeciwienstwa mi
dzy wsil\ a dZlesl
cin, megdys fortuna ks. Lubo- okres1ooo cyfrl\ 8-10. onegdl\) przcz PSdól Jakis mlodzieoiec w czapce 
90 kop. miastam. Postaoowienio konwentu seuiorów i mirskich, slYIlDe ongi z kontraktów, Pan M. Czarnecki woÎósl projekt, a- z cz
r
ool'!l lampasem zaczl\l bié Dagle w oczncb 
BI ' laos ZamkOI 'P CI ' a l ' nstytuCYl ' W d. h Ó B I obecnie glówne centrum handlu chmie. by do statutu T-wa zostalo wl
czone pubhczno CI dorozk é arza Sergmsza. Szylenk
. Gdy 
" onorac10r w. a kostyomow1 w dnia 5-ym I I 'I . t z . . . 't teo zacz
l krzyczc , mlody I"zlowlek przestraszyl 
17-ym grudnia w stanie czynoym za- styczoia i grotby ze strooy mlodziety. Premyo- em, przcsz 0 
a 4 mI. rub. od hrabl- zas rze ellIe, Z? rachuokowos6 1 kor
s- si
 i, nie zaplaciwszy doroikarzowi, wyskoczyl 
myka si
 suml\ 331,231 rb. 7 kop.. w wani
 kostyomów. Czeskie p
zedstawienie lu- oy SzuwaloweJ na wlasnoS6 bar. Op. pondencya ma]1\ byé prowadzone w J
- z sanek. Jednakie doroikar7. dop
dzil uciekl\Ïl\- 
stanie zas biernym sumf\ 171 , 123 rb. don w Teremnem. Uwolnienie d y rektora gim- persdorfa. .. zyku polskim. Ze wzgl
dów formal. cego, wezwal do pom!1 c y stójkowego i odstawil 
17 kop. t. nych uchwalono polecié komis y i sta- go d
 cy
kulo p3dOlskll'gO. 
am sres.zto,:,aoy po- 
o&Zyum. Znaczna traozakeya). . d . dßJ Sl
, Jako EugeOlusz Prlgorowskl, IOzYOler 
Kapital obrotowy zatem sklada si
 -.. 
a6 Sl
 0 przeprowa zeme tego pro- Okaz
lo si
 potern, ze jest to znaoy policyi .zwil\- 
z pozostalosci z sumy 160,107 rb. 90 Smil'szna rywalizacya mi
dzy wsi
 KRONIKA PROWINCYONALNA. Jektu. 
kowlec., cz
o!lck. t
warzy
twa matematvczoego 
k t . f d k a miastem, naleil\ca do archaizmów Na skutek zapytania p. M. Lesz- I w
da
ca Dlelst
!eJl\cogo dotychczas w Ì{lj?lVit3 
op., u worzoneJ z un uszu gotów'o. . h . d I czyn ' skl ' e) ' W j ' akl ' eJ ' forml ' e maJ 'R b v é wydawOlctwa .Kijewlaooczka". Pollcya splsala 
wego 140,888 rb. 69 kop., oraz pozo- mamuClC 1 po Wp ywem nowocze- '. '1 . " protokóJ. 
stawion y cb do zrealizowania r uchomo - snych p r l\d6w dawno, zdawaloby si
 wyd
wane udzlalowco!TI prze . d zatwle . r- - ARESZTOWANJA. Polic y a slcdcza sre- 
po b d . 1 A . . (Z pism i oil korespon(knlów\. d e t t t kw t db t I 
sel, wierzytelnosci i zapasów w sumie grze ana, 0 zYla ::sWJezo W naszym ,I Z DIem s a u u po 1 owama z 0 10- sz owa a na mocy pOdejrzcoia 0 kradziei S. Ko- 
lQ,21Q rb. 31 kop. partykularzu z powodu balu kostyu- - BudaJ6wka, pow. kijow. Wloscianie coral ru pieni
dzy za ud
ial, uchwalono 
alewa, L.. Lysac
enk
, S. Timaszowa. Znale- 
(Ik.) mowego w dniu 5-ym b. m. w sali bardziej dl\zl\ do wysiedlanis ze wsi wszelkicb przed walnem Z g romadzelliem P obie- zlono przy U1cb kWlty lomb!lrdowe n
 zastawlOoe 
h I V W I t . . . P d ', rzeczy. Aresztowano równll'Z J. ROJewa, oskar. 
ote u " ictoria". iejska "grandezza" z 01 Zlel I przest
pcOw. omimo zoacznycb wy- ra6 0 ntch tylko wp1sowe, za POkWl- ioocgo 0 rahunf1k 
 rzy ul. Kuzoiecznej. 
b . . d l' h datków i moóstwa formaloosd, Jakie tema towa- t b db '" .. KRADZI EZ Z 
i miejsc1 urzuJe 0 znpeIneJ armo- rzysz!!" gromady wlosciaÌlskie coraz cz
sciej skla- owaniem oSO y, U IbraJ
CE'J plentl\- . -. . mie
zkaoia i
i:yoieF
 
oii nigdy dostroi6 si
 Die mogl\! Na ty- daj
 list1 znanych im zlodziei i rabusiów. Wlo- dze. Na walne zgromad7.enie, oprócz Tlmczl'.okl w d. 
r 46 przy. ul FuoduklrJowskleJ 
dzieñ P rzed balem zebranie tuteisz y ch sciaoie . wsi Bu . dl';ów . ki P rosz" obecoie. 0 W y sla ol ' e udzialowców P ostanowion o za p ro s ié 1 . skradzlOoo okrYCJa wartosci i50 rb. .. 
" "\I'" b ! .. - W d. Nr 15, przy oJ. JaroslawsklCJ, skra- 
"senior6w. "hoooracyorów". zdecydo- ze WSI 6 lodla w wleku od lat 19 do 26. Cieka- OSO y, sprzy)aJl\ce Sprawle. dziooo bielizn
 Eogenii Kuceuok wartosci 150rb. 
wal z b . 1 ' l ' t we i cbarakterystyczoe s
 dawane 0 nich 8wia B t k i . I k Sk d ó' i b . I . 
0, i w 0 ec przesl ema po 1 yczoego d
ct,:,a:. E. J. .Petriczeoko siedzial \rzy ra7.J w iuro. ymcz
sowo om SYl u 0 owa- -:- 
a zion? r WDIC Ie IZn
 wartosci 100 
narodowe j do i ekonomicznego, jakie spoIeczenstwo wlç
leolu, odsladlwat k8r
 za rabunki, kradzie- no w mlest:kamu p. Kerntopfowej-Kre- robh z mleszk
Ola.l
karzaJ. Rotberga w d. Nr 31 
nasze przebywa, t:adoych publicznych zo 1 p
palanie. Trzech ludzi poranil uotom. E. szc O zati
 Nr 33.. ., prz
 o
 


;

n::::J' Kat.arzvny Sierebriaoniko- 
zabaw byé nie powinoo. PII\sa6 zre- J. PetrlCzenko-znany nOjowoik, w wi
zienio sie- odzmy przYJ
6 codzleonle od godz. wrj (Nr :>3 przy 01. Wozdw(ienskiej) skradziooo 

zt.. Ih I . h dzial 4 razy. Bondar - zoao1 jest jako czlooek 8-6 . d .. Ó 
"'t oina, a e po Cle u, Z8 parawa- band! zlOIuiejakirj. Prokopieuko-spec1alista od -eJ. maszyn
 0 szycla I r íne rzeczy wart05ci 86 rb. 
nem, jak b 1 z nienacka, oigdy zú na popewuia kradzieiy w P iwnicacla Ietników i - Na lSibikowskim Bulwarze stójkowy usi/o- 
. "ae aresitowaé dwóch podejrlaIlych oBoboików, 


K RON I K A. 


oiosl\cycb w
zelki 7. rZl'czami. Ci jedoakte po- 
rzucili lup i uciekli. W w
zelkacb 
naleziooo 
!) 
radzionych paltot6w, szyoel toloierski i spo. 
dOle. 
- W mieszkaoiu M. Szturmana w d. Nr 19, 
przy ul. Choriewoj, dokonaoo kradziety rzeczy 
wartosci 60 rb. 
- RABUNKI. Dn. 16 8tyr.zoia okolo g. 11 
wiecZorem, przy ul. Andrzl'jowskirj, oa intyoiera 
techOologa Aleksandra Tyrmosa oapadli 3 cbuil- 

ani, odebrali mu portmooetk
 z pienied1mi i z!!,. 
r7,
li uciekaé. Jeden 1. rabusiów Wlodzimierz 
O
r:\nowirz 7.ostal uj
tf; znaleziooo przy Dim 
zrabowanl\ p. Tyrmosowl portmoo.tk
. 
_ Na rogo ol. Jurkowskif'j i Turowskiej 
banda 1. 8 oiewiadomycb osobistosci ograbila 
Mitrofana Top
oajskiego. Rabusie zabrali mo 
pi{,ni
dze i obranie. 
_ POZARY. Ubieglej nocy wszcz
r;9i
 po- 
tar w d. Nr 8 przy ul. Micbalowskiej, oall'zl\cym 
po p. Ostrowsklego. OgieÍl zobzczyl drewniaol\ 
wozowni
. 
_ Tejze samej nocy wszczl\l 8i
 potar przy 
ol. W. Zytomierskiej w po.ql'syi 
r 19,. nalezl\cej 
do p. Faal"a. Poiar stlumlla straz ogDlowa. 
_ TRAGICZNY WYPADEK. Wczoraj okoJo 

. 8-ej wieczorem. w domu Nr 25 przy 01. W. 
Wasylkowskiej, Marya Bugajewa. kocbarka, wy- 
wróc'ila .przez. . oieostr.oioosé p
l
c, si
 lam{l
. 
W jedof'J cbwIlI plomlen 
apaloneJ oa.ft.y obJ,l 
nieszczçsliw
, która daremDle starala Sl
 uga 
ogien zapomo
1\ fartocba: Na k
Z}'k. Bogajew. 
zbiegli SIÇ mleszkancy I znalezh JI\ w stame 
oieprzytomoym oa podlodze; 
ala odzi
i byl 
spalooa, a cialo pokryte raoaml. W stame bar 
dzo grozoym zostala Bogajewa odwil'zlona puez 
wezwane "Pogotowie" do szpitala Alekllaodrow. 
skiego. 


TEATR i MUZYKA. 


KRONIKA POLSKA. 


- W sprawie "boJkotu". On. 12 sty. 
cznia petersbl1rska izba s
dowa, przy 
udziale przedstawicieli stanów, rozpa., 
trzyla na kadeoc.vi w pskowie spra-NI 
ksi
dza Jana Sacharki ze wsi Wewer!n 
w gub. wilenskiej, oskarZonego oa nv.' 
cy puoktu 1, 2 i 3 art. 129 kodek w 
karnl'go. Sacharko byl oskadony 10 
to, ie w swych ka7.aniach namawial 
parafian do boj kotowania szk61 rosyj. 
skich, nieplacenia podatków, sprzecJ- 
wiania si
 rozporzl\dzeniom oac'lelr,1- 
ków ziemskich, wyp
dzania duchowr.yc:h 
rosyjskich i t. d., jak r6wniez i 
fe wzywal parafian do odl
czenia Q 
od Rosyi i do utworzeoia samedzielntl- 
go Kr6lestwa Polskiego. Sprawa U 
na mocy ukazu senatll rZl\dzf\cego, 700' 
stala wYJ
ta z pod kompetencyi wilen- 
skiej izby sl\dowej, poniewaZ w W\]nie, 
wedlug slów ukazu, sl\dziliby Sachark
 
jllko przedstawiciele stanów-katoPJ' 
Bronili Sachark
 adwokaci: wrÓble 
 i 
i Isaczenko. Sl\d uniewinnil Sacbar l , 
- Lokal Kól polskich w Petersbu . 
Kancelarya Kola polski ego zawiadSl . 
nas, ie klub poselski, oraz biura ði 
poselskich Królestwa Polskiego, Li
!':..V 
i Rl1S1 w trzeciej Dumie panstwcwt',i 
mieszezl\ si
 przy ul. ArtykrlJ.#l:uj' 
Nr 3 (r6g Nadieidiñskiei). .; 
 t 
Pod tym adresem Kota oraz posív' 
wie odbieraé mogf\ korespeDdency
 
zwyczajnf\ i pos
lskl\, przesylki zas ase- 
kurowane nalezy adresowa6 !miennie 
na imi
 przewodniczl\cycb, b"dt te! i. 
kretarzy obu K61. 


Sprawy polskie. 


Odezwa galicyjskiej Rady 
wyborców. 
Rada narodowa wydala odezw
 do 
wybòrc6w wschodniej ch
áci Galicyi, 


KRONIKA ZAGRANICZNA. 


- Konferencye Teodora Bartha. Te 
dor Barth wygtosil caiy siereg odcz 
tów za wprowadzeniem powlizechnei
		

/NDIGCZAS001739_1908_015_0003.djvu

			Ifr J b 


DZIßNNII 


KIJOWSKI 


3 


prawa wyborczf'go w Prusach. Ostatnia nikuje, ZIj .wyrok zapadl jednoglosnie. dza1l\c, ie komisya nie pr
dko dopro- prawo, to ja jestem zdaoia, i
 Die w Wlceminister uwaia reformy prawa Londyn. - Z powodu poddanta przel 
konferencya odbyla si
 w Rixdorfie; Zaprzecze
lIe to uloiooe jest w zwy- wadzi tl\ spraw
 do konca. S.-d. nie ponitenlu i poswi

eniu oalety szukaé czynszowego za rzecz nieodzownll, lecz opozycy
 krytyce traktatu angielsko- 
prelegent wzywalliberalów do eoergi- klym tODle urz
dowego organu, kt6ry mog
 zapatrywaé si
 oa t
 spraw
 obrooy praw narodu. Na tem polega brak daoych przeszudza mioisterstwu rosyjskiego POdCZ8S dySkusyi Dad adre- 
czoi.ejszej dz!alalnosci. JesJi liberaloa przy sposobo.osci. d
daje, ze oskad
ni z tP.go punktu widzeoia, kt6ry sprze- cala r6toica zapl1trywan oaszych i cen- w przystQpieniu do reformy. Minister- Sf'rn, w odpowiedzl oa mow
 tronowl\, 
bu
zuazya ole zajmie obecnie odpowie- za
az po pOCI
gl
U
CJU fch do o
po
le- ciwia si
 idei jaknajszybszego urzeczy. trum w stawienio wszystkich kwestyi, stwo zapotrzebowalo daoycb i postara "Times" wyraia przekonanip., ii rLf\d 
dDIego stanowiska, to zasluguje jedynie dZlalnosci posll1h do Kam.yszan
kle
o wistnienla wladzy oarodu." kt6re oasuwa zyc1e (okJaskl). Zbyt si42 0 jaknajszybsze icb otrzymanie. b
dzie umial dowles
, ii traktat ten 
oa to, zeby by
 narz
dziljm w r
kacb zaufanl\ osob
, celem dowledzenla Sl
 Nowickij (l-szy) uwda woiosek pra- smialem jest twierdzeoie, iz my "ofia. Zgadza si
 tea na przekazanie projektu jest rozumnym aktern paristwowym., 
reakcyi. 0 prawoych podstawacb procesu. wodawczy 40 pos16w za przedwczesny. rowywujemy przestarzaJe tlumaczenie komisyi. Gdy daoe te zostanl\ otrzy- otiecuJrtcym urzeczywistnienie ce16w 
- .Protest socyalistyczny. Oburzenie Petersbu
g. - "Birzew. Wied." dono- Przedewszystkiem Duma wiona roz- prawa". We Francyi, na kt6rt} powo- maDe, mioisterstwo wypowie si42 zasa- oajwi
kszej wagi narudowej. 
przeclwko rewolucyonistom rosvjskim szI\, ze zWlqzek prawoslawoy rozpadl patrze
 wnieRione do niej projekty tuje si
 Meyendorf, budiet rozpatrywa- dniczo w tej kwestyl. Londyn.-W mowie tronowcJ, wyglo- 
zagranict} wzrasta coraz bardzieJ. Za- si
, Puryszkio'Yicz zas utworzyl I,lowe praw, kt6rycb ucbwalenia oczekuje nJ jest jako prawo. Odwaga Die de- Na wtorkowem pOl1iedzeniu Luczyckij szooej przez kr61a podczas otwarcla 
macb Leontjew6woy oapad na bank towarzystwo 1m. Jerzego ZwyCl
ZCY narM. cyduje znajomosc1 przedmiotu, 0 któ- powt6rnie b
dzie m6wH w tej kwestyi. parlamentu, mi
dzy innemi powiedzia- 
w 
ontreux, podcz
s kt6rego zostal (pobiedonosca). Rozpatrywanie wniosku 40 posl6w, rym si
 m6wi". Dalej m6wca stara 0 godzinie 6 m.20 posiedzenie zam- DO, ze siúsunek Ang1ii do pabstw za- 
zablty kasyer, .wreszcie niedawny za- Petersburg. - Pomocnik namiestnika zainicyowaoego przez kadet6w, zata- ...i
 dowieáé, te budzet to prawo. Mi- koi
to. Nast
pne posiedzenie dnia 22 
ranicznych pozostaje nadal przyjaznym. 
mach w Lozanme, wyprowadzHy z cier- Kaukazu, SzatHow, usuwa si
 z zajmo- muje tylko prac
 Dumy, wywola sze- nister zapytuj
, gdzie
 logika w odrzu- styczoia. W mowie znajduje si
 ust
p, który gto- 
pl
wosci oawet mieszkañc6w Szwajca- wanego stanowiska. reg m6w rewolucyjnycb, dyskred
.tu. ceniu zwiliZku art. 9 z art.24., leci teo . . . si: "Rzl\d mój, otywiony szczerli cb
 
r
l, kt6rzy zawsze przyjmowali goscin- Petersburg. - Pr
jekt udzielenia kre. jl\cych . prac
 I
umy przed oarodem, ostatni uznany zostal wsz
dlie, pierw- (Od AgencYI Petersburskiej). cll\ rozstrzy
ni
cia w drodze wzajemne- 
me rosyan. dytu w kwocie 916 mHionów oa roz- poderWle. zaufame Monarchy. do Dumy, szy - nigdzie. Petersburg. _ Komisya obrooy pan- go porozu
ieni4 pewnych .
westyi, do. 
..W ce
u uspokojenia wzburzonej opt- szerzenie sied kolejowej zostal odlo- jako do lßstytucyi powolaneJ do uspo- ZWl\tpienia 0 logice trzeba stosowa6 stwowej rozpatrzyla przedlozenie w spra- tYCZ.licycb mteres6w Angln 
,
osyt W 
011 l?ubl1czneJ,. pi

 rosyjskich organi- iony ze wzgl
dll na trudnl\ sytuacy
 kojen,ia krajll i os.tate.cz
ie nie do
r
. do calej kulturalnej ludzkosci. Nie. wie srodków, przedsi
wzi
tycb przez AZYI, zawar! z r
I\'lem rosYJ-;klm t
a. 
zaCYI rewolucYJnych zamiescHo w dzien- finansowl\. wadzl do urzeczY'!lstDleDIa tyczen 101- prawidlowe tez jest uzasadoienie art. ministerstwo marynarki, majf\cych zwil\- k
at, dotyc
IiCY Interes6
 obu poml
. 

ika
b m
ejscowycb odezw
 nast
pu. Petersburg.-"Piet. Listok" potwier. cyator6w tego w
lOsk
. 9 artykulem 23 praw zasadniczyeb, zek z kredytami warun:.owymi na utrzy- !llOnycb. panstw w PersYI, Af
anJs.tame 
.JfiCE''J tresCl; dza wiadomos
 0 projekcie przylE4cze- M6wca wypow]
da Sl
 
a natychmla- albowiem zoaczyloby to, 1
 na mocy manie generalnego sztabu marynarki, 1 TybeCle. Traktat . teo 
al moznoSé 
"Wobec tego, ze prasa szwajcarska nia gub. wyborskiej do cesarstwa. Na stow em odrz
cemen;t wDIosku 40 po- prawa skasowaé mozol\ Najwyzsze za- organizacy
 wydzialu we Wladywosto- 
bu rZE4d o m p
owadz

 pohtyk
. pok
 
czyni. odp
wiedzialnemi za ostatoie wy. projekt ten, wypracowany przez skraj- sl6w. (Oklaskl praw
cy.) rZE4dzeoia, kt6re sli prerogatywl\ Mo. ku, wydawnictwo gazety dla szeregow- 
OW.II w PersYI, poml
o komphkac.
l, 
padkl mleJscowe rosyjskie or
anizacyc nl\ prawic
, sfery rZl\dzE4Ce zapatrujli Roza
ow (
rudoWl
), poddajE4c szcze- narchy. Tego oczywiscie Die mial na ców wydzialu marynarki i urzlidzenie Jakie tam z
szty. MOJ rZl\d w 
prawle 
socyali.stj'czoe, na odbytej dnia 28-go si
 nieprzychylnle. . g61
weJ an
lIzle budzet, yrzychodzi do wzgl
dzie minister. Obecnie sytuacya bibliotek okr
towych. Wyjaénienia da- traktatu. 0 metykaln?s
 .No
we
1I prz.y; 
styczma . konferencyi rosyjskicb grup Na posiedzeniu petersburskiego gub. wmosku, .IZ rZli d . za DIC .ma prawo, jest jasnli: wszelkie przedstawicielstwo waH wiceminister marynarki, Bostrom lliczyl Sl
 do FrancY.I, Nlem
f'
 1 ROSYI. 
rew
lucYJnych, uznano za oiezb
dne zebraoia szlacheckiego, postawiooy zo- a 
o.st
PUJe tak, Jak mu jest wygo. narodowe, jesli Die jest za samoograoi- i zarzlidzajl\CY wydzialem prawodaw- Sofia.-Nowy gablDet mlnJsteryalny, 
raz jeszcze przypomnieé. ze oa odby- stanie wniosek 0 wykresleniu z liczby dDlej.. czeniem, p6jdzie za nHmi. (Oklaski na czym glównego sztabu maryoarki, Du- ut

rzony. prz
z ,demokrat6w, tak po. 
tym w r. z. w Sztutgardzie kongresie czlonk6w Nabokowa i Kedrina, ktõrzy Jeieli puma DIe rozszerzy sw.v
b lewicy). Dyskusya skonczona. Przed chene. W sl'rawie przyftotowania per- dZleh! tekl mlDIster.v al . ne : przew6dc8 
zostaly pot
piooe akty teroryst"czoe podpisal1 odezw
 wyborskf\. p
aw budzetow
cb. to pracowa
 b
dzle gtosowaoiem ogloszooa zostaje przerwa sooelu floty Duchene wyjasoil, te jest partYI 
e.m., adw. M:d]
ow, oLrzymal 
za.graoicE4: Poniewaz wszyscy cÛõnko. Petersburg.-Wobee coraz cz
stszych DIe tylk? zgodDle z rZl\de
, lecz oa. 0 Kodz. 4: m. 15. projektowaoe otwarcie srcdniego spe. tek
 mlmst
a rob6t pu.bhcznycb, powo- 
Wle podp
san
ch poniiej partyi uznajl\ wypadk6w odpadania obcoplemieooych 
et oa J
g
 korzysé. Jesh Duma pro- Wniesiooe zostaly dwa woioski 0 cyaloego zakladu naukowa
o, wedlu
 lany 
o
tal,Jednoclesme oa prezesa r
- 
za ObOWII\ZUjlice uch waly koogresu, zywio16w od prawoslawia, synod utwo- Jekt przYJmle, w
kat.e ?oa,. i
 z
a do- przekazaniu tej sprawy komisyi budze- og61nego typu srednich zaklad6w oau- d
 mlmstrow. Patryk?w - tek
 ml- 
przeto oswiadczamy, ze Die mamy nie rzyl urZl\d synodaloego misyonarza hrze swe prawa 1 oboWlliZkl 1 me cze- towej: jeden przez Adzemowa, drugi kowycli. Osoby, iyczl\ce wstf\pié do tej mstra spraw zs

anIcznych; Salaba- 
wspólneg-o z podoboemi czynami". w
drownego. Kandydatem na teo urzl\d ka wsk
z6
ek ze strony rz,du.. przez Lercbe. szkoly muszl\ zlozy
 egzamin konkur- szczew - tek
 ml\
ls.tra skar
u; adw. 
Os . wiad . czeoie to P od p is . ato P iø.A: or - J 'est Wostorgow. Wlad
m
row zaznar,za, IZ wnlOsek 0 d . i .. I "" . d I sow y . Osob y kt6re ukoncz A szkol A Murzaoow-tek
 mlDlstra oswlaty; pu- 
.." 40 16' t i . W' k go ZIn e '2: m .. posle zen e ' 'I" bl' L L' . i t h dl i 
ga
lzacYI:. 1) Grupa rosYJskiej robotni- Petersburg.-Ministerstwo spraw we- rc;s ": j
S 0 e nad
za81e.. Dose wznowiono Ad.temo
' cofa swój wnio- marynarki po kilku latach sluiby ezyn- IC
St a la;czÎj w wn
trznycb wyjdnilo, ie oauczyciele zds tl WDl
s1060y prze err:J. sßl!ß d u
a sf'k Pod glosowaoie poddany zostaje oej majl\ prawo do wstl\pienia do aka- roo 
f. wa
 
"!'. ers Î '
"k 
1
IS ra s
r
- 

ozanme; 2) Gr
pa rosyjskich socya- ludowi, jako pelnilicy slu
b
 pañ<;two- z 0 a a n
 ra t pewne
o 0 wl h a czema wnlosek Lercbe, nieco zmodyfikowany, demii. maryoarki po zl01eniu nowe
o W t le IW
 CI I A 
 d enera T k I 0 àJew t 
m1DI- 
hst6w-rewolucyoßlst6w w Lozaonie; 8) wl\, Die mogl\ by
 czlonkami stowa- w sprawle s osowama swyc praw k' . k 4:0 16 k egzammu Specyalna uwaga b
dzle s ra wOJoy. W. a ew zos at ageD- 
Grll p a wszechz y do wskl ' ch pracowol ' c rz y szeñ oiele g alizowan y cb. Naucz y cie- budzetow l cb. M6wea oswiadcza w 0 'pr
e b az d a.!.m t u WI,llOS u d P?S w t 
 9 - zwr6cona' na P rakt y czoe W y ksztalct'nie tern dyplomatycznym w Petersbnrgu. 
. . i k ... i . misYI u 
e owej na zasa Zle ar... ' . W 6 S . 1 b N ' k t 
Bundu w Lozaunie; 4) Grupa partyi Ie, naleÌ1\cy do kadetów, b
dl\ uwol. Imlen u ra CYl, IZ praw ca zamle
za l' W. k . t . d Gardemaryoi oa wz6r flotyangielskiej . szyscy, opr cz ala aszewD., loa- 
socyalno _ demokratycznej polak6w, 10- oieni. przekaza
 wniosek 40 poslów komisyi ríg
 
mll1U. ß10se przYJ
 0 Je DO- b
dl\ delegowaoi w ograniczonej iloscl jewa i Patrykow&., zostali poraz pierw- 
tysz6w i ormiao w Lozannie i 5) Gru- Petersburø. - KrQzf\ pogloski, ie Go- budzetowej, wycbodzl\c z tego zaloze- g N me. dk d' pr zda na wszystkie statki bojowe Co do szy powolani do piastowaoia tek mioi- 
P a P a . rt y i P olskiei soc y alist y c zne -i W Lo - rem y kin i Stiszinski j ' O p racow UJ 'A P rz y nia, ze prze 
 isy z dn. 8 IDarca zawie- . a k PO!zl\. U f zleon d \'m S h a w wo - O g raniczenia budownictwa 
orskie g o stf>ryaJnych. 
"oJ 'I . t k kt6 . me omlsYl re orm &1\ owyc spra- . . .,.. . P t b P . k . 6 
zanDIe. udziale Hnrki oow y P roiekt reform y raJI\ ar Y u y, re wymsgl:lJf\ pe.. . kt W I ' ol ' stra S rawl ' P rzedstawlclele W y dzlalow w'-' j asmh te e en urg- lerwsza omlsya rug w 
oJ b . . i r ... d i Wle proJe u pra 11 m p e- J , I k' h t t I d 
ministerRtwa spraw wewn
trznycb. wny b c Z t mla d o, Jf> e d l Juz h n N le. z
sa II - dliwosci 0 zmniejszeniu etatu komisyi zarzl\dy wal.sztat6w skarbowych zost.a- P t os e s IC , b rozpa rzy":szY d m l a e d ry
,. 0- 
Petersburg.-"Stowo" stara si
 do- czyc, 0 rngorz
 nyc. Ie znaczy d d . t6 b 'k I nl\ zrf>OrgaDIzowane oa podstawach czy- yczE4CY wy or6w vosla 0 u nOðcl roo 
wies
, ze wczorajsze umorzeoie starej to jednak, aby prawica zgadzala si
 k' 0 sepa
okaka gk?O w za aJ a - sto bandlowycb Na przyszloSé budo- syjskiej w krajo Zakaukaskim, uznala 
pozyczki przez wypuszczenie nowych z wnioskiem 40 poslów. Rozpatrzenie s lego WOjS a ozac I{>g
. wa statków w 
clu uoikni
cia zwloki wi
kszoscif\ czternastu gtosów przeciw 
W obli g ac y i , j 'est bez wSit p ienia OOWSI P o- projektu zmiaoy przepisów 0 porzli,lku .Jako refp.reot ,wyst
puJe bar. B"!- odb y wa
 SiA bAlizie oa moc y S p ec y al- pi
ciu, ze wYKroczenia, jakich dopu
cn 
redakc1i .Ð1.iennika Kijowøkiego. zlo- "' 'I d . d b d . t mn g 8en W koncu 1901 roku komI .. " .. b ' b . 
zyli: zyczkl\. wymagajQcl\ przedewszystkiem prowa zeDIa rozpraw na u ze em .. ., - nego kontraktu wedlug specyalnych Sl
 w czaSl6 wy orow preies ze rama 
aprobaty Dumy i Rady panstwa. paIÍstwa wiono by
 dokooane jui po sya prawle ukonczyla awe prace. VI plan6w dla kazde
o danego st!iLku. wyborczego, sl\ zbyt blahe, ahy mo
t1 
Petersburg. - "Now. Wr." podaje ro- rozpatrzeniu budietu. Hozpatrzenie r?ku 1908 ma rozstrzygnE4
. ostateczn
e Komisya wypowiedziaJa si
 jednoglo- pociE4gnf\
 za sobl\ skasowanie wybor6w 
zmow
 swego wspólpracownika z Ma- budtetu jest kwestYIi bardziej nagl", mekt6re sporne kwes.ty.e 1 sporzl\d
lé snie za tern a7.eby posiedzenia komisyi posla Timoszkina. Jednoczesnie komi- 
klakowem 0 pracy obecnej Dumy. Po- i daleko wazniejszl\, oadto Ii tylko pl
ny., . Wobe
 tego mlm
t
r sprawle- podczas debat6w Dad sprawami, b
df\- sya uznala za konieczne powiadomié 0 
sel rzekl: Na politycznt} fizyonomi
 Du- rozpatrzenie budietu da czlonkom ko dhw
sc.1 za
lerzyl z
lnieJszy6 etat cemi tajemnicli panstwowE4 odbywaly pomieoiooych oieprawidlowosciach mi- 
my patrz
 dos
 poouro i mysl
, to Die misyi to doswia
czeoie, Ja
ie jest Die- komlsYI i zntes.
 zupell1le chly szprflg si
 przy drzwiach zamkni
tycb i posta. oistra spraw wewn
trznych. . 
da ona Rosyi tego, co jest konieczne, zb
dne dla rewlzyi przepls6w z dn. urz
d6w. Zamlast 7
,100 r
., asygp?' oowila prosié Dum
 0 przeslaoie do Ir
uck.-W oocy dn; 15 s
YCZD1a, w 
t. j. rozumnego odoowienia politycznego 8 marca. .. wany.cb na utrzymao
e kom'
1i, m1D1- komisyi 
prawy budowy kolei amur- pO
lec
e czeremkowsklm zablto dwóch 
i prawnego ustroju. Aby byta wszak2e Bar. Meyendorf (pazdzlernikowlec) ster zf\da as.vgnowanla roczme , 18,0
0 skiej i drugiego toru kolei syberyjskiej. urladmków. 
niezdolna do dzialaloosci pra wodawczej, k WY d 
lasza, mow
, 1 '!V której nap,a l da k lIa rb. do k cz
su zup:Jregü u
o
czen

 Berlin. _ Parlament obradowai nad . Poltawa.- W powiecie ZolotoDosk
m 
NN. pami
ci Józefy tf>go nie oaleiy m6wi
 w cittg u pier- a et6w, WYWOIUJI4C burz
 01{ as 6w prz
z of!1l
y
 ro '. 
a aJ
c, IZ ro ramem budowy okr t6w w drn- nJ
to herszta bandy. kt6ra dopusclla 
wszych miesi
cy jej istoienia. na lawacb prawicy. M6wca zazoacza prnjekt mlnJstra sprawledhwoSCI,. od- p. g t' P d d k i B si
 wielu grabiezy. Ztoczynca podczas 
N bl . . ii twlerdzenie kadet6w budzet - t
 powiada rzeczywistemu stanowi rzeczy, g b le l m ...czl 
mu; .!. 0 czas d YS d u b RY. e- aresztowaDia g o stawH I) p 6r' zbro J 'n y 
Petfsrsburg. - a oaj izszem posle- ..." K . k . . d .. e ol:lwlallczYI 
e praw opo 0 DIe po . ' . . .' 
dzeniu Dumy, zabierze gins w imieniu pr
wo", .Jest D1
prawldlowe. adeCl. o
l1sya wypowla a Sl
 za jego przy- projekcie praw'a, nad kt6rym toezl\ si
 skntkl
m czego zostal cI
zko r
nIony. 
Kola polskiego posel Wankowicz w oflarowulli I?umle 
rz
starzale formy J
Cle
... obrady woiesione b d i inne. Hebel Berha.-Konferencya w spraWle han- 
sprl\wie zniesieoia czynszowego prawa pra
a. Dalej, polemlzuJI\C nader .grze- WOlloszmkow wn.osl .poprawk
, pro- opono
al przeciwko :o
iecznosci skró- d!u zbot
m. Jlrzyj
la wiliosek delega- 
w kra , 'u Zachodnim i na Biale J 'rnsi. CZDIe z Kokowcewem mówca n1ewy- ponujl\c asygnowame me 18.000 rb. ro- . t . 1 .!. b ik b tow rosYJsklCb wedlu g kt6rego przy- 
I. . k ' . .. d 1 908 r k u ceDla ermlDu SlUt.. y na pancern ae k ' . .. . 
lIoskwl.-Sazanowicz przeslal prezy- ra
Dle oapomy a na uproszczeme po- czme, a Je norazowo W 0... d tal t F b" sJlany na ryn 1 zbozowe ]
czmleo mo- 
deotowi miasta, Guczkowowi, projekt rZl\dku, ustanowiooego art.. 9. ..,Izba Ogólna d.yskusla wyczp,rpana. Po- je
tj

 
 ;tante ;:oa
 :c

roj

 ze 
awiera
 8% domieszki. innego ro- 
organizacyi towarzystwa niesienia po- deputowanych francuska, tWlerdzl 
6- prawka WOJtosz
lkowa odrzuc{l
a. Pro: niu si
 Ameryce i Ja onii. M6wca Die dz.aju zboia; nadt? pszemc
, zyto 1 o. 
mocy osobom, poszkodowaoym skut- wca, woiosla do 
wego regu
a
lInu jekt pra,wa przYJ
ty zostal w plerwszeJ roznmie jaki sens l:tajl\ te zhrojeoia, Wles n
e uwaia Sl
. ZI1 .d?mleszk
. . 
kiem dzialalnosci rewolucyonist6w z artykuJy, ograD
czSJftCe prawo lDIcya- redakcYI. . . jesli nie sli one skierowane przeclwko Tau
ls.-SLrlelanlßa 1 J
wne rabnnkl 
prosbl\ 0 l'(JzpatrZCIl!f
 go oa posiedze- tywy bud
etowej.. Na P?r
l\dku dZleonym wymk!y w Anglii to Sl\ oDe prowoklu
YI\ Francyi. SI\ WCll\Z oa porzC\
ku dZlennym. Bel 
Diu rady miejskiej. W mysl tycb art. memoiliwl\ jest 
rodze lmcyatywy parla!lleotarnej. pr
- VOD'Tirpitz sekretarz stann miD wzgl
du na Zf\daDIa czallowego przed- 
. . rzecz
 zwi
kszenie w drodze inicyatywy Jekt prawa 0 skasowamu na BlaleJ- mar narki 0' onowal rzeciwko temu' stawiciela wladz, ogloszone w druku, 
(Vd koresp. lOl. 
 Ag. Pet.). budzetowej pensyi, emer
tury ! t. p. rusi pra.wa czynszowego. . 'ak01 te
 r
'ekt raP.wa w wolal e
 t
r
i oieczynne, kupcy, W obawie gra. 
DUlna P anstwowa wyn!lgrodzen, wolne 1 Dle{'l.grantc
one Jako !efere
t wyst
puJe Sapunow. 
ien y oiepoEó/ w A
g1ii. N1e budJe- bl
1y, przf>n.osz.1\ towary do karawan-sa. 
. bowl
m prawo ro
p
rzlidzaD1a teml su- Nast
pnIe zapIs
lo si
. do gtosu .17 my floty, powiedzial Tirpitz, przeciwko ra)u. Ba
kl DIP. funkcyono
aJy dllia 
Posiedzenle z d. 17 stycznia. ma.ml '! drodze IDlcy.atywy b?dieto: n;t6w
6w. Przy",
Lo wDlosek zamkDI
- zadnemu mocarstwu a co si
 zas ty- 15 styczwa. Handel. ponosl powabe 
.. ... weJ, otwlera!?by partYl rz
dzl\cej drZWl CIa hsty 
?Wców. . czy Anglii, to Die 'znam miejsca na straty.. .. . . 
Posledzeo
e otwarto. 0 g. 2'lflJ mID. 6. do demagogll. . .. .. LuczlIcktJ swe rzecz,ow.e przem6wle: calej kuli ziemskiej, gdzieby oasze Berhn.-Po
led:æDla ko
ferencYI ":l1
: 
Przewodmczy Chomlakow. Po odezy- To samo ograDICZeßle lzby powmm- nle rozpoczyna od krotklego rysu bl- interes mo) da
 ow6d .10 konttiktu dzynarodowej, powolaneJ do rewlzyl 
t
niu depesz. poz,ostalych i nowowni
. s
y wzil\sé 
od . u
ag:
_ szczeg610iej storycznego kwestyi sk.&.sowania pr
wa z ni . y W i
t.
resacJr O'C" zn be7celo- rosyjsko - niemieckic
 (baltyckiego i 
sJOoych proJektow Duma przyst
puje dZlS, gdy zmlania Istme]l\cego prawa, czyoszowego. W styczmu 1866 r., tWler- wemQ jest tak igra
 z 
 og
ie
 jak to czarnnmorsku-azowsklego) kontrakt6w 
do dalszych obrad nad wnioskiem pr
- w porzlidk!1 rozpatrz
nia .budzetowego, dzi mówca, g?bernator kijowski, Be- urzyoil posel Hebel. I u oas, i w An z
o10wych, a takz.e do rozpatrzenia 
wo
a wczym 
o poslów w sprawle do
rowadzl oa
 z 
edn
j strony do zak, domaga Sl
 reformy prawa czyo- Iii zo.,. d si zawsze ludzie których Dlekt6ryc
 kwel:ltYI, dotyczl\cycb wy- 
zmlany przepls6w 0 porzlidku rozpa- wDlosków 0 meudzlelame fundusz6w szowego. Wydany zostal rozkaz opra. 
iebezp
e
ni: jest trwozyé Po dysku. wozu zboza, otworzyi prezydent konfe- 
trywania budzetu panstwa. na zaklady oaukowe, gdzie mlodziez cowania projektu i utworzeoia komisyi. syi parlament przyjlil w d
ugiem czy- reocyi Kempf. W obradacb biorl\ udzial 
1. Sokolow z uzoaniem wita oéwiad- chc
 uczy
 starszych, a z drn
iej UtworzOlla zostala komisya i w Kijo- taniu ro ram budowy statk6w wi
k- przedstawiciele wszystkich portów ro- 
c7enie przedstawiciela rZl\dn, iz prze- strony do wniosk6w 0 udzielaoie fun- wie, gdzie gromadzilo si
 m06stwo szosci: :szystkich glos6w przeciwko syjskicb i przedstawiciel rady rosy} 
pisy z dn. 8 marca nie mogl\ uledz duszów tym zakladom oaukowym, w rnaterysJu, dotYCZE4oPgo tej kwestyi. s -d i oJakom skiego zjazdu reprezentantów ban- 
zmianie i nie moie nastl\pié rewizya którycb mlodziez nie zdliiyla jeszcze Dalszemu opracowaniu projektu prze- . L' / .A R t d i dIu gietdowego i rolnictwa, Timi- 
istniejlicych norm prawnych 0 porzQ- daé lekcyi starszym. szkodzila reforma miejska. Powtórnie. 
n y
. -. 
encya eu era ooo
, riaziew. 
dku rozpatrywania budietu. W oswiad- Nadto nadaoie przedstawicielstwu oa- wszcz
to t
 kwesty
 w 1815 r., i mi- ze IZl\d l
dYJsk.1 wydal. ro
porzf\dzenIe Loadyn. - Podczas d.fskusyj w jzble 
czeniu przedstawiciela rZlidu w sprawie rodowemu prawa inicyatywy budzeto- nisterstwo projektowalo wykup grun- 
w
kfacYl Id

lIll . Chlmb
, po
JeW8Í gmin nad adresem w odpowiedzi na 
zmiany istniejf\cego prawodawstwa, wej znajduje si
 w zWil\zku z nada- t6w za dobrowolnem porozumieniem. y e .wyP aCI JUz os alnl' cz
 wy- mow
 tronowl\. Asquith obiecal izbie, 
glosz:\cem kooiecznosé przestrzegania niem takiegoz prawa rZl\dowi. W ta- Projektowano wyda
 rozporzE4dzenie, 
arO:zeDla, 
ale
lice
d t
l.
 Ind'yo
, iz podda pod dyskuFY
 ,porozumienie 
porzlidku prawoego, m6wca widzi zwrot kich warnnkacb chyba jasnem jest, ja- ns mocy kt6rego wzbrúnione by byJy Ja 0 o
pen:a a z
 

t s, k' plJmeslO- an
ielsko-rosy)skie. Odrowiadllj"c na 
ku temu, ii odtlid prawnosé 

dzie kie iotrygi wywolaloby urzeczywistnie- nowe czyosze. Skoflczylo si
 na ni- ne na e spe ycy
 y e ans 1\. . niekl6re krytyczne uwagi Balfoura, 
seisle przestrzegana nie tylko wzgl
. Die wniosko prawodawczugo 40 posl6w". czem. W roku 1886 zn6w zacz
to Londyn. - Agen'
Y8: Rp.utera dO
OSI, A!!qllith oswiadczyl, iz nie moina za- 
dem przepis6w z do. 8 marca, fecz Bar. Meyendorf nie zgadza si
 z mówM 0 tem, lecz kwestya skompU- i
 tlmbas
d
r aogi
lskl w P
rsyi, Sprlr 
- patrywa
 si
 oa porozumienie aoglo- 
tak
e we wszystklch przejawacb iycia twierdzeoiem ministra skarbu, jakoby kowala si
 z powodu wprowadzenia do rIce, zoaJd
Jl\c
 Sl
 obecme. w Angh
, rosyjskie z punktu widzenia tranzakcyi 
obywatelskiego Rosyi. Mówi
c 0 ko- sknsowanie art. 9 przepis6w z dn. 8-go sprawy czynników narodowosciowych. nie powrócl wu
ceJ na swoJe stanowl- handlowych, cbociai gwarantnje ono 
niecznosci cz
scioweJ zmianv 1 cz
. marca dotyczylo 9! art. praw zasadni- A wl
c, zezwalajf\c na wykup Jf\k, sko, 
 powodu nadwlitlonego staou handlowe interesy An
1ii w Persyi, 
sciowego skasowaoia niekt6ryeh pun- czycb, 9 art. bowiem, to odwrotna slro- pastwisk, wzbroniono wykupu sad6w zdrowla. usuwajlic zr6dla przeszkód i niebezpie- 
któw przepis6w z dn. 8 marca, Soko- na art. 9-i. W rzeczywistosci zas art. i ogrod6w w granicach osad, aby wy- Chrystyanla. - Kr61 zostal oficyalnie czenstwo, zagrazajllce pokojowi. 
low wypowiada si
 przeciwko opance- 9 wydany zostal wczehiej, nlZ art.94, kupujl\cy nie otrzymaU z czasem praw zawiadomiòoy, ie angielska para kró- Piatyhorsk. - W Kislùwodzku banda 
rzeniu 700 tys. rb. b
df\cych w rozpo- a odwrotna strooa-zdaniem m6wcy- w samorzl\dz
e miejskim. W r. J 901 lewska ma zamiar odwiedzi
 go w rabusiów zarin
la pomocoika zarzl\- 
rZlidzeniu Jego Cesarskiej Mosci oa nie mote istoie
 wczesniej, niz licowa. podniesiooo znowu t
 kwesty
 z inl- polowie l!Jtego. dzajf\cf'go akr.yzl\ z T,yflisu, DpIDatowi- 
cele dobroczynoe. Nie pl1ncerzem ma- Dalej, mówea uwaza za nader dziwne cyatywy gen.-gob. kijowskiego, Drafto- Petersburg. - Pomocnlk gJ6wnego cza, siostrzenic
 jf>go 14-letnil\ panien- 
ter.yaluym powinna by
 brooiooa ta twierdzeoie ministra, ii Duma paIÍstwo- mirowa, a mioisterstwo odp"wiedzialo, prokuratora cywiln
go departamentu k
 i jej gu\\eroantk
. Stuzb
 morder- 
cyfra, jei obrona zasadza si
 na mo- wa moze urzeczywistoi
 wszystkie nie- iz zajmie si
 tf\ sprawl\ w lecie_ Lato kasacyjnego, Hauskan, mianowany zo- cy zamkn
li w oddzielnych poko ach. 
ralnym i duchowym pancerzu, oa nie- zb
dne zmiany w budzecie w drodze to trwa do dziá dnia. Przechodzl\c na- stal 
l6woym prokuratorem tegoz de- Niekt6rzy baodyci byli zamaskowani. 
podle
ajl\oej wf\tpliwosci lrtcznosci, ja- Dumski
j inicyatywy prawodawczej". st
pnie do samej istoty kwestyi, Lu- parta.mflntu. Aresztowano 21 osób na mocy podej- 
ka istnieje miQdzy narodem i Monar- Nie nalezy zapominac, ii w ustrojo nie czyckij stwierdza, iz projekt zasluguje Departameot lesny od czasu wyda- rzenia. 
chQ, kt6ry dal mu przedstawicielstwo zreformowaoym istnialo 20 dróg pra- na poparcie, Jecz wymaga pewnych nia ukazu z dllia 27 sierpnia ) 906 r. Petersburg. - Na posiedzenlu slidu 
narodowe. Ll\cznoSé ta oa wieki gwa- wodawczych dla uzyskania zatwierdze- poprawek, prllwo czynszowe bowiem i przf'pisów z dnia 11 stycznia 1907 r. w sprawie kapitnlacyi Portu Arlura, 
raotuje oietykalnos
 tej cyfry. Nast
- nia tych lub inoych oiezb
doych kre- willoo byeS zoiesiooe nle tylko oa Bia- zezwolil na wywlaszczenie oa rzecz Stesel wystE4pH z prosb
 0 oglo
zenie 
poie m6wca wypowiada si
 przeciw dyt6w, a jedna Duma panstwowa, to Jejrusi, lecz i w inoych miejscowo- wJoscian z pod lasów skarbowycb 988 pewnej cz
s('i jego rozkazów. Si\d u- 
przyznaoemu przez przepisy 8 marea oczywiécie, nie 20 instytucyi prawoda- sciach. W jednym kraju pol.-zacho- dzialek 0 obszarze 52,846 dzies. w 0- wzgl
dnH jego prosb
. Ogtoszone roz- 
radzie ministrów prawa otwierania wczych. Idealizacya w okreslaniu po- dnim zoajduje si
 8 miast czyoszo- br
bie 36 gub. Rosyi europpjskiej. kazy odslaniajli wiele stron ciekawych 
kredytów wediog wlasnego uznania szozeg61nycb sum, ustanowiona przez w
ch, 822 miasteczek z 245,000 zagrM. Petersburg.-Komis.ya rolna postano- s,ytuacyi wojsk w twit'rdzy, a nawet 
na wydatki nagle; m6wca nalega na lJasz Dudtet, ma, bezwarunkowo, swe Niezb
dnf\ jest rzeczQ, aby reforma wita ograniczy
 dzialalnosé pierwszej osoby Stesla. WszY8tkich rozkazów 
przekazanie kwestyi zmiany przepis6w strony dodatnie, lecz nie brak jej i u- obj
la wszystkte miejscowosci, gdzie podkomisyi rolnej w sprawie uprzed- w roku 1904-ym wy tal Stesel prze
zlo 
specyalnej komisyi. Do lozy ministr6w jemnych. Jedllak uproszczenie porzl\- prawo czynszowe istllieje. niego rozpatrzenia czasowf>go projekLu 900, z tych odczj'taoo 48. Nasl
pnie 
wchodzl\; ministp,r finaos6w i kontroler dku rozpatrywania przez Dum
 spraw Dalej ml)wca, powolujlic si
 oa Euro- prawa z dnia 9 listopada 0 wystl\pieoin odczytaoo caly szereg sprawozdliIÍ 0 
panstwowy. prawodawczycb, porzlidko, okreslonf>go p
, wskazuje na tozsamos
 sprawy z gmioy i projektu ustawy 0 wloscian- zaopatrywaniu twif'rdzy w aml1nicy
, 
Pokrowskij, staj
c w obrooie praw nie przez prawa zasadnicze, a przez in- czynszowej tam i w Rosyi. Dopuszczo- skiem wJadaoiu ziemili, i utworzyé oraz dooiesienia gf'oeral-majora Biety- 
budzetowych przedstawicieJstwa naro. styt1Jcy
 Dumy paóstwoweJ jest rzecZf\ ny przez projekt zwi
zek czynszu z drug" podkomisy
 do rozpatrzenia spra- ja z dnia 20 grudnia co do stanu 
dowego w calej ich rozcil\glosci, jest bardzo pozf\danf\. W tym kierunku nle dzieriawl\ dziedzicznl\ jest konieczno- wy wolnych gruntów skarbowych Ro- artyleryi. Wedlug doniesienla Bielyja 
zdania, iz gospodarka beíi kootroli pqdobna nie wYPQwiedzie'
 si
 za celo- sci
. Za przykladp.m Europy trzeba syi europejskiej w celu zaopatrzenia w przed saml\ kapituls('yl\ wiele dzial by- 
rZlidu binrokratycznego wykazala si
 wosdl\ zmiaoy art. 9. UI
yé pracy, rozstrzygnli
 kwesty
 w drodze wy- nif\ wloscian malorolnych. Na!"lt
pnie 10 uszkodzunych. Z listu, datowanf'go 
iuz podczas wojny oa Dalekim Wscbo. wyplywajl\cej z nadmiernf'go podzialu kupu czynszu. wi
kszoscil\ 27 gJos6w przpciwko 7 ko- 8 sierpnia, wid:lé, fe glównodowodzt}cy 
dzie. (Halas i okrzyki oa prawicy.) na kiltl}
orye p\J3z!;líególllych kre- (Bije godzioa sz6sta). Cbomiakow misya uznala za zbyteczne wszeJkie japonsk1 proponowal Steslowi kapitu- 
Prezes prosi nie bra
 udzialu w dy- dyt6w, jest bezwarunkowo rzeczl\ nle- przerywa m6wcy. ograniczenia w sprawie wladania gruo- lacy
 twierdzy. Propozyeya zostala 
skllsyi z miejsca. (Oklaski na lewicy.) zb
dnl\ i urzeczywistnienie tego zada- l..uczycìr.ij: "Jestem strasznie zm
czo. tami nadzialowymj, z wyjl\tkiem je- odrzuoona. Nareszcie odczytano list 
PokrCJIoskij w kolÍcu swego przem6- nia jest zupelnie motliwe przy odrobi- ny, a i pan pewnie takZe", m6wi Lu- dnf>go ograniczenia, sklerowanego kn napisany dnia 18 wrzesnia przez I{on- 
wienia zaznacza, iz konieczDt} jest nie cb
ci wsp61nej pracy. (Okla,ski w czyckij, zwracajl\c 8i
 do Chomiakowa. zapobieteniu w skoncentr!:!waniu grnn- dratenk
 do Stesla, w którym ten ra- 
rzeczl\ kontrola nad rZl\dem ze øtrooy centrum f na prawicy). "Czy Die m6g1 bym dùkolÍczy
 SWf'go tów oadzialowych w jednyeh r
kach, dzi Steslowi uwiadomi
 Monarch
 de- 
przedstawicielstwa narodowego. Przemawia Adzemow: "Meyendorf za- przp.mó1Vienia na nastt;pnem posiedze- jak równiez i zbytecznemu rozdrob- pesz" szyfrowanl\: 0 prawdziwym sta.nie 
"Dzis Die m . ozna mówié 0 I'rawach rZ!Jca Dam, iz pozostajemy wiernymi oiu?- Glos z lawek prawicy: "Tem- oieniu grnnt6w wJosciaIÍskich; sprawa armii na Wschodzie. Badanie éwiad- 
Dumy, lecz 0 jej bezprawiu. S.-d. za- sobie i wnosimy dawny projekt przy bardzif'j, te nic flie slychaé". ograni
zenia b
dzie wypracowana przez k6w i podslidnych ukonczone. Obrad1 
wsze stawali i stajf\ w obrooie calego innem ustosuokowaniu partyi w Du- Chomiakow nieoczekiwsllie poddaje komisy
 p)dczas dalszych prac ko- rozpoczD
 si
 dnia 22 stycznia. 
zakresu praw, przyslugujl\cycb przed- mle. S
dz
, it oportullizm w za- pod glosowanie zloiony wniosek ogra- misyi. - ..------.... -. 
stawicielstwu narodowemu. leznosci od zmiany waruoków jest nie- niczeoia przem6wien do 10 min. Woio- Neapol.- Dzleonik. urz
dowy "Matti- 
Pazdziernikowcy, zaznaczywszy przed- dopuszczalny dll\ partyi, która stoi sel\: zostaje odrzucony. no. umiescH korespondency
 z Rzymu, 
tem doM kategorycznie koniecznosé mocno przy swoich przekonaniach i Chomiakow nie zamyka posiedzenia l\:t6ra opiewa, te mowa Delcasse'go 
dokonania zmian w przepisach budie- swei . myéli politycznej. Jeéli nale!y i Die daje Luczyckiemu dokonczy
 wywarla w sferach parlamental nych 
towycb, proponujt\ obecnie przekazanie zwracaeS llwagQ oa konjunktur
 polity- przem6wienia, lecz udziela giosu wice- ujemne wrazenie i te rzl\d wloski ia- 
tej sprawy komisyj budzetowej, uprze- oznl\ i w zale
nosci od teao budowað ininistrowi IIpr. wewn. I4IkossynOUJi. tuje, jz mowa byla wypowiedzJawa. 


o F I A R Y. 


Na dOli zdrowla: Zebrane nrzez p. Józefa 
Jackowskiego: K. Zakostelski i rbo, W. G. 30 
kop., W. J. 70 kop., NN..I rb. . 
Na ubo.le.: Pp. J. 12 rb. - Zofia Splisgart 
:.! rh. 
Na k,6clóf w R'kltneJ: Pp. Wladyslaw Do- 
browolski 3 rb. - Wawrzyniec Lasoêki I rb. 
Na kdcl6f w Soklila: NN. pami
ci Józef1 
Szeptyckiej 3 rh. 
Na k06cllll w Narwle: 
Szeptycklej 3 rb. 


Ostatnie wiadomosci. 


Konferpncya. Prezes Kola polskie
o 
d-r St. GJQbiIÍski, odby I dhJiszl\ konfe
 
reocy
 z prezydeotem ministrów, baro- 
nem Beckiem, poczem zaprosil polskich 
czlonków delegacyi oa posiedzenie, któ. 
re odbylo si
 we 8rod
, do. 29 b. m. 
n. st., w lokalu Kola w radzie panstwa. 
ZwÏllzek katolicki na Wflgrzech. W 
Budapeszcie ukollstytuowal si
 dn. 27 
b. m. n. st. zwi
zek katolik6w. W prze- 
m?wie swej wykazywal wiceprezydent 
sejmu, Rakovszky, potrzeb
 takiego zwiq- 
zku oa W
grzech, gdzie na katolików 
kaZdf>mu bezkarnie ßapadté wolno. Ze- 
branie wystalo do Ojca áw. depesz
 z 
wyrazami wiernosci i holdu. 
Rozbicle bloku Bülowa. Wiec bawar- 
skiej partyi ludowej, na zebraoiu urZfì- 
dzonem W niedziel
, powzil\l rezoluey
, 
w: ktorej oglasza, ze wobec oswiadcze- 
111a ks. Bülowa w sprawie reformy wy- 
borczej, nalety traktowa
 t. zw. blok 
Bülowa, Jako rozbity. 
lI
nifest republikanów w Portugalli. 
Ma,ll1f
s
 portugalskiej partyi republi- 
kanskleJ, wydany w Lizbonie, oswiad- 
cza, ie dyktatura, po zgnieceoiu swo- 
b6d konstytucyj nych, wchodzi teraz oa 
drog
. przesla
owania.. R
publikaoie wy- 
Rt
PUJI\ przeci w go
bleolU ludnosci ze 
stron
. monarchii, ale nie przeciw mo- 
l1arCl111. 
Farszywe pogfoski. Jak si
 "Pol. Corr." 
dowiaduje, pogloski 0 napr
zeniu sto- 
sunk6w mi
dzy Japooi
 a Cbinami z 
p
wodu_ ko.1ei P?tudniowo-Mandzurskiej, 
DIe zoaJdu)1\ wlary w kolacb polity- 
czoych. Wydaje si
 rzeczli bardzo oie- 
pra wdopodobnl\. aby zatarg taki istnial 
rzeczywiscie i aby mógl doprowadzlé 
do jakichS groznych zawiklaIÍ. 


Telegram.. 


(Od korespondent6w wlasnycb.). 
Ze .fer parlamentarnych. 
Petersburg. - Komisya obrony pan. 
I3twowej rozpatrzyla Rpraw
 wydawni- 

twa pisD,la dla marynarzy z dzialami 
lDfùrmacYJnym i naukowym. Oprócz 
tt;go rozpatrzono wniesiony przez mi. 
Dlsterstwo marynarki szemat oowycb 
szk61 morskich, typu sredoich zakladów 
oaukowych, z kursem trzyletnim ikon- 
kursowymi egzaminami wst
pnymi. 
Rozpatrzono r6woiez plan akademii 
marynarki, jaki maj
 zalozyé w Sewa- 
stopolu. 
Zamknlflcle "Rusk. Zaamleni". 
Petersburg. - Na zebraniu poslów 
zWiliZkowc6w, uchwalono z]jkwidowaé 
"Znamia", kt6re dzi
ki oieumiej
tnemu 
prowadzeniu, utracBo swe znaczenie w 
sensie organu partyjnf'go. Oprócz tego, 
pismo ma 20,000 rb. dlugu, a gotówki 
na dalsze wydawoictwo nie posiada. 
Rózfle. 
Petenburg.- "Rossija" w obszeroym 
artykule zbija artykul "Times'a" 0 pro- 
cesie wyborskim. Nadzór prokuratorski 
i wladze éledcze, zdaniem pisma, obo- 
wil\zek swój spelnHy; istota oskarzenia 
we wszystkich trzech redakcyach listy 
zapytan pozostala niezmieniona. Dalej 
zajJrzecza wiadomf)sci, jakoby s
dzio- 
wie naradzali si
 ze Szczeglowitowem, 
w pokoju bowiem narad s
dzi6w nie 
ma zupelnie telefonu; wreszcie komu- 


1ÚIDAKTOR I WYDA WCA 
WlODZIMIERl IIr. QROCHOUII.
		

/NDIGCZAS001739_1908_015_0004.djvu

			Czas odnowié prenumeratt: na rok 1908. 
C?d :Redakcyi i 
TRZECI ROK ISTNIENIA. 
D 
 I . ennl . k 1C 1 . 1 
. O ' .t skl .
. pie.rws . ze i jed . yne polskie pismo 
odziennel . . patentowany przyrz
d do obrobienia buraków i innyeb ok.- 
" 
 .I, H , R sIt I powych, opartego na oowych racyonalnych zasadach. Wspul- 
_ na USI., po WI
cone sprawom po I ycznym, . chnia znakomicie cal{\ powierzchni
, nie rozpryskuje i nle 

po!ecznym i kulturalnym, wychodzié b
dzie w roku 1908 na warunkach dot v chczasow vch. oauaz. ziemi, nie zostawiajf\c niewzruazonego p.a. 
L L przez co zapobiega zejsciu chwastów nasiennycb, a dajf\c 
Coraz wi
ksze moraIne i matervalne P o p arcie S p oleczenstwa nasze g o i stale zwi
- . wi
cej powietrza ziemi zwiçksza urodzaj i wydajnoSé prz.y 
oJ zmniejszeniu 50--80% robotnika. Opls przyrz!\du i objaénienia 
kszanie si
 kola prenußleratorów i czytelników "Dziennika Kijowskiego" daje moznosé . zasady wysylam franco. 
przyst
pié do dalszych ulepszen w tresci i ukladzie I!!!.'!!: Z J k D k I 
Specyalnie zwrócon
 b
dzie uwaga na dzialy: informacll!!I i literacki. . Y 
 muDt ð U ow e I 
Dzial tele gramów wtasnych znacznie zostal rozszerzony. . g 
 I) 
Równiez informacye ekonomiczne prowadzone b
d
 szybko i regularnie. . . , 
W dziale literackim Dziennik Ki J .owski" P omieszczaé bpdzie w odcinkach utwo- . poczta Rachny., podol. gub., wles oankówka. 
,,
 67--10--5 
IOY beletryst

z
e, 
ry'ginalne i. tlumaczon
, przegl
dy i sprawozdania literackie i arty-I ............... 
styczne, kronlkl z zycla zagranlcznego, fefJ letony 0 I 
Wobec wprowadzonych zmian i ulepszeIÍ redakeyjnyeh, administracya "Dziennika\ - - - - -- 
Ki.jowskiego" postanowila wprowadzié niezb
dne techniezne ulepszenia: w pierwszym zas I 


:
t
:

: L I D 0 P
t:ar
Ec

:

 
rz
dzie zalnian
 maszyn plaskich na rotacyjne, co umozJiwi pomieszezanie w pismie osta-! D.... EBERS. od d. 15 p
dz. 
t . h . d ,. t I f . h d h d h i z Krynioy na do d. 1 maja. 
nlC Wla OmOSCl e egra lcznye , na c 0 z
cyc w noey. N . d o I 0 1- .c t 
01 d kl d I. k. d . . · · · d f . . aJnowsze urz
 zenIa ecznlcze, a.omJ.or wzorowy. 
a 0 a nego ur
gu o.wanla na a u I umkn'Qc.a zw'okl w na syaniu p.sma pros.m
 Piersiowo i umyslowo ehorych uie przyjmujeo 
o wczesne odnowlenle prenumeraty. Droga z Wiednia 14 i pól godzin, wozy wprout. 
W zawiadomieniach 0 odnowieniu prenumeraty prosimy wskazywaé dokladny Prospekty na z
danie. 
. t I . 0 d I Koresp. po polsk 11. Adres: D-r d'Ebers, Lida-Venezla. Italla. 
lezy e nle napisany a res. 8451-16-14 
-.-- 
: 
Poda, . e do W - d _.L_. 5 " 1 . t .. 1 " 1 - nt6 * . Abonament "Czasu" od N. Roku 1908 przyjmUJIl urz
dy pO-. 
.a 0"_. zan.... .en e. ....e w, e zn_a naua i .-J 
cztowe w glównych miastach pafastwa rosyjsklego, a m ano- .. 
W Y P r Z e d a Z . d 0 r 0 C Z n a " 


:
I:' p
b
r
:
YC
ar
:
i
, w::jO:
inaWi
n
:
u:e: 
K R A K 0 W S K , "Czas" posy'ajllc pocztll nalezytoéé do urzltdu pocztowego z 
I Adres: Kraków .CZAS". najblitszego z powyiej wymienionych, wi'lkszych miast. 
 
Slawna w clllym kraju Pol. Zach. ze swego olbrzymiego wyboru i nizklch cen 202.6-2 Cena prenumeraty "CZASU" wraz z przesylkll pocztowil wynosi wedlug urz
dowego wykazu na r. 
zo!!tala wyznaczona od dn. 22-go stycznia. W dni wyprzedaiy Bklep otw
 
z..

!:. 9 
 pól 
 rana. 1908 pism zagranicznych, majf\cycb debit w pañstwie rosyjskiem. Rocznie 16 rb. 20 k.; p6lrocznie 
8 rb. 10 kop.; za trzy miesi
ce 4 rb. 05 kop.: za dwa mieBi!\ce 2 rb. 75 kop.: miesi
cznie 1 rb. 45 k. 
PierWBza W yprzedaz J:;: :;
:
 
 :
: :::i:e ._ . 
-- Do siewu: - ! .. 


,............... 
': dm .kute::'=
:n:a

.s:

:


::oraliZaeYi 
. robotnika, podniðBienia urodzaju i wydajnosci daje 
. 


4 


J 0 W S (( 


o z 


Elf. 


j( 


K  


}\dministracyi. 


Grzebieñ polski 


A. PI SLINKO i... S-ka r 15 


1It 


, 


- 


, 


,ìüNêüZK CPO
Y-SRODU 
przeclw 
CHBONICZNEJ 
OBSTBUICJI 
Do'" : . ",uflci to,""""" ,,,.ed 'J'ðc-rk'tM, 
., XI. powCHSuJ' bðlu w toi f,CI ku , UI mèHotot, ant bierunk.. 


. 
. Jferse 

! 20 KRESZCZATIK 20. 
I j ' W ponledzlalek,. dnl. 21-ge atyoz..l. 
t< plerwaz7 dzlel6l 
, 

 WYPRZEDA2v. 
<:I 
::> 


- 
In*
nier A. S. EJBER IO Ó pud:-maku 
ROLNICZE BIUnO TECHNICZNE nasiennego sinego po6rb.pudjest do Bprze- 
Od d 1 0 0' 0 sfycznla dania, urodzaju 19"7 roku. bardzo dobrego. 
I -& KIJów, Kreszczatik Nr 14. Telefonu Nr 659. 4ô42-25-9 Adres: Nowo Archangielsk, gub. chersonska, 
wyznacz ei . si
 lla czaB krótki w ma- maj/,\tek Nerubajka Gizynski. Na miejscu w 
gazynie obuwia Posiada na skladzie: Superfosfat 14 -22%, sale\.
,
, kainit, gips, Thomasówk
 Humaniu, Wilhelm Kostecki. 216-9-2 
W B k Kreszczatik Nr 37 i inn
 nawozy sztuczne. Plugi, broDY, walce, slewniki grubery, obsypniki; na- . 
. ur, wielka 'rz
dzia do kopania buraków, wialnle, sortownice, szarpacze i sieczkarnie. Pasy Do w7naj
ci. 3 I 6. pokoi z wszelkiemi 
d skórzane an g ielskie amerykañskie surowcowe z czystego wlosia wielblqdzie g o .wygo
aml.. na z/,\dame z ele
trycznem 9,- 
 
. . t ' }. ' I " A ' '. áWletlemem I opalem. W.- Wasllkowska 7,. 
wyprze az 1 kane, bawelmane "Ba ata. oruby lliczqce Dieksona I nszywacze. Karton obok nowego kosciola 149-5-2 
azbestowy, celuloidowy i szmacial y. Pierscienie wszelkiej grubosci i róinych --- _ . . 
rozmiarów. Kuznie. Maszyny do 
ybljania dziur' bormaszyny pilniki stal. Si- R
ln.k katohk, z,onaty lat 37, zarzl\d,zaJ&cy 
m ak - . k k . d t d.zi .. ' i ki T ' t ' I prowadzl\cy mteresy dutego ma,ll\tku 

 I _ ego ob a l aw 1, po,mpy 0 s u. en,. pon py uygacY.Jne smo. erm
me.ry, 
ano- nn. Wolyniu od lat 10. Poprzoonio zarz&- 
damakl UWI . I metry, lanouchy miermcze 1 do zaprz
u. Termostaty dla badama slly luelko- dzal maj/,\tkami w Królestwle. Obznajmio- . 
dziecinn I wania róznych nasion przed za iewem. Motory Mew", oryginal. American". ny ze wszystkiemi gal
ziami 
ospodarstwa. 
126-5-1 Wlasciciel: M. Tabencki. '_____
.______.__
_____=____.._ .._._...____.._
_.. _. "._ 
)'
w d adz t enie
n inten:sów, ?I é 8J '\c;V ChlU e b k ne 
_. ____.________ _____.___ sWla ec wa I mogl\cy powo1a Sl
 nil. r o- 
Int. oRüba, ma.il\ca powaz. rekomen. posz. menda
yc 'powaznych obywat
li. POBzukuje 
miejsca lektorkl lub do towarzystwa. \"1.- odpowledmeJ posady od dma I-go marc!, 
I Wlodzimierska 37, m. 10. widzieé mozna od 1\11 0 D 1'1 Y D 0 1\11 1908 roku. Laskawe oferty proszt: nadsylac: 
g. 9-3-eJ albo listownie. 188-6-3 22ó-.,.- 3 Równe, gub. wol7ñaka, poate-reatante 
'_'__ nRolnikowi". 192-10-2 
P oznanczyk rolnik prakt. i gorzelany ---- 
prakt. i teoret. (Berlin) poszukuje posady. T K S PROCENKO . S k Rolnik poznanczyk w sile wieku, 14 lat 
Poczta i telegraf Rasna, gub. Mohylew- -wa I , I - a Kreszczatik 29 , vis å vis Pasa2u praktyki zagranicl\, od 3 lat na Rusi no. 
skiej, Rzewuckiemu. 2W-5-1 obowi/,\zkach. Poszukujt: od d. I-go marca 
NAZNACZYL 1008 r. posady rz&dcy lub ekonoma w wi
- 
Student prawa ,kszym majl\tku. Rekomendacye dobra. G6r- 

s
u

i 


g
;:w

az
ef
í
np::kt:) Ñ
: W I ELK I WYPRZEDAZ RESZTEK J CZeWSki, m. Rynia, pocztaBobrujs
_10 _
 
Bterowska 4, m. 4. ProBZ
 0 doldadne wa- '1 S tud. filolog, prakt. i sumien. korepetytor. 
runki. 253-2-1 poszuk. leKc. KarawaJowska 35, m.. 9. 
JEOWABNYCH, WEtNIANYCH, SUKIENNYCH i BAWEtNIANYCH, 22(}-3-1 
O grodnik s?ecyalista, polak, zonaty, mal - ---- 
troje dzieCl, z dhlgoletnil\ praktykl\, po- I kt6... tr..6 blldzie \ B . uro ac studenWw medy k6w i 

ðõ8 
4 8zukuje posady w Poludniowo-ZachOdnim d d . 15 d I I P r Y mlod y ch lekarz y P oleca 
, -n- kraju. posiada áwiadectwa od kijowskich I 0 nla _ go 0 dnl . a 25 - go stycznl . a 
Ogrodniczych Zaldadów i wiele innych, a swe uslugi w wyszukiwaniu studenWw 
takze praktyk
 prowadzenia pasieki dacho-I i lekarzy do robieoia maBaZu, elektry- 
I dowej w ramowych ulach nowej konstru- I w resztkach znajdowaé si
 bQdli KUPONY na bluzki, Bpódnice. szlafroki, zacyi, opiekowania si
 chorymi, tow a- 
kcyi. Warunki umowy listownie. Adrea: suknie i ko
tyumy, rz Y Bzenia chor y m do zdro J 'owisk ltd. 
m. Kopajgród, podolskiej gub., maJ&tek W-go a ..wnle* 
I pana Feliksa Boguckiego, A. Makowiecki. I Posredniczy równiez w wyszukiwaniu 
235 -5-4 J ODPASOWANE SUKNIE i SPODNICE. lekcyi, tlómaczen, przepisywañ i t. d. 
Binro otwarte jest codziennie od g. 8 
 . 
Student S U k d 1 Zl e ' g el O a I h e l k s c to Y r iVl j
 l ZY I k t a r t POI- _ 1 _ Z --II J - S 1 d? Ó k -e j l w. gm
chl1 kliniki akUBzery 8 1no - 
. , . J:' i e a ury' '._..... .._.___ - - - gme 0 oglCzneJ. 85 4gr 

;:in


d

_
:dW
l
:k::
i
. 


na- Warszawskie T owarzystwo Dobroczynnosci Ola do sprzedania -- 
 
167 - -7 
-
- . , z las6w Goscieradowskicn 10,174 sztulr starodrzewu (8,823 ,"ztuk d
bu, 5 362 
Stu
t"nt pOBZU- zarz !a dzaj ' dornern sztuk grabu, 112 sztuk klonu, jaworu i brzoBtu, 1,288 sztuk brzozy i ol;zy). 
kUJe posady 'I I I Termin wyrl\bania dnia 1/14 stycznia 1910 roku, a wywiezienia dnia 
ul. laaQt.cka 12. Obeznany z restauracy
 mieszkaIÍ i bU-11I14 kwietnia 1910 roku. 
chalterYf\. Zloiy kaucYQ. Zwracaé si
 I Szczeg610we warunki Sl\ do przejrzenia w godzinach biurowych 
do Administracyi /I Dzien. Kij." 178 w kancelaryi zarzl\du W. T. D. u czlonka sekretarza T-wa. . 
. Oferty wr
 z vadium w wysokosci 6,000 rb. zaofiarowanej sumy 
Buchalter kOJespoE:::t PiZtnkUJe p
- , winny byeS Bkladane do kancelaryi zarzl\du W. T. D. w zapiecz
towanych 
. Red k sa Y d} ' I ) U . 0 er;y przYJ- kopertach do dnia 20 lutego r. b. w którym nast
pi wyb6r oferty podlug 
mUJe a cya a " 158-10-5 uznania zarz4du W. T. D. 229--3--2 


, 


I) Rusk
 syberyjsk
 Olrkt;, 2) syberyj- 
sk
 Blaloturkt: I H) t. ZW. ,þPlererod" 
szkllst
 czerwolI
, przyjmuje 
Bron,s,aw fUDAKOWSKI 
KIJÓW, Blagowleszczeõska 49. 


. 


KRESZCZATIK N'r 46., 


Warunki na tlldanie komunikujll si
. 
4552--2-- 8 


mi.<<:
zy mð:g Singera i Paszkowa, by!)' magazyn Maslajewa i Berezowskiego. oka- 
l.YJ
e ImplOne kalosze Ko l umb 
' w)"przedajemy po niebywale nizkich 
n
leps:Jego gatunku ").. cel'}ach. LTpraszamy sprawdzié w 
przytoczonym cenDl
u. 


... 


.... 


CENNIK: 


KALOSZE Mf;SKIE: 
Pl7tkle zlmowe rb. 2 kop. 20 
n zW7czajne II I II 70 
n letnle II I If 40 
II lekkie II I If 35 
II pólglltbokle II 2 II ao 
If sukienne gilt- 
bokie II 
modn. pl7tkie zim. If 
n II ZW7CZ. II 
n II letnie II 


\: 
I 


KALOSZE DAMSKIE: 
Pl7tkle zlmowe rb. I kop. 55 
II letnle II I II 25 
If lekkie If I II 10 
II aukienne II 3 II 
If sukien. z fut. II 4 II 


i Inn. kalosze Dajrozmaitsz7ch 
gatunków z wielkat róznicÆI od 
cen egz7stuj
cych. 


3 II 40 
2 n 20 
I If 75 
I " 40 


Sklad f.br
ozn
 
Tow. Akc. Wikander i Larson w LiÞ
'-ifie 
K. SEPTER i g-ka 
Kreazczatik Nr 40, do,u Barsktego. 
LINOLEUM, DYWANY, :;HODNIK. 
w mlonach, dywanowe, posadz
 owe, mozalkowe i 
W l'Ó:1ne desenie. p.tento..ne IInoluu..... 


1 


248-
-
 


..D.Z
. Bielizn, 
LACINNIKA 


od dnia 24-go stycznia wyznacza 
wyprz.edaz 


31M-,,-8 


jak rok--roczale 


Båu me Benéué 


.. w Xijowie, .. 
prorrzna t. leI. 1672. 


Pole can,}' !JJ.'L.
1o It:Ki.I.J.'L.'y l<.LhU i:)rVUIJ.b.. uu UälillJJ.'è1LJ.l.A., UöUUIJ.L.t.....Jqli.Y b61 przy U c.enlca wyzszego kursu Ces szk muz A me rv kanskle S l eWnlkl lLfilWerS81ne rz p. dowe 
bezinteresownie .{>oszukuje d
óch' zdol: oJ,..... 't 
I . h ty ... · · d ::lch i jilnych II.CZnl lub uczenic w wieku S · 
newra glac , reurna zOlle, Iszlas, Ollgreme, PO agrze, tek,
lbol:1ub
i
a


e
k
.6i2
/' Jjl upel-Ior 
bolach stawow I O' lowy po pol. 250-3-2, do wysiewu wszelkiego ziama ni J wy1liczajr.c grochu Viotorya. 
r r.. '&. I Le ç ons collectives des , Slewniki uniwersalne kombinowanr do zh6z i buraków. 
Do utytku zewn
trznego za pomocf\ naClerama sk6ry, kt6r, nast
pnie na- .. Przlrywacze do burak6w H. Laas & r,o fabryki krajowej 
If\t
 okr..vé watl\ i bandazem. Z
pelnie nieszkodliwy. Dziala szybko i skute- fran ç als ; i zapasnwe cz
.ci do mas}yn ffac-Kormlcka. 
czwe. Zl\daé w aptekach wyraZme "Baume Bengu'" D-ra Bengu6, Rue . .. _; PROSIMY ZAMA NIAC ZA vVCZASU. . 
BlanoheParis. Cena pudelka rb. 1 kop. 20. 8881---U PI;U' P,anslenne dip!.. 
 r. p. mOIS. Hð
l! Superfosfat, TomasÓ\\ka, SÓI 
 Jhsow Kk a Kainlt. 
Sk l d t-.J 6 . Ki . . P 
}.;I Ro . ki T H dJ T Lwn d Or. W.-WlodzlmJel'8ka 16. M. D. VIS J L ZDROJEWSKI K GRABOWSKI IJÓW ESZCZATIK 2 
 
_.__-.:a_ 

_ wny. w JOWle, __

\I,_-___

Js.__
_
.
:_

__
_
.
 

zn.!m 


:.-: l et de 

. 241-3-2 I 
 ' . , , 'I . 
Omkarnfa Polan w Kijowte, ulloa WuilcZ1k:Ows}ra (Proreznã) Nr -
óg -Po8zkihkiopj 


.................. 


PrzyJmuJe Wlzelkle roboty 
w zakrtl drukarstwa wcho- 
dz,ce. 
(tny amlarkowane. 


_1_1_1-