/NDIGCZAS002362_1934_019_0001.djvu

			Ôpfata pOCztowa uínczona ryczatiem. 
Lw6w', dnia 17 wr'Zesnia 1934 r. 


------- 


Lwowski 


Dziennik 


Wojewódzkj 


Nr. 19. 
T R E S é: 
Oziat url
dowy. 
92. Rozporzqdzenie Wojewody lwowskiego z clnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie bóbreckil11 na gromady 194 
93. Rozporzqdzenie Wojewody lwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie brzozowskim na gromady 196 
94. Rozporzqdzenie Wojewody lwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podzlale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie dobromilskim na gromady 197 
95. Rozporzqdzenie Wojewody Iwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie drohobyckim na gromady 198 
96. Rozporzqdzenie Wojewody Iwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie gródeckim na gromady 200 
97. Rozporzqdzenie Wojewodzy lwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. o podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie jaroslawskim na gromady 201 
98. Rozporzqdzenie Wojewody lwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie jaworowskim na gromady 203 
99. Rozporzqdzenie Wojewody Iwowskiego z dnia 10 wrzescia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie kolbuszowskim na gromady 205 
100. Rozporzqdzenie Wojewody Iwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie krosnienskim na grol11ady 206 
101. Rozporzqdzenie Wojewody lwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie leskim na grol11ady 208 
102. Rozporzqdzenie Wojewody lwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie lubaczowskirn na gromady 210 
103. Rozporzqdzenie Wojewody Jwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie Iwowskil11 na gromady 211 
104. Rozporzqdzenie Wojewody Iwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie latÍcuckim na gromady 213 
105. Rozporzqdzenie Wojewody lwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie moscickim na gromady . 215 
106. Rozporzqdzen ie Wojewody lwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru grnin 
wiejskich w powiecie nizatÍskil11 na gromady . 216 
107. Rozporzqdzen ie Wojewody lwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie pi zemyskim l1a gromady 217 
lOR Rozporzqdzenie Wojewody lwowskiego z dnia 10 wrzesn ia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie przeworskirn na gromady 219 
109. Rozporzqdzenie Wojewoùy lwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie rawskim l1a gromady . 220 
110. Rozporzqdzenie Wojewody IwowsUego z dnia 10 wrzeSnia ]934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wicjskich w powiecie rudeckim na gromady . 221
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0002.djvu

			194 Ì..wowski DzÎennik W ojewódzki poz. 92. 
 
Nr. 19 
1 i 1. Rozporzqdzenie Wojewody lwowskiego z dnia 10 wrzesn ia 1934 r. 0 podziale obszarll gm i 11 
wiejskich w powiecie rzeszowskim na gromady 223 
112. Rozporzqdzenie Wojewody lwowskiego z dnia 10 wrzeSnia 1934 r. 0 podziale obszarll gl11in 
wiejskich w powiecie samborskim na gromady 
?4 
113. Rozporzqdzenie Wojewody lwowskiego z dl1ia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie sanockil11 na gromady 226 
114. Rozporzqdzenie Wojewody Iwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie sokalskim na gromady 
28 
115. Rozporzqdzenie Wojewody lwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie tarnobrzeskim na gromady 230 
1 16. Rozporzqdzenie Wojewody Iwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszaru gmin 
wiejskich w powiecie tllrczaÍ1skim l1a gromady 231 
117. Rozporzqdzenie Wojewody Iwowskiego z dl1ia 10 wrzesnia 1934 r. 0 podziale obszarll gl1l in 
wiejskich w powiecie z61kiewskim l1a gromady :!33 


DZIAt URZ
DOWY. 


92. 
ROZPORZl\DZENIE 
W ojewody Lwowskiego z dnia 10. wrzesma 193:
 
o podziale obszaru gmin wiejskkh w powiecie bú" 
breckim na gromady. 
Na podstawie art. 107 ust. (1) ustawy z dnia 23. 
marca 1933 r. 0 cz
sciowej zmianie ustroju samorZq' 
du terytorjalnego (Dz. U. R. P. N/'. 35 poz. 294) i za 
zgod,! Wydzialu Wüjewódzkiego zarzqdzam co na. 
st
puje : 


g. 1. 
Ustala si
 nast
pujqcy, podzial obszaru gmin 
wiejskich w powiecie bóbreckim na gromady: 
1) Gmina Bóbrka dzieJi si
 na 9 gromàd a miano. 
wide: 
a) Ernsdorf, obejmuj,!ca miejscowosci: Ems. 
dod, Bialy Dwór. 
b} Lubeszka, obejmujqca miejscowosci: Lube. 
szka, Hrabskie, Ploska, Walawa. 
c) Lanki Male, obejmuj,!ca miejscowosci: Lanki 
Male, Chorbyn, Kamionki, MazlU'czyna, Narudki, 
Szwedowiec, Wygon, Zascianka. 
d) Lany, obejmujqca miejscowosci: I
any, Han. 
czarÓw, Podmlynie, P.odsarniki, \ìVygoda, Zalóg. 
e) Rehfeld, obejmujqca miejscowosci: Rehfcìd, 
J aryna, Mielniki. 
f) Sarniki, obejmuj,!ca mle]SCOWOSCl: Sarniki, 
Krqglak, Walawa, ;lapotok, Zolub. 
g) Stoki, obejmujqca miejscowosci: Stoki, Dil" 
browa, Wilawcze. 
h) Strzalki, obejmuj,!ca miejscowosci: Strzalki, 
CierÚ, Rypiszcze, \Vistrów, Zakwasów. 
i) W olowe, obejmujqca miejscowosci: W 010' 
we, Czeremchów, Janówka, Mostyszcze. 
2) Gmina Bortniki dzieli sí
 na 8 gromad a mia< 
nowicie: 
a) Bortniki, obeimujqca miejscowosé: Bortniki. 
b) Bukawina, öbejmujqca miejscowosci: Buka
 
willa, Liski. 
c) Czeremchów, obejmujqca miejscowosé: Cze. 
remchów. 
d) Demidów, ohejmujqca mieiscowosci: Demi
 
dów, Molotów. 


e) Dobrowlany, ohejmuj,!ca miejscowosci: Do, 
hrowlany, Jasionów. 
f) MolodyÚcze, obejmuj,!ca miejscowosci: Mo' 
lodyÚcze, Woronów. 
g) Nowosielce, obejmujqca Ime]scowosci: No< 
wosielce, Zurawno Nowosielce. 
h) Podliski, obejmujqca miejscowosé: Podliski. 
3) Gmina Brzozdowce dzieli si
 na 9 gromada mia o 
nowide: 
a) Brzozdowce, obejmujqca miejscowosé: Brzoz-' 
dowce. 
b) Hranki Kuty, obejmuj,!ca mle]SCOWOSC!: 
Hranki Kuty, Garb, Krasna Góra, Na Grobli, Za< 
lipie. 
c) Laszki Dolne, obejmujqca miejscowosé: b,., 
szl	
			

/NDIGCZAS002362_1934_019_0003.djvu

			Nr. 19 


Lwowski Dziennik \V ojewódzki poz. 92. 


---- 
-----.- 


195 


5) Gmina Chodorów dzieli si
 na 9 gromad a mia< 


nowicie: 
obejmujqca mleJscowosé: 130. 


a) Borodczyce, 
rodczyce 
b) Czartorja, obejmujaca miejscowosci: Czarto. 
rja, Sie1sko, Zamczysko. . 
c) Kremerówka, obejmuji}ca miejscowosci: Kre
 
merówka, Brzuchów. 
,d) Su.chrów, obcjuntj;!ca miejscowosci: Su. 
chrow, Amelów ka. 
. e) Wierzbica, obejmujq.ca miejscowosé: Wicrz.: 
blca. - 
f) W olczatyce, obejmuj,!ca miejscowosci: W 01. 
czatycze, Pod Mogil q . 
g) ZagÓreczko, obejmujqca miejscowosé: ZagÚ. 
reczko. 

l) Zaldce, obejmujqca miejscowosé: ZaleSce. 
1) Zyrawa, obejmujqca miejscowoséé: Zyrawa. 


6) Gmina Ostrów dzieli siç na 10 gromad, a mia. 
nowicie: 
Borusów, obejmujqca mIeJscowosé:. Boru. 
l 


a) 
sów. 
. h) Borynic:?e, obejml1j
ca mlcJscmvosé: Bory. 
mcze. . 
c) Drohowycze, obejmujqca m1e]scowosé: Dro. 
ho\vvczc. 

) Holdowice, obejmujqca mIejscowosé: Hol. 
dowlce. 
e) Horodvszcze .Cetnarskie 0bejmuji}ca mlCp 
smwosé: Hon;dvszcze Cctn
rskic. 
f) Horodys
cze Królewskie. obcjmuj,!ca mle1' 
scowosci: Horodys:c:c Królcwskic, Parcelacia, Pod-- 
staw, Seredni Honi, Zarudka. - 
g) Juszkowce, obejmujqca miejscowosé: Jusz. 
kowce. 

) Luczany, obejmujqca miejscowosé: Luczany. 
1) Ostrów, obcjmlljqCa miejscowosci: Ostrow, 
Chatki, Ostrów Czarny, Pod ttihem, \Vykopy, Za 
Cerkwi q . 
j) Ottyniowice, obejmuj<}ca 
Otyniowice, Berezki. 


mielscowosci: 


7) Gmina Podhorodyszcze dzieli siç na 10 gromad 
a mianowicie: 
a) DzwinogrÓd, obejmuj<}ca 1111eJscowosci: 
Dzwinogród, Czerniejów, TatalÓwka, ZukÓw. 
b) Horodyslawice, obcjmujqC<\ mleJscowosé: 
Horodyslawice. 
c) Hryniów, obejmujqca miejscowosci: Hry. 
niów, Bllda pod Melewom, Bllda w Kulakowcll, 
Buda w Mostyszczu, Na Horach, Sochaniw Mlyn, 
Za1esie. 
d) Kocurów, obejmujqca mIeJscowosé: Kocu. 
rÓw. 
" e) Mikolajów, obejmuj,!ca miejscowosci: Mike. 
b.Jow, Rudka. 
f) Podhorodysi-cze, obejmujqca mleJSCOWoso: 
Podhorodyszcze, ..Moczary, Monastyr, Panczyn 
nÓw, - C::artorysko, Kliszczowa, Lysa Góra, Pod. 
cicmne, Radowskie. 


j) Siedliska, obejmujqca mIejscowosci: Siedli. 
ska, Bogajówka. 
8) Gmina Sokolówka dzieli siç na 11 gromad 
a mianowicie: 
a) Brynce Cerkiewne, obejmujqca miejscowo. 
sci: Brynce Cerkiewne, Moroziw Kut, Nowa Osada. 
b) Brynce Zagórne, obejmujqca mieiscowos-:i: 
J
ryÚce Zagórne, Brzezina, KopaÚ, luczki, Magi: 
strat, Podgarb. 
c) Choderkowce, obejmujqca mieiscowosci: 
Choderkowce, Baranówka, Chatki, D
bina, \Vy, 
goda. 
d) Czyzyce, obejmujqca miejscowosé: Czyzycc. 
c) Dziewi
tniki, obejmujqca miejscowosci: 
Dziewi
tniki, Dqbrowa, Podbrynce. 
f) J atwi
gi, obejmuj,!ca miejscowosé: J atwi
gi. 
g) Kolohury, obejmujqca miejscowosci: Kolo; 
hlll'Y, Dé),brówka. 
h) Mühlbach, obejmujqca miejscowosci: Mühl. 
bach, T arnawa. 
i) Pietniczany, obejmuj'lca miejscowosci: Pietni. 
czany, Kuczereszka, Melniki. 
j) Sokolówka, obejmujqca miejscowosci: Soko;. 
IÓwka, Lasowe, Luh, Mielniki, Sieniawka. 
k) \'V'ybranówka, obejmujqca miejscowosë: 
Wybranówka. 
9) Gmina Stare Siolo dzieli si
 na 5 gromad a mia= 
nowicie: 
a) Budków,obejmujqca miejscowosci: Budków, 
Kllczyrzeniec. 
b) Podmanasterz, obejmujqca mIeJSCOWOSC1: 
Podmanastcrz, MaS1Ówka, Podmaciowa, P01any. 
c) Stare Siolo, obejmujqca miejscowosci: Stare 
Siolo, Arturówka. 
d) Szolomyja, obcjmujqca miejscowosé: Szo
 
lomyja. 
e) W odniki, ,)bejmujqca miejscowosci: \
l od- 
niki, Hl'uskie, Podborstlczka, Plichów, Zawodnicze. 
10) Gmina Strzeliska Nowe, dzieli si
 na 13 gro. 
mad a mianowicie: 
a) Bakowce, obejmuj,!ca miejscowosci: Bakow. 
ce: Hajduczyzna, Krywiec, Podlobodzista, Podsta. 
Wle. 
b) Bertes::óvv, obC'jmujqca miejscowosé: Berte- 
szów. 
c) Duliby, obejmllj;Jca miejscowosé: Duliby. 
d) Hrusiatycze, obejmuj,!ca miejscowosci: Hnt. 
siatycze, Edwardówka. 
e) Kalinówka, obejmujqca mIeJscowosé: Kali. 
nówka. 
f) Kniesiolo, obejmujqca miejscowosci: Kniesio. 
10, Oszustowica. 
g) Leszczyn, obejmujqca miejscowosé: Leszczyn. 
h) Oryszkowce, obejmujqca miejscowosci: Ory< 
szkowce, L
g, Rudki, Szewcza. 
i) Repechów,obejmujqca miejscowosci: Repl'.' 
chów, Hajduczyzna. 
j) Strzeliska Nowe, obejmujqca mIeJscowosé: 
Strzeliska Nowe. 
k) Strze1iska Stare. obejmujqca mlejscowosci: 
Strze1iskaStare, Boianówka, Czurylówka, Hemy. 
kówka, Hrusiatyche, Kopan, Podstolpiec, Stadni. 
ca, Zakrzywiec. 
1) T rybuchowce, obejmujqca mleJscowosci: 
Trybuchowce, Krzywiec.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0004.djvu

			196 


Lwowski D zicnnik ':' oj
!
O ;


. _ _______ 


Nr. 19 


1) Zabokruki, obejmujqca micjscowosci: ;i:abo" 
kruki, Krzywiec, Lozy, Poddqbrowa, Podfigllra. 

. 2. 
Rozporzqdzcnic mmeJsze wchodzi VI ZYClC 
z dniem ogloszenia. 
Wojewoda: 
WI. Belina-Prazmowski. 


93. 
ROZPORZl\DZENIE 
Wojewody lwowskiego z dnia 10. wrzesnia 1934 !,',. 
I) podzja1e obszaru gmin wiejskich w powiede brzoo 
zowskim na iromad y. 
Na podstawie art. 107 ust
p (1) ustawy z dni.l 
23. marca 1933 0 cz
sciowej zmianie samorz
dll te
 
rytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 15 poz. 294) i ::<1 
zgod q \'V'ydzialll \'Voj
wódzkiego zarzqdzam co nit-' 

;t
puje : . 1. 
U stala si
 nastçpuiqcy podzial obszaru gmin 
wiejskidl w powiecie bl'zozmvskim na gromady: 
1) Gmina Domaradz dzieli si
 na 7 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Barycz, obejmujqca miejscowosé: Barycz. 
b) Blizne, obejmujqca miejscowosci: Blime, J,þ 
sionka. 
c) Domaradz, obejmlljqca mieiscowosci: Do> 
maradz, Góra, Role, Zatyle. 
d) Golcowa, obejmujqca miejscowoSci: Golec>. 
wa, Jachonka Ropa, Nowiny, Podmagierów. 
e) Jasienica Rosielna, obejmuj
ca miejscowosci: 
Jasienica Rosielna, Bl
dna, Koszary, P10sina Dolna, 
Plosina Górna, Zastawie. 
f) Orzechówka, obejmujqca mleJscowosci: 
Orzechówka, W ola Orzechowska. 
g) W ola Jasienicka, obejmujé),ca mleJscowosci: 
\'V ola J asienicka, Popraw ka. 
2) Gmina Dydnia dzieli si
 na 13 gromad a mia< 
nowicie: 
a) Dydnia, obejmujqca miejscowosci: Dydnia, 
W ola Dydnianska. 
b) Hroszówka, obejmujqca miejscowosci: Hroo 
szówka. 
c) Jab10nica Ruska, obejmujqca miejscowosé: 
J ab10nica Ruska. 
d) Jablonka, obejmujqca miejscowosé: Jablonb. 
e) Konskie, obejmujqca miejscowosé: Konskie. 
f) Krzemienna, obejmlljé}ca miejscowosé: KrzcÞ 
tmenna. 
g) Krzywe, obejmujqca miejscowosé: Krzy',vc. 
h) Niewistka, obejmujqca miejscow05Ci: Niewi, 
stka, Huta. 
i) Obarzym, obejmujqca mleJscowosé: Oba> 
rzym. 
j) T emeszów, obejmlljqca miejscowosé: T emc< 
szów. 
k) Ulucz, obejmujqca miejscowosé: Dlucz. 
1) Witrylów, obejmujqca miejscowosci: Wih'p 
lów Dzial Dzilic Rzeki Mordan, Rzeki Przewóz, 
Zaciep1e.' , · 
1) Wydrna, obejmujé}ca miejscowosé: Wydrna. 


3) Gmina Dynów, dzieli siç na 9 gromad a n11<1= 
nowicie: 
a) Bachórz, obcjmujqca miejscowosci: Bachór::., 
Chodorówka. 
b) Bartkówka, obejmuj
ca miejscowosé: Barb 
kówka. 
c) Dynów, obejmujqca miejscowosci: Dynò.v, 
Karolówka. 
d) Úarta, obejllllljqCa miejscowo
ci: HartJ, 
Lipnik. 
e) Laskówka, obeimuj,!ca miejscowosé: L,:;> 
kówka. . 
f) LlIbno, obejmujqca mieJsco\Vo
d: Lubllo, 
Kazimierówka, Wyr
biska. 
g) Paw1okoma, obejmujo1ca micjscowosé: rei' 
w1okoma. 
h) Przedmiescie DYllüwski,
, obejmuiqca 111iej, 
scowosci: Przedmiescie Dynowskie, Igjoza. 
i) Ulanica, obejmujé}ca miejscowosé: Ulanica 
4) Gmina Grabownica Starzenska dzieli si
 na 
6 gromad a mianowicie: 
a) Górki. obejmuji},ca miejscowosci: Górkì, 
W ola Górecka. 
b) Grabownica St 
niska. 
e) Niebocko, obejmu.i
ca 1lIiejscowo::;é: Niebo> 
cko. 
f) Turzepole, obejmuj<}cl mjejscO\vo:
é: Turze" 
pole. 
5) Gmina Haczów, dzieli si
 na 8 gromad, a miano- 
wide: 
a) Buków, obejmujqca miejscowosé: Buków. 
b) Haczów, obejmuj<),ca miejscO\vosé: Haczów. 
c) Jab10nica Polska, obejrnujqca miejscowosé: 
Jab10nica Polska. 
d) J asionów, obejmuj
ca miejscO\vosci: J asio- 
nów, Czekai, Rózanka. 
e) Malinówka, obejmujqca miejscowosé: Mali, 
nówka. 
f) T rzesnó\v, obejmujqca m;ejscowosci: T rze. 
sniów, T rzesniÓwka. 
g) WzdÓw, obeimujqca mieiscowosé: Wzdów. 
. h) Zmiennica, obejmujqca miejscow05é: Zmiell> 
nlca. 


6) Gmina Nozdrzec dzieli si
 na 9 gromad a mial1'Þ 
wicie: 
a) D<}brÓwka Stilrzenska, obeimuj
ca miejsco" 
wosci: Dqbrówka Starzenska, Reszów. 
b) Dylqgowa, obejmujqca miejscowosé: Dy!.V 
gowa. 
c) Hludno, obejmujqca miejscowosé: Hludno. 
d) Nozdrzec, obejmuj
ca miejscowosci: Noz< 
drzec, Rzeki. 
e) Por
by, obejmujqca mleJscowosci: Por
bv, 
Huta, Jasionów. 
f) Siedliska, obejmujqca miejscowosé: Siedli. 
ska. 
g) Wara, obejrnuj'qca miejscowosé: \"VTara. 
h) Wesola, obejmujqca miejscowosci: \llesob, 
Magierów, Ryta GÓrka, Ujazdy. 
i) "\Vo1odz, obejmujqca miejscowosci: W'olodi, 
Gdyczyna, W olaW olodzka.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0005.djvu

			Nr. 19 


Lwowski Dziennik W ojewódzki poz. 94. 


197 


:::.::---
.= ==:::::-=-===---=--:-==:==...-=-:==::--=--===------==--==-=---:-=...=...- 


7) Gmina Przysietnica dzieli siç na 3 gromady a mia. 
nowicie: 
a) Izdebki, obejmujé}ca miejscowosci: Izdebki, 
Berskie, Potoki, Rudawiec, Rzeki. 
. ?) Przysietnica, obejmujé}ca miejscowosé: Przv< 
Slctmca. 
. 
) Stara Wid, obejmujqca lllleJscowosci: Stara 
\V\(
s, Golaszówka. . 2. 

ozporzqdzcnie mmeJsze wchodzi w ZYC1C 
z dmem ogloszenia. 
Wojewoda: 
WI. Belina.Praimowski. 


94. 
ROZPORZl\DZENm 
Wojewody lwowskiego z dnia 10. wrzesnia 193.1: 1'. 
o podziale obszaru. gmin wiejskich w powiecie do. 
bromllskim na gromad y. . 
..,_ Na podstawie art. 107 ust
p (1) ustawy z  
SCI: Polana, Shwmca. 

) Slochynie, obejmujqca nlleJscowosé: Slo. 
chyme. 
e) Suszyca Wielka, obejmujqca mleJscowosé: 
Suszyca Wielka. 
2) Gmina Bircza dzieli si
 na 19 gromad a miano. 
wicie: 
a) Bircza, obejmujqca miejscowosé: Bircza. 
b) Bircza Stal'a, obejrnujqea miejscowosci: ßil': 
cza Stal'a, Kuzie. 
c) Bogoszówka, obejmujqca miejscowosé: Bo; 
guszÓwka. 
d) BrzeZawa, obejmu jqca miejscowosci: Brzez;", 
wa, Zawaliny. 
e) Brzuska. obejrnujé}ca miejscowosé: ßrzuska. 
f) Dobrzanka, obejmujé}ca mieiscowosé: Do, 
brzanka. 
g) Huta Bl'zl1ska, obejmujé}ca miejsîowosci: 
Hl1ta Brzuska, Kr
pak. 
h) Jasieniea Sufczynska, obejmujqca miejsco. 
wosé: J asienica Sufczynska. 
. i) Korzeniec, obejmujqca miejscowosé: Korze; 
mec. 
i) Krajna, obeimujé}ca miejscowosé: Krajna. 
k) Leszczawa Dolna, obejmuji),ca mieiscowosci: 
Lcszczawa Dolna, Pod Kiczarami. 
1) Lipa, obeimujé}ca miejscowoSci: Lipa, KuzÌe, 
Kiczary, Kopan, Morochów. 


1) Lodzinka Górna, obejmujqca miejscowosé: 
Lodzinka Górna. 
m) Lomna, obejmujqca miejscowosé: Lomna. 
n) Malawa, obejmujqca miejscowoS{:: Malawa. 
0) Nowa Wid, obcjmujqca miejscowosé: No: 
wa Wid. 
p) Rudawka ad Bircza, obejmuji),ca mleJSCO' 
wosé: Rudawka ad Bircza. 
1') Sufczyna, obejmuji),ca miejscowosci: Sufczy: 
na, T okarnia. 
s) Wola Kol'zeniecka, obejmujqca miejscowosé: 
W ola Korzeniecka. 
3) Gmina Dobromil dzieli siç na 13 gromad a miano. 
wicie: 
a) Adamów, obejrnujqca miejscowosé: Ada: 
mów. 
h) Hubiee, obejmujqca miejscowosé: Hubiee. 
c) Kniaipol, obejlIlujqca miejscowosé: Kniazpol. 
d) Kropiwnik, obejmuji),ca miejscowosé: Kro< 
piwnik. 
e) Kwaszenina, obejmuji}ca miejscowosé: Kwa: 
szemna. 
f) Lacko, obejmujqca miejscowosé: Lacko. 
g) Michowa, obejmu jqca miejscowosé: Mi< 
chowa. 
h) Paportno, obejmuji),ca miejscowosci: Paportno, 
Zahorbun. 
i) Pietnice, obejmuiqca Í11iejscowosé: Pietnice. 
j) Polana, obejmujqca miejscowosé: Polaoa. 
k) Rosenburg, obejmujqca miejscowosé: Ro< 
senburg-. 
1) Tarnawa, ohejrnuj,!ca miejscowosé: Tarnawa. 
1) Welykie, obejmuji),ca miejseowosé: Welykie. 
4) Gmina Kroscienko dzieli siç na 9 gromad a mia- 
nowicie: 
a) Kroseienko, obejmujqca miejscowosé: Kro.' 
scienko. 
b) Liskowatc, obejmuji),ca miejscowosci: Liske. 
wate, Mlyny. 
c) Nanowa, obejmuji}ea micjscowosé: Nanowcl. 
d) Obersdorf, obejmuji),ca miejscowosé: Obers> 
dodo ' 
e) Rudawka pod Nanow,!, obejmujqca miejsco. 
wosé: Rudawka pod Nanowq. 
f) Smolnica, obejmujqca miejscowosé: Smal< 
mca. 
g) Stebnik, obeirnujqca miejscowosé: Stebnik. 
h) Steinfels, obejmuj;}ca mieiscowosé: Stein< 
fels. 
i) W olic01, ohejmll j'!c01 miejscowosei: \X; olica, 
Mlyny. 


5) Gmina Kuzmina dzieli si
 na 7 gromad a miano. 
wide: 
a) Kreców, obejmujqca miejscowosci: Kl'eców, 
Borysów. 
b) Kuzmina, obejmujqca miejscowosé: Kuz< 
mma. 
c) Lachawa, obejmuj,!ca 1IIle]scowosé: La
.! 
chawa. 
d) Leszczawa GÓrna, obejmujé}ca mieiscowosci: 
Leszczawa Górna, Bziany. 
e) Leszczawka, obejmujqca miejscowosé: Le- 
szczawka. 
f) Roztoka, obejmujé,\ca rniejscowosé: Roztoka. 
g) Rozpucie, obejmlljqea miejscmvosci: Rozpu: 
cie, Berezka, Moczary.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0006.djvu

			_
_
_-=---______


I?_
 
, ennik Wojewódzki poz. 95. 


6) Gmina Nowe Miasto dzieli si
 na 11 gromacl 
a mianowide: 
a) Blozew Górna, obejmujqca miejscowosé; 
Blozew Górna. 
. b) Boniowice, obejmujqca miejscowosé: Bonia< 
Wlce. 
c) Grabownica Sozanska, obejmujqca miejsco< 
wosci: Grabownica Sozanska, Kolonja. 
d) Grodzisko, obejmujqca miejscowosé: Grc< 
dzisko: 
e) . Komarowice, obejmujqca miejscowosé: Kof. 
marOWlce. 
f) Koniów, obejmujqca miejscowosé: Koniów. 
g) Nowe Miasto, obejmujqca miejscowosé: No> 
we Miasto. \ 
h) Posada Nowomiejska, obeimu.iqca miejsco;' 
wosé: Posada Nowomiejska. 
i) Przedzielnica, obejmujqca nlleJscowosé': 
Przedzielnica. 
j) T owarnia, obejmujqca miejscowosé: To:: 
warnla. 
k) W olcza Doll\é\, 
'hejmujqca mleJscowosé: 
W olcza Dolna. 
7) Gmina Nowosiólki Dydynskie dzieli si
 na S 
gromacl a mianowicie: 
a) Falkenberg, obejmujqca miejscowosé: Fat, 
kenberg. 
b) Hujsko, obejmujqca miejscowosé: Huislw. 
e) Huwniki, obejmuj,!ca miejscowosé: Huwniki, 
Gruszów. 
d) Kalwarja Padawska, obejmujqca mieiscowo:, 
sci: Kalwarja, Padaw. 
e) Leszezyny, obejmujqca mle.1seowosé: Le,' 
szczyny. 
f) Nowosiólki Dydynskie, obejmujqea miejsCP" 
wosé: N owosiólki Dydynskie. 
g) Sopotnik, obejmujqca miejscowosé: Sopof:
 
nile 
h) Truszowice, obejmüjqca miejscowosé: Tnl< 
SZOWlce. 


8) Gmina Rybotycze dzieli si
 na 10 gromad a mia" 
nowicie: 
obejmlljqca mie.iscowosé: 130: 


a) Boryslawka, 
ryslawka. 
b) Jamna Dolna, obejmujé}ca miejscowos(i: 
.T amna Dolna, J utrznia. 
c) Jamna Górna, obejmujqca mlejscowosé: 
Jamna Górna. 
d) Kopysno, obejmujqca miejscowosé: Kopy' 
sno. 
e) I.odzinka Dolna, obejmujé}ca mleJscowosé: 
Lodzinka Dolna. 
f) , Makowa Kolonja, obejmujqca ImeJscowosé: 
Makowa Kolonja. 
g) Makowa Rustykalna, obejmlljqca m1eJSCO. 
wosé: Makowa Rustykalna. 
h) Posada Rybotycka, obejmlljqca mleJSCO< 
wosé: Posada Rybotycka. 
i) Rybotycze, obejmujqca miejseowosé: Ryhoo 
tycze. 
i) Trójca, obejmujqca miejseowosci: Trójca, 
Chalupki. 
9) Gmina Starzawa dzieli si
 na 11 gromad a mja. 
nowicie: 


a) Katyna Rustykalna, obejmujqca mleJSCO: 
wosé: Katyna Rustykalna. 


Nr. 19 


b) Katyna Szlachecka. obejmujqca miejscowosC: 
Katyna SzJachecka. 
e) Libuchowa, obejmujqca miejscowosé: Libu' 
chowa. 
d) Lopuszanka, obejmujqca llueJscowosé: Lt),. 
plIszanka. 
e) Lopuszniea, obejmlljqca In1eJscmvosé :1.0,' 
puszmca. 
f) Prinzenthal, obejmujqca miejscowosé: Prill: 
zenthal. 
g) Rosochy, obejmujqca miejscowosé: Rosochy. 
11) Smcreczna, obejmujqca miejscowosé: Sme,' 
I'eczna. 
i) Starzawa, obejmu jqca miejscowosé: Stana> 


wa. 


j) T crlo Rustykalne, obejmujqca Inlejscowosé: 
Terlo Rustykalne. 
k) T edo Szlacheckie, obejmlljqca 1l1leJscowosê: 
'rcdo'S::lacheckie. 


10) Gmina. W ojtkowa clzieli si
 na 6 gromad a mia- 
nowicie: 
obejmlljé}ca miejscowosé: Gr<}, 


a) Gr'1zio\va, 
zlOwa. 
b) Jurcczkowa, obejmujqca miejscowosci: Ju< 
reczkowa, Braniów, Czeresnia. 
c) Nowosielce Kozíckie, cbejllllljqCa miejsco" 
wosci: N owosielce Kozickie, Lazy. 
d) T rzcianiec, obejlllllj;;ca 
Trzcianiec, Krzywe. 
e) \Voi, tkow<1 obejmllj;}ca 
\'V'ojtkowa, Netrebka, Turze. 
f) \XTojtkówb, obrjmlljqca 
\'V' oj tkówka, Chwaniów. 
] 1) Gmina Zohatyn dzieli si
 na 6 grol11ad a miano. 
wide: 
. a) Borownica, obejmujqca mie.iscowosé: Borow< 
mea. 
b) Jawornik Ruski, obejmuj'}ca miejscowosci: 
Jawornik Ruski, Kop;>.ó, Netrebka, Rybne. Zahllty. 
c) Kotów, obejmujqca miejscowosé: Kotów. 
d) Piqtkowa, obejmujqca mieiscowosci: Piqtko. 
wa, Obaracz, Potoki, Zalarki. 
e) Tarnawka, obeimujqca micjscowosé: Tar' 
nawka. 
f) Zchatyn, obejm\1j
ca mlelscowoSCI: 2:oha, 
tyn, Montwice, Morochów, Pracówka. 


n1 l elscowos(i: 


llnqscowosCi : 


TI1ICISCO'vvosci: 


g.2. 
Rozporzqdzenie mmelsze wchodz.Î W zyCle 
z dniem ogloszenia. 
Wojewoda: 
WI. Belina.Prazmowski. 


95. 
ROZPORZl\DZENIE 
Wojewody lwowskiego z dnia 10. wrzesnia 1934 r. 
o podziale obszaru gmin. wiejskich w powiecie dro- 
hobyckim na gromady. 
Na podstawie art. 107 ust
p (1) ustawy z. dni" 
23. marca 1933 r. 0 c

sciowei zmianie samorzqdu 
terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 pOl.. 294) i za 
zgod q Wydzialu Wojewódzkiego zarzqdzam co na
 
st
puje : 


g. 1. 
U stala si
 nast
pujqcy podzial 0 bszaru gmill 
wiejskich w powiecie drohobyckim na gromady:
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0007.djvu

			Nr. 19 


Lwowski Dziennik W ojewódzki poz. 95. 


--------_._-- 
- 
------"0 _ ____ 


._----
--
 --------
.- 


1) Gmina DereZYc
 dzieli si
 na 5 gl'omad ami..,,, 
110wicie: 
. a) Dereiyce, obejmujqca miejscowosé: Del'l
" 
zyce. 
b) J asienica Solna, obejlHu jqca mle]scO\vosé: 
Jasienica Solna. 
. c) Manaster Derezycki, obejmujqca miejsco, 
wosé: Manaster Derezycki. 
d)
 Modrycz, obejmuj<}ca mle]SCOWOSCl: Mod" 
rycz, CygauÓwka, Mlynki Siwkowe, Mlynki Szkol. 
noko we , Panstwowa Odbieralnia Ropy. 
e) Popie1e, obejmujqca miejscowosci: Popick 
Bania Chatki, Ratoczyn, Romanówka. 
2) Gmina Dobrowlany dzieli si
 na 8 gromad a mÍi\' 
nowicie: 
a) Hruszów, obejmujqca miejscowosé: Hi'll" 
szÓw. 
b) Dobrowlany, obejmujqca miejscowosé: Dc); 
browlany. 
c) Litynia, obejmujqca miejscowosci: Litynia, 
Hrud, Soltysy. 
d) Rolów, obejmujqca micjscowosci: Rolów, 
Brycznik, Tury. 
e) Tynów, obejmujqca miejscowosci: Tynów, 
Tynów Maly. 
I) Wola Jakubowa, obejrnujqca miejscowosci: 
Wola Jaku
owa, Kotyczki. 
!?) \Vróblowice, obejmujqca miejscowosé: WrÓ, 
blowlce. 
h) Woloszcza, obejmujqca miejscowosci: \'V 0' 
J()
;zcza, Zady. 
3) Gmina Horucko dzieli si
 na 7 gromad a miano. 
wicie: 
a) Bilcze, obejmujqca miejscowosci: Bi1cze, 
Suche, Zarzecze. 
b) Horucko, obejmujqca mle]scowosé: Hortt, 
cko. 
c) Krynica, obejmujqca miejscowosci: Krynica, 
SzJawszczyzna. 
d) Lipice, obejmujqca. miejscowosci: Lipice, 
Lipice Stare. 
e) Radelicz, obejmujqca miejscowosé: Rade, 
licz. 
f) Saska Kameralna, obejmujqca miejscowosé: 
Saska Kameralna. 
g) Ugartsberg, obejmujqca miejscowosé: Ugarts, 
berg. 
4) Gmina Kropiwnik Nowy dzieli siç na 6 gromad 
a mianowicie: 
;\) DollIe Podbuskie, obejmujqca miejscowo> 
sci: Dolhe Podbuskie, Jasynów, Pereprostynia, RÔ, 
wien. 
,. b) Kropiwnik Nowy, obejmujqca miejscowo> 
SCI: Kropiwnik Nowy, Bruchowice, Huta, Perepro' 
styna, Zarzecze. 
c) Kropiwnik Stary, obejmujqca miejscowoSci: 
Kropiwnik Stary, Korotyszcze. 
d) Lastówki, obejmujqca miejscowosé: La; 
stÓwki. . 
c) Majdan, obejmujqca miejscowosci: Majdan, 
Kolonja Mallmanstall. 
f) Rybnik, obejmqjqca mte]scowosci: Rybnik, 
Dçbina, Lokieé. 


199 


5) Gmina Lisznia dzieli si
 na 8 gromada miano. 
wide: 
a) Bronica, obejmujqca miejscowosci: Bronica, 
Góra Soltyska, Pererwa. 
b) Lisznia, obejmujqca miejscowosci: Liszuia, 
Nowa Wid, Zagrody Lisznianskie 
c) Luzek Dolny, obejmujqca miejscowosci: Eu' 
zck Dolny, Broniczary, Kawne. 
d) Manaster Lisznianski, obcjmujqca mle]SCO' 
wosé: Manaster Lisznianski. 
e) Nahujowice, obejmujqca miejscowosci: Na' 
hujowice, W ójtowska Góra. 
f) Niedzwiedza, obejmuj<}ca miejscowoSc1: 
Nicdzwiedza, Lan Gromadzki, Lan Soltyski. 
g) Sniatynka, obejmlljqCa miejscowosci: Suia, 
tynka, Kolonja Chomyckie, Rakowiec. 
h) Uniatycze, obejmlljqCa miejscowosci: Unla, 
tycze, Zal
sie. 
(,) Gmina Medenice dzieli si
 na 7 gromad a miano. 
wide: 
a) Dolhe Medenickie, obejmujqca miejscow0' 
sci: Dolhe Medenickie, Melnyki. 
b) Josefsberg, obejmujqca miejscowosci: Jo, 
sefsberg, Pod Medenicami. 
c) Königsau, obejmujqca miejscowosé: König, 
sau. 
d) Medenice, obejmujqca miejscowosé: Mede< 
nIce. 
e) Letnia, obejmujqca miejscowosé: Letnia. 
f) Opary, obejmujqca miejscowosci: Opal'v, 
Nowosiólka. 
g) Rabczyce, obejmujqca miejsco\;vosé: Rab, 
czyce. 
7) Gmina Neudorf dzieli si
 na 6 gromad a miano- 
wide: 
a) Bolechowce, obejmujqca miejscowosci: Bole. 
chowce, Dqbrowa. 
b) Gaje Wyzne, obejmujqca miejscowosci: GM 
je Wyzne, Letynka, Murowanka, Potok. 
c) Gaje Nizne, obejmujqca miejscowosci: Gaje 
Nizne, Berczyna, Brynicz, Grechy, Kut, Lasowc, 
Luciowe, Melnyki, Torchów. 
d) Nelldorf, obejmujqca miejscowosé: Neu
 
dod. " 
e) Poczajowice, obejmujqca miejscowosci: Po
 
czajowice, Kolonja Polmin. 
f) Raniowice, obejmujqca mle]SCOwosÓ: Ra< 
niowice, Kolonja Polmin, Mlynki Harasowe. 
8) Gmina Podbuz c1.zieli si
 na 10 gromad a miano
 
wicie: 
a) Bystrzyca, obejmujqca miejscowosé: Bv
 
strzyca. 
b) Opaka, obcjmujqca miejscowosé: Opaka. 
c) Podbuz, obejmujqca miejscowosci: Podbuz, 
Perechrescie, Rataj, Rubin Zar
bane, Zagl
boki. 
d) Podmanasterek, obejmujqca miejscowosci: 
Poc\manasterek, Rataj. 
e) Smólna, obejmujqca miejscowosé: Smólna. 
f) Stronna, obejmujqca miejscowosci: Stronna, 
Rataj, Soltystwo, Stroniówka. 
g) Uróz, obejmujqca miejscowosci: Uróz, Ba
 
gna, Chatki, Glinne. 
h) Winniki, obejmujqca miejscowosci: Winni
 
ki, Osielica, Mosty, WyhadÓwka, Zarzecze.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0008.djvu

			200 


Lwowski Dziennik W ojewódzki poz. 96. 


i) Zalokieé, obejmujqca miejscowosé: Zalokieé. 
j) Zdzianna, obejmuj,!ca miejscwosci: Zdzian; 
na, Liktyk.Gajówka. 
9) Gmina Rychcice dzieli si
 na 7 gromad a miano. 
wide: 
a) Delawa, obcjmujqca miejscowosci: Delawa, 
Chatki. 
b) Lipowiec, obejmuj,!ca miejscowosci: Lipo. 
wiec, J anówka. 
c) Michalowice, obejmujqca miejscowosci: Mi. 
chalowice, Chatki Lasowe, Fedol'ce, Marcepol. 
d) Rychcice, obejmuj,!ca miejscowosci: Rychci. 
ce, Chatki Lasowe, HYl'awka, Zadubie,:e. 
e) Slonsko, obejmujqca miejscowosé: Slonsko. 
f) Stara Wid, obcjmujé}ca miejscowosci: Sta. 
I'a Wid, H yrawka, Liza. 
g) Wacowice, obejmuj,!ca miejscowosci : Waco. 
wice, Podgóra. 
10) Gmina Stebnik dzieli si
 na 8 gromad a miano. 
wide: 
a) Dobrohostów, obejmujqca miejscowosci: 
Dobrohostów, Bystra. 
b) Gasendorf, obejmujqca miejscowosé: Gas- 
sendorf. I 
c) Kolpiec, obejmujqca miejscowosé: Kolpiec. 
d) Orów, obejmujqca miejscowosé: Orów. 
e) Solec, obejmujqca miejscowosé: Solec. 
f) Stanila, obejmujqca miejscowosé: Stanila. 
g) Stebnik, obejmujqca miejscowosé: Stebnik. 
h) Uliczno, obejmujqca miejscowosé: Uliczno. 
9. 2. 
Rozporzqdzenie mmejsze wchodzi w ZYCIC 
z dniem ogloszenia. 
Wojewoda: 
WI. Belina.Prazmowski. 


96. 
ROZPORZl\DZENIE 
Wojewody lwowskiego z dnia 10. wrzesnia 1934 r. 
o pùdziale obszéJru gmin wiejskich w powiecie gró. 
deckim na gromady. . 
Na podstawie art. 107 ustçp (1) ustawy z dnia 21. 
marca 1933 r. 0 czçsciowej zmianie samorzqdu tery. 
torjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 294) i za zgo
 
d q . Wydzialll W ojewódzkiego zarzqdzam co nasi
, 
pUje: 


9. 1. 
Ustala siç nastçpujqcy podzial obszaru gmm 
wiejskich w powieeie grÓdeckim na gromady: 
1) Gmina Bialogóra dzieli si
 na 13 gromad a mia. 
nowide: 
a) Bialogóra, obejmujqca miejscowosci: Bialo- 
gÓra, Girskie, Granica, Za Kolejq. 
b) Burgthal, obejmujqca miejscowosé: Burgthal. 
c) Cuniów, obejmujqca miejscowosci: Cuniów, 
Cuniowskie Lipniki, Przy Stacji. 
d) Dobrostany, obejmujqca miejscowosci: Do, 
brostany, Kiertyna, Kopanka. 


(Uwaga Redakcji: Gmina jednostkowa Schod. 
nica i gmina jednostkowa Truskawiee, nie ulegajq 
podzialowi na gromady). 


Nr. 'JO 


e) Drozdowice, obejmujqca mlejSCOWoscl: 
Drozdowice, Berehy, Foroszcza, Mielniki, Pod Burg., 
thalem. 
f) Haliczanów, obejmuj,!ca miejscowosé: HaJi- 
czanów. 
g) Hartfeld, obejmujqca miejscowosé: Hartfeld. 
h) Kamienobród, obejmujqca miejscowoscï: 
Kamienobród, Girskie, Podzamcze. 
i) Lesniowice, obejmujqca miejscowosci: Le- 
sniowice, Janówek Folwark). 
j) Rzeczyczany, obejmlljqca mlejscowosci
 
Rzeczyczany, Grebla. 
k) Wola Dobrostanska, obejmujqca m1ejSCO: 
wosci: W ola Dobrostanska, J aryna, Kaczmary. 
1) Zatoka, obejmujqca miejscowosé: Zatoka. 
1) Zuszyce, obejmujqca miejscowosé: Zuszycc. 
2) Gmina Domazyr dzieli si
 na 11 gromad a mia- 
nowide: 
. a) Domaiyr, obejrnlljé).ca miejscowo{;é: Doma. 
zyr. 
b) J amelna, obejmllj;!ca miejscowosci: Jamelll 
ców, Dumanów, Parcelacja, Polanki, T erebiszka" 
Zazire. 
j) Zielów, obejmujqca miejscowosé: Zielów. . 
k) Zorniska, obejmlljqca miejscowosé: Zorni< 
ska. 
3) Gmina LubieIÍ Wielki dzieli si
 l1a 16 gromad 
a mianowide: 
a) Artyszczów, obejmujqca miejscowosé: Arty. 
szczów. 
b) Brundorf, obejmujqca miejscowosé: BrIm- 
dorf. 
e) Czerlany, obejmujqca miejscowosci: C::eda- 
ny, Pole, Soltysy. 
d) Ebenau, obejmujqca miejcowosé: Ebenau. 
e) Hodwisznia, obejmujqca miejscowosé: Hod- 
Wlszma. 
f) Kiernica, obejmujqca miejscowosci: Kiernica, 
Bodnarówka, Henrykówka, Jacki, Kalinówka Ma. 
la, Kalinówka \X/ielka, Linszajówka, Lubowiec, 
Mi.illerówka, Sluibówka. 
g) Kosowiec, obejmujqca 11liejscowosci: Koso. 
wiec, Góra, Mazurówka. 
h) Lubien Maly, obejmujqca micjscowosé: Lu- 
bien Maly. 
i) Lubien \X'ielki, obejmujqca mlelscowOSC1: 
Lubien Wielki, Dçbowa Dolina, Karolówka, Kud
< 
rawa, Melkin. 
j) Malkowice, obejmujqca miejscowosé: Mal- 
kowice. . 
k) Neuhof, obejmujqca miejscowosé: Neuhof. 
1) Porzecze Lubienskie, obejmujqca miejscowo, 
sci: Porzccze Lubienskie, M'alowanka. 
l) Stodólki, obejmujqca miejscowosé: Stodólki.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0009.djvu

			Nr. 19 


Lwowski DZlennÎ.k Wojew6clzki poz. 97. 


2òi 


111) Uhel'ce Niezabitowskie) obcjmuj'lca miejscc.., 
wosé: Uhcl'ce Niczabitowskic. 
n) Zaszkowice, obejmuj'lca micjscowosé: 2M 
szkowice. 
. 0). Zawidowice, obejmuj'lca miejscowosci: 2M 
wldow1ce, Weissmanówka. 
4) Gmina Lozina dzieli si
 na 4, gromady a miano. 
wicie: 
a) D'lbrowica, obejmuj'lca m1cJscowOSCl: D'1 c 
browlea, Dmyrynki, Mlynki, Trawnisle. 
b) Jasniska, obejmujqca miejscowosei: Jasniska, 
Buda, Jezierskie, Laszy Potok, Zadebra. 
, c) Lozina, obejmuj'lca miejscowosci: Lozina, 
Gory Male, Góry Wielkie, Pod Turycz'l, Sredni 
Garb, Wel'chutka Mala, Werchutka Wielka, Z;1 
Rzek
. 
d) Stawki. obcjmuj<}ea miejscowosé: Stawki. 
5) Gmina M,>zana, dzieli si
 na 6 gromad, a miano. 
wide: 
a) Malczyce, obejmuj'lca miejscowosé: Mal. 
czyce. 
b) Mszana, obejmuj'lca miejswwosci: Mszana, 
Frydrykówka, Zbyska, Zrub. 
c) Powitno, obejmuj'lca miejscowosé: Powitno. 
d) Stronna, obejmuj'lca micjscowosé: Stronna. 
e) Slichowola, obejmllj'lca miejscowosci: Su. 
chow-ala, Browary, Kramarszczyzna. 
f) Zaillie, obejmllj'lca miejscowosé: Zaillie. 
6) Gmina Rodatyczc dzieli siç na 10 gromad a mi,þ 
nowide: 
a) Bar, obejmllj'lca miejscowosci: Bar, Koców. 
b) Bratkowice, obejmllj'lca micjscowosé: Brat. 
kowice. 
c) Dobrzany, obejmlljqca miejscowosci: Do" 
brzany, Challipki, Henrykówka. 
<1) Doliniany, obejmllj'lca micjscowosci: Doli, 
niany, Glçboka, Podlaszczyna, Popiele. 
e) Milatyn, obejmuj'lca miejscowosé: Milatyn. 
f) Putiatycze, obejmllj'lca miejscowosé: Putia- 
tycze, 
g) Rodatycze, obejmllj'lca miejscowosci: Roda, 
tycze, Józefówka, Marynówka. 
h) TlIczapy, obejmllj'lca miejscowosé: TlIczapy. 
i) W olczuchy, obejmllj'lca miejscowosé: W 01- 
CZllchy. 
j) Zbadyn-Klittenberg, obejmuj'lca mleJSCO- 
\vosé: Zbadyn-Klittenberg. 
7) Gmina Stawczany dzieli siç na 3 gromady a mia- 
nowicie: 
a) Bartatów, obejmuj'lca miejscowosci: Barta- 
tów, Kaczmal'Y, Kamionka, KlIszniry, Wola E
:uta;1 
towska, Wygon, Zastawie. 
b) Obroszyn, obejmllj'lca miejscow0 5 ci: Obro- 
szyn, Blikowina, Lasowe, Mrozy, Pryszlaki. 
c) Stawczany, obejmuj'lca miejscowosci: Staw- 
czany, Ferdynandówka, D'lbrówka. 
8) Gmina Wiszenka dzieli siç na 5 gromad a miano" 
wide: 
. a) LelechÓwka, obejrnllj'lca miejscowo
ci: Le; 
lechówka, Grobelka (Lesniczówka), 1'1':Y Kopce, 
Wysoka (Gajówka). ' 
b) Majdan, obejmlljqca micjscowosci: Majdat;l, 
Bulawa, Debra, Dzwoniki, Maliszewskie, Plistelm< 
kie, Rybki, Switliki. 


c) Walddorf, obejmllj'lca mleJscowosé: Wald- 
dod. 
d) Wereszyca, obejmuj'lca miejscowosci: We' 
l'eszyca, Koscillki, Slobody. 
e) Wiszenka, obejmuj'lca mleJSCOWOSCl: Wï, 
szenka, Banity, Basi, Bereziaki, Blaiki, Czernycze, 
Dolina, Dumasy, Galany, Gerusy, Harachi, Hremy, 
Iwaski, Jawcrowskie, Jezierna, Jezierna Stara, Jura- 
czki, Juski, Kalyly, Kiilanka, Korczmysko, Kowal- 
skie, Kunince, Kurnickie, Kuszniry, Lutowa, Mala. 
tyn, Maryniaki, Melniki, Murskie, Mychalejki, My- 
chalejki Zajazd, Mykieczaki, Mysaki, Paslawskie, 
Pod Lugiem, Pod Stawczany, Popowicze, Renczki, 
Rowy, Smale, Spusniki, Stary Dwór, Stelmachy, Sy- 
dory, Zajazd, Zeliski. . 2. 


Rozpol'z'ldzenie mmeJsze wchodzi w ZYClC 
z dniem ogloszenia. 
Wojewoda: 
Wi. Belina.Prazmowski. 


97. 
ROZPORZl\DZENIE 
Wojewody lwowskiego z dnia 10. wrzesnia 1934 r. 
o podziale obszaru gmin wiejskich w powiecie jaro, 
slawskim na gromady. 
Na podstawie art. 107 ustçp (1) ustawy z dnia 
23. marca 1933 r. 0 czçsciowej zmianie samorz'lùu 
terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 294) i za 
zgod'l Wydzialu W ojewódzkiego zarz'ldzam co na
 
stçpuje: 

. 1. 
Ustala siç nastçpuj'lcy podzial obszaru gmin 
wiejskich w powiecie jaroslawskim na gromady: 
1) Gmina Adamówka dzieli si
 na 8 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Adamówka, obejmuj'lca miejscowosé: Ada
 
mówka. 
b) Cieplice, obejmuj'lca miejscowosci: qeplic
, 
Biele, Cieplice Dolne, Cieplice Górne, KolonJa Pol
 
ska, Nagórne, Pokrzywy, Szabelin, Szegdy, Wolcza:' 
ste, Zielonki. 
c) Dobcza, obejmujé}ca miejscowosci: Dobcza, 
Kowale, Mysany, Podlas. 
d) Dobra, obejmuj'lca miejscowosci: Dobr.,. 
Buniowskie, Lachmany, Ozgi, Porçby, 
ciezki. 
Twarde, Zagórna. 
e) Krasne, obejmuj'lca miejscowosci: Krasne. 
Bliiniaki, Caplapy, Kaimierka, Kaimierka Dolna. 
f) Majdan Sieniawski, obejmuj'lca miejscowo. 
sci: Majdan Sieniawski, Bukowiec Maly, Bukowicc 
Wielki, Chalupki, Dobropol, Konska Ulica, Nowi- 
ny, Osówka Dolna, Osówka Górna. 
g) Pawlowa, obejmuj'lca miejscowosci: Pawlo
 
wa, Caplapy, Cewków, Gaj, Krzywapalka, Lysoch,'\, 
h) Sloboda, obejmuj'lca miejscowosci: Sloboda, 
Buczyua, Kwiki, Sloboda Dolna. 
2) Gmina Chlopice dzieli si
 na 10 groíI1ad a miartM 
wide: 
a) Boratyn, obejmuj'lca micjscowoSci: Boratyn, 
'Lubeja, Parcelacja. 
b) Chlopice, obejmuj'lca miejscowosci: Chlopi; 
ce, Emilówka, Figóra, Sosnina, Terniawka.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0010.djvu

			202 


Lwowski Dziennik Wojewódzki poz. 97. 


c) Ciemierzowice, obejmuj,,!ca mlejscowo:ki; 
Ciemierzowice, Mordownia. 
d) Dobkowice, obejl\1l1j<1ca miejscowosci: Dob. 
kowice, Cz
sé T apinska, Podlowce, Siedliska. 
e) Dmytrowice, obejmuj<}ca miejscowosé: 
Dmytrowice. 
f) Jankowice, objemujqca miejscowosci: Janko. 
wice, Parcelacja, Zmyslówka. 
g) Kaszyce, obejmujqca miejscowosci: Kaszyce, 
Chalupki. 
h) Rokietnica, obejmuiqca miejscowosci: Ro. 
kietnica, Halicz, Nowy Swiat, Parcelacja, Rokiet. 
nicka Wola, Sobolúwka, Zawarcie, Zarkówka. 
í) T apin, obejmujqca miejscowosé: T apin. 
j) Zamiechów, obejmujqca miejscowosé: Zamie
 
chów. 


3) Gmina Jaroslaw dzieli si
 na 11 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Cieszacin Maly, obejmujqca mlejSCOWOSCl: 
Cieszacin Maly, Kisielów, Markowa. 
b) Cieszacin \'V'ielki, obejmujqca miejscowosé: 
Cieszacin Wie1ki. 
c) Kruhel Pawlosiowski, obejmujqca miejsco
 
wosci: Kruhel Pawlosiowski, Kruhel PelkiÚski, Ula. 
nÓwka. 
d) Ozansko, obejmu jqca miejscowosci: Ozan. 
sko, Kalinówka, Klqb, Ogrody, Stojadla, Studzienki. 
e) Pawlosiów, obejmuiqca miejscowosci: Pawlo. 
siów, Konstantynówka, Maleniska, Sciezki, \
?idna. 
f) Pelkinie, obejmujqca miejscowosci: Pelkinie, 
J ezyk, Lazy Pelkinskie, Wygarki. 
g) Szczytna, objemujqca miejscowosé: Szczytna. 
h) T ywonia, obejmujqca miejscowosci: T vwo. 
nia, Maleniska, Sitniki. 
i) \Xlierzbna, objemujqca miejscowosci: Wierz- 
bna, Biedaczów, Superala, Wandówka. 
j) W ola Buchowska, obejmujqca miejscowosci: 
Wo1a Buchowska, Dqbrowa, Florki, Grochy, Ma- 
tyje, Ostrówek. 
k) W ólka Pelkinska, obejmujqca mlejSCOWOSCl: 
W ólka Pelkinska, Brzezina, Majdan, Zaluze, Zara. 
Zle. 


4) Gl11ina Laszki dzieli si
 na 12 gromad a miano 
wide: 


a) Bobrówka, obejmujqca miejscowosé: Bo. 
brówka. 
b) Czerniawka, obejmlljqca miejscowosé: Czer- 
niawka. 
. c) Korzenîca, objemujqca miejscowosci: Korze- 
nica, BlIkowina, Horajskie, Karaplyty, Kobyluchy, 
Kolaczki, Scieiki, Zagrody. 
<1) Laszki, obejmu jqca miejscowosci: Laszki, 
Babjaki, Charytany, Kozly, Szpoty, Wola, Zamis- 
nil', Zofjówka. 
e) Makowisko, obejmujqca miejscowosci: Ma- 
kowisko, Olchowa. 
f) Mi
kisz N owy, obejmujqca miejscowosci: 
Mi
kisz Nowy, Flisy, Hirnie, Korczonki, Mokre, 
Sieniawka. 
g) Mî
kisz Stary, obejmllj<}ca miejscowosé: 
Mi
kisz Stary. 
h) Ryszkowa \'	
			

/NDIGCZAS002362_1934_019_0011.djvu

			Nr. 19 


Lwowski Dziennik Wojewódzki poz. 98. 


203 


B.1ty, Ignasze, Kubachy, Kudryki, Skibiaki, Sokoly, 
T erebien, Zaj,!ce. 
e) Surmaczówka, cbejmujqca mlejSCOWOSCL 
Surmaczówka, Bobrowskie, Buda, Gliniki, Horody. 
ska, Krzywapalka, Kolonja, Maczugi, Ostrowsk\r, 
Rewizne, Stawy. 
f) Zaradawa, obejmuj?zca miejscowosci: Zara. 
dawa, Bednarze, Bory, Buczyna, Budyki, Cienkie, 
Bule, Kaczmarze, Kopan, Perzyly, Smereki, Za. 

;tawne. 


8) Gmina Radymno dzieli si
 na 14 gl'Omad a mia. 
nowicie: 
a) DlInkowice, obejmuj,!ca mlejscowosci: DuÚ. 
kowice, Piaski. 

1) Grabowiec, obejmujqca miejscowosé: Gr". 
bOWICC. 
c) Lutków, obejmujqca miejscowosé: LutkÓw. 
ll) taz)', obejmujqea miejscowosci: Lazy, Mosz. 
czany. 
e) Lowee, obejmuj9ca mieiscowosci: towce, 
Folwarki, Karawaka, Podgaj. 
f) Michalówka, obejmujqca miejscowosé: Mi. 
chalÓwka. 
. g) Nienowiee, obejmui<}cc1 mieiscowosci: Nieno. 
Wlce, Ch<111lpki, Glazów, Hilcze, Kolonia Stafin,1. 
h) Ostrów, obejmui,!ca miejseO\vosé: Ostrów. 
i) Skoloszów, obejmuiqca mieiseowosei Skolo. 
szÓw, Bionie I, Blonie II, Hilarówka, Górki, Ruda 
\'{, ola, \lV oitowstwo. Widacz. 
i) Sosnica, obeiml1 j'lca mieiscowosci: Sosnica. 
k) Swiçte, obejmujqca miejscowosé: Swi
te. 
1) Zablotce, obejmuiqca miejscowosci: Zablotce. 
I) Zadqbrowie, obejmujqca miejscowosé: Zad,!. 
hrowie. 
m) Zamojsce, obejmui<}ca miejscowosé: Zamoj
 


Sce. 


9. Gmina RozwienÌca dzieli siç na 11 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Bystrowice, obejml1jqca miejscowosci: By. 
showice, Wiçckowice. 
b) Czqstkowice, obejml1jqca mieiseowosl:: 
CZé}stkowiee. 
c) Czudowice, obejmujqca miejscowosé: Czu. 
dowiee. 
d) tapaiówka, obeimujqca miejscowoSci: tapa. 
jówka, Na Koneu, Podlçze. 
e) Pelnatycze. obejmu j'!ca miejscowosé: Pelna
 
tyeze. 
f) Rozniatów, obejmujqca miejscowosé: Roz. 
niatów. 
g) Rozwienica, obejmuj:}ca miejscowosé: Roz.' 
wieniea, Slomianka. 
d h) Rudolowice, obejmuj<}G1 mieiscowosci: Ru< 
olowice. Mokra. 
. i) Tyniowice, obejmuji}ca mieiscowosé: Tyniü, 
Wlce. 
D W ola Rozwieniecka, ohejmuiqca mle)sco' 
wosé: W ola Rozwieniecka. 
k) Zarzecze, obejmujqca miejscowosé: Zarzeci.c. 
10) Gmina Sieniawa dzieli si
 na 6 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Dqbrowiea, obejmujqca miejscowosci: D
" 
browlca, D,!browica Mala. Fedirki, Karwany, Po
 
dlóg, Trusze. ' 
b) Dybków, obejmujqea miejscowosci: Dy"" 
ków, Krzyzaki. 


c) Lezachów, obejml1jqca miejscowosci: Lei", 
chów, Leiachów Osada. 
d) Piskorowice, obejmujqca miejscowosci: Pis, 
korowice, Chalupki, Koszary, Leiachowiec, Lysodla. 
Molynie, Paluchy, Pigany, \lVygnanki. 
e) Rudka, obejmuj,!ca miejscowosci: Rudk,1, 
Borki, Franusie, Koty, Przyjmy, Przymiarki, Zagóra, 
Zarzyczne. 
f) \lVylewa, obejmujqca miejscowosci: \'Vylewél, 
Kapliñskie, Pigany. 
11.. Gmina \V/ií!zownica dzieli si
 na 5 gromad a mia" 
nowicie: 
a) Manasterz, obejrnlljqca miejscowosci: Man.I,'. 
sterz, Biala Góra, Gliñsko, Krewnosy, Miclniki, 
\'Varszaw,1, \Vielgosy. 
b) Nielepkowice, obejrnujqca miejscowosC\: 
NielepkO\vice, Bednarowo, Kostków, Kruby. 
c) Piwoda, obejmujqca miejscowosci: Piwoda, 
Hutki. 
d) SzÓwsko, obejmujé}ea miejscowosci: Szów
 

;ko, Goryle, Murowanka, Setna, \X/ola, Zas(\ni
, 
Z\1lawiec. 
e) \'V'iqzownica. obejmujqca miejscowosci: \Vi;l' 
7.0IVl1ie;1, Bednaröw, Klaki. . 2. 
Rozporzé}dzenie nmlejsze wchodzi .w ZYCIC 
7. dniem ogloszenia. 
Wojewoda: 
\VI. Relina.Prazmowski. 


98. 
ROZPORZADZENIE. 
\1Vojcwody lwowskiego z dnia 10. wrzesnta 1934: 
o podziale obszaru gmin wiejskich VI powiecie jawú. 
l'Owskim na gromady. 
Na podstawie art. IOï ustçp (1) ustawy z dnia 
23. marca 1933 r. 0 czçsciowej zmianie samorzqdll 
tcrytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 294) i za 
,.god q wydzialu wojewódzkiego zarzqdzam co na. 

;tçp\lic: 
g. 1. 
Ustala sit; nastçplIjq,cy podzial obszaru gmin 
wicjskich w powiecie jaworowskim na gromady: 
1) Gmina Bruchnal dzieli si
 na 9 gromad a mia'- 
nowicie: 
a) BerdychÓ.,v, obejmujqca miejscowosé: Ber:' 
dychów. 
b) BrtIChnal, obejmuj'lca miejscowosé: BruchnaJ, 
GlIojno, Romanów. 
c) Czolhynic, obejmujqca miejscowosci: CwJ. 
!lynie, Murowanka, Rulów, Sanatów. 
d) l\'loloszkowice, obejmujqca mlelscowOSCI: 
]vlolosz.kowice, Chanaie, Husaki, Kolonia. 
e) Moosberg, obëjmu.hca miejscowosci: .Moos. 
berg, Berdik;1u. 
f) Muzylowice Koionja, obejmuj,!ca miejscowo J 
sci: Muzylowice Kolonja, Antoniówka. 
g) Muzylowicc Narodowe, obejmuiqce m1CJ' 
scowosci: Muzylowice Narodowe, Jaremije, Kolonja. 
h) Podluby \Xliclkie, obejmujqce miejscowosci: 
Podlubv Wielkie. 
i) Przylbice, ohejrnujqca miejscowoki: Przyt 
bice, Koblów.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0012.djvu

			204 


Lwowski Dziennik W ojewódzki poz. 98. 


Nr. 19 


2) Gmina Gnojnice dzieli siç na 6 gromad a mia
 
nowicie: 
a) Budzyn, obejmuj<}ca miejscowosé: BudzyÓ. 
b) Chotyniec, obejmuj<}ca micjscowosé: Cllo' 
tyniec, Chalópki, D<}browa, Zalazie. 
c) Gnojnice, obejmuj,!ca miejscowosé: Gnojni. 
ce, Korczowa, Kopan, N owostawskie, \.V 
Rlarzysko. 
J) Hruszowice, obejmuj<}ca miejscowosci: Hru" 
szowice, Gaje. 
c) Mlyny, obejmujqce nncJscowosci: Mlyny, 
Buczyna, Mielniki, Podolszyna. 
f) W ola Gnojnicka, obejmujq,ca miejscowosci 
 
Wola Gnojnicka, Bq,kowS7.czyzna, Johany, Mielnik;, 
Pomiarki, Zapust. 
3) Gmina N ahaczów dzieli siç na 9 gromad a jmia< 
nowicie: 
a) Czernilawa, obejmui<}ca miejscowosci: Czer,' 
nilawa, Kowale, Lasek. Luiki, \Xl erchowina. 
b) Drohomysl, (;
'cjmuj,!ca miejscowosci: DfI." 
homysl, Lipina. 
c) Huki, obejmuj<}ca micjscowoSci: Huki, KOÌ\r. 
d) Klonice, objemuj'1ca miejscowosé: Klon;.ce. 
e) Kochanówka, obejmllji}ca miejscowosé: K	
			

/NDIGCZAS002362_1934_019_0013.djvu

			Nr. 19 


205 


Lwowski Dziennik WojewÓdzki paz, 99. 


- --------
- 
-- - ---
 ------- 
--
--- -
 
--_._----- 


n' d) . \V'ierzbiany, obejmujqca 111leJscowosu: 
\
 lcrzblany, Antoniaki. Bodnary, Borowa, Borynia
 
kl, C:hudyki, Dacki, Debry, Gery, Hora, Horajcc, 
Huk1, Jupyny, Kalytiaki Kulyki, Kaminskie, Koty, 
Kr,v.vc.c, Pisockie, Sywaki, Szypki, Tistcczko, Tru< 
sze, Zapust. 
, c) Zawadów, obejmuj't ca mieJscowosci: Zawa- 
dow, Zalub, Zastawie. 


g.2. 
Ro:..porzqdzenit: mmqszc wcÌ1odz.i \V ::Y'-'
: 
z dDif
1ìI nt;loszenia. 


\1(Tojcwoda: 
\VI. Belina-Prazl1l0wski. 


99. 
H0ZPORZl\.DZENlE. 
W'}iel"\'
dy lwowskiego z dnia 10. wrzcsnia 1931\ I'. 
o pud:n.aJe oh<;zaru gmin wiejsldch w powiecie ko\', 
bl1szowskim na gromady. 

..;'d )JO(

t;\\vie art. 10ï ust
p (1) ustawy z dnia 2-:3. 
mil:ca 19.)) r. 0 czesciowej zmianie samorzqdu terv: 
toqa!n.cg o (Dz: U. R. P. Nr. 35 paz. 294) i za zgoCÍ;l 
\"'Vyazlalu \.V oJewódzkiego zarzqdzam co nast
pujc: 
g. 1. 
. ,TJ
t"la si
 nast
puj
cy podzial obszaru gmin 
w1eJ
kJch w po\viecie kolbuszeHvskim na gromady: 
1) Gmina Cmolas dzieli si
 na 8 gromad a mia< 
nowicie: 
a) CnlOlas, obejmujqca miejscowosci: Cmohs, 
Dqbrówka, Tagodnik. . 
b) HadykÓwb, ohejmujqca micjscowosé: Ha' 
dykówka. "" 
c) Jagüdnik, obcjl!lujqca miejscowosé:'Jagodnik. 
d) Ostrowy Baranowskie, obcjmujqca miejscù,' 
wos.:: OstrO\v)' BaranO\vskie. 
.
) Ostro\vy- TlIs::owskie, obcjmuj<}.ca mleJSCO': 
WOSCI; Ostrowy Tuszmvskie, Ostrowy Kolonja. 
f) Pon;by Dymarskie, obejmujqca miejscowosci: 

or
by Dymarskie, Grabie, }eziorko, Wielkie Pole, 
Zakamnic. 
g) Trzçsówka,obejmujqca miejseowosci: Trzç; 
sówka, Izdebnik BÓl', Ktodziny, Koczllbaj, Plac 
z Jamnicq. 
. h) Zar
bki, obej1I111j,!ca mieiscowosci: Zar
bki, 
Üllbas. 


2 ) G 
.- mina Dzikowiec dzieli siÇ. na 7 gromad a mia,' 
lIowide: 
. a) Dzikowiec obrjmujqca mjejscowo
;ci: Dziko: 
W1ee, Pod Borkiem. 
D . b) Pzikowiec Nowy, obcjmllj,!ca miejscowos
: 
zlko w1ec Nowy. 

. c) Kopcie. obeimlljqca micjscowosci: Kopci(
, 
I lJorale, Gutowicc, Podd
bin.1, Podlçiniówka, Soba; 
e, 
obolów, T çcze, \Vysokoniwka, ZagÓrczc, 2ar
 
ko w1I1a . . 
J3 d) 
ipnica, obejmlljqca miejscowosci: Lipniei1, 
rzychol1l1a, }ózefów, Osia Góra. 
e) Mechowiec, obejmujqca micíscowosci: 1\1c, 
chowiec, Podlas, Zagrody. . 
f) Plazówka, obejmujilca miejscQWosci: Plazó\-\'_ 
ka, Ksiçzýzna, Zagrody. . 


g) Wilcza \XT ola. obcjmujqca miejscowosci: Wit; 
cza Wola Bednarzc, Brzoza, Dulc, Gusciory, Jasko; 
we Karb;, Kijawki, Kolaniska, Lqkieé,.. Majd
nskic, 
Maziarnia, Pniaki, Puzie, Rçbisze, Serahny, Eple, Su,: 
doly, Szwedy, Zapole, Zmysly. 
3) Gmina Kolbuszowa Dolna dzieli si
 na 9 gromaJ 
a mianowicie: 
a) Hucisko, obejl11UjqCa miejscowosci: HuciskC', 
Leszcze, Por
by Huciskie, .. . . ,. 
b) Kolbuszowa Dolna obeJmuJ<.lca mleJSCOWOsc: 
Kolbllszowa Dolna. 
c) Kosowy, obejmujé!,ca miejscow05ci Kosowy, 
CZeSnik, Góra, Lugnica, Owsiana Góra. .,. 
d) Niwiska, obcjmlljqCa miejscowosCl: NIWIS; 
ka, Trzdn. 
e) Nowa \.Vies, obejmlljqCa miejscowosci: Nc.'" 
wa \X1id, Zapole. 
f) Przyl
k, obejmlljqCa miejscowosci: 
rz
lçk. 
Bicsildka, Hucina, Podlasie, Staszówka, 2ablemCc. 
g) Siedlanka, obejmujqca miejscowosé: Sictt 
lanka. 
h) Sv"ierc,:Ów, ()hejml1j
ca miejscowosé: Swh'!'" 
czów. 
i) ToporÚw, ohejmujqca miejscowosé: Topo' 
rÓw. 
4:, Gmina. Kolbuszowa Górna dzieli siç na 8 gromad 
a mianowicie: 
a) Domatków, obejmujqca nllelSCOWOSCI Do. 
matk6w, Brzezówka, Bûkowiec, \Xlola Domatkow:" 
ska. 
b) Klapówka, obejmujqca miejscowosé: Kta; 
pówka. 
. c) Kolbuszowa Górna obejmujqca micjscowosé: 
Kolbllszowa Górna. 
d) Kllpno, obt:jmlljqCa miejscowosé: Kupno. 
e) Porçby Kupienskie: obejmujqca miejscowosé: 
POJ'çby Kllpienskie. 
f) Przedbérz, obejmujqca miejscowosci: Przett" 
bór7" H uta Przedborska. 
g) Werynia, obejmujqca micjscowosci: \XT ery" 
nia, Podlesie. 
h) \\lidelka, obejmujqca miejscowosé: Widelka. . 
.5) Gmina Majdan dzieli siç na 7 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Brzostowa Góra, obejmujqca miejscowoS{:: 
Bi'zostowa Góra. 
b) Huta Komorowska, obejmujqca lHleJSCO: 
wost:: I-Illta Komorowska. 
c) Komorów, obejmuj<}ca miejscowosé: Komo,' 
rÓw. 
d) KJ'z<}.tka, obejmlljqCa micjscowoSci: Krzqtb, 
Brzc7-gi\c7., Drozdów, Gole, Jasionka, Klatki, KOIH
' 
faty, Pod1'l1sinów, Trzosowa Scieika. 
e) .J\bjdan, obejmujqca miejscowosci: l\lajdan. 
Bide, Ciulak, Grabina, Por
by Majdanskie. 
f) Rusinów, obejmujqca miejscowosci: Rusi' 
nów, Gatka, Koziolek, Pniaki. 
g) \
çr ala Rusinowska, obcjmuiqca micjscowosci: 
Wola Rusinowska, Jeziorko, Poddzialc. 
6) Gmina Ranizów dzieli siç na 5 gromad a mia" 
nowicie: 
a) Mazury, obejmujqca miejscowósci: Mazury, 
Olszowc. ' 
b) Raniiów, obejmujqca miejscowosé: Raniiów, 
Placówka Wilki, Ranischau Kolonja, Zçbrza. 
e) Sbniszewskie, obejmujqca miejscowosé: Std' 
niszcwskie,
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0014.djvu

			206 


Lwowski Dziennik Wojewódzki poz. 100. 


___._.._.. ___. ___________ _m_____________________..._..._ 
-

-..--.- - --.._ __.._.___.___ __. ____"___.__ _____
_______ ..----0_------ 


d) \'\"01.1 Ranizowska, obejmujqca mle]SCOWO- 
sci: 
Vo1a Raniiowska, Krzaki, Por
by, Stece, Woli< 
skic. 
. e) Ziclonka, obejmujqca micjsccnvosci: Zie1oD" 
ka, Korczowiska. 
7. Gmina Sokolów dzieli siç na '7 gromad a mia- 
nowicie: 
a) GÔrno, obejmujqca mi,'jsc 
kowy Las, Sosnina. 
j) Pulanki, obejmujqca micjscowosé: Pulanki. 
k) Przybówka, obejmujqca miejscowosci: 1'rzy< 
bówka, Zagórzc. 
1) Stcmpina, obejmujqca miejscowosci: Stempi., 
na, Chytl'ó..vka. 
1) T wicrdza, obcjmujqca miejscowosé: T wier> 
dza. 
m) \Vidacz, obejmujé}ca miejscowoSci: \X!idacz, 
Czajki. 
3) Gmina I wonicz dzieli siç na 3 gromady a mia. 
nowicie: 
a) I w()nicz, obejmujqca miejscowosé: I wonicz. 
b) Lubatowa, obejmujqca miejscowosé: Luba: 
towa. 
c) Lttbatówka, obejmujqca miejscowosé: Luba. 
tówka. 


4) Gmina Jcdlicze dzieli siç na 15 gromad &\ mia,. 
nowicie: 
a) Borck, obejmujqca miejscowosé: Borek. 
b) Chlebna, obejmttjqca miejsecowosé: Chlcbna. 
c) Dillgie, obcjmuj<)ca miejscowosci: Dlugie, 
Porçby. 
d) Dobicszyn, obejmuj<}ca miejscowosé: Dobie. 
szyn. 1....... J 
e) J aszczew, OOe]nlU]é!ca mle]SCOWoSC1: as::. 
czew, Dziak!,;, Podlesi(
. 
f) J edlicze, obejmttj<)ca miejscowosé: J ed1icze. 
g) lVlfkcinka, obejmujqca miejscowosci: Mçcin. 
ka, Grabiny. 
h) Moderówka, obcjmujqca miejscowosci: Mo. 
dcrówka, Bialkówka.Budzisz, Dçbina. 
i) Piotrówka, obejmujqca miejscowosci: Pia- 
trówka, Budy, Grabie. 
D Podniebyle, obejmttjqca mle]SCOWosc: Pod. 
nieby1e. 
k) Polanka, obcjìnttjqca miejscowosci: Polanka, 
Przegrody. 
1) Potok, obejmujqca miejscowosé: Potok. 
1) Swierzowa Polska, obejmuj<}ca miejscc", 
wosé: Swierzowa Polska. 
m) T uraszówka obejmuqjqca miejscowosé: T u' 
raszówka.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0015.djvu

			Lwowski DzÎennik Wojewódzki poz. 100. 


-- - ----- 
-----------.-._---_._-_._-----_._---_.---- -.' --- -----
_...-_._- 
------_._.._----_._,------------_._--
---
_._--- 


Nr. 19 


. n) Zarnowice obcjmlljqca miejseowosé: Zarno
 
Wlee. 
5) Gmina Korczyn.\ dzieli siç na 8 gromad a mìa-. 
nowicie: 
a) Czarnorzeki, obejmlljqea miejscowosé: Czar
 
norzeki. 
b) Iskrzynia, obejmlljqea miejscowosé: Iskrzy. 
n1a. 

) Komborni<1, obejmlljqea miejscowosé: KOIII' 
bOrIlla. . 
d) KOi'czyna, obejmlljqca miejscowosei: KorC'.!:y; 
na, Sporne. 
e) Krasna, obejmlljqea miejscowosé: Krasna. 
.' f) 
r?scienko 
yzne, obejIhuj<}ea micjscowD' 
SCl: KrosCienko Wyzne, PlIstyny. 
. g) W
glówka, obejmlljqea miejseowosci: 
í;ç; 
glowka, Zalascm. 
h) TW ola Komborska, obejmlljqca miejs,,::owos 1 :: 
W ola Komborska. 
6) Gmina Miejsce Piastowe dzieli si
 na 10 gromad 
a mianowicie: 
a) Gl<;>wienka, obejmlljqea miejseowosé: Gll); 
b) L
zany, bojemlljqca miejscowosé: L
zany. 
. .e) Miejsee Piastowe, obejmlljqea miejscowosi:: 
IvlteJsce Piastowe. . 
d) Nizna Lqka, obejmlljqea miejscowosé: Nizn3 
Lqka. . 
e) Rogi, obejrnlljqea miejscowosé: Rogi. 
f) Suehodól, obejmlljqca miejscowosé SuehodÚl. 
g) Szezepancowa, obejmujqea miejscowosé: 
Szezepaneowa. 
h) T argowiska, obejmlljqca miejscowosci: T ar< 
gowiska, \Vidaez, Zalesie. . 
i) Wróblik Królewski, obejmlljqca miejscowos.:: 
Wróblik Królcwski. 
j) Wrocanka, obejmlljqca miejscowosé: Wr0
 
canka. 
7) Gmina Nadole dzielisi
 na 12 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Cergowa, obejmujqea miejscowosci: Cergo. 
wa, Nowa Wies, Popardy, Zakluezyn. 
b) Draganowa, obejmujqea miejscowosé: Dl'a
 
ganowa. 
c) Glojsee, obejmlljqea miejscowosé: Glojsee. 
d) Hyrowa, obejmujqea miejscowosé: Hyrowa. 
e) Iwla, obejmujqea miejscowosci: Iwla, Hele. 
nówka. 
f) Jasionka, obejmlljqca miejscowosé: Jasionka. 
. g) Lipowiea, obejmlljqea miejscowosé: Lipo; 
Wlea. 
h) Nadole, obejmujqca miejscowosé: Nadole. 
i) Równe, obejmujqca miejseowosci: Równc, 
Gral
ic3 Kopalnia. 
d )) T eodorówka, obejmujqea miejseowosei: T eo
 
orowka, Franków, Lazy. 
k) Trzeiana, obejmlljqea miejscowosé: Trzciana. 
1) Zboiska, obejmujqea miejscowosé: Zboiska. 
8) Gmina Odrzykon dzieli si
 na 10 gromad a mia- 
nowicie: 
a) Bajdy, obejmlljqca miejscowosé: Bajdy. 
I J b) Bratkówka, obejmujqea miejscowosei: Brat; 
wwka, WÓlka. . 
. .c) Lqcz.ki Jagiellonskie, obejrnlljqea miejsco, 
\vose: Lqezkl JaglelloI1skie. 
d) L
ki Strzyzowskie obejmujqea miejscowosci: 
L
ld Strzyzowskie, Bartne'. 


207 


e) Odl'zykoó, obejrnlljqca miejscowosci: Odl'zy; 
kon, Gl
bokie, Podzameze, Rzeki, Zawodzie. 
f) Pietrusza \V ola, obejmlljqca micjscowosci: 
Pietrusza \\7 ola, Pietrówka. 
g) Rzepnik, obejmlljqea miejscowosci: Rzepnik, 
lazy. 
h) Ustl'obna, obejmlljqea micjscowosci: Ustrob 
na, Gqsieniea. 
i) \V ojaszówk.a, obejmlljqca micjscowosé: \Xlo.' 
jaszówka. 
j) Wojkówka, obejmlljqca miejscowosci: Woj-. 
kówka, \X ' ojkowskie Góry. 
9) Gmina Polany dzieli si
 na .5 gromad a miai1o: 
wide: 
a) Ciechania, obejmlljqca tniejscowosé: Ciecha
 


1113. 


b) Huta Polanska, obcj:nlljqea miejscowosci: 
Huta Polanska, Parysowskie, Zakqeina. 
e) Myscowa, obejmujqca miejscowosci: Mysco' 
wa, Kl'aneisz, Polana, Rozpueie. 
d) 01chowicc, obejmujqca micjscowosci: Olcho: 
wiee, Baranie. 
e) Polany, obejmujqea mlcJscowoSci: Polan'l, 
Ostryszne. 
10) Gmina Tylawa dzieli si
 na 7 gromad a miano, 
wide: 
a) Barwinek, obejrnujqca micjscowosé: Barwi
 
nek. 
b) l\1.szana, obejmuj,!ca miejscowosé: l\1.szana. 
e) Ropianka, obejrnujqea miejscowosé: Ropian
 
ka. 
d) Smereczne, obejrnuj'lca miejscowosé: Smcrc
 
ezne. 
e) Tylawa, obejrnujqea tniejscowosci: Tylawa, 
Drymak, Stasianie. . 
. f) \Vilsznia, obejmujqea miejseowosé: \-X;'ib 
szma. 
g) Zyndranowa, obejtnujqca miejscowosé: ZYll< 
dl'anowa. 


11) Gmina Wisniowa dzieli si
 na 14 gromad a mia- 
nowicie: 
a) Jaszezurowa, obejmujqca micjscowosci: Ja:. 
szezurowa, Graniee. 
b) Jazowa, obejmujqea miejscowosé: Jazowa. 
e) Kalembina, obejmujqca miejseowosé: Kalem< 
bina. 
d) Kozlúwek, obcjmujqca micjscowosé: Ko:. 
zlówek. 
e) Kozuehóvý, obejmuj'lea miejscowosé: Kozu,; 
ehów. 
f) Markuszowa, obejmujqea miejscowosé: Mar< 
kuszowa. 
g) Niewodna, obejmujqca miejscowosci: Niè., 
wodna, Grabiny. 
h) Oparówka, obejmujqca micjscowosé: Opa
 
rówka. 
i) Pstrqgówka, obcjmujqea mleJscowosci: 
Pstrqgówka. Berdeehów. 
j) Rózanka, obejmujqca miejscowosei: Rózan
 
ka, Budy Dolne, Budy Górnc. 
k) Szufnarowa, obejmuj'lea miejscowosci: Szu
 
fnarowa, Nadziale, \Vytrzqska. 
1) Tulkowice, obcjmuj,!ca micjscowosé: Tulk0:' 


wlce. 


I) \I(lisniowa, obejmuj'lca miejscowosé: Wi
 
sniowa.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0016.djvu

			Lwowski Dziennik Wojewódzki poz. 101. 


208 


Nr. 19 


m) Zawadka ad \\'iielopole, obejmujqca miej: 
scowo:sci.: Zawadka ad \'(lielopole, Bania. 


9.2. 
Rozporztdzenie mmeJsze wchodzi w zycle 
z dniem ogloszenia. 
Woj ewoda: 
WI. Belina:Prazmowski. 


101. 
ROZPORZl\DZENIE 
Wojewody lwowskiego z dnia 10. wrzesnia 1934 r. 
o podz1ale obszaru gmin wiejskich w powiecie Ie. 
skim na gromady. 
Na podstawie art. 107 ust
p (1) ustawy z dnia n. 
mal'ca 19333 r. 0 cz
sciowej zmianie samorzqdu tcry' 
torjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 294) i za zgod'l 
Wydzialll Wojewódzkiego zarzqdzam co nast
puje: 
9. 1. 
U
tala si
 nast
puj<}cy podzial obszaru gmin 
wirjskich w powiecie leskim na gromady: 
1) Gmina Baligród dzieli si
 na 11 gromad a miano. 
wide: 
a) Baligród, obejmujé}ca miejscowosé: BaligróJ.. 
b) Bystre, obejmujqca miejscowosé: Bystre. 
c) Cisowiec, obejmujé}ca miejscowosé: Cisowiec. 
d) Jablonki, obejmujqca miejscowosé: Jablonki. 
e) Kielczawa, obejmuj,!G\ miejscowosé: Kiel- 
czawa. 
f) Kolonice obejmujqce miejscowosé: Kolonice. 
g) Lubne, obejmujqca Iniejscowosé: lubne. 
h) Mchawa, obejmujqca miejscowosé: Mchawa. 
i) Rabe ad Baligród, obejmujqca miejscowosci: 
Rahe ad Baligród, Huczwice. 
j) Rostoki Dolne, obejmujqca miejscowosé: 
H.ostoki Dolne. 
k) St
znica, obejmujqca miejscowosé: St
znica. 
2) Gmina Czarna dzieli sit; na 6 gromad a mianowi-. 
cie: 
a) Czarna, obejmujqca miejscowosé: Czarna. 
b) Paniszcz:ó\V, obejmujé}ca miejscowosé: Pani. 

.zczów. 
c) Rabe ad Ustrzyki Dolne, obejmujqca miej: 
:;cowos<:: Rabe ad Ustrzyki Dolne. 
d) Sokolowa W ola, obejmujqca mieiscowosé: 
Sokolowa \'V ola. 
e) ZadwÓrze, obejmlljqca miejscowosé: Zadwó" 


J.'zc. 


f) Zolobek, obejmujé}ca miejscowosé: Zolobek. 
3) Gmina Cisna dzieli si
 na 15 gromad a miano, 
wide: 
a) Buk, obejmujqca miejscowosé: Buk. 
b) Cisna, obejmujqca miejscowosé: Cisna. 
c) DolZyce, obejmujqca miejscowosé: DolZycc. 
d) Habkowce, obejmtljé}ca miejscowosé: Hab. 
lwwce. 
e) }aworzcc, obejmujqca miejscowosê: T aworzcc. 
f) Kalnica ad Cisna, obcjmlljqca miejscowosci: 
Kalnica ad Cisna, Strubowiska. 
g) Krywe ad Cisna, obejmllj
ca micjscowoS(: 
l(rywe ad Cisna. 
h) Liszna, obejmujé}ca miejscowosé: Liszna. 
i) Lopienka, obejmujqca miejscowosé: lopie;l' 


ka. 


j) Luh, obejmujqca miejscowosé: luh. 
k) Przyslup, obejmujqca miejscowosé: Przyslup. 
1) Smerek, obejmujqca miejscowosé: Smerek. 
1) Wetlina, obejmujqca miejscowosé: Wetlina. 
m) Zawój, obejmujqca miejscowosé: Zawój. 
n) 2ubracze, obejmujqca miejscowosé: ZubIa.' 


cze. 


,j,) Gmina Hoczew dzieli si
 na 11 gromad a miano' 
wicie: 
a) Bachlowa, obejmujqca' miejscowosê: Jh" 
chlowa. 
b) Bereska, ooejmujé}ca miejscowosé: Bereska. 
c) DziurdziÓw, ooejmujé}ca miejscowosé: Dziur- 
dziów. 
d) Hoczew, obejmujqca miejscowosé: Hoczew. 
e) Nowosiólki, obejmllj,}ca mieiscowosé: Nu' 
wosiólki. 
f) Sredni:\ \X'id, ubejmujqca miejscowosé: Sre, 
dnia Wies. 
g) \1V eremi",Ú, obejmujé}ca miejscowosci: Were- 
milÚ, lqczki. 
I,.) Zahoczewie, obejmujqca miejscowosé: Zaho. 
czeWle. 
i) Zerdenka, obejmujqca miejscowosé: Zerden, 
ka. 
j) Zernica Nizna, obejmuj<}G1 mleJscowos,:: 
? ernica Nizna. 
k) 2ernica \Vyzna, obejmlljqca lJ11eJscowosé: 
Zernica Wyzna. 
5) Gmina Lutowiska dzieli si
 na 5 gromad a mianu
 
wicie: 
a) Krywka, obejmujqca miejscowosé: Krywka.. 
b) Lutowiska, obejmujqca miejscowosé: Luhw 
wiska. 
<.:) Skorodne, obejmujqca mleJscowosé: Shl
 
rodne. 
d) Smolnik ad Lutowiska, obejmujqca miejsco
 
wosê: Smolnik ad Lutowiska. 
e) 2urawin, obejmujqca miejscowosé: Zurawin. 
6) Gmina Lobozcw dzieli si
 na 8 gromad a miano
 
wide: 
a) Bóbrka, obejmujé}ca miejscowosé: Bóbrka. 
b) Daszówka, obejmujqca micjscowosé: DaJ 
szÓwka. 
c) Lobozcw, obejmujqca miejscowosê: Lobozew. 
d) Sokole, obejmuj'lca miejscowosé: Sokol.:. 
e) Telesnica Oszwarowa, obejmujqca miejsco. 
wosé: T eleSnica Oszwarowa. . 
f) T elesnica Sanna, obejmujé}ca miejscowoSL: 
Ic1dnica Sanna. 
g) Ustjanowa, obejmujqca miejscowosé: Ustj.:t- 
nowa. 
h) Zabrodzie, obejmujca miejscowosé: Zabro- 
chie. 
7) Gmilla Lukowe dzieli si
 na 11 gromad a miano, 
wide: 
a) Chocen, obejmujqca miejscowosé: ChoceÚ: 
b) Czaszyn, obejmujqca miejscowosci: Czaszyn, 
Bl'zozowiec. 
c) Kalnicaad Lesko, obejmlljqca micjscowosé: 
Kalnica ad Lesko. 
d) Kamionki, obejmujqca micjscowosé: Ka' 
mionki. 
c) lukowe, obejmujqca miejscowosé: lukowe. 
f) Olchowa, obejmujqca miejscowosé: Olchowa. 
g) Poraz, obejmujqca miejscowosé: Porai.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0017.djvu

			Nr. 19 


Lwowski Dziennik Wojewódzki poz. 1M. 


2Ö9 


h) Serednie \Vielkie, obejmllj,}ca miejscowo;é: 
Serednie \'V' ielkic. 
.i) SlIkowate, obejmujqca miejscowosé: SlIko; 
wate. 
j) T arnawa Dolna, obejmllj'lca mlcJscowosé: 
T arnawa Dolna. 
k) T arnawa Górna, obejmlljqca miejscowosé: 
Tama\va Górna. 
8) Gmina Lesko dzieli si
 na 10 gromad a nÌianowi. 
cie: 
a) Bezmichowa Dolna, obejmujqca mleJsco, 
wosé: Bezmichowa Dolna. 
b) Bezmichowa Górna, obejmujélca mleJSCO: 
wosé: Bezmichowa Górna. 
c) Glinnc, obejmujqca miejscowosé: Glinne. 
d) Huzele, obejmujqca miejscowosé: Huzele. 
e) Jankowce, obejmujqca miejscowosé: Jan:- 
kowce. 
. f) iukawica, obejmujqca miejscowosé: iub. 
\Vlca. 
g) Manasterzec, obejmllj<}ca miejscowosé: IV!a. 
nasterzec. 
h) Posada Leska, obejmujélca miejscowosé: Po,' 
sada Leska. 
. i) Postolów, obejmujqca miejscowosé: Posto:- 
low. 
j) W ola Postolowa, obejmuj'lca miejscowosé: 
W ola Postolowa. 
9) Gmina Olszanica dzieli si
 na 8 gromad a miano. 
wicie: 
a) Bereznica Niina, obejmujqca miejscowosé: 
Dcránica Nizna. 
b) Myczkowce, obejmujqca miejscowosé: Mycz: 
kowce. 
. c) Olszanica, obejmujqca miejscowosé: Olsz;"l< 
nlca. 
d) Orelec, obejmujqca micjscowosé: Orelec. 
e) Rudenka, obejmujqca miejscmvosé: Rudenk;1. 
f) Stefkowa, obejmujqca miejscowosé: Stcfl((
i 
'va. 
g) Uherce Mincralne, obeimllj<}ca miejscowos\
: 
Uherce Mineralne. 
h) Zwicrzyn, obejmujqca miejscowosé: Zwie. 
rZyn. 
10) Gmina Polana dzieli si
 na 6 gromad a mianowi. 
cie: 
a) Chrewt, obejmujqca miejscowosci: Chrewt, 
Olchowiec. 
b) Polana, obejmujqca miejscowosé: Polana. 
c) Rosochate, obejmujqca miejscowosé: Roso.' 
chate. 
d) Rosolin, obejmujqca miejscowosé: Rosolin. 
e) Serednie Male, obejmujqca miejscowosé: Sc< 
rednie Male. 
f) Wydrne, obejmujqca miejscowosé: Wydrne. 
11) Gmina Ropienka dzieli si
 na 9 gromad a miano-- 
wide: 
k . a) Brelików, obejmujqca miejscowosé: Breli. 
ow. 
b) Leszczowate, obejmujqca miejscowosé: Le,' 
szczowate. 
c) Paszowa, obejmujél ca miejscowosé: Paszowa. 
d) Romanowa Wola, obejmujqca miciscowosé' 
Romanowa W ola. 
e) Ropienka, obejmlljqca miejscowosé: Ropien. 
ka. 


f) Sercdnica, obejmujqca miejscowosé: Sered. 
mca. 
g) StaÚkowa, obejmujqca miejscowosé: Stanko. 


wa. 


h) \VaÚkowa. obejmujqca miejscowosé: WaÚ., 
kowa. 
i) Za\vadka, obejmujqca miejscowosé: Za< 
wadka. 


12) Gmina Stuposiany dzieli si
 na 8 gromad a mia. 
nowicie: / 
a) Berchy Górne, obejmujqce miejsco
osé: Be< 
tehy Górne. 
b) Carynskic, obejmujqca miejscowosé: CaryÚ; 
skie. 
e) Dwernik, obejmujqca miejscowosé: Dwernik. 
d) Nasiczne, obejmujqca miejscowosé: Nasiczne. 
. c) Procisne, obcjmujqca miejscQwosé: Procisnc. 
f) Stuposiany, obejmujqca miejscowosci: Stupo: 
siany, Bere:iki. 
g) Ustrzyki Górne, obejmujqca miejscowosé: 
lJstrzyki Górne. 
h) Wolosate, obejmujqca miejscowosé: Wolo: 
sate. 


JL3) Gmina U strzyki Dolne dzieli si
 na 12 gromad 
a mianowicie: . 
a) Bandrów Kolonja, obejmujqca miejscowosé: 
BandrÓw Kolonja. 
b) Bandrów Narodowy, obejmujqca miejsco. 
W"osé: Bandrów Narodowy. 
c) Berchy Dolne, obcjmujqca miejscowosé: Be: 
relly Dolnc. 
d) Dzwiniacz Dolny, obejmujqca miejscowosé: 
Diwiniacz Dolny. 
c) Hoszowczyk, obcjmujqca miejscowosé: Ho- 
szowczyk. 
f) Hoszów, obejmllj,!ca miejscowosé: Hoszów. 
g) Jalowe, obejmujélca miejscowosci: Jalowl:, 
Zamlynie. 
· h) JasieÚ, obejmuj
ca miejscowosé: JasieÚ. 
i) iodyna, obejmujqca miejscowosé: iodyna. 
j) Moczary, obejmujqca miejscowosé: Moczary. 
k) Równia, obejmujqca miejscowosé: Równia. 
1) Strwiqzyk, obejmujqca miejscowosé: Strwi<}" 
:iyk. 
14) Gmina Wolkowyja dzieli si
 na 17 gromad 
a mianowicie: 
a) Bel'eZnica Wyzna, obejmujqca mleJscowosé: 
Bereznica Wyzna. 
b) Bukowiec, obejmujqca miejscowosé: Buko-. 
W1rc. 
c) Górzanka, obejmujqca miejscowosé: Gó,. 
rZ<1nka. 
d) Horodek, obejmujqca mleJscowosé: Horo
 
dele 
e) Myczków, obejmujqca mlelscowosé: Myc7.
 
ków. 
f) Polanki, obejmujqca miejscowosé: Polanki. 
g) Polanczyk, obejmujqca miejscowosé: Polat'1< 
czyk. 
h) Radziejowa, obejmujqca miejscowosé: Ra,' 
dziejowa. 
i) Rajskie, obejmujqca miejscowosci: Raiskie, 
Savrkowczyk. 
j) Rybne, obcjmujé}ca miejscowosé: Rybne. 
k) Solina, obejmujqca miejscowosé: Solina. 
I) Terka, obejmujqca miejscowosé: Terka.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0018.djvu

			210 
-
------------ ..----- -
._----
- 
- .. . .0- __ 


Lwowski Dziennik \'Vojew6d::ki paz. 102. 


Nr. 19 


1) Tyskowa, obejmujqca mlejscO\vosé: Ty" 
skolW" a. 
m)W' ola Górzansl,a, obejmuj'lca nllejscowosé: 
W ola Górzanska. 
n) Wola Matjaszowa, obejmujqca m1ejscowosé: 
W ola Matjaszowa. 
0) 
v olkowyja, obejmujqca miejscowosé: W 01. 
kowyja. 
p) Zawóz, obejmujqca miejscowosé: Zawóz. 
15) Gmina W ola Michowa dzieli si
 na 8 gromad 
. a mianowicie: 
a) Balnica, obejmujqca miejscowosé: Balnica. 
b) Lupków, obejmujqca miejscowosé: Lupków. 
c) Maniów, obejmujqca miejscowosé: Maniów. 
d) Smolnik ad Baligród, obejmujqca miejsw; 
wosé: Smolnik ad Baligród. 
e) Solinka, obejmujqca miejscowosci: Solink.1, 
Roztoki Górne. 
f) Szczerbanówka, obejmujqca mieiscowosé: 
Szczerbanówka. 
g) W ola Michowa, obejmujqca miejscowosê: 
\Yv' ola Michowa. 
h) Zubensko, obejmujqca miejscowosé: ZllbeÍ1:. 
sko. 


16) Gmin 
stów, Mielniki, Niwa, Wilczejamy. 
. f) Nowe Siolo, obejmujqca micjscowosci: NlJ': 
we Siolo, Folwarki Nowosielskie, W ola Nowosiel< 
ska, Zakqcina. 
2) Gmina Dzików Stary dzieli si
 na 9 gromad a mia. 
nowide: 
a) Cewków, obejmujqca miejscowosci: Cew. 
ków, Kolonja Buda Czerniakowska, Grzqdka. 
b) Dzików Nowy, obejmujqca miejscowosé: 
Dzików Nowy. 
c) Dzików Stary, obejml1jqca mlejscowosci: 
Dzików Stary, Lebiedzie. 
d) Futory, obejmujqca miejscowosé: Futory. 
e) Milków, obejmujqca miejscowosci: Milków, 
W ólka Milkowska. 
f) Moszczanica, obejmujqca miejscowosci: Mo< 
szczanica, Dziadyki, Folwark Kolonja, Maziarn1 
ka. 
4) Gmina Lipsko dzieli si
 na 9 gromad a mianol 
wide: 
a) Brusno Stare, obejmujqca miejscowosci: Bru
 
sno StaTe, Chmiele, Lasowa, Salasze, Sochanie. 
b) Chlewiska, obejmujqca' miejscowosci: Chlel 
wiska, Lipie. 
c) Huta Stara, obejmujqca miejscowosci: Huta 
Stara, Goraje, Mamczury, Salasze, Zlomy. 
d) Kadlubiska, obejmujqca miejscowosci: Ka
 
dlubiska, Chyi
, Podlesina. 
e) Lipsko, obejmujqca miejscowosci: Lipsko, J

 
drzejówka. 
f) Lówcza, obejmujqca lniejscowosci: Lówcza, 
Dolinki, Zlomy. 
g) Lukawica, obejmujqca miejscowosci: Luka. 
wica, Bieniaszówka.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0019.djvu

			Nr. 1 9  ---- 


Lwowski Dziennik W ojewódzki poz. 103. 


i -- 


w. ?) N aIol \'V'ieS, obejmujétca miejscowosé: N ami 
les. 
W i) 
 ola Wiel
a,. obejmujqca miejscowosci: 
ola Wlelka, Brzezmkl, Dçbiny, Iczków Ogród. 
5) Gmina Lisie Jamy dzieli si
 na 14 gl'Omad a miae 
nowicie: 
a
 Basznia Dolna, obejmujqca miejscowosci: 
Ba 1 s.zma Dolna, Baszudy, Bidaczów, Lubasy, Szyml;'
 
cz 
l, Ruda, T ymce. 
b! Basznia Górna, obejmujqca mieiscowosci: 
Baszma Górna, Czerwinki, Détbrowa, Jusyki, Kaply
 
sze, Malee, Solotwina. 
c) 
orowa Góra, obejmujqca miejscowosci: Bo' 
rowa Gora, Komanów. 
d ) Bud' b " . . 
. . omlerz, 0 eJmuHca mlelscowosci: Buda. 

l,erz, Bllusze.. Maly Budumierz, Mielniki, Koma, 
10 .vCzyzna, NIWY, Zalçg. 
e) Burgau, obejmujqca miejscowosé: Burgau. 
. f) Hruszów, obejmujqca miejscowosci: HIW 

:zow, Czerniawka, l.uszki, Piaski. 
.
) Kro,,:ica Holodowska, obejmuiqca mieisco: 
WüSCI: Krowlca Holodowska, Brozie, Cetynia Hob. 
dow
ka, Holodówka, Milniki, Niwy, Okopy, Podol. 
c7.éllo \Valki, W ólka Krowicka, Zeliski. 
I . h) Krowica Lasowa, obejmujqca miejscowosci: 
(1O'Y 1ca Las
wa, Boble, Krause, Majdan, Maziar
'. 
1). Krowlca Sarna, obejmujqca miejscowoSci: 
Krowlca Sarna, Blusy, Cetynja, Obrawszczyzna, Wy' 
chylówka. 
j) I:isie Jamy, obejmujij,ca mieiscowosci: Lisle 
J;1 n w, FItsy, Mazury, Misztale, Smoliñce, WygnaÍlcc. 
k) Mlodów, obejmuiqca miejscowosci: MIn' 
dÓw. Antoniki, Ohirki, Pilipy, Zak'lcie. 
I) Reichau, obe.imujqca ,miejscowosé: Reichal1. 
. 1) Sieniawka, obejmujij,ca miejscowosci: Sil" 
nt wka , Capy, Huta Krysztalowa, Hryniawskie, K;1' 
!
 ysze, Masiuki, Onyszczaki, Sucholas, Stelmachy, 
. ymosze, Zdany, Zdyrki. 
(' m) Zaluie, obejmujqca miejscowosci: Zaluie, 
.::arne. 


6) Gmina Lubaczów dzieli si
 na 9 gromad a miano' 
wicie: 
a) Bihale, obejmujqca miejscowosci: Bihale, 
Glinki, Niwa, Sople. 
b) Borchów, obejmujqca miejscowosé:" Bur' 
chÔw. 
c) Dqbrowa. obeimuiétca mieiscowosci: D'lhro 
J WéI , Kornagi, Krausy, Madze, Michalce, Ruda SZCZllt, 
;owska, Szutki. 
d) Felsendorf, obejmujqca miejscowosé: Felsen' 
dorf. 
. e) l.ukawiec, obejmujqca miejscowosci: l.ub. 
Wlec, T arnawskie, Zabuczyna, Zagrobla. 
I 
T f) Nowa Grobla, obejmujétca miejscowoSci' 
....owa Grobla, Goniaki, Ruda. 
g) Opaka, obejmujqca miejscowosé: Opaka. 
. J 

T Sucha W ola, obejmujqca mieiscowosci: Su< 
C]a W ola, Hamarnia, Ihnaty, Kozaki, Solily, Za. 
kopce. 
. i) Sz.czu.tków, obeimujqce miejscowosci: Szczut. 
kow. Dol
nkl. Mielniki, Onyszczaki, Pasieka, Prewt' , 
dy, Sysakl, Zadçbnik. 
7) Gmina Plazów dzieli si
 na 6 gromad a miano' 
wide: 
a) Freifeld. ohejnmjqca miejscowosci: Freifeld, 
Kraków. . 


211 


b) Gorajec, obejmujqca mlcJscowosci: Gorajec, 
Buszcza, Kaczory, Sigla. 
c) H uta Róianiccka, obcjmujqca miejscowosÓ: 
Huta Róianiecka, Bachory, Grochy, Huta Stara, 
KOl'kosze, Maziarnia, Podsigla, Rebizanty, Kuryje, 
Zuki. 
d) Plazów, obejmujqca miejscowosé: Plazów. 
e) Ruda Róianiecka, obejmujqca miejscowosci: 
Ruda Róianiecka, Jezioro, Pila. 
f) Zuków, obejmujqca miejscowosci: Zuków, 
Doliny, Dubiny, File, Kosobudy, Mielniki. 
g.2. 
Rozporzqdzcnie 11llllejsze wchodzi w ZYCIC 
;: dniem ogloszenia. 
Wojewoda: 
WI. Belina.Prazmowsld. 


103. 
ROZJ!ORZ1\DZENIE 
Wojewody lwowskiego z dnia 10. wrzesnia 1934 r. 
o podziale obszaru gmin wie.iskich w powiecie lwow. 
skim na gromady. 
Na podstawic art. 107 ust. (1) ustawy z dnia n. 
marca 1933 1'. 0 czçsciowej zmianie samorzqdu tery
 
torialnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 294) i za zgoÙi! 
\X1ydzialu Wojewódzkiego zarzqdzam co nastçpu]c: 
g. 1. 
Ustala siç nastçpujqcy podzial obszaru grmn 
wiejskich w powiecie lwowskim na gromady. 
1) Gmina Bilka Szlachecka dzieli si
 na 7 gromad 
a mianowide: 
a) Bilka Królewska, obejmujqca miejscowosC:; 
Bilka Królewska. 
b) Bilka Szjachecka, obejmu jqca mieiscowosci: 
Bilka Szlachecka, Korczunek, Lysa Góra, Pogranicze, 
Za Rzcka, Za Stawem. 
C) C:arnmzowice, obejmujqca miejscowosci: 
Czarnl1szowice, Lesniczówka, Mlynki. 
d) Hermanów, obejmujqca miejscowosci: Hel
 
manów, Hermanówka. 
e) Miklas::ów, obejmujqca miejscowosé: Mikla, 
szÓw. 
f) Znchor::yce, obejmujqca miejscowosci: Zu
 
chnrz.yce, Buely, Podwygon. 
g) Zmawniki, obejmuí,!ca miejscowosé: Zuraw,' 
niki. 
2) Gmina Brzu(;howice dzieli si
 na 13 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Borki DominikaÚskie. obejmuiqca miejsco
 
wosci BorLi DominikaÚsklc, Niiszy Bok. 
b) Borki Janowskie, obeimuié!ca miejscowosé: 
Borki Janowskie. 
c) Brzuchowice, obejmujqca miejscowosé: Brzu.' 
chowice. 
d) Holosko \X'ielkie, obcjmujqCc1 miejscowosé: 
Holosko Wielkie. 
e) Kosciejó
. obejmujqca 1l11ejscowosci: Ko' 
{;ciejÓw, Cwierci, Grobla. 


, 
'. ' ^ - 
(Uwaga Redakcji: Gmina jednostkowa Oleszv
 
ce i gmina jednostkowa Narol Miasto mc ulegaJ.} 
podzialowi na gromady.).
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0020.djvu

			Lwowski Dziennik \\7 ojewódzki paz. 103. 


.------------.-----..--- _._
_._----- 
...__._-

-_. - .-- "- 

-----.- - --- 


212 


J) Kozicl:', obcjmujqca micjscowosci: Kozicc, 
Skitnik. 
g) Rokitno, obejmuj'lca miejscowosci: RokitnD. 
Brodck, Rokitno Male ad Zarudcc, Suchowierszanka. 
h) Rzçsna Polska, obejmllj,!ca miejscowosci; 
Rzç
ma Polska, Batorówka, Lqczki. 
i) Rzçsna Ruska, obejmllj,!ca miejscowosri: 
lÜçsna Ruska, Na WiJsznikach, Za Stawern, Na Tu,' 

:iakach. . 
j) \Xl ólka Hamulecka, obl:'jmuj<}ca rniejscowo.. 
sci: \Xl ólka } Llll1Ulecka, Ham ulec. 
k) Zarudlc, obejmuj'1ca micjscowosé: ZarudcL 
I) Zaszków, obejrnuj,!ca miejscowosci: Zasz, 
kÓw, Cz.arny Lçg, Kalinówka, Zborów. 
1) Zawadów,obejmuj'1ca miejscowosé: Zawa: 
dÓw. 
:5) Gmina CzeIkasy dzieli siç na í gromad a miauo. 
wide: 
a) Czerkasy, obejmuj,!cil mil'hcowosé: CZ.'
I" 
Ln'. 
h) Dmytrze, obejmujqca miejscowosé: Drnytl';.:e. 
c) Honiatyczc, obejmuj
c.l micjscowosé: Boni.... 
tycze. 
d) Horbacz\', obejmuj'lca rniejscow05ci: Hark, 
c:.e, Gaje. 
c) Kahujów, obejmuj
c.a rnlejscowosé: Kahu, 
jÓw. 
f) Popielany, obcjmujqca mlejscowosé: Popie' 
hllY. 
.:Ü Werbii, obcjmujqca miejscowosci: Werbii, 
SajkÓw. 
,
) Gmina Czyszki dzieli si
 na 8 gromad a miano- 
wide: 
a) Czyszki, obejmujelc.a miejscowosci: Czyszki 
\V 01 
 a Pierwsza, 'W Ólka Druga, W ólka T rzecia. 
b) Czyiyków, obcjmllHca midscowosci: Czyzy.; 
!:Úw,Ostrów. 
c) Dmytrowice, obcjmuj,!ca miejscowosci: Dmy' 
f rowicc, Szyniów za l\'lostem. 
d) Gaje, ûbejmujqca micjscowosci: Gaje, Opa- 
J(\W, Lisze, Kolonja pod Dçbowcem. 
c) Gaticzary, obej1l111j<}ca miejscowosé: Gé1l1' 
c:z.ary. 
f) GludlOwice, obejl1lujqca llliejscowosci: Glu. 
d1Owit'e, Kuczany. 

) Podbereice, obejmuj<}ca micjscowosé: Pod. 
Iwrercc. 
h) \X'inniczki, obejmuj<}ca miejscowoSci: Winn;., 
eLi, Ludwin, Mlynki. 
5) Gmina Dawidów dzieli si
 na 9 gromad a miano- 
wide: 
a) Czerepin, obejl1luj<}ca miciscowosé: Czerepin. 
b) Dawidów, obejl1luj<}ca miejscowosci: Dawi. 
dÔw, Grabowiec, Kopiatyn, Za Poczt,!. 
l") Kozielniki, obejmuj<}ca miejscowosé: Koziel. 
nik i. 
d) Krotoszyn, obejmuj
ca miejscowosé: Krote,' 
S1.YII. 
t) Pasieki Zubrzyckie, obejmuj,!ca rniejscowosé: 
Pasicki Zubrzyckie. 
f) Sichów, obejmuj,!ca llliejscowosci: Sichów, 
PieroRówka, Sichowska \'Ç oda. 
g) Siedliska, obejmuj<}ca tnicjscowosci: Sicdii., 
ska, Sztandaråwka. 
11) T olszczów, obejmuj,!ca miejscowosci: Tn!' 
szczów, Borsuczka, Granica, Ldniczówka. 
i) Zubrza, obejmuj,!ca miejscowosé: Zubrza, 


Nr. 19 


6) Gmina J aryczów Stary dzieli si
 na 8 gromad 
a mianowide: 
a) Ceperöw, obejmuj<}ca micjscowosci: Cepe., 
rów, Kolonja Edwardöwka. 
b) Jaryczów Stary, obcjmuj,!ca llliejscowosci: 
Jaryczów Stary, Folwark Kalinówka, Folwárk 
Ostrow, Gajówka Rornansówka. 
c) Kukizów, obejmuj,!ca miejscowosci: Kuki. 
zów, Parcclacja. 
d) Podliski Wielkie, obcjmllj'1C:l mieisrowos\:i: 
Podliski \X'ielkie, Walerjanówka. 
e) Remenów. obejrnl1jqca miejscowosci: Remc. 
nów, Anielówka, Budowa. 
f) Rudance, obejmuj,!ca miejscowosé: Rudance. 
g) Wisloboki, obejmuj<}ca miejscowosé: Wislo. 
boki. 
h) Zapytów, obejml1j<}ca miejscowosé: Zapytów. 
7) Gmina Krasów dzieli si
 na 10 gromad a miano. 
wicie: 
a) Brodki, obejmuj<}ca rnlejSCOWOSC1: Brodt:. 
Cymbalówka, Hadki, Horby, Moczar, \X'yhoda. 
b) Gluchowiec, obejrnuj,!ca miejscowosci: Glu' 
chowiec, Glinka, Hucisko, Przelamaniec, Sucha Do:. 
lina, Pod W od,!. 
c) Krasów, obejmuj,!ca miejscowosci: Krasów, 
Dworskie Lany, Pod Sosnin<}, Suszczyn, Warszawé\, 
Za h,!. 
d) Lindenfeld, obejmuj,!ca mlejscowosé: Lin. 
denfeld. 
e) Lubiana, obejmuj,!ca miejscowosci: Lubiana, 
Za Góq. 
f) Nowosiólki, obejmujqca micj"cowosé: Nc.. 
wosiólki. 
g) Podciemne, obejmui<}ca miejscowosci: Pod
 
ciemne, Chaszcze, Pod Pr..glq, T arasów. 
h) Polana, obeimuj,!ca miejscovwsci: Polan;1, 
Huta Szczerzecka, Miedziaki. 
. i) Rakowiec, obejmuj,!ca miejscowosé: Rako. 
Wlec. 
j) Reichenbach, obejmuj<}ca miejscowosci: Rei; 
chenbach, Warszawa. 
8) Gmina Krzywczyce dzieli si
 na 3 gromady a mia- 
nowide: 
a). Krzywczyce, obejmuj<}ca mlejSCOwos(: 
Krzywczyce. 
b) Lesienice, obejrnuj<}ca miejscowosci: Lesiem. 
ce, Bodaki, Pasieki Lesienickie, Za GÓrami, Laski. 
c) Podborce, obejrnuj,!ca miejscowosé: Pod. 
borce. 


9) Gmina Malechów dzieli si
 na 11 gromad a mia:: 
nowide: 
a) Dublany, obejmuj,!ca miejscow05Ci: Dub1". 
ny, Na Mlynisku. 
b) Grzçda, obejmuj,!ca miejscowosci: Grz..da, 
Podzborów. 
c) Grzybowice, obejmuj<}ca miejscowosci: Grzy' 
bowice, Folwark Czyiówka, Grzybowice Male, Ko- 
Jonja, Obaczówka, Zbieranka. 
d) Laszki Murowane, obejmui,!ca miejscowoSci: 
Laszki Murowane, Brzezina, Frenelöwka. 
e) Ma1echów, obejmuj,!ca rniejscowosé: Male: 
chów. 
f) Podliski Male, obejmui<}ca rnlejSCOWOSC1: 
Podliski Male, Bobówka, Larniglówka, Obydwa. 
g) Sieciechów, obejmujqca miejscowosci: Siecie: 
dlÓW, Dçbina.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0021.djvu

			Nr. 19 


Lwowski Dziennik \Vojewúdzki poz. 104. 


, 1.') Sroki Lwowskie, obejmujqca miejscowosci: 
Srok., Lwowskie, Granica, Kroków, Mlynówka. 
. 1) Stroniatyn, obejmuj,!ca micjscowosci: Stro. 
1l1atyn, Danilówka, Pidlankiwka, 2urawenka. 
j) Zboiska, obejmuj,!ca miejscowosé: Zboiska. 
k) Zydatycze, obejmujqca miejscowosé: Zyda
 
tycze. 


10) Gmina Nawarja dzieli si'r na 14 gromad a miano. 
wicie: 
. a) Basiówka, obejmuj,!ca micjsco\vosci: Basiów
 
ka, Granica. 
b) G1inna, obejmuj,!ca miejscowosci; Glinna, 
Parcelacja Marsówka. 
. c) Hodowice, obejmlljqca micjscowosé: Hodc> 
W1ce. 
o . d? Lesniowice, obejmujé).ca miejscowosci: Le. 
SI1IOWlce, \X:' ederki.. Folwark Wygodówka. 
. e) 
ahczkowlce, obejmujqca miejscowosé: Ma.. 
hc:ko wlce . 
f) . Miloszewice, obejmlljaca miejscowosci: M.i. 
loszew1ce. Brzegi, Parcelacia, Winiawa. 
g) Mostki, obejmuj
ca miejscowosci: Mostki: 
D
bianka, Malinówka. 
h) Nagórzany, obejmuj,!ca mieiscowosci: Nagó. 
rzany, Kowerek. 
. i) Nawaria, obejmuié).ca mieiscowosci: Nawari.1, 
Folwark Haraiec, Kower, Folwark KlIsztka. 
i) Podsadki, obejmuj,!ca miejscowosci: Poc1
 
sadki. Kierniczki. 
k) Polanka, obeimuié}ca mieisco'wosé: Polan1,;!. 
. 1). Porszna, obeimuié).ca miejscowosci: Pors::!) ,'1 , 
K1ermczki, Kowyr, Lipniki. 
I) Pustomytv. obejmujqca miejscowosci: Pus tOe 
myty, Parcelacja, Wolica. 
m) Siemianówka, obejmui<}ca mieiscowosci: Sit" 
mianówka, Koscielna, Parcelacja, Plac Floriana, Z;1.
 
gl'obela DlIza, Zagrobela Mala. 
11) Gmina Ostrów dzieli si
 na 16 gromad a miano. 
wide: 
a) Chrusno Nowe, obejmujqca mleJscowosci: 
Chrusno N owe, Sandgóra. 
b) Chrusno Stare, obejmuj,!ca miejscowosci: 
Chrllsno Stare, Derewacz. 
c) Dobrzany, obejmujqca miejscowosé: Do, 
brzanv. 
d) Dornfeld, obejmujqca miejscowosé; Dorn. 
feld. 
e) Einsiedel, obejml1jqca miejscowosci: Eimic,. 
del. f:hantarówka. 
f) Falkenstein. obejmujqca mieiscowosci: Fê\l. 
kenstein. Chaptarówka. 
. g) Humiêniec, obejmujé,!ca miejscowosé: Humic; 
mec. 
h) Jastrzqbków, obejmujqca miejscowosé: Ta. 
strzéj.bków. . 
. k ' i) Lany, obejmujqca miejscowosci: Lany, Mid. 
nl 1. 
k k i) 
ikonkowice. obejmujqca miejscowosci: Ni. 
on OWlce, T oloka, Zabawa. 
k) Ostrów, obeimujqca miejscowosé: Ostrów. 
1). Piaski. obeimujaca miciscowosci: Piaski, 
Chatkl pod Zbudo wem , Folwark Zbudów. 
I) Rosenberg, obejmuj,!ca miejscowosé: Rosen- 
berg. 
m) Serdyca, obejmujqca miejscowosci: Serdyca. 
D
bianka, Sufraganka. 


213 


n) Sroki ad Szczerzec, obejmuj,!ca miejscowosé; 
Sroki ad Szczerzec. 
0) Zagródki, obejmuj,!ca miejscowosé: Zagród
 


ki. 
12) Gmina Prusy dzieli si'r na 4 gromady a miano
 
wicie: 
a) Barszczowice, obejmuj'lca miejscowosci: Bar
 
szczowicc, Challlpki. 
b) Kamienopol, obejmuj,!ca miejscowosé: Ka. 
micl1opol. .., . 00' 
. c) Pikl1lowice, obeJmuHca mleJscowosc: Plkulo. 
wlce. 
d) Prusy, obejml1jqca miejscowosé: Prusy. 
13) Gmina Sokolniki dzieH'si'r na 7 gromad a miano. 
wide: 
;1) Kuhajów, obejml1jqca miejscowosci: Kuha. 
jów, Dcrewach, Garbn!k. . . . 0 . 
b) Milatycze, obeJmuHca Ime]SCOWOSCI: Milaty
 
czc, Sztandarówka. I 
. c) Sokolniki, obeimllj'lca miejscowoiöci: Soko. 
niki Bodnarówka, Wisniowiec. 
'd) Solonka, obejmujqca miejscowosci: Solonb, 
Kowyry. .., . 0 . . 
_ 
e) Wolków, obeJmuHC.	
			

/NDIGCZAS002362_1934_019_0022.djvu

			Lwowski Dziennik Wojewódzki poz. 104. 


214 


1) Gmina Czarna dzieH siç na 9 gromad a mianowi, 
cie: 
a) Czarna, obejmuj'lca miejscowosci: Czarna, 
Kmiecie, Kolki, Podbórz, Zawodzie. 
b) D'lbrówki, obejmuj,!ca miejscowosé: D'1' 
bJ'ówki. 
c) Medynia Glogowska, obejmuj,!ca miejscowosé: 
Mcdynia Glogowska. 
d) Medynia Lancucka, obejmuj,!ca mlC]Su)' 
Vvosé: Medynia Lancucka. 
e) Pogwizdów, obeimui,!ca miejscowosci: Po" 
gwizdów, Cisowiec, Drogi, Zafijowce, Zalas. 
f) W 
gliska, obejmuj,!:ca mieiscowosci: W çgb 
ska, K'lty Nowe Pole, K'lty Pod Lasem. 
g) W ola Mala, obejml1j'lca miejscowosci: \X" o\;, 
M.ala, Pod \'V ol,! Dalsz'l' 
h) Wola Wie1ka, obcjmuj,!ca miejscowoscj; 
\'Vola \'Vielka, Por
by. 
i) Zalesie, obejmuj,!ca miejscowosé: Zalesie. 
2) Gmina Giedlarowa dzieli siç na 6 gromad a mia' 
nowide: 
a) Biedaczów, obejmuj<}ca micjscowosci: Bicct" 
czów, Zagraniczne. 
b) Bl'zóza Królewska, obcimuj'lca mieiscowosci: 
Brzóza Królewska, Julin, Opalenice, Tubiaki. 
c) Giedlarowa, obejmujqca miejscowosé: Gi
, 
dlarowa. 
d) Gillershof, obejmuj,!c;\ miejscowosé: Giller;;, 
hot 
c) Gwizdów. obejmujqca micjscowosci: G\',;;:
,. 
dÓw. Laszczyna, Podlas. 
f) Wierzawice, 0 bejmuj,!ca miejscowosci: \X'i (
. 
rzawice, Zmuliska. 
3) Gmin? Grodzisko Dolne dzieli siç na 7 gromad 
a mianowide: 
a) Chodaczów, obejmuj'lca miejscowosé: Cho, 
daczów. . 
b) Dembno, obejmui'lca miejcowosci: Dembn(i, 
Chalupki, Niwa, Stróza, Zadembno. 
c) Grodzisko Dolne, obejmuiê),ca mle]SCOwosÓ: 
Grodzisko Dolne, Podlesie, Zarowie. 
d) Grodzisko Górne. obeimui,!ca mlelscowOS
I: 
Grodzisko Górne, Rybak!, \'Vólka Gl'odziska, Za, 
grody. 
e) Laszczyny, obejmuj'lca mieiscowosé: La, 
szczyny. 
f) Opaleniska, obejmu j'lca miejscowosé: Op"b 
niska. 
g-) Zmyslówka, 01"'imuiaca miejscowosci 2my.. 
sló",;ka. Moczary. Poc1budy,'Wesola, Zagórze. 
4) Gmin? Jelna. dzieli siç na 7 gromad a mianowide: 
a) Hucisko, obejmujê),ca miejscowosci: Hucisko, 
Rusiny. Siuzdaki. 
b) Jelna, obeimuié}ca miejscowosci: Jelna, Juda, 
szówka, Baranówka. 
c) Lukowa, obejmuj,!ca miejscowosé: Lukowa. 
d) Ruda, obeimuj'lca miejscowosé: Ruda. 
e) Sarzyna, obejmuj,!ca miejscowosci: Sarzyn.l. 
Por
ba, Zawodzie. 
f) W ola Zarczycka, obeimuiaca mieicowosci: 
Wola Zarczvcka, Buczkowskie, Flisy, Kolaczni.l. 
König-sberg, Loiny, Marynin, Olechowskie, Parszywc. 
ka, PerJaki, Smycze, Zag-aje. 
g) W ólka Niediwiecka, obejmujé}ca l1l1e]SCO; 
wosé: Wólka Niediwiecka. 


Nr. 19 


5) Gmina Kosina dzieli siç na 7 gromad a mia- 
nowicie: 
a) Bialobrzegi, obejmuj'lca miejscowosci: Bialo. 
brzegi po lewej stronic \Visloka, Bialobrzegi po pra. 
wej stronie Wisloka. 
b) Budy Laócuckie, obejmuj'lca mieiscowosci: 
Budy Laócuckie po lewej stronie Wisloka, Budy 
Lancuckie po prawej stronie \'Visloka. 
c) D
bina, obejmuj'lca miejscowosci: Dçbilla, 
Ksi
Ze Budy, Pod D
bami, Skotnik. 
d) Gluchów, obejmuj,!ca miejscowosci: GIll; 
chów, Granice. 
e) Korniaktów, obejmujê),ca miejscowosci: Kor. 
niaktów po lewej stronie Wisloka, Korniaktów po 
prawej stronie Wisloka. 
f) Kosina, obejmuj,!ca miejscowosci: Kosina. 
Klin, Malodobra. 
g) Rogózno, obejmuj'lca mieiscowosé: Rogózno. 
6) Gmina Kurylówka dzieli siç na 10 gromad a mia= 
nowide: 
a) Brzyska Wola, obejml1jqca m1clscowosé: 
Brzyska W ola. 
b) Dornbach, obejmuj'lca miejscowosci: Dom. 
bach, Nowy Dornbach. 
c) Jastrz
biec, obejmuj,!ca miejscowosé: JastfZl
'J 
biec. 
d) Kurylówka, obejmuj'lca micjscowosci: Kury
 
lówka, Grondek, T arnawiec. 
e) Ozanna, obejmuj'lca miejscowosci: Ozanna, 
Ozanné'. Mala. 
f) Przychojec, obejmujqca mie.iscowosci: Przy. 
choiec, Podbaranówka. 
g) Rzuchów, obeimujqca lluelscO\ovosé: Rzu; 
chÓw. 
h) Siedlanka, obejmujqca miejscowosé: Siedlan; 


ka. 


i) Stare Miasto, obejmujqca miejscowosé: Sta. 
re Miasto. 
j) Wulka Lamana, obejmujqca mieiscowosé: 
"W ' ulka Lamana. 


7) Gmina Lancut dzieli siç na 9 gromad a mianowí. 
de: 
a) Albigowa, obejmujqca micjscowosé: Albigo> 


wa. 


b) Cierpisz, obejmujqca micjscowosci: Cierpisz 
(Dolny), Cierpisz Górny. 
c) Handzlówka, obejmu.i,!ca miejscowosé: Han,' 
dzlówka. 
d) Husów, obejrnuj'lca mie;scowosci: Husów, 
Folwark, Niniza, Podlesie, Zalasem. 
e) Kraczkowa, obejmuiqca miej
;cowosci: Kra. 
czkowa, Budy, Dzialy, Dzialy Glinki, Tloki, Tloki 

lomianka. 
f) Krzemienica, obeimuié}ca miei:;cowosci: Krze' 
mienica, Grafskie (W ola Krzemienicka), Choda- 
k.ówka. 
g) Sonina, obejmuj'lca miejscowosé: Sonina. 
h) StraZów, obejmuj'lca miejscowosci: Strazów. 
Folwark, Olszyny. 
i) \Vysoka, obejmuj'lca miejsco",,"osé: \X.rysoka. 
8) Gminé'. Zolynia dzieli siç na 4 gromad a mianQ= 
wide: 
a) Brzóza Stadnicka, obejmllj'lCa mieiscowosci: 
Brzóza Stadnicka, Budy Za Lasem, Wydrze.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0023.djvu

			Nr. 19 


Lwowski Dzienni k W ojewódzki poz. lÒ5. 


215 


___u_____. 
-"__u_ 
_ ___ 


b) Raks:awa, obejmujqca miejscO\..,osci: Ra, 
kszawa, Dymarka, Kqty Rakszawskie, Pod Brzo::<}, 
Pod Grabin,}, Potok. 
c) Smolarzyny, obejmujqca miejscowosé: SOlO" 
larzyny. 
d) Zolynia, obejmujqca miejscowosci: Zolynia, 
Bikówka, Kopanie, Podlesie. 

. 2. 
Rozporzqdzenie mmejSZC wchodzi w Z"(l(
 
z dniem ogloszenia. 
Wojewoda: 
WI. Belina.Prazmowski. 


105. 
ROZPORZ1\DZENIE 
W ojewody lwowskiego z dnia 10. wrzesnia 1934 1'. 
o podziale obszaru gmin wiejskich w powiecie mo- 
scickim na gromady. 
Na podstawie art. 107 ust. (1) ustawy z dnia 23. 
marca 1933 1". 0 cz
sciowej zmianie ustroju samorZq' 
?ll terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 294) 
I za zgod q Wydzialu \"V ojewódzkiego zarzqdzam 
co nast
pu j e : . 1. 
Ustala si
 nastçpujqcy podzial ob
;zal'Ll gmm 
wicjskich w powi
cie moscickim na gromady: 
1) Gmina Dydiatycze dzieli si
 na 10 gromad a mia. 
nowicie: 
. a) Dydiatycze, ohejmujqca miejscowosci: Dy. 
dlatycze, Kqty. 
b) Holodówka, obejmujqca miejscowosci: Holo. 
dówka, Kocierzyn. 
'. c) Makuniów, obejmujqca miejscowosci: Maku. 
Dlów. Berce. 
d) Mistyce, obejmujqca miejscowosé: Mistycc. 
e) Mokrzany Male, ohejmuj<}ca miejscowosé: 
Mokrzany Male. 
f) Mokrzany Wielkie, obejmlljqCa miejsco.. 
wosé: Mokrzany Wielkie. 
g) Orchowice, obejmujqca miejscowosci: Orcho. 
wice, Osada. 
h) Sanniki, obejmujqca miejscowosé: Sanniki. 
i) Szeszerowice, obejrnujqca miejscowosé: Sze. 
szerowice. 
j) Wolczyszczowice, obejmujqca miejscowo. 
sci: W olczyszczowice, Dé}browa Wielka, D<}browa 
Mala, Na Granicy. 
2) Gmina Hussaków dzieli si
 na 12 gromad a mia. 
nowicie: 
I ?) Balice, obejmujqca miejscowosci: Balice, Cha.. 
Upkl Balickie. 
. b) Bojowice, obejmujqca miejscowosé: Bojo. 
Wice. 
.c) Bolanowice, obejmujqca miejscowosci: Bola. 
nowIce, Bolanówka, Kornie. 
I d). Horyslawice, obejmujqca miejscowosci: Bo. 
rys aWIce, lioscislawice. 
k . e) Hussaków, obejmujqca miejscowosé: Buss<:. 
ow. 
,f) Jordanówka, obejmujqca miejscowosé: Jor
 
danowka. 
g) Lutków, obejmujqca miejscowosé: Lutków. 


h) .l\1oczerady, obejmuj<}ca micjscowosé: IV\(j' 
c:erady. .., . . . 
i) .IVlyslatyczc, obcjmuJ'!ca mICjSCOWOSCI: JVly
 
slatycze, Lipki. 
j) RadochoÍlce, obejmujqca micjscowosé: R,I" 
dochonce. 
1"a.' 
k) .T amanowice, obejmujqca m1ejSCOWOsc: 
manOWIce. 
1) Zlotkowice, obejmujqca miejscowosci: Zlot" 
kowice, Rudy, Halawiny. 
3) Gmina Malnów dzieli si
 na 6 gromad a miano wi. 
cie: 
. a) Czerniawa, obejmujqca miejscowosé: Czcr. 
nlawa. . 
b) Kalników, obejmujqca mlejSCOWOsc: Kalm. 
ków. 
c) Malnów, obejmujqca miejscowosci: Malnó'
, 
Dubinka, Fedonosce, Horbki, Kaczmary, Macyk1, 
Mazury, Meleszki, Ostrowce, 
ycz.ka, Za
<,)l'by. .' 
d) Malnowska W ola, obejmuJélca mlejS
owo.S
I: 
Malnowska Wola, Bajdaly, Martyny, Petykl, Roza. 
ki, Wynnykowa Hora. 
e) Sokola, obejmujqca miejscowosci:. Sokola, 
Bqki, Bojki, Czechmany, Czorniuchy, Fal'Jony, l'e.. 
dziury, File, Halczaki,. Horbatówka, Kaczma
'Y.' Kü. 
lodki, Korczunek, Krywiaki, Maksymce, MyskI, Pc. 
leszczaki, Romanowice, Sarakuly, Szumanski. 
f) Slal'::awa, obejmujqca micjscowosci: Starza. 
wa, Stawisko, Za Przekopem, Za \Xlierzchami. 
4) Gmina Mosciska dzieli si
 na 16 gromad a miano. 
wide: 
a) Czyszki, obejmujqca miejscowosé: Czysz
i. 
b) Hodynie, obejmujqca miejsc?w
sé: Ho.dyme. 
c) Koniuszki Nanowskie, obejmuJélca mlejSCO< 
wosé: Koniuszki Nanowskie. 
d) Krysowice, obejmujqca miejscowosé: Kryso. 
wlce. 
e) Lacka W ola, obejmujqca miejscowosci: La> 
cka W ola, Korczunek. 
f) Laszki Goscincowe, obejmuj<}ca mlCjSCO" 
wosé: Laszki Goscincowe. 
g) Pakosé, obejmujqca miejscowosé: Pakosé. 
b) Podgaé, obejrnujqca miejscowosci: Podga<;, 
BcrciallY. . 
i) Rudniki, obejmujqca miejscowosci: Rudniki, 
Zaùwórze. 
. j) Rustweczko, obejmujqca l11iejscowosé: Ro,' 
stweczko. 
k) Rzadkowice, obejmujqca l11icjscowosé: Rzad. 
kowice. 
1) Strzelczyska, obejmujqca miejscowosci: StrzeJ. 
czyska, Folwark. 
l) Sulkowszczyzna, obejl11uj<}ca miejscowosci: 
Sulkowszczyzna, Parcelacja. 
. m) Trzcieniec, obejmujqca miejscowosé: T rzcic. 
mec. 
n) Zakosciele, obejmujqca miejscowosci: Zak(,
 
sciele, Potoczyska. 
0) Zawada, obejmujqca miejscowosé: Zawada. 
5) Gmina Pnikut dzieli si
 na 12 gromad a miano- 
wicie: 
a) Buchowice, obejmuj<}ca miejscowosci: Bu. 
chowice, Pol Olszynq. 
b) Chliple, obejmujqca miejscowosci: Chliplc, 
Czystoja, Mlyny, Szumyly. 
. c) Czyzowice, ohejmuj<}ca mie.iscowosé: Czyzoo 
wlce.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0024.djvu

			Lwowski DzÌennik W ojewódzki poz. 106. 
.- ....- - - 


Nr. 19 


216 


 
iy Most. 
e) Kulmatycze, obejmuj<}ca mte]scowosc: Kul< 
matycze. 
f) Niklowice, obejmujqca miejscowosci: Niklo. 
wice,'Korczunek, Kqzek, Osada. 
g) Wolostk5w, obejmuj'lca miejscowosci: \Y,i'o- 
lostków, Folwark, Jamiska, Myszczyna. 
h) Zagrody, obejmuj'lca miejscowosé: Zagrody. 
i) Zarzecze, obejmuj'lca miejscowosé: Zarzec;::e. 
7) Gmina TwÎerdza dzieli si
 na 11 gromad a miano. 
wide: 
a) Arlamowska Wola, obejmujqca miejscowo. 
sci: Artamowska Wola, Berezówka, Medwedyca. 
Pomyjniki, Stawek, Szczotki, Szebleje, Wysówka, 
Zbyrki. 
b) Chorosnica, obejmujqca miejscowosci: Cho. 
rosnica, Chorosnica Wielka, N owosielica, Korczu. 
nek Folwark. 
c) Królin, obejmuj'lca miejscowosé: Królin. 
d) Lipniki, obejmujqca miejscowosci: Lipniki, 
Doboszówka. 
e) Slabasz, obejmuj'lca miejscowosé: Slabasz. 
f) Slomianka, obejmujé}ca miejscowosé: Slo< 
mianka. 
g) Stojance, obejmujé}ca miejscowosé: Stojance. 
h) Tuliglowy, obejmujqca miejscowosci: Tuli
 
glowy, Piaski. 
i) Twierdza, obejmujqca miejscowosé: Twier
 
dza. 
j) Wojkowice, obejmujé}ca miejscowosé: Woj. 
kowice. 
k) Zawadów, obejmuj'lca miejscowosé: Zawa,' 
dów. . 2. 
, Rozporzqdzenie nmle]SZe wchodzi w zYCle 
% dniem ogloszenia. 
Wojewoda: 
WI. BeUna.Prdmowski. 


106. 
ROZPORZj-\DZE

IE 


Wojewody lwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 
o podziale obszaru gmin wiejskich w powiecie niZaít< 
skim na gromady. 
Na podstawie art. 107 ustçp (1) ustawy z dni;t! 
23_llarca 1933 r. a czçsciowej zmianie samorzé}du te<ò 
rytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 294) i za zgù." 
d'l Wydzialu Wojewódzkiego zarzqdzam co nast,,;' 
puje: . 

. 1. 
U
tala siç nastçpuj'lcy podzial obszaru gmin 
wiejskich w powiecie niianskim na gl'Omady: 
1) Gmina J arocin dzieli si
 na 13 gromad amia. 
nowicie: 
obejmuj'lca miejscowosci: Borki, Dy. 
Ryczki, Podosiczyna, Podbóg, Za< 


a) Borki, 
jaki, Konary, 
choin'l. 
b) Domostawa, obejmujqca miejscowosci: Do< 
mostawa, Moklaki. 
c) Golee, obejmuj'lca mle]SCOWOSCI: Golee, 
Bienki, Borsuczyny, Dçbowe, Górka, Habudy, Ole; 
szki, Ostrowskie, Podedwór, Psiborek, Zalany. 
d) Jarocin, obejmuj'lca miejscowosci: Jarocin, 
Lipniki, Majdan, Smutki. 
e) Katy, obejmuj'lca miejscowosci: Katy, Ku< 
tyJy. 
f) Kurzyna Mala, obejmujqca miejscowosci: Ku. 
rzyna Mala, Borsuczyna, Górka, Kurzynka, Wymy' 
slów. 
g) Kurzyna Wielka, obejmuj'lca miejscowosci: 
Kurzyna Wielka, Mieszyca, Sta,...y 
h) Majdan Golczanski, obejmuj'lca miejscowo< 
sci: Majdan Golezanski, Biedaczów, Brzozowa Stru. 
ga, Knieja, Pog06cowa Struga, Zalomy. 
i) Mostki, obejmujqca miejscowosci: Mostki, 
Cudzily, Deputaty, Graby, J eZe, Kiszki, Osa, Pod" 
kowy, Nalepy, Sokale. 
j) Rauchersdorf, obejmuj'lca miejscowosci: Rau. 
chersdorf, Grossrauchersdorf. 
k) Studzieniec, obejmujqca miejscowosci: Stu, 
dzieniec, Lesnictwo, Osnia. 
1) Szyperki, obejmujé}ca miejscowosci: Szyperki, 
Mole. 
1)" Zdziary, obejmuj'lca miejscowosé: Zdziary. 


2) Gmina Jezowa, dzieli si
 na 8 gromad a mia. 
nowide: 
a) Cholewiana Góra, obejmujqca miejscowosci: 
Cholewiana Góra, Gçsia Wid, Dudziki, Jesionna, 
Pielki, Pogorzalka. 
b) Groble, obejmujqca miejscowosci: Groble, 
Sibigi. 
c) J ata, obejmujqca miejscowosé: J ata. 
d) Jeiowe, obejmujqca miejscowosci: Jáowe, 
Bl'ldki, Gromady, Grqd, Kameralne, Kowall', Oko< 
lisko, Olszyny, Pikuly, Podgórze, Zaborczyny, Za< 
bionie, Zagosciniec, Zagrody. 
e) Nart Nowy, obejmuj'lca mieiscowosé: Nart 
Nowy. 
f) Nart Stary, obejmuj<}ca miejscowosci: Nart 
Stary, Podbór. 
g) Sojkowa, obejmuj'lca miejscowosé: Sojkowa. 
h) Zalesie, obejmuj'lca miejscowosé: Zalesie.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0025.djvu

			Nr. 19 


__
____
 ______

w
:wski c pz
ennik 
oj
w?
zki poz. 107. 


--===- -----. 


3) Gmjn.a KamieÍ1 dzieli si
 na 5 gromad a mia. 
nowicie: 
a) KamieÍ1, obejmujqca miejscowosci: KamieJ'J, 
Blonie, DubIe, Kowale, Krzywa W'id, Ivlorgi, Pod. 
lasie, Prusina, Skiba. 
. b) L
towni.1, obejmujqca miejscowosci: L
tf'
 
Wma, Baby, Goscinniaki, Kqty, Krzywdy, Majd.1n. 
c) LOW1Sko, obejmujqca miejscowosci: IJowis
 
ko, Górnv Slask. 
. d) r..JO\
.y Kamieó, obejmuj,,!ca miejscowosC1: 

owy Kamieó, PodkamieÚ. 
. e) W'ólka L
towska, obejmujqca miejscowosci: 
'V, ólka !..
towska, Krzywdy. 
4) Gmina Nisko dzieÌi si
 na 8 gromad a mianowice: 
a)K
y
ó
, obejmujqca miejscowosci: Klyz.ów, 
Borek, KnteJe, Krzi\ki, Pod
Borcze Podkorzeniec 
Slomiane, Zagórq. ' , 
b). 
,:)\v.1 \ìVieS, obejmuj<}ca miejscowosci: N 0< 
\va \\ï1es. 
.c ì N owosielec, obejmujqca miejscowosé: N c," 
WOS1elCe. 
d) P!awo, ohejmujqca mle]SCOWOSCl: Plaw,
, 
r:hy!y, Ciemny Kqt, Bykówka, Jelnia, Krzyz.ov,:
 
Drogi, Nowiny, Podmlodynie, Sudoly, Swoly. 
e) Pysznica, obejmui 
,-'
e, .Kl
kowina, Hawry!y, Klemensówka, Krzakl, 
I\.ud e lh Nowa 'VVies, S::oje, Zapacz, Zasanie. 
5) Gmm<1 Rudnik dzieli si
 na 6 gromad a mÌa. 
nowicie: 
a) Kopki, ohejmujqca mleJscowosci: Kopl'i. 
Chalup;	
			

/NDIGCZAS002362_1934_019_0026.djvu

			Nr. 19 


--. .
-


_ . _
-------
 ._..._.._.- 


Lwowski Dziennik Wojewódzki poz. 1ö7. 


218 


i) Ruska Wies, obejmuj<}ca miejscowosé: Rus' 
ka Wies. 
j) Sielnica, obejmuj<}ca miejscowosci: Sielnica, 
L<}czki. 
k) Sliwnica ad Dubiecko, obejmujqca mlejSco< 
wosé: Sliwnica ad Dubiecko. 
2) Gmina Hermanowice dzieli si
 na 23 gromady 
a mianowicie: 
a) Aksmanice, obejmujqca miejscowosci: Aks< 
manice, Berendowice. 
b) Darowice, obejmujqca miejscowosé: Daro< 
W1ce. 
c) Fredropol, obejmujqca mlejscowosé: Fre< 
dropol. 
d) Grochowce, obejmuj<}ca mlejscowosé: Gro-- 
chowce. 
e) Hermanowice, obejmlljqca miejscowosé: Her; 
manowlce. 
f) Klokowice, obejmuj<}ca miejscowosé: KIoko< 
W1ce. 
. g) Kniazyce, obejmuj,!ca miejscowosé: Knia< 
zyce. 
h) Koniusza, obejmujqca mlejscowosé: Koniu< 


sza. 


i) Koniuszki, obejmuj<}ca miejscowosé: Koniu< 
szki. 
j) Kormanice, obejmujqca miejscowosé: Kor; 
mamce. 
k) KlIpiatycze, obejrnuj<}ca miejscowosé: KlI< 
piatycze. 
1) Luczyce, obejmujqca micjscowosé: Luczyce. 
. 1) Malhowice, obejmujqca miejscowosé: Malho< 
wlce. 
m) Mlodowice, obejmujqca mlejscowosé: MIo< 
dowice. 
n) Nehrybka, obcjmujqca mlejSCOWOsc: Ne< 
hrybka. 
0) Pikulice, obejmujqca miejscowosé: Pikulice. 
. p) Podmojsce, obejmujqca miejscowosé: Pod- 
mOjsce. 
1') Sielec, obejmujqca miejscowosé: Sielec. 
s) Sierakosce, obejmuji}ca miejscowosé: Siera< 
kosce. 
t) Sólca, obejmuj<}ca miejscowosé: Sólca. 
u) StanisIawczyk, obejmujqca miejscowosé: Sta< 
nisIawczyk. 
y) Witoszynce, obejmuj<}ca mlejscowosé: \1Ç'I< 
toszynce. 
w) Zablotce, obejmujqca mlejscowosé: Za< 
blotce. 
3) Gmina Krzywcza dzieli si
 na 11 gromad a mia< 
nowicie: 
a) Babice nad Sanem, obejmujqca miejscowosci: 
Babice nad Sanem, Polanki. 
b) Bachów, obejmuj<}ca miejscowosé: Bachów. 
c) Chyrzyna, obejmujqca miejscowosci: Chy> 
rzyna, Chyrzynka. 
d) Krzywcza, obejmuj<}ca miejscowosé: Krzyw< 
cza. 
e) Kupna, obejmuj<}ca miejscowosé: Kupna. 
f) Nienadowa, obejmujqca miejscowosé: Niena< 
dowa. 
g) Reczpol, obejmlljqca miejscowosé: Reczpol. 
h) Ruszelczyce, obejmujqca miejscowosé: Rt.t< 
szelczyce. 
i) SkopÓw, obejmujqca miejscowosé: Skopów. 
j) Srednia, obejmujqca miejscowosé: Srednia. 


__-----4____.._____. ..____________ 
------.--- 


k) Wola Krzywiecka, obejmujqca miejscowosé: 
W ola Krz.ywiecka. 
4) Gmina KuÍ1kowce dzieli siç na 7 gromad a mja< 
nowicie: 
a) Bdwin, obejmuj<}ca miejscowosé: Edwin. 
b) Korytniki, obejmuj<}ca miejscowosé: Koryt< 
niki. 
c) Kuñkowce, obejmujqca mlejscowosé: Kup..< 
kowce. 
d) Llttownia, obejmuj<}ca m1ejscowosé: L
to" 
\Vnla. 
e) Ostrów, obejmuj<}ca miejscowosé: Ostrów. . 
. f) Ujkowice, obejmujqca miejscowosé: Ujko J 
wice. 
g) Wapowce, obejmuj<}ca miejscowosé. WM 
powce. 


5) Gmina Medyka dzieli si
 na 2 gromady a mia< 
nowicie: 
a) Mcdyb, obejmuj<}ca miejscowosé: Medyka. 
b) Szechynie, obejmuj<}ca miejscowosé: Sze< 
chynie. 


6) Gmina MiZyniec dzieli siç na 12 gromad 
nowicie: 
Boratycze, obejmujqca miejscowosé: 


a mia< 


a) 
tycze. 
b) Borszowice, obejmuj<}ca miejscowosé: Bor< 
W1ce. 
c) BybIo, obejmujqca miejscowosé: Byblo. 
d) Drozdowice, obejmujqca miejscowosé: Dro:< 
dowice. 
e) Gdeszyce, obejmujqca miejscowosé: Gdc< 
szyce. 
f) Hruszatyce, obejmuj<}ca mlejscowosé: Hru< 
szatyce. 
. g) Mizyniec, obejmujqca miejscowosé: Mizy< 
mec. 
h) Paékowice, obejmu j<}ca miejscowosé: Paéko> 
kowiczki. 
i) Sånoczany, obejmuj<}ca r.liejscowosé: Sane., 
czany. 
. j) Stroniowice, obejmujqca miejscowosé: Sho< 
nlOWlce. 
k) Wielunice, obejmujqca miejcowosé: Wielu< 
mce. 
I) Zrotowice, obejmujqca mlejscowosé: ZrotÙ" 


BorM 


wlce. 


7) Gmina Olszany dzieli siç na 8 gromad a mia- 
nowicie: 
a) Brylince, obejmujqca miejscowosé: Bryliñce. 
b) Cholowice, obejmujqca miejscowosé: ChoIn- 
wlce. 
c) Cisow.1, obejmujqca miejscowosé: Cisowa. 
d) Krasicc, obejmujqca miejscowosci: Krasice. 
e) Krzcczkowa, obejmujqca miejscowosé: 
Krzeczkowa. 
f) Mielnów, obejmujqca miejscowosé: Mielnów. 
g) Olszany, obejmuj<}ca miejscowosé: Olszany. 
h) Rokszyce, obejmuj<}ca miejscowosé: Rob 
szyce. 


8) Gmina Orzechowce dzieIi si
 na 11 gromad ami.... 
nowicie: 
Batycze, obcjmujqca miejscowosé: Batycze. 
Drohojów. ohcimlljaq miejsco
'<)f;.
: Drnh(" 


a) 
b) 
jów. .
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0027.djvu

			Nr. 19 


I.wowski Dzirnnik W ojewódzki poz. 108. 


219 


---- ._--=

:.--=--=--=-.::-.:::::::::::===:-:-::-:-::=-..= =::=....-. -...-- ._. --::::=::.:=:.=.=.=-====-=-=--::.:-...:-----:-=:---:--:-=-=----==---:-:-:-._---
- -. 


c) Duñkowiczki, obcjmujqca miejscowosé: Dun
 
kowiczki. 
d) Hnatkowice, obejmujqca miejscowosé: Hnat
 
kowice. 
. e) Kosienice, obejmujqca miejscowosé: Kosie
 
nIce. 
f) Maékowice, obejmujqca mlelscowosé: Maé
 
kowice. 
g) Malkowice, obejmujqca micjscowosé: Mal
 
kowice. 
h) orty, obejmujqca micjscowosé: orty. 
i) Orzechowce, obejmujqca miejscowos
: 
Orzechowee. 
j) Trójczyce, obejmujqca mlejscowosé: Trój< 
czyce. 
. k) \\7aclawice, obejmujqca mieiscowosé: War.. 
law1cc. 
9) Gmina Popowice dzieli si
 na 15 gromad a mia
 
nowicie: 
a) Byków, obejmujqca miejscowosé: Byków. 
b) Chodnowice, obejmujqca miejscowosé: 
Chodnowice. 
c) Chraplice, obejmujqca miejscowosé: Chl'a< 
plice. 
d) Cyków, obejmujqca miejscowosé: Cyków. 
e) Hureczko obejmujqca mlejscowosé: Hu
 
reczko. 
f) Hurko, obejmujqca miejscowosé: Hurko. 
p) Jaksmanice, obejmujè}ca miejscowosé: Jaks
 
mamce. 
. . h) Krówniki, obejmujè}ca mieiscowosé: Krów
 
mk1. 
'. i) Nowosiólki, obejmujè}ca miejscowosé: Nowo- 
slOlkt. 
j) Pleszowice, obejmujè}ca mlejscowosé: PIe- 
szowice. 
. k) Popowicc, obejmujqca miejscowosci: Popo. 
Wlce, DÚewi
czyce. . 
k 1) Przekopana, obejmujqca' miejscowosé: Prze. 
'opana. 
1) Rozubowice, obejmujqca miejscowosé: Roiu- 
bowice. 
m) Siedliska, ob.ejmujqca miejscowosé: Siedli. 
ska. 
n) T yszkowice, obejmujqca miejscowosé: T ysz. 
kowice. 


10. Gmina Pralkowce dzieli siç na 7 gromad a mia- 
nowicie: 
a) Krasiczyn, obejmujè}ca miejscowosé: Krasi. 
czyn. 
b) Kruhel Wielki, obejmujqca mleJscowosé: 
Kruhel Wielki. 
h e) Kruhel Maly, obejmujqca miejscowosé: Kru
 
el Maly. 
k d) Pralkowce, obejmujqca miejscowosé: Pral- 
OWce. 
.
) Sliwnica ad Krasiczyn, obejmujqca miejsco. 
wos e f . I ) : Sliwnica ad Krasiczyn, Komara, Nahurczany. 
Tarnawce, obejmujqca miejscowosé: Tar
 
nawce. 
g) Zalesie, obejmujqca miejscowosé: Zalesie. 
11) Gmina Stubno dzieli si
 na 12 gromad a mia
 
nowicie: . 
a) Barycz, obejmujqca miejscowosé: Barycz. 
b) Buców, obejmujqca miejscowosé: Buców. 
. c) Chalupki Dusowskie, obejmujqca miejsco
 
wosé: Chalupki Dusowskie. 


d) Dusowce, obejmujqca miejscowosé: Du. 
sowce. 
e) Naklo, obejmlljqCa miejsc'Jwosé: Naklo. 
f) Polska Marynka, obejmujé}ca miejscowosc: 
Polska Marynka. 
g) Pozdziacz, obejmujqca miejscowosé: Poz. 
dziacz. 
h) Sklad Solny, obejmujqca miejscowosé: SklaJ 
Solny. 
i) Stubienko, obejmujqca mlejscowosé: S1":.Þ 
bienko. 
j) Stubno, obejmu'i1ca miejscowosé: Stubno. 
k) T orki, obejmujqca miejscowosé: T orki. 
I) \Xíalawa, obejmlljqCa miejscowosé: Walawa. 
12) Gmina Zurawica dzieli si
 na 6 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Bolestraszyce, obejmujqca miejscowosé: Bo.- 
lestraszyce. 
b) Buszkowice, obejmujqca miejscowosé: Busz. 
kowicc. 
c) Duszkowiczki, obejmujqca miejscowosê: 
Buszkowiczki. 
d) \lVilczà, obejmujè}ca miejscowosci: Wilcza, 
h
bl'.reie. 
e) W'yszatyce, obejmujè}ca miejscowosé: Wy. 
szatyce. 
f) Zurawica, ubejmujqca miejscowosé: Zura. 
Wlca. . 2. 
Rozporzqdzcnie I11mejsze wchodzi W ZYCle 
z dniem ogloszenia. 
\'\7 0 j ewoda: 
':(11. Belina-Prazmowski. 


108. 
ROZPORZ
DZENIE 
Wojewody lwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 
o podziale obszaru gmin wiejskich w powiecie prze. 
\vorskim n.1 gromady. 
Na podstawie art. 107 ust
p (1) ustawy z dnial 
23 marca 1933 1'. 0 cz
sciowej zmianie ustroju samo
 
rzqdn terytorjalnrgo (Dz. U.'R. P. Nr. 35 poz. 294) 
i z
 zgod q \'7ydzialu \X1ojewódzkiego zarzqdzam co 
pUJe: . 1. 
Ustala si
 ìlast
pl1jqcy podzial obszaru gmin 
wiejskich w powiecic przeworskim 11.1 gromady: 
1) Gmina Kanczuga dzieli si\! na 11 gromad a mia- 
nowicie: 
a) Krzeczowice, obejmujqca mlejSCOWOSCl: 
Krzeczowice, Bóbrka, Gaj, Psimlynek. 
b) Lopuszka Mala, obejmujè}ca nuelscowosê: 
Lopuszka Mala. 
c) ]\'likulice, obejmujqca miejscowosé: Mikulice. 
d) Nizatycc, obejmujqca miejscowosé: Niiatycc. 
e) Ostrów, obejmujqca miejscowosé: Ostrów. 
f) Pantalowice, obejmujqca miejscowosci: Pan. 
talowice, Kopanina, Prekówka. 
g) Siedleczka, obejmujqca miejscowosé: Sic. 
dltczka. 


(Uwaga Redakcji: Gmina jerlnostkowa Nizan. 
kowice nie ulega podzialowi na gromady).
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0028.djvu

			220 


Lwowski Dziennik Wojewódzki poz. 109. 


Nr. ] 9 


-
._----_._.
_. ---._------------------ - --- ----.-.._----" .-.--.--.- - ------- 
--- ._------_._-
---_.-.- ---.-.------------ "--- --- 


h) Siennó"v, obejmujé.}ca mlejSCmvosCl: Siw> 
nóvv, Podl
zc, Szwaby, \X' ankowskie. 
i) Urzejowice. obejmujqca miejscowosé: Urzc- 
jOWlce. 
j) W olica, obejmujqca miejscowosé: W olica. 
k) Zuklin, obejmujqca miejscowosé: Zuklin. 
2) Gmina Manasterz dzieli si
 na 8 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Hadle Kanczuckie obejmujqca miejscowosci: 
Hadle KatÍ.c::uckie, Dzial Rybne, Spaleniec. 
b) Hucisko Jawornickíe, obl'imujqca miejsco< 
vv"Osci: Hucisko Jawornickie, Las \Vidne, \X'ólk" 
Zuzypotok. 
c) Lopuszka \1Vielka, obejmujqca miejscowosci: 
Lopuszka Wielka, Dzial Pantalc!\vicki. 
d) Manasterz, ohejmlljmujqca mleJSCOWOSCI: 
Manasterz, Milów, Ni\waika, Oblasek, Rzeki. 
e) Medyriia KatÍ.c lIcka, obejmujqca miejsco- 
wosé: Medynia KaÚczucka. 
f) Tarnawka, obcimujqca ß11eJscowosci: Tar- 
nawka, DÚaly, Lazy, Ostrowiec Ldniczówka. Slot" 
wina Ldniczówka. 
g) Wídaczów, obejmujqca miejscowosci: Wid 
!-órz, DÚady. 
i) Studzian, obejmujqca miejscowosci: Studzian, 
D,)!nc, Górne, Gwizdów. 
j) Swiçtoniowa, obejrnujqca miejscowosé: Swiç' 
tùniowa. 
k) Ujezna, obcjmujqca mil'jscowosé: Ujezna. 
I) Zurawiczki, obejmujqca miejscowosé: Zurâ" 
wiczki. 
5) Gmina T ryncza dzieli si
 na 9 gromad a miao 
nowicie: 
a) Glogowiec, obejmujqca miejscowosci: Glogo- 
wiee, Dudki, Kt:pa, Przyrwa. 


11) Gniewczyna Lancucka, obejmujqca miejsCl)- 
wosci: Gniewczyna l..ancu cka, Piaski, Por
by, Za> 
krçcie, Zawislocze !vlall', Zawislocze 'X'ielkie. 
c) Gnil'wczyna Tryniecka, obejmlljqca ll1iejsco
 
wosci: Gniewczyna T ryniecka, Bialobrzezki, Zawi- 
slocze Male. 
d) Gorzyce, obejmujqca miejscowosci: Gorzy(;t', 
Cil'rpisze, Dól, Podloze, 2urawiec. 
e) Jagiela, ob('jm\1j
ca miejscowosci: JagieIa, 
Niechcialka. 
f) T ryÚcza, ol)l
jm\1jqca mleJSCOWOsc: T ryncza. 
g) Ubieszyn, obejrnujqca rniejscowosci: Ubieszyn, 
ßmJ,;j, Ubieszynek, W ontek. 
h) W ólka Malkowa, obejmujqca miejscowos..:: 
W ólka Malkowa. 
i) \X' Ólka Ogryzkowa, obejmuj
ca miejscowosé: 
\\1 ólka Ogryzkowa. . 2. 
Rozporz
dzenie IHmeJsze wchodzi w ZYClC 
:: dniem ogloszenia. 
Wojewocla; 
WI. Beli11a
Prazmowski. 


109. 
ROZPORZADZENIE. 
Wojewody Iwowskiego z dnia 10 wrzesma 1934 r. 
o podziale obszaru groin wiejskich w powiecie raw, 
skim na gromady. 
Na podstawie art. 107 ustçp (1) ustawy z dni<:. 
23 mar('a 1933 1'. 0 cz
sciowei zmíanie llstroju sarno- 
r:qdll terytorjalnego (1)z. U. R. P. Nr. 35 poz. 294) 
i za zgod
 \\lydzialu Wojewódzkiego zarzqdzam :0 
nast
pu j e : 
g. 1. 
Ustala siç nast
puiqcy podzial obszaru gmll1 
wicjskich w powiecie rawskim na gromady: 
1) Gmina Bruckenthal dzieli sit: na 9 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Bruckenthal, obejmujqca nllcJscowosé: 
Brllckenthal. 
b) Chlewczany, obejmlljqca mlelscowosci: 
Chlewczany, Leopoldynów, l.emenin, Poddouhe. 
c) Choronów, obejmuj
ca miejscowosé Cho- 
ronów. 
d) Domaszów, obejmujqca mlejscmvosci: Do- 
maszów, Kolonja. 
e) KarÓw, ohejmujqca miejscowosci: Karów, 
Bozl'nka. Iwanki, Nowy Dwór, za "Rzycznem". 
{) Ostobuz, obejmujqca miejscöwosci: Ostobuz, 
Na Piasku, Podbórne, Podhomlyszczyzna. 
g) Salasze, obejmuj
ca miejscowosé Szalasze. 
h) Tehlów, obejmujqca miejscowosci: Tehlów, 
Kolonja. 
i) Woronów, obejmujé}ca mleJscmvosé: We). 
ronów. 


2) Gmina Hujcze dzieH si
 na 5 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Hole Rawskie, obejmujqca miejscowosci: 
Hole Rawskie, Hole Male, Luiki. 
b) Hujcze, obejmujqca miejscowosci: Hujc:e, 
Dqbrowa, Diaczki, Dwór, Fediuki, Grz
da, I wanu;. 
sy, L
g, Mielniki, Pistuny.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0029.djvu

			Lwowski Dziennik \'V ojewódzki poz. 110. 


-
----- 
- - ------- --- -- - -- 


Nr 19 


<'21 


-------.-----...- ---------
_._
----_._----- --- ._---- ---- 
-- -_.- - - - - ----- --- 
------------ -- -.- 


. c) Senkowice, obejmujqca miejscowosé Senko; 
Wice. 
d) Wólka Mazowiecka, ohejmujqca miejscowo o 
sci: Wólka Mazowiecka, Bagno-Janki, Barammy, 
Bodnary, Iwanyny, Matwije, Pirok, Pyrohy_Den w .., 
Ruda, seto, Sidelniki, Sochanie, Zawetyczki. 
e) Zaborze, obejmu jqca miejscowosé:: Zabow.'. 
3) Gmina Lubycza Królewska clzieli si
 na 7 groma.d 
a mianowicie. 
a) Huta Lubycka, obejmujqca miejscowosé: Hu. 
ta Lubycka. 
.' b) Lubycza Kameralna, obejmuj'lca miejscowo
 
sCI:.I:ubycza Kameralna, Borysy, Deby, Gruszb, 
Luzkl, Lysy, 
rzyglody, Netreba, Ruda Lubych, 
Scltysy, Szalemk, $wi
é. 
Lt b'c
 Lub>:cz
 Kniazie, obejmujc}c
 1
1Ïejscow.o
(i.: 
L 1; YlZa 
mazIe, Deby, Gruszka, Kulajce, LUClejkt, 
UZkI, 
ajdan, Pawlisz:cze, Ruda Lubycka, Rudki, 
Stara \'VIes, Wereszyca, Zatyle. 
"d) Lubycza Królewska, obejmujqca mIejSCO- 
wosc: Lubycza Królewska. 
e) Mosty Male, obejmujrowe, Górki, Góry, Kapeluch, Klebany, Luh, 
NIWY, Przedmiescie Male, Przedmiescie Wielkie, 
Szarki. 
g) Ulicko Seredkiewicz, obejmujqca miejscowo
 
sci: Ulicko Seredkiewicz, Horaj, Lasowa, L
g, Ma- 


,. 
zury, Semaki, Szczerczyk, Trzykarczmy, Zadily, Za- 
górzany. 
hì Ulicko Zar
bane, obejmujqca mIejSCOWOSCl: 
Ulick
 Zar
bane, Prynacha, Selo, Slotwina, Szczer- 
czyk, Zagóra, Zawysoka. 
6) Gmina Siedliska dzieli si
 na 6 gromad a miû" 
nowicie: 
a) I-Irebcnne, obejmujqca mIejSCOWosCl: I-Ile- 
hnne, Bozyki, Horaj, Jalinka. 
b) Prusie, obejmuj
ca miejscowosci: Prusie, Jar- 
d.mówka. 
c) Rata, obeimujqca miejscowosé: Rata. . 
d) Rzyczki, ohe.imuj'lca miejscowosé: R.zyc
kt. 
e) SicJliska, obejmujqca miejscowosé: Sledhska, 
Jalinka. ._ 
f) \X: erchrata, obejmujqca mle]SCOWOSCl: \X- cr, 
cI.rata, Dohany II, Horaj. Górniki, Luh, 
onastyr, 
l'vhzygkdy, Nied::wicdzia, Niemica, StawkI, ZaWd- 
tyle. 
7) Gmina Tarnoszyn dzieli si
 na 10 gromad a mìa. 
nowicie: 
a) DYlliska, obcjmujé)ca miejscowosé: ,Dynisb. 
b) Korczmin, obejmuj'lca miejscowosCl: Korcz; 
min, Maly Las. . 
e) S
czerzec, obejmuj,!ca miejscov{osci: Szcz.>> 
rzee. fkholatycz5' Jasionówka, Klep
Fów, Kolol1Ja, 

r
dek
Zmysl9W' .. ..;' .' r 
f) \\. lÒbtaczyn, obe.1111UJe}la m
eJsc
woSCl: 
 r
> 
Uac::yn, Ch.ómance, Horuny-Ru<;J.á. JczlOrko. I rzv 
j	
			

/NDIGCZAS002362_1934_019_0030.djvu

			\ 


Lwowski Dziennik Wojewódzki poz. 110. 


222 


d) Hoszany, obejmujqca miejscowosci: Hos;:a. 
ny, Dublanka, Pitkóv;, \.'{Tozducha. 
e) Jaremków, obcjmujqca miejscowosé: Jarem. 
ków. 
f) Jahvi
gi, obejmujqca miejscowosci: Jatwiçgi, 
Osada J atwi
gi. 
g) Koropui, obejmujqca miejscowosci: Koro. 
pui, Chomycz
ta, Gródeckie, Wiclki Kqt. 
h) Milczyce, obejmu jqca miejscowosci: Miley. 
ce, Sawcz
ta. 
i) Podhaiczyki, obejmujqca miejscowosci: Pod. 
hajczyki, Dziki Garb, Lysa Góra. 
j) Romanówka, obejmujqca miejscowosé: Ro. 
manówka. 
k) S;:olomienice, obejmujqca miejscowosci: S;:o. 
lomienice, BIonic, Mala Dolina, \'ý7 0z duch. 
1) Uherce Wieniewskie, obcjmujé}ca miejsco. 
wosé: Uherce Wieniewskie. 
2) Gmina Ko:marno dzieli si
 na 11 gromad la mia
 
nowicie: 
a) Andryanów, obejmuiqca miejscowosci: An. 
dryanów, Ostroróg, Stefanki. 
b) Brzeziec, obejmujqca miejscowosé: Brzezicc. 
c) Buczaly, obejmujé}ca miejscowosé: Buczaly. 
d) Burcze, obejmujqca miejscowoSci: Burcze, 
Piaski. 
e) Chlopy, obejmuiqca miejscowosé: Chlopy. 
. f) Czulowice, obejmujqca miejscowosé: Czulo' 
WIce. 
g) Jakimczyce, obejmujqca miejscowosci: Jakim. 
czyce. Klicko, Lanckoronka. 
h) Katarynice, obejmujqca miejscowosci: Kata. 
rynice, Horbula, Litewka. 
i) Porzecze. obeimujq,ca mieiscowosci: Porze. 
czc, Góra Zawidowska, Kardi1szówka, Kropka, Na 
Mogilkach, Porzecze Gruntowe. 
j) Rumno, obejmujqca miejscowosé: Rumno. 
k) Tuliglowy, obcjmujqca miejscowosci: Tuli. 
glowy, Jasionów. 
3) Gmina Koniuszki Siemianowskie dzieli si
 na 8 
gromad é! mianowicie: 
a) Chlopczyce, obejml'.jqca mieiscowosci: Chlop. 
czyce, Chimerówka, Litomierz. Za Górq. 
b) Czernichów, obejmujqca miejscowosé: Czcr- 
nichów. 
c) Dolobów, obejmujqca miejscowosé Dolo. 
bów. 
d) Konillszki Siemianowskie, obejmujqca 111iej; 
scowosci: Koniuszki Siemianowskie, Zanówka, Zmy. 
slów. 
e) Michalewice, obejmujqca miejscowosé: Mi. 
chalewice. 
f) No\vosiólki Goscinne, obejmujqca miejsco. 
wcsé: Nowosiólki Goscinne. 
. g) \'Qistowice, obejmujqca miejscowosé: Wisto. 
Wlce. 
h) Zagórze, obejrnujqca miejscowosé: Zagórze. 
4) Gmina Kupnowice Nowe dzieli siç na 14 gromad 
a mianowicie. 
a) Blozew Dolna, obejmujqca miejscowosé: Blo- 
zew Dolna. 
b) Kanafosty, obejmujé}ca miejscowosé: Kana- 
fosty. 
. c) Knihynice, obejmujqca miejscowosé: Knihy. 
mce. 


Nr. 19 


d) Koscielniki, obejmujqca mleJSCCWOSCI: Ko< 
sciclniki, Pasieka. 
e) Kropielniki, obejmujqca mlejscowosé: Kro- 
pielniki. 
f) Kupnowice Nowe, obejmujqca mleJscowosé: 
Kupnowicc Nowe. 
g) Kupnowice Stare, obejmujqca mleJscowosç: 
Kupnowice Stare. 
h) Laszki Zawiqzane, obcjrnujqca mle.1SCOWOSC1: 
Laszki Zawié}zane, Kogutówka, T opolnica. 
i) Nihowice, obejmujqca miejscowosci: Nihowi. 
ce, Garb, Soltyse. 
j) Ostrów, obejmujqca miejscowosé: Ostrów. 
k) Rozdzialowice, obejmuj<,!ca miejscowosé: 
Rozdzialowice. 
1) Szcptyce, oejmujqca miejscowosé: Szeptyce. 
1) \'Qankowice, obejmujqca miejscowosé: WaÚ. 
kowice. 
m) Woszczance, obejmuiqca mleJSCOWOSCl: 
Woszczance, Kindyki, Mlyneé, Partyki, Skretki. 
5) Gmina, Podzwierzyniec dzieli si
 na 13 gromad 
a mianowicie. 
a) Horoianna Mala, obeimujaca mleJscowosci: 
Horoianna Mala, Saska Dominikalna. 
b) Horoianna Wielka, obejmlli
ca mieiscow0' 
sci: Horozanna Wielka, Chatki, Halickie, Zablocie. 
c) Kclodruby, obejrnujqca miejscowosé: Kolo- 
druby. 
d) Lowczyce, obejmujé}ca miejscowosé: Low. 
czyce. 
e) Manasterzec, obejmujqca miejscowosé: Mana. 
sterzec. 
f) Mosty, obejmujqca m1CJscowosci: Mosty, 
Swiniusza. 
g) Nowa Wid, obejmujqca mieiscowosci: No. 
wa Wies, Jasionów, Podoliny, Rybolówka. 
h) Nowosiólki Oparskie, obejmujqca miejsco. 
wosé: N owosiólki Oparskie. 
i) Podzwierzyniec, obeimujé),ca miejscowosci: 
Podzwierzyniec, Grabowno, Lesniczówka. 
j) Powerchów, obejmujqca miejscowosé: Po' 
werchów. 
k) Ryczychów, obejmujé}ca miejscowosci: Ry. 
czychów, Pauki. 
1) Tatarynów. obejmujqca miejscowosci: Tata- 
rynów, Koszarki, Palaniki. 
I) T erszaków, obejmujé!ca miejscowoséi T ersza' 
ków. 
6) Gmina Pohorce dzieli si
 na 10 gromad a mia. 
Ilowicie: 
a) Czajkowice, obejmujqca mieiscowosci: Czai' 
kowice, Makarów. 
b) Holodówka, obejmujqca miejscowosci: Ho. 
lodówka, Dqbrowa. 
c) Kolbajowice, obejmujqca miejscowosé: Kol. 
bajowice. 
d) Koniuszki Królewskie, obejmujqca miejsco. 
wosé: Koniuszki Królewskie. 
e) Koniuszki Tuliglowskie, obejmujqca miejsco' 
wosci: Koniuszki Tuliglowskie, Krukawiec, Kudly, 
Ostrów T uliglowski. 
f) Malinów, obejmujqca miejscowosci: Malinów, 
Wyzdra. 
g) Ostrów Nowy, obejmujqca miejscowosé: 
Ostrów Nowy.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0031.djvu

			Lwowski Ùziennik W ojewódzki poz. 111. 


Nr. i9 


h) Podolce, obejmujqca miejscowosé: Podolce. 
i) Pohorce, obejmujqca miejscowosé: Pohorce. 
j) Susulów, obejmuj<}ca miejscowosé: Susulów. 

. 2. 
Rozporzqdzenie n1\11ejSZe wchodzi W ZYCle 
z dniem oglo,szenia. 
\Vojewoda: 
WI. Relina.Prazmowski. 


111. 
ROZPORZADZENIE 
W ojewody lwowskiego z dnia 10 wrzesnia 1934 r. 
o podziale obszaru gmin wiejskich w powiecie rze. 
szowskim na gromady. 
'. N a podstawie art. 1 07 ust
p (1) ustawy z dnia; 
2) marca 1933 r. 0 cz
sciowej zmianie samorzqdu te. 
rytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 294) i za zgo.. 
d."!. \X'ydzialu W ojewódzkiego zarzqdzam co nast
; 
pUje: . 1. 
Ustala si
 nast
pujqcy podzial obszaru gmin 
wiejskich w powiecie rzeszowskim na gromady: 
1) Gmina Blazowa dzieli siç na 6 gromad' a mia. 
nowicie: 
a) Bialka, obejmujqca miejscowosé: Bialka. 
b) Borek Nowy, obejmujqca miejscowosci: Bo. 
rek Nowy, Wola. 
c) Futoma, obejmujqca miejscowosé: Futoma. 
d) Kqkolówka, obejmujqca miejscowosci: Kq. 
kolówka, Wala K'Ikolowska. 
e) Lecka, obejmujqca miejscowosé: Lecka. 
f) Piqtkowa, obejmujqca miejscowosé: Piqt. 
kowa. 
2) Gmina Czudec dzieli si
 na 10 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Babica, obejmujqca rniejscowosé: Babica. 
b) Czudec, obejmujqca miejscowosé: Czudec. 
c) Glinik Charzewski, obejmujqca miejscowosé: 
Glinik Charzewski. 
d) Lubenia, obejmujqca miejscowosci: Lubenia, 
Obr
czna. 
e) Nowa Wid Czudecka, obejmujélca miejsco. 
wosé: N owa Wies Czudecka. 
f) Przedmidcie Czudeckie, obejmujélca miejsco. 
wosé: Przedmiescie Czudeckie. 
g) Pstrqgowa, obejmujélca miejscowosé: Pstr<}. 
gowa. 
h) Wyine, obejrnujqca miejscowosé: Wyzne. 
. i) Zaborów, obejmujélca miejscowosci: Zabo. 
row, Glinik Zaborowski. 
j) Zarzecze, obejmujélca miejscowosé: Zarzecze. 
3) Gmina Glogów dzieli siç na 10 gromad a mia. 
nowicie: 
. 
) Budy, obejmujqca miejscowosci: Budy, Za. 
clszkl. 
. ,b) Hu.cisko ad Przewrotne, obejmujqca miejsco. 
Wosc: HUClSko ad Przewrotne. 
c) Lipie, obejrnujqca miejscowosé: Lipie. 
. d). Pogwizdów, obejmujqca miejscowosé: Po'., 
gWlzdow. 
e) Przewrotne, obeimujqca mìejscowosci: Prze, 
wrotne, Studzieniec. 


223 


f) Rogoinìca, obejmujqca miejscowosé: Rogoz. 
mca. 
g) Styków, obejmujélca miejscowosé: Styków. 
h) \Vola Cicha, obejmujélca miejscowosé, 
Tola 
Cicha. 
i) Wysoka, obejmujqca miejscowosé: Wysoka. 
j) Zabajka, obejmujqca miejscowosé: Zabajka. 
4) Gmina Hyzne dzieli siç na 11 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Bl
dowa T yczynska, obejmujqca miejsco. 
wosé: Bl
dowa Tyczynska. 
b) Brzezówka, obejmujélca miejscowosci: Brze. 
zówka, Borówki. 
c) Dylqgówka, obejmuj<}ca miejscowosé: Dylq' 
gówka. 
d) Grzegorzówka, obejmujqca miejscowosé: 
Grzegorzówka. 
e) Hadle Szklarskie, obejmujélca . miejscowosf: 
Hadle Szklarskie. 
f) Hyine, obejmujqca miejscowosci: Hyine, 
Nieborów. 
g) Jawornik Polski, obejmujélca miejscowosé: 
Jawornik Polski. 
h) J awornik Przedmidcie, obejmujélca miejsco
 
wosé: J awornik Przedmiescie. 
i) Szklary, obejmuj<}ca miejscowosé: Szklary. 
j) W ola Rafalowska, obejmu jqca miejscowosé: 
W ola Rafalowska. 
k) Zabratówka, obejmuj<}ca miejscowosé: Za. 
bratówka. 
5) Gmina Niebylec dzieli siç na 11 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Baryczka, obejmujqca miejscowosé: Ba. 
ryczka. 
b) Blizianka, obejrnuj<}ca miejscowosé: Bli; 
zianka. 
c) Gwoidzianka, obejmujélca miejscowosé: 
Gwozdzianka. 
d) Gwoinica Dolna, obejmujqca miejscowosé: 
Gwoznica Dolna. 
e) Gwoinica Górna, obejmujé!ca miejscowosé: 
Gwoinica Górna. 
f) Jawornik Niebylecki, obejmujqca miejsco. 
Jawornik Niebylecki. 
g) Konieczkowa, obejmujé!ca miejscowosé: Ko. 
nieczkowa. 
h) Lutcza, obejmujélca miejscowosé: Lutcza. 
i) Malówka, obejmujqca miejscowosé: MaIówk.1. 
j) Niebylec, obejmujqca miejscowosé: Nieby. 


lee. 


. k) Polomyja, obejmujélca miejscowosé: Polo. 
mYja. 
6) Gmina Raclawówka dzieli siç na 11 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Bl
dowa Zglobienska, obejmujélca miejsco. 
wosé: Bl
dowa Zglobienska. 
b) Boguchwala, obejmujélca miejscowosé: Bogu. 
chwala. 
c) Kielanówka, obejmujélca miejscowosé: Kiela. 
nówka. 
d) Lutoryz, obejmuj<}ca miejscowosé: Lutorvi. 
e) Niechobrz, obejmujqca miejscowosé: Nie. 
chobrz. Mogielnice. 
f) Nosówka, obejmujqca miejscowosé: No. 
sówka. 
g) Radawówka. obeimujélca miejscowosé: Ra. 
dawÓwka.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0032.djvu

			Lwowski Dziennik W ojew6dzki poz. 112. 


224 


h) Staroniwa, obejmllji}ca miejscowosci: Stare. 
niwa, Psiarnisko. 
i) W ola Zglobienska, obejmlljqca miejscowosé: 
W ola Zglobienska. 
j) Zglobien, obejmujé,!ca miejscowosé: ZglobieÚ. 
k) Zwi
czyca, obejmlljqca miejscowosé: Zwi
. 
czyca. 


7) Gmina Slocina dzieli siç na 9 gromad a mia- 
nowicie: 
a) Drabinianka, obejmlljqca miejscowosé: Dra. 
binianka. 
b) Krasne, obejmujqca miejscowosé: Krasne. 
c) Malawa, obejmlljqca miejscowosé: Malawa, 
d) Matysówka, obejmlljqca miejscowosé: Mat)" 
sówka. 
e) Palikówka, obejmlljqca mleJscowosé: Pali. 
kówka. 
f) Pobitno, obejmlljqca 111iejscowosci: Pobitno, 
Zal
ze. 
g) Slocina, obejmll j<}ca miejscowosé: Slocina. 
h) Wilkowyja, obejmlljqca miejscowosé: Wil. 
kowyja. 
i) Zalesie, obejmlljqca miejscowosé: Zalesie. 
8) Gmina Strzyzów dzieli siç na 11 gromad a mia- 
nowicie: 
a) Bonarówka, obejmllji}ca mleJscowosé: Bona. 
rówka. 
b) Brzez.:mka, obejmuj<}ca miejscowosé: Brze. 
zanka. 
c) Dobrzechów, obejmlljqca miejscowosé: Do. 
hrzechów. 
d) Gbiska, obejmlljqca miejscowosé: Gbiska. 
c) Goclowa, obejmlljqca miejscowosé: Godowa. 
f) Grodzisko, obejmlljqca miejscowosé: Gro' 
dzisko. 
. g) L
townia, obejmlljqca mleJscowosé: L
to' 
wma. 
h) Tropie, obejmlljqca miejscowosé: Tropie. 
i) Wysoka Strzyzowska, obejmlljqca miejsco, 
wosé: Wysoka Strzyzowska. 
j) Zarnowa, obejmlljqca miejscowosé: Zarnowa. 
k) Zyznów, obejmlljqca miejscowosé: Zyznów. 
9) Gmina Swilcza dzieli siç na 11 gromad a mia- 
nowicie: 
a) Bratkowice, obejmlljqca micjscowosci: Brat. 
kowice, Dqbry. 
b) Bzianka, obe.imujqca miejscowosé: Bzianka. 
c) Dqbrowa, obejmujqca miejscowosé: D
1 
browa. 
d) Mrowla, obejmujqca miejscowosé: Mrowla. 
e) Pogwizdów Nowy, obejmujqca mieiscowosé: 
Pogwizdów Nowy. 
f) Przybyszówka, obej111ujqCa miejscowosé: 
Przybyszówka. 
g) Rudna Mala, obejmllj,!ca miejscowosé: RuJ. 
na Mala. 
h) Rudna Wielka, obejmujqca miejscowosé: 
Rudna Wielka. 
i) Swilcza, obejmujqca miejscowosé: Swilcza. 
D T rzciana, obejmlljqca miejscowosé: Trzciana. 
k) \V oliczka, obejmujqca miejscowosé: Wo. 
liczka. 
10. Gmina Trzebownisko dzieli si
 na 11 gromad 
a mianowicie. 
a) Jasionka, obcimuj<3c;'l tniejscowosci: Jasionka, 
G
siówka, 


Nr. 19 


b) Lqka, obejmujqca miejscowosé: Lqka. 
. c) Lukawiec, obejmuj	
			

/NDIGCZAS002362_1934_019_0033.djvu

			LwowsÌ<.i Dziennik \0/ ojewóclzid. poz. i ii. 


Nr. 19 


d) Chlewiska, obejmujélca miejscowosé: ChIc.; 
wiska. 
e) Kornice, obejmujqca miejscowosé: Kornicc. 
f) Kowenice, obejmujqca miejscowosci: Kowe:. 
nice, Kolonja Kowenicka. 
g) Mistkowice, obejmujqca m'iejscowosé: Mist< 
kowice. 
. . h) Sadkowice, obejmuj
ca miejscowosci: Sadko;. 
Wlce, WJadypol. 
!) \X!içckovvice, obejmuj
ca miejscowosci: \X!içc; 
kowlce, Kolonja \\ìiçckowsb, \\;' ala \viçckowsk.1. 
j) W' ola Baraniccka, obejrnuji}ca miejscowosci: 
\'vala Baraniecka. 
. k). Zarajsko, obejmujqca miejscowosci: Zaraj:. 
5KO, Khmaszczyzna, Prystasze. 
2. Gl11ina Biskowice dzieli si
 na 7 gromad a mla< 
nowicie: 
. a) Biskowice, obejmujqca mleJscowosci: Bisko:. 
Wlce, Rudno. 
. b) Lanowice, obejmujqca miejscowosé: Lano:. 
W1ce. 
c) Maksymowice, obejmujqca miejscowosé: Ma, 
ksymowice. 
d) Nadyby, obejmujqca miejscowosé: Nadyby. 
e) Pianowice, obejmujé}ca miejscowosci: Pi,mc:. 
'wice, Mosty, Tyrawa. . 
f) 'XI ojutycze, obejmuj-1ca miejscowosci: W oju:. 
t.yc;:c, J a;:, Zarzecze. 
g) \X'ykoty, obejmttjé}ca miejscowosé: Wykoty. 
3) Gmina Blazów dzieIi si
 na 8 gromad a mia:. 
nowicie: 
a) Blazów, obejmujé}ca miejscowosci: Rlazów, 
W olanki, Zupka. 
b) Czerchawa, obejmuj,!ca miejscowosé: Czer:. 
chawa. 
c) Lopuszna, obejmuji}ca micjscowosci: Lopus=:< 
na, Glinne. . 
d) Lukawica, obejmuj,!ca miejscowosci: Lub:. 
wica, Brzezina. . 
e) Manastcr::cc, obejmttjé}ca miejscowosci: Ma< 
nasterzec, SprynÎa Mala. 
f) Sprynia Wielka, obejmuj<)ca miejscowosc: 
Sprynia \X'ielka. 
g) W o]a Blaiowsb, obejmuji}ca miejscowosé: 
W o]a Blazowsb. 
h) Zw'ór, obejmuji}ca miejscowosé: Zwór. 
4) Gmina Bylice dzieli sit; na 9 gromad a mianowicie: 
a) Brzesciany, obejmujqc.1 miejscowosé: Br;:e< 
sciany, Rowy Kolonja. 
b) Bukowa, obejmujé}camiejscowosé: Bukowa. 
c) Bylice, obejmuj<}ca miejscowosé: Bylice. 
d) Czyszki, obejmujé}ca miejscowosé: Czyszki. 
. e) Lutowisb, obejmujqca miejscowosé: Luto:. 
wiska. 
.f) Rajtarowice, obejmujqca miejscowosé: Rajta; 
rOWlce. 
K g) Rakowa, obejmujqca miejscowosci: Rakow,1, 
olonja Rakowa. 
K h). Rogóino, obejmujé}ca miejscowosci Rogózno, 
ol
nJa Rogózno. 
1) W olica Polska, obejmujaca miejscowosl': 
\\;1olica Polska. . 
5) Gmina Dorozów dzieli sit; na 9 gromad a mia:. 
nowide: 
.. a) Bilina Wielka, ohejmujqca miejscow()
"';: TIj:. 
lma Wielka, Zarudzie. 25 


b) Byków, obejmujé}ca miejscowosé: Byków. 
c) Dorozów, obejmujé}ca miejscowosé: Doro
 
zów. 
d) Clinne, obejmujé}ca miejscowoSci: Glinne, 
La;:y, T ozów. 
e) Lé}ka Rustykalna, obejmujé}ca miejscowosé: 
L
ka Rustykalna. 
f) Lé}ka Szlachecka, obejmujqc.1 mleJscowosci: 
L:La Szlachecka, Foroszc;:a. 
. g) Majnicz, obejmujé}ca miejscowosé: Majnicz. 
f) Ortynice, obejmujé}ca miejscowosé: Ortynice. 
i) T atary, obejmujé}ca miejscowosci: T atary, 
Konczaki. 
6) Gmina Dublany dzieli si
 na 5 gromad a miano
 
wide: 
a) Dublany, obejmujqca miejscowosé: Dublany. 
h) Kranzberg, obejmujé}ca miejscowosé: Kranz- 
berg. 
c) Nowoszyce, obejmujqca mteJscowosc: No- 
wC'szyce. 
d) Ozimina, obejmujqca miejscowosé: Ozimina. 
e) Prusy, obejmujqca miejscowosé: Prusy. 
7) Gmina Felsztyn dzieli sí
 na 9 gromad a mianowi
 
de: 
a) Berezów, obejmujqca miejscowosci: Berezów, 
Lozy, Tarnawka. 
b) Czaple, obejmujé}ca miejscowosci: Czaple, 
Derzypol, Waly. 
c) Felsztyn, obejmujqca miejscowosci: Felsztyn, 
Blonie, Lozy, Posada Felsztynska, Zofjówka. 
d) GI
boka, obejmujqca miejscowosci: Glçbo
 
1.:.<1, Mqdre, W ygoda. 
e) Humieniec, obejmujqca miejscowosci: Hu,' 
micniec, Barycz, Pawlówka. 
f) Janów, obejmujqca miejscowosé: Janów. 
g) Laszki Murowane Miasteczko, obejmujé}c') 
miejscowosé: Laszki Murowane Miasteczko. 
h) Laszki Murowane Wid, obejmujé}ca miejsco:. 
wosé: Laszki Murowane Wies. 
i) Szumina, obejmujqca miejscowosé: Szumina. 
8) Gmina Horodyszcze dzieli siç na 9 gromad a mia- 
nowide: 
a) Horodyszcze, obejmujé}ca miejscowosé: Ho
 
rodyszcze. 
.b) Kotowania, obejmujqca miejscowosé: Koto:. 
\vanta. 
c) Kulczyce Rystykalne, obejmujé}ca miejsco J 
wosci: Kulczycc Rustykalne, Oleksiçta, Wygoda. 
d) Kulczyce Szlacheckie, obejrnujé}ca miejscc\
 
wosé: Kulczyce S;:lacheckie. 
e) Mokrzany, obejmujqca miejscowosci: Mo
 
krzany, Holodówka. 
f) Sielec, obejmujé}ca miejscowosé: Sielec. 
g) Stupnica Polska, obejmujé}ca miejscowosé: 
Stupnica Polska. 
h) Stupnica Ruska, obejmujé}ca miejscowosé: 
Stupnica Ruska. 
i) Szade, obejmujqca miejscowosci: Szade, Sad)'. 
9) Gmina Kalinów dzieli sit; na 10 gromad a miano
 
wide: 
a) Babina, obejmuj
ca miejscowosé: Babina. 
b) Bilinka Mala, obejmujé}ca miejscowosé: Bi
 
linka Mala. 
c) Brzegi, obejmuj4ca miejscowosé: Brzegi. 
d) Hordynia Rustykalna. oheimujqc;> mieiscoø 
wosé: Hordynia Rustykalna.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0034.djvu

			226 


Nr. 19 


Lwowski Dzicnnik \X' ojewódzki poz. 113. 


e) Hordynia Szlachecka, obejmuj'lca miejsc0' 
wosé: Hordynia Szlachecka. 
f) Kalinów, obejmuÄ'lca miejscowosci: Kalinów, 
Chalupki. 
g) K0111alowice, obejmuj'lca miejscowosci: Kor,' 
nalowice, Zarzecze. 
h) Kruiyki, obejmuj'lca miejscowosci: KI'uhr. 
ki, Chalupki, Tuluki. 
i) Piniany, 0 bejmuj'lca miejscowosé: Piniany. 
j) Siekierczyce, obejmuj'lca miejscowosé: Siekier. 
czyce. 
10) Gmina Sambor dzieH si
 na 9 gromad a miano. 
wicie: 
a) Bereinica, obejmuj'lca miejscowosci: Bereini., 
ca Rustykalna, Bereinica Szlachecka. 
b) Czukiew, obejmuj'lca micjscowoSci: Czukicw, 
Mlyn. 
c) D'lbrówka, obejmuj'lca mleJscowosé: Dq" 
brówka. 
d) Olszanik, obejmuj'lca miejscowosci: Olsza. 
nik, Bartoszczyzna, Sloboda, Trojanów. 
e) Radlowice, obejmuj'lca miejscowosci: RadIo. 
wice, Chalupki, Klinówka, Lan. 
f) Strzalkowice, obejmuj'lca mleJscowosé: 
Strzalkowice. 
g) Uherce Zaplatynskie, obejmuj'lca miejsco. 
wosé: Uherce Zaplatynskie. 
h) Waniowice, obejmuj'lca miejscowosci: \Va< 
niowice, Bilaki. 
i) Zadniestrze, obejmuj'lca miejscowosé: Za. 
dniestrze. 
11) Gmina Stary Sambor dzieli si
 na 14 gromad 
a mianowicie: 
a) Baczyna, obejmujqca miejscowosé: Baczyna. 
b) Bilicz, obejmujqca miejscowosé: Bilicz. 
c) Koblo Stare, obejmuj'lca miejscowosé Koblo 
Stare. 
.d) Mrozowice, obejmuj'lca miejscowosé: Mm: 
ZOWlce. 
e) Sozan, obejmuj'lca miejscowosé: Sozan. 
f) Stara Ropa, obejmuj'lca miejscowosci: Stara 
Ropa, Buczów, Paproszczyzna, Sasy, Twary, Ujscie, 
Zasadki. 
g) Straszewice, obejmuj'lce miejscowosé: Stra, 
szeWlce. 
h) Strzelbice, obejmuj'lca miejscowosé: Strzelbi. 


ceo 


i) Suszyca Rykowa, obejmuj'lca miejscowosé: 
Suszyca Rykowa. 
j) T orczynowice, obejmuj'lca nueJscowosc: 
T orczynowice. 
k) T orhanowice, obejmuj'lca miejscowosé: T 01'< 
hanowlce. 
I) Wola Koblanska, obejmujqca miejscowosé: 
W ola Koblanska. 
1) W ola Rajnowa, obejmuj'lca mleJscowosci: 
Wola Rajnowa, Wychowanki. 
m) W oloszynowa, obejmuj'lca miejscowosé: 
W oloszynowa. . 2. 


Rozporz'ldzenie nmleJsze wchodzi w ZYCle 
z dniem ogloszenia. 


W ojewoda: 
WI. Belina.Prazl11owski. 


(Uwaga Redakcji: Gmina jednostkowa S'lsiado: 
wice i gmina jednostkow;\ Stara Sól. nie ulegaj'l po. 
dzialowi na gromady). 


113. 
ROZPORZ1\DZENIE 


Wojt;wody lwowskiego z dnia 10. wrzesnia 1934 r. 
o podziale obszaru gmin wiejskich w powiecie sano. 
ckim na i:romady. 
Na podstawie art. 107 ust
p (1) ustawy z dnia 
23 marca 1933 r. 0 cz
sciowej zmianie ustroju samo. 
rZ'ldu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 294-) 
i za zgod'l Wydzialu Wojewódzkiego zarz'ldzam co 
nast
puje : . 1. 
Ustala si
 nast
puj'lcy podzial obszaru gtnlll 
wiejskich w powiecie sanockim na gromady: 
1) Gmina Bttkowsko dzieli si
 na 12 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Belchówka, obejmuj'lca miejscowosé: Bel. 
chówka. 
b) Bukowsko, obejmujqca mleJSCOWosc: Bu. 
kowsko oraz parcele gruntowe: lk. 1143/6, 1268,'6, 
1176/40 1180 1239/4, 1167/10, 117614:1, 1167/9, 1188/3, 
1188/4 '1137/27 1137128, 1137/1, 1137/29, 1137/25, 
1137li6 1137;30, 1143/6, 1094/2, 1137/21, 1090/13, 
1092/3, i092/4, 1092/5, 1741 z gminy katastralnej Wü. 
lica. 
c) Nadolany, obejmuj'lca miejscowosci: Nado" 
lany, Wygnanka. .. . . " 
d) Nagórzany, obeJmuHca mleJSCOWosc: Nagó. 
rzany. 
e) Niebieszczany, obejmuj'lca miejscowosci' 
Niebieszczany, Lazy. 
f) Nowotaniec, obejmuj'lca miejscowosé: Nc", 
wotaniec. 
g) Ratnawica, obejmuj'lca miejscowosé: Ratn L 1" 
Wlca. 
h) T okarnia, obejmuj'lca miejscowosé: Tokar. 


ma. 


i) W ola Piotrowa, obejmuj'lca miejscowosé: 
W ola Piotrowa. 
j) W ola S
kowa, obejmuj'lca miejscowosci: 
W ola S
kowa, Pozniacze, Roztoki, \V ola J aworowa. 
k) W olica, obejmuj'lca miejscowosé: W olic<1 
oraz parcele gruntowe Ik. 1099/3, 1208/1, 1219, 1220, 
1222 1224 1225, 1226, 1227, 1228, 1229/1, 1221;.1,'2, 
1244: 1245: 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1265/2, 
1263/2 1269, 1270, 1293, 1299, 1719/2, 1097/3, ks. gr. 
gm. k
t. \XT olica, wl'lczone rozporz'ldzeniem Min. 
Spraw Wewn. z 19. czerwca 1931 Dz. U. R. P. Nr. 67 
poz. 555 do gminy wiejskiej Bukowsko. 
I) Zboiska, obejmuj'lca miejscowosé: Zboiska. 
2) Gmina Jasliska dzieli si
 na 16 gromad a miano" 
wicie: 
a) Czcrcmcha, obejmuj'lca miejscowosci: Cze. 
I'emcha, Soltystwo. 
b) Daliowa, obejmuj'lca miejscowosci: Daliowa, 
Radjów, Stasianie. 
c) DaI'ów, obejmuj'lca miejscowosé: Darów. 
d) Jasiel, obejmuj'lca miejscowosé: Jasiel. 
e) Jasliska, obcjmuj'lca miejscowosé: Jasliska. 
f) Kamionka, obejmuj,!ca miejscowosé: Ka. 
mionka. 
. g) Lipowiec, obejmuj'lca miejscowosé: Lipo. 
Wlec. 
h) Moszczaniec, obejmuj'lca micjscowosé: Mo. 
sZl.zaniec. 
i) Polany Surowiczne. .....bejmuiaca miejscowosé: 
Polany SurO"llviczne.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0035.djvu

			Nr. 19 


Lwowski Dziennik Wojewódzki poz. 113. 


227 


j) Posada Jé.	
			

/NDIGCZAS002362_1934_019_0036.djvu

			228 Lwowski Dziennik W ojewóclzki poz. 114. Nr. 19 


u) Wielopole, obejmuJ'lca miejscowosé: \Vielo
 
pole. 
y) Wujskie, obejmuj'lca miejscowosci: Wujskic, 
Pomiarki. 
w) Zablotce, obejmuj
ca miejscowosci: Zablot.; 
ceo T uchorz. 
z) Zagórz, obejmujé}ca miejscowosci: Zagó1'z, 
N owy Zagórz. 
i) Zahutyn, obejmuj'lca miejscowosé: ZahutyÍ1. 
x) Zalui, obejmuj'lca miejscowosci: Zaluz, Dc
 
liny Zaluskie, Lazy Zaluskie. 
sz) Zaslaw, obejmuj'lca miejscowosé: Zaslaw. 
7) Gmina Szczawne dzieli si'è na 11 gromad a ll1iano
 
wide: 
a) Kamienne, obejmuj'lca miejscowosé: Kamien
 


ne. 


b) Ka1'lików, obejmuj'lca lllleJscowosé: Karli-- 
ków. 
c) Kulaszne, obejr:mj'lca miejscowosé: Kulaszne. 
c) Mokre, obejmuj,}ca miejscowosé: Mokre. 
e) Morochów, obejmllj'lca miejscowosé: Moro
 
chów. 
f) Plonna, obejmuj'lca miejscowosé: Plonna. 
g) P1'zybyszów, obejmuj'lca miejscowosé: Przy
 
byszów. 
h) Rzepedz, obejmuj'lca miejscowosci: Rzepedi. 
Miklaszki, Zajniczki. 
i) Szczawne, obejmllj'lca miejscowosci: Szczaw'- 
ne. Wygnanka. 
j) Wysoczany, obejmuj'lca miejscowosci: Wy. 
soczany, Kozuszne. 
k) Zawadka Mowchowska, obejmlli,!ca nue); 
scowosé: Zawadka MOl'Ochowska. 
8) Gmina Zarsz)'n dzieli si'è na 17 gromad a miano. 
wicie: 
a) Baianówka, obejmuj'lca miejscowosé: BÚil-- 
nówka. 
b) Besko, obejmu j'lca miejscowosci: Besko, 1'0< 
rçby, Zapowiedi. 
c) Dlugie, obejmuj'lca nueJscowosci: Dillgie, 
Koszary, Strachanów. 
d) Dudynce, obejmuj'lca miejscowosé: Dudy!'.. 


ceo 


e) Jaémierz, obejmujé}ca miejscowosci: Jaémierz, 
Stafanówka. 
f) Jçdruszkowce, obejmuj'lcél miejscowosé: Jç
 
druszkowce. 
g) Markowce, obejmujé}ca miejscowosci: M,w 
kowce, Podgaj. 
h) 
ymon. obejmu.ié}ca miejscowosé: MyrnoÍ;. 
i) Nowosielce, obejmuj'lca miejscowosé:. Nt). 
wosielce. 
j) Odrzechowa, obejmuj'lca mi.ejscowosci: OJ
 
rzechowa, Pastwiska. 
k) Pielnia, obejmuj'lca miejscowosé: Pielnia. 
1) Pisarowce, obejmuj'lca miejscowosé: Pisa. 
l'owce. 
l) Pobiedno, obejmuj'lca miejscowosé: Pobied
 
no. 
m) Posada Jaémierska, obejmujé}ca mleJSCOWo. 
sci: Posada Jaémierska, Chmurówki. 
n) Posada Zarszynska, obejmuj'lca mleJSCOWo
 
sci: Posada Zarszynska, Wólka. 


0) St1'achocina, obejmlljé}Ca miejscowosé: Stra. 
chocina. 
p) Zarszyn, obejmuj'1ca miejscowosé: Za1'szyn. 


g.2. 
Rozpo1'zé}dzenie lllnlCjsze wchodzi w ZYCle 
z dniern ogloszenia. 
Wojewoda: 
WI. Belina.Prazmowski. 


114. 
ROZPORZl\DZENIE 
W ojewody lwowskiego z dnia 10. wrzesnia 1934 r. 
o podziale obszaru gmin wiejskich w powiecie sokal. 
skim na iromady. 
N a podstawic art. lOï ust. (1) lIstawy z dni-l 
23. marca 1933 r. 0 czçsciowej imianie lIstrojll samo. 
1'Zé}du terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 29+) 
i za zgodé} \V ydzialll \'v ojewódzkiego zarzé}dzam co 
nastçpllje: 

. 1. 
Ustala siç nastçpujé}cy pod::ial obszaru gmin 
wiejskich w powiecie sokalskim na gromady: 
1) Gmina Belz dzieH siç na 20 gromad a mianowicie: 
a) Bezcjów, obejmllj,,!ca miejscowosé: Bezejów. 
b) Budynin, obejmujé}ca miejscowosé: Budynin. 
c) Ceblów, obejrnujé}ca miejscowosé: Ceblów. 
d) Chlopiatyn, obejrnujqca miejscowosé: Chlo> 
, piatyn. 
e) GÓ1'a, obejmll.i,!ca mie.isco\Vosci: Góra, GÚla 
Kolonja, W1adypol. 
f) K'..lliczków, obejmllj'lca miejscowosci: Kuli; 
c:.kÓw, LlICki, Osmólice. 
g) Machnówek, obcjmuj'lca nueJscowosé: 
l\1achnówek. 
h) Mycó\\,", obcjmuj'lca llliejscowosé: Myców. 
i) Ose1'dów, obejmujqca miejscowosé: Osel'
 
dów. 
j) Piwowszczyzna, obejmujé}ca mleJscowosé; 
Piwowszczyzna. 
k) Prusinów, obejmujé}ca miejscowosé: Prusi
 
nów. 
1) P1'zemyslów, obejmllj'lca miejscowosé: Prze
 
myslów. 
I) Siebieczów, obejmujé}ca miejscowosci: Siebie< 
czów, Mielniki. 
111) Tuszków, obejmlljé}ca mieiscowosé: Tu
z,
 
ków. 
n) WaniÓw, obejmlljé}ca miejscowosci: \'{TaniÓw, 
Margielówka. 
0) Wierzbi'lz, obejmuj'lca miejscowosé: \Vie1'z
 
bié}z. 
p) Witków, obejrnlljç.ca miejscowosé: Witków. 
r) Worochta, obejmuj'lca miejscowosé: Worn. 
chta. 
s) \Vyzlów, obejmujqca miejscowosé: Wyzlów. 
t) Zuzel, obejmuj,!ca miejscowosci: ZlIzel, ZU" 
zel Kolonja. 
2) Gmina Chorobrów dzieli si'è na 14 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Bojanice, obejmuj'lca miejscowosci: Bojanice, 
N a Rudkach. 
b) Chorobrów, obejmuj'lca miejscowosé: Cho
 
robrów.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0037.djvu

			Nr. 1 9 


Lwowski Dziennik W ojewódzki poz. 114. 


-------
----_.._----------
----_ ._------
-----_.. ----_..
---- 
.

--
----_. ----.- ------- 


c) Hatowice, obejmujqca mleJscowosé: Halo- 
wice. 
d) Konotopy, obejmujqca miejscowosci: Kono- 
topy, Wazów. 
e) Mianowic
, obejmuj'lca miejscowosé: Miano- 
wice. 
o Moszków, obejmujqca miejscowosé: Mos::- 
ków. 
g) Nusmice, obejmu;'lca miejscowosé: Nusmice. 

) Opulsko, obejmujqca miejscowosé: Opu]sko. 
1) Sawczyn, obejmujqca mieiscowosci: Saw- 
CZyn, Rowiszcze. 
, j) Starogród, obejmuj'lca mleJscowosé: Staro:. 
grod. 
, k) Szmitków, obejmuj'lca mleJscowosé: Szmit< 
kow. 
d I) -rudorkowice, obcjmujqca miejscowosci: Tu. 
orko w1ce , Szychtory, Uhrynówka. 
, I) Uhrynów, obejmujqca miejscowosé: Uhry- 
now. 
I 
1l) \'V'ojslawice, obejmujqca mieiscowosé: Woj- 
s aW1ce. 
3) Gmina Krystynopol dzieli si
 na 12 gromad a mia. 
nowicie: 
I a) Bendiuchy, obcjmujqca miejscowosé: Bendiu; 
C1y. 
B b) Boratyn, obejmujqca miejscowosci: Boratyn, 
oratyn Kolonja. Rowiszcze. 
. c) Dobraczyn,' obejmujq.ca miejscowosé: Dobra- 
CZyn. 
h ' d) Gluchów, obejmujqca miejscowosé: Glu. 
cow. . 
e) Klusów, obejmujqca miejscowosé: Klusów. 
f) Krystynopol, obejmuiqca miejscowosé: Kry. 
stynopoI. 
g) Madziarki, obejmujqca nlleJscowosé: Ma- 
d::iarki. 
h) Now)' Dwór, obeitnuidyszcze Bazyljanskie. 
b) Parchacz, obejmujqca miejscowosci: Par. 
chacz, Gruszów (cz<<:sé). . 
c) Sielec, obejmuj,,!ca miejscowosci: Slelec, Ada- 
mówka, Gruszów (cz
sé). 
d) Wolswin, obejmuj<)ca miejscowosci: Wol. 
swin, Hrud. 
e) Zawonie, obejnmj,,!ca miejscowosci: Zawonic, 
Roczyn. 
6) Gmina Skomorochy dzieli si
 na 10 gromad a mia. 
nowicie: 
a) Baranie Peretoki, obejmuj<)ca miejscowos(: 
Baranie Peretoki. 
b) Cielqz, obejmujqca miejscowosci: CieL)7., 
Zdzarynki. 
c) I1orodlowice, obejmuj
ca miejscowosci: Bo. 
rodlowice, GÓra. . 
d) Ilkowice, obejll1uj'lca miejscowosci: IlkoWl. 
ce, \Valawka. 
e) Pieczygóry, obejmuj'lca miejscownsci: Pic. 
czygóry, Picczygóry Kolo,nja.. . . , . 
f) Skomorochy, obcJmuJé!ca lTIle.1SCOWOSCl: Sko: 
morochy. Rumosz, Wolczyk. 
g) Stanislawówka, obejmuj'lca miejscowosé: 
Stanislawówka. 
h) Steniatyn, obejmuj'lca miejscowosci: SteniJ- 
tyn, Rojatyn, Józefka.. . , . 
i) Switarzów, obeJ1l1uj4ca l111elscowOSCl: S
lta- 
rzÓw, Rulikówka Przysiólek, Rulikówka Kolon)a. 
j) Ulwówek, obejmuj,!ca miejscowosé: UlwÓ. 
wek. 
7) Gmina T al'taków Miasto dzieli si
 na 15 gromad 
a mianowicie: 
a) Bobiatyn, obejmuj'lca miejscowosé: Bobia. 
tyn. 
b) Horbków, obeimu i<)ca miejscowosci: Borb. 
ków, Horbków Kolonja, Rawszczyzna. 
c) Komarów, obejmuj'lca miejscowosci: Koma. 
rów, Horodelec. 
d) Kopytów, obejmuj<)ca miejscowosé: Kopy. 
tów. 
e) Leszczatów, obejmujqca miejscowosé: Le< 
szczatów. 
f) Luczyce, obejmujqca miejscowosci: Luczycc 
Annówka. Bujawa. 
g) Perespa, obejmui<)ca miejscowoki: Perespa, 
Chatki. 
h) Perwiatycze, obejmuj<)ca miejscowosci: Per: 
wiatycze, Melnyki. 
i) Spasów, obejmuj<}ca miejscowosci: Spasów, 
Breniów. 
j) Szarpance, obejmuj<)ca miejscowosé: Szar. 
pance. 
k) Tartaków Miasto, obejmuj'lca mieiscowosci: 
Tartaków Miasto, Borek, Winnica. 
I) T artaków Wid, obejmuj<)ca miejscowosci: 
T artaków \Vid, Ksaweråwka. 
l) T artakowiec, obejmujqca miejscowosci : Tar. 
takowiec, Rózanka, 
m) Wolica Komarowa, obejmuj<)ca miejscowo. 
sci: Wolica Komarowa, D<)browa. 
n) Zubków, obejmuj<)ca miejscowosé: Zubków.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0038.djvu

			230 


Nr. 19 


Lwowski Dziennik 'Wojewódzki poz. 115. 


8) Gmina Warçz Miasto dzieli siç na 15 gromad 
a mianowicie: 
a) Dluzniów, obejmuj
ca miejscowosé: DIuz.. 
mow. _ 
b) Horodyszcze Warc:skie, obejmujqca mleJSCO< 
wosé: Horodyszcze Warc:skie. 
c) Hulcze, obejmuj
ca miejscowosci: Hulcz
, 
Chochlów. 
d) Kosciaszyn, obejmuiqca nuejscowosé: Kc- 
sciaszyn. 
e) Leszczków, obejmujqca mleJscowosci: Le. 
szczków.. Leszczków Kolonja. 
f) Liski, obejmujqca miejscowosé: Liski. 
g) Liwcze, obejmuj
ca miejscowosci: Liwczc, 
Liwcze Kolonja. 
h) Lubów, obejmuj<}ca miejscowosci: Lubów, 
Korków. 
i) Przewodów, obejmuj
ca miejscowosé: Prze- 
wodów. 
j) Rusin, obejmujqca miejscowosé: Rusin. 
k) Sulimów, obejmujqca miejscowosci: Suli,' 
mów, }c:drzejówka. 
1) Warc: z Miasto, obejmuj
ca miejs.:owosci: 
Warc:z Miasto, Usmierz. 
1) Warc: z \VieS, obejmuj'1ca mieiscowosci: Wé1: 
rc:z WieS, Soporty, Polanka. 
m) \Vinniki, obejmllj
ca miejscowosé: Winniki. 
n) Zniatyn, obejmujqca miejscowosé: Zniatyn. 


g.2. 
Rozporzqdzenie nmleJsze wchodzi w ZYCle 
z dniem ogloszenia. 
Wojewoda: 
WI. Belina.Prazmowski. 


115. 
ROZPORZl\DZENIE 
Wojewody lwowskiego z dnia 10. wrzesnia 1934 r. 
o podziale obszaru gmin wiejskìch w powiecie tarno. 
brzeskim na gromady. . 
Na podstawie art. 107 ustc:p (1) ustawy z dnia 
23. marca 1933 r. 0 cz
sciowej zmianie ustroju samo< 
rz
du terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 294) 
i za zgod q Wydzialu W ojewódzkiego zarz,!dzam co 
nastc:puje: 
g. 1. 
Ustala sic: nastc:puj
cy podzial obszaru gmin 
wiejskich w powiecie tarnobrzeskim na gromady: 
1) Gmina Antoniów dzieli siç na 9 gromad a miano- 
wide: 
a) Antoniów, obejmuj
ca miejscowosci: Anto. 
niów, Zalesie Antoniowskie. 
b) Chwalowice, obejmujqca mleJSCOWOSCl: 
Chwalowice, Grudza, L
zek, Popowice. 
c) Nowiny, obejmuj
ca 1l1iejscowosé: Nowiny. 
d) Orzechów, obej1l1uj
ca miejscowosé: Orze- 
chów. 
e) Pniów, obejmuj
ca miejscowosci: Pniów, 
Czek
j Pniowski, Dqbrówka Pniowska. 
f) Radomysl nad San em, obej1l1uj
ca miejsco: 
wosci: Radomysl Miasteczko, Brzóza. 
g) Witkowice, obejmuj
ca miejscowosé: Wit, 
kowice. 


h) W ola Rzeczyczka, obejmllji}ca miejscowosé: 
W ola Rzeczyczka. 
i) Zabno, obejmuj
ca miejscowosci: Zabno, 
Grabczyny. 
2) Gmina Baranów dzieli sìç na 10 gromad a miano. 
wicie. 
a) D
browica, obejmuj<}ca miejscowosci: D<}- 
browica, Borek, Józefów, Kacz,aki, Koniecpól, Marki, 
Szlc:zaki, Zawodziany. 
b) Domacyny, obejmlljqca miejscowosé: Doma< 
cyny. 
c) Durdy, obejmllj
ca miejscowosé: Durdy. 
d) Dymitrów Duzy, obejmujqca miejscowosci: 
Dymitrów DlIzy, Morgi. 
e) Dymitrów Maly, obejmllj
ca miejscowosci: 
Dymitrów Maly, Kolo. 
f) Knapy, obejmllj
ca miejscowosci: Kllapy, 
Smykle. 
g) Siedleszczany, obejmujqca miejscowosé: Sic; 
dleszczany. 
h) Skopanie, obejmuj
ca miejscowosé: Skopa. 


me. 


i) Suchorzów, obcjmujqca miejscowosci: SlIcho" 
rzów, Przewóz. 
j) W ola Baranowska. obejmujqca miejscowosé: 
\Xl ola Baranowska. 


- 
3) Gmina Charzewice dzieli si
 na 8 gromad a miano. 
wide: 
a) Brandwica, obejmlljé}ca mieiscowosci: Brand. 
wica, Bé}ków, Ksi
ze Kolano, Musików. 
b) Charzewice, obejmujqca micjscowosci: Chz:. 
rzewice, Karnaty, Posanie, Sochy. 
c) D
browa Rzeczycka, obejmujqca miejscow(). 
sci: D<}browa Rzeczycka, K
pa Rzeczycka. 
d) Jastkowice, obejmujqca miejscowosci: Ja. 
stkowice, Dc:bowiec, KlIziory, Lipowiec, Ludjany, 
Moskale, Madeje, Nowa RlIda, RlIda, Radziecina, 
Szwedy, Woloszyny. 
e) Pilchów. obejmujqca miejscowosci: Pilchów, 
Agatówka. 
f) Rzeczyca Dluga, obejmuj<}ca miejscowosci: 
Rzeczyca Dluga, Dc:bowiec, Kochane. 
g) Rzeczyca Okrqgla, obejmujé.!ca miejscowosé: 
Rzeczyca Okr
gla. 
h) Turbia, obejmuj<}ca miejscowosci: Turbia, 
Obojna, Zaosie. 
4) Gmina Chmielów dzieli siç na 8 gromad a miano. 
wide: 
a) Alfredówka, obejmujqca miejscowosé: Alfre- 
dówka. 
b) Chmielów, obejmllj
ca miejscowosé: Chmie- 
lów. 
c) Cygany, obejmujqca miejscowosé: Cygany. 
d) Dc:ba, obejmujqca miejscowosci: Dc:ba, Po' 
rc:by Dc:bskie. 
e) Jadachy
obejmuj
ca miejscowosci: Jadachy, 
Janówka. 
f) Nagnajów, obejmllj
ca miejscowosé: Nagna. 
jów. 
g) Rozalin, obejmu jitca miejscowosci: Rozalin, 
Gabryjelin. 
h) T arnowska W ola, obejmuj,!ca miejscowosé: 
T arnowska W ola. .
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0039.djvu

			Lwowski Dziennik \Xlojewóclzki poz. 116. 


------- ---------:--==-:::- _- 
._= ------- 


Nr. 19 


5) Gmin... Grçbów dzieli si
 na 4 gromady a miano. 
wicie: 
a) Gr
bów, obejmujqca miejscowosci: Gr
bów, 
Jaswinie, Klonowe, Kqt, Mi
tne, Piasek, Szlachecka 
Sokól, Wydrza, Zabrnie Dolne, Zabrnie Górne, Za. 
polednik. 
b) Jamnica, obejmujqca miejscowosé: Jamnica. 
c) Jcziorko, obejmujqca miejscowosci: .T eziorko, 
Królcwszczy
na. 
d) Krawcc, obejrnujqca miejscowosci: Krawce, 
Cwitaki, K
dzie, Skrzypacze, Sulichów, Swierczyna. 


6) Gmina T arnobrzeg dzieli si
 na 11 gromad a mia- 
nowìcie: 
a) Dzików, obejmujqca l11iejscowosci: Podl
zc, 
Zamek Dzikowski, Wymyslów, Borów. 
b) Kajmów, obejmujqca miejscowosé: Kajmów. 
c) Machów, obejmujqca miejscowosé: Machów. 
d) Miechocin, obejmujqca l11iejscowosé: Mic. 
chocio. . 
e) Mokrzyszów, obejmujqca miejscowosé: Mo. 
krzyszów. 
f) Ocice, obejmujqca miejscowosé: Ocice. 
g) Sielec, obejmujqca miejscowosé: Sielec. 
h) Sobów, obejmujqca miejscowosé: Sobów. 
i) Stale, obejmujqca miejscowosé: Stale. 
D Zakrzów, obejrnujqca miejscowosé: Zakrzów. 
k) Zupawa, obejmujqca miejscowosci: Zupawa, 
Orliska. 


7) Gmina T rzesn dzieli si
 na 12 gromad a mianowi- 
de: 


a) Furrnany, obejmujqca miejscowosci: Furma
 
ny, Por
by Furmanskie. 
b) Gorzyce, obejmujqca miejscowosci: Gorzyce, 
Pqczek Gorzycki. 
c) Koémierzów, obejmujqca miejscowosé: Koé< 
mierzów. 
d) Motycze Poduchowne, obejmujqca miejsco. 
wosé: Motycze Poduchowne. 
e) N adbrzezie, obejmujqca miejscowosé: N ad. 
brzezie. 
f) Ostrówek, obejl11ujqca miejscowosé: Ostró' 
wek. 
g) Sokolniki, obejrnu jqca miejscowosci: Sokot 
niki, Orliska. 
h) TrzeSn, obejmujqca miejscowosé: T rzdn. 
i) Wielowie.5, obejmujqca l11iejscowosé: Wielo. 
wies. 
j) 'Wrzawy, obejmujqca miejscowosci: Wrza. 
wy, Dqbrowa Wrzawska, Goczalkowice, Lapiszów, 
Sadowie. 
k) Zalesie Gorzyckie, obejmujqca miejscowosci: 
Zalesie Gorzyckie, Fantazja, Górka. 
I) Zarzekowice, obejmujqca miejscowosé: Za. 
rzekowice. 


8) Gmin
 Zbydniów dzieli si
 na 7 gromad a miano- 
wicie: 
a) Kotowa \X"! ola. nheimujqC" 
;p;..r""'wosé: Ro. 
tow" \'V ob. 


231 


b) Majdan Zbydniowski, obejmujqca mleJSCO' 
wosé: Majdan Zbydniowski. 
c) Motycze Szlacheckie, obejmujqca mleJSCU' 
wosé: Motycze Szlacheckie. 
d) Skowierzyn, obejmujqca miejscowosci: Skc
 
wierzyn, Pasternik, T arnowiec. 
e) Wólka Turebska, obejmujqca nueJscowos,:: 
W ólka T urebska. 
f) Zaleszany, obejmujqca miejscowosci: Zale. 
szany, Berdechów, K
pic, Zaleszanskie, Karczmiska. 
W ólka Zaleszanska. 
g) Zbydniów, obejmujqca miejscowosci: Zbyd. 
niów, Dzierdziówka. 


g.2. 
Rozporzqdzenie mmeJsze wchodzi w ZYCIC 
z cIniel11 ogloszenia. 


Wojewoda: 
WI. Belina-Prazmowski. 


116. 
ROZPORZ1\DZENIE 
W ojewody lwowskiego z dnia 10. wrzesnia 1934 r. 
o podziale obszaru gmin wiejskich w powiecie tur- 
czaÍ1sldm na gromady. 
Na podstawie art. 107 ust. (1) ustawy z dnia 
23. marca 1933 r. 0 cz
sciowej zmianie ustroju samo. 
rzqdu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 294) 
i za zgod q Wydzialu \'V ojewódzkiego zarzqdzam co 
nast
pu j e : 


g. 1. 
Ustala si
 nast
pujqcy podzial obszaru gmin 
wiejskich w powiecie turczanskim na gromady: 


1) Gmina Borynia dzieli si
 na 5 gromad a mianowi- 
de: 
a) Borynia, obejmujqca miejscowosci: Borynia. 
Kolonja, Roztoka, Soltostwo, Wìes, Wilchowate. 
b) Butelka Nizna, obejmujqca miejscowosci: 
Butelka Nizna, Bationec, Górny Koniec, Lan, Solty. 
stwo, Sabatowiec, Seredowiec. 
c) Jablonów, obejmujqca miejscowosci: Jablo. 
nów, Jaseniowo, Lan. 
d) T ureczki Nizne, obejmujqca mleJscowosé: 
T ureczki Nizne. 
e) Wysocko Nizne, obejmujqca mleJSCOWOSCI: 
Wysocko Nizne, Ropawsko, Sztukowiec. 


2) Gmina Jasionka Masiowa, dzieli sic: na 6 gromad 
a mianowicie: 
a) Holowsko, obejmujqca miejscowosci: Ho. 
lowsko, Kr
tiate, Zubrzyca. 
b) Isaje, obejmujqca miejscowosci: Isaje, Pasie
 
ki, Riczka, T arnice, T orhinskie, W ójtostwo, Zarze. 
ka. 
c) Jasionka Masiowa, obejmujqca mleJscowosé: 
Jasionka Masiowa. ' 
d) Jasionka Steciowa, obejmujqca miejscowosé: 
J asionka Steciowa. 
e) Kondratów, obejmujqca miejscowosé: Kon. 
dratów. 
f) Swidnik, obejmu jqca miejscowosé: Swidnik.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0040.djvu

			232 


Lwowski DZlennîk \Xl ojewódzki pöz. 1 i6. 


--_._--_._---
-
----_.- --- 
--..------ -------_.._--
-------- 


3) Gmina Lawrów, dzieli si
 na 13 gromad a miano- 
wicie: 
a) Galówka, obejmujqca miejscowosé: Galówka. 
b) Lenina Mala, obejmujqca miejscowosé: Lem. 
na Mala. 
c) Lenina Wielka, obejmujqca miejscowosé: Le. 
nina \'Vielka. 
d) Lawrów, obejmujè}ca miejscowosé: Lawrów. 
c) Mszaniec, obejll1ujqca miejscowosé: Msza< 
mec. 
f) Nanczulka Mala; obejmujqca miejscowos(: 
N anczulka Mala. 
g) Nanczulka Wielka, obejmujqca miejscowosé: 
Nanczulka Wielka. 
h) Ploskie, obejmujè}ca miejscowosé: Ploskie. 
i) Potok Wielki, obejmujè}ca miejscowosé: po. 
tok Wïelki. 
j) Spas, obejmujè}ca miejscowosé: Spas. 
k) Terszów, obejmujè}ca miejscowosci: TcrszÓw, 
Zawadka. 
1) T ycha, obejmujè}c<1 miejscowosci: T ycha, La. 
znia Zakityna. 
I) Wiciów, obejmujè}ca miejscowosé: Wiciów. 


4) Gmina Lomna dzieli si
 na 12 gromad a miano- 
wide: 
a) 
erezck, obejmujqca miejscowosé: 13ereiek. 
b) 13oberka, obejmujqca miejscowosé: 13oberb. 
c) 13ystre, obejmujqca micjscowosé: 13ystre. 
d) Chaszczów, obejmujqca miejscowosci: Cha< 
szczów, Danylistwo, Dolny Koniec, Górny Koniec, 
Soltystwo, Seredyna, Wasylkistwo, Witczystwo. 
e) Dniestrzyk D
bowy, obejmujqca miejsco< 
wosé: Dniestrzyk D
bowy. 
f) Dniestrzyk Holowiecki, obejmujqca miejsco. 
wosé: Dniestrzyk Holowiecki. _ 
g) Grqziowa, obejmujqca miejscowosé: Grqzio< 


wa. 


h) Lipie, obejmujqca miejscowosé: Lipie. 
i) Lomna, obejmujè}ca miejscowosci: Lomna, 
Horb, Hnyly, Krywula Niina, Krywula \'Vyina. 
j) Lopuszanka Lechniowa, obejmujqca miejsco< 
wosci: Lopuszanka Lechniowa, Horbok, Koniec 
Dolny, Koniec Górny, Szlachta. 
k) Michniowiec, obejmujqca miejscowosé: Mi. 
chniowiec. 
1) Zukotyn, obejmujqca miejscowosci: Zuko< 
tyn, Bolenkowica, Budrowyna, 13uczkowina, Dolina, 
Solyctwo. 


5) Gmina Matków dzieli si
 na 7 gromad a miano- 
wide: 
a) Husne Nizne, obejmujqca miejscowosé: Hu. 
sne Niine. 
b) Husne Wyine, obejmujqca miejscowosé: Hu. 
sne Wyine. 
c) Iwaszkowce, obejmujqca miejscowosé: Iwasz< 
kowce. 
d) Krasne, obejmujqca miejscowosci: Krasne, 
Luhy, Synów, Wid, Wyzny Koniec. 
e) Krywka, obejmujqca miejscowosé: Krywka. 
f) Matków, obejmujqca miejscowosci: Matków, 
Bagno, 13rzeg, Hruno, Jasien, Kosiwka, Kwasna WYo; 
da, Litowyszcze, Luczky, Maraszkowicc, Mcnczul, 
Potok, Rozticzky, Rzeka, Rozputie, SiIce, Werch, 
Wies, Zarzcze. 
g) Mochnate .....])f'imujè}ctl ."ipi"cowl1sé :Mo< 
chnate. 


Nr. í 9 


6) Gmina Rozlucz dzieli na 8gromad a mianowicie: 
a) Gwozdziec, obejmujqca miejscowosci: Gwoi., 
clziec. 
b) Jasienica Zamkowa, obejmujqca mleJSCO< 
wosci: Jasienica Zamkowa, Koniec, Kruh, Nalewaj< 
kowyna, Pecarewo, Zakiczerq. 
c) Lopuszanka Chomina, obejmujqca miejsco. 
wosé: Lopuszanka Chomina. 
d) Rozlucz, obejmujqca miejscowosé: Rozlucz. 
e) Rypiany, obejmujqca miejscowosé: Rypiany. 
f) Smereczka, obejmujqca miejscowosé: Smerc; 
czka. 
g) Wolosianka Mala, obejmujqca miejscowosé: 
W olosianka Mala. 
h) W olosianka \'Vielka, obejmujqca miejscu- 
wosé: W olosianka Wielka. 


7) Gmina Sianki dzieli si
 na 7 gromad a mianowide: 
a) 13eniowa, obejmujqca miejscowosci: 13enio. 
wa, Krywula. 
b) 13utelka Wyzna, obejmuj'lca miejscowosé: 
Bute1ka Wyina. 
c) Butla, obejmujqca miejscowosé: Butla. 
d) Hnyla, obejmujqca miejscowosci: Hnyla, 
Potok. 
e) Jaworów, obejmujqca mleJscowosci: Jawo< 
rów, Felowa, 
f) Sianki, obejmuj;!ca Il1leJscowosci: Sianki, 
Mlaki. 
g) Tureczki \XTyzne, obejmujqca miejscowos(: 
Tureczki Wyzne. 


8) Gmina Strzylki dzieli siç na 9 gromad a mianowi- 
de: 
a) Busowisko, obejmujqca miejscowosé: 13uso< 
wisko. 
b) Holowiecko, obejmujqca miejscowosci: Ho< 
lowiecko, Babina. 
c) Luiek Górny, obejmujqca miejscowosé: Lu. 
iek Górny. 
d) Niedzielna, obejmujqca miejscowoSci: Nie< 
dzielna, T yholka. 
c) Strzylki, obejmujqca miejscowosci: Strzyiki, 
Lesice, Mlyny. 
f) T opolnica Rustykalna, obejmujqca mleJSCO< 
wosé: T opolnica Rustykalna. 
g) T opolnica Szlachecka, obejmujqca mleJSCO< 
wosé: T opolnica Szlachecka. 
h) Turze, obejmujqca miejscowosci: Turze, Gór. 
ny Koniec, Horianka, Riczka, Srodek, Zabronianka, 
Zadzialek, Zawierch, Zawies, Zwór. 
i) Tysowica, obejmujqca miejscowosé: Tyso. 
WI ca. 


9) Gmina T arnawa NiZna dzieli si
 na 8 gromad 
a mianowide: 
a) 13ukowiec, obejmuj<}ca miejscowosci: Buko: 
wiec, 13oczkarnia, Potasznia. 
b) Dydiowa, obejmuj'lca miejscowosé: Dydio. 
wa. 
c) Díwiniacz Górny, obejmujqca miejscowosci: 
D::winiacz Górny, Boryszczyna, Horbok, Kamianeé, 
Linyna, Szyrin. 
d) Lokieé, obejmujè}ca miejscowosé: Lokieé.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0041.djvu

			__.__._____n 
-'-
-- 


Lwowski Dziennik W ojewódzki poz. 117. 


Nr. 19 


e) Sokoliki Górskie, obejmujqca miejscowoSci: 
Sokoliki Górskie, Luszczany, Solotwina, Syhla. 
f) Szandrowiec, obejmujqca miejscowosci: 
Szandrowiec, Dwir, Horb, Na Potoci, Popiwski
, 
Szteligy. 
g) T arnawa Nizna, obejmujqca mleJSCOWOSCl: 
Tarnawa Nizna, Góra, Horb, Krywula, Seredyna. 
h) Tarnawa Wyzna, obe.imui
ca miejscowos.:i: 
Tarnawa Wyzna, Horb, Syhla, Zabrid. 


10) Gmina Turka dzieli si
 na 10 gromad a mianowi. 
de: 


a) Ilnik, obejmujqca miejscowosci: Ilnik, Fwc 
licz, Kamieniec, Lokieé, Potok Radycz, Stawisko, 
Staniówka, Srodek \VieS, Zakopce, Zaprosé. 
b) Jablonka Nizna, obejmujqca mleJSCOWOSCl: 
Jablonka Nizna, Górny Koniec, Lachowiat Horb, 
Szczomakiwski Horb, Zarebro. 
c) J ab!onka \'7 yzna, obejmu jqca miejscowosci: 
Jablonka \X1yzna, Horb Popowski, Horb Kolo Szkc
 
ly, \'.Çïtistwo. 
d) Jawora, obejmujqca mipjscowosci: Jawora, 
Stodólka. 
e) Losiniec, obejmu jé}ca miejscowosci: LosinÍe-::, 
Kiczerka, Koniec Górny, Koniec Dolny, Roztcki, 
Rzeka. 
f) Mielniczne, obejmujqca miejscowosci: Mitt, 
niczne, Charów, Dydiowiec, Labacziwka, Lan, Lu' 
hy, Lypy, Polana, Szyminka, Szczowbiw, W olosany. 
Werch. 
g) Przyslup, obejmujqca miejscowosé: Przy
 
slup. 
h) Radycz, obejmujqca miejscowosé: Radycz. 
i) Szumiacz, obejmujqca miejscowosé: Szumiacz. 
j) Wolcze, obejmujqca miejscowosé: Wolcze. 


11) Gmina Wysocko Wyzne dzieli si
 na 2 gromady 
a mianowide: 


a) Libuchora, obejmujqca miejscowosé: Libu,. 
chora: 
b) Wysocko Wyzne, obejmujqca mieiscowosci: 
\
'ysocko Wyzne, Berih, Górny Koniec, Lukoszka, 
Mogoszów, Potok, Swynyneé, Zaholyciw. 


12) Gmina Zawadka dzieli si
 na 10 gromad a mia e 
nowicie: 
2) Bachnowate, obejmujqca miejscowosci: Ba.' 
chnowate, Podstodole, Potok. 
b) DolZki, obejmujqca miejscowdSci: Dolzki, 
Czernenyj Berih, Dubriwka, Filwarok, Horbok, Ko
 
tiwstvv"O, Kow.:a.listwo, Kopanyny, Maslyganiwstwo, 
2'-1ychalistwo, Naoselycia, Rika, Sluzistwo, Zoceni
 
shvo. 
c) Krywe, obejmujqca miejscowosci: Krywe, 
Gabusistwo, Rosolistwo. 
ò) Moldawsko, obejmujqca miejscowosé: Mol: 
dawsko. 
e) Myta, obejmu'jqca miejscowosé: Myta. 
f) Rosochacz, obejmujqca miejscowosci: Roso
 
chacz, Fryndakowiec, Kilyna, Lan, Potik. 
g) Ryków, obejmujqca miejscowosé: Ryków. 
11) Suchy Potok, obejmujqca miejscowosé: Su
 
chy Potok. 


- 


233 


i) Zadzielsko, obejmujqca miejscowoscï. Za
 
dzielsko, Ruszczaki. 
j) Zawadka. obejmujqca miejscowosci: Zawad
 
ka, Balydiata. Naberih, Netecza, Rusyn Berih, Zde
 
gowec, Zakiczerka. . 2. 


Rozporzqdzenie nm1eJsze wchodzi w zyCH
 
z dniem ogloszenia. 


Wojewoda: 
WI. Belina.Prazmowski. 


117. 
ROZPORZl\DZENIE 
Wojewody lwowskiego z dnia 10. wrzesnia 1934 r. 
o podziale obszaru gmin wiejskich w powiede zòl. 
kiewskim na gromady. 
Na podstawie art. 107 l1st
p (1) ustawy z dnia 
23. marca 1933 r. 0 cz
sciowej zmianie samorzqdu te
 
rytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 294) i za zgu> 
dq.Wydzialu Wojewódzkiego zarzé}dzam co nastt:.
 
pUJe: 


g. 1. 
Ustala si
 nast
pujqcy pod
ial obszaru gmin 
wiejskich w powiecie zólkiewskim na gromady: 


1) Gmina Butyny dzieli si
 na 5 gromad a miano., 
wide: 


a) Biesiady, obejmujqca miejscowosé: Biesiady. 
b) Butyny, obejmuj
ca miejscowosci:, Butyny, 
Klopoty, Muzyki, Sosnina, Szyszaki, Zarzeka. 
c) Dworce, obejmujqca miejscowosci: Dworce, 
Marmasze, Ploskie, Werbka, Wygon, Zarzeka Dwo
 
recka. 
d) Lubella, obejmujqca miejscowosci: Lubelia, 
Boworyki, Borysy, Figury, Kazumin, Mielniki, SIll,' 
ki, Soznina, Staszki, Zabród, Zalozy, Zapole. 
e) Przystan, obejmujqca miejscowosci: Przystan, 
Berezyca, N a Panczychach, Pod Granicq, T olisek, Za 
Dworem, Zarzeka Przystanska. 
2) Gmina Dzibulki dzieli si
 na 11 gromad a miano. 
wicie: 
a) Artasów, obejmujqca miejscowosé: Artasów. 
b) Blyszczywody, obejmujqca miejscowosci: 
Blyszczywody, Ehrenfeld, Janówka, Lasek, OplytD.a
 
Blyszczywódzka. I 
c) Dzibulki, obejmujqca miejscowosci: Dzibul
 
ki, Bernacka, Góry, Na Woli, Weryny. 
d) Krasiczyn, obejmujqca miejscowosci: Krasi. 
czyn, Kopan. 
e) Nahorce, obejmujqca miejscowosci: Nahorce, 
Dernówka, Kozowe. 
f) Przedrzymichy Male, obejmujqca mleJSC(): 
wosé: Przedrzymichy Male. 
g) Przedrzymichy 'Wielkie, obejmujqca mleJSCù: 
wosci: PrzedrzymiiChy Wielkie, Na Solqczu, Na Za: 
haju. 


(Uwaga Redakcji: Gmina jednostkowa Komar: 
niki nie ulega podzialowi na gromady).
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0042.djvu

			234 


LW9wski Dziennik Wojewódzki poz. 117. 


Nr. 19 


h) Theodörshof, obejrnujqca mleJSCOWOSCI: 
Theodorshof, Henrykówka, Maksymówka. 
i) \Vola Zóltaniecka, obejmujqca miejsccwosé: 
\1Ç' ola 2óltaniecka. 
j) Zwertów, obejmujqca miejscowosé: Zwertów. 
k) Zeldec, obejmujqca miejscowosci: ZeIder, 
Holuby, Gajik, Maziarki, Osiczyna, Sokól, Zapust. 


3) Gmina Klodno Wielkie dzieli si
 na 6 gromad 
a mianowide: 
a) C::estynie, obejmujqca miejscowosci: Czesty- 
nil', Nowy Staw, Topór. 
b) Dalnicz, obejmujqca miejscowosci: Dalnicz, 
Greniuchy, Herawiec, T olmacz. 
c) Klodno Wielkie, obejmujqca miejscowosci: 
Klcdno \Vielkie, Hermancin, Na Starkowcu. 
d) Klodzienko, obejmujqca miejscowosé: Klo; 
dzienko. 
e) Pieczychwosty, obejmujqca mle]SCOWOSCI: 
Piec::ychwösty, Wierzbówka, Za Rzek q . 
f) Zóltance, obejmujqca miejscowosci: Zóltance, 
B.ols:ów, Dunajec, Grabowiec, Parcelacja, Wychop; 
me. 


4) Gmina Krechów dzieli si
 na 9 gromad a miano- 
wide: 
a) Brzyszcze, obejmujqca mleJscowosci: Brzy< 
s:c:e, S:abelnia, Zuki. 
b) Fujna, obejmujqca miejscowosé: Fujna. 
c) Hucisko, cbejmujqca miejscowosci: Hucisko, 
Horbowice. 
d) Krechów, obejmujqca miejscowosci: KIe< 
chów, Browary, Kozulka, Monaster, Rubanie, Zapa- 
sieka. 

) Kunin, obejmujqca miejscowosci: Kunin, Bór 
Kuninski, Chitrejki, Citula, Czerwieniec, Hrynczuki, 
Jaros:e, Kaczmary. 
f) Majdan, obejmujqca miejscowosé: Majdan. 
g) Prowala, obejmujqca miejscowosci: ProwaJa, 
Góra, Holuby, Hrybnyki, Kozulka, Prowala Dól. 
11) Ruda Krechowska, obejmujqca miejscowosci: 
Ruda Krechowska, Chamy, Czerniji, Pacy. 
i) Wólka Kuninnska, obejmujqca mle]SCOWO- 
sci: W ólka Kuninska, Derewenka. 


5) Gmina Mokrotyn dzieli si
 na 8 gromad a miano< 
wicie: 
a) Macoszyn, obejmujqca miejscowosé: Maco- 
s:yn. 
b) Mokrotyn. obejmujqca miejscowosci: Mo- 
krotyn, Horodyska, Kopanka, Mokrotyna Wsi, Ski- 
ry, T arnów, Zury. 
c) Mokrotyn Kolonja, obejmujqca miejscowo< 
sci: Mokrotyn Kolonja, Horodzena, Kopanka, Mo; 
krotyna Kolonji. 
d) Polany, obejmujqca miejscowosé: Polany. 
e) Skwarzawa Nowa, obejmuj1ca miejscowosci: 
Skwarzawa Nowa, Hutka, . Korczunek, Lipniki, Za. 
wady. \ 
f) Skwarzawa Stara, obejmujqca mieiscowosci: 
Skwarzawa Stara, Biala, Haraj. 
g) Soposzyn, obejmujqca miejscowosci: Sopo< 
szyn, Pasternaki, Ulica Zólkiewskiego. 


h) Wiesenberg, obejmujqca miejscowosé: \Vi(;
 
senberg. 


6) Gmina. Mosty Wielkie dzieli si
 na 7 gromad 
a mianowicie: 


a) Bojaniec, obejmujqca miejscowosci: Boja' 
niec Niediwiednia Bojaniecka, Podrzeka, Werynv 
Bojanieckie. 
b) Borowe, obejmujqca miejscowosci: Bm"owe, 
L
gowe, Suchy Dé!b. 
c) KLlpic2:'v\'oL
, cbejmujqca miejsco"\vosci: Ku. 
piczwola, Antoniowa, Karczemka. 
d) Rckliniec, obejmu iqca miejscowosci: Rekli-. 
nicc, Batiuki, Bendiuha Rekliniecka, Eloto, Czerc< 
sznia, Dqb, Folw3.rk, Giblaki, Lasowe, Mandeluki, 
Salas:e, Stawok, T artak. 
e) Star.islówka, obejmujqca miejscowosé: Stani.; 
slówka. 
f) Strzemien, obejmujqca miejscowosci: Strze-. 
mien, Bendiuha Str::emieniecka. 
g) Wolica, obejmujqca miejscowo
ci: \X'olica, 
Grz<<:da, LeSniczówb, Na Niwie, Siekietnia. 


7) Gmina N adycze dzieli si
 na 12 gromad a miano< 
wide: 


a) Doroszów Maly, obejmujqca miejscowosé: 
Doroszów Maly. 
b) Doroszów Wielki, obejmujqca miejscowosl: 
DoroszÓw Wielki. 
c) Hrebence, obejmujqca miejscowosé: HIC' 
bence. 
d) KOS2,elÓW, obejmujqca miejscowosé: Kos:e- 
lów. 
e) Mierzwica, obejmujqca miejscowosé: Mierz< 
W1ca. 
f) Mohylany, obejmujqca miejscowosci: Mohy. 
lany, Wier::blany. 
g) Nadycze,obejmujqca miejscowosé: 1\'adyc:e. 
h) Nowe Siolo, obejmujqca miejscowosé: Nowc 
Siolo. 
i) Przemiwólki, obejmujqca miejscowosé: Pr:
; 
miwólki. 
j) Smereków, obejmujqca miejscowosci: Smere< 
ków, Osady, Pod Borem. 
k) Sulimów, obejmujqca miejscowosé: Sulimów. 
1) Udnów, obejmujqca miejscowosé: Udnów. 


8) Groin", T urynka dzieli si
 na 4 gromady a mian(l< 
wicie: 


a) Dercwnia, obejmujqca miejscowosci: Derew< 
nia, Dewska, Kruhla Niwa, Niedzwiednia Kolonja, 
Niedzwednia Stara, Podlozy. 
b) Kulawa, cbejmujé}ca miejsccwosci: Kulawa, 
Chrestyk, Lasowe, Swerydy, Wytrykusze. 
c) Turynka, obejmujqca miejscowosci: Turynka, 
Bialy Las, Dlugie Lozy, NiwKi, Oplytna Turyniecka, 
Osowa, Ruda, Sarnówka, Wachowe Niwy, Zgoda, 
Folwark" Zóltowe BIoto. 
d) Wiqzowa, obejmuJé!ca miejscowosci: Wi.}. 
zowa, Haj, Hai Za Goscincem, Kaczmary, Luh, Md< 
niki, Prociowe Lqki.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0043.djvu

			Nr. 19 


Lwowski Dziennik W ojew6dzki poz. 117. 


235 


9) Gmina W ola Wysocka dzieli sic: na 6 gromaù . 
a mianowicie: 
a) Dobrosin, obejmuj<}ca miejscowosci: Dobro. 
sin. Kulawce, Lasowe. 
b) Gliñsko, obejmuj<}ca miejscowosci: Gliñsko, 
Czeremusznia, Komarañce, Zawady. 
c) Lipina, obejmuj<}ca miejscowosci: Lipina, Ca. 
py, Mielniki. 
d) Pily, obejmuj<}ca miejscowosci: Pily, Balbu. 
ry, Bardygi, Derewenka, }asiejewicze, Pacy, Pytelki, 
5kopy, Wolosy Za Lasem, Zarzyszcze. 
e) W olaWysocka, obejmuj<}ca miejscowos.:i: 


Wola Wysocka, K<}t, Las, LeSniczówka, Pacy, Pod 
Kamiennym Krzyz.em, Zastaw. 
f) Zameczek, obejmuj<}ca miejscowosci: Zamc. 
czek, Borowe, D<}browa, Halasi, Patkowy, Soroki, 
Szkolari. . 2. 


Rozporz,!dzenie mme]sze wchodzi w zyne 
z dniem ogloszenia. 


Wojewoda: 
'Wl. Belina.Pra:hnowski.
		

/NDIGCZAS002362_1934_019_0044.djvu

			236 


Lwowski Dziennik W ojewódzki. 
t . 


Nr. 19 


Adrea Redakcji i Adminiatracji: nLwowaki Dziennik Wojewódzki", Lwów, Urzl\d Wojewódzki, Wydzial 
Ogólny. - Nr. telefonu Redakcji i Adminiatracji 21. 
Prenumerata rocznie 18 zt, pólrocznie 9 zt, kwartalnie 4.50 zt 
Nalezytoié za prenumerat
 i ogloazenia nalezy przeaylaé Adminiatracji ..Lwowakiego Dziennika 
Wojewódzkiego" za poirednictwem Pocztowej Kaay Oazcz
dnoici. Konto Nr. 30.625. 

Dziennik urz
dowy" przyjrnuje ogtoszenia irnstytucji spotecznych i uzytecznosci pubIicznej, od osób zas prywatnych 
tylko takie, kt6re wvnikaj'l ze stosunku do wtadz rZ'ldowych i powyzszych instytucji. Cena za jednoszpaltowy 
wiersz miliIJIetrowy lub jego rniejsce 20 gr. 
Cena numeru pojedynczego 1'50 d. 
Z drukarDi .Slowa Polskiego", we Lwowie. ul, Zimorowicza 15.