/DIGCZAS002001_1877_136_0001.djvu

			Nr. 136. 


"T1I'
.-e-'.a:: :1l
 £,ze.-'-.rC=:e, :B_
""'_ 


Rok 67. 


. W ychodzi codziennie . 1 . . 
z 
 VJątkiclU świat i . d . l o gOL zuue 4 po P oł'urtniu 
", ,!He Zle 
",umer pOJedyńc?'y k ' t. , " 
poc;'tą 7 pelitów. osz Uje w lUleJscu 5 centów 
BhlI'O Hedakcyi i A d . , ' 
N ' r 2 " . n1llllstracyi Ul l ' l "" \ " ł ' 
, u, . 
, a owa 

 


Zaproszeni p do przedp.łaty. 


W m i ej s cu: Za III ćwiel'ćrocw ::: ,0, 
rf l " ' k ' 1 ' . '1.4.. 
.LI[\, 111] e c l 
a,z( V nastpl)II \ T ] . 11 ' 
' 1 . d' IP- 
S1<1C zt ' 
Poczt.;}: "Za III ćwierćrocze 4: 'ł' 
Z l" ' l ' z . 
ja 1 P] e c 1G1,zdy na.Rte ! )Tl \ T r " 
S I ' ' 1C 1 "l' ') r. t (, c IU(,-, 
I f..,. .lA.. 
h) c. 
Na Gazetę z Przewodnikiem.- 
vV 1lI i ej R e 11: Za IIT ćwio1'(:rocze B 7.ł '
 , 5 
7. l" , ' , c 
ja . l P 1 e c ,I }{a
dy naRtępny 1l1ie
 
SU!C 1 zł. dO et;, 
p o c z ta: Za HI ćwiereroeze 4 zł 7 r. 
Z" l" ' l ' ] " D ct 
, ja 1p1ec 1 mz( y nastopn y . '. 
Riąc 1 7.ł. 65 et, ", 11110- 


CZĘŚĆ lrrEURZĘD O
 


Lwów, dnin 12 C 
,(;crwcn. 


Bipzaca sesya. sejmu weO' J ' (' . ] . k ' , 
j " . 1> ,"0' S WO'O 

vz logacoIla zos.ta1a dWIema no "b, 
lnterpelacyaull \''1' sprawie Wt1111 
l . " ' R J , W S c h 0- 
( ] . l1eJ ' wlęc\,aua pa , nstwa P , 
, '.. ,
 l l' < OWIl1l1a 
PUJHC. za [,ym przy {1
dem, Z t ' .' 
zilamoll1 spotykamy s]e W
aś I " aInem 
l . . J ' d ' l ." . ne w tvm 
( zwn l1l 
u WJe ens nm, któr T ,J 
tvcznip żarto , "" l' b . , J system a- 
J Cr u1 SO le z P r" " 
Yvegrów dbaiac y ch 1' 1 OZI
08CI . 
.. ".. v " Jal c zo o to '1zeb 
rownorzedność We g ier vT obec A , C' t 
 
" "" us rVI 
zaznaczano na kazdym kroku T
. t 
w na"u b ' " , nawo 
< J 1'0 me.JRzej formalnej kwest. i 
Gdyhy, w'iVicrlniu powiedziano, 
e ia
 
da panstwa powinna iśu reka w rek 
z R('jm
m w<;;gii'rskim, ile l
azy powh
 
rza Alę demonstracya Vi' spn1\vie 
wschounioj, zdanie takie mialoby pe- 
wne znaczenie. Ale ostatnie dviTie in- 
terpelacye węgierskie pochodz(
 od 
Simon vego i Il'anyiego, dwóch pos,lów 

e skr:'1jnej , opozycyi, z którymi mal
 
kto w Wiedmu zechcialby posuwac 


Prenumerata 
 przesył'ką pocztową wynosi rocznie 16 zł., półrocznie S zł., kwttrtalnie 4 zł. miesjp- I 
. 1 Z . a5 ct. W miejscll rocznie 12 zł., t ół'rocznie 6 zł., kwartalnie 3 zł'., miesięcznie 1 zł.' ': 
CZ\lle" . k ' I ' t . d d t k ., d G t I k . 
P r z e w o d nl k nl
 u 
 o w.v l l. er.a c \l,. o :' e' IllteSlęc. zny o" T a z e ..v j w o w s . l ej" otrzymu- 
" ,'10- i półroczni aboncncl b,ezp,tatllle., Je
1H
kz
 Cl t,ylko i ,kt
rz.f pr
mumeruJą od 
 stYC7.1lia do kOlica 
J,'
 o'
ca lub od 1 li
Je,iI do konciI grud11la, cWlerero.cz1ll zas l nl1esIęcZ11l 7.a dopl;,tą, pwrwsi 75 et., drudzy 
3t er ;t. ' Przewodnik prenumerowany osobno kosztuje 4 zt 
----" - -
 . 


IULrDloni y tak daloko: by 8
CpO naśla- blikaJlskimnu odda,toby nieoceniona 
1 'lJ' ich w Hadz10 pallstwa, Nie p1'zys,tngę podobno oŃwiadczenie JIli
 
t OW ( t .. ,.' l . 
 ' '.] 
' ' 
> 1 l nY tu powarzac jllZ mcra7. p, . )C - IllSI,ra W . o . .I 11 Y, WIęC P1'Z(\CI81,;\.\V]Ono Je 
to lce J 
 \ ' ' , t '" J t , I 
 . l " 
, ' )lly eh nwa,o' o wal'p IweJ 1I7.V 8- JllZ Ja m [Hl" j,HO 1'ZOC7. IllCltle o 'apwa 
]11 eSJ( . .I, - . b. '" -., u I ,'0', 
 b I ' b_l> f., 
,,'ci i notl'zeblO tak ezystych IlltOI'- w;}tphwoscl. 
ta]'y wwana \V ten sp 0- 
eznoS. t" l . 1 ' l 
 ' ' l ' l '].' , , ] 
l > j wJasll lC w c lWI], {I,ora Ja { SO) WU1UO!llose w]'aea z za,granICY nO 

r,
 nadajo ca,lej sytuacyi charakter Franeyi i powtarza się wc \vszystkieh 
\'" c
ekiwani:t hliskich:vypadkó\Y roz- oL'.!?allach ]'opnhlikallskich, 
iJ'a agi ta- 
t. y ' 0 ''' j '' 1c voh losy wO I ll v, a telll i,m- CV j na P raNY P ole!.!:a . na n lOllNlanlwlll 
R rz\' <. ( 'J v " . c' .... u 
L' .' to> \V I )
Vwajaevch stallowezo na wmawianiu w cz.vtai[
c;
 pllbli(w:nośt\ 
llIeDl . c " '. k ' l l ' j t . \ ' ' J ' , 
, . 11 0 lub uRtalOlllo 
101'l1l1 Ul po I :y- ego, co <. ZlenllI{ llwaza 7.a Tla
Jlepsze 
znna l t l ' 'dl' 'j .' N t t l 'l ' 
czneg o neutralnyc,h c o ,,
t, S\
U1. WW 1 1 S I ' :o
O\\ ] !I: I I ] eJslle. . aj ['\ ,0 t c J zy ,e III {()\; 
a ] ,- 
I . t'strofy, Natollllast pOllllnąc nwpo- (\(WlC n {li pOSIftUa ,a {;!
 samOClIIW - 


b:;a tej okolimmości, 
e zachęeenie n08<3 S,
dll, 
e. nic pl'zyjrnllj;
 z bOIl\\'a- 
do interpelacyi przypa(Uo w porę naj- rU
lkO\,v(
 lIfn00ci,
. wS.llystkiego, co ich 
niestosowniejszl
 ,/,C wlIgJędu na spra- d7.lCnn j 
k l COC l lz!Clll l ll? !!ll po,lsuwa. Na 
w ' wewnętrzne. Z;nużeni dJng(
 se
y;
 tych ol m (Zl\va ww llIe jl,waza . zr 0- 
y l 'owie pnwna wypoczynkn, ktory cwa redakcya, bo ma zapew11l0ny 
pos' ,?", l , , L' Je t l ' r Ot l l . t , 
. nt\vdopodobmc dopiero o {lIpW sO/JIe S -u C { U ogo, n. . ,o ea, y 80 {]'('t, j{ ,ory 
P " SZ '1 za.latwieniem kilku spraw wa.- nanl thunaclI,y me ustraszona Wy trwa- 
nlU "" n" 1>' , ' l . 1' 1 ' ] ' "L, , 
... ch i pilnych zarazem, \Jzas pOSW1ę- 10SC, z p, G
 repu/J ] mme przedstaw1aH 
_ 

iły zalatwi
ni,u tych spra:v jest już ;vs
ystk? w kor:"ystnem dla 
ieb
(1 
, tak za krotk], a stałby SIę wprost sWIetle 1 stosowme do tego zaJozema 

li;wystarczającym, jeżeliby powsta<.\ zmyśla.j,
 h
f: pr
ekrę(:aj,
 r?zmaite fakt:
,. 
. a 
a nowa debata \v sprawach za- Pl'zezornosc medowlerza.F}Ca dobremu 
IlU( 1c " l tl ' J ' l ' " ' l 
O'ranicZllych, zapeJniają
a. lnlka POSlC- s m wWł.' (IOPO n on l: l l! l e J,est namaca - 
dzell a nadto pochłal1la
,!<'ja n.wag
 ny, uwaza pr
sa l'OpUIJ ,I,mnska za bł'{

l; 
I l V dJno'i czas P rzed rozpoczęcIem l za prost(
 mezręcjl,ll0SC, a pe\vnose 
z ) to> ' ) ' 'l, l , ,l 
)0 "zakollCzeniu rozpra:
. , ,SiC !1e I /JOC aj uua
Tan{
 ot.uchę jI,[L cnotę 
I Z p a r v ż a pr7.'yl1losł przed lnlku pohtyczm
. W raca'Ji
c do w1'I\ekol1Icgo 
dniami pryv
'atny telegram wiadomość, oświadc7,eni
, mi nistra w?jny genernln: 
że minister ,vojny genel'aJ Bt'rthaut BC1'thauta me wahamy SIę naz\yac teJ 
zastrze o ',)' sie przeciw użyciu armii do wiadomości fabrykatem t
llc1encyjnYI11, 
sthl!nie
1ia {liepokojów, któreby obecne odpowiadaheym wskazanej powyżej 
przesilenie WYViTObć mog,)'o między lu- taktyce agitacyjnej. Tneba nię znać 
dnością, General Berthant mial oświad- zllpelnio przesz,lości i politycznego 
czyć, ze w takim razie marszaJ'ek l\fac- charakteru gelleraht Bertliaut, ażeby 
:M:aJ
?n nie mo;l,
 liczyć na powoJ,no
ć :l\viorzyć, że zlozyć móg,l podobne 0- 
armil, do g;wnJtownego wy
tąplOnIa swiadczenic O armii. Gen81'aŁ Berthant 
przeCIW \vspolobywatelo . m, ..Iuz dawno nasta I )i
' O" l o ', e y który P adl 
zrobiliśmy to spostrzeżenie że l" fi ", po b enel a e ISS , 
tlle t l :.. ' I J.' ' p y wa- o ara me p orozUl 1 1ieil I )arlamentarnych, 
e eglamy Z alyza wysv
ane d 1\1.' . ' .. . , ..', 
dzienników zagraniczn ch "'c" o al szalek Mac-Mahol1 odda,r .wted.) 
C y ch Gambecie . ,Y splzYJaJą- tekę generałowi zu p e,rnie usumętemu 
l Jego stronmctwu od w lk' t l t 
przedstawiać zw kI b" . . a 
l s ,ronnictw politycznycH z ,Ylll 
jako fald dok y. ' y eF t O oZ
le zyczenm Wyraźnie Wypowiedzianym zamiarern, 
onany. j.,J ronmctwn repu- zo odtad t el -o n, . ' o b edzio uleO"l(: 
" 1..< 'wojny lU "' 0< .' 


. Jednor
zowe jnsem
,v, obli,czają się po 7 cent, 
Inlkorazowe po 6 ct, od mIeJsca Jednego WiOt'SZil, 
J,isty najeży frankować. Heklama,cye otwarte 
wolne są od opł'ilty. 


wp
.nvom, 7.\vy.k
'ych pl'lI('
siJetl gahine- 
towych, ze I1l1lJlster wOJn,V nin moze 
(
o do bvpsty,i dymisy.inyeh solida- 
ry7.0wa(\ sic z ca,]'nn l!'abinct('I1I . ",
,,,l, V 
... ". (. J, (t'/,n../U 
systen,':Ltyezłla, r
rae
. lIad l'ool'ganiz;{- 
(',y,
 sIly zbroJIIPJ !liC ulega,fa wielce 
szkodliwym przerwom, ({cnora.Ł 1301'- 
tlH

lt nin ust;
pi.l' z 
iłllollem a gdyby 
d w,; :vyhll,eh,ł:o p
'lIeF.Jl,I(,I1.ic, przetrwaŁby 
pewIlI<' kSIQma brogi w ] pozosta,lbv w 
gabiH
'ei
 rl'Vllhlik:d
skiłll, 
lilllo v po- 
ZOrJ1<':1 lllestoKownosol llK1aleme to teki 
wojny ma. wiolkin zalety. którym do- 
t(
d nikt nie za pr7.ecjI,Y.J'. Gt'rwr;l,l' Ber- 
thant jCKt tedy żoTnim'ze!łl i tylko zol- 
nierzmn a pOlliewaz pmnieta o tern 
dobrz,e i wie, ZO .jako, lI1i!]i
t0r wojny 
ma Rlę wystrz<.'gae polItykI stronniezej, 
,wiQc nic móg,j' skTadae 
adnych oŃwiad- 
C7.Ol'l o uspo
obieniu armii wobee osta- 
tniego przesilcnia gabineto\vego, W do- 
datkn telegram prywatny wHada mini- 
strowi wojny w m;:ta oświadczenie tak 
wazne, ze nieprawdziwość calej pog,]'oski 
jest llt1pl'Zaj
!:ea, Armia miaTa,hv sta,wia<.\ 
opór rozkazom marslla,],ka w n1zio O'dy- 
by wypadki wewnQtrzno \Vyma
'a:ry 
niczb
dllie jej intenvencyi! Minę,l'y'- jn"z 
te czasy, kiedy wszystkie strollnicbva 
liczy.!'y n,a armię, ubiega.!'y si
 o jej 
względy 1 W tym celu pozwalaJy so- 
bie nawet używać niestosownych 
ro(l- 
ków agitacyjnych. 1\ial'RzaJelC .Mac l\Ta- 
hon POłOZY,)' kres tym nadllżyciom i 
odtąd armia jest tem, czem być po- 
whlna, jest silą zbrojną gotO\y,} na 
rozkaz swojego najwyzszogo wodza, 
tak samo do stłumienia wewnctrznych 
nieporz

dków jak i do odpa
'cin 'ze- 
wnętrznych zamachów, Armia francu- 
ska nie będzie rozbierać i krytykowa6 
rozkallów nlal'sza.!'ka tak samo, jak te- 
raz nie krytykuje jego polityki, Skoro 
wyjdzie jaki rozkaz, spełniony zosta- 
nie lliezawodnie, bez względu na to. 
czy skierowany jest przeciw l'epubli- 


--=  


17) 


OPIEKUNOWIE WDOWCA 


Obrazek z życia wiejskiego 


przez 


AUTORA ,.Kł,OPO'I'ÓW STARFJOO KO
fl;]NTJANTA" 


v. 


OllozyCYlt podnosi głowę. 


(Ciąg dalszy,) 
Na stacyi kolei wypadału mu jakiś czas 
7:ac"'eka{
 na pociąg; w pokoju prócz nieu'o 
było już kilka osób, starszy('lr i 1ll10dszycJ) 
lecz między niemi przy samem wejściu ilde
 
rzyła go Jizyollomia jednej kobiety, która, jak 
m
l się zdawało, gdzieś juz była mu znana. 
Sredniego wzrostu, nadzwyczaj zywa i f81
- 
tyczna blondYll
a, lat moze trzydziestu, krę- 
ci[a się po sah, to 
rzellosząc z. 
anapy na 
kanapę swoje manatkI, to zamawI.aj<1c posłu- 
gaezy, a by jej to 
'szy
tk? podali d.o . wago- 
nu, to wre
zeie niec18rpl1w18 wygh1 da ją:c przez 
oku,,: czy pociąg nie nadjeZdża, l]e ,razy pr
y- 
p
dkj.t:'l1l zwróciła w jeO'o tiitroll
 dnze swe me- 
b.lC'sklC oczy, Bolesław b eoraz wiocej był prze- 
konan y Z e j .
 d " ' d ' ł ." t . llO 
, ' .. g z]es "'T I Zla , Z e en mLlw - 
przellIk ." 'I , 
g dzie i aJ!lC k Y Wzrok uie jest mu obcym - Jecz 
Ja P rZ YI ., . . ') 
Czasami zda' " )Omlllec sobw me mog io 
. l d ' Wa10 mu f'. , ," ' ,. 
g ą a nan ukrad k ' .d
, ze l ta pam spo- 
b ' , jem ze n 
 t b , " 
c aJ
cą SIę minę, jakb :
we 1'0, I t
k usm
e- 
pokojem oczeku j '"c '! SIę bawJła j e g o me- 
t , 't pler Wsze g k ' 
s ron y " . o roku z jego 
. Sądz,
, że nie J 'ed 
Ich prz y trafi," ,"', nemn z czyteln' k ' 
t iD Sllt llleruz d I ow 11\0- 
'latwo zatem P oim' ,. po obne zdarze ' 
J ]e szezegóJnieisz e , t 111 e, 
J zalll ereso_ anie ,się BoJesł'awa nieznajoma osoba. Gdzie i I . d . : ' , ' r . d ' 
kiedy Ja ją widzialem ", mówin;y sobre " rz wo- 
Sle z:
? n
 SwoJem 11l1ejSe11. 
o \
y obyła - Dziękuję, nie jestem ciekawa' pro- 
dząe na pamięć rózne 'okoliczności z efa 1 Z't k pO.dl,OZnej torby cukierki cb
'u
m1e je szyb
 szę tylko żebyś pan dał mi pokÓj z "tą 011- 
czynarny szpfJrać w tych skł'adarb d [,,;n i e !sz T
'h ? j.
k młody królik, to zdJęła kapelu
z. l serwaeyą!... . 
wraże]'l, i mecz ć si i nieciel' )Jiwić J a 
l . _ p:7.eczesala włosy patrz
c SIę w .Jll
lenk:o - 
Z! to pam przeszkad7.a, . że jej się 
mo to zagadka Y7.ost
e zao'adkt Częstokr
lć 
Ua
ne .lusterko, to w
tała pr7.ybh
aJąc 
Ię pl'zyp
t,r.uję? f\. zresztą trll
,no ilU Le!.?? 7:H.- 
pokaze się, ze osoba ta pg . dobu"a 'est t Jk 
 o 
a I chust
ą obtarłszy 
zoło, IOzpatlJ'- j brollJ
, ,l kazac ze bym utkWIł wzrok 1I10j np, 
do innej któraśmy rzeczywiście "zdali y o w,lła SIę w ,okohcy, Bole
J'aw pkbJ odurzo
'y, w SUiJCIO tego wagonu.., 
sto rys y 'takie " p rz yp omina J 'a dawno ' w .' d ?zę- z
 stude
ckJem, ze tak się wyrazę, 
aga.ple- - Ja tez nie zabraniam ale pros ze - 
d ' "I, 7.lany liIem liIe s Ś " ., k o'd y Si ę P . ,." l ' . l kI , t " 
g zleś portret lub wreszcie wymarzona . ' pu, CH z llIej o 'a, a 1:1 . IZ
- mowl USD1leC )a]ąe SIę e w, l o z wido- 
chwilach szcz
ścia fiz y onomi ę , Jeżeli t\
 v: 
unęła do, okna, przybiegł pytaJąc czy nw cznym zamiarem draznić swego towarzysza 
t k c al z zyczy sobIe ot ' ' d ,. 
a a była nam sympatyczną, śledzimy tę 0- ,W?IZY
, . " po ro7.Y.., . ,. " 
so.
ę, aby się dowied7.ieć kto ona jest rzeczy- . - NIe, dZIękuJę - odpoWJada żywo me- - Jak? m.e
mlJ?ma,. za wleje pam wy- 
w1scie, albo tez przeciwnie dajemy za wygra- znajo
,It. '" Jll,a,gasz od 
'owJllez .llIe
Wtjollle
.o czlowieka. 
nę niepamipei, len głos, ta modulacya Je
zcze bardzLGJ Coz ja zrobIę z SWOjeml oczamI? 
Pan iBoJesła\ v zna l a . z ,t S I ' e W p] ' erw - zaambarasowały Bolesława; był pewny, ze jll - Bo . zg]ą
aj się pan w okolicy... 
, A. < 7.n'l l c . , . . , ' dł' Z dt d L 
SZ:lll z tych przypuszt'zOli i tak był zacieka- ',':, .

z !1 Je sm
ąc 
aczeplC, USla, znow - -,
alll, ją zana, o ourze.., 
WlOny ze obserwowana d'lIua S p o
tr zeg .t,o t v; 
,!c:ku l łamał soble g,rowę Ilad przypo, - Uzyta,J pan kSlązkę. 
d ' , " " '1.<. o mnIenIem N , 
. Zl\vne przypatrvwanie się swej osobie i ' - 18 mam.., , , 
wskute
 tego z
('hnljurzył'a ezoło, dając' do , , 
ymc.zaselll i ,Pani sprzykrzyJ'o si
 ,wy- ,- J
 p
,nu poz
o.Ję m?J8J, bardzo. zaj- 
poznalIla , że ta obserwacya wcale jej się nie gtldalll
 ok,n
l
l, z
Jęla pr7.eto sW?Je mJe.J
ee, m)l
Hca IllstOt,!!a, CYWill.mCYI Europ!!, f)ra- 
podoba... 
vydob?ł
 
s]ązkę l zaczęła czy tac... A1e e",y pela.., 
' 
Gdy dano znać: ze kasa otwarta BoJe- zyw.0śe Jej t,emperamentu, czy ll1agnetyezu)' . -: N 18 
apl:ze,czam, ie :;\ajl11uhca, ale racz 
s
a
 pod,
iyl za OW1l' pani!b i kupił bdet dru- 
p],
w 
atoplOJ?-
g,o .w niej pr
e7: I
oleslawa n
l 'pa
l 
O\
lE'
Zl
C, dlaezego zabraniasz mi 
gleJ klasy pod b . 'k' . p . spOJIzenIa dosc że l lektura me szła pona pdtrzec n,l. sleblO ? 
ściu na peron O s


lr Zt
l
i
aJ

!

 ,:'z
r::Ji 
ln{e; to ?dHadał
 ksiąikę na bok, 'to zno\
\
 - J
o nie lubię tego... 
gdy :&aządała prze,działu dla 
iepalacych \\'su- Jl
 podnosIła do oezu, a przyte
)) 
je patrz:tl.J :- Uzy dla wszystkich mężczyr,n jeste
 
n
ł konduktorowi papierka w rękę aby dla n
by 

 s':e
o to
val'zysza - wldzwła jednak paill tak despotyczna,? 
llJ
go znaJazło 
ię miejsce w tym oddziale. badav;czą Jego ob
erwacyę, - 
la wSZystklel
. 
NIe u(
ała mu SIę tylko ehęć usłużenia, z jaką -:- Proszę 'pana - odezwała si
 llaraz - Nawet 
Ia, męza '? 

h.wJ:clł za torbę podróżw} rlamy, a
y h u- 0
I
wa
l1c 
ol
srawa Ob:!1'IIOIlym w
l'okiGm - , - Dht męzl1 ? - p.owtarza 11
llliecha'i1(' 
rozye na pulce wagonowej bo pam z mar- dlaczego mI SIG pan tak przypatnlJ8sz? RJę blondynka - pan wldoczn:e l t J" 
SOwą miną; nie wypuściła' Jej z ręki, ale 
o- , - Daruj
sz pani _ 
d p owia ' l " ." sposobem chcialbyś si ę do\yied z l l ' e . pOI, s
pnym 
r 'r b k ']' r . , ' I ,t 1 11 zy - za m . ,) l . ,e, czy lestem 
,ozy' a ' l
 0,' S d JG')] l e 

l' a'
ce; ł ' ' . , SUW,HJ t ą C k . SIę, n.aprost j?j, siedzenia - ale twarz " ęzn
 . C a 
 J t a k znam się na tem. ." 
'I pl ze zla o ) m me oy, o wIęcej oso b, pallla'!lll Jest o'dzlOs znana i d oj ' . - JZY'f, a a ciekawoR \ ,l, . 1 ' . 
l' r b' dł' k' ' d . , d b , "Jlze 7:na- b ' , . cC ZOIO( mą? o'dy- 
c lOC ,w g d ' ę ] wago
u {
em
,! k Ja Ie
 k WIe n
1, a w za on sposob przypollluie(; sobie teo'o ys, l d )a
\. mIę zapytala w ten spoSL
b b 0(1- 
powa.zne amy,. a nIe Jl1. o y .luz '
nolll od- nw mogę... ' b POWJC zra,ibym uatychmiast, c , 
mawIaJ z brewl:lrza poranne modhtwy. - Rmlzo w" t . . - Nie jestem t y le ciek w' l.', 
N . . 1 b l ( ) ndynk b i . ' .. " p\(\ - rzecze I H' ę dko ci . . , ,t '.l., euOe 
a- 
lCzll,flJon fi , 'a a
'c zo pr7'YJe- nio jestrm z tych 
tr c " ,," '. ..; -. z,ąe z mmy pana gotowam 7.a" niego odp
. 
l
nY,ch 
'ysow twarz ł , .k
orą procz wielkich pana zupełnie. ,on, 7,lesztą Ja me znam wwdzieć,.. " ". . . 
nlebIeskJe
I orzu, ocwmaJy na czole z pewnem _ p .1 r . ' " . - ()
l!Z ten
z. .la ,1estel
1 zac

bWlO11Y ; 
zaniedballIellI rozrzucone loezki, nie mogła prezentuję,

" o l j).11l\ 7:atem, ze Jej się Zll- prOSZt; l.nf.,
uZj

lt
ZJ 
l
Lcw:
.. wruzkt
 ? 


.
		

/DIGCZAS002001_1877_136_0002.djvu

			kalIskim lub monarchicznym wichrzy- 
cielom. 
S e r b i a jest niepoprawna w swo- 
JeJ d"vuznaczności, która tamtejszym 
męzom stanu zastępuje program po- 
lityczny już od roku. Zapewniać Eu- 
ropę o pokojowem usposobieniu i za- 
strzegać sie przeciw insynuacvom wo- 
jennym a 
 tydzieJl pot'em wydać ja- 
kie
 zarządzenie z wyraźną tendencYą 
wOJenn:
 lub w inny sposób przerwać 
mOl1otonię pokojowych stosunków - * " 10 ( I T 
t ł k . I' T" Wiedeń czerwca ...or. Ga- 
O O ca y progra
 serb s lego g
oll1eh
, I zet y Lwowskiej). Drugą p
eztą posyłam 
o!o c,ała mądrosc stanu, s
rbsklC
 m,I- wam dok0l1czenie sprawozd
llIa z o:'3tatniego 
mstrow, Sama Rossya .luz uznała, ze posiedzenia, Mowa de P: Welgla opIewała w 
zupełnie zdyskredytowane za,pewnienia dals,z
m s
yrn Ciąg
l pk ,nast
puje:, ",W: y.o- 
belgradzkie nie moO'a Europie wystar- br
zcIe sO
Je, p,aI?-0wle; z Jaką przebiegłosclą, 
, ., t:; " '. z Jaką znaJomoselą drog handlowyeh, sposo- 
cz,yc, a p
mew
z, wle
e Jej na tern z
- bów i sposobików 
olller?yalny, inspektor 
lezy w tej ChW

I, azeb.y Euro
a me akcyjnej drogi ze}azneJ ,musI co wJOsnę oglt 
p
sądzała Serbn O zamIary wOJenne, dać się, by wywoz zboz
 zawczasu z
pewnte 
Wlec sama od czasu do czasu składa swojej kolei, by odebrac go formalIlIe kole- 
W imieniu Serbii zapewnienia pokojo- jom współzawodniczą?YI
; z jaką szybkością 
Z .' . k' "i slanowczościa kolei e zelazne muszą zała- 
;e' k d apewmem
 l rossYJs le. mają Je- twiać sprawy ;efakcyi, ustępstw taryfowych, 
na. o
ąd w naj. e
szym raZIe to zna- taryf dyferencyalnych i .zwi
zkowych,. bo, n
 
czeme, ze rossYJskI konsul w Belgra- zapytania trzeba odpO":Iadac, 
elegrahczme 
 
dzie odradza usilnie ksieciu Milanowi deeydować się w jednej chWIli co do eałeJ 
złamanie traktatu pokojowego zawar- konjunktnry! Gdy?y to ,wszyst.ko dziać. się 
t . d . k ' T miaJ'o w drodze blllrOWej, gdyby - daJmy 
ego, me awno 
e ZWYClęS ą urc,Yą: na to _ wystosowywano wprzód n?tę do mi- 
O
yz przed rokiem konsul rossYJskI nisterstwa rolnictwa, gdyby wprzod dopyty- 
me działał w tym samym duchu, czy wano o stan ozimin, ab
 się do\
iedzieć, ezy 
jeszC7.0 w przededniu wkroczenia armii wywóz. tcgoroezny bę?1;Je ta
 w lelki" jak u- 
serbskiej na terytoryum rossyjskie nie trzymU.llt kupcy wywoz'F'Y, gdyby plsywano 
t 'ł k ' . M ' l ? w : . _ po sprawozdauia do tO,warzystw rollllczyeh 
os rzega1 SieCJa. Jana. lec wym ' . I ' . h O 'ZpklW'łIlO [ JOdCZ'IS g d y 
k t d ' " ,.". k ' lurz
(ownJe IC c - " '. :.'" 
a z ą , ze . zape":
Iema rossYJs:e handlarze i eksporterzy z llIecler
l1 woseJą 0- 
składane w tej chwIlI dla nspokoJema czekują odpowiedzi tele&,ra
czneJ, - wte
y 
Europy nie mają większej wartości od niebardzo pe,wnie pragnęlIbY
JlJY t:,go rodzaju 
zapewnień belgradzkich, że tak samo z3nądu P
?st.wowego; a .J,e
n,a.
ze tr:ld,n. 0 
J 'ak d k' . t t t lk k t nam OpędzlC SIę tym wątph
\OSClOm, HOle 
< przek' r d o I.em J
s k ' o Y ,o b W S es b y:a zresztą _ nie zatajajmy sobIe - nasuwały 
czas
. le y l W J
' l sposo er Ja się takZe, rządowi, " 
złamie traktat pokoJowy z Turcyą za- Rząd z przyciskiem 
owlada, ze 
ra: 
warty. Rzeczywiście nie o wiele lepiej gnie ustroju sZY,bk? pulsującego, 
le .Je
!1 
przedstawia się dzisiejsza sytuacya co rząd te
o pragme. l uwaza za kon!ecz
os
, 
do Serbii od sytuacyi ześzłorocznej, -?,IJ w sformułowalJJ,u usta
y pr
gnąc 
m
l- 
S . , , smy, aby w ustawie sameJ połozono pl zyelsk 
am
 .przestrogl I 
drowe rady me na alltonomiezny ustrój machiny zar7'
J:dll pań- 
skutku,Ją w Belgradzie. O tem przeko- stwowego, aby sprawa skollf'zyła się uehyle- 
nala SIę Rossya prędzej niż cala Eu- niem tf\go, czego słusznie się obawiamy i co 
ropa, jezeli konsul jej przed rokiem p
dnos7.ą same 
oty
a rząd
we, Rząd bo- 
nie P ochwalał P oufnie teO'o co oficyal- wjem, sam, p,owJedzml', ie "finanso
vyeh k
- 
. . . I::> ' . rZYŚ('l z obJpc'la :barządu przez panstwo nie 
me potępIał. Serbia usłucha prze
trog trzeba z aóry" przeceniać, aby w ezasie później- 
Rossyi dopiero wtedy, gdy otrzyma z Rzym ni
 było rozc
arow
nia,," OtÓŻ)l
 cheiał'- 
Petersburga pewna wskazówke. ze w bym nie lekcewazyc tak
e mekorzys
], a ztą
 
razie wdania sie" w woine 'ilietylko trz('ba wybaezye, n
m, ze co do p'anstwowe.) 
. ..," J ". R . administraeyi drog zelaznych praglllemy oweJ 
me moze hczyc na poparcie OSSYl " d . eln " j ' doskonałej, szybkie J ' zdecvdo- 
l ,.,. b ' ,samo Zl <, , . ," J 
ecz owszem SClągUle na s:e le przy- wanej i rzutkiej admllllstracYI" kt
ra jest w 
kre następstwa. W BelgradzIe trzebaby zarządzie pruskim. ,Uto dla, czego ,zą
[lmy za- 
określić te następstwa dokładnie i tak sadniczego w samej ustawie o
reslpllla zary- 
dobitnie, ażeby o nich dowiedziała sie sów pań
tw,o
'Y0g? zarządu kole] poręcz?lIych, 
E ' b 
., ł " a szczegolllleJ nIezbędnego w zarzadzIe ko- 
uropa, aze. Y, S uzyc mo
 y za rn.a- merc alnym i przemysłowym autono'micznego 
ter
alną rękoJmIę, Dotąd !lle P?stąp:ła zakr
\l działalności, 
sobIe Rossya W ten sposob, WIęC Clą- .A dalej co do zakupowania dróg ze]a- 
gle istnieje obawa, ze Serbia wmięsza znych na rzecz skarbu, czyli co do 
, 5go 


się W wojnę w tern przekonaniu, ze 
tylko zyskać na tern mo
e, Rossya 
bowiem zdaniem belgradzkich mI Ul- 
strów krótko tylko gniewabby' się za 
tę niesforność i nie pomagałaby prze- 
cież Turkom w pOl1ownem pokonaniu 
Serbii. 


Rada państwa. 


- Rzeczywiście zgadł'aś pani. 
- I obywatelem ziemskim. 
- Tak jest. A nawzajem pozwól mi 
pani odsłuzyć się wzajemnością, 
- I owszem, mów pan, ciekawa jestem 
czy pan, posiadasz t,alent dostrzegawczy? 
- Pani jesteś zamęzną i to niedawno.., 
Roześmiała się tylko blondynka - wy- 
dobywając pudełko z cukierkami... 
- Więe nie? - pyta Bolesław, 
- Proszę pana - rzecze podając mu 
cukierki - nalezy się panu słodka nagroda 
za doznany zawód i upokorzoną miłość wła- 
sną, Juz samo posiadanie tego pudełka po- 
winno przekonać pana, ze nie mam męza, 
bo męzowie zwykle nie myślą o takich pre- 
zentach dla zony.... 
- Prawda - mówi biorac cukierek Bo- 
lesław - pokazuje się, ze my 
awsze będzie- 
my. uczniami pań co się tyczy domyślności... 
A Jednak ja powinienbym zdać wyborny w 
tym 'Yzg1ędzie egzamin, Od czasu śmierci 
zony Jestem pod opieką i edukacya az sze- 
ściu kobiet, " 
- 'ryle na raz ? - pyta zdziwiona blon- 
dynka chrupiąc cukierki, 
- Moie i więeej, bo trudno mi bez 
P?mocy, kre

i wszystkie mamy, babcie, cio- 
ele, wUjenki Itp, zrachować, 
- Biedny pan jesteś... - rzecze na pół 
szyderezo towarzyszka, 
, - I jak jeszcze.., - odpowiada wzdy- 
chaJąc Bolesław. - Teraz właśnie jade do 
Krakowa . s
ukać sob,ie nower;>;o ministeryum, 
Gospodym I nauczYCIelka mOIch dzieci wczo- 
raj podały się do dymissyi. 
- Doprawdy? - pyta n
m!e!liąc się 
nieznacznie blondynka. - Szczegolnlejsze zda- 
rzenie, że i ja po toż samo jadę do Krako- 
wa... pomimowoli będę pana konkurentką.., 
Bardzo sie eieFJzę z tego wypadku, bo 
liczę nie odmówisz mi pani :we j rady... 


Pan zapewne potrzebujesz młodej 
Nie, nie.., broń Boze... 
Ozy boisz się pan młodyeh guwer- 


osoby? 


nantek? 
Jak ognia. 
Nieznajoma uśmiechnęła się t.ylko iro- 
nicznie. 
- Ja przeciwnie szukam młodyeh.., 
_ Ja znowu w pewnyeh latach, ani 
starej bardzo, 
ni, mł?dej, jednak w takim 
wieku, zeby .luz me miała zadnych preteI1Ryj... 
- Do kogo? - pyta mierzac Bolesła- 
wa lekceważącem spojrzeniem, " 
_ Do świata, do zabaw... 
- I zapewne do pana? Dziwna rzecz 
Jak wszyscy panowie jes,teś,cie o sobie zaro- 
zumiali. Ile pan masz dZleel? 
- Pięrioro.., - odpowie zakłopotany 
towarzysz. 
_ Alez to cała pensya ! No, nie masz 
pan czego się obawiać! , 
- A jednak dośwJadezyłem od (:)by- 
dwóch... 
_ Zart.owały z pana i nic więcej,.. 
- Na seryo mówię pani, byłem aUa- 
kowany. ,Jedną proteg?:vała f
lmili,a zmar-J'cj 
zony, drugą moja famIlIa, WięC. 
eby tego 
na przyszłośĆ' uniknąć, postanoWJłel
l teraz 
być neutralnym i sam się rozporzlidzl
..: 
- Neutralność jest najdogodllloJszem 
połoielliem, pozwala być niczem, 
- Pani jesteś trochę złośliw:j; - r
e- 
cze z pewnym żalem Bo]es,taw - jednak po- 
st;aw się pani w mojem położeniu " pi
cjor- 
glem dzieci. 
, . - I. z ,ł:łęzką nieporadności a, Dla nas 
pIęcIoro c1zi?cI.Jes; drob
ostką, ja ]
l;m więcej,.. 
- NIe. mo
e byc? - panI tak młoda.. 
ZdaJe SIę panu, 
(Ciąg dftlszy nastąpi.) 


2 


projekt.n, zauważyć i dobrze rozróźnić trzeba, 
że rz:}d w pierwotnym projekcie swym eał- 
kiem wyraźnie określił, w jakich wypadkach 
chce, żeby ma służyło prawo lub zeby mu 
udzielono mocy zakllpowania, t, j, jeśli pań- 
stwo przez ustawiczne domaganie się zali- 
czek znaczne ponosi ciężary, lub jeślitinan- 
sawe połozcnie kolcji wymaga szybkiego u- 
regulowania, lVIożpmy co prawda dodać sobie 
w myśli inne Jeszcze wypadki tego rodzfLjn, 
ktÓre jednak nnleżałoby wyliczyć a mi;lnowi- 
cio, gdyby rZ
1d moze dopatrywa,t się korzyśe
i 
w nabyciu mniejszej kolei dla interesu pu- 
blicznego, Natomiast 
, 5ty projoktn komisyi 
nogólnia rzecz i upoważnia rząd ogóle do 
zakupienia każdej kolei poręczonrj z nastę- 
pnem tylko zawiadomieniem nas o umowie 
chwilowo zawartej, która przeto z góry staje się 
forma]m
 punktacyą i wnie;,:iona do wysokiej 
Izby po prostu jl} obowiązuje, podczas gdy my 
pragn
libyś!l1Y wiedzieć, jak i ku któreJ stro- 
nie mamy być związani, aby w nabywaniu 
drÓg zl'lawyeh na rzecz skarbu nie posuwano 
się za daleko, lu b by nie ryzykować nipje- 
c1nego eksperymentu, 
I tu przeto zda wało się ;,:zanownym ro- 
dakom moim, ze nie dość ściśle się wyrazo- 
no, w ktÓrych wypadkach rząd ma prawo 
zakupić poręczoną drogę zelazn:J:. Więcej za- 
dowalałaby nas forma przez rząd projekto- 
wana, ale nie była wyezerpująe[
; ogólniko- 
wa zaś forma projektowana przez komissyę 
knlejowl1 mieści w sobie dla nas pewne bar- 
dzo słuszne wątpliwości, jeśli oto nietylko 
kolrjC" llipopłl1caj,-!:ce się, lecz i inlle koleje 
porę(
zonc mają być zaknpowano, aby albo 
mnicm;wemi prz8\vyikami ich utrzymywać 
podupac],]'o linie poboczne, albo dawać powód 
do uza]r,t1 !J;
clJ\ akeyonaryuszom o naruszanie 
praw nabytyeh bl1iH zarzf!dom kolejowym o 
niepotrzelJno s
'ykallY, ta.m, gdzie inaczej nie 
byłoby dostatecznego powodu do wmięszania 
FJię pat1stwa, Jeśli tedy w projeh.ie rządowym 
i projekcie komissyi kolejowej słusznie powie- 
dziano, ze podupad,ły kredyt kolejowy wyma- 
ga takiej remedury, i że to potrzebne szcze- 
gólniej ze względu na naS7, kredyt kolejowy 
zagranicą; a jeśli się s:j;dzi, ze w projektowa- 
nej formie ma,my sposób po t.emu, my wręcz 
innego jesteśmy zdania, ze owe nieŚciśle w 
ustawie określone granice nie zdołają uspo- 
koić zaniepokojone targowisko kolejowe, ze 
atoli możnaby tego się spodzi<,waei, gdyby 
ściślejsze sfimnułow<:lnie ustawy, jak my pra- 
gniemy, nio zdo.taJ'o juz budzić obaw i 
wątpliwośei na targowisku pienięznem, 
Oto w ogólnych 7.arysa"h w,!:lpli w()ści, 
które IHtsl1uęły się nam po surowclQ zbada- 
niu . zada:lia ,naRzego i obowiązkÓw naszych; a 
porownu,He Je z tem, co mówi sama szano- 
wna komissya kolejowa, uie bedzie mozna 
uczynić nam zadnego słusznego" zarzutu, mia.- 
no wicie jako byśmy pragnęli nieuni knionl'j na- 
turalnie zW
oki przez odes!anie do komissyi, 
Nie będzie nam mozna uczynić tego zarzutu 
dla tego, że projekt ustawy w technice swej 
w ogÓle naprowadza na te trudności, skoro 
trzy cał'kiern rózne przedmiot.y traktowane są 
i załatwione w kilku paragrafach, skoro da- 
lej sama komissya kolejowa wyznała, iz sku- 
pienie dróg żelazny eh w ręku państwa, któ- 
re w projekcie rządowym zasadniczo tylko 
jest wyrzeczone, w jej projekcie rzeczywiście 
do przeprowadzenia jest zalecone i sankcyo- 
nowane. Ze atoli W eałem tern zmedyatyzo- 
waniu dróg zelaznych, czy skupieniu ich w 
ręku państwa, czy jak tam w ogóle nazwać 
się to zechce, chcemy i powinniśmy z całą 
świadomością pociągnąć granice, aby wie- 
dzieć, dokąd i jak daleko posunąć się moze- 
my-nie ulega iadnej wątpliwości, 
A jednak 

 1 i 5 - pominąwszy na- 
wet to, co powiedzieć sobie pozwoliłem pod 
względem adwinistrowania dróg 
elaznych 
przez palistwo - nie są bynajmniej tak ust y- 
lizo-wane, aby pozbawić nas wl1tpliwości. 
'fechnika ich jest niezadowalniaj
ea, jak 
przyznaje sama komissya kolejown, mówiąC' 
(czyta): "Nie ulega wątpliwości, że technika 
ustawodawstwa, jaka się pojawia w paragra- 
fie niniejszym należy do wyjątków; paragraf 
ten nie jest dyspozycyjny, nie stwarza prawa 
formalnego, daje rZ:J:dowi tylko pełnomo('.ni
 
ctwo, które nie upoważnia do niezego więcej, 
jak do czego istnieje juz uprawnienie FJanlO 
przez się" - takie htw-oby nawet pOjl
Ć, 
gdyby ktoś wydal o ustawie tpj sąd, iz ró- 
wnie dobrze mainaby bez niej się obyć, Je- 
zeli się atoli cbee dać rZ'1dowi na poi,ytek 
powiedziałbym naszych dróg zl)laznych, po- 
dobne pefnomoenidwo rzeczywiśeie pozy te- 
czne, wtedy nie moina zadowolić się pełllo- 
moenictwem udzielonem nie w formie ści- 
śle określonej, lecz tak oto ogólni kowej, 
jak ją tu mamy; a wszakie mamy prawo zq;- 
dać od uslawy przedewszystkiem jasnośri. 
ZllaldC: tę forml1łę, p()./';
ezoue jost wpra- 
wdzie, z trlldnościarni, salll ich nie ]ekeewa- 
zę. .A]e jeśli siQ wyznaje, jak to uezyniła sza- 
nowna komisya kolejowa, ze ponieważ uie 
łatwo znalcJ\e! na to formułę, któraby WRZY- 
stkich zadowalał'a, przeto ehwyeono się for- 
muJ'y nie zadowa]ajl
cej nikogo, - stawamy 
wtedy wobec sprzef'ZIlośei, która z wszystkie- 
g? najmniej nas zadowolić zdolna. Jpśll czyu- 
m,k uSLa",,:od:.twezy musi powiedzieć sobie: 
me potrafIę znaleźć formy, aby paragraf ten, 


dyspozycyjnie przedstawiał się jako odlew pra- 
widło wy, - ,,,-tedy zgóry uniewinnię rząd 
gdyby powiedział: ja jako czynnik wykona- 
wczy tern mniej 
naleźć potrafię formę, kl.?: 
rąbym wRzystkim dogodzić mógł i uczyllIc 
zadość ustawie, Bez względu tedy na rząd 
którykolwiek zl}dać trzeba, aby forma była 
obrana przez prawodawcę taka, ieby wyko- 
nawea móg,t jl} właśnie wykonać, (G,tosy z 
prawicy: bardzo słusznie!) Olara pada Pl'O- 
wadzą; oba czynniki do celu, clara pacta, 
oto i nasze żądanie, gdy domagamy sił
 ode- 
s,tania do komisyi, ktÓra sama wyznaje, ze 

, 5t.emu braknie naleiytej techniki i jasno 
dyspozycyjnyeh przepisów, recte formy usta- 
wodawczej, 
Powołując się na. to, ze właściwie my 
czyli koledzy nasi i komisyi są tymi, kt.ó- 
rzy pierwsi poruszyli myśl sanacyi, albo za- 
sadnil
zo na nią się zgodzili, ale nie w takiej 
jak ta formie, ze przeto rozmyślnego zwJ'ó- 
czenia przypisywać nam nie można, wywią- 
zuję się z polecenia szanownych kolegów 
moich, prosząc wysoką Izbę (czyta): ,_W YFJO- 
ka Izba raczy uebwalić: Projekt w sprawie 
poręczonych dróg zelaznych prwkazać na no- 
wo komisyi celem nowego opracowania z za- 
chowaniem zasad następujących: 
1) Sciśle oznaczyć, kiedy rząd ma pra- 
wo, ewentualnie obowiazek udzielania zali- 
czek na pokrycie niedoborów, a kiedv mu te- 
go z własnej mocy uczynić nie wolno, 
2) Ująć w samą m,tawę zaRady pa1\- 
stwowego zarz:j;du poręczonych dróg zelaznych, 
szczególniej niezbędnego do zarz,
du komercy- 
alnego i przemysłowego, samodzielnego, rzu- 
tkiego i stanowczo autonomicznego zakresu 
działalnośri. 
3) Śeiśle unormować, w których wy- 
padka.eh rząd ma prawo zakupywać porę- 
czone drogi zelazne". 
Stawiając wraz z szanownymi kolegami 
mojego stronnictwa wnioski powyzsze, odda- 
jemy je wysokiej Izbie w t.em przeświadcze- 
niu, źe spełniliśmy obowiązek, nie zmierza- 
liśmy do przewleczenia sprawy, a co pod 
tym względem wypowiedziałem juz na wstę- 
pie i słowa szanownego kolegi naszego p, 
Jaworskiego, który dla choroby niestety jest 
dziś nieobe
llY. a który wypowiedział je już 
na 195tem posiedzeniu tej wysokiej Izby dnia 
1 marc'a 1', 187G; wystarezą za rękojmię, że 
w naszym zamiarze ani przewleczenie ani za- 
dna inna imputacya, ze owszem tylko jasno 
wytykamy cele i pragniemy uniknąc zarówno 
faworów z 
. 1, jak uogólnienia w 
, 5, jak 
niemniej prawnego ureglllow,
nia ad
ni,nist-ł'a- 
cyi państwowej, ale nie tak nlewyra7. n1 .lO. JaJLllJlo- 
to czyni szanowna komisya kolejowa, a co J 
aui lias szczególniej zadowolić ani zagrzać 
nie zdołało, Na tern koni
c mojego zadania... 
i mojego przemówienia. (Zywe oznaki zado- 
wolenia i brawo z prawicy,) 
Poser S c h a r s c h m i d przenHwia 
za projekt.em, Jubo waine nasnwaj,} się mu 
wątpliwoścj ('o do punkt.u niejednego. 1VI0w- 
('a nie zgadza sie bezwarunkowo na zarzad 
parlsiwowy, bo o
iążaJość i trwozliwość wł'
- 
śeiwa. kazdPj instytueyi binrokratycznej, nie- 
fatwo da i'ię pogodzić z natllrą przrdsię- 
biorstw przemysł'owych. jakiemi są i drogi 
ieJazne, Mimo t.o będzie gł'o,ował za 
 5ym. 
bo korzyś('i z nipgo większe nii niekorzyści, 
Kvvestya srkwI.'8tracyjnego przejęcia drÓg żp- 
laznych w administrac,fę rządową, .1f'st bar- 
dzo sporna pod względem nprawnipnia. Kon- 
eessya narlaje prawa i nakłada obowiązki; na 
to, 7-eby jednostronnie oorjmować prawa. JIJOW- 
ca się nie zgadza; a jeśli kto nadmipni, że 
akeyollarynsze nie będą pokrzywdzeni mate- 
ryalnie, nie \"'-yslarczy to jeszc.ze na uspra- 
wiedliwieuie rz,
du, bo bądź ('o bąrlź pozba- 
wia się ich pra'iY:1 wolnego rozporządzania 
sweD] mipniem, Mowea gJ'osować będzie 
przeciw 
 4, a do 1 i 3 zapowiada popraw- 
ki w clyskussyi sz('zegołowej, 
Poseł' We e b e r utrzymuje, ze wbr
w 
zamiarowi posJ'ów Polaków przewlokJ'aby się 
sprawa, gdyby przyjęto ieh wniosek: bo chcą(' 
uczynić mu zadość. wypadłoby zapl1sz('zać 
się w rozleg,te stndya o kaidej kolei z oso- 
bna, Zresztl} I1lprytoryeznie takz8 są wnioski 
te po ('zęśei niewbseiwe; ale ocena ich na- 
leze(- będzie dl) dyśknssyi szczegółowej, G,!'Ó- 
-wnJ' zarzut prZf'C'iw proJektowi mieści się w 
pytaniu, aiali wJadzn ustawodawcza ma pra- 
wo wyrlawaĆ' podobną ustawę. Mow('a utrzy- 
muje, 7,(, ma pra-wo: inaczej bowiem wypa- 
rla
oby jej nie tykaĆ' się w ol!Óle rlziedziny " 
praw prywatnych, W t.ym zaś wypadku nie r 
tyle ehorlzi o zalterowanie praw prywatnych. 
ilE' rnf'zeJ o zmianę stosnnkÓw w dziedzinie 
prawa. publieznago, a że przy tem prywatne 
pr:\ wa także będą dotknięte, roznmie i'ię sa- 
mo przez się, JY!owea gł'080wa(: b
dzie z[
 
wzięeirm projpktn pod obrady szezeg:ńłowł
, 
POReJ' II e r b s t na dłnf!i III Rzeregn 
przykładÓw WZi\'Iyr'h z rzpezywi;,:!oś('i Itlb po- 
myślOluyeh tylko, d(lwoehi, ze w grnneir rZ I '- 
I!ZY zJ'a administracya jest przye'zyną niedo- 
borów, ie zarządy kolei go<:podarllją dziś ko- 
sztem pnblieznym wedle npodobania. Jllż,teIJ 
wzgJąd dnje pal1st'iVn prawo interweDrYJ, a 
przybywa do !('go jrszeze wzgląd na kri'dyt 
kolrjowy, ktÓry znÓw oddziaJJwa na krrdY
 
publiczny w ogóle, Koniecznir przrto yos 
nczynil' wyparła, \V nioski zaś pOl"Ja W elg la 


---oIIIIIIIIIII
		

/DIGCZAS002001_1877_136_0003.djvu

			(\Viłhłyń i UnszC'zuk.) 
. Pewien wojskowy, który' przed rozpo- 


ęelem kroków wojennyeh między .Rossya a 
I u
'eyą,. zwiedzi:t okoli,ce naddunajskie, podaje 
następujący OpIS dwoeh tureckieh warowni 
naddunajskich: Widdynia i RuszczlIku : 
. 
d czasÓw zwycięskiego' po
hodu Iiie- 
mlec;k1ego wodza, margrabiego BadeI1skiego, 
a, WIęC ,w c,iąg,l1 blisko, dwustu lat. (1688), 
m
 udało SIę Jeszcze zadnemu wodzowi w 
naJroz
l1aits
ych ,wyprllwaeh przeciw -Turcyi, 
zd?byc WIddynJa, W 40 lat po tej świet- 
ne,) wyprawie, stllnąl znowu pod murami 
W]
tdynia austryaeki generał, hr. Khevenhliller 
SPRAWY ZAGRANICZNE poslłko.wany przez ks, Lotaryngii, z armi
 
25 tysIęczną, Ale wszelkie usiłowania tego 
gen
rała aby zdobyć tę fortecę, rozbiły się 
(Rossyn i .tok(tj). o 
leprzez
ycię7;ony opór 
'[jrków, Rossyanie 
stoJf!: obecme po raz trzecI pod Widdyniem, 
Petersburgski korespondont Pol, 001'i'. W r. 18:28 zajął general Geismar nieznacz- 
zaprzeeza stanowczo wszystkim wieściom po- nym korpus
lll małą, W oło
zczY7.llę w celu 
kojowym, W liście 'l. 5 czerwea pisze on en zas'l.ach.ow,ama tureckICh załog w Widdyniu- 
n;stl'pujE': "Z odjazdem hrabiego 8zuwałowa Kalafacle] .Ruszczuku-Dziurdżewie, Jak wia- 
1l1us
a umilknąć pog-toski O dyplomatycznych domo, zajęł.y WÓWczas wojska tureckie lewy 
roko\
auiaeh, jakie łączono z pobytem amlm- brzeg: Du, na,p,l co utrudniło nie'l.Jlliernie akcyę 
sadOJ'ów Szu wałowa, Oubrila i Nowikowa w rossYJsL);. Mlll10 to wśród najniekorzystniej- 
I'ptpl'sburgu, Wszystkie te wersye o liniarh 5
ych wa,runków, odnieśli wówczas .Rossy
- 
demarkacyjnych a nawet? rozpo,czętycl1 lub 
I:, ZWYCIęstwo" Stało się to przez opiesza- 
przynajllJlJil'j mających SIę wkrotee rozpo- łosc tu
'eeki!:, ktora p'0zwoJid'a genera,towi Geis-. 
I'Z.)(: roko\yaniach pokoJowych, niemałe wy- mllrO\
1 pod osł,0l!-'); !lory uderzyć l1a wojska 
wolały zdziwienie w tntejszych sferarh rzą- turecloe pod hOJeleszt.ie, pobić te wojska i 
d,()

\l'h. Co się tye'l.Y rOkOWal! rozpoczętych zająć KaJaJ:.J" Ale nadaremnie kusił się o'ene- 
rzekŁ mo przez 8zuwa-towa z Anglir, mogę rał Geismar o zdobycie Widdynia pod
bllie 
;-:as zapeW
ić, że od OW8 j ' not y lord'a Der- jak w r, 1854 generałowie Wischbach i Anie l ) , 
uYE'go gablllet t . '.,' ' 

,adnv('h rok p,e eu;lmrgsk] llIe prowadził którzy stali bezel\'yullJe w Kalafi\eie dopóty, 
pod fym wzg] z. 
'
ądem angielskim i 
,e az A ustryaey, wkrocl\Ywszy do WołoszezyulV 
nie zmienił 8
vych gd a 
lIlpt petersbnrgski Z!2'oia. zmusi]i ich do nst,wienia, Co się tyczy 1'01:- 
wań, G
bi
et petel


l


t
SO\\'.Y('h 'l.apatry- tyJikacyj widdYI!skieb, S'l tam takie, ktÓre 
rozpoezme :ladnych rokow, ,l 1118 chce i nip mająjnz kilka set.ek lat. 
,\1dziez takie, które 
za be7
użyt()czne, i ni() l )ro\:
u, gdyż UWaża J 'e P owstał y dO I )iero w n , a, j llowszvelt czasa(' !1. 
relu. 8tanowisko " k' 
 :\dząee do hd ' J 
ski w swo'e' , ,J.Ile 'l.aHl gabinE't" n
go GJl)WIUI fortt 1 ca skbda Się z ośmiu bast.yonÓw 
pE'ł ' , dł J ,j nacJe, zr1yskred)'t ł augł('l_ nto(,.'l.onytlt ni(
krytnmi s7,karpami, \>vałami 
, mej ngJe rOkowani a, to tez ' OWa o najzll k t ' I d O gl ' J l 
. Ros sy ' l - 'ry eml i Jar 1\ ',po (im rowem kt.óry 1\10- 
Gazeta Lwowska d:\ zgo, a ze byei zalany wodą do wysokoś
i 2 sazni. 
Z ma 12 Czerwca 1877. " 
) 


stallf'ly bv na k . 
i do;n''lO'" a ,i a ,przes'l. odw' nagł'ej. lej S p rawir 
'o J' sw rzeez ' 
niE' p odohic:' t , ' Y pnpl'l.st11IlJPpodobn'\'rh' 
diS \\'Plll J 'est ] ,." 
padków w :'1 'IJ. p, wy Ii'Zl'IlIH wy- 
nieporlob' .' f1
 s p.unktlJ 1 wniosku W piu'la' 
dZI '",I' a te JClIS t well1 Jest upisYI\'anip Vi' 11st,
Yi
 
. ,,1, orp .vCZ] . , 
2gi; punkt 3.' lE"go, ('ZPgo dUI1Jag
 RI(;, puukt 
t ' ',CJ do PPwIJPgo stopIlla slusznv 
, J. w tpn)'l"I' w " ki ' l ,' " ' 
ze d '..1' PLl) te )()WIPI.łl wlpm y 
"r'l.a nJP r ozp , k ' , 
kol' 'b ' O(''l.]]](' 1'0 'Oll'all n naby!'ie 
1" PI ez formalnE'go wezlY:lJlia przez l7.be 
I 
sz.
 przrt.o o
r7:l1eit; wszyst ko, tokohriek 
ZIl1IP] 'l.a do nrzE' J śr]' ] . 
k d' 1" ,l nac sprawa do porzad- 
11 w'nnego Jub do przE'wlee' , ,,'" 
calcndas fJraccas' P r O s z e, . i Z('lila Jej ad 
, ", ° .0 w ' . , 
sprawy, ale i. \Y imiE'nil1 dob', J' Imlenll
 
hby, aby, l1rh w ala J 'ar tE' list" I
J s' awy tE'J 
] 'd " k ,,' ,,,w\' wynao'l 
c Zl a \'zems 'olwiE'k brak wa
,ni("sz : ,I ., I"< '0- 
od samego stycznia, J. ,y t I uehwał 
N Tu konier ]Josiedzenia o p'odz, :2 min. 
lO, 'ast
pni? WE' wtorek.  
 


SPRA Wy MONARCHII 


, 
a posiedzeniu Izby niżf:'l.('l se , '1 11 
gI H ] 'O kle . l , II l " u wp- 
,
 go w (n1\l v ), 111, W ) 'stoQ o ' ł ' ' 
I d ' k 8 ' .' " \\ fi, br 
,II WI' , l 111 , o n y I nast.(' P ll J ' aee iutE' J ' I . I . . 
d 1'.-" " JE' aC'Vi? 
O . ('aH'go 1I11lllsterstwa: W bpZ I )O S ' I ' c ' l ," 
, d t ,' ..'" . ,t nlPJ\1 
sąsJr 'l. \\ le monarchIJ. 11 wsc'llOdnieh " ' 
, . k . I gLI 11 1(' 
węgJi?rs 'Ir 1, wre' walka mi
dzy l{os
y' . 
'l'l
rcyą, ,Ju
 pr'l.i?Z ,to, 7;,i? ,walka ttWz)' się'\a
 
blIsko g'J'alllCY węglE'rsklPJ. są zagrożon . 
tE'ri?sa Węgier; cóż dopirro mówi6 o o 
 1Il- 
I'zn,rch rez

Jtat
ch
 Pra,
'r1opodobnE' 
 at:- 
ukształtowame SIę stosllnkow UfI W s l 0\\, e 
wy\vrzE' ogromny wpływ na prz'" t lodzlC' 
W ęgit'r. Ka
,dy kraj konst ) 't.ut' ) ' J ' 
 y '} I S'I e losy 
, d ' , " na P ra ,\ 
wie ZleC, eo SIę z mm d'l.ie J 'i? II Z" ] ' , 'o 
, ;r , , ' k ' '" azeJn ]1 
prawo WIPlIZIE'C, Ja 'ą Jest polityka jE'O'o, la 
i jakip l1Iotywa wp
ywają na te P O] I ,O t k lZądu 
d . " b ' k ' " ,v ę Za 
amem, zas I o OW]ąz 'lem (,Iał'a ust;lwod ' - 
rzep:o Jest. 'l.apomof'ą rozpraw i w "a.w
 
pOIlC'l.aĆ kraj o sytnaeyi. A7.t'by ted 
JlsUJe]
 
dać 
posobnoś(: do objawit'nia S\,) ]zą
łow
 
a tem samem wpłyuąć IJa uspoko J 'e
 l 'poh(YkJ 
1" , , t '.;r, 1) J k ' ' e Umy- 
S10\\, za])) IlJę ] ząu . , a 'lE'mi Z'IS' '. 
powooował się dotyehrzas w SWPIll "q\dam I 
waniu wobE'e wojny wschodniPj i iatostępo- 
soll('11l zamierza w przysz-tośri nad:l: Im SI)O- 
swoim zasad
m? 2) O'l.y istniPJe I

 ))o
agę 
strvaekcHvęglelska monar<'h l ' a ęc Z} all- 
. , astr' 
prowad
ą('('JIli wojuę taka Iwo'da kt 
 : onanII 
WE'zystk1e wypadki 'l.abezpie;zal" ',Olaby na 
nard]ij'( 3) Czy istnie J ' e zal n] ' '
 ] k 
trrE'sa,mo- 
I t ,' . ,l" . aJ o npaC"fl '1- 
JO e . z pl 'l.} 1 a cZ('1IJ a P i?wni? J ' c " '"l 
t l' d ' . ' ZęSCI palJstwa 
u
'e,(
 'lego o llIonare]Jii austr y acko _ OP " , 
skleJ? ." ęgJl']- 
l r li n y i W ) 'st ' ,
 
. - OSO'A 'u Zllown na;;t,ppnj"- 
e
 Jll.tE'rpeJ8('yę 
o mini!'tra-prezydE'llta: 1) 
(,zy JPst pra wdzlwem doui(>sienie P en, . 
d ' ' ] " . ) ,., ..np8- 0 
zlrnm \a. 1,<'. W, ; 
lImlP fab
ykl1ją si", torpe- 
dy dla Hossy!. I ZE' wpytają tl' tOJ'pE'dy do 
Rnmunii'? Czy prawda, ze przE''l. Galiej"ę od- 
lJyw:1 -.ię tran?p0.r
 matE'
'Y,ał'
\): wojt'll
'ych 
ola armii ross)'JskleJ? A JI'Zi?l1 Jest tak Isto- 
tnie, zapytuję, ro zarz,
dzono, ażeby na pr?:y- 
szłośt; nie powtarzały się tego rodzaju ":t 
pactki DIII:uszająci?, neIltraJnOś(: mo
are
]],? 
2) RumunIa zaw,arła 
on,
rellryę z ralem 
o
: 
syjskim" ,'N mysi 
toreJ wulno było al ml
 
rossvjskJP.l wkror'l.ye bez przi?szkody do Ru 
ll1uni'i i użye jrj za podstawę d? da}s'l.yeh 
O p i?raevj F m;eeiw 'rnrryi, \V mysl,tE'J kon- 

' " .,' j 'kaRu- 
wem}'!. zalała Jstotnw all1lJa rossy, s , 
nnlllir i krajn tego l1
ywa ella, swy!'h eelo
Y 
oppra;
yjnFh, Z IIwa
rJ. na to, ZP kO
1\veDrJ,a 
Ił nastepuie okup
;ya ] openwye wO.le
nE' DJ
 
d, dza :"J(' pogoOZH' 'l. trakta1rm paryskJlJl allJ 
t

 z' iuterE'sami . lIlonarrhii anstr)'lIdw - wę- 
'i
rskjE'.j, zapyt
lJę; co, uezynił rząd w. ,obrc 

rzytoc'l.onyrh faktow I ro nadal llezYIl1r za- 
miE'rz a ? 


. 


- ... 
. 


. . 


nie myśli o tem, ab,r na wlasny koszl kazać Szerokość rowu wynosi 9 są;f.ni i to jest po- 
kuć Angoli JJowe> plany, przedstawiaj:tce Ros- woorm, ŻC szkarpy nie <;:
 krytp, 0(1 strony 
S'yf
 jak
) bur
yci('.lkf: poko,1 u ,ouropejsk}ego, Dunaju zwęża si(
 wał,. 
ua(,
llie a 
zkarp} nil' 
gossya i Anglia lIlo. ]lJl
W!, I me będą 
Ię u- s:} !'Ó':\'
,io;f. ,kryte
 })okoJa, \\ IddYlJla, IV dru- 
kładały o oZIJaez,rnJ(' ImlJ deJlJarkac:Y.lllYc
], gleJ Jaw. CI,!guą Się w polko lu . !lasypy I\in- 
aui tpz u waruukl plll
(),I.OWl
: Oznaczell1e liJll
 Jll
e, pot1.L:ZOlJC ze sob,! rowall1J. '1'P Jlas}'py 
dema.rkacyjnej sprZf'(,I\\'la Sl
, proklam
\VaneJ I kO
CZ'1 SJę Il
d saY1Y.Il1. brzegipIlI UUl!nju 
tak często przrz Ho
sH pol
tyce ?ezmtrre- d,WIOIlU1 'l.aI
]kJllę,te,ml pJi
r
oLtt.r
ellli redutami, 
sownnś('i i rt'pre'l.t'lltowanJ:l Interes?w enr?- II\llmkapll-hal,essI ], O}va-,I\alessI. 0nsię t Y ('/,y 
]Je'skich wobe
 Port.y, o warn
lkl, pokoJu starych forty.llbcy) ,h..alafatn. to st.anowią one 
.J Ilo ze I Jl'zerJ87, .Rossya nUadae SIę z AJJ- w skutek JJHHvłasellvego 'l.ałozonia, nieja.ko 
me], , d"']' 'I' I t dl W' d ' , 
O'lia gdyi obecnw pJ.'owak',zll w°rł ę J
c ynjo, z PI;Z
;'
J { ,lIlO
,Oty, t a . dl dynia, są wj
(, 
Tn;'
ya, ])0 kate!5'0rY,1 . ta Je I t rO b \O W ] ' all ]la t e
y Ot. 
 /n
a o S t ' O?-I,ę° rl " I l R atego tC7; nic 
d D';: przez dZH'UlUkl, zn
sz,
 aj'( zo os roz- mają zaclneJ war osel . a,ossyan, ('zy Hu- 
P? a " I ' a donJ oŚ (:, ze pośrecłnietwu Niemiec u- llluuÓW, S't oue zblldowaup w kszta.J'c'ie 01- 
me \\ ' ";r A I . ' R l ' l ' l N 
dał
 sie przYĘ'o(
\Vae pOllJlęllZY l . lig l,} I 0 l s- )rzY , 1II I
,; 1 3 I10 'Z'\ 4 'czp". r o.wo l1<;,ypanE' batl'rye 
o, " p
J'oznJlJl(,ll1e. \V kwo
ty
c I spornye 1, nr, ., '
'. ,I a w na:lnowszych ezasach ll- 
S O Y t '
,' 0 0'", wam oświadrzye, ze gabJll . et. bcr- sypana pląt, . a . baterY[l, "l ndepcHldent,ia", ]i?ża 
,o/,m. o \; '.:J' t ' . b b ' t I I ' t 1 ' 1 ' ' 
lil'lski uie ofiarował SW k i?
O l t )osrellJll.c wa a
 l .' ' h li' o rę 18 s <1.1 1 ')'(: I, or/ l \,a l <'Y j .J t na, w.\'sok
", 
też O'ilbiuet pe1prsbnrgs 'I o :0 go ,Jlle t P
'o
I'; d rz,eg l 'd" lIa 1' , 0, 1 1 I,nn k l
 O b ° \.a.a a \ / 1, 
,
lIJ W.ł d - 
. I:' t , Z '1 sie 7;adue rokowaUJa, WIęC ez l o YII ezy ml( p, as 'IW r'logICJlI. }nnaJIl, Hory 
lllO ue "" ", 'l' P' l b . . l 'I l . b' 1'k' 
pośrednictwie uw moze ,)ye lIJ?wy.. I OlIl,lęl-O d lzeg j ' oc I )wse 1 1 0c 11; lIJ?" d e ) \ r , 
, ca1 '
t'lll 
dzy Rossn i NienJL:ann. pa I IluJ:
 cHlg, e Ja" wO I 
'
 1 
a t  ktÓre przedłoz 'li 'ui )rzed fa 
 a
o,WI, odrębną całosc, Uafy te
 
,.SZ,\I, 
roloem '1 ktore t.\Tlko te ' l] J ..J d l U fOl tyfiko\\ any od wschodu do połudjua 
, " J laz a )0 nlo' y moo'a stro n ' b . , , t " l, 
byc uwzglQdnione," o b". ,1 ow
elll od zachodu Jf'
 ,
l:awI
 ca:l- 
bem os
o
l
ta _ może pO!llleSC]C, ,
 

blO 
15,0,00 zołmerzy, Reduta "Sary Bali' (zołt,)' 
pagore
) umieszczona na uajwyzsz
n: 
a
ór- 
ku, wyzyny, jest najgroźniejsz:j: i 
a.lsJ!meJszą, 

tJata tE'J re
nty może pori:j:g
[);C z
 sobą, u: 


atę w
zys
kJCh iunych forty1lkac
J', ,J
zel
 
SIę zwa
y? ze teren dokoła tej w\J
IIllJe.lszeJ 
warowUJ Jest glinko\vaty i nadaje SIę dosko- 
nale 
o usypania wał'ów i wykopania rowów, 
to ,zalst
 .d
i wić 5;ię wypada, ze 'l
urcy do 
dma. d,zlsIeJszego nie starali się tenJJ wy bor- 
nenll srodkami wzmocmić fortu "Sary BlIir," 
Przypuśćmy, ;f.e Rossyanie na zachód od Ru- 
s
czukll, tak n, p, pod Zimnicą, prz.eprawj'l 
SIę przez Dunaj uderza n" zaehodm front. 
ru
zcZ\lckieh fOI:ty1ikacyj i zajmą ,,8:'11')' Bail''' ; 
WOWczas stanie się zupełuie to :::amo co pod 
Arrlahan,em, gdzie Rossyanie po zaję,ciu gló- 

n('go £or
n w przeciągu kilku godzl
 stali 
SIę. pananJJ całej warowni, Nie pomylnuy sie 
tWlerdząe, że Ros:::yunolll sa doskonale zllalIl
 
wszystkie te s'l.('zegółv i 
,e" nic 01l1ies'l.kaja 
skor'l.ys
,ać z slabycll stron fortyfikacyj ru: 
szczuckIch. 


8 


l
andlowej: 1)J'O
'udz:J:eej z FJr'l.ernm do Tyflisu 
kars llwaza.ny ,]0s1 'l.a sta.cy
 hanoiowa, eho
 
(',i
ż u samym hall?]u nie ma tam i 'inowy, 
NIwsj
 z,lłlldowa
w ,jns(, d!) 
oJa s1Tolllej skaly, 
na kto
'e" 5PZczyeH' w,znosl Sit: c'ytaclpla pocho- 
dZ'lea ,jnszeze z I:zasow Murafh 111. Do mia- 
st.,1i cytadelj jJl'zypipra pr'lt,cłmieśl'ie OrJa- 
Kapn ri'!I
'n:j;ce si
 \\"zdllli rzel'lki Kars w 
kiol'll:lkll połl.nllliowo - I\:lcllnrlnim, Po Jewej 
slrom.e rZl 1 (,'l.kI I?iy p.ł'zecl]
ie
cie 'Pamir-Basza. 
Cu SJę tyezy 10rtyiJbeJj harsu, sa to jak 
wS'l.ęd
io w ?aJej 'l'nreyi torty/ikaeye z bar- 
dzo cławllyelJ, l n
,wszYI:h ,ez,
sÓw, Otaczaj:); one 
w b:u:dzo WWI!dll1 prUIIIICJ1J1l ra./'(' miasto i S,\ 
Ilzbro.!o]w w clz
ą.]'a, 
ajro7,maijszyeh systomów: 
8
(
reg I;'elt" jortytik:lC'yj rozP?c''l.:yna się na 
połnocy I po.]nucnYIll wsehod'l.lB fortami Sia- 
rE'!. '['aiJia i Arab 'Libia, zblHlowauc>lIIi na oó- 
rZ8 l\:w[l(lagh. Obok I
ich stoj,} na pólno
y, 
na gorzo '1'op- l>agh lort.y: Lat(,k i Inglisz 
'
'ab!a, Hoz]
Jait
, S!!. wers'y
 o 
I'l.brojeniu tych 
iortow: 'Ida,W Sl
 Jeanak, ze !lIe mieszcza one 
\V sol)]8 llawet 100 dział', IV Winikim Puku 
kIl za.dlOdowi i kil pOJudlliowl'J]]l! za.cllodowi 
WZUOSZ,! sit
 na szez.Ytach i llJ'wiskacJJ gór 
Ak-j)uglI, IV odlt\gJ'ośc
i 1500 melrów, Inłte- 
r)'e: Lake-J'abia, SuraJ'i-Tallia i .J uksek-'I ' abia, 
UlJok lliell stoi po st.ronie wSf
llOdl1iej bat(
J'ya 
Jalllllas-'l'abia po jew
'mc a Kaltsik-'l'abia po 
prawym brzegu rzeezkl h..ars. \V szystkie to 
forly Si! poląc'l.One ze 
ob:t rowami 
\ 'lew up- 
tr'l
a linia wS7,.ystki
,lt t.ych J?
'tylikaeyj w)r- 
110SI W obwodw! . po,]'(,ura n]]II niemiuekil'j, 
,Jest to ol
sza,r, pk t:o wyka.żPJll)' ponizpj, 
zanadto WIOlki d!a wOJsk tl!re('
icll, ktÓrym 
pol
c
llo obron
 !\arsu. MusImy Jeszcze W8pO- 
l
JllleC, o . t.rzech tort
elJ w obrębie linii fort y- 

kat;
.Jn
,!, 8,1 to dWI
 reduty Czeug,el- i 8r- 
11111- J abl,t na połudnIOwym zar hod'l.lo przed- 
mjeśria 'l'amir-Hasza i lort Kauly IV zarho- 
dniPj cz
śei tego pn
edmirśeia, 'ren ostatni 
1ort., zbudowany wedhIg systcmu Vaubam:, w 
kszta.tcio pięeiokąta, Jeży wolno na skale 
pr'l.ewy
s'l.ającej ,g:Ó]'
, Akdagh o 00 stóp i 
uchodzI za naJ Slllll ej SI\:); pozy(')'
 w eałYJJl 
Karsir. Wed,l'l1g wiarogoduyrh podalI IJJ ir
('i 
w sobi:- ten fort 80
 (h,iaJ' nnjrozm:Lits'l.}'eh 
sy.steJ
10W. ,W e,ałym h.arsle może być co uaj- 
WIęcej 300 dZIał, a 'poniewa;f. dział'a t.e sa. 
rozlokowauc w l? 1'0zm,tityelI mi , id , 8ca.eh
 
przeto v\'ypadll na ,jeden fort w pJ'7,etrl>('iu 20 
dział, ezyli no dział na. linip bojowa. w <1111- 
gośei 3500 J]]ptrów, ('o oe7:y\Vi
eie "jest nie- 
dostatecznem, ' 
Przejdźmy teraz do armii oblęiolli?j i 
oblęzniezej. Po rozpoc'l.ęein kroków wojen- 
nyeh składfl1a się zaJog,i Kalsu z21 batalio- 
nów pii?ellOty, 9 szwadronów konnicy, 8 ba- 
tE'ryj polowyc'h, z kornpauii saperów i kom- 
panii artyleryi fortN'zlli?j, Poniewa.ź batalion 
turE'l'ki ]iez,v eo najwięcej (j00 szeregowcÓw, 
przE'to ljrzy 'l.aJ'oga tm'('cka w Karsie 13000 
pieehoty, 1500 jeidzeow j około 50 dziaJ'. 
.R.o
dzieliwszy te sił'y pomiędzy 5 najgłÓw- 
TIlE'JSZE' forty: .A.rab- Siarpt- Kauly- Selim- i 
(Jzengel-'rabia tak. aby W każrlym Z t\'('h 
fortów by,ł'o po 1500 7,o,lnicrzy, pozostanie po 
odtrą('enin t.yrh 7500 tylko 5500 1,oJnierzy 
do obrony 10 illllyeh fortów, czyli po 550 
do obrony jednego fortu, nie mówią!' jU7. nic 
o .r0warh. które ląc>::} poji?dynew forty po- 
mIędzy sob
. W najlepszym razie mogłyby 
te rowy byc bronione prZi?Z 200 
'nrków na 
liuii bojowpj w dł'ugm
('i 2500 metrów! Zoa.- 
je się tedy. ze pod Karsi?m będ'l.ie ta sama 
historya ('o pod Ardahanem, gd'l.ie Rossyanie 
w bardzo krótkim <,zasie zajęli prawie bez 
wystnałn wszystkie, nnjważniE'js'l.e przesmyki 
prowadz'F'e do głównych fortów nie knsza.e 
się nawet. o zdobycie samyrh fortÓw, Co Sr(, 
tyrzy siły armii oblężnic'l.ej, nie I1J[lm)' żad
 
nyeh pozytywuyah dauych; mimo to mozna 
przypuszeza6 z wszE'lkiem prawdopodobi(\Ii- 
stwem. że sidy te s

 aż nadto wystarezajaee 
00 zdobyeia Ivarowni. Armia rossyjska "Iv\-- 
rl1szająr na a'l.,yatyekiepole walki, liczvh, 
wi?d,tug źróop,t ross)'Jskic'h 110000. (j,I'Ó":IW 
l«
rP:ls skJ'ndał. się i sHada S!ę je
z('ze 'l. d):- 
WIZYI kankaskIeh grE'nadyeruw 
genE'ral ks. 
'rarrh8Jl - Mummow), z dywi'l.yi kaukaskirh 
kOl\akÓ\\: ,(gelll'l:aJ Sl\premetiev 1 ' t ,,' 
WięC, ze l loY , 1ll razom nlo b o'llio 1\ars J lI ]] . 1 ' II S Q , 
 .:" .,'.
' l 7", dyw]zye pieelJot y ' i 
111( ' 1 ]0 l,,, dWIl' d y w lzve \ "' \\ " 18 '" I) ' . l 

mll OSOWI, ZW1;(SZeza że t.l1l'PC'V ], ' ',' ,., ,\ ,I VI. - . VWIZYC plPe 10- 
dant fort.ecznv mUQ' 1 z \ 1' ) .' 1 ' 1 ; , I ' I1! , t I 'OI
IG
- ty bllk,tskiPj s,
 . lic'h
liejsze. 'lli
, w l{ossvi 
" ,',",' d) e11I)'V(\e SI' ' k " I ' - 
prowiant.pm na 1 1a Jierze r.. ' , ", '. \ ell],opPJ
 'I(',ł.. ICZ,
 bowit'1lI okolo 
(),O(\() sze- 
, . ., ,',. l ' "";-.al s, Jako mla.St.o, I regowrow (wraz z art,yll'rzystam i), ezyli na 
IJIL JlI.t za,llneO' o " n ' ll ' Z " nJa I j] ' ł '. , I ,.. J ' ' J - O ) ) k I," ' 4 '" 1 ' l 
, . "b "'.'" '. a po, OZl
Jlla H]II )l).J0WPJ D. ((, ':11':11,)11101\" l p [Z,la" 

w ego.I . ]a y
)lnoeuo-.:vsellOdJliern, pł'aR
LJ . wzg'u . ' - Oy wiz,\'" kOli IIJ".\" 1,)]:lJ:
 IW :2[>00, s:"'J"(,g'o,'

.u\V; 
]ZU \VJelklCJ ArmenII, przy odwleezlJPj drod't.c Do tego dol/I'z}'e wyparla JP"z(ze /.Jj)""Hi"
		

/DIGCZAS002001_1877_136_0004.djvu

			w Rzymir, został przez swych zwolenników: tego, mięszali siQ do wyboru naczelnika gniiny z]q:c1, pobudowało tam szałasy, pokryli skóram
 
zawezwany do St,ambułu, ale ówczesny w, (primar), porzf):dek wszakże wnet zosta,ł przy- bawołów upolowanych na ł:ąkach i ogrodzih 
wezyr l\1ehemed Rużdi bas7,[t nip sprzyjają,cy wrócony przez prefekta, a winni aresztowani. płotem wyciQtym z poblizkich lasów, Wkrótce 
katolikom nie przyjt1ł go, Za to Midl1at ba- Właściciel miejscowości, p. '1'. bawił: podczas przybyli tam inni i widząc już mieszkania 
sza skoro 1Itanął u steru, oświac1ezł się na- tych zajść w Czerniowcach, ludzkie, osiedlili się w pobliżu. NastQpnie 
tychmiast za Hassllllem a przy ogłoszeniu -- Rudolf J<'
\lb, znany astronom i wyrosła tam grocernia, czyli handel wszech 
konstytucyi był Hassun obecny z wszystkipm i meteorolog, w tych dniach opuści,ł Wiedeń nda- rzeczy i niektórych innych; szynk, szkoła, 
oznakami swej godności. Spór ofieyalnie '1.0- jąc się do An;teryki poł:ndniowej w celu badań kośció,r, rada aldermanów, konstytucya;.,. i 
stał już załatwiony przez uznanie '1. strony meteorologicznych, Zatrzyma się on naprzód przez oto miasto na ziemi, a municypalność na pa- 
Porty bulli "Reversurus", Tak więc kościelny ca,re dwa lata w Valparaiso dla zbadania sze- pierze, 
spór armeński, o ile się tyczy W, Porty i regu wulkanów na zachodniem wybrzezu Ame- Raz osiedlone ze wszelkiemi formalno- 
Stolicy Apostolskiej, mozna uwazać za u- ryki południowej, ściami, wedle praw Stanów Zjednoczonych, nie 
kończony. _ Trąba !łowietI"zna nawiedziła zaniedbało korzystać ze zdrowych rad ekonomii 
w zeszły poniedzia,łek o godzinie 3 po połndniu politycznej i... zaciągnęło pożyczkę. Wydawszy 
kwitnące przemysłem i dobrobytem miasto Mount zaś akcye czy obligacye, nie znam dokładnie 
Carmel, w południowo-wschodniej stronie Stanu terminów finansowych, ujrzało się na wysoko- 
IlIinois, połozone nad rzekf): Wabash i liczące ści miast najbardziej kwitnących. Będąc je- 
oko,ro 3000 mieszkaliców. Trąba zburzyła do szcze zbyt młode i niedoświadczone, zobowią- 
szczętu trzy kościo,ry, d wie szkoły i 120 bu- zało się płacić proeenta amortyzacyjne od owej 
t lJIa)"ceJi Twardowski Poza- dynków, W gruzach wszczf):,r się pożar, który pożyezki; skoro jednak nadszedł czas wypłaty 
wczoraj odbył się pogrzeb śp. M, Twardowskie- trwa,ł do pół'nocy, IV katastrofie zginQło 22 osób, kuponów, nie starczyło pieniędzy, W,laściciele 
go, sekretarza zakładu Ossolińskich, zrnar
ego 40 Odllioslo uszkodzenia, a 20 nie odszukano kuponów wytoczyli miastu proces, a sąd Sta- 
po dJ'ugiej i eiężkiej chorobie. S, p, 'rwarclowski, dotyehczas, nowy zadecydowa:t: Że mieszkmlcy zobowią- 
który od lat blizko dwudziestu pocI kilkn zmie- zani są do wyp,raty i nie czekając długo, po- 
. "', b . I - (;:I"oźne zajścia mia
y w tych 
niajf):tJymi się kuratorami pe
ni1 o OWlf):Z ci swego lecił: szeryfowi wyegzekwować ten dług z ru- 
k " d . I du iach miejsce w Laskowicach w Prusach za- 
urzQdu w narodowym za 'la zje gOl' iwitJ i su- chornrgo lub nicl'llchomego majf):tku obywateli 
miennie, posiadaJ' sympatye w szerokich ko,]'ach, chodnich, z powodu dość oryginalnego, Zjechała miasta. 
l t l t , l ' l by,I'a na miejsce komis } 'a sa , dowa w celu doko- 
osobliwie zaś pomilJc zy ymi, (oryc l zawoc Zwykle kiedy miasto jakie zaciąga po- 
t " t nania obd nkcyi zw
ok robotnika, P rzejechanego 
sprowadzał: w częste s ycznoscl z ą szanowną zyczkę, naznacza siQ podatek dla umorzenia ta- 
, l l l na śmierć przez poci'lg kolejowy, Ludność wsi 
instytucYf):, Był: tego plę Ulym c owoc em pogrzeb kowej; ale obywatele miasta Baxter Springs 
d '. b d 11 jednak stanowczo sprzeciwiła się obdukcyi i w 
jego, na który zgroma ZJ.1 się ar '1.0 wie ri za- - ani słuchać o tem nie chcieli, Zaczęli g,rośno 
, . '." d kOllcu nawet t,]'um uzbrojony w noże rzuci]: si9 
stęp znajomych i przyjaClO" zmar,iego, aby o - - wyrzekać na niesprawiedliwy wyrok sprawiedli- 
l . 1 ' , na komisarzy, którzy z niczem odjechać musieli, 
dać ostatnia cześć cic lelllU pracoWI1l (OWI, Idory wości, i dali sobie "s]:owo honoru," że z pro- 
na skromne
 swem stanowisku umiał po
ożyć - Prz(,
raża,jący wypa(łek zda- crntów lub kapitału zlamanego szeląga nie 
liczne zasł:ugi i zjednać sobie szacunek i sym- rzy,j' się w tych dniach w prnskiej miejscowości zapł'ac'1' Dla dotrzymania słowa, pewnej pięknej 
patyę wszystkich, którzy go blizej znali. MontalI. W skutek zbrodniezego podpalenia za- nocy spakowali na wozy całą swoją ruchomość, 
= O ciekaweu. zjawisku dono- gorza,ł folwark, przyczem wszyscy prawic mie- towary, żony, dzieci etc., i wywieźli za granie!} 
UT . ' I' szlm{w , " i ca.t y inwentarz Ż y w y zgina']: w P , .to- Jnlasta Potem Wybl "' 1WSZY sobie O pal " e Inll 
szą nam z JVIyślenickiego. \" e wSlrzebuni" 
 - ' , , , " . '.' 
PoczQ,ta siQ na dwóch rolaeh tamtejszydl zapa- mieniach, Pomiędzy oJiarami znajdowala siQ 20 angielskich inną dogodną miejscowość z 80 
lctnia córka w.ta
eieiela folwa l ' l m i 2 5 letn i ' sio- al T l ' OW 111 ' ze111esll Si n taln pl' eWie ' II sWOJ ' n 
dać i pękać nagle ziemia, a w przc(ji
bgu kilku ' ,', ,'" '", , z . Ź ' ..'
" ie- 
dni poeząwszy od 28 maja 12 morgów gruntu strzeuiec jego, który dopiero na drugi dzieli rllehomość," to jest domy w calości luh roze- 
zaklęsło na przeszło dwa metry; ziemia się po- ulegt strasznym ranom. Podpalacz został przy- brane; tak, że kiedy szeryf hrabstwa przybył 
rozpada,ła, a z szczelin wytrysnę.ta woda, która chwycony, lecz powiesi,ł się w więzieniu, Byt na opróznione miejsce.., nic nie znalazł': Baxter 
tam gdzie dawniej rosł:a bujna pszenica zaim- to cztowiek jak się zdaje oh,rąkany, tłumaczy t już nie było w Baxter! Szeryf wykrzyknąl ze 
prowizowa
a ma
e jezioro. Mieszlmńce rrrzebuni się bowiem przed sądem, że "g,łosy wewnę-I zdumieniem spring ! (przeskoczyło) i odtąd ten 
potrwożyli się niemato, obawiali się bowiem, ze trzne" popchnęł'y go do tej zbrodni. wyraz został' dodany jako przymiotnik do pierwo- 
to zapadanie się ziemi rozszerzać siQ będzie -- S.łJ'1l1l3 baletnica berlińska, tnej r:azwy miasta: Ba,xtcr. Lakoniczny zaś Ta- 
dalej, i ze wkrótce zniknie pod ziemią wioska pauna Grantzow, która aż do roku zesz.tego port szeryfa składał się z tycll dwóch tylko wy- 
cała, Starostwo wysła
o na miejsce wypadku wd;-;iękami osobistemi i gracyą taJlCów Zllicwa- razów: Ba:rter spring! 
komisyę teehniczJJf):, która uspokoi,ła mieszkańców, lata sobie ca,J'y Rerlin) umad'a w tyeh dniach Obecnie owo koczujące miasto dziwne zaj- 
Zjawisko to t,łómaczy siQ tern, że liczne deszcze, w skutek zatrucia krwi, Przed rokiem zwiehne
a muje stanowisko pod względem prawnym: jest 
które spadły w maju, przesiąknę.J'y przez pierwszą sobie na scenir, nogQ i zamiast poradzić się le- miasto de jU1'C i jest miasto de {acto: pierwsze 
warstwę ziemi, z.łożoną ze żwiru, a trafi,ty na- karzy pozwoliła jakiemuś niPlekarzowi wykonać jest własności,! wierzyeieli, drugie clł'użników, 
stQpnie na drngą warstw Q z iłu, który wody operacYQ, przyczem 11leg,ta zatruciu krwi w ta- Ostatnie może się powiększyć, wzbogacić, za- 
już dalej w gtąb nie przepnśr:i.J'. Woda torując kim stopniu, że już nie byJ'o ratunku. kwitn
ć; w ówczas gdy pierwsze skazane na 
sobie drogę spłukała ca,tą wierzchnią d wIJmc- NIoł l "
Ż Z ]!,'I' d ,lf" et' 4 'wieeznf): pustyniQ, może kie,clyś zostać mateezni
 
, - I a iłO( I, o o ',< l ,\ c 11 ma kwrn! Bo, ktokoLwiek z ludzi ośmieli,lby sit,; tam. 
trową warstwę zIemi, zrzu0iła ją w dM i wY- b, ffi; dono
zą clepe
zc telegrattcz,nc: ..N
 ,.rlr
- osiedlić stanie się pastwa wierzycieli, _ Z innej .... 
dobyta się na wierzch, Obecnie zapadanie si\) che 
elazne.J St, LOlHs-San Franmsco, o IDO mIl ,-' B ,,' ? .. 
roll ' zl.lpe ," III ' e j ' l lZ U s tało. Il a " a c llo ' cl od pl ' ' I ' WS ( 0' 0 t l " t ) j stlony, nowe axter-Spllngs moze SIC znowu 
'l , ,,(, l. Z \, z 1'C 1 mlits, 'Jam a l .', , , ' , " ' " 
_ stow81"zyszcnie ł)rac,r Ji:O- 


j y kÓ p 
ct,psll,ra ,to{' 
Olej'O;VY ,tak, ze nad- 


Y

d wni
l
I
i
;en

zl
;'

'iłOal:o


z s;
:r

 tA 
biet urządza w najblizsZt1 niedzielę loteryę R ' ,
\.. ąg, m:lSla, s OC7: ve SIę z nasy
u, dna reputa"YQ - rozumie sic u kapitalistów. 
fantową. , banIzo obficie w , yposażoną" w jedn y m ,OZbOJlllCY mnysJlllc wybral1 do tego noc CIG- T " t 
, ' h " l ., ,', ., h , 1 11 
_ : d , d , ' 0 .., (I' , "oryz z me osmIe l Się umleSClC c oc loara 
z publicznyeh ogrodów, Pr,agnący przyczynić siQ mn'ł 1 z zystf):. ,?odzllue u pOCH1:g ,pospIeszny na hypotekę miasta które ,dzisiaj tu jutro 
do tej loteryi przyjac.iele I zwolennicy Stowa- nadjechaT w to miejsce, lecz maszymsta, z da- ta n " " , 
rzyszenia proszeni są o łas
awe nadsy
anie fan- leka ujrzawszy na torze jakieś przeszkody, na- ,I, 
tów do biura stowarzyszema w Rynku, gazie kaza,r pospiesznie hamować, .Iuz jednak byTo za 
do ostatniej chwili będ,} z wdzięc.znościt1 przyj- pÓŹno, LokolllOtYW2\ i wagon pakunkowy spac1Ty 
mowane. z nasypu w g.b!h 40 stopow
, przyczem ma- 
o I d szynista, palacz i jeden z podróżnych utracili 
(G) Zal)
s.d yecezyallle. Ks, 
Andrzej Treszczynskl, dotychczasowy łać, koopc- zyeie, Rozbójnicy wtedy rozpoczęli atak na po- 
rator w Bolechowie, przeniesiony zosta,r jako ciąg wystrza,łami z pistoletów, kiedy jednak 
taki do Doliny, - W c1niaeh 24 26 i 2G przystf):piwszy blizej ujrzeJi, ze większa część 
kwietnia b, 1'" odbyła się w Krakowie kapituTa wagonów stoi na torze nienaruszona., że pr'1.eto 
zakonu 00, Karmelitów tutejszej prowincyi, na napotkać mogf): na silny opór, zaprzestali sh'ze- 
której wybrano powtórnie 0, Karola Milanyaka lania i co prędzej umknęli." Juz to nie mamy 
prowincvalem tego zakonu, Na P rzeorów wy- powodu zazdrościć Amerykanom ich podróży ko- 
J cl t l leją żelazną, 
brano 1. do Lwowa: o ,yc lczasowego prz('
o- 
żonego O. Gabryela Kowalczyka a na zastepcę - Szczęśliwy i uszczęśliwia- 
przeora O. Ijudwika Zielińskiego, dotyehcz
so- jąc'yo Dwa te przymioty poł'ączyty się w oso- 
wego przełożonego konwentu w Rozdole; 2 do bie pewJ1(jgo jegomości w Brunświkll, Niedawno 
Krakowa: dotychczasowego tamtejszego przcł'o- wygrał' na loteryi brunświckiej 30,000 mark, 
ionego O. Romualda Kaczkowskiego a następcf): za co dwom chłopcom sierotom, którzy los ten 
przeora 0, Benedykta Postulka ; 3 do Botszowca: wyciągnęli, podarowa,t po jednej ósmej części 
0, Klemensa Kiedzucha, któremu powierzono losu na następne cif):gnienie. W tych dniach 
także administracYQ parafii tamtejszej; 4 do odbyTo siQ to ciągnienie i chłopcy wygrali na 
Rozdołu: O. Jana Habera, który równiez mia- swój los głównf): premię. 
nowany zostat administratorem parafii tamtej- - Wypaflek pI"ąwdzhvy, ale 
szej a 5 do Sąsiac1owic: O. Damiana "Vronkę, który tylko w Ameryce móg.t się przytrafić, 
_ Podkowy skórzane, Donosi opowiada pan Julinsz Homin w swych cieka- 
nam Towarzystwo ochrony zwierząt, zC' wyna- wy ch L1:stach z Kalifornii: Byfo w Stanie 
lezione przez inżyniera Yatesa w JliIanchestrze Canza.s mia.sto zwane Baxter Springs; i juz go 
polikowy skórzane okazują, się praktycznC'mi, nie ma! Jak stuhramne 'reby, jak Pompeja, jak 
Dr, Spangeuberg chwali je w wied011skiem cza- Carthago, jak 
'ro:ia nareszcie, znikto bez ślarlll 
sopismie rolniczem, Jedna taka podkowa ko- - nec loc1tS 1tbi Troja (wit - j nigdy, przc- 
""tuje w Niemczech 1 markę (05 ccntów). Ll'k- nigdy odlmdowal1(J nie b\)clzie! J cstto miasto 
kośe i trwa,tość tych podków większa od zela- umar,te be'1.zmartwycl1wstania, Na mic'jscu gdzie 
znych, oraz zaszanowaJfie kopyta koniowi ozy- się niegrlyś - pnecl kilku t.ygodniami - wzno- 
nilb ich wprowadzenie li nas także poząclanem. si,yo, poros
y ch was ty, lęgną się dzikie zwie- 
rzęta i p,fazy; a plllHwzc i sowy pewnoby już 
- Z wieży św. SzezCl)an3 w tam wyspiewywaJ'y swojf): zJ'owrogt1 litaniQ, gdy- 
\Viedniu spad,t by,t niedawno robotnik zatl'u- 'Dy po tom micśeie zostały choG miny; ale i 
dniony przy restauracyi i oczywiście na mif!jscu tych nic ma! JJla róznicy od miast history- 
się zabi.t, Komitet restauracyi trj wiciy przy- cznych, nic zosta.to po niem ani cienia ruin! 
znał wdowie po tym nics'1.częśJiwym, która 1'0- Nic zosta.to ono jednak zniszczone przez wojn\) , 
została z ośmiorgiem dzieci bez żadnych środ- nie poeh-łon ięte przez trzęsienie ziemi, nic spa- 
ków I
trzymania, 100 Z
l'. rocznie sta,tej za- lone przez OgiO]'l, nie zatopione wod,!, jak So- 
pomogl. domi1 za grzechy a Switeź za hohaterstwo... 
, 
- O ł)rzcślaflowaniu Źydów I Miasto Raxtm" Springs znikło za d'll1gi... ezyli, 
j W t ' mlG.)sco
ości rlllllUl1skiej Tarabane, z P owollIl P O P rostu mów.iac: prze1lios,J'0 sie l1a inne mie- 
\ oreO'o 1 'k' , '" " , 
,.b (.7,lcnm l, wwrlensk1e OgłOSIły tyle sen- I szkallle. 
s
cYJ O n
 
IstY z r t ab\l
a c
erniowieckicgo, dowiadlljo , Jakkolwiek zf\,rozenie Bi\xter Springs nit) 
SIQ ",e
n, "g, z wJaro g orlncO"O) 1 [ " 1 " t ',. ' . 1 ' ' ł 
. l . ,.. b Z Oc 'la nas '2- ! gllllO w pomroce wIe \:Ow - bo .wspo,'ezesne z 
pUJaeyc l znaczmc os.tabla]ac y ch zn
C'. . I. , ,. 
, . ,;. ,'" :. ""zeme Cl\- Illlo.)en. przyhymem do AmerykI-ma jednak swo- 
lego ZajSCla szezl'gotoW: MIały wprawdzie mi	
			

/DIGCZAS002001_1877_136_0005.djvu

			1
127, 152M!, 15418, 15423 15424, 15466, 
1D703, 15801, 15807 10034' 16045. 16052, 
16066, 161G3, 16183' 16250' 16283, 16343, 
16391, 16489, 16507' 16617' 16683, 16698, 

6 7 i:.3 3 0 0 ' 16761, 16763: 16983: 17079, 17169, 
Oj: ,17537, 17554 17599 17624, 18053, 
18354, 18966, 19753: 19863: 20191, 20331, 
20562, 21062, 21081, 21411, 21420, 21556, 
21920, 22426, 22464, 22515, 22678, 22777, 
23126, 23224, 23226, 23582, 23587, 23635, 
23645, 23772, 23792. (D, n.) 


Wiedeń: 
1 czerwca" (Tel, Gaz. 
Lwow.) Na dZIsIejszy targ bydła do- 
stawiono 4969 sztuk, mianowicie 2041 
w?łów, g a l i c y js k i ch, 2044 węgier- 
SkICh l 844 niemieckich, Usposobienie 
było staJe, ceny szły po części w gó- 
rę, Tylko cena towaru wywozowego 
spadła o 2 zł. Płacono od 100 kilo: 
za g a li c yj s k i e woły 52-56 1 / 2 zt, 
za węgierskie 50-56 1 / 2 zt, w prze- 
dnim gatunku 58 zł., za niemieckie 
woly do wywozu przeznaczone 55 zł 
66 ct. Zakupiono wszystkie woły: 
z cze g o wieksza cześć na W y wóz. 
" " " 


Z TEATRU WOJNY 


Lwów, 12 czerwca. 


"Rossy,jski sztab generalny praeuje bar- 
dzo gorliwie, ale stanOWtze postanowienia co 
do operacyj armii nie, zosta

 jPszcze powzię- 
tf', Wazuych wypadkow ITIlh.tarnych nie mo- 
zna się spodziewać przed dmem 20 czerwca. « 
Tak donosi korespondent N
ue fr. Presse z 
Bukaresztu, ale jest rzeczą mepodobną, aby 
rossvjski sztab gene
alny d
tychczas nie po- 
wziął jeszcze 
ecyzYI, w ktorym punkcie na- 
stąpić ma g:łown
 przeprawa p!'zez Dunaj, 
Inne zdają SIę byc powody zwłokI, a miano- 
wicie opóźni0!ł3 
 skutek wyle
u Dunaju kon- 
centracya wOjsk l 
agroma?zeme zapasów zy- 
wności, które ar,mIa rossYJ
ka zabrać ma ze 
sobą do BułgarYI. Ross!ame chcą widocznie 
rozpOCząć operacye doplero wtedl, gdy pod 
kaz
y
n wzgl
dem . będą zupełme przygoto_ 
wam l zabezpJeczem, 
Presse donosi, że car oświadrzyć się 
miał p r z e (' i w w k: r o c z e n i u a r m i i r u _ 
muńskiej do Bułgaryi, Równocześnie z 
ta wiadomością nadeszła depesza donosząca, 
że milicya rumuńska została rozpuszczona do 
domów, i ze staJ'a armia nll
Ulbka, ograni- 
czać si-ę będzie tylko na obrome granICY swe- 
g o l,rajU, 1 bl tt R 
VI dług teleo-ramu ag a u z llSZ- 

wiodło R
 Aarifiemu basz
 8 b. 
czuka p d ., szczę śliwie na Dunaj dwa 
Y pro wa ZIC "t 
m.; I matczyńskim zamkmęte mOIll ory 
W k:: Fetch-ul-ISlam, i "Alikliez, , Okręt
 
turec ł zył'y sie z g,tówna eskadrą stojącą 
o , 
te P? ilc' Sulejmana beja i bra¥
T ,)UZ 
dow,odztw: m bardowaniu bateryj ro
s
Jsk.lch 
udw.J w, które m trzy dZIab 10S- 
P od JaJ'otllmcą, przy 
" t ł y zdemontowane. 
sYJskle zos a '. , t t ' . ch wili fort y- 
'1 ' zarzęl1 w os a nIeJ d 
,lIrcy .' bałkańskie prowadzl):ce o 
fikowac przesmykI pełnie zaniedbane. AbduJ' 
Sofii, dotychczas \

 sip. widocznie, aby Ros- 
Kerim b,asza oba , U I ' II ' 
ip mi ę dz y Widdyniem 
. me nrzepra '. ,'
 
syał: le 
 i obclJOdzq,c czworobok forterz
y 
a, Slstowe wali rosto na Adryanopol. !akze 
me ma
zero . 
to teraz fortyfikowac. Do 
i s t fi o, 

 y S
O y J'az


i dniami część wojsk' l ,
tóre 
o l p ane były w Tessa 11. 
dotych ezas staeyonow " t an uda si ę do armii 
Kwestya, czy SU1 , ' t 
' .. . ',t' eszcze rozstrzyglllę ą, 
naddunajskIej llIe l Je a J za dziennikom wie- 
Z Komtantynopo fi o
o
 
n wględzie nastapi 
dellskim, że de(;yzya, b "" t 'J. czrkiwanej la'da 
dopiero po stanowczej I ,WIC, o 
dzień pod Erzerurn, , Il d 
Stam bulski korespodent Pesthcr 
 oy 
 
donosi, ze egipski korpus posiłkowy, k
ory w 
tym tygodniu przybyć ma do Kons
ant,) nopola 
nie będzie wcalp wysiadać z o
ręto'
 lecz na- 
t chmiast uda się na widown!ę wOJny, Kor- 
\1S ten składa się z 12,000 plec!JOty z.odpo- 
P, d . ka waller y a i artyleryą, ] zostaje pod 
wIe mą . '. ' l .' k ' l , ' 
dowództwem syna w 1Cekro a eglps lego, ,SIę- 
cia Hassana. 


----.:::::::::: 


Konstantynopol 7 rzerwca: M.in.i

:r 
, . n ' lc . z nve!t do ambasadora tllleddl- 
S I )!"lW zaDra ." ') b d , 
, . b? ' 'l ' e ]eOTamem z '" ,m, OlllO- 
g o w ParYZll, ' ' i::J I ' 
, ,., zal ' n o g 'ól'(,V roz p ocze I oprra- 
ł .. )anu ze v" J " 

 em l. -h unktów rÓwnocześnie, SUleJ1
l
n 
t ye z tI zet p ' d 'I I ' l nii w HerceO'oWlD](' 
j', , i1ez e l u y wo z , to, 
Ji1sza,
, eiw nim i zaatakował Ich n
 
wyruszy' t prze pozyeyach między Oncata I 
wzgórzys y
 1 )0 krwawej walce wyparł i?h z 
Krstacze
l ! 'akotez z fortu k!'sLarkJego, 
t,yeh pO
y
y) l'IJpski musieli Ozarnogórey za: 
W skJltee l J, \ '. fortu Distopa (?) A l I 
. . 1 ' ob ęzema " d ,' 
nle
 1ac komendant dYWIZYI sko lZaJl- 
S a l b basza"ł 'ównoezrsnie kilka waznych 
skiej obsad d zl l gcJy 

nol'i1ł br yg 'ady Hadii 
. 1 )0 czas b 
 ' k ' 
pozyc.yJ, b O p auowa.\ sZilllce w .Jem E'1lI, 
HllsseJll ,asza 
S k i BO)l1lato, N 
ev ' l AI i basza komendant 0- 
l\,r e h e lU e c , , ' ,I " 
J.fJ. t l gr '1fu J ' e J'zadowl 1'0 , wmez, Zl 
B azaI u e e '. " d 
wego , . -ów i ze wOjska nasze z 0- 
pobj,t ozar
o

\
 oddalone o milę od CZ,nl:- 
b y ł y Aehek " ( UTo zy stkiclt t. ) 'eh IIlWJ- 
, ." o-raIJlCY, VI 
 . ' , 
nogorsl.teJ to ' e 0 ZIII "1.\'b"ś lUI 111a l )le: Bed.) 
': daremJlI. 
 " , .' .' 
scowOStl . ,'..., , tk i ,II walkach pOJllPsh 
W t y ch ViSZ) S (. , 
1 . ,.... wielkie Stl'ilt,y,. Ozarnogorcy l
o- 
Czarno
Oll J . usta i ram 10Wl trzem U,JlO- 
odciuah nosy", którz v z.ywtem wpadl] w 
k 'lIsboIgU, J" b t '. 
sz aucO U ( .' Z tpo'o odcJ ę h Iln OW11JCY 
. l )pI oc, to . d 
]('] ręr,c. 'lstolotniemu dziecku I zamor 0- 
głowę J,eden' J ' t y i dwóeh mężczyzn ehrzo- 
wali dwJe kO)/8 
ścijmlskieh, 


, Ą, y i wstrzymali R o s s y a n i e 
W " d l, 1 ,' l , Z P r \l 1\1, 1\ol\lmna po- 
eho na " ') 1 [' 
- nagle, po.. d Anlah;llI\l, eofuęt1 Się z 
J 
S\lw:IJQe:l 
Ię k o o , e l . d kollllllUi1 idar;l od 1\ar- 
) .ne t1 ", c ' 
do l e n, , r)zpoe7.eh 1'111,11 wstlwzny, ,o 
Sil ró . wnlr
 R l O ' s ' ;; ) "';1 do tl' ) ' zmiany pl:UlII, 
, iOW(110, '.' .. . ' . 1 
8PO\\ o
 10 PrzqIllS7.l'7.lIe Jednak mozna 
uje wl:ldon," . Ib o rhl'{\ Ro
svaui(' przl'd ata- 
d ' ,z('ez\. ,t ,. 1 I
" 
wIe I: "rmii Mnkbtara baszy por l',rz(- 
kowanH'm a, " I 'a siła na 1\ ars i dopiero po 
Iderzye (,l", , . 'L', e 
rum I , 'fortec'y operowa!' pr
e(,Jw /,,1 Z ,- 
zdobyrl)lb
,eJ tr7. r7.ueir wi
ksze. SIły p ,xl B.a- 
rum, a allować to W1l7,ne II1lasto portow
. 
tllm, abY k op, C > la o' l e nad('iagaja P osiłki, NaJ- 
k , d TlIr OllJ '''b ,'" 1 '- 
s . .} . , ,toM \p.kaZ<' zapewne re l zna 
tl ' z ';;za P rzvsz J,. . 
) I ',',. t kl y ki rossv,jskl('J, 
c'zrJlIP tq a . . ł l ' od 
JówDri k\\'atrry lVlnk ltara ,MSZY'p . 
Z g' ł ', 7\T C1 ' C 1'1' Pres, . 
e następIJJl}l',V 
, otrzyma a ,H',' I" . 
8ewJU ' d L' 8 rzerwra: "GłÓwna ;lrll1la 
t Ir o T'lI1l '{, a ,J d d ' h 
e "': 't i "k(;ne8I1trOW:l11:1 w 0i!0 ue.1, ((- 
turel'ka s l) ,
. . P )zye ) ,j Otrzym ała ona zna- 
I zr nIl10rll I O J ]('.1 l,,' " d 
Jr, '
 k ' J ' .st o'otowa (lo odparcl;1 nap,l u 
rzUt' pOSl1 l, ,l",.. , 1 tk" 
z ka7.dri RITO])" i pann,](' nacI w:.zys le
11I 
droo'ami' w okóliry, W,ezora,i wyrnsz
'JY z Er- 
zPJ'l
m, Bardrz i 8rewJU rnehon
e kO]\lm

, 
aby atakować aW:\II!!ard
 rossYJsk:} 
. (1tJ. 
Zdajp si\" Żł' bitwa rlziś jrszezp zostan
e I';to- 
('zona, IHan'zk:1 OZ8,'ki('SlJ\V z 29 map l'
')
 
I .
 ' b I ' [J w "II'j!"z,'uia 'rn]'('y strarJ!1 
\.tlrspm v' fi l" h' " ' , , . ') J' 
j!'rlnrgo pOdpn,lko:\'Jl,ika Jazdy J, 2.5 C,7;:J
 (1\'- 
sów, Straty ro

Y.Jgld(' były zJJ:
( znl
 w 1I.1.sz:, 
Strat.y pod Aniahan,pIll WY,ll\lSI,J.y ,600 z;\,bl- 
tyeh, między tymi 16 ofiec'row l 150 r[\u- 
nyi'h. R.eszta ral1J1,\'('h (losta,]'a si\' do nirwol i, 
Jeden rossy,iski pułk dragonÓw straei.\' pod- 
rzas przeprawy prwz rzpkp KIJr wipksza. 
ezęś{. swyeh I!;dzi, ktÓrzy sii potopili",' . 


OSTATNIA POCZTA 


Komunikat, jaki hrabi:l Szu w a,t o w, a 
według innyeh źródrJ następca . Szuw
łowa, 
p. Barlholomei wl'f
ezv{. 111a gabll1t'towl an- 
gielskiemu, nie jrst, "jak donosi paryski ko- 
respondent lYmesa, notą; w d'yplomatyc,zne
n 
zuaezenill tego '''Y razu, a11i tez, oc
powledzll): 
Da notę angielską, ale liste
m kSlęc1a Goreza- 
kowa ,,, odpowiedzi na. pismo ear

 ,D e r- 
b Y e g o, które hl', SzuwaJ'ow przywlOzł z ,s
- 
bą do Petersburga, W pismi(\ ten? ZWr0Clł 
lord Derby uwagę Rossyi na r
zma!te pnn- 
kta, w któryehby interes" angIelskie zos
ały 
dotknięte, w razie gdyby akcya ,ROSSYI. z,a 
daleko się posunęła. Punkta to, o 
\torych 
Il. 
O 1'0 S s wspomniał w swrj mOWIe w an
If>I- 
skit'j Izbie !!:min, tyczą się kanału sl:esk
ego, 
Egiptu, Konstantynopola, Dardanellow l za- 
toki perskiej. List ' sięeia Gorczakowa sz(']:o
 
ko rozwoc1zi się o kazdym z tyeh punkt.ow 
i oświadcza, 7.e Rossya do zaclnego z llIch 
nie myśli się mięsza{-, Co się tJ.'cz.y kan,ał'u 
sueskiego, ksiąz'2 Gorczakow l1Zn
.Je Jrgo w]el
 
kie znaezrnie międz)'naroclowr l handlowe, I 
zapewnia jak naiusilniej, ze Rossya zgo,ła. me 
Z og órskiego teatru woj- zamierza go atakować. 00 się tyczy Eglp
U, 
c!,arn . , T 'skom 8u- to Rossya mniema mieć prawo do l
rZell1
: 
n y donosI depesza tureek.l, ze 
 oJ. t ć sieni a tam wojny. gdyż j
gipt stanowI, rzęse 
l e.i ID a na baszy powiodło się z3pr
wran o.

 trrrytorYllIn tllreeki
go, :J le oświac!eza, ze po- 
na rok forteezkę Piw\.j (dwie m:le na 
o'.- niewai Bgipt zbyt .I pst od!rg.!'.ym od obeen
- 
noc od Krstaczu) i zmIenić tamtejszy gaIllI- g o teatru wojuy, Ross)'a do . t:!d \:cal:. l1J . e 
zon, SU!Pjman basza, mówi dalej ta sama 't k I t 
depesza, wyruszy bezzwłocznie do wawo7.U myślał'a o rozpo(,zPc?lUi1
n. li t;y1 mI l a

 
Duga, Ozt.er J : ?ataliony turec'kie, wZIl1oc.nione nei, 00 do Dardanf>l1olV ,mn!rlllt 
olsya, z
 
2000 ochotnlkow rnllz u 
 man ' k '. h ' I ' . ' 11 

\'t k owanie z tak wa.znr.1 , (r?gl . ąezą?E'.1 
. . k ' h d . 1 ,. S le l e lrZeSel- I'J S d 
Jans IC, 11 erzyły lia odos b . dd ' ł ' m orze Czarne z morzem 1'0 Zlem
el1
 .]e- 
O z ar no g óreów l . W P , . o ,nlOny o ZJa d li enlem a 
'. len go wYCIęły 'r I". d y nie za międzynaro, owem p oro , z , u l ] " , 
nie P oda ,] e dat. y te ,l ' rze z ' l, ,(' eglam l j ]nOC ' I - two 1110Z " 
- nie P rzez to U) mne " t; \J 
CorreSl). ,Universelle otrzymała d ] O do Konf;t
mtYno p o]a o 
se1stwa tureckiego w Paryiu n' t ,o po- być uregu owal1e. o., ",' , " - 
IDllnikat o ostatnich kl ę skach as 
puJ
V'y ko- świadrza Rossya, ze l1Ieprawclą Jest, .Jakoby 
w Hercegowinie, Czarnogórców dążyła do wyłącznrgo posia.chnia tego miasta, 
I ja.kkol wiek nigdy by nie mogłaby na to ze- 


- 


-- - 


zwolić, aby miltsto to P,r

s
,to, w posjad:\n
e: b,y'.b
J'a do 
: O I: O .:V;
 1'1 .P O k O 
 O W Y ch, 
inneo'o moearstwa ehrzeselJansklrgo, U C'tIWI- I KSJazc WalII wyraZił SIę do plezydenta 
lowef okupacyi miasta, którą, w przebiegu wy;ta\vy pa,ryzkiej: Za t l' Z Y m i e- 
wO J 'n y moo'łaby Rossya uznac za potrzebnl):, :" C8 bedziem y mieli P OkÓ l ' 
, '" , ' d ' . k ' 1 ) S ] '"'';, , 
Vi piśmie tem me ma 
a neJ wzmJaI1 I..",a- 
'y wicc być pewni powodzenia 
lej mówi ksil):żę Gorc
akow w swym hsrw, mozem" ,," . 
ze Rossya pozostaJa wwrną swemu .progra- wysta,vy. 
1110wi i dl):ży je
Yllie d
 polepsz:llla ,l
su Wictleń, 12 czerwca. (Tel, pryw.) 
chrześcijan tnrrck1eh, Mozua to ,osIągnąc J
- Min i s t e r woj n y hl', Bylandt obej- 
dynie w drodze przymusu. gdy z Porta me , ,. 'ci 13 b m 
ehciała usłllcha(
 zgodnej rady 
llo('arstw 
u: mllJG c
ynnos " ,. . . 0" '). 
ropE,jskieh, Osiągnpvs7.Y to oręzC'm powroe
 F
 e
zde
zbl, zapI 
ecz
 po o ł08ce ? 
Rossya natychmiast do u
IHvał ko.nf

renC'
I znaczl1lc.Jsz
J operacYl fI n a n s oweJ, 
stambulskioj.., i zazq.da tak

h rękoJmI, kto: Ntl razie l1lema do tego powodu. 
reby zapewniły sku.t8e:zllose reform, zapro
1 O d P o w i e cl ź li- o l' cz ak o wa na 
nadto Buropę do podJę<'I:1 rok?wltn tam, gdzIe note De1'bvGO'o \vreczona zostaJ'a w 
-, Z l ' oz ,vi'tz'\llip konferencYI zostały przor- '" J, b ' k '" "" 
pl ze, '." 11 ' eclziele włeclens 7WIn u n1ll1lsterstwu 
wane, I ", . . 
spraw zagl'amcznych ,\
 odpISIe, U- 
miarkowany ton oclpowwdzl pozwala 
spod:dewać Rię zlokalizowania wojny. 
Pet;(
łOsbnlog, 12 czerwca. Z 
PJojes:di nadeszła n
stępu.iąc.a depesza 
urz'edo\ya z dab 10 h. m, : Wczoraj 
b o ;11 b a, l' ci o w"a l i T u r c y z Ru- 
szczuka K o l a l' a s z, R.ossyanie nie 
ponieśli bdnych strat. Wszystko do- 
-- 
 ,------- brze, Dl1naJ zaczyna opad.ać, 
Ul'zedo\ynie donosza z Kurukda.ry 
pod dnie;n D czerwca: "R.ossyanie re- 
kOO'lIoskowa]i przednie fortyfikacye 
K 
 l' S \1, OgiCll dzia.t z tureckich for- 
tów prawic zaclnej nie wyr7.!i dził 
szkody. Micszkmlce rozmaitych miej- 
scowo
ci zajęty eh oświadczaj!
 się z 
poddaIlstwem, W okolicach obsadzo- 
nych zaprowadzoJJo administracyę ros- 
syjską. Na rzece Kil
tI'ischi Rossy
ni3 
buduja mosty. Prowll1cye dagestanska 
i terecka spokojne. Wielki książę lu- 
strowa,r woiska i znalazł je w dobrem 
zdrowiu i i1ajlepszem usposobjeniu. 
Paryż, 12 czerwca. Wielki książę 
Aleksy przybył tu dziś. 
lYlcssager de Pm'is donosi, zc ks, 
Rohenlobe ciał rządowi bardzo pomyśl- 
ne zapewnienia o pokojowych za- 
miarach Niemi ec, 
Mac-1VIahon w rozmowie z sena- 
torami odsuwał od siebie wszelką od- 
powiedzialność za r0k 1880. 
Bu)t;,3I o eszt, 12 czerwca, W se- 
nacie przedJ'oży,r Roel'Gsco, przewódz
a 
umiarkowanej prawicy, spmwozdal1le 
o ernisyi not hjpot
kowanych 
i wniós,r następuj,
ce zmiany: Wobro- 
cie prywatnym JJie będzie kursu przy- 
musowego, który iRtnieć będzie tylko 
w wypJ';Ltach rz,
dowych. Po upły\
ie 
tr
ech la.t noty wycofano będą z oble- 
O'u z walorom o 10% wyższym nad 
b . . 
wartość nominalna. Suma na to po- 
trzeblU\. nZ'yskan,
 hędzie z sprzedaży 
domen, Mil1isterstwo zgodziło się na 
wnioski spra\vozdania. 
Londyn, 12 czerwca, Orfice 
Reuter dOlIosi z Aten, że k a n d y o- 
c k i o z0'l'omadZl'nie narodowo uchwa- 
liło z p
wodn, że Por

 odrzuciła żą- 
dania ludności, brolUc praw swych 
z bronia w roku, Powstanie 
lada d
i
H'x w'yb
lChnie, W Epirze 
także objawiają się r u c h y r e w o l u- 
c y j n e, 
AlexRutlrJTR, 11 czerwca. 
Woj s k a p o s H k o w e e g i P s k i e od- 
pJ'yneJ'y na dziesięciu parowcach pod 
eskOl
t;
 eska.dry tureckiej, 
Kon
tu,utYllOPoll1 czerwca 
Wczoraj trwała k a n o n a d a między 
Dżurdżewem a RUSzczukiern. 
Z Azyi niema nowych wiadomo- 
śei, lVI 11 k h t a r basza stoi ciQ>gle pod 
Er
erum, 
Ihienniki tutejsze otrzymały we- 
zwa.nie, aby umiarkowały ton swój 
wobec Grecyi. 


5 


Parlament turecki uchwalil' 8 b, 
m, w pierwszem czyta?iu projekt usta,":y o 
pożyczC'e krajo,we.). 
edle te
o p.ł'?Je
tt
 
!'Zad puśei w obleg. kalIny za 6 IIllhono,,' 
f'n{ltów turrcki<'h, ktore bę,dl t oproeentowallO 
o 10%, Pożyezka ta Jest. przyrnll8o- 
fva, sn bskrybowa ' :3 lł1usz:
 wszyscy opoda- 
tk;wani i ui'zęclnicy. 


TELEGRAMY GAZETY LWOWSKIEJ 


KOlłstRutYIlOl)oI,ll c
orwca. 
W nocy z sobotę na. nie.dziol.ę 'pURZ
ZO- 
no p i ę Ć l' o S S Y.1 s ki c h 
 o d z l Z 
t o r p c d a mi na panccL'ne o
n'ęty tu- 
reckie pod Sulin:1' 
ocl ogl1l
m ture- 
ckich okrętów d w I e ł.o d z 1 e r o s- 
syjskie utonęły,. a ;ch za
oga 
wzieta do niewolI. 1:rzyłodzIe co- 
fnę,fy" się ku Kibir, T
lyedy ek
ploclo- 
waJy, ale nie uszkodz]Jy okrętow tu- 
reckich, 
Pod Spużem i Podgorycą toczą 
sic nieustannie wal k i z O z a l' n 0- 
gÓrcami. . 
Mouktar basza donosI 10 b. m,: 
Odclział rossyjski, stoj<}cy 
1iędzy 
Karsem a Erzerum, c o fn ą ł s lęk u 
Karsowi. 


Wiedell12 czerwca. .cT
l.pryw) 
W Izbie deputovvanych Zb1,jaC będz
e 
I ' , , " t ]1 ' 1 11 d lu vV d,luz- 
CZISJ3J fi, n11 HIS ,er" . . I' 
szej przemowie argl1menta l W11l?S 
I 
depo dr. We ig 1 a.. (Mowę dep, WCl
Lt 
podaliśmy wedŁug zapisków 
t
Jl.OgI <'1,- 
f ' h ' l ' C!Z lS18 j Szym 
u',znye w WCZOl'tlJSzym ' .;, < 
numerze poci rubryka Bada PalIstW3., 
1+. .RecZ, ) ". 
Komisya Izby w spl'a\
l
 mepo- 
l' -" 1',. W CZO- 
1L
czalności mandatów przy.J't
.	
			

/DIGCZAS002001_1877_136_0006.djvu

			6 


Przy jechali do Lwowa nacki z Czernicy. K, 80kolowski z Bóbrki, f[, 
dnia 10, 11 i 12 czerwca 1877: Zwolski z BrYlica. A, Munk l; Wierlnia, 
Hotel George'a Hotel Langa 
Pp, Z. hl', Łoś z Podola, K. br. B-tazow- Pp, Kolmy z Czcrniowiec. J, WartiLno- 
ski z .Jazłowiec, P. Aubertin z Francyi, wicz z Augustówki, J, Sektlek z Pragi, G, 
Pp, .J. Hl'. Koziebrodzki z Piotrowiec W. Reinaeh z Mogulleyi, IV, ]{alski z SIlezawy, F. 
E. Radziejowski z Ditkowie, K. WisZlliewski Kienast z Bndapesztu. 
z Dobrzan, J, Brllllller z Gałaczu. Pp. W. 1)1', Gotkowski ze Stryja, F. Hol- 
Pp. M, hl', Borkowski z Mielnicy, .J, leek z Berna. L, Redlich z Berna, A. Hii1Jner 
Brodczak z Dembowej, .J, Cywil'lski z Osowiec, z Pragi. F. Kluczycki z Krakowa. W, Borge- 
K. Suchodolski z Sosnowa. H, Szeliski z Płu- nicht z Wiednia, A, rraub z Wiednia, D. lles- 
chowa, J. Vivien z Poznanki, K. Zaklika z selbergcr z N orrenberga, J, Stoffa z Węgier, 
Haw.l'owiec. A, Oliiarowa z Rossyi. JVI, i K Pp. H. \Viister z Kronenberg. A, Kukicki Odjechali ze J,wowa 
Prager z Kijowa, S. Zalasiński z Gratzu. I; Kamionki, M, llackel z Rossyi, W. Reydel- Pp. E. Weisstein do Brodów, W, Bocherl- 
Hotel Europejski. huber z Szwajcaryi, '1... Schlesinger z Manheim. ski do 'ramówki, 
', Ferlorowicz do Krakowa- J. 
Pp. K, Brzozowski z Syryi. K. Fabrycius Hotel Angielski. Nanowski do Koniuszek. A, Gndim Lewkivotseh 
z Gustyna, P. .Twanowiez z Rossyi. M, Kargo- Pp. L, I'odwiński z Uohatyna. A, Maresz do Czernio\Yiee, 1\, Siewicki do Cieniaw.y, 
rodów z Rossyi, A, Kownacki z Czernicy rr, z Złoczowa, R BartJnmlski z Leszezyny, W, Pp. A, hl', Loś do Hr()beIlY. II. hl'. l'ot,m 
Munieki z Gustyna, Bogdarlski z Ujśeia, L, Rosenberger z Gratzll, do Łahodowa, K,Brzozowski do Krakowa, A, 
Pp. W, hr. Oliiar z Rossyi. A, hl', Steeki I Pp, W, hr. Koziebrodzki z LUdWinowa' 1 1\breSz do Z.toezowa. J. Glossaller do Krakowa, 
z Rossyi. W, Moehnaeki z Przemyśla, A. Kow- W, Kruszewski z Chorobrowa, C. Lekezyftski z P, Iwanowiez do Rossyi. M. Kaigol'odaw do 


l{ymanowlL, J Mauiewski z Czestuik. W, SZUlU- Rossyi, S. Moysa (ja Rosochacza, M, Pawlikow- 
lailski z Delcszowa, K. rrreter z Podlipca, B. ski do Krakowa, l\'I, Zalewski do Brodów, 
Winnieki z Boryszkowie, B. .Tasierlf;ki z Ujśeia, Pp. IV, hl', Koziebrozki do Koz,Iowa, Z, 
1-'p, l{, Bogdaszowski z Warszawy, \V, hl', :p,Oś na 1'0(10le. I\: , b1'. Blazowski do Czcr- 
Odowski z 8tanina, ,1. 'J'yszkowski z Hai 1'.'0- n iowier" r;:, hl'. Konopka do Dyamentu, L, Pa- 
ronki, W, HIII,czyÓski z Hadzicchowa, W, dwiJ'lski do Holwtvna, M. .Lekawski rlo KoTo- 
\riśniewski z Wiśniowczyka, r]', Sieclleeki z 
yi F, I
derer cio Tarnopol;, R Bartmaliski 
Clunielówki. .T, Orzechowicz z Kalnikowa, ch; Leszczyny, R. l'adlcwski do Sucho dola, 
Hotel Krakowski 
R. Lig
za z Krotoszyna, W, I\'llta- 
Wo,ł'osowa, J, WitosTawski z Wito-I 


Pp. 
kowski z 
s,l'awia, 


S!Jo
t.rzeżenia llleteorololil:iczne 
z dni;t 9 czewca 187"/, godz. 7 rano, 
lhronHJtl' 740.8
) JlJm. Psychrometr suchy 18'8°0. 
Psychrometr wilgotny lo'HoO, Prężność pary 13"lhnm, 
Wilg("; 81 % Z"chlllurl.cnie 3, Wi:Jtr NI. 
Ozon 5, Opad w mlll. z ostatnich 24 gouzin. 
'l'emperatul":1 powietrzil + l!)'O°R. 
Barometr opada 
z dni" 11 czerwca 1877, godz 7 !'ano. 
Ibromotl' 740'b8 mm, PsytJhrometl' suchy 18'7"C 
PS.\'Clll'OllJotr wilgotny 17'0°0. Pr
'żnoś(; pary 13'4mm 
Wilgor 84"/. Zachmurzenie O, \Via,tr Si. 
Ozon 3, Opad IV IIlm. z osta.tnich 24 godzin, 
'reml'0mtura powietrza, + 15. o R 
Baromotr idzie w gór0. 


I I U.urs iii: 
Cennik lwowskiej Izby handlowej przemysłowej. 
Lwów, dnia 11 czerwca 1877, 


płaeą iąd,ają 
walutą austr. 
l. Akcye za sztukę. złr. et, złr. ct. 
KoL g, Kar, Ludw. po 200 zł. 1lJ, k. 
 21 
 50 21
- 
Kol. lwow,czer,-jas. " 200 zt m.k.:5.. 96 50 102-- 
B
nku hip, galic, 200 zł. W. a, li 2
5 - 22
- 
Banku kredyt. gal. po 200 zł. W. a. "" 216 - 220- 
., 
,.Q 
2. Listy zast. za 100 zł. 
Tow, kredyt, gaIk 5 % w, a, , 82 75 
" " "4 % ,,, 76 25 
5 % okresowe 
 82 75 
Ba'hku h'ip, gali
, (j% w, a. 
 86- 
Listy dhżne g, Z, kl'. wt 6 % w, a,_
r 87 50 
3. Listy dłużne za 100 zł. 
 
Ogóln, roln, kred, Zakł. dla Gal. 
 
i Bukow. 6 % los. w 15 lat. 
 90 10 91 20 
Tow, kl'. m. 6 % w, a, w 15 lat, J;; - - - - 
" " 6 % w, a. w 30 lat. 
 - -- - - 
,.Q 


8375 
7750 
8375 
87- 
8950 


4. Obligi za 100 zł. 
lndemniz. galic. 5 % m. k, , , 
Pożyczki kraj, z 1', 1873 po 6° ° w, a, 


84 60 86- 
89 - 91- 
14 - 1550 
18 - 20- 
5 85 98 
5 93 606 
10 - 1012 
10 12 H) 40 
l 70 HO 
1 34 136 
61 25 6225 
110 - 112- 
lOB 50 111 50 


rio Losy Miast:!. Krakowa 
" Stanisławowa 


6. Monety. 
Dukat holenderski 
Duka.t cesarski , . , , 
N

oleondor . , , , , , 
Połimperya.l , . , , , 
Rubel rossyjski srebrny , 
" " papierowy 
100 marek niemieckich , 
Srebro , . , , 
Kupony w srehrze 


i e ł d Y w i e (1 e Ił s h, i e j. 
dnia 8' czerwca 1877. 
l. Dług P:tllsiwa. 
JednoJity dług PaJlstwa IV ha,uknot, 
ma,j-li
to}Jad ' 
luty-sierpień, ' 
.Jednolit,v dług Pańsh\'iI IV srebrzo, 
stycze{l-J ipiec ... ' , (j6,30 66.50 
kwiecień-paźlhienll li: 66,20 6(j,40 
Losy z roku 1839 całe" ' 287,- 289.- 
1839 piata cześć 4°/" ' 287,- 289.- 
:: :: 1854 po'250 zh-.. '. 108.- 108,50 
" ,,1860 po 500 z.tr, 5"/0' 11 0,40 110.80 
" ,,1860 po 100 złr. 5 % , , 119.50 120,- 
" ,,1864 (z premią) po 100 zlr, 130,75 131,25 
" ,,1864 " po 50 złr. 130.25 130 75 
Renty Como po 42 lir. aus, . .. 21.50 22.- 
Listy zastav.. domen państw. po 120 
złr, 5 % , , , , ' , , ,. 138,50 139.- 
Austr, asy g, shrb. zwrotne 1878 5 % 99,80 100.-- 
Austr, renta zł. wolna od podatk, 4°/", 72.50 72,70 
2. Obligaeye iudcmlJ. 5"1" za 100 złr. 
Czech: . . , " "". 102,25 103,50 
Bukowiny , 82,- 83,- 
Ga.lieyi , . 84.- 8475 
Niższej Austryi 103,- 
Siedmiogrodu 72.,-- 72.50 
We gier . , , ' , , ' , , , . 73,75 74.5u 
. 3. Inne ł)OŻ)'czki 1)ł1hliczne. 
Galic. pozyczka krajowa z 1'.1873 (j"/o ' 
4. AI..eye. 
Bank Auglo-aust. 200 zt emit. zt 120 69,75 70.25 
lnst. kred, dla handlu po 160 z.t. 143,40 143,60 
Niższo-austr. tow, eskomt po 500 zt. 635.- 645,- 
Gal. hanku hip. po 200 
t . , ' . 233,- 
G al. bank. d. hn dU prz, a 200 zł. wpt 40 % 
Gal. zakł. hed. ziemski a 200 zł, , 
Banku narodowego a 600 zł. 
Kol, Albrechta a 200 zł. w Bre brzc 
Austr tow, zeglugi par. po 500 ztm.k" 327,- 329,- 
Kol. Cesarzow, Elżbiety po 200 zt m. k. 140.50 141.50 
Kol.Preszów-Tal'n, (w,c,)a200zł,wsrbr, -,- 
l'ó.tn, kolej po 1000 z
, 11;57, 11\(;0, 


p,tacą,. żądają, 
211,- 21150 
9D.50 100,50 
227.50 228.- 
81.50 
2.50 
SlM 82M 


płacą. z.
!dają. 


i 
Kol. Kar. I
udwika po 200 z.J'. m. k, 
Lwow, Ozem, kolci po 200 
ł'. w, 11, w SI'. 
'l'ow, kol. żel. paJ-łst, po ,200 zł. 111. k. 
Połuli. kol. paJlstw, po 200 zł. w. a.. 
L Kol. wQg, gal. a 200 zt w SI', , , 
li. J,isty zast. ]OSOW<1I1(', 
Og'óJIIY rollliew-kredytow.V Zakład dla 
Ga,lieyi i Bnkowiny, IV 151. ()"/" 
Powsz. au str. zakł. kred, 
iel11, 5°/" w sr, 
(hl. zA,kł. kro ziem. Krak los. w 18 I. fi"/" 
" 
, " " 11 ,,\V 20 t1 7 11 /1\ 
" 11 " " 11 "w 36" 51f
 
Gal. Tow, kred, IV, a, po 4 % 
" !, " "po 5°/0 
" " " "po 5°/" IV 37 !:k 
tacl! zwrotne, . . , , , 
Gal. banku hipot. po 6°/", . 
Oal. z:,kł'. kred, włość. po 6 % , , , 
Tow,kred,miejs.lw. 11'151. wy!. po (jo/". 
" " " "w 301. w.y1. po 6°/" . 
Banku naroLIowego po 5°/" ' 
Węg. tow, ziem. po 5 1 /. % ' . 89.30, 89,60 
" " " po 5°/" ' , , , , 100.- 101.,- 

. Obli
:tcye z prawem pierwszClJstwa (za, 100 z.t.) 
Kol. Albrechta a 300 zł. 5 % w, a, . H6,50 (;7- 
Tow, kol. żel. Preszów-'l'arnów (w,cz,) , 
a, 300 zt 5"/" w srebr, , 57,50 58.- 
Kol. pół. po 100 ;o;.t. m. k, 101.50 101.75 
" " ,,100 zł. w, a, 98.- 98.50 
Kol. gal. Kar. I
udw. po 300 zL 5"/0' 102,25 102,75 
" " " " f L emisyi. !J9,25 99,75 
" " " "Hl. " 9650 96,75 
J' " " "IV, " 93.- B4,- 
KoL Lwow.-Czel"-Jas. III. emis. 1 SOD 

J'. 5"/0 w srchrze-;o; r. 1865 
z r, 1
67 
z r. 1868 
z r. 1872 
Węg. gal. kol. i1200 zt 5"10 w srebrze . 
7. IJosy. 
Jnst. kred. db hand, i prz, po 100 z.t. W,I\. 162,50 163,-- 
Clarego po 40 z.t. Hl. Je, 29,50 30,50 
'1'011', ,"CgJ. p'w, na Duuaju po lOO z,t. '" 95JiO 96, 


60,95 61.10 
61.- (,Ub JO.- i} 1.-- 
10G,- lO(j,50 
8!i.- 8
.- 
96,- 96.50 
lJ4.- 


83,50 84.25 


83,50 
86.15 
8(j,75 
80.- 


74.75 75.25 
71.75 72.50 
62,- 62,25 


776,- 777.- 


G2.50 63.- 


=--
.e

.k- 


84,2ó 
86.50 
87.75 
8:2.-,- 


-- , p,taea, 
,a'];Lj
 
1(egleYieha po 10 zł. m. k. 12,-':' 13, 
Losy miast:t Krakowa 14.75 15. 
pożYl"zka miasta Budy po 40 z.J'. W. a, 30.50 31. 
Palfiego po 40 zJ'. 111. k. . ,fil., 28.- 21:>,50 
Flllldac'ya szpit. Arcyksi"eia, Hndolfa, 13,25 13.75 
Salrna po 40 zł. m. k,. , , ., ' . 38,50 39- 
St. Gcnois po 40 zt m. k. . :., 26,)),) 27- 
Poż. mia,sta 8t:tnisł"wt1wa po20 z,I', IV, a" 19,- 20,- 
Poż, 'l'l'YPStu po 100 ;o;t lU. k. ' 1I0, - 121.- 
" " ., 50 zł'. m, IL 60.- 61.- 
\VaJJstcim, ]JO 20 zt 111. k, 23,2!) 23.75 
WiJllHBchgri
tza po 20 ;o;t Hl. k, 24,25 25- 
\Veksle (U" 3 mil)slano). 
Augsburg za 100 zł. w, p. n, . 60,75 
BerJin za 100 mark W. Il p, , 60,75 
Frankfnrt za 100 mark p. , 60.75 
Hamhurg za 100 mark W. p II. 60,7;; 
Lond.vn za 10 ft, szt, , , ,. 121>.20 
P:oryż za 100 fr, 49,85 
I{IUS złoht. 
Dukat cesarski men. 
" pe-łnej witgi 
Korona 
20-frfllll ki\wka 
Hos.v.rski imperyał 
'l'alar 7.wL1'7.kowy . 
Srcbro 


6UO 
6UO 
61.10 
61.10 
12b 40 
49,95 


5.9G,- 5.Dl,-- 
5.98,- 6 - - 


-.10,02 -.10,03 
-.10,30 -103i) 


110,80 


] 11.- 


Z lwowskiej Izby handlowej i przemysłowej, 
TelegrafowallY kurs wicde{lski. 
11 czerIVea 1877, 


Jod.nolity dtll
 p:11-łstw:.t w ballknobteh, 
" " " IV srebrze 
Ront;, IV zl'ocie 
Losy poz.yczki z roku 1860. 
Akc.Ve banku wied,eńskiego . 
" kredytt1wego 


7t7'Tt-:- 
61 / - 
l)f)'-
5 
7260 
110175 
778'- 
142/30 
1
5 1 4 O 
111 2i) 
I 1005 
598 
I (;111;5 


-J 


Lo;;dYll 
Srebro 
Na,polaond'or. 
Dllkat cesarski mell, . 
100 IO:1,t'ok .nimni
ckiGh 


--IU"_ęłl.o
y _ 


) 


(3221 1-3) E fi Y J{ t. 
L, 66f55, C. k. slJ:d obwodowy W Prze- 
myślu zawiadamia z życia i miejsca pobytu 
niewiadomego ks, .Jana Mełwil'lskiego, lub w 
razie jego śmierci tegoż z nazwiska życia i 
miejsca pobytu ni,twiadomych spadkobiorc?w, 
że na prośbę pp, Mendla Lewenthala, .Jakoba 
Punza i Hudie Punz c(Mm wykazania, ze 
prenotacya sumy 600 zł. pol. w stanie bier- 
nym części reamości pod L k, 232 w Prze- 
myślu w mieście położonej na rzecz ks. .Jana 
Mełwińskiego jak Dom, I pag, 218 n, 3 on, 
uskuteczniona, ubprawiedliwioną nie zost
ła, 
uchwałą z dnia dzisiejszego termin na d
lel\ 
12 lipca 1877 o godzinie J O przed połudm
'lll 
wyznaczony został i uehwab ta postanoW1
- 
nemu dla nidl knratorowi ad aetum w OSOblC 
p. adw, dr. ;r:'ohaczewskiego z zast.ępstwem 
adw, krajowego dr. Skórskiego doręcza się, 
W zywa się przeto interesowanych, by 
na wyznaczonym terminie albo sami stanęli, 
lub ustanowionemu dla nich zastępcy potrze- 
bnej informacyi udzielili lub innego zastę'pcf
 
sobie obrali i o tern sadowi donieśli, albowIem 
w razie przeciwnym c wynikłe z zaniedbania 
skutki sami sobie przypisaćby musieli, 
Przemyśl 23 maja 1877, 
(3208 1-3) E d Y k t. 
L. 722. C. k. sąd powiatowy m, d. w 
Samborze niniejszem wiadomo czyni ze na proś- 
bę Dyrekcyi zakł'. kred. włość. we Lwowie iV 
sporze egzekucyjnym przeciw Hnatowi Pe- 
łypiak o 433 zł. 70 ct. w, a. dnia 19 lipctl, 
23 sierpnia i 27 września 1877 o godzinie 
10 przed południem odbędzie się w t, s, 
przymusowa publiczna sprzedaż realności pod 

r. 78 w Brzegach powiat.u samborskiego 
cIała tabularnego nie stanowiacej Hnata Pe- 
łypiaka własnej, " 
Cena wywołania wynosi 1000 zł. 
Wadyum 100 zł. 

rzy pierwszych dwóch terminach re- 
alnośc ty
k? z
, l
lb wyzej ceny wywo.tania, 
przy trzeCIej mzeJ ta
owej będzie sprzedana, 
,Reszt
 w
ruukow wolno w tutejszYI
l 
sądzIe przejrzec, 
Z c, k, sądu powiatowego m, d, 
Sambor 16 kwietnia 1877, 
(3174 1-3) E d Y li: t. 
L. 7514, Celem zaspokojenia należyto- 
ści Józefa Berka Grubnera w kwocie 369 zł'. 
27 et, z pn. dozwala s
ę przymusowej sprze- 
daży przez publiczną hcyt
,c
ę go.spodarstwa 
gruntowego pod 1. 98 w ClęzkowlCach poło- 


y,onego, cUuznika ,AJnksandm 
lmzy wJ'a.;.;uogo, ności, jako t(
Z JIllpehwj znajomości języków' clłatego i spadkobirrców Jana Klldla.tego 
pud uastępnhccHlll w:\l'llnka
lIl: Hprzeday, t.a krajowyeh, naleliy wnieść na ręce prJ\cłożouoj w.lasllycb, w sprawie Antouiuy Hiu.l'o;.;kór- 
odbędzio si(J w trzech ,teyullnaeh: lu lipea, wbdzy jeżeli llbiegaj,}cy się jC!;.;t już w S1111;- skiej o 100 Z-lr. Z pll. 
20 sierpnia i 24 wrzosnm 1877, J\awsze o bie publicznej, w przeciwnym zaś raJ\ie bel;- Cena wywołania wynosi 1G3 zt, wa- 
godzinie 10 rano" " pośrednio do Senatu c, L ,Jagiello1'lskiego dymu IG zł, 30 ct. 
Cenę wywo
anla stanowI wartość sza- l Tniwersytetu w Krakowie, Przy powyższym terminie realnoś(; za 
cunkowa w kWOC18 1348 z
. w. a., poniżej '!J c, k, Namiestnictwa, jakakolwiek ceup lwdzie :-;przedana. 
którt>j gospodarstwo owe nlC będJ\ie sprze- Lwów dnią 31 maja 1877, ' "Resztę wa
unków wolno \v tutejszym 
dane. (3224) Ob",i(
szczenie. sądzie przejrzeć. 
Wadyu1l1 wyno,si 1?5 zł. L. 7442, Sarnborski (', k. sad obwodo- (j, k. sąd powiatowy miejsko-delegow, 
Resztę warun
o
, .]akoteż protokoł za- wy jako handlowy podaje do wia"d01l1ości ze Sambor, dnia 26 stycznia 1877, 
sULwniczego opis
nHt l oszacow,ania 1Il0g:}]JYĆ w rpjestrze stowarzyszell zapisano przy firmin (3122 1-3) Obuieszczenie. 
przejrzane w rfJgIstraturze. tuteJszosądowoj, ,,'l'owarzystwo J\aliczkowe w Komarnie na L. 2584, C, k, s,
d powiatowy w Ro- 
C. k, s;
d powIatowy. powiat s,
dowy Komarzański - :-;towarJ\ysze- żniatowie podaje niniejszelll do puJdi('zlwj 
ChrzanóW dnia 28 kwietnia 1877. nic zare J 'estrowalle z nieo!!:ranicwll:}. I JOręką , d " k 1 C", 
 
l u .,. wia olnosei, ze na zaspo ojenie su my O;) z... 
(3193 1-3) E ( Y li t. że w sUad Dyrekcyi z powodu rezygnacyi ] ' l , . 
l I k k cI I w, a. z pll, przymusowa sprzec al; rea !losel 
' L. 272U . . 
wows i c, ,sad krajow \' ot . vc lCZaSOW(
!.! . o kontroloraiYliehala 'I'arna- . [ k 1 r,. J . ł ,. Ił ' 
S l r "' J
, pot n , . 7ju(i w aSlCllOWCll po 'oJ\onrJ, c' 'lIżm- 
J\ powodu pro
by ,'e lll,ll,ua i Chany Neuwclt wskiego' wszedł jako taki :Mielwł Utrysko, ków Katarzyny i UleksyMatyiszyn własnej, 
jako właśeiciell Iwowsk1l'J realności CN,'5H3/-1 Sambor dnia 15 maja 1877, w tutejszym c. k. sądzie w drodze publicJ\()('j 
'o przyuaglenie spadkobierców zmar1ego Salo- (3291 1-3) L, 17924, licytacyi na rzecz c, k, uprzywilejowanego 
mona Dawida Webera, do wykazania uspra- (3222 1-3) E () Y k t. Zakładu kredytowego i,,-łośeiallskiego dnia 
wiedliwienia prenotacYl sumy 400 zł'. mk. w L. 4392. C, k, sąd obwodowy w Rzo- 19 czerwca 1877 r., 10 lipca 1877 1', i 
stanie biernym pow
iszej realnośei na rzecz 
zowie zawiadamia niniejszym edyktem p. 10 sierpnia J877 1'" każdym razem o godzinie 
tegoż Salomona Dawlcla Webera jak dom,57 Józeiit Uzoga że przeciw niemu Mojżesz Leib 10 przed p01udniem z tom przedsięwzi'Jt:
 zo- 
pag. 57, nr, 36 o,n, dol. 21005/839 uskute- Verstiindig wnios,ł' pozew de pr. 28go maja stanie, że na pierwszych dwÓch tprminacll 
eznionej, usta
ai
Ja, dla, ,spadkobjerców nie- 1877 L 14302 o nakaz zapłaty sumy 110 zł.' realność ta tylko za ren<: wywołania 350 z.t. 
wiadom y ch z zycm I mIejsca pobytu Mojie- w, a, w załatwieniu tegoż pozwu wydano l J , t " , t ' t ' 
W b W l 
 W b } l } ] ' 1 w, a, UJ wYJ\eJ 'oJJ\e, zas na rZeCIl11,erml- 
sza :Mo schla e era, o la e era i ScLein- nakaz J\a l J1atv uc Iwa1::). z c ma g o czerwca k '" l' 
J. nie ta"że l mżcJ eony wywo.tania sprzedan;
 
cHę Webera, kurat.ora ad ac tum w osobie p. 1877 r. t . 
R b b t t G .. zos ame, 
adwokata dr, aa e z su ,s y ucyą p, adwo- 'dy miejsce pobytu pOJ\wanego me Jest 
kata dr, Sobla, a doręczając wydaną w tym wiadome, przeto e. k, sąd obwodowy w celn '\Vadynm wynosi lODfo ('(my f;zacun- 
przedmiocie jednoczesną nehwałę ustanowio- zastępowania pozwanego jak równie na koszt kOi'Vej. 
nemu p, kuratorowi, o t
n
 uieobecuych prJ\ez i niebezpieczel'lstwo jego t.utejszego achv, nr. Heszt.ę warunków, tudzi!':/; akt opisania 
uiniejszy edykt do własclwego 'zastosowania Rybickiego J\ zagt;?pst.wem ad w, Dr. Heinesa i oszacowania realności przejrzeć mozna w tu- 
, , d k t b t 
 kt " te .] ' SJ\o .I ' re b o'istraturzc, 
SIę zaWllt amia. ura orem nieo' ccnego us auowi1, z 'orym 
Z c, k. 8lidn krajowego, spór wytoezony wedł'ng ustawy postępowania 0, k. sl
d powiatowy 
Lwów dnia 2(; maja 1877, . sądowego w Galicyi obowi[
J\nj;
eego przep1'o- [łol.lliatów dnia 7 maja 1877. 
Obuieszczenie Ji:uulnu'su. wadzonym bodzie, 
W celu obsadzenia oprózuionej posady Zllleca c się J\atem niniejszym edyktem (32GO 1-3) Og'loszcni(
 licyt.u(
yi. 
kancelisty w c, k. Uniwersytecie .JagiellOl'l- pozwanelllu aby w wyz ozmtcJ\onym czasi	
			

/DIGCZAS002001_1877_136_0007.djvu

			(3120 3-3 ) Ob . 
L, 2583 -, l\'Jeszczen
e. 
znia.towie POd'l'
' k: 
ą.d powIatowy w Ro- 
wiado nlo 
 " ,'J nlllH',]szem do publiezne J ' 
Stl ze n'l za k ' , 
w, a, z n' " ,spo 0Jellle sumy 98 zł. 
pod nk. 
8llzy:nu,s,owa sp
'
eda
 realności 
Jurka Ab' PeI:hlTI
ku połozonej, dłuznika 
sadzie w J 
m własne,], w tutejszy m c, k, 
c," k u l' /odze publicznej lieytacyi na rzecz 
skiego 
n
) wil
.kładu kredytowego włościall- 
i 31 sier p l
ia 1 8 
) 7 ca k 
877, 10 sierpnia 1877 
JO 1 azdym raze d . , 
przed południem z 't .I
 o 
o Zlllle 
stanie Z e na 1)I ' C em przedslęwzleta zo- 
, xwszych d 'h c c 
realność ta tylko za ce woc ,tprmiuarl1 
l b ' "nę wywołama 20 0 
 
w, a. u wyzej tejze zaś n t ' . Z1. 
nie takze i niżej reny W y w a ł r
eclln term i- 
zostanie, o ama sprzedaną 
, Wadyum wynosi 1 0 0 1 
koweJ, oceny bzacun- 
, Resztę warunków, tudzież akt o i ' 
l ?Sz
cowania realności przejrzeć możn
 sa.
la 
teJszeJ registraturze, w u- 
O. k. sąd powiatowy 
Rozniatów dnia 16 maja 1877, 
(3080 2-3) 
 d Y k t. 
L, 204, W. sprawie egzekucyjne' B 
Jakobsohn przeCIW małżonkom HrY)k e!1
 
Katarzynie Lakocipj pto 247 zł W ,
l OWI I 
odbędzie się publiczna przymus
w; 
' ,z, pn; 
realności dłużników pod lk, 12 W L PIZ:d
z 
h . 
 t b l ' eSlenl_ 
cac , Cta1a a u arnege me stanowia ' 
t::zech, t
rrnina?h, a mianowicie 7 rfe,J, w 
slerpma I 28 sIerpnia 1877 kazdym P,ca, 7 
o godzinie 10 przed połud
iem w It zern 
waniu tu iejszego sąd u. ,za Judo- 
Oena wywołania 345 zł w o 
34 ł 50 t ' ,",,' W'ld u - 
z' , (j . w, a" na trzecim te ' ' , J nm 
alność sprzedaną zostanie także r

]
le 1'8- 
szacunkowej. ' nlzeJ ceny 
Resztę warunków, iud7.iez pro t l 
stawniczego opisania i oszacowania o {oł
 za- 
można w sadzie. przejrzeć 
c c , k. Sl1d powiatowy, 
Winniki dnia 17 marca 1877, 
(3021 3-3) E d Y k t. 
L, 26643, C, k, sąd krajowy w 
wie wzywa na prośbę Stefana Kleb e L
o- 
zyciela skradzionpj wedle podania k
 ?zler
 
Galicyjskiej kasy oszczędności we s
zecz
1 
na dniu 12 stycznia 1877 do l 277 WOwle 
imię Stefana Klebana wystawion
 J ' _8 k 
 na 
wraz dokładka 13 złr. W a Z " w '. w 
adkę 
c . . ,,]ero . ' 
aby takowa w przecia g 'u sz es ' cl ' u ' ,'JąceJ ' 
d , t ' " c' mlCSl ę c d 
ma rzeCle
o umieszczenia niniejsze o e
 o 
tu w GazeCIe Lwowskie j ' tern pewn 
' yk- 
. k . lej sado- 
W] -raJo:ven t 1U k okazał', o ile ze w prze
iw- 
nym, raZIe a 'owa za niewa
na uznana zo- 
stanie, " '" 
Lwów 19 maja 1877, 
(3218 2-3) Ob'wieszezenie, 
L. ,11201. Oele,lll umieszczenia III filii 
pocztowej we Lwowie od 1 maja 1878 r, 
poczawszy potrzebnym jest lokal parterowy 
O dwÓch cbszernych pokojach i drewutni lub 
piwnicy - a to niedaleko od domu, w któ- 
rym się 
be.cnie llli
ś,ci filia rzeczona (przy 
ulicy J{azlllllCrzowskleJ), 
Chęć wynajęcia mający zechcą swe ofpr- 
ty do kOllca li,pca b, r, wnieść ,do c, k, kra- 
jowej DyrekcYI poczt we Lwowie. 
Lwów dnia 6 czerwca 1877, 
(3202 2-3) E d Y li.: t. , 
L. 8728, C. k, sąd obwodowy w ra
- 
nopoln oznajmia Jliniejsze
, że .równoc
es- 
nie konkurs do całego, gdzlekolwrek znaJdu- 
jącego się ruchomeg
, jakotez do, nierucho- 
mego w krajach gdzie postępOWi1ll1C konkur- 
sowe' z 25 grudnia 1868 1. 1 z roku 18li9 
zb, u, p, jest obowiązującem, poł,ozonego ma- 
jatku Mojzesza Ohuwen handlującego drze- 
welll w 'l'arnopolu otworzonym został. 
Do przeprowadzenia tego konkursu u- 
stanowiono komisarzem konkursowym c, k, 
adjunkta p, Franciszka Bruggera, a tym,cza- 
sowym zawiadowcą masy konkursowej p. 
adwokata Dra Horowitza w rrarnopolu. 
Wszyscy, którzy, do, tej 
asy rozbio: 
rowej jako konku
sowl :Vlerz.ycrele 
 swen
l 
żadaniami wystąpIĆ zarlllerza.Ją, mają swo
e 
wierzytelności gdyby nawet o takowe SpOI' 
spór był w t?ku, w przeciągu 60 dni, od 
dnia ogłoszema trgo edyktu POCZf!WSZY, w 
tutejszym c. k, .sądzie obwodowym za pośred- 
nictwem komisarza konkursowego wedle 
przepisów postępowania konkursowego, celem 
zapobiezenia zagrożonym (amze następdwom 
zgłogić a na terminie 3 września 1877 o 
9- godzinie rano, płynność i podstawę umie- 
szczenia tych wierzytelności wykazać. 
Z,głosz onym wierzycielom, stawajf!cym 
n b a ,ogolnym termini(\ P rz y słuza prawo wy- . 
ruc w m' .' , d 
t lCJsce tymczasowego za.w]a owcy 
:i

; y c
e1?7; t zastępcy i członków wydziału 
I, ,ymczas d , b ' 
osoby swe g o' f ' ,,'owo urzę uJacyc, mne 
zau ama " 
,Tymczasowo w' 
zatwierdzenia Z am ' yznacza sie termin do 
d 'lanowe" 
d owcy I?asy, lub ustauo;;
 I?rz
z sąd zawia- 
t owcy I tegoz zastępcy ,
a lllnego zawia- 
ymczasowego wyd' ł' Ja oteż do - b 
czenyca 1877 o 9 z

 u wierzycieli n
Yl o
u 
t
rmmie wierzycieleg J 'a
 l ' tał:ł0 .na którYlll 9 1° 
ma sw y ch t " (. SJę l dla o 
ł ' '. pre ensYl potrzebne d wykaz a _ 
ozyc mają. owody przed- 
Gazeta Lwowska N 
r. 


1"'1 
, 


Nareszcie wzywa się wierzycieli nie- okręgn budowniczym na lata 1878 1879 i 
Inl ' esz ka J ' a " cvch w 'farllo l )o!u lub IJobII ' z ' ll , by 11 88 0 od b pc lz i e SI ' l "' t 
J "' '1,; w c, L CI ,arostwie w Za- 
wedle 
, 111 u, k. peł'nomocnika rnieszkajl1- les.zc,zykach na d,niu ,26 
'zerIVca 1877 ° go- 
ceo'o w Tarnopolu c(-Jem doręczenia mu dal- dZJllIB 12 IV połudllle hcytacva za pomoca 
szych uchw
ł w tej sp
-awie oznajmili" ina- ofert pismlInych, . " 
czej im bowIem na \vmosek c. k. konllsarr.a , Dosta
va na rok 1878 wynosi lia trak- 
konkursowego lUI ich koszt i niebezpieczCll- CJe podols}mn 490 metrów sześć, w kwocie 
stwo kurator z 1ll'zędu ustanowionym będzie. fiskalneJ, . , ,] 127 zł'r, 40 et. 
Dalsze og,toszelJia w toku tego postę- a na trakclO pokuciom 516 
powania konkursowego bę
ą, w dzii!Jlniku ,n
 metrów sześć, w kwocie 1133 zh. 62 et, 
rzędowym Gar.ety Lwowsl{l8.J do wladoJl1oSC1 OgóJ'em 1006 metr, sześć. 
podane. l , 5 18 7 w kwocie iiskalu8j 2261 zJr, 02 et, 
Tarnopol c nla czerwca 7. Bl ' , k te.) ' 
, 
zsze wa
-un 
i dostawy można 
(3249 z-3) Obwicszczenie. przejrzec w godzmae!1 urzędowych w rzeczo- 
L, 1558, Zawiadamia się, że część real- nel
,?' k. StarostwJC dokf);d także należy 
ności pod Nr, 152 w Krzywczu połozona do wm
sc oferty, w wyznaczonym terminie naj- 
Mykity Lysaka należl1ca z,a dług Tauby W ohl daleJ do godzJllY 1:2 w yo
uclnie zaopatrzone 
za 18 zł. 'IV. a. zpn, na dUlLl 12 czerwca 1877, w 5%. wadyum ,z 
vy
'azem
m ceny nietyjko 
na dniu 10 lipca 1877 i na dniu 7 sierpnia ?yframl le,cz takze ,l hteraml: Oferty nieuło- 
1877, każdym razem 0.9 god7.inie, z rana zon,e, według przepIsu lub, Jl,I8 podane 'IV po- 
publicznie s
rzedanf); będzll',. w. ostatnun ter- wyr.eJ oznaczonym termJllJe nie beda u- 
minie i niżeJ ceny szacunkowe.]. w zględniolle, v " 
Warunki licytacyjne" mogą być w regi- Z c, k, Namiestnictwa. 
straturz e t. s, przejrzane, , ' Lwów dnia 29 maja 1877, 
O, k, sąd POWIatowy, 
Mielnica 9 maja 1877, (3154 3-3). Ogłoszenie lic)'tac;r i . 
3) Ol ' - L. 165 , 1 , ' O. k. Sl1 d powiatow y w Bro- 
( 2969 2- nncszczen:te. d ] l ł 
, L, 5389, O, k, S;1 d powiatowy podaje ae 1 ze
wo I, P
-ZYl11
lSOW[
 p
l ]
liczną sprzedaż 
, ., I k '" zastawmezo oplsa . ne,] reaJllosel P od L, 73,- 
do wiadomosel ze ee em zaspo 'oJ oma WIerzy- 82/ 41 97 St l 
J' k' Z kt d k l t 
 ,'-,' w 'yryc? Brodach poJ'm
onej 
telnośei ga lCyjS II
gO _ a', a u 'ree y o\Ve
o J07.eia Le1zol'a (2 .lm,) I Estery RadlIi (2 im.) 
ziemskiego, w sunlle 
OO zł. z pn. od
ędzlC Wachsow wł'asne,] ze wszystkiemi do tej re- 
się w tuteJszy
n, sądzl
 . przyn:u
owa Jawna alnoRci należ;y;emi w protokole zast:l.wniczeo'o 
sprz edaz rea]noscl pod II-. 27 v:r Łękach" prz,ed- opisu z . c1 , u i . a 12 l . ipca 1870 r" 5062 O I )isano
i 
ml ' o tu ksil
g , ' . . grunto , \
 , 7d . 1 ł , l . lO st , a!l,? w lące" l , ': ) j l 
. l ł 11 I ] S'i7 l ,grunal11J l lllnOm] przyna eżytościami w trzech 
trzech torJlllllaC,1 Cl
I,'I 
 .., Il}
a. c ,Cml? terminaeh miallowieie w dniach G lipca, lj 
sierpnia 1877 I Llrlla 
 ,wrzeslila 1877" kaz- sierpnia i 3 września 1877 ka
cl y 1Il razem 
d lJ1 razem u LI g0c1z111W przed pol'nduH'lł1, l ) l ' ] . 
y Oena W . ywoł'ania W , vuo:::i 1300 zL zak,!'ad o ( gOt z, z rn,na w Jl1dynku sn.dowym, 
,) Celli
 wywol'ani:'I stanowi kwota 2;20 "zJ'. a. w. 
130 zł. 
Z c, k. sad n powiatowego, R.eszta warunków licytacyjnych może być 
Radłów dnia "29 stycznia 1877, przejrzan;1 w tusądowej registraturze, 
(3206 2-3) . E d Y li: t. Brody 23 kwietnia 1877, 
L. 439G, c, k. sąd obwodowy w ZJ'o- (3075 3-3) Il
; 

n
lY sposob, ,nast.ąpl0 ma. 
b) JUz przpd dlllern otwarc'ia n ow '<>o' o '," 
t J I '  dz" u, p, do 


l
 
b
lc7.]l(-! wltl,domOsl;l, ze !HI pn)sbę Jór.efa Da- 
liWia Czypl(l w ol'lu utworzenia noweo'o eiaJa 

abuli1ynei?o względem następujących dotad w 
zadllc.J k
j(
dze gruntowej nie wpisanych c nie _ 
ruchOJJlOSel, przez c. k. s'1d krajowy w spra- 
wach ,
ywdIlyeh we Lwo
je ,projekt wpisu 
1:
',zedl
Jz,ony zo
t;ł nast.ępu,]:j;ceJ osnowy: "dla 
l, {;'I.lnoscJ 
Ir. 3!fO
/4 na doJ'f);czonym do po- 
s\

adC'zema 
ll
gJstralne
o z dnia 20 lipca 
1
 I 
 \. 17580 ,I S:j;dl
Wl1le sprawdzollym pla- 
nlO !flnaJnym llieranll a b c d e f a okre 
' I . ' 
, , , , ( - 
s 01H'J parc,oJf): katastrahq gruntową nr. 5388 
stanOwl<1ce.] na wschód front.em fi b w dłu- 
" 31 0 3 ' " , ," 
gOSC] gosc:lllcem żołkiewskim n'l 
północ b, c. w dłngośei 25 0 3' z real
ośei
 
pod nr, 594 3 /4' na zachód w linii c d 120 
tudziez w linii d, e. 50 długiej i \
 li
ii e 
f; 4 ° 1/ 6" dłu
iej z rea.lnością pod L 592 
ht b 3 / 4 , naresze18 na południe w linii f a 

 4
? c
ługie.i, z, drogą do rea.lności P?d 'nk: 
tJ9
 /4 ht, ,a, I ht. b, 
rowadzącą z teJże sa- 
nWJ pareeh katastralneJ nr, 5388 utworzona 
gmniezr!cej do tyeMe w granieaeh 452 kw;
 
dral,?\\:yeh s;
żni miary wiedellskiej gruntu, 
tU:lZIU7. no\:o w)'mnrowallY parcelowy dom 
llIJe
zka.Jny.] przymuyow,aną do tcgoz stajnię 
zawwra}1C'e.), sbmowlącC'J wreszcie dla siebie 
odn:blq fizyeznie odgnmiczllna całość i 1,0- 
st.nj
1en.i w posiadani n Józefa l)
niela dw, im, 
U?,ypk.i nowe eiało lllbularJIe pod n\;: , 345 lit. 
a"/4 Sll
. ,t\\'l:l'7.Y 
a właśeieie]a takowego rz(')- 
czoll,y J oznf ])alllel dw, im. Ozypka się inta- 
buluJe" . 
Wypis powy
szy od 29 sierpnia 1877 
nwazanYI
] b(zlhi
 jako częś
 integł"llna księgi 
gruntowo,] dla llllas,ta ,Lwowa. i od tego dnia 
mog'1 lH
 poszczego]lllono IV tym spisie nie- 
rudJOJlloseJ liowe prawa wJ'asllości, zastawu 
lub, td. iUllne l!rav:ra hipoteczne tylko przez 
wlJ]s
J1]e do kSI
gl gl'untowpj być nahyte, 0- 
g,n\]]]('zone, IW Jllnydl przeniesione lub znie- 
SlOHO, 
W celn. spra\
dzonia tego wpisu, który 
W c, k. S;Fhw Im'lJowym w sprawaeh cywil- 
nyelI we L\
owie przejrz
lllym być może, 
wprowadza Sl(: postępowitnw w myśl 
, 20 
ustawy z dnia 25 lipca 1871 nr. et! Dz. u. 
p, i wzywa się wszy::;tkic]J tyel1, 
1. któny Hayo
1sta\vie llabytyeh tego przed 
usku treZllll'lllelll wpisu jakieo'okolwiek- 
I l , ' b 
Jl1C z pra.wa ZlllltlllY 0.0 do wbsności lub 
posi
d
lnia wzgl
de,m wzmiankowanych 
w SplSlC poszezegollllonych nieruchomości 
do!nag,lć się progmb niemniej tych, 
2. ktorzy 
,rz
d uskute
zni,eniern wpisu na 
pos;.c,zegollllon: (amze llIeruchomości lub 
częs
]?wyeh, ,II
 prawa zastawu słuze- 
L
oscI lub tez mne do wpisania w księo'i 
hipoteczne. zdolne prawa llabyli, o {fe 
:
,rawa )e" Ja,ko dotYC,zl1c,e do dawniejsze- 

on 
(
s].\d'l.U.la do, kt; ) 'lęgl gruntowe
j wpi- 
a L Jye ';"lIIny I o Jecnie wpisanemi nie 
zosb
Jy,. 
I
eby fiwe pretensye w c, k. 
fi
ehle kr"
)owYI1l :"1, sl
raw,teh (
ywilny('h 
\,e L:v.owle no 28 sler l mia 1
77 to 
l JCWl l ' I ' , em 
., IW.] zg' O
I l, mac.zej bowiem takowe 
IV o I?Cl; tl'ze . clcll osób, którz y na d - 
SllL\Y1O liowe g o nl ' ez ' lk ''' est ,po 
, ' ., ," " yonowanego 
"]JlSU, pntwa Jllpoteczue w do b " . 
rze b d re.] 11l1C- 
n
: ę 'l, 7.a I\gasłe uważane b ę da 
Okoheznos/. 
n ,l"" ,c' 
t '7 ' J , , ", l,," Zg'lOSJe Się mająca pre- 
e:nsj a na p.oPlzednllll s4:dowem rozporzadze- 
1Il
1 'po}ega ]. z takowego jest widoczna,c tu- 
dZieli ze ,względem takowej wniesiona j
lZ zo- 
sta,h l
r?sba, osoIma. do sądu, nie uwalnia by- 
na,]mllH
J od obowi'1Zku zgJ'oszE!llia onejże jako 
też i przewróconia do picrwotnego stanu 7.a- 
nicdJ,Ja.neg'o lnb też prz('(U'ożcnia onegoż dla 
pojedyne7.ydi o,;ÓJJ miejsca nie _ma, 
Lwów dnia :28 marca 18/7. 


. 


- .- 


- . 


. -.. 


.
		

/DIGCZAS002001_1877_136_0008.djvu

			(3240) Ogłoszenie. 
L. 4624. 0, k. sąd powiatowy zawiada- 
mia, iż arkusze posiadania i inne akta mają- 
ce służyć do założenia księgi gruntowej dla 
gminy Długopole do powszechnego przejrze- 
nia złozone zostały. 
Zarzuty przeciw prawdziwości arkuszy 
po
iadania wnosić można w sądzie powiato- 
wym lub przed komisarzem hipotecznym w 
dniu 19 czerwca 1877, w którym dalsze do- 
chodzenia miejscowe prowadzić będzie. 
Nowy targ 5 czerwca 1877, 
(3241) Obwieszczenie. 
L, 4601. Operat celem założenia księgi 
gruntowej w gminie Szczytowce zdziałany, 
zostaje z dniem dzisiejszym w tutejszym c, 
k. sądzie do powszechnego przejrzenia zło- 
żonym i termin do przeprowadzenia docho- 
dzeń w razie zarzutów ustawniczo wniesio- 
nych, na dzitJń 15 czerwca 1877 przed po- 
łudniem wyznaczonym. 
Zaleszczyki 7 czerwca 1877. 
Michał Klusik, 
c. k, sędzia powiatu, 
(2316 1-3) E d '7 k t. 
L, 27370. O. k. sąd krajowy we Lwo- 
wie niniejszem edyktem wiadomo czyni, że 
Rifka Rnbinstein, Hachela Rubinstein i Sara 
Beile Rubinstein jako matka i opiekunka 
swych dzieci Scheindli i .Abrahama Rubinstein 
przeciw Zirli Leiblinger i innym o 1200 zł. 
i 1050 zł. w. a. pod dniem 22 maja 1877 
pozew wniosły i o pomoc sądową prosiły, 
w skutek czego termin do rozprawy na dzieli 
25 czerwca 1877 o godzinie 11 przed po- 
łudniem wyznaczony został. 
Ponieważ miejsce pobytu pozwanych Mau- 
lycego Ornstein czyli Hornstein, .Abrahama 
Baron iMajera J udy Kohn nie jest wiadome, 
zatem ck, sąd krajowy do zastępywania pozwa- 
nych i na ich koszt i szkodę tutejszego adwoka- 
ta dr. Dyonizego Jamińskiego z substytucyą 
dr, Rogalskiego kuratorem mianował, z któ- 
rym niniejsza sprawa wedle ustawy sądowej 
dla Galicyi przepisanej przeprowadzoną bę- 
dzie. 
Niniejszem więc edyktem wzywa się 
zapozwanYl'h aby w należytym czasie osobi- 
ście stanęli, lub potrzebne tytuły prawne 
ustanowionemu zastępcy udzielili, lub innego 
zastępcę wy brali i sądowi oznajmili, słowem 
stos
w
Jch do obrony środków użyli, gdyż 
wYIllkaJące z zaniedbania skutki sami sobie 
przypisać będą musieli, 
Lwów :20 maja 1877. 
(3102 2-3) E d '7 k t. 
L, 3002, C. k. sąd powiatowy w Prze- 
myślanach ustanawia w sprawie egzekucyjnej 
Józefa Esslera przeciw Wojciel'bowi Wlisłoc- 
kiemu a względnie tegoż małoletnim spadk?- 
biercom o 100 zł. w. a. celem doreczema 
tabeli płatniczej z dnia 26 sierpnia 1866 1. 
4449 dla z miejsca pobytu niewiadomej Jó- 
zefy Wlisłockiej drugiego ślubu Kuczkowskiej 
kuratorem p. .Adolfa Klisiewicza w Przemy- 
ślanach zamieszkałego. 
° czem się p. Józefę Wlisłocką 2 ślubu 
Kuczkowska uwiadamia, 
Przem"yślany 20 maja 1877. 
(3095 2-3) Obwieszczenie. 
L. 817, W skutek zezwolenia c. k, sa- 
du obwodowego w Tarnopolu uznaje się JÓ- 
zefa Papiernika jako marnotrawcę. Kurator 
.Antoni Myszohraj z Ohomiakówki, 
O. k. sąd powiatowy. 
Ozortków dnia ] O lutego ] 877. 
(3097 2-3) E d Y li. t. 
L. 6605. Celem zaspokojenia pretensyi 
ogólnego rolniczo - kredytowego zakładu dla 
Galicyi i Bukowiny w kwocie 97 zł. w, a. z 
pn. odbędzie się w tutejszym sądzie dnia 9 
lipca, 13 sierpnia i 19 września 1877 o 10 
godzinie rano egzekucyjna sprzedaż realności, 
dłużnika Iwana :Momryka pod nr. 140/112 w 
w Czernila wie położonej, ciała tabularnego 
nie stanowiącej, na pierwszych 
wóch ten
li- 
nach nad lub za ceuę wywołama na trzeCIm 
zaś i nizej takowej, , , , 
Ceną wywobnia jest przYJęta wartosc 
szacunkowa w kwocie 200 zł. w, a" wadyum 
20 zł. 
Warunki sprzedaży i akt zastawniczego 
opisania tej realności mozna w tutejszej regi- 
straturze przejrzeć. 
Z c, k, sądu powiatowego, 
Jaworów 27 grudnia 1876, 
(3201 2-3) 6i b i r t. 
S, 91. Sur 
a
l cine!3 neuen 9J(aHe
 
IJerUJa{ters unb ,bcH en 
crtretters im sron turf e 
bes Peretz HerM in Stanislau wirb bil' 'rag
 
f a 9 rt auf ben 12 
uni 1877 um 9 Ul)r 
or
 

mtt
g.s unb bur 
iquibirung ber nad)triigfid) 
t
 blC)em S'ronturlc angemcfbeten 
orbetungen 
bIl' %agTag
t aUT ben 21 
uni 1877 um 9 
Uf)
 
or
nttags im 5 Bureau bes f. t. srreis
 
g
ttd)te,
 I
 Sta
is]au l1cftimmt / unb Wetbcu 
ble @faulngcr gIe3u gelaben, 
Stanislau 4 ID11iq 1877, 
(32112-3) Edykt. 
L. 1418. Podaje się do publieznej wia- 
domości że na zaspokojenie 180 zh. a. w, z 
pn. sprz'edaną zostanie real
ość ,pod 1. 315 
w Ohołojowie Andrucha OWlklewICza, własna 
na rzecz Abrahama Kranza w termmach 7 
czerwca, 5 lipca i 2 sierpnia 1877, 
Cena wywoławcza 66 zł. a, w. 


Warunki licytacyi przejrzeć można w 
tusądowej registraturze, 
O. k. sąd powiatowy, 
Radzieebów :29 marca 187'7. 
(3004 :2-3) Ogloszenie. 
L. 7516, 0, k, 
ąd powiatowy w Ober- 
tynie uznaje Wasyla Mannlak na zezwolenie 
c, k, sądu obwodowego w Kołomyi z 29 
listopada 1876 1. 9156 za marnotrawcę i u- 
stanawia się Iwana W oziłowskiego za kura- 
tora. 
Obertyn dnia 22 grudnia 1876. 
(3072 3-3) E (1 Y k t. 
, L, 8218. 0, k, wyższy sąd krajowy 
lwowski podaje w myśl ustawy z dnia 25 
lipca 1871 1. 96 Dz, p, p, do powszechnej 
wiadomości, że w skutek prośby Herscha 
Marmorosza., o utworzenie nowego ciała ta- 
bularnego dla realności pod l. parc. 469 w 
mieście Kołomyi, w kołomyjskim powi ecie 
sadowym, i w tamtejszej gminie po- 
d
tkowej położonej, s.kładającej się z' gruntu 
objętości kwadratowej, 64 0 3' i stojącego na 
nim domu muro'wanego, a na północ frontem 
do ulicy Kamioneckiej, na wschód do uj iczki 
bocznej, na południe, do uliczki po przed 
stare okopisko wiodąceJ, a na zachód do re- 
alności Kasriela Stern berga graniczy, c. k. 
sąd obwodowy w Kołol,nyi wygotował projekt 
otworzyć się mającego cIała tabularnego, który- 
to projekt w tymze c, k. sądzie obwodowym 
przejrzanym być może, a od dnia 1 czerwca 
1877 za księgę gruntową uwazanyn1 będzie, 
równie oznajmia się, ze od dnia 1 ezrrwca 
1877 począwszy, nowe, prawa własności, za- 
stawu i inne prawa łupoteczne na wyz opi- 
sanej nieruchomości, jako nowe ciało tabu- 
larne do księgi gruntowej wci:!gnąć się mn.- 
jl!Cej, tylko przez wpis 
o księgi hipotecznr:j 
nabyte, ograniczone, na llluych przeniesione 
uchylone być mogą, 
Równocześnie wzywa c, k. Rąd krajowy 
wszystkieh, którzyby: 
a) na zasadzie praw, przed dniem otwarcia 
tego nowf'go ciała tabuJar
ego nabytych, 
domagali się zmiany wpIsanych tamże 
stosunków własności i posiadania bez 
różnicy, czy zmiana ta przf'z dopisanie, 
odpisanie lub przepisanie, przez sprosto- 
wanie oznaczenia nieruchomości, lub po- 
łączenie ciał hipotecznych, czyli też w 
inny sposób nastąpić ma, 
b) już przed dnielP otwarcia nowego cisIa 
tabularnego na nibruehomości tej, lub 
na jej częśeiach nabyli prawa zastawu, 
służebności lub inne prawa do wpisu 
hipotecznego przydatne, o ile prawa to, 
jako na]ezące do dawniejszego stanu bier- 
nego wpisane być majl1, a przy załoze- 
niu nowego ciała tabularnego wciągnięte 
nie zostały, ażeby w, c, k, są;dzie obwo- 
dowym w KołomYI, swoje oznajmie- 
nie do dnia 31 slCrpnra 1877 roku 
tem pewniej wnieśli, ileż,e w przeciwnym 
razie utracą prawo P?pwrania oznnj mić 
się mająey
h roszczen przeciw osobom 
trzecim, ktore na, mo:y lllezaprzeczol1ych 
wpisów w nowe.!, kSIędze gruntowej za- 
wartych, prawa hipoteczne w dobrej wie- 
rze nabędą. " 
N:tkoniec CZ
lll sl
,u
agę, że obowiązku 
zgłoszenia ta okol1,cznosc 
Ie zmienia, ze pra- 
wo zgłosić się lł;laJą
e z k,slęgi tabularnej, już 
do uzytku służyc, me ma.Ją
e lub z załatwie- 
nia sadoweO'o wIdocznem J est lub że J 'akie 
" b d " 
podanie stron" o noszące Się do te'go prawa 
do sadu wnieslO nem zostało, tudzież że re- 
stytu
ya lub przedłużenie l?o.wyższego terminu 
dla pojedyńczych stron mieJsca nie ma, 
Lwów dnia 17 kwietnia 1877, 
(3041 3-3) E d Y k t. 
L. 959. C. ,k., 
ąd powiatowy w Prze- 
worsku ogłasza lllmeJszem, iż celem zaspo- 
kojenia pretensyi Izaaka Riesenbacha w su- 
mie 200 zł. z pn, odbędzie się dnia 2 lipca 
dnia 2 sierpnia i dnia 31 suierpnia 1877 
każdym razem o 
odz. ] O rano egzekucyjna 
publiczna sprzedaz 
ospodarstwa N. k. 107 
w G,aci położonego c;wła tabu]arnego nie sta- 
nowiącego. 
Cenę wywołania stanowi cena szacun- 
kowa w kwocie 8?0 zł. nizej kt6rej gospo- 
darstwo to przy pierwszym i drugim termi- 
nie sprzedane nie bę
zie, 
Wadyum wynosI 83 złr. w. a, 
Resztę war,un
ów: licytacyjnych, akt 
egzekucyjnego Z:lJę CHi l oszacowania mozna 
przejrzeć w sądZle, 
Przeworsk 28 lutego 1877, 
(3000 3-3) E d Y k [. 
L, 1957, C, k, sąd pow. \V Bolechowif' 
zawiadamia lwasia, .Maryę, Semka .Annę, Pa- 
racię Maryę i Kościa Bodłaków iż na dniLl 
15 
arca 1875 \. 1957 wnisół .Felix '1'uhr 
przeciw nim pozew o wykreślenie praw dom, 
II. pag, 87 n, 3 on, na realności \. 28 w 
Bolechowie zahipotekowanych, który do roz- 
prawy na 18 września 1877 dekretowany zo- 

tał. ,Po
iewa:l, miejsce pobytu pozwanych 
Jes,t llle':la?OI
em, pr,zeto ustanawia się do 
zastępo',': ama !Ch na !Ch koszt i szkode N a- 
tana ,Lownera właściciela rea]ności w 'Bole- 
chowIC ,k:u
torem temuż i pozew doręcza się. 
NlmeJszem edyktem wzywa się ich aż.e- 
by w należytym czasie osobiście stanęli lub 
potrzebne wskazówki kuratorowi udzielili, gdyż 


8 


wynikajl!Ce z zaniedbania skutki sami sobie 
przypisać będą musieli, 
Bolechów dnia 17 kwietnia 1877. 
(3007 3-3) E (I Y k t. , 
L. 180, U. k. sąd powiatowy w Zmi
 
grodzie wzywa nieobecną z żyeia i miejsca 
pobytu nieznaną Rozalię Iwanik, aby się w 
przeciągu roku do spaclku po zmarłym w 
Pielgrzymce 30 sierpnia 1873 Piotrze Iwani- 
ku w sądzie zgłosiła, gdyż inaczej pertrakta- 
cya spaclku z deklarowanemi spadkobiercami 
i kuratorem Jackiem Łucyszynem z Piel- 
grzymki dla niej ustanowionym przeprowa- 
dzona bedzie, 
CZllligród d. H lutego 1877, 
(3003 3-3) E d Y li. t. i 
L. 3253.C, k, sąd powiatowy w Lezaj- 
sku uwiadamia z miejsca pobytu niewiado- 
mych Eliasza i .Annę .B"eclerkiewiczów, iż 
przeciw nim wniosła dyrekeya c. k, uprzw. 
c, k, zakładu kredytowego włościallskiego 
we Lwowie pod dniem 20 października 1877 
I. 8163 pozew egzekucyjny o nakaz zapłaty 
sumy 178 zł. 33 ct, i ze dla nich kura.torem 
Jana Struc ustanowiono, 
Leżajsk dnia 28 kwietnia 1877. 
L. 820, (3039 2-3) 
Ogłoszenie licytacyi. 
Celem zaspokojenia resztująeej preten- 
syi c, k, uprzw, zakładu kredytowego wło- 
ściańskiego we Lwowie w kwocie 118 zł. 
25 et. z pn. od Marcina i .Anny Skupień się 
należąeej, przedsięwziętą będzie przymusowa 
sprzedaz realności p'od Nr, 512/189 w Zawoji 
położonej, dłuzników własnej protokołem z 
dnia 30 lipca 1871 1. 2470 nu. ten cel zajf
- 
tej a na 250 zł. ocenionej dnia 28 czorwea, 
12 lipca i 2 sierpnia 1877, każdym razem o 
10 godzinie rano w tntejszym sądzie, a to 
na dwóch pierwszych terminach powyzej lub 
za cenę szacunkową, na trzecim zaś i poni- 
żej tejze, 
Warunki licytacyjne protokół zajęcia i 
oszacowania wolno tutaj prdejrze0lub odpisać, 
C, k, sąd powiatowy 
.Maków 10 maja 1877, 
(2987 3-3) E (I Y li. t. 
L, 4877. C, k. sąd olJ\vodowy w Prze- 
myślu uwiadamia z miejsca pobytu nieznane- 
go p. .Mieczysława Mniszka, iż uchwałą z 
dnia 6 grudnia lt:>76 1. 171D3 wydanie kwo- 
ty 300 zł. przez p. Władysława Janickiego 
w depozycie sądowym zł'ozonej z tytułu 
trzeciej części 5% odsetków od kaucyi mał- 
ż811skiej 24UOO zł. w stanie biernym dóbr 
Barycz i Stubienko na rzecz p, .Mieezysbwa 
Mniszka i Ś, p, Zofii Bar li'ulkersahm hipo- 
tekowanej za czas od 2G sierpnia 1874 do 
26 lutego 1876 zapadłych, p, Mieczysławowi 
N niszko\
i należąeycb się pochodzącej i Sa- 
lamonowI Buuer na zaspokojenie wierzytel- 
ności 6000 zł. przyznanej temuz dozwolo- 
nem zostało i nieobecnemu p, .Mieczysławo- 
wi .Mniszkowi kuratora w osobie adw. dr. 
Łobaczewskie.go w Przemyślu ustanowiono 
któremu zarazem doręcza się powyższą, 
l1ehwałe, 
Wzywa się przeto p,]YIieczysława Mni- 
szka, by możliwe dowody płynność wierzy- 
telności Selamona Bubel' osłabiające kurato- 
rowi w należytym czasie dostarczył lub tez 
sądowi inego pełnomocnika wska.zał, ile że 
w razie przeciwnym złe skutki tylko sobie 
przypisać będzie winien, 
Przemyśl 18 kwietnia 1877, 
(2997 3-3) E d Y k t. 
L. 5426, C. k, sąd obwodowy w Prze- 
myślu uwiadamia z zycia i miejsca pobytu 
nieznanych J 6zefa rl'raciewicza, .Mary annę z 
Fekietów 'fraciewiczową, .Arona N ussbauma, 
Jurę N ussbaum Bera Trenner, Niche Trenner, 
Qhaima Leibę Trenner, Sarę Feigę 'frennerzam 
Zupnik, .Mojżesza 'l'renner i Herscha Trenner, 
tudzież ich spadkobierców z życia i miejsca 
pobytu nieznanych, ze .Ascher 'faxer w tutej- 
szym slldzie wytoczył przeciw nim pod 
dniem 16 kwietnia 1877 do L 5426 pozew 
o uznanie pra,ya własności do realności pod 
l. k. 117 W Przemyślu na Błoniu porozonej 
który to pozew do rtlk równoezm;llie dla 
nich ustanowionego kuratora adw, Dra Ho- 
senbacha w celu wniesirnia pisGmnej obrony 
w 90 dniowym tL'rminie ndzielonym 7.osłaf. 
W zywa się przeto wszystkich wyżej 
powołanych z życia i miejsea. pobytu nie 
zuanyeh pozwanych, by środki do ich obro- 
ny posłuzy(; mogące wcześnie przed termi- 
nem kuratorowi podali lu b tei illllego peł- 
nomornik,t sl
dowi wskazali, w przeeiwnym 
bowiem r?zi(
 złe skutki tylko sobie przypi- 
sać uęd'l winili. 
Przemyśl 18 kwietnia 1877. 
(29''70 3-3) E (I -y I
 t. 
L, 17!J40, Q, k. sl!d krajowy we Lwo- 
wie niniejszym edyktem wiadomo czyni, że 
małzonkowie Zacbaryasz i Ette] Korkes prze- 
ciw Józefowi 11'inkdstein, W olfowi Finkelsteill 
i l1'i)bnzowi I 1' inkeMein, względnie tyehZe 
spadkobiercom pod dniem 3 kwietnia 1877 
pozew wnieśli, w skutek czego termin do 
wniesienia obrony na 90 dni wyznaezony 
został. 
, Po
iewaz miejsce pobytu pozwanych 
JOZl'fa. Ii'mkelstoin, '\tV o]fa Finkelstein i Fo- 
b
lsa F.inkelstein, jak? też tyehże spadkobier- 
cow wmdomem me Jest, a zatem c, k, sąd 


l 


krajowy do zastępowania i na własny koszt i 
szkodę tutejszego adwokata Raabego z z:.stęp- 
stwem adw. dr. Raresa kuratorem mianował, 
z którym niniejsza sprawa wedle ustawy są- 
dowej dla Galicyi przepisanej przeprowadzoną 
bedzie. , 
" Niniejszym więc e
yktem w
ywa s
ę 
zapozwanych, aby w nalezytym czaSIe OSobI- 
ście stanęli, lub potrzebnej inf
rmacyi ustano- 
wionemu zastępcy udzielili, lub mnego zastępCę 
wybrali i sądowi oznajmili, słowem sto
ovynych 
do obrony środków uzyli, gdyż wYlllkaJące z 
zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą 
musieli. Lwów dnia 14 kwietnia 1877, 
L, 14361. (3192 1-3) 
Ogłoszenie konl
nrsn. 
Oelem nadania dwóch stypendyów z 
fundacyi J, 0, księeia Leona Sapiehy, kaMe 
o rocznych 500 złr. ogłasza się niniejszem 
konkurs, 
Wsparcia te przeznaczone są dla mło- 
dzieńców urodzonych w Galicyi lub w W, 
Ks. Krakowskiem, którzy ukończywszy nauki 
uni wersyteckie lub akademickie z postępem 
znakomitym, pragnęliby_ z początkiem roku 
szkolnego 1877/8 udać SIę do zagranicznych 
zakładów naukowych, w celu nabycia głęb- 
szego wykształcenia w obranym zawodzie. 
Narodowość kandydata lub wyznanie 
religijne nie stanowi różnicy, 
Stypendya wypłacane będl
 w dwóch 
półrocznych równych ratach z góry i trwają 
prawidłowo przez rok jeden, Wolno wszakże 
rozdawcy, którym jest fundator JO, ks, Leon 
Sapieha, pozostawić stypendystę w posiadauiu 
stypelldyum jeszcze przez rok drugi. Stypen- 
dysta obowiązany będzie z końcem każdego 
półrocza szkolnego wykazać się przed roz- 
dawcą w sposób wiarogodny, iż bawiąc za 
graniclb oddaje się rzeczywiście naukom za- 
wodu swego z zamiłowaniem i bardzo do- 
brym postępem. , 
Chcący się ubiegać o stypendyum po- 
wyższe, winni wnieść podania swoje najpo- 
źniej do 1 sierpnia 1', b, bezpośrednio do 
Wydziału krajowego i załączyć metrykę chrztu, 
lub urodzenia, świadactwo majątkowe i mo- 
ralności, absoJutoryum z odbytych nauk uni- 
wersyteckich lub akademickich, tudzież świa- 
dectwa szkolne, szczególniej z ostatnich lat. 
Kandydaci, którzy przed rokiem szkolnym 
1870;7 pokończyli nauki, winni nadto wy- 
kazać wiarogodnie, czem się trudnili od czasU 
UkoIiczenia studyów, 
W podaniu ma być wyraźnie przyto- 
czone, w jakipj gałęzi nauki i w którym z 
zakładó w zagranicznych zamierza kandydat 
da]pj pracować, tudziez w jaki sposób nabytą "JI 
naukę w przyszłości chciałby spozytkować, 
Z Wydziału krajowego Królestwa Gali- . 
cyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Kra-A 
kowskiego. . 
We Lwowie dnia 1 czerwca 1877, 
(3134 1--3) E d Y k t. 
L. 1642, C, k, sąd powiatowy w Nisku 
zawiadamia Bartłomieja Smusza, z pobytu 
niewiadowego, że dnia 30 listopada lt:>74 do 
1. 5083 ck, uprzywilejowany galicyjski Zakład 
kred. włościallski wytoczył przeciwko niemu 
pozew egzekucyjny o zapłacenie sumy 100 
złr. względnie 98 złr. z pn. 
Sąd ustanawia dla pozwanego kurato- 
rem not. Zygm unta Dra Ruckiego na jego 
koszt i niebezpieezeIlstwo, oraz go wzywa 
aby kuratorowi dowody swoje komunikował, 
lub wskazał s'ldowi innego pełnomocnika, 
C. k, sąd powiatowy, 
Nisko dnia 17 września 1877. 
L. 312, (3158 1-3) 
Obwicszczenie lic-ytacyi. 
C, k, Slld powiatowy w Milówce podaje 
niniejszem do wiadomości, iz celem zaspoko- 
jenia pretensyi ks, Jakóba Wolnego w 
illmie 
529 zł. 30 gr. na trzech terminach dnia: 
3 sierpnia, 13 września i dnia 18 paździer- 
nika 1877 każdym razem o godzinie 10 rano 
w biurze sędziego powiatowego w Milówce, 
odbędzie się przymusowa sprzedaż realnośei 
pod 1. 7 w Milówce położonej do dłuzników 
.Marcina i .Anny Sliwów należącej. 
Cpna wywołania wynosi 2520 zł. zaś 
wadyum 252 zł. 
Na wypadek, gdyby realność na po- 
wyższyrh trzech terminach nie była sprze- 
daną, do ułoienia Hejszych warunków licy- 
tacyi naznacza się termin na dzień 28 paź- 
dziernika 1877 o godz, 11 rano, 
.Milówka 30 kwietnia 1877, 
L. 1653. (3155 1-3) 
Ogłoszenie lic-ytacyi. 
O, k, sąd powiatowy w Brodac,h dozwo- 
lił przymusową publiczną sprzedaz zastawni- 
czo opisanej rea]ności pod 1. 204-258(144, 
w Leszniowie połozonej Jakima Orłowskiego. 
spadkobierey Piotra Orłowskiego własnej ze 
wszystkiemi do tej realności nalezącemi w 
protokole za.stawniczego opisu z dnia 20 maja 
1870 1. 3473 opisHnemi gruntami i innewi 
przynaleiytościami w trzech terminach miano- 
wieie, ,w dniach 13 lipca, 9 sierpnia 
 ,6 
wrzesma 1877 każdym razem o 10 godZlll lB 
z rana w budynku sądowym. 
Oenę wywołania stanowi kwota 770 zł. 
w, a, 
Reszta warunków lieytacyjnych może 
być przejrzana w tusądowej registraturze. 
Brody 23 kwietnia 1877. 


.. 


.......
		

/DIGCZAS002001_1877_136_0009.djvu

			(3191 1-3) Ob. 
L. 3818. Win:lesz<:
enie. 
stał uznan nt y Llgas ze Sadku zo- 
t . ym za marnotrawce i dla nie g o u- 
s anowJOno kurat J " 
l ' k . ,orem ozefa Kotarę z Da- 
)row I ad Jodłownik. ' 
.'. C, k. sąd powiatowy, 
Limanowa dnia 31 maja 1877, 
(3181 1-31 E d Y k t. 

', 2ąo4, W ?, k. sądzie powiatowym 
,
 Sok,o.\
wle odbędzIe sip dnia 20 lipca J7 

]erpllJa l 21 :nrześnia 1 i 877 o 10 godzinie 
] an
 eg;zeklwYJ,ua 
przedaz realności Stanisła- 
Wa] Jozefy I\IełblOw pod nr, 172 w G'.' 
110łozonej. o llll e 
Cena w,ywo,łania 450 zł. wadyum 45 zł. 
.Akt oplsama, oszacowania i resztę w- 
rnnków licytal'yjnych w registraturze przej- 
rzee mozna, C, k. sąd powiatowy, 
Soko.\'ów 12 maja 1E177. 
(318:2 1-3) E d Y k t. 
, L, 28,57, W 
, k,. sąd
ie po
iRtowym 
w Sokołowle odbędzIe SIę dma 20 hpC'a 1877 
o ,godzinie 10 ra

 publiczna egzekucyjna 
rehcyt
eya realnoseJ Maryanny Marutowej 
włas
eJ ,pod nr, 251 w Woli RanizowskieJ 
połozonej, 
Cena wywołania wynosi 265 zł w 
dyum 27 zł. " a- 
,.Akt, opisaI
ia, oszacowania i resztę Wa- 
run
ow ,lIcytacYJnych można w registraturze 
przejrzec . 
C. k sąd powiatowy. 
Sokołów 12 maja 1877, 
(3132) Obwieszczenie. 
, L, 4551. Złoczow
ki c..k. s,ąd obwodo_ 
wy Jako handlo
y zawla
amllt llJ
iejszem ze 
w skutek urbwały z dllJa 14 kWIetnia 1877 
l. 2
02 do rejestru handlowego n dla firm 
w,spolnych T?m, I s!rolla 4,4 dnia 26 kwiet_ 
ma 1877 wpIsano, ze zarejestrowana tam' 
firma .Joachim Basser,bes Mirl et Comp ,z
 
r
związanej brodzkiej spółki handlowej 

z 
dla pn:edsiębiorstwa komisyjnego spedycyjnpg a 
i inkassowego ,w likwida
yi. się znajdu'
 
ze likwidatoramI ustanow]
m, są Joachi
 
Basseches dotychczasowy spolilIk i, Siissmann 
Kutten dotychczas prowadzący kSIęgi spółko 
bandlo
ej (d
r, bis!lerige  
k ' razem o godzlll]e 10 IHze ,po, u- nie ze stanu biernego realnoścI pod I. 232, '. Dla D ]P:a.. T' Ipca " ,I 1 t5 
d

dym ublicz llU egzekucyjna sprzed
z r
al- w Przemyślu wed!e ks, w I. T. 1. st.r, 218 s]erpJlJ:1] 87 7, ka:d) m razem o, godZlll]e 10 
n
e
ll p d Ik, 17 w Ostro:veu po
ożo
e.» .c'I
ło l. 2 ci'1 z ącej adnotacyę zakazu niezbywania 
'a.
10, na dwoch 1
I,e
ws:ye
 tern:lll
ch powy- 
nOSCI 
o stanowiącej, pl8rwotlll
 dłu,zlllkow i nieobciązania tej realności pozew wytoczyli z
J lu
) 
 z
 cen,
 
Z,t
.t
nkoW'11
i) zł. na trl
- 
tabula
n
o i Anny Panek, obecl'!-Je zus ,.Ant
- na. co uchwałą z dnia dzisiejszego do l. 6664 ClJU 7.as I P?n
zeJ teJ
e spr
edaDy:m_ zosk1: 111e 

ntolll,eg K ratarzvllY Hipnarowslnch własneJ, P ozwan y m wniesienie piseJUllPj obrony do dom pod 1l1: ,29 9 '
],az z pbceJ.n,] kawa,łklom 
mego] '. J. e'z [udwih Majora pto 3 0 d' I ' grunt.u w Bw.ł!'j POłOZOllY, WOJciechoWI Lasa 
w sprawie] na rz, 
' I J
d war'unka;ni: ' 11 0 ] 'po eco
r . 'ł d dl t I ., zajętej, na zasl
oko,il
nje pretonśyi Józefa Pa- 
1100 zł. w, a, 7. P',. ' k . t, laz pos anowl , są. a. YCl POZW.l- c o'i w kwocie 107 zł z )fi 
Crnę wywyłam a stanoWI ,
o ,I nvch kuratora. w osobIe p, adw. 1)1', Rosen- Yb .,., .', l. , . ' , , 
28 90 [Ił w a jako wurtość tej realnosCI, b
cha z zastępstwem p, adw. j)r. Baumfel- , '
aI unk\ IIcyta.cYJne, protoko.\ z,",ję?]a l 

 ) ' W
dy
];n wynosi 289 zł. "':' a. da w Przemyślu i polera pozwanym, azeby fC
Il1
llI,a 
 wo no mteresowanym przeJrzee 
N a P ierwszych dwóch term mach ]
e- co do swe J ' obrony z kuratorolll się porozu- u o plSa( ' C l 1 ' 
c) l b " C en y W y wołanIa ,. . , 1, . k d , , L sac powIatowy 
l \: ta t y lko za u wyze] , ., ,.,' , mleh lub mnego pe1nomocm . -a są OWI w l\Ir, I ,' , J ' 2 ' " " 18 '"' 7 ' 
a nos c t ,. t kze l mze J cen y 'J ' I " ' I tk ' ' db ' J.ua ,0\\ (nlU, 't mal,j I. 
'. trzecim ermlIlJe a,' , czas przeostawJ], macze.J s {]l., ] 7.ame aJlJa , ' 
zas na j ' ' a sp] ' z edana zostullIe Sa] 1 1 i S obie P rz yp isae beda musieli, (;3:2,20 1-3) Hon)UIrS, 
Wvwo ani ',' I t d " . , , I 2'"''''8 P d' I . 
J ' te warnnków heytacYJuYCl, u, Zlez Przemyśl dnia 16 maja 1877, 
' II;" rzy są 7.]
 (l'aJowym kra- 

es
, bnh1rny i protokół egzekn
YJ
ego (32G5 1-3) 01)wi(
s:!!:..zellie. k
,,,;sk,l
ll oprozlllOną ,zostah posada dozon'y 
ekstrakt ,a . ] )rzf' j 'rzee Illozna w tu . tejszJ re- l 1080 W wIdzie J 1Owiatow1TJl) Hoha- WJęZIlIOW z ro(
zU:l płat,
 300 zL dodatkiem 
oszacowawa., , . ;] l , ,1. ,(. "" ,).' kt I ' . 25 ° / ' d ' 
:' '.. turze tv godz!n:lch. Ul'7.(
tl.owyc'/, .' , t.Y]lskim odbędzie się. :v dniach 4 lipca.i 1 a yw
 Jl) lIl, o l umuu łll'OW
IlI.em. 
g]sh a O ('zeJlI 1l,awJadalll la lHę ch(
I
 kUplP!lIa sierpnia J 877, o gOdZllllO JO przed poł'udDJem . ' l od
u
a o tę posadę w I1IY
] lO,zporzą- 
. ',. ,dl" stroDY interosowane i wsz
stkI:I
 publiczna przymusowa sprzedai realności, t
ZelJla 
J.II11ste
'stwa obrony k
'a.JowC'J 7. 1,
 
m,a.JY) ('joli hipot()C'
nych, :t w s!,czegol

sCJ pod I. 30 w 
atanowie p,ołozone,j, Józ?fa, i II ?C
 18
2 I. 
8, dz. p, )1,. 

ozonC', WyoslC 
WIe] z\vierzycieli, k,tor
yby po dn
u 23 WIZ,
- Maryi Olszew
k!ch Włit
neJ, na, zaspokoJell
e 
.l;
z.;.. \V cztm ech . 
ygOTdllla(',h od d,llla 15 

y?h 876 do ,kSIęgi, grllntow:eJ, w mO
Ie pretmsyi Felgi, Schlel
herowe.J w kwoCIe C
(l" (.
 Ję?? do pICzy d} um sądu krajowego 
ma le' realnoścI weszlI, lub ktorym by ,z J
- 124 zł, Sprzedaz lJ::s
ąP] tylk? za, cenę sza- w Kr
ko,wITe. , " ' , .' , 
b


c .J Tiek badź przyczyny uchwa.\
 l
cyt
t- cunkowa, lub powyze.] ta.koweJ, ktora 220 zł. PH'}) d}, um sądu ,kI.\.JowC'go wyzszego, 

IPota.°I;orę(w.o
t
 być 
ie mogła, ozna.J!}lla SIę zaś 7.akł'
łd 22 zł. wypos i ", , ]
rakow BO maja 1877, . . 
t YJ d ktem że do Jeb. 7.astępywam.t usta- Resztę wanmkow ]wytacy.]nych prz8J- J" 1560, (3:J14 1-3) 
.ym, e 
 knr;tora w osobie :' k. notarynsza rzeć mozna w tusądowej registraturze. Ogłosz
uie li.ouIulrsu. 
no
o
 ieg o Praschila, ktoremu ucbwałę Rohatyn 20 lut.ego 1877. Z poez:
tk,lOlll roku szkoJnego 1877/8 

, ;
 ?'
ą doręrza się, , (3254 1-3) E (I Y li: t., zostam
 
astępuHce pO,s
dy, nauczycielskie w 
hcyt).J C, k. sąd pOWIatowy. h 5954, C. k. Sąd kraJowy wyzszy krakowskll11 okręgu zamlGJslum stale obsadzone: 
Luba,ezów 27 maja 1877. w Krakowie podaje do wiadomości, ze dla 1. Posada nauczyciela w Zielonkach z 
-3) Ogłoszenie licytacyi. gmin katastralnych: , płacą et.at
wą 29:2 z.\'.. 3,3 et" doch
dem z 
(3259 
 1655, C, k, sąd powiat
wy w Bro- Szezepanów, w okręgu sądu pow]ato- g
.tmt.u blIsko 2 morgI ] wolno m ]TIleszka- 
h d' wolił przymusową pubhczną spr
e- wego w Brzpsku, .' mem,. ' . 
dac ° t Z . ' zo op isane' j realIlości I Jod I. 16/83 Oikowice Damianice, Ohodemce, Łap- 2. Posada llauczyc](
la w Jelemu z płacą 
daż zas aWlllt, , ' k ' l' " ' B " t t 293 l' 30 t d h 
 
w Zabłotcach położonej, A
ldrucha" S?t l w
a- czyce, Rzerzawa.' Gorzkow l rzez.mca, w 0- e, 
 OWil .' ,7.1. : ': ,w. a., OC o,lIem, 7. 
snej, ze wszystkiemi do teJ, realnosCl, na,]ezQ:- kręgn sądu. P?WIił.tOWCg
 w Bochlll, g
 nutu pIZcszło 2 mo] gl ] wolnem ]nIeszka.. 
remi, w protokole zasta
vmrzego OpI
U z d: LudwIllOW, Zakrzowek.z osad
 Kap
- mem, , " " .. . . , 
24 października J 870, hcz, 7
1,3 ?p]S,1,nemI lanka i Płaszów, w okręgn sądu powIatowego 3, Posada n;ucz} 
Jela " RaClbolOwJCaeh 
gruntami i inDemi przynald.Yto
clam] w tr,zech w Podgórzu, z płaeą _ etatową ,...9,2 
ł. 39 et", doeho,dem z 
terminacb In i-1nowicie w dJllach 17 II pca, Pih!. KO S ' C ' 101 " k ' l \ v okr ę u'u sądu po- gruntu 2 ]/4 morg, I \\ oJ nem mwszkallJcm, 
13 sierpni'a i 10 września 1877. każdym ra- wiatowego W Ch, 
t ".c to 4, Posada uauezyciela w ],ilipowicach 
zem o 10 godzinie z raDa w budynku są- 'l'omice, w] 
\

f'v

, sadu powiatowego z p,l'ae'ł etatO\v
ą .296 zł. 
4 et., docho.dem z 
dowym, , ' w Wac10wieaeb ,g, gruntu przeszło 2 morg, ] wolnem 11lIeszka- 
Cene wywoł'allla st.anOWI kwota 450 B o t ' d po wiaiowe b o'o niem 
zł W ' t rzę a, w okrpo'u są u ' " , 
"na, k" " w Myślenicaeh "b 5, Posada nauc7.ycwla klPrulacego w 
byc : . e

ta warun t oW I llf}tacy)n t yc t h może Gorlic
 StróZówh Sol'ół Glinik Ma- [hbrowie z płactt 349 zł. 79 t . 't" 'dochodem 
przeJIzana w usacoweJ regIsraurze II '" "", l , , , ' t " c.. I ' k ' 
Brody 23 kwietnia 1877 ' , ryan
po s (I, w okręgu s:
du powHttowego w z grunu '" morg, ] wo ,nem ]]lIe,sz alllen
, 
(31 
 'Gorhcach, . 6, Posada n:1uezymela w BJerzallo\v]c z 
45 L11

2 E d, Y 1'-. t;, 
ał(nvise, Haciborowice, . Czy
yny. 7 o
 p,
ae:
 etatową 300 7.L iwolnom mieszka- 
." 7, C. k. sad po'\\ Jatowy m, d. sada Łeo' h.l'ow ocl 'C , ' 1.) b] e z os,ldaml mem. 
S I z 'd ' ...' .. J . t B ' ,b' IZ,t l a,,' , 
.' ',awla amIa nmleJszem z mIeJsca po JY .u eszez i Gł'ebinów W okreo'{i sadu powmto- 7, Posada nauczyciela w Za.rkacb 7. 
] Zall1l

zkania nie,,;iadollJego W:ac
awa '
'eich- wego delego\vaneg
 mirjslc'j
go 
v Krakowie, płaC':
 etatow:
 296 zł. 79 et., dochodrm z 2 
mana, ]Z w spl'aw]
 egze,kueYJneJ MeIlech
 ,Zar7.yce, w okręgu sadu powiatowego morgo gruntu i wolnem mieszkaniem. 
Me
c
el, a wzgJędn
e tegoz sukcesy.onarynszkJ w Zywcu " Prawo prezentowania pr7.ysłuża dotyezą- 

llIe!], 
arbary .Tell'llll1,an, 'prze.clw Wacła- połozonych - otwarto nowe ksieg i gruntowe cym radom szkolnym miejscowym. 
\\OW] re]chman l LudwIkoWI, TeJc
hma.n pt
, l 
e ter!11,in naznaczony pierwszym edyktem, U,biogaj[}ey się .o te, posady maj'1 pr
śby 
300 zt, uchwałą t, s, 
 dn,la 1D WIzesma llllanOWJe!8 z dnia 18 listopa.da 1875 rok
], w sposob art.. 3 kraJoweJ IIstawy z dwa 2 
1876, L 329D1, eg
ek1l(':Y.1,m1 mtabulacyę su- L, .15408, 15524 i 15648, 7. duia 11 ;srudn;a maja 1873 wskazany przed
ożyć uajdalej do 
my, ?OO zł. w st,auJC (UuznYIl: połowy 
eal- 1875 r, L: 1G397, 7. dnia 31 grudma 18/5 21 lipca b, r, 
no
CI pod L 32 13/ 4 
e LwowIe do, ;Vacława l'. L, J7680, 7. dnia 20 stycznia 1876 1'. Z (', k. TI.ady szkolnej okręgowej. 
TeIchma
a nale
;
ceJ dozwolono, 1,7.C celem L. 17842 i z dnia 23 marea 1876 r. h 30B7 W Krakowie dnia 4 czerwca 1877. 

oręeze
la ostatuwmu tak I
owołantJ ,uchw
ły (
O zgłos
enia praw rzeczonycb, odnosz'1cyel
 (3209 1-3) Og.iosz
llie. 
.lako tez dalszych egzekucYJ w
dac SIę maJą- SIę do lllerucbomośei ksieo'allli gruntoweml L, 729, C. k, si!d powiatowy Bolec'how- 
eycb uchwał. sądowych, cllaI
, kurator a_d dla wyz wymienionJ
ch g
nin objętych, u- bki ezyni, wiadomo, 7.e celem śeiągnicnia wy- 
aetum w osobie adw, dr, 'WeJ?a ze substy
 płyn[}f. walezoUf).! prz,)z Her,;;za Srhllf:tra sumy we- 
tuen adw, dr., Rar
sa usta
owlOn
.I:l, zo
tał. V!zY,wa., się zatcm wszystkic
l " k,tórzy kslowej 300 zł. z In'
ynaleiytoś
ja.mi, zostanie 
, , ":' zywa Się w J[
,c \V arla:va" 'l c:chJ,n,ma, prz
z ]st
18
lC lu b hipoteezny stoplCJl pleI'W- przymusowa sprz!"daz połowy 'parceli ogrodu 

zeb
. ,'tlbo ustaIlO
\'l?
emU 
dll'lt,OlOWl swe szenstwa J,akwgo wpisu w wyrażonych kSlęg
C-łl l po
owy domu w Dol
ehowJ,c pod l. 436, 
srodkI obronne lI
zlellł, al
o, mnego 
astępcę u:skuterzmonego, w prawach swych llwazaH Daw]da Landrsa. w si}dzw tuteJszym w trzech 
s
ego tut, sądowI podał, Ilc:-8 w raZIe .prze- SIę za pokrzywdzonyeh, azeby swe zarzuty tenninaell, a mianowieic dnia 4 lipca 1877 i 
elwnym w
zolki,e zJ'e slmtk
 tyl.ko sobIe sa- w cza
okresie od dnia 15 czerwca 1877 ;', dnia 3 sierpnia. i877, każdym razem o go- 
memu bę,dzIe mlU
 do przypIsama. do 
l1Ia 31 grudnia 1877 włą
z.nie, w,są
lzIe 
z!nie ,11 przed ,po
udni
Ill, tylko za lub wy- 
Lwow 5 maJ8. 1877. pO':Iato
ym dot}'CzQ:cym zgłos]II, gdy7. JJla- ze,J, zas na trzee]lll tel'll1lllle 3 września 1877 
(31111-3) E d Y li: ,t. cze,] WPISY te nabódt
 skutku wpisów hipote- i nizej ceny s7.acunkowej przeprowadzona, 
, L. 
 1232. 
, Je. s;}d. k
'
\,IOWY w K
'a
o- cznych, Cenę wywołania stanowi wartość "sza- 
w!e pod
Je 
o WJadOl
l
SCl, IZ ?
l(>m znJes]e- 
strzega się przytcm, ii termin powyz- eunkowa DOO z.J'. wadyum 90 zł', 
ma wspoJne.] własllosCI r:,alno
,CI po.d 1. 
47 8zl me może być 3:ni pr:-ed
uz0.nym, ani , Hesztę ,war;lllków licytacyi w sądzie tu- 
:pz, 1./37,9, gm. 1
I. :n K] ,11,.0" l
 P] zy ubc,): tez do z pow,odu zallJcdbal1la do p]prwotnego te.Jszy lU przejrzec Uloima, 
Zydo,ws
].eJ pO,łozoneJ, 
a]e
.ąceJ do R?7: aln stanu WZy
roronym. Bolcchow Llnia 28 maja 1877 

owICk]eJ w 611
 
o ,Jub ,C
eehanowsklO.I w I\.rakow, 16 maja 1877, (3190 1-3) E (1 Y li t. ' 
13/ 72 , do Eufcnll S,tol1lowskWJ . 7/ 72 , do Jaku- (3244 1-3) UOllIUlrs. L. 28070 (j k e' ld k . ' L 
b N ' k ' , 7 / d I ., N , L 
 521 1 -' d , d . kt ' d r', ' , "''t Ia.Jowy we wo- 
a oWJe lego w ,72' o 
na
ego OWIC- , !f , ' osa ,1 a ..lun a są owego IX WJe Z powodu wniesionej na d.' 31 " 
kiego 13/ 72 a do J ozefa N oW,Iek]ego w 26/ 72 
l
sy, 
angl ze sYBteI
]ZOWanell1i ,nall'zyto- 1877 1. 29070 proś!J v ). Hir"l mU L ,
a.J,'\ 
ezęściaeh dozwolona została przymusowa SC]amI Jest do obsadzema: O wyd'wie nakaz ' ,J _ ł] t Be 1a ubmgera 
sprzeclaz 'prze7. pub]ic
n
 lieyt.acyę tejze real- 1. przy sądzie obwodowym w Ko
o- a. z p
, prz
el

l1 zajJi
 
 lSUI
lY" 
 150 
t ,
: 
ilości która się odbędzIe w grnachmu c, k, mYl, ]1'lreuno't' ". pp, \',:IOO\Yl .Bleund I Julu 
sadu 'krajoweo'o cywiJnego w Krakowie w bió- 2. przy sQ:dzie obwodowym w S lob t ' US all
\\ Ja 
la llIezna.]omego z miejsca. 
, , d . Nr b IO w trzech terminach licyta- borze, am- I y ,l] p, Karola 11reund kuratorem ad actul1l 

z y e J '/ y 
h wyz'naczonych na dzieJ} 17 lipca; :21 ,3. przy sądzie powiatow y m w Radv- P d ' l;d k 
\:o t 
at d a. dr, B.obow?-ika 
 substyt
cyą p, 
'. . '25 września. 1877 zawsze o 0'0- mme, J a \\ o ,\ a l. PopbwskIego, ] doręczając wy- 
S d le,l 
llla 1 " l to 4 dany Wtkaz zap,łaty do rak ustanowionego 
Zlll!e U rano. ' przy sądzie powiatowy , In w Mikuliń- ku rato ' ,'. d ., t ' K I F d 
C wołania stanowi suma szacun- l ' ra, 
H' li1 amIa o em P', 
ro a q'enn, 
enę wy ,cac l, Z wezwamem aby albo udzIelIł potrzebne.) 
kowa z
r. 8491 W. a.. 5, przy sądzie obwodowym w Złoczo- informacyi u
tanowionemu kuratorowi, al,bo 
, \\1' adyum W
1l0S] złr, .849 w" a. 'lo: go- Wle, sobie innego peł'nomocnika obrad', i sąd o mID 
towce lub w obhgacyach mdemmzacYJnych 6. I )rz y sądzie P owiatowym w Rohat , y- zawiadolJ
jJ'. 
lb t l l , - L dnia 1 czerwca 1877, 
a o W listach 'las awnye l ga rcyjskiego to- me lub w razie przGnieshmia przy innym p- wow 


,_---.J ' 


. .. - - 


- -- . .---
		

/DIGCZAS002001_1877_136_0010.djvu

			Stu ub ttt f. dJ u u!\ 

O!lt 1 S
mi f. S, fou1H'u 
oftL1UltJeifutt
 
gen lnt5 :Defterretd)
Ungar
t na
) ben )8minigten 
@)taaten \.Jon 91orb
2fmertfL1 burd) )8ermittiuug 
ber fd)IUd3eriJcf)en 1.ł30ftanfta
t 3ur )8e
jcnbttng 
gl'fnttgen, SDtefe 
oft
2fnllJelfuugl'tt fmb \)on 
ben 2fhfenbern an ba5. ]d)llJet3e!ijcf)e l.ł3?ft
Bu- 
reau in Basel Ó U abre)hren. SDtcfefbeu fmb nuf 
benjrf6eu )5[L11
qltCtten, 
C[cf)e fiir bie 
oftan
 
\tJeifungen aU
 :Dcfterrctd) 
 Ungnrn nncf) ber 
CSd)\tJetó in SJ!n\tJl'1tbung fommcn, att5óttfte[(en 
uub uberf)
ntpt gcunu fODU bef)nnbefn \tJic bil' 

oftan\tJcifungcn au
. Deftcnetd)
Ungarn nad) 
ber EJd)luei ó fdr)ft; Jcbod) miiHcn auf bem, 
bem 
ht\tJeiluJ1gi3ó[anquette beigefilgten Coupon 
in bem [cereJJ ffiL1um ftatt ber 6riefHd)en imit
 
tf)eifJJngen, luefd)e nid)t óufii)fig finb, bil' ma
 
men b'er @:mPfiittger mit moglicfJft genL1uer 
Q3e3dcf)UlUtg (:)L'.!5 Drtc5 (@)taat, 
ro\)inó, @je
 
metnbc, b e 3 ie f)ung!3\tJctje CStra!3en unb S)alt5 
j)cummerJJ, 
of)uung ober @jefd)iiftsfocaf) \tJo 
bil' SJ!w33af)[ung ber. 2fn\tJeifung erfo[gcn f 0[(, 
bC1ttfid) augef!cben fem, 
SDie @euiif)r fiir biefe 9IJt\lJctfnngcn, 
\lJl'fd)e bei ber 
(ufg
bc nur bi!5 Basel fraufirt 
IlJerben fonltCn, hełmgt: 
a) fur 
oftan\tJcifuJ1gen bi!3 37 fi. 50 fr. 
ofter, )Banfi:Ja[uta 20 h. 1mb 
b) fiir 
oftl1nlUeifltngen ub er 37 fi. 50 h. ( 2MO 3-3 ) 
bi!5 75 ofter. )5anh.Jn[uta 30 h. 
,!)ie @:in311[Jhmg ber 2fn\tJeifuug!3bdriige 
f)at in ofter. 
anf\)afuta li U nfofgl'tt, 
)ffiai3 f)iemit 3ur L1ngeJ1teiJ
elt ShltJJtui,fi 
mit bem 
eml'dl'tt gl'brL1d)t 1l1lrb, bnf3 bil' 

ht!5ĄL1f)fltJJg ber 
oftllJ1\l1,cifuugelt in .2fmerifll 
iu \łSapil'rgcfb erfofgm IlJlrb, bL1j3 f OI ,1ltt 
e.r 111 
'!)offnr!5 mnittefte Q3dmg llL1cf) bem ]1'luetf1!:1eu 
New - Jorker :tagl'!5 
 Oourse alt
 ber @jofb
 
\tJCif)tllug aur bil' 
L1piet\uiif)ruug nblt.)irt UJJb 
bet auf biele \illeife ermittefte Q3drng bem 
\ł
btl'f\l1tell 1ll1d) \ł.lb3u9 ber filr bil' )ffieiterbe
 
fotbl'tllnn \.1on IJasE'IEJis bum 
eftim1Jtltnqi3
 
o,
tl' , et1t f l1 f(enben :ta[en \)on je :20 l£entinlen 
fur JI' J O 
rnuts ausgc3aI)1t IUl'rben Iuitb. 

oJt ber t f. 
ofV;;Ditdtio\t, 
5.!.rm{1('rn am 30 9Rai 1877, 
Z drukarni W. Łozińskiego, przy ulicy Czarneckiego, 


(3245 1-3) Obwies7.óczenie. 
L. 11344, O. k. wy
P,r.y sąd krajowy 'H
 
Lwowie podaje do powsr.ee}lIl€,j wiadornoś('i, 
ze pan Francisz('k Wolski reskrypLt'lll c. k. 
ministerstwa spra wiedli wości z duia 14 listo- 
pada 1876 I. 14506 do Sieniawy, w okręgn 
sądu obwodowego w Przemyślu mianowany 
c. k, notaryusz po wypeł'uieuiu prawny('h 
wymogów, dnia 22 maja 1877 przysięgę słu- 
żbową zło1.ył. 
Lwów dnia 30 maja 1877. 
(3059 1-3) E (1 Y ]i: t. 
" L. 5835, O. k. sąd deI. miej, powiat, 
w Rzeszowie zawiadamia niewiadomego z 
miejsca pobytu Fe1iksa Zieniewicza, iz prze- 
ciwko niemu pod dniem 27 kwietnia 1877 
I. 5835 Jan Andrzej Pelar wniósł pozew su- 
maryczny pcto 88 zł. 40 kr, w załatwieniu 
którego termin na dzieli 6 lipca 1877 wy- 
r.naczono i kuratora dla niego adw. dr, Rei- 
nesa z substytucyą adw, dr, Alsa usta
owi
no. 
Wr.ywa go się zatem, aby srodkI o- 
bronne kuratorowi ustanowionemu podał, lub 
w tym samym terminie obronę wniósł, ile 
że w razie przeciwnym rozprawa z usta
o- 
wionym kuratorem przeprowadzoną zostallle, 
i skutki zaniedbania sam sobie przypisaeby 
musiał 1 , 
Rzeszów 23 maja 1877, 
(3267) Ogłoszenic. 
L, 3661. C. k. sąd powiatowy w Ty- 
czynie zawiadamia, i'l, r.ło
one u niego zosta- 
ły do powszechnego przejrzenia arkusze po- 
siadania, i inne akta służyć mające do r.
ło- 
zenia. księgi gruntowej dla gminy Zalesia z 
Ozekajem. 
'Zarzuty przeciw prawdziwości ark
lszóW 
posiadania wnoszone być mogą w są;dzle po- 
wiatowym, lub przed k0ll1isarr.eJ
1 hipotecz- 
nym dnia 19 czerwca 1877, w ktorym dalsr.e 
dochodzenia miejscowe prowadzić będzie. 
Tyczyn 8 czerwca 1877. 
(3261 1-3) E d Y k t. 
L, 2827. 0, k, sąd powiatowy w Borsz- 
czowie podaje do wiadomości, że dnia 2 lipca, 
16 lipca i 6 sierpnia 1877 kazdym razem o go- 
dzinie 11 przed południem odbędzie się w tym- 
ze sądzie przymusowa sprzedaż realności pod L 
138 W Borszczowie połoionej wedle wyciągu 
tabularnego na imię Mykiety Staruszka zapi- 
sanej. 
Oenę wywołania stanowi kwota 115 zł. 
wal. austr, 
Blizsze warunki są w sądzie do przej- 
rzenia, Barszczów 21 maja 1877, 
(3205 1-3) E (1 Y li:. t. 
L, 4038, 0, k. sad obwodowy w Tar- 
nopolu wzywa każdego" ktoby posia
ał, zat
'a- 
cony weksel w Capoweach 7 pazdzJermka 
1876 na SUlllę 300 zł. przez Jana Jasińskie- 
go, Franciszkę JasiIiskę i Ju
ia.na Ja:si]lskie&o 
na zlecenie Berla Gabe przYJęty, dma 1 maja 
1877 płatny, aby w 45 dllia
h, od 1 m
jt
 
1877 liczac weksel ten sadowI tem pewlllcJ 
przedlozyi, , poniewaz w" razie przeciwnym 
weksel ten na żadanie właściciela za umo- 
rzony uznany bęclzie, 
'farnopol dnia J4 marca 1877, 


L. 11073, (3078 3-3) 
Obwieszczenie. 
Od 1 czerwei:t b. r, moina przesyłać 
przekazy z A ustro - Węgier do Zjednoczonych 
stanów północnej Ameryki za pośredni
twel1l 
poczt Szwajcarskich, Przekazy te ma:J't na- 
dawcy sami do Szwajcarskiego biura poczto- 
wego w Bazylei adresować, blankietów zaś 
tych samych używać, jakie dIa obrotu między 
Austro - Węgrami i Szwajc
ryą, przeznaezone 
są;, Ze względu, że dodatkI pIsemne na do- 
łączonym kuponie zabron!one są, ,nal:ż
 \
 
miejscu wolnym na tymze kupome ImIę l 
nazwisko adresata tudziez miejsce przezna- 
ezenia ile możności dokładnie (a więc parlstwo, 
prowincyę, gminę a względnie takie ulicę 
liezbę domu, mieszkanie lub miejsce zwykłe- 
go zatrudnienia) podać. 


Nalezytość r.a przekazy te, ktÓr? tylkn 
do Bar.ylei opłacane być mog'h wyuosl: 


a) do kwoty 37 zh. 50 et. w. a. 20 et, 
b) nad 37 zh. 50 ct, w. a, 30 et, 


Przekazane pieniądze wpłaea się austrya- 
eka walutą bankową, 
. ,Co się niniejszem do pullliczuej wiado- 
mOSCl z, tym dodatkiem podaje, że wypłata 

rzckazow w Ame
'y:e '!f pieniędzadl papie- 
l owych 
skuteczlllac SIę będzie, że zatAIn 
kwota obhczo
a na dolary przez urz,
dy pocz- 
towe .nadg
amcznc wedle kursu dzicnupo'o 
Nowo,Jorksklego z W
lllt,Y ;.łotcj na papiero'
ą 
r.rednkowaną zostamc, 
 Z\) dopicro w tOll 
sposób wYPOŚrOdkowan
 . kwota po strąccn , iu 
taksy 20 centymów, za

e 10 frankÓw 7: a 
przestrzGll Z Bazylei d
)\1J().Jsea przezuac7:cIJIa 
wypadającej, adresatowI' wypbc01l:1 będzw. 
Z c. k, Dyrekcyi poczt. 
Lwów dnia 30 maja 1877. 


(3264 1,-3) Ob",i(
sz(
7.ó(mi('. 
[" 464, (J, k, sl1d powiatowy w I
'1ce 
og.tasza lliniejszl'm, j,() cekm zaspokojcmja 
wywalezouyel1 przez l\1eileeha li'instel'lJll"e}la 
i lVlaJkę Heiell przeciw lJmytrllwi Uzajko- 
wskiplllU wierzyt.elnośei wekslowyeh 100 zL 
150 zl'. i 400 zł. w, a, z pll. odb,?dzie siiC 
w tlltejsr.ym sądzie przymusowa publiczna 
sprwdai realności Dmytra UZiljkow"kiego pod 
N. J{, 140 \\' Horodyszczu poł'ożonej ciała 
tabularnego niestanowi
1cej IV dniach 11 czer- 
wca, 18 czerwca i 27 czerwca 1877 kazdym 
rar.8Jll o 10 godzinie rano, 
Oena wywołania wynosi 960 r.t w, a, 
Przy pierwszych dW?C'!1 te
'minach real- 
nosc ta tylko za lub wyzeJ tej ('rmy, przy 
trzecim za jakąbądt. c.e
ę, sl
rr.edall[! b
:rlzi(). 
Wadyul11 wynosI ,Jh zL w. a. 
Inne wanlllki i akt.a mogą być w tnsą- 
dowej registraturze przejrzane, 
J'Jl1ka dnia 31 marea 1877. 
(3139 1-3) J;
 (1 Y li: t. 
L, 6325, Ijwowski c, k, s:!d krajowy 
ua prośbę .JakóbaJY1adfesa do I. G325/77 
ustanawia p, ad w, Dra Byka z Fmllslytucyą 
p, adw. })ra. Haresa k11l'atorem ad actlllll 
'Wacława 'l'eichmana celem dorpcr.enia temuż 
niewiadomemu z miejsca pobylll \V aeł'awowi 
'J'r,iebmallowi uchwały tahularnej z :2 wrześ- 
nia J876 1. 44388 intabulacyi trzy\ntniego 
prawa dzierżawy pewnej parceli grnntu Lwow- 
skiej realnosci Nr, 321 3 / 4 w po.towie do rze- 
C'7.011ego Wacława 'reichmana .nal
i'1crj, na 
rzecz Jakuba Madfesa dozwalaJlj;C8.J, a dorę- 
czając jednocześnie powfzszą uchwał
 usta- 
nowionemu p, knrat?r?\YI zawiadamia o tem 
nieobecnego przez lllllJeJSZY edykt. 
Z c. k. sadu krajowego, 
Lwów dnia 24 lutego 1877. 
(3243) Obwieszczenie. 
L. 283, Wydzia.t Izby adwokatÓw po- 
daje do wiadomości,. że p, ad
. 
]r, Hen.ryk 
Starzowski we LWOWlC przenosI SIę r. dwem 
1 sierpllIa 1877 do Ka.tnsza . i zamianował 
jnneralnego substytuta w OSOUIQ a,rlwokata p, 
Aleksandra JaJJowieza a r.ash
p('allll tego i pp, 
adwokatÓw Karola Malego i Xawerego Gaje- 
wskiego, , 
Z Wydziału Izby Adwokato\V, 
Lwów dnia 5 maja 1877, 
(3258 1--3) E (1 Y ]i: t. ", 
L, 13276, 0, k, sąd deleg. 1l1ll'.Jskl u- 
wiadamia niniejsr.ym edyktem p. Izattkn Leib 
Censom, że przeciw nien1U wniÓsł p, GfI- 
bryel Pum pod dniem 24 maja J877 l. 13276 
pozew o zapłacenie czynszu w kwocie 110 
zł1'. w. a., w załatwieniu którego WYLnaczo- 
no do rozprawy termin na dzieli l\.J czerwca 
1877 O godzinie 10 rano. , , 
Gdy miejsce pobytu pozwanego me jest 
wiadomem, przeto e, k, s
d w e
lu zastępo- 
wania pozwanego ustano\VJł tute.J
zego ad w, 
Dra Gold1J1
1nna Iwr1ltormJl dla llH'obeenego, 
z ktÓrym. ,spór w


,ezOl;y< \\
ed
l'ng usynwy 
postępOWt1ll1a sądowebo VI CUh,l'JI ObOWH
ZU- 
jącego, prz,eprow
dz?
YIll ,bęclzle;., 
Krakow dma 26 lllaJa 187 {, 


8. 11073, 


10 


(3266 1-3) :ł
 (1 Y k t. przed kOlłli
Yl! do za,lo
.(mia h;; il 1g ltipatcl'Z- 
L. 58:'31. Na c1nin ID lip!';] 1877, 24 nyeh wydzil'loH'1, 
si(,1'pllia i "
8 \YI'7.t'Buj" 1877 bl'/,dYIIJ 1'11/',(;111 ('O llinii'.i
/.I'Hl )wdnje ',ii' lit, pnbliez i1 "} 
o godzilli(' 10 1'a110 pr7.edsi'c'\\'('źlIlir s,!d li- \\'iad(JIII(J
(.i. 
eytac)'12 r('<1I.1lOŚ(;i .NI'. B2/4
3 r.'p, 72 \\' Lasz- / 
 IWllli;-;yi Jlipu(l,eZJ1I'j t', 1;-, Sl!dll pl)wiat. 
kadi llluro\\'nnyeu, Bazylego Pic' ha WJ';lSJl(',j, J\Ohl!\\'<1 duia 10 ('ZI'1'\\'("1 J Hii, 
na rze
'
 ,Si,,
(:g
 ,
h,
ir 
 ?5
 ,
ł'r. (31U3 ] _
). Obu ieSZCZl>n.i('. T) _ 
C;U'I \\ j IIO!'llll,', l, 
U ,Al, L, :;01)0, c, k, ;;'lcl powiatowy IV [\11. 
\\ adyum 1(8 z}r. , zuiatowie podaje uiniejszetn do publi('ZJ'll'J 
'o "Re

t
, '
anl1lkow mOZlla w tutejsr.ym wiadomości, ze' na zasp;)kojenie sumy JYl zł: 
s,
dZJ( pl
e.J[Zee. .' 84 et, w. a, z pll. prr.ymusowa sprr.ec1az real, 

 ,

. 
, s

u 

wIat?
vego, ności pod n. k, 315 w Jasionowcll poł'ozone,J, 
Stalasol 24., gIlldll1a 1816, dłnznika lJmytra Hoszków w.lasm,j, w tl
- 
(3268) Oglosztmie. . tejszJIll e. k, St)dzil' IV drodze pnulicznej ]1- 
L. ;;805, Po przeprowadzeniu dOI' ho- cyta!")'i na rzecz c. k, uprzyw, 7,akładll kre- 
rllOc1zeIl micjscowyeh dla zaloj,!'llia ksi:1g l1i- dyto,",ogo wł'ościm'lskiego, dnia 1S lipra 1877, 
potecznych w gminie kabstralllnj Dubszeze 10 sierpnia .18/7 i 31 sierpnia 18 n roklI, 
Vi ol.m
bio e. k, sądu powiato\n'go w 1\0'7.0- każdym razem o godzinie 10 pl'Zl'd p
'- 
wie pofożouej skJ'ada sif
 pr010koly tYI'h do- .i'll, dniolll z t(,1II prz,'(lsi
wziętą: zostanie, 1.1' 
chodr.el'l Wl'ar. r. dotyez:!cemi arkuszami po- na pierwszych dwórll termiuach I'ealnośi- 1:1 
siadauia w formie wykazÓw hjpot.orzuydl tylko za eetl
 wywołania 600 zł'. w, a, l\1b 
SpOl'Zl!(]r.ollomi, spl'osto\Vauo]ll i spjsam i po- wY'l;ej tej 'l; o , zaś na trr.ecim term inie takze ] 
siadłości i kopiami mapy katastralnej, Ludziei niż,'j C('ll)' wywobuia sprzedawl zostanie, 
protokołem paredowYII1 do powszeellIwgo Wadynłll wynusi JOo; ('('U Y szaellll' 
przejrzeuia w ces. kl'. sl11hie powiatowym w kowej,' . ,o. 
Kozowie, , " , , " Hnsztl
 waJ'lllJków, t.udziez akt opisauin 
, Zal:zuty pr7: eclw pr
wdzl\vo


1 al'k
lsZD\V i oszaeo\nulia realtloś('i prZf'jrZ0(: można W 
pOfH:ldama wnlOSlOlle byc, Illog;l ,PUWll1llW Inh t.ut(
iszei J'(''''isil'nt1ll'Z0, 
nstIlIe w 1'zeezouym sądzw powwtm\'ym a w " b, k . l ' 
dniu 25 (,zenvea 11)77 do p1'r.(\1 H 'owa.dZl!uia. (J, ". soLI powiatowy, 
doehoor.I>J'1 odJlośnyt'h p1'zl>'7.llaczoJlY 111 także I no
,11 iat,\w Ilu ia Ili rnaja 18'17, 
--.- -. --.- 
- _. -,  


DonieRienia prywatne. 


--- 
L. 2202. ObwieszczeJli

B2'-
) I 


 I 
Dyrekcyn galicyjskiego Towar7;y- I FRANCISZKA MEDWEJA 
stwa In:o
y.to\'\Tego , ziem Rkicgo ob,wie;- -....,.- 
=-
r=-łł:.."":ii,,,, 

zcza nJ11w.Jszo
11, ,z . ena 
:lOdRt!l,WlO , 
' ma jnz ,łazionki mm p e,łniOl . H1, 11 . ow . y 
b3 
18tav:, kapItał 51,64 z.ll'.. 16 c
. w. do'm mieszkalny na l1kot'wzoniu, 
a . ' llRtallll 7.iLstaw . ncml, 7. ,WI . 
k , S7. . CJ ?u- 
 i )J1'7., . YJ'nn: j p; goś,
i,. 
a po
'OZnJtlien , ielH 
i
 list;O . - 
my 5400 złr, w. a. na hlpoteke dobr ',:nO!ll, J.I:I.IeJHeowosu I ol
oIIC[t \1l'
C
[t, p[trk llllZY 
, , ", ClClIl
ty I rzoozne kaple]c w lU leJ RC li , Uo PO(t- 
Hohhrady czylI Horyhlacly w POWlO- hajor jJrowad7.i gośoillif!r kamienny, ])0 dwol'- 
cie zaleszczyckim pO,rozonyeh, :Melito- ca. ]"o
cjo,wcg? IV H,\liczl1: Zakł.ad 
\'ysy,l'a. nn 
, l , t " l ' l. , ' l ./. '1 , 7,anlOWIOllla. lIstowno s:"?Je konw, loc7,ta Jest < 
11 . ,1, jl yus nego W1aSn,)' CI, 7. Le . go . 0- IV 1ll1eJsclL (2778 5-5) I 
warzystwa wypozyczonej Z dniem 1 ;c

x. 
stycznia 1875 ,jeszcze pozostały, wrar, - , 
z odsetkami i nalezytościami podrzę- 
dl
emj.' w.l'aścicio
owi tych dóbr wn'QCY U u ys l' u 
takowy pod rygorem exckncyi, mja- .T. WINHARDA.. 
nowicie licytacyi dóbr hipotece pod- 
j. k. i
spektora pocl
t
owe
o, . 
 
10g{yc]l, do kasy Towa,rzystvva kredy- nabyc mozna po zmzoneJ cenie .. 
toweo'o zjmllskieo'o bvJ' zJ'ozony, 1 zł. 50 et., . ", 
O \ H T ,0 l : t ) ., " 187 1"'! , w Administracyj "Gazety 1jwowsklC',] 
'V e jwovne n11m . IIm.Jn. \ , ,',. 


II -::: (321.5 3-3) 
-:=:-l .-...__.....a.&a&"__ -. 
I Z'woJellnikolll i . , 
, okien wołów oprawnych . FORTEPIAN , 
l h '. d kł d h CI w dobrym stanie I 
p
l

e


l)l!o

 

'


n:S
Il


ą af'

:'
k
: ; B!r iłU Nlu-zedaż.
! ; 
Glasmalerei-Ans'talt 
 Ulica Pickal'
ka. Nr. 12, II piętro, ł 
des H\
rrll ..._.._....______ 
 
Dr, HEINRIOH OIDTMANN lI;, Comp, 
in J,innich 1.ei i\achcu. 
Okna z tej fabryki do, kośeioJ'a naszego 
sprowadzone, powszechnie Sif
 p()(lobllj:l' 
, Dydnia, pod Brzozowem, 
II __
 OC
 k()W Skl. 
 


L. 10.!j1. (iU18 
O bwieszezenie, 


2-
))  Ostrzeżenie. 
Żadnych weksli nie wy- 
stawialiśmy, ostrzegaIl1Y prze- 
to ze na ilnię nasze wysta- 
wionych płacić nie będzieIllY. 
Tomasz Rawski." 
Katarzyna Rawska. 


Oelem wydzieriawi811ia propinacyi polą- 
czonej z nakladem komunalnym w kr. lIlin- 
śc.ie Hohatynie z przedmieściami; na czas od 
1 styc'7.llia 1878 do kOllca roku 1880 a za: 
tem na lat trzy, odbędzie się w kaneelarYl 
Magistratu tut.ejszego w godzinach od 9 :;1- 
do 5 po południu publiczna licytacya na dwu 
10tym, a w razie jednak bezskutecznego upJX- 
wu terminu tego na dniu 16t.ym, ostaiecr.IJle 
na dniu 23 lipea 1877, 
Ueu:t wywolania jednoroC''7.llego czynszU 
wynosi 10000 zł. a: w" od kt
roj kaidy do 
lieytaeyi przystępu.)i!ey 10% pko wadYl
1I1 
do mk komisyi z,tozye obowiązanym będzle., 
"Hlizsze warnnki dziedawy mogą; bye 
w kan(;elill'yi tutejszej przejrzane, 
Z ,Magistratu kr, woln, miasta 
w HohatYllie dnia i) .czerwca 1877, 


- ' 
Nie sprzeciwiam sie temu z'-:lpełnie, , 
jo

Ji p;w S,lUR7.lIie mysbne i 7,aRlll
Oue u:l\nauh
. tti)re PILII,11 wra7. 7, JUoH f:1!nili'1 j. huaJOJll,lIJ]I 
7,:1 l'aJ'!skie wyśmienite cnliicrlt:.i odlo:aszln oddal' III1lSZ
, w.oZ:1soplsJIlachYIII,dIU7.lIy.d! 
7,a.luinścish, pOlliewa
 tc ol1kierki sklltkllj,! II ],a
dobo tp,k 11 lIl.t
dshyeJJ J:lk .I s
al's7:y.cJJ OR()
). I H:! wy. 
śllliellit}'lll, wielkO! u.lgl: sprawi1lj'!I',Vul Brodki\'ll1, ktol''y 7., lIIOJ stI'O,u,\' ,11;k lW,Ilep.lC,I pOJOi""" 11l0g/<', 
\V l'radze dni:, (j IIwn;:( 11)77, 
 llSZanOW