/NDIGCZAS001737_1924_115_0001.djvu

			IU.LÉtv:roS
 poçzT" OWÄ ....I.,'"ACONA: R'ftZALTm 
..Ie vii. Krak6w, pilltek 23 maia 1924 

. 


, 

 
" 
 . 

q, :\  

o 
 
'
.:l-' 

y ktu áQdo.wego. o.znacza tylko, iz Rz
d pertra- 
na jakieá jasno. okreSlone stano.wisk o. . ktacye z nimi rezerwuje so.bie na pózniej. 
PPS boi si
 baé tej sprawl - jednak firma Z drugiej strony, 'na uwagç zasluguje sen- 
IOcyalistyczna Qbowi_
zuje - wi
c, rumien:
c sacyjna wiado.mos
,która si
 po.jawila w pra- 
sit; i bledn
c uaprzeíl1iall' ad czasu do. czasu sie. a miano.wicie, ii zamiaretn rz
du jest za- 
:wyst
po.wala z nj.e;mal
 inicyatywfl.. ' . i
daé ad parlamen
u specyalnych pelnomo- 
Ta po.stawa lewicy wobec pro.blemów mniej cnictw eelem szybszego z,-1latwienia tej sprawy 
sZÐ
ci naro.do.\\';ych trwalaby jeszcze pra.wC:o- wo.bec tego., iz przeprowadzenie jej' no.rmalnym 
po.dobnie przez czas nieo.graniczoriy, gdyby. nic ll'ybem na grunci
 parlillnentar
lym mQgloby 
2\\'1'o.t w ko.njunkturze europejskiej, spowodo- nal1'afié na llieprzezwyciezo.ne tru:lriosci, 
wany dojsciem do wladzy Labour Party w An Mniejsza jednak 0. fo.1'm
 zalatwienia tej 
- g}.H i: ,vynikiem wyborów we Francyi. sprawy
 Wa:i:n
 jest l1'eSé zasadnicza rozstrzy- 
Stålasi
 rzecz co.najnmiej dzi
StI Stro.nni
 gniecia pro.blernalu, którego. o.lbrzymia donio- 
ctwa, JÜóre wspól.nie z .p1'awic
 uwazaly wszel slosé dla po.myslnego ro.z...-yo.ju panstwowosci 
kie powo.lywap.ie'_si
 mriiejlizo.sci naroooWych polskiej jcest zbyt o.czywisla, by nale7.alo si
 ob.. 
na o.piniç zag'raniczn
 za za.mach na suweren- szernie' :nad ni
 rozwo.dzié.' Szkoda .tylko, Ii 
. no.se RzeCZYpo.spo.litej. same ni
tylkp powolu-. uswi
do.mlenie w. tym wzgl
ie dalo na siebie 
j
 si
 na ';.czynniki zewl1
trzne"; al
 düStaly - lalc dlugo czekaé i ze trzeba bylo wiele smu- 
.takiego napad
 strachu pried. 2agranic
, ze od tnych doswiadczen na polu polityki zagranicz- 
kilku dni rozpaciliwe' nawolywania ,dp uregu- nej, by' nareszcie uprzytomriiono so.bie znacze- 
l
waJ1ia spra\vy inniejszoáci nie schOOzI;! ænj,e sprawy, która jest par excellence wewn
- 
azpalt ich prasy. .' , .' trzn
.. ." 
W takich o1$.oliézno.sciacn przygotowany '.
st I Dalszy p;:zebieg podje,tej p.rzez Rz
d akcyí 
rz
dowy projekt ro.zwi
zania tej sprawy. Llnie w kieTunku 
u1'
gu . lowania sprawy mniejszoSci 


e tego problemu ukryte SQ dotQd.w mele narodowych 
zie, - niezalânie oct jej wyniku, 
taJeumiey. Wiaàotno tylko,' 1* .w zwitzku z i11m l'.iemliernie cennym ptzyczyrudem do. ustale. 
" 


Z.pr,.z.. .. dzli, czwartelc.... 
22 0 ..dz. 8 wlecz6r : .lra""5,. 

.
rstkic.. ulonk6w SWOIHI, ........ . 
".r... IN'zraC..I. ..... 
, Dr. .Iud. ZhHiefo niML 


rua faktycznych pogl
dów na polityk:ç narod
 
woscio.wQ R7
Spoìlitej Pc.41skie
 
ö! 
cych w kolach r
dowyc.b, par1amentamydii! 
wopinii publieznej. . 
Zhytecznem jest nadmieniaé, ü; clìwûoWYj 
o.po
'lunizm w po.staci drobnycn koncesyi sPra..: 
\V
 t
 rácz.flj zaogni aniZeli zlagodzi. N a, 1i 9*fft 
chwili jest jaime, niedwuznaczne> stanowiskø 
wobec zagadnienia swobodriegö rozwoju DJ.DtiJj 
szo.Sci tuirodowych.w ramàch paDstwowokdl 
po.lskiej. Histo.rya uczy nas, ü; 
jsIJyJ 
aparat panstwowy jest 
silny, gdy sta'W1a' 
so.bie . za zadan'ie wynaro	
			

/NDIGCZAS001737_1924_115_0002.djvu

			S... 2 


"NOWY IjZIENNIK" pili!tek23 maJa.  .,,'J'Ih"."..." 


o IBie!ieDi
 6
ranitleú iJWIID' l
oia lalraDi[
. 


SiD Wal"Szawa. (TelefOO1em). Na wezorajsz.em po_ 

en1u Sejmowej komisyi rolnej i drozyinianej 
:lObradowano nad wnioskiem ZLN 0 zniesieniu 0- 
.gramczeii dLa wyWOZL;, wytWO'l'ÓW rolnyeh przez 
!ZI]iÎoes\Îienie oplat wyw{)zowyeh, utrudniallie dowozu 
{þF.Oduktów rolnyeh z zagraniey i zniesienie podat- 
liB ohroto'wcgo od handlu artykulami rolnymi. 

V dyskusyi nad wywozem srodków zywnosei Z3 

r.anic
 zabral glos pos. Wl.:;)iCki (KoJo Zyd.), 
ø,:,tõry W obszemym wywodzie skrytykowal obeenq 
il>ytu;J.cy
 gosp.odal'czi!, jnka powstah wskutek 1a- 
:twlnej polityki rzqdu. Z kolei zwróeil si
 mowca 
:przeciw demagogicznym ha,sIom () wyeJimÌ1Jownnie 
:püsrooJÜków pomiedzv kons\,;mentem a produeen- 
.tem i wykazuje, Ú Ilandel jesl koniecznoseiij hez 
;k11ór(>j zadnc s'p<>leczeÍ1slwo olJecnie ohcjsé siç H;,' 
tmoze. Zñ,Liki cen nil' sprowadzq urz
dy prokul'a- 

torskie, ale wyh!ëZllie i jedynie racyonailla polity- 
'ka }'ZlWu. 
; ,W d,
lszy;
 cÜ)gu mo,wea \vysL
puje przedw 
:skandal1cZ1le] go,spodaree urz
du wywozu i pl'zy- 
'W'Oxu, udowadniajqc, ze przynosi on jedynie szkody 
tak rz
dowi ja.k i rolnictwu. 
Ustawa ant,.alkeholowa. 
Sin. 'Val'szawa. (Te1efonem) Sublwmisya 
skarl>owa rozpatrywala wczoraj sprawt? usIa- 
wy antyalkoholowej. Przyj
to wniosck pos. 
Frostiga (Ralo zyd,) I by micjsea - wyszyn ku i 

a'dy gastronomiczne ,w miejscowosf'iach 
ponad 10,000 mieszka1Í.ców nie podlega!y ogra 
:R
iom tej ustawy. 
lllaia I lamO[la
lil uminlJm w kømiui 


SiD. Wal'szawa. (Teleronern). '\V ezasie dyskusyi 
'tIN komisyi administraeyjnej nad ustawq 0 samo- 


 gmin wiejskieh Z:1bral glos þOs, Insler 
i(1{.oIQ Zyd.), MÓI'y skrytykowal ordynacy
 wy- 
1bO
 do groIn wiejskich wedle projekLu rZQdo,we, 
go i wskJ3JZ
.l. na nJemo:i:liwosé traktowanLn spra- 
f'Ii'Y gmin wiejskich bez zwi,,!zku z iunemi zagaò- 

iami samorz
du. Podnosi, ze wogúle w dOlych 
iCCa-sawej dyskusY'i zupelnie nie uzgodlliono zapa- 
fz'Y'wan CO do ogólnych zasad samorz
du, j:lk rów- 

 ze nie IpIOdkreslono dohitnie stanowiska de- 
lIIIOk:r'atyoznego w tej sprawk W szezeg.ólaeh wy- 
pow.iada Sli
 mowea przeciw gminIe w:i.ejskiej zbio- 
1IOWej, a za gmin:t jednostkow
. Co do j
zykå u. 
jr
eg.o w gmjnach wypowiada si
 za j
zy- 
IDem odoosnych mniejsw.soi. w ieh urz
dowaniu 

mem.' , 
.. I
ie Jaworowski i Prager (PPS) og.ranicza 
h 
 do ogólnych uwag 0 potrzebie demokratyez- 

 post?powauia w sprawle gmin wiLejskieh. 
, W dyoSkusyi pT7..emawiali jeszcze pos. Popiel i 
L&øzkiewiez, poczem w imi.eniu rzqdu <>swiaòezyl 
.
 oaczelnik departamentu Weisbrodt za ustawq 
,W bI'Zlnieniu r
dowem. 


bkwidacya biur odbudowy kraju 
;Warsza.wa. 21. 5 PAT. Wobec uchwalenia przez 
*im IlOwej ustawy 0 odbudowne, ministerstwo r<Þ- 
!btót publicMycll przeprowadza ZII11iany w dotych- 

i organizacyi general
j dyrekcyi odbuda- 
'fllY, maj.ll'OO Da' celu przystosowanie urz
dów do 
!lpWej ustaWIY. Zmiany po1egajq na tern, ze wy- 
tiim
uie agend 
,je powierrone starostwom, 
. dtJ!tY'chC7JaJsowemtITa odbudowy b
d:t zlkwtido- 

.. 


I sejmowej komisyi wojskowej 
Wazosz.a.wa. 211, 5 PAT. Sejmowa komisya woj- 
:
wa ppd przewQdnictwem posla M
czyÍ1skåego. 
.obradowalia Dad projek.tem usta.wy 0 ewakuacyi 
JltÏeD!ia d 1uidnoSci Z ooozarów zagræonych dziala- 

. WiO'jeøoomi. ReferOWlal pos. l\f.iedzi,nski. Po 
ÔjSkusy:i ogólnej przyst::J,piono do dyskusyi szcze- 
góIDwej d' pr

1io pierwsze ,trzy artykuly ze zmia... 
DaJiIi zapropowanemi puez referenta, wzgI
e 
tdontÓ'W Iromisyi. 


lIi_, ,alIe zirnÏl IktJnlrYISlJ 
Banklt PoIskle... 
" ;w-.aw a , 21. 5 PAT. Rada Banku PolsklegtJ 
,
 
ary;uszy na nadzwycza1ne walne ze- 
ö.-øï.e 1G czerwca 1924 r. 0 godz. 5-ej popomdniu 
.w gmachu Baakupotski.ego w WarS:Za!Wie z nast
 

ym por
 d2J:ienn.ym: 1) Zmianyartyk.u- 
:
 18 d 19 statutu, 2.) ueu
aj
 wybory do 
Øaidy Banku. W I"Ì1zie braku kompletu wymagàn&- 
. ..

e 21 s
tu, 1PJOIWJtónww;.
e zeÞr
 


oob
dzie si
 17 ezerWea w tymfe lokalu 0 godz, 
5-ej PQþOludniu, z tym samym porzqdkiem obrad, 
bez wzgJ
du na liczb
 a.keyonaryuszy. Akcyonary- 
usze pragnqey uezestniezyé w zebraniu otrzymaJ:! 
karty W'st
pu w eentraIi Banku w Wa
szawie, 
poczqwszy od 2-go do 13 ezerwca hr. 


KIB
J leli[lwe Jfl@[iw mil lamonkiemn. 


Sin. War S Zaw9. (Telefonem). Wczoraj odby- 
ly si
 narady klubów lewicowych w zwi
zku 
z expose min. spraw zagl'. Zamojskiego, które 
min. Zarnojski wyglosi w pi
tek. Wedle abli- 
czcn sLl'onuit'tw lewicowych maj
 one wl
- 
szosé (lla obalenia plin. Zamojskiego. 
v- 


Dkrail[J .drzl[aia Jf'JIZJrJe "I. [0 H iii. 
ruskie.o we Lwo..,le. 
Sin. Warszawa. (Tálefonem) ZarZQil kIutiu: 
PPS zwrócil si
 do pos}ów ukrainskicn fl, pIV 
pozycy
 podpisania wniosku naglego, w spra-i 
wie uniwersytetu ruskiego we Lwowie. UkraiIÏ 
cy odrzucili jednsk t
 propozycy
, motywuj
Q 
to tem, Ze maj
 ju:z uniwersytet we Lwow
 
który powinien byé uprawomocniony. ,'wa
u niezb
dne maLeryaly dla wy- 
jasnienia kwestyi hywateli angielskieh poet warunkiem, ze rzqd 
sowiecki IIzyska dzi
ki pOll1ocy r7-'1du 'lI1gielskie- 
go dlllgolermiÏ.1lO\v,! pO;i,ye7J
ç'. 
W odpowiedzi, delegaeya angielska oznajmila, 
ie pomoc rz,!du angielskiego przy uzyskaniu po- 
- - -' - 


Hoiferen[ya Poil[aregO l Berriotemi Painleye'm 


paryi, 21. 5 PAT. Wedle doniesienia Malina, Mil 
Jerand Z/RweZ\\lle do paffieu Elizejskiego Herriot
 
i Painleveg<>, z ktõrymi odbçdzie narad
 w obec.. 
nosei Poinearego. Herriot zgodzi si
 na utworze- 
nil" nowego gabinetu nawet w tym wypaùku, gdy- 
by socya
iSci nie wzi
1i udÚalu w r
dzie. Herriot 
objqlby oprúez sta,no\'dska prezesa rady ministrów 
takze stan<>wisko ministra spraw zagranieznych. 
Usta przyszlyeh wspólpraoowników Herriota jest 
jl'z podobno ustalona, brak tylko kandydata na 
stanowisko mlÌniswa finansów, które ma byé orJa- 
l'owane jednemu z senatorów. 


Ini[J8IJII tarodll[ÓI Biemierki[k 
w spr.wle u(worzenla ..bliletu. 
Berlin, 21. 5 PAT. Niemieccy narodowcy zapro- 


zyczk,i moglaby byé tylko ograniezOlll1. 
Del-gacsa sowleeka zaproponowala jako jedn!'l 
7. gwaraneyi przy zaciqgni
c.iu wsporrmianej p<>zy_ 
czki gwaT:m('y
 jalq móglby udzielié rosyjski 
Bank parístwo'wy. Delegacya angielska zastrzegla 
S'i
 jednak:i:c, :i:e 0 jakiejkolwiek gwarancyi ze strQ 
ny rz,!du ar,gieJskiego ni emOze b
'é w tym wypad- 
kll mowy. 
Mimo to delegn 1'" a angielska ma nadz.iej
, ze 
rz::[d sowieeki nil" spolka si
 z trudnosciamd w swa 
ich zaiJiegach 0 zaciqgnJt:cie po:i:yczkl. ZdaI1liem 
delegatów angielskich dla uzyskania po:i:yezki wy- 
slarezy, aby obeena kooferencya uoszla do po- 
rO:l.umien
a \v nieuzgodnionych dotyehczas kwe.. 
stya('h polityeznyc.h, co wznowiloby zauranie An- 
gUi dla Rosyi, RZ,!å angielski sklonn:r jest jak za_ 
wsze tlo zajt:dn w granicaeh mo.zIiwåsei przyehyl- 
nego stanowlska wobec zalÚegúw rosyjski.ch 0 z,a.. 
ei,!gni
cie prywatnej p<>zyczki. 


sill wezoraj nlemieck
 parly
 iudo".;:!, centrum i 
bawarsk,! parly
 ludüw
 do l'okowarí w sprawie 
utworzeI1l:a rz,!du. Centrum i niemiecka partya 11.1- 
dowa odmóWily wzi
c.ia ud2Jialu w rokowaniaéh' 
dopúki nie zostant! do udzialu \v nieh zaprosz
i 
takze demokraci. Narodowey po namysle zaprosili 
takie i demokra tó...v. \\'obet
 legG w dnin' dzisiei- 
szymodb
dzie si
 wspólna konferencya wspom.., 
nianych klu.bów w s'Prawle utworzenia bloku mie_ 
szczarísktego. Stronnictwa srodka opracowaly pro- 
gram poIityki zagranicznej, którý opi,era si
 na. 
przyj
ciu spra
'ozdania rzeez<>znawców. Pro"'ram 
. 0 
len 
dzie przt'.dlozony niemieekim nacyona1islom. 

lyehaé, ze narodowey Riemiecey zlagodzili swe 
stanowisko. Hergt i Tirpdtz przemawIaj"e ostatnia 
na zebraniu niemieekich narodoweów oswiadczyli . 
si
 za urniarkGwanli taktyk q . Takze w,jelki prze.. 
mysl niemiecki oSw,iadczyl si
 za przyj
ciem spra. 
wozdania Davesa. . 


Kandydaci ZWié\ZkU stronnictw narodowo- 
zydowskich w Krakowie w II. kuryi.' 


Wyborcy kuryi III W niedziel
 dnia 25 bm. 
glosujcie solidarnie na na9t
puj
c,
 list
 kan- 
dydatów Zwi
zku stronnictw narodowo-zydow 
skich na czl'onków rady wyznaniowej gmlny 
izraelickiej 'IN Krakowie z II. Kola wybor- 
.:zego: 
1) Dr. D.wlel But.., adwokat. 
2) Salo.on BI...'eIS.II, kupiec. 
3) J6zef Drezaer, kupiec. ' 
4) Be.r HOlllgw.chs, kupiec. 
5) Michal Horowitz, syn rabina, kupiec. 
&) M.x Làuterbach, kupiec. . . 
7) Abrah.m Nussb.UIII, kupiec. 
8) Abe Plneles, dyrektor banku. 
8) S....u.. Splr., prez. hOBorowy Stow. 
Kupcõw. - 
10) Dr. I.nacw Scltw.rzbart, adwokat. 
Do komisyi SZ8eUÐkowej: 
1. F
wel 
OIlderer, kupiec, 


2. Szymon Nowomiast, kupiec, 
3. Salomon Nattel, kupiec, 
4. J6zef Scheuer, kupiec, , 
5. Jakób Stern, kupiec, , 
6. Bunjamin Spira, kupiec; 
7. Leon Tenenbaum, kupiec, 
8. Mojiesz Zuckerman, kupiec. 
Kamlydatami na mtzów zaufania do..
)jo.. 
ru rabina SI!: 
1. Da'Wid Bergman, kupiec, 
2. Samuel Lazar Breit, kupiec, ' 
3. Rubin Driller, kupiec, 
4. . Abraham Jakób HoJzman, kuJ?ieç, 
5. Alter Leinkram, kupiec, . 
6. Salomon Lerner, kupiec, 
7. Psaehie Luftig, kupiec, 
8. Haskel Nattel, kupiec, 
9. Saul Sehamrot, kupiec, _, 
10. Abraham Weinberg. kupiec.. 
Zwluek ItronnJdw n.roclowo-t,dowsklcil.
		

/NDIGCZAS001737_1924_115_0003.djvu

			I,(uplectwo a 'kahal'.j; 
.. Kl'aków. 22 maja. wyhorczej jcsl w::\Bm przedw8.otyrhczasowej 
, w

u s
dzi 'jeS7.cze po dziS dzil.'n, ze \vystar. knhalnrj onlynf\('Yi wyhon'.zej. Walkç tç poct- I 
czy, by kahul rozwijal swojQ iìzialrdnoséwy. j:Jé powilloo kupiedwo. ho nikogo ona nle 
IQc
nie na polu rdigjjoem. SQd len ulrzymujCl LlI.,\'\.d:t.i Ink. j:1k wla
Jljc w:;lrsl\\'
 kupiel,'k
, 
si
 takuporczywie dlatego. ze \\'kor
eniono w Z powodu prz.:-miuuj' pod(llku l-orobkowego n
 I ' 
cztßé. spoltw;uiu
lwa pr:zt's:Jd, jz kahal jest P . ,,:tt.'IHYiòlowy ockbr;tla kl'ako\nka klika k::l.- 
8min
 WýztJaniowl,l (\ oie zydowskQ., ldóra fa- lwlna pra\vo wyJ.'>orcze licznym kupc'oln, Je$t to , 
ktY('3ufe:rzl,\dziio z.vdoslwem de;> czasQw Kf\po- o!)elgn r2Ut
Ql . la kupicclw\i t.ydowskieUlU. Czs.
 I I 
leofHI. Kto jednok gl9\Jj(oj umie wuilm!}(: w pro \\'il.:
' o:;tj\\;yiszy, þ
' kupieetwo w swojej sHe 

s histor
'i i olm'ue slosunki. WSl'ód jo.kich I oualilo hÜ;
 (\rrl
'J:1(lçyç wyborçzQ i po
azalo, i 
t
'jc nal'Qd zydowski, kto liczy sic: z psychU.:} 
.ttaròdu,.dla tego progralll dzisiejszego kab"lu, 
ogl'aniC,?;áji,Wy sir: do I. we-
tyi rcligjjnyrh a cza
 I 
samiu,çawel tylko Jilanll'opij n o-dob r oi':tYl\n)'ch I 
3est za ciasnyi zgob llie wystarc;:ajQcy. I 
Kahal bowi(Jlll POWilli?n tei, staé u:1 st
!1ZY 1 

grownych nnS7.yd1 wleresuw gosPoullr- 1 

ych, Idóreo na knzdY1l1 krolw wiQ:i.:,t si
 orga 
niemie z zydem kuHuralllem i reJigijnem. Ale I 
l.na tern polu dot
'chczaf!o
'y kahal nicze?o I 
n,e dokonal. Prze-clw uslawle 0 spoczynku me. 
dzièInym winicn byl !:ahnl (',hutlhy nawel z po 
b.1.idel, religljnych gl08 zabraé. A jednak le
o 
riie ,uCzynH. 
: ,!\'ie lepiej si
 dziçje z sprawiJ iebra"twa i po 
prawienia bytu llbogich wars!"w spQ).eczçó- 
stwa iyd. .M
'l
hm jest hardzo zapütrywanil;' 
;wielu,. 
a Impieelwo W walee 0 swój dobrobyt " 
mate:yalny )ei:it odl/ðczone ad 
nnycb c:lt:
d s
o 
l
z
nst
va 1 zd
l1e. na or?amza
ye WYI,
c.zllle I 
kUþleckle. PrzeC1\vme, w mtereSle kupcow le- 
zy podniesienie stanu maj
tkowego innych 
wal'stw spoJecznych, gdyz kupiectwo wtedy 
tylko rozwija siQ na zdrowem podlo'zu, skoro 
cal08é tyda gospodarczego jest organiclnie 
útrzymana i regulowana i skoro irmym sta. 
nom wiedÛesiQ dobrze, Usunh;eie zchractwa 
podniesiente stann materyalnego innych sfer 
jest tedy dla, kupíectwa nielylko praq spoicez 
nQ, dyklowanii! altruizmem, ale ì w ostatniej 
instancyi drog
 do poprawy i utl'walenia wia- 
me.go bytu materyalnego. Do tego samego celu 
w1ed:&iepodniesienie kultury iydowskiej., i 
DJa.

ø. winni lmpcy. tak wi,elki odlams
p.. i 
Jct'
en$lwa zydowsluego patrzec na J,ahal me
 I ' 
tylko 'z 'punktu widzenia religijnego, ale i go- 
SPodaI'czego. Kupiectwo powin
o choéby, jl
Z : 
dla w1aSnego jnte.resu iywo zamteresowac Slç , 
sprawami, kahalu i \yziQé czynllY udzì
1 ":-', wy I 
bQrach, .. dolmmentuJQc temsasem dQznosc do 
zmiany' ". obecnych nieJdrowyr:h stosud<ów. I 

ie1d': !zys:&
z:J, ze w.ybol'Y do rad
 mi
jskiej " 
m:};,' IIlakupJectwa wl
kszc zno.cze
le. ,mi .wy- 
boì
y dt) kahalu. Tymc2:asen
 :-a
o
nm;,1J\! Cl, Zè I 
i pn,
' wyhorar:h do rady, nlleJ
klf'J l,
haly n
Q:, 
g
 mieé 'silny wplyw, l
tory te:r: wywlera)Q, Jnników l,ahalnych b
d" to wyjecha'o z cUdzeþll. Dç"piero iloSé pr:zedlQzonych peroQ-' 
!Üakowa. l;I:Jdí tei po\vainie zachorowa.lo. Je. mocnictw wyjasniIa spraw
. Jd1i si
 
waiyt 

] i si
 zwazy, ic glosõw oddanycb. na kahal. ie glosowné przez pelnomocnictwo wedIe f)a. 
nyeh kamlydQ!ów moglo b
'é pr
o 600 to tutu woJno t
'lkr' ""obietom, nieobecnym i çbQ. 

,twierdzié wypadaloby, ze st::m zdl'owotny par l'ym, kt6rzy ,.'\'" 
'Szkody te wykazaIi, to po ad. 
tyi kahalnej jest pozalowania godny, aIbo- liczeniu nieznacznych iloSci pelnoIDocnictw 
\,;j('m bliL:
() 50 proçént içll zwolennil
ów "aus. kobiecych otrz)"IIlamy obpu; epidemii, która 
g
'1'ec Imet" w niëdziel
 18 bm. zachorowalo grasowala v;sród kahalników w dniu .wybor- 
(nieobed:;ith chyba bylo niewielu ze wzg.çdu cz:ym, 
na niedzielç), I panowie ci udaj
 jeszcze áwi
08
k6w, jei 
OtM j{\k SQbi
 tluD1ac2)'é rnQznl;\ nagle 1'0_ ,gdyby liezba 310 '!lie mówUa sama 0 tych me- 
w"tanie zagadkowej choroby epidemicznej chinacyach i szwindlach, które mialy 1J1ie]sce. 
w
\ród zwolennlkéw kahalu. Oto' spos6b nast
 A$eb
r zas w .,pelnomocniku" na drodze QiJ " 
Pllj;).c
': þiura wyborczego kahalników do lokalu gla.. 
$owl;!.rÛa nie obudzilo 8iç sumienie, Ze popetnia 
"SWiRstWO", to pelnomocnicy c
sto przychodzÍ 
Ii grupkami w as:ysde l,andydata a naj
jj 
p. Eintrachta. kt6ry ust'awial 8Íf; jak tandarJ:D 
kolo urny i czuwal nad tern cz;y "peb10m.0cm. 
cy" glosujll. (Co slychaé z legitymac.Yt Teich-! 
tala?) . 
. - To siç nazywa (:zystoSé wyborów i zwy
 " 
ci
sl\Vo wedle re;;oepty asymilatQr6w i kab.
 
k6w krakowskich, " " 
A zaznaczyé trzeba, ze przewodni
y JW.. 
misyi wyborczej p. prezydent Landau ... m. 
mial jakos redy na to wszystko i szybko. bar
 
dzo szybkoodczytywal nazwiska gIOluj,ey
 
gdynimi byIi- pelnoIIlocnicy. 
Riedy ZM zademonstrowano przeciw tenus 
niesl:ychanelD.
U procederowi zpelnomocnictwa: 
mi niestety takie p, komisarz magistratu. ktQ.. 
remu okazano státut, tolerowal jedn
k mIDw 
to ,tQ swoist
, kahaln
 interpretacy
 statutu.. 


1. Fierw
7-a grupa "dlOrych", to ci wyLorc:y, 
kl.órvm emisarvusze kahalni odebrali oczvwi. 
:\de ."bardzo grlec2nie" legityinacye, kazQc so.- 
bie \vysta';;ié pelnomocnictwo W przewidywa- 
nlu smlcrtelnej choroby w dniu wyborðw. 
Przyczynac)lOrob
': oboj
tnosé dla spraw ka- 
haIn
'ch, l
k przecl emisal'J'uszem lub jego gro- 
zb
, a czasem i pobudki ideowe. . 
2. D11uga grupa"c:horych" "- a by}o ich bar 
dzo wielu, ,- to wyborcy. którzy do dnia dzi- 
siejszego nìe wiedz
 0 tern, ze za nich gloso- 
wano. Lcialv sobie bowkUl w biurz8 w\'1>or-. 
ezem vi
 a 'vis kahalu legiLymacye ill bianco, 
a j:1kim
\ rhdwnym zbiegiem okolicznoscì wla- 
snie w ö:.l,îlnieh dwóch godzinach w
'bol'ezych I 
zaez
ly sie sypaéglosowania przcz pelnomo- 
nidwa, jal;: zrogu oufitosl'Ì. Przez ngitatoró w 
l
ahalnych "przylapywani wyborcy wci:;tgani 
hywaH do biura wyborczego uaprzed\\'ko ka- 
!lalu. tam". na pod,;ta\\'ie ewidencyi osóL. ktore 
jes7.czeo nic gloso\\'Gly, dawano irn .,legityma- 
I.'Yt;"', na pl'i,:'dce sf
hrykowane "pe.1nv m ocnic- 
two" i W)'pol'ca byl goiowy. 
Pr
y urnie wyborczej prlewodnicz
cy komi 
'!(V- "n T - . iT - - 
mi skrdh, Dei to razy od\.....l'a'cale!; sit;. odemnle 1>e- 1 mllie nh
 u!;mlechn
} si
 cichij stoúca pogocft. Qd- 

en pychy pog
lrd.H\\'ej. nIe chcq
' !::it; do zndnego ze swlÛ::;'.y 3l
 stare, da'W110 ju.z rzekomo æÆoJooe. 
mn
 przyznrié pokrewieñstwa, Czy ùo.prawdy nte I r<3.,ny. d ka.td.e wspomnï.enle skartyro 8
, _ . 
widzisz tego, ze W$zystk,o ci
 opuscUo, a jam je- I ' '],:em :zapo.mnlal d 5wiet.em Je pl'z.ytlQcz;yl 
 
de
 c1 po.zç>stal? Czy mam ci ostatni!} nasztJprz:y- Clc-m. "' 
pomlÜeé roy.mow
? Czypami
tasz..." . Czy nig	
			

/NDIGCZAS001737_1924_115_0004.djvu

			..4 


"NOWY DZ;IENNIK" pi
t
 23 maJa. 


J. 


Ec
a wybòrów w P.dgórzu 
: . 'IW zwi
zku z l1otatk
 zamieszczon(! W l1fze 109 

'O'W('goDz.i('nu.ika" z ùnia 16 V. 1(J24 pt. "Jak ka_ 
hai wPodgõrzu star:'!. :;iç utrzy:naé tH'zy wladzy" 
,pCzCsyb nam 'P- S. Kragcl1 !>proslowal
ie, w któ- W zwiqzku z nadchodz
cym terminem poboru 
,-em stw:icrÒ7...1, t..e niep!'àwd:! jest, jakoby byl 0- pierwszej raty poda1ku majqtko:wego, której wy- 
'
wiadczyl: \v'yuo, winien ja'\\'llé 

o1wiek, skandalicma taktyka 
yhorcza 
artyi si
 u przewodniczqcego komisyi i zlozyé pwtoku- 
Jcihalnej w Podgórzu za.slu
w:cl:aby w pelni na larne wyjasnieDIia, dotycz
ce jego zeznania. 
Jo; aZoeby jej pi
knem p:tacié'za nadobne. JezeU p1atnik zastosuje si
 we wlasciwym termL 
'., Nie.olæemy jednak pogarszaé nienawiSci mi<<:,dzy- nde dowezwania komisyi to na. podslawie jego do- 
PartYiinej, choé nie U!dalo si
 dotlld przezwyoiçZyé datkowych zeznaÍ1 b
dzie wymierzona mu prowi- 
tradycyü. przerywania skrutynium w przejrzyslych zorycznåe p
erwsza rata, Szczególowe sprawdze- 
zùipemie celach, tyranizowania i kmTUmpo.wanda nie nowo-podanych sz<:zegõlõw naslqpi pózlliej, 
wyoorców, niedopnszczania do skrutynium m
- J ezeli zas platnik nie zglosi si
 na wezwanie ko- 
iówøalUfania partyi przeoÏiwnych. A do wszystkJich misyi, wzgl
dnie n
e udzieU zqdanyc h wyjasnieÍ1, 

:chsrodik.ów UlCieka si
 starysystaro kahalny od w6wczas rata ta zostanie mn wymierzona na pod
 
&at, aby módz swobodnie PiI'o.wadzié swójproceder stawie informacyi, Jakie posiada 0 jego majqtku 
, ..ki wszystko w 
 
obojnosai i r>eligii, która komiÌsya. 
IliibWje przecieZfa.l.
zoWlaé opini.Ï
 pub1icznq, do
 Tym którzy zeznaÍ1 nie zlozyli, lub zlo
yLi je w 
Qawaé. grosy wedlug wlasnej ærytmelyki, slowem terminie pózniejszym, rata b
dzie obliczana na pod 
pæh1giwaé 
&Fodkami. tilimi, któ w krai
' nocy bez gwiazd, placzu bez 
b?,\ 
W. g(Iy. OIde
la od cieb
e, nie wyCÜjgnq;les 2'a ri[q 

 $1.æhemi i:t regnal"es oczJma, szyderski posla.: 
lEIS. jej. .1iSmieCh. 
, 
Czypami
asz?" . 
.
 nmie tak .dir
czysz m6j cienJiU, jedynY 

lu mej samotnosci ?Czyz hdnej nademnl! 
me masz 1itosci,?Mocno zabij gwoZð2liamÏ Wúeko 
IWlSpORHlieÚ. Oto wyci
gnij z duszy mej trumnç d'la 
mej,;.:pamiçcfu. 'CZarD.e sosnowe . seiany mocno. sq . 

 Iza1nL kJtórycb.. me
alem. I za.pal 
gmm
, ,u}anQ, z przedw<'Zesme zmarlych moich 
iSriôw. Ilazem z.anÏeSmy t:rumn
 na l'
nentarz.Za 

 (jest? Czy i ty, beztitosny swdiadku strasmej 
-.ej. 1Øy, 'ugWasz siç pod jej ci
zarem? 
! øw.. jak.Zð ci
 
zukaleml :Wszak w niej nie ma 
JIi!c.
 mej ,tQsknoty. Czy t
sknota mojè jest tak 

.:æ Dawet ty je.j unieSé me potrafiS2l? 
;
 
 Sl&m 
 ze swojl} 
n0Ì4?' 
'rêtj;pxmie 
z m6jäed
Y, 
a:tniP!ZY- 

. mej sallDPltno9cl. . . 
. 
 cieIÍ mc5IJ. me DItJiæ 
 æ JDD1i _1lié? 
...... 
 
 _dft ,.-;.. naleæJai'l. 
r---'--: "-; -- .. 
 
".""" 
.. ...." 
I . .. . . 


na marline
ie IJ[ii i k
iftiek. 


Pojawila si
 niedawno ksi:ti.ka, ktora pO'Winna 
si
. znalesé w r
kach kazdego c.zlO'\vlleka w Polsce 
do zadumy sklonnego. Jest to monografia, posWI
- 
cona "czlowiekowti i patrjocie" Slanislawowi Witkie 
wkzowi pióra Kazimierza KösiÍ1skiego. Cz10wie 
ka tego w Polsce nalezycie nie oceniono. Nie sly. 
..szelismy, by mu gdlJl"es pornnik postawioJ1o, a na- 
wet zbiorowych nie wydano jego pdsm. 
Eo Wi1kie)Vicz jest niewspólmiernym z dziSliejszq 
Cpokl!. Ernest Hello, z którym Witk.iewicza Iqczy 
gl
bokle duchowe pow[nowactwo dzieHl ludzi nf! 
ipll'aktycz:nych, malych, miernych i wielkich. "LI..'- 
dzj,e, gdy majÌejsza gene- 
. racya. NatçzOllO tyliko mysl" by jak najwygodniej 
urZl!dzlé . si
 w taro kretowisku. Dorahiano, wzgl
- 
dniÏ.e falsZOIWaoo na.wet idee, by obwiiesié soiany 
pstrokatymi dywanikami praktycznej wzniosloSci. 
Ale WirtkieWJicz maodwag
 nazwaé rzecz po imie- 
niu. Cudowna etykietka nie przeslaan.ia mu obrzy- 
dliwej treSci. Oto wraz z przyrostem sil narodu 
wyzwalaly si
 hañbi:tce ludzkoSé zdaniem Wilkie- 
Wliezæ. egoizm narOdowy. 8ZOwin&m, nienawi8é 
- te Slame, kt6re kierOlWaly pot
znemi, a wif:c be
 
karnemi IpWÍ.Stwami na Zachotzie 
 Wschodzie. "Ta 
brrudna, spiemOllla nienawiscl!'!, fala rOZip
tlainia e- 
goiæm6w narodowych splamila ju! niek.tóre sou- 
, mienia polskie" - doda,je WitkiewiÏcz. 
Nemez
sdziejøw
 ,
a
 ü. te pot
Zne pan- 
,-

-
.
.
._.

. 


nionej i poprawåonej, Przekraczaé cyfr
 podaoll 
przez platnika mo:i:e tylko. wtedy, gdy platnik Di. 
zglosi si
 na wezwanie komisyi i Die zlo:i:y ò.odat- 
kowych zeznañ. . , 
Od ustalonej w ten sposóh wartosci majlttk.1t 
obJicza si
 pjerwszq rat
 pod<1tkn - máj
tJs.oWego, 
ktõra ma wynosié jednl! szóSlq cz
sé cÛego. 'przy': 
pad<1jqcego podatku, J e:i:eli p'rzeto ktoS obowi
zanJi 
b
d;iJle do zaplacenia 60 tysi
cy zlotych podatk
 
tytulem pierwszej raty zaplaci 10 t
.si
y z
otycll. 
Komisye winny llkoitczyé s\ye prace pr
 10. 
('zerwca. Najpázniej w tyll;! dnin w my:U roz.porz
. 
dzenia krrzdy ptatn.ik mã otrzymaé visemne zawua. 
domienie 0 wysokosci wymierzonej mu pierwsz.eJ 
raty podalku maj'llkowego. 
Od obliczenia pierwszej rat)', uskntecznioneg
 
przez komisy
, mo.zna odwolaé s
 w terminie i-<<.. 
dniowym do izby skarbowej, kt6ra odwobanie ta- 
kie zalalwla os!ateczuie bez prawa dalszej rrpela. 
cyi. Od szacunku nskulecznionego przez i
 skar- 
bowq (przy osohach prawnych) odwolaé s>i
 mo-o 
zna w tymsrrmym lerminie do ministerstwa skarbu, 
którego decyzya jest równiez ostaleczn
. 
Term/in od\\'olania liczy siç od dnia dor
czenla 
zawiadomienia 0 wymiarzc pierwszej raty. Odwo- 
lania skbda si
 tej wbadzy skarbowej, która wy. 
miaI' usknlecznila. Wladza ta ma obowi
zek spra.. 
wdlJié podniesione. w odwoLaniu: konkretne zarzutý. 
i odwolanie przekazaé wlasciwej instancyi. 


I . . 
. NADEStANE. . 
9 . 
0 . 
. 2. ,..brykt! fe ,.d.key. "'e adpowl.d.. . 
. . 


Dr. HenrykPechner 
sekundaryusz szpila!a 
w. Lazarza 
ordynuje w cborobach wewn
trznych 
od godz. 3-:-5 popal. 
w &(ral:.oW'Re, ul. Pods6rska 1 t, II
 p. 
, (ebok Starego moslu). 


,A
wo
at Dr .IJlmnnt nooltein 


ze Lwowa 
'otworzyl kaneelaryç w 


tOLl 


Mielen. 


nie wypleñUa jednak z dusz chwastõw dZ1kiego , 
nacyollàlistyczriego. obl
du. Wqtpi
 te
, by s
d Wit.. 
kiewicza 0 nlektõrych tylko splamionych þrndn
 
falq nienawJÌsci duszach pol skich móglsi
 ostaé _ 
wobec tryumfalnego pochodu egQi
u nal'o;do.we- 
go. Wi
ksz
 bowå.em Wß.g
 przywiq.zujemy- do he>- 
dowli roslin i zwierz[!t niz do wychQwania ludzli
 
"OpliekoWaé si
 wQlno tylko stairzyzn
. i strz
pami 
ludzkosoi" - pisze Witkiewicz, 'ale nie t
, co 
zyje i dziala! (Po lalach). S
 towanystwa _opiekii ' 
nad zwderz
tami, ale nie ma to.warzystwa o.pi
i 
nad ludzm.i. 
Z nadzwyczajnem zalÌntereso.wanÌJem si
 sledzil 
Witkiewicz za rezcltatami pl"'acy wiÌelkiego hodow: 
cy roslin Burbanka. Pod troskliw
 opiekq Burba'n. 
ka kaktusy Ii opuncye zmienia1y si
 z dzikich i 
ko1czastych w rosliny kwitn	
			

/NDIGCZAS001737_1924_115_0005.djvu

			1':r. '1'- 
. - . 


..NOWYDZI2NNIK" pi
tek 2S mája. 


i Od czwartku dnia 22-go- lIIaj. 1924 roku. W 
, K 
. A 
I 5 KA ZA N I E C 
N 
N 
wielki dram at wspólczesny na tIe prawdziwego zdarzenia w S akt.ch. D 
0 Pocz&tek przedstawieÍ1 0 godzinie: 5.45, 7.30 i 9-tej. A 
... ... 


Dr. J6zefa Morgenstern 
,ebereby we'IVnetnne i kebiece 
Kr,nh a ,Zdr6j 
Will. "Weslsrska Koron
".  


RA
KA 


Dr. m2
. J
nf WA!
ERMAn 
lekarz chorób dzieciçcych 
oll'dyftu;e od 20 b. .... 
WILLA JAINA. 1022 


--- 
St.ranielll "Zwiií:tklll" Stow. socj. 
.'ed:. j1fd. U. J.. 
odbçdzie siç w sobotç, dnia 24 maja 1!}24 r. 
URUUYUA AKnn
M
ft PER E ( A 


z .laskawym wspó!udzialem p, Dra W. Ale- 
ksandrowicza, oraz art. dram. pp. Holcerówny, 
Ohrensteinowej i Melmana. 
Sala "Astor1fa.'. Pocz&tek 0 godz. 7 1 /2 wiecz. 
Przedsprzedaz biletów u firmy Landwirth, 
Kraków, ulica Grodzka L, 46. 692 


nla
 wie
eñ
l{i[
 
aruoli 
Kraków,ul. Dluea 19 (sklep) 
poleca ze sl,ladu burlownie i cz

ciowo 
.s:lellkie galunki p. rasoU i para.elek 
oraz laEek wedt&ol91 lI'!ii!!iI'iIOW6:1ych w:lor6w 

1 po cenach konk"'lI'ell'lcyJn
ch
 
- 


KRYßI[A Willa "BI.lej R6tv" 81
 
ord. j ak zw
 kle przez sezon letni . 
Dr. Julian Aronson 


- 


Z okazyi zar
czYll naszego prezesa p. Iza- 
ka Kirschbauma z p. Róz
 'Grünhergerówn
 z 
ZakUczyna n. D. gratuluj
 serdecznie 
Kom. Lok. Org. SyoÍ1skiej i Komisya Z. F. N. 
w Kolbuszowej. 
- 
Naszemu czlonkowi hOOlor. i czlonkowl 
Wydzialu p. Izakow.i Kil'schbaumowi z oka- 
zyi Jego zarçczyn z p. Róz
 Grünbergeró Wl1
 
z Zakliczyna n. D. serdecznie gratuluje 
Stow. "Haszachar" w KoJbuszowej. 
- .- . - - . - - - .--.:w. 
Z ok::1.zyi zar
zyn nas.zego k()llegi l1adcy 
magistratu Izaka Kirschbauma z p. Róz
 
Grünbergerówn
 z Zakliczyna n. D. serdecznie 
gratulnj
 
Dcrschowitz, 


... 


Gewürz, Griinstein i Klein 
z Kolbuszowej. 


-- 


-- _ J:>.... 
Z oka
i :zaI\!Czyn naszego koJegi, rad\cy 
In'1gistratu Izaka Kirschbauma z p. R6z
 
GrÜn1Jergerówn
 z Zakliczyua n. D. sratului
 
serdecznie . 
Epstein, Brada Grosshans, Haar, Notowicz. 
Rothstein z Kolbu5zowej. 
- -. .--- 
Z okazyi zar
c.zyn naszego koch. kuzyna 
Izaka Kirschbauma z p. Róz
 Grünbergerówn
 
z Zakliczyna n. D. gratuluj
 serdecznie 
Salomon Auchhiesiger Kolbuszowa, Regina 
i Natan Hisieg
r z Nowego Jor.ku. 
._-- --
- 


I 
OIWàf[1
 uuiw erïJietn 
e
rail
ieID w Jerololimie ieuue , 
r. 


Lekarze am8r
k.-:!vd... a unlwersvtet. 


Nowy Jork. Dnia 3 maja odbyla si
 w Nowym dynku w jaknaj
zybszym czas[e. Pl,anuje s
 takze 
;jorku kom
rencya amerykaÍ1skiego komitetu le- 'budowt: nowoczesnie urzqdzonych klin1k. 
karzy zydQwskich, celem rozpatrzenia spraw, do- Na razie popier,a komitet istniejqce instytucye, 

yczqcych otwarcia fakultetu medyc7.nego na un i- których budzet. roczny wynosi 50-75,000 doIa.rów. 
:wersyteCiejerozolimskim. Pozntem powolal komltet do zyciador.;konall! bi- 
Jak wiadomogotowe Sit juz pewne gmach)' uni- hli.otekl; dziel medycznych, jakoteZ pierwszy i jed.y_ 
lIy instJ.-tut Roentgena w Palestynie. Na konferen- 
w.ersyte
; jerozoIimskiego;. mianowieie instytut eyi odczytallo spraworoanie 0 pracach dokonanych 
chemiczny i mikrobiOlogi(
zny; reszta budynków dotychczas. W konferencyi brali udzial lekarze, 
JIlll byé gotowa w sierpniu i wte,ly przyb
dzie zn a _ dentysci, farmaceu:ci z Nowego Jorku i róznych 
czna ilosé lekarzy arncrJkañskich do Palestyny, ez
sci Ameryk,i, gdzie komilet ma swe oddzialy. 
celem wzi
cia ndzjaln w otwarciu uniwersytetu. Dr. S. Adler z un,:wersytetu w Lee.d zostal po- 
2yczeniem komitelu lekarzy jest zbudowanie in- w,olany jako asystent instytutu rnikrobiologicznego 
nych lwniecznych laboratoryów i glównego bu- na uniwersytecie jerozolimskim. ' 
.. 
Szwajcaryi. Na konferencyi wybrano nowy komilet 
cenlralny i postanO'W
ono zw
ócié 
 do syonskiej 
egzekutywy z propozycyq zwolania syonskiej kon- 
ferenc)'li dococznèj do Szwajcaryi. Jako miejsce 
konferencyi proponnje siq Berno lub Zurych. 


Turysci rumuñscy w Palestynie. 
Bukareszt. (lAT.) 4. maja powróoila z Palestyny 
. do' Bukaresztu- píerwsza grupa turystów. Wielu z 
nich zawJllZalo stosunki handlowe z kl'a
em i za- 
kupilo wielkie obszary ziem
. Znany zydolWski fi- 
nan:sista M. Wachtel ma zalozyé fabryk
 cukiru i 
ma zamiar po zwiedzeniu kraju wci
nl!é do swe- 
go planu kola 
jnansowe Rumunü. Cz
sé turystów 
po
fano'Wila rozwinqé eksport drzewa z Rumunii 
do,Palestyny. - 


PrO[11 dr. ftllPina prze[il "Boar lailnf. 


, Jerozolima. (ZA T,) Niedawno rozpoczql sit: w 
gerozolimäe proces dra Ruppina i "Palestine De- 
lVe10pement Company" przeciw, "Door Hajom" 
ii "P3.1estine Weedy" oskarionym 0 rozsiewanrre 
ifalszyV\'ych zarzutów co do zlego zarzqdzenia pie" 
iDi
zmi przekazanyml mu IpIrzez organizacy'e spo. 
leczne, przez dra Ruppina. 


'KOlferll[Ji IYOlillÓI ulai[arski['. 
, Zurych. (ZAT.) W Bernie odbyla si
 konferen- 
I!ya S . ZWlaJcarSkiich SYOOistóW . . Ze sprarwomania 0 ' I 
pracy fUnduszu narodowego wynika, ze opodatko- 
!W8Die . Da rzecz ,.Keren Hajessod" ze wszystkiclì 
-.-- E\U'CIIP1. Wldalo DÑ
 reaultoq w 


PflJWÓ
[a, lablmllan B Ifllilmie. 
Jerozolima. (ZAT.). Przywódca Mahometan w 
TuniSlÌe'Abdul SaleH, przebywajqcy obecnie w Pa- 
lestyn-ie udzielil .przedstawicelowi ZATu wywtadu 
o sprawie palestyñskiej. RozrózoÌa on mi
dzy 
syonizmem religijnym a politycznym, Syonizm reo 
ligdjny jest - wedlug niego _ pokojowo usposo- 
biony w stosunku do Arabów, podczas gdy syo- 
nizm polityczny jest agresywny. Wedle jego zòa.. 
nia winna Palestyna byé odbudo'Wana, na tych sa- 
mych' zasadach, co Szwajcarya ri wierzy, ze jesli 
spoleczenstwo arabskie i zydowskie w Palestynie 
zjednoczq si
, Palestyna 
dzie stanowila wielk!J 
pot
gt:, z którLl wszyscy b
dLl si
 liczyI.i. ' 


!taroa p81kJi z Arablli I PatellYlie. 
Jerozolima.(ZAT.) Dnia 2 maja napadla banda 
Beduin6w na szwaidron po1icyi palestyñskieJ. 
Trzech ipOlicY
I!tów zostalo ,zabitych podczas nap(!_ 
duo Wyslano oddZial Zandarmeryj. bry:tyiskiiej, .ce. 
lem ach
morderèówl' - 


Str. 


Zmudl1a droga, po krótej kroc
 Chaluc.ia 
w Palestynie, ale tei; jedyna, na któr, pom.. 
nismy wszyscy ws
pié. Ona bowiem jedyuie 
. prowadzi do od ndzenia. kaZda inna; to Zhlc1ze 
Die. BMatik. 
Paml4ttaj 
o Zyd. Funduszu N.rodowym 


Pllie
l!lie lili lJdÚW brJtJiski[L 
Londyn. (ZAT.) Drua 14 maja oèþylo sj.

 Lan.. 
dynie dorOCZD
 posiedzeoæ "Ligi Zyd4W brytyj- 
sk!lch". Leon Rotszyld byl przewodnlc
cym. Mon- 
tefiore referowal 0 oelach Ugi tz.'l1/ò zwalczaniu 
antysemityzmu i poparciu emigracyi do PaiestYÐY. 


Blir
 of DODUII arJla
 aDlielski. 
Londyn. (lAT.) Minlister dia sp.raw wewn
rz.. 
nych w gabinecie Macdonalda., Henderson przyj
 
delegacy
 ZwillZku gmin zydowskich. DeJeg>acya 
zwrócila ministrowti uwag
 na caly szeregogra- 
niczeñ, stosows.nych wobec lydów nie-OIb)
teJj 
brytyjskich, zamieszkalych w Anglii jako to rej. 
stracye, wySliedlania, trudnoSci nat1..valizacyi ibl. 
W odpowtiedzi zaznaczyl minister, Ze trudn()lSc'i te 
stoj
 w pewnej mierze w zwiflÙW z iiaktem, Ze W' 
niektórych krajach warunki SLl 011 czasu WOIjny 
swiatowej Dlienormah1e. Co sic: tyczy sprawy nat1J;. 
ralizacyà rozpatrzy i'l miDlster moèliwie pl'Zychyl- 
nie. Rzqd uczyni ws.zystko, by uwzgl
 
 
s:oone sprewy. 


o rÓlBIIPfll.ieaie Iydil II _ 
RYga. (ZAT.) Pcisel zydowskli do parlaJDeD.tiu p. 
Du-bin 2JWII'6cil si
 do - totewskiego mw.s4eI'stvAt 
spraw wewn
trznycb z memoryalem, w kt6lrym 
zWiraca uWag
 na niesp.rawiedliwoSé _ ista!liej
yc:Q 
ustaw 0 prawie òbywateJsk:it'JD zmieni

 'W, 
sztuczny sIWsób ty:ìi:ice osiadlych na LotiwIie %.1.- 
dÓIW w obcokrajowèów, tylko z tej pl'Zyc:or;yny. po- 
niewaz na pod.stawie ip8szportów byli przyo.ailelf.d. 
do dawnych gubernl.i rosyj.s1cich, które Øie 
 
w skIed terytoryUiD lotewslaiego. 
 tej 1151&. 
wli.e nie mogq tysÜlce uchodzców, znajdujf&Cycb .. 
w Rosyi sowieck.iej powrócié do Lolwy. Mä
 
dla spraw wewn.:lrznych przyrzekJ! . pcIp1'IIet: ... 
moryal na radzie ministr6w. . , 


Otlarrie lRiedlJlarl
8'ei ._ 
..I....CVJ..,. 
Rlym. (ZA't.). Dnia 15-go maja br. otwIde 
mit:d:tynaroð.owl! kooferenc
 emig.racyjut! w Bzy. 
mie. Otwarcia dokonal premier wlosici, MIussotiÞi 
nast
puj!!eem przemówieniem: "Båor
 udziel W, 
konferencyi uda'wadnÏD.j
 narody, jak tiardøo Jw. 
niecznq jest mi
dzynarodo,wa dyskusya 0 pootble... 
mach emimracyjnych. KaUlepalÍlStIwo poIWino S' 
wielkq. troskq r02!patrywaé 106 swoicb syøfRr. 
zmuszooych szukaé chleba poøa granåcamiswqej 
ojczyzny. )Vskutek tego koniecznl! jest wspólpraca 
panstw. Emigil'acya Die pow,inna byé rozpatrywaDa 
z punkt.u widzenia materyalLstycznego. Ohecna koa 
ferencya powinna byé m
dzynarodowem forÙIII 
na którem wszystk:ie pañstwa mogl! sI
 pol'O/lJU'-, 
mieé w sprawie reguJowania pl'oblemó,w emigra- 
cyjnych. 
idy emigrant powiIJien znaleZé w' kra. 
ju 
o którego emigrnje warun
 'Pozwalad
e mu 
roz\WlDqé wszystkie jego zdolnosCÌ na koriysé 
: 
wej ojczyzny jakkolw.iek myslLl jest 2!WÛqzany a 
swoim krajem 
nnym. Ta wymiana energii i. 
pracy jest jednym z wi.jwamiejszych czynników. w 
duchowem :zbHieniu ludów. Przyczyn
a s
 on do 
rozwoju bogaCÌWQ jednego wSród innyæ na.rodów. 
i wplywa napost
p cywUizacyi lucH.kiej. 
Nast
pnie przemawialprzewodn.ic14CY' Ligå. N'L, 
rodów, ktõry oswiadczyl, ze. eaJaakcya ma Jedea' 
cel, poprawy stosunków wsród lu
ów i zmniejsze. 
nia taa-cia wsród pañstw. 


Urzad dla Ilr.I mlieiulf[i ìlrl
11JU 
Eur.py .scltodnl.j. 
Gda6sk. "Kur. Gd." donosi: W G>StaJe W zwi'!2Jku z uchwa14 pomi
 
pl'zez koogres socyologicZny. w Rzymie, O 
 
tei-min tM'Uchomienia urZf:du ma 
,, 
 
przez .
\ IJti. N

J ' 
. -
		

/NDIGCZAS001737_1924_115_0006.djvu

			.
.. 
.... 


. ." :::"-:7:'.: :

'
..:. .;.:.:.::.'
_-

. .,.' ii-'".I. 


.,. IliljSlottlnarodllJ[b Oi URraiiil 
, G6t.... LwoWska donQSi z Kijowa: Kw
s[ya 

... .,JUI,if!jszoér.i narodowyc.h" uz
'skaJa w 

td.., 'cz()w/;.\njekót pøÚstwowych oraz spo 

lnycJ1. \V ('.eluuregulow
mia t{'j I000 $lUiq
 
MarY(l Owsiak (lat 19) j df)[qd nie wróci!ü do do. 
illll. PQnirw.li; Ows!nkówlHl \\' ostatnich czasacllj 
zdr,\dz,tI" objn\\'y "ilnl'l,;O zdeuerwowania" W,cho.. 
. dzi pn
YPIl,';z{,z(,l;ie nj{,
zl'zf:;li\\'ego. wY1JQd'ku. 
- I)Oz,.\R W S'I'OT.AHNI. WCZOf\lj wyl>u'ChJ po. 
Z[\1' w r.ll)J'yrc slolarsklej :\iurnniego p,,, Grzegorz,. 
lwrh. Z.l paJily 
J(;' ;;lo
'y desek, Dilgromadzone 
 
susw!nL Przybyl.. 11'1 m;ejsce slrnz pozarna zlo- 
kalizow,!ln wkrålre ogieÚ. Szl,oda znaCZÌ w (,)hrazie koronacyjnym bier:te udZii
l chór. 
Tow. Ornloryjnego. 
- BAGATELA. "Pola\viacza cieni" Jana SaJ"oO 
men powtarza B(lgalela dzisiaj \ve czwartek ora. 
we wszystk':e nasl
pne dol Iygodnia, at d.o nilt' 
dzieli wl'1ez.nie. W sobot
 popoludniu 0 godz, 4;..eJ 
uknie sl
 w BaguleU po cenach znizonych kome- 
dJ-'a Niccodemiego "Acidalia". ' 
- OPERETKA. DziS i dnl nasll;pnych alrakeyj- 
nn operetkp R. Slolza "Dzidzi", z p" Koz}owskl( 
w ro1i tytulov,ej. Wszystkie numera spiewne i e- 
feklo\'my laniec l\ta.rlówny i \Vojnara stale bywa- 
j
 biso\vaue. 
- WILHELM BACKHAUS, nQljsw'!elnlejszy wy. 
konawca Beelhovena, który swoim koncertem w. 
li:bieg!q niedzie1
 obudzil jednoglosny entuzyazm, 
wystQpi w Krakowie, uproszony przez krak, Biu- 
1'0 Kone, E, Bujnúski, po raz dnigi i óshltni W: 
nieflzìel
. 25 bm. Bilety do nabycia u J. Lipskiego; 
Slawkowska 8. . , 
- II. PORANEK KRAKOWSKIEOO "ECHA"; 
klóry odbl;dzie sit: we ezwartek, 29 bm., zapozria 
publicznosé z nowymi ulworami Boleslawa Wa
 
le-wsklego, chornlnymi, orkiestralnymi t !lolowymt" 
j\fi
zy innymi wykonany b
dzie fragment:t nQoo 
wej opery "Pomsta Jontko\va" osnutej nil. tie MOo 
niuszkowskiej "HaJki", jakQ jej daJszy ciqg. Bile- 
ly do nabycia u J. Lipskicgo, Sh\\\'kowskll 8, _, 
1023 


TEÁTR 1M. ,SLOWACKIEGO, 
CZWla.rtek popal.: "Medea", wieez.: "Tajémnicq 
pan". ,.. 
BAGATELA 
C;zwartek: "Polawiacz cieni" (nowo
é). 
OPERETKA 
Czwa'i'tek: "D zi dzi" , 
KINA 
WARSZAWA: "WiarolomslWo". 
WANDA: "Przeznacz.enie". , . 
REDUTA: "Tajemnica skarbca Ham'llfon6w" 
SZTUKA: "Dz.iecko cyrku". 
NOWOiCI: ,,4 jetdtców Apokallpsy". 


Z kr.äy. 
WI$NICZ. Piszq nam: J ak co roku 
ak i tYIJ1. 
razem przeglqd reuut6w daje krewkim mlodzleó.' 
com 
posobnoåé do karygodnych awantur, ktöryCÅ' 
tradycyjl1iÍe ulubdonym objektepi sq Zydzi. 
Policya tutejsza powinna z gÓl'Y jut na podsta- 
wie doéwiadczenia przeciwdzialaé podobn
'm wy- 
brykom. Tym razem Wyslano patrol UII 
iasta 
na 8kutek interwencyi Waszego korespondenla. ate 
wtedy, gdy awanturI1!!ków jut n.!ebylo. 
NAP AD NA REDAKCYI!} DZIENNIKA zYDO\v" 
SKIEGO W, WILNIE. Onegdaj oonieslåâmy, ie de- 
legaci zjazdu pol8kìch korporacyi akademickicll 
w WUIlIie na.padali na pr
echodniów zydowskicbl 
bUjqc ich laskami. Jak obecuie dODOSUl z wUn
, 
zaszedl tam na,st
pujqcy Wypadek, który stanowl 
godny final tych szIachetnych h:u-ców. Oto onegda] 
WGiIÜO 4Q re4
i ifdowskiei o . d.lteD
 ,.DI 
. .
		

/NDIGCZAS001737_1924_115_0007.djvu

			Nr. '1 J
 


J 
..... w 
me I:ri6cii;pÖ13kdcIi stuùe'lltów. czlon- I i 
f[.óW ta . mt . l'jszl' j "kúrporácyi" i zazQdali "wyjasnie. 
JPia" kto redaikcy
 informowal 0 chuligaÍ1skich na- 

 na zydów, 0 czem "Di Cajt" swego czasu 
Idou1os1a. Gdy im oswiadczono, ze rcdakcya nil' 
fest z
wi::J:wßJa do zdawania rachunkðw ze zró- 
Qal swych informacyi - rzucil si
 w brutalny 
(&posób na jednl'go z wspólpracown11õw redakcyj_ 
Ø1ytli bij
c ich po tW:1l'zy. Pe"'wnal rl'dakcyjny 
Itie pooostal im dluzny j wypoliczkowal zl1chwal- 
itów. :W
ana policya spisala protokó1 zajscia. 
r 


Pllld JltalielielJ wella dla elektrlloi 
w Krakowle. 
Sin. \Varsza\vfI. (Telef.) W sprawie anonnaI 
nej taryfy kolejowej _na podIÒiejskich slacyach 
kolejowych, z powodu którl'j ludnosé Krakowa 
musi placié nadmierne (bodaj:ie najwyzsze 
(eny Vi' Polsce) za gaz i elektryczllosé od!Jyla 
lii
 wczoraj konf.erencya w min. kolei zeiaz- 
nych, W wyniku tej konfermcyi min. kolei 
PQstano\vi]o zniesé od czerwca br. 25 proc. do- 

atek do przywoznego, pobieran 1";0 dot
d od 
;w
gla przeznaczouego dla staeyi Krakõw- 
Gr.zegórzki oraz zapowiedziaI.o, ze z dniem 1- 
lipca przestrzen 3 klm od stacyi GrzegÚl'zkï b
 
dzie liczona w taryfie za 6 kim. a nil' jak (to- 

d za 10. 
Przez te ulgi zmniejsz:;1 sil2 znacznie ceny 
gazu i elClklrycznosci ?w Krakowie. ' 
WJIIWledl
nie UillOWY l
\øro.ei DUll 
fabr1.kantów lódzklcll. 
.' .p. Lódz. (Tell'fonem). Zwl
zek fabrykantów 
lódzkich wypowledzial z dn. 15 bm. w termill1e 2 
tygodniov.'Y m umow
 zl)jorowq, z dn. 6 lutego br. 
reglùlljq,Çq zarobki w przl'mysle wlókniczym. 
Przl'dstawiciele robotników zaprotestowali e- 
nergicznie przea:w tl'mu posl
powaniu przemy. 
s
òwców. 


Ro
otDi[J górloilauJ Pfle[iw re
uk[Ji pla[ 
z. Katowi'
c. (Telefonem). W zwl
zku z konfe- 
reDcyq a,rbitrazowq w spr::lwie redukcyi pblC W 
.przemysle g"oÍ'noslqskim oswiadczyla deleg::u:;ya 
:robotników, ze w zaden sposób nlie zgodzi si
 na I 
r . eclU"'CY
 plae r
otniczyc
] tpoi\v1
kszenia gQt
. 
Qzin pracy. Gdyby jeden z tych punktów zos.tal 
przyj
ly przez k()misy
 arbitrazowq, to robotn
y. 
:zaapelujq w tersþrawie do rzq,du, a gdyby to me. 
pomoglo, b
dqgotowi do walld. 


Llkalt , PllémJil! 
UdlWldnJill w BaWlfYi. 
BCI'lin, 21 5 PAT Lakaut w przemysle bl.\dowla- 
,nym przepr
wadzol\Y wczoraj w Bawaryi dotyczy 
,przeszlo 10.000 robotników. Niema \\11doków na 
6zybkle zaliatwienil' sporu. 


WJliki kOBfereB[yi lauolilieUll Tkeuisem 
Rzym, 21. 5 PAT. W wlosklch kolach polltycz- 
'bych wyrazajq,'pnekolllaIllie. 
e narady odbyte z 
JIhuniseri1 i' Hymansem przez Mussoliniego w Me- 
dyolanie, oznaezajq powame przesÜ!l1i
ie w kie- 
)'Unku utworzenia jednoJitego frontu euro,pejskde- 
go i osiqgni
ia oorodzenia ekononùcznego i poli- 
;tycznego kontY11entu. Prasa wyraza przekonanie, 
Ire upadl'k Pod'Dcarego ulatwil pl

 mi
dzY11arodo- 
.wej dyplomacyi i ze spoltikanie Mussoliuiego z mi- 
mslraIrui. belgijski-mi w MedyOllanie jest pierwszym 
okrokiem na dirodze do ogólnego porozwnienia. 
, Rzym, Pr.aSa wloskla omawiaj1!,c spotkanie w Me 
idyolanie, wyrai:a na ogól w&elkie zadO'Vl'olenie z 
!Osi
grn
te.go poroz.lIiID:Ïenia i spodziewa si
, Ze za- 
powiedziana na czl'rwiec konferencya SOJ
SZI1'- 
ków usta1i zgodnosé zapatrywañ na polityk
 eu- 
,ropejs
 Dzienniki wyrazaj1!, przekoillanJ.e, :ie 0- 
ibecnie Anglia, Belgia. i Wrochy zmtjq, doldadnie 

w
pogIQdy na spraw
 odszkodowaÚ i Ze wobec 
,prn.'Wdopoo.Qbnej zmiany oiboonej poLityk.i francu_ 
skièj B
t
pi wyjasnienie sytuacyi co przyczyDÏ 

 Zlliacmie do ogólnego IPorozwniÏiên.ïa. ' 
Ilbrad miedlYDarD
I,!j kllllrlltJi 
emlgraC,J_eJ. 
. RZr m . 
1. 5 PAT. Konferencya do spraw emi- 
8
ch przyj
la uchwal
 W Slprawie utworze- 
Dia koedksu dla enùgrantów. KI)ffi.ïsye konferen- 
cyi. emigracyjnej przyj
ly propozycye wloskle w 
lIpl'a

 sz.czepienia enù
antów przed wyjazdem 
. knju, opieki nad lDÌes-zkanLami em
grantów, spe- 
. e;riÙnej ochrony k.obiet i dzieci wreszcle w spra- 
.. :ÎIXl6
yi, która mialaby nadzór nad biegi.em 

o werbowania,. 


..........
. 
"NQWY :QZI:ENNIK'" pi
tek 23. mÓj
.. 
. . I 


." 


.:;+; 
5tr. 7' 


Przell;ad I ospodarczy. 


PlND'SE 
LOMBARDOWANIE BONóW ZLOTYCH. .Tak 
donosz
 ze Lwo.wa, tamtejszy Bank Polski od 2 dni 
p.rzyjmuje do lombardu bony zlote wartoSci nomI. 
nalnej powyzej 200 zlotych, wyplacajqc 
wkkal 
: dska lSafta 
.t'okucie" !Saft. Sp. ake. 
,Uikos" '1'. A. ' 
,Strug" Przem. dJ'zewny 1 
,l'ezei. POWIiiZo za.Irl. bQà, 
:'Ylld)'kat koszyk. KrakOw 
r abr. przet. U. w l'rzebini 
,Azot" !-LV. 
,Agrochemia .. 
,h.lakua" :l..J.fab.prz.wysk 
rabr.cukru w Cb.oàorow.i 
Cukrownia Cb.ybie!.. 
A. Piasecki 
l'abr. porcel.. w Cmielowie 0'9t-045 
t;lektr. w Sierszy i-IV 
S. W. NiemoJowllki 
,. abr. 
apel.UiZY w My 


O'ü-O'ÜO 
1'20 


..... 


11'55-1265 11'10-11'50 
0'65-0'68 06-0'67 
O'4t.-0'4õ 0'1i9-0'41 


O,sg 


0'80-0.78 


21-00 
ä'75-5'70 
2'10-260 


0-:i5 


0" 


1'90-2000 


5.50 


1 080 
õilO-i,zo 
7'iO-7. 9t 


1.8i 
5.80 
7'10-& 00 
1.'0 
1'00-1'01 
U"
 


G1ELDY Kl\AWWE 
GII..... ..rsz...sllul a d... 21 b. .. (PAIi 
Cyfr1 W ùoty
, iJoJary StaDc1w 
JedJ1. l.raDz. 5182f2. 
bony zlote 00.- 010, poíyczka zlota 71i0 wWon6wka 
uMJ-041-042, po:tyczka dolarowa 298. . 
Czeki J:)elgia u'anz. 
417J,i2. lfolaDdya tranz. 19600 
'.(.ndyn traDz. :'::':ij
, .t\owy oIork tr&llz. öUSJ/a, ParYi 
(laRG. - -. l'raga tranz, lõ8
. Szwajcarya traaz.llll
Jf2 
.. ieueÍl I.lanz. 'ia,,:I(2, Wloeb.y UaD.Z. 2:100. 
W.r sa ... 21 b. m. (PAT.) all_d.. Ake,. 
; odane eyú:y rozumiei
 si
 w zletycla, Bank Mat"pol&ki, 
IUakOw ----, BIIDk PrzewylHowl Lw6w 035-Q'O. 


BaD,k Zw. Sp..z-æ
 tãO. PuJs 0'0-04.1-010 
Wildt'OI16-&JO-OII.:,
Wanzawa 115 -'Oí -(0(). 
Cegie1ak! 0õI-O
JJl'BIIIIi1JO....U.9 PUOW02;J, 08i - oa, 
Zawiel'cie 42-41, Zeg1aga 02i, Polska uRa OI!), 
Sila i Swiaüo 061-005, cmieJøw 010. Staraçho..i
 
295-320-814, Pocisk W) ZièleD1ewalii 1
75 Zyrtrdów 
4,()-!!4J-.l Chodorów ['oo-i25, TrzebiD.ia '--. 
Lwõw. 21. 5 PAT. Gáelid
, :Akcye.Akc. bank hip. 
0.85-0.89. ,potWSZ. kred. O.l8-0,UI, pczemysl. 0.39'""! 
0,40 i pW. Z:irems.k.i. kred. 0.16 i pó.l do 0.25, &.otwa. 
ry lwowskîre 7.'1f>-'1.80, ámiel.ów 
.15, Chodø- 
rÓW 7.50, Cegiel&kd 0-60. Ojkos 3.:1), P-arrowrO&1. 
0.40-0.43, Pez.et 0.21, Polska. Nafta 0.46-0.00, Pel 
Tow. Bud. 0.11 i pól do 0.12, Rialk.smwa 3-3.88, 
Siersza górn. 5.80, PHT 2.50. 
Je.s,p 5.8O-ã.9::í. Zåe- 
lesIiÏewski 11.25. 
GIELDV ZAGRANICZNE. , 
. - 
, WI.deli 21 lam. (PAT.) De.Ia,.Amsterdam 2IICIG 
Zagneb i BeJgrad 872 BerIiD 16.to,(za blltoD) .Brù8eIa 
3:!U, Bu.dapeszt 071, Bllkareszt 
 ChryBtaaia 9010. 
KopeD.haga UNO, Londyø3QI.500, Madryt 96SG. M.. 
dyo
iH3i, Nowy Jork 70936. PaI'y:i. ;:87
, PrajJa 21:05, 
Sofia boa Sztokholrn 18i7D Warøzawa -- -\za1DoØ) 
:t.urycà 1
6õ, DoIary 70ú60, B
jskie 3<.00, duDalde 
11140. marta memíecka 1..10.lUIfiiciakie 307.7oo,.f1aa- 
eusk:ie 81'ò. holeDderskie 2t>SOO, wloskie 8110, JUPO 
sLowiailskie 1)i7. JWrWeskie IJKO, 
 11..... 
rumuilskie 331:1, szwedzkie 18000. szwajcarøkie J Z4.80. 
hiszpatlslde 9660, ezeskie 2012, w<ö4 i pól r LroRd);D. 24.63, ,
 
W,40, Med.Yolan 25.05. Praga 16.60, Bud
,
 
BUlkaræZ1 2,7
 BialogróQ 6,97 d, P.ó\ _
 _ 
W:iedeÚ 000 79 i pól. 
 
Zuryeh. 21. 5 PAT. 

 II1aJ BecliÐ 
 
byl pr
 Szwraj
rski Baàv
, 
 - 
 .. 
1 biJ.ion. 
dy
aio
'5. 
.
 J
A['l 

:


 
254, Wlochy 81.50, Sz
a 
 
 .. . 
1andya 687, N
 25j.

 IV _'!. 
S80. . , . 
Lond)'ll, 21..5 PNr. .BaItio" 

.. 
Jork 435.87. F-ran.cy,a 79ß5,"BeJøia 
, 
 
98,43. Szwa.jæl'ya 24.64. 
 _ 
r 4 - 
lia 
 Hol;md
 1
 DaQÏIIj 
 
 
31.27 i pól, Sizwecya 1442 i pðt. 
6Wi .a:-. 
Niemcy 18.750, A.ust:rya 300.
 
 .... .- 
teny 223.50. B1'IIIZY1åa 687.. . 


POIOIII 
eÙII
öi _ _ 
, . 1&W8CJL 
SIroiokhobn, 21. 5 PAT. RozegI'aIIe to 
 -.. 
dzynarqdowe zawody w pUk
 
 
 Pø- 
sk
 a .Szwecn zakoá
 
 
 ,
 _ 
stosUDk:u 1:7 {O:4}. 
.Teszcze me stlrawiliémy 
ws.æj zP,t w;po- , 
kiej pn.eg,ra.nej 5:1 
i d.ruri.yny 
 . 
z naJ"Odowym teamem sz\veåzk.im - f!Þy oCiQ :.øwu 
..h1obow
 
 si'omotna klØa 7:1. i tI8 .. 
Sti4: z lI-gim g
tuI'em. Ludzi1IiSmy &ÏrI:, 
 
n11ldziejç. ie na&i zrebabi:litUljIl siç WI dI'ugioem 
 
kaniu. Nde ZI18oDI(Y bl:iåizych 
. Me wte. 
my kto 
 pæ.os.i, aækol.wiek.DIie aniali 
 jilt 
faktu 
Sft
 
 pow,úzëgo, 
 
 Hcr;JI6 .:pGIInIi- 
llQr przegranQr W zawodad1 z. 
 


l IldrOt) 110I111111111i111 _., 
SzaDghaj, 21. ,5 PAT. Pelletier d'0iß
' pr.zmt .. 
Przy 14dawwl.iu aparat zostal mismzooy. ZoIII&- 
nie 
 zst'l'piOllY; @vm D1J.WY. dIa.pw.eby,da 
 
ost.a.tDich eútip6w. 
TrzçsieDie 2ÏAlni we W.foaeda. 
RzYm, 21.5 PAT. Wæoiraj 0 g. a'i raMOod- 
cmto 
eme, 2JÏiemd w kieoruokÞ póØIIoCao ... . 
dDlim W okolricy Pizy. Lucea i 

 
 
Onø 5 sekuDd. We Flæ-eocyå WBtr
 .. 
tak .w.ne. Ze LudQoéé mudlrial 
 'lie -.. Q .... 
dacb materyalnych me doo.iesiooo. 


- Czesrke Slovo dO'\'W
e s
, ie termiiI .Ir.aø,.. 
ferencyi ministrów spraw zagranicznych p8i8tw 
wchodzllCYch w sklad malej eD.tenty 
 
 
nv D& 
erwu.e dai CU1'WC&. 
fl. I
		

/NDIGCZAS001737_1924_115_0008.djvu

			!tr. 8 
,.


 ::- . 


. ..NOWY D
I 
NIK" p If.l
kJ3 ltlaja, 


DO 2 CH&.OPCZVKÓW ..1...........1.. 
7 i 5.1etniego, potrzebna P . lukl - d k Ph 
inte!., lrwalifikowana raCOWDia 'IiD ami iw 
6i19 K..olII FRANKLOWU 
PalDe 
:ra
k:fael
1;
ic:;:r , P anDa (Zyd.). Krak6w, Zwleraynleekal6,I,,. 
Koletalc g. Za:laaunla ".obj.I
, pOlzukuje 
1012 Warunki dobre. Zglosze- . 
ldolua 
;
:

!
i .d
:øan:
 


i
:p

;

: Ji

f
 
ltY PIERW
lORlfDftE 
w mna:uynie tonfakcyi dam.tlal I. 13, II. p. Markowiczow ie. ..,...........,.. 
Adolfa Bl'aale!owatlea:o, Kra kOw 
;

:;;!;iam aa:ublony . d:::
 , Firma Breit i No\Vomi..t 
nuwiø!l:o Sem

nlåd
k


y
:, Krakõw, ul. Sirildom L. 23 poszukuj. 
\V Dzlaloazycub 1904 r. 993 k d kl 

!!
!m'::=

Eoe
;: e s pe ye nt . 
Immera:1Uct, Pr"dnit.czerwony. . . ' 
Swi.dealwa I polecania poi,," z kilkuletmll praktykll. 101' 
"aDe. 1003 
Han[2làrya 
d

:k

j:'
::
, ................... 
nu, Kalwaf)'j.ka 7 po..atula .. ...... .. 
mundanlt!. Po..da do .bl.cla . . 
.arn. W.adomo'é aiçday a: odz . . I .lednorilzowa prõba przekoft. . 1 

 ,,,pol 811i . kaidego 0 jaleoicl: 
Poszukuj
 na kilka 
miesi
cy Maslo deserowe 
!
n
!b
'! _ I . g64 Z RybneJ ' I 
dobrem wynagrodze- WVI.cz..lI. do ..abwcll. w fl.mll. 
memo ZgJoszenia Se- W -. h 01 k - 
I bastyana I. 10, m. p. OICleC SZO\VS I 
fr
mt drzwi na lewo, , Krak6w Malu Runek' 
I ml
dzy godz. 1-3"06 : ,..: 
.. 0........ .. ...... .. 


i 11I_lllolollenia.! 


Kobleta HIE MOZE 


1017 


bre aieladn. 
.dr stale utJ.. 


Krem GAZIMI MetamorJhol8 
PlmlW PIEnO.. \YtiID.. I.AR
mKOM IlnnYI WADDM tEBY. 


RABKA PIIIJllal leOBÓwka DB Rllem 
E. 'MALCOWEJ 
.72 otwartr z dnielft 15 Iftaia br. 
przyjmuj e dorosJych i dzieci w kazdym wieku. 
Dla dzieci specyalna opieka pedagogiczna i nadzõr lekarski. 
Kuchnia rytualna wyborowa. - Na maj i czerwiec ceny zIi.izone. 
Ila.,a,lllfi.h-RDI2 
wKiåkiwie: KeBdel. lIIaklWI'a 4
 


II"" 

r. 111= 
 , 


, '.pet" . Krep
1 
Pra,bor, 
Introllgator.kie 
oraz wszelkiè przybory pismienne 
'i kancelaryjnepoleca po cenach konkurenc.' 
H,URTOWNIA PAPiEAU "PlAIT" 
M.Beltell I 
Krak6w, ï11
 Mostowa L. S. 


- 


PRACOWNIA BLACHARSKA 
.IAKOBA GROSSMANNA 
. Krakowle, przr ui. Jak6ba 3 
wyrabla wan ny, wanienki dzieciçce i nasiadówki 
01'82: wszelkie roboty w zakres blacharstwa wchodzl\ce 
po cenach przystçpnych. 


Ka
yno w loppota[
 


otwarte przez caly rolt. 


Ruletta-Baccara 


(Ora odbywa si, na guldeny gda:ó.skie 
25 guldenów-l funtowi anglelskiemu). 
Wszystkie obce dewizy przyjmowane 
 w naszych 
kasach, - Wyczerpnjqce jnformacye w Warszawle, 
tel. 157-31 i za poérednictwem naszego biura podróty 
S83 Kasyna w Soppotach, 


MOllka mieiuowoU kapielowa baity[ka 
w Soppotach - W OIDe miasto GdalÍsk. 


.-..... 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


.....-. 
i 
. 
. 
. 
.. 
'. 


Na;taniell 91r. Najtanlell 
Na sezon letni 
wll.llkll WVb6. ub..iI m_.kllch I dzlecll_cwcll 
Nalno\Vsze modele 
oraz wielki wybór 
plaszczy gumowych mçskich i- damskich 
po cenach fabrycznych poleca firma 
E. Wohlmuth i H. Rubin 
K..k6w, G.odaka 61 (nnprzeciw koéclola Ewang,) 


WODY SZCZAWNICKIE 


swiezego czerpania 
dostarcza aptekom, drogueryom i skfadom I 
. skrzyniami i wagonowo "M 
Gelleralna reprezenlacva 
"W AC II 
_a IIUr. O
P. 
Kralt6w, Krowoderska 21. Tel. 235'j 

 PracowDia wózków dzieciçcych 
. J. BOTWIN 
: Krakõw, ul. Florval\ska 30. 
. Na 1'1danie w
..ylll aiç 2 rolograne po 
733 nadeilianiu 200,0\0 m k p, w znaezkaeh. 


W.:I... dlla p.zedslt:bllo..tw I 
BIUB
 BU[UAlI[RYJU
.R(WIlYJ"f 


(zora:anÏ%owene na wzór "agraniczny) 
! 2179 S. SANDHAUSA 


zaprz, rzeczoznawcy sqdow. i rewldenla dla Spóld.... 
z ramienia Rudy SpOldzielczej Mln, Skarbu 
: Ob@[Oie: Kraków, uI. Poselska 22 (Homl nBrodLU! 
t T.I.'on Nr. 3022. 
: Adres lislowy; Kraków, I.. Skrytka pocztowa 101. 
. Sparzlldza bilanse i zamkniçcia kSiqg,przeprowadzll. 
I . swIll lub czasowll kontrolç kSiçgowoBci.. Zalolenie 
11-14, handlowych i obrotowych uraz prowac;lzenle 
lychte Reorganizàcya oraz regnlowania zanledbue) 
buchalteryl. Wykonuje czynnosci tak w mlejsco 
. iak i nB prowincyi. 
. Bacznostl 
- 


n[Je · ftYkietJ · Rlim , 


wykonujll szybko, tanio i starannie 
ZAKI.ADY GRAFICZNI 
"RYNGRAF
 


S. A. 
Krak6w, ut. Krupnlcza E. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I . DJa drukarn i $taJych Klientów. 
, spe-cyalny OpUSt. 
............ ......... 


Rlesel, Schieber i Frledllnd.r. Lw6w, Braierowlka 111. Tel. 941 


711 Generatne przedstawicielstwo firm: 
'J6z. ProkODa 'ynowie, Fabrvka masz,n m'yñSkiCh w Pardubicaci 
, i Sig. Thein era, Fabr,ka kamieni mbñsklch w PUznie 
dostarczaj
 wprost ze sklad6w wyrobypowyzszych firm a w szczeg61noáci: Walce, Sit a plaskie, Reformy, Luszczarki, 
Tarary, Tryjery, Turbiny systemu Francisa i t. p., jakotez wszelkich przybor6w mlyñskich. - Ceo)' fabr,czoe. 


N
adem qal.. Sp. Wy'dawn. Red. Nacz. Isn. Schwarzbart. Red. odpow t \.Takób Freund. 


Nowa Drukarn1.a Dzienniko
a, Orzeazia.trel. "