/DIGCZAS002001_1888_126_0001.djvu

			3) 


__N r. 126. 


Niedziela, 3:Czerwca 1888.. '
i
.
 


Rok 78. 


"'=--- 


] 
sI. 
" 
11 


t . Wychodzi codziennie o godzinie 5 po południu II 
WYJątkiem dni poświątecznych. 
p Numer pojedynczy kosztuje w miejscu 5 centów, 
łil. cztą 7 centów. -- Biuro Redakcyi i Administracyi 
n I k c a Czarnieckiego L 8. - Listy należy frankowa.e.- 
e lam.acye otwarte wolne od opbty. 
Telefonu redakeyi nr, 8,I!, 


Prenumerata z przesyłką pocztową wynosi rocznie 16 zł., p6lroeznie 8 r.ł., kwartalnie 4, zł., 'I 
miesięcznie 1 zł. 35 et. W miejscu rocznie 12 zł., półrocznie 6 rł., kwartalnie 3 zł., miesięczniE; l zł. I 
Przewodnik naukowy i literacki, dodatek miesięczny do "Gazety Lwowskiej", 
otrzymują cało- i półroczni abonenci bezplatnie, jednakże ci tylko, którzy prenumerują od 1 stycznia do 
koń(j!ł, ezerwca lub od 1 lipca do końca grudnia; ćwierćroczni i miesięczni u dopłat  PrzlJwod.nik Pli1numerowany osobno kosztuje 4, zl.  


Jednorazowe inseraty obliczajlł się po 7 cen- 
tów, kilkorazowe po 6 centów od miejsca J wiersza. 
Inseraty przyjmujIł: w Austryi i Niemczech 
wszystkie agencye anonsów; we Francyi, w Pary tu 
wyłącznie agencya pana A d a m a, Rue des St 
I Pere!: 84. 


CZĘŚĆ URZĘDOWA 


CZĘŚĆ NIEURZ:ĘD OWA 


--- 


Lwów, :2 czerwca. 


Jego ces. i król. Apostolska Mość ra- 
cZYł Najwyzszem postanowieniem z dnia 26 
!J:J..a.ja b. r. radcy sądu krajowego w Krako- Kiedy niedawno temu umilkły 
"'le, Ignacemu Ł o b a c z e w s k i e m u, z żywe dyskusye w parlamencie wło- 
POWodu przeniesienia go na własną prośbę skim w kwestyach polityki zagranicz- 
\\>. stały stan spoczynku, nadać najmiłości- nej i wewnętrznej, przypisywano we 
"'lej tytuł i charakter radcy sądu wyższr.go Włoszech nie bez słuszności wielkie 
z UWolnieniem od taksy. zasługi obe
ne
u prezesow.i g
bine- 
tUj panu CrISplemu. On w IstocIe był 
o tyle szczęśliwy, ze mu się powio- 
" Jego Ekscelencya Pan Namiestnik prze-I dro przyłożyć pieczęć do dzieła roz- 

IOSl c. k. komisarzy powiatowych, Jakóba I poczętego przez rządy poprzednie; 

 \J k Ol o w s k i e g o z Kałusza do Lwowa i I po jego tryumfach parlamentarnych 
s, Pawła S a p i e h ę ze Lwowa do Prze- uznano w całym niemal kraju, ze 
II1Yśla. droga polityki umiarkowanej i oglę- 
dnej jest w obecnych warunkach dla 

 powodu stwierdzenia w ostatnich państwa najzbawienniejszą. Ale to 
cZasach zarazy pyskowej i racicowej u bydła uznanie zasady, to dopiero pierwsza 
:. Gajach, Winniczkach, Szczercu, Jaryczo- część zadania, które ma być utrwa- 
()
e nowym? Skniłówku, Bar
z('.zowicach, lonc przygotowanemi reformami. Aże- 
Sk?żykoWIe I Brodkach w pow
ecIe lwow- by do nich przystąpić, trzeba było 
b 1l1,. or
z w Zusz;ycaeh,. J aśms
ac.h, Dą- takze J . asnei sytuacyi parlamenta 'n . 
d 1'OW.lcy l w Suchej woll w pOWIecIe gro-. J ., l ej, 
ecklIu ustanawia się w myśl 9- 26 ogólnej to Jest, przekonama SIę w praktyce, 
1J. sta wy' o chorobach stadnych z 1880 r. które stronnictwa poprzeć zechcą 

1'i-estrzeń zapowie.trzoną. k
aju, do której rząd, a które wcześniej lub później 
ski
c
ne są .wszYStklt:J gmIpy l. obs
ary 
wor przedstawią się jako. opozycya. Otóz 
powIat
ch lwowskll
 I grod
ckIm. . , zdawało się, że i pod tym względem 
1\1' W 
yżeJ oz.n
c
oneJ zapo
letrzoneJ położenie sie wyjaśniło rzeczywiście 
nazestrzem zabrama SIę odbywam a targów J , 
,.' I . 
zab bY
ło, owce, kozy i świnie, jak równi\>,;q'odnak 
dawaJo SIę tylko. Dopokl bo- 
ści tanIa się o
ywania tych targów w mie- ' , ' WIem me było mowy o szczególach 
, e Lwowie. .. " i środkach, dopóty na zasadę kro- 
I do 
adto zabra.ma 

ę ladowanm I wyła- I ' czenia w duchu umiarkowanego po- 
'Jr \'VanIa byMa l ŚWIn na stacyach kolei t d li' tk ' t 
.ł.\.arola L d . k G ' dk . Z d ' . s ępu zga zaq SIę wszys Je S ron- 
n. u WI a W ro u l a worzu, oraz . t 
W stacyach kolejowych w mieście Lwowie. mc wa.. . .. , 
st Yładowanie bydła i świń w pomienionych DZIŚ, O Ile wIdzImy z organow 
n.
CYa
h ko.lejovY'Ych. dozwolonem jest tylko prawicy i frakcyi tak zwanej "trans- 
są Ijn.czas, 
eżelI źWIe
zęta te przeznaczo
e formistów", przyjdzie niewątpliwie do 
G'tó.!la 
zez naty
hmIastową. we LwoWIe, starć walniejszych w parlamencie, 
dku I w Zadworzu. 'l . . d ., 
!J:J. 
 Co się podaje do powszechnej wiado- f szczego mej t z pow h o U W Pr t oJe h kto d w. re h - 
ol:jci. orm wewnę rznyc . yc nIaC 
Z c. k. Namiestnictwa. organ ministeryalny wyliczył cały sze- 
reg przedłozeń, któreby jeszcze na  
50) 


zyczenie rządu miały być zalatwio- 
ne przed feryami letniemi. Otóz dzien- 
niki opozycyjne nie mówią wpraw- 
dzie, która z ustaw projektowanych 
spotka się z opozycyą, ale wyrażają 
się dość lakonicznie, ze p. Crispi mu- 
siałby chyba być czarodziejem, żeby 
wszystko to mogło być załatwione 
przed zamknięciem sesyi bieżacej. 
Przedstawione przez organ lniniste- 
ryalny ,projekta stanowią rzeczywi- 
ście materyał bardzo poważny, gdyż 
oprócz znanych juz projektów kode- 
ksu karnego, oraz reformy admini- 
strMyi municypalnej i prowincyonalnej, 
obejmują także ustawę bankową, przed- 
łożenia kolejowe, preliminarz państwo- 
wy i ustawę o bezpieczeI1stwie pu- 
blicznem. Nie wszystkie jednak te 
projekt
 budzą opo.zycyę; .zwraca się 
ona głownie przecIw projektowi ad- 
ministracyi prowincyon
lnej. Pod tym 
względem gabinet będzIe miał do czy- 
nienia z opozycyą rzeczywistą, i je- 
żeli dzienniki rządowe zapewniają, ze 
 
artykuły nowego kodeksu karnego (LII posiedzenie Izby wYBseeJ). 
zostaną przyjęte bez dyskusyi, to ina- *t* Wiedeń, 30 maja. (Kor. Gate. 
czej rzecz się przedstawia co do u- ty Lwowskiej). 
stawy gminnej i prowincyonalnej. Re- Prezes hr. Trauttmansdorf otwiera po- 
forma ta byla niemal co roku zapo- siedzenie o godz. 12 m. 30. 
wiadana w mowach tronowvch, a na- Na ławie rządowej Ministrowie: hr. 
stępnie, z powodu konieczności u- Taaffe, hr. Falkenhayn i dr. Dunajewski. 
stępstw dla pojedynczych fj\
kcyj, 0- Hr. Karol Kuefstein składa, imieniem 
draczaną. Frakcye te -nie Jl&gły tak wybranej ad hOG komisyi, sprawozdanie o 
dalece zmianie, żeby nie podniosły projekcie ustawy w sprawie opodatkowania 
zarzutów. Jezeli skonstatowano, że cukru i wnosi o przyjęcie go tak, jak wy- 
wyszedł z pod rozpraw Izby depo 
przeobrazenie pomyślne nastąpilo w Przedłożenie zostało przyjęte w dru- 
umysłach, to w istocie tylko ze giem i trzeciem czytaniu. 

z
lędu na. 
ytuacyę ogólną. J e- Prezes prosi o upowaznienie, aby mógł 
zeh z. drugIej strony, jedna ?zęść pr
ekazać projekt ustawy o opodatkowaniu 
0POZYCYI, wcale nie krańcowe j ale spIrytusu specyalnej komisyi, wybranej swe- 
go czasu dla! przedyskutowania przedłoże- 
przeniknionej duchem religijnym, nie nia o podatku od cukru. Izba zgadza się 
chce wyraźnie oświadczać iz nie zga- na to. 
dza się, 
a pr.ojekta z p'owodł: ich , .Nd.st
pnie 
okon,ano wyboru 20. człon- 
szorstkosCI, razącej owe UCZUCIa; to I kow I 10. Ich zas
ępcow do DelegacYI. Jako 
W na' du' e 'nn d . członkowIe wyszlI z wyborów: Hr. Belle- 
y J J l e argumenta, o raczaJą- garde, baron Bezecny, hr. Buquoy, Aloyzy 


ce lub mogące odroczyć pracę. Opo- 
zycya obozu umiarkowanego we Wlo- 
szech nie chce usłyszeć w parlamen- 
cie zarzutu, że sprzeciwia się rzeczy, 
zgodnej z interesami państwa. Zarzu- 
tu tego użyto w ostatnich czasach 
niejednokrotnie, a wiadomo także, że 
opozycya umiarkowana nie jest tak 
silną, azeby się mogła narazić na u- 
jemną opinię w całym kraju, który 
się znajduje ciągle jeszcze pod wpły- 
wem hasła, ażeby poświęcać wszyst- 
ko dla wzmocnienia państwa. To są 
przyczyny, dla których objawia się 
tak nieśmialo opozycya umiarkowana, 
ale w każdym razie opozycya ta jest 
tego rodzaju, iż w obec niej nie mo- 
żna poczytać sytuacyi parlamentarnej, 
za wyjaśnioną i bezwarunkowo dla 
p. Orispiego pomyślną. 


Rada Państwa 
, 


I panny Zenowiczównej, której szczególne których jeden, bardzo donośny, nawet I - Jeżeli się nie mylę - ozwał się 
czuwanie nad córką polecił a wreszcie nad szumem wichru zapanować umiał. po chwili gruby szlachcic - to jedzie 

a interwencyę Bogusława, który w sto- - Mości panowie! _ wołał ten głos pan kasztelanic Słuszka, a gdybym to 
hcy bawił, lecz po koronacyi miał wró- - ro.zumiem i konkluduję aby nie upie- był wiedział, to byłbym zaraz submito. 
cić do Wilna. rać Slę, bo z tą przeklęt
 śnieznicą da- wał się kornie. Jestem Baltazar Hipolit 
Pomiędzy tern rodzeństwem była remna walka..... do Grodna nie dojedzie- Tukałło
 ziemianin wileński a teraz rot- 
.A. rzeczywiście miłość wielka, a Halszka, m y, a J . eszcze zbi J ' em y Sl ' p. Z d ro g i i bp.- mistrz J e g o Królewicows k ie J ' Mo ś c i , J ana 

""<:laJ:na. X:recho'VTieckiego. któ d . k . d d ł f ,," 
ra o 111 ogo 11Ie z ra za a zau a- dziemy musieli nocować w śniegu, aby Kazimierza.... 
nia, jednemu tylko bratu temu spo- ju
ro obudzić .się w królestwie niebie- _ Wielce mnie to cieszy _ odparł 
wiadała się czasem ze swych młodzień- skIem. Znam Ja tu opodal gospodę pe- grzecznie p. Słuszka - że tak słusznego 
czych marzeń i myśli. - Bogusław tez 
ną, która, aczkolwiek zb y tków nie po- ziemianina i r y cerza wśród te J ' zawiei 
miłował siostrę bardzo a dowiedziawszy d l ł 
VII się od rodzica o O p orz
 Halszki , zafraso- 
la a, a. e przy tu ek da i, co wazna rzecz spotykam; a mozebyś waszmość mnie i 
. Jest, !l11ód ma wyśmienity, zatem kon- towarzyszom moim wskazał drogę do 
( Ci d l ) wał się tem niemało i natychmiast po kluduJę, b y śm y do te J ' g os p od y J 'echali. O weJ ' gospody, o k t óreJ ' mÓW1 ' łeś, bo śm y 
ąg a szy. koronacyi, ktora się z wielką uroczysto- 

 Opór ten był silniejszy, niźli zrazu ścią odbyła, gdy pan kasztelan jeszcze -- Zgoda, mości rotmistrzu! - wo- się takze z drogi zbili i już do Grodna 

ącl.zono. Z początku pocieszał się pan na sejmie koronacyjnym pozostał, z licz- łali inni. Z nie dojedziemy. 
a.tsztelan, że to jeno kaprys chwilowy, nym pocztem wyruszył do Wilna. - nany mi głos.... -zauważył je- - Bardzo chętnie - odrzekł Tu- 
ąe niebawem się przekonał, iz wola Było to w pierwszych dniach lute- den z dworzan pana Słuszki-przysiągl- kallo - a zaszczyt to dla mnie niemały, 

 'lIszki była niezłomną; rozpocząwszy go R. P. 16 33. Zima w tym roku nie była bym, ze to. pan Tukałło z Sulejek! ale iż tak znakomitą kompanię znajduję. Za- 

 0Wiem po dniach kilku ponowną z cór- z
yt 
roźna, ale za to śniegi spadły tak zką:Ize. rotmIstrzem został i kto są Cl, co tern jadę naprzód a wacpanowie za mną, 

 ą rozmowę, znowu te same słowa usły- w1elkIe, ze p. Boguslaw, jakkolwiek je- z mm Jadą? ordynkiem, bo zaspy tu wielkie że z gło- 
t

, spokojne ale stanowcze, które go chał na dzielnym rumaku, wszakże cią- W ciemnościach rozpoznać było nie- wą wpaść można. ' 


 ubodły, ze unioslszy się gniewem gle przystawać musiał i często z drogi podob.n
; jak
eś tylko cienie w
dać było, Postępowali tak tedy jeden za dru. 
'lsztorem jej zagroził. ' się zbijał. Zwłaszcza pod Grodnem tak posm.. aJące SIę zwolna na komach, któ- gim, powolnie i w milczeniu jeszcze czas 
\IQ. - Temu cale nie będę przeciwną- olbrzymie były zaspy śnieżne, że ledwie 
e znużone parskały, co moment zapada- długi, az nareszcie p. Tukałło zawołał: 

ą
arła !ł
lszk
 - prag?ęł
bym owszem noga za 
ogą. postępowa.ć było n: ożna , Jąc w zaspy.. . - Widzicie wacpano
ie owe świa
. 
onneJ C1SZY 1 uspokoJema.... a na dom1ar, Jednego dma pod WIeczór 
 -- Kto Jedzie? ---- zawołał pan tełko, które przez tę śniezll1cę w oddah 
\IQ. A. na. to ju
 pan kasztelan nic nie I zawi
ruc
1a zerwała się okrutna i już zu- Słuszka. migoce..... a to jest owa gospoda, w kM- 
\\> PowIedzlał , Jeno mocno 
zb
rzony i pelme me tylko drogę, ale cały świat , -:-. T
n, 
to .musi.... bo wolałby w rej nocleg znajdziemy. 


Yszedł z k<;>mnaty, potem. zas, me po- b
ży zakryła. Konie ustawaly, mroźny c1epłe] Izb1e sIedzieć - odparł ów głos Rzeczywiście niebawem cały orszak 

Clg-nawszy. Slę .z cór
ą, wYJe
hał do Kra- w1cher dó szpiku kości przenikał, a donośny. -:- Proszę bliżej - dodał - dla zatrzymał się u wrót nę?z
ej. karczmy 

t
a, g:dz1e m1ało Slę właśme odb:yć. po- cały pocze
 Bogusława, skupiwszy się rozpoznama, bo tak nie daję responsu. przydrożnej, która m.iała Slen w1elką a po 
ttJ.'l:bam.e zwłok Kr?la Zygmunta 1 ]
go wokoło mego, przebijał się z trudem Pan Słuszka poskoczył naprzód i obu stronach dwie 1zby. Pan Baltazar, 

t'l Żonk1, a następme koronacya uroczy- 
 ty
h zaspach, radząc co dalej czynić zbliżywszy się do owych jezdnych, któ- zeskoczywszy z konia, wkroczył tam 
Włady
ława. . 1 gdZ1e szukać przytułku na noc tę, któ- , rzy się zatrzymali ujrzał naprzeciw siebie pierwszy i polecił br
amę otwo:zyć, sam 
\YlQ SpodzIewał Slę pan. kaszte.la
, że I ra zapadała rychło, c
mu
na i groźna. wysoką, opasłą 
ostać, całą 
niegiem za- zaś inwitował pana Sł
szk
 do Izby p!Z
- 
t()
 CZa
em umysł 
alszkI przYJdz1e do i Gdy tak radzą, posuwając Się zwolna, do, sypaną która pochyliwszy Slę na koniu stronniejszej, gdzie pahło Slę na komm
e 
llVag>, w czem hczyl na perowazye I u",u Ich dolecialo echo kilku glo,ów, z I u,llow
la twarz Slu",kl rozpoznać. ' ognl,ko I gdzie teŻ wkrótce z polece ma 


V E T O! 


POWIEŚĆ 


Tom pierwszy. 


..
		

/DIGCZAS002001_1888_126_0002.djvu

			mo niezbędną pozycyą w preliminarzu pań- chodzi, że deputowani galicyjscy tak silnie'. Przedłozenie odpowiada słusznym yvY' 
stwowym, jak wszystkie inne. Uważam fun- i długo opierali się u-tawie. Ujemną, stro- maganiom. Z początku zawierało ono kJlka 
dusz dyspozycyjny jako te pozycye, przy ną ustawy jest to, że nie postarano się uciążliwych punktów, lecz zostalo popr); 
której opozycya ma sposobność zaznaczyć w niej o dostateczną kontrolę. Mowca mnie- wionem i zastosowanem do faktycz Il !(' 
swe zapatrywania wobec Rzą,du. I my tak- ma, iz byloby na miejscu, gdyby równocze- stosunkÓw. Dlatego będzie mowca za nJem 
że po prawej stronie wypowiedzieliśmy wśród I śnie z przeprowadzeniem tej ustawy został głosowa!. , 
dyskusyi budżetowej nasze zdanie o Rzą- zniesiony przynajmniej w mniejszych miej- W końcu polemizuje mowca z tym! 
dzie, podnosiliśmy zażalenia, zaznaczyliśmy, scowościach zbyt wysoki podatek od wy- deputowanymi, którzy specyalnie wystąpilI 
i
 nie zgadzamy się z tym lub owym Mini- szynku wódki. W koilCu popiera przedłoze- przeciw pos,/'om z Galicyi, a w szczegÓlno: 
strem w traktowaniu poruczonych mu spraw; nie, ktÓre czyni zadość potrzebom państwa ści odpowiada deputowanemu NeuwirtboW
, 
a przeciez w ogÓle i w szczegółach musi- i rolnictwa, i poleca przejście do dyskusyi szczegÓłoweJ' 
my przyznać, iż wśród obecnych sto- Na tern zamknięto dyskusyę, (Oklaski po prawicy), 
sunkÓw n
e 
ozemy' j,ak tyl
o popie,rać Na mowcę generalnego przeciw wy- Deputowany dr. Meznik w końcowy
 
Rząd,. g?yz ,?-memamy, IZ chocla
 c
wllo- brano deputowanego P l e n e l' a, za przed- wywodzie konstatuje, że skutkiem przyjęCIa 
wo r;ue 4est Jeszcze wszystk
 wYJaśmonem! łożeniem, dr. R u t o w s k i e g o. ustawy zrobiony został bardzo ważny kruk 
st
me S!ę. to z cza
em, a mIędzy Rzą,delll I Deputowany P l e n e r zauważa, iz pro- ku osiągnięciu pożądanej przez kazdy rząd 
wlększoSClą zapanuJe, zupełn
 
armo
la. jekt ustawy, o ktÓrym mowa, zajmie równowagi pomiędzy dochodami a wydat- 
Nam nasuwa S.lę pytam.e, azah chce- w dziejach Austro- Węgier pelne doniosłości kami, Gdy wprowadzenie osobistego podat- 
(CGXLIII posiedzenie Izby poselskiej.) my 
ego ,R
ądu, lub IZąd.u lewI?
?, Proszę od-j miejsce. Kwestyą jest tylko, czy było po- ku dochodowego okazało się nieodpowied- 
*-r* Wiedeń, 30 maja. (Koresponden.- 
owle
zlec n
 t? pY,tam: . dZISI
J,sze!ll gł?: l trzebnem podnosić od razu i w sposób niem,
 ujął Rząd w rękę reformę podatkóW 
cya Gazety Lwowskiej). sowam
m. Jezeh zas mO
lOno, IZ wlększosc nadzwyczajny stopę podatkową. Lepiej by- pośrednich. Następnie zwraca się mowca 
przy pler
szem głos0Y"amu nad !undusz
m loby, podobnie jak przy podatku tytonio- wśród wielkiego niepokoju w Izbie przeciw 
Prezes dr. S m o l k a zagaja posiedzenie dyspo
ycYJnym, wyrazIła Rz

dowl swą me- wym, dokonywać powoli podwyższenia, gdyż rozmaitym wywodom mowców lewicy i pO- 
o godz. 10 min. 18. ufnośc, to powiadam na to, I
 kwestyę na- w takim razie dochody wzmagałyby się leca nareszcie przyjęcie projektu jako pod'. 
Na bwie rządowej pp. Ministrowie: leży t
aktow
ć, buchalteryczme, bY,ło to wo- prawidłowo, a konsumcya nie obniżyła się. stawy dla dyskusyi szczegółowej. (Oklask
 
hr, Taaffe, dr. baron Ziemiałkowski, hr. tum m
ufno
cI s,alvo errore cl!lcuh, Pro
zę Mowca zaaprobowałby co najwyżej sto- na prawicy). 
Falkenhayn, dr. Prazak, hr. Welsersheimb, o przy!ączeme Się do uc
cwały Iz?y pan
w. pę podatkową do wysokości 25 złr. gdy tym- Deputowany dr. Kronawetter prosi o 
dr. Dunajewski, dr. Gautsch i margrabia, . I ozycy
 .,f
ndusz, d,rspozycYJ.ny przy- czasem podwyższono ją od razu na 35 złr. skonstatowanie stosunku głosów. 
Bacquehem. .Jęto "'! druqJerfi I trzecIe m czytamu 169 gl. Dalej oświadcza, iz systemniestałego opo- Przy głosowaniu uchwalone zostaje 
Wniesiono przed
ozenia rządowe w spra' przecIw 116 głosom. . ' datkowania uważa w ogóle za trafny, a naj- przystą,pienie do obrad szczegółowych 184 
wie tymczasowego zaprowadzenia d()datku Dep. K a t h.r e I n składa, następme racyonalniej postą.piono w tej mierze w An- głosami przeciw 113, poczem dr, Krona' 
do ceł dla słodzonych trunków. ustne sprawozda
lle 
 przed
ozemu rząd?- glii, wyjęto bowiem z pod opłaty najnie- wetter wnosi o zamknięcie posiedzenia, CO 
Sto trzynaście stowarzyszeń powiato- wem, co do udz
elema zr fu?-duszów pa,n- zbędniejsze artykuły codziennego życia, jak Izba przyjmuje. 
wych Dolnej Austryi nadesłało petycye o stwow:ych zapomog. dl
 u,czenla 
ęd
:r w'1y- mięso, chleb i petroleum, a opodatkowano Deputowani dr. Kindermann, Prade i 
wydanie ustawy, w sprawie mozności naby- rolu,. I poleca, przyjęcIe przedłoze,ma,., Izba tylko spirytus, tytoń, kawę i herbatę. Au- dr. Roser interpelują J. E. pana Ministra 
wania soli bydlęcej. p,rzYJlllu,je p
oJekt ustawy w druglem I trze- strya powinna pójść za tym przyHadem i bandlu, margr. Bacquehema, o zniżenie na
 
Izba przystępuje do porządku dzien- ciem czytamu. przeprowadzić podatek spirytusowy wedle leżności frachtowych za mniejsze przesyłkI 
nego. , ,. Deputowany K a t h l' e i n. składa na- wzoru a,ngielskiego. Przedew:szystkiem zaś pocztowe, 
, De,P. dr. M a t 
 u s z składa. w ImIeniU stępnie imieniem k omisyi budzetowej ustne nie nale2;ałoby wycią,gać z ludności więcej, niż Prezes Izby naznacza przyszłe posie- 
. komIssYI budzetowej sprawozdame. o uchwa,- I sprawozdanie o petycyi m. K o l b u 8 Z o W Y to jest rzeczywiście z korzyścią dla. finan- dzenie na piątek, 1 czerwca, 
le Izby panóY'" co do restytuowa
la 50.000 I w Galicyi, co do użyczenia wsparcin z fun- sów paIistwowych. W Austryi jednak tak 
złr. z r
brykl 
fund?s
 dyspozycYJny", oraz duszów. pa
stwowycb! i prosi o 
rzyjęcie się nie dzieje,. a słuszn!
 powied,zia
 de,p,ut. 
o ustawI
 
na.nsow
J na rok 1888, I poleca następująceJ rezolucYI: "W -zywa s](
 c. k. Kronawotter, IŻ ludnosc zapłacI 10 mdłO- 
Iowa J. Ek se. Uinistra sprawiedJiwO' 
przystąpleme do, tej 
ch:vały., Rząd, aby zarządził docbodzenie o rozmia- nów podatków na rzeez fabrykantów i han- £lei, bar. Prażaka, 
W dyskus'yl og
lneJ .zablera ę';łos d
p. rach szkody zniszczonego częściowo poZa- dlarzy, jeżeli bowiem przyjmiemy produkcyę wygłoszona wśród dyskusyi nad rozdziałeI1l 
dr. F u s .s, ośwI
dcza.)ąc" IŻ, stronlllctwo Je- rem miasta galicyjskiego Kolbuszowy, oraz okrą,gło milion hektolitrów, to przypadnie "Ministerstwa sprawiedliwości" preliminarza 
go (skrajna ,lewICa) będzl
 I teraz tak
e gło o potrzebach ludności, dotkniętej katastro- ludności 45 milionów podatku spożywczego, państwowego, na posiedzeniu Izby panów 'Z 
s
wać przec
w fundusz?wI dyspozycYJnemu, I fą i poczynił, co uzna za odpowiednie". z sumy tej jednak dostanie się Rzą.dowi za dnia 29 maja, brzmi w przekładzie, jak Da' 
me ma bowIem zaufama do Rządu, Izba vrzyjmuje rezolucyę bez dys- pośrednictwem producentÓw tylko 35 milio- stępuje; 
Dep. P l e n er przypomina oświadcze- kusyi. nów, Dziesięć tedy milionów przepadnie. ) 
nie, jakie złoży
 dr. Herbst, gdy stanęła na Z porządku dzienn
go przystępuje Izba Mowca podnosi następnie wielkie trudności Pierwszy mowca (baron Apfalter
w 
porząd.liu dziennym sprawa funduszu dyspo- do dalszej dyskusyi ogÓlnej nad przedłoże- kontyngentowania i podwójnej stopy podat- który wziąl za przedmiot swych wywod? 
zycyjnego, i zaznacza, iż te same motywa, niem o podatku od spirytusu. kowej, której przeprowadzenie w Austryi stosunki w Krainie, twierdzi
, że urzędfiJSY 
' k ' ' k ' ł' d ,.. D t T k ( dl z . ) b d' t d . , . N. h d w Krainie należący do narodowości słoweD' 
Ja leml lerOWa'lo SIę awmeJ Fgo stron- epll owany lir za prze, o elllem ę zle ru llIe.J szem mż w Jemczec, gzie skie j ' zb y t silnie akcentu J '!). swo J '!l narodo- 
nictwo, g
osują,c przeciw udzieleniu Rządo- polemizuje najpierw z wywodami deputo- istnieje jednolity przynajmniej okręg skar- - oz; 
wi tego funduszu, powodują, i teraz także wanego Kronawettera, którego socyalistycz- bowy. ,;ośJ i nie d ukrY'hają 
ynaj
niej 
WY

Ili
6 
lewi:Ję do utrzymania pierwotnej uchwały. I ne ideje wydaja się mowcy jednostronnemi. Mowca muiema iż nie zostanie osia- d cz
 ł l nar ś o, owyc d ' ' k 
m dl z
yczaJ k o l ' fik a. 
. d . P b , . f :l z ' l .i 1 . d '. ., " Zlata no c urzę m a we e J ego wa I 
TWler zeme rezesa ga metu, IŻ UD! usz wIe u f,.ron aomagano SIę zaprowa zema gruętem to co jest celem kontyngentu miano1lL;j . d , k ", . t lk ' szwa' 
d zycYJ ' Y I ' e J ' est b " n . , P .. ... 00 - _ p .1.tł. -' o ' a ' c 
.' n e g '-' 1_ 
ob y '"o naile p szem " ' . " d k .' -"IIIII!I CYI sę ZIOWS lej l na llIa y o zaw ze 
yspo . n n yn,tJ m lej ozy'Vyą J iIV t'lll." "", v, UY1 , · J 
 WIcIe ogramc",enl8 nyperpro u eYl owszem'.." f B. t' . ',," ,t 't rzecza 
politycznego zaufania i że przeto nie przy- i najbardz . Jej pożądanelll, jednakze niestety wzmoże sie ona jeszcze. Należał
 dla ob
 
a e.m., e"wt plema, IZ bPry e
 Jes sad !;ę: 
stoi czynić z niego kwestyi zaufania, nie njemożliwem na razie do przeprowadzenIa. połów Monarchii' oznacz y ć J . ednolit y kon _ d O
l1ecz k 
ą h ' a Y k r
zY h o s
 za.mu. P l o dn oś.ei 
t . k t k' d' dł kt k' W k' . dl 't t k' . . ZIOWS]C w raJ ac o mIeszanej u ' 
;y r?tmuJ
 ,ry y l, tk
 K Z w
 , ug pra )1 B' sza kle 
)oWlO . o sld ,o naw e t k Slę
1U tyngent J gdyż to odrowiedzialoby, naturze w krajach gdzie sa w użyciu dwa lub trzY 
?ns t y. uCYJne; 
szys I.C t pa


w, zezwo e- z Ism
r
 o;
' 
ozł1orzą za
ą
e
u a 'z P31 ę- rzeczy I zgadzałoby SIę z ustawamI ugodo- języki kraj
we uwzględniano także znajomOŚĆ 
me aJ
eg? unklus

 Jes l po. I yczną spra- '.neml 'ro aI
ll, . owca o w:; cZ b ' ł . a- w:emi. 
ówniez, oblicz
nie kontyngentu 0- tych językówj'ajeżeli zdaje się czcigodneinU 
wą za D u ama d ' (O V as 
 t na ew
cy.) t t k ego 
rzem ż awJa' k z t a u
ta'Yą, , t J, .n t a k ra .p
 h ze- p
era SIę na mewłi
śC1wych prz
puszcze- preopinantowi iz powodem dla którego li' 
ep. r. a s a y zwraca na o uwa- onallla, e m me Jes Jej a lllec ę- mach Mowca wyrazIwszy następme obawę d' k'" k. , d". k ieb 
gę, że fundusz dyspozycyjny bywa obraca- tnYlll, ja.k zydzi, gdyż dziertawią oni liczne co do' zalewu' krajów austryackich wódka z urzę mcy k[
ms 
eJ ra,r
 
WOSCI, t wości 
ny na popieranie prasy oiicyalnej, a ponie- dworskie gorzelnie i skoncentrowali w swoich Węgier gdyż ustawa w kazdym razie jest "na ntzywńa'k
' frk Y .
ą. w aSCIWle ,naro o narD. 
waz prasa ta pobudza do wojny przeciw rękach cały handel obrotowy. korzyść' 
Zalitawii zaznaczył iz p Minister 
 owe ś ,s I.e\: s
 n{e zaz ś 
ac
an sWi wY' 
Rossyi i dopuszcza się tem lekkomyślnego W obec wywodów deputowanego Men- skarbu ńie oświadczył dotychczas 
a co ma- o

, c, Jk
ó a h o l
zn?ł c, ze b zasz y ns o - 
i niepopularnego kroku, więc frakcya mło- gera zauwaZa mowca, iż nie podatek od ja być uzyte dochody z tej ustawy. Ta nie- pa .1, w ł ś 
yc k ntt
 ąpl o s
y s
e ,a
a yktl 
do czeska będzie i teraz głosować przeciw wódki, lecz progresywny podatek dochodo- j
sność jest znamieniem sytuacyi i zniewala łanIe, k' a met s u I;m śnaJd
oSCI Ję p 
'Zy- 
temu funduszowi. wy jest oRtatnią rezerwą podatkową. Poda- mowcę oraz jego przyjaciół politycznych do S t ? fi w
n
 I e t gO l k ' o m t ?g k ,o h co po d O k ne h go d zie 
S d d M t t J t k ' d d t k' d' "I" . , , . ra c SIę y o w a, IC wypa ac g 
prawoz awca r. a u s z : e- e wo czany o y a mezawo me na]sl mej glosowanIa przecIw ustawie. (Oklask
 na ,l b" d d 'k' ' ł daj3' 
steśm y zdania i mam y to silne P rzekona- Galicye Il'd y ż kraj ten konsumuje naj więk- l ' ) sz o o wy o
 mIę z
 urz,ę m I
m, war, 
. ' , t', o ' k ' , . , ew&cy . cym oboma JęzykamI krajowemI, a urzęd 111 
me, że fundusz dyspozycYJny Jest tak sa- sza częsć wod I W AustrYI, I ztad tez po- De p dr R u t o w s k i mniema iz O k . b . ., ' , d lub 
" "," " ,,- Jem, poz aWlOnym znaJomoscl Je, nego 
gólne zamt.eresowan
e. SIę ob
adaml nad tą drugiego języka. . ' 
?,st
w
' naJwymowme,jszym .Jest dowodem, W ogóle czuję się zniewolonym WZJą(J 
IZ Id,zJe . tu o iinans0'Y0 .polityczne zarz
- jak naj kategoryczniej w obronę stan s
; 
dze,nIa pJerwszorzę{
neJ mIary. Zarzą,dzema dziowski w Krainie wobec tcgo rodzaj 
t

le są nadzwycz.aJ trudne w państwIe, t
k ogólnikowych insynuacyj. Gdyby czcig.od)J
 
roznokszta!tnem ,jak Austro- W ęgry, gdzIe mowca by.)' przytoczył pewne, należycie O 
sp?tyka. SIę tyle r?znorodnyc
 stosunkó'Y' kreślone wypadki a okazalo się pr,zyteJIl,. i
 
kt
re liI,e mogą, byc uwzglę
n
o
e Zupeł,llle słusznemi są jego oskarżenia co r zanle,
 
w.JedneJ I
stawle. pstawa nlnleJs
a nIe Je
t bywania się pojedynczych funkcyonaryus'Z\ 

llezawodHle arcydzIelem. Byłaby mezawodme sądowych w wypełnianiu ciążą,cych na 11 1C . 
Ideałem. trafnego, ,ustawoda;:vstwa, gd
b
 d
a urzędowych obowiązków; natenczas zar'Zą, 

szystklCh tak roznych typow g
rzel,nl, Jakie dziłbym z pewnością, co potrzeba, aby. zl
 
Się wytworzyły, :vynalazła odp?wledll1.e SpOclO- mu zaradzić. Mogę jednak zapewnić, IŻ , 
br opod
tkowa
lla. Mowca ośwl
dcza, 
ż stron- tej mierze mało zaszło wypadkÓw dy scJ t 
mctwo Jego me chce wytaczac tutaj calego plinarnllgo dochodzenia chociaz prezyd etl , 
te
atu o, oP.odatkowa
iu gorzelni rol.niczych wyzszego sądu, w Gradc
 bardzo suro;:vo ŚIi
j 
am podclfiac warunkow egzystencp prze- dzi wykroczemIl. narodowościowe, llleI1l)J j 
T:?Js.lu fabr
cz
e90, lecz ,chce zy
 
 pozwo: tych urzędników, którzy nie spełniają s\\,c 
lIc lfinym Istnlec, pragme umożlIwIĆ byt I powinności. " 
rozwój wszystkim upr
wni0ł:lyrn typom. 0- Nie ulega wątpliwości, iz obecnie 'ZPIlJ, 
cllro.na pr
edewsz!s
k1e,m mteresów ,stanu duje się jeszcze w Krainie bardzo wielu 'ę' 
r
lmczego I umoz!JwJelllt3 egzyst,encYI 
ol- rzędników, nie znających dokładnie obU 
i' 
fiJCZemU ubocznemu przemysłowI,. musiała zykÓw krajowych. Jeżeli tedy tacy urzęd o' 
by
 z góry ,głó,wną, ten
eneyą tej usta
y. cy zniewoleni są przy załatwianiu por?ctw, 
G
ow
a, mysI, Jaką podJ
to z. USt,HWY nJe
 nych im spraw uciekać się do l3łow
lj{ o' 
IllleckleJ polega na ogram czemu mezdroweJ wówczas stać się może bezwątpienia li ,P 'Z' 
hyperprodukcyi. Gorzelnie niesamoistne, któ- trzebuja oni dla spe
niania swych o'bo,\\,l.ą j' 
re jako 
rz,em
sł uboc
ny egzy.stują, poyvin- ków więcej czasu, niżby to mialo 
I:y- 
ny daleJ Istnieć, o Ile to Jest kOlllecz- sce gdyby władali dok
adnie ObOIlIa Ję 
nem, aże
y stawiały szranki hyperprodukcyi ka
i. t u' 
fabrycznej. . . . ,Skoro )edna
 czci&odny' preopin.a
IÓI1J 
Mowca wspomina następllle o prawIe cZYlllł roznlCę mIędzy JęzykIem kra 1J1 ć ii 
propinacyi w Galicyi, które jest bardzo da- i słoweńskim, pozwolę sobie zauwaŻY 11'. i 
wnem i rzeczywistem prawem prywatnem. 
Dziennik rozporządzeń państwoWY
'Za. W 
Oprócz Krakowa i Lwowa posiada 55 miast "Dzienniki ustaw krajowych" wycho ;ęd' 
prawo propinacyi, które im więcej niz mi- jezyku słoweńskim, a gdyby 
tóry, z 1l
 pii 
lian zł. przynosi i na którem opiera się ich ników wydawał swe orzeczema w lfi
y a'\\'o' 
całe gospodarstwo gminne. Byłoby zatem pismiennym języku, nie działałb! nIe 'Z 
ie 
niesprawiedliwością odbierać im takowe bez dnie tak, jak nakazuje mu obowląz,e
. tlIJ! 
odszkodowania. mogę tedy dać posluchu żądanIU" 


br. Ces chi, ks. C z a r t o r y s ki, Dumba, hr. 
Falkenhayn, Edward hr. Fiirstenberg, opat 
Hauswirth, hr. Huyn, opat Karl, hr. K r a- 
s i c ki, Karol hr. Kurfstein, br, Reinelt, hr. 
Revertera, br. Rodich, ks. Rosenberg, Fran- 
ciszek hr, Thun, br. Walterskirchen, hr. 
Zedtwitz ; 
Jako ich zastępcy: Franciszek hr. Cou- 
denhove, br. Czedik, Gogl, hr. Harrach, hr. 
Herberstein, Franciszek hr. Kuefstein, Lob- 
meyer, Fryderyk hr. SchOnborn, hr. S t a d- 
n i c ki, Maksymilian hr. Trauttmansdorff. 
Na tem wyczerpano porządek dzienny. 
O następnem posiedzeniu zawiadomi 
prezes na piśmie. 
Koniec posiedzenia o godzinie 1 m. 10. 


2 


pana Tukałły przyniesiono, co jeno w go- 
spodzie znaleść było moina dla posiłku, 
a także dzbany wina i miodu. Drugą 
izbę zajął orszak pana Słuszki i kompa- 
nowie p. Baltazara. 
Ale izba, gdzie wszedł kasztelanie, 
nie była pustą. Przy ognisku siedział 
na ławie człowiek jakiś, otulony w opoń- 
czę, którą część twarzy zakrywał. Pan 
Tukałła parę razy spojrzał natl. niechętnie, 
zbliżał się umyślnie do komina, chcąc 
rysy nieznajomego rozpoznać, ale wi- 
dział jeno oczy głęboko zapadłe, ponuro 
patrzące przed siebie, i długą brodę, któ- 
ra w nieładzie spadała na piersi. Nie- 
znajomy ów nie ruszył się nawet Z 
miejsca ani przywitał przybyłych, lecz 
gdy pan Baltazar nieustannie mu w 
oczy zaglądał i dokoła obchodził, zakrył 
się jeszcze bardziej opończą, jakby chcąc 
uniknąć dalszego badania, oczy zamknął 
i zdawał się usypiać. 
Obecność jego wszakże była bar- 
dzo p. TukaIle niemiłą ; zasiadłszy przy 
stole obok p. Słuszki i ulubiony swój 
trunek pijąc, jui byłby chętnie w ga- 
wędę się wdał, lecz wciąż oglądał się 
po za siebie i snać mówić nie chcial 
przy owym nieznajomym. Ten wszakże 
leżał skulony na ławie bez ruchu. 
- Zasnął; - ozwał się wreszcie p. 
Tukałl
 do Słuszki - zda mi się piel- 
grzym Jest, co to się ich teraz taka moc 
n
mnoiyła, że już wyganiać muszą. Szal- 
blerze są, którzy ani w Jerozolimie ani 
w: <:o
post
lli 
ie bywali, ,ani w turec- 
kle] .me,:",oh me siedzieli, a jeno grosz 
wydlleraN, cuda opowiadając. 


Obejrzał się p. Tukałło znowu za 
siebie, ale ów człowiek leżał wciąż bez 
ruchu. 
- Ano, spi - rzekł - bo jużby 
był się na to niechybnie poruszył. Mo- 
żna by go wszak.ze do sieni inwito- 
wać,. gazie siano jest, zgoła dobre do 
spama. 
- E.... - przerwał p. Słuszka - daj 
mu waszmość spokój, a powiedz lepiej, 
gdzie to z takim pocztem jedziesz i jako 
się to stało, żeś rotmistrzem królewi- 
cowskim mianowany jest. 
Pan Baltazar się uśmiechnął i wąsa 
podkręcił. 
- Nie żałuję ja cale --- rzekł - żem 
królewica Kazimierza na elekcyi Kró- 
lem nominował, bo zacny to pan, który 
duszę szlachecką na wskróś przenika. 
Byłem ja potem u niego w sprawie 
waznej pewnego birżańskiego dworzana, 
co go xiązę hetman w lochach trzyma. 
Otóż prży tej okazyi rzecze do mnie 
królewic : Widzę, jakoś jest dusza mę;ma 
a iście rycerska. Otóż niebezpieczeństwa 
wojenne grożą. Pod Smole{lsk trzeba bę- 
dzie ciągnąć, bo tam już Sehin i Prozo- 
rowski stoją z licznemi wojskami i o 
szturmowaniu myślą. Mam ja. pułk wła- 
sny, ale wielkie są tam braki, które co 
rychlej zapełnić wypada. Jedźże więc 
na Litwę i rób zaciągi a co zwerbujesz, 
to do twej roty należeć będzie. A tak, 
mości kasztelanicu, i rotmistrzem zo- 
stałem. 


{Ciąg dals:£y nastąpi). 


.
		

/DIGCZAS002001_1888_126_0003.djvu

			3 


U
zędnik wydawaJ' orzeezenie nie w języku 
Piśmiennym, lecz w dyalekcie. 
Ubolewam, iż ten sam p. mowca znaj- 
dUje się w błędzie, powołuj,!e się na inter- 
pelacyę, jaką wniesiono w marcu b. ,r. do 
Izby deputowanych, a której przedmIOtem 
bYło obsadzenie pOiSady notaryalnej w Celii. 
Mianowałem notarynszem tego kandydata, 
który posiadał przed wszystkimi innymi te 
k,w,;lifikacye, jakie były potrzebne dla obję- 
Cia posady notaryalnej w Celii. Co się zaś 
tyczy uwagi o uzywanin języLa słoweńskie, 
go przy zapiskach do ksiąg gruntowych, to 
muszę istotnie wyrazić ubolewanie, że je- 
Zeli szan. mowca miał coś w tej mierze do 
zarzucenia rozporządzeniu wydanemu dla 
.f{rainy, zarzuty jego zbyt są spóźnionemi, 
albowiem jeszcze w r. 1884 uchylono, o ile 
to, dotyczy Krainy zachodzące niedogodno- 
ŚCI i odtąd zapisywanie do ksiąg grunto- 

Ych odbywa się tam w obu językach kra- 
JOWych. 
Nigdy i z żadnej strony nie doszła 
mnie w tym względzie skarga, a czcigodny 
(owca, który jest przeciez członkiem sejmu 
rajowego , mógłby był przecież znaleM 

Posobność do wystąpienia w Izbie sejmo, 
Wej. Ostatniemi czasy, mianowicie w roku 

e
złym, wydano takie samo rozporządzenie 
a
ze dla okręgów zaludnionych Słoweńca- 
lIll w Styryi i Karyntyi, a powołano się 

 
iem na rozporządzenie, wydane już da- 

I1IPj dla Krainy. Pan preopinant wyraził 
Jedll e zen frakcYJnyc? . 
d t ' Nowych proJektow ustaw przedłożono ogo- - 
r. Artur, Czapski, który bawIł 
o acyl. ., ,'.. lem 20 z którye:h l li przedł'ożył rzad przy- na kuracYI w Baden, Jak donoszą z tego mia- 
Wstrz
muJ,ę tę od dot.Y
allla ?lI b zeJ 0- jęto z pośród nje:h 24, pudczas gdy d'wa po- sta do wiedeńskiej Presse, znikl bez wieści i 
wych ządan, Ja Ie 'p0ru
j,y, t
taJ f aron został'y niezałat\\lOlle, Bamodzielnych wnio- od kilku dni na prózno jest poszukiwany. 
Sehenk Sa one orgalllzaeYJ nego l re onna- ' , 1'"' inter p l .' 2 l 
torskie'o 
harakteru, a sądzę, iz skoro od- sk?w stawIOno I, 
, ' e 
cYI (po: - Na wystawę Zjednoczonego To- 
nośne 
stawy zostaną przedłożone i sko, skJe), z których O

,1i
I,ą, COflllęto. PetY?YJ warzyst
a PrzyjacIół Sztuk Pj
knych 
1'0 przedewszystkiem wysoka Izba bę nadesła
o 1601. prozlllOnych było pięĆ we 
wowle na
esz./'y następujące, dzieła sztuki: 
dzie miała sposobność wzięcia pod obrady mandatowo 1) K?ch
n
:vs
le?o Rom. "KraJo
raz z okol
c 
wniesionego już przez Rząd proj ektu usta- _...., ... n
dwlślans
lch I 2) Lewando>yskle¥.o "ThetIs 
wy o ustnem s
marycznem postępowaniu, 
 
, - błaga JowIsza o bekę dla AchIllesa , rzeźba. 
pokaże się, iż llleodzowną jest rzeczą po- Z Bułgal'YI. - Fundacya im. śp. Kajetana Le- 
większanie w sposób odpowiedni liczby sę- wiekiego. Spra
ozdanie Wydziaru krajowego 
dziów. (Pogłoski o przesile;liu 
a
;,
le
o,weU1, .-'- Wersye o no- Z Z . arządu fundacY , 1 , stypendyjnej imienia ś. P . 
wych Zab!l'gaeh llJWo.uC}JnJ ch elllIgrantów buł. K t h L k 18 
Przyjdzie rozwazyć, czy ma być utwo- gar
1ncb), , aJe ana r. eWIC lego, za rok 87 wykazu- 
rzona nowa klasa, którab y z,t J ' ę ła P ośrednie d h 1 . Je: A) Dochody: Zapas początkowy 429 zł. 45 
" Z Sofii n,t c Ol zą ciągle S p rzeczne t tó kk 2 
 8 '\ 6 · 9 0 f k 
miejsce między fluskultantem i adjunktem t c. go w ą, !J:. v Zi., 6 e e tami; odsetki 
Że niestało się to dotychczas, miało w tem doniesienia o we
n<: ,r
nem połozeniu ga- od efektów 1082 zł. gotowką; efekta zakupio- 
przyczynę , iż ze względu na stosunki, za- binetu. Według JedneJ wersyi należy być 
e 440 zł. 45 ct.; gotówka przeniesiona z ma- 
chodzace w 8 i 7 klasie rangi zarządu spra p
zygotowanym n
 rychłą rekonstrukcyę mi- jątku obrotowego 4:29 zł. 45 ct, Suma docho- 
wiedliwoścl, urzędnicy 9 
lasy rangi ?ardzo msterstwa, a ,w p
er:wszym rzędzie na zmia- dów 1940 ,zł. 90 et. go
ówką, 25.247 zł. 41 
wiele potrzebują czasu, mm posuną Się na- 
ę 
 za
ządzIe llll!llsterstwa wojny; wedłng et. efektamI. B) Wydatki: Stypendya 966 zł. 
przód, a adjunktom przypada od razu bar- UlllPJ zas wszystkIe pogłoski o przesileniu 66 et.; gotówka na zakupno efektów 429 zł. 
dzo cięzka i pełna odpowiedzialności dzia- są bezpodstawne. 45 ct,; koszta insen;yjne i inne drobne 13 zł. 
łaJność służbowa. Wszystko to jednak są Z Sofii piszą do PoW. Corr.: 36 ct.; Gotówka przeniesiona do majątku zaro- 
kwestye szczegółowe, których niechcę blizej Obiegają tu pogłoski o przygotowują- dowego 429 zł:. 45 ct., Suma wydatków 1838 
roztrzasać i na tem kończę moje uwagi. cym się nowym napadzie emigrantów buł- zł. 92 ct, Z porównama z snmą dochodów 0- 
" garskich na terytoryum bułgarskie od stro- kazuje się zapas z końcem 1887 roku 101 zł. 
_ ny 
dryanopola. Mimo czujności wł
dz tu- 98 ct. gotówką i 25.24-7 zł. 41 ct. efektami. 
recklCh, udało się podobno przywOdzcolll Z porównania zaś zapas
 o
tatecznego z zapa- 
zgromadzić się na tajna naradę w bliskości sem początkowym okazuje SJę z majątku fun- 
granicy i umówionym podobno został napad dacyi ubytek w gotówce o 327 zł. 47 et., zaś 
na Kawakli w Rumelii wschodniej, którego przyrost w efektach o 440 zł. 45 ct" zatem 
mieszkańcy zniszczyli swego czasu resztki ogólny przyrost majątku w kwocie 112 złr. 
blUldy Nabokowa. Bpnderew ma się znajdo- 98 ct, w. a. 
wać w llhytiu na terytoryum bułgarskiem. _ Wycieczka Kola literackiego. 
R,ząd bułgarski poczynił juz stosoW!le k
o Komitet urządzaj
cy, w porozumieniu z właści- 
ki. dla zapobie:tt'nia napadowi, c
oc
a
 wle- cielem Rudna, ks. Dutkiewiczt'm, postanowił 
śClOm tym nie d owierza w zupernoscl. iz w dniu 4: czerwca lasek, przyległy do zakła: 
Peters burska Agencya północna: roze- du zamknięty będzie dla publiczności, nie bio- 
sła
a następującą depeszę pod dnIem 31 rącej udziału w wycieczce. mozono sip również 
maJa: .. 
z restauratorem i cukiernikiem, co do dostawy 
Na granicy turecko-bułgarskiej uka- jadła, napojów, ciast i lodów po miernej cenie. 
za./'y się liczne bandy zbrojne wychodźców Strzelnica, kręgielnia, łódka na stawie, oraz dwie 
bułg;ars
ieL, utworzone na terytorynn;r c
ar- huśtawki oddane zostaną do użytku uczestników 

ogor
kIem. Władze tureckie przedslęblO
ą wycie
zki. Przybycie pociągu powitają strzały 
srodkl ostrozności celem przeszkodzenIa moźdZJerzowe, zakł:ad przybrany będzie we flagi 
formowaniu się na tamtejszem terytorY11m o barwach narodowych. W wycieczce wezmie 
band zbrojnych. udział: wielu członków "Lutni", zaproszonych 
przez wydział "Koła". Komitet uprasza osoby, 
. ' "
-'" które zgłosi./'y się do wzięcia udziaŁu w wycie- 
czce, by zechciały odebrać swe bilety naj dalej 
do niedzieli w południe. Komitet orraruje zara- 
zem swe pośrednictwo w zakupnie biletów ko- 
--.-.-----'
------..---- lejowych. Odbycie się wycieczki oznajmi flaga 
wywieszona z balkonu "Koła literackiego" (plac 
Maryacki 1. 9), 
-Najj. Pan raczył najmiJ'ościwiej u- - Z muzeum p
:lJemyslowego miej- 
dzielić egzekwatury nowomianowanemu general. skiego. Panny Marya I Wanda Janiszewskie z 
nemu konsulowi republiki Urugwąjskiej w Wie- Krakowa, wykształcone w tamtejszych zakła- 
dniu, p. Zygmuntowi Spitzerowi, dach we wszysikich działach malarstwa art y _ 
- O stanie zdrowia hl', WI. Bade- stycz
o - przemysłowego na aksamicie, at./'asie, 
niego otrzymujemy pocieszającą dziś wiado- wełme, szkle, porcelanie, terrakocie i t, d., po 
mość w telegramie tej treści: Poleps,zcnie do
ć otrzymaniu chlubnych patentów, zamierzają 0- 
znaczne, a jakkolwiek niebezpieczenstwo me tworzyć we Lwowie pracownię, połączoną z kur- 
minę./'o, istnieje uzasadniona nadzieja wyzdro- sem nauk. Aby zapoznać tntejszą publiczność 
wienia. ze swemi wyrobami, nrządziły pod kierunkiem 
_ C. k. Namiestnictwo nada./'o pre- swej nauczycielki, pani Buffle, wystawę w miej- 
skiem muzeum przem. w ratuszu, I piętro.) 
zentę na opróżnione gr. kat. probostwo regiae Niektóre prace panien Janiszewskich były już 
collationis w Bereściu, z rrlią w Polanach, na zeszłorocznej wystawie krakowskiej i zyska- 
dekanatu muszyńskiego, ks. Janowi Seneta, gr. ły powszechne uznanie. Wystawa otwarta zo- 
::
h. adminiitratorowi probostwa 
 Leszczy- stała dnia dzisiejszego a zwiedzać ją mozn
 ra- 
no od 9 do 1 i po po./'udniu od 3 do 6. 
- W8panialego dzlela "M0narchia 
austro-węgierska w s./'	
			

/DIGCZAS002001_1888_126_0004.djvu

			Wysokim Zamku. Początek o godzinie 6 wie- zt, r. k. parafianie w Zawa
owie 5 zt, gmi- 
czór. na i obszar dworski w Zawa
owie na ręce p. 
W miesiącu biezącym przygrywa.ć będą Dettloffa 25 zt, M. Go
ębski 5 zt, F. Biel' 
muzyki wojskowe w następującym porządku: 2 zt; 
w ogrodzie miejskim w piątki, dnia 8, 15, 22; w starostwie p l' Z e m y ś l a ń s k i e m: W, 
na Wysokim Zamku w poniedziałki, dnia 4 Tchorznicki 10 zt, gmina Nanaczówka 3 zt 30 
i ] 8; na Strzelnicy Miejskiej w środy, dnia 6 ct., Wyzniany :2 zł. 80 ct., Swirz 5 zt; 
i 20; przed gmachem Namiestnictwa w czwar- w starostwie l' z e s z o w s k i e m: parafia- 
tki, d. 7, 14, 21i 28; przed g
ównym odwa- nie w Łace 20 zt 55 ct., w Rzeszowie 12 zt, 
chem we środę, d. 13; w Parku stryjskim w w Stobie
ny 10 zł. 58 ct., w Lubeni 12 zt 
poniedziałki, d. 11 i 25; wreszcie przed do- 55 ct., w Chmielniku 12 zł 15 et" w Bork!1 
mem inwalidów, d. 27. Początek kazdej pro- starym 10 zt, w Trzcianie 4 zt 60 ct" w Bli..: 
dukcyi, składającej się z 8 numerów, o godzi- ziance 4 zt 20 ct., gmina Matysówka 3 zł. 3<> 
nie 6 wieczorem. ct., Starornieście 7 zt, Trzciana 11 zt 84 ct., 
_ Popis uczenie szkoly muzycz- Piątkowa 4zt, Drabinianka -4 zt 50 ct" S
o- 
nej pani Joanny Laureckiej odbędzie się ju- cina 6 zt; (C. d. n.) 
tro, w niedziel
, o godzinie 3 po po
udniu, w - W Krynicy i Szczawnicy otwarte 
sali kasyna Miejskiego. zosta
y dnia 29 maja c. k. stacye telegrafu, 
po
ączone z urzędem pocztowym, z ograniczoną 
- Na festynie akademickim wyj- służbą dzienną, dla powszechnego uzytku. 
dzie jednodniówka p. t. Kuryerek festynowy 
jako bezpłatny dodatek do biletów wstępu. Ko-, - Do Rady powiatowej kolbuszow- 
szta druku pokrywają og
oszenia. W skład pro- skiej, przy wyborze uzupełniająrym z grupy 
gramu wchodzą: koncert muzyki wojs
owej, gmin miejskich, wybrany zosta
 p. Józef Ho- 
loterya fantowa, produkcye humorystyczne, biu- molaes c, k. naczelnik sądu powiatowego, oraz 
ro poste-restante i strzelnica. Bilety dla dzieci, p. Bolesław Chodziński, kierownik szkoły ludo- 
sprzedawane za po:towę ceny, będą numerowane, wej w Sokołowie. 
a dwa z nich wygrywają ładne premie w po- _ Wypadki na prowincyj, D. 28 
staci duzych lalek. b. m. po południu Antoni Malarczyn z Kor- 
_ Personal operetki lwowskiej czyna, płynąc spławem na rzece StrYJu, został 
przybył wczoraj do Krakowa i dziś rozpoczyna przypadkiem ugodzony zbłąkaną k
l
 
e strz
l- 
szereg przedstawień operetką Nanon, nicy wojskowej, nad tą rzeką w mleSCle Stryju 
połozonej. Rana Malarczyna, jakkolwiek cięzka, 
- Chrząszcze jako ozdoba. W Indyach, zdaniem lekarzy, moze być wyleczoną. Miejsco- 
Japonii i Brazylii jest zwyczajem u kobiet z wyz- wy zar
ąd gminny zwrócił natychmiast po ty
 
szego towarzystwa, ze się stroją w klejnoty spo- wypadku uwagę odnośnej c. k, k?mendy ,:oJ- 
rządzone z rozmaitych gatunków owadów; nie skowej na niewłaściwe umieszczelllestrzelmcy. 
przypuszczaliśmy jednak wcale, aby owa moda W Stebniku, pow. dolińskiego, leśniczy 
zaatlantycka miała i do nas takze przywędlować. Aleksander Kuszelewski w przystępie szału, 
Tymczasem spostrzegamy na wystawiejubilerskiej spowodowanego długotrwa
ą, nieuleczalną cho- 
p. Jarzyny na placu Maryackim rozmaite plzei- robą, zastrzelił swoją zonę, czteroletniego syn- 
mioty sporządzone z chrząszczów brazylijskich, ka a w końcu i siebie. 
oprawnych w złoto, które licznych nabywców mają W Starym Kosowie zmarł nagle 85-letni 
między naszą młodziezą a takZe i między p łcic 1 starzec O
eksa Lasytczuk, jak stwierdzono, w 
piękną. Przyznać musimy, ze bransolety, broszki, skutek popełnionego na nim gwa
tu. Jako po- 
kolczyki, szpilki do krawatów etc., które oglą- szlakowany o tę zbrodnię uwięziony został wnuk 
daliśmy na wystawie p. Jarzyny, zaleeające się zabitego. 
elegancyą i trwałością mogą znaleźć wielu zwo- 
lenników ze względu na oryginalność, jakotez i -- W A \;i ademii umiejętności odby- 
taniość. ło się d. 24 maja posiedzenie WydziaJ:u. mate- 
Jak każda moda, tak i mania ustrajania matyczno - przyrodniczego pod przewodmctwem 
krawatów brazylijskiemi chrząszczami przywę- prezei5a Maj era. Był na nim obecnym po raz 
drował:a do nas nie wprost z Brazylii, zkąd pierwszy Nestor naszych przyrodników Ignacy 
owe chrząszcze do ozdoby sJ:użące pochodzą, ale Domejko, b. rektor Uniwersytetu w St. Jago i 
z Paryża, gdzie eleganci i elegantki stroją się przedstawiJ: wydaną przez niego w 1', 1838 
obecnie w owady zwane w języku przyrodniczym mapę ziem polskich z podziałem ich na 
rain
 
Himatidium smaragdinum, geograficzne, wyjaśnił: zasadę tego podz
aJ:ł: l 
Przyznać musimy, ze owe owady podobne korzyści, któreby wyniknęJ:y z zastosowama je- 
do.... pluskiewek, na pierwszy rzut oka rzeczy- go przy uczeniu geografii naszego kraju. Pro- 
wiście odpowiadają swojej nazwie łacińskiej w fesor Oybulski przedstawił trzy rozprawy: 1) 
zupełności, a ich barwa szmaragdowa odbija Czapliń
klego i Rosnera "O drogach, któ
'emi 
gustownie od oprawy, przypominając dawniej w tłuszcz i mydło dostaj ą się z jelit do obIegu 
modzie będące wyroby malakitowe. Dodamy, ze ogólnego"; 2) Becka "O pobudliwości ró.żnyc
 
w Brazylii istnieją handlarze, którzy wyłącznie miejsc tego samego nerwu" j 3) Cvbulsklego l 
trudnią się sprzedazą owadów, służących do ce- Becka "Spostrzeżenia nad poczuciem smaku u 
lów ozdobnych. chorego, któremu język został odcięty"., Nad te- 
= Zamach samobóJczy. Weronika D., mi rozprawami wykonanemi w zakładzIe fizyo- 
zamieszkała P od 1. 14 przy ulicy Sobieskiego, logicznym Uniwersytetu Ja
ielloński.ego, a szcze- 
" g ólnie nad pierwszą zywa l pouczająca toczyła 
nie będąc w stanie zapJ:acić czynszu, skoczyia 
k ' k ' się dyskusya, 
wczoraj w południf', z o na swego mIeSZ ama Prof, Kreutz przedstawił rozprawę dl" 
na I piętrze, na ulicę, lecz wyszJ:a z tego salto Teisseyre g o "Szereg mutacyjny, Perisphinctes 
mortale bez szwanku, ponieważ przechodzący M 
właśnie zołnierz P ochw y cił ją w ramiona tuz quet'cinus"j sekretarz zaś rozprawę prof, er- 
tensa z Gradcu ,,0 wyznaczniku, którego ele- 
nad brukiem ulicznym. mentami sa wartości n! f!1nkcyj całkowitych 
= WypadkI. N a ulicy StrYJskiej prze- i t, d." i" prof. Wierzej skiego "O niektórych 
jecha:t rzeźnik Jan Szumański dwuletnie dziecię pasozytach raka rzecznego. 
p, Romana B., które doznało znacznego skale- Na posiedzeni!1 administracyjnem wybra- 
czenia. - Izrael Pflaum, jadąc ulicą Szpitalną no jednomyślnie prof Teichmanna na dyrektora 
spadł z wozu na bruk uliczny i potłukł się tak Wydziału na dwa lata następne, Zatwierdzono 
mocno, iż musiano go odwieźć do szpitala. tez wybór nowych ezłonków komisyi fizyogra- 
-W szkole zakladu karnego dla ficznej pp. Franciszka Bartonetza w Sierszy, 
męzczyzn we Lwowie odbędą się d!1ia 1 
 i 15 Władysława Satkego w 'rarnopolu, Eugeniusza 
b. m, o godzinie 9 przed południem, póJ:roczne Dziewulskiego i Bronisława Znatowicza w War- 
egzamina, a mianowicie we środę, dnia 13, szawie oraz dr. Józefa Siemiradzkiego we 
w II i III klasie, a. w pif!t;,k, dnia 15, w I kla- Lwowie. 
sie, Przed rozpoczęciem egzaminu dnia 13 b. m. _ Prezydent c. k. zakbdu kredy- 
odprawione zostanie w kaplicy zakładu o godzi- to wego w Wiedniu, Hornbostel, zakończył ży- 
nie wpół do 9 rano, w obecności wszystkich do cie w dniu dzisiejszym. 
szkoły uczęszczających więźniów, cicha msza 
święta, podczas której popisywać się będą ci t Zmp,rH w ostatnil'h dniach: w Krako- 
więźniowie, którzy się uczyli muzyki wokalnej wie Hieronim Salomoński, oficer wojsk polskich 
i instrument&lnej. z r. 18
 l, ozdobiony krzyżem Virtuti militari, 
_ Stan powietrza. Barometr poszed,ł w 73 roku zycia, 
w górę, W Tarnowie O. Marceli Korzeniowski, 
Prognoza na dobę następującą od godziny kusztosz prowincyi 00. Bernardynów i gwar- 
12 w południe, dnia 2 b. m., według spostrze- dyan konwent!1 tarnowskiego, w 52 roku ka- 
zeń stacyi Szkoły politechnicznej: Wiatr północ- płaństwa. 
no-zachodni (NW), średnia temperatllra doby W Oambridge rektor kolegium Dawning, .. ' 
około +10°C., stan nieba zmienny, powietrze radca królewski Wiliam Lloyd Birkleck, który-" NleustaJą
a ,wystawa, zjednoczone- 
więcej niż miernie wilgotne i niespokojne, opad przez lat 45 sprawowaJ: urząd honorowego se-I go To>yarzystwa przyjacIół sztuk 
lęknych" pr
y 
nieznaczny. kretarza . rrowarzystwa Literackiego Przyjaciół I placu s""!. Ducha l. 10, otwartą Jest, codzlenrue 
Srednia. temperatura ubiegłej doby byJ:a Polski. Po nieodżaJ:owanej stracie ll)fda Dudleya I od godzmy 11 rano do, 7 
o połudmu. W stę
 
+ 11'1 oC., najwyzsza była wczoraj i wynosiła Stuarta, zgon tego niestrudzonego pracownika od osoby. kosztuje w medzlelę 15 ct., w dm 
+1900C, na.jniższa temperatura była dziś nad około spraw i dobra naszego kraju jest wielce I powszedme 30 ct. Dla członków wstęp wolny. 
ranem +7'4°C, dotkliwym ciosem dla instytucyi londyńskiej. I .... 
Łączny opad deszczu od wczoraj do gO- I Nieboszczyk nieraz powstrzymał jej upadek ::'r 
dziny 9 zrana wynosił 7'6 mm. hojną ofiarą ze skromnych zasobów osobistych, Notat l1 l1ltoraC lr o arlystyc 17 nO 
Stan barometru był dziś o godzinie 9 ra- a wp
yw jego w radzie Towarzystwa utrzymał 1".1 - IJ. 
no zredukowany na poziom morza 764 mm. J w niem' do końca tradycyę założycieli. CzeŚĆ 
_ Dla dotkni
tych powodzią w' pamięci szlachetnego męza! Nr. 11 "Świata" z datą 1 czerwca br. 
kraju złożono następujące dalsze datki: - POll.Ir w Toniach, pod Krakowem świadczy o ciągłym postępie tego wzorowo illu- 
na ręce p r e z y d y 11 m c. k. Namiestni- zniszczył we środę po południu 30 domów mie- strowanego i redagowanego pisma, Przedewszyst- 
ctwa: Towarzystwo dzieci "Słońce" w Tamo- szkalnych i tylez zabudowań gospodarczych, Po- kiem podnieść należy szybkość, z jaką dwa 
polu 2 zł.; zar wznieeiło dziecko bawiące się zapałkami! pierwszorzędnej wartości dzieła polskie z tego- 
w starostwie pOdhajec:kiem: gmina Zawiązał się w Krakowie przy udziale najpo-, rocznego "Salonu" paryskiego, a to "Spotkanie" 
Si6łko 4 zł. 40 et., Chatki 1 zt, Soko
ów 2 wazniejszych obywateli komitet ratunkowy. I Jana Styki i "Siła brutalna w walce z Geniu- 


- Uroczysto M zlotego wesela dr. szem" Cypryana Godebskiego, dane są w rep!o- 
Windhorsta odbvJ:a się we wtorek w Hano- dukcyach nadzwyczaj udatnych, Zadne z, plSJJl , 
werze, w kościele św. Klemensa. Obszerna świą- polskich nie daJ:o przykJ:adu takiego pospIechU, 
tynia była przepełniona wiernymi, którzy w chociaz pod względem technicznych środków: f 
dniu uroczystym przybyli podziękować Panu Za- lepszem są położeniu od .,Swiata", W 
zla e 
stQpów za to, ze dozwolił dożyć znakomitemu Hlustracyj, począwszy od winiety tyt!1łowej Ju- 
obrońcy wolności Kościoła tak wznios
ei chwi- liusza Kossaka, wszystko jest w tym n
merze 
li. W deputacyi stronnictwa centrum przybyli, prześliczne. Pełne artystyczmgo wdzięku l fiae- 
pp. br, Franckenstein, br. Schorlemer z Alst i zyi są dwie illustracye K, Mańkowskieg-? d
 
br. Heeremann i wręczyli dostojnemu jubilatowi Lorenza" , nowelli Adama Krechowieckiego , 
nader kosztowną złotą monstrancyę pokrytą dro- następuje obrazowe a pełne poetycznego uro
u 
giemi kamieniami i artystycznie wykonanemi przedstawienie Czerwca, Romana KochanowskIe: 
emaliami. W bocznych nizach monstracyi znaj- go, ze ślicznym wierszykiem Wład. Bełzy; 
alel 
dują się pięknie wyrzeźbione figury patronów "Do stajni" Juliusza Kossaka - rysunek 
 re: 
dostojnej pary: św. Ludwika i św. Julii. Mon- produkcya zarówno znakomite; "WidzoWI
 I 
stracya ta jest przeznaczoną dla budującego się słuchacze" wyborne typy, schwycone o:rÓwkl

 
staraniem jubilata kościoła p, Maryi w Hano- Ferd, Brylla z artystyczną doskonałością, nIe. 
werze. opisanym wdziękiem i dystynkcyą "Z galerYI 
_ Na konkursie Akademii sztuk typów i piękności" Alfreda R5mera; doskonal! 
portret dr. Tadeusza Wojciechowskiego przez 
fr
r::Y:i
lk7 Je
:rz
rym

a A:n
Zi
i
iń

:
 

k
 y r:szs

f:
eg

t:rawre g e


kO


e g r:Pb , r
: 
odznaczenie zaś stypendysta tow, zachęty sztuk ł !li 
pięknych w Królestwie Polskie m, p.Feliks Ci- gactwa illustracyj i tak artystycznego w ca e I} 
te g o słowa znaczeniu ich W y kończenia , JJlOZ
 _ 
chocki; oraz w dziale studyów wyłącznie kołJie- " 
P owinszować redakc y i " Swiata 
 , która obo

 _ 
ccgo pendzla otrzymała pierwszą nagrodę wiel- aj 
ki medal srebrny równie z p. Anna Bilińska. zek swój wobec ogó,łu spe:tnia z godnym Jl I} 
Do konkursu stanęło 300 malarzy; sąd kon- wyzszego uznania zapałem. U nas od da
 i 
kursowy składali w b. r. pp.: Bouguereau, Ro- zakorzenione było przekonanie, ze w GalicY e 
bert Fleury, Lefebre, Chapu i Julian. żadne literackie pismo a zwłaszcza illustro
I}Jli 
dla braku sił odpowiednich istnieć nie JJlOŻ a C , 
- P. Gustaw Ciechoński, student utrzymać się nie zdoJ:a. P. Sarnecki złozyJ' 
 
uniwersytetu moskiewskiego, rodem z Łomży, wód, ze to uprzedzenie tylko, że pismo w cs1 e i ) 
za rozprawę p. t. "Iferbata i wpływ jej na 01'- znaczeniu tego wyrazu wytworne, istnieć 
o.
 
ganizm", otrzymał: złoty medal. a że się i utrzymać zdoła, na to niewątph
1 c 
- Dr, Sł. Zaleski, docent uniwersytetu odpowie twierdząco 5połeczeństwo nasze, d llJ ą l1 
dorpackiego, jak donoszą półurzędowe dzienniki wszechstronne poparcie pięknemu i pożyteczneJII 
berlińskie, otrzymał od urzędu marszałkowstwa dziełu. . 'I! 
nadwornego cesarza Fryderyka, a z polecenia Literacką część tego zeszytu wypeJ'nIa
: 
dostojnego pacyenta, pismo z podziękowaniem następujące artykuły: "Lorenzo" , nowelia 
a" 
za ogłoszenie swej rozprawy ,,0 niestosowności ma Krechowieckiego (dokończenie). .,CzerW leo 
 
uzywania srebrnej kanuli po tracheotomii". Roz- wierE.z Wf. BeJ:zy, "Z dalekiego Wschodu" 
,rz:r 
prawę tę wydrukował dr. Zaleski w czasopiśmie Maryana Dubieckiego. "Reprezentant firmy :Mu
 _ 
Berl. klinische Wochenschri{t, a następstwem i Spółka, komedya przez W:r. hr. KoziebrO z_ 
tej publikacyi było zastąpienie u chorego mo- kiego. "Ciekawa ksiązka", przez Aleks. Wa. 
narchy srebrnej kanuli aluminiową, która wy- lickiego, "Katedra historyi polskiej na Uni
e
 
bomie funkcyonuje. sytecie lwowskim« przez dr. Ferdynanda pape 
 i 
"Rzeźbiarze polscy w Salonie paryskim", prze 2 
 
- O prawdziwie niezwy klym zwią- Jerzego Horwata. "Wystawa jubileuszowa", prze. I 
zku malżtJńskim czytamy w warszawskiem A. d'Albret. Kronika. W dodatku pier1VsZyJJl' 
Słowie: W zeszJ:ym tygodniu, w okolicach Nie- "Siostry ślubne", powieść z w:toskiego, W dO
 
mirowa, w gub. podolskiej, zawarty został zwią- datku drugim: "Ostatni dzień Don Juana", 
zek mafZellski pomiędzy p. Stefanem Skrzetu- pięciu obrazach przez Stanisława hr. Fze
u' 
skim, inżynierem z Odessy, a panną Heleną Kur- skiego. 
cewiezówną, córką Ś. p. Krzysztofa, wJ:aściciela ,I 
majatkll Omieliniec. Nietylko jednak państwo Z teatru. D!1masowskim "półświatkieJJl II 
młodzi noszą nazwiska bohaterów "Ogniem i rozpoczęła wczoraj gościnne swe występy Jl. 
mieczem" lecz i kapJ:an który błogosJ:awi,! mło-I scenie naszej pani Liide, artystka teatrÓW war, 
dej parze: nazywa się k
iądz WierszuU, a jak i szaw:skic? Ocenę jej, fśry P?zostawi.aro y do 
r. 
wiadomo, nazwisko to spotyka się dość często t'tępow ctalsz!ch, dZIS notuJ
my 
ylko, ze 11' 
w powyższej powieści. O związku tym donosi gancya .rucho
, r!1tyn
 sce
l
zna l dobre wyS l lo 
Kur. lVarsz, , a my dodamy, że jestto ma,t- ,d!owame roll, ot
 głowne Jej z,alety; zda.wiJ)' 
zeństwo, o którem dawniej już, gdy zostało za-, SIę nam wszakże, d, chara
terowl baronowej JO 
projektowanem, wspominaliśmy w Słowie. Pań- I z
nny brakowało wczor
J głębs
ego psych° al0 
stwa młodych zbliZyło wJ:aśnie podobieństwo ich glczneg.o pod
ładu a całej 
o
taCl Ule dosta
JM 
nazwisk do bohaterów Sienkiewicza. w chwIlach lIrycznych owej sIły, która wsz . 
" ., 'sceniczną kreacyę czyni dopiero prawdziwie lir 
-- Obchód rocznIcy JędrzeJa Sma- I tystyczna i przejmujaca Dziś znowu ,p6 
deckiego w tV ilnie, Dnia 11 maja ces. to- I światek"" " "' , 
warzystwo lekarskie w Wilnie. święciło półwie- . 
kową rocznicę śmierci Jędrzeja Sniadeckiego, 
autora "Teoryi jestestw organicznych" i pierw- 
szego prezesa towarzystwa. W ozdobionej po- 
piersiem Sniadeckiego sali zebrało się ok"ło 40 
lekarzy, pomiędzy którymi było trzech uczniów, 
Sniadeckiego. Posiedzenie zagaił słowem wstę' I 
pnem dr. Majewski, prezes tow, poczem dr. 
Bieliński w języku rossyjskim, adr. Rejkowski 
w języku łacińskim wykazywali zasługi Jędrze- 
ja Sniader,kiegn. Wreszcie dr. Sawicki miał od- 
czyt o koJ'tunie i poglądach Sniadeckiego na 
tę rzekomą choro bę, 
- Deszcz siarczysty, Z Berdyczowa 
piszą do Kijewlanina, że dnia 21 b. m. o go- 
dzinie 11 z wieczora, przy 10 stopniach cie- 
p
a, wiatr póJ:nocno-wschodni przypędził chmu- 
ry, z których spadł deszcz ulewny. Podczas 
deszczu czuć było w powietrzu woń siarki. 
Jakoż rozbiór wody deszczowej przekonał, iż 
znajdowała się w nim siarka w postaci pro- 
szku. 


4: 


- Gmach kliniki uniwersyteckiej 
w Gryfii zgorzał częściowo w niedzielę po po- 
łudniu. Wszystkich chorych wynieśli 'Szczęśli- 
wie studenci i zołnierze. Strata, lubo pobr o- 
graniczono na jednym skrzydle gmachu, jest 
bardzo znaczna, Przyczyna pozaru nie została 
zbadaną, 


i
 


l:I1u 
nh 
gi, 
"Wy 
1:11 E 
po' 
prl 
lIt 
eg: 
civ 
mi 
stv 


ski 
nYI 
i I 
pis 
r i I 
się 
niu 
do, 
nie 
rza 
fra 
ku
 
i I 
roz 
pr2 
Sov 
Żró 


toz 
llik 
1I.ie 
SZc 
pOE 
"'a. 
szc 
dzi 
k", 
dzi 
Pię 
"'a! 
Prz  


In.i. 
"'s: 
toz 
lly 
211: 
:Mo 
"'i! 
drt 
W
 
sił, 
doi 
lIe 
ki, 
rYt 
pi
 
stv 
MI 
Na 
pa
 
rY8 
jUIJ 
11. i 1 
S'" 
idz 


Milionerzy. 


III. 


111 i 
obi 


(Dokończenie.) ! 
Dnia 23 kwietnia 1838 r. pier«
;. 
statek parowy "Sirius", wyprawiony do 5
o. 
nów Zjednoczonych z E!1ropy, zarwcal)ł'e- 
twicę w porcie Nowego Jorku. "Great
 iej, 
stern" nadpłynął w kilka godzin pMJlJilo 
inaugurując erę szybkiej komunikacyi.. s
", 
mes Gordon Bennet wsiadł na 
SirJo bi e 
poznał Francyę i Anglię, zapewnił .sos'J,Y 
stałych korespondentów, potem, wró cl « 'J,ilo' 
do Nowego Jorku, najął jacht, któregO dz e 
daniem oyło porozumiewać się w drO
o' 
ze statkami, płynącemi z Europy do ier' 
wego Jorku, i w ten sposób zapewnić p Zda. 
wsze wiadomości dla czytelników Sera dl ilo 
Gotów był na największe poświęcenia C
' 
wyprzedzenia swoich współzawodnikó
' ra- 
ły oddany swemu dziełu, wydawał, nIe. fi' 
chując, aby tylko uzyskać parę g
dzln;b; 
choćby o kilka minut wyprzedzić Inn y te J1'l , 
siał pieniądze, lecz zbierał je 
o st a ' 
w dwójnasób. W jego r(;:kach Hera
. 0- 
wał się potęgą, dziennikiem najlepIej !tilo- 
wiadomionym , naj więcej czytanym W · 
nach Zjednoczonych. ra- 
Ten Szkot pełen zimnej krwi, o gOin- 
cej wyobraźni, potrafił lepiej niż kaZ

WJli! 
ny schwycić stronę praktyczną i pozY anifl , 
swoich nowych ziomków, ich wyJ11lL
ci
ie 
aby wszelkie fakta podawane były 
e tycb, 
a szybko. Amerykanie nie nalezą ,o. P. o ' 
którym się zdaje, że mają swoją OPI?I
' 
ą' 
niewaz przeczytali art y kuł w dzienn
k . J11ilo' 
dają oni od prasy, aby dostarczał
L ,!ID sobie , 
teryału, za pomocą którego wyrabl
ą ad'J,
 
własną opinię. New-York-HeraZd og 
temu zyczeniu. do tO'],' 
Powodzenie jego doprowadzało 'B pyl 
paczy inne dzienniki, a wydaw c B n Na ]l1' 
wcale skromnym w swoim t
yum e. rz eci «' 
żne, gwałtowne ataki, wymIerzane '
dzian
 
niemu, na prawdziwą wojnę, wypOWJ 


Pa: 
je( 


od 
Pr. 
mi 
l:tć 
lni 


ko 


12 
"'
 


ffl 
25 
Sz 


mi 
st; 
in 


J:. 
cz 
ie 
ro 
ZIJ 
Za 
ty 
tl
 


gr 


k{ 


Ił
		

/DIGCZAS002001_1888_126_0005.djvu

			- 
-------------= - - 
- - - 
---- - - 
- -- 
- 
 - - 
-
 


ro" 
iSJ)l IIlu w 1840 roku przez dziewięć najpotęz- 
niejszych dzienników Nowego Jorku, i obel- 
h
 gi, któremi go obsypywano, odpowiedział, 
lale wykazują.c cyframi, ze ogólna liczba preau- 
IIleratorów wszystkich razem pism, które 
Ju. I powstawały przeciwko niemu, wynosi 36.550, 
rze 
ae- przeciwstawił zaś cyfrę czytelników swego 
do Heralda, który wychodził dziennie w 51.000 
egzemplarzy. I drwił sobie ze swoich prze- 
ciwników, głośno wypowiadając stały za- 
IIliar podniesienia rewolucyi w dziennikar- 
stwie. 
I uczynił jak mówił. Przejęta angiel- 
skiemi tradyeynmi prasa Stanów t;jednoczo- 

yeh Jotąd wiernie im hołdowała. Cięzkie 
I nudne artykuły, pełne argumentów, pod- 
pisywane H () n e s t u s, S c:e V o l a, A m e- 
r i c u s, P u b l i u B, S c i P i o, wydawały 
się wierną kopią artykułów Addisona, Ju- 
niusza, Swifta, Bolingbroka, których naśla- 
dowały styl i formę. James Gordon Bennet 
nie wahał się z odrzuceniem tych przesta- 
rzałych rzeczy. Czerpiąc wzór wprost z piRm 
francuzki ch, od nich przyjął ulotne art y - 

uły, sposób pisania jasny i zwięzły, zywą 
l pełną dowcipu polemikę, dając miejsce 
rozmaitym opiniom i poświęcając sporą 
przestrzeń na objaśnienia handlowe, fina n- 

owe, polityczne i literackie, z najlepszych 
Zródeł czerpane. 
Dział insercyjny, wybornie układany i 
rozwijający się potęznie, zapewniał dzien- 
11ikowi coraz większe dochody. Wydawca 
n.ie zapomniał o pomocy, udzielonej mil tak 
sZczęśliwie przez Brandreth'a. Od tej pory, 
Poświęcał tej ważnej gałęzi specyalną u- 
Wagę, reformując system pierwotny, opu- 
SZczajac z c
ny, rozprzestrzeniając ramy 
dzienn"ika do takich rozmiarów, ze dnia 13 
kWietnia 1869 r. H e r a l d posiadał juz 
d
iewięćdziesiąt sześć kolumn, z których 
PIęćdziesiąt zawierało anonsy j druk koszto- 
Wał 3,000 franków dziennie, a wychodziło 
przesdo 11' ton papieru. 
Osadzenie drutu podmorskiego, woj na 
Itliędzy Prusami i Austr!ą,' wojna fr
ncuska, 
\>'>szystko to były czynnIkI coraz wI
kszego 
t'ozkwitu Ncw-York-Heralda. W czasie woj- 
11y p. James Gordon Bennet przeznaczył 
2 1 / 2 miliony na korespondentów specyalnych. 
hf.owa krQla pruskiego po Sadowi p, zapo- 
WIadająca pokój z Austryą, podana przez 
drut podmorski, kosztowała go 36,500 fr. 
'\yybornie obsługiwany przez pierwszorzędne 
SIły, pod kierownictwem syna James Gor- 
don Bennet junior, obecnego właściciela 
l:!eralda, którego w r. 1866 przyjął do spół- 
ki, miał szybsze wiadomości nii ministe- 
r
UIIl, niż sam nawet Times i oznajJPił 
IHe
wszy rządowi angielskiemu o zwycię- 

twle wojsk angielskich w 1868 r. w głębi 

fryki, odniesionem pod wodzą genera,fa 
Napier'a_ Pamiętną jest ciekawa scena w 
październiku r. 1869 w Wielkim Hotelu Pa- 

Yilkim, pomiędzy James Gordon Bennet'em 
Junior a H. M. Stanleyem, reporterem dzien- 
nika. Powołany z Madrytu telegramem przez 

Wego szefa, Stanley przybywa w nocy i 
Idzie wprost do pokoJu p. Bennet'a. 
- Kto pan jesteś? 
- Stanley. 
_ A I tak. Usiądź pan j mam pewną 
l4isyę dla pana... Jak pan sądzisz, gdzie 
obecnie znajdować się może Livingstone? 
Nie mam o tern pojęcia. 
_ Czy sądzisz pan Ze nie żyje? 
.- Moze tak, moze nie. 
_ Ja, sądzę ze żyje, i chcę zebyś go 
Pan odszukał. 
, __ Szukać Livingstona? Ależ... trzeba 
Jechać w głąb Afryki. 
_ Być moż
; Pr
gnę" żeby,ś go p

 
odszukał i przywlOzł mI o mm władomosc. 
Prawdopodobnie nie ma on pieniędzy. Weź- 
IIliesz pan z sobą tyle, aby mu dopomódz. 
ltób pan zresztą jak chcesz, ale wyszukaj 
lni Livingstona. 
__ Czy pomyślałeś pan ile to będzie 
kosztować? 
- Ileż? 
_ Burton Speke wydaJi około 
125.000 franków j sądzę, ze trzeba racho- 
Wać co najmniej 65.000. 
__ Bardzo do brze I Weź pan 25.000 
franków; skoro zostaną wydane weź znowu 
25.000, a potem jeszcze, i jeszcze, ale wy- 
Szukaj Livingstona. 
I Livingstone został odszukany za po- 
IIlocą reportera New- York,Herald'a, który 
stał się jednym znajgłośniejszych podró- 
tników czarnego kontynentu. 
Tego samego dnia, w którym Ncw- 
"York-Herald ogłaszał wielką nowinę swoim 
czytelnikom, p. Stanley oznajmił p. Bennet, 
te zobowiązał się słowem honoru, iż odda 
rodzinie Livingstona listy otwartf\, które 
znakomity ten podróżnik wręczył mu z tem 
Zastrzeżeniem, ze je odda rodzinie, skoro 
tylko będą ogłoszone w New- York-Heral- 
usie. 
_ Prześlij je pan podmorskim tele- 
grafem. 
_ To będzie kosztować 50,000 fran- 
ków. 
_ Mniejsza o to. Ale dotrzymamy 
Iłowa. danego przez pana Livingstonowi. 


5° ; 
>ku 
:ie- 
.lei 
re- 
i 
eJ)l 
ie- 
ryi 
,11 
!eZ 

o- 
'o- 
jiJ'l 
nil 
ią- 
Ij" 
pll 
iyi 
pe 
i 


O" 


:JIl 
ie 
'ie 
ąC 
a 1l 


Iją 
11' 


,II 
, . 


:e z 
er 
,z' 
II" 
r" 


;e. I 


eZ 
 
eZ I 
0.: 
o- 
11 


U' 


" 
1 
[19 
f" 
f 
e' 
I' 
'o 
J' 
o 
lO 
,ą 
f' 
t.  


f 


, 
e 
y 

" 


:e 


)" 
r
 , 
(1,. ' 
III I 

" 
I" 
11 
I; 
ro 
v 
J' 
1" - 
l" 
1ą 
It, 
ie 
b, 
O" 


ą' 

" 
je I 
ttl I 
i 
;i I 
O" 
i
 
o.
 


Założyciel New - York - Heralda umad h e l m udali się onegdaj na p b t l t . d 
dnia l-go czerwca 1872 roku, zostawiając Weilburga koło Badenu. oy e 1lI o i P!
ryski korespondent Fl'emdenblattn 
olbrzymi majątek i dziennik, którego roz- ! zapewm,a, ze konserwatY,ści i bonapartyści 
głos wzmógł się jeszcze pod kierownictwem ! zwalczają kandydaturę DeroulCda, ponieważ 
, St l 
 w , Zt ! ma ona znacze,nie wO J ' ownicze. 
Jeg
 syna. an ey ,pyta! go raz, 
zy praw- , 
e
e
 g. ogłasza ustawę finansową i 
dą ,Jest 
o, 
o m.ówIą, że ma ZaID!ar 
prze- na rok, biezący. Według tej ustawy suma I ___u_ 
dac sWÓJ dZlenmk. Bennet odpowIedzIał: wydatkow uchwalonych wynosi 538526928 i Z D bl' d 
_ Ci którzy to mówią, mylą się, Nie zł. (w 
em zwyczajnych 487.227.659;- 
ad-; 31 ma 'a .u 

u , 
no,
z5\ w dep:.szy
 z 	
			

/DIGCZAS002001_1888_126_0006.djvu

			jako zastęp<1Y: S a w c z y ń ski i 
Mandycz ewski. 
Wiedeń, 2 czei'wca. (Tel. pryw.) 
Na dzisiejszem posiedzeniu Izby de- 
putowanych rozstrzygniętą zostanie 
kwestya odszkodowania właścicieli 
propinacyi w Galicyi; nie ulega bo- 
wiem wątpliwości, że odnośne wnio- 
ski komisyi spirytusowej zostaną przy- 
jęte. 
Wiedeń, 2 czerwca. ('Iel. pryw,) 
Do Polit, Corresp. donoszą z Warsza- 
wy, że rossyjskie władze wojskowe 
badały brzegi Wisły dla celów woj- 
skowych. Tunel kolei Iwanogorod-Dą- 
browa koło Miechowa ma zostać znie- 
siony a kierunek kolei w tym punk- 
cie zmieniony. 
BtHlapeszt, 2 czerwca. Deputo- 
wani Pazmandy, hr, Apponyi i Ugron 
zgłosili interpelacyę w s p r a w i e 0- 
świa.dczenia p. Tiszy, odnoszącą 
się do udziału przemysłowców wę- 
gierskich w paryskiej Wystawie po- 
wszechnej, i umotywują takową przy 
końcu dzisiejszego posiedzenia. 
Budapeszt, 2 czerwca. Komi- 
sya z łona Izby deputowanych przy- 
jęła, przedłożenie w sprawie regula- 
cyi Zelaznej bramy, a to po dłuższej 
rozprawie i po przemówieniu mini, 
stra Barosa, który wyłożył główne 
zasady, jakie kierowały rz
dem w 
wypracowaniu tego przedłożenia. Izba 
uchwalila, po przemówieniu prezy- 
denta Tiszy, przedsięwzią.ć rozprawę 
szczególow
 nad podatkiem od spi- 
rytusu. 
Poczdam, 2 czerwca. C e s a r z 
F r y d e ryk przybył tu wczoraj po- 
południu okrętem z Berlina i udal się 
do zamku letniego Friedrichskron. 
Stan zdrowia Monarchy w ogóle 
dobry. 
Berlin, 2 czerwca. (Tel. pryw.) 
Pomimo sprzecznych pogłosek, zdaje 
się być rzeczą pewną, że cesarz Fry- 
deryk dotychczas ustawy o przedłu- 
zeniu sesyi legislacyjnej nie sankcyo- 
nował. Sankcya ma dopiero teraz z 
pewnemi zastrzeżeniami nastąpić. 
Berlin, 2 czerwca. Post, omawia- 
jąc mowę GobIeta, nazywa sposób 
jego wyrażania się dziwnym, a 
to zarówno ze stanowiska faktów 
jak i ze względów międzynarodo- 
wych. Faktycznie został król Al- 
fons 29 sierpnia 1883 r. ciężko obra- 
żonym, gdy powracal z niemieckich 
manewrów przez Paryż. Skoro we 
Francyi obrażają monarchów, to z 
Węgrami, jako sprzymierzeńcami Nie- 
miec obeszłaby się niewątpliwie Fran- 
cya mniej względnie, pominąwszy juz 


Cennik lwowskiej Izby handlowej i przemysłowej. 
Lwów, dnia 1 czerwca 1888, 
płacą żądają 
waluta !?ustr. 
I. Akcye za sztukę. zk ct. " zł:r. et. 
Kol. g. Kar, Lud. po 200 zł. m. k. '" ln:.l1> .<:OV '11> 
Kó1.1wow,-czer.-jas. po 200 zł. wa. 
 210 50 213 50 
Banku hip. galic. po 200 
ł. w. a. 
 283 - 287-- 
Banku red. gal. po 200 zł. w. a.;-"I -- -- 216-. 
2. Lisi. zasl. za 100 zł. 
 
Banku hip. gaIk 6 pr. w. a. ,.Q -- 
" " ,,5 pr. w. a, 97 90 99- 
" " " 5 pr. w. a. wy- o 
losowane z 10 pr. premią . . 
 100 1)0 
Banku kraj. 4'1, pr. wa,los,51 l. 
 9
- 
Tow. kredyt. galio. 5 pr. w. a. ] 100 ,
o 
d " ,,4 pr, w, a, ,.Q -- 
" " 5 pr. lOB, w371. <:II [{JO CO 
" l l l 1 1 1 1 
 
Tow. kred. ga Alr. wa, os", .., Q - -,- 
, ,,' 4 {,prc. " ,,52 6' 33 40 

" 4 prc, " "?
.J>ó 
Listy dłużne g, Z. kro wł. (dawmeJ 
 
- 6 prc.) 3 pr. w, a. w likwidacyi' c 
Listy dłuzne g, Z. kro wt (dawniej 
5 prc,) 2 1 /, pr. w. a, w likwidacyi 
3.1.i.Iy dłułne za 100 
t 
Ogólno roI. kred. Zakbdu dla Gal. 
Bukow. 6 pr. los. w 15 lat. 
4. Obligi za 100 zł, 
rndemniz. galio. 5 pr. m, k. 
Oblig. Komunalne gal. Zakt kred, 
i włościańsko (daw. 6 pr,) 3 pr. wal !:I9 50 101- 
Obligi komunalne Hanku krajo- 
jowego 5 pr. wa. I emisyi . . 
Potyczki kro z r, 1873 po 6 pr. wa. 
Pożyczkikr. z r.1883 po 4 1 /, pr, wa, 89 75 
5. Lcsy miasta Krakowa 
" "Stanisławowa 
I. Mcnely. 
D1łkat holenderski 
Dukat cesarski. . : ' 
Napoleon,dor. 
P6łimpem.ł. '" 
Bnbal rossyjski srebrny . 
AJ! "papierowy., 
Iw "arek wewęo:doh. . 


10 1 80 
93 - 
101 75 
95 - 
101 75 
92 - 
94 40 
91 -- 


54 _., 


48-- 


1(}2 25 103 50 


5 87 
5 91 
10 - 
10 33 
1 40 
1 66 
61 80 


105 - 
91 - 

O 50 
35 50 


5 97 
6 O
 
10 10 
10 43 
1 50 
1 08 
62 01.0 


bezwzględne postępowanie, z niemie- 
ckimi poddanymi we F rancyi. W,Io- 
scy robotnicy są ciągle napadani 
przez lnrlnoM francuską, jak to nie 
dawno staro się w Marsylii. 
Z migdzynarodowego stanowiska 
przysTugllje p. Tiszy prawo omawia- 
nia zupc'Tnie otwarcie wewnętrznych 
stosunkÓw państw zagranicznych na- 
wet zaprzyjaźnionych, zwłaszcza, gdy 
tego wymaga ochrona własnych pod- 
danych. 00 się tyczy oświadczenia 
ministra GobIeta , iz we Francyi 
wówczas tylko wybuchłaby rewolucya., 
gdyby obce rządy uwazały ją za ko- 
nieczna, to mniema Post, iż rewolu- 
cye daleko częściej wybuchają skut- 
kiem bezsilności rządów. Jest to ta- 
jemnicą p. GobIeta, jakoby republika 
francuska była obecnie silniejszą i 
bardziej wzmocnioną, niz to przy- 
puszczają za granicą. 
Paryż, 2 czerwca. N uncyusz 
papieski zlożył osobiście Gobletowi 
gratulacye z okazyi jego onegdajszej 
patryotycznej i ku celom utrzymania 
pokoju skierowanej mowy. 
Izba przyjęła bez rozpraw spra- 
wozdanie weryfikacyjne wyboru Bou- 
langera. 
Dzienniki wieczorne omawiaj
 
przychylnie mowę GobIeta. 
OJ emps omawia część mowy, ty- 
cz
cą, się poJityki francuskiej, i pisze, 
iż nie można lepiej i sluszniej odpo- 
wiedzieć na samolubne oszczerstwa, 
staraji
ce się Francuzów od dłuższe- 
go czasu przedstawić jako wichrzy- 
cieli pokoiu w Europie. Na sztan- 
darach Francyi jest napisane: obrona 
a nie wyzywa.nie. 
Izba przyjęła 387 glosami prze- 
ciw 228 wniosek ministra skarbu. aby 
rok finansowy rozpoczynał się z dniem 
1 lipca. 


Telegrafowany kurs wiedeński. 
Wlciień,l czerwca 1888, godzina 1 m. 
45. Alp. 'l'ow, górno 29'-, W{\g. akcye 
kredyt. 232--, Akcye anglo-aulJtr. 104'50, Ak, 
cye banku Union 197'-. Akcye kolei Karola 
Ludwika 199,-. Akcye kolei północnej 249.80 
Akcye kolei południowej 74.50 Akcye kolei 
.A.lfold 227.25. Akcye kolei Elżbiety 233'80 
Akcye kolei lwowsko - czerniowieckiej 211' 75 
Akcye kolei węg. północno-wschodniej 154'- 
Wiedeńskie losy 134'-. Akcye kolei Rudolfa 
-'--, Akcye kolei Albrechta .-.-, W ęgier- 
skie obligacye państw. w docie -""-, Galicyj- 
skie obligaeye indemnizacyjne 102'50, Losy re- 
gulacyi Cisy ----.-, Losy tureckie -'-, 4, 
FC. w,
gierska renta złota 97.30, Akcye zwią- 
zkowego banku 88'-, akcye banku obrotowego 
-'-, akcye kolei państwowej -'--'-, rubel 
papierowy 1'07'50, węgierskie losy 84.60, ma.r- 
ka niemiecka -..-'-, kolei Karola Ludwika -.-, 


- 


Kurs giełdy wiedeńskiej. 


Dnia 30 maja 1838. 


I. Dług pańsiwa. p
acą ządają 
Jednolity dług państwa w banknot, 
:r;,;.i-li8topad. . , . , . .' 78J5 78,65 
lULy-sierpień. . . . . . " '18,45 78.65 
Jednolity dług państw'), w n'eb!"" 
sty
z
u-,lipie,c ,. :, . . , ' . . 80.
5 8M!) 
kWlecleu-pazdzlerDU{. , . . , ' 80,;>F) 1;0,75 
Losy zroku 185/j, po <:;;0 
h, m. !(, 4 pl". 161.50 lJ2- 
" " l8GO po i J OOz,łr,w,i],6pr. 135,5 1i.h.75 

 H
60 po 100 złr 5 pre. 138,75 139.25 
" " 1864 po 100 zir. . . . - - -- 
" " 1864 po 50 z.tr. . .. - -- -- 
Renty Com. po 42 litr. au str. . . . 1:;8,50 158.;10 
Listy zastw. domen. państw, ")0 120 
złr,5 prc. . , . . , , . , . 
H.enta !,apierow
, 5 pfe. z r 1881. > 92,95 9iU5 
Austr, reni;!. Z(, woJna od [ndat. 4pr. 1IH1.60 109,80 
2. Obligacye indellJ. " j}i'{;. (za :;;k m. k) 
Czech. . , . 109.50 --.- 
Bukowiny . . 101.50 10),50 
Galicyi . . . 1023ł 102}0 
Niższej Austryi 109,
5 
",- 
Siedmiogrodu. 104,21) 104,81.1 
Węgier . 105,20 105'90 
3. A k e y e. 
Bank Anglo-
ust, 200 zł, emit. zł. 120 104. . 104,50 
lnBt. kred, dla handlu po 160 z.t. . . 279,80 280.10 
Niższo-auBtr. tow. eslwmt. po 500 zł. 50:.).- 505,-- 
Gal. banku hip. 'po .2:)0 zł.', . .. -.-- 
Gal. bank d, han, l prz. '" 21.'0 zt wj.'t. 40pr..-.- . 
Gal. zakł. kred, ziemsk, a 200 z1. . . -.- -."-- 
Bank dla krajów koronnych a 2iJO zł. 
wpł. 50 pr. . . . . . . . --.-- -,-- 
Banku austro'węgier
k, a 600 zł. . , 866.- 868.- 
KoL Albrechta a 200 zł. w sreLrze . -,-- -.-- 
L\USt. Tow. zeglugi par. dun. po 500zl. m, 345, - 346,-, 
Kol. Ci,sarzowej Elżbiety po 200 d. ID, -.- -.--' 
Kol. Pre
z6w-Tarn. (w. a
) i\ 20n zł. -.- _,__o 
Pólnot\lJ& kolej po 1000 zl, m. k . 249HO 2500.- 
Kol. Kar. Ludw. po 200 zł. m. ko 198.S0 195.75 
Lwów-Cllei'A. kol. i pr. 201) .d. wa waJ'. ::U1.25 211.75 


8 


- , 


akcye tytoniowe '8525, akcye banku dla krlJ.j6w 
koronnych 213'-. UspoEtobienie mocne. 
Wiedeń, 1 czerwca 1888, godzina 5 
m 10. Akcye kredytowe -'-, Anglo - austr. ! 
--'---, Unionbank--',-, Kolej Karola LndWika. l ' 
--'--, Poł'11dniowa --....-, renta papierowa Nałlepszy 
2090 
.-'-, galicyj, listy zastawne--'-" galic. obli- 
gacye indemnizacyjne....- -, gal. bank rusty.. 
kalny--"--, Losy z r. 1883-....,.,-, Napoleon- 
dor -'-'-, rnbel papierowy _,_o -, Usposo- 
bienie -. 
Wiedeń, 2 czerwca 1888, godzina 10 
m. 30. Akcye kredytowe 284'10, anglo-austr 
 
-'-, Unionbank 199'---, kolej Karola Lu Adwokat dr. M a ur y c y Ambes, 
dwika 198'50, Południowa 83'25, reuta papie. 
rowa ,-'--5 pr. gal. hip.listy zastawn.e _.__ przeniósl kancelaryę swoi
 do domU 
gal. obI. indemn. -.--, do--'---, 4'/2 Pl'. li.. przy ulicy Jagiellońskiej L, 
 
sty zastawne banku krajowego 92'-, --- pr. [ i l -.
 T 
4)N-IBGQ __.._
! 
pożyczka krajowa z r. 1883 --.--, Napoleon- 'l' f,\ lv '

''i;
"" "" 1iO:1
 i 
dor 10'03'50, mbel papierowy --'-o Usposo- ,---';;::-;
"'1


.?',..J(" 
f
:

.
';
. I . 
bienie mocne, f ...
," ".:;;:-.
. " 
f'-:', 1>.'. 
, " 
1888. T;lt::::,Y p

:
:.w:.' 190 
il:"
 ea I ",;
:
1 
do - " . zł., żyto -'- do -'- zL, jęczmień 
 _....""'.." . . "','. . 'i"lC;: ...,..
;, ..'.
010"- I 
._'- do -'- zł'., kuknrudza -.- do _._ f""- 
"':f "" '1 
 'f'.Hf\H'" I 
, ;,;)l...;... ",
t\
 }\,;'

i!'to I 
zł'., owies -.- do -'- złr., okowita per ł 1!,i1',p'
l ')$I
iw!&.! 
ijY

1>'fO:
), I 
10'000 litr procent 25'75 do26'- zt, Szcze- 1 "a-,;-\:;;q te:r:t;w 
H 
,r,>;ui \II 1i,"FI;
;;1J. ! 
o i n: Pszenica -'--, rzepik -.-, spirytus 
 
;M 
;ttJ!

",h 
",t;,:"".. ! "p<;;t,lI",n. ! I 
-,'--, kukurudza -'-- Kolonia -'-- rzepak ; 
kiJiJ
 ;,!:;d.t\iJi, J[at'i:;bR
 ł Wj
e;i.:J I I 
-'- do -'- zt, 100 kil.gr. na wiosnę. I_
..__._-_._ -,-,-,-- - -_._-,_ ..- 
 
B LI d a p e s z t : Pszenica na wiosnę 7'05 do iiI
u

 
--:;"..L1- ł 
--::::;
 I 
7'06 zł. B e rl i n: Pszenica ŻÓłta (na ('zerwiec) I '
 
171'
5 do ---.--, żyto --'- m. spirytus 34.50 Wszelkich . i
formac!j 
'.0 l . , P , , k 52 1 / ' eo do pewmJ l Korzy;;t IlfJ 
rzepa:.owy oeJ -'-o aryz, mą a .
, l k . k . al , 
kilog. --'--, olej rzepakowy -'- fr. spirytup .
 O aCYl aplt ovv 
- --- __ I 
 udziela chętnie jak Dajdokładniej u:;t- 
______________ nie lub pismnie 
Odpowi e dzialny Redaktor Adam Krechowleckl. August Seh ,'llen berg 
Dom bankowy i kantor wymiany 
we Lwowie r.!I4: 
, .. 
--- ulic'l! Kalrol
 Ludwika 1;0 l, w gmach'.]. gi-:iJ
. 
Nadużycia w handlu, Bezustannie słyszeć Towanystwa Irredyto"'
go 1,jl'mskiego, 
można skargi ą iędzy kupcami, że praw
 flasze z:\ . t . " 
mało s,], ost-e pr
ec\w nadużyci' m w han ilu i dla WydawOlc wo gazety losowań "NadzieJa. 
 

.
;
ta1tś
c:e:J


 
e1

ikg

a
Jnyn


n
;
;:
en:d: , - 1 
 fi 
 I Wy] n WJntJD"ik:11 -"' 
- 
użycia te, jeżeli przejdą na pole ruedycynv, I tak I - =--' 
mieliśmy sposohnośó przekonać się, że od JO lat Specyalista chorób dziecięcj<3h 
IInane i przez największe powagi lekarskie badanc 
pigułki szw;.jcarskie aptekarlla Rysz, Br'ondta do- Dr Antoni ' Wac - h tel 
znają lieznY0h naśladow,ń i jako takie sprzedawane. , 
b
woj
, P
bl.iczn.oś
 po,;,it:na by? 

tem 08t
oż

 b. asyst,j!}t Ulliwe sytEtu Jagielbi.skiego i 
, "eku
 
p, zy kUp()"aUl
. l Ule d
c SIę namowi c do. na"ym3. ! daryusz kliniki s
,'itala dla d i,'ei w Kra wWI8 '0, 
Innego środka J
,k tylkoplgu
ek szwajcarsKICh 
pt
- mieszka na ulicy Wf!.low"j L. 11, piH""s!'e !,}
tl 
karza Rysz, Brandta, Ządac Jednak należy dr,bltUJe O,dYMcya od g H do 5 pc pot 2"09 
pigułek szwajcarskich R\ szarda Brandta, Zważać ____ ......:.__

 
 ' _____ 
nale,zy, że każde prawdzh e pudełko ZawiH 05 
Keglevieba po 10 rł. a. k... Q -.- 
- 100 ..arek Bieaieok!oh Ol 
 , .--.-.- 


-..
- 


..-.__W 


....-..-.. 


....- 
-,.- .;J'!fi 
1....

 70 

 ." 
. 5Ó.i&
O fA: 20,-
		

/DIGCZAS002001_1888_126_0007.djvu

			L. 5394 (3368 3-3) 
Kałuski c. k. sąd powiatowy ogł
sza 
rozpisaną na dnie 19 czerwca I 19 lIpca 
1888 o 10 rano w gmachu sądowym odbyć 
się mającą przymusową public
ną sprzeda
 
realności pod lk, 34 w Mysłowle l!0łozoneJ, 
objętej wyk. hip. księgi gruntoweJ Mysł6w 
l. 107 Józef y Ilasiewicz, l. lO? Józe
y I}a- 
Biewicz starszej, l. 108 Marp .Ilas!ewlCz, 
Jadwigi Ilasiewicz, An,ny Ila
lewlCz .1 Józe: 
f y Ill'iSiewicz młodsze), tudz.leż. posladłośc! 
objętej wyk. hip. l. 87 kSI.ęgl. gruntow
J 
gminy Rypianka Józef y IlaslewlCZ własneJ, 
celem zaspokojenia pretensyi 
ak
adu .kre- 
dytowego włościańskiego w lIkwIdacYl w
 
Lwowie a to 16 rat po 266 dr. 50 ct. I 
reszty kapitału w kwocie 3085 dr. 13 ct. 
Wa. 1, pn. 
Cena wywołania 7100 dr. 
Wadyum zaś 710 z,łr: wa. 
W pierwszym terminie n
być można 
tę realność tylko. za .lub 
o,,:,yżeJ ceny wy- 
wołania. na drugim l pomżeJ. 
W'yciągi tabularne i. resztę waru
ków 
licyt,::'\yjnych można przejrzeć w 
ądzle: . 
"'Kuratorem niewiadomych wierzYCIelI 
został mianowany Wilhelm Rudnicki. 
Kalusz, 16 kwietnia 1888. 


L. 3741 (3358 3-3) 
C. k, sąd obwodowy w Tarn
polu. P?- 
daj e do wiadomości, że w celu śClągnlę,cla 
BUmy 125 złr. wa.. z pn. na rzec
 Cipy 
B:raushaar odbędzie się duia 27 czerw
a 
i 1 sierpnia 1888, każdym r
zem o godzI- 
nie 10 przed południem w bló,v,e nr. ? e- 
gzekucyjna sprzedaż realnoścI d
uzll1ków 
Mojżesza i Chejny vel. Chany EIChenka- 
tzów własnej pod l. 29)c w Tarnopolu po- 
łożonej. ,.' 
Cena wywołania pomżeJ której real- 
noŚĆ ta na pierwszym terminie sprzedaną 
nie będzie wynosi 595 :dr, 70 et 
Wadyum 59 dr. wa, 
Blizsze warunki przej rzeć można w 
registraturze sądu:, , . 
Dla wierzyclel1 ktorzyby po d
lU 19 
Inarca 1888 prawa zastawu uzyskalI, lub 
którymby uchwała niniejsza względem d
- 
zwolenia licytacyi, lub która z uch
ał póz- 
niej zapaść mających 
 jakiegokolwiek 
o- 
\Vod,u doręczoną 
yć me m,ogła" u
ta!10WIO- 
no !t.a icb koszt l mebezpleczenstwo k?ra- 
tora ad actum p. adw. dr. Kwiatkowskiego 
a p. a.dw. dra Łuczakowskiego zastępcą te- 
goz. 
, Tarnopol, dnia 31 ma rca 1888. 
L 19270 (3389 3-ą) 
C. k. sąd krajowy we Lwowie rozp!- 
suje niniejszem pUbliczną,licY,tacyę, realno- 
Ści '\)od l. 49 1 / 4 we Lwowie meletlllch Ja- 
na Antoniego 2 im., Stefana Bolesł
wa 2 
ho., Maryi Wiktoryi 2 i
. i 
óz.efa ŚWlątko- 
wskich własnej celem śCiągnIęcIa zaleg!ych 
10 rat po 47 dr. 6 ct. i reszty kapitału 
689 d. 52 ct. i 66 zł. ct. 70 wa. 'l pn. na 
rzecz ck. uprz. gal., Z
kład.u kredyto
ego 
Wło,
ciańskiego w hkwlda
YI ,!e Lwowie, 
',' Licytacya ta odbędzIe SIę n,a 2 
er
 
Ininach a to na dniu 28 czerwca I 9 sIer- 
Pnia 1888. 
Cena wywołania 2,400 dr. wa. 
Jako wadyum złożyć należy 240 złr. 
Bliższe warunki licytacyjne przegląd- 
nąć można w registraturze sądowej. 
Dla tych wierzycieli, którzyby po u- 
zUpełnieniu niniejszego wyciągu tabularn
- 
go nabyli prawo zastawu na sprzed,ać .s
ę 
Ina.jącej realności, lub którYD?-b;r, z JakIeJ- 
ko
wiek przyczyny uchwała nInIejsza dorę- 
czoną być nie mogła, kuratora adw. dra 
Lityń.skiego z zastępstwem ad w. dra Leh. 
mana sąd ustanowił. , 
We Lwowi e, dnia 12 maja 1888, 
L. '3656 (3367 3-3) 
W c. k. sądzie powiatowym w Kału- 
IiZU odbędzie się na zaspokojenie 8 rat po 
42 dr. 25 ct. i reszty kapitału 526 złr. 66 
et. wa. z pn. przymusowa sprzedaż r
alno- 
lIcf nietabularnej pod lk. 86 w Za
oJ,u po- 
łoton.ej Israela Leiby i Czarny Zlerm
ów 
Własnej na rzecz Zakładu kred. włośc., w 
likwidacyi we Lwowie dnia 26 czerwca.1 1 
shrpnia lE88 o 9 rano, z tern, że na pier- 
Wszym terminie realność ta ty lko za c.e
ę 
szacunkową lub ,wyżej,. n
 d
ugim te,rmmle 
Zaś i poniżej teJ
e najwięcej ofiaruJącemu 

.,1."zedaną zostame. 
. Waayum wynosi 90 złr. wa. 
. Resztę warunków i vrotokó
 zastaw- 
niczego opisania w sądzIe przejrzeć mo- 
tna. 
Kalusz, 17 marca 1888. 
t. 4760 _u - (3427 2-3) 
Dnia 6 czerwca 1888 powyżej ceny 
Sżacunkowej lub za takową zaś dnia 4 li
- 
c
 1888 nawet niżej takowej odbędzie Się 
" tut. liądzie zawsze o godziJ?-ie 9 ran,o, e- 
gzekucyjna licytacya .rea
noś?1 .wy
. hlp, l. 
37 gminy Za!Vale obJęteJ :!?lOlllzYJa rekte 
Dionizego BOJczuka własneJ na rzecz An
 
dreja Nlkieforuka pto 50 dr. z pn. 
Cena wywołania 55 dr. 
Wadyum 5 dr. 50 ct. 
Gueta. Lwowska Nr. 1%6 .I 


'1 


Resztę warunków, protokół oszacowa-I osz
cowania mozna przejrzeć lub odpisać w 
nia i wyciąg hipoteczny wolno przejrzeć w registraturze sądo,:"eJ.. 
tut. registraturze. Kuratorem mewIadomych wierzycieli, 
Kuratorem wierzycieli hipotecznych oraz tych, którymby rezolucya ta z jakie- 
ułJtanowiony adw. d
. ;:;
ii.fer w Sniatynie gokolwiekbądź. powodu doręczoną być nie 
Sniatyn, 15 kWletma 1888. mogła ustanowiono p. dr. Rosnera adw. w 
Białej. 
Biała, 30 kwietnia 1888. 


L. 1747 (3403 2-3) 
W dniu 2 lipca i 3 sierpnia 1888, 
każdym razem o godzinie 10 rano odbędzie 
się w tutejszym sądzie przymusowa sprze- 
daż realności lwh. 482 ks. gr. gm. Wola 
Batorska objętej Macieja Matyjasa własnej. 
Cena szacunkowa 55 złr. 
Wadyum 6 złr. 
Resztę warunków przejrzeć można w 
sądzie. 
Niepołomice, 6 kwietnia 1888. 


L. 11629 (3339 2-3) 
Dnia 3 lipca 1888 rano o 10 odbę- 
dzie się publiczna sprzedaż realności pod 
lk. 127 w Zawadzie uszewskiej wyk: hip. 
103 księgi gruntowej gminy Zawada uszew- 
ska Jana Paska własnej na rzecz Jakóba 
Kwiatka celem zaspokojenia sumy 122 dr, 
wa. z pn. 
Cena wywołania 857 dr. 50 ct. 
Wadyum 85 dr. 75 ct. 
Wyciąg hipoteczny i w
runki licyta- 
cyjne przeglądnąć mozna w registraturze. 
Brzesko, 17 marca 1888. 


L. 545 (3365 2-3) 
W sprawie egzekucyjnpj Bronisławy 
Początek .przec
w T
maliJ.zuwi S.ojce 
dbędzie 
się w dmu 5 lipca I dma 9 slerpma 1888 
każdym raZQm o godzinie 10 rano w sądzie 
tutejszym przymusowa sprzedaż realności 
w. h. 1. 64 gminy Nieczajna objętej. 
Cena wywołania wynosi 385 złr. 
Wadyum 38 złr. wa. 
Blizsze warunki do przejrzenia. w re- 
gistraturze. 
Kuratorem niewiadomych' wierzycieli 
mianowany P n adw. dr. Psarski. 
C. k. sąd powiatowy 
Dą
rowa, dnia 29 lu
ego 1888. 


L. 4051. (3459 1-3) 
C. k. sąd powiatowy w Szczercu przed- 
sięweźmie, celem zaspokojenia sumy 215 
zł. 63 ct. w. a. z pn. przez c. k. uprzyw
I. 
galicyj. akcyj. Bank hipoteczny we Lwowie 
przeciw Fedkowi i Hanu
ce Myszczy.szynom 
wywalczonej w tusądoweJ kancelarYl . w dn. 
26 czerwca 1888 i 14 sierpnia 188"\, ka- 
zdokrotnie o godzinie 10 przed południem 
przymusową przetargową sprzedaż realno- 
ści dłużników pod l. kons. 20 w Srokach 
położonej, wykazem hipotecznym 1. 69 o- 
bjętej. 
Cenę wywołania stanowi wartość sza- 
cunkowa 1050 zł. 
Zakład wynosi 105 zł, , 
Na pierwszym terminie realnośc rze- 
czona tylko za lub wyżej cen.y sza
unkowe.l 
na drugim zaś także nizej takowej sprze- 
daną zostanie. 
Dla niewiadomych wierzycieli u
ta. 
nowi ono Filipa Simona ze Szczerca kura- 
torem. 
Resztę warunków licytacyjnych, w
- 
ciąg - tabularny i protokół osza?owan
a 
przejrzeć można w tutej szosądoweJ regi- 
straturze. 
Szczerzec, 2 maja 1888. 


L. 5145. (3457 1-3) 
Kałuski c. k. sąd powiatowy ogl
sza 
rozpisaną na dzień 26 czerwca i 26 hpc
 
1
88, o 10 rano w gmachu sądowym odbyc 
się mającą przymuaową publiczną sprze
aż 
majętności objętej wyk. hip, l. 47 gm!ny 
kat. Ugarstal dłużnika Jana Jakóba 2 I
. 
i Maryi Katarzyny 2 im. Mtiller własnej, 
celem zaspokojenia pretensyi Z,akładu .kre- 
dytow. włośc. w likwidacyi we Lwowie w 
ilości 279 zł. 
Cena wywołania 1200 zł. 
W adyum zaś 120 zł. 
W pierwszym terminie nabyć można 
majętność tylko powyzej ceny wywołania, 
na drugim i poniżej. 
Wyciąg tabularny i resztę warunków 
licytacyjnych można przejrzeć w sl)dzie.. ' 
Kuratorem niewiadomych wierzYCIelI 
został mianowany Michał Baczyński. 
Kałusz, 14 kwietnia 1888. 


L. 2023. (3449 .1-3) . 
C. k. sąd powiatowy w Białej. podaJe 
do wia.domości, że w dniu 7 lipca l w .dJ?-. 
10 sierpnia 1888, kazdym razem ,o godzInIe 
10 z rana odbędzie się egzekucyjna sprze- 
daż realności pod l. k. i l. w. h. 126 w 
Wilkowicach połozonej Teresy Oza
er wła- 
snej, celem zaspokojenia pretensYI Adolfa 
Rosnera w kwocie 54 zł. w. a. z przyna- 
leżytościami. 
Cenę wywołania stanowi kw?ta 1550 
zł., poniżej której realność ta na pierwszym 
terminie sprzedaną nie będzie. 
Wadyum wynosi 155 zł. 
Resztę warunków likytacyjnych i akt 
dnia 3 czerwca liii! 


bliczna licytacya przez składanie pisemnych 
ofert. 
Dostawa na rok 1889 wynosi: 
na gościńcu podbeskidzkim 240 
sześciennnych metrów w 
kwocie fiskalnej . . . 375 zł. 90 et. 
na gościńcu pokuckim 490 
sześciennych metrów w 
kwocie fiska.lnej 
razem 730 sześciennych 
metrów w kwocie fiskal- 
n
j . . . . . , . 1140 zł. 60 ct. 
Bli:hze warunki dotyczące tego przed- 
siębiorstwa, jak niemniej wykaz przestrzeni 
na które materyał z wyznaczonych szutro- 
wisk dostarczyć nalezy, mogą być przej, 
rzane w wymienionym Starostwie w godzi- 
nach urzędowych, gdzie takze w powyz- 
szym terminie, najpóźniej do god
iny 12 
w polu dnie wniesione bye winny oferty o- 
patrzone marka stemnJowa na 50 ct. i 5 
procentowe m \vadyu'm s"umy fiskalnej z 
wyrazen;em cen, nie tylko cyframi, ale t
k- 
ze i literami. 
Oferty nieułozone według wzoru prze- 
pisanego S. 45 warunków licytacyi, lub 
niewniesione w terminie, nie będą uwzglę- 
dnione, 


764 " 70 " 


L. 1619. (3424 1-3) 
C. k. s
d pO,wia.towy w Krakowcu po- 
daje do pubh
zneJ. wiadomości, ze w tymże 
sądzie odbędzie Się przymusowa publiczna 
sprzedaż realJ?-0ści. pod l. k. 297 w Krako- 
wcu połozonej, ciała tabularnego nie sta- 
nowiącej, dłużników Bazylego i Anny Fe- 
dynów własnej, na zaspokojenie pretensyi 
c, k, uprzyw. ,galic: Zakładu. kredytowego 
włośc. w likwIdacYl we Lwowie a to 5 rat 
pozyczkowych ,Po 6 zł. 67 et. i, reszty ka- 
pitału w k,,:,ocle .86 zł. 6 ct. dma 12 lIpca 
i dnia 16 sJerpma 1888, każdym razem o 
go zinie 10 rano, a to, n
 pierwszym ter- 
minie tylko za lub 'YyzeJ ceJ?-y szacunko, 
wej 200 zł. n.a drugim zaś l poniżej ta. 
kowej. 
Wadyum wynosi 20 zł, 
Resztę warunkóyv licytacyjnych, akt 
opisania i oszacowama mozna w tut. regi- 
straturze przejrzeć, . . 
Wreszcie ustanowla .Slę dla wierzycie- 
li, którymby re,zolu
yt. l

y

yjna przed L. 179 (3443 1-3) 
terminem z jakIego o wie ą z powodu do- W tutejszym sądzie odbędzie się o 
ręczoną być nie ,mo
ła, lub 
tórzyby po godzinie 10 rano dnia 20 czerwca 1888 
zastawniczem opIsanIu realnoścI, to jest po powyżej ceny szacunkowej, zaś dnia 18 
dniu 17 grudnia 1869 prawo zastawu uzy- lipca 1888 nawet poniżej takowej, licytacya 
skali, kuratorem pana J 
zefa 
opławskiego realności 1. i 5 wedlug wykazu hipoteczłle- 
w Krakowcu i tych
e wle
zy:cleli o rozpi- go nr. 463 księgi gruntowej Wojniłów Hry- 
saniu niniejszej hC!t
CYl l ustanowieniu ni a, Danyły i Hanuśki K:.syń własnej na 
dla nich kuratora nImeJszem się zawia- rzecz ck. uprz. galicyjs. Zakładu kredy to- 
damia. wego włość. w likwidacyi we Lwowie pto 
Krakowiec , 7 marca 1888. 260 ) 20 t 
Złr. c . z pn. 
I Cena wywołania 500 dr. 
L. 3684 , (3456 1-3) Wadyum 50 dr, 
Kałuski ck. sąd powIatowy ogłasza Resztę warunków, akt oszacowania i 
rozpisaną na dnie 18 czerwca i 18 lipca! wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tus. 
1888 o 10 rano w gmachu sądowym odbyć registraturze. 
się mającą przym?sową pub,Hczną sprzedaż Dla wierzycieli hipotecznych ustana- 
majętności objętej w
k. hlp., l. 212 i 227 wia się kuratorem pana Wincentego Cze- 
gminy kat. Wierzc
ma, dłużmka śp. Iwana' chowicza ck. notaryusza w W ojniłowie. 
Popadiuka spadkoble
cow własnej celem W ojniłów, 4 lutego 1888. 
zaspokojenia preten.sYI 
akładu kred. wło- 
ściańskiego w likwIdacYl we Lwowie w ilo- L. 4569----- (3420 1-3) 
ści 173 dr. 46 ct wa. z pn. C. k. sąd obwodow y w Tarno p olu P o- 
Cena wywołania 300 złr. 
Wadyum zaś 30 dr, daje do wiadomości, że w celu ściągnięcia 
W pierwszym terminie nabyć można sumy 570 złe. wa. z pn. na rzecz Pesi 
majętność tylko powyżej ceny wywołania Friedlallder odbędzie się dnia 7 sierpnia. 
. i 11 września 1888, kazdym razem o go- 
na drugim i ponizeJ. dzinie 10 prz.ed połudlliem w biurze Ilr. 14 
Wyciąg tabularny i resztę waru?-ków egzekucyjna sprzedaż połowy realności dlu- 
licytacyjnych mo
na prz
jrzeć w 
ądzle., , znika Marhsa Chuwena pod 1. 113/118 w 
Kuratorem niewiadomych wle,rzY,clblI Tarnopolu polożonej. 
został mianowany p. Michał Baczynskl. Cena wywołania poniżej której real- 
Kalusz, 17 marca 1888, noŚ	
			

/DIGCZAS002001_1888_126_0008.djvu

			-- 


8 


:i & 
Wygrane !umy posagowe będą a\Vlljl 
czasu zamązpójścia dziewcząt wygr
 jki 
cych lub tez do czasu ich pełnol etno (' 011 
rzystnie umieszczone, a rewersy doręCz 
i'Jh uprawnionym zastępcom. 
Z c k. Namief'tnict!Va. 88 
We Lwowie, dnia 17 maja 18 . 
( 3348 l......:E 
w nr. 124 "Gazety 'I. 28313 


L, 8752 (3422 2-3) die in der Grundbuehseinlage 1055 der w kasarni, dla żonatych pomieszkanie tyl- 
W dniu 20 czerwca i w dniu 1 sier- Catastralgemeind,
 Brody mithaltene Reali- ko w ra
ie gdyby w zakbdzie 
nal
zło się 
pnia. 1888, każdym razem o 10 godzinie tii,t auf 274 fi, O. W. durch gerichtliche; wolne: Jedną porcyą chleba dZIenme 840 
rano, odbędzie się w sądzie tutejszym w Abschatzung umitteIt wiirde, und der Va. ' gramów i pl'zepisanem ubraniem służbowem. 
sprawie egzekucyjnej ijk. uprzyw. zakładu dium auf 'Opre. dies8r Ausrufungspreise; Podania własnoręcznie pisane, mają 
kredyt. włościańskiego w likwidacyi we festgesetz. Dis Hypotekarauszuge der feil-, być wniesione w przepisanej drodze do 
Lwowie przeciw lIkowi i Annie Dosiakom zubiethew 1 n EealiHiten, deren Schatzungs- ;-podpisanej dyrekcyi naj dalej do dnia 30 
celem ściągnięcia 7 rat po 13 złr. 33 cnt. act Dud :camtl.ehe Feilbiethungsbedingun-I czerwca 1888. 
i reszty kapitału 97 złr. 53 ct. i 3 dr. 76 gen LegI-' n zur Einsichtnahme in der Re,.! Bliższe szczegóły 
ct. wa. z pn. przymusowa sprzedaż realno- gistraturo - 
 Lwowskiej". 
ści pod lk. 55 i 20 w Woloskiej wsi poło- Fiir dis ibrem Wohnorte nach unbe- ! C, k. Dyrekcya zakładu karnego 
żonej, ciała tabularnego nie stanowiącej kante Hypothekargl1i.ubigerin Reisel Mar-! Stanisławów, dnia 28 maja 1888. 
lIka Dosiaka własnej, a to przy pierwszym gulies, so wie f[ir diejenigen Hypotekar, J ___ 
terminie tylko za lub wyzej ceny wywola- glaubiger, welche erst nach dem 5 Marz 1 
nia, przy drugim zaś i nizej takowej, 1888 aIs dem Tage der Ausf?lgung der i L. 18035. (3460 1-4) 
Cenę wywolania stanowi kwota 400 Hypothekarausweise tiber die feilzubiethen- , K ? n kur s , 
zlr., wadyum 40 dr. den Realitaten ein Pfandrecht erwerben; na posad
 poczrmst,rza przy c. k. urzę
zIe 
Akt opisania i resztę warunków licy- oder denen aus anderen Grunden die ge- ; p
cztowym w Ustrzykach dolnyc
 powIat. 
tacyjnych w tus. registraturze przejrzeć mo. I riehtlichen Anordnungen in dieser Exeku- LISko. za kontraktem Sł 1 lzbowym l kauoyą w 
zna. Kuratorem niewiadomych wierzycieli tionsi:1DgeJege::Jheiten nicM zngestellt wiir- kwocIe 500 zł., z. płacą r.0cznych 500 zł. 
ck. notarynsz tutejszy Karol Wawrausz. den, wird ein Curator in der Person des ryczałtu kancelaryjnego 120 dr. za służbę 
C. k. sąd powilttowy Landesadwokaten Dr, Gross in Brody telegrafic
ną 3O
 zł
. datk.u na ekspedytora 
B l hó 26 aździer ik 1887. hesteHt. 200 
k l ugod
lĆ SIę maJącego wynagr
- 
o ec w, p n a Brody den 28 Marz 1888, dzema za posłanca do pOCIągÓW do tamteJ- 
--- ! szego dworca kolei zelaznej. 
L. 4035. (3080 2-3) L. 2169 (3400 3-3) Podania nalezy wnieść najp
źniej d
 
C, k. sąd powiatowy w Kozowie po. W s rawie e g zekucyjnej Dyrekcyi to- i 24 czerwca b, r. w c: k. DyrekcYI poczt l 
d . d ' d " .I. k ' , P l , k . S k l ,'telegrafów we LwowIe. 
aJe o WIa omoscI, he na zaspo oJ8me warzystwa za iCZ owego WOli. u przeciw i L ód' 28 '181ł8 
pretensyi Zakładu kredytowego włościańs. Janowi, Pawłowi i Tekli Chudzikom pto 219 .i w w, ma maja u. 
w likwidacyi w hocie 299 dr.85 ct. wa. dr. 7 et. ':"11.. z p
, odbędzie się, w t
tej- i L, 28313 ----- (3348 1-3) 
z przynalez. dozwolił przymusową sprze- szym sądzIe W dnm, 1,2 czerwca l 12 .llpca : Dnia 24 czerwca b, r. odbędzie się 
daz realności wykazem hipotecznym l. 772 1888 zawsze? godzlllIe .9 rano, pubhczna we Lwowie, w kaplicy św, Zofii, przed po- 
gminy Kozowa objętej Antoniego Palucha przymusowa liCyta
ya ciała 
lpoteczne
o. łudniem, po mszy św. losowanie z funda- 
własnej. w,ykazem L, 57 gmmy Belz obJęte.go dłuz-: cyj posagowych imieni\: 
Sprzedaz ta odbędzie się dnia 19 lipca lllkó
 ,wspołwlasnego .a to na pIerwszy 
 i I) Jana Antoniego Łukiewicza. 
23 sierpnia i 22 września 1888, kazdym ra- termJIIIe, za, lub. ,
y.zeJ c
ny, szacu
koweJ' II) Wincentego Łodzi Ponińskiego. 
zem o godzinie 10ej przed południem a to na drnglm termIllIe l p
nIżeJ tako,weJ. III) ElZbiety Czarkowskiej. 
na pierwszych dwóch terminach tylko wy- CeniJ. 
za('unkGwa IwywołanUt wyno- Blizsze postanowienia w tej mierze sił 
że J ' lub za , na trzecim zaś terminie i niże J ' l 
" "' 7 'I r 50 et 
s<
c' (. . . następujące: . _, ' , . 
ceny wywołania, jednak nie nizej sumy ró- "'
dyum 142 z.łr., 50 et." 1) Sieroty, me znajdujące SIę obecnIe 
wnej pretensyom pierwszeństwo przysługu- l
hZsze warunkI 
iCytacYi wycIąg t,abu- na wychowaniu w Zakładzie Sióstr Miło- 
jącym i pretensyom na realności zabezpie- larny l II kt oszacowania można przejrzeć sierdzi a St, Kazimierza chcace brać udział 
czonym. w aktach, . .".: W losowaniu z fundacyj Łukiewicza, mają 
Cena. wywołania 1000 zł. Dla llIez,nanych wIerzycIeli hlpotecz-' najdalej do 20 czerwca. b. r. zgłosić się u 
Wady um 10 procent w kwocie 100 nych ust,<ł n?WlOnO kur!\torem p. Konstante- przełożoQ.ej Zakładu, tudziez w urzędzie pa- 
zł. w_ a. go RudllIckiego z Belza. , rafialnym obr. łać. św. Mikolaja we Lwowie 
Termin do ewentualnego ułozenht Wf\,- C. ,k. sad powiatowy i tam udowodnić swe U p rawnienie do loso- 
rUllków ułatwia J ' 
c y ch W y znacza si ę na B ) dnia 25 marc a 18S\J 
- . eiZ,' o. wania. okazaniem metryki chrztu, jakoteż 
dzień 22 września 1888 godzinę 3 po po- świadectwem sieroJtwa i mora.lności przez 
łudniu. L. 1923 . .. 
3
82. 3-3) : miejscową. wladzę wystawionem a przez 
10 K N urato l .rem W K ierzycieIi jest pan Stani- C. k, 
ąd powl
tOWY gh,lll,anskI ogła. , właściwy Urząd parafialny stwierdzonem. 
StaW ewe ICZ z ozowy, . sza, Z<-J przepn, wadZI o god
lllle 10 rano i Ws p ółubie g a J 'Ołce się winne dnia M 
Resztę warunków i ekstrakt tabularny 1888 z 't: 
wolno P rze J 'rzeć w tute J 'szosOł,dowe J ' re g istra- dnia 5 czerwc.a . powy eJ ceny szacu
- i czerwcd. br. wysłuchać mszy św. w kaplicy 
't: kowej, zaś dma 10 lipca 1888 nawet POllI- , św. Zofii. 
turze. zej takowej, licytacrę rea.lności we
ług Wy- I Dzieci, które nie są w stanie same 10- 
Kozowa, 15 czerwca 1886. kazu hip. L 30 gmmy katastralnej Sołowa. sować tudziez sieroty, które 24 rok zycia 
Seńka Jakimów własnej, na rzecz c:
.! przek
oczyly, wykluczone są od losowania. 
uprzyw. gal. Zakładu kredytowego włoścIan- I 2) Do losowania z fundacyi Ponińskie- 
skiego w likwidacyi, o 12 rat po 6 złr. zpn. . go będą pnypuszczone dziewczęta, które 
ąena wywołama 400 dr. I ud?wodnią, że są religii, k
tolickiej, z, ro- 
Wady um 40 zk, . < I dzJCów ślubnych, w GalicYI urodzone l za- 
Reszte warunków l wY(31ag .abularny! mieszkałe że 8m y rok Ż y cia ukończ y l y a 
wolno prz.eJrzeć w tusądowej registraturze. i 2!!tego die przekroczyły, Ze monlnie się 
. Dla wierzycieli hipotecznych, ustano, 1 prowadzą, naukę. religii pobi
rały, są ubo: 
wIOno kuratorem p. Koerbera. I gie że ich rodZIce są rówllIez ubodzy ) 
Gliniany, 24 marca 1888. I mo
alne zyde prowadzą, lub gdyby juz nie 
żyli, że nie pozostawili majątku. 
L. 7150 (3414 2-3) ! Od dożenia powyiszych dowodów 
Co k sąd, o?wodowy Tarno
8k
 po
a- j uwol
ione są d
ie
częta z08tają
e w Za- 
je do wiadomosCJ, ze na zaspOkO.lellIe wIe- I kładzie św. KazImIerza we Lwowie. 
rzyteJnośÓ gal. Towarzystwa ,kredytowego Dziewczęta, kt6re już raz wygraly los 
ziemskiego we Lwowie w sumie 16358 złr. j z jf'dnej z tych fundacyj nie mogą więcej 
50 ,et, wa. z należytościami dodatkowemi losować z fundacyi Ponińskiego 
do
wdoną zostc,.ła sprzedaz egz.et:Jcyjna dóbr Rodzice lub opiekunowie dziewcząt 
Skurowa w powiecie Pilzno położonych do chcących brać udział w losowaniu, mają 
dłużników Michała i Henryki Finderów na- wnieść pisemne podanie w wyż wymienio 
leżacych. ny sposób, opatrzone w potrzebne doku men 
'Sprzedaz odbędzie się przez licyt. publicz- ta do c. k. N amiestnictwl\ najdalej do 15 
ną w sądzie tutejszym w dwóch terminach czerwca 1888, dziewczętR zaś same, maj
 
a mianowicie: w dniu 2 lipea i 6 sIerpnia' jeszcze przed losowaniem a to 2:2 czerwca 
1888 każdym razem o godzinie 10 przed b. r. o godzinie 10tej przed południem 
południem. przedstawić się osobiście komisyi losowa- 
Cenę wywołania stanowić będzie war- niem kierującej w Zakładzie Sióetr Milo- 
t.ość 41568 złr. wa. poniżej której dobra sierdzia. 
Rt!rzedane nie bęrlą. Do ciągnienia losów przystąpią dzie- 
Gdyby na d, ogim tel minie eena wy- wczęta po kolei według starszeństwa wieku 
wołania uryskaną me ZOSLtła, wyznaJZO- Dziewczęta, które wyciągną los wy gry- 
nym zostaje do ułożeni;l, w;,runków ułatwia- wający, obowiązane są z woli fundatora 
jących termin w sąd
i(
 tutejf.zym, na 6go ?1o
lić, s
ę za 
pokój duszy jego a W dniu 
sierpnia 1888 o g,)dzlJllc' 4 połudnIU. smlerCI Jego tJ' 24 marca katdego roku 
Wadyum przy lic}'tacyi złożyć się ma- wysluchać mszy św. 
jące wynosi 4157 zlr. wa.. 3) Do losowania z fundacyi imienia 
O rozpisaniu tej licytacyi otrzymują Czarkowskiej będ
 przypuszczone dziewczęta 
zawiadomienie obydwie strony c. k. Urząd nie mniej jak 8my a nie więcej jak 24ty 
podatkowy w Pi.lźnie, c, k. 
roku
atory.a ro
 życi
liczą.ce, b
z względu, czy wc
le ro- 
skarbi.! we Lwowie, wszyscy wIerzycIele hl' dZICÓW JUż me mają, lub tez tylko Ojca lub 
poteczni, następnie ci wier:r,yciele, którzy by matki. Mus"ą jednak legalnie dowieść że są 
po dniu 28 maja 1887 do hipotrki dóbr religii katolickiej, urodzone w Galicyi lub 
Skurowa weszli, lub kt6rymby uchwala ni- Wielkiem Księtwie Krakowskiem z rodziców 
niej sza z jakiegokolwiek powodu nie zosta. polskiej narodowości a w razie pochodzenia 
ła doręczoną, do rąk kura tora, który niniPj - z rodzicównieślubnych, z matki tejze na- 
szem w osobie adwokata dra Wiktora Sza n- rodowości, a prowadzą moralne życie i są 
cera z substytucyą adw, dm Ludwika Gla- ubogie. 
sera zostaje ustanowionym. Od zlozenia wymaganych dowodów 
Tarnów, dnia 17 maja 18-8. wolne są sieroty znajdujące się w Zakła- 
dzie św, Kazimierza we Lwowie. 
Sieroty, które juz wygrały posag, wy- 
kluczone są od losowania, 
Względem podań o przypuszczenie do 
losowania, zachować należy te same formal. 
ności, jaki e za wit
 ra nini ej sze ob wic" szczenie co 
do fundacyi im enia Łukiewicza. 
WygrywajltCa obowiązaną jest modlić 
się za spokój duszy fuadatorki a szczegól- 
nie w dniu j ej śmierci tj, 19 czero;rca ka- 
Zdego roku. 


0&B.1iijl6Uh6. (1'\ 
AH'" 24 l/
ilBu,'" c' r. ó1'GŁ!A
 e
h. IIi' 
ilb.BOB'h B.... Kdn.\"u,łl CB, GOł'i
 nfil
A g'l 
,\Ł!AH',""" no c"Ł!m&i &omol1 "b.OCO
Jll
,,'" 
*-Ł!IłA..tu,i'
 nOCdrOB"X...., "M
HHO . MAg" 
flH1'OHi'", ilŁ!K
B"l/d, Ii"Hu,m1'OrO o
' j: 
nOH"Hb.CKOI"O, " 6,\"Cd&
1'M 'łdilKOBCK '1'1 
1. G"ilO1'M H
 3HdXOA"'LJii(ł eRo cG' 
mil"" B"" 3dK,\dA i C
C1'iI"" M""oC
iI..ł.
 ,( 
Kd3"'\\lłild Bb. ilb.ROB-R Hd BOcnH1'd""jC ;.., 
X01'h\LJJi'H &jM1'" O'(l/dC1''' B"" "b.OCOBd" IN" 
łŁ!HAdl
i'
 i\Ł!KER"l/d, MdlO1'.... HdHAd""Il1 I "I. ' 

o l/
ilBu,'" 31"01\OC"1'" c", o,. UdC1'ORo
"",," 
K" c
ro 3dKMAS " B.... O'(iI"'A't ndiloX 1 (11<; 
HO,""" OCiI. M1', ndilox'i
 CB. U"KO""
 of 
ilb.BOEi "1'di"m
 0'( AOBOAH"1'" C&OB 011,1' 
nildBHm'ls AO C,MH'" O'(l/dC1'" E"" "...oc'I- " ' 
HIO OK,\3dHi'SI".... M
1'iI"K" XilfLJIfHń\ IiIII
"", 
CEiAOl
1'BO,""" C"il01'C1'Bd " O&H""III"I' 
C1'" l/
ilf3"" B"dC1'b. M'kn

BŁ!k:I BHC'f
(lIP' 
HOro " l/fil
3" A01'"l/HŁ!1O ndiloX'ik:l ;J" 
mmol"o. "", ' 
Iicno"Ł!Gil"d1'Mb.K" Ao"mH
 HdG:ł'ił1 
24 l/
ilBu,'" 1". C, B"" Kdn,,"lI," CR. 
c"Ł!m&Ł! &omŁ! B"C"Ł!Xd1'U. "C' 
A i1'", KOTOiI" Cd,\'" H
 MorŁ!1'''' "24 
COEd1'", cŁ!1'b. ilOBHO IiIK'),. e"il01'" K01'OP
 11 11 ; 
ilOK"" m"1'''' O'(KOHl/""", 01''' "b.OCOBdlł
 
K"IOl/EH
. 
o- 
2 Ao "b.OCOBdH'" 3"" 4>Ł!HAdu,i'(j, JI"
 
A3'" nOH"Hb.CKOrO GŁii-\Ł!1''' nil"nt'I''1''''' 
A iBl/d1'd, K01'
pU /\El"d,'!.'łO 0'( ł-0BCAllf""łł- 
lJ10 cŁ!1'b. PM"I"I" Kd1'O"IIl/fCKO", B"b IlItI, 
l/uwk 3"" ilOA"1'
J\fH 3dI\OHH"X"" 3i10..ł.
 '1'
 
H 3d,"HIJKdi\", Ad""UU, ijJO 8 ilOK"b 
tł ",,_ 
O\(KCHl/""U, d 24 HEn
iI
CTSn""U, ijJO ,"Ofl'
SI' 
H
 m"1"is ni10BdA"'1''''', HdSKŁ! i1Muri'(j fi n, 
iI"'\", CŁ!Tb. o'(&Or"I"", ijJo ilOA"l/H II
II 
SC,," ijJ
 m"k:l1''', l' dKO-łn.. CSTb. C\(sorll'g
; 
OG"l/dHHO e", niloKdA.\\1''k, dGO €Ci\"Stł 
nO,"EiI{\", ijJO H
30C1'dBH,\" M"S1'Kł:;. Ag'" 
OT"" 3M'KfHi'", 110RllmlU"x,. AOBO'\
r
 
cS1'b. O'(BQ'\b.Hm
 A iE'ld1'd 3H;łX'
A'>\ &-1\, 
c", B"" 3dK""A i CB. Rd3UM"i1d BO Ub.I

M 
A iEl/d1'd, K01'Oil
 Bmf ild3" os
u '" 
H" 30CT""" nOCM'O,""" CAHO" 3..... 

 
*Ł!HAdu,i'
, Hf ,"OrŁ!1''''' COi\b.Wf "..OCOBd 
3,. łSHAd'\i'H nOH"HCKoro. C' 
P
A"l/U ",\Ił oniKŁ!HOBf A -kCl/d1'.... t l 
1''''ijJ"X'' O'(l/dC1'BOBdTU R,. /\"'OCORdHIO, ,\lor 
KIT"" RHECTU nUC,"EHHSKI O
. ACKŁ!'"fH1'OB J.' 
HŁ!IO niloc"cŁ! E.... cnococ'" nOB"'KlUf &
, 
-łaHi'H AO nilO1'OKO"
 nOAdEl/OI"O 11" K, 
 
1"-kC1'H"tI,1'Bd Hd"Ad"Ir.Ulf AO 15 l/fPgll.
. 
c r,; A-kEl/dTd m
 Cd,".. ,",110'1''' nfillA" l' C' 
I"HfH'if,""" "b.OCłlB" d ","mHO 22 l/fil&u,Ro 
 
1". o I"0AUH-R 1 o 3i1dH" nil
Ac1'dB"'fH \ 
""l/HO KOM"ci'
 "Ir.OCOBdHi'fM"" K
ilŁ!lOijJO(j g 
3dK""A i C
C1'iI" '\\""OC
ilA"" J,' 
A o 1'lI'Il"HEHi'1I'I ni1"c1'Ł!n/\II'IKl1''''' A , 
,. 
ł O il Md '\b.HOC1'", IiIK'i" B
 OGBiijJfH'ilO 
ł:;Kf' 
3 HdXOA"'1'CII'I , ijJO AO 4>Ł!HAdu,'iH 
B"l/d. ""W 
1i"l"iI"BdlOijJd SC1'ho OCOB"'3dHd '") 6. 
1'" c", 3d o'(nOKOH AŁ!lU" 4>Ł!HAd1'OpKI &1> 
""CdG
1'" 'łdilKOBCKO
, d 1'0 OCOSfIlH
fll" 
AfHb. 19 l/
ilBu,'" KOmAQI"O ł1oKŁ! MKO B.... 
CM
il1'" 1'OHm
. ',1'd- 
B.""b.OCOBdH'''
 eŁ!I"" nOCdI"OB'i
 30 IX" 
HS1''''' AO l/dcŁ! 3d,"Ł!m
C1'Kd KMl"ilUKdlO
I':'IIO_ 
A -kKl/d1''''', dCO AO l/dcŁ! "X,. nMHOi\ '(II pl" 
C1'" KOil"C1'HO O'("b.OKOBdH" d AO'fUl/H'h oy" 
B
i1C" 30C1'dHŁ!1''''' "X"" 3AC1'SnHUKd'" 
npdBHfH"'"" AOilŁ!l/IH
. 
3,. 11,. K. Ud,"ic1'H"u,TBd. 
ilb.BQE"", AH'" 17 Md'" 1888. 


L. 3242 (3425 2-3) 
Kałuski c. k. sąd powiatowy uwiada- 
mia ze na zaspokojenie 4 rat po 22 dr. 75 ct_ 
i reszty kapitału 270 złr. 53 ct. wa. z pn. 
przymusowa sprzedaż ciała hipotecznego 
l. wyk, 180 dla Siwki Demiana i Iwana 
Kaszubińskich wlasnego w drodze publicz- 
nej licytacyi na rzecz Samuela Ber Tanen. 
bauma dn. 18 czerwca i 18 lipca 1888 każdym 
razem o 10 rano z tem przedsięwziętą zo- 
stanie, że na pierwszym terminie realność 
ta tylko za lub wyzej ceny wywołania 600 
złr. zaś na drugim także i ponizej tej CH 
ny sprzedaną zostanie. 
Wadyum wynosi 60 złr. 
Resztę warunków, tudzież akt opisa- 
nia i Oszd.cowania przejrzeć mozna w tutej- 
szej registraturz
. 
C. k. sąd powiatowy 
Kałusz, dnia 8 marca 1888. 


L. 4547 (3401 2 -3) 
Von Seite des k. k. Bezirksgerichtes 
in Brody wird in der Exekutionsangele- 
genheit der Handelsfirma Gerhardus & 
Flesch in Wien gege!}. Meche\ Jeczes vel 
Jeczies pto 368 fI. O. W. s. NG. bekannt 
gegeben dass am 2 Juli 1888 und am 3 Au. 
gust 1888, jedesmal um 10 Uhr Vormitags 
im B. Nr. III. die exekutive offentliche 
Feilbiethung der auf den Namen des Me- 
chel Jeczes vel J eczies einverieibten Hii.lfte 
der in der Grundbuchseinlage 539 der Ca- 
tastralgemeinde Brody enthaltene Realitat 
sub. CNr. 52 in Brody, und der ganzen 
snb. CNr. 11 in Brody gelegene in der 
Grundbuchdeinlage 61 der Catastralgemein- 
de Brody enthaltene und sub. ONr. 12 ia 
Brody gelegene in der Grundbuchseinlage 
1055 der Catastralgemeinde Brody enthal. 
tene Realitat statfinden werden wird, mit 
dem dasB diese Exekutionsobjekte werden 
beidem ersten Termine um den Schatz- 
wert und zwar sowohl die Halfte der Re. 
aIitat E. Z. 539 aIs auch die ganze Reali- 
tat E. Zł. 61 so wie E. Z. 1055, jede fiir 
sich, ausgerufen und falls bei diesem er- 
sten Termin ein Anbot nicht erzielt wer- 
den sollte, beim zweiten aIs letzten Feilbie- 
tungstermine auch unter dem Schatzungs- 
werte verkauft werden, 
A
s Aus!ufnngspreis der Werth dieser 
Exe
utlOnsobJekte welcher f tir die Halfte 
der.. lU der ,Grudbuchseinlage 539 der Cli.' 
tas.ralgemewde Brody mithaltene Realiti1t 
a.
f 145 fi. O. W. fiir die in der Grunbuchs 
emlage 61 der Catastralgemeinde Brody 
enthaltene Realitii.t 291 fi. O. W. und fur 


Konkursa. 


L, 1127 (3405 3-3) 
W c. k. zakł"dzie h,rnym dla mę- 
zczyzn w Stanisla W'owie je.,t do obsadzenia 
dwie posady dozorey więźuj II kiasy z rocz- 
ną płacą. 260 dr. 25-prc. dodatkiem akt y- 
walnym, dla niezonatych z pomieszczeniem
		

/DIGCZAS002001_1888_126_0009.djvu

			L. 10236 KSIĘGI GRUNTOWE: . . . (330.1 1-3) i 
C, k. wyższy 

d kr: 1 jowy we Lwowie podaje .nInIeJszem do wIadomoścI, że pro- I 
jekt nowych ksiąg gruLd,tJwyeh wedł
g ustawy ,z dma, 20 marca 187,4 O' r., I.2
 dz. ust. 
krajowych wygotowany dla następujących posIadłoścI tabularnych I bmumych 
od dnia 1 czerwca 1888 
za nową księgę gruntową uważanym być ma: 
L dla posiadłości t a b u I a r n y C h:  I MOjętno:ab"loruo 


24- 
- 


1 Zelibory połowa 
2 Zelibory polowa 
3 J ezien;any 
4 Jablonów 
"'5 - Chodorów 
6 W olezat.ycze 
7 Ottyuiowice 
8 Ostrów 
9 Duliby 
10 Hnileze ___ 
11 Paniowice ad HniJcze 
12 Paniowice seu Sleniawka 
li) HniJcze sors Baranieckich 
14 Hui! ct.e częsć 8 pili, c' szczyzua, 
] 5 Gelberówka 
16 Woloszc7.vzna 

- .' 
17 DryszczÓw 
18 Lysa 
-
 -P odusó w(
yj;g lość 
19 najowa 
20 Podusów część 
2'i
' Potok 


p O l o ż 


nI " k atastralne j ' 
w gmi '. 


Zelibory 


J ezierzany 
Jablonów _ 
Cbodorów z miejscowością 
'VołczatYl'ze 
Ottyniowice 
Ostrów i Ruda 
Duliby 
--- -- 


Hnilcze 


z 


Paniowicami  Woloszczyr.na 
Dr,V szczó w 
_q _
_ Łysa 
do Du-- 
Podusów 


22 
2:: 


Rohatyn 
Knihyuicze 
Doliniany 


25 Jasienów górny 
---
, 
26 
27 


29 
30 
- 


33 
- 


37 
gg 


40 
- 


Źabokmki 
Hawrylak 
Podwerbee 


28 


31 


32 


34 


35 


36 


39 


Tuczempv dom. 44 
,t,
. 151 
Kalników dom. ŻŻ "'!Id, 299 
Laszki gościńcowe przyległość 
do Mościsk dom. 93 pag. 51 


MalDów .d
 m. 93 pag. 57 


41 Ostrów dom. 44 pag. 155 

 DmytrowlCe dom. 37 pag. 47 
43 -Wołostków dom. 2 pag. 145 
Sllrmaczówka z przy!. Cienkie, 
Bayy i Ignasze dom. 44 p
g- 
,
 127 
-' 


46 
- 
47 
4g 
49 
50 


53 
----- 


55 
----- 


56 
"57 
------ 


58 
---- 


59 
--- 


44 


j 
45 . 


Beniowa czy li Bleuiowa dom. 
127 pag. 365 
Beniowa czyli część Biniowa d. 
84 pag, 384 
Jaworów dom. 70 pag. 307 
Rosochacz dom. 7\1 pag 322 
Krasne dom. 70 pag. 327 
SiaD ki dom. 15 pag. 399 
Dorozów Vc,l Doro.'l.Ow dom 1:1:2 
pag. 83 
Orty nica Cl.tŚĆ z Bykowem d, 
33 pag. b3 
Ortynice dom, 70 pag. 227 i d 
92 pag. 87 
Byków dom 70 pag. 215 i dom. 
92 pag. 81 
Orawa dom, 19 {Jag. 429 dom. 
304 pag. 156 
Urycz dom, 63 pag. 308 i d. 
202 pag. 294 
TopoJldta d'7,m. 5ti pag. 383 
Topoluica t'r;;ść MSzymanówka" 
dom, 56 pftg. 467 
Topolliiea I'ZęŚĆ 
Piork()wszczy 
zna" dom, 43 pag. 49 
Topolnica tzęść MKoPystyńczy' 
zna" dom. 56 pag. 385. 


51 


52 


54 


60 


Lacko 


'I'uczempy i 
Ostrów 
KaJnrków 
LaszkI 
gościńcowe 
Małnów i 
Kalnik6w 
--ostrów I 
Surrnaczówka. 
--uIDytrowice 
W olostków 


Surmaczówka i 
Zaradawa część III. 


Beniowa 


Jaworów 
Rosocbacz 
Krasne 
Sranki 


DoroZów 


Byków z miejsco- 
wością Ortynjce 


Orawa 


Uryrz 


Topolnica 


.__-------P
---.! o z o n a 
I w okręgu sądu 
w gminie katastralnej powiatow.' obwodowo 
_J=
_ . _
.'''
==

'
'
'__


'


'__
''
'"
 I 
'

 "'-"

". ..,
" -'"._
..
 
część d,)m. 22 pag.1 
I 


9  
'"' 
o 
p.., 


Majętność tabularna  


h 


Topolnica 
I 61 207 
62 Topdnicf< ('z
ść d"m. 110 p.69 
Topolnica cz",ść "Szeptyszczy 
63 zna.", cZJ li n Granica" dom. 
57 pag. 35:3 
Topolnica (';
\.bĆ dom. 56 pag. 
64 1 . 
:Z
z
zolz


ca d
z

ć 59 Za :::. 
392 
--I DniestrzJ i{ dubowy doni. 70 p. 
65 380 
Szumiacz (Sl,umiacze) dom, 70 
pag. 375 
Szandrowl8c oom 32 pag. 343 
67 i dom. HO pag. 336 
6F" W t:'sola 
69 Szkolne 
70 Ujazd 
71 Mag-ierów 
72 SZ ambela n ów ha dom 2:2 p. 449 
73 Pawłówka dom. 101 pag 145 
74 Kaczmarówka dom, 95 p. 319 
75' Ranars,"e

yzna dom, 95 p. 315 
7'6 Chodak dom. 6S pag, 31 
n Leszczowate 
78 Maćkl)wa ,.. w
I.
.

 
 
71:1 -Wistowlt . 
Wolosów' g6r7t; d "m. 497 pag. 
371 z dóbr WoJosów i Wo 
łosów f'zęść wyd zielona 
W ołosów do m. 48 pag 465 d. 
296 pag, 288 i dom 417 pag. 
390 
Suroehów dOili. 44 
370 pr; £!. ', 448 


o n a 
w okręgu'" sądu 
powiatow.1 obwodowo  
..... 
.... 
"" 
00 
'"' 
::;:I 

  
-o 
'"' 
o 
'"d 
o 

 
O  
<:) 


'" 

 
"O 
o 
P-< 


Przemy- 
ślany  

. 
.... 
«! 
.
 
o 

 


Kossó w  
h 
"'"" 
.... 
 
-w 
o 
::s 


Radymno 
Sądow
 
WisznIa 


Sieniawa 
I 
I 


'"  
h 


.... 
o  


oj! 

 


"'- 


...;:! 


Skole 


o 

 
m 
'" 
's 
cD 
.... 
'" 

 
00 


....... 


..... 
O 


t::d 


'00 


Q.) 


"" 


.... 


P-< 


'"' 


o 


A 


EJ  


00 


66  


::e 


oN 


cD 


'" 


....  


80 


"'P7;t ok 
Rohat yn i po dgrodzie z 
PerenÓwką 
Knihynicz e i psury 
Doliniany _ _ 
Jasieniów 
górnv 

okruki i 
Choci 
 erz 
Hawr.vlak 
Pod werbce 
Semenówka czyli 
Semenówka czyli Siemiakówka SiPillJakówka 
Zuków Zuków 
Dom. 17 pag. 117 Dobromll z- 
2 zupami Lacko I Huczko H 
!Jam. 491:) pag. BO!:! WydLieJOlit 
 
 
ze stanu czynnego dóbr Do- 
 
 
bromii, Huczko Engelsb(un 
 <:) I Dohromi! 
prawa i pnedmioty 
PaportlJo prqleglość do Dobro- 
mila dOffJ, 98 pag-. 49 Pap0ftno 
j{OW!JP. czylI Howna 110m. til 
pag. 181 Równe i Wietrzno 
MY
towa vel M.YtilCWWa dom 
7 pag. 219 
Myscow
 folwark vel My"z"zów :Mys('owa 
folwark dom. 7_ p_ 
 . 223 _
 
", 


81 


Topolnica 


o 
..... 
m 
'" 
'S 
cD 
'"' 
"'! 
"'" 
T.J 


,.Q 


'"' 


o 


EJ 


'" 


Dniestrzyk 
dnbowy 


'" 

 


00 


Szumiacz 


'"' 
::;:I 

 


Szandrowiec 
- 


Wesoła 


Dynów 
..!>d 
o 

 
Lutowiska '" 
00 


Skorodne 


Leszczowate z przylpglo 
ściami Maćkowa wola 
Wistowa 


Ustrzyki 
dolne 
Kalusz  --  
'o 
E!: 
'" 
- 
aj 
';:a 
0= 
"'" 
UJ. 


Wołosów 


'" 

 
'"' 
'o 

 
"O 
o: 
Z 


'" 


pag. 219 d. - Surochów , W i
tJjn 
 
czempy, Munma Jarosław 


Przemyśl 


82 


h 


II. w i e j s k i c h: 
1. Zelibory, 
2. Jezierztl'lY, 
3. Jablonów, podlegających sądowi po- 
wiatowemu w Bursztynie, ' 
4. Chodorów z miejscowością Wol- 
szatycze, 
5. Ottyniowice, 
6. Ostrów, 
7, Duliby, podlegających sądowi po- 
wiatowerIiu W Chodorowie. 
8. Hnilcze z Panowicami, 
9. Wołoszczyzna, 
10. Dryszczów, '. 
11. Łysa, podlegających sądowI powIa- 
towemu w Podhajcacb., . 
12. Podusów z częściamI" skbdoweml 
w gminie katas,tralneJ NOWoslOłka, podle- 
gających SądOWI powiatowemu w Przemy- 
ślanach. . k ł d ' 
13. Potok z częścialnł s .a Oweml w 
gminie katastralnej podgrodzIe z Pere- 
nówką, . k ł d 
14. Rohatya z częściamI s. a owemi 
w gminie katast.ralnlłj podgrodzIe z Pere- 
nówką i Wierzbolowcacb, 
15. Knihynicze, 
16. Doliniany, pOdlegających sądowi 
powiatowemu w Rohatynie. " 
17. Jasieniów górny, po.dlegaJąceJ są 
dowi powiatowemu, w KOSSOWIe. 
18. Zabokruki, 
19, Hawrylak, 
20. Podwerbce, 
21. Semenówka, 
22. Zuków, podlegających sądowi po. 
wiatowemu w Obertynie. 
23. Pnportno, podlegaj:
cej sądowi pJ 
wiatowemu w Dobromi!. 
24. Równe, 
25. Myscowa, podleg!ijących sądowi 
powiatowemu w Dukli. 
Kalników, podlegającej sądowi powia- 
towemu w Mościskach. 

7. Laszki gościńcowe, . 
28. Malnów, podlegających sądowI po- 
wiatowemu w Mościskach. 
. 29. Ostrów, podlegającej sądowi po- 
wIatowPomn w Radymnie. 
30. Dmytrowice, .' 
. 31. W ołosków, podlegające) sądowI po- 
wIatowemu w Sadowej Wiszni. 
. 32. Surmacz6wka, podlegające} sądowi 
powIatowemu W Sieniawie, 
33. Beniowa, 
34. Jaworów, 
35. Rosochacz, 
36. Krasne 
. 37. Sianki,' podlegających sądowi po- 
wIatowemu w Boryni. 
38. Dorożów 
39: Byków, 'z miejscowością OrL.vnice, 
podlegaJących sądowi powiatowtmu w Łące. 
40. Orawa 
. 41. Urycz,' podlegających sądowI po- 
wIatowemu w Skole, 
. 42. Topolnica, podlegaiącej sądowi po- 
wIatowemu w Staremmieście. 


EJ 


o > 


EJ 


43. Dniestrzyk dubowy, 
44. Szumiacz, 
45. Szandrowiec, podlegających sądo- 
wi powiatowemu w Turce. 
46. Wesola z przyległościami Mage- 
rów i Ujazdy, podlegających sądowi powia- 
towemu w Dvnowie. 
47. Skorodne, podlegającej sądowi po- 
wiatowemu w Lutowiskach. 
48. Leszczowate, podlegającej są\łowi 
powiatowemu w Ustrzykach dolnych. 
49. Wistowa. podlegającej sądowi po- 
wiatowemu w Rałuszu. 
50. Wołosów, podlegającej sądowi po- 
wiatowemu w Nadwórnie. 
Sporządzony projekt, dotyczących ksiąg 
gruntowych przejrzanym być może, a to dla 
posiadłości tabularnych pod I. od 1 do 82 
w urzędzie hipotecznym przynależnego C. 
k. sądu obwodowego, zaś dla posiadłości 
wyzej pod II. od 1 do 50 poszczególnio- 
nych w biórze dotyczącego sędziego po- 
wiatowego. 
Od dnia wyzej ustanowionego wszel- 
kie nowe prawa czy to własności, cZ.fli za- 
stawu lub jakiebądź inne prawa hipote- 
czne 'odnoszące się do nieruchomości księ- 
gą g
untową objętej, jedy:nie 
rz
z wpisa- 
nie do tej nowo założonej .kS
ęgl nabyte, 
ograniczone, na innych przenIesIOne lub u- 
chylone być mogą, 
Zarazem wzywa c. k. sąd krajowy 
wyzszy wszystkich, którzy by : 
1) Ra podstawie jakiego prawa przed 
dniem otwar:Jia tych nowych ksiąg naby- 
tego, domagali się jakiej zmiany wpisów 
hipotecznych, odn?sząc
ch się do stosun
ów 
własności lub posIadama, a to bez różmcy, 
czyli zmiana ta przez dopisanie, o
pisanie 
lub przepisanie, pr
ez sprostowam,e oZ
a- 
czenia nieruchomoścI lub połączema CIał 
hipotecznych, lub w jakibądź inny sposób 
nastapić miała; _ . 
2) juz p
zed dmem otwar
la tyc
 
o: 
wych ksiąg b,Jpot
czny?h nabyh" 
o JakIej 
nieruchomoścI wpISanej w te kSIęgI, lub do 
jej części jakie prawa zastawu, służebności, 
lu'b w ogóle inne jakie prawa, do wpisu hi- 
potecznego przydatne, o ile prawa te jako 
do dawnego stanu biernego nalezące wpi- 
sane być mają, a już przy założeniu no- 
wej księgi gruntowej tamże wpisane nie 
zostały; 
ażeby z tymi prawami" - a to co do 
majętności tabularnych wyżej pod I 1-82 
wymienionych 
o przynależnyc
 Tr'y?una- 
łów I, instancYl, zaś co do posladłosCI pod 
II. 1-50 poszczególnionych do dotycza- 
cych C. k. sądów powiatowych nadalej do 
dnia 1 c z e r w c a 1889 włącznie się zgło- 
sili, gdy z w razie przeciwnym utracą pra- 
wo d? poszu.kiwania zgłosić się mającej pre- 
tenSYl przeCIW osobom, które na mocy nie- 
zaprzeczonych w
isów w nowej księdze za- 
wartych prawa hIpoteczne w dobrej wierze 
nabędą. 
Od obowiązku zgłoszenia się w ty
 
terminie z wymienionemi 
yżej prawamI 
lub roszczeniami nieuwaIn.a okohezDość,
		

/DIGCZAS002001_1888_126_0010.djvu

			iż zgłosić się mające prawo w dawniejszej 1 a to tem pewniej zgłosić mają, ile ze ich" gminy Łękawica i kuratorem dla niego usta- I ' L. 3601. (3258 1-3) 
księdze hipotecznej, w miejsce której no- I w razie przeciwnym skutk
 prawne ustawą nowiony został Jan Łopatka z Łękawicy. C. k. sąd powiatowy w GorEcach za- 
wa księga wsiępuje, było j.uz . z,apise, lub?' konkursową z
g
ozone dosIęgną.. W
ywa się Jędrzeja. Mltł:ysi,aka, aby: wi
damia. nieznanych z miejsca po
ytu Lu- 
Ze było ono wla
omem z Ja
I
J rezolucYI Na termInIe prz,ez 
. kO
lsarza k
n- ustanoWIOnemu kuratorowI, udzlehł ze swej dWlka Wlęcka, Nechemię Grossa I Idessę 
sądowej, lub ze Jest przedmIotem, docho kursowego wyznaczyc SIę maJ
;,cym, WIn- strony dowodów, albo też Innego pełnomo- Grossową, że w sporze Michała Blasbanda 
dzenia wskutek podania przed sąd wniesio- ni wierzyciele płyność zgłoszonych poprze- cnika sądowi przedstawił. przeciw Ludwikowi Więckowi i spóln. o 
nego. Termin wyżej ust
nowiony .nie 
oze' dnio wierzyteln
ści.' oraz pO,rząd
k w któ. Slemień, dnia 16 maja 1888. uznanie prawa własności realności pod l. 
być ani pr
edłużony, am tez wraZłe ,zRllled- rym, do zaspokoJema przYJśc maJ,ą, wobec I . 4/67, w Ropicy ruskiej, dla nich kur
to
 w 
bania do pIerwotnego stanu przyw
ocony. komIsarza konkursowe.g
 wykazac. . , L. 7042. '" (3196 3-3) osobIe dr. Neumana adwokata gorhckI?go 
Z c' k. Rady ,wyższego. są
u kraJowego. Na .t
mże termInIe wolno wlerzycle- I , C. k,. sąd 
OWI
t.. 
leJ. del
. w Tar- ustanowionym został, rzeczą więc ich Jest 
Lwów, dnIa 24 kWletma 1888. 10m w mIejsce dotyc
czasovyego .zarzą
cy I 
owje. z.awladamla ml!-leJ
zem meobecnych z, tymże kuratorem się porozumieć, lub so- 
SIMONOWICZ w r. 
asy, tegoż zastępcy l wydzIału wI
rzycleh I,Z mIejsca pobyt.u. mewlad.omyc
 spadko- ble innego zastępcę obrać, inaczej sprawa 
Inne osoby 
wego z
ufama p0'Y0łac.. blerC?W ś,. p. WOjCIecha KaJmowlcza, An
ę ta z tymze kuratorem dalej przeprowadzo- 
Nakomec podaJe sąd do wIadomoścI, że z KaJmowlczów, Gębską, małol. Józefa KaJ ną będzie. 
dalsze ogłoszenia w tej sprawie konkursowej, ,mowicza i Katarzynę Kajmowicz z Porę- . C. k. sąd powiatowy. 
nastąpią przez dziennik urzędowy "Gazety by że w skutek wniesionego przeciwko Gorlice, dnia 30 kwietnia 1888. 
Lwowskiej". nim przez Babettę Singer jako prawo na- . 
Przemyśl, 30 maja 1888. bywczynię Markusa Singera pozwu nakazo- L. 7245. (3290 1-3.1 
___,__ wego de praes. 5 kwietnia 1888 l. 7042 o C. k. sąd powiat. miej. deleg, w Tar- 
L. 118 (3462) zapłacenie kwoty 80 dr. w. a. z pn. kura- nowie podaje do wiadomości, że do spadk
 
Komisarz konkursowy masy rozbioro- tor w osobie p. adw. dr, Szancera z substy- po zmarłym bez pozostawienia ostatniej wo h 
wej Chaima Staubera oznajmia wszystkim tucyą p. adw. dr. Steca ustanowionem i rozporządzenia Mikołaju Budziku w Trze: 
wierzycielom tej masy, że złożony został i temuż pozew doręczonym został. mesny 187'1 i Katarzynie 2 Budzikow
J 
u niego projekt repartycyj funduszów zre- I Tarnów, dnia 12 kwietnia 1888. tamze w dniu 19 listopada 
1885 zmarłej, 
alizowanych. ' zgłosili się ija zasadzie ustawowego pO- 
Wierzycielom wolno, 
edy projekt rze- L, 3181. (3248 2-3) rządku dziedziczenia z 
o?ro
ziejs
wem .in' 
czo
y przeglądnąć w bIOrze nr. 2 sądu . C. k. sąd obwodowy w Przemyślu wentarza J,an Kruczek l
lemem, n
ele
lllcb 
kraJoweg
 lub 
 zarz
dcy masy adw. dra. uWIadamia, że w sprawie egzekucyjnej adw. Mary
n
Y.I Jan
 Kru
zkow tu
zlez MIchał 
Sroko.wskl<>go, I 

oJe 
oZllwe .zarzu
y dr. Franciszka Dolińskiego przeciw Janowi BudzIk, 1
len. melet
l
h FrancIszka Kata- 
przecIw temuz wmesć uS
llle 
ub plse.mm.e Krzyżanowskiemu o zapłacenie 1.500 złr. rzyny I J?zefa B
d
lkow. , , 
do 8 czerwc
 br. nad ktoremI odbędzie SIę z pn. ustanowił dla Jana Krzyzanowskiego ., Pomewaz ,rme)sce P?by.tu 
ofil PI
sec' 
rozprawa dma 13 czerwca br. o godz. 11 z miejsca pobytu nieznanego kuratorem kleJ!J z Kruczkow sądowI me Jebt wlado- 
z rana w sali r?zpra
 sądu k
ajowego. adw. dr. Baumfelda z zastępstw'em adw. dr. 
em, przeto wzywa się j, 

y 
przeciąg
 
We LwowIe, dma 17 maja 1888. HiJlela. i poleca temu egzekutowi, by się z Jednego ro
u od daty mnIejszej rezolucYI 
tym kuratorem porozumiał lub innego pel'- P!a
a swoJe do s
adku powy:ż8zych zglo- 
nomocnika ustanowił, gdyz inaczej skutki SIła Ile ,że wprz
clwn'y
. razie spadek ze 
zaniedbania sam sobie przypisać będzie znanY
1 spadoblercaml l 
 kuratorem adw. 
mu sial. dr. Mieczysławem Gałecklm przeprowadz o - 
Przemyśl, 18 kwietnia 1888. nym zostanie. . 
Tarnów, d ma 3 maja 1888. 
L. 22479. (BS21 1-3) 
C. k sąd powia.towy delegowa.ny dla 
miasta Lwowa i tegoż przedmieść W spra- 
wach cywilnych S. L oznajmia nieobecne- 
mu dr. Aleksandrowi Medwejowi że prze- 
ciw niemu przez p. Adolfa Dublowskieg o 
pozew o zapłacenie kwoty 75 dr. wniesio. 
ny został, pod dniem 10 pażdziernika 1887 
l. 54501. Gdy miejsce pobytu dr. Aleksan- 
dra Medweja nie jest wiadompm, ustana- 
wia się dla niego kuratorem ad ac tum dr. 
Jakóba LilIa a tegoż zastępcą adw. dr. 
L. 5574 -- (3305 2-3) A
b(Jsa i po
yższy pozew wyznaczają3z
:

 
C. k. sąd obwodowy W Kołomyi usta- mIn na dZH

 27. czerwca 1888 o g
wi si 
nowił w sporze wekslowym Jakuba Thau 4 po połudmu ml
nowanemu kurator ę 
przeciw niewiadomym z zycia i miejsca po- dor
cza. W
ywa SIę zatem 
. dr. Aleksan
 
bytu akceptantom wekslu Nusinowi FilIin-1 dra, Med,weJa, aby 
stanowIO
emu. kurato 
ger i Mojżeszowi FiIlinger pto 500 dr. dla i rOWI słuzą
e do swej obrony 
rodkl dostar- 
obu pozwanych a wrazie ich śmierci dla! 
zył, l.ub m
ego Z
BtępCę Bobie obral, gdyż 
ich z "zycia i miejsca pobytu niewiadomych I m;aczeJ z ,:amedbama w
,ll1
nąć mog
ce
8z
o
 
spad . kobierców kuratorem adwokata dr. Dę- I dl..we na,.tępstwa sam ::;oble przyplsac ę 
bickiego z zastępstwem adwokata dr. Mil- dZle mus}ał.. , 
gromfi, ustanowił i temuż kuratorowi nakaz Lwow, dma 12 maja 1888, 
zapłaty z 22 maja 1888 1. 15574. doręczył. I 4
 59 9 3 1 1 3 ) 
Kołomyja, 22 maja 1888, ! L ':t . (o 1 - 
, i C k, sąd powIatowy wNiżankowicach 
L. 5713. (3357 2-3) ! ogłasza, że w spra.wie. egz
kucYin
j Zakla
 
C. k. sad obwodowy w Samborze oznaj- 'kred.yt, wł
śc. w hkwldac,YI przec,lw Stefa ż 
mia ,
:e przyjął do stałego plZechowania w liloWI Le.śkow a względm8. 
rzeClw tego 
archIwum notarya,!n
m akta i księgi 
. k. ! spadkot
ercy .Seb
stY

0:VI Sala pto 500 
lr
 
notaryusza Włod:?lmlerza Krynickiego prze- ! z pn. u"tanowlł dla nIewiadomego z mIeJ. 
niesionego z Łąki do Nadwornej. ! s
a p
bytu Sebastyana Sal
 kU
atora wos o 
Sambor 22 maja 1888 I bIB MIchała Starosty z WlelunIec. 
" , . Wzywa się zatem z miejsca pobytu 
niewiadomego Sebastyana 
ala aby ustano' 
L 2906. k ' (3362 2-?») wionemu dlań kuratorowi potrzebnych śro j - 
C. .' s,ąd powIatowy .w. Bu.d
anowle1 ków obrony podal, lub innego sobie obroń- 
wzywa nIewla
omych z ŹYCIB, I, mIejsca po' I cę wybrał i o tem sądowi doniósł, w ogóle 
bytu 
padkobler?ów 
s. Franc!szka Bara- zaś aby wszelkich możebnych do obrony 
now
klego w dnIU 1 hst?pada 188? ,w Ja
 środków prawnych uzył, wrazie bowiem prze' 
nowle bez rozpo
ządz6ma ostatn,l
J, woh ciwnym z zaniedbania wynikłe skutki saJJ1 
zma
łego, aby WCIągu roku. zgłosIlI SIę do sobie przypisać by musial 
tutejszego sądu ze sweml prawami do C k d . . t ' 
S p adku p o t ł .. d k . . są pOWla owy. 
ym zmar ym, Ina
zeJ, spa e z Nizankowice 30 września U,84 
kuratorem Zygmuntem RudmckIm z J tlno- ' . 
wa i deklarowanemi ,sp
dkobi.ercami prze- L, 3612. -- (3332 1-3) 
pro
adzo,nym, a częśc mepr
YJęta c. k. Skar- C. 1>. sąd obwodowy w Przewyśl u 
bOWI Panstwa odda.ną będz!
. uwiadamia masę spadkową zmarłego Wikta' 
Budzanów, dma 15 maja 1888, ra .Smidziń
ki
go, 
 względnie 
ef IŻ z na' 
zWlska, życIa I mIejSCa pobytu mewiadomych 
K. 11288 (3212 3-3) spadkobierców, że . przeciw nim ma
a k
:. 
C. k, sąd krajowy w Krakowie wdra- kursowa Arona GeIgera o wy.kreśłeme ści 
za postępowanie amortyzacyjne dwóch wek, my 160.zł. m. k. ze stanu biernego czę 
sli, mianowicie: J) z daty Kraków dnia realnoścI pod l.. .k. 177 m. w P.rze
y.śl
 
20 Czerwca 1887 płatnego za 3 miesiące pozew wytoczyłah ze,uchwalą z 
n!a d:lslei_ 
od daty, opiewającego na własne zlecenie szego .do l. 3612 pozwan!m wmeSlellle P 
na 1025 dr. aw. z adresem Jana Janigi semneJ obrony do 99 dm polecono. wa- 
i Franciszka Lenerta w Krakowie przez Oraz postanowIł, sąd dla tych pozseu- 
tychZe akceptowanego; 2) z daty Kraków nych kuratora w osobIe p. adw dr. R
lIeJa. 
d
ia. 26 grudnia 1ę87, płatnego za trzy 
acha a zastępcę tegoż p, adw. dr. ?
bro- 
mIesiące od daty, opIewającego na własne I poleca pozwany
, ażeby c
 
o sw
.J e o 
zlecenia na 2050 dr. aw. z adresem Jana ny z kurat,orem SIę p.orozumleh, lub !fin 
Ji 
Jani g i i Franciszka Lenera w K k ' pełnomocllIka sądowI wczas przedstaWI 
ra oWle I ' ' k tk ' . db ' . b , . p rzy- 
przez tychże akceptowanego, obydwóch, l
aczeJ s u I z.l
n,le ama samI 80 le 
weksli nieopatrzonych podpisem wystawcy' pIsać będą musIeli, . . 
t. j. właściciela i posiadacza Abrahama! Przemyśl, 11 kWletma 18880 
J akób
 GJiieklicha, i w tym. celu ,wzywa l L. 1683. (3267 1- 3 ) 
w m
sł S. 73 Ord: wekslowej posla
acza \ C. k. sąd powiatowy w sprawie .eg ze - 
po.
yzszych wekslI" 
by tako
e sądow
 tu- \ kucyjnej Maryi Czajkowskiej przeciw Dlez na - 
teJlSzem.u w term
me 45 dmowym, hcząc i nemu z miejsca pobytu Matwijowi Sucb e - 
od 
ma ogłosz
ma edy.ktu przedłożył, w I mu o 320 dr. ustanawia dla ostatniego ku' 
przeCIwnym bowIem razIe za umorzone u- J rato rem Antoniego Hołowińskiego z Ra- 
znane będą., I dymna. 
Kraków, 4 maja 1888. ! Radymno, dnia 20 kwietnia 1888. 
i 
! 


Kuratelem 


L. 5537 (3218 2-3 
Franciszka Sokułowskiego z Waręza 
uznano marnotrawcą. Kuratorem ustano- 
wiono Wawrzyńca Więckowskiego. 
C. k sąd powiatowy. 
Beb, 24 września 1887. 


L. 4368 (3360 2-3) 
Podaje się do powszechnej wjadomości, 
ze Maryanna 19o Slabowa 2go Swigutowa 
gospodyni z Żeleźnikowy z powodu marno- 
trawstwa oddaną została pod kuratelę. Ku- 
ratorem mianowany Tomasz Pierzchab go- 
spodarz z ;t;eleznikowy. .' 
C. k. sąd pow. mIeJ. delg. 
Nowy Sącz , 28 marca 1888. 
L. 22. (3402 2-3) 
Na mocy uchwały c. k. sądu obwo- 
dowego w Zł'oczowie z dnia 24 grudnia 1887 
l. 8194 uznany zostal Michał Izinicki z 
Berlina umysłowo niedołężnym. 
Kuratorem ustanowiony Antoni Izini. 
cki z Berlina. 
Z c. k. sądu powiatowego. 
Brody, dnia 6 stycznia 18t\8, 


L. 1064. (3366 2-3) 
Sąd powiatowy ogłasza Jaśka RÓ,zyłę 
za marnotrawcę, kuratorem ustanoWIOno 
Mikołaja Grabasa w Liczkowcach. 
HUiiatyn, dnia 18 lutego 1888. 


L. 65 (3464) 
W myśl uchwały wierzycieli masy 
rozbiorowej Waleryana Bystrzanowskiego 
dnia 28 lutego b. r. powziętej wyznaczam 
do sprzedaży 43 wierzytelności tej masy 
dotąd nieściągniętych w łącznej sumie no- 
minalnej 1204 dr. 58 ct termin na 21 
CZE\rwea b. r. o godzinie 11 przed południem 
w sdi rozpraw sądu krajowego na 
tórym 
te wierzytelności najwięcej ofiarującemu 
za jakąbądź cenę i za zapłatą w gotówce 
sprzedanę będą. 
Chęć kupienia mający mogą wykaz 
wierzytelności u komisarza konkursowego 
przejrzeć, licytanci mają. u tegoz prz
d 
rozpoczęciem przetargu wadyum w kwocIe 
30 dr. zlozyć. 
Lwów, dnia H maja 1888. 
C. k. Rada sądu krajowego jako 
komisarz konkursowy 


_,__O 
L. 2458 (3370 2-3) 
Jan Tkaczyk z Tarnogory uznany mar- 
notrawcą, kuratorem ustanowiono Jana Szta- 
bę z Tarnogory. 
C. k. sąd powiatowy. 
Nisko, dnia 13 kwietnia 1888. 
L. 9448. --- (3436 1-3) L. 15720 (3431) 
C. k. sąd powiatowy w Kosowie poda- C. k. sąd obwodowy w 
J'zemyślu. o. 
je do wiadomości, Ze Iwana Atamaniuka i glasz
, ze konkurs d? majątku MaJe
a. 
syna Iwana Sniodnego uznano za marno- SC

I
meriJ, ,w Rogóżme uchwałą z dma 
trawcę i ustanowiono dla niego kuratorem dZlsie.Jsz
gL', GO l. 15720 wedle 
. 154 ust. 
Iusypa Hrywluka z Wierzbowca. konk. zmesIOno. . .. 
C. k. sąd powiatowy. Przemyśl, 31 grudma lP87. 
Kosów, 30go września 1887. --- 


Rozmaite obwieszczenia. 
L. 2554 (3421 2-3) 
Von dem k. k. stadt. deI. Bezirksge- 
richte in Brzeżany wird bekannt gemacht, 
das am 12 Marz 1888 Karl Lenczewski k. 
k. Litmtenant das 55Infanterie-Regimentes 
zu Brzezany ohne Hinterlassung einer 
letztwilligen Anordung gestorben sei. 
Da diesem Gerichte unbekannt ist, 
ob und welehen Personl:\ne auf sein Verlas- 
senschaft Forderungsrechte zustehen, 80 
werden aHe diejenigen, welche hierauf aus 
was immer fiir einem Rechtsgrunde Anspruch 
Ma- Z\! machen gedenken, aufgefordert, ihre 
ForderulJgen binnen 6 Monaten von dem 
unten gesetzten DatIlm hiergerichts schrit- 
Wch anzumelden, wenn dies bereits nieht 
geschehen ist, widrigens denselben an die 
I Verlassenschaft, wenn sie durch Bezalung 
der angemeldeten Forderungen erschOpft 
L. 3169. (3451 1-3) I W l iirde, i.:ei f n weite h rer Aus
ruch pf zus d tii.nd h 
 
C. k. sąd obwodowy w Przemyślu 0- a s .. in so oren i nen em an rec 
twiera niniojszem i og
asza, konkurs na gebubrt. .. 
wszelki ruchomy, gdziekolwif'k się znajdu- Brzetany, am 27 Marz 1888. 
ją6Y i na cały nieruchomy w krajach, w 
których ustawa konkursowa z dnia 25 gru- L. 4640 (3227 3-3) 
dnia 1868 obowiązuje, znajdujący się mają , C" k. sąd po
iat?
y w Slemien!u 
a- 
tek Fryderyka Freudenberga właściciela re- wladamla z zycla I ml.eJsca p
bytu nJe
la- 
alności w Sądowej Wiszni, i ,mianuje c. k. domą Maryannę MałysIakową IŻ pod dmem 
sędziego powiatowego p. Emila W ołoszeza- I 
2 sierpnia, J 887 1. 
640 W!totzyli W.oJciec.h 
kiewicza w Sąd@wej Wiszni komisarzem I Marya Mlcherdowle tudzlez Jozef I Reg!- 
konkursowym z poleceniem ażeby opieczęto- na Gąsiarkowi? pozew o wystawienIe k
i- 
wanie i spisanie masy konkursowej natych- tu ekstabulacYJ
e
o na sumę 20 złr. zalll- 
miast przedsięwziął. tabulowaną na Jej rzecz w w. h, 183 i 302 
Tymczasowym zarządcą masy konkur- gminy Łękawicy i, kuratorem dla niej usta- 
sowej mianuje się p. Henryka Raab leka- nowiony został !an Łopatka z Łękawicy. 
rza w Sądowej Wiszni i wszystkich wie- Wzywa SIę Maryannę Małysiakową 
rzycieli wzywa, ażeby na terminie dnia 20 aby ustanowionemu kuratorowi udzieliła ze 
czerwca 1888 o 10 godzinie rano z dowoda- swej strony dowodów, albo tez innego peł- 
mi swych wi
rzytelnoścj dla zatwierdzenia I nomocnika sądowi przedstawiła. 

ymczasowego zarządcy masy, lub wyboru Slemień, 16 maja 1888. 
Innego zarządcy i tegoż zastępcy, tudziez , 
wyboru wydziału wierzycieli, u komisarza I L. 4641. (322g 3 - B) 
konkursowego się 
tawili. C. k, sąd powiatowy w Siemieniu za- 
k k Dla z
łoszema wierzytelności do masy wiadamia z życia i miejsca pobytu niewia- 
.o
 ursoH
eJ wyznacza bię termin do 5go domego Jędrzeja Małysiaka, iz pod dniem 

fóca 
- L 8, w 
ór'km ter
iIłie wszyscy, 12 sierpnia 1887 I. 4641 wytoczyli Wojciech 
. rzy t t 

,sy on 
rs
weJ żą
ania mają, i Marya Micherdowie oraz JÓL;ef i Regina 
W:lerzy e no ,CIŻ St we , c OCJazby. SIę nawet o Gą8iorkowie pozew o wystawienie kwitu 
nIe spór Ja' oczył.. w sądzIe tU,tejs
ym, ekstabulacyjnego na sumę 20 złr. zainta- 
albo tez w są Złe powIat, w S/łdoweJ Wiszni bulowaną na jego rzecz w who 183 i 302 


L. 8353. (3435 1-3) 
C. k. sąd powiatowy w Kosowie uzna. 
je Iwana Atamaniuka z Pistynia za marno- 
trawcę i ustanawia dla niego kuratora w 
osobie Wasyla Atamaniuka z Pistynia. 
C. k. sąd powiatowy. 
Kosów, dnia 20 sierpnia 1885, 


--------- 
L. 2368. (3453 1--3) 
Zofia 1 Gąsiorkowa 2 Wawakowa uchwa- 
łą c. k. sądu obwodowego w Wado wicach z 
dnia 14 kwietnia 1888 1. 1928 uznana. zo- 
stała chorą na umyśle. 
Kuratorem dla niej ustanowiono 
cieja Dudziaka z; Porąbki. 
Kęty, 7 maja 1888. 


Upadłości. 


10 


L. 12378. (3
73 2-3) 
C. k. sąd powiatowy w Kamionce str. 
zawiadamia, iż 25 kwietnia 1884 zmarł w 
Dobrotworze Hryć Sołudczyk. 
, Sąd nieznając pobytu Chemy zam. 
SkIpczak wzywa ją by do roku od dnia 
ogłoszenia edyktu zgłosiła Się do spadku 
in
cze.i spadek bylby przeprowadzonym z 
dZIedzicami deklarowanymi i kuratorem 
Iwasiem Soludczykiem dla niej ustanowio- 
nym. 
Kamionka, dnia 27 stycznia 1888. 


':.0lil
		

/DIGCZAS002001_1888_126_0011.djvu

			t 
 
, 0158. (3336 1-3) 
sZa 
'.
. sąll obwodowy w Tarnopolu ogła- 
Soz 
lnl
Jszem ze Aleksander Stanisław 2im 
19,,:ns kl wniósł pozew przeciw Karolinie i 
BOGOcenl.U Macielińskim o wykreśltJllie su':'!y 
ta.ra # hol. z pn. z wszystkimi nadelę: 
lłiałml k 
 stanu biernego dóbr Gnibowiec I 
os orka. 
l1Yeh Poni
waZ 
iejsce pobytu tJ ('h 
ozwa- 
Się t nIe .Jest wladomem, przeto mIanuje 
tl1ey lIt adw. dr. Kwiatkowskiego z substy- 
tYehi a.ąw. dr. Łuczakowskiego kuratorem 
do", e, I poleca się im aby udzielili swe 
ie e Ody kuratorowi lub tez zawiadomili ten- 
Pcy,' k. sąd o zamianowaniu SWiJgo zastę- 
I Tarnopol, dnia 6 maja 1888. 
i t. 8198 (3338 1-3) 
I " ally O. 'k. sąd powiatowy miejskodelego- 

ob w /Samborze zawia 'amia z mIejsca 
ged tu niewiadomego Oziasza Schwert:fin- 

eeh!że dla niego w sporze drobiazgowym 
eel1ie a Chetzgerll. przeciw niemu o zapła- 
oSobo kwoty 90 złr. 12 et. W. a, kurator w 
110",
e Mania Hamusera z Sambora, pORta- 
dll.ią,lon.y i temaz wyrok tutejszego sądu z 
stał. 29 lutego 1888 l. 2599 doręczony zo- 
fillg Wzywa się zatem tegoż Oziasza SChW8rt- 
jegoeta, aby temu kuratorowi w szelkie do 
ill. a 0,trony potrzebne środki podał, gdyż 

rz
Z
) skutki swej opieszałości sam sobie 
J PISze. --, 
S Nau "
 zycl . elka 
 w;vzszem, wy . ks
tałceniem 
arnbor, dnia. 23 maja 1888. . ,,, . ,l 
Ieloletlllą p,raktyką, po- 
t 4: siadając:, gruntownIe Języki: ,francuskI, niemiecki, 
. 093. (33S5 1-3) polski i muzykę, ?laZ wszystkie. wyższe przedmioty 
'Ąrz Stanisławowski c. k. sąd obwodowy szkolne, mogąca SH
, wyka,zaó wle
u {jhlub
emi śwja- 
h/ wa k a .!. dego m U J ' ącego W r A ku zagl ' nl ' o - dectwami, poszukuje urrłlaszczema na WSI, Bliższa 
....J 'L< .. " wiadomc'ść: uli6a Lipowa 1. 46 pod lit. X. X, Nau- 
'ĄrrZ 
e
sel z daty Stanisławów dnia 28go c
ycielka wStanisławowje, 
trz e n.
& 
884 na 207 zł. opiewający, w - Z ł t -a;;" pozł'aca 
i.;t- napra;
 ram przed- 
:a:o
 miesiące od daty płatny, przez Malię O O miotów z drzewa, szk
a metalu ka- 
ga. 
 k Wystawiony a, przez Jonę Rottenber. i mienia, gi
su, skóry! papieru i t, p, do 

i 
eptowany, by takowy w przeciągu S b posrebrzania przedullot6w metalowych. 
dłoż dnl S ądowI ' tute j szemu tem pewnl ' eJ ' P r ze re ro Srodek wybo
llY i trwały, Zastosowa- 
J - nie bardzo POJE1dyncze, Oena od flaszki B l k . 
"YiYł, Beze po bezskutecznym upływie po- W plynie. 1 złr. Cana od 6 flaszek 5 dr" za go- iuro nauczycie s 1e 
I1Z I1 SZego czasokresu, weksel ten zaginiony t6wkę lub pobraniem nalozytości u 
a.ny zostanie za umorzony.' I..eopolda Ep8teina Maryi 'W" ysockie; 
Stanisławów, dnia 11 kwietnia 1888. w Bernie (Morawskim ) . 2479 K k I tJ 
t W ra owe, 
, 3670. (3334 1-3) NIżej podpisany sprowadził do kraju z Anglii ulica Bracka, liczba 5. 7 
11'Ąr' O. k. sąd obwodowy w Przemyślu pierwszą maszynę do ścIągania M r t 
bie
a
aInia Jerzego Webera i tegoz spadko- do butelek każdego piwa . aj
? roz lC
ne. s o
unki w kraju 
I1.Ycb w z życia i miejsca pobytu niezna- a zwłaszcza pilzu';liskiego, piwo butelkowe przez tę l. za gralllc
, zajmUję SIę umieszcze- 
II1YśI' Że przeciw nim i ubogim miasta Prze- maszynę ścią
nięte m
 to za sobą, ze bez u
I:
ty lllem guwernerów, guwernantek i bon 

e s a o wykreślenie sumy 2000 dr, z }.In kwasu węj.>;lanego się śeiąga, ma s
ak wyborny l Jes
 n
rod?
o
ci polskiej, francuskiej, an- 
17,,/ tan.u biernego części realności pod l. d bardzo często przez lekarzy przecIw kata.rom żoł,!:d glelskleJ l niemieckie ] '. 
lIa m,' w Przemyślu masa konkursowa Aro- kowym za.leeaue, I ' 
łSl "Gelg,era pozew wytoczyła, na. co uch 'Na- Piwo pilzncńskie (półlitrowa fl:tszka) 22 ct., piwo \ ' 

 .. dn krzywjcckie 16 ct., krakowskie marcowe 18 et.' BO ih1. lera 
II.Ym I
 dzisiejszego do L 3670 pozwa- do kazctej stacyi, op"kowanie franko, Za bidą fla- . , .. 
 I. 

ol WnIesienie pisemnej obrony do 45 dm szkę z opakowoniem zwraca się po 6 ct, z dostawą I woda do Z o bów l . ust 
z\, econo. Oraz postanowił sąd dla tych po- do Przemyśla. 1728 '" 
e
.a.n.ych kuratora w osobie p. adw. Mochna- U. K B U G 
PO ! ltgO z zastępstwem p. .,dw. dr. Hillela l 
11. eCa pozwanym, azeby co do swej obro właściciel handlu towarów korzennych, wi 
g
 z kuratorem się porozumieli, lub inne'
 i delikatesów w Przemyślu. 
li .pełnomocnika s
dowi wcza
 pnedstawi- 
p
zlIl
czej skutki zaniedbania sami sobie I 
YPlsać bttdę musieli. 
Przemyśl, 11 kwietnia 1888. 
t. 11446. (3434 1-3) 
sZa C. k. sąd powiatowy w Bursztynie ogła- 
do t Że Fis:t.el Lilienfeld z Bursztyna wniósł 
poz us. sądu w dniu 4 stycznia 1887 I. 69 
lI.o;.w przeciw Nucie vel Natanowi Kaufma- 
do l z Kałusza w skutek którego termin 
188Sozprawy sumarycznej na llgo czerwca 
M o 9 przed południem wyznaczono a 

,
 ll1iejsce pobytu Nuty Kaufmana nie Jest 
%
l\dOIne przeto ustanowiono dla tego po- 
li.o an.ego p. Franciszka Bursynskiego c. k 
ta.ryusza w Bursztynie, kuratorem. 
1(a Wzywa.,się przeto Nut.ę vel, 
atana 
biś \1
ll1ana, 1'>] na powyższym termlme oso- 
a I\> ,Cle stanął\ lub ustanowionemu kuratorowI 
%1\ h\dków obrony udzielił lub też innego 
Zl\ stępcę sobie obrał, i tego z sądowi wska- 
l1.ą,ł, gdyz '11' razie przeciwnym szkodliwe 
ee stępstwa z':,zaniedbania. wyniknąć mogą- 
sobie przypisze. 
Bursztyn, dnia 10 lutego 1888. 
t. 2251 (3359) .... 
\V C. lr. sąd obwodowy jako handlowy w 
tl1
dowicach ogłasza., że w dniu 28 kwie- 
kola 1888 do rejestru Stowarzyszeń zł.rob- 
\' "'Jeh i gospodarczych przy firmie: Sto- 
\' a.

yszenie pozyczkowe "Wzajemna pomoc 
Sa 
akowie z poręką. nieograniczoną " wpi- 
tl\ lly został nowo obrany zastępeli, dyrekto- 
111' 
asyjera p. Franciszek Kop9tschny w 
leJsce ustępujt!cego p. dr. Błazcja Uchacza. 
Wadowice, 5 maja 18 88. 
t. 5980. (3306 1-3) 
'l' C. k. sąd obwodowy jako handlowy w 
aeą,rnopolu, uwiadamia niewiadomrgo z miej- 
Ąbl.l pobytu Eliasza Gensera., że na ządanie 

 Jahama Saffiana przeciw niemu i innym, 
pl dniem 5. maja ]888 l. 1>535 nakaz za- 
\' aty zaskarzonej sumy wekslowej 200 złr. 
4\' a. z pn. wydano i takowy ustanowione- 
d 11 dla niego kuratorowi adw. dr. Mantlowi 
oręczono. 
4\ . Wzywa się zatem Eliasza Gensera, by 
oihwe środki obrony kuratorowi podał, 


,3) 
a- 
u- 
sę 
la 
o 
l. 
w 


;0 

t 
1- 
'a 
1- 


:j 


II 
J 


j 


.I..,,; 
....... 


lub sądowi innego pełnomocnika wskazał, 
gdyz jnnaczej sprawa ta z kuratorem prze- 
prowadzoną będzie. 
Tarnopol, 14 maja 1888. 


Doniesienia 


prywatne. 


. d!; 


R 


KarczlDa 


w dobrem mh'jscu zaraz lub od 1 lip- 
ca do wynajęcia. Bliższych szczegó- 
low udzieli A. Kozera w Makowisku 
poczta Jarosław. 3254 


_.....-_--,
--- 
O o- rod nik kawaler, w
ksztalcony 

 . we wSt.YStkl
h gałę- 
ziach swe"o zawodn, posiadający cblubne świadectwa, 
pos
ukuje "'posady zaraz, Bliźsza wiadomość pod adre- 
sem: .Ogrodnik", Lwów, ulica Ormiańska nr. 25, 
3409 
Ogloszenie. 


W Rzęśnie polskiej pod Lwowem oddaje się 
w przedsiębiorstwo budowę nowego murowanego ko- 
śeiob, Interesowani autoryzowani wniesą ofertę w 
pneciagll miesiąca czerwca b, r, do miejscowego pro- 
boszcza, u którego plan i kosztorys budowy do 
przej rzenia 3411 
, Ks, BorysJ:awski. 


IzrOOR WOIIL 


ulica Sykstuska L. 6 
'
e L......... 
.e 
poleca szan, P. T. publiczności 
s"VV'6j 
łączny Skła.d 
HERBATY ROSSY JSKIEJ 


Z304:0Żony w roku 1870. 

 - - 
Kaysow, dosk. czarna 1/
 kilo zł. 1 1 CiO 
" melan g e _ 1 80 
S " iI "" " 
Uszong, wyb"rna. " "" '" - 
" naj!eps
a. " "" 3 - 
Melange, karawanowa n n 4 - 
Fu-Czu Fu N r I " " 
 3 :JO 
.' . " "460 
" "Nr. II.. "n" 6 
 
K ii. n Nr III.. . " " " 
. l1li; S. Po pow tunt 1 r. (O k,,, 2 40 
" " n 2 r. - k." 3 ,- 
375 
,,_ ." n:2 r, 50 k. " 
Wysiewki, wyborna 1/
 kilo" 1 60 
" H, prima, . n "" 1 [ ęo 

 non plus u!tra" ,," ;! ,,O 
fi1II;'" Łaskawe zleeenia odwrot 
 ą po;;;;- 
opakowauie franko. 7258 


.- 


Szematyzm 


Kr-ólestw3 Galicyi i Lodumel'yi 
Z W!(JUdem Ir8. Krakowskiem 
u.n, rok 
__ ISS
 __ 
i!,
bye m.oin
 po ceni
 2 zł... 60 et.. 
w ek
pedycyj 
'" (J-AZETY .L WO WSKLEJ'" 


Zamiejscowi zeeheą przysh.Ć 2 złr. 
':('.. et., z których przypada 10 cnt. 
Da opakowanie i Ust frachtowy, 
___ Szematyzm przesył».my tylko za 
uiszczeniem należytośoi z g6ry, Za 1>"bra N 
niem należytośei nie prze!iy1a.my 
zema- 
tyzmn. ___ 


II""''''''''''''''''JI.'''''''' 
 

 Dr. A. Majewskiego ) 
< Zakład wodoleczniczy 
 

 we Lwowie (w Kisielce) 
 , . 
1 otwarty przez cały rok. ) 
\ Przyjmuje chorych z zupełnem zaopa- 
 I BISTORY A 
< trze niem i dochodz
cych do kuracyi, , Literatur y P olskie; 
[ ano od g.6 do 10 I po pol. od 4: do 6 I . . I I tJ 
Telefon L. 54. 3UO' I na tle dZ1eJow narodu skreslona przez 
VVV"VVy""""",,) M
ryana ,Du
ieokiego. 
"V... Autor z wIelu dZIeł l artykułów poważnych 
W 
 dl D I zn
ny, ,składa n
wy dowód pracy poważnej, samo- 
azne a am dZIelneJ, na d.ł:ugICh studyach opartej, w wykbdzie 
. I obrazow:ym, JasnYII!, potoczyst
II'I., ,przystępnym dla 
wszystkich. Czytellllcy przekonaJą SI
 (jak już pewne 
Chc
c zadość uczynić wzmagającym sie c kółko prawdziwych znawców z rękopismu się prze- 
?ardziej wymogom Szanownych 90ści, zaopatr;;li
 I konalO )', ze c
ęsto bardzo, autor umiał wpr9wadŁić 
s my II
SZ magazyn na sezon letlll r, 1
88 znacznym, do, opowlada
la, rzeezy całkleIl'l. nowe, przez poprze- 
zasobem . dn,Iko'.'" pomIlllęte" a, tem sa.me
 d
ieło to wi
cej 
prawdziwyoh paryskioh zaJmuJącem uczYlllł l praoę swoJą me na komplla- 
. to,rstwie, le?z na włas
ych studyach oparł, i wypo- 
ka p elusz y damskI ch wI
d,a zdallle ze spokoJem, wolne od wszelkiej stron- 
nOSCI. . 
naj nowszego i najgustow
ie
szego faoonu, które s{>rze- ' Histo
ya 
iteratury p,olskiej Maryana Dubiec- 
daJemy. po cenach ZadZIWIająCO tanich. kIe
e będzIe J
dQem, z. dZieł. kt
ry
h. braknąć nie 
Zadna dama nie powinna przeto z' ,powm
o w ża

eJ 
odzlme, w żadnej bibliotece, choć- 
tak rzadko zdarzającej się sposobności, mieć :
e I ' by !laJsk
ommeJsJl:eJ' !>--ż"by zaś uprzystępnió jej na.- 
ki, prawdziwy paryski kapelusz za bezcen, ia
d bycIe, Hl:otorya Literatury wychodzi ze- 
kapelusz jest opatrzony firmą fabryczną, Za zalic / szytam.., drogą prenul!lerat,. 
lub prz(!syłką kwoty przesyłamy ładny kapelusz s ,z ą Dz
elo ca.łe, skła,dać S,Ię. bę
Zle, z dwóch ob- 
kowy lub koronkowy najnows
ej formy i ust ło
- szernych tomów, 
bJętoścl mmeJ wIęcej 60 arkuszy 
ubrany prawdziwemi strusiemi i fal:tastycz;e
iw p ió
 d d ruk k 
' 
or y ittu 8 ,)lll st 8-vo ł ' Ż Cena ze 5 s 0 zY k tu z Ó arku6zy 
rami i t d ru , z r. z o onego, " z przesyłką 
. . 3412 pocztową 60 k, Przy odebraniu pierwszego zeszytu 
Ceny kaueluszy od 3 zł. 50 ct. do 15 zł. 50 et. pła
i się i za ostatni., który wydany b
dzie bez oso- 
Grand Magasl - n de M d hej dopłaty, 
 prOWllleYI najdogo:łniej nadsyłać na 
O es 6 
es
ytów rs 11 k. t,O, lub na 12 rs. 7 k. 2(); wysy- 
K k - lac SIę 
8Ś będą po dwa zeszyty razem, Pierwsze 3 
W ra OWle, zeszyty 
uż wyszly, dalsze w odstępach miesięcznych 
Plac WW. $więtych l. 1. wychodzIĆ będą. 2053 


11 


Majątek z większych i kamienica I 
we. Lwowie są korzystnie do nabycia. - : 
Bhższe szczegóły w Banku rolniczym Tar- I 
nopolskim. 3252 


jest 
ezsprzecznie najlepszym środkiem od ,bólu zę" 
bów l słuź! także równocześnie do utrzyma!1Ia zębów 
n w czystoŚCI, Ta od wielu lat sprawdzona l s
awn& 
w"da do ust uchyla jednocześnie każdy nieprzYJemny 
odor w ustach. - Flaszka 35 ct 
B. Tu.chler aptekarz, 
(W, RosIera synowiec, następca) 
w Wiedniu, I" Reglerungsgasse, ł. 
Prawdziwa do nabycia we Lwowie w 
pt Zy. 
gmun, Ruckera, w Waręzu w apt., w KołomyI u St.en- 
z
a apt., w Tarnopolu u H. K
hnego, apt., w SokaJu 
bug W ysoGzań ski. 1653 


L. 1870 
I 
, 


(3448 1-3) 
Konkurs 


. 


Celem nadania posady inspektora i in- 
stru
tora straży pozarnej ochotniczej w Wa- 
dowlcach, rozpilmje się konkurs do d. 30 
czerwca r. b. 
. Ubiegający się o tę poaadę w!nle
 
wnIeŚĆ podanie do zwierzchności gillIlllleJ 
i wykazać się: 
a) nieposzlakowanem zyciem, 
b) odpowiedniemi zdolIlOściami, 
I c) że ni
 p
zekroczył 40 roku 
ycia, 

) czy nIe Jest w jakim stopnIU spo- 
krewnIonym lub spowilJowaconzm z którym- 
kolwiek 
 
rzędników miejskich i 
I 9) sWladectwem zdrowia. 
" Ko
petenci wolnego stanu otrzymają 
plerwilzenstW? przed zonatymi. . 
Warunki służbowe są następuJące: 
1. P?
ad
 nadaj e się prowizo.rycz
ie 
lecz P? niejakIm czasie nienagannej słuzby 
nastąpiĆ może stabi!izacya. 
, 2. Płaca roczna wynosi 400 d., która 
w miesięcznych n.tach z góry będzi
 wy- 
płacaną, z doliczeniem w swoim czasIe do- 
datku aktywalnego. 
i 3. Pomieszkanie w gmachu magistra- 
tualn,ym, składające się z jednego pokoju, 
z naJPotrzebniejszemi sprzętami! a na opał 
, dwa sągi drzewa bukowego lub odpowie- 
dne relutum. 
I 
I 4. Przyodzi9w w pierwszym roku sUa- 
! dać się będzie z bluzy sukiennej i takich 
s
mych spodni, z płaszcza, z he.łmu J czap- 
. kI, toporka z paskiem lub tez mneJ bocz- 
nej broni. 
! 5. W następnych latach wyznacza się 
na prz.yo(hir.w relutum rocznych 50 dr. aw. 
Magistrat miasta Wadowice 
dnia ]6 maja 1888, 
Burmistrz: Ig. Brosig. 


0861: 


==- 


Oliwę do maszyn 
SmarowidłiJ do osi 
Cement, Gips, Ter 
l Dektury do dachów 
"l /lo/eca t ' 
i\:
 A L anie} jak wszędzie 
'%\ OJIY HOBNER 
",
.__! ,,"TÓ"VV.. 


Zakład hydropatyczny 
Eggenberg obok Gracu 
(Styrya). 2704 
Położony na wzgórku, otoczony lasami so- 
snowemi, najpi
kniejszy widok na Graz i oko- 
licę, Le
zenie racyonalue, Fciśle zastosowane 
do ka
d
J sł8boś
i i indywidualności. Oprócz 
r?Zmalte.J ku
acYI, hydropatycznej, jak zawija- 
me, naCl
rame! pol-kąpiele etc. także elektry- 
czne kąpIele, clep
e kąpiele z eks
raktu szpilek 
sosnowych, elektryka I masowallle (massage), 
Sezon od 15 kwietnia do l listopada. 
I Prospekta na żądanie wysyła gratis dyrek- 
cya zakładu wodoleczniczego Eggenberg obok 
Gracu. Lekarz zakładu 
Dr. J. Anoa. 
Zarazem wysyłka ekstraktn do kąpiel 
z świezych sosnowych szpilek l flaszka na 
2 kąpieli 40 et, także i oleju ze szpilek so- 
snowych do inhalacyi flaszka 70 ct. 


aOO dukatów 
wypłacę temu, kto po użyciu 
Kothego wody na zęby 
flaszka po 35 ct" dostanie kiedykolwiek znow 
bolu zębów lub nieprzyjemnego odoru z ust. 
Kothego "Zahnschone" 
wyśmienity i szybko skutkujący środek do 

zys.zczenia zębów, pudełko po 30 ct" dobre 
I miękkie szczoteczki do zębów po 30 i 50 'ct. 
poleca 8711 
Jan Jerzy Kothe 
emeryt. dost
wca nadworny w Baden koło Wiednia. 
We LWOWIE prawdziwa do nabyeia up. apt. 
P, MIKOLASCHA ulica Kopernika i we wszystkich 
apt
kach" handlach korzennych i perfum, galante- 
ryjnych I materyalów itp. w Galicyi i Bukowinie. 


SKŁA.D KA. WY 
Artura Kościekiego 
pod godlem 


N 
LIi ('II 
- 
i - 
"' 
Q c 

 N 
>- 
.... N 
U 
LLI oN 

 

 
 
et 
.c 
<:.:t 


WE L W o W I E, Chorążczyzna l. 22, 
otrzymał wprost od producentów 
z Ameryki południowej śwIeży 
transport najlepszej kawy 
i sprzedaje takową 5 
po ceRie hurtowne; 
we LWOWIE] kilo 1 zł. 80 et. 
na PROWINCYI 48/4. kilo 9 zł. 15 et. 
franko. 
Odbiorcom nad 50 kilo opust. 
Nie mam wcale tych gatunków kawy, kto re dru- 
dzy pod nazwą mojego godła ogłaszają.
		

/DIGCZAS002001_1888_126_0012.djvu

			1,2 


d 
N 

 
...... 
I fS 


 
 + 
m 
i 
N 
 
, ! i i um
i ta

c


:
mo. 

 ; ,D 
 : ! inym, zrobiła obecnie nowe kompJetne wydani e poe- : 
::::: + zyj Mickiewicza w czterech tomach, na ladnym pa- 
__ ! pierze okolo 100 arkusz} druku i sprzedaje egzem- 
-- E-< + plan hroszurowany po 80 ct., w ozdobnej oprawie : 
t w płótno angielskie 1. zZ, 60 ct, . 
:................................................................ . . . ........ J e
 
T ' stan.O\1 
yłko 8 0 et. p oez ye Mic k iewicza . ył Ze2 
, L__. ._'"
 ,. 
 1 

[!iI
i!t
___
 I 
:.

 I 

 

 el{::r l 
__.. fYW-
1'.........'>.IP-
-'I;
.......,u-W- ) .ł.. ( ..... :c: 
..-
 -w-
- w- "' 
 i g 
-_ "',"ł""_J'

_"",
_
,_.i
_łV'a_" _ oiI'f'\_#V\--ł
 ,..,.,."" prze, 
V 
 
(1 ' __ I I fU 
 :orliw
 
I M Zakład zdrojowo - kąpielowy (w Galicyi) stacya kolei IwoniCZ. , 
I:: Szczawy alkal. słon
 - jod. 
 bro
 zawieraj
ce, skut,
 
 Je, 
i lj ezne W chorobach Skl'ofulIcznych l Ich zlosllwyeh następst
a; 
 łtewn.ętJ 
l, w chorobach skórnych sy:fiJitycznych
 reumatyzmie i w licznych c O 
U.liu
za 
Ą robach kobIecycb. t (ja r ,hn.l. 
l J Kąpiele mineralne, borowinowe, igliwiowe, tuszowe i rzeczne. - Mleko, żę y , ! 

 kefir, inh'i-Jatorium. Mi 

 l Znakomita stacya klimatyczno-lecznicza.. o
an.1 
* Pora . kaPi'I'W' p.dzi.l.n. na trzy "..ny nd 20 m'j' do końn, wr....,.. '67 7 1081 
r I Lekarz zdrojowy dr, In. Dębicki, b. asystent klin, p h ,hgiell. 2, O da J 

 
 Prospekta rozsyła franko DY1'e
cY:;t. __ ,ra(ów 
i t\*-*-
-
-
-*-*-)+ <-*-)ł(-)K-*-,c::)ł(
 oczto", 
: 
itO MENG ER 
:
 
J t 1sko 
, ! L ultr
m


lelld Bkł

c

a;
 ::'
:i: 
i ;
) " , 8 O ars' , rymars · 
ZYciel] 
: ) 1 '
' :
-::3'\ 
<' f'!'
c--j WOZÓW, Z c. k. uprz. nadwOr
 !I\' Lac] 
..
 't,

:!r:-,>\'! r" ,.

 
" nej fabfyki
ZkOły 

"'
 "X---Z"łl IT"Z""-Z-wr
....ł vS-' rS"Z""' Z
Z""W':--:%""T.o , '1: , : \t :;\
 \ '.----;r, ;1'T" -( /.\ " I Schustala l - Sp k i. '
 


._

-

--

-
.-"
 tł.:: .
--:.M:_-"..u.;,_"_JII!Io:,__'!:.iIIi.:___
,. 
'
I"--t. 
 
i KANTOR I :1{:! j ' . '-'
'Ń;';kł
dzie są -
"'L
-;-dary, karety, w!S- ił vis, kalesze, .pó.łkr,ł
 

 ' ,u I ! !i)'iwarłe faetony, kuc
YII"!-»w!l' doro
kl,. tar:.antasy, wózki I I. P 
II 
 
 ': Zamowlenla przYJmuJe SI,. 
c. k.. ,uprz
w'. gaJ
e
. $kfl
,Y:b:

>j

!! .'. _ 
"1':1 :L.t
'",r6'VV.. uL. ::E:a:rola. :J:..lu.d..
ika. L 5.. 1 Z d 
ił BANI T U IIII )łr'I"i E (1 ZN II?4

() 
 . '
 . 
!} .. .... . . . ' . Telegr.1J.lnY: . StronHmger,Lw6w, . 20 5 , U
 
I ,,' - . .' .li 
 J
. (l.A',
, 
 I
 

,
-:=--==._---- -----
 --i i · , 
" 
"1UiLP"IUł.j..e il 
$
'" ó'ł"'m!!E
..fJ.i! 3
.
''''''' 
 ! _ 
 ] 
J "r S Z '!l S t k i e e :f e j, t,::J:ih i 1tn 

 u ,ff
 
; :p 
 i Is t:;n k
O W

 K R Y N I A i Apteka pocz tlJ ' Jl
rło , 

 5 0 1 I po
l Wł\ t i'Uukami l n l aJ
t
Yst
,\
jeJ
1(mll 
 I 
F{:

£t81

al C I"::
M:;:'::
;" II 
i
 
) . ° .
 l S . Y jako t
; p O te c z; fi e, 
I 
'P
Ul
\ . Zakłacl ZdrOjOWO-k
PielO
Y" mi oj
 t
 
,5°10 Premiowane l..isty . Hipoteezne,
! nader obfita i sUna "szczawa alkaliczno-zelazjsta". .i'k L ' 
,'-łl 
t
):i
Wl
l1:r::


a l z s;rga/ 
;


 


8;W
;j 1:ioPi
.

;:i
\,

't£3

 if%i;:


: . 

;{
hf" . ;
: 
 I 61 wniejsze środki leeznieze s,!, b' t"b, ' ;:I t ' 
 

 " 
 pilarnynh kaucyj m:
łz;,ńskioh . ""Oji,k . '()wyeh, ns. Jrc,"U,('T"- i w:
,tly;", --' są 'I .. 
' ty . mźeb;u- ,
..J . 1 1 K,wide mineralne ogrzewane metodą 8th warz a. w budynku o 78 gil. IDe r
Y \

, 
t d b i 
 iii kW ide borowinowI': v\' osobnym budynku o 27 glibinetach, kąpieJe gaZioW
 P y J!} "Iqtt 
f.i' .,orze o na y(i a,- . _. WF.zY
I;flde POJ . 'f:1t;'Rlnf.n z prow/ . b
o(>}'
 W . _ yk '!i! 1J J .dą 1
:ł .. 4
 . ! 
H:-)' . ';;I" 7iA .. . 

 . " ' . g lówn y m zdro J 'u , illf\tod . " . ezne P icie wód z liczn y ch źróde
 minera.ln y ch o roż
 r ;" '
li' 
"J )iI'wloCJ!;uł4:' po !UI!'S:i>e {ł
h;J:ł.uj'''n b
;r, 
l,)U
Z1'J,uhll BłJt",;).'!'vi:;yst l li: 
"1;, 
 'rodzai k!}pidi o jedną trzeci
 część nizsze. k rZY' 
we lwowie, pltH
 H:ali
!d I. 13, l'rÓd7, stale przez !Jały sezou ordynnją(jego lekarza ;l"zą,{o",:ego dr, Kopffa, praktykuje 7 le "- 
FrekwencJa rocwa WY:10SI wyżej 4000 osób. 
, Dziękllj
c z
',doty
h(jzm1Gwe ,względY S7,anownej p, 1'. Pil
).iJ'3
. k I d .. 
nOŚCI, polecam I nadal J.fo0Ją pra,G'iWrn'
, il:i"Op
v;n.on:j; VIi naJnowsze l !l
J- W samym za ,a zie znajduje SIę 
modniejsze tOWl1f,r wiosenne li letl'1lepo umhtrkol'l:!onydl ceuaeb, c. k. Za,l-i:ła,d "VVodoleczniczy 
Zaop
trzYlam mh:
nov'7ioie mój ll'lag-a,
y.n w got<:j'NrJ I t

J:nle 3u.kuie illQ
dde, 
tak, że można mr,być e&ły (;Q,rnih.U" WhUiJ:e.i1/3j JI'oboty;,r;a 13 pod kierunkiem specyali.ty dr, Ebersa, 
zh'. riO et. i wyżej. [269] i Sezon otwarty od lómaja do 30 września. 
:::O
:
:

r: 

:
:ie8 


:
ja:;1:
3i"n:

kJ
;
m
j

.
; :
v

:j
1J;
':'!:;
;k
;:
y(,:O'e;:
'
'j I Na ządallic udziela wyjaśnIeń ces. kr61. Zarząd zdrojowy w Krynicy. 
" 1R,"""-
-"'''1r IK'IIiIIJJUr I 
Z drukarni Wl. Łozińskiego.:.łUl. Ozarnieck ieg o L. 
W

e
 a. - ( Zarą dca Władysław J, Weber) 


;, 
'(,;-'"'i=
 " ..;
1SJ:i'
 "!>:5'
" )};
-:-?"i'ł;' 
'!.: 1,::- {;,:I_};i f
 'E:\f"
 ":':
:.'"

:i/' f( ".....1ę:.
;r'. 


"'

"?'c;","

7'C."R0'7"';"-2'C'X:7':':'i I Dl". A
 

,g
O i C Id 

'\ 
 l t . g .. .1 speeyalnie dla. chorób pleiowyeh. 
<\
\[; 'J;, . 
 < !Poj'.t{(,dnik j(
go 1 
ł.. 20 {Jto 
, 
v 

 '"
 / 
S$ .",. 
'V " .... I (z przesyłką pocztową 1.50 zt) 
-'C'\
 )t":-L.,,
 I " J Ji"., P'. a ' r n"
 L ,) ] "'"" 1 "7" 'I' '"I 
"". 
v. v 1" _"....,
.1' .n ,.¥.1'1l 'i..t(,
'\I" .\_"i,.,
, ...IL!, 
. 


 ... 4:\0 
 " 
'\
: 
 
, : Ordynscya dyskretna, także listuwnie 
C;>

 'b><'
 'V
 
 ł-

 
 "
, i oraz ileid. 2U50 
'" 
 

 <;?
 ""iI>. \b' < . i!I . '! . 
 j 


 
'O>.", 1.)$'" i 

 
 V-$ ". ! ,lYO'f!rQ 


 
y
... , I (jJD ; u a'
 D ""1 
:;:..t" 
" j IV 
 F. 111 ," 
'1 N' e ";
y
:o
i.JJDlA 
Jubiler i Zł(
tnik 3276\ 
,. POleiJ",-IJCtba 10 

e'_____-"-'''-"
-
;A
\::
.'.H ! 11 ajie 3 

e""J>-
 829, 

__"__.__..i,;z
' ! po 'J: P Si:,re h ...... 
Lwów, Plao Maryaoki Hotel Europejski, I z , 1.. '30 i 1'60 za, h,e 1.' b a t 
poJeClt znaczny zapas biżuteryi wbanego wyrobu i I [io! kilo, 
srebra sto
owego. Pierścionki zi1ręczynowe, Qbrą'3zki i 
i szpilki ślubne i wszelkie 
l1mówjenia wyk{}Dnj
 we I 
wlawnej pr8JJowni w jak n
,jkrób.
(,ym e"'
i.j0. i  I 
 - 
 I 
Tylko 80 et. poezye Mickiewicza. 
............................... . .... ..............................................; 
plac Halicki L. 14. O 

ztą c 7 CE 
r a zarn 

 . klalD.acy, 
Chc
o jak najwięcej rozpowszechnić dziela nie- 
śmiertelnego wieszcza naszego 


Parkiety i posadzki deszczułkowe 
oraz wszelkie wyroby stolarskie, jakoto: okna, 
drzwi i t. p. poleca 
F"" a b r y lei: a p;ft r o "W'.a 
Braci Wczelaków 


3115 


we Iiwowie. 


-d .
_ -...
_ 

" _ R.__J""""\ - :al_liii 
Cenniki wraz z warunkami spłaty dla c. k. urzędników państwowych ;18, 
Uniform.y i 8kłt!ai@we ezę
ci ty

hje 


(służąca do zupełnego umundurovmnia) przesył':!. fnmko 
U n i fio r m s a n s t a I,t zur "Kriegsmedaille U 
Maurycego THler'a, &- eo. f\ k. dostawcy nadwornego 
w Wiedniu, VII lIlariuhUfcrstrasse 22. r/2i;O 


- 


%I..
'i3L-'

 . _ 


-
  


--- 


Ostrzezenie przeciw podrabiaczom. 


-..-..- 


Pastllles de 


Owoc prZeCl.yszezająl
Y j orzeźwiający 


TA AR 


PIi..Zi Cl"YV 


lAT\JHARDZENIU 


INDIE
J 


slabości0r..l k16u >c,u towarzyszą js.:w to: 
KRW A WNICOM, j
OLC!, BRAKOWI APETYTU, 
DOLEGLl\VOŚCIO;\1 ŻOŁĄDKAI KISZEK U.d. 
Bardzo przyjem".} do zazywania,-' nie zawiel'a 
w sobie żadn
.i cząstki draźniącej. -- bierze Sl
 
nic zln.ieniając '\tv nJCZ,erH anI przyvvyknień anI 
zatrudnień codzieDDych. 
N;e,.b':'!"'f i J!1Iie;.,.