/NDIGCZAS000046_1903_142_0001.djvu

			Wydanie poranne 
Przedplata 
u "GlOB Narodu" wynosi 
w Krakowie: miesi
cznie 
Itor. 2-. Za odnosze.\ie 
clo mieszkania doplaca si
 
'0 hal. miesi
eznie. 


Wydanie poranne 
.

 
 .fJ:
,
ro.J.
j,ft.".- 
nil ,Glos Narodu" wynbsi 
na . prowlncjl: mieBi
cZilie 
kbr. 2'70. W palÍstwie nie- 
mieclHem kwartalnie: 10 
korbn. W innych palÍstwach 
Kwartalnie koron 12'-. dres Redakcji i Admini. 
.tracji: róg n1. 8W. Krzyza 
Mikolajskiej I. 7. 


DIIENNIK PDlITYCINV, ZAtDZONY W. HOlm 1893 PRZEZ JOZEFA ROCOSIA.. 
REDAKTOR NACZELNY:Dr.ANTONI BEAUPRÉ. 


Numer pojedynczy zWykly 
II hal 
Numer niedzielny. ilustr
- 
wany.16 h. 


Teleton Nr. 190. 


Nr. 14
 


BokXI. 


Kraków, Poniedzialek dnia'25 Baja 1903 


r.', 
I 


Za zaslugi wyburcze.  


Kolo radzieckitl, do kt6rego nalez
 czlonko- 
wie obecnej wi
kszosei Rady mlejskiej, uehwalUo 
wybraé dra Walentego Staniszewskiego 
drugiego wieeprezydentamiasta dyrektorem Kasy. 
Wobec tego wyb6r morima uwazlI.é ze. dokonany, 
gdyz plenum Rady. zatwierdrd go niew
tpliwie, 
a polozy on koniee prowizorjum, kt6re trwalo 
juz zbyt dl'ugo. Przyszly dyrektoi jest osobistò- 
8ci
 ogólnie znan
 i powazan
 w Krakowie, 'aòf-' 
ganizaejliJ kasy poznal dobrze na stanowisku syri- 
dyka. Jeden znajzdolniejszyeh prawnik6w mlod- 
szej generaeJi, zasiada dr Staniszewski w Rà- 
dzie od dw6eh -kadeneyj, a w przesdym' roku 
rostal wybrany wieeprezydentem.' Nalezy mieé 
nadziejliJ, zenowy dyrektor nie ,bçdzie naslado- . 
wd swego poprzednika, i nie zmieni swego bin- 
raw ajenejçwybore:t
 pewnej kliki. 
Co do dalszej obsady ufZliJd6w miejskich, - 
to jak nas informujl}, wiçkszoSé, a raezej g.rupka 
ui
 rz
dz
ea, pragnie wyforytowaé na trzeciego 
dyrektora', dra Leona Horowitza, aby splaeié w 
ten 8p08Ób slynne "wek\11e honorowe" wystawio- 
ne podczas wyborów sejmowycb. Cala ehrzeSei- 
jaftska ludnosé naszego miasta zaprotestuje z o. 
bUrEeniem' przeeiwko wydaniu jednE'j z najwa- 
miejsz
'eh miejskieh instytu
yj, w rliJee sp61ki 
Horowitz.Landau, reprezentuj
eejzydowstwo w 
najgorezej jegoodmianie. 
Na posadliJ drugiego 'wiceprezydenta kandy
 
duje ne. ralde p. Michal C h y I i Í1 ski, kt6ry w 
razie wyboru opus
i stanowisko wydawcy "Cza;- 
BU". Pan ChyliÍ1ski pretenduje w
asciwie do pier- 
w8zej wieeprezydentury, kt6ra jednak oprózni 
81
 dopiero po ust
pieniu p. Frledleina, na co 
jeszcle 8i
 nie zanøsi. P. prezydent weZinie je. 
dnak podobno dl'uzszy urlop ioddaurt
aowanie 
panu wiceprezydentowi Leowl, 
o syndykat Kaey ubiega si
 przedewszyst- 
kiem dr ;L e p k 0 w ski. 
W8zY8tkie te kandydatury majl} eharakter 
nagrody za zaslugi wybQrcze i 81} popierane przez 
grupk
 cichyeh kierowników wiliJkslosci. Nie ma 
jednak iadnej pewnosci, czy kolo radzieekie pôj- 
dzie za t
 pre8j
, przeeiwnie nawet wszystko 
wskazuj e, ze proponowani kandydaci dr Horo- 
witz, p. Chylinski i dr Lepkow8ki, natrafi
 na 
siln
 opozyejliJ ze strony niezawislyeh ,ezlonk6w 
Kola radzieekiego, kt6rzy nie chc
 byé maneki. 
nami, w rçkaehstaóczykowsko-tydowskich; 
W kaMym razie . walka bliJdzie laciliJta i cle- 
kawa. 


Z TE.A T:R-cr. 


Teatr mlejski. 


'I 
r 


Laodamia Wys()eka. - Bt!nl't-Przybylowie7. 
Pnblicznosé jest jak kobieta: gdy ci s:ç zda- 
je, ze jl} znasz i te w danym wypadku post
pi 
tak, a nie inaczej, ona wlasciwie post
pi ina- 
ezej, a nie tak, jakes przypusze
al, jak kate 10.. 
gika, czasami na doSé tobie, lub .logice, a -eza- 
sami Bóg raczy wiedzieé dlaezego, gdyt ani ona 
tego nie wie, ani ty doeiee IdolaSz;' 
Poniewaz wczoraj, dla miljona przyezyn i je- 
dnej przyezyny, teatr powiuien byl.byé przepel- 
niony, bilet6w sprzedano kilkanascie. Kultnralna 
publlclnosé, zl}daj
-ea, aby teak dawal. jej mo- 
zllwie duzl} ilosé wtazen, maj
cych '8we zr6dlo 
w 8ztn
e, nie môwi!2 " prawdziwej", gdyz nie 
prawdziwa przestaje byé 8ztuk
, powlnna by
a 
przybyé na Pr(jtesUao
a iLaodomi
, rzecz wy- 
80kiej wartosei zaiówno poetyekiej jak i s
isle 
malarskiej, dajl}c
 kuIturalnej jedn08tce chwile 
nieslyehanej rozkosli!:y,choclatby jako s
ereg zy- 
wyeh obrazów, przez znakomitego artY8tç-plasty- 
ka skomponowany
h. . 
Tntaj znów nastrliJelaJe. slliJ sposobnosé poezy- 
Dienia eiekawyeh porównaÍ1 i spostrzezeÍ1, zaró- 
wnow dldedltnie poezji jak i sztu'ki malarskiej 
n. p. na temat starych I nowyehtematów, 8pO- 
sobów ich ..obrabiania, banalnosei
 prl8tapianyeh 
w tyglu talentu na rleczy nowe,kraBy
yzmu  


eiawlU, WJswi
oony na Ã8ptana przez kilka Iat pel- 
nil obowi
zki kateehety W z
Uad
ie ks. Lilbomir- 
skiego; jlOezem powofano go n" , \\ ieerektora semina- 
rjum duehownl'go. Wolne .chwile od,obowi
zków 
u' 
ehownyeh mlo.dy kapl"n pohfi
!l81 sto nrzYEzeni!>m 
robotniezym, któryoh bJI kurati r, m. 
Z opery. We wlorek dan
 b
dzie zamiast "Mi- 
gnon
 opera Masseneta, 
MaDQn\' z p. BJhms w ro- 
U tytulo,", ej. Pani HI husp, jeet zdaniem krytyków 
warszawskieh najlel sz
 z .polskieh przedstawieielek 
tej postaei. Kawalerade Greux odspiewa p. Drze- 
';\ ieeki. Obiß partje rezolotnyeh sieItantów p. Szy- 
maÚ8ki i Ludwig. D.vrekoja opery zawiadamia, 
e 
bilety zaku pione na "Mignon" ,watne s
 na "Manon". 
We rzwaItek;,Carmen 
 Bizet&- z paniami Bohoss, 
Lilly Eiten (
Ydt
puj
 
 po raz pierwszy w' tym fe- 
zonie), Marek, tudziei, z ,paJlami Stanislaw em .Orzel- 
skim (WYBt
pujl!eym IÓ'llniE
 >po razpierwszy) Lu- 
d wigiem i SzymaÚ8kim. 
,UUadv ze zoakomitym artJst
; londyúsk'it'j opery 
"Courent Garden" p. Augustem Diam1m dyrekeja za.- 
koúcz)!a pomyélnie t"k it p. D .amL w yst
pi po raz 
pierwEzy w "Pajaeaah". Leonoavalla, które wraz z 
oper
 ",CavaUeria Iusticana" ,Masaagnieg) ,dane b
d
 
w pill tek. W niedziet
 po raz drogi "Oarmen 
. W 
poniedzialek ",?4.ignon". 
Na Strzelnlcy odbyio si
 wCzoraj pièrwsze w tym 
sezonie strzelaniedo tarðzy, w którem wzi
lo lidzial 
15stnelców. Strzelano W cztsai z podpórki; w cZfà-;' 
sei z wolnejr
ki. Pierwszy strzal wtdlog' tradyojii 
z frawa J!8.lt
y sj
 ì:rólowi a naBt
pny prezesowiTo", 
warzystwa, Król korkoNY ,dr Ludwik Sehne;dtr roz- 
poez
l strzelanie od "beI1era
 . Nagrody zdobyli za 
najll"psz,
 "pi'Ìtl
" (st
zai oenttJwy). Z' podp'órki, go
 
spodau Strz
lllioy p. Wi1helm F
ili, a 211. "czwóri
1: 
p. Aogelus. Z woloej r
ki najwi
e
j punktóW' zrobili 
p-p. Aatoni To
h i 'Shl.-howiez, którzy - têt" 'zQ."onyIf 
nagrody. . , 
Wieczcrc!m odbyJa' lIi
 na Strzellioy wspólna ko- 
laeja, weród którt'j szereg toastów rozpoeZll1 preJ:es 
p. WiktorRedyk, itóry pii lla ozeeé króla przy od- 
glos ieB
 1 wy
lÍdzierzowej. Nast
pniepodJtOszono ró- 

ne zdrowia niezapominaj
a i 0 damaoh, a W kolÍou 
toast "koohajmy si

 wzniósl krõl dr' Scheider. 
Podozas uezty, itór
 przy
otowal. rfstauraoja p. 
MaJewskiego z ,botelll "pod.Rót
" 
 dr Sahneider dal 
il!iejatyw
 sprawhnia sztandaru dla Towanystwa. 
Mysl t
 przyj
h z prawdliwym zapalem i z miejsea 
zebraP.Ona poezlltek fllnduszu 50 koron. Zebranie re- 
S7.ty fllDdoszu powierzonokomitetowi dO$onemu z pp. 
dra Sehneidra, Aut Toeha i Ellg. Sm;dowioza. 
Nadto podniós! pre
es p. Redyk myel stos()wnego 
umundurowania strl:eleó" krakowskich, za prz) kla- 
dem innyeh TowarzYBtw . strzßlt3ekieh tak polskieh jak. 
i 2agranieznych. ' Spin a umoldurowania b
dzie roz- 
patrywaD
 na najbli
szem walnem zgromadzeniu. . 
. Wczorallza nledziela. ' I. zn )Wll 'przesda jean 
niedziela 0 pogodzie w
tpliwej i temperaturze ohio- 
dnej.Z ohmur 'niezbyt g
8tyoh 00 chwila spadaly nie- 
Hezne trople deszez
 item samem wstnymywdy pu- 
blioznoSé od da
zye
 ,wyoiilczek. Z tegot

 powodu 
ftstyn .Sokob."! w
 r.riu,-Jordana 0 nader interesu. 
j
oYIl\ programÌè odhyl si
 'zaledwieprzy udziale pM. 
t Jra ty,il}
a öèélt. Przysl1i
hiwa1l.o 8i
 pi
knym pro-. 
dukcjom,muzyoinyDi "Harmonji" i podzi.iano s.íe- 
tne, éiric

nia zlotne pod kier1Jakiem naazelnika p. 
Rueiúskieg
, :ol\z rekordo
oIo 2Q oyklistó.. .N,a re- 
kord ten' ptzybpi taUe gfs3ie z MJslenie. Bandt. 
"cyganów,"." wfi!t
pila z' 'B1uIY"
 i nader skoozn:ym 
niedí 
iedÛeur.,Dob:åe iaopatrzonym bu.ftÌtem'ki
r()wala 
p. rejent()wa iUèÌnen'iewiclllwa. Pr,6bowano wreszcie 
sZC2
saia przy -.stolik
h z: kwiatami.i sz.tokat,rjami, 
oraz jak zawsze zalatwiano miejscow
k(ll't!spo.deJl.,nj
. 
, Prócz 2abawy W parku Jordana i toncertu W' par-, 
ku krakówsì:hn odbylo' ái
 kilka' wyoieôlek nil. Pa- 
nieúskie Skaly, a planty'roily sit 'odos6b spaoeru- 
j
oych. " ..'.' ,.' " . ' . 
Rozgranlczel'lle Mor
klego Oka.Komisja 
Ultre-, ; 
w
giersì:a, kt6ra ma 'wytin\ó graDi
 pom
dzy Ga,. 
licj
 a. W
grami, pr7.jbyla do. Zakop
!1e
o 
' ro.z,po
 
Habilltacja. W sòbot
 dnia 23, b..JD. na totej- . cz
la swoje prace. Sàiegi W' gónch utrudníaj. ro- 
szym uniwersytecie odbylsì
 odezyt habiJitaayjny na boty. . ., . " 
docenta ew. Teologji ks. dra Józefa Kaczmarczyh, Zajscieprzy grz.. W jednym I klubów londyi- 
wicerektora Ì8ill

co-bisì:up1ego semintnjum ducho- skich wydarzyl si
 ghény skudaJ, ktõry pomszyi 
wnego. Nowy docent wydzialu teologicznego de Pi- tamtejsze "bwarzyst.a".Ksill
è,Mte
i Radziw,iU, 
sma sw. mówi! :"0 dawn
e3i ewan
elji". , __attacbé rosyjskiej ambasady, pod
ojlsìfà I hr. SiZio
 
Ks. dr Józ
f Kaczmarczyk, urodzony w 1871 r. Noris Austrjakiem, i zoiltal przez niego .policzkowany., 
w Nowym Targu, jest wyahowalÍcer:r:: ttitejszego gi-.Pojedy.ek ma 8i
 òdbyé we Fraucji. , 
mnazjum åw. Jaoka. S
u'dja wy
sze. ikapiaúøkle od.-' Ks. RadziwiU jest wyrotiaym synem _cnego bit- 
bywal w Kraiowie, W Monachiuin, Iosbruku iWrll- ,cia' Ferdynan.ða z WieJk-Gpoløki. IGlenU sit wbrew 


Siemiradzkiego i klasycyzmu WyspiaÍ1skiego w 
sto8unku wzajemnym i stosunku do kla8ycyzmu 
i t. d" nastrliJczala siliJ sposobnoSé do ciekawych 
dyskusyj i bardzo ozywionych... zapominam, ze 
wszelka dyskusja jest u nas niemozliw
 - zwta- 
8zeza, gdy chodzi 0 sztukliJ (0 kt6r
 wtasnie - 
czy to nie zdumiewaj
ce? - nikomu nie eho- 
dzi) "ozywiona" zas dúprowadza do tego, ze je- 
dni zyeie narazaj
 - drudzy zas na zyeie go. 
dz
. Ale wraeam do publ1eznosei. Ta, kt6ra ehee, 
by j
 teatr bawil, by - tak jak eheial niesmier. 
-telny (w swoim rodzuju) Sareey ..- ulatwill.t tra- 
wi&nie i przygotowywal do smaeznego 8nu- 
powinna byla pnYJSé na pana Beneta. Pnbll- 
eznoSé, pr2Jeéwiadezona 0 genjalnosei Fredry, (e. 
wi
e dziewi
é dziesi
tyeh narodu, czegodowo- 
dem pomnik, wystawiony Fredrze, podcr;as. gdy 
Slowaeki... znowu temat do rozmyslaÍ1 i dysku- 
sji, (eo nie znaezy: "bijatyki")powinna byla przy- 
byé,by uezeié"areydzieto" 1 jego tw6reç. 
. Ale my siliJ tnymamy tej zasady: morzyé ns;- 
szyeh geniusz6w gtodem i kopaé ieh za zyeia, 
wrzasn
é bezkrytyermie raz po ieh smierci jako 
s
 wieley i nietykalni i wi
cej siliJ nigdynimi 
nie zajmowaé, zwtaszeza postawiwszy. temn , lnb 
owemu mniej lub wiliJeej paskudny .pomnik. ' 
Publieznosé, lubi
ca szufladkowaé dde!a ita. 
lenty aktorskie, powinna byla przyjsé, by zoba.. 
czyé nascenie zestawlenie dwóch wseleklych 
kontrastów, dwóch swiat6w, rozdawaé swiade- 
etwa, w których by wych walano J...potliJpiano "ro- 
dzime zdrowie" i "rozczoehran
 modern
", dzi.. 
wowaé 8i
, 
zemn powlerzono rolliJ Zdzistawa p. 
Sosnowskiemu, kMry byl 
niewnym Ch!opickim 
i g.roznym. Bo}.eslawem Smidym,por6wnywaé 
p. Modrzejewsk
, kt6r
smy wid!ieli w "Laoda- 
nli" i na kt6r
smy z prE-yjemnosci
 patrllali, z 
p. Wysoek
, któr
smy. we;>;.:
,('
j styszeli I ktô- 
rejsmy, z przyjemnos
i
 sluehall; zaznaczajl}
, it 
hamowaé siliJ tym razem potrafHa (krzyk nie ko- 
nieeznie jest sU
) - wspomtnaé niezr6wna!lego 
Zôlkowskiego, to naczynie (prawie analfabety- 
czne),'ktôre natura wypelnUaogromem talentu, 
dyskutowaé (znowu!) 0 malej roli, jak
 gra in- 
teligeneja i praea u aktorów srednio utalentowa- 
nych wobee wszeehpotliJgi intuieji, dzi
ki której, 
i nietylko w sztuee aktorskiej, zwy
iliJzajl} i !t ró - 
luj
 absolutne zera, 0 tem, czy Fredro bardzleJ za- 
slugiwal na pomnik anizali S
owaeki wresz
ie... 
ale, widz
, te zauosi siliJ na I!olsk
 Mangç, a co 
gorszena rzeezy, ktMebywywo!aly znown stra- 
szne burze, boé pnedewslystkiem, skoro mowa 
o Wyspiañskim, uwazalbym sobie za obowi
lek 
zapytaé, jak stoi sprawa dalszego malowanla ko- 
seiola Franciszkanskieg?, zwr6eié uwagliJ na spo- 
sób, w jaki genjaln
 I1SW. Salqme.
" "urz
dzU" 
--W' swem sprawozdaniu 
 takze genjalnem (ale 
w innyriI rodzaju) - komitet, rozdaj
cy nagrody 
z fnndacji s. p. Barczew8kiego no 1... alem do- 
stal od redaktora "za wiersze" z rozkalem na- 
pisania recenzji, clegom zreszt
 nle u
zynH, 
przyznajliJ Ie wstydem, umieszczajljoc natom
ast 
jak
8 rozezoehran
 dyrdymatkliJ,.. znpelnie, Jak 
gdybym nie byl.em uczniem Piotr a Chmielowskie- 
go.'A zreszt
, tak czy ina
zej, wszystko si
 n
 
nic nie zdalo I cóz to moze obchodzié clytelm- 
ków oraz mieszkaÍ1eów Syryjnsza, gdlle pewnie 
koUunôw wðzechlnocnyeh I coral liclnlejszych 
rowniet niebrakuje. Wobec pojawiellia 8i
 czter- 
nastoletniego Tadzla Styki (0 zgrozo! dynastja 
Styków!) grasnj

ego jnz w Paryzll - (tymcla- 
sem) -. cllowleka. ogarnia be
granie

a, rOlpacz . 
1 wreSZCle zrezygnowana apatJa. A WlliJC koÍ1c z liJ. 
, Feliks J asierískL ' 


KRONIK'A. . F,
'i .('
":'
'.,., .
 . 


" , 


,".{J!"
		

/NDIGCZAS000046_1903_142_0002.djvu

			II dnia 25 maja. 
woll rudziców z p-rawosiawlI' pannQ .Hernardoiy, eÓI- 
kQ bankiera z Odes3Y, przyjQ\ rosyjsiie poddaÍlstw 0 
i wst
pU do slu
by rosy.iskiej. 
Towa..
)'stwo 1m. Jana. Matejkl odbylo w nie- 
dziel
 w pomdnie w Domu Matejki Walne Zgroma- 
dzenie OdflBk6w, pod przewodniotw(m prezesa prof 
dra Marjana Sokolowski ego, wobeo radey dwo- 
ru prof. dra Fryderyh Z 0 II a, dyr. Muzeum Naro. 
dowego dra F. K 0 per y, wioeprezesa p. Piotra S h- 
o hie w i 0 U i kilk u innyeh ozlonk6w. Po odczytaniu 
protokolu pmz dr. Sternschussa, przewodnioz,!cy zda- 
wal sprawozdanie z ezynn()sci Zuz,!du za rok ubiegly, 
zaznaczaj
", Ie stan fundusz6w znacznie si
 powi
- 
iszyl, dZI
ki ofiarnoåoi wielu os6b, a mi
d2Y niemi 
szozfg61nej dobrodziejlrl p. Wlodzimierzowej hr. Dzie- 
duszyciiej, it6ra ofiarowala na necz Domu 800 ior. 
Fundusz sp. Madt>jewskiego, zostal r6wnhl 
reali70' 
wany. Przez utworzenie puszek z iaicjatywy pana P. 
StachiewiC2a, wplyn
lo przesdo 400 kor. Nadto uzy- 
skano fondusz sUadany na pomnik Matejki w kwo- 
cie 1793 k. 
Frekwencja zwiedzajQoyoh, aczkolwiek wzral;h, 
jest jednak bardzo nieliozna. 
W loblu zmiany nie nast
pHy. Zarz
d ograni- 
ozyl si
 do unQdzenia wewn
trznego. Kostjumy, itó- 
re byly niezmierniezaniedban e w znaezoej CJ
éci 
przyprowadzono do porz,!dlm, i odrestaurowano, ale 
wiele z nioh jeazoze zostaje w robocie. Szkioe ryslln- 
kowe pcddeI()no na trzy htegorje. 
Pnez åmieré dra Maksymiljaoa Kohna Towany- 
stwo straoHo ozl:onka iomisji kontrolojQcl'j a w miej- 
sce tegol wybrano p. Seweryna Bebma, sebetana 
Tow. PrzJj. Sztuk pi
knych. 
Na wniosek pJz
wodnicz
CE>
 jedn&mJ slnie ,.. 
mianowano hr. WiodzimierzowQ D z i e d u s z y c k , 
odonkiem honorow)m, oraz uchwalono, ab, obecny 
zan'ld w tym snmym siladzie dalej urt
dowat 
Nast
pnie Fnyj
to do wiadomosci sprawozdanie 
komisji kontrolujQooj i na wBiosek tej
e udzielono za. 
rz,dowi ab801utorjum. 
Wreszoie pnyohylono si
 do wni03ku p. AIekBan 
dra JabloÍlBiiego, aby poczYDié litarania 0 pozyska. 
nie portretu mistna i szkia6w; .
d,!cych obecnie w 
posiadaniu p. Groplerowej w Konstantynopolu, a któ- 
re drogQ spadku przejdQ d>> rodziny JaroÍlsiich w 
Radomiu. 
NEKROLOGJA. 
Kagimierz Sam u 18 k i, towarzysz sztuki drubr- 
Ikiej, wieloleilli !ecer "Glosu Narodu", zmad w Kra- 
iowie dnia 24 b. m. 


Zaburzenia w Chorwacji. 


Wiedeñ 25 maja. Cesarz przyj
l wczoraj 0 g. 
9 rano bana Chorwaeji, Kuen-Hedßvary na ea- 
logoddnnej Fpeejalnfj audjeneji. Po audjeneji 
udal si
 bIn do ,,
gierskiego ministerstwa na 
Bankstrasse i naradz!J,t siliJ z ministrem, hr. Sze- 
genyi do godz. 2 po polndniu. Nast
pnie odje. 
cha!. IIpo\Vrotem do Zagrzebia. 
Wiedeö 25 lJI
ja. Okolo godz. 1 po polndniu 
udalo si
 okolo 100 student6w poludniowo-slo- 
wianskieh malymi gromadami na Bankgasse 
przed w
gierskie mfnisterstwo, by demonstrowaé 
pI zeei w banowi. 
Po przybyeiu student6w !jawil si
 natyeh- 
miast oddzlal polieji, kt6ry rozprószyl wznosz
. 
eyeh okrzykl przeeiw banowi i gwiZdz
e:reh stn- 
dfnt6w. Studenei usilowali j-eszeze raz dostaé si
 


Nr. 142 
W kwestji decentralizacji dostaw dla. wladz cy- 
wilnycn w Galicji i meljoracji rolnych, rzlld po- 
zornie daje odpowiedz przychyIn
, ale tak eo do 
dostaw jak i wysokosci zasilku nil. meljoracje 
zastrzega sobie dalsze ukhdy. Tak 
wi
e nekome zwyei
stwo Kola j est w i s t 0- 
eie kampanj 
 przegran
 nil. calej Ii- 
nj 1. Zwolenniey rz
du w Kole polskim strasz
 
samodzielniejszyeh kolegów swoich, aby ugod
 
w
giersk
 uch walili bez protestn, inaczej Niem. 
cy zrznc
 cal
 winliJ niezalatwienia ugody nil. Po- 
lak6w. 
Prowizorjum budzetowe. 
Wieder. 25 maja. (Tel. wl.) Plerwsze ezyta- 
nie prowizorjnm bndzetowego odb
dzle si
, jesli 
Czegi zezwol
 po Zielonych SWiliJtach. 
300-letni jublleu8z ZMkwi. 
ZMkiew 25 maja. Z wielk
 okazdosci
 od. 
byla. si
 tu wczoraj uroczystoM 300-1etniego jn- 
bileuszu zalozenia miasta Zólkwi. W uroezysto- 
sci uczestniezylo okolo 15.000 os6b. Przed wIa- 
sciw
 uroczystosei
 odby}a siliJ w farnym ko- 
seiele instalaeja miejseowego proboszeza kg. K u. 
n a s z 0 w ski ego nil. opata Zólkiewskiego. Ce- 
remonii dokonal ks. arcyb. Bilczewski. Uroczy- 
stoSé rozpoez
la si
 msz
 sw. w kosciele farnym, 
kt6r
 odprawH ks. areyb. B i 1 c z e w ski. 
Kazanie wypowiedzial ks. areyb. T e 0 do r o- 
wi c z. Po nabozenstwie ruszyl olbrzymi poehM, 
zlozony z SoklJlów, wloseian, robotnik6w, korpo. 
racji, ceehów, depntacyj, w}atlz a
tonomicznyeh 
pod maj
ey byé odgloni
ty pomnik Z6lkiewskiego. 
OdsloniliJela pomnlka dokonat wieep:-. komi- 
tetn notarjusz Po s t IiJp ski, þrzemawiali pp.: 
Obertynski i BelEa. 
N:astliJpRie odbylo siliJ odsloni
eie pomnika 
kr61a J ana III. U roezystoSé zakonczyla. si
 0 g. 
3 sniadaniem dla gosei i wloseian. Namiestnik 
hr. Pininski usprawiedliwH swoj
 nieobeenosé 
depesz
. Nades
to mn6stwotelegrtLmów gratula- 
cyjriyeh. 
o godzinie 4 rozpoez
l siliJ w dziedzincn zam- 
kowym wiee ludowy. 
Nil. samym wstçpie ruscy soejalisei, przybyli 
w znaczuej liczbie na wiee z znanym agitatorem 
Witykiem, rozpocz
li halaiowaé. Gdy pos. dr Ko- 
zlOWdki, uproszony ,przez komitet, ehcial zagaié 
wiee, niedopuseili go do glosu. 
W1tyk zai
dal nastliJpnie, aby þrzewodniez
- 
cym wiecn wybrano posla B 0 j k
, a zast
l'c
 
soejalist
 Chlaw
. Gdy nil. wyMr pierwszego siliJ 
Przegra
a kampanja Kela. zgodzono a na drngiego nie, pozostal znowu ha- 
Wiedeñ 25 maja. (Tel. wI.) Dzis 0 godz. 11 las. Bojko zrezygnowal z wyboru. W miliJdzyaza- 
przed poludniem odb
dzie siliJ posiedzenie Kola. sie socjalisci rnscy zaopatrzeni w kije i kostnry 
polskiego. Posiedzenie to b
dzie prawdopodobnie rozpoczliJli b6jkf,h rzneili siliJ jednak nil. nieh wlo- 
seisle poufne, gdyz na porz
dku dziennym stoi seianie 1 soejahSci poueiekali w poploehn wo- 
odpowiedz rZlldu na postnlaty Kola polski ego. bee przewagl po stronie przeeiwnej z dziedzinea 
Przyjaeiele posta Jaworskiego rozszerzaj
 wiesei, na rynek wraz z prowodyrem Witykiem, poezem 
te odpowiedz rZlldn jest dla Polak6w pomysln
 wybrano przewodniez
eym pos. dr Tar n a w- 
i jest wielkiem zwyci
stwem polityki Kola. Wie- ski ego z Przemysla. Z koJei przemawial dr 
sei te to ty lko manewr sluz
cy do zamydlenia Aleksander J C z 0 low ski ze Lwowa na temat 
oczu. 0 ile nil. razie wiadomo, odpowiedz rz
dn "Polaey na Rnsi" i B 0 j k 0 "Ooswiaeie, gúspo- 
w sprawie npanstwowienia kolei PMnocnej ogra- darsh ie i oszezliJdnosei". Godz. 6'45 wieezorem 
nieza siliJ do przyrzeezen udzielenia pewnych ulg wiee trwa dalej. 
taryfowych. (N 0 tab e 11 e j e s 1 i a k e j 0 n a r j n- Pa ryz - Madryt. Wyíclg samochodów. 
s z e s i IiJ z god z 
.) Wieder. 25 maja. (Tel. wt) W dniu wezoraj- 
R z l} d n i e d aj e jednak 0 b i e t n i e up a n- szym podezas wyseig6w samoehod6w zgin
lo z 
stwowienia kolei Pólnoenej i nie wi
- powodu wypadk6w 11 jezdze6w i palaezy, 
ze si
 n!!.wet w sprawie tej iadnym te
minem. a 9 jest bardzo eiliJzko rannyeh. 
_ _ 
 ,- III. ..,.- j ---- - - . .- 
SPECIALLY PACKED ON 
- 
 
E E5TATE 


"G LOS N A ROD p- 
nil. Bankstrasse, ale policja odpada ich na Rmg- 
strasse i rozprószyla. Demonstracje trwa}y wszyst. 
kiego pi
é minut. 11 os6b aresztowano i ukara- 
no polieyjnie. 
Zadar 25 maja. W Splicie odbylo siliJ zgro- 
madzenie chorwackie w sprawie zajsé w Chor- 
wacji, kt6re zakonczono okrzykiem na ezeSé ceo. 
sarza. 
R6wniez w Dnbrowniku odbylo siliJ zgroma- 
dzenie, które wyrazHo obnrzenie z powodn zajsé 
i solidarnosé z braémi w Chorwacji. Serbowie 
pisemnie przyl
czyli si
 do tej manifestacji. 
Po zgromadzeniu udano si
 na wybrzeze i 
zlidano, by nadplywaj
ey parowiec "Zageola" 
zdjlll poeztow
 flagliJ w
gierskl}. Zandarmerja 0- 
pr6znila plac zanim przybylo zarekwirowane 
wojsko. 
Lublana 25 maja. W czoraj odbylo si
 w Me- 
sniton zgromadzenie 3000 Slowian pod przewo- 
dnictwem pos. Perri, na którem uchwalono re- 
zolucje w sprawie ostatnich zajsé w Chorwacji, 
przeeiw banowi i przeciw uzywaniu wspólnej ar- 
mji z powodu zabunen. 
'Zagrzeb 25 maja. Dziennik urz
dowy og-bsza 
us ta. now i e n i e s 
 d 6 w do r a z n y e h w Del- 
nice i 8usak oraz w miescie Buccari.W Kali.. 
nowen e h lop i s z t u r mow a Ii d 0 m 
 m in- 
n y. Z'lndarmerja dala ognia, przyezem 1 chlop 
zginlll, 13 aresztowano. 
Zadar 25 maja. W D 801 m a c j i z a e z y n a 
polo zen i e p rz y b i era é t a k i sa m e h a- 
rakter, jak w Chorwaeji. Zarzlldzono sei- 
sl
 cenznrliJ telegram6w i woJno wysylaé tylko 
te depesze, kt6re opatrzone sll pozwoleniem 
wladz. Wl'adge obawiaj
 si
 rozrnchow na rzecz 
Chorwbt6w. 
Zagrzeb 25 majø. Onegdaj w Zag r z e b i u 
pow i e s z 0 nos 
 d e m d 0 r a z n y m 38 0 s 6 b, 
53 pulk pieehoty wzbranial siliJ strzelaé do de- 
monstrant6w. 
W Tuzine urz
dzono demonstraeje. Zebralo 
si
okolo 500 chlop6w przed dworcem aby go 
zburzyé. Demonstranci, spiewaj&e narodowe pie- 
s:li ehorwaekie, rzneili siliJ na dworzec, zniszczyli 
urz
dzen
e dwo 'ca i zaml1zali w
gierskie napisy. 
Zandarmi dali ognia. Trzech demonstrallt6w zgi. 
n
lö. Zandarmom, kt6rzy poczliJli przed sU
 u- 
st
powaé przyszla na. pomoe kompanja wojska. : 
1" 


TELEGRAMY. 


J 


.,. 


UTI RIURY " Gazeta Losowa4 
uØl.ß I Bandlowa. 
AdreB: Adm. "MERKUREGO" 
Kraków, Rynek gt 5. 
Prenumerata roczna 3 kor. 60 hal. 
Bezplatoe dodatki. 
Rocsnik nnanBowy i kalendarzyk 
bankowy. 


:!:. 
 
z: &1 
.c . 
 

 

 
::::þ . ø:I 
o +> 
 
G) .... N 

(I) . 
1:1 - =.... 

......,g 
Iii .c .::: 

ICL.
=" 
'
IoIJ''''''''' 
D- ;2 
 ;!: 
....:;;1.. 
LlJí31'2 
N æ .
 
en 00 

þ 


': 

 ::-g i' 
iIII-o 1>>" "".", 

.:d1'20 
 
co.. 
 I 
 .... 
g-
 

 
to': -'" .'-. 

 
 
.g

 

_ CD": 
 
 
.....po!! 
 0-'11 ....0 
- IÞ" "'.... 
..
I'2.Q:iC"Í 

.III :1'- ;;,.'" - 
..,.
....::s 1'2'0 .; 
f ...c 'iE .
 0 ... 
"..,1:101>><>_ 
.oao
.::: 
ill 
.it 
 it c .... 
=.;: 
Ë
 
t: .: 
'
'N L&J 
 
ra -ó It A. · · . 
1: .- III g -.:l ... 
. - '1:1 CD dI'.r> 
SI>> t! '" 
. '';
i 
!'å 
'"'-..:.----- 


ADMINISTRACYA . 
Ilapienni
ðw i Kamieniofom6w MiejsliEh' 
I,od kierownictwem. Hagistratu w Pod: 
,órzu Bprzedaje po przystçpnych oenacb 
W APNO MKALIMTE 

dznaczoneJistem uznaniana Wystawie 
IlDdowlanej we 
lwQwie 1892 r., oraz 
'Wielkim medalem tIotym na Wy"tawie 
PlZyr. dniczo- lekarskiej w Krakowie 
]900 roku. )Vlpno gaazone 1 Wapnt do 
.prawy roll. Röwoiei: poleca 
e 8wy
h 
-hi zwanych 
KrzemjonkJImi" i ..Bkal,
 
'Twardowskie
o
 Kamleñ bùdowlany. bro- 
j 1a.owy I outer. Zamówienia 'þl'zyjmnjei 
 
,Kasa mit'jska w Podg6n11, Terefon Nr.: 
[161 i ZllZl!d waf\iennikóww I'odgðrzt\. 

- _ TelefoD Nr. 162' . . . 


WI. BoreJko 
SZEWC Z WILNA 
Kraków, Sbwkowska L. 16. 
Wtasny wyrób obuwia. 


,Zd1lS 
<.;:: 
:I:: 
;;> .c .=::
 

 _ . . , 0 Z oti,aI 
 

Kt
D FRYZYERSKI,,
 
 !
i_ 
,:a al. 8zewøka L. 2, . ,
 L&.::
a;,c. 
_on .dla ,Panów, osobny, 
alon'k dla, þo;, C'CS. ,1;1. "
...i 
.a, sztuczne wyroby Z __1I. ". Wybór l k' E it õ as 
zdobnyeh ,øzpilek :j'. 

 leni. Nlj-I "<1= .CD"';
 .2æ. 
owøze perfnmy franc., ang. i krajowe. 0 .' 

S':; c 
wøzolkie przybDry tolletowe, pol
ca I 
'&:" 

;
 
 
Byzmanowskl 8 jÆ:iõ: f 
,

a S
8ka..L..
2. _ _ I 
 
 
 D.. 
WlaAcicielka i wydawczyni: Józefa Rogoszowa. 


.c .
 
 .; 

 N 
 asS , 
,., 0 ....

 
E H ....:ëi 0 
1:d>1>>"
' 
'C po 1'2
 it
 
>. t:IJ 1'2.::; 0 - 
N H G> !:"td-l 
., 
 æ....aI 
-= .... c 
.:! N 

 E-1 -; -
:: 
I:d
 CD E 

"""'- 
Naltywaê mozoa w handlu kOlooialoym 
J. F. :F:I:SC
ER 'VV Kr8,kC)
1e, L1n.18, A.-:a
 
Poozb\ wysyla si
 odwrotuie;, a. celem ulatwienia i zaprowadzenia, ju
, ill !íg. cZyli' 4 pakiety po I/S Kg., op1atnio do bldego . 
urzçdu pocztowego. 


Redaktor odpo"iedzialny: Dr Antoni Beaupré. 
Papier z fabryki Braci Fialkowskich w Bielsku. 


W -druk arni W 
 Korneckiego w Krakowie.