/DIGCZAS002001_1878_243_0001.djvu

			Nr. 243 
- 


8roda 2 Paidzłernika 1878. 


Rok 68 


ł 


- 

 " . W,chodzi codzIennie o god7,iuie 4 pG p;;
1'.i,d]1iłl. 
YJątkiem świat i niedziel. 
po t Numer ,pojedyńczy kosztuje VI' miejseu. ? ?ant6w! 
,r ez ą 7 centew. - BIuro Redakcyi i AdmmlstraeYl 

k
 Wałowa Nr. 29. - Listy należy frankować. -. 
, 
acye otwarte woJne od oplaty. 
- - -- ,:",:
 "h II 
_ ____._._. 
 


Prenu.mei'ata z przesyłką pocztową wynosI rocznie 16 zł., półrocznie 8 zł., kw..rt
nia ł ::;ł) _;. ' 
Cltnill l zł. 35 et. W miejscu roczn,ie .12 :d., p
lrocznie 6 zł., kWł.r
lnie 3 d., miesięcznie l ,!-l..." 
P r 701:> wo dn i k n au ko wy I li te r ach, dod/otek miesięczny do ,,8- 8 Z e ty Lw o ws kI
J otr:li;'ID.
- 
ją ca.ło- i półroczni abonenci bezpbtni!!, jednukże ci tylko, którzy prenumerują od I B
e:!:nl!?' d" ko:6.m
 
czerwca lub od 1 lipca do końca grudnia, ćwierćro'
zni zali i miesięczni za dopbta., pi
rw
I 75 et, dndzy 
30 ct. 'Przewodnik prenumerowany osobno k(jsztlłje 4 zł. 
, -' -'- 
 , " , ,,,"'-""""
- -, ,. . . - --- = - _ . -. ' 


Jero:wra,zowe inseraty obliczają się po 7 cen 
ki "korazowe po Ej ct. od miejsca jednego wiersz&. 
. I n s e r a t y przyjmują w Austryi i Niemczech 
wBzystkie agencye anonsów; we Francyi w Pa
. 
wył,!G
nie agencya p. Adama, Carrefou.r de III! CrolX 
ROllge 2. 
.-. - -- 


,członek Najwyższej Rodziny Monar- 
Zaproszenie do przedpłaty. I i szej, Jego Ces. Wysokość Arcyksiążę 
Karol Lud wik. Wczoraj przybył JC. 
s k Przedp
ata na G a z e t ę L'Y? w- Wysokość Najdostojniejszy Arcyksiążę 
3 zl,w;o z: 
y .k

ta:
ź
z:
 do Krako,;a, dziś wieczór stanąć ma 
każdy następny 
iesiac: w miejscu 1 we Lwowie, 
zł., pocztą 1 zł. 35 ct. Z najserdeczniejszem uczuciem 
z I
a Gazetę z Przewodnikiem czci i radości powita ludność Najdo- 
p
czta k 4 wartał W miejscU 
 zł: 75 ,ct,
 stojniejszego Gościa, brata Najjaśniej- 
k " zł 75 ct. za pazdzlermk l k ' k ' 
ażdy nast' :' . mie'sc 1 l szego Monarchy, toremu raj nasz 
30 et., po ę;n Y 1 mlłesl3
 
t. 
 u z. zawdzięcza tyle wysokich dobrodziejstw 
_ _ cz ą z . i tyle miłościwej opieki, członka Tej 
Najwyższej Dynastyi, którą wszystkie 
ludy monarchii otaczają najżywszą i 
najwierniejszą miłością. 
Najdostojniejszy Gość wstępuje na 
ziemię, którą poznał już p
zed I,at!, 
znajdzie się wśró d ludnosCl, wsrod 
której przebył część młodocianego Swe- 
go wieku, otoczony zawsze naj żywszą 
czcią i sympatyą. Dlugi lat szereg u. 
płynął od czasu, kiedy stolica nasza 
miała zaszczyt gościć W murach swo- 
ich Najdostojniejszego Arcyksięcia - 
dziś po dwudziestu kilku latach, stając 
znowu w naszym grodzie, znajdzie 
JCWysokość Arcyksiążę te same uczu- 
cia hołdu i przywiązania, któremi Go 
otaczano, a których życzli we i łaska- 
we wspomnienia uwiózł z Sobą i w 
sercu Swojem umieścił. 
Kraj nasz odtąd zawsze w Naj- 
dostojniejszym Arcyksięciu miał wspa- 
niałomyślnego Orędownika i Przyja- 
ciela - a stwierdzając niejako Swą 
sympatyę dla Galicyi, Najd. Arcyksią- 
żę przyjąć raczył protektorat nad na- 


sza naj wyższa instytucya naukowa, stanie osądzony a uczynił to dla tego, 
Akaiemią umiejętności, który z najł;.' że p.rze.d. rokie
 t?le.rował 
aleko wię- 
, ,. ,. . . L "cej l mejako osmlehł skrajną opozy- 
skawszą zyczhWOSClą pIastuJe. udnosc d d b ch demonstrac y.J ', Dziś 
k . . t t , d ,.. d . cyę o po o ny 
raJu WI a ez po wOJme rogiego Go- t dzienniki, które sprzyja J 'a otwar- 
, . . t G ' , . . nawe " 
sma, a WI a o z seraecznosClą uczu- \ cie ministrowi-prezydentowi a hr. An- 
cia, jaką tylko glęboka wdzięczność! drasseg o wy
rwal
 bronią wobe
 
szel- 
i najszczersze przywiazanie objawiać' kich rekrymmacyj na temat bosmacko- 
się zwykły." I hercegowiński, nie doradzają wcale za- 
I kazywania zgromadzeń ludowych, lecz 
, . ". ! apelują 
o doj
za}szej i .rozważniejszej 
Lwow, dnw 2 pazdz
ernłlca. ! części mleszkallcow stolIcy. Apelacya 
. .. . 1 ta jest zupelnie uzasadniona. Gdyby 
Dymlsya węgierskiego gabInetu: . zka ńc y nie zaliczaiac y siebie do 
. t . . k t t ', mlBS, J " 
me zos aJe w ZWląZ u Z os a memllu- i, . t He lf y ch i Simon y ch umieli p o- 
d . d ,' kt ' SWI y 
oweml zgroma zemaml, na orych I k l . c ' C iekawość i milczac y m udzia- 
d k l . . k ....', s rom " 
ra y a Izm .0pozycYJny prz,e . roc
y
 jyż i łem na zgromadzeniach nie przyczy- 
nawet gram?e przyzwol
OSCl, CIskając l niali się mimowoli do ich uświetnie- 
pro.ste obe!gI na 
zł?nko.w .rząd.u. Na! ni a, demonstracye nie budziłyby może 
raZie P?w?d dymlsY,l me jest ,Jeszcze i takie' sensacyi. Na poważnych oby- 
ta\ wys
le,c0ł:łY' b
sI?! mo t glI blizej I wate
ach cięży istotnie taki obowiązek, 
zas 
na
Iac Się na. Jej n
s ępstwami. : bo w każdem państwie konstytucyjnem 
Zdaje Sl.ę nawet, ze gab
net. obecny i swobody moga być nadużywane w 
poz
st.am.e u steru p
zyn.ajmmej dotąd, I sposób niepodpadajacy pod rygor za- 
dopokl me zgromadzI SIę p
rlament,! radczych postanowie
 prawa, a wtedy 
kto
ego pos
a
a r
z
t
zygme o spo- I t lko zmysł polityczny ogółu może za- 
s
bIe za
atwlema dZISiejSzego przesilc u i 
biedz złemu. Kiedy niedawno Italia 
ma g s abmetowe l Ęo. h d t ! frredenta wyprawiala hece na calym 
prawa u lCznyc emons racY J ' i '11' d ... k . 11..... 
t ' k . h kt ' h ,. . i P01WYSPle a rza W10S l zas
ama1 SIę 
pesz eniiJ IC ,o oryc powyzeJ wspo- . " . 
. l . , .... d . , . . . lIberalna ustawa o stowarzyszemach, 
m:na lsm y zas1u g u J e ZlS wI ę ce j na' ." " 11 k 
.,' . . . . . umIarkowana prasa W10S a zaapelo- 
u
a
ę mz 'Y p
erwszej Ch
lh, gdyż, wala do poważnych obywateli i osia- 

srod prze
llen
a nawet takle wy
a.d-: neła w wielu w adkach skutek 0'- 
kI przyczymć Sle moga do komplIka-! g ", YP, . p 
. t . k ' " l ' t " h i myslnv a nawet tern głowme przy- 
CYI s osun ow po I ycznyc . I ...... d ...,. k . t 
. w , ' d 11' ! czynl1a SIe o p010zema resu agI a. 
sro i\esz
oroczneJ wrzawy wo- 1 cyom " 
jenn8j ludowe zgromadzenia peszteń- I' . 
ski.e 
y
a?zające przed SW?jen:ł forum ; S
ron?ictwo. l
beralne węgierskie 
najwazmejsze kwestye polItykI zagra- i słuszme mepokol SIę demonstracyą ra- 
nicznej oszczedzały wiecej tak hr. An- : dykałów cpozycyjnych a la Helfy i 
drassego jak 
 i Tiszę, "aniżeli dziś w' Simonyi, bo teraz korzyści ztąd od- 
sprawie okupacyjnej. Rząd węgier
ki nieść moż
 kto in
y:. I bez .tych de- 
nie wzbronił ostatniego zgromadzell1a, monstracYj sprawIających T.ISZY kło- 
choć wiedział, że na niem suroWO zo- pot niemały , Kroacya przybIera taką 


I liczy na powab swej własnej osoby, ze tej ani ruszone, a choć przez ścianę dolatuje - 'ro, to, to - gwarzy staruszek - 
! osobie musi dodawać tyle różnych akcesso- mię gwar w sąsiednim pokoju kredensowym., nie chcesz się zająć, co? zobaczymy, jak ja 
ryów, aby zwrócić na siebie uwagę.... Wśród choć około okiell mig'1ją się rózne posta
! cię rozedrę na dwoje, to musisz.... Widzicie 
najbardziej zajmującej rozmowy, niech tylko męzkiego i zeńskiego rodzaju 
 znoazące ro- ją, co ona to ehce - mówi, prze
upując 
spostrzeże jakąś nieprawidłowość w ubraniu, zmaite materkiasy ,do śniadt1ll1s z oficyny - nożykiem drewienko - nie takich ja uczy- 
juz traci przytomność i przemyśliwa, jakby o mnie nikt ani pomyśli. Puka!ll 
a k?c
a- łem rozumu.... A to psia kość słoniowa jaka 
tu wymknąć się do drugiego pokoju i upiąć rza, który w nieckach n.a .rsmlelllu dzwJga twarda..... A widzisz, co, rozłupałem cię, te- 
feston od sukn:, który się odczepiL.. jeszcze dymiące się bułkI I proszę go, aby raz idź na ogiel!.... palisz się, hę.... P6jdźno 
Być moze obserwowałem Florcię z uprze- tu kogo przysM, on tyJ
o ki.wa głową i ?d- ty druga do niej.... tak, nie bój się, nie bój, 
dzeniem, ale że taką jest, i ze podobnych powiada dobrze -. ale mkt me pnyehodzl...: ogieniek cię zje.... ho ho, ogieniek jest mo- 
do niej wiele w życiu spotykałem, przeto Zaczepiam NastusJę drepczącą czerwone mI cny, on rię tak po oblizuje het L.. A ty wiel- 
wyrodziło się we mnie to przekonanie, że nogami po błocie, lecz i ta chjchoeze się, gasie - prawi do grubego drewna, przy- 
(C' d l ) pod tą błyszczącą powłoką nie moze być nie trzymając z ogtentacyą garnuszki ze ś!llie- kładając go na wierzch palących się wio- 
ląg a szy. innego, jak tylko pustki w sercu - i pustki tanką i ucieka, jakby ją kto ('hciał gO
lć.... rów - tylko mi ich bardzo nie przyciskaj, 
tern 
e
a
 słówko O pannie Florentynie, o w myślach, od których zwykli ueiekać roz- Stary siwowłosy i przygarbiony ogrodmk w a zasię.... Zaczynasz syczeć, dobrze ci tak, 
roku i
k 
Idełku" kt6rem mi
 wszyscy ?d sąd?i męzczyźni.... Kto Florcię na tego. ro
 granatowej kamizeli i 
 
ozikiem wiszącym s:ycz bra.tku, sycz.... Ha, Jak mu to łzy lecą... 
że właśnie 
chęca.)ąco częstowalI.... Przyz.naJę, dzaJu elegantkę salonową wykierował, cIęikl u pasa. na rzemyku, meSIe z tryumf9m pę- cIepło CI, hę ?... 
skutek _ ;. za
hęcallie wywołało przecIwny rachunek odda Panu Bogu; nie cheę być czek świeżej rzodkwi, i widocznie jest głu- Bawiła mię ta gawędka starego z drze- 
towaru do zborc.la zrobi
a na mnie wraże
ie z.łym proroki(tm, ale wi?zę, powIększy ona c
y, skoro moieg:o wa
9nia . pięścią w szybę wem, ale .widząc, ze. te,mu nie ma końca, 
dla której ka

la, czylI pan.ny na wydanIu, hc
bę .tych. lalek, d!a ktory
h wym,
g3.ń po- me słyszy.... I
zle, am. spoJrzy w tę s.tronę, za
zynam, SIę przypommac o buty..... Ogro- 
U rzedziłem si y nabyw
a Jest pożądanym. śWlęcaJ
 merozważm mężowie 
pokoJ domo- tylk.o porządku.l
 l
zodkIewkę, zatrzym,uJe Się, d
Ik, ktor! tylko s
ysz:łł 
łos a m
 ro
u- 
... P FI . b 
 ę, przyznaJę to dlatego mImo W y maj ą tek a bardzo cz ę sto l honor obcllla korzonkI I coś sobie gada Igło" ą mIał wyrazow, podnosI nalWDle głowę I smIe- 
"e orcla y
a bar d 
,. . d ' . , . ZbJ ' ż . d d ., . d . k . . k l k 
zw cza' odobn zo 
adn
 
anienką I.na - Dla zaspokoje
i.a cieka
ości czytelni- Sensacyjni
 porusza.... I am Się o. rzw
 Je 
Ję. o mn,Ie, _ po 8ZUJąC, Ja to e eganc o 
anI J o
imo £e do 
tarsz
J sIOstry pa
ll Jo- k6w, cośmy tez robIli cały dZIeń w Sobko- kanc
llarYI p
na Ko
stantego, grall1cz
ce.J palI SIę w ple
iJ.... " . 
y, 
 l d śmIała SIę bardzo mIlutko wie my darmozjady miejskie opiszę wam z mOJm pokoJem, otwIeram - pusto. Wlel- - WidZI pamcz, Ja mam swoJe smo- 
pokazuJ
d/ cne iPerłowe zą
ki, że była we
 jed
n dzień takiego pobytu. O' której godz!- ki w!zeł Rpoc
y
ający na kanap
e. z
.ywa się' laki . schowane w inspektach p
d gnojem.... 
80
ą, 
 
ą II: d z dołkaulI na twarz y za nie wstawali nasi g os p odarze te g o J 'uz Dle na rowne nogi I zaezyna pnerazlIwJe szeze- I Co SIę ta Nastka naszuka, a me może zna- 
ktoremI P rzepa am - l ' . '. . , . b " I I " P . d ... d ' d l , . 
k' kr t ka któr Spog ądałem 
a mą wiem,. ale co się tyczy r:as gOŚCI,. czyn,lO.no kac .wyszcz
rzaJąc zę 
. ('o mJę z1lle
a a za
-. e.zc.... ?wI.a am. Jej : 
 z O. 3fJtI I nak?p . so: 
o Ie
 .Y y , t Y sobie postanowIl wy- wszelkIe usiłowania abysmy mogh spae jak knąc drzwI natychmIast. Ha, mysię sobie, 
 ble.... WIdzI paJ11cz, Ja sobIe tak na JesIenI 
nalezć cIemne s, ro
y tego ubrazu. naj dłużej. Co się na
rosiłem Nastusi, pęka- nie m
 co, trz
ba się ubierać ja
 mozna, .i i u.dzióbię narą
zko, wysuszę, i mam na całą 
I naturalm;, ze z?alazłem. Florcia nie- tej i jędrnej jak rzepa wiejskiej dzi
wczYł-lYI właśU1
, g
y SIę zabIeram .do tej opf'rr.cYJ, ł ZII
ę do poko.Ju.... A oni toby chcieli tak 
st
ty całą w
r

 c 
weJ os?by. za
adza na po- zeby nie zamykała okienuic w moim po- pokazuJe 
lę st
ry" ogrodUJk z naręczrm p
lm swędem brać eudze.... Janie dam, o 
wIerzchowno.scl, 
Ie pr
e.Jdzle przez pokój koju - nic nie pomogło - nietylko ze nie drzewa, ktore z wH:'Ii\:!m łoskotem składa obok: I me dam choćby sama imość kazała.... Szy- 

eb! ukradkIeF DJe spoJ.rzala k zWierciadi
 słuchała, lecz przeciwnie, pozatykała sianem pieca, i wyrYV
Ta mi bez cefl',monii kama- mon nie taki.... Potem w zimie to zkąd wziąć? 
l Dle ob
arzy. a sw
r 
Izer
m u powło{'zy_ serduszka wyrżnięte w tej okienicy, abym szki, które wmągałem na nogi. czy to pójd7.iRSZ do lasu w śnieg.... 
stem we.Jrzeme
. 
eus ann;e. popra
ia coś obudziwszy się rano, nie domyślił się nawet, - Proszę .p:J.uicza, ja sam wypucuję, - :Mój Szymonie, ależ buty, bo ja chcę 
ze swe
o ubraDla; .0 pr
:r
Je nman.kJe
ki u Że to już dzień bozy. ino zapalę w pIecu - mówi, stawiaj
c je wstawać! - krzyknę mu na całe gardło.... 
ręka,,:kow, to reguluJ
 ko . d ę 
 pler
lach, Pani Tekla, jakkolwiek sławna gospody- obok drzewa; a wyjąwszy zapałkę z kieszeni - Zaraz paniczu, zaraz.... 

ładzl 
łosy na. .głowle; SJa aJ:
i rapuJe fał- ni n
 szeŚĆ mil :"około, potrzebo

a kilka 

mizelk,i '. pociera o ścianę i usiłuje rozpa- I z.abiera. si.ę stary z mojemi butami i 
l. SUklll, 
sta.]ąc p.otrzą:sa m az 'łu a ws
.ę- gO.dZID rzasu, mm zdązyła na dZIeSIątą go- he malenkle łuczywo. wychodzI do slem obok.... Słyszę przez ścia- 
Zle ma tylko zł?to I złoto, ze na bl.)e. dzmę przygotować wszystko co potrzeba do Cóż mam robić ?... czekam, wlazłE.zy nę, trze, trze i gada do szczotek, gada do 
We. włosach f>zpIlka z bl
szczącą ku.lą, pod kawy:. Sk
ro więc wpuszczono światło do napowrót do łózka, gdy stary prowadząc butów, a tl1 już niosą szklanki do kawy. i 
::y,Ją brosza 
 bombelkami , n
 s
lI !ańc
= ł p.okoJu, a Ja zo
aczyłelll na. zegarku, ż
 .dzie- r
zmowę z wi
rami, które 
u si.ę zapalić j " dziec! Rię krę

, z
ołując na śn
adanie.... Na- 
Ż 
k z ze
arkIem, na palcach pierścIeme, m 
 Sl,ąta, stra
h mIę ogarnął I zerwałem SIę na I Dle chcą, dłubIe tam coś w pIecu I dmucha reszCie pnymosł I pokazał mI do światła, 
eJ szerokIe bransolety.... słowem tak mało rowne nogI. Patrzę, moje rzeczy do ubrania nachylony w pozycyi klęczącej.... że się to bl'yszczą niby lustro, potem zajrzał 


I 
I 


rłI 


., 


CZEŚ C URZEDOW A 
----- " "  


Obwieszczenie. 
'. Niniejszem rozpi8uje się wybór uZlIpeł- 
IlIaJący posła do Izby deputowanych Rady 
pań.stwa z kuryi większych posiadłości okrę- 
gu wyborczego Kołomyja-HOl'odenka-Śaiatvn- 
l(08sów-Nadwórna na dzień 5 listopada 1878. 
WYbór ten będzie przeprowadzony w Koło- 
myi - a godzina i lokaLości, w któryeb 
Wybór się odbędzie, będą podane do wiado- 
Dloś,'i wyborc6w kartami legitymacyjne mi, 
które im w właściwym czade będ!ł doręczo- 
ne. Listę wyborców POw)"ż.ozego okręgu wy- 
borczego ogłasza się jedaoczt'śaie w dzien- 
niku urzędowym Gazety Lwowskiej. 
Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. 
We Lwowie dnia 30 września 1878 


-  


CZĘŚĆ NIEURZEDOW A 
--- " 


Lwów, dnia 2 października. 


, Kraj nasz zaszczycil dziś od wie- 
dZInami Swemi Gość Najdostojniejszy, ' - 


4.) 


z P AMIETNIKOW PLOTKARZA 


OBRAZKI Z ŻYCIA 


PrHZ 


Altora "KłoDot6w Starego Komendanta", 


Serya no....a. 


I 

 
. 


. 
. 


-- .. .,-- 
_.. 


-  


-
		

/DIGCZAS002001_1878_243_0002.djvu

			2 


kowskim, uznając potrzebę tego, wnosi, aby. dają luźne bandy powstańców na wsie chrze- 
w etacie posad i płac kr
jowego zakładu o- I ściańskie, mordują mieszkańców i plondrujł I 
bł
kanych 
a Kulpark?wJe, uchwalonym w domy. Tak u, p. z poJ'uduia nade:;zfa wieŚć, 
dlllU 25 maJa 1875, ustęp Iszy po zniesieniu 7.e powstr..My napadli trzv wsie serbskie i I 
brzm
enia dotychczasowego brzmiał jak na- że przyszło do rzezi, albowiem Serbowie 
stępuJe: , , , stawiają zacięty opór i prl.gzą komend
 
., ."Dwoch 
ap@lanow, jeden oarz,!:dku ła- austrya.:ką o asysteal'yę wc:sko\vą, W skutek I 
cmskleg
, drugI. obr.ządku gre('kn-ka
olickie- tf:'go .wysłano naty..hmiast kompanię puł'ku 
go, pelll1ą ObOWIązki swe!ł"0 powołania W za- careWIcza. Na horyzoncie, w kierilnku Petro- 
k./'
dzie 
 myśl instrukeyi, którą wyda 'vVy- \'\08e./'a, widać w tej ('hwili łunę pożarową. 
dZla./'. kraJowy, Posady kapplanów S3: 
tałe i Miasto Grar'zanica jest dość rozległe i lezy 
n
da.)ą, prawo. do em,erytury. - Kapelanów 10 minut jazdy od g(ś,:iń,'a prowadzącego 
mIanuje WydzIał kraJowy na przedstawienie do Tuzli na równinie i na stuka.:h gór. Jest 

onsystorzó.'Y me
ropolitalnych. Wydział kr
- tl
 ll!a.ło więk
zy,
h budynków; pomiędzy 
JOWY oddahc moze kapelana na podstawIe menlI odznacza sie konak kaimakama' S
lm 
przepisów ustano wy służby krajowej," kaimakam bawi p;między powstańcami, ba- 
Ustęp drugi zaś wedle wniosku ko- rem zaś jego i całe urządz.enie domu zostało 
misyi ma brzmielI: w Grarzani cy. Urządze:,.ie wewnetrzne komnut 
"Kapelani: a) płary po 400 zł. a., b) jest ba
dzo wspaniałe, nie tylko żółty i czer- 
pomieszkanie z opałem, e) wikt, dJ do darku w:ony Jedwab; żołlllelze nasi uprqtnęli juz 
pięcioletniego po 50 złr. a." Dl.eco z, tych zbytków. Kapitanowi Teodoro- 
WICZOWI polecono zająć sie ustanowieniem 
nowf'j władzy cywilnej. Zło£ył on ją z archi- 
rej
 Pero Stefanowic.za, bykego tureckiego 
maJora Mehemeda ISpaICZ3., Hassana Marolieza, 
M
staf'y B
zego
icza, tudzież z Serbów: Spa- 
SOJI StewlCza l Pery Iwaniezewieza, Jeden 
z .najznakomitszych Turków, bt'g Hadżi Ha- 
mld SukobaszlCz, bardzo poważany przez 
Serbów i Turków, sehro!.iii się w góry. 
Zaproszono go, azeby bez obawy powróeił 
d) Graczanil'y a przed domem jego ustawio- 
no wartę, ażeby urzadzenie dom0we uchro- 
nić od uszkodzenia". o 


la 


Z obozu pod Graczal1icą, pisze kores- 
pondent Fremdenbtattu pod doiem 20 wrześ- 
nia: "Po trzydniowej nużącej jezdzle przy- 
byłem z Serajewa do Doboju, gdzie dowie- 
Z sprawozdauia komisyi statutowej o działem się, że III korpus (niegdyś dywizya 
projekcie Wydziału krajowego w sprawie Szapary'ego) po przeprawie IV korpusu przez 
zmiany 
)tatutu krajowego i ordYllacyi wy- Sawę pod Samaczem i Berczką, rozpoczął 
borczej pod względem powiększenia liczby marsz w kierunku Graczanicy i Tuzli. Mu. 
posłów z miast wyjmujemy eo następuje: siałem tedy chcąc nie cheąe puśeić się w 
Dnia 24go sierpnia r. z. polecił Sejm śl
dy III korpusu, azeby przypatrzeć 
ję z Ten sam korespondent pisze z głów- 
Wydziałowi krajowemu, "aby zbadał grunto- bhska oczekiwanym wypadkom pod temi Df.] kwatery w Tuzli 23 wrześaia: "Przed- 
woie potrzebę powiększenia liczby posłów do dwoma miastami. Powstańcy pobici 4 i 5 t. wczoraj wie,'zore
 przybyłem do głównej 
Sejmu i przedstawił na najbliższej sesyi sto- m. w krwawych potyczkach pod DL>boiem, kwatrcry w Han Plrkowat'z i dowiedziałem 
SOWDe wnioski", Skutkiem czego W ydział 
ofnęli się w kierunku Graczaniey; widząc się, 7.
 w dniu następnym mah nas zaata- 
krajowy zaji):ł się badaniem czynników wpły- Jednak, że ta pozycya nie jest dość silną do kowac powstańcy, Generałmajorowi Wald- 
waiącJch Da zmianę składu Sf>jmu, jakiemi obrony, opuścili tak miasto samo jak i oko" sHittenowi fJolecono, ażeby o świcie zreko- 
są: ludność okręgów wyborczyeh, siła po - li.czne wzgórza. Po raz wtóry przeprawi.łem gnoskowi1ł teren w kierunku Tuzli. Atak na 
datkowa, zamożność gmin, liczba przemysło- SIę przez most zbudowany wzorowo przez miiis
o miał .w
kollać. IV korpus (Bienertha), 
weów, stosunek Sejmu na
zego do sejmów pułkownika Jalussiga na Basnie. Znajomt;ść z ktorym JllJebsmy JUż kontakt od dwóch 
innych króle"tw i krajów Austryi pod wzglę- z tym nadzwyczajnie miłym i uprzpjroym 0- d
i. Wielka narada wojenna odbyła się 
dem ich składu - i w sprawozdaniu z dnia ficerem zrobiłem na biwaku korpusu inżv- wlecz
rem 21 b. m. i zgodzono się na to, 
6 września r, b, oświadczył, iż do zmiany nieryi koło mostu nad Usorą, gdzie zostCl.łem że wOjska ruszą z miejsca 22 z rana. W 
statutu krajowego i ordynacyi wyborczej z bardzo uprzejmie przyjętym.Droga prowadzi tuż nocy s,padł de
zcz. ulewny, podobny do u. 
najwif;;ksz<} ostrożnością }Jrzystępować należy nad brzegiem Bosny i wspina się w nagłych lewy, Jaka nawIedzIła nas pod Derwentem i 
i że w szezególności czekać należy na zupeł- f!. J ' ą w niektó rych ml 'o " J ' sca .' h nawet nI . j" . . b " z - nie 11 wkrocz y ./' y wO J 'ska do mI 'asta . W t ym 
wodę do mycia. Uchylam tedy drZWI od sie- na . , s ano 'so nau owe pre- '1!. " v . . d dł 
ni i czatuj ę , cz y kto nie będzie przeehodził. zesa Akademii umiejętności w Krakowie i pieczną. Wzdłuz drogi leży mnóstwo poła.- samym ('zaSIe na sze takie IV korpus. 
Jak raz Nastusia niesie, trzymając końcami rektora akademii technicznej we Lwowie manych wozów wojskowych. Na drodze Ep
- PO d Po
i1
ni 4 n nadj ł echały sztaby korpusów a o 
k . Ś . P rzemawia zb y t g łośno za tem ' ab y t y ch tkałem kolumnę eskortu ,] " ą c>!. wózki z amuni- go ZlUle z po udnia wywieszono sztandar 
P alców, jakiś kołnierzyk dam s I WIeżo wy- 't k ' k I 
 
dwu dygnitarzy naukowych zrównać z rekto- cJą, KQlumna ta wyruszyła z Doboju pned cesar" l na. aste u, pOłożonym w środku 
prasowany.... k rami uniwers y tetów. 24 g odzinami i z P owodu złe J ' dro g i musiała miasta i wcale nieżle utrzyman y m, Wojska 
_ Moja kocbana, daj mi też, albo aż 
 . ł . b 
przynieść komu wody do mycia. Dla tego komisya statutowa uch waliła w niektórych miejscach przy przęgać po 10 roz":ozy 
 
lę, o ozem do
oła miasta; dzisiaj 
_ Dobrze proszę pana _ mówi, ucie- jednomyślnie przedstawić wys. Sejmowi po- koni, aby wyruszyr z miejsca. Dopiero teraz mamy ZIen wypoczyn u a jutro idziemy 
trzeb ę powi ę kszenia liczb y posłów z miasta jesteśmy w stanie ocenić olbrz y mie trudy do Zwornika, gdzie nie natrafimy także na 
kając z chiehotem. d" t k .. , 
Jakoz za chwilę, otwierają się drzwi i Lwowa o trzeeh, z miasta Krakowa o dwóch. ywizyi Szapary ego, która w ciągu trzech opor,; a" przJ:naJillmeJ zapewniał nas grec- 
. d ł k . d . d a nadania w Sejmie gJ'osu wirylnego preze- dni wykonała wzorowo odwrót z Tuzli do ki bl
kup tuteJs,zy, ktory utrzymuje, ze po- 
patrzę, l zie sto e z mIe mcą i wo ą, za. , Ak d . . t ,. K k . . Dobo J 'u wśró d cl ' ągłych W 
 lk Z powst <> n ' camI ' wBtanc y U p adlI na duchu, Od J ' u tra tedy 
nim ezerwone ręce Nastusi, a za niemi i SOWI a emii umleJę nos CI w ra oWle l 
 ,- . , 
sama Nastusia z chustką na głowie, zakry- rektorowi akademii teehnicznej we Lwowie. i nie straciła przy tern ani jednego wozu, ani 
Ozpockll1e SIę. m::mz dwóeh korpusów w 
. ., 
 N' k' d' Wniosek powyzs'zy postawiony wpraw- jednego działa! Drut telegraficzD.Y eiagnie ie
un '.u 
ranlcy serbskiej, nad Drynę, i 
waJąca Jej twarz catą.... le zamy a.)ąc rZWI d,zie na , porządk
 d
iennym d . zisiejszego po- się tu wzdłuż drogi; z początku jest. roz- zda,]e SIę n;e ulegać w
tpli wości, ze ta część 
za. sobą, stawia czemprędzej to wszystko koło rl d k d .. P i ę t y na P rakt y czn y ch , niskich słu p a ch a k . raJu wkrctce zostallle us p oko ) :oną.. Tuzla 
pieca i ucieka. sle zema, pewme Je na me fJstallle SI ę , t I d b b d . 
A . kI k d dziś jeszcze pod obrady, skoro sprawozdawca pożniej na zwykłych płob,ch, byle tylko jak I . J
s wca e o 
ze za u owaoą; jest tam 
- pro&zę Jeszcze o sz Tan ę wo y - p, Z Y b l i k i e w i c z wyjechał do Krakowa naj rychlej nawiązać komunikacYę z gJ'ówLym ! pIękny meczet l d'
ść skll'pów urzą:dzonych 
WołamD
:taj
ą
zklankę wody, którą mi uchy- na powitanie tam J. O. K. Wys. arcyksięcia korpusem. Po 5-godzinnej jeździe przy bylem ' na sposób europ8Jski. Wł'aścicielami tych 
la J '>!.c drzwi P oda j e. Karola Ludwika. szcz
śliwie, do Graczauicy i dowied
iałem się sklep?w są 
am
 Ser
o
ie. .I
tn
 karawa
y 
't _ Nastusiu _ wołam znów za ucie- tutaJ, że głowny korpus wynBzył tego dnia rano T
Hkow z k,obletamI l dZlecilll opuszczają 
do. Han Pirkowacz. Przyjęty bardzo uprzej- miasto. OddzIał sztabu gerreralnego i illten- 
kając aTym r;
:::ac
ek. .1 nieco dłużej, myję Komisya kultury krajowej, ro
patrzyw- m kt l,e przez podpułkownika Kuppelwiesera, dan
u
a III kO
P k usu k zo ż sta.ły pomieszczone w 
. d . . d . szy projekt rządowy o zmianie pierwszego orego dawniej poznałem był w Sfmlinie, mleSCle, 
 wOJs'? rą.y gromadami po uli. 
się raz, mYJę rugi, nareszele po nJe llii ustępu
. 58go ustawy o ochronie własności znalazłem gościnne przyjęcie u kapitana 11 J cach,. gdzl@ kuyuje sobIe za drogie pieniądze 
owa Nastusia ręcznik w tenże sam sposób. polnej, wnosi, aby Sejm przyjął go w całej kompanii, Teodorowicza. Wolałem tedy prze- r
m l przeką"h 
dl'graf funkcyonuje jeszcze 
_ Czego ty tak uciekasz? - pytam . b . nocować w Gra c zani c , y i do pI ''', ro na drugI ' clrr g le t y. lko . mI ę dz y Tuzlą a GraczanicSI. , 
ją zdziwiony. osnOWIe ez zmIany. d . ń c t"r d k li ' "i: 
Zamiast odpowiedzi, pękata Naścia tyl- Merytoryrzuy artykuł I odnośnej usta- ZIe zrana puścić się w drogę za główną El ,:ł.ramy SIę 1 e na poprowa zic dalej drut 
. h . h ' wy brzmi jak następuje: kwaterą. Pułk carewicza u ierpiał m'ocno, w telegr"ficzny." 
ko sJę c IC ocze, robIąc pocieszne miny, >: 58 t h 
,. l P o p rzednich walkach . , m u siał O n oS 
Q. n ' I ' ac ' 
rejteruje się ku drzwiom, ';j' us awy o oc ronie WtasnoSCI po - 'ł t ' ", 
_ No powiedz, czy mię się boisz? nej z dnia 17 lipca 1876 (Di. ust. kro Nr. odwrot ca ej dywizyi i całego trenu a nas tę- 
A . Ś . ). . b . 28) w brzmieniu tekstu polskiego i ruskiego pnie w obozie pod Dobojem przez całych 
 j PRAWY ZAGR.A]i ' ICZNE 
- JU CI, 1	
			

/DIGCZAS002001_1878_243_0003.djvu

			rę 


1 . 1- . k h F t kI . est - Smutny los, według prywatnej 
oficerowi angielskiemu, że mógłby kazf!e go' jest z natury silnym punktem, ,dlatego tez oZJa!la,. 
ra
uJe
 o
_ a, 1 ra:'
y
, a asa J
,. korespondencyi dziennika Precurseur z Afryki, 
zadrzelić a jedynie z o
obj&tej przyja7.l)i za- wymaga ta operacya znacznych sIL 
zfaa J .
1 
ał1i. Z!
ar
t: '
/
.: 1l1

'1 :go 
: spotkać miał wyprawę nauko>yą belgijsk
" któ- 
chowa go przy życiu, Dalsze wiadomości : ., r " '. ' .' w roku zeszłym wybraJa SIę do AfrykI srod- 
Z głównej kwatAry wicekróla indyjskiego mJarko.wa1ll3, Cler,p JWOS"I, a!,y Ją ost c
n,," 
a , W rawie tej powodziło sie z razu bar- 
opiewają tei, że bez strat.v czasu zarządzono (Mowa FI'eycineia). z?pełme ,PO
5 
ka k c d n
 ć n
S;[t ,stronę, 
IJs l !my, d
:;;czelrfwie az wypadło jej pr
ebyć okolicę, 
t b ' t k k ' l , Zd . ., ' . . . SIę starac Ul£! sz o II lll..erf'som me o m
- j "'. , d ' k ' Ó któ 
na yc mlas ro -J mi iH.rne. aje SIę, że Pan Freyclllet, terazmeJszy. mJn13ter żać nikoO'o, okazae 
ię cienlliw 'mi i pojf'd-, zamicsz
aną przez Zl l szczep murzyn w, _ 
wicekról mimo lub z powodu wczeslwj zimy robót publicznych, był pod('z
s, wOjny 
 ro-. awcz
. Wted coraz wie!;sz! zuste be- ; re go kSlązę przys
ał dowó,dzcy wyprawy >y 
_ 
w Afgani$tanie zechce natychmiast zabezpie- ku 1870 i 1871 zastępcą mlDl
tra . wOJnJ: l 
. si y arnętv :od nasze "ehor wi/Y:M i i pominku i w dowod, 
rz
Jaźnego 
sp.os?blema 
czyć sobie posiadanie wąWIJZÓW proW'idzą- o'Jzna('zył się, wterH'za
 energIą, .Jak liI
- :no
ie
 Piję na ostateczne u

Ulltowauie i zywą kozę, którą mleh Się uraczyc blah przy- 
cych do tego górRkiego kraju, aby albo mniej obfitoś('Ją P?my
ł

 w wynajdywanIU 
ię republiki zapoillocą dobr::>dziejstw, które' bysze. 
rzywó
zca wyprawy 
az.ał tez serd
cz- 
przez napędzenie strachu emirowi nakłonie rozmaitych środkow I, z,rodeł. Od tego to b dzie umi?ła wyrządzić FraQc i". ! nie pod.zlęko,,:ac cz
rnemu .kSlęClU 
a dar J
go 
go do bezzwłol'znej kapitulacyi, albo też zy- czasu zosta'!ał on w sClsłych stosunkach z ę O godziuie 9tpi pojf>cbalFre ciuet do; i w 
aJlepszeJ 

śh europejska dru
yna spo
y- 
skać silny punkt oparcia dla ekspedycyi Gambettą, ,owczesn
m d
ktatorem, ,a. re
u- Baionn); przyjazd ,h'go do SaInt -M
lo został:,ta m
ę
o z, zabItej kozy, ale z
pomlll.a
o na me- 
przeciw Kabulowi z poezątkiem wiosny. blikanie wIdzą w lllm męza przyszło;cI, ml'
- ; jui urzędownie zapowierIzian V. Podróże Gam _ SZczęSCle, ze, według zW,fcz,aJów mleJs?,o'
''Ych, 
Zdania ludzi fachowych, ofieerów indyjskich nowicie przysdego. następcę Dufaure a w ra- , betty i Frevcineta UZ 1 Ip,)łuiaja się nawzaJem! naleZało gośClom na tę bIesIadę zaprosl
 zy
z- 
i t, d. ogłoszone w, dziennikach, zgadzają dzie ministeryalneJ; J
go mowy w Bordeaux pod względem przestrzpni, .i
k w l] óle apo- i li we/?o ,
ospodarza, t. j. .kacyka szczepu I z n
m 
się .też na to, ze takJe po
tępowanie jest je- sa niejako uzupełllJelllem progra
u Gam bf't- stolstwo to oparte j,,
t na piani!' z 
óry ob- I podzłelIc kąsek przez mego ofiarowany. Nle- 
dyme .dobre
. 
ąwu.zy te 
bsadzone pod- t' i już dla tego parnego z
, "ługuJą na ?w.a- 
 myślanym.' -, uwaga ta pociągnęła za sobą fatalne następ- 
czas zImy mltnhezaml . rOS':YJskiemi i inne- 
 zagranicy:. Pan Freycllle
 t
k mowlł:; stwa: Obrażo
y kacyk z zyczliwego gospod,ar.za, 
mi 
zia
ami',m.oglYby SIę 
tać nieprzystęp- gMoi panowie! Jestem w. D
JWY,zszym 
t
- -,_ _
..
, 
,,' -..--__n___ -:- co SIę zupełDle tłumaczy charakterem dZikIch 
neml, me mow1ą(' o tern, Jak mO('110 struci " 'u wzruszony, gdyż znajduję 
Ię, na mleJ- ' ludzi. stał się odrazu zaciętym, nieprzejedna- 
liby Anglicy przez takie zwlekanie na po- pUl pełnem tak okropnych wspummen, Vi! szyst- KRO N I K A ! nym wrogiem przybyszów i poprzysiągł im 
wadze w o('zaeh 
zyatów. Wydane dotąd 
cu rzypomina tu ową straszną wOJnę, . w I zemstę. Kiedy więc nazajutrz wyprawa puściła 
rozka

 dadzą 
Ię W następujący sposób k
óiej departament. Giro?dy tak. szlaehetme, _ się w 
al,szą drogę ,ujr
ała przed .sobą zastę'p
 
str€
Clc.: Połu
llIowa kolumna o 6-8000 tak walecznie speł
lł 8WO
 obowląz@k, wszyst- =J . . t ł . ń e pomys ' I aj os oJmeJszego OSCla p NamiestnH r, 
, . ue ę: O ludzi koncentruJe SIę te usiłow8ma Ule zos a y uWle czon - . . .. , _ Z zakładu gluchoniemych 
w do . liDIe Kurum . aby ob sadzie W ą wóz Ko- rezulta tem' ale nie mniemam, abyśm , y Alfred Potoch , JE. generał Jazdy hr. ErwlD h . d " t " k 
h uym' " 'ł . . " . W Gos en me awno usz..a aJemllle para 0- 
al I ,ud'atwie operacye trzeciej, tworzącej się mieli ich źał
wa(\; - te g
ahowIl;e wY,sl 
i, Neipperg, p. p
ezy
ent miasta dr, Zyblikiewl
z ('hanków głuchoniemych, Poźniej dowiedziano 
wdaśDle kolumny przeciw niebezpieczniejsze- ta wytrwałośc, ten duch ofi,arnośrl, ktoryeh i delegat Namlestlllctwa radca dworu p. Filip ię ze kochankowie ci John W. Michel i Mary 
m
 
ąwozowi Khyber, Po dokonaniu tego Francya w tej twar
e
 ,próbIe da
a, dow ś o


 Zaleski. Jego Ces. Wysokość Arcyksiazę J
lJdwik 
t
ers, spodziewając się trudności ze strony ro- 
naJbhższego zadania kolumny te zObtaną musiaJ'y nam przywro b clc 

sz t an k ow l :1 k ll k le. W p 
dw J ' ę l ta nie zyczył sobie przyjęcia offic y alne g 
, dziców, wzięli ślub potajemnie. Widocznie mi- 
prawdopodobnie na miejscu jako oddziały . którego nas poz aWlła a e o . . t b' t' 
obserwaeyjue, gdyż w właśriwym Afgani- I'le; Z
rzucano nam nieumiarkowany opór, - 'Iianowania. Podpułkownik pul'- łość me po rze u,Je us. 
stani P , kto ' r; " by by ł w klJ.żd y m razie latw y wO.J
a d ' . Iano ie nie p otrzebnie wyrzucaliśmy. ku piech. nr, 77 Jarosław br. Scbonau, jako _ 0- 
ewn
ednak, ,maJą . a
glelsey dowo"dzcy J,
z tat..f. Francya jest przesycona sporem o roz- 
 koju, Pierwszy odbywa posiedzenia pod prezy- 
P ułk 
ośWli:ldezell1e, w roku 183 ( rous1ał malte formy rządu; chee ona, 3?y była rZ,ą: i dencyą ministra handlu p, Teisserel1C du B.,rt, 

 w
WllJk ,Lumsden ,. ?brać drogę ,przez ten dzoną według swych za
atryw:an, t
nden,cy,j ,11 prezydentami drugiego wybrani pp. Henryk Ri- # P. Wojcie«:h Dziedus,zycki 
sa
z z, ponlewa
 wąw,oz khyberskl ,był ob: pr,a,!uycb. potrzeb: Starajmy Sl
 WI.ę iJ z,lozu-1 chard i Henryk Pease, członkowie parlamentu utrudnił i ułatwił zadame krytyce swoją krótką 
sels ony p:zez ,1lleprzYJaznych Afr
do,;" ro m
ec te. moralne l, materyalne mtelesa I sta- fangieIskiego ; dr. Sturm, deputowany austry- przedmową do "powieści, z czasów c
s
rs
wa 
two, ,fi.. ktorego e1;ele stał 
iSp
mnlany rajmy SIę służyć lm, a tem samem damy ł ackiej Rady państwa August Couvreu,r, depu- rzymskiego",. p. t,. Aureltan, wy
an.eJ sWlezo 
pUł
ow:nlk, opuściło Th
lI 21 k
Jet?la, prze- krajowi trwały rząd. Dzieło to pr
ypada 


 ł towany belgijski, J
n DolIfus, alzacki deputo- nakładem kSIęgarni Bełzy. Utrudmł Je, uprze- 
k
oczyło następnego dnm a.fgamstanską gra- w IJcziale, nam republikanom, 
tor,zy dl
sPlJ i wany do sejmu niemieckiego, Adolf Franek, dzając zarzuty, któr?by ona mo
ła podnieść, 
mc
 I musi,ało 80 km., 
aleJ pod fortem Mo
 zostaliśmy powołani do spe
lllellla dz]e
a.! członek instytutu francuskiego, Józef ?,arnier, wskazując, ze zna ujemne strony l błędy swego 

ameda AZlma w dQIIIl
e Ku
um, zatrzy
a Ohwila ta jest rozstrzygająca I 
obrze obla- I ' senator; Van Eck, członek holenderskich sta- utworu i ze je popełnił z samowiedzą; ułatwił, 
SIę.. c
tery d)1i, pO)1iewaz ,WOJ?WlllC
Y .szc,,
p na, Jesteśmn u steru, mamy llIezaprze.('
o
ą, nów generalnych, Domenico Clerici, adwokat oświadczaji1 c , że jestto tylko płód imaginacyi, 
JaJlsow rozpoczął krokI Ulepr
YJac
dskT większość, opieramy się na te
, : co llIeKto-! medyolański i Ch. Lemonnier, publicysta. nie roszC'ząey wcale pretensyi do historycznej 
DolIna ta Jest podobno bardzo urodzajna. a e rzy meżowie z pogardą: nazwah lIczbą a co i _ T i. ietni dało się czuć prawdy. Szczerość swą posuwa autor tak dale- 
z powodu bagnisk niezdrowa. Fort kuru m- my na
 y waID Y naroJową samowładzą, :Mamy 
 r 2 z 8 ę s e
I
 Z w okolicy Steinach w ko, ze mówi: "Co treść mojej powieści , stanowi, 
sk " b b Ś basz t z t , kt Od na 
 za " w nocy na wrzesma lo 
I, Jest ardzo o szemy, m
 o m ,,' za sobą prawo dokonanego a, Ll. .'? -:. T rolu to się nie stało i pono stać się me rnog , 
k
or.fch każda zaopatrzona Jest w ,
krągłą leży, od nas samych, od naszPJ mQ:droścl, o.d 
 Y . steroidę jedenastej a gdy kreśliłem obraz Słowian poddanych 
wleżę, cały fort jest utoezony sze
oin,m ro- naszego dm'ba postępu, od naszego poh- i. 
 N owe
o a ł ch lanet pomiędzy Rzymu _ jeśli tu taki obraz istnieje _ kre- 
wem i zasłonięty droga. JazlsowI8 l tym tycznego umiarkowania aby fakt ten za-' wIelkoscI, w grupIe ma y . 
 22 wr " śliłem go z domysłu tylko i z analogii innych 
razem będą pneszkadzali wkroczeniu Angli: mienił się w stan ost
teczny, aby wresz-I Marsem a Jowiszem, odkrył dnIa Ann z1s
la. północnych prowincyi, Romy. Nie ,jestto. 
ed
 
ków do kra ] 'u. Z fortu kurumskiego czyl
 cie P rzed oczami nr,szemi zamknę-ła się i amet'ykański astron?m Wats l ?n b w nan y ch r o
 ani obvczaiowa, ani historyczna powIeŚĆ, I Jeśli 
liK. " ' eJ ' J L I ' '" f (M ' h , ) Z steroId a t y m ICZ a z ll)a J J . h 
J.u.ohamed Azima do odleg,łego WilleJ VrIęc era zmian politycznych. e
 I, .mow,lele . O! IC Igan ,a . O kto spyta, dla czego ją .napisał
m, t
m SIę c y_ 
160 km Tangi- W arda-ku prowadzi droga obroniA naroaowei to znaJdn Ję SIę Je- t łych planet wzrasta do 19 . l h ba wytłómaczę, ze taki Aurehan, Jedną prze- 
przez L
rdzo górzystą okolicę i je::;t obecnie Szcze 
iągle wśród' ;ząd\1, który dobrze ro- " - Wybuch materyałó
. pa ny
 :r mozony namiętnością, ściga mnie od lat wielu, 
dla dział nie p rz y b y t'l. Temu' myślą Anglicy zumiecie. 00 się mnie tyczy, moi panowie, ! tunelu św, Gotarda d, 

 wr
Q, n k la l Po b z l a k ';lł ze stale zamieszkał w mojej wyobraźni od lat 
<: . kó h kIc h . . ' b Z f Ś . I, ' , b t . k ów a szesClU ClęZ o u e ,:o "' t ' Ś t d b 1- 
zapobi
dz za pumoeą robotUJ w azars, ' to nie obawiam SIę tej pr,o y, ? no 
Ią Się i zYCla 0, 1'0 o Dl dziecinnych I gwa': em Sl
 na wia o ywa... 
którzy posiad'lją nadzwyczajną, ,zręcznos ć w jej poddaję, gdyż tell, narod, ktory tak 
zę- . uszkodzIł., " Jezelim zgrzeszył, słuchając jego nalegania, 
budowaniu dróg i już w dawllleJszych wal- sto opisywauo, jako UJezdolny do rzą
u.' JM;t, _ stI'aszliwy o
Ii:,an sz
lał dllla uderzę się chętnie w piersi i przeproszę czy tel- 
hch g órskich W y świadcz y li AD g likom wa
- nie waham sie P owiedzieć trgo, nallze,j8zym, 23 września w okolicy ross,YJsklego ml
sta por- nika". Czytelnik w powieściach nawet z historyi 
d T . tk ' b l d ' w ' . , lk ' h okr ę tow z ,ta h , d tk ' d 
ne USłUgi. Około 80 km. dalej o angl- najpobłazliwszym ze wszys I
 u owo 1- ,towego Kerczu. Kilka wie I,C, , l' - zaczerpniętyc, cemący prze ewszys 18m ra- 
Wardaku leży Gb uzni, znana forteca IJ.fgalll- działem to często przy rozma]ty
h okazy ach dunkiem cenionym na pięć mIlIOnów rub.I,
O- matycznie zawiązaną intrygę i starcie wielkich 
stańska Do piętnastego paździemika owych i zaznaczam że naród ten żąda od f;woicb szło na dno a wiele burza zerw
ła z 

tWH"y namiętności, mało zaś dbający o ścisłą wierność 
6000 ludzi będzie się mogło dostać do Thallu. S I rządów dwó
h rzeczy: aby się nim zajmo- i rZl1cił'a o' wybrzeze. PiętnaścIe IDllIeJszych dziejową, chętnie rozgrzeszy autora z tego, że 
Ale po oosadzl'niu wawozów nie będzie za- waJ i aby go nie oszukiwał. Zawsze on }
st statków zosta,to zdruzgotanych w sa
ym p
r- tak samowolnie postąpił sobie z wypadkami i 
pewne doŚĆ (,z
i>U aby wyruszyć ku Ghuz-. g01 ów obdarzyć zaufaniem tych, którzy nim cie który w ogólności został str
s
n
e ;us ,0- ze na miejsce prozaicznej rzeczywistości połGzył 
ni. Z wzmocniel:iem załugi QIJetty muszą; rządzą, 00 się tyczy jednośl'i, o której mó- szo'ny, Utonęło przytem nlll
óot;o 
 Zl. 
Ir ukochaną od lat wielu poetyczną fikcyę. I my 
się Anglir.'y pospieszyć, tem bard[jiej, że do ! wicie, to zrobiła ona już w kraju widkie po- ście Kerczu zburzył orkan 4: O
t w, a 
 

e u tez wyznajemy, ze jeśli chodziło o podniesienie 
tego potr:.eba tylko 1500 lud,Ó. 
vdłłlg teb- j st
py" opozycJe rozpad;iją się, partye 
ię roz- pozrywał dachy, 
tóre por;Z1l0SI' POa o

;

. interesu powieściowego, pomysł: pana Dz. wy- 
gr
m
 Standarda iywu
 nlekt
re kob ,I,n- WI,ąZUJą, ze wszystkich stron,prz!byw
Ją n",
 Pomiędzy o,krę
aml" 
tóre 
ton
l
n
 Kr kuń' pada uznać za szczęśliwy, Inna rzecz, czy nie 
dYJskl8 nadziejtt, ze po obsad'l.eDlll graUlc,[j
 rekruci. Klasy, które zwą kleruląc
ml a kt
- znajdował Się rossYJskI state wOJe ) y 'wolelibyśmy, aby ten Herkules, kł:adący w jednej 
nych warowni Afgauowie, którzy w ,(,ZttS
1 re od lat k.ilku często bardzo Dlerozu
nlO _ DoUn
. Tybru pod, Rzy
em bitwie kilkudziesięciu przeciwników trupem, 
są P!zychylnymi AJJgliko
, zbuntuJ!!, s
ę , były kierow.a
e, przyehodzą.z każdym. dlllem była dnia 26 wrzeSllla za,lana sk
tk
em k
lko- zamiast st\hylony do stóp Omfali-Krasy, dla 
przecIw własnemu tyrań,skwmu władcy. r
- co
az bar
zJeJ do, przekonall13., ze a?-I. dob
!
 dniowych ulewnych d
szczo:w. P.o,r,lągl kole}owe jej pięknych oczu wydawać swe legiony na łup 
mu samemu dziennikowI donoszą z Bomba.] 
1 am zbawIenną Jest rzeczą sprzecIWIać SIę, z Rzymu do FlorencYI musiały lSC na Fohgno, Antów. czynił: to z własnego przekonania, z 
pod dniem 26 września, że 15000 ludzI, woli kraju, i że istnieje coś większego, szla- : poniewaz komunikacya prosta była przerwaną. przywiązania do ojczystej ziemi, o której nie 
kt,óre sil;: zbierają pod geD;erałem Ohamber-, c
etu.iejszego i. pożyteczniejszego 
ad 


;:: i; Na rzecz ofiar katastrofy, która zapomuiał na tronie Cezarów. Trąciłby wpraw- 
lamem w okolicy 'fhallu, me rozpo('zn
 praw- n
e filę na kraJ - a ,tern sa,mem Jest 'kI' _ 'spotkała okręt Alice, zIozono w Anglii prze- dzie wówczas więcej Wallenrodem, lecz byłby 
dopodobni,e natychmiast ma
szu, gdyz rzr me m,l. 
ewn
ch llIe
P?koJnych, dłr

s 
'szło 300.000 zł. Dotychezas zgłosi.to się o. naturalniejszym i mniej sentymentalny
, Poni
- 

ew.szyst
lem muszą Angll('y pozysk
c i
 a wy('
 O,SObld
OŚCI, . um.ysło
 piJrl?
a nfe 
ze-; wsparcie z tego funduszu 53 wdowców z 83 waz jednak nie godzi się reGenzent?wI przepl- 
sIebIe nIezależne od Kabulu ludy gor,sKJe, amblc'yl swej zawiedzIOnych, k
or t p l' dzieci 80 dzieci które całkiem osierociały _ 22 sywać, co autor powinien był zrobić, ale oce- 
któreby, w in.Rym ra
ie stawi
y wkr
czaJ
ce- baczaJą, 
ym, 
tór
y. wb

w 1lI
 o r
y:a 
 wdów' a 65 dzie
i, 7 wdów bezdzietnych i' 130 u'iać, co zrobił _ przeto wyznajemy, ze całoś?, 
tr,lu wOjsku sllllY oporo Od
Zl
ł posuwaJą: e ! słu8
nosc, OSO
!StOSCI ktole są m
p
z
Je a\
 osób, które straciły opiekunów i podpory swej I lubo nie dość artystycznie opr
cowana i me 
SIę z Quett
 ku Kandaharow
 1lI
 napotka ,n
 nY,ml .wro
aml każdtig? .r
ądu, 'ł!, t ry
 J.i!e e z stenc i. dość organiczna, czyta się z zajęCIem, a najefek- 
tego rodzaju przeszkody, WielkIe zapasy zy zaJm?Ją pIerwszego mIeJsca, ,taklC,h IU,dzl me g Y y. ,. " ' towniejszym jest koniec, w którym pan Dz. 
wności gromadzi juz rząd w Ql1etta a ,sko
o będzIemy się starali pozyska?, na S
O.l,ą s,tro- ,- PU

lorac
ld
 Zo
a urz¥dlllka 
 stosunkowo najwięcej zblizył się do rzeczywi- 
dostateczne siły się zbiorą, rozpoczllIe SIę nę. 
h
ąc ludzi tych nawróclc, m,u8
ehbysmy kO,leJ?wego C

Bldy w \
 a.slllugt
llle w, zeszłym; stości i z pewni); psychologiczną prawdą zuzy- 
natyehrn.iast marsz w tym kierunkll. W ąwo- \ oddac Im na łup republikę a czuJecIe dobrze mIeSIącu powiła Bz?zęśl,lwle, pięCIoro, lllemowląt; tkowa,t rawdziwa postać tcIJ órzliwego Greka 
zy pomiędzy Kandaharem i Quettą są nad-; że lepiej jest zrzec się ich, jeżeli idzie o ta- trzech chł
pczyków I dWie dZiewczynkI. Wszystko i wygór
W
llej t
woZliwości zdobywającego Bi
 
ZWyczaj trudne do przebycia a Kandahar sam' ką cenę. 00 się tyczy kla'!y, która myśli, to zyje i Jest zdrowe, z 
GNlh LwowU:, 
 I{lvjt\ 2 października lą78. 
- - 


N otatki literacko-artystyczne. 


-- 
. 


J 


· -ł. . 


.J- 


. 


. 


- . . . 


--. . . 


. 


. . . 


- -. 


-.. 


. . 


-. 


L 


la 


iii 


- 


--"I
		

/DIGCZAS002001_1878_243_0004.djvu

			! Na początku dzisiejszego posiedzenia 
'sejmowego odczytano znaną interpelacyę p. 
; K o wal s k i e g o w sprawie pominięcia ję- ,. Prasf\ angielska wyraża się z wielkiem 
, J
 zyka ruskiego w dokumencie zamurowanym ° z d o b y e i u ,L I W li a podaje k?re- uznaniem o sukces,wh odniesionych w Boś- 
; pod kamieniem węgielnym gmachu sejmo- sponde,nt Neue tre
e Pre
se następujące 
 nii przez wojska austryackie. Standard, wy- 
G0 (1 PODAR8TWO l H 
 NDEL wego. JE, marszałek br, Wodzieki r:a- sz
zego!y w telegramJe z dcHa 29go wrze
 rf\'bjąc się bard'W pOl'blebnie, uważa akcYę 
1) fi. tycbmiast odpowiedział w sposób następu- ś,n
a,: I\omendant k?rpu
u, gen,orał broni militarni
 w Rośnii za skończoną, "Węgrzy- 
jąey: kSJązę Wlrt
mbergskl, o
.Jął dowodztwo wy- tak pisze organ torysów - nie mogą mieć 
"Na interpelacyę tę jestem w możności prawy na Lnvno, 
 ktorym to ,celu Od?illO nad'liei zm1i3ilienia polityki, która doprowa- 
O Ruch na kol
j
c
 galic,,.-j- ,jako p,rzf1wodJ:Ji"z
cy Wydziału. kra;io
E'go i mn d.o dyspozY(',YI ,7mą .dYVłJzyę z.tozoną. 1 dziła do okupacyi, i h, właśnie w chwili, 
skich. Ruch na gHI1CYJbkwh koleJa('h. w tcgo
 z,a
tępst\'VJe 
araz odpowJedw?c. .Opll z lsze.] brygady, gorskwJ pU.f
i)wr:J
a VdJerza, gdy okupaeY;1 jest. a nko!)('zeniu, Mectlng 
był w ubiegłym tyw'c1niu (od 14go do 21go , sz('zelll
 teJiAu rU8
negg "'! doku
e
}(
Ie lll
U- z 
eraJewa, 2
le.1. bryga.dy gorsklel geuerała! pe:;;zteński był me na (',zasie. Trudno przy- 
wrze1fmia) cokolwiek ':bbszym nii przedtem. I guracYJnJ:m przy zał,ozemu kamJe,ma .węgl,e,l- majOra .arcy.ksJę
'I
 J i\ n a ę a l.n: a t o l' a I puścić, ażeby w Konstantynopolu trwano 0- 
Usposobienie w han mdłe, tylko snirytus '. nego, spHmnym w ,Języku polskIm I ła','Ill' z TrawnIka l 3cIeJ brygady [-{ors
JeJ gen!), I becnie przytem, cn b'ierdził K:mitheodory 
utrzymujt
 się w cenll' z powo
u złego u
o-: sk,im, m,stąpiło .przez zapom
ienie. Z
pomnie- r
ła :Is
o

g? 
!,(!zf1r
, J
k:ot,ez" brygady I basza ,na kongreii'. berlińskim" że Tu:cya po- 
dzaju kartofli. O e Ił y zboża J prodnktow me to łatwem Jest do wytłomaczem3, zwa- dalm"tynskw,j OSlk'Jsa: Sz
f;.m 1'zt.:bn 
en
- I trafiłany tak c:amo zi1prOWadzlC hd 1 porzą- 
były w ubiegłym tygodniu następujące: pła- żyws'/.y, ze vy 
dział kn
jowy P!zygotow
niem ralnego ,był podpn
kowl\1k Aib.on" ,KSląZę ,
lek w Bośnii, jak kazde inne mocarstwo. 
eono za 100 kilogramów pszenicy 7 zł. do Uf(,czy
 UJe; 
ałożell1a k.amler
la węg18l
e- p.oRtauowlł 
sz('zędza]ąc l!e moznos.el nasze! Stłumienie powstania w nad<;podziewanie 
do 8'50 zł., żyta 4,75 d. do 5'25 zł'., jęcz- go zaJmnWllł 
lę 
 ezaSle, kledy opro;z, 
\Jły, o;;flezyc zu pełme LI.WDO; ,po.1 e dyncze I krótkim czasie pociągnie 1:3 sobą ten. skutek, 
mienia 5 zł. do 6'25 zł., owsa 4,50 zł. do zwykłych a meusta.)ących wcale czynuoseJ b?
ady w SWY1,n ,pocbod};le nal..łw

 mJaNy I że Porta ży,
zy
 sobie będzie nawillzania do- 
5 zł., kuknrudzy 485 zł. do 5'60 zł., gro- biezących?dbyw
ją się posiedzenia. sejmo- prz!:dtem 
ozbra.)'lc. po. ?rodze .ludn?sc. Plan I brych stosunkow z sąsiadem, który zlozyl 
chu kuchennegQ 5'50 zt do 7'25 zł.. grochu Wt> a narl
o p.ojedY,nczy ,członka.wle Wy- 
E!
 udał (Hę 
ysmH:U1
le, .1) ULI 
?go 
r.
::- ! dowody, E;YCj 
iły i .potęgi i któ:y nie żywi 
pastewnego 5'50 zł. do 625 zt, fasaJi (j'50 dzwJu 1'0 dW3fnu e uzywam bywa.lą do da- SU!!!. ,0 połudnJlJ P,O}',\'\'Jły SIę" brygad) alej \ rzeCł\ywIŚI
W llleprzYJ:1zuy,.h zamIarów wobec 
zł. do 7 zł., wyki 3'50 clo 4 zt koni- ;,.a
ja oh,i
śui8ń w r,?zma 1t Tch komisya
h. kSięCia Jan3: na połnoey, brrg"da Plstn'pg-o' TIJri'Yi. Przez 11"talenie pov':.!g-i an; ela ,orpusu zuaJduJe . s óln mini . . " 
na kolei A r c y k s i ę c i a A l b r e c h t a . dlatego też wyprawa na W yszegrad podjętą 1 SIę w klaszto,Ize. Gorycy, gdzie 29 b, fi, o I w p y .? s,ter wOjny b,ędzIe m
gł 
wynosił w ubiegłym tygodniu włącznie z , będzie z zachowaniem wszelkich militarnych! 10 rano odpIawJ
no , 'le Dewm. ątraty nasze 
 zapewne z.mz.yc sumy, ktorych zazą- 
transportem przewozowym i z dowiezionemi' środków ostrożności. \ wynoszą 4 oficerow, l 30 - 4? żołmerzy 'I dat PrzesIleme to, wywo.fan.e kolizya 
przez inne koleje towarami ogółem 1,883.278 Okupacya H e r c e g o w i n y jest doko- ! 
a
nY('h. fe
ter. LIOY
 donos], że w 2 go- miedzy rzadem wegierskim a sferami 
kilogramów i 557 szt.uk bydła. Transporty naną, co więcej, prowincyę tę uważać moż- I b z
ny ,Po z O d ycm L D Jwn
 d telpgraf po
o:;y woiskower
i b ę dzi
 za p ewne zaże g na- 
składał y si ę ' ze Z b oża ró7.ne g o rodza J 'u na za us p oko J 'ona zu p 'elnie Op ór sta w i any : y
 .luz urzą zony, ,owo z,
y powstaiH'o , w J d d , k " 
" , ' " '. ',' , "': M h 
 d K 1 b . B l . . ne W 1'0 ze om p romlsu J ' dl t 
80.734, mąki l wyrobów mącznych 84,500, okupacYl ze strony mahometan hercegowiń-! o. <ł,m e u 
 iJ a li ,eJ, n s z a t J II 
 ' . ,uz a e.go 
drzewa budulcowego i opałowego 743.900, skich miał tylko po częśei swe źródło w po' O Z I
} C Z ag.owl:, ktorzy t,enor,yzow,ah sa
ego, .ze tym raze
 
Ie byłoby lll- 
nafty i wos
u ziemnego 590, spirytusIJ 880, , budkach religijno-politycznych, głównej przy- lu?tlosc, dostah Slę w ręce wOjsk zWYCJę- neJ drogI konst.ytucYJneJ do rozstrzy- 
jaj 170, ,soli 28;2311, szmat 10,600 i wapna czyny szukać należy w maehiwleyach Port.y, skICh. gnięcia sporu. Nowy gabinet bowiem 
5.210 kJlogramow, .na resztę złożyły się' która Rystem
tycznie i w!:izelkiemi sposobami, tylko z naj wiek sza trudnościa dał b 
róZne towar!,. tu
zJez 363 sztuk wołów i sta
ała się nakło
ir b!"gów do.walk! przeciw. Według informacyi P
lit. Corresp. z
 si uformowa6 W 
We rze h 
 b : 
194 sztuk llIelogaCJZny. ---: R'
('b towarowy wOJskom resal'sknn. Do Rzybkwgo I łatwrgo Stambułu z 30 z. m. oczekuje rzad tureekJ .ę . 
g I C ez 
oz 
nR 1szej węgiersko-gahcYJskiej kolei, stosunko'vVo uspokojenia Hencegowiny przy- lada d'lień wiadoillośl:i z Wi:j(Inia o" zawareiu pIsama n
wych wyborow, skoro TISZą, 
wynosił w czasie od 19o do 15go sierpnia I ezynili się niemało dowódzcy kontr powstania konwencyi z A ust!'ya w sDr:J.wie bośniaekiej, ma obecme za sobą tak przeważajaca 
1878 ogółem 4,096.297 kilogramów. Trans- cbrześciańskiego. Wiadomo, co pod tym ,_:
.
_ większość W parlamencie. .' ,

 


, 


.na krok tak zuchwały, jak zabójstwo groźnego 
Imperatora. Do mniej udatnych epizodów musi- 
my zaliczyć natomiast ca:ry u;;tęp, w którym 
Zabor bierze do niewoli rzymskich legionistów, 
których tu widzimy nazywanych "legiollaryusza- 
mi". Możemy śmiało powiedzieć, że tak idyoty- . 
cznego jak Quintus Masculus trybuna nie był'o 
w rzymskich szeregach, że figura ta, jak gdyby 
wyjęta z Offenbachowskiego repertoaru, źle od- 
bija od innych, prawdziwszych postaci - ze 
dalej żo:rnierz rzymski, mimo wielkiej karności, 
nie byłby nigdy szedł na oślep za barbarzyń- 
cami, ogołociwszy się wprzód z broni... Nie 
skłoniłby go do tego rozkaz trybuna, nawet 
rozumniejszego niż Quintus Masculus, gdyż po- 
dobne rozporządzenie nie miałohy zgo:ra sensu. 
Możnaby jeszcze niejedno zarzucić Aure- 
lianowi i to tak osobom, jak sytuacyom do 
niego wprowadzonym, możnaby zauważyć, że 
Krasa grzeszy nieraz anachronizmem - ale od 
tych zarzutów wstrzymuje nas zeznanie autora, 
że tak, jak on przedstawia rzeczy, ani nie było, 
ani nawet być nie mogło. 


.- """'"-.- 


GŁOSY 


p U B li C Z N E. 


Za staraniem komitetu pań, który się w 
mieście naszem zawiązał, celem niesienia pomo- 
cy rannym żołnierzom pułków galicyjskich w 
Bośnii i Hercegowinie oraz ich rodzinom, odbył 
się dnia 22 b. m. koncert amatorski z współ- 
udziałem młodego wirtuoza, ucznia konserwa- 
toryum wiedeńskiego p, Maurycego Thieberga. 
Dochód czysty z koncertu wynosi 135 zł. 34 
et. w. a. 
Komitet poczuwa się do obowiązku wszyst- 
kim p, p, amatorkom i amatorom szczere za 
współudział wyrazić podziębwanie, 
Z komitetu pań. 
O ś w i ę c i m, 25 września. 


.- 


............... - --- 


4 


porty st
ada
y się: ze zboża różnego rodzaju względem zdziałał wojewod'1 D,')IJ Iwan Mus. Ti1nf's "7,hszaj 
 pl' 1]111;! k o n w EJ li C Y 
210,763, mąki i wyrobów mącznych 288.548, sicz. Ale inni także dowódz
:y pow-tańców, prz,]d.roio,'.v POrl
iA ,F7;t>,Z Ros
yę d! I uregu- 
wiktuałów 117,527. towarów kolonialnych r:brześciańskich używali skuteczIlli3 SW(Jgo' I,)w
ni,
 st(}'HJ:!kÓ, mię'lzy t.'ill JWJm 
 
29,409, lI!anufaJ.:tów 7,080, .wina i piw
 wpływu w intere"ie .ok
lpac
i. Kor
sl
onde
t. PWI1<.t",,',mi. W konw:nwyi tAJ obowi<}zuią się 
52.020, spJrytusu 269.4&9, mJ
sa 6.992, solJ Pol
t. Oort'esp. wymlema między nHm arctll- ! (';)-1' ] su.J',aH respfJktowac stypn!aeye traktatu 
33?,667, tytoniu 8,270, Inn i przędziwa ,4,510, ma"dr
tę Melencyusza, pneora klasztoru w I berliń3kipgo orilz ,,te post;1llo\vi'
uia , tr
kt1tu 
skol' 9,729, drzewa budulcowego, opałowego Duga, J popa LpOll(',yuclza, zwam'go Mostara- z 8;1'1 St'fano, ktore prZl'!, kOilO're nJ, zo- 
i desek 1,975.810, nafty 38.456, wosku zie- 'giem. Pierwszy z nich dowodził zm,cznym stały ucbylone. . Porta obowią.7,ui
 się opróez 
mnego ,30.000, para
ny 643, mazi 3,670, , hufce,m powstańców i zadał .Tu
'kom znaez?e i od,;tąpienia t,eryt(!!yÓw, zi1pła r 'ić R',)6syi kon- 
odpadkow 98.264, zelaza 54.267, wapna! klęskI. Z powodu ns.dzwyczaJue,j waleeznose]' h'yb,p.yę w i{Woel8 300,000,000 fr,mb::ów. a 
i kamieni 206.288. embalazy 5,680, owoeów' zażywa on w kraju wid!riego poważania, a 
 opró('z tego 10 milionÓw franków tytułem 
830, szkła 10,,089, olejów 13.996, wody mi- : sł'owo jego, znaczy duzo. Pop Leoneyusz u- odszkodowania dla poddaay('h ross
j3kich. 
nrralnej 5.508, w
gli 10.000, róznych towa. ! ważany jest za męczennika narodowej SP1\.- Dalej zapl'acić ma Porta pół illiliona fnnków 
rów 203.052, bydła rogatego 13,880, niero-' wy, był bowiem za swój patryotyzill wygna ,_a utn\}mauie ujścia Dn'l:lju pod Sulina. 
gacizny 80.460 i koni 1.400 kilogramÓw. -1 ny przez Turków do Azyi, zkąd eudownym Miesz!nnicc1ill t.ureckim w ziemi8.['h odst'ipio"- 
Rueh towarowy na k o l ei D n i e s trz ań s ki ej ! pra
i@ sposobem wymknąć się zdołał. Oi nych Ro;
s.yi przysłuz'l w riągu lat 3 p;awo 
wy,nosił w czasie od. 1 do 1,5 sierpnia 1878 1 ' dwaj na
odowcy potrafili. w H . erCegOWi
ie SI)J'z2dan , i
 3w8j włast1ośe! j P . rze . si . 
dhmia się 
ogołem 2,532,804 kllogramow. Transporty przełamac terroryzm wywJerany przez begow do Tnreyl. Porta udzie!! z:Jpeł r l"J :1mnestYJ 
składały się: ze zboża różnrgo rodzaju i przygotowali umysły na okupacyę austr.ya- Bułg::ro m i i iHlJ lU mieszkańcom, którzy s
 
2
1.201: mąki i wyrobów m,ącznych 2
 9.090, I c
ą. 
ddali oni nad
o ważil;8 
ilitarne us
u- w. podejrz'
lliu 
ympatyzowallh z R')S3y
na- 
wJktuałow 18.190, towarow kolomalnyeh gl wOjskom cesarskJm, tępJ:
c l rozprilszaJąe fi1. V\ iOZY'i-ey. klorzy z tego p;)wodu waJdl1- 
120,800, manufaktów 30.740, wina i piwa pobite hufce powstańców mahometańskieh. ją i'!ię w w;ęzier
,iach mają, być uwolnieni. 
129.106, spirytusu 43.870, mięsa 21.925, soli Inni ('hrześciańsey dowódzcy powstania, jak Projekt ten oddany został mi:listrom turec- 
92.540, tytoniu 2.480, lnu i przędziwa 7 020, Peko Pawłowicz, Simonicz i Wukałowicz, kim do zaopiniowauia. I{on w en'7tl. taka iest 

 . skór 8,030, drzewabuduleowego, opałowego j którzy postanowili już oznajmić swe podda- koniee7,t!:ł zrJ względu, że traktat HHJstefarl- 
desek 526.030, nafty 115,720, wosku zie- nie E\ię, oczrkiwani są lada dzień w Mosta- ski by}' prelimin ',ryjuym, a ni'jktóre post a- 
mnego 353,030, parafiL)' 5.855, C'er;lz,yny, rze, dokąd wzywa ich także osobisty interes nowierJia jego nie z 1 stały traktatem b'erliń- 
54,140, mazi 51.400, kwasów 57.060, odpad- odzyskania własności ziemskiej w okolicy skim mhylone. 
ków 35,990. żelaza 190.081, wapna i ka- Newesinje, którą rząd turecki skonfiskował. 
mieni 20.360, embalaży 39.130, owoeów 
1.170, szkła 2.570, olejów 14.750, wody 
mineralnej 6,130, różnych towarów 55.596, 
bydła rogatt;g'o 54,400 i nierogf:\I'izny 32.400 
kilogramów. _
_
.
_
 _o. _.__l_. _..__ -,._. 


_ , -> 
__=,_::,o::_

,
 _. 
 :
.:r.:t. 
 


Biuro Reutera donosi z Bejgradu, 'i:8 
p o W s t a ń c y p o s a w j ń s c y w bardzo 
znacznej liczbie szukaj:} sehronienia w S e r- 
b i i. Dnia 26 września w nocy przekroezyło 
Drynę 2000 powstań('ów; mieli oni ze 80b,} 
znaezoe zapasy amur.dcyi i dwa działa. 
W ojsko serbskie rozbroiło ich bi!zzwłot'zuie. 
Ogółem przekroczyło granieę serb,ką do- 
tychczas 6000 powstańeów, a 4000 są jesz- 
('ze oczekJwane. 


Obawy stan a r m i i l' o S S y.i s k i e i 
w Turcyi i'urnpejskiej wynosi 130.000 ludzi: 
Gen. T o t I e b e n prawdopodrJbni(
 nie wró- 
ci 0101: do armii okupacyjnej, której komendę 
obją,t tE'f3Z ks. D II n d u 1r o w'- Kor s a- 
k o w. Opuszczone przez wojska ros8yjskie 
pozycye pod St1mbnłem zajęł'y 4 brygady 
tureckie z 10 bat,
'ryailli pod komendą F n- 
a cI a ha:.'zy. Wojska te skladrLją się przeważ- 
uie z dawnej załogi Szumli. 


OSTATNIA POCZTA 


-
		

/DIGCZAS002001_1878_243_0005.djvu

			Rokowania miedzy gabinetem wie- Londyn, 2. paźdź. Bank Gity ! Zimnawódk
 ,1, zt
 Wy
ział Rady powiatowej 
deńskim 11 Portą "o k o n wen c y ę, of Glasgow . ogłosl,r niewypła , calność. w 
ta;

[meS
l
 
 zł:. D? et., 

a pośrednictwem 
przerwane z P owodn świąt baJ'rarnu, Standard \ionosi. ze Szvr-Alrnnn na- palli S I 
uz k ew
kie.J 2 "'0. zt 20 et" p, Antolli Ko- 
t '. , o" " , złows n 'upiec' ZL, c, k. urząd telegraficzny 
zostały napowrót podjęte. stręczoną zos 
me spo
?bnosc do we Lwowie 10 zt 30 ct., parafianie obrz. łac. 
Wiedeń, 1 października. Polit. p r z e p r o s z e n l a A n g hl. w Uhryuowie 6 zł" ks. Grabowi'Jz proboszcz w 
Oorr. donosi z Konstantynopola: Ła- Telegrafowany kurs wiada' " Mszance 2 zł., z
rząd towarzystwa pedagogi- 
banow powrócił z Liwadyi i bezzwło- ,nsKl. cznego w Ztoczowle 10 zł., składka urzadzona 
C' . ł k . S f Wiedeń., 1 października 1878, godz. 2 w zroczowie 7 zł. 67 et., P. Karol Mira" urzę- 
zme nawlą.za .ro owama z avetern .uj,; 22. Loo:y kred,ytow, -'-, W ę;;. f1.keyi' d
ik. te,legrafu 1 zł., 
wierzchność gminy w 
baszą. o zawarCIe s t a r e g o t rak t a- kr,jdyt 209'- Akcye: aUl?'lo - arwtr. J 01'50 SlelllaWie 5 zt parafiallle obrz. łac w 'rarno- 
t li P o k oj () w e g o. Porta żąda zna- i 'lin-y;., ba
k1J. u nha 67'75, AkcY:8 kol,i Ka'
 wicy polnej ? 
t, parafianie w Stryszowie 5 
Cznej modyfikacyi finansowych preten- I roh Iii1dwI
a
31'?O",

!'.:') 
o!ei, PÓł'lO , '
Jl()j zł., p. Włodz.imlerz Augustak 2, zł., p. '!'omasz 
syj Rossyi. Od przed wczoraj odbywa- ;W l 2"-'

 ] ' d 
.?" l h 1 ° 9 ]'3! PC_l1AU.':

: e wt,J,,_7/ '- E ' l 

eJe 
 o.
l w era B 1 uc z ll ł m " an P' n 
e o ofil t IN olsk
 1 zt, p. Sta
 
'. , _, d p.' I ,,0 I
!i.d() ---:-'. ,e!.
 L J' ,.Olel 
 ,;m".1 niS1.a i) e" p. J ozef Szczetyńskl 
Ją SIę wazne Hala y:v orCie z po- :61 50, .Ak
ye kO]
J, LWvH'."Cz
rn
o:v: ,I27'- 1 zł., p, Karol 
rein:r 1 zł., p. Piotr Aeht 1 
wodu . m:gowanego plZez C
ar
ogorę Akcye kolel.węg. pofnocno"Wi:iC)10QilWJd6 50.. 
t" p.. Jan SWlerzynski 50 ct" p, Wacław 
odstą.p
ema \o?gorycy, Spuzu Ikon: I AkGye koleI. Rn'Jolf: , 11
';-, A,k
Yd k,o!?) 8łon,sln 2 zł: raz
m 116 zt 59 
t.. a z doli- 
WencYI O Bosme. Szanse konwencYI Awrechta - -:--' VY:\(fJ:,. ?bLg. pans..w w.z,tU- c,zell1
m pOp!ZedlllO zebranych 30DO zł. 75 ct, 
t 1<' 
 d . k l . k ' I ..;. 64'50 Ga]w. c....'t 1 g. mdf,m.::., 82'50 Lo: 'l Czym razem 3167 zt 34 et w a 
S a1J SI ę znowu o wczoraj co o Wie . , "- 1, ua" 'j '/ 0 '- Akc ' ye lu 11' 1 ' r.' I ' e fJ IllI ' o u"' t 
' Za P owv
sze dary . ", k 
1< . I ;" r. QU'ł ł 
 . ' D..' -- ".I. ,,,' ,..,., " ' poczuwa .nę Dyre cya 
s!l.abszerm. , . . , kie 112'50, Akeye banku. (/hroto
ego 103
0. za
ładu g.J:llchoniernyeh do mił'ego ob
wiązku 
Budap.eszt, 1 pazdzlermka. i Lo
;. tureekw 22'50,. Akry;' ko1 m ,r,.:.K.;; '. zr
z'yć sz
nownym ofiarodawcom serdeczne po- 
Ellen6r dOnOSI ze takie rzad austry-: _._ Akcye koleI p3mtW()

'e, 2t>7 50. dZiękowi\me. 
acki i ws p óln y ' Z y cza sobie
 ab y fi- I Akc" : banku :&wiąz , kow.jgo 105' . 75, Rubel pa , - Lwów 1 października 1878. 

, I" 116 3 ; ' W' d ń k' l 'T'T 
nansowe W y ma g ania na cele:F
erol;Y " 4.',,..w e S
lO ,o'
Y -:- .

'j- 
k "1 " . . I glen o le losy 77 7D, Mark, mem. 5760. v, 't- -C':i,_ 
 -<.. .tLw(j)., '.. 
O U P a c y l l e moznosCl ogramczone, 
+ ".a renta 83'95. Usp0>obifde lepsze. dnia l i 
 pa
dziernika lS'i'S. 
zostały. Tocza sie w tej spraw , ie ro- ' I ' l'> ' Wi d ń d . 1 . ' d ' . k d i ' 
k . 
 
 l' d' , l' . e e , ma p
z ZiemI a, go z. dl
e! f\ilgl;J!ekl. 
owam
, Zr
sztą. 
wzg ę mc , I
a ezy. 1: 4 , minut 30. Akcye kredytowe -'-, An- p Ł Ł k 
t ę okoheznosć, ze nadspo . dzlewame " . ! ' o -" li '
 tr ' . _'_ , Akc y e bankn Union _,_ , Z p., ' awrows i. z Rossyi. S, ŁodYi1Ski 
g u" Nahorca. H. Treter z Laszek. 
sz y bkie stłumienie P owstama bośnia- " Kol D ) ' Kar. Ludw. -'- , Południowa -'-, E h 
" , ,Pp. " r. Olizal' zOczacz. D. L. Ma- 
ckiego zniży sumę po
rz
b. . I Renta, p,ap. .- -, Gali;. ba.
k. .
yt.::-; -, dE\lskl z Brzezan. M, Czaykowski zŻerawy. J. 
Berlin 1 pazdzIermka. Rzad I Gal. Jol1g. wdem!!. - -, tlal. II,Jj z"s,aw. Glanz z Bolechowa. 
, . ' k ' .,' . . ." i banku włośc. 88'50, Losy z r. Jo\)l) -'-, 
oswladczył W OmlS,y l, zaJmuJąceJ Sle I "'1" l nsdor _'_ R u b el P a p iAruw y _'_ Hot\J! Europejski. 
. . l . 
 .t
 ajJO 60 , . , 
U s t a w ą. p r z 
 c l W S o c y a l s t o m, I Usp
'

)bienie -, ,.. '. , 
p. .Ks. J, Czar
oryski z Wiednia, Dr. 
że osnowa teJ ustawy uchwalona w I Wiedeń, dma 2go pazdzlerlllka, godz). W. 
ile.ck1 z Przemysla. M. Morgenbess er z 
pierwszem czytaniu jest do przyjęcia, ! na 10 minut 50, AkcJe, kr
dyt,9we 232'50, ł CzermOWIec. , , 
ale czas obowiązywania ustawy, ozna- I AJJgl0,A.ustr. 102'50, UlliO\lSoa:
K 68'-, Kc- ,Pp: F, hl', Potuhekl z Glinian. Dr. W. 
czony na po 'l. o:it, Ge
(llS 
o 4? zl. m. k. . , . . 
Kol. g. Kar. Ludw. po 200 zt m. k. 
 i30 50 233 - stvezl\ń-lipiec .' 63,
5 \]340 HaheYJ l Bukowmy, w 15 L ;jOlu ,90.-: 81.-, Pof. mmsta ctanIS
!\W(\W!l. po 20 zł w
. 
fol. lW0'Y.ezer.-jas. n 200 zł. m.k. ;5., !:27 - 129 -kwiacień-paźd1;iernik 63.25 63.40 Pi/WSZ. aust!... ć\
,kł. };:r"d. ziem, 'co,' \ 085, 109.50' Po
. Tryoo , ,.,'. l O zł m. k. 
IIdI.ku hlP. galie, 200 
. W. 10. CJ ".50 - :t\M - :....
y j; rl,}k
 18;j
 całe, 323,- 325,- : aD:l.:o&k
, c,,. de.m..Krl!,!r.1a
. 9
,60 
3.-:-:-; ,,' , ,j 
,ł: m 
Bąb kredyt. gaj. po 200 d. w, i:,,?!.6 - 220..' 
 18":J piąta "'Z'L 3J9,- 321.-"' a J....50 ...6,fiO '
ld
te
fla Y(I 2\; ;;.-t ,", LI J2.75 2i3,25 
" n IBM po 250 złI'.. ,. 10'1.- 10':'.50 n," . n " . '
4.:- (md16e1ł
ratzfł po 20 :Li m. k. '8.50 29- 
8. Lliity ZBst. za 100 zł. "", " I) 18\:i(} p" 500 złr, ij°lr.. 112.25 112,7 5 G:d. 'J.'ow. icr6d. .. 
'PQ 4,0!oi
.50 '_': ' Wekiiile (n', cl ;,
i".....,..,ti), 
l'eW'. kredyt. g
'.i.r-,. 5'/0 w. :ił, i!5 60 3050 18t j O pc> H/I) !ob'. 5'/ u . .' 120,25 120/5 " "';j %'°10 "0.4'1 8.,.i30
 Aug
burg z3.,100 
J'. w. P' 
.. ""/0 n' 80 25 81 25 " 
 1864 (:10 premiJ.) po HJ!) ar 140.50 141 - n r. 'II ,ol " Berlin I!,() l
O ., Gal. zakł. kred.. włoM. In 6","., 88,- 8;),- j1 ' p ,_,(J!.',dXl. 708. 10 !t. ' , 
a ", zlr.b"f"......., o 142.- -.-;Tow.kred,miejs.lw.w151wyLpo6°f, -.-', aryl;zi10100fr.... '" 
· LIMIty IlUożne za 100 lłjł. :E '
Iwtr. j;syg. slr:trb. ",wrotne 18'18 5°ju 9775 98 -, n n n "W 301. wy ,f!'J 'J u /, I .. Kurs 
łotao 
O!ZóJ:n. roln. kr
,d. Zakł. dla li!'.!" ą , 
,'!jm, rIJD.tll -.:;l. wohu\ Qd podatk. 6"0/,, , 7255 "2.70 Ba.uku naro
oweg() 
c. 5')10 '\1' ." DU.Kat cesarski 
(;!:.. 5,fO.- 11,52.- 
.. i BUlJw.tiOI" jos. w15 lat. & . ,iO 25 !-I130, 
o ObU,,!.."'J¥
 ; 1d
=.. fi"/. H; --.-' Węg, tow. wmJ.. po :;;'/.'1" 4,
 ;.- 0 8 ,3.50 n pełli e) w..
} f,,5:J. - ".52- 
...-ew 10.-- "OJ 1 .. l. '" 
 O;';"{' h . ' ! 02 _ 1 0 ł _ . P o 5°/ . . do.>, 7.- Korona. . . 
. ....... .. 0;,' I 'w" ::'. w .. .!!". ,ł.,. " - . v. '" "", ( - 1( zł ) ) 'k 
. i1"!, w. s.. w 30 bt. 
 
 'B\łk
wi!J: 81.- 81.50 1 6. ObUgac)'\YI z prawem pinws:wństWI< ,za l
,j, . , ;.,O-fra:u!,?'Y 1>. ..; 9.30.50 
.31.- 
" ;!' 


!iet
 . . . . . 82 50 8
.-. Kol. Albreeł.l , ta lit SGO ,
t 5
f.l'i'. _ 68,30 68,601 Ro
s!JsJ.rI.!
!"er
,,, 9.56- 11,57,- 
, 4. , ObUJf;';
 Z& 100 :t;l. i Nl
,2Z8j Austrui 1001..50 101>.- i 'rew. kol. f.,l. Preszów-l'm'u(;\'i (I ,,'3, 
 
aI:!., 7<"1 ,OWj 
. d '- 8325 
s: 
. 
.
 73 7350 ' " O " ,) '-" 1 ",,'. -, -
Sre'Jl.'o . . " 9990 IO
l- 
D. emD,b;. gł.lic, /'jolo m. k. ,. 02 25 , ,.
0ru.
logrO"'1I. .- ,', a " " :l,.. 
 . w .,e,l, '02 1Iri 1027' D 
Oblig. Komunalnegal.Zakł.kred. l
fęgJ.l\r."......... 71.5078,- KoLp6tpo100ztm.Jc '95'''09653. k"lb h d l . 
włościańskiego 6'/. w. a.. 90 - 91 
 3. I1nne pozyczkł r,tubU I d l ' t . d ',. ,.' t . b ' _1._ , . . 

 
6 II t 
 I!).,st. kred. dl::! h&udhł pl> ItiO z.t . 235,80 236.- .. ., 11 " .. n , " e.nl) I y u.g palli! wa W aillU.lot;$('.Jl 61110 
D D uai hoie;d
r:r.e 
. ;, 35 545 I l'lii.f.ez<)-a.!lstr. to'l'.. ",s];;Qmt t '}o) 500 u, 730,-- '740.- , 
I .. iJwlJw.-{;ii\er'-Jaii. . 1.. łlm.ł
', iN" 78. " , 5 7 ''' ,75 ." W sr..,1:Ine . 62'8'J 
k 5 ' 9 f:ł I' 1.. " \}'\
 j 
 1', , ,0 O Rel{ta w zlocie .. , . . . '1119- 
· lit 6611iU'SJri, C, 39 .. clIJ.. i,)3,DlI.iI! .up. }Iii ,NI, 11,. o . ,. " ...... , u. 5"1. '" Ut .!
'- .C 
 ,,0.- 80.25 r)"T.' 'iye"ki -oku 1860 I ') 
.Nr.'j)!ileondor 127 936 i 

.
!',nk.(l Jmdl:ipl'z..ło2


ł.wpUiPfo.- : :'1
,;3 7HO '71.6!) .'ił:'::;, n)
n
.', '
'leńskieg;; Ul:20 
Póli.mpery;w: : . : . i! 50 9 63 
 G.J.. J..-cU krGd, :mJ:iJ.sln:l Z!JU
, -.-- ...' .. 'b7S 67'5 6825 'r' !;.;lwajf 796 1- 
21th'!!. rOlluyjeki 
r,b!:'1) y . 1 7l 1 81 I Bankv. narc.,,'Iowł3I7.Q II 60 n a 802" 804 ,i ;;; r. . 6 - . 7 " " 66 9.' r ... , ,o :232,30 
j 1 " J 18 Kol. An;rec
t 
2' ()O ",' :. b . _'_ _'_ " -1.\1 J.;-vl.
;";\J_" 5'/owlli'"bnG. li," ..,5 L!"'hillU 116 1 45 
luG ". 
&}\i
rgwy A v ' 3 &, ""'. w "r0 nie , , \1 ęg. f:, . rot L06j' SdHO 
." . " r . br 1ll. g aru mem.l,;;,ekI(;D. . !i7 - 58- hstr.tow :Łl)glu. 
 ip"r,pI;/50(hl.J!.1.l
 . ł70, 472,- " ".
" ;"
11'''''
 W 
 1 -' 3 "- 16350 ';'T", ,lu ".., , 9990 
'" '
 " 9 75 1 11 1 .. O RoI Oeaar z " w 1i' 1-.; t 9 /)0 ) 1. 16 " 1 . 3 ! D t k red diana.IJ", l P"],' ,",' ...'JV '. . . , u .",J . ,,,ał-._
\llJ.,,"QI ,.... 9 33 1 /. 
.' iJ u . I 'v. '" ').
 y po '" ".. m. JO., ".-,' .-' Ug. . . . "" 75 29 
 o [) ... ,. ki . 
,j'''1

'1' , 
 . . 99 
5 
 ',1 - ,Kol_ 
i\\IIZÓW-'rl!.rn (\" p.) a.<)OO
 w8r' " _ _ _ _ t Cla.rego po 4.0 j\
. JU. .
' , .. t!o, ,;) '1:,80. 6;;8
rr, mell.,. . 550 
' '" W 'lO "-II 
 ",(,,< "0,,'" ,,",' ,,:r"':" 

, '" . "" 2035 _:_ 2" 40 .__ i 
'f''''' ..

; 
2l'. !J'
 DUUIł<)o& __ 
olOO,'.l< 
 92.
'C ?2 ?? 
!. j
_
 

I!!, n!(1I
":
": 
'_ "_
. 5760 
... mat L _jJ@A""".'''MJ.

 

=''''
-= '!'
 

'_ 
e; ?,--,"
..>-( {,-:O',:,;\ 


..1T,

ęctł,o -'
'::JY'w.' 

- 
 1:ICr.a
_. 
 ""-.V- 'M:JWIft"'W... 
 
n<
 
 t'JII!;II. 
 
(5804 2-3) E d Y kil'. . I I 
a.ną zoetanie rzeczona realność tylko. powy: ! t?-tejszy
 c.
. sądzie, w drodze publicznej! Resztę warunków tudzież akt ópisanil\ 
L. 5298. O. k. sad powiatowy w Ole: zeJ l

 za Cenę szacunkową, na trzeCJm zas i IICytacYl na 
z
c
 c; k. up
z, Zakładu kre- j i oszacowallia realności przejrzeć mozna w 
8zanowie ogłasza, ze vi sprawie egzekucyjnej I termllne i niżej takowej. t dytowego włosclansklego dma: I tutej
;zej registraturze. 
ck. uprz, ga
ic. .Zakłaąu kred. włośc.iańskiego . . Akt;a zastawnego opi
ania, ?szacowania I I 24 października 1878. . O,
, sąd powi.at?wy 
i04 cIW FedlOwl Ohmlel 
el 
 asy!1szy
 pto l. szyzeg?łowe warunki hc!tacYJne są do I II 21 listopada Dolma dllla 11 wrzeSllla 1878. 
,z
. 92 ct. aw. odbędzie Się w Sąd
i
 tut. przeJrz
nla w tusądoweJ regIStraturze. I III 19 grudnia': J (5824 2-
) Og.i:08
e
e. . 
l P k ubl e lczna przymusowa sprzedaz realnosCl po
l Oleszanów 
2 marca 1878. ! k ażd ym r ' ze d ' . 9 d ," d ' I L. 45 , D9. O. k. sąd POWlfLtOWY w W OJ- 
, 8 r 10 B " ł z e j \' "m o go zlme prze j)01.11 lllem j . . d . ., t .. t t 
P d' ep. w rusUJe nowem po o on , (5705 2-3 ) 'I.!h.! I I Z tem P , d' on ' t. t,." ' , I mczu taWia amH1, IZ rzeC! I os a eczny ter
 
d e. la Ohmie] własnej w trzech terminach: ....
rW cszezeu eOl . rZ,e Się. Zl
 
 zos. ame, ze na plerw- ! min przymusowej sprzedaży gospodarstwa, 
d

a 15 paździe
nika, 18 listopada i .1? gru- . L., .5842., 9.. k. sąd powia
owy. W 
oli- I 


ch dwoc
'1 t
rml
oOh i:-alność t,a. btylkO ,z
 ! P?d 1. 11/a w W
ęckowicach położonego Fran- 
a 1878, kazdym razem o godZInIe 10 \ me,
od(j,Je UlD.lejszem do pnbhezneJ wlado-, } W!W
 ",n.la " z r. .a" w" l:
 . w

e
 Clszka Budzyma własnego pod warunkami 
rano.. ! mosCl, ze na zaspokojenie sumy 189 złr. 97 ! tejze, zas n" t;rze
lm 
erm
me t
kze I mzej W ogłoszeniu z duia 18 maja 1878 podane- 
Oena wywołam a 400 zł. aw. ) 
t: w. a. z pn. przymusowa sprzedaz realno- ! ceny wywołau.a sprzedaną zostame. mi na 21 października 1878 odroczonym zo- 
Wady um 40 zł. aw. i SCI pod 1. k. 7/12 subrep w Jaworowie po- l i Wady um wynosi 10 % cent 3U} sza- staL 
Na dwóch pierwszych terminach sprze- : łozonej dłuznika Jurka Keemura własnej, w clinkowej. W ojuicz dnia 24 wrześliia 


5 


IIł
_I...
.":"_I_k 


Hotel Warszawski. 
Pp, J. Czarnecki z Partynowa. T. Sahay- 
dakowski z Czahrowa. R.Rzehaczek z Tarnopola.. 
Holel Kulina, 
Tomanek z Smarzawy. Dr. W. 
Sokala. Dr. J. Goldscheider z 


I 

 


Pp. S. 
Broniowski z 
Bukaczowiec. 
Pp, J. Fedorowicz z Cieszanowa. J. Po- 
lanowski z Kuł'aezkowiec. A. Sanowski z Te- 
chlowa. B. Szapira z Brodów. 
Hotel Krakowski. 
Pp. I. Jankowski z Wołynia, Dr. I. Ma- 
neles z Sambora. R. Turczynowicz z Warsza- 
wy. P, Germański z Krakowa S. Bukowski z 
Krakowa. 


H"tel LaRga. 
Pp. Dr. Honig z Czerniowiec. J. Horo- 
wit z z Wiednia. Dr, O. Mrazek z Seretka. 
OdjechaU 7:lz, 7 ran l> 
B;j,ro.r
etl !:;6,01t n ", ! 
'ehri)Jr";tr s...cby 10,4"0, 
P""(',hr
'V)Atr w!l..tn
 9.9". Prę
l1f}

 p
,n 8,8mlr 
Wj go" 94"10, lrlW
 "\!r.'()lIi
 10 
 1r"tI: SW!. . 
OL: Q 8. Op J WJ.1u. z ost	
			

/DIGCZAS002001_1878_243_0006.djvu

			8 


, 


(5843"1-3) E d Y k .t. 
. 3.)
-
omeu biefe Dviecte, au blefeu' (5749) ()bwi,'
z.ezenłe. L. 42013 I 

('
ząwsz
.' 
owe. prawa "własnośc
, zas:
w
 
, .TJ. 4443, O. k. sąd pOwIatowy w Sta-' 5 Wet 
ermme.n an 
en 
ann mdjt ge'6radjt Do lLtilwienia wyn!grodzenid. przez za-!] y.ue pilny", ,hlpoLcznv na wyz opLaneJ 
re)soh wiadomo czyni, iz na zaspokojenie \1)er
en, fo wtrb gl
tdj3
ttt9 5
tr @5teUung ber rząd,ję masy rozbioro wej ad wobta Dr. IJu- llleru"hollloSCI Jako nowe ciało tabularne do 
wIerzytelności Mojżesza Freilicha przeciw er1etdjternbeu fSebmgmj3e ble :tagfaljr
 anf kę zażądanego przez wierzycieli, tudziez do księgi gruntowej wciągrrąć się mającej, tylko 
nieobjętej masie śp. Oypryana Niezenieckiego ben, 28 
obember 18784 Uljr 
adjmittag
 zatwierdzenia przedłożeni" rachunku z za- przez wpis do księgi hipotecznej nabyte, o. 
pto 250 zł. i 4 korcy zyta, odbędzie się W befttmm
, ", " rządu tej masy lub wniesienia zarzutów graniczone, na innych przenie
ione, uchylone 
dn
ach 15 października, 15 .listopada i 6 gru- 
le u,bttgeu fSeb,
ngmffe, bW" 
abula
- przeeiw takowemu przez wydzia
 wieryycieli, być mogą. 
dma 1878 w tutejszym sądzle kazdym razem, e
tract, Jowte, ben @5dja
ungM.ct, fonnen b
c wyznaczam termin na dzień 10 października Równocześnie wzywa c, k. wyzszy sąd 
o 10 g0dzinie rano, licytacya gruntów do ,
auflufttgen tu, ber lj. g, ,ffi,egtftr
tur am S3t
 1878 o 10 godzinie rano, na ktÓry wszystkieh krajowy wszystkich, którzyby: 
nadmienionej masy należących, na 6805 zł. , I 3ttattoni3tagc bet ber G£o . nttfftOu 
Utfeljen. wierzycieli zapraszam z dołozeniem, ze roz- a). na zasadzie praw przed dniem otwarcia 
aw, oszacowanych - a to bądź częściowo, 
o
 t t S3anbe
gertcf)te prawa odbędzie się w gmachu c, k. sądu tego nowego ciah tabularnego nabytycb 
bądź w całości: I, Ozernowl,z ben 31 
uguft 1878. krajowego w biurze 2. m 1 piętrze. domagali się zmiailY wpisanych tamze 
Wadyum wynosi 10% ceny ogólnej 
 (5839 1-3) SłnntJmad)n1tg..8. 11736. Lwów dnia 24 września 1878, Eitosunków w{asilości i posiadania bC'z 
ewentualnie 10% kazdego licytować się ma- fBon ber t f. 
eneral

ircction ber 
a
 komisarz konkursowy różuiey, czy zmiana ta przez dopisanie 
jącego g
untu,. ... baf megie in Wien wirb 5 ur S3ieferung be
 rad('3, c. k. sądu krajowego odpisanie lLIb przepisanie, przez sprosto- 
OpI.S g
untu I warun.k] h
ytacY,Jne mo- fSebarfei3 ber t t :tabaf tJ a '6rifen an .8wildj- Brychowski. wanie oznaczenia nieruchomośei, lub po- 
zna przejrzec w tusądoweJ . , regIstraturze. I 'tIrildj
 unb ffiuPfenfeinWanb , fur bai3 S:alJr (5810) Obwieszczenie licytacyj. łączcmie cia
 hipotecznych, czyli tez w 
Z c. k. s
du p.owlatowego. 1879 bie G£oncnrren5 aUi3gefC£;rie6w, uub fiub inoy sposób nastąpić ma, 
Staras61 31 s18rpma 1878, f ,.J;ri f t1i,.J;e , g e f telUl1e1te , mit eiuer f. f. G£a ff a
 L. 15390. o. k, powiatowa Dyrekcya b). juz przed dniem otwarcia nowego ciał:. 
U,) u,) t' skarbu w Rzeszowie P odu J 'e do P ubliczne J ' t ab n larn c;. go na nIeru r homoscl tej l b 
\. '5853 1-3 ) E . d"'" k te I Ouittun g uber be n 
r1a g einei3 10 nrc. 
a
 c . oJ " " u 
,,1 t' wiadomości, że dl'O g "- P ubliczne J ' lic y tac y i na J e j cz ęś ela c h nabyli pl 'o wa zasta = u 
L . 5279. O. k . sąd P owi a t owy W S z c z er - ! . bium
 ber f e'hene unb ber f ie 
 e1te , (J ff e , r , te be! 'Z < '.' .' .... ... 
y 1 f .. wydzieł'zawia się pobor podatku konsumcyj- służebności lub inne pnl,wa do wpiFu 
cu uwiadamia że celem żaspokojenia sumy; b
r geuannten 
eneral
'tIt.recttott ,ang t
niO neogo od mięsa na rok 1879 a względnie na hipotecznego przydatne, o ile prawa te 
300 złr. z pn. Samuelowi Bienstockowi od; bt
 18 :Octobrr 1878 12 IDhttagi3 embubrm
 lata 1880 i 1881 w okręgach dzieriawnych: jako nalezące do dawniejszego staDu 
Iwana i Matrony Michajłów się nalezącej I gen. " , " , Tarnobrzegu dnia 15 października 1878 biernego wpisane być mają, a przy za- 
przymusową licytacyjną 22/39 części realno-! 'tIte, 5 u1te fernben Qua
tttaten ber em
 cena wywołania 2800 zk lozeniu nowego ciała tabularnego wcią- 
ści pod 1. 25 w Dmytrzu po
ozonej własność j b e1 nen S3emwanbgattungen fmb:, , mogów dnia 16 pażdziernika 1878 ce- gnięte nie zostały azeby w c. k. sąd:t,i
 
dłużnika stanowiących w dniach 8 i 31 pa- j a. 29 400 IDle
er, ,78 cm. br,ct,ter .8wtfclj
 na wywołania 2650 złr. obwodowym swoje oznajmienie do dnia 
ździernika 1878 kazdokrotnie o godzinie 10 1 lemwanb fur bte auj3erg a1 wfdjen f. f. Pisemne oferty nalezy wnieść z dniem 31 grudnia 1878 tern pewniej wnieśli, 
przed południem w tusądowej kancelaryi się 1 :ta'6affabrifeu; poprzód do 6 godziny wieczór u nat>zelnika ileze w przeciwaym ra
ie utracą prawo 
odbędzie. . ; b, 28000 
JJleter 78 cm. breiter 'tIri1cf)(ein
 powiatowej Dyrekcyi skarbu w Rzeszowie. pobierania oznajmić się mających ros,- 
Oenę wywolania stanowi wartość sza- ! wanb, fur bie g a1i bifdjen f. f. :tC\baf
 Blizsze warunki mozna przejrzeć w po- czeń przeeiw osobom trzecim, które na 
cunkowa 350 złr. wadyum wynosi 35 złr. 1 tJabnfen. , wiatowej Dyrekcyi skarbu przy licytacyi. mocy niezaprzeczonych wpisów w ll<)- 
W terminach powyzszych sprzedaz na- i c. 1
6700 WIeter ,,78 Clu. bretter 1Rupfeu
 Rzeszów 25 września 1878. wej księdŁe gruntowej zawartych, praw.a 
stąpi nie nizej ceny wywołania a gdyby ta.- i letnwanb 5 U @5acren" (5849) Og.łufJz.enie. L 3024. hipoteczne w dobrej wierze nabędą. 
kowe J ' nie uzyskano ustanawia się do ułoze- d. 3
000 WCeter '72 1 / 1 cm. breJter ffiupfen
 O k k ' h ' t ' d ' Na 1r ollI ' e ' c czynI ' Sl ' ę uwagę, Z ' e oJ)OW] '''- Z I U 
1 f b @5"cr ' , om1sya ]PO 'eczna zaw]a amIa, A 'Z "- 
nia warunków ulatwiają<'ych termin na 4 emwan bU a en, , . ł' ł S d ' . t G b zg ł oszenl ' a ta okoll ' cznos ' c ' n] ' e zm] ' en] ' a. z '" 
ł 24800 IDt t 78 '6 t ro f iz z'lozY'la w fi: zle pow]a ,owym w ry 0- 'I te> 
listopada 1878 o godzinie 10 przed pOej 298 złr. 66 ct. a. w. zaś przy mIt bet
 emgefeltet, ba
. bcr 
nf)aber 
tefe!O L. 47
1
, W celu. n
dama stypendyów i szych dWÓch terminach realność ta tylko za 
trzecim terminie za jakąkolwiek cenę sprze- )IDed]fel", aufgeforbert 
trb, be,mjef6en ómneu z "fundaeYI s,, p. 
a
llmf'1'Za . 
rus Pe
ry- ; eenę wywołania 400 zł. aw. lub wyżej tejzf, 
daną będzie Każdy z licytal'ltów ma złozyć 45, 
agen nad] 
er brttt
n 
m)cfJa1tung bes c!.yna ,dla ks
t?,l'
ą:
eJ [Hę młodzJezy polskieJ" : zaś na trzecim terminie także i nizej ceny 
wadyum w wysokości 30 dr, a, w. Resztę : 

tctei3 b,

 ljtrftgen 
endjte borb
t1egen, ober - ogłasza SIę .lllU\eJ
z
m ,k?nkurs.. I wywoła.nia sprzedaną zostanie, 
warunk6w jakoteż f:lKt opisania i oszacowania: feme aUfaUtge: 1Redjte, um fo gewtffe
 ge1tenb W fllndaeYI te,) lstme.Ją stypendya Pi) : Wadyum \vynosi 10% ceny szacun- 
powyzej realności wolno przejrzeć w tutejszo 3
, madje
, af
.. fonft b
efer Wedjfe1 fur amor
 200 zł. rocznie, przeznaezone dla uczniów! kowei. 
sądowej registraturze. ttfttt 
f(
rt_ w
,rben wtrb. , O ni\yersytetu Jag

llońskiego w Kra
owie,; "Resztę warunków tudziez akt opisania i 
Z c. k. sądu powiatowego 
n!Cbelon,;ere werben bte b.em [BolJnorte tudzIeż dl" lWZlllOW In>t,Ytlltu 
echnlCzJlo-' oszacowani1\. realności przejrzeć mo zna w tut. 
Drohobycz dnia 31 marca 1878. i nadj un'6efauntw 

e1ellte , J,uhusXuub Olara. przemysłowego w K

ko
le, dalej st.ypendya! registraturze, 
( 5728 1 3 ) O I ł L 1589 Allcuta aufgeforbert tljren J e 5 t g en [Boljnorte po 150 zł. dl
 uezmow,gmmazyum sw. An- , O. k. sąd powiatowy. 
.-:', g o8ze.n e. ' . bem fur fie befteljten 
urator 
bb, 'tir. RJ.- ny w Kr"kow]e. wreszcie stypendya po 1
5, DeJlina dnia 11 września 1878. 
Nlll]eJszem ogłasza .S]ę ,konkurs:. res ober brm ljiefigen 
ericf)te an3u3ei9cu, zł. .przeznacz?ne d!a uczniów szkoły rolni-" (5794 2-3) Obwieszczenie. 
a). na posadę. n
u.czyc1elkl mł?dszeJ przy wibrigenfalj
 aHe weitcren fSefdjeibe in bifer ezeJ w OzermcbowlB. . 'i L. 1623, O. k. sad powiatowy w Tu- 
szkole żenskIeJ w Bochm z roczn
 
lngelegeuf]eit, iufoferne biefe16e igre 
erfol1. W br.,\ku IJzdollllony
h kompetentow! cho wie z3,wiadamia iz" w celu dostarczenia 
płacą 3
0 złr. w. a: l k l 3 betreffen, bem G£urator mit re dj t1id) er [Btr
 ,J
d , 
ego zak
adu, mogą bY? r st!ptm,dya, na-! żyw,ności dla inkwi . zytów i wię , zniów przy 
b). na posa ę .naU?zycle a, przy sz o e , fuug werbeu 5ugefterrt werben, da,!e ! kompetento
 uzdolnlJl1) m mmgo z, tuteJ,zym c, k. sądzIe na rok 1879 odbędzie 
klas. w SWIątmkach g
rnych z roczną, JBom k. k, S3anbe

 af
 SSanbe1
geridjte powyzsz,ych zakłado
., " : się publiczna licytacya in minus w dwóeh 
płacą .300 dr. w. a. l na posadę w I LeUlberg am 14@5eptemóerltJ78. , O?e!!:,cy Si
 .1
b18g , ae .0 , pow , yzsze sty
e . n.- t , ' termiu:,1,,;h dnia 8 P aździer£.lika 1878 i dnia 
Brzeżn . lCY z pta
ą 30 . 0 , złr. . w' , ' a. . . (5796) a%. t . r " nntnt ';" . d y a wmm W lll P SC podanI ' swoJ( 
 za pasIe 
Ć d 
.. ".. ,'.' , "; ,. .,- i 14 października 1878 o godzinie 10 z rana. 
. Podama należy Wllles naJpozmeJ o 'tIas k. k. S3anbei3
 a(
 @5trafgcricf}t in 
?I
tW
I? zakładu, ?O ktorego na n:)'

I" n: I , W,arunki lieyt:lc,.fjne w tutejszo sądo- 
15 hstolgd
. 1 szkolna okręgowa, 
rag lJ
t attf ill:ntrag b
r k. k. @5taa10amvaft
 (zę
zcz,jJą, do Wyd
lałn, k,raJ?wego ,n'
.Jd..leJ ; weJ regIstraturze przejrzeć mozaa. 
Bochnia 26 września 1878. fdjaft mtt ben 
denn,tmffe 
om 19 ,?cptcm'6er do 15 
I,stopada rb., l zło
,Y
 llle''Vątk,lrwe do- ! Tuehów 27 września 1878. 
, l !:i 78, .81. 
5165, bte Wctterber6wtung ber 
\V
dr
z 
;
 ,sY,nai.
I, rodzle
,w 
a lZ!?
l 
o
.. (5744 3-3) ,E d Y 
 t. 
(5815 1-3) Ogloszenie. L. 82. im 
rttcfe ber G£
riao-Włet1)obifcf}ctt 
rttcferei :'
leJ. zlod
S
ych',zt do daL
e
o ,
"
t,::tcvn,a L. 7378. 0.1f. ,ąd powIatowy w Szczer- 
L 82. Senat dy,;cyplinarny sądu krajowe- in 
rag erfcf)ienenen 'tIrucrfdjrift "Reso!o: ,] 
tJ do- eu 'IV skutek odezwy sądu krajowego Lwow- 
go wyższego krakowskiego na. wniosek nad- volicu Vysebn\d,:;kyeh ze dnn 15 Z{,ri 1878" t.yc
cza;j
we uh 'p,)<;t,ępy w nMtk:;C,! I oby- skiego z 15 ezerwca 1t:>75 L. 28532 rzed- 
prokuratoryi rządowej, postanowił i zarządził nadj
, 24 be
 
tef3gefe
ei3 beróoten. czuJe t. yJy od p owwdn18:. ... , , (sięweźmie eel8m wydobycia 3 rat po 
2 zł. 
pod dniem dzisiejszym przeciw notaryuszo- Stypendya :vyp
a6ai1e. będą w k;varta,l-, 80 et, i n,'Ozty kapita
ll 1689 zlr. 60 ct. z 
wi Teodorowi Gabryelskiemu w myśl 
. 165 nyeh rąta.ch z gory ,I trwaJ!!: ,
o ukoncz0:
la pn. c. k. nprzyw galie, akc, Bankowi hipo- 
lit. b), ordynacyi notarjalnej, tymczasowe 'tIai3 k. k. S3aubei3geridjt in 
riiuu gat JJauk, w .tym z
kłu.dZlf" dla kl,orego UCZlllOW teeznemu we Lwowie od spadkobierców śp. 
zawieszenie w urzędzie. anf 21:ntrag ber k. k. @5taatsaltWa
tlC1)att mit są pw'znacz,)n r . T ,;... ;"',,,. i KBl'ola Krater
 vel Kradar fjię nalezącyc
 
Kraków 21 września 1878. bem 
rfe
ntniff
 bom 17 ,15cptember 1H !8, -8 L .' A' ,Z,w
,d
,
lu ..{r,>.Jo ,:- 11 &0", przymusową lleyta0YF'ą fJplzedlz realnośm 
(5844 1-3) (i ta t r t. .81. 14494. 12431, bit ,[BettertJerbmtung ber ,8ettfdjnft KloLstwli U{lll'7 I1 !J

omdJ1 I W. K
. pod L ::.:0 'v Ruiehenb"th połozonej w dniach 
fBom Ozernowitzer f. f. S3anbei3gericf}te ,.
cuer ,tJ reJer Wau
Wau" 
r. 1ę tJom 15 ., Krak?:"s
Jego:" ,. ',., 1() października 28 października i 6 grudnia 
wirb ljiemit fnnbgemadjt, baj3 5 ut 
inbrin
 @5eptemper 1878 ,
rgen bcz Ar
. nttt 
er 21:uf:, 'r. " We I:woW1 D !.u]a :21 VHZ?SUla 18,8. 187d k
l7;d()kr')tllie. o god.zinie 1 O rat
o w tu- 
gung ber bem Kazirnir Skibiński ag 1Redjti3
 
undjrtft "fBenltt)djte
. 
ln tttt)ere tJtcunbe! I t<>7.i8 2,-,.,) 1', d Y li; t. ,s
dOWt'.J kaucelary!. 
mljmer be
 Jonas Rosenzweig 5 u fteljenben nadj
. 300 @5t. @. tJerboteu. fł: 1559?, O, k. wyzszy s
d krajowy j . Oenę ,wywołs.nia. stanowi wartuść sza
 
ijorberung per. 15000 fi, f. 
. @. bie e
ecn
 lwowslu podaje w myśl ustawy z dnia 25 j cUllkowa
700 złr. wadyum wynosi 370 zł. 
tibe tJei1bietung ber laubtiif1idjen 
uter Da- li pca 1
71 l. 86 Dzpp. do powszechnej wia- I J ezeli na powyzszych terminach real- 
wideny Gojan unb Dawideny Skibiński in (5721 3-3) Ob'wi
!!ii
ez(m

-'\. L. 5387, domoścI, że wskutek prośby Szymona Kes-; ność rzeczona za lub wyzej ceny szacunko- 
ben 3wei :termiuen bei3 24 Dctober unb 28 O. k, Sąd powiatowy w Rymanowie slera o ut
0.rzełlle nom;'go ejah ta?ularueĘo I wej, sp,rzedaną n
e zostani.e. wyznacza 
ię do 
motJcmbet 1878 iebesmal um 10 Uljr JB, WC, przeprowadzi w z[\budowaniu sądow,ym dnia. dla realnoscl pod l. 19iJl14 w StalllsławowJe ,ułozema waruukow ułatwI<\JąiJych termm fi:> 
beftimmt, uuter folgenben fSebingungen ftatt
 7 października, 11 listopada i 16 grudnia w tamtejszym powiecie s,
dowym i w tam-! dzień 20 grudnia 1878 godzina 10 przed- 
finben wirb, 1878 kazdym razem o godzInie 10 przed tejszej gminie podatkowej połozonej składa.-; południem, 
, 1) 21:1i3 
Ui3rufi3preis wirb ber geridjt
 południem celem ściągnienia przez Jakóba jącej się z domu poziomo murowanego i o-I Resztę warunków licytacyjnych i wy- 
1tcfJ erljo1Jeue @5djii
ungi3roertlj pr. 137488 f1. Birona wywalc7.onej sumy 74 złr, 27 ct. w, bejmującej przestrzeni razem 112 kwdr. są-, ciąg tabuliirny przejrzeć mozna w tusądowej 
O. ,W" angenommen unb werbeu biefe :Obiecte a. zpnl. przymusową sprzed!1z realności wło- zui wprowadza niniejszem postępowanie u- l registraturze. 
bet betben sterminen blos uber ober um bie
 ściańńkiej w Lipoweu pod lk. 42 połozonej, I staw,
 z dnia 25 lipca 1871 1. 96 Dzpp, Dla z miejsca pob.ytu i z zycia niewia- 
fet @5djii
ung
wertg an ben WCeift6ietljenben ciala tabIlIamego niestanowiącej, dłnznika przepisane i c. k. sądowi obwodowemu w domych wierzycieli Józefa i Ma
gorzaty Bo- 
bedauft Werben. Maksyma Maceńczaka w
asnej. I Stanisławowie poleconem zostało, azeby ten- gowiezów lub ich niewiadomych spadkobier" 
2.) S:eber S'ł'aufiuitige gat bor fSegiun i Oena szacunkowa realności tej wynosi ze wygotował projekt, otworzyć się mające- ców dalej dla wierzycieli którzyby prawo za- 
ber 
eHbietnug 13000 fi. o. 
. entweber im 262 złr. a. w. 1 go ciała tabularnego, który to projekt w stawu po 13 kwietnia 1878 uzyskali i któ- 
maarru ober iu Bukowine
 
runbenttaitungi3
 , Wadyum wynosi 10% takowej. 1 tymze c. k. sądzie obwodowym przejrzanym rymby uchwała JicytacyjM doręczoną być 
vó1igat1oneu fowie tifterretdjifdjen 
taat
pa
' Resztę Ivaruaków, tudzież akt opisania' być moze, a od dnia 1 lstopada 1878 za nie mogła nstai:iawia się kmatora w osobie 
.piereu uad) bem le
ten iirnt1idj uottrten G£ouri3- . i oszacowania, możn 'I przejrzeć w Sądzie. j księgę gruntową u wazanym będzie, równie p. Mikołaja Machowskiego ZP, Szczerca. 
wert1)e au 
iiube1t bet 
omiffiou 3u edegen. Rymallów 24 sierpnia 1878, ! oznajmia si¥. ze od dnia 1 listopada 1878 Szczerze c 4 września 1878. 
... 


]II
		

/DIGCZAS002001_1878_243_0007.djvu

			(5856) 
j 
I 
l 
j 
! 
Z powodu jednocześnie rozpisanego wyboru uzupełnia-! Krzysztofowicz Szczepan 
jącego posła do Izby De p utowan y ch Rady Państwa z kuryi ! 
rzysztofow!cz Zofia 
. k h . d l1 ,. k II ł -, KrzysztofoWlCZ Ignacy 
Wlę szyc pOSIa 10SCI 
 ręgu wyborczego ......0 omYJ8, I Krzysztofow
cz Emilia z Romaszkanów. 
Ho!odenka , 8niatyn , Kossów , N a- Kunz Franciszek 
dw . orna . , ogła . sza si ę W my śl 
. 25. ustaw y P aństw . 0- Lewicy Piotr i Eilipina 
;j ŁukasIewicz Grzegorz 
We) z dnIa 2 kWIetnia 1873 r. (dz. u. p. Nr. 41.) lIstę Łukasiewicz Ignaey i Pruukut Rozalia. 
b ó' b . . Łukasiewicz Ignacy 
w.y orc, w z powyzszego okręgu, wy. orczego z OZnaJmle- Łukasiewicz Kajetana 
nIem, ze r
kla
acye mogą być wl1ieSlOn
 do c. k.. P
ezy- Mayer - Scharf,'nburg Izydor 
dyum ;NamIestnICtwa we Lwowie w przeCIągu 14 dnI lIcząc Michalewski Karol 
od dnIa tego ogłoszenia. Mojsa Jan 
Reklamacye wniesione po upływie tego terminu nIe Mokrzyeka Antonina 
beda uwz l d . Nowakowski. Karol, 
okołowscy Antoni, Jan, 
"" g ę nlOne. 
arol I Korn
lJa., Deputov,icz Karolina 
Co d ' O W y kon y wania P rawa wyboru zwraca się uwagę I Mar'ya ,z Slera
zkich Iwanicka, Za- 
b 13 1 5 . 16 wadzk
 Jozef SWlatopełk, Bilinkiewicz 
wy orco,,:" na postanowienia 
.
. 12. . 4. 1 . l go Anna 1 Marya Weber. 
poWołar t ' t . Osadcy Michał i Teodor 
, 1
J us awy pans woweJ. . . Ogólny allst. zakład kredyt.owy ziemski 
Jezeh P osiadłość g runtowa U p rawnlaJ , ąca do wyboru w Pasakas Ignacy 
l t b l ł Pasakas Kajetan 
powyzszym okręgu wyborczym jest wspo ną a u arną w a- Petrowicz Mikrłaj 
snoś?ią dw?ch lub więcej współposi
daczy, wykonywa z 

:

 und 
pomIędzy nICh ten prawo wyboru, ktorego reszta współ- Przybysławska Helena 
właśc I . CI . ell . wyr aźnie P is eillnem pe łnomocnictwem do te g o Przybyłowski Stanis,l'aw i O
ylia 
Puzyna Julian kniaź 
Upoważni. Puzy:
owie Roman. i Helena kniaź. 
U . k l . t Radllll":CY Robert I Anna 
prawnieni do wyboru w kraju zamwsz a l, o rzymają ROlllaszkan Mikolaj br, 
ka rt l t t d Romaszkan Anna 
y egi ymacyjne wpros z urzę U. Romaszkan Jakób br, 
Tyc
 zaś do wyboru w powyzs
ym o
ręgu wybor.czYI? 
Ur
awnlonY,ch, którzy w kraju nie 
18szkaJą, . 
z}:wa SIę nl- 
hleJszem, azeby o karty legitymacyjne ZgłOSlh SIę do c. k. 
Starosty w Kołomyi. 
Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa 
We Lwowie dnia 30 września 1878. 


L. 7180/pr. 


o b 1M i e s ze z e D i e. 


BoriJzczów część L i II. 
Nadwórna z przylegt 
Kolanki 
Chomiakówka 
Czernelica 
Słobudka leślla, Puchary - 
Majdan średni i górny, NadwÓrna, 
Uniz i C,zort.kowiec dolny (cz
ść) 
Krzyworowma 
Chwaliboga 
Gwoździec, Ostapkowce, Czechowa 
Chlebiczyn polny 
Horodeńka, Raszków 
Siemiakowce 
Potoczyska, część Siemiakowcy nad Dniestrem 
z przy!. BUka. 
Debestawce 
Bndyłów, Mikulińce, Widynów 
Oenia wa 
Sorafince 
Kunisowce 
Kopaczyńce 
Krasnostawce 
Zuków, Zukociń 
Hawrylak 
Michalcze 
Russów 
Potoczek 
Majdan graniczny i średni, Turka i Fatowce 
Olejowa, Korolówka 
Siemiakowce 
Nierwiska, Woronów 
Jakobówka 
N azurna, Kobylec, Podhajczyki część. 
Róznów 
Ore1ce 
Dzurów 
Korolówka, Kropiwiszcze część "Józefowka" 
zwana 
Zerygiewicz Grzegorz 
 Michał. Żywaczów część L II i III. 
(5662 2-3) E d Y k t. " płaceniu kwoty 110 złr. 54 ct. w. a. w sku- 
L. 2671. C. k. Sąd powiato
y ,w 
a- tek której obecJ?-ie do rozprawy sumarycznej 
dłowie oznajmia, ze w dniu 30 pazdzle.rlllka 'ponowny t
rmm na dzień 25 października 
27 listopada i 18 grudnia 1878 przedsll;!we- 1878 godzmę 10 przedpołudniem wyzna- 
źmie publicz. sprzed. realno pod L 59 w.Jado- czono. 
wnikach mokrych położonej Jana G.Uladega Gdy doręczelli6 skargi pozwanemu nie- 
własnej celem zaspokojenia pretensYI zakła- możliwem się okazało, wzywa się tegoż ni- 
du kredytowego włościańskiego we Lwowie niejszem aby zamianowanemu kuratorowi w 
w kwocie 274 złr, 52 ct, w,. a. zpn. tej sprawie adwokatowi Dr. Forystowi po- 
Cenę wywołania stanoWI kwota 700. trzebnej udzielił informacyi lub sam do są- 
Wadyum wynosi 70. zł. " du się zgłosił ile że wrazie przeci wnym spór 
Protokół opisania. l oS,zac
wallla tu- z kuratorem przeprowadzony i według usta- 
dzież warunki licytacYI przeJ rzec można w wy załatwiony zostanie. 
tutejszej registraturze. Tarnów 25 lipca 1878. 
, Radłó w dnia 28 czerwca 1878. (5737 3-3) E d '7 k t. 
(5821 2-3
 E 
 Y, k. t. . L: 4379 L: 4973. W
. k: Sądzie powiato
ym 
W dlllach 25 pazdzlermka, 25 listopa- w Gorlicach odbędzie SIę celem zaspokojenia 
da 1878 i 13 grudnia 1878 kazdoc
eś
ie o kwoty 9
 złr. w.. a. na rzecz Jana Proszaka 
10 godzinie przed południem odbę,d
Je Się w egzeku('YJn:1 
ubhcz
a. 
p
zedaz 
eal
ości pod 
sadzie tutejszym licytacya realnosel Was.f1a lk.. 5 w vy oh LllCanskleJ .połozone), przed, 
P
włvszynego wlasnej pod lk. 
1. w Kn
a- 
I.otem k
ląg gru
toWY,ch mebędące
 do dłu- 
Ż k - I ' em P owiatu sadoweO'o RozlllatowskIe- znIka Ja\wba Kamewsklego należ:tce] na kw 0- 
ows . b. l t 270 ł . d . 
go położonej, nieintabulowanej ce em za
po- ę. . z r. w. 
. oszaco
aneJ, ma 8 paż- 
ko'enia sumy 42 zł. w. a. zpn. na rzeez Sru- dZlermka, 12 hstopa
a. l 17 grudnia 1878 
la JSpiegla. o kazdym razem o go
zlllle 10 rano. 
Oena wywołani
 400 zł.. wadyum 10 /0 Cenę wywołama stanowi cena szacun- 
Reszta warunkow w regIstraturze. kowa. 
O. k. S1: d powiatowy. Wadyum wynosi 27 złr. w. a. 
Rożniatów 5 sierpnia 1878. R.es
tę .wanmków licytacyjnych tudzież 
(5798 2-3) E d 7 k. t. akt zaJęcia l Osz!I?owania można przejrzeć 
L. 2162, C. k. 
ąd 
ow
atowy 
.Z
bło- w tute.lsz
 sądowej registraturze. 
towie podaje 
o pub
!czneJ wla
omosCl I
 w GerlIce dnia 31 pażdziernika 1878. 
dniac
 9 pazdzlel:mka, 13 lIstopada I 12 (5707 3-3) E d Y k 1;. L. 6102. 
grudma 187. 8 , }azdym r
zelll o, godz. 10 z . yv c. k. 
ąd
ie powiatowym w Sądowej 
Zahajpol rana odbęd,zl.e SJę w sądzie pubhczna sprze- WISZlll odbędzie Się celem zaspokojenia wie- 
Albinówka da
 realnosc
 po
 lk. 43 w T:ału
owie dłu- rzytelności Jana Grzywniaka w kwocie 100 
Wo,tczkowce żmka Nyk?laJa DI
łep
 własneJ, cIała tabu- złr. aw. zpn. przymusowa publiczna sprze- 
W!nograd część ("Baltazarówka" zwana.) larnego mestano
Vląc
J, sądownie na sumę daż realnośei pod lk. 35 w W ołostkowie 
Wmograd część ("Leonówka" zwana,) I 280 
t aw. oeemoneJ ku zaspokojeniu pre- położonej, dłuznika Iwana Paral własnej w 
OS,k
zesińee ,. I ten
'YI Josla Rlezen
erg
ra w kwocie 
5 zł
 tr
ech termii1
ch a to dnia 16 października, 
Usele, Karków, grunta w D
u
ow
e., I z
n. pod warunkamI ktore w tusądowcJ re- 13 listopada l 11 grudnia 1878, zawsze o 
Cucyłów, Hawryłówka, Weleslllca l częśc W 0- gistraturze przt\jrzane być mogą 10 godzinie z rana. 
. ł?sowa. ! Zabłotów dnia 30 grudnia 1875. Cena wywołania 425 złr. 
PladY
1 i Piadyki część "Stasin" zwana. ! (5817 2-3) fłlbwi
Hz.!:enle. Wadyulll 43 złr. aw. 
BełełuJa I L. 1139€>. C. k, sąd obwodowy Tar- Bliższe warunki można w tusądowej 
Za,muhn
e I nowski podaje do wiadomości ze Mt'ndel El- I registraturze przejrzeć. 
M1ęcz!kow
:1 ?zyli Łuka. , lent wniósł skargę przeciw Augustowi Bran- C. k. Sąd powiatowy. 
Korszow, LiSki. 'desowi w Hamburgu zamieszkałemu o za- Są,dowawisznia 23 września 1878. 


-=- r; =-- 


Imię i nazwisko 
uprawnionego do wyboru 


Abgarowicz Jan 
Abrahamowicz Józef 
Abraharnowicz Ad lf 
Ahraharnowicz Da
id 
Abraharnowicz R r 
Agopsowicz Jakó
za la 
Agopso.Wicz Antoni Grzegorz dw. im. i Bro- 
msława 
Antoniewicz Dominik 
Antoniewicz Bołoz Kajetan 
A A ugustY
OWicz Roszko Honorat 
stan Mikołaj 
Astan Paweł 
Ayvas Józef i Mikołaj 
Baran Szmul ' 
Bieńkowscy: Korwin Józef Sabina Bolesława 
i Marcela ' , , 
Bogdanowicz Anna i Szymonowicz .B'l'anci- 
E'zk:a 
Bogdanowicz Gertruda 
Bohdanowicz Antoni 
Oieński Ludomir 
Ozaszyński Józef, Leopold ŁopatYI'1ski i He- 
lena Romanowska 
Ozajkowska Marya 
Ozechowicz Leokadya br. 
OZUczawa Antoni 
Dobrowolski Bronisław i Wereszczyńska z 
D Dobrowolskich Adolfina 
D u
s J eanette i N euhaus Louise 
D 
 ro
scy Maryan i Anna 
D r?hoJewska z baronów Brunickich Marya 
D z
eduszycka Paulina hr. 
G;


uszYC
i Stanislaw hr. 
Goldb oWsk1 Grzegorz 
Gole"eerg .Jakób 
JakJb wskl Antoni hr. 
J k enz Jerzy 
a uboWicz J d . 
Janoch ę rzeJ 
a ,Antoni, Konstanty dw. im. spół- 
w:łasciciel (wraz z makoletnimi spadko- 
b
ercarni nie mającymi prawa głosowa- 
Dla) 
J as

sk
 Łucya 
J aSlllskl F ran ciszek 
Kapry Jan Br. 
Kobylański Baltazar 
Kobylański Leon 
Kołomyjskie łać. probostwo 
Komar Tytus 
Komorowska Michalina 
Korytko Teofila. 
Kościszewski ' r t . S B . 
K . ń ' Y us I eweryna oggIa 
O.SI skI Izak 
KrlsS D a ' d . W . 
K WI. l leselberg Sa.1amon 
rzeczunowlCZ Zenon i Barbara 
. 


,. 


. 


Nazwa posiadłości większej 
uprawniającej do wyboru 


Łuka, Monasted 
Debesławce, Trójca 
Targowica 
'r,Vszkowce, Podwysokie 
lllince 
Kułaczkowc6, Balince 
Trofanów kil. i Buczaczki 


Zadubrowce grunta w Hankowcach 
Winograd część 
IRpas z przylegt 
Chlebiczyn leśny 
Chlebiezyn górny 
Stecowa 
Rakowiec i Semenówka 
Gody czyli Nagody i Ka
ienne czyli Ka- 
mionki małe vel KamIOnka mała 
Dzurków VI, VII i VIII scheda 


Kielichów Oleszków 
Matyjowce 
Okno 
Piotrów Izaków i Siekierzyn 


Hańkowce 
Pilipy 
Wierbowce 
Hołosków Majdan średni 


Majdan średni, Glinki 
Toporowce 
Turka, Fatowce 
Korniów 
Gwoździec stary, i mały, Pod::.taje 
Kamienna Weleśnica 
Dzurków I, II i III scheda 
Harasymów 
Probabin 
Głuszków (połowa) 


Obertyn z przyległościami i Strylcze 


. . 
. - -.- 


7 


lrnie i nazwisko 
- 
 
uprawnionego do wyboru 


Nazwa posiadłości większej 
uprawniającej do wyboru 


Korniez, Kropiwiszeze. 
Głuszków, Głuszków część "Zofijówka" zwana. 
Jasienów 
I Popielniki 
. MołodyłÓw. M&jdan średni, Strupków, Pru- 
J chniszcze. 
' I ulchowiec 
ChocillliefŻ 
, Podchajezyki część. 
I I Hańczarów 
Czartowiec stawowy. 
baków część, Knihiniczyzna, Witwiczyzna 
I , i 
at
mi.rówka zwana., 
I Isakow I SJeklerczyzna częśc. 
Rosoehaez, Slo budka polna, Kamionka mała 
część Rudniki. 
Tarnowica leśna. 


Cncyłów !'zęM. 


Scharf, Selig i Bolechower .Mortko 
Sl'hmirch Ignacy 
Siwiccy Konstanty i Teresa 
Silber Dawid 
Szaszkiewiczowa z Tarnawskieh Emilia 
Stojowski Jordan, Zdzisław 
Teodorowicz Oecylia 
Teodorowicz Teodor 
Teodorowicz Mikołaj 
Teodorowiez Kajetan 
'reodorowicz Józef 
Teodorowicz Grzegorz 
Torosiewicz Edward 
VViclowi
ska Leokadya 
Winnicki Ludwik 
Zacharyasiewicz Marceli 
Zachariasiewicz Abgaro Rypsyna 
Zadurowicz Grzegorz 
Zadurowicz Kajetan 
Zadurowirz Bogdan 
Zagórski Włodzimierz 
Zaleski Aleksander 


. . 


. ..-- 


- -. .. . 


l 


. . -. 


.- . 


.
		

/DIGCZAS002001_1878_243_0008.djvu

			\ 


(5706 3-3) Obwieszczenie. L. 5369; 
. O. k.. Sąd powiatowy w Kozowie, po- 
daJe do wIadomości, że w skutek uch wały 
ck. sądu. I)bwo
owego jako wekslowego w 
Złoczo
le z dma 13 Jipea 1878 L. 6292 
na prosbę egzekucyę prowadzącego Stefana 
Stabulaka, wyznaeza się do przedsięwzięcia 
przymusowej sprzedaży przez publiczny 
przetarg, zastawni e opisanej i oszacowanej 
połowy realności egzekuta Józefa Swerhuna 
w Wybudowie pod 1. d. 6. 1. rep. 69 ciała 
tabularnego niestanowiącej na zaspokojenie 
wywalczonej wierzytelności Stefana Stabulaka 
w kwocie 220 złr. w monecie brzęczącej z. 
p. n. t6rmina: 
W dniu 21 października 1878, 
" " 21 lis wpada 1878. 
" " 19 grudnia 1878. 
każdym f&zem o godzinie 9 przed południem 
tu w c. k. Sądzie. 
Oenę wywołania stanowi wartość sza- 
cunkowa w kwocie 409 złr. aw. 

ażdy chęć kupienia mający obowią- 
zany Jest do rąk c. k. komisyi lieytacyjnej 
wadyum w kwocie 49 złr, w. a. złożyć. 
Reszta zaś warunków licytacyjnych tu w 
registraturze sądowej w zwykłych urzędo- 
wych godzinach każdego ezasu przejrzana 
być może. 
Kozowa dnia 29 sierpnia 1878, 
(5708 3-3) Ogloszenie licytacyi. 
L. 5995. O. k. Sąd powiatowy w Są- 
dowej Wiszni podaje do publieznej wiado- 
mości, IŻ celem zaspokojenia wierzytelności 
c k. uprz. zakładu kredytowego włościań- 
skiego w kwocie 89 zk 19 et. z przyn. 
odbędzie się w tut. sądzie publiczna sprze- 
daż realności pod L k. 18 w Sannikach po- 
łożonej, Jędrzeja i Michała Horodeeznych 
własnej ciała tabularnego niestanowiąeej w 
trzech terminach 23 października, 13 listo- 
pada i 11 grudnia 1878 zawsze o godz. 9 
rano. 
Jako cenę wywołania ustanawia się 
wartość szacunkowa 700 złr. aw. 
Wadyum wynosi kwotę 70 aw. 
Resztę warunków i akt zastawniezego 
opisania przejrzeć można w t. s. registra- 
turze. 
O. k. Sąd powiatowy. 
Sadowawisznia 21 września 1878. 
(5598 3"-3) Obwłeuczenle. 
L. 5834. O. k. sąd powiatowy w Bo- 
lechowie ogłasza, że celem ściągnienia wy
 
walczunej przez c. k. uprz. gaIic. akc. Bank 
hipoteczny we Lwowie sumy 161 złr. 161 
złr. 161 złr, 3375 złr. 90 ct. aw. z pn. re- 
alność pod L d. 148 w Oisowie położona, 
ciało tabularne stanowiąca masy śp. Jana 
Rtikeman& i Babett) Rtikemanowej własna 
w sądzie tutejszym w dwóch terminach to 
jest dnia 21 października i dnia 21 listopa- 
da 1878 każdym razem o godzinie 10 przed 
południem w drodze publicznego przetargu 
sprzedaną zostanie. 
Oenę wywołania stanowić będzie war- 
tość szacunkowa tej realności w kwocie 
7100 złr. 
Wadyum wynosi 10 pre. ceny wywo- 
łania w okrągłej sumie 710 zlr. które licy- 
tujący w gotówce lub w książeczkach gali- 
cyjskiej kasy oszczędności lub w papierach 
do lokowania kapitałów pupilarnych uzdol- 
nionych przed rozpoczęciem licytacyi do rąk 
złożyć będzie winien. 
Jeżeliby ta realność na powyższych 
dwóch terminach wyżej ceny wywołania lub 
przynajmniej za takową sprzedaną nie zosta- 
la wyżnacza się do ułożenia łatwiejszych wa- 
runków termin na 23 grudnia 1878 o go- 
dzinio 4 popołudniu. 
Resztę warunków licytacyi powziąść 
można w tusądowych aktach. 
O rozpisaniu tej sprzedaży zostali wia- 
domi wierzyciele do rąk własnych a niewia- 
domi wierzyciele którym prawo zastawu Da 
powyższej realności przysłuża do rąk usta- 
nowionego kuratora p. Krystyna Schnidlera 
za wiadomieni. 
Z c. k. sądu powiatowego 
Bolechów dnia 28 sierpnia 1878. 
(5734 2-3) Oglo8zenle. 
L. 10595. O. k. sąd powiatowy Boho- 
rodczany rozpisuje publiczną sprzedaż real- 
ności Wa.syla Pawluka 1. k. 128 w Łaskow. 
cach położonej nietabularnej w t,erminach 25 
października 22 listopada i 20 grudnia 1878 
każdym razem o 10 godzinie rano w zabu- 
dowaniu sądowym. 
Oena wywołania 85 złr. wadyum 8 zł. 
50 cent. 


O. k. sąd powiatowy 
Bochorodczany 4 kwietnia 1878. 
(5799 2-3) E d T k. t. 
L. 2289. O. k. sąd powiatowy w Za- 
błotowie podaje do publicznej wiadomości iż 
w dniach 9 października, 13 listopada i 12 
grudnia 1878, każdym razem o godzinie 10 
z rana, odbędzie się w sądzie publiczna 
sprzedaż realu: pod n, 87 w Demyczu dłużnika 
Iwana AndreJczuka i Stefana własnej, ciała 
tabularnego mestanowiącej, sądownie na su- 
mę 160 d. w
, ocenionej ku zaspokojeniu 
pretensyi Ohanel Be.rgmau w kwocie 14 zł. 
ZpIl. pod war
nkaml k
óre w tusądowej regi- 
stratrirze przejrzane byc mogą. 
Zablotów dnia. 23 listopada 18'75, 
, 


... 
. - 


:I 


- 


8 
(5416 3-3) E (Iy kt. I 
L. 9405. O. k. Sąd obwodowy w Sta- 
nisławowie uwiadamia ninie;szem Ohaim.a 
H.ers
a FiiIJenberga 1.'0 do miej
ca pobytu 
mewładomego, ze na podstawie wekslu z 
daty Stanisławów 12 marca 1878 na 200 
złr, w. a. przez niego na rzecz HercIa Bo- 
ra!
 przyjętego, wydany zORtał nabz zapłaty 

eJze sum:y na rzecz żyratarjusza R. Rieslera 
I ustanoWIOnemu kuratorowi Dr. Seinfeldowi 
doręczony. 
Stanisławów 1 sierpnia 1878, 
(5630 3-3) E d Y .k t. 
. L, 6
19. O. k. sąd powiatowy w Strzy- 
ŻOWIe zawI
damia, iż dnia 24 października 
1878, 23 listopada 1878 i 20 grudnia 1878 
· zawsze o 9 rano egzekucyjna publiczna sprze- 
daż realności pod nr. 3] w Zabbrowiu poło- 
żonej, Franciszka Moskwy wlasnej, w celu 
zaspo
ojenia wierzytelności Jana Moskwy w 
kw?cle 
44 zł. 20 et. w. a, z pn. przedsię- 
WZIętą I przy trzecim termini e także niżej 
ceny szacunkowej sprzedaną zostanie. 
Oena wywołania 4880 zł. zakład 488 zł. 
Akt opisania, oszacowania i reszta wa- 
runk.ów licytacyjnyc,h są w aktach do przej- 
rzenła. 
StrzyZów 3 września 1878. 


,.. 
le 
! Dr 


. . 
. 
Karcz 


WYKAZ 
Zmian terytoryalnych 
w okręgach sądowych i politycz- 
nych Galieyi 9 
zarządzonych 
z dniem l sierp
nia 1878, 
nabyć można po cenie 15 et. w. a. 
a z przesyłką pocztową 18 et. w. a. 
w Ekspedycyi 
Gazety Lwowskiej. 


trudniący się od kiJkunastu lat 
specyalnie radykalnem leczeniem 
chorób sli:órnych z zak.ażenia 
Iu'wi powstałych i wZDłacnianieD1 
sil, skutkiem nadużycia oslabioD 
nych, 
ordyn, W mieszkaniu Drzy ulicy Wałowej 1. 3, 
od godz. S-lO i 2-4. 
(Także listownie przy ścisłej dyskrecyi.) 
Jego ..Poradnik" w po wyz szych 
słabośeiaeh (drugie wydanie) mozna na- 
być u autora i w księgarniach, po cenie 
. l zt 20 ct, za egzemplarz (5837 l-f) . 
- .. -- .. 


Doniesienia prywatne. 


LI. 


Na korzyść rannych c, ki armii 
w BOŚNIL 

 
 f!!!i 
..£... 
 ..£... 
oryginalnego obrazu olejnego 
"Umieraj
cy Chrystus" 
,w I,dasztorze 00. DOIDinikau.ów. 
! Cena wstępu dowolna. 
! I 
amknięcie wystawy w ezwartek dnia 
.3go października b. r. o godzinie pierwszej 
I z południa., (5841), 
!4'E 


xxxxxxoxxxx 


Q3 
6'*'"6' 
kowane, w' 
koszykach około 6 kilo lub w 
pudełkach 
naj taniej handel 
81. MARKIEWICZA " 
we IAWOwie., 
w BY

 liczba 42. (5321 7-JO) 
(5829 2-3) L. 29026. 
Ogloszenie. 
Mar istrat k
. stół. miasta Lwowa po- 
daje do publiczne.] wiadomości, ze dnia 26 
siernia 1875 wieczorem podczas odejścia po 
ciągu do Brcdów znalezione zostały przy 
kasie osobowej na stacyi ,,1JWów pod zam- 
kiem" dwa rosyjskie kupony guberni Oherson j 
płatne dnia 1 września 1875 po 27 rubli! 
50 kop. któ.re spieniężono i w 
alic. kasie i 
oszczędnoścI na wkładkową kS13,zeczkę L, l 
28174 ulokowano, i 
Lwów dnia 23 września 1878. f 
ł 
I 


(3433 11 25) 


. ',' ' , . " , ' - . ".,., ' b" 


, 
....::r'..e
:JUL. "G/ 


... 


35 


=---:ii*e.;j_ 


Zupełna 


1IV.,.sprzedaż. 
" z powod
l otr
ymania wielkiego tr
nsportu 
 :óznych fa?ryk lamp: s,alonowych, stołowyeh 
I WlBZąCYC
 w l?
maltym gatunku, co do .Iako


 I .
eny, Jes
eI
 w 
tallle odstąpić Szanownej 
p, T, PllblI"znoscl lanlpy moje o 35 01 lllzeJ, mz wszyscy llllll, blOraeym w wiekszej ilości 
przenoszącej wartość 20 zł., zostawiam ° wolność spłacania ratami. " 
Szczególnie zwracam uwag\) na kilka gatunków lampek: 
Lampka oszcz
dności (Szparlampe) kolorowa z cylindrem, 25 ct, 
"" "z umbra lub kula, ,40 " 
Noc.ne lampki w najlepszym gatunku. , " 20: 25, 30 " 
Cylindry do lalnp w wybornym gatunku, czeskie 4 
" II-liniowe 5 
z krzyzykiem 5-linjowe 6 
" 8-I!n
ow() . 8 " 
" "ll-hnJowe '. ..,'..., 10 
Kuli, umbr.y, tul
pany w llajlepszym gatun
u! 
,wielkim wyborze, odstępuję o 35°;: niżej. 
, Sta;-
lllem mOJem było od dawnych czasow l Jest zawsze pozyskac wzgl ędy Szanownej P. T. 
PublICznosCl, 


- 


Dr. Fryd. Lengila 
balsam brzozowy 
zajmuje wskutek wybornego 
smaku i doul'oci pierwsze .. 33 :p:Jrc:Jl'C
=--- "G/ .....:ii*4eJ- 
miejsce mi
dzy wszystkie mi ,----,.. --
-,----- 
środkami piękności i uzna- w _ _ 
nym jest od wielu lat jako 
t
j
;


iłtr

b
ła;:
as


:

 i 
 K A N T R W Y M . I A N Y 
pejską i uezyniły go nie- 
 
zbednym dla wielu kobiet i 
mezczyzn wszystkich cywili- 
zowanyeh narodów. Części 
"'Y ,,,mm.",' .. .' e. k. upr"'. gaJie. 
roślinną emalią pięknośc,i i I k . B k D · t 
nabierają wkrótee lśniącej białości w połąezeulll 1J1 e Y J n e g o a OD' ł P o e e z D e g o 
znajpiękniejszą g: