/DIGCZAS002001_1878_120_0001.djvu

			r . 120. 


Poniedziałek 6 Maja 18'78. 


R;ok 68 


---- 


wa ugodowa musiala stać na pierw- stniejszym, anizeli przypuszczano; kor- wszystkie inne budowle? Śmieszne to 
Rzym planie 'Y proj
k
ie ty?h posłów, pusy z Ind
j ,s<
 w drodze ?o Europy; zaprawdę w oczach zagranicy, ale \y 
którzy pierwsI powzI
I
 mysI \
ystoso- arsena
y cIZlen l noc p:'a?uJą: ochl;tni- samej Prancyi tak falszywe przedstn.- 
wania adresu w ChWIlI obecnej. A sy- I cy spIeszą pod roz
'Imęty sztandar wianie rzeczy jest nfldto wielce szko- 
tuacya zewnętrzna? Prawda, ze jestto I wojenny w na?SpOdZlewanie wielkiej dliwem, gdyz wystawa zamiast być 
kwestya godna rozpra
 
dresowych,! liczbie - oto Il
nstracya, do stereoty-, wyp,}'ywern zbiorowej pracy calego spo- 
ale dotad jak wszystkIe Inne parla- powego frazesu Lelegramow: sytuacya I łeczeIlstwa staje się kości a niezgody. 

l1enty, 
ie wyłąc1:ając . angi
lskiego, tak niezmieniom... Nie
t:.ty nie zn
ienia. się 
V ogó.le 
 wystawie po\viedzi:ć I11?- 
l parlament anstryackI posIadał w pra- sytnacya eo do 1)] zygotowan wOjen- zna, ze metylk9 wobec zagramcy me 
wie wnoszenia interpe
ac.v:i 
ystarcza- nych, a, natomiast tam; gdzie przypa-I dopnie pierwot
eg
 celu politycznego 
jący środe
 t
k do O?jaWle:ł:la .swojej ?ek moze. spo,,
odowa? wybuch wo- z pow
du za
Ikła
l wojennych, lecz 
opinii jak l wybadama polItykI rzą- jenny, zmIana jest :vldoczną. Tmcy nadto l w kraju me wywrze spodzie- 
dowej. Interpelacya pozwala zasiegnać zaczynają już otwarCJe stawiać pewne wanego skutku. Wiele pieknych l'ze- 
informacyi i objawić zdanie niejako trudności ewakll:lcyi twierdz, a T-otJc- czy mówlOno o tej wystaw"ie na kilim 
in flagranti, gdy tymczasem rozpra-' ben odrzuca re
lamacye ze stano w- I rniesięcy przed otwarciem a jedną z 
wa adresowa moze być juz spóźnioną czem oświadczel11Gl11, ze stanowią one I najpiękniejszych była ta, ze widok 
próbą wobec wzrastającego naprężenia. zlamanie traktatu pokojowego, W Ba- ,vystawy pozwoli z,apolllnieć o domo- 
Owe p 1'.0 P o z y,c y e r o s s y j- tum wzrast,a. nawet [anatyczna agita- I wych rozterkach, ze wystawa stanie 
s k i e, które mlaly byc uchwalone na, cya ludnosCl przecnv wydaniu tei sie podstawą zupeJ'nego uspokojenia 
ostatniej radzie- ministrów w Peters- twierdzy w ręce rossyjskie. Tam mo
 u
J.Ysłów, Tymczasem mimo otwiłrcia 
burgu i wrzekomo znacznie wyrówny- że nie wystarczyć nawet kateo'ory-. wystawy nie przestajw, 
P1,J,zt/! 'I l.entow. - BIuro ;kHdaJreji i Admini
tne,yi 
R ICi Wdowa t
L 29. - Listy należy frankować. - 
,skJa1llacyo otwarto wolne Gd opłaty. 

   


CZEŚ C URZEDOW A 
'" '" 


-- 


Lwowski c. k. wyższy St!d krajowy 
nadał sYf.t.emizowanemn dyet.arynszowi tabuli 
krajowej we Lwowie Wiktorowi Pauehow- 
s k i e m u, posadę kancelisty do prowa- 

zenia ksiąg grnntow)'Ch przy c. k, Sądzie 
powiatowym w Wmnikllch. 


Naczell'lY Dyrpktor po('zt nadal po- 
sadę ekspedyenta pocztOWf'go w In'onic'w 
administratorre porztowej Wandzie R i n (' a u 
i przeniósł ekspedyenta pocztowego JaIJa 
B a I I ę Z Sołotwiny w tym samym charakte- 
rZe do Sieresławic. 


Oelem zapobiezenia zawleczeniu ['horo- 
by pysko
ej i raeiezuej zwif'rzi}t domowyeh, 
pannjącej w graniezJJ)'Ch ezęściach pallstwa 
rossyjskiego . zakazuje się bez\y:m1Dkowo 
sprowadzania z ROS8yi do kra
l1 i do zakb- 
dów kontnmaeyjnyeh bydła rogatego i nie- 
rogacizny tą rhorobą dotknięt)'Ch. Co się 
Podaj
 do powszf'rhilej wiadomości. 
Z c. k. Namiestnielwa. 
We J
wowie, 1 maja 1878. - 


- 


- 


- =---- 


Lwów. dni/
 6 maja. 


Prenumerab- z pnesyJ'ką pocztową wynosl rocznie 16 zł., półroi:wi
 8 Tot,. k:
!1,rt
lni(j ". zt, m.ipeiQ- 
ezni
 1 zł. ;s5 et. W miejseu rocznie 12 ::t, półrocwie 6 ;;ł., kwitrh
lJiJ€ 3 ::t, imeslę":ICI1J& 
 
ł. . 
Przbwodnik naukow,Y i literacki, dQdt"t.\k nriesi.;,ezu.y do "Ga\\(\
J' I,w OW51U ;;j" otrZ)'IDU- 
ją cało- i półroczni a.hon
,nci bezpłatnie, jedna,kie ci tylko, i;:tónf pr
nUJ!ier\l,ją od .1 stj',cz
la do końe
 
czerwca, lub od 1 lipca do koń(HI, grudnia, ćwierćro
z:ai zaś i miA
]fY,;;,,) Z3 d',p;:ÓI:, p<6r'"gj 'h et.. drudzy 
30 '3t. - Przewodnik pr!\uumerowRllY osohno kos'Ltaje 4 zlo 
__
"
_' '" 
 ___...__...__,.,,___:!':


_ 
 'FC_
 _ 


., ,)eonć.ra"owe jJJ
era
y. ob
e7;ają liię .po 'I liHt 
!rdł(Oi'azow
 f}
) 5 e.t. (Hl !111
JS(:a .i
.1.1ltego w:e,rSZ3. 
I n 8 e I' a t y przyjmują w Austryi i Niemezech 
wszystkie agencye itnonsów; we J<'raneyi w Paryżn 
wyłącznie agencya p. Adama, Citrrefour de la Groix 
Ronga 2. 
___


_,.  - _._,.
.
-_. ...._
_..;..r-ir,
 


--- -=- 


I - .Ale dajno pokój, Kaczorowski - od- centy Kaczorow
ki L... 
 )
kż
 teraz podnio- I Kaczo1'owski tez zanadto na 8e1'Yo to wzią- 
zywam SIę - może nie zostawiłem. 5ę oezy na .1. UdZI , a gdzlez Ja Sit: sebo\
am ?... Jeś... Swawola, lekkomyślllośt;.... 
Leez stary ani mię $łyszy, ani 
idzi, :- M?J stary 
 persw
duJe 
u zona 
 . - Ale, ale, gadaj tam pan. Z przepro- 
tylko znałaz.łszy ową kamizelkę drżą
eml rę- czefoz ty SIę mart
lsz, moze to Jeszr
e me szenlem ill[l('zej pan myśli.... OÓŻ robić, tru- 
koma r?ztwlera gwałtownie kieszon
i, wydo- on. zresztą odd
 Się palll
 sekret
rz.o
J.... . dna rada.... Przyrzekł on ci wprawdzie po- 
bywa Je na wierzch, a podstawIwSZY pod . - ,Odda Się, .od?a s

.,.. II jUZC;I.Z mUSI prawę i dlat.ego niech pan 
t'kretarz daruje.... 
oczy.zdumionej kobiet y , krzyczy z całt! zap- slę.oddac.?" Alt1 któz )I
JI ?dd
 "JJ
oJ bo
ol" ., Natura]nie. że darowa
em, . raz że dość 
dłośClą: 
oJ.sbwr. .". 
yn staJ"( go ZOłlJ1eIZ
, z ,wl
l- l111a.I kary od oJ('a, a powtore, ze to byŁ tak 
. - N. o gdzie jest, gdzie rube
 ? No da- kIej ar.ml1, ktorenn
 przez I
t. sZPSCdZI
Sląt J'ad ny z inteligentną twarzą chłopczyna, iż 
W&j,. s
ukaJ.... Tu był, prawda pame, był?. grosz jeden cudz
 
w przyJep:ł 

ę 
o r.ęlo L. trudno był.o prawić mu ja
is m
rały, kiedy 
(Dokońezenie.) PowIlllen być!... krad
iez w domu! Jego syn złodziej 1.... Boze, ZlitUJ SIę na- w: oczach jt>go malował'o Się takle przygnę- 
ł demną L." . blenie i boleść, że byłem pewny, iż nie pój- 
Niespokojny, co mu się stać mog o, wy- - Ależ dla Boga przecit>zem go nie Nie było co dłużrj robić w tak przy- dzie więeej na zła drogę.... 
glądam na uli.cę: patrzę, Kaczorowski bez wzięła! ' , . hej s,Vtuacyi, bo rzeczywiście i mnie 
lę na - To to o
 proszę p,tua zaku pił sobie 
czapki w rozpIętym płasz?zu roztrąca. w.szys
- ,Ohcę objaśnić Szymono
ą o. co. ,to IdzIe, p.łacz zbierał,,, widząc tę pooraną twarz star- za OWl'go l"iJbła tych pierników i inu,reh Ja- 
kich, leci.i mach
 r
k
, Jak wary at .Jaki. 
Ie I ale Kaczo
'owski nie d
je mi m
wlC, . tył,ko ca, po kt.órf>j łzy jak ziarnka gro

hl1 spad,aJy kuci i schował je do rynny. Podniósł sobie 
wiele mysląc, łapIę I Ja za czapkę 1 za mm. przyskakuje z ową kamIzelką do zony l Clą- na lJodłogę.... Uspokoiłem tylko pk m.ogłem daehówkę i myślał że llikt nie zobaczy.... 
Dość szybko chodzę, no i młody jes
em, ale gle. woła: zmartwioną kobietę i wyrzucał'em sobIe. Ze Ale pan B6g ma wszędzie oko, spuścił deszcz.", 
sta.rego niepodobna mi dopędzić; wld
.ę t.yl- - Dawł.j mi tu rubla do kroć tysięcy nie będąc pewny' zostawienia owrgo ru?la no i zł(,dziejstwo wyszło na jaw.." 
ko, że. miga mi. się z d
lek
, że. l
dz
e mu batalionów dyabłów.... dawaj! w kamizelre, wytoczyłem tę sprawę, ktora " Ohłopiec posz
dł do. domu, stary wziął 
ustę
uJą z drogI, ogląd
Ją SIę zdzIwlem, czy - W Imię Ojca i Syna.... tak bolesne sceny wywoł'ała. " Się do porządkowama, a ja cheąc go trocbę 
to me w ary at , . nareszcIe. wpad
 do bramy . - Tak, tak, syna, dawaj mI tl
 syna Na drugi dzieJ) ledwie że 
wJtac 
aczy- pocieszyć mówię: 
domu, gdzIe IDleszka, a Ja za mm. Zadysz
- ' I !wo

go, 

cusia, dawaj go, gdz
e on .jest L.. IJało, słyszę ktoś 
uk
 do ?r
IV1., Otw,Jeram, ,
 Wie .K:
('zorolVski, kiedy się już tak 
ny, schodz
c P,o .trzy .schod
 na raz, st
Ję ZabiJę, usmJercę!... Masz piernikI z mebaL.. a tu zapłakany WICUS po
azuJe Się .tlzy
na- stał?, ze o.dc!aJet:Ie rl1bla
 to proszę cię weź 
przed drzwIamI jego IzdebkI, aby cokolWIek To on wyjął ztad rubla' A poczekajte mi ty jąc rubla IV ręku, a za mm z. ponurą mmą, go I kup .!:lZ ten oksefclk.... 
tchu zachwycić, i sły",zę chrypliwy głos Ka- jakiś.... ". jak widmo jakie blady,przyga
.bJOny, ze spusz- --: NIe trzeba pr?
zę pana.... Obejdzie 
czorowskiego: . Nie dał sobie nic perswadować, ani sło- ezonemi oczyma Kaczorowski. się, gdzIe by go postawIC? 
- GdzIe on jest ?.. Pierniki!... Kami- wa .po.wied
ieć, a gdym objaśnił żonę o co _ 00 to jf'St.? 
 pyt.am.. . , - 00 

owu ,- pytam zdziwiony _ 
zełka L. tu IdzIe, bIedna kobieta aż drżała ze strachu - No, cóż pa,Ulf', złodzIeJ! - 
zekł czy Szym
n ,luz 
rejt.el:owa
 przed wodą? 
- Jakie pierniki, jaka kamizelka? 00 oglądając się ciągle na męża.." krótko stary popychaJąc chłopaka naprzod - - Eh, panie,. dajmy ,już temu pokój!- 
ty gadasz Szymonie? Tymczasem Kaczorowski usiadł na ku- No, mów I . T
k , .z przep
'oszeDlem człek strzela, a Pan 
_ Żółta, do. sto par d
abłów! No ży- frze,. podparł głowę obu rękami i zaczął pb- 
 P
zepl'
szam..... pIOSZ.ę pa
a,:.. ,-: Bog- kule n?SL Ro
um rozu
e!'l, a wola Bo- 
wo z przeproszeDlem, dawaj.... Tam rubel k,ać jak małe dziecko,... Patrzajże ty Franu- 
ybąkn
ł 
hłopJec poda)l!c mI rubla I plat:- ska wszyst
? w Dl
ecz obrol'lła. 
W kieszeni.... SJa, że ten nasz syn złodziej! A bodaj ja był k lem do no?;. ," - Ooz tam SIę. stało? 
Wszedłem do stancyi, patrzę Szymollo- n!e doczekał dnia tego, a bodaj mię by

 - MOj Kaczorow
kl, liTa, co. takle.1'ze
z
? . - mup
two, mesz
zęście i basta. Już 
wa stoi przy balii cała przestraszona niezwy- ple
wsza kula trafiła, anizeli ter

 pon
sJ(' , - Bo to 011 paDle z
 
d
lł z ka,nllzd- pan,le wody ,me potrzebuję --:- hau,s!, kl.amka 
k l> k .. . . t ;I' zas/ takl wst y d t aką han ' bę A r.h mO J t y wwl- h... Wstyd proszę pana, elężkllVstyd, zapadła! MO J a z P rze ! JroszeDlem pr a c nJ ebę - 
tern rozgorarz owamem SIę S arca, POUL . ' ...." N" d hł '" " 
gdy Szymon" nie patrząc na nikogo, wyrzuca kI Boze, czegoż się do
'zekalem 
a. star", }a- r -?, DO :-: ?1OWlę po 
08ząr c ,0- dz
e,.la nog zrywać nie m.y
łę, ehłopa
a od- 
l. wanienki mokrą bieliznę na podlogę. ta ?... Syn Ka('
orowskJt>go złodzIej !.... WIll- paka - dZiecko Jeszcze, myślał ze znalazł".. daję do krawc
,.. Wczoraj Jak pan WIe, by- 


WETERAN 


SYLWETKA 


przez 


Autora "Kłopotów Stare\to Komendanta".
		

/DIGCZAS002001_1878_120_0002.djvu

			2 


raz po ca
onocnej ulewie błękitem, okna i! czajl):cym 6w basen. Uczyniwszy to samo,' lek odpowiedział mu i powinszował panlI" dzaju, zajmował swe miejsce nad bramą. Pod 
facyaty ustroiły się banderami, twarze Pary- j wybrałem prawI): stroll
 basenu, zgadujl):c, ze Krantzowi, dyrektorowi wystawy. Działa ry- : tym zegarem stał Marszałek, gdy ksil):zęta i. 
zanów wyrazem zadowolenia. Do omnibusów j procesya z marszałkiem prezydentem na cze- knęły, 26 kapeli wojskowych zagrzmiało marsz; wysocy komisarze rozmaitych liarodow
Ścl 
n
e bylo mozna się docisnąć, fiakra nie było Ile p:zejdzie tędy, pomiędzy szpalerem zołnie- Vive la FranQe, nowy hymn narodowy Frau- I defilowali przed nim, udajl):c się de swoIch 
wIdać nawet. Zrzuciwszy pychę z serca, wy- rzy I wodami, udajl):c się do pałacu przemy" cyi, ułożony na dzień dzisiejszy i mający za- i sekl'Ji. Skoro przeszli, Marszałek poszedŁ za 
padalo zrezygnować się na pieszą pielgrzym- slowego, Tysil):ce widzów postąpiłq w podo- stl):pić później radykalną marsyliankę. Gdy i nimi, przechodząc z kraju do kraju. Na wstę- 
kę przez pół miasta do bióra komisyi, wktó- bny sposób, tratując gazony i kwatery kwia- muzyka przebrzmiała usłyszano, z u
t Mar-I pie każdej nowej dzielnicy witały go komi- 
rej przyrzeczone bilety do wnętrza wystawy tów, byleby się docisnl):ć, zkąd mogli patrzyć szałka :. I sye. 
l'ze
 p
wilonem ,miasta Paryża zatrzy- 
w samym dniu inauguracyjnym dopiero roz- na baldachim z karmazynowe/o?:o aksamitu i - Wystawa mIędzynarodowa roku 1878 wał SIę L'nwllkę, gdyz tu urządzono bufet 
dzielono, Zastałem ją w oblężeniu, gdyż kan- złotogłowiu, rozpięty po nad południowym jest otwartą! dla wysokich i dostojnych gości, kt6rzy też 
dydatów o bilety był'o daleko więcej niż wy- balkonem pałacu. Sześć złoconych p0!5ąg6w Natychmiast wypłynął z pod balkonu bez długich ceremonii posilili się przy nim 
branych. Dostawszy gorąco upragniony świ- allegorycznych, niezliczone trójkolorowe ban- wodospad szeroki, wylewający się w zdrojach prędko i obficie, ze stołów guścinnej stolic)' 
stek, rzuciłem nań okiem i przeczytałem co dery i fotele pąsowe z złotemi poręczami nieprzerwanych, jednak tak cienkieh i prze- Francyi. 
następuje: zdobiły tę trybunę.. zroczystych, ze osoby stoją:ce po za kaskadą: ?rzez galeryę robot ręcznyeh. jednę z 
Ministere de l' Agriculture et du Com- Południe. Ni ebo przybrało nagle barwę widzieliśmy, jak przez szybę szklannl):. '\' tej- najriekawclzyrh lIa całej wystawie. dostał Fię 
merce. czernidł"a i zesłało na strojne zbiegowisko że chwili, naraz, wytrysły z ziemi niezliczone Marszałek do pawilonu maszyn sekcyi frall- 
Ceremonie de l' Ouvertttre. ulewę jak z cebra, ukośną, przenikającą przez fontanny, mniejsze i większe, pojedyńczo i w cuskiej. Te puszczono w ruch natycbmiast, 
Place reservee, Pala,is de Troca, dero, parasole i suknie, wciekającą: pod galery e i snopach, rosnąc wyzej i wyżej, potężni
jąc, 1\ na tej ceremonii skończyła się urzędowa 
lerasse, okrycia trybun. Pozyrya nasza była rozpa- I 
ż jedna 
 n.ich wsz
stkie i!llle p
ześ
lg
'a, in
pe"kcya wystawy. Dostojni inspektorowie 
Au nom du Marechal-President de la ezliwą, Sz('z8gćlnie dla dam, w gajowych u- I w zdumlellle wprawIła tłumy swoIm smla, zUJkJi, tłum rozsypał SJę po galpryaeh, lub 
Republique VOttS €tez 
nvde a assister li la, Ce- bioraeh i cienkich trzewiczkach. Ale dobro- łym lotem. Z tarasów i parku, a nawet z tłoczył napowrót przez most Jeny, by się 
remonie d'Ouverture de l'Exposition, qui duszny tłum fran<,uski śmiał się, choć zęba- pysznej trybuny zagrzmiały oklaski, na które rzucić do pałacu Tro<,aderc i oglądać trybu- 
aura lieu le 1 Mai 1878 a deux he'ures td:s mi dzwonił, a w grzmotach, od któryeh ddał pyszne jC!tx d'eau na Trocadero rzeczywiś- n{, uświetnioną niedawno prezydentami, 
precises, au Palais de Trocadero. gmach ogromny, upatrywał salwy artyleryi cie zasługują. Effektu tych wód zadne pióro książętami i ambasadorami. Bramy wystawy 
N. 739. na cZ€Ść swego fe
tynu. Nigdy nie spotka- I nie opisze. Jest to zb.i6r bryl:llltów, oprawio- był) jl
Ż otworzf)
e dla . pła<,ąC!C
 gośc
 
Le Ministre de l' Agrimtlture et du Commerce: łem dobitniejszego dowodu, jak sf1rde<,znie ny w szmaragdowI): gll'landę. a stotysIęcy ludu ml
szało SIę z dZIesIątkamI 
Teisserenc de Bort. bawi Pary1,anów piękne widowisko na Tro- Wody spadały i biły w górę. Sw ietna tysięey śmietanki, sproszonej poprzednio, 
Pieezeć ministra kilka słów instrukcyi, cadero, jak sa dumni z niego" Klęezlj;c na grupa znikła na chwilę z trybuny. Wnet wy- przyczem nie obeszł'o się bez scen zabaw- 
przez którą' bramę w;jść miał'em i którą uli- wilgotnej tra
ie, aby się uchronić za moim chyliło się ezoło processyi z pod przedsionka nycb. Warto było widzieć, z jaką skwapli- 
cą podjeehać, wreszeie szeroki r6zowy pas grzbietem od burzy !<ąsiad m6j wykładał mi, I pałacu, a dobrze znana postać Marszałka-Pre- wością i zadowoleniem episierzy i episierki, 
na bilecie od rogu do rogu uzupełniały za- zupełnie nie uważająe, że woda z mego para- 'zydenta, otoczona mnóstwem osób, schodziła a naWijt ludzie w bluzach zasiadali na fote- 
proszenie. Aby dostać podobne świstki, cały sola ciekła na niego, powody tej uciechy, powoli w kierunku mostu Jeny. Ksil):ze Wallii laeb, wygrzanyrh przez dostojne osoby 
Paryż zebrał lub intrygowal od tygodnia. _ Wystawa nadaje istniejl):cej formie rzą- i mąz królowej Izabelli byli mu naj bliżsi. Niektórym udało się dostać do wnę- 
Ohociaż była dopiero jedenasta, ruszy- du powagę... sacre (to się odnosiło do wody Były król niósł w ręku złoconą laseczkę trza pał'al'u, do wIelkiej salj festynów, bez 
łem do bramy pała1;u, będąc uprzedzony, że za kołuierzem)... wraca nasze prestige... Obe- i wygll):dał jak dandys podtatusiały, cierpiący wątpienia jeduej z najpiękniejszych w Ellro- 
ścisk przy niej zastanę. Kto mnie uprz
dził cność tylu książąt zagranicznych wpuszcza na. podagrę, Jego ja
na twarz wyrazała jak ?ie, leez niestety .m
óstwo zostaje w niej 
w ten sposób, nie przewidywał jednak rze- niejako Francyę rppublikańską do salonu pu- ll3jzywsze zadowoleme, zapewne z powodu, Jeszeze do zrobJellJa. Ma ona scenę, lozę 
czywistości. Powódź powozów, morze ludzi ropejskiego... Mon Dieu... nie mogę dłużej że figurował po prawej stronie gospodarza, i szeregi siedzeIl podnoszących się amfitea- 
zalewało wszystkie ulice i place wokoło Tro- wytrzymać.., zmykam L.. o <'o ambasador hiszpański upominał się bar- tralnie, słowem, przypomina urządzeniem 
cadero, okna i dachy nawet roiły się widza- Wistocie wyglądał jak z cebra wyjęty dzo żywo, i nad czem rózni mistrz
 ceremonii salę teatralnI):, tylko że nigdzie nie widzia- 
mi, a za podobne miejsea płacono słono. i musiał przerwać prelekcyę. długo i szeroko radzili, albowiem J dla księcia łem teatru z tak cudnemi freskami, ani tak 
Skutkiem nocnego deszczu wszędzie było Na szczęście deszcz ustał prędko, a W
lIij. .upominano się o ten zaszc
yt. Naj- przestronnego, ani o tak pysznych okul\ch. 
błoto okropne, ale nie psuło ani pospiechu, słońce przygrzało jak w lipcu, susząc nas dZlwllJ8Jszym fenomenem pro,cessYI był zu
 W)"szpdłszy z wystawy przekonałem się, 
ani humoru ogólnego. Nikt nie uwazał na- cokolwiek. 00 lepiej, balkony zaczęły się za- pełny br
k dam, wręcz pr
ecI
ny t
adycYI ze cały Paryż świ\}tkował, Większa częŚt\ 
wet, że niebo znowu się zasępiało i przy- pełniać osobami, 8wiecą:cemi złotem jak szczu- poprzedmch wystaw, na ktorych pallle szły magazynów DyJ"a zamkniętą, a na wszystkich 
rzekalo ulewę na. samą godzinę inaugura- paki w szafranie. Komentarze nad gęstniejącą zawsze obok dygnitarzy. głównYl"h ulicach lud tworzył szpalery, 
cyjną. grupą znakomitości na trybunie zagłuszały Orszak szedł powoli, olśniew;,jąc oczy i przypatrywał si
 ekwipazom powracającym 
Przecisnąwszy się przez bramę wymie- skargi na przeziębienie. Ten upatrywał księ- widzów wstęgami, gwiazdami, galonami, całf): z Troeadero, 
nioną na bilecie i docisnąwszy do tarasu w cia W a1Ii w pąsowym oficerze, obchodzącym tęczą mundurów i strojów narodowych. Na Zapowiedziana il1ulllinaeya nie byJa 
galeryi przylegającej do pałacu Trocadero, bassen z damą w błękitnej sukni u ramienia; ulicy pomiędzy szpalerem wojska i basenem świetną. Ohińskie latarnie w oknach i P38- 
zająłem wspomnioną place reservee, aby się inny nazywał Węgra w. n
rodowym str
j
 było błoto po kos
ki, w którem. ,dostoJne fi- ma światełek gazowych wzdłnż balkonów, 
przek(,nać natychmiast, ze z honorowego Ohińczykiem, trzeci.nnosIł Się nad galonami I gury brnęły męzme. Tylko Obmczycy wy- tworzyły całą paradę. Za to nlice były prze- 
miejsca nic nie m6głbym uf:łyszeć, ani zo- pióropuszami adjutantów, biorąc ich za kró- glądali smutno, albowiem ich białe, sukien- pełnioDr Indem do późnej godziny, ;j gdy 
baczyć Zamiast trrybuny prezydenta przed- lewiczów. Pomimo niewygodnej pozycyi wi- ne buty, z 
zarnemi, filcowemi podeszwami ten list kor1cz
, o półno('y. słyszę jAszcze 
stawiał się mym oczom mur szary i złota dzów bawiono się wybornie, i przez długie na cal grubemi nie nadawały się do takiej spiewy prze<,iqgających robotników. Słusznie 
menażerya z konia, wołu, nosorożca i słonia, trzy godziny na słocie i skwarze nie byłem przechadzki. Warte było 
idzieć ambasado- się weselą, bo <,eremonia iJlaugnracyjna była 
otaczająca basen kamienny, w który spadają świadkiem aoi jednego dowodu niecierpli wo- rów Syna Słońell., w długich zupanach i koł- ze w:,-zech miar zaszczytną dla Francy i i dla 
jeux d'eau parku. Reporterzy nie mogą zado- ści, albo niegrzeczności. pakach z pawiami piórami, skaczących z ka- Paryża, choeiHzby tylko przykładną grze<,z- 
wolić się czczym honorem, więc kto zył pra- Nareszcie odezwały się dziab, gdzieś myka na kamyk, aby omijać kałuze. Ani im, nością naszych gospodarzy, wobec Stil tysię- 
wie zeskakiwał z tarasu do parku pomimo daleko, po za Inwalidami, widocznemi z par- ani zadnemu członkowi marszałkowskiej świty cy <'lIdzozi8m<,ów, bawiący<,h w tej <,bwiIi 
zakazu i na złamanie karku, aby stanąr pod ku 'frocadero jak na dŁoni. Na balkonacb nie zazdrościłem owej przechadzki. w stolicy Franryi. 
golem niebem, za szpalerem 131 pułku, ob- przy trybunie wszczął się zgiełk nielada. Eskorta marszałka wydawała
ię nie- Jedn.. tylko chmurka zasępia nasz wr- 
Mówiono mi, ze skutkiem nieoględności pa- SkoIiczenie długą i była rzeczywiście nader soł.v horyzont. W sZY5tko od dziś p0droźalo, 
łem okrutnie zgryziony i jak się położył'em nów mistrzów ceremonii rozmaite ważne fi- piękną. Najparadniej wyglądał w niej jakiś jak Dieslety przekonałem się w wielu miej- 
spać, to jak drewno. A tu w nocy nowy gury długo nie mogły docisnąć się do try- magnat węgierski, który wyglądał C'ały ską- 8<,aeb. Za pomieszkania, obiady. wszystko 
deszcz, ulewa, piorun,Y...: K
cz?rowski spi, buny, samego maszaJ'ka prezydenta nie wyj- pany W z
ocie. Prawie tuz za nim zwracaj słowem, żąd1JJą o 2ooio droiej. 
woda się z przepros1RllIem leje I leje, balia mUJąc. Izba deputowanych i senat musiały uwagę tłumu jedyny kontusz, kołpak i kara- W taki sposób zagajono tegoroCZn1! 
się p rzep 

iłt ció:; pułap.... zdobyć sobie wstęp przebojem. Słowem, by- bela w orszaku - był to hr. W ł o d z i m i e r z wystawę międzynarodową, siódmą z rzędn, 
_ To, ze teraz z przeproszeniem i bu- lo tam cokolwiek nieładu, i niemało krwi D z i e d u s z y c k i. Gdy <'3łe zebranie docho- od owt>j pam iętnej w Londynie, która miała 
downiczych poczl'iwych nie ma... Wszystko sobie napsuli przytem dostojni goście, dziło do mo"tu Jeny, wszezął' się popłoch byr pierwszą olimpiadą i początkiem 8ry 
po partacku, mury cienkie, polepa byle jaka, Z uderzeniem drllgiej, gdy coraz. e7:{
st- j pomiędzy dostojnikami, bo z nieba spadło wieeznego pokoju na ziemi. Ozy pllmi'i'tacie 
sufit pozal się Boże.... sze salwy grzmiały, zrobił się porządeJ. na I kilka groźnych, ciężkich kropli na ich gło- mowy i przepowiednie głoszoIl8 przy jej ot- 
- Nie rozumiem. ,. h . " n
 k 
go " rze " , i py szna grupa usz y kowała si ę '!Odłn g I W y . Na szCzęsc . le, c mura przeszła, bez sp . ra- wan'JIl r n sza 
 twierdzono tam, ze mieeze 
- Przeleciała do gto par kartaczów t 
wszystka woda przez sufit do pani rejentowej programu. Otyły, słuszny męzczyzua, w cie- ! wienia im łaźnI. Tymczasrm szpaler zołnie- i armaty będą przekute na lemiesze i loka- 
na drugie piętro,... Zrobili alarm w nocy, muym mundurze, z ponsową szarfą lrgii bO- j rzy otworzył swe szeregi i wpuścił publicz- motywy; ze geniusz pokoju wyleci z tego 
przyleciał' rządca, przyleciał gospodarz, co, norowej u piersi, g,l'ową siwą i ostrzyżoną ność w ulicę, kędy jeszcze szli senatorowie krzyształowego gniazda na świat j narzuci 
gdzie, zkąd? - Ko i zobaczyli i narobili krÓtko, powit.ał tłum powiewając stesowanym I i deputo
ani, . z . szarf . ami t , rójkoloI . 'owe
i. i mu nowy t , ry . b wojenuy - wojnę P , ra . ey , i 
krzyku, wymyślań.... Niech icb tam Bóg se- łk k d l W d I ł t b k l 
kunduje i z wodą... o mało mię nie zjedli. kapeluszem marsza 
ws im, pochylając twarz i me a aml .u 
Iersl: l, zowIe pomlę
za I ,Sl
 przemys II, 
.Wlę ą, ez rwawą, nszczęs IWIa- 
_ Dobrze, bardzo dobrze, moie to Ka- czerwieńsz
 od wstęgI na mundurze. .Jegomość z aktoramI, I spIeszyli ku mostowI, ktoU jąf'ą ludzkosc. 
czorowskiego oduczy od tej wody - mówię, z jasną brodl): stanął, po jego lewicy, inny, b
ł cał! okryty drogiemi kobie,rcami. 
ie- . W :óz obróciły się t
 'pr
epo,wiedtJie, 
śmiejąc się ze starego. wzrostu nizkiego po .lego prawej stronie. By- wIelu Jednak osobom udało SIę dostac na po :>ledmJU wystawach, po cWlerc wIeku tak 
- Eh, oduczyć nie oduczy - przerwał li to kr6lewicz Anglii i były kr6l Hiszpallii, drugą stronę, gdyz nagle wyszedł rozkaz nie- zwanego rozwoju i postępu i humbugat'b 
zywiej - zeb y nie to nieszrzęście zem zaspał, . , . b 
 ł d fil .' h k ." O . f . 
Franciszek d' ASSISI. puszczam a za 'loconego t umu na para ny antroPIJnye ongresow r zyz me nazwa 1- 
to z przeproszeniem i pies by nie wiedziaL. 
Niecbno zapomną trochę, to ja sobie juz le- powitania i przedstawienia trwały dość I dywan. byście ezłowieka głoszącego przy otwar('ju 
piej to wszystko wyrychtuję, bo juz rynienkę długo, a lud poznawaf osoby przedstawiane Szczęśliwszy od wielu dopędziłem ofi- siódmej wystawy nadzieje, przy inauguracyi 
d
m . do samej stancyi i ta
 coś zrob.ię; 
eby Marszałkowi po ich strojach, pokazują:c sobie cyalnyrb inspektorów wystawy w tak zwa- pi
rwszej wypowiedziane, !'zaleńrem albo 

Iinjaś
 deszr
 pa
a obl1dzJł:o.... No jUZ ja to I arcyksięcia Leopolda, gdy męzczyzna w bia-' nym honorowym przedsionku przemysłowego marzyeil'lem? Czyz nie uśmiechaliś('ie się, 
y y ę żolmers klm rozum em.... łym mundurze witał księcia Walii - i uśmie- pałacu i juz za nimi przechodziłem przez gdy mowcy na trybunie, przed pałaceIIl 
chając się, gdy ksiąze Aosty, 
ąz o posępnej sekuye, których stan pozwalał na przedsta- TroC'adero, powtarzali frazesa o zbratan!U 
,. Słówko )eszcze o Wicusiu. Dziś ma, ascetycznej twarzy, stanął tuż prawie za wienie ich Marszałkowi. Kto tylko zwiedził narodów z narodami, o festynach pokoJu 

;ao
i:ł k a.sny I we własnej kamienicy. zakład I eks-królem Franciszkiem. W istocie, zejście je przed kilku dniami, nie mógł się nadzi- I pracy, o turniejaeb przemysłu i sztuki, 
c I wzorowo prowadzony a Ile razy' .... , ..' bk " . k dk b . J' t J dze- 
zamawiam u nie g o robot t 1 , ,. I " si ę tych dwu byłych panów Hlszpa.nJl wy- WIC energ . ll I szy OSCI, z Ja ą up orzą 0- o z aWlennym wp
ywle wys aw na 
ago 
.. ę, y e razy naSlllle- b . . h , d . b . , . . l d k Ś ' dDą: 
Jemy SIę 
 oV\"eg
 ,rnbla) a, zarazem wef'tehnie- \ glądało drastycznie. wano c aos panujący w mc jeszcze o lile o yczajow, wIązaDle li z o CI W zgo 
my, od
aJąc cze
c k pamlęcI tak zacnego i pra-I Z ruchów i 
estykulacyi panów na. try- wczoraj. Wspaniały honorowy przedsionek, rodzinę? 
wego Wiarusa, Ja Im był ś p KaC'zo k.' ń d d b b 
 ' b , J '" 
 h } 8 Z Y - 
., . rows 1. ' I b
nie można było wnosić, ze prawili oracyj- pełny rusztowa. prze. o .ą:. ył, jUZ o wle- . a przyn:\jmll1eJ SHIC 81em tego w al- 
kI, lub odpowiadali na nie. Pan minister han- szony pyszneml gobelmaml, a cudny zegar I stklego z s<,eptY<'yzmem w sercu... Przy s 
dlu i rolnictwa skończył swą mowę, Marsza- , wystawiony w nim, arcydzieło w swoim ro- I war h inwalidów myślałem o salwach karta-
		

/DIGCZAS002001_1878_120_0003.djvu

			. ('zowycb, przy przechwałkarb z tnnmf6w, L o c h ID an, a jako stary praktyk i żołnierz, 
cywiJizaC'yi nie zapominałem o io
pillaC'h. i umiał w komend:de swojej zaprowadzić i u- 
a gdy mówiono o złotym wieku braterstwa, I trzymać ści-ły porządek i rygor. Szwadron 
czułem dym prochu, w0ń krwi świezo prze- ! jego nieliC'zny wprawdzie, bo składający się 
lane>j,.. Bye może. że wystawy międzynaro- i tylko z 64 koni, wziął do przybocznej bwej 
dowe czynią nss mędrszymi, ale wątpię, C'zy i służby następca Abduł KErima baszy, ówrze- 
lepszymi... I sny serdar-ekrem Mehmet Ali basza. Przy 
SYGURD WIŚNIOWSKI. I jego osobie brał ten szwadron udział we 
I wszystkiC'h wyprawach i bitwac
, jak np. 
, 
121 września ped Cerkowną, gdzJe oficerowIe 
i i podofieerowie używani byli do rozwożenia 
l rozkazów, jak ualitępnie pod Kal'elewem i 
: pod Kadikioj. Stanowił on wogóle osobistą 
Konstantynopol, 30 kwietnia, I e>skortę Mehmet A.lego .w czasi
 nac
elnego 
jrgo dowództwa. KIedy je po film obJął na- 
6. Wywiązując się z przyrzeczenia, prze- . stępnie muszir, Sulejman basza, ochotnicy 
syłam kilka szczrgółó
 o drugim oddziale I polscy zatrzymani z

tal
 na wyraźne żądanie 
legionu pobkiego, ktory wysłany został do I Fazli baszy przez mejakl czas na tern samem 
Szumli na teatr wojny naddunajski. Składał. stanowisku, choć zostawali odtąd pod osobi- 
się on z 108 ludzi pod komendą majora! bistą komendą Fazli baszy, aż do ehwili, kie- 
Jagmina. I ' dy dla rozszerzenia formaeyi odesłani zostali 
Pomijam pierwsze niemiłe przejścia, jakim I z linii bojowej do Szumli. 
ulrgł po przybyciu swojem do obozu w Szumli I Ztąd jednak wysłanym został raz jl'SZ- 
głównie z powodu cudzoziemskich oficerów, I ezf', i to po raz ostatni, pół'-
zwadron w sile 
zawerbo,:an
('h bez w!boru i b
z ścisłego 1 40 koni, pod, komendą kapit
na Balta
a
a 
oznaczellJa ICh stanowIsk. DonosIłem o tern. p i o t l' o W s k I e g o, (pselldolllm), na lImę 
Swego czasu GazecM Lwowskiej. bojową pod Dżumę, pod którą przeważnemi 
Dopiero po pozbyeiu się tt'go kłopotli- siłami zbliżał'y się wojska rossyjskie. Była to 
wego balastu, wynosiła liczba legionu w Szumli jedyna kawalerya, jaka Się w tern miejSl'll po 
108 ludzi, których podzielono na kawaleryę 'stronie tureekiej znajdowała. J
apitan Pio- 
i piec
otę,. przeznaczając d
 piechoty 
5, pod l i trowski 
tał., z nią n.a mogi,!'kach. pod I
ia- 
bezposredmą komendą maJora Jagmlua, do stem, klon' lllrey. me mogąc SIę w lJlem 
kawaleryi 53 ludzi, do której to liezby przy- lltrzymar, ewakuować postanowili, oddawszy 
było następnie 11 ochotników. je pj('rwej na łup. i spaJenie Cl.l'rkiesom 
W poezątkach, za czasów mianowicie i Baszybożllkom. 
naczelnej!o dowództwa serdam Abduł Keri- Zdarzył się przy te>j okazyi wypadek, 
ma baszy, nie używał legion polski takiego zashlgująry na opowiedzenie. 
w obozie tureckim zachowania, przyznać to Kie>dy Czerkiesi i Baszybożuki rozpo- 
trzeha, jakby sobie tego żyez)'ć byJ'o można. C'zęli już w mieśC'ie krwawą swoją gospodar. 
Przyczyną tego byb niezawodnie, jak jnż raz kę. prze;;J'al pulko w nik Ali Bej kaprala le- 
wspomni.dem, zbyt wielka liczba nadkom- gionistę K e n i g a, który był przy nim JJa 
pletnych, cud
o7.iemskich oficerów, z którymi ordynansie, z rozkazem rio kapitana Piotrow- 
w gtóWlll-j kwaterze nie wiedziano Ct) po- skiego, ażeby z orldziałrm swoim wziął 
cząć, zwłaszcza, że obok niektórych zapewne udział w rabulIku miasta. Kapral l\enig 
godnyrh i zacnych, znajdowali się pomiędzy oznajmił rozkaz tell głośno. Na co kapitan 
nimi ludzie nader podejrzanej wartośc'i, Przy- do swojej komendy: 
pominam tu np, owego kapitana Coob, któ- _ Słyszeliśl'ie? 
ry w mlllldurze legionisty podehwycony przy 
_ SJ"yszeliśmy. 
zde>jmowaniu planu fortecy w Wamie, a nad- ,. BrOI) macie nabitą? 
to jeszcze w posiad
niu innych komprl 1 mitu- Mamy! 
jącYI'h papierów, oddany pod sąd wojellB
 i A więC' dajcie ognia wszyscy naj- 
za szpiegostwo skazany na śmierć. utaskawlO- przód tn w tę pierś, II rlopiero po moim 
ny dopiero zo
tał za staraniem .N e h a d ba- trupie pójdziecie do rniastrL rabowa(;! Ktoty 
szy, (Bilińskiego), któremu szło o zal'ho- zaś za IDrgo żyeia chciał tam pÓjśr, temu Ja 
wanie od hallby munduru. Przypomillam, że pirrwszy w łeb strzelę! 
po zdjęciu munduru, Cook wypędzony został A potem obraC'ająl' się do kapra!:l I\p- 
z obozu i z wojska, o czem wam także da- niga, dodał: 
wniej pisałem. - A ty wrM do pułkownika Ali bP.l3 
W bitwie pod Sarna-Sufbr na Bachli- i powiedz mu, 7.e Polaey przpzli tu walC'zy<' 
tepe, która rozpoczę,la się d. 21 sierpnia, a z nieprzyjacip]pm, a nie po to, żeby mias,ta 
trwata przez trzy dni do 23 sierpnia, uży- palić i B,ułgarów rabo war. Powiedz mu, ze 
tym był major .T a g m i n ze swoją pirehotą rozkazu .jego nie wykonam! . 
do assekuraeyi dzja
, a assekurowa
 je tak Mimo to miasto zostało spalo11e J splą- 
dzielnie, że w ranny eh i poleg,łyeh straci,ł dro w3ne . Kapitan Piotrowbki ze swoją garst- 
trzecia CZf>ŚĆ swego oddziału, t. j. 18 ludzi, ką kawaleryi stanowił następnie jedyną es- 
międz; kt'órymi sam skorupą granata rann
, kortę 
ałej kasy 22 bataJionów pie.C'hoty 
umarł wkrótce potem w szpitalu w Szurol\. i 56 dZIał, podrza8 rejterady do SZUUdl, 
Polegli w tej samej aGsekuracyi poru('zuik hiedy wkrótC'e potero Szumla zost
ła (Powstanie w Rumelii.) 
Sonnenfeld Jan, Polak, kapra! Kiriakie- przez wojska rossyjskitJ OIO('zoną" o
dZH'lł a powstaniu tureckie m w gÓl"i\rh Rho- 
wicz Feliks, Bośniak Stanisław, H er- polski powziął zamiar przerzni,p'C'Ja SIę ,do dupe pisze korespo
ldellt _Poh
. C.0}'1"C$P.:> z 
m an n Jakób, zyd polski, śmiertelnie ranny Wamy. Uzyskał na to pozwolelll8 od 
a- Adrya.nop01
 pod dlll,e
n 2D 
\VJe,tula: "l u- 
R a h o z a Benedykt redaktor czasopisma Wi- li baszy. i miat już konie poklllbaczonr. N a- W$ta 
Ile, ktore przed 
ilku 
nl.aml 
vy bbLleh,l.o 
,., . .', , . - ,. d. - I p, r .. '. t a deey- w gorach Rhodope, me Qglanlcza SIę ynHJ- 
et l społpracowlllk Jakle
os .angJels
lego zlen 
 e . az J b:isza zllllelllł tę pleTl\O n,. mnJ('j do tyeh gÓr; do rLlcl
u te
o przyJa- 
nika, pełen charakteru I lllepospoJltych zdoJ- zyę I przecl wny wydał rozkaz. . .! czyli się wszyscy Pomacy, mJeszka.Jącj' w po- 
ności, prz(
z wszystkich znajomych i kolegów Wkrótce potem nastąpiło zawleS
rnJe i hldniowej Tracyi, pomiędzy Filipopolem a 
owszeehnie żałowany młodzieniec, umarł broni. zawarl'ie pokoju, a legion polski po- i A?ryan?poh>ro. 
:} to BLl,łgaJ'Z
" 
t?rzy 
:
Qd 
Pk 'tce potem wskutek odniesionej rany. wróeit z Warny na statku morzem do Kon-\ wiekami pr
e
zlt n
 ls
am, 

I
 Z:lS są f:;zed. 
w ro . ' . ' l .... ,. .._ , t. .. ! d 'e został, miotpm naJwIększe,) Illl:'nawlsC'1 l P:Z
S 
ldo- 
MaJorowI JagmmoWI na ez.y Się 
osmlel stan !nopoJa, gdzie na wlasne zą 
nl. . i wani<1 ze strony swych wspMplpfl1lencow i 
tne wspomnienie>. Slyszałem, ze ktos z lep- rozwIązany. Dopełuił on zaszczytllJe Ż łn18r- 1 dawnyrb Wgpółwyzwiwców. _ Oprócz Po- 
szych znajomych miał się zająć jego napi;;a- skiej pOwinllośri. m
ków .biorą 
ldział. w powstauiu. 'I'UI:CY za- 
niem. Przypomina mu się ten obowiązek. _ m
r
zkalJ ;V,C
mmellle, D,emotyc.e l, w Illnych 
. . . 'ka reszt w te' oirze- I ffilejscowos('I<1eh. Poł07,eOle, w Jakle popad.ta 
ImIona l .nazwls '. ,y 
 p E I ta nie3zczęśll wa ludność tureeka, było. nader 
bie rannych me są mi ,do
tatel'Znle. z
an
, SPRA W-Y ZAG RANICZN ; slllutne. Po największej rzęśei stra,cl,ła ona 
ale samo o nich wspOmnIenie, obok lllllell1a I ea,le swe mienie, wJpędzona z domow, bez 
wymienionyeh, starczy za świadt>ctwo, że 0- . ! 
ostat
rzuego 
o
ywinnia ?boz.

ała porl 
o- 
statni oddział polski w Tlln.yi krwawym (Postawa Iłowego g'ł.,..inetu tureckiego) I lem llIebem \\':sr01l burz ] dt:szezu.' o?dan
 
chrztem za I Jisal si ę ch wale bn ie w dziejach Mimo ostatnie . 1 zmian y g abinetu ture l -! n:' d P J a"t.w d ę gło ł d I d l i r()z h pa t (' I 
 ll Y I) ' l) . . \ ,LU,
Z t l v e f ' ll e S I 
l o l
 
. . " '.. t o u 'pn o JDl o l' 10 I':ac} c _ I', ". 
'l 
ostatniej wojny. Chrzest ten krwawy podulOsł clnego, .wpływ angIelski w 
,onst
Jk
no
ol\ ' dowy poryw
,j' z p;mipdzy Ilieh tysiąre ofiar. 
oczywiście znaczenie o(;hotników w oeza(.h r Z3 t Ws k ze k Jeszcze d odgrywa dO k 

 P W l le dorr'. P i
 N,tdto nieszl'zęśli:,Vi ( . :i wygnaó('y, godni w 
, . S .. d a orespon ent stambnls I o,. '. . p :. b r t 
głównej kwatery ture>ckwj. zczerzeJ Się o - "ze pod d 26 k 't . . O 'zywiście p. Lay- . ])a,)\vyzszym sto
llIU po l.o:l'an,a, .Y! wys a- 
t d rzpto nim za J .mować choć piechota, na c 
 d ' t. w.le, ma. ", c mierzeńcem i: wieni na wszelkIego. rodzaju ol
r
lC!enS
wa z
 
ą za " ' '. , .. al Jes zawsze Jeszcze sprzy. db . _ 't. Buł ] . es b zl ' ze domy l , I . abo - 
. "ł' t a. b " z 'ze CZRsrleJ cor L pa j I pOZ ,,4 
 . ", 
nie występowala do bOIU, lecz uzywaną by a ra WIZY y ,mana aszy 
 j(S (; J i 'woj-' wali wszystko rnirnie, Nie było dnia, w któ- 
J .ed y nie do służby obozowej. M k ehe,m t eda A k .leg? baszY t ' k
ory d l 'o w w

:uż eli- ' r)'mby Bll
garzy nie dopuśeili się ohydnych 
. I . sam! urec 'wml rozs aWIOIIem ' . I ' , ' I ' . k h G l t d k 
Za to kawaleryę wsadzono na dZle ne . k" b ' z B [. Na asmana. OkflH'IGllstw na UJ ac. WR'l o onany 
W et P rzeważnie P i ę kne i rasowe konie r b opeJE> leg d O . 
y rZ,e 3 os or
sz y stkich ma. dnia 14 kwietilia na kilku kobietach i dziew- 
a na ., asz
 sa ZIS zwrocone oczy . \ . t k. h d C '. K ' 
Komendę nad nią objął dawniejszy kapitan hometan. Jeśli zanieehano usinięcia 9sma'
a t
ętae 1 :urec It po, ZI! men - aragaczem 
, k . h k k ' N d B d d wdzl . ę " zyc : to nalez y J ed Y Dl8 BJlder- Klllg lIa wschud od Adryanopola, stał 
pułku ottomans IC oza ow, epomucen o ag a u, za " , . - 
Gazeta Lwowska z dJlia 6 maja 1878. 


radom Mehemech Ruszdi i Saida baszów, się hasłem do powstania, kt6re wybuahło 
któ
zy n
kłon!li sułtana do cofnięe.ia nieszczę- ! równocześnie na kilku punktaeh. Powstanie 
sneJ 
om
nac
1. I dyplomacya angIelska przy- , to moze być tylko z trudnością j z wielkie- 
cZY?lła SIę memało do. tego: Jak juz W\3pO-; mi stratami stJ'umione, gdyż liczba powstań- 
mllJałem '. wpły.
 angielski koncentruje się' ców jest wielka, a uzbrojenie ich i strategi- 
w wysokIch mIlitarnych, kołaC'h tureckich.: czne stannwi
ko wcale dobre. Pomiędzy po- 
Zresztą wpł
w ten zarzDle wkrótce znowu: wstańeami znajduje się wiele byJ'yrh żołnie- 
odgrywać w,tel
ą .rolę w, otoc
enill samego! rzy turrckieh. Powstań('y rozporządzają kilku 
sułta
a, Jezeh SIę ,p.otwler?z.1 wiadomośr,! dzi.lJ'ami, widocznie tArni, które Sulejman ba- 
ze SaJd basza, da.wnlejszy mlllltser marynar- I sza podczas swego nieszczl;'śliwrg'o odwrotu 
ki i od da,,:na najzagorzaJ.szy zwolennik An- I przez góry Rhodopr strąrił był w przppaśe 
glji, zostauH' na .nowo mIanowany ferykie'm I lub też zostawił na mie>jscu. Rossyanio wy- 
czyli w,. marszałkJe.m pa
aeowym. Ale i no- ! 
tali przeciw powstańcom 30.000 ludzi. 
wy gablll
t ture
kl, kt?ry z

az po swojej i Wczoraj zaś dla wzmocnienia kOI'pusu prze- 
nominacYI ta
 wwJką meufnosc wzbudził: w : zuaczonego do walki przeeiw powstańcom, 
pauu Layardzw, dał dotyehcza.s bardzo mało i udała się połowa tutejszej za,łogi i rzęść woj- 
dowodów swego rzekl
m
 przYjaznego wzglę- i ska stojt}('ego w Filipopolu. Przyszlo już na- 
d
.m 
ossy
n ,uspos
t1]
lIla. 
ossyaIlie nie 1'0-1 ,,:et do k:wawych ,star? pomi
dzy :ossyj"kt
 
blą tez sob18 z
dnY,dl ]lluzYJ co do pomocy _ pIechot:! I kozakami a furkamI; oble strony 
ze strony Tllrkow I są nawet przekonani, ze! pOllio
ły stosunkowo dość wielkie strf,\tv. 
w razie :vojny T,
lrcya" d
leko pręd.zej stani.e i R08syanie 
odt-lj'1 ISW?je straty na 138 pole- 
po strome A
1glll an
ze
1 po stro
ue Rossyl. . głyrh, pOl1llędzy tymi 28 ofieerów i 347 rau- 
Ta przekouauw .P?wzlęh R
Rsya.Dle cd dnia, ! nych;straty turrl'kie mają być daleko znaczniej- 
w którym w. kSląZę 
1
?łaJ zWIedził oszal}- sze. j)/iś przybył'o tu przeszło 180 rannych, 
eowania tureekie llf! Iml! Ma.slak-Bujukdpre. pomiędzy tymi znajdował' się także jeden 
ZasJ'uguje na UW:igę rozmowa, która miała eiężko riil1llY ofieer sztabon'} ; żołnierze (.j 
miejsce pomiędzy Mp.hemetem Alim baszą a zostali raIlirui IV stoezonej na dniu 20 brie- 
w. księciem .MikoLqem, a którpj treść po- I tnia bitwie pod Sułtan - Yeri i Dernirli- 
dana Ila tern mif>j
eu według opowiadania I Dzulllati." 
samego MeIłemeta A leg;o., moze byr Ilwazana I Podług n
jnowszych wiadomości, które 
za autentyczną. W, kSlązę zapyt
,ł generała.' otrzymab Pold.. Corr{'esp. z Konstantynopo- 
tureckiego, dlae
ego urządza takle 
roki 0- l i la, m.ahometańskw powstauie w Tmcyi eią- 
strozności prz
Clw 
os
yall?m, k
orzy są i gle Się .
zmaga. Pow
tań('y ob
k rozbitków 
przeeież obecnl
 pr.z)'.laC'lo;łml. Turcyl. l\fehe-: 
 d:
wlllejszy
h. korp
lsow t,u
eekl('b, rekrntll- 
met Ali odpowIedział z 
ol
wrską otwarto. i,)1) Się po naJ wlęksZPj rzęscl z ture<'kirh i 
ścia., że Turcy nie uważają Jeszcze przyjaźni: pomackich górali, którlY z powodu swej 
ros
yjskieJ za rzecz peWf% z\
łasz\'za ze tra- .! dzikości nawet dla Turków byli strasznymi i 
ktat san-stefa]l
ki ni
 z
s
ał ..JfJszeze .'lwa])? I umjpli s}ę utr:'Jm:lci \
 pewnej nieza.wi,;.tośei 
przez Europ
 l bYU:1JIIJUtPj me odpowIada te- f od rZt}dow .tutcrklch., rl'rytoryum zajęte po- 
mu na co sie zgodzl\no w Adryanopoln. .Je-! w"talllem sIęga ud 
or Rhodope aŻ do doli- 
śti 
atem Porta zarządza k,r,oki os
r
żności,! uJ l\1ary('
. Wszystkie. dotYI' hezasowe próby 
to Jego resarsb Wys
kosc POWilllen to I pal'yfi
,aeYJne okaza:!'
. s
ę_ ?:u:rmnemi. O ru. 
uwa

ć za rzecz zupe!Dl<: lI
turalol}" sk,o-I ko W,\11 Jaeh, z ehrZeSClja,nSkll
lI Bulgar,ami po- 
ro llle wiadomo, ('0 Sl,ę ,j:sz:z
 ,stac moze, i wst
l1
y ni? che
 zgoł,a 111 C' słyszec. Prę- 
Na tę uwagę rrosl'
 w,, kf;]ą
ę Meheme- . dZf'J.. Jolk s:ę.. zd;),je, ukbdallby Się z RossYI\- 
ta Alego, aby mu nic lll: wspolrJln.ał o trak-I namI. Jako/: !rcssc otr:-yma,!'a z KODstanty- 
taeie s<1nstefańskim, z ktorym on I1IC nie ma nopola pod dniem 3. maJa telegram, podług 
do czynienia, zwłaszr
za, że t:aktat ten jest którego rozpoczę..ty SIę JUŻ rokowania pomię- 
w\'łacznem dziełem dyploDIIlCYI a on jest tyl- dzy powstalIcamI a deJpgowanymi ros
y.iski- 
ko i'ołnierzem. Z Illilitarnrgo punktu widze- mi IV Sta n imare. Tagblattotci donoszą ZlJO- 
nia ubolewał w. książę uad tt>m, ZfI miał za wu Z KOlj
tautynopola, że FilipopoI zosta,ł 
nadto \yjelb wzghld na polityczne skrupuły z trzeeh strou otoezony przrz powstańców. 
gemrała Ignatiewa. i wskutrk teg
) Ili
 obsa- Natopliast ll.dał.o się, Ro
syttn,om odeyrz(:6 
dził Gallipoli i BC)11kde:p. 'Y g.)'ownej kWlL- w gory ?ddZHj,ł po
stanezy, ktory, w lIczbIe 
terze panuje wogol e lll
ehęc ku generałowi 400 IlląZI pod duwodztwem Jussut bpga po- 
fgnatiewowi, absac1zelllp:, KOllstantynopola kaza.t Się pod Demotyką. 
przez Ro
syaD był:uby dZI
 rzeczą znacznie 
trndlliejszą. Mehemet Ali bas7.a ma dzisiaj 
do dyspozycyi przeszło 70.000 ludzi z któ' 
rymi, jak sam utrzymuje, . mógłby. broni,ć 
Konstantynopola przyuajmnieJ 
rzez kilka d
l, 
clopókiby nie wylądowali A
gllcy \V 
Oll
alt.. 
Bardzo ehamkterystytznym Jest fakt,. lZ kiosk 
gwiaździsty, obeella rezydenl'ya sułtana, .zo
 

tał zamieniony na I'rilwdziw:j: fortecę, ktore.) 
. juz dziś broni:1 dwie baterye, P??Cz
., g.d,
 
w najbliższrlll otoczeniu usa(
owI
O Się plęC 
batalionów pieeh(,ty. Wszystkie te. sympto- 
mata przemawiają za tem, ze o
tat.nla turec- 
ka zmiana mini-;tpryulna nie wYJ?zle tak bar- 
dzo na korz)'ść Ros
yaD, jak SJę te
o P?- 
wszechnie spodziewano. Sadyk b
lsza Jak Się 
zdaje, nie jest skłohuy do przymIerza. z Ros- 
syauami tak samo, jak jego poprz
dDlk 
ch 
met Vefvik. Być może zresztą" ze ,
krot('.e 
znowu przyjdzie do Iłowej modyfikacYl gabi- 
netu. Słyehać, że Saf"pt basza, sprzykrzy
vszy 
jllż sobie tekę spraw zewuętrznych, zamIerza 
prosić o u wolnienie",  


KORESPONDEN CYE 


- 


6 


(Dmllollstracye na I'zecz pokoju). 
W Manchester odby-lo się 30 kwietnia 
zgromadzenie ludowe, w którem wzięło ndział 
przesz,Io 1500 deleg,itów ze wszystkich pra- 
wie większych mi:.st półnoenej Anglii. Z 
członków parlamentu przybyli pp. 1'. B:
lt'j", 
Hlltchin
on, Prase i inni, PrzewodlJ
ąey 
Henry Lee zagaif po!'iedzenie d-luższą mO\f,
 

 której zgani
 poli
y
ę lorda ąeaeonsli:lda 
jako wprost meprzYJ3zną Rossyl. W ('Iągu 
posiedzenia przyjęto zgromadzenie rezoluc)'e 
ganiące surowo polity
ę groźb i wojowniczych 
manifestaeyj, prz,yjętą 1przez rz
!d. tudzie>ż re- 
zolueyę wyrażającą oburzenie z powodu po- 
wo
ania wojsk indJjskich do Europy. W dal- 
szej rezolucyi oświadczouo, że sytual'ya pr
i- 
tyezna na kontynencie nie jest w stanie u- 
s,rrawiedliwić wojny i że rząd lorda Beaeons- 
fi ().I da . jl:'st przeszkodą do osi,}gnięcia porozu- 
mlem.a i pokoju. Zgromadzenie uchwaliło na- 
stępllle zakomunikować odpisy tych rezolu- 
cyj lordowi Beaconsfit>ldowi, markizowi Sa- .. 
li$buryemu, lordowi Granvilh) i markizowi 
HartiugtonowL Równocześnie przyjęto przez 
aklamacye adres do GJadstonl\, wyrazający 
naj większ
 zaufanie do jego polity ki. Wie- 
Czorem tego samego dnia odbyJ"o się pono- 
wne zgromadzenie publiczne, na ktÓrem miał 
mowę John Bright. Podniósł on, ze ciągle 
zapewnienia ze strony rzą;du, iż pokój nie 
będzie naruszony, stoją w razącej sprzeczności 
z czynami tego rządu. Każdy krok rządu zmie- 
rza widocznie do wojny. Hardy powiedział w 
Bradford, ze szowinistyezne ministersIwo albo 
tez polityb wojownicza są w Anglii rzeczami 
niemozliwemij tymczasem dwÓch jego kolegów 
ustąpiło niedawno z ministerstwa a to dlatego, 
ze nie eheieli służyć daleJ pod ministerst- 
wem szowinistyrznem i popierać polityki wo- 
jennej. Zachowanie się rządu w parlameneie 
nbliza zdaniem Brighta lzbie i narodowi. W 
dalszem przemówienin uderzył ten koryfeusz 
kwakrów na tajenie zamiaru uZYl'i,a wojsk in- 
uyjski(;h. przeciw Ro
syi. Po cÓz zwoływauo 
rzb
 gmm, skoro zatajono przed ni,
 t!\k wazne 
postanowienie? U wagi godua jest także i ta 
okoliezuość, że w najnow6zy;:h przemówi e- 
niaeh miuistrÓw nie 111:1 już nawet wzmianki 
O )n.tE'resa
h angiel
kich, Natomiast wz}'wajt
 
nlllllstrowJe kraj, azeby przyo'otował sip. do 
' l b, 
w
.Jny. w re!1 obrony tak zwanych europl'j- 
sk1ch lllteresolV, Ross,va zezwolib na wszystko 
czego tylk? i
czy sobie Europa, i tylko je
 
dna . All
lJa Jvst przeszkod
 porozumienia. 
Allg.I
ls.kl prezy.d8nt ministl'óW jest w tld 
ehwl
1 Jedynym l rzerzywbtym burzyeipletll 
pokoJu: a rZ'J:d angielski jedynym wielkim 
l)urzYełelem pokoju i równowagi U:l. morw 
Sródziemnem, gdyż utrzymuje tam fiotę dzie-
		

/DIGCZAS002001_1878_120_0004.djvu

			4 


!!!II 


sięekroe liczniejszą, niż floty wszy
tkich mo- Wielką szkodę wyrządził dnia 
carstw europejskich razem WZil!\HZY. DiJpe- 14 z. m. po
ar w Dzurynie, w powiecie Ozort- 
sza markiza S8libbury'ego jost az nadto jas- kowskim. Ogiel't poch.tonął stajnię dworską wraz 

ym dowodem, że właściw.v11l celem rz
du 70 sztukami bydła, Szkoda wynosi 10,000 zł. 
J
st odbudowanie T,ur('yi w Europie, .Ro
sya' ! = Pio."un poraził w Trzcianie, w kro- 
me są narodem, ktory bardzo Cbętlllf zyłby i śnieńskim powiecie dnia 19 z. m. dwóch wło- 
z Anglią, na stopie przyjaźu
j, 
dyby tyl
o i ścian, którzy pOddzas burzy schronili się pod 
pozostaW:lOno .mu swo,bo?ę d
lałallla. Oar, d,!zy ! drze

, ,Obaj porazeni zyli jeszcze, ale nie było 
do nawJązama przYjaClel
kleh stosunkow z; nadzlOJ ICh ocalenia, 
Anglią.; wska
uJe 
a to Ju!- ta okoJicz,noś?, iz j - Podezas burzy, która dnia l 
z

;V,obł s:V 8jeJ jedy
eJ J .u 
ochaneJ, 
0.rc,e; maja szala,ta nad Wiedniem, strażnik na wieży 
PT OjSC za m.ąz za syna kroioweJ W,lkturYJ (S1C.') I św. Szczepana naliczył 34 piorunów. . 
Nowa WOjna z Ro
syą pozostawiłaby za. sobi); ! _ . 
tylko smutne wspomnienia. Jedyna pocwchą 
 " 
6
 łi:a Stro
}
ls
C1"gł.ł' znaneg
 
moją i nadziE'ją _ tak zakoń('zyf 
owca jest j ,,
x
mlJOnenssI
us
:' berl;n
!{Jego, Jak donosJ 
to, iż narodowi angielskiemu nie obce jE'st! Gnm" Ula poslublc hr. KleIsta z Pomorza, 
poczucie słuszności, litość i zamiłowanie do! . :-, "'ielkie wrażenie spra:ń'i
o :ń', 
pokojn. Życ
ę sobie gOI:ąeo, aZ;-9Y te t'J
otJ I I wledenskrch kołach "przemysłowych UWIęZienie 

zmagały SJę W narodzIe z kazdym dniem 
, 1 b. lIJ, :r St. Polten fabryka
ta Wendta, 
1 ażeby sparaliżowały politykę, która jest oa- Je.dnego z. ":lęl
szyc
 przemysłow,eow austryac- 
gany godną w obliczu nieba która, w mo- kICh, U WJęzleme Wendta nastąpIło w skutek 
jem przekonaniu, jest z gn{ntu bE'zbożną i poszlak nietylko fałszywe
 krydy, 
le titk
e oszu- 
która, jestem przekonany, może stać się zgubpą st.wa, Wendt aż. dotąd uzywaJ' n
Jleps/'1 .sJ'awy 
dla, największych i najwyzszyeh intereso:" 
I
dzy kolegaml. ,- W Tyrn
";le CZbS"J og
o
 
panstwa, ":.Mowa ta jest smutnym dowodeł:n' ze siła w tyeh dmach u
a
łosc firma. 1,. hr?k,I 
nawet tak bystre umysły, jak John Bnghta słodu "J: S
ssler synowJe. 
a drugi dZlen 
ulegają nieraz zboczeniom, po zapowiedZi konkursu szef tej firmy, Maurycy Pnbliczne posiE'dzeme Akademii umie- 
Sesslcr, odebrał sobie zycie wystrzałem z pi- jętnoś('i odbyło się dnia 3 maja o godz, 12 
stoletn, w południe. Sala byJaprzppełniona ,Pub,lic'z- 
_ O straszne,j katastrofiie do- /Joś,'ią, a w pierwszych rzędaeh zasledh re- 
nosi neapolitański dziennik Piccolo. W poblizn prezentanci władz rządowych i 3I1tonomi('z- 
Monteleone, w Kalabryi, d, 24 kwietnia usunę- nyrb. Ozłonkowie Akademii zebrali l'\,ię liez- 
J'a się góra zwana Oopollo i gruzami swemi za- nie, z zamiejscow."rh przyby,to kilku ze 
Lwowa. 
sypaJ'a w części wspomnioną miejscowość. Trzy- 
= JE. pan Namiestnik 
 h
', dzieści osób utraciło żyeie, wiele doznało uszko- Wiceprotektor Akademii Namiestnik hl', 
Alfred Potocki, powróciJ' pozawczoraj Wleczor dzenia. Nieszcześli wej osadzie zagraza jeszcze Alfred Potoeki zagaił po
iedzenie }l:
s
ępują('ą 
z Krakowa do Lwowa, dalsze niebezpie
zeństwo. przemową: ,,\V imienin NajdostojDJf-Jszf'go 
* Kunfiskata. Wczoraj skonfiskowa- Protektora Akademii, Jego Oes. Wysokoś{'j 
no z polecenia c. k. prokuratoryi państwa - Zabezpieczanie od pioru
 Areyksi
eia Karola Ludwika, mam za::;zrzyt 
numer 18 Szczutka za wiersz pod tytuJem 
6w 
 jak sprawdzono ostatniemi czasy w zagaie po
iedzenie i powitac:> Was Panowie. 
H d 
 osmnastu gminach okręgu 'rarbes we Francyi, Mniemarr ' ze dam . . W y raz rzewnemu uezuciu 
ymn ra o
ny, daje P rz y rząd tak P rost y i tak htwo zastosować 
* b6 " t z ' . O de - całe g o Z g romadzenia, je,;,!:'li rozpocznę od 
. SalDO :.JS wo. esz
eJ nocy - si ę daią,c y w kazdem , na j 'nbozszem nawet go- t 
b ' b ." - slów szczerego i głębokiego żalI! po s racie 
ra1sobie zycie wystrzaJ'em z kara IDU szere- spodarstwie wie J .skiem , j 'ak zwyczajny wiecheć I . d I 
' t Y tych m ę żów, . którzy zrszłego rOK!1 Z , asla a i 
gowiec pnłku hr. Gondrecourt, stOjąc na s r
z słomian y na dłu g ie j . tyce , dzia,tają,cy , podczas h ' , 
l - jeszcze w tam gronie, a którye smJerc za- 
w dziedzińcu szpitalu wojskowego przy u ICY burz i elektr y czne g o P rzes y cenia P owIetrza tak 
 . k . 
Ł . b brała z nasze g o koła, zasmucaJąc raj eał) 
yczakowskiej. Przycźyny samobójstwa me z a- samo, j 'ak każd y kruszcow y g romownik czyli . 
d i czyniąc dotkliwą Inkę w zastępJe n . aJzua- 
. ano jeszcze. konduktor, Odkr , "cia te g o dokonał P rzed rokiem - l 
, komitszych pmeowniltów W1 po u Ojcz)'stej 
* Nieszczęśliwy ",ypadek. Wc
- pewien inteligentny gospodarz wiejski w depar- literatury i nauki. Jeden z nJch, m
ż wyso- 
ciech K, furman, zabierając dziś rano rumoWI- tamencie Górnych Pireneów, a dziś juz wielu kiej nauki i wielkich C'nót ouywatelskich, 
sko z po.d nowo restaurowflnej kamienicy pod sąsiadów jego zawdzięcza oc,alenie swych do- pe.ten zasług na wszystkicb niema] pol
eh 
1. 3 pr
y ulicy Szajnochy, zawadzi-ł wozem o mostw od uderzeń piorunu temu prostemu przy- publjrznJ('h, równie znakomity na katedrze 
rusztowanie tak silnie, iZ beczka z gipsem spa- rządowi. Nasi panowie gospodarze w każdym jak w życiu, w tern iJczolleJII ),ole jak w ró- 
dla z rusztowania w wysokości pierwszego pią- razie spróbować powinni czy zachwalany przpz źnyeh kierunkach publicznej s.tuiby: drugi 
tra i ugodziła go cięzko w głowę, Zbroczonego dzienniki francuskie wynalazek w samej rzeczy autor swietnego talentu i naj wdzięewiejszyclj 
krwią woźnicę, który zaraz straciJ' przy to- jest użytecznym, zwJ'aszcza że próby takie nie darów umysłu, którego wytworny smak 
mność, odwieziono do. szpitala. byłyby pol'ąezone ani z wydatkiem, ani z z::t- i nadobne pióro było roZkaSZl} miłośników 
* Zgubieno zeszJ'ego piątku wieczór chodem, literatury; ob:1j zye będą w pamięci kraju 
na drodze od hotelu Georgea do kamienicy pod - O wybuchu Wezuwiusza, i w sercach swyrh towarzyszy zawodu. Po 
1. 21 przy ulicy Pańskiej brasletę zJ'otą łań- który jak wiemy z telegramów, wzmógł się w tych bolesnych stratach zuajdujemy jednak 
cuszkową:, dwa razy do owinięcia na rękę. Rze- ostatnich dniach tak, ze okoliczni mieszkańcy pociechę w przekonaniu, ie jezeli mt.;l<)wiE' 
teiny znalazca zechce ją zJ'ozyć w c. k, policyi, są w najwyzszym stop
iu za,niepokojeni, ?PO- choć tak wielkich zasług ustępują z wi'downi 
gdzie stosowną otrzyma nagrodę, wiadaja dzienniki neapohtańslne: Masy oglllste, pra('y. instytucya zostaje, żyjE', wzrasta, po- 
.* Kradzież. Prz,.d wczoraj przyJ'yJ'a do wyrznc;ne od dni kilk,u z czeluści wulkanicznej tęinieje, że, coraz śeiś!pj;zem wi
ie si
 ogni- 
pomIeszkania. Waleryi Gotfri.J, żony robotnika spac1aj(
 aż !la krawęclz 
,two,rzo.nego v: L, 1872 Wiim z swojem spo.teczenstwem i eoraz wi\,l'ej 
kolejowego, na Bogdanówce kobieta w podeszJ'ym stożka. W pauzach dosc dJ'ugICh daje Się sJ'y- znajduje uznania i naj rzetelniejszego udzia.!'u. 
już wieku, oświadczyła, ze zhieg,ta z zagranicy, szeć w okolicy ponury. g,tuchy grzmot podzie- ).)wiadczą o tem fakta wymowne, ofiary, i za- 
i upraszaJ'a o schronienie i nocleg. Przenocl)- mny, świadczący o gwaJ'to,wuej akcyi wulkan i- pisy czynione na 
zecz tej Akademii naszej, 
wano chętnie staruszkę i gdy wczoraj wszyscy cznej we wnętrzu góry. SelsmQgraf (przyrząd do dowody szlaehetneJ o1Jarnośei. które rówuie 
wyszli z domu, powierzono jej dozór pomieszka obserwacyj wulkamcznych) od czasu do ezasu zaszczyt czynią i tym, od którYl'!J wy
zły, 
nia. Po powrocie wieczór z miasta nie zastano jest bardzo niespokojny, a nawet w znacznem i instytucy}, dla 
tórej zostały przeznaczone. 
juz kobiety a zarazem spostrzezono, ze skradfa oddaleniu od Wezuwiusza czuć się dają dość Jest to objaw,. ktory powi tać należy z sz/'ze- 
bieliznę i suknie. Złodziejka liczyć mogJ'alat często zJ'owrogie ."dr
sz
ze ziemne" w.strząśnie- rą radością, jest ,LO uznaniA trln cennych 
ok;Jło 60, jest wzrostu średniego i bardzo dobrej nia. Katastrofa jakas Jest powszechnIe oczeki- owoców WaszeJ dZiałalności, je
t to zaelJęta 
tuszy. waną" do dalszych zasług. do dalsz.ej pracy oko
o 
_ :najow" zesz"t Przewodnika - IIocłol dyabelski. Dzienniki postępll nal
k ,i umiejętności, do której to 
Naukowego i Literackiego, ,(dodatku miesię- amerykańskie opo
iadają, że ,w jednej z kotlin wZl'lioi'łej mlssy) powoła-ta \V as Panowie wo- 
cznego do Ga%ety Lwowskl
j? 
awiera nastę- górskich, otoczo
eJ ze. wszy
tkJC
l stron stromemi la i łaska N-Iszego WspaniałomyślneO'o Mo- 
pujące prace: l) Jerzy Ossolmsln, przez dr, Lu- i wysokiemi ŚCIanamI skalnemI w Stanie Ne- narchy, Twórcy i DobroczyÓcy. tej fustytll- 
dwika Kubalę ; 2) Wędrówki po kraju: Okolice wady, o mil. 80, na, p
J'u
nie od miasta Wirgi- cyi." 
Zółkwi, przez Aleksandra Nowickiego; 3) Po- nia-Oity, znajduje Się JezIoro z wodą zawsze ki- Na przemowę hr. J>otockit'go odpowie- 
gląd na rozwój urządzeń gminnych t patrymo- piącą" które ludność mi
jscowa z tego powodu dział prezes akademii dT. 
I aj e l' jak nastę- 
nialnych w dawnej Polsce, przez dr, 'radeusza nazywa "kotłem dyabelsklm," W pobliżu jeziora puje: "Z wdzięcznem UCZIlClem przyjmujemy 
£ilata; 4) Nowe i dawne kierunki romansu, znajduje się wzgórze, które wedJ'ug wszelkiego i żal który Eksćelencya wyrazić raczyłeś z 
przez Stefana Krępskiego; 5) Lud i jego zwy- podobieństwa było niegdyś wulkanem, Wody powodu śmierci dzi
lnych naszych towarzy- 
cza.je, przez dr, E. Janotę; 6) Kronika literacka: jeziora na pierw
zy rzut oka zdają się mieć szów praey i życzlJ.w.e u,manie naszych usi- 
Godysła.w Pasek, przez dr. W. Kętrzyńskiego; barwę jaskrawo zieloną, po a.tuższem wpatry- łowań i tę pokrzerJaJitcą otuchę, jaką w nas 
7) Trzy' listy ks. Kaj, Sołtyka, przez X. Pol- waniu się w nie jednak podróżny widzi, ze są wzbudzasz stawiemem na widoku corazści- 
kowskiego, . caJ'kiem przezroczyste, Głębokość koth dyabel- ślejszego jednoczeni
 Gię z krajem tej w nim 
0::::::1 SaDlob6jstwa. W pIzeeiągu ubie- skiego jest bar?zo 
nacz.na. Indyanie okoliczni nowej i po wszystkIe czasy pierwszej dopie- 
gJ'ego miesiąca. otrzymaliśmy wiadomość o ośmiu I zwykli got?wac sobie mIęso, w tym 
aturalnym 1'0 Instytucyi. Przywołana do zycia łaską 
'\\ ypadkacb, samobójstwa w kraju. W Popowi- I "kotle:' . 

ed
wno. wszakże jeden z llJch w sku- Na.jjaśniejsze
o Monarchy, wsparta w samym 
cach w powiecie zaleszczyckim powiesiJ' się wło- I 
e
 posltzmęcJa SI,ę. n.a, brzegu, wpadł 
am do zawiazku hOjnym .Jego darem, nie umie ona 
ścianin w stanie pijanym; w Zurawińcach, w I JezIora, a na 
rugI dZlel
 znalezIOno w Clepł,ych wywdzięczyć .się inaczej, jak szezerem dąze- 
powiecie buczackim odebraJ' sobie w ten sam I źródłach, poJ'ozo
ych o bOO gardów na północ niem do wzmosłego eelu, który jej zakreślił': 
sposób życie gospod
rz wiejski z niewiadomych ! o(
 jeziora c
ęŚCJ ug.ot
wanych zwJ'ok nieszczę- azeby sta.ta iiiię na polu nauki wydatnym wy- 
przyczyn; w Mielnicznem w powiecie turczań- I ślrwego, . S
,lat
 ZWJBlZęce
o w około "kot
a raze
 d.uchowej, potęgi narodu. Kto tak tro- 
skim utopiJ'a się włościanka, która powzięJ'a dyab
lsklego. me ma prawIe wcale, tylko wi!ze sk.liwJe Jak V(. Ekscelencya wgląda w po
t
p 
wstręt do zycia z powodu aJ'ngiej choroby; w pełzaH nad jego hrzeglem. tej I,nstytuCYI,. kto prac
 nas
e t
k życzl
wle 
Sapużance, w powiecie kamioneckim, powiesiJ' I _ polowanie na jaguara, wśród I . ocema, kto okle.m znawcy sIedzI IlstalaJący 
się kolonista niemiecki przywiedziony do rozpa- ! miasta europejskiego, odbyio się niedawno w się stosunek mIędzy społeczeństw
m i Aka- 
czy ruiną majątkową; w Budrykowcach, powie-) miejscowości Ohocen w Ozechach, Właścicielowi I demią, kto 
ocą swcg
 stanowiska 
asze 
cie zaleszczyckim wJ'ościanin w przystępie umy- i menażeryi tamtejszej, Klaudskiemu, zbiegJ' jak I własne podnosI, 
 życzema nas
e w l
ajwyz- 
sJ'owego 
bJ'ędu; w Podłużu, w powiecie stani-: się zdaje przez brak naleiytego dozoru, jaguar szych .sf(. rac
 vans.twa 

uteczlll
 pOP.lera, - 

ł
wowskLm, włościanka oddana nałogowi pi- . amerykański i to hardzo wspaniały okaz tego Teg
: JmIę wIąze SI.ę śCJsl.e z dZIeJamI Aka- 
Janst'l
a; w Augustowie, w powiecie brzezańskim, i zwierzęcia. Jaguar przebiegł ulicą, i wystrasz 0- ,demJ]. Z
 !ę trosklt
ą oplek
 :aez 
kscel
n.- 
ta
tejszy włościanin, naJ'ogowy pijanica; w Ka- ny krzykami chciaJ' wbiedz do jednego z pry- ! ey? 
rzYJą? 
y
name g,]:ębo
,leJ v
dZlęCZ,nOS
I, 
mlOnce poderznął sobie gardło nozem izraelita; watnych ogrodów, leez właściciel domu wcze-' kt
reJ w JmlelllY AkademIJ .dac pubhczllle 
obJ'ąkany. ' śnie kazał zamknąć bram\:" przyczem jednak! ś
Iad
ctwo, staJe SIę dla mmB miłym obo- 
'l =00 SlUier
 nagłą przez utonięcie w skutek własnej nieostroznościukaszony zo- \ wJązkJl\m. " 
zn,a . az
o w nb
egły
 miesiącu 10 osób na pro- . staJ' przez rozdraźnione zwierz . e dw"a razy w I Na
tępnie prezes przedstawił w ogól- 
W d lUO Y l: W
l
kszeJ połowie wypadków powo- rękę Jaguar ch ci aJ' następnie dobyć sie do nym zarysie obecny gtan akademii. Dr. Ka- 
em llleszczęscla było upicie'.' , " l E . h ;] t .
 t t , . 
dostateczne j . ost ' '" Się, W Innych brak domku ogrodnika, w progu jednak stawIła mu I ro strew er ouczy a
 w zas ęps Wje Jene- 
roznoscl I nadzoru \V y d k6 ' . . " ' I k t d . J ' .. S . k '- 
Z as yp ania ziemia zda rzy ' . '.' ,pa WOpOl', uzbro.]olH\ wkoclUbę sędZiwa zona tegoz, I ra nego se re arza la OZel!1 ZI1Js IHgO, 
" 
o SIę IJlęc NleoQtro' t k d . l" .' . ( k ' dl t ' d ' b ' M 
ścinanie drzew spowodowało jede' d k zne a . Zle me, ze zWierz umknął. Płoszony mą-! tory a pora owan][\ z rowJa aWJ N e- 
l . ś' . rr wypa e na- gle Jaguar schronił się nakoniec do szopy je-! rauie, sprawozdanie z tegorocznego ruchu 
g eJ mIerel. dn.ego z gospodarzy i znalazł tam legowisko na 
 naukowego akdemii umiejętności.. Dr. Sta- 


stercie siana, Tymczasem noc zapac1ła, Z miesz- 
kańców miasteczka, którzy się zbiegli do owej 
szopy, nikt się nie odważy,t zaatakowaÓ tam 
zwierza, posJ'ali jednak do sąsiedniego miastecz- 
ka po zandarmów, a sami czuwali noc całą, 
azeby jaguar nie wymknąJ' się z HZOpy i nie 
rzuciJ' się na stajnie, O świcie spostrzezo
, 
ze zwierz gwałtownie dobywa się do bramy i 
miotając się wściekle zagraża wyJ'amaniem dre- 
wnianej ścianki, nie pozostawaJ'o więc, jak użyć 
broni palnej przeciw niemu. Siedant zandar- 
mów oraz jeden z jego podkomencllJ-ych jedno- 
cześnie wypalili po dwa razy do czworonozne- 
go zbiega, w chwili, kiedy rozbił bramę i wy- 
biedz mógJ' na podwórze. Ugodzony dwiema ku- 
lami w samą, paszczę a dwiema w kark pacU 
jaguar na wznak i po chwili, wydając słabe ry- 
ki, z,yć przestał. WJ'aściciel menażeryi poniósJ' 
znaczną, stratę, a nadto będzie musiał odszko- 
dować osoby, pokaleczone przez jaguara, 


Akademia umiejętności. 


KRONIKA 


_.- . 


ni sław Tarnowsld od('zytał Rzecz o Lucya- 
nie Siemicńskim. W kOllCU dr. Estreicher po- 
da,]' do wiad0rnr.ści, że wyd7.iały filologiczny 
i filozofiezno - histor.yezny wybrały na po- 
sie(lzenia{'b swoich tegoż roku następującY,eh 
kandydatów na członkow i korespondento W 
akademii. ktÓrzy na posiedzpniu pełnem P:Y- 
watnem dnia 30 października b, r. pÓJdl! 
pod wota wszystkich czynnych członków, 
W wydziale filologicznym:- na członka Z:l- 
krajowego, X. Wacława Sztulca, prał'a!;> 
kapitnły wyszehradzkiej w Pradze; na czło
: 
ha wgranieznego, dra JagiczCI, prof. filologu 
slowiań-kipj w uniwersytecie bE'rJińskim', 
Na korespondentów, dra Władysława Wi; 
sJ'ockiego i X. Ignacego Polkowskiego. \" 
wydziale historyczno-filozoficznym: na CZłon' 
ków cZYlinych krajowycb, dra Franciszk,
 
Piekosińskiego, X. Waleryana Kalinkę i dra 
[<'ranc. Ksaw. Liskego; na rzłonków ('zyn- 
nych zakrajowych dra Antoniego Randę, 
prof. uniwersytetu w Pradze i X. dra Flo- 
ryana Romera, prabta w Peszcie; na człon- 
ka czynnego zagranicznego, dra Każlllierzt
 
Jarochow:,kiego w Poznaniu; na członków 
korespondentów, dra Michała Bobrzyńskiego 
i Jana N epomucena Sadowskiego. 
Z konkursów rozpisanych przyznano 
dnia 2 maja b. 1', nagrody: p. Maryanowi 
Dubieckiemu za pracę Kudak, twwrdza kre- 
sowa i jej okolice, i p. Jaroszewskiemu za 
pracę p, t. Gospodarstwo wzorowe. Z fun- 
duszu od dawcy niewiadomego (300 rubli 
w listach zastawnych m. Warszawy) prze- 
znaczonego za pracę, obejmującą zasady mo- 
ralności sług, otrzymał X. Oświet'imski po- 
łowę przyznanego sobie zasi.tkn w kwocie 
150 zk na wydanie tłómaczenia polskiego 
ksiązki X. Bussowa p. t. Rady dla sluzą- 
cych. 


LL _ 
--,---- 


OSTA,TNIA POCZTA 


ł 
Od trzech dni WJej8 lekki wietrzyk po- 
kojowy, Pe z,towrogiPj, dusznej ciszy zeszłe- 
go tyg,)dnia. działa on ożywiająco na umy- 
sły prz,yg'uębion", obawą burzy. Gdyby nas 
zapyt.auo, na czem wł'abciwie opirra się ten 
"zwrot kn lepszemu" - b,rlibyśmy w kło- 
pocie. Mówią, że rząd angiel
ki objawił w 
ostatni('h dniach usposobienie trochę więcej 
pojednawcze - jest to domysł oparty na 0- 
statniem przemówieniu ministra Orossa. Mó- 
wią" ie rząd niemiecki weźmie się odtąd e- 
nergiczniej ao pośredniczenia - ma to by l> 
fJilstępstwem w,tasnoręcznego listu cara do 
l'i'sarza Wilhelma, Ale najwi
ksz
 wagę zda- 
ją się pr7.y\Viązywać optymiści do oświadcze- 
nia ministra Oortiego, złożonego w parlamen- 
('ie w
'oskim !"1fzedwczora1. Minister spraw 
zagr;LUic,
l1yd) skonslatował, że od dwócll dni 
telegramy brzmią pomyślniej dla poko- 
i ll. "Dyplnma<'ya, zapewniał mi!1ister znajdzie 
niewątpliwie środek, aby oszczędzić Europie 
groźniejszych 7.awiktui, najnowsze wiadomo- 
śei upr,lwniają do takiej nadziei," 
O !iśeie cara do cesarza Wilhelma po- 
daje berliÓ,ki korrspondent Tagblattu nastę- 
pające szcz'>gół,r: List datowany jest 28 
Kwietnia.. Oar Aleksander wy/uszcza w nim 
powody, które skłon iły rząd jego do poczy- 
nienia Anglii dalej idących koncessyj i 0- 
świadeza przy tern, ze dalszych ustępstw nie 
mógłby usprawiedliwić ani nrzed wbsnem 
sumieniem ani przed swoia; narodem. Oar 
prosi, aby rząd niemiecki dzia.tał w Londy- 
nie w duc'hn pojednawczym i umożliwi,]: przyj- 
śeie kongresu do skutku na podstawie osta- 
tnich koucesyj rossyjskich, tudzież aby skło- 
nił gabinet wiedeński do popierania u gabi- 
netu angielskiego propozycyj a.ngielskich. J e- 
szcze tego samego dnia., dono
i dalej kores- 
pondent, konferował p. Giers, pierwszy rad- 
ca ks. Gorczakowa z reprezentantami Nie- 
miec i Austryi. Dnia 4 b. m. nadeszły do 
Berlina z Londynu wiadomości, według któ- 
rych usiłowania. Austryi i Niemiec nie od- 
niosł,y dotychczas zadnego rezultatu. Gabinet 
angielski trwa przy żądaniu, aby Rossya bez 
restrykcyi podd;
ła się werdyktowi Europy. 
'rrudno przypuścić,. aby w Petersburgu zgo- 
dzono się na to. 
Dla dokładności notujemy pogłoskę, 
według której rząd niemiecki, aby wybawić 
Rossyę z kJopotów ma sam od siebie 
wnieśc:> cały traktat sanstefański, jak 
tego żąda Anglia. Byłaby to niezawodnie 
przysługa - ale czy dla Rossyi? Nie chce- 
my orzekać. 


W kołach berlińskich panuje przekona- 
nie, op:ifte na oficyalnych raportach ambasa- 
dora niemieckiego w Stambule, że Rossya 
przy obeenym stanie swej armii nie j e s t 
zdolną do prowadzenia nowej 
w i e I k i e j w o jn y. Mianowicie na połu- 
dniowej stronie Bałkanu s
an armii rossyj- 
skiej ma być nad wszelki wyraz opłakany. 
Wszystkie bataliony i szwadrony zdecymowa- 
ne si); ehorobą, a w znacznej części pułków 
brakuje połowy oficerów, Kawallerya i arty1- 
lerya tylko w części jest zdolną do operacyi,
		

/DIGCZAS002001_1878_120_0005.djvu

			- 


lyannis wielkie krzyze Gwiazdy Ru 
mU11skiej. Prasa grecka u w'ażamissyę 
pułk. Alijo jako zapowiedź ś c i s l e g o 
p o r o z li m i e n i a między Grecyą a 
Rumunią a nawet przyszlej k o n f e 
d e r a c y i w s c h o d n i o - p a ń s t w o- 
wej. 
Telegrafowany kurs wiedeński. 
Petersburg, 5 maja. Agence Wiedeń, 4: maja l878, godziua 2 
. W'. min. 18. Losy kredytowe 159'50, Węg. akc.y... 
Russe pIsze: razellle sytuacyi jest kredyt 176.-, Akcye ;1nglo _ Rustr. 83.50 
p O myś l n i ej s z e. Utrzymują, ze przy- Akcye banku Union 53'50, Akcye kolei Ka 
bycie Szu wałowa do Pe
ersburga na- rola Ludwika Z39'-, Akcye kolei pótuoenJj 
stąpilo wskut
k. p r Z y J 
 z n e j w y- 20050, Akc.ye kolei południowej 69'50, Akcye 
m i a n Y z d a n l rokowan wstę p n y ch kolei Alfóld 109.-, Akcye kolei Elzbietv 
p . 163'-, Akcye kolei Lwow-Czerniow. 117.-':" 
między Londynem a etersburgiem. Akcye kolei.węg.póknocno-wschodiliej 107'50, 
Opuszczenie Artwiny przez Tur- Akcye koleI Rudolfa 108'75, Akcye kolei 
ków zdaje się być początkiem wyko- Albrechta -.-, Węg. oblig. państw w zlo 
n y wania traktatu San-Stefańskie g o ze cie 64'--, Galic. oblig. indemn. 85'-, Losy 
z r. 1864 136.75, Akcye kolei siedmiogruib;', 
strony tureckiej. kiej -.-, Akcye banku obrotowego 92'50, 
Konstallt
nopol, 5 maja. Losy tureckie 14.25, Akcye koJei węg.-gali.'. 
S z e fk e t basza mIanowany zostal ko- 84'50, Akcye kolei paó.stw"NtJj 24850, 
TELEGRA U Y GAZETY LWOWSKIEJ Akcye banku związkowego 6t -, RIIbel pa- 
m mendantem H er c e g o wi n y a Ali pierowy 1.16-, Węgierskie h
y 73'75, Mar... 
S a i b basza komendantem Laryssy. niem. 60.60-, Węgierska renta -.- U spo- 
I n t e r wen c y i k o"n s II l ó w a n- Dzienniki dowiadują stę, ze Lazowie sobienie spokojne. . 
g i e l s k i c h w Tessalii i Epirze uda
o się Peter "' b, " r łF , 5 ma ,i a. Go "' os l . , B t . f ' 
k ) k . h d t . "" ... e 
 t.i zamierzaią s p a l c a u m l co nąc I Wied , eń ' . dnia 4go maja g odzina 
s łOnić powstaÓeów grec ll' o zaf,rzes aUJa .. . ", . k 
 - - 
 Ak k d 
Wajki, Konsulowie ci dali powstańcom imie- uSIłuJe dow18S?, z
 .me tra tat sanste- się w góry, I D, minut!j.t). '('ye Te y to we 20
'70, An 
. .. \ f ' k . kt ' Is tnIe J e t ylko ' " g lo-austr. -'-, Akcye banku Umon -'- 
nIem swego rZ'1dll zapewDlPm8 znpe
nego ans 1, ory na paple- Londyn, 6 maj
. OrfiCe Reuter. Kolej Kar, Ludw. 239'--', Południowa 70'- 
bezpieczelistwa. tudziez zagwarantowali im I rze ale wtargnięcie floty angielskiej donosi z Bombay zgodnIe z Times, ze Renta pap. 60'65, Galic. bank. hyp. 88 '20 
obronę praw HeJJenizmu wobec l
urop.y. 
a W 'Dardanelle, jest naruszeniem . k l' d G l r 
R r e c i e pacyfikacya dotychczas SIę me I . 1871 Ar' indy:'ska wyprawa WOjS owa uda sie Gal. ob ig. In emn. -'-, a. IsŁy zastaw 
Powiodła, powstanie rozporżadza tam 12.000 konwencYI z r t ' kt . k n ó gla Igno- do Suez. " banku włośc. 91'50, Losy z 1'..1860 -'- 
zbro .J .n y ch , którz y m a J 'a . w 'swem re , ku całą rowała ten sam ra a . t, t . ry uważa. D . l l\T S donosi z Aleksandr . Napoleo
sd?r 9.83-, Rubel papierowy -'-. 
- R N l a
 y .LVew . JI, Us Osobleme -. 
przestrzeń między llsssithi a Sfakią i o po- za wiązący ossyę, le oglczne żąda- ze admiral H o r n b y oczekIwany jes1 p W . l ... d . '" . 1 
Jednaniu z Portą ani słyszeć nie chc
!. nia an g ielskiego gab . inetu mają tylko t k P t Said z ok t. Ie( e.1 , nla vgo maja gOllZi- 
k R w
 w ore w 01' ' . rę. amI: nit 10 minut iO. Akcye kredytowfJ' 204'30 
na celu prowo owame ossyi do od- Mznotaure, Defence, B.'ack-Pnnce 
 Pal- Auglo-Austr. 83'50, Unionsbank _'_, Ko- 
mownej odpowiedz
, a?y .wojnę uczy
 las. Mówią, iz PoczYlll
ne zosta.ły przy- lej Karola 
Judwika 23!:ł'50, połu
niowa _._, 
nić następstwem meulllkl1lonem. gotowania, aby w o J s k a l 11 d Y j_ Rubel papier
wy 
 '16-,. Gal.. listy zastttwu. 
Petersbu:r
, 5 maja. Jonrnal s k i e w y l a d o wał y w Suez i Port- -'-, Gal. lIsty llldemmzacYJue -.-, Gal 
d ." bank rustykalny -.-, Losy z r. 1860 --, 
de St. Petersbourg po nosi pogłoskę o Sald. . P t b Napoleonsdor D'83-. Usposobienie silne, 
Z a e i a g n i e c i u C z e l' k i e s ó w w T
mes donoszą z e ers urga, 
slużbę an"gielsk
 i z wielką ener- że rokowania o kongres trwa- O,Ip
wied
ia.jnyr"d3ktorW'adY8'awt/Jzlńskl 
gią występuje przeCIw temu krokowi. jit ciągle, ale pod osłoną największej ." . 
Ten sam dziennik uważa wieści o bli- t:' . ' y co do szcze g ółów . I WIele osob, kt
re zatrudn
one są we 
ajemnw . dnie poza domem, me mogą SIę nalezyeie 
skiej O k U P a c y i B o ś n i i l II e r c e- Londyn, 6 maja, II o b a l' t pielęgnować, gdy zapadną na zaziębienie 
g O w i n y p r z e z Au s t l' Y ę z a basza był W' sobote na obiedzie u zapalenie błony śluzowej, niezyt lub inne 
p l' Z e d w c z e s n e. k ról o we j." jakie dolegliweści gar
ła i phI? 
Tr t t l 5 Off: ' R t d ,' M lt ' Temu zaradza SIę zupełme przez uzy 

ons an ynopo, m
Ja, " 1,ce eu er ono
I z a y, ze cie ka p s ułek ;, m oł owy c h Guyo ta, któ
1 
S z a k i l' basza, mianowany ambasado- kSJęzna Edymburska odJechała na pa- re zupełnie zbytecznem ezynią rozmaite tyj 
rem w Petersburgu, otrzymał rangę rowcu Osborne do Wenecyi. Towarzy- zanny i pastylki piersiowe. Wystarcza jU1. I 
muszzra (marszałka). szy jej ksiaie Edymburski który na- gdy się przy kazdem jedzeniu zazyje dwie 
Lond y n, 5 maja. Wczoraj od- stępnie wrÓci, aby objać komendę na lu? trzy kapsulki, a poniewaz fia
onik za 
. statk Bl k P . ." wiem 60 kapsulek, przeto kosztuje w ka 
było SIę zgromadzenie 580 d e l e 
 a- ( 
1 ac, - , r
nce. .' zdym razie 
kutel
zna metoda kuracyi, wy 
I'agblattowi dono
zą z Pery pod dniem t Ó w s t o war z y S z e ń z wszystkIch Z tegoz zrodła donoszą,. zc Ros- kluczają;c
 nadto uzycie wszelkich innych 
4 maja, ze powstanIe mahometan w stron Anglii i uchwaliło rezolucYę sya 1 Turcya zawarły konwencYę o lekarstw, nie więcej jak 10 do 20 centów 
Rumelii wzn;aga SI e bardzo 
il- P rzeciw wojnie, a nadto drugą powrót wychodźców, WygnaÓcy dzipnnie. I 
lJ. i e, mimo. ze w Kon
tantynopolu uwazano l . t powrócić mają P od eskortą rossyjską ,Dla u
iknienia liczn,Ych naśladowań 
je jU?, od kilku dni za przy tłu mione. W gó-' rezo ucyę, ° b rZ d ekającą, że delcga.m s;- do sw y ch okolic lez/J,c y ch za. Bu
ga- nale.zy bat:zllle n
 to uwazac, aby ka,
dy fia 
rach Rhodope przyszło pomiędzy Rossyanami warzyszen ę t
 agitować za tem, a y. r y a b d 'h. " ' zez Ros kOUik nosIł podpIs p. Guyota w troJkoloro 
a powst.llicami dowodzonym] przez Ali Bega robotnicy nie wstępowali w szeregI < a o sa zonyc jeszcze pr - wym druku. 
do gwałtownej walki, która się skończyła armii. Zgromadzenie 300 delcgatów syan. Dostać można we Lwowie w aptekach 
kl
ską Rossyan, wsk
tek czrgo miejsC'owość stowarzyszeń w Leeds zaprotest?walo Nowy Jork, 5 maja. New Pp. Jakóba Beisera i C. Krzyzanow
kiego 
Kadi k o y dostała SIę w ręce powstańców. k " t we York-Herald donosi z Buffals, że i r- w Brodach w aptere pod "Złotą Korooąu. 
'f\T awet Gre n y, kto ' rzy do tąd trz y -mali si ę doŚĆ ta ze przeCl w polityce gabine u 1 - I d F . t d 
.1, '-. ... d b ... l ent an zcy .enianlc goują SIę o 
zdala od ruchu P owstallcze g o, zacz y na ,j .n. obec- ZWa!10 rzą , a y rozwiąza!1 par am , b K d 
'1: t . z rO j 'ne g o na p adu na ana ę. 
nie coraz żywszy brać w nim udział a ma- nim rozs rzygnie kwestyę wOjny. -- 
jor A t h a n aS i a d i s, syn naczelnt>go pre. LCHłflYII, 5 maja. Office Reuter A.teny, 5 maja. Pułkownik ru- Do dzisiejszego numeru dołącza 
zydenta apeJlacyjnego, wział udział w walce . T. { , S d Y k muński Ali j .o wręcz y l królowi Q'reckie- lilię "Przewodnik naukowy i literacki" 
k I . p] . ro 
'kjch ochotników. donosI z .r onstantynopola, ze a. - v zą nJaj dla P renumeratorów cało-; 
pod Kadi oy na eze e fi '- b. l ,. ,., T u r c y a mu i ministrom Kommunduros i De- 
Z Saloniki przybywają do powstańców Ar-. asza mla oswladczyc 1 11.. _ _ PÓłrocznych.  
-- 
ł-_

 !, 
 

 - -- -- .':
 - - - -- 
II- UII__ ' --- 
-- . płacał. źad_aii\ "1----=- --------.:...= placą !żądaj 
. . . 
 li II ;r S ... i e -ł d w i e d e (l S li: i e j. Kol. Kar. Ludwika po 200 zł. m. k, 237.75 238.25 1 ' Keglevieha po 10 zł. m. k. . . 
Cennik lwowskiej Izby handlowel I przemysłowej'l ... dnia {maja. 1878. " Lwow.Czern.koleipo200zł.w.a. wsr, 115.- 116.- Losy miasta Krakowa. . .. . 14.75 15.21 
Lwów, dnia 4 maja 1878. !. JI. OłUK Palłstwa. płacą. ządajl1. Tow. kol. ieL państ. po 200 zł. m. k. 248.- 2
8 bO Pożyczka miasta Budy po 40 ;/;1. w. a. 29.25 2i!.5! 
J żada li . i .Jed!loJi
,y . dług Państwa w banknot. , Po!ud. kol. panstw. po 200 zł. w, a.. 69.50 70.- F Palfiego po 4
 zł. m. 
.: ' . . . 2 1 7 4 ' 7 5 5 0 

.- 
....E

'--ł'- 
 ;rm,J-lt.topad 60 3
 
O.
O I L Kol. węg. gaj 
. 200 zt w I, . . ::<3,- 85.- undaeya sZPlt. ArcykslęCła Rudolfa 15.- 
walut 1 am.tr, I luty-sierpień.....,. 60.35 00.<10 ',,,,' . 
'I Li,dy zast. losowau
 Salma. p
 iO zt m,. k. .. .. 38.50 39.- 
l. .ł.kcye za sztukę. złr. ,
t. zł!. 
 I Jm{nolity ,
b.g Pmistwa w 
rebr,
p _', I ' ",oh
y :cl
lI
!()-Kl'eJ.ftowy Za.!':lad. 
Ia St. Ge?-ols po 4
 zł. m. k. . . . . 27.75 28 2
 --- 
_ ł k '" 0)37 51\ 24f150 styezt\ll hpiee .C

, 63.9::> 04. 15 1 liahCYl I Bukowmy, w b 1. 6 % 90.-- "1. - po
. mIasta Stalllslawowa po 20 zł. wa, 20.50 21.50 
Kol. g. Kar. Lud.w. po 


 z im. k' 
 J14 5
 117 ! s: v, ieeień-pazd 'ie;'uik 
 04.- M.11i Pows
. au.tr. zakl. kred. 
ieill. 50'0 ',VR,. 109.- 110,- Poz. 'fryestu po 100 zł. m. k, 1.20.. - 121.- 
I( B °1.l
o h ':.(jzeT al .-)
s2'óO ł 
.
. '
246 _ 249= !l.OSJ l rvku 18J\i"(Młe,.. 323- ?25- GaLl."ktkr.ziem.Kra.k.lvs.w18LoJ°'1! 90.- 1 7 2 .- W " i' ,,50 zł m. k. 61.- 63.- 
anku lp. g I
" Z ., .". J;;., _ '1"0 _ . ] 839 j, ta 
z se 00 1 . 323. - 324..- '" "w 20" 7°1" 96.. fi. - 
ld
tellla po 20 zł. m. m... . 2
.7? 23,25 
Banku kredyt. g;.L po 200 
ł. ,\. 8. t. db 
;:, ' i 1 , 8 5 
P p ą" 50 \ r ° 1J6.- 10., 25!" , 'v;.\6 "". 87.
) -..- , Wllldlsehgratza po 20 zł m. k. . . 20.70 26.25 
q.. Jr - o Q, Zł ..0 . 5 11t I.' I ' l " 11 " ,
 n :.r, - III... W k I ( 3 . . ) 
.<:- I J""rl p o ';iOU z!'r ijOI 110.7 .- I ta,. OW, bej. 'f.. '. pJ "" 787;} "-,- e s e ua mIesIące, 
2. List,)" zast. za 100 zł- ; l . ,:,:,,; P ; ( \ ' 1 :
_' "" , '" 119.25 119.75 P " r, ,,0 b4. -- '?450 Augsburg za 100 zl w. P li . -,-- _._ 
l' 1_ d t l 5°/ a 84 - 85 - \ 0"'" (> A
' 
,... " o' . 3 "" . . . i B l . k 
oW.JUey.ga.ie.. ,01>. "7925 ! " ibhł(Lr,l'l\mią)(lo100
h 1
6.f>;)1,
'-1 I
" t',,;.J!,w3
i:,- ,. ! "e
',lllza100mar ,,:.n.p . -.- -'._ 
" " ,. 4."10 "' 1:14 _ 8025 , ;8i)i t 'hl 'iO złr L:l5.50 1.36,- i t"l,l1 zwrotnr. . . 84 - ą'!,;)
\ .E ra,Ikfurt za 100 marK p, . 
" "5° 1 , okresowe 5:: SI) - I Br
]t, C"HI0 f" 4c'
 li: "t,u:". '. .' 24.- 
5.- t 
al. banku hipGt. po 0"1", . 8850 ?S 7!i Hamburg za 10.0 illark w. p. n 
Ba';u.u hip. 'a.1ie. 6 % w. a" 
 81) 60 8960 \ , Listy z",ot",>.' (JOHł"!) JJail
t.',. P" J 2/.1 I 
al. zakr kretL włoM. po 0"1.,.. 
U)') ,H.7;> I L p ?Ud ż yu za 10 1 0 0 f ft. szt. 
Listy dłużn!.' . z. kro wł. (jolo w. a..
 9J 50 9275 "JI' :''' , ' , 141.5,) 142.- ' I 'Iow, kred. mie J 's.lw. w 151 wvl P o 6" " 0 . --o ary za T. . .. ł . t . 
- i' , . . , , . , . . . 98 r<: o ., ". Ii urs z O a 
3. Listy tnużne za 100 zł. :8 AliBtr. asy:!,. sk. rb, zwr'Jtne IbiS 5°/" :J8,- u J' JJ " "w 301. w}'\. }") 1)":, . D ' ' . 
Ogóln, rolno kI d. Zakł. dla Gal. 
 o I Aust!. rauta zł. WO!1l'1 od podatk. 4°/". 71.- 7115! H
llku lu,rodowego po 5°10 . -;'50 9 ukat eełar
k1 m
ll. . 
90 25 !' 130 . \ 
. OhHg
łcJ'e iJ\d
m]). fiof" z:t 100 złr. I Węg, tow. ziem. po 51Ig"/0 94. , :j - K " pe !leJ wagI 
i Bakow. "°l,, los. w15 lat. 
 a ro, o' . 103.50 _._ i . , :;0' / _.- - - orona . . 
T kr 'I" a w 15 lat (.oPd]. . '.," " ., 
,O, ° . . . 100 ,\, \ 20-frankówka 
OWo . m. u ,. w. . ' 
 j B,[FOviir'r 81.75 8225) 6. Obligaye z prawem ')ierwsze1l8rw,
 (z" 8" I ! R . k' . . i 
" " o"'u w. s. w 30 lat. 
 I /C/allc,yi . 85J,0 86,-! 
ol. Albl'e,;ht
 a 300 zt 5"i
, ',v. ;1. 67.5') --I T

=P
'
i

!o
Ya. 
...c I Niis'6"j ,\;lst;Yl' 1 , 
4 50 105.- ! 'l'OW. kol. żeL Preszów.T
,rn(iw (w "z) S b . Y 
.. Obli . za 100 z. . d e " 6 a l) " b .- - - . .- re ro, . 
os. ',
 . b4 6
 8570 SiedJlllOgro u . j.- , u I a bOO zł. 5"/" w sre r. 
b.demniz, gali . 5°
0 m. k, .. 89 50 I I W
biel" , . , . . . . . . . . 79.2'5 7:1.75: Kol. pół. po 100 oł. m. k. 10350 105.50 
Potyczki kraj. z r.1 '/3 po 6" . w. a, 91 - 3. Im
e poż:vczki pubHczne. !, .,. ,,] 00 z
, w. I". . ." \ i

'2; ifm75 Z Iwo,,:skiej Izby handlowej i przemysłowej. 
l , _ 15 5u 
 I (.ja i 'n lIozyezk., krajol'v:t z 1', Ib73 (i"/" - ..-- I '
'Ji. ,;,t!. E'I,r. Lud,". )'0 3"
O 
ł i) l" . relegrafowany kllr!! wiedeński. 
G. LOIilY Miasta Krakowa. '" ! .. . ,. I ,. - 8" lOL7iJ 102.2:) d .!,. 18 1"i 
StaniiibwQwa 20 - 22 - ......" ' 'L. ,,,u,HJ,}'C." '.," ,:i. ;'WI :.' ['9.
 9:J 50 z .'na ':t maja 18, -zr- I et 
" " l B,mk;lllglo.,*U"t. 2(1(1 ,Ił. emiL 
t 120 8L5'} 82,-::: .", :,,; 9 J d n dł ' 
I Iust kro(l. dl" handlu po 1dO .zt. . 201.5J 201.75 i." " ""., .",..":: "..,., :3)0 b.- -'-1 e nOlY ug paustwa w banknotach 
[ f:i5 
6. Monet,)'. 5 6 " 5 76 . Niżs;:o-t,u;:k tow. eskornt po 5uO zł.. '72J,- 730.-- 
 ho:. L'\'l\w..V"br -li a,]. LU. e'lll'
 a ( '" I" " "W srebrze .. 6430 
Dukat holeilderski . . ... I 1',,1 b'wku biD P O \>00 zł !,.l fi"l. v> B<"<,br7,;) z !". lSij'J . 79.25 1
.75: Renta w złoeie . . . . 7]' 45 
Dukatcesmki.... 


 


 1 ;1;;,rh
lik.dh
dl.ip;z.a200;h
Pł:400/o=:
 -
:=i .'.v 

'i


 TI.257775!Losypożyezkizroku1860 H175 

&Eoleondor. ... 9 ij5 1012 ,Gal.za.kt kred. ziem;:ki a 200 zł'. -.'-- -.- I 
 .- 18';
 70. 7050 i Akeye banku wledenskiegQ 7(11.,.. 
ó imperyaJ' . . . . . 1 78 1 8
 I .Banku Ilarod()weg() a 600 zt. 794.- i96.-.- i. .' .1 ") ,,_..
 ,1. . '
, t .. ) ... .... ' . .7 ;; -.- i " "kredytowego 203 1 25 
Rube! rossyjski srebrny . 16 i Kol ' 1 I' reell! - , ') 1 11 0 l ' . . b " _ _ ! . \\ ("'. 
'al. "UI. ,l 
O'J .,.! '.' le W 
re, . 'r"e . u 6425: Lond y n . . . . 12 '" 85 
wy 1 14 l - I . 11. ,J 'u, ,\ .,u z,. w 21e l"e ' ," f yc>O _ ¥' 
 ] " 
" " . 'paĘi?r
 60 61 _ I A!18tr. tow. ,ŁegIaa] UlU. pD 500 zł m 364.- 360.- : . . J ..osy. \ Srebro. ., . 106 ;:!o 

OO ma.rek UlemiMKIC J05 75 -107 75 ! "
ol.Oesar"'D\
: FJhirty p:) 200 roi. Dl. k.' 162.- 1b250 , \
l\
t. 
::t"l: ,\1:1/I
'l1d:.; \1['. V" lor. zt 
v :t l bIJ. - 160 - i Napoleoudor . . 983- 
rebro . . . . . . 105;;5 10725 I Kol. Preszow..T,u'a.v x . '-J.) a20\lZt wSl"br. -.- -.-' ;-...3,r
"J j J.o '!tli j' D t =)L . 100 .'" :,1.1.';0 3(1..:)0 Dukat eesarski meu . . 581- 
Kupony w srebrze . . . j Pcln, koloj po 10no I,J. .,. 20,)0. -- 2005 - 11 <ów, "eg . p!'or. na l!!1a J U po 

. 11\ ;J
- 95,£)0 1100 mare1i "I'3mleekich , 6055 


w S a n S t e f a n o odbyła SIę 2 b. 
1l1. długa konferencya między tureckim mi- 
nistrem spraw zagranicznyeh Savfet ba',zą i 
I!;en. Totl8benem w spraWIe e w a k u a c y i 
t:i z Ił m I i, War n y i B a t u m. Ro
syaDie 
llalegają bardzo na to, ofiarując ze swej strony 
Wycofanie znacznej częśei wojska z pod Kon- 
stantynopola do ufortyfikowanej linii pod Cza- 
taldzą. Porta wydała temi dniami komen- 
dantom wspomnionych fortel' rozkaz, aby 
przed zupełną ich ewakuacYą nie pozwalali 
Rossyanom zająć ani jednej pozycyi. 


liczba koni bowiem tak się zmniejszyb, ze nanci. W mieście tern znajduje się nawet 

imo nieustannych przesyte\;: '!. Rn,;,;yi \yi\>J1:;1 I formalne biuro \yprbunkowe zorganizO'.'I'ane 
lIczba dział nil; ma zaprzęgÓw. W razie spie- 'przez br.vtyjskiego pułkownika Borthnika. 
SZni'go odwrotu musieliby Rossyanie porzn- Kazdy ochotnik otrzymlłj\
 karabin systemu 
ca.ć eałe baterye, Liczba chorych jest titk Henry Martillipgo lub też Snidera wraz z ba- 
WIelka, ze wszystkie pociągi nie wystarczają gnetem; jeźdzcy otrzymują winchesterskie 
do ich uprzŁ,tuięl'i
1. T<1kze w dostawie ma- repetierki wraz z 100 nabojami; nadto otrzy- 
teryału wojennego nastąpił zastój tak, że po' muje bzdy i'ołnierz 3 f. st. w złocie. Liczba 
łUdniowa armia ros,ovjska w raZIe wybuchu powstańców wynosi podobno juz dziś 32.000 
Wojny znalazłaby się'w po,tozeniu nader kry- ludzi rozporządzających 16 dzia,łami. Powstań- 
tYcznem. W skutek tego poleci
 car Totlebe. ey zatrudniają prawie wszystkie zabałkań
kie 
nowi, aby przedewszystkiem zwracał u wagę załogi i są podzieltmi na dziewięć większych 
na re(.rganizacyę i zdrlność do boju armil. a około 60 mniejszych oddziałów. Najwięk- 
szy oddział stoi pod dowództwem Hussejna 
Wasll baszy w górach Sultan- DZE're i nad 
górną Ardf) , oddział ten liczy około 5000 
ludzi i jest dobrze zaopatrzony w artyleryę. 
Rossyauie ustawili wzdłnz wybrzt'zy morza 
Egejskiego silny kordon wojskowy, aby ZR- 
pobiedz rozszerzeniu się powstania az do mo- 
rza. Na tyłaeh oddzia
u rossyjskiego, który z 
Adryanopola wyruszył ku Filipopolowi, wy- 
buchło powstanie, które znacznie utrudnia 
zaprowiantowanie tych wojsk. 


z a e h o wa n e u t l' a l n ość i starać sie 
będzie tylko o to, aby jej terytoryu
 
nie naruszono. M e hc m e d A l i basza 
oświadczy,r na zapytanie pułkownika 
B a k e l' a, że gdyby Rossyanie wkro- 
czyć chcieli do Stambu,fu, p l' Z e s z k o- 
d z ił b y t e m u. 


ó 


Rząd rossyjski wywiE'fa ciągle 
pre
syę na Rumllni
, aby zawarła nową mi- 
litarną konwencyę z Rossyą. W projekcie 
przedł'ożonym rządowi runimiskiem II zastrze- 
ga sobie Ros"ya prawo utworzenia dwoeh 
obozów, pod P I o j e s z t i i P o d F o k s z a- 
U a m i; natomiast zobowiązuje się trzymać 
sw.' wojska zdala od stoli('\" a nawet jJrze- 
lIies e głów1Ją kwaterę z 'Bukaresztu d
 ja- 
kiego mia
ta na prowimyl. Rząd rumuński 
wzbrania się dotydH'zas zawrzec taką kon- 
Wencyę. 


Z Nowego Jorku 3 maja: Słych a,:. ze 
oficerowie i maJtkowie przybyli ok r ę t e m 

C j m b r i a" wysiądą na lad w Portland 
i udadzą się lądem (koleją. żelazną) do San 
F'rancisco (nad O('eallem Spokojnym.) 


OD EKSPEDYCYJ 


12:f2!) 123.35 
4'}20 49.25 


5 81.- 5,82_ 
5.81.- 582- 
-- . 
. -- 
9.87 - 988- 
1(,12,- 10.14.- 


10b.85 [C7..- 


..
		

/DIGCZAS002001_1878_120_0006.djvu

			PrzyJecbalI do I,wowa 
dnia 5 maja 1878, 
Hotel George'a. 
, Pp, Dr. R. Schmid z Tarnopola. Dr. K. 
Zywieki z Tarnopola. J. Jakubowicz z Kurzan. 
C, Sozański z Kornalowie. E. Zagórski z Ko- 
łodziejówki. 


Hotel Krakowski. 
Pp. M. Przeorski z Tarnobrzegu. S. A- 
gOpSOWICZ z Zaszkowic. A. Weber z Sielca, 
OdjecbaU ze 1,\9011'13. 
Pp. W, hr. Romer do OciBki. R. hr. W 0- 
dzicki do Stanisławowa. M, Landau do Czer- 
niowiec. A. Zakrzewski do Zaleszczyk J, Mo- 
gilnicki do W ołoczysk. 


Hotel Europejski. 
Pp. Dr. H. Jasiński z 'rarnopola, S. Spostrzeżenia meteorologiczne 
Kierski z Podola. z dnia 6 maja 1878 ° godz. 7 rano. 
Barometr 735.13 mm. Psychrometr suchy 9.6°0. 
Hotel Angielski. PSlchl;olll.etr wilgotny 7.8°0. Pr
żność pary b.8 mm. 
Pp. Dr. K. Dembiński z Rzeszowa, P. Wllgoe 7:)°/0' ZaclllnurzeniQ 3. i'Viatr NW.l 
K Ozon 6. Opad w mm z ostatnich 24 godzin. - 
aczyński Z Kijowa. F, Piszek z Buska. Temperatura powietrza+7.'i0I{ 
Hotel Kuhna, Barometr idzie IV gćrę. 
P, W. Kniaziołucki z Rohatyna. p O ci ą g i k O I e j o IN 3. 
Hotel Warszawski. Przyohodzą do Lwowr., 
PP: W. Kunaszowski z Kortysz. J. papa- j Z Krakowa: o godzim , 'e 5 minut 30 rano (pod;!g po 
ra z Batlatycz. spieszny); o godzinie 9 IIl. 25 wieczór (poci:W: OS(- 
. - ' - :1 . ' _.._:_ =::-. _--
 I.e.__]Ul.
 


bowy); o godz. 10 min. 35 przed południem (po. 
CIąg mięSZ1\ll:y). 
Z Podwołoczysk: (na (lworzec lwowski gtóWllY): o 
god7.. 10 min, 33 wleczór (pociąg pospieszny); o 
godz. 3 min. 25 rano (pociąg osobowy): o godz. 
3 min. 43 po potudl1iu (pociąg mięsZp.11Y). 
Z pouworolJzysk(J!i\ dworzec w Pod7.amCzl;): o go- 
tlzinie 2 mi11L1t 54 rano (pociąg osobo'I'.\') ; o go. 
d7.inie 3 min. 8 po poluclniu poeiąg m:ęw
any) ; 
Z Czern1owiec: o godzinie D mimIt 5:1 wioczol' (po- 
eiąg pospic,szn,Y), ° godzinie 3 minut 40 rano (po- 
ciąg mięszany); ogodzi!\ie2mi:Jut50.popohldniu 
(p0ciąg mięszany). I 
Odchodzą zo Lwowa. 
00 !trakowa: o rocLdnie 11 min. 3 przed prH'nocą (pu. 
Cląg pospies
ny); o godz. 4 min. 40 rana (pociąg 
osobowy); o godzinie 4 minut 45 po południu (po- 
ciąg mięszall.V). 
. 
 ... .I--:.--v--.--.---- s------
------

;;
T-
--.-- 


:8 


UD SłanisławowJ.: (na Stryj): O godzinie 6 winut 3 
rano (pociąg nr. 1); 
Do Podwołoczysk: (z głównego dworca): o godzinie 
6 min, - rano. (pospieszny); o godzinie 10 ]lliu. 
37 wieczór (pociąg osobowy); o godz, 11 minut 
45 w południe (pociąg mięszany). 
Do CZ6i'niowiec: o godz. 6 min. 25 rano (pociąg po' 
spi esz ny); o godzinie 11 min. 25 wieczór (poci
g 
mięszany); o godr.inie 12 m.in. 30 z południ:l (pO' 
ci,g mięszany). 
Do PodwoIoczysk : (z Podzamcza): o godz, 11 wind 
4 wieczór (pociąg osobowy); o godzinie 12 minut 
II w po,łudl1ie (pociąg mięszany). 
Pary niniejszego rozkladu jazdy odnoszą się do po 
u!!nika peszteńskiego, godz. 12 w Peszcie odpowiada 
godz. 12 m. 20 we Lwowie. 


\ 


_ L- __
 l 


-. --_. 
 


JrD
ę
Il«l)
T CD 


- 


cej Semena Adamowicza własnej, na 
Szai Wartenberga. 
Oena szacunkowa wynosi 240 zk w. a. 
Waoyum 24 złr. . 
Akt zastawniczego opisania i oszaco- 
wania przejrzeć moina w ts. registraturze, 
Z baraż 10 marca 1878. 
(2569 1-3) .E (1 Y k t. 
h 3702. O. k, S'1d powiatowy w Nis- 
ku czyni wiadomo, że celem z
spokojenia 
pretensyi Jakóba Murdzy w termrnach Bego 
czerwca 1878. 11ego lipca 1878 i 8ego sier- 
pnia 1878 każdym rażem o godzinie lOtej 
rano w gmachu sij;dowym sprzl'dawanij; bę- 
dzie przez publiezu1! lieytacyę l:e:
lność Mar- 
cina Pretyki 11. k. 276 w KallllJllU na -10 LO 
zł!'. oszaeowana, 
Zakład wynosi 101 dr. 
Ohęć kupienia majlfry mogą przejrzeć 
w tutcjszosądowej regi;;tratnrze wa
nnki licy- 
lacyi pro!,okołu zastawniezego opisania i 0- 
szacowama. 
Nisko dnia 15go kwietnia 1878. 
(2568 1-3) Obnh>.szczcnie. 
L. 1432 O. k. sari powiatowy w Dob- 
ezycach podaje do \viadol11ości! iż celem Zfl- 
phcenia Mojżeszowi Gielkrowl prawomocnie 
od Jana Ujejskiego wywalczonych kwot 6 
zt, '2 zł., ! zł. 71 et., :2 zJ'. 90 1 / 2 et. '2 zt 
42 rt., 1 zt 84 et. 2 zt 511/ 2 et., 16 zł. 4 
ct. i 4 zł. 21 1 / 2 ct. w. a. odbędzie się w 
dniu 24 maja i 24 czerwea 1878 w tutej- 
szym s<
chie publiezna sprzedaz reahlOś'ei pod 
L 14 w Ojeździe połozonej. 
Oena wywołania wynosi 410 zl. wa- 
dymu 41 zł. w. a. 
Bliższe wanlDki przejrzeć można w re- 
gistraturze s[
doweJ. 
Dobczyec 9 kwietnia 1878. 
(2605 1-3) Ogłoszenie konlii:ursu. 
L. 4093. Nilliejszem ogłasza się kon- 
kurs na posadę nauezydela rysunków w c. 
k. gimnazyum realnem : 
1) w Drohobyezu, 
2) Vi' KoJ'omyi. 
Do bielej z tych po,;acl przywiązaną! 


(2460 1-3) Obwieszczenie. ! w Grybowie do powszec'hnego przpjrzenia, 
L. 566. O. k. sąd powiatowy w Łij;ce: arkusze posiadania i inue akta, s
użYl- maj
ce 
ogłasza, ze celem zaspokojenia wierzytelpoścI do załozenia księgi hi poteezneJ dla gnllny 
Jana Bilińskiego Milisowicza, '!' kwoCle 9,0 Grodek. . . " 
zł. w. a. odbędzie się w tutejszym. sądzie Zarzuty przecIwko prawdzIwoSCI arku- 
dnia 10 kwietnia, 8 maja i 22 maja 1878 szów posiadania, wnoszone być IllOgct w są- 
kazdym razem o 10 !J"odzinie przed pod po- dzie powiatowym lub prze.d komisyą hipote- 
łudniem przymusow
 sprzedaż licytacyjna rzną dnia 21 maja 1878, na którym dalsze 
gruntów "Łopnszanka i Jurowa Pasieka" w I dochodzpnia miej,:cowe prowadzone będą. 
Bilinie wielkiej pod nr. k. 125 poł'O:lonyeh Grybów 26 kwietnia 1878. 
Sennosia Bilińskiego Milkowicza własnych., (2588 1-3) E dy k 
. , , 
Oena wywołania 220 zL, warIyum 22 L, 2\:117, O. k. sąd powlatow)' mH'Jsko 
złr. w. a. delegowany w Rzeszowie zawiadamia niniej- 
Reszte warunków tudzież akt opisania szym, iz Vi' dniu 24 maja, 28 ezerwr:1 i 26 
i ocenienia. mozna przejrzeć w tutej szosądo- lipca 1878, o godzinie 10 rano, od będzie si ę 
wej registraturze. w t
tejszym gmac
u 
ą?O
y
 przym
Isowa 
Łąka 7 lutego 
878. publiezua sprzedaz realnOSCl pod. L 38 w 
(2567 1-3) E (1 Y li:. t. , Po
wizdowie położonej, Jana GłowJaka wJ'a- 
L. 1411. Brzeżański c, k. sąd powIaŁo- I ' stlej. . . 
wy podaje do wiadomości, ze na prośb
 W
u-, Cena szacunkowa ustanaWIa SIę na kwotę 
dysława Lewiekiego przeciw MarkusowJ SpIŁ-. 100 zh'., wadyum z
ś 
a 10 
łr. w. a,. , 
rerowi o zapłacenie snmy 200 z:ł. w. a. z
u: I I ,Resztę w.arunkO'.:\' !iC J 'tac , 'Y!I1YCh prz
Jrzec 
odbędzie się publiczna sprzedaz 3/ 4 ezęsCl mozua w tuteJszo sądoweJ registraturze. 
realnośei W Brzeżanach położonej, ciało 
a-, Rzeszów 22 marca 18i8. 
bularne stanowiącej, w 3 terminach a I?la- I (2581) Og
oszenie. 
nowicie w dniach 20 maja, 19 c
e
wca l 19 L. 6. O. k. sąd powiatowy Z:1 w iadamia, 
lipca 1878 kazdym razem o godzI Ule 
 rall? I iż złożone u niego zostały do powszechnego 
Jako cenę wywołania ustanawJa SIę I przejrLlenia arkusze posiadania i inne akta 
cenę szacun
ową w kwocie ,5,80 zł. 8 ct. w.. a. I służye 
ające do za
o
pnia księgi grunt?wej 
. 
r razie gdJby realnosc ta. na trzecll
 I dla gl
m;,. Korablll
J. Z
rzuty, przecJ\vko 
tel'mmJe za cenę szacunkową splzedaną byc i prawdzłwoscJ arkuszow oosIadama wnoszoue 
nie mogh, cplem ustanowienia. warunk?\
 I być mlJg,
 w sądzie p(n
iatowJm lub prze'eJ 
ułatwiająeych wyznacza się terrmn na dZJeu ' komisarzem hipotecznym na dniu 15 maja 
20 lipca. 1878 godziuę dziewiątą railO, po- 1878, w którym dalsze dochodzenia miejscowe 
czem te 3/ 4 części realllośei w jednym ter- prowadzić będzie. 
minie za jaką kolwiek cenę sprzerIane zostaną, Skawina 4 maja 1878. 

 arunki l
cytacyjne 
udzież 
kt osza- I (2598) E d Y k 
. . 
cowallla mogą mteresowalll w regIstraturze I L. 3441. C. k. sąd powiatowy w StrYju 
przejrzeć. ,.'., czyni wia
omo, że złożon.e zo
ta
y, w tutej- 
O tern postanowJelllU zawIadanlHL Się I szym SądZIC ark
lsze posladama l lUne akta 
niewiadomego z miejsca pobytu Józefa Zmin- I do zaloienia kSięgi hipotcezllej w Wówni 
kowskipgo tudzipz wszystkich ty'ch wierzy- slużye mające, . 
cieli którymby po dniu wydallla ehtraktu Zarzuty przeC'l\v prawdziwości arkuszów 
tabularnego t. j. po dniu 25 września 1875 I posiadania wlJ
szone być mog
 w komisyi 
d? .tabuli :ve
zli, lub .któryn
by uchwała ni- I hipotecznej OWu, 10 
n8ja 1878, w któryin 
lllejSZa z Jaklegokolwlekbądz powodu dorę- dniu da]sze dochodzeilJe prowadzone będzie. 
('zoną być nie mogła z tem że dla nich Stryj dnia 1 maja 1878. 
równocześnie kuratorem p. adw. 
r. Madej- (2597 1-3) Olnwieszezenłe. 2578 1-3) Obwieszczenie relicytacyi. L. 5737. 
s
iego z su.bst:yt
('yą adw, dr. Fmkelsce!ua L: 1876, O. k., ?ąd powiatowy. w Ry- jOelem wydziedawic'nia folwarków Uszew i Biesiadki w obrębie państwa fund. relig. 
s
ę ustanaWJa l pierwszemu uchwałą odnosną manowl0, przepro,vyadzl,..w zab':do\\"anl
1 s

do- I UszAw:,,:kiego na czas od :24 czerwc'a 1878 do końca października 1885, odbędzie się dni;} 
SIę doręcza. ,:em 
llla 27 ll:dja 18,8. 1 lipca 18/.8.] 19 27 maja 1878 r. w c. k. galic. Dyrekcyi lasów i domen w Bolechowie publiczna relicyta- 
Brzezany 27 lutego 1878. sl€rpl1la 1878 kazdym razem o godzmle 10 I ('ya z'womoea ofert pisemnych 
(2596 1-3) E d Y k t
 przed południem, celem ściągnienia dla I-Ier- I ", '. . 
L 2994. O, k. sąd powIatowy w Niskn sza Weinsteiua wierzytelności 110 zł'r. w, a.! I I 

ill;iejRze
 czyni 
i
domość, celem zaspoko- z pn. przY
1?,?W
 .licytacyjną sprzedaż real- I ;; 
 
Jem
 . 'Yle
zytelno
cI, .zakł
du, kredytowego ności wło
mn,sklej w Lipowcu, pod l. k., <
 
 o Gmina 
wJ'oscI
nsk.Jego w doscl 14B zL 88 ct. w., a. 18/24 P?łozoneJ, 
o srad
u ś. p. 'ryrnka Ja- l ] 
 
 
odbędzIe SJę w gma:hu sądowym " 4 termrny wornickwgo nalezącCj, CHlł'a tabnlarnego nie I .8 eS :8: 
licytac'yi na d. 28 ,
aja 1878, o gorz, .10 ,ran
 stanowiącej. '.'. I 
na ktorym realnosc nr., k. 62 w Jacie Jozefa Oena szac11lJk0"Ya realnosCl te,l wynoSl: 
Kopca własna, za kazdą o
arowaną cenę 600 zk, wadyum zas 100 10 lakoweJ. . 
nawet niżej ceny szacunkowej 500 zł. w. a. Reszta warunków, tudzie? akt opisani:1 I 
sprzedaną zoatanie, i oeenienia mogą być przejrzane w Radzie. i 
Chęć kupienia mający mogą akt zasta- Rymanów 6 kwietnia 1878.. j 
wniczego opisania, oszacowania i warunki li- (2584 1-3) ObwjMzc;umłe. ! 1) Ozas od l lipca 1885 do 31 października 1885 liczy się jako cały rok dzierżawny 
uytaryi przejrzeć w tutejszo - sądowej kan- - L. 23. O, k. izba notaryalna Sambor"ko- : okres dziedawny trwa przeto pełnych ośm lat. 
celaryi. Przemyska podaje niniejszem do publicznej: 2) Ozynsz dzierh.wny za ezas od 1 lipra ]878 do 30 czerwe3. 1885 spłacać naleiy w 
Nisko dnia 20 marca 1878. wiadomości, iż urzędowanie p. dr. 'reo1ila' rówllyeh ratach kwaltalnyeh z góry, zaś za czas od l lipca 1885 do 31 października 
(2594) Ogloszenie. Mochnackiego j.ako c. k, notaryusza w Jaro- 1885 w dwóeb równych dnia 31 lipca i 31 vaździernika 1885 za,padając'ych rataeb: 
L. 2294. O. k. sąd powiatowy W Kuli- sławiu przez rpzygnacyę llstało, i wzywa 3) KaucJę dzierżawną złożyć należy w wysokośC'i półrocznpgo ezynszu dzierżawnego l 
kowie podaje do powszechnej wiadomości, iż I wszystkich, którzy by 
tosownie do 
. 25 ust. wystawić dokument kaucyjny sądownie lub not::.ryalnie legalizowany. 
do.chodzenie miej
cowe 
 .sprawie zało.ienia notaryalnej, na mocy przys,łużającego im .pr
-, 4) Ka
ll;yę hypotekarną wyklueza się. 
kSIąg gruntowych w gmmle katastralntJj Ku- ,wa zastavvu llstawą narlanego za.sPokoJellla 5) DZleriawcy nie przyznaje się zniienia lub opustn czynszu pod zadnym warunki9rI1, 
kizów rozpocznie na dniu 13 maja. I z kaucyi p. dr. Teofib MoehnaC'kipgo, z cza- i clzicriawca zrzeka się zastosowania środków prawnych z 
. 934 ust. cyw. z 
ytułll 
Każdy, kto ma interes prawny w zba- sów jego nrzędowi1nif\ jako c, k. notarJusza ' pokrzywdzenia nad po
OWy wartośti. 
daniu stosunków posiadania, może się zgło- w S
mborze lub Jaros,ł'awiu żadać mogli, I 6) Licytacya odbęclzie się zapomocą pisemnyeh ofert, które mają z1twierać wadyum 10 
sić i wszystko przytoczyć, eo do wyjaśnienia pretensye swoje w przeci
gu sześciu miesięcy proc. eeny ofiarowanf'j, okres, przedmIOt dzi€'ril\wny. imię i nazwisko, tlldziez miejs
e 
lub ochro.n
 praw 
wych uzna za stosowue. do tej c. .k. izby notaryalnpj zgłosiJi, gdyż I stnłl'go zamieszkania oferenta i ofiarowaną cenę lic'zbami i sfowami. - Oferty ma,!
 
Kuhkow 3 maja 1878. po UpływIe tego czasu, b
z względu, na ich I dalej za,vicrać oświadczenie oferenta, ze mu warunki licytacyi i dzieriawy dekładnic 
(2580) Ogloszenie. pretensyr dokument kaucYl wydany l zezwo- : Hą znane i ie się im bezwarunkowo poddaje. Oferty oznaczone zewnątrz jako ofertj 
L. 2. Komisya hipoteezna przy c, k. lenie na wykreślenie tej kau
yiwłaścic
elolll I JJa dzierżawę folwarków w Uszwi i Biesiadkarh wnieść należy do c, k. Dyrekcyi la- 
sądzie powiatowym w 
kawinie za.wiarIarnia, lub i('h prawonabywcom urlzJelone będzie. sów i domen w Bolechowie najdalej do dnia 27 maja 1878 godziny 10tej rano. 
iż, doc'hodzenia mirjscowe celem zał'ożenia Z t ' . k. izby notar.valiJej Samborsko-Przemyskjpj 7) Sknr?, zastrzega sobie prawo wolJlego wyborn między oferentami bez względu na wy- 
kS'l}g. grulltow
ch najpierw dla gminy Łagit>- Przemyśl dni s 26 stycznia 1878, sokosc: ofiaro.wanego 
zY!J
zu 
zierzawllego. . , '" , . 
Wlllk
" następllle. dla gminy Borek szlac.hecki (2572 1-3) Obwie!izczenJe. 8) Akt !i('y
a('YJny, obo":JązllJe ąZleri8wcę ?d clnnh .wllIes!elll.a of
rty,. z
s skarb od tlDH> 
z dmem. 10 maja 1878 rozpoczyna. L. 534. O. k. sad powiatowy w Zba-, doręezel11a zaWJadOmJellla dz]('rżawcy, ze oferty Jego przYjęte l dZlerzawca. zJzeka Się 
B d h};s \ ze sz.czegóły zawierają ogłoszenia rażu P odaje do wiadfl
ości, iż celem zaspo- I odwołania ceny podanej jako też terminów w
. 862 p. ust. up. postanowiolij'C'h cu 
w urzę ae 1 gminn y ch . ł d d .. d .. - 
Skawi 4 .'1'" kojenia sumy 165 z' r. z pn. o bę zle Sl<;'! o przYJęCJa przyrzeczellIa., , 
( 2591) na om;i a 8/8. ł \ dnia 16 maja, 25 czerwca i 5 sierpnia 1878 I Resztę warunków mozna prZPjr2eĆ w e. k. gallc. Dyrekcyi lasów domen V{ 
, L 1210 O k kl!l

: eh. t kazdym razem o godzinie 10 przed południem! Bolec'howie lub w c. k. Zarządzie lasów i domen w UszwJ. 
. d '. 'i' złoż y .fa °w s

zie It O e
z
a za- publiczna IIprzedaż realności w Bazarzyńcach I O. k. Dyrekcya lasów i domen. 
WJa amIa, I . OWla owym pod Nr. 902 ciała tabularnego niestanowią- Bolechów dnia 2 maja 1878. 


rzecz' jest płaca etatowa rocznych 1000 zł. w. a. 
z odpowiednim dodatkiem aktywalnym a e- 
wentualnie z przypadającemi dodatkami pię- 
cioletnimi w myśl ustaw z 9/4 1870 i z dnia 
15/4 1873. 
Kandydac( winni wnieśe swe podania, 
zaopatrzone w potrzebne dokument.', miano- 
wiei e \V świadectwo kwalifikacyi, oznaczonej 
IV rozporządzeniu ministeryalnem z dni
 
20/10 1870 do prezydyum rady szkolnej kra- 
jowPj najpóźniej do 4 czerwca 1878. 
Z Hady szkolnej krajowej. 
We Lwowie dnia 3 maja 1878. 
(2589 1-3) Obwieszczenie. 
L, 226. OeJem zaspokojenia wierr.ytel- 
nośei Markusa Polstera w kwocie 200 zł. z 
pn, rozpisuje sąd egzekucyj ną sprzedaz real- 
Jlośej porI I. k. 62 w Zyndranowy położonej, 
dłu1,nika .Mikolaja Petryka własnej, w dni]! 
16 czerwca 1878, w dlliu 4 lipra 1878 i w 
dniu 18 lipra 1878, zawsze o godzinie 9 ra- 
no, tutaj w drodze publicznego przetargl1 
odbyć się mającą. 
Oenę wywołania stanowi wartość sza- 
cUllkow
 w kwocie 755 zł. zakład 75 zl. 
50 ct. 
Warunki licytac'yjna, akt opisania i o- 
szacowania rzeczonej realności mogą być 
prZf'jrz	
			

/DIGCZAS002001_1878_120_0007.djvu

			(2500 3-3) 
edttutfJltruug. (2531 3-3) E (1 Y li: t. Bartłomiejowi Bujnowskiemu i innym wlo- 
8L 1135. 5Der DfferttJerganbfung &ur: , . L. 28
5.. O, k. sąd powiato
y w Sie- : ścianom z Bzianki, wnieśli pozew o zniesie- 
Ueóerla ffung ber Uusfiif)rung bes ?Saues ei
 ImawI,e. roz
lsuJe w celu wydobycl
 wierzy- , nie wtipółwłasności pastwiska w Bziance po- 
ner neuen IDliinnerftrafanftaft in Stanislau. i telnosCl Lelby Engel ?erga w kWOCIe 92 zł. . łożonego, a Bory zwanego, i że termin do 

iir ben mit UUerf)od)fter 
ntfd)Iief3ung i w,. a. .p
'zymusową hcyta?yę. chałupy wło-: obrony na dzień 17 lipca 1878 na 10 godzi- 
tJom 1t; S'iinner 1878 geneqmigten ?Sau d
 I śClańskl
j pod 1..11.0 w O]epl!cac
 poło7.onej, I nę przed południem wyznaczony został i ze 
ner neuen ID1iinner.6trafanftaH im Stanislau 'kart
 bl
oteczne
 
le s
anow]ącej, na 30 zł. ! dla nich kurator w osobie p. Alfreda, Jachi- 
\1.Jerben in Q)emiif!f)eit ber f)of)cn S'ufti&

Jlini
 ! ocell1o
ej na dZJen 4 hpca, 8 sierpnia i 12 i mowskiego c. k. notaryusza w Rymanowie 
fteriaf 
eror
mmg tJom 16 
{prif 1878 ,81.; wrześilla. 1878, w gmachu sądowym zawsze i ustano.wiony. został, któremu też tak pozew 
2804 bte \1.Jetter unter óenannten ?Sauaróctten ' od godZlllY 10 mil?, " I na dlllu 3 listopada 1877 l. 7191 wniesiony 
uno, B
efenmge!l bcr 
rften ?Saugruppe im I ,. Pr?t?koły. op,lsa
la, o
emem
 r;alno- i jako też i uchwała tusądowa z 27 marca 1878 
fd)nfthd)en Dffertwege &ur Ueóernaf)me an
 . 
(,I tudZI8Z. wa
 unkl. IICytacYI przejrzec mo- i l 7191 doręczoną została, 
geóotgen. I zna w .tut.eJszej reglstratUl ze. 1 W zywa się przeto wyz wymienionych 
S18illaWa 20 lutego 1878 ! z miejsca i pobyta niewiadomych ażeby 

ie ,?8ergeóung 
er 
róeit
n unb me
 I (2519 3-3) E d Y k t. I bądź to innego obrońcę sobie wybrali i o 
feru!lgen fi1!
et na
 

nf)elt,spmfen ftatt, \1.Jef
 I L. 1561. O. k. sąd krajowy we Lwo-I tem sąd tuteJszy u
iad?I?ili, bądź też do 0- 
d)e I eber Dltcrent m blC óet ber Dóer
@?taats
 , wie niniejszym edyktem do powszechllej wia- . b
ony swych praw.lstmeJące dowody wymie- 
amtJaft[d)aft DU ó,cf)eó,enben ,
of
cn ,)Bered)
! domości podaja, ii celem zaspokojenia resztu- Imonemn kur
torowl przed terminem udzielili. 
nUl
Qsbfal
quc
te mlt 8 l n ern " tu Ote 
mqeits
 ! jącej ceny kupIla w .sumie 1 
OO zł. w. a. z Rymanow 27 marca 1878. 

ret5tJerD
ld)mffe aóer lmt 8tffern uno ,
ucą
 I 5% ,odsetkami od dl1la ,5 maja .1875 r. po (2545 3-3) E d Y k t. · 
ftaóe
 em5ufte
cn, lIub Jobann ben fur o
e I dzien 1 lutego 1876, zas od dllIa 2 lutego' L 52952 O k d ' 
offemten 5J{róclten unb 53leferungen nad) fet
 11876 po 15 od sta rocznie bie7.acemi ko-:. '. d .' '.,. . są kraJo
y: we Lwo- 
nen m re ; fen en t f aUeu b cn Sło f tenóet rag auf i . k . . k . 9 . l' f" I wie zawIa amIa mmejszem z miejsca P b y tu 
1-' " , sztaml egze 'uCJjueml w waCie Zi. ':1:6 ct. I . . d H I h D'. d ' 
Q)runb ber UngaóCH Ul bCH fSered)nungsófan
 : uchwad' ą z dni::! 12 maja 1876 nr 23989 1 ' n l lewl d a omą . e 
n.ę h r. 
zle U b szyck ą ,. ze c
- 
uett ittefn f.at I ' d ., k t , ' . " em oręczema Jej uc waq ta ularneJ z dllIa 
q en &u erm ')' przyznallfJlllI tu ZIeZ 'osz aml eglekucYJnf'mi 24 l t 1877 '( 7588 t .. . 
5Das ód ber. f. f. 53anbes
S)auptfaffe in, w k;ocie 6 zł" uchwałą z 16 września 18761.1 u,eg.o . . " yczącej SIę zalllta
 
Lemberg ober óenn f. f. S)auptfteueramte in! 47t:H34 P rz y znanemi, jak równie kosztami eO"ze_ 12 b
 0 Iow
llla pIawa -J zas k taw
 sum 6 y wekslowej 
St . l , . b (Wf. f., be '" C"'\ft ert '" s. I ,. . 6 
 8 to <> Z1. w. a. z o\lset aml P O P roct od 19 
a
ls au tJor 
r «'lJgalJ,
 '" \Uli e", &U lJe
 . kucVJneml w kwuele Z'l. 7 et., ucwałą li t d 1876 b" . _ ' . 
p

nrnben 
abuun óctragt: I z d
{ja 23 grudnia 1876 nr. 66032 prz y z na - ! 9 s 
pa3; t lez
eml, 
osztow sądo.wych 

ur 
aurer unb S)anbfangerar
 I Hemi i kosztami obe('D
go podani
 w ilośei ob
c
ie 8 c 
ł.w45\t
 ;os:tow egzekucYjnych 
ónt
n. . ., . .' 15000 fe I 76 zł. 97 ct. egzekuCYjna sprzedaz realności I stanie biernym dóbr \V'lk prz'y
na
c
 
) ;. 
" 6,tetllmc
aróetten " , .. 440" pod L 513 1 / 4 i po,l(\wy gruntu. pod 1. 515 1 / 4 l Helen br. Dziedusz ck
 .O
IS o 
zmcz:I 
,,8lm,mrrmannsaró
ltCIt . . 2
65" we Lwowie połozollY?h.. dłużmczki Weroniki I wnej 
om. 415 p, 414 n
J l
a

 k:łt y gło- 
" 6d)leferbecrenaróctte
. .: '!O" z Andlerów Postępsk18.1 właRn
ch, na rzecz I tudzież b) w staniA biern m roc
ne asnych 
" 6d)(offcr
 unb 6d)mtcbearóelten 1830 Michaliny Mehlem pod nastepujacemi waru n . . .' 
 O ') O 
 y d b go dozy- 

 f a ,.t:. 'iten 360 " . . d l " . woela w sumie <> \ Z!l, na o rach Poto 
" '>::.I,eeng er ,lJf . .'. "kilmi licytacYjlleml oz.wo oną zos.tała.. j czyskach na rzecz tejże dłużniczki intabulo= 
,,
l)d)(e
 " 715 " 1) Za cenę wywohl]]a ustanr.wIa Się war-: wanego jako karty ubocznej na H 
" Unftmcljer 230 " tość .sz
cunkowa w ilości 2803 zł. 90 Dawida ustanowiony został kura


c
 o: 
"Q)fafer" 185 " ct. 
. a,.. . , . adwokata dra Wł. Ozemeryńskiego z subst _ 
"S)afner" 275 2) Ohęc kup!ema . mający Wllllen przed tucya adw. dra Horwatha. y 
"
afer,, 30 rozpoczę
lem. IICytacYI 10% eeny sza- . Z. c. k. sądu krajowe o 
,,?Smbcr,
 ". 30 " cunkowej t. J. 280 zł. 39 ct. badź w Lwów 13 października 18
7' 
" 
ifenwaarenftef
rungen . . 1100,: gotówce, bądź, 
 książeczkach gal. ka- . . 
unb fan
 ent\
e
er tli ua
rem Q)dbe ober ,m 
y osz
zęd
OSCl, w.gal. obligaeyach (2534 3-3) E d Y k t. 
&ur, .\Juptffarmafngen Sł'apltafsa
fagc gefe
hd) llldemmzacy,)nyeh, w IIstarh zastawnych . L. 10ę95: O. 
. s
d .powiatowy w 
gmgneten, nad) br,m fe
ten 
lener
,o
trf
 óe
 ga
. Towarzystwa kredytowego ziern-I StrYju podaje do pubhcznej wiadomości, źe 
re
netCIt 1lliertf)paple
en, ober ,m gef),ong mta
 I sklego, lub w listach hypotecznych ck. na prosbę za
ładu kredytowego włościańskie- 
óuhrten unb tJoUe geJc
hd)e 6td)ergelt (% 1374 uprzyw. galic. akc. banku hypoteczne- go we Lwowie w celu zaspokojenia pretensyi 
a. ?S, Q). QJ} gC\1.JafJrenbCIt 

potącfar
 S'n. go 'po kursie w ostatlliej rządowej ga- 187 zł. w. a. z 
n. 
dbęd
ie si.ę w dniach 
ftrumcnten (mtt Uu
fd)fuj3 fideljussorIScher .s:n
 zeCle notowanym, jako wadyum do rąk 27 czerwca, 18 hpca l, 
 slerpma 1878 każ- 
ftrumen
e) crfegt \1.Jer


. "" , komisyi liey tacyjnej złożyć, które to dym ra,zem o. 10 godzlll
e przed polu dniem 
S):,erauf mef!cfh
l1Ibe woU
n ble óC5ugh. wadyulll najwięeej ofiarującemu w ce- w ,s
dZle 
n,teJszJ:
 pubh.czn
 .sprz
daz real- 
cfJen ą5fane( fo \1.Jl e ble, aUgememrn unb f.\Je
 nę kupa wliczonem, innym zaś licy
 nosCl włoscIańskIej w Slemlglllowle położo- 
3leUe
 ?Sebtn
unęrn óet be,y f. f. Dócrftaats
 tantom po ukończeniu licytacyi zwró, nej pod 1. k. 24/
32 .subrep, a do Romana 
an\tJaltfd)
f
 tli Bemóerg \1.Jagrenb ber Umt

 conem zostanie. Stelmakba naleleząceJ z zabudowania mie. 
ftunben etnlef)en, Wo aud) bie ben Offerten DU 3. Li0ytacya ta odbędzie się w trzech ter- sZ,kalnego, stajni, s
od?ły, ,sz
py, .dwó('h bro- 
Q).nm
e &u. fcgeuben sroftenó
red)
tUngs
 ,unb minach' to jest na dniu 6 czerwca, 11 go
, ogrod
, pola I slanozęCl objętości łącz- 

tnqettspm

Qj[anquette fo \lJle Ole \Beb11tg
 lipca i 7 sierpnia 1878 roku kazdym neJ 7 morgow 20 kwdr. sążni wynoszacego 
nif3f)efte ge
e
 ?8ergiitung ,ber. 6efóftfoften ent
 razem o godzinie 10 przed południem, składającej się. . 
\lJeber, perfonhd) ober fd)nfthd) óegoóen Wer
 n
 których t.o 
wócb pierwszych ter- . 

żdy chcą
y wziąść udział w licyta. 
oen fonnen. _. , mmach pomlemona realność wraz z po- C:fl wl
len złożyc 10 proc, od ceny wywoła. 


 Werben fowo9f Dfferte, aUT cm&dnc 
ową gruntu tylko wyzej ceny szacun- ma t. J. kwotę 60 zł. a. w. jako wadyum do 
be,r oógenannten Uróettrn unb 53teferungen, fo
 koweJ !ub za takową, na trzecim zaś r
k komisyi licyta('yjn
i co do reszty waru n- 
Wle a,uf Q)ruppen brrfef6e
t 
nb aud) Offerte term
Ule także niżrj bkowrj sprzedaną kow !ll0i
a się poinformować w tutejszo są- 
3 ur Ueóer!lagme aUer glemtt ausge60tgencn będzJe. do
eJ registraturze, lub w terminie licyta- 
)Bau
Ur
eltel!_ entgegen genommen. , Resztę warunków extrakt tabu- cYJnym przy komisyi. 

t
 Dfferte a
f luefd)e tJpn Uua en ble la.rny i. akt oszacowania wol
o chęć . kupi
. Stryj dnia 30 września 1877 
Sł'
1tf)e
Ope bc! offenrten 
lrbelten an3 u g eóen i ma mającym w registraturze sadowej przeJ- (2535 3-3) Ob I I 
if t ! muflen, nut ,
en,l gefe
fid)en 6tempą u
b! rzeć. . . w e!!lzcz
n e. 
mtt bem, elgenqan
lgen ober f)anbcfsgend)thd) I . O t8m zawiadamiamy strony spór . L. 10694: O. .k. 
ąd pow}a
owy w Stryju 
protoroUtrten 
crttgung bes Dfferten tJrrfef)en I wiodące, tudzież nRstępująryeh wiei'zy- podaJe do publiczneJ wlaoomosel, ze na prośbę 
fetn, bcnn ben Słaffrfd)etn iibcr ben 
rfag bcs , ('ieli : . zakładu kred, włość. we Lwowie w celu 
?8biums" fowie b,ic 
óenf
f(s orb
un
sgemiif3! 
. O k. Wysoki skarb na ręce proku- zaspokojenia . pre
ensyi 1
3 złr. 88 et. w. a. 
untcrfcrtlgten 
tnf)eTti3prcls.)Bcr&eld)nTHe unb I ra
orYI skarbu, 2. Pinkasa Kałusza, 3. Lejbę z. pn. odb,ędzw SIę w dIlIach 27 czerwea, 18 

oftenóer
d)nungm ent
afteu, unb wogf tJe

 I U
enbacha, 4. wszystkich tych wierzycieli, hpca
 
 sIerpnIa 1878,. każdym razem o 10 
fleg eft Óbl ,ber f. f. Dbcrftaatsan\lJaHfd)a,ft U1 I ktorzyby po dniu 7 stycznia 1878 jako dnia gOdZ.lllJe przed połudlll8111 w sądzie tutejs
ym 
53emócrg "Ót£l fanftcns 10 Juni 1878 ID1dtags I wy.dania wyciągu tabularnego do tabuli we- pubhczn
 sprzedaż realności w Lisiatyczach 
12 Ugr, u
erg,eóen Werben. . I SZI,I, albo którym by niniejsza uchwała licyta- połoioneJ p' d 1. k. 217/104 subrep. a do 
6
)he!3hr9 luirb nod) bcmcrft , baa Jcbcs i cY.Jna z .Jaki
jkolwfek bądź przyczyny dorę- s
ad.kob. Hawryła. Puka 
a
ezącej z zabudo- 
Dffert ,bte 
rf(a
ung entf)af
en mut" Off mnt ; c
o
ą byc me mogła. przez ustawionego ni- wama gospo?ar

Iego s
ajn
, .szopy, .stodoly, 
gabe bl,
 
Ugemetnm unb ble a
lf feuten 
n
! llIeJszem kuratora adw. dra Dziubińskiego z o
rodu, pola I łąKI w obJętoscl 
ącznej 2 mor- 
óotóe
ughd)rn óe\onbc
en )Bcb:ngungen em
! 
ub
t
t.ucyą adw. dra Ro alskiego również gow 777 O u w.rnoszące
o składa .si:<. 
gefd)e!l, ?bcr (
,ft
b blefe Q3cbmgung en &um! I nmlej
zym edyktem z t g m dodatkiem, iz _ Jako cenę. wywolaUl
, stanowI SIę kwota 
1Bc\lJClfc tgr:r 
mftd)tsnaf)me tJom 
ffercntcn I : stosowme do dekretu nad:ornego z dnia 16 200 zł,r. w. 
. Jako wartosc z sądowego osza- 
&U unterferttgen unb bem Offerte óel&ufcgcn. 
ze
wca 1847 nr. 20313 i c rk. guber. z d. Cowama ,wYlllklą. , " . . . 
)Bon bet f. t. Dóerftaa
sa
\lJaftfd)aft j i) . lipca 1847 nr. 41978 dalsz
 zawiadomienie '. Kazdy, c
cący WZląSC udzIał w hcytaep 
Lemberg am :28 Apm lS78, ! :WIer
ycieli w tej sprawie nie nastąpi i że I Wl.
lIe
 złoz!c 10 proc. o
 ceny wywołam:1 
; Ich J est rze cz " obr ' , b . t cę do strze- I t. ,]. kwotę :25 złr. w. a. jako wa,dyum do 
k ,. . b I, ., '/: ac 
o le zas ęp l k . . l . t .. d 
(2520 3-3) Konkurs. natedy' orzystac z mc
 .IllOgą, s.ynoVYle e!- I Z8ma Jch pra,w i te 'oz ozna'mić sadowi. 

 ( om
sYI .wy al:YJ
ej, co ,o reszty.warun- 
L. 8346. Na posadę c. k. ekspedyenta bowne.1 szlachty polskieJ; poswlęcaJący !nę I Lwów dnia 2/ lute o J 1878 . " l ' kow .m0z
a Się pomformowac w: 
ut
jSZO są- 
P ocztowe g o w Leszniowie w powiecie Brodz- naukom lub sztukom pięknym vy szkołac.h ! (2524 3-3 ) a:. ... i g r t dowej reglstrat
rz.e, lub w termlllle IIcytacyj- 

 ' b . k zakladarh pubJicznych lub na UllIwersytecle i . \!-' u. I nym przy komlsyl. 
kim za kontraktem S!lI1Z owym I aucyą w W Krakowl . e. f i 81. 964 . , Um 30 C'tiinner 1878 . 8(. 964 Str yj ' dnia 22 P aździe rnl ' ka 18 '"1 7. 
kwocie 200 złr. z rocznemi poborami płacy g li E h 'V 8t I 
150 zł. ryczałt
 kancelaryjnego 40 i ryc.zał- Ohcą(',y się ubiegać o nadanie powyż-. a en, zec leI Sługocki nnb Antol11na 
m- l i . 
tu 800 zł. za utryman!ie codziennych jazd szych stypeudyów winni wnieść podania 
r . eT,n 
r[Hd) ;lm 
bertJormunbf,d)aft


: (2536 3-3) Obwieszczenie. 
posłańezych. do Bro
ów i 
a, powrót. . swoje za pośrednictwem zakładu, do którego: ,e\1.Jlf
qulg &M )Bereghd)ung b,
r ml,
:tJag- I . L. 14005. O. k. sąd powiatowy w Stryju 
Podama nalezy wmesc w przecIągu na nauki uczęszczają, do 
ydzjału. krajowe; :  mlla er bdesta StemlJer, uóerrc
"b Irry


 I podaje 
o publicznej wiadomości, że na prośbę 
cztel . e. " h t " . godnI . do c , k. kra .J 'owe J . D y rek , c y i g 'o na J ' p óźniei do 25 ma j a r. b. l załączyc:, CID A & t we e a ber ?8ater blefcr mm e k, I dyrekcYl c. k. uprzyw. zakładu kred y t wł os ' c ' 
o , , J " k h ngen fi ou Stemb' b\lJ f b ift &um .nlt
 l . . . . . 
poczt we Lwowie, Lwów dnia 1 Maja 1878 me
r,ykę chrztu, sWlade
two ?, sto
un ac ! rator fiir biefe ID1' eh 
" 
 en Ez
('hiel Słu- i w ee u zllspo
oJen
a pretens.YI 150 złr. w. a. 
(2514 3-3) Ogłoszenie li:onknrsn. 1111i]atkowych kandydata I rodziCow Jego, 0- i gock' ó f t Ut m erlagngc b 
ar' z pn. odbędzIe SIę w dlllach 27 czerwca 
1. 24816, Oelem llfLdania stypeudyów z sta't.nie świadedwo szkolne, a wresz(:ie nie- !igcie I b' e 'l Utl f b h&U
 
crnegm

g roł
i 18781 18 lipca. 
. sierpnia 1878, kazdym raze
 
fundacyi Zygmunta i Maryi Wiktoryi 
w. wątpliwe dowody pokrewieństwa sw
go z. um 
O 
e. a
, a'Jrt ,auf ben b 
o ktJirb l o l? godzlllłe. przed poludniem w sądzie 
im. z Swiderskich małżonków Laskowsklrh fundatorką lub jej mężem, a względll1e do- I baf) b f)r b
r
f) befhmmt \lJst e. ber" giemit ! tutej.szym publiczna sprze
az realności w 
po 200 zk i po 150 złr. w. a. rocznie, wody iż naleza do herbownej szlachty pol- , auf

fo e; 
 roefen
e Anto f '
g r
mbei btr oói. I StrYJu na Lanach połoz onej pod L k, 272 
ogła
za się niniejszem konkurs, ski ej. " \. 
 r f er, en \lJe er per o b I J f , ?Sel)cffr subrep. a do Ohairna Isaaka Baumgarten na- 
Takowe przeznaczone są 
r
edewszyst: Krewni Ś. p, fundatorki i jej męża, gen :tag af)rt lIu erfcf)em
tt O e\ eme [o f 
 i leżącej, 
kiem dla krewnych fundatorki s. p, MarYl którzy dotad pobiel"1ja stypendya po 150 zł. em ucfteUtctt Sł'urator m!t&utljC! t sł" Ot I Jako cenę wywołania stanowi się kwota 
Wiktoryi z Swiderskich Laskowskiej, jako a cheielib} uzyskad' 'stypendya po 200 zlr" . ft
nb biefc \}.{nge[egcnf)eit mit bte cm ura or 300 z
r. w. 
. jako wartość z sądowego OSZ!- 
też dla krewnych jej męza ś. p. Zygmunta win
i p!,zedłozyć W ydzialowi k
ajoweI
IU: Wlr tJrr9a
be
t \1.Jerbrn. U tU 1878. cowallla wYll1klą, ., . . 
Laskowskiego, a to bez różnicy st.oP!lia P?- swoJe śWIadectwo szkolne z ostatllJego poł- I. Tysm18ll1tz ben 16 p. . . Kazdy: c,hcący WZląC udzIał w hcytacyi, 
krewieństwa i bezwzględu na to, gdzIe I w kto- rot'za, tudzież świadec.two ubóstwa a wzglę- (2529 3-3) E d Y II. 1i
 Wl?len złozyc 10 proc. od ceny wywołania 
rym publicz. zakładzie naukowym się kształr
 dnie świadectwo o swoich stosunkach mają- L. 1744. C, k. sąd pO":Jatowy w R
- t. j. kwo,tę. 3
 złr.. w.. a, jako wadyum do 
jak równiez bez względu na gałąź nauki tkowych. D?anowie zawiadamia Jana, Nl
m?zyka" :w 0.1- r
k komlsYI l
cytacYJneJ, co do reszty warun- 
lub sztuk pięknych której się poświęcają, Z wydziału krajowego , . elec
a Przyby,rę, 
ana 'Y0,Jtullla I WOJ
lee
a kow !llożł: a Się poinformować w tutejszo 81}:- 
Gdyby nie było krewnych ś. p. fa
da- Królestwa Galicyi i Lodomer
 I 'IV o,wika z Bziankl z mle.lsca poby
n ?1
WI
1- , doweJ registraturze, lub w terminie licytacyj- 
tOlki lub jej męża, lub gdyby po obdzl,ele-I Wielkiego Księstwa Krakowskiego domych, iz Walellty. Sza
ran I szesdz.18Slę
lU ! nym przy komisyi. 
niu krewnych pozostały stypendya wakujące, We Lwowie dnia 20 kwietnia 1878. innych włościan WSI BZlanka przecIw mm ' Stryj dnia 30 grudnia 1878. 
Gazeta Lwowska Nr. 120 z dnia 6 maja 1878. 


i 3 


1 (2500 3-3) Obwieszczenie IIc,'tae"i 
L. 1135. na budowę nowego domn b- 
r
 dla mężczyzn w Stanisławowie w drodze 
Pisemnych ofen. 
W celu wykonania zezwolonej Ilaj wyz- 
sZem postauow ieuiem N ajj. Pana z dnia 18 
stycznia 1878 r. budowy lio',vego domu kary 
dla mężczyzn w Stallishwowie, nastąpi w 
J"yśl rozporZ'ądzenia wysokiego r. k. mini- 
sterstwa sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 
1878 1. 2804 wypuszczenie w przedsiębior- 
stwo w drodze ofertowej, wyszczególnionych 
POuiżej robót i dostaw, stano
iącycb pierwszą 
grupę budowy. 
Oddanie w przedsiębiorstwo robót i do- 
staw przeprowadzonem będzie na podstawie 
reu jednostkowych, które kaid'y z oferentów 
Podać ma liczbami i literami na dotycząeych 
blankietach u nad prokuratora pal1st wa pod- 
nieść się mającycb, a następnie na właści- 
Wym blankiecie obliczyć koszta według po- 
danych ze swej strony cen jednostkowych. 


a i9 
iD. 
lut 


)o
 
g 


JO" 


lit 
lut 


po 
da  


Lo 


Przed WllleSlelllem oferty należy złożyć 
W c. k, głównej kasie krajowej we Lwowie, 
lUb w ('. k. głównym urzędzie podatkowym 
W Stanisławowie wadyum, jako to : 
!la roboty murarskie 15.000 zł. 


a 


I, 


'.1 
li 


" " kamieniarskie 
" ciesielskie 

 krycia łupkiem 
" ślusarskie i kowalskie 
" " blacharskie 
" ,. stolarskie' 
" " lakiernicze 

 " garncarskie 
" " malarskiEt 
" " bednarskie 
lla dostawę żelaziwa 


440 zł. 
226.5 zł. 
710 zł. 
1830 zł:. 
360 zł. 
715 zł. 
230 zł. 
275 zł. 
30 zł. 
30 zł. 
1100 zł. 


Wadya te mogą być złożone bądź w 
gotówee. bądź w publicznyeh papierach >yar- 
tościowycb, obliczonych według ostatllleg;o 
kursu IlR gieł'dzie wiedeńskiej, lub wreszcie 
Zaintabulowane w sposób dający zupełne bez- 
pieczeństwo hypoteczne C%. 1374 u. c,) wy- 
łączeniem jednak zabezpieczenia fidejusorycz- 
Ueg0. . 
.Mający chęć podjąć się tego przedsię- 
biorstwa, zgłosić się winni ?O c. k. na?pro- 
kuratoryi państwa we LWOWIe w godzm8ch 

rzędowych, gdzie im. plany, tudzież o
ólne 
I szczegółowe warunkI budowy do przeJrze- 
nia udL.ielone, jakotez i blankiety na ceny 
jedno"tkowe i na kosztorysy oraz i odpisy 
warunków na ustne lub pisemne wezwanie 
za uiszczeniem kosztów nakładu wydane 
będa. 
" OfertJ
'1')gą być wniesione tak na po- 
jedyńcze robotb jak równie na kijka .grup 
tabwych, lu} itez na ('alą budowę o rJle wa- 
jące. 


N:. każdej ofercie należy z wierzchu 
wyrazić roboty, które ofiarujący objąć zamie- 
rza, zaś wewnątrz opatrzyć takową przepisa- 
ną marką stemplową, własnoręcznem podpi- 
sem lub wyraźlleill podpisem firmy sądownie 
zaprotokołowanej i dołączyć do niej poświad- 
czenie kasowe na złożoue wadvum tudzież 
należycie podpisane wykazy cen jf'dnostko. 
wych i obliczellia kosztów. 
Oferty. nalezycie opieczętowane przed- 
lozone być mają c. k. nadprokuratoryi pań "t- 
Wa we Lwowie najpóźniej do dnia 10 czerw- 
ca 1878 do godz. 12 w południe. 
W końcu nadmienia się, że w każdej 
ofercie zamieścić nalezy oświadczenie, ze o- 
fiarujący przejrzał tak ogól.ne )akoteż i szcze- 
gółowe warunki tyczące Się J'.go oferty, lub 
zastapić to oświadczenie załaczeniem warun- 
ków" przezeń podpisanycb. . 
o. k. Nadprokuratorya plI.ństwa. 
Lwów dnia 28 kwietnia 1878. 


7
		

/DIGCZAS002001_1878_120_0008.djvu

			= 
- 

 

 


. 
.. 

d 

 
. 
II 
tI 


. 

 
o 
Ił 
«8 
M 
" 
. as" 
c: 

 

 

 
c 
'Q5" . 
- 
.- 

 II 
>ot 
N 
S- M 
=- 
:::I 
C . 
.::.=: 
en 

 
 
CD 
- 41) 
o.C 
s... 
..:=r::: 
I 
K 
c 
.:.::: \
 
UJ 
s... 

 
fi) 
CD 
(.) 
" 
41) 

 
O 
Jj 


= 

 

 

 

 
I 
= 
 
41) 

d 
A 
. 

 
o 

d 

 
. 
.. 


. 
= 
.,. 
== 
= 
. 
= 

 
'" 
e 
c 
"= 

 
= 


= 

 
e 
.. 

 
h 

 

 
= 
.
 
= 
a 

 

 
= 
.. 
== 

 

 
= 

 

 
'#J. 

 
=r 

 

 
= 

 


o 

 

 
$-, 


re 
Ił 
cd
 
'c 
"CI 
.
 Q 
3=.
 


 
cd.52 

e 
c s.. 
.:::t. C) 
cd N 
1-(.) 

.- 
cd
 
 

cd 
c- 

N 
-ł 
C) 
c'- 
"CIfi6 
cd N 


 
.g. >. 
S2
 
c. 


I
' . 
bJJp... H
 

.)

 ......; 
 
'" """' 
"g fi3 
 .- "d 

.
z "" 
H '" 
8 
 
"""' 
 
H 
. p... 
 


<:t< H 
H 
._ o ,H 
'
..Q . 
o o 
 .- 

UJZ H 
o ....... 
I"""' 


,...;, 
s;: 00 
-<:t< c 
"OOO
 
Q) '" 
'" 
 

 

 


8 


oolQO 
G'I <:t< 
I 


 I 


_G'lr-,-j00G\!
 
G'-1 
 lQ ,-j CQ 
r--:r--:r--:aóoo
o;;  
 -I 
<;I';) _ lf:) . 
I 
 
;.
 I :=:;:::  ,\ 
'!!!!!!!!!: 1 ' ,,
 
0,,1 
 
cQ '" 
"łI
 
I
::: 

" 
. 

" 

 I 
" 


ooG'l
G'lCQG\!oooor-CQoo=
oor-CQG'lr-d 

 _
_lQ ,-jlQCQlf:) G'lG'-1<:t<--i<1C:> CQ r,\/CQCQ 
r-oooo
o;;dcici


 
MM,-jMM,-j,....,,....,_ 


dOG\! 
,-j CQlf:) 

 <:Ci <:Ci I 


.5 I
 

 .x) 
Q) 
.
 


;.' 
 


Cl:>OO

CI:>r-r-- lf:)0L'-0
 OOG\!G\!r-CI:>CQ I 

 00 G\! o 
 CI:> <:>';) lf:) r- r- G'I d lf:) 
lf:) 

 ():) 
M
_CQO<:!< CQ G'I 
lQ r.<':\d CQ ...-.CQCQ rl (N lQ -CQ lQ_G'lCQlQ_G'I -i< ,...., CQ.di ,0 0 


 

o;;dcici""';""';

 I 
G'i""';""';""'; I G CQ
 CI:> O - CQ CQ CQ 00 OlQ G\! r- 
 
lf:) ();"'11 
M 
d 

 L":) "'ł: lQ O<:!< eN G'I MM 

 I I 
"'11 
I I 00 I 1 0000 I 

 I 
 I 1 I O- I I I ,...., I I I eN 1 I -- I I G'leN 1 I I CI:> I CQ';<:) I "'11. 
"'11 
,....,- ...... ...... 


" -.'"' 
h :;;; lO<:!< 
OIJo .(3 lQ ,5100 .... CQ 00 

.) rs' G'
 n . 
UJ O<:!< '0 M_ 
";S Q,) . H '" "'
 o;: 
0''-- r-. """' .
 00 
 
 
 ':0 I 1 I l:- r- 

 
z 
 Q) Q) 
.- 
 ;::: .
 
o IH 
Q. 
- 


N 


o;, 
lO 


C) 
';'"i 


 
C)-ł 
"CI 
OC) 
II N
 
CD cd 
.- e 
e._ 
N- 
Q s.. 
cd. C) 
_0::3 


-- 
p 

 
. .-< 
S 


......, 
a;J 
-- 
lO 
h 

 
, .-< 
N 
'"'O 
o 
bJJ 
o 
'"'O .- 
-CI cd 
"CI .- 
c;: 
s.. cd 
CO...... 
Q 
.- C 
s.. 


 
>- 
N 
Q 
CI 
""- 
CI 
;: 
"C 
CI 
a.. 


$-, 
'o 
N 
<:) 
a;J 
, .-< 

 


.;? 
-- 
r:.o 


h 
c:i 
, .-< 
N 
"'Ci 
o 
óD 
'"'O 
o 


N 


ce-> 

 
<:) 
o 
>:: 

 
.$-, 
o 
:;:l, 


:>:;0 
UJe.? 
cd 
CI)_ 
CD 
'"CI ._ 
O 
Q 

'i 
>.0 
N' C 
Q s.,. 
.e CD 
ClN 

(..) 
"CI o 
d: "CI 
cd
 
;::t 
CI CI 
;:
 
..J 
cQ) 
-c:r N 
C'dcd 
'i .
 
cdn:l 
CS
 
CI CI 


 
.- Q 
"CI 
C'd 
C'- 
=-E;: 
C)-CI 
CO "CI 
C 


 
,
 CO 

Q 

-c:r 
CL.Q) 

e 
.S! 
 
e
 
as
 
icd 
e 
N'N 
C).
 
'c
 
N= 
Q..... 

. 
...... nr 
cd
 

 :g. 


 
s... 
::.=:: 
L 
 
.:? 
N 

 

 
Ul 

 -> 
>:: 
$-, 

 
N 
<:) 
 

 
"'Ci 
'o 

 
,..Q 
o 


a;J 
,....; 
H 
o 
N 
<:;) 

 
>:: 
N 
o 


h 
,..Q 
N 
<:) 
. .-< 
H  

 

 
== 
.... 

 


h 
;

IC:> 
 
...- N 
 
g ;f.) 
 .
 

'sZ 
 


. 1) :.>
 

.) 
 et:'J 
'S o . 
o..o
 
p.,&:z.......
 
o H 


p... 
OIJ
,.-; 
. 

 rn 
 

.
 
 - 

 
z .,-< 
o 
P-< 


I.....: I 

 


,.....<  
H 


....':f) 
.£ "'" 
:iJ 
.
 Q) 


........ 


I 
1 
::;;; 


H  
'" 
"" 

 
o 


"d 


.;;"O 
.. . ....
N 
ho:! 


 
p., o 
'-v-" 


< "  
" " .
"o 
.....
N 
h"" 
t:
 

o 


--
 "  
N
 

.
N 
1:>-. '" 
N'
 
....
 

o  .-o 
_


.-o 
:::. :::: .....
N..-';IN 
p..."'P->d 
 

op..o 


s:: ::::: :!: ::: :: ::: s:: :::  
::: 
.[
 
 
p... o:! 
i::
 
p.. o 


"d 
,,

 " 
..........N 
>,'" 
i:
 

o  
bil 
,OI
 

biI 
!\,OI 
I 

 
'- 


,-.. 
cd 
h 
"" 
o:! 

 
>=S 
cd 
.... 
w 
Q) 
p:; 
'-' 


,-.. 
o:: 
p... 
"" 
o:: 

 
>=S 
o:: 
.... 
er. 
Q) 
p:; 
'-' 


" " 


"d 
::: I:: 
 
 :::: ::: 
 
.

 

;.o 

o 


" 


. 
,-, ,-, 
00\ d 
p... . p.., 

 "-' 
C'O o:! 

 
 
:::: >=S 
'" o:! 
.... .... 
eT.! UJ 
Q) Q) 
p:; p:; 

. ,->  
"O 
.
 
" P""4 

 


:.;;; 
>=1 
C'd o 

 '
 


 
N I Q) 
Q d 0<):;; 
c 
""'-. 
-'- 
 b:.
 
Ć) -0'0 l;- 
;: :3a
 
"CI i' 
":.;; 
c 

 
 
c..

c6 


:.;;; 
C3 

 
C;
 
c:. 'J.:' 
 
 
Q 
 
 8: ..s 'ą 
E ..8 @ 'E: 
 
 
C'd .
 ';o o :::: C 
lo- a::,.; 
 o:
 


cd 
(J') 
CI) 
CD 
"CI 
o 


'-v-" 
  


. 


;t 
-Q 
N :::> 
c:,) -o;: 
CI d 
r::::i
 


Q) 
"-' 
Q).
 
r: t: £  
 

'"d
 
;:::j 
 r.: 

Ni=Q 


co 
e 
en 
cd 
ł- 
::II! 


____.___ -.-_.__",'_____n._."'___.__'
.__." ___.._..._...__.__.. ..- 


(f) 
o""'" 

oo 
.... 


-3 J5 
 }-O 
 
 
 
 
 
 
 g 
 
gj 
 c .....; 
 
 
 eN G'i r;--i 
 rl 
 
:l) '!"""'""'i
M"......oj'l"""""'ł'l"""""'łrl'l"""""'ł 

 


I I 


,......ooo
,..-;r- 
G'I -i< -i< ,..-; CQ 1C:> 
G'Ż
cN
c;r.;c;r.; 


II:> LQ 
(,;,1
 
I

 


I 1 


r-CQOOooCl:>""" 

 G'l0<:!< G'I 
,....;r.\irN
cv:ic;r.; 


"""
 
 ,...... 

LQ ,..-; IQ 
I 
<:>.;; I 
 I""" 


lQOeN
CQOM OOOLQ _...... \ r-
lQOOO
 
_eN"'" ,..-;CI:>LQ G'lCQlQ 

 
-i 00 CQ Ilf:) 
 r- fN c- 
o -o -i< ,...., 
. 
,"-' lQ eN M CQ 
 G, CQ 
.....< N oo
 
;:! "" I I 1 00 I I I OM I 1 I -.... I I I I Gi"""; I ,...., 1 I I G'iGi I 1 <:Q <:Q I 1 CI:> I I 1 .o:ł< I I I'
 IQ I I i I 
,,:: .... .
 ,......- -,-; MM ,...., 

 
 


.... 
'2C1:>OOCQ
o<:!.; 


--- 
.
 
p... 
<.:> 
od 

 
:;:; 
2 


 
Q) 
p:j 
'-' 


'd 
p... 
<:.! 
0::1 

 
:;:; 
2 
r:n 
Q) 
p:; 
'-' 


,-.. 
0::1 
p-. 
<:.! 
o: 
.... 
:;:; 
0::1 

 
UJ 
<1! 

  

 

 
::, 

 
'" 
, 
 
\:, 


,-, 
d 
p.., 
0::1 
<:) 

 
:::: 
0::1 
-'-" 
UJ 
Q) 
p::; 
'-' 


e 
C) 
32 
E 
cd 
N 
1
 
..o 
-
 
 
!iH 


d 

 

 '" 
-o UJ 
,g 1:; -i:;;o:!"O 
.
 o N;..;oo-.:.; d 

 
 
, '
 
 '-,..!;d =s: 
 
o:! o,
 
 .t> \:': .;;.
 0::I..'-d 
Odl"""""'""dC'::!"-' ł-':,)

 

 
 
..o r;:: ri5 
"OO <:'- 
 
. 
 X1 
 
 -::: 
J o o 
 Q.;; 
N

Ó>=Q w 

....:;
  
c; 
 o 
.- o :.j..ł.-=l 
 
=i \1:0'" :=-0 

 Q)"2 
-t;:: 

 t'
 ,-,l"C 
 
,J.jSo-olO

 

HO::"';Cf.J 


;: 
-CI 
N 
en 
CI;) 
N 
tX: 


od 

 

 
 

 ",
o : 

 fi3 1 

.
.
 
 
.-o

' 
.

rJ)P 


- 
-CI) 
>-0:<: 
E .,-, >=1 
C) .:; 
 
N

 

 
. 
 
c.. -Ń 
  
cd 
..... 
en 
c 

 
cd 
-  
,
 

 
c:::5 
OO
 ';:,..';!,.,
 ;1l l 
 

:. 
 
. 
'
.
 -< 
 ł l G' 

 
 
,.., <:O ( I 


 
> 
I G-i
' .
 
,.., 1..1 
---=== i:::  t, 
I
.I 

 
 I 
:;;
 I 
" " 
.....:;; I, 
g;';G" t 
P:;Q r 
.-'"' L 


- 
I 
CQlf:)lQr-lr;\! _000 oo
oo 
,..-; G'lCQ CQ
 G'I 1O-G'l ..... CI:> 
1 
 I
 I <:6<:eir-r--:r--::D
 I OO

 I ci ci ci I 
,......,...... ,- 


"d 
 "O "d 
 
 ''O "d "d 
.-o ;;"0 . 
"o ,,

 I:: 
"'d 
"o ,,
 "d '" 

 

 
" " ,,;,"0 
N ...." N " " " < 
 " " " " " " " " r;'
N < " " " " " " < " 
0::1 1>,0:: "".
N '-o N 'r-:: N '''-' '" .
'" P->'" ;:.

 o-N 

.. .:;:; 1:>-. "" >-
 d ho:! >,,,,, P->
 

 '" '..." N '--" '" .---:0 ..0.---:0 '" ....,. r..;J 0..-;1 N.
 '" '...... N'
 

"O 

 

 
"O 

 

 ...."0 

 

 
o 
o 
o 
o p., o p., o p., o p., o p., o p., o 

 '-v-" '-v-" '-v-" '-v-" 
 '-v-" '-v-" -.-- 


. 


o.
 
CD 
re 
CD 

 


.
 
c 
..c 
Q 
Q 
CO 


Q) 

 
.
 
C'3 p.., ".ę =ł: 
c: ,::.;::: -c 
.
o; c 
.... 
 :J) s... 
.Ę:.
 c C'd 
w ::CI;:q I- 


"" 
10D 
0::" 
.;;:: 
o 
ł 
 I 
o 
10D 
aJ 

 
'" 
<:) 
d> 
..... 

 

 --- ,-, '2 'd 
0::1 0::1 
h >, p... p... 
<:) <:.! <:) <:) 

 
 0::1 0::1 o:: 
.... 
 
 
 
:::: :::: :;:; :::: 
.:::: d 2 0::1 
= .... .... 
UJ UJ er. UJ 
=1 
.N 
""" 

J 
N 

'I"""I 
 
2

 
o ,
 :;; 
b
Q 


cd 
.5:2 
.c 
E 
Q) 
Q 


'" 

 
] 
C) B': s: 
"".0 "" o:I 
t;.
.,:"" 
 
g-
,
 B 
 

WE'-- 
e 
C) 
N 
s... 
o.. 


0:\ 
.'0 
'" 
 
00 -o 
.
 o%
Q) 
.
 

 d 
 
 o o 

 ..;;).::; 
 
.
 >=1 0:\ 
 
t>, r.d .
...oo t:!= -ł-=I a) 
 
 
 
'V.
.
 ? 0..a 
's 
 <=: 

 
 
 o;;
 0"8 
 
 .:: 
"""H"""::r::rJi
C!)
""'N 


E 
C) 
:S2 

 
.... 

 (f) 
c 0.1 
s:=..
 O,) 
...:;. 
 :-:::I 

 
,
 ':) 
-c iJ5 
 
 

 ....<'r;\ oj 
...J::!5
A  
..o 

 

 


CI) I 

1 


 
---=:j 


..b=Q;::'" 


g 
 
8 ,
 


 

 
 
od 
 
P:;.N 


.--==
		

/DIGCZAS002001_1878_120_0009.djvu

			J
 
.< J I;, _
 
It.; - l
_ 
... 
"'lt:> 
,.., 

,.., 
""
,.; 


11#- 
J 

 

I 


I I 
"'- 
  
... '" ,.; 
"',..,  


I I 
"- 
CNC'<':> r-O:><:Ol
ooO:y) x:. 
. 

 C'Ql"""l 
 CY:> .:::tI G'\l LO ł..c:> O 
 :
 


rN
 

v:) '.Q 
 r- 
 
r.. .
 


'= 


l!:>O:>CNr- 
_<:o_r-C'<':>oo oo
 00 
""'CN
l!:> _:<;)
l!:> CN
 _ >=' d'! 

 
---- >=L. 
 

"': Ol!:> 

 I <:<:>
 
I I lciv:) I I 

 "-- 
--. 

 
b:i 
0iI
 
 

b:i 
 " " 
 "O 

'
 '-I;:! " s:: 
Q.; 
 p..:, 00 
"" .-.. 
1"'- r.."O 
p.., O 
--.- 


<:00 
CN C'<':> 
I <:O <:O 


"O 
_
"O 
....-:;.. 
 

'" 


 
p.., O 


I I I 


- <:O 
G'I
O 
r-r-;; 
.... 


if 


,..."..- 


"O 
!::"O 
t: ::: ł:.;:::; N 

0:I 
"" '-" 
r.."O 
p., O 
'-v--' 


:::I 
bO 
o;t> 
'C::; 
O 

 
O 
bO 
'"' 
Q 
"" 
o:.J 
"'> 
.... 


. 

 
t- ,-., ,-., ,.-... 
'" O; o:! 

 
 h 
 
o:.J o:.J o:.J 
::: o:! o:! 0:1 

 r.. .... .... 
'" >=' :::I >=' 

 '" o:! - d 
.... .... .... 
'" '" '" 
\.:- '"' Q;) '"' 

 
 
 
'-' '-' '-' 


j .
 
:> ł .
 
g i 
 ,
 

; .
 
 
 

( 
 
'....... 
2P, 
- 
.......... 


o 
.c.; 
,...<: 


C1J 
"-  
"CI 
C 
s... 

 
ł- 


e= 
Oh 

:::I 

;..:.:::; 
;:; O 
g,0 "'; 
o::Jo::J 


cd 
a 'c 
,
 oC 

 c,) 
o o 
wCC 
 I 
",.....
{"'

OCN- 7-'l!:> 
.,
 .<::tICNLO_-NLO '-'LO 

 <:r.) 
 
 v:) 1..-;) 1e:) _ !5-.D 


, 
I 

 
()(I
 

 ) 

, !
 
:.- \1"1 

.- 


 
() - ,
 
t.: 
.,., 
 I I \JS I 
łt, 

 
\.J 


t 
....- _ 
.
 


O;, ,.... 
 00 
 o:> <:O G'! G'! 
I .(NLO_:r.-
_ ,.Q- 


cN:V;;


 
v:) 


. ..... 

 

 
..
 
.l 

 

 
::: 

 
% 

 


-I 


e: 
.
 g 
.-.


 

 '-' Q.;; 

 C._ 
pc:p..,o::J 


..= 
CD 
re 
CD 

.  
"o 

 
cd 
s.. 

 


,- 

 .... :<:- .... 
- '0 LO '0 
N N 
r..: '-' o:> ,:) 
Q;) Q,) 

 .
 


r- 
G'! -o 
LO ;; 
r..  
- 
., ....; ...,; ...; 
c:c ,..., - &
 0 0 o 
LO - 
- 
 
I 000:, I I I O "O r..: "0 00 "O 
- Q,) C3.> a> 
"" "" N 
r.. .... r.. 

 
 >=>- 


G'ł 


"O 
N 
< ","O " " " " " < 

.

 
ho:! 
"" ......, 
...."0 
p.., O 
--..- 


,.-... 
'" 
h 
o:.J 
," 
.... 
>=' 
d 
.- 
'" 

 
'-' 


:.;;j 
'03 

 
 
 .
 
 
- 
 -.., 
 .
"'E Q) 

 
,
 
 
 go'
 

 s:: I!i 
'C 
:5 c ,_ 
\i ;; ::: 
.:::: -=> s.....,., 
-I 

-:5
..:;: cd c; 
." 

O:ił-o::J 
I 
:; 

 


:.;; 
Q 
O 
's 
. c>! 

 
I 
d "" 
-"1-"1 
e= 
 
'0 '0 
E Q 
,--"" 
.-. "O 
kOL 
'" o 

o::J 


,-., 
d 

 

 
'" 
r.. 
>=' 
d 
.- 
'" 
Q,) 

 
"--' 


cd 
.:.: 
en 
>. 
N 
c,) 
o 
..... 
o 

 
"CI 
o 

 


cd 
en 
en 
cg 
"CI 
O  
'O 
0- 
o
 

 


c 

 


" 
" 

 

 
"O 
"re 
:::'8 O 
u-.5]M 
:r:Q 
'" 


O 
re 
"O CD 
"" 
"" = 
.h 
"" rD. 
.... 
p., 
 

 
ES;! 
CD 
ES;! 
M 

 

 
 
rD. 
 

 
 
ES;! 
O 
 
O 
 

 
O (/1 

 
re 
O 
P-t 

  -;;;j "Ci 
.

 ,.ę 00 
.. =!:!,S 
 
 
"Cł 
n= 0-1 '"d t- 
o =.... Q) 
N 's
:::i 
 
<'CI <:> "'" 
:; 
 1>-4 
o ---r---- 


9  l ...... ' 
r.n . 
 r-o 

'>1:> '" 
Os 
 
 
 ;; 
N o l'- o I
 
 1'-1 G'1 
 l:- 
 CQ o G'Q 
 
.. 
>-i ,"--i s.. 
.

 i H 
'C I 
o
-= 


CN<:O


OOoor-
oo
o:>oor-LOr-CN

 
'""'!


 ."-';

LO 
CN

.
. 
 
 
OOOOO:>O:>OOO,.....;.-<
"'" 
T"""łT""""i..-(....-jT"""ł'T""""'ł

T""""I 


"'.. ..... 
aJ ..!4 
<'CI 

 
N.aS
'
 

 
 
: .s 
.
. 
 >-4 
 

Z >-i 

 >-4 
000:>0:>
r-r-_ 
'.Q ,.....;
-'.>':>
 
 eN 
y) o:, o:, ci ° ci .-,; .....; 
"i eN I 
.......-.: --I '1"""""1 T""""i,-.l 
 '1"""""1 


lQO r-O <:C> O <:C> ro 

 LO ro 1Q eN LO g 
cN ce 
-- .... 


o 
"'" 


. 

 

 

 

 

 
C 
.. 
= 

 
= 

 
= 
" 

 
== 

 
== 
.. 

 


cn
.
 -- 
<'CI 
.
 
.... o --; .8 eQ 9 00 , <:C> 00 <:O -; 
N S !:i. 
 N 
 I.,
 
 
 G\ł t:'\'":} 
G.:) 
J) 
 '-1 .
 
 o 
 rN G'i 
 
 rl 'I 
.;!...
 H 
 T""""ł N T""-f 
 

Z ...... 

 --; 
I 
i 


"=' "O "O "=' 
"" 
"O N "" 
"O 0:1"0 c:j"O '" 
"" """"":: N '-" N .-.. N .-.. 
d " 
 "r»ca < < " " ":>;c:j -I 
:.; >-< 
::I 0.- - 

8": >-I 

I z >-I 
>-I 
'" bj) ,
 
 
...... >-I 
"'O J:'
 N o 
':::) 
...... ....., 
o -i 
0.- .- 
p..,S": ..... 
'" z ....., 
'" >-i 
N bj)"oGj -"I 
o 
..r.n _ >-i 
._ Q.. T""""I >-I 
g.5., . 
 
,
 
p.."'.... ..... 
g,Z >-I 
.....  
o 
M 
r:Q 
I 
CD 
= 
UJ 

 
M 

 

 
bIJ 
o 

 
O  

 

 
= 
... 

 


'd' 

 
"-' 
0:1 

 

 
00 
'"' 

 
'---'" 


,-... 'd' 'd' 
0;1 

 
 
 

 
 "-' 
0;1 0:1 '" 
r.. :- r.. 
o :::I >=' 

 
 o:! 
.- .... 
'" 00 '" 
'"' (l) Q;) 

 
 
 
'-' r "--'  
'N0{-
 XJOO 
"O 
 . 
 '''! 
 . 
 
Q) r"'I G'l: (.'\l G'1 - lO l..Q 
t:,....,,...-;,......,..,....-! 

 


o 
:::< 
:
 
.... 


'<:i 
(N .
 
'"' =oo""';G'!- 
1:::-<-"""'''''' 


'"Ci 

 
o 
o- 
o 
;:>., 


0000 
I';'I? "......-I 
.N
 


r.. 
'0 
"" 
"-' 
 l- LO 
 O ..-< <:O 

o:.J-<1< 
.
"N-<1< 

 .
 r..: 00 Cli o:> o:> c-: r..: 
::. 


o 
Q 
"" 
r.. 


"O 
"" 
o:s 
'
 
"O 
O 


"O ."":'"0 


'<:i 
;; 
....--" 
 $..4'--;- 

>.;;!, p.. 
 
:- 'O. O::: 
. p.., O ;::::- ';# _ 

 .- 
'" 
 
.
e= 
"C -o 'o 
=_"0 
...Q
 
- o:s-N 
CONO 


cg 
c 
en 
ca 
s... 
::.:::  ----- 
bO .LO :;;;; ..... --d --d 
0:' 
 O 
 '0. 

 :::I eN LO r- (N 
 ..:; 
- 
.
 =- 
 .. o 
 
 CN O 
....... 
 
o:.J.
 '"' 
6 0.' . . . 
 
 
.. p:; S ..: .
 .
 _CNCN
 
..... - o o 
"'O Z 
 o. >=>- 
N ..... - 

 
 :;;; ....; 
...... bO 'O o 
 

,JE;j,.....ł ....... o. 
oo "-' _ <:O O <:O 
 o 
"'CI ..... 
 c CN LO CN LO :::I I 
.
 Q)' >-i "O :::I 

.
 . 66 cNci-:!

 " 
o o S r.. .
 '"' C'<':> r.. 
p.., Z I-< "" -- 
 - 
r.. 
'" H p., 
'" H - 
N :;; ...,; ....; 
bj)iJj"": r.. O o 
o H '0 
 O<:C>CI':>r-C'<':> LO P-. O >=L. 
",",,",O H "" 
- Q
 "'Q CN - 
'C::; .j5,.T"'"i H <:.> oo
 r-r--oo 00 '"' - 
'0 c: -= 
"O,...,. o 
h..Q s... 
c;;5CO  

 

 
.. 

 

 
'= 

 
= 
.. 
= 

  

 
O 

 

 
M 

 
O 
re 


o..... 
..b1 
ES;! 
O 
o..-t 

 
CD 

 

 


o 
o
 

 
(SJ 
O 
o
 
...... 
CD 

 


O 
re 

 

 
O 

 

 
[SJ 


- = 


r-- 


CI':> IQ 
ro LO 
:ci-.D  -8 
- 
 
r- '" 
'
 > 
.:ff 
8  "O "O 


 
"O N 
"O d"O 
"" _.
 
 .-.. "" .-.. "" 
o:: 
 

o:! < < 
 
 
.
 
 " < 
.-.. -N'
 - "" '-" < 
"O ...."=' ...."0 '-"'O 
O ;l,; O p.., O 
o 
. '---ł'---ł "--''-' . "--',,--, 


,  
"= --::v;,oo.,j <:C> 
CN r- 
GQ lO 'ri C'f:\ o;;:::f'1 
 lQ 
 
 o 
cNcNcN 
v:) LO 
 
... 


<: 
a 
'"' 
N 

 
,:s
 
- 
o 
p.,  

 ";' 
s- ,.-... 

 p.., i>-, 0:1 
0.:;' "-' 
 0:1 
«J <.: ,.-... 
r.. o:s "" o: 
 

 r.. r.. 
 
::: 
 "-' -< 
.- -S 
 "" >=' 

 en '" .... 
:lo 
 en >=' o:! 

 
 
 
 .... 
rJ1 o: '" 
"--' "--" "--' :r. '"' 
. 
r:I 
'"' 
'" 
rn . 
a:.
o 
'8- 


.-..: ..::::<1""'- 
..'-'I 
....... :- I IQ -<1< .... 
....... '0 
 CQ '0 
..... N "" 

 <:0<:0<:0 <.) 
.- .
  

 
"--'  


«S 

 
N
3= 
c.:I -O "O 
.- r:I':=:: 
Ci5
«s 
.-..... 
 
3=
=-= 


-- 

 
::s Q ....... >=' 
"1:S o::s ...co: :::I >=I 
"" .a 
N w ..... r-O <:c>"=' 
'" .;;:>0:, .-c "",::: 
'C ....... CI':> 
S ....... :::: G'ir;Q ,- 
O ..: - 
ł u 
.
 O ,..... ,..., - p., 
'" bj)Z p., 
'" 0;1> ....... O 
N . c::; H O o. 
O O ....... >=>- 
p.., 

  
o::s '" 
; 
-, 


IQ 
O 
- r 
O 
- 


.£ 
O 
..... 


..: 
Z 


(l) 
Q 
'" 
"" 
'" 
 
's 


..... 
00 
.
.) 

 
g, 


.,., 
Q) 
Q 
B: 
'0 
r.. 


-= 

 
= 

 

 
iioa 

 

 

 
... 

 
1= 
... 
; 
=-   
= 

 
N 

 
...: = 
Z
 
'"' 
 
e: 
..8 
 
lE ,
 
O 
 

 

 

 

 

 
.. 
a := 

1 

 = 

o
 
lIi1 "= 
;.I 
 
o 
e .,. 
:: 
"= 

 
=-   


ej) 

.. 

 
p.. 


d 
01"'\ 

 

 
,J:. 
o.: 
 
:I tS 

 li. 
... 
 

 
 
;.I == 
.... .,. 

 P! 


8 

 
'0 
:::I 
o 
bj) 
00 
::: 


...... 
0::1 
et: 
8 
N 
N 
<1> 
..Q 
0:1. 
.-" 
o 
rf.) 
... 
>=' 
-"I 


G'! 


M 


..: 
Z 
Q) 
;::i 
"" 
en 
.
 
P-. 
tJJ 
O 
o., 


Oj) 

> 

 
O 

 


. 

 

 

 
.,. 

 
'Il 
'= 

 

 
tS 
'Il 

 
=- 


. 
. 
= 
. 
= 

 

 
= 

 
I 
-- 


:: 
'Il 
== 
N 

 

 
:: 

 
-= 
Q,) 

 

 
'Il 


I 

 

 

 

 

 

 
= 


,-., 
O 

 
LO 
CN 
'-'
		

/DIGCZAS002001_1878_120_0010.djvu

			Dziennik urzędowy. 


10 


Dziennik urzędowy. 


(2551 2-3) E d )' k t. i er5ffnct unb 3ur Bcitung bl'iiei6cn ber f. f 12 haer. Jakóba Friihmana własnością będą- ta 723 zł. w, a. pl.O wartoś
 Z sądowego 
. L, 4780, Samborski c. k. I:;ąd obwodo-I 
anbcs

rid)tsrat
 Zarzycki 6eftimmt, 3um cego, w dniach 24 czerwca, 29 lipca i 26 oszacowania wynikłą, 
w"'! jako sąd handlowy 
odaje do wiadomo- , emfhucthgc!1 maffatJerwafter aócr bcr 
btJ. sierpnia 1878, każdym razem o g
dzinie 10 Każdy chcący wziąć udział w licytacyi 
ŚCI, że Towarzystwo spozyweze w Samborze, Dr. Horowltz óeftem worben. rano pod następującymi warunkamI. winien złożyć 10 procent od ceny wywoła
 
stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczoną!. 
ae wcfd)e gegen bicfe Sł'ontur!3maffe I. Cenę wywolania stanowi wartość sza- nia t, j. kwotę 74 zł. w. a. do rąk komisYI 
poręką, na nadzwyczajnem ogólne m zgroma- WiCU 
nf1Jrud) afs Sł'on£ursgfiiuóiger erf.Jeócn cunkowa 6692 zł. ] 5 et., wadyum wynosi I licytacyjnej, co do re!;zty warunków można 
dzeni
 członków tego stowarzyszenia odbytem 
oaen, f)aóen if)re iYorbmmgen , fefóft wenn 670 zł. ! się poinformować w tutejj;1zo sądowej regi- 
n
 dnm 3 marca 1878 uch waliło rozwli}za- 
m ffied)t!3ftrcit baruócr anf)iingig fdn foate, II. N a pierwszych d wóc b terminach' gistraturze, lub w terminie licytacyjnym przy 
me. tego stowarzyszenia a jako likwidatorów mncrfjaf,ó 60 :tagcu tJom 
age ber Sł'unbma
 folwark Zadębie sprzedany będzie tylko wy- ! komisyi. 
majątku stowarzyszenia wybralo P. p, Bro- cf)ung btefes 
biftc!3 angered:)net ód biefem żej ceny szaeunkowej, lub za takową, na I Stryj dnia 14 listopada 1878. 
nislaw
 B?kietyńskiego Edwarda Sobka i ste- I Sł'reisgel'id)t
 nad), )8orfd)rift, bcr Sł'onfurs
 trzecim zaś takie poniźej ?e
y.. ' 1(2528 3-3) E d Y k 
 
fana Dlruhta. orbnung bel ?Berntetbung ber tU bcrfefben an
 III. Bl ższe warunkI JakuLez ekstrakt I L. 14126. O. k. sąd powiatowy w Pe- 
W myśl 
 40 ustawy z 1 kwietn
a I gebrof)ten 9Cad)tf)eife; 3m 
nmefbung, unb ód tabula
ny i akt oszaco
ania przejrzeć można czeniżynie ogbsza że na rzecz Izraela Kaha- 
1873 wzywa się wierzycieli stowarzyszema, ber 
agfaf.Jrt wefd)e auf ben 2 
uguft 1878 w regIstraturze są:dowej. ; nego pto 75 złr. w. a. sprzedaną zostanie 
właśnie rzeczonego ażeby wierzytelności ja- I I )8
rmittags 10 Uf)r anberaumt wirb, 3ur m
 Z c. k. sadu powiatowego I realność dłużnika Jaska Waldmana pod nr. 
kie się tymże od tego stowarzyszenia nale-, qmbirung unb ffiangóefHmmung 3u óringen, Dąbrowa dnia" 12 kwietnia 1878. . 19/40 w Peczeniżynie nie intabulowana nj, 
żą zgłosili u teg?ż. ! ,
en bd ber aagemeinen 
agfaf.Jrt er
 (2494 3-3) Zawezwanie. 600 
łr. w,. a. 
sza.{'owan
 w dro
ze pom.u- 
Sambor dma 31 marca 1878. I fcf)emcnbcn angemcfbeten 
fiiuóigern ftef.Jt bas sowej publicznej IICytacYI na dmu 6 maja, 
(2554 2-3) E d Y k. t. ffied)t 3U, burd) fl'eic ID3af.Jf ducn befinititJen L. 5935. Ponieważ c. k. straż skarbowa 5 czerwca i 28 czerwe[l, 1878 każdym razem 
, L. 1148. C. k. sąd powiatowy w pr

- I 9?łaHatJer
af,ter , bcHen (5teatJertrctcr. unb w służbowem śledzeniu przytrzymała na dniu o godzinie 10 przed poludniem w zabudowa- 
myslanach podaje niniejiOzem do wiadomos.cl, emen 
(aubtger

u!3fd)u\3 au ócrufen. 27 października 1877 nit dworcu kolejowym niu sądowem. Wadyum 10 proc. Warunki 
że celem ściągnienia komitetowi r. gr. w Bla- , ' 8ur )Scftiitigung bes \)Om 
erid)te bc- w Podzamczu, trzy tobołki towarów bława- licyta.:yi tud
ież protokół opisania i oszaco- 
łem przeciw Abrahamowi i Chai Sarze dw. I f!eaten ober 
rnennug dnes anberen tJodiiu- tnych; wagi 182 kilogramów, nadanych w wania w registraturze do wejrzenia, 
im. Zimmerom przyznanej snmy 2400 zł:. z i fig.
n maHat1ertuafters unb (5tefftJertreter!3 Zabłotcach 24 października 1877, od niezna- Peczl;Jniżyn 29 stycznia 1878. 
pn. odbędzie 8ię w dniach 24 maja, 28 czer- j b
1icf6cn unb 3 ur ID3afjf bes tJodiiufigen 
fiiu. jomego tam M. Hamburgera, pod poszlakami (2508 
-3) E d Y k. t. 
wca i 2 sierpnia 1878, każdym razem o go- . ótger"
Ltsfd)u\3es tuirb bie 
agfaf)rt auf ben przemytni?twa do, 
iejakiego Józefa Lwi
a L. 2377. C. k. sąd powiatowy w No.. 
dzinie 11 przed południem na mil'jscu w 10 mai 1878 )8ormittags 10 UfJr anbcraumt. we Lwowie, wartosCI 263 złr., w
ywa Się wymtargu wzywa nieobecnego z miejsca po- 
Dunajowie przymusowa publi('zna sprzedaż 8ugfeid) werben bie 
f(iubiger wefd)e przeto każdego, któryby mógł rośCIć prawo bytu niewiadomego JaRa 'ropora w Zakopa- 
zachodnie j ' P ołow y realności tamż . e pod L nirf.t im (5hren g ef bes rrarno p oler f. t )Se
 do właśnośei tych towarów, ażeqy w przeeiągll nem urodzonego, aby w przeciagu roku albo 
t U) t' 90 dni, począwszy od dnia obwieszczenia ni- sam do tutejszego c k. sądu się zgło
ił albo 
2
6 
ołożonej ciała tabularnego me s ano- 3irfs

erid)tes wof)nen aufgeforbert dnen iu niniejszego zawezwania, stawił si
 w kance- też w inny sposób o miejscu swego pobytu 
wlącej. .. 'l'amopal wof)nfjaften )SetJoamiid)tigten nafjm
 l. d . k . t d k. d . d ' ,. d I ł 
Cena wywołam a wynosI 3050 zł. wa- ga f t 2U ma rf. en ' tuibri g ens iI'ucn uber 
ntra g arYl urzę owej c. , POWIa oweJ. yre cYI są OWI wia omOSCI u zie ił, w przeciwnym 
o U) Y skarb. w przeciwnym bowiem raZIe, gdyby bowiem razie za zmarłego uznany zostanie. 
dyum 305 zł. ,. ' ' . ' be
 
. Sł'onfursfomiHiir!J auf ifjre 
efafjr unb t db ł t' t Y . N t d , 10 k . . 87 
Reszta warunkow hcytacYI, protokoł 0- Sł'often ein Sł'urator bcftcat wcrben wirb. ego zanie a, pos ą:pl się z przy ,rz maneml owy arg . ma wletma 1 8. 
pisania. i d
taksacyi przejrzeć można w tu- 
ie weiteren 58croffent1id)ungen im 2au
 rzeczamł 


r!to
r
w
yrekcyi skarbu (2530 3-: 8 3) C E d Y k. t
 . 
sądowej registraturze. fe bieles 
onturs
)8erfaf.Jrcns wcrben burd) B' d d. 2Ó k ' t' 1878 L. :2 22. . k. sąd powIatowy w Sle- 
Przamyślany dnia 29 marca 1878. bM 
mt!3bfatt ber "Gazeta Lwowska" óefallnt . 10 Y ma wie Ula.. niawie rozpisuje'w celuj wydobycia wierzy- 
(2558 2-3) Konkurs. L. 3233, gegeóen werben. (2506 3-3) ObwieszezenIe. telności Leiby Engelberga w kwocie 2:2złr. 
.. t T l s. 26 CIf 'f 1878 L. 6513. C. k. sąd powiat0'YY w Ni- z p
, przy
m,ową 
przedaż re.alności włościań.- 
a) Posada prowadzącego kSięgI grun 0- .amopo uen «1Jrt. iankowicach ogłasza, że w sprawie egzeku- sklej, w PH;korowlcach pod::I';;,68
położoneJ, 
we w X klasie rangi z przynalezną: płacą (2544 2-3) E d Y k t. cyjnej Jakóba S p innera P rzeciw Dmytrowi karty hipotecznej nie stanowiącej na 55 złr. 
przy sądzie obwodowym w Przemyś
u, . . 5 ł ,. d ' , 4 r 8 ' .. 1 
b) taka sama posada przy sądzie obwo- L. 12882. 9. k. S
d k
a,!o.wy jako han- Tereszko o zapłacenie kw ot Y 2 z. odbędzie ocemo
eJ na zIen Ipca, slBrpma I 2 
dowym w Złoczowie i . dl?wy :we 

wowle, rod
)e Dlrnejsze
 do. p
I- się w sali sądowej w dniach 26 czerwca, wrześm
 1878 w gmachu sądowym_zawsze 
c) posada kanc@listy z przeznaczemem bhcznej wlad0l!l0sCl, IŻ w ce,lu 
Clą
llIęCla 31 lipca i 28 sierpnia 1878, każdym razem od godzmy 10 rano. 
do prowadzenia ksiąg gruntowych w XI kl
- drogą egzekucYJ. trzech. rat pozycz,kowych po o godzinie 10 z rana przymusowa sprzedaż Protokoły ocenienia realności tej, tudzież 
sie rangi z przynależną pła('ą przy sąd
le 2
0 złr. w. a. I resztują:cego kapltał
 4481 realności pod L k. 84 w Sierakowc3eh poło- warunki sprzedaży przejrzeć można w tutej- 
powiatowym w Zborowie są do obs
dzema. d
. 78 cnt. w. a. z p.. n. przedsIęwZIętą bę żonej ciała tabularnego niestanowiącej Dmy- szPj registraturze. 
Ubiegający się o te posady W
lOS.ą po- dZ.le przJ'muso
a publiczna sprze a daź re
ltlo: tra Tereszko własnej. Sieniawa 20"grudnia 1877. 
dania swe a to z wykazem lIzdollllema .yt Ś:I we" Lwowie pod L, k. 
8
 Ił 'połozo
ej Cena .wywołania 35? zł., za
ład 36 zł. (2538 3-3) E d 7 k. t. 
myśl rozporządzenia millisteryalnego z dma własno
c Ęerdynauda I .Ameli ZlIlttner
w , N a pIerwszy('h dwoch ,ter.mmach r
al: L, 1545. C, k. sąd powiatowy w Sta- 
10 czerwca 1855 L 101 Dz. p. p. do pro- stan
wląceJ, na rz
cz c. k. uprzyw. gal
c. nose ta .tylko 
a cen
 .wywoła?la lub. wyzej, rymsączu uwiadamia niniejszem niewiadome- 
wadzenia ksiąg hipotecznych, co do posady akcJ,Jnego Banku 
Ipot
cznego '" e. Lwowie. na trzeClm zas 
ermmle za Jakąbądz eenę go z miejsca pobytn pilna Bolesława V ogdta, 
ad a) do prezydyum sądu obwodowego w Sprzedaż ta o?będzle SI,ę w tutetej.szym są: sprzedaną zostame. , .. że przeciw niemn p. Wacław Breiter wniósł 
Przemyślu, co do posady ad b) I c) do Pr
- dZIe w termlllach dwoch 29 maja 18
8.1 
esztę . wa
unko,w akt opls.ama osza- pozew o oddanie dwóch wózków lub zapła- 
zydyum sadu obwodowego w Złoczowie, naJ- 27 ezerwca 1878. każdym razem o godZJllle cowam
,przeJrz
c mozna W.sądzle. cenie 120 zł. z pn. wskutek czego do su- 
dalej do 3"0 m Lja 1878. 10 ra
o, w., k,tórych to termin
ch realność NIzankowICe 2 wrześma 1877. marycznej rozprawy termin na dzień 26 
Kandydaci wojskowi wedle 
. 5 ustawy P?wyzsz
 UJzej ceny wywołama sprzedt\llą (2532 3-3) E d Y k t. czerwca 1878 godzinie 10 z rana wyznaczo- 
z dnia 19 kwietnia 1872 L 60 Dz. p. p, na me będzie. L. 419. Podpisany sąd zawiadamia z no i do zastą:piania pozwanego w tej spra- 
posadę kancelisty ukwalifiko
ani, przy obsa- Ce.nę wywoł
nia. stan
wi -yvartość te,) miejsca pobytu niewiadomą J ohannę Haupt- wie adw. dr. Jarosza w Nowymsl!czu kura- 
dzeniu posady ad c) przed mnyml kandyda- realnoścI przy udzleleUJu pozyezkI bankowej mann, że prze jw niej Su<;her Lempert w torem zamianowano. 
tami tylko o tyle uwzględnieni zostaną, o ile przyjęta w sumie 12000 zł. w. a. dniu 11 stycznia 1878 I. 419 pozew dlObiaz- Wzywa się przeto p. Bolesława Vogdła. 
zarazem uzdolnienie swe do 
r?wadzen
a Każdy z li('yt
jąeych winien przed roz- gowy o zapłacenie 20 zł. w. a, z pn. do tu- aby na termin albo sam stanął, lub też in- 
ksiąg gruntowych wedle rozp. mmlSt. z dma poezędem ljrytilcYI złożyć do rąk komisyi tejszego sądu, 'Yniósł, że do rozprawy ter- TlY(Oh ocłpowil>cłnil'h środ.k6w ku swej obronie 
10 czerw;a 1855 
. 101 Dz. p, p. wykażą, licytacyjnej j
ko zakład (wa.dyum) 10°/00 ce- min na 28 maja 1878 
 9 godzinie z rana użył, ilW,('Z()j b,_ wiem wynikłe z zanidebania 
Lwow 1 maja 1878. ny wywołama 12000 t. j. 1200 złr. bądź W y znaczono, ustanawia, ) . ą c dla nie J ' kuratorem skutki sam sobie przypisze. 
&.- 4- . , b d w k ' k h I k d Starys ą cz dnia 18 kwietnia 1878. 
(2552 2-3) E d )' - - w gotowlzuie. .ą ź ,siązee
 ac ga. a- ad actum .a w. dr. Baczyńskiego i że temu 
L. 5497. C. k. slJ:d obwodowy w Tar- 
y os
c
ędn
scl, bądz w gal. obl!gaeyach swe środkI obronne udzielić lub innego 0- (2526 3-3) Obwieszezenie. 
nopolu ogłasza llini
jszen!, iż w eelu z
sp
ko- lDdemIll1Z
cY.Jnych Jub 
eż 
 obllgacyach brońeę sądowi oznajmić ma. L. 1312. C. k. sąd powiatowy w Ni- 
jenia wierzytelnoścI Kajj"tana. LanglewlCza długu pa?stwa,. 
lbo tez w list
ch zastaw- Z c. k. sadu powiatowego zankowieah ogbs7.a, że w sprawie Leiby 
przeciw spadkobiercom Jędrz
Ja Mora
etza nych 
ahc. akcyjnego banku hIpotecznego Stryj dnia 13" marca 1878, Weniga przeciw Izydorowi Baranikowi pto. 
o 4200 złr. z pn. odbędzIe Się na dnm 31 lub c: k. .uprzyw, austr. Banku narodowego (2505 3-3) Obwłesz
zeule. 2f15 zł. w. a. z pn. odbędzie się w 'Sali są- 
maja 1878 o godzinie 10 przed południem w Wledmu. . dowej w dnia 3 czerwca, 1 lipca i 31 lipca 
ecrzekucyjna licytacya realności w Tarnopolu Obligaeye, listy zastawne hipoteezne L. 415 C. k. Są:d powiatowy w Ni- 1878, każdym razem o godzinie 10 przed 
p
d L 659/6
r, .po
ożonej i że takow
 na ter- obliczone będą vyedług kur
u tychże ogło- żankowicach ro.spisuje niniejszym w sprawie południem przymusowa sprzedaż realnoś(,i 
minie tym I miej ceny sz
cunkoweJ 12502 szonego. w o.statnun prz9d hcytacYą nume- ogólnego rolnJ('zo-kredytowego Zakładu dla pod l. k. 14 w Ziołowicac'h położonej, dlu- 
złr. 95 ct. sprzedaną zostame. rze urzędowej "Gazety lwowskiej". Galicyi i dla Bukowiny przeciw Stefanowi żnika własnej ciała tabularnego niestanowiącej. 
. .A
t oszacoyta
ia ,i bliższe wa
unki Resztę. warunków przejrzeć można w Chrobakowi o zapłatę 375 złr. 46 eent. a. w. Na pierwszych dwóch terminach real- 
przejrzec lub odplsac mozna w t. s, reglstra- tutejszej registraturze. Jicytaeyę realnośei pod L k. 35 w Bolanowi- ność ta tylko za cenę wywołania lub wyżej, 
turze O ' d . cach położonej, dłużnika własne j . ciała tabu- zas 
 na trzecI . m terml . nl . e takz ' e ni ' z ' eJ ' ceny 
. .. . ' . , . czem się UWla amIa wszystkich tych . .. k ' 
. . O t
J .lICytacYI zawl.adalllla Się w]erz
- wierzycieli, którym niniejsza uchwała dorę- laroego llIestano
lące.J, tora w gmachu te- szacunkowej sprzedaną zostanie. 
eleh z mIeJsca po.bytu meznanych, lub kto- czona być nie mogła, lub którzyby dopiero goż sądu w d
lach 3 c:zelwca 1 lipca i 31 Oena wywołania 1080 zł. zakbd 108 zł. 
rymby uc?w
ła licytacyę dozwalającą. dorę- po a"niu 4 marca 1878 do tabuli weszli, na lipca 1878 kazdym razem o godzinie 9tej Resztę warunków, akt opisania i osza- 
czona byc me mogła przez ustanow.lOnego ręce ustanowionego dla nich kuratora ad
ó- przedpołudniem,. pod następującymi warun- eowania przrjrzer można w sądzie. 
kuratora p. adwokata dr. Luczakowsklego w kata Dra. . Żukotyńskie g o. z zast ęp st\\ t
 a- kami się .odbędzle, Niżankowice 25 lutego 1878. 
T l Cena wywołania W y nosi 800 zł!' a w (2533 9 3) .... b I 
amopo u. . ., dwokat:J. Dra, Popławskie g o. 80 ł '. .. 
- 'U' U'ieszczenie. 
Tarnopol dma 8 kW18tm& 1
78. Lw ów dnia 16 ma . rca 1878. Zakład Zir. w. a. L 7 287 C k d . S . 
Reszta warunków licytacyjnych przej- '" 
. są powiatowy w trYJu 
(2553 2-3) Obwiesze , zenłe. . , 2503 3 -3 ) E d k. t. b" t t t , d podaj
 do publicznej wiadomości, że na prośbę 
L. 5803. C. k. sąd powiatowy W NI " an - ( 1' 5 0 - C )' . rzaną yć mo ze wregis ra urze egoz są u. St ł S l k l k 
_ "L 'I: vD k d b d T Nizankowice 27 kwietnia 1878, anis awa ie s iego w ce u zaspo 'ojeni<. . 1 
kowicach ogłasza. że w sprawie Izaka Sch us-. . skut
k . r : są o wo owy w ar- pretensyi wekslowej w kwocie 62 dr., od- 
heima przeciw Oleksie Kuczerepie o zapłace- nowle w . P 
sby A. M. 
allfmanna (2501 3-3) E d Y k t. będzie się w dniu 16gc maja 1878 roku o 
nie 300 złr. z pn. odbędzie w sali sądowej zezw,ala na wdlozeme pos
ępowama amorty- L. 
832. C. k. sąd obwodowy w Sam- 10 godzinie przed południem publiczna sprze- 
w dniach 5 czerwca, 1 lipca i 31lipea 1878 zacYJnego względem zgLblOnego, przez pro- borze zawIadamia niniejszem z miejsca pobytu daż połowy realności w Siemignowie połozonej " 
każdym razem o godzinie 10 rano egzekucjj- 8ząceg.o weksl
 
 daty RadomysI 10 marca niewiadomego Emil: Gemdzińskiego że prze- pod I. k. 53 sub. rep, nr. 31 a do masy 
ną sprzedaż gospodarstwa pod l. k, 16 w 1807 Jeden mJeslą:
 od. daty płatnego na su
ę eiw niemu Marya Motella pod dniem dzi- spadkowej Piotra Kowalczuka nalezącej z 2 
Siedliskach położonego Oleksy Kuczerepy wł'a- 100 zł. w. a. opiewającego.' przez 
mahę siejszyrn do L 6832, 6833 i 6834 nakaz za- budynków gospodarskich i gruntu w objętości 
snego, ciab tabularnego nie stanowiącego. Kaufmann na 
ła8ne zleceme , wystawIOnego płaty względem sum po 1000 zł. w, a. uZY- łącznej 10 morgów 391 D o wynoszącego 
Na pierwszych dwóch terminach gospo- przez 
zrael
Is
ralt 
adomys1
 akceptowa: skała, tudziez że dla nil'go kuratorem adw. składającej się. 
darstwo to tylko za cenę szacunkowa i wyżej nego I na .. . au manna yrowanego I dr. Kohna z zastępstwem ad w. dr. Witza u- Jako cenę wywołania stanowi się kwota 
zaś na trzecim terminie za jakąbądź cenę wzywamy p08Ia

tCZa wyz opisaneg? wekslu, stanowiono, któr y m P ozwan y należ y ta infor- 557 zł!'. w. a. jako wartość z sądowego OS:ióa- 
d t . ab y g o w przeCtagu 45 dm od P Ierwsze g o ". ' k ł 
sprze anem zos ame. . ..' " d t .. macyę udzielić lub innego zastępcę ustano cowama wym ią. 
Cena wywołania 950 złr. zakład 95 ogłoszema mllle,}szego e y li YV. dZl.enmku u- wić ma. Kaidy chcący wziąść udział w licytacyi 
dr, ' rzędowym "G
zety Lwows
leJ:' hcząc te
n Sambor 29 kwietnia 1878. winien złożyć 10 proc, od ceny wywołania 
Bliższe warunki licytacyjne, akt opisa- pewniej sądowI prz
dłożył, Ile ze po upływIe t. j. kwotę 56 złr. w. a. jako wadyum do 
nia i oszacowania przejrzane być moga w są:- wyznaczon
go terml
u weksel ten za umo- (2537 3-3) Obwieszezenle. rąk komis.d licytacyjnej, co do reszty waru n- 
dzie... "rzony uwa
any będZIe. L. 1725. C, k. sąd powiatowy w Stry- ków można się poinformować w tutejszo- 
NIzankoWIM 25 sierpnia 1877. Tarnow 28 marca 1878. ju podaje do publicznej wiadomości, że na sądowej registraturze, lub w terminie licyta. 
(2499 2-3) fi 
 ł r t. (2523 3-3) E d Y k t. prośbę 3uliania Lubienie('kiego w celu za- cyjn,vm przy komisyi. 
.81. 6
31. 
om t r. Sheisgerid)te in L. 6719. O. k sąd powiatowy ogłasza I spokojeni
 pr
tensyi 
OO z./'. c,zyy 105 zł. w: Stryj dnia 23 października 1878. 
T
r,n0J?01 tutt'O befannt gegeben, es )et gfeidJ
 niniejszem, że celem zaspokojenia pretensyi a, ?dbędzle SIę w dm ach 13 I 
6 ezerw
a. I (2545 2-3) Ogłoszenie. 

e1hg ub
,
 bas gel,
mmte. bcmc,ghlf)e unb bas kasy sierocińskiej Dąbrowskiej w sumie 500 4 lIpca 1878,. kazdym ra
em 0.10 godzlll
e L. 57. Na podstawie uchwały z 26go 
Ut ben S5anb

n
 Tur tuefd)e 'Ole Słonrutsor'O
 \ zł. pro(
entem po 5 pr . ,oc od dnia 1 st . ycznia przed połudmem w sądzIe tutejszym pubIJ- marca 1878 1. 57 dr, Jan Gaweł ja)w ad wo- 

n
 bom 3 'h e
18
9r 
ft68 )Jłr l bes ffi. 1877 i kosztami 8 zł., 7 zł. 50 d. 70 zł. 57 ('zna sprzedaż realności w Stryju na Łanach kat z siedzibą w Przemyślu do księgi adwo- 
\!!I. " tJOm 
:)re ,gt b ' 
e ege g \ Itnbe
 ćt: i 6 zł. 50 et. odbędzie się licytacya pu- położonej pod L k, 102 sub. rep. a do ś. p. katów zapisany został. 
weghdje )8erm l ?gen M be
 t tn L .en bno
o f09
 
lJczna folwarku Zadębie w Radgoszczy po- Katarzyny Graszkiewicz należącej, Z Wydziału Izby adwokatów. 
neuben Hottel !ef or} Z Ipper er on urs.. iozonego wedle libr. dom. tom l. pag. 35 n. .Jako cenę wywołania stanowi się kw 0- Przemyśl dnia 28 marca 1878. 


1 


f 


ł
		

/DIGCZAS002001_1878_120_0011.djvu

			(2562)4 Obwieszczenie. ., " co
anin przejrzeć można w tutejszo sądowej f :(
?K,'ł(..'K,;

O
,(X

 
 ' I Po d z iek owan " le" 
L. 2111. O. k. sąd obwodowy jaliO sild I reglstra
,
lrze., ,. 
 '" 
handlowy ua skutek zgł?SZellia z dn.ia 11ego I ,

 NI'
a
kowlee 28 slerpllla 1877 CJ '''T- d .... PowroceDle sił l zup,łnego zdlowla 4 mleSlecz- 
llJ.a . rca 1878 . L. 2 . 1 . 11 . wIadomo , cz y m , że , zo- I ' (2D16 3-3) Konłi:urs' g YY la omosc V; nemu na ka
ar 
iSZ{'

; c
ęzko cho;em
, a d
 
ycia 
O niepodobnemu synkowi naszemu, winniśmy jedyni1J 
staje na duIU dZlslejsz'ym wpIsaną do TreJest-! I" 1171. Na posadę funkeyonar)'usza C) dla pr y je żdżajacych. 
 sumiennej a bezil:.tere
.Gwnej gorliwości WII!u. !='anu 
ru handl
:veg? dla społek: fi , r
a S,. I
 , ahatJ
 I . c. k: prokuratoryi part . stwa przy c. k. sąd . zie 
 .)( Dr. Skowrollsklelllu, za co Mu nllllejSZem 
& L. Stnz . OW81 dla ha . ndlu , ma . s . łem I Jll . Ileml ! JOWlatow y m Ło p at y me Zi1 W y na g rodzemem 8 Pod "TRZEMA KORONAMI" ulica '" najserdeczniejsze składamy dzieki. 
d k R kt d g Trybunalska nr. 10, są pokoje ulIle-;
 L . 1 . 1 " 78 " (2541 3 3) 
.p
'? .u taml \
 z.eszowle, . orej j
 ynyml oso- i w kwocie rocznych 100 złr. blowane różnej wielkości na krótki ] wow . m
Ja o.' , , -- 
b
scle 0ąpowledzlalnYlll1, do sar,noJs!ne
o ĘJod-; Ubiegający się o tę posadę mają wnieść ¥ IU,b dłuz

y czas do w
l
a
ęci
, Blizsza I DalllBI l Stamsława PBrBhllllBG. 
plsywamR :firmy u
raw?lOny

 spolmkaml są: swoje podania zaopatrzone w dowody dotyeh- CJ wladomosc tylko u własclClelkl. 
Samson , Kaha
e l L
Ib, Stnzower kupcy w czasowego zawodl1 swego i dokładnej znaj 0- 
 (2366 2-3) 'i XXXXXXO 
RzeszowIe 
amleszk
lJ, . mośl'i języków krajowj 7 ch, do c k. prokura- ł(


)łOt(O)ł(
')ł(

 I 
 
Rzeszow 4 kWIetma 1
78. toryi paJistwa w Uoczowie naj dalej do 20 ""'
 O I I X X Zmiana pomieszkania. 
. (
570) Ogloszenie. czerwca 1878. . .W 
L, 2885. Pc przeprowadzeniu docho- Lwów dnia 30 kwietnia 1878. Zaproszenie do przedpłaty O Ix Medycyny i chirurgii Doktor etc. 
dzeń miejscowych, celem założenia ksiąg hi- _! <> Adolf Lukas 
potecznych, dla gminy katastralnej Oiszki ( Dzieło dra J óze:f
\ Schrotta I )( Illleszka od 3go maja b. r. przy ulicy 

Z:
 
zY01:;k: pOo

1

etsk\'a:aą


 P
I

:

 Doniesienia prywatne. 
 G. r k. aC n h ' U Z' nk D N r O O W f. U O n Ś iw CUi BrS D v k t a B n t ' U s W tw iBd o e W ilSk O i j B[O ! )( \OOCXX waloO;


 xx 
j
dl

e
f:e
 N
.:
 
:ł
ętro. 
posiadania wraz z odnośnemi aktami do po- )( (2ij39 2-4) 
wszechnego przejrzenia w c. k sądzie po- 
wiatowym w Olesku. I 
 
Zarzuty przeciw prawdziwości arkuszów Nagroda narodowa (Lehrbuch der Sta,:ttsverrechnungskunde) 
po
iadania, wniesione być mogą pisemnie 16,600 fr. dla krajów w Radzie l!aństw
, reprezell
owan
ch 
lub ustnie w rzeczonym sądzie, a w dniu i dla spraw, wszystkim kro,e
,twolll, l krajom 
15 ma j ' a 1878 do P rze p rowadzenia doeho- Medal zlotJ' eło. austro-węgierskiej monarchu wspolnych; 
za przyzwoleniem 
utora . 
dzeń odnośnych przeznaezonym, także przed z drugiego poprawnego wydama na Język pcl- 
komisyą do załozenia ksiąg hipotecznych wy- ski przeMył 
dzieloną. Teodor Kulezyeki 
Z komisyi hipotecznej c. k. radca rachullkowy i docent rachunkowości 
O. k, sądu powiatowego ELlXIR WINNY pallstwowej dawniej w.nniwersy
tecie Jagi.ellOll- 
W Olesku dnia 2 ma j ' a 1878. WZMACNIAJ.,\CY, PRZECIWGORĄCZKOWY skim. obeenie w Ulll\Vel'sytecle IwowsJnm. 
I POWRACAJĄCY SIŁY Cena prenumel'acyjna cał.eg? dzie. 
(2561) Obwieszczenie. Zawierający wyciąg z trzech gatunków ła wynolii 3 zł. w. n., WhCZRJąC w to 
L. 5496. O. k. Sąd krajowy jako ban- ehininy, zalecimy pl'ze
 lekarzy przeciw koszta przesyłki książki pp, pl:enullleratorom; 
dlowy w Krakowie poleea wpisanie do reje- wynr;dznz"enw, braku.sd! bla
acz
e, upo- _ po ukończeniu dn
ku całego dZIeła cena tegoz 
strn dla :firm pojedynczych firmy "Obai Anis- śledzonemu trawzemu, zzmnzcom ( podwyższ?ną b
d
le. , 
feld" które j ' uz y wać taż b ę dzie ,J . ako trudni:}- zadawnionym i ujJ/J/'f:zywym, trudnemu 80 Pielllądze I listy frankowane nalezy prze- 
- , d l t słać pod adresem wydawcy, (24902-'1) 
ca się wekslarstwe1lJ w Kmkowie podpisując prz
jsciu o zGl'owz"a, e c. "" .-....."" -..-. -..........-...... -. ...ft 
takową: "Ohaje Anisfeld". W PARYZU, 22 & 19, ULICA DROUOT. __ __ --- -- -- -- T ...... -- --."..-'VV 
K k ' d , 22 l t 1878 We Lwowie w aptece p, Mikotascha, w Krakowie 
ra OW nla U ego. u Pl', Tmuczy,'lSkic;::o i Rec\yka, w Czerniowcach, u 
(2566 1-3) (i b i r t. P.H()lic
 (: 
sl;ieg
 .

_:
'."
n 'U1lU, 
DOkl, Manklewicza. 
31. 3745. iBom f. f. 
e5id
gericf)te in (572 6-7 ) 
Brody \tJirb befannt gemacf)t baf3 5ut 58oU
 . _ 
5ugsfa
ung ber mit bem g. g. 
efd)eibe \Jom I O . , G- ::m:& 40 
 J!łi[ I 
 
:ż5 iYeber 1878 31. 1294 ue\tJiHigten unb bc
 .. l z,arazem (J

Ielarz z dobreml 
reit
 ,funbgemacf)ten iBeriiuj3erung ber in Ij
o
-.. śWladec
waml
 l
cząc
 lat ,38, zonaty 
warki małe fub. 91r. 10 gefcgenen ffieohtat poszukuje uml8,szczellla, Łaskawe 0- 
aus 5\tJei 'Iermine auf ben 16 Wlai unb 3. ferty adresowac proszę. I. S. po- 
3uni 1878, 9 ligr 58. Wł. im 
urrau 91r. 4 (254!) 2- 3) ste restante JJIościska. 
beftimmt \tJerben mit bem, baf3 fiir ben iYaU -- 
\tJw \tJrbrr bei brn erften nocf) bei bem 3\tJei
 ..____________.. 
ten 'Iermine biefe ffieafitiit um bem @5cf)iit
 . . 
5 un g s \tJertg nid)t \Jctiiuj3ert \tJerben fonnte 3 ut D b 
@:in\Jernagme bet S)

otgefargfaubiger ber 'Ier
 . O r a 
min auf b
1\ 18 
uni 1378 '9 \l
L \g. sm. 
1Jeltimmt \"Ohb - ferne;; bau bon ben bmits 
funbgrmaCf)ten m3itati(in
bebingungen ber &6
 
fa
 \tJornacf) bil' @:1;ecutionsfiigter fur @:rfag 
eines 58abium
 mit5ubietgen bmd)tigt \tJare 
entfaUe. 
Brody 14 \!f
ri1 1878. 
(2543 2-3) (i b i r t. 5330. 
311.Jri Sł'aifcdn Maria Theresia @5tiftpfiit3e in 
ber f. f. 'Igerefianifcf)en \!ffabcmic in )'fiim. 
3. 5330. 
n ber f. f. tgmfianifd)en 

fabcmie in jffiien fommcn fur ba
 nacf)ftc 
@5tubienjagre 3\tJci S'reiferin Wlada 'Xgmfta 
@5tift
fiit3e in 
tfcbigung \tJ05U abe1tge 
iin
 
gfingc fatofifd)er ffie1igton l1.Jefd)e ba
 8tc Be
 
bensjagr bmits erreid)t unb bas 12tc nod) 
nicf)t iiberfd)titteu f)aben bcrufen finb. 
';t)ic @jefucf)e finb mit ber 91ad)\tJcifung 
fiber beN Wbef mit b'm 'Iauffcf)eine 
m
fungs
 
unb @jefunbgeits3cugif3c, bann mit ben @5d)ul
 
oeugnif3en aus ben fct3tcn 311.Jei @5cmcftern 3U 
befegcn. 
@5ie gabeu 91amcn C£gllrarter unb 
ogn
 
Drt bet@:{tcrnbesOandidatenbeiiBct\tJaiften I . 
bil' 91ad)\tJeifung biefes limftanbes, bil' iBcr
 
bienftc bes iBatets obet bet 
amifie uuetf)au
t 
bas 
infommen unb bil' iBerI?ogcns\Jc
giHtni
 i mający praktykę sądową, ad wokacką, 
f3e ber C£{tcrn unb ber Oandldaten bil' Bag! i i notaryalna, biegły w przeprowadza- 
ber 
erf
rgten" I
nb uU\Je
rorgten @jefd),\tJlf ter I niu aktÓw "s1)adkow y ch i sporzadza- 
fo mIl' bte aUfaUtgen @jcnuj3c bcs Oandldaten , ..] t, .' . ," . _ 
Dber f duet @jefcf)\tJifter ans offentHcfJen Oassen lUlI a oku men to w: IllaJący. chIn bne s ':'1 a . 
obcr @Stiflungen mit ben einfd)liigigcl1 fd)riftH
 I dectwa oraz pIękne pIsmo polsln
 
 
cf)en 
efegen 
u entf)aften, 2!:ud) ift bil' 
rW

 I niemieckie, poszukuje jak najspieszmej 
rnng ,ab3ugeó
n, ,,
af3,. unb \Jon \tJr
n fur b,tc i korzystnirjszej posady u jednego z pp. IOOOOOOOOoooOOCOOOOOOOOOOOOOOOCX) 


:ł

!:
'/'
otF<
;'i
E

tf;
:


.
'f

"« l i 

::6W. w c. k.. sądZie. Jub u 1 8 0 f1 k llDfZ [al ak f1 v
 " nv Ban 1r hl " D n t a czny 
\tJerben ócftrittcn \tJerben, ", J . Bl
zsze! wlaclon
osCI uazleh pan! łJ li .l\. U li 
:Die @jefudJe fi
b, al1 bas 
JhmftCtlu
n i Ośwlęcrmsln nauczyCIel W Kętach. i O I I I I 
bes 
nncrn 3 1l fttJfltfmn unb fangftclls UlS : . - I I O W e L w o w i e 
31 ID1ai L iY. bei iener 
o{itif d)C1t BanDe;3be
 I O 
f)or
c' cin5uuringen, h
 bercu )Be
l1Jaftullgs
! -W sżne dla każdego! ; O "'W Y d a j e 

:::et::!
!:

::


i


;i:1
r
::;:
:;i TY:
;..
;
e
o se
r.
::
:
:W
". i 8 A SYGNATY KASOW E 
\Jorgefct3tcn ,9
i(itiir Oomand
nten an :DtC bc
 ; W ogniu pozłacany dobrze idący zegal'e
 kie. : n 
trcffrnbe tJoftttjcf)e Baubes6cgorbc aU ttd) tett. 'szonkowy 
 pięknem pudełkiem ak
amItncm z J 8 
sr. t Wlinifterium bes 
nuern ' I zamecz
dcIJ?-, k
uczykiem i pisemną dwul.etnlą gwar
n: : O 
jffiien am 21 2!:tJrH 1878 cy
; ClęZk1 łaneuszek pozłacany na sZYJę .(lub krotkI, 41 /2 P rocentowe, platne w 30 dni po wypowiedzeniu, 
. I bncuszek); bardzo ładne album z medalIonem" wy: 60 I 
(2525 3-3) Ogłoszenie. ! bomie poz
acane cyzelowane, z czterema rozm
lteml S " " "., " 
L 3'),20 O k Sad P owiatowy w Ni- I fotografiamI; przepyszny scyzoryk,op,ł"a,!,lon:f : 51 /2 " "90",, " 
: '"' . . ." .' perło1ł'ą lIlacicą z 6ma rOZlllalteill1 k
]pg
ill1; 
zankow
cach, ogłasza, że ,na dmu 3 czerwc
, i prawdziwa piankowa fajka z okuciem ,z 
h
ns
le,g
 Ws' y stkie 6 pro , centowe asygnaty kasowe, znajdu- 
llipca I 31 lIpca 1878 kazdym razem o godzl- I srebra, tudzież z cybuchem z wiszni badenskleJ; CIęZ
1 b b ,d, O p rocentowane 
nie 10 przedpołudniem odbędzie publiczną! S:ł;gnet. z, n,oweJo;o . 
łota I'!towany (
oÓ
nd
 jace sie jeszcze w o legu, ę 
 począwszy od 
 
licytacyę połowy gospodarstwa włośeiańskie-; kazdem. Imlen
eIJ?-' tndZle
 garmtur .guzlk C 20 kwietnia 1878 r. tylko po 5 1 / 2 % Z 90 dniowem 
l k ') 19/194 H k . .j" I koszuli mankietow, emalJowanych w ogmu -. a
a d . 
go pod, . . fol w. usa ow
e po ozo- ; grupa, skł:tdająca się z 8 przedmiotów, koszt
je me wypowie zemem. 
nego .Clała tabul
rneg
 me stanowIącego, do I ' więcej jak tylko 5 z
. 50 et. Nabyć mozna za . hw':16 stycznia, 187'8. 
dłużmka .Jana PletrusIaka należącego, na za- pobralllem pocztowelll ! ow, 
spokojenie wierzytelności Eliasza Nusbauma I Ml1ler's Vm'send'ungs - Bureau" , (1843 6-?) D y rek c v a" O 
100 z4'r. z p. n. I Wien, Praterstrasse 43,. 80 (Przedruk nie będzie opbconym,) .. . 008 
Cena wywołani,a 260 dr. .zak
ad. 26 zł ! (24,,0 1-3) 
 O 

 OO 
-"{"?;;'AA'-ł6d.łil"
 
Resztę warunkow, akt oplsallla l osza- I 
 
 wwrwvwwwvvvww 


F)()ł(:(
X

łx.
"O:O'()C(**., 

 
.....

- 

 Dnia logo kwietnia., pod nadzorem lekarz
 
drojowych Dr. 
,J Świrskiego i Dr. Dębickiego, rozpoczęto napeł11lame flaszek wo- 
O dą Iwonicką. . . 
("1 Rozsyłanie wody, soli i lugu nastąpi dnia 23 kWIetma. 
)E Wszelkie zamówienia przyjmuje, cenniki i broszury rozsyła franco 
)( Zarz
d zdrojowisk w Iwoniczu. . 
)( (22r:a 3-3) '()tX)łtX


O)\
)C()O(

 
00000 00 
Obw-ieszczenie. 


f 
o 
II 
1- 
't 
a 
y 


11 


..-
-'-:;

i,5>
i:-?&,::::
;

:.'
-
 . :'.:"::. - . . 
" - 


HOTEL 
Narodowy 
w Krakowie 
polozony w środku miasta, 
jest do wydzierZawienia, lub 
do sprzedania. Wiadomość 
u właściciela w miejscu. 
(2:;S:\ I - 2) 


=--- 
 !'fiS p:JI
 Z e d... 
.._ 
Folwarli: 'łWyczólld do kom- 
pleksu dóbr :Monasterzyska jako 
osobne ciał'o tabularne należący, w ob- 
szarze roli około 468 morgów - łąk 
e około 3 morgi - ogrodu około 2 mor- 
t gów - pastwisk około 200 morgów - 
t zarośli ok0ł'o 16 morgów -- lasn wy- 
ł sokopiennego 600 morgów, lub trż we- 
dle umowy i więcej - z prawem pro- 
t /liuacyi, g')rZf Illifi, jest 
. do sprzedania. 
i Bliż.sza wiadomość u aclw. Dr. F. 
SełniIskiego. we Lwo'wie plac Ma- . 
. ryaeki 1. 6, II pIętro. . 
(2484 3 - 3) 
..___...0______.. 


Dyrekcya 
Ogólnego rolniczo-kredyt. Zakładu 
dla Galicyi i Bukowiny, 
spó

i za
'ejestrowanej z nie ograniczoną poręką, podaje do 
publIczne] wiadomości, iż Zak
ad przyjmuje na podstawie 
S' 9 swego statutu wkładki na rachunek bieźacy (conto 
corrente), oprocentowując takowe · 
za 30-dniowem wypowiedzeniem po 6% 
8 "60,, " ,,6 1 / 2 O/o 
"90,, " ,,7 % 

 "120,, " ,,7 1 / 2 % 
Bió.'a Zakładu przy nlicy Ormiańskiej lir. 2 na I piętrze. 
Dyrekcya. 


3-
 . 
OOOOOOOoOCOOOOOOooooO ooo ooooooO 


Dependen t 
notaryalny (260\) 


I 
I
		

/DIGCZAS002001_1878_120_0012.djvu

			12 
K. k. priv. Lemberg-Czernowitz-Jassy Eisenbahll Gesellscha ft. 
..... ---:;; 


., 


., 


,
 
, l 
I 


(10311) 


g. ' . ' . . . .. . . . ' 

.. 
fi , 
r;:' 
der Actien und Prioritats - Obligationen. 


Ver 


(2573) 


S ', m u ..'. ... ' 


 .
c 
. ,'.- i1 


, 
, 


Bei der laut Notarials-Protokoll am heutigen Tage stattgefundenen Ve..losung (ler Aetien unił Prioritats - Obligationen 
wUl'den nachfolgende Nummern gezogen, und zwal': 
. 


A. c t i e n. 
Nr. 641, 5195, 16291, 27089, 29635, 30074, 34652, 66004, 70634, 79350, 8l550. 82081, 82U30, 84710, 88057, 104075. 108427, 114360, 115455. 119877. Zusammen'
O Stlick, 


I»rioritiits - Obligationen I. l'98, 37693, 
38166. Zllsammen 95 SLiick. 
Prioritats.Obligationeu III. En1ission. 
Nr. 856, 1081, 1129, 1313, 2125, 3647, 38t)Q, 4498, 5002. 5453, 6117, 6293, 6380, 6413, 6488, 6615,7631, 7G6t, 791
, _8139, 8341, 84638738,8762, 8837 9343, 9570,9658, 
9718, 10462, 10649, 10695, 10806, 10906, 10911, 11123, 11443, 11454, 11743,11922, ]2341. ]2921, 13222, 13620, 13647, ]3833, 14042. 14301, 14530, 1494-5,15544, 
15589, 15665, 10354. 16525, 19555, 17020, 17372, 17380 17788, 18253. 18'1-77, 19119, 19446, 19700, 19894, 20W7, 20374. 20457, 20650, 21555, 2164t;, 22599, 22681, t 
23291, 23353, 23417, 23918, 23946, 24007, 24]73, 24708, 24887, 25265, 25931. 26187, 26217, 26GB7, 26059, 27
97, 27647, 28401,29965, 30077, 30080, 30267, 30287, 
30371, 30968, 32213, 32804, 33710, 38098, 38606, 38677, 38858, 39328, 40741.41136. 41393, 43197, 43692, 438D8, 43870. 43892, 44575. 46102. 50539. 51946, 51982. , . 
Zusammen 120 Stiik. 
Priol"itats-Oblig:atiollcn IV. Emission. 
Ni". 673, 710, 821, 1002, 1Hi9. 2273, 2359, 2775, 2844, 3686, 5046, 51G4, 5245, 5347, 5349, 5792, 5942, 6040, 6207, 6708, 7561, 8035. 8222, 8293, 8839, 9850, 10363, 
10798, 10908, 1U98B, ]1481, ] 1638, 117G8, 12867, 13709, 13715. 15':260, 16
80, J7189 Zusammen 39 Stiil.k. , 
Die Besitzer dieser gezogenell 20 Actien und 366 Prioritiits - OiJlig,ltionen erhalten von 1 November 11. J. 
ugpfang.PJl das Nominal - GapiLII d, i. riir je Eiue 
Aetie .len Betrag von Zueihamdert Gulden o. W. Silber (200 fi.) UIII(I tOur je I
ine Prioritu.ts-ObHgatioue deu (Betrag von Dreihnn- 
dert Gulden o. W. Silbt.
r (=:300) ":lebot .
le,n bis 21 Odo ber d. J, lallfenden Ziusen bei deI gesellsehuft.lidlen Gp1Jtral-Gassa ja Wien (Eli-sabetl1strasse, 9) gpgen Einziehuug der 
betrpffeuden Titres sammt siimmtlichen lllcht fallIgen Gonpons uod Talolls ausbezahlt. . . _ 
. Unter Einem werr]en die gezogeuen .Ac.tien im Sinne des
. 56 der Statuten gegen besondere auf die UdJerbrlOger lautende Genllsssrheine umgewe('hseIt. 
Aus den friihel'en Verlosuogell wnrden llathstehende Actieu nod pj"iorit.
its - Obhgatioucn noch oicllt cingelost, nur] zwal': 


" II " 
" III " " 
" IV " " 


ans der VCl"losuug VOlłł l Mai .877. 
12535, 21560, 21575, 31511. 33843, 37685, 60034. 
67080, 67207, 75885, 101569, 107875, 111678. 
4 %, 3257, 5932, 6925, 6938, 8498, 10845. 11657, 11740, 14225, 14(;28, 14698, ] 8839, 19074, 20418, 20437, 20894, 22336, 22510, 23661, 24426, 24738, 

6698, 27034, 29119, 29313, 29455, 360]2, 
3063, 5170, 5357, 5772, (506:2, 6131, 0380, 7894, 10182, 12HJ9" 13399, 13911, 15560, 15609, 16572, 16582, 16631, 16873, 19826, 21844, 23270, 24092, 
:2(;719, 26984, 28197, 28405. 29995. 31954, 33578. 37058. 
]U57, 2710, S7H7, B965, 56l1, 6309, 66
3, 7197, 8574, 858], 8888, l]4GO, 12£193, 
5503, 17403, ]7449, 18099, 18221, 18239, 18797, 2G036, 28361, 
29346, 29801, 31793, 35105, 35127, 37344, 37040, 39347, 39934, 410nO,43l23, 43402, 43U88, 43822, 49179, 
5098, 6446, 12413, 14lt59, 14468, 15777, ] (j079, 16314, 16899. 


Actien I Emission Nr. 
"II " 
Prioritiiten I 


Actien I Emission Nr. 43901. 
» II " ,,88021, 106575. 
Prioritaten I Emission Nr. 5138, 6873, 7556. 7807, 114-63, 13460, 13503, 20617, 2250+, 26758, 29068, 32279, 34023, 34335, 34784, 36326, 38433, 38
83, 39494. \ 
II " ,,7\)47, 1] 843, 17346, 21473, :220 18, 
6230, 31050, 35441, 35U06, 
III ,,3928,12919,13199,13804,10\:107,17776,18853,18857, 20174, 22802 2+003,26221,27272,27382,31799,4344-6,44584,49901. 
IV " ,,190, 438, 6437, 10669, 1:2327, 14335. 


deI" Verlosnng von. 1 :Mui 1876: 


1 


" 


" 


Actien I Emission Nr. 12616, 32060, 41606, 55000. 
n II " ,,77521, 79746, 
Prioritaten I Bmission Nr. 9690, 11540, 11673, 1261G. 15342, 15652, 19872, 19939, 32569, 34537. 
" II " ,,1724 4602, 22256. 22433, 22915. 26092, 
0278, 34850. 
"HI ,,3305, 4315, 5536, 9056, 117088, 14506, 15240, 16049, 17570, 21104, :21955, 22083, 30028. 
" IV " ,,850, 3649, 14457, 17136. 


der Vel"losung vom IltIui 187:>. 


Actien I Emission Nr. 15011, 47650. 
" 11 " ,,69341, 106924. 
Prioritaten I Emission Nr. 11280, 12058, 21096, 27242, 29459. 
" II" 7707, 14358, 21569, 3(j792. 
" III " ,. 5678, 12287, 16434, 26974, 43377. 
" IV" 2697, 15292. 
A
tien II" Emission Nr. 72021, 89332, 106773. 
Prioritiiten I" Nr. 12292, 15198, 17709, 24238, 32939. 
" II" Nr, 9451, 11257. 
III" Nr. 2205, 2841, 7651. 17974, 25281. 


der Verlosnng vom . Mai IS7'4. 


1: 
)1 


dCl' V el'lo!ilung 
-om l 
Ini 1873. 


I 


Actien II Emission Nr. 77974. 
Prioritaten I Nr. 6222. 
" II" Nr. 20887, 33095. 
" III n Nr. 13348. 


der Vel"losnllg vom l Mai 1872. 


der Veł-łosnng vom l-Mai IS71. 


Actien II Emission Nr. 90856, 
Prioritaten III" Nr. 3185. 


der Verlosung vom I :Mai IS7'O. 
Prioritaten II Emiss. Nr. 34462, 35090. 


der Verlosung vom l :Mai IS6D. 


Prioritaten I Emiss. Nr. 16762. 


1',. 


(leI" Verlosung VOlłł . Mai 1868. 
:Prioritaten' I Emiss. NI". 3552, 34881. 
WIEN, 1 Mai 1878_ 


(N aehdruck wird nieht hOl1orir
.) 


K. k. p:riv. LeInbe:r 
.: Czet-nowitz- J :,ssy Eisenbabn Gesellseha-t." 
 
Z .h'j

(:ul 'o.... LO-dfHddego, \li. C"i.nl.eekiegQ, dom W..rll.m
. 1. 12. "-9
'UJ" '. ,

.... - - , 
. 
jj.
::t 
.-q" n '---__ d 


A-";- 

 ;;:. . 


j