/DIGCZAS002001_1900_173_0001.djvu

			Nr. 1733 


Wtorek, 31. Lipca 1900
 


Rok 90" 


ach, 
pach 


'. 


=- 


d' Wychodzi codziennie o godzinie 5 po połu- 
UlU z Wyjątkiem dni poświątecznych. 
p Numer pojedyńczy kosztuje W miejscu 10 hal., 
ł1 o.cztą 16 hal. - Biura Redakcyi i Administracyi 
lica Czarnieckiego 1. 12. - Ekspedycya miejscowa. 
H Agencyi dzienników St. Sokołowskiego. Pasaź 
au smali na I. 9. - Listy należy frJl.nkować. 
Reklamacye otwarte wolne od oplaty. 
Telefon Redakcyi nr. 8. 


- 

 


CZĘŚĆ URZĘll OWA 


I 
!5 
I 


-- 


. Jego Oes. i król. Wysokość Najdostoj- 
ni
jszy Arcyksiążę P i o t r F e r d y n a n d za- 
ręczył się za Najwyższem zezwoleniem Jego 
CesarskiQj i Królewskiej Apostolskiej Mości 
z Jej Królewską Wysokością M a r y ą K r y- 
s t y n ą, księżniczką 1:' o u r b o n linii S y- 
cYli
s kiej, Oórką Jego Królewskiej Wyso- 
kości księcia Alfonsa Bourbon linii Sycy lij- 
akiej, hrabiego Oaserty i księżnej Antoniny 
Bourbon linii Sycylijskiej. 


I 
I 


Jego Oes. i Król. Apostolska Mość ra- 
c.zył Najwyższem postanowieniem z dnia 27 
lipca b. r. zezwolić najmilościwiej na wyra- 
ż
nie tajnemu radcy i szefowi sekcyi w Mi- 
nJsterstwie spraw wewnętrznych, Józefowi 
S.t u m m ero w i, przy sposobuości przeniesie- 
ma. go na. własną jego prośbę w stan stale- 
go spo
zynku, za jego wieloletnią, wierną i 
znakomItą służbę, ponownie szczególniejsze 
Najwylsze zadowolenie. 


Jego CeR i Król. Apostolska Mość ra- 
czył Nu.jwyższem postanowieniem z dnia 27 
lipca b. r. zamianować naj miłościwiej tajne- 
go radcę i wiceprezydenta najwyższej Izby 
obrachunkowej, Antoniego hr. P a c e, szefem 
sekcyi w Ministerstwie spraw wewnętrznych. 


Jego Oes. i Król. Apostolska Mość ra- 
czył Najwyższem postanowieniem z dnia 27 
lipca b. r. zamianować najmHościwiej radcę 

 
1) 


LISTY 8THF!NA WITWICKIEGO 


d.o 
JÓZEFA BOHDANA ZALESKIEGO. 


l.. 


Ogłaszając osobno listy Stefana Witwi- 
ckiego do Józefa Bohdana Zaleskiego, chcemy 
oddać hołd pamięci jednego z jego najbliż- 
szych i naj serdeczniejszych przyjaciół i zara- 
rem przypomnieć publiczności zacną a skro- 

ną postać autora "Wieczorów Pielgrzyma". 
LIS
y n.iniejsze, pisane od r. 1838 do 1847, 
ob
Jmują. okres ważny i ciekawy w historyi 
emJgracYJ polskiej we Francyi i mają nieza- 
przec.zoną 
artość pod względem literackim. 
Ale 
akaż .Ich doniosłość jako żródło dla hi- 
Rt.orYI emlgracyi! Ileż w nich ciekawych i 
mez?anych szczegółów z życia znakomitych 
M lu
z k l. w
p6łczesnych, a mianowicie Adama 
1C leWIcza! 
po W
is!Yk
e stanowią równie drogą pamiątkę 
z
stałe w
c W
r 

.rego 'Yszystkie papiery p
- 
mszcząc tym y . spahł Jego brat Antom, 
l ono t y lko n .sP k O t s 6 0bem cenny matel'yal; oca- 
Je re r k' . l " t k ' 
Stefan miał P rz y b . ę OPiSY I iS y, .tore 
. " so le w Rz ym ' e 
NIe mie jsce t . J . 
U na b fi W ' t ' k . 
go Dość ] . est P r zy . JOgraę J WIC le- 
. ,'. pomnIeć n' k t ' '. 
z jego zycla. Urodził' Je or
 szczego4.Y 
800 0 '. 
Ię W JanowIe na Po- 
dolu 1 r. JCJec jego piast ł ,; 
Rektora w szko¥ach pojezuickich OWa J.od
osc 
a następnie był profesorem w Lice:m m
JCY, 
mieńcu. Stefan odbył w tern mieście w n rt
- 
a potem udał się 
o Warszawy, gdzie 

z I
 
szczał na kursa Umwersytetu. WÓWczas zapt 
znał się z Brodzińskim, z Józefem Bohdanem 
Zaleskim, z Grabowskim, z Mochnackim z 
Odyńcem i ze wszystkimi współczesnymi lite- 
ratami. 


Prenumerata. z przesyłką pocztową wynosi rocr,nia 32 K., półrocznie 16 K, kwartał- I I I . _ Jednorazowe inseraty oblicza.ją się po 14 hal. 
nie B K., miesięcznie 2 K. 10 h. - W miejsjawem zez wierzę- 
cema, szereg tych zbrodm pomnożyłby sie 
bMdzo znacznie. " 
Włochy, piękne, wspaniałe Włochy, któ- 
re przez 
ł
gie wiekt były ojczyzną najwyż. 
szego, ?-aj
lękniej
zego natchnienia, ojczyzną 
prawd
JweJ sztuki i poezyi, - obecnie wy- 
chowują morderców i przewrotowców! Oto 
do c
ego prow
d
.i. usuni
cie z wychowania 
pubhcznego rehgu I etyki, odebranie ludowi 
tego, co przez wieki było i na wieki pozosta.- 
nie podstawą jego moralnej egzystencyi, ro- 
zerwanie związku między Kościołem a życiem. 
Dla czegoż bo to targnął się Dressi na 
życie Humberta ? Depesze dotychczas nie poda- 
ją bliższych informacyj, które pozwoliłyby nam 
odtworzyć sobie moralne tło krwawej zbrodni' 
w rezultacie jed?-ak niewątpliwie okale się 
ohe- ona nowym objawem owe] anarchistycznej 
.Jrop
gandy cz
nu", którym, równie bezmyśl- 
nym Jak okrutnym była n. p. zbrodnia Luc- 
cheIiiego. Nie ma iu mowy o jakimś akcie 
zemsty osobistej, bo król Humbert słyną,.t z 
dobrocI :so.aa i d=
 e.z hy[I!ł)l'.' cme pn'lroz po WSChOo.zle. 
rozpsaHolzupe!niający wyl;óL' Jednegcl p

ł9.1 *.. * 
na Sejm krajowy, z ciała. wyborczego wię- J '. 
ksz ych posJ ' ad ł o ' . b ł b d k k ' Nowa, potworna zbrodma splamiła lud.
 
t SCI Yiego o wo u 1'a ow- k ,
 . 'ł ść P . k . ' l ' 
skiego, na. dzień 4 września 1900 r. OSIJ: l Wsp04.czes?o . . lę .ne a mesz
zęs Iwe 
Na o 6ż . " Włochy okryły Się załobą I - smutkiem po. 
ł Sp
 nir° n ! następllle drugi ma
dat dvr6jnie ciężkim: straciły w sposób traO'iczny 
po s' a na eJm ra,Jowy z .te€?o .sam
g.o. cJala skutek zwierzęcej zbrodni, monarche d
breg
 
l okręgu wyborczego rozplsu,Je Się nIllJeJszem i S p rawiedliweO' o a d , .', 
bó ł . . d ., , b' zarazem zWlgac muszą 
wy l' UZUpeinIający na zlen powyzszy. na sobie odpowiedzialność że oto stał się 
'Yybó:- obu posłów. na Sejn: kraj?wy już klasycz?ą ojc.zyzną k
ólóbójców i ';yzu- 
odbęd,zJ.e SJę w Krakowie w godzInach l lo- tych Z UCZllC ludzkJCh anarchi:;tów.zbrodniarzy. 
kal.Q.osCJach, ? któ
ych wy
orcJ: zawiadomieni Sztylet Włocha zamordował przed sześ- 
będą kartami JegltymacYJneml. I ciu laty prezydenta republiki francuskiej Oar- 


Stefanie! serce mdleje! 
Warszawscy dwaj muzycy, 
Tych "nocy czarodzieje - 
Szopenek i 
aurycy. 


Był'yć to sławne gody! 
Muzycy i wieszczowie, 
Od zdroju żywej wody 
Ku Polsce wiali zdrowie. 


Po wybuchu powstania, minister skar- 
bu Dembowski, zamianowal Witwickiego w 
lipcu 1831 urzędnikiem w biurze Komisyi 
rządowej przychodów i skarbu, a 17 tegoż 
miesiąca powierzono mu protok6.ł konferencyi 
ministrów. Kiedy ta czynnoś6 ustała t. j. 19 
sierpnia przeniesiony został do dawnych czyn- 
ności w biurze komisyi przychodów i skarbu. 
Równocześnie, jako urzędnik wydziału prezy- 
dyalnego, pośredniczył między delegacyą na- 
czelną wybraną do c.mwania nad wykonaniem 
uchwały sejmowej stanowiącej ofiarę w srebrze, 
a deputacyami pomocnicze mi. 
Po upadku powstania, Witwicki wyje- 
chal do Drezna a następnie do Francyi. W Pa- 
ryżu, . bierze czynny udział w pracach emi- 
gracYJnych. Nierozłączny przyjaciel Adama 
Mickiewicza i Józefa Bohdana Z[lleskiego, jest 
ich powiernikiem; wraz z nimi i z Bogdanem 
!ańskim należy do braci Bogomodlców.i staje 
Jako gorący wyznawca wiary katolickiej. Od- 
tąd oddaje się calkowicie pracom literackim, 
I wy"da;je \
 
o:wtó.rnej edycyi "P?ezye 
iblij- 
ne J "PJesm Slelskie", oraz rożne wiersze 
(1836) a w roku następnym "Wieczo
y Piel- 
grzyma", w których śmiało a serdeczme karci 
g
zechy narodowe. Spisuje też z opowiadań 
NJemcewicza i Kniaziewicza, którzy go przy- 
jażnią zaszczycali, ciekawe notatki. Witwicki 
wydał nadto "Listy z zagranicy" i "List z Pa- 
ryża", oraz dwie książki nabożne: "Ołtarzyk" 
i "Podarek ślubny". 


.ł,.. 


111. 


- 
 


. Kiedy B
odziński napisał ,.,Posłanie do 
Bra
1 Wygnanców", przesłał bezimiennie rę- 
kopJS na ręce WItwickiego, aby go wydruko- 
wał, al
 Stefan nie poznał ani pisma ani stylu 

utora J P?czyni! w rękopisie różne zmiany 
J popr
wk1. Dopiero w kilkanaście lat później, 

aleskJ na prośbę przyjaciół, wydał w calości 
i dokładnie ostatnią pracę autora" Wiesława". 
Witwicki powstał gwałtownie przeciw 
na
kom rrowiańskie
o, gdy ten pojawi.ł sie na 
emlgracyi. Mimo serdecznych stosunków, 'któ- 
re go l'ączyły z Mickiewiczem, nie wahał się 
poświęcić dawną przyjaźń zasadom religijnym. 
ęta.nął nagrunc
e ,czysto katolickim i w pi- 
smJe p. t. "Towlanszczyzna." (1844) wystąpił 
ostro przeciwko nowej doktrynie. Zerwanie 
z Mickiewiczem jest opisane w listach i do- 
wodzi siły charakteru Witwickiego. 
Dot
nięty chorobą kości. pacierzowej, 

rzechodzJł pr
ez straszne. bole, .J
g? życie było 
Jl!tnem męczenstwem., Mimo CJęZklCh cierpień 
zachowywal pogodę I slodycz, a w jeO'o li- 
stach przebija się werwa i wesołość. b 
W 1845 'Yyjechał do Freywaldau, na 
Sz
ąsku, by. sprobować kuracyi słynneO'o Pry- 
sllJca,' lecz po dwuletnim pobycie, pow
ócił do 
Par
z
 bez z
acznego polepszenia. Skojarzył 
małzenstwo Jozefa Bohdana Zaleskiego z pan- 
ną Z?
ą Rosengardtówną i rad że zapewnił 
sZCZęSCI
 ,swego przyjaciela, wyjech!itł do Rzy- 
mu. KSlę
a Zmartwychwstańcy namawiali go, 
br wstąpił do Zakonu, lecz Witwicki po dlu- 
g:ch ro
myślaniach i rekolekcyach uczuł, że 
me posla
a .powołania kapłańskiego i powziąl 
post
noWJeme powrotu do Hrancyi, gdzie miar 
zamieszkać przy Bohdanie Zaleskim i dalei 
prowadzić żywot emigrancki. . 
(Oiąg dalszy nastąpi). 
Dyonizy Zaleski.
		

/DIGCZAS002001_1900_173_0002.djvu

			Jeszcze jako następca tronu, w d. 22 
kwietnia 1868, poślubił Humbert swą krewnę, 
Małgorzatę Maryę Teresę (urodzoną 20 listo- 
pada 1851); córkę swego wuja Ferdynanda 
księcia Genuy i księżniczki Elżbiety saskiej. 
Z malZeristwa tngo urodził się tylko jeden 
syn, (w d. 11 listopada 1869), który o.trzymał 
imię dziadka: Wiktora Emanuela i tytuł księ- 
cia N eapoln. 
W pierwszych zaraz miesiącach po wstą- 
pieniu na tron. w jesieni r. 1878, młody król 
wraz z małżonką swą odbyJ' podróZ po pań. 
stwie; gdy po ukończeniu tej podróży króle- 
stwo \v d. 17 listopada wspomnianego roku 
odbywali wjazd do N eapolu, rzucił się ku- 
charz Pa,sanante na królewski pojazd, aby 
utopić sztylet w piersiach m.łodego władcy. 
Król Humbert jedmk z wielką przytomnością 
umysłu oriparl cios, a tak sztylet zranił go 
tylko lekko w lewe ramię, zadając ciężką ra- 
nę si.edzącemu obok prezydentowi ministrów 
Cairolicemu, 
Nie b;yl to jednak ostatni zamach na 
króla. Nie dawniej, jak w d. 22 kwietnia 1897, 
kiedy król Humbert przejeżdżał około godzi- 
* ny pół do trzeciej po południu przez bramę 
'" Sn.n Giovani w Rzymie, udając się na plac 
Znane stosunki między Watykanem a wyścigów konnych, wskoczył do jego powozu 
Kwirynałem, stan rzeczy w Rzymie, który młody człowil,k i chciał króla przebić sztyle- 
stworzony wypadkami 1870 r. rozdzi8li,ł Wło- tem. Król nie straciwszy zimnej krwi, usunął 
chy na katolickie i królew;:;kie, a rządy we się wówczas na bok i tym sposobem uniknął 
Włoszech oddał w ręce sfer usposobionyeh ciosu. poczem niezwłocznie pojechał na plac 
niechętnie dla Kościoła, sprawUy, żeik!'ól wIo- wyścigów. Sprawca zamachu nazywał się Pie- 
Rki, jako oficyalny przedstawieiel tego syste- tro Acciarito, liczył lat 24, urodził "ię w Ar- 
mu, nie mógł być miłym ko,łom katolickim. tena i byl pomocnikiem kowalskim. Po nie- 
WSZYRCY jednak uznawali zawsze bez zastrze- udałem pchnięciu sztyletem, przed które m król 
żeń niepospolitl
 osobiste przymioty władcy usuną.! się z zadziwiającą przytomnością umy- 
Włoch. słu, rzuci I natychmiast broń i został areszto- 
Humbert (pełne imiona: Rainer Karol wan-y. Ocalonego szc
ęśliwie króla przyjęły 
Emanuel Jan Mal'ya Ferdynand Eugeniusz zgromadzone na placu wyścigowym tłumy z 
UmblJrŁo) urodwny 14 marca 1844 (skoriczył niesły(;hanyrn zapałem, - król Humbert zaś . 
zatem w marcu 56 rok zyei?) był naistar- do gratulujących mu ocalenia dyplomatów 
szym synem k;'óla Wiktora :Emanuela ILz je- rzeki' wówczas: "Oto są małe nidprzyjemności 
go maHeństwa z .Maryą Adelaidą, Arcyksiężni- mojego stanowiska". - A i ten zamach nie 
czką z Naiw. Domu Habsburskiego. Brał gorJiwy był ostatnim, bo potem, nie licząc zamachów, 
udział w zabiegach około zjednoczell1a W łach; odkrytych w porę, strzelano jeszcze do króla, 
jako oficer walczył w s'zeregach włoskich w jadącego powozem poza obrębem Rzymu. I 
1859, a w bitwie pod Custozzą (24 czerwca ten zamaeh się nie powiód,ł, - aż dopiero wczo- 
1865) dowodził dywiz.vą. Po ukończeniu nie- raj ni!'szczęśJiwy wIadca padł ofiarą srogiej C z a s p l' a c y w przedRiębiorstwach fa- 
fortunnej dla Włoch kampanii, zabral SIę z zbrodni. brycznych w Galicyi wynosU przeważnie 11 
zapałem do prflcy nad reorganizacYą armii Niepodobna pisać tu historyi panowania godzin dziennie, tu i ówdzie nawet mnie.J. 
włoskiej. Po zajęciu Rzymu (w dniu 20 wrze- króla Humbprta, - należy jednak zaznaczyć, W drukarniach D. p. praca trwa z reguły 9 
śni a 1870), objął jako generB,ł-porucznik ko- że bardzo dobroczynny i dobrotliwy, był za- godzin, tak samo w fabrykach tytoniu. Sze- 
mendę tamtejszej dywizyi i został w r. 1871 wsze pierwszy na stanowisku, na które go reg innych przedsiębiorstw wykazuje 10-go- 
komendantem korpusu rzymskiego. Juz jako powoływały jego obowiązki. Gdy w Neapolu dzinną praeę. Natomiast liczne młyny zbo- 
następca tronlJ, był późniejl3zy król Humbert wybuchła, przed kilkunaRtu laty cholera, - iowe zatrudniają robotników przez 12 godzin 
w przec:iwierl8!wie do ojea, gorącego wielb;- król Hnmbert podąz.ył tam niezwloeznie i bez dzion.lie, a w jednym tartaku parowym i pe- 
ciela Francyi, zwolennikiem przymierza W lor' h. wzgl
du na osobiste niebezpieczcrlstw,) zwie- , wnej {abr.vee tutek okręgu krako!skiep:o, ro- 
z N Jemcanll, i w r , ' 18?2 odwiedziJ po la:l! dzaJ: Sj , '.pitai , ' e, przepełnione c-hOrYlf , ;j i :i1miera- \ boLuik' pracuj
 1 a godzin bez P\Zf
'WY. ' uor- 
pierwszy Berlin. W dnh 9 stycznia 18'/8 
 heym}. Ten rys chari\.kteryzuje go doirbilnii>. sze na ogół. stosunki .panują:. 
., przero
śle 
umarł Wiktor Emanuel i1 Humbert w'ci,ąpH J O"UIJJŚCIe, wraz ze swą rnałżoaką:, sl,yn- drobny.m, gdzIe U-godzInny dzum pra
y Jest 
na tron wtosJ;-i. W (jniu 19 stYf'Znii.. "lOży,!' nI): z nrody, dobroci serca i enót niewicj:-3eicb, prawie nieznany. Częstym w tAj mierze skar- 
przed zgromadzonym parlamentem przysięgę królową Małgorzatą, - bardzo religijny, sta- gom robotników inspektorat nie może uczynić 
na konstytucyę, oglosił amnestyę dh1 prze- ra,ł się ,łagodzić osobistym wplywem ostrość zadość w obec tego, że ustawowy wymiar 
stępców politycznych i prawnych, a w dniu rozdziału, jaki zapanowa,( we 'W.łoszech między pracy dziennej dotyczy wyraźnie tylko przedsię- 
7 marca 1878 otworzył po raz pierwszy se- Watykanem a Kwirynałem. To też aloku- biorstw fabrycznych. Szczególnie jaskrawo 
syę parlamentu. Panował zatem z górą 22 lat. cye i enuncyacye papieskie, występujące sta- przedstawiają się stosunki w lwowskich pral- 


r. 1897 Acciarito ze sztyletem w ręku rzucił 
się na zamordowanego wczoraj króla Hum- 
berta, socyaJistyczny organ włoski Avanti pi- 
sal, że "żaden monarchista nie mógł się 11'.- 
pil,j przys.łużyć monarchii we Wloszceh, jak 
to uczynił Rprawea. zamachu". - Tak więc 
zam;lc!J wczorajszy jest niewątpliwie także 
dziełem szaleńców, którzy w potwornem za- 
ślepieniu swem sądzą, że uszczęśliwią ludz. 

ość przez pofolgowanie najbardziej zwierzęcym 
jn
tynktom, przezanarchią i Rztylet lub kulę re- 
wolwerową! 
N a rozdrożu dwóch wieków popełniony 
ten potworny zamach budzi bardzo smulne 
refleksye i rZllCP. ponury cień na. wschodzące 
stulecie Obyż przynajmniej wyrwał lndzkość 
z apatyi i zaślepienia, a wskazał dobre, mądre 
i słuszne drogi zapobieżenia na przyszlość po- 
dobnie potwornym zbrodniom! Bezwzględne 
zgnębienie anarchii powinno tn iść w parze 
z oparciem życia publicznego na tych podsta- 
wach, które jedynie mogą mu zapewnic pod- 
nioRlo
r, idpi, wyklucz
.iącą takie objP,wy zwy- 
rodnienifl i zdziczenia, jak wczorajszy krwa- 
wy czyn w Monzy. 


* 


2 


nowczo przeciw rządowi włoskiemu i ustro- 
jowi Wło	
			

/DIGCZAS002001_1900_173_0003.djvu

			.:""?- 
-
 


.e 


mu do zaoplllJOwania regulaminów pracy bez I i czeka na nitjbliższy pociąg, by nim Serbię' również ruch pociągówosobowych nr. 215 i 1218 
ma
a ,co drugi trzeba było gruntownie prze- opuśeić. - Król kazał oficerowi, aby go na- pomiędzy stacyami Bolechów i Kałusz przywró- 
rabIac. tychmiast zaprowadził da sio.<;trr. poczem uda.ł cony, wczoraj ZlŚ, 29 b. m., zostaJ'.y szlak Dolina- 
. W Y P ł a ty odbywają; się z reguły co stę do wsbzanego domu z całą świtą. Gdy Wygoda dla rw:hu ogólnego, jakoteż część szlaku 
dm 7 lub 14. Ozęściej niż zwykle w okręgu p. Maszj n wyszła do przyby.łych, oparta na Stryj - Stanisławów, od Ciężowa po Bolechów 
l
owskim był'y na porządku dziennym w 
- ramieniu brata, król Kłośno, wobec wszyst- dla ruchu towarowego na nowo otwarte. 
bIegłym roku s p o l' y o p ł a c ę między maJ- kich, prosi.ł ją. o rękę. . __ Z Uniwcl'Sltetu. P. Alfred Maryan 

trami stolarskimi i ich robotnikami, pracu- Król oznajnił osobiście korpusowi ofice- Henryk 3 im. K()stka, rodem ze Lwowa, otrzy- 
JącYilli na akord, a to z h-go poworlu, że pla- rów załogi belgl"ildzkiej, że naczelną komendę maJ' na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień do- 
Ce akordowe ustalano zamiast przed rozpo- nad wojskiem, któr'ł dotychczas sprawował ktora wszech nauk lekarskich. 
częciem rolJót, dopiero Vi ciągu ich trwiwia. Milan, powiprza ministrowi wojny. 
Inspektorilt krakowski zmuszony był w dość GCi'nerałowie Gynkic, Mostic i Pa- -- Wiadomości osobiste. P. Franci. 
licznYi:h wypadkach interweniować w ob et włowie, "raz posłowie serbscy w Wiedniu, w szek Rawita Gawroński, znany badacz i dziejo- 
bezprawnego ukrócania zarobków robotniczych. Berlinie i Bukareszcie otrzymali dymisyę, jako pis, wyjechał w sobotę do Rapperswyln na kilko- 
Dwukrotnie. zauważono t"kże niedozwolone zwolennicy Milana. tygodniow,y pobyt. P. G,lwroński przedsięweźmie 
p o t Tą c a n i e z p la c, a mianowicie w pe- Król Aleksander udzielił na podstawie) w zbiorach tamtejszego Muzeum narodowego stu- 
wnej fabryee obuwia ści
gano robotnlkom za 
. 18 konstytucyi amnestyi wszystkim, któ- dya, odnoszące się do historyi z r. 1863. 
dostarczane im przez prze(biębiorcę materyaly', rzy zostali skazani za obrazę majestatu lub - Z Towarzystwa (lziennikarzy 

woty znacznie koszt llJatery
.łów przewyższa- członków rodziny panującej, dalej za obrazę polskich. Reskryptem z dnia 6 lipca r. b. c. k. 
Jąee, w pewnym zaś zaktildzle elektrycznym rządu lub skupczyny i za opór wobec wła- Namiestnictwo zatwierdziło statut 'rowarzystwa, 
nazbyt często potrącano robatmkom z płacy dzy. - Dalej og.łasza nadzwyczajne wydanie uchwalony na walnem zgromadzeniu w dniu 27 
w krótkiej drodze rzekomą szkodę, jaką wy. dziennika urzędowego ukaz królewski, udzie- maja r. b. W myśl 
. 13go nowego statutu 
rządzali przedsiębiorstwu przez zepsucie ma- lający amnestyi osobom, skazanym przez po- wkładka miesięczna wynosi sześć koron. Postano 
tr:ryałn. Także niestosunkowo wysokie grzy- licyę Jub przez władze gminne. wienie to obowiązuje od dnia 1 sierpnia r. b. 

ny bywaly nieraz przedmiotem skute('zTIPj Pewien dyplomata, który częstym bywał 
Jnterwencyi inspektoratu. Grzywny te po naj- gościem w domu narzeczunej króla AI,
ban. - Państwowa szkola przemysIowa 
J l liczyła w ubiegłym roku szkolnym 510 u!Jzniów, 
wię.ksz€ j ' części wp.;ywa J ' ą do Kas y chor y ch; dra, opo\viada o niej następujące szczeg6y: 
- . a to 89 w dziale budowlanym, 111 w dziale 
Z . darza j 'ą się jednakże i ch,irakterystyczne wy- ,,\V o:.;tatnich latach prz.yjmowała pani 
k u' l l artystyczno
przemysłowym, w szkole hafciarstwa 
Jątki od tbj zasady: tak n. p. inspektorat ra- Lhaszm li siebie naj epsze towarzystwo sto icy 
k 
 k l' . l 35, w szkole koronkarstwa 15 uczenic, w pu- 
oWski st'A-ierdzi1 razu pewnego, że za ŚCl<ł- serbs iej; cale prawie miejscowe ciało dyp 1)- 
b l f b 
 
 ,. . l , blicznej sali rysunków i modelowania 150, w 
gnięt ą g rz y wnę za oJ.wil si.... cał y persona a- matyczne YłO sta'lym gosClem Jej sa onow. 
b . 't szkole przemystowej uzupeJ'niającej 110. Miej- 
r y czn y , innym razem znowu obdzielono nią 00 środy i Roboty wieczorem bywa.ty prz.vję- 
. scowych ucznió\v byJ'o 206, zamiejscowych 304, 
jako "p remią" robotmków "szcze g ólnie pil- cia, wielu dyplomatów przybywało na nie z 62 
Polaków 435, Rusinów , Niemc6w 6, Cze- 
nych", a b y waJo takze, iż g rz y wn ę otrz y mał żonami, aby spędzić kilka gudzin w towarzy- 2 
k chów 5, innej narodowości '. 
dozorca W' formie remuneracyi, lub zatrzymy- stwie pięknej i inteligentJv'j obiety, wybor- 
"ał ją sobie właściciel przedsiębiorstwa t y- nie mÓ'Aiącej po francusku. Nie rzadko to. - ŚwIęto krawców lwowskich. Przy 
tl;łem odszkodowania za towar rzekomo przez czyły się rozmowy poJitye:me i wówczas po- wspaniaJ'ej pogodzie odnowili wczoraj lwowscy 
r"botnib zepsuty. Wsz,ystkie tego rodzaju kazywalo się, ze bystra gospodyni salonu jest krawcy starodawną pamiątkę dziejową, czcząc uro- 
}'raktyki nie. zupełnie pogodzić się dadzą z dokI'adnie wtajemniczona we wszystkie sprę- IJzystym obchodem patronkę Lwowa, świętą Annę. 
u
tawą. żyny mecbanizm u politycznego Przyczynij: tych (
orocznyeh obchodów uroczystych 
Nieprawdą jest, jakoby królowa N,ttalia jest wypadek dziejowy z r. 1524. 
. 
 . 
"
?f';-:' popiRrał'a na wiązanie się g,tębszego stosunku Z początkiem lipca J 524 przyszły pierwsze 
pomiędzy królem Aleksandrem a Dragą. Gdy wif!ści o TatoJ.rach, którzy zuów Ruś halicką 
stosunek ten nabrał pewnej jawności (bylo najechali, gospo.larząc w niej ogniem i mieczem. 
to Vi cza' damy pałacowej s wej rn
ltki, o tyle czone światła, które stanowiły dobry cel dla 
starano się pilnie wynaleźć narzeczoną, odpo- wprawnych puszkarzy, to tez Tatarzy szukali 
\viednią dla niego stanem, wyznaniem i wie- miejsc poza obrQbem knlmiejskich. Oddziały ich 
kielll. ciągnęły od Zboisk przez winnice i góry klepa- 
Ile razy wszakże powoJane dł) b,gl) oso- rowskie na pola za św. Jurem, gdzie rozłożyli 
by przeclk.tadal.y królowi konieezność wejścia się obozem. Ale i tu utrzymać się nie zdołali - 
w śluby maHeńskie, gdyż tt'go wym,tga Jo- że zaś im więcej na jasyrze i łupach zależało, 

ro kraj ił i dynast,yi, zawsze spotykaly się z nii na Tliepewneffi miasta dobywanin, przeto wie- 
odmową. Już byly prpze3 ministrów, Simicz c.zorem 26 lipca, w dzień św. Anny, spaliwszy 
w (przedtem poseł serbski w Wiedniu), czynił poprzÓcl przedmieścia pocil}gnęli dalej. Rada mia- 
;;Larl1ni8., aby umożliwić zaręczyny królewskiej sta dała nazajutrz po trzy grosze na trzy wo- 
-: Lsi\ zniczk
} Ksenją cz:wnogr\rską. Wówczas tywy i uroczystą uchwał'ą ogłosiła św. Annę 
.Jecinak król Milan, który wł'a
nie przr.siedlil szczel5"lnieJszl} patronką miasta. 
:ię z l
:lryża do. l
elgradu, zwalezat ów "lan Od tego czasu az do lat ostatnich przed 
.lak na'.JPnerglCzDle,]. Rzekł on do zaprzyjaźnio. rozbiorem Polski, dzieJi św. Anny obcbodzony 
nrg'o z nim dyplornaty: byJ: uroczystem nabożeństwem w kościele, Jej 
"Ch('
 o?,enić mojego Ryna z księżnic7.- czci poświęconym, a pozostajar.ym pod opiek
 i 
ką (
7.a.rn()g{Jrską; dopók( ja zyię, nie z tego prowizorstwem cechu krawieck{ego. Cech ten opieką 
nie będzir.. Przecież jako ojciec będę mia.t św. Anny zaszczycony został ex re następującego 
t.akże coś w tej mierze do powiedzenia". ",darzenia: Z kOllcem XV. wieku, prawdopodobnie 
Pru'd rokiem mniej więcej nabył król około r. 1494, zdarzyJ'się we Lwowie wypadek pIer- 
Aleksander dl.a .p
iJli 
oJ.szi
 dom w pobliiu wszego, znant>go nam strejku. "Spiknęła się - 
konaku, a w JN;JeUl nbwg.te], kir.dy bawi.!' w mówi kronikarz -- czeladź i chłopcy krawie- 
Mm'anie, prwbywa.!':t tam i heroina romansn ckiego rzemiosła przeciwko swym majstrom, za- 
monarRzi'go. Mieszka.ta w poblizn willi krÓ pewne albo o ma.łą zapłatę, lub też o złe ob- 
lewskir.j. chodzenie się i zebrawszy się w nocy, opuściJ'a 
Ch'kawą jest rzeczą, Z8 raz w rozmowie miasto, chcąc w inne udać się strony. 
aut.or. tpgo opowiadania zwróci.!' uwagę pani "Straz miejska, nocna, w cepy żelazem 
1Jragl na maHeństwo królewskip. W Ówezas okute u'l,brojona, zaskoczyła iC'h w tem miejscu, 
by.!' projpkt ozC'nienia króla z moczą., 17 -le- grl7.ie kośeiM stoi i chciała zatrzymać.. Przyszło 
tnią kuz'ynk:
. panną Konstant.ynowie?, cÓrką do oporu i walki, w kt6rej kilku czeladzi co- 
pułkow!jih, wuja MiJana. pami zabito i w tern to miejscu pogrzebiono. 
N . Gdy P 6źni", ] ' czeladnic y, kt6rz y w tej to walce 
. J 'a pyt.anw, zadanfJ prwz Il.yplornatę pa- 
ni lVIaszin, co myśJi o tem, odparta iywl): udział mieli, na majstrów wyszli, pamiętająo na 
owe zdarzenie, a chcąc podziękować Panu Bogu, 
- ,,0 nie! Król nie ozmll się nigdy z że ich przy 
yciu zachowaJ', postanowili na po- 
Serb k ą, ty I ko z eudzozi em ką !". bojowisku i mogUach kościół'ek postawić...." 
Pani MaRzin pobiera. od śmir.l'ci f3WPgo W r. 1507. stanął tedy kościółek 't. drzewa, 
męża, ktÓrrgo straciła przed laty trzynastu, a gdy] S09 spalili go Wołosi, odbudiiwano go 
pPJJsyę wdowią, wyno,zącą Hi) fI' mir
sięeznip. l'óźni(0 z cegły i kamienia. 
Zanim znsb.h namą p:l.lacową krÓlowej Nl1- vY tym. to kościele przez 25D lat 7. górą 
talij, zyJa w bardzo mizern Vdl st.p"un kach urządzał cech krawiecki corocznie w dniu 2G 
m,,("rYl',1nydl; narnrn]ni(\ 'l
lTlif'Jli.t() 
ię t.1) lipca sol()nne nabożEllstwo ku czr:i świQtej Pa- 
w;:zy,tb od pewnego czasu zn,wznip na le. tJ'onki naszego miasta.. W obchod:ł,ir, tym brały 
pszP". udział oba "Sf'naty" (radcy i ławnicy) a później 
i "I\zterdtirsto-mężowie", pisarze i syndyk, cecbmi 
-------------.------ --= strze i prze
tożeni korporacyj, nauczych.l szko!y 
farnej wraz z m.j'odzie
a. 
. Przebieg wczorajs"zego uroczystego obchodu 
był następujący: 
O godzinie 6sllli'j rano zebrały się kor- 
poracyo j stowarzyszenia w ratnszu, zkąd wyru- 
szyły następnie z muzyką "Skal'y" na czele do 
k()
ciola św. Anny. Po odpra winniu solennego ua- 
bO
r,Ilst\Va, na którcm była także Rada miejska 
z wiceprezydentami pp.' Michalskim i Gill,'hc.il
- 
skim,. goqce kazanie okolicznościowe wygłos
l' 
z.]'otonsty kaznodzieja. Arcybiskup ormiański J1<... 
ks. Issakowicz, wyjaśniając znaczenie nroczysto- 
ści, jpj eol i konieczność solidarności, gdzie cho- 
dzi o wiarę i ojczyznę. Po nab()żeńst
ie pochód 
ruszył do ratusza, w którym odbył SIę poranek 
wokalno - deklamacyjny, połączony z odczytem. 
Sl'owo wstl' p ne w"O'łosił p. Mikuliński, poczem 
'Jb 
 
chór rękodzielników odspiewa
 z ga.Ieryi kantatę 
okolicznościową a panna Dajewska wygłosi,la 
kilka patryotycznych wierszy. Uroczysto'\ć 'l.akoiIczył 


I- 


'I{ 
fi 
ę 
J 
I, ! 
! 
, I 
! 


!., 


Małżoństwo króla A18ksan
ra, 


W sobotę o godzinie 6 wieczorem od- 
byty się w pomieszkaniu pani Dragi Maszin 
olieyalnie jej zaręczyny z królpm Aleksan- 
drem. Na akcie tym byli obecni najbJiżsi kr'J- 
\\ 
i obI u bieniey, wszyscy ministrowie z zona- 
J!; I, . metropolita., prezydent skupczy uJ N esto- 
ro.wlCz, prezy.dent rady stanu Mikołaj Chri- 
stlCZ, . wreszere cz.łonkowie ciała dyplolllaty- 
('znego- 
. Pomiędzy 
epeszami gratlllll.cyjnemi, ja 
kle otrzymal kroI Aleksander, zn!ljd
lje sit' 
takie nadzwyczaj serdeezny telegram od Naj d'. 
ArIThięl'i1'. Franciszka F,:,rdynidlria. 
. 
Hnb, który miał się odbyć wczoraj, 
I1Jodzipllo, został odroczony do czwart.ku. 
W sobotnim korowodzie z pochoriniami, 
l1J'zą(honym po uroezYBtośr
i zaręczyn przez 
obywatelstwo stolicy, wzit.to nozia.ł kilka t y- 
sitey osÓb. Na przemÓwienie I.z.tonka rady 
luiej,'kiej Jokowieza kr?l odptJwiGdział, ie 
rnieszkalie,y Belgradu mgliy nie mieli sp oso- 
]mośei widzieć go i powitać w bardzi(-j uro 
czystej chwili, jak oueena, ki(
d y sil: ,!'ączy 
węzłem dozgonnym z osobą, któr;! tak bardzo 
miłuje. 
K r61 podniósł dalej, że poszedł za po- 
pędem serca, gdyż wie, podobnie jak i naród 
sIJrbf3ki Z doświadczenia, jak dotkliwe skutki 
pociągają za s?bą dla kraju i ludn niesnaski 
w domu panuJącym.. MIał tez prawo, ja.ko 
I:złowiek, 'A'y brać sobie towarzyszkę życia, któ- 
rą kocha i która go u
zczęśli wi. Dotychczas nie- 
jPdnokrotnie wypadki w prywatnpl1I zyciu mał- 
ŻIJliskil'l1I serb.,
ich władc?w wP.ty'A ały na po- 
litykę. Tak bye uadal . me powll
no, polityka 
swoja drogą, a ogmsko ror]zlTIne swoją 
W kUI\cu król powiedział, iż pragnie tem 
bardziPj 8zi'zęśl i wego pożycia f gabin
tlJ dOllOs?ą z bardzo 
wiarog-otlIlej strony, co IJRstnIlJJP: luó\ chria.J' 
nhiegłrj nied7,il>li oświadczy t, sif
 fUl'mailile p. 
Ma,;zin. 
Jrze:Hrm jedllak pragnifł zawiarJomlć 
o tem ez,tolik,'.w pc>przeduiq!o gabirli'tu i za- 
prosl.t ieh IJa sobotę na obiad. Stawili się 

S'l,ys('y, z wyjątkit'1il ministra spraw \'. e. 
wIl
tr'l.llych Oencic'/'a i ministra robót publi- 
cznych Nisir." k .'".! .' l ..... 
(I ' ZI ' I] ' .7.n, 101Z\, ) cl.K . 
.le Z((I.l , e, \\110- 

 '] o '. ... , . 
. 1 . 
a!ll]"l'ach krÓJa. Gdy król zapytal, 
g( ZI P, Rą CI ci W . '. . 
- H. " :. 
J lIJlIlJ..trowle, dano mu wy- 
--


-
--
_

______n 
1I1J.lIHcą odpOwIeciź. Król v.'>"lb . 
dnl'go z adjuI I ' "-, /oHa. po U u ,1P- 
, . d 
 .an, ow,. ten z;;Ś pow róeił wkrótce 
z 'A la omo,C'lą. ze. (jelIc' . . N' .. . 1 ' .' 
naklonie ranią Mas. ICZ I JSIl'Z Rtara I S.l
. 
. .' d ł . .Zlll do 0lJ IIsz('zellJa SI
rbJł 
co IW 
Ję n ,i. o ' 
Król pojechał natycLrn ] ' a 
 t d . k 
. 1\1 ' " 1 t . .,- o m1eSZ 'oJ.- 
lila 1'. . aSZ1,1, zas 'I. tam jPd k' '!k .. 
bra!: oficera w czy nnej słutbip,na " N r ty o Jej 
. " I d . '. '. .c a zapyta- 
DJ.i
 . I . ,
'o a, 
 .z.le s
y slos.tr.a znaiduje, od p ,o- 
wledi.lał oficer.. "Da
em. Jej słowo honoru <' .- Dyrckcya koltJi paflstwowych do 
nikomu tego me "Y).la
lę". .- "Mnie mdsi
; nosi: W skutek usunięcia przerwy w kilome- 
powi,'dzii'ć, odpovncdzlal kroI. J,'stell1 twoi. trze 273 pomięd'l.Y Boleehowem a Doliną ustało 
k . ł" lU dnia 27 b. m. wieciIorem przy pociągu nr. 1212 
rókm, któremu zaprz!sl1}g ps .wJPrnyść i pn- 6 
Rlusz"ństwo. Jako kroI zwalIllam ('Ję od da- pnesiadanie sil
 os b i przenoszenie pakunków 
UT . . d . p:ze.i1 to miPjsce, a trwa ono nadal tylko w 
nego słowa honoru". VI owczas POW18 ZJa.ł 0- k . llometl'ze 20'7 , P omi ę dzv Stanisfawowem a Ci ę 
fieer królowi ze siostra P rzeb y wa u krewn y ch W J 
, . ZOwem. noey z dJlia 28 na 29 b. m. zosta,l' 
. (ft.ze
 Lwowski 6<1 dnja 3 i lipo& 1900. 


fi" I )' 'f-T I ' K 
h. . II U l.
 . . .. . A 


Lwów 80 lipca. 
-- Z ('. i k. armii. Nnjj. Pan zaJJiia- 
nowa.]' ł,.kana pu.Łkowego I klflRv dr. Salomona 
Sto;-kla z pn.l'ku artyleryi korpuśnej nr. 14, na- 
"zelnym lekarzem dywizyi kawaleryi w Stani- 
s.\'awowii'. 


zajmujący i piękny odczyt dr. Ostaszewskiego- 
Barańskiego, w kt6rym prelegent skreśliJ' historyę 
pierwszego strejku krawców lwowskich w roku 
1494. Po skończonym poranku odbyJ'o się skro- 
mne śniadanie na Strzelnicy, na którem wśr6d 
toast6w spędzono wesoJ'o kilka godzin. 
- Jubileuszowy Zjazd. strażacki. 
Komitet jubileuszowego Zjazdu strazackiego od- 
byJ' w niedzielę ostatnie posiedzenie, na które m 
podzielono czynności zjazdowe między poszczeg6l- 
nych członków komitetu. Na Zjazd zgłoszono 
okoJ'o 300 uczestników.' Przybędą takze delega- 
cye Związków strażackich z Czech, Morawii, 
Szląska i Bukowiny. Program Zjazdu został już 
og.łoszony. 
- Budowa nowego dworca we Lwo- 
wie. Dnia 7 sierpnia o godzinie 2 po poJ'udniu 
ma być oddany do użytku publicznego prowizory- 
czny dworzec kolejowy we Lwowie. Zaraz dnia 
następnego przystąpi przedsiębiorstwo budowy 
nowego dworca do rozbiórki starego gmachu. 
= SzklankI} w głowę ugodziJ' Stani- 
sław Pstrosiński, czeladnik bronzowniczy, wczo- 
raj po południu w ogródku Helwiga swego to- 
warzysta zabawy Domańskiego, wyrównując w 
ten sposób rachuuek za kręgle, kt6rego Domański 
nie chciaJ' zapłacić. Domańskim zajęJ'a się sta. 
cya ratunkowa, gwałtownym zaś jego partnerem 
policya. 
= Pulares z kwotą 120 K., wekslami i 
papierami. znaleziony w pociągu przybyJ'ym z 
Źółkwi, złożył w policyi sier:i;ant W. Salacz. 
Wyścigi w Rymanowie. Dzień 
pierwszy. Sobota 28 b. m.: 
1. Nagroda 'rh e Donnerhorn. 1000 K. zwy- 
cięzcy. Dla 3.1et. Meta okoJ'o 2400 m. 1. Stada 
Czarnokońce kaszt. klacz "Plaything" (Pastuch). 
2. Stada Ostoja - Ostaszewskiego kasztan. ogier 
"Xerxes" (Sudek). Trzema długościami. Totali- 
zator 34 : 10 K. 
II. Nagroda pań. Panowie jezdżą. Dla 
3-letnich i starszycb. Meta około 1600 m. 1. 
margr. Guy de Boisheberta st. kaszt. klacz "La 
Marquise" (porucznik Kłak). 2. Tegoż 4-letnia 
gniada klacz "Dylągówka" (porucznik Hagelin). 
3, Sta.da Czarno końce 3 letnia gniada klacz" La- 
dy Charlat
n" (rotmistrz Streeruwitz). Bez miej- 
sca hr. Mmszka "Kiełb" i p. Łucyana Borek 
Preka "Majestoso" . T'Jtalizator 15 : 10 K. 
III. Pr6bny bieg dwulatków-maitten. Na- 
groda Towarzystwa 600 K, z których 400 zwy- 
cięzcy, 150 drugiemu, 50 trzeciemu koniowi. 
Meta okol'o 1200 m. 1. Stada Ostoja-Ostaszew- 
skiego kasztan. ogier "Je m'en fiche" (Sudek). 
2. Hr. St. Siemif'liskiego - Lewickiego . Wiedna " 
(Pastuch). Łatwo trzema długościami. Totalizator 
17 : 10 K. 
IV. Bieg dwulatków. Nagroda 1500 K. 
ofiarowana przez hi'. St. Siemieńskiego-Lewickie- 
go, z których 1000 lC. zwycięzcy, 300 drugie- 
IllU, 200 trzeciemu koniowi. Meta około 1200 
m. 1. Hr. St. Siemieńskiego-Lewickiego kaszt. 
klacz "Pojata" (Pastuch). 2. P. Alfreda Gło- 
wińskiego gniady ogier .Zinzolin" (hr. Mniszek). 
3. P. St. J ędrzejowicza kasztan. klacz "Próba 
II" (Skiba). Totalizator] 7 : 10 K. 
V. Bieg koni or.yentalnych. Nagroda 500 
K. Dla 31etnicb. Meta około 1600 m. 1. Ks. 
Florentyny Czar
or'yskipj si wa klacz . Caryca" 
(Sndek). 2. Pant Renaty Głowińskiej siwa klacz 
"Ooł'ęga" (hr. Mniszek). Po walce o długość 
głowy. Totalizator 17 : 1 O K. 
VI. Bieg z płotami. Panowie jeżdża. N a- 
g.roda 'rowarz.ystwa 1000 K, z których 650 zwy- 
CIęzcy, 250 drugiemu, 100 trzeciemu koniowi. 
Dla 4-letnich i starszych. Meta około 3200 m. 
!. Porucznika Koli era' 5.letni gniady ogier .Cho
 
r
zy" (wł'aściciel). 2. Hr. St. Siemieńskiego Lp,- 
wickiego 5-letnia kaszt. klacz TJ Walkiire" (por. 
Kłak). 3. P. Wal. Stawiarskiego 4-letnia kaszt. 
klaez "Reseda" (poru«z. Hagelin). 4. Rotmistrz 
Ot. Streel'll witzll 4-letni kaszt. ogier . Jasri " 
(por. Edl'nberger). Rotm Streeruwitz protestuje 
pl'z()ciw "Walklire" i "Reseda". 'rotalizator 
12 : 10 K. 
Dzień drugi. Niedzida 29 b. m. 
W zakwE'styonowanym wczoraj przez rotm. 
Strf'eruwitza, a dziś r0zstrzygniętym biegu VI, 
odparl.J'a Reseda". 'rrzec.ia nagrodę wział J asri" 
1. "Bif'g II klasy pr
ychówkll stad pół'krwi: 
Nagroda Towarzystwa 1000 K, z kt6rych 500 
'/'wyc\ięzc.y, 200 drugiemu, 150 trzeciemu, 100 
('zwartemu koniowi. Dla 3 i 4-letnich. Meta 
okoJ'o 2000 m. 1. Stada CzarnokoiIce 3 -letnia 
kaszt. klacz "Plaything" (Pastuch). 2. Stada 
Ostoja-Ostaszewski 3.I
tni kaszt. ogier 'ro Mu- 
vesz" . (Wilez,y11ski). 3. P. Wa!. Stawiarskiego 
4letnl,:'t kaszt. 
I.aez "Rr.seda" (Sudek). O gło- 
wę, osm długosCl z tyła trzecia. 
. II. Hr. 
 llliusza Dzir,dnsz.yckiego Memo- 
na!. NagnJda bOO K. Dla 3 letnich i starszych. 
Meta okoto 2400 mdrów. 1. Pani Anieli Osta- 

zcwskjej stary ogier biaJ'y "B
l-Kebir" (Sndek). 
2. Ks. Florentyny Czartoryskiej 3.letnia si wa 
klacz. 
 Caryca" (Hr.M:niszek). 3. Pani R!maty 
Gl'owlllskiej 3-letnia siwa klacz "DoJ'ęga" (Pa- 
stuch). Łatwo dwoma d./ugościami, trzy długo- 
ści z tyłu trzecia. 
IH. Bieg hodowlany galic. 'rowarzystwa 
zachęty. Nagroda 2'500 K., z kt6rych 1250 
zwycięzcy, 500 dl'ngiemu, 375 trzeciemu, 250 
czwartemu koniowi i 125 krajowem n trenerowi 
zwyci
zcy. Dla2-1etnich. Metii okoJ'o 1400 m. 
1. Stada Ostoja.Ostaszewski kaszt. ogier Jem'en 
fiche" (Sud,'k). 1. Hr. StanisJ'. Siemieńskiego
		

/DIGCZAS002001_1900_173_0004.djvu

			4 


kaszt. klacz "Pojata" (Pastuch). Łatwo trzema - przed sądem przysięgłych w Pisku dnia 15 paź- 
długościami. P. St. Jędrzejowicza "Próba II" dziernika. 
zatrzymana. Totalizator za 10 płacił 25 K. _ Straszna nawalnica nawiedziła 0- 
IV: Nagroda rządowa. 2000 K. zwycię- negdaj wieczorem okolicę Piły w Poznańskiem. 
zcy, dale] nagro
a Tow
rzystwa ?OO K., z. kt
- Orkan powyrywał mnóstwo drzew z korzeniami, 
rych 300 drug1emu, 200 trzeClemu komom. a grad wybił wiele szyb i spustoszył pola i 
Dla 3-letnich i starszych. Meta około 2400 m. oO'rody. 
1. Hr. St. Siemieńskiego 3-1(\tni gniady ogier b . 
"Waćpan" (Sudek). 2. P. Wład. Trzecieskiego - K
tas.trofl
 bud?
lana: Z 
oruma 
3-letni gniady egier 
Dreyfus II" (Pastuch). 6. donoszą o wielk.Jem meszczęsClU, 
tore SJę tam 
Stada Czarnokońce 3-letnia zgn. klacz "Lady z
arz!ło onegdaj. Przy przebu,d?wJe domu ?U- 
Charlatan" (Skiba). Łatwo pięciu długościami, klermk
 p. Now:aka r
nęła SClana, zasyp
Jąc 
tyleż z tyłu trzecia Totalizator za 10 płacił gruzamJ 7 ludzI. ZabJty zostal na mieJSCU 
12 K.' 17.1etni robt>tnik Mazur. Ciężkie uszkodzenia od- 
V B . . . " k " 70 t nieśli robotnicy Włodarski i Rathke, tak, że 
. Jeg pOCleszema p..as 1. procen t . L .. h Ż . R t . 
kł d k ' 20 kł d k d' wą pla o uLrzymamu JC przy ycm. esz a znaJ- 
10 a e z;l
ę
cYt . prc.;; .a e. 
lugi


, duje ;ię pod gruzami. Na mi
jsce nieszcz
ścia 
. t prc . W h a M e t r k ze,
Jem 12 u OO omo t w,1. l a M - e k ' powołano oddział pionierów, 
J S arszyc. e a o oio me row, . ar, 
Guy de Boishebert "Dylągówka" (Sudek). 2. - Pożar w Łodzi. Z Łodzi donoszą 
P. Alfreda Głowińskiego "Zinzolin" (hr. :Mniszek). pod dniem 27 b. m.: Ubiegłej nocy zaraz po 
Łatwo trzema dlugościami. godzinie 12 wybuchł groźny pożar w fabryce 
VI. Wielki rymanowski bieg z przeszko- '
eodora 
ajerhofa, przy.ulicy Janusza., .Spalił
 
dami. Panowie jeżdżą. Nagroda 'fowarzystwa Się dwupiętrowa przęd
alma wyrobów weJman!ch. 
2000 K., z których 1000 zwycięzcy, 500 dru- F
bl'Yka była ubezpieczona w Tow. moskJew.- 
giemu, 300 trzeciemu, 200 czwartemu koniowi. skJem. Straty wynoszą przeszło 200.000 rubh. 
Dla 4-letnich i starszych. :Meta około 4000 m. - Lokomobila pQdzona okowitą. 
1. Por. Edw. Kollera "Chorąży" (właściciel). Próby z taką lokomobilą robiono w tych dniach 
2. P. Wt Trzecieskiego 5-letni kaszt. wałach w Frankfurcie wobec przedstawicieli rolnictwa z 
"Nemo" (por. Kłak). 3. Hr. Z. Zamoyskiego bardzo pomyślnym wynikiem. 
4-letni gniady ogier "Karambol" (por. Hagelin), Ch'ń z C y w B li i' . 
4. Rotm. Ot. Streeruwitz "Jasri" (por. Eden- Ż ' _ N ' l 

, y e . e
 n.c mcpewm .są 
b ) Ł . . ," t d " YCla. IenaWJSC prz CIW mm me zna gramc. 
erger. atwo szescJU długoscJami, rzy ..ugo- N' . k ć r O d' d 'h 
ści z t łu trzeci. Je mogą SJę u azywa na u IC
., neg aj woc 
y wyrostków napadło pewnego Chmczyka, zatru- 
- Sześ6dziesięcioletnią rocznicę dni onego w chińskiej firmie herbaty i śmiertel- 
kapłaństwa obchodzić będzie w dniu 6 sierpnia nie go poraniło. Gdy Chińczykowi na pomoc 
b. r. w Glinianach tamtejszy rzym. kat. pro- przybył policyant, rzucili się na niego i chcieli 
boszcz ks. Leonard Aleksander Wierzchowski. mu wyrwać brOll. Dopiero po dłuższych usiło- 
Urodzony w roku 1816 a wyświęcony na ka. waniach udało się ich ubezwładnić i odprowa- 
płana w roku 1840 przez ówczesnego arcybi- dzić na komisaryat policyjny. 
Bkupa lwowskiego Franciszka de Paula Piszteka, K l l t . t O W R 
ks. Leonard Aleksander Wierzchowski od lat 45 . - ,o osa ne przemy 
IC w . zy- 
. t b Gl " h d k d b " mle wpadmęto na ślad ogromme pomys]'owego 
Jes pro oszczem w JllJanac, o a przy y... . t '", l " 
. ot . k b T d . K W '. h , przemytmctwa w t. zw. "Barnera rmmla e . 
JUl< Ja o pro oszcz z a ama. s. lerzc ow- P t . d T t . lk' d' 
ski obchodził w 1890 roku 50-letnią rocznicę r
emy mcy 
r.zą Zi J am .wie i po .Ziemny ru- 
k .. ń t roCląg, długosCl przeszło kilometrowej, o rurach 
ap..a swa. ". h P t . t t 
o..owlanyc. rzez en rurOCIąg ranspor owano 
- Samobójstwo. Wczoraj o godzinie napoje, podlegające opłacie cłowej, a naj więcej 
pół do 1 w południe odebrał sobie życie wy- wina, które w przedmiejskich gospodach za bez- 
Btrzałem z rewolweru, skierowanym w serce, cen sprzedają. Odkrycie tego szczególniejszego 
w mieszkaniu swem przy ul. Mickiewicza we rodzaju przemytnictwa było owocem długich i 
Lwowie, radca Wydziału krajowego dr. Wacław mozolnych badań ze strony policyantów tajnych, 
Niedzielski. Przyczyną rozpaczliwego kroku był którzy musieli się przebierać za wieśniaków, ko- 
ailny rozstrój nerwowy. biety i t. p. i czuwać po nocach i na słocie. 
- Zmarli w ostatnich dniach: W Rze- Wiele aresztowań przedsięwzięto. 
azowif', Marya Janiszewska, Siostra miłosierdzia, - Wieści o Andreem. Według tele- 
w 27 roku życia. gramu z Nowego Jorku, znaleźli Indyanie w Ka- 
We Lwowie, Jerzy d'Endel, em. inspektor. nadzie, w prowincyi Ontario, balon, a mianowi- 
skarbowy, w 81 roku życia. cie szczątki balonu z trzema ludźmi, z których 
W Brzuchowicach , Mieczysław Rokosz, żył 
ylko jeden. Był' jed
a.k tak os
a?iony, żI
 
współpracownik Gazety Narodowej w 25 roku prosił Indyan, aby skróCilI mu mękI l odebra i 
życia. 'życie, co też ci uczynili. Przypuszczają, że tył 
. . to balon Andreego. 
W Glelchenbergu, generał kawalerYl ks. 
Emeryk Thurn-Taxis, w 83 roku życia. - Chińczyk miliarder. Chińczycy są 
przeważnie ubodzy. Jednak Li-Hung-Czang, który 
znowu wyszedł na widownię, należy do najbo- 
gatszych ludzi na świecie. Jedną z pierwszych 
podwalin jego olbrzymiej fortuny, obliczonej na 
miliard fr. z górą, było ustanowienie w państwie 
chińskiem kas, udzielających pożyczek na zastaw 
fantów i na hipoteki. Ponieważ w Chinach nie 
ma żadnych stałych norm odsetkowych, udziela- 
jący pożyczek może zatem pobierać ile chce pro- 
centu. Li-Hung-Czang nie krępował się żadnymi 
względami ludzkGści. Drugiem irod]'em jego do- 
chodów były olbrzymie plantacye ryżu. Jako cdo- 
wiek wysoce praktyczny, ów wicekról do uprawy 
swoich pól używał żołnierzy, będących pod jego 
dowództwem. Ten wyrobnik naj tańszy na świe- 
cie, był żywiony i opłacany prze:/< państwo. Li- 
Hung-Czang sprzedawał swoje produkty armii 
lądowei i morskiej, będąc jej głównym dostawcą. 
Ustanawiał ceny, jakie mu się żywnie podobały. 
Nie dziw, że ma dziś miliardy. 


- Ozdobienie Oblęgorka. Artysta- 
rzeźbiarz p. Ludwik Pyrowicz ofiarował się o- 
zdobić pracownię Sienkiewicza w Oblęgorku sztu- 
kateryami artystycznemi. 
- Jesiotra, ważącego około 150 klg., 
długości 3 m., złapano - jak donosi Glos 
R#es#owski - w Wi9łoku pod Łańcutem. Wy- 
dobyto z niego około 15 klg. ikry. 
- Kronika prowincyonalna. Dma 
23 b. m. o godzinie 6 wieczorem uderzył pio- 
run w stodoł
 SalamoM Sprotzera w Derewience 
ad Piły, powiatu żółkiewskiego, która spłonęła 
do szczętu, wraz z znajdującą się w niej krową. 
Szkoda wynosi 400 K., asekurowana była na 
200 K. 
Z Dąbrowy piszą nam: Dnia 22 b. m. 
około godziny 8 wieczorem utonął podczas ką- 
pieli w Wiśle 24-letni Antoni Osika z Laskówki 
dalastowskiej. Zwłoki nieszczęśliwej ofiary wy- 
dobyto dopiero na drugi dzień przy brzegu Wi- 
sły w Maniowie. 
Podczas kąpieli w rzece S olt! utopił się w 
dniu 17 b. m. po południu w l,ywcu szewc Jó- 
zef Hylbrycht. Mimo natychmiastowej pomocy 
lekarskiej nie zdobno topielca przywrócić do życia. 
- Podczas przejazdu koniem przez 
rzekę utonęla w ostatnich dniach - jak nam 
z Nowego Targu donoszą - w rzece Białym 
Dunajcu Maryanna Pawlikowska, 30 -letnia ko- 
bieta, pochodząca z Białego Dunajca. 
- Trzy gospodarstwa włościallskie ze 
wszystkimi budynkami i zapasami zboża, łącznej 
wartości około 3000 K., spaliły się onegdaj w 
przysiołku Kuklińce ad Zborów. Gospodarstwa te 
były ubezpieczone w krakowskiem Towarzystwie 
wzajemnych ubezpieczeń. 
- Wypadek na kolei. Z 'farnobrzega 
piszą nam: W dniu 23 b. m. o godzinie 6 min. 
40 rano pociąg osobowy nr. 712 ruszająI.J ze 
stacyi kolejowej, wjechał na fałszywy tor, przy- 
czem lokomotywa i wóz konduktorski się wyko- 
leiły. Wypadek ten nie pociągnął za sobą ża- 
dnych następstw. 
- Samobójstwo adwokata. W sobotę 
rano rzucil się w Wiedniu w nurty Dunaju i 
utonął adwokat dr. Benes z Ruszczuku, w Buł- 
garyi. 
- Proces przeciw Hilsnerowi, mordercy 
Hruzównej w Polnej, w Czecbach, rozpocznie się 


Notatki lltoracko-arlystYCZl101 


Repertoar teatru hr. Skarbka. 
(Ceny miejsc zniżone). 
Jutro, we wtorek, środę i czwartek "Spo- 
sób na mężów", operetka z baletem w 4 aktach 
Marsa i Hennequina; przekład Adolfa Kitsch- 
mana, muzyka Wiktora Rogera. 
W piątek przedstawienia nie bądzie. 
W sobotę (wznowienie) "Sztygar", ope- 
retka w 3 aktach Karola ZeHera. 
W niedzielę (wznowienie) TJBiedna dziew- 
czyna", krotochwila w 4 aktach Lindaua i 
Kremla. 


8H"


 __.______
 ) __ ____ _ __
 ._
:":" _

 
--r:
 


Pomoc dla okolic dotkniętych 
powodzią, 


Lwów, 30 lipca. 
Na zaproszenie pos,ła Karola hr. Dzie- 
duszyckiego zebrali się wczoraj w sali posie- 
dzeń Rady powiatowej we Lwowie przy uli- 


cy Pańskiej prezesowie i delegaci Rad po- 
wiatowych z okolic klęską nawiedzonycb, re- 
prezentanci Wydziału krajowego, tudziez kil- 
ku zaproszonych posłów na naradę nad środ- 
kami pomocy dla okolic, dotkniętych powodzią 
w bieiącym miesiącu. 
Byli obecni: za powiat bobrecki: p. Wi
 
told Niezabitowski; bohorodczański: p. Józef 
Szeliński; bucz ac ki: p. Maryan Błazowski; 
doliJiski : p. Wali górski Adolf; drohobycki: 
p. Leonard Wiśniewski; kałuski : p. Stani- 
sław Komornicki; kołomyjski : kniaź Roman 
Puzyna; rohatyński: Miko,łaj Torosiewicz, 
Izydor KowaJewski j hr. Klemens Dzieduszy- 
cki; st.ryjski : 41'. Karol Dzieduszycki i Sta- 
nisław Matkowski ; t,tumacki: Jan Urbański; 
zydaczowski: Stanisław Pawlikowski i hr. 
Henrvk Starzeński. 
v W ydzia,l krajowy był reprezentowany 
przf'z pp. urzędującego obecnie zastępcę Mar- 
szałka krajowego Antoniego Chamca, radcę 
dr. .Józefa Wereszczyńskiego i dyrektora biu- 
ra dJa. budowli wodnych, iniyniera Andrzeja 
Kędziora. 
Z posłów byli obecni pp.: JE. hr. W oj- 
ciech Dziednszycki, Abrabamowicz Eugeniusz, 
Giźowski Juliu
z, Henzel Seweryn i Rojow- 
ski Kazimierz. 
Jako inicyator Zjazdu zagaił rozprawy 
br. Karol Dzieduszycki, wzywając zebranych 
do wzniesienia okrzyku na cześć Najj. Pana, 
który hojnym datkiem z prywatnej szkat1J
y 
zrobU początek niesieniu pomocy ludności, do- 
tkniętej klęską powodzi w naszym kraju. 
Zgromadzeni wznieśli trzykrotny okrzyk: 
"Niech iyje t". 
Mowca wspomniał takie z uznaniem o 
datku Marszałka krajowego hr. Badeniego 
3000 K. na powodzian (oklaski), a wyraziwszy 
pcdziękę obecnym, ii raczyli przybyć na jego 
wezwanie, a zwłaszcza reprezentantom Wy- 
działu krajowego, wezwał zgromadzenie do 
wyboru przewodnicząceg'o. 
Przewodnicząąym obrano p. Komorni- 
ckiego, który udzielił najpierw głosu w spra- 
WIe referatu, mającego stanowić podstawę 
r	
			

/DIGCZAS002001_1900_173_0005.djvu

			e. 


październik 7'54 do 7'55, pszenica na kwie- 
cień 7'86 do 7'87. Zyto na październik 
6'72 do 6'73. Owies na październik 5'17 do 
5'18. Kukurudza na lipip,c 6'08 do 6'10, 
na sierpień -'- do -'-, na maj 1901 
4'87 do 4'88. Rzepak na sierpie.ń 1340 do 
13'50. Oferty na pszenicę: mierne. Chęć ku- 
pna: ograniczona. Tendencya: spokojna. Po- 
goda: gorąco. 
Berlin, 30 lipca. Banknoty austrya- 
ckie (podług obliczenia procentowego) 8'=!:35, 
Spirytus 50'40. 
Frankfurt, 30 lipca. Austryackie Kre- 
dyty 207'75, Koleje państwowe 139'25, 
Alpiny -'-, Disconto 175'-, Laura 214'10, 
Montany -'-. Tendencya: -. 
Paryż, 30 lipca. Trzyprocentowa renta 
99'95. Mąka 25'10. 


r- 
p. 
i- 
o. 
ą 
z 
)- 


la 


Ij 


,- 


V 
I. 


, ' 


" 


J 


Gielda towarowa. Cukier surowy 
loco Aussig 31'- do 31'10, loco Ołomu- 
niec 29'30 do 39'50, loco Berno-Wiedeń 
29'30 do 39'50, na sierpień loco A
ssig 31';:;- 
do 31'10. Oukier w kostkach: pnma 86',5 
do 87'- secunda 86'25 do 86'50. Spirytus 
kontynge
towany : loco Wiedeń 44'20 do 
4l!:,60. - Nafta kaukaska: transi,to Tryest 
12'50 do 13'-, galicyjska przeźroczysta 
38'50 do 39'50. Ceny w kurom,ch. 


Targ zbożowy. 


Lwów, 30-go lipca. Pszenica gotowa 
14'80 do 15'20, pszenica na termin a -'- do 
"""-, zyto gotowe 11'20 d? 11'60, żyto na 
termina -'- do -'-, OWIes obroczny go- 
towy 12'50 do 13'-, owies na termina -'- 

o -'- jęczmień pastewny 11'50 do 12'-, 
Jęczmień browarniczy 12'- do 13'-, groch 
do gotowania 16'50 do 24'-, wyka --'- do 
-'- nasienie lniane -'- do -'-, na- 
, 
sienie konopne -'- do -'-, bób -'- 
do -'-o bobik 11'50 do 12'50, hreczka 16'- 
do 17'-, koniczyna czerwona galicyj :;ka -'- 
do -'-, biała -'- do -'-, tymotka 
-'- do -'- szwedzka -'- do - -, 
kukurudza 13'-' do 13'50, nowa -.- do 
-'- do iel stary -'- do -.-, nowy za 
- kilo -'- do -'-, rzepak 22'50 do 
23'-, groch pastewny 13'- do 15'-. 
Spirytus .loco za 50 litr. gotowy 18'75 
do 19'50, pantas Tarnopol na termin 16.75 
do 17'50, waraoty -'- do -'_  


OSTATNIA POCZTA 


W Wiedniu odbyła się w sobotę pod 
przewodnictwem P. Prezydenta Ministrów dr. 
Koerbera dłuższa Rada gabinetowa. Przed- 
miotem obrad - jak donosi Fremdenblatt- 
były wyłącznie sprawy bieżące. 


Dziennik rozporządzeń wojsk owych ogła- 
sza nominacyę kontr-admirała hr. Montecu- 
culego na komendanta eskadry austro-węgier- 
skiej na wodach wschodnio-azyatyckich. 
Fremdenblatt donosi: Jak się dowiadu- 
jemy, poczyniono w austro-węgierskich portach 
zaIządzenia, celem powstrzymania wysyłek 
materyału wojennego do Chin. Oprócz tego 
wezwano ces. i król. urzędy konsularne, by 
czuwały nad tem, . izby: austrrackie i węgier- 
skie okręty zagranlCą .me przyjmowały na swe 
pokłady materyału wOJ.enn
go, 
rzeznacz
nego 
dla Chin. Gdyby dowJedzJały SIę o zamJ
rzo- 
nych tego rodzaju transportach, mają n
ezwło- 
cznie telegraficznie donieść o tem do W Jednia, 
poczem wydane będą dalsze zarządzenia. 


Dziennik amsterdamski Randelsblad do- 
nosi, ze poprzednia jego wiadomość o blis
ich 

aręczynach królowej Wilhelminy pozbawIoną 
Jest wszelkiej podstawy. 


. Wielka radość zapanowała w prasie nie- 

lecko-ha.katystycznej z powodu rozporządze- 
f 1\, znoszącego resztki nauki polskiej w szko- 
aC ł poznańskich, a Posencr Ztg. na czele 

g. as1.a dwa charakterystyczne w tym wzglę- 
Zje Jsty ."doświadczonych zawodowców" _ 
w 
ehmanJzowaniu dzieci polskich. Pierwszy 
z 11J
. P? nksi, ze zniesienie nauki religii w 
po. s lm kę
y u. .w Wyższym i średnim od- 
dZIale 
z oł mIejskich posiada wielką donio- 
sł.ość me tylko pod względem rozwoju szkol- 
Olctwa w. duc
u. narodowo-niemieckim. Roz- 
porządzeme mJllls.teryal
e było, zdaniem te- 
go pedagoga, tak
e komecznością po wcieleniu 
do miasta Poz?a
Ja. przedmieść: Jezyc, Wildy 
i Łazarza, gdzIe J
z od. dawna POlskiej nauki 
religii udzielano Jed:fme w naj niższym od- 
dziale. Skoro obec
le wS,zyst.kIe te szkoły 
stały się miejskiemJ, na
ezy Je. ,u?or
ować 
podług jednolitej zasad
 l. oczywJs?Je mkt się 
spodziewać nie mógł l me spodzIewał, aby 
się to stać miało na korzyśćijęzyka polskiego. 


5 


Ów pedagog żywi tez nadzie.ię, ze za tem 
"koniecznem ujednostajnieniem" nastąpi zupel- 
ne wyrugowanie języka polskiego ze szkoły, 
aby zakwitnąć mogła wielka i jedyna kultura 
niemiecka. 
Drugi pedagog niemiecki posuwa się w 
swojej "szczerości" jeszcze dalej i tryumfuje, 
ze szkoła w prowincyi poznańskiej będzie te- 
raz tem, czem być powium: prawdziwą szko- 
łą niemiecką. Dopóki dzieci polskie pobierały 
naukę religii, czytania i pisania w polskim 
języku, uzywanie języka polskiego w szkole 
było aprobowane przez państwo. Nie można 
się też było dziwić, że zachodziły "krzyczące 
nadużycia, że słowo polskie, jak zgrzyt ze- 
laza, mącHo spokój gmachu szkolnego i od- 
wodzHo szkołę od jej zadania. To ustanie te- 
raz! Nauczyciele z dziećmi, oraz uczniowie 
pomiędzy sobą będą na przyszłość musieli roz- 
mawiać tylko po niemiecku!" 
Z resztkami nauki języka polskiego - 
powiada dalej ów wzorowy pedagog .-- nau. 
czyciele pozbyli się zmory, która im życie u- 
przykrzała, a prasa polska, duchowieństwo i 
wszystkie złe duchy groźnego widma pol- 
skiego stracą podstawę do agitacyi narodowej. 
Zresztą zniesienie nauki języka polskiego nie 
tylko przyczyni się w wysokim st.opniu do 
zwycięstwa kultury niemieckiej, ale także po- 
łozy kres polonizacyi dzieci niemieekich, które 
w skutek polskich intryg były zniewolone 
uczęszczać na naukę religii w polskim ję- 
zyku. 


dność witała króla owacY.Jllle. O pół do 11 
odbyło się rozdanie nagród. Gdy król opuścił 
plac ćwiczeń i wsiadł do powozu ze swoim 
adjutantem, nieznany człowiek dał 4 strzały. 
Trzy kule ugodziły króla, z tych jedna śmier- 
telnie w serce. Jeden strzał chybił. Gdy króla 
przywieziono do pałacu, zaraz zakończył życie. 
Morderca nazywa się Kaetano Dressi i uro- 
dzH się w Prato dnia 10 listopada 1869 roku 
(mial więc 30 lat); był robotnikiem w [1J.- 
bryce jedwabiu. Zbrodniarz zezna,t, że jest 
anarchist.ą i nie ma zadnych wspólników, a 
popelni.t zbrodnię z nienawiści do instytucyi mo- 
narchistycznych. Przed przybyciem do Monzy 
przebywał w Medyolan
.e. 


'Wypadki w Chinach. 


Budapeszt, 30 lipca. W obec donie- 
sienia, iz w Rjece poczyniono przygotowania, 
celem pomieszczenia 8.000 zołnierzy niemie- 
ckich, mających być wysłanych do Ohin, 
oświadcza węgierski telegram Biura koresp., 
na podstawie zaciągniętych z najlepszego źró- 
dła informacyj, że ani konsul niemiecki w 
Rjece, ani władze miejskie, ani gubernator 
nie wiedzą nic zgola o podobnych przygoto- 
waniach. 
)[onachium, 30 lipca. Książę regent 
Luitpold odbył wczoraj przegląd batalionu ba- 
warskiego, przeznaczonego do wschodnio- 
azyatyckiej wYP!awy.. W pr
e!llowie swej do 
żołnierzy upommał Ich kSH!:zę, aby zawsze 
mieli na pamięci czyny bohaterskie armii ba- 
warskiej, w końcu pożeg;nal ich, życząc im 
jak najlepszego powodzema. 
Petersburg, 30 lipca. Ze zmobilizowa- 
nych sybiryjskich puł
ó
 kozacki
h nr. 4, 
5, 7 i 8 utworzono sybJrYJską. dYW1zyę .koza- 
ków w Omsku, a z zabałkalsklCh batalionów 
piechoty nr. 3, 4, 5, 6 zabałkalską brygadę 
piechoty w Czita. .., . 
Pal'Yż, 30 lipca. Tutejszy chl;nskl poseł 
otrzymał następujący dekret cesarskI, 
atowa- 
ny 24 lipca: Obcy posłowie. z w:yjąt
Jeł.n ba- 
rona Kettelera są na SzczęśCie me
kmęcl. N.a 
dowód jak bardzo interesujemy Sl
 P?słamJ, 
można przytoczyć, ze dostarczamy J.m Jarzyn, 
owoców i innych środków zywnoścl. 
Konstantynopol, 30 lipca. Rozporzą- 
dzenie sułtana zarządza znizenie taryfy tele- 
gramów o połowę a mianowi.cie dla tel
gra- 
mów, pochodzących od zagralllcznyeh żołll1erzv 
z Chin a idących do Europy przez Turcyę. 
Rozporządzenie nakazuje także, aby telegramy 
te byly ekspedyowane z wszelkim możliwym 
pospiechem. 
Londyn, 30 lipca. Daily Exp
ess do- 
nosi z Shanghaju pod d. 26 b. m.: LI-Hung- 
Ozang oświadcza, że posłowie 
udzoziem.scy 
znajdują się już w drodze z Peklllu .do T1
n- 
tsinu, dokąd mieli przybyć wczoraj w mo- 
dzielę. 
Londyn, 30 lipca. Wczoraj ogłoszono 
księgę błękitną o Ohinach, która zawiera po- 
między innemi ostatnie sprawozdanie posł.a 
Macdonalda z dnia 28 maja. W niem donosJ, 
że posłowie w Pekinie odbyli dnia 26 maja 
naradę nad położeniem w Chinach, przycz
m 
poseł francuski Pichon wyraził przekonalll
, 
iż zachodzi powazne niebezpieczeństwo groz- 
nych zaburzeń. 'l'akie samo zapatrywanie wy- 
powiedział takze poseł włoski, natomiast poseł 
rossyjski był mniemania, że niebezpieczeństw? 
nie jest tak bliskim, jak twierdzi poseł PI- 
chon. Poseł niemiecki oświadczył, że zupeł- 
nie bezużyteczną jest rzeczą łudzić się na- 
dzieją, ze rząd chiIlski wykona coś skutec
ne- 
0'0. Macdonald donosi dalej o rozmowie, Jaką 

iał z ks. Czink1em, który kilkakrot
ie z,ape- 
wniał, iz posłowie zagraniczni mogą hczyc na 
opiekę rządu prz)7czem wskazywa.t na B
kse: 
ifi EL ' E '
 u n.u A m y r!A '1I1 T '
 , L _, . }JJ . -n . ,u s vrn , , J r'w jako wrogów kraju. W księdze błękltn
J 
l lUl.IUJ ulllill ], _ n U" 

 ,run znajdują się dalej dokumenta, odn?szące s
ę 
do rokowań Anglii z mocarstwamJ euro
eJ- 
skiemi w sprawie akcyi Japon
i, a z. m

 
Z d . k ól H b t wynika, że Japonia dom
g
a 
Ję .d
n!a Jej 
amor OWaUle r a um er a. ściśle określonego zapewmema, ze Jej lllter- 

 wencya nie sprowadzi zatargu. z Rossyą. Ros- 
MoiIza, 30 lipca. Zamach na króla Hum- sya oświadczyła 
a t.o. pod dllle
 28 c
e:wca, 
berta (patrz artykuł na czele numeru P. R.) ze nie chce bynaJmmeJ tamowac wolnoscl ak- 
wykonany został o godzinie H) minut 45 cyi Japonii, zwłaszcza wobec jej oświadczenia, 
wieczorem. Król zakończył zycie o godzinie że Japonia działać będzie w hicisłem porozu- 
pół do 12 w nocy. mieniu z innemi mocarstwami. 
Mordercę zdołano tylko z wielką trud- Nowy Jork, 30 lipca. Tribuna og,łasza 
nQścią obronić przed wybuchami wściekłości następującą depeszę z Shanghaju pod datą wczo- 
i gniewu tłumów. Zbrodniarz cynicznie przy- rajszą: "Z Pekinu donoszą, ze posłowie zyją 
znal się do winy. i ich bezpieczeństwo jest zagwarantowane; 
Rzym, 30 lipca. Prezydent ministrów w obec tego marsz wojsk połączonych na Pe- 
daracco wyjechał o 7 rano wraz z wicepreze- kin jest zbyteczny. Podpisano: Li - Hung- 
śami senatu do Monzy, celem protokolarnego Czang". . 
opisania szczegółów zbrodni i godziny śmierci Nowy Jork, 30 lipca. World donosJ 
króla. Zwłoki przewiezione będą do Rzymu, z Waszyngtonll, ze telegram, wręczony przez 
Następca tronu książę Neapolu w powrocie chińskiego posła Wutingfana w departamen- 
do Rzymu przybył do Piraeus (w Grecyi). cie państwowym a pochodzący rzekomo od 
Rzym, 30 lipca. (Tel. pryw.). Wiado- amerykaJlskiego posła Congera, był fałszywy. 
mość o tragicznym zgonie króla, wywołała w Departament pailstwa posiada absolutne do. 
mieście olbrzymie wrażenie. Na znak żałoby wody, że telegram ten był sfałszowany przez 
narodowej wszystkie sklepy pozamykano. W ca. dyrektora Shenga i Juanszikaja. . 
łem mieście powiewają nad domami żałobne Sal'l. Francisco 30 lipca. Na pokładzJe 
chorągwie. Z\\ loki króla pochowane będą w okrętu "Hancock" odpłynęły wczor
j do 
a- 
Panteonie. gasaki 4 baterye, 500 marynarzy I 300 zoł- 
1Uonza, 30 lipca. Król Humbert, który nierzy wojsk rezerwy. 
przybył tu był na zapros:l;enie Towarzystwa gi- Shanghaj, 30 lipca. W Hutsc
u w po- 
m
a.stycznego, udał się na plac ćwiczeń o go- bliżu Hangtszou zamordowano 9 mlsyonarzy 
dume pół do 9 wieczorem; zgromadzona lu- 
 angielskich. 


Walny zjazd katolików niemieckich od- 
będzie się w tym roku w Bonn od 2 do 6 
września. Równocześnie urządzoną będzie 
tamze wystawa sztuki chrześciańskiej oraz 
chrześciańskiego przemysłu artystycznego. 
Piąty międzynarodowy zjazd katolickich 
uczonych odbędzie się w Monachium w dniach 
od 24 do 28 września b. r. Zapowiedzieli 
swój przyjazd uczeni z Austro - Węgier, Nie- 
miec, Francyi, Belgii, Szwajcaryi, Holandyi, 
Wł'och, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlan- 
dyi, Luksemburga, z Północnej Ameryki. 
Ostatnim razem t. j. w r. 1897, odbył się taki 
zjazd we Fryburgu szwajcarskim. 


Generał. gubernator warszawski ogłasza 
rozkaz dzienny do wojska warszawskiego okręgu 
wojennego, w którym zawiadamia, iz na mocy 
art. 260, 26:2, 267 ustawy wojenno - sądowej 
i art. 31 przepisów o sposobach ochrony po- 
rządku państwowego i spokoju społecznego, 
oddał pod sąd wojenny okręgu warszawskiego 
do sądzenia według praw obowiązujących w 
czasie wojny, Franciszka Świderskiego i Wa- 
lentego Woźniaka, robotników fabrycznych, 
którzy zamordowali majstra fabrycznego, An- 
tomego Grzeszaka (z fabryki warszawskiej Wy- 
rzyckiego) za to, ze nie chciał należeć do strej- 
ku, zorganizowanego w fabryce 7 lutego b. r. 


Pretendent do tronu serbskiego ks. Piot.r 
Karadżordzewicz przybył do Cetynii na d,łl1ższy 
pobyt. 
Dnia 28 sierpnia obchodzony będzie w 
Czarnogórze uroczyście jubileusz 40 - letnich 
rządów księcia Mikołaja. 


W Konstantynopolu uwięziono w tych 
dniach pod zarzutem agitacyi młodotureckiej 
adjutanta przybocznego sułtana, podpułkownika 
Ismaela Hakki i drugiegu sekretarza poselstwa 
tureckiego w Atenach, Scalieriego, który tam 
przybył przed niedawnym czasem. 


Shanghaj, 30 lipca. Przybyły tu dal- 
sze wojenne okręty zagraniczne. Ubecnie w 
fortach tutejszych znajduje się 2500, a w ar- 
senale 3000 zołnierzy. 
Hoog-Kong, 30 lipca. W Wutszou po- 
rozlepiano nieprzyjazne dla cudzoziemców pla- 
katy. 9hocia
 w Kan
onie. pan1Jje spokój, po- 
zostallle tutaj 5 anglelsklcb krzyżl)wników i 
6 indyjskich pulków piechoty. 
Hong.Kong, 30 1iP(;:l. Ażeby przeko- 
nać się o prawdziwośd zapewnieJi chińskich 
co do bezpieczeństwa poselstw, tutejszy wło. 
ski konsul pr Jsił zastępcę wicekróla w Kan- 
tonie o pozwolenie, aby mógł się bezpośre- 
dnio porozumieć z pos.tem włoskim w Peki- 
nie i od niego zażądać wiadomości o obecnej 
sytuacyi. Wicekról oświadczył, że jest to nie- 
mozliwem, bo udzielenie takiego pozwolenia 
nie leży w jego mocy i ponieważ wszystkie 
wiadomości z Pekinu nadchodzą drogą tajną. 
Hong-Kong, 30 Jjpca. Okręt włoski 
,"Formosa " przy był tutaj. 
Hong-Kong, 30 lipca. Przybył tu ar- 
stro-węgierski okręt wojenny "Cesarzowa i 
Marya Teresa". 


Anglia i TransvaaJ. 


Paryż, 30 lipca. Ozłonkowie między- 
parlamentarnej Unii dla międzynarodowego 
sądu polubownego i pokoju zbiorą się tu 
jutro, dnia 31 biezącego miesiąca, pod 
przewodnictwem Fallieresa. Obrady trwać będą 
do 3 sierpnia. Zaraz na pierwsze m posiedze- 
niu delegaci Boerów przedłozą memoryał, 
który zawiera dzieje południowo.afrykańskich 
republik i tak kończy: "jeżeliśmy zakupywali 
broń i dziah i budowali forty, to jedynie w 
tym celu, abyśmy mogli stać skutecznie na 
strazy i bronić naszej niepodległości. J ezeli 
Anglia zarzuca nam dzisiaj, że przygotowy- 
waliśmy się do napadu, jest to niezgodnem 
nietylko z prawdą, lecz świadczy, że Anglia 
stara się osłonić swoj e zaczepne działanie. 
Zwracamy się tedy do kongresu z prośbą, 
aby polozył kres temu barbarzyństwu i prze- 
mocy nazwanej wojną." 
Londyn, 30 lipca. W Fouriesburg 
p o d d a ł o s i ę A n g l i k o m 5000 B o e- 
r ó w na łaskę i niełaskę. 
Londyn, 30 lipca, Dzienniki wieezor- 
ne ogłaszają następującą depeszę z Kapstadtu 
z datą wczorajszą: Generał De Wet oświad- 
czył gotowość poddania się pod warunkiem, 
jezeli jego wojska otrzymają pozwolenie swo- 
bodnego rozejścia się do swoich siedzib. Ge- 
nerał Roberts odpowiedział, ze tych warun- 
ków nie może przyjąć i żąda poddania się 
bezwarunkowego. 
Londyn, 30 lipca. Marszałek Roberts 
donosi: Boerzy zaatakowali w nocy z 26 na 
27 po dwakroć stanowisko wojsk angielskich 
pod stacH Vlaklaagoe, zostali jednakze od- 
parci nie wyrządziwszy zadnych strat. 
Biuro Reutera donosi z Bl'ugspruit: Ge- 
nerał French obsadził Middelburg. Brygada 
gwardyi pod dow?dztw.er;n Polecarewa przy- 
była do Brugsp
Ult, mJe.!scowości połozonej o 
20 mil na. zachod od Mlddelburgu. 


Linia telefoniczna Lwów-Wiedeń od 
południa z powodu burzy nie funkcyonuje. 


Telegrafow)1ny kurs wiedeńskI. 
Wiedeń, 
30 lipca 1900. Zamknięcie 
giełdy (8chl14$SCOUr,
eJ. Godzina 2 minut 30. 
Akcye allstryackiego Zakładu kredyt. 665'-, 
Akcye węgierskiego Zakładu kredyt. 685'-, 
Akcye Anglobanku 276'50, Akcye Unionban- 
ku 554'-, Akcye Landerbanku 413'-, Akcye 
Bankvereinu 492'-, Akcye Bodencredit 860'-, 
Akcye galicyjsko Banku hipotecznego -.-, 
Akcye Kolei państwowych 654'50, A.kcye Ko. 
lei Południowej 109'25, Akcye Tramway AJ 
280'-, Akcye Tramway BJ 272'-, Akcye 
Kolei Elbethal 460'-, Akcye Kolei .Pół- 
nocnej 61'20, Akcye Kolei Ozerniowie- 
ckiej 526'-, Akcye Alpiny 451'00, Akcye 
Rima Muranyi 516'-, Akcye Pragskiego To- 
warzystwa żel. 1778'-, Akcye Fabryki broni 
325'-, Akcye Tureckie tytoniowe 287'50, 
Obligacye węgierskiei indemnizacyi 90'50, 
Renta majowa 97'60, .A.ustryacka Renta koro- 
nowa 97'40, Węgierska Renta koron. 90'45, 
56 l. Listy 'l'ow. kredytowego ziem. 90'50, 
4 prc. Listy Banku krajowego 92'-, 4'!i prc. 
L Listy Banku krajowego 99'25, 4 prc. Li- 
sty Banku hipotecznego 91'-, 4 1 / 1 prc. Listy 
Banku hipotecznego 98'50, 5 prc. Listy Ban- 
ku hipotecznego 109'50, 4 prc. Galic. Obli- 
gacye propinacyjne 95'75, 4 prc. Gal. pozy- 
czka kraj. z r. 1893 91'10, 4 prc. Pożyczka. 
miasta Lwowa 89'50, J..J06Y tureckie 105'55, 
:Marki 118'60, Ruble 25550. 


Odpowiedzialny redaktor Adam Krechowiecki.
		

/DIGCZAS002001_1900_173_0006.djvu

			I Dr. .A,. .Padalewski I Wystawy i Muzea. I godziny 1 Z d połu
nia. - Biblioteka muzealna 
I specyalista chorób skórnych i wenerycznych, otwarta co Zlenme od godziny 11 przed po' 
i b. lekarz ]]:, klinibch uuiwersyteckich w Wiedniu, ;łudniem do godziny 3 po południu (w niedzielę 
Dla ] 1) r1 ą r Y " h na wystawij U Q ryską i Berlinie i Paryżu, leczy JUetodą opa.rtą na najśwież Nieustająca 1V ystawn zjednoczonego i święta od godziny J O do godziny ]).- 
'UU IJ IJ li j szych bad>i[li
ch 11a'!kowych i za pomocą najnow- 'rowarzystwa przyjaciół sztuk piękn y ch we Wstęp w dni!! powszednie 20 et., w niedzielę 
i szych prz\ r'ądów wszelkie choroby wene- r' l l 
polecamy ryczue. nawet najbiLrdziej zastarzałe, !!Ikórue, 
WOWHJ, przy p acu ŚW. Ducha 1. ]', pierw- wo ny. 
I . t k d t narządu Inoczowe
o i płciuwe, tak u S l ze piętro, j
s
 
twa. 
a codz.iennie od go
zi?y .. Zaklad narodowy im. Ossolińskich, 
- j]S y re y owe męż(jzyzn jak u kobiet. Ordynuje od g. 10-12 rano ,O przed 'poJuamem ao 
odzmy.5 P? polualllu Blbhoteka otwarta codziennie od g odziny 9 
i od 3-.') po po/udu., ul. Akademicka 1. 12. W st ęp oa osob y k t d l 15 t . 
(Lettres de Cl'edit) _
_
____ _,__>..
.
_.>._,' " . ,,' os
_uje, w me Złe J 
. r
no .do .g
dz.iny 2 po południu z wyjątkieIIl 
I COLOSSEUM THORNA 
 l:
Je T po
szedme 
O ct. -. Dla "donkow llIedzJel I SWląt uroczystych. - Gabinet mo' 
które usuwają konieczność noszenia. ze sobą I . "stęt' wolu}. net. i medali polskich otwarty jest dla zwie- 
znacznit'jszych kwot pieDiężnr
h: Ll
tr kre
! '. . Codziennie "irlkie przedsta'Yie:;ie. 
 niedzielę Nieustająca YVYI'J'awll wyrobów prze- dzaJących coJziennie w godzinach urzędowych, 
dytowe wyscawiamy pod na.JkOJzy:;tmejSzyml! I sWlętad:',. Pt'hed.st.LWJ,eUla., C
 pl
tkll "High -li,re".1 mysłu krajowego otwarta codziennie w domu a nadto we wtorki i piątki także od godziny 
warunkami. ! Występ lHIJzI1a
Om)tsz,YCll 
ł:tysto\v.s:Vj{.- 
v. v, L gaoye o owe, " obI. prem. 7. r. 18803 pr. 24-0.50 242.,jO Dolno austr. tow. esk. 500 zł. . . 1413.- 1421).- 
,bO - 500 -. 
ol. Arcyb. A , lb . re . e1d.:J. za; 1 . 00 . zł. 4 pr. 9L-- 90 ." J' " " ,,1889 3 pr. 234. - 235.50 ChI. banku hipot. 200 zł.. . . . 641.- 64-3.- 
Kol. Cesarz. .bltbiety w zf'OU'J wolne -.- dukowL1Ski z,
kł. kred. ziem. los 5 pr. 10:3.20 103,70 " " d.la. ha.ndlu i przem. 200 zł. 356.- 3IH.- 
400 - 420 - od p'.ld,t:,u Z;i. 100 zł. 4. ur, !.13. _ 1] 3.90 "" " " los 4 pr. "5. - 9:5.400 Banku dl
 kraj. koronnych 200 zł. 413,50 414.50 
-)'I U ' , k 0::" / ( t (hLakc.ba.n.hi _ p.l0 p r. p reJU.los5 p r. 109.50 110.- A t 600 ' 17 1 'f. 171 
" 1,a 
,_ z,: m . oJ,O pr. .o:;'eill". " us ro-węg. z_...... 0.".- ,)._ 
a!w!e) . . . . . . . . . . 493,- 495.- "" " " los. 50 lat 4'/1 pL :".
.:)O 99.50 " Zwi
zkow.(Unionbank)
"Ozł. 554.- 5'):>- 
Kol. Ces
u',:"J';nn(jiszka .Józefa M " " o " " 60 ht za 200 Czesko banKu związk. 100 zł. . . 259. - 25;1.50 
100 zł. ;,'1. pr.. . . . . . , 11850 118.90 koron 4 pr. . . . . . . . . 91.., 9:2.- 'hivnostenska. banka. 100 zł. . . . 25'
.- 

,!I.50 
K JAk R cl 1£ l k 'hl. Tow, FrtJd, ziem. 4- pr. los. 56 lat. 91-- 9.3..- 
°w"oin:e'

'pl)d
tk:
;
;
 2'00 '

r: 4 ;;.. H540 9.6.20 
" 4, pr. 1('H. 4.l ła.t. 91.75 92.75 L, Akoye Przedsi
biorstw transportowych 
Kol. Ki>l'ob IAlId\Vib po 200 lo!, mk. n " " ,,4, pr. Htare. . !cJ LM) 92.4\1 Buk. kol. lok. akc. pi!\rw. 200 "t . :1
10.- 40<1.- 
(ostemp. ,,;,(;ye) 5 iII'. . . . . 421.71) 422.'/0 " " " ,,4 pr. /,a 200 kor. 
O. JO 90,70 " " "akcY8 zakład 200 zł :384.- 
Hanku krajowego dla. Galii,yi Lodom. K l . . > F d 1000 I k " 
Obllg?"o"'
 P 1fjrw.z,
:ńs11:wą, ! . kole J 'owe ). h '/ -, ' / l t i J o el pOin. (jes. er yn. z,.m. OJ l;;O.- 614')--' 
9150 9220 - .. i:1 pL tli! a. .zwrotni) .l!.:.,0 10.>- Kołomyj.ko1.lok.(a.kc.pierw.)200zt __._".__ 
,ihnku kmjowe o "'o obh g . komun. 2 K l L . B 
 ( k . 2 \0 > 
90 10 90 80 Kol. Arc. Alhre0hta ,;a 300 :lł. J5 P I'.' - o. wow- e.?'ec 
 n. pierw. ' 11_. 
--.- 1. Emisya 5 P r.. . . . . . . . 100.50 101.50 L ' C J 200 > 52 " 
Vii zl"eie hi. :WO zł. fi pL . I n . wow- zern.- assy z_.... Q.- 5:-:-J"" 
) 7 l ( ' ,.. h 
 --.'-- lhnku kmjowe g o oblill. komun. 3 wschodn g " llc lok " ln 200 > , . 0(\,' ._ 40, ' .'.- 
>.(1. 
z"s!{.,eJ "000 zł. 
, pr. . . . . . . . 95 50 .IU.DO łhnku kra J ' . los } ' 57' , ' , 1. ;,a. 2()0 kl'. l
 TIr. :)2.- 9" ,,
 s W?wyc.' z..... 
Kol. Czeski,,! . P,JUjss. :; r, lm:l5 "'
 4,00 t,), - " poł.1ldlllOw';j 200 zł. , , . . 36
}, - i;'{:1.50 
. ;1';'-- 11"7' " "obl.kol.los.z:>.200kr.4pr. \1t.!.i t fl , l . .75 n wę , g. g .. aUe . I. 200 zł . ._. . . . 406.- 4h.- 
lwI'. 1- pl'. . . . . . . . . ,). I) Aus:l")-węg. banku 40 fi lat los. 4 P r. 9
. - H · t f Ż D _ 00 > k 7 " 
,(ol. bukQwiń.;kiej ;ok:iln. za 400 :> 0 J ' . . 
 . -- / .<>.118 r. OWo egt. na unaJu;) "'Lm. .10.- 74 
.'-- 
k ' "
.J
 OL' 25 " " c at. lo
 4 pl'. .18.- 9.J.- 
or. .. pr. . . - . . . . ";)'
') ,'foh Ludwib. za 200 11. Obl1gaoyo r. pr:\wem pl e:'W"i'1.8n"tw" l.a 1 OOz/.nom. <. . y.. 
100 
t. -I. pr. . . . . . . %.:J,() 95.20, C<, " k ' " k l ., . _ I 'row. kopalń węgl;
 w Bnix 100 zł. :J40.- IH2.- 
, l l k .. .. l Vi ) !. ! ,
r.e" 1 . '.J o el potn. za . 300 z-ł. " . pr . . -.- - -- ':1" 1. k " rp '.
 kl ' e n ' , ' ft. tow. 500 kOl ' . 9 D I), - 9 '"' ,0 _ ' _ 
2<:" . wowS' o-czern.-JasSKl'J.11. r. u. -. ! l' I D ), U
 
 ,,'5 . . 0- 
7.a WIO ),-"1' 4, J w 94. _ 4'" _, '1,;;-' z,eg . par. p" 1maJU za 100 l :,00 ,_ _ Austr.. tow. górnieze Alpine WO zt 45
,- 4!);i'- 
In.- !i1 ,O . F:'" . k -" 'j 
 I ' f . . s ' "'1 . , . . ",'.. o fil'. ... .... , ł 0- , 1, - Jt) , 5 . _;)(I 
 Pl':\"kllł":O tow . . . t.cl<\zn. !! . rZIJUl 200 /',t 17 . 80.-- 1 "I
;) ,. ... 
89 -- _ -.... . ..(I. .i\rcy -
'. h'hO a. lc 
.iZ;{&I([ln'.\r' I j',)w. i.e
J. p:1!'. p,-' J),m. gm. z 1 "i8G 4, Ii/". () I ) l ' to 
Kut) Z?lJ węl!;ierskiej). " " 1887 1 1pr. .ł6. - \H,iO 'l'rif"U. tow. kop. węl'\'la. 70 zł. . . U
 _ 4,:H- 
(951) 72 -- 11 " 5 
." " 
 
 
 
 180841'''' H7.-- \;0'- . 
1'<37 _. ,"lęg. zl;>b l'OlJta 7.;" 100 ;,L * pr. 11rł.35 .';., J!" " ., ., " ".i8Pl tipI'. !-Jł i. ()Ij !-J7.;
') '!i[, W E K S L E, 
" "w W",!" kor 1.:
 200 I l' I . (' f 18 81.' )() 
, 4 9090 9110 \nL )\Vow >:,er - ,
,HY Z r. 11. 
 .>\ , Berlin za 100 Ul"rek 5 pr. 1l
.55 
KOr. pr.. . . . . . .. ,'.' . ł7. l it. :-\7. - H7.70 . d I{) f t t 4 
f. ", 
obI. prop. za lWi zł. ,i "/
 pr. \/8. __ 9H W) ,. . .. ,... I,on yn I\a IUl '. 8Z.. pr. ',."Ź.,'" 
obI. pr. regul. Gisy M LOOr..!', 4,Oio UH. __ 140"':" I Kol. Lw("y lir.ern. lo r. lR8i za ;j00 Pa.ryr. za 100 fr<\n., . . . .. !:Io.60. - , 'I [' I I ! 1 1 H)') ł ' .'> ". b' : fi I. 
,. 'r,af!O:d. (lOO k.) . 157.7'1 1
R'75 1 


o
 . \'.,. ,. ( . ) " .' I .o k ,
;


;;.
Ot V "
o' . \;,',;
 . ooz
i.lł f ;::: 10' tO !ł . -' ' W "n;lil k ie(
k b ieb l :'l1kj. . . . . 
c" ,., .. _ . ;,. - ,,)S je an \i . , 
E. ObUgą.C)Y
J i",ltmmiz,\"yjn
. " "" ,,18781,:\ :ZOO z-t. Clpr. 102.10 lIH.1 O )'I'r:1.li(jllskie hank-i . 
( .,. ., . ", I, ' "" "tt;
7z,,20Ih('
 pl', \11.60 !!3.00 R7.",ai(
ar
kie h;,nki 
Kroil':yi i Slawonii I\
 JOO zt -i. pr. :),L-. ..> I " 
',Vęgii)r za 100 zt 4 pr. . . . . HO iJO (ł1.15 I ' J, Lo.y (Zi> 8ztuk
) 
P. Inne pUbUc,zne pożyozk1. jJudapeszl:eńskie (lhsilica)fi 1\4. . 
plac,,! f.,
d:.ją ;,os,V regul. DunaJ'l z r. 1.8»(1 r.fI 100 i ;>;,.Uall kred.. db h. i p. 100 1.4'.. . 
zł. 5 pr. . . . . . ., . 25l.-- 2');J'-; I I,'i
r.Y 4,0 zł. mk. . . . . . . . 
;;7.55 97.75 Pozy"z. re'i. Dunaju z r. V378 los 5 pr. [Go - 107.-! Poiye'Łka m. lnshmku :W ."t . . 
97.50 !i7.70 Por.. kraj. Hukowiny lo r. 18\;):3 lCls I '",,
V rrt. Kr:J,kowa :
O d. . . 
srebrze l.a .200 kor. 4 pre.. . , , . . \14.-. PoŹ-Y'JZk" lU. Lubla.ny 20 zł. . 
97.20 97.40 Hllkolyjńskie obI. prorinaevj'(1ł lOG l t'<>lffy 10 zł. mk. 
'17 V; 97.35 li\ !U:i ,) ;) D)'{,. . 1t)
.2!) 103.25! i"',
iW kr7,vh .\11 
r t,j'" ift rr 
..,,- .... -. 
 ___._-""''''''''''
__''''''.''''''._''':____\CM''

_'''''_':','''''''."",
.\.........--.:.;-.__........
IoI:'''_"':""-"'--
""_;.>oI::.ł...e 


. : 
 "' -R " 


Nadesłane, 


OOAI bankowy i kantor wyrnia j 1Y. 
Zleeettia. z 


Ranku hip. gal. po 200 zł.(400 k.) 
Banku g
L dla. handlu i przem. 
po zł. 200 (400 k.). . . . . 
KoL g. Kar. Lud. po 200 zł. mk. 
(400 koron) . . . . . . . 
Kol. Lwów -Ozern. - Jassy po 200 
zł. w. a. w srebrze (400 k.) . 
Garb. w Rzeszowie po 
00zł,(400k.) 
Fabryki wagonów wSanoku przed- 
tem LipiiJskiego po 500 kor. w. a. 
'fow. dla gal. przedsięb. elektry- 
cznY(jh wodo po 2iJO zł.(400 k.) 
II. Liaty zaatawne za 100 K. o 
Banku h. g. 5% wa. wyl. z 10"10 pr. b/) 
" ",,4 1 /1°/°" los. w 50 1. . a> 
" " 4% " " 60 l. po 200 K. ., 
" kraj. 4 1 /i O jo w. a.los w 511. oi!' 
" ,,4 % W. a. los. w 57 I. ..,., 
'I'ow. kred. gal. ziem. 4 % (pierwsza 'l) 
elliisya) . . . . . . . 
 
'l'loWo kredyt. galic. ziemsko 4°/0.0 
los w 41 1 / 1 lat . ::< 
4°/0 los w 56 lat . $:I 


441 


!)31 


109 30 
98 30 
91 - 
9\1 -- 
92- 


no _'h 
99 -. 
!iJ 70 
% 70 
92 70 


'11 50 )2 20 


o 


III, Oblig! za 100 K, ..... 
GaL fuuduszu propinac. 4 % W. a,. ::< 
Bukow. funduszu propin. 5°1o wa.-'
 
KomunaJne Ba.nku kro 5"10 (2em.) '" 
" " ,,41/
"Io (3em.) a> 
Komunalne banku kro (4em.) 4" °/0 .f:> 
Kolej. lokalne dtto 4°10 po 200 kro 
Pożyczki kraj. 6"10 wa. z r. 1873 
" " 4 % po 200 korcln 
z roku 1893 . . . . . 
Por.ycz. m. J"wowa. ł O / o po 200 1!:Oł-. 
:tV, Loay. 
Miast;
 Kra.kowa po zł.20 (40 k.) 
M. StanisJ'awowa. po zł. 20 (40 k.) 
'v, Monety. 
Dubt cesarski 
20 fr:mkówka . . . . . 
100 rubli rosyjskich srebrn,Vi5h . 
100 rubli rosyjski(jh papierowych. 
100 ma.rek uieJUieckich 


:'5 50 


86 20 
H'2- 
100 70 
100 20 
92 70 
!:I2 70 


100 - 
PIi 50 
92 _. 
B2 - 
102 - 


11 45 
19 40 


11 ;:$0 
19 20 
Jij4, - 
255 - 
118 20 


25S - 
25'7 -. 
llk 80 


Kurs giełdy wiedeńskiej. 
Dnia 29. lipca. 1900. 
A. OgÓlny dług pań.twa, 
JlJdnolity dług pal1stwa w banknot. 
maj-listopad . . . . . 
lut y- sierpień. . . . . 
.Jednolity dług pailstwa, w 
styczeń -lipiec . . . . 
i!:wieejeÓ -p"",dt:iernik 


,- ::-"'::-"'.-.. 


. . . 
..;-- ';S:::.':::
"f.:",;:
,::
 
!Oi'0
 ':.,,., 


6 


ptacą 
20.- 
63.50 
172.- 
60.25 
183.- 
130.- 
370.- 
11;0.--. 


ż ądają 
21.25 
65.50 
1'14.- 
(H.25 
185.- 


I 
t 
I 
I 

 


11>.70 
24t.02 

1' .172 H).6() 


90 'i0 


91\. -- 


ił62u 


12.60 
:
S4.- 
127.25 
64.50 
7
.- 
4ViiJ 
131- 
4
 50 


1:,.60 
3x7.- 
12i 2J5 
(;j650 
72 ;;1) 
4950 
V;3..- 
4.a !)O 


O. W A L U T Y. 
Dukat (je
:U'ski. . . . . " U.H 
f\:ustr. węg. S guld. złot,
 moneta 
!,O-fra.nkÓw ka. . . . . . 19.3:) 
20-m;ł.rkówka . . . . . . .. :!3.70 
Rosyjski półim.periał ..... 
Niemieckie banknoty za 100 marp.k 
WłoHkie h<\nknoty za 100 lir. 
Ruhk ' 


1\1.34. 
i:-l.78 


iUó 


Ug.52 118.'10 
91.1.60 90.75 
2.55 2.56 


Dla jadących na wystawę paryską polecamy Li.;ty kredytowe (Lcttres de crćdit) 
które usuwają konieczność noszenia ze sobą znaczniejszych kwot pieniężnych. 
Listy kredytowe wystawiamy pod najkorzystuiejszymi warunka.mi. 


lokal i Lilieo 


nom bankowy l kantor wymIan)' 
ZJecm.l):':' z prowincyi za.l.twiaIDY odwrotną 
DO(J;'
ł b
.n: (}(
Jie%eJ)j
, ![mni7iHi. 
'. . 


"'" 


....Ji3CI 


--r 


.. 
 ____ JiE 
 l
-lI.JB
 


,; 

 - - 


Rozmaite obwieszczenia. I au.tryacki los czerwonpgo krzyza Ser. (\196 miał wiadomość, aby takowej bądź tutejszemu 
Nr. 38 z dnia 1 lipca IB82, jf\dpn węgier
ki : sądowi, bąd
 nstanfJWiOnillll1 dla strz"zenia 
L, cz A. 24/99 12 (5 f 92 2-3) los ezenvonego kn.yża Ser. 2808 Nr. 
)
 z dnia i praw wyżPj wymieuionego nicob cnego kur/l,- 
. C. k. S
d,pow!a
0w.y w, W śnio;\'c
y
u 15 grudnia, 
8S2.::edp"n los .Baz liki 
tJr 1.204 i t\)ro
i adwo
ato
i dr.. 'ł!J.d)'la'v\"owi Wilko- 
podaje do WlaaOmOSCJ, ze Jw,efa. Pawhkow Nr. 74 z ma J;) maja ! 886 ruku, l:
den lo: I S!.OWl w Krai(QwH\ na.lpoZmej do dm, 1 Sler- 
zm
,la dnia. z paźd
i mika 1800,w Rosocho- pail
rwowy s'
r?f'iki Ser. 15 '. N\. Ił h. dnia i f:nia 1901 udzilił,. i'eże . po l1plyw
;
 powyz 
w celI b, z pozost. WleIlla roz.porząazellla OSlat- l JJpca. 1888, .)pdp. f, los węgif:n: 
I .J OSZiV Ser. : ll3.ZnaC1.0nego terminu IIHh,becny li ran c szek 
niej woli. 3867 Nr. 35 z dnia 
! lipc,t ; 8'58, aby z po-I O:s::ew..;[,i n \ ponowne ządanie siostry jr.go 

dy, m:ejsce pohytu 'ipadku? e
cy tejże siadania takowego w ci'JglJ r;. mie
ięc
', l'.'ząc I B;,ni!ii Ciszowskiej "a zrnar'ego uznanym zo- 
zmarłej 
tanlsława Phwllkowa me l st zni- od dlda oRtatnli'go oghm:':J!a w tlltt'js?.ym t-hlllC. 
nem, wzywa się go, aby w przeciągu roku, s'fdzie wybza,t się, gdy!. po upl'ywie tego ter-I Kraków, dnia 15. cze wea 1900. 
licząc od da.ty tego ed;.ktu, zgłosit 
ię w są- minu p()świad(jz
mil' rzel>,zowe Zf.l niew

zne U- I 
dzie i wniós.ł uświadcz. nie do spadku, gdyi znanem zostanie a wystu.wc t do takoweg' II e 
w przeciwnym razi!' zostani" prwwód spad- ł:Jędzie zobo',,",iąza nym. . cz. dz. hip 7:20,00 (60 )92-3) 
kowy przeprowadzonym ze zgiazają"ymi s ę O. k. 
ąd powiatowy, Oddział' XI. Z 'ycia i miejsca pobytu niewiadomych 
spadkobiereami i z ustanowionym dlań kura- Kraków, dnia 12. czerwca l \!QO spadkobiTców Ploryar,a Hell' yka Sing"ra to 
torem Danielem Sokolowskim w Rsochw;\ćcu ___ j
''it Maksa S,nger;\, B1. I !!-tę Sin,'!fT i .Maryę 
C. k. tJąd powiatowy, Oddzia.t II l
odakows
ą uro li. Singer zawiadamia, ,.ię, 
Wiśniowczy k, dnia 4. września 18H). L. cz. T 36 gg 7 UF07 :
-'i) że sąd tntejs ,y na prośbę fnndae.yi Stanis!awa 
____u_n' C. k. Sąd kr ,jowy Oddział VI w Kra- hr. 
kariJka we Lwowie w sprawie zamierzo- 
kowie wz.ywa kaZdego, Ktuby o osobie .F ran. Ilego bezCl
zaroweg') wydzi lenia części parcel 
L. cz. Nc. XI 26J/00 2 (5981 2-3) ciszka Oi zewskipgo urolzonego w Krakowie i!funtowych L k. 187-1,243 '/L i 2430/2 z dóbr 
C, k. Sltd 
owiatowy w Krakowie wzywa dni,t '2! sif'Cpuia 1
42 z niez.vhcych już ojca DI'oho ,I, yza objętych wykM.nn hi pot. 1. 59, 
posiada. za pośwla-;czenia sprzedaży z daty .B'ranciszk;l. i matki Julii małżo,ko"'/ O,szew- zarządził uchwałą z dnia 30 maja 1900 dz. 
Berno 7 stycznia 1097 przt;Z dom bankowy skicb, zMu;eszkał,'go w Kra 0\\ te pn;y rc,d,j- hip. 72U za.notowanie tej prośby w księdze 
Edward Urban w Bernie wystawionego w śhd cach aż do roku 1866 lub 1867, od p:.wyz- :!Tunto, ej i wdroży,l w tym celu postępowanie 
którego p. Aniela Makówczyńska w Krakowie szego z'ś czasu względ:Jif' od r.ku i 
)69 lub konwokacyjne I,rzez zawiadomienie o tp,m osób, 
nabyła na w.lasność ud r7.ecz.mej firmy ban. 1870 w kwórym na kiika dni v>jail'ić się mających prawa rze zowe na dobrat'h Dro- 
kowej jeden los włoski czerwvnr-go krzyża Ser. miał w Krako\vje, nieoo'cnego i z życ:a i howyże i ż'>' celem dorę,'zenia IlU tej uchwa.ty 
79:\3 Nr, 
2 z dnia 10 grndnia 1885 jeden I miejsca pob,ytll niowiadomego, j:ikąk lwiek zamianował bratora w osobie dr. .JÓzefa By-  J JlJi, 
 


.
 _ aJ&; .. 
- 
.. .  

- -- 


--- 


Imy adwokata w Stryju. 
'fen kurator będzie z życia i mIejsca 
pobyt'J niewiadomydl spadkobiercó N Fioryana. 
Henryka. Singera. w powyzsz.ej sprawie na ich 
niebezp eczeństwo i koszta tak długo zastę- 
pywa.t, dopokąd nie zg.tosz;
 sił( sami w sądzie 
lub nie lIstanowią pe.tnomocnika 
C. k. Sąd obwodowy, Oddzia,l IV. 
Stryj, dnia 30 maja 1\300. 


L. cz. A. 260/99 4 (5991 2 -3) 
C. k. Sąd powiatowy w Poihajcach oddz. 
III. wzywa niewiadomych z zycia i miejsca. 
pobytu spa.dkobierców Rózi Reiner, ażeby w 
przeciągu roku wnieśli oświadczenie do spadku 
po Rózi R.iner zmarłej w 
aturzynie 13 marCa 
188::\ b,z pozostawienia ostatnipj woli rozpo- 
rządzenia w przeciwnym raz e spadek z'
 zgła- 
szającymi się spadkobierca.mi którzy tytu,! sweg > 
prl.wa dziedziczenia wykazą przeprowadzonym 
będzie lub J żeiiby się nikt nie oświadczyŁ 
dziedzicem cały spadeK: jako bezd<'iedziczny 
uznanym zostanie. 
O. k. Sąd powiat JWY, Oddział III. 
Podha.jce, dnia 17. kwietnia i 900.
		

/DIGCZAS002001_1900_173_0007.djvu

			7 


'.....,.... .
 
____
 .
 
 -...
- --
T 
.....ł JW_J\?DI 
 __j
 
..... W.wrr ___ GIl 


-...... 1"""'-': ___-IIMi:i
-
r -1WIi.r
--

-' 


 
 <
h_ ,_
..b
 ...,L'

 _
 
_. 


I&'t....-.........__. 
- 


---ł
.w.. 


., - 
 


'iT"  . .. 


-- l:» ' ""f:1 ",,
 
 L 


1111 


1D1f

 


I dzin urzęd.owych W sądzie nizej wymienio- i tej nieru
hom 0ści dokumenta (wyciąg tab.ula
- , pr
ejrz.eć. podcz
s . godzin urz.ędowych w są- 
nym, w bmrze Nr. 7. ny, wycIąg btastralny, protokoły ocemema i dZJe mżeJ wymlemonym, w bmrze Nr. V. 
I Takie prawa, w obec których niniejsza i t. d.) może i,azdy, mający chęć kupienia,! Takie prawa, w obec których niniejsza 
L. cz. E. 
90/00 (3) (5797 2-3)' licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgło- przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie! relicytacya byłaby nied
puszczalną, należy 
Na ządanie Michała i Tomasza Pawul- sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym nizej wymienionym, w biurze Nr. 11. I zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
skich, odbędzie się d
ia 3.0.. sierpni
 
 900 o termi
ie licytacyjnY!ll'. inaczej rosz
ze
a tego. rfakie prawa
 wobec których 
iniejsza ' I termi
je licytacyjnyu;ł, i
aczej roszc
en
a tego 
godz. 9 fano w sądzJe mżeJ wynllemonym, rodzaJu co do sameJ meruchomoścI me mo- lIcytacya byłaby medopuszczalną, nalezy zgło- rodzaju co do samej meruchomoścI me mo- 
w biurze Nr. 9 licytacya realności wyk. hip. głyby być juz ze skutkiem podnoszone. sić do sądu najpózniej przy wyznatzonym ter- i głyby być już ze skutkiem podnoszone. 
l. 131 gm. Halicz wpisanej n.a rzecz Michała Te osoby, dla których jakie prawa lub minie licytacyjrlym, inaczej roszczenia tego i Te osoby, dla których jakie prawa lub 
Pawulskiego i Tomasza Pawulskiego p
 5/

 ciężary . na . po

zszej nieruchomości bądź rodzp>ju 
(). do samej 
ieruchom"ści nie mo- i ciężary n.a 'p
wy
s
ych ni:l'Uchomościach, bądz 
a na. Maryannę Pawulską, a względme .leJ obe,cme JUż lstmeją, bądź w toku postępowa- głyby byc JUŻ ze skutkIem podnoszone. I obecme JUZ Jstmeją, bądz w toku postępowa- 
spadkobierców Waleryana i Stanisława Za- nia licytacyjnego powsta.ną, zawiadamiane będą Te osoby, dla których jakie prawa lub i nia licytacyjnego powstaną, zawiadamiane bę- 
Hczkowskiego w 11/21 częściach zaintabulo- o dalszych wydarzeniach tego postępow"-llia ciężary ni. powyiszej nieruchomoś;:>i, b
dź! dą o dalszych wydarzeniach tego postępowa- 
wanych. jedynie przez przybicie .na tablicy sądow
j, obecnie juz istnieją, bądź w toku postępowa- ! nia jedynie przez przybicie na tablicy sądo- 
Nieruchomość powyzsza, wystawiona na jeśli nie mieszkah w okręgu s!
du niżej wy- nia licytacyjnego powstaną, zawiadamiane bę- wej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej 
licytacyę, jest ocenioną na 1 ?510
kor. 20 hal. mieni
>nego i ni
 wS,każą t.em.-
ż. sądowi peł
o- d
 0. dals
ych wydarze?
ach tego. prJs!ępowa: wymienion
go i nil! ws
ażą temu
. sądowi 
Najnizsza cena wynosJ 11.673 kor. 40 mocmka do doręczen, w sIedzJbJe sądu zamHi- ma Jedyme przez przybJCIe na tabhcy sądowej, pełnomocmka do doręczen, w siedz1bJe i'Jądu 
Lal., ponizej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie szkałego. jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wy- zamieszkałego. 
do skutku. O. k. Sąd powiatowy, Oddział IY mienionego i nie wskażą temuż sądowi peł-I C. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do Halicz, 4. lipca 1900. nomocnika do doręczeń w siedzibie sądu za- Drohobycz, dnia 29. maja 1900. 
tej nieruchomości dokumenta moze każdy, . _.,___,______ mieszkałego. ____ 
mający chęć kupienia, przejrzeć podczas go- O. k Sąd powiatowy, S.!., Oddział XVII. 
dzin urzędowych, w sądzie niżej wymienionym, L. cz. E. 1582/99 (8) (6265 1
.3) Lwów, dnia 29. czerwca 1900. 
w biurze Nr. 9. Dnia 5. września 1900 o godz. 9 rano. ___ 
Takie prawa, w obec których niniejsza odbędzie się w biurze Nr. 9 sądu tutejszego 
lIcyt.acya. byłaby niedopusz(zalną, naleźy zglo- licytacya realności w Ozerniawie lwh. 300 i L 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym H2d z przyntildnościami. 
terminie licytacYJnym, inaczej roszczenia tego Nieruchomości whI. 300 z przynależno- 
rodzaju co do samej nieruchomości nie mo- ściami oceniono na 2041 kor., zaś whI. 923 
głyby być juz ze skutkiem podnoszone. z przynaleznościami oceniono na 240 kor. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub Najniższa cena, niżej której sprzedaz nie 
ciężary na powyzszej nieruchomości, bądź nastąpi, wynosi co do whl. 300 - 1360 k. 
obecnie już istnieją, bądź w toku postępowa- 68 hal., zaś co do whl. 926 - 160 kor. 
nia licytacyjnego powstaną, zawiadamiane bę- Warunki licytacyjne i inne odnośne do- 
dą o dalszych wydarzeniach tego postępowania kumenta można przejrzeć w s,d'l;ie niżc.j wy- 
jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, mienionym w biurze Nr. 9. 
jeśli nie mieszkają w okręgu sądu nizej wy- Takie prawa, w obec których niniejsza 
mienionego i nie wskażą temuz sądowi peł- licytacya byłaby niedopuszczalną, należy 
nomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu za- zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaezonym 
mieszkałego. terminie licytacyjnym, inaczej roszcz,enia tego 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział III. rodzaju co do samej nieruchomośei nie mo- 
Halicz, 26. czerwca 1900. głyby być już ze skutkiem podnoszone. 
____ Te osoby, dla których jakie prawa lub 
ciężary na powyższych nieruchomościach, bądź 
obecnie juz istnieją, bądź w toku postępowania 
licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą 
o dalszych wydarzeniach tego postępowania 
jedynie przez przybicie na. tablicy sądowej, 
jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wy- 
mienionego i nie wskażą temuż sądowi peł- 
nomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu za- 
mieszkałego. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Mościska, dnia 14. lipca 1900. 


Licytacye. 


L. cz. E. 551/°0 (3) (6155 1--3) 
N a żądanie Gminy Dllbo 
'ce zastąpio- 
nej przez dra Włodzimierza Jurkiewicza, od- 
cz. E. 11 H3/99 (4) i E. 105/00 (4) będzie się dnia. 30. sierpnia 1900 o godz. 10 
(5747 1-3) rano w sądzie nizej wymienonym, w biurze 
W sądzie tutejszym w biurze Nr. 9 od- I Nr. 9, w Haliczu, licytacya całej realności 
b
d,zi.e się licytacJa nast
p.ują(
ych nieruc
lo- lwh. 642 i połowy 121 i 484 ks. gr. gm. 
mOSCl: 1. połowy realnoscI lwh. 
03 gromy i kat. DuLowce. 
Brody. dnia 5. września 1900 o godz. 10 I Nieruchomości powyższe, wystawione na. 
prz(
d południem; 2. realności lwh. 1403 gmi- licytacyę, są ocenione na 1744 kor. 
ny Brody dnia 6. wrz"śnia H!()O o gudz. 10 Najniższa cena wynosi ze względu na 
przed południem. wartość szacunkową za wszystkie trzy real- 
Połowę realności ad 1. oceniono na ności wypośrodkowaną w kwocie 1744 kor., 
314 kor. 5 hal., zaś realności ad 2. na 1614 kwotę 985 kor. 33 hal., natomiast Zvyznaczonym ter- 
minie licytacyjnym, inaczej roszczema tego 
rodzaju co do samych nieruchomości nie mo- 
głyby być już ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
ciężary na powyższej nieruchomości, bądź 
obecni£< już istnieją, bądź w toku postępowa- 
nia licytaf
yjnego powstaną, zawiadamiane 
będą o dalszych wydarzeniach tego postępo- 
wania. jedynie przez przybicie na tablicy są- 
dowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu ni- 
żej wymienionego i nie w8każl
 temuż sądo- 
wi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie S:J:- 
du zamieszkalego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Ustrzyki, dnia 13. lipca 1900. 


L. cz. Praes. 11?49 15 L.,OO (6363 1-3) 
O b w l e s z c z e n i e. 
O. k. Pre
ydyum wyższego sądu krajo- 
wego we Lwo:Vle rozpisuje r zprawę oferto 
wą na oddame w przedsiębiorstwo budowy 
budynku . rządowego na pomił'szczenie c. k. 
sądu powIatowego z aresztami, tudzież c. k. 
Urzęd? podatkowego w Uhllowie. 
Ugolna suma kosztorysowa wynosi 105.181 
koron. 
Oferty wnosić nale
y w biurze c. k. 
min. radcy budowo Franciszka Skowrona 
w gmachu sądowym we Lwo.de przy ul. Ba
 
torego L 1. najdalej do 6. sierpnia l\WO godz. 
10 rano. 
Plany i kosztorysy, zatwierdzone przez 
C. k. Ministerstwo sprawiedliwości tudzież 
ogólne i szczegółowe warunki budowy można 
przejrzeć w biurz
 tegoż Had.cy budownictwa 
w żwykłych godzmach urzędowych. 
Lwów, dnia 27. lipca 1900. 


L. cz. E. 474;00 (6) (596
) 
Na ządanie kupieckiego Towarzystwa. 
es
on
owe
o 
 Tarnobrzegu, odbędzie Si\1 
dnw,.d slerpllla 
 900 o godz. 1 iJ przed po 
l'ndmem, w sądzIe niżej wymienionym w 
biune ,
r. 4. w T .rnobrzegu licytacya J) 1(2 
realnosc: ly;;h. 86 J II) polowy rpalnof:H i. 
l who 24b gm. Tarnobrzeg lhvojry Ihmmer,:;- 
feld w,jasnyeh. 
Nieruchomości te, wY8Lu.wione na licy- 
ta.cy
, są ocenione ad 1) na 792 kor., ad Ż) 
na :.)12 
; Ol'. 
Najniższa cena wynosi ad 1) 396 kor., 
ad 2) 250 kor., ponizej tej ceny sprzeda
 II ie 
przyjdzie do skutku. 
Warunki licytacyjne, które na mocy 
. 162 
o. e. zatwierdza się i odnoszące się do tych nienl- 
chomości dokumenta (wyciąg tabularny, wy- 
ciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. ci.) 
moze kazdy, mający chęć kupienia, przejrzee 
podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wy- 
mienionym, w biurze Nr. 4. 
Takie prawa, w obec których ninit'jsza 
li6ytacya byłaby D.iedopuszczalną, należy zgJo- 


L. cz. E. 185/99 (4) (6352) 
L. ez. E. XVII. 3269;99 C
) (6216 1-3) Na żądanie dra N,lt:Jna ApJla adw. w 
Zobowiązany Wojciech OidiIiski, ','le Lwowie. Drohobyczu, odbędzie się dnia, J 7. sierpnia 
N:1 żądanie c. k. uprzyw. gal. akc.! lHOO o godz. 0 przed południem w sądzie 
lhnku hipJteezot)go w,:: Lwowie, zastąp:onego I niiej \vymienionym, Vi' biurz,
 Nr. V licyta- 
przez adw. dra Wilhelma Holzera, odbędzIe cya potowy realności lwh. 316 i P łowy real- 
si
 dnia 5. września J 900 o godz. 10 przed ności lwh. :317 h gr. gm. D{ohobycz-Z"g
" 
p:.Jłudniem w sądzie nii,ej wymienionym w mi(jjskie objętych wraz z przynale:tno;ciaml, 
L. C'l. ,E. .H47i99 (7) (6105 1-3) biurze Nr. XVII. we Lw.-
wie, licytacy!l. 12/15 1 skrada.j;}cemi się z 8tll;.:ni, budy na p3a, latar- 
.Na ządanie. Halickiego fundusr.u pozy- części n:alnośei pod lkons. 552 4 / 1 we 1,wo- ni i szt:1chet. 
czkowe.go, .zastą
)]oneg'o przez dr. J
itYJlskiego, wie obj. lwh. 445 Dz. IV. ks. kr. gmi m. Niernehomoś	
			

/DIGCZAS002001_1900_173_0008.djvu

			,,
I 
t:) 


sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym t'_,r- ; dach op'ożnić się mogące rozpJsuJe się kon- 11. 
minie licytacyjnym, inaczl'j roszczenia tego I kurs z tt"rminem do 18. sierpnia 1900 
rodz3du co. do samej 
iernchomości nie mo I Podania wnosić należy w przepisanej 
glyby być .luz ze skutklem podnoszon
. I drodze ad a) do Pn':zydyum sądu obwodowego 
're osoby, dla których jakie prawa w WadO\\'1cach, ad b) do Prezydyum sądu 
ciężary na PO? 
I{llTe Ta , 'J'ii'iI ('BiTi! . . '.. 1I,0 flltyrry IJorreJ"lY apo- 
ÓJ:JlIHi" MicTllT B C061 3H11l1IeH1t 3.7IOQIlHY 3 

., L. cz. TV 76/'iJ5 5 
(}
Ó
 8-8) 
65 a 31iI
. K. i apT. II BaKOHa 3 17 rpY!
HJI I Andrzej KorzNi ze Sir,l' zOi>taje uzmmy 
1862 q 8 n. f];. 3 163 p i IIp BllHII 3 
 umysłowo chorym &. kuratorem jego ustan:1- 
30J 3 K i up ,TO ycupaBef];.111B.7Ieiia e TI, wia się Jakóba Hajduka ze Siar. 
3apJIA
eHa Qepe3 u;. K IIpoKypaTopa f];ep- U. k. Sąd powiatowy, Oddzia,ł 1. 
maBHoro KompicKaTa cel Qa,'OIJl1CU: I Gorlice, dnia 11 lipca 19,)0. 
B HaCJII,ll;oK 
'0ro piIIleHJI 
60pc'HcHe e['
'
 I 
f];aJIbmC mnpeHe TIIX apTllK!JI1B a 3a6paHIIH I ' . . 
RaKJJaA Mae 6 y . TIl 3Hllru;CHllll. I L. cz. L. 31 9V 8 
JII,BiB, f];HJI 26 JIllIJH.H 1900. Łucyę Guzik z 
WG, chorą kuratorem 
zika tamże. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział 1. 
Niepołomice, dnia 31 maja 1900. 


L. cz. P. 157/00;-u----- (G168 3-3) Rozmaite ObW
8szczenia. 
Nastka Oayszkiewi z z ZaraJi'ika uznamf I L. cz. Nc. m. 1377/00 1 (6037 3.-3) 
zostaJ'a umysłowo chor'h kuratcrHm llsbllOWilO- O. k. Sąd powia.towy w Bargrodzie 
ny lInat On)' zkiewif..'z w Zarajs1.u. vvzywa uprawnionych do podjęcia na.stępują- 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. cia starych depozytów: 
S zł. 3'-,1/2 et. w roku lc65 dla 
Ludwika ,hkubowskil>go z Wetliny; 
4) 2 zł. 17 et. w roku 1862 dla Oy- 
pryan:;. Hogojskiego z Bcn-źney; 
ł . 5) Ernpf,mgsbesUit glJng Nr. 1091 na 
1 28 z,f. HG (t. przez Kf.sę pań
twową cl"pozy- 
tÓw wystawioną z dnia. '22. luteg(l 184H w r. 
L. cz L 2/00 4- (6:\!253 3) I 1065 na w
ez .JÓi.efa Kmzewskiego; 
FranC'iszek Maciąg', syn 87.ymo/la, z So- i 6) kwoty 2.2 zł. 6H et. tUf<. polece- 
bowiL uzoany 7.
" IUHrtlot.raW(;,". ! niem z dni::!. 
3 września lb67 L 2f)41 zł/)- 
"I( Ilraton
m ustanowiony .Jan Hali niMz i zonej na, rzecz masy 
gzek
cyjnej B
nia 
z Robowa I Rand z rarnawy wyzn'J pow]"tu Lntowlska 
C. k_ Są:d powiatowy, O<1(hiat 1. pniwonabywcy Izaka Gleichera, przeciw Mo- 
TiJJ'lIohrzeg, dnht 24 kwietnia I 00. I ti; Lit'ber z lhligl'odu o 500 . ?l. a. w. aby 
________, w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni wymie- 
I nione depozyta podjęlI, gdyż inacz("j wydane 
L. cz. L. XVI. 6/00 l) (0215 3-.3) bl;;dą Skarbowi l'aI'lstwa. 
Edmund Henryk lu'. Poto.,ki uznany mar- Hallgród, dnia 5. lipca 1900. 
notl':1wcą, kuratorem jest N!kodem hr. Po- 
tOi'ki. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział XVI. 
Kraków, dnia 27 cze1'W(':\ 1 HOO. 


L. cz. L. 7;!)9 8 (61!)3 3 3) 
.JanPac z f'obkÓwki U'1;r::1ny zostaJ mar- 
notrawe;
; kuratorem 11\anci:
zHk K:tp b, z Pc- 
tak6wki. 
O. k, Sąd powiaowy, Or]llzid' L 
.Lslo, dnia ] 3 (:zerwca 1'00. 


L. cz. O. II 178/00 1 (6360) 
Przeciw Samuelowi Holliinderowi kt6- 
j rego miejsc(\ pobytu jest nieznane, wniesio- 
! nym został do c. k. sądu powiatowego w Pil- 
; wie przez 'lluwarzystWJ oszezędności i kredy- 


L 
C 
4 


d 
C 
r 
V 


L. Prez. 1612 18/00 (6300) 
Na trzec'ą zwyczajną dnia 3 września 
1900 rozpocząć się mającą ka;:encyę sądu 
przysięgłych w Nowym Są:czu zamianowani 
zostali: prezydent Kostka, radcy sądu krajo- 
wego Wiśniewski, Pisztek, Szameit i dr. Ma
 
tusziński jego zastępcami. 
Nowy Sącz, dnia 24 lipca 1900. 


, 
r 
I 


L. 49.651 


(6294) 


OBWIESZCZENIE. 
W tegorocznem dnia 19 lipca odbytem 
losowaniu premij z fundacyi śp. Wincentego 
Łodzia P.mińskiego dla czeladników rzemieś!- 
niczych, którq z powodu ubóstwa nie mogą 
zostać majstrami i założyć samoistnego war- 
sztatu, wzięło udział 419 czeladaik6w. 
. Premie wylosowali następujący czela- 
dmcy: 
Iszą premię w kwocie 1614 koron Dy- 
mitr Klinowil'z, czeladnik szewski urodl,ony 
6 listopada 1856 w Basiówce, zamies1.kały 
we Lwowie; 
JIgą: premię w kwo('ie 1345 koron Ję- 
drzej Szelest, czeladnik szewski, urodzon v 22 
listopada 1870 w Krzywem, zamieszkały we 
Lwowie; 
lUcią premię w kwocie 1076 koron Mi- 
chał KorniatkiewlCz, czeladnik malarski i po- 
złotniczy urodzony dnia 20 października 1864 
w Lisku zamieszkaty we Lwowie; 
IVtą premię w kwccie 807 koron B	
			

/DIGCZAS002001_1900_173_0009.djvu

			ew 
mo 
!łz. 
in- ! 
>vi- I 
I 
i 
ro- I 
l"a- 
Io- I 
10- 


L. 8HiO,pr. 


Obwieszczenie. 


(6362) , 


Rozporządzeniem Prezydyum c. k. Namiestnietwa z dnia 9. lipea 1900 

. 7135 rozpisano uzupełniający wybór jednr-,g(, posła na Sejm krajowy z 
cIała wyborezego większych posiadłości byłego obwodu krakowskiego na dzień 
4. września 1900. 
Z powodu rozpisania uzupełniającego wyboru na opróżniony następnie 
drugi mandat posła na Sejm krajowy z pomienionego ciała i okręgu wybor- 
czego ogłasza się ninjejszem listę wyborców tego okręgu z nadmienieniem, iż 
re
lamaeye mogą być wnoszone do Prezydyum c. k. Namiestnictwa we Lwo- 
WIe w eiągu dni czternastu (14), licząc od dnia niniejszeg0 ogłoszonia 
Reklamacye wniesione po upływie tego terminu nie będą uwzględnione. 
Pełnoletni współwłaściciele dóbr tabularoych, uprawniających do wyboru 
w wzmiankowym okręgu wyborczym, mają. w celu wydania kart legitymacyj- 
nyeh przedłożyć c. k Staroście w miejs'u wyboru pełnomocnictwo, wystawione 
przez llich dla tego, którego do wyboru upoważnili. 
Uprawnieni do wybof'u, stale w kraju zamieszkali, otr:iymają karty legity- 
macyjne wprost z urzędu. frych zaś do wyboru uprawnionych, którzy w kraju nie 
mieszkają, wzywa się, aby zglosili się o karty legitymacyjne do c. k. Starosty 
W Krakowie. ) 
Ja 
hl 
ni 
0- 
a- 


) 


'W'ykaz 
posiad,rości dóbr tabuJarnych, uprawnionych do wyboru posła na Sąjm krajowy 
w eide wyborczem więk8zych posiadłośei okręgu wyborczego krakowskiego. 


n 
o 


- 


lmie i nazwisko 

 
wyborcy 


- 


Nazwa tabularnej 
posiadłości 


j 
J,'go Oesarska Wysokość Arcyksiąie Karol Kamecznica, Pewel mah, Rycerka górna i 
Stefan dolna, Sól, Nieledwia, SZf\re, Ujsoły, Wieprz 
ad Żywil
c, Bystra, Bruśnik, Oiecina, Oisiec, 
Ozernichów, Juszczyna, Lipowa, Leśna, Mię- 
dzybrodzie ad Zywiec, Milówka, Ostre, Pie. 
t:rzykowice, Radziechowy, Sienna, Sfotwina, 
Zywiec stąry, TrześI,1ia, Zablocie, Zil.dziele, 
Z
rzecze, Zabnica, Zywiec, Hucisko, Isep, 
J eleśnia, Korbielów, Koszarowa, Krzyżowa, 
Mutne, Pewel wielka, Przyborów, Przyłę- 
ków, Sporysz, Sopotnia wielka imala, Swin- 
na, Trzebinie, Bestwinia, Bestwinka, Biała 
(Przedmieście), Brzf	
			

/DIGCZAS002001_1900_173_0010.djvu

			Imię i nazwisko 
wyborcy 


Nazwa tabula.rnej 
posiadłości 


Karpiński Wladysław 
Kasa oszczędności w Wieliczce 
Krakowskie biskupstwo 
Krakowska kapituła katedralna 


Krzemień Jerzy 
Karmelitów konwent w Czerny 
KępiIlski Władysław 
Kwiatkowscy Karol i Marya 
Kochanowska Ludwika 
Kaczanowicze Jan Józef 2 im. i Anna z Kwie- 
ciYbkich 
Komorowska z hr. Krasickich Teofila hr. 
Konopka Stefan 
Konopkowa Stefanowa dozywotniczka 
Konopka Julian 
Konopka Tadeusz 
Dr. Kopf Józef i Kopfowa z Przyborowskich 
Altalia 
Kopfowa z Bilińskich Marya 
Kozieł Paweł syn 
Krobicka z Fiszerów Łucyna 
Klobusowa Klementyna dożywotniczb i ma- 
łoletnie Paweł, Otton i Rudolf Klobusowie 


Kusinowie Józef i Anna 
Lamensdorfowie Ohaskel i Mariem 


Langie Tadeusz i Helena z W ojtowskich 
Laris Edmund br. 
Lasocka Janina hr. małoletnia 
Lasoccy Bronisław, Wacfaw i Maryi), hr. ma- 
łoletnie 
Lasiński Józef 
Lech Jędrzej, Pilchowie Wojciech, Marya, 
Jakób i małoletnie Teofila, Krystyna, Jan 
Julian i Olimpia 
Leduchowscy hr. Marya Teresa 2 im. Erne- 
styna, Franciszka i Ignacy 
Lisowski Władysław dr. 
Lgoccy Aleksander, Adolf i Emilia 


Lipowski Adolf bar. 
Lipowska z Drohojowskich Wiktorya bar. 
Lisowsćy Wbdysław dr. i Michalina 
Lowenfeld Bruno 
Lowenfeld Henryk 
Lubomirski Kazimierz książę 
Lubomirska Cyt;ylia ks. 


Łubieńska z Gorczyńskich Rozalia 
Łucki Leon 
Łuszczkiewicz Marek 


Marasse Adam 
Malinowska Felicya Eleonora Józefa 3 im. 
z Grabowskich 
Martynowiczowa z Korytowskich Teodord. 
Meysner Tytus 
Meysnerowie Tytus i Antonina z Podlewskich 
Merczyński Emil dr. 
Mieroszowski Henryk hr. 
Miętta-Mikołajewiczowie Ludwik i ]i'elic ya 
Michał\) wski Antoni 
Midowicz Teofil ks. kanonik 
Migula Ewald 
Mikoś :Michał 
Milieski Alfred 
Milieski Witold 
Młodkowscy Józef Władys,taw 2 im. i Alojza 
Molkowie Jan i Regina, Molkowa z 'l\;.tarów 
Anna, Steczulowie J6zefi Regina, Witkowie 
Jan i Kunegunda, Bukowscy Wojciech i Re- 
gina, Samkowie J 6zef i Maryanna, Sam- 
kOWJe (także G-ąsiemca) Jędrzej i Hegina, 
Plewa Michat i Maryanna, BłasiJlscy Józef 
i Anna, Stopka JÓzef i Zofia, Krzysiakowa 
Bronisława, Krzysiak J6zef małoletni 
Mogiła rz. kat. probostwo 
Mond€r
r Hersch Da.wid 2 im. i Salamon 
Mycieiski Wbdy
ław hrab. 
Monderer Leon 
Monderer Dawid 


Mondererowie Izak i Anna 
Morawski hhzimierz dr. i J\a:t.imiert .Maryan 
2 im. matol. 
Ml!rawiecki Stanisław 
Morawska z Bzowskieh Janina 
N ellmajer B'ranciszek 
Neumajer Karol Józf:f 2 im. 


N ellsserowie Antoni i MatyJda 
Dr. Niedzielski Stanisław, Niedzielska. z Ko- 
marów Emma doiywotniczka '/4 czę
ci 


Niemczewski Hranciszek 
Niewiccy Władysław, Karolina, !hrya, El!ge
 
nia, Zygmunt i Szybaiska z Niwickich Leo- 
kadva 
Norbertanek 
rzyńcu 


! Wola nieszkowska. 
: Pawlikowice, Taszyce i Rożnowa. 
Sulech6w i Zastów. 
Bosat6w, Grembałów, Raciborowice, Witko- 
wice, Rudawa. 
Pisarzowice dolne. 
Ozerna, Paczottowice, Siedlec z przyl. Zbik. 
.Moszczanica, Łysina, Kocierz ad Moszczanica. 
Radocza scheda I 
Olszyny, Sukmanie. 
Sławko wie e z przy!. Sosn6wki!. i Brzozowa. 
Gwoździec, Niedzwiedza, Złota i Pa,tm;nica. 
Gtogoszów. 
Mogilany. 
Modlnica wielka. 
Tomaszowice, Podskalany. 
Zakliczyn. 


Raciechowice z Sosnową. 
Frydr:fchowice część, Kluczyna ezyli Szwar- 
COWJana zwana. 
Jaroszowice, Zaskawie, W ojtowstwo, Mikołaj, 
Gorzeń, dolny, Swinna, Poręba. 
Bystra, Szczyrk, Hucisko, Wilkowice, Ry- 
barz?wice, Bllczowice, Mikuszowice i Łody- 
gowJCe . 
Poznachowice górne. 
Pierzchowice część osada I. w Pierzchowi- 
wicach zwana. 
Sidzina. 
Bujaków, Bulowice, Heczmarowice, Nowa wieś. 
Śpytkowice. 
Dębniki, Rybaki i Pychowice. 
Przybor6w, Łęki i Rudy rysie. 
Pierzehów i Pierzchowiec. 


Lipnica górna i dolna, Lipnica murowana 
i królewska. 
Radziszów, Wola radziszowska, Brzesko, Slo- 
twina, Jadowniki, Maszkienice i Brzezowiec. 
Tymowa część, Batkowszczyzna, Pawłosz- 
czyzna i Baszówka zwane i Tymowa scheda 
I. i II. 
Hucisko i Rudniki. 
Winiary i realność Młyn w Winiarach. 
Korabniki dolne i górne. 
Kąty. 
Balin, Chrzanów, Libiąz mały. 
I Jawornik, Trzemeśnia, Poręba i Łęki. 
' Bieńkowska, Bogdanówka, Borzęta, Bysina, 
Chełm, Dolna. wieś, Górna wieś, Jasienica, 
Krzeczonów, Krzeszów, Lubień, Pcim, Polan- 
ka, Rudnik, Śtróza, Tenczyn, 'rrzebunia, 
W ięciszka, Zawadka, Przegorzał część. 
Strysz6w i Dąbrówka. 
Ohron6w część, Gorlicz)'zna zwana. 
Frydrychowice część Polczkowszczyzna i Ru- 
tkowszczyzna takze "wielki dw6r" zwana. 
Tworkowa, Jurk6w, Wytrzyska. 
Konary. 


Łoniowa, Doły, Bie:jadka i Zerków. 
Brzezowa, Wieruszzce, W olawieruszycka i ;r
a.- 
panów. 
Olchowa. 
Wesołów. 
Biskupice, Trąbki i Darszyce. 
Wola przemykowska. 
Oknjmk. 
Mist.rzejowice. 
Sanka. 
Przewóz i Rybitwy część. 
Rychwald, Kccierz ad Rychwald, Łękowica 
część, Pieknry. 
Sciejowice. 
Nieprześnia. 
Kępall6w. 


Wrożenice
'olwark, Wyspa i folwark. 
Kopacze. 
;P'1ll'zanowice, Głęhoka, Dojazd6w i Koemyr1,ów. 
.Nif'szkowiee mate i BllCzynia. 
Uórka część i drugie cia,to ta.bllb.
 ne, D;!hró- 
wka morska i Korolówka d
łbrow
ka, 
Gierczyce. 
Wadów. 


Kurnice czę
ć I. 
Brzączowice z Popow ieami. 
Klecza dolna i średnia. 
Rak6w z f lwarkiem t)wobod1L, Witanowice 
cześć. 
Pog
izdów i Nieszhwice. 
Bogucice, W ęgrzec ma.ły czy L Strumiany, 
Kokołów, Ozarnochowicf
, Sledziejowice, 
Brzegi i Zabawa. 
Ohorowice. 
Zawada. 


konwent w Krakowie na. Zwie- Modlniczka, Zabierz6w, Grotowa, Jeziorzany, 
Olszanica, Wołowice, Zwierzyniec, Hi bice, 
Lubocza, Ozałkowice, 


-1 
Helena, Kawiec czyli Kawie, Kawiec krukowski. I 


10 


Imię i nazwisko 
wyborcy  


Nazwa tabularnaj 
posiadlości 


] 


......... 
 


Orarzewscy Edmund, Stanisław 
Brzowska Emilia 
Dr. Olearski Kazimierz 
Oświęcimskie probostwo 
Oświęcimscy Wiktor i Kazimira z Sl1skich 
Otowski J6zef 
Ożegalski Józef 
Ożegalska Jadwiga 
Padlewski-Skoru pka Stanisław 
Padlewscy J6zef i Amelia 
Paszkowski F'ranciszek, dr. 
Pawełka J6zef i Józefa 
Perlberger Izrael i Monderer Kiwe dozywot- 
nik 1/4 części 
Penkała Rozalia Rudze, Trzebieńczyce. 
Parnas Emil, dr., .Jakubowska z bar. Boro- StrÓŻe, Zdonia, Rorowa i Czchów. 
wskich Wiktorya 
Plesnarowie Ignacy i .Aniela 
Piwocka Aniela dożywotniczka 
Popiel Zofia 


Tarna wa. 
Ostr6w szlachecki, Zatoka i Zatoka ma,la. 
Sieraków i Diekanowice. 
Jastrzębia górna' i dolna, Izdebnik, Lancko' 
rona, Skawiaki, Baczyn, Harbutowice, Le' 
śnica, Palcza, Stronie, Zakrzów, Budzan. 
Rappaport Adolf Lewniowa. 
Rettingerowa Marya z Czymiańskich, Bednar- Płaza z Oblaszkami i Nieporaź. 
ska z Rettingerów Helena i ma.toletnie Emil, j 
Juliusz. Marya i Józef Rettiu!rerl'wie 
Religijny fundusz Buków, Golkowice, Kostrze, Opatkowice, Brzo' 
zów, Sambo rek, Sidzina, Tyniec, ŁączanJ 
(Pozo wiec), Siedliska, Jaworsko, Łysa góra, 
Ruda, Niepołomice, Chobot, Bogucice Da- 
mienice, Dźwinia, Grobla Kolanów M:ikłu- W olleno, 
szowice, Okulice, Świniary, 'rrawniki, Wola.. na Eli 
dźwińska, Zabierzów, Zabierzowska Wola.. WrotnoVi 
Targowisko, Wola batorska, Ksiarnie, Sk{Wysoeka 
dlec, Chełm, Łapczyce, Wyzyce. Wysock
 
Druszków pusty z przyl. Burdzak, Koziny" WysockI 
Grabie i Kąty, Jurków i Wytrzyszczka. Wyso l 
c
 
Zborówek. Zapa S"J 
Wiatowice. Zawadzk 
I i'JdUIl Ja 
Znaroiec 
Zimendo 
Mojze 
Zeleński 
Barba 
, Żeleński 


Rllenbauerowie Franciszka, Michalina, Mie- 
czysław, Zygmunt i umysłowo chory Ka- 
zimierz, tudziez Skrzyszowska z Ruenbau- 
erów Marsa 
Ruenbauerowie Zygmunt i zGrzesickich Jó- Kobylec część "Borowiecka Sf,udzieńska". 
zefa 
Rutowscy Klemens i Aleksandra z Armało- Bytomsko i ,f,ąka g6rna. 
wiczów 
Soldinger Herman Rajsko. 
Schiinker Abraham, Izak, Benjamin, Samuel Oświęcim, Babice, Brzoskowice. 
Leib 2 im. i Oirla dożywctniczka, Landan- 
owa z S,.hiinkerów Margnli(.1 i Sobolewska 
Konstancya 
Scuta IIermina, ]jrnilia, Marya, Aniela, tu- .Jawczy('e. 
dzież małoletnie Schaferowie Sf,anisłi
w, Bo- 
leslaw, Zofia i Olga 
Silberbachowie Roman i Jetti Swoszowice. 
Skrzyńskiego Za.remby Lubomira masa spad. Kobierzyn. 
kowa 
Skrzyńska z Gorczyńskich Helena 
Sadowski Konstanty 
Sla.pa. Władysław Józef Konsf,a.nty 3 im. 
.Marya z Wilkoszewl'Jkich 
Sliwhlski Bronisław 


Popielowa z Wiersińskich Paulina 
Popielowa Marya 
Popiel Antoni 
Potocka z Branickich Katarzyna hr. 
tniczka 


dożywo- 


Potocka Karolina, hr. 
Potocka z Florkiewiczów, hr. 
Przychocka z Dydyńskich Anna, br. 
Przyłudzki Józef 
Plessner 19nacy 
Plessnerowie hak Leib 2 im., Hany, Maurycy, 
Jakób, Emanuel, Samuel, Adolf recte Abra- 
ham i małoletnia Anna Urabin z PIes s- 
ner6w Oharlotta i małoletnie Salomea, 
Emanuel, Juliusz, Jakób, Herman i Karo- 
lina Weiserowie 
Radomyscy Jan i Marya 
Radomyska Maryli. 
Radziwiłł Aleksander ksiązę przez kuratora 
Rainer Jego ces. kr6l. Wysokość Arcyks. 


Rogojski Leonard St.efan 2 im. 


Rogoszowa z Wilczyńskich Józefa 
Romerowa z Szołajskich Katarzyna, Rome- 
rowie Józef Remigiusz 2 im., Stanisław Wil- 
helm 2 im. i Michalina, Zaleska z Rome- 
rów Marya, Zalewska z Romerów Zofia 
i Zaleska z Romerów Bronisława 
Romerowa Eugenia 
Romer Adam, hr. 
Roztworowska z br. Moszyńskich Helena hr. 
Rozmsnit Antoni 
Rudziński 08kar 


Stawiński Przecław 


Smiałowski Feli ks 
Stadnicki Jan hr. 
Dr. Sterkowicz Jan, Sterkowiczowa 
skich Janina, tudziez Hoschowie 
1!
ryderyk i małoł. Feliks 
Strarzewska Jadwiga 
Sternlichta. baka. masa spadkowa 


z Brze- 
małolet. 


Zborczyce i Ozyżów. 
Młosienica. 
Kobyle. 
Chełm. 
Kamienna i Pasierbiec. 
Bolechowice. 
Gaj. 
Libertów. 
Tonie. 
Podolany. 
Sokółki. 


Struszkiewi( 
Swidowski 
Serkowscy 
Sękow8ki K 
Scbmelz Oz 
Schmelz Z3 
Schmidf, W 
Sch\'ln Ado 
SkarzYJlski 
3 im. 
i Skarbko'
 a 
im. hl'. 
Skirlillski 
 


Zelczyna. 
Stara wieś górna. 
Ruszcza z przylegt, Kempa rusiecka pI1! 
lasek rusiecki. 
Zielonki część. 
Zbydniów II. 
Zbydniów I. 
Spytkowice, Mipjsce, Bachowice, Br6dło Cz
 
na, Ozyżówka, Filipowice, Frywald, Groj
 
K
zesz?wjee, Lgota, MilÓW, Myślachowid 
Nleleplce, Nowa góra, Oklej na, Ostrzeżnid 
Pisary, Psary, Rudno, Siersza, Tenczynei 
W odna, Wola fili
o
ska, Zaleś, Zary, Dllbi! 
Buczyn, BrzoskwJll1a, Budzyń, CholBrzy
 
Ohrosno, Morawica, Russocice, Grolhiskl 
Więckowice. 
Młoszowa, Dulowa i Karniowice. 
BiJczyce, Sur6wki i Kawki. 
Gorlica murowana. 
Kosowa i Chrząstowice. 
'Łazy. 


Slizows('-.y ] 
rya, 81b 
Słonawscy 
Smiet.allska 
Smolarsey 
im. mał< 
Stacboll 1 i 
Szezerbowf 


Targowsk 
Td.seh ol l
 
Thenowie 
TrzeciakoVl 
TomaSzewi 
Anastaz 
Marya 
Towarzyst. 
mentu ' 
TomalikoVl 
Dr. Trybu 


Tllrnau H 
Uleniecki 
Wajdowic: 
werdzki 
Walencin( 
W ątorek . 
Wierzbien 
li ks i 
 
Wilkosze, 
Wiśniew
 
W!śnicz 
Werblowi 
Wizytek, 
Włodek . 
Włodek 


)f odzick, 


W oazi' ki 
Wolska : 
W 01£ Kr: 


Ochodza i Stanisław. 
In wald,. Zagórniki. 
Rybna. 
Rakowice. 
Osiek, Papiernia warszowiecka, Konieezny wło- ! 
ściański, repowski .średni i dolny. 
Proszówka i Krzyżanowice. 


Zeleński 
Zwilling 
Zwilling 
Żubrzyc l 
Zduń M 


-- 
L, cz. 1 
Dl 
łym 2
 
zo
taWlE 
z miejsl 
się go 
z us'a\\' 
o
wial1c 
Zfl
1 :tpio 
( 
]) 


Karniowice. 
Borzęcin z Borzęncinkiem. 
,fJllsina. 


-- .
 


Kossocice, Kossocice część, Stl'za.lkowice, So- 
benowice i Barycz. 
Klęcza g6rna, Ost:ollówka, Zagórze i Barwald 
górny z przy l. , Ohlewna, Delachowice i Ka- 
mieuiec. 
Witkowice część L, II., lU. i IV. 
Wielka wieś, Milówka. 
nadocza górna i dolna, Witanowiee część.  
 
, 


Zdrohec z przyl., Isep. 
Ł
kta dolna. 


--
		

/DIGCZAS002001_1900_173_0011.djvu

			-1 
I 
4 


J j 


lmie i nazwisko 

yborcy 


Nazwa tabularnej 
posiadłości 


.......... 
 


Struszkiewiczowa Olimpia Kunegunda 2 im. 
Swidowski Wojciech 
Serkowscy Emil i Rozalia 
Sękowski Karol 
Schmelz Ozvasz i R!'\ich Herman 
S . 
chmelz Zygmunt 
Schmidt Wincenty .Tan '2 im. 
Schiin Adolf 
SkarzYJlski Mieczysław Władysław 'reodGr 
:3 im. 
I Skarbko'
 a z W itoickich Stanisława Anna 2 Przegorzały. 
im. hr. 
Skirl iJlski Jan 


Niewiarów. 
Koło tynietkie. 
JugowJce. 
Leksandrowa. 
Brańkówka. 
Tłuczall gÓrua, 
Krzywaezka i Borek szlaehe(
ki. 
Mydlniki część 
Scbonów zwana. 
Markowa. 


Kasz6w, Liszki, Krysl'inów, Nowawieś szla- 
checka. 
Kamila, .Ma- Zielenka część. 


"a i pl1! 
! 


Slizowse,y :b'eliksa Władysław, 
rya, EhbieHław i Bolesław 
Słouawscy Ewa i Pawe,l: 
SmietaJlska Helena 
Smols.rscy Ozestaw 
im. małoletnie 
StachoJl lózef 
Szcz8rbowscy Antoni 


Idlo, Cz
 
Id, Grojd 
ach owi d 
itrzeżnid 
i 
p,nczyne l 
ry, Dnbll 
Jholerzyl 
/rod ziskl 


a a.ła. 


Tnrnau Henryk 
Uleniecki Alfons 
Wajdowicze Kazimierz i Franciszka z Za- 
werdzkich 
Walencinowicze Paweł i Antonina 
W lltorek Piotr 
Wi
rzb
eniec Konstanty, dr. Czajkowski Fe- 
hks J Jaciewicz Marya 
Wilkoszewski Bolesław Sarynsz 2 im. 
Wiśniewski Konstanty 
W,śnicz prob. rzym. kato!. 
Werblowie Adolf i Antonina 
Wizytek konwent w Krakowie 
Włodek Bolesław 
Włodek Zdzisław 
Wodzicka Teresa hr. z hr. Potockich 


Larwko' 
'ice, Le' 
Hhan. 


Wodzi ,ki Antoni br. 
Wolska Z Giintherów Ludwika 
W olf Krzeczunowicz Włodzimierz 


I1Y wło- , 


Ika" . 


W fsołów. 
Trzciana, Beł'dno, Libichów, 
wka. 
Brzezowa, Dob(,zyce. 
Dołnszyce i Kurów. 
Zakrzów i Dębina. 


Glinik, 


Zernió- I 
I 
i 
i 


Bojańczyce. 
Gruszów. 
Besów, Cerekiew i CzaHłowiee. 


Bystra. 
Wrząsowice. 
Stradomska. 
Kamyk. 
Giebułtów z Projadyoem. 
Sygneczów. 
Dąbrowica, ChroRtowa, Wieniec, Podegrodziee, 
Nieznanowice i .J aroszówb. 
KrŚcjplniki z przy]" Wolica, Stanisławice z 
przy.'!.' W yciąże. 
Kościelec, Piła. 
Dołęga. 
Janowiee z przy!., Podb"reZ l >, Gierowa Za- 
dziele. 
Wiatowice, Olszyny. 


Bielany i Łęki. 
Demblin, Jagodniki, Nowopol:>, Pałl1szyce. 
Folwark Wygiełzów czyli Lipowiec. 
Polanka wielka. 
Lencze górne i Zarzyce wielkie. 
W ęgrzynowice. 
Rzeszotary. 
Ra ba wyzna. 
Zembrzyce, Skawce, Bodzów. 
Faściszowa, 


Szar6w, Grodko- 


_----ł' -.: 


L. cz. A. 656/99 3 (6044 3-3) 
Do .spadku po Piotrze Habszyju, zmar- 
łym 2
 l
stopada. i fe,97 w 'l'rusk
wcu. b
z po- 
zo
taw]enHl. ostatmej woli konkuruje meobecny 
z miejsca pobytu Ołeks
. Habszyj brat. Wzywa 
sie 0'(; by w ciągu roku zgłosił się do spadku 
z 
H,bawy bo in&.f'z
j spadek l'rzyznany będzie 
oświar1tzonym spadh-obiercom i nieobeenemu 
z:tRt:WioJ1'mn przez kuratora FerIi(\, Kis"ka. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział I. 
]) rohobycz, 7. styczuia 1900.  


:e, 80- -...łJ 


........"._ __T......._ 


'-""".- '" 


.rwald , 
I i Ka- 


L, cz. A, 351(98 13 (6073 3-3) 
Katarzynę zam. Krasicką, w Ameryce 
w nitwiadomem miejseu przebywaią!'ą zawia- 
damia się, że dl!!. nij Michał Po-ilecki z Dn- 
brej w sprawie spadkowej po Jewce Bllrdziak 
z Dobrej kuratorem mtanowiony został i że 
kuże ją tak (1ługo zastępywać będzie, aż się 
albo w sądzie sama zgtosi lub innego rze- 
('znika dla siebie ustanowi. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddzia,ł I. 
Bircza) drJia 6. czerwca 1900. 


I 
D ' O '"j><'C""ii i 
=.: S - :.o
 er1..1 

' a ", ' 
. ..L. A.
".
 . !t., , 
.' ---'
'-- -
, . ... '-" 


II 


L. 75.561. 


"Wykaz 
panujących w kraju chorób zaraźliwych zwierzęcych, zestawiony na podstawie 
sprawo zdali c. k, Starostw, przedłożonych od 17. do 28, lipca 1900. 


EPizoocyal Powiat I Miejscowość 
Wąglik I Zydaczów Derzów (ob. dw.), Zurawno (ob. dw.). 


Nosaeizna 


Horodenka 
Kraków 
Nowy SllcZ 
Sokal 


Targowica. 
Grzegórzki. 
Chełmiec polski. 
Zawisznia (ob. dw.). 


Parchy. 


Brzozów 
Gorlice 
Jasło 
KrOfmo 
Lisko 
Mielec 
Sanok 
Stryj 


Przesietnica. 
Gładyszów. 
Majdowa, Swierchowa, Toki, Wola dęb. 
Iwonicz. 
Paniszczów (ob. dw.). 
Dulcza wielka (ob. dw.). 
Klimkówka. 
Bereźuica. 


Jazłowczyk, Sznyrów. 
Koz6wka. 
Buczacz, qlena, Porchowa (ob. dw.), Puźuiki, Sawa- 
łuski, Zyznomierz. 
Kopaczyńce, ;r
uka, Olejowa. 
Suchostaw, TłustiH'lkie. 
Muzyłowice. 
Oskrzesińce. 
Ostrów, Szczerzec, Zapytów. 
Surowa. 
Burkanów, Sokolniki, Złotniki. 
W ulka mazowiecka. 
Krasne, Okno, SOl'oka. 
Gogolów. 
Dołhe, Ostrowczyk, Słobódka janowska. 


Malec. 
Bielawce. 
Bilcze złote, Korolówka, Piszczatyńce, Dobranówka 
ad Konstancya. 
Łuzek dolny, WinuikL 
Fehlbach. 
Pruch uiszcze. 
Malechów. 
Sokola. 
Uniów (ob. dw.). 
Hołod,)wka. 
Kałaha.rówka, W oli
'a.. 
Poczapirice, Zabajki. 
Leduice. 
Czernichowce. 


z c. k. :Namiestnictwa.. 
Lwów, dnia 28. lipca 1900. 
L cz. C. II. 185/00 1 (6408) 
Przei'iw Antoniemu Mazurkowi, któreg<) 
mieisce pobytu jest nieznane, wniesionym 
został do c. k. sądu powiatowego w Leżajsku 
przez Szymona Bechty w Grodzisku dolnem 
pozew o własnoŚĆ. 
Na podstawie pozwu została audyeucya 
wyznaczoną na 28 lipca 1900. 
Oelem strzeżenia praw Autoniego Ma- 
zurka, ustanawia się p. dr. Grychowskiego, 
adw. w Leżajsku kuratorem. 
'renże kurator zastępywać będzie Ma- 
zurka Antoniego w rzeczonej sprawie na jego 
koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie 
się nie zgłosi lub pe?nomocnika nie zamia- 
nuje. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Lezajsk, dnia 10. lipca 1900. 


Brody 
Brzeżany 
Bnczacz 


RÓza 
wąglikowa 


Horodenka 
Hnsiatyn 
.JaworÓw 
Kołomyja 
Lwów 
Mielec 
Podhajce 
Rawa 
Skałat 
8trzyżów 
Trembowla 


Tomaszkflwiee. 
GJ'ębowice górne CZęRC. 
Jadwiga St.anisława 2 Przybradz górna część i śnJdnia część (za- 
i mek). 
! Ohronów część "K ud lszczyzna" zWana. 
Maryaa dozywot.niczka I FrydrydlOwice część Lelowszczyzl1a i Hebdo- 
wszczyzna zwana. 
Przybradź część folwark Swińka zwany. 
,Jaszczurowa, Jamnik i Mucharz. 
Czaniec mały czyli folwark: rJ
7.na. 
Dąbrówka morska. 
Stadniki. 


Taro'owski Tomasz 
T
l.s0llCl Franciszek 
Thenowie Antoni i Zuzanna 
1'rzeciakowa z Kopeckich Maryla 
Tomaszewska Helena Darowska z Fiha1H
erów 
Anastazya, RORtafiJ'lRKa z Tomasc
cewskieh 
Marya 
Towarzystwo akcyjne fabryki Portland ('e. Oięzkowice folwark. 
mentu w Bernie 
Tomalikowski Antoni 
Dr. Trybulec Józef 


:e, Brzo' 
Łączany 
sa góra, 
ice, Da- l . '!. . A t . 
Mikłu- W ollenowie Willi ba d Fehks 
 lm. l n "IJl- 

i Wola na Elżbieta 2 im. 
l 'Wola. Wrotnowski Antoni 
lie Sir.rWysocka z hr. Załuskich Zofia 
, 'Wysocka z Szybaiskich Sttiania 
Koziny, , Wysocki Józef , . . 
:zka. Wysorcy Andrzej i Marya z ChIlewskJCh 
Zapals
J Ozesław . . 
Zawadzka Bronisława z ZelecbowskJch 
lJduń Jan 
Znarniecka Teofila 
Zimendowie Leib, Chaskel, Józf'f imałoletui 
Mojżesz 
Zeleński Władysław i Słonecka Anna Marya Pogórzyce. 
Barbara 3 im. 
Żeleński Stanislaw 


Brzezie, Gruszki, Dąbrowa, 
wice, Łysokonie. 
Żeleński Robert hr. Malejowa i Wysoka. 
Zwillingowa z Nowotny<,h Maryli. RojSko, 
Zwilling Wincenty . . Hormęzy. 
Zubrzyccy Antoni i z 
werlllcklCh Marya Jaśkowice. 
Zdurl Marya z BorowskJch Bielanka, Naprawa, Skawa. 
Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa, 
We Lwowie, dnia 24. lipca 1900. 


Biała 
Brody 
Barszczów 


I Pomór RwiJ) 


Drohobycz 
Jaworów 
Kołomyja' 
Lwów 
M,_ ściska 
Przemyślany 
Rudki 
tikałat 
Tarnopol 
Wieliczka 
Zbaraż 


Wścieklizna 


Dolina 
Lwów 
Podhajce 


Dolina. 
Kozice. 
Sosn6w. 


L. CZa A. 375,.98 3 (5954 3-3) 
C. k. Sąd powiatowy w Itdomości, ŻB :Franko Drewniak 
zmarł 8. maja 1883 w Postołówce bez roz- 
porządzeni;l ostatniej wolLMiędz.y innymi po- 
wołanll jest do spadku Magda Lapiszczuk. 
Gdy miejsce pobytu Magdy Lapiszczuk nie 
jPst zmnem, wzyw', się ją, by w przecią,gu 
roku, licząc od daiy tego edyktu ustnie lub 
pisemnie do spadku się oświad zyfa. gdyż w 


P . 
t->O'''\(1'"'
 a tria 
'
Rfo " 
 r;.\
 . -=>, . 
,... -- 


przeciwnym razie zostanie przewód spadkowy 
prz
'prowa.d
onym ze z
łaszającymi się spad- 
kobIerCamJ I z ustanowIOnym dlań kuratorem 
Andruchem Drewniakiem z Postołówki. 
(). k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 
Kopyczyńce, dnia 16. grudnia 1899. 


L. cz. X. 327/92 2/XVI. (5980 3-3) 
r C. k. Sąd powiatowy w Krakowie X. 
3'ż?/92 2/XVI. podaje do wiadomości, iż w 
dmu 1. grudnia 1896 zmad w Paryzu pod- 
dany rosyjski Stefan Szolz Rogoziński pozo- 
stawiając w depozycie sądu tutejszego gotówkę 
w kwocie 696 zł. 5 et. 
Wzywa się zatem wszystkich dziedziców 
oraz mozliwych wierzycieli zmarłego, tak au- 
stryackich poddanych, j.akotez cudzoziemców, 
przebywających w krajach repr. w Radzie 
pnństwa, a .mniemaJących mieć jakie prawa 
do powyższej spuzCJzn
, lub pretensye do 
zmarłego, aby ze s
eml prawJmi w ciągu 6 
tygfjdn
 od og!oszellla teg? 
d). ktu teffi pewniej 

 sądzIe tu
eJRzym ZgłO
lh SIę, ile ze w prze- 
CI wnym r/j,zle po upływIe tego terminu, spa- 
dek te?- wJ:danym zostanie wł'aściwej władzy 
zagranrezne,j do dalszego z., rządzenia. 
dnia 30. listopada 1899. 


- 


. 
 " 


I 
U ne e la ne u ni 
G. lIennebcrg, fabrykant jedwabiu w ZUl'ychu (ZUrich) c. k. 


i wyżej! - 1l! metrów - wysył'ka franko 
oclona! Próbki na żądanie do wyboru tak 7. 
czarnych, biafyeh jak i kolorowych jedwahi 
Henneberga. na bluzki i suknie od 45 et. 
do zJ. 14.65 za metr. 
Pmwaziwy, ,jeżeli wprost odelllUi
 
sprowadzony! 
nad worny dostawca. ś6. 


-- 


zł. 10.50
		

/DIGCZAS002001_1900_173_0012.djvu

			Białe i piękne ręce!! 
Najbardziej czerwone i opierzchnięte ręce wybieleją i wydelikatniej'} 
po kilkakrotnem natarciu 
Kremem roślinnym, Słoik 80 ct. 
Ara


_

= w;'y'
=
'ię JÓ
 
N
k;:--by-
p;
wT --
 "

 - 
Drobne ogłOf.u:
e2uSi miejsce swego pobytu Administracyi I 
 
od wyrar.u petitem lI/i cer{,'ł" thEtT':>:'\ Gazety Lwo wskiej. " 
petHAm :3 ('Bnty. I_
c
_
'=__ 


-- .. -;= --, . 
W :1
x
.:'m;::::
,;:
1i'r.,
:", :,
.: Te
egram Z Glmska. 
śnia. Pensyonarki i eksternhltki zostają pod najdo- I\..onkurencya ogłasza, ze piece 
godnieJszymi w
runk.
mi. przY.iQ
e., .C?rki oficerów i j kafiowe 
 GHńska sa najdroższe, a I 
urzędmków maja ZOlzeme. ObJ3smen udzIeh do 2 . d k '. 
 h -I- . 
sierpnia pani Matlas, Zimorowi"za 12, Lwów. Je na sama, choCJaz IllCCI ę.!1IO prze- 
Y 'k l iefi " ieża I konuje się, ze fabryka w Glińsku wy- 
BR NDZ A. g

s :, 

: z 28 1 :t
 pa- ra?ia pi
ce ty
ko z. gliny ogIli?tr
a.. 
czka 5-kilowa, Bulion po 5 zł,) 6 zI" łeJ. ktore oKazuJą. trwałośc nIe. 
7 zł. 50 ct. i 10 zł. za kilo. Wysylka ograniczoną. 
Dwór Łapszyn-Brzeżany. Oelem usunięcia więc mylnej opinii 
Lodownie pokojowe znakomite po zz. 25, donieść należy, ze piece z Gliilska są 
35, 40, 45, 50, maszynki do robienia zawsze najlepsze i naj tańsze. 
lodów pojemności: 1',..,2, 3: 4 litry po Skład we Lwowie 
zz. 5,50, 6.50, '.50 l 9.50 l S l '. k > l !) 
poleca U. O JlCS lego . t), 
Piotr (Jh.'ząstowski _u_
 
_ -

.- 
K . l 1 -l ..- - 
handel zelazny we Lwowie, plac apJtu ny 
(naprzeciw katedry). 
Filia Tarnopol, plac Sobieskiego.  " _ . "": 

 . "
'
;
-l< ...... I
'
'
'''''
I' 
.
 Z:i 

 -.-..

 ,"!-iP....... 
 'f
: ,..
':: 


B ower y najlepszej jakości, z gwa- 

 . 
 
 . rancyą 31etnią. Sprzedaż takie na 
.'. i \i' raty z 10 prc. podwyżką. Wymiana 
... , 
 używanych na nowe. Częśc
 skhld
w.e 
rower6w. Warstat mechaniczny. Na żądame cenmkI. 
Ceny umiarkowane. Rzetelne wykonanie napra
y 
tak rowerów jak i maszyn do szycia. - Poleca SIę 
wzo-ledom P. T. Publiczności S. "\Vagner, Lwów, 
ul. "Wałowa 31 (róg Podwala). 
...- :!'"--=
....-.- 


He ¥ bat 
,.zna
omite w sma- 
.. J ku l aromat:vczna 
wonią herbata OOIlgO zl. 1.60: Sou: 
ehong zl. 2, Souehong zbiór majo- 
wy zł. 3, Kaysow zl. 4.. za. pól klgr, 
poleca 1009 
handel herb!l.ty i kawy 
Edmunda Riedla, Lwów. 


polec& 
przepro
adzenia 
w wozach patentowanych 
koleją l w miejscu 
ręcząc za. staranną, szybką i rzetelną usługę. 


I  
Nanka konnoj jazdy i Dowoźonia 
Mickiewicza 18 
od 6-tej zra.na. do lo-tej wieczór 
Właściciel CHARLES LOISSET, 
Nauka jazdy dla pań i panów. 
Wypożyczalnia wierzchowców 
(godzina dla panów 1 zl., dla pań 1 zł:. 50 ct.) 
Kurs przygotowawczy jazdy konnej dla Pp. 
jednorocznych ochotników, wstępująeych w je- 
sieni do kawaleryi. 
Tresura wierzchowców i koni pojazdowych, 
jakoteż korektura zepsutych koni. 
Zawsze znakomicie objeżdźone wierzchowce 
do sprzedaży. 


II 
ęźczyźm 


Sławny wynalazek, jedyna patentowan
 
przez ustawę ochl'om\ przeeiw s:taba;;el 
męskiej I'ragpekt przysył:> za lllLdesJ'a- 
niem 30 et, w markiJoch,AUGENFELD. 
inżynier pryw. Wied:.ń IX, Tiir 1 i!w- 
Stl'''S
(' 
.. 138 


\ 


12 


Jan Ihnato
icz 
Sklepy własne we l.wow"ie, Krakowie, Przemyślu, CzernloweacIl, 
oraz we wszystkieh. pierwszorzędnych aptekach, drogueryaeh, sklepach 
i zalzJ/ada.eh fryzyerskich.. 


"""
 

'I.
" ""; __
 - 
 

1¥?,-=.._

tJ,,'.';nI;..f"'
j%.-t:,
?f;=:':$-.:>,,:
.,\}
::';: 
'i'''1.
,
-;
-;
 J

if.:,," /_
 ,'
, J' ,', "'...... 

! -
.\ . :.I.....-

;-- _. r
' 
 


Najładniojszą bieliznij prasowaną 
otrzymuje się przez użycie 
sła
n..ego "1lV'" ś
iecie 
brylantowego krochmalu 
polyskuja:cego 
Fritz Schulz jun., Eger i Lipsk. 
lekko i pewnie kaidem iel:lzkiem, - 
I : Tylko prawdziwy I 
' z marką ocbronną 
. "GLOBUS". 
"IIIftR'łfirołrt':.T _ "iiIIbi 


. 
I W pacl,kach po 24 ha1. 1 
wszędzie do nabycia. 


''':Źi

'':-<
',...f<'
{
1

'.:..1?,
-ł::
'}'
i''
'''

I'''I:' 'J:....
....
:::
 ,I' ;";'oł7:-.-.;,
'.""".'r\ ,;,"', 
.;' ,

 
" -;, -. - ..... , 


miesi
eznik mllzyezno III nnto.,.vy. 
Wychodzi w zeszytach, zawierających od 20-24 stronic nut. 


;';J:ił(t
Ę};/,:.:j;
:,>
.;
,,<>:,:
 :
;,":.'(:\
,\"(,:\

.:,,:\,,,:';':/1 >,:, . ;.',::.:"" . ".",,', " ,,', . _,', ": ,,'.' , 


::


:r

;y.;


:jt'i

¥<::}>;:;1
{;i,
:;K;
:i
;d;:
:
i{:!t
>
;j;:
ll>;::,;,,',',:.,",:., ""-:--"'_ 
.:"" :.' ': ", '. " ,'" 


11""'- .....-....al 


Ogł.:osze:u.i.e. 


K. Scipio, 


Zaproszenie. 


W niedzielę dnia 5 sierpnia 1900, r, o godzinie 4 po południu 
odbędzie się w Zmigrodzie 
"W'alne ZgpoD1adzen..ie 
Członków Towarzystwa, na które to Zgromadzenie wszystkich 
p, T, Czlonków naj uprzejmiej się zaprasza, 
Zmigród, dnia 24 lipca 1900, 
Ks. M. Wel'biCki, 
sekretarz, 


Fr. br. Potulickf, 
prezes. 


Osobno Porządek dzienny: 
Enc y 1r lo na d y a (ZnakOlnicie 1) Odczytsnie protok o,ru z ostatniego posiedzenia. 
_l !lU _ - 2) Sprawozdanie komisyi kontrolującej z rachunków za rok 1899. 
_ opracowana) 3) Rozdzial czystego zysku z roku 1899. 
--- 

==
 4) Wybór 3 czronków Rady nadzorczej w miejsce wylosowanych, 
Zbiór wiadomości ze wszystkich 5) Wybór komisyi kontrol
jącoj na rok 1900. 
Dwa tomy olbł;:'"TTtnie w broszurze t,TIka 7) Wnioski czlonków. 
1 zł. 50 et.,. w ladnej oprawie 2 d. W razie gdyby się nie zebrała potrzebna ilość członków (przedstawiająca połow
 podpi
anych 
Na przesyłkę pocztową uprasza się do- udziałów) odbę dzie się Walne zgromadzenie o jakiejkolwiek ilości członków tego samego 
dać 4.0 Ct. , dnia o godzinie 5. o tym samym porządku dziennym. 


- 


',',,-s,ł'. :-

J ;.... ,:.'...

.-.::):;.
, ,"'I:' \(f' "" 

'.'?i;f:.
fl..L'.",, .,
\:
."'.' ,
:"j,:
-:J
't_-Sif 


.....:
,
,
 "',- "'.j"r- ',.,,:"
"'
."':
J;:
j
 
,,

':


,
'jł :::...
: /
..' _
"
_::'"<':,
). '
.,: 


. -:. 
 .;.\
 
.., " " - 


I Sprzedaż kOIli wyścigowych i stadniny. 
i \V Mondzelówce, poczta Podhajce, st, kol. Monasterzyska lub Potuto- 
i ry, są na sprzedaz z wolnej ręki konie pełnej i pólkrwi a miano- 
j wicie; 9 ogierów, 25 klaczy stadnych i około 50 koni ponizej lat 4, 
! Bliższe wyjaśnienia udziela zarząd dóbr. 
! 


I 
I 
I 
II. 
I!I!i,,- 


WI.W=-
'".d.&1
. i Dnia 14 sierpnia 1900 odbędzie się o godzinie 12 w południe 
Hl ' bIl " ot o kI ' U a P I 'a rzy pol n kl ' A !l jW Jaroslawiu 'Y sali. Rady powi
t?wej Zgromadzenie Członków T 0- 
U lU 
 U 
 UJ I vmrzystwa wzajemnej obywatelskIej pomocy, 
opUG(
ił prasę tom. piąty i zawiera. I p O r Z ą d e k d z i e n n y ; 
O k O P r .0 rok a I Odczytanie ostatniego protokołu. 
HallUSZ Bystry(\i1jego prfJygody, ' I Spraw.ozdanie Wydziału i komisyi rewizyjnl
. 
. " ' ' d h (> Ó RozdzIal zysku. 
POWkSC z awnye _zas w, W b , k .. .,. 
napisał . y ar omlSYI reWIzYJneJ, 
Władysław Lnbi
z, I Wnioski W.ydzialu i Członków. 
456 "t!Oli. 80. T 11. l , S
:
 .. ł ;:.,,,
 l f H''. O 
...-., ., 
 .J arosl . uW , (nHt 
 'd' . ! .'..'''' :oro::o.,a.. i'.- 
'1. przesyłką pocztową 1 Korona 30 gr. St. Stadmcki, 
Oały rocznik "BIBLIOTEKI MACIERZY"- 
obfjmujący, opróez powyzszej powieści, ja 
8zcze 4 dziełka: dr. K. Wojcieehowskiego 
Jan Kochanowski z Czarnolasu, Br. Bie- 
lowskiego i Walerego Łozińskieg;o Gawędy 
i powieści; J. Brykczyńskiego O lesie i 
drzewach przypolnych; K. S'lulca O po- 
godzie, k08ztUjA w prerrunieracie : ' 
tylko 2 korony. 
Prenumerować można w Ajencyi 
Dzienników, Pasaż Hausa 
ma na l.. 9..  
Z drulwAi Wt 1..01iJS.skiego ul. Ourm,.kiego l. U, Telefon :ar. i57, 


,,
Icloman" rozpowszechnia tylko wyborowe nowości muzy- 
czne, da,je rocznie lO\) utworów melotlyjnych, wclzięcznyeh do 
gry lub do śpiewu. 
Na treść b.:d,.go 00Sf,ytU zj'oi
 s:Q 4-5 kompozycyj salonowych na forte- 
pian. 2-3 do śpiewu, po jednej: na Bkrzypce i do tallC
. Utwór na 4 ręee będzie 

,tllli"sze?,ony !'al. n" kwartaL 
Współpr"cownict",o ..
felonH
nowló' przyrzekli pp.: Adamowski W., Bar- 
cewicz St., Borkowski B., DWl.!rzaczek A., Gro8sman L, Joteyko T., Konopasek F., 
M

z.l'ń
ld P., M/YI18rfJld E., Mih1Chheimer A, N()skowski l., Różyczki A., Rzepko W., 
Sonnenfe!d A" Żlileńaki W, i 'vidu innyeh. 
Ni"z
le;,Ilie od utworów 
w"js],ich, Hedakcya; W miarę ukazywanij\ się wur- 
to
ciowych llowosci zagranicznyell, pOllaje tulwwe niezwłocznie; tym sposobem 
wyd1\wnietwo to stanowi,; będzie: JJiMiotcJ'ę wyborowych utworów muzycznych, 
umiej ętnie wybranych i dostępny,:h pod względem trudności dla naj szerszego ogółu, 
irrteresujące.go się dobr,!: muz;:J.::.:.. 
R'
aaktor i Wrd:nv".:;.: :r

(IoU Cltojecki w W...rszawie, 
Ccna prenumeraty: we Lwowie i na prowiucyi z prz
syj'ką pocztową: kwartalnie 
2 zł,
 pólrocznie ! zł., rocznie 8 zł, 
Główny skf1łd i ekspedycya "MELOMANA" dla Galicyi: 
Sokolowskjego biuro dzieImików we Lwowie Pasaż Hallsmana 9. 
Kompleta z roku zeszłego nabywaó można o ile zapas atarozy pa 08018 8 zł. 


, 1'1 
'.I )-:"t.."=::''''':----:r.' 
':!"
 ":. ..... -:r:, :.tJ.':" ..; '
'<.'; '" 
 .' ': " '.... ' ': _ 


.
 ,.. --.
: '!..T.r ',. '
.- : 
.: ':-'
--łZ

-.Ą'._"'


.'" <
:;tT,
';:'


"'T}:
::;'..:t
-;:.t
":
,,ł:'.
i..;''' 


P'pier fabryki ,.pitru J. i'ialkowskiei., 


;- 
(Zanl):dc& Wł. J. WebQr).