/DIGCZAS002001_1902_203_0001.djvu

			Nr. 203.. 


Cz\vartek, 4
 Września 1902" 


Rok 92
 


W yehodv.i codziennie () godzinie 5 poJ pobdniu 
z wyjątkiem d.ni poświąteeznych. 
Numer poj
d)'ńc
y kos,;tuje 
v :-uiejRcu. 
O h;;L! 
pn,,
.t:a 16 hal. - Biura RedakeYl l A(lmmlstraCYI 
ulh
3 . Uzaruieekiego l. 12. -- Ebpedyeya miejseo,,'a 
wA.geneyi ilzień-ników Sto SlJkiiłnW3kieljil. Pa8
ż 
HallSmaolia t 9. - Listy naleiy fr
n!wwf
6. 
Rekl3m
cye otwarte wolne od ophty. 
Telefon Redak()yi nr. SS. 


Prenumerata 7. przesyłką pocztową wynosi r o c zn ie32 K, p6 łr (} c z ni e 18 K, k VI':> r t a I ni e S K., 
miesieeznie 2 K. 70 h. - W miejscu: rocznie 24 K., półr(}'.óznie 12 K., kwartalnie 8 K, mi e- 
. ". n J 7 . Pren umerata zao-raniezna: W Niemczeeh 3 K. 20 h. miesiecznie. Wewsz y st- 
się"zn1e .r , _.' . " " 
kicJl v j'
r:ycb' p,,;i1stwaeh 3 K. 80 h. miesięcznie. . 
"Prl!lwm,hlik navkij
1' '. literackl:'- dodatek. miesięmmy do. "Gazety Lwo:"skiej", o
rzym:ł.ją e&1o- i 
pólroez)';i abon
r.ci bezpł:1t
1
" Je<
nakie m. t'ylk
, .któr
y prenumerują ?d 1.styezma do !wJlca czerWG::I. lub 
od :L liDea do kotwa gl'Udm3, ĆWIerĆrOCZnI l mlCSięG
nJ za dopłatą plerda. Oddziały te 
zami sztab z 39 osób i załogę. 576 żolm
rzy, wsadzono na pokład wynajętych w tym celu 
a zatem razem prawie tyle, wIele WY!l0
l za- okrętów przewozowych (cztery parowce Lloy- 
log.a jednego okr
tu z pierws,zej dywIzy!. - da: . "Habsbu:g';, "Galicia", "Elektra" i "Bu- 
DZla.ł ma t!1 dywI
ya razem 38. kOWIna"); maJą: być one wysadzone na ląd, aby 
,Tl'zeclą dywJZyę tyvorzr flotyla torp e- uderzyć na wysuni
te najbardziej na zewnactrz 
dowcow, złożona z krązowlllka torpedowego porty Poli; osł'aniają te okręty przewozowe 


Dl ':r:.I.........
--
...Wł-.._.....-=
 


- 


wszystko inne będ
ce jej własnością, a po- 
tem dopiero ludzie w ogóle i w szczególe- 
z mo.i
 osobą na pierwszym planie. Nieb&- 
wem poczynają się schodzić goście. 
Idziemy do kolacyi. 
Obok mnie sied,,;j już pochylona wiekiem 
panna Joanna. Twarz ma ŻÓłtą jak cytryna, 
nos kończasty, kaszle często i spluwa. Wiem, 
ze całe życie przeszamotala się z biedą, ze 
pracl
 wspomag;J.ną zaciętem skąpstwem zło- 
żyła sobie kapitalik, mający z&bezpieczyć jej 
starość bez trosk, że obecnie zaczyna używać 
owoców swej zapobiegliwości. 
- Jaka pani musi być zadowolona, że 
dopięła. swego celu, ze mOl,e trochę odpo- 
CZi\Ć zagaduję ją: - podziwiam zawsze siłę 
i energ-ię pani! 
Patrzy na mnie zdziwiona. Ozemu ma 
być zadowoloną? Ozemu podziwiam jpj siłę i 
energię. To co robi wydaje się jej zupełnie na- 
turalnem, czernś, co się rozumie samo przez 
się i nigdy przez nikogo nie będ'de i nie 
bylo uznallem. 
Obok panny Joanny tłucze zawzięcie orze- 
chy pan Bonifacy. Jest młody, dość przystojny. 
Od paru dni zaręczył się z tą otYJą szatyn- 
ką, 
tóra w tej chwili jest jego sąsiadką i 
kradnie mu z talerza smakowite orzechowe 
ziarna. ZiJ.kochani widocznie - zerkają na 
siebie, wybuchają śmiechem bez potrzeby! 
Przy szla na nich wola Boza, wszystko się 
składa, więc będzie z nich para. Porwie ich 
życie, wszechwładny pan i poniesie nieświa- 
domych. A oni z jego potężnego strumienia 
wezmą tak mało! tak mało! Albo tamten 
przysadkowaty jegomość o wyblakłych oczach, 
włosach mocno pi:zel'zedzonych i twarzy jak- 
by zastygJ'ej. Od lat ślęczy nad geometry- 
cznymi plana.mi; od lat, długie kolumny lIla- 


.... 


- 


Eskadra, która 
dbł'
a ćwi
zenia, skła- 
da się z trzech dywIzy) l zostaJ.e pod ko- 
mendą kontradmirała Rlp'p
ra.. 
Ierwszą dy- 
wizyę tworzą trzy .pancermk1 :;
e?cowe "Me- 
narch", "Wien" I "Budapest '. są to zupeł.- 
nie jednego typU okręty, nowe.] konstrukcYI, 
w 1'. 1895 i 1896 s
uszcz?ne n
 wody. ęr o - 
rządzone z najlepsze) stall, mają podwo.)ne 
dno oraz pokia
, .tak yrządzo
e, .ze gdyby 
poeiski nieprzY.J8clelslne przebIły Je, szkoda 
w ten sDosób w,Vrządzona, Jest pod wzglę- 
dem lok
lnym ściśle ograniczona i woda mo- 
ze sie dostać t.vlko do pewnej części okrętu, a. 
nie I
oze go zalać ca
e,go.' jak si,ę zdar
a. wów- 
CZ3,8, gdy pocisk .wyzłobl o
wor w sClana
h 
statku, nie posiadającego takiego urz
dzellla. 
Prócz tego pompy okrętu mogą w cIągu go- 
dziny wyrzucić 
apowrót do morza 1500 ton 
wody, któraby Sl
 do .st.
tku dosta
a. 
ały kor- 
pus statku w okolIcy hnn zanurzam a SIę okrętu, 
opasany jest pancerzem prz@szł.o dwa metry 
szerokości, opartym na pod
ładzIe korkowym. 
Rówmeż pokł.ad statku J.est opancerzon
. 
Okręty te ma,Ją do dal
kJ
h strza.J'ów, gło- 
wnie przeciweoloJ?' znajduJącym SIę na wy- 
brzeżu n. p. przec1w fortyfikacyom, po czte- 
rv działa kalibru 24 cntrn., ustawione w 
lwóch wiezycach w pośrodku okrętu (po dwa 
dziab w prz(Sd i w tył zwrócone); wieżyce 
są otoczone pancerzem, g;rubośei 25 ctm., a 
dzi"Ta te niosą pociski swe, wa7.i1ce przeszło 
dwa centnary metryczne, na 16 ki1ometrów; 
lufy dziaJ: :I
,l.ią 10 m. długości to jest tyle, 
co sześciok.!1 '
y zaprząg. Pocisk z 
ych (hi
,r 
przebija p.tytę zelaza kuteg'o bardzo znacznej 
grubośei. -- Do walki na bliższą odległość 
okręty te lł'1ają po sześć szybkostrzałowych 
dział Kruppa kalibru 15 cntm., które na mi- 
nutę mogą dawać co najmniej po ośm do- 
brze wy mif
rzonych strzałów; Sł one umie- 
szczone w opancerzonych kazamate.ch. W t. zw. 
cytadeli, t. j.: również opancerzont'j części 
okrętu, ustawionych jest po 14 szyb kostrze- 
laj
cych dział kalibru 47 mm.; działa te, 
. . wraz z wysuniętemi naprzód dalszemi dwo- 
Jak wspommelI
IilY,. 
eg()roczrr
 m.ane- ma .dział
mi tegoż kalibru oraz z dwoma mi- 
wry floty austro-węglerskH':J odbywają Się: V tr&h
Zaml karabinowemi, powołane są do 
obecn08ci N ajja,śniejszego Pana. POPW).dlllC 
'3Jk1 z łodziami torpedowemi, zblizającemi 
takie manewry odbyły się w 1'. 1884, a lla.- Się do okrętu. Wre.szc.ie każdy z tych o
rę- 
stępnie w r. 1891. I tów ma na pokładzIe Jeszcze po dwa dZIała 


l
lsieńkich, jak główka. od szpilki cyfr, de- 
likatnych, różnobarwnych linijek, są jego 
światem. Wkoło śmierć kosi, radują się lu- 
uzie - wiosna. zieleni drzewa, owija je szro- 
nem mróz, jemu ws.zystko jedno! Nie chce, 
f.b.f. mu. przerwano .lego. 
ell nad cyframi i 
hmJk
ml. I. teraz sIedzI I milczy. Nie ob- 
chodzI go mc z 
ego, co się dzieje. 
Tak! - na. którą twarz spojrzę - 

 tych, t,warzy zgromadzonych w kręgn świa- 
uł
 
u
eJ hmpy - o kazdej mogę powie- 
d
lec, ze to, co zmariJzczkiem bollllllb wyrazem 

ado,śei wypisało na nich zycie, uczyńiło bez 
IC
 swiadomości - przypadkiem, siłą. Właści- 
WIe tylko śmierć targa. nimi na chwilę tak, 
że wiedzą, iż się z nimi coś niezwykłego 
dzieje, wszystko inne, największe radośCi, 
najdziwaiejsze komplikacye życiowe muskają 
ich dU'3ze po wierzchu tylko, jak muska li- 
bella ? smukłych, si
tkowyc
 skrzydt:1ch ei- 
chut
n.ką :p0wlerzchmę o wIeczornej zorzy 
usyplaJąceJ wody. 
. . Rozmow,a w
racza na ulubiony temat 
zYCl,a . cesarzow l królów. - Medytujemv 
włas!1 le nad król(
wą .Wilhelminą i je,j mało 
przy)emuym maJ'zonklem - gdy wtem sły- 
ehac dzwonek u drzwi kuchni, bedącej zara- 
zem przedpokojem. . 
Wszyscy nadsJuchują. 
Któżby jeszcze przychodził? 
n Telegram proszę pani" - oznaj mia. 
zasmolona służąca. . 
Pani Żerska poczyna drZeć. Wszyscy w 
milczeniu oczekują, co za. wieść poda. 'ten 
świstek papieru. 
(Oiąg dalszy nastąpi). 
Ludwika Dob1'zyń,
ka-Ryllicka.
		

/DIGCZAS002001_1902_203_0002.djvu

			dwie pierwsze dywizye, gdy trzecia - to jest czył jednak dekoracye. Hotel polski "Bazar", 
flotyla torpedowców':"- broni portu, a toz sa- zajmujący dwa fronty, został przystrojony 
mo 5 pułk obrony krajowej i jedna baterya. przez Niemców, którzy powynajmowali w 
Także forty Poli wezmą udział w manewrach, nim wcześnie pokoju. Do iluminacyi poezy- 
ale tylko niektóre, gdyż przyjęto, ze twierdza niono olbrzymie przy
otowania. 'rum i re- 
nie jest przygotowana na napad nieprzyjaciół. zydencya biskupia będą także iluminowane. 
Wylądowanie nastąpi prawdopodobnie na po- Ks. arcybiskupowi Stablewskiemu odmówio- 
łudniowo-wschodniem wybrzezu Istryi, w kaz- no osobnej audyencyi. Będzie on na przyję- 
dym razie po za obrębem działania czynnych ciu u cesarza razem z innymi dostojnikami 
fortów twierdzy. - Ze względu na udział I cywiln . ymi. W obiedzie galowym nie weźmie 
obrony krajowej w manewrach, uczestniczy prawdopodobnie udziału. 
w nich takze naczelny komendant obrony Szambelan H. Morawski, znany z listn 
krajowej Najd. Arcyksiązę Rainer. otwartego Ś, p. Józefa Morawskiego, powo- -'
""-
"""
 
 __ '
"'- n 
( rn l ,\ łany został na słllzbę do cesarzowej w Po- 
L e egramy/. znaniu. 
Lussin Piccolo, 3 września. W czoraj Dzisiaj w nocy doszły nas za pośredni.. 
o 2 po południu przybyJ: tu N ajj. Pan wita- ctwem berliIlskiego Biuret Wolffa następu- 
ny entuzyastycznie przez ludność. Ze sta- jące depesze: (Polacy w Gnieźnie. - Sprzedaż majątku pol- 
tków bogato przystrojonych oglądała publi- Poznań, 2 września. O godz. (j wie- skiego NiemeoV\i). 
cznoś6 wjazd Mo.o.archy. N ajj. Pan dzięko- czorem przybyli tu cesarstwo wn,z z nastę- Z okazy i odbytych w Gnieźnie wyborów 
wał burmistrzowi, staroście i Namiestnikowi pcą tronu. Na dworcu odbyło się wielkie do katolickiego dozoru szkolnego i reprezen- 
za tak piękne i patryotyczne przyjęcie. Mo- przyjęcie wojskowe. Do miasta uda,t się ce- tacyi szkolnej, stwierdza gnieźl1ieIiski Lech, 
narcha w łodzi dworskiej okrążył port. Wie- sarz konno, cesarzowa powozem, z:1przęzonym że Polaków w GI
ieźnie jest co najmniej 
czorem na pokładzie yachtu "Miramar" , od- w cztery konie, pod eskortą szwadronu ula- 14.000. I te 14 tYSIęCY Polaków nie mają 
był się obiad, na który zaproszeni byli wyżsi nów. Przy bramie BerliIiskiej władze miej- ani jednego reprezentanta ani w radzie miej- 
urzędnicy. skie powitały monarchę i jego małżonkę. skiej, ani w magistracie. W magistracie nie 
Lussin Piccolo, 3 września. Onegdaj St.arszy burm}st:z Wittig. wY2'łosił ,m?wę po- zasiada ani jeden katolik -- z wyjątkiem pana 
z nastaniem nocy eskadra jedna z przysło- wItalną, w ktorej w
pomn
a
, ze ,,:.fasme przed Boedera, - ozenionego z protestantką i wy- 
niętemi działami została zaatakowana przez st
 laty w Poznamu gosc
ł kroI, Fryderyk chowującego dzieci po protestancku. Tak 
flotylę torpedowców i oddała nawzajem ślepe Wąhelm III. wr
z ze s,woJą: małz0.n
ą Lu- tAdy narodowość stanowiąca w Gnieźnie prze- 
strzały. Flotyla następnie połączyła się z dW:lką. Wspo

lał dale] o do
rodz:eJstwac,h szło dwie trzecie mieszkańców, - nie moze 
eskadrą. W czoraj o 6 rano okręty znajdo- opIeki cesar
kleJ nad Pozn:,;n
em l zakon 
 wywalczyć sobie ani jedn.ego krzesła w ra- 
wały się na wysokości południowego przy- cz
ł słowamI:, 
ylko po
 znakI
m 
fJsarza l dzie miejskiej. 
lądka Istryi. Cała. eskadra z wielką szybko- krol,a or
z p
lł
ow P

SkIC
 moze mlasto
o- P. Jakób Szymański, który sprzedał ma- 
ści!!: wykon.ywała rozmaite ruchy taktyczne z
an. kWItną? l. rozwI.Jać SIę. Ze wszystk.lch jątek swój Hlłtę Skorzencińską Niemcowi 
i strzelała do dwóch tarcz umieszczonych na pIersI wznos
 s
ę okr
yk;, "Jestem PrusakIem Stelterowi, ogłasza w dziennikach polskich 
pełnem morzu - z bliska i z daleka. Zaraz l chcę zostac I rusa.kle
 . .., obszerne pismo, w którem powiada: 
po pierwszym strzale, który padł z okrętu Ce.s
rz Odp?WIedzlał: "W 
mle
1U ce- "Przyznaję otwarcie, iż zgrzeszyłem 
"Monarch" zwaliła się pierwsza tarcza, wkrót- sarZOWGJ l w mOJe.m. własne m dZlęk
lJę panu wobec n.1rodu polskiego, sprzedając kawał 
ce potem i drugą przebito kilkoma celnemi za serdeczne przYJęCIe, zgotowane mI ze stro- p
lskiej ziemi, folwark Hutę Skorzencińską, 
strzałami. ny miasta, za przystrojenie miasta, jakotez NIemcowi Stelterowi. Zaznaczam jednakże, 
N ajj. Pan z pokładu" Miramar" przypa- z
 
czucia,. jaki
 pan. ,w
aśnie d.afeś wyraz
 iz p. Stelter, dawniejszy posiadacz ziemski 
trywal 
ię ćwiczeniom i wyraził najwyzsze Cles
y 
llle t.o, ze dZIś l
,ny. wIdok przed z pod Kiszkowa, jest Niemcem uczciwym, 
uznanie stawIa SIę mOIm oczom, mz lllegdyś, w tyc
 który kupił majątek dla siebie a nie dla kolo- 
. . . ',' smutnych czasach, kiedy fale wezbranej rzeki nizacyi. Pan Stelter nie jest Zadną figurą 
N astęp
lIe podzIe
Iły SI
 okręty na okrązaly miasto i po części przepływały przez podstawioną. przez kolonizacyę, mówi po- 

tron
 atakującą I brollIą?ą. PIerwsze odd,a- nie. Czem dziś jest to miasto, czem jest kfi1j prawnie po polsku - również jego zona - i 
bły SIę wraz z parowcamI L:oy.da na zacho.d ten, zawdzięczać to wszystko nalezy pomo
y: jest gotów Polakowi kazdej chwili Hutę sprze- 
wyspy San Sego. Es
adra bI?llIąca udal
 s
ę królów pruskich. Ja ich następca, z mOJeJ dać, gdyby go konieczność do tego zmusiła. 
wraz z torpedowcamI ąo Pob. O godZlI
Je strony, jak to juz w swoim czasie zapowie- "Do sprzedaży zmusH'y mnie słabość i 
10 m. 30 przed połudlllem walka.zaczęła SIę. działem, niczego nje zaniedbam, aby uzyczyć sędziwy wiek, gdyz jestem starcem siedm 
Strona z
czepna 
ysłała do. PolI okręt re- miastu poparcia i przyłożyć ręki do jego roz- dziesięciosześcioletnim. Widząc, iż gospodar- 
k?gnos,cYJn
 oraz Jedną dyw!zyę, aby zabez- woju. Poznań znajduje się w tym okresie stwo upada i wymaganiom teraźniejszego 
plecz,Yc sobIe drogę .do Lussm. O 2 po 
o- rozwoju, ze nie wystarczają mu jego grani- czasu podołać juz nie mogę, starałel)} się już 
ludlllU . strona atakująca. 

tarła do Lussm, ce, za ciasny jest pas jego szaty, za mał'a od trzech lat, o kupca Polaka, robiłem oferty 
któr:y .Jest pun
tem WYJsc.Ia dalszych ope- dla jego głowy korona jego murów. Dlatego instytucyom polskim parcelacYJnym, lecz za- 
racYI l dlatego Jest zamkmęty przez okręty. w dniu dzisiejszym zarządzi,łem, aby ustawa dna z nich kupić nie chciała. W bieżącym 
rejonowa raz na zawsze była zniesiona. (Hu- roku zgłosiło się do mnie trzydziestu kupców 
czne okrzyki: Hurra l). Spodziewam się, i chociaz Polakom robi,lem wszelkie mozliwe 
że burmistrz i magistrat jakotez . patryo- ustępstwa, szczególnie ostatniemu p. Mal- 
tyzm mieszkańców, wszystkich sił doło- czewskiemu z Poznania, któremu za nizszą 
zą i starań do rozwoju tego miasta i oka- cenę Hutę byłbym sprzedał, niz p. Steltero- 
żą się godnymi tego dobrodziejstwa, które wi, sprzedaż do skutku nie przyszła, gdyż 
właśnie nadałem. Nie wątpię, że w krótkim p. Mal
zewski mimo wszelkiej umowy i przy- 
czasie przeprowadzenie n.owych ulic, pows
a- rzeczema, do k<:mtraktu się nie stawił. Zoie- 
nie dogodnych mieszkań umozliwi także ble- chęcony ?Gzustannemi pertraktacyami, sprze- 
dnym godną ludzi egzystencyę i spodziewam dałem pIerwszemu kupcowi, który mi się 
się, że wnet znikną brudne dzielnice miasta. po p. Malezewskim nadarzył, to jest p. Stel- 
W imieniu cesarzowej i moj em w łasnem skła- / terowi". 
dam jeszcze raz serdeczne podziękowanie za 
uczucia i za powitanie ze strony miasta. Dzię- 
kuję panu serdecznie, jakotez wszystkim o- 
bywatelom i na dowód tegQ ściskam dłoń 
pańską" . 
N astępnie cesarstwo i następca tronu 
wśród szpalerów wojska i entuzyastyc mych 
okrzyków ze strony nagromadzonej publiczno- 
ści, wjechali do miasta. W grnachu gene- 
ralnej komendy, gdzie zamieszkali, odbyło 


Gosarz Wilhollll W Poznanm. 


Wczoraj, po zamknięciu numeru nasze- 
go pisma otrzymaliśmy z Poznania następu- 
jąc!!: depeszę: 
Od południa ulice roją się od tłu- 
mów, oczekujących przyjazdu cesarstwa. 
WOJsko tworzy na półtora kilometro- 
wej przestrzeni od dworca kolejowego do 
gmachu komendy generalnej jeden nieprze- 
rwany szpaler. Dekoracye wielu domów 
wspaniałe i kosztowne, chociaz steoretypowe 
i nie zawsze odznaczające się gustem. Pola- 
cy zaniechali przystrojenia swoich domów, 
niemieccy wszakze właściciele domów ude- 
korowali okna i balkony mieszkań zajmowa- 
nych przez Polaków, a lokatorzy niemieccy 
okna i balkony domów polskich. Deszcz zmo- 


2 


się przyjęcie władz cywilnych. N a przyjęciu Na wydziale tym utworzonych będzie 5 ka- 
był także ks. arcybiskup gniezniellsko - po- te dr profesorów zwyczajnych i 4 nadzwy. 
znański dr. Stablewski. czajp,e, mianowicie dla matematyki, che- 
Cesarzowi towarzyszy takie kanclerz mii, dla mechaniki metalurgicznąj, ekonomii 
hr. Buelow. politycznej, dla górnictwa i metalurgii po je- 
Poznań, 3 września. N a zaproszenie dnym, a dla geologii i mechaniki stosowa- 
cesarza przybyli tu wczoraj wieczorem ge- nej po 2. 
nera,ł - gubernator warszawski Czertkow, oraz Ministrowi skarbu nadano prawo mia- 
komendant, pułkownik i 16 oficerów peters- nowania profesorów wvzszych zakładów nau- 
burs
i
g? 
u.łku piechoty .g;vardyi przybo- / kowych lu
 osób, któr
 .zdobyły rozgłos na. 
czneJ Imlellla, Fryderyka WIlnehna III. polu danej specyalnoscl. Dyrektor Polite- 
chniki mianuje kierowników gabinetów z Pll. 

 śród wychowańców wyższych zakładów nau... 
kowych rossyjskich, oraz mechanika dla ga- 
binetu fizycznego. . 
Wychowańcy wydziału górniczego o. 
trzymują stopień inzyniera górniczego z pra- 
wami do zawiadywania kopalniami, szybami 
i t. p., przedsięwzięciami górniczemi do ro- 
bienia studyów i puszukiwań pokładów krusz- 
cowych, zarządów fabryk, budowy gmachów 
kopalnianych i fabrycznych i w ogóle robót 
budowlanych z zakresu tej gałęzi przemysłu. 
Przez otwarcie wydziału górniczego 
etat Politechniki warszawskiej powiększy się: 
o pięciu profesorów zwyczajnych, czterech 
nadzwyczajnych, dziekana, sekretarza, czte- 
rech starszych i czterech młodszych labo- 
rantów, dwóch kierowników gabinetów z pen- 
syą po 1200 rubli i mechanika gabinetu fizy- 
cznego z pensyą 1000 rubli. 
Wedle tej samej depeszy, polecono 
wyasygnować na ukończenie budowy i Poli- 
techniki warszawskiej: na 1902 r. 400.000 
rubli, na 1903 1'. 420.000 rubli, na 1904 r. 
39.000 rubli, na 1995 r. 56.000 rubli i 
1906 r. 25.000 rubli, oraz na utrzymanie 
wydziału górniczego: na 1903 l' 12.300 ru- 
bli, na 1904 r. 31.850 rubli, na 1905 rok 
46.775 rubli, na 1906 r. 71.275 rubli, a po- 
czynając od r. 1907 - po 93.350 rubli. 


Z Poznańskiego. 


z 


Warszawy. 


(P olitechoika warszawska). 
Depesza petersburska donosi, iż na roz- 
kaz cara Politechnika warszawska uzupełnio- 
ną zostaje nowym wydziałem: górniczym. 


28) 


.:-::.- -.
- .Jiii

 
Rr_
 

 
 
B
 
:, iti

 
 -=
'.D
8 T-
 __'_ 


Z LITERATURY ZAGRANICZNEJ. 


MANUSKRYPT KANONIKA 


(Z francuskiego, p. Andrzeja Theuriet). 


XI. 
(Ciąg dalszy). 


Maryusz, poprawiwszy binokle na nosie, 
rozwiązuje sznurki, kt6rymi p(
piery były po- 
wiązane i wprawną rękę szybko rozwija pliki 
p:1pierów pokrytych grubem pismem. 
Podczas gdy archiwista oddaje się swo- 
jej pracy, tamci spoglądaj
 na j
zioro pło- 
nące w oślepiającem popołudniowem świetle, 
Lezian marzy, doktor pali eygaro, Francina 
studyuje przewodnik, a Sylwia w roztargnie- 
niu zrywa kwiatki klematytu wijącego się 
wokoło, tylko od czasu do czasu słychać 
sapanie młocarni tam, w stronie Granges. 
Po upływie pół godziny archiwista 
podnosi głowę i potrząsając kilkoma kartka- 
mi, które odłozył na bok, szepcze, ocierając 
czoło z potu: 
- A mówiłem wam!... nie trzeba nigdy 
lekceważyć starych szpargałów; znajdzie się 
zawsze jakaś smaczna kość szpikowa do ogry- 
;ł;ienia. I oto, pośród tej masy nic nie zna- 


czących papierów, znalazłem dwa ezy trzy 
dokumenty, które w zabawnem świetle uka- 
zują nam zycie ludzi tutejszyc
 .w epoce re- 
wolucyi. N ajprzód, posłuchaJcIe. tego. ra- 
chunku aptekarza, datowanego w sIerpnIU w 
1793 roku: 
"Stan leków i operacyi uczynionych i 
wydanych prześwietnemu domowi Duingt, 
przez obywatela Bel'geret, magistra chirurgii, 
od 21 lutego 1792 r. do dnia dzisiejszego: 
"Dnia 21 lutego 1792 r. dla Mateusza, 
lokaja JW. Pani margrabiny de Duingt: 
puszezenie krwi i trzy drachmy soli do 
ziółek. 
"Dalej, pół butelki płynu przeczYRzcza- 
jącego, na poty i na robaki, sporzf1dzonego 
z senesu, anyżu, se1nen-contra, kaskary, ru.m: 
barbanun, biaJego agurictt, soli angielskieJ, 
manny, syropu i tartarum. . 
"Dnia 21 kwietnia 1792 r. dla Fra.nk], 
dziew ki kuehenn ej, wed,ług przepisu IMCI 
Pan3, doktora d'Epines: l° dwanaście pijawek 
które kazal'a sobie postaw.ić.... dalej, leku- 
stwo sporządzone z od waru rumianku; sene- 
su i rumbarbnrum, agar'icu białego, soli an- 
gielskiej, manny i syropu z kwiatu brzo- 
skwini. 
"Dnia 13 maja 179,3 r. dla wyz wy- 
mienionej Franki, dziewki kuchennej: 1° 
flaszka lekarstwa przeczyszczającego i na ro- 
baki, sporządzona, z semen-cont'ra koraliny, 
aquila alba, tartarum i syropu z cykoryi; 
dalej lek przeczyszczają:cy, na robaki i go- 
r!!:czkę, sporządzony z dekoktu chiny, soli 
gorZkiej, manny i syropu z cykoryi. 


"Dnia 11 czerwca 1792 r
. dla wyz wy- 
mienionej Jj'ranki, dziewki.... 
- J akto! -- przerwał doktor Lettraz -- 
jeszeze z tego nie umarła ?... 'fwarde zycie 
miała! 
- Całkiem tak, jakby się czytało r/l.- 
chunek aptekarza Fleurant w "Chorym z 
urojenia" ..... -- dodała Francina. . 
- Najlepszy dowód - rzekł Ma- 
ryusz - ze Moliere w niczem nie przesa- 
dził.... Rachunek ciągnie się w ten sposób 
az do 7 sierpnia 1792 r. i wykazuje okrągłą 
sumkę 465 funtów i 2 denary, Działo się to 
w czasach teroryzmu i margrabina de Duingt 
uznała za stosowne wyemigrować.... Magister 
chirurgii lllusia.]' się zdobyć na cierpliwość i 
był cierpliwym tak długo, az umarł... Ale, gdy 
spokój zos.tał lltrwal
ny, gdy emigranci Wra- 
caĆ zacz\l1, oddychając swobodniej, syn nie- 
bos
czyka 
lzna.ł, że nadeszła ch wda przypo- 
mllle
l
 Się m
rgrabinie de Duingt, jak o 
tern sW1adczy !tst z dnia 26 lutego 1811 r 
w tych słowa eh : 
"JW. Pani, 
.Mam zasz
zyt przesłać .JW. Pani ra- 
chunek medykamentów, sporządzonyeh u 
ś. p. mego ojca, Józefa Antoniego Bergeret, 
dla ś. p. JW. margrabiego, męża JW. Pani. 
.Jest mi wiadomo, ze ów achunek był juz 
JW. przedłozony przez ś. p. mego ojca. Teraz, 
ośmielam się przesłać go JW. Pani, załą- 
czam nawet pokwitowanie 465 funtów :2 cen- 
tymów. Polecam wszystko wspaniałomyślno- 
ści JW. Pani.... Kilka ludwików nie stanowi 
wiele dla JW. Pani, a. dla nas, którym oj- 


Kanada i 


Francya. 


W świecie politycznym wywołały pe- 
wne zdziwienie, zwłaszcza wobec niedawnej 
konferencyi premierów kolonij angielskich 
w Londynie, odwiedziny premiera Kanady, 
Wilfrieda Lauriera w Paryzu. Jak wiadomo, 
ludno.ść Kanady, stanowiąca kolonię angiel- 
ską, Jest przeważnie pochodzenia francuskie- 
go; są to potomkowie osadników francuskich. 
Chociaż Kanada pozostała przy Anglii po 
oderwaniu się dzisiejszych Stanów Zjedno- 
czonych Ameryki północnej i zawsze bardzo 
gorliwie swą przynalezność do państwa an- 
gielskiego zaznacza, to jednak Anglia spo- 
gląda z pewnem zaniepokojen.iem na wzrost 
sympatyj francuskich u Kanadyjczyków. - 
Z tego powodu takze wspomniana wizyta i 
konferencye sir Lauriera z francuskim mi- 
nistrem spraw zagranicznych p. Delcasse 
zwróciły uwagę na siebie. Międzynarodowa 
korespondencya tak o tem pis7.e: 
Odwiedziny kanadyjskie
o prezesa mi- 
nistrów Wilfrieda Lauriera, w Paryzu i jego 
konferencye z francuskim ministrem spraw 
zagranicznych Delcasse, są dla idei impe- 
ryalizmu angielskiego nader waznym, jezeli 
nie groźnym wypadkiem. Podczas tych od- 
wiedzin Laurier wyszedł zupełnie z roli mi- 
nistra kolonii angielskiej, a zajął stanowisko 
kierownika państwa samoistnego. Na jednej 
z ostatnich uczt wydanej na jego cześć w 
Londynie Lauriel' wyrzekł dumne słowa: 
"Kanada czuje się sprzymierzeńcem Anglii, 


:=:;- 


c= 


-4 


ciec pozostawił wiele długów, jest wielką: 
sumą.... Mam zaszczyt pozostać z naj głęb- 
szym szacunkiem uniZonym sługą JW. Pani- 
Szymon Bergeret". 
- Biedny chłopiec! - zawołała Syl- 
wia - czy tez margrabina odpisala mu przy- 
najmniej? 
- Bezwątpienia. oto list przylączony 
do rachunku: 
"Przykro mi, mój panie, ze tak często 
trudzileś się pisaniem do mnie. Papiery pań- 
skie, które tu załączam, są dowodem, że 
czyniłeś pan wszystko, co mazna, żeby u- 
zyskać wypłatę. Bardzo mi Zal, że nie po- 
wiod.ło się panu, bo sytu:1cya spadku po 
moim ś. p. mężu nie pozwala mieć nadziei, 
aby jego dłu
i zosta,ty z:Bpokojone. .Ja sama, 
tak jak i pan,Jestem wierzycielką masy spadko- 
wej i tak sam
 jak pan wyzyskaną na licytacyi 
dóbr. Pragnęłabym, zeby moje osobiste środ- 
ki d
ły mi rnozność przyjścia z pomocą wie- 
rzycIelom domu Duingt, którzy tak samo jak 
p
n, budzą we mnie wiele wspólczucia. Ozy- 
młam to w przeszłobci dopóty, dopóki 
moje nadzieje nie zostały zniszczone; ale o- 
becnie, mój panie, nie mogę nic więcej, jak 
tylko życzyć sobie, zeby okoliczności dały mi 
moz
ość dowiedzenia panu moich dobrych 
cbęcl. 
"Pozostaję z należnym szacunkiem 
"Margrabinct de Duin.gt". 
(Oiąg dalszy ustąpi).
		

/DIGCZAS002001_1902_203_0003.djvu

			_ Posiedzenie Rady miejskiej oclb0- I ja.zr1 z dworca głównego o godzinie 9 z rana; 
dzio sir. jutro, we czwartek, dnia 4 b. m., go(lzina pół do 8 wi:'czorem: uroczyste przed- 
o godzi;li
 G wieczorem w sali ratuszowej. stawienie w teatrze m.iejskim; po przc,dstawie- 
, t . ]]ia 7.ohranie kolezeńskie w salae,h hotelu Sa- 
_ Wpisy c,o prywa nego gunnazyllm 
że1Iskieg'!), zaJ'ożonego prz(}z ,,']'owarzystwo pry- skiego. 
watllcg'
 gimnazYllm i8J'ISkiego" we Lwowie ocl- 
hvwa?:' si
 ]wda dziś i jLltro t. j. 3 i 4 h. m. 
od goclzil
y 3 ao 5 po poludnia w lokalu szkol- 
nym pr7.Y ul. Chor
źczFny l. 19, L p i 0 tro . 
_ Nowy rok szkolny 1902/3 rozpo- 
czał sjG chiś w tutejs/;ych szko}'ach śrec[nidl, 
seJ
lina;'pch nauczy;ii.lsbc
l i szkol'ach luelowyc!l 
uroczystemi naoożeJlstw3nll, w których uczest.m- 
czyła młoehież szkolna z gronanll nauezYClel- 
skimni na czele. 
_ Z Filharmonii lwowskiej. Roboty 
około ukoJlczenia sali pos t 0pują; 
zyhko, dają;c 
P owność że otwareie "Filharmonii" nastqpi w 
, t . ' 2 ' 7 1 
dr;iu oznaezonym, . J. ). m. 
vii pierwszych 
1
6ch kOll'
ertacJ
 irlang
- 
rae y] 'llvch wezm:]: udzlaJ: Jectna z na
ZnakOJlll- 
,," . Cj T.T .J' k l 
tszych śpiewacr.rJ,. ..>Ja.OJ

a 
U1l8ze,.llle 
a, u u- 
bieniec naszrj publlCZIlOSel AleksandrJl' M.yszuga" 
oraz znakomity pianista Zygmunt Stojrl'ivski z 
Paryża. . 
ProOTam tneciego koncertu zapowiacla wy- 
stęp shz;pka Ja.roshnva K
cjan
;. wirtuoza eze- 
skieO'o rywalizującego z I\llb
l
Kiem o p:11mę 
pier
s
eJl
tw.L, oraz najsła:'1nipjszego w świecie 
barytona Sanmal'<1o. J aJ
o Fden z pll;1któ
v pro- 
gramu Ollro'!'an:J: zosta,me kantata HenryKa Ja- 

. '" J ł' O l l l' J ' ." 
l'ecki'
go, napisali:1 C10 s,ow " '_'.'( elO D'hOelOSCl . 
_ Ważne dla a,rcliitektów i budo- 
wniczych, W rizi
iejszY]
l numerze z.najcluje się 
og,ł08z;:nie licytacYI 11<, octbudo'ł,'ę salmy w Do- 
li;tie -- na cO zwraea się uwagę. 
_ Z konserws,toryum. gal. Towarzy- 
UT . k - l ' n O '
 / 9 
stwa muzycznego. VI PIS.y na 1'0 szk:o ny l;j .'.1 U 
rozpoczęJ'y się z dniem 25 z. m. w ka:ncdar'yi 
'r()warzystwa muzyr.Zjle,go (ul. CZal'll8cJuego 8). 
Począwszy od dnia 5 b. m. nauka szkol- 
na oc1hvwać się hędzie z\vyczajnym porz
(lkiem. 

 Szkoła froeblowsk3., pozostając:a pOil 
kic rowlIietwem p, Vl:mdy Hamerskiej, zcsbI'a 
otwarta przy ul. Z. Chrzanowskiej (obok szkoły 
j\Iaryi 'MagdaJ;,ny) i przyjmuje dzieci w wieku 
od 3-7 lat. 
.__ Festyn. Shwarzyszenio Czytelni i WZ3- 
jc:nuwj pomocy funkcyonarYl1sz,y kolejowych uną- 
dza w niec1zielQ, 7 b, m., festyn w parku Ki- 
li1lskiego na dochócl buclowy k,)ściola św. El- 
żbiety. 
Nieszcześliwy wvpadek. IV real- 
ności przy ul. ŻÓJkie,
skic:3 1. 53 bawiło się 
wczoraj na stryehu trzech chłopców. Nagle za- 
łamal'3, si ': pod nimi cle ska podłogi a j eden z 
ch1ope6w, LlHtwik W oIski, whJciaJ: clo llIic8zka- 
nia,znajcluiacego sic pocl spoch.m i cieżko sic 
P otlukł. W 
;wane P 
O'otowie stacyi rat
nkowe; 
D , . 
- W składzie Dyrekcyi c. k. lwow. uclzieliło mu pierwszej pomocy. 
skiej komisyi egzaminacyjnej dla lmncly- /. Sprzeniewierzenie. Siedmnastolctni 
datów stanu nauczycielskiego w gimnazyach ponlOcnik handlowy, Józef Rciff, otr!.ymawszy 
i w szkołach realnych tudzież komisyi egzami- w dniu 28 sierpnia b. r. od swej chll'bodaw- 
nac.vjnej dla urzędu nauczycielskiego IV lyceach czyni, kupcowej Zofii Acker, kwotą 150 koron 
żel'lskich nastąpiły na podstawie reskryptn Mi- na zapłacC'nie wekslu. sprze,niewiorzyJ te Sl1mp 
nisterstwa wyznałl i oświaty z dnia 12 sierpnia i zbiegJ do Wiednia.' Policya tutejsza, zD:wiado
 
1902 1. 17701 następuj
ce zmiany: miona o wypaclku przez 'poszkodowaną, Tozpi- 
1. JE. Pan Minister wyznali i oświaty sała za nim listy g01l(1Ze, które oelniasty sku- 
uwolnił szefa sekcyi w Ministerstwie wyznaJl tek. Oto bowiem - iak doniesiono dziś z Wie- 
k ; . 1 l ., l . l, dm . 'a - policya tamte j 'sza P rz y trzv ., mala j 'uż w 
i oświaty dr. Ludwi a (,WI r mSlnego na w
a:n.ą d 1 1 
je!lo P rośbę , z P owodu powolania go . do 
T11 1 n- lin
 ). m. Rr'iira. Przy rewizyi dokonanej 

 -, na Jego osouie znaleziono jednak zaledwle 5] 
stel'stwa, od obowiązków dyrektora l e
 on m K. 21 hal. 
obydwóch komisy . j i wyraził mu przy tej spo- 
, 6 Kronika policyjna. Przez otwarte 
sobności zupełne uznanie i jak najgoręt.sz.e po- okno dostal' się dziś w nocy niewyśledzony na 
dzir.kowanie za dziaJ'alność peJną głębokH
j znac razie zło chi ej do pomieszkania Dawida Buchs- 
j . om"ości rzec z ,) ' i niestrudzon(! gorliwość P oświQ- l ' T l ł ł t l 
_v bauma przy p. sw.eodora i s ;:raCe' s alllLqd 
caną także l
a tych lU'zędach rozwojowi i po- elmnski zegarek z tulskicgo srebra, kólczyk zldy 
prawie stanu szkół średnich; i kilka sztuk garderoby. 
2. uwolnił na własną jego prośbQ zWY- Na placu św, Ducha znaleziono dZlś przeel 
czaJnego profesora Uniwersytetu ck Romana południem zegarek niklowy z takimże lm\.- 
Pilata, ocl obowiązków zastępcy dyrektora pierw- cuszkiem. 
szej komisyi i polecil' wyżej wymienionej c1y- W Bóbrce skraclziQno ollf:'gdaj ze składu 
rekcyi aby mu za wieloletnia bardzo wydatną kllpea Schreinera 10 skór jllehtow.vch znacznej 
d
ial'aiuość urzędową wyrazi,t
' Jego poclzi
kowa- wartości. 
llle i uznanie; -- Zma.rli w oi1K
,tn;(1h dnja'ch' W'3 Lwo- 
3. uwolniJ zwyczajnego profesora Uniwer- wip, Klara z Willuer6w GarfGinowa, żona raclcy 
sytetu eIr. Ludwika Finkla od prowizorycznego sądu krajowego, w 39 roku życia. 
zastępstwa zastępcy dyrektora pierwszej i c\y
 W Krakowie, Julia bar. Haimbc-rg-er w 
rektora drugiej wyżej wymienionej komisYI l 67 roln1. życia; -- Roman Bem, kJc.ryk	
			

/DIGCZAS002001_1902_203_0004.djvu

			Notatki lltoracko-artyslyczno, 


Nowy obraz Wereszczagina. mośny 
rossyjski mabrz batalista, twórca "Roku 1812", 
Wercszezagin, pracuje obecnie nacI wykolIcze- 
niem nowego obrazu, który przeclstawiar\ br:clzie 
epizod z wojny amerykailsko - kuhailskiej, p. t. 
"ZdolJycie San Juan Hill". Obraz m.a by6 już 
w jm;ieni llkoTwzony, a w Celll poczynienia po- 
trzebnych do niego stuclyów bawił' W creszcza- 
g'in przez pewien czas na Kubie, obecnie zaś 
przebywa w N owym J orka i pozostanie tam, aż 
do ukoiwzenia swego dzieJ'a. 


Z teatru. "Pietro Caruso" i "Maski" , 
clwa misterne utwory Roherta Bracco, które jutro 
po raz pierwszy ujrzymy na scenip, nowego tea- 
tru, dajtJ! szerokie pole poP,isu clla znakomitego 
talentu naszego gościa p. Zelazowskiego; tymi 
to właśnie utworami wielki artysta pocibiJ' sobie 
serca caJ'ej Warszawy. 
Jutro - prócz powyższych - wznowioną 
będzie weso1'a 2-aktowa komedya Korzeniowskie- 
go "Majster i czeladnik" z p. Romanem w roli 
majstra i mJ'oclym debiutantem p. Brzozowskim 
(synem poety) w roli czeladnika. 


Repertoar tea.tru miejskiego we Lwowie. 
Dziś, we środę po raz drugi "Wdowa z Ma- 
labam" , operetka w 3 aktach Hervego. Nowa 
wystawa. 
We czwartek (wznowienie) "Pietro Caru- 
so", dramat w 1 akcie Rolwrta Bracco, prze- 
kJ'acl .T" Kasprowicza. Gościnny występ p. Ro- 
mana Zelazowskiego w roli tytułowej - "Ma- 
ski", clramat w 1 akc:ie Roberta Bracco, prze- 
kJ'ad .Tana, Kasprowicza. - Gościnny występ p. 
Romana Zelazowskiego, - i "Majster czela- 
dnik", komedya w 2 aktach Józefa Korzeniow- 
skiego; debiut p. Huberta Brzozowskiego, arty- 
sty teatru ludowego w Warszawie. 
W piątek po raz trzeci "Wdowa z Ma- 
labaru'\ operetka w 3 aktach HeJ'vego. Nowa 
wystawa. 


Z Izby sądo-w-sj. 


(Echa strejków rolnych). 
Lwów, dnia 3 września. 
W tutejszym Sądzie krajowym karnym 
rozpoczęła się dziś przed połndniem, przed 
trybunałem orzekającym,' rozprawa karna 
przeciw 28 zarobnikom z Gl'uchowic, powiatu 
lwowskiego, o gwałt publiczny względnie o 
czynny opór i przeszkadzanie w urzędowa- 
niu żandarmom, interweniująeym w czasie 
strejku rolnego w Głuchowicach. 
Na ławie oskarZonych zasiedli: l) Józef 
Mrozek, 2) Seliko Ohomiak, 3) Leśko Pali- 
ków, 4) Iwan Krysa, 5) AUg'ust Pańków, 
6) Pedko Oracz, 7) IlkoMuzyka, 8) Matwij 
Muzyka, 9) Filip S1:abicki. 10) Marko Wy- 
cyna false Oj cena, 11) Mateusz ,Lysy, 12) 
Petro Pańków, 13) Maksym HebskL 14) Iwan 
nułyk, 15) Wedko Krysa, 16) Pa.wło Muzyka 
i 17) Stach Muzyka obwinieni o to, że w 
czasie tegorocznego strejku rolniczego spę- 
dzali gwałtem w dniu 23 czerwca b. r. ro- 
botników pracująeych w polu u dzierżawców 
Izraela MessiDga w Gluchowicach i Macieja 
Bardeckiego w Ostrowil\; dalej 18) Andruch 
Pańków, 19) Jacko Palików, :20) Dańko recte 
Cyryl Paulina, 2]) Michał Slabicki, 22) An- 
drzej Krysa, 23) HrYliko Bołozowski false 
W ołosowsh 24) Hryńko Prus, 25) Andrzej 
HoJ'od, 26) Wincenty Łysy, 27) Anna Krnet 
i 28) Paraśka Barowicz, oskarżeni bądź to o 
spęd'zanie robotników z łanów dworskich bądź 
też o czynny opór i przeszkadzanie w urzę- 
dowaniu żandarmom. 
Podsądni Józef Mrozek, Seńko Oho- 
miak, Lesko Pańków. Matwij Muzyka, Filip 
S,łabicki, Marek Wycyna, Mateusz Łysy, 
Petro Pańków, Maksym Rebski, Iwan Du- 
łyk, Fedko Krysa, Paweł Muzyka i Stach 
Muzyka oskarżeni są o zbrodnię gwałtu pu- 
blicznego z 
, 98 a) b) u. k.; Iwan Krysa, 
August Pańków, Jacek Pańkaw, Felko Orecz 
i !lko Muzyka o zbrodnię gwałtu publi- 
cznego z 
. S. 98 a) b) i 81 ust kar., 
Andruch Pańków i Jacko Pańków o zbro- 
dnię gwałtu publicznego z S. 98 b) u. k., 
Dańko recte Oyryl Paulina o zbrodnię gwał- 
tu publicznego z
. S. 81 i 87 u. k. i wy. 
stępek z S. 279 u. k., Michał S1:abicki o 
zbrodnię gwałtu pub1icznogo z 
. 81 u. k., 
Andrzej Krysa i Hryńko Bołozowski false 
W ołosowski o zbrodnię gwałtu publicznego 
z S. 87 ust. k. i występek z S. 279 ust. k.; 
Hryńko Prus i Anna Kmet o występek z 
. 
279 u. 'k.; Andrzej; Hołod i Wincenty Łysy 
o występek z 
. S. 279, 283 i 284 ust. k., 
wreszcie Paraśka Barowicz o występek z 

. 
279 i 283. - 
Rozprawie przewodniczy wiceprezyden t 
sądu kraj. p. P r z ył u s k i, jako wotanci za- 
siad
ją radcy są,du kraj. pp. N a h l i k, S wa.- 
ry c z e w s k i i P r o m i ń s k i. 


I Oskarżenie wnosi zastępca prokuratora 
państwa p. N i e w i a d o m s ki, bronią oskar- 
żonych adwokaci dr. Schleicher i dr. Kost' 
Lewicki. 
Do rozprawy powołano 33 świadków. 
Po odczytaniu aktu oskarZenia, przy- 
stąpił trybunał najpierw do przesłuchania 
oskarżonych. 
Oskarżeni August P a ń k ó w, Fedko 
O r ac z, Ilko Mu zy h, Matwij Muzy k a, 
Filip S la b i ck i, Marko W y cy n a, Mateusz 
Łysy, Petro Pańków i Maksym Hebski 
przyznają, ze chodzili wraz z innymi po po- 
lach dworskich w Gtuchowicach i Ostrowie 
i spędzali robotników; nikomu jednak nie 
grozili. Hobotników pracujących spędzali "w 
zupełnie dobry i łagodny sposób u , mówiąc 
do pracujących, że "dziś sztryk U , w skutek 
czego na dworskich łanach robić nie wolno. 
Do Ostrowa do spędzania ludzi, którzy na 
łanie dzierżawcy Bardeckiego robili hfo bu- 
raków, posłał ich syn dzierżawcy z Głuchowic 
Izrael Messing. 
W podobny sposób zeznają dalsi oskar- 
żeni Iwan Dutyk, Fedko Krysa, Pawło Mu- 
zy ka i Stach Muzyka. 
O godzinie 11 m. 30 rano zarządza 
przewodniczący 10 minutową przerwę. 
Po przerwie zeznawał najpierw osk. 
Józef M l' o z e k. Przyznaje podobnie :jak o 
skarZeni poprzedni, że wraz z innymI spę- 
dzał "w sposób dobry" robo
ników pracują- 
cych na ł'anach dworskich w G.łuchowicach 
i Ostrowie. Dodaje tylko, że "sztryk" w G.łu- 
chowicach powstał stąd, że jakii pan, który 
przyjechał do G.łuchowic, mówił im, "że te- 
raz będzie sztryk, bo go p. Breiter zakbda ';. 
Dalszy osk. SE'llko O h o m i a k przy- 
znaje również, że spędzał robotników z 
a- 
nów dworskich. Do strejku namówił ich Ja- 
kiś pan "zastępca pana Breitera " na zgro- 
madzeniu w Czyżykowie. 
OSK. Łeśko P a]l k ó w i Michał K l' Y sa 
opowiadają obojętne szcze góły aresztowania 
ich przez żandarmów. 
Osk. Jacko Pańków, przeczy jakoby 
spędzał lub czyni,/' wyrzuty koszącym trawę 
kosarzom. 
Dalej oskarżeni Daliko P a u l i n a, Mi- 
cha,f S ł a b i c k i, Andrzej Kr y s a, Hryńko 
W oł o s o w s k i, Hryńko Pl' u s i Andrzej Ho- 
łod, Wineenty Łysy, Anna Kmiet i Pa- 
raska B a r o w i c z oskarżeni o to, że zachę- 
cali t.fum do oporu, bądź też sami stawiali 
opór żandarmom, przesluchani na dzisiejszej 
rozprawie, wypierają się winy. 
N J. tem o godzinie 1 m. 30 odroczył 
przewodniczący rozprawę do jutra, godziny 
9 rano. 


GOSPODj\,R8TWO l HAłłllEL 


Wystawa drobiu w Jarosławiu. W y- 
stawa drobiu, gołębi i królików odbędzie się 
w J aros.ła wiu staraniem L galicyjskiego To- 
warzystwa chowu drobiu ściśle wedle zapo- 
wiedzianego programu w d. 7 i 8 września. 
Uroczyste otwarcie odbędzie się w sobotę 
dnia 6 b. m. o godzinie 4 po południu przy 
udziale reprezentantów władz miejscowych i 
zaproszonyeh gości. Sądząc z ogłoszeń, spo- 
dziewać się można, że wystawa. przedstawiać 
sie bedzie bardzo dobrze, a osobliwie w dziale 
gęsi t kaczek. W pierwszy dzień wystawy 
obradować będą hodowcy, zaproszeni ekono- 
miści. w sprawie akcyi zamierzonej przez 
c. k. Ministerstwo rolnicima, celem podnie- 
sienia hodowli drobiu w kraju i rozwoju han- 
dIn wewnętrznego i wywozowego tak drobiu 
jak i produktów jego. Po wystawie nadawać 
będzie Towarzystwo drób zarodowy na stacye 
cz,/'onkom czynnym, a w miarę możnośei i 
nowowstępującym. - Drukowany katalog in- 
formacyjny obejmie spis wszystkich okazów. 


Wiedell, 3 września (Telegram). Sąd 
handlowy na prośbę o ustanowienie specyal- 
nAgo kuratora dla 4-prc. prY0l'ytetów kolei po- 
łudniowej dał odpowiedź odmowną, uzasa- 
dniając ją tem, ze na razie nie ma kolizyi 
między rozmaitymi rodzajami pryorytetów, 
tak, aby musiał być ustanowiony osobny ku- 
rator dla 4-prc pryorytetów. 


Zbiory na Węgrzech. Pojawiło się już 
sprawozdanie znanej budapeszteńskiej firmy 
zbożowej Emanuela Mendla o rezultacie żniw 
na vV ęgrzech, która to firma prowadzi sb- 
tystykę handlu zbożowego. Owóż w teraźniej- 
szem sprawozdani u stwierdza ona, że takie- 
go zbioru pszenicy, jak w tym roku, nle 
miały Węgry od lat dwudziestu. Jest on o 
16 milionów hektolitrów, a więc o 30 proC'. 
większy, niż w roku ubiegłym. Przytem i ja- 
kość zebranego ziarna ma być doskonała. bo 
najpośledniejsze gatunki Si!: 7o-kilowe, w wielu 
ok01.icach jednak tra fia się 83 kilowa {Jsze- 
nica, t. j. taka, ze hektolitr wazy 86 kilo- 
gramów. 


4 


Zakład wzajemnych ubezpieczeń od 
ognia w Królestwie Polskiem miał w r. z. 
ogółem dochodu 4,323.218 rubli, a ponieważ 
straty ogniowe we wszystkich dziesięciu gu- 
berniach wynosiły 3,766.,352 rubli, więc o- 
siągnięto czystego zysku 556.865 rubli. 


Telefon Warszawa - Berlin. Dzienniki 
petersburskie donoszą, iż do Petersburga 
przybyło dwóch przedstawicieli kapitalistów 
berlir\.skich, któn.y starają się o koncesyę 
budowy dwóch Unij telefonicznych, a mia- 
nowicie Warszawa-Berlin i Petersburg-Berlin. 


Nowe koleje w Królestwie Polskiem. 
Dzienniki warszawskie dowiadują się, że 
sprawę budowy nowych kolei z Lublina do 
Tomaszowa i 
 Nowogeorgiewska do Pł'ocka 
ma w jesieni rozpatrywać komisya wyzna- 
czona przez ministerstwo komunikacyi do 
budowy nowych dróg żelaznych, w celu wy- 
jaśnienia, dJaczego dotychczas nie skorzy- 
stano z wydanych koncesyj i jakie istnieją 
przeszkody do rozpoczęcia robót. Podobno 
poruszono projekt, aby budowę kolei toma- 
szowskiej podjął skarb na ra.chunek własny. 


Cena i waga pieczywa. Lwowski u- 
rząd targowy podaje pod dniem 3 września 
b. r. następujące ceny pieczywa: Bułek zwy- 
kłych 45 hal., bułek na mleku (kaizerek) 
57 hal., rogalków na maśle 1 K. 38 hal., 
chleba pszennego 28 hal., chleba żytnego 
26 hal., chleba pszennego razowego 24 hal., 
chleba żytnego razowego 22 hal., chleba ku- 
likowskiego 25 hal., chleba żólkiewskiego 25 
hal., chleba kolonistów, bia.fego - hal., bu- 
łek czerstwych 39 hal., chleba żytnego cie- 
Jllnego 21 hal. 
Oena mięsa wołowego w przecięciu 1 
K. 27 hal. Wszystko za 1 klg. 


Wiedeń, 3 wrześo.ia. (Kursa gieldy 
wiedeński
i). Losy: a) procentowe: Austrya- 
ckie zakładu krajowego z oblig. pr. z roku 
1880 3-prc. 266'-, Austr. zakł. kro z obl. 
pr. z r. 1889 3-prc. 263'-, Tow. żegl. na 
Dunaju 100 zł. m. k. 4-prc. -'-, Uregul. 
Dunaju z 1870 r. 100 zł. 5-prc. 284'-, Węg. 
Banku hip. po 100 zł. 4-prc. 254' -, Poty- 
czka serb. prem. po 100 fr. 2-prc. 8g'75, 
'['ureckie oblig.prem. kolej po 400 fr. 115'75, 
b) bezprocentowe: Budapeszteńskie (Basilica) 
5 zł. 19'30, Zakł. kred. dla h. i p. po 100 
zł. 427'-, O1ary 40 z.t. m. k. 202'-. Poży- 
czb m. Insb:uku 20 zł. 83'-. Losy m. Kra- 
kowa 20 zł. 73'- -, Pożyczka m. Lublany:20 
zł. 75'-, Ofen 40 zł. 190'-, Palffy 40 zł. 
m. k. 190'-, Ozerw. krzyża austr. tow. 10 zł. 
54'70, Ozerw. krzyża węg. tow. 5 zł. 27'50, 
Losy fund. Arcyksięcia. Rudolfa 10 zł. 76'-, 
Salma 40 zł. m. k. 236'-, Pożyczka Salz- 
burga 20 zł. 78'-, Pożyczka St. Genois 
40 zł. m. k. 264'-, Losy komunalne m. 
Wiednia z 1874 r. 424'-. 


Wiedeń, 3 września. Oukier (spokojnie) 
17'10 do -'-, Spirytus 40'- do -.- 
(bez zmiany). Nafta niezmie,niona. 
Wiedeń, 3 września. Targ zbożowy. (Kur- 
sa w koronach i po 50 klg.) Pszenica 
na jesień 0'98 do 699 Pszenica na wiosnę 
727 do 7';::0. Pszenica na maj-czerwiec 
-.- do-'-. Żyto na wiosnę 6'57 do 659. 
Zyto na maj - czerwiec -' - do -'-. 
Życo na jesień 6'33 do 6'34. Kukuru- 
dza na maj - czerwiec -.- do -.-. Ku- 
kurudza na lipiec-sierpieli -.- do - '-. Ku- 
kurudza na sierpieri-wrzesień -.- do -'-. 
Kukurudza na wrzesień-paźdz. 5'66 do 5'67. 
Owies na wiosnę -.- do .-'-. Owies na 
maj-czerwiec -. - do - -. Owies na je- 
sień 5'77 do 578. Rzepak na sierpień- 
wrzesień 10'65 do 10'75. Rzepak na wrzesień- 
październik -'- do -'-. Rzepak na sty- 
czeń-luty -.- do -'-. Olej rzepakowy 
-'- do - '-. 
Usposobienie: w życie i pszenicy usta- 
lone, zresztą spobjne. - Pogoda: piękna. 
Budapeszt, 3 września. 'rarg zbożowy. 
(Kursa w koronach i po 50 klg.). Pszenica 
na czerwiec -.- do --'-. Pszenica na pa- 
ździernik 6'72 do 6'73. Pszenica na kwie- 
cień 7.01 do 7'03. Żyto na kwiecier\. 6'23 
do 6'24. Żyto na maj -.- do -' -. Żyto 
na październik 6'03 do 6'04. Owies na kwie- 
cień 5'74.do 5'75. ,Owies na maj -'- do 
-'-. OWIes na pazclziernik 5'45 do 5'46. 
J{ uknrudza na maj 5'36 do 5'37. Kukurudza 
na. lipiec -'- do -. -. Kukurudza na sier- 
pień --'- do --o Kukurudza na wrze- 
sieli 5'36 do 5 37 Rzepak na sierpień -.- 
do -'-. 
Oferty: mierne. - Ohęć kupna: dobra. 
U sposobiene: dobre. - Pogoda: pada deszcz. 
Berlin, 3 września. Banknoty austrya. 
ckle 85'55, Spirytus -'-. 
Frankfurt, 3 września. Austryackie Kre- 
dyty 217'-, Koleje państwowe --, 
Alpiny 187'50, Disconto -'-, Laura --'-, 
Montany - - 


Paryż,3 września. Trzyprocentowa renta 
101'55. MlJ:ka 27'25. 


Giełda towarowa. Oukier surowy ZOl'O 
Aussig 17'20 do 17'30, loco Ołomuniec 16'- 
do 16'10, loco Berno-Wiedeń 16'30 do 16'40, 
na paźdz,-grudz. loco Aussig 17'70 do 17'80, 
Oukier w kostkach: prima 88.75 do 89,-. 
secu?t-da 88'25 do 8fHO. Spirytus kt)oJyn- 
gentowany: loco Wiedeń 40' - do 40'40, 
Nafta kaukazka : transito Tryest 6 GO d,) 
7'-, galicyjska przeźroczysta 32'- dl, 3;2';'0. 
(Geny w km'onach). 


Targ zbożowy. 


Lwów, 3 września. Wa.lllta koronowa. 
Oeua za 50 kg. loco Lwów. Pszenica gotowa 
9.- do 9'25, pszenica na termina 6'75 ilo 
7'-, żyto gotowe 7'40 do 7'60, żyto Vi 
termina 5.50 do 5'75, owies obroczny gotowy 
8'- do 8'25, owies obroczny na terI1liu 5'
5 
do 6'-, j
czmień pastewny 6'25 do 6'5'), 
Jęczmień browarB.iczy 6'75 do 7'-, rze- 
pak 10'25 do 10'50, lnianka -.- do 
-'-, groch pastewny -'- do -.-, groch 
do gotowania 9'- do 12'-, wyka 7"- 
do 7'25, nasienie lniane -'- do -'-, 
nasienie konopne -'- do -'-, bób -.- 
do -'-, bobik 6'50 do 6'75, hreczka 7'- 
do 7'50, kukurudza nowa 6'25 do 6'40, k..um- 
rudza stara -'-do -.-, chmiel za 5fi kiJo 
-.- do -.-, koniczyna czerwona 
5'- do 
40'-, koniczyna biała. 40'- do 45'-, koni- 
czyna. szwedzka -'- do -.-, tymotka -'- 
do -'-. 
Spirytus loco za 50 litr. gotowy pari- 
ta
 Tarnopol 16' - do 16'25, za 50 litr. Plł- 
ritas Ta.rnopol na termin -'-- do -'-, 
waranty -.- do -'-', ekskontyng'.,;ntowy 
8'- do 8'25 
Wskutek słabej tendencyi brgu 1:;'1- 
dapeszteńskiego ceny nowego zboża ob; i- 
żaj ą się. 


OSTATNIA POCZTA 


Jutro wieczorem uda się P. Prezydent 
Ministrów dr. Koerber z ministrami facho- 
wymi do Budapesztu, aby tam z prezesem 
gabinetu węgierskiego p. Szellem i ministra- 
mi węgierskimi prowadzić w da.lszym cią- 
gu rokowania w sprawie ugody austro - w
- 
gierskiej. 


P. Minister handlu baron CalI powrócił 
do Wiednia z podrózy do Ozech. 


AlU
tro - węgierski a.mbasador w Berli- 
nie Szogyeny - Marich przybył z Berlina do 
Wiednia i udał się do swych posiadłości na 
W ęgrzech, gdzie spędzi resztę urlopu prze- 
rwanego z powodu przyjazdu króla Wiktora 
Emanuela do Berlina. 


W Karyntyi odbyły się dwa zgroma- 
dzenia: jedno w Drevesze pod Zawodem 
(Gmund) zwołane przez Związek chłopski, a 
drugie w Trebinje (Trefl'en) zwołane przez 
niemieckie stronnictwo ludowe w Karyntyi. 
W Trebinje' przemawiali posłowie do Rady 
palistwa. dr. Lemisch i Orasch. P. Orasrh 
rzek]', iż niemieckie stronnictwo ludowe stoi 
na tem sbnowisku, iż raczej należy zgodzić 
się na od,tączenie się cłowe od Węgier, niż 
na zawarcie niekorzystnej ugody. Dr. Le- 
misch oświadczył, iż w sprawie ugody wy- 
stosował pod adresem dr. Koerbera przf\stro- 
gę, aby się nie dał nastraszyć groźbą ob- 
, strukcyi czeskiej. Obu posłom uchwalono wo- 
tum ufności. 


Od dni kilku stolica Ohorwacyi, Za- 
grzeb jest widownią godnych ubolewania 
zajść ulicznych, skierowanych przeciw lu- 
dności serbskiej Bezpośrednim do nich po- 
wodem był artyku.f zamieszczony w jednym 
z dzienników belgradzkich, a przytoczony w 
wychodzącym w Zagrzebiu Srbobran, w któ- 
rym odmówiono Ohorwatom wszelkich wa- 
runków bytu samoistnego i w słowach obel- 
żywych wyrażono się o jezyku i narodowo- 
ści chorwackiej. Wedle prywatny,h depesz z 
Zagrzebia, antiserbskie demonstracye przy- 
br
,ły. chara.kter wręcz niebezpieczny dla spo- 
k?.J u l. bezpIeczeństwa publicznego i zamie- 
m
y SIę w formalne zaburzenia. Siły poli- 
CyI okazały się niewystarczająeemi do roz- 
proszenia tłumów, które z niesłychaną zacie- 
kłością rzucały się na mienie Serbów. N aj- 
gwałtowniej szalał tłum na placu JellaciCil. 
i na ulicy Długiej. Sklep bogatego kupca 
Ozoka zburzono zupełnie, a towary rozrzuco- 
no. Szkody wynoszą przeszło 20.000 koron. 
P?dobny los spotka.f sklepy kupców Pietro- 
wlCza, Zawicza i Mirkowicza. W obec tego 
musiało WystąpIĆ wojsko, które w części 
przywróciło porządek. 
W walce poniedziałkowej z policyą, 
którą zarzucono kamieniami, odniosło rany
		

/DIGCZAS002001_1902_203_0005.djvu

			przeszło 100 osób, w liczbie. tej jest 7 cięż-I kilometrów drogi, stanąI na wolnej 
ko rannych. 30 osób odstawIono do szpitali. Europy. _--- 


ziemi 


Główny organ Niemców katolików na 
Sz.ląskl! p
uskim Schlesischc Volks Zt!}, do- 
wlad
je .SIę,. że Polacy górnoszląscy dopiero 
w p.azdw>,rlllku wybiorą komitet, któremu 
pOW18rzonQ będzie miil.llowauie kandydatów 
na .posłów do parlamentu niemieckieD'o. N3. 
raZIe - db . . I::> 
za. . U YW:1Ją Sl
 przygotowani:t do organi- 
ko CY.I c
ntralnego komitetu i powiatowych 
. ulltetow.wyborczych. Wzmiankowany dzien- 
ru
 . po.twIerdz
 także wiadomość, że w 
dZle
IęCl\1 pO":Iatach górnoszląskich wy- 
stąpIą do walkI w zbliżających się wyborach 
z kandydatami centrum kandydaci Polacy. 
Z dotychc
asowych posłów, należących do 
ce
trum, Jeden tylko Szmula figurowae bę- 
dZie na polskiej liście kandydatów. 


J ak wiadomo, kanclerz niemiecki hr. 
Buelow otrzymal od króla włoskiego order 
.1\n
ncyaty. StaIo się to, jak donoszą dzien- 
mkl w ten sposób: Podczas śniadania w pa- 
łacu włoskiej ambasady powstał król Wi- 
ktor Emanuel i wezwał całe towarzystwo do 
wychylenia toastu na zdrowie hr. Buelowa, 
"rzecznika interesów niemieckich i trój- 
przymierza". Po tych słowach wręctył mu 
o
'der. Hr. Buelow zaskoczony tą niespodzianką, 
n d l
 mógł się nawet zdobyć na odpowIedź 
w;;kczynną. 


p Wiener JJfittags Zty. dowiaduje się z 

tersburga: W obecnośei ministra sprawie- 

ltw.08ci Marawiewa rozpoczęła się w Ohar- 
OWle rozprawa przeciw chłopom, o udział 
w rozruch
ch, jakie swego czasu panowały 
w gubernu charkowskiej. Liczba oskario- 
nych wynosi 300. Obecnie toczy się rozpra- 
Wa tyl.ko przeciw 40. Podczas rozprawy stoi 

a kazdym oskarżonym żołnierz z dobytą 
zablą. Rozprawa jest tajna. 


. yv edług doniesień z Petersburga, od- 

oJanle dotychezasowego długoletniego am- 
. as
dora Rossyi w Londynie barona Staala 
l mIanowanie w jego miejsce dotychczaso- 
wego posła w Kopenhadze hr. BenkendorfIa 

astąpi już w czasie najbliższym. Zmiana ta: 
Jak, -zapewniają z kilku stron oznacza po- 
mplny zwrot dla stosunków anglo - rossyj- 
SkI ch, a postarała się o ni!!: głównie królowa 
Aleksandra, która tak samo, jak jej siostra 
caFowa - wdo:va, nie szczędzi zabiegów, aby 
mI

zy. AnglIą a Rossyą nastąpilo ściślejsze 
zblIzellle. 
r. nenkendorff rozwijał w Ko- 
p
n
adz
 wielką energię na korzyść przy- 
Jazn dł l polItycznej między Dani ą a Rossv
 cn 
we uD' . Ć k ' . " '
, 
., l::> pOJę 'oł dworskich w Kopenhadze, 
łuwna SIę niechęci antiniemieckiej. Dalszem tęp
tw
m tego 
ierunku ma 'być modu8 
zyendz mIędzy AnglIą a Rossyą na podsta- 
WIe pewnego rozgraniczenia sfery interesów. 


Pomiędzy Sofią i Bukaresztem nastąpiło 
W dniach ostatnich małe napręzenie, a to z 
następującego powodu: Kolonie buł'garskie 
w Dobruczy utrzymują liczne własne szkol
 
ludowe, a także gimnazyum wTulczy. Otoz 
rząd rumuński zawiadomił niedawno zarząd 
tychZe szkół, że muszą one poddać się. w 
pewnych granicach ingerencyi rumuri.sklCh 
władz izkolnych. W Sofii odpowiedziano na 
t,o . zarządzeniem represyj nem. Rząd b
!'
ar- 
SkI wy.słał do rumuńskiego przedstawICl
la 
w SOfiI, notę, w której prosi 
o'. aby ze
hc.
a
 
Wezwac zarząd szkół rumun ski ch w Dołu l 
Tutrakanie do bezpośredniego znoszenia się 
z bułgarskiemi władzami szkolnemi, albowiem 
r


ługuJe .im prawo kontroli .wszystki
h 
'1'.1'. ol .znaJd
.Jących się w księstwIe. W noc
e 
d agrozo no , ze gdyby zarząd niezastosowal SIę 
o tego polecenia, rząd byłby zmuszony 

an
k
ąć wszystkie szkoły rumuriskie. Jedno. 
(
esnl.e otrzymał podobną notę reprezentant 
lrecYI odnośnie do szkół greckich. 


-- 


TELEGRAMYG
TYLWOW8[ffiJ 


- 


Kraków, 3 września. (Tel. pl'yw..). Dnia 

5 b. m. odbędzie się w Łańcucie zjazd ra- 
y stronnictwa chrześciaIisko-ludowego z po- 

ządkiem dziennym: 1. Sprawa polskiego 
omu w Bielsku; 2. sprawa narodowa w 
obec strejków rolnych; 3. parcelacya 6 ob- 

zarów dworskich we wschodniej części kra- 
JU, zgłoszonych do spółki. 
k' 19 października nastąpi otwarcie pol- 
s lego domu w Bielsku wraz z obchodem 
rOCznicy grunwaldzkiej. 
]i[,. 
raków,. 
 wrze
nia. (Tel:, IJ.-rywJ. 
f6ZfPrzod donosI, ze Stallls
aw Balmskl, are- 
?wany z końcem roku 1893 w sprawie 

ltacYi .polskiej partyi socya.lis
yc
nej w 
arszawle, po 3 1 / 2 -letniem wIęzIemu śled- 

z
m, skazany na 10 lat wygnania do Sre- 
S n b loko
yńska, jedneg'o z najdalszych punktów 
y erYl, uciekł z Irkucka i przebywszy 1000 


Wiedeń, 3 września. Wiener Ztg, ogb- 
sza, N ajj. Pan nadał profesorowi gimnazyal- 
nemu w Tarnowie, radcy szkolnemu Janowi 
K o l' n i c k i e m u, przy sposobności przenie- 
sienia go na własną prośb
 w stan stałeg? 
spoczynku, krzyż kawalerski orderu FrancI- 
szka Józefa. 
Wiedeń, 3 września. Wczoraj po po- 
łudniu w kaplicy dworskiej odbyły się ciche 
egzekwie za spo
ój duszy
. .p. Księżnej Mał- 
gorzaty Zofii Wlrte
bers
leJ. W czor
J przed 
poludniem odbyla SIę ,Clcha msza, 
ałobna,. 
na której był ArcyksląZę Otto ze SWltą. 
Wiedeń, 3 września. Rektor Politech- 
niki wiedeńskiej oglasza, iż celem zapobie- 
żenia przepetnieniu w salach konstrukcyj- 
nych, wykładowych i la.boratoryach, co prz
- 
6zkadza -nauce na rok szkolny 1902/3 przyj- 
mowani będą 'za zezwolenieI? Ministers!wa 
oświaty w pierwszym rzędzIe k.
ndydacl z 
Austryi dolnej, or.az z tych. kraJo
. koron- ZabUl'Zenia W ZagrzebIu. 
nych, w których me ma 
oh
echlllkl, a .
a- 
_
-_
M 
stępnie dopiero ka':ldydaCl z lllnych kraJow Zagrzeb, 3 września. W poniedziałek 
koronnych i cudz
z
e
cy 
edlug. p.orządku, wieczorem przybrały demonstracye OOTomne 
w J . akim si ę zglOSllI l w mIarę mIeJsca. . N l . ł l::> 
rozmIary. iez !Czony t um gasił latarnie i 
Poczdam 3 wrzegnia. Król włoski, 0- wśród. okrzyków przeciągał ulicami. 'fłum 
P uszeza J ' 
c Be;lin, . O , fiarowal dla biedn y ch b l' kl b k k .. t 
'
 r?z ija1. s epJ: se
 s ie i awiarlll
 l wszys - 
tutejszych 10.000 lirowo kte zrabow
ł l zlll.szczy.ł kompletme. Policya 
Petersburg, 3 września. Dziennik urzę- b,b zupelllle .bezsllną l muslał
 ograniczyć 
dowy ogłasza, ze odmienny stan c a 
 o w ej SIę do własnej obrony. Zarekwirowano woj- 
Aleksandry Teodorówny z powodu meprze- sko;. przybyły jed

k tylko, 
 wie. kompanie, 
widzianeD'o przebiegu skończył się p o r 0- gdyz reszta załogI Jest na cWlczelllach. W oj- 
n i e n i el::> m. Temperatura i puls chorf'j nor- sko jednakże także nie zdołało stłumić 
malne. ekscesów. Tłum wyparty z jednej ulicy, gro- 
Sofia, 3 września. Policya aresztowała madził się w innej. Do godziny 2 po pół- 
w miejscowości. Rado
ir. 
onczewa i.odsta- nocy trwały rozruchy; wiele osób jest ran- 
wiła 0'0 do Sofii, gdzIe JUz poprzednIO are- nych, wiele arf,)szto
a,.no. Wczoraj wydano 
sztow
no Michajłowskiego i innych cdon- prokl
macyę, zabramaJącą gromadzenia się 
ków dysydenckiego. komitetu macedońskiego. na ulicach. Sklepy mają być o godzinie 9 
Lokal komitetu opIeczętowano. Borys Sara- .wieczorem, bramy domów o 7, zamykane. 
fow odjechał podobno za granicę. Wczoraj panowaI spokój. Przedstawienie w 
Sofia, 3 września. Uwięzienie członków teatrze odwołano z obawy rozruchów. 
komitetu Zonczewa nastąpiło w skutek nie- 
. . b Budapeszt, 3 września. Węgierskie 
dawnego utworze
la .n0
eJ andy i w sku- Biuro korespondencyjne donosi z Zagrzebia: 
tek projektowaneJ wIelkIej demonstracyi z Z Karlsztadu przybył batalion piechot y i 
okazyi pewrej uroczystości. l J II . K 
Florencya, 3 września. W czoraj rano obsadzil p ac e aCZlea. omendant korpusu 
, 1< gen. Berchtolsheim powrócił z manewrów. 
rozpoczęli pracę woznice i ref>zta s1.u .. żby tram- Ul " III ' k . t . k P 
'. . t . k l St'k" lca ma zam mę a przez wOJS o. rzez 
wayoweJ' b z:
la acze t \ e 
erzr Z reJ uJą Jr ulice tę przechodzić mogą tylko te 
soby, które 
szcze 1'0 o mcy :n e a urg:czlll. 
cerzy?; w kazać si lUO zezwoleniem. 
będą zgromadzeme, na kto rem mają pOWZląC I y ę gą . , . .. 
uchwałę co do dalszego postępowania. . Budapeszt, 3. wrzesma.. WęgJerskJe 
Konstantynopol, 3 września. Ułaska- B.zuro ?wresp., 
onosl z Z.agrZe?la: Z nasta- 
wienie 20 Bułgarów z okazyi rocznicy wstą- lll
m ClemnOSCI zebrał Sl
 w Jelkl tłum 111- 
pienie na tron sułtana, nastąpiło na prośbę dZI, który 
o
t
ł 
prawdzle rozpros
ony.przez 
agenta bułgarskiego Nikiforowa. polIcyę, 
ózmeJ . Jednak zgromadzIł SIę na 
Konstantynopol, 3 września. Przybył nowo. Gdy p.olIcya oczyszczała pl
c Jella- 
tu admirał włoski Palumbo. Powitała go de- czyca. 
ebra,
 Się .Uum 
a pl
cu KapItulnym, 
putacya wysłana przez sułtana. Powozem ?dpędzlt polIC:Yę, l. wybIł mn
stwo szX b . Tak- 
dworskim pojechal Palumbo do Yildiz pa- ze na przedJll1esCJach m.ottocn. wybIjał .szy- 
lacu i byl wraz ze świtą i włoskim amba- by. Spe.nsyonow
n
 kapItan Vlva
 strzeh
 d.o 
sadorem u su.łtana na posłuchaniu. Sułtan tł
mu l trl!.fił J
k1
gos 
omo
mka rzeZlll- 
nadal admirałowi wielką wstęgę orderu Os- cktego w 
ewą plers. POnle
az sytuacy;a. n.a 
manie z brylantami. Wszyscy oficerowie placu ,Kaplb
lnym staw.
l
 SIę coraz grozllleJ- 
włoscy otrzymali równiez odznaczenia. W tych szą, uzyto .1 /1 kompana l poł szwadronu do 
dniach nastąpi wręczenie sułtanowi podar- oczyszczema go. , . . . . 
ków od króla Wiktora Emanuela. , .. Zagrzeb, 3 w;r
esll1a. V! czor
J JUZ o 
Fanger, 3 września. Biuro Reutera SWlCle tłumy lud.n0scI zapeIlllły uhc
, po- 
donosi z Maquinez: Szczepy berberyjskie kryte poł
maneml .godtaml 
klepo:ve
l, po- 
zaatakowały m. Maquinez i zrabowały wiele tt
c
oneml s
y.baml, pot
zask
neml z.aluzy
- 
bydła targowego. Dzięki interwencyi gub er- mI z
lazneml l t. d. U!.IC
 przed
tawlały 
l- 
n
tora zdołano napastników ułagódzić. Dziel- dok Jak po bombard.owanm. WIele d
mo,,: 
mca żydowska jest zamknięta i zabarykado- obrzu.cono btot
m l uszkodzono: UlicamI 
wana. Mieszkańcy są w wielkiej obawie o przeCIągała polIcy
, konna uzbrojona w re- 
swe zycie. Zewnętrzny wał jest obsadzony w?lwery. W 
obh
u placu. J ellaczyca. usta- 
przez nieprzyjaciela. W dzielnicy krajowców WlOno kompan.lę. pIechoty l ambuIa.ns sani- 
krąiy pogłoska, że napa.d ten nastąpił na tamy. O godzm
e 11 przed południem zam- 
korzyść br..ta sułtana. 
nął kordon wOjskowy ulicę Illiki, wkrótce 
Jednak otwarto ją znowu. Podobno w górnej 
---- części miasta gromadzą się chłopi i przygo- 
towują nową demonstracyę. 
Z prowincyi donoszą o demonstracyach 
przeciw Serbom z Karlszt..du, Wukowiec, 
Ogulina, Gospicy i Gorcicy. W Gospicy przy- 
szło do rozlewu krwi; ogółem zraniono 29 
osób, z tych 6 ciężko. Z faktu, ie grupy de- 
monstrantów wiedziały dokładnie, gdzie mie- 
szkają Serbowie wnoszą, że ekscesa byly z 
góry przygotowane. Donoszą, ze Chorwaci 
w całym kraju zamierzają oddalić ze swej 
służby wszystkich Serbów i bojkotować kup- 
ców serbskich. Sklepy serbskie wszędzi
 po- 
zamykane. 
Budapeszt: 3 września. Węgierskie Biu- 
ro koresp. donOSI z Zagrzebia: W dzielnicy 
Prilas wywarł tłum demonstrantów swą wście- 
kłość na pomieszkaniu kapitana Wittasa. De- 
monstranci pogasili i poniszczyli latarnie. 
Tłu
 .rósł z kaidą chwilą. Powyrywano i 
wymeslOno lady sklepowe i z nich zbudo- 
wano barykadę w kierunku do ulicy Nacsics. 
Tłum powyrywał deski z pobliskiego parka- 
nu i manewrował niemi w ten sposób, że 
po dwóch demonstrantów unosiło deskę za 
końce i na komendę "Ognia!" wamo w okna. 
Pół szwadronu ułanów oczyściło ulicę, ale 
ledwie ułani odjechali, tłum zebrał się na 
nowo i wtargnąl do pomieszkania kapitana 
Wittasa, które zupelnie zdemolował. Meble 
powyrzucano oknami. Wittas z żoną rato 
wali się ucieczką przez płot. Stąd pociąg'nął 
tłum na ulicę Medulcs i wybijał szzyby. Wy- 
słano tam kompanię piechoty. Północną część 
placu Kapitulnego oczyściło wojsko bez trudu i Odpowitldzialny redaktor Adam Krechowiecki. 


o "ilOl'skie Oko". 


Kraków, 3 września. (Tel. pryw.). W czo- 
raj po. południu przybyli tu członkowie są- 
du rozjemczego pp. 'l'chorznicki, Lachoczky, 
Korn, 
aban i Balzer. Zwiedzali pamiątki, 
zabytki l okolice Krakowa. O godzinie 7 wie- 
czorem byli na przedstawieniu w teatrze na 
"U 
zędowej żonie". O godzinie 8 minut 15 
bylI czlonkowie sadu na obiedzie u delegata 
radcy Dworu dr. Adama }1"edorowicza. Oprócz 
nich byli na obiedzie: Ks. Dominik Radzi- 
wiłł, dr. Michał Bobrzyński, Józef Kościel- 
ski, dr. Włodzimierz Kozłowski, hr. Ludwik 
Dębicki, dr. Stanisław Tomkowicz, dr. Fr. 
Paszkow
ki, wiceprezydent miasta Kra
owa 
dr. Stanlszewski radni miejscy Rotter l dr. 
Domańs
i, prof. 'dr. Jerzy hr. Myci
lski.., 
. 
dJazd do Zakonanego nastąpIł dZIs o 
godzlme 10 min. 30 rano. 
Spóźnienie się niektórych członków są- 
du nas
ąp
ło z powodu burzy, kt6
'a s
al
la 
onegdaj WIeczorem w okolicy Wledma l z 
powodu której nie mogli na czas dostać się 
z dworca kolei Południowej na dworzec ko- 
lei P 6łnocnej. . 
Kraków, 3 września. (Tel. pryw). Dz:- 
siaj o pół do 11 rano odjechali członkowIe 
sądu rozjemczego do Zakopanego. Dyrekcya 
kolei oddała do dyspozycyi sądu dwa wa- 
gony salon.owe, jeden z nich jest t. zw. wo- 
zem dla wIdoków, gdyż ma ogromne szyby 
ze wszystkich czterech stron, robiące wraże- 


5 


nie szklanych ścian. Wszyscy członkowie 
sądu wsiedli też do tego wozu. Dyrekcya de- 
l

o
ała również kontrolora ruchu p. Kar- 
lJllskl
go, aby w osobnym wozie towarzyszyl 
SądOWI, dla ewentualnego uwzględnienia zy- 
czeń sądu, wysłania depesz i t. d. Tym samym 
poci ągiem poj echali p. Józef KościeIski, dr. 
Ponikło i dr. Bednal':>ki. P. Eliasz Radzikow- 
ski pojechal przedtem. 
Zakopane, 3 września. (Tel. pryw) 
Obrońca VV ęgier, dr. B'Jelcs przybęd:!.ie tu 
przez Węgry; przygotowuje on przyjęcie na 
Węgrzech dr. WinkIera, któremu towarzy- 
szyć będzie arbitr dr. Tchorznicki. Dr. Win- 
kIel' spędzi niedzielę i poniedziałek w Szmek- 
sie i Blłdapeszcie. 
. Zagraniczni czło
kowie trybunału 1'61'.- 
Jemczego z zadowolemem opowiadają o wra- 
żeniach, jakie wynieśli z Krakowa. 
Powrót trybunału rozjemczego do Gra- 
cu nastąpi w przyszły wtorek. 


do. starcia nie. przyszło. W innej. stronie 
Ił:ł.las
a napadmęto na kupca serbskiego Ma. 
tJJev
csa. 
ł
m pozabierał belki z budujące- 
g
 SIę wIas
le 
analu i zapomocą nich wy- 
bIJał szyby I mszczył wszystko. 


Wybuch wulkanu. 


Nowy Jork, 3 września. Telegram 7. 
Port Oastries (na wyspie S. Luccia z grupy 
Małych AntylIów) donosi: Od 15 sierpnia 
powtarza.ty się ciągle erupcye wulkanu Mont 
Pelee. Dnia 28 sierpnia w nocy usłysza.no 
grz
ot w wielkiej odległośei, góra zionęła 
ogmem. Okręty, znajdujące się na pełnem 

or
u, P?kry,ły si
 P?piołem. W nocy dnia 
110 SIerp ma nastąpIł sIlny wybuch. Nie można 
było zbli
yć się do St. Pierre od strony 
morza. Mieszkańcy miasta Le Oarbet szukali 
schronienia w głębi wyspy. Gubernator 1'01'.- 
ka.zał, aby wszystkie mozliwe do użycia ło- 
dZIe wysbno do Fort de France. Mieszkali- 
ców tego miasta zmusił do ucieczki w głąh 
wyspy napór wody morskiej. 
W Morne Rouge i Le Oarbet zginęło 
200 ludzi; także w innych okolicach wyspy 
zginęło wiele ludzi. 

aryż, 3 wneśnia. Agcncya IIauasa 
donosI z Fort de }1"rance, ie nowy, silny 
wybuch wulkanu Mont Pele9 dnia 30 sier- 
p
ia zn
szczył. mIejscowości Morne Rouge i 
AJompp1O Bomllon. Okolo tysiąca osób zD'i- 
nęło, kilkaset jest cięzko rannych. Gwalto- 
wny przypływ morza wyrządził ogromne 
szkody. Wybuch by,ł tak silny, że odczut.o 
go nawet w }j"ort de :B'rance. VIdnośe oD'ar- 
nęJ'a ogromna panika. Dwa knj:żownik{' od- 
p,tyn
ly na północ dla niesienia pomocy mie- 
szkancom. ' 


Telegrafowany kurs wIe(leńskl. 
Wiedeń, 3 września 1902.- Gielda po- 
ranna. (Vorbiirse). Godzina 10 minut 30. 
Marki 117'02, Renta majowa 101'80, W ęgier- 
ska renta koronowa 97'90, Akcye austryac. 
Zakładu kredytowego 688'50, Akcye węg. 
Zaldadu kredytowego 737'-, Akcye Anglo- 
banku 276'50, Akcye Unionbanku 538'-, 
Akcye Bankvereinu 456'50, Akcye Lander- 
banku 423'-, Akcye Kolei państwowych 
720'--, Lombardy 73'50, Akcye Kolei Elbe- 
thaI467'50, Akcye Fabryki broni -.-. 
Wiedeń, 3 września 1902. - Giatda po- 
łudniowa (MittagsbO-rse). Godz. 12 min. 30. 
Marki 117'02, Renta majowa 101'80, Węgier- 
ska renta koronowa 97'90, Akcye austr. Za.- 
kładu kredytowego 687'50, Akcye węg. Za.- 
kbdu kredytowego 736'-, Akcye AngJo- 
b.3.nku 276'50, Akcye Unionbanku 539'- 
Akcye Ba.nkvereinu 457'-, Akcye Lander
 
banku 422'50, Akcya Kolei państw. 720.:25, 
Lombardy 73'50, Akcye kolei ElbethaI467'-, 
Akcye Fa.bryki broni -.-, Akcye tytonio- 
we 315'-, Akcye Alpiny 381'-, Akcye Ri- 
ma Muranyi 501'50, Akcye Praskiego To- 
warzystwa. żel. -'-, Losy tureckie 118'50, 
Ruble 253'50, 20-Fra.nki -'-, Tramway 


Usposobienie: silne. 
Wiedeń, 3 września 1902. - Zamkujfj- 
cie giełdy (Schlw
scowrs{:). Godz. 2 miR. 3t). 
Akcye austryackiego Zj,kła.du kredyt. 68625 
, 
Akcye węgierskiego Zalda.du kredyt. 734'- 
Akcye Angloba.J!ku 
76 50, Akcye Unioubau
 
ku 5
0'-.' Akc!e hLii.nderbuku 424'-, Akcye 
Bj,ukveremu 4<>6'00, Akc. Bodeucredit 935'- 
Akcye galic.yjsk:. Ba.uku hipotac7.U9go 538'-: 

cye Kol
l pa.
stwowych 72450, Akcya Ko- 
.el PołudmoweJ 73'-, Akcye Tramway AJ 
- -, Akc.ye Trs.mwi.y BJ -- - Akcve 
Kolei Elbethal 468'-, Akcye Koi6i P6I- 
lI.Ocnej 5750'-, Akcye KQ19i Czeu.iowieckiej 
- -, Akcye Alpiny 380'50, Akcye Rimil. 
Muranyi 500'-, Akcye Puskiego Towarzy- 
stwa żel. 1500'-, Akcye Fabryki bro!ai 
328'-, Akcye Tureckie tytoniowe 314'50 
Obligacye węgierskiej indemnizaeyi 97' 60' 
Renta majowa 101'80, Austrya.cka Renta. k:oro
 
nowa 100'10, Węgierska. Renta. koron. 97'95 
56 L Listy Tow. kredytowego ziem. 96'40' 
4 prc. Listy Banku kra j ' owe g j 97'- f,' ół ' 
L . '-' ':I: l P 
pre. 1st Y Bank:u kra J ' owe g o 101'- 4 
L' . . prc, 

sty Ba.nku hipotec7;nego 96'30, 4: i' pół pre. 
LISty Banku hipotecznego 100'60, 5- prc. Li- 
sty.Bnku hipotecznego 110'-, 4-prc. Ga.l. 
Ob
lga.cye propiuacyjue 99'25. 4-prc. Ga.l. 

ozyczka . kraj. z r. 1893 97'50. 4-prc. po- 
zyczk:a illlasta Lwowa 95' -, Losy tureckie 
118'50, Mil.rki 117'-, Ruble 253'25
		

/DIGCZAS002001_1902_203_0006.djvu

			N adeslane. 


Fabryka asfaltu i vavy dachowej 
SZBli[i -t yszkiBwicza 


inżyniera. 
Lwów - Marsina 29, 
osusza gorącym asfaltem, jako jedynym środ- 
kiem, najbardziej zawilgt;'cone ściany w po- 
mieszkaniach, ni"z('zy grzyb drz"wny. 


Ubezpieczenie losów 
od straty przy wylosowa- 
niu najmniejszą wygraną 
przyjmują 
Sakal & Lilien 


Zlecenia z prowincyi wykonujemy od.- 
wrotną pocztą. 


Jako doin.ą j pewną loJmeyę 
poleoamy 
40/0 I,isty hipoteczna koronowe, 
4 1 / S O / 0 Listy hipoteczne, 
5 0 / 0 Listy hipoteczne premiowane, 
4 0 / 0 Listy 'l'ow. kred. ziemski('go, 
'P/s% Lii!ty Banku kra:('wego, 
4% Listy Banku krajowego, 
5 % Obligacye kumuua.]l\i' Banku kraj. 
4 1 '/0 Pożyczkę kn:j')\\'h 
4% Gal. Obligacye I)f()piHij.(
yjI!e i wszol- 
kie renty państwowe. 
Nadto polecamy 
Akcye ga.l. 'l'owarzystwa clektl')'czncgo. 
PapitJry te sprzedajemy i kupujemy po naj- 
dokladniejszym kursie dziennym. 
WYMIANY 
uprz. gal. akcyj rl 8gti 
HIPOTECZNIi}GO, 


KANTOR 
c. k. 


BANKU 


Przyjechali do LW8WR. 
Dnia 3. wneśllla 1902. 
HO'fEIJ GEORGE. 
PP. Hr. F. Czosnowski z Orazumla, R Doro- 
źyń
ka z Podola rosyjskiego, J. Jórski z Warszawy, 
A. Borkowski z Kielea, W. Markowski z Powas7.o\'m. 


W ystu, Vi y i 
iuze
1" 


.MiejsIm Wystawa okazów pr7./:'.mYf"lu 
krajowego otwart& eodzlBlloie w domn niegd,yf. 
m
Hiadf)cki(
h (przy placu Haliekim). Wstęp 
wolny. W 8zystkil
 pn;edmioty n9. sprzed.jj,:!;. 


Ruch pociągów kolejowych o bow lązując y z dniem 1. maja 1902 
r;:: 

- I 
- , ._.n ,. F -
 - 
 - - - Poeiąg 
IPOsPl os
 przyjetdita d.o IiwOW$i [dworzec gJ'ówny] posp.losob. 
l o god
,i nTel o god:ZUile 


 I -"-ITI 
 (.Ta;, B
k-;;Mtll:--Kon:st
]ity nop . o Taf1?ei7 .t.vna (o d 1/ 10 1 
 l i

 M ''"Dł) 
do 80 1 4), Zaleszczyk, WY
lllCY. Nowoswhey, Bel'homethu, 
, Czudina, Seretlm, Rp.dowlee, Valeputny i Suezawy. 
2'31 _ I i Z Kra b .kow!.l P (Berlin W a., ,w l :oc k r
Hvi O R', >Wa.n",
w) S " Wiedfi:,:, K.1; h ]S- 1 
adu, ragi), le lez .1, r.owa, .1.,. . 

(jza, v
s.fa, U a- 
I bówki, Zakopanego, 
! Z 'l'af!J1., OrłO
{:I, (od 1/5 do 30/9 wt), Mezo 
IJabor,:z (Pesztu). 
Z RzeRzovn.\. Lllb
(

uowa. 
10'25 Z Sł,:>,!lisla.WOw;",. PotJJtor, Kore;;l:\1ezij. 
1i:

 Z ŁaWOG7ollego, :K
,l1l:,:t.i>, Cilyrowa., llorysławia. 
1 23 Z Janowa. 
7, Kx'akowa (Berlina, \Vrod\n'lla, Wwd.djlUethu,_C:-;udl!la, BrodH
Y. 
5 50 z. KrJ.k?
a fBerjm
, :Vro.e{
Y:I:., ,VI le
ma, K.arlsbadu, Pl:
gl), 
OSWlęelma, \>VlellGilk1, OI
vW.., Mlelea VIa Dembiea, ;'jalll- 
bora, Chyrowa. 


[4) 


135 


145 


6 


r. (OZi,
S środk:owo-euro pejski). 


()dJ
}
dża me I.-wowa [z dworca g!ÓWJ1Bg'O] 


Knlko W';;;;-( 'vViedrwJ., Wroe(awia, Berlin:
, Wa
szawy pragr,-" 
Karlsbadu), Rozw

dow11, Jasła, Ohabówki, Zakopa
ego p, 
Rzeszów, Orłowa. 
Do Jekan. (Jass, Bukaresztu, Constancv), Potutor, Czortkowa 
Korosmm-:o, Słob. rung., Zaleszezyk, Nowosieliey, Serethn; 
Borodiny, Putny, Valeplitny, Suezawy. 
4'UJ Do Krakowa, (Wiednia, W roeławia, Berlina.. Pragi, Karlsbadu) 
Ohyrowa, 8amho1'
, Ja.,ła, Stróf., Mielea, Orlowa, Wie: 
liezki, Oświęeima 
I - 5'GO) Dl' Br
u!)howjcL (od, 15/5 do 1419 włąeznie c0dzienniet 

 Do Ickan, (Jass, Bukaresztu), Żydaczowa, Potutor, Korosluezo, 
N owoHieliey, Brodiny, Putny, ValeplltiJY, Suezawy. 
630 Do PodwoJoGzysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyezyniee, 
Husiatyn... 
6'35 Do l,awoc:-;Iwgo, (Pesztu), Drohobyeza, BorY8bwia. 
Do Krakt,\;,,-., (Wie, 
Rymanowa, Iwonier.a, Tarnobrzegu, i::itróż, Orłowa (0111 n 
do 15/9), Jasb. ' 
Do ŁaWoC3Znell,", Chyrowa, Borysławia, Kałusza. 
Do Janowij" 
Do B,)łzl;
" Sokala, I.ub
czowa. 
Do ClOerJliowi.ee" Potutor, Nowosieliey. 
Do Tarnopola, Potutor . 
Do .L.nowa (od 1/5 (\0 159 w.łąeznie w niedziele i święta). 
Do Pvdwoloez}'sk, (Kij'lwa, Od9ssy), Brodów, Kopyczyniee 
Zales:.;ezyk, Husiatyna, Skaly, Iwania pustego, Grzymalow:\ 
2,00 Do Szczerc,t (od ]/0 do 15N w niedzielę i święta). 
2'15 Do Brzueh')wilJ (od 15,5 do 14/9 włą:cznie w niedziele j święta) 
Do Iek:an, Potu tor, Kałus:-;a, Czortkowa, Zaleszezyk, Wyzniey, 
Korosmezo, 
Uo F;
fj,kow:\, (Wi,adn.i
, Wroebwia, Be
liI?-a, 
ragi, KarJshadu), ł 
J::Is1a, Ohabowkl, Zakopanego, Wwllczkl, Nowego Sąeza, 

 Luba"zowa. I 
3 Ob 4 Do Tnehli (od 15/6 do 30,9 włącznie), Skolego (od 1/5 d,; 

 _ _ 30/9 włąeznie). Stryja, ChYl'owa, Bo:'ystawia, 
315 _ I Do ,Janowa (od 1/5 do 30 1 9 ). 
3'
(j 
o 
:
\lehowi(Or,(()d 15/5 do .14 9 włąeznie). 
3 30 .vo .,_,\Jjlzowa. ...b.yrowa, Lubaczowa. 
===j; 
:Q
 
i - 6 10 Do 
6';20 Do 


(j 00. 
8'04
 
[ 
I 
I 

J-121 
920 1 
925
 
\J'iJ21 
\1'1) Oi 

 
1003 1 
1020 D 
i 
10 50i 
--. 


Z Beł-zeS',
 fk;k:&l
, IJubacl:o"\"'Va.. R
''1Y Ruskiej 
Z Brzuehow]e (od 15/5 do 14/9. wł
 d" 
'0',0/9), Oświęcima. 
630 Do .Janowa (od 1/5 do 15/9 wf. w dnie powszednie, od 16 fł 
do 304 wt e(ldziennie). 

" r;awoc,zn('jI:
".. (PH:ót:.), i)hy!',.!wa, Borysbwh, K.....u%", 
1.30 .R:1WY ?:uglu;
j, 8vk:.ua. 
De BrzlioJho'"ic (od b,5 d,., 14,9 wł. w nie-łr.ido i 
wj\W:), 
Do PrzemYRla (od 1/5 do 30/9 wf.) 
Do P0dwoło(jzysk. (Kijow.., OdęssY)J Brodów. 
Do J,mow;jI (ud 1/5 do 15 \I wf. w nil1d
ble j świeta) 
Do Iekan, Czortkowa, Nowosielicy, Berhomethu, Serethu, Bro- 
diny, SJezawy. 
Do Krakow;:o, Wiedli,,,, Wroe
"wi,., Warszawy, PnJ.gi, Karls- 
badu, Chyrowft, Rymanow:J.. Iwoaie1.a., Tarnobrzegu, Orło- 
W
, Vłieliezki, Oh1\bówki, Zakopanego. 
n,; Podwo):')',-",y,!:;, ,g')PViL:luiec, IW<1ui<1 pusteg', Skały, Ilu- 
siatyna, Za:L
;';iie:Łrk
 H n': 'P-}a
;ło'W
. 
i1i ,l-r1('I-\Ji1l '51> iJ G ;!J Ił !ii:. {j 2 o" 
6'43 Do I'(dw,',1:(;e.ZY
R, (Kijowa., O,tes.y), Brodów, Kopye
ynit,c; 
llusiatyna. 
'
,'"xJ:lop\)h. Potutnr 
f'::
d'.ri(
ł:oG

/ft
 (Kij!) '.
T}, Oder:bY), Brodów, KOPyc!Jyn.ioe, Za.- 
leszezyk, HlisiatYlla,j
:;k:Hr, Iwania pustego, lirzYlJlalowa. 
f.'oaw..,i:00zYdK, (Kijowa., Olle,ssy), BrodÓw. 
P,;,l'"l{)ł'.!c
:'"k, ;i,.,!. yezynlee. I wani,\ pU.Jtego, Skaly H 11- 
siatyna, Z:>leszGzyk, t}r:;;ym;;,{lJwa. 
Pora noena oznaezona jest ramkami. - Czas środkowo-europejski jest późniejszy o 86 minut od czasu lwowskiego. 


Losy z roku 1854 po 250 zł. mk. 4 pr. 
n 1860 po 500 zł. wa. 5 pr. 
" 1860 po 100 zł. 5 pr. 
" 1864 po 100 zł. . . 
1864 po 50 zł. 
Li
y zasf: dOJlleJ:J p;
ńst. 120 zł. 5 pr. 


płaq 
lPO.-..- 
152.25 
18G.&0 
:!-50.--- 
250.- 
302.- ?,:daH 
1\13.-- 
153,211 
188(10 
21;4.-. 
254.- 
304.- 


.. 


8'40 


liPo d'łVdn
.a:;ec Pod;gameze. 


I -- 
II - I ;}'II\I Z 'l'm:nopola, Borek wielkich, Grs
im3iow&. 
1. - 2 
 20 ..u \ R';f _ .'4't' ;£ r:;d.wo
':;c
ysk C}i,,

y, Kiir;y.,_), Brodów. 
Z Podwc.
oc
,Y8.t (Odossy, Kijowa), Brodó';'l, Grzymf,

w;1, Hu- 
siatyna, Kopyw6yme(j. 
- I 5'11 Z Podwo:oczysk (Odessy, Kijowa) Kopye
yni ec, Zaleszczyk, 
Potutor, Iwania pustego, Skały, IIusiatyna, Brodów. 
2IZRi'I_sal 
, - 1 10.0<: 1 ' Z Podwołoezysk (Odessy, Kijowa), Kopyezyniee, Brodów, Z;t- 
j l leszczyk, Potutor, I wanla pustego, Skały, Husiatyna. 


:.;,.! 
li waga: 


.. 


CENNIK 
lwowskiej Izby handlowej i przemysłowej 
_ I płaeą I żą:dają 
walutą koron. 
K. h. I K. h. 
54\i - \ .')50 - 
34,0 - 360 - 
- -1-- 


Lwów, dnia 3. września 1902. 


I. .il:cye za sztukę. 
Banku hip. gal. po 200:1:1. (400 kor.) 
Hanku gal. dla handlu i przem. 
po zł. 200 (400 kor.) . . . . 
Banku kred. gal. po 200 zł. w. a. 
w likwidaeyi . . . . . . 
Kol. gal. Ka.r. Ludw. po 200 zł. mk 
(4.20 kor.) . . . . . . . . 
Kol. Lwów-Ozern.-Jassy po 200 zł. 
w. a. w srebrze (400 kor.) . . 
Garb. w R:-;eszowiep0200zł. (400 k.) 

'abl'yki wa,
onów w Sanoku przed- 
tem Lipinskiego po 500 kor. . 
Tow. dla gal. przedsięb. elektry- co 
cznych wodo po 200 zł. (400 kor.) IMJ 
Q 
JI. Listy Z2staWnIJ Z3 100 kor. o;> 
Banku h. g. 5"10 w. a. wyl. z 10"/0 ",. 
n "" 4 1 /.°/." los. w 50 l. .... 
" "" 4 % n 60 l. po 200 k. Q 
n kraj. 4'/11."10 " los. w 51 L _ 
" ,,4°/. "los. w 57 l. ,J::J 
Tow. kred. gal. ziem. 4% (pierw- 
sza emisya) .. = 
')'ow. kredyt. galio. ziemsko 4 % .: 
los. w Ul/II. lat . co 
4"10 los. w 56 I
t =>- 
III. Obligi za 100 kor. = 
Ga.l. funduszu propin. 4"10 W. a. 
 
Bukow. funduszu propin. 5"10 w. a. 
 
KODlunalne Banku kl'. 5"10 (2em.) Q 
n n" 4l/.% (3 em.) ,J::J 
n n" 4"10 (4 em.) 
Kolej. lokalne dtto 4 % po 200 kor. 
P01.yczki kraj. 6"10 w. a. z r. 1873 
" n 4°/" po 200 kor. 
" z roku 1893. . . . . 
Poi.yczka m. J:'wowa 4,0;. po 200 kor. 
" " ,,4,1/5% ,,200 n 
IV. Losy. 
M. Krakowa po zł. 20 (40 kor.) 
V. Monety. 
Dukat cesarski 
20 frankówka 
100 rubli rosyjskich srebrnych 
100 rubli rosyjskich papierowych 
100 marek niemieckieh . . . . 


- - - - 
5611 - 575 - 
- - - - 
- - 350 - 
400 - ł-20 - 
109 70 -, - 
100 - 100 70 
95 80 96 50 
101 20 101 90 
97 - 97 70 
96 50 97 20 
96 70 - - 
96 20 P6 90 
99 - 1ł9 7() 
102 50 .- - 
102 30 103 - 
100 70 101 40 
96 8 1 ) 97 50 
97 - \17 70 
- -- - .- 
97 - \17 70 
94 - 94 '70 
100 DO 101 20 
73 - 78 - 


11 22 
19 - 
250 - 
252 - 
116 90 


11 34 
19 20 
254 _ I 
253 '10 
117 40 


" 


" 


B. Dług pa'ństwa (wszystkieh w Radzie państwa 
reprezentowanych krajów koronnych). 
Austr. renta złota wolna od podatku 
za 100 zł. 4 pr. 121)50 121.70 
Austr. renta w wal. kor. wolna od 
pod:Jttku za 200 kor. A, pr. 


100.15 


1G:J.a5 


c. Oblig
cye Kolejowe. 
Kol. A.reyks. Albre0nta ,m 100 zJ:. 4 pr. 
Kol. Cesarz. Eli.binty w TJod(
 wolne 
od podatku za 100 tj. 4 pr. 
Kc,l. "a, 200 
ł. m:'. 5"1, pr. (o8temp. 
ak(jye) . . . . . . . . 
 . 
.Kol. Cl
sarza. lfr2łn0islL.ka lTó
efJ. z:\ 100 

ł'. 5 1 /. pr, 
Kol. Areyks. Rudo!ia w Wf.l. koron. 
wolne od {\od?\tku "ił 200 kor. 4 ).ir. 
Kol. Kal'oh Ludwika po 200 11. mk. 
(o8temp. ak.ey':;) 5)l1'. . . . . . 
OilUgac]e pIOrWi3?ió0iixtll'lł (kolejowe). 
Kol. Are. Albrechta za 300 zt 5 Pl'. 
w :-;łoeie za 200 zł. f, pr, 
Kol. Cmskiej zach. z
. 200 1000 i 
5000 zł. 5 Dr. 
.Kol. Czeskiej ';m
j3s. " r. 1SH5 ,,", 400 
kor. 4 pr. . . 
kol. hukowiń,;ldej lokain. Z3 400 kor. 
4 pr.. . . . . _ . " . . .' 
Kol. galie. I{;u()h
 Lud wii!:;
 z," ;)I)i,), 
100 rot q pr. . . . . . . . . 
Kol. Iwowsko-ezem.--jH.ssJriej z r. 1
\}4, 
Z:ł 200 kor. 4 pr. . . . . . . 
Kol. Areyks. Elldoif'1 (S<1j"lmmJ11Dr- 
gllt) z.::. 400 j)]:i!l'()R; 1\ PI.. . . . 


99.60 10060 
l1S.lO H9.- 
509.- 5i2.- 
12K50 12'7.50 

)9.'25 100 
!5 
99.50 10050 


no.--- 
!:I9.50 100.50 
!:I950 lOO.;iO 
\19.- 100..- 
lJ9.40 !OO,l,O 
99.20 JOO.20 


D. IU:ug 11'!\J!istua (krajów korony wQgier,,]d(
j). 
W ęg, tJotro, renta :T,J. 100 zł. 4 pr. . 
n " ,., W W
ll. kor. z:\ 200 
kor. 4, fi'. . , . 
W ęg. ohlig. prop. Zfl 100 zł. 4 i /! pr. 
" obI. pr. l'egul. Cisy za, 100 zł. 4,"/0 
" poi. prem. za 100 zł. (200 kor.) 
" " 
 
a 50:a. (100 kor.) 


\!
,-- 
i3640 
Il!iUJ!J 
204(1) 
204.50 


!l1),20 
87.40 
164.25 
206.(;0 
20()fiO 


Kurs giełdy wIedeńskiej. 
Dnia 2. września 1902. 
A. Ogólny dług państwIł. 
.Jednolity dług państwa w banknot. 
maj-listopad 
luty-sierpień. . . 
Jednolity dług państwa w srebrze 
iltyczeń-lipiec " . . 
kwiecień-październik . 


E. OblIgówy... indemnizc\cyjne. 
Kroa.cyi i Slawonii .
a 100 :d. .
 pT. 98.- 99.-- 
Węgier za 100 d. 4 pl'. 97.60 9860 
F. hM pnbUczue poiyc:;;]d. 
płacą żądają I Lo:!. 5e


. D
Ji
ju.z 
. 
87.0 
a :O
 

8
.- 287.- 
101.80 102.- Poz. reg. DUMju z r. 1878 los 5 pr. 1(i7:- 1013.- 
101.80 102 - Poź. kr:
j. BUKowiny z r. 18B3 los :lia 
200 kor. 4, pr. . . . . . . . 9'I.4Cł 
.'7.80 
. 101 65 l0181j Bukowińskie obI. pl'opi!!
cyjne lON za 
10J 65 .101.85 100 zł. 1) pr. . .. . < . . 193.25 104025 


G1>l. poi. kl'. z r. 1873 za 100 zł. 6 pr. 
n " " " 1893 za 200 k. 4 pr. 
" obI. prop." 1889 z

 100 zł. 4 pr. 
PożyczKa. mi!\sta Lwowa z r. 18
)6 za 
100 zt 4 pr. 
Rent,. wlo[;ka za 100 lirów (96 kor.) 
4 pr. . 
Poz. sorb. prem. Z[, 100 fraliK. 2 pr. 
Tureckie obl. pl'em. kol. za. 400 (mnk. 


ź:!daj ą I ' 
-.- OZ€l'W. krzyża węg. tow. 5 z4'. . 
97.80 I Losy tund. arcyks. Rudolfa. 10 :!J. 
99.50 Salm" 40 zł. mJr. . . . . . . 
Pożyezka miasta Salzburga . 20 z.ł. 
95.- St. Ge!1ois 40 zł. mk.. . . . . 
.. Po
vezka. m. StanisJ'awowa 20 zł. 

 n Tryestu 100 zł. mk. 4 i / 1 pr. 
" ,., Tl'yesh\ 50 71. 4, pr. . . 


pł i
(;1ł i\ą d :
H 
- - 
76.- 7
.'
. 
2
7.- 238,,- 
78,- 81.- 
264.- 274,- 
230.- 250-, 


p{acą 
\n.-- 
9\!. -- 


901,.- 


tHHO 91.50 
Wi. - 11.5.50 


98.20 
2fH:i.- 
263.- 
10';,-- 
n.50 
lIO.-- 
l()O.:c;O 


9
) .20 
268.- 
<;115.- 


97.7 
5 
110.70 
100.50 


G. Uilty ZI1IHt3:Wne. Oblig. hipot. i listy dłuzne 
(z
 ,1.00 zł. Nom.). 
1'mglo Austr. banku los w 30 1. 41/
 pr. 
-'
.llstr. z:;>,kt kl'. zlem. los w 50 l. 4 pr. 
" " obI. prem. J\ r. 18&0 3 pr. 
" n 1889 3 pr. 
HllkowjJ{
kj z
1rf. kred. ziem. los 5 pr. 
" . !1 
, n lcq 
 pr. 
Ga.L i1ke. b. hip. 10 pr. pre;'.H. lUĄ [) Iii'. 

 
 n 
 la

? i
t 4:-;Ij
 Ó ?r.l . 
M " 11 ,,01,) tt.t za. 
 Ij Kor. 
ot Pl'. 
HaL '1'0'11'. kred. ziem. 4 pr. los. 56 l'l.t 
" 
 " t'1 4: Dr. los. 4J. lr...t 
" 
:, 4 rrr. stare . . kh}.- 

 " " H 41H", za. 200 kor. 
Banku kmjowr.go dla Galieyi Lodom. 
4 1 /. pr. 51'/
 bt zwrotne. . . . lGl.- 102.- 
B:'!.nKll \Jnjowr.go oblig. kOillun. '2 e;ni- 
sy

 fi Pl'. . . . . . . . . . 102.

5 102.95 
B"nlrn krajowego oblig. komun. 3 emi- 
W.o 42 la.t za 200 kor. 4,"1. pr. 
G,..;
ku kr. losy 57Ii
 L 1.<1. 200 k. 4 pr. 
ł.ustro-węg. lK:..l1ku {tO,
J
 J:1t k
s. 4 [t1'. 
"1 1'1 _. 
u hit Io
. 4 Pl'. 


!JB.- 
BG.- 
WI.5) 


1GO.\:JO 
97.- 
100,% 
100.25 


101.l)) 
98..- 
10 l.2,j 
liH.
[j 


H. I).1JU!!\'1
C;f\) z pr;
W0l!l pierwszeństw.. 
z" lO!) u. nom. 
Czeskiej koII.
i półn. Z'1o aGO z.ł. 5 pr. 
'rlJw. :te gI. p1r. po j)m:;:
jI1 za 10j , 
200 zł. l\ pr. . , . . '.' . . 
Tow. 
9gl. p
!'. p
 ])lIn
E!Il. r.l,'<:\\)
. pr. 
KoL pMn. (
es. .I!'erd. em. z r.l


"I, pr. 
" " ;-1 " 11 " !()O, 4 pt\ 

 " ... n " 
 18884 pr. 
" " " " n ,., 1891 oj, pr. 
Kolej Lwów-Oze:n.-.Jassy z r. lSb-i z>, 
3ÓO z.1. 5 pr. . . .' . 
KIJlej I,WG w-Cz;ern. z 1'. 1884 za aGO 
zł. 4. pr. ....... 
G
.L koL lok. wsehod. Z,ł 100 zł, 4 pr. 
\Vf,1g. g:.l. kol. em. 1870 za 100 z1'. 5 pr. 

 ,.. " n 1878 za :200 7,t. 5 pL'. 
n " ,., >; 1887 z" 200:11. 6, pr. 
J. L\lsy (za sztlJ.k:ę). 
Buda.peszteński.e (BaslIic:.) 5 zł.. . 
Zakł'ad kred. dla h3nd. i prZBiJI. 100 zł. 
Ol:try 40 1.-1:. Ink.. . . . . . 
Pożyczka mi
sta. Insbruku 20 u. 
I,osy mi.ast3> Krakowa 20 zł. . 
Poiyczk:ł miasta Lubh
ny 20 zł. 
PaltTy 40 11. mil:. 
01- 158!1-- 
" Związk. (Unionbank) 200 zł.. 539,.- 541-- 
Czeskiego J:.ankuzwiązkoweg ' ) 100 zł. 248.50 24\:Ui!; 

ivnQ'jt3,- 3;;7--, 
Kdiei półn. "ees. Ferd. 1000 :lit mk. ;:;740.- 5770.-- 
Koł:Olll. kol. lok. (a.kc. pierw.) 200 zł. 
Kol. Lwów-Be(ze(ó (akc. picr.) 200 ił. 
" Jjwów-Ozern._.Jassy 200 zł. . 
,. w8(,h,)(L-galie.-Iokaln. 200 zł. 
" pa.ństwowyeh 200 .zł. . . . 
" pO!1J.dniow'cj 200 zL.. . . . 
n węg. gi>Jlc. L 200 zł. . . . . 4,:{4.')0 4iłi)- 
Aust!. 'l\iw. legi. U:J Du.naju 500 zJ'. mk. 933.- 938,;iO 


567.- 
:¥.J2. - 


570.- 
400. ,- 


M. licy" Przedsiębior5tw przemysłowych. 
Tow. kopalń węgla w Briix 100 
ł. . 72
.- 73
.- 
lłalie. karpaekie naft. tow. 500 kor. 88».- BIJ'} 
Ailstr. tow. góruicze A.lpine 100 1J., 3:-JO.!10 a!:! J ,f\O 
Praskiego to';". l.ehw. przem. 200 :d. ]E; I'i. - ]525- 
Schodlliey 500 kor. . . . . . . 10'15.- 10iiO.--- 
]'ureek. Z
łrz. tytoniowo 500 franków 
Trifail. tow. kop. węgla 70 zł. 3:::11.- 395.-- 
N. W E K B L E. 
Berlin. za 100 marek 5 pr. 110.\15 
Londyn za lO funt. szt. 4, pl'. 2i>\)}i-' 'iII. 
Paryz za, 100 fr:,!.nków 95.15 
Petersburg za. 100 rubli Ijt/! pr. 
Niemieekie lJanki 
Wbskie bH.niri 
łi"raneuskie ban!d 
S1;wajmlTilkie banki 


117. l!; 
2a\l.77 'I. 
95.25 


117.0;) 
94.7
1/. 
94.\15 
901,.\ł5 


1173" 
\14..\12'1, 
95.(17' I. 
95.07'/11. 


o. W A L U T Y. 
Dulmt eesMski . lUn 
Austr. węg. 8 gllld. złota moneta 
20-frankówka c 19.04 
:20-marMwka 2:{.4,1 
Rosyjski pół.imperyaJ. . . . . 
Niemieckie banknoty za 100 ma.rek 116.95 
Włosltie banknoty :11[1 100 lir. . 94..85 
g.ble. ... 'j.53 1 /. 


lun 


1\1.0'i 
23J,O 


117.15 
95.10 
i.Mt/.
		

/DIGCZAS002001_1902_203_0007.djvu

			7 


l 


....- 


- 
'ł 


L. cz. E: III. 925/2 (6) (7300 3-3) 
Dma 16. września 1902 o godzinie 10 
przed poł.udniem, odbędzie się w sali Nr. 6 
8ą.du tut€]szego, licytacya realności we Lwo- 
WIe pod lk. 9312/
 objętej whl. 924/11. ks. 
gr. gm.. m. Lwowa z przynalezytościami. 
NIeruChomość oceniono na 64,000 kor 
przynalezności na 1473 kor. 60 bal. ., 
. Najniższa cena, niżej której sprzedaż 
me nastąpi, wynosi 32.736 kor. 80 hal. 
Warunki licytacyjne i inne odnośne do- 
kumenta przejrzeć można w sądzie tutejszym, 
W oddziale III. 
. Takifil pra.wa, w obec których niniejsza 
lI.cytacya byłaby niedopuszcza1mb należy zgło- 
Sl
 
o 

du n
jpóźni
j przy. wyznaczonym ter- 
minIe. hcytacYJnym,. l
aczeJ roszczenia tego 
rodzaju co do samej meruchomości nie mo- 
głyby być już ze skutkiem podnoszone. 
'. Te osoby, dl
 kt6rych jakie prawa lub 
cbęza.rr . na powyzszej nieruchomości bądź 
o eC!lH
 )ui ist
ieją, bądź w toku pORtępO- 
ba d nia hcytacYJnego powstaną, zawiadamiane 
ę 
 o. dalszych wydarzeniach tego postępo- 
wa
l
 Jedynie przez przybicie na ta,blicy sądo- 
weJ, .Jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej 
wymIenionego i nit! wskażą temuż sądowi 
pełnomocnika do doręczań, w siedzibifil sądu 
ZalIJ.ieszkal'ego. 
C. k. Sąd powiatowy S. I:, Oddział III. 
Lwów, dnia 13. sierpnia 1902. 


!} 


L. cz. E. 208/1 (4) (7319 2-3) 
N a żądanie Izaaka lIaara, odbędzie się 
dnia 30. września 1902 o godz 9 przed 
o- 
łudniem w sądzie niżej wymienionym. 
w bm- 

z
 Nr. 10 w Nisku, licytacya 26;1320 czt 
SCI lwh. 1116 i 16111320 części Iwh. 11Z2 

m. Nisko wraz z przynależnościami, składa- 
Jącerni się z plonów. 
Nierucbomosci, wystawione na licytacyę, 
są ocenione ad 1) na 44 kor. :2 hal., ad 2) 
na 121 kor. 97 hal., przynależności zaś na 
2 kor. 82 hal. 
6' NajniZsza cena wynosi ad 1) 30 kor: 
o hal., ad 2) 81 kor. 81 haL, poniżej tej 
ceny sprzedaż nie przyjdzie dJ skutku. . 
t 'Yarunki licytacyjne i odnosz
ce Sl
 do 
ych nlernchomości dokumenta moze maJąl7 
chęć kupienia przejrz
ć podcza'!. godzin ur
ę- 
dowych w sądzie niŻej wymlemonym, w bIU- 
rze Nr. 10. 
O,. k. Sąd powiato
vy, 
ddział III. 
NIsko, dnia 10. s]erpllla 1902. 


:) 


q 


iI 


) 


--.- 


L. 99.337. 


-1U "I& 

 ... .. .'" 
. 


L. cz. E. 2091/2 (4) (7365) 
Dnia 6. października 1902 o godz. 10 
przed południem w sądzie niżej wymienionym, 
w biurze Nr. 8, odbędzie się Iieytacya real- 
ności whl. 66 Dolina L z przynależnościami, 

kładającemi się z drzew owocowych, klaczy 
I wozu. 
Nieruchomość tę zpn. oceniono na 4554 
kor. 75 hal. 
N ajnizsza cena, ponizej której sprzedaż 
nie nastąpi, wynosi 3036 kor. 50 hal. 
Warul1ki licytacyjne i odnośne dokumenta 
laożna przejrzeć w sądzie tutejszym, w biu- 
rze Nr. 8. 
C. k. Sąrl powiatowy, Oddział III. 
Dolina, dnia 22. sierpnia 1902. 


(7416) 


Konkursa. 


L. b89. 


(7357 2-3) 
K O N KUR S. 
W. skut
k śmierci śp. Kr.nstantege SLup- 
nickiego c. k. notaryusza w Śniaty nie, rozpi 
sujemy konkurs celem obsadzenia H opró- 
żnionej posady ewentualnie innej przez prze- 
niesienie w okręgu tut, Izby notaryalnej mo- 
gącej się tpróZnić i wzywamy kompetentów, 
aby swe podania wykazujące ich uzdolnienie 
na urząd notaryusza wnieśli za pośrednictwem 
swej przełożonej władzy do dnia 20, września 
1902 włącznie. 
O. k. Izba notaryalna. 
We Lwowie, dnia 23. sierpnia 1902. 


1- 1228/2. 


(7358 2-3) 
K O N KUR S. 
Z powodu przeniesienia Włodzimierza 
Łuszpińskiego, c. k. notaryusza w Kosowie 
na posadę w J aro
ławh, rozpisujemy konkurs 
celem obsadzenia opróznionej posady c. k. 
notaryuszlI. w Kosowie, ewentualnie innej 
wskutek przeniesienia w okręgu tut. Izbie 
notaryalnej mogącej się opróżnić i wzywamy 
kompetent6w, aby swe podania wykazujące 
ich uzdolnienie na urząd notaryusza wnosili 
za pośrednictwem swej przełożonej władzy 
do dnia 20. września 1902 włącznie. 
C. k. Izba notaryalna. 
We Lwowie, 23. sierpnia 1902. 


L. 4781 


(7267 2-3) 
K O N KUR S. 
W dzid powiatowy w Wieliczce 
rozpisuje konkurs na posadę lekarza 
okręgowego z siedzibą. w Dobczycach 
(powiat polityczny Wieliczka) z płacą 
roczną 1000 koron i ryczałtem na objazdy 
800 koron. Warunki jak 
. 7. ustawy 
z dnia 2. lutego 1891 Nr. 17. Dz. ust. 
kraj. Okręg sanitarny obejmuje 25 gmin 
ogółem z ludnością 17000. Posada na- 
daną zostanie od dnia 1. stycznia 1903. 
Podania nalezy wnosić do dnia. 
1. października 1902. 


L. 99.618. 


.. 
 -.. ]E 
 

.. '
 
l lO c tac e . I wyrazeniem opustu z .cen fiskalnych nie tylko , O
e
ent winien na blankiecie na: wl
ści- 
I Y Y 13 cyframi ale i literami. . . , . l wem mieJscu podać se
cyę dro
ową I ofiaro- 
Oferent winien na blankiecIe na. włascI- wany opust czy 

.dwyzkę ce
 Jednostkowyc.h 
L. cz. E: 496/2 (3) (7291 3-3) l wem miej1>cu podać sekcyę drogową I ofiaro- bez żadnych dOPISków, weszcle położyć datę 
I?ma. iW. września 1902 o godz. 9 rano wany opust czy nad:r.wyżkę cen)ednos,tk?wych i podpisać ofertę imieuiem i nazwiskiem. 
odbę
zle SIę w biurze Nr. III. sądu tutejsze- bez żadnych dopiskó.w,. wre
zc]e P?ło
yc datę Oferty wnoszone być mogą na każdą 
g t O , hcytacya realności pod lk. 325 nowo 252 i podpis_ć ofertę imlemem, I nazwiskiem. sAkcyę drogową osobno, jeżeliby oferta zaś 
s ar. w Mościskach. Oferty wnoszone byc mogą na każdą obejmo wala kijka sekcyi drogowych, wtedy 

ealność tę oeeniono na 7000 kor. zaś sekcyę drogową osobno, jeżeliby zaś oferta podać w niej nalezy opust lub nadwyzkę cen 
wartosc przynależności na 134 kor. obejmowała kilka sekcyj drogowych,. wtedy fiskal
ych dla 
ażdej s.ekcyi drogowej. osobno, 
. Najni
sza cena, poniżej której sprzedaż podać w niej należy opust lub nadwyzkę cen I albowIem zatwlerdzellle ofert nastąpi bezwa- 
nIe przYJdzie. do skutku, wynosi a to 1) grun- fiskalnych dla każdej .sl
keyj drogowe:j osobno, runkowo według poszczególnionych sekcyi 
t
l P?d bud. I budynk6w 
900 kor., 2) grun- albowiem zatwierdzeme ofert nastąpi bezwa- drogowych. 
t k o w mnych 800 kor., 3) przynalezności 89 runkowo według poszczeg6lnych sekcyi dro- Oferty niesporządzone na blankietach 
or. 34 hal., razem więc 3789 kor. 3!1: hal. gowych. . u!z,ę.dowych, albo zawie
ające jakiekolwiek. do- 
k Warunki licytacyjne i inne odnośne do- Oferty niesporządzune na blankIetach pISKI, zostaną of
rentowl zaraz przez komlsyę 
Umenta 
rzejrzeć można w eądzie tutejszym. urzędowych, albo zawier
jące jakiekolwiek prze
r?wa
zającą .lic!tacyę zwrócone, zaś po 
. Takle prawa, w obec których niniejsza dopiski, zostaną ofe!ento
1 zaraz prze
 ko- termlllle lIcytacYI me będą oferty przyjmo- 
l
c ć yta.cya byłaby niedopllszczalną, uleży z.gło- misyę przf\prowadzaJąc
 .1Icytacyę zwrocon
, wane. 
SI. 
o 
ądu najpóźniej przy wyznaczonym ter- zaś po terminie licytacYI nH:! będą oferty przYJ- Z c. k. Namiestnictwa. 
lIJ.IDle. licytacyjnym, inaczej r08zczenia tego mowane. . . Lwów, dnia 23. sierpnia 1902. 
r
dzaJu co do samej nieruchomości nie mo- Z C. k. NamIestmctwa. 
g!Yby być już ze skutkiem podnoszone. Lw6w, dnia 25. sierpnia 1902. 
'. Te osoby, dla których jakie prawa lub 
cb ęzar , . na powyższej nieruchomości bądź 
o eC
H! . JUŻ istnieją, bądż w toku postęp 0- 
b
Dla licytacyjnego powstaną, zawiadamiane 
ę 
 o. dalszych wydarzeniach tego postępo- 
wa
l
 Je
y
ie przez przybicie na tablicy sądo- 
weJ, Jeś
1 Dle mieszkają w okręgu sądu niżej 
W
m]eDlon.ego i nie wskazą temuż sądowi 
p,ełn
lIJ.ocmka. do doręczeń, w siedzibiIi sądu 
zi\nnesz.kałego. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Mościska, dnia 5. sierpnia 1902. 


(7387 1-3) 
OBWIESZCZENIE. 
L. 89.261. -- (7336 2-3) W celu oddanIa w przedsiębiorstwo bu- 
OBWIESZCZENIE. dowli konserwacyjnych na gościńcach pl1ń- 
. W celu oddania w przedsię?i?
stwo b
- stwowych w przemyskim okręgu bu
ow?iczy
 
S do w h konse . rwacyjQyc . h na gosuncu. pan- W latach 1902, 1903 i 1004 odbędz\fJ SIę dDIa 
tWowym w JarosławskIm okręgu budowll!l:zym 10. wrz
śnia 190.2 w C. k. Starostwie w Prze. 
w l t h b d . ę myślu licytacya ofertowa, 
d . a ac 1902, 1903 i 1904 od ę zle s! Koszta fiskalne bUGOW li W y konać S1ę 
nla 15. września 1902 w c. k. Starostwie 
w Jarosławiu licytacya ofertowa. . mających w roku 1902 ",ynoszą : 18 080 
. Koszta fi'ikalne budowli wykonać Się kor. 10 hal. 
lIJ. k aJących w roku 1902 wynoszą: 11 945 Warunki przedsiębiorstwa., przfijrzane być 
or. 
7 bal. mogą w godzinach urzędowych w wymienione m 
W c. k. Starostwie, gdzie także w wyż oznaczo- 
b yć arunki przedsiębiorstwa przejrzane ny m dniu na ,j ' p 6ź uie J ' do g odzin y j 2 w połu- 
. .mogą w godziuach urzędowych w wy- 
rnl
monem c. k. Starostwie, gdzie także w dnie wnoszone być mają oferty, sporządzone 
il z oznaczonym dniu najpóźniej do gorlziny na blankietach urzędowych, których Starostwo 
8 w południe wnoszone być mają oferty, bezpłatnie udzieli, a zaopatrzone marką stem- 
Porządzo bl k' t h d h któ plową na 1 kor. i we wadyum wynoszące 
tych ne na an]e ac u
zę oW.Yc. ' - 5 0 /0 kwoty fiskalne J ' , z W y rażeniem . opustu . 
o c. k. Starostwo bezpłatme udzielI, a za- l 
Patrzone marką stemplową na 1 kor. i we z cen. fiskalnych nie tylko cyframi a e I 
WadyulIJ. wynosz
ce 50/. kwoty :fiskalnej z literamI. 
"Gazeta Lwowska" Nr. 203 z dai. 4. września 1902. 


L. cz. E. 224/2 (4) (7367 1- 3.) 
Dnia 6.p5źdzIern.ika .,1ę02 o. g?dz. 9 
przed połndniem w SądZI
 n
zeJ .wymlemonym, 
w biurze Nr. 4, od
ędzle Się lIcytacya 18/26 
części realności lwh. 47 ks. gr. gm. Głogów 
objętej. ,.. h ,. . 
18/26 OzęSCl n.Ieruc omoscl wystawIOne 
na licytacyę i'!ą ocemone na ?079 kor. 22 hal. 
Najniższa cena wynosI 3539 kor. 61 
hal., poniżej tej ceny sprzedaz nie przyjdzie 
do skutku. 
Warunki licytaeyjne które się ninipj- 
szem zatwierd1.a i odnoszące się do tej nie- 
ruchomości dokumenta moze każdy przejrzeć 
podcz',s godzin ur
ędowych w sądzie nizej 
wymienionym, w bIUrze Nr. 4. , 
C. k. Sąd p.owiatowr Oddział II. L. cz. E. 523/2 (9) (7327) 
Głogów, dma 23. sierpnia 1!)()2. I Dnia 31. październ.ika 1
02 godz. 10 
____.__ . przed południem, odbędzie się w biurze Nr. 
L 83.861. (7388 1-3) 6 tutejszego sądu, licytacya realności w Cby- 
OBWIESZOZENIE. rowie whl. 366 z przynależytościami. 
W celu oddania w przedsiębiorstwo bu- Dom z prr.ynalezytościami oceniono na 
dowli konserwacyjnych na goścjllcach pall- 3229 kor. 50 hal. 
stwowych w 'l'arnowskim o
uęgu budown!- Najniższa cena, niżej której sprzedaz 
Czym w lat11ch 1902, 1903 I 1804 odbędzIe nie na
tąpi, wynosi 1611 kor. 5 hal. 
się dnia 9. września 1902 wc. k. Starostwie Warunki licytacyjne i inne odnośne do- 
w Tilr
owie li
ybcya ofertow
. . kumenta przejrzeć można w sądzie tutejszym, 
Koszta {lSkalne budowh wykonać SIę w biurze Nr. 1. 
mających w roku 1902 wynoszą w sekc.yi 'fakie prawa, w obec których niniejsza 
dro
o
t'j : lieytacya byłaby niedopus
czalną, należy zgló- 
PJ!zno . 10858 K. 67 h. sić do sądu na;jpóźniej przy wyznaczonym ter- 
'rarnów . 2076 " 64 " minie licytacyjnym, inaczej roszc7:enia tego 
Razem. .] 
Ui)5 K. 11 h. rodzaju co do samej nieruchomości nie mo. 
Warunki przedsiębiorstwa przejrzane być głyby być już ze skutkiem podnoszom
. 
mogą w godzinach urzędowych w wymienionem Te osoby, dla ktÓrych jakie prawa lub 
C. k. St
rostw:ie, gdzie także w wyż oznacw- ciężary niL powyższej nieruchomości bądź 
ny
 dDIU najpóźniej do godziny 12 w połu- obecnie już istnieją, bądź w toku postępo- 
dme wno
zone być mają ofert,Y, sporządzone wRnia licytacyjnego powstaną, zawiadamianI! 
na blan
letac
 urzędowych, których Starostwo będą o dalszych wydarzeniach tego postępo- 
hezpłatme udzIeli, a zaopatrzone marką stem- wania jedynie przez przybicie na tablicy sądo- 
plową na 1 kor. i we wadyum wynoszące wej, jeżeli nie mieszkają w okrę
u sądu niżej 
5"10 kwoty fiskalnej z wyrażeniem opustu wymienionego i nie ws.k:ażą temuz sądowi 
z. cen. fiskalnych nie tylko eyframi ale i pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu 
lIteramI. zamieszkałego. 
O
e
ent winien na blankiecie na właśei- C. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
wem mIeJscu podać sekcyę drogową i ofiaro- Starasól, dnia 5. sierpnia 1902. 
wany opust czy nadwyżkę cen jednostkowych ____ 
bez żadnych dopisków, wreszcie położyć datę L. 99.764 
i podpisać ofertę imieniem i nazwiskiem. Ogłoszenie licytacyi. 
Of
rty wnoszone być mogą na każpą . N iJ, o.dbudowę spalonej saliny w Dolinie 
sekcyę drogową osobno, j8żeliby zaś oferta 0- rozplsu)e Się powszechną licytacyę za pomocą 
beimowaJ'a kilka sekcyi drogowych, wtedy ofm't pJsemnych. Oferty wystylizowane według 
po'dać w niej nal
ży. opust .Iub nadw.yżkę cm ułożonego formularza należy wnieść nnjdalej 
fiskalnych dla kazde] sekcYI drogowej oSf\bno, de 12. września b. r.do godz, 1 w południe 
albowiem zatwierdzenie ofert nastąpi bezwa- do Prezydyum c. k. krajowej Dyrekeyi 
runkawo według poszczególnionych sekcyi skarbu. 
drogowych. Plany, przedmiary, kosztorysy, twizież 
Oferty niesporządzone na blankietach' ogólne i szczf'gólowe warunki licy1acyjne, 
urzędowych, albo zawierające jakiekolwiek wreszcie 'Yzór oferty i zawrzeć się mającego 
dopiski, zos
aną oferentowi przez komisYę ewentualme ko
traktu przeglądnąć można w 
przeprowadzającą licytacyę 7.wrócone, zaś po Dep. XIII. &c!m. c. k. krajowej Dyrekcyi 
terminie licytacyi nie będą oferty przyjmo- skarbu I. piętro rano od god:!;. \1-tej do 1-szej 
wane. i po południu od 5-tej do 7-rnej. Otwarcie 
Z c. k. Namie
,t.nictwa. ofert, przy 
tórem oferenci mogą być obecni, 
Lwów, dnia 23. sierpnia 1!302. nastąpI tegoz samego dnia o godz. 5.tej po 
poludniu. . 
C. k. galicyjsk
 krajowa Dyrekcya skarbu. 
l
wów, dma 2. wrZfśnia 19U2. 


(7384 1-3) 
K O N KUR S. 
Celem obsadzenia w obrębie c. k. gali- 
cyjskiej krajowej Dyrekcyi skarbu trzech po- 
sad poborców głównych Urzęd6w podatko- 
wych w VIII. kI. rangi, ewentualnie trzech 
posad kontrolorów głównych urzęd6w poda- 
tkowych w IX. kI.. r. z systemizowanymi po- 
borami służbowymI oraz z obowiązkiem zło- 
żenia względnie uzupełnienia kaucyi służbo- 
wej do kwoty 2800 kor., względnie 2200 kor. 
rozpisuje się niniejszem konkurs. 
KOlllpetenci o jedną z. powyzszych po- 
sad mają wnieść swe należycie udokumento- 
wane podania w ciągu 1: tygodni w przepi- 
sam'j drodze służbowej do c. k. krajowej Dy- 
rekcyi skarbu we Lwowie udowadniając, iż 
posiadają przepisane wymogi, a w szczegól- 
ności, że złożyli z dobrym postępem egzamin 
podatkowy, oraz że whdają językami krajo- 
wymi i językiem niemieckim w mowie i 
piśmie. 
. Równiez winni kompetenci podać, czy 
l z którymi tutejszo-krajowymi urzędnikami 
skarbowymi, w czynnej 8łuzbie pozostającymi 
są spokrewnieni lub spowinowaceni. 
C. k. krajowa Dyrekcya skarbu. 
Lwów, dnia 30. sierpnia 190
. 


Wyroki prasowe. 
L. cz. Pr. III. 154/2 (2) 
O b w i e s z c z e n i e. 
. C. k. Sąd krajowy j.ako prasowy na 
wll.losek c. k. ProkuratorYl Państwa orzekł 
że zamieszczon.e w Nrze 2
0. czasopisma "Na: 
przód" z dma 2. wrzesma 1902 artykuł 
pod tytułem: "Amerykanie o konfiskatach" 
w ustępie od "W osławionej konstytucyjnej 
Austryi" do kilkanaście" strona 3 łam 2 
." , 
zawiera znamiona występku z S. 300 u. k. 
że zakazuje się rozszerzania. tego artykułu. ' 
C. k. Sąd krajowy jako prasowy. 
Kraków, ,dnia 2. września 1
02. 


(7390 ) 


EL 201. (7353) 
. i)as
. f. 2allbes
 a{s 
reagerid)t in 
%neft £Jat mIt bem &denntniffe tJOm 28. 
uguft 
1902, I.ł3r. IX. 191/2, bie 1lliciterberÓteitung bet 

t. 587 bet Eeitjd}tift: "II Lavoratore" bom 
2'1. 
Xuguft 1\)02 ttJegen bet 
teUe bon Gli 
e che se i preti u bi
 "q ualche vodev
Ua 
qua.lc
e v:eech.ietta" bes 
ttife!
: "Pretti grossi 
e pret! pICeolI " unb \1.Jegen be
 
ttifef
: "Zara 
21. agosto (M.)" tlad} S. 302 
t. 
., l1e3\1J. 
nad) 
{rt. IV. be
 
eje
e
 bom 17. i)ecembet 
1862, 1R. 
. .$B1. 91r. 8 ex 1863, beróoten. 


i)as . f. f. 2anbes<- ag 
reagerid)t in 

ra
 f.J
t nnt bCl!1 &t!enntniffe bom :<:t). 
l!guft 
19,02, :;5r. 102/2,. ble .1llietterberureitung bcr 
91r. 27 (79) ber Eettfd)ttft: "Matice Svobody" 
bom .27. Il(uguft 1902 hJegen bes 
ttifefs: 
"Soudruh Jozef Paces" in bet 
teUen bOn 
"Darebactvim ba primo" bis fuj mizerove" 
nad} S. SOo 
t. 
. bCtbotcn . " . 
EL 202. [ 7385 1 
. i)as
. f. 2anbe
<- afs \ł3tefig etid} t in 
%tt
It !jat nut be
. 
de!lntniUe bom 28 52luguft 
190..., 
t. IX. 1 \-J2/
 bte. 1llietterbe
bteitung bet 
iJ1ummet 138 ber E ettfd) ttf t : "N ov! List" bom 
2
. _Il(ug
ft 1902 t1?e
en 
er 
teUe bon "Major 
LIMner ,
n poroCl
.lk btS ?smrtno ranjenega 
Slovenca be
 Il(rttfef
: "TrlJe slovenski vojski
		

/DIGCZAS002001_1902_203_0008.djvu

			ponesrecili" nad) 
rt. IV. be
 lMefe
e
 tJom 17. j Gdy miejsce pobytu Handzi Muzyka nie 
i)ecemóet 1862, ffi. IM. 
L Wr. 8. ex 1863, jest znanem, wzywa się ją, aby w przeciągu roku 
tJetóoten. licząc od daty tego edyktu, zgłosiła się wsądzie, 
..
----
_._-_.,...... wniosła oświadczenie do spadku, gdyż w prze.. 
i)as f. f. Shei

 ag 
tet3getic9t in ciwnym razie zostanie przewód spadkowy 
£eitmeri
 
at mit bem 
tfenntniffe tJom 29 przeprowadzonym ze zgłaszającymi się spad- 

uguft 1902, 
r. 59/'2, bie 
eitertJetóreitllng kobiercami i z ustanowionym dlań kuratorem 
bet Wr. 64 bet .8eitfd)tift: ,,£eitmni
et 
o
 Micbałem Szeferem z Ładaniec. 
d)enólatt" UJegen bet \SteUe tJon ,,
et @lemein
 O. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
beau
fcf)ut3" óis "rocit aUen [JWteln" be
 
tti
 Przemyślany, dnia 14. lipca 1902. 
fels: ,,[JW aUen ffiłittefn" nad) SS. 302 unb 305 ______________ 
\St. @l. tJetóoten. 


L. 859/2. (7359 1-,3) 
C. k. Izba notaryalna we Lwowie wzy- 
wa wszystkicb, którzy w myśl ustępu 1, S. 
25 ust not. mniemają, iz na mocy ustawowe,- 
go prawa zasta\.ł'U przysłuża im zaspokojenie 
ich pretensyi z kaucyi słuzbowej śp. Józp,fa 
Tabińskiego, c. k. notar.yusZi
 w Mosb\ch 
wielkich, a następnie w NadwÓrnie sk.\'adają- 
CfJj 
ię z zapisu jednolitego długu Państwa 
I Nr. 142.519 z dnia 1. sierpnia 1886 na 
L. cz. IV. 403/97 (6) (7175 3-
) kwotę 1300 zł. opiewającego, a prz,,
chowa- 
O. k. Sąd powiatowy w Przemyślanach nej w c. k. głównym urzędzie podi\,tkowym 
podaje d? wiadomości, że ChemII. Szefer ur. ja.kO depozytowym we Lwowie do art. ;H:l40;86 
Makuszmak zmarła w maju 1896 w Ładań- aby te te swoje pretensye zgłosili i uzasadnili 
cach bez pozostawienia rozporz.ądzenia osta-! w tut Izbie w przeciągu sześciu m ie:->ięcy, 
tniej woli. i gdyz po upływie tego czasu bez wzgl
du na 


Kuratele. 


L. cz. L. 9/2 (4). (7t76 2.-3) 
Jan Ohimik ze Zniatyna został uznany 
głupkowatym a .kuratorem jego usta,nowiono 
Ilka Dumkę ze Zniatyna. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Bełz, dnia 25. czerwca 1902. 


L. cz. L. 10/1 (5) (7286 2-3) 
Michał Oetnarowicz z Staszkówki uzna- 
marnotrawcą. 
Kurator Józef Gąsior ze Staszkówki. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział I. 
Gorlice, dnia 17. kwietnia 1902. 


L. cz. P. 4'J/2 ('2) (7293 2-3) 
Wasyla Jaszczyszyna z Rozubowic uzna- 
no marnotrawcą, a kuratorem jego ustano- 
wiono Mikołaja Łopowskiego z Rozubowic. 
O.. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Niżankowice, dnia 7. sierpnia 190'2. 


L. cz. L. 8/1 (6) (7'290 2-3) 
Tomasz Sroka z Rybia nowego, zodał 
uznany umysłowo niedołęźnym, a kuratorem 
ustanowiono Marcina Srokę z Rybia nowego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział I. 
Limanowa, dnia 18. kwietnia 1902. 


L. cz. P. IX. 184/2 (4) (7343 2-3) 
Fedor Ostapow Jakowa z Korszowa 
uznany marnotrawcą. Kurat"rem jego jest 
Nykoła Kostys syn Iwana. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddzi!łł IX. 
Kołomyja, 18. lipca 1902. 


L. cz. P. 319;2 (4) (7349 2-3) 
Piotr Podg6rnik rolnik ze Stronsiny mar- 
notrawnym uznany a kuratorem Stanisław 
W róblewski ze StroDsiny ustanowiony. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział I. 
Tarnów, dnia 14. sierpnia 1902 r. 


L. cz. L. 1/'2 (14) (7317 2-3) 
Kazimierz Buczkowski ze Ztotkowic z po- 
wodu marnotrawstwa: pod kuratelę postawio- 
ny kurator Antoni Bojko. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
Mościska, 17. czerwca 190'2. 


L. cz. P. 239,00 (6) (7318 2--3) 
Idesę Lieblich z Kamienia umysłowo 
niedolęzną uznano a kuratorem dla niej usta- 
nowiono Szymona Lieblicha ze Lwowa. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział I. 
Nisko, dnia 19. września 1900. 


Rozmaite obwieszczenia. 
L. cz. O. II. 288/2 (1) (7281 3-3) 
Przeciw Józefowi Bermanowi, Reizel 
Berman Z8m. Kressel, Małce Achtentuch ur. 
Berman, Chaimowi Berman, Markusowi Ber- 
manowi, Markasowi Barmanowi, Cbaimowi 
Naftalemu Genesowi, Markusowi Gel1esowi 
i Walfowi Singerowi, których miejsce pobytu 
jest nieznane, wniesionym został do c. k. f!ą' 
du powiatowego w Brodach przez Leiba Bar- 
chama pozew o uznanie prawa wbsności do 
realności whl. 849 i 85'J ks. gr. gm. kat. 
Brody. 
N a podstawie pozwu wyznaczono au- 
dyencyę do ustnej rozprawy na dzień 25. wrze- 
śnia 1902 o godz. 9 rano Vi tutejszym s
tdzie 
W biurze Nr 3. 
Oelem strzeieni!', praw pozwanych, usta- 
nawia się pana dr. Wagnera, adw. w Bro 
dach kuratorem. 
Tenże kurator zae.tępywae będzie po- 
zwanych w rzeczonej sprawie lla ich keszt 
i niebezpiecz?ństwo, dopÓki oni w sądzie się 
nie zgłoszą lub pelnomocnika nie z,imia.nują. 
o. k. Sąd powiatowy, Oddział U. 
Brody, dnia 5. sierpnia 1902. 


L. cz. O. I. 176/2 (1) (7368 2-3) 
Przeciw nieobecnym Ilkowi, Hryciowi 
i Maryi Sołudczykom z Dobrotwora, wniósł 
Stef&n Lisnyk z Dobrotwora skargę o wla- 
sność wbl. 740 i innych ks. Dobrotwora. 
Pierwsza audYt!llcya odb
dzie się dnia 
23. września 1902 o godz. 10 rano, Vi binrze 
Nr. I. 
Ustanowiony dla strzeztmia praw po- 
zwanych kuratorem p. adw. dr. Krówczyński 
z Kamionki będzie ich zastępywał, dopokąd 
się w sądzie nie zgłoszą lub pełnomocnika 
nie ustanowią. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział I. 
Kamionka str., dnia 3. sierpnia 1902. 


L. cz. Prez. 1862 18 P/2 (7337 '2-3) 
Jego Ekscellencya Pan Prezydent c. k. 
wyzszego sądu krajowego we Lwowie zamia- 
nował dla czwartej dnia '27. listopada 1902 
o godz. 9 rano rozpoczynającej się kadencyi 
sądów przys:ęgłych na rok 190'2 przy c. k. 
sądzie obwodowym w Brzezanach przewodni- 
czącym Williba.lda Prussnigga c. k. radcę 
Dworu jako Prezydenta sądu obwodowego, 
zaś zastępcami przewodnicząc\
go Wiceprezy- 
dęnta sądu obwodowego Ignacego Fido i rad- 
ców sądll krajowego Maciejil Kaszewko, Jana 
Jaworskiego i Karola Ozerneckiego. 
Prezydyum c. k. Sądu obwodowęgo. 
Brzezany, dnia 29. sierpnia 190'2. 


L. 12.774 (7389 1-3) 
Na prośbę Zwierzchności gminnej w 
Kałuszu wniesioną dnia 17. sierpnia 1902 o 
udzielenie pozwolenia na. urządzenia wodo- 
eiąg'ów w obrębie grdny Kałusz ora
 ustano- 
wienie na podstawie S. 27 ustawy wodn\;j z 
14. marca 1875 (Dz. p. p. Nr 38) słuztjbno. 
ści na cudzych posiadłościach celem przepro- 
wadzenia wody i postawienia stacyi JiOri1P 
i zbiornika wody - wyznot1.a c. k. Staro- 
stwo termin do przeprowadzenia rozprawy ko- 
misyjnej na dzień 6. października 1902 o 
godz. 10 przed południem w c. k. Starostwie 
w Kałuszu. 
Plan sytuacyjny urządzić się m
:j:łcego 
wodociągu wywieszony i zostaje w t(1rminie 
edyktalnym w sp.li radmj w magistracie w 
Kałuszu, zaś szkice plany budynku pomp i 
zbiornika oraz opis sposobu urządzenia wodo- 
ciągów przeglądać mozna każdego dnia w 
godz,inach urzędowych w c. k. Starostw'io w 
Kałuszu z wyjątkiem Niedzieli. 
Na podstawie 
. 82 ustawy wodnej z 
14. marca 1875 (Dz. u. kl'. Nr 38) mogą 
być wniesione zarzuty w tym terminie czte- 
rotygodniliwem przed rozprawą na piśmie 
do c. k. Starostwa przy samej zaś roz.prawie 
komisyjnej ustnie do protokołu.- 
Wrazie nie wniesienia zarmt6w będą 
uwahni interesowani jako zgadzająey się z 
zamierzonem pn:edsiębiorstwem i z potrze- 
bnem do tego odstąpieniem lub obciążeniem 
własności gruntowej i wydany zostanie wy- 
rok bez względu na póiniejsze zarzuty. 
Kałusz, dnia lu. sierpnia 190:2. 


L. cz. A. ;20/2 (3) (7351 1-3) 
O. k. Sąd powiatowy oddział IV. VI Ko- 
PyczYIlcach zawiadamia, iż Knt:J.rzyna 'reśluk 
ur. PJtnra zmarła w roku 1878 Vi Wierzcho.: 
wcach bez POzoEt"wienia rozporz'1dzenia o
.\ta- 
tniej woli. 
Między. innymi powcł
ne są do tego 
spadku Anna Sliwińska i AnastazyaWalowska. 
Gdy miejsce pobytu Anny Śliwińskiej 
i Anastazyi Walowskiej nie jest znane, prz to 
wzywa się je, by w ciągu roku od daty 
teg<) edyktu licząc, -- do spadku się oświad. 
czyły. gdyż inaczf!j pW'jwód spadkowy z u- 
stanowionym dla nich kurator"ID Mikołajem 
Penjma w Wierzchowcach przeprowadzonym 
zostani.,. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddzia
 IV. 
Kopyczyńce, dnia 4. lipca 1902. 


o 
O 


ich roszczenia nastąpi zezwolenie na wydanie 
złożonyeh na kaucJę walorów do rąk legity- 
mowanej właścielki. 
O. k. bba, notaryalna. 
We Lwowie, dnia 23. sierpnia 1902. 


L. cz. T. 50/2 (2) 
 736:-, 1-3) 
O. k. Sąd krajowy (
ywilny Odddz. VII 
we Lwowie wdraża na prośbę p. Stanis.ława 
Gołębiewicza postępowanHJ amortyzacyjne co 
do książeczki wkładkowej galic. Kasy oszezę- 
dności na nazwisko I1Stanisł
w Gołębiewicz" 
i na kwotę 220 kor_ opiewającej i wzywa ka- 
zd,
go posiad
\cza rzeczonej książi'czki, aby w 
w terminie 6 miesię(jznym od dnia ostatnie- 
go ogłoszenia w "Gazecie lwowskiej ,; licząc, 
książeezkę wymienioną tut. sądowi przedło- 
żył i prawa swe do niej wykazał, ile ze w 
przeciwnym razie po bezskutecznym upływie 
terminu wyżej zakreślonego na powtórną pro. 
śbe petenta ksiązeczka wymieniona za umo- 
rzoną i nieważną uznaną zostanie. 
Lwów, dnia 25. sierpnia 1902. 


L. cz. O. II. 208;'2 (1) (7311) 
Przeciw masie spadkowej śp. Jana Kar- 
pida, Maryi Nieć i Wiktor)'i Karpiel, których 
miejsce pobytu jest nieznane, wniesionym zo- 
stał do c. k. sądu powiatowego w Busku przez 
Błazeja Karpiela z Porąbki iwkowskiej pozew 
o zniesienie wsp61nej własności real. lwh. 9 
w Druszkowie pustym przez :fizyczny podział 
tejze realności. 
N a podstawie pozwu wyznaczonym zo- 
stał termin na dzień '2. października 1902. 
Oelem strzezenia praw pozwanych, usta- 
nawia się p. Józeh Karpiela w Porąbce iw- 
kOwskiej kuratorem. 
Tenze kurator zastępy wać będzie pozwa- 
nyc
 w rzeczonej sprawie na ich koszt i nie- 
bezpIeCZOrl'!twtJ, dopóki oni w sądzie się nie 
zgłoszą lub pełnomocnika nie zamianują. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Brzesko, dnia 23. sierpnia 1902. 


L. cz. O. I. 9012 (1) (7372) 
. . Przeciw Jakóbowi Solllokowi, którego 
mIeJsce pobytu jest nieznane, wniesionym 
został do c. k. sądu powiatowego w W ojni- 
czu przez Jana Solaka po Stanisławie z Biel- 
ezy pozew o własność i intabulacyę do po- 
siadłości lwh. 251 ks. gr. gminy Bielcza 
objętej. 
Na podstawie pozwu została do rozpra- 
wy audyellcya na 'dzień 22. września h02 
o godzinie 9 rano w tut. sądzie w biurze Nr. 
I. wyznaczoną. 
Oelem strzezenia praw Jakóba SolIloka, 
ustanawia się p. Jana Więcka w BIelczy ku- 
ratorem. 
Tenz8 kurator zastępywać będzie pozwa- 

e
o w. rzeczonej spr!iwie na jego koszt 
l .mebezp
(jczeństwo, dopóki on; w sądziB się 
me ZgłoSI lub pełnomocnika nie zamianuje. 
O. .k.. Sąd POWi)ltOWY, Oddziat l. 
W oJmcz, dnia 2'2. sierpnia 1902. 


L. (z. O. 
XII.. 7401'2 (1) (7382) 
. Prz
cnv n
ecbecnemll Salamonowi Kaps, 
dotmkowI, zarnl!:'szkał'emu przedtem we Lwo- 
wie przy ul. Sykstu:,;kiej 1. 2, wniósł Juliusz 
Lurie przez adw. dr. Rafala Bubera skargę 
o 300 kiJr. z pn. 
Ustna f(n;prawa odbędzie się dnia 24. 
września 1902 o godz. 9 przed p'ołudniem, 
w sali Nr. 5.. 
Ustanowiony dla strzezenia praw pozwa' 
nego kuratorem adw. dr. Maksymilian Fried 
będzie go za
tępował, dopokąd się w s!\idzie 
nie zg
osi lub pe,tnomocnH:a nie ustanowi. 
C. k. sąd PO\
 iatowy S. L Oddzia.! XXII. 
Lwów, dnia 22. sierpnia 190'2. 


L. cz. O. XXII. 736/2 (1) (7381) 
1:'rzeeiw nieobecnemu Zygm'1ntowi Kiesz- 
kowskiemu, emerytowanemu urzędnikowi To- 
warzystwa wzajemnych ubrzpi8czf'ń w Kra- 
kowie, wniósJ: dl'. Stanisław Zbysz
w
ki, adw. 
krajw,'y we Lwowie ul. Sykstuska l. 25 skar- 
gę o 226 kor z pn. 
Ustna rozprawa odbędzie się dnia 27. 
września HJ02 o godz 9 przed połudaiern, 
w sali Nr 5. 
Usta.nowiony dla strze
eni\!' praw pozwa- 
n.ego kuratol'	
			

/DIGCZAS002001_1902_203_0009.djvu

			Przy czter(lzłestem(lrugiem losowaniu 5 % premiowanych listów 
hipoteczny'ch (lni
\ 30. sierpnia 1902 zostały wylosowane do spłaty: 
Ser. A..po 100 zł. = 200 Kr. 
114 124 131 208 218 234 253 323 324 327 334 400 477 481 485 
528 585 665 854 901 910 920 938 940 962 963 1125 1136 1243 1300 
1434 1450 1453 1498 1515 1533 1645 1709 1716 1767 1812 1813 1878 1879 1886 
2018 2229 2251 2447 2493 2512 2515 2560 2591 2692 2765 
845 2893 2894 2956 
2981 2985 3054 3589 3719 3878 3915 4077 5288 5510 5907 599
 6081 8241 8037 
8684 8890 9046 9258 9347. 
Ser. B. po 500 zł. = 1000 Kr. 
186 195 324 366 405 557 757 864 866 1043 1402 1574 1818 1941 2252 
2328 z373 2420 2442 2527 2548 2586 2688 2996 3010 3727 3938 4195 4256 4313 
4780 4885 4968 5095 5273 5674 5781 5787 5875 5905 6406 6433 6468 6496 6621 
6655 6674. 
Ser. C. po 1000 zł'. = 2000 Kr. 
291 348 442 574 602 746 754 813 83t 878 954 1170 1471 1479 1592 
lA. f'Z. Firm. 1 f,6/2 Zl1f. I 155 (7272)] 595 ]6
9 1650 1800 2112 2188 2233 2778 2894 3280 3353 3420 3475 4037 4054 
. O g ł o s z e n i e. 4326 4842 5] 01 5244 61] 7 6:260 6276 6318 6423 6488 6608 7264 7481 7689 7845 
O k. Sąd ob
'i'odo:vy jako handlowy w 7&84 79,>5 
037 8055 8063 8126 8398 8425 8505 8596 8606 8622 8623 8660 8682 
ZłO(
zowie Jlwiadamla, ze na nadzwyczajnem 8721 8683 b717 8733 8820 8855 8856 8891 8972 8993 9181 9247 9309 9321. 
walnem zgromjjdzeniu członków Towarzystwa Ser. D. po 5000 zł. = 10.000 Kr. 
banku kredytowego w Busku, stowarzyszenia 
zarejestrowanego z og
'aniczoną poręką odby- 249 260 476 535 745. 
L. cz Firm. 36/2 Stow I. ]54 (7236) tem w dni l! .20. mHJa ]902 uchwaloną zo- Powyższe Listy hipoteczne wypłacone będą w wylosowanych 
ł Zarządza się wpisanie do r('je8tru spó. stała. zmiana pIerW(:tn
go statntu z daty Bllsk 29. kwotacll ka})itału dnia 1. marca 1903 1 z tymże dniem ustaje dal- 
pk za.robkowych i gospodarczych ze: liRtopadil. 1896 zmIenIonego częśeiowo wsknŁi
k t' l 
1) na pod
tawie statutu z dnia 15. C7er- uchwały walnego .zg
om
dzenia członków tego sze oprocen O
anI
 o
y? l. " . .. . . 
wca .1902 zawIązała s;ę spółka pod firmą i towarzYi3twa z dwa 3. lIpca 1901 co do 

 Opr?eentowame wyzwymleQlony
h hst
w. ustaje z termmem ICh płatnośCI a w razIe, 
"ZWIązek handlowo przemysłowy zjednoczo-' 4, 14, 23, 3], 34,.3.1, 38, 4n, 53, 54, 57, gdyb
 mImoto knpo
y płatn
 po tymze termInIe zostały wypłacone, takowe potrącone będlj: 
nyc
 hafciarek w Makowie, stowarzyszenie 66, 67, 86 i 36, I ze w miejsce drugiego I z kapItału przy te.goz wypłacIe. 
z
reJ
strowane z ograniczoną poręką" mające dyrektorii. Leiby Fischera, który w dniu n. Losowanie 5% premiowanych Listów hipotecznych odbywa się dwa l'azy tło rOKu, 
sIedzIbę w Makowie, kwietnia ]902 z tego urzędu n-ezygnował, I a mianowicie z końcem lutego i z końcem sIerpnia. 
. 2) przedmiotem przedsiębiorstwaiBj spółki na tem samem walnem . zgromadzeniu Israela Następne losowanie z IUł(lcetn lute g o 1903. 
J
st utrzy mywanie składu surowych materya. Fraenkla w Busku zanlles
kałego dyrektorem .. . 
łow hafciarskich. dostarczanie członkom prac wybrano i zmianę tę w rejestrze towarzystw Lwów, dma 30. sIerpma 1902. 
'!' zakr.
sie h!łfciar
twa, udzielanie im ,kre
ytu zaro
kow
ch i gospodarezych przy odnośnrj C. k. uprzy"r. g81i
yjski akcy,-in y Bank Hi p oteczn y . 
I w ogole dZIałame w ramach statutow l re- firmw wpIsano. aJ 

'
l
minów wszystkiegu czego dobro spółki Złoczów, dnia 1. lipca ]902. '"'l""'r""" ,__ 
1 Jej członków wymagać będzie, . vv y 
 a z 
-- dnia 28. lutego 1902 i poprzednio wy losowanych a w obiegu będą- 
eyeh 5 % pr'Jmiwwanyeh listów bipotecznych. 
Ser. li. po 100-zL = 200 Kr. 
125 305 954 1077 1098 1161 1178 1210 1329 1564 1741 1903 1915 2029 2070 
2088 2675 269S 2760 2818 32 6 3240 3492 3657 3844 3956 4239 4306 4327 4331 
4332 4490 4845 485
 4897 5122 5284 5145 5766 5817 6107 6304 6527 691] 6912 
734] 7625 7693 8604 8937 8988 9045 9100. 
Ser. B. po 500 zł. = 1000 Kr. 
209 528 1126 1141 1247 2343 2492 3166 3583 3669 4116 4351 4413 4919 5007 
6387 6i41 6466 6494 6582 6599 6644. 
Ser. C. po 1000 zb. = 2000 Kr. 
222 402 642 674 1399 1600 1849 2182 2330 3711 4404 4614 4763 5027 51]3 
5559 5640 5808 6100 6365 6954 7303 7721 7908 7965 8001 8539 8543 8865 9185 
919L 
Ser. D. po 5000 zł. - 10.000 Kr. 
168 487 627 727. 
W postępowaniu amortyzaeyjnem: 
Sep. .A.. Np. 4'7'76 a. 100 .z!:. = 200 Kp. 
N astępne losowanie z koncetn lutego 1903. 
Lwów, dnia 30. sierpnia 1902. 


,< ""'\j ",,' 0.- ",' (, r'- -'d'" . . r ""n'- \lIr \.ł\-\' \\.\)
 ' 


\ 
t\
LV
UUiyŁ;r\\'Kti
V\ 
i 

 1\lonopol herbata 
z "Rączką" 
za
SZie ś
ieża i dosko:n.ał:a. 
Przez ogólnośei zaś ogło- 
szenia o walnem zgro
adzeniu wywieszone 
być mają 14 ewentuallllfl 8 dni naprzód i 
podpisane w regultJ pr
ez prezesa lub wice- 
prezesa rady nadzorczej oraz sekrBtarza tejże 
rady - ewentualnie, ,gdyby walne zgroma. 
dzel,ie zwoł.vwała dyreKcya, Pł:zez dwóch jej 
członków, przyezem, czJ:onkowIe zamieszkali 
w Makowie mogą byc zaproszeni okólnikiem, 
zaś zamiejscowi zaproszeni będą listownie 
tylko wtedy, JAzeli og
osz
nie nie było za 
mieszczone w jakim dZlen
lku, 
6) udział członka tej spól'ki wynosi 20 
kor. i złożony być może częściami przy wpi- 
sie i w dalszych 12. ratach miesięcznych, 
wolno miee więcej udzIałów niż jeden. 
O. k. Sąd obwodowy, Oddział n. 
Wadowice, dnia 2. sierpnia 1902. 


'. 


L. cz. Firm. 299/2 (720 l) 
O, k. Sąd obwodowy jaki) handlowy w 
Rzeszowie zarządza na dniu dzisiejszym wpis 
do rejestru stowarzysza\. zarobkowych i go. 
8podarczych przy firmie "Kasa zaliczkowa i 
os
czędnośd w Ł}ńcllCie, stowarzys'lenie za- 
reJestrowane z nieograniczoną poręką '\ iz n!!. 
w
lnem zgromadzeniu dnia 31. maja 1902 
or.bytem zatwierdzeni zostali na dalsze trzy 
Jata ci sami dyrektorzy Pp. Józef Gawd, 
Marcin SchnIe i Bolesław Żardeeki, t\ldziez 
zastępca dyrektora dr Jan Fleszar, zaś Vi' 
mif'jsee d()tychczasow,-
go zastępcy dyrektora 
Maryana Tyrawskiego, zatwierdzony został 
na dalsze trzy Jata zastępcą dyrektora p, Wa- 
cław Jaworski. kontrolor dÓbr Ordynacyi 
Ł
ńcuckitj w Łańcucie zamieszkal'y. 
Rzeszów, dnia 9. sierpnia 1 
)02. - 


a- 
ie 


l) 
Ó. 
o. 
w 
e. 

o 
r. 


la 
yę 

d 


0- 


G. Zł. Firm. 41/2 Ges. I. 88 
LA)scb ung' einer Firma. 
Ge1oscht. wurdf' im Register f tir Gesell- 
schafts- Firm en 
Sitz der Firma: .M:ikuszowice. 
Firmawortlaut: Adolf Jaworek & Oowp. 
. Betriebsgegenstand: fabriksma'!siger Be- 
tneb einer Appretur. 
Infolge Gescbatsaoflosung. 
Datum der Eintragung: 19. Augus!. 
1902. 


(7202) 


:0, 


IJa 
go 
lie 


la- 


;3) 


K. k. Kreis- aIs Handelsgerieht, 
Abtheillln@: II. 
Wadowice, am. 2. August 1902. a- 


VIe 
:ed 
ot- 
:iw 
S. 
K 
er- 
órą 
ud 
elu 
p. 


ego 
pie- 
łosi 


< ,,",' 
< ". 'I 
. "I; ':'.:-.:.
-:::'" -
"
;.

'>r7'-"':-'>':
';'
.". '(f_"
_.":'
" 
;_"':"I ',
'., -1' 


[) if ' .. " "! """",
, ::. 
 
. d,n1e8łtj
łA

 


pj ""''l''!1i. . ,
7'f'. }tn t z 
t.... <-I. , 
',., "t ';o
. fłł,;.. I, . "fi 
fe '.J 


, - :.(
' -"":1 '- _,f:,-__

T 


_, ,:;
'I'
i
':'-

 '
"
'!1"c
c;-,"i. {;_
.
,,"
.'iI:;,.;h.:'-
...:'<;,--'__;
:' 


02) 
mu, 
Idó- 
lon e 
Lan- 
sk
 
ysłu 
slo- 
:01'., 
SM 
wr., 


-
.;.I
"ł.:
.wem
.w...
.i.'m
:""'
MIf3
-W!

}.

ifir

Z


:iO
;<;'W...


 

 


wy' 
IV. 
IV. 
IV. 
IV. 
IV. 
31/2 
. sto' 


--- 


Ma- 
dra 
mra- 


- 


K. k. Ei;;;b;h u.Direet 

!.._ 


L. 5911 ex 


1902. 
Lief erungs- Ausschreib1Jng. 
------ . 


po' 
koszt 

 się 
.je. 


Die k. k. Eisenbahndierection beabsichtigt, die Lieferung und Aufstellung der me- 
chanischen Einrichtungen fur die Wasserstatjollf!ll Stawezany, Ko.
arno-Buczał!, ulld 9 hłop - 
czy. e der in Bau bl:'findlichen Bahalienie IAemberg-S am blJr-gal1z1sch, l111'.!,ansche Gienze 
(Teilf'trecke Lemberg Sambor) in offentlichrn Angebotswege zu vergeben. 
. Diese Einrichtungen sind loco und franko diJr genannten St
Jionem Z11 1iefern und 
bIs langstens 15 Juni lS03 betriebsfahig aufzustdlell. 
Die Lieferung hat auf Grund der 
ii'sbeztig-Jichen A
.geh,)tbdhJlfe aIs: Ange
ot(ormu- 
l
re, Bedarfs-Ausweis, Lief,'rnngsbediugmsso nnd Typenplane der k.
" oesterreJc?,li;cbm 
Staa.tf'bahnen zn erfo1gen nud ki)nmm diese Behe.lfIJ 
leb,
 (hm B
stlmmung<'n fur d3S 

ngebot bei der AhteUll
g 9 der k. k. Eise:nbabnband,U":o<.ktlO lI (Wieu, VI. G!Jm.pp
d()rf
r
 
stra."se 10) und bei der k. k. Eisenbahnbi!.ulutl1ng LemrJelg' (BatlJ!'yg'
.sSf) Nr. JGfl!!) fin 

eseben und aueh bei dpI' Abtheluog 9 der k. k. ElsmbahubaudlreetlOn gegen \i ergutung 
er Kostp.n behoben werden. .' l 
_ Die i1 uf di
 Veferung bezughabenden A
gebotf
 ,:
numt B\;.ilag
n sind
 nngesV:\m
e.
 
unt:r veqiegeltem U mschlag>
 mit der Aufschnf
: AI
g,b,\Jt a.
f dle LIeferung von Was
eI9 

atlons.Eirr;ehtllngen der Lienie LI
mbt'rg-Sambor 
Jl8 la!lg8
ens, 20. Se.pteri:b.er HJO"" 
Ittags 12 Uhr im Einreichungsprotokolle der k. k. Elsenbabndm ktlOn zu ub(
rreIchen. 
:N Dle Eroffnuug der eingela,
fenen Angebote erfolgt an demselben 'fage Ulll. 2 .uh
 
anaChIllittags bei der k. k. Eisenbahnbaudirection und steht es den Bewerbern freI, hlebeI 
\\ esend zu sein. . 
u Der Anbotsteller hat f tir sein Angebot big zum. 10. Oktober 1902 im Wo.
.te zu 
lel

 
W d fUr den Fall der Annahme desselben eine Oautwn zu erlegen, deren Rohe 5 /0 
ertes der LieferulIg betragt. . . 
Die k. k. ElSenbahnbaudirekt.ion. 


1377) 
wic' 
:'ozp 
oWił 
olni Ć 
wyki 
, d 
, O 
wY' 
d l. 
2. 


1"3. 
lkie;v: 


)2. 


ego. 


Wien, im August 190
. 


9 


	
			

/DIGCZAS002001_1902_203_0010.djvu

			I


.
.

.
"

.
-: 
I Dr. Ebersa "Therapia" *: 
. nad Adryatykiem w Oerkvenicy pod Fiume, kąpiele morskie i kura.cya I 

 winogronowa do k?ńca wrześni!),. - Sezon leczniczy i hydropa- 
I tyczny pod osobIStym kierunkiem Dr. Ebersa od 1. października 

.
.

......
 
I

&
 
I LicełllD Żeńskie I 
I W. . Niedziaikowskiej I 

 ot:varte z upOWaZmelll& Mw
st
ryum Osw;aty prz:fJ
uJe WPISY od 30.. SJerpma p". r. 
 

 mIędzy 10-tą a 5.tą. 
g:zamlna wstępne 2. wrzesm
. Począte
 le
cYl 4. wrzeSllIa. I . 
1Q\ W tym roku otwarto JUz czte..y Idasy; całe lIceum obejmuje sze'ć klas 
I i daje prawo wstęp n na Uniwersytet. . 

 Obok Liceum Zakład prowadzi naukę w 4 klasach normalnych oraz w 5 
 
;o( wyzszych z planem szkół wydziałowych i przyjmuje uczenice, dochodzące, pensyo- 
 

 
 n . arki i pół pens)' onarki. I 
-..Tajtaldej karty wizytowe, zaproszenia ślubne r,'> i: ';,n,\.
 y f: l . 8 '" ! wtr 
..L. wykonuje w grawurze litografia staur{,piglań- l' "". " '-'''' eJ. ,',.e " 
Ii!m L :1, wizytówh już od 1 zł. i wyiej. Gwarancya :rz3 CałftlJŚĆ.. 
 
 


 

 

g

 
KUld
 stal'ew:j'danłapolskiewar
zawskie C 5 A Z "' R ll1'8J1 0 YCh i 

': J 
'5"'; E '- . rr L 'Yb
 L OW\T I Ch N ' P?' E tl'!J.t K ' 
 

/OfPOiII


 T A 
' N I 

JYOII O 
IUII 
 
romansów Aleks. Dumasa, Eugeniusza Sue, J 
 OIia(
,)Ij 1I;r-*.....
ItoII!oII
*-*-*)i/i()lIiI06i*.
i
*:..II()iII(*..1I:1III 
Franciszka rrroJoppe, Tajemnice Loudynu i Paryża. 
Oferty: Lwów, R. Chomicki ul. Czarneckiego 12. 
11.'1L I A 1\1' . B E . I 
L . E .. ' II. WIe.leli, Schottenring 27. 
 i pod gw"ancy
 ,& doborowy towar poleca S,,,n. P. T. Publiczno"c; U 
koncesyonowany mechamk-optyL. 1 
'''"....,,,,,17 ",". T . '-'" =1: r '-: i S P ółka. stola.:rz"l1' lwowskich 
poleca po cenach najtańs1.ych materyał'v rp- BłłUi".ł' v..sJ, A.l.lu ,] Jan."" tLCza ,4. 
 .. J.. 
tyczno-mechaniczne i mie . rnicze, jakoteż - U
'?;
- l"NÓW J@ni9!k
ń
ka 22 Lw'ó'\;'¥". p l 4 C Berną.rdynsiu l. 17 
 
dza i naprawia gromochrony i dzwonki de- , {""
 .:'\ ","". . .. smój od roku 1854 istniejący 
 
ktryczne. Lwów, ul. Trybunalska 16. T

JtJ:fonł08
 .; S E E;. A D ])l[ E:a L I 
 

ł ł 


bt

 "IIV'szeJ.kiego podza.ju, g 
 

 W ż d (
Kompletno stylowe urządzenia pokoi sypialnych, jadalnych 

 Y' szy Zakła wJ'chowawczo nł\ukowy dzies!ęeiohlasowy t i salonów w wielkim wyborze od naj skromniejszych do 

 Maryi Zagórskiej 
 najwykwintniejszych. i 

 we Lwowie , uL Czarnieckie g o l. 1 , E 
eble gięte i żelazne 
.......;. 
 iL po ctmach fabrycznych 
....
 zorganizowany jako Szkota wydziaJ'owa żeńska sześcioklasowa, połączona z C'l.te- 
 
 
=:: rok lasową pospolirą, posiadaj[
cy praW;9 szkoly publicznej. 
  

 

 W sześciu l{lasach wy(lzlalowych wprowadzony będzie od 1. września 
 
....d 1902 na mocy zez.wolenia c. k. Rady szkolnej krajowej z dnia 19. sierpnia 1902 
 ;;
';:;;
 . ł.::\ ł.::\ł.::\ 
 
ł.::\ oo 
o

o o'-!\'-!\oa
 

 L 17.018 plan nauki zasto:'owany do wymagań planu normalnego liceów 
 
'8''8'\BI
jii!l\BI \BI\BI'fa1\tCV\BI\BI W'B'VćlIVćlIVćlI'8''8' VćlI'8'W\Gii1lVćll'8' '8'1tiiiVVaV'8'!fiiV(i)f 
..../. żeńskich. fr' @ @ 

 Do zakładu przyjmuje się uczęnlce mieszkające 8tal
 w Zakladzie, uczęnice 
 @' 
 

 przebywające w Zakładzie przez cały dzień, oraz dochodz
ce m. naukę sz.koln
. 
+- KAZDY STUDENT 
....
 Bliższych informacyj ud2.ir.la właścic:.elka j dyrektorka Zakładu ustniEI lub pisemnie. 
 CD 

 Wpisy rozpocżną się 31. sierpnia". reguh.rn& nauka szkolna dnia 4. września. 
E 
 otrzyma bezpłatnie 
 
;tt'tft


mmwmm:!!mmw
 
 
 


nnxxnnxnnnxXnnXnnD @ W Księgarni B. Altenberga @ 

 K.. T fi Y I N Y 
 i Lwów - Hotel Europejski 
Lwowskiej Filii 
 Kalendarz StudeDckl 
Banku galie. dla handlu i przemyslu I 
został przeniesiony do nowo urzi1dzonego lokalu w 
 wraz z 
(ul. J agiellońs]
a 
. 3) gdzie również prze- 8 
 
nIeSIOnO \SI 

] @ 
@ 
@ 
m 
@ 
m wKSI
GARNI H. ALTENBERGA. 
@ 
, 
sesss sssees s essesssssess sas "...I 


lir Ot;
a.rt;o 
w Pasażu Mikolascha 


cd ulicY' X:rętej 


Najnowszy francuski 
Chromo-fotoskop 


= Świat i życie w barwnych 
= obrazach plastycznych. = 
WiDoki nałury = poDróże = Stolice świa.. 
ta = Wyprawy naukowe = WypaDki histo.. 
ryczne = Obrazy z posłępn cY\Ililizatyi = 
Sztuka i nauka = ito. itD. 
= Zmiana obraz6w co tygoania = 
OD 31..go sierpnia 
Saska Szwajcarya - - - - 
'W'stięp 10 C'te 
Otwarte oD 10..łej rano Do 10..łej wieczór. 

'. 
Drobna cQł
.H

efi

 


od wyrazu petitem :3 halerzy, Uustym 
pBtitmn 4 hder;-;y. 


__ .0- 


U lica Zyhlikiewicza liczba 37 3 pokoje kuchnia 
przedpokój na parterze zaraz do najęcia. 


B O(ldCOm, którzy chcą umieścić dzieci na 
stancyi, zacne domy poleca biuro Zagórskiej 
Lwów, ul. Uhorąiczyzny 7. 


D o serc łitof;ciwych ud<1je się matka z 5-em 
dzieci pozostająca w opJ'akanym połoieniu. - 
Mulikowa, Łyczakowska 48. 


lIJaauowie studenci szkół średnich znajdą dobre 
..IL' umieszczenie przy ulicy Dominikańskiej L 7, 
numer drzwi 10. 


Oddział 


I 
wież.f milul (le!i!er
)wy kuracyjny, własna 

 pa
ieka, 5 klgr. 6 kor, 60 ha,1. franko. Odbiorcy 
bardzo zadowoleni. Korzeniewicz, em. naucz. Iwan- 
czany pl. 


Slda(1 11llócieu :K4!H'czyńskich 
Lwów, Halicka 16, l'łoleca w wiel
 
khn wyborze gotową 1) i e l i z n ę 
(lamsli:ą, Dlęską i dziecinną oraz 
ko!dj.y na wełnianej wacie i lUR- 
terace wIo sienne. 


KOPERNICKI i SYN 
optycy i mechanicy, 
Lwów, plac Hmłicki, polecają 
po cenach najłańszych okulary, cwikiery, lornety, 
barometry, ciepłornier:oe, mikroskopy, drz.wonki ele- 
ktryczue etc. 
Naprawy najta- 
niej i najrychJej 
Zamówienia 
z prowincyi za- 
łatwiamy punk- 
tualni e. 


1 - e naturalne czyste uie- 
n
 zaprawiane alkoholami, 
węgierskie, austrya.clT,]('., fra.ncu- 
,. , k . h . '
 k ' . 
SKle, rens. le, lszpa.n.s .T}e, w naJ- 
lepszej jakośei po cenach najtańs7.ych 
poleca 
lt!£:;J.d
l lHrtJ};iit.J
 1 lunvy 
P d :' ID lnV1 t)j R , 
 ,-vp o I .t1r t y ? '1r
 
T'.4 
 ,."" ..\.
_V
 ."- 1.'p4...l(/Cję j j',. ,0/ e 


:J!łir i 
 ot; 


uie powinien zaniedbać zgłosić się do jednego 
z najst&rszych dom6w bankowych, celem 
objęcia agentury tegoż do sprzedawania pi- 
semnie dozwolonych losów państwowych na 
spłaty ratalne. Najwyższa prowizya, za- 
liczka ewentualnie stała pensya. Oferty pod 
K. A. 8841, przesyłać należy pod adresem 
Haasenstein & Vogler, Wiedeń. 


Przeprowadzenia 


wekslowy. 


Pierwotnie 'w parterze znajdujący się 
Oddział wkładko,vy 
został napowrót do tego samego lokalu przeniesiony. 


ooooaa

[Doooaooo
o 


10  I 
MJ.eko i śD1ietia.:n.kę 
dostawia do mieszkań 
IIleczarnia Przeworska 
 
I

.

.
;;;;;


 
-

- 
 
 
r.

 ::..o
.-...","" 
 :..II

' 

 ł 
 Wielki wybór trykotowych towarów, kaftaników, spodeń, pończoch i skarpetek wełni!mycl!. 
 . 
" 
 bawelnianych i jedwabnyc?. Gł?wnr skład prawidłowej bielizny Prof. dr. G. Jaegera, także dr. 
 
 
t Lahmanna poleca po stale] l na]umlarkowańszej cenie Główny skład gotowej bielizny i płócien r. ł 
 


 F. 
. BAR.DASZA 

 

 we I,wowie. ulIca Teatralna I. 9, vis a vis kościoł'a katedralnego. 
 

 

 
 
 IP"':


 
 
'
 
 

 
.. ... .... .. .. 
 ... 
... ... .... .. .. ... -.... 

 
 :..110...:: ':.oI!.ło.:" 
 """'
 :..11''"-'' 
 . 
 :..II","" 
 ""'""""'::.ol. 
 =-:: 
 


J 
J 


z 


v 
C 
J 
d 


"'" 


II 
I 


... 


]i 
(.j 
d 
p; 
Ił 
ci 
W 
k 


na rok 1903 


 
mapą Galicyi i 
okła
nym spisem"książek. i1 


sl 
n 
ai sZielkie 


t.r 


Książ" i szkolne 
mapy, atlasy, slowniki i t. d. 


O 
ja 
z
 
Ż 
b 
ci 


SĄ DO NABYCIA 


IlJ 
z, 
Ol 


Z drukarni Wł. Łozińskiego, ul. Czarnieckiego l. 12, Telefon Nr. 527. 


(Zarządca Wł. J. Weber). 


Papier fabryki papieru J. Fiałkowskich.