/DIGCZAS002001_1902_271_0001.djvu

			mojego 


łłl\ 271. 


leli- 
.---ł' 


laCZ:t1, 
)f8 ką, 
" 
dzi ela 
łności 


, 
Broda, 26.. Listopada 1902.. 


.Rok 92" ---- 


,,'" YChodz . h:e:m1Jner"t,. .[, nrz.es"' " łb; poeztowo/ wyr.,ogi r o e z n I e 32 K.. , P 6 
 r () e z 11 i e !6 K., ł< w 'j, r t:> 1 n i e 8 K" J e,inorazowe inseratyobliczają się P o 14 ha.l. , 
,;ą:ie... d 
 eoa,,:ennie o godzi;;i8 5 pC' p0
1J;J,!',;.\l " - 

. nI P o' , t 1. ID i e s i 
 ( ". 
 n i e 2 K, 70 li. ." W miejscl): H, 
 Z fi i e 24 K., P ółrocznie 12 K, k war ta l n i e 6 K, m i e- kilkorazowe po !2 hal. od miejsca i wiersza miarą pe- 
11 SWI
 .eC7.DYc", titową, F5głD8zer.'a zaś tabelarylJzne I liczbowe pG 
li

tą 16iłer l PojedYńc7Y koszti\ie w miejscm HI h.\l., się
,zt1ie 2 K...- Prenumerata zaf!:r:.:\nic
na: W Niemczech 3 K. 20 h, mi()
ięr
znje. We wszyst- 2\,\ hal. IId J
G.neg9 wierszo miary petitoweJ. 

a Cz arn 
' :- Biura Redakcyi i Administracyi I kich i:m:'Nh p
1\RtW"(Jh ;J R, 8(1 h.. miesj,ęwmIe.. 
Ą leekl l ' Ogłoszenia osób i zakładów ,P rywatnych przyj- 
ąQ gellcYi d' ego , 12, -- EksDedY3ya, mie,lsr;cwa "Prlew!'>i!rilk !!
uhwy ! Ut!'irlRr!ld", dodatek mie9ię';:ony do "Ha2,ety JJwowskiej", otrzymc'\h "all)- i muje wył
czni
 Agencya dziennikow Sokołowskiego 
....nn. I Z g lcnnik,óy,' St.. ?3kołowsklego, P!l.sa.i P ó
rcezni ah'>T!.'J!';0l (>(),';r: . ,1::ot:łiG, jedM"Ó.e ti tylko, któ,'z y P TenUmerll J '
 od 1 stycznia d,o koDe" Qzerw(,a lub '.liII lWOWHI Pasaż Ha!!smanna I. 9. I w blufze Ludwl" 
. . - dot'" m,'O'l- f"::mtować . 

aklaJna . '" ""'
,' '1', o i,. od 1 iiP',:f\ do 'HH';"" p'l:ilni", t l '\vio!'bo(;Zl1i i JJUAsi't'\:izJ:!i 'f.'; dorht
 pi,
rwsj I K.'S/'J h" dn',di,
r 
O. h. "PfUj- ka PIDIHlf! ul. KanIa. Lullwika 1.9; we Francyi w Pa- 
cy€ 'JtW'-"., 
. I_ .,,' "., ij )r ry:tu wyhiJcZ1Jie Age.neya pan3 Adama, 38 Rue de 
1.\11ł..\ 'Of'i 
eda.R" -'-1 
.
 I w
dF1
&.:V 
-.
..-:.-:-:tQ.h;""r()W
I.Y fHln

tl':J 

)-'/'[/."'i...o , A\.." V
'!'enD€-,. 

---
"
 -
.- . .,
; :"
:_"
=
::' =-

i
!


'

"

'f;"
i-
'¥ ,

"

=:

 _
- _._--"--' 


I boko 'ibmyślanej podstawi
. ,Obecnie ,mocar- 'czone względllie bliskie ukoń
zenia., bądź I ca naszego nie mówią "Armia cesarska", a- 
C Z 't1 S ' Ć . . I stwo ,t
 zbliza się w 
ZY,I, srod,kowe J , , c
raz wcale' nieistuieją, bądź 7,najduJą się w po. i le "Armia niemiecka". 
-C.f URZ
D OWA. bardzJej . do de
y an
ld"k,ICh ln
ere:)?
, a cZątkow6m dopiero stadyum. Bar. Fejervary: Tam to ma głębokie 
"'------ & -..........L1 w Afgamst.,nie I Pers!], pOI):t.ęła &o,:>sya j?Z po- Obok tego minister wykryć miał sze- znaczenie poli
y?zne. . 
-------- - suwać swoje ekOUODllCz-ł:le przedmestraze .na reg ogromnych z pieniądzm
 skarbowymi . ,Thaly, 
swladcza S1ę przeciw wniosko- 
terstoryum, które AnglIa przywykla uwazllĆ naduzyć, w których 
1'<'Z(
stfUCZ.ył'y, wysok.o WI wI
kszoSCL . 
e k Obwieszczenia dotychezKs za wlaslIą domel
ę. I t
k w, de- postf;.wione w hierarcha urzędllJczAJ OSObl- Prezydent hr. ApponYI zaznacza, że 
li
t . ł{aruiest . t L . d . 20 peszy z Teheranu nades.łaD
J do dZ.lenI!.Jkó:w St Oś r' I ' l . W O g óle W y niósł: z podróży ill!'! p 
k- twierdzenie , ' jakob y ws p ólna armia nie b y ła 
b' o

d a b Dlc wa WR wowle z ma d ' W t t ' 
"l,U a
 d ' r, do 1. 140.702 o unormOWa- berlJJlskieh poWie ZJiw.o,: oS d aillm I cz d asIe cyjnej wrazenie" iż n&praw
 złi'
o, wz
:
ę- węgiers,ką .armią przeciwne jAst ta.k usta- 
!n ! lęSa. Z k o ??wołania przywozl1 zwierząt j Rossyanie llCZY!.Hli wa k zIJ
 po wzgę e
u dnie, zapobież0llJe na przyszłośc. grabIezy wom, ,pk l faktycznym stosunkom, a po- 
eS t ra jO K ' k ' , d k ' handiowo-Dolif, y czn)'IiJ' rOK przez urzą.lizeme fllnduszo ' w P ubli,:zIlY . eh, mo . żl " wem .l . es . t t y lko wtltrzanie takie g o , twierdzenia J 'est niesto- 
\\> i k r " w orony węglers JeJ o ro- r t k 
i fa
st\\>a iJOW reprezelil.tow
nycb w Radzie w Ał
wz,zje UHd Ke[,Uile
n, a
e
, llry . 011SU- przy zaprowadzeniu w admllllstraCYI srodk
- sowne, 
I d 141.8610raz z duia 22 listopada b. r. do Ia.ruej. \V ten sl'0sob "aadl, :)lę 
IU W te- wO':1.zvatvckiej radykalnych n-form, S7.klC Poseł Semad
m (z partyi ludowej) u- 

zeliiach ° weterynarno-policyjnych zarzą- ren, ktnry dot,;!'lH.:zas był .n
epo.dZlelną pl!- tYI'h ref

'm ;uiał on 
 )
k sly('
ać - 
rzed- waza za rozstrzygaJące to, czy rada honoro- 

 roaeYi. ('o do .przywozu sWiń, z VI)gier i J:!lpkąd, ,,:ła81IOsc.ą 
ngllkow
 czem, za
za- łozye carowi wraz z, oswla
lczenmn, ze o,d wa dziabła z własnej inicyatywy, czy z wyż- 

 tr,ezen.to",Sla
oilll do królestw l kraJo>\' re- ch?wah, l
h dfJtkl,)
Je, Ahw
,L> bO
lem J
st jego przyjęeia czynI 
a:v]stelll pozostame szego zlecenia, 
-- d '''
e
zczo anych w Radzie p
nlstwa., .._.. za.- naJ,vaŻIHejSZem illIej
.cem h,l!.lldlow,el,n poło- " swoje m. stanowisku mlillstra, Bar. Fejervary stwierdza., że z własnej 
ZISlfJjsz e ne są w "Dzienniku urzędowym
 żonego na pÓ!'[>oc od, z:J.to;]lersk1
J Jeryt?- inievatywy. 
, .0- 0 "' un ( 
 ' I Je . [qJlll kerunskie g o , g O" ] z s ą roze 'o zą lJlf-\ _ . P ' os. Selnad. " m os ' wl ' adcza Sl ' ę 
l 
 leru dr;.;;;ety . MQ1A:S iel. 
szystkicj drogih<\udlowe d.o wnętrza Per: wnioskiem więks

ści. więc za 

 - syi. Z Se j "mu W ęg ierskie
{i'. Następne posiedzenie dzisiaj. 
C Ta zachłannośĆ', z jaką kierujące koła 
 
: .r'J 
 
,t ;' , __o . . r" s sY) ' Skl 'U ,J
 z '
. ,J o zre!J.lizowi1.uia P I
nów az y a- 


 
(,j !.tll 1\1 ""--1"1' 
1
'-""'" r -,...--,. 
 "."- \.I" 'Z U , ------- 
':1,. k)U l.11E li ..t1:i..J,iil! t! V'o' --'
; i tyc
i
h,tew ?ar
z
ej zasługuje na u
 agę, iż (Telegram), 
'--_______ ' I nkj,-."'.::.
'

'" 
nle lUZ dozł:lały one zawodów w , . . 
------.----------. I przeprowadzeIlJu tamtb).....:,:!(.h, zakre&lonych Budapeszt, 25 listopada, Izba. P?słów 
i na .olbrzymie niekiedy rozmiary rn,
dsię- sojmu w
gierskiego obrad,) wała. wczora,j nad 
Lwów, 25 listopadl
, wzięć, 
 tak. donoszą j(jdno

odUle z pe,tel",,, ! ,l,YVin I .I
:( I z:.W::.d.l i"Ji'-'.fJHd.; rossY:'.Klf1
1) J '/,J 'JUuv" ,to i flLula:;"f br. PCJervry: Ject t.n t?: 'I! , r"'u.....
..','s::}'7.
 Piotr SWlę.topf'łk MiSKI, UTO- 
; . e r eQ6 ", . roklf:J11 
02SZE'r
a . , sLrę s,
<;oi('h lil- ! t
('hnicwe, operat..! i t. d! klore 
'e
l
 rapo,r- I dawu,vlll tylku zw:yczl;.jem. ,cNif'pokÓj w, Izbi
)' I 
 d'Ł.0IlY reku 185?, j:-st 8JUE:?I g,eolera.fa ł:Y- 

 l . SWe;] dZlahduowJ, oparte,! na głę_i tow wbut. IlJll-Jscowy,:,h wlaly byc JHZ Ukoll-I Phaly: 'rakze u drugJego sprzyrul<"nen- mItra, N:e płyme, Jak mylme pIsano, w zy- 
I
 

 I !I - ' - g 
 I ! I 
 I ' W : O - l 
 I ; I 
 n k J 
 e 
 . g . - t 
 ) ' d Uk t . , ; .. - .l ; t : a ; S 
 y '
 , 
o A 
 Il 
 l ; L '
 ( 
 'y 
 Z ; 
krokach, N;eslu%nie jednak PI)d,
jrzyw:Hlo o. <,; ." c'.. ;': 
 
I " t O sty paryskl " e. z.dradę funkeycoIJaryuszy oficyalnej policyi. tem otrzy mnj:
 go o 64 frankÓw taoiej od 
, Rzec-z miah się iuaczt'j: Oto sędzia Leroer- .F'r.ancuzów, a nadto, ponieważ rząd francu- 
i' l:{ cier dZlwu)'m trafem zwrócił Się był o po- skI dla zachęty płaei eksportującym fabry- 
! D

ele Zqbi ) ' , '" R t moc d
. te., właśnie firmy, która poprzednio hutom franeuskim premie, ci mogą cukier 
l' ,',- Pl
 
Ją salony, -:- Paryz Jako " as ,

o: przez (iługJe !&t.:I był1l. ns.usługach rodziny Anglikom sprzedaw!J.ć jesŁCze h.niej. Zdi1- 
red]t!" sZone herbatki w hotdaeh,.- "Malson Hum hertów, POlUi,g"jąt, ji'j w zahtwiitniu si'2 wiH
by się mog,!'o więe, ze .F'rancuzi płacą 

a.łe!J:i,':' -- Altystka dramatyczna. pn;ed 'l'rybu- z jf'j głównymi wier:lJCidarrd, '1'3, to więc wysoki podate.k za whsay cukier, na to ty l- 
beytacy- Garderoba pani Humbert po
. l1lł"tkiem fi,m
 - coy ZWdZlęc:zuości, tzy w oezfkiwa- ko, aby Anglicy mogli go tanio nabywać. 
ettó\\,;I1Yl11. - Dlaczego nie odnaleziono Rum- nin dahzycll zY8ków --, dosti>rczała zbiegom Z
,rząd7.ellie to jednak potrzebrrem bj'ło, aby 
GUktu. J : - k Zniesienie podatku kOnSllIl10'y,jllego od dokłMlr;ych wiadollJośe.i, tak co do kroków cukro,,,i fm!lctl:>
:iemu umożJiwić konkanm- 
to]. a o' ł ., fi ! < ' k ' i " I. k " t k - 
lIlot\\' srodek do podniesienia lJrz('JllYs. li l policy i (> eYIJ, .De.],.Ja I co 10 zamlarow 8ę eyę Z CUKreUJ niemiee Im ) aus ryac 'Im na 
'OLe Oa
t
ncuskii;go, - Dwa sukcesy teatralne: dllego śledc?:rgo, tej to wię(' protekcyi kOll.tr- targu angielskim. W Niemczech fabr,rkanci 
odll8oiencee" w Atlenee Comitlue i ,,1\'03 ,dem.: poli:"yi :oędzi'-'go .LeHle
cier
 mają H'JluJ?er- cukru zrobili. trust, skutkiem czego od 100 
eZ\\'a S s w Porte Saint-Martin, - EnergICzna toww do z
w, dZIę,cze!lu'" ze z poezątk16tu kilo L>ukru konsuiIJowaneo'o w Niemczech 
aly Bel'nhardt, _ Nowapowlcś0Lucyana ezer"ca spothli liię WS'l.,Vsey n,zeru w Hen- przypada jm Jlad\vyżka :W'''franków, Ze zaś 
Miihlfelda "L'Associee", daye, skąd 14 siedli lia okręt do BareelollY. kOJlsurn<:ya roczna cukru wynosi w Nien;: 

 N ajlep5ze jednak to, że przed kilku dnia- tL8Ch 7500.000 centnarów, zysk na korzysc 
mi zażądallo od witrzycieli masy konkun,:o- trustu dONięgl!. zatem 150 milionów franków 
wej zapłaty Z:I
c7,nych kOBztów, przedłożo- rocznie. Zysk ten zuzytkowują, aby zui
YĆ 
Dych z
 dawm
.Jsze usługi prZd; właśnie tę cenę cukru niemieckiego na t!ugu anglel- 
samą firJ
!ę, kt,ora. pod pozorem pomaganie1. skim i podkopać tem Hame
 :przemys
 fr
n- 

prawied
lwośCl, umożliwiła zbiegom spo- cU!
ki, We Francyi zaś roblellle tnH
tow Jest. 
kojną ,unerz1:ę za granicę, prawnie wzbronionem. Rząd, ZDizi'łjąc poda- 
Z}jąc. przez eZiS dłuższy uerwowem ży- dek kOIlsumeyjoy od cukru, liczy na to, ze 
ciem Pa
yza, .z
pom!n.a się z l"twośeią o tern, podlliesie t
m znacznie konsu Illc'y
 :mkru :' 
że, 
bś(,
lwe zrod.j'a tpgo żyeia i siły wpra- kraju, co jest rzeczą tem WiiZllJejSzą, Ze 
wla.]ące Je w ruch, tkwią zdala od tej sil3- w krót.ce targ zagraniczuy nie będzie już 

zlby de,geiler:J.c!l 
arodoWf'j, w olbrzymkh przystępnym dla. FriJ,n:-
yi, Anglill. bowiem, 
I urodzaJ nych rowlllllach francuskich, które wedle ostatniej konwencJi t rukselskiej, po- 
przemysł'owi francuskiemu dostarczają ma. stallowił'a odtąd popierać import cukru trzci- 
teryalu suro\I,ego. I o ileż waznipjS7.8 od se,n- nowego pochodzącego z kolonii angielskich. 
sac
jllych lecz efemery('znych wypadków w Dodać należy, że prcdukcya francuska w 0- 
stO;I,CY są 
wesiY('., od których :z;ah'zy ży.wot- góle niżej stoi od uiemieckiej, austryackiej 
nosc rolnJ(:twa l I>rzemYRłu fnraćusklego, i bdgijskiej, ponieważ cena zlemi,p
:1ca ro- 
2, tern "
mem życit
 setek tysięcy w
ościan botnika., koszta uprawy, podatki i koszt.'). 
i robotlllków fnllcuskieh! traii.sportu znaeznie są: wyższe, niż w oVI'ych 
Do kwe
tyj tych należy sprawa francu': kraj;;ch. Obecnie przez zni'3sienie premii za 
8
i:eg,o pr
emysłu (
Ukrowfg
, 
tórą z
h!JUje ekspl)rt rząd uzyskane oszezęduoś(ji będzie 
SIę OfJeCllle pa.rlament fra.ncuskl. ZmlllejSZe- mógł zużyć na rozwój tej g;j,.j'ęzi przemyi:łn, 
nie pod:J.tk
 od cukru konsumowam.go w obrę- & jeżeli konsumeya francuska podnle
je się 
bie Fran(,YI -. postanowione obecnie przez chociażby w dwÓjnasób -. co wobec znize- 
rząd, może krótkowidzącym politykom wy- nla podatku konsullicyjnego jest 
:
two mo. 
dawać się obniz!>'uiem dothodów państ
o- żliwe _. to. pflństwo zyska jeszeze na ti1j 
wvch, w jsto.
ie IYeCzy obliczonem ono jest tr
r.s
kcyi. 
ie na tem jednl1k koniee. Gdy 
k
 podn,iesieniu tej 
aznej gałęzi przero'y': dZIękI premIOm eksportowym, cukier francu- 
stu, WH:eprezydentowi Izby syndykackIeJ sl,d zasil
ł angiels
1 fabrykacyę konfitur i 
fabrykantów cukru p. Barrois-Brance, za- b;SI.koptow, obeCllle te gałęzie przemysłu 
wdzięczamy niektóre cenne informacye co będą. mogł:r rozwinąć się na większą skalę 
do tej kwestyi. '!fe Franeyl.. Zresztą wiele innych jeszcze 
Podatek konsume:yjny na
ożollY na cu- mteresów wIąże się z pomyślnością przemy- 
kier francuski, wynosił dotychczas 64 fran- słu cukrowego, a mianowicie produkcya wę- 


'ch 


BOC
 
nóf. 


'c b 
:ystl>J '
 
for1J1tJi6 I 
fest iD' [ 
JJlo " 
. skrO
 !
 
J, d j}OI
 I 
,!II. 
I ' (Cią

zy). 
l1ą \ '1 tO'ł; Gdy t 1_ ' ' H ' 
'" I n.ar al{. ,często wspomllleme ,UffiDt3r- 
;zyt. p ,l lia'ł;iae 
uca 
'Ję pamięci._ trudoo n
e z
sta- 
sJ1J:c1e '
adkow SIę n.ad tern, jakie nadzwycZajl\8, l za- 

brodn.' Ej okoliczności UD10żliwJły umeczkę 
1i\I
Zie
izej rodzinie, a przeszkudził,\' jej od- 
:tot prz U ' Odkąd sprawa Zb1egJego, l, nltpo- 
{
ła d/ch:vytanE'go oszusta. Boul,alU, a wy 
1Z Zy b l
nHJ względne obcbodzelll!' SIę wła- 
!s y l"
 kG
iei eZPleczeństwa ze zbrodlllarzami ,,'.0, y- 
t ""'Ił ad kl u ll:1arki", pocz ę to i w tym kierunku szu- 
O" 'Gb J ' CZa d . k " Ot 
./ I , ,!lśni . o zagadki h umbertows l F.J. o 
___ \ :
forruoenle podane przez p8wna dobrze po' 
bict 'tO ,]11io 
aną,. a kompetf'ntną. osobę: Nip: Jest 

z ) Utejsz a ":Ielu ludzi bjemnicą,że mJę,d
y 
I b. J . Pe
ne ą ° pOlIc'yą, 8. władzą. s
dową if\tn
A)e 
../ 
o 0\",(5 l'odza.iu rywaliz.acya. NatydUlllast 

 
'e d "orzPD' ' d . ' 
o " czy L" lU l',gniotrwałej 
!lsy, 
ę ZIOWl,e 
tł. \ ,YI.Oft eYd,et l Lomercier me ubHc poli- 
/ 
ezlen.i
Ya
eJ, porozumieli si
 ctjle.m odna- 
j t Óta t Ul!l.bertów 7.(J speOcplrlą agelJł-'yą, 
eh "" ł 8 anOV,lła ui':> J ' ilko kOiltreoolicya. do 
p l " ast!. ' .' 
a'o iCYa ,ego użytku, Tymczasem prl>wdziwa 

ę "'''k nIe po
ostała bezczynną, U dało jej 

oll1ana r
 n
ektóre ślady; i tak tro
ion
 
I ",ran.CYi aU
lguac kolejno w połudmoweJ 
p bat' T'W połnocnej Hiszpanii, a nakoniee 

 zr
Yhy
 ylko, ze "htalnym przypadkiem" 
../ i pUPełn.ie ano za
s
e za póżno. Wyglądało 
o 

 
 t
ed tak, ,JaK gdyby na kilka godzIn 
'II:lYe?rzYbYClem policyi ktoś - z pomiędzy 
a.gentów policyjnych - uprzedzll.ł po- 


l.) 


i6 


I. 


Z Litwy. 


Vt-..
-
--
-- 


T l ... 


gla, żelaza, chów wołów, a przedewszystkiem 
rolnictwo. Rozwój rolnictwa na p6tnocy 
wprost zalezy od kultury buraków, gdy bo- 
wIem llpra\Va bumków wymaga wielu sta- 
rań i dużo nawozu, w lataeh gdy na po- 
lac
 burakowyeh dl:!. zmiarry z!!.siewa się 
zboz.'\ pola te produkują 12-15 centnarów 
7.wyz . na hektarze, niz0lt inllB pola. W szyst- 
ko .11'nęe prz.:;rnawia za tern, iz zniżenie po- 
datku kOllsnmr,yjnego od cukru, propoJlowa- 
ne przez ministra ROllviera, a które parla.- 
lDen
 zredukuje moie jeszcze do 20 franków, 

)fZYJętem będzie przez wszystkie partye po- 
bty!,zae od kO!lserwaty,;tów az do socyali, 
stó
, prz.echodząc bez przeszkody przez wszy- 

tkl
 ?dClellia centrum i lewicy. Będzie to 
L'itotnle niebywały może sukces parlamen- 
t,trny. 
Sukcesy parlamentarne zawsze sa rzad. 
kie w tym sezonie, jak sukeesy teatralne; 
s
uszllie więc należy się uznanie d wom tea- 
trom paryskim, które w płytkiej wodzie te- 
gorocznYtJh premier potrafi
y przecie wyło- 
wić - j,,'żeli nie perły - to jednak sztuki 
nieprzeciętnej wartośei. W AthE'nee-Comique 
komedya "LIJ Oadre" (R>lmy) Piotra W 01ffa, 
a w Porte-Saint-Martin dramat Pawła An- 
thelme "Nos Deux Crmsciences" (Dwa su- 
mienia) mia.ły zasłuzone powodzenie, Obie 
te sztuki - zresztą zup0ł'nie rózne od sie- 
bie m
.ią jednak to wspólne, że poprze- 
dzają j'
 prawdziwe zdarzenia, Pierwsze 
należy raczej do rzędu autentycznych a- 
negdot i tyczy się pewnP.j slynnej aktor- 
ki parYt'kiej, która wyszedłszy raz wie- 
c.zOrł'm z garderoby teatralnej spojnała przy- 
padkiem na stojącego w błyszczącym hełmie 
st.mbka, a pr
yjemnie 
dziwi;n
 jego wspa- 
Jm}ą, ol b J:zy.m Uj. pos
aclą. .usmlechnęła się 
don nprz:-Jm,Je. 
O?)P!I\f. wZi.ąl to Z
 zachętę i 
1l3."tęPJP.J nFlrlz]l"h zJawIł SIę u artystki, lecz 
juz nie w kostiumie pompiera tylko jako 
gentelman w salonowym stroju. Artystka 
jednak nie pozllah. go. "Ozego ten chłop 
przebn;.ny za pana chce odemnie ? zawołała. 
i kaz
b lokajow: i w
pr?wadzić go, Poczciwy 
pompIer ,pope
Ult wIelkI bł'ąd w y c h o d z ą c 
z r a m ao ktoryeh nalezat 
(Dokończenie nastąpi), 
Puk.
		

/DIGCZAS002001_1902_271_0002.djvu

			Jak juz wiadomo z wczorajszej krót- 
kiej notatki, zmad w sobotę w willi RUgel 
pod Essen, razony apopleksyą jeden z naj. 
głośniejszych, najbogatszyeh w Europie lu- 
dzi: Fryderyk Alfred Krupp, posir.dający po- 
niekąd monopol na polu fabrykacyi dział 
wojennych i z tego powodu zwany powsze- 
chnie "królem armat". Zakończył' swój ży- 
wot w sile wieku, liczył bowiem zaledwie 
lat 48. 
Zmarły, który by,ł deputowaJlym do par- 
lamentu niemieckiego, członkiem pruskiej 
Izby panów i rady stanu, tajnym radeą i 
kawalerem mnóstwa orderów, objął w roku 
1887 po śmierci swojego ojca, Alfreda, kie- Praw, 
J'ownictwo ogromnych juz wówcza.s przedsię- . komunikat; 
'" '.":i ',;',,,pmv.Qłr>wvl'n ..,. Esc:,,
, D7io,'l ' 


lach jego krew czysto polska, ale także i nie 
rossyjska, matka jego bowiem nie była Ros- 
syanką, ale Gruzinką. 
Jak wiadomo, prowadzone są z gorącz- 
kowym pospiechem prace; około fortyfi.ka(
yi 
w całym tamtejszym okr
g\l wojennym, skła- 
dającym się obecnie z trzech gubernii litew- 
skich: wileńskiej, kowieńskiej i mińskiej, od 
czasu, kiedy przez nominaeyę ks. Swiato.. 
pełk-Mirskiego gubernie te znów w jeden 
okręg wojenny połączono. Fortyfikacye głó- 
wne znajdują się w guberniach kowieńsK:iej 
i wileńskiej, jako bliżej granicy położonyeh. 
Puce te stoją niewątpliwie w związku ze 
zmianami ustroju fortyfikacyjnego w guber- 
nii łomzyńskiej, a równocześnie z nową li- 
nią kolejową Siedlce-Bałagoje, zbudowalią w 
celu wyłącznie strategicznym. O, ile prace te 
i zmiany wynikły z odkryć poczynionych w 
!\kutek zdrady pułkownika Grimma, a o ile 
spowodowane są ogólną potrzebą i postępem 
systemu fortyfikacyjnego - przesądzać tru- 
dno. Tyle pewna, że prace prowadzone są 
od kilku już miesięcy z wyjątkową skwapli- 
wością, Kilkanaście tysięcy robotników spro- 
wadzono w tym celu z głębi Rossyi. 
Podług ostatnich obliczeń, w trzech gu- 
berniach generał-gubernatorstwa wileńskiego 
Jest ogółem 7 htolickich klasztorów i 577 
kościołów pa.rafialnych i filialnych (175 w 
gubernii wileńskiej, 312 w gubernii kowień- 
s.ej i 90 w gubernii grodzieliskiej). Kla- 
sztorów prawosławnych generał-gubernator- 
stwo liczy 9, cerkwi zaś katedralnych, para- 
fialnych i filialnych 747. 


J

gon "króla arma t". 


swoimi walcami stalowymi i działtnn 6-full- 
towem i od tej też chwili fabryka zaczę,ła się 
rozwijać po amerykallsku. 
Dzi
ijj w fabrykach Kruppa pracuje 
około GO.COO robDtników, a miasto Eojsen w 
ciągu lat hO wzrosło z 10,000 mieszkańców 
na J OO.OOO! - Urzędnicy i robotnicy mie- 
szkajf)- w domach, należących do przedsiębior- 
stwa, ph,"fV' rocznie za kaidy pokój po 40- 
50 mare< KilirwP1 P')ru
ZOI1:J: ZOS
'j,Il'
 w. Izb

 
W:il'Zystwo pod,voiL: i,;:',; -, .:. : :le9utowanyclt. AndrJeu odgraz't SIę, 7.-) IJI 
,'zfr>nków czyrlny"
! ; ;aoz
 ,1 ;., t-' ", '(.. , bgd nie t'ędzie oQzc7.
dzaL 
wadzać w ,z,ycie dawno dojrzd.te",,' ;; ;,Ja _ 
braku sił niellrzeczywisttlione proj9kty. 


z pobudek charakteru politycznego, wobec 
czego tę sprawę, skutkiem rozporządzenia 
ministra. spraw wewnętrznych, na zasadzie 

, 17 ustawy o środkach ochrony porządku 
państwowego i spokoju publicznego, oddano 
pod rozpoznanie sądu wojennego, w celu o- 
sądzenia według praw, obowiązujących na 
stopie wojHnnej. W dniu 26 października ki- 
jowski sąd wojenny okręgowy, rozpoznawszy 
sprawę rzeczoną, skazał Tomasza Kaczurę na 
pozbawienie wszystkich praw stanu i k3.rę 
śmierci przez powieszenie. Wyrok ten, po 
odpowiedniej konfirmacyi, miał być wyko- 
nany. rrymczasem ks. Oboleń ski złozył mo- 
narsze prośbę, w której, wstawiając się o u- 
łaskawienie Kaczury, wyrazi,ł: n Matka moj]" 
żona i dwie córki ośmiehi.my się błagać wa- 
szą cesarską mość o okazanie miłosierdzia 
temu czlowiekowi, darowując mu zycie, Wie- 
rzymy głęboko, że tylko Bogu zawdzięczamy 
ocalenie mojego życia i gorąco modlimy się 
do Niego, aby okazana nam łaska Boża prze- 
szła i na winowajcę, Gorzka byłaby dla ro- 
dziny mcjpj świadomość, iż jej syn, ojciec i 
mąz był pośrednią przyczyną czyjejś śmierci u. 
Car - jak już wia,domo- przyehylit 
się do prośby ks. Oboleń'ikiego i wyznaczo- 
ną przez wyrok kijowski Fądu okręgowego 
wojennego karę zamienił Kaczurze na zesła- 
nie do robót ciężkich bez terminu, 


Z Paryża. 


, -, v ...
:,/;(
1. (,i1!..
- 
. :"""'
/'
-
:
 'lr'"'r) . 
.. '.' \";';>"'. .h I ,ny 7.
m,:.'. 
,r,':lanu\"k
, '" por,;;'leCH
 
;u!::,-,'qii kijowskiej, 'romasz, 
, "-"')1., K:,;rwnJ" jak .to st'i"ierdzono n
 
""; .', 
'. ;'':'',: .:.

_' ,'.,.
',' p:prwlastkowem l na l!loey z,'znan 
Vi' ŚWieCIe przemysłowym I oskarzon8go, dopuśeH się tego prz8s'ępstwa 


'¥)dt\\'is .'. ' 
Jt;IJr:me wrażenie 


50) 


Z IJITERATURY ZAGRANICZNBJ.  


LA MAMSELKA 


(Z francuskiego; H. Greville), 


XXIV. 
(Ciąg dalszy). 


- Och, drogie moje kochanie! - mó- 
wiła księzna do Aniuty - ja wierzyłam temu 
wszystkiemu co ona mi o tobie mówiła i by- 
łam taka przykra dla ciebie! 
- Och, mateczko! - odrzekła. tylko 
Aniuta, bo zobaczywszy wracającego doktora, 
ku niemu się zwrócih,: - Doktorze, ratuj 
pan tę nieszczęśliwą, błagam pana! 
- Ty.... o! ty jesteś aniolem! - za- 
wołała księżna biorąc znown w objęcia z::po- 
znaną dzieweczkę. - Ale i ja .ta
 s

o ,po- 
wtórzę jak ona.: doktorze, r3tn.) ją, Jfzeh to 
moili we. 
Magdawih się na dy'Wanie w bolacr., 
które ofiara jej nadto dobrze ZDaJ'a. Gryz/'a 
zębami ehmtkę i z"tykała liSt.;}., że
)y stłu- 
mić krzyki i z uporem odpędzała Jlażdego, 
kto pragnął zbliżyć się do niej. DareIDflie 
próbowano zastosować wszelkie środki ra- 
tunku, ona słuchać tego nie chciała, Oczy 
jej pałające nienawiścią pa
rzy/y wokoło 
przenikliwym i ostrym wzrokIem, któ
'y cz
- 
nił ją dawniej tak odrębną, ZgodzIła .I:nę 
umrzeć, ale gdyby była przec1.Uwała Jak 
straszne męki konania czekają ją po zażyciu 
tej trucizny, z pewnością byłaby inny rodzaj 
śmierci wybrała, 
W ciągu swoich cierpień powstrzymaJ.a 
na chwilę przygłuszone jęczenie, aby słu- 
chać trzech połąezonych g.losów, księżnej, 
Aniuty i Franciszka, rozmawiających po- 
ufnie.... A więc, umiera daremnie, nie prze- 
szkodziwszy nawet, aby ten ohydny związek 


Z Petersburga. 


Wiestnik ogłasza nastę!''' 


......_.___.__.-= 
.-"ł!!!
!

l
 _ 41. ____o. 


- _ ....___ 11 11th..... 
.- ..--....- -- ._.
 - 


przyszedł do skutku ?... To gorsze by.to rliz 
śmierć! 
Całą noc walczyła w nieopisanych mę- 
kach agonii, a zimny brzask dnia jesiennego 
zastał pannę Rox leżącą na łóżku trupem, 
litość wzbudzającym; ci, nad którymi się 
pastwiła, przebaczyli jej wszystko, 
Brat jej, wezwany telegramem, przybył 
na trzeci dzipIi. Pomimo wielkiego przeraze- 
nia z powodu tej katastrofy, nie wyglądał 
bardzo żdziwiony. 
- Powtarzałem jej nieraz .- rzekł do 
księżnej - że bawiąc się takiemi niebezpie- 
eznemI substancyami, moze sprowadzić nie- 
szczęście na siebie lub na drugich,... 
- 'fen człowiek niczegj się nie do- 
myśla - rZf)kł Franciszek do księżn8j, - 
Starajmy się uda.wać., ze to był tylko wy 
padek. 
N ie przyszło im to z trudnością. 


XXV. 
Gdy się wszystko skończyło, księżna, 
która stanowczo nie by.ta JUż tą samą co 
dawniej, skupiona w sobie, milc
ąca, Z;J.\Vi)- 
.tała doi a pewnego Motrunę do siebie a gdy 
stara krbieta. weszła) księżna serdeczny po- 
całunek z/ożyła na czole Aniuty, której nie 
puszczała od siebie i oddaliła Ją. 
-- Idź do biblioteki - rzekł'a - za 
chwil
 zawołam ciebiE\ znowu. 
OcJzy Daryi goniJ.y za Aniutą, której 
kEki były jeszcze bardzo powolne i nie- 
pewne, a potem przeniosły f:ię na 8tarą go- 
spodynię, b
dącą znc,wu w poslad;miuklllczy 
od spiżarni, 
- Usiądż - rzekłd. do niej. 
Chyba rzeczywiście w księz!lej zaszła 
dziwna Jakaś zmiana, jeżeli kazała usiąść w 
swojej obecności kobiecie, będącej u niej w 
służbie, chociażby ta służąca była powiernicą 
wszystkich tajemnic domowych. 
Bardzo wzruszona Motruna usiadb, pod- 
nosząc swój poczciwy wzrok psa wierne- 
go na swoją panię i czekała. dalszych roz- 
kazów. 


- :'''::.__. _L. _
, 


___ o 


Motrnno - rzekła księżna ty 
musisz to wiedzieć, powiedz mi całą pra.wd ę: 
dlaczego ta nieszczęsna, której już nie ma 
między nami... dla czPgo chciała pozbawić 
zycia naszą bi edną Anintę? 
-- To bardzo trudno powiedzieć wa- 
szej dostojnośd - odrzekła stara kobieta. - 
Księżna się może obrazić, a przeeież to 
szczera praw da... My.(lała, że jakby naszej 
panienki już nie by,ło na świecie, wasza do- 
stojność zatrzymałaby ją, grzesznicę, do towa- 
rzystwa, a może, kto wie, może na to, żeby 
ją adoptować, 
Darya skierowała na swoją slu
ę wzrok 
pełen przerażenia. 
Potęzni tego świ1!ta nie lubią, gdy się 
ich zIJ.llliary przenika, a w g,lębi duszy księ- 
żna przyznawała, ze Magda nie bardzo się 
mylił'a... Adoptować ją? nie! nie! Cała duma 
rodowa buntowah się w niej na myśl po- 
dobną; ale zatrzymać ją przy sobie do to- 
W&fZystwa... il.,ż to razy myMaJa o tern! 
- Motruno - rzekła poważ!li::>. ,- Bóg 
cięzko mnie karze z:\ moją l'łabość i moje 
fmtazye... Myśla.h,m rzeczywiście, żeby za- 
trzymać tę dziew,>zynę do moich usług.. Ale 
A'liuh\ nie mogla jei szkodzić w niezpfU, n
- 
wet gdyby tu została! Nudziła mnie ('z
,sami 
troebę, to pra 1Ą da... ale to nie był zaden 
powód, 
- 'ro prawda, jezeli WW3za dostojność 
tiJ.k mÓwi, ale ta z\:>rodniarb nin mogła o 
t
m wiedzieć.... nie l'Josiadała tak szlachetne- 
go serca, żnby m
gh zrozumieć zamiary 
li si r.żn..j palii. ' 
.. Jhrya spuściła oczy. .Miód pocblebf:'twa 
f1iBbez
'ie,'zną bywa trueizną; Magda raczyla 
nim księżuę obficie, Stysząc podobne słowa 
z uczciwych Ilst, które kt:t.mać nie umiały, 
p.tyttą:C8 bgoduie, po pro"\tu, bo płyną'3e z 
serca przepe.łrlionf
go miłością, wielka pani 
dopiero zrozumiała, jak mozna czasami dać 
się zbpać na pospolite i niezdrowe pochleb- 
stwa. 
- Ty mnie kochasz prawdziwie - 
r
ekła prawie z pokorą, wyciągając rękę do 
sługi. 
Motruna ucałowała piękną rękę, która 
dłoń jej spracowaną uścisnęła.. 


-
- 


Z E 
CZI)I 
ka] 
dr. 
ks. 
DUJ 
Czy 
dzy 
Wer 
lein 
liliI' 
Zol] 
Jor 
l{a2 
MYl 


do 


Boi 


Mil 
dzi! 
nad 
leg! 


cie 
one 
w 
cyj 
czy 
kie a 
CZD 
st\1 
ode 
kr: 
aó, 


rOI 
ll:Jj 
od 
ch 
te
 


ck 
Ite; 
Cz( 
PG 


o 
dr 
St< 
cZJ 


- 


 


Vv 
Wi 
(u] 
S01 
lit 
ck! 


- 


-- I myślisz, że na prawdę ehci
b 
zgładzić ze świata Aniutę? - mówih kSlę' 
żna dalej, 
- W obec Boga, przysięgam! - za' 
wołała. klucznica z energią. 
- I tylko z tego powodu, o któryJJ1 
mi mówiłaś? - nalegd.ła księżna poruszonI), 
prawie zirytowilona tajemnicą, która przysł a - 
llIała jeszcze ni ekt6re strony tego dram;j,t
. 
- Z początku, wasza dostoj ność, byl 
tylko ten jednen powód - odrzekta. Motr!l- 
na z przekonaniem. 
- Z początku? mówisz. A potew? 
było zapewne jeszeze coś innego? 
Powierniea Aniuty zawahała sią. Wr o : 
dzony wstręt do kJ'amstwa nie pozwalał jej 
na ż:1dne wykręty; zresztą, prawda i t
k: 
musi wyjść na jaw,.. Dlaczeg,)ź by nIe 
teraz ? 
- Jeżeli wasza dostoj ność zechce zaj' 
rzeć do biblioteki - rzekła Motruna - zda' 
je mi się, ża dowie się wszystkiego o I'zeJ1l 
wiedzipć pragllle 
Nie wahając się ani chwili, księżna po- 
wstała z miejsca; nogi trzęsły się pod nią; 
ramię wiernej sługi znalazło się jak na za- 
woranie: oparła na niem rękę, która takź e 
drŻaJa, a potqn zatrzymała się nagle.... . 
- Czy przypuszczasz, ze czeka mOje 
nowe zmartwienie? - szepnę.h. - Mi;j,.t3
 
wiele zmartwi\
ń w życiu, i boję się... bOJę 
l'ię przykrości, którą mogą mi wyrządzić.... 
Jeieli to ma. być zaowll zmartwienie, Mo' 
trun.o, to wolę nie wiedzieć.... 
- Będzie to zmartwienie, .H.eli wa.' 
sza dostojność tak zeehce, a jestem pewna, 
ze nie zechce no - odrzek.ła stara kobieta 
uspokajającym tenem. - Drzwi od bibliote' 
ki otwarte, widziahm to, przechodząc taJ1l' 
tędy... Chodźmy, księżna pani, chodźmy,'" 
wasza dostojność będzie zadowolona, JesteJ1l 
tego pewna. 
Tym razem księżna bez wahania po' 
szła za' radą starej klucznicy, 
(Dokończenie naetąpi). 


b ę 
dz 


!lo 
roi 
eH 
Po 


b. 
'\>vi 


dj 
de 


op 
sk 
Pc 
kt 
Pc 
zł 
p( 
bi 
a( 


ei 
f1 
b: 
k 

 

 
s
 
d 
!): 


fi 
a 


n 
p 

 
li 
l 
}
		

/DIGCZAS002001_1902_271_0003.djvu

			reb, 
Ini! 
'1I S ' 
yeb 
a 1 

ie\ 

 
: 
. 
, 
, 
, i 
eIJ , 
vr s ' 
ter' 

ski , 
tS)' 


KRONIKA 


--
 


L'U)ów, 25 listopada, 


JE. Pan Namiestnik w Krakowie. 
Z Rrakowa dono.,zq: W czoTaj o pół do 8 wie- 
CZl)rem odb,ł 
ip Da cześć. JE. Pana Namlf'stni- 
Ira hr. Pinj{
skiegl} obiad u delegata radcy Dworu 
dr. Fedorowicza, W obiedzie wzięli udział: JEm, 
Ks, Kardynał Puzyna, Ieh Ekscell!nCTe: Julian 
Dunajewski, Stanisł'aw hr. Tarnowski, Maciej 
Czyszczan i MiclJał' Bobrz:piskt; komendaDt twier- 
dzy generał-porucznik De
sowicz; rektor Uni- 
Wersytetu ks. Gromnicki, prezyd811t miasta Fried- 
lein, wict'prezydcnt Leo, ks, Kazimien Lubo- 
mirski, hr, Stanisł'aw Wodzieki, radcy Dworu: 
ZolI, Wędkiewicz, Korotkiewicz, Horoszkiewicz.i 
Jordan; proffsorowie Uniwersytetu: UlanowskI, 
Jrazimierz Mora"ski Józef Milewski i Jerzy hr, 
MycieIski. 
Dziś rano wyjec'hał JE. Pan Namiestnik 
do Wiednia. 
- Metropolita ks, Szeptycki bawi w 
Rośnii i powraca do Lwowa około 1 grudnia. 
- Z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Ministerstwo oświatr zatwierdziło uchwałę wy- 
działu lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
nadającą dr, Kazimierzowi MajewskiemIl vewiam 
legendi z zakresu okulistyki. 
- Słuchacze farmacy i w Uniwt'rsyte- 
cie lwowskim na walnem zgromadzeniu odbytem 
Onegdaj w sali Tow. aptekarskiego, postanowili 
W razie wybuchnięcia strejku magistrów gali- 
cyjskich nigdzie w aptekach nie przyjmować 
Czynności i zupełnie zsolidaryzować si
 ze strej- 
kiem. 
- Związek studentów architektury, 
t{a tutejszej Politechnice odbył się onegdaj wie- 
cZór inauguracyjny nowo zawiązant'go 'rowarzy- 
stwa "Związku studen.tów architektury", Opr,Ócz 
Odczytów, pogadan
k i zdj
ć zabytków szt.ukl w 
kraju, ma Związek na celu urządzenie konkur- 
sÓw artyst.ycznych, 
- Z Politechniki. P. Eugeniusz Malisz, 
rodem ze Lwowa, na podstawie rozprawy "O 
lUierzeniu i obliczaniu objętości odpływu" i po 
Odbyciu egzuminu śeisłego, otrzymał na Polite- 
chnice lwowskiej promocyr: na doktora nauk 
technicznych, 
- Powszechne wykłady uniwersyte- 
ckie. We środr, dnia 26 l" m., w Szkole real- 
Ilej, ul. Kamie
na 2, o godzinie pół do 8 wie- 
cZorem Dr, B. Gubrynowicz: "DziPje t
atru w 
Polsce: Teatr w Poisce Vi XVII wieku"; 
w Zakładzie; chemicznym lUJ. D.tl1gosza 6) 
o godzinie pół do 8 wieczorem prof. Uniw, 
dr, J, Siemiradzki: "Wulkany i tr!'ę
ipnia ziemi: 
Stopione produkty wybuchów wulkanicznych, 
CZyli lawy". 
- Z Tow. prawniczego lwowskiego, 
We czwartek, dnia:27 b, 111" o godzinie pół do 7 
wieczorem odbedzie sic \y lokalu Towarzystwa 
(Ul. Karola Ludwika 3) odczyt p. Witolda' Las- 
s,oty p, t,: "W 
pólczesne prądy umysłowe i po- 
lItyczne" na tle książki p. Ludwika Kulczy- 
ckiego. 
- Posiedzenie Rady miejskiej od- 
będzie się jntro, we czwartek, ż7 b, m" o go- 
dZinie 6 wieczorem w wielkiPj sali ratuszowej, 
- Wydział krajowy uchwalił utworzyć 
l1 0 wą posadę asystenta zoologii przy Akademii 
rolniczt'j w Du blanach i potrze bn ą kwotę pole- 
cił wstawić w budżet 1'. 1903. Równoczdnie 
Polecił dyrekcyi rozpisanie konkursu na tę posadę, 
- Z "Sokoła". W nied7,iel
, dnia 30 
b. m., odbędzie się w sali "Sokoł.." uroczysty 
"ieczór ku uczezeniu rocznie,Y list.opadowej, 
Bilet,y i zaproszpnia mbyw:t0 możua co- 
dziennie w kanePlaryi "Sokoła" cel godziny 5 
do 8 wieczorem, V; st
p tylko za zaprosz.,niami. 
1:::. Szajka rabusiów,'1.lożona z 15 osób, 
oPerowała wczoraj wh,czorelll w 111. Kll'parow. 
skiej, Dwóch opryszków w osobar.h Piotra Ru- 
Perta, szewea i Józefa Szpala, JUurarza, przy 

tórych znalezit,no noże i koły, przytrzymała 
. Policya i osadziła w aresztar,h; reszta rabusiów 
Zbiegła, Do pryJic
'i zgłosiło się następnie wielu 
P?Szkodowanych, których opryszki bądź to ogra- 
bili, bądź też nit' z.nalazłszy przy nich warto- 
ŚCiowych rzeczy, po bili kołami, 
, ł0.Niebezpieczny rzezimieszek, Fran- 
cIszek Ulrich, notowany złodzi'i 1lsH'ował wezo- 

aj, po południu sprzedać na placu Krakow
kim 
ankę z naftą, pochodzącą prawdopodobllle z 


dzieŻy, Gdy jed,en z kupują:,y.ch, z,arobn
k 

 Incenty PopławskJ, ofiarował Uln,-.howl za n'ą 

O h" zamiast żądanej ceny 80 h" rzezimie, 

ze
 dobywsz,y lioża, zadał nim Popławskiemu 
wIe znaczniejsze rany na lewej ręce i jedną 
!iJ.niejszą na lewem policzku, 
PopJ'awskiego opatrzyło pogotowie stacyi 
ratunkowej, Ulricha zaś zamkni
to na razie w 
aresztach policyjnych, 
ł0. W mieszkaniu b,yłego lokaja Stefa- 
l1a Dermachota przy ul. Jagielloliskirj l. 22 

l'
!trzymała wczoraj w nocy poJieya kilku 10- 
a
1 i służących bez zaję('ia, w chwili, gdy w 

aJlepsze oddawali się grze w t, zw, "ferbla". 
li art y i znalezioną na stole gotówkę 17 K, 50 
al. skonfiskowano, 


fO' 
lo' 
fo' 
zlo' 
,W 
Il e j, 
D
' 
1'10' 
,il s 
pp. 
rl s ' 


,be' 
:ag, 
!lr 
jgo 
:et' 
.eS I 
rię' 
et S 
,gO 
ia d 

je 
a' 
!ąl, 
Gl 
t . 
te! 
a ie 
,Ile 
«ą 
j
 
111' 
tu' 
c Z ' 
Ń
 
,jtl' 


si
 
sę' 
lal 
'o' 
;n i 
w 
s
' 
W- 
)je 
li'  13 
ę' 


,[I' 


'01 
l[l, 
a' 
tl. 
yt 
1.1' 


l? 


O' 
ej 

k 
ie 


Ij' 
3r 
JJ1 


O' 

 ; 
!I' 
le 


je 
(11 
ję 


..' 


J' 


I- 

, 
;a 


I- 
ł- 


,., 


11 


L Nową szulernię i pok'itny szynk wy- - 
kryla wczoraj polieya w 'mieszkaniu Izak'L 1'01'- 
tera przy ul. Lwiej L 7, Skon1iskowano u nie- 
go kilka flaszek piwa i wódki oraz kilka talij 
kart 


l::. Kronika policyjna Do zalll1mirit
go 
pomieszkania Breindli Bund przy uL Boimów 20 
dostał się wr-zoraj po południu niewyśledzony 
dotychczas rzezimieszek i skradł z otwartej sl,a(y 
rar
 dyalJJentowych kolczyków w złotej opraw!e, 
:2 złote pierścionki z dyamencikami i serduszKo 
wysadzane dyamencika
i, 1c}CZnej wartości 600 
koron, 
Znaleziono 
kładany pulares z kartkami 
zastawniezemi lwowskieg-
 Za.kładu zastawnicze- 
go nr. 70575, 70011,- GO.566, 60.9'15 i Ban- 
ku hipotecznf'go nr. 8581 i 25.335, 
- Zaręczyny, W Nowej Skwarz
wie 
odbyły się w tyeh dniach za: ęczyny ?rablan- 
ki Zrfii Mniszkówny, córki Ś, p. Maryl z Bo- 
łoz - Autoniewiczów i hrabiego Mieczysława 
z Bażenina Mniszka, właśeiciela dóbr ziemskich, 
b, pułkownika ulanów, marszałka powiatowego, 
pos
a do Rady państwa, z porucznikiem, ułanów 
Milane.m Rukawiną Vidovgrad, synem s p. ge- 
nerała potomkiem książęcej rodziny N eretwen. 
skych,' która temu 200 lat blisko zmien
,ła swe 
nazwisko na Rukawina von Vidovgrad, Jedno z 
najstarszych, sTawnych i bardzo zas.tllżonych w 
Chorwacyi. 
- Zamach morderczy. Antoni Sawieki, 
sJ'uż'łey prof. Niemiłowicza, który mial, się rze- 
komo dopuścić zbrodni usiłowanego otruCl
 s
e
o 
slużbodaw"y, został wypuszczony zWIęzłeUla 
śledczego na WOlllOŚĆ, 
-- Wiec robotników zatrudnionych w 
przcmyśle naftowym, odbędzie się w Schodnicy, 
27 b, m. Na porządku d'ziennym: Bezrobocie. 
-Zmarli w ostu/tnich dnIadl: we Lwo- 
wie., Klemens Preid!, towa.rzysz sztuki druk ar- 
skit'j, w 42 roku życia. 
W Kołomyi, Julia :Milewska, obywatelka 
miasta Kołomyi i b, właścicifJllm clóbr, prze- 
żywszy bt 95. 
W Krośnie, W ojciec',h Wójcik, b. profesor 
seminaryuDl nauezycielRkiego w Tl'arnowie i Kra- 
kowie, przeżywszy lat 62, 
W Starym Sączu, ks. Maeie'j Wał'ęga, de- 
ficyent, urodzony w r. 18] 6, , 
W Krakowie, Józef Z
manek, budowl1lczy 
wojskowy, w 82 roku życia, 
- Pożar w Borysławiu Z Bor,YB
a- 
wia donoszq
 nam, że pożar tamtejszyeh ko- 
palń nafty zostal wczoraj zlokalizowa.ny. - Donie.- 
sienia, dzienników stwierdzają, że ogólem 
pastwą plo mieni padło 17 wież: 4 należ:F.e do 
ub:;.ir;,;o Towarzystwa; 5 firmy Sroezyńsb i 
Bogusz; 3 firmy Męrillski, Płocki, Sroczyński, 
Suszyeki i Sp; 3 firmy Sroczyl'lski i Pibich; 1 
firmy T. Łaszcz i Sp,; 1 firmy Perkius .Mac- 
Illtr)
rh i Perkins, Opróez tego kilkadziesiąt 
zbiorników na 1 do 6 cystern i kilkadziesiąt 
więks7.ych i mniejszych budynków, Szkoda wy- 
rzalizona wynosi oKoło 1 milivua koron i w zna. 
ez
pj części była ubezpieczona, 
- Handel zywym towarem. Otrzy- 
mujemy następujące pismo: 
"Austryacka liga w celu zwalczania han- 
dlu d.tiewezętami została zatwierdzoną rozporzą- 
dzeniem Ministerstwa spraw wewnętrznych z d, 
12 b, m, L 46.816. Oelem tego centralnego 'ro- 
warzystwa eUa wszystkiell kraj ó w austr
acki
h, 
jest zapobieżenie handlowi i wYWOZOWI dZie- 
wcząt za granicę, Liga prowadzi agitacyę prze- 
ciw temu handlowi, umieszcza tahlice poucza- 
jąee i ostrzegająe
 w publiczn
ch lokalacl
 (dwor- 
cach kolejowych l t. d,), udziela \vszelkwh wy- 
jaśniell i rad, pOHreclniczy w ważniE'jszych wy- 
padJmch wobec wJadz, uwalnia oliary handlu 
dzi()we'7.
tamj i udziela im porady i opieki pra- 
wniezej, Hozdziela nadto pienję
ne premie za 
dyskretne wskazanie takich osób, które się tem 
rZi'mios1'cUl i pośn'dnidwem tru,lnh
; urzącl'za 
publiczne odr,zyty i zehrania, wznosi sr:hroniska 
dla llbog-ic-h dziewcząt, poszukująeych zatrudnie- 
nia i utrzymuje stosunki Zl'. wszystkiemi '1'owa- 
rzvstwami, których działalllo
ć il
st w zwiazku 
z "celami ligi c'I'owarzystwa Pa[l, 'l'owarzy
twa 
w cf'lu budowy i nkładania sehronisk dla dzie- 
wcząt, pośrcdnictwa w wyszukaniu zatruclnie- 
nia i i.), 
Ponieważ liga dla osiag-niceia tych celów 
potrzebnje uif.'tylko czynnego: al
 td 'pieniężne- 
go w2parcia, Zwraea się prezydYll1J1 tcgoż 'ro- 
warzystwa z pro
ba do oaół'n, no wszystkich 
przyjar-iól ludzkości 'o pomo
,b;idż to p
zez li- 
czne prz.ystąpicmie, bą.dź przez łaskawe datki. 
OzłonkiE'm może zostać każda nieposzlakowana 
osoba bez różnic,y płci, narodowości, powołania 
i zamieszkania, Datek roczoy dla członków zwy- 
czajnych wynosi 3 korony, wspieraj1}cych 10 
koron (jednorazowy datek na zawsze 200 ko- 
ron). Odpowiedzi na wszelkie zapytania i rad 
udziela: "Secretariat der osterreiehiscJwn Liga 
zur Bl
kiimpfung des Mii'lchenhandels" w Wie- 
dniu 1.; pośred!liczy on również w interwen- 
cyach i przyjmuje datki czTonków i dohroczYll- 
cÓw, (Przy zapytaniaeh uprasza sic, o załąeze- 
nie porta zwrotur'go), W nadziei, Żt1 publiczność 
w Galicyi, skąd handel elziewezętami setki ofiar 
pórywa, zechce zwrócić uwagę na d'ziałalność 
ligi, liczymy na skuteczne poparcie", 
Prczydyum l'igi a'ustryackirj 
dla zwalczania handlu dzicwcz0ta'mi. 


.Gazeta. Lwowska" z dni", 26. listopł.da. 1902. 


3 


- Komitat wystawy gwiazdkowej 
zawiadamia wystawców, że wystawa gwiazelko- 
wa otwarta I)()dzie w Krakowie w po-łowie gru- 
dnia b, r. Za metr kwadratowy mipjsca żąda 
komitet 4 korony, za st.ół 8 koron, Jeżeli wy- 
stawca sam zaj mil' si ę urządz"niem i sprzedażą 
przedmiotów, to płaci jedynie za miejsce, jeżeli 
życzy sobie, żuby komitet tpm sil) zajął, to na 
koszta urządzenia i obsługi należy się elopłacić 
10 prc, z dochodu za sprzedane przedmioty. 
Należy wyszczE'gólnić d,.kradnie iloM i cenę 
przesłanych na wystawę przedmiotów; przed- 
miot na wystawę przeznaczony należy przysłać 
najpóźniej 10 grudnia. 
Zgłoszenia należy nadsyłać do komitetu 
wystawy gwiazdkowej, ul. Szpitalna 7, albo 
Floryallska 32, I. Ustnych informacyj udziela 
siA 'osobom intAresowanym 0.0 dzielI od godz, 
4':'- 6 uL Floryallska 32, I. lub Batorego 4, 
parter. Komitet' gwiazdkowej wystawy otrzymaJ' 
dotychczas zgłoszeuia od w.vdaweów książek dla 
młodzieży i dzieci, od właścicieli wyrobów za- 
bawek i ubrali. 
-' Samobójstwo. W Badenie pod Wie- 
dniem w jednym z tamt...jszych hoteli odebrały 
sobie wczoraj życie wystrzałami z rewolweru 
dwie siostry, niejakie Deckert, Powód samobój- 
stwa niewiadomy , 
- Katastrofa kolejowa. Prz,y stacyi 
Kassniowska, w gub, jt'katerynoslawskiE'j - jak 
tt>lE'grafują nam z Peters?urga, -:- zderzył,y się 
d wa pociągi towarowe, KIlkanasCle wagonów zo- 
stało zdruzgotanych a 4 konduktorów odniosło 
rany, 
- Straszny czyn obłąkanej, Z Preszo- 
wa telegrafuj a: Żona tutejszego nauczyeiela Mi- 
chała Malino';skiego, w przystępie obłąkania 
podcięła brzytwą gardła trojgu swoim dzieciom. 
- Eksplozya gazu. Z Rzy
u telegra- 
fują nam: W angielskiej am?asadzJe nastąpiła 
wczoraj wśród silnej eletonacYl -eksplozya gazu, 
Trzech ludzi odniosł'o lekkie ra,ny, Budynek nie- 
znacznie uszkodzony, W kilku okllach wyleciał'y 
szyby. 
- - 120 kobiet-doktorów. W ost.atnich 
dniach promowano na Uniwersytecie w Pcters- 
burgu 120 kobiet na doktorów medycyny, 
- Zamach morderczy dla rabunku, 
Z B,
rlina donoszą: Na jednpj z najbardziej o- 
żywionych ulie Berlina, t, j, Friedrichsstras- 
se, popelniono wczoraj w jasny dziel\. zuchwały 
zamach moderczy w celach rabunku, Do filii 
znanej firmy bankowej Schwertfeger i Spka 
przybył już w sobotę jakiś młody człowie,k i 
zażądał wydania mu z oklla pewnych rodzaJów 
monet. Wczoraj przybył raz jeszcze i wyraził 
to samo ży,"zenie, Gdy urzędnik baukowy "two- 
rzy,i okno, aby wyjąć wska
alle m
;nety, r:ieJ,na- 
jomy dobył sztyletu i zadał nim Ul'zędniko,:i 
kiJka ciężkich pellllięć w bok i plecy, Widoczme 
llJusiaT to być jeszcze niewprawny zbrodniarz, 
gdyż przy zamierZOllem 
owem pchnięciu szty- 
let wypadł mu z ręki. Smiertelnie raniony u- 
rztc1nik zdoła.ł jednakże podnieść się jeszcz
 ze 
ziemi, co widzac zbrodniarz, uciekł'. Zralllony 
wyczołgał się 
a uJieę i wskazał uciekającego, 
Publiczność rzuciła się za nim i dopadł:a go 
nad Sprewą. Osaczony ze wszystkich stron z?ro- 
dniarz wskoe'zył do rzeki. Tu atoli otoczyh go 
łóc1kami szyprowie z bark owocowych i jes:zcze 
żywego wycil}guęli z wody, poczem oddah go 
w rere polieyL 
, Zbrodniarz nazywa się Karol Morder i 1'0- 
('hodli ze Szląska Ofiara jego walezy między 
życiem a śmierci'):, 
- Katastrofa n:t jeziorze. Z Brescii 
donosz11: Sześciu stneleów, mimo niep'bgody, 
uda,to się :ódką na jczioro Garda na polowanie 
na kaczki, Na środku jeziora fala uder'l'Yws,z
 
o łflc1ź, przl.'wróciła ją, a znajdujący się w UleJ 
r,;trzdey, wpaell'szy clo jeziora, utonęli, 
- Niezwykły połów śledzi:, Z Lon- 
dynu donosza że na wybrzeżach Anglu, w po- 
b'Jiźu Varmol\'th, połów śledzi udał się w t,ych 
dniach naclzwyezajoie. Ławice śledzi były tak 
'olbrz'-mie że w ciaO'Q jedllego dnia złowiono 
4006' ła;'ztów, czylt mniej więcej 53 miliony 
śledzi, wartości 35,000 funt, szt. 


- 
--
- - ----- 


Notatki lltoracko-fiI 1 tystvczllD, 


Towarzystwo historyczne. Na posie- 
dzeniu w sobote. dnia 22 b. m.. dr, Józef Bu- 
zek przedstawił rzecz p, t: "Wpływ polit,vki 
żydow,;kiej H,ządu austryackiego na wzrost zalu- 
dllil'uia 'żydowskiego Galicyi (w latach 1772 do 
1788)", Pral'a oparta j,'st w części swej stat,y- 
stycznej wył'):ezuie na wykazar
h, znalezionyc,h 
przez prdeg'enta w archiwum Ministerstwa wOJ- 
ny; w c
zęści zaś t,YC'zącej się ówczesnego usta- 
wodawstwa żydowskiego głównie na akta eh prze- 
chowanych w Ministerstwie spraw wewllętrznych, 
Prelegent poda
 naprzód żródł'a statystyki 
ludności żydowskiej, oeeniająr; wartość ich kry- 
tyezllie, poczem zajął się zużytkowaniem cyfr, 
ust.alonych pnez pierwszą konskrypcyę ludności 
z r, 1776 i doszedł do rezultatu, iż ludność ży- 
dowska Galicyi wynosiła bezpośrednio po pierw- 
szym rozbiorze Polski okrągło 200,000 dusz. 
W stosunku do całej ludności by.ł to wyższy 
procent, niż dotychcz
s pr'zypuszczano, mianowi- 
cie nie 5, lecz nipJllal 7 prc. Szczególną uwagę 


poś więcił prelegent gęstości rozsiedlenia się tej 
ludnośei w różnych częściach kraju, dzieląc ją 
zwłaszcza według ważnych kategoryj na ludność 
mipjską i wiejską, W polityce Rządu austrya- 
ckiego względem żydów należy, zdaniem autora, 
rozróżnić trzy fazy, t. j, piprwszą 'rerezyańskl} 
od r. 1772 do ustaw z r, 1784; drugą Józefiń- 
ską od tych ustaw i patentu z r, 1785 do 01'- 
dynacyi żydowskiej z r. 1789 i trzecią, poczy- 
naj ącą się od tej ordynacyi. 
Scharakteryzowawszy dokładnie przepisy 
fiskalne, policyjne i ekonomiczne pierwszej i dru- 
giej fazy, wykazał następnie prelegent, iż pierw- 
sza wywołała bardzo powolny wzrost, druga zaś 
gwałtowny ubytek ludności żydowskiej w Gali- 
cyi. Nawet po uobywateleniu żydów, dokonane m 
ordynacyą z r. 1789, nędza mas żydowskich i 
nstawy z r, 1784 i 1785, były powodem cią- 
głej emigracyi żydó w galicyj skich do Węgier i 
do zabranych przez Rossyę części Polski. W sku- 
tek tpgo ludność żydowska Galicyi dopiero w r. 
1817 dosięgła cyfry okrągło 200,000 dusz, t, j, 
cyfrę ludnoś('.i bezpośrednio po r, 1772, Opó- 
źnienie wzrostu ludności żydowskiej o czterdzie- 
ści kilka lat uważa prelegpnt za ostateczny wy- 
nik polityki wobec żydów w Austryi w latach 
1772-1788. 
W dyskusyi zabierali głos: dr, A. Czołow- 
ski, p, Joachim Fraenkel, p. M. Bałaban i pre- 
legent, 
Odczyt p, Michała Rollego odłożono z po- 
wo<1u sp6źniont'j pory do zebrania następnego. 


Odsłonięcie pomnika Balzaka nastą- 
piło w Paryżu z wielką okazałością, Historya 
tego pomnika jest ciekawa i charakterystyczna. 
Przed 15 laty komitet zamówił pomnik u zna- 
komitego rzeźbiarza Chapu; następnie wskutek 
nieporozumienia zmienił zdanie i zwrócił się do 
s.ławnego Rodina. 'ren wykonał projekt, któr,y 
wywołał kolosalną wrzawę i stał się przedmio- 
tem ożywionych a nawet namiętnych polelDik i 
dyskusyj, 03tatecznie komitet nie przyjął proje- 
idu Rodina i poprosił niepospolitego talentu ar- 
tystę Falguiera o nowy projekt, Falguier wy- 
konał p Jmnik, ale umarł przed jego całkowitem 
wykonaniem, Dilbois dokonał reszty. 
Artysta przedstawia wielkiego pisarza w 
pozie siedzącej, ubranego w rodzaj habitu, który 
przywdziewał do pracy. 
Podczas uroczystości przemawiali: p. Abel 
Harmant, prezes komitetu, Escudier w imieniu 
miasta Paryża i minister oświaty Cb.aumie. Ar- 
tysta Komedyi francuskiej Lambert deklamował 
stosowne wiersze, 


!:lepf}ftO!.loT t?i?J.tC'l1 miejskiego we Lwowie. 
Dziś, we wtorek, po cenach dramatu, po 
raz 15-ty "Świat na opak", fantastyczno-burle- 
skowa operetka w 5 odsłonach Krenna i Lin- 
daua z muz,vką K, Kapellera z p, Nowackim w 
roli Roderyka, 
We środę (wznowienie) "Dla szczęścia", 
dramat w 3 aktar;h Stanisława P1Zybyszewskiego 
z pp,: Bednarzewską i Solską, pp,: Solskim i 
Adwentowiczem w głównych rolach. 
We czwartek po raz pierwszy (wznowie- 
nie) Gniazdo rodzine" sztuka w 4 aktach H, 
SUder::nana, Gościnny występ Heleny :Modrze- 
jewskiej, 


Repertoar "Filharmonii" lwowskiej. 
We wtorek, 25 listopada, "Koncert symfo- 
niczny" , 
Program: 1. 1, N oskowski "Step" . 2, 
Massenet. "Scenes al
aciennes", II. Ozajkowski. 
Symfonia Nr, 6 (Pathetique), III. 1. Saint- 
Saens, "Młodość Herkulesa". 2, Bizet. Uwer- 
tura, "Ojczyzna", 
We czwartek, 27 listopada, " Wielki kon- 
cert filharmoniczny", ze wspMudziałem Emila 
Sauret, artysty skrzypka, 
Program: I. 1. Wagnn Uwertura do op, 
"Rienzi", 2. Zarzycki "Suita polska", 3, Saint- 
Saens, Koncert na skrz.ypce Nr. 3, odegra z 
tow, orko Emil Sauret. - II. 1. Grieg, Uwer- 
tura koneertowa "W jesieni". 2, E. Sauret: a) 
Arya, b) Mazurka, c) Farfalla, ollegra E, Sau- 
ret, - Czajkowski. Walc z opery "Eugeniusz 
Onegin" , 2, Svendsen, Rapsodya Nr. 4, 
W sobotę, 29 listopada, n Wielki koncert 
filharmoniczny", ze współudziałem "Tria holen- 
derskiego" . 
Program: I. 1. Moniuszko, Uwertura do 
op, "Halka", 2. Scharwenka, Trio G-dur (op, 
112) odegrają Van Bos, Van Lier i Van Veen, 
II. Liszt, Utwór symfoniczny "Hamlet": 2. 
Brnoh Koncert D-moll (część pierwsza) odegra 
z tow, ork, Van Veen. - III. Czajkowski. Trio 
A-moJl, odegrają: Van Boss, Van Lier i Van 
Vepn, 
W niedzielę, 30 listopada. "Koncert po- 
pularny" . 
We wtorek, 2 grudnia. "Koncert symfoni- 
czny" ze współudziałem Ignacego Friedmana, 
pianisty, 


Repertoar teatru ludowego z Kra- 
kowa: 
Czwartek dnia 27. Przemyśl. "Rodzina 
'B'urjozów" . 
Sobota dnia 29. PrzemyśL "Urjel Akosta". 
W roli tytnłowej wystąpi p, Stan, Knake Za' 
wadzki.
		

/DIGCZAS002001_1902_271_0004.djvu

			16'5 g, w r. 190,") Z2,Ś 19.689 sztuk o cię- : 
P ŻS

?iO
;C
:y; y 
j

 t
k

 , 


t

:dn
o 
: i . ' p,(':l pll n AD Slli W O 
 H 
 A li n 
 L 
_ I 
 U 
 U L,1\l &, A tUJ li .tlJl.
 11 
wszystkich gatunkach towaró',v okazuje się \_.___,_,___.___.____ 
przyrost ciężaru sztuki na. wyrobach zagra- I 
nicznych, przyezem ;'7 rg'óle we wszystkich Z lwowskiej Izby handlowej i prze- 
gatullkach okazuj", się ('ięzill' mniejszy J?-iż i myslowe
. Wezoraj. ?dbyło się III. pl
narne 
przy wyrobach austryackwh. Przez POWl ę - , posledzeme lwowskIe.) Izby handloweJ I prze- 
kszenie ciężaru wyrobów podniosła się także mysłowej pod przewodnictwem wiceprezy- 
ich cena" w skutek czego stały się mniej denta Sebayera, a przy współudzia.le c. k, 
przystępne, co okazuje się w zmniejszeniu radcy Namiestnictwa Piwockiego, jako komi- 
liczby sztuk. Wyjątek stanowią tylko ko- sarza Rządu. 
- perty zegarkowe, Brebrne i złote, których S
kretarz dr, Stestowicz podał' najpierw 
cięż;J,r średui zmnj"jszi1 się z roku na rok, do wiadomości, Ż9 prace biura. tyczące się 
i bk n. p. gdy w r. 1895 na. jeden zega- rewizyi przeprowadwnego w lecie b, r. spisll 
rek '.vypadło 13'28 gr,; spada ten ciężar przemysłów są już na ukończeniu tak, ŻB 
i dochodzi do 11'40 g w r. 1900; w srebr- formularze spisowe będzie można oSlatecznie 
nych zegarkach w tym okresie cz
,su, mimo z końcem grudni& odesbć do centralnej ko- 
ciągle spadającej ceny srebra, O " kaZUj\1 się l i m isyi st ",, 
tystycznej w Wie " dniu. O rozmia- 
spadek z 23'65 g na. 21'49 g, rach ty(
h prac daje wyobrażenie fakt, że 
Udział Galicyi w austryackiej produ- ogó!n:i Jiczba formularzy spisowyeh, odno- 
kcyi jest nieznaczny i tak na przerobione w 'szących ::.;ię wyląeznie do handlu i przemy- 
Austryi w 1900 r. 4704 kg zlob (ciężar su- SIlI, wynosi w okręgu Izby lwowskiej z gÓrą 
rowy), wypada. na Galicyę 82 kg (Lwów 42 126.000, z czego mniej więcf!j 12.00,) przy- 
kg, Kraków 40), na przerobione zaś 54062 pad
 llil, Lwów, a 114000 na resztę okręg-u. 
kg, srebra 1555 kg, (Lwów 762, Kraków 793). D!Jkładue zestawienie cyfr moHiwem będzie 
Z kolei przedstawił prelegent szere.g dat od- dODiero po zupe.tnem ukońezeniu rewizyi lIla- 
noszących się do złotnictwa galicyjskiego i teryału. 
ta,k wyka.zał staly WZI:OSt produ
eyi wyro- Z ważniejszych spraw, nad któremi na 
bow złotych we Lwowie (w .189;:> .1'. 32 
g, razie jesz!:ze obradują sekcye, przyjdą nieba- 
w 1900 1"., 4
 kg) wraz z 1IIli:\stam1 prowm- wem na porządek dzienny plenum. Izby: pro- 
cyonalneml I stały. spade
 wyr.obów 
re
ra: jektowana nowela do ustawy przemysłowej, 
spowodowany z.mmeJszelllem Się prouukcYI sprawa p"ństwowych szkół przemysłowych, 
zastawy sto.toweJ (w 1895 .1'. 8.48 kg, w.19
0 projekty ustawonierzetelnej konkurencyi 
r. 
6
 kg). Wprost prZeCIWnIe o
azuJ,e Się' i o obrocie handlowym sztucznymi nawo- 
w. 
wletle .c
fr p
'zemys
 k
akowskl, !III ano- zami, nadto projektowana ustilwa o zapobie- 
wlc
e Zmllle)SZeme, choc meznaezne pr
du- gani u pijaństwu, dla którt1j zwołana będzie 
kCYI wyrobow złot
ch (4
 kg w r. 189;:, n
 w pierwszej połowie grudnia osobDa ao.kieta 
40 kg w r. 1900) I szybkI wzrost produkcYI u<;tna., 
wyrobów srebrnych (44
 kg 
 r. 1895 na Zawiadomił dal(jj sekretarz, że prezy- 
79
 kg w r.190
).' wzro
t, 8.po\>,udowa»y ro
- dynIn Izby wystosowało w myśl uchwdy 
wOJem na
zwy{,z"J ruchh
; ej firmy M, Jany s{jkeyi handlowej telegram do Koła polskiego 
w Krakowie. W . d ' , t t . . 
P d t . L' 'ł' W le mu z pro es em przeCIw zamler " zanym 
rze s aWIWSzv naslępllle szezeg01v lm-. t . k . d . l 
I . h b' ł t l . "b zmIanom us awy o spoczvn u me Zje Dym, 
por . h u d zagr G aIll l 
zn.y
 w
ro ś '?
 z.o ye.l I sre . r- a w szczególnoŚci przpciw wnioskom refe- 
nye o a lCVI l wYJ!> 'lllaH
' zmlanv, Ja- L t , I b . l' 'U' l l. l 
k
 k ł " d t d t d-t renL:
PJ sprawy w z HI pOS..ow vI' I ue ma, 
1R wy aza y ,prze sawlO
e a Y" po, a, pre- który doma.:rli, się zupełnego zawieszenia 
legent szezegoly ,produkcYI Zł?tlllcze,J co do pra'.;v prze;' całą niedzielę w mif'jscowo- 
gatunków wyrobow we LW0w18. Z dit tych ;. :' h l ', ." . h " ' :. 6 000 :. k ' 
k . '. td" 1;' SCPie 1(,Zą
YJ wI\!ceJ n,z. mJe
z an- 
wy aZlJJe SJę, .ze wzros, pro ?KC
l wyro.law ców. Zd::.niem Izby pr;shnowienie takie by- 
do tych zawdzięcza Lwow głliwllle wzrosto- ł b l , k " " h " " l _ h " <> 
 l " 
,. b ' " ,. . _ l ' t _ h kt ' . o y ci a stOSI1,(" ow " and ow " " y<; spuc y a " me 
WI wyro 'u pH\rsCJelll z' o yc, 'ore w Wlę- O l ',' -' k ' . h '".' -" t ",:. , k ' dl 
k . Ś . " k ' " t g
 lcY]S IC W WYSOi(11li :, JjJIlltl sz o lwe. 
szeJ ezę el po 'r,vwaJą mieJscowe ZiJ.pO .rze- ' . . 
bowaniE', 3. n3.wet są eksporlowane za gra- Natomli1 j st por,uszył dt.. Ste
łovncz sp
a 
ni\'ę Galicyi. Jako nowość w produkcyi zło- wę b,
dowy. "
naJo,,,: wodnyr:h I wspomm
 
tni::zr:j zakomunikował prelegent powstallJe o, zam,epOkUj8IiJU, ,ktore, wywołały pog:łoskl, 
w Zbarażu firm v (M. A. Schmajuk), która / 17: G
h('y
 ma hyc w lHerwHzym okresie bu- 
rO'.iJoczęła produ
('-yę ta,niej, lekkiej biżute- 
?:y d
?g;" wodnYih \190
 do <> 19}2
) zur:'ł
 
rJl, sprowa,jzaneJ do medawna wyJączD1e z! ,I, pon.Jlllętą. 
 pra,..dzle ob

> t" r,,,, o 
zagTalliey, Pracownia ta, którą pf/
legeut nie- statllle
 pos!edzeu:u Koła pols.kl
g'; ro
pro- 
dawno zwiedzał', urządzona jlOst postępowo i sz!ł między mnyml JE. Pa
 MJms
er PIętak, 
wzorowo, zaopatrzona w maszyny nowocze- mImo to prez!dyum Izbf me u
az
 Zi:\ zby- 
sue i byle znalazła poparcie u handlarzy, I teczne p0p'rzf1c rezolueYl powzIęteJ w tym 
niewątpliwie szybko się rozwinie. I prze

lO.CHI przez R
dę m. Krak?wa, oraz 
W końcu podał prel;ogent statystykę 
wroel Się do 
ządu I .Koła. p()I
k1ego z pro- 
złotników. AU3trya liczy ich teraz 1728, a sbą, 3
y budo
a kanału Wled
m-Kr
ków zo- 
z tpgo na Galieyę przyp!J.da 276 (Lwów 61. 
tał
 J nż w pIerwszym 
kresle podjeta.. - 
Kraków 45). Wyrobem przedmiotów zJ'otyeb I v¥n\Osek 
e
 bez dys
usYI uchwalono. 
trudni się we Lwowie 34, srebrnych 36 firm, , Z k,alel przystą.
)IOnO do spraw porząd- 
a maksyml!.lna prod!lkep jednego złotnika klem .dzJe
mym ob.]ętycb,. Del
gatem Izby 
we Lwowie wynosiła iJkoło 7 klg złota i do krajowej Rq,dy nadzorczej wybrano pono- 
120 klg srebra rocznie, wnie prezydenta Piepesa-Poratyński(1go. 
Po odezycie inż, Świeżaw.
kiego, zabrał! W myśl wniosków sekcyi handlowej 0- 
głos inżynier cywilny p WaJ ery D z i e- ś
jadczollo się .za zezwoleniem na wyj.mowa- 
ś l e w s k i i zwróei.ł uwagę obscnych, iż wo- Ule próbek z wlęk:3zyeh, przesy.łt
k koll'Jowyeh 
bec tego, że już w nft.jbliź8zej przyszłości, ho przed wykupywa!llem 11sL:I przewozoweg?,- 
w r. ]904, f(,zpoeząć się mi\.Jf
 roboty około i uznano pot.rzebę urządzama doroeznyeh .J
r- 
budowy dr6g wodnyeh w Gi.ticyi, a. miano- I marków .m
, filtra w. Przemyś.lu, .- ,uchwa- 
wide między Krakowem a Morawską O,3trJ.-1 bno udz i81
c POP:W'H\ petycYI kupcow sam- 
wą, by loby na cz"sie, ab.v 'rowarzystwo Po, barskich o ut:vorz
nie w Samborze filii Ban- 
litechnicznB podjęło inieyatywę w tym kic- ku austro-węgIerskIPgo. 
runku, ażeby 
ech nicy i przed;;iębiort
y pol- N a podstawie wrtiosków sekcyi prze- 
sey nie zosb
lt zupf!IJlie biernymi w t,::j spru.- l mysi'owej wydimo opini,
 w sprawie przemy- 
wie i moglI lll
.l"ść odpowiedaie zajricie: I SIlI (;zyszczenia i sortowimi1l. szczeciny, tu- 
przy tej budCJww, W Wiedniu i w Pradze I dŁież 'N sprawie przdmysłu rowkowania wal. 
S'l: już zorganiLPw:me si'ólki i przedsiębior- cón mtYJiskich, uchwalono wyrazić zdanie, 
st
lt'a, rozpo
,ząd.Z}J.ifJ:i'\>' m,i,tjoaowymi kapitala. ż
 retns,ze.r Vf przemyśle fotog'
aficz
ym jest 
nil (Allg-. 0:4. RWg';s
;llsehaft, U moa- Bau- i pomoGlllklem WYŻSZE'J kategorYI i me potrze- 
g:psellschaft, Redlich & Bergt
n, A, L'mna w I buje mieć książki robotniczf,j, wreszcie oświad- 
Pradze j wiele podrzędniejszYl1fj z bpits.- czono się za tem, że lekarzowi, na podsta- 
rem półmilionowym) i odpowiedaio dobra- wie dyplomu lekarskiego, wolno bez żadnej 
nym sztabem inżynierów, którz.y śledząe ka- koncesyi wykonywać przemysł dentystyczny, 
żdy, najdrobuit'js7,Y ruch na tern polu, są I t. j, 7.ajmo'l'lać się wyrobf\lTI i naprawą sztu- 
już dziś gotowi slf.nąć do konkurencyi i na-I cznych 'lębów i szczęk. Ta ostatnia sprawa 
szych techni.ków, nieprzygo,towa.pych ::-ni. 
'I :,:ywoła
a oży
ioną dyskus.fę, 
 której z
- 
na
sowo; am. f
c?owo, .gdyz uSlło.w:1IJl
 .mz. ! rJleri\
 glos takza radca NamIestmctwa II. PI_ Wiedeń, 25 listopada. (Telegram "G(/J' 
Dw(kowlC7.8, l lD.Z. f;ywl1nego Idzlkowsloego wackl. zet y Lwowskiej"). Na wczorajszy targ spę' 
w 
rakt?wie, zdą
ai
(3e do stwol"'lf\nia banku, , Urożono następnie p l' o P o z Y c Y e C e n- dzono bydła rogatego, przeznaczonego uB< 
względme przed,nęblOrstwa budow lane?;o, nie z o l' o w B a n k u a u s t l' o - W ę g i e l' s k i e g o rzeź, ogó.tem 5305 sztuk. 
zialaz,iy nalei)'tego popareia, magij: zllpdnie dla. filii we Lwowie, Przemyślu, Jarosławiu W tern było z Galicyi 529 sztuk, z JW' 
od prRcy i zarobkn we własnym kraju USI1- i KoJ'omyL I tak zaproponowani zostali: kowiny 37. 
nąć. Omawiając zaŚ na. odezytach urząrlzo-, We Lwowie: pp. Józef Baezflwski, Przebieg targu był ociężały. 
nyeh przez ilproszo::1ych w tym celu prele- St...'misl'aw OlUchciński, S:\muel HOfowitz, Mall- Oeny spadły o lh korony. 
gentów: za

d.v buo?wy ,kan,
łó:v,. prz_y1Jliżo rycy J
na
z, :B'ilip Nathansohn, Mieczysbw Niesprzedanych pozostało 186 sztuk. 
ną wysokosc kosztow, J:\kosc 1 1Iość IMte- OnyszkIewICz, Artur Sr,!1ellenberg, nadto Ja.. Wołów z Galicyi i Bukowin y S p rzedauO: 
ryałów, domniemany zarobek i t, tł, przy- kób Beiser, Józef Wczelak, Józef Fried i 5 k pO 
sposobiłoby się już teraz tenm odpowiedni .B'erdyn,md S. B».rdasl; 161 sztuk po .2 do 63 koron, 298 sztu SD 
dla prac przygotowawczych, zazu..junbją,
 . w P r:.l e myś l u: Jakób Aberdam, Elia
z 

rg
. 75 koron, 54 sztuk po 76 do 
w ten sposób szerszy ogól technicznJ (in- Hirt, D,iwid Loewenthal, Ferdynand Mjj.jer- b 
żynierów i przedsiębiorców) z przedmiotem, ski, or.
z dr. St:mis.taw Angermann, Mojiesz ,Buhaje podtuczone bez różnicy poe 
' 
który dotąd jest u nas po 'la szkołą prawie Scheinbacb, dr. W
odzilllierz Btażowski i J. dzema kupowano po 52 do 68 kor., kr o ae 
. O M podtuczone po 50 do 68 koron, b y dło cbu r 
meznany. . ieses; t B< 
Wniosek p. Dzieślewskiego przyjęło w J a l' o sł a w i li: Oh. Bernstein, dr, po 36 do 52 koron, wszystko licząc za cen u 
zgromadzenie tygodniowe jednomyślnie, upo- Adolf Dietzius, Izak Margulies, nadto Leon metryczny żywej wagi. 
ważniając wydział główny Towarzystwa pO- I Lifschitz, Wiktor W ohl i Karol Niklaus; 
litecbnicznego do odpowiednich zarządzeń w w Koł o m y i: dr, Teofil Dębicki, Józef I 
tej sprawie. Funkenstein, dr. Tadeusz Kraśnieki, Edward' 


Niedziela dnia 30, Przemyśl, po południu 
przedstawienie popularne "Zbójcy" Schillera, 
W roli Fr, Moora wystąpi p, St, Knake Za- 
wadzki, 
Niedziela, wieczorem, "Królowa Przed- 
mieścia", sztllka w 5 aktach ze 
piewami i tań- 
cami. 
Wkrótce tamże wystawione zostane}: "Ly- 
gia" czyli "Męczeństwo Chrze
eian za czasów 
Nerona" Barreta, "Dziady" Mickiewicza i "W ar- 
szawianka " Wyspiańskiego. 


Z Towarzystwa Pol1tB
hllicZTI8[O 


we Lwo",'ie. 


(Z wystawy w DiIsseldorf. - O złotnictwie, -- 
Budowa dróg wodnych w Galiryi), 
Niezwykle obfity porządek dzienny osta- 
tniego zgromadzenia tygodniowego (w dniu 
19 listopada b. r,) zagaił pruf. Leon Syro- 
czyński zajmującym komunikatem "Z wYbtawy 
w Diisseldorf". Była to prowincyona.lna wy- 
stawa przemysłowa, w której główny udział 
wzięJ'y prowincye aadreńskie, a urządzona 
dla tego, aby liczne Towarzystwa gómicze 
i zakłady przemysłowe Kruppa, które nie 
zdążyły na czas z przygotowaniem swych 
olbrzymich okazów na wystawę paryską, mo- 
gły je wystawić obecnie. W ystawa zaj<
la 
53 ha gruntn, polożonego na długość 3 km. 
ud brzegiem Renu, o szerokości zaledwie 
200 m, Z tego 13 ha zajmowały budynki 
wystawowe, reszta przeznaczona była na 
place i miejsca spacerowe. Dla atrakcyi pu- 
bliczności urządzono w zatoce Renu ćwicze- 
nia marynarki wojennej, wspaniałą fontannę 
elektryczną. i rzęsiste oświetlenia elektryczne 
wystawy. Imponująca była także liczba pa- 
wilonów (około 120), z których każdy zajęty 
był przez oddzielny Zakład przemysl'owy. 
Z działu górniczego, którym prelegent, jako 
profesor katedry górnietwa najwięcej się in- 
teresowa,ł, najwięcej zasługiwaly na uwagę 
ogromne maszyny wiertnieze. istne olbrzymy. 
Niemcy rhcieli zaimponować zagranicy bu- 
dową tych potworów, oraz okazać, iż mim0 
znacznych trudności terenu, potrafią niemi 
dotrzeć do głębi ziemi. WierrE'nie takie jest 
jednak bardzo kosztowne i jeden metr po- 
głębienia w tamtejszym terenie kosztował 
5.000 franków. Oprócz maszYIl wiertniczych 
zwracały powszechną. uwagę maszyny do 
pompowania wody w kopalniach, podno
zą(
;? 
18 do 25 m 3 wody na minutę, pr'i.yrządy d',) 
ID&gnetycznego oddziel&nia minerałów i mo- 
dele kopalń. Te ostatni!', sporządzone z plyt 
szklanych. przedstawiających przekroje po' 
przeczne i podłużne, zasługują z tego wzgl
dll 
na uwag
, że urządzone są wedlug jedoej 
skali, tak, że wszystkie kopalnie ze sobą 
można porównywać Świadczy to o wzaje- 
mnem zorganizowaniu się niemieckich Towa- 
rzystw górniczych. Oiekawe są również daty 
statystyczne, u
ożone historycznie od naj- 
dawniejFzych CZ&SÓW, a odnoszące się do 
rozwoju górnictwa. Przechodząc do d,idu 
kolejnictwa, wspomniał prelegent o wysta- 
wie historycznf'j szyn kolejowych różnego 
typu, tudzież wystawie lin i kolei linowych, 
między którerni zasłu!!-,iwał na szczegóJ Hą 
uwagę model kolei z Elberfeld - V ohwinkel- 
Barmen, zbudowanej w ten sposób, iż na 
jednej szynie, umocowanej w wysobści 
6 m. na żelaznem rusztowaniu, mogą jeździć 
wozy tramwayowe, obliczone na 20 osób, 
a poruszane elektry cznością. 
W następującym komułlikiicie ,;0 zło- 
tnictwie" przedstawił p. inż. Stanishw S w i c- 
ż a w s k i na podstawie statystycznyeh dat 
obraz i postęp rozwoju przemys.łu złotnicze- 
go austryaekiego w lataeb od r, 1895 do 
1900, porównywu.iąc ilości przerobionego zhta 
w Austryi z ilościami wyrobów złotych im- 
portowanych. Gdy w r. 1895 przerobiono 
2121 kg czystego złob, a sprowadzono 1358 
kg czyli w stosunku procentowym 60'9- 
39'1, wzrasta stosunek ten na korzyść pro- 
dukcyi austryackiej stale i wynosi w r. 19,,0 
2770 kg do 1500 czyli w procentach 64'9 
do 35'1, Mniej pomyślnie od złota przed- 
stawia się produkcya 8rebra, a mianowicie 
w r. 1895 przerobiono w Austryi 45'752 kg, 
a sprowadzono 12.627 czyli 784 pre. i 21'6 
prc., zaś w r. 1900 wyrobiono 45,267 kg, a 
sprowadzono 13.804 kg czyli 76'6 pre. i 23.4 
prc. Na Węgrzech przerobIono w r. 1895 
698 kg złota, sprowadzono z zagranicy 168 
kg czyli 80'6 prc. i 19'4 prc., zaś w r. 1900 
718 kg i 184 kg czyli 79'5 prc. i 20'5 
prc., - srebra n&tomiast w 1895 r. 5352 
kg i 1853 kg, czyli 74'3 pre, i 25'7 pre., 
zaś w 1900 r. 6927 kg i 2432 kg, czyli 
74 pre. i 26 prc. 
Z kolei przedstawił prelegent i ilobci 
wyrobionych poszczególnych gatunków przed- 
miotów zlotych w r. 1900, porównywując je 
z produkcyą z r. 1897. Z porównania tego 
okazal się wzrost ciężaru przypadającego na 
jedną sztukę wszystkich g&tunków wyrobów, 
co jest dowodem postępu w złotnictwie przez 
wyrób przedmiotów trwalszych i tak n. p. w r. 
1897 wyrobiono 21.278 sztuk łańcuszków m
- 
sywnych o ciężarze 353 kg czyli na sztukę 


4 


Stenzl, Michał Żyborski, oraz Baron Leib 
i Kazimierz Witosławski. 
Były jeszcze propozycye cenzorów d
a 
filii stanisławowskiej, uchwalono Jt! 
wszakże odesbć ponownie do komisyi. 
Ostatnim przedmiotem obrad wczo' 
rajszych była sprawa up ańs t w o w ien i a 
kolei Północnej, Sekretarz dr. Stesło' 
wicz podał do wiadomości treść memorY!1łu, 
który prezydyum hby, z początkiem bieżą' 
cego miesiąca wystosow&ło w tej sprawie do 
Ministerstwa kolejoweg'). W memoryale tyJ1l 
Izba omówiwszy w sposób wyczerpujący zaa- 
czenie kolei Północnej dla Państwa i kr&jll, 
uprasza R:>;ąd, aby korzystająe z upoważaie- 
nia. zawartego w 
, 12 aktu koncesyjnego, 
przystąpił do upań'3twowienia tej linii z d. 
1 styconia 1904 r. Z kolei z&brat głos p, 
Leopold Baczewski i w Muższem przemówie- 
niu jako delegat Izby do państwowej Rad
 
kolejowej przedstawif st&n tej sprawy, której 
przyspie3zenie leży w żywotnym interesie Ga- 
licyi. Izba. hu('zaymi oklaskami przyjęła spra- 
wozdanie to do wiadomości i jednomyślnie 
uchwalila rezolncyę, w której uznaje jakO 
rzecz zarówno dla. Państwa jak i dla kraju 
nasze
o brzmiojuną aby kolej Półaocna im. 
Oes. Ferdynanda z dniem 1 styeznia 1904 
przejętą zostab na własność skarbu pań, 
<;;twowego. 
N a tern przewodniczący zamknął po- 
siedzenie. 


Izba kupiecka we Lwowie przesyła 
!lRStępUjący korr.uaikat: 
" Według rządowego przeu.łożenia w spra" 
wie zmiany przepisów ustawowych o wypo' 
czynku niedzielnym w handlu, władza kra- 
jowa może pozwolić, ażeby interesy h&ndlow e 
w niedzielę były otwarte najwyżąj przez 6 
godzin, a więc ewentudnie i maiej. Przedło" 
żenie rząd;)we zostilło oddane socyalno-poli- 
tycznej komisyi Rady pa.ństwa, która wy- 
brała referentem posla z V kuryi miasta 
Gracu, Wilhelma. Referellt ten proponuje, 
ażeby w miasta.eh ponad 6000 mieszkańcóW 
sklepy były zamknięte bezwarunkowo przeZ 
cały dzień, Tylko w miejscowości&ch z ludno' 
ścią niżej 6000 w
adza krajowa może pO" 
zwolić, aby handle sprzedające wyłączni
 
I>rtykuly żywności były otwarte najwyżej 
przez 4 
odziny. Ponieważ, gdyby wniosek 
p. Wilhelma stał się ustawą, byłoby to po- 
łąezone z ogromną ruiną stanu kupieckiego, 
prZt!Z co siła konsumcyjna kupców w Gali- 
cyi ogromnie się zmniejszy, przeto Izba ku- 
piecka we Lwowie na bardzo liczne m zgro" 
madzeniu odbytem dnia 10 b. m. postano' 
wiła udać się w tej sprawie do Koła. pol- 
skiego na ręce Ich Eksc. prezesa Jaworskiego 
i P. Ministra dr. Pięt&ka tudzież posła Głą- 
bińskiego, Ol";1.Z postarać się o pop&rcie Izb! 
handlowej i przemysłowej we Lwowie". 


Targ zbożowy. 


Lwów, 25 listopada. Waluta koro»ow a , 
O!JU& za. 50 kg-. loco Lwów, Pszenica. gotowi 
7'40 do 760, pszenic!!. nOW3 7'25 do 
7'40, iyto gotowe 6'30 do 6'40, żyto :III 
termina 6'10 do 6'20, owies obroczny gotowi 
590 do 0'20, owies obroczny na tet'lniu 5'60 
dQ 5'80, jęc1,luień pastewny 5'25 do 5'40, 
lęezmień browil.n.iczy 5'50 do 6'-, rz e " 
031.: 9'60 do 9'80. lnianka 8, 25 do 
875: gro('.h p
8t{'wny 6'- do 6'50, gt'ocl1 
,:lo gotow...Il.ia. 7'- do 9'50, wyka 4,50 
do 5'--, J)asiellie lnia.ne -'- do -'-, 
n
fJi@i" ]wilopae .--'- do '-'-, bób -'- 
do --'-, bobit 5'10 do 5'40, hreczka. -'- 
d.) -'-, kukurudza !lowa 5'75 do 6'25, k.JkU' 
rud;!;;;" stil,nt -' - do - . _.) chmiel 7.ii 56 kilo 
- '..- do-'-, koniczyn!!. czerwona 55"- 
o 
08'-, kORjezyua hiab 75"- do 90'-, konI" 
eZY1Ja. 8zwedzk& -'- do -'-, tymotka. 22'- 
do 26'--. 
Spirytus loco z& 50 litr. gotowy pa1'l' 
tag. T8,rnopol 16'25 do 16'50, za 50 litr. pil' 

'#a8 'T:mlOpol na. termin -'- do -'-', 
w:tfa!lty--.--- do -"-, ekskontyngento w ! 
7'25 do 7'50.
		

/DIGCZAS002001_1902_271_0005.djvu

			re 
o:) 


I łów skrajnych, usiłujących naduzywać praw. 
I Rząd nie zamierza oprzeć się na któremkolwiek 
z istniejąc,lch stronllidw, ale pragllie zgro- 
madzić koło siebie zdrowe żywioły wszelkich 
kierunkowo 
Z Wiednia donos7ą: Zdrowie N ajj., .. Rozwią.zanie,odroczo1.wj skupcz;yny serb- 

 an a poJepszyJo się ZJ13r,zni.', Ból w krzy- I ,k?"
" na"tą
1 dop1e;ro po d",óch rnlP-Słą.?8Ch. 
Zac h ust
.ł znr,etoie N(lcf' spędza Monarcha \\ YOl)ry .od?ędą SIę. wed,l.,) kon
;tytll?YI. po 
Zl1akomic,ie. \V CZOfi!j :' " po " ,ludnie " odbyJ N aU. I tr:
ec
" m18s"ą
m;Jl od (
h :11; rozWlą'l
ll1a sln

 
Pan, dłuzszą przfchao.zkę W parku Schn[l- Pl
Yh", GlJ.blnLt Oln:,
IJ. .M
rkoWlCza m" 
brunskim. 
'ndo przed se,bą plęC nlle
nęcy pew [lego 
---- żywota. W t.ym czasie będzie mógł przygo. 
Dzisiaj, po trzydniowej przerwie, rozpo- tować sobie dogodną v,iększość w przyszłej 
CZ k !
a.ią się w dalszym eiągli obrady wiedeJi- skuptzynie. 
S lej Izby po,łów. 
Dzienniki czeskie zaznaczRją. że bez 
Zaprowadzenia czeskiego języka jako we- 
Wnętrznego w urzędowaniu, nie moi" hyć 
11a
et mowy o pomyślnym wYl1iku kroków, 
P
dJętych w celu duprowadzenia do porozu- 
r l1 lędzy Ozech;.j,liczn
 nie rdo gą 
byc prowadzone rownoeześnI
 z .1IlDym przo- 
myslem, dodane było: z wyjątkIem "herba- 
t.y suchej" i wody sodowej; dalej, aby wszy- 
stkim tym przemysłowcom, którzy trudnią 
się sprzedażą napojów wyskokowych, w cza- 
sie kiedy wys
ynk wódki będzie zamknięty, nie 
było wolno sprzedawać tych napojów poza 
sklepem. Wnioskodawca oświadczył się dalej 
za odrzuceniem kary aresztu, przewidzianej 
w ustawie w sprawie pijaństwa za przekro- 
czenia, a oświadczył się za karę pienięzlią 
w tych wypadkach. Wnioski te jednomyśl- 
nie uchwalono. 
Uchwalono dalej rezolucyę w sprawie 
wyeliminowania handlu napojami wyskokowy- 
mi z zakresu przemysłu towarów miesza- 
nych; oświadezono się następnie za zniesis- 
niem podatku szynkarskiego i za zniesieniem 
godzin zamykania szynków w subotę wie- 
czór, az do czasu, gdy ustawa wejdzie w ży- 
cie. - Uchwalono wreszcie utworzyć zwią- 
z,ek szynkarzy wódki z całej Austryi. 
Praga, 25 listopada.. Znany proces o 
fuł8zerstwo dyplomów szlr.checkieh przeciw 
bylem u starości'), naz wis ki el"11 Schlechta. za-o 
kończył I::ię wczoraj po połudaiu wyrokiem, 
ska,zu,jąc!m. Scblechtę na 5 miesięcy ciężkie- 
go WlęZlellla. 
Praga, 25 listopada, Profesor botaniki 
na Uniwflrsytecie czeskim. w Pradze, czł'onok 
czeskiej Akademii umiejętności, dr. Włady. 
sław Ozelakowsky, zmarł w 68 r. zyeir.. 
Berlin, 25 listopada. Parlament obra- 
dował wczoraj w daJ,zym ci ągu nad ustawą 
o taryfach cłowych. Poseł socyalistym:;ny 
'Bebel w długiej mowie uzasaduiał swój wnio- 
sek, aby z doehodów cłowych wk rocznib 
przeznaczać 100 milionów mamk paristwom 
związkowym Ha. cele szkół ludowych, Prze- 
mawiał p. Ozarlhiski, poczem przystąpiono 
do głosowania imiennego nad wnioskiem 
Bebla.. Za wllioskiem głosowało 9 posłów, 
przeciw 168, jp,den wstrzymał sie od głoso- 
wania. Poniewaz ogółi\ffi g.łoso"wało 178, 
prezydent stwierdził brak kompletu i odro- 
('zył posiedzenie do dzisiaj. 
Petersburg, 25 listopada. Słowiańskie 
stowarzyszenie dobroczynoości ofiarowało dzie- 
sięć tysięcy rubli na zbiegów macedoń:;kich, 
do dyspozycyi rossyjskich konsulatów w So- 
fii i Privrend. 
Rzym, 25 listopada, (reZ. pryw.). Kar- 
dynał R:J,mpolla, wysłał do p, Ludwika Gór- 
skiego do Warszawy list z errat u] acyami z 
okazy i jego j nbiJeu8zu. b 
Paryz, 25 listopada. N a. wczorajszem 

osiedi.eniu Izby deputowanych, depo Rocille 
mterpelował w sprawie obnizenia stanu 
czynnego eskadry morza Sródziemuego i 
wyraził zapatrywanie, ze skutkiem tego ma- 
rynarka francuska. nie byJaby zdolq do sto- 
czeni,}, zwycięskiej walki. Gdyby dziś za
z,edt 
podobny wypadek, jak swego czasu w lVIi- 
tylene, to eskadra nie byłaby w stanie wy- 
starczyć potrzebie. Na ministra marynarki 
Pell
talla spadłaby odpowiedzialność za skut- 
ki, gdyby wojna teraz wybuchła. (Oklaski 
na prawicy). 
Minister marynarki Pelletan odpowia- 
da, ze przy zmniejszeniu stanu czynnego 
eskadry poludniowt;j kier0wal się temi sa- 
mem.i pobudkami, jak przedt.em przy zmniej- 
szell1
 stanu ezynnego eskadry pólllocnej. 
Srodk} st1d otrzyma.ue użyte będą na budowę 
okrętowo 
. 
ep. Rocille wniósl porządek dzienny 
te,] tresc1, że Iz1)a lic7.Y na to, iz rząd do 
e'zasu uchwalenia budzetu D a r. 1903 utrzy- 
ma dotychc:r:asowy stan czynny eskadry mo- 
rza Sródzismnego. Ten porządek dzienny 
o
rzucono, natomiast przyjęto inny, pochwa- 
lający posbmowi,mie rządu, 
Paryz, 25 listopada. Minister mary. 
Kraków, 25 listopada, (Tel. lU',), Po narki przedłozył komisyi budżetowej Izby po- 
Jl&bożenstwie. w kościele N. P. Maryi oelby- slów na jej z:}danie, sprawozdanie generała 
.to się odsłonięcie pomnika ś. p, Władysl'a - V oyron, wodza wojsk francuskich w Ohinach, 
wa Łuszczkiewieza, znam'go pisarza i dyr e- które on złożył był o swej działalności mi- 
ktora muz.eUm narodowego. Popiersie, wyko- nistrowi. 
nane st
r;UJ
el?" 
owarzystw3, 
iłoś?-ików ,Marsylia, 25 listopada.. PolicJa otrzy- 
Krakowa. lllleSCI SIę na pOc!UdOlOW8J, ze- mala nakaz baf,zn.ego czuwania nat! włoski- 
wnętrzuE'J stron}e 
()śdoła P. Maryi. mi 
 hiszpańskimi parowcami, kursującymi 
. Krak;ów, z51Istopada. {TeZ. prywJ. K'I- P?mlę
zy Marsylią, Genuą a Barceloną, po- 
mlsya budzetowa Rady, mIasta obrado
ała I ll.l
wa
 sądzą, ze rodzina Hllmbertó,v zna.j- 
nad budżetem na 1'. 1903; bud zet ułozono dUJe SIę w Genui albo Bncelonie. 


WH,tyhński korespondent Figara do- 
nosi, ze Papid przyjął w niedzielę na po- 
słuehaniu ponownie biskupa Metzu ks. Ben- 
zler;;. Biskup zapewnił powtórnie Papież
" że 
Cesarz niemiecki jest gotów pOlllaggo, wreszcie w sprawia pier- 
tatarem okręgu naukowe,go pet.ersbur"ki:
go. wszego czytania u<;tawy prasowej. 
. Nowy kurator liczy 56 lat, Ukol1czy,t Odczytano między innemi interpehcyę 
1dl
ołajewską Akademię inżynierów, brał p. B r e i t e rs i tow. w sprawie rzekomyeh 
l1
zlał w wc.jnie tureckiej, a w roku 1879 naduży.iT' P d op,e,łni N oTnY,eh prz h i'z perskiego po- 
zajął stanowisko profesora w peterEoburskim sJa w n H1 mu, e
UTtan' C an
, 
technologicznym Inst}tu"ie, Vi roku 1888 h
)a, przY8tą.p

a następmE\ do obrad 
ałuzbę wojskową opuścił i w kilka lat potem nad wmeslOn
rn dZJS lJagląC'ylll wnioskiem 
ZOstał dyrektorem Instytutu. 'p. Kramr.rza l tow.,wykazilJącym, że do- 
Dotychczasowy poseł rossyjski W Ko' tych czas D:e o
rzymaln, sallk

yi uchwalona 
PeIlhadze, hr, Aleksander Beyekendorff, ktÓry p
zpz cu'skl SeJlll kraj. ustawa w przedmio- 
dawniej był pierwszym sf'kretarzem i rad"a Cle podwyż
zenia pła{\ nauczye,ieli. 
am?asady w Wiedniu, a posadę przy dworz
 . P. K l' a III 
 l' 
 uzasad
i!Jj,ąc nag,łość 
d
nskim objąl po hr. Murawiewie, został WnlOSEn, wywodzl.ł, ze odpowIedz P. Prezy- 
IIJ1anowany ambasadorem w Londynie. deuta M!nistrów, d(
na przed kilku dniami 
w sprawIe polepszell13, pŁac IJauczycielskieh 

eputacy.i, c

skich i niemieckirh poslów ka- 
z
 wnOSlC, lZ sfery. rządowe chcą stworzyć 
medopuszczalny zWIązek między zdolnośeią 
pa..rlam
ntl
 
o 
ra?y, a uchwalą sejmu cze- 
s
lego l ZI1:i.Je s
ę lstnii'ć chęć przygotowa- 
ma podwyzszenw. prdatku od piwa. w dro- 
dze absolutystycznej. Mowca uwaia za obi)- 
wią
':'
 s
wierdz!ć ten stan rzeczy i fa.kt., z 
cZYl
 WIllY nauczyciele ponoszą 
zkodę. 
Po p. Kramarzu zabra,l glos P. Prezy- 
dent MinistrÓw dr. K o e r b e r. 
Posiedzenie trwa dalej, 


rr{
 l>l:
gl.!tfow
m r
nlrg wledeńsłd. 
Wiedeń, 25 listopada 1902. Giełda 
poranna. (VorbOrseJ- Godzina 10 minut 30. 
Marki 116'98, Renta m8:jowa 101'10, W ęgier- 
ska renta koronowa 97'60, Akcye austryac. 
ZRkładu kredytowego 665'-, Akcye węg. 
Zakładu kredytowego 704'-, Akcye Ang-Io- 
banku 270' -, Akcye Unionbankn 520'-, 
Akcye Bankvereinu 448.50, Akcye Lander- 
banku 387'50, A-kcye Kolei państwowych 
689'75, Lombardy 67'-, Akcye Kolei Elbe- 
thal -'-, Akcye Fabryki broni -.-. 
Akcye tytoniowe -'-, Akcye Alpiny 358'50, 
Akcye Rima Muranyi 469'-, Akcye Pra- 
skiego Towarzystwa zelaz. -.-, Losy ture- 
ckie 111'50, Ruble 253'-, 4-prc. Gal. po- 
zyczka kraj. z r. 1893 97'10, 4 prc. Listy 
zastawne Banku kraj. 97'-, 56 L listy Tow. 
kredytowego ziemskiego 96'10. 
Usposobienie: spokojne. 
Wiedeń, 25 listopada 1902. Giełda 
pol'udniowa. (.il1ittagsb6r!!e). G-odz, 12 min, 45. 
Marki 117'98, Renta majowa 101'10, Węgier- 
sh renta koronowa. 97'75, Akcye austr. Za- 
khdu kredytowego 665' -, Akcyi węg. Za.- 
k&adu kredytowego 703'-, Akcye Anglo- 
b,mku 270'-, Akcye Unionb&nku 529'-, 
..H:eye Baukverei:u.u 448'-, Akcye L1!.uder- 
banku 387'50, AkcYI! Kolei państw. 689. -, 
Lombardy 67';-'-, Akcye kolei ElbethaI4052'-, 
Akcye .B'a.hryki broni -'-, Akcye tytonio- 
we 327 - , Akcyó>. AlpiDY 361' '-, Akcye Ri- 
ma 
Iuranyi 470 -, A1::cye Praskiego To- 
warzystwa żel. -.-, Losy tureckie 112'-, 
Ruble 253' -, 20-Franki -'-, Tramway 


Rada państwa. 


, Prezes gabinetu bułgarskiego, Danew, 
oSWiadczył w Zgromadzfmiu narodowem w 
ddPowiedzi na interpelacyę W sprawi!) mace- 
t OJiSkiej, że kwestya ta może być rozwiąza,M 
otl
o p
zez z

rowad,zeni.e ref?r
, a ref?rm,Y 
a

 SIę mozhwe, Jeżeh zmkme podeJrzl1- 
wos c względem Bułgaryi. 
ł> Z urzędowego źródła tureckiego do- 
"'oszą: 
d W. pobli
u Razłogu 
aszła pot
czka mię- 
w zy WO,]Skaml tureekJeml 1\ oddz!ałem po- 
l stą..ńców. Oddział ten liczący z górą 500 
Z UdZl, ..składał si,ę. przeważnie 
 dez6rt
rów 
Z arnlll bułgarskIeJ. Banda, ktora pOnIosła 
s
Pełną porażkę, umknęl'a do Bułgaryi, uno, 
ąc z sobą 50 zabitych i rani'myeb. 


Usposobienie: spokojne. 
Berlin, 25 listopada. Gieł(ja poranna.. 
(YorbOrse). Akcye kredytowe 210'-, Towa- 
rzystwo dyskontowe 186'90. 
Usposobienie: osłabione. 


.Ił Nowy serbski minister spraw wewnętrz- 

ch, Todorowicz, oświadczvł redaktorowi 
b ale Novine, że gabinet Markowicza stoi 
z:Z
zględnie na g'runeie konstytucyjnym i 
b 
lerza uszanować wszelkie prawa i swo- 
o y, a okaze SJę srogim tylko dla żywio- 


(}
}W'
':.!'fl"bi' ;
."
},
k,!, 
,;!71,'m.Kr
(')hl)wi8Cki.
		

/DIGCZAS002001_1902_271_0006.djvu

			Zapisy 
przyjmuje codziennie od godz. lO-tej przed 
południem do godz. 2-giej 
Stanisław Sachs 
nnuezyciel tańców 
ullca Pańska l. 17, drzwi Nr. 8. 


Fabryka asfaltu i vavy dachowr,j 
Szoligi-t yszkiewicza 
inżyniera 
L.ów - Marcina 29, 
osusza gorącym asfaltem, jako jedynym środ- 
kiem, najbardziej zawilgocone ściany w po- 
mieszkaniach, niszczy grzyb drzewny. 


CENNIK 
lwowskiej Izby handlowej I przemysłowll 


Lwów, dnia 25. listopada 1902. 


I pbcą I ż
da.ją 
walutą koror.!. 
!,. h. [K. h. 
5;)6 -\550 - 

 = \ 3: = 


I. Akeye Ja utukę. 
Banku hip. gal. po 200 'Ił. (400 kor.) 
Banku gal. dla handlu i przem. 
po zł. 200 (400 kor.) . . . . 
Banku kred. gal. po 200 d. w. a. 
w likwida.cyi 
Kol. gal. K!\r. Ludw. po 200 zł. mk 
(420 kor.). . . . . . . . 
Kol. Lw6w-Czern,-Jassy po 200 zł. 
w. a. w uebrze (400 kor,) 
Fabryki wa
on6w w Sanoku przed- 
tem Lipwskiego po 500 kor. . 
Te.w. dla gal. przedsięb, elektry- 
c
nych wod, po 200 zł. (400 kor.) : 400 - 420 - 
11. Listy za8tawne za 100 kor. 
 
Banku h. g. 5% w. a. wy1. z 10 9 / 0 <:< 109 70 -- 
" "n .t 1 !.0/,,, los. w 50 l. oS' 100 - 
" "" 4°!0 " 60 l. po 200 k. otII 95 50 
" kraj. 41/."/0 " los. W 51 l. 4,) 101 - 
" ,,4°1. " los. W 57 L - 97- 
Tow. kred. gal. ziem. 4"10 (pierw- ,CI 
sza e!Ilisya) . . .. = 96 50 97 20 
Tow. kredyt. gaIk zieJllBk. 4% "" 
los. w 4P/. lat . . .. e 96 70 -- 
4 % 108. w 56 l..t . .. =- 91.1 90 98 60 
III. ObUli za 100 kor. = 
eal. funduszu propin. 4"10 w. a. 
 
Bukow. funduszu propin. 5% w. a. 
KOlllunalne Banku kro 50;. (2elli.) : 
" "" 4 1 b ! Q/o (3 em,) 
n "" 4/0 (4 em.),CI 
Kolej. lokAj.
".;;<
..,x''''
!e- 1'0 BO '01.- 


6 


J. DABROWSKIEGO 
, 
L"łN'Ó
, HetiDJ..aIiska 4. 


Wielki wybór pierścionków zaręczynowych, obrą .zek 
ś11llm.y
'h, szpilek, łi1ńcuszków i t. p. Zega.rków małych 
i wielkich. od najtańszych do najdrużslych z piBr NSZ)
 
rzędnych i",bryk genewskich. 


płacą tą d a.Ją 
Losy z roku IBM po 250 zł. mk. 4 pr. UH,-- 185.- 
" ,,1860 po 500 zł. wa. 5 pr. 11;0.75 151.75 
" ,,1860 po 100 zł. 5 pr. . 182,- 184.- 
" ,,1864 po 100 zł. 2H,- 255.- 
" n 1864 po 50 z,J', . . . 2H,- 255,- 
Listy 
a8t. domen P:łD.st. 120 zł. 5 pr. 299.50 360.50 
B. Dlug pa;1stwa (wszystkich w Radzie państwa 
reprezentowanych krajów koronnyeh). 
Austr. renta. złota wolna od podatku 
za 100 zł. 4. pr. . . . . . . . 12060 120,80 
Austr. renta w wal. kor. woina od 
podaotku Z20 200 kor. 4 pr. . . . fliUł5 100.15 
C. Obllgaeye blejowe. 
Kol. Arcyka. Albrechta za 100 zł. 4 pr. 99.40 100.40 
Kol. Oesarz. Eabiety w złocie worne 
od podatku za 100 zł. 4 pr. 118,- 
Kol. za 200 zł. wk. 5"1.. pr. (o
temp. 
akcye) . . . . . . . . : . 51.)- !h6.- 
Kol. Cesarza .l!'ran"is:l.k3 Józef" za 100 
zł. 5 1 /. pr, . . . . . . . . . 127.10 U810 
Kol. Arcyks. Rudolfa w wal. koron. 
wolne od podatku za 200 kor. 4 Dr. \19.ihl 100.ao 
Kol. Karola Ludwika po 20U 11, mI!:. 
(ostemp. a1rcye) 5 pr. . . . . . 911,- 9J,90 


ObI1ł'jte}'/i)
lęl'w:i1!e:btl"''' {
'o!ej'};
e).. 
Kol. Arc. Albrechta za 300 zł. 5 Dr. 114.- 
w l.łocie za 200 11. 5 pr. ' 
Kol. Czeskiej z:!.ch. Z30 200 1000 i 
5000 zł. 5 p
. .... _ . . 99.,6 10065 
Kol. O
eskiej emisii. z r. 1895 za. 400 
kor. 4 pr. . . . . . . . . . 99.55 100,50 
KG!. bu];:v,,]J\skiej lokalu. 1.30 400 kor. 
oi y.r.. " 
 . . . . . . . . 98.50 !19,-.. 
Ko-1. galio. Karola Ludwika za. 20@, 
100 zł. 4. pr. . . . . . . . . 99.40 100.30 
Kol. Iwowsk,,0-czern.-ja8s
jej z r. 189
 
Z;J. 200 kor. 4 pr, . . . . . . 99,
. 100.- 
Kol. Arcyks. Rudolfa (Saizkammer- 
gut) 
a 400 lU:ł,rek 4 p
... 118.50 WUiO 
D. Dhg patiitWIG (krajów korony węgierskiej}. 
Węg, 
()t! renta za. 100 11. 4 pr. . 
" " ".. w WiOl. kor. za 200 
kor. 4 pr. . . . . . . , . . 
Weg. oblig, prop. za 100 d. 4"/1 pr. 

 ohl. pr, regul. Oi.sy z.. 10,) zt 4% 
.. poż, pl'!!lli. za 100 'lJ:. (200 kor.) 

8 50 l'it (lM h:9t'.} 


ii7 ))5 
B6 ():) 
15(;.50 
1i)
50 
JH9,50 


97.'75 
87.6<) 
15S:i5u 
201.50 
20UjO 


Na gwiazdkę i upominki noworoczne 
poleca:r.n:y 
Magazyn zegarmistrzowsko-jubilerski 
.N adesJ'ane. Juko dobrą 1 pewną lokacyt: 
polecamy 
4G/
 Listy' hipoteczne koronowe, 
4 1 / , % Listy hipoteczne, 
5% Listy hipoteczne premiowane, 
4°/0 Listy 'row. kred. ziemskiego, 
41/j% Li8ty Banku krajowogo, 
40(0 Listy Banku krajowago, 
5"/0 Obligacye kUilllln&l!l9 Banku kraj. 
4 Q / o Pożyczkę kr:łjow:h 
4
/o Gal. Obligacye propinacyjne i wszel- 
kie ri?nty państwowe. 
Nadto polecamy 
Akcye gal. Towarzystwa elektrycznego. 
Papiery te sprzedajemy i kupujemy po naj- 
dokladniejszym kursie dzienny'm. 
KANTOR WYMIANY 
c. k. npa. gRJ. akcyjnego 
BANKU HIPOTECZNEGO. 


11:. ObHr,
oye indwnh3leyjne. 
Kro;>cyi i Slaw()!\ii :!& 101) :
t "Pl- 'J8.fiO 99,50 
Węgier za ]00 'l1.. "pr. . , , . , 'J7 6r, 98 (l!i 
li'. I:nn.a 
MbH6!lll.e if(dyc.Jlkt, 
Losy regul. D'm
j3 z 1'. 1870 za 100 
.
, 5 pr. ..."..,. 285. -. 28H.- 
poż. rag. Dunajl! z .. 1878 L)& 5 pr. 107.--. 10H- 
Poi, kmj. Bllk(lwiny ::\ r. 1893 i.o
 za 
2GO kor. 4 Pl'. . . ,,' . , . . 9'/,1) 
'H.- 
E
k"""'?11i
ki"f ';.'hL
'
':)pbH"'lyj:,

 tGł ł;;t 
j ;
.': :f!.f 
 '}\5
 

13 -.. 104.- 
L-............ 
.._"¥.n.....IiftIII
I
 


.!!- . 


-łU'''


''''''

. 


- 


L. lleye Przediliębiorstw tran8portowyeh. 
Buk. kol. lvi:. akc. pierw. 200 zł. . 400.- 4u/j,-' 
"" n akcye 21- 
Praskiego tow. ielazn. prilem, 200 d. 1.ł2'i - 14:i5,- 
Sehodnicy 500 kor. . . . . . . 655.- 675- 
Tureck. zaorz. tytu- 
Czeskiego banku związkowego 100 11. 247.50 248 pO 
Zivnoliteńika banka 100 zł.. . . . 254.- 254.,0 


9,.,.75 
95,60 
97.- 
96.55 


100.;;;) 10[,- 
9650 9'7.5G 
100.25 101.25 
1()O.25 101.25 


H. ObUiaey,
 z pra.wem pierws2ieri.itwiJ> 
za 100 d. nom. 
Ozeskiej kolei pó{n. "za 300 zł. 5 pr. 
To'/{, ze gl. par. po Dunaju :ł;& 100 i 

()O zł. 6 pr. . . . . . . . . 
Tow. że gl. par. po Dun. E31. r. 18864 Pl'. 
KoL pól.n. ce
. Ferd. eH!. z r ,1886 4. pr. 
" " " " " " 188'74pr. 
" " " " " 
 18884pr. 
" " " " " " 18914pr. 
Kolej J,wów-Ozera,-Jaosy z r. 188.t Z:J. 
aoo :rot 5
r. . . . . . . . . 92 - 
Kolei Lw6w
i..':t.ern. z r. 1884 za 300 
z(
 4 pr. ......... 98.70 
(łal. kol. lok, wsehod. za 100 :M', 4. pr. 
W 
g. gaJ. koL em.1870 Z3 100 zł. 5 pr. 
r, ni'; :'1 1878
ja 2{)O lł.. .5 pr. 
" .., ,
188'1 :ł:a :tOO
. 
 P{, 


10'3.- 
115. Vi 
10,).55 
101..- 
100,,7,) 
1(06) 


10\).- 
11615 
101.55 
10z. - 
101."/5 
1016\1 


!l7,l
1/. 
239..t0 
9527'1. 


i 
1 
1 
J 
1\ 
t 
S 


108.2C1 109.20 
1.)8,2\) 10:',20 

8.tO 99.10 


J. L
a1 (M sz\!!k\i). 
BmiiJopesztellskie (Basiliea) 5:M. ,,,. 
Zakł&d kred. dla iliwd. i prziHl!. 100 d. 
CJ.:nv 40 71, mk. 
Pożyczka mi:!.
t:
 lnsbrwHI 30 zł. 
LOilY miasta Kra!l:(/1"l(, :W zł. . 
Po:i;ye
ka mi.asOi1 L!'JHa'O.1;11) 1.:' 
PaHly .
/? x1.- 
-L<, 
:')if:f!"'
:' :"",?
.,r":")}..:"'
i
:"C 
'.
'T;' 
 

 
.{ 


18,SO 
4:;14..-- 
lWi ,'- 
88.5!.J 
78 - 
75.- 
182- 

5 -o 


117.30 
9516 
95 Hi 
9515 


1138 


19.09 
2348 


a 


117.10 
\)51;; 
'1;",3""/. 

 


S 
I'i 
d. 
d. 
t 
st 


JIJIiE1III

 
--n:masE:
"". 
 
X",.ł 


...... 


- 


... ':"I\

 -

-.. 


.-a- 


- 


JII.JD 
 I. , 
 
 .Ni--, 
 


F;II;
&. 


., QI , 
Llcytacyeo 
L. cz. E. 745/02 (5) (96n 3,-3) 
Dnia 9. grudnia 1\)02 o godz. 10 rano 
odbędzie sie w tutejszym sądzie biuro 6, 
licytacya realności 1) whl. 1519, 2) whl. 
1633, 3) whl. 1634, 4) whl. 1714, 5j whl. 
177 4 wszystkieh w Mogieloicy i 6) w hl. 
758 w Romanówce. 
Realności te oszacowano ad 1) na 180 
kor" ad 2) z przynależytościami na 1740 
kor, ad c) Da 700 kor., ad 4) Da 280 kor., 
ad 5) na 440 kor., ad 6) f Ja 18D kor. 
Najniższa cena, nizej której sprzedaż 
nie nastąpi, 
ynosi ad 1) 120 kor., ad 2; 
1160 kor., ad 3) 466 kor. 66 hal., ad 4) 
186 kor. 66 hal., ad 5) 
93 kor. 32 bal., 
ad 6) 120 kor. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do 
tyth nieruchomości dokumenta (wyeiąg ta- 
bularny, wyciąg katastralny, protokoły oee- 
niE'nia i t, d,) może" każdy, mający chęć ku. 
pienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych 
w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 7. 
. Takie prawa, w obt"c których niniejsza 
l
cytt.cya był",by niedopuszcza.lną, f1ti,Jeży zgło- 
SI
 
o sądu njpóźniej przy wyznaczonym ter- 
mnue licytacyjnym, ina.czej roszc:1;enia. tiigo 


M - ___ 
rOdZl\jlJ co do samej nieruchoID"ści nie mo- 
głyby być już Zi) shtkiem padnos7,one. 
'I\
 osoby, dla kt!>rych jakie prawa lub 
ciężary na powyższych nieruchomośc:ach bądź 
ob:wnie już istnieją, bądż w toku piJ'stępo' 
w
nii\ licytarJjnego powstaną zawiadamil\.rH 1 
będą o dalszych wydarzeniarh tEgO rQstępo" 
wal\i
 .i
dynie przez przybide Da tab1iey "ądo- 
wej, jeśli nie mii.is:!:kają w okręgu f1ą'" U niż9j 
wymienionego i nie wskazą temaż sądowi 
pełnomocni kil. do dor\;jcz8tl., w siedzibi
 s

:llJ 
tamieszkałego. 
O. k. Są:d powiatowy, Oddział IV, 
Badzanów, dnia 9. pażdziernika. 1902. 


L. cz, E. III. 1882/2 (S) (9784 3 -3) 
Dnia 29, grudnia 1902 o godzinie 10 
przed południem, odbędzie się w sali 6 sądu 
tutejszego li'ytacya realności pod lk. 542 4 / 4 
we Lwowie lezącej whl. 448 dz. IV. ks. gr. 
miasta Lwowa objętej wraz z przynależy to- 
śc,:ami. 
NieruchomośC je,t oceniona na 6116 
kor. 38 hal., przynależności na 712 kar. 
N aj niZsza cena, niżej której sprzedaz 
de nastąpi, wynosi 3917 kor. 11 hal. 
Warunki licytacyjne i inne odnośne do- 
kumenta przejrzeć można w sllidzie tutejszym, 
w Oddziale III. 


'

 l-łi 


'J
aki(j pra.wa, w obec ktÓrych niniejsza 
iicytr.1:'.Y:i. bylaby niedopl1s
(jzalną, należy zgło- 
sić do fądu Dajpóililiej przy wyt
ac:';
)nym 
tłiJrminie heytacyjnym, llla.czej rosz.cz;;Xli
 tegv 
rr.:d'J;/I,ju co do sl1.mej nierucho(llośei niG mo. 
¥:łyby by''; już ze skutki
m podnoszone. 
'I'e osoby, dla których jakie prawa lub 

iężary na POWYŻ8:z;ąj JJ.ieJ'Uchomości bądź 
obee.ni'l już istnieją, bądź w toku postępo- 
wnn.l!!. licytacyjnego p!)
'8taJlI!:, zs.wia.d..mhme 
będą o d:\l,lszyeh wydarzeniach tego postę- 
wani
 jed.ynh przez przybicif, na tahlicy sądo. 
Wi'j, Je
H nit! mieszkają w okręgu sądu niżej 
wymjeuiuJlego i nie wBh7'i! t
muż siJidowi 
Wt
rr(iIl.oenjb do doręczt!ń, w sii:\d:r.oibiti &ądu 
f.
mJi0B?hh..go. 
0, k. Sąd powiatowy S. 1., Oddz.iał III. 
Lwów, dnia 1. listopa.da 1902. 


L gn. E XXI. 1763/2 (7) (9828 3-3) 
Dnia 22. grudnia. 1\)02 o godz. l]1/i 
przed południem w sądzie niżej wymienionym, 
w Sali Nr. {) II. piętro, odbędzie się licyta{'ya 
rfainości pod 1. _ orj. 14 przy uL P1!.nieńsk!ej 
lk. 718 3 / 
 we Lwowie połozonej whl. 635 
oz. IlI. ks. gr. gm. m. Lwowa objętr.j, 
N ieruchomość ta ocenioną została 1\ to: 
grunt budowlany i budynek na 27.220 kor., 
ogród na 1200 kor., przynależności budynku 


............
 


na 888 kor., przynależności zaś o ogrodu nlł 
330 kor., czyli łącznie na 29.638 kor. 
Najniższa cena wynosi 15.074 kor., poni, 
źej tf\j ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku. 
W;,runki licytacyjne i odnoszące się do 
tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabu" 
lamy, wycją:g katastralny, protokoły ocenienia 
i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia. 
pr

irztJć podczas godzin urzędowych w Sllidzie 
niżej wymienionym, w biurze Nr. XXI. 
Takie prawa., w obec których niniej
za 
licytacya. była.by niedopuszczalnl!i na.leży zglo- 
"i6 do sądu najpóźniej przy wyznaczonym ter' 
mini" lił::ytacyjnym, inaczej roszczenia tego 
rod:r.aju co do samej nieruchomości nie mo' 
głyby być już ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lu
 
ciężary na powyższej nieruchomości bąd z 
obecnie już IstniejIIi bllidź w toku postępo' 
wania. lie
tacyj Ill
go powstaną, zawiadamianI! 
będą o dalszych wyd3rzeni&cł1 tego postępo' 
wania jedynie przez przybicie na tablicy sądo: 
wej, jeżeli nie mieszkają w okręgu sądu niźe
 
wymienionego i nie wskażą temu?: sądoWI 
pełwJillocnika do doręczen w siedzibie Sl1i du 
:!.!\mitszkałego. 
O. 
. Sąd powiatowy S. L, OJdział XXI. 
Lwów, dnia 27. października 190
.  
Sc 
Zl 


dl 
e! 
lt 


b 


'l': 

 
dl 
))( 
la 
11.; 
Za 
1:1; 


k( 
Cz 

.
		

/DIGCZAS002001_1902_271_0007.djvu

			,'"" 
i 
. 


L. CZ. E. 1102/2 (4) (9848 3-3); polu w' dług klasy L, z"ś w innych miejsco-. pełn.0mocnik
\ do dl)f(
('.zeń, w siedzibie 
Dnia 24 grudnia 1 £i02 o godzinie lO! wościach tego okręgu według klasy III. I 
arrneszkałego. 
pr.zed połud
iem, odbę
zie, r,ię w s
dzie 
u:! . . Cenę wywohn,ia star
owi roczny czynsz j C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 
te1sz y m w bJl1rze Nr. 4, hcytacya, ],4 ezęscII dZIerzawny w k"locl " e 55.2".;5 kor. 54 hal I \V ' " ' k ' d . 1 (1 I ;Q t . d . 1902 
J .' k S . .. k ' J . t d ' 
:: k i Jnll1 l ma ;1, ",o opa a . 
realnoścI whl. 20 ks. gr. gm. at lrwlązy! 
ICJta.CYI1 us JJa c Dęl;z,e Się w C. '. ł ' 
objęttj pod Nr. D. 22 t.mże wraz z J /4 czę-I DJrekcyi okręgu skarbowfgo w Tarnopolu w ! 
ścią chału
y jako przYD,a
\
żytością.. . " dn
u 9, grudnia 1902 o godz 9 przed potu- 
Częśc meruchomoscI, '.vystawlOna na h- d
Iem. . 
cy.tac:yę.. je
t oe,'n
"ll9, na 800 kor, przyna- I Obrty pisemne w" nale
y
Ie zaadre.so' 
leznoscI za,; La 1\'0 br. ! wunych kopertiwh z uW!aUcZlll
lllem n
. J11c.h 
N ajniżs/a eferta wynosi 6CO b:or, pnedm'otu dz.ierZ\lwy należyc.le W
oS]C !laJ- 
Warunki licytacyjne i inne dokumenta dalej do g(ldzmy 1 po połudnIU dn.l!
 poprze- 
przf'jrzeć możr"a w kancelaryi sądowej, d''-ającf>go mtną l'cytacyę . t j. dm!!. 8, gru: 
C. k. Sąd powia,towy, Oddział IV. dnia. 190,2 do riłk N aczelmka c. k. DyrekcYI 
U t ki dolne dnia 18. listo p ada 1902. okręgu ;"urbowego w 
1!_r.n?pol,u. , 
s rzy , 'Wadyum VI' WysiEOSej 1 \l G / o ceny wy- 
wobnia nal\"ży przy dertach pisemnych dn- 
łączyć do oferty, zaś. przy lieytacyi ustn j 
złożyć do rą!{ komisyi licytacyjnej, 
Kwity kasow
 opiew3j
ce. ll1I. ka
cyę 
dziErżawy Jer,;zcze me wygasłej me będą Jako 
wadyurn przyjmowane. '. . 
Warl1nki iicytacyjne. i .dz\frz
wne, Jako- 
tt'Ż wyk1r\z miej sco '",,'ości należących do tą.r- 
nopol
.kiego okręgu dzi
rż
wnego można 
pneglądać w c. k. DyrekcYI okręgu skarbo- 
we;ro w Tarnopolu, tudzież w c, k Nadzorze 
8tr
ży skarbowej w rrarnopolu. 
C. k. powiatowa Dyrekcya skarbu. 
Tarnoplll, dnia ]7. listopada 1902. 


L, cz, E. 1
75 2 (6) (9977) 
Na żąd>ne Chaima Schattnera w Ku- 
tach, odbędzie się dnia 11. grudnia 1902 
o godz. 9 rauo w sądzie niżej wymienionym, 
w biurze .Nr 2, licytacya realności whl. 
1413 gminy Kuty. . 
Nieruchomość ta, wystawIOna nll. licy- 
tacy\" jest ocenioną na 1153. kor. 80 hal. 
Najniższa cena wynosI 769 kor. 24 
hal., poniżej tej ceny sprzediiż nie przyjdzie 
do skutku. 
Warunki licytacyjne kt6re się zatwierdza 
i odnoszące się do tej nieruc
omości doku- 
ment
t (wyciąg tabularny, wyCIąg katastralny, 
D!'otoko(y oc(mi,
nia i t. d.) moza każdy, ma- 
Jący chęć kupienia, 'prz
,jr
eć po
cz
s god'Łin 
urzędowych w SądZIlI lllze,j wymIefiloRym, w 
biurze Nr 2 
'ra.kie prawa, w obec których niniejsza 
licytacya byłaby 
ie
op
szczaln
, należy zg
o- 
sić do sądu ni>JPÓzm
J przy wyzll!l.
zonym 
terminiE' ]jcyt
eyj \tY
, l
aC'l.eJ ros?;cz.em
 tego 
rodujn co do S.\ffiSJ 
wruchomośel me mo- 
głyby jut być ze skutkIem P?d
.os1.one. 
'fe osoby, dla kt6rych Jakle prawa lub 
dężary na powyr.szej nieruchomości bądz 
L. {z. E. 562/2 (i 7) (9950 1-3) ob\leni/ł już istnieją, bądż w toku. post
po. 
Dłużniey Le,,!:Irowie i spóL wani
 lieyttlocyjnego pOłVst,aną, zaWJadi\illlanl! 
Na żądanie FIlii 
, k. uprz: ga
. akc. będ
, o da!;Jz-ych wyauz!cm
&?h tego ,postępo- 
Banku hipot, w Kra.}>owle odbędzIe SIę dma '1V;\ni
 jMiYHi
 prz"z pn;ybH
le fi!!. tt.bhcy sądo- 
19, grudnia 1902 o godz. 10 prze
 połlliiniem wei, jiillśli nie mil'ts
ki\.ią w okręgu sądu ni'Ź,ej 
w sądzie niżej wymie
1iony:m w bIUrze Nr. 8, wymlenionel!'o i nie ws
ażą t
!:'!Hl
. sądowi 
licJtaeya rl1alnoś('i lwn. 5", 7413, 774,. 724, p<\łuoIDocnika do doręczen, w 8H
dzlb!e s
du 
528 i J 38 ks, gr. gm. kat Podgórz,) objętych z,'Ltnieszka
ego. 
F
rmy ,,J
ncia Leser i sp. własnyeh stano- C. k. Sąd p .wiatowy, 
wią(.,ych fabrykę szpagatu w
az z całem nrzą-I '<., . ' 
dzeiliem re..!ność lwh. 114 I 115 ks, gr, gm. Kuty, dma. 2. wrzesllla 
kat. Dęl:iniki objętych Izaaka Strickillra wł:,snych, ___________ .- 
Nieruehomości powyższe wystawIOne na . 
Lcytac)'ę są o
enion\l a) realność lwh." 5\ E. (:z, E. V. 1.15
/2 (1.3) . 19967) 
Hi:> 774 i 724 na 247,378 kor., b) Iwh.' Na żąda!'ue Teofih FogtoweJ, we Lwo- 
528' i 138 kRo gr. Pudg\\rze na 4900 kor., wie, z8stąpknej prziOZ adwokata dra ;Michała 
c) Iwh. 114 w D,ębnikaeh ua 
 52 kor. i d) Greka, odbędzie 
ię dnia ,11. grudm.a 1ę?
 
lwh. 115 w DębnIkach na 144" kor. o gejdz. 'iP/iprzect połudmem w Eądz
e mzeJ 
Najniższa cena 
ynosi ad a) 12,3 1"86 / wymiep
ony
, w biurze Nr. 3
, .hc:vtilcya 
kor., ad b) 2450 kor. -,O hll., ad C) 20 kor. reainoscl obj. whl. 1390, 1391 I 1392 gm. 
ad d) 722 kor, 50 hal., ponizej tej c/IUY sprze Stanisławów;.. . . 
daż nie przyjdzie do skutku. Wartosc 8zaCnnł>:owa 1) realnoscI whl. 
sprzedaż Warunki licytacyjn.e i odnoszące się do 13
jO wJliosi 49.053 kor, 46 hal., wadyum 
warJyuill tych niefi1
boDlośei dokumenla (wydąg 
1\bl:- 4905 
or. 34. bal., naj
'ższ
 
fertil.. 24.526 
larnv, wymlg k1.l.t8.Gtralny, protokoly oeem'
llla kor, 73 haL, 2) realnoścI obJ
 whl1391 wy- 
i t.-;U'YIO
;I
 każdy, fI1i\jąCY ehlp,ć kupleoiiJ., nosi 43.16 t kor. 70 b s.!., wadyum 43! e \(01'. 
pr7AJjrz
ć podcz,as god'Łin urzędowych w "ą:dzie 17 h
l., naj niższa oferta
1580 kor
 85 bal., 
nizej wymi:-:nioJiym, w biurze Nr. 8. 3) realności whl. 1392 wynos.i. 2;>93 kor., 
'l'!;>ki'Ś l!fIłW ii , w ob,,,c kt6ry,'h niniejsz
, wiAdyurn 239 kor. 30 hal., n!l.jmższa. oferta 
liqta.c y a byb.bv niGdoDu2zc:'lI.lm} nald,y zgh- , 1196 kor. 50 ha.l., poniżej naj niższej oferty 
.,., .1" -".,.. '" t I d 
' ',1' d ' k t l- 

jlC Cir) t:ąCiU nltJp01.iih';J przy ',\ Y1.Ill!.t7,(Hi.j ID ./)f- sprze a1. me przYJuZle o 
 u 
u. 
miniIi licytacyjnym, i.na.cz
j r(,Sz.CMD.ia teg
) Rt'alnuść ad 1) skbda Się z paI:c. bud. 
rOd'Llljll co do samejiA.iliruchomości llj
 !:nr)- l. 1026/2 i 1026/3 z trzema doma.!llI czyn. 
głyhy być już r.!; skutkiem POdih;S:lOJH:. szowymi, budynkiem gospodarczym 
 wychod- 
L. 'I'e oiJ
lhy, dla których jaki., praw:g, h
b I kil'm i z gruntowej L 983/1 będąc.!'J w poto- 
c;
ż:;.ry nli powyżs'r.ych nienwhoillf;ś"jach bą:'ź i wie ogrodem owocowym a w połowIe .ogrodt'm 
obHmir, już islnie,Jeka, OJbędzI8 'l "k I 'e " r a w a w obe
 kt6r y ,.;h mTll!IJ",,,,a 
. d' 16 d , 190 '
 d fi d li. ,..1 ., "I,; ,,' 
SI
 11J,a . gru, 
lr. ,..:' o g:) "': iJ prze lie.yttoc.ya bihby Ridopusl-czalną naldy toglo- 
P?łudmem w :>ąazw ,mze] W!ffijemonym, w sić do 
ądu n:ojpóiniej pr2óy wY'M1e skutkIt!ill p0drH)l:!i()Il
. 
mi, skł'ada,]ąe'!Jlll SIę z ogrodzellla l drzew ,.' rre osoby, dla kt&9'ch jakie p

wa lu!
 
owoeowych. , , ""." . , cieżt>rr rH; JHH\.wienia pmwa poboru po- mi
Je wy atypym, maeZH] rOSZCZelll3. 8'iO 
a.tku konsuIDćyjnego od mięsa w Tarno- rodzaju co do samej nieru"homośei nie mo- dnia 18. grudnia 1902 o godzinie !ll/i przed 
b l olskim okręgu dzierżawnym na czas trzech głyby być już 7.g skutkiem podiloszone. południem w Sądzie niżej wym
enjo
ym w 
a.t 1903, 1\:104 i 1905 bezwarunkowo, albo 're osoby, dlt!. których j
kjf' prawa lub biurze Nr. 30, licytacya reaLnośl
1 ob). 
y
. 

ą, jeden rok z milczącem o
nowieniem dzier- cięzary na pIJwyższej nieruchomośei bądź hipot. 5H gminy St[>nishw6;y składającej Slę 

awy na nłlstępne lata 1904 l 1905, albo tylko obecfJitl już istni"ją, bądź w toku postęP()- z p, gr. L kat 501, 503, 50!!: i p. b,. l. kat. 
1Ią. rok 1903. 'Panii\ lieyt.acyjnego powstaw't, zawiadamil\ua 606. 607, 608 na których znajdują SIę trzy 
L W okręgu tym pobiera ijję podatek będ
 o dalszych wydarz
niach tego postępoo budynki mie
zkahe z dwoma budynkami 
1( O nSumcyjny od mięsa według taryfy dołą- wani!'. jedynie pnez przybiei
 na tablicy f!ą.
I): gospod!'
czyml. " 
cZ onej do ustawy z "16. czerwca 1877 dz. U. Wf'j, jeśli nie mie:,;zki
ją w okręg'u s?
du ll1że
 \ . Nleruchomosc ta wytawiona na licyta- 

. Nr. 60, a mianowicie: w mieście Tarno-; wymienionego i llltil wskazą temuż SądO\"łl' eyę Jest ocenioną na 23814 kor. 23 hal. t. j. 
"Gazeta Lwowska" Nr. 271 z dnia 26, listopada 1902. 


L. cz. E. 472,2 (18) (9917 3-- 3) 
Na żądanie p Juay Sing;.ra, kupca w 
Halit;zu, odbędzie się dnia 5, grudnia Hi02 
o godz. 9 przed południBlli w sądzie niżej 
wymienionym, w biurze Nr. 9, relieytaeya 
1/24 częśei realności wyk. hip, 1. 66 ks. gr, 
gm. kat. Haiicz objętej. 
Nieruchomość, wystawiona na ndicytAcyę, 
jest ocenioną na 248 kor. 9 hal. 
Najniższa cena wYDosi 1
4 kor. 5 hal., 
poniżej tej ceny sprzedaż nif! pnyjdzii do 
l:ikutlm. 
Takie prawa, w obec których ninilijsza 
relicytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgło- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym ter- 
lIlinie relicytacyjnym, iaaczlij roszczmia tego 
rodzaju co do samej nieruehomo5ci nie mo- 
głyby być już ze skutkiem podnoswne. 
C, k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 
Halicz, dnia 20. listopada 1902_ 


L. cz. E. 752 (14) (9901 2-3) 
Dnia 15. grudnia 1902 godz. 10 Irzed 
południem, cdbęoz e się w tm\j 
zym ['lądzie 
biuro Nr. 28, licytacya dóbr Sławkowice 
z przyległościami S:iS
ó.w
1l: i Brzozuwa 
w
. 
819 ks. tab. kr:lkowskleJ objętych, w powI
cle 
wieli
kim położonych, grunta oraz budynki 
mieszkalne i gospodarskie obej ID uj ących z 
przynależnościami, składającemi" się wedle 
prrotokołu ccmimia z dni... 
4. i 25 I',l'zfśnia 
1902 z inwen arza ż,YwPgo i martwego \1:' tym 
protokole wyszez"góinioilAgo. 
Dobra te OCiJL.iOńe są na 189.440 kor., 
przynależności zaś na 3976 kor. 
Naj niższa cena, paniz"j której 
nie ni\st
pi, wyv.osi 128.944 ktJr" 
lH.342 kor. 
Warunki licytaryjne i odul
szące się do 
tyeh dóbr dokumenta me,żna przejrzeć IV Si}- 
dzie tutpjszym, biuro Nr. '27, . _ , . 
Takie fr&w!t., w (Jbt'c których nmI6Jsza 
liejta.cya byłaby niedopus:tczalnfł: }j(j,leży 
g
o- 
sić do sadu najpóżniej prz'j' WY';lUł.C7.Unym ter
 
minie licytacyjnym, in
c:;'e.i rGs
3z.eni:J. ti-'
(; 
rQdzaju co do /j...mej niercchoillości nit' mo 
glyby być :r;i! skutkiem p,)dnm:zo
e. 
Te o,;;oby, dla. ktÓrydl .i,
kie pra,nt h:b 
:
jężarv 11
 pawyż8zych d(jbrach bądź obecnie 
Istnieją, bądź w toku postępowania h r:oyr!> i"') j- 
nego powstaną, wwiad(;'!niane b(,
dą o dalszych 
Wydarzeniach tego postępowania jedynie prz
1. 
Przybieie na tablicy sądQwf\j, j
ś\i nie mie- 

zkają IN okręgu sądu to.ti:jjszeg'
 i nie .w
k.a
ą 
temuż pełnomo....nik/4 do doręczen w 
,le:O;;łlJ" 
Sądu \óa,mieszkał'
'go. 
C. k. Sąd krajowy, Oddział VIII. 
Kraków, dnia 4. listopada 1902, 


. 
... 


ad Nr. 3011 V. C. (9956 2-3) 
K u n d m a e h u n /!. 
Zur Sicherstel!ung d
r Caual- und 

enkgrubenreinjgu!łgs"rbeit"'ll in den, mllita- 
r]8ehen Objecfen in Lemberg fi'1det płenst
g 
d
n 2. Decemb8r l. J. 10h V ormltta
s li; 
der Kanzlei der Militar - Bau - Abth
iLung in 
Lernberg eine schriftliche Offertverh!>ndlu ag 
ata tt. 


11 


i. 
1. 
.0 


Coneessi0nirte U nterneh!:lur:gsJu ,tige 
'ł;erdl:n eingdaden, sich dunh Uberreicbullg 
Sehrjftiieher OffertJ an dieser VerhandJung 
Zu betbeiligen. 
Die weit...ren Bedin gungtill sind RUS 
den Affichiert'!n OJl'ertal:."se.breibungen zu 
er8
hi!n, bezw. bei der Militar-Bau-Abthf:i- 
lUng Z11 erfugen 
Von der V Hwa.ltungs.Commission der 
k, und. Militar-B>J.U.AbtheiJung, 
Lemberg, am 23. Nov"mberg 1902. 


1.' 


la 
Ił, 
le 


,a 
)' 
r' 

o 
)' 


.b 
li 
O' 
18 
O' 


O' 
ej 
Ni 
111 


Oddział IV. 
1902. 


Oddzia.ł V_ 
listopada 1902. 


sądu 


ogród na 657 kor. 30 haL, zaś plac budowla- 
ny z budynk'!mi IJa 23156 kor. 93 hl
L 
Najniższa. cena wynosi 1.2016 kor. 48 
hal. poniżej tej Ctny ąprzed"ż nie przyjdzie 
do skutku. 
W a.runki licytae.yjne i odnoszące się do 
tej nieruchomości dokume:ata (wyciąg tabu- 
larny, wyciąg kat!tstralny, protokoły ocenienia 
i t. d.) DNże kaMy, mająey ehęć kupienia., 
przejrz.eć podezJ.s godz:n urzęJowych w sądzie 
nii
j wymi
llionym, w biu' ze N r. 
9. 
Takie PUW&, w obel'. ktrych nini
js7.a 
licytacya byłaby niedopu8zczalną, należy zgło- 
sić do sądu najp6żniej przy wyznaezonym ter. 
ninie licybl.cyjnym, inaczej roszczenia tego 
rodz!\ju co do samaj nieruchomośei nie
 mo- 
głyby być już ze sbtkie.m podnoszone. 
Te osoby, rl1a których jakie prawa lub 
eiężary na Powyż.8zej nieruchomości bądź 
obe\'.nie już istnieją, bądź w toku postępc- 
w&nia licytacyjD.ego powBti!.ną, zawiadamiane 
będą o dalszych wydarzf1uia\Jh tego postęp 0- 
wauia ji'-dynie pae?; przybieie na hblicy sądo- 
wej, JBŚli nii< mieszkają w okręgu są du niżej 
wymi0nionego i ni;: w3hżą temuz sądowi 
pełuomocnika do doręczeń w siedzibie sądu 
zamieszkałego. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział VIII. 
Stanisławów, 14. listopada 1902, 
I 


L cz. E 158/2 (12\ (9954) 
.N <:. żądanie Mojżesza Boehnera kup[
a 
w Czchowie od będzie eię dnia 17. grudnia 
UłQ2 o godz. 10 przed południem w sądzie 
niżPj wymienionym, w biurze Nr. II. licyta- 
cya 8/60 części realności objętej wykazem 
hlp. 1. 20 ks. gr. gm. kat. Borowa wraz z 8/60 
c'Łęści przynalażnośei składającemi się z domu 
i krzaków. 
8/60 nierucbomości powyższej wystaw[o
 
ne na. licytac,}'ę są ocenione na 231 kor. 90 
hal. 860 przynależności zaś na 46 kor. 66 hal. 
Najniżsn cena wynosi 185 kor. 'tO 
hal., poniźej tej ceny sprzeda.z nie przyjdzie 
do skutku. 
Wamoki Jicyta.eyjne i odnoszące się do 
tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabu. 
Lamy, wyciąg- katastralny, protokoły oce
ie
ia 
i t. d.) może każdy, maj
ey chęć kuplelll
, 
przejrzeć podczas godzin Ul"zędowych w sądzIe 
niżej wymienionym, w biurze Nr. II. . . . 
Takie prawa, w ob
c których mnIejSZa 
licytacya byłaby niedopuszc
s.lną należy zgło- 
sić .10 sądu na.jpóźni
j przy Wyzll!\c:!;onym ter- 
minie lic.ytltcyjnym, inaczej roszczen.ia. tego 
rod'f.aju eo do samej nieruchomości nie mo- 
;s
yby hyć już 7.8 skutk,iem P?d.
oszone. 
'fe osoby, dla ktorych jakle prawa lub 
ciężary na powyższej nieruchomości bądź 
obeen,ie już istnieją, bądź w toku postępo- 
wania lieyt
eyjnego powsta.nlł zawiadamiane 
będą o ,dalszy eh wydarz
niaeh tego _ postę
o- 
wania. jidY!l.ie przez pr2óybkie oa tablIcy sądo' 
wej, jeśli nie mieszkają w okręgu s
d!l niże,! 
wymienionego i nie wskażą temui sądowI 
pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu 

amieszkałego. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Zakliezyn, dnia 16. września 1902. 


L, cz. E. VIII. 195/2 (46) (9964) 
N 8. żądani() Kasy Oszczędności. Miasta 
Krakowa odbędzie się dnia. 23. grud
la 190.2 
o godzinie 9 przed połudmem w sądzIe tuteJ- 
szym w biurze Nr. 3 ul. św. Jana L 13, 
licytacya refolnośei lk. 273 Dl. VI. l wh, 2000 
ks. gr, gm. Kraków, objętpj stanowiącej dom 
murow8.ny dwupiętrowy stojący na parceli bud. 
lk. 2455 wraz z przynależnościami, skład
ją- 
c,'mi się Z kluczy. 
Nieru{;homość, wystawiona na licytacyę, 
jest ocenioną r'a 96.842 kor. 50 'hal. 
Najniższa cena wynosi 48,421 kor. 25 
hal., poniżej tej ceny sprzedaz nie przyjdzie 
do skutku. 
Warunki licytaeyjne i odnoszące się do 
tBj nieruchomości dokumenta (wyciąg tabu- 
larny, wydąg katastralny, protokoły ocenienia 
i t. d.1 może bżdy, ma.jący r hęc kup\enia, 
riz
jrzeć podczas gdzin urzędowych w sądzie 
tutejsz\m W biurze Nr. 2. 
Takie prawa, w obee których mmeJsza 
licyt:acy!!' był:ii.by niedopuszczalną, należy zgło- 
gić do i>ądu nf\jpóźniej przy.wy:maczon.ym tcsr- 
minia licyt
wyjnym,. in
e,zeJ roszc
em
 tego 
rodz;;,iu co dl; samej meruchomoścI filI;: ID',)- 
glyby być jut iGe skutki
m P?d
087.0ne. 
. Te osoby, dla. kt6rych Jakle prawa lub 
ciężary na powyższej ni&rllc.bomości bądż 
obecnie już istnieji}:J bądź w toku postępo- 
wania licytacyjnego powstaną, z
wiadamian!'! 
będą o dals7.yeh wydt.rzeniaeh tego postępo- 
wauia jedynie pnI;!:;; pr:!.ybicie na tablicy są.do: 
\¥i
.j, j!:Jśli nie miesz

ją w ?kręgu s
du filie,) 
wymienionego i me WS
&zą t
mu
 _SądOWI 
pełnomocnika cr) doręcf-en, w sl
d7.Ible sądu 
umieszkalegQ. 
C. k, Sąd powiatowy, Oddział VIII. 
Krak6w, dnia 10. listopada 1902.
		

/DIGCZAS002001_1902_271_0008.djvu

			(9978 1-3) i 1. Metrykę urodzenia, I L. cz. P. 182;02 (2) (9678 3-3) 
OGŁOSZENIE LIOYTAOYJ. ' " 2. Krótki życior5 s , I Jakim falsa Jakób Prydem z Niiborg a 
Celtm wydzierżawienia. prawa poboru podatku spożywczego od mięsa i WIlla w nizej 3. Swiadectwo ukończonych stu-' now,ego uz
any 7;ostał umysłowe) ehoryn
, a 
P oszcze g 6lnion y ch okrpuach dziedawn y ch Da P rzeciRJr " J 'er,n, g o roku od 1. st y cznia 1903 J Ó . d ' k ' h - d t h kur,,,torem lego ustanowi no Józefa prvdana 
;1:"> 'te tłY ,,'\li! a.ya emlC lC , oraz Wyki;\,'
 o Je 
 z Nizb,;rga'} nowego. ' 
do końca grudnia 1903 bezwarunkowo. lub na prz('(Ciag lat trzech od 1. EtycZQja 1903 do czasowych prae naukowych i laborl'.- C. k. Sltd P owiatowy, Oddział IV. 
końca grudnia 1905 równit:z bezwarunkJwo lub wanw kowl) t. j. z zR';trzezeniem wypowie- t . 't 
 
dzenia kontraktu na drugi względnie trzeci rok d'lj:>rża\vy rozpisuje się ninil'j;;zem pod orYJnyeh. Kopyczyńce, 'dnia 24. czerwca 1902. 
warunkami zawartymi w równocześnte wydanem stad drukowanem ob
ieszczerJiu trzecią Termin wnoszenia podań upływa 
publiczną licytacyę, która się odbędzie w c k. Dyr"kcyi okręe;u skarbowego w Jarosławiu dnia. 1. lutego HJ03. 
zapomocą ustnych i pisemnych nadazy w dniu 3. gn;c1iiia ;;"Oz. Dyrekcya Akademii rolniczej 
"E: 
 ' Cena wywołania I Złoży,j się ma- I W Du b l Al: na. e h pod Lwowem. 
] .gg te <2 ".y:no d si, n
 każdy
 jąCt, 1U';o, U W A G A I FrOm
61 ill. p. d . yrektor. 
":t;;;: rfj;::;> roK , ZIenBwny I wadyum wynosI 
t; 'N 
 .s 
P-i '?::: 
 K. I b, K. I h. L, 1693 (92382-3) 


L. cz. S. 4/2 (1) (9862 - 3) 
Edykt konkursowy. 
C. k. Sąd obwodowy w Stanisławowie 
zezwolił na otwareie konkursu do ma.jątku 
Bomcha Pragera kupca w Kałuszu. 
Komisarzem konkursowym mianuje się 
c. k. sędziego powiatowego Nowosielskiego KonkursalJ 
w Kałuszu zaś tymc7asowym zawiadowcą ma- 
sy pana. dra Wiesenberg"- w Kalu
zu, n 
Wierzycieli wzywa się, azeby Da au- L. 565 Pl'. R S, KI' (9\J33 2-3) u 
dyencyi, wyznaczonej na dziell 25. listopada Ogbsz"nie konku-sil, 
1902 o godz. 10 przed południem wc. k, sądzie Nini.'iszem oglas'a się konkurs na po. 
powiatowym w KaJu3zu przedłożyli dokumenty, i1a
)y Dyrektorów) .

 k. VI gimnazyum we 
pośw
a.dczające ich roszczenia, wystąpili z wnio- Lwowie i c k. II. szkoly realnej w Kra- 
skamI względem zatwierdzenia tymczasowego kawie I L. cz, P. 40912 (4) (9799 3 - 3) 
zawiadowcy m.asy lub 
a.mianowania inne
o i Do tych posad przyw:ązane "f} pobory! E dl S,):diogor z Tarnow:', umysłowo 
jego zastępcy l pnystąplh do wyboru wydzIału I w mytl u
\awy z dnia j 9, 'H7.I:ŚllHt 1898. e:.orym UZ
Htny a kuratorem jego Dr, HErman 
wierzycieli. " .. I tudziez w my;
l k(>ńcow
g: Ilst,ępU 
 6 tj Bober 11;"tanowic,ny. . ' , 
Wzywa Sl
 t&kze tych wszystkich, kto-! u8t
WY dodat"K I:a ponlJ
szkam>\ w k\.Vo

lcJ C, k. Sad powIatowy, Odd'
lał 1. 
rZl chcą wys
ąpi
 j
k() ,
i':'fZycie]
 k " on1: ,, 'ur;-;o- l 'y>i ą C:I_ (
t ,, )O
) k
roIl.rocz(li,
:. " . Tarn6w, "duia 16. paździ mika 1
J02 
Wl z roszczo>maml, azeby roeZCZ8Ul:1 2\Wd, Cllo. K-aHr'e'dlCI mają w'J'esc pOla Ó da, za 0- ._.._______ 
ciazby co do nich spór jUl. zawi
J', stoSO\" nie paLzo[Ofj VI' P, t zebn" dkumi.i.jFó I A'!ie\ę Słoi.wiń:>ką z" ZiJrzyzia uznano 
dnia 15. grud!.\ia 1902 a na 3.udyencyi likwi. źui.j do klli,!a g"udma J gaz ! rl' rn.t,  
dniem. 


III. 


13.460 


mięso 


6020 


602 


" 


" 


" 


7,666 


770 I - 
lub zapomocą ofert pisemnych ma złozyć 


wino 


KaMy mający chęć licytowania ustnie 
wadyum wynoszące 10% ceny wy
ołania. 
Oferty pisemne, wygotowane w przepisanej formie i zaopatrzone w Pov.yższe wadyum 
tudzież ostemplowane znaczki,
m na 1 Kor. należy wnoić osobno na kazdy posz0z,gólny 
przedmiot dziedawy najpóŹniej do 9 tej godziny przed południem w dniu licytacyi t. j. do 
chwili rozpoczęcia ustnej licytacyi do rąk c. k, Dyrektora okręgu skarbowego w Jarosławiu. 
Telegraficznych nadaży nie przyjmuje się. 
Konkreta.lne nadaze tak ustne jak i pisemne ("ą wykluczone. 
Na podstawie 
. 10 ust. krajowej z 4/7 1899 Dzien, ust, kraj. Nr. 93 obowiązani są 
dziedawcy prawa poboru podatku spozywczego od wina, moszczu winnego i owocowego na 
żądanie galicyjskiego Wydziału krujowego pobierać dodatek krajowy w wysokości 30 0 / 0 
państwowego podatku spozywczego i za prawo poboru ti>go dodatku uiszczać 30 0 / 0 ezytSzll 
dziedawnego razem z czynszem dzierZawnym w ratach miesięcznych w dOiyczącym c, k. 
Urzędzie podatkowym. Zmiana tego dodatku krajowego ma taki sam skutek jak zrniana 
taryfy podatku spozywczego. 
Bliższe wal unki lieytacyjne jakotez wykaGY mil'jscowości naleiącyeh do pojedyńcz('ch 
okręg6w dzierżawnych mf'gą być przejrzalle w l', k. Dyrekcyi okręgu skarbowego w Jaro- 
sławiu tudzież w biurach tutejszo okręgowych Nadz'jrów strazy skarbowej w JarJsławiu, 
Przeworsku, Majdanie wieniawskim, Lubac1,owie i Cil'sza[l:Jwie_ 
C. k. Dyrekcya okręgu skarbowego. 
Jarosław, dnia 18. listopada 1902. 


L, cz. E. 422/2 (10) . (994\J) 'cz,łonków wydzi3łlI
 wierzycieli, dotychczas 
Na żądanie Wincentrgo Zwierza cabę- urzędująeych, powołać ostatecznie wolnym 
dzie się dnia 16. grudnia 1902 o godz. 10 wybt'nm inne osoby, swego zaufania. 
przed południem w sądzie niżej wymienio- Audyencyę likwidacyjną przeznacza. się 
nym, w biurze Nr, 
, licytacyu. realności zarazem do postępowania ugodowego. 
lwh, 151 ks. gr. gm. Piaski wielkie objęto Postępowanie konkursowe co do spółki 
Joanny Pis:!.kowskieJ i Wincentf'go Zwierzn i p0jedynczych spóln
ków bl,)dzie oddzielni». 
po połowie własnej wraz z pn,ynalt żnościami, prowłi,dzonem. 
skbdającemi się z domu i mnych budYI)k6w Dalsze ogłoszenia w toku postępow,\'
)ia 
a to celem zniesienia współwłd:mości. konhrsowego umi"szczae się będzie w cz.yści 
Nieruchomość I,owyższa, wyshwiona na urzędowej "Gazety Lwowskiej". 
licytacyę, jest ocenioną na 11
2 kor. z przy- Wierzyciele, którzy nie mieB7.kają w Ka. 
llI
leznościami. łuszu lub w pobliżu mają wymienić w zgło- 
Najnizsza cena wynosi wartość sza('Ufi' szeniu pel'nomocnika do doręczf!ń, w temze 
kową t. j. 1182 kor., poniżej tej ceny sprze- miejscu zamieszka.h:go: w przeciwnym bowiem 
dsź nie przyjdzie do skutkI!' razie na wniosek komisarza konkuriiowego usta- 
Warunki licytacyjne l odnoszące się do nowi się dla. nich na ich koszt i nieb
zpie- 
tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabu- czeństwo pełnomocnika dla doręcz1'ń 
lamy, wyciąg katastra.lny, protokoły ocenienia C k, Sąd obwodowy, Oddział IV. 
i t. d.) może każdy, mający chęć kupIenia, Stanisławów, dnia 12. listopada 1902. 
przejrzeć podczas godzin urzędowych w :są- 
dzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 8. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
Podg6rze, dnia 5. listopada H02. 


Upadłości. 


L. cz, CC. S. 2/'2 (119) (99!3 2-3) 
W sprawie:kokursowej Feibisza Leibi,
za 
Pobaillego wyznacza się dodatkowy termin 
likwidacyjny na dzień 30. grudnia 1902 o 
9 rano. 
Złoszenia wnie
ione być m
Ją najdalej 
do 25. grudnia 1 PO-'!. 
() tern z'iwiadamia się wszystkich WIe- 
nycieli tej masy edyktem niniejszym. 
But'zacz, 10. listopada 1902. 
Komisarz konkur:. z L
chowic 
podr6żnych. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Zu'awno, dnia 18. pazJ.dt.jąc na ni
 obowitize
 
wypłaty legatu w kwocie bOO kor. Ohaimo wI 
Branderowi a lOO kor. Feidze Brauder. 
Gdy jedn\k dziedzice są niewia.dorn;, 
przeto wzywa s:ę tyrh, którzyby z jakiego- 
ko!wiek tytułu rościli 'lobie r'f;J.WO do s!)adkll, 
aby w rrz'pciągu roku od daty tego :dyk: tll 
donieśli o swyc i ) praw"J.'h co tutejStego tąd ll 
wykazaH tytuł dziedzicztOnilt i d'Jzyli oŚlViad' 
tzenie. gdyz po b',zskutp'6znym np:ywie tego 
czasokr"'
u, zostani,\ przewM spadkowy prz.!" 
prowadzony tylko z ;;ymi, którzy wykażą ty' 
tuł dziedziczenia i oświadczenie OWIJ złożą. 
DJa masy spadkowej ustanawia się "Ii 11 , 
ratora adw Dr, Barnfa.lda w DrohobycZU' 
W braku dziedziców, spadek ja.ko dobro be
' 
dziedziczne, będzie skarbowi Państwa wyda' 
nem. 
C. k. Sąd povoiatowy, Oddział I. 
Drohobycz, dnia 15. października. 1902. 


z 
l. 

 


z 


1J 

i 
d 
(j 

 z 
Cz 
tJ , 

e 
:Ni 
gJ 
\1, 
!t' 
I. 
 
("e 


 
aą( 
1 82 
11.. 
tis, 
Z8] 
Bił:
		

/DIGCZAS002001_1902_271_0009.djvu

			L. 140702. 


OBWIE8ZCZE
IE 
c. k. Minist..r,twi1 spn\."i' w.
w;;etrzn"!ch z J_fl. 
li
t()pada 1902, l 4)101 nor:;:1llą('e aż do 
oawołauia przY\,;óL; zw;.,.ząt i wi,;,sa 7. b',;:,:,w 
korony węgje[s
,ipj do k,óif
tw i kr
ó"; re- 
pr,zentoi-'anyeh w ll£tijzie !'1:.ństwa.. 


1- 


Poniżej wymi',.iJJ;; s;
 t.: guiDY na Wę- 
grzech i w Kro!leyi 8::i';<'(;);\, 
 ht.rych w' myśl 
a
tykułu 1. HSi.tP l. , .:." ;-oz,put"ą:,.em,l, 11];- 
nu!teryalnego ,; ,L
Z. w"z'>E:;,i'1 ,Si:iP (n; u 
p. Nr. 179) 7- p,wddu droien,a chorób str'- 
dnycIl zakazali) Ji'd przy"'Ó'l; [;\!",I.egÓJowr, p.; 
daDych g:itUJlJ;:ÓV;' '- \\ ifr'ząt. 
T
 zakazy. !'t;órc: już z moey samej 

Ulowy obowi¥lli:t, ;o;"ci

g;tbbalom, HoltOveny, Kertó 
SZ.teuyfalva, Ruzsnyo, Vidombak:, V olkany, jil,- 
fO

i z miast!! Bra,ssÓ; powiat s
d(Jwy He fa. 
t J , z gmm Bac.sf,\lu, Osew;;.t1du, Ho::m,u- 
alu, 'l'urkos, ZaJzoD; 

 komitat ()" i k, p,.wiat sądowy GY0..gyÓ- 

Zent-MlkI68 : z gmia Gyergyo-Szartl'
g'y, 
yergyo-tJzentiulUoS; 
, kumitat O
 ,) li g ;- a d, pw i,J są2.my 
Tls
an-lrmen: z gmwy D,,[,;zSIl1& ; 
JWl1litat E::; z t l.' r g li ill, pwij1, s[
dowy 
.IJ]/jztergom: z gmia L\aujVai', bUlW, jlth:JLeŻ 
: Irnasta Eszk' g Jll; l,o,\.,i..lt 6:td0WY t'alka!1Y : 
gmIny Ebt'd; 
, '. k');:,ltat ł' eJ" r, f",)?ł!at sądc1wy Sarbo, 
f,ard: Z gm1lJj Igt (jyor, ("wiat ",!:
,b
y "usn:\: 
li g
Iny Go;;) li ; .p'(;
,at ;ft'1u y lo;z;.;'- 1<'SI- 
z
oz: z g,liJ"y :SO\WIYLa;;
; 

' . kou..-tat li a r 'v lU E Z ,e k, powi...t qJ.owy 
Ikloi,var: z gu:wy H:11yeg; 
Z komitac li e v t 
j, pO»'lat s" 1 ' lU ' ! ' i-' l "" Z '"
''' U,,:"'v', lJ ,, '
"n',';; 
, Da ...1 " .lJ u. .J \'t 
;, D u......... '-o 
 ,- -
' r' I " 

eill1S1iS, Felsii tL.;j 
ai, .\1\,; ó d
\jv;;,::, fLe
az- 

a' gy li 0 0l;ic;.a V"rhe
,rJj(;
j, .t0J'
:'y" i:''';',1.:swesd, 
t>b kl!tuYda. L, tLel- \' .,spdali., bzf.C.:i..:, b
\:mt- 
iy t
rf
lvilo, Ulh'.;,;ukf"iVa, Vaiya-Viiz"j, Varht- 
ij:' 

jkany; POWli>t "ądvwy HUIlJad.: Z grrun 

ą
SClo, KoBolJ,ogi
lYc!., ł'us tl\- Kall);. j . pow/at 
lszk'wy Petro
eny: z 
illlIl" Als
-BarIJiJ.\:reu- 
btik
ony, 
a.ll1e:t.a, Felso_-BarlJatyef1, Hv [H I,; Lij,- 
tis :J.ny, KID.puluIlyag, KrlVadla, LUl'eny, .Me- 
Zs
r, 
etro"eny, Zsily - .Mdczesd - t'lI.ro
eny, 
Brl
V aJdel- V ulkan; powiat sądowy PUJ: z 
In Fegyver, F
h6rviz, Felso-Szallaspatak, 


I', 
O' 
IJ, 

lt 
111 

- 
10 
, 
f'" 


y- 


Il' 
,11' 
'1>' 
110- 


12. 


Fiizesd, G!!lacz, H
gyalja-Livadia, Hobicza, 
Korojesd, Maczesd, Mi.dajesd, l\L,'
o-Livadia, 
L\ag:; B.:r, NU.l
SOLi., ()tl:ib,
-P';nor,' P"ros- 
Pesi,I.;n-, Pevosz, Ponoe, P uj, Ru
or, S"rel; 
p
'WI"t ::J;}"owy S::a,sz\':J.ws: z gmm Bdeny, 
Bi:.ciFJm. Grid, Kl'! O,,1os, K';szte.Stt; 
kUillir"t 1\.lS Kiili.ul1o, ilowi;ttsądowy 
Diz80.Szeilt r.L
ltUli: z gmiu Alsó-Bi
Jom'jj B
- 
laz
td
w, li'tlsoBajGm, Vo!.z; powbt sąt1;jwy 
Erz.eb"varos: z f',!:.Jiil B"l,;,v01s"r, Buu, Us,k- 
m
bt,,'r, l.:..:.,lal.'z, Hetui', Handod', K
tH:;Ztmt- 
UL',dó, K ro,i, KUlJ'J" U;ah,S,,;uHl-Lasz)ó, Sard, 
b:ćaSlo8ir,ye, tLrL'zK!;:;A1ma
, Szu,óz;-riLd:.s, ,SL
- 
JJbVt\ro.s. Z",g.),.) ,)".k,.ilPi., 7. CH:
S(.'j, l
'zsebewa. 
ros; PO'X'[c,t sąd:wy Ho,a,u;:\8tó: z gmin .LVL
 
gYi.,--Beaif!, .Na.t!y-Ekrrwzo, S"epllle
o, Si,pin, 
'l\d3o,."k<\.; powL,t :::ij;dowy l

dnot: z gawq 
Buz:1s be,wl: '. Oj 
koUHtit K o l o z s, puwiat sądowy ALJ.as: 
Z gwin Adalin, D;;.;, Dnig, Ki,3 - Eskuilo, N agj- 
Eskullo, Ur._. 0:£- il..ere:;;,tur, l'USZI.i:1 S"e ;,_t-MI. a- 
1y, U;';1'ÓCZ; VJW,:;,t s'łdoWY B £l.iJ ffy Huuyad : 
'L g,n:'l Halift)-H"nyud. FiJ.I1as; p,lwiat S
dLl' 
Wj' Gya1u: z grumy Sz:iciz.Lona; paw,at ::iądJ- 
wy Lv1uzwai': z gnll:.; BM;U
'L, Budon.. UG, 
jjjó.s, H
sZll-.M"l:SKa, Ra';:1mó, :
Ide, Ma 
gJar,]'Vu()rbUB, S'J1yomb:o, t:)zd.mL,sfl,lva, Szeut;- 
.L\1iJ.rL.li-1VLlt.dk,
:;; f)L\\'rjaL 
1.jowy Mocl>: z 
gru,n ł:;u'H
, h.oLel(,IJd, Mag}'iJ.f!d.l,yaa, ;\,h 
gy",r-.i:'alIloLka, Va,diJ.,Kawaras; POWI!1.t lS!j:dowy 
;'\I :J.,;"tSiil
ilG: z g,wa Hc;r\:Hd, Bucs, Kóród, 
il'bgya.rgorŁ..o, LVhgyar.N aja
,iHa.gyar.i::iani, 
Merd, Pa l> f:;.lv <1, 8LtlIl1,MJL:ilytelke, 'rurtl; 
kom.tat Komarom, puwiat s,}dowy 
'rli,ta: z gmmyI'anio:i; }J1
>Nlat S4;dtJwy Ud. 
vard: 
 gtllm Kultu, Izsa, SI.ellL-l:'etl
r; 
kOUlltilt KrGlSso..i::\zureilY, pUwlat 
iJ:- 
liuwy Bega: :!; gllllll FlldlInaK, Lt:okoSt'.st, 'ref 
gOVt,
t; powiat ::J,
Liuwy .\1't\csP,t: z gllJin Buko' 
v..:cz, Fotas.:::!t. Kussovwz<>, KllrLya, l'oJt'l1Y, 
B!illUI1Jt'
t, 'l'u:.;est, Zotd, Z
upi:1nyet:;t; 1'''- 
wi,lt I:>.ott'ż /. illLl:,;t" Lugo.
; pow:a(. s,!:do- 
wy Ma.ros: z gmm Bl'UZU!i.{, Grocz, Kapolua" 
;:)zimy
"t; pOwIat sąd'JWY Re:-JiCŁa: z gwint 
Nagy,ZoCleiieZ; pOwiat Sij:.iowy '1'em'"s: z 
gmitl Ravr:..n, KrlVl,;a, Vł:'.1eaboi<]; powiat są 
ctowy T
ng'JVJ.: z gillU1 BugoitIH, Fe.'lj es, 
Ii:iiV;J., Ll>pa';IlIct;eJ, LUli' 
bvi
:,
a, O-::,zadova, Rusz:;;a, l'er\
gova, Wel- 
deutb.J, V ulf,
berg; 
k(Jmit
it M II. r li s - '1' ,) f d a, p'.wiat 81do- 
'i.y Also-Mar;.i:): z glIlm .\1'illlaiJaó.., H,.v"dtó ; 
powiat sądowy- .Nya r,dSi.(l'"dil,: '!, ;'c:,uiu AtIJs, 
lavit, C
ókfi:1' V,., Ma.KJalva,En\0-8zeJlt-Gyorgy, 
S..v:i. 
,:i, Sz.v{Lta; 
jW
i\ltat lV1 o s o n, p'.Iwiat Sł
!10WY 
h 
,,>!,Ye,r Ova
': z g'lJ.:i1/ Magyar Kimle; p()wmt; 
sidowy .N\,Z
jder: z gmwy U.Jfalu; 
;",.mit.; Pl ....i..t,'łd.iwy M,
d 
"Je:::: z gtuiu Bi1flnhely, B
rdhi1.llJUJ, Bo1ya, 
J:)'Jl.d, E:'l.el, 
l!1zsu", 'l'"biiiS, S.;J.!
;;-Sacus, jil.ko 
teŻ z Imasta 1\1eugyes; fJOWi:"t SitJ.OWY N agy :,;m i, : 
2i gWIn Hlmj,'l.Y fi UL, 1)0:n1):itJ, halbor, M;)h;
, Pl'- 
8!,:a OWI!}H!., Het(.n; Bun;:;., Slpuś, .Nagy-SzóJlos, 
l:'mu, Rlldaly, i::3arpataK, S
.g
:sd, Szasz-UMyit, 
Szasz- KeretJz;. ur, t)ZMiZ - Kezd, Szasz - Ujfo.1u, 
S!,a
,>;.Sw.ut, Lasdó, Valdh!d, Volkauy, Zohm, 
jtiki'ttż ::\ mia'Ja 8i
ge mir; pOWJ;\t 8,
dowy 
8z
nt Agohl.: z gmiu AjJ:J.t1'ij,l va, Heg-;u, Ko 
nsa, Szasz Z;11atna, f)Zdlt Ag ta; 
iwmit;at .N ó g 1'.<1. d, POWl,:;',. sądowy Ba 
lassagyarm.at :,z grum UeJt
r, bzugy; P(,wwt 
sądowy NograJ: 
 g!lJ1ll .i:1et
ag, 'rolmaes; 
powiat ::i!I:Jowy t:>zirak: z gillln Bujak, Ko, 
ve,sd, S
r,arvi's, (h:de; 
komitat .N y . t l' a, powiat sąduwy Ga.i- 
gócz: z gmili Eec
ki>, Szelit, Peter, Vorosvar; 
jN'.',-ia's 
1.do;'
y Nagy-'l'apdcdmy: z gmi!i 
A.p,'ouy, LL:v3.sz" 8zuló.,.z, b;:;ol. sany; powi;łt 
sądowy NYJtm ZS:_1.mbkre': z g:ni.!y Jltskafttl 
Vd.; powiat sftduwj l:'ostyeil: 2; gminy Dra- 

,
(Jz ; [ _YOV\'l[
t 1-;itd,;wy V {I,S- Uj tIely: z gm ,ny 
v' ag- I.J nel)' ; 
kom;t;!. hEt-Pi lis-Solt-Kiskun, 
p'iwiat i,itct'JWY Asó-V;:bas: :,; gminy Biigji; 
jJOWii.1
 S,!:'liJWY Nagy,Kati.: 1; gllliU.y Nagy- 
Kata; puwmt "
:0'vy l{:,wzk\!ve: z gmi:'y TlJ.li- 
sony; pOWJ;..t l-!:
d(;w.y Vaez: z gminy Vaezdu- 
ka, j"koto;;, ;i; ml
.st;\ V a
z ; 
komitc.t S 'J lU I) g y, p 'wiat sądowy Ka.- 
po.v{,r: :[; gmi;:y '1'o)Jov:ir; 
kcmi
.at S o P l' o n, POW\<1t są'10wy Os'" 
pr0i:',': z gmin C
M'()rd, G}uL,vL;, ,Jimo8f..., 
Repc<
.Ajzeiilel"', Uj..ei', Zsir..; pO"'iat sądowy 
Kapuvar: 1; głJin Czira!{, O""pod, Dtllesia, 
Hovv()- 
f)ara, Kizdia, Labasincz, Lipp», Maslak, Miz, 
ma, Sv,tiJ.rovecz; pllwiat sądowy ReKas: z gmm 
Arauyag, Bazos, Buz.ad, BudlllCZ, Bukuvecz, 
liizellafalva, Hisszias, Iktar, Jezvlll, József. 
f"j va, Kis.'1"lpoh;.vecz, Kiszetó, L,.lkiJ.recz, Mar- 
głtft\:va, M8ly.Nadas, Nagy-Topolovecz, StiJ.ll- 
csMalva, dustra, oZlkl3os, Ternt'H-Km
lyfalva, 
TemesPeLerL1vi:1, T,'mes,Reka
; powiat sądu- 
w y U.Jard.d: z gmi 1\ Feeegy I.aza, Fibis, N emd. 
Sa., Zadoriak; POwl"t SąddWY Viuga: z gmm 
B ruken J. 11, Murany, 
 ernet- Beucsek, Roman- 
BeJ.>csek, Z,adauy'; 
karn;tat 'r o r o n t a I, powiat sądowy Ali- 
bunar: z gminy Roman-Petre; powIat sądowy 
Antalfalva: z gmin Aut,dfalva, R.r1l.nda, 
Useub, CzrepaJa., .\1'arkasd, lrlvor, Jarkovacz, 
L"j 'f.ft\1viJ., 0t-'PUV,4, O,.;ora, Tomasov3ocz, '1'0 
runta;- SZ!get, rrorontal- V a
a,hdy; powiat są- 
dowy Baulak: z gminy t3zec,eufl>lvl>; POWIl>t 
,jądowy Cseue: z gmm Bd1e,j, '1'al1J3o
fł1lva, 
Ojvar; PUW)" t s!łdowy .Módus: z grum BJka, 
lS1v3oulOld, RLldlla; powIat s!łdowy Nagy- 
i)ec.
kerek: z gmin Kis-'1'onik, Ma.gyar-SzenL- 
1\ilhaly, Nagy-'l'ór<1k, Nem
t,Kj.ka, Nem
t- 
Elt'mer, Perlasz., R')IDi:1n EClSkl>, Sóerb-Elewer, 
jiJ.iWLtŻ Z ill1aSLa Nń:6y-Be , ;skn;k j powIat sądo- 
wy Paucsov,t: z miu D01oVdo, Gi;, Muzsna, V!\rgyas, 
ZS.'1ubor' j pOWIAt sądowy Szekelykere8ztur: z 
giJHll Al,;ó-Buldug,
s,zlJ"yfa.lv!l., B :tf/l.lvd EteJ, 
.ill i hed, El30tfa va, h.usmOd, Magy:;r- .\1'elek, M1I.- 
g.. iH-Lsa'{l,d, J\hn,'lHJS, .N agy-Galambfai.va; 
I1uJ'!Jijfaiva bi.eder j es Szekeiy - Kere.sztuf, 
t)ze
t- E1"1.Heb t, Szellt-Mlklós, Szolok :;la, 'far- 
ez..1'alvl> '1'vrdatfalva; powiat sądowy :::hei!:dy- 
Odv:i.rh
:}: z gmia Atya, Bugarfala, Len- 
gyelfalu, Matisf!l.lva, .p a lf1\1 va., Parl\Jd; 
kormtat, V a
, pow I
t "ądowy Kbezell: 
z gmin Boba, Izsakfa, Kocs, ł'3olfa-M1I.!tonfa, 
Sa':; P,)WH;,t sądowy Sarl'{lr: z gllllll Cs3onig, 
uereze '1'1cc:kśud, Kis-;)1tke, NiGzk, Repczelal{ 
a nauto li muuicypu1nych mast Ko- 
loc;zvar, Komarom, PlI.nt;sova, Pozsony, Pozsony, 
SleResieMrv3or, Temesvar, j
kł)też z Ojvldek; 
. r b) z powodu pomoru świń. prZi)'wOz 
śwm: 
komitat A b a u j-'r o r n a, powiat sądo- 
wy G.Jefehat: z gmlll Cse',s, Jaszó, Pany, 


lJrnodi, >tosz, Szernere, Szep
i; powiat są" z 
dowy Fii
er: z gmin Abaujvar, Garbócz.Bo- 
gdany, Kovaesvagas, Pś.luaza, Reget
-Ruszka, 
Zi3njta; pOWIa' sądowy GOllCZ: Z gmm Arka, 
Baskó, HejczcI, Ker, Visz)JY; powiat sądowy 
S;>iksz.o: :z gmin Hernad-Sz:int-Andras, Nye 
"ta; powiat t!ądo\itY T,.rna: z g'min Sl3oJelO, 
Shenl-J 
;hb; 
komitat Ar It d, powiat sądowy Arad: 
z gmin j!'akect. Gyorok, ZSlgmonJha'6a; po- 
'""lat sądowy BOl'os-t5ubes: z gmm Battyin, 
Gurahollcr., ,,' Zoldes ; POWi:it sądowy Radaa: 
z gmi!'y Monor(}sr.ia j 
kiJmitat B a c s - B o d r o g, powiat sądo- 
wy Z:3ablya: z grLIJUY Gyu\'gyevó; 
bmiibt B a r a n y a, powiat sądowy Pe,
s- 
vamd: z gmm Pet;svarad, Puspok1ak, Puspok, 
J\U,rok ; 
komitat B fi, r s, powiat sądowy Aranyos- 
illarót: z gmiu H\;(:.
e, Ki:;!fapolcsMiY j powi
t 
sądowy Garamszentkereszt: z gmin Garam- 
Kuno
, H.tar,Kelecseuy, Nl>gy-L6esa; 
komlt
t B e ii:: e s, powiat są:iowy Szarvas : 
" gmwy Oc od; 
kOill:t4t B i h a f, powiat sądowy Bele. 
nyes: z giIlIQY Aloest; pOWiat sądowy Cseffa: 
z gmin B>.Irakony, Nyarszeg, Ugra, Zsadany; 
powitit sądowy Ver
cske: z gmin Derecske, 
'fe pe, Ver tes ; 


komitat B o r s o d, powiat sądowy Mez
- 
GS8.th: z gmin G,>lej, Mezo-Cs8.th, Na
y
 
Mihaly, N emes-B!kk, Tisza- K l1rt, Tisza- Tar- 
jan; powiat sądowy Ozd: z gminy Csernely; 
powiat sądowy Szendro: z gmm Szuha- 
Kallo, Mucsony; powiat sądowy Szentpeter: 
z gmin Banfalva, Ban-Hórvat, S.ijó- Vadna, 
Szi1vas; 
komitat B r a s s ó, powiat sądowy Felvi- 
dek : z miasta Brassó; powiat sądowy Hetfa- 
lus: z gminy Purkerecz; 
komita,t C s o ng ra d, powiat sądowy 
Tis
an-Innen: z gminy Sli.udorfalva; 
komitat E s z t e r g o m, powiat sądowy 
Esztergom: z gminy Pilis.Marót, jakoteż z 
miasta Esztergom; 
komitat Fejer, powiat sądowy Val: 
,,:I gmin Baracs ka, Bot, Marton v8.s8.r ; 
komitat F o g a r a s, powiat sądowy Fo- 
garas: z gminy Sz
,zcsor; powiat sądowy 
TQresvir: z gminy O.-Toh8.n; 
komitat Gomor-Kis-Hont, not .M a r a m a r o s, powiat sądowy 
l'iszavolgy: z gminy Rahó; 
kumitat M.!l.ros-'rorda, powiat sądo- 
wy Alsó- Regen: z gmin Gorgeuy Libufaiva, 
Hetbui(k, M.iCos-Jarll., 01ah-l'e1ek; powIat są- 
.10wy Fe1so-Regen: z gmin Alsó-Idecs, Holt- 
maros; 
komitat N a g y - K U ku 11 o, powiat sądo- 
wy Kob.alom: z gmin "Agol:!tonf.lva, Garat, 
Kohalom, Szasz- t:uda, U rrnos; pow at sądo- 
wy Nag)sink: z gmin Dombos, Nagy-Smk; 
powiat sądowy Szent-Agota: z gminy H
gen; 
k.omItat N y i t ra, powiat sądowy Ma, 
vi1!.: z gmm Brezova, MlaVd.; powiat 'ądowy 
Nyitra: z gmlU Bad, Csetli, DlCske, Gllymes, 
KaJabz, KOfi'yok, M01nos; powiat sądowy 
J:'osl,yen: z gmin Jóko, Nlzsna, Postyen, 
Vlttencz; pOWIat sądowy Privigye: z gminy 
Kis- Próna ; 
komitat P O:l. S o n y, powiat sądowy AIsó- 
Csallókoz: z gminy Varkony; 
komitat S z a b o l c s, powiat sądowy Bo- 
g
ao.y; z gmin Kek, Kotaly, Nagy-Hal8.sz, 
NYJr,Bogdśny, Seayo, '1'et, Tnra j powia.t są- 
dowy Felso-Dada: z gmin Pi.1.szab, VeacseHo; 
komitat S z e b e II, powiat sądowy Nagy- 
dzeben: z gmin Bongard, Dl1lmany, Felek, 
Feny Of/ilva, Poph
ka, llesin.a.r, Sellemberk; 
komitat Torda-Aranyos, powiat są- 
dowy Alsó-Jś.ra: z gmin Asszonyfalv., Ma- 
gyaró8ag; powIat sądowy Torda: z gmm Alsó- 
bzent- Mihalyfalva, Gyeres-Szeilt- Kiraly ; 
komitat '1' e m e:'\, powiat sądowy Lippa: 
gminy Dorgos; 
komitat T o l' o n t a l, powiat sądowy Antal- 
falva: z .gmi!l ldvór, Torontal,Szlget; powiat 
sądowy Nagy-Becskerek: z gmin Perla
z, Ró- 
gendorf; powiat sądowy Nagy-Klkinda: z 
gmin Magy&r-Pśde, Mokrm, Szaj 8. 11, Szen- 
ł'ade; powIat sądowy 'forok-becse: z gmiu 
Meleneze, '1'orol;:-Becse, Torda; 
kumitat 'f r e n c s e n, powiat sądow;, 
Bim: z gm my Also N asticz; 
komitl1t T u r ó c z, powiat sądowy M.) 
SÓl3zzliió: Z gmin Raj, Valcsi\; powi1tsądow\ 
SzentlU
.rton-Blatllicza.: z gminy Pnbócz, - 
komitat U d v a r h e l y, powiat s
dow \ 
Homorój : z gm:n Darócz, Sandorfalvd., 'l'e-. 
lekfalva.; powIat SądONY Szekeiy-Udvarhe1y: 
z gmin Kapolnas-Olahfalu, '-;zentegyhazas. 
Olahfal!1, jakot
ż z miasta S
ekely-U dvarheJy; 
komitat U n g, powiat sądowy U ngvar 
z; gmin Hlubóka, Hu,>zśk, Korumlya, Jako- 
tez z miasta Ungvar; 
komitat Z al !I." powiat sądowy Nova 
z gmin DomefiHd, Kauyavar, Kissziget, Szent- 
Kozmadombja, Leliti. 
zombathely, Mikefa, 
Petri-Kert'sztur ; 
komItat Z e m p l e n, powiat sądowy Sa- 
toralja- UJhely: z gmin BIste, B"rsi, Czeke, 
FelBo-Rt:jgmecz, GrlCcsęly, Kiszte, MIh8.1yi, Mi. 
k6haza, Nagy-B8.ri, Sa.ros-Patak, Vegardó,
		

/DIGCZAS002001_1902_271_0010.djvu

			Yard:'!, Nagy-Halló, Nyir-Bator, Tisza (J.:o-l dzielić tym zwierzętom i względem kt6rej 
rnitat Szabolcs), CAenger, Erdoti, Feher- 1 1 istnieje obowiązek donoszenii.\. . 
GY3,rmi'.t, Mateszalka, Nagy - Banya łączD.ie Gdyby j, zwierząt takiego poch(jdzen
a 
z misstami Felso - Banya i Nagy - Rinya., stwierdzono w stacyi przeznae.zenia istnienIe 
Nagy-K
\.roJy ł'ącznif: z miastem tlij samej jakiejś zarazy, natenczas należyodnośny 
nazwy, Nagy-Sumkut, Sutrni.r. Szinyer-Vanlja. transport ,-, o ileby nie można zezwoJić n
 
(komits.t Szatrn
r ),Szasz Sebi.Ąsłącznie z miastem przyw6z zwierzf!:t wprost do publicznej rzeźIl1 
tej s!!.mej nazwy Szelistye, Szerdahaly (komi- polączon!\j tor
m ze stacJI!: kolejową - przy 
tat SZiben), Igló łącznie z miastem tej sa- z!!.ehowaniu obowiązujących pod tym wzglę: 
mej nazwy, LO(Js\;J łącznie z miastem tej samąj dem s:Lc1.ególnych przepisów, zwrócić do stacYI 
nazwy, Szepes- V ualja łącznie z miltstami nAdawczej obszaru pochodzenia zwierząt. 
Szepet1-0Jaszi i Szepes- Varalja (komit8.t Sze- Posyłki świezego mięsa mają być za- 
pes), Kraszna, Szilagy-Cseh, Szilagy.Somly6, opatrzone certyfikatami, stwierdzającymi, że 
lącznie z miastem tej sam
j nazwy, Tasnad, l;wierzęta przyoględzinach przedsięwziętych 
Zilah, łącznie z mia
tem tej s
nvj nazwy, Zsibo wedlug przepisu tak przed, jakoteż i po rzezi 
(komitat Sz,ilagyi), Bdlen, Csśki.Gorbó, Dee
, uznti
 wet
rynarz urzędowy za zdrowe. 
lączaie z mia8t
m tej sZ!tn!>j nazwy, K
kes, Ma- NiBiejsze rozporządzenie znosi rozp0l"lą- 
gyar-Lapos, Nagy-Ilonda, Szamos-Ujvar łą- dzenia c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych 
cznie z miastem tej samąj nazwy, (komit!'i.t z 29. pazdziernik!!., 8., 14, i 18. listopada 1902 
Szolaok-Doboka), Buzia.s G"1ikova., Dettl1, Fe. L 45,108, 46.218, 46.897 i 4193i (1głoszone 
hert
mphn łączni;;; z mhste.:n tej samej na- tutejsz'
mi obwie
zczeniami z 3" 10,. i 7. i 20. 
'!.NY, Kozpont, Kubin,Reb\s, Uj-Amd Verser.z JistGpada 1902, 1. 132.042, 135.5ł6, 138.46!i: 
Vinga (komitat Temes), Dombov
r, DUIJfold- 140,694 ("Gazeta. Lwow:ob" z 6" 12, 20. i 23. 
var, Kozpont, Simontornya, Tamas, Volgysek, listopada 190ż Nr. ;
53, 259, 266 i 269). 
(komitat 'rolna), ]j'el viucz, Maros. Ludas (ko mitat Przekroczenia niniejszego zakazu karane 
Tord!\..Aranyos), .AlibuIiar Ba.nlak, C
M, 1\16. będą, według 

. 44. i 4G. og6lJII.ej ustawy 
dos, N
gy-Szent-Mikl0s, pp.ne
Dwa, P
rdiny, o tłumieniu c.hor6b stadnych, a do traltspor' 
Perji.mos (komit
t Torontal), Szekeiy-Keresztńr tów zwiarz
t, wprowadzonych z Węgier 
(komitat Udvllrhely), Tiszan-Innen, Tistan- i z Kroacyi-Slawonii wbrew zakazowi, będą 
TiIl (komitat Ugocsa), Kapos, Sobróncz @lo- zastosowan
 przepisy 
. 46. ustawy z 29. lu- 
illitat Ung) , Kis-Czell, Felso-Eor, Kormend, tego 1880 (Dz. u. p. Nr. 35). 
Koszeg, łącznie z miastem tej samej nazwy, Powyższe zarządzenia wchodzą natych- 
MUJ'II.-tJ30rnba.t, NemetUjvar, B;\.rvar, Szombat- miast w wykonanie. 
rH:ly, łącznie z miastem tej samej nazwy, Co się podaje do powszechn
j wiado. 
V!l.l:ivar, (komitat Vas), Deveeser, Enying, mości. 
Pi\pa, łącznie z miastem tej samej nazwy, 
Yeszpn3m, łącz;uie z miJ.stem_ tej samej nazwy 
Zirez (komitat Veszprem), Aisó-Lendv!)" Csak- 
tornya, J{anizsa, łącznie z :?Jiastem N agy 
K !\nizsa, K'1!szthely, Let8nYf:, Pacsa, Perlak, L 14 ' 861 
8 T l Z l E 1o' . J. . 
ilm€g, apo cza, a a- gerszeg, łą,czme z 
miastem lej sa łJ1 &j m\zwy, Zfth - Sz;mt-Gr6t, 
(komitat Zala), Bodrog\wz, Gś.hzees, Nagy. 
Mihśiy, Szerenes (komitat Zemplen), Nagy- 
Sz;ah,tn," (komita.t Zolyom), ji
kotei li munieypal- 
ayeh miast Arad, Ba.ja, DBbrecu\fi, Gy&r, Hód- 
mezo Vlisarhely, Kecskemet, Kolozsvar, Koma- 
rom, Pall(',,
OV!l., Pecs, Sz
b".dka, Sz:itmar- 
N0m;>ti, Szekes-Fehervar, Zombor jakoteż z 
królf:wskiego stoleeznego miasta Bllda,p0.sztu 


10 


Zemplen; pc.wiat sf!:duwy Tokaj: Z gmin Ba- , Grubisnopolje: z gmin Vel.. Grdjevac, Grubi- 
drog-Keresztur, OJasz-Liszka; powiat sądow} i snopolje ; 
Varannó: z gmin Benk6cz, Csakly6, Kladzan, I komiL'!.t S y r m i e n, powiat V;nkovci: 
Tapoly.lzsep, Varann6-Hosszumezo, V ehe
z; I z gminy Viuhvci; powiat Pa'l.ova starn: z 
kcmitat Z 61 y o m, powiat sądowy Br
z- miasta Karlovci; powiat V ukovar: z gmin 
nob
nYA: z gl1li
 Cserpatal.,. Feketoi--ąa.log ; I Bogda!10vci, L0.vac, Pi.trovce, Tordi.
lCi ; powiat 
pOWIAt sądowy Zolyom: z grom Halaszl, La- Zupan]:> : z grom B
blilagrt'da, Vri:.an.ra.; 
J{ĆCSI!., Nsg,y-Ret, Terhye, jakotei oz mi1\sta I II 
Zolyom; I' . 
a nadto z municypalnych miast Szeged, I Z dawniej wydanych zakazów z powodu 
Temesvar; I zawlaczenia zaraz zwierzęcych utrzymuje się 
c) z powodu zarazy rMy wą:glikowej I nadaj w mocy 
aka\':y: 
IH'ZY""ÓZ świń: ! 
" r, 
komitat A b a uj - T o r n a., powiat sąd o ' 1. Z ,\ ęgler : 
wy Szikszó: z gmin Als6- }i
u,l.Od, Aszaló, l eh; I a) z TJowodu z'1-wleczeuilL zal'
zy p;,s- 
powiat są
O'ł.Y Torna: z gmiI
 Ped,iJr, T
,r,ila; j kowool'aclcowt>j zakaz przywozu zwie. 
komJt
t B a. r a. n y a. powJat sąaowy ł ecs- ł'ząt racicowych (bydło roga,te, owce, kozy, 
'farad; z gmin Hinwsbaza, Szur, Varasd, Var. świnie): 
kony; z następujących powiitów 
ądowych: 
komitat Ba
s, powiat 8ądowy Aranyos- Ka8sa (komitat Abl:\uj-Torna), Febo- PulY3, 
:MarÓt: z gmin Feketekeit:cseuy, Nag.y-Here- Sopron (kGmitat Sopron) AIsÓ - Tarcza., Siroka 
6teny; pl}wiat sądowy Gararn.Szent-Kereszt: 
ącznie z miastem Eper:je5 (komitat Saros); 
z gmin B!!.rs-Szklen6; GOlnicz.banya. ł
cznie z miastem tej samej 
komitat B e k e s, powiat sądowy Szarv!1.s: nazwy, Szepes-Varalja łącznie z miastami SZ(
- 
z gminy Szarus ; p
s-Olaszi i Szepes - V
ralja (komitat Szepes), 
komitłt B i h ar, powht sądowy Bele- jakoteż z municypalnego miasta Sopron. 
nJes: z gminy Preszak..; b, z powodu zawleczenia pomoru świń 
komitat B o r s o d, powiat s\j:dowy :Mezo- zakaz przywozu świń: 
csat: z grnia Dorogma, Ho-Papi; powiat sądo, - z następujących powiatów' sądo- 
wy Szendro: z gminy Abad; p()wiat sądowy wych: Alvincz łf!:cznit
 z rniistem Gyula- 
Szent-Ptter: z gmin Api->tfalvl, Banfalva; , Fehervar, Balazsfalva, Kis-Enyed ł'łeznie z 
komitat B r a s s ó, powiat sądowy Felvl- miastem Viz!l.kna, Magyar.Igen, Maras- U]Var, 
dek: z miastA Brass6; , Nagy.Enyed łącznie z miMtem tej samej :u 
komitat Fej e r, powiat sądowy Vai: zwy (komit&t.Alsó Feher), Borosjeno, Elek, KiB- 
z gmin Alcsut, Rajaszo,Sz!;nt-Peter; .Jeno, N :!Igy Halrru\gy, Pei
ska, Ternova, Vi- 
komitat H a. r o ID s z e k, powi!l.t sądowy Hgos (komitat Ar
d), Apa.tin, Bacs;Almas, 
Kezd: z gminy Karatn
 Vo;al; B:
jA, H6dsag, Kula, Nemet-PaUnka, O.Becse, 
komitat H e v e s, powiat sądowy Gyon- Topolya, Ujvidek, Z
Db. łącznie z miast?m tej S:'i,- 
gyos: z gmin Akt1\r, Vamusgyorok; _ mej nazwy, Zomhor (komitat Bacs-Bodrog), Ba- 
k,omitat H.o n t, .powiat sąd,.my Nagy. I tailp,var, HegyMt, Mohi.
;s, Pe('3, Sik!.ós, S
el1t- 
csalolillA: 'lo gIDlny HazMI-Nenya; I Lorincz, (komitat Bló1.rrmya), Len, {,}czme z 
kornibt J &8 Z - N A g y.. K u n - S z o l n o k mitstem tej samej nazwy, Varebely (bmitat 
powiat sądowy F.ho-Tisza: z gminy Ronma- Ba1's), Bekes, Bek0S' Cs&ba, Gyula łącznie z 
daras; powiat sądowy TisZIL-Kozep: z miasta [J).iast
m tej samej MZWY, Oroshaz, Szeghalom 
Mezo-Tur; (komitat Bekes), Fł!videk, LatorC'za, .Mez6- 
.. komitat K o l o z s, powiat sądowy Mez6- Kaszony, MUDkac6 łfJ
cznie z miastnu tej na- 
Ormenyes: Z gminy N agy-N yulas; powiat zwy, Sznlyva, 'Iisz
h!t ł
c7.nie z mi
.stern 
sądowy Nagy-St.rm,"s: z gminy M
zo-Dornb; Beregsr.&
z (komitat Btreg), Be8enyo, J1\d 
powiat sądowy 'reks: z gmij]Y Dł,drad; łącznie z miltstem B
szterc?'e, N aszód (kl)' 
komitat K o m a r o m, powiat sąin-Tul, łą'
zni>:, z mi'l!;td"n SZ2ntes (kc>- 
gócz: z gminy Pasztó; powiat sądowy Nyitra: mitat Csongrad), Parkśuy (komit
t Eszter- 
z gm' n Pograny, Sz.alakusz, Tormos, jakoteż gom i, Adony, Mór, Siirbogal'd, SZ!>k'
3 
z miasta Nyitra; powiat sądowy Vagsellye: Fejem\r (komih1.t }i
ejer), RimasZltcs, Rima 
z gmin Koposd, Patta, 'l'ornocz; s1;omb&t łąCZlllfi z miastem t0j slImej UZ"'"J, 
komitat P o z s o n y, powiat sf!:dowy AIs6- 'rorllaJił\ (komitat Gom.or-Kis-HrJlltj, PllsZ1!1, 
CzaHókoz: 'lo gmin Dertsika, Pa.dan::i'; powiat Sokoro-Alj!!., T6sziget-Csilhkoz, (komitM, Gyor), 
sądowy Galanta: z gminy V\;zekeuy; Hajdi1-Boszormeny łączni\; z miast!!.mi H.jdi1, 
komitat 8 z a b o l c s, powht si}dowy Bog, Boszormeny i Hajdu-Nan
s, Ihjdń-Szobosz16 
dany: z gminy Kótaj; powi,\t sądowy Pelso- ł
cznie z mii)ste
 t
i si\.mej n
zwy (komittl.t 
Da.da: z gminy Nagyf
lu; Hi;I,jdu), Eger t}cznie z miastl'lli tpj samej 
komitat T o r o n t a l, powiat sądowy nazwy, Hatvan, Hevt"s, Petervasar, rri3z,a-Fu- 
Nagy-Becskerek: z gminy Kis-'rorak; red (komit3.t Heves), Bat, Ipolysag, Szob (ko- 
komita.t T r e n c s e n, pOio:iat sądowy mitat Hont), Algyogy, BracI, Devit, łąez.nie z 
Baan: z gmmy Zay.Ugrócz; miastem h-j s,,,m\>j nazwy, H:\.tsr.eg ł
cznie z 
komitat T u r ó c z, powiat sądowy Mos- miastem tej samfłj nazwy, Hunyad l;j.cznie z mia- 
óezllió: z gmia Divek, Lez
'js.ehó, Mossócz; stem Vajda-Hunyad. Korosbinya, M:aros,Illyc, 
powiat sądowy Szent-Marton-Blatnicza: z gmin Petroseny Puj Szaszvi\ros hcznie z miastem III. 
BJstl"ic.:ke, Benicz, KisSelmeez, Kostyan, Nagy- tej s
,me J ' 
jiZW; (komitat HunY;>.d). AlsÓ-Jńszaa- 7' - h . 
J N l P 'h 1 R t k 'k I b ' ..' J. .' , " i.J powoau za
az w gramcznyc powla" 
e?es
, 6ezpa, oa ,ragy, U t a" 
 :ł mya- 1!'dso:J aszsa " g łą(\
UJe Z " llil5.stem JŚs:
-Ber ." .enr I f" 
' ,, ' i t k. , ." 
VaraJ]a, Szuc8any, 1uroez-Szent-l\brtcn, Za- (komlbt J:i.sz-Nn.ay-Kun-Szolnok), DIeSO 'UoI:a, ) a. d k . '! 
... . S lU" E 
'- b }' . II ? PH/O u zar1ł.!iY pys \\ l rli(hC 
LUICS,", zent-Luarton, !.'7.80 ptvarC8 '1'it 7 ,me z ,nua-, -',,' . . N -, / d , k - 'j. I M -, . 
k " ml ' ta t U d V 
 r h e I ' '/ pow ' lat Ud " a r- ' t '- te ,i , ' , " H ,.,,' ,,
. R < " u f, t I w pOw " k ,, 'Cle H
 " '.owym \!ZSl el " ( OillLu.v l' obon), 
v "') , 's "m J samej nazV\), osszuaKLC, .tv, J M l k (' . t . P L' l .. T - - 
n \ e J y ' z g min Beo o " ' " '
n r B f _ lv '>' ( 17 0m) 'l at KI ' s . Kl " I "_ U " 1 10 " ) ' A lu )"" Ba n ffy - H ' ID "
 rl li ,, - aCl '1\. "" \. i,w Ul I aL OZSO!1YJ J' e sa - (
rcz::l 
. '" ", .J.
." '. " 
 ." , h, ,.fi .."'
, .. -" '. '.1'.c., ł . 't K' S b 
 1 .. ł . .. 
.1wm't
t 
 a-l a., pJwJat s
dowy Nova: hnL'szvar ł

cznie z ruiastem 
 Kolozs, Nś;b, ą::


!,l
, ":, łr1

,
w ' ( " ,IS. <:
. t"S" 
z ) e"N'
' ':Mill
 
z gmmy NaprH,dfa; !Ufnt, (koHlltat KdosZi, Csallóhos, Gps'Lte,', Ud- z ,:I"
'
?Lb
, a

;
 ŁGUJ) fJ. ar,us .;,,
 ",.g,y 
r_ 
. d) z powodu otjpJ' u owieo, przywóz yard (k0m
t
t Ko
a.rom), Begu, Karan.si:bes ( tc
l !"

llI
at 
QfJ,on), O

 Ll
t.l?
't
zU
t, 
 fila_ 
OWIec: _ , , . łą('z:
j" 'J. mlast
m tej S
I1IHj nazwy, ':1.1g;o:< łą;cznif I 

'.łn ,t,;) t
L'u.ł'.J .n
:,
y (,Ilt
.t::;
eJ.'e[;): r
. nt 
k?mltiJ.t B.a c 8 - B o (l r o g, powIat £ąd,V0z. 
komItat B ar an y f., !_'OW!&t sądowy M,) Il't ezllIe Z mastrm Mammaros,SzJgf'.t, 'hraczvlz, r

l 1
'J.t.:.a. cowych (bydb Iug,uego, o ,nec, 
hacs: z gminy Kisfalud; Teeso (kolnitat Mari1mś'w8), Alsó-Maros, Felso- ku]" SWlLl), ,," . 
konij
at Kr!J,s
ó-Sz5re!lY, 
owiat są' Maro; Nyarad,:3z"r8
a,,(komit.atzombat, !aCl,n,e z Jma"tem Poprad (kOmItat 
'-ho , " 
 '.
 . ". _ , s!J.Ine] nazwy, egetivar :"
CzILe z ..., "" k.l r n
,.' . : ' . k ," ,, ) II 
G0rnya-Lyubkova.; powIat s
dowy Orav:eZłi: tej 8amei naZW';. (komitat Nagy _ KukuHo J, ! S
'
pf'fJ), ::')U;m.
-Gc.ttllaId ( orrnti\t V a
, .0' 
z gmin qsudanovecz, Ka
?v,
; n . B
lassa.Gy
rmat,"
ul
k, Gścs _I:0s4 ncz ł:
i
Zfj
e ,,
 I 


:)

 (kOm " It " .at zero " pien), na ." węgrzeCh, 
komttat,Nagy-K,ibcullo, pOwlat są' ml!ist!'m te] mlmJ nazwy, No
n!.d, Sz.ć'
sen) " n 
,,_ ,'", W '>,' _ . . 
dowy Nag:y-Smk; z grr:my SOfia; y'" Szirak (komitat. .N ógd,d), Erseklljvar łątzaie! ,_' , :
) 
: l'J
o.du 1:.01;)'. ' ",.,
l

 
e
 w
 po- 
. komn,t P e s t - P dl S - t:' o l t.- R 18 k u n, z mia8
('m tej s
mej ,laL;
 y, N 
"gy-'l'.;'-pc>k% 1
:atac:,ls

10
 yc
 S

pes- ?fah a,8:e:!e
" S"OIn
 
p(Jw
at sądowy pUllavecse: z Ęffillly r1\;88; uy, NJitr&-.Zs
,mbobH (komit;
t Nyitra)' b;_: łą,zn
,; ;, 
laste
_Pu,pra
 ,(blmt
:_Sz'
<>i 
powiat s

owy KIs-Kor03: z ,g.-m.!!y SZE:remle; .A?

y łąez:ue z miastami Czegled i Nd
Y I t\1 n; 
 ę:-\z,ch; zaka
all), j,:
: przrw
.

 
komibit T 
 m e s, powiat .sąddWY G
a Koro.';, Alsó-Da.bs, Durw.-Vecse, Godollo, 1\.0 I
 
:'
 ' !
o
'yzeJ nazwany?h p, wl
L6w du kt? 
kova: z gminy Sipc>t; loc
a Kis-Koros, łącznie z mh}st;
m Kis-Kun ,18;<, "t l Im,]ÓW ,rep
ezentowan,y
n \¥ ,
adz.w 
komitat T o r o n t ś l, powiat sądowy P,m. Ht),[a
, I{i
;..Kl " m-Frle/!, ,, ,ybaza łącznie z miast",m I I pa,

q
 w\O ,, 
 k " na " lo

ttaWleF' z
rzą,:ten 
y " d
nich 
csova: z g min y BrestÓcz; te j ' same J ' ).1a'T.w J .7" , Kuu.szmt" .MiJdóG, Monor , p
,,,, . d " f ta,o
.w!l. ". rllc n. " .fi' er- 
. " -" ,".. g arJ'iern nr WI8uer NA;Jstadt U'\Cfar''.mem dotyezf!:cych zWierząt me panowa.lł:' 
Oazma: z gmin Klostar- Ivanic, Kriż; powiat Dada łączni,,; z miastem NyiregyMza, Ki
- I ż
,d!1a chorch

 stadna, któraby się mogła. u- 
 


OBWIESZCZENIE 
c. k, Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 
;z 1. listopada 1902, L. 48,470 o iarzf!:dzeuiacb 
wetprynarsko - policyjnych co do przywozU 
św'iń) z Węgier i Kroacyi.Slawonii do kró- 
lestw i krajów reprezfmtowanych w Radzi'1 
państwa. 
Z po
'odu zawletzenia pomoru do tutej' 
8zego obszaru, 
a\;:lizuje C. k. Ministnstw O 
spraw wewnętr1.llych przywozu świń z powiatu 

. Z Kl"oacyj-Sllt"'f.w,H: sądowego Besztertz
bany:;J., łącznie z miasteIl1 
t j samej nazwy (komitat Z6lyom) na Węgrzecb 
z powodu z!l.wlaczenia pomoru zab:;: do królestw i krajów reprez€'lltowanych w R!L' 
przywozu świń z na.stępują
ych powil
tów: dzie państwa, 
B.Jdlfvar, łącznie z mi.\stem t..j samej D. t 1ZWY NatomhJst znosi się wydany zakaz przy- 
Garesnica, GJurgjevne, Kriztvci łącznit z uua. wozu świń z pO'i'ii
tów sądowych AlvincZ, 
stem tej sam('j mzwy, Koprivrvca l'ąez,i11f! z tąf:zniH z miast-:'fIl GynJa-Pehervar, Kis-Enyed 
mj",stł::m tej samej IlII\ZW J, Kutin>
, (ko,::i:'ill' 
ąC,!;!li" z wiasi em Vizakna, Mag) al'. Igel1 
l3je!ovar. Kriievci), Oglllin, V ojni
, Y rb()vsk
, (bmiht .Alsó- Feher) Szasz- Si: bes, łącznie 
(komitat Modrus-Rieka) Daruvar, GrH.\iska JJova z mi!:stem tej samej nazwy, Szelistye, Sz;H' 
Novsk
., Pa.krl:\c, Pozega łąeznie z mbstem tE'j dahely, (komitat Szeben) na Węgrzech, jako
 
sampj nnwy, (komitat Pozug,,), nok, Irig, tez z powiatów lvanec, Krapi;;a, Novtmarof, 
Mitrovi01J" łą0z!Jie z miCJ.st\,m tej :,,,m'.ij nazwy, Varazdin, Zlatar (komitat Varazdin) Stubica, 
Rllma, (komitat Syrmil:on), IV&.fiHc, Krapina, Snti-Ivan-Zelina (komitat Zagreb w Kroaeyi- 
Llldbrieg, Novimarof, VaraZdin, Zlatar (komi- Slawonii. 
tRi Varażdin}, Djakovo, Mihdjae dolnji, Ni\.- Zniesienie zak3zu przywozu świń z wy- 
;sicc:, Osiek, Slatina, Virovitica (komitat Viro- mienionych powiatów nie narusza obowiązu' 
vWe;'iJ. GLina, KRrlovac łącznie z miastem tej jącego na mocy istniejącej ugody według art. 
samej :aa,;wy, JaskR, Pisarovina, Samobor, I "u.,tępu 2. rozporządzenia ministerya!neg o 
SiShk lącznie 'f.. miastami tych s!tmych nazw, z :22. września 1899 (Dz. u. p. Nr. 179) ii
 
Stllbie.a, SveL:i-Ivan-Zelina, Vrginmost (korni- do ezterdŁiestego dnil!. po wygaśnięciu zarazY, 
ta.t Zagro:
b), jf\kotez 'ló municypalnych miast zahzu przywozu świń z gminy Alvincz (powiat 
Osiek, Van-.zdin. sądowy Alvincz) na Węgrzech, w kt6rej pa' 
nowala zaraza pomoru, jakoteż z gmin są' 
si. dnich. 
Co się podaje do powszechnej wiad
' 
mości odnośnie do rozporządzeń c. k. Mini' 
sterstwa spra.w wewnętrznych z 19. listopadl) 
1902 l. 48,161 ogłoszonego tutejszfJm obwies z ' 
czeniem z 22 listopada 1902 L 140.702 (Gl). 
zeta Lwowska z 26. listopl\da 1902 Nr. 271). 
. Powyższe zarządzenia wchodzą natycb' 
ml1l.-,t w wykoname, . 
Z c. k. Namiestnictwa. 
Lw6w, dnia. 24. listopada 1902. 


li 
l 
k 
11 


zi 
je 
Są 
lIi 


t. 


tel 
lI.y 
l{c 
lec 

9 

z( 


dy, 
1101 
I\' 


Z c. k. Namiestnictwa. 
Lwów, dni:\ :22. listopada 190.2, 


!'ze, 
CZe. 
si j 


t. 


c, h 


I\' ( 
cZlli 
będ1 
az cz , 
od j 
.......  


-....;;:: 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
iii 


L, cz. .A. 299/1 (8) t9844 3-3) 
Niewiadomego z rnle]scapobytu Ich.el!ł 
Elulicha z	
			

/DIGCZAS002001_1902_271_0011.djvu

			11 


L. cz. Cg. I. 215/2 (3) (9906 :3 - 3) , r., a przy urzędzie wykupna tytoniu w Mo- 3) kawałek ceigu za kwotę 1 kor. 
Przeeiw Kiizimi nowi Tokarzowi kt(\. naJterz)'skach od L do 3l. grudnia 1902 r. 10 bal., 
rego miejsce pobytujci!t nier.ll(tllE, wnj"sio- OświadezŁFie do llpr'.i. y tytoniu na rok 4) cbusteczkę kolorową na głowę za 
I1Yrn zost3.ł da c. k. Pą "u obwodDU+gO W 10 n 3 :.'J,,
ty litlj,b!j do k()]ie
 btego 1\)03 kwotę 12 hal., 
Rzeszowie przez JózeL Cie::,l
 \,,:; Si01'Jt:rEY wnju;!:, w sposób przepiany w 
, 8 prz,epi- 5) dwa kaw/jłki sonesu za kwotę 3 kor. 
Poze'.v o zuiesiE:uie ws;:ótwhS:lOdci r'alno
c; 
ó,
 d1.1 p 1 a' , tatorów tytolllu w lL licJi i na 50 hal, 
hVh. 150 ks. 2.ri.;,'ill. 8tobm'1 L.bie
ej, Bl1bwinił:. 6) lJ.skę bambusową za kwotę 12 ha.!. i 
Na pod3tawi pozwu WYZn'iCZO
'} zyr'iI,- Te świa:ief,enia. mop-
 być wni;.'sione 7) kilimek w biało
niebie
kie pasy za 
la. pierwsza, audyeD'Y8 D;J d7.it'ń g.udni I pode;a
 wykuDna u kj('
'j'v!lika komisYl wy-' kwo
ę ,25 hal, nHdb, Ule d podJlito rzek?ffio 
1902 I I kupu" tybn,u wZihdme u f\mkcyonaryu8za I nl:\lez
c maJącą. do Mwhała Kazanowsklego 
Celem stn
ż'Dia pi'f:W Ka:dme:'za T',
- pr'!.'-'z tegd: wyz':cezillego, lub P:I wykapni'j I kwotę l 1;01'. 8U hal. 
karza nstana-;\-i
 się F'\wa ['dw
 Dr; M. Rt'i- w d'it5i'z

Jm ',nęlzlE' wykupJa lub odno-/ Wzywa się włt:ŚtJt(jjeli tych r
chomości 
!lesa w RZ'.-
S'lowi8 kuraLr';:ł}' Śl!y.m (ddzidH stra1,y skarbcWeJ. i by pnnva swe do myskaneJ gotówki w prze 
, Terize k1Jntw :;J
t- pyw c będz:e K
"- N, pZB81rzemli d h g:n tu poniz
j 500 I eiągu U 30-tu od Jg.loszenia ed,ktu tE'go 

lll1ierza rrobrziJ. w lze",.
m8.i spr,;wL m kwarra,t;J\'.'ycil ",drów, uie btdzie się udz:e- ,liczą';' w tutejszym są:dzle zgłosIli i wy- 
Jego koszt i ni;.b'
:pit'c7.f,ńst,\loo; dopóti en lać po?"'.,,leni& d!) upnJ.\vy, Gminy, które I wiedli. 
s
1l1 w sądzie tOi
 r.ie zghsi lub P'ł!lOlnOfmika ni(
 u[Jra.,ii1ją n,.jmnieJ :2 hekt.'trów, . ni! zo- I o. k. Sąd Rowi:!.to
Y, Oddział II. 
lHe zami
f!l1jp,. t:t}.rq przypu)zc,
O,
8 do nprawy tytnm. . I Łop;tyn, dma ::JO. hstopilda 1902. 
O. k Sąd :.;bwooow v , Oddz
[\ł I Oi, którzy b :1, ot, zy ma:.:ego p'.zwolema I 
Rz.:szów, d::d'1 18, 
;st0pada HJ'):2, upL"wi«ją t.YWll, albo .ktÓrzy większe. pta- . . 
szczyzny tytoniem 
as
iizają, jak Wj
;\,z',Jno I L cz. Cw., 9%/2 (3) .. ., . (990
) 
w ::,Z\Vu!eHu, lub 1'1:,y gatlJnek tyt'YIlU 
a- PrzecIw FrancIszkoWI RIemskIemu kto- 
L. cz. C, I, 42:-i,2 (1) (99t4 2-3) drą jak tE'li, ,na który pozwleIlie opiew" rgo miejsce pobytu jest nieznane, w.&iesJO- 
Przeciw Attoni;';311 Amulii."..i, H:)- będ:
 Gk<:\J"c1 ' ti w
:dłag ist;:i:q,'.Jjch ustaw. nym zosh\ł do c. k. sądu obwodowego 
tego miejsce po bru j 
st ni.. :maL"', w'j,,::L- \ G;:niD.,)m i tym pla:!t::.t.torom,. którzy 
 w Brzeż ,nacb. przez Izak
 Nagelberga pozew 
lI.YIl1 
'stał do " k . 
:ild
l iJ<:7i,H\'W',;':0 W roku P('ł;l
"d!
im p0m1ffi,), zbł(hi:<
ll1<\ w;ę\i.
z!:J o zapJatę sU:jj,Y w.ekst'
weJ l.i\OO 
or. 
l(ozoWIP prz"z };:1,ytra S'.:-.:"r
Fę ! Fedka przeslrzenli;l'"\ upr:1l'1Jall tytODlU na IUlU.l- Na podstawle p0ZWU powyzszego wy- 
l\owala pozew o WhSIlOŚ'
 pacel grunt H.. maln"j 
,rLestrz,'ni o 2 hektaril.c!i względnHJ dano wekslowy nakaz zapłaty do L cz. Cw. 

9/1 348 349 4/4, 1358 t35ćf w Zł> r' 50U kW;1.!!fatowych mftraeh me będą o;;z- \-;95;2 (1), 

zó
ce.' , , warurL;owo w m.rM 

. 3 i 7 prz
,pisu dla Celem strzBzenia praw nieznanego 
Na podsta w
,.. 
10Z'i'iU Wj'Zll9.C?OnO au- phn: "t'
lrów tytofj;n WY,d"'N;U18, iiceneye d? z m
p,j
'.a pobytu Franci
zka Ri,cińskiego usta- 
dYencyę na dzień U. grudnia HI02. upra-ł.'y tytoniu, "L}' ba. Z
; zd
łdJą udowodu;c? lIaWla S!ę P>lna Dra CzajkowskIego adwokata 
Celem Htrzcż;-,nia pmw An
(\n:i'go A! że i,tot,u,e prz'ygo
o\'ait P(Zl:\pl,
"ll
,prz:
trze
 w Brz za
ach kur:dorem. , . 
lJ.olda, ustan
wia się pil.na J ozefi O
erkas
 pod upr,. w'}. :JbJ?Hl l tę ,ZM5C,dzl:I, rosllUami 'fenze kurat(!r zastęrywac 
ędZIi ku- 
\>v Ztoezówce kuratorem. tyt,,)iiWWiml, Z',
 ,1e'.lnakolVoz te roshny wbrew randa w rze.czoneJ sprawIe na Jego koszt 
t Tenze kur"Lr ;:P.
tę?ywać bę,dzi
 jgle,. 'To' 
(;h woli, a. ]J.
skute
 posuchy, wyl,:p,ów j ,r,ie;;ezp,iecz,ństwo, dopóki o
 w s
dzi
 się 
zeezonei sprawie Da je:ło ko
zt I "le!}6ZpW- I t. d,.. u!,'gły Z Ul:-J Z (',z elli U. me zgło
l lub pełnomocIlIka mB zamianuJe. 


eristw
, dopóki on w-,,,,dzi' się J.,'e zgło- (;0 
o cen wykuP:Ji1 ,na rok 

02, wy- O. 
. Sąd obwO'iOWY; 
dd
idl II. 
I lUb pełaomo',r..ib niE, zamianuje. nagr:.dz"ma Zo11 oct,,.tawH.\ w MdH.Owie przez Franci- 
szka PvlaKa i spójno z Z:ł.woJi pozew o ro- 
zdział wsuółwłasności. 
AuctyelłCYa. do rozprawy wyznaczona na 
dzień ;,'2. grud,'ia 1802. 
Celem skLeżenia praw pozwanego 
ustanawiany kuratorem Pan adw. Forster w 
Kal waryi, ki óry zastępy wać będzie go dopóki on 


lais 
acb. 
'01.11 

ró- 
dzi
 


L. 136.850/902 _ 
 (8979 1-,- 3) i 
c OBWIE:-,Z; ZENIE.. ! 
. k. galicyjskitj kr,.j',.w
j Djfe':\cYJ sh. bu. L 


cz. A 5'>1"/2 \,9) (98f
8 J-2) 
W tutt.jszym sądzie siu'z.edano w myśl 

. 377-:.17\:1 P k, na
tępl1ją e do ni.,zn,myc[! 
wLscic:elI nd"ż
i
l:'. lica sv Zakupno liści tybr:! ]ow'yc1: w r. 1902 
e 
ahcYi i na BukoWIDI!,- zebr;
;'y,-ll rozp'. 
bZnl
 się w gradlllll 190'
 i od:Jywać się 
s ędz Ie przy urzędzie wyhpna ty' ,)n u w BUf' 
odezewi.., Ja.gi lLi','Y i, Z
t.łotu....ii:\ po
zą:vszJ 
1, gl'udma 1Ui az d." 30. s'ycznHJ. ; 9d3 
........ 


ltej. 
;tw O 
iato 
Itel1l 

ecb. 
Ba- 


l--łj 


Irzy' 
incZ, 
lyed 
Igetl 

'£nie 
,'LH' 
j&k o ' 
arof, 
bic
, 
acYI- 


p:l,'y'n\i\T a t:n..e_ 


:r:) .;:
> J
',)
.:tjf
S;
 

:ł;1.. i

 :t":L:t
;;l  


"--='4!ii _

::-
"'; ;:J!iIJm'
-
 


 

 . 111- -- 


-- 
--'


'<-
----
"'


'

""-d

i5 
ako t
i zawsze naj świeższy czarny,biał'y i barwny jedwab HEN.NEBERGA od 60 etno do 
. zł. 14'65 fr.a metr - gbdki, w prążki, kratki, wzorzyst.v, damasty i t. d. 
Jedwab na suknie ślubne !Id 65 ct. do zł. 14'65 Fulary jedwabne drukowane od 60 cI. do zł. 3'65 
D3.masty jedwabne od 65 ct. do zł. 14'65 Jedwab balowy od 60 ct. do zł. 14'65 
jed
'tI. suknie bast. na suknię od zł. S'b5 do zł. 42'75 Grenadyny jedwabne od 80 ct. do zł. 7'65 
ZR illf,tr do domu wraz z opłatą pocztową i cłem. - Próbki natychmiast. - Opłata listu do 
Szwajcaryi 25 hal. 
G. HENNEBERG, fabrykant jedwabi, ZURYOH 
(wyłąoznie c. i k. nadworny dostawca). 


u aro 


'IW 
ri%ZII' 
r art. 
, 
!neg o 
l) a
 
LraZY' 
owia t 
j ps" 
l są'  :: 
· i!.o e':I 
 !;) o *' ;; .
 ;;'::;. c' ':;;. .::.;: (1:;:"",
 ',- i. t.- ,._..;.i '
. ..." '..- '. :.! I-.'? G '.J '.OJ fj! g I;.. 
: PIGU,ŁK
 BL,t
ti-\j,;
J
i6

Ru'if\ : 
. NA. JODZIE ZELAZ,t 1I'IEZi1fTRNNJ"ilf . 
. ,POTWIERDZOiXE PRZEZ A

ADEI\IIJ
 1\Ii,,;lnCZNI! w PhRYZU , . 
. PomyslDle skutkcJN w Bladaczce, Nledokrwlstoscl, B12do5Cl cery, w Syfihs orga- 
,ricznej, w Lymfatyzmie i we w.,zystlncb. cl1orobach Spowod0waDych zdrodluern 
krotu- · 
. 1Cznym (nabrZmle!lia, strum, wole na szyi etc,). . 
, _ DOZA: 2 do 6 Pj
ułek dzie"nip. - BLANCARD & Ci', 40, rue Bonaparte. PARIS. . 
.....................
.G..&e8.e...Q@Q. 

 Vostac lliolua, we LwowJe w aJ.teka c

 ha, Wewiól skil.go i Ehrba r. 
 _ 

 
.Na. 
&zy&
ki.e 
bez w v'jatku i";S.ol:3 ('l):iz.iewJt
 llii
.
sC(;"'i
_fll1nipj8eo
o;/e
 "P18- 
deń
kie ," z
!,g
ranH
;"nt'" t.ygol iniLi , m w:::tra;
'y() t'.1t:\styez\w 
pisma h ::nli)rystyezn p . mody zllrnale" prlyjlmtjo }Jrenume- 
rate z dosta-)(;a v: mjels

'u lub VfVBv!l.::a m.j, 1 )!'owb:1:eYf\, no 
1,1 
 J ...,r 
. ... (.I- r 
een:
,,-'h redJkcyjnyeh 
AjenCYi dz:en.;jk6 
\f i ogłośzeIl SOkDłow8kjego 
J....wów, p
1jS8,Ż H,BU!!'J1l8nn 9
 

-- Ogh,';;zeni:>i. do ,o:sz,yst!idt piSUJ Hajbwi"j "C_ 

 ;:""
"
'

-ł1


-' 

 
:;£i:(, ';l.la
., . . _..
.;;$,... _ 


rłł l


{:
;Im

i


$!iJ

1,
.

i
%;fJi(i
;
:.;:id;
;


':

,TI
:
1;,1
;


:J;

it1 


I 
I s.-ałoE1.BRANDA 
! 
! encyktojJeDJa powszechna 


-W-aŻr1.e! 


Wydawnictwo Tow. akcyjno[o 
S. .Orgolbranda Synów. 


viado' 
Mitl i ' 
opada. 
wieS
' 
. (6 s '" 
271)- ; 
1tyclI' 


. 
Uł fłJIPAMh ydawnict\yo 
o tak ważne i pożyteczne dla wszystkich 
bez wYJąt
u, obejmuje całokształt wiedzy ludzkil!j, informuj e 
o wszystklem co może obchodzIć każdego człowieka. Jest to 
wydawnictwo, bez którego nikt obejM się nie może. 
E.r-.CYKLOPEDYĘ wydajemy tak, !lby posia'Jający najskrom- 
nieJs'l.e nawet środki z łatwością mógł przyjść do posIadania 
tak cennego dzieła. 
ENCYKLOPEDYĘ Powszechną 
wydajemy w zeszytach najregularmej co tygodnia zeszyt. 
I?otych,zas wydaliśmy przeszło 250 zeszytów, zawierających 
htery A. do S. 
Cena zeszy1iu 30 c1i. (60 haI.) 
W prenumeracie zaś: 
(4 zeszyty) 1 zł. (2 kor.) } 
(12 zeszytów) 3 'lI. (6 kor.) 
(24 zeszytów) 6 zł. (12 kor.) 


3- 3 ) 
Icbel tł 
ernik tł 

 EIJ!' 
lIlen to
 

 Le! 


eciąg
e 
usi11 1 
elkową' 
.dko«1 
dlBJJ. 


miesiecznie 
kwartalnie 
półroczr:ie 


już 
z przesyłką 
pocztową 


H_8nGłf:1 b_erł):.
1
,'i l. k

t."lY 
L. ]J
 lj.'1
:. -

r łi ::/ jl
. ji.
;!
i I 
4i::; '

YI.t a.t. 

f
 t.

'
''j"to!k,').. . :fi. 9.-,; kl. -,90 
'11 2.....
 OC
;} gru.hc zit
1"ni
5ta ." 9-5D " JlfJ 
3 
_. aS"
Jryr
; :l;i(_1r


 " 10.-- { -- 
Ą' - . p; ",:t; L' 
 j()!l0 t :e
 
t.".' gn
.
',.

.z.h;,rnJ.t:'t
 li}' r:. 10' 
' ., ; -- . ..: . . .., 
 , . 1. ..; . .. .. : ,. 

, . 
 . , . ,. . . ' , ':. . 
. . 
_ :: '
':
, ...
-t;
 'ł;
P}., . 
 _o 
 7
a . ,;:


,f;,--_!t
 !<:


 .- 

:, : "",'d. 
 .b",rh"",'M>., , 
:t;,
-
J
:
"';.:.._ i:i:
;
.:.<::",I:".I:; Jll'S.;'" 


Ekspedycya i skład dla Lwowa i Galieyi 
Ajollcya nZiOllllików SokołOWSkiO[O iO Lwowio 
Pasaź HausDJ..an.a 9. 
Przedpłatę przyjmują także wszystkie ksi,C&raie. 


.; -,", 
':'"
		

/DIGCZAS002001_1902_271_0012.djvu

			XOleje polne, 
Koleje la.eovve, 
Koleje liniovve, 
Koleje elektryczne
 


12 
'1tVik
or Jasiń..s 2 ki 
Generalna reprezentacy
\ 
f8bl'yk 1.:olei łrązkotorowycll ORENSTEIN & I{OPPEL 
Lwów, ul. Sło
'ackieg!i) l. 2. 
- , 


..".. O
-mrar
o 
W Pasażu Mikolascha 
c d '\:tlicy :K:rętej 


J{ajnowszy francuski 
ehromo-fołoslcop 

""_ Świat i zycie w barwnych 
= obrazach plastycznych. = 
WiDoki natury = poDr6ie = Stolice świa- 
ta = Wyprawy naukowe = WypaDki histo- 
ryczne = Obrazy z postępu cyvi1izacyi = 
Sztuka i nauka = nD. itD. 
= Zmiana obraz6w co tygoDnia - 
OD 23. listopaDa 
Z czarnego kontynentu 
W'st;ęp 10 et;. 
Otwarte oD 10-tej rano Do 10-tej wiecz6r. 


Drobne oglo.zenie 
od wyra:u petitem 3 halerzy, U'rrstym 
petitem 4, h2.leny. 


"'Tłll
 w Brzuchowicach przynosząca 600 złr. 
.Y' dochodu zamienię na ogród lub parcelę bu- 
to wlaną we Lwowie ul. Mikobja 15 u dozorcy, 
O soba inteligentna poszukuje 
jejs
a zarządu 
domem u sbrszego wdowca, NIeznajoma poste 
restante Ottynia. 
U żywane lando, landolet, poczwórny fajeton, 
tarantas, saneczki, siodła damskie, tanio do 
nabYiia u Strommengera Lwów, Karola Ludwika 5, 
O prawy obrazów w passepartout wykonfl.nia 
galanteryjne i najtańsze ramy J. Wierzbicki 
ul. 3-go Maja l. 10, w podwórzu, 
D o serc litościwych udaje się ma.tka z 5-em 
dzieci pozostająca w opłakanym połozeniu. - 
Muilkowa, Łycz?kowska 4.8. 
-.:
.- 

włeż'y mł6d deserG'wy kUrdoCyj.ny, "łasna 
ł.!It pa;;ieka, 5 klgr, 6 kor, 60 h::.1. franko. Odbior'
y 
hrdzo zadowoleni. Kor:eoIBwluz, '3m. nallCl. 'W!!I!- 
ozany pl. 


-...r o.respond
ntki 
 zasuszoDymi kwiatami 
.... i szarotkami MorskIego Oka po 10 ct. - 
Pieszczyński, Skład sztucznych kwiatów, pasa,z Mi- 
kolascha. 


iIiiO.1przedsun niezwykle ciekawą amerykańską po- 

 wieść fantastyczno-naukową lIoyd'a "Etidarpha 
Kres ziemi" (ni
mieckie tłumaczenie) 2 apore illu- 
!trowane tomy. - "Etidorhpa" Biuro dziennników, 
Pasaz Hausmana. 


Sklad płóeien Kore
yńskich 
Lwów, HaIlcka 16, poleca w wiel- 
kim. wyborze gotową b i e l ł z n ę 
dam.ską, męską I dziecinną ...a:l; I _ I 
k..łdr)" na wełnianej wacie i ma,.. _ 
teraee wl8sienue. II 
I 
, I 
I 


Jako moją spe,cyalnoŚć od 
lat 
8 polecam z
akollite 
wyroby n9żo'
nicz
 z fa- 
bryki angielski
;j GPI). Hi- 
des z Son, HenckeJsa w 80- 
hngon franc. i styryjskhj: I 
Noże stolowa i deserowe. . 
kuchenne elastyczne do ci<-1st ' 
i mięsiw i zwykłe. 
ScyzDryki. NożyezkL Brzytw'}' 
angielskie od ]wrcn 4 do 6. 
Henckelsa 1 Arbenza. Ma" 
szynki do strzyżenia w lo- 
sów. N 8rzędzia ogrodnk'Ze pc 
cenach możliwie niskich. 


Antoni Halski 
ha.nd.el żela.znY" 
Lwów, plac Jlaryacki I. 
Cenniki na. tyczenie. 


I
to chce 
ipe na zime d
ra cie p Ja 

 
'J

'

- 
___ ' .' '."'. I!! 
d
'ę meeh 
Ię uda. z ,
Buf:1Jl!em do specyalneJ , ",]ezeli kto kasl]e w sposób rozpa6zny, 
pracow
1 koMer l lllateracow i , n
ech tyli, o zazyj
 Pastyl\'k Geraud
ll
," 
JOZEF A SCJł-USTER
4... I Dosyć jest raz SP!,I:';Hlwać, zeby SIę I,rzekonae () skutr:cznosOl 
Lwów, ul. J{opernika l. ó. I ' 
Kołdry na wełnianej wacie PI) zł. 350, 4, 5, 6, 7, I P ł S T Y I E ll G E R ł D D E L ' A 
s, 9, 10, 11, 12 do zt 14. i II. !.11 a II. li 
Nauczyciel, 
który kilkakrotnie przebywał w Londynie i 
przywłaszczył sobi" tam grunt.ownie ładną wy- 
mowę angielską, z&mierza udzielać nauki ję- 
zyka angielskiego za skromn,:r.n wynagrodze- 
niem. - Zgłoszenia pifemne nadsyłać. pod 
"Britania" de! biura dzienników Plohna. 


Meble glęte
 


Bracia Tercyarze św. Franciszka pos,ln- 
gujący ubogim, Lwów, uliea Klepa- 
rowska 15 -, wózek :u
bier)1 meble do 
nl.pr
wy j ro
wozi nap'''a,winne j nowo 
zaJn1pione. 


Sprzedajemy następujące ksiązki j&k 
długo zapas starczy po cenach znacznie 
znU.n;ifch. 
Laskowski, Zużyty, kartki g zyeja, dawniej 
4. kor,] cena 1 kor. 
Junosza Klemens, Wnuozek, i inne nowele 
i obrazki, dawniej 3 kor" cena 1 kor. 
.Ariel, Ułudy, powieść wspÓłczesna, dawniIJj 
4 kor. c?,na 1 kor. 
Miecznik, Owane. Ohana, powieść, dawniej 
i kor" eena l kor, 
W szystkie powyższe ksiązki r".zem, zamiast 
Iii kor. wY8iana zoSti'Dą za nadesłaniem 3 
:=:
e

c
:i
;;o

;
;a P;

\
Y;
WieŚCi, I 
Lwów, Pasaź H:msmaI1a. 


 


 
- -
  

 T G . 
 

 omasz urOWICZ ; 

 W B'!':ulapeszcie 

 iV. 

s

a utcla 20 SI, , 

 Wysyła. SWleze tegoroczne towary 0''' 
. ..
" w 
eł-'a('h umiitrkow'my(.h, d 


 An::mss W IH15ZI.i&ch, Dakte- 

 

 le, Fig-i sułtztńskie i zH'yłiłt', 
 
Czekolade, Cytryny, Gruszki, 
 
Jilbłka, KIH'fę, JUJgdi\ly, )1[
- 
 _'IIi 
h
3, grona J'odzynki,Po- 
"'i
lłn l śliwki bnśniaekie 
wyborowe. Wina wyborowe. 

 Kiełbasy, s
oninę, smalec, 
 

 S;t{(Uo. 

 C
nniki na żądanie wysyłam franca. 


 
 


 
I 
I 
I 
II - 
I 


"'ażlleI%! 
Dla Świetnych 
c. k. Sądó,w i Urzędów 
kOIDulBtnie urządzone Dl'asy autoKl'aficzne, 
.lakoteż wszelkie Drzybory do tych, 


9. 


mianowicie: 
Płyty czynkowe 
Cżernidło autograficzne w puszkach po l/S, 1/ 4 , 
1/., 111 klg. 
Czernidlo piórowe w puszkach po lis, 11., 11., 
l/. klg. 
Preparat autograficzny 
Atrament autograficzny Dornera 
Atrament autograficzny Leonhardiego 
Atrament autograficzny we flaszkach blaszan- 
nych po 11. I II. litr. 
Tektury do pras 
Guma arabska do pras 
Gąbki i grzybki do czyszczenia pras 
Kreda do czyszczenia plyt 
Papier szmirglowy du czyszczenia płyt 
Tusz autograficzny w I::skach 
Tusz litograficzny w laskach 
Pokost litograficzny 
Terpentyna francuska do pras 
Hektografy gotowe 
WI
sa hektograficzna najlepsza 
Atrament hektogl'aficzny: czarny, fioletowy, 
czerwony, niebieski i zielony 
Atrament do pisar;ia I k.opiowania we flaszkach, 
kamionkach i na. wagę w najlepszym 
gatunku 
Papier do pisania konceptowy, kancelaryjny 
I min\steryalny 
Pióra stalowe do pisania 
Ołówki Hardtmutha czarne i kolorowe 
poleca naj taniej 
Jedyny wyłączny skład 
.Alojzego Hub .era I 
Lwów, Rynek I. 38. 


't thu
w Wł. '
olińskiłł" ul. Cti&rnieetiag. 1. i:!. '!'61elof). .Nr. i27< 


Koleje drugorzędne 
 
Koleje doja.zdovve, 
KOleje przenc:śne, 
LOkor.n.otyvvy, vvagony- 


- 


:::: 


nieomylnych w leczeniu nieżytu, kaszlu nerwowego, zapaleniQ oplu cnego, 
chrypki, \i!akatarzenia, irytacyi piersiowej, astmy etc. Niezbędnych dla osób, 
które zbytecznie glos utrudzają. 
Bardzo uiyteczne dla palących. 
Pude
ko zawiera 72 pa
tylek i sposób zazywania takowych. Do nabycia we Lwowie: w apte- 
kach PP. Mikolascha i Wewi6rskiego, W Krakowie: w apteka
h PP. Wlszniewskiego i Redyki!.. 


II 


Po( 
nH, 
" 

., ..


t[;
«::I
Ą.1ł 

 


.
__T"" !T:r' 1
 __->.....1 


't 
 l"w.IIIII!J . 


--., 


- 


--   
';:: 


Na kawałeezku cukru bierze się w razie 
potrzeby 20 - 40 kropli wewnętrznie lub 
używa się zewnętrznie jako nacieranie i zwilże- 
nie bolących miejsc celem uzyskania natychmia- 
stowego skutku uśmierzającym nerwy 

 , A. Thierrego Balsamu 
.l!1n z zielonym znakiem ochronnym Zakonnicy i kapslą 
Irf/ 
 z wy ciśniętą firmą: 
" 
I ! J e(lynie prawdziwy. (2) 
Pocztą opłatni e 12 małych lub 6 podwójnych flaszeczek 4 kor. Aptekarz Thierry 
(Adolf) LBIITED Apteka pod Aniolem Stróżem w Pregrada przy Rohttsch- 
Sauerbrunn. N ileży unikać naśladowań i uważać na zielony znak ochronny Zakon- 
nicy, zar
jestrowany we wi'zystkich pJiństwach ('ywilizowanych. 


...... ZJ 
lis 

z! 
we 

i 
!lei 

 


I 
Instrumenty mnZlcZlle l 
!'amogrające jakoteż 
instrumenty z korba 
\ " 

 z nutami metalowemi do wymiany, 
__
 Od 20 U. W!żt>j. 
Dostarcza się na raty miesięczne od 2 K. I 
Gramofony 
na duże i mf<ł>
 płyty, 
N,]jdoskonalsze rodl.aje, 
t,)rainiejnoeci o nie- I 
zrJisz
za;nyc,h płytachi 
z. ;".7:1,ltle
1 
7.'
A Ul 
 '" 
Spłaty miesięcznej bardzo dogodne. 
._ 
.E jsy p!l.!...':!.: _w ..?_
J3_t
i_c"
j tzyka 

_""" 
.Kalliston- 
Orcbestrion 
zastępuje zupełnie muzykę 
do tańca. 
Dzwonki i bebenki przynależne 
mozna e)vent. usunąć.  

 


c 


Fonografy 
tylko najlepszego rodzaju 
dosko!1ale funkcyonujące pe 
rozmaitej cenie. Ograne , 
i nieograne walcy pIerWszej 
jakości. 
Dostarcza się na raty miesięczne od 2 K. 


........ e
 
staj 
Prz, 
ttu( 
Zet\] 
ltlll 
z d 
eo
 

'b 
4ie
 
Ilie 
tak
 
klet 
eZa
 


Harmonie akordowe 
w bardzo b(:gatym 'wyborze, 
doskon;łłe instrumenty we 
'wszystkich cenach. 
D!)8,atc
:J. si" na raty miesięczn3 0:1 K. !'50. 


łJytry 
wszejkiego rodzaju: 
akordowe, harfowe, due- 
towe, koncertowe, cytry- 
gitary i t. p. 
Na raty micsieGznc od 2 K,  


(Jena 75 d
, 150 K. Wszelkie rodz!:I,je automatów do 
Dostsrcza się na raty miesięczne po 5 do 8 K. wrzucania drobnej monety. 
1 "BIl
L i FBEUNłJ:', we 
1łriedniu XIII!2. ' 

 _ Ilnstrowalle Imt.ahgi na żądanie gratis. __ 
-- 


B: Otl 
li
" 

re( 
tJ.q.]:e 
lie}j 


tt 
eu
! 
rOlI) 

te 
OotJ. 
Q" ! 
qez 


!f

 
 
T

.. 
Sl;;ę:łt
'?yd. 

s::,. ,,

7"'ied:tti.u.. V'I."1 ""'OV""'ebgasse e. 

 
'rowarz y stvvo (Ua handlu i składów herbatv 
. ... 
,Braci K. i C
 Popow VI I1oskwie
 


c. ł Ir.. tł.adwornl 4j)i'lhwlIf AU8tl'(I
Węgłer. J)oilbirwlOY dworu oO*lU'sl!:o-rollyjIJdoro. 
]\I:;.ilwomyeh dostawców Ieh króhlwHkicp. Mmk.i, 
r;
la: Grecyi, S'l.woey1. Norwegii, 
BelgU i Rmmu:.ii. 
Grand .Pr
.x 
naj wyzsze odznaczenie r;a 
wystawie w Antwerpii 18\31 r. 


Ze 1 
d OPi 
ta!tl, 

 ' 
), 

tai 


e ' 
I d
 

Qto 
St", 
łoś 
 
ej.. e 

'I 
ł ą.Jj 

go 
QUi) 
dOti) 


Pe 
(ltQ 

ia
 
,Jej I 
tycy 
"'p 

zen. 
kt61' 
!l. ' 
f c: 
. t6tl 
ZIJ.jn: 
'" ", 
I' 
Ze 


Zło t}" medtd, w roku 1892. 
Gra.nd J""rłx w r, 1900, 
najwyzsze odznaczeuie m
 wysta- 
w::..(
h J'owszeehnych w Paryżu, '(
'
;\
ł 

ii'!;'?;J "'t-- _....!J.i'.... ;
-.;j 

 !..' ;1}. ..._-'!:!
" r_';. 

 
. ,l:
i 

 k
 ':ł 
,

 
_
 1. 


najwyzsze odznaczenie 
] 
wystawia w SŁtokbol.mie 
18\1'11:, 


Złot)' medal 


CENNIK. 
CeRY w ki,}r
>1UlOb 
i
 j€,:.hH
 })R,CItiS\ę N8)rjBt" 
,"
.g! (1 


p:t
:iaW iNr. O / 1 }3 I I 
J'!Hlt !'IH,.1 1 . 
l/I 1520 U....\lO.....' 
l/g 7,60 5,50! 5..--1 
1,& 3.801 :j\,?G 255 

.." I 


fu ut J'('
;. ,..'" 410 gram.) 
6 I 'j I J herbatA 
Iz C'.!yll!ll!lI 


;1 I :ł/4 I 4,' 5 I 


t: 
I
 


9 I I 8 ..,)1 
 '.nl 6.'70 5.80 . , ' , ': 5. ">( . > h .3 0 fi , ' . 70 
< , --' ! '. 
\ \ ' J) I A; ;t' 
.i 11(,1 4 l :'1 
! 9.11 3. 3 f . "
 
"
'I' "" 
.
. . 
, : I 
' ,, ! 91':' ") n.::; i ' 1 I)(',j '"In 1
" 1. 1> 0 1,.10 , ,, . 70 . 
. "".JI """""'1 ,<'; -",I "-,"" D o 
----.!1.0rj--,;Hi -.85 -.7£:; ---.65-,65-..,85 
kfir

, tr

?p
f1 
 
P;j.kłWlJlj
!
 hn
'&tll!li6. --/ 
hpi.ir fabryx! ,
,j"nl J. .i1,lkiiWl3kic)ł. 


l 
l 

,f?Oi 2.60 
, 
! 


2.16 


3.35 


fi (,lV 


ir
ru
 li 20 


(ZlI;nlłtita Wf. :t. W.f)"rj. 


/