/DIGCZAS002001_1900_247_0001.djvu

			Nr. 247. 


., 


Rok 90. 


Niedziela, 28. Października 1900. 


Wychodzi cod1.iennie o godzinie 5 po polu- 
dniu z wyjąt.kiem dui poświątMznYGh. 
Numer pojedyńczy kosztuje w miejscu 10 ha1. 7 
pocztą 16 bal. - Biura. Reda.kcyi i Administracyi 
ulica Cza.rnil'ckiego l. 12. - EkspedYAya miEljscowa 
w Agencyi dzienników Sł. SoltołO'!iiklego. Pasat 
Hausmanna I. 9. - Msty należy franKowae. 
Rekla.macye oh'ia.rte wo. _  l wiersz" miarą 
tal nie 6 K., miesięcznie 2 K. - Pr('\i1.\II1er:\ta zagraniczna.: W Niem
zech ? K. I pallt.)w'!, cllło8z
mja la1' tabelaryczne. 1 liczbowe po 
20 h. miesięcznie. We wszystkich inn.rcb państwach 3 K. 80 h. miesięcznie. ' 1 2 (\ hal. od Jedn!Jgo wiersza mIary petitoweJ. 
. . I Ogłoszelll
 o!6b i z"k
ad6w pr)'watnycb. pn.yj- 
"PrzewodnIk naukowy I literacki", dodatek miesięczuy d
 "Gazet.y LwowskIeJ", otr
YIIl:1oJą cało- ! . > A d . k ' 
 k ' ł ki 
, . ' b ł t j " . ' .' ! lDUJe wy.ą('zme .
l(efJCVa ZleUlll ów uO o OW8 SUł 
l połroczni i1.bOllenCJ 
zp.a n e, Jf.dn3.!de eI tylko, którzy prenumeruJ:'! od 1 stYCZnIa. do K"ńca cZl\rwca L . P ... H "' I 9 F . 
. k ń d . A' '. . '.. - \119 WO\lll8 atla, 3.[ulm
;;mll. . .; we raneYI 
lub 
d l l1pc
 do o (j
 gn ma, "wlereroczDl i miesięezlll !la dopłata plerw8I I K. 50 h., dru.d1.Y 60 h P ż l . A. Ad B i 
I Przewcd!ilk" pr'lllumerowfJ,ny osobno kosztuje 8 K.' . 1 wary u 
Y ączme 
eneya pana. ama, ou e- 
I vard RaspaIl Nr. 105 bli;, 


I JÓzefa Siedleckiego, WladysbwaRasiń- 
skiego, Daniela Kleinmanna, Ludwika 
Osuchowskiego i dr. .Józefa Wnęka 
koncepistami skarbu w X. klasie rangi, dla 
słuzby przy kierujących władzach skarbowych. 


Prezydyum krajowej Dyrekc)'i skarbu 
zamianowało koncepIstów skarbu: Leona 
Szwedzickiego, Jana Wróbla, Stani- 
s,tawa Gruszeckiego, Szymona Otta, An- 
toniego Buskę, Stanis
awa Augustyń- 
s k i e g o, Józefa M a n a c z y ń s k i e g o, .M a- 
ksymiliana N e u h o ffa, .Jana G o d e k a, Woj- 
ciecha OgorzaHa, Wł'adyslawa Helczyń- 
skiego, JaDa W
oszczyńskiego,Perdy- 
nanda W i ś n i o w s k i e g o, Kazimierza W e i- 
n a r a Norberta S P e t a, Michała P a w li- 
, 
c k i e g o, Zygmunta P a k o s z a, vVładysława 
G r e i s s a, Tadeusza P r z e w ł o c k i e g o, J ó. 
zefa Jasiewicza, Józefa Kubeca, Karola 
S c h m i d t a, Leona T o war n i c k i e g o, Mie- 
czysława M e y e r a, Karola S u l' Ó w k ę, Feli- 
ksa Kłodnickiego, dr. Henryka Jawor- 
skiego, Józefa Petza, Pawła Skórnoga, 
Stanisława N y c z a, }i
rancjszka M i k ę, TBo- 
fila Mia rkę, Władysława Pischera; Ju- 
liusza Salwacha i dr. Jana Wali gór- 
s k i e g o inspektorami podatkowymi w IX. 
klasie rangi, a konceptowych praktykantów 
skarbu: Nikodema Koperskiego , Stani- 
sława K a u d e l k ę, Stanisława I g l i c k i e g o, 
Zenona 1\1 i kuJ i ń s ki e g o, Kazimierza Z 30- 
W i s z ę,: Jana H r e c z a ń s k i e g o, Bronisla- 
wa Waligórskiego i Bogusł'awa .Ja- 
s i e ń;s k i e g o koncepistami skarbu w X. kla- 
sie ran gi dla sJużby podatkowej pierwszej in- 
sta.ncyi. 


_. I>A:I. 


Prezydyum krajowej Dyrekcyi skarbu I 
zamianowalo oficyał
w rachunkowych: Stani- I 
sława Waydowsklego, Antoniego Wic z- 
k o w s k i e g o, Antoniego D z i u n i k o w- 
ski ego, Jana Klausala, Emila Pilaw- 
skiego, Jana Gawrona, Władysława SI e- 
pickiego, Stanisława Wint era, Jana 
p rok o P s k i e g o, Paulina W i ę c k o w s k i e- 
g o i Kazimierza K o n i u s z e w s k i e g o re- 
widentami rachunkowymi w IX. kla.sie ran. 
gi, - asystentów rachunkowych: Jana P e. 
runa, Wacława Daszyńskiego, Piotra 
S z y c h u l s k i e g o, Kazimierza B o r o w i c z- 
kę, 'Niktora Tarnawskiego, Kazimierza 
S z u m a ń s k i e g o, Edmunda B r o e d e l' a, 
Stanisława S ą s i a d ę, . Antoniego K i n a I. 
skiego, Józa[ata Gwardziriskiego, Bo. 
lesława G o d l e w i cz a, WladysJ'awa We i. 
n a r a, .Jana N o w i c k i e g o, Kazimierza .M i- 
c h a l s k i e g o i Dominika P e d o r o w s k i e- 
g o oficyałami rachunkowymi w X. klasie 
rangi, - w końcu praktykantów f!l.chunko- 
wych: Władyslawa Christa, Jana 'rvwo- 
nowicza, Władysława Dudka, Ma;yana 
W r o n k ę, Maryana We i m e r a, Leonarda 
M li II e r a, Aleksandra P li c h a l s k i e g o , 
Romana Tu rcz m an o w i c z a, Kazimierza 
Polińskiego, Władysława 'rurka, Zdzi- 
sława Rudzkiego, Jana Broza, Alojzego 
Z i ę c i n ę, Izydora S c h r e n z I a, Stanisława 
R a d z i k o w s k i e g o, Wbdysl'awa N a J e p ę, 
Kornela K u n i k a, Ignacego S I a s k i e g o i 
Perdynanda W i e s n e l' a asystentami rachun- 
kowymi w XI. klasie rangi. 


CZĘSĆ NIEU'RZĘD O'\V A, 


Lwów, 27 października. 
Hiszpania przebyła znow u przesilenie 
gabinetowe. W ciężkiej chorobie, gdy paro- 
ksyzm przeminie, otaczający łÓżko pacyenta 
oddycha.Ją swobodniej, -- ale rozważny lelcarz 
nie zadowalnia się chwilowym rezultatem i 
wyt.ęża od razu si,ty, by niedopuścić - do 
nowego :ltaku. 'rymczasem w Hiszpanii daje 
się słyszeć już teraz przypuszczenie, że nowy 
gabinet jest tylko - prowizoryczny; a zatem 
w pewnym określonym czasie przewidywane 
jest nowe przesilenie. 
Przesilenie ostatnie przyszło prawie nie- 
spodziewanie. Nie wy woJały go ani wielkie 
kwestye politycznt', finansowe lub społeczne, ani 
pokątne jątrzenia i agitacye stronnict.w anti- 
monarchicznych lub karlistowskich, lecz - 
nieporozumienia, ambicyjki i intrygi w łonie 
sam.ego gabinetu. Sędzi wy i zasłużony prezes 
g"blll
tu a zarazem dłl1go11"tni przywódca 
stronlllctwa konserwatywnRgo, Siln,la, starał 
się rozmaitemi zmianami osób na stanowi- 
skach naczelnych załagodzić nieporozumienia; 
między innami dotychczasowego ministra woj- 
ny, Azcarragę, który domagał się ogromnych 
sum na reformy wojska, zamianowa,t prezy- 
dentem senf>tu a na jego miejsce powołał 
swego bliskiego przyjaci"la Linaresa. Wszystko 
zdawało się już zalagodzonem i w porządku, 
gdy prawie nazajutrz po tych nominacyach 
gabinet nagle - rozleciał się! Cóż się stało? 
Oto nowy minister wojny Linares powierzył 
urząd generalnego kapitana czyli komendanta 
i prezydenta miasta Madrytu, generałowi 
Weylerowi, pamiętnemn z historyi ostatnich 
powstań kubańskich. Gdy zawiodły pacyfika- 
cyjne rządy zmarłego niedawno Martmeza 
Camposa, wysJano na Kubę dla sUumienia 
powstania generała Weylera, Ten "nowoży- 


12) 


Jej chlopcy. 


J?O""VV'J:EŚÓ 


przez 


WINCENTEGO KOSIAKlEWICZA., 


(Ciąg dalszy). 


II. 
W dwa tygodnie niespełna zagląda wuj 
Piotr do Kielc. 
Godzina dziesiąta rano. 
Bronia, przepasana długim fartuchem, 
kończy słać łózka. Ludek bawi się z Heniem. 
- Wujaszek I 
Jak się macie? A gdzie Marcinowa ? 
- Poszla do fary. 
- Anatol w szkole? 
- W szkole. 
A Leonek? 
- Poszedł do zll3jomego chłopca: 
- Otrzymaliscie wczoraj produktów tro- 
chę z Niewygody? 
- Otrzymaliśmy, dziękujemy.... 
Wuj Piotr rozbiera się i siada na fotelu. 
- No, powiedzz
 mi dziewczyno, jakże 
wam tu idzie? 
- Dobrze.... 
- Zupełnie dobrze? 
- Zupełnie dobrze. 
- I dasz sobie radę? 
- Dam. 
Pyta wuj z odrobiną zartobli wości : 
- A chł'opaki cię słuchają? 
Bronia odpowiada powaznie: 


- Ja idę teraz na .miasto, za interesami. 
Przyjdę do was na obiad. 
Kiedy wuj wyszedł, Bronia woła na 
wam nic osobli- Ludka: 
- Tyś był u Kaźka? 
- Był'em. 
- A trafisz sam? 
- Trafię. 
- A nie zabbdzisz? 
- Nie. . 
- 'ro idź do Kaźka i powiedz, że wuj 
przyjechał, więc żeby Leon koniecznie przy- 
szedł na obiad. 
Ludek poszedł. 
Ten Leonek to teraz wychodzi i przy- 
chodzi, kiedy sam chce. A na obiedzie t.o go 
nigdy nie ma o porze właściwej. 
Przychodzi IvIar.;inowa z miasta. 
- Moja Marcinowa, trzeba wszystkiego 
więcej dziś zrobić, bo wujaszek Piotr będzie 
na obiedzie. 
I bierze się Bronia do zamiatania po- 
kojów, zeby Marcinowa nie spóźniła d:dś 
obiadu. 
Przychodzi Ludek. 
'TrafiJeś ? 
Trafiłem. 
- Idzie Leonek? 
znaczy, Ze wl'aśnie taki, jak - Nie było Leonka. Ta pani powie- 
jest. dziab, że poszedł razem z Kaikiem do innego 
W uj zreszt.ą rozumie. ch
opaka. 
- Moja Broniu, czy ty zapisujesz wy- - Do którego? 
datki? - 'ra pani nie powiedziała. 
- Nie. - 1'rzp,baż było zapytać. 
-:- Trzeba prowadzić rachunki koniecz-I - 
o, ja, nie. wiedziałem. . , 
nie. CIOtka poleciła mi powiedzieć ci to. Idzie Brollla za.)amuJe ręce. MÓJ Boze! Jak 
naprzó
 o porządek, a potem, czy w.as 
je Leonka nie będzie na obiedzie, to wuj gotów 
oszukuJą. CIOtka kiedy niekiedy przejrzy Je, sobie nie wiem co pomyśleć. I Jeszcze może 
jak przyjedzie. być źle. 
- Dobrze, proszę wuja. 
arzuca ch?steczkę . na szyję i wybipga 
Przeszedł się wuj po mieszkaniu. na, miasto. D0w,laduJe Slę, na szczęście, do 
- O której u was obiad? ktorego to drugiego chłopca poszli Leonek 
- Jak zawsze, o trzeciej. z Kaźkiem; ale u tego drugiego chłopaka 


Słuchają. 
Nie buntują SIę. 
Nie. ' 
Nie przytrafiło się 
wego przez ten czas. 
- Nie.... 
- To chwaJ'a Bogu. 
Popatrzał wuj Piotr na bawiących się 
chłopców. 
- Cz.r ten mały nie ma wody w głowie? 
- Eeh, nie! 
- Chodźno tu, Ludek. 
Ludek przystanął i potem powoli, jak 
gdyby z namysłem, zaczął się zblizać do 
fotelu. 
- Zdrów jesteś? 
Ludek spojrzał na Bronie. 
Powiedzze WUjOWI - ;nówi Bronia. 
Zdrów jesteś, mówże? 
- Zdrów. 
- Nic cię nie boli? 
- Nie. 
Wuj odprawia go bawić SIę. 
- Nieśmiały bęben. 
. - On nie jest nieśmiały - Uómaezy 
BronIa - ty lko on jest taki. 
On jest taki. 
- .Jaki? 
T aki. To 


nie ma nikogo: poszJi wszyscy razem do trze- 
ciego ch
opaka. 
Leci Bronia do trzeciego ch
opaka. 
Ach! Bogu dzięki, jest Leonek. 
- Wujaszrk Piotr przyjechał - mÓwi 
m u zadyszana i uszczęśli wiona. 
- No, to co? 
- Powiedział, zę będzie na obiedzie. 
, Trzeba, żebyś i t.y przyszedł. 
- Jak m! się podoba, to przyjdę. 
-- Ale WldzJs2., wujaszek Piotr.... 
- Abo ja się jego boję! 
Bronia zaczyna go prosić: 
- Przyjdi, mój 
łociuśki, ja bardzo cię 
proszę, mój najdrozszy! 
Leonek jest odważny, ale nie zawzięty. 
- No, dobrze, przyjdę.... 
Bronia rzuca okiem na jego kapotkę: 
otwarta naoścież i na niej a.ni jednego gu- 
zika. 


- Przegrałeś? - pyt:1. 
Leonek sta.je się kwaśny. 
- Okropuie mi dZiś nie szło! Ale to 
nic! Ja się odegram. 
Mój Boże ! .Jak to wuj zobaczy! 
- Chodź zaraz, to ci przyszy]ę. 
- A masz? 
- Kupimy po drodze. 
Leonek się namydli.. 
, ---: Idz i kup sama. Mam jeszcze jeden 
wazny lllt
res. Prz.yjdę za dziesięć minut. 
- Ale na pewno? 
- N a pe! 
- Pamiętaj! 
Wraca uszczę
liwioDa do domu. 
Coby tn zrobić jeszcze, źeb.y wuj nie 
pomyślał, ze teraz wszystko idzie źle. 
Aha! ciepłej wody! 
Chłopcy, trzeba umyć szyję! 
(Ciąg dalszy nastąpi).
		

/DIGCZAS002001_1900_247_0002.djvu

			tny Alba" mi
czeT? i ogniem starał się nau-I wego. Ponieważ w r. 1900 niedobór wynosił I A więc pielgrzymki polskiej z War-I para siedziała tymczasem jui z pow robom w 
czyć Kubę mIlośCl dla Hiszpanii - i tylko 5,806.300 koron, zat2m na r. 1901 wzrośnie I szawy do Rzymu, dla odwiedzin jubileuszo- Neapolu w jednej z tych zaludnionych, cia- 
przyspieszylostateczną katastrofę. Odwołany o 352.971 korołl. wych nie będzie. W skutek raportu, jaki snych uliczek, gdzie ich trudno było wytro- 
do kraju 
rondo
ał nietylko przeciw rządowi Na podwr
szenie budżetu funduszu: zkol- złozył tntej"zy agent rossyjski dla. spraw du- pić, choć nie zmieniali na.wet nazwiska. Przy- 
ale tak ze l prze.clw koronie, - w senacie z nego krajowego w r. 19
1 wpływa: zorgani- chownych p. Manni,tow, rząd rossyjski nie padek chciał, ze podoficer zandarmeryi (t, z. 
powodu mowy Jego, w której powiedział, iz zowanie 36 nowych szkót; przekształcenie 74 dozwoJił zbiorow(
i IJodrózy do Rzymu, ale karabinierów), dostrzegł ich nazwiska, które 
rewolucyę w HiszpaniI uwaza nietylko za mo- szkól na więcej klasowe; obsa,rlzenie większej tylko d0z,\'0Iil, aby 
:zy to księza, czy cywil- mu byly juz skądinąd-znajome. Obecnie oboje 
zliwą, ale za koniecznie potrzebną dla wydo. ilości 'posad. nauczycieli ukwalifikowanych; ni, pojedyńezo pojer
hali do Rzymu. Zmienia zasiedli przed sądem przysięglych, i ten skazał 
bycia kraju z obecDego pokozel1ia, przyszko mię- zorgamzowallle czterech kursów rolniczych to oczywiście wftrunki podróży, gdyż naj- ich na trzydzieści lat cięzkiego więzienia, po- 
dzy nim a senatorem Dato do bardzo burzli- dop
łniających, a wreszcie natura.lny rozwój sam przód pasport kosztuje 30 rubli a do tego mimo obrony adwokatów, powołujących się 
wej sceny, w kampanii dziennikarskiej zaś prze- szkoł ludo.w
ch. przybywają je'zczEJ koszta biletu kolejowego na przedawnienie, czego atoli sąd nie przy- 
ciw Wey lerow,i przewodził redaktor. l!npar- . Prelim:narz budietu funduszu szkolnego który w razie gremialnej pielgrzymki, je
t znał. 
ciala Gasset. Ow Dato był teraz - m
n
strem k.raJo,:,,"pgo emeryt.alnrgo na rok 1901 zamyka o 60 prr. tariszym Więc tylk,) majętniejsi 
spr
w wewnętrznych, a Gas.set - mI
ls
re
 SIę IlIpdobo,e. ' który pokr!t.
 byc musi z ludzie mogą sobie pozwolić podrózy ad limina 
robot publicznych; łatwo WIęC zrozumlec, ze funduszu krajowego w kwocie 039.283 koron apostolorum.... 
wyczytawszy wiadomość o nominacyi Weyle- Niedobór ten jest wyższy w porównaniu z Z Warszawy bawIł tutaj p. Ludwik 
ra generalnym kapitanem .M
drytu. - na- r. 1900 o 
wotę 
3543 koron. . ., Górski, p:eze,
 .komit,8tu To:v
rz.y;;twa kredy- 
tychmiast podali się do dymlsyI. Za Jch przy- WydzIał kraJowy uch walik dalej wstawJC towego zIemskiego, z dwoJgIem synowców: 
kładem poszko. kilk
 inn

h ministI:óW, tak, do prelin:i
arza fllnd\l
zu 
rajowego n
 rok 
iotr.em pOS!G
l. .na Srjm, galicyjski 
 Fran- 
ze gabinet w Jednej ch wIh doslowllle nzsy- 1901 zaslłkl: na dokonczenIe restauracYI sta- cIszkiem wlasClclelem dobr w Krolestwie 
pał się. rożytnej synag
gi w Leszniowie 600 
oron; Polskiem i by,t przyjętym na 
osłuch.a
ill pry- 
Przewodnictwo w nowym gabinecie objąk n
 restauracyę Ikonostasu w cerkwI w Sl,eUJa- watn,'m 11 Leona XIII. Bawili rówDlez hr. St. 
Azcarraga, dawny minister wojny a w osta- WI
 .2.000 koron; .na restauracYę freskow w Tarnowscy z 
rakowa.. . 
tnich dniach prezydent senatu; wielu czlon - kosi'lele W .N awarYI 2.000 koron.; na. restau.: .Przypadająca "': ? 3 listopada rOC711lC.a 
ków gabinetu Silveli powróciło do swych tek. racyę s
arozytnego ratu.sza w HUsI
tYUJe 1:67u U:OdZIH sly
nego rzrzblarza Benvfmuta Cdli- 
a w szczególności ministrem wojny zamiano- koron, )ako P?łowę zasltku.. 
Vyd
lał 
raJo
y Hleg? (nr. SIę ,w. r. 1500 a umarł w r. 1;570) 
wał Azcarraga swego następcę w tym urzę- ucbwahk b?wl.em p.rzedstawl
 SeJI:l
wl wmo- będzie uroczysc1e obc
odzon
 w RZY
Ie, a 
dzie za gabinetu Silveli, Linaresa, -- tl'n sek pokrY?la .Jednej czwa:teJ .CZęSCI. kosztów zwł
szcza .we Floren
YI, d?plerO n
 WI?Snę, 
ostatni zaś, za zgodą całego gabinetu, zatvlit'r- rf:'stauracYI r
usza w. ,HuslatYUle, t. J. kwoty gdy z komItet, który SJę pod),
,ł orgamzacYI na- 
dził dawniej dokonaną przez siebie nomina- 3.350 
oron l ,:,,"stawlC tę kwotę po polOWIe rod?wego o
chod
I, z
yt pozno przypomnIał 
cyę Weylera na urzędzie naczelnym w Ma- do budzet
 kraJ owe 15 0 w latach 190
 l 1902. sobie d
tę. Ze zas pro.l
ktowaną Jest prz,e(
e- 
drycie. Powiadają, ze Linares ma sZl'zególDe Dal
J .uchwalIł Wydzlat 
raJowy 

 wsz
stklern. wyst
wa dZIeł s,taw
eg? rzezbla- 
powody, dla których naczelne dowództwo na? przedst
wlellle 15 rona konserwatoro';\,', wstawlc rza I złotl11ka, WJęc do urządzenIa Jej potrze- 
stolicą powierzył temu wkaśnie genera!owI, do bUdzet? kra:owrgo na rok 19
1 
:
 odre- ba czasu. Tymczaspm. będą tyl
o rno:v. y pod. 
znanemu z twardej dłoni; chodzi mla
o- staurowallle cztere.ch sal królewskich I llln
ch 
zas o?chodu w RzymIe, .w dml1.3. listopada 
wicie podobno o bezwzględne stłumi e- robót 
onserwacYJnych w zamku olesklm l będzie w
uro.waną. ta
hca pamląL
o:va na 
nie pewnych prądów politycznych czy rewo- kwotę 2.000 kO,ron. .. . . domu, gdzie mIeszka!, kIedy dla 
a.!,I'ny pra- 
lucyjnych. W ogólności zdaje się, że na pe- To 
ą zm lan!, Jakle. Wydzla
 kra.l0:VY c
wał: F!orencya posiada Jego gJowne d
leto: 
wien czas w Madrycie i w Hiszpanii rządy wprowadzlk w .d.woch dZla.łach budzetu kra]o- WIelkI bronzowy posąg Perseusz.a trzyma.]ąc
- 
przybierą charakter wojskowych. Kortuzy hi- wego, ml.an?Wl
l
 W wydatkach: na cele wy- go w. ręk
1 głowę M';duzy; zblO
y cesarskIe 
szpańskie zbiorą się w dniu 20 listopad
, kształcen
a I osw
at!, 
raz w wydatkach na w, 
ledH1u, SZ?zY?ą SI
 puharem )ego robo
y, 
a wówczas pokaze się, czy AZl'arraga będ
le u.trz!rnan
e pum{!lkow h
t
rycznych: 
Dne za- ktOlY Jednak me Jest. Jedną z naJl?pszych Je- 
mógł rządzić w obec parlamentu, którego Wlę- sl.tkI prelimInowano zgo..me z prehmlllarzem 
o rze
?,y. Co do. m
le, mam 
sob.1l,:,,"szą przy- 
kszość stoi po stronie Silveli. roku 1900. ]emnosc, odczytU.HC Jego pamIętmkl, przypo- 
minające pod wielu względami J. Chr. Pa- 
ska; ta sama swada, plastyka, zywość wyo- 
braźn.i, sp0sób koloryzowania (jak powia- 
da H Sienkiewicz), ta sama ruchliwość i 
burzliwość t(
mperamentu. Tylko, że Pasek 
___ by,ł wytworem "po,teczeństwa wojuj,}('ego na 
kresat'h rywilizl\cyi, a Cellini repreZl'ntantrm 
Ojl'ZYZDY Aztuki i artystą, ale w obu tych 
przedstawicielach rpoki i spo.teczeństwa, odbi- 
j,\ją się one tak: żywo, że stąd ptynie ich 
wspólDa charakterystyczna cecha. 
Kro:1ik:l. sądowa zaj
tą jest dwoma pro 
e,'sami, z kt.órych jedf\ll tylko został dot'1d roz- 
strzygniętym. Przed laty trzyd'.iestu jeden, w 
Rzymie, mejaki Rigosi i pewna Adela Ma. 
sotti, otruli tI'oje osób z najbliższej rodziny, 
aby się mód z pobrać. Skoro zbrodnia' zo.;tała 
wykrytą uciekli z Rzymu (aż do KonRtanty- 
nopola) i odhtd wieść o nich zaginęła.. W to 
ku śledztwit nn,d,szedl zabór Hzymu, tak, że 
dopierv nowe włoskie sądy w r. 1873 ska- 
zaly ich zaoczni e na śmi erć która. to kara, 
skutkiem wstąpienia, w r. 1878, na tron kró- 
la Humbert.a i amnest.yi, zamienioną zastal a 
I na dożywotnie cięzkie więzienie. Zbrodnicza 


Sprawy krajowe. 


(Preliminarz wydatków krajowego funduszu 
szkolnego na Tok 1901). 
Wydzlak kraj uchwalił przed,łozony przez 
Radę szkolną krajową preliminarz w.ydatków 
kraj. funduszu szkolnego na rok 1901 przy- 
jąć w całości w sumie 9,231.170 koron. Nad- 
to uchwalił Wydział krajowy wstawić do te- 
go preliminarza a) dla krakowskiej 
miny 
ewangelickiej na ukończenie budowy szkoły 
przy kościele św. Marcina jednorazowo 1000 
koron; b) dla zakładu im. św. Helen.y Sióstr 
Felicyanek we Lwowie, na utrzymanie 4 kla- 
sowej szkoły, 500 koron. Razem wydatki 
przyjęto w sumie 9,232 670 koron. 
Dochody funduszu szkolnego kraj. pre 
liminowane są w sumie 3,073.399 koron. 
Niedobór wynosi zatem kwotę 6,159.271 
koron; będzie on pokryty z funduszu krajo- 


-. 


51 


Z LITERATURY ZAGRANICZNEJ. 


"Sotilesa" s hiszpańskiego p. Jose- Maria 
de Pereda. 


XXVII. 
(Ciąg dalszy). 


- A ty męzczyzna.... - dodała Loui- 
sa. - l. wstydem by byto, żeby taki męż- 
czyzna, .Jak ty -:- il
że1i jnż kobietom nie wy- 

ada mlę
zać 
Ię w podobne rzeczy - otóż, 
zeby takI męzc7,yzna nie pomógł sio13trze w 
tak r
zpaczliwe.m pulożeniu, podcza.s gdy kil- 
ka słow zręcznIe rzuconyc-h pl zyjacielo wi i to 
przyjacielowi od serca, mogłoby pomyślnie 
całą sprawę rozstrzygnąć! Ba! ale, jeżeli męż- 
czyzn.a,. 
tóry. z, n
tury rzeczy jest .silniejszy, 
odwazll1eJszy I smlelszy, zeby swoJe sprawy 
sam załatwiać, mię
za w to mkodą dziewczy- 
nę.... to przecie nic dziwnego!... to rzecz zu- 
pełnie naturalna... a nawet uczynek miko 
s!erdzi
.... Caramba! sama niewiem, cobym 
CI powI
działa w tej chwili, gdybym mogla 
wygadac wszystko, co mi il" sercu leiy! 
.. ---: Dość tego! wyobrażam sobie, ześ mi 
JUz powIedziała - i daj mi święty spokój! 
, -. Tak, to tak" mój kochany!... oto jest 
sposob, zeby wybrnąc z truilnego po,łożenia! .. 
';1'0 znaczy. mieć braci i robić wszystko, ż,'by 
lm do
odzlć!... i ....Matko Bolesna! 
. 
o
isa wy?uchDęła phczem, jakby du- 
sz
 j
J 
Ię w!dzlerał
. Tolin starał 8ię uspo- 
kOIĆ Ją l .poCle
zyć. Jak móg,ł najlepiej, ale 
roz
a.cz 
Iedn.e.l dZIewczyny wymaga gruufo- 
wmejszeJ pOCiechy, niż nic nie znaczące wy- 
razy.' na które jej brat s}ę zdobywat Nagle, 
LOUIsa przestała płakać l rzekła do brata sta- 
nowczo : 


2 


KORESPONDENCYE 


Rzym, 23 pa
dziernika. 
(Nominacya p. Gubastowa na posła rossyjskiego 
przy Watybnie. -- Z kroniki watykańskiej. 
Obchód rocznicy B Celliniego. - Sprzedaż obra- 
zu i freski z Boscoreale. - Rodziny włosko- 
polskie. - Ks. biskup Szeptycki). 
O p Gubastowie, mianowanym, jak jllz 
donositrm, ministrem-rpzydentem rossyjskim 
przy Watykanie, dowiaduję się, ZO był kon- 
sulem genr.ralnym w Wiedniu, w cZi1f:ie kie- 
dy ks. Ł'Ibanow-Rostowski. był amba
adorem. 
Ridy,l[s Łobanow wstał mimstrern Rpraw 
zagranicznych, powob.! p. G. do Peter
burga, 
na stanowisko wicpdyrektora appartn,!"'Jentu 
dla spraw azyntTckich, sk
d po śmiprci te 
goz. wys,tanym byt do Cetynii. Pan Guba- 
stow ma 54 lat 


Drugi proces nie jest jeszcze rozstrzy- 
gniętym a ma za. przedmiot ów wieczny we 
WJ'oszech spór pomiędzy pań.;twem a prywa- 
tnemi o zakaz wywozu dzieł sztuki wloskiej 
za granicę. Ksiązę Marjusz Chigi, nalezący 
do jednpj z pierwszych (papieskich) rodzin, 
mieszka na drugiem piętrze swego p
.łaC'u 
przy Corso, gdzie się mieści ambasada au- 
stryacka przy K wirynale, z postem bar. Pa. 
settim.' Wielkich zbiorów, ksiązę Chigi nie 
ma, ale jednak posiada trochę cennych obra- 
zów, per,tą zaś był obraz Boticellego "Ma- 
donna z dzieciątkiem Jezus". Za ten obraz 
ofillrowano mu 315 tysięcy lirów, t. j. cenę, 
o której przy sprzedaży we Wkoszech samych 
marzyć nawet nie mógł, gdyż obraz miał być 
wywie;;ionym potajemnie do Londynu. Ksiązę 
nie wdawał się w sprawę, dla kogo handlarz 
knpuje obraz i sprzrdał go, zachowawszy wszel- 
kie formalności, uprzedziwszy władze miej- 
scowe, i wskazawszy osobę, której go zbyć 
zamierza. Ale rząd wkoski skonstatowawszy 
wywiezienie cennego obrazu za granicę, wyto- 
czył śledztwo i na podstawie dawnego prawa 
kardyna,ta Pacca, powołal zarówno ks. Chigi 
jak i handlarza i pośredni ka, do odpowie- 
dzialności karnej. 
Ale, bo ceny jakie płaci zagranica, Ame- 
ryka, Anglia, Francya, a w ostatnich czasach 
nawet Niemcy, są tak wysoki,". ze trudno im 
się oprzeć Przecież niedawno zarząd berliń- 
skiego muzeum ofiarowal nadaremni
 ksiązę- 
tom Borghezym, dwa i pól miliona lirów za 
jeden obraz z ich galeryi: Amore sacro e 
profano Tycyana, a teraz konkuruje delika- 
tnie o n&bycie świezo znalezioDych fre.,ków, 
w BOReoreale, kolo Pompei, Luwr zapłacił 
400 000 franków za sre b ra starożytne stoło- 
we (kilkadziesiąt sztuk) znalezione w temże 
Bo.
coreale przez pana de Prisco, w wh,snym 
ogrodzie, w ruinach starozytnej willi. Zrobi- 
WRZY pie.niądze na srebrach jakiegoś drugiego 
Pet.roniu,;z:l. Arbitra, wywiezionych potaje- 
muie, p. de Prisco (członek znanej rodziny 
neapolitań.skirj) kupił sąsiednią realność i roz- 
począł dalszA poszukiwania. l tak jak w cmen- 
t:l.rzysbch naszych, grizie się odkopnje garnki 
i bronzowe ozdoby, tak na stokI! Wezuwiu. 
sza, wydobywa on coraz to nowsze rzeczy, 
zc\
ypane w r. 79 naszej ery. Oprócz nowej 
seryi naczyń sto,łowych, bardzo .radnie rzeź- 
bionych znaleziono 70 8ltuk fresków daleko 
piękniPj"zych, pod względem artystycznym, od 
tych, jakie dało Pom pei. 
Muzeum nrapolitańskie ma tych fresków 
mnóstwo, nawet nadto, tak, ze część ich zo- 
stawiono na miejscu w Pompei, ale tym ra- 


_
.J 


...!-_
"'::=---:::.._.___


*-- r_____.__
".----.!J.!.--________
.______
 


- Jeż"li tak, to dowiedz sie, że jrśli 
ty nie uczynisz tego, o co ciebie l
roszę, u- 
czynię to ja, sama!... l potrafię wyj,..- 
śnić to nawet przi'\d ojcem i przed matką... 
a nawet przed proboszczem parafii, jeżeli 
mnie doprowadzisz do ostateczności!... 
Tolin byt jak na żarzących węgJarh; 
widziat ze siost.ra jest ca,łkiem zdecydowana 
wykonać .to, C? mu obiecywa,la, a jednocze- 
śDie oba.wlak Się mi gRzać w tę sprawę. Nie 
byJ'a to zła wola z j,\go strony, ale brak dl)- 
cyzyi. Zaczął znowu przf\mawiać do Louisy 
w tYln sensie, bt
gając ją, zeby TOn zostawił:, 
czas de zastanl'wienia się, czpbnia na Rto
O- 
wna chwilę, bo z czasem wsz'istko musi sie 
ułoiyć. "' 
--- Nie, nie! - naJeg3.ta. - Nie ma 
ani ch ..,;,iIi do stracenia. Zaraz I utro musisz po- 
czynić pierwsze kroki.... 
Alez posłuchaj rozumnego zd"nia.... 
- Posł:nehaj t'l, co ei Ir;,am' powiedzieć: 
jak t.ylko przyjdzie d? biura., weź 'go na stro- 
nę i gdy nIkt 8.tyszec me będzie, zaczniesz 
przemn wi ać do niego a potem.. cararnba! 
Gd,ybym ja byb na tWQjeIH miejscu, wiedzia- 
łabym jak mu to wszystko powiedl.ieć! 
- A jdeliby wRzystko posz.lo tak jak XXVIII. 
sobie tpgo zyczysz, narwana dziewczyno, cóż- Z',v.ykły okrr,yk, którym budzono mary- 
ny mama na to powiedzia.ta? !Jarzy zranl
 :apltyaaa! a!!'llyaaa! rozlegał się 
- To juz mnie zostaw, 'rolinie ! A zre- dOHośuie w :NiżRze,j części miasta. Uj, którzy 
sztą, czyżby mogla mnie. zganić? Taka pi
- należeli do najranniejszych, nip mieli jeszcze 
kna partya dla muie.! NIe obawiaj się tego czasn dojść do L:mguiny wypić na śniadanie 
a zajmij się resztą. kipJiszka wódki lub szklanki kawy, kiedy An- 
_ Ostatecznie - rzekł mtody człowiek drzej, ze zbolalymi członkami i zniechęcony 
znudzony tem wszystkiern, a moze chcąc się na umyśle, już sehodzil na tYlo)o. 
pozbyć mtarczywości siostry - uczynię wszyst. Była piąta rano a świt zaledwie uka- 
ko co będę mógł, aby ci zrobić przy je- zywa,ł się na niebie. 
mność. lhnek t.en korzystniej prz(
dsLawiat się 
- Ależ chyba nie rozumiesz, że cho- dla zamiarów Andrzeja, niż poprzt'dzający 
dzi nie tylko o to co można, ale o wszystko wi!
czór. .Powietrze by.to nie t.ak cięzkie, by.ło 
co . potrz
ba... - dodała Louisa nie ustępując prawie świeżo, a chociaz pomiędzy obłokami 
anI .na ,Jotę z. tego co wymaga.ta. -- A czy 1 0d stron.y, gdzie s,lońce mia,ło wschodzić, uka- 
zroblłes to czy .nie, dowiem się juiro wieczo- zywało się kiJka chmur o czerwonym potysku, 
rem od Andrzeja, gdy przyjdzie tutaj." bo był to szczegół niewielkiej wagi. 


musisz tak zręcznie urządzić, zeby on tu 
[Jrzyszf>dL.. Słyszysz ?.. Konir.cznie!... 
Nie byto Rpo8obu dla Tolin:i wywinąć 
się; wiedział dob 'ze, iż z taką natn rą, jaką 
miała jego siostra, mozna było się spo- 
dziewać wybuchu, jeżeli sobie coś ułożj'ła w 
głowie, a t.o nie przyszło do skutku. Zrozu- 
miał też, że chcąc nniknąć awantury, musi 
stanowczo pod)ąć się pośrednictwa w tej spra- 
wie i złazy! lej uroczyste przyrzeczenie, ze 
wszelkich starań doJ'oż.y. zeby ją zadowolnić. 
Gdy juz przekonała się nareszcie, ze o 
bietnica 'rolina nie by,j'a na wiatr, aby jej 
się pozbyć, impertJuenckie jej zachowanie 
zmieni,to 
ię w pełne czułości pies'W7,l)t.y. Za- 
palila potem swoją świecę i pozegnaw
zy bra- 
ta gorąr,ym poealllHkiem odes7"h do swego 
pokoju cichutko, bez szelestu, jeżeli nie cat- 
kiem uspokojona, to z Izejszem tro,'hę ser- 
cem, niz wtedy, gdy ten prÓg wchodi;ąc prze- 
stępowa./2. 
rrulin przeciwnie; pełen E'pokoja i swo- 
body przed wizytą siostry, nie mógł tel:az za- 

m
e, a1. późno w n,wy przeklinając: amory 
. . 
sJOscrzane. 


Renales, na kt.órego Andrzf.'j oczekiwał 
z niecierpliwością, obawiając się, ze ktoś 
może nadejść przysłany po niego z domu - 
był tego samego zdania.. Młodzieniec z pra- 
wdziwą przyjrmnością przypatrywał się w jak 
krótkim czasir, łódź na której miał p.tynąć, 
gotową byh do drogi, Założono wiosła, pa- 
t.ron stanął przy sterr;e i z pomocą czternastu 
wioślarz.y łódż wy płynęł'a na pełne morze. 
Świt oświecal słabo wszy
tkie przed- 
mioty w oko,to zlewając kontury w jedną 
ciemną masę. Nie wiadomo czy Andrzej. sie- 
dząc przy stpf'lf
 ohok ptron1i., wiriział i po- 
dziwiał piękność palloram.y roztaczaj
cej się 
wokoło nirgo, a]e nie ma w
t.pliwości, ze 
wszystko to, co miał przed oezami, b'Jdzj4'o 
w nim wspomnienia, odnawiaIo rany sen:a 
i zamęt w duszy czyniło. To też pragną: co 
prędzej oderwać i'i
 od tych JI1iejr-c zn:
nych 
dobrze i z przyje:1lnOŚCif
 7.auważyt, że brzy- 
stając z powiewn wiatrn, z"bżono iagle i od- 
dalono się corat. szybciej (,d lądu. 
Z glowa ukryta w rebe!. i z zamkDie- 
temi oczt1mi 
iedział "nieru
rlCmy aż do chwitJ, 
gdy kołysanie łodzi CO\':1Z wi
ksze, da,ło mu 
do poznania, że znajdują. się JUż daleko na 
morzu. Wtedy podnió,ł gtowę i Rpoirzał prz,y! 
siebiR, ale nie kil ziemi, gdzie pozostały 
j"go zmartwienia i tro
ki, ale kn horyzon- 
towi bez kOT1ca, ku nieskończonej pust.yni, ku 
ruc.homej powierzchni, na któr'-\j połyskiwały 
pierwsze promienie sjollca wychod7,ąre z pr7,e- 
paścistej toni, ototzonej szeroką- anreo
ą pur- 
purowych obłoków. 'ram, w da.l, szedł ku sa- 
motni, ku imponującej ciszy cudów Boskir:h, 
ku całkowitemu zapomnieniu nędznych nie- 
porozumień ziemskich.... tam, chcia.łby po 
lecieć lotem ptaka.... i dla. tego zdawało mu 
się, ze barka się nie porusza wcale, i zyczyt 
sobie, żeby wicher zerwał się i zmienik się 
w szalony huragan. 
(Ciąg dalszy nastąpi).
		

/DIGCZAS002001_1900_247_0003.djvu

			= W ygodny sposób pozbycia się na 
zimę głodnego stołownika wynalazl sobie pe- 
wien gospodarz z Zimnej wody, który dnia 25 
b. m. przywiózł do Lwowa 8.letniego pastuszka 
Józefa Błyszczyńskiego, sierotę, i porzucił w 
śródmieściu. Sierotą zajął się komisaryat miejski. 
=> W żywej dyspucie z Michałem Obie- 
lowskim tak dosadnie obcasem od nowego buta 
nakładaJ: mu Hryć Oleszkiewicz swoje argumenta 
do głow.y, że Obielowskiego opatrywać musiala 
stacya ratunkowa. 
= Lampę mosiężną z niebieską umbrą 
skradziono z klatki schodowej domu pod L 44 
ul. Kochanowskiego. 
= Dzwon skradziony klubowi cyklistów, 
odnaleźli wczoraj dwaj terminatorzy na wzgó- 
rzach W uleckich. 
= Kuferek z książkami i skryptami, 
skradziony niedawno z wozu Ign. Kosińskiemu, 
znaleźli wczoraj parobcy przy ścinaniu kukury- 
Z c, k" kolei państwowych. JE. dzy koło folwarku w Zboiskach. Garderobę jednak, 
P. Minister kolei zelaznych zamianował na pod- która byla w kuferku, wykradziono. 
stawie rozpisanego konkursu rewidenta Ema- 
l p - Z Krakowa telegrafują prywatnie: 
nue a uscha, 
astępcą naczelnika magazvnu Dziś w nocy około godziny 3 wybuchł pozar w 
m
tpryałów we Lwowie, zastępcą naczelnika' od- k Z l 
dZIału rachunkowego w dyrekcyi we Lwowie parku Krakows im. apa ił'a się szopa drewniana, 
, t ' w której był skład rowerów firmy Nemetza; 
zas 
 ,arszego oficyała. Antoniego Mi.inzberga, na- straż ugasiła ogień; 40 rowerów spaliło się. 
czelmka urzędu r,ucbu w. N owosielicy, kontro- 
lorem ruohu przy dyrekcYI w Willach z siedzi- - Walne zgromadzenie akcyonaryu- 
bą wAdmont. szów fabyki wagonów w Sauoku odbyło się wczoraj 
Starszy komisarz budownictwa Roman Mar- po południu we Lwowie. Po zagajeniu przez 
cinkiewicz pozostaje nadal na zajmowanem da. przewodniczącego, Tadeusza hr. Dzieduszyckie- 
wniej stanowisku Ił
czelnika sekcyi konserwacyi go, odczytał baron Romaszkan sprawozdanie 
Stanisławów IV, a' równocześnie od wołany zo- Rady zawiadowczej za rok ubiegły i wniósł 
stał konkurs, rozpisany na tę posadę. imieniem tejze Rady o odpisanie z funduszu re- 
zerwowego, wynoszącego 85.178 kor., kwoty 
N akoniec przeniesieni zostali ze wzglę- 63,436 koron na podwyższenie dywidendy do 
dów służbowych: rewident Karol Neumann 5 proc. 
z kierownictwa budowy w Jarosławiu do Sekretarz dr. Paneth odczytał sprawozda- 
okręgu dyrekcyi Lwowski
j, a adjunkt Lob nie komitetu rewizyjnego z wnioskiem na udzie- 
Ji'reundlich z dyrekcyi we Lwowie do okręgu lenie Radzie zawiadowczej absolutoryum z 
dyreke.yi krakowskiej, zaś komisarza budowni- czynności i rachunków i o nie wypłacenie dywi- 
dwa Wojciech Goliński, zastępca nacz."lnika ma- dendy w tym loku. 
g az y nu materyałów w Stanisławowie zamiano- Z k l . 
 d 
 f d O h k ki 
(Jubileusz prof. Nehringa. - Dział'alnoś6 na. o el zauą a
 pro. r. c en ows 
wany został naczelnikIem tegoż urzędu. , ń d . któ h b l 
szego Uczonego. - Z zycia Towarzystw górno- wyjasnie co o me ryc pozycyj w i ansie, 
szląskich). - W dyrekcyi kolei państwowych których następnie udzielał dr. Romaszkan. 
w Krakowie - jak donosi Czas - prowadzo" W dalszym ciągu posiedzenia zapytywal 
We Wrocławiu obchodzi.ł w d. 23 b. m. ne są obecnie szczegółowe studya co do ruchu prof. dr. Ochenkowski, czem wytł'ómaczyć nale- 
prof. Władysław N ehring 70 rocznicę swych osobowego na linii Kraków-Zakopane, a to na ży wzrost kosztów administracyi, podczas gdy 
urodzin. Znakomity nasz rodak, jest trzecim podstawie wyniku obrad specyalnej ankiety, od- dochody się obnizyły. 
z rz
du profesorem, który zajOluje we W ro- by tej niedawno w Krakowie. W ponipdziałek W odpowiedzi na tę interpelacyę przema- 
cławIu k<1tedrę języków słowiańskich założoną ma się odbyć w tąj sprawie konferencya w Mi- wiał obszerniej dyrektor dr. Zgórski i zazna- 
w r. 1842. Szereg bardzo ważnych i wy bor- nisterstwie kolejowem w Wiedniu. Projektowa- czył, że wykonanie takich robót, jak dostawa 

A'O< 
"""''''' nych dzieł (z polskich dość przypomnieć: nem być ma zaprowadzenie w czasie sezonu rur wodociągowych, budowa wozów kolei elek- 

 . "'='. .- !:- - --- n_ ----.'-- .' m_ Kur
 literat.ury pol"kiej dla użytku szkół. Po- dwóch dziennych pociągów osobowych z Krako- trycznej i zamówienie na konstrukcye zelazne do 
zna
 1866; St
ldya literackie; Studymu o wa do Zakopanego i odwrotnie, oraz jednego nowego teatru we Lwowie wymagaJ'o długich i 
P
aH:rzll Floryańskim; najnow,ze zaś: o Ja- stałego pociągu wieczornego na linii Chabówka kosztownych studyów przedwstępnych. Musiano 
me KoehaIlowskim. Peter.
burg wydawnictwo Zakopane. Prócz tego zamierzonem jest zapro- inżynierów wysyłać do innych fabryk i w ogóle 
G.rendyszyfl
klego 190J, - dalej n. p. "Altpol- wadzenie osobnego spacerowego pociągu, odcho- zdobywać doświadczenie, które, jak wiadomo, 
lllsche Sprachdenkmaler 1876", liczne roz" dzącego z Krakowa w każdą niedzielę i święta kosztuje. Wkład.v te jed!lak w przyszłości się o- 
prawy w, zał'ożonem przez Jagica czasopiśmie o godzinie 5 rano, a przybywającego do Zako- płacą, gdyz fabryka z czasem będzie mogła za- 
"ArcblV. fur Slavische Philologie i i.) Praca wy- panego o godzinie 9 1 / S rano. Z Zakopanego po. spokoić wszystkie potrzeby kraju. 
t
wata . I gorliwa zdobyły profesorowi Neh- ciąg ten wedle projektu odjezdżałby o godz. 10 Po przemówioniu dr. Zgórskiego zabrał 
rlllg.owl wnet imię w świpcie naukowym, a wieczorem. głos ponownie dr Ochenkowski, a zaznaczyw- 
go
hwe wypełnianie obowiązków profesora szy, ze fabryka jest przedewszystkiem instytucyą 
?mw

'sJ'tee!riego zjednał,Y mu poszanowanie - A.nkieta w sprawie rpformy planu finansową, na którą aKcyonaryusze wyłożyli pie- 
l ezesc u memie(
kich koleg-ów. Ztąd też 'łl r. naukowego w seminaryach nauczycielskich. Dziś niądze, powiedział, że kosztowne podnoszenia 
1
93. wybrany został przez - kolegium profeso- przed lJołudniem toczą się w gmachu sejmowym honoru fabryki powinno się dziać w porozumie- 
row I senat.. uniwersytecki we Wrocławiu obrady nad reformą planu naukowego w semi- niu z akcyoll3,r.vuszami. 
re
to
em UIllWersytetn wrocławskiego. Przy naryach nauczycielskich. W obradach, którym Dr. Bronisław Łoziński wyraził zdanie, 
obJ?c
u zaszczytnego urzędu wygłosił profesor przewodmczy JE. P. Marszałek krajowy Stani- ze podniesienie dywidendy do 5 procent przy- 
Ncormg odczyt D JÓzefie Dobrovsky'm. Dzie- staw hr. Badeni, biorą udział cz,łonkowie sej" czyni się zuacznie do salwowania honoru fabry- 
Jem prof
:30r
 ,N ehri nga .kst zało?enie semi - mowej komisyi szkolnej l kilka osób ze stanu ki i do uuicestwienia wszystkie h tych zarzu- 
n
ryum sr<)wla.n
ko"filologicHAgo we Wroc:a- nauczyciolskiego. Członkowie ankiety wybrali na tów które ',ewnJ cześ,} pmsv przeciw niej wf- 
WIU 
 roku 1893, z którem równocześnie fą- dZisiejszem posiedzeniu subkomitet, który ma się tacz'a. ł' . . 
czy S.lę obszern
 .bibliuteka dzie,t polskich, zająć wygotowaniem kwestyonaryusza i przedło. Dr. Paneth zapytywał dlaczego akcyj fa- 
cZ,es
lc
, rossYJSklCh i innych języków sło" żyć go na jutrzejszem posiedzeniu ankiecie, po- bryki dotychczas nie wprowadzono na giełdę. 
\
HJnskJ(:h. W .t.f

n to seminaryum odbywają czem rozpoczf!.ł obrady wybrany z łona ankiety Po wyjaśnieniu dr. Zgórskiego, który 0- 
SH;) s
e

aln,A C'
]cz()nb. z dziedziny literat.ury subkomitet. świadczył, ze przyczyną, nie wpr.owadzenia akcyj 
pylskJeJ l fi l yl,'Jg1l słowiań"kiej. - W półrorzn _ Otwarcie linii kolei lokalnej Piła- na giełdę były niepomys.lne kO
Junktur
, udzie. 
Dąbrowa Górnicza., dawniAj lidIa osada, Zlmowem .blt'zącego roku s?ktJlneg-o. ogłosił Jaworzno nastąpi w poniedziaJ.'ek, dnia 29 b. m. lono Radzie zawiadowczeJ absolutoryum I uchwa- 
skutkiem pomyślnie rozwijającego się w o. pro.f. Nehl'l
g pre!ekrye o "Etnografii i star- Pierwszy pociąg wyruszy około godziny 8 rano lono odpisanie z funduszu rezerwowego kwoty 
statnich Jatach przemysłu górniczego i meta szeJ blstor,Y! Slo wian ", o "LiLeraturzA polskiej ze sta(Oyi Jaworzno, znajduią;cej się o 3 klm. od 64.463 koron celem podniesienia dywidendy do 
lurgicznego wyrosla obecn
e na kilkunastoty- okr
su r
mant.ycz.nego"; pról
z tego ćwiczeni ii. miasta. Linia ma 22 klm. długości. 5 procent. 
W t I, l t h t " semmary.]ne w dwóeh oddzia.łach: w I. Hi- ki Z kolei uchwalono P owi ę ksz y ć liczb ę czło n - 
sięcZlle nllasto. os atlllc li c, ae s anę,o t fil l .. l . k _ A.rtyści dramatu. opery i or e
 
kilkadziesiąt wcale ładnych gmachów prywa: s ory.anio
 og:1 .s 'owla,ń
 iej, 
 II. Interpreta- stry teatru miejskiego we Lwowie, z okazYI ków rady zawiadowczej z 13 na 14 i wybrano 
tnsch i fabrycznych; powsta,ty nowe sklepy I cy
 II. Illle.JscrwOSCI w KSIęstwie Poznań. imienin swego dyrektora Tadeusza Pawlikow- nowym tym członkiem obecnpgo dyrektora fa- 
oSI 
 e . dll '
 O Sl ' ę wI ' elll r zemieślników. Wzrosła i tokIem I na Srląsku. Ozcigodnomu profesoro- . l . f d .. Ja in y Omań bryki p. Aleksandra Misiągiewicza. 
! wi cał'e społeczeństwo P olskie Ż Y CZ' . '! .J ' ak na ,J ' _ skiego złozy I na un usz imlellla n - P k . . 
parafia, a wobec tego szczupły kościół'ek oka- dłuższy . eh lat. ku chwale nasze J ' nauki i P o- kowskfej celem zakupna elementarzy dla dzieci o dokonaniu wyboru omlsyl rewi.zyjnej, 
zał się niewystiączającym; w kazde święto d polskich w Wielkicm Księstwie Poznańskiem, w skład której weszli jako członkowie pp. An. 
połowa pobożnych zniewoloną była stać pod żytkowl n&.ro u. liumę 420 koron. Sumę tę przesłano do re- gust Gorayski, Karol Zenowicz i Stanisław Cho- 
gołem niebem. Dla. zaradzenia temu przed 'l'owarzystwa polskie na Górnym Szląsku dakcyi Dziennika Poznańskiego. łoniewski, a jako zastępcy pp. Michał Majewski 
rokiem P rz y stą p iono do rozszerzenia kościoła, doznają od pewnego czasu szczególniejszej i Stefan Kossak, zamkną-ł przewodniczący Z g ro- 
h troskliwości ze stron y władz P ruskich. Nieda- - Prof, Aleksander Bl'tickner od- 
które J . ednak, dla braku funduszów, dotyc - . . , l madzelll.e 
k wno b y tomski "Sokół" otrz y mał P ozwolenie .]ezdźa dZ1S z powrotem do Ber ina, aby z roz. : . 
czas zaledwie w połowie mogto być wy ona. P Ż W d . 11 b 
ł t t na urz ą dzenie zabaw y tanecznej, ale bez - poczynającym się w pierwszych dniach przyszłe- - O ar, mu . m. około g O- 
nem choClaz fundusze wpqwają sys ema. y- ł d . 
cznie. Rzecz godna zaznaczenia. że robotmcy kobiet. Obecnie donoszą do Nowiny Racibor- go miesiąca rokiem szkolnym, podjąć na uni - dziny 10 przed po u mem zgorzało w Oleszy, 
H t b . . k J . k ł ada '
 n a ten cel .l 'ak na. ) '. skiej, ze zapowiedziany na ubieg.tą niedzie.lę wersytecie tamtejszym w dalszym ciągu swe wy- pow. buczackiego, 12 zagród włościańskich z 
z u y len owe s i h:" t k . ' r ' . . d kł d k l. t t 1" l . 1 S k 
regularniej przeszło 1000 rubli miesięcznie! teatr ama ors l owarzystwa ffilepcowe,go o. -, 'a y z za resu 11 ,era ur S,iOWIaI1S uch. , całym t
goroc1,nym pLolwm. z 'oda zrządzona po- 
Gazeta Lwowska" z dnia 28. października 1900. 
'fi 


zem, idzie o artystyczną wartość znalezionych 
malowideł, bo te, które są w muzeum rządowem 
nad zatoką, nie odznaczają się bardzo wy- 
kwintnem wykończeniem i stanowią niej<:tko 
lichsze kopie dawnych arcydzie.t lHi!dzla gre- 
ckiego czy też może i rzymskiego. Ta.k, ze 
n. p. kiedy w Rzymie przed kilkunastu laty, 
przy regulL'wanin Tybru, odkryto w ogrodzie 
słynnego pał'acyku F'amezyny, ściany pokry" 
te freskami starorzymskimi, pokazało się, że 
są pi
knie.i8z;', pod względem stylu, techniki. 
od pompf'jańskJch. Dziś freski te, znalezione 
w Rzymi..., z.łożone są w muzeum w termach 
Diokleeyana, na placu stacyi kolei żelaznej. Je- 
śli wiec freski znalezIOne teraz w Boscoreale, 
sę rzeczy wiście i wcześniejszt"., a nadewszyst- 
ko piękniejsze od pompejańskich, wątpię, aby 
rząd włoski wypuścił je za granicę, nawet 
choćby do Berlina. Często jednak zdarza się, 
że wartość zabytków bywa umyślnie przesa- 
dzaLią lw dziennikach), aby je wbić w cenę.. 
władze zaś patrzą przez szpary - pomimo 
praw jakie Bourboni, na wzór prawa Pacca 
ustanowili w Neapolu - jeśli cena, jakie za 
nią ofiaru ią, jest rzeczywiście wyjątkową. 
Grono wielbicieli włoskich H. SIEmkie- 
wicza ogłosi tutaj odezwę, wzywającą do skb- 
dek na dar zbiorowy dla autora 
Quo vadis", 
z powodu jego Jubileuszu. Pokazało się tedy 
pomiędzy innemi, że posiadamy sporo rodzin 
wloskich blizko fiKoligaconych z polskiemi. 
I tak n p. ksiąze Baltazar Odeschalchi rodzi 
się z hr. Branickiej; księżna Zofia Strozzi. 
w Florencyi, jest z domu hr. Branicka; ks. 
Honorat Gaetani i hr. Her
ylia LovateUi (oboje 
. w Rzymie) rodzą się z hr. Rzewuskiej; hr_ 
Zygmunt Malatesta ozeniony jest z hr. Pla- 
terówną; w Palermo mieszka ksiązę Fitalia, 
szambelan dworu włoskiego, zonaty z panną 
Łabęcką z Warszawy; pani Cappelli jest z 
domu hr. Dzieduszycka, i t. d. i t. d. W Rzy- 
mie znany jest dr. Paweł Postępski, chirurg 
i pułkownik Czerwonego Krzyża, ten atoli, 
choć jest synem malarza wysłanego niegdys 
do Włoch kosztem hr. Aleksandra Brani 
ckiego, po polsku nie umie i w ogóle za Po- 
laka się nie uważa. 
Z rodzin włosko - polskich pominąć nie 
mozna książąt Falconierich i hr. Vincich, 
blizko spokrewnionych z rodziną Ho.łyńskich 
z Biatorusi. 
O dalsz]ch losach tej manifestacyi sym- 
patyi dla autora "Krzyżaków" niebawem do- 
niose. 
. Przy był tutaj JE. biskup 
wowski" S
ep- 
tycki i staną,t kwaterą,,! kolegIUm rU
lllSkltm 
na via Serpenti. Jak wIadomo, kolegIUm ru 
sińskie, w którem jest piętnastu alumnów \ diięki 
hojności Najj Cesarza Franciszka Józef'!" przed 
dwoma laty orzenios.ło się z ulicy Babuino do 
własnego gmachu na via Serpt'nti, obok ko- 
ścioła SS. Sergiusza i Bacha. - Dziś, ks. bi- 
skup SzeptY13ki exportowa.t ciato zmarłego 
arcybiskupa i b. metropolity lwowskiego Jó- 
zefa Sembratowieza. 
Biskup Szeptycki przedstawi też Leonowi 
XIII pielgrzy
kę i
bileusz.o,,!ą rusińs
ą, zło- 
zoną z 70 osob, ktora tutaj Jest oczekIwaną, 
w tych dniach. 


D. 


Z Królestwa Polskiego. 


(Pomnik Czarnieckiego w Tykocinie. - Kapli- 
ca Kochanowskiego w Zwoleniu. -- Z D'!browy 
górniczej. - Pobyt następcy tronu rossyjskiego 
w Królestwie). 
W TykJcinie, gubernii płockiej, będzie 
odnowiony pomnik hetmana polskiego Stefa- 
na Czarnieckiego, stojący tamze na Rynku. 
Koszta robót mają być pokryte w drodze 
składek przez mieszkańców miast.a. Zna- 
cznym datkiem ma się tez przyczynić rada 
miejska. 
Rózpoczęta przed kilku h,t.y 
dnowa k
" 
plicy Kochanowskiego w Zwolelllu obecme 
jest juz ukończona całkowicie. Dzięki gorli- 
wym zabiegom proboszcza, ks. Aleksandra Bą.: 
kowskiego, dokonano restauracyi wewnętrznej 
kaplicy, ścian, ołtarzy i grobowców. Odnawia- 
niem rzeźb i malatur zajmował się malarz 
Kopiński z Radomia. W Zwoleniu spoezy- 
wają zwłoki wielkiego pieśniarza z CZ;1ruo- 
lasu. 


3 


Ujemnym objawem, charakterystyt'znym dla być się nie mógł, gdy z policya udzieliła po- 
Dąbrowy Górniczej, są kradzieże węgl.1, które zwolenia pod. warunkiem, że teatr będzie - 
st.a.ty się tam formalnym sportem ulicznym. bezpłatny. Tak przepisuje podobno jakieś roz. 
N a ten zar0bek sui generis biedne rodziny porządzenie naczelnego prezesa Szląska z 19 
wysyłają nieletnie dziel'i, które kradną wę' marca 1891 roku. Nie b:vł to więc bezposre- 
gJe z wagonów, wozów, drwalek -. skąd się dni, aie pośredni zakaz, bo Towarzystwo jest 
da, 
, potPTn, zgarbione pod cięża,em skra- ubogie i nie może ponosić kosztów wynIka- 
dzionej bryłY . węgla, :;pieszą z nią do domu, l .JąCYCh z prł;edstawienia. Zarząd Towarzystwa 
gdzie, czeb je po
h
ata matk,i lub w przeci- zamierza w d
odze prawnej wystą.pić przeciw 
wnym raziM kubki I szturchane e ! temu orzeczeUlU, gdyż rozporządzenie, na któ- 
Wiej ki książę .Michał Aleksandrowicz, rem się ma opierać, nigdy dotychczas nie 
ni'.st.ępca tronu rossYJs.kiego, bawił przez dłuż. było stosowane do stowarzyszeń. 
szy ('zas w swoim maJątku Ostrowy, w pow. 
częstoc- howskim, (kiika _ fol warków, głównie ...-.-..- 
gospo
hrstwo lasowe, oko.to 20.000 morgów 
obszaru) dokąd przyby.t 
pro
.t ze Spały, gdzie 
brał udziat w polowamach dworskich. Na- 
stępca tronu mieszkał w przygotowanej dlań 
n:zydencvi na folwarku Zagórze, gdzie wśród 
oal:ku w
nosi się obszerny dom dwupiętrowy. 
J ak donosz
 dzieilniki warszawskie za Dniew. 
W U}'sz., naza,jutrz po przybyciu, następca tro- 
nu przyją..ł po polowaniu deputacYę okolicznych 
włościan " duehowieństwełJ1 na czele. N ast.e- 
pnep:o dnia zwiedzi t wielki ksiązę _gorzelnię 
i rafineryę spirytusu, pocz.em .
dal Sl
 do po- 
bliskiego Ktobucka, hy zWledzlc tamtejszy "ta- 
l'ożytny kościół parafialny, z
ł?zo,ny w r. 1135 
przez znanego fundatora 
osclOtow w Polsce, 
Piotra Dunina, a odnowIOny w 1454 przez 
OtuD'osza. U wejścia do kościoła powitało wiel- 
kie
 księcia duchowieństwo.' ktÓre ;V, obec- 
ności następcy tronu odprawIło nabozenstwo. 
Ks. kanonik Puacz otrzymał zaproszenio na 
obiad dworski, wielki książę zapytywał go 
szczególowo o piękne ornaty z XVI. wieku. 
Wieczorem wielki k:,iązę oglądat obraz Matki 
Boskiej Częst.ochowskiej, który przeor klaszto. 
ru czestochowskiego, O. Reyman, ofiarowa.ł 
jako 
togosławieństwo od klasztoru. Z rozka- 
'zu następcy trOnl
, obraz zawieszono w poko- 
ju stołowym gt.ownpgo. do
u. N
stępne
o 
dnia po polowamu w ZWle
zyncu, wI
!kl kSlą- 
zę ogląda.f hu
ę Bl&chowllla.
 w
asnosc T
wa- 
rzystwa i'zląsklego "T...aurahutte, a. n.alezącą 
do kopalń brzęczyckich,. znanych .luz w w. 
XII., kiedy to niejaki .Ło!ko otr
ymał poz,!o- 
lenie na eksploatowallle kopalm. PO,wraca.Jąc 
z Blachowni następea tronu zauwazył przy 
drodze zrujnowaną kaplicę katolicką i dowie- 
dziawszv £ię, iż stoi na gruntach majątku 
Ostrowy, rozkazał niezwtoczaie odrestaurować 
ją, co do r
na d
ia następne/:?o było doko- 
naue. Po kIlkudmowym pobvcle odjecha,t do 
Petersburga. 


KRONIKA 


Lwów 27 października. 
- Wiadomości kościelne. Archidye- 
cezy a lwowska ob. łać. Instytucyę kanoniczną na 
probostwo w Chocimierzu otrzymał ks. Antoni 
Górawski. - Prezentę na probostwo w Obprty- 
nie otrzymał ks. Jan Bladowski. - Konkurs 
na opróżnioną posadę wikaryusza przy katedral- 
nym kościele we Lwowie ogłoszono do 15 gru- 
dnia. b. r. 
Dyecezya tarnowska. Egzamin konkursowy 
z pomyślnym skutkiem złożyli księza wikarzy: 
Jakób Bruśnicki, Jan Jachtyl, Maciej Kosaczyń- 
ski, Józef Piechowicz, Franciszek Szablowski 
Paweł Wiatr. - Przeniesieni: ks. Marcelin Pio
 
trowski z Wietrzychowic do Zegociny, ks. Bar- 
tłomiej Harbut z Zegociny do Wietrzychowic, 
ks. Stan. Kubas po odzyskaniu zdrowia do Uścia 
solnego. 


Z vVrocławia. 


t Karol Rawicz Niedzialkowski. 
W czoraj zmarł' we Lwowie w 73 roku życia po 
dłuzszych derpieniach Ś. p. Karol NiedziaJ'kow- 
ski, emer. urzędnik Wydziału krajowego, ojciec 
tak zasłuzonych pań: Wiktoryi, przełozonej, 
i Klementyny, współkierowniczki znanego za- 
szczytnie wyższego zakładu naukowego żeńskiego 
w naszem mieście. $. p. Karol Niedziałkowski 
pochodząc z rodziny w Królestwie i prowincyach 
polskich Rossyi bardzo znanej i zasłużonej, przy. 
był tu i osiadł w kr
ju po r. 1863, w którego 
wypadkach czynuy brał udział. Obrzęd pogrze- 
bowy odbędzie się jutro o godzmie 3 po po- 
łudniu, - ubożeństwo załobne zaś za duszę 
zmarłego, w kościele Archikatedralnym we wto- 
rek, o godz. 10 przed południ11m. R. i. p.
		

/DIGCZAS002001_1900_247_0004.djvu

			żarem wynosi 21.662 K. Pożar powstał wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się ze światłem. 
- Związek katolickich Towarzystw i 
zakładów dobroczynnych postanowił jak co roku 
przygotować na dni zaduszne znaczną ilość o- 
świetlonych czterema lampkami krzyżów w za- 
mian za jałmużnę dla biednych. W dni zadu- 
szne krzyże te będzie można kupować przy bra- 
mie łyczakowskiego cmentarza. Ofiary przyjmują 
i przekazy na krzyże wydają: cukiernie pp. Bie- 
nieckiego i Wierzbickiego; księgarnie: pp. Say- 
farta i Czajkowskiego, Gubrynowicza i Schmidta, 
tudzież handle: pp. Dre:Ilera i Zborowicza. 
- NagIa śmierć, Wczoraj rano zmarła 
nagle na udar sercowy w hotelu Szwajcarskim 
BO-letnia spiewaczka w "Colosse:łm" p. 'l'horn
, 
Teresa Rassetaricowa, występująca pod nazwI- 
skiem Teresy Todt. Zmarła była Węgierką. 
_ Utonięcie, Dnia 8 b. m. utonęła w 
Skrzyszowie w studni obok domostwa 2 -letnia 
Wiktorya Kilian, pozostawiona przez rodziców 
w domu bez dozoru. 
- Z JarosIawia donoszą nam: Dnia 
11 b. m. około godziny 7 wieczorem wybuchł 
Da obszarze dworskim w Ostrowie groźny pożar, 
który w krótkim czasie obrócił w perzynę go- 
rzelnię, dom mieszkalny, prawie wszystkie bu: 
dynki gospodarskie - z wyjątkiem stodół - I 
karczmę. Szkoda wynosi w przyblizeniu około 
120.000 K. i była ubezpieczoną na kwotę 160.000 
K. Jedynie bardzo energicznemu ratunkowi straży 
pożarnych z Jarosławia, Radymna i Ostrowa, 
tudzież pogotowi wojskowych zawdzięczać należy, 
że ogień nie rozszerzył się na resztę budynków 
gospodarskich i w najbliższem sąsiedztwie leżą- 
cych kilkanaście gospodarstw włościańskich. 
Ogień powstał prawdopodobnie skutkiem nieo- 
strożności, nie jest jednak wykluczonem, że zo° 
stał podłożo'ny, gdyż wybuchł z zewnątrz szopy, 
należącej do gorzelni. 
- Zmarl w ostatnich dniach: W Do- 
brej, ks. Aleksander Bogusz, proboszcz tamtejszy, 
w 61 roku życia a 34 kapłaństwa. 
- Zastępcą burmistrza m. Przemyśla 
wybrano w mif'jsce dr. Dolińskiego, który zre- 
zygnował, dr. Smutnego. 
- Pomnik Mickiewicza w Tarnowie, 
dłuta p Tadeusza Błotnickif'go, stanie niebawem. 
Odsłonięcie jego odbędzie się w połowie listo- 
pada b. r. 
- Odznaczenie Polki, Panna Olga 
Boznańska otrzymała - jak donosi Kuryer 
Codzienny - na wystawie londyńskiej tpgoro- 
cznej "The London-Exhibitions Limited" za wy 
stawę jej prac tamże, w szczególności za portrety, 
złoty medal. 
- Wiadomość, podana przez nickt6re 
dzienniki, o gro1;nyrn stanie zdrowia hr Tołstoja, 
jest - jak donosi Gazeta Warszawska- 
pozbawioną wszf'lkiej podstawy. Hr. Tołstoj znaj- 
duje się bowiem w zupełnie pożądanym stanie 
zdrowia, jakkolwiek osłabł znacznie. 
- Uduszony przez krowę. Z Leit- 
meritz donoszą: Przed kilkoma dniami pasł 
13.1etni chłopak Ludwik Ketzer na pastwisku w 
Puschingerhofie krowę w pobliżu rodzioielskif'go 
domu, rZf'źbiąc z nndów w drzewie. Od tego czasu 
znikł, krowa zaś sama powróciła do stajni. One- 
gdaj dopiero znalazły zwłoki jf'go dwie kobiety. 
Jak przeprowadzone dochodzenia wykazał'y, ohł'o- 
piec, aby mieć ręce wolnp, owinął sobie sznur, 
do którego była przywiązana krowa, naokoło 
szyi. Krowa nagle przestraszywszy się czegoś, 
poczęła biedz, a wlokąc za sobą nieszczęśliwego 
chłopca, udusiła go sznurem, którym obwiązał 
!lobie szyję. 
- O strasznym wypadku, jaki się 
zdarzył onegdaj w Koppitz, na Szląsku, wskutek 
eksplozYi benzyny, donoszą dzienni ki niemif'ckie 
następujące 'bliższe szczegół'Y: Woźnica dyliżansu 
Arn
t przywiózł z Grottkau do domu swego na- 
czyme pełne benzyny i postawił je obok z po- 
zoru ZImnego pieca. W nocy około godziny 1 
eksplodowa
o naczynie z benzyną z taką sLlą, że 
okna wylec!ały .z zawiasów a całe pomieszkanie 
stanęło w Jednej chwili w płomieniach. Arndt 
żona jego i dzieGię odnieśli straszne rany n
 
całe m ciele. Zb
dzen
 silną detonacyą mieszbń- 
cy domu, pospIeszylI natychmiast z pomocą i 
ug.asili poż
r w mieszkaniu. Arndt i jPgo 
dZiecko zmarlI wkrótce wskutek odniesionych ran. 
żonę zaś Arndta lekarze mają nadzi.eję utrzymać 
przy życiu. 
. . - Pojedynek o nai WDą, Od kilku 
miesIęcy występowała na sCf'nie węgierskiego 
t
atru ludowego artystka Mariszka Ga
zi Ma- 
nszka odbarzoną była nie ty lko talentem drama- 
tycznym, ale także niezwykłą urodą. Dyrektor 
te
o .teatru Porzolt, już żonaty j ojciec kilkorga 
d
leCl, .zapłonął ku niej miłością. Gaszi jednak 
Dle chcIała słyszeć o wzajemności. Dyrektor nie 
oc
łonął wszakże, a mszcząc się za wzgardzoną 
mIłoŚĆ! wyznaczał artystce takie role które nie 
odpowIadały je
 t
lentowi. Doszło do tego. że 
sprawę tę rodmeslono w dziennikach, piętnując 
po
tępowame Por
olta, a p()se
 na Sejm węgier- 
SkI Hentaller w Jednym z dZIenników ostro za- 
atakował dyrektora teatru. 
h O
egdaj odbył się w Peszcie w tkoszarach 
onwedow pojedynek między dyrektorem Porzol- 
t

 
 p
słem Hentallerem. Strzelali do siebie w 
1 0 eg b OŚCl 20 kroków. Wymieniono dwa strzały 
ecz ezskutecznie. ' 


Trzy wyroki śmierci wydał w tych 
dniach trybuna.!' sądu przysięgłych w Liineburgu. 
Skazani zostali mianowicie pomocnik handlowy 
Artur Kornmann, oraz robotnicy Fryderyk We- 
ber i Andrzej Bremer za zamordowanie więźnia 
KroIla. Kroll si.edząc z nimi w jednej kaźni, 
przeszkodził im w dniu 10 czerwca b. r. w za- 
mierzonej ucieczce z więzienia. 
- Na wystawie w Par)'zu skutkiem 
wybuchu pękł motor gazowy o sile 60 koni. 
Wybucli był bardzo silny, ale nastąpił wieczo- 
rem, gdy goście na wezwanie dozorców opuścili 
wystawę, skutkiem czego na miejscu katastrofy 
znalazło się bardzo mało osób. Pewien były de- 
putowany belgijski został wyrzucony w powie- 
trze a spadłszy na ziemię, zwichnął prawą nogę, 
prócz tego zaś kawałek żelaza zadał mu ranę na 
lewej łydce. 


Notatki lltoracko-arlyslycZllOc 


"Zaczarowane kolo", W przyszłym ty- 
godniu, j:'0 długiem oczekiwaniu, ujrzy nareszcie 
Lwów piękny utwór Rydla. Widział go już Kra- 
ków, widziała Warsza
a, teraz nareszcie dzięki 
szczęśliwym dla sztuki warunkom przyszła kolej 
i na nasze miasto. Jak wiadomo "Zaczarowane 
koło" zostało uwieńczone pierwszą nagrodą na 
warszawskim konkursie Paderewskiego, w któ- 
rym zasiadali jako sędziowie tacy znawcy, jak: 
Sienkiewicz, Bogusławski. Zalewski, Sygietyński 
i inni. Dalsze nagrody otrzymały sztuki: "Biała 
goł'ąbka" (z czasów odrodzenia włoskiego) No- 
wińskiego, i współczesna komedya Kisielewskiego 
p. t.: "Karykatury". J;>1on to był obfity, jak 
rzadko na konkursie. Owczesny dyrektor sceny 
krakowskiej p. Pawlikowski w ostatnich trzech 
miesiącach swojej dyrekcyi pospieszył wystawić 
kolejno wS'l.ystkie konkursowe sztuki. Pierwsza 
i ostatnia miały wielkie powodzenie; druga 
("Biała go:tąbka ") z powodu braku sceniczności 
i rozwlekłości upadła. "Zaczarowane koło" Ry- 
dla stało się wielkim teatralnym sukcesem. Za 
czasów Pawlikowskiego przez trzy miesiące ode- 
grano je blisko 20 razy, obecnie doehodzi ona 
już do poważnpj cyfry 40 przedstawień. W War- 
szawie również nie schodzi z afisza. Wystawie. 
nie "Koła" w Krakowie należało do najpiękniej- 
szych rzeczy, dokonanych za ówczesnf'j dyrekcyi. 
Na scenie lwowskiej ujrzy publiczność dzieło 
kierowane tą samą artystyczną ręką i z tą samą 
prawie obsadę. Przepych dekoracyj i kostiumów 
będzie jeszcze większy i wspanialszy. Młynarkę, 
która w Krakowie z genialnym temperamentem 
odtworzył'a pani Sipmaszko\'\'a. odegra tutaj pani 
Stachowiczowa; artystka stmlyuje iuż od dłuższe- 
go czasu powierzoną sobie rolę W ojewndę (w 
Krakowie p. Kotarbiński) odegra p. Chmipliński, 
wielce zabawną i komiczną figurę dyabła kusego 
odpgra p. Feldman (w Krakowie p. Przybyło- 
wicz) a dziadka leśnego p. Wysocki, który bę- 
dzie mieć sposobność rozwinięcia w niej swego 
talentu dykcyi. Inne ważne role pozostały na 
szczęście w tyeh samych doświadczonych rękach 
co w Krakowie, i taK: uroczą wojewodzianką, 
wyjętą żywcem z obrazu Wattpau lub Lancreta, 
będzie p. Bednarzewska. która tak ślic'znie de- 
klamuje słynny tryolet; Borutą p. W ęgrzyu, 
drwalem p. Solski, Jaśkiem młynarczykiem pan 
Romau, wreszcie Maciusipm p. Nowacki. Wszyst- 
kie te role nalf'żą do najlf'pszych ról naszych 
artystów; drwal i Jasiek są potężnemi, pełnemi 
prawdy życiowej i siły tragicznej kreacyami ar- 
tystycznemi pp. Solskiego i Romana. Dyabła 
szlachcica, Borutę, z butą i werwą gra p. Wę- 
grzyn, a artystycznem odtworzoniem poetycznej 
postaci Maciusia zjednał sobie p. Nowacki za. 
sł'uzoną sł6 wę. Rola orga nisty dostała się p. FI- 
szerowi. 
Jak widać w przpdstawieniu "Koła" biorą 
udział wszystkie prawie najceJniejsze siły teatru 
lwowskiego Sensacyjna ta premiera odbędzie się 
2 listopada i stanie się niezawodnie pamiętną 
datą w dziejach odrodzenia lwowskiej sceny za 
dyrekcyi Pawlikowskiego. 


Deotyma, Książka jubileuszowa w opra- 
cowaniu Adama Pługa wyszła nakładem księ- 
garni p. Jana Fiszera - książka ta wydaną 
została na pamiątkę 50-letnif'go jubileuszu pisar- 
skiego Deotymy, obchodzonego w r. 1897. Spo- 
t y l.i:am y w niPj szkic biograficzny poetki, oraz 
zgrupowane w jedną całość wszystkie materyały 
literaekie, tyczące f;ięsamego obchodu jubileuszo. 
wego. Książka jest wydana nader starannie. 


Repel'toar teatru miejskiego we 
Lwowie. 
Dziś, w sobotę "Pan J owilIolski", komedya 
w 4 aktach A. hr. Fredry, ojca; z p. Solskim 
w roli tytuł'owej. 
W niedzielę po pohidniu o godzinie pół 
do 4 po cenach zniżonych: "N owa Dejanira", 
dramat w 5 aktach J. S.towackiego. 
W niedzielę wieczorem o godzinie pół do 
8 po raz czwarty "Faust
, opera w 5 aktach 
Gonnoda. Pierwszy występ p. Maryi Merklowej, 
nadwornej spiewaczki opery weimarskiej w partyi 
Małgorzaty, i pierwszy występ Henryka Drze- 


4 


wieckiego (Faust) i Adama Ludwiga (Walenty). 
Mefistofelesem będzie Wł. Paszkowski. 
W poniedziałek "Dzisiejsi", komedya w 1 
akcie Maryaua Gawalewicza; "Z dobrego serca", 
obrazek sceniczny w 1 akcie Lucyana Rydla i 
"Posażna jedynaezka", komedya w 1 akcie J. 
Al. hr. Fredry. 
We wtorek "Faust", opera w 5 aktach 
Gounoda. Drugi występ p. Maryi Merklowej, H. 
Drzewieckiego i A. Ludviga. 
We środę "Pan J owialski" , komedya w 4 
aktach Al. hr. Fredry ojca, z p. Solskim w roli 
ty tuło wej . 
N ajbliższemi nowościami będą w dziale 
dramatu: "Zaczarowane koło", baśń dramaty- 
czna w 5 aktach Lur.yana Rydla; z udziałem nie- 
mal całego personalu i z wielką wystawą. 
Zaś w dziale opery: "Fra Diavolo", 
opera komiczna w 3 aktach, słowa Eugeniusza 
Scribe'go, muzyka Aubem. Główne partye wyko- 
n3ją panie: Merklowa i Kasprowiczowa, oraz pp. 
Myszuga, Dzewiecki, Bogucki, Kiczman, Paszkow
 
ski j Tarnawski. 


Z Izby sądo'W'ej- 


(Ponowny proces Hilsnera). 
Telegram). 
Pisek, 27 października. W dalszym cią- 
gu przesluchania oskarżonego, Hilsner opisy- 
wał wczoraj wędrówki swoje po Morawie i 
Czechach. Prezydent zwrócił uwagę na to, ze 
oskarżony nie może wskazać, gdzie przebywał 
między 16 a 17 lipra r. 189?, w kt
ry
 to 
czasie Klimówna był:. ostatnI raz wIdzIaną. 
Hilsner oświadcza, że bawił wtedy w Gold- 
jenikau. Prezydent zwraca mu u wagę, ze 
on był tam dopiero 18 lipca. O
karzo- 
ny podaje, ze był t.akie w Iglawie i tam 
opowiadal, ze udaje się do Polnej, co jednak 
nie by,lo prawdą. Na uwagę, ze kochanka 
jpo'o BeneRrhówna twierdził'a, iż chce' z nim 

o
wiązać stosunek, bo ją zdradza z niejaką 
Klimówną, Hilsner odpowiada, że o tern nic 
nie wie i twierdzi, ze przecież Beneschówna 
by./aby mu robila z tego powodu wyrzl\t:r, co 
R:ę nie stalo. Prezydent. wskazuje na t?, ze 
suknie Klirnów:1ej są w podobny sposob po- 
darte jak Hruzównej, z czPgo prokurator wno- 
Ri, że Hill"ue! jest także mordercą: Klimó- 
wnej. O
karżony oświadcza, że nie popelnił 
żadnego morderstwa i nic o tern wszystkiem 
nie wie. Jest możliwem, ze go ktos widzial 
\v lasku, w którym oba trupy znaleziono, po- 
nieważ w tym lesie była publiczna droga do 
Deuts(
hbrood, dokąd się ('zęsto udawal, prze- 
czy jednak st.anowczo, jakoby, chodząc po le- 
sie, był kogokolwiek wymijat Na żądanie je- 
dnego z obrońców oskarżonego odczytano list, 
który Hilsner pisał z Pragi do Beneschównej, 
w czasie, kiedy slużył w wojsku. List ten 
wywołuje ogólną wesołość. Hilsner czyni w 
nim koch::;nt'e swej wyrzut.y, ze mu jest nie- 
wierna i prl\ysięga na swój miecz, ze się 
zemści. 
Dalsze przesłuchiwanie oskarżone.go przez 
wotantów, prokurator a i zast.ępców strony pry- 
watnej, dr. Baxę, nie przyniosło nic nowego, 
podobnie .lak odczytanie protokołu znalezienia 
zwłok Hruzównej. - Następnie prezydent po- 
kazuje corpora delicti, suknię, bieliznę i inne 
prze
mioty, które były własnością Hruzó- 
wneJ. 
Zast.ępca strony prywatnej dr. Ban znal- 
duje, ze bl1Jzka Hruz6wnej, obecnie ma wię- 
cej plam krwawych, niż przedtem. Obrońca 
Hilsnera oświadcza, że śWIadkowie złożą ze. 
zuanie, ze z bluzką tą od czasu pierwsZł
 
roz pra wy nic się nie stało. 
Rozprawa popołudniowa rozpoczęła się 
przesłuchiwaniem świadków. Jako pierwszy 
świadek, staje matka Agnieszki Hruzówne.j, 
osoba w wieku już podeszłym. Opowiada naj- 
pierw stosunki rodzinne, nie przed,;tawiające 
nic ciekawego. Zapyt.ana o okoliczności, to- 
warzyszące śmierci jej córki dostaje spazmów, 
wkrótce jednak odzyskuje przytomność i po. 
twierdza pytanie prezydent.a, że córka jej 
znała Hilsnera. Na zapytanie, z czego to 
wnosi, odpowiada, ze HilsnfT raz chodził za 
jej córk:} w Zborze; córka jej opowiadała, że 
prześladuje ją jakiś męzC7jZna, który jest 
szewcem. Przewodniczący stwierdza, że to ze- 
znanie świadka jest zupełnie nowe. Hruzowa 
oświadcza na to, ze to samo pierwej juz 0- 
powiedzial'a opiekunowi swej córki. 
Pisek, 27 października. W dalszym 
ciągu rozprawy przesłuchiwano matkę zamor- 
dowanej Hruzównej. Na zapytanie przewodni- 
czącego, czy moze podać jakieś szczegó.ty, z 
którychby mozna wnosić o wielkiej miłości 
brata do siostry i czy była jakaś specyalna 
sposobność, przy j której Jan Hruza to o- 
kazal - zeznaje świadek, że sobie te- 
go nie moze przypomnieć. - Na pytanie 
obrońcy Auredniczka oświadcza świadek, ze 
Hilsner kupił coś jej córce na odpuście w 
Zhorze. Odpust ten był w dniu św. Ma,łgo- 
rzaty. Następnie zeznaje świadek na natar- 
czywe pytanie obrońcy, kiedy Agnieszka 
wróciła z odpustu, - ze nie moze sobie tego 
przypomnieć. Przewodniczący zwraca jej u- 


wagę, ze o to juz była pytana, ale świadek 
nie wie juz nawet, czy to sędzia, czy tez ja- 
kiś inny pan pytal ją o to. 
Następny świadek, opiekun Hruzównej, 
Józef Nowak zeznaje, ze nie znał Hllsnera, 
że mu jednak przy pewnej okazy i Agnieszka 
mówiła, iż obawi\ się jakiegoś męzczyzny, 
żyda. Zwracając się do trybunału, zastrzega 
się świadek przeciwko przypuszczeniu, jakoby 
Jan Hruza mógł być mordercą swojej siostry; 
opisuje potem zniknięcie Hruzównej, szuka- 
nie jej w lesie i znalezienie zwłok. Wbrew 
temu co mówi! świadek poprzedni, oświadcza 
Nowak, że zamordowana nietylko w niedZIele 
chodzila do Polnej, lecz i w dni powszednie. 
Gdy obrońca zwrócił uwagę na sprzeczność 
tych zeznał, powiedział świadek, ze Marya 
Hr.lzowa już całkiem zdzieciniała i ma słabą 
pamięć. 
Sw. Prchal, u której zamordowana u- 
czyła. się szyć, zeznaje, że Angnieszka w kry- 
tycznym dniu o kwadnms na szóstą wyszła 
od niPj. Świadek poznaje przedłożone jej su- 
knie zamordowanej, jako te, które Agnieszka 
miala wÓwczas na sobie. O tern, zeby się 
HruzÓwna miała skarZYć na prześladowa- 
nie jej przez Hilsnera, świadkowi nic nie 
wiadomo. 
Św. Katarzyna Dworzak znała dobrze 
Hi lsnera i widziała go 29 marca o 11 przed 
poludniem na drodze z lasku Brzezina do Pol- 
nej, ubranego w zielony garnitur. 
Następnie odczytano kilka zeznań pro- 
tokolarnych, a między niemi pomocnika garn- 
carskiego nazwiskiem Skalek, który był raz 
świadkiem kłótni pomiędzy Hilsn8rem a jego 
matką i słyszał jak ona swego syna nazywała 
łotrem i rozbójnikiem i groziła mu skargą do 
naczelnika kahału. 
Św. J ellinek zeznał do protokołu, że 
widywał' Hilsnera często w lesie Brzezina. 
Dalszy ciąg rozprawy dzisiaj. 
Pisek, 27 października. Dzisiejsza roz- 
prawa toczy się wśród żywsze/Z:0 ud:óia.łu pu- 
blicznośCI. W szeregu świadków, kt.órych 
przesłucLanie odrzucono, je..;t Jan Hruza brat 
zamordowanej Agnieszki. Prokurator wniós.t, 
aby ze względu na wczorajszą uwagę zastępcy 
prywatnego, dr. Buy, ze suknie Hruzównej 
dawniej nie miaty tyle pł<\m krwi co teraz, 
pw-'słuchano powtórnie świadków, którzy t.t\ 
suknie widzieli oraz cl.,łonków wydziału me- 
dycznego w Pradze, którzy wydali orzeczenie 
o tych plamach. W ten sposób stwierdzonym 
będzie ówczesny stan sukien. Zastępca strony 
pr'ywatnej i obrońca oskarzonego przy:tączyli 
się do tego wniosku. 
Z kolei przes.tuchiwano dalszych świadków. 
Przesłuchanie świadka Selingera miało 
żywy pfZl
bieg, bo obrońca AUrf
dniczek obwi- 
ni,t Selingera o zamordowanIe Hruzównej. Se- 
linger, znajduje się obecnie w więzieniu z po- 
wodu obrazy Majestatu. Przewodniczący wy- 
pytywał go szczegółowo o zajścia z dnia 29 
marca; S
linger zeznał, ze dnia t.ego rano 
był z Hi lsnerern na górze "Katarzyny" po- 
ezem Hilsner poszedł do bRU i więcej go nie 
widział. 
wiadek powiada, że na kilka tygo- 
dni przedt.em sprzedał Hilsnerowi wielki że- 
lazny nóż. Obrońca przypomina świadkowi, 
że on tego dnia zażądał wody ciepłej go u- 
mycia rąk, z czego wywodzi wniosek, że to 
on popełnił zbrodnię. Swiadek twierdzI, ze 
ządał wody nie teg-o dnia ale o wiele później. 
Przesł'uchanie trwa dalej. 


GOSPODARSTWO I HANDHL 


Z c, k. kolei pa.ństwowych, Wokrę- 
gu wiedeńRkiej dyrekcyi otwarto dnia 15 b. m. 
normalnot.orową lini
 Gross Siegharts - Raabs, 
jako przedłużenie istniejltcfJj kolei lokalnej 
Gopfritz - Gross SieghartR. Dawniej wybudo. 
wana część szlaku mierz,Y 84:74 klm. zaś łą- 
cZ!iie z świeżo otwartą 19.469 klm. Na nowej 
tej kolei otwarto zarazem stacye: Weinern 
i Raabs, oraz przystanki: Sieghartsles, Pfaf
 
fenschlag - Aig8n i Oberndorf koło Raabs. 


Państwowa Ra.da koleJowa zbierze 
się w Wiedniu dnia 28 listopada. Naprzód 
odbędzie się posiedzenie komitBtów stałych, 
zaś dnia 30 listopada posiedzenie plenarne. 
Naj ważniejszym punktem będzie sprawozda- 
nie komitetu, utworzonego dla reformy taryf 
eksportowych. 
Wiedeń, 27 października. (Telegram) 
Na posiedzeniu ankiety w sprawie handlu 
terminowego oświadczył ekspert Peschka, ze 
nadmierny rozwój handlu terminowego wy- 
wołuje depresyę w cenaclI. Handel termino- 
wy wspomaga znacznie import zboża zagrani- 
cznego i z tego powodu nawet w czasie nie- 
urodzaju podnoszą się ceny zboża. 
Ekspert prof. Adler z Czerniowiec do- 
wodził, ze wzmianka referpnta radcy sekcyj- 
nego dr. Scheimpiiuga, ażeby kazde wypo- 
wiedzenie za pomocą systemu kwit.ów skła- 
dowych odnosić do jakiegoś ściśle oznaczo- 
nego towaru, wydaje się mowcy słuszną i po-
		

/DIGCZAS002001_1900_247_0005.djvu

			lecenia godną. Ze stanowiska rolnictwa nie 
mozna być przeciwnym zakazowi handlu ter- 
minowego. Teoretycznie jest zniszczenie tego 
handlu dla ustawodawstwa rzeczą nadzwy- 
czajnie łatwą, politycznie jednak rzeczą nie- 
słychame trudną. Nie należy znosić handlu 
terminowego dopóty, dopóki można sc> bie dac 
radę z pomocą jakiejś innej mniej surowej 
ustawy. Eirspert zaleca w kUIlcu, aby handel 
terminowy był 
awsze zabroniony na czas żniw. 
Ekspert Peschka twierdzi, ze z wielką 
korzyścią by.łoby dopiero międzynarodowe znie- 
sienie handlu terminowego. 
Po omówieniu przedłożonych przez rząd 
dat statystycznych przerwa.no posiedzenie, od- 
raczając obrady do dzisiaj. 


Wiedeń, 27 października. Cukier (spokoj- 
nie) 25'-. Nafta niezmieniona. t;pirytus 
niezmieniony 43'-. 
Wiedeń, 27 października. Targ zbozowy. 
(Ku'l'sa w koronach i po 50 klg.). Pszenica 
na jeRień -'- do -'-. Pszenica na wio- 
snę 804 do g'07. Zyto na jesień -'- 
do -'-. Zyto na wiosnę 7'71 do 7'72. 
Kukurudza na wrzesień - październik -'- do 
-'-. Kukurudza na maj - czerwiec 1901 r. 
5'35 /lo 5'36. Owies na jesień -'- do - '-. 
Owies na wiosnę 5'92 do 5'93. Rzepak na 
wrzesień-październik -'- do -'-. Rzepak 
na styczeń-luty 1901 r. -'- do -'-. Olej 
rzepakowy na styczeń-kwiecień -'- do-'-. 
Usposobienie: słabe. Pogoda: pochmurno, 
pada deszcz. 
Budapeszt, 27 października. Targ zboio- 
wy. Kursa w kO'f(maf-h i po 50 klg.) Pszenica 
na październik -'-do -'-, pszenica na kwie- 
cień 7'79 do 7'81. Zyto na październik 
-'- do -'-. Zyto na kwiecień 7'30 do 
7.:n. Owies na październik 5'54 do 5'55. 
Owies na kwiecień 5'02 do 5'63. Ku- 
kurudza na październik -'- do -'-. Kuku- 
rudza na maj 1901 r. 5'05 do 5'06. Rze- 
pak na wrzesień -'- do -'-. Oferty na 
p',zenicę: mierne. Chęć kupna: słaba. Uspo- 
sobienie: spokojne. Pogoda: pochmurno. 
Berlin, 27 października. Banknoty au- 
stryackie (podlu
 obliczenia procentowego) 
84'95, SpirVtui' 4880. 
Paryż, 27 października. Trzyprocen- 
towa renta 100'12. Mąka 25,65. 


Targ zbożowy. 


Lwów, 27 października. Pszenica gotowa 
14'90 do 15'30, pszenica na termina 14.80 do 
15'10, zyto gotowe 1280 do 13'10, żyto n'l!. 
termina 12'30 do 12'60. owies obroczny go- 
towy 11'50 do 12'40, owies na terrnina 1080 
do 11.80 jęczmień pastewny 11'10 do 1160, 
jęczmień browarniczy 13'20 do 14'40, groch 
do gotowania 14'60 do 18'20, wyka --'- do 
_'-, nasienie lniane -'- do -'-, na- 
r,;ienie konopne -'- do -'-, bób -'- 
do -'-o bobik -'- do -'-, hreczka -'- 
do -'-, koniezyna ezerwonagalicyj,ka 132,- 
do 148'- biała -'- do --'-, tymotka 
37'- do '45- szwedzka -'- do -'-, 
kukurudza -.-' do -'-, nowa -'- do 
-'- do chmiel stary -'- do -'-, nowy za 
- kilo -'- do -'-, rzepak 26.60 do 
2720, groch pastewny 12'20 do 13.50. 
Spirytus loco za' 50 litr. gotowy 17'25 
do 1'/"75, paritas Tarnopol na termin 16'75 
do 17'-, waranty -'- do - - 


OSTATNIA POCZTA 


Najj. Pan udał się wczoraj po potu. 
dniu z Schonbrunn do Ka l ksburga i złozył 
dłuzszą wizytę hrabinie Stefanii Lonyay. 


P. Prezydent Ministrów dr. Koerber był 
w piątek przyjęty przez Najj. Pana na au- 
dyencyi. Po audyencyi odb.vła się dluzsza Ra- 
da gabinetowa, w której wzięli udzial wszy- 
scy członkowie gabinetu z wyjątkiem chorego 
dr. Rezeka. 


P. Minister spraw zagranicznych hr. 
Gołuchowski powrócił wcz'oraj z Galicyi do 
Wiednia. 


Ministrowie węgierscy Szell, Lukacs, br. 
Fejervary, i Regedues wczoraj wieczorem 
przybyli z Budape:iztu do Wiednia, celem 
wzięcia udziału w uroczystościach z okazyi 
dzisiejszych zaślubin Najd. Arcyksiężniczki 
Maryi Rainerii, oraz celem dalszych obrad w 
Ministerstwie spraw zagranicznych. 


Do Pester Lloydu piszą z Bukaresztu: 
Prezydent sądu, przed którym będzie toczyć 
się proces przeciw Bułgarom, oskarzonym o 
knowania rewolucyjne, zamachy i morderstwa 
popełnione w Rumunii, przesłuchiwał oskar- 


zonych. Jeden z nich, Bogdanow, oświadczył,! Naj). Pana, Najd. Arcyksiążąt, PP. Ministrów 
że Borys Sarafow dał mu wyraźny rozkaz za- I i d.Ygnitarzy, renuncyac.va Najd. Arcyksiężni- 
mordowania króla Karola rumuńskiego. Bog- czki Maryi Rajneni z powodu JeJ zaślubin z 
danow ścigal już raz króla ze sztyletem w ks. MIkołajem Wtirtemberskim. 
r
ku, ale z powodu nieprzewidzianych prze- Wiedeń, 27 paździe.rnika. Ks. Mikołaj 
szkód odłoŻ-yl zamiar na później. Również Wlirtrmberski prr.ybył tu wczoraj wieczorem 
wszyscy inni oskarżeni stwierdzili, że dzia.lali ze Stuttgartu, powitany na dworcu przpz 
z polecenia rewolucyjnego kemitetu macedoń- Najd. Arcyksięcia Ottona w imieniu Najj 
skiego. Student Trifanow oś'siadczyl, ze nie Pana. 
pochwala czynnej propagand.\', lecz tylko agi- Wiedeń, 27 paździeruika. Dziś po po. 
tCleyę teoretyezn'!:, a dopomógł do zamordo- .tudniu odbędzie się w Minist.erstwie spraw 
wania Fitofokiego. ponieważ wiedział, że w zagranicznycb wspólna konferencya ministe- 
razie O d m o w y b y łb y został zamordowan y J . ako l 
rya na. 
zdrajca. 
n_____ Wiedeń, 27 października. Na wczoraj- 
szem posiedzeniu rady miejskieJ przysz./a pod 
dyskusyę sprawa podrożenia mięsa. Burmistrz 

aznaczył, że urządzenie wielkiej rzeźni mi8.]- 
skiej zależy od tego, czy gmina postara się 
także o prawo zakupowania byd.ła, co tylko 
ręka w rękę z rządem da się przeprowadzić. 
Na najbliższej sesyi Rady państwa będą po- 
słowie musieli starać się o to. W sprawie 
węglowej P?stano
l,ła. rada miej;;ka, prosić 
Rząd o upanstwowleme a ewentualnie o se- 
kwestracyę 
rajowych kopalń węgla, dalej 
wybrać komJ£yę do naradzenia się nad tą 
klęską ekonomiczną, zaprosić inne miasta do 
wspó-łudziału w akcyi i poczynić studya w 
sprawie sprowadzenia drzewa na targ wie- 
deński. 
Wiedeń, 27 października. W jednym 
z tutejszych boteli zastrzeli.ł się dziś rano 
baron J ózef Brn
icki, w ch w il}, gdy prz}' był 
doń agent pO
lcYJ
Y: z wezwallle m na poli- 
cyę. BrunickJ mIeszkał tu od kilku dni i 
przy jakiejś okazyi wyraził się, ze chce za- 
si rzelić brata swego Juliana. Jedna z jego 
krew
y
h zawiadomiła o t
m policyę, dlatego 
Brumckl otrzymał wezwanlP. Dzis rano zja- 
wil się w hotelu u Brunickiego agent. Bru- 
nic
i nbrał się i już miał wyjść w towarzy- 
stwIe age.nta! le
z pod .pozor:ł:n napisania li- 
stu oddalIł SIę I W teJ chwIli wyjął rewol- 
wer. Kula przeszył
 se:
e.. ,Towarzystwo ra- 
tunkowe moglo stwli
rdzJc .J.UZ tylko zgon. 
Wiedeń, 27 październjka. Lokalna 
Corresponclenz Wilhelm donosi, ze br. Bru- 
nicki p()p
lnil samobójstwo w stanif1 cuoroby 
umys.towp.). Był on zawsze w stanie nip, nor- 
malnym, dla tego postawi.on? go pod kura- 
telę. Z tego powodu BrumckI miał niesnaski 
z rodziną. a szczególniej nienawidził brata 
i odgrażał się, że go zastrzeli. Gdy rano dzi
 
agent wszed,ł do jego mieszkania i wręczył 
wezwanie, Brunicki, do"tał at.aku nerwowego, 
który jednak wkrótce minąt Zdawało się, ze 
si
 uspokoit bo się ubrat Nagle wyjąt z ubra. 
nia rewolwer i zastrzelił się. Zwłoki przewie- 
ziono do kostnicy. 
PontafeI, 27 par.dziernika. Pociąg po- 
spieszny idący do Wiednia, 1,derzył się na 
stacyi Comegtiano z inoym pocią
iem. Kilka 
Of>ób jest rannych, między temi t.rzech Pola- 
ków z Aust ryi. 
Budapeszt, 27 paździrrnika. Na wczo- 
rajszeffi posiedzeniu sejmu węgier"kiego re. 
ferent przedłożył' sprawozdanieó przedłoz.euiu, 
tyczącem się znanej deklaracyi NaJd. Arcy- 
księcia Franciszka Ferdynanda. Na propoz.v- 
cyę prezydenta uchwalono sprawę tę 'lmip,. 
ścić na porząd ku dzienn} m posiedzenia wtor- 
kowego. 
Petersburg
 27 października. Na bał- 
tyckiej linii kolejowej niedaleko Petersburga 
zderzyły się 2 pociągi osobowe. 3 osoby są 

iężko ranne a 5 lekko. 
Petersburg, 27 października. (Tel.p1'YW.). 
W zbiorze praw i rozporządzeń ogłoszono po. 
stanowienie o wzmocnieniu posterunków zan- 
darmeryi w Erólest.wie polskie m i Finlandyi 
Wzmocnione być mają zwłaszcza posterunki 
na kolejacb, llflędzy innymi na stacyi w Ło- 
dzi, a specvalnie na kolei warszawsko - pe- 
tersburskiej." Koszta poniosą zarządy kolejowe. 
Rzym, 27 października. W kołach w
- 
tykaIJ.skich zapewniają, ze wieści o zwołanJll 
soboru powszechnego w r. 1901, są całkIem 
bezpodstawne. 
Paryż, 27 paździ ernika. Wystawa po- 
WS7 echna przedłużona została do 11 list.opada, 
w którym to dniu wstęp na wystawę będzie 
wojny. 
Lyon, 27 października. Jeden z tutej- 
szyc.h dzienników donosi o aresztowaniu anar- 
chist.v, który miał wy konać z a m a c h n a 
L o u b e ta. Nazywa eię Cont.irier i złoiy.t zu- 
ps.tne zeznania. Wiadomoś.\ ta skądin,!:d nIe zo- 
stała potwierdzoną. 
THL U G U A 
m n A I7ll 1 1V LW n w o17TI1 J Nowy Jork, 27 października. Strejk 

 fi lU1llU U.łlbIH [, J . U, O.IUll w Raz/eton u ważać należy za ukońGzony, o 
ile wchodzą w rachubę przedsiębiorcy, którzy 
uwzględmli żądania robo
ników. W okręgac.
, 
gdzie przywrócono spokóJ, praca w najblIz- 
szy poniedzialek zostanie podjęta na nowo. 


Kuryer P?zrw1iski o
łasz
 list znanego 
przywódcy katol1k?w sz!ąskIch I posJa do par- 
lamentu niemieckIego, Jednego z przywódców 
centrum, dr. St8pbana, wystosowany z Byto- 
mia do przewodniczącego polskipgo komitetu 
wyborczego na powia
 międzyr


ki (w Po- 
znańskim), ks. Sobes
le
o. W hSCl,e tym dr. 
Stephan w porozumlemu z przywodcą cen- 
trum dr. Lieberem, wzywa katolików niemie- 
ckich w okręgu wyborczy m babimojsko - mię- 
dzyrzeckim, aby 7lo£y sWe ?ddali wył'ącznie 
p. BernaTdowi Cbrzanowsklemu. A zatem 
kandydatem centrum jest w tym okręgu kan- 
dydat Polaków p. Bernard Chrzano,ws
i, - 
czyli ze kandydatura ks. KrzemmskIego z 
Kasz
zoru którego mieniono kandydatem cen- 
, , 
trum, jest samozwancza. 


Kanclerz niemiecki hr. Buelow, otwie- 
rając pierwsz
. pod swem przewodn
ct
em 
posiedzenie mllllsterstwa st.anu, rozwodzl,ł Slę- 
.lak czytamy w N,0rdd. All
. Zt[f. - w 
.tuż- 
szej ID owie o ,koDlecz
o
cI JednolIt.e
o dZIała.: 
nia rządu, ktory p
wJnIen uprawlac stal,!:. l. 
świadomI!: c
lu pOh.tY,kę 
ewnętrzn
, takieJ 
polity ki bowIem 
raJ ząda I po.trzebuJe. Pra- 
sa niemiecka zapIsuJe z uznamem te słowa 
nowego kanclerza i ,:"idzi w ni?h zapo
ie
ź 
w krótszym lub dlu.z
z
m czasJ.e przesllema 
gabinetoweD'o, - dZIsieJszy bowIem skład ga- 
binetu nie "daje rękojmi, jp
n.olitego dzia.
a- 
nia rządu. - W. szezegolnosCl, przypus.zcza.Ją
 
że mimo wszystkIch 
aprzeczen. 
r. Mlquel ] 
hr. POf;adovsky USt.ąpl,!:; z drugIe] strony za- 
pewniają, że w skutf'.k znaneJ afery z owemi 
12.0ilO marek, hr. Posadov.<:ky pozostanie w 
urzędzie, aby mógł sprawę wyjaśnić przed par- 
lamentem. 
W czora j minęło lat sto od urodzin Molt- 
kego; ca.ła prasa nIemiecka rozpisuj e się sze- 
roko o tej rocznicy. 


Wedle prywatnych doniesień z Berlina, 
przystąpienie Austryi i Wloch do umowy 
angielsko-niemieckiej uważane jest w tamtej- 
szych f;ferach dyplomatycznych za wypadek 
pierwszorzędnej wagi, zamienia ono bowiem 
u
owę d w6ch państw odrazu w umowę .An- 
glII z calem trójprzymierzl'm, skutkiem cZ8go 
mn.owa nabiera wielkiej wagi międzynarodo- 
weJ. Prawdop.,dobnf\ jest przy;:;tąpipnie inn.ych 

n?carstw do umowy już choćby dla nadania 
JeJ charakteru ogólniejszego. 
Również wpdlug prywatnych doniesień 
w. urzędniczych kołach rhińskieh Shanghajn 
oblega pogJoska, ze Li- Rllng Czang nakl'onił 
cesarza chińskiego do powrotu. do Pekinu. 
Cesarz 
rzybędzie do Pekinu prawdopodobnie 
pod 
oDlec list.opada. Do powrotu skłania go 
energlc
na postawa mocarstw i obawa przed 
pow
tanc
llli, którzy domagają się jego de- 
tromzacyl. 


Polit. Corresp. donosi z Cetynii, iż od- 
wołana przed rokiem reprezentacya serbska 
przJ dwurze czarnogórskim będzie znowu przy- 
wroconą. 


W Chrystyanii następca tronu jako re- 
ge?t otworzył we środę nowowybrany stor- 
tblllg, przrczem najstarszy syn jego, Gustaw 
A?olf. złozył przYiięgę na konstytucyę. W mo- 
WIe od tronu regent podniósł, żo stosunki 
kr
les
wa 
o pa
stw zagranicznych są nie- 
zmlelllone I przYJazne, wspomnial o wojnie 
poludnlOw.o-afrykańskiej, chińskich rozruchacb, 
konwe
cYJ ha
skiej, założeniu instytutu No- 
bl
, k
or.y 
llla 10 grudnia 1901, jako w 
dnIU S
II1erCI 
obl
 rozda po raz pierwszy na- 
grody I zapowIedzIał w końcu nowe projekta 
plawne. 


Wiedefl, 27 października. Dziennik roz- 
porządze1i. dla obrony krajowej og,łasza: NUJj. 
Pan zamIanował general-porucznikami: ko- 
mendanta dywlzyi obrony krajowPj w Kra- 
kowie Karola C h i z z ol ę i komendant.a dy- 
wizyi obrony krajowej w Przemyślu Edwar- 
da P i e re r a, a generał-majorem komendan- 
ta brygady obrony kraj. we Lwowie Karola 
We y h e r a, 
Wiedeń, 27 października. Dziś przed 
południem odbyło się w Burgu w obecności 


5 


Wypadki w Chinach. 


Rzym, 27 października. Agencya Ste- 
faniego donosi z PHkinu 24 b. m.: kODwój, 
wiozący prowiant stoczył 20 b. m. koło Ma- 
ta.o walkę z od\1zi
.tem Boxerów. Boxerzy z 
wielkie mi stratami zostali rozproszeni. 


. Londyn, 27 października. Standard do- 
nOSI, że były angielski poseł z Pekinu Mac- 
donald 25 b. m. opuścił Pekin. 
Biuro Reutera donosi z Jokohamy: Po- 
dJ'ug urzędowego doniesienia, zaqępcy mo- 
carstw srrz
mlerlOny('h odbyli wczoraj pi e r- 
w s z, e p o s I .e d z e n i e w s p r a w i e rok 0- 
wan pokoJowych. Li-Hung-Czang został 
zarll1anOW<1IlY naczelnym wodzem anmi Wu- 
wei, skladaJącej się z żoJnierzy wY
tviczonych 
bardzo dobrze przez zagranicznych oficerów. 
Waszyngton. 27 października. Do tu- 
tejszego posła chińskiego nadeszła depesza, 
donosz,!:ca, że Kangyi zacborował i umarł dma 
18 b m. a Y uhsian, gubernator prow. Szansi, 
pope.tmł samobójstwo. 
Waszyngton, 27 października. Chiński 
poseł tuteJszy, Wutiogfang otrzymał wiado- 
mość, że ks. Tuanowi zakazano towarzysz)'ć 
d worowi cesarskiemu do Sioganfu ; Tuan po- 
został przeto w Szansi i nie ma juz zadnego 
wpływ u na tron. 


Podbój Trallsvaalu. 


Amsterdam, 27 października. Członek 
misyi boerskieJ Wessels oświadcza, ze wia- 
domość, jakoby przybyli niedawno do Neapolu 
urzędnicy transualscy mieli w Hambnrgu 
wy konać jakieś tajne polecenie - jest fał- 
szywą. 
Londyn, 27 października. Biuro Reu- 
tera donosi z. Durbanu: Znaczna ilość Boe- 
rów pojawiła się wczoraj w północnym Na- 
talu I wysadził'a w powietrze mały most ko- 
lejowy w pobliżu Wasbbank (dopływ Tugeli). 
Linię kolejową wkrótce zrekonstruowano. 
Londyn, 27 pażdziernika. Z Maseru 
donoszą pod datą 22 b. m., że Stein znaj- 
duje SJę w Fouriesburgu, którą to miejsco- 
wość proklamowa,t jako stolieę wolnego pań- 
stwa Oranii. 
Johannesburg, 27 października. Od- 
dzial Boerów napad! dnia 19 b. m. pod do- 
wodztwem Jana Bothy na pociąg pomiędzy 
stacJami Heldelberg i Greylillgsstad i otoczył 
oddział brygady strzelcow jadąc'y tym pocią- 
giem. W walce padło dwóeh oficerów angiel- 
ski(,h i znaczna liczba żo.łnierzy, poczem cały 
oddzIał musiał E,ię poddać. 
Mafeking, 27 października. Lord Me- 
thuen zaatClkowal we środę Boerów kolo Zeerust, 
pokonał ich i rozproszy t 40 BOeI'ów dostało 
się do niewoli. AngIIDY zdobyli teź 20 wozów. 
Kapstadt, 27 października. Wczoraj 
odbyła się urzędowa proklamacya Tra.nsvaaiu 
jako części państwa angielskiego; następnie 
odbyła się na. rO:Gkaz lorda Robertsa rewia 
wojskowa. 
Podług dalszych doniesień z Jacobsdal, 
Bop,rowie napadli na załogę tego miasta ale 
nic nie wskórali. W walce między załogą 
a Bueraml padIo 14 Anglików a 20 jest ra- 
nionych. 
Gt!nerał Buton walczył z Boerami koło 
Predericb
stad . 
Kapstadt, 27 października. Boerowia 
zajęli Jacobsdai po silnej walce, w której 
Anglicy mieli 34 zabitych. 


Telegrafowany kurs wiedeńskI. 
Wiedeń, 27 pażdziernika 1900. ZamknIę- 
CIe giBł'dy (ScM;4S
C01br'''c). Uod.:
il.l.
 2 min. 30. 
.A.kcye austryackiego Zakładu kredyt. 654'-, 
.t\...kcye węgierskiego Z3.kł:d.ll kredyt. 651'-, 
.A.key.. Anglobanku 26975 Akcye Unio.nban- 
ku 533'-, Akcye Lii.nderbanku 405'50, Akcye 
Bankvereinu 460'-, Akcye Bodencredit 858'-, 
.A.kcye galicyjsk. Ba.nku hipotecznego - '-, 
.A.kcye Kolei państwowycb 656-, .Akcye Kr 
lei Południowej 103'-. .Akcye TrlJ.IDway A) 
258'-, Akcye TraTliwi;\Y B) 254'-, Akcye 
Kolei ElbAtbal 464'-, Akcye Kolei Pół- 
nocnej 6110'-, .Akcye Kolei CZf'\rniowie- 
ckiej 525'-. Akryp. ..Alpiny 411'50, Akcye 
Rima }luranyi 503 00, Akcye Pragskiego To- 
warzystwa żel. 1650'-, .Akcye Fabryki broni 
290-, Akcye Tureckie tytoniowe 287'-. 
Obligacye węgierskiei in d p.mnizaeyi 91'10, 
Renta ma1 0 wa 97'10, .Austryaeka Renta koro- 
nowa 9775, W ęgiel'sh Renta koron. 9005 
56 l. Listy Tow. kredytowego ziem. 90'60, 
4 prc. Listy Banku krajowego 92'-, 4i/
 prc. 
l. Listy Banku krajowego 98 50, 4 prc. Li- 
sty Banku hipotecznep:o 8(.)'50, 41/1 prc. Listy 
Banku hipotecznego \-)8'50, 5 prc. Listy Ban- 
ku hipotecznego 109'50, 4 prc. Galic. Obli. 
ga.cye propinacyjne 95'10. 4 prc. Gal. poży- 
czka kraj. 
 r, 18S-'!3 9065, 4 prc. Poży('
ka 
miasta Lwowa 87'75, LORY tnreckie 103'50, 
Marki 117'70, Ruble 2M'75. 


OdpowiAd\l:ialllv ri>rl;J.ktor Adam K rf'>ehow1
ck r
		

/DIGCZAS002001_1900_247_0006.djvu

			6 


Dr. A. Padalewski I c. k. uprzyw. g
licyjsld akcyjny I 
specyalista chorób skórnych i wenerycznych, Bank hI p oteczn y I 
b. lekarz na klinikach uniwersyteckich w Wiedniu, 
Iuzeum przemyslowe miejskIe 
Berlinie i Pa: r .) Źli, leczy metod.ą op:1ko\\'e zaliczki. 
u?n
em do godziny 3 po poIudniu (w niedzielę 
Nadto zaprowadzono La wzór inst}'tueyj i sWJęta od godziny JO do godziny 1). -- 
, zagranicznych tak zwane Wstęp w dnie powszf'dnie 20 ct., w niedzielę 
wolny. 
. Nieustająca Wystawa zjednoczonego 
fowarzystwa przyjaciół sztuk pięknych we 
Lwowie, przy placu św. Ducha L H, pierw- 
sze piętro, jest OtW;J.1 ta codziennie od godziny 
lO przed południem do godziny 5 po południu. 
Wstęp od osoby kosztuje w niedzielę 15 et. 
w dnie powszednie 30 ct. - Dla członków 
wstęp wolny. 
Zaklad narodowy im, Ossolińskich. 
Biblioteka otwarta codziennie od godziny 9 
rano do godziny 2 po południu z wyjątkiem 
niedziel i świąt uroczystych. - Gabinet mo- 
net i medali polskich otwarty jest dla Z' Y'ie- 
d
ająeych codziennie w godzinach urzędowych, 
a nadto we wtorki i piątki tak
e od godziny 
3 do 5 po południu. 


Wystawy i Muzea. 


Nadeshwe. 


COLOSSEUM THORNA 


Cod..iennie o godz. 8 wieczór wielkie przedstawienie. 
W niedzielę i święta dwa przedstawienia o godz. 
4 P? południu po cenach znizonych, o godz. 8. wie- 
C7.or po cenach zwykłych. Co piątku H i g h-L l fe. 
Program: Freres P o p p e s c u fenomenaJni gimna- 
stycy na potrójnym reku' Lilly B e r t o l e t t i jedy- 
na i niezrównana transfo;matorka; lVJan de W i l' t h 
siyhny przedstawiciel subretek; The M i o v s k Y eks- 
c
ntrycy mwykalni zwani . słowikam
"; Rodzina (BERGER) 
, C. a l j a y a
robaci; Mr. R o n n s, kOJ?lCzny akt
r; specyalista d!a chorób skórnych i weneryi.'znycb 
SIostry O r K n e y, mu.zyk,..lne artystki na trapezIe, chor?b kObiecych i pęcherzowych, le- (Safe Deposits), 
ltd. ltd . .. czy najnowszą metodą i doświadczoną, długoletnią." , . 
Bilety wcześniej są do nabycia w blUr
e dZIennIków Także na wzór Lindewisen i parą. Ordynuje od Za opłatą 20 do 35 zł. a. w. roczme 
W-go Plohna, ul. Karola. LudwIka 9. I god
. 9-11 ra,n? w ĘJołudn,ie, od godz. 
-6 Na ż
- I ' depozytaryusz otrzymuje w stalowej hsie pan- 
_.__ .
 _ dame mogą byc leki wysiane z apteki w sposob. " , _ 
. . . I dyskretny. - Poradnik pocztą 1 złr. 20 ct. cerneJ schowek do wyłącznego uzytiW I pod 
Monety zagranIczne Ulica Zlmorowicza I. Ii. Lwów. . własnym kluczem, gdzie bezpiecznie a (ły- 
ku u'e i sprzedaje najkorz stnie' skretn
e przechowywać można swcje mienie 
p J Y J PnyJeZ3h
li 40 Iiwowa lub wazne dokumenty. 
S O k a l i L i l i e n i dnU!. 27 października 1200. W tym kierunku poczynił Bank hipo- 
H O T E L I M P E R I A L teczny jak naj dalej idące zarządz
nia. 
nom bankowy i kantor wymiany. I PP. W. hr. Baworowski z Tarnopola, W. Jan- Przepisy, odnoszące się do tego rodzaju 
. " .; kowski z
ossochoraciec, K. Miche
 ze Stanisław
- depozytów, otrzymać mozna bezpłatnie w od- 
Zl(-)cfm.m Z prOWInCv1 wykonywuJemy j wa, F. BIel z Berna, W. ks. DydeJczyk z PeczenI- dziale de p oz y tow y m 
_ 1 tn " t I żyna, E. Szancer z Krakowa, S. Głogowska z Boja- 
OLWrO ą pOCZ ą. ' nic, J. Schiller z Krakowa. 


Dr. Ant. Roicki 


Depozyta schowkowe 


90_20 
99.- 
139.,,0 
164050 
164.- 


76. - '17.50 
Wald;tein 20 zł'. 
k. . _ . . . 
K. Akoye banków (za sztukę). 
Banku Anglo-austr_ 240 koron . . 26450 265.50 
Peszt. banku hand1. 500 zł. . . . 
538.- 2542.- 
Anglo. Aus(;r. banku los. w ao 1.4 1 /!!pr. 9\1.90 Zaki. kred. dla handlu i przem. 
Allst. zakł kro ziem_l;Js. w "O l. 4, pL 9J75 !H.75 Węg. banku kredyt, 200 zł. . . . 646.- 647.- 
" " obI. prem. z r. 18803 pr. 2'\!:I.- 241. - Dolno au str. tow. esk. 500 zt . . l40{'.- 1410.- 
" " " " ,,18893 pr. 2i!i> 25 234.50 (hl. banku hipot. 200 zł.. . . . 588.- 590_- 
Bukowiński zakł. kred. ziem. los 5 pr. 103.20 \0420 " " dla handlu i przem. 200 zł. :156.- 3f4,.- 
" " " "los 4 pr. 94,.50 95. - Banku dla kl'i1j. koronnyoh 200 zł. 404,.- 4\'5.- 
Gal. akc. ban. hip.10 pr. prem. los 5 pr. 109.50 110.- Austro-węg_ 600 zł.. . . . 1698.- J 702.- 
" " " "los. 50 lat 4 1 /1 pr. ::-:8.50 9\1.50 " Związkowo (OJ1ionbank):
I}O zł. 525.- 527.- 
" " o " " BO b.t za 200 Czesko banku zwi,!
 k. 100 zł. . . 255. - 256.- 
koron 4 pr. . . . . . . . . 8V}0 HO.50 Zivn08tenska. banka 100 zł. . . . 259.-- 261.- 
Gal. Tow. kred_ ziam. 4 pr.los. 5G lat. 91.;,0 9.:1.50 
" ,,4 pr. Ins. H ht. 927'j \-));.75 L. Akoye Przedsi
biorst,-.v tra.llIipoltowycb.. 
" " " ,,4 pr. stare - . 92.75 93.75 Buk. kol. lok. akc. pierw. 200 zł.. 3
0.- 400.- 
" " " "4 pr. z,
 200 kor. !W.20 \10.60 " " "akeye zakbd 2(0 zł 284.- 
Banku krajowego dla Galicyi Lodom_ Kolei półn. ces. Ferdvn.1000 zi.mk. fiO!:lO.- 6100.- 
4 1 /1 pr. 5.1 1 /1 la.t z
otne 98. - !.:I8.!i0 Kolomyj. kol. lok_ (akć. pierw.) 200zł. 
Baaku krajowego obl1g. komu.n. 2 Kol. Lwów-Beizee (akc. pierw. 200 d. . 
Emisya 5. pr.. . '.' . . . : 100.25 101.- " Lwów-Czern.-Jassy 200 zł.. 5:22. - 526.- 
Banku krajowego oblIg. komun. 3 " wschodn.-galic.-lokaln. 200 zł'- 
92.- 400.- 
Emisy:<. .42 Jat za 200 kor. 4,1/1 pr. 9.!J.-" pa.ńst.wowych. 200 zł. , . _ . _._ 
Bank:! kraj_losy 57'/1 l. 7.a 200 kl'. 
 pr. 92. - \I:). - n poludniowej 200 zi'. . . . . _._ 
" "obI. kol. los.za 200kr. 4, pr. -
.-: n węg- gaIk L 200 zł. . . . . 4.G6.- 4,08.- 
Aust.ro-węg. banku 40"w la.t los. 4 pr. !ł7.75 \18.70 I AUBtr_TOW'Żegl.!I
DlmajU500ztmk. 7aS.- 742-- 
" " ,,50 la.t lOB 4. pr. 97.75 9
.75 
, 
. II. Akoye Przedsiębiorstw przemyałow '
łl. 
B. Obllga.oye z pmw8m pierWRZeTIstwa Z'"l OOz
.nom. . 
, k " k l' 6 ł 
 
 . , Tow. kopalń .węgla w Brux 100 zt 7":S.-. 80a.- 

ze3 
eJ o. el p.n. ..
. 300 zł. ': ,1)!. -.- . G&l. ka.rpiOckle naft. tow. 500 kor. 93IJ. - 945_- 
...ow. zeg1. par. po DunaJu za 100 1200 Au str. tow. górnicze Alpine 100 zł. 393. -- 399.- 
zł. .6 pr. . . . . . ." . . 10oS. - 106 - 
 Prazkiego tow, zelazn. przrm. 200 :>:t 1611'3 - 1642 ._ 
'ł:ow..ze
l.par.p
Dnn.Em.:r.l
8

pr. 106)'1') 1p750 I
ehodnie'y 500 kor... . . . . .159.,.- 1605.- 
R.olel połn. ces. Ji erd. ero. zr 188Q4 . p r. 97.10 913. - ! 'X'm.'l'ck. zarz. tytOnIOWo 500 frank. _.__ __._ 
" " " " " ,,18 8 87 4pr. 9ii -- - 9 9 !1.-;; rJ'rUai1. tow. kop. węgb 70 zł. . H7- 4;;0.- 
" " ,,1 884pt:. 9'150 8.21 I 
" " " " "" 18914pr. 97.- 97.80 N. W E g; S L E. 
KoI.Lwów-Czer.-JassYH.1884za.300 n. Berlin za 100 m.arek 5 pr. _ . . 117.72 117.90 
ł,z. pr. . . . . , . . .. [,5,.jO rAi. 50 Londyn za 10 funt. szt. 4 pr. 240'/2 240.90 
KOI. Lwów-Czern. z r. 1884 ?,;o ;-;00 Par y i za 100 fra.n. 95.95 96.() 0 
 
ł' 4 n. <: 0 q ,. :ł ,50 . 
z. p,r. . . . ,.. . . .. . ,n. ., Petersburg za 1<'" riloH 5','1 pr. 
Gal.Kol. .ok. ,!,schodn. Z
 100 d. q, pr. Niemieekie b"'l\ki .. .. 
Węg.gaI.kolelem.1870z<\20()z
.5pr. 103_- 103.80 Włoskie banki. . . 
" "" ,,1878z30
00zt5pr_ 103.6!) 104.40 Fi'!"nGll
kie ban;:i. . . 
,," ,,188'7
a,
OO:6
 4;3r.'0 4,0 91.40. SZ'('1'
.ie
,s'cii!: bronki 


Gal. poż. kraj. z r. 1873 za 100 zł_ 6 pr. 
" " " " 1893 za 200 kr_ 4 pr. 
" obl.prop.zr.1889z:ł100zt4pr. 
Pożyczka m. Lwowa z r. 1896 z.. 
100 zł. 4 pI'.. . . . . . . . 
Renta włoska za 100 lirów (96 kor.) 
4 pr. . . . . . . . . . . 
Pożycz. sebr. prem. za, 100 frank. 2 pr. 
Tureckie obI. prem. kol. .-;;" 
.OO frank 
G. Listy za.sta.wne. Oblig. hipot. 
(za. 100 zł. Nom.) 


piac
 żądają 


1i:04.!!;1!! .__ 


OE NNIK. 
lwowskiej Izby handlowej i p rzemysłowej 
Lwów, dnia. 2'1. październ. 1900. 


110 - 
\)9 - 
90 40 
9& 2() 
92 70 


płac,! 
Losy z roku 1854 po 25\) zł. mk. 4 pr. 170.- 
1860 po 500 zł. wa. 5 pr. 130.75 
1860 po 100 zł. 5 pr. . 16u.- 
" ,,1864 po 100 zł. . 197.- 
" ,,1864 po 50 zł. . 197.- 
Listy zast. domen. państ. 120 
zł. 5 prc. , . . . . .. . 2\13.- 297.80 
B, Dług państwa (wszystkich w Radzie pa.ń- 
stwa reprezentowanych krajów koronnych). 
Austr. renta dota wolna od podatku 
za 100 zł- 4 pr.. . . . . . . 114.- la 20 
Austr. renta w wal. kor. wolna od 
podatku za 200 kr. 4 pr. _ " 97.20 97,40 
O, Obltgaoye kolejowe, 
Kol. Arcyks. Albrechta za 100 zł. -ł pr. 93.- 93.80 
Kol. Cesarz. Elżbiety w zlocie wolne 
od podatku za 100 zł. 4 pr. 111.25 1] 2.15. 
" za 200 zł. mk. 5 8 /. Pl'. (ostemp_ 
akcye) . . . . . . _ . . . 491.- 493-- 
Kol. Cesarza Fran,
iszka .Józefa za 
100 zł- 5 1 /. pr.. . . . . . . 116.25 117.25 
Kol. Areyks. Rudolfa w wal. kor. 
wolne od podatku za 200 kor. 4 pr. !-)
 - 9380 
Kol. Karola Ludwih po 200 zł. mk. 
(()gtem
. akcye) 5 pr. . . . . ł22.40 424.40 
Obllgaoye pierw.zeń.twa (kolejowe). 
Kol. Arc. Albrechta za 300 zł. I} pr. 
w złoci" za. 200 zł. 5 pr. . 
Kol. Czeskiej zach. za 200, 1000 i 
5000 zł. 4. pr. . . . . . . . 94.60 \15.60 
Kol. Czeskiej emis8. z r. 1895 za 400 
kor. 
 pr. . . . . . . . . . 95.35 9(j.35 
Kol. b"kowińskiej loka.1n_ za 400 
kor. 4 pr. . . . . . . . . . \)4.50 \)5.50 
Kol. gal. Karola Ludwika za 200 
100 zł. 4, pr. . . . . . . . . 9
.- 94.- 
Kol. lwowsko-czern."jasskiej z r. 1894 
za 200 kor. 4 pr. . . . . . . 93.70 9470' 
Kol. Arcyks. Rudolfa _ (Salzk
mmer- 
gut) za 400 ma.rek 4 pr. . . . 114.50 
D, Dmg państwa (krajów korony węgierskiej). 
Węg. złota. renta za 100 '[.;t 4 pr. 113.8!J 114- 
" " "w 1'13.1. kor za 200 
kor. 4. pr.. . . . . . .. 90.- 
" obI. prop. za 100 zł. iP/ I pr. 98.20 
obI. pr. regul. Cisy za, 100 zł. 4% 138.51) 
pot. prem. za 100 zł. (200 k.) 163.50 
" 
 za 50 zł. (100 k.) . 163.- 
E. Obllgacye i-ndenmizacyjn\!. 
Kroaevi i Slawonii za 100 zt 4 pr. 92.50 93.!'iO 
Węgier za 100 lit 4 pr. . . .. 90 8
 !:lISi) 
F. Inne ;tubl1o:Jón
 poiyozht, 
Losy regul. Dunaju z r. 1880 za 100 
zł. 5 pr. . ... . . . . . . 251.25 
Pożycz. reg. Dunaju z r. 1878108 5nr. 1055C 
poź. kraj. Bukowiny z r. 1893 108 
Z:ł 200 kor. .\ pr6.. . . . . . 91.40 
Bukowińskie obI. }3t'opiMc:v.ine 101 
!{,a ! (:" zł. 5 we. . , . 101.- 
1 
 
f- 


żądają 
173. - 
131 75 
162.- 
191.- 
199.- 


90.- 
94.50 


9L-. 
95.20 
88.25 


O:r.erw. Krzyża węg. tow. 5 zł. 
Losv fund. arc. Rudolfa 10 zł. 
8alma 40 zł. mk.. . . 
Pożyczka. m. Sa.lzburga :20 zł. 
St. ltenois 40 zł. mk. . 
Pożyczka, m. Stanisbwowa 20 zł. . 
" Tryestu100 zimk4 1 !lpr. 
50 d. 4 pr. 


pl[ł.Cą 
20.- 
60.- 
170.- 
04.50 
198.- 
150.- 
410..- 
1::s0.-- 


żą,da.ją 
21.- 
62.- 
1',
.- 
t.6.50 
200.- 
llW.- 


I. Akoye za sztukę, 


I płacą żądają 
walutą koron. 
K. h. K. h. 
5UO - 61U 


Banku hip. gal. po 200 zł.(400 k.) 
Banku gal. dla handlu i przem. 
po zł. 200 (4.00 k.). . . .. 354 - 364. 
Koi. g. Kar. Lud. po 200 zł. mk. 
(400 koron) . . . . . .. 420 - 425- 
Kol. Lwów -Ozern. - J assy po 200 
zł. w. a. w srebrze (400 k.). 527 - 534-- 
Garb_ w Rzeszowie po 200zl,(400k.) 150 - 
b'abryki wagonĆow w Sanoku przed- 
temLipińskiegopo 500 kor. w. a. 400 - 500- 
Tow. dla gal. przedsięb. elektry- 
czaych wad. po 200 zł.(400 k.) 440 - 4fO- 
II. List.,- :iIi...ta.wDe za 100 K. o 
Banku h. g. 5 % wa.. wyl. z 10 % pr. tli) 109 30 
" ",,4 1 / 1 % " los. w 50 l. . a) 98 30 
" 4"10 " " 60 l. po 200 K. '" 1:19 70 
" kra.j. 4 1 / i o / O w. a.los w 511. 
 98 50 
" "4°1o w. a. los. w 57 l.... 92- 
'Tow. kred. gal. ziem. 4 % (\Jierwsza : 
emisya) . . . . . .. 91 - 91 70 
Tow. kredyt galic. zieIJ lsk_ 4 % "" 
los W 41 1 / 1 lat . r:;1 92 20 92 90 
4"10 los w 56 lat .. 
 90 20 90 90 


j fisty dłuZIl.6 


'I 


o 
lU. ObUgi za lOG K, .,., 
Gal. funduszu propinac. 4% Vf. a. = 95 - 95 70 
Bu.kow. funduszu propin. 5"10 wa...b1 100 50 
){ol!'.\malne Banku In'. 5 % (2em.) "" 100 50 101 20 
" " ,,4 1 /1"/0 (3em.) '" 99 - 99 70 
Komunalne banku kro (4em.) 4o"lo,.Q 91 50 9220 
Kolp,j. lokalne dtto 4"10 po 200 kro 91 - 91 70 
Pożyczki kra.j. 6"10 wa. z r. 1873 102 - 
'" ,,' 4°/
 po 200 koron 90 - 90 70 
z roku 189 ..... 
Pożycz. m. Lwowa. 4°10 po 200 kor. 88 - 88 70 
IV, Losy, 
Mja8t
 Krakowa po zł. 20 (40 k.) 69 50 72 50 
M. Stanisławowa po zł. 20 (40 k.) 145 - -- 
V, monet.,-, 
Dukat cesarski 11 35 11 50 
20 frankówka . . . . 19 20 19 50 
100 rubli rosyjskich srebrnych. 254 - 258 - 
100 rubli rosyjskich pałiierowyeh. 254 25 257 25 
100 m&rek niemieckic ... 118 - 1186() 


I 
I 
( 
j 
Jt 


117.85 118- 
\:lO :35 9055 


a5.67 


\f580 


Kurs giełdy wiedeńskiej. 
Dnia 21) października 1900_ 
A.. Og6lny dług pań.twa. płacą Żp;!dają 
,Tedn
li
y dług państwa w banknot. 
ma.J-lIstopad . . . . . . . . 96.65 96.35 
luty - gierpień . . . . . . . . 96 55 96.75 
.r
dnolity dług państwp., w srebrze 

tY:
MP.: lipiec . , . . 9f:UJ5 96.55 
"W\i"'.1en -pai,biernik. 96.35 96.55 


J, LOłly (z,. izhlkę). 
Budapeszteńskie (Basiliea) ;; zł. 
Zakta.d. kred. dla h. i p. lOG 1.?. 
253,25 Cl!!.i'Y 40 d. mk. . . . _ . . 
10650 Pożyczk\\ m. Insbruku 
O zł. . 
Lo
y .m. Krakowa. 20 zł. . . 
92.30 i Po
y
z

 m. Lublany 20 zł'. . 
Palffji .iv zł. mk. . . _ . . 
10
.- Oz
rw. kl"zyż.a. 
u3tr. VY

'. 1U 1) 
_.L\II 

 
 .- 


0, -fW A L 11 'l' 1" 


. 


12.1.5 1,.'-..11) I Duka.t CP,Si\r8\rj, . . . .. . 
;riO_- 392. -- A'Istr. "''-ęg. 8 gl>.ld, Z!"t
 lll
neta 
120.- 128.- 20.fnm.k6w!ri' . . _ . , 
655v WUjO 1 
:'1e. .
'!t £i!
 :"'lo""r
Kł._"",g 
m . _

.. 
 " ..... 

f
 L\

W'
,a
 ul:'" K.a
ol:łJ. LłUJ'wik
 g.. I. 


Kuv:J2: i sprzed2jf' "" pOI:...l7.szym spisi,;', 
kmr,
N;'vv notowan.o p
? pim'Jw",,
.tt'8:!io'\i?B 
54
 naj lIfi?7. Y 
t

_!
:"\

 ,. 


Wydawnictwo gazety losowań"Nadzieja'
 
Prenumerata rocznie we Lwowie d. 1,70 
na prowineyi d. 1.80 z dostawą. 


'::.'.2:


'::::"1'.:::::
S
;;:


 
1:=tJ 


- 


--- -- - 


' 
 -"_.-.nD'
]I\ 


.. 
 I .:I.E 
 _
mr . 
[ 
_ . Ił! 

i ¥ili

 _
]t,;, 
.
"r 
.. 
"" .
P- _._-
 


- 


.

 


L
5IVII'D.
:"'""",. . ):"'i
.;s!E:.u:-

 R!
T'" 


Rozmaite Oblf,,
.:
z(:zenia. I ileźe po bezsku
eczn
m UPłYWie . tego terminu I . . Gdy miejsce pOL y t . l1 ,1e.wdoehy Pńków 1 7J.126 srebrnej r7. do wiadomości, że Ilko ;)
ńkow zmarł 7' 1 a, przez c. k. zarząd magJ.zynów w'.Jskowych wJOnym kuratorem adw. dr. Na.glerem w 
Sil h u owaneJ 1.wzY'ł!a SIę tą
 Salę Rachelę grudnia 1897 w Nadzi
jowie i pozostawił p:- w Kpkowie zeznany kwit depozytowy Nr. 2 ,Zborowie. 
W
J1:t;:czó
ędn
 Jej spadkobIerców, lub ,Pra- se
ne kodycylar
e., l'ozpcmądzenie oi-ib\tuiej I na złozo
ą pr
'3z Dawida Holliindra w .tymże \ C. k. 5:ąd 
owiatowy, Od.dział IV. 
silmy W . ter
i:il swe d pr
wa do Po
yzs.zeJ wolI z da.ty NadzIeJOW :2
. czerwca 1897.. I maga
y
lle wOjskowym kaucyę w [Iap]era
h Zborów, dma 18. wrześlłia l
OO, 
1901 r'lku t po . 
le 5.. 'p
zdzlermk
 . Z ustawy pjwoła.ną Jest do spadku mlr..- wartosciOwych a to: Nr. 90.878 renty paple- 
. em pewllle,] zgfOSllI l wyka
ah, dzy mnymi Jewdocha Pańków. rowej 'l. 1. listopada 1S94 na 1500 zł., Nr.. 


I 
ł 
.! 
:, 
,. 


I f 
I
		

/DIGCZAS002001_1900_247_0007.djvu

			- --  
 -,,,,
--,,,,,,,,,"..,. 
.J.
 .

 __


. _.i1 


s;TU 
. _ ;ę- I . t
 . .. . ;Y- _ uflli;ij_ . 

 . ' . 
:..z-' . .:. _ _ o 
I

.-
 
 _.
 


-ml ;"
!
;
"2
 _,
...
".:

. 5ł
'" 


' r:-:t'».o.Di; ., 
:a 


1IJ 
- 
 
 .. .. -..v-' 
.
 (5. 


- 


- 


! Te osoby, dJa których jakie prawa lub 

 t ciężary , na po wy ŻS!1; ej nieruchomości, b>tdź 
i.ic y ' al
' Y I al! obecnie już istnieją, bądź w toku postępowa
ia 
licytacyjnf'go powstaną, zawiadamiane bę- 
L. cz. E. 37i99 (42) (8013 1-3) d
 o dalszy eh wydarzeniach tego poStęPOWll,- 
Dnia 16. listopada 1900 o godz. 10 Ilia jE,dynie prz
z 
r
ybichj na tablicy sądo- 
przed poludniem odbędzi(:J się w sądzienizej wej, jeśli nie mIeSZKaJą 'VI okręgu sądu niżej 
wymienionym, biuro Nr. 22, licytacya polowywymieujouego i nie wskażą temuż sądowi 
dóbr Ochojno dojne i górne lwh. 622 ks. tab. ł pe.lnomoenika do doręczeń, w siedzibie sądu 
krak. objętych, Pawła Urbanika własnej, wrazl,amieszka,tpgo. . 
z połową przynależności, skł
dających się Z in- C. k. Sąd powJat?w,Y, qddzial VI. 
wentarza martwego i żywego, w protokole Jar05tlw, 12. l'azdZlermka 1900. 
ocenienia z dni
 24. kwietnia 1900 opisaneg:> I .--_ 
a uchwałą tus. 7. dnia 1. września 1900 usta.- j 
lon ego. L. cz. E. 1 04/
0 (8) (9088) 
Połowa dóbr tych ocenioną jest na I Na ż1dallle c. k. Skarbu, zastępowanego 
32.
6.3 kor. 13 II. hal., połowa zaś przynale I p.rzez 
rokura
. Skarbu we Lwowie, odbędzie 
żnosCI na 756 kor. 70 hal. SIę dll1a 15. lIstopada 1900 o godz. 9 przed 
Najniższa cena, poniżej której sprzedaż po.łudniem, w sądzie ni.żej 
ymienionym, w 
nie nastąpi, wynosi 22.013 kor. 22 hal biurze Nr. II. w UlanowIe, hcytacya realności 
. Warunki licytacyjne
 i odnoszące się do pod lk. 30 lwh. 64 ks. gr, gm. Dąbrowica 

ych dóbr dokumenta można przejrzeć w są' objętej.. . 
dzie tutejszym, biuro Nr. 28. Nieruchoilloś
 powyzsza, wystawiona na 
Takie prawa, w obec których niniejsza. lic,ytacyę, jest ocenioną na Ą260 kor. 
licytacya byłaby niedopu8zczalną, należy zgło- N aj niższa cena w
nosl. 1420 kor., po- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym nizej tej ceny sprzedaz me przyjdzie do 
1:erminie licytacyjnym, inaczej roszczenia t i1 go skutku. . _. . . 
rodzaju co do samej nieru0homości nie mo- Warunki l1
ytacy.!nfj 10dnosząCi się do 
głyby być już ze skutkiem podnoszone. tej nieruchomośtn dokumenta (wyciąg tabu- 
( Te osoby, dla których jakie prawi), lub larny, wyciąg katastralny: protokolyocenienia 
ci
żary na powyższych nieruchomościach, bądź i t. d.) może haZdy, .maJący chęć kupieni
, 
obecnie juz istnieją, bądź w toku postępowa- przejrzeć pod
zas godzm .urzędowych w sądzIe 
nia licytacyjnego powstaną, zawiada,rniane b
- niżej wYr.r,łiemonym, w bIUrze Nr. II. . . . 
dą o dalszych wydarzeniach tego POsLępowama Takle prawa! w obec których mmejsza 
jedynie przez przybicie na tablicy 
ą
owej, li.cytacya byłab
 n
e

pus'ł'czalną, nalezy zgJ:o- 
jeśli nie mieszkają w okręgu sądu miej wy- SIĆ do sądu naJPóznH'!J. przy 
yznaczon'ym ter- 
mienionego i nie wskażą temui. 
ądowi peł- minie JicytBcYJnym,. I
aczej ros
c::em
 tego 
nomocnika do dor'tczeń, w siedzIbIe sądu za- rodzaju co .d
 samej m.eruchomoscl, me mo- 
mieszkał
go. głyby być JUz ze skutkiem p
dn?szone. 
C. k. Sąd krajowy, Oddział VnI. Te osoby, dla 
t6ry.ch Jakie pr
wa lu
 
Kraków, dnia 28. września 180}. ciężary .na .po

ższeJ ?IeruchomoścI, bądz 
obecnie JUz IstmeJą, bądz w toku postępowa- 
nia licytacyjnego powstanlj<, zawiadamiane bę- 
dą o dalszych wydarzeniach tego postępowa- 
nie jedynie prze
 przy'bicie nI!. tablicy sądo- 
wej, jeśli nie D;l1e
zk3:Ją \'1 okręgu sądu nizej 
wymienionego I me wskaz.]: temuż sądowi peł- 
nomocnika. do doręczeń, w siedzibie sadu za- 
mieszkałego. . 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Ulanów, dnia 12. października. 19:)0. 


L cz. E. 695/00 (2) , . (9087) 
Na żądanie Borucha Joz
f
 2 H
. Fren- 
kla w Turca odbl'dzie się dma 16. lIstopada 
1900 o godz: 10 przed .południem, 
 sądzie 
niżej wymienionym, w b1Urz
 Nr. 6, hCJ:tacya 
a) sklepu i izby w zachodmo,- p6ł
ocneJ czę- 
ści domu za sienią oznaczonych lIczbą parc. 
130/7, b) 4818110 części sieni oznaczonpj lp
rc. 
130/8 wedh wykazu L 814 ks. gr. gm. 
Turka. ns, rzecz zmadego błp. Tobiasza Spiel- 
mana zaintabulowanych, c) połowy realności I 
lwh. 815 t.ej samej księgi grunt., dłużnika L. 23.4[1:6/900 (9057 3-3) 
Tobiasza Spielmana własnej. I Obwieszczenie. 
Nieruch,mości, wystawione na licytacyę, C. k. Dyrekcya okręgu skarbowego w 
są ocenione M 2053 kor. Tarnopdu rozpisuje drugą publlczną jicytacyę 
Najnizszd. cena wynosi 1027 kor., poniżej Vi celll wydzierżawie!lia prawa poboru podatku 
tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku. kO[Jsurncyjl1eiJo od mięsa i wina razem w gClY- 
'Yarunki li:J:tacyjne i odnoszą
e się do małows
{jm ;k,'ęgu dzieriawnym na C
p.s dwu 
tych meruc.ho.noscl dokumenta (WYCIąg ta
u- lat 19u 1 i 1902 bezwarunkowo, albo na jeden 
larny, wyciąg katastralny, 
rotokoły ocen
e- rok 1
01 z mi1czącem odnowieniem dzierżawy 
nia i t. d.) !ll)że każdy, m\1j
cy chęć kupa,. n
 w
stępny rok 1902. W okręgu tym po- 
nia, ptzejrze,go p.odatku 
ma lIcytacYjnego powstaną, zawIa,dam.JiJ,ne hę- 
onsumcYJnego od wina i moszczu wmnego 
dą o dalszych wydarzeniach tego postępow
. l o
OCOW(!go obowiązany jest pobierać dod;
tek 
nia jedynie 'przez .przybj
ie na tablicy slltdoweJ, kraJow Y: w wysokości i30 proc. rządowego po- 
jeśli nie mI
sz
aJą w okręgu sąd:! niżej wy- 
atku, Jak dł'ugo ten dodatek istnieć będzie 
mienionego l me wskazą temuż sądowi peł- I tytułem tego dodatku krajowego uiszczać 20 
nomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu za- proc. od. czynszu dzierż&v.;y rządowego podatku. 
mieszkalego. LI
ytacya ustna cdbędzie się w c. k. 
C. k. Sa.d powiatowy, Oddzi
ł II. DYi
ek{Ii l Okręgu skarbowego w 
arnopolu w 
" . '" dn." .L Istopada 1900 od godzmy 9 rano 
Turka, dnia 6. pazdzlermka 1900, do 
odz!ny 12 w południe. 
. Oferty pisemns opieczętowane i nalezycil\ 
za.
dł.esowane 
 uwidocznieniem prz
dmiotu 
dZJe
zawy 
]alez
 wnieść naj dalej do godziny 
1.szeJ po P?lud
1U dnia poprzedzającego ustną 
llCytacy
 tJ dma 13. listopada l BOO do rąk 
Naczelmka c. k Dyrekcyi okręgu skarbowego 
w Tarnpalu. 
· W 
dyum, w W" sokości 10 procent ceny 
wywołaflJ
 należy przy of,
rtach pisemnych 
doł
c
yć (\;) oferty, zaś przy lieytacyi ustnej 
złozyc do. qk kon:tisyi li,'yt>1,.:yjnej. 
. ,KWIty. !csowe opiewająe(J T!a kaucyę 
d
lJe
zawy llie\
'J gas1,j nie będą jako wadyum 
l,rzYJęt >. 
" W aru
ki licytacyjne, ja!wtez wykaz 
illIe.]SCOWO.ŚCI. niileZących do grzymałowskiego 
ok-ręgu d.zIerza.wnego możoa przeglądoąć w c. k. 
Dyr
k?YI okręgu skarbowego w T rnopolu, 
tudw'z w c. k. Nadzorze straży skarbowej w 
Grzym3łowie. 
C. k. Dyrekcya okręgu skarbowego. 
Tarnopol. dnia 18. października 1900. 


L. cz. E. 6£/94 (14/VI) (9082) 
Na żądanie Marcelego Heysaka w J{ia. 
łowicach, zastąpionego przez adw. dra Gra- 
bowskiego, odbędzie się dnia 16. listopada 
1900 o godz. 9 przed południem, w sądzie 
niżej wymienionym, w biurz,; Nr. 9 w Jaro- 
sławiu, licytacya. 2/ 4 części realności lwh. 7
 
ks. gr. gm. k.at. J.\ilo
'awsko objętych, dluza!- 
ków I{aspra I maZaja Jędruchów własny,h, 
'2/4 części nieru
homości tej, wystawione 
na licytacyę, są ocenIOne na 3038 kor. 
Najniższa cena wynosi :2025 kor. 33 
hal., pmizej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
do skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do 
tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tab
- 
lamy, wyciąg katastralny, protokoły ocenie
]a 
i t. d.) może każdy, mający chęć kllpienI
, 
przejrzi'ć podtzas godzin urzędowych, w s:ldzIe 
niżej wymienionym, w biurze Nr. 9. . . . 
Takie prawa, w obec których nmleJs
a 
licytacya byłaby n.iedopllszcz&lną, nalezy 
zgłosić do sądu najpóźniej pr
y wyznac.zonym L. cz, E. 853/00 (8) . (9031 3-3) 
terminie licytacyjnym, inaczej rosz
ze
la tego Na żądanie c. k. Prokuratoryi. Skarbu 
rodzaju co do samej nieruchomośCi me m.o- we Lwowie, odbędzie si
 dni
 2. lIstopada 
glyby być już ze skutkiem podnoszone. 11ł00 o godz. 10 przed połudmem, w sądzie 
.(iueta Lwowska" Nr, 247 z dnia 28 października 1900. 


L. cz. !J. .III. 
688/99 (6) (8816 3 -3) 
N a ządame gal. Kasy oszczędności we 
L
owie, zastąp.ion
j prz.ez adw.. dra Dąbrow- 
skIego, odbędzie Się dma 27. lIstopada 1900 
o godz. 10 prLed pOludniem, w sądzie nizej 
wymienionym, w sali Nr. IV., licyta.
ya real- 
ności pod lk. 1231/4 we Lwowie połozonej, 
wy k. hip. l. 1227/1. ks. gr. m. Lwowa objętej, 
przy ul. Pohulanka 1. orj. 4, wraz z przyna- 
leżnościami, składającl'mi się z okien, drzwi, 
rolet, kurnika, altanki i t. p. L. cz. E. 327/98 (24) (7970 3-3) 
Nieruchomość, wystawiona na licytacyę, Na żądanie Kasy oszczędności miasta 
jest ocenioną na 64.800 kor., a to ogród na Kołomyi, odbędzie się dnia 2-1. listopada 1900 
12.810 kor., l', zabudowanie wraz z gruntem o godz. 10 przed południem, w sądzie niżej 
budowlanym ila 51.990 kor., przynalezności wymienionym, w biurze Nr. I., ,licytacya re- 
zaś na 30:00 kor., a to ogrodu na 2308 kor. aluości lwh. 218 ł ks. gr. gm. Zabie objętej, 
a zabudowań na 892 nor. składającPj się z parc. bud. 1. kat. 59 domek, 
N ajniższa cena wynosi 36513 kor., poniżej i parc. grunt. l. kat. 298 rola, 300 rola, 
tej ceny sprzedaż nie przyjdzie doskutku. 299 ląka, 255 rola, 258 rola, 259/2 rola, 
Warunki licytacyjne, które się obecnie 256 ogród, 259/1 ogród, 257/1 łąka, 257/2 
zatwierdza, i odnoszące się do tej nierucho- ł'ąka., 186 łąka, 107 łąka, 188 łąka, 185 
mości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg pastwisko, 189 pastwisko, 4280 rola, 4283 
katastrainy, protokoły ocenienia i t. d.) może . rola, 4278 ląka, 428110,2 łąka, 4295/2 4296 
kaZdy, mający chęć kupienia, przejrzeć pod- łąka, 4299 łąka, 4279/1 łąka, 4285 łąka, 
czas godzin urzędowych w sądzie niiej wy - 4300 łąka, 4177 rola, 4176 łąka, 4255 łąka, 
mienionym, w biurze Nr. III. 4250 łąka, 4257 łąka, 4258 ląka, 4260 łąka, 
Takie prawa, w obec których niniejsza 4265/1 łąka, 4265/2 ł'ąka, 4179/ 2 łąka, 4253,2 
licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgło- łąka, 4178 łąka, 4179/1 łąka, 4261 łąka, 
Bić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 4262 łąka, 4264 łąka, 4180 pastwisko, 4250/1 
te
minie licytacyjnym, in1l.Czej roszczenia tego rolli, } 250 /2 rola, 425! 11 rola, 4252/2 łąka, 
rodzaju co do samej nieruchomości nie mogły- 4252/3 łąka, 4231/3 łąka, 4382/3 rola, 4383 
by być już ze skutkiem podnoszone. ogród, 4382/'2 łąka, 4385 ląka, 4
86 łąka, 
. Te osoby, dla. których jakie pr
wa lub 110387 łąka, 4388. łąka, 4391/1 łąka, 4391/2 
ciężary na powyższej nieruchomoścJ, bądź {0w,YzszeJ meruchomości , bądź 
obec.me . JIlZ Is
meJąJ bądź w toku postępo- 
wa
la li 7 ytacYJllego powstaną, zawiadamiane 
bęct
 (I 
alsz
ch wyd
l.rzfmiach tego postępo- 
wama ..J
d
J?-Ie. p
zez przybicie na tablicy 
sądo
eJ! je5h m
 m.leszkaJą w okręgu sądu niżej 
wymlen!Onego l me wsb.żą temuż sądowi pel- 
uomocmka do doręczeń, w siedzibie sl!i du 
zamieszkałego. 
,C. k. Sąd powiatowy, Oddział 1. 
Zabie, dnia. 1. sierpnia 1900. 


,;" 

 


nizej wymienionym, w biurze Nr. 7, licytacya 
realności whl. 878 ks. Łysiec i 11/30 części 
realności lwh. 141 ks. Łysiec, Samuela Hlibsch- 
mana własnych. 
Nieruchomości są ocenione pierwsza na 
265 kor., druga tartak na 5947 kor. 59 hal., 
z cZego 11/30 częŚci przedstawia wartość 
2180 k,r. 75 hal. 
N ajniższa cena wynosi 2/3 ceny szacun- 
kowej t j. co do pierwszej 176 kor. 67 hal., 
130 do drugiej 1
53 ko
. ę3 haL, poniżej)ej 
ceny sprzedaż me przyjdZie do skutku. 
War?nki li
ytacyjne, które się nini2j 
szem zatwulrdza I odnoszące się do tych nie- 
ruc
omości dokumen.ta (wyciąg tabularny, 
WYCIąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.) 
może każdy, 
ający chęć kupienia, przejrzeć 
podczas godzm urzędowych w sądzie nizej 
wymienionym, w biurze Nr. 8. 
Takie prawa, w obec których niniejsza 
licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zglo- 
si
 
o _sądu n
jpóźniej przy 
yznaczonym ter- 
mlme. lICytacYJnym,. j
acze.J roszczenia. tego 
rodzaju co do samej meruchomości nie mo- 
g
yby być juz ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
cięzary n.a 'po
yż.sz.ych nie,ruchomościach, bądź 
o
ec
.le JUz. Istllleją, bądz w to
u postępowa- 
ma lIcytacYjnego powstaną, zaWiadamiane bę- 
d
 o. dalsz.ych wydarzeni.a
h tego postępowa- 
m9 J
d!?le. prz
z prz,YblcIe na t3.blicy sądo- 

?J, Jesh. n!e mIesz
aJą. w okręgu sądu ni- 
zeJ wymiemonego I me wskażą temuż są- 
powi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie 
sądu zamieszkalego. 
Kuratorem w myśl S. 174 o. c. usta- 
ilawia się p Antoniego Pekło, któremu rów- 
nocześnie doręcza się tusąd. uch wały 1. cz. 
E. 85 3 /00 (1) dla Leibischa Klettera i Elia- 
sza Barona przeznaczone, tudziez dla nich 
przeznaczone wygoto
anie niniejsz
go edy ktu. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddzlal II. 
Bohorodczany, dnia 28. września 1900. 


L. cz. E. 1452/00 (4) (8985 3-3) 
Na ządanie Władysława i Maryi marz. 
Zalewskicll we Lwowie, zastąpionych przez 
adw. dra Adolfa .Menkesa odbędzie się dnia 
23. listopada 190,; o godz. 10 przed. p
łudniem, 
w sądzie niżej wymienionym, W biur
e Nr. 14. 
licytacya po.towy realności ,wyk. 
l1p.. 1. 14
 
ks. gr. gm. kat. Zamarstj'now objętej, 
u.ll1 
Śliwińskiej w
asnej, wraz z przynależnosC1ą. 
Połowa nieruchomości tej, wystawionej 
na licytacyę, jest ocenioną ni!. 1122 kor 
Najniższa cena wynosi 74.8 kor., ponizej 
tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku. 
Warunki licytacyjne, f)iniejszem zatwier- 
dzone, i odnoszące SIę do tej nieruchomości 
dokumenta, (wyciąg tabularny, wyciąg kata- 
stralny, prc'tokoły ot:enienia i t. d.) może 
każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć pod- 
czas godzin urzędowych w sądzie n'żej wy- 
mienionym, w oddziale kancelaryjnym Nr. IV. 
Takie pi:awa, w obec których niniejsza. 
licytacya byłaby nie dopuszcz.alną należy zgro- i 
-. 


- 


--a '!l 1Ł 


sić 
o. są.du najpóźniej przy wyznaczonym 
terml
le hcytacYJnym, inaczej roszcz',nia tego 
rodzaju co do s>l-mej nieruchomości nie mo- 
głyby być juz ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dl
 których jakie prawa lub 
ciężary .n
. po
.rższej ,nieruchomości, bądź 
obecme jUZ lstmeJą, bądz w toku postępowania 
licytacyjnego powsta.ną, zawiadamiane będą 
o dalszych wydarzemach tego postępowania 
jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, 
jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wy- 
mienionego i nie wskażą temuż sądowi peł- 
nomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu za- 
mieszkałego. 
C. k. Sąd powiatowy S. II., Oddzial IV. 
Lwów, dnia 25. września 1900. 


L. cz. E. 30 1 00 (16) (8937 3 -.3) 
Na żądanie :B'eigi MaIldei, odbędzie się 
dnia 27. listopada 1900 o godz. 10 przed po- 
łudniem, w sądzie niżej wymienionym, w biu- 
rze Nr. II., licytacya realności lwh. 121, 290 
i 399 ks. gr. gm. kat. Sarny, Józefa Łuckiego 
własnych. 
Nieruchomości, wystawione na licytacyę, 
są ocenione na 6513 kor. 32 hal. 
Najniższa cena wynosi 4342 kor. 2:2 
hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
do skutku. . 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do 
tych nieruchomości doklllllent8. moze każdy, 
mający chęć kupienia, przejrzeć podczas go- 
dzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, 
w biurze Nr. II. . 
Takie prawa, w obec których niniejsza 
lićytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgło- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym ter- 
minie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego 
rodzaju co do samej nieruchomości nie mo- 
głyby być już ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa. lub 
ciężary na powyższych nieruchomośeiach, bądź 
obecnie już istnieją, bądź w toku postępowa- 
nia licytacyjnego powstaną, zawiadamiane bę- 
dą o dalszych wydarzeniach tego postępowa- 
nia jedynie przez przybicie na tablicy sądo- 
wej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej 
wymienionego i nie wskazą temuż sądowi 
peJ:nomocnika do dor
czeń, w siedzibie sądu 
zamieszkałego. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Krakowiec, dnia 12. października 1900.
		

/DIGCZAS002001_1900_247_0008.djvu

			8 


o B W I E S Z O Z E N I E. 
Celem wydzierżawienia poboru podatku spożywcze
o od rzezi bydła i wyrębu mięsa 
(ustawa z 16. czerwca 1877 Dz. u. p. Nr. 60), tudziei od wina, moszczn winnego i moszczu 
owocowego (ustawa z 17. lipca 1862 Dz u. p. Nr. 55 i z 8. maja 1875 Dz. u. p. Nr 85) 
w niżej I!OSZczególnionych okręgach dzierżawnych na rok 190J, albo na rok HJOl z milczą- 
cem przEdlużeniem na następny rok drugi, lub trz.ci rok t.j. 1902 lub 1903, lub wreszfie 
na bezwarunkowy przeciąg czasu trzech lat, t. j. od dnia 1. st, cznia 1
01 do 31. grudnia 
1903, rozpisuje się nini
 jszem na dzień 9. listopada 1900 drugą publiczną lieytacyę pod 
następującymi warunkami: 
1) Do dzierżawy przypuszcza się każdego, kto wedl
 ustaw nie jest wykluczony od 
zawarcia kontraktów; 
2) Mający chęć licytowania, 
inien złożyć przed' komisyą licytacyjną 10% wadyum 
w gotówce lub w efektach wartoscIOwych; 
3) Zastępcy maj
 się wykazać przy licytacyi pf'łoomocnictwem sądownie lub notaryalnie 
legalizowanem; 
4) Pisemne ofl!rty, zaopatrzone w 10 0 / r . wadyum, na'ezy wnos:ć do naczelnika c. k. 
Dyrekcyi okręgu skarbowego we Lwowie, najpóźniej do dnia 8. listopada 1900 do godziny 
1 po południu; 
5) Bliższ
 wiadomość o warunkach dzieriawy i miej
cowościach należąeych do poszcze- 
gólnych okręgów dzierżawnych można zasięgnąć w c. k Dyrekcyi oki ęgu skarbowego we 
Lwowie, ja.koteż w nadzorach c. k. strazy skarbowej tego okręgu skarbowego. 
"W'yka.z 
okręgów wydzierzawjć się mających z dniem 1. stycznia 1901. 


i rodzaju co do 'iiamej nieruchomości nie mo- i nia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w 
· głyby być już ze skutkiem podnoszone3. ! sądzie nizej wymienionym, w biurze Nr. 5. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub Takie prawa, w obec których niniejsz
 
ciężary na powyz8zych nieruchomościach, bądź llieytacya byłaby niedopuszczabą, naldy zg
o- 
obecnie już istnieją, b,dź w to'u postępowa- sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym ter- 
n!a licyt&..cyjnego powstaną, zawiadamiane będ4 minia licytaf\yjnym, inaczej roszczenia tego 
o dalszych wydarzeniach tego postępowania rodzaju co do samej nierut:homości nie mo- 
jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, głyby być juz ze skutkiem podnoszone. 
jeżeli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wy- 'fe osoby, dla których jakie prawa lub 
mienionego i nie wskażą temuż sądowi pełno- cięzary n1 powyiszej nieruchomości, bą'
ź 
mocnika do doręczeń, w siedzibie sądu za- obecni!! już istniej
, bądź w toku postępowa- 
mieszkarego. nia licytacyjnego powstaną, zawiadamiane bę- 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział III. dą o dalszych wydarzemacb <" o postępowa- 
Sambor, dnia 7. października 1900. nia. jedynie przez przybicie !la tablicy sąd.o- 
wej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej 
wymienionego i ni0 wskażą temuż sądowi 
pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu 
zamieszkałego. 
Wyznaczenie terminu licytacyjnego na- 
lezy zanotować na karcie ciężarów wykazu 
hipotecznego dla wzmiankowanej nierucho- 
mości. 
C. k. S
d powiatowy, Oddzial II. 
Ttuste, dnia 10. sierpnia 1900. 


L. cz. E. 1002/00 (4) (8965 2-3) 
N a żądanie Towarzystwa kowali w Sur- 
kowicilch, odbędzie się dnia 15. listopadit 1900 
o godz. 9 przed południem, w sądzie niżej 
, wymienionym, w biurze Nr. 1 w Myśleni- 
L. cz. E. VII. 905/95 (96/VIII.) (7838 3-3) I nia licytacyjnego powstaną, zawia.damiane bę- cach, licytacya realnośd lwh. 527, lwh. 617 
C. k. s
d powiatowy w Przemyślu po- / dą o dalszy
h wydarzeniach tego postępowa- i połowy realności lwh. 114 wszystkich ks. 
daje do powszechnej wiadomości, ze w spra- nla jedynie p;'zez przybicie na tablicy sądo- gr. gm. kat Sulkowic", wraz z przynależno- 
.... wie egzekucyjnej Ludwika Jo£f:e w Saar prze-' wej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu nizej ! ściami, skradającemi się z żywego i martwego 
ciw Maryi z Lipschutzów S 'hiffer o za płace- wymienionego i nie wskażą temuż sądowi inwentarza. 
nie kwoty 1559 z.tr. 72 ct. odbędzie się dnia pelnomocnika do doręczeń, w siedzibie i;ądu .Nieruchc\mości te, wys' awione na. licyta- 
17. grudnia 1900 o godz. 10 przed południem zamieszkałego. cyę, s
 ocenione a mianowicie: realność I >Ii h. 
w biurze Nr. 51 relicytacya realności whl. C. k. sąd obwodowy, Oddział V. 54\7 n'
 k\Yotę 409 kor. 66 hal, realność lwh 
97 i 98 ks. gr. gm. Ostrów objętych, dłu- Rzeszów, dnia 29. września i 900. 617 na kwotę 1143 kor. 74 hal, pobwa 
żniezki Maryi Schiffer własnych._________
___ realności l w h. 114 na kwotę 2412 kor. 95 
Cenę wywołania stanowi kwota 111 dr. hal, przynależności zaś do tej ostatniej real- 
78 et., Ił względnie 94330 z/r. 38 ct, wadyrun L. cz. E. 784/00 (5) . (8780 3- 3) ności resp. pełowy realnoś'i na kwotę 376 
zaś 100/0 tejże. Dnia 29. listopada 1900 o godz. 11 przed koron. 
Kuratorem wierzycieli niewiadomych usta- południem odb
dzie się w biurze Nr. III. sądu Najniższa cena wynoi odnośnie do real- 
nowiono adw. dra Błazowskiego w Przemyślu. tutejszpgo licytacya 6/16 części rel11ności lwh. ności lwh. 527 kwotę 273 kor. 11 hal., od- 
Resztę warunków licytacyjnyeh proto- 7 ks. gr. gm. Bereźnica. objętych. nośnie do par, eli lwh. 617 kwotę 762 kor. 

ół opisania przynależności, akt .osza(
owania ' Nieruchomość oceniono ne), 3303 kor. 1 49 hal., odnośnie. zaś, . do .polowy re
l
')ści 
l wyciąg tabularny mozna przejrzeć w tus. 75 hal. lwh, 114 z p zynaleznosCJamI kwotę 18b!) kor. 
registraturze. Najnizsza cena, niżBj której sprzedaz 49 hal., poniżej tych cen sprzedaż nie przyj- 
C. k. S
d powiatowy, Oddział VIII. nie n
stąpi, wynosi 2202 kor. 50 hal. dzie do skutku. 
Przemyśl, dnia 1. września 1900. Warunki licytacyjne i inne odnośne do- Warunki licytacyjne, które się mnIeJ- 
kumenta przejrzeć można w sądzie tutejsz.ym, szem. z
twierdza, i odnoszące się do tych nie- 
w biurze Nr. III. ruchomości dokumenta moze każdy, mający 
L. cz. E. 70/99 (25) (8824 3-3) Takie prawa, w obec których niniejsza chęć kupienia, prznjrzeć podczas godzin urzę- 
Na żądanie Szymona Tobiasza Munza, licytacy& byłaby niedopuszczalną, należy zglo- dowycb, w sądzie nizej wymienionym, w biu- 
zastąpionego przez adw. dra Reicha, tudziez! sić du sądu naJPóźni€j przy wyznac70nym ter- rze Nr. 1. 
na żądanie adw. dra Reicha, odbędzie się I minie hcytacYJnym, iJu..czej roszczenia tego. Takie praw8-, w obec których niniejsza 
dnia 29. listopada 1900 o godz. 9 przed po-! rodząju co do samej nieruchomośd nie ID\)- Licytacya byl&by niedopuszczalną, naldy zgoło- 
ł
dniem, w sądzie nizej wymienionym, w! glybJ być jut ze skutkiem podnoszone. -iti do sfJ:du najpóźni2j pr:uy wy:W:J,czonym 
blUrz,e. Nr. 11., lieytacya b/lO CZ
ŚCI dóbr I. 're osoby, d
a 
tóry.ch jakie 
r
wa lu 
 tf)rmi
ie licytacyjny
n, 
naczej rosz?zen}a tego 
Gwozmca dolna Iwh 88 ks. tab. Rze- i Clęzary na POWYZSZ8) meruehomoscI, bądz rodzaju co do sameJ mernchOmOŚCID.le mo- 
szów, poprzód Jana Witkowskiego, ober'nie! obecnie już ,istnieją, bądź w toku J,WSLi.;\powa- g-lyby byt już ze skiltkielli podnoszone. 
Tomasza Juliana 2 im. Nahajskiego w 28,! nia lic:,tacYJnAgo 'poHstau1, z::nviad2-m.iane bę- Te osoby, ćll:" których jakie prawa lub 
Emilii Strza
kowski;j .w 1;8, 
ulii Witkowskiej j d
 0. d,,,ls
yc
 . wydarzf>n.ift.ch tego p
st\'powa- cięiar:y n.a ,P(
wy
s
yeh nieruchomościaeh, bądź 
w 1/8, Zdzls{a?Oa Wltkowo'klego w 1/8, Ste-: ma Jeeyme. pJZr:Z. pr?,yblCJe na tablICY sądo- ob!'cme )nz IstmeJą, bądź w toku p-:.,st.ępowa- 
fa
a Witkows
iego w 1,8, Henryka Witkow- i wej, )ui,li me m."esz,'>ają w okręga ,.ądil niżej nia lieytacyjnego powstaną, zawiadan::iac" b
- 
SkI ego w 1/8 l Łucyana \yitk,o

k
ego w j,l8! WYlmeru.Ol1f:go l filE; wsl
azą t
rnu
 .Si1duwi d q , o 
1J.!szych wyda
'
e?Jach tego post';powanJ.a 
własnych, wraz z przynaleznosclarm, składan-: pE:r teigerung gelangende Res- 
litatshalfte ist auf 93t> KL, die zweite Rełtli- 
(at auf 400 t<:r. bewerH. 
Das ger;ngste Gehot betragt 623 Kr. 
31 hel. und 266 Kr. 6G heL, uoter diesem 
Bttrage findet ein V t'!'buf uieM stalt. 
Dia V"rsteigerungsbedmguugen ljnd die 
auf die Liegenschllften sich beziehenden Ur- 
kunden. \.Grtmdbuehs- Rypt thekenauszug, Ca- 
ta
terauszl.!g, Seb1i.tzungsprotokol1e u. s w.) 
konnen von d,n Kaufln
,tjgen bei dem lIn ten 
bezeichnetf'D. Gercbte Zimmer Nr. 7, wahrrnd 
der Geschaftsst!1ll,ien ! ingesebfn werdea. 
. Reehte, welche die
e Versteigerung Ull- 
zUHissig machen wtirden, sina spatestens im 
anberaumteu Versteigerungsrermine vor Be- 
ginn der Versteigerung, bei Gericht anzuIDel- 
den, widrigens sie in Ao.sl-'hu!lg der Liegen- 
sch,lft selbst nicht mehr gt"ltend gemaeht 
werden konnten. 
Von den wl:it.'ren V orkommnissen des 
V er8teigerungsverf.hren
 werdpn die Pert;o. 
nen, fiir welehe zur Zeit an d... n Liegenschaften 
Rechte oder Lastf'n begriindet sin d od r im 
Laufe der Versteigl-'rungsf.ihrens begrundf-'t 
werden, im dem F1!.l\e nur durch Anschip,g 
bei GedcM in K
nntnis gesetzt, aIs sie we- 
der im Sprengel des unt<1fi bezeichneten Ge. 
richtAs wohnen, noch diesem einen am 
Gerichtgorte wohnhafteu Zustellungsbevoll- 
macbtigten namhaft machp.n. 
Die Anberaumllng des Versteiglc'ru::łgs- 
termines ist im Lastenblatte d,'r Einlagen fiir 
die zur versteigi'rnden Liegenschaften anzu- 
merkm. 
K. k. Bezirks Gericht, Abtheilung II. 
Obertyn, am 2.2. September 1900. 


\ 
I 
l
		

/DIGCZAS002001_1900_247_0009.djvu

			L. 1446/900 (9066 
O b w e s z c z e n I 2. 
Celem zabezpieczenia robót pociągo- 
wych przy c. k. Zarządzie salinarnym w Ka- 
.tuszu, w trzech h.tach po sobie nast.ępujących 
a mianowicie, w r. 1901, HJ02 i 1903 wyko- 
nywać się mających, odb
dzie się dnia ] O li- 
stopada ł 900 o i,j(, mo- 
g.Jyby być już z!'; skutkiem podnoszone. 
're osoby, dla których jakie prawa lub 
ei
z,\ry na pow)'z
zej niernehomośei bądź 
ob()cnit
 jnt ist'
ieją bądź w tr}ku pJ
tępowani
 
lit
) tat'yjneg-o pOT\
t,ną zawia.lamiari." b,.dą o 
dalszy,'h "yd'lr':,e
Jach tego pos

powania jedy- 
nie prz. z przyb:cltJ na tdbltcy i'ąd'Jwej jpśli 
nie i1l1es'!'kają IV okręgu S
dll nizej wymie- 
n
0nei'O i nie wsk1:\żą temu sądowi pelnomo 
cnika do dOlę.?zeń, w siedzibie sądu zaroi- 
szkałego. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddzia,t L 
Kołomyja, dllh" J 2. października 1900. 


L. cz. E. 39P/OO (4) (9042) 

a żądanie Franciszka StyIińskiego, 
7.
stąpl.onpgo prz*'z Aroua Seidona, odb
dzie 
SIę dnI.a 26. listopada 1\100 o godz. 9 przed 
P?lu Imem, w sądzie niżej wymienionym, w 
bmrze Nr. 9, licytacya 1/14 części realności 
lwh; .23, 8/42 ('zę
ci realności iwh. 24, 1/7 
CZę,S
l rei!.lności l who 25 i l/! 4 części re
l- 
DOSCI lwh. 102 ks. gr. gm. kat. RZ/Jgocin. 
Realności te oceniono: ad 23 na 
kwotę 73 kor. 31 hd., 
d :34 n" kwotę 632 
kor. 8 hal., ad 
5 na kwotę 23 kor. 69 h!!.!. 
i ad 102. I
a kwotę 63 kor. 8 hal. 
N a.1111ższa cena wynosi ad 23 kwotę 48 
kc,r. 86 hal., ad z4 kwotę 42l kor. 38 haL, 
ad 25 kwotę 15 kor. 78 Lal. i t,d 102 kwotę 
42 kor. 4 hal., poniżej tych cen sprzedaż nie 
przyjdzie do skutku. . 
. W aru
ki licytacyjne, które się ninirjszem 
zatwIerdza, I odnoszące się do tych nierHcho- 
mości dokum
!lta (wyciąg tabularny, wyciąg 
katastralny, protokoły oceni e nia i t. d.) mo:1e 
bidy, mający chęć kupirmia, przejrzeć pod- 
cZ
i' .godzin urzędowych w sądzie niiej wy- 
mleIJJOnym, w biurze Nr. 9. 
'rakie prawa, wobec których nini
jsza 
licytacy" byłuby niedopuszczaJną, naleiy zgKo- 
sir; do sądu najpóźniej 'przy 
yznaezonJ:m ter- 
minie licytacyj nym,. Ill
czeJ ros'.
z.ellI
 tt1g0 
rodzaju co do sameJ 
leI1IChomdScl me mo- 
atyby być już ze skutkl,:,m IH:do.oszone. 
'. Te osoby, dla których Jakle pr
wa lub 
ciężary na powJższych nieru('bomościa,'h, bądź 
obecnie już istllieją, bądź W toku postępowa- 
nia licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą 
247 z dnja 28 października 1900. 


L. cz. E. 13°/00 (5) (9047) 
Dnia 20. iistopada 1900 o godl. 1 II 
przed poludniem odbędzie się w biurze Nr. 6 
sądu tutejsz.:,go licytacya realności: a) lwh. 
630 ks. gr. gm. kat. Wiśnicz mias'o, w której 
dom z przynależnościami na 1056 kor., zaś 
ogród na 184 kor. oceniono; b) lwh. 6!J:7 tejze 
gminy, z gruntów na 1040 kor., c) lwh. 7
4 
tfjze gminy, z gruntów na :2!J:8 kor. oc,
mo- 
nych się sk,ła(łaj
tcych, JakÓba Zoll
ana. ,,:łf
- 
sny ch' i d) pcłowa lwh. 511 tejże gmmy 
ty lko 'z domu na 160 kor. ocenion"'go się skła- 
dającej, Noecha Steinreicha wbsnej: 
N 8jniższa. cena, poniżej której sprzedaż 
nie nastu,i, wynosi ad a) 620 kor., ad b) 694 
kor. ad c) 124 kor" ad d) 80 kor. 
, Warullki licytacyjne i mne .odnośJ?-e do- 
kument! przejrzeć można w sądzIe tutejszym, 
w b, Uize Nr. 3. 
Takie prawa., w obec których licytacya 
byłaby niedopuszczalną, należy. zgłos
ć . do. są- 
du najpóźniej przy wyznaczonym termlllle. lIcy- 
tacyj aym, inaczej roszczenia tego. rodz3.Ju . co 
do samej nieruchomości nie mog.tyby być JUz 
ze skut.kiem podnoszone; .' 
Te (;sobv, dla. kt.orych. Jakl
 prawa na 
powyższych ni
rucbomościach, bądź ob.ecnie już 
istnieją, bądź w to
u p08
l;)pOWallla lwytacyj- 
nego powstaną, zawIadamiane ?ęąą o d.alszych 
wydarzeniach tego. postępowa
la )e,
.yn
3 pr
"z 
przybici
 na tablIcy sądowe,), jesll me rm3- 
szkajlj: w okręgu sądu niżej wymienionego i 
nie wskażą temui. sądowi pełnomocnika do 
dorę,
z8i1, w siedzibi
 sądu 
:J.mi8iizkai(,go. 
C k. Rąd powiatowy, Oddzl&l IIL 
Wiśnicz, dni:! 15. sidpnia 1900_ 


L. cz. E. 1016,00 (9) (9086) 
1'\a żądanie :Mojżesz!;\. Zimmermaoa w 
Sokalu, odbędzie s ę dnia 20. listo,ada 1900 
o godz. 9l/
 przed poludniem, w 8ąd
ifl niiej 
wymieIIlonym, VI b: urZd Nr. 7, hcytacya 
realr.lOści obj. lwh. .1
75, k
. gr. gm. . S
k_d, 
wral. z przynależnosclaml, sKła,da. ąCClUl Się z 
1 beczk1, 1 dri:lbiny i c l1C1yti1 1 'yę, 
jest ocenioną na 3720 kOL, przynaleznośd 
zaś na 26 kor 
Ne.jniż8z1J. cena wynosi lb7:{ kor., poni 
zej tej ceny sprzedaż nie przyjdde do skutkl1. 
Warunki licytacyjne 1 odn08zące się do 
tej nieruchomości dokumen!,a (wyeiąg t!>bu. 
larny, wyciąg katastralny, protokuJ:y ocni,
- 
nia i t. d.) moze kazdy, m
jyy cht;:ć kupil
- 
nia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w 
sądzie nizej wymienionym, w biurze Nr. 7. 
'rakle prawa, wobec kt6rych niniejsza 
licy tacy i, byłaby niedopuszczdną , należy 
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
terminie licytacyjnym, in:l,czej roszczenia tego 
rodzaju co do samej nieruchomości nie mo- 
głyby być już ze skutkiem podnoszone. 
. Te osoby, dla których jakilł pra.W.1 lub 
cięzary ni), powyzszej niel uchomości , l ądź 
obecnie już istnieją, bądź w toku postępowa- 
ni;> licytacyjneg-o powstaną, zawiadamiane bę- 
dą o dalszych wydarzeniach tego postępowania 
jedynie prr.ez przybicie na tablicy sądowej, 
jeśli nie mieszkają w okręgu sądu nizej wy- 
mienionego i nie wskazą temuz sądowi pe
- 
nomocnika do d.oręczeń, w siedzibie sądu 1,1:1,- 
roieszka1't>go. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
So
al, dnia 10. października 1900. 


L. cz. E I. 200000 (9) (9027) 
Rozpisana e:1ykt-JUl z dnia 13. września 
1900 1. ,'z. E. WOU/' 10 (7) licytMYa. rf'alno- 
ści objętej lwh. ] 40 ks gr. dh
 gm. Korolówka 
na dzień 15. października 1 HOO o godz. 8 
przed południem od wołuje się 
Równocześnie rozpisuje si.
 licytacyę tej 
realności na dZIeń 
 2. listo pada 1900 o godz. 

 przed południem. 
Realność powyższa oc
niona na 100 kor. 
. Najniższa cena, ponizej której sprzedaz 
nie przy,dzie do skutku, wynosi e6 k"r. 66 hal. 
Warunki licytacyjne i inne.odnoś
e do- 
kumenta przejrzeć mozna w sądzIe tutejszym, 
w binrze Nr. 9. 
"Gazeta Lwowska" Nr. 


L. cz. E. 5' 2/98 li 3) (9041 ) 
N a Z1danie Zofii Totoń, odbędzie się 
dnia 27. li8topa
a 
:J
O o I\od
. 9 przed po- 
łudniem, w sądzIe !JJzeJ wyullamonym, w biu- 
rze Nr. 9, licyhcya realności Jwh. 15 ks. 
gr gm. 'kat. Z
gorz;yce, Mi

ałil Sroki, Zofii 
Totoniowej i Antomego SrokI wbsoej, wraz 
z przynależnościami, skfadającemi się z dwóch 
koni, wozu. płlJg a , f 2 bron.. 
NiHruchomosc. wyst
wlona na licytacyę, 
jest ocenioną na 4722 kor., przynależności 
zaś na 123 kor. 
Najniższa cena wynosi 3
29 kor. 32 haL, 
poniiej t.ej ceny sprzedaż me przyjdzie do 
skutku. 
W arunki 
i
yta,c?j at! i odnoszące się do 
tej ni
:ruchomoscl rloKumenta (wyciąg tabu- 
larny, 'wyciąg katastralny, protoko.ty -ocenie- 
nia i t d.) może każdy, mający chęć kupie- 
nia, przejrzeć po
cz
s godzin urzędowych w 
sljllzie niżej wymlemon
m, w biurze Nr. 9. 
Uella kupnI!., .będzle rOldzielona między 
właścicieli realn
scl po poprzedniem pokrydu 
ksztów licytacyI. 
C. k. Są/ powiatowy, Oddział IV. 
Ropczyce, dni.\ 24. września 19\0. 


L cz. E. 1. 16ą7/00 (3) (\:)O 28) 
Duia 19.Hst
pad.a 1900.0 godz. 11 przed 
południem odbędzie Się w b'urze Nr_ 9 sadu 
tutejszego licytt,cya realności w Werbiążu wyż- 
nym Nr. kons. 725 wyk hi p. 235 z przyn!t- 
l,
zności
mi. 
RealnoBć powYŻSZ1!. oceniona. na 533 k,'r. 
75 hal 
Najniisz.1 cena, poniżej której sprzpda" 
nis I)['tyjdzie do skut.ku, wynosi 355 kor. 

 4 hB1. 
Warunki licyt.acyjn,) i inIle odnośne do- 
kum.enta przejrzeć można w sądzie tutejszym, 
w bIUrze Nr. 10. 
. T;tkie pmwa, w obec których niniejsza 
l

yta
ya byłaby niedopuszeza.lną, n&lezy zgło- 
Sl
 
o sądu najpóźnieJ przy wyznaczonym ter- 
mInIe. licybcyjnym, in&0zej roszczenia tego 
r
dzaJU co do samej nierucbomości nie mo- 
gfyby Lyć już ze skutkiem podnoszone 
_.. 'i'e o$oby, dla których jakie prawa lub 

]
zary nt>. tJowyżH?:ej niern
homl1ści. bądź 
cbec?ie jU7; istni>J.!ą, bądź w toku post':.pcw
.- 
nia, licytacyjnego powstaną, zawiada.mian!'; hędą 
? '1.1'I
]zyr.h wyd
rzflnjach tpgo pGstępow!iiJla 
,)i


1llE'. przpz przybicie U
 bibli(
y sądowej, 
j "\S') mo . .. k ,.. . 
, '...., 
,ffileS7.1;::lJą w O. ręgu sąnu D I '1, HJ wy- 
I1llem?nego i nie wskazą temuz sądowi pB.tno. 
rnoc
!h do d(
ręcz?ń, w sied
,jbi
 sądu z
mi;'. 
EZ ka,J ego. 
C. k. Sąd powil}towy, Oddzil>ł I 
Koł" myj;J" dnia 4. paź lziernika 190'\ 


Konkursa. 
L. 30.780 (9065 .2-3) 
OgŁoszenie konkursu, 
Nit mocy orzecze.nia c. k. Namiestnictwa 
(8762 2-2) z dni
 17. listopada 1899 I. 39749 zatwier- 
A U S Z U G dzon
go przez c. k. M,nisterstwo spraw 
aus d"r Kundm-chung Nr. 5t:i5 vom H-ten wewnętrznych reskryptem z dnia 22 maj& 
Odo ber 1\:)00 wegen Sicherstellung der Ab- 1900 1. 9406 rozpisuje c. k. Starostwo w Ja- 
nłhme von Hadern aU8 Bettensorten und rosła wiu niniejszem konkurs, celem obsadzenia 
Sacken im Bereirhe dfs k. U. k. ll-ten Corps nowo otworzonej 3-cie.j apteki w Jaro
ławiu. 
tur d?s Jahr 1901' Kompeteoci winni podłll
a swoje wnieść 
Die VerhandlunO' wird am 5 ten No- do c. k. StaroEtwa w Jarosławiu w nie prze- 
vembd 1900 um H) Uhr vormittags im kraczaJnym terminie sześciu tygodni, licząc od 
Amtslokale des k, und k. Militiir-Betten-Ma- dnia piorwszego umieszczenia niniejsz
go ogło- 
gazins in Lemberg- li,ł
gebalte
, bei weieher szeni!!. w dzienniku urzędowym Gizety 
scbnftliche und lllund\lChe Anoote 3ngenom- Lwowskiej". " 
men wt'rden. Do podania należy dołączyć: 
Schrift]iche Offerte sind mit einer Kro- 1) metr.ykę urodzenia; 
nen St'
mp.dmarke zu vasehen; dle mundl1- . ,2) świa:1."ctwo nienagannego zachowa. 
chan QJ'fert3nt"n mUs'en zwej Stemp!>lmarkm ma su;; 
per je einer Krone. bei.bringen. ,. 3) dowód, ze kom petent posiad& oby
a- 
Ve'l Off-rten 1St <.tas testgesetzte VadlUm telstwo austryyckie; 
beizm;c
lies
en. . . __ .. . I 4) dowody fachowego wykształcenia, ja- 
Dle Dah,

.n Bi:J(;.Jngung,-n ,kon
en belm I kotet dotychczasowego zatrudnienia; 
k. und. k. Mll1tar-Be., a mianowicie środków um0źliwiają- 
der voJllllhdthchen. K\Jndmacllung Nr. 595 cych petentowi odpowiedne urządzenie i pro- 
vom 6-ten O
tober lHOU, wel,'he in die"em wadzenie przemysłu &ptekarskiego. 
Blatte N.r. 239 vom 19.ten October l. J. ent- Podauia wniesione po t"rminie "'yżej 
halten smd, Zll er

h
n. oznar'zonym nie będą wzięte pod rozwagę. 
. K. und k. :MIlltar. BettMI-Magazin _ C. k. Starostwo. 
Lemberg, alll 15. October 1900. Jarosław, dnia 29. października 1900. 


9 


o dalszych wydarzeniach tego postępowani
 
jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, 
jdli nie mieszkają w okręgu sądu nizej wy- 
mienionego i nie wskazą temuż sf!:dowi pełno- 
mocnika do doręczeń, w siedzibie 
adu za- 
mieszka(
go. . 
C. k. S[J:d powia.towy, Oddział' IV. 
R przyce, dnia 25. lipca 1900. 


L. cz. E. 356/00 (3) (9085 1-3) 
N,
 żądanie HeJeny mowal'kiei w Ska.- 
hei!:', odbędzie się dnia :26. listopa.da 1 
(O 
o godz. 10 przed ,Południem, w sądzie niżej 
wymieuionym, w b!Ufze Nr. 10, licytacya fI'al- 
nośc i lwh, 11)1 ks. gr. gm. kat. Skałat. 
Nieruchomość, wystawiona na licytacyę, 
i"st ocenioDą lIa 2300 kor. 
Najniz.za cena wynosi 1284 kor., poniżej 
t
j ceny sprzedjJ,ż nie przyjdzie do skutku. 
Warunki I.icytacyjne, które nioiejszem 
oię zatwier.Jz
, I odnoszące się do tej nie- 
ruchomośei dokumenta (wyciąg tllbularny, 
prutokół ocenienia i t. d.) może kr;żdy, ma- 
iący chęć kupienia, przej

e
 podczas godzin 
unędowyeh w sądzIe llIZP1 wymienionym, 
w bjurze Nr. 3. 
T
kie prawa,. 'ł! obe l ,; kt6rych niniejsza 
ii.cytacya byłab! 
!e
?puszezalną, należy zgło- 
SIĆ do sądu rr3JP6zn!e) przy wyznaczr.nym ter- 
minie licybtcyjnym, in&czej roszczenIa tego 
rodzaju co do samej nieruchomości nie mo- 
g
yby być już Z
 skutki
m podnmn0ne. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
cięzary na powyzszej nieruchomości, bądź 
ob\ecnie już istnieją, bądź w toku postppowa- 
o.ia licytr.cyjneg
 pow
taI?-ą, zawiad
mian
e będą 
o da,l8zy
h wyaarzemach t.ego postępQw11.nia 
jf'dynie przez przybiciiI< n.a t
bIicy 'sądow
j, 
jeśli nie mieszkaj'} w okręgu sądu niżej wy- 
mieni.onGgo j ni.. wskażą t:em\
ż. sądowi pełno- 
mocmka do doręczeń, w sIedzIbIe sl}du umi;>,- 
szkiJeg-o. 
C. k. Sąd powii\towy, Oddział II. 
Skałat, dnia 3. października. 1900. 


L. cz. E. 895/00 (6) (8
134 1-- 3) 
N.t ządanie Kasy zaliczkowej 
 \Tadzieja" 
zastąpionej przez dyrektora p. Mich ;łii S.
in
 
w H3liczu, odbędzie się dnił.. 22. listop:ida 
1900 o godz ] O przed połudmem, w sądzie 
niżej wymienionym, w biurze Nr. 9, licytacJa 
realności objętych wyk. hip. l. 106,200 i 20] 
ks. gr. grn, kat. Kozi fi a, wraz z przynalezno. 
ściami, składającemi się z jedDI;'go ,\YOlU i je- 
dnego plnga. 
Nieruchomości, wysta,
.jone nI> iicybcyę, 
są ocenione na !:J60 ior., przynal,'znośd zaś 
na 48 kor. 
Najniższa cena wynosi 772 kor., poniż"j 
tej ceny sprzedaż nie przyjdde do skutku. 
W mm ki licybicyjne i odnoszf!ce się do 
tych Lit,ruchomości dokumeata (wyciąg ta.bu- 
ln.rny, wycią;! katastralny, protokoły ocenie- 
nia i t. d. (moze kazdy, mający ch,ć kupie- 
nia, przejrztć podczas godzin 
rzędi)w!('h w 
sądzie niZej wymienL'nym, w blllrze Nr. 7. 
Ta!.:ie prawa, Y{ obec których niDiejsza 
Jicvt!!.cy8. byłaby niedopuszezalnlj:, naleiJ zglo- 
Rit<' do sądu najpóźniej przy wyznac.zonym 
trrminie licytacyjnym, inaczej roszczenia, tego 
rodzaju co do samej niAruchomości ni
 mo- 
glyby być już ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla kt6rych j
kie pr1\wa lub 
ciężary n"- powy1:szych ni
ruchomościa('h, bądź 
o\w,nif' juz istnieją, bądi w toku post!;powa- 
[J ill. li(rj'tacvj n. go p<" '.'\staną zawi
,damiane 
będą o dab;,ych wyd
rzeni
eh tego pC>1itępo- 
wania, jedynie przC:'z przybicie na tablky są- 
dCo,wej, j,'śii nic mieszkają w okręgu sądu ni
 
zeJ wymienionego i nie wskażą temuż sądowI 
pełnomocnika dr) doręczeń, w siedzibie s!j:du 
zamiesz kaJe
o. 
C. k. 
Sąd powia"owy, Odd daJ: IV. 
Halicz, dnia 1 p!!.ździernika 1900. 


Nr. 5B5. 


L. 81.054. (P132 1-3) 

 O B W I E S Z C Z E N I E. 
W celu oddania w przedsiębiorstwo od- 
butlo
y mostu na, Sanie w Iskaniu, w prze- 
my:
k!m 
kręgu budowniczym, odbędzie się 
dnIa 5. listopada 1900 w c. k. Starostwie 
w Przemyślu li cytacya of
rtoV\ a. 
Koszta fi hlne wynoszą: 31.819 kor. 
60 hal. 
N arunki prztidsiębiorstwa, plan i koszto- 
ry,? sumaryczny p .zejrzane .by
 mogą w go- 
dzinach urzędawych w wymlemonem c. k. Sta- 
rcstwie, gdzie także w wyż oznaczonym dniu 
mjpóźniej do godziny 12-tej w południe wno- 
szone być mają of
rty, sporządzone na bliin- 
kietach urzędowych, które Starostwo bezpbtnie 
udzieli, a zaopatrzone marką stemplową na 
1 kor. i we wady um wyno'izące 5 'Ił kwoty 
fiskalnej z wyrazeniem opustu z cen fisbl- 
nyeh nie tylro cyframi ale i literami. 
Oferent winien na blankiecie D& wl&ści- 
wem miejscu
 podll,ć i ofie.rowany opust czy 
n3.dwyzkę cen jednostkowych bez żadnych do- 
pisków wreszcie połozyć datę i podpisać ofertę 
imieniem i nazwiskiem_ 
Ofer
y niesporządzone n.. blankietach 
urzędowych, albo zawierające jakiekolwiek do- 
pi<;ki, zostaną ofl:rentowi zar:'lz przez komisyę 
przeprowadzającą licytacyę zwrÓconl', zaś po 
terminie licytacyi nie będą of
rty prl yj mo- 
wane. 
Z c. k. Namiestnictwa. 
Lwów, dnillo 17. paźd7;iernik& 1900. 


L. cz. IV. 459,95 (8) (9121 1-3) 
Dnia 7. listopad.. 1900 o godz. 9 przed 
południem odbędzie się w biurze Nr. IV. są- 
du t'Jti>jszego relieytacya lI, realności objętej 
wyk. hlp I. 398 ks. gr. gm. kat. H'\nkowte, 
z pn;ynalezności!lmi. 
Nieruchomość tą oceniono na 1260 kor. 
Wyż rzeczona nieruchomość na powyz- 
szym terminie za jakąkolwiekbądź cen
 sprze- 
daną zostanie. 
Warunki licytacyj ne i inne odnośnie do- 
kumenta przejrzeć mQzna W sądzie tutejszym, 
w biurze Nr. IV. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 
Śniatyn, dnia 18. piźdzernih 19)0. 


L. ez. E. XX. 423/00 (7) (8854 1- 3) 
Dnia 30. listopada 1900 o godz. 10 rano 
odbędzie się w Billi Nr. 1. sądu tutejszego 
licytacya realności pod lkons. 953 1 /<1 z przy- 
naleŻ!l"ściam' . 
Dom z przynależnościami oceniono na 
101.041 kor. 
N ajniz
za cena, niżej której sprzedaż 
nie nastąpi, wynosi 50.520 kor. 50 hal. 
W.:funki licytacyjne przejrzeć można 
w tusad. biurze Nr. XX. 
'.takie praw!!., w obec których niniejsz& 
licytacya byłaby niedopuszczalną, nalezy zgło- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym ter- 
minie licytacyjnym, inaczej roszczenia. tego 
rodzaju co do samych nieruchomości nie mo- 
głyby być już ze ii!kntkiem podnoszone. 
Te oSuby, dla których jakie pr&wa lub 
cięiary na pow'yiszej nieruchomości, bądź 
obecnie juz ist.nieją, bądź w toku postępowa- 
nia licytacyjnego powstaną, zawiadamiane bę- 
bą o d&lszych wyJHzl'niach tP.g'o postępowa- 
nia jedynie przez przybicie n1\ tablicy 8ądowf'j, 
jeśli nie mieszhją w okręgu s
du niżej wy- 
mienion.ego i 
ie wskazą temu z sądo,.,i peł- 
nomoclllka do doręczeń, w si..dzibie sądu ZA- 
mieszkałego. 
C. k. Sąd powiatowy S. L, O,1dział XX. 
Lwów, dnia 3. paźdtiernika 1900. 


...
		

/DIGCZAS002001_1900_247_0010.djvu

			.. 


L. 665. 
C. k. Rada szkolna okręgowa w Jaśle 
rozpisuje niniejszem konkurs celem sta
ego 
obsadzenia następujących posad nauczyciel- 
skich: 
I. Posada katechety rz. kat. religii w 6- 
klasowej szkole męskiej w Jaśle z poborami 
II. klasy p
ac. 
11. .Posada katechety rz. kat. religii w 
5-klasoweJ szkole mieszanej w Ko
aczycach z 
poborami IV. klasy p
ac z uwzględnieniem 
postanowienia 
. 4. ust. z dn;a 2
. czerwca 
1899 Nr. 81 Dz. ust. kraj. 
Prawo ublegania się o Powyższe posady 
mają świeccy lub zakonni ordynowam ducho- 
wni religii rz. kat. 
III. Posada starszego nauczyciela (lki) 
w 5-klasowej szkole w Ko
ac
ycach. 
Kompetenci z egzaminem wydzIatowym będą 
mieć pierwszeństwo. 
IV. Posada stars
ego nauczyciela (lki) 
w 4-klasowej szkole w Zmigrodzie z poborami 
IV. klasy plac. . 
V. Posada młodszego nauczYCIela w 6- 
klasowej szkole męskiej w Jaśle z poborami 
II. klasy p
ac. 
VI. Posady m
odszych nauczycieli lub 
nauczycielek w szko.lach 2-klasowych: w 
Biezdziedzy, Brzyskach, Ozermnej, Osobnicy, 
i 'rrzcinicy z wolnelll mieszkaniem, w Olpi- 
nach i Osieku 100(0 dodatek na mieszkanie i 
Szerzynach (bez dodatku) z poborami IV. kla- 
sy płac. 
VII. Posady nauczycieli lub nauczycielek 
samoistnych w szko
ach l-klasowych z pobo- 
rami IV. klasy plac i wolneUl mIeszkaniem: 
a) z polskim j\)zykiem wykladowym 
1. w Blłczalu dolnym, 2. Czeluśnicy, 3. Gli- 
niku polskim, 4. Kontach, 5. Tarnowcu, 6. 
Warzycach, 7. Załężu. 
b) z ruskim jęlJkier
l wyk,tadowym 
. 
w Grabie, 2. Kotani, 3. Swierzowej ruskiej. 
Kompetenci o posady ad IV., V., mają 
się wykazać egzaminem kwalifikacyjnym do 
pospolitych szkót ludowych i uzdolnieniem do 
udzielania nauki języka niemieckiego jako 
przedmiotu, ad VI. i VII. egzaminem kwali- 
fikacyjnym do szkól ludowych. 
Podania należycie udokumentowane, za- 
opatrzone w tabel\) kwalifikacyjną i w wykazy 
słuzby dotychczasowej należy przedk.tadać za 
pośrednictwem swej władzy prze,łożonej najpó- 
źniej do końca listopada 190U. 
Jas
o, dnia 6. październib 1900. 


L. 1826. 
C. k. Rada szkolna okręgowa w Bochni 
og
asza niniejszem konkurs na posadę nau- 
czyciela religii rzym. kat. w szkole 4-klasowej 
mieszanej w Niepo
omicach z obowiązkiem u- 
dzielania nauki religIi także w szkoł-ach 2-kla- 
sowych w Kłaju i Woli batorskiej i l-klasowej 
w Podłężu, z poborami III. klasy p
ac z 
- 
względnieniem przepisów 
. 4. usta wy z dOla 
22. czerwca 1899 (Dz. ust. i rozp. kl'. .Nr. 81). 
Podania należycie udokumentowane i za- 
opatrzone w przepisaną tabelę kwalifikacyjną 
należy wnosić przez swą władzę przełożoną 
do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Bochni 
najdalej do dnia 30. listopada 1900. 
Bochnia, dnia 1. padziernika 1000. 


li: / 
I 


L. 1209. ----------- 
. .Celem stałego obsadzenia posad naiJczy- 
cIelsklch og,tasza się niniejszem n;lstępl1j

C:.y 
kunkurs: 
I. . Na posadę nauczyeiela I1Jłodszegl! u- 
klas?weJ szkoły męskiej w Jaworowie z pobo- 
rar
u I!. 
Iasy p.l:a
 po myśli art. 11 ust. z 
dma 6. lIpca 1899 r. Dz. ust. kraj. Nr. 85. 
II. N a posadę nauczycieli (lek) m
od- 
szych 2-klasowych szkół w Czernilawie w 
Rogóźnie i Hruszowie. ' 
. III. Na posad.ę nauczyciela kierującego 
I na posa
ę nauczyciela Oki) m
odszego (ej) 
2-klasoweJ szkoły w Gnojnicach. 
IV. Na losady nauczycieli Oek) l-kla- 
sowych szkó.t w 1. Bruchnalu, 2. Budzyniu 
3. Cetuli, 4. Chotyńcu, 5. Ozerczyku, 6. 'Hru: 
szowicach, 7. Kocbanówee, 8. Kobylnicy wo,to- 
skiej, 9. Laszkach, 10. Lubieniach, 11. Mo- 

oszkowicach, 12. Morańcach, 13. N owosiół- 
kach, 14. Porudnie, 15, Prze,jborzu, 16. SLa- 
rzyskach, 17. Wulce rosnowskiej i 18. Zawa- 
dowie. 
Do posad pod 11., III. IV. przywiązane 
Slł pobory IV. klasy plac. 
O
 kompetentów na posadę pod L wy- 
mag
 SI
 uz?olni
nia do udzielania nauki języ- 
ka memleckl
go Jako przedmiotu a na posady 
pod II:, III. l .IV. patentu do szkó
 ludowych 
pospol
tych z Językiem wyk
adowym polskim 
l ruskim. 
Po
ania nalezycie udokumentowane z 
dołączemem tabeli kwalifikacyjnej wedle naj- 
nowszego w
oru. nalezy wnosić za pośredni- 
ct'Y em prze.ło
oneJ władzy do c. k. Rady szkol- 
neJ okręgowej w Jaworowie do 30 listo p ada 
1900 
 . 
Podania spóźnione lub niezaopatrzone 
w potrzebne dokumenta nie będą uwzględnione. 
Z c. k. Rady. szkolnej okręgowej. 
Jaworów, dma 11. października 1900. 


I 
I 


, I 
; I 
!' i l 
.! 
:!" 


o"' : ; i 


I.' 
i [ 
li 
(i 
,I. 
:1: 
1 ., \ ; 
!\ .: 
.il 
h. : 
r; 


.1 
I 
, , 


L. 1084. --'-- - --- 
C. k. Rad
 
z.kolna okręgowa w Droho- 
byczu og.łasza llImeJszem konkurs celem sta- 


..... 


łego obsadzenia następujących posad nauczy- 
cielskich. 
I. N a posady nauczycieli (lek) samoi- 
stnych w szkołach ludowych 1 klasowych w 
Bilczu, Kołpcu, Kropiwniku nowym, Kropi- 
wniku starym, Mraźnicy, Orowie, Popielach, 
Ry bniku, 'l'ynowie, Ul'ycznie, Urożu i Z:1łokciu. 
II. N a posady nauczycieli (lek) młod- 
szych w szkolach ludowych 2-klasowych w 
Horucku, w Hruszowie i Rolowie. 
Do tych posad przywiązane są pobory 
IV. klasy płac po myśli art. 11 ustawy z dnia 
6. lipca 1t;99 (Dz. ust. kraj. Nr. 85). 
IN e wszystkich wymienionych szko
ach 
jest j\;zyk ruski wyk
adowy. 
Podania należyeie udokumentowane nale- 
ży wnosić za pośrednictwem swej v\ładzy prze- 
łożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej naj- 
później do dnia 30. listopada 1900. 
Drohobycz, dnia 10. października 1900. 


L. 301. 
C. k. Rada szkolna okręgowa ogłasza 
niniejszem konkurs celem sta
ego obsadzenia 
nast\;pujących posad nauczycielskich: 
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. 
kat. w 4-klasowej szkole pospolitej męskiej 
w Samborze z obowiązkiem udzielania nauki 
religii w drugiej 4. klasuwej szkole pospolitej 
żerlskiej z poborami II. klasy plac. 
2. t'; a posadę nauczyciela religii mojże- 
sz?,,:ej w szkole 3- klasowej wydz.iałowej mę- 
skieJ, po
ączonej z 4-kb.sowlł szkol'lł pospolitą 
w bamborze z obowilłzkiem udzielania nauki 
religii w drugiej 4-klasowej bzkole pospolitej 
z poborami 11. kli:lsy płac. 
. O posadę tę moglł ubiegać się kandy- 
dacI z egzaminem f<,binackim lub kwaLfika- 
cn do szkol' wydzial'owych i do udzielania 
nauki religii mojżeszowej. 
3. Na posady nauczycieli (lek) w szko- 
łach l-klasowych z pubOl'ami IV. klasy p,łac: 
aj Z językiem wykładowym polskim: w 
Dublanath II., Hadłowicach i Uhercach za- 
pl'atYliskich; 
b) z językiem wykładowym ruskim: w 
Bereźnicy, Bilince malej, Blażowie, Bukowej, 
Burezycach starych, Bylicach, Humierlcll, Ko- 
wenicach, Lutowiskach, Manastercu, Mistko- 
wicach, Mokrzanach, Mrozowicach, Nowoszy- 
cach, Olszaniku, Oziminie, Pianowicach, Pru- 
sacb, Hogóżnie, Spryni, Stupnicy, Szadem, 
l'orczynowicach, 'l'orhanowicacb, vVaniowi. 
cach, Woli Baranieckiej i Zworze; 
e) z językiem wykładowym niemieckim 
w Rranzbergu. 
Przy szkole w Manasterc\1 jest grunt 
szkolny w I,owierzchni 4 morgów z potrące- 
niem z f;łaey 5 K 
8 h, a w Kranzbergu w 
powierzclmi 7 morgów 1473 sązni z potrące- 
niom z płacy lj.t; K 22 h. . 
4. N a posadę starszego nauezyclela w 
2-klasowej szkoh
 puspol!tej, połfJ:c
onej.z du. 
pe,lniająeym knrs.em r
lmc
YI,n '!' BlskowIcach. 
Kompetent ma SIę wYl(aZaC sWIadectwem z u- 
kOliczoni'!!O kursu rolniczego. 
1\ a
czyeiele (lki) w służbie starsi lub 
obarcz(
ni rodzinc
 mogą przy n')millacyi o- 
trzyma!; w klasie IV. wyższy st,'piell placy. 
5. N a posady ml,)dszych nauczycieli (lek) 
w 2-1Ia-;I)\\ych szko!ach: 
u) ;; językicI_n. wykladowym polskim w 
Sasiac10wicach l WOJutyczach; 
. li) z językiem wykładowym ruskim w 
Kulczyeaeh; 
e) z językiem wyhład'Jwym niell1ieckim 
w KaliJlo\\iie. 
Pl!dania należycie udokumen towHr18 na- 
lozy wlio,:;ić z.a. pośrt'd
ictwem przcłlJzunej 
władzy w termillle do dma ;iO. listopada 1900. 
Sambor, dnia 10. październik,L 1\J00. 


L. 769. 
Celcm stałego obsadzenia posa,ly na- 
uczycieb religii Hlojzeszowej w 5 klasowej 
szkole wydzia.lowej żeliskiej im. gw. Scbolasty- 
ki połączonej. z 4-.kl.a
ow
 pospolit,
 w Hzeszo- 
wie oo'łasza SIę ll1nH']SZem konkurs. 
N allczyciel religii mojżeszowej ma obo- 
wiazek udzielania nanki religii w szkole 4- 
kla:sowej zeńskiej im św. Jadwigi i wydziało- 
wej szkole 3 klasowej męskiej, pol'ączonej z 4- 
klasową pospolitf!, im Adama Mickiewicza w 
Rleszov"ie. 
Kandydaci mają się wykazać egzaminem 
rabinackim lub kwalifikacJą do szkó.1 wydzia- 
łowych i uzdolnieniem do udzielania nauki 
religii mojżeszowej. 
Prawo prezentowania przysluża radzie 
gminnej miasta Hzeszowa. 
Do posady tej przywiązane są pobory 
II. klasy plac. 
Podania należyeie udokumentowane na- 
leży wnosić za pośrednictwem władz przelo- 
żonych do c. k.Rady szkolnej okręgowej w 
terminie do końca listopada 1900. 
Z c. k. Hady szkolnej okręgowej. 
Rleszów, dnia 9. października 1900. 


10 


i rozp. kraj. w 5-klasowej szkole męskiej w i . Do 
tl'zymani
 tej p.osady wymagany 
Myślenieach. 1 Jest egzamlll z kursow rolmczych. 
U. N a posadę nanczyciela (lki) starsze- Do posad wymienionych pod II, III, 
go (ej) oraz na posctdę nauczyciela (lk!) rnłod- IV i V. prz
wi'1zane są pobory IV. klasy plac 
szego (ej) \V 4-kbsowej szkole ludowPJ IV Suł- nauczYC1elskrch w mysi art. 11. usta"7 z 
kowicach. dnia 6. lipca 1899 Nr. 85 Dz. ust. i rozp. 
III. N a posadlJ nauczyciela (lki) młod- kraj.. a nadto do posad }Iod III. wolne. m ie- 
szego (pj) w 4-klasowej szkole ludowej w Zawoi. szkallle IV budynku szkolnym wzgl!
dnle re- 
IV. Na posady nauczyci8li kierując,JC,h w lintum na m.ieszka
ie... . 
2-klasowych szkołach ludowych Vi' Blenkowce Podama nalrzy.cIe ucl,ku.melh0wane, za- 
i Sidzinie. opatrzone w należycle wypełnIOną tabelę kwa- 
V. Na posady nauezycieli (lek) li1.!od- lifikacyjną i dokumenta słu7.bowe należy wno- 
szych 2-klasowych szkół ludowych w: 1. Glo- sić za pośre:lnictwem 
wej władzy prze
ożon
j 
goczowie, 2. Krzyszkowicach, 3. ł'...ętowni, 4. do c. k. Rady szkolnej okręgoweJ w DąbrowIe 
Osielcu, 5. Pcimiu, 6. Skaw:cy i 7. Ska wic. do dnia 30. listoparh 1900. 
VI. Na posady nauczy(.ieli (lek) w szko- D
!browa, dnia 30. września 1900. 
.tach 1-klasowych w : ą) .Jaworniku, u) Krzczo- 
no\vie i e) 'rel1i
zynie. 
Do pod posad II., III., IV., V. i VI. 
przywiązane są pobor.v IV. klasy płac w myśl 
powołanego art. 11. ustawy z dnia 6. lipca 
1899 Nr. 85 Dz. ust. i rozp. kraj. 
Komp,-tf1nci (tki) o posady w szkołach 
4-klasowych mają posiadać kwalifikacyę do u- 
dzielania nauki języka niemieckiego jako przed- 
miotn. 
Ubiegiljący się nauczyciele (lki) o jedną 
z powyżej wyrnieuionyc-h posad mają \omieść 
nalezycie udokumentowane podania za pośred- 
nictwem swych prze.lo'l.ul1ych władz szkolnyc
 
do podpisanej c. k. okręgowej Rady szkolnr'J 
do dnia 30. listopada 1 \JOO. 
Z c. k. R1dy szkolnej okręgowej 
W Myśleni('ach dnia 29. września 1900. 


L. 1190. 
O. k. Hada szkolna okręgowa w Żyd
1- 
czo\\'ie oglasza niniej
zem konkurs celem sta- 
łego ubsadlPl:ia następujących posad nauczy- 
cielskich: 
.1. Na posady nauczycieli a) religii rzym. 
kat., i b) gr. bt. w szkole 4-klasowej męskiej 
w Zurawnie z obiJwi;lzkiem udzielania nauki 
reli.gii w 4- klasowej' szkole zeńskiej w Żura- 
wnIe. 
Dl! posad tych przywilłzane są pobory 
III. klasy płac z uwzględnieniem postanowie. 
nia 
. 4. ust. z dnia 22. czerwca 1899 Nr. 
81 Dz. ust. kraj. 
e) N a posadę nauczyciela wyznania 
mojżeszowego w tych samyeh szkołach z po- 
borami III. klasy pl'ac. 
2. Na posadę nauczyciela starszego i na- 
uczyciela ml'odszego w 4 klasowej szkole lnę- 
skiej w Zurawnie z poborami III. klasy plac. 
3. Na p0sacly nimczyeieli (lek) samo- 
istnych szkotach l-Idasowydl w B,'reźnicy kró- 
lewskiej, Buj;mowi,,, Demence leśnej, Demen- 
ce Poddn., Dubrawce, Hanowcach, Jajkoweach, 
J useptyczach, Kijowcn, KoezÓwce, L
1chowi- 
cach podr., Lubezy, Lulynee. Łyskowie, Ma- 
lechowie, Międzyrzeczach, Mielniczu, ObJazni- 
cy, Protesach, Pa
iecznf'j, Tarnawce, .Włodzi- 
mircach, Woli wielkiej, W ołcniowie, Zyrawic. 
4. N a. posady mlodszych nauczycieli (ek) 
s/.kót 2-klasowvch w Brzezinie Czerteżn. De- 
mni, Drohowyzil, Hnizdy('zowie, Krupsku, Łów- 
czycaeh,I\ozwadowie, Stulskn z poborami IV. 
klasy pla.c. 
O poscHly nauezyeieli religii rzym. kat. 
stara;\ się mog:[ kanonicwie ordynowani kap,l'a- 
ni świeccy lub zakonni, jednak nie rnog
 oni 
posady stalegl) kateebety zajmować rÓwnocze- 
śn:e z pOtiaclą duszpasterską, od kandydat,')w 
na posadę nauczyciela religii IIJOjŻ"RZOWCj wy- 
magany jest egza,min rabin:teki, lub egzamin 
kwalifika."yjny na nalH'zyc.ieIi R7-kół ludowych 
i uzdolnienie do udzielania nauki religii 111Oj- 
że
zowej. . 
. W szkoJ'ach w Znrawnie i Demence Pod- 
dn. jest język -wykładowy polski w innych 
szko,lach język rnski. 
Podania należycie udokumentowane na. 
leżI' wnosić do c. k. Had}' szkolnej okq;gowej 
'w Zyda(.zowie za pośrednictwem w.ladzy prze- 

OżOllf'.i. do dnia 30. Ihtopada. 1 IWO. 
Zydaezów, dnia 5. października 1900. 


L. 1228. 
O. k Rada szkolna okręgowa w D
bro- 
wie ogt'\sza konkurs celem staJ'ego obsadzc'nia 
następujących posad nanczyciel
kich 
L N a posadl;! młodszego (ej) nanczyciela 
([ki) w 5-klasowej szkole mieszanej w Dąbro- 
wie z poborami III. klasy plac w myśl art. 
11. ustawy z dnia 6. lipca 1899 Nr. 85 Dz. 
ust. i rozp. kraj. z uzdolnieniom do udzielania 
nauki języka niemieckiego. 
n. Na posadl( starszego (Ej) Jlauczyeie- 
la (lki) w 4.klasowąj szkole w Szczucinie z po- 
borami IV. klasy pl'ac w myśl wyżej powoł'a- 
nej ustawy. 
nI. N a pos;1.dy samoistnyeh nauczyeieli 
(lek) l-klasowych szkó.t w: 1. Borkach, 2. . (1'0- 
rzycacb, 3. Jadownikach mokrych 4. Cwi- 
kowie, 5. Kanny, 6. Konarach, 7. Paw
owie, 
8. Laskówce chorązkiej. 
IV. N a posady ml'odszych nauczycieli 
(lek) szkóL . 
L. 1393. -
-'----_._..- aj 4-klaso
wej w Zabuie; 
Niniejszem .ogłasz;1 się kon:mrs celem b) 2-klasowyeb w: 1. Boles
awiu, 2. Grę- 
st:lłego ?bsadzell1a następujących posad nau- boszowie, 3. Mędrzeehowie, 4. Oleśuie, 5. w 
cZYCIelskICh : . Radogoszczy. 
I. .Na posadę ll3,uczYClcla młodszego z I V. N a posadę star
zego nauczyciela w 
p

oraml Il
. klasy prac w myśl art. 11.. 2-klasowej szkole połączonej z dopełniającym 
u
tdnicl,wem wladzy przclo- 
ŻOtllj do C. k. R1dy szkolnej okręgowejw Wa- 
dowicach do dnia 30. listopada ! 900. 
Wadowice, dnia 2. października 1900. 


(9003 3 - 3) 
Og,I\)sz
'Die konknrsu 
W celu rradmia kilku styp'"ndyów po 
dwieście [:WO] kor. rocznie z fundacyi ś. p. 
księdza bIskupa Józefa Alojzego Puk"l-kiego, 
oglasza się niniej,zem konkurs 
Stype dya te są prz"zoaczone dl
 ubo- 
gich a pilnych uczoiów wyznwia katolickie- 
go, uczęszcz,'.if!:cych do jakich kol wiek ::zkó.t 
publicznycb, średnicb, wyższych luiJ specyal- 
nyeh z wyJ'ącwnie.I!\ szk. -ł thkzł
tko1Ty('b [lu- 
dowych] w obrębie Królestwf> Chlicy\'i L
)- 
dumeryi wr1Z z Wielki"m !\si stwe,11 Krako- 
w-k:em lub Księstwa SzląskiE'go, wodzonych 
", Erólestwie Galieyi i Lodomeryi wraz z 
Wielkiem Księstwem lirakowskiem, albo też 
urodzonych na Szlą.-ku f\nstryar.ku', !t prq- 
zmjł
(',ych się dD na odowośel polsk:e). 
Pra wo ns.dawania tycb st,vpenuy6w S
iI- 
'z.y Wydzi[\lowi krajowemu KfÓ!e
twa Galicyi 
i Lodoillf\ryi wraz z Wi,lkiem 1\:;i
,twem 
l
rgkowskitm. 
Podania należy woos ć n".id:\1.j d! dnia 
15. listopada r. b. Z:\ roś"eelni; twem przi?
o- 
ionej wl'adzy szkol aej do Wy Zi1\.!ll krajowe- 
go K r61es b'i a Galicyi i L"domer}' i wraz z 
Wit'lkjem Księstwem Krakowskit
m i ,ałącl}ć 
do niell metrykę chrztu, Rwiad,'ctwc ub:.1stwa 
i świadectwo szkolne 7. ost:ltni,l'.'o l'óirocza. 
Kandydaci urodz"ni na Szląsku, winni 
w pr;,śba..' h swych wyraźnie oś llii<1dczyć, ze 
się przyznajt)
 do narodowości ;,lIs
, iej. 
Z W ydzia
u knljoweg-o. 
We Lwowie, dnia 18. pddziernika 1900. 
G r o t t. 


L. 68.212.
		

/DIGCZAS002001_1900_247_0011.djvu

			(9005 3-3)' L. 69.906 
Ogłoszenie konkursu. 
Celem nadania jednego stypendyum z 
fundacyi Ożańskiej o rocznych 300 koronach 
ogłas?a się niniejszem konkurs. 
Stypendya z tej fundacyi przeznaczone 
są przedewszystkiem dla 'l'erleckich, krewnych 
załozyciela fundacyi śp. Marcela Wincentego 
Leopolda tr. im. Unichowa Terleckiego, a w 
w braku tychże dla innych imienników jego. 
Gdyby i tych nie było, naówczas otrzy- 
mać mogą stypendya powyższe, młodzieńcy 
Ilrodztni z rodziców polskich w krajach, któ- 
re przez rokiem 1772 stanowiły Królestwo 
Polskie. 
Kandydaci winni wykazać, że z dobrym 
postępem w naukach i obyczajach uczęszczają: 
do jednej ze szkół publicznych w Galicyi, lub 
do którego z zakład6w agronomicznych gali- 
cyjskich, niemniej iż wsparcia rzeczY'l'iście 
potrzebują. 
Prawo nadawania stypendyów tych wy- 
konywa na propozycyę Wydziału krajowego 
Wny Adam Marceli AleksL\nder tr. im. Ter- 
lecki, właściciel dóbr OŻllńska. 
Podania mają być wnoszone na ręce 
przelożon
j władzy szkolnej do W ydzi!tłu kra- 
jowego, najpóźuiej ł!o 15. listopa.da b. r. i za- 
wierać: metrykę chrztu, świadectwo ubóstwa 
i ostatnie świadectwo szkolne, IL względni
 
takżł ci, wody pokrewi"ństwa z ś. p. funda- 
torem. 
Z Wydziału krajo
ego . 
Kr61estwa Galicyi i Lodomer.n wraz z W lel- 
kiem Ks. Krakowskiem. 
Lwów, dnia 18. października 1900. 
Grott. 


L. 67.404. 


i 
!. 


(9004 3-3) 
Ogłoszenie konkn.rsu. . 
W celu nadania stypendy6w z fundacYl 
śp. Kazimierza Prus P"tryczyna, dla kształ- 
tącej się młodziezy polskiej ogłasza się ni- 
niejszem konkurs. 
W fundacyi tej istnieją stypendya po 
400 kor. rocznie przeznaczone dla uczniów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowif3, tu- 
dzież cp,la uczni6w c. k. wyższej szkoły w 
Krakowie, dalej stypendya po 300 kor. 
la 
uczniów gimnazJum św Anny w KrakowIe, 
wreszcie styp endy a po 250 kor. przez.naczo
e 
dla uc
niów szkoły rolniczej w Czerlllchow.le. 
W braku uzdolnionych kompetet6w J e- 
dnego.,zakładu mogą stype
dya nadane być 
kompe
eiltom uzdolnionym lllnego z powyz- 
szych 'l,akładó
. . , 
Ci1c
cy Się ubIega c o powyższe stypen- 
dya winni wnieść podani." swoJe za pośredni- 
ctwem zakładu do którego na nauki uczę- 
szczają do Wydziału krajowego naj dalej d,; 
15. listopada b. r. i załączyć: 1) wbsn 1 m.'- 
trykę chrztu, 2) metryk
 chrztu obojga ro- 
dzic6w n
 dow6d iż rodzice zrodzili się na. z'e- 
mi polskiej, 3) świadectwo ubóstwa, 4) świa- 
dectwa szkolne z ostatniego półrocza. 
Stypendya wyplacane będą w kwartal- 
nych ratach z góry i trwają do ukończenia 
nauk w tym zakładzie dla kt6rego uczni6w 
są przeznaczone. 
Z W ydzillłl1 krajowe.go . . 
Królestwa Galicyi i LodomerYl z Wlelklem 
Ks. Krakowskiem. 
Lw6w, dnia 17. października. 1900. 
Grott. 


L. 67852 


(9053 
-3) 
Ogłoszenie konkursu. . . 
W celu nadania stypendyum z fl]ndacYI 
Maryi ze St'jowskich Kurdwanowskit'j o rocz- 
nych 500 kor., ogbsza się ninit'jszem konkurs 
Bezwzględne pierwszeństwo do powyższ- 
go stypendyum służy uCZęSZcZ3jącym do 
iI- 
\.1icznych szkół średnich UCZ!lIom z rod7.lny 
śp. fundatorki imienia Jordan6w Stojowskich, 
:;: pomiędzy ty
h zaś ma pierwszeństwo uczt-'ń 
\'.ykazujący n-Jlepsze postępy w naukach. 
Nadane slypendyum może stypendysta 
z<\trzymać az do prawidłowego ukoń
zenia 
:nauk w p',blicznych szkołach średnich. . 
Jeżeliby się nie zgłosił zaden uprawnIO- 
ny kandydat z rodziny Jordanów-StoJow,kich, 
nłi.dane będzie stypendyum Powy
sze innemu 
uczniowi publicznych sŁkół śreLiniL:b, pocho- 

J.zenia szlacheckiego, na przeciąg jednego roku, 
przyc7.ero będzie mi"ł pierwszeństwo uczeń, 
który w. ubiegłym roku 
zkolnym stypendyur
 
liin!ejsze przez substytucYę p....bierat, jeiel1 
udowodni, że posiada warunki potrze bne do 
oLrzymlI.nia niniejsz...go 
typendyum. 
Kandydaci winni wnieść podania swoje 
za pośredfilctwem przełożolll>j whdzy szkolnej 
do Wydziału krajowego naj.13lej do 15. listo- 
pada b. r. i załączyć metrykę chrztu, świa- 
dectwo ubóstwa należycie zatwierdzone, przy- 
najmniej ostatnie świadectwo szkolne, tl1d
ież 
wiarygodue dowody pochodzenia z rodzwy 
ś o. fundaturki, zamierzający zaś ubiegać SIę 
o' stypendyum z tytułu pochodzenia szlachec- 
kiego, winni przedłożyć wiarygodni) dowody 
na te okoJiczność. 
" Z Wydziału krajowego . 
Kr61estwa Galicyi i Lodomeryi z Wielk1em 
Ks. Krakowskiem. 
Lwów, dnia 19. października 1900. 
G r o t t. 


L. 70.279 


(9091 1-3) l talu powszechnym w Przemyślu z pbcą" L. cz. IV 0/95 (4) (9045 2-3) 
Ogłosz
nie. konkursu. 1000 ko
on 
oczni
., ., Janko Mazur z Lisowie
 uznany zosiał 
Celem nadaD.1a .Jednego stypendyum ';': . UbIegaJący SIę o powyzszą posadę wlllm marnotrawcą, a kuratorem jeo-o ustanowiono 
funda
yi Zy
'munt
. i M
ryi Wjktory
 dw. im. n
jpóźoiej do. L gn . l
ni'i l\JOO wnidć. pOda- I Józef,> Szymków sy
a Anton
O z Lisowie:. 
ze ŚWIderskICh ma{zonkow LaskowskIch w ro- fil, do WydZldu kra]()wego z dołączemem: C. k. Sąd powlatowv, Oddział IV. 
cZlej kwocie 400 koron a ewentualnie takze a) metr:, ki uruJwni" na dowód, ze kom- 'rluste, dnia 26. maja 1900. 
dalszych stypendyów z tej samej fundacyi' po petl1jący nie przekroczy i 40 roku zycia; 
40\1 k. i 30U k. rocznie, ogłds"a się niniejszem b) d'JwoJa obywatelstwa austrY.ickiego; 
konkurs. c) dyplomu doktora m
dycyny, uprawnia- 
S:ypeudya te przeznaCZOli'-1 są pri.e'ln- j:ye.go do wykonywi>;ja praktyki lekarskiej. 
wszystkiem dla krewnych fundatorki ś. p. .Ma- Posada ta nadaną zostanie na 14t dwa 
ryi Wiktoryi Z\! Swiderskich Laskowskiej, ja- począwszy od 1. sty. znia 19:H. 
kotf'z dla kr
wnyeh jej męża ś. p. Zygmunta Z Wydziału krajowego 
L
skowskiego, a. to bez różnicy stopnia pokre- Lwów, dnia 20. października 1900. 
wieństwa i bez względu na to gdzie i w któ- G r o t t. 
rym publicznym zakładzie naukowym się 
kształcą, j"k r6wnież bez względu na gałąź 
na uki lu b sztuk pięknych, której się poświę- L. 
cają. 
Jeżeliby nie było 
r.elłi
]jych śp. fu?da- 
torki lub jf'j męza, lub JezelIby po obdz.lele- 
niu krewnych pozost8:ły stypendya wa.kuJące, 
natedy korzystać z n.IC.h m?g
 srnowI
 her- 
bownej szlacbtv polsil.1e,l, P-sw!ęcaJący SIę na- L. 1l0704jII 
ukom lub Bztukom pięknym w szkołach, z.- 
kładlLch publi,zilych, lub na uniwersytecie w 
Krakowie 
Chc;J.cy sie ubie.gać o nft.danie powyz- 
szyeh stypendy6w winni wnieść poda,nia swo- 
je za pośrednidwem zakładu,. do ktor
go na 
nauki uczęszczają, .do Wyd
lału 
r(!Jowego 
najpóźniej do 15. .IIstopada r. b. 
 załączyć 
metrykę chrztu, śWlad
ctwo. 
 s'o.sunuch m
- 
jątkowych kandydata. I rodzlco
 Jeg.o, osta
ll1e 
świadectwo szkolnI!, a wreSZCIe mewątpllwe L. 28142 
dowody pokrewitństwa s
ego z fundatorką 
lub jej męzero, a wzgl
dme d
w:ody, że nale- 
żą do herbowej hzlachty plskleJ. 
Z Wydziału krRjo 1; ego 
Król
stwa Galicyi i Lodomeryi 7, Wielkiem 
Ks. Krakowskiem. 
Lwów, dnia 19. października 1\)00. 
G r o t t. 


------ 
LW. 69.910 (9092 1.-3) 
OO'łosz
nie konkursu. 
W celu 
adania dwóch stypendyów po 
500 koron rocznie z fundacyi ś. p. Stanisła- 
Ił a Strzałkowskie.go, ogłasza się niniejszem 
konkur
. 
. 8typ.endya, .t
 są przezna?z?ne d
a. mło- 
dZieży pICI męs iCl6J, naro.ioWOSCI polskH.), ob- 
rządku rzymsko-katolickiego, praweg,) lub nie- 
prawego rod I], pochodzącej z rodziców J"lym- 
sko-katolickiego obrządku, pochodz"nia pol- 
skieg,\ wykazującej dobry P(,stęp w naukiJ.ch, 
dob'e obyczaje i potrzebę materyalnej pomocy 
do ukończ en a nauk, a to w pip,rwsZDl rzędzie 
dh młodzid.y posirtdającej I.e warunki, spokre- 
wuionej ze ś. p. fundatorem lub te!
oż żoni!: 
Ś. p. Waleryą Medardą dw. im. z D'brzyń- 
.skieh Strzałkowską, az do trzeciego stopnh, 
uczęszczającej do jakichkol wiek ehoćby naj- 
niższych szkół publiczny: h w obrębie Króle- 
st
a Galicyi i Lodomel'yi wraz z Wielkiem 
KSIęstwem Krakowskiem, w drugim rzęd'de 
zaś, w braku kan,iydat6w pierwszej kat"goryi 
dla mł?dz;eży p-'sia1,'jąc
j powyższe ogólne 
wa"unh, urodzonej w 'rarnopolu, Zbarazu, Ja- 
coweach lub Korszy,łówce, uczęszczająr,ej do 
c. k. szkoły politechnicznej we Lwowie, albo też 
na. 
 ydział filozoficzny, prawniczy lub lekar- 
SkI Jed
ego z krajowych uniwersytetów, a.lb.olte
 
wreszcIe do krajowej wyzszej szkoly. rolmcz) 
w Dublanach lub m Wydział rolnIczy Ulll- L. 1l0945jII 
wersytetu J 
.gielońskirgo w Krakowie. 
Potomkowie niejakiego Mi)rawet
a, któ' 
ry "': r. 1871 posiadat sklł.p korzenny w Tar 
nopolU, s:'j; wykluczeni na za wsze od korzysta- 
nia z niniPjszej fundacyi. 
Pobór stypend.vum trwa dla stypendy- 
st6w z t.
tulu pokl'i\wi!'ństwa [lZ do z:l;e.tneg:o 
l1kO
CZI'illa sturlyów w ji\kiChkolwiek szkołach 
publIc
n,Ył'h w kraju, dJa innych stypendy- 
s!6w z
s aż do ukończenh
 sludyów w tym I 
za
,ł8dzl
. naukowym a wr.ględnie ni\, tym W y- I 
dZiale un:wersyteckim, na którym stypendyum I K '. t . , 
otrzymah ura e e 
Prn.
o . nadani
 ty eh styper;dyów słuzy I _ III ,.' 
Wmu Kazumerzowi .Jełowickiemu, ze,mieszka- L. cz. P. 130;:10 (2) (9,'76 2-3) 
lemu w Bol.echowie. I Marya Gil, córka rolnika. z \\
iel
opola 
Poda.ma należy '",nosić 
a po
rednictwi'm uznana z POWOdll głupkowatości llIeWlasnl)- 
prz
,tożoneJ ":I'{(idzy szkolIJej do 'VY yd/.I!du 'ivolq. 
kraJo
f'go na.)pÓźniej do dnia 15. listop3da. Kuratorem jej SteflI.n' Ku.łyński, rolnik 
r. b. l 7-ałą.ez.yJ do nich: I. metrykę chrziu z Wielkopola. , 
kandydata l .Jego r,bi!jg", rodzi('ó", a jeżeliby C. K. Sl1: d powiatowy, Odd%l&l 1. 
z tych ,dok11m: n ów polskie pach.\dz -Ide nie I J.\nów, dnia 
,2. września 1900. 
wY"lkaJo,. takz,
 Jllne wiltrygodne wątpliwość 
tę uch.yla:]ą
e dowody; 2. świadb two ub6- 
stwa; :3. sWla.dectwo szko ne z ostatniego ról L. CI.. P. 28/00 4, (ę(i6
 :J -
) 
roeza; a wr, s
ci: 4. w r
zie komp..teLcyi z I Petro Ft'dorak ze Starego Kossowa. 
o- 
tytułu 'p
kr"wI 'nstwa, nalezyte dowi dy tego sL:ił IJznany mMDotn wcą, a luratorem.1 T go 
pOkreWIf'nst.' a usbnowiouo Iwana Gadzuka ze S'arego Kos- 
Z Wydziału kraiowf',!!o 80wa . 
Król
stwa Galicyi i Lodori'Iery( z Wi,.lkif'm O. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
Ks. Krakowskiem. Kossów, 22. lutrgo 1900. 
Lwów, dnia 19. października 1900. 
G r o t t. 


(9090) 


L. 69.274 
Ogłoszenie konkursu. 
W myśl 9. 12 ustawy z dnia 28. lipca 
1897 (Nr. 47. Dz. u. kr.) Wydział krajowy 
Kr6lestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem rozpisuje niniejsze m 
konkurs na posadę sekundaryuaza P"zy szpi- 


11 


Prez. 502 6/00 (9078 2-3) 
O g ł o s z e n i e. 
. Sąd powiatowy w Nowym 'rargu przyj- 
mIe zaraz rutynowanego pIsarza za miesię- 
cznem wynagrodzenielll 54 koron. 


(9089 2-3) 
K o n kur s. 
Na posadę ekspedyenta przy c. k. Urzę- 
dzie pocztowym w Grabowej w powiecie KiI- 
mion ki strumit,wej (III klasa stopień b.) z 
rY0załtem b04 kor. na służącego. 
Po Janie wnieść naleiy najpóźniej do 8. 
listopada b. r. do c. k. Dyrekcyi poczt i te- 
legraf6w we Lwowie. 
Lwów, dnia 20. października 1900. 


(9131 1-3) 
OgłosLenie konkursu. 
Niniejszem og,łasza się konkurs na po- 
sadę nauczy<.::e:a gfównego c. k. Seminaryum 
nauczycielskiego męskiego w Stanisławowie 
z kwalifikacYą nauczycielską do szkół śre- 
dnich do udzl
lani3 nauki języka niemieckie- 

o a ewentu!"lnie takż
 geografii i historyi 
.lILko p.rzedmlOtów głównych a przynajmniej 
z .kw;ahfikacyą 
o szkół wy.działowych z przed- 
mlOtow grupy Językowo hIstorycznej. 
. , Do 
osady t
j przywiązaue. są pobory 
sIuzbowe I prawo do dodatk6w Plędoletnich 
unormowane usta'1ft
 z dnia 19. września 1898 
Dz. ust. p. Nr. 174. 
. Ubiel?3ją.ey się o tę 
?sadę. . k,6rzy ma- 
ją :vykazac rakz.e znao
osc drugle
o języka 
krajowego, Wlllm podanIa swe na[tzycie udo- 
kumentowane i zaopatrzone w tabelę stosu n- 
kó >{ BłuLbowY0
, sporzą
z0:ł,lą 
a pw'
i,al1ym 
formularzu w Języku mcmle klm Willeść do 
t'rezydyum c. k. R'tdy szkolnej krajowej naj- 
późni.-.j do dnia 20. listopada 1900 za pośre- 
dnictwem 
'wej whdzy. 
Kompetenci pełniący obowiązki nauczy. 
cielskie w publiczn}'ch Szkoła01l ludowyc.h, 
A. pragnąficGaTa cei 'IaCo- 
1I1lCll. 
B HaCbJIi,ZI;OIC Toro piIIIeH.II a60poHeBe 
eCTb ,n;aJIbIIIe IIIRpeHe Toro apTRKYJIY a sa- 
6pamIB: HaICJIa,ZI; Mae 6YTB 5HRm;eHIIB:. 
JIbBiB, ,ZI;HJI 25. mOBTH.II 1900_ 


(9133) 


(913 1) 


L cz. Pr. III 191/00 2 
OB WIESZOZENIE. 
C. k. SąS[utt!rcfłe" tJon I \!Bit tts 
fennen in bieiem idjeuf)(idjen/, bi6 ,:benii
en 
biirfe" nad} 

. 303 122 b, St. @. \:Icrboten.
		

/DIGCZAS002001_1900_247_0012.djvu

			m 9łamen @5eitter Wlajeftłit bes Słaifet
! ; bom 10. Dctouer 1900, U. II. 1101, bie Wei
 
1)a
 t. f. 2anbe
gerid.Jt .?illien ag 
rei3gerid;t I tnl.mfn:eitung ber nicfJt veriobifd)en BeitfcfJtift: 

aj auf 
nttag ber r. f. @?taat
anwa(tfd)aft er
 ,,
ag1iat1o 
eilfunbe fiir ijami1ienbiiter obcr 
fannt, baf3 ber 3n
a1t be
 in ber ntd)tvetiobi. ber 
IlU
 ar5t" 
nd)brucrmi @. 
arbeta in 
fd)en 
rucrld)rift: "Defterr. &ifenb(1)ntr-
a$ 
(oren3, ltJ
grn tł;
 gan3en 3n1)aHe
 nad) 
. 
lenber fiir ba
 3agr 1901 11 1)erausgegcben bon 5 unb 345 @31. t?!>. berboten. 
ber ffiebaction be
 ,,&ilenba
u£rll V. 3agrgang 
)illitn @5d)IoagaHe 20 ent1)a(ttnen 
tttfel
 
auf @5eite l mit btr UeberfcfJrtft: ,,3agre
rftcf
 
lcf),m bon SDr. im. &1Ien&ogen 1. Defterr id)1I 
unb 3łUn in ben @ite1Ien I auf @5eite 4 bon 
,,

 erfiU weiter ll bi
 ,,3U milHen gIauben" 
II auf @5tite 7 bon ,,3
m fo(ge ber 
etrll 
bis "total ber[d.Jeqt ll unb III. auf @5eite!:J bon 
"tuenn uid)t ll bis entftanben wiire" ba
 f8erge
 
gen nad) S. 300 @51. @. begritnb!', unb 

 
witb nad) 493 @5t. 
. D. ba
 
erbot ber imet- 
tertJeróteituHg biefer 1)tucffcf)rift au
gefptod)en, 
bie \Jon ber f f. @5taat
anwQ(tfd)aft vetfilgte 

a\g(agna1)me nad) 
, 489 
t. 
. D be$ 
ftiitigt unb nad). $. 37 
t.@). auf bil' Q3et
 
nidJtung ber fatftttm 

emV1ate c:fannt. 
iBien, 11m 13. Dctober 1000. a
 t t 2anbe
< a(
 
ref3getid)t tn 
stdtft 1)at mit bem (!rfenntniffe bom 11. De
 
tobe( 1900, $r. IX 122(2, bie imeiterbcrbrei$ 
tang ber im Q3erfage ber n 'fipografia Coope- 
ri\tiva. 
 in storino erfd)ienenen SDrncr[d)rift: 
"Bu.on Primo .Mag'gio fratelli
 nad) 

. 122 
a. 303, 302 
t. iM. verbotm. a
 f. t 2anbes
 a(
 
ref3gerid)t tn 
stricft 1)at mit bem (!denntniffe bom 11. De$ 
tober 1900, \ł3r. IX. 1'22/2, bie \lieiterterbrei. 
tung btr tm 
er(agt btJn @. 9łarbini tn 
(o$ 
ren3 erfd)ienenen 1)rucrfd)dft: nIl Canzoniere 
dei SJcialisti" bon 9Raria @abrint nad) 
. 
122 a. @5t. @. berbottn. a
 t. f. 2anbe

 Ilis \i)ref3gtrtd)t in 
stticft gat mit bem 
denntniffe bom II. De- 
lobet 1900, 
t. IX. 122/2, bil' 
dtetbCr
 
b einmg btt im IBedage ber nUnione Tipogra- 
fica." in 3moh1 etfd)imenen SDructfdjrift: "La 
disuguaglianza dalle condizioni" 1 maggi o 
1900 bon 9łicoIa )Sabaltoni nad) 
. 302 (St. 
@, betboten. 


1)a$ t t. 2anbes. aIs 
ref3getid)t in 
strleft gat mit bem 
rfenntntffe bom ] 3. De
 
lober HJOO, 
r IX. 123/2, bie iroetterberbrei. 
tung ber 9lummer 29 ber BeitfcfJrift: nDelavec. 
RcleCl Prapor" bom 10 Dcto&et 1900 rocgen 
be
 
rtifei
: "Samomor vojaka" nad) 
. iWO 
@St. (M. nnb 
rt. IV. be
 
ele
e
 bom 17. 
1)ecember 1862 
. @. 
l. mt. 8 ex 1863, 
berboten. 


1>a
 t- f. .Rrei8. ats 
reaget:ict;Jt in 
@of6 f Jat mit bem (!'cfenntniffe bom 12. De- 
jober 1900, 
r 34/2, bie !llieiterberbrettung 
ba 
,ummcr 117 bi'r.8e'tfd)rift: "Soca" (9Ror
 
gmau0gabe) bom 9. Dewber 1900 wegen ber 
'5teUe bon nNismo zadovoljni z italianskim" 
bi£; 3um @5cf)Iuffe be
 2Ittifd
: "Po slavnostnih 
dneh 
 nad) 
. 300 @5t. @. berboten 


1)a
 f. l. 
tet
. al
 
tcf3gerid)t in 
(¥oq !;Jat mit bem (!rfennhtiffe bom 12. De
 
tooe( i ;.:100, '\ł3r. 35/2, bie :illdteroerbreitung ber 
9łummer 242 ber .8eitfcfJrift: "Il Friuli orien- 
tale" I.JOm 10. DClovee 1900 11. 1 cgen bet @5te1Ie 
\J011 
nfange bi
 nitaliana a Trieste" bt
 
r
 
tife(
: n U n congresso in vista" nacfJ 
 65 a 
@5t. @. berbottn. 

a
 f. f. 2anbe

 'al
 
ttf3gerid)t in 
3 insbrucr gat mit bem &rfenntniHe bom 12. 
Dctohr 1900, 
r. V. 1 l 2;2, bie imeiterber
 
b(
t
un
 ber 9łummer 20 (\!{l1bre 
ofer) bet 
Bnt)d)nft: ,,
er @5cqe m /l vom 15. @Hbgarts 

 00 ltJegm be
 5}.{rtifeI
: ,,
nbre 
ofer/l 
Hl ber 
teUe bon ,,

 ift nid)t bil' to
ale 


raf
" bis ,,
rrfpted)uI1Bm gebrodJen" bann 
Wf gen bes \!{rhtd
: "iBetg.3fc1-Eipud" bon 
,,']::reu war fetn iillefen" bis ,,()efterrddj fiatb" 
unb ber @5te1Ie au
 bem ,,
:hicffaftm" von 
,,\!rii111crt mag aud) nod) werben" bi
 "woUtc 
ab
r babon nid)t
 wiHen" nad) 
. 64 @5t. @). 
berboten. 


SDal5 f. f. 2anbts
 aIs 
tef3!1edd}t tn 

nn
brucr gat mit bem 
rtenntniHe bom 12. 
Dctober 1900, 
r. V. 11 0/2, bie imeitcrber. 
bn
ttullg ber 9łummrr 41 ber Beitjd)rifi: "Q3Dlf!S. 
.8'1t.uug" bom 1
. Dctober 1900 wegen he
 

CUtUeton
: "illłit 

ttl1poft in bm Bucfunft
, 
jtaat unb retour" bon "SDiefe 3nftitution f taR b 
aber" bi5 "auf. biejer (;frbe l1)un Wt1I" bann 
wegm hc
 
rhhIs: ,,
ine lUeitere 
1)atl1fteti
 
fm. 
ur J
fuitijd,)en 
erbrequl1g
funft be
 
e' 
ne
,cta
e
t G?nge(" bOn ,,\liir glaubm im @e- 
gen,1)ell bt
 ,,@Sd,)inbanger bet ime1tgefd)id,)te U 
uuo \uegcn bet @5ie1Ie 
u
 ber unter ber ffiu. 
brtf: ,,'Eon 
u
WiitWj entgaltenen 
"mjpon. 
ben o : "i,Sfaffengofen" bon "unb 110d) fo1Ien 

enj
en" bt
 "tein imaHtr ober fUtb" nad,) 


. ] 22 b. tl5 a. un'O 300 @5i. @. betUoten. Il
 r. f . 
e3id
gtrid)t fiir Utbertre
 
tuttgen tn 
rllQ 
Cłt mit bem lidenutntfft 


SDa
 t. t. 
rei

 al
 
re%gerid)t in 

i{fut 1)at mit bem 
rfenntniHe I.JOm 13. 
Dctobet 1900, 
r 54, bit 1illetterberbteitung 
ber 9łummer 20 bcr .Beitfd)rift: ,,9łeucr 
or
 
wćirt
" bom 7 Dctober 1900 lUegen ber 
r
 
!ile(: "SDer ffiuin unferer 
o{f
fcfJule" unb 
"Unfm ?ill(1)(paro(e" nad) 
. 65 a. @5t. @. 
ocrboten. 


SDa
 f. f. 
rei

 al
 
ref3gericfJt in 
D(mii
 
at mit bem &rfenntniffe bom U 
Dctober 1900, 
r. 76, bit imeiterberbrdtnug 
bet inummer 33 ber .Beitjd)rift: nRozvoj" bom 
10. Dctobet 1900 lUegen ber @5teUe bon "Sen- 
saci a trpke u katolika pocity" bi
 "UH pri- 
zen panstva" be
 
rtife1s: nPrebled politicky" 
nad) 
. 63 @5t. @. berboteu. 


SDa
 f. f, 2anbe

 Il(
 
reagcrid)t tn 
Bara f)ilt mit bem &rfenntniffe bom 13. :Oc. 
tober 1900 
r. 50, hie 
etterberbreitu1t!l ber 
9łltmmer 39 ber .8d t fd3'dft: nSrpski Glas" 
bom 11. Detober 1 HOO wegeu bes 
rtiM
: 
"Jedan komena.t poznatom ukoru" naÓJ 9. 
63 @5t @). berboten. 


Rozmaite obwieslczenia. 
G. Zł. Firm. 1688. Ges. III. 191 (8668 3 -3) 
KUN DMACHUNG. 
Vom Lemberger k. k. Landes aIs Han- 
delsgerichte wird kundgemacht, dass am 15. 
September 1900 im Handels.R?gister fur Ge- 
sellschaftsfirmen die Firma nOstgalizische- 
Localbahnen 
 polnisch" Wschodnio-galicyjskie 
koleje lokalne" eingetragen und dabei er- 
sichtlich gemacht wurde, ctass die Rechtsver- 
haltnisse folgend", sind: 
Ort der Niederlassung Lemberg ist. 
1) Diese Firma ist eine auf Grund der 
A. L. ConCfEsions. Urkunde vom 23. Jarmer 
1894 R. G. B. Nr. 5z der mit Erlass des 
k. k. Ministerium dfs Inneren vom 12. Mai 
1895 Zl. 12559 genehmigten Statuten und 
des Constituirungsaktes vom 28. Mai 1895 
errichtete Actiengesell"chaft. 
2) Zufolge Beschlusses d"f Generalver- 
sa.mmlung vom 24. Juni ] 899 mit Genehmi- 
gung des Ministeriums des Inneren vom 22. 
August 1899 Zł. 27220 riicksichtlieh 21. 
September 1999 Zl 31554 wurde der Sitz 
der G sel1schaft von Wien nach Lemberg 
verlegt. 
3) Zweck der Gesellschaft ist der Bw 
und B ,trieb der nhcbstehenden im An8chIusse 
an di0 Staatsbal:mlinie Stanisbu - Husiatyn 
herzustellenden Lccomotiv Eisenbahnen ost-ga- 
lizischen Localbahnen, und ZW3.r: 
aj von der Station Kopyczyńce mit thun- 
lichster Annaherung anJilnów uber Trembowla 
und Ostrów nach Tarnopol. 
b) von einem geeigneten Punkte zWI- 
schen den Stationen Hadinkowce una Czort- 
ków iiber B?rszczów nach Iwsnie puste mit 
einer Ab:z.welgung von Teresin nach Skała. 
c) vom einem geeigneten Punkte zwi- 
schen den Stationen Kalinowszczyzna und 
Czortków uber Jagif'lnica nach. Zaleszczyki 
ferner .da Bt.u. 
nd B
trieb von in die geseH- 
schaftlIchen Lllllen emmiindenden Schlepp- 
bahnen, deren Anlage und Einrichtung von 
der k. k. Staatsv6rwaltung genehmigt wird. 
4) Die Gesellschaftendet mit dem Erlo- 
SCbbll Ger Conces:io
, lost sich jedocb. schon 
fruher auf, wenn dle Jhr gt'horigen BahnlJll vom 
Staate iibernomm,n oder durch dh; Ge.sell- 
schaft vera iissert werden. 
5) Das Gesellsehaftshpital i'3t mit 
dem B trage von 2,(00.000 fi. o. W. in :.uf 
Inhaber lautenden .A.ctien festgesetzt und be- 
steht auS a) 5'00 Stk. Prioritatsactil:'n zu 
.200 fi. o. W. im Gesammtbetrage von 1,000.000 
fi. o. W, welche bezi.iglic h ihrer Verzinsung 
und 'l'Hgung den V orrang vor den Stamm- 
actien gr niessen und b) 50UO S lk. Stamm- 
actien. zu 200 fi o. W. im Gesammtbetrage 
von 1,000.000 fi. o. W. Die Actien s
nd un- 
theHbar. 
6, Der Verwaitungsrath ist der V 01'- 
stand der Gesellschaft und besteh t aus 9 bo
h- 
stens 12 M tglied,. rn der k. k. Staatsver'il al- 
tung sowie dem Landesausschusse von Ga- 
lizien, letzterem insolange aIs da.s La.nd Gali- 
zien durch 1 den Besitz von mindestens 
der Half te 'der von demselbe; gezeiehrreten 
Stammactien an dem Unkrne.hmen bf\tbeiligt, 
ist das Recht vorbehalten Je .2 .Mitg!ieder 
in den gesellscbaftIichen V"'I'waltuogsrath zu 
entsenden. Die iibrigen Mi:glierler Wel'deil von 
der ordentlichen Gent>.ralversammIung gewahlt 
Die Mitglieder des Verwaltungsrathes 
mit AU8nahme der von der k. k. StcJ.atsver- 
waItung und dem galizischen Landes.ms 
schusse ernannten Mitglieder werden auf die 
Dauer von je 3 Jahren gewahlt. 
Der VerwaItungsrath ist berechtiot im 
Falle Ablebens oder Austrittes eines gewahlten 


12 


. MitgIiedł
s dessen Stelle fur die nOl'h ubrigt> 
Funktionsdauer durch Cooption provisorisch 
zu besetzen. Einc) solcbe Cooption muss statt- 
finden, wenn in Folge Ablebeiis oder A.us8(
hei- 
deI.!s einl's gewablten :Mitgliedes vor Ablauf 
seiner Funktionsdauer die Zahl des Verwal- 
tungsr"thsmitglieder unter die statutenmass i gt3 
Minimalzabl gesunken ist. Die defi!libve 
Wa.bl erfolgt in der nachsten ordentlichn 
General versam mI ung. 
Das durch Uooption beziebungsweis8 
Neuwabl gewahlte Mitglied tritt riieksicht- 
Uch seiner FunktionsdrLuer an die 8e1le des 
au"geschledenen Mitgliedes. 
Von der k. k. Staa'svE'rwaltnng wurd" 
in den V erwaltungsrath entsendek 
Dr. AlbE'rt Ritter Speil von Ostheim, 
k. k. Hofrath und Eismo(,hn Dire tor in P. 
in W ien. 
Der galizisclIe I./: ndegausschuss hat ia 
den Verwaltungsrath die Herm Josef Po- 
powski, Reiehsraths \ind Landta€!sabgeordoe- 
ten in Krakau und August Grafen Ł)ś, Reichs- 
rathsabgeordneten in Lemberg entsendet.. 
Ferner fungieren aIs gewablte Mitglie- 
der des Verwaltungsrathes: . 
a) La.dislaus Grd Baworowskl, Gr ss. 
grundbesitzer in Osi rów. 
b) Wlodimir Graf Baworowski, Rentier 
in Lemberg, 
c) Mieczyslaus Gr1i.l Dunin Borkowski, 
Gros,>grundbesitzer in M'eldca. 
d) Adam Graf Gołuchowski. Grossgrund- 
besitzer in HusiIi tyn. 
e) JuHus Graf Korytow dz. u. 
p. Nr. 23 o autoryzacyi techuików asekura- 
cyjnych podaje się ninięjszem d, wia, "omości, 
ze usta.nowiona przy Ministen;;twie spraw we- 
wnętrznych komisya egz'iminacyjna przN)imu, kra- 
wcowi w Dynowie wnieśli skargi: 
ad 1) Selig Ha.u ben, ku piec w Przed, 
mieśeiu dynowskiem o 17 kor. 50 hal. 
ad 2) Izak Kranz, kupiec w Dynowie, 
o 133 kor. 80 hal. 
Audyencye do ustnej rozprawy odbędą 
się ad 1) 2) 31. paźd.ziernika. 1900 o godz. 9 
raco, w biurze Nr. 1. 
Ustanowiony dla strzeżenia praw po- 
zwanych kuratorami ad ]) Piotr Siekaniec. 
wójt z Przedmi"ścia dyrlOwskiego, ad 2) adw. 
dr. Sosnowski w Dync'wie będą nieobecnych 
zas'ępywać, dopokąd się w sądzie nie zgłoszą 
lu.b pefa.omocnika nie ustanowią. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział L 
Dynów, 12. października 1900, 


L. cz. Nc. III 612/00 2 (8828 3-3) 
C. k. Sąd powiato'Wy O. III. w Stryju 
.. zywa tych wszystkich którzyby mogli być 
w posiadaniu kwitu wystawionego przez c. k. 
gł. Urząd pouatkowy w Stryju dnia 24. paź- 
dziernika 1898 na złożoną przez Arona Rosen- 
berga pod art. dzien. 149/93 kaucyę na za- 
bezpiecwnie dost". wy sz.utru na gościńce l,ań- 
stwo w Stryjskim okręgu budowniczym na 
l
tQ, 1899, 1900 i 1901 która to kaucya składała 
się z zapisu dlugu pożyczki księstwa Salm. 
(Schuldverschreibung des Fiirstl Salnischen 
AnIehen) Nr. 68.574 z daty Wiedeń 1 si.erpnia 
1855 na kwotę 40 zł. opiewającego, by kwit 
ten najdalej do roku licząc od dnia tego oglo- 
szenia przedłozyli, p:dyż w razie przeciwnym 
takowy za nieważny uznany zostanie a wy- 
stawca na takowy nie będzie im odpowie- 
dzia!ny. 
S',I yj, 28. sierpnia 1900. 


L. cz. T. 17/99 2 (8863 3-3) 
Na żadmie M3 ksa Moldau(!'a ze Soło- 
twiny któr
mu k-iązeczka wkładkowa tutej- 
szego towarzystwa oszezędności i kredytu Nr. 
2856 na 350 zł. na jego imię opiewająca 
zaginęła wdraża się postępowani!>, amortyza- 
cyjne v'izględem tf'j k,
iążeczki i wzywa się 
każdeg0 posiadacza ażeby w ci[!gu 1 roku 6 
tygodni i 3 dni od trzeciego ogłoszenia w Ga- 
zecie lwowski,-'j licząc swoje prawa zgtosH', 
inaczej bowiem książecLka rzeczona za amor- 
tyzowaną uznaną zo,tanie. 
C. k. Sąd obwodow.v, Oddział IV. 
Stanisławów, dnia 22. sierpnia 1900. 


L. cz. IV. 15/97 1 (8875 3-3) 
C. k. Sąd powiatowy w Kcssowie ogła- 
sza, ze dnia 7. marca 18\:1: zmarła w Mana- 
stersku bez pozostawienia ()statIJ iej woli roz- 
porządzenia Paraśka Pawiyk ur. Ławruk. 
Sąd nie znając pobyttL Ołeksy Ławruka z 
u'itawy do tego spadku powołanego, wzywa go 
niniejszem, zeby w przeciągu jednego roku, 
licząc od dnia daty pdyktu, zgłosił się w tym 
sądzie i wnió"ł oświadczenie przyjęcia spadku, 
w przf'ciwnym bowiem razie spadek byłby 
przeprowadzony z dziedzicami zgłaszsjącymi 
się i z kurator. m Piotrem Ławrukiem dla 
nil3go ustanowionym. 
C. k. Sąd obwodowy, Oddział V. 
[(essów, dnia 1. czerwca 1900. 


L. cz. A. 187/98 6 (8974 2-3) 
Dnia 26. listopapa 1890 zmarł w Sto- 
bódce bez testamentu Fedor Tkaczu\.:, do któ- 
n'go majątku konkuruje Marya Tkaczuk z zy- 
cia i pobytu nieznana. 
Wzywa<.:ię ją przeto, aby w przeciągu 
roku zgłosiła się w 
'ą izie i wnio'ła oświad- 
czenie do spadku, inaczej bowiem przewód 
spadkowy ze zglaszaj
tcymi się spadkobiercami 
i z ustanowiony m dlań kuratorem My kietą 
'fkaezukiem przeprowadzony zostanie. 
C. k. Sąd powIatowy, Oddział L 
'ryśmienica, 21. września 1900. 


['o cz. ])'irra. 144/00 (9021) 
O g ł o s z e n i e. 
O. k. Sąd obwodowy jako handlowy w 
Samborze zawiadamia, że w rtjestrze firm 
spóikowyct uskuteczniono: 
c) wp
s wystąpienia ze s,cółki jawnego 
spólnika Maxa Falka, kupca w Drohobyczu, 
b) wpi
 wstąpienia do spółki jawnego 
spólnika Józefa Kre sberga, syna Samu. la, 
c) wpis zmiany firmy Ungdr, Falk & 
A
chkanazy, na nazwę Firmy Unger, Aschka- 
nazy, i Kreisbeg, a w języku niemieckim Un- 
ger, Aschkanazy & Kreisb3rg. 
d) wpis, ze zastępstwo firmy posiada 
kollektywme dwóch jawnych spólników, a to 
albo Juliusz U nger i Jakób Asczkanazy, alb() 
Juliusz Unger i Józef KreisbHg S'yn Samuela, 
albo nakoniec Jakób Aschkanazy i J6zef 
Kreisberg, syn Samuela. 
C. k. Sąd obwodowy, Oddział V. 
Sambor, dnia 8. września. 1900.  


I 
, 
I 


. f 
c 
] 
1 
k 


/
		

/DIGCZAS002001_1900_247_0013.djvu

			L cz. C. II. 302/00 1 (9075) I dyencyę do rozprawy na dzień 6. htopa.da 132\1/00 im Genlssenscbaftwgister am 12. Sep- 
Przeciw Zofii z Kaliszów GawJikowej,; 1900 o godz 9 rano, w biurzp Nr. 4. 'embBr 1200 die Firma 
Han.dels- nn1 Vor- 
której miejsce pobytu .iest nieznane, wniesio- Celi:'m strzezenia praw Oleksy Chry':-r, schn-sverein i:\ Z.totniki, registrirte Genossen- 
nyrn został do c. k. sądu powiatowego w Gor- ustana
ia się p. dr. Dorlmdiaka, ad \'lokata w schaf mit leór:hrankLr Haftung" pdniscb: 
licach przez Wojciecha Kaliszf!. i Annę z Ka- Borszczowie kuratorem. 
 Towarzystwo handlowe i zalicd{Owe' w Z10- 
liszów Sorocilią ze Szalowy pOT.ew o własność Tenze kurator Z'istępywać będzie Oleksę taikach, st,}\/;'arzy,
zelde za'-ejt'stowane z ogra- 
i hipoteczne przepisanie parc. gr. llk. 2
7/9 Chryk w rzeczonej sprawie na jego koszt nicwnf!: poręką' e'ng- tr,l£:,en wurae. 
i 248/1 w Szalowy. i niebezpieczl<ństwo, dop
ki on w sądzie się Die GellnssElls,.b:d"t, weld18 slch auf den 
Na podstawie pozwu wyznaczono au-nie zgłosi lub pełnomocmka nie z-;m anuje. Genoss@schaft V8 tril;2, t o Wiśniowczyk 16. 
dyencyę do ustnej rozprawy na dzieli 8. li- O k.Sąd powiatowy, Odd'zi3,ł 1. Jdi ] 900 griindet, h t i!..:ren Sitz in Zlotniki. 
stopada 1900 o godz. 9 rano. Borszczów, dnia 10. października 19(:0. Gegenstand d s Unternehmpns ist der 
Celem strzezenia. praw pozwauej Zofii B trieb eines Ba 1i kgeschaftes behufs Beschaf 
z Kaliszów Gawlikowej, ustanawia się p. dr. fiJng der den .M:itgliedprn nothigen Geldvor- 
f:'terna, adw. w Gorlicach kuratorem. L. cz. hip. 350;00 , ($1046) schiisse Die Dauer der Genossfllschaft ist I 
Tenze kurator zastępywać będzie Zofię z C. k. Dyrekcya kolei pań-twowych WB unbest'mmt. 
Kaliszów Gawlikowę w rzeczonej sprawie na Lwowie zamierza nabyte na cele ruchu kolei 
jej koszt i niebezpie<,zeństwo, do!óki ona w grunta wyłączyć bez ciężar6w z księgi g-run- ,

'C. 
sądzie s;ę nie zgłosi lub pełnomocnika nie za. tOWf'j dla Ustyano
ej i przyłączyć je do k ięgi 
mianuje. kolejowej a mianowii.ie części z. parceli 5451/1, 
C. k. Sąd powir.towy, Oddział II. 5485/3, 551212, 5504/1 cd gml.ny Ulityanowa. 
Gorlice, dnia 10. października ! 900. Wzywa się tpdy wszystkIch którzy się 
przez pr enicsienie części z wymif-niony ch 
parcel do hiput
cznego wyka!! kohjowego 
za pokrzywdzoych sądzą, a
e?y roszczenia 
swoj zgłosili w tutejszym SądZI
 najdalej do 
dnia 25. listopada 19(;0, gdy z rraczej mil- 
czeDie będzie uwazane za przyzwolenie na 
przeniesienie gruntów. 
Prawa rzeczowe dopie;o w dniu przy- 
bicia edyktu w 
ądzie to Jest w dniu 25. 
września 1'-'00 lub' po tymze dnin. na grun- 
tach do hipotecznego wykazu kolejowego za- 
pis
ć się mających nabyt
 przeciw 0sobo/IJ, 
ktore takowe przed przedslęb:orstwem koIPj,. 
wym posiadały nie będą uw
ględn!one przy 
wpisywaniu tychie gruntów do hipotEcznej 
księgi kolejowej. 
O. k. Są.d po
iatowy, Oddział H. 
Ustrzyki, 21. czerwca 1900. 


I 
l 


L. cz. C. 1. 69,'00 1 (9079 1-3) 
Przeciw Janowi Lichwiar
owi, Walent-- 
mu Jnśko, Maryannie Juśko, Janowi Chmu- 
rze i Szymonowi Maziarzowi, których miejsce 
pobytu jest nieznane, wniesionym został do 
c. k. sądu powiatowego w UJanowie przez 
Michała Pachlę z WuIki ta!1ewikiej pozew o 
948 kor. 
N a podstawie pozwu wyznaczony został 
do rozprawy termin na dzień 10. listopada 
1900 o 9 rano. 
Celem stl'zez,'nil'o praw wyżej wymien,io- 
nycb, ustanawia. się p. .Józefa Syp:i, rolnIka 
w W ulce t:mewskiej kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać bę
zie ty,:
że 
w rzeczonej sprawie na. ich koszt 1 
JebeZple- 
czeństwo, dopóki oni w sądzie si\: me zgłoszą 
lub pełno!: oenika nie zamianuj
 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział I. 
Ula.nów, dnia 27. września 1900. 


. 
i 
i 
I 


L. cz. C. II. 113/00 1 (9120) 
Przpciw nieobecnym Ja.kóbowi i Anieli 
W ołczańskim z Posady dolnej, wniosła. Tekla 
:Materniak z Posady dolnej pozew o z 10 kor. 
Ustna rozprawa odbędzie się dni
 31. 
października 19uO o godz. 9 rano, w bIUrze 
Nr. 2. 
Ustanowiony dla strzeżenia praw po. 
zwanych kuratorem Szymon Szepieniec z Po- 
sady dolnf'j, będzie ich zastępywać, dop6k i 
się nie zgłoszą lub pełnomo
nik!\ nie usta- 
nowią. . 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
RymT1nów, dnia 17. października POO. 


L. cz. C. L 181;00 1 (9117 1-3) 
Przeci w Rafałowi Rendlerowi, którpgo 
/Y.iejsce pobytu jest nieznane, wn e
ionym zo- 
stał d,) e. k. sądu powiatowego w Lubaczo- 
wie przez p. ReisIę Margel zam. Riss w Lu. 
baczowie pozew o ograuiczenie egzl:lklJcyi tus. 
uchwałą z dnia 21. sierpnia 1900 1. ('z. E. 
763/00 1 dozwolonej. 
Na pldsbwie pozwu wyznaclono au- 
dyencyę do ustnej rozprawy na dzień 7. li- 
Istopada 1900 o godz,inie 9 rano w tutf\jszym 
sądzie, biuro Nr. 10. 
Cplem strzezenia praw niewiadomego z 
miejsca pobytu Rafała Rendlera., ustanawia 
się p. dr. Jak6ba Szkapę, adw. w Lubaezowie 
kuratorem. 
Tenże kurator za
tępywać będzie Ra- 
fała Rendlera w rzeczonej sprawie na .irgo 
koszt i niebezpieezeństwo, dopńki on w I'ą- 
dzie się nie zgłosi lub pf'łnomonika nie za- 
mian' je. 
C. k. Sąd powilOtowy, Oddział L .. 
Lubaczów, dnia. 6. paźiziemika 1900. 


i 
) 
) 


1. cz. C. I. 2lts i OO 1 (9111) 
Prze
iw Pinkasowi i Sfisli Horosteinom, 
których miejsce pr)bytu j 'st nieznane, wnie- 
. f\jonym został do c. k. sądu powiato
ego w 
Borszezowie przp,z c. k. Prokur!\toryę skarbu 
imieniem c. k. Skarbu pańsJwa. we Lwowie, 
pozew o 379 kor. 16 h z lin. . 
N" podstawie pozwu wyma('zono an- 
ayencyę do rozprawy na dzień 6. listopada 
HJOO o godz. 10 ra.no, w biurze Nr 4. 
C
:em 
trzPzeIla praw Pinka;.:a i Siisli 
. Hornsteinów, ust.ana.win. się p. dr. Komerine- 
:;a, adw. w Hon;z"zowie kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać bę,jzie Pin
a- 
f-,a i Siiiilę Hornsteinów w rzeczonf'j sprc\wie 
na ieh koszt i niebezpipczpństwo, dopóki oni 
w sądzioj się nie zgłoszą lub pełnomocnika 
ni., 
amjanują. 
U. k. Sąd powiatowy, Oddział L 
Borszcz6w, dnia 20. października 1900. 


" 
f 


L. C7,. C. L 215,00 1 (9110) 
Przeciw Oleksie Cbryk, którego mif'jsce 
,pobytu jest nieznane, wniesionym został do 
. c. k. sądu powiatowego w Borszczowie przez 
Mikołaja Schnpidra pozew o własność wbl. 
1116 gminy Jezierzany, lub zaptacenie 640 
kor. z pn. 
Na podstawie pozwu wyznaczono au- 


-" 


L. cz. Prez. 1422 18 L./OO (9022 1-3) 
OBWIESZCZENIE. 
Je
o Ekscelencya p
ezydent c. k. wyi- 
szego si}du krajowego zamlanowa.ł. d
a czwartej 
dn'a ł 9 listopada 1900 o godzlllIe 9 rano 
rozpocząć się mającej kad. w'yi 
ąd u przysię- 
gJych prz.v tutejszy,? c. k 
'ądzi' obwodowym 
Marcina Chorz.'msklego c. k. radcę dworu i 
prezydenta sądu obwodowego przewodniczący m 
a zastępcami przewodnicząci'go c. k., wicepre- 
zyąenta sądu obwodowego Bojomira Zr.rskiego 
c. k. radców sądu krajowego Otto\>ara An- 
siona Jana Wichańskiego, Jóufa Ohanowiczl\, 
Michał'a B
łt.arowicza, Józefa Wajdowicza i 
Ati\nazego Stobi; Iskiego. 
Pre' ydyum c. k. sądu obwod,)wi'go. 
Zloc4ftW, dnia 13. października 1900. 


L. cz. A VlI. 158/00 (3) ("00 l 1-3) 
O k. S.ąd powiatowy S I. we L..vnwie 
podaje do wIadomości, ze Ad 'ID Samborski 
zmarł we Lwowie dnia 4. kwietnia 1900 
z rzekomem pozostawieniem uctnego ostatniej 
woli ror,p rządzenia. 
Gdy. nie jest wiadomem, czy i komu 
przysłlJgUją .prawa do tegi) spadku, wzywa 
Sąd ws
y:s
klch którzy by z j"kiegokolwiek t y- 
turu .ros<'lh s
bie prawa do spadku, aby do- 
meślI w przeclą.gu roku o sW,ych prawach Są' 
dowi. 
 yk
7
h tytuł prawny dziedzicŁenia 
i złoiyh oswladezenia do' spadku, gdyz po 
bez8kuteczny
 upływie zakreślonego czas;- 
kresu, zostama przewó j sp Idkowy przt'prowa- 
dzony 
ylko z tym
, którzy wykażą t..:tuł d'l.'e- 
dziczeOJR, or
z WDlOSą oświ
 dczenia. i im też 
zostani'J w mla
ę wykazania. praw przyznanJm 
spadek, (Ila ktorpg'o u
tanawia 
ię kuratorem 
p ad
. Dra RogaIskiego Aleksandra we 
Lw oWle 
W. braku. wykazania praw spadkowych 
i złozeDII
 ośwlad.czpń do spadku w ustano- 
wionY!ll czasokresJe, przypadnie nieobięta część 
dzipdzl ctwa wZr.:lędniB cafe dziedzictwo c. k. 
Skarbowi Państw
 jako bezdziedzicwy spadek. 
C. k. 
ąd po
iatowy S. I, Oddziar VII. 
Lwow, dma 8. czerwca 1900, 


L. cz. 814.i BP/O.O 3 18949) 
Przaelw Berlfehowi Haberma <ł hup 
cowi v: Drohob
c
u,. k'órpgo miejscA PGbytu 
jest DJPznane, wniesIOnym zosta,ł d. c. k. sa'i11 
'obwodowego w Samborze przez Towarzystwo 
kredy owe rękodz!elników "Zgoda'; w Droho- 
byczu. po
ew _? 
ydanil
 lIak8-Z1J zapłaty sumy 
resztu,Jące) lS3 1\.. 33 b. i 100 K. 
Na p.od,t'l.wie pnzwu wydano nakaz n- 
płaty z dnIa 9. pfJŹdziel'oib 1800 1. ez. Cw. 
813 i 81400 3. 
. C"lem f'trzeżenia praw pozwanego. 1's
a- 
nawla s'ę pana Roszkiewieza adwokata w Sam- 
borze kuratorem. 
T"nże kurator zastępy wać będzie po'wa- 
nego. w rzeczon.j sprawie na jego ko zt i nie- 
bezpl
(',Zł'ństwo, dopóki on w sądzie się nie 
zgłosI lub pełnomocnika nie zamianuje. 
C. k. S
d obwodowy Oddział II. 
Sambor, dnia. 9. paźfziernika ] 900. 


(89;'9) 


G. Zl. Firm. 380/00 
Kundmachung. 
Es wird v..rlautbart, dass in Folge hg. 
Beschlussef> vom 6. September 1900 Zl. Firm. 


13 


Der Vorstand bestebt aus 2 D'rC'ctoren 
und 1 Vertreter. Zur rech, verb ndllcb.en Zeich- 
nung sind di8 U.at"Tselniften beid
n Drr c- 
'OrlOn ev,nt. t:iiles Dl ekLOIS uild dt's Vertr,,- 
ters nothw
ndj,Q:. 
ZUl' VeroffentlichunR der Generalversam- 
mlungen der Genossenschafts g-enfigt die Af- 
figirung im Genossr.nschaft
localle. 
b den. erst n Vorstand wurden gewahlt: 
G"tze1 IV allach un.d W olf Zeiler zu Directoren, 
und Josef Rottenberg ZUlU Vertreter, alle in 
Zł'otniki 
Brzeżany, am 8. Octo1:>er 1900. 


_
: 
um-- "'

 
nf'w-e; e 
'; ti};
1';;.r
 

-- .JI !i.JUt ,-.l
_"! \i!,j,i"__t;; EU 


prv-w
tne. 
",::, 0:.:" 


JT 


ł....-* 


'
;?:7;;'!',,,tt*,,


Z
'{f

Y;'.\'f;z:;;:n.l'

,if>ti,;-ę.;


1,):'f


;!, ;;"it,[
{f
t':ji::
:t£';
;;


t
'


, ' 
°piwo okoeiołSkie 

{j
";
,

;:
-t;;4 1-:.;
 J
,l.!.l

:,
tki tylk:j n:-1
.;ję
.-,.njił:

k! h.rnlY: 
TQepfer Ń<óftułR, nilc.. Try'om:>.z.lBk,. L 12 
Adler M., pL Aka.demicki: 
Agld Jakób Krakows
a 
::>. . 
Baraniecki, Hotel PanskJ, Grodecka. 
Dl'ucker J" ul Gródeeka. 
Hellwlg Edward, Kopernika. 
Frled .J 'lkób, Rynel.; 13. 
Antoni Fuff, ulica Gróde,.kil. 
Garfunkel O, Sykstuska 2. 
GrUnfeld A., Janowska. 
Ren.Id AntonI., d S, kr,tuBb 14. 
IIe:!mf>nW!lJ;;'lm 111.' !L.7,;!ł11erzowsk<> 
Handwerker J., pl Smolki. 
Il!l6w Miel/al, ul. H,ilieka. 
Keil A., ul. Kopernika. 
Kapko I. L., ul. Zyblikiewicza. 
i\o
t!dewiez A1JlĘllst, uJ. Walowa 1. 13. 
Kessler D" ul. Pańska. 
M, Kell, ul. Wałowa. 
J. Kirsch, ul. Gró,{e
ka. 
K, B.igel, plac Chorązezyzny. 
Krans A., ul. Zółkiewska. 
Kreulldler J akób, Plac Bernardyński. 
Lemel 8. H., Ui. Grfdecb 54. 
Ll!dw!g J
D, 1JL,::" J{J::kOT"k,
 L 7. 
{,opaciński W'},jr.lerh, li1. Gr6dpCK;;' 79. 
U;Wl'Jnhee1r ,1 ,
::'6b 'i. hvf:nm..i8'r.. 4. 
M, 8kulski, Te
tralM. . 
N(
 w

:tP.r.j

: rJ
, n L i'<
'ą
.'rr
i};;! 4. 
Pomeram, N., Rynek 7. 
Pr:..rhy hdri !\..
,f'.D-l
 u!!(:(
 TQi1.tn.t!n

 
Pietrz,'cki E" uL Pań,ka. 
R'31eb 'SamlwJ. R\"lCk. 
R,}tbb
..) g A., 'ul K?oTi,n:"rzo""';;k". 
RUfhil\
lI:l. A "t.on!) r",,'.'>m'
(jY,\ iroll)jfra J., Rynek. 
8iissmann B., ul. K..rola Ludwika. 
8ch" arzer O., ul. Gródecka 
8telmgo 
Woli,:'.h II.; ul. Gród'JGk3, 
Zuc!rerm1tlln J "''' 61,.. ul. Zimorowicz,,". 
Zu.cKP,rmll,lln Szymon, uL I,. S;,.pieby. 
GĘ.ł;.
'YJi& r,a:
i::2:-f1
t.'.:'?:'} i F.kt
..d. pj,;\,,;.łr b

zJrowł-'
O 
II p. G
yaR

 'W
;da i sJ!".i,. d. Bog'l
hwiklego 
u p. £. wi
fL?
{:p

-
:E
:f

6g
j21
ro,

 1 t
._;, I 
Nfi pr
ysz
(;se 0g:
,SZ
e. b:,:.:dę, 
(..
.;:'I

J ,V.
\' - ł 
1:;:ieii. \V (:
,s!ll
0h .1-

:o
iBk
!
":
J; n.
'
;;ł!2.
:...t(;.:
t;ł:
)- 
 

:i.r,,"ró"!J ,,'/;,:!.y {H'f"rr oJ...,H
::mgh.i6 8p:1;,;,Jf.JI}, \ A. Hirschberga 
;',
';'
;L :
;;
;;
tE,"L
:S'
 b

; d';i
: I Dom 
t'
:hjo:;
:t!k;:::::;"

t"'to- 
. Jan Gotz, j Wien, RembrlJdtstrasse 19JR. 
browar w Okgeimie
 Wysyłka !la prowin?yę za gotówkę 
lub za zal1e7,ką. 
I Proszek do ezys7,czen'f  
UL 


L""ł',16) ! 'f ! ' J n"" l 'j>n . , 1> 
rl
 ;.;:, 
J J.(it" .t1 t;;.. . f t _r:
('A. 
" 


t  

 D1
r,m3&mr.l!!!D 


T:,.K A (1..'l r7
T

"f 
..i:U.. ł
, 
:t .,,"i.. £:J. ..i. t. 11 '. i' J. "" ',' 1 "0 ; l" , ' t-' l : , 'l. ..! ' . ;/ ;:-Jn.-ł>; ) .,..
' ;.' } . /
; 
j'FI \Ą . !f . :' J ' 
1--.1.1)..),...." 1. i..,...
. 
.l'JJ<"'1. ',':j l., 
1
"("\o!ł n: 
 'l r:,Żf
7
 / 'Z11 f-
7';{
.";i. 1)
)it(
?()Cli 
rt..)..!
;, i..) oJ.'u.Jo'_" ...., 
,.. - - . - ',.:.. - 
 


. b ;A'jZY 1\ T dl 
,.A H ..a 
	
			

/DIGCZAS002001_1900_247_0014.djvu

			-u..
--_ !,,--ł r 
 
i!ł::IIIP--T-łI 


100-300 złr. miesfęf'znie 
zarobić mogą 080by kaidego stanu we wszyst- 
ki oh mieJscowościach pewnie i uczciwie bez 
kapitału i ryzyka, przez sprzedai prawnie 
dozwolonyeh papierów państwowych i losów. 
Oferty przyjmuje Ludwik Oesterreicher, VIII. 
Deutschgasse 8, Budapest. 


W ystewktz najlepszych 
herbat 112 kI. zł. ] ,30 i 1.60 I 
poleca handel herbaty i kawy 
Edmunda Rio dla iD L WOWI2. ! 
, 
i 
! 


Zmiana lokalu. 
Mam zasz('zyt zawihdomić Szan. P. T. 
Pllblic 7 noM, ze znany m6j Zak.lad 
uuiCormoay znajdujący się prz' d- 
tem przy ul. Teatralnej 1. 7, przf'niosrem 
na ul. Sykstusl(ą 1. 2, 
Z po"ażaniem 
Ch. G. Ei::n..schlag 
przedtem S. Eins(,bI8g. 


i 
I 
I 
I 
Ta.bleau fotograficzne ! 
60 panujących europejskich! 
z ery 1848-19UO ! 


d
n.e na pamiątkę 
O-letniego Jubileu
zu. Naj-! 
JasmeJszego Pana, w pIęknem ugrupowalllu l 8ta- I 
rannem wykonaniu, do nabycia za 1 egzemplarz w : 
passe-par-tous 2 zł. u Lissa, fotografa we Lwo- 
wie, ul, Akademieka. 


.' 
 . 
- '---::'

"",
:,>:
.
,.:;--
- ,¥;-,::
 


ADOLF KAM PEL 
Lwów, ul. Gródeeka l, 3. 
fabryka wyrobów cOIDontowych 
Reprezentacya Austr. Tow. ake fabryki Port- 
land-eementu w Szezakowej. Tow ake fabryki 
wapna bydrauI. dla fasad w Kaltenleutgeben. 
Skład rur betonowych i posadzek "emen- 
towych własnego wyrobu, oraz portland-ce. 
mentu, w
pna hydraulicznego, wapna skali- 
stego, gipsu, cegieł i !.łyt ogniotrwalyeb. 
a
faltowej papy daebowej, asfaltowych l'łyt 
izola"yj ych, posadzek i rur szteingutowych 
dla kloaków, kanaków, wod.ociągów, daeMw'k, 
łupku, na
ari, płyt kominowycb, pie"ów htlo- 
wyeb i trzciny sufi ow
j, oraz wszelkich ma- 
teryałńw budowlanyeh, ręeząc za icb rlobroć. 
Przedsięhiorstwo robót betOnOWycJl, 
uUadanie I)Osadzek i kr)'cia d,chów da- 
chówką, Iupki
m, pal)ą oglll"trwal:
 i ce- 
mentem drzewnym (Holzcement) po cellMl1 
umia kowanych, 
Telefon 
r_ -<;1;60_ 


MIl. ilU'! _.go=----  
 _oo::mE ' ;'_ "'O 


.I11ii1 


14 


',' 
""..'
-.r'-
!illll':."':'Y_':;


 ',.' 011"ł'J, ,:e 'T:; ."
' -:':"
"'/"-' 'o,,' ,-o JUI ....',: '. -'., llf '-. ..' , . ,. 


Linoleum 


dywany! 
chodniki, 
pod
ładki na 
umywah1ie 


-" 


Cerata 


fartuszki, obrusy, 
nakrycia na meble, 
In'ześeier
HUa. 
paski lla stóI 
(TiscJ1Hiufer) 


Specyalny 
Tl'yesteński skład 
I..wów. Sykstoska 2. 


,
Ji

;
"::?-i

:.

-
:: 
-
'_-:


:;>
":"-
'_"::

'

7:"$' ;-
},
"_:;-:':: ,.-'

:
-:
J
,t?/

;"
"-r ': 
< : ,

 :. - .:'.- . '" - ,- 


-- 


- 


I T..yest
X
k1 skład I 
Lwów, SykstusIm 2. 

 

 
JlJ!lll!JII
 "'.
.__fWiJI:'I

"}--wr
 
 


!)j'ti ;i 
- --" a"J I --_!dI--
_ I
ssesessssssssesssssseeeeesess
 
PENSYONATw:
:oo;

:a 
 @ 
Prywatne kursa gim
az i real
e 0 JE»--u.. . dJr 
siążęc"y m 
zbiorowa nauka dla pr
watyst6w wszystkICh 0 @ 
kla5 gimn. l realnycb.. . tfi'\ jest nieocenion.ym środkiem do liygienicznego upiększenia twarzy. DA 
Korepetycye dla uczn. publ. glmn l real. 'ł,!.I Pud elko male pudru bialego k. 1.20, cale k. 2, z labędziem k. 3, w 
Do egz. wstępno do I, kl. szk. średn, ID rózow y dla b ll)nd y nek , kremow y dla szat y nek i brunetek , male P u- @ 
kurs przygotowawczy IS\ DA 
Do egzaminu dojrzałości 
 deJko k. 1 40, większe k. 2.40, z labędziem k. 3.20 w 
li
;w


alkl

;
sz;i


żsier

l

 p(ll:
;'h d m.......-r d 11.. .
 @ 
zbiorowa pryw. nauka od 8-1 rano. przeprawa zenia 
 ..JIIIUK.. c:» a., . c:» c:» 
 a, S! 
__ Uczniowie, przepadli przy egz. wstę- W.1.' oZ
ii,eh P atentowaH y ch 'fU W 
pnym do I, kl., mogą po roku składać _ ID usuwa z twarzy prysl.Cze, liszaje, trądziki, pierzchnienia i luszczenia @ 
egz. do kl. II. - Rozpoczęcie nauki kolfł j 511 i W m.iejscu tfi'\ skór y, W yg ladza zmarszczki i dolki os p owe , twarz odświeza , W y biela 
 
d. 5 września. '?i 'ł,!.I 
A STRZELECKI ręc
ą.c za st\l.l''I!H1.i1 "zvhk& i rzetelnI} usług-e. Q) i wydelika ca. O ena 2 kor. 
t ;i
e;:(is
la
:

;ł:

jure:ł


)
o

 , f A W I Z O ! Q) dl k t 
 
Li,'y whmy ,rw;:,;J;;,k; 

'

,owi.d< I Za kilka dni jnż wyjdą 
 My O osme yczne fe 
-'I 'r:b=J

=s


i..u.n.. urZęd::
I: . r p o;:::R 
 J usu A wa P N lC
 l ż iHNA
foY w ' oe n I a k c ' 1. z 20'@ 
od wyrazu ::t


: i l
J!'n

,t", tlustym O t u e r Y u I 
 
 
i\\I I , . -- 
.J!II ID SkI 1> L K k P ] C @ 
...! kOllcesyoDowanej szkole ś!,iewu Ądy ID epy womowmJ "'
O\'y ,. "" niowcach , oraz we wsz y stkich P ierwszorzędn y ch aD I tekach, 
pp. Pashalis-Souvestrów w Drezuie, kur_ nauki sple- I 
 v 
wu solowpgo rozpoezęty. Cborążezyzll't 10. ' . W S wiecieo 
 drogueryach, sklepach i zakladach fryzyerskich, 
P odszewki do sukień i płaszczów, satyuy, P ,' d t h ' d 'ł,!.I 
mory, orlbany, lewantyny, cloth, H,1ła.y, lu. onJewaz O yc czas za na "-"'
'-!.'\

 
 


r.:::. 
stryny i t. p. we wielkim wyborze polecają F. Kor- inna loterya nie miala tyle '\'..'y- ftJJ'8'IGV'6V'8'\GV'8' IICV
Q1I1CV'8'\GV IICV\GV'8'\Q''8''8' 1t.OVIICV'8"Ql1t.OV '8''8'\S1I1CV'8''8''8'
 
neeki i Sp., we Lwowie, pasaż Hausmaua. _ grany eh i takiej ilości duzych
wy- 
granych, losy jeszcze przed cią- 
gnieniem iOstaną najprawdopo- 
dobniej rozkupioae. - Poleca się 
przeto prospekta na czas zamówić, 
które na zyczenie bezplatnie przy- 
slane zostana. 
Zamówi
nia nadehodzace na 

 
mocy tych prospektów zosta.ną naj- 
wcześniej zał'atwione. 
Zamówienia zaopatrzone do- 
kbdnym adresem nalezy przesylać 
pod: 
"AmtIicher Prospekt" 
do Haasenstein i Vogler, Wien, J 
1 .- 
 - 


Jako moją specyalność od 
lat 28 polecam znakomite 
wyrr. by nt»ź@wnicl9 z fa- 
bryki angielskiej Geo. Hi- 
des z Son. Hpllckelsa w S(:- 
lingen francuskie i styryj- 
skie: Noźa stołowe i de- 
serowo. Kucherma elasty- 
czne do ciast i mięsiw i 
zwykle. 
Scyzoryki, Nozyczki, Brzytwy 
augielskie Id zł. 2 do 3, Hen- 
«Ikelsa i .!I'benza, 
InszYllki 
do strzyżenia włosów, Na- 
. rzędzia ogrodnicze, po cenach 
możliwie niskic:h. 


Antoni Halski 
h.andel żelazny 
. L"TÓW, pitlC J.ln.rY8C'.ki lo 9_ 
r C"nniki na ŻvC 'enie. 
:  
 
, . SłaboM mesdm I 
:': . ' sklitk
 
ze:l!f!góJIlit'j t . ,a.i
Y(Ji; irtOcMw . mi'
'do.9
i . 1 ' .. ' 
; . onz Illnych nadu1.ye lllijZ(ji.
cyeb zdrOWI6, J:J.K . 
1« pS'.'lno i trwĆ, jioueza jedynie w. 
: . < li
.
nych wyd8.niaoh rO
PQW8:Le;j:ulio.-la jut .' 
. biążk&. il1J8troWan&: . . 

 Dr. Retau'a . 
I Ochrona własna I 
. 
ib11 . Ce:.a "'ydaJii?- poł;;kietio zi. 1. . 
!1:
 Celn wy,br;ia' n!€\mi!icJdelł:o zt:2. . 
I Tv.iaoe. !,naJa,,'o w ni.;i objaimiD.ie 8w>,ch . 
I 
 ei
.rp18ń,. a /,1> uiyeii\!IJ k u:aJyl ksil!ź(
e .H 
. 
.. z,
;!€\eO!leJ, '
:łpAm). ewą Ul!ę WęSKcj OdZy.!(3. I '
 
1',1 Z8 lla,dł:H,in.l1: om fi'U/Ld:O rPi.leiytcś(.
i, otr1iyrn.a 
 
. ,'., C" ' . " ] 7.;;" ""'> '0 j;'" " . er". . ; fJ fnu: l. (; J. 'I'i'A . " ".. u . _
 Z \i" I . . . 
, . . ł1 'i .1.;.JI....j.d
., 1
 ..V!' ...
 '-'. '_.J 'l
O
\' -/.... "J' 
i : , l.t F. l>i«rny '" IJliJ_ku (Verl!l.!ł,s-Mi>[<,:azil.1 . 
: 'iJ,
r"eip1.i
. N
":m';r.id 34 ('N Nit'ffiCX.,oh l). 

\
W
}f


 
1'- .I!oi _' . 


Medal zMy I Magazyn Pnter I Medal złoty 
-S tia.n.. isł:a."IlVa. '"W"rońskiego 
we Lwowie, ul. Teatralna l. 5 
(naprzeeiw kośeioła katedralne /,(0) 
poleca po cenach najprzystępnif.'jszych sWÓj obficie zaopatrzony magazyn 
futer, tak gotowych jv.kotez skóry pojedyńcze, oraz i ruateryo na pokrycia 
futer w wiplkim wyborze. - Oenniki na żądanie franco.  

- . 
 . ;r:' 
II';? 
!()"'j/ 
\1 ł ) 


O. i k. nadworny dostawca 


B. DITMAR e L"'1lVo"'1lVie. 
Największy wybór wszelkiego rodzaju 
Latarń grobowych 
blaszanych, cynkowych i kutych 
po najumia,rkowańszych cenach, 
rÓwnież 


Kulo kolorowo i Swincn niski n 


w staniali do oświetlania grobów,  zakres działania 
Lwowskiej Filii 
BANKU GALICYJSKIEGO ;
 I "" 
dla handlu i przemysIu 
ul. Jagiellońska l. 3 


\ 

 


I 
1 
, 
1 
B 


(dawniej lokal Banku kredytowego) 
wchodzą wszelkie czynności bankierskie, a zatem: wymiana papie- 
rów, walut i kuponów, eskont weksli przyjmowanie na rachunek 
czekowy pieniędzy do oprocentowania, udzielanie pożyczek na ra- 
chunek biezący za odpowieciniem zabezpieczeaiem, wreście przyjmo- 
wanie funduszów na wyzej wspomniane Ksiązeczki Oszczędnościowe. 


Przy gruczola".l1, an!delsklej cbOl."obi
, lIiedokl.",nvności, wysypkach na ciele, I'horobacl1 
 
ga
dła i pIuc, starym kaszlu dla sla.bowitych, b;ud
 wygladajRClj'cl1 dzieci polecam kU':aQye j . 
mOIm ulubionym, znauym, przez lekarzy poleeonym ... . :. 
Lahusena jodowo-żelazistym tranem wątrobianym. . 
sza w srł rzez je
o j
dowo-zel
zi
tą zawartość, najlepszy i najskuteeZlliej
zy tran wątrobi;tI1Y przewyż_ l . 
dl t e lfezUle1eJ wszystkłe lnue po
obne medykamenta. Slllak uadzwyezaj delikatny i łagodny, . 
50aO

0 ftprzez .każdeg
 bez wstl'ętu zazvwany bywa i lekki do zniesionia Utycie w ostatnim roku 
3 koron a
ze
 i
st naJleas
ym dowodem o dobroci jego. Wiele atestów i pism dziękezyunyeh. Cpna. 
we wszy;tkieh Y o t 

'h zlSkł
 dfir1
 fabrykanta aptekarz:t Lal1usena w Bremie. Otrzymać można I 
seha, uli"a Kop:!nika
e . a g owny we L'wowie: apteka pod nZ10tą Gwiazdą" dr. K. Mikola- I 
Z drub.rai Wł, ŁoslillGklełto uL Cur!1ieelrie
o l li. T
lllfoll Nr. i57. (Z..rlądea Wł. J. WeblIr). 


- 


a 
a 
i 
t 

 
II 
II 
\11 
P 
" 
k: 


Pa'ler f.bryki p.,ieru J. riałkowslcich,