/DIGCZAS002001_1899_003_0001.djvu

			Nr. 3. 


Czwartek, 5 Stycznia 1899. 


Rok 89. 


Wychodzi codziennie o godzinie 5 po polu- 
dniu z wyjątkiem dni poświątecznych. 
NUlu8r pojedYllczy kosztuje w miejscu 5 cen- 
tów, pocztą 8 centów. - Biuro Redakcyi i Admini- 
stracyj ulica Czarnieckiego L 8. - Ekspedycya 
miejscowa w Agencyi dzienników S1. Sokolowskie- 
go; Pasa:!; Hausmanna L 9. - Listy nalezy franko- 
wać. 


Reklamacye otwarte wolne od opfaty. 
Telefon Hedakcyi nr. 8. 


Zaproszenie do przedpłaty, 


Prze.dpJata na Gazetę Lwowską wy- 
nosi rocznie (od 19o stycznia do koń- 
ca grudnia), w miejscu 12 zt, pocztą 
16 zł.; pólrocznie (ocl 19o stycznia 
do kolw3, czerwca) w miejscu 6 zt, 
pocztą 8 zł.; ćwierćrop,znie (od 19o 
kwietnia do koń0a czerwca) w miejscu 
:3 zł., I}Oeztą 4: zł.; miesięcznie (od 
1 do kOJlca kaZdego miesiąea) 1 zł,. 
pocztą l zł 35 et:. 


W bieżąeym rc:"" JlWÓCZ 
gu powieści. 
HENRYKA. SIENKIEWICZA 


, 
KRZYZACY 


drukowa6 będziemy oryginalne utwory po- 
wieściowe takich pisarzy jak. Teodor J es k e- 
Ohoiński, Maryan Gawalewicz, W. Ko- 
s i a k i e w i c z, E O l' Z e s z k o wa iw. i. 


Prenumerata .z przesyn
ą poczto"':ą. wYlJosi l' ocz n i e 1
 zt, półroczni: 8 zt, k war t al n i e ! i 
4 zt, mI8S;(,CZnle 1 zt 3D ct. W 111iCJSCll: rOCZ111e 12 zt, pó.łrocznle 6 zt kwartalnie I' Jednorazowe inseraty obliczają się po 7 cen- 
i) zt, miesięcznie 1 zt Prenumerata zag1'8.niezna: W Niemczech l'zł. 60 et. miesię- I tów, kilkorazowe po G centów od miejsca 1 wiersza. 
cznie. We wszystkich innych państwach 1 zł. 90 et. miesięcznie. I Og
oszenia osób i zak.ładów prywatnych przyj- 
"Przeworinik naukowy i iiteracki", dodatek miesięczny do «Gazety Lwowskiej>, otrzymają calo- I muje wyl
cznie A
encya dzienników Stanislaw
 
i po
roczni abcnenci hezp.łatnie, jednakie ci tylko, którzy prenumerują od i stj'cznia do kOllca czer- Soko.łowskIego Pasaz Hausmanna L 9; we FrancYl 
WC;i. lub od 1 lipca do końca grudnia, ćwierćroczni i miesięczni za dopbtą pierwsi 7ó cL, drudzy w Paryzu wy.łącznie Agencya pana Adama Boule- 
30 ct. - P r z e w o d 11 i k prcnumerowany osobno kosztuje 4 z.ł. yard Haspall N r. 105 bIS. 


Ignacego B o ł o b o ń s k i e g o w Zloczowie, ze rząd królewski postanowił celem skute- 
oficyałami pocztowymi, a Dyrekcya poczt i czniejszego rozwoju niemczyzny w Poznau- 
telegrafów pozostawiła wszystkich nowomiano- skiem i Prusach zachodnich podnieść fundusz 
kolonizacyjny do olbrzymiej sumy 200 milio
 
wanych w ich dotychczasowych miejscach nów marek. Nadaremnie w toku obrad nad 
słuzbowych. ___ tym projektem ustawy wykazywali mo- 
wcy polscy i z niemieckiego centrum katoli. 
Dnia 1 styeznia 1899 wydano i rozesłano I ckiego, ze rząd niczem nie udowodnił po- 
z e. k. nadwornej i pal'tstwowej drukarni w trzeby pomnożenia funduszu kolonizacyjnego, 
Wiedn
u I. zeg.z . y t . D . zien nika ustaw paJistwa w " ze nieprzytoczył żad:1ego vrzekony
ająceg:o 
wYlblllU lllOllleeklem. argumentu na poparCle swoJego tWierdz e ma 
Zeszyt ten zawiera: . jakoby w polskim narodzie istniały tenden- 
Nr. 1. Obwieszezenie Ministerstwa skarbu z dnia I t eY l e k . niebezpieczn d e .
dla, P l au
twa. 
ząd nie- 
24 . d . 18 '0 8 . .' y -o przeprowa ZJ1 zac ame swoJe w ca- 
gl u ma u, W spraWle urzadzema l' ,. l dt t " ł ' f d 
1 
 " "10SC1, a e na o o rzyma. nowy un usz w 
po )ocznego urzQ'lll c-ioweg,'o w G-yulafalnt. ,.. k ,. 400 t : , . k d 
Nr. 2.PorozumieJlie z dnia 31 g "uhi' 1888 w}sO osm YSlęe:y 111ale po nazwą 
. d . dl . 
 l ,t . 1 " , . ,Funduszll dyspozycYJnego dla naczelnych 
co o ponownego prze . .uy;ema prZYWl CJll ..' ," ... 
t '] . n] d d" 31 plezesow, na popal ele l wZlllocmeme mem- 
aus {o'- ";Q
0
's nego t au m. d ° lUt M' czvzny w dzielnicach polskich". Daremnym 
g
'U t ( ma 
 k c, ] zawa!'e pon t ll
 zy . c: \. k f . 1- b j -;ł I H'otest, J . aki przeeiw temu P odnieśli mo- 
ms rem s "ar JU l aus 1'0 - w8gJerS -lm . _ '" . 
B k. d t . C k'" wey wszystkld! stronmctw mezawlslych: zna- 
al a l l'."
 na d ]!? S 3 " O Wle ,es.ars l - 8 \e2
 8 'o D l'OZPO- 0zna wiekszoś0 Izby z]'ożona ze zwolenników 
rza .zenIe z . ma gnwma u z u i l k' k . k ' t , . d ' . d 
" l' :2"') . . an,ypo s -lego Ierun u, h ory znaJ uJe naJ o- 
p. LJ. 
U" '" . . sadniejszy wyraz w za,łożonym przed kilkoma 
Nr. 3. I
ozl
orząc1zeJ1le Mllllsterstw spraw
ed
- laty pod opiekUJiczem skrzydłem ks. Bismar- 
WGS
l .1 slmrhu, wydane. w 
oro.zl1lmemu cka związku l1akatystowskim, powitała ów pro- 
ż .MujJsterstwCl1l han
lu l JlaJwyz
1..
 Izbą jekt jako jedno z najważniejszych ogniw w 
ohrachUl
kvw't pod dm.mu 30 grudma 1898, łallendlU zarządzell, skierowanyeh przeeiw na- 
": spnlwlC. pl'z.edJuzellIU mocr .1'o7.porządze- rodo\\
c.)
ci polskiej, a w części także przeciw 
Dl:1 ,,
;li:I.;d ezc.l'wrrt 18U? Dz. u. i). kahli;'.vzmowi. Odtąd td pomienirmy zwiazek 
11 ,. 1, ),'): (, ',:kowamu. 
1
1(\WlllC ';. aust:: 1 - CZllją'.
 za sob;j; przemożny eh p:'ut\::'-torów, 1'0- 
".. 
'i'", .,' banku pap
e.rJwwarto"clOWYC\J. zw;r,:ał 11
 v.';,)lkip, ruzH1iiu.'v ;.;I\".>!:l dzii1.1alf\oś: 
! i w;.:;i:\J ,'Laf się pI)L'!
".j' b.1. I \)':L ludności "". 
Sk>1 l}:ns.' się liczy(: jaKo z j);I,iJiiebezpiecznJ'_ 
SZ'.lll d:-::.-.
L

j 
':\.t
!tik;('l;' 
. Znacznir. tez pogorszyly się w ciągu ro- 
ku ubiegłego stosunki Vi dziedzinie szkolnej. 
Język polski jest tak dobrze jak wyklu.czony 
z programu szkolnego, a prywatna nauka te- 
go języka stała się prawie nie możliwą wobec 
zarządzeli, skierowanych przeci wko tym wszyst- 
kim, którzyby pod tym względem pragnęli 
uzupel'nić niedostatki publicznych zakł'adów 
naukowych. Smutnym objawem jest to także, 
ze w skutek różnych utrudnieJi zmniejsza się 
cil
gle liczba nauczycieli Polaków, a wzrasta 
zastęp pedagogów niemiecko-protestanckich, 
co nie może naturalnie wyjść na korzyś6 isto- 
tnej oświaty. Nauka religii nawet bywa coraz 
ezęściej udzielaną w języku niemieckim a więc 
niezrozumial'ym w przeważnej części dla dzia- 
twy polskiej, co znowu utrudnia posłannictwo 
duchowiellstwa o ile chodzi o przygotowanie 
dzieci do przyjęcia św. Sakramentów. 


- 


CZĘŚĆ URZĘDOWA 


:M:inisttlrstwo handlu zamiallOwalo asy- 
stentów puC'ztowych: JÓzefa Z b o f i l a, Da- 
wida Strisowera, Piotra Winnickiego, 
Pl'enumeratorowie roczni lub pM- Bronisł'awa B r z u z t', JÓzefa er ę ź b ę, Broni- 
l'oczni,(którzy prenumerują od 19i) Sława Spernola, Strmislawa Bralik',j, Wi- 
tolda Ś m i go J e w s k i e g o, Lwlwilm L i n k a, 
stycznia do końca czerwca), otl'zymuj[
 
Edwarda B r n d n i a k a., Arnolda S c h (I r l' a, 
Przewodnik naukowy i literacld, docla- Ahrahama O h a l' m a]l a, Wojciecha R a y_ 
tek miesięczny do Gazety LwoUJskiej s ki 8 g o i Ignacego N e u s t e r a we Lwowie, 
b 8 z P 
 a t n i e; ćwierćroczni zaś i mie- Brollislawn '1' y c z y li s k i fi g o, Dawida E p- 
sięczni za dopłatą: pierwsi 7 fi ct., s t e ; n a i Stauisła wa S t o c 11 a w Krakowie, 
drudzy 30 et. Przewodnil,;, prenumero- JÓzefa, T l: r k c'.:v s k; l';
 (', A
lolfa n o s 
 u- 
l )y .' tl' ;-' '., , .-.... ,) '" 4 ,.1' . raurna I 
rOlzeSZ!l I,J!)ll,., J,auma w 
..;tf1- 
W

}.l,Y OS0r
n::. ł,-O
l, ....
:
. [\.'_;/1._1,. Z,t
, j '-\
S:"1
-.- ,:1.' 1 l;" 

_'_.,
-' t. t I,. i. r1,""'r",""" -,. B 
ł , ,_ ".."1, JI.U'i.
",",)h>{:1 ';\'jfJ 
J'.:...,L"'..-I'\'(, .. .\J;." t.:
J.., '-
. ,1]- 
ff pólrocznie 2..z.t,.. U'
vi3i.
llw,:{'1l
e ..i d.-' cznczu, tJt,:TusJ'aWft be\! ladiC:l'a. i Juliana Wy-! 
""""""""'--';''::
'_
 '=''''''''_' 
 _ _ 
.W celu ustalenia na
Jadu pro silny rzykowskiego IV (]zorUwwil" Henryka Czer- 
O 
vcze8ne nadsylanie prenumeraty. nera, Sta,nislawa Antosza, Radyslawa GJ'0- 
wackiego i Franciszka Mazierskiego 
w Kołomyi, Mikolaja Horuziejewskiego ------- 
d l w Kozaczówce, Aleksandra B o h u s s a w N 0- 
a szego ei'l- 
wym Sączu, Franciszka Pi e s c h a W Podwo- 
łoczyskach, Dyonizego M ę c i ii s k i e g o, Mar- 
celego R o m a n o w s k i e g o i Wł'adysl'awa 
N et e s k i e g o w Przcmyślu, Bartłomieja 
L i t w i n a, Józefa D w o rak a i Józefa G r o- 
d e c k i e g o w Rzeszowie, Marya,na 'r u r o w- 
s kieg o i Jana Komar 11 i c kiego w Sam- 
borze, wreszcie Maryana N i w i c k i e g o w 
Zywcu, Jana Serwatkę i Józefa Incza- 
k ow s k i e g o w Tarnopolu, Michalct U z n a 11- 
s k i e g o \v 'l'arnowie, 'l'adeusza R y c h l i k a 
I w Wadowicach i Pinka.sa M an s b e l' g a oraz 


i "wielkich męzow współczesnych", zaopatrzył dzieł znaneg-o rzeźbiarza Falguiere'a. W chodzi pisanie pokoju paryskiego. Ze Stany Zjedno- 
j każdą stronllicę reklamą wina Mariani i roz- się prawie jakhy do pracowni mistrza, ma10 czone i Hiszpania poda.ly sobie ręce do zgo- 
. powszechni2, dzieło swe w tysiącach egzell1- tu bowiem dzieł ukorJezonyeh, a głównie tylko dy w kraju wstrząśniętym rozterkami we- 
I plarzy. Fotograf zaś, z którego pracowni szkice, modele gipsowe i z gliny, pomysły dzieł wnętrznemi i stojącym prawie u progu woj- 
prawie wszystkie te fotografie wyszły, żąda i rozpoczęte prace, sl'owem widok stopnio\yego ny domowej, to - nie wchodząc w dyplo- 
W grudniu. prawem autorstwa, pewnej części zysku, którą wył'aniania się idea-lu z grubcj materyi. I w-la- matyczne przyczyny - uważa6 można za iro- 
wynalazca wzbrania si(
 wY]Jl'acil
 motywując śnie ten charakter wystawy, dozwaJającej po- nię przypadku, lubującego się czasem w an. 
(Sprawa Picquart
. - Eksplozya gazu w restaura- odmowę tem, iż fotografia jest wJ'asnościl
 te- równanie dzieł powstają:cych z wyko liczone mi. tytezach. Jeżeli pokój ten dla Francyi, złą- 
cyi Champeaux. - Skandal Bianchinl. - Prawa go, którego rysy odtwarza, i ze każdy czło- dajr. dokJ'adne pojęcie o rodzaju twórczości a1'- czonej z Hiszpanią sympatn a z Ameryką 
bbiece i Fronda. - Otwarcie Opery komicznej. - wiek ma pmwo, przynajmniej aż do stóp gi- ty
lycznej ]'alguiere'a. Obok niezwykl'ej łatwo- interesem ekonomicznym jest w ogólności po- 
Parisiana Revue a oburzenie moralne. - Proees lotyny rozporZ[
dzać swojc
 gJ'ową. Nie wiadomo ści tworzenia i niezaprzeczonej inteligencyi żądany, to dla pe\Ynego, licznego grona jest 
o właslloM " fotograficzną". - Reklama w Pa- jeszcze jak sąd sprawę tę rozstrzygnie, lecz rzeźbiarskiej, widać pewien gorączkowy niepo- on spełnieniem naj gorętszych życzeń. Gronem 
ryżu. - Wystawa rzeż/! i szkiców Falguier'a. - to pewne, ze w tej kwestyi zwyezaj llstalil już kÓj, ktÓry w dziełach rozpoczętych zapowiada tem jest kobieca Liga Rozbrojenia międzyna- 
Liga rozbrojenia. - Lavedan " Nieśmiertel- prawo praktyczne, które niełatwo daloby się nadejście jakiejś wielkiej sity lub prawdy, rodowego. Stowa.rzyszenie to z pewnem upra- 
nym". --:- N.ow_ośe
 t(Ja
ra
e: O.deo
1' "D('jan
i'::: us
mąć. Do
6 przejśe kilka głÓ
vnych ulic Pa- w dziele gotowem natomiast zdradza się jako wnieniem przypisl
e sobie zasJugę pośrednie- 
(Gall et l Smnt Saens), '\ 
u.deYllle. "L? C
hce ryza, aby SHj o tem przekollac. '1'u n. p. na niemoc ostatecznego wykOJiczenia, jakby trwoż- go, a po części i bezpośredniego wpłynięcia 
(Vauderem); Bouffes - PanSlGllnes: "V l:l'omquc-' murze prezydent republiki Veliks Faure w na- liwe cofniecie sit' przed wielkościa. ]\ awet na sformulowanie pr'ljektll rozbrojenia, przy- 
(Messager) ; Theatre Antoine: "Resultat des. turalnej wielko
ci i z wyrazem głębokiego la- w mal'ych 
tatlletkach, nalezc
cyeh jl
i prawie jętego obecnie - w zasadzie - prawie przez 
courses" (Bl'ieux). dowolenia próbuje jakiegoś zachwalanego li- do rodzaju "nippes" oddalił' się ]'alguiin'e od wszystkie rządy i mocarstwa europejskie. Li- 
kieru; tam zuów krawiee pewien na swym idea.]'u siły skoncentrowanej i harmonijnego ga zawiązaną zost.ała w r. 1896 i w krótkim 
szyldzie czterem na ostatni guzik wystrojo- wdzięku, stworzyl w nich jerlnak rodzaj ory- przeciągu 2 lat nie tylko uzyskała ogromne 
uym postaeiolll męskim ponakładał gJ'o.wy gjn
llI
ej .mitologii paryskiej, której nie brak rozpowszeehnienie w klasach średnieh i in- 
ezterech znanych męiów . : .Kazimierza Fener, I zacJęc . Ja . 
 sveeya.lneg-o uroku. Atrakeyą :\'Y
 teligelltnyeh, ale nadto nie zaniechała żadnej 
Olemenceau, Deschanela l Oassagnac a; na stawy tej Jest model statuy Balzaea, ktoreJ sposobności zdobycia dla szlachetnego celu 
małym wózku jedzie człowiek z kartonu, go- wykolJczenie po odrzuceniu Balzaca Roclina swego sympatyi najwyzszych reprezentantów 
ląc się wciąż automatycznie; zbliżamy się: to pr
8z opinię pllblicznl!:, powierzono Palguie- palistw. Dziś Liga posiada rozgał'ęzienia po 
Henryk Rochefort! A zadnego z tyd! panów, re owi. Rzec% dziwna, że ten nowy Balzac 1'0- ealEd Europie. W Londynie, Liverpolu, Ber- 
którY0h odbicia umieszczono na J11lll'Cl.e!I, kio- dobnym jest nadzwyczaj do poprzedniego, z tc1 linie (pod przl:woclaictwem Liny Morgen- 
skach i słupa<:h. nie pytano o pozvyolonie. tylko róznic'1, ze siedzi, gdy tamten w stoją- stern) w Frankfurcie nad Menem, w l\Iona- 
Z tej krÓtkiej przechadzki po ulicach ccj był postawie. Poc1obi811stwa zaś fizjogno- chium, 
Pl1ryza powracam do mego sprawozdania, gdyż l1lii, której zaządał komit(,t 8()cifite des gens Prezydentkf!: komitetu wiedeńskiego Ligi 
pozostaje mi. jes,zcze do zanotow,mia ki
ka I de lettres ni: ma n[l, razie, również ani 
lad
1. pokojow
j jest ..baro
lowa .
attner; w 1,3elgii, 
waznych pl'zeJawow mnysJ'owu-społccZIJego zy- ,V polltyce zaznaczy(; należy odf'gram8 Bułgar)'J, Dann, Hlszpann, Stanach Z.1edno- 
cia nadsekwailskiej stoliey. Przedewszystkiem; ostatniego aktu międzynarodowego dramatu czonych, Holandyi, we "\VJ.oszech, Szwecyi i 
więc w jednej z sal N owego Oyrku wystawa i p. t. wojny hiszpalisko-amel'ykałiskiej t. j. pod- I Norwegii, Portugalii i Szwajcaryi entuzyazm 


li S T Y P A R Y S KlE. 


(Oiąg dalszy). 


A propos reklamy toczy się obecnie przed 
sądem tutejszym zajmujf l ca sprawa między 
znanym wynalazeą w dziedzinie produktów 
leczniezycll l\Iarianim, a jC1dnym z również zna- 
n.rc
 tute.iszych fotografów. lVIariani stworzyJ' 
ellXJr .wzmacniający i przefJłal próbne butelki 
l'?Zmaltym wielkim męiom na polu polityki, 
hte:atur:y, sztuki i wojskowości. Ci od wdzię- 
czaJ
c. Slę, a może i czyniąc zadoś
 wyrażonf\j 
p.rosole. przesł'ali mu swe fotografie, zal'ączaj'1 c 
kIlka słow uprzejmych. l\Iariani z uzyskanego 
tym sposobem zbioru ułożył udatne album 


____ 
-__.r_ 


J eg!) Ces. i Król. Apostolska 

Io
ć ra- 
czył Najwyiszem postanowieniem z dnia 15 
grudnia z. 1'. zamianować naj mil'ościwiAj dzie- 
k:ma rzymsko-katolickiej lmpitul'y katedralnej 
w Krakowie ks. dra. Józefa P e l e z a r a, 
dziekanem l'\;ymsko-katolickiej kapituły w Prze- 
myślno 


CZ
8Ć 
IEURZĘD 01tV A 


Lwów, 4 stycznia. 


Nie wesole majf!: no rozpamiętywania 
noworoczne dzienników polskich wychodzą- 
cych w prowillCyach pod panowaniem pru- 
skiem. Rok ubieg.I:y zaznaczyJ' się szeregiem 
wypadków, które mimowoli musiały ugnmto- 
wa6 w ludności polskiej to przekonauie, że po- 
trzebuje ogromnego zasobu energii, wy trwa- 
l'ości i zjc)dnoezenia sił, aby sprostać grozą- 
cym jej z różnych stron uiebezpieczellstwom, 
aby ratować to, eo jest jeszcze do uratowania. 
Pierwszą w roku ubiegl'ym złą zwiastunkl
 
była zapowiedi w mowie troJlowej wygłoszonej 
dnia 11 stycznia na otwarcie sejmu pruskiego,
		

/DIGCZAS002001_1899_003_0002.djvu

			szkolna, p. K. Kozłowski; Zakłady subwen- 
eyonowane, p. Paszkowski ; Teatr i Towarzy- 
stwa mllzyczne, p. Abrahamowicz; Wydawni- 
ctwa, stypendya i zasiłki, p. Paszkowski. Ru- 
bry ka V III.: Pornn
ki historyczne, p. BarwilI- 
ski. Rubryka IX.: Zanrlarmerya, p. Zajączko- 
wski. Rubryka X.: Komunikacye, p. Potocki 
Andrzej. Rubrykn XI.: Szpital powszechny we 
Lwowie, p. J\Iarchwicki; Zakład na Kulpar- 
kowie, p. Jordan; Fup.dusz podrzutków we 
Lwowie, p. Marchwicki; Szpital św. :Lazarza 
i Fundusz podrzutków w Krakowie, p. Pa- 
szkowski. Rubryka XII.: Szupaśnictwo, p. Po- 
toczek. Rubrykit XIII.: Melioracye i budowy 
vvodne, p. Skałkowski. Rubryka XIV.: Odsetki 
i umarzanie pozyczek, p. Goldmann. Rubryka 
XV.: Urzędnicy zawodowi dla szkół rolniczych, 
Szko,ła lasowa we Lwowie, Szkoły rolnicze w 
Dublanach i Ozernichowie, p. Stanis,ław J ę- 
drzejowicz, nizsze Szkoły rolnicze, Weteryna- 
rya, Tow. rolnicze i Stypendya, p. Stanisław 
Niezabitowski; Skład publiczny w Krakowie, 
p. Scipio; Wydawnictwa rolnicze i zasiłki ró- 
żne, Górnictwo, p. Stanisław Niezabitowski. 
Rubryka XVII.: Rozmaite wydatki, p. Scipio. 
Dochody: p. Zagórski. Zamknięcie ra- 
chunkowe za rok 1897, p. Goldmann. Fun- 
dusze propinacyjne, p. Skałkowski. Fundusze: 
kultury krajowej, stanowy sierociJ'tski, Al. hr. 
Stadnickiego i pozyczki kraj. r. J 873, p. Gold- 
mann. Zamknięcie funduszów stypendyjnych, 
zamknięcie i sprawozJanie J!'undacyi t:;karh- 
kowskiej, p. Hottor. 
W komisyi gospodarstwa krajowego ob- 
jęli sprawozdania: z czynności departamentu 
rolniczego Wydziału krajowego p. Gorayski; 
z ntatu urzędników rolniczych p. Kraiiiski; ze 
szkoły rolniczej w Dublauach i z przeniesie- 
nia stacyi botaniezno-rolniczej z l>ublan do 
Lwowa mia:t obji
e ś. p. Franciszek Jędrzejo- 
wicz (teraz bęchie nowy refercmt wy urany), 
ze szkoły rolnicz(
j w (Jzeruichowie p. Vivien; 
z nizszych szkół rolniczych i szkoły ogrodni- 
czej w 'l\trnowie p. Czecz; z krajowej szko,ty 
lasowej we Lwowie p. Stadnicki; z zaJozenia 
zakładu sadowniczego w Zaleszczykach p. Ho- 
manowicz; z ezynności WydziaJu krajowego 
w sprawie podniesienia hodowli bydht p. 
Schnell; z czynności W ydzia.łu krajowego w 
sprawie podniesienia mlecza,rstwa p. Kraillski; 
z nauczycieli wędrownych p. W odzicki; z 
krajowego funduszu rolniczego p. Wiszniewski; 
z podwj'zszenia funduszu pozyczkowego 
l
 
Kółek rolniczych p. Homanowiez; nadto objęlI 
in.no referaty pp. Krzysztofowil:z i 'l'heodoro- 
I ,.VICZ. 
- -'
 =
 IN 

mi
yi p
'zemysło:'Ve.i: spnt,w.:r.,zdan
e 
I . , I" r'''.VDnOf:r.l \vvdzla£u km.lOwego w i'
akrcsw 
{raj o '\V 8.' przeinysłu krajo'wego poclzielollo' n:. 3' części: 
krajową komisn przemysło\vi
 obh.t p. GOhl- 
man; szkoły zawodowe i warstaty instru keyjue 
p. LJarclecki; uzupełniające szkoły przemy- 
słowe p. Hotter. 
W komisyi administracyjnej o ustawie 
budowniczej dla mniejszych miast, miasteczek 
oraz wsi p. Onyszkiewicz:; o funduszu po- 
zyczkowym na budowę koszar p. Dworski; o 
opodatkowaniu 'l'owal'zystw asekuracyjnych 
p. 'rrzecieski. 
W komisyi kolojowej: o sprawozdaniu 
z czynności krajowego biura kolejowego p. 
Szczepanowski; o etacie urzędników krajowe- 
go biura kolejowego p. Lubomirski; o pod- 
wyższeniu dotacyi na popieranie budowy ko- 
lei lokalnych p. Andrzej PotocJÓ; o powi\jksze- 
niu kapitału akcyjnego kolei rrrzebinia-Skawce, 
p. Czeez; o powiększeniu kapitału akcyjnego ko- 
lei J
upków-Cisna p. Vivien. 
W komisyi drogowej objął referat o spra- 
,vozc1aniu W ydzialu kraj. z czynności depar- 
tamentu drogowego p. Sala. 
W komisyi bankowej sprawozdanie o 
Banku krajowym objął p. Loewenstein. 


W bilansie strat, niepowodzeń i rozCZa 
rowa
 nieostatn
e. miejsc.e . zajmuje 
iągł
 Wy- 
chodztwo ludnosel polskIeJ do prowmcYJ nie- 
mieckich, co jest w części następstwem do- 
konywanych przez komisyę kolonizacyjną tran- 
sakcyi. Komisya ta nie działa wprawdzie tak 
szybko, jak dawniej, ale zawsze niestruc1ze- 
nie, a gdy wykupi wieś z rąk polskich, juz 
tam dla ludności polskiej miejsca nie ma' 
musi ona w dalekich stronach szukać dla sie
 
bie zarobku. Niepowodzenie przyniosły takie 
wybo
'y do pal'1amen.tu niemie
kiego i sejmu 
pruskIego, a w akcYI wyborczej do parlamen- 
tu zaszedł ten godny ubolewania i nieprakty- 
kowany dotychczas wypadek, ze w mieście 
Poznaniu i obydwóch wiejskich powiatach po- 
znańskich przyszło w skutek waśni w łonie 
obozu narodowego do ściślejszych wyborów 
pomiędzy dwoma polskimi kandydatami. 'ra 
to waśń wywołana przez garstkę samolubnych 
agitatorów, stała się w części powodem ze 
wybory do obu ciał prawodawczych wyp
(Uy 
tak niekorzystnie dla Polaków jak nigdy 
przedtem. 
Są wszakże i jaśniejsze punkta w ze- 
szłorocznym bilansie. Mniej niż w latach da- 
wniejszych znalazło się ochotników do wcho- 
dzenia w układy z komisyą kolonizacyjną, to 
tez Polacy nie ponieśli prawie wcale strat w 
ziemi, gdyż ubytek został mniej więcej po- 
wetowany: p
'zez przejście kilku majątków z 
rąk niemIeckIch do polskich. Do jaśniejszych 
punktów nalezy zaliczyLi clalej wydatna d'zia- 
łalność spółek parcelacyjnych z Bankienl ziem- 
skim na czele, a skierowana, ku ratowaniu 
ziemi polskiej i uł'atwieniu kol
nizacyi polskiej. 
Nie mo zna też powiedzieć, aby eipżka wa.lka 
o byt z powodu agitacyi hakatyztl1
1 oc1ehraJ'a 
przemysłowcom i kupcom polskim ochot!: do 
pracy, do dorobku; - walczą wszyscy, wal- 
czą cięzko, lecz nie tylko trzymają się na swo- 
ich posterunkach, ale je rozszerzają. 
U schyłku roku tałe społeczm'tstwo pol- 
skie obchodziło skromny, leez w podnios,!'ym 
nastroju juhileusz stuletniej rocznicy urodzin 
wielkiego piewcy, będ[
cego uosobieniem wia- 
ry i miłości, wiary w lepszą przysz,!'ośe, w 
niespożyte siły narodu i miłości, która obej- 
muje w pierwszej linii narurl wlasny, przy- 
tem wszakże także ludzkoś(
 cała. Pod wraz e- 
nielll uroczystości Mickiewiczow
kich zaświtał 
rok nowy a z nim, jeZeli już nie nadzieja 
zmiany połozenia na lepsze, to przynajmui'ej 
otucha, że społeczetlstwo polskie bedzip i na- 
dal:wiernem narodowym i społeczny;U jrleaJ'em. 


A" 


Sprawy 


(Rozdzial; pmc w komisyach sqjrnowycilJ. 
W kilku ważniejszych komisyach Sejmu 
galicyjskiego, przed odroczeniem sesyi sejmo- 
wej, nastąpił rozdzia,t referatów o przeclłoze- 
niach, jakie Wydział krajowy dla Sejmu przy- 
gotowa.l'. 
Najważniejsza komisya - budzetowa 
rozebrała pomiędzy siebie sprawozdania o bu- 
dzecie krajowym na rok 1899 jak następuje: 
A. Rozchody: Rubryka L: Reprezenta- 
cya kraj
 i rubryka II.: Koszta zarządu, p. 
SkrzyńskI. Rubryka III.: Koszta leczenia, p. 
Marchwicki. Rubryka IV.: Koszta szczepienia 
i rubryka V.: Wydatki sanitarne, p. Golc1- 
mann. Rubryka VI.: Zakłady dobroczynne, p. 
Barwiilski. Rubryka VII.: Akademia i Rada 


kobiecy rośnie z dniem kaZdym. Rada cen- 
tralna Ligi ma siedlisko w Paryżu, a prezy- 
dentką jej jest księzna Wiszniewska, której 
małZonek książę Wiszniewski, stosunkami 
swymi w tutejszych sferach rządzących i ra- 
dą przyczynił się głównie do ułatwienia przed- 
wstępnych kroków przy załozeniu 'rowarzy- 
stwa. Wiceprezydentkami są panie: Marya 
Szeliga i Flammarion. Duszą Ligi jednak i 
główną propagatorką idei rozbrojenia jest szla- 
chetna prezydentka, która wszystkie swe my- 
śli i przeważną część swego czasu poświęca 
sprawom Towarzystwa. Pod jej przewodni- 
ctwem Liga zyskała silne podstawy mate- 
ryalne i - co nie mniej wazne - zywe 
sympatye w pośród kobiecych głów ukorono- 
wanych w Europie. Wyrazy tej sympatyi za- 
warte są w dwóch listach, które księżna o- 
statnimi czasy otrzymała" jeden pochodzi od 
królowej hiszpańskiej Krystyny, drugi od 
mtodej monarchini Holandyi, Wilhelminy. 
Piękny to przyktad pochodzący z góry. Co 
jednak silniej jeszcze świadczy o propagator- 
skiej dział'alności Ligi, to fakt, ze liczba jej 
członków powiększy,ta się obecnie o 60.000 
kobiet niemieckich. 'rak więc braterstwo lu- 
dów przygotowuje się przez zespolenie kobiet 
wszelkich narodowości. Dla tych zaś, którzy 
cel wytknięty przez Ligę rozbrojenia nazy- 
wają utopią, księzna ma odpowiedź gotową: 
Co dziś jest utopią, jutro zamienia się w rze- 
czywistość. 
(Dokończenie nastąpi). 


Puk. 


(Tyclziell Miekiewiczowski. - Zyczenia noworo- 
czne w pa.tael! arcyhiskupim. - Szkoly miej- 
skie. - N aracly nacl poclniesieniem oświaty lu- 
dowej. - Ofiara na PolikchnikQ warszaw
kąl. 
-.;-_-,"J"'.J""_J'J'

_ Przez cały tydzicIl ubieg.l'y, a szezco-Ól- 
Budapeszt, 4 stycznia. niej,
 dziel:1 
 o,
ego Rol
u, tłumy otac
aJ'y 
(l'elegmm). pommk MlClnewlCza. Wtele osób skladało 
kwiitty. Obecnie juz całe stopnie przed pornni- 
N a wczorajszem posiedzeniu Izby depo ldem są zupełnie pokryte kwiat1l.mi i wit'ńca- 
pn kilkakrotnych imiennych głosowaniach od- mi. W śród wielleów wyróżnia się piękny wie- 
czytano odręczne pismo Królewskie do barOlUt niec z palm i kwiatów ze wstęgą bia,łą, na któ- 
Banffy'ego, odnoszące się do ustanowienia kwo- rym wiednieje złotemi literami napis: "Ada- 
ty na wspólne wydatki. lilowi l\Iickiewiczowi - Polacy zAstrachania ". 
Dep. Horanszky oświa,dcza,
; pismo to 'felegramy nadchodzą do komitetu budowy 
nie odpowiada wymaganiom prawnym i wnosi, pomnika w dalszym cil1gu z róZnych stron: 
al'J Izba nie przyję,!'a piS!i.liL Kn;
ewskiego do dotąd otrzymano ich około sto pięc:rlziesi[l,t. 
,wia.rJomoR0l.',' I.., . Sz('zegÓbliej entuzyastyczne i serclpczlle 
Minister skarbu Lubcs w odpowiedzi Sf): depesze Hiegiera j Vrchliekiego z Pragi 
zaznaczył, ie .jakkolwiek rządowi' łatwo by
o- Czeskiej. Z Petersburga nades,fit.:.;o kUb tt:

- 
by wykaz"e hezpodstawność ż
1'1allia i wnio- gramów, pomiędzy innymi i od ks. Uchtom- 
skn opozyeyi, to jednak nie chce i nie może skiego. Z najoclleglejszych miast syberyjskich 
dopóty wclavVi1e się w merytoryczne nad tą również nadesz
y telegramy. 
sprawą obrady, dopóki Izba jest nieukonsty- W dzieli N owego Roku składali areybi- 
tuowaną i nie ma obranego prezydenta. skupowi warszawskiemu ks. Chościak-Popie- 
Dep. Sima postawi
 wniosek, aby z pro- lowi zyczeriia noworoczne: ks. Imeretyński 
tok olu stenograficznego wykre
lono mowę br. dygnitarze cywilni i wojskowi, oraz mnóst,w
 
Banffy'ego, wygłoszoną na ostatniem posie- pr
edgtawicieli wyższego towarzystwa 1'01- 
dzeniu. Wniosek ten w imiennem głosowaniu sklego. 
odrzucono większości[
 153 g,łosów przeciwko Od nowego roku szkolnego powstanie 
32 gJ'. w Warszawie 40 nowych szkół elementar- 
N astępnie po d,łużsżej rozprawie opozy- nych miejskich. Niezależnie od tego magi- 
cya ż[
da imiennego głosowania nad wllio- strat zamIerza otworzyć z nadejśeiem 1900 r. 
skiem, aby eałf!: tę sprawę przekaza6 osobnej 
6 szkó.t miejskich wedle typu, który wskaze 
kOl
isyi do rozpatrzenia i rozprawę odroczyć mspekcya szkolna. W r. 1897 w szkołach 
do Jutra. Wniosek ten według rfJgulaminu zo- elementa:n
ch miejskich pobiera,!'o naukę 
sta.ł dostatecznie poparty. 3.467 dZIecI; ukOliczylo kurs 522, opuściło 
Przy końcu posiedzenia przedłoży
 mi- szko

 przed czasem 888. W liczbie ogólnej 
nister skarbu sprawozdanie, co do zarządzeń UCZllLOW by.ł'o 2.156 chłopców i 1.311 dzie- 
rządu względem tych projektów ustaw, któ- wczat. 
re po koniec 1898 r. nie mogly otrzymać mo- ' W ubiegłym tygodniu odbywały się w 
cy prawnej. Wedle tego rzad zarzadza iż ma- War l 'szawie posiedzenia rady kuratora okręgu 
j[
 mieć nadal walor pozyeye bUdietu' docho- nau cowego warszawskiego, w sprawie refor- 
dów i rozchodów tak, jak są wykazane w bu- my szk
ł początkowyeh wiejskich. 
dżecie na rok 1898. Władza wykonawcza . MIędzy innemu obradami nad projektem 
wstrzymuje az do dalszego zarządzenia wszel- zmIany .dotychczasowego prog-ramu systemu 
kie egzekucye przy ściąganiu podatków i in- nauczallla, uznanego za przedawniony, jako 
nych eraryalnych należytości. Dalsze postano- pr
ktyk?wanego od lat 30, i powzięto wnioski, 
wienia rządowe odnoszą się do uregulowania zmlerzaHee do ujednostajnienia programu szkół 
pewnyeh kwestyj cłowych i bankowych. Co poezątkowych ludowych. Omawiano równiez 
się tyczy kontyngentu spirytusowego, rząd nie gwaltownfJi potrzebę powiększenia znaczneg'o 
wydaje dalszego zadnego zarządzenia, równiez szkó:ł wiejs
icl
 w kraj Ll i porlif;zono sprawę 
nie zachodzą żadne dalsze zmiany co do pre- pow
ęk
zellla hcz?y nauczycieli i przygotowy- 
mii od wywozu cukru. waIlla leh odpowIednio do wzrastających po- 
Co się tyczy podatku od cukru, to mini- trzeb nauki początkowej. 
ster zawiadomił w
aśeicieli cukrowni, że poda- Szereg postulatów i dezyderatów, wyra- 
tek od cukru wynosi wprawdzie od dnia 1 zonych przez radę kuratora okręgu naukowego 
stycznia, .' b. r. tylko 11 zł., fabrykanei cukru 
varszawskiego, będzie. w części rozstrzygnięty 
jednak s[
 zniewoleni zapbcić dodatkowo od l wprowadzony w żYCIe przez kuratora okreo'u 
cukru wytransportowanego z fabryk z dniem naukowego, w części zaś przesłany do 1

Z- 
l stycznia 1899 po dwa zt dodatku do poda- strzygnięcia ministerstwu oświaty. 
tlm od każdego centnam metrycznego. Suma, Ks. Chrj'styan Hohenlohe, wJ'aściciel ko- 
jaką Węgry przyczyniać się mają do wspól- jJalni węgla "Saturn" ofiarowa.t na budowę 
nych wydatków, została oznaczona N aj wyż- Politechniki 20 tysięcy rubli. 
szem pismem odręcznem. 
Dalsze zarządzenia odnoszą się do prze- 
cULlzenia finansowego, porozumi enia z Kroacyą 
i Slavonią, oraz dalszej dzial'alności N aj wyż- 
szej Izby obrachunkowej. 
Dzienniki donoszą, ze i wczoraj takze 
bardzo wiele osób uiści,ło przypadajf!:ce na nie 
podatki, przyczem wiAle z nich zapłaciło po- 
datek za rok cały z góry. 
Obiega wiadomość o rozmowie, jaka mia,ła 
się toczyć pomiędzy Kolomanem 'riszi): i Ju- 
liuszem Andrassym. - Andrassy miał powie- sy 


SPRAWY MONARCHII 


(rY sprawie ponownego zebrania się RacZy 
państwa. - Większość a Czesi. - Z Sej- 
mów krajowych) 
P. Prezydent Ministrów hl'. 'J'h11n, jak 
nam telegrafują z Wiednia, przyją,t wczoraj 
Prezydenta Izby posłów dr. j1'uchsa i odbył 
z nim dblŻSZl
 konferencyę. 
Tennin ponownego zwołania Hady pa1'l- 
stwa nie jest jeszcze dotąd znany. Powsze- 
chnie j erlnak sądzą, że pierwsze posj oclzenie 
oznaczone zostanie na 17 b. m. Zanotowana 
wczoraj wiadomość, ze jeszcze przed zebra- 
niem się Rady palistwa nastąpi nominacya 
nowych członków Izby panów, wydaje się 
dziennikom o tyle prawdopodobną, z.e od o- 
statnich nominacyj w roku 1897 zmarło do- 
tąd 16 członków tej Izby. 
Dla sytuacyi parlamentarnej ważnym 
jest artykuł, ogłoszony z dobrze poinfonno- 
wanej strony w Pil.
o 
J, b b 
poJozenia, tak korlczy: "Nic nie bedzie stało 
na przeszkodzie obradom nad przedłożeniami 
indemnizacyjnemi. nad prowizorymll budżet 0- 
wem, kontyngentem rekrutów, budzetem, ug'o- 
gą i t. p., pierwszym jednak warunkiem t80'0 
wszystkiego jest ustąpienie Banffy'ego. to 
O pojedynku prezesa gabinetu barona 
Banffy' ego z depo Horanszkym rozpisują się 
obszernie wszystkie dzienniki. Twierdza one 
że zarówno br. Banffy jak i Horanszky przy 
pierwszej wymianie kul strzelili w powietrze. 
Banffy po pojedynku pojechał prosto z koszar 
honwedów do domu, aby uspokoić żone, i 
uda,ł się potem do parlamentu, gdzie rów"nie 
jak br. Fejervary został bardzo serdecznie po- 
witany, 
Po pojedynku załatwiono z pomocą pro- 
tokołów wszystkie wyzwania przeshne tak 
świadkom Horanszky'ego jak Banffy'ego. 
S.l'ychać, ze sąd zarządzi dochodzenia z 
powodu pojedynków Bantry'ego, I-Ioranszky'ego, 
Fejevar,Y'ego, Karoly'ego, Gajar.y'ego i Szeme- 
rego. Od wyniku tych dochodzeń zalezee 
będzie, rzy zażąda od Izby deputowanych 
zniesienia niety kalno
ci poselskiej tych, któ- 
rzy dzierżą mandat. 


Z 'Warszawy.   


Z BerUna. 


(Artykuły noworoczne. - Idea.ty prasy szowi- 
nistyc7.nej. - Ciekawe rewebcye. - Jak tl) 
niemieccy wJaoicielc dó1r robią interesa na ko- 
misyi kolonizacyjnej). 
. W. no

rocznych. artykll
ach całej pra.. 
memleck18J odbrzmIewa nuta radosna, że
		

/DIGCZAS002001_1899_003_0003.djvu

			w roku ubiegłym powiodło się utrzymać po- 
kój i ze prawdopodobnie i w rozpoczętym ro- 
ku monarchia niemiecka nie będzie narazoną 
na wojnę. Przy tej sposobności Nardd. All,q. 
Ztg. szeZ8rze się raduje z tego, że centruJll 
parlamentarne coraz więcej zatraca swój cha- 
rakter opozye}
jny i banlzo czynny bierze u- 
dział w }Jozytywnydl praeach dla dobra oj- 
czyzny. Po raz pierwszy to }Jólurzędowy 01'- 
gan ti1k poehle!JlIic odzywa si!
 o katolickiem 
centrum. 
Szowjni
tyczne pisma nip,miedcie wyra- 
żają zadowolenie, że w polityc(3 wewnętrznej 
uwy(latn i,ta się w roku ubiegłym większa jędr- 
noM i siht "w obee wrogów lm kresach wscho- 
dni(
lt i półnoenych"; z:lclaii
 w nowym roku 
większej stanowc'zoKci i rozwinitjeia llolityki 
niedopuf;z(
zająeej żaunej wi
tpliwo
ei, co du 
dalszych zamiarów rządu w obec tych wro- 
gów." 
Rcichsanzcigcr oglosił juz nominacyę hr. 
Zedlitz-'l'riHseb lel'a, na lHwzelnego prezesa pro- 
wincyi hesko-nasauskiej. Nie od rzeczy hędzie 
przy tej sl'0sobnuśei wSjJonlllie(
, co o nowym 
naczelnym prezpsif1 napisał'" D(mstche Zty. 
Oiesząc; 8ię, iż dobrze ::;ię stało, że były na- 
czelny prezes W. Ks. Poznallskiego, a później 
przez czas krÓtki minister oświaty, hr. Zedlitz 
mianowany zastal Imczelnym prezesem hesko- 
nasanskim, dodaje tRIl dziennik; ,,'reraz, gdy 
walka z polskością zajmuje pierwsze miejsc
e, 
jak za czasów Bismarelm, wył'ollila się mY81 
ażali nie byl'oby odpowieclnielll zt.
czy(; wszyst- 
kie prowincye, hędąee widownią tej walki, 
w jeden okrąg- administracyjny pod naczelną 
wl'adzą namiestnika. Na ten nowy urząd upa- 
trywano hr. Zedlitza. Vidocznie jednak myśl 
ta upadla. skoro brr l L otrzYlllal inne stano- 
wisko; w każdym j Jak razie dobrze się sta- 
ło, że ten dygnitarz poszedł sobie na zachód, 
bo na wschodzie byłby szkodliwym, jako zwo- 
lennik (!) takiego pogb
du na kwestyę języka 
polskiego i w ogóle na walkę narodowościową, 
która w teraźniejszej chwili byłaby po prostu 
zo'ubna. " 
b Z powyższego donie8ienia Deutschc Ztg. 
zdaje się wynikać, że była. chwila, kiedy w 
Berlini\:' myślano o polączemu W. Ks. PoznaÓ.- 
skiego, Prus Zacbodnich, Wschodnich i Szlą- 
ska w jedną administracyjną całoś6 i rozwa- 
żano, czyby na namiestnika nie kwalifikowal 
się hr. Zedlitz.. . ' 
Koln. Volksze
tung zamIeszcza następu- 
jący artykuł: 
Gdy w r. 1886 wydano ustaiwę koloniza- 
cyjną, nikt nie przypuszczal, że komisya zakupy- 
wać będzie niemieckie dobra. Pokazalo się ina- 
czej. Liczni konserwatywni dzieclziee niemieckiej 
narodowości potl'afili znakomicie cillgnąć dla 
siebie zyski z polonofobij, powodując komiliJ!( 
kol(,nizaeyjną do zakupywauia jednej niemie- 
ckiej wsi po drugiej. '1'0 tez gdy w jesieni 
zeszłego roku w sejmie pruskim zażądano no- 
wych 1 ('O milionów na cele komisyi koloni- 
zaeyjnej, zapano\\ala w ich obozie ogromna 
radość. 
"W ostatnich dwóch latach nabyla komi- 
sya kolonizacyjna wiele tysięcy morgów z rąk 
niemieckich. Zeby zaś komisya coraz więcej 
kupowala ziemi od Niemców, utworzyła mała 
grupa niemieckielr wł'aścicieli ziemskich tajny 
kartel w tym celu. Hobi się interes w nastę- 
pujący sposób: JeżeJi e
łonko
ie grupy nie 
posiadają dóbr w polskiej. okoll(
y lu? ": są- 
siedztwie osad kolonizacYJnych, kupuJą Je w 
tych stronach; wszak konll,.ya pragnie tak go- 
rąco swoje posiad.łości " zaokrąglić " , poniewaz, 
jak brzmi stereotypowy frazes nai:Jzych "patryo- 
tycznych" pism, "tylko gęsty wieniec niemie- 
ckich osad kolonizacyjnych może obronić nowo 
osiedlonych kolonistów przed niebezpieczer'I- 
stwem polonizacyi". Najprzód tedy prezentuje 
się niemieckie dobra komisyi koloni
acyjnej 
do nabycia i to za wysoką cenę. .!Hun o, że 
komisya nie jest od tego, zeby kupować do- 
bra od Niemców, odstrasza ją z początku "TY- 
soka cena. Na to wynaleziono taki sposób: 
'l'en sam niemiecki wlaściciel ziemski, 
który niedawno wieś swoją ofiarował komisyi 
kolonizacyjnej, robi ofertę jakiemuś polskiemu 
bankowi 'lub polskiemu właścicielowi ziem- 
skiemu. Hównocześnie czyta się w prowincyo- 
nalnych pismach na wschodzie na wyhitnem 
miejscu: niemiecki wJ'aścieiel ziemski X. Y. Z. 
nawii1zal rokowania z jednym z polskich ban- 
ków o sprzedaż swoich dóbr. Zaraz po tem 
odzywa się w lamach "do!.)l"ze.n
yślą
ych" 
pism zwykły .
rzyk: zn0,wu. Istl?JeJe n
ebez- 
pieCZ81Jstwo, IZ dobm memleckw przejdą w 
[(we polskie, polonizm coraz zuchwalej po- 
d
osi:glowe, polonizacyjna coraz wil:cej z,tgraża 
niemc
yf,ni
 i koniec tej pieśni jei:Jt taki, ie 
komi
ya kolonizaeya nabywa za eenę hanlzo 
przyzwoitą: niemieckie clol)ra od niemiedciego 
wJ'aHcieiela, "aby je uratowa(
 od przejścia w 
rece polskie" Oz

10 niemieecy wł'aścicie]e 
zIemscy dóbr swoieh nie ofiarnjf): wcale pol- 
skim bankom na sprzedaz, tylko pł!jawia się 
wiaclolTIoś6 o rzekomyeh pertraktacyach w 
ł'amaeh po mienionych pism, i kornisya kolo- 
nizacyjna - ehwyt
 się na tę wędkę; 'l:ak, 
w tym sensie 
olnl(",two. na wschod
le Jes
 
wcale dobrym Jeszcze mteresem, ktory tez 
l\OŚ jeszcze przynosi. Ale trzeba się znae 
na rzeczy". 


KRONIKA 


Lwów, 4 stycznia. 
- .n
. P. Minister dr. Adam Jędrze- 
jowicz w}'.k
,d
a dziś Wil'l'zoJ'elll pOt'iągiem po- 
spiesznym d o Wiednia. 
- Paui JlarszaIkowa br. Badeniowa 
powróciła wczoraj z Wiednia do Lwowa. 
IIcllryk Siemiradzki bawi w Kra- 


kowie. 


P. JIarya Gorecka przybyła z War- 
szawy do Krakowa i zabawi kilka dui. 
-Pogrzeb ś p. Franciezka .Tędrzejo- 
wicza po::;ła IUI Sejm krajowy, odbił' się dziś 
po połmlnin o godzinie i3 przy Hcznymlldziale 
kl'ewnydl, jJJ'ZyjaeióJ', ko]cgó\\' sejmowyeh j zn:I- 
jomych ZJJHlrll'go. W lieznym or8za11l pogrzebo- 
wym znajllowali sil; lvii Eksce]cncy" 1'. Mini.- 
stnr JI;drzl'jowicz, P. Namiestnik hr. Leon Pi- 
ni{18ki, JVlarsza,trdc krajowy hl'. Badeni, Prezydent 
>:'Ldu krajowr'go wY
SZljgo dr. 'rdLOrznicki, Da- 
wid Abra halJlowiez, bl'. Lfihl, dall'j Wiceprezy- 
dent kraj. Had)' szkohll'j clI'. BohrzY]'l>:ki. rad(-a 
Dworu hr. Lo
, prezydent miasta dl'. Malacho- 
el1owski, p. August Gora)'ski, prezydent Izhy 
handlowej i pl'zemysJ:owl
j clI'. :Mal'r,]nvicki. i t. d. 
Na trumnie z.l'o
ono mnóstwo wiClleów ocl przy- 
jaeióJ' 1'0cl7.iny pp. Jędrzrjowiezów. 
- Awans noworoczny w rezerwie 
c. i k. armii. W dalszym ci:}gu mianowani pod- 
pomcznikami piecboty w rezerwie: 
Aloizy Ozcrmak, Franciszek J anotta, Wiktor 
Bartel, Maksymilian Krasny, Ernest J okI, Hugo 
Beyer, Stefan Śliwka, Maksymilian Schneider, 
Maksymilian Schlesingel', H,yszard Schubert, 
Artur Fritseh, Józef Mehrl, Karol Mayer, Emil 
Biirgel, 'reoclat Halip, Waldemar Drossler, Józef 
Derka, Ludwik Fabry, HolJel't :Nledl, Feliks Pio- 
trowski, Aclolf Kolbis, Gustaw Riegcr, Kornel 
Lanyi, Marek Benedikt, Jnn Geiselreitcr, Wojciech 
Sztepan, Hainold Beidrcl, Sofl'oniusz Matwijas, 
Władyslaw Ml'kvicka, :NI<:tk>:ymilian Hendcl. 
Dalej rezerwowi podoficerowie: Józef Dem- 
kowicz-Dobrzaliski, Jan Siegcr, Józef Schneider, 
Herman Hanacek, JarosJ'aw Korinek, Ludwik 
Kamillski, Ludwik Kroupa, Wilhelm Sehwabe, 
Hubert Weiss, Zsarlco Aradszky, Mieezyslaw 
Kohlberger, Zygmunt Przybylski, Józef Skroba- 
nek, l(,,,zard Leidner, Rudolf lVfladek, Hugon 
Naehar,Ly, BronisJ'aw N"wiIlski., Antoni Schiebl, 
Radovan Chlud, Konstanty Massalski, Józef So- 
kal, Józef Pcter, Karol Palliardi, Erwin Ab0bel', 
Karol St,'d:',r, Elek Goznm i Emil Model'. 

'"q:,;: uczlllkmni konnicy w rezerwip mia- 
nowani: ]wdet zastQpea oficl'ra Julian GriJber, 
rezerwowi kadeci zastQpey olicprów: Izydor Weiss, 
Ferdynand Hh.'mgarten, Konstanty Onciul, H,u- 
dolf ]HautJmer, Koloman Wiichter, Aleksander 
Day- Babo, Jan :Mcdinger, Łueyan Pl'ek - Borek, 
Rudolf Seyrl, Gustaw B:Ijllel', Feliks Loewenfeld, 
Adam ks. Czartoryski, Leopold Parina, Konstanty 
BiliIlski, Leon Tschurtschenthaler - Helmheim. 
Dalej rezerwowi podoficerowie: Leodgar 
Petrin, Henryk Sebneider, Ferdynand hr. Bran- 
dis, Paweł Busson, Albert Hacker, Edmund 
Farmy, Hudolf Schreiber, Mendelin l'latter, Mie- 
czysław Haller-HalIenburg, Jan Bartelmus. 
(O. d. n.). 
- Awans noworoczny na c. k. kole- 
jach palistwowych w Galicyi (ciąg dalszy): 
W statusie III (ogrzewalnie i warstaty) 
mianowani: 
Insl)Cktorami w VI randze z płacą roczną 
2200 zł.: starszy inżynier Maryan J aroeki w 
Krakow'e i tytularny inspektor Józef Zajączkow- 
ski w Stanisławowie. 
W VII randze, do płacy rocznej 2000 zł. 
posunięty: starszy inżynier MieczysJ:aw Bre
any 
w Hzeszowie, zaś do płacy rocznej 1800 zł. 
starsi in
ynierowie Jan Fabia w Nowym Sączu 
i Feliks lllauth w Stanisławowie. 
Starszym inżynierem w VII randze z płacą 
roczną lGOO zł. mianowany inżynier Stanisław 
Zajączkowski w Hzeszowie. 
W VIII randze, do płaey rocznej 1400 zł. 
posunięci iużynierowie: Kazimierz Sawiezewski 
we Lwowie i Edward Bielaflski w Ozortkowie, 
oraz rewident Hudolf Wischnowitz we Lwowie. 
Do VIII rangi' z płacą roczną 1300 zł. awan- 
sowali: adjunkt Antoni Mleczko mianowany re- 
widentem wc Lwowie; inżynierowie - adjunkei 
mianowani in
ynierami: 'l'acleusz 'l'okarski w 
StmIislawowic, MikoJ'aj Lewandowski we Lwo- 
wie, WJ'ady
J'aw DutczY!'lski w Ozol'tkowie, Ho- 
LIwn Schercinger w Stanisławowie, Henryk Su- 
ehanek w Hzeszowie i. Eugeniusz Siebaner we 
Lwowie. 
Do IX rangi z płacą roczną 900 zł. awan- 
sowali: asystent Jan Gościcki wc Lwowic mia- 
nowany adjunktem, oraz in
ynier - asystent .Jan 
Gajewski w Nowym Sączu, mianowany in
ynie- 
rem -adjunktem, 
Asystentami w X randze z płacą roczną 
500 zł. mianowani aspiranei: Michał Dankner, 
Józef Korngold, Tadeusz Miclowicz i Peliks Mach- 
nowski, wszyscy w Stanisławowie. 
(O. d n.). 
- Posiedzenie Rady miejskiej od- 
bęcl':e się dziś, we środę o godzinie 6 wieczo- 
rem w sali ratuszowej. Na porządku dziennym: 
"Gazeta Lwowska" z dnia P stycznia 1899. 


;} 


Sprawozdanie komisyi elektrycznej z administracyi 
kolei elektryeznej do ko!'LCa roku 1897, przed- 
ło
y referent radny dr. Loewenstein. Sprawa za- 
ło
enia miejskiej kasy oszczędnośei i miejskiego 
zakładu zastawlIiczego; sprawozdawca radny dr. 
Byk. 


- Dr. ItUtlolf U.óżycki, c. k. radca 
skarbowy, uzyskał na wydziale prawniczym tu- 
tcvszego Uniwersytetu veniam legend i z zakresu 
austryackiego ustawodawstwa skarbowego. 
- Ulaskawienie. Najj. Pan raczył u- 
ułaskawić redaktora pisma Prager Tag- 
btatt, vVartonka, skazanego za obrazę honoru 
tenorzysty, vVJ'adys,)'awa FloryalJskiego, na areszt 
4-tygodniowy. Kam ta zamieniom
 została na 
gl'zywnQ l'i('ni
in:}. Wartonek zarzucił był, jak 
wiadomo, p. Florym'lskiemu, 
e "zarwał" dy- 
l'I,hyr! 0p('ry cze
kiej w Pradze na kilkanaście 
t'y
ięcy i pCitajemnie uciekł z Pragi - eo wszy- 
stko okazalo >:il! prostym wymysłem. 
--'-- Ks. .Jan Batlcni, prowincyał' zakonu 
00. Jezuitów w Krakowit
, zachorował eif'
ko 
na skrzep w nodze. Przy groźnych komplika- 
cyacb, lekarz!) uznali stan chorego jako bardzo 
poważny. 
- Zmiana w taryfach sprzedaży 
tytoniu. O. k. krajowa Dyrekcya skarbu o- 
głasza : 
Z dniem 1 stycznia 1899 zajdzie w po- 
wszechnej taryl1e sprzeda
y tytoniu zmian a o 
tyle, że tal!aka t. zw. "Debrcówka" nie bedzie 
I
adal wyrabianą, a dotychczasowy sposób 'wią- 
zania prawdziwych cygar "Havana" po cztery 
sztuki równie
 ustanie. 
W cenniku osobliwych gatunków tytoniu 
i cygar zniesione będą cygareta egipskie I i II 
sorty, tudzie
 cygareta "Yaka" i salonowe. 
Nadto zaprowadzona zostanie zmiana w 
sposobie oznaczenia najprzedniejszego węgier- 
skiego tytoniu do palenia, sprzedawanego dotąd 
w trzech gatunkach: a) siedmiogrodzki, b) Lettin- 
gcr (V erpelcther), c) Osetneker (musz]", telowy). 
N a przyszłość sprzedawany będ, e ten ty- 
tO!'I pod nazwą "najprzedniejszy węgierski" a) 
długo krajany, b) krótko krajany w dwóch od- 
mianacb barwy, a to jasny i jasno bmnatny. 
- W krakowskiem Towarz
'stwie 
ubezpicczcil ogloszono z N owym Hokiem 
awans urzQdników. N ominacye sekretarza i ad- 
junktów 1. klasy podała wczoraj depesza telefo- 
niezna z Krakowa. W dalszym ciągu acljunkta- 
mi II. klasy mianowani zostali: pp. 1. JedlilJski 
Ludwik we Lwowie; 2. Haniszewski Ludwik 
we Lwowjp dla Przemyśla; Kuźmicz Jan we 
LWtiWie dh Kmkowa; 4. Hutkowski Stefm, w 
Kra>owie dl
, Pnl8myśla 
 5. dr. Podlewski O;j- 
lest:vn ,v Krakowie. r 
A
ystentallii 1. klasy mianowani: pp. 1. 
Areiszewski Władyslaw we Lwowie dla Krako- 
wa: 2. Haas Kazimierz w Krakowie dla Lwo- 
wa; 3. KuczYllski Stanisław w Czerniowcaeb 
dla Krakowa; 4. Wajda Kazimierz we Lwo- 
wic; 5. Rogawski Jan w Krakowie. Asysten- 
tmni II. klasy mianowani: pp. 1. Bursa Stani- 
sław we Lwowie; 2. Kempf Zygmunt w Kra- 
kowie; 3. Kobierzyeki Jan we Lwowie; 4. Le- 
sior Józef w Czerniowcach i 5. Zaba Jan we 
Lwowie. 
Awansy powyższe obowiązują od .lnia 1 
stycznia; przeniesienia od dnia 1 kwietnia b. r. 
- Towarzystwo kursów almdemi- 
cldch dla kobiet. W poniedziałek, dnia 18 
stycznin rozpoeznie się kurs zimowy, który o- 
bejmie następujące wykłady: dr. Askenazy: 
Hys dziejów Królestwa kongresowego. Dr. Czo- 
łowski ; Historya m. Lwowa i jego zabytki. Dr. 
German: Współczesny dramat niemiecki. Prof. 
dr. GłąbiIlski: Asocyacya gospodarcza. Dr. Gu- 
brynowiclI,: Juliusz Słowaeki. Prof. dr. Nusbaum: 
Mózg i jego czynności. Dr. Porębowicz: Dante 
Alighieri i jego dzieło. Prof. dr. Siemiradzki: 
L::::J.n ość Ameryki Południowej dawniej a dziś. 
Prof. dr. Twardowski: Etyka praktyczna. Dr. 
"Vehr: O bakteryach. Prof. dr. Zakrzewski: 
Prąd elektryczny i jego zastosowanie. 
Zgłoszenia, na powyższe wykłady prr,yjmo- 
wać będzie sekretaryat Towarzystwa, poeząwszy 
od poniedzialku 9 stycznia. 
- Kolo literacko-artystyczne urzą- 
dza w roku bież:}cym bal w sali Kasyna miej- 
skiego dnia \) lutego. 
Prócz tego urządzi Koło w swych salo- 
nilch wieczorek z tar'lcall1i d. 19 i 28 styeznia i 
4 i 14 lutego. 
- Z Kasyna mie,js!dego. Zamiast za- 
powiedzianego programem zabaw na dzieli 7 b. m. 
wieezorku z tmlcami - odbQdzie się w niechielę 
8 b. m. o godzinie 5 po południu koneert or- 
kiestry wojskowej. Bilety wy(lać się będzie od 
środy 4 b. m. 
- Wspólność. Dwudziestuletnia roczniea 
założe.nia Tow. "Wspólność" wc Lwowie obe]lO- 
dzoną byla llader uroczyśeie w dniu 31 - go 
gmclnia r. z. 
Uroczystość ta, połączona. z J'arnaniem 
wspólnego opłatka, rozpoczęła się poswlęceniem 
lokalu, której dokonał JE. ks. Arcybiskup Izaak 
Isakowiez. Po pięknej przemowie i po uclziele- 
niu swego błogosławiellstwa, łamał siQ sędziwy 
Arcypasterz z każdym z obeenycb gości. Do 
skromnej uczty w pięknie udekorowanej sali 
Towarzystwa pod baldachimem zasiadł dostojny 
Arcypasterz, dalej ks. Wróblewski, dr. Star- 


ezewski, prof. Pietraszkiewicz, Żeńczak, Jan- 
kowski, reprezentanei. towarzystw "Skała" , 
"Gwiazda", "Zorya", "Jedność", i wiele innych 
delegatów Towarzystw i zaproszonych gości. 
Pierwszy toast na cześć gości wzniósł prezes 
" Wspólności" p. Aleksander Getritz w ręce 
ks. Wróblewskiego, który w pięknej przemowie 
.toastował na rozwój Towarzystwa; dalej prze- 
mawiali pp. ; Orzechowski, Flaczyński, Gebhardt, 
dr. Starezewski, JabłoJlski, Gursching, Baczyń- 
ski, Wasilko i wiclu innyell. 
Podczas uroczystości odczytał sekretarz 
p. Orzechowski wiele nadesłanych listów i tele- 
gramów, między innymi 0(1 ks. Arcybiskupa Mo- 
rawskiego, prezydenta miasta dr. Małacbow- 
skiego, Schayera, Michalskiego i t. d. 
Podczas uroczystości przygrywała kapcIa 
" Harlllonii " . 
(x) Na restauracyę kościoła polskiego 
św. Huperta w Wiedniu w III dzielnicy, na 
Lanclstrasse, urządzoną została loterya. Magistrat 
m. Lwowa uwzglęllniając potrzebę tej restauracyi, 
uchwali,)' zakupir, za 200 zł. losów tej loteryi, 
t. j. 400 losów po koronie. 
(x) Nowy teatr we Lwowie. Komisya 
teatralna uchwaliła przyjąć do wykonania szkic 
na figurę, mającą stanąć obok kopuły nowe.go 
teatru, przedło
ony przez artystę - rzeźbiarza Pod- 
górskiego. 
(x) Budynek: sukursalny dla nowego 
teatru, przeznaczony na dekoracye i inne uten- 
silia teatralne, stanie przy plaeu Solskich, fron- 
tem do ulicy Słone.eznej. Komisya teatralna za- 
twierdziła plany, przedłożone przez radcę Gorgolew- 
skiego, a budowa budynku rozpocznie się z wio- 
sną. Ponadto uchwaliła k0n,P-sya rozpisać ogól- 
ną licytacyę na roboty przy tym budynku, a 
mianowicie w ten sposób, że roboty ziemne, be- 
tonowe, kamieniarskie i murarskie, miałby się 
ubiegar jeden przedsiębiorca, a roboty stolarskie 
szklarskie i inne rzelllieślnieze oddaneby zosta- 
ły poszczególnym rzemieślnikom. Koszta wznie- 
sienia budynku będą wynosiły około 80.00 zł. 
(x) W sprawie bmlowy kolei Lwów- 
Wiuniki. Przedsiębiorstwo prywatne budowy 
kolei Lwów-Winniki przedłożyło - jak wia- 
domo - swego czasu gm.inie m. Lwowa pro- 
śbę o przyczynienie się do tego przedsięwzięcia 
subwencyą, wynoszącą 250.000 zł., petycya ta 
jednak została odmownie załatwioną przez m. 
reprezentacyę. Wczoraj w sprawie tej, na ży- 
czenie grona posłów, odbyła się w jednej z sal 
magistratu konferencya, w której między innymi 
brali (ldział Jego Eksc. Dawid Abrahamowicz i p. 
'r. JH.':,runowicz. Po przedstawieniu sprawy prżed- 
mio"'jwO przez p. :Ma'yańBkiego i po zaznac zen;\) 
pl" J; alCg'O, i::
 Rcprezentaesa m. Lwowa je
t 
wprawdzie przychylną przedsitwzięciu. lecz n'l!
 
mogJ'a się zdecydować z powodów budżet" \'0';;ll 
na tak znaczny wydatek, wywiązała się ożywiona 
dyskusya nad projektowaną budową kolei. Osta- 
tecznie do żadnej uchwaly nie przyszło, wyłoniła się 
tylko myśl, aby gmina miasta Lwowa wtedy 
przyczyniła się subwencJą do budowy linii 
Lwów- Winniki, gdyby równocześnie projektowa- 
ną była budowa linii Przemyślany-Brzeżany- 
Podhajee. Linia taka byłaby bardzo ważna dla 
miasta nie tylko ze względów komunikacyj
ycb, 
ale i aprowizacyjnych. 
Sprawa budowy kolei Lwów- Winniki bę- 
dzie ewentualnie jeszcze raz regulaminowo tra- 
ktowaną przez reprezentacyę miasta. 
(x) Wspólny "Oplatek" na Strzelnicy 
lwowskiej odbędzie się w piątek dnia 6 b. m. 
o godz. 11 przed południem. Prezydyum To- 
warzystwa Strzeleckiego zaprasza wszystkich 
ezłonków do licznego udziału, 
- Szopka. W niedzielę, dnia 8 b. m. 
odbędzie się w sali klubu pocztowego (Hotel 
Georga) na dochód terminatorów, zostających 
pod opieką Towarzystwa św. Stanisława Kostki, 
przedstawienie pod tytułem "Szopka" utworu 
scenicznego, napisanego przez Alfreda Wróblew- 
skiego dla użytku terminatorów. Hzecz tę ode- 
graj ą sami terminatorowie. Początek o godz. 7. 
Bilety sprzedaje księgarnia Gubrynowicza i 
Sehmidta (plac Kapitulny). Treść przedstawie- 
nia i szlachetny cel sympatycznego Towarzystwa 
zgromadzi niewątpliwie liczną publiczność. 
-;- Jaselka. W dniach 6, 8 i 13 sty- 
cznia 1899 uczniowie szkoły im. Staszica we 
Lwowie przedstawią pod kierownictwem p. Ed- 
munda Urbanka "Jasełka", oratOl'yum ludowe 
IV 5 oddziałach, a 7 odslonach. Cały dochód 
przeznacza się na eele dobroczynne dla ubogiej 
młodzieży szkolnej. 
Początek przedstawienia o g. 4 po połu- 
dniu. Podczas przerw przygrywać będzio orkie- 
stra uczniów. 
Następne przedstawienie odbędzie się w 
w niedzielę, dnia 15 b. m. w sali "Sokoła". 
- Kolętly. W piątek, dnia 6 b. m. od- 
spiewa ehór zakładu naukowego im. Torosie- 
wieza kolędy, poclezas Mszy św. o godzinie 12 
w kościele Archikatedralnym o brz. łać. 
- Statystyka straży pożarne.) miej- 
skie,j. W roku ubiegłym wyruszała miejska 
straż ogniowa 337 razy do pożaru, a mianowi- 
cie do pożarów: dacbowych 14 razy, pokojo- 
WyclI 31, sufitowych 17, kominowych 175, pi- 
wnicznych 9, różnego rodzaju 27, wskutek fa
- 
szywych alarmów 64 razy.
		

/DIGCZAS002001_1899_003_0004.djvu

			Przy pożarach użyto zaprzęgów: kolei 
konnej 525 par koni, gminnych 93. 
Oprócz tego asystowaJ'a straż ogniowa prilY 
wypalaniu 1787 kominów i prilY spaleniu sJ'omy 
po chorych 48 razy. 
- W Czytelni kobiet odbędzie się w 
sobotę 7 b. m. o gochinie 6 wspólny opłatek, 
na który wydział ezJ'onków swych uprzejmie za- 
prasza. 
- Dla ubogich na zimę. W imieniu 
niemajq;cych się czem okryć uhogich, wstydzq;- 
eych się żebrać, prosi o nadsyJ'anie znoszonej 
odzieży, obuwia i bielizny: Konferencya św. Jana 
Kantego (Tow. św. Wincentego fi Paulo) pod 
adresem Konferencyi: Rynek 30. 
-= Poparzenie {lziecka. Dnia 2 b, m. 
wieczorem 5-letnia córka :MEssera pod L 5 przy 
ulicy Strzeleckiej, pozm
tawiona bez dozoru, prze- 
wróciwszy paląeq; się lampę stoJ'ową, w skutek 
zajęcia się nafty ulegJ'a poparileniu, j
k również 
matka, która na ratunek dziecka przybiegła. 
Poparzonych opatrzyJ'a stacya ratunkowa. 

 Wiadomości policyjne. Przyare- 
siltowano: notowanego Michała Lewka za kra- 
dzież sakiewki z kieszenip rzekupki G. na plaeu 
krakowskim; !lka Hutyka, parobka piekarskiego, 
który w zJ'ośliwy sposob widłami eiężko ska- 
leczył konia swego chlebodawcy, p. Dudykie- 
wieza; Jana Czerwiliskiego, terminatora u pie- 
karza Kuczamera, za sprzenierzenie inkasowa- 
nych kwot do 30 zJ'. a. w., które przehulaJ'. 
Złożono '!' policyi porzucony w realności 
nr. 95 ul. ZóJ'kiewska, worek, zawierający 
płaszcz, kabat, hluz
, kuplę i pochwę od ba- 
gneta żoJ'nierza 30 p. p. - zapewnie dezertera. 
Zgubiono torbę skórzaną żó-ltą z kartą na 
broń i kartą wstępu na staw Panieński na imil: 
Emila Paara. 
Skradziono lokajowi J. :M. z domu nr. 7 
ul. Kościuszki czarny kożuch iI kołnif'rzem krym- 
skim, pokryty suknem popielatym. 
- Towarzystwo ratunkowe ochotni- 
cze lwowskie udzielił'o w miesiąeu grudniu r. z. 
pomocy 286 razy, a to w dzilj!} 184, w nocy 
102. Ocl czasu założenia Towarzystwa (w sty- 
czniu 1893) udzieliło ono pomocy w ogóle w 
15.030 wypadkach. S.łużbę p8łniło w grudniu 
12 lekarzy i 3 służących sanitarnych. CzJ'onków 
wspierających liczy Towarzystwo 573. 
- Przepowiednia pogo{ly. Kapitan 
sztabu generalnego p. Józef Led6rhowski, które- 
go przepowiednie pogod,y okazaJ'y się już nim'az 
bardzo trofnemi, ogłasza, jak podają dziblllliki 
wiedCliskie, że pierwsza połowa stycznia h. r. 
lj
dzie pogodną, w drugiej ",aś panowa( j,..,d,
 
wichry i śniegi przy mro7.ach. Lnty mil ;'.: 'I.i.- 
mny i śnieżyst.y, marzec w pierwszej p0łowie 
śnjeż3'
t.;, ,:;" drugiej zaś pogodny i ciepJ'y. 
t Zmarla w ostatnich dniach: We Lwo- 
wie, Wanda z Krechowiczów Czajkowska, wdo- 
wa po adjunkeie Wydziału krajowego. 
- Ślub p. Tacleusza Danielskiego, urzęd- 
nika magistratu we Lwowie, z panną Wandą 
Piątkowską, odbędzie się dnia 7 b. m. o goclz. 
7 wieczorem w kościele parafialnym św. :Maryi 
Magdaleny we Lwowie. 
- Defraudacya W Limanowej. Jeden 
z dzienników porannych doniósł w dzisiej8zym 
numerze, Że w urzędzie podatkowym w Lima- 
nowej zdefraudowano kwotę 8.000 zł!'. 
Po zasiągnięciu informacyi u kompeten- 
tnej wJ'adzy, przekonaMmy się, że wiadomo.
e 
powyższa pozbawioną jest wszelkiej podstawy. 
- .Jan hr. Ranach obchodziJ' nieda- 
wno 70 rocznicę urodzin a 50 -letni jubileusz 
działalności publicznej; czynny udział braJ' on 
już Da zjeździe słowia!lSkim w Pradze czeskiej 
w 1'. 1848. Obok Karola Schwarzenberga, Jan 
hr. Harrach głównie był założycielem stronni- 
etwa t. zw. "historycznej szlachty czeskiej"; że 
należaJ' do zwolenników my
li Palaek'yego, do- 
wodzi broszurka jego "Zbawienie Austryi" (Spasa 
Rakouska). Cheial federacyi ziem korony cze- 
skiej, Galieyi, Węgier, "trójj edynego królestwa" 
(Chorwaeyi, Slawonii i Dalmacyi), Illiryi i ziem 
Alpejskieh, jako całości niezależnych, z własną 
autonomią. Czynny byJ' w Czechach i Wiedniu. 
W Czechach szezpgólnie "Macierz czeska" (to- 
warzystwo wydawania książek naukowych) i 
"Muzeum Królpstwa Czeskiego" (którego jest 
prezesem), zaliczały go zawsze do swoich przy- 
jaciół. Prócz tego byl pożytecznie czynnym w 
zakresie racyonaIno - ekonomicznym i filantropij- 
nym. Zakładal towarzystwa rolnicze, koleje, po- 
J'ożył zasługi dla podniesienia dobrobytu kraju, 
pod Krkonoszami (górami Olbrzymiemi, gdzie 
ma największą w Czeehach fabrykę wyrobów 
szklanych) i t. d. 
W Wiedniu zawsze stal na czele ruchu 
naroclowego czeskiego, jest od r. 1869 prezy- 
dentem "Biesiady slowialiskiej", przyczynil się 
do założenia Towar7.ystwa szkoJ'y czeskiej wie- 
deńskiej "Komensky", której staJ' się największym 
dobroczyńcą i opiekunem i t. d. Hr. Harracll 
og.łosił też drukiem liczne artykuły polityezne i 
ekonomiczne, oddzieln
 broszlll'ę "Przeglącl clu'o- 
nologiezny dziejów czeskich" (1867), w Czaso- 
piśmie czeskiego :Muzeum wydrukował artykuJ' 
"O przyszłości i zadaniu światowem Słowian", 
w miesięczniku "Oświata" zaś artykuł "Ozesi 
w Wiedniu". 


- Fatalny wypadek zdarzył SIę w 
Oedenburgu na Węgrzech podczas ćwiczenia 


w szermierce, odbywanego przez dwóch podpo- 
ruczników 18 p. honwedów wypadek. Mianowi- 
cie jednemu z walcz,}cyeh porueznikowi 01'- 
vay' owi spadła z twarzy maska, a równocześnie 
szabla przeciwnika, podporucznika Szahoky' ego, 
który nie zdoJ'ał już powstrzymać ciosu, zraniła 
Orvay'a ciężko w głowę. Zmarł on w dwie go- 
chiny później w skutek zatrucia krwi, nie odzy- 
skawszy przytomności. 
- Burze na morzu. WecUug depesz 
z Livorno, Neapolu, Palm'mo i Porto Manrizio 
panują tam wielkie burze, skutkiem których 
kilka statków ulegJ'o rozbiciu, załogę jednak 
zdołano ocalić. W Neapolu utonął' jeden majtek. 
- Rozbił się statek pocztowy francuski 
"Angers" wczoraj o północy w pobliżu Dieppe. 
Kapitan i 14 ludzi zaJ'ogi ocaleli - jeden z 
majtków zginął skutkiem utraty siJ', dwóch uto- 
nęło koło maszyny. 


Notatki litoracko-artystYCZll8. 


o pannie Wandzie Radkiewiczó- 
wnej, mJ'odej spiewaezce, rodaczce naszej, wy- 
stępującej na scenie teatru narodowego w Lu- 
hlanie, pisma tamtejsze wyrażają się eoraz po- 
chlebniej. Po jej ostatnim występie w roli Azu- 
ceny, wSilystkie dzienniki miejscowe formalnie 
rrześcigaJ'y się w wyrazach uznania i zachwytu 
ella tej "prawdziwic - jf!,k piszą - pięknej 
kreacyi artystycznej" naszej rodaczki. Oto co 
n. p. pisze o tem Slowenski Narod: "Z wieI- 
kiem zaciekawieniem oczekiwf!,liśmy występu p. 
R.adkiewiezównej w roli Azuceny. Poznawszy 
w niej już przedtem artystkę znf!,komitą zarówno 
pod względem spiewu jak i gry, obiecywaliśmy 
sobie wiele; ulubii?nica tutejszej publiczności, 
przewyższyla jednak nasze oczekiwania tworząc 
w grze, spiewie i mimice postać tak jednolitą 
i artystycznie pii
kną, że 
miaJ:o możem.y z ali- 
ezyć p. Radkiewiczównę w tl:j roli do najle- 
pszych spiewaczek, jakie kiedykolwiek słyszeli- 
śmy" . 
Dla Lwowian te s,towa uznania lublm\- 
skiej prasy dla mJ'oJej spiewaczki są tern przy- 
jemniejsze, że niezwyklc piękny gJ'os p. I?ad- 
kiewiczównej już w pierwszych pocz1tkach jej 
nauki spiewu u niezapomnialwj Ledererowrj zwró- 
cił na siehie uwagę w szerokich kołach lwow- 
skiego świata muzykalnego, Publiczność lwow- 
ska powitałahy też niezawodnie z iladowoleniem, 
g'lly i,y miaJ'a sposo lmo
6 usJ'yszeć paJ.nę Had. 
kiewiczównę ohecl1iu choć, w kilku wyst1ipach 
H. ;.'{'cuie tutejszego teatru. 


Pani Zapolska, utalentowana artystka 
i autorka, przestała należeć do skJ'adu personalu 
teatru krakowskiego. 


W Operze w Wiedniu odbędzie się zaj- 
mujące przedstawienie; odegran
1 zostanie opera 
"Mignon" na cel pensyjnego fun duszu artystów, 
a główną rolę odtworzy z grzeczJlośei pani N eus- 
serowa, żona racIcy Dworu, profesora i znako- 
mitego lekarza, która jako panna Mark była 
ozdobą nadwornej sceny. 


"Goplana" w Pradze. Dyrekcya pra- 
skiego teatru czeskiego uwiadomiła Władysława 
Żeleńskiego, że przedstawienie jego "Goplany" 
danrlll brdzie w Pradze w kwietniu. Cały ma- 
kryaJ' op
rowy zostaJ' ta.m już przesłany, a pró- 
by ZlteZlH} się W koflcu stycznia. 


W O{leOllie wystawiono dramat wierszem 
Katlllla Mendesa p. t.: .,Królowa Fiammetta" , 
osnuty na tle epoki Odrodzenia we Włoszech. 
MJ'oda i piękna królowa, panująca nad Bolonią, 
Zf!,sJ'użyJ'a sobie na ten przydomek, oznaczający 
"płomyczek", swem zapalnem ser
uszkiem, które 
jej każe myśleć daleko więcej o pięknyeh mło- 
dzianach, niż O sprawach pmistwa. Temi zajmuje 
się intrygant GiOl'gio, którego kiedyś jej kaprys 
uczynił mężem i królem, ale którego już dawno 
przcstała kochać. Intrygant pragnie pozbyć się .
 
królowej, do tego samego dąży kardynał Sforza, 
pomawiając ją o sprzyjanie luteranizmowi. Na- 
sadzają na nią zabójcę Daniela, w którego wmó- 
wili, że królowa zgubiJ'a jego brata. Ale Da- 
nielo nie wie, że młode dziewczę, które darzy 
go miJ:ością w leśnelll zaciszu, to właśnie kró- 
lowa: gdy zbliżył: się do królowej ze sztyletem 
i poznał w niej - Orlandę, swą kochankę, broń 
wypada mu z ręki, a królowa, która była uprze- 
dzona o spisku, darzy go uśmiechem i pocahm- 
kiem. Lecz Sforza i Giorgio cheą się zemśeić: 
widzieli ruch Daniela, żądają nkarania go w 
imię. sprawiedliwości. Aby uratować kochanka, 
Fiam1lletta abdykuje. A wtedy, jako już nie 
królowo Sforza każe uwlęzi6 jako heretyczke. 
Daniel;: który wst.WH do klasztoru, przychod;'i 
ją wyspowiadać przed śmiercią i dowiaduje się, 

e wrogowie jej skJ'amali, przypisując jej zgubę 
jego brata; WÓWCZf!,S zabija wchodzącego do wię- 
zienia Sforze i oboje kochankowie radośnie idf!, 
razem na ś
ierć. Miłość tryumfuje nad wszyst
 
Idem - oto myśl przewodnia dramatu Mendesa, 
wystawionego z przepyehem. 


4 


,;Wydanie W 75 e
zemplarzach". 
Ponętny ten dla bibliomanów napis figuruje na 
najświeższoj opowieści dziejowej p. Stanisława 
Sclmilr-Pepłowskiego, p. t. "Wincenty Szept y- 
cki", wydanej ostatnio nakJ'aclem Ruchu kato- 
lickiego. Rzecz ta na razie nie pojawi się w. 
hanJlu księgarskim, lecz ukaże się w zbioro- 
wcm wydaniu "Szkieów", które p. Peplowski 
do druku przygotowuje. 


Dzie.je Polski ilustrowane, wydane 
z olbrzymim nakJ'adcm kosztów przez wiedeń- 
ską firmę Manryeego Perlesf!" ukazały się już 
w sl)orych trzech tomach. Opracował je znany 
historyk i poseł do Hady pallstwa, prof. dr. 
August SokoJ'owski zc współuclziaJ'em p. Adolfa 
_ InlC'lldera. Część rysunkowa wydawnictwa wal- 
czy tutaj o lepsze z częścią literacką. Złożyły 
si
 na niQ ilustracye .Jana Matejki, Walerego 
EJiasza, Juliusza Kossaka, Henryka Rauchinge- 
ra i całego grona inny eh artystów polskich. 
Oprócz około 1;50 rysunków znajdujemy w wy- 
dawnictwie tabliee genealogiczne i podobizny 
dokumentów historycznyell. Ozdobna okJ'adka, 
papier dobry, druk czysty i wyra
ny - oto ze- 
wn
trzne zalety "Dziejów Polski". 


Czwarte wydanie "Życia". Z dniem 
l stycznia Zycie przechodzi na własność p. St. 
Wyrzykowskiego, Naczelnym jednak redaktorem 
pozostaje p. Stan. Przybyszewski, a kierowni- 
Idem dziaJ'u artystycznego p. Wyspia11ski. Zycie 
powiększa swój format i przemienia się w dwu- 
tygodnik. W najbliższym numerze rozpocznie się 
druk nowej powieści p. Przybyszewskiego p. t.: 
" Androgyne " . 


Repertoar teatru lU'. Skarbka pod 
dyrekcyą dr. Juliusza Bandrowskiego i Ludwika 
Hellera. 
Dziś, we środę po raz pierwszy" Światło mo- 
rza", sztuka w 3 aktach Ludwika Ganghofera. 
We czwartek na ogólne żądanie: Wielki 
przegląd sceniczny w 12 odsJ'onach "Rok 1899": 
1. "Zaklęty zamek" 1 akt; 
2. "Szaławiła" 3 akt z p. Piszerem; 
3. "Kapelusz bandyty" 2 akt; 
4. " Gałganduch ", kuplety szewca, p. Le- 
lewicz; 
5. ,,:Modelka", kuplety pani Raclwan; 
6. "Cylincler", monolog Coquelina, p. Peld- 
man ; 
7. "Sprzedana narzeezona", duet l). Bo- 
gunki. i p. Malawski; 
8. "Chory z urojenia" I akt z p. Stacho- 
wiczową i p. Piszerem; 
:J. "Szatani na ziemi", kuplety, i,aniKli- 
szewska; 
10. "Bzy kwitną", komedya w 1 akcie z 
p. Stachowiezową ; 
11. "Małka Schwarzenkopf', seena we- 
selna przez StanisJ'awa Modzelewskiego; 
12. "Lekka kawalerya", nowe kuplety 
l'lIdllych. 
W piątek po poJ'udniu o goi'tz. pół ela 4 
"Szt.ygar", operetka w 3 aktaeh Zellera; 
Wieczorem o goclz. póJ' do 8 po raz ósmy 
"Zaza", obraz z żyeia zakulisowego w 5 aktach 
P. Bertona i K. Simona. 
W sobotę po poJ'udniu o godz. póJ: do 4 
"Safanduły", komedya w 4 aktach Sardou, z p. 
Piszerem' 
Wi
czorem o godz. pół do 8 "Traviata", 
opera w 4 aktach V el'diego, z p. Bohussówną 
jako ViolettQ. Pierwszy w.ystęp p. Juliana Hoff- 
mana, tenorilysty opery włoskiej i p. Józefa Szy- 
maJ'lskiego. 
W niedzielę po południu o godz. póJ' do 4 
"Ulicznik paryski", komedya Bayarda i "Ka- 
pelusz bandyty", II akt opp,retld Leeoqua; 
Wieczorem po raz 28 "Gejsza", operetka 
w 3 aktach Siclneya J onesa. 
W poniedzif!,J'ek po raz drugi "Światło 
morza", sztuka w 3 aktach Ganghofera. 
.We wtorek "Straszny d WÓI''', opera naro- 
dowa w 4 aktach Stani.sława Moniuszki. Drugi 
występ pp. Juliana Hoffmana, JÓzefa Szymali- 
skiego i pierwszy występ p. Juliana J eromina 
i pani D Anvier, uczenicy p. Jana Galla. 


G08PODAR 8TV10 I HANDEL 


Organizftcyi.\ statystyki pracy 
w Anstryi i w innych państwaeh. 


(Oiąg dalszy). 
Ostatni z paragrafów statutu, 8my, za- 
strzega, ze urzad stat.ystyczny pracy rozpo- 
cznie działalnośĆ- swa z dniem l października 
1898. Przy sposobnoŚci ukonstytuowania. się 
urze,elu te ero miał M.inister dr Baernrelther 
c b '1, .., k 
przemowę, w której szczeg010wle.\ Jeszcze o re- 
ślił zp,dania urzędu tego, a zwłaszcza podniósł 
kiel'llnki, na jakJe ma on przedewszystkiem 
dział'alnoś6 swą zarar skierować. Minister pod- 
niós.l', że urząd ten otrzyma,t już pewien - 
spadek. Departament st.atystyczny c. k. Mini- 
sterstwa handlu już przedsiębmJ' nieraz 1'0- 


boty, wchodzące właśnie w zakres statystyki 
pracy i roboty, te będzie obecnie kontynuo- 
OW!lJ' nowo-kreowany urząd statystyczny pra- 
cy. Mianowicie już od roku 1894 zbierano i 
opracowywane są daty co statystyki strejków 
robotniczych. Zbiera się je przez rozsyłanie 
kart (Ziihlblatter), które wypelniają wJ'adze po- 
lityczne, a następnie opiniuje, ewentualnie u- 
zupełnia i prostuj e wŁaściwy inspektor prze- 

nysłowy. R?wniez, do tego celu służą zapiski 
l dochodzema, ktore dotąd przedsiębrał sam 
statystyczny departament w Ministerstwie 
handlu. Przegląda się dzienniki polityczne i 
akta odnoszące się do strejków i uzyskuje się 
w ten sposób wiadomości co do wybuchu 
zmów robotniczych. Na tej podstawie mozna 
też reklamować brakujące karty, rozesłane do 
wypeJ'niania wladzom politycznym i porówny- 
wać te karty z datami, uzyskanymi z dzien- 
ników i aktów. W poszczególnyc'h wypadkach 
iąda się wyjaśnień od przedsiębiorców, co na 
większą skalę miało miejsce w roku 1898. 
Mianowicie wszystkim większym przedsiębior- 
com, wciągniętym we wielki ruch strejkowy 
r. 1897 rozesfttno arkusze z zapytaniami (Fra- 
g'ebogen) co do oddziaływania strejków na 
prowadzenie przedsiębiorstwa, wpływy zaś strej- 
ków na przedsiębiorstwa mniejsze badano 
przez Izby handlowe i przemysłowe. Oała ta 
statystyka strejków, której wanmki od 1894 
do 1896 wyszły już zupełnie opracowane, ro- 
cznik 1897 zaś jeszcze się opracowuje, uzy- 
skał:a wszędzie uznanie i nie podnoszono z ża- 
dneJ strony zarzutów przeciw jej dokładności 
lub bezstronności; mimoto dałaby się jeszcze 
ulepszyć. Dotąd n. p. nie brano w niej pod 
uwagę strejków górniczych. a gdy strejki te 
w: wszystkic
 krajach Monarchii niemal grają 
w
elk
 rolę, Jest to w każdym razie brak 
wl.el
l dotychczasowej statystyki strejkowej. P. 
Mm1ster Baernreither w przemowie swej pod- 
niós,ł też, że nowo-kreowany statystyczny urząd 
pracy, mając zapewnione wspó./'działanie i Mi- 
niste:'stwa rolnictwa, brak ten jak najrychlej 
usume. 
Drugim działem statystyki pracy już 
także opracowywanym przez departament sta- 
tystyczny c. k. M.inisterstwa handlu jest: sta- 
tystyka co do pośrednictwa w pracy. Spra- 
wozdanie publikowane w roku biezącym przed- 
stawia: rodzaj pośrednictwa pracy w Austryi, 
rozwój historyczny urządzeń odnośnych i t. d. 
00 do rozmiarów dział'alności pośredniczącej 
jednak, zdołano poda6 daty tylko za rok 1895. 
Ze taka statystyka jedneg'o roku nie jest 
wystarczającą, łatwo ocenić'; w samym re- 
skryp
ie ministeryalnym, którym dochodzenia 
te staty.styczne zarządzono, wskazano jako ich 
cel: "zestawienie dat statystycznych bieżących 
jednym ciągiem co do rozwoju czynności za- 
ktadów pośrednictwa w pracy. I rzeczywiście 
tylko taka, jednym cii
g'iem idąca, wciąż kon- 
tynuowana i peryodycznie n. p. co miesiąc 
ogJ'aszana statystyka, dał'aby nalezyty pogląd 
na stosuuki każdorazowe targu pracy, dozwo- 
liłaby zbadać dokładnie kwestyę zorganizowa- 
nia w praktyce pośrednictwa pracy i dałaby 
wreszcie wskazówki, jakie zarządzenia usta- 
wnicze, zwłaszcza dla usunięcia nadużyć przy 
pośrednictwie pracy, byłyby odpowiednie. Do- 
tychczasowymi siłami i środkami jednak nie 
zdołano takiej statystyki przeprowadzić.... 
'rrzecim rodzajem statystyki co do sto- 
sunków pracy, również już opracowywanym 
w Austryi, jest statystyka stowarzyszeń prze- 
mysłowych. Już w r. 1895 pojawiło się ob- 
szeme jej opracowanie, które podaje daty co 
do liczby stowarzysz81i przemysłowych, ilo- 
ści ich członków, skJ'adu icl1 organizacyi, op.łat, 
czasU nauki przemysłowej i t, d. Zadaniem 
nowo - kreowanego Urzędu statystycznego pracy 
będzie i tę statystykę dalej prowadzić a co do 
opracowywania jej będzie on właśnie zasięgać 
zdania i wskazówek utworzonej dla jego po- 
mocy przybocznej rady pracy. 
Prócz dalszego prowadzenia tych rozpo- 
czętych już prac sta tystycznych, będzie także 
zadaniem powstającego U rzędu statystycznego 
pracy wydawanie biezącej publikacyi, która na 
wzór angiejskiej Laboner Gazette będzie przed- 
stawiać omawiać stosunki pracy w Austryi. 
I przy tej publikacyi właśnie będzie bardzo 
skutecznie współdziałać przyboczna rada prac 
tak ukJ'adając plan publikacyi, jak i starając 
się o odpowiednią jej treść literacką. 
W najbliższej przyszłości tak Urząd sta- 
tystyczny jak i rada przyboczna pracy będą mu- 
siały się zająć jedną z piekących kwestyj au- 
stryackiego ustawodawstwa społecznego. Jak 
wiadomo, Rząd zamierza przystąpić do reformy 
ustawodawstwa o ubezpieczeniach robotników 
i o kasach chorych. Potrzebny dla reformy 
materya1' statystyczny będzie musiał Urząd dla 
statystyki pracy zebrać, uporzQ:dkować, uzu- 
pełnie a rada przyboczna pracy na podstawie 
tego materya./'u udzieli opinii i wskazówek dla 
kroków ustawodawczych. 
W końcu pozostawać będzie nowo u- 
tworzony urząd statystyczny pracy zawsze w 
ciągłych i .
cisłych stosllllkach z c. k. cep.- 
tralną kOlmsyą statystyczną; statystyka ogol- 
na bowiem musi stanowić podstawę statystyki 
specyalnej gospodarczo-społecznej, której odda 
się nowy urząd. 
Wskazawszy te pUllkta wytyczne dla 
dziaJ'alnoności nowo utworzonego urzędu sta- 


........
		

/DIGCZAS002001_1899_003_0005.djvu

			ystycznego pra
y, pod
iósł, dr. Baernrei
her ' " . Wczoraj po południu odb'ył
 si
 pod pr
e- . publicznej z dochodów ze sprz
daży przygoto- 
J
szcze pod kOnI
c swej pIzemowy .w lulku wodnIctwem P. Prezydenta MUllstrow hrabIe- \ wanego materyału drzewnego. 
słowach znaczeme rady przybocznej pracy. go TllUna Rada ministeryalna. 
Zaznaczył, że wprawdzie co do składu jej 
podnosiły się juz kilkakrotne głosy krytyki, __o AIlllJ n sadol ' an D' l ' els ' k ' R . . F . 
l d ' l . 1>' d k 1> ". ,,' I W zYlme, sIr 1- 
.ec
 rzą un
y
 Ille stara1 SIę ra ę tę ta 
1?- Dzienniki wied81iskie donoszą, że Rada lip Ourrie, otrzymał od królowe' o'odność lorda 
zyc, by w mej były reprezentowane naJr0- szkoln.a krajowa w Austryi dolnej odrzuciła J b . 
żnorodniejsze i sprzeczne interesa i aby wła- podame o pozwolenie na otwarcie w 'Wiedniu 
śnie przez zetknięcie się w niej sprzeczności 4 szkół prywatnych z językiem wykładowym 
swe złagodził'y.... I nowe sl}dy przemysłowe czeskim. 
będą instytucJą, która takie interesa na polu 
wymiaru prawa będzie jedna6 i ze sobą go- 
dzić, lecz w każdym razie rada pracy ma 
mieć to za zadanie przedewszystkiem. Rada 
ta będzie z urzędem statystycznym pracy 
związaną ściśle, będzie stanowi6 część jego. 
Zapewni ona współdziałanie przy dochodze- 
niach statystycznych co do stosunków pracy 
i przedsiębiorców i robotników, zapewni też 
kontakt urzędu z nauką i jej reprezentantami, 
co wszystko wydatność prac urzędu może tyl- 
ko podnieś6. Taką jest organizacya i zakres 
działania nowo stworzonego urzędu dla staty- 
styki pracy w Austryi. Rozpatrzmyz podobne 
instytucye w innych krajach. 
(Oiąg dalszy nastąpi). 
Dr W. P. 


Wiedeń, 4 stycznia. (Telef) Targ zbo- 
żowy. Pszenica na wiosnę 9'59.-9'60, żyto 
na wiosnę 8'36-8'37, kukurydza na maj, 
czerwiec 5'20-5'21, owies na wiosnę 6'10- 
6'12, rzepak na styczet'l, luty 33-34. 
Tendencya spokojna. Pogoda piękna. 


Budapeszt, 4 stycznia. (Telef.) 'rarg 
zbożowy. Pszenica na marzec 9'64-9'60, na 
kwiecień 9'50-9'52, żyto na marzec 8'21- 
8'23, kukurydza na maj 4'90-4'91, owies na 
marzec 5'84-5'86, rzepak na sierpień 2'30- 
2.40. 
Popyt na pszenicę umiarkowany, młyny 
trzymają się z rezerwą, inne .ceny zboża nie- 
zmienione. 


GieMa towarowa. Oukier surowy loco 
Aussig 12-:27 1 / 2 do 12'32 1 / 2 , loco oł:onluniec 
11'40 do 11'50, loco Berno-Wiederl 11'50 
do 11'60, za styczeń loco Aussig 12.32 do 
12'37 1 / , cukier w kostkach primi 37'371/
 do 
37'50, sekunda 37'12 1 / 11 do 37.25. Spirytus 
kotyngentowany loco Wie,deń 33'50 do 34'50. 
Nafta kaukazka transito 'rryest 4'66 do 5'-, 
galicyjska przeźroczystft 18'25 do 17'75. 


Targ zbożowy. 


Lwów, 4 stycznia. Pszenica gotowa 
8'75 do 9'10, pszenica gotowa nowa 8'75 
do 9'10, żyto gotowe 7'50 do 7'75, żyto go- 
towe na termina 7'50 do 7'75, owies obro- 
czny gotowy -'- do -'-, owies nowy lub 
na termina 6'50 do 6'75, jęczmi811 pastewny 
5'70 do 6'-, jęczmień brow. 5'70 do 6'-, 
groch do got. 7'- do 9'-, wyka -'- do 
-'- nasienie lniane -'- do -'- nasie- 
nie k
nopne -'- do -'-, bób 
'- do 
-.'-, bobik 5'40 do 5'60, hreczka -'- do 

 . -'-, konieczpa czerwona galicyjska 40'- 
do 55'-, biała 35'- do 45'-, tymotka 
17'- do 21'-, szwedzka -'- do -'-, ku- 
kurudz:;j. stara. 5'80 do 6'-, nowa 5'30 do 
5'50, 
h:miel stary -'- do -'-, nowy za 
56 kilo 65'- do 100'-, rzepak 10'50 do 
11'-, groch pastewny 5'70 do 6'-. 
Spiritus paritas 'ral'llopol gotowy 16'- 
do 16'25, na termin 15,- do 15'50, warnn- 
ty -'- do  


OSTATNIA POCZTA 


N aj j. P an przyjął wczoraj po połu- 
dniu na osobnem posłuchaniu Pana Ministra 
spraw zagranicznych hr. Gołuchowskiego. 
Na specyalnej, kwandrans trwającej au- 
dyencyi był wczoraj u Najj. Pana poseł ja- 
poński Takahira, który wręczył Monarsze 
złoty ł'ańcuch najwyższego orderu japOllskiego, 
(orderu chryzantemów), wysadzany drogimi 
kamieniami. 
Dzienniki wiedellskie donoszą, ze poseł 
japoński wręczając Najj. Panu odznakę or- 
deru, wygłosił przemowę, w której podniósł, 
ze cesarz .japoński udziela tę odznakę z po- 
wodu JubIleuszu 50 -letniego panowania Mo- 
narchy Austro - Węgier, niemniej celem oka- 
zania swojej przyjaźni i wysokiego szacunku, 
jaki żywiJ: zawsze dla dostojnego Jubilata. 
Najj. Pan podziękował w uprzejmych słowacll. 


N ajd. Arcyksi[
zę Franciszek Ferdynand 
przyjął wczoraj przed południem P. Prezy- 
denta Ministów hl'. 'rhuna i innych PP. Mi- 
nistrów na posłuchaniu. 


Ilo.o.:. 


Dzienniki wychodzące w Salcbnrgu do- 
wiadują; się, że tegoroczne manewry Oesarskie 
odbędą się w Austryi górnej i w Salcburgu. 


Wiedeńskie Biuro korespondencyjne na 
podstawie kompetentnej informacyi zaprzecza 
stanowczo doniesieniu niektórych dzienników 
czeskich, jakoby kRiąż
-arcybiskup praski, kar- 
dynał hr. Schonborn, zamierzał zroży
 swą go- 
dność i wstąpić do jednego z klasztorów wło- 
skich. 


W Ozechach, w miejscowości Wrscho- 
wetz, w początkach listopada z. r. zdemolo- 
wano, jak wiadomo, z polecenia Rady gmin- 
nej główny trakt budynku niemieekiej szko.l'y 
ludowej. Przeciw temu zarządzeniu wniósł 
skargę reprezentant miejscowego niem. sto- 
warzyszenia dla utrzymania szkół, zarzucając 
gminie, iż przekroczyła swój zakres dr.iałania. 
Obecnie wyższy sąd krajowy w Pradze zniósł 
rozporzf!:clzenie gminy i dopuścił skargę o na- 
ruszenie posiadania, oraz orzekł, iż gmina 
winna budynek do dawnego stanu doprowa- 
dzi6. Gmina skazaną także została na ponie- 
sienie kosztów postępowania. 


Dzienniki berJillskie donoszą, że stan 
zdrowia cesarza Wilhelma, który zapadł był 
na influenzę, polepsza się powoli, lecz stale. 
Oar przysłał cesarzowi Wilhelmowi w 
podarku noworocznym dwa wspaniałe jelenie 
do jego parku myśliwskiego. 
W obronie profesora Delbriicka, które- 
mu wytoczono, jak wiadomo, proces dyscy- 
plinarny z powodu artykułu przeciw wydala- 
niu obcokrajowców, staje obecnie także i Krew! 
Ztg. Organ junkrów pruskich pisze, że wpra- 
wdzie Delbriick w są;dzie swym o wydala- 
niach "zagalopował się", ale nie można go 
osobiście, bezwzględnie potępiać, gdyż byłoby 
to niespi':1\viedliw'-ośeią;. "W tym przypadku- 
czytamy - tem mniej, gdyż cala przeszłość 
profesora Delbriicka świadczy, że nie miar on 
nic wspólnego ze "świadomymi celu" nieplzy- 
jaciółmi rzeszy niemieckiej. Jako ezłonek par- 
lamentu głosował swego czasu za ustawą so- 
cyalistyczną i projektami wojskowymi, nie go- 
dzi się przeto o tem zapominać". 
'l'rybunał są;dowy, który jako pierwsza 
instancJa sądzić będzie profesora Delbrttcka, 
skl'ada się z jedenastu cz.lonków. Przewodni- 
czącym jest podsekretarz stanu w minister- 
stwie skarbu Meinecke. Prócz niego zasiada 
w trybunale dyrektor ministeryalny z mini- 
sterstwa oświaty dr. Bal'tsch, czterech radców 
ministeryalnych, prezydent senatu przy ka- 
me,rgerichcie Groschoff i czterech radców 
kamergerichtu. 
.' Wedle Koln. Volks. Ztg. śledztwo przed- 
wstępne już się rozpoczęło. Od wyniku jego 
zależy, czy trybunał dyscyplinarny wogóle 
sprawą tą będzie się zajmował. 
Dla protestanckiej ludności litewskiej w 
Prusach Wschodnich rząd okazuje się o wiele 
łaskawszym, aniżeli dla polskiej. Wiadomo, 
że minister oświat.y Bosse na wiosnę ob- 
jeZdżał powiaty litewskie, celem zapoznania 
się ze stanem wyktadów religii w szkołach li- 
tewskich. Zdaje się, że wyniki osiągnięte przy 
użyciu języka niemieckiego nie zadowoliły mi- 
nistra, bo ogłoszono obecnie rozporządzenie, 
mocą: którego dzieci litewskie na oddziale naj- 
niższym, nawet władające językiem niemieckim, 
pobiera
 mają; naukę katechizmu, tudzież hi- 
storyi biblijnej w języku litewskim. Dzieci na 
oddziałach średnim i wyzszym należy uczyć 
litewskiego czytania i pisania, i dba6 o to, 
ażeby również rzeezy pamięciowe z katechizmu 
i pieśni kościelne przyswajały sobie 'N jezyku 
litewskim. . 


Z Petersburga donoszą;: Wbrew decyzyi 
pierwotnej, sprawa księdza Bilakiewicza są- 
dzona będzie nie w Jambnrgu, lecz w Petei's- 
burgu. Hozprawa odbędzie się dnia 8 lutego. 
Oskarza6 będzie prokurator Szenfeld, broni
 
mają pr
Ę. Spasowicz, adwokat przysięg.l'y .An- 
drejewskJJ z Petersburga i Maliriski z Kowna. 
W celu przyjścia z pomocą ludności gu- 
bernij, nawiedzionych nieurodzajem, car Miko- 
łaj zezwolił na wydanie pożyczki z sum do- 
broczynności publicznej w kwocie 650.000 ru- 
bli do rozporr.ądzenia zarzą;dów dóbr palJstwa 
w guberniach: permskiej, wiackiej, ufimskiej, 
orenburskiej, samarskiej, tulskiej i kazaliskiej, 
160.000 dla wiejskich posiadłości skarbowych 
w guberniach: ufimskiej i symuirskiej, oraz 
50.000 dla wiejskich posiadłośei skarbowych 
w gubernii penzeńskiej. Pieniądze to mftj
 być 
użyte na roboty w lasach skarbowych, a na- 
stępnie zwrócone funduszom dobroczynności 


'--.:... - 


..... 


5 


Hada administracyjna, która utworzoną 
zastanie na Krecie, . sk.ładać się będzie z kie- 
rowników departamentów: administracyjnego, 
fi
ansów, 
prawiedliwości, oświaty, robót pu- 
blrcz:rych I handlu. Nowy zarząd ma już 
z dmem 13 b. m. wejść w zycie. Do trybu- 
nałów sądowych, które będą ut.worzone w naj- 
bliZ
zym czasi
, ma być. ,powoł'ana prowizory- 
czme pewna lIczba SędZlOW z Grecyi. 
Ludność chrześciallska w ApokOl'onie 
czyniąc zadość wezwaniu, złożyła wszelką 
broń. Ks. Jerzy odbył konferencye z meżami 
zaufania chrześcian i z greckim generalnym 
konsulełll z Saloniki. 


Konstantynopolski organ pałacowy Ma- 

lmat zamieszcza artykuł, w którym wykazuje, 

e proponowana przez cara konferencya poko
 
Jowa w obecnych stosunkach nie doprowadzi 
do żadnego rezultatu.; 


Jak wiadomo, powstała w Paryzuz ini- 
cyatywy Brunetiera i Ooppiego nowa liga 
celem obrony żywotnych interesów Francyi; 
wydala ona odezwę podpisaną przez 23 człon- 
ków Akademii, literatów i artystów. W roz- 
mowie z redaktorem dziennika TernlJS oświad- 
czy,t Brunetiere, że zadaniem ligi jest zwal- 
cza6 rozkładową akcyę, podjętą przez socyali- 
stów. Nowa ta liga nie jest bynajmniej prze- 
ciwna rcwizyi procesn Dreyfusa, występuje 
ona jedYllieprzeciw duchowemu i materyal- 
nemu anarchizmowi i w obronie zagrożonej 
armii. W kaz
!Ylll razie prasa popierająca 
Dreyfusa występuje nieprzychylnie wobec 
nowego stowarzyszenia, 


TELEGRAMY GAZETY L WOW8KIEJ 


Wie{le(l, 4 stycznia. Wiener All.q. Ztg. 
donosi z Paryża, że w tamtejszyrh koJa
h 
pol.ityrznych zastanawiają się nad kwestY'!: 
za.mieny franeuskich kolonij w Nowej Fund- 
landyi za angielsb
 częśJ afrykaliskiego tery- 
toryum kolonialnego. Admirał Reveillere o- 
świadcza się za taką transakcyą, gdyz pozy- 
cya francuskich posiadłosci w N owej Fund- 
landyi jest nader niepewna, inicyatywa j ed- 
nak zamiany wyjśJ powinna od Anglii. 
Wie (leń, 4 stycznia. Stan Banku au- 
stro-węgierskiego z dniem 31 grudnia 1898: 
Banknoty w obiegu 737,476.000 (w porówna- 
niu z poprzednim tygodniem więcej o 
36,000.000); rezerwa kruszcowa 490,088.000 
(mniej o 703.000) ; porfel wekslowy 
258,453.000 (więcej o 37,526.000); lombard 
papierów 34,574.000 (więcej o 3,444.000); 
banknoty opodatkowane 44,924.000 (więcej 
o 36,241.000). 
Budapeszt, 4 styczniu. Kongregacya 
komitatowa w Pogaras uchwaliła rezolucyę, 
potępiającą obstrukcyę. 
Budapeszt, 4 stycznia, W Sejmie od- 
bywa się dziś obstrukcyj na debata nad kwe- 
styą sposobu odczytywania niezweryfikowanych 
jeszcze protokołów. 
Berlin, 4 stycznia. (Telefonem). Dzien- 
niki donoszą, że ks. Herbert Bismarck prze- 
nosi się na sta,ły pobyt do Berlina - a zamek 
Friedrichruhe pozostanie niezamieszkaly. 
Berlin, 4 stycznia. Niemieckiej Radzie 
związkowej nadesł'ano zaaprobowany przez pru- 
skie ministerstwo stanu projekt ustawy w 
sprawie przymusowego zaprowadzenia w Niem- 
czech oględzin mięsa. Krajowy produkt ma 
być poddany dwukrotnej kontroli t. j. przed 
i po zarżnięciu; mięso sprowadzane z zagra- 
nicy, oraz produkty mięsne mają być podda- 
ne jednorazowej kontroli na granicy lub też 
w urzędzie c,towym. 
Rzym, 4 stycznia. Dzienniki donoszą, 
że wiadomość, jakoby konferencya antianarchi- 
styczna rozbiła się a to rzekomo z powodu, 
że Anglia, Szwajcarya, Belgia i Holandya nie- 
chcia.ty przyją;6 uchwał konferencyi, jest zu- 
pełnie bezpodstawną. Jeżeli pojedYIlcze pall- 
stwa' ze względu na obowil):zujące u nich 
ustawy nie mogą przyjąć wszystkich uchwał 
konferencyi, to przeciez porozumienie będzie 
te paIlstwa obowiązywać, które je przyjmą. 
. . Pal'Yz, 4 stycznia. Zaprzeczają; donie- 
SIenll1 o rzekomem odwołaniu stad ambasado- 
ra angielskiego Monsona. " 
Ma(lryt, 4 stycznia. Hiszpar'1ski komen
 
dant marynarki na Kubie donosi, ze odpływa 
ze wszystkimi mniejszymi okrętitmi, które znaj- 
dowalysię jeszcze na Kubie. 
Jladryt, 4 stycznia. Zapewniają, że Sa- 
gast.a uda się w sobotę do królowej regentki 
i postawi kwestyę zaufania. 


_.
 


.Ma
ryt, 4 stycznia. Agencya Fabra 
d?nosr" z.e według sprawozdania urzędników 
hIszpansklCh, położenie więźniów hiszpańskich 
na Filipinach jest po prostu. okropne. Zna- 
czna część więźniów już zo'inęła wskutek bar- 
b
rzyńskiego po.stępow
n.ia" z nimi powstali- 
cow. :V.ed1ug wradomosCl z Manilli pod miej- 
SCOwOSCl
 Tango Anga zgromadziła się mała 
fiot'yl
 hlszp
ńska. Kobiety hiszpańskie tam 
uWIęzIOne nIe zostały jeszcze wypuszczone na 
wolność. 
. Liz?o
a,. 4 stycznia. Oficyalnie zaprze- 
cz.aJą dOmeS18111U o zawarciu angielsko-nie- 
mIecko-portugalskiego porozumienia w sprawie 
Afryki (zatoki Delagoa). 
Londyn, 4 stycznia. Do Morning Post 
donoszą z Hankau: W kilku prowincyach nad 
rzeką:. Yangtse-Kiang wybuchł'y zaburzenia; 
pr
eclw p0'Ystańcom wysłano wojska cesar- 
skIe, które Jednak w pierwszej pot.yczce um- 
knęł'y. 
. Lo.ndyn, 4 stycznia. Wed,tug doniesie- 
nIa pady N,ews rząd francuski zażądał od 
An
lll wydama Emila Zoli. Angielska tajna 
pohcya wszędzie go szuka. 
L
ndyn, 4 stycznia. Włoski parowiec 
odbywający z Tordino podróż do Genui do- 
znaw;'3
Y. uszk?dzeń, zarzucił kotwicę na wy- 
SOk?SCI Jed
eJ z wysp Fharoer. Kapitan okrę- 
tu l 9 ludzI zatoneł'o wraz ze statkiem reszta 
za,togi na łodzi ratunkowej dostała się' na po- 
bliski brzeg. . 
LOll(lyn, 4 stycznia. Times donosi z 
Hong-Kongu, że lord Sherwsbury powrócił tam 
z Kantonu i. na zgromadzeniu angielskiej 
Izby .
an
lo,"".eJ przemawiał za współudziałem 
AU!Jll, 
lenlleC, Ameryki i Japonii, w celu 
utrzy!nama. w Ohinach polityki "wolnych 
drzw; 'I.; poJ.ltyka ta jest rękojmią: utrzymania 
całoscl Ohm. 
Nowa Sól, 4 stycznia. Sekretarz stanu 
Józef .Schmidt,. został jednogłośnie wybrany 
do Sejmu węgIerskiego. 


TeltgrafowallY kurs wiedeński. 
Wiedeń, 4 stycznia 1899. GieJ'da po- 
ranna (Vol'bOrse) godzina 10 min. 30. Marki 
58'92, Renta majowa 101'65, Węgierska ren- 
ta koronowa 97'80, Kredyty 362'-, W
g. 
kred. 390'-, Anglobank 155'50, ITnioll 297.50 
Bank'{erein 267'-, Landerl:1ank 
30'-, 
Staatsuany 364'75, .Lvlllbardy 61-, :b;Jbethal 
259'50, Fabryka broni -'-, i::cye tytonio- 
we -'-, Alpiny 198'-, F.iwa Muranyer 
296'-, l'rager Eisen 956' -, Losy tureckie 
58'25, Ruble (Event.) 127'12, 4-prc. .galicyj- 
skie krajowe listy zastawne 98'-, 4-pre. 
galicyjska krajowa pożyczka 
)7'90. 'l'enden- 
cya rezcrwowana. . 
Wiedeń, 4 stycznia 1899. Giełda po- 
.ludniowa (MI:ttagsbo1'se) godz. 1 min. 30. 
Marki 58'93, Renta majowa 101'60, Wę- 
gierska renta koronowa 97'85, Kredyty 
362'62, Węg. kredyt. 390'50, Anglobank 
155'25, Union 292'-, Bankverein 267'- 
Landerbank 238'75, Staatsbany 364'50, Lom- 
bardy 61'75, Elbethal 260'-, Fabryka broni 
- - Akcye tytoniowe 122'50, Alpiny 
198'40. Rima Muranyer 299'50, Prager Ei- 
sen 262'-, Losy tureckie 68'30, Ruble 
(Event.) 127'12 Tendencya mocna. 
Wiedeń, 4 grudnia 1899. Zamknięcie 
gieldy (Schlusscourse) godz. 3 min. 30. Losy 
z 1864 r. 198'75, Losy kredytowe 197'50, 
Losy komunalne 175'-, Losy regulacyi Oisy 
137'75, Losy tureckie 59'25', Kredyty 362'-, 
Anglobank 155'57, Union 297'-, Bank dla 
k!'ajów koronnych 238'75, Kredyty węgier- 
skie 390'-, Ęankverein 265'-, Bodenkre- 
dit 477'-, Akcye kolei Lwowsko-Ozerniow. 
296'-, Staat.sbany 364'-, Lombardy 61'-, 
Akcye kolei północnej 354'50, Akcye kolei 
północno-wschodniej 243'25, 4-prc. galicyj- 
skie krajowe listy zastawna 97'90, Pardubi- 
tzer -'-, Elbethal 260'25, Buschtiehrader 
lit. A. -'-, Buschtiehrader lit B. 653'-, 
4-prc. galic.yjska 
rajowa pożyczka 98'-, 
Praga-Dux: 101'-, Aussig-Teplitzer 1615'-, 
rrramway 564'-, Nowy Tramway 98'-, 
'rowarzystwo zeglugi -'-, Lloyd -- 
Akcye tytoniowe lil'25, Fabryka broni 
195'-, Alpine 197'60, Rima Muranyer 
298'-, Prager Eisell 959.-, Wiedeńskie 
'row. budowlane -'-, Rubel 127'44, Es- 
compt.esatze 4'25 do 4'60. 


Odpowiedzialny redaktor: Adam Krechowiecki 


-
 ......
		

/DIGCZAS002001_1899_003_0006.djvu

			Nadesłane. 


Ruch poelągów kolejowych obowiązujący z dnłem 1. maja 1898. 
(Przyjazdy i odjazdy pociągów podane są według zegara środkowo - europejskiego) 
I, I Pociąg I 
Do Lwowa prZYCbOd 
 ___ 
 j .E


' I osob. I Ze Lwowa oclchoclzą: ___ 
\ r .... -ł'r l 
Z Podwołoczysk, Kozowy, Grzymałowa na dworzec Podzamcze 
!!j I 4'10 1 Do Krakowa, Wiednia, Wrocławia, Berlina, Ghyrowa, Sambora 
Z Podwołoczysk, Kozowy, Grzymałowa na dworzec główny IG Mezo, - TJaborcz (Pesztu), Sanoka, R.vmanowa, Iwonicza' 
Z Krakowa, (Wiednia, Berlina, Wrocławia, Warszawy), z Cha- Krosna przez Przemyśl; Jasła przez Rzeszów, Wieliczki 
bówki i Orłowa przez 'l'arnów, Rzeszów i Przemyśl, Sam- Do J'Jawocznego (Munkaesa, Pesztu) Borysławia 
bora przez Przemyśl' K " Od B 
. Do Podwołoer-ysk (IJowa, essy) rodów, Kozowy z dworca 
Z Ickan (Gałacu, Jass), Sucza,wy, Kjmpolungu, Radowiee, Se- głównego 
rethu, Berhomethu, Nowosielicy, Husiatyna, Kałusza Do Iekan (Ga.J'acu, Jass, Bukaresztu), Podwysokiego Kozowy 
Z Zimnej wody od 8 maja do 11 września włąeznie Korosmezo, Husiatyna, Radowiec, Kimpolungu' Suczawy 
Z Janowa Do Podwołoczysk (Kijowa, Odessy) Brodów, Rozowv' z dworca 
Z Tarnopola i Brodów na dworzec Podzameze Podzamcze . 
Ze Sokala i Rawy ruskiej Do Kmkowa (Wiednia, Wroc.tawia, Berlina), Lubaczowa przez 
Z Ławoczneg? (Pesztu), Kałusza, ChYl:owa, Stryja Jarosł'aw, Rozwa.dow.:
 Nadbrzezia, Orłowa prz
z Tarnów 
Z Tarnopola I Brodów na dworzec gł'owny Do Kntkowa (WIednIa, warszawy), Ohyrowa, Stroża przez 
Z Krakowa, (Wiednia, Warszawy, WieJiezki i Orłowa przez Tarnów 
'farnów od 15/ 6 do 15/ 0 włącznie) z Mezo - JJaborcz (Pesztu) Do Skolego, Hrebenowa od 1°/ 7 Jo 81/ 8 wł. Kałusz;" Borysławia. 
Ghyrowa przez Przemyśl Chyrowa 
Z Ickan, Suczawy ,f' Do ,Janowa 
Z Jarosławia, Lubaczowa Do Podwo,loczysk, Brodów, Kopyczyniec, Hnsiatyna, Kozowy, 
Z Janowa Grzyma,towa z dworca g,townego 
Z Krakowa (Wiednia, Berlim1, Wroc,tawia), Clabówki i Nowego Do Podwo.toczysk, Brodów, Kopyczymec, Husiatyna KozowV 
Sąeza przez 'l'arnów, Rzeszów lub Przemyśl Grzyma,towa z dworci1 POdz,1uICze ,. , 
1'40 Ze Skolego i Stryja (z Hrebenowa tylko od 1°/ 7 do 81/ B włą- Do Be,tzca, Rawy ruskiej, Sokala i Lubaczowa 
cznie) Kał'usza, Chyrowa Do Ickan, Sopowa, Berhoruethu, Radowiec, Suczawy 
Z Iekan (Bukaresztu, Gał'a.eu, Jass), Suczaw.v, Radowiec, Sere- Do .Janowa od 1/7 do 15/ 9 wt tylko w niedziele i święta; 
thu, Koroslliezo, Husiatyna, Ka,tusza Do Podwo,tocz.ysk (Kijowa, Odessy), Brodów z dworca g,tówneO'o 
Z Pod
o.\'oczysk, (Kijow
, Ode
sy), Grzyma,towa, Husiatyna. Do P()dwo.łoc
ysk (Kijowa, Odessy) Brodów.z d
orca. 
odza
. 
KopyczYIlJec, Brodow, na \,dworzec Podzamcze Do BrzuchowIC tylko od BJa do 11/" wł. w nwdZ1ele I swieta 
Z Podwołoezysk (Kijowa, Odessy), Grzynmł'owa, Husiatyna, Ko- Do Iekan, Podwysokiego, Rozowy, Ka,tusza, Husiatyna, KÓros- 
pyczyniec, Brodów na dworzec g,łówny mezo, Serethu (.Iass, Bukaresztu) 
5'00 Z Podwoł'oczysk (Kijowa Odessy), Grz.yma,łowa Kozowy, Brodów, Do Kn\kowa (Wiednia, Wrocławia, Berlina), Lubaezowa przez 
na dworzec Podzamcze Jar\Jsfaw, Jas,ta przez Rzeszów, Chabówki przez Rzeszów 
5'25 Z Podwo.łoezysk (Kijowa, Odessy), Grzyma,towa, Kozowy, Bro- lub Tarnów 
dów na dworzec główny Do Stryja - jkolego tylko od 1/, do 3"/. wł.; do Borys,tawia, 
5'40 Z Ickan, Suczawy, Radowiec, Berhometu, Serethu, Kozowy, Chyrowa 
Podwysokiego Do Janowa 
5'55 Ze Sokala, Bełzca i Lubaczowa Do Zimnej wod.V tylko od "/5 do 11/. wł- 
.. ... Do Brzucho wic tylko od 8/ 5 do 11/. wJ'ącznie 
6' 10 1 Z Krakow
 (Wledma), .WlelIczkI, Orłowa, Roz
,1dowa, Nad- Do .Jarosławia. clambora przez Przemyśl 
brzezla, Sambora I Chyrowa Parzez Przem.ysl .. 
7'57 Z JanlJwa od 1/5 do 31/ 5 wf. i od B/. do 30/. wI. codziennie Do Janowa od 1/6. do 1:/. w.tącznie tylko w dnie powszednie 
od 1/6 do 15/. wł tylko w święta i niedziele Do Ickan, RadowIec,. Klmpolungu, Suezawy 
8'12 Z Brzucbowic tylko od "/5 do 8°/ 6 wł. i od 16/ 8 do 11/. wf. Do Krakowa (WJedma, Wrocławia, Berlina, Warszawy) Mezo- 
8'31 Z Brzuchowic tylko od 17 do 15/" wJ'. Laborcz (Pcsztu), Or.łowa przez TMnów od 15/. do 15/. wf. 
Z Krakowa (Wiednia, Berlllla, Wrocławia), z Lubaczowa przez Do Tarnopola z dworca g,lównego 
Jarosław, z Jasła, Klosna, Sanoka, M Laborcza (Pesztu) Do Ławoeznego (Munkacsa, Pesztu), Oh.Vrowa, Ka.tusza 
przez Przemyśl; z Orłowa przez Tarnów od 1/7 do 80/.; Do Sokala i Haw.y ruskiej 
z Jasła przez Rzeszów Do Tarnopola z dworca Podzameze 
8'53 Z Janowa od 1/" do 15/ 0 włącznie ty'ko w dnie powszednie Do Janowa od 1/5 do 31/ 5 i 16/ 9 do 30/. wł. codziennie; od '/. 
9'IO Z Krakowa (Wiednia, Berlina, Wrocławia Warszawy) Wie- do '5/. wł. w medziele i święta 
licz ki, Lub
czowa przez Jarosław; z Jasła Rymanowa Do Ickan (Jas
, .GaJ'acu), Husiatyna, Kał'usza, Szeparowiec, 
Krosna, Iwonicza, Mezo - Laborcz (Pesztu) przez Przemyśl ku Nowoslehcy, Berhomethu, Serethu, Radowiec, Suczawy 
Z Podwo,tocz.Vsk (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyczyniec na Do Krakowa (Wiednia, Wal'szawy, WroeJ'awia, Berlina) Chy- 
dworzec Podzamcze rowa, Sambora, Sanoka, Rymanowa, Iwonicza przez Prze- 
Z Ickan (Bukaresztu Jass, Gabcu), Suczawy, Kimpolungu, Ra- myśl, Jasła, Chabó
ki, OrJowa przez Rzeszów, Chabówki. 
dowlec, Czudyna, Korosmezo Husiatyna Podwysokiego Orłowa przez 'farnow, Rozwadowa 
i Kozowy.. '.". Do Podwo.toczysk, Brod
w, Kopyczyniec, Hllsiatyna, Grzyma- 
Z Podwołoczysk (KIJowa, Odessy), Brodow, Kopyczynlec na ,towa, z dworca g,townego 
II dworzec główny I Do Podwołoczysk, Brodów, Kopyczyniec, Husiatyna, Grzym:J.- 
10'30 Z Ławocznego (Pesztu), Chyrowa, Borysł'awia łowa z dworca Podz,J,mcze 
12"15 I Ze Skolego, Kałusza, Borysławia 
NotJne godziny od 6 wieczór do 5'59 rano objęte są ttustemi ramKamI 
Biaro informacyjne c. k. kolei państwowych przy ul. Trzeciego Ma.ja w Hotelu 
Imperial, udzida wyjaśnień w sprawach kolejowych, sprzedaje wszelkiego 
rodzaju bilety jazdy i rozkbdy jazdy w formacie kieszonkowym. 


6 


()iągnienie 5. stycznia IS99. 1>ociag 
I 
PROMESY DOS]). osol
 
I 3' 04 1 
3°10 108Y a

1t}aail

a
8Q. 
8m8k. ł 510 'SD! 
50.000 złr. Wf< a. 
sprzedają po zlr. 1 i stempel 50 ct. 
razem zlr, 1.50 
Sokal i Lilien 
Dom bankowy i kantor wymiany 
Zlecenie Z prowincyi wykr.'nujemy od. 
wrotną pocztą. 19 


Lekcve sz.
rmierki 
na pałasze i florety. 
Warunki bardzo przystępne. Dla PP. 
akademików i uczniów szkól średnich 
ceny ,zniżone. Zbiorowe lekcye !11a pań 
Oddzielne godziny wedlug umowy. 
Zgłoszenia codziennie od godz. 4 do 
6 popot, ul, Zielona I. 22 parter (dom 
hr. Zamoyskiego). 


Przyjechali do Lwowa 
dnia 3 stycznia 1899. 
H01EL liJWRt,E. 
PP. St. ks. Swidr}'gieUo z Błoni, J. hr. My- 
cielski z przeworska, M. Cie{lski z Wodnik, Z. Mo- 
chnacki z Tousto,tóg, Ks. T. Olektiński z Jarosławia 
J, Wachowicz z 'l'rybuchowic. 
HOTE1J lM.P!!.RlAL. 
PP. JE. Minister Jędrzejowicz z Wiednia, J. 
Jędrzejowicz z Łęki, S Jędrzejowiez z Jasionki, M. 
hr. Dębicki z Jaworowa, .A. Popiel z Krakowa, J. 
Wiktor z Ozudca. 


Wystawy i }luzea, 


:Muzeum przemysIowe mi B 


..
		

/DIGCZAS002001_1899_003_0007.djvu

			- - 


---  
...... -D!IIł -__]"I --
T
..T!&1if - 
___.. 

 
 
 
 
 
 
- -
.., 


- 


fIJ .., 
 JłĘ =rID fU) .
 
 _ 


'4& 


licytacye
 
L. cZ. E. 938/98 (4) (8'H4 3-3) 
Na ządaliio p. BazylegI) ]'a.lbijt:zuka., 
c, k. urzęduJka przy dyrekcyi Sk"rbu w Wie 
dniu zastąpionego przez adw. dr. Sfrwaeki'f!o 
W Samuorz,.. oub\Jdzle si
 dmiJ, 1 111tego j 899 
o godz 9 przed południem, w sądzie nizej 
wymienionym, w bIUrze Nr. III licy,acya: 
a) calej realności w Samborze W mieście 
pod Nr. 65 n /74 st. polozlinl-'j lwh 72 ks. 
gr. gm. Sambor Miasto obj
tf'j, skbdają('ej 
się z domu mieszkaln8go; 
b) nii
wydzielorrej 1/ 2 realności w' Sam- 
borze "fi m:eśde ped Nr. 66 fI./75 st poło 7 ,(I- 
nej lwh. 56 ks. gr. gm. Sambor Miasto ob. 
jętej Mich,lła MaeuSl.iiego własnej, składającej 
się z domu mi
szhln\)go; 
c) niewydzielonej 1/4 cz. re. w Samborze 
w Przedmieśc.u Lwowskiem połozonej l w h. 
181 ks gr. gm. Sambor lwowskie przedmie 
ście objętej Michała Ma':uskiego wł',snej skła.- L. 1340 [8396 3-3] 
dającej się z parcel gr. 1. k. 575/1 i 575/5 Dnia 11 stycznia 1899 o godzinie 11 
wraz z przynależnościami sJd,ld1Ljącemi się ad rano odbędzie się publiczna licytacya za po- 
a) z chlewa, zaś ad b) z :2 szopek i 1 chlewa. mocą pisemnych ofert celem zabezpieczenia 
Nieruchomości, względnie części tychże dostawy na rok 1899 mianowicie: 
wystawione na licyt.acyę, wraz z przYll11Jezno. 250 sztuk, 24 cm. grub., 6'60 mtr. dług. 
ściami, są ocenione a mianowicie ad a) na kijów jodlowych lub sosnowych. 
2069 zł., ad b) nJ, 705 złr. zaś ad c) na 224 200 sztuk 16 cm. grubo 6'60 mtr. dług. 
zł. 17. et. kijów jodłowych lub sosnowych. 
Najniższa cena wynosi ad a) 1380 zł. 300 sztuk 8 -10 em. grub., 6'60 mtr. 
a.d b) 470 zł., ZliŚ ad c) 150 zł, pomzej tej dług. kijów jodłowych lub Rosnowych. 
ceny sprzadaż nie przyjdzie do skutku. 200 sztuk 12 cm. grub., 24 cm. szer. 
Warunki licytacyjne, i odnoszące się do 6'60 mtr. dług. płazów jodłowych lub sosno- 
tych nieruchomości dokumenta (wyciąg tabu- wyeh. 
lamy, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia 136 szt,uk 32(32 cm. grub., 5'2 mtr. 
i t. d.) moze kazdy, m:1jący chęć kupienia, dług. sosnowych kijów ciosanych. 
przejrzeć podczas godzin .urz.ędowych w sądzie 130 sztuk 32/32 cm. grubo 26 mtr. 
nizej W) llienionym, w bIUrze Nr. III. dług. sosnowych kijów ciosanych. 
l'f\....ie praw&, w;obe
 l(tórych niniej::>.za 140 sztuk 17(22 cm. grub., 2.3 mtr. 
licytacya byłaby niedop.)szczalną, nalezy zgłosić d,tug. sosnowych kijów ciosanych. 
do fi'ądu najpóźniej przy wyznacwnym terminie Oferty nah 
,yeie sporządzone, zapieczę- 
licytacyjnym, inaczt>j roszczeni& tego rodzaju towane, własnoręcznie podpisane, zaopatrzone 
co do samej nieruchomości nie mogJyby być w poręczne 200 zł. z podaniem ceny za 
już ze skutkiem podnoszone. kaMą sztukę cyframi i literami wypisallfł,-go 
O. k. Sąd i'owi
t.owy, Oddzial II. 
Brzozów, dnii', 18 lipca. 1898. 


L. cz. E XIII. 241198 (5) [8405 2-3] 
Na żądanie firmy Robinsohn et Kram;ch 
zastąpionej przez adw. Juliusza Rosslera w 
Bielsku, odbędzie się dnia 19 styczni1\. 1899 
o godz. 9 przed południem w sądzie nizej 
wymienionym, w biurze Nr. 33 w KmkowifJ 
lit:'ytacya realności lk. 72 lwh. 75 w Bibicach 
połozonrj masy $padkowej 1Mb Nichthau- 
sera wJ'asnej. 
NieruchomoŚĆ rzeczona wystawiona na 
licytacyę jest oceniona na 4637 zł. 54 4 / 10 ct. 
wal. austr. 
Najnizsza cena wynosi 3091 zł. 69 ct. 
ponizej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do 
skutku. 
Warunki licytacyjne, które się jako 
odpowiad,jące przepisom ustawy egzek. za- 
twierdza i odnoszące się do tej nierucho- 
mości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg 
katastralny, protok('
y ocenifmia i t. d.) moze 
każdy, mający cbęć kU[Jienia, przejrzeć pod- 
czas godzin urzędowych w sądzie niżej wy- 
mienionym, w biurze Nr. 33. 
Tlikie prawa, w obec których niniejsza 
licytacya bytaby nirdopuszczaln1 nalezy zgło- 
sić do sądu naj później przy wyznaczonym 
terminie licytacyjnym inaczej roszczenia te- 
go rodzaju co do samej nierucbomoś:'i nie 
mogłyby być jnz ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
cięzary na powyższej nieruchomości, bądź 
obeenie jui istnieją, bądź w toku postępo- 
wania lir,ytaeyj (lego powstaną zawiadamiane 
będą o d
lszych wydarzeniach tego postępo- 
wania jedynie prz
z przybieie na tablicy 
sądowpj, .i"śli nie mit>szkają w okręgu sądu 
niiej wymienionego i nie wskazą temuż sądowi 
pl-'łnuuwcnika do :dor
czeń, w siedzibie sąrtu 
zamieszkałego. 
C. k. Sąd powiatowy cyw. w Krakowie 
Oddział' XIII., dnia 24 listopada 1898. 


7 


- 


- 


Nieruehomość powyższa, wystawiona na 
licytacyę jest oceniona na kwotę 65 zł. 20 
ct. a. w. 
Najnizsz
 cena wynosi kwotę 21 zł 73 ct., 
ponizej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do 
skutku. 
Warunki licyt!\cyjne i odnoszące się do 
tej nieruchomości dokumeuta, (wyciąg' tabu- 
larny, protokoły ocenienia i t. d.) moze kazdy 
mający chęć kupienia, przejrzeć! podczas go- 
dzin urzędowych, w 
ądzie nizej wymienio- 
nym, w biurze Nr. II. 
Takie prawa, w obec których niniejsza 
licytacya bybby niedopuszczalną, naleiy zgło- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
tenninie licytr,(;yjnym, in:-dzej ros
czenia te- 
g'o rodzaju co do samej nieruchomości nie- 
mogły by być ju':" ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
cięzary na powyzszej nieruchomości bądź 
obecuie już istnieją, bądź w toku posteDowa- 
nia licyta(:yjnego powstaną, zawiadami

e bę- 
dą o dalszych wydarzeniach tego postępowa- 
nia, jedynie przez przybicie na tablicy sado- 
wej, jeśli nie mieszkają wokręgu sądu nlzej 
wymienionego i nie wskazą temu z sądowi 
pełnomocnika. do doręczeń, w siedzibie sądu 
zamieszkałego. 
O. k. Sąl! powiatowy, Oddział II. 
Brzozów, dnia 22 sierpnia 1898. 


L. cz. E. 732198 (4) [8420] 
Na ządanie Kasy Oszczędności miasta 
Kołomyi, zastąpionej przez adw. dr. Dębi- 
ckiego w Kolomyi, odbi:dzie się dnia 23 sty- 
cznia 1899 o godz. 9 1 / 2 przed poł.udniem w 
sądzie nizej wymienionym, w biurze Nr. 10 
licytacya realnośei wyk. hip. L 262 kil. gr. 
gm. Ohlebyczyn polny, składającej się zpb. 
17/1 i pargr. 33, 34/1, 34/2, M/4, 34(6, 
3417 i 34/8 wraz z przynaleznościami, skła,- 
dającemi z 1 domu. 
Nieruchomości powyzsze, wystawione na 
licytacyę są ocenione a to: parcb. wraz z do. 
mem na 140 zł., a pargT. na 500 zł. 
Najniższa cena wynosi 403 zł. 34 ct., 
ponizej tej ceny sprzedaz nie przyjdzie do 
skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoszące SIę 
do tych ni!:irue.bomości dokumenta, może 
każdy, mający cbęć kupienia, przejrzeć pod- 
cza::; godzin urzędowyeh w sądzie nizej wy- 
mienionym, w biurze Nr. 8. 
'Takie prawa, w obec których niniejsza 
licytacya byłaby niedotJuszczalną, nalezy zgło- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
terminie licytacyjnym, inaczej rOi!\zczenia te- 
go rodzaju co do samej nieruchomości nie 
mogłyby być jnz ze skubkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
citżary na powyższyeh nieruchomościa.ch 
bądź obecnie juz istnieją, bądź w toku po- 
stępowania licytacyjnego powstaną, zawiada- 
miane będą o dalszych wydarzeniach tego 
postępc;wania jedynie prZBZ przybicie na. ta- 
blicy sądowej jeśli nie mieszkają w okręgu 
sądu niżej wymienionego i nie wskazą temuż 
s
dowi pełnomccnika do doręczeń, w siedzi- 
bie sądu zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Zabłotów, dnia 19 listopada 1898. 


L. cz. E. 213/98 4 [47] 
Wyznaczona na 11 stycznia 1899 reli- 
cytacya realności whl. 39 ks. gr. gk. Gra- 
bowa objętei, wskutek wstrzymania egzeku- 
cyi, nie odbędzie się. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Busk, 3l grurJnia 1898. 


L. cz. E. 476198 (5) [49] 
Na żądanie p. Lobla Mehlen, handlu- 
hCE'go w Ohrzanowie, odbędzie się do.ia 26 
stycznia 1899 o godz. 10 przed poJ'udniem, 
w sądzie nizej wymienionym, w biurze Nr. 
17 l cytacya realności w Ohrzanowie przy 
ulicy KąckJej pod Nd. 31 połozonej (pan:. 
bud lk. 79) whl. 31 ks gr. dla gm. Chrza- 
nów objętej wraz z przyna1eznościami, skła- 
dającemi się z 6 podl'>ójnycl1 okien zimo- 
wych rekwizytów ogniowych. 
Nieruchomość, wystawiona na licyt.a- 
cyę jest oceniona na 809 zt zł. 20 ct, przy- 
należności zaś na 1 zł 40 ct. 
N aj niższa cena wynosi 405 zł. 30 ct., 
poniżej tej ceDY sprzedaz nie przyjdzie do 
skut.ku. 
Warunki licytacyjne i odnMzące się do 
tt>j nieruchomości dokumenta (wyci'1g tabu- 
larny, wycią!l: katastralny, protoko.t} o
eDie- 
ni", i t. d.) moze kazdy, mająey chęć ku- 
pienia, przf'jrzpć podczas godzin urzędowych 
w sądzie niż..j wymienionym, w biurze Nr. 17. 
Takle prawa, w ob,c kt.Óryrh niniejsza. 
Iicytacya byłaby niedopuszczalną, nalezy 
zgłosić do sądu najpóźnif'j przy wyznaczonym 
terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego 
rodz"ju co do samej nieruchomości nie mo- 
głyby być już ze skutkiem podnoszone. 


L. cz E. 122/98 (2) (8312 3-3) 
Na żądanie Szy mona Parne,
», od bt;!dzle 
się dnil:> 3 lutl-'go ] b9"" o god.... 9 prz",,: po- 
łudnirm, w sądLle nIz!'.j WYIUJerdLnym, w bm- 
rze Nr. II. licytacya ]/8 ezęści realności lwrl 
733 ks. gr. gminy Brwzów ob,Jęt,j, Konsta- 
nte.go O.eszanowskiej,jo wbsuej. L. cz. E. 54/98 2 [45 1-3] 
Nieruchomość PowJzsza wystawiona na Na ząnanie MojżeRza Jarmarka odbędzie 
licytacyę, Jest ocen ona na 33 zł. 50 ct się dnia ;-JO stycznia 1899 o godzinie 10 
N et.jniż"za. cen.. wynosI k. 11 zł. 17 c t. przed południem, w r,;ądzie niżej wymienio- 
ponizej tej ceny sprzeda.z nie przyjdzie do nym, w biurze Nr. II w Brzozowie licyta- 
skntku. cya 1/5 CZęŚCI realności wh1. 76 ks. gr gm 
Warnnki lieytacyjn
 i \:dnosząee się d9 Teme
z(,w objętej, Grzt>gorza M:lczanowskie. 
tej nieruchomości dokumcnta (wyciąg tabu- go własnej, wraz z przyna.leżnościami. 
Quet.. Lwowska Nr. 3 I dni" 5 stycznia 1899. 


Te osoby, dla których jakie prawa lub 
cięzary na powyzszej nieruchomości bądź 
obpcnle juz istnit>ją, bądź w toku postępowania 
licytacyjnego powstaną. zawiad<\miane będą 
? dal
zych wydarzeni
ch tego postępowania 
JI-'
ym
 prz.ez przybicIe na tablicy 
ąd?wej, 
.1e
l1 .me ml
sz
a.Ją w okręgu sądu nIźeJ wy- 
mlenJOnego I me wskażą temuż sądowi peł- 
nomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu 
zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
Ohrzanów, dnia 19 grudnia 1898. 


L. cz. E. 649/98 (3) [36] 
Na ządanie p. Michała Krawczyka, go- 
spodar
a. . w Jodłówce tuchowskiej, odbędzie 
SIę dma 3 lutego 1899 o 9 godzmie przed 
P?łudniem, w 
ądzie niźej wymienionym, w 
bIUrze Nr. 2 parter licytacya. całej realności 
lwh. 116 i połowy realności whl. 399, obu 
ks. gr. gm. Jodłówka tuchowska ob.iętych, 
małoletnich Stefanii i Stanisława Wałkowi- 
czów 
ł8.Snyc
, wraz z przynaleznościami, 
składaJącem! SIę ze zboza i ziemniaków. 
Nieruchomości powyzsze, wystawione 
na. licytacn są ocenione na 1154 zł. 12 1 / 2 ct., 
w szczególności wartość realności lwh. 116 
na 1086 zł. 22 1 / 2 ct., przynaleznoiici tejze na. 
63 zł., a wartość polowy realności lwh. 399 
na. 4 zł. 90 ct. 
Najnizsza eena wynosi co do realn08ci 
lwh. 116 kwotę 766 d. 15 ct., co do poło- 
wy rea.lności lwh. :399 kwotę 3 zł. 27 et. 
poniźej tej ceny sprzedaz nie przyjdzie d
 
skutku. 
Warunki licytacyjne które się niniej- 
Bzem ustala i odnoszące si
 do tych nieru- 
c
omości dokumenta, (wyciąg tabularny, w y- 
CIąg kata.stralny protokoły ocenienia i t. d) 
moze kaMy, mający chęć kupienia., przej- 
neć podczas godzin urzędowych w sądzie 
nizej wyr;uienionym w biurze Nr. 2. pa.rter. 
Takle prawa, w obec których niniejsza. 
licytacya byłaby niedopuszczalną, nalezy zglo- 
sić d.o . są
u naj
óźniej. przy. wyznaczonym 
termInIe lIcytacYJnym, Inaczej roszczenia te- 
go rodzaju co do samej nieruchomości nie 
mogłyby być już ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
cięzary na powyzszych nieruchomościach 
b
dź o.be
nie JU
 istnieją, bądź w toku postę- 
powa.ma lIcytacyjnego powstaną zawiadamiane 
bę
\
 ? d
lszy
h wydarzeniach tego postę- 
pow ania Jedyme przez przybicie na. tabli- 
cy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu 
sądu nitej .wymienione
o i nie wska.żą te- 
muz SądOWI pełnomocmka do doręczeń w 
siedzibie slldu zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddzial II. 
Tuchów, dnia 18 listopada 1898. 


L. ez. E VIII 1568/98 (4) [13] 
, 
 a. zl!!d.an.ie powiatow
j Kasy Oszczę- 
dnosCl. w WIelIczce, zastąpIOnej przez adw. 
dr. WIlhelma Da.dleza w Krakowie, odbędzie 
sią dni
 3 lutego 1ę98 .0 .godz. 10 przed 
połu.dnIem _ w sądzIe mżeJ wymienionym, 
w bIUrze Nr. 29 licytacya realności lwh. 267 
i 2?2. ks. gr. ,gm. 
at. Z
ierzyniec.objętych 
dluzUlków Jozefa I Zofii OhrapkI8wiczów 
po połowie własnych. 
Nieruchomości wystawione na licytacyę 
są ocenione: rea.lnoić l who 267 na kwotę 
1168 zł. w. a., zaŚ realność lwh. 272 na 
kwotę 332 d. W. a.. 
Najnizsza cena. wynosi co do realności 
lwh. 267 kwotę 778 zł. 60 ct., zaś co do 
realności l w h. 272 kwotę 221 zł. 32 et po- 
nizej tej ceny sprzedaz nie przyjdzie do sk
tku. 

 arunki licy
acyjne i odnoszące śię do 
tych nieruchomoścI dokumell.ta (wyciąg ta- 
bularny, wyci
g kata8tralny, protokoły oce- 
n!en!a itd.) . moze każdy, mający chęć ku- 
plema, przejrzeć podczas godzin urzędowych 
w sądzie nizej wymienionym, w binrze Nr. 31. 
Takie pra.wa, w obec których niniejsza. 
licytacya bybby nie dopuszczalną , należy 
zgło
lć. do. sądu 
ajpóź
iel pr
y wyzna.czonym 
tenlll!lle hcytaeYJny.m, 
naczeJ roszczenia tego 
rodzaJn co do sallleJ nIeruchomości me mo- 
g.tyby' być juz ze . skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla któryc-h ja.kie prawa lub 
cięzar.y na powyzszych nIeruchomościach bądź 
obec!lie już ist
ieją, bądź w toku postępo- 
wama LcytacY.Jnt>go pow8taną, zawiadamIane 
będ
 o .dalszych wydarzenia?h. tt>go postępo- 
wanIa Jt>dyme przez przybIcIe na tablicy 
sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgn sądu 
wze.) wymienion.ego i nie wskazą temuż są- 
dOWI pełnomocnIka do doręczeń, w siedzibie 
s1}:d 11 zamieszbleg'). 
Wyznaczeni.; terminu licytacyjnego na.- 
Jezy zanotować na karcie cięiarów wykazów 
hipotecznyeh dla wzmiankowanych nierncho- 
muści 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział VIII. 
Kraków, dnia 17 listopada 1898.
		

/DIGCZAS002001_1899_003_0008.djvu

			. L. cz. E. 47/98 (2) [8287 1-3] 
Na żądanie Katarzyny Stefanik, zastą- 
pionej przez opiekuna Stanisława Stefanika, 
odbędzie się dnia 1 lutego 1899 o godzinie 
9 przed południem w sądzie niżej wymie- 
nionym w biurze Nr. 2 w Frysztaku licy- 
tacya lr6 części posiadłoś,;i whl. 88 gminy 
Lubla objętej. dłużnika śp. Marcina Zdonia 
względnie tegoż spadkobierców Antoniego 
i Władysława Zdoniów własnej, wraz z przy- 
należytościami, składającemi się z 1/6 ezęści 
domu mieszkalnego i 1,6 części drewnianej 
kuźni. ' 
Nieruchomoś6 powyższa, wystawiona na 
licytacyę, jest oceniona na 210 zł. w. a., przy- 
należności zaś na 35 zł. 33 ct. 
Najniższa cens wynosi 157 zł. 67 ct. 
w. a., poniżej tej ceny sprzedaż lłie przyjdzie 
do skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoRzące się 
do tej nieruchomości dokumenta (wyc-,iąg ta- 
bularny, wyciąg katastralny, protokoły oce- 
nienia itd.), może każdy mający chę6 kupna, 
przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie 
niżej wymienionym, w biurze Nr. 7. 
O. k. Sąd powiatowy 
Frysztak, dnia 19 października 1898 


L. cz. E 310198 (26) [15 3-3] 
Przy licytacyi na wniosek c. k. uprz. 
gal. akcYJ. Banku hipotecznego we Lwowie 
dnia 12 grudnia 1898 przeprowadzonej, sprze- 
dano reaJnoś6 whl. lz0 dzielno I m. Kołomyi 
objętą Schajego Luzer dw. im. Lazer własną 
KasIe oszczttdności miasta KołomYI w KołomYI 
za cenę 415u zł. 
Najlllzsze przybicie targu nie może być 
pozbawlOnem skutku przez ofia.rowanie pod- 
wyżki ceny. 
Podwyżka ceny może być ofiarowaną 
w sądzie niiej wymienionym w pfZł-'ciągll 
czternastu dni po przybicIu nim...jsleg l 
obwieszczenia. Podwyżka musI wynosić przy 
ulljmniej kwotę 1)187 zł. 
O. k. 
ąd powiatowy, Oddzia.ł I 
KołomyjiJ., dnia 19 grudllla 1898. 


L. cz. E. 377/98 (3) [21] 
Na żąd/l.nie Wysoki"'go Skarb.l PańS1Wd. 
zastąpionego przez c. k. Prokuratoryę Skarbu 
we Lwowie odbędzie się dnia 31 sty zni
 
1899 godz. 9 przed południem w sądzie ni- 
żej wymienionym, w biurze Nr. 7. licytacya 
połowy rea.lności whl. 72 ks. gr. gm. kat. 
Rarmęże objętej wraz z przynależytościs.mi 
skld.dającemi się z plonów. , 
i'ołowa nieruchomości, wystawionej na 
licytacYę jest ocenioną na 90 zł. a. w. przy- 
należności zaś na 18 zł. 50 ct. a. w. 
Najniższa Cena wynosi 72 zł. 39 ct., 
poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do 
skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się 
do tej nieruchomości dokumenta (wyciqg ta- 
bularny, wyciąg katastralny, protokoły oce- 
nienia i t. d.) może każdy, maj,\cy chęć ku- 
pienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych 
w sądzie niżej wymienionym, w biurze nr. 7. 
Takie prawa, w obec których niniejsza 
licytacya byłaby niedopu8zczalną, nalety 
zgłosić do sądu naj później przy w)'znaczo- 
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze- 
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości 
nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
ci/ilżary na powyzszej nieruchomości bądź 
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo- 
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane 
b
dą o dalszych wydarzeniach tego postępo- 
wania jedynie przez przybicie na tablicy są- 
dowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu 
niżej wymienionego i nie wskaźlk temnż są- 
dowi pełnomocnika do dor
czeń, w siedzibie 
sądu zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddzisł III. 
Oświęcim, dnia 6 grudnia. 1898. 


L. cz. E. 498/98 (6) [19] 
Na żądanie Joachima Buchnera w Ohrza- 
nowie odbędzie się dnia 31 stycznia 1899 
o godz. 10 przed południem w sądzie niżej 
wymienionym, w biurze nr. 7 licytacya 1/12 
części realności lwh. 820 i 1/6 części real- 
ności lwh. 845 w Oświęcimie. 
Oząstki niAfUchomości, wystawione na 
licytacyę są ocenione na 228 zł. 22 ct. i 78 zł. 
49 ct a. w. 
Najniższa cena wynosi 152 zł. 15 ct. 
i 52 zł. 33 ct., poniżej tej ceny sprzedaż n'e 
przyjdzie do skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do 
.vch nieruchomości dokumenta (wyciąg tabu- 
Jamy, wyciąg katastralny, protokoły ocenie- 
nia i t. d.) może każdy mający chęć kupie- 
nia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w 
sądzie nizej wymionionym w biurze Nr. 7. 
Takie prawa, w obec których niniejsza 
licytacya byłaby nie dopuszczalną, należy zgło- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia te- 
go rodzaju co do samej nieruchomości nie 
mogłyby być już ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
ci
Zary na powyższych nieruchomościach, 


bądź obecnie już istnieją, bądź
 w toku po- i L. 
stępowania licytacyjnego powstaną, zawiada- 
miane będą o dalszych wydarzeniach tego 
postępowania jedynie przez przybicie na ta. 
blicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu 
sądu niż,ej wymienionego i nie wskażą te- 
muż sądowi pełnomoC:lika do doręczeń w 
siedzibie sądu zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Oświęcim, dnia 10 grudnia 1898. 


L. cz. 570/98 (6) [8224] 
Na żądanie Stowarzyszenia pożyczko- 
wego i oszczędności "Wzajemna pomoc" w 
w Dobczycach, odbędzie się dnia 1 lutego 
1899 o godz. 11 rano w sądzie niżej wy- 
mienionym, w biurze Nr. 2 licytacya j!lotowy 
realności lwh. 223 w Wierzbanowy. 
Nieruchomość powyższa wystawiona na 
licytacYI;! jest ocenioną na 456 zt 63 1 / 9 ct. 
Najmższa cena wynosi 304 \Ił. 42 ct. 
poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do 
skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do 
tej nieruchomośei iekumenta może każdy 
mający chęć kupienia przejrzeć podczas go- 
dzin urzędowych w sądzie niżej wymienio- 
nym w biurze Nr. 2. 
TakIe prawa, w obBc których niniej- 
sza licytaeya byłaby 'J.iedopuszczalną, n
lezy 
zgłosić do sądu najpóźniej przy' wyznaczo- 
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze- 
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości 
nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla któryc':1 jakie prawa lub 
ciężary na powyższej nieruchomości bądź 
obecnie już istnieJą, bądź w toku postt;!po- 
wania li (jytacy.l neg'j po wstaną, zawiad
miane 
będą o dalszycb wydarzeniach tpgo postt,:- 
powania jedynie przez przybicie na tablicy 
sądowej, jeśli nie mieszkają w okr
gu sądu 
Diż...j wymi...nioDt'go i llle wskaż,! temuz są- 
dowi p!-'łnollluell1k,
 do dort;)ezeń, w sie.1zlble 
sądu zamle,
zkałt'go. 
O. k. S+d powiat 'wy, Oddział 11- 
Dobtzyce dnia 10 grudll1a 1b98. 


L. 37462 


.;'>f ;, 

\Onkursa., 


[5 3-- 3] 


K O N KUR S. 
W myśl reskryptu Wysokiego c. k. N a- 
miestnictwa z dnia 31 październi ka 1898 
l. 94916 zezwalającego na otwarci e trzeei!::j 
apteki publicznej w mieście Stryj u, rozpii:iu,je 
si
 niniejszpm konkurs na urządzić się ma- 
jącą trzecią aptekę w Stryju. 
Starający się o koncesyę winni przed- 
łożyć: 
1. Metrykę urodzllnia, 
2. Świadectwo zdrowia, 
3. Swiadectwo egzaminu. tyrocielnego 
dyplom magistra farmacyi z potwierdzeniem 
pięciolecia służbowego, tudzież świadectwa 
z dalszej czynności w tym zawodzie. 
4. Swiadectwo moralności. 
5. Swiadect
o, ż(\ starający się jest pod- 
danym austryackIm. 
6. i że posiada dostateczny kapitał do 
założenia apteki. 
Tak udokumentowane podanie należy 
wnieść do c. k. Starostwa w Stryju do 6 ty- 
godni licząc od dnia dzisiejszeg;o. 
Stryj, dnia 31 grudnia 1898. 
O. k. Radca Namiestnictwa. 


L. 3273. 


(30 2-3) 


KONKURS. 
Przy Wydziale Rady powiatowej 
w Bóbrce jest do obsadzenia posada 
kancelisty z płacą,. roczną 600 zł. pra.- 
w€m poboru czterech pięcioleci po 75 
zł. i prawem do emerytury. 
Kandydaci wykazać się winni: 
a) że ukończy li 24 rok a nie prze- 
kroczyli 40 roku życia; 
b) znajomością języka polskiego, 
ruskiego niemieckiego w słowie i pi- 
śmie; 
c) świadectwem zdrowia; 
d) prawem obywatelstwa austrya- 
ckiego ; 
e) znajomością ustaw administra
 
cyjnych i praktyką manipulacyi biu- 
rowej ; 
f) życiem nie poszlakowa nem. 
Posada ta zostanie nadana z dniem 
1. lutego 1899 na rok jeden 
 prowizo- 
rycznie, poczem może nastąpić stabili- 
zacya. 
Podania należycie udokumentowane 
mają być wniesione do Wydziału po- 
wiatowego w terminie do 20 stycznia 
1899. 
Z Wydzialu Rady powiatowej. 
W Bóbrce, dnia 31. grudnia 1898. 
Prezes: Niezabitowski. 


[55 1-3] 'si
 termin na dzień 10 stycznia 1898 o go- 
K O N KUR S. dzinie 10 przed południeDł w biurze komisa.- 
Oelem obsadzenia jednej ewentualnie rzll. konkursowego, na kt6rym. .stawić si
 majl\ 
dwu posad starszych kon
rolorów przy unę- wierzyciel." z dokumentami, roszczenia ich 
dach sprzedaży soli w Galicyi zachodniej w wykazującymi. 
w IX. klasie rangi, dalej jednej posady ma- Wszyscy do tej masy konkursowej jako 
g<\zyniera, tudziez jednej pusady oficyała w wierzyciele jej roszezenia illający, chociazby 
X. klasie i ewentualnie posady asystenta w <) t!>kowe nawet i spory wytoczonymi były, 
XI. klasy rangi przy tych urzttdach z 8YEt
- powinni takC'we do dni:1. 28 styc:zni::. 18fi9, 
mizowanymi poborami służbowymi i ob 0- stosownie do przepisów ustawy konkursowej, 
wiązkiem złożenia kaucyi, rozpisuje się ni- unikajl\c szkodliwych nastt2PBtw tamże zagra- 
niejszem konkurs. żonyeh, w s1\dzie obwod0wym lub li komisarza 
Ubiegający się o te posady ma.ją poda- konkursowego zgłosić, i na termin!,;) w dniu 
ais $we należycie udokumentowane i zaopa- 14 lutego 1899 o godzinie 10 przed połu- 
trzone w dowody znajomości języków krajo- dniem odhyć si
 maja,cYla przed komisarz
m 
wych i języka niemieckiego wnieść w ciągu konkursowym do likwid.iI.cyi i do uporze,dko- 
czterech tygodni w przepisanej drodze do witnia podać. 
c. k. krajowej Dyrekcyi skarbu we Lwowie. Termin o8tatni służyć ma zarazem jako 
Ukwalifikowani podoficerowie mają przy termin do zawarcia ugody w
. 6S 11 k. prze- 
ubieganiu się o posadę magazyniera oficyała widzianej, na kt6ry w tym celu wszyscy wie- 
lub asystenta zast0sow'ać się do ustawy 2', dnia rzyciele :niniejszem zawezwanie otrzymują. 
19 kwietnia 1872 (Dz. u. p. .Nr. 60). Zgłoszonym i na ogólnym term nie sta- 
Lwów, dnia 29 grudnia J 898. wającym wierzycielom służy prawo przez 
___ wolny obi6r w miejsce zawiadowcy masy, jego 
zastępcy i członków wydziału wierzycieli 
dotychczas nrz
duj!łcych powołać stanowczo 
mne osoby, w których pokłada.l
 zaufanie. 
Wierzyeieie, iitórzy w Blalej lub w po- 
bliżu me mieszkają, wWili są przy zgłosz6niu 
wymienić pełnomoCliika tamie zamIeszkałe- 
go, w ce]u doręez przez wierzycll:,li masy konkursowej 
N!o.Jżesza i Anny Pleelów dokonanego, Ger- 

on Weiss stałym zarzi\duą tejże masy za- 
mianowany został. 
O. k. Sid obwodow
! Odd'riał III. 
Jasło, dnia 9 grudll1a 1898. 


(41) 


L. cz. S. 24/93 (3) (59 1-3) 
O. k. Sąd krąjowy we Lwowie otwiAra 
niniejszem konkurs do całego ruchomego, ja
 
koteż do całegl1 nieruchomego, a w krajach, 
w których obowiązuje ustawa konkursowa z 
dnia 25. grudnia 1868 Nr. 1 D. p. p., poło- 
żonego majątku Laury Bardach, protokołowa- 
nej kupcowej we Lwowie. 
, 
i
row:nictwo tego konkursu porucza się 
p. OJclmlrsk1emu, radcy c. k. Sądu kraj. jako 
kom.isarzowi konkursowemu, zaś tymczasowym 
zawladow{Ją masy ustanaw!a się p. adw. dr. 
Juliana Ilewicza, wzywając zarazem wierzy- 
cieli, aby po przedłożeniu dokumentów, słu- 
żących do wykazania. ich pff
tensyj, poczynili 
swe wnioski co do zatwierdzenia tegoi, lub 
ustanoyvien.ia . innego zawiado:vcy masy i aby 
przeds}ęwzlęh wybór wydzIału wierzycieli, 
w. k,torym to c
lu wyznacza się termin na 
dZlen 11. styczll1a 1899, godzinę 11. przed 
południem, w biurze Nr. 21. 
Ktokolwiek chce wystlkpić z jakąbądź 
pretensyą do wspólnej masy rozbiorowej, ma 
ją zg;łosić w tym sądzie krajowym, wedle 
przepIsu ustawy konkursowej pod rygorem 
zagrożonych tamże szkodliwych skutków pra- 
wnych przed upływem 28 lutego 1899 i po- 
dać ją na terminie na dzień 20 marca 1899 
godzinę 10 przed południem, w biurze Nr. 21. 
wyznaczonym do uznania plynności i oznacze- 
nia prawa pierwszeństwa, chociażby nawet o 
nią spór już był wytoczony. 
Wierzycielom, którzy zgłoszą się ze swe- 
mi pretensyami, przysłuża prawo wybrać na 
tym ostatni
 termime w miejsce dotychcza- 
sowego zawiadowcy masy, zastępcy onego i 
członków wydziału wierzycieli - inne osoby 
posiadające ich zaufanie. ' 
Na terminie, wyznaczonym do wykaza- 
nia płynności zgłoszonych wierzytelności, ma 
być usiłowane przyprowadzenie do skutku u- 
gody w myśl S 68 ust. konkursowej. 
Dalsze ogłoszenia w toku rozprawy kon- 
kursowej umieszczane będą w "Gazecie lwo- 
wskiej w. 


Z e. k. Sądu krajowego. 
Lwów, dnia 27 grudnia 1898. 


Rozmaite obwieszczenia. 
L. cz. VI. 74182 (41) (8222) 
O. k Są
 powIatowy w OiężkO'AIcach, 
cfllem doręezema tut. sąd. uchw..ły z dnia 3 
listopada 1898 L. cz. VI 74182 l39) ustl.'n'i- 
wia Stanisława Ormiańskiego rolll1ka w Brza- 
nie górnej" kuratorem dla spadkob. nieobjętej 
masy spadkowej Jędrzeja KIpiela i o to;m 
tychże celem strzeżenia swych praw niniej- 
szym edyktem zawiada.mia. 
Oężkowice, 14 grudnia 1898.
		

/DIGCZAS002001_1899_003_0009.djvu

			9 
eIO, !T3JIieIO, Hi,ZI;epJIJlH.lI;aMn i.lII:Ban
apieIO 
BlJIhHO HaAaBIJ;eBn rratIKn BapTlcTHoY B3J1TIl 
Ha cc6e OIIJIaTY IIpnrra1-l;aIOqllX B KpaIO IIpn- 
3HaqeHJI HaJIemllTOCTeu 
JIOBllX i 3:1. Bnrrpo- 
60BaHe. 
,ZJ;0 MimHapo,ZI;Hoi YMoBn o BlłMiHY IIa- 
KeTiB IIOq'roBHX IIpllcTyrrHJIlI IH1-I;1I'i 6plITIInClei. 
IIaKe'.rll II'qTOBi ,ZI;0 IH,ZI;lla 6PUTIlHCKlIX AO- 
uyru;eHi CYTb 1-1;0 BarH 5 KiJI. i HaUBlICIIIoi 
BapTocTn 125 «ppaHK:B. 
OUJIaT3o UOqTOBa 06qlICJIeHa IIiCbJIJI Barn 
BllHOeIITb CTiolJlY CY
fY 2 30JI. 35 Kp. a Ha. 
.ilem:lI'.ricTb 3a 06e3IIeqeHe '7 1 / 2 Kp. 3a Kom1-l;i 
3uO «ppaHI
iB II()1-I;aHoi BapToCTlI. 
06T.HmeHe IIlIO 
1-I;03Bo.ileHe eeTb B 060pOT'i IIOqT 'BiM 3 Beo/1b' 
l'ieIO \10"0 «Pp), (ErUIITOM (1000 «pp.), !Ta- 
JII
IO (; uOO «Pp), JI!OKl'elH6yproM (1 UOO «pp ), 
HI1-l;epJIJIB)I;Ij,MII U'OO M3opoK T. e. 500 30JI. Ba- 
-:rIO'l'II r JIeH1-I;epCKoi), Cep6ieIO (1250 «ppaH.), 
l 3 U; K ypR,'I,aMn IIOqTOBllllHI B JIeB30HTe 
3 HHIIJITICOllI 
1-I;pIlJlHOIIOJIJI, JIHiHn, Epyca 
JIIIl\Ia i CT I iOBaHHi Ai Me.n;ya (l000 «pp.). 
06'.rRm:eHe 3raAaHHx II3oKe'.riB IIi'CbJl'i. 
IIJIaTOrO ;],0 BHCO'flI 250 30.71. Ba B3rJIJI.n;HO 
piBH03IJaqw,i eYl\lH B BiiJIIOT'i KpaIO UPII3H:;t.. 
qelfJl 1-I;03BOJIeHe eC'l'b B 060pOTY IIoqTOBiM 
3 ,ZJ;aHleIO (400 IImp"K T e. 36() IWpOH Ba.7Th 
CIeaHA ), ą:>paau;iefO 
 500 «Pp), HopBcrieIO 
(400 MctpOł- 'r. e :360 KOpOlI B3JIb CK1iH,'I,.), 
PYMYHiefO (5( 10 «ppaH.), llIBeu;ieIO (400 lila 
pOK T. e. 360 KOp H BaJIb. CK3.H.lI;), i TYH'i- 
COllI (50 '1 «ppaH.). 
PiBHo
:c 1-I;03BOJIeHe ec'rb 06TJIm:eHe uo- 
CIIJIOK IIuqTOB030BOi IIOCbJI'irr.71aTOIO 1-1;0 BIICOTH 
500 30JI. B,rJI.H,J,HO BiAII"BI/-l,Hoi CYM}! B «ppaH- 
Kax. a60 MapK1J.X B 06upoTi 3 Hil\flJJIMII 
i llIf!anu;apif.IO. KpOMi «p"K'rypn, KOTpui '1-I;HaK 

e 
iJIbHO II ;CIIJIarlf B 3a
mHeHia KOIIepTI 
l BI/-l,rrncy aApec:n IIepeCIIJIleII JłK TaKom 
3.Ape(:1f HaLJ;aBU;1 He MO.łCYTh IIaKeTIf IIOqTOBi 
MicTllTH ma1-l;Hoi rrpIIBI1'l'Hoi KopeCIIOHAeaU;lIl. 
JIbBiB, AHJI 23 rpy AHJI lb9tL 


Niederlanden (500 Gulden niederland. Wiih- 
rung) Norwegen (720 Kronen skandinavi- 
sche Wahrung), Schweden (720 Kronen 
skandinav. Wahrung), der Schweitz (1.000 
Frcs.) und Tunis (1000 Frcs.) 
Die Nachnahmebelastung ist bis zum 
Betrage von 250 :/l, bezw. dem Gegenwert 
dieses Betrages in der Wahrung des Be- 
stimmungslandes zugelassen im Verkehre 
mit Danemark (360 Kronen skandinav. 
Wabrung), Portngal (130.000 Reis) und 
Rumalllen (500 Frcs.) 
Im Verkehre mit Egypten, Frankreich, 
Italien, den Niederlanden und der Schweiz 
ist es den A bsendern der Wertschachteln 
geRtattet, die Bezablung der entfallenden 
Zoil und Punzirungsgebliren auf sich zu 
nehmen. 
Britisch Indien ist dem international en 
Postpaketvertrage beigetreten. 
Postpakete nach Britisch Indien sind 
bis zum Gewichte von 5 Klgr und Maximal- 
werte von 1.250 Franken zulassig. 
Gewichlsporto betragt 2 fi. 35 kro die 
Versicheruugsgebiir 17 1 / 2 Kr. fur je 300 
franken des angegebenen Wertes. 
Die Nachnahmebelastung der Post pa- 
kete ist zugelassen bIs zum Betrage von 
500 fi. bezw. dem Gpgenwert in der Wah- 
ruug des betrf'ffeoden Landes im Verkehre 
mit BeJgien (1000 1:<'rcs.) Egypten (1000 Frcs.) 
Italien (1000 Frcs.), Luxemburg (1000 Frcs.) 
den NledeJ lafjden (8oJO Mark = 5uO fi. hol- 
landische "" ahrug). Serblen (1250 Frcs.), 
und mIt den .k:. k. Levantepostallen ausser 
Adrianopal, Janina, Jerusalem und St. Gio- 
vanm di Medua (1000 frcs.) 
Dle Ka"hnahmebelastung ist bis zum 
Betrage von 250 fi. bezw. dem Gegenwert 
in der Wabruug des betreffenden Landes 
zugelassen im Verkehre mit ilauemark (400 
MarK - 360 Kronen skandIw. Wabruog) 
frankreich (600 frcs.), Norwegen (400 
Mark = 360 Kronen skandm. Wahruug), 
Rumanien (500 frcs.), Schweeen (400 
Mark - 360 Kronen skand. Wahrung) und 
Tunis (500 Frcs) 
Die Naebna.hmebelastuag bis zum Be- 
trage von 500 fi. bezw. dem Gegenwert in 
franken oder Markwahrung ist au ch lm fahr- 
po
tverkehr mit D
utschland llnd der Schweiz 
zugeJassen. 
Ausser einer oftenen Faetur darf in den 
PostpaKelen auch eine AbschriL der Adresse 
der Sendung ruit Angabe der Adresse des 
Absenders sonst aber keine schriftliche Mit- 
theiJuDg emhalten sein, 
,)

rmberg,den 23 Dezelllber 1898. 


należytość za ubezpieczenie 17 1 / 1 ct. za każde 
300 franków deklarowanej wartości. 
Obciążenie pakietów poeztowych po. 
wziątkiem aż do kwoty 500 zł'. w. a. wzglę. 
dnie równoznacznej sumy w walueip. doty- 
czącego kraj 11 doplJszczaloe jest w obrocie 
pocztowym" Belgią (1000 franków), E
iptem 
(1000 fnm), Włochami (1000 fr). Luh-'m- 
burgiem (1000 fr.), Niderlandami (800 mal'l
k 
t. j. 500 zł. waluty hoJenderskiej), Serbią 
(1250 fran) i z c k. urzędami pocdowYIIJi 
w Levante z wyjątkiem AdrlJ:J.oopola, Janiny 
Jerozolimy i St. Giovanni di Medua (1000 fI' ). 
Obciąż'mie rzeczonych pahJt6w 1))- 
wziątkiem do wysokości 250 zł. w. a wzglę- 
dnie równOZnaG'lllej kwo1 y w walu(3i e kraj i1 
przeznaczeuia dopuszczalne jfJSt w obr',cip 
pocztowym z Daujq, ('iaO marek t, j. 360 
koron wal skand.), ]'p.ncyą (500 frw ), Nor- 
wegią (400 Imnk t, j. 360 koron wal skaud ), 
Rumunia (500 fran.), Szwi'eyą (4no marpk 
t. j. 360 koron wal. skand.) i Tunisem 
(500 fran.) 
Równiez dopuszezalnem je;;t obciąienie 
przesy,tek: p,
czt,y wozowej powziat.kipm do 
wysokości 500 z
_, wzgit;)dnie odp:w i ednil-1j 
kwoty w frankach albo marka.eh w obroeie 
z Niero
am] i Sl.wujcaryą Oprócz faktury. 
której jednak nie wolno przf.syt,ć VI zarn 
kniętej knperciA i odpisu adr:.'su przf'syJki, 
or>lz adresu nadawcy nic mogą pakipty p"- 
czt»we zawierać żadnej prywatnej korespon- 
dencyi. 
Lwów, dnia 23 grudnia 1898 


W I" 
yr(hU 


praSO\V8. 
L. cz. Pr. 137/98 (2) . . . [58J 
W Imienin Jego CesarskIeJ MOŚCI! 
C, k. Sąd krajowy dl3. spraw karnych 
we Lwowie orzekł na mory 

 489 i 493 
p. k. i.f 36 u. pr., ze, treść .broszury, dru- 
kowaneJ pod t)'t!J!tJIll "Chłopskie poddanstwo 
w Polsce. W pi\ćdziesięciol
tnią rocznic!;; 
zniesienia p
ńSzf:zyzny w Galicyi. - We 
Lwowie. Nak,ładem redakcyi! "Naprzodu" we 
Lwowie i "Bó'v\ności w Oieszynie. - Dru- 
kiem Artura Goldman;j, 1898" zawiera zna- 
miona wy..tępkó w z 
S. 300 i 302 u. k. za- 
tem wzbronione je
t da1sze rozpowszechma- 
nie tej brusZlil-y. 
Lwów, dnia 2 stycznia 1899. 


"'" -'. -... 
HOZ
l
ai (i) (

)'t;;
; 
 
:}f


.;:;
i
8n&

,.. 


-g. 113040 lIV (b3515 2-3) 
Na lllOt;y uchwał powziętY6h na ŚWł
- 
towym kong
-tsib poc.ztowym w \Va,: 
ct. za każde 300 f'ran!ww poL1a.nej WartoSCJ. 
l'at;Zkl 'harLOSClVWe me :;4 UOPll:;Zt;paHu;ieIO (1 000 «ppaHI
iB), lTa.o/TleIO (1000 
«ppaHKiB), JIIOIcceM6yprol\1 (l000 «ppaHKiB', 
Hi.n;epJIJIHi'J;aMIl (5 O 3f1JI BaJI'IOTll Hi1-l;epJI.HH,l(- 
mW'i), HopBerieIO (720 KÓpOH B3JIIDTU CKaH- 
ABHaBcKoi), llIB"llu;apieIO (lOOJ «pp3oH.) i 'ry- 
HICOM (1000 «ppaH.). 
II6T.Hm:eHe IIOCHJIOK Toro r01-l;a IIOChHi- 
TJlTOIO a:JE AO CyMll 250 30JI Ba. B3rJIJIAHO 
piBH03HaqHOi CYMI'I B BaJIIOTI Kpam UPH3H',- 
qeHJI A03BOJIeHe eCTb B 060pOT'i IIOq'l'OBiM 
3 AaHYeIO (36:; K')POH Ba.7Th. cKaH.) IIOPTY- 
raJIleIO (1,10000 paiIciB). 
B 060POT'i IIO'lTOBiM 3 ErIlIITOM, ą:>paH- 


KUNDMAOHUNG. 
Im Grund\ der Besehlusse des Welt- 
postcongresses von Wa
chington treren mit 
ciem 1. J [tuner 1899 im Verkehre des WeJt- 
postverBines folgende neue Bestimmuugeil 
betreffs Au
tausch8S von Brief@ und Seha- 
ehteln Illit W trtangabe und Postpaketen in 
Kraft : 
Wertbriefe sin d im Verkehre ;:nit 
GrossbritlLllien zugela.ssen. Die Wertangabe 
ist bi::; zum Betr.age von 3.000 Franken ZH- 
liissig. Die V etsie'heru ngsgebuhr flir Wert- 
briefe na
h Grossbritanien betragt 13 kro 
filr je 30 .lł'rcs. 
Wertschathtdn sind nicht zllgelassen. 
Sehachteln mit Wertangabe sind im Ver- 
kphre mit Helgien zugelassen. 
Das Gewichtsporto betragt 75 Kr. 
o. W. 
Die Nachns.hmebehstung der Wert- 
sBndungen ist znlassig bis zum Betrage von 
500 fi. O. W. bezw. dem Gegeuwert dieses 
Betrag
s in der Wahrung des Bestimwungs- 
landt's lm verkehre mit BeJgien (1.000 Frc:i.) 
Egyptef1 (1.000 Frcs.) Frankreich (1.000 frcs,) 
Italien (1.000 Frcs.) Luxemburg (1.000 Frcs.) 


L. 68:>:2 (8188 1-3) 
NiewiadomlJ: z mieJsi
a pobytu Maryę 
Karm'\ńską zawiadamia się,1 że powoła.ną jest 
do sp
dku pozostałego po zmarłym Maksymie 
K:-trmańsk1m w Starym Łyścu dnia 19 listo- 
pada 1894 bez pozostawienia ostatnit'j woli 
rozpor'lądzenia i wzywa SJę ją, by w ciągu 
r.ku od dnia dzisiejszego deklaracYę do spadku 
wniosh inaczej bowiem spadHk ten z MICha- 
łem Gemon jako ustanowIOnym dla. nif'j ku- 
ratorem i ze zgL,;zającymi SIę spadkobierca- 
mi pertrakto 
anym będzIe. 
C. k. Są r 1 powiatowy. 
BO}jQrodczany, dnia. 14 grudnia 1897. rY"V\Ta tr.Le_ 


DO:r:Liesi,e:n.ia 


... 


Czarne, białe i kolorowe jedwabie Heuneberga od 45 et. do 
zł. 14 65 za ruder - gladkie, prązkowane, wspaniale ornamentowane, 
adamaszki itd. (okolo 240 rozm. gatuuków i 2000 rozm. kolorów i deseni. 
Na suknie i bluzki z fabryki. Dla prywatnych przesylki franko i oclone. 
Prób.ki wysyła odwrotną pocztą. 
Podwójne porto poeztowe do Szwajearyi). 
G. Henneberga fabryki jedwabiu w Zurychu(c. k: dostawca nad. 
II II 
'

 ".


łl'W' 
I I 
_'1;... ".
_ ;;,-- 


Jedwab fularowy 
do zł. 3 ct. 35 za 


65 ct. 


metr w najnowszyeh desenlf.wh 
i koloraeh. 


loa 


II II 
I 
 I - 
U 
Di" 

 
=' 
.9. 
$ 

 
=- 
$ 
53 
- 
$ 
'" 
= 

 
a 
 

N owosd w futrzanych . t()w
J,ra0h,
 

kapeluszaGh, biuzaeh, rekawłczbj.('h,
 

welonach, koronlm.cb i w8tązkaeh
 

 po zadziwiająeo niskich eenach. 
 

 "l\Iaison de Nouvea.lltes
 Madame 
 
Iw Berta Fiedler, 835
 
Lwów, l' . lae Kapitulny L 3_ 
 
i 
K ..

 
TaUe i :na raty bez })Od wyższfmla 
cen dywany, perty pry, chodniki, kddry 
watow:!.ne, kapy na stoły i ?óżka, koce, 
dery na konie, jakotez wszelkie artykuły 
potrzebne do urządzenia domowego 
w skh,dzie dywanów 835 
"TEPPIOHHAUS AU LOUVRE" 
Lwó';p, uL Sykstn"loJ, 6 (Pasez Hausmana) 
N a prowincYę wysyła się cenniki gratis i franko. 


-
,,-=- II' -....... 
Pracownia orygillaln
'(jh scrdali.ó" damskich. 


- 


Pracownia kuśnierska 
i1I' ó:ze£a, 1VI"U..:Jł1da, 
Lwów, ul. Blacharska l. 23 drugie piętro, 
odznaezona mer:lalallli zasługi na wystawach we. Lwowie, Wiedniu, 
Pa.ryzn, Moskwie i Brukseli, 
puleca się Sz. P. T. Publiczności do wyrobu futer tak męskich, 
Jakotez da,mskich i dziecinnych miastowy eh i do podróży, koJ- 
nierzy futrzanych i zarękawków, czapek i t. p. po zadziwia- 
jąco niskkh cenach. 
Powr:.'ciwszy obecnie z Paryza, przywiozłem modele sukien dam- 
skich futrzanych, które są obecnie ostatnim wyrazem' nowości w tym 
dziale i zazwyczaj noszone do ślizgawki, jakotez i na ulicę przez ele- 
gancki świat. 
Posiadając modele najnowsze i pracując przez kilka lat w Paryzu, 
Brukseli, Wiedniu i Petersburgu, potrafię zadowolnić na)wybredniejsze 
wymagania  
'" 
'd 

': 
M 
00 

 
= 
M 
ot' 
'0:; 

 
'" 
'" 
=- 

 


<>' 
'" 

 
...... 
= 
::i 

 
.... 

 
= 
= 
... 
II I 
Ja. 
I I 
- 
n l! 


sosnowe do fabrykacyi eE
llulozy z przy- 
mieszką takie i jedliny, w sztukach począwszy od 
10 centymetrów średnicy (korzystnrł zużytkowanie 
przetrzebionyeh lasów) zakupuje w każdej ilości 
za dobrą zapłatą na ządanie gotówką. 
Erich Frost,
 Wrocław (Breslau), 
Holzimportgesebaft. 1163 


.., 
'0::1 
c 
.., 
C 
I:' 
$ 
a 
! 
... 

 
ts 
.. 

 I 
;;- 
.... 
$ 

 
I I 
' f-ir 


Józef Mund, 
kuśnierz, ul. Blacharska L 
3, II. piętro. 


Fiu-baje i przerabia stare futra podług wzoru. 
- 


--- 


- .
 
 .. '_ ':" - . 
 _ ' 
.. ,........
.
 
'\:'..-\;" .:: :.-:" 	
			

/DIGCZAS002001_1899_003_0010.djvu

			10 


___ Wspierajcie przemysł krajowy --ł J Najtańszf'm i najlepRz(\ill źródłem zakupu wszelkiego rodza.ju papierów 
Z ł d - · d - t k .. N - .: k - I I i przyborów szkolnych i kancelaryjnych, oraz towarów 
ą a)CJe WSZę Złe ule; lemO]OWs lego ; T . r weh
)dząeyc
. w :
k.res Pralenia., jest sklep . 732 
od
n
c'Wnynh £Iwon);:; ;;
,:',d?-l.'
mi z;;-.qhQ:j I S. W. NlemO]owsklego, L-w OW, plac }Iaryackl 8. 
T.:
 Należy strzedz sie prze:hnRZ?'0
:. .oku.. 
hl'Y, IjwEwry. 
lOr!L,t'". 'o'1Fm;3' 
t;_
. ei.:: pfC_'.j
;7?:f;: 
:af.!..
'
: '.;
....;. l
T
' 


: )....-.1 


: .';
J
3
6


 
}- "d

tw
 


mlernicze
 raii5e:::uigi i t. p. Ui'l.ą:li';,::

i
 :

?:


(
"11.
d 
;i


;::;'1
v

5

\'k.\
 


'.apr:'::w'\' 
- ::'2 
_
 
__:..dta!.I 


ODacrxDoa.Dot,ea 
Do P. T. Właścicieli koni. 835 

Jdeli Wieluł(lżnv Pan 
jzamierz& dobre { tanie 
I dery n;], iwnii:, 
'kupić, zeehlJe Wip]\Ilo- 
:iny Pan udae 
ję do 
" skb.;n dyw.;1-ów 
AU LOlJYRE 
L\;i6w, SykstYlSki\. 6. 
'rarnże znaidl.ir Wielm. 
Pan ogrnmny wyb6r 
der po zduwiewająeo 
niski
h "en3.eh. 
. Na prowinev
 wysy- 
. billY Da żądame naRze 
bogatQ iJu"trowaue \, u60jki gratis i t'ranJ'u. 


crDa CXXDa

.LX
a 
r -- 
I 
! 
i 
I 
I  
-t.:'


..:'_
+.::._l.:. r
A.;t" ..:::,,
x.
,
>
 
fii -
j , 
 l.' 
.",. i.. "'" r;! 
 '

'3' £
 '. 
;'żk
r

;;;=
 I 
PŁ
[I'
 v!)Z

bO\\ ł)I:\\tli\L'\..!\'
\. 
L:;ł.:n, Z,1C: 1':)1" J.llll/)IJIUJl' '
I'; . 
Nadaje prz;YJem.ną W.Jil, 
Jeu}Jl) I:lVl) !elZ) 
. 
 SOL Z1Ę3Ó\f'J 

 
-. . PROSZKi i PASTA do ZEBOW 
;UEI J 
 
EUCALVPT A -WOD.. 
c l'CALI:;i';fu;ni"ll) J:lJ\'.d)ptu S . 
W "Paryżu, rup. de l'}<
(h:.ąuier. 14 ' 
do-
o.1v:.
 -;u.--=--t'2r" 
'Y:'" 
We Lwowie: w aptekac,h pp. '\likola,clm, 
Wewiórskiego Ruekem, Ehrb(j,ra i w magazynie 
perfum p. Ignaeego Jilhla 


L .7. 


Obwieszczenie. 


\\Te wtorek dnia 10 stycznia b. r. 
o godzinie 9 przed połnclniem oclLędzie 
się w lokaln08Ciil,i.h tut"jSZt'go ekspt:dy- 
tu towarowego e. k. kolei państwowych 
publiczna licytacya, znall'ziollych a do- 
tąd przez strony nie odebranych przEd- 
miotów. (Fundgegenstancle) za :3 kwar- 
taJ' 1898. 
Lwów, dnia 1 stycznia 1899. 
C. k. urz8d kolf'jowy ludu. 


I Bezpośredni import kawy i el:1illsko-rossyjskiej herbaty w naj szla- 
I chetniejszych gatunkae.h poleca g99 
I handel KAROLA BAljLA.BANA ,ve Lwowie. 
l i C :E:E.1::eE_
 TY :E: .....
.... 'VV Y 
. ,.
 ciemno naciągające opbcone do każdej stacyi pocztowej. 
. d 4 3 / 4 ki. Ceylon gruboziarnistej zł. 10.70 
. , s
t"dy: 

 ulica Sobieskiego l. 1, ulica Czarnieckiego l. 1.u 
 

 

 ----v- 
S. 1'1'. NielDojo'ltTski 
Główna sprzedaż w ha.ncllu S. 'li. Nieuloj o wskh'go, Lwów, plac Maryacki l. 8, 
oraz w pierwszorzędnych handJ:;J,ch lwowskich. krakowskich i prowincyonalnych. 
Zlecenia. z&rniejscowH odwrotnie. 880 
(Za.rządca Wł. J. Weber). Pa.pier f8.bryki p8.pi
l'u J. FiałkowsklCh. 


s 
Dywany perskie i p{}rtyery I 
prawdziwe (:;;taroiytne) spnedaje, kupuje i wy- 
pożY0za" jakotei przyjmuje do przechowania 
Skt fi 0'yw"n0w "AU LOUVI{E" 
L ..../ ) ..
 0.. 1 Qre K ' S ' IIS I_" 1 Q 
i ''lff:"':.., 'H... )JJ "":J_,_K()O -" u. 
Ulgi w sl,łata"h wpcU., umo"}'. 
I Na ządanie wysy
amy nasze "!ogato i1uRtro,.-ane 
C<łUll1ki d:;,rmo j opłatnie. 835 


Józef Schuster 


wyłąezny skład i pracownia 
kołder i mat{
raców. 1046 
we LwowIe ul. Kopernika l. 5. 
PODieważ w wielu sklepach sprzedają kołdry 
i matsr:J.ce .ia
(Q moje wyroby, oświadczam, że 
t.u we Lwowie nie robię dla żi.dnego obcego 
sklepu, 1»C3 sprzedaję własnf'go wyrobu kołdry 
i mab..raee tyho u slet:Jip, we własnym sklepie 
przy uJ. Kc'pArnika. I 5. Kołdry dnże i na 
weJ:J1lanBi wpłnie od 3 50 w kaid"j ('Anie do 
dr 14. Kołdry atłas.we, jedwabui\ d!1Że i na 
wdnie owr,zej cd 1050 prwząwsz.y. Materace 
f'Zyst0 wło"je.nne od 1250 w k idej cenie do 
z}r 30. Poduszki włosienne i z pierza, prze- 
ścieradh, poszewki i t. p. Rto więc na zimę 
potrzBbuje dobrą, (,jepłą kołdrę lub matenł.f', 
otrzyma takowe najtaniej wprost w mojej 
pracowni we L\\'owie, ul. Kopernika L 5. 
pod firmą 1046 
Józef Schuster. 


:,;
£
,
;r;.'
...l


 :;r.r

...r


 
 
I 
.
 
" 
." 

 

 

 

 
i 
F
 

 
I 
; 
fJ 

 
",

--
9'-


---
 


Nieznane 
Pamiętni.ki Kilińskjego 
nadzwyczaj zajmują:c'e opowiadr.nie wspó{- 
I:wmych  nauyc:a we 
szy';;k'd
 ksi;pu.n:::?rh. 


Nowa ustawa łovi

cka 
wraz z rozpol'ządz1miern \vyko- 
nawczem. 
Wydanie drugie_ 
(Jena 20 centów. 
Nakład K Gf\bf'tbneu i spaki 
w Krakowie. :: '7....:-i:.
;

.'.i-,
p)r.T:7
-


..

-:;{9
:w:!1}\,..ł
 
KCARO (JELL1NEK 

Lwów, 

.? 1. .J,
gielloÓsk,\ 22. 


1[r

3i
i
ł; 
PrZeDrOV'7
,d7,enii\. W naknbw:ł,l1veh 'l,'0. 
't'''.'.\h' nehv13 J ,,'
.,>:..
11 ;'otn.nbe i';'!>l'c''\,\/R' 
".'t
,.. 
 ,_...,.J":s,)
,. (j_
_-'""'"'-'.J.,, r--' "'''"t'G'vi ,J
...
.)..::..- 
ma. k»k
ld't.' 'i':/-.r)ol! 
. -.#11' iGioi .* __ lor '«i,.. 'IlI1,.r oJ", '1Ii1O()fjw 
r.o: }:j 


Próbki wysyłam b:ud1.O obetnie darmo i op!'atnie. 
Tutki cyg
: : I",
 : 
<
. 
 
:

 :-.;
 '

..:; .;I
\ .

: 
." 
:.
...,


. :

-;:; .
 <' 
. \p\j
_ 
*' :!:'
..:;
, ::1: __


;

;
:..:;

 1,
:
.1': :/, J:;' - .. .

. - .,_
" 


Karol Domiczek .


.


...... 

Resztki chodników i wysortowane. 
_dywany, portrery, firanki, kapy,. 
l _koce, dł)ry na kon
e, go beUny i róż
e. 

przednlJoty dfJkorac:nne po cena.ch baJe-
 
; rznie łanich poleca 835
 
"'"' Skład dywanów "AU LOUVRE". 
!Lw(j,
, ul. Sykstnska 6 (Pasaż H>1Usma.na.)! 

 TldiŻe ! r.a raty- bez podwyższenia een. 
 

 Dla prowbcyi cenniki gra.tis i franko. . 
iII..*
.
..._.... 


elektro-mechanik 
dostawca c. k. kolei państwowych 
we Lwowie. ul. Sykstuska 1. 23. 
Motorem gazowym pędzony 
Zakład elektro-mechanJczn:r 
instaluje dzwonki elektryczne, telefony, gromach 'ony 
i t. d. - Wzorowo urządzony warstat dla naprawy 
rowerów, zaopatrzony w niklowalnię : piec do; 
emaliowania. 
Łaskawe zleceni
 wykonuje sie nlljstarauniej i 
uajtaniej. "32:1 


.

.,.t


/
""-
I'( ;r
;
$4.:
.;.j\"
3_


:
"t3
,-:,t,.

-3

-3:i
h

.
, !''5
;,.{

.;.:,:",. 
>:':
.łdJi:i


;
:
" "-.\4
,i- ,....- \ _' .' ". J 


R. D I T 
 A 


we lwowie 


polena swój najobfic
iej zaopatrzony sklad w różnego 
rodzaju larnpy st ,łowe, viliszące, paj

ki brązowe 
i kryształowe do oświetlenia 
naftowego i elektrycznego. 


PULS! 


Najznakomitsze wyroby warszawskit
j falJl-yki Fryde."yka PulsR, ma- 
jącej wyrobioną światową sławę W (biale perfumeryi i mydeł toaletowych, 
reprezentuje wylączme na Galicyę i W sehód / 
Z drukarni Wł. Łozińskiego uL 07.l.rnitJekiego 1. 12 dom Schellenbergowej Telefon Nr. 569. -.....I