/DIGCZAS002001_1909_296_0001.djvu

			Nr. 296. 


, 
Broda, 29 Grudnia 1909. 


Rok 99. 


Wychod7.l cJddonni& o god2:ild
:; p" pl)
li;!.,
:\:! I 

 wyjątkiam dni po
wiąteeznych. 
Numer pojedyńe:oy k08ztUjG 11' miejs!!u 10 hiłl., 
pocztą 15 hal. - Biura. Redakcyi i .A.dministracyi 
IIlica Czarni6Gkiego l. iD. - EkBpedycya miejscowa 
" biurZ8 dzbmnikól'!' Si. Soltołl)w&klaQQ, Pasaż ill1.M- 
1!I:ilJiiolllli I. 9. -- Listy Ilaleiy frR.nkowae. 
H9kllllmacy!) ot'lfads woin
 od op
:
tr 
Tolefon Redakcyi N,.. S3. 


ZAPROSZENIE llO PRZEllPŁATY. 


I"rijll!i!I!illrilł5 
lallliejucowli: I IDi0j'00W::'. 
nazali! . 32 K, I t'WIUÓ"łGZ/!!@ 8 K. - h. nozal, _ 24 K. I ilwlt!r6rt1l!la!l, . . 6 K. 
pih'salAI, . 16 K. IIllull9ozl:1!a 2 K. 70 h. :;cłrlollll. 12 R. !l:.iilnl,ozliill. . . 2 K. 
W Ni2mCZ2Gh 3 K. 20 h_ miosięcznie. We wszystkich innych państwach 3 K. 80 h. miesięcznil. 
"Prz!I\Ii.i!nlk n;4IlkGwy I lIteraoki", dodl1ttek miesięczny do "GlIo'tety Lwowskiej", otrzymują calo- 
i l'Mroczni a.bonenci bezpratnie, jednakże ci tylko, którzy prenumerują od 1 stycznia do końca cZlrwca 
lub od ]. lipc
 do końca grudnia, ćwierćroczni i miuięczni za dopłatą, pierwsi I K_ 50 h., drudzy 60 h_ 
"Pi'1.liJw
!lr.!k" prenuIDsl'owa.ny osabno kO;/$tuje 8 K_ 


OD REDAKCYJ. 


"G a z e t a L wo w s k a" rozpoczyna z pier- 
wszym slycznia s e t n y rok istnienia. W fpj. 
letonie, obok listów z War s z a w y, K r a- 
I k o w a, W i e d n i a, P e t e r s b li r g a, L o n- 
d y n u, P a ryż a, B e r'l i n a, NI o n a c h i u m, 
24 K R z y m u i t. d., zamieszczać będzi emy prace 
wybitnych polskich pisarzy, międz) innymi: 
12 K 'reodora .J e s k e - C h o iłi s k i e g o, NIaryana 
D u b i e c k i e g o, Maryana G a wal e w i c z a, 
6 K FranciszknRawity-Gawrońskiego, Ha- 
joty, Kornela Makuszyńskiego, Elizy 
2 KOr z e s z k o w e j, Zygmunta S a r n e c k i e g o, 
Kazimierza Tetmajera, Gabryeli Za pol- 
s k i ej, Henryka Z b i e l' z c h o w s k i e g o i w. i 
Najnowsze wydawnictwa, Teatr, malarstwo, 
rzeźba, muzyka - będą nadal omawiane wy- 
czerpująco i rzeczowo. 
W tece "p r z e w o d n i k a N a u k o w ('- 
go i Literackiego" posiadamy prace naj- 
wy bitniejszych polskich historyków i kryty- 
ków literatury. 


Przedplata na »Gazetę Lwowską« 
wynosI: 


W miejscu: 
rocznie (od 1 stycznia do koń- 
ca grudnia) 
pólrocznie (od 1 stycznia do 30 
czerwca) 
ćWIerćrocznie (od 1 stycznia do 
31 marca) 
miesięcznie (od 1 do kOllca każ- 
dego miesiąca) 
Zamiejscowa: 
rocz me 32 ]( - h 
pólrocznie 16 ]( - h 
ćwierćrocznie 8 ]( - h 
miesięcznie 2 ]( 70 h 
Prenumeratorowie roczni lub pól- 
roczni, (którzy p renu m e r uj ą od 1 
stycznia do końca grudnia lub do koń- 
ca czerwca), otrzymają »Przewodnik Na- 
ukowo i Literacki«, dodatek miesięczny 
do »Gazet.y Lwowskiej c bezpla tnie; 
ćwierćroczni zaś i miesięczni za do- 
pi:atą, a to: 
ćwierćroczni 1 ]( 50 h 
miesięczni - K 60 h 
»Przewodnik« prenumerowany oso- 
bnd;-. kosztuje: 
rocznie 8 K 
półrocznie .{ K 
ćwierćrocznię 2 K 
W celu ustalenia nakladu prosimy 
o wczesne nadsylanie prenumeraty. 


=- 


- 


11) 


Oswald Balzcl'. 


J
SZGZB O Dunktach SDOfnYGh 
pisowni polskiej. 


t Ciąg cblszy). 


Prof. :.\Ta.]'ecki (C:ralll. por. 1. :2:22. II. 
513) o
\Viad('za się zno\rnż stanowe
o za -im'i 
-ymi \ve wf;r.ystkie!J trzeelt ro(h:\jaeh 1. mn., 
natomiast \\" (j i 7 przyp. 1. poj. przyjmnjo 
kOIieówkę -im -ym IV rodz. 1l1
SkiIlL H kOJi- 
eówk«: -em w ror17.. llijakilll. 
Skąd. t.e różnir,e '? ()dpowied
 (1<1, JlHlll 
przypomnienie etymologii tyeh form i histo- 
ryi ieli pisowni. 
,Viadol1lo, że ellOrlzi tn o formy t. /.,. 
deklinaeyi Z4'OŻ()]lej przYllliotnibJw, kt\\ra .i('st 
POJ"1czoniem starożytuej ich dekJinacyi rze- 
ezownikowej z oc1powiedniotIJi forllJftlJJi <10- 
kliJweyjnemi zaimka ji, jn, jc; wit(
 dobr
ji, 
dob}'a
j a, d07Jt'0-j
 (z togo: dobry, dobra, do- 
bre), (lobra
jego, dobry
jej, dobra
jego (z tego: 
dobrego, doMej, dobrego) i t. d. Kwm:tya dy- 
m o log i c z n fi ześrudkowuje si

 wi

c okolo 
d,yu pytaJ}: jakie są fonny d8klinaeyjne za- 
imka ji ja je, i jakie po\ystaji); d
wi0ki f;kut- 
kiem połączenia tych form zpoprzec1zaj;lcellli 
formami deklinac'yi rzeezownikowej przymiu- 
tników. Co do przyp. 6 1. poj. ustaWa lin- 
gwistyka, że zarówno na rodzaj męski jak 
i nijaki zaimek przyjmuje ksztaH jim" i ZIi) 
po połączeniu z poprzednią formą (rwczo- 
"wnikową) przymiotnika może dać tylko głos 
-'im -ym, na oba rodzaje. W przyp. 7 1. poj. 
obu rodzajów tenże sam zaimek brzmi jem; 
zlf
czol1Y z przymiotnikiem da:r on naprzód 
dopuszczalną w starszym języku długą -em,  


CZĘŚĆ URZĘDOWA. 


--',- -'----
 


Wyższy sąd krajowy w Krakowie za- 
mianował auskultantami praktykantów sądo- 
wych: dr. Samuela 'rimberga, Józefa 
Klimka i Jana Wodeckiego, oraz bo- 
śniacko - h..rcegowińskiego prowizorycznego 
auskultanta Jana H ordy ń s ki e go. 


..... 


-- 


która po zatraceniu iloczasu przemienila silj 
\Y -ć'}}! (z pochylonem t. j. podobnie do y 
wJl!1ayvianem e), z którego znowuż ostate- 
cznie wrtworzy.l'a sit" fonna z czystem y: -y/n. 
ala O)Jll rorlza,jów. "\V 6 przyp. t mn. 
aiJl](\k 
prz}" hicr:! ksztnJt Jimi dlrt wszystkich trzech 
rOlhaj6w; po splywir, z rzeczownikową fonllą 
przymiotnika powstać tu może znowuż tylko 
II]"zllli8nie -ilwi -ymi. EtYlIlologicznie uspra- 
wiedliwiolIr tn 8ft zdem \V odnośnych przy- 
pallkal'h jerlynie formy -'im -ym, -hni -ymi, 
brz różnicy rorhnjów. Słusznie tez z tego 
pnnktu widzenia zwraca uwag\: prof. Bri\ck- 
nrr JW fonIJ}' :2 i 3 przyp. I. Hm.: rlobr,¥ch; 
dobrym, którp nawet w dzisipjszej 11I0WJe l 
pisowni wspólne sa. wszystkim trzem rodza- 
jom, a ut\\-Ol'ZOlle u zostaly według tych sa- 
mych pra,\y idel co i tamte; zaczem i w in- 
nyeh oJ1H1\rianych tu wypadkae\J niema pod- 
st:tw,\'. ze stanowiska otY/JlOlogicznego, do 
l'/'ynienia rozn\znienia \\' kOJlcówkncb, sto:';o- 
\mie do różniey rodzajów. 
PewnA zboczenia od tych zf1sarl etVl11u- 
logii \\'yk
lzuje co do niniejsiych form h (s t o- 
l' ,I' a ir.\J pisonni. Badania 1ilologów stwier- 
rhi(v tutaj ('O następuje: W w. XIV. i XV. 
przyp. 6 1. poj. przybiera stale zakOJlezenie 
-im -ym, przyp. 7 I. poj. -em, przyp. 6 1. mn. 
-imi -ymi, za\\-sze bez odróżnienia ro(1zajów. 
'1'a pisownia odpowiada jeszcze w całości et.v- 
lHolop;ii wyrazÓw. Czrśeiowo jnż w \\'. XV., 
a ust
teC'ZJiie w XVI. I
(nicó\\-ka 7 przyp. 1. poj. 
npodalmia sig clo kOllcówki przyp. 6, t. j. zmie- 
nia si0 na -im -ym; choć trzeba tn dorlar;, 
o czem zwykle i\' zestawieniach tych nie 
wspomina Ri\
, że jeszcze w pierwszej połowie 
X VI. w. dzieje 
ig czasem wprost odwrotnie, 
t. j. że przyp. 6 L poj. pr
ybiera czgstokroć 
zakOJiezrmie -cm, oczywi
cie bez rozróżnienia 
rodzajów. Pojawia się tu więc g,tos e w b l' e w 
e t y III o log i i. Równocześnie od XVI. w. upo- 
wszec]mia się także dla 6 przyp. L mn., obok 
-imi -ymi, pisownia -emi, używana hez róż- 
nicy dla wszystkich trzech rodzajów, i utrzy- 


Wladyslaw W i n i a r 8 k i, rządowo upo. 
ważnil)ny geometra cywilny, przeniósł 
ie- 
dzibę urzędową z Sądowej Wiszni do Mo- 
ścisk. 


Obwieszczenie 
c. k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 25 
grudnia b. r. 1. XVII 8242(70 z wykazem 
panujących w Galicyi chorób zaraźliwych zwie- 
rzęcych, zestawionym na podstawie sprawo- 
dań c. k. starostw, przedłożonych od 18 do 
25 grudnia 1909, - zamieszczone jest w 
"Dzienniku urzędowym" dzisiejszego nume- 
ru Gazety Lwowskiej. 


CZĘŚĆ NIEURZĘDOWA. 


Lw6w, 28 grudnia. 


Sprawy Monarchii. 


(Nowi parowie. Budowle inwestycyjne na 
liniach kolei Północnej, - Ankieta w sprawie 
wychowania fizycznego). 
Z Wiednia donoszą: Najj. Pan zamia- 
nował członkami Izby panów: d z i e d 'l i- 
c z n y m i: szambelana, właściciela dóbr ks. 
Gotfrieda H o b e n lo h e-L a n g e n b u r ga; taj.. 
1\"go radcę, szambelana, emer. generała-ma- 
jora, właściciela dóbr br. Rngona K a In o.. 
k y'e g o; szamhelana, posła na Sejm, właści- 
ciela dóbr hr. Aloizego M e n s d o r f- P o u i l- 
I y'e g o; szambelana, posła na Sejm, właści- 
ciela dóbr, hr. Gotharda T l' a p p a; szambe. 
lana, emer. rotmistrza, właściciela dóbr, hr. 
Otto kara Westphalen-Fi.1rstenberga i 
tajnpgo radcę, b. Namiestnika, hr. Karola 
Zierotina; 


Delty agłoliul'i: Wlirsii\ p
tibw J łtd:; j 
g" 
mitj
(', 20 hl. 
, Tab
larY(jl!:na i liCŁbow! po 3(; i!l
!', l':, sit, rozstrzyg;lĆ okolicówkach iJl]lwh 
OM utrZYlllllły się tabe w praktyce owych przypadlZów, gdzIe 
 
ciągJliQeie to możr '- 
e t y m o log i ą lub h i s,t o l' Y ą form rlawlliej- ciwstawiwszy sohie zakoJ[ezenilL z gł'oskami 
szych, niewątpliwie nie byłohy nam wolno i (y) tudzież e w miarę tego, czy dJOrlzi,tu 
wyj
r; lHI Zf1 ramy, zakreślone przez owyeh o rodzaj lllgski, czy nijaki, aIJlo także i żmiski. 

ezonych; p,iso\\:ni c1zis.iejszej". ll
ywająeej. 
'ó- I (Oi
D' dalszy nastnpi). 
znych zakonczoll wIllIarę rUZJ1lcy rodzftJow, ..... , 
nieuzasadIlionej a.ni etynlologii.l ani J.aV\
niej- --
-- 


(
		

/DIGCZAS002001_1909_296_0002.djvu

			Wobec wyraźanej często w ostatnich I Referent: Radca Dworu dr. Karol R i e- I wówczas wejść w porozumienia z partyą Ju- : gI?in 
iejskich ro
p
sało Pfezy
yum c. k. Na-; 
czasach opinii, jakoby przedsięwzięte na li- g er, krajowy inspektor szkolny w Wiedniu. stha i dążyć do u
worzenia nowt'go. 
abi- ! nnestlllctwa na dZlen :2
 stfczll\a ,l 
 1.0, . l ku 
niach kolei Pólnocnej budowle inwestycyjne Luźne wnioski co do zarządzeń, które netu. Justh ze swoim sztabem oznajmili mu, Wybór ten oclbęcl7.1e Się w lllleSCle pOWIa-. et' 
były wykonane celem popierania tylko ruchu wogóle byłyby pożądane ze względu na in- że gotowi są odstąpić od swych żądań woj towem o godzinie i w lokalnościach, "skaza- 
zagranicznpgo, przedewszystkiem pruskiego, teresy fizycznego wykształcenia młodzieży s
owych, nato
iast jedn
k domagali się. ta- nych w kartach ]rgitymacyjn.v ch , które dor
(;zy I wi 
półurzędowy komunikat wskazuje na to, że szkolnej. kICh gwarancyj w samoIstnym Banku I 0- wyborcom c. k. starostwo. ., 
w pierwszym rzędzie wykonano budowle in- Wygotowane referaty i korreferaty sta- drębnego przf\stworzll cłowego, ze zarówno - (z) Awans noworoczny lU'zQduików 

 
westy('yjne, które miały na celu rozszerzenie nowić będą jako drukowane manuskryp\y dr. Lukacs jak Korona musieli zaniechać dal- c. k. austryackich kolei pailstwOw)'ch. Bi 
i ułatwienie ruchu na wlasnych liniaeh; oraz podstawę obrad. szy('h prób na tej podstawie. W etacie III (warstaty-woiba). D.:> rangi 
usunięcie zastoju. Zaproszeni są do wzięcia udziału w an- Ozy ohecnie m;syę dr. LIIkacsa uwieli- V awansowaJi mianowani starszymi inspekto- 
Komunikat wskazuje dalej na utworze- kiecie profesorowie, dyrektorowie i nauczy- czy pomyślniejszy skutek - niepodobna je- rami: radca Ces. Jan Witkiewicz we Lwowie i 
nie dworca do ustawiania pociągów w Strass- ciele 
zkót różnych kategoryj, zwłaszcza z
ś szcze przesądzać. Trudności są niezawodnie Micha,ł Wartarasiewicz w C
erniowcach. 
hofii', celt>m ułatwienia ruchu na dworcu wie- nauczyciele gimnastyki. prz9wodniczący ko- zna.czne. Przejawiać się poczyna jednak na Do raugi VI awansował', mianowany in- 
deńskim 
 wybudowanie dworca do ustawia- misyj egz!!minacyjny('h dla nau('zydeJi gi- Węgrzech gorące pragnienie d')jścia w1ko- spektor8m. starszy kOlllisar;
 masz,yn, Abraham 
nia pociągów (Rangieranlagen) w Przl'rowip; mnastyki w szkołach średnicb i seminarya('h njec do uporządkowania stosunków i gtó- Schne"baum w C
erniowcach. 
rozszt>rzenie dwor('a w Ostrawie ; rozszerzenie nau('zycielskich, lekarze i zawodowi znaw('y wnie na tej też zdaje się podstawie ppienł Do raugi VII aw..nsowali, miailowalli 
stac.vi w Giinsendorfie, Angern, Lnndenbur- w dziedzinie sportów, przedotawiciele gminy dr. Luka(,i! swą nadzieję, iż ostatecznie za. starszymi komisarzami maszyn, komisarze 
gl), Hullein i Bielsku i budowę dwnr('a wstę- m. Wiednia i i. Wzięto też w rachubę i tę biegi jrgo nie pozostaną bezowocne. maszyn: Banani Schm8idler w Krak,,;vie, Ju- 
pnt>go w KrakoVlie. Wszystko to służy wy- okoliczność. by przed-;tawicielom różnych kra- Hus
 Krajewski w Przemyślu, Oqasz Hiittner 
'aczuie interesom ruchu na liniach kolei jów, jakoteż szkół z różnymi ięzykami wy- -- w Szczakowy i Karol Z&hajkie\
icz IV Zagórzu. 
P"ółnocnej. kładowymi d?na była sposobność wyrażi-nia Do rangi VIII awansowali miano,,'ani ko- 
00 do budowli na tych stacyacb, które swych opinij. Z franCllSkw ] IZb Y a
 D lltowan y ch misarzami maszyn, adjunkci lllUSZYU: R,.muald 
są połą('zGne z pru
ką siecią kolpjową, mia- Zarząd oświaty zamierza z naleiytern . . · Kern w Krakowie i Willll'lm Halllmerschlag w 
nowicie w Dziedzicarh i Szczakowie, to one uwzględnirniem zapatrywań, jakie pojawią Podgórzu-Płaszowie, oraz mianowany komis a- 
również służą wył'ącznie interesom austrya- się w ciągu ankiety i uczynionych przez nią 1!'rancuska Izba deputowanych obrado. rzeli, koncypista Jan Sarad w Stanislawowie. 
ckich kolei państwowych. Otwarcie pomocni- wniosków, dalej z całą energią poprowadzić wała wczcraj w dalszym ciągu nad etatem Do raugi IX awansowali: mianowa!JY ad- 
czego dworca zewnętrznego w Bogurninie rozpoczęte w roku zeszłym dzieło r,.>formy - ministerstwa spraw zagranicznych. junktem, asystent Wilhelm Wallaschek w Dzie- 
przychodzi z pomocą ruchowi między pru- i ma nadziPję, że przy pomocy krajów, gmin, W ciągu dyskusyi zabrał glos minister dzicach, oraz mianowani adjunktami maszJ'n, 
skiemi kolejami państ\\ owe mi, oraz koleją związków sportowych, jakoteż znac'znej licz- P i c h o n i oświadczy', że ze wzg1ędu na 0- asystenci maszyn: Abraham Kuten i Rudolf 
koszycko - bogumińską. Rozszerzenie stacyi by rzeczywistych przyjaciół szkoły łatwiej statnią konferencyę w Hadze zatwierdził 12 Schmidt w Stanisławowie, tl1dLież Stefdn Szcz.u- 
w Oświę('jmiu ma na celu ułatwienie ruchu mu przyjdzie zbliżyć się do osiągnięcia ustaw, które odnos'!1
 się do poszezpg61nych rek w Krakowie. 
między pruskitmi kolejami państwowemi. a wielkiego celu racyonalnego wykształcenia traktatów i zapowiedział, że w przyszłych W etacie IV (Rnch) do rangi V awanso- 
galicyjską koleją transwersalną, ale oprócz młodzieży szkolnej pod względem fizycznym. traktatach będzif
 zawarta klauzula o zapro- wali mianowani starszymi inspektorami: An- 
tych celów obie te budowle i w Boguminie wadzenie obowiązkowych sądów rozjemczych. toni Wechsler we Lwowie i Wada w Potuczek 
i Oświęeimiu służą także interesom austrya- Dep. L a r o c h e (radykał) i P r e s s e n- w Krakowie. 
ckich kolei pań
twowych. B . k . s.e interf el
waIi z powodu. t
udn?ś
i, na ja- Do rangi VI awansowali, mianowani in- 
* prawy węglers lee kle narazem są duchownI ZydzI l wolno- spektorami: starsi komisarze budownictwa, Ber- 
myślni podczas podróży w Rossyi i podczas told Lobenstein w Krakowie, R.yszard Wieder- 
pobytu w tern państwie. wald we Lwowie, Feliks Wodziczko w Jaśle i 
Izba przyjęła prawie jednogłośnie po- Karol Pajączkowski we Lwowie; dalej tytularui 
rządek dzienny, zaproponowany pn;l:'z depui.. inspektorowie: Jan Ukraiński i Józef Dębow- 
Laroche'a, w którym wyrażono nadzieję, że ski we Lwowie; Piotr Rybczuk w Ickanach, I 
rz
d rozpocznie rokowania z rządem rossyj- Hugon Poltak we Lwowie i Tadeusz :Mydlarski I 
sklm, celem uregulowania tej kwestyi. w Oświęcimin, oraz starszy ofic.yał Karol Mycz- ' 
Dep. P r e s s e n s e interpelował nastę- kowski w Kołomyi. 
pnie eo do polityki Francyi podezas prztsi- Do rangi VII awansowali, mianowani 
lenia bałkańskiego. Mowca w
kazał przy tern storszymi oficyałami, oficya-ł-owie: Karol Turek 
na. k
n!e
zność interwencyi w sprawie kre- w Jarosławiu, Maryan Krupański w Podwyso- \ 
tenskleJ I poruszył sprawę utworzenia Zwią- kiem, Józef Blaschke w Krakowie i tytularny I 
zku ba-lkańskjpgo, jakoteż zapewnienie nie- starszy oficyał Artur Kowatsch w Stróżem; da- 
zawisłości Buł
aryi. Mowca wskazał również lej m:anowanysekretarzem, tytularny sekretarz 
na to, że między Auglią a Niemcami zapa- Mieczysław Sternbach w Czeruioweach i komi- 
nowały teraz lepsze stosunki, wskutek czego sarz Stanisław Zgażdziński we Lwowie, tudziei 
dzi$ właśnie by,łaby odpowiednia pOl'd do u- miahowani stars7.ymi rewidentami, rewidenci: 
tW
)fzenia międzynarodowych organizacyj po- Antoni Pierro w Stanishwowie, Eugenin
z Ro 
kOJowycb. żanowski w Krakowie, LEOpold Dolling
r w Kra- 
. W odpowiedzi na te interpelacye mi- kowie; Hugo Hudetz w Stanisławowie, Euge- 
t . h h niusz Hawryszo we Lwowie, Edmund Hilczer 

IS er spr
w zagra
lcznyc Pic on wyiaśnił, 
ze stosunki FrancYl wobec wszystkich rza. w Stanisławowie; tytulal'llY starszy rowid8Jlt 
dó
 są przyjazne. Minider przypolm
)ał po- Fft\ncigzek Moskwa w Krakowie. 
kOJowe załatwienie p.1ieporozurnieIi z Niem- Do rangi VIII awansowali, mianowani 
ca
i, co przyczyniło się w znacznym sto- oficyałami lub rewidentami, adjllnkci: Smyczyń- 
pnIU do polepszenia sytuacyi w Eurooie. Po ski Franciszek we Lwowie, Stanisł-aw :Miihln 
rozumienie z Niemcami odnosi si';} j(:dnako- we Lwowie, Al'llold Luka we Lwowie, Jędrzej 

oż tylko do kwestyi marokkań
kiej, a wrę
z Miillner we Lwowie, Józef Szromba w Nowym. 
llllilsluszne są twierdzenia, jakoby obejmo- Sączu, Władysław Pisarski w Stani£hi.wowie, 
wało także sprawę kolei bagd1!.dzkiej, albo Jan Matejko w Przeworsku, Kornel Krzvżanow- 
też problpm stanowiska Austro-WęO'ier w ski w Rożniatowie-Krcchowicach, Egidiusz Ja- 
kwestyi ba-lkaliskif'j. b niczek w Matyjowcach, Bazyli Gt!ra w Przenq- 
ślu, .l\1ikolaj Ostapowicz w Niepołukowcach. 
00 do stosunków na Bałkana ch - wy- Adam Rnmiński w Podgórzu-Płaszowie, Miohał 

odził minister dalej - to tę pomyślną oko- Schanzer w Krakowie, Marceli Nistenberger w 
hczność, że aneksya Bośnii i ogłoszenie nie- Stanisławowie, Jan Willmann w Stanisł'awowie, 
zawisł.ości Bulgaryi nie wywola'y zawikłań, Gustaw Groissl w Gnrahumorze, Stanisław 

awdz.lęezać n
lpży gtó wnie Rossyi, która po- Winte!' w Hliboce, Otokar Tucek w Ottynii i 
sredmczyJa między Turcyą a Bulgaryą. Ludwik Kobylański w Krakowie, oraz miano- 
Minister wspomni,1ł następnie o do- wani kom:sarzami, koncypiści: Karol Ermich w 
brych stosunkaeh Ffancyi, z Młvdoturkami, a Przel'iszowie i Jakób SeJzer we Lwowie, tudzież 
w kwest.yi Kr
ty oświadczy,ł, że definitywne- mianowany komisanem budownictwa, adjunkt 
go rządu dla Krety na razie nie można za- budownictwa Marek Amster w Radowcach. 
p
owa?zić. ękoro jed[]akie nadejdzie odpo- Do IX rangi awansowali. mianowani ad- 
wiednIa ('hwda., to wówezas wszystkie mo- junktami, asystenei: Franciszek Lc.noch w Kra- 
('ars! wa opiekuńcze przy('zyni ą się do tego, ko wie, Alfred Strauss w J &ros,fawill, Aleksander 
aby Knta otrzym la rząd dr.finitywny. Spenul wCz.el'llio
cach, Wilhelm 'l'orbe w Ko- 
.Minister zakrń,ozyl zapewnieniem, ie łumyi, Tomasz H.ebik w Czerniowcach, Kazi- 
z>łgraniczna polityk? Francyi odpowiada jej mierz Kaczorowski w Baranowie, Kalistrat 
interesowi w utrzymaniu pokoju. Ilinkan w Ichnach, Bazyli Bojczuk w Bucza- 
Izha przyjęła to oświad
zenie w zw.y- czu, Aleksander Emmerling w Stanisł-awowie, 
kłem głosowaniu prawit3 jednomyślnie do Adolf Buxbaum w Ickanach, Adolf Reizes w 
wiadomośd. 'rłustem, Jan Strohal w Stanisławowie, Paweł 
PIeśniarski w Trzcianie. Władysław Koch!lński 
w Tarnowie, Ludwik Bielski w Suchej, Józef 
Aksentij w Borszczowie, Antoni Schulz w Słotwi- 
nie-Brzesku, Józef Hlava w Jaworzniu, Adolf 
Brzecz.ka w Nowym Sączu, Aleksander Kal- 
mutzki w Czerniowcach, Bernard Zipper w Sta- 
nisławowie, Wiktor Sandtner w Dziedzicach, 
Henryk Źychoń w Trzebini, oraz mianowani kon- 
cypistami, koncypienci: Tadeusz Machnowski w 
Starem Siole, Edmund Sto]fa w Krakowie i Sta- 
nisław Dąbrowski w Rzeszowie. 
W etacie V (li!łuźba komercyalna) do rangi 
V awansował, mianowany starszym inspektorem, 
Edmnnd Gorzecki w Stanisławowie. 
Do rangi VI awansował mianowany in- 
spektorem, Ignacy Lettoeha w Stanisławowie. 
Do rangi VII awansowali, mianowani star- 
szymi rewidentami: Ludwik Brandhuber w Kra- 
kowie, Antoni Gadziński w Stanisławowie, Wil- 
helm Miiller we Lwowie, Jakób W ondrausch w 
w KraKowie, Antoni Schnejder we Lwowie, 
Adolf Lewicki we Lwowie, Bogusław Cisowski 
w Krakowie, dalej mianowani sekretarzami, ko- 
misarze: Henryk Kratochwila we Lwowie, Gn- 
staw Flach w Stanisbwowie - i Józef Swary- 
czewski w Splicie, tudzh:ż mianowany starszym 


W ankiecie, która w r. z. rozpatrywała 
sprawę szkół średnIch, poruszono także kwe- 
styę fizycznego wychowania młodzieży do 
tych szkół u('zęszczającej, ale wobec obfito- 
ści programu nie można było poddać tpgo 
problemu należytemu rozpatrzeniu, 
Wobec doniosłości sprawy i zajęcia, 
jakie okazuje dla niej opinia publiczna, po- 
stllnowil P. Minister; oświaty hr. Sturgkh 
zwolać osobną dla tego przedmiotu ankietę, 
z góry zaznaczając, że ma ona objąć kwe- 
styę wychowania młodzieży nietylko w szko- 
łach średnich, lecz także w innych szkohch, 
przedewszystkiem zaś w przytułkach dla mło- 
dzieży szkolnf'j i w ochronkach. 
Dopiero po zasiągnięciu opinij tpj an- 
kiety zostanie wydany nowy plan nauki gi- 
mnastyki w szkołach. 
Ankieta odbędzie się w połowie sty- 
cznia 1910 w Ministerstwie oświaty w Wie- 
dniu. 
Ankietę rozpocznie referat prof. M. 
Guttmanna, nauczyciela gimnastyki w wie- 
deńskiem gimazyum Elżbiety ,,0 teraźniej- 
szym stanie wyk
ztałcenia fizycznego młc- 
dzieży szkół średnich". 
Ddlszy program ankiety jest nastę- 
pujący: 
Temat: Pod jakim względAm pożądane 
byłoby ulepszenie cielesnego wykształcenia 
młodzieży szkół średnieh i w czem mógłby 
pod tym względem przyjść dom z pomocą 
szkole? 
Referent: dr. med. Eugeniusz P i a s e- 
c ki, nauczyciel IV. gimnazyum we Lwowie, 
zastępca przewodniczącego komisyi egzami- 
nacyjnej nauczycieli gimnastyki w szkołach 
średnich i seminaryach nauczycielskich we 
Lwowie. 
Kor r e f e r r e n t: Józef K I e n k a, n a- 
lIczyciel gimnastyki w szkole rf'alnej z ('ze 
skim językiem wykładowym w Pradze (Mii> 
la Strana). 
Temat II.: Ozy teraźniejszy sposób u- 
prawiania nauki gimnastyki w szkolach śre- 
dnich odpowiada nowo('zesnym zapatrywa- 
niom? Ozy potw
ba zmienić istniejący plan 
nauki gimnastyki? 
Referent: Gustaw L u k a s, kierownik 
kursu nauczycieli gimnastyki i uniwersyte- 
ckiego Zakładu gimnastyki w Wiedniu. 
Korreferent : Profesor Antoni L a n d- 
s i e d l, nauczyciel gimn astyki w c. k. tere- 
zyańskiej Akademii w Wiedniu. 
Temat III: Wstępne i właściwe wy- 
kształcenie nauczycieli gimnastyki w szkołach 
średnich. W łączności z tern rewizya przepisów 
egzaminacyjnych dla zawodu nauczycieli gi. 
mnastyki w 
zkołach średnich i seminaryach 
nauczycielskich, w danym zaś razie wprowa- 
dzenie instytucyi nauczycieli gimnastyki. 
Referent : Jaro P a w e l, profesor gi- 
mnazyum i dzkoły realnej w Baden. 
Korreferent: Józef Sch antin, nau- 
czyciel gimnastyki w niemieckiej szkole real- 
nej w Pradze (Mala Strana), docent kursn 
nauczycieli gimnastyki z niemieckim językiem 
wykładowym. 
Temat IV. O ile mogłaby nauka gimna- 
styki służyć celom wstępnego wykształcenia 
wojskowego? Ozy wprowadzenie ćwicZE'ń strze- 
leckich jest p
żądane i możli we do zastoso- 
wania? 
Referent: Otton Piskacek, pułkownik 
tv Wiedniu. 
Temat V: Ozy tworzeni9 związków chłop- 
ców (Knabe"ltorte) w szkołach ludowych i 
wydziałowych jest ze etanowiska interesów 
szkoły poż
dane i jak należy je organizować? 


) 


Wczoraj pod przewodnictwem dr. We- 
kerlego odbyła się w Budapeszcie Rada mi- 
nisteryalna, na której omawiano stanowisko, 
jakie rząd ma zająć w sprawie prowizoryum 
budżetowego. 
Dr. Lukacs konferowł
ł wezoraj z p. 
Justhem, orllz członkami partyi niezawisłości. 
P. J usth w rozmowie z redaktorem 
Pester Lloyda oświadczył, że w wielu pun- 
ktach nastąpiło zbliżenie, w wielu innyrh zaś, 
nie udało się mmnąć trudności rzeczowych. De- 
cyzya ostate('zna zapadnie w Wiedniu, dokąd 
dr. Lukaes uda się w dniach najbliższych. 
Pester Lloyd dodaje jeszcze, że w ro- 
kowaniach dr. Lukacsa z p. Justhpm jedyną 
i naj \\ iększą trudność sprawia kwestya obsa- 
dzenia ministerstwa spraw wewnętrznych. 
Teki t. ej partya Justha domaga się dla sie- 
biEl. J t!Śli uda się tę trudność usunąć, poro- 
zU!Dienie dojdde do skutku. Part.ra Justba 
obstaje atoli przy tern żądaniu, którt>go speł- 
nienie nie ma na razie widoków. 


'" 


Dr. Władysław L n k a c s, przypuszezalny 
prezes gabinetu węgierskiego, nie jest by- 
najmniej nowicyuszem na niwie politycznej. 
Nie wyszedł on z łona biurokraeyi, jeno z 
parlamentu. Jego biurokratyczna karJera trwa- 
ła bardzo krótko. Przez dwa lata wykładał 
w Raab naukę prawa, nl\stępnie zaś, przez 
czas jeszcze krótszy, piastował stanowisko 
radcy ministf'ryalnego w ministerstwie skarbu. 
W Seimie zasiadał przez lat 15 bez 
przerw.y. Ustąpił dopiero, gdy dr. Wekerle 
w r. 1b93 powołał go do swego boku, ja- 
ko sekretarza stanu w ministHstwie skar- 
bu. Na tem stanowisku zdołał dr. Lukacs 
zwrócić na sienie uwagę kół politycznych, 
Jakoż po upadku dr. Wekerlpgo zasiadł w ga- 
binecie bar. Banffyego jako minister skarbu 
i zatrzymał portfel ten także w naf\tępnych 
gabinetach: Kolom&nR SzelIR, hr. Khuena i 
Stefana hr. Tiszy - tak. że przez lat 12 za- 
rz
d skarbu Węgier pozostawał w rękach dr. 
Luka('sa. 
Jako minister skarbu Ftał on zawsze 
po za obrębem stronnictw, pozostawiając kwe- 
stye polityczne prezesowi gabin!!tu. Ale na 
mocy stanowiska, które dzierżył, nie mógł 
dr. Lukacs nieraz ustrzedz się od wnikania 
w najważniejsze sprawy polityczne. Tak n. p. 
odegrał ważną rolę w rokowania('h ugodo- 
wych, które prowadził gabinet br. Banffyego 
z Ministerstwem hr. Badeniego, a Szell z dr. 
Karberem. Zrę('zność i gruntowna znajomość, 
którą przy te.j sposobności ujawnił, sprawiły, 
że w oczach kół polityczny ch urósł na czło- 
wieka, który umie sobie dać radę z najwię- 
kszemi nawet trudnościami poJitycznemi. 
Jakoż ilekroć tylko w latach ostatnich 
przesilenie nawiedzi'o Węgry, wśród osób 
powoływany('h przed oblicze Króla zawsze 
znajdował się dr. Lukacs. 
W jesieni r. 1903 po powtórnej dymi- 
syi hr. Khuena otrzymał misyę utworzenia 
nowpgo gabinetu. Nie przyjął jej jednak. - 
W czasie przesilenia wywołanego upadkiem 
gabinetu Stefana hr. Tiszy, prowadził dr. 
Lukacs jako homo Regius rokowania z przy. 
wódcami koalicyi. Miał on w pomyślnym 
razie podjąć się także utworzenia gabinetu, 
jednakże zabiegi Lukacsa lozbiły się o woj- 
skowe żądania koalicyi, a tern samem nie 
mógł ukonstytuować się pod jego przewodni- 
ctwem także gabinet. 
Po raz ostatni nazwisko jego zabłysnę- 
lo znowu w ciągu ubiegłego lata. Polecono mu 


2 


sa 


WI 


ju 
ni 
hi 
ni 
hi 
L' 


g( 
ju 
F: 


pl 
te 
b, 
b, 
w 


8j 
'r 


z: 


si 
w 
n 
Vi 
z 
Z! 
II 
z: 


e'  
n 
z 
li 
k 


n 
v 


e 


l' 
S 


]J 
s 
r 
z 


IJ 


KRONIKA. 


Lwów, 28 gi'udnia. 


chód 


- Kalendarz. 
SI' o d a (29 grudnia): 
Tomasza b. - Gosława. - Ahhea pror. 
Wschód słońca o godzinie 7'23 rano, 
słońca o godzinie 3'29 po południu. 


za- 


- N a Loteryę gospodarską, nrzą- 
dzoną w dniu 19 grudnia na cele dobroczynne, 
mianowicie na dochód "Domu Pracy", dożyli 
dary pp.: JE. Karol hr. Lanckoroński w Ko- 
marnie 10 zajęcy, Michał hr. Baworowski 20 
koron, Zbigniewowie Hordyńscy w Zbydniowie 
20 koron, Bolesław Żardecki w Łańcucie 10 
koron. Z wydziału Towarzystwa MU'osierdzia 
"Opatn.'lość". Zofia Bobrzyńska, przewodni- 
cząca. 
- 'Wybór uzupełniający jednego człon- 
ka Rady powiatowej w Nowym Targu z grupy
		

/DIGCZAS002001_1909_296_0003.djvu

			L:::.. Z8.ma
 samoMjczy. Wczoraj w Istrami ma udać się do Burgas, celem zwiedze- 
południe usiłował odebrać sobie życie, 20 letni nia tej wystawy. 
czeladnik lakiernicki Stanisł'aw Chomiak, za- * K a t a s t r o f a n a m o r z u. Z Kopen- 
żywszy strychniny, przeznaczonej do trucia hagi donoszą: Parowiec "Erik" rozbił się 
szczurów. Pogotowie ratunkowe udzieliwszy mu onegdaj w pobliżu Ha!le na wyspie Born- 
pierwszej pomocy, odwiozło go do szpitala po- holm, przyczem trzy osoby utonęły, a kapi- 
wszechnego. Powód zaInaclm samobójczego nie- tan wraz z pięciu ludźmi z załogi zostali wy- 
znany. ratowani. 
(
) Samobójstwo. Ubiegłej nocy w je- * W Y P a d e k w p e n s yo n a c i e. W nie- 
dnym z tutejszych hoteli zastrzelił się 20-letni dzielę w jednym z pensyonatów żeńskich w 
Fryderyk Kalms, skrzypek orkiestry cywilnej. Warnie wybuchły dwie lampy benzynowe, przy- 
Powodem samobójstwa miała być nieuleczalna czem dwoje dziewcząt poniosło śmierć, a kilka 
choro ba. odniosło rany. 
. Zwłoki odstawił komisaryat. miejski do * Ś m i e r (
 w kąp i e l i. 'Do pism ber- 
kostnICY Zakł'adu medycyny sądowej. lińskich donoszą, że córka znanego humorysty 
t Zmarła w ostatni:\h dniach: w Kra- amerykaIlskiego Marka Twaina, dostawszy ata- 
kowie, Zofia '" Mrozowski(';h Byrnusowa, zona ku epileptycznego w czasie kąpieli, utonęła. 
puJkownika. w 54 r. życia. * E c h a w y p r a w y C o o k a d o b i e- 
- Z Izby sądow(
j. Z Krakowa dono- g u n a pół n o c n e g o. Z Kopenhagi telegra- 
szą: Rozprawa karna przeciw 27-letniemu Ja- fują: Komisya dia zbadania papierów Cooka 
nowi Sońta o współwinę w zbrodni szpiego- orzekła, że w przedlo
onyeh puez niego papie- 
stwa zakończyła się przed tutt'jszym trybnna- rach niema dowodu, iż Cook dotarł do biegu- 
łem orzekającym wyrokiem, skazującym pod- na północnego. 
sądnego na 6 miesięcy więzienia i na wyda- * M a s o we w y rok i ś m i e r c i. Do 
leni o z granic państwa austryackiego. Skazany Moming Leader donoszą z Odessy, że na 
przyjął wyrok. ostatniem posiedzeniu tamtejszego trybunału 
Echa katastrofy kolejowej w wojennego skazano 23 osób na śmierć. 
Uhersku. Szef sekcyi w Ministerstwie kolei * P o w ód ź w li i s z p a n i i przybrała 
żelaznych dr. Roll, radca ministeryalny Bartel ogromne rozmiary. W samej Galicyi 21 wiosek 
i dyrektor, radca Dworu 'frnka odwiedzili wezo- zostało zupełnie zniszczonych. Szkody obliczają 
raj w szpitalu w Pardubicach osoby, ranione na 18 milionów. 
podczas ostatniej katastrofy. * 'f l' z ę s i e n i e z i e m i. W pierwszy 
-- Złodziej obrazów, D"ienniki dre- dzień świat Bożego Narodzenia - jak dono- 
zdeńskie donoszą, że w niedz' elę policya are- sz1} z Bres
ii - odczuto nad jeziorem Garda 
sztowała tam rossyjskiego artystę malarza 11'10- dwa silniejsze i trzy sł'absze trzęsienia ziemi. 
drowa, który posiadał tam atdier. W atelier Trzęsienia tc uszkodziły wiele domów w miej- 
znaleziono cenną galeryę obrazów, złoŻOIJą z scowości Desenzano. 
kr.adzioil!ch p!ócien ': cał'ej prawie Europie. * P r o c e s o s p r z e n i e w i e r z e n i e. 
MIędzy. Illneml znaleziono obr
z Van Dycka. Dnia 30 bm. rozpocznie się w Belgradzie roz- 
skrad.
I
n! w r. 1908 z gfll
rYI. br. Ha
racha prawa karna przeciw praktykantowi pocztowe- 
w .WI
dn
u, .obra.z z galery] L1Chtenstem,a
.. mu Szotrirzowi. oskarżonemu o sprzeniewierze- 

lednJu I w
e
e I
nych: 
odrow przyznał 
Ię nie 12000 denarów z funduszów państwowycb. 
JUŻ 
o kradZl:z,y. I powl,e
z]ał,. że ze skradzl
- Szotricz twierdzi, że pieniądze te wydał z po- 
nyml obrazamI mIał własllle wyjechać do ROBSY]. lecenia ministra spraw zagranicznych Milova- 
nowicza podczas p-'lesilenia w Bośnii. Do roz- 
prawy powołano 28 świadków. Rozprawa odbę- 
dzie się prawdopodobnie przy zamkniętych 
drz wiach. 
* Burze i śnieżyce w Ameryce. 
Z Nowego Jorku telegrafują: Na wschodzie Sta- 
nów Zjednoczunych szaleje burza ze śnieżycą 
tak wielka, jakiej ludzie nie pamiętają od lat 
przeszło 20. W Chelsea zginęł'y 3 osoby, 1500 
osób bez dachu. W Nowym Jorku zginęło z po- 
wodu zamieci śnieinych 15 osób. Komunikacya 
kolejowa, telegraficzna i telefoniczna przerwana. 


[a- 


ia- 


komisarzem budownictwa, komisarz budowlłi- 
ctwa Izrael Sternh('Jl w Stryju. 
Do VIII rangi awansowali mianowani re- 
widentami, adjunkci: Celsiusz Zbudowski w 
Stanisławowie, Włodzimierz Musiałem w Kra- 
kowie, Ludwik Do€ning we Lwowie, Wilhelm 
Beerwe Lwowie, tudzież mianowany komi- 
sarzem, Jakób Ringel koncypista w Stanisła- 
wowie. 
Do IX rangi awansowali mianowani ad- 
jUlJktami, asystenci: Henryk Schaude w Czer- 
niowcacb, Ernest Sedlak w Nowym Sączu. Wil- 
helm Klein w Krakowie, Michał Dutka w Sta- 
nisł'awowie, Fryderyk Handel w Krakowie, Wil- 
helm Klein w Czerniowcaeh, Józef Weber we 
Lwowie, Gwido PitIarz w Stanisławowie i Hu- 
gon Titze w Dziedzleaeb, oraz mianowany ad- 
junktem maszyn, asystent maszyn Stanisław 
Fabr,y w Stanislawowie. 
- Wiadomości koścIelne. Dyecezya 
przemyska. Przywilej noszenia rokiety i man 
tol!
tu kanon. otrzymał ks. Józef llorczyk, pro- 
boszcz w Humniskach. Instytuowany na pro- 
bostwo w Warzyca(;h ks. Andrzej Ostrowski, 
wikar.y w Szebniach. Egzamin na katechetę do 
szkół średnieh zdał z pomyślnym wynikiem ks. 
'feofil Garbacki, zastępca katechety w gimna- 
zyum sanockiem. 
- \f
Tstawa wyrobów z szuwaru i 
słomy we Lwowie. Liga Pomocy przemysł'o- 
wej przypomina, iż z końcem stycznia 1910 r. 
urządza we Lwowie taką wystawę i zaprasza 
wszystkie prarownie, wyrabiające przedmioty 
z szuwaru i słomy, do jak najspieszniejszego 
zgłoszenia swego udziału w biurze Ligi Po- 
mocy przemysłowpj we Lwowie, ul. Chorążczy- 
zny 1. 27. Udział w wystawie, z kt6rą poł'ą- 
ezona zostanie sprzedaż, jr:st bezpłatny. 
- Przedłużenie feryj świątecznych 
w lwowskichszkolach miejskich. Ze wzgJędu 
na lieme wnadki odry, uznała miejoka Rada 
zdrowia za koni€'czue odczyszczenie izb szkol- 
ny(;h w przl1rwie między świętami obu obrząd- 
ków. W tym celu Rada szkolna okręgowa m. 
na podstawie zezwolenia Rady szkolnej krajo- 
wPj zarządziła zamknięcie szkół miejskich na 
(Jzas od 29 grudnia 1909 do Świąt Bożego Na- 
rodz8nia wedle obrz. gr. kat. Nauka rozpocznie 
się zatem dopiero 11 stycznia 1910. 
- Konkurs, który wydział galic. Tow. 
muzyc'.znego ogłosił na napisanie kantaty do 
słów Konopnickiej, tudzież poematu symfonicz- 
nego na wielką orkiestrę, uległ o tyle zmianie, 
ze termin pierwotny nadsyłania prac przesu- 
nięto do 15 stycznia 1910 r.. 
- Pocztowe karty legitymacyjne w 
obrocie z Belgią. Wydane w Belgii pocztowe 
kal'ty lf'gitymacyjne (Cart8s d'identi!e) będą ocł. 
tąd przez mZQay lJocztowe pny podjęciu prze- 
sył'ek jako ważne dokumenty legitymaeyjne u- 
znawane. Są one koloru jasno-zielonego, a z wy- 
kończenia tekstu w języku francuskim i fla- 
mandzkim podobne do taki(;hże kart wydawa- 
nych w Austryi. Ważność ich trwa 5 lat, o ile 
oduośna fotografia zgadzać się będzie w tym 
czasie z wyglądem właściciela. Austryackie * K a t a s t r o f a b u d o w l a n a. Z Odes- 
pocztowe karty legitymacyjne będą miały od- sy donoszą: Budowany tu olbrzymi gmach, na- 
tąd ważność także w Belgii. leżący do znakomitego milionera Skorszyńskie- 
_ Na »Bursy polskie« im. Andrzeja go, zawalił się; sześć osób zginęło, a dziesięć 
znajduje się pod gruzami. 
hr. Potockiego nadesIano w dalszym ('iągu do 
Kasy Zaliczkowei naatępującekwoty: na listę * Zamordowanie Karpowa. We- 
p. P i n d e l B k i e j wKolbuszowej : St. Kor. 5 dług najnowszych informaoyj, nadeBzłych z Pe- 
kol'. Józef Pindelski 5 kor., Franciszek Br. 2 tershurga. zamordował Wo
kreseński Kar: owa 
kor.: Z. 2 kor., C. W. 1 kor.. F. B. 
 kor., prawdopodobnie z zemsty, gdyż Karpow uwiódł 
Rybakiewicz 1 kor., Roman S. 2 kor., Madey- mu żonę. Była ona rewolucyonistką i posiadała 
k 2 k D S <) k J G 1 k r Ra wiele listów kom p rom;tIJ J ' ą c y ch rewolucyonistów, 
s i or., r. .,;, or., an r. o . ., 
'lem 25 koron.; p. F. J abłonowska we Lwowie które wydała policyi. Później dostały się te li- 
4 korony; p. Kajetan Kosiński 10 koron; n a aty, komprom;tujące także Karpowa i policyę w 
li s tę k s i ę d z a S ta s i o W s k i e g o z Jasie- ręce W oskreseńskiego, który za ich pomoc1} po- 
S KI 1 k R K ' k 50 h l A P ełniał w.ymuszenia na Kar p owie. W dniu mor- 
nia: . ag or.,. amins i a.,. 
N. 1 kor., Piotrowski 50 hal., W. G. 40 hal., dt! miał Karpow znowu wypłacić pewuą sumę 
Dr. R. 1 kor., Sołt.ysikowa 30 hal., Arnoldowa W oskreseńskiemu i w tym celu udał się do 
50 haL, Zarębianka 50 hal., Ks. Cz. 1 kor., jego mieszkania, gdzie nastąpił wybuch bom. 
Ks. Stasiowski 1 kor. 30 hal. Razem 8 koron. by. Żonę Woskreseński8go aresztowano. 
Komitet prosi o nadsył'anie pieniędzy pod Burcew opowiada, że Woskreseński na- 
adresem: "Gal. Kas!> zaliczkowa we Lwowie", zywa się właściwie Petrow, liczy lat 27 i był 
wszelkie zaś listy pod adresem spkretarza Ko- dawniej nauczycielem ludowym. Później przy- 
m;tetu, adwokata dr. Bronisława Michalewskiego łączył się do ruchu rewoluryjIJego i wstąpił 
we Lwowie, pl. Maryacki 10. równocześnie do tujnej poli0yi, rowolucyonistów 
l M zaś zapewniał, że do pollcyi należy tylko po- 

 Zgubiono: w drodze z pacu a- zornie i czeka tylko sposobności, aby zemścić 
ryar,kiegiJ na ul. Gosiewskiego złotą bransoletkę h B 
łallcuszkowej roboty z wisiorkiem: zieloną ko- się na polic.V i 1a swye towarzys7,Y. urcew 
1 O jeot przekonany, że zamordowanie K;.,rpowa jest 
niczynką, wartoś,
i 4 kor. aktem zemsty rewolucyonistów. 

 Znaleziono: w ulicy Kr,rola LI!- Z innpj strony dl)noszą, iż Burcew miał 
dwika czarny pulares, 
awierający 21 kor. powiedzieć, że Michał Woskresellski nie może 

 Porzucony przez złodzid na górze być autorem zamachu na Karpowa i że zac ho. 
KleparowEikiej tłumak bielizny, znaczonBj lite- dzi tu jakaś pomyłka. W Petersburgu twierdzą, 
rami S. S. J. i H S., zł')żono w policyi. że morder<
ą jr!'t niejaki Preobrażell
ki-Pftro- 

 Straszny wyplHl(jk w teatrze ki- wskij, lecz zdaje się. że na 'lwisko to jst je 
ncmatografiCZll)'m we Lwowie. Policy a tu dnem z nazwisk, jakich \lży wał' Petrow. Bur- 
tpjsza przez caJ'y dzirń wczorajszy prowadziła cew t\\ierdzi, że ów Petrow miał zostać nastę- 
w dal
zym ciągu dochodzenia w sprawie stra- pcą Aziewa i że policya płaci./':} mu :2750 fr. 
sznpj katastrofy, jakiej widownią był w ubie, miesięcznie, za co Petrow miał ją informować 
gł'ą sobotę po poł'udniu teatr kinematograficzny o zgromadzeniach i projektach terrorystów ros- 
w pasazu Mikolascha. Na podstawie dotychcza- syjskich. Powiadają dalej w Petersburgu, że 
sowych dochodzeń okazało się, że wykluczona Pctrow nie odegraJ' swej roli w tej sprawie 
jest w ninirjszym wypadku jakakolwiek zbro- dobrowolnh, lecz ze rewolucyoniści odkryli jrgo 
dnicza akcya lub złośliwość; smutny ten wypa- grę podwójną i pod naciskiem ich gróźb za- 
dek złożyć jedynie należy na karb psoty 12-let. mordował on Karpowa, aby w ten sposób oku- 
chłopca, syna pewnego krawca, który w czasie pić swą zdradę, 
przedstawienia zapalił zapałek bengalski i rzu- *, R o S s y j s k a w y s t a wa p ł y w aj ą c a 
cił go na podłogę. zawinęła do Burgas, gdzie również ciljszy się 
Identyczności zabitego chłopca dotychczas wielkiem powodzeniem. 
nie zdołano stwierdzić, Kr61 bułgarski Ferdynand uraz z mini- 
"Gazeta Lwowska" z dnia 29 grudnia 1909. a... I 


;zy I 
I 
lWi 
h. 
gi 
;0- 

 i 


n- 
,m 


ni 

e 
11- 


Q.. 
oL 


II. 
J- 
ld 
w 
l- 
e. 
l- 
e- 


n, 
lf 
1- 


J- 
1- 
k 


1- 


'- 


- , 
. i 
i
 I 


t. I 
i I  I 
, I 
-I 


Kronika prowincyonalna.  Długowieczność. W Samborze 
zmarł przed kiJku dniami Józef Klamut, 
majster studniarski, przeżywszy 108 lat. Zmarły 
do ostat;Jicb prawie chwil trzymał się czerstwo. 

 Ś m i e r ć p o d koł a nli p o c i ą g u. 
Na przestrzeni między Chrzanowem a Trzebi- 
nią przf'jechał onegdaj pociąg pospieszny nr. 9 
wJ'f,.$,r
a
ina Stefana Kaspra ze Zbyzuby. 
p, zypuszczają, że Kasper rzucił się sam 
pod koła pociągu w zamiarze samobójczym. 


Kronika zagraniczna. 


- 


3 


Przepowiednie na rok 1910. 


spodnie i małe kapelusze. Poniewaź działanie 
słońca rozwija popęd do dekoracyjności i prze- 
pychu, przeto ujrzymy znów lokai w perukach, 
materye tk..ne zJotem, całą pompę dawnej mo- 
narchii. W przestworach powietrznych awiatyka 
dokona rzeczy zdumiewających, pozostaj
c zre- 
sztą sportem indywidualnym. 
Pani de Thebes nie wierzy, aby awiaty- 
ka zdobyła sobie szersze zastosowanie prakty- 
czne. 
Działanie słońca ma także stronę uje- 
mną, mianowicie pobudzając wrażliwość mózgu, 
spowoduje wiele wypadków obłąkania. "Euro- 
pa - mówi dalej wrożbiarka - poniesie wiele 
klęsk od ognia i morza. Ameryka północna na- 
wiedzona będzie kataklizmami morskimi, Ame- 
ryka południowa posuchą. W Rossyi i Belgii 
zajdą wielkie zmiany, nastanie w niejeduem 
nowy porządek rze:'zy. Na Bał'kanach dadzą 
się słyszeć głuche pomruki. Azya obudzi po- 
wszechny niepokój, w Anglii wybuchnie naj- 
groźniejsza rewolucya, uprzedzająea rozru(;hy 
rewolacyjne, przygotowujące się obecnie w Pru- 
sach i Hiszpanii. Wśród tegu wszystkiego rok 
1910 zaznaczy się olbrzymim wysiłkiem ku 
rozszerzeniu wzajemnych stosunków narodów 
między sobą i ku poszukiwaniu czynników zgo- 
dy i pokoju". 
"Mimo, iż rok zapowiada się z natury 
swej pomyślnie, nie zawadzi iść na rękę do- 
brym czynnikom i domagać im do zwycięstwa". 
"Czcijcie więc niedzielę. "Czcijcie więc niedzie- 
lę - woła pani de Tbebes, - gdyż to dzień 
poświęcony słońcu! Strzeżcie się dni pozosta- 
jących pod znakiem księżyca i Wenus. Pamię- 
tajcie także o tem, że kajdy miesi1}c ma dni 
feralne, przeciwko którym nawet i niedziela 
nic nie pomoźe. Zapiszcie też sobie, że jeżeli 
w.vpadło wam urodzić się w sierpniu, czas od 
21 czerwca do 21 sierpnia będzie dla was naj- 
pomyślniejszym. Po za tem, w tym roku bar- 
dziej niż kiedykolwiek wystrzegajcie, się opali, 
strójcie się, ponieważ to będzie rok słoneczny. 
w purpurę, w barwy żół'te, pomarańczowe i 
czerwonawe. Na stełach waszych niech zakwita 
róża, chryzantema; klejnotami niech będą: ru- 
bin, koral, kornalina i beryl, rzucający czerwo- 
ne refleksy". 
Z horoskopów pani de Thebes jeden, acz- 
kol wiek niewypowiedziany przez nią, sprawdza 
się z reguły; oto bez względu na to, czy rok 
jest księżycowym, słonecznym, "czerwonym", 
czy "czarnym", pani de The bes zarobi w nim 
około 40.000 {ranków na wydawnictwie swego 
almanachu. 


Notatki litoracko-arłYstyczno. 


Lucyan Rydel: Poezye. Wydanie trze- 
Znana "wróżbiarka" pani de Thebes, cie znacznie pomnożone. Kraków. Skład główny 
która od ośmiu lat ogłasza corocznie przepo- w księgarni D. E. Friedleina. Nakład Leona 
wiednie tyczące się ważniejszych wypadków ży- Idzikowskiego w Kijowie. MCMIX. 
cia politycznego i społecznego Europy i w tym Lucyan Rydel, w przeciwieństwie do wielu 
roku og'łosiła swe "orędzie", odnoszace się do współczesnych poetów nie wydaje od czasu do 
zdarzeń roku 1910 według "rachuby 
stralnej" czasu nowego zbiorku poezyj, ale pierwszy swój 
to znaczy doyiero od 21 marca 1910 r. zbiorek, który wyszedł był w 1899 r., powię- 
Na wstępie zaznacza pani de 'fhebes, że ksza nowymi utworami. W ten sposób powsta- 
dotychczasowe jej przepowiednie zawsze się ło przed kilku laty drugie wydanie jego poe- 
sprawdzały. I tak przypomina, że na rok 1909 zyj, w ten także sposób powstało "wydanie 
przepowiedziała "rozruchy na zachodzie i po- trzecie pomnożone", które właśnie mamy przQd 
łudIJiu Europy", za które uważa: t'ltl'ejk robo- sobą. I rzeczywiście jest ono znacznie pomno- 
tnik6w we fabrykach sardynek w Bretanii, agi- żone utworami nowymi, gdyź wydanie pierw- 
tacyę tulońską przeciw portowi w Bizercie, a sze liczyło zaledwie 86 stron, podczas gdy 0- 
wciąga w nie także grabieże barcelońskie. Au- becne liczy ich 275. 
!!trya stała się, jak przepowiadała pani de O wartości utworów Rydla rozwodzić się 
Thebes, "wielkiem mocarstwem władnącem nie ma potrzeby, znaną jest ona powszechnie. 
swym losem" . Jeśli nie mieliśmy dotąd "woj- Jeżeliby chodziło o określenie, to nazwać by go 
ny zwycięskiej" i "ważnego odkrycia, które' można z pewną słusznością "parnasistą pol- 
ma zmienić warunki życia współczesnego", to skim" , a to z powodu nieskazitelnie pięknej 
nie trzeba zapominać, iż "rok astralny" ubie- zewnętrznej lI
aty jego poezyj, jakoteż z przy- 
gający do' iero z dniem 21 marca, jeszcze się czyny odczuwania i poruszania w swych liry- 
nie zakol]cz.Yt karh naj rozmaitszych motywów zrównem zaw- 
Na rok 191 O 
apowiada pani de Thebes, s.ze mistrzowst
em. Ztąd rochodzi brak je.dn?- 
że w przeciwstawieniu do roku 1909, "roku htości myślowej te
o tomIku brak wyrazellla 
czerwonego", pozostającego pod "twardym zna- przy pom.oey poezYI specy
lnego, swego wła- 
kiem Marsa., rok 1910 będzie "rokiem ognia". sne?,o, 
wI.atopoglądu, gdyz po
ta odczuwa ró- 
Ma to oznaczać, że irradyacya słoneczna, do- ":nIe sIlnIe wszystko, co wywiera nań wra
e- 
minująca przedewszystkiem nad Francyą, po- nIe swem wewnętrzne
 lub zewn
trznem .plę- 
budzi energię w działaniu. "Bardzo pomyślnie kne
. I dlatego 
ównIe. szczerą Jest u mego 
brzmią me przr,powiednie na rok 1910 _ wr6- ł:n?d
lt
a duszy zble
zoneJ, pe!na ducha chrze- 
ży pani de Thebes. Przemysł rozwinie ożywio. sClansk1e
o, w przep]
knym wlers
u; "Chryste, 
n1} działalność, sztuki piękne wydadzą dzieła o Chryste (str. .101). Jak s
czeryml, lią pełnB za- 
wysokit'j doskonał'ości, teatr dostarczy nam pię- chwytów nad pięknem klaEiycznem,..sonety, mo- 
knych artystycznych niespodzianek. Alianse na- gąc,e sta?ą. ć . obok sonetó.w !feredn,.w cy
lu: 
sze ulegną modyfikacyi: nasza organizacya we- "MItologie, dlatego rÓWnIe 
Ięknym Jest wle
sz 
wnętrzna będzie zmieniona, albo też zbliży się ?snu.ty na tl.e przyrody 
bce
, (Nad m
r
em ). 
do zmian; osoby kierujące zastąpione zostaną Jak I p
zep.oJone krasą ZiemI krakowsklęJ obra- 
nowt'mi. Pod względem meteorologiczn.v m r. zy rodzime) prz.yrody. , . 
1910 również będzie szczęśliwym. Chłodna wio- Oprócz t.PJ wszeehstr?nnoscl moty
ów. p?- 
sna, snche lato dadzą nam wczesne winobranie, r
szanyeh, miano parnasisty usprawledhw
a 
wino będzie dobre i sprzedawać się będzie dro- pIękność 
ormy, w kt
rą poeta zakuwa s:"oJe 
go. N a wybrzeżach morskich panować jednak pom.v
ły hry
zn:. Lekkie, subtelne, nastroJo,,:e 
będą gwałtowne burze, zdarzać się będą obsu- strofk
 Vedama a przychodzą na myśl, gdy SIę 
wania skał nadmorskich. Oprócz tego obawiać czyta. 
się należy licznych pożarów, szczególniej lasku, 
przyty kającego do pewnego miasta. Wulkany 
będą czynne. lecz tym razem ze zł'ych wydarzeń 
wyniknie skutek dobry: przemysłowi górnicze- 
mu otworzy się nowe pole, spekulacya złota 
rozgorączkuje Francuzów. 
Mody ulegną zmianom; po sukniach wy. 
dłużonych, ogromnych fryzurach, nastąpią mody 
wprost przeciwne, tuniki, strojne przybrania 


Żółte listki brzóz 
Dygocą. dygocą, 
Bo je dzisiaj noc
 
Zwarzył siwy mróz. 


I padają z drzew 
Jak ulewa złota, 
Po ziemi je miota 
Wiatru zimny wiew. 


1
		

/DIGCZAS002001_1909_296_0004.djvu

			Źle tym liściom, źle, 
Co zlecialy z drzewa 
Wicher je rozwiewa, 
Na deszczu, na mgle. 


Lecą z ostrym tchem 
W zawieję okrutną - 
J ak tym liściom smutno, 
Ja najlepiej wiem.... 


lub ten śliczny wierszyk z poemaciku: "Hania". 


Wiatry zwiały 
Ten kwiat biały 
Z pachnącej jabłoni, 
We mgle białej 
Stoją Bady 
I słowik nie dzwoni. 


Później, wcześniej 
Sen się prześni 
I kochać prz
l!!tanę.... 
- Pod powieką 
Łzy mnie pieką, 
Łzy niewypłakane! 


Równocześnie zaś z tą nastrojową sub- 
telnością umie poeta dOl!!konale odtworzyć pro- 
stotę poezyi ludowej, już to, w znanej po- 
wszechnie, a tak pięknej, "Bajce o Kasi i Kró- 
lewiczu", już to w cyklu "Mojej żonie", peł- 
nym serdecznt
go uczucia i odczucia kolorytu i 
rytmu poezyi ludowej okolic Krakowa. 
Charakterystyczna dla Rydla jel!!t wre- 
szcie i to, że niema w jego utworach zgrzy- 
tów przeraźliwej, bezdennej rozpaczy (tak po- 
wszechnej w dzisiejszej liryce), przenika i oble- 
ka je jedynie mgl!) melancholii i smutek pełen 
rezygnacyi dobrotliwej. niedopuszczająeej swo
 
bodnego okrzyku radości, a nie pnesłaniają- 
cej oczom poety rzeczywistego piękna, dla któ- 
rego znajdzie on zawsze wyraz w swej pieśni. 
Te dane stanowią wielką wartość poezyj 
Rydla, zwiększoniężnirzka drb- 
stojnienie herbu Jana Wyhowskil'go, hetmana rów", operetka w 3 akkch Leona Falla. ((jeny 
wojsk zaporoskich, z r. 1659"; dr. Tadeu
z mipjsc zniżone). 
Mańkowski pisze w dalszym ciągu o Balach i W piątek. o g"9dz. pół do 8 wieczorem 
Hoczewie ; Karol Bołsunowski o nowo odkry 2gi Sylwestrowe prz"dstawienie "Rok 1909", 
tych herbach. Ciekawy bardzo numer uzupeł p
zegląd sceniczny w 12 oddziah.ch, 
niają stałe rubryki. Zamyka on rocznik drugi W sobotę, o godz. pół do 4 po poł. 
wydawnictwa, które przyniosło wiele interesu- "Betleem polskie", jaseika w 3 aktach Ln- 
jącego materyału. eyana Rydla. 
W sobotę, o godz. pół do 8 wieczorem 
"Halka", opera narodowa w 4 aktach Stan. 
Moniuszki; w partyi "Jontka", wystąpi Józef 
Mann. 
W niedzielę, o godz. pół do 4 poł. "Ma- 
dame Sans-Ge9.e", komedya w 4 aktach Wikto- 
r.rna SarBou; z p-nią Siemaszkową w roli ty. 
tulow(.j i p. Feldmanem w roli Napoleona; po 
raz lszy po powrocie z urlopu. 
W .niedzielę. o godz. pół do 8 wieczorem 
"Faust", opera w 5 aktach K. GOlllJoda: go- 
ścinny występ H. Drzewieckiego, artysty opery 
wari>zawskiej. 
W poniedziałe, po raz 2gi "Aktorki", ko- 
medya w 4 aktach Stefana Krzywoszewskiego, 
We wtorek, po raz 6ty "Walc miłości", 
operetka w 3 aktach C. M. Ziehrera.. 
We środę, po raz 3ci "Aktorki", komedya 
w 3 aktach Stefana Krzywogzewskiego. 
We czwartek, o godz. pół do 4 po pot 
"Betleem polskie", jasełka w 3 aktach Lucyana 
Rydla. 
We czwartek, o godz. pół do 8 wieczorem 
po raz 7my "Walc miłości", operetka w 3 aktach 
C. M. Ziehrera. 


:3Iarya Ochorowicz - Monatowa: Uoi- 
wersalna książka bchlIrska. Nakład księgarni 
H.- Altenberga we Lwowie. 
N a gwiazdkę otrzymaly gosposie polskie 
dar wyjątkowy: przeszło 2100 skromnych i wy- 
twornych przepisów gospodarskich i kuchen- 
nyoh, z uwzględnieniem niezbędnych warunków 
odpowiedniej dyety codziennej hygieny, oraz 
kuchni jarlikiej. 
"Przeszło 2100!" liczba ta mówi sama 
za siebie, starczy za najlepsz
 "krytykę litera- 
cką" skromnych a wytwornych przepisów. Zre- 
sztą po co tu reklama: wystarczy skromna no- 
tatka o pojawieniu się tego rodzaju skarbca, a 
rozejdzie się on w tysiącach egzemplarzy po 
gniazdach rodzinnych, tworząc wszędzie łącznik 
harmonijny między gosposią, zapobiegliwą ka- 
płanką domowego ogniska, a jej otoczeniem. 
"Uniwersalna książka kucharl!!ka" p. Ma- 
ryi Ochorowicz - MOll8towej wyróżnia się pod 
wielu względami z pośród innych tego rodzaju 
dobrych i praktycznych wydawnictw. Uwzglę- 
dnia ona po raz pierwszy tak bardzo zaniedba- 
ne dotąd a potr£ebne wiadomośl
i dyetetyczne 
do prowadzenia zdrowej kuchni, przepisy dla 
kuchni jarskil'j; podaje historyę sztuki kuchar- 
skiej a wreszcie uzupełnia treŚĆ bardzo cieka- 
wemi tablicami kolorowe mi i lioznymi rysun- 
kami. 
Pracę p. Ochorowicz- MOll!ltowej naj goręcej 
polecić możemy wszystkim paniom. 


N owe wydawnictwa. N akładem księ- 
garni E. Wendego w Warszawie opuścił prasę 
doskonale ułożony "War s z li W s ki k a l e n- 
darz muzyczny informacyjny na rok 
1910". Obejmuje on notatnik i starannie ze- 
stawiony skorowidz nazwisk warszawskich muzy- 
ków, krytyków, członków orkiestr i pedago- 
gów, który ułatwia niezmiernie oryentacyę we 
w!!zystkich gałęziach i przejawach życia muzy- 
cznego Warszawy. 
Nadto w)"dano : 
Aldony Glińskiej, "Z krwawyeh 
Dni". Powieść historyczna z XIII. w. War8za- 
wa. Nakład Konstantego Treptego. 


-- 


- 


Repertuar teatru miejskiego w Krakowie. 
Środa, "Balladyna", tragedya w 5 aktach 
Jul. słowackiego. 
C7.wartek, przedstawienia nie będzie. 
Piąt
k, nowość" Wielki Fryderyk", sztuka 
w 6 aktach Adolfa Nowaczyńskiego. (Początek 
o godzinie 7-mej.) 
Sobota, po pot "BetIeem polskie", jasełka 
w 3 aktach Lucyaua Rydla. (Ceny popularne). 
Sobota, "Wielki Fryderyk", sztuka w 6 
aktach Ad. Nowaczyńskiego, (Początek o g. 7-mpj). 
Niedziela, po pot "Kopcinszek". widowi- 
sko fantastyczne z tańcami i śpiewami, prze- 
robił na scenę A. Walewski. Początek o godzi- 
nie 3ej. Ceny zniżone do połowy. 
Niedziela, "Wielki Fryderyk", sztuka w 
6 aktach Ad. Nowaczyńskiego. (Początek o go- 
dzinie 7-mpj). 
Poniedziałek. "Wielki Fryderyk", Bztuka 
w 6 aktach Ad. Nowaczyńskiego. (Początek o 
godzinie 7-mej). 


4 


Wtorek, "Wielki Fryderyk", sztuka. w 6 
aktach Ad. Nowacilyńsklego. (Po(Jz
tek o go- 
dzinie 7. mej). 
Sroda, "Wielki Fryderyk", sztuka w 6 
aktar'h Ad, Nowaczyńskiego. (Początek o godzi- 
nie 7 -mej). 
Czwartek, po pot "Judyta", tragedya w 
5 aktach Fryderyka Hebla. (PM ceny). 
Czwartek, wierzorem " Wieczór tr7.ech króli", 
komedya w 5 aktach W. Szekspira. 


Z G, ki krai owoi Rafiy szkolnoi. 


Rada sckolua krajowa zamianowała w 
szkołach ludowych: Izaaka EbnMa nauczy- 
cielem religii izrael. 5-klasowej szkoły męskiej 
w Ł3ńrucie; Stanisławę Marcinkiewiczównę 
m.uezycielką 5 klasowej :,;zkoły w KołaczYCdch; 
Annę TH>germannównę nauczycielką 4.klaso- 
wtJj szkoly żeńskiej w Drohobyrzu; Dymitra 
Nykolaka nauczycielem 4 klasowej szkoły w 
Uściu biskllpiem; Wincentego Sekę nauczy- 
cielem 4-klasowej szkoły męskiej w Ottynii; 
Ameię Fhwherównę nauczycielką 4-klasowej 
szkoły w Łyścu; Stefanię Sadowską nauczy- 
cielką 4 - klasowej szkoły w Ł'Jdygowicach; 
Rudolfa Baumb,.rgera nauczycielem 4-klaso- 
wej szkoly w JdoViem; Teofila Hagla nau- 
czycielem 4 klasowej szkoły w Kr,ystynopolu; 
Maryę Ozajkowską nauczycielką 4 - klasowej 
szkoły w Kobakach; - nauczycielami i nau- 
czyr,ielkami szkói l-klasowych: Jana Kry- 
weńkę w KomarniklIoch; Eugenię Rudnicką w 
Łuce; Zygmunta Hryba w Poluchowie wiel- 
kim; Annę Krzyżannwską w Zurowie; Wlodzi- 
mierza Poliszkę w Mianowicach. 
Rada szkolna krajowa przi'nio
h: Sta- 
nisława Kochańskiego, nauczyciela kierujące- 
go 2 - klasowej szkoły w Kobylance, na ró 
wnorzędną posadę do 41dasowej szkoly w 
Kobytance; Stefanię Kisielewską, nauczycielkę 
2 klasowej szkoły w Ostrowcu, na równorzę- 
dną posadę do 4-klasowej szkoJy w Balińcacb; 
Jana Dudka, nauczyciela kierującego 2 klaso- 
wej szkoly w Hryniowie, na równorzędną po- 
sadę do 2-klasowej szkoły w Bndkovde; Ma- 
ryę Wróblównę, nau!'zycielkę 2-k1asowej szkoły 
w Hryniowi;\, na równorzędną posadę do 
2klaso
ej szkoły w Ottyniowicach; Euzebiu- 
sza Halutę, nauczyciela 1 klasowej szkoły w 
Raj;;;ku, na równorzędną posadę do s2.koły w 
Bieśniku. 
Radą szkolna krajowa wyiączyła gminę 
Rvianówkę, w okręgu zaleszczyckim, z za- 
kresn szkolnego w 'nustem i zorganizowała. 
osobną l-klasową szkołę w Rlizltnów(-": !Tmi- 
nę Med'::J'.vą, w okręgu bizeiańskim, z zakre- 
su szkolnego w Kaplińcach i &
rganizowala 
osobną l.klasową szkołę w Medowt'j; gminę 
Banię kotowską, w okręgu orohobyekim, 
z zakresu szkolnt'go w Popielanach i zorga- 
nizowała osobną l-k!asową szkołę w Bani 
kotowskiej; gminę Knap)", w okręgu tarno- 
brzeskim, z zakresu szkolnego w Durdach i 
zorganizowała osobną l-klasową szkolę w Kna- 
pach; zorganizowała l-klasowe szkoły ludo- 
we: w Pawlikbwicaeh, w okręgu wielickim; 
w Lipi'\ w okręgu dolińskim; w B1Ityczaeh, 
w okręgu przemyskim; w Krzyworzece, w 
okręgu wielickim; w Prałkowcach, w okręgu 
przp.myskirn; w Karlikowie, w okręgu sano- 
{'kim; w Woli piotrowej, w okręgu sanockim; 
w Markowiźnie, w okręgu kolbuszowskim; 
w Mostach malych, w okręgu T8wi'kim; drugą 
1 klasową. szkołę w SUCłH.j Woli na przy- 
siółku "HamHrnia", w okręgu cieszanowskimj 
zezwoliła Emilii z Heisów Mazllrskiej po my- 
śli rozporz
(1zenia ministerJalnego z dnia 22 
czerWCa 1872 l. 4711 (Dz. p. p. nr. 108) na 
założenie i ntrzymywanie w Podgórzu ogród- 
ka froeblowskiego dla dzieci w wieku przed- 
szkolnym. 
Rada szkolna krajowa postanowiła: bu- 
dowę 2 klasowych szkół: w Leszczańcach, w 
okręgu buczaekim; w Tuszowie narodowym, 
w okręgu mieleckim; w Laskówce, w okrę- 
gu brzozowskim; w Z/otkowicdch, w okręgu 
mośeiskim; l-klasowych szkół: w Strutynie, 
w okręgu złoczowskim; w Ozystylowie, w 
okręgu tarnopolskim; oraz 2-klasowych szkól: 
w Wykotach, w okręgu samborskim; w Ty- 
lawie, w okręgu krośnipńskim; w Miejscu pia- 
stowem, w okręgu krośnieńskim; w Ustrohnej, 
w okręgu krośnipńskim; wszystkie przy po- 
mocy zasiłku z funduszu szkolnego krajo- 
wego. 
Rada szkolna krajowa przyznała gmi- 
nie Sieniachówka, w okręgu zbaraskim. bez- 
procentową pożyczkę w kwocie 2000 K. na 
budowę szkoły. 


-1- 
ADAl\I BIEŃKOWSKI. 


Dziś rano zmarł w Wiedniu radca se- 
kcyjny w Prezydyum Rady Ministr6w, dr. 
Adam Bieńkowski. Zmogła go długa, ciężka 
choroba w wieku młodym, kiedy jeszcze tyle 


mógł zdziałać, tyle po nim się spoaziewano. 
Z
asł w 43 roku życia bardzo pracowitego, 
obfitego w plon bogaty; zgasł powszechnie 
żałowany przez przyjaciół, których we Lwo- 
wie i w Wiedniu liczył bardzo wielll; przez 
kolegów, którym zawsze służył chętną radą 
i pomocą. W kohch dzienniks.rskicb cieszył 
się wyjątkowem u'!,naniem i szacunkiem, jako 
czł'owiek wielkiej prawości, niezlomnego hartu 
i zapału. Na kartach dziRjów Towarzystwa 
dziennikarzy polskich trwałemi zapisał się 
głoskami, był bowiem jednym z pierwszych, 
którzy uznali konieczność zawiązania wspo
 
mnianej instytucyi, wi,'rzyli w jej znaczenie, 
siłę umoralniającą. Jako zapIIlony wielbiciel 
Mickipwicza, szerzyl kult Wieszcza, a w Ro- 
cznih
 Kółka Mickiewiczowskiego zebrał do 
historyi tpgo kultu we Lwowie materyał 
pierwswrzędnej wart.c,ści. 
W ciągu lat wielu brał ś. p. Adam 
Bi"ńkowski ',',13 Lwowie wybitny udział we 
wszystkich priJ.cach, komitetach, a z sądem 
Jego i zdaniem wytrawnem, spokojnem j 
zrównowszonem liczono się zawsze, wiedząc 
z góry, te kieruje niem jedynie dobra wia- 
ra i dobra wola. To tez Bieńkowskiego 
nie braklo nigdzie, gdzie jeno przygotowy- 
wano jakirś dzieło uż,yteczności publicznej, 
uroczystość narodową czy literacką, gdzie 
kładziono podwi\liny pod pomnik spito wy 
ku upamiętnieniu pruszłości lub pod po- 
mnik żywy z myślą o przyszłych pokole- 
niach. 
Takim był Zmarły na szerszej arenie 
pracy publirzn,\j. W redakcyi G(l,zety Lwow- 
skiej pracował lat kilkanaście, pracował tak, 
ja.k niewielil potrafi: z ogromną wytrwało- 
ścią, zamiłllwaniem i prawdziwie dziennikar- 
skim temper
.mentem. Nie tylko godziny biu- 
row!', lecz spt'dzał przy biurku rl'dakcyjnem 
wszystkie niemal chwile dnia, pracowtił nie- 
jednokrotnie do późnej nocy, a gdy jego kie- 
rownictwu powierzono GJ:ł.łicyjską filię wie- 
deński0go Biura korespondencyjnego, zrywał 
się o ś\'/icie, byle tylko podołać przyjętym 
na siBbie zobowiązaniom. 
Nic nie pomagały przestrogi zwierzch- 
ników i kolegów: BieIikowski pracował z nie- 
słabnącym zapałem, szarpał siły, których do 
zbytku nie posiadaL 
Do redakcyi Gazety Lwowskiej wstą- 
pił w dniu 1 września 1892 r., by tutaj, 
aczkolwiek na.jmłJdszy wiekiem, szybko zdo- 
bywać sob:e uznanie koleg6w i symnatyę 
powszechną. Głównem jego polem pracy był 
dział polityczn-y, nie zasklepiając się jednak 
w ciasnych ramach, śledził bacznie ruch li- 
teracki i artystyczny, często też występował 
j
ko spn:wozdawca z Mjnowszyrh wyda- 
wnictw, jako krytyk bardzo sumienny i bez- 
stronny, chętnie doszukujący się w ocenianej 
ksiąice momentów doda.tnich. 
Uznany w rrdlikcyi za siłę pierwszo- 
nędną, wstąpił późniE'j dJ Namiestnictwa - 
pr:ecująe równocześnie w redakcyi. Awanso- 
wał też szybko ze stopnia na stopień w hie- 
rarchii urz\!dniczej, a w !!tyczniu 1903 r. 
powołano go do departamentu prasowego 
w Prezydyum Rady Ministrów w undze ko- 
misarza powiatowego. Towarzyszyły mu w 
drodze na nowy posterunek bardzo zmudny 
i wyczprpujący siły, serdeczne życzenia kole- 
gó IV, które znalazły wyraz w toastach, wy- 
głoszonych na bankiecie pożegnalnym w re- 
stauracyi hotelu Europejskiego. 
W Wiedniu ś. p. Bieńkowski w ciągu 
sześcioletniego tam pobytu awansował kolej- 
no na witesekretarza ministerya.lnego, sekre. 
tarza i radcę sekcyjnego. Otrzymał też order 
kawalprski Franciszka Józefa. Z Gazeta Lwow- 
ską n,.wiązanych węzłów nie zr,ywał, z"asilając 
jej łamy stale listami wiedeńskimi, odzwier- 
cifJdlającymi jasno i bezstronnie wszelkie 
ewolucye i zmiany na terenie polityki pań- 
stwowej. 
W Przewodniku Naukowym i Litera- 
ckim pozostał również ślad działalności tego 
niezwykle utalentowane/lo i rzutkiego dzien- 
nikarza, a i Tygodnik llw5trowany, którego 
ś. p. Bieńkowski w ciągu 1&1. kilku lwowskim 
był korespondentem, cenił jego współpraco- 
wnictwo wysoko. 
U marł, otoczony oddaną mu sercem 
calem rodziną. osierocając żonę, dwie eórki i 
dwu synów. Wśród kolegów pamięć o najle- 
pszym towarzyszu pracy, zacnym człowieku 
przf\trwa dlllgie lata, jako przykład dia jego 
następców naśladowania godny. 
Oczy zamknął na sen nieprzespany zdala 
od kraju, do którt'go powrócić tak gorąco 
pragnął. Niechze najbliZszym jego bodaj dro- 
bną ulgę przynit'sie ten tal powszechny, jaki 
towarzyszy trumnie, która zamknęła śmier- 
telne szczątki ś. p. Adama. 


Z teatru francuskiego 
"L' Oiseau bJeu" Maeterlinck'a*) 


Właściwy tytuł byłby może "z teatru 
wszechświatowego", gdyz sztuki Maeterlinck'a 
nie należą do żadnej epoki ani do bdnego 
kr
ju; moglyby b
ły. powstae za
sze i WBZę- 
dZle, gdyby oczywIście znalazł Się czlowiek 


,
.'""'

 aJ _
		

/DIGCZAS002001_1909_296_0005.djvu

			l; takim talentem, pisarz tak wielkiej miary,' nają mówić. Widząc przed ,s
bą przedstaw}-! 
j&k autor "L' Oiseau blen". Ma
terlinek przy- ciela rodu ludzki!>go, wynuzaJą swe żale <10 
tem berdzo mało posiada cech wspólnych z człowieka, wyszw>gólniają krzywdy, jakie im 
umysłowością francuską, o wiele realniejszą wyrządziI i wyrządza, i, prag

 . raz na za: un ------- 
i praktyczniejszą, powiedzieć by n&wet mo- wsze kres temu położyc, zabIJając Ty1tyla I 
żna "ciaśniejszą", gdyby, w danym w
padku, Mytylę. Król Lasów --: Dąb, aezkolw!ek s
a- 
to określenie nie zostało źle zrozumIane a ry i ślepy, poniewa.ż mne drZl)wa. I. .ZWl
- 
dosłownie komentowane. - Char&kterysty- rzęta wymawi
ją SIę. sam. sp:aW
e<111WeSĆ 
czną cechą umysłu francuskif'go jest jasność chce wymierzyc: "SL.ukasz llIebl.eskle.go p.ta- 
i praktyczność - ztąd kOI
!eCz
y s
ute
: ka - mówi do Tyltyla - t. J. taJemmcy 
ograniczenie prz,"dmiotu dOCJeka.n, umkallle wszelkich spraw i szczęścia, aby, doszedlsz! 
wszystkiego co mgliste i dalekl
; e;lement do niej, człowiek bardziej cięż!lą UCZYlll4 
mistyczny w dzisiej
zem piśmienmctwle fran- naszą niewolę" (str. 85). I, wyrzekłszy te 
cuskiem pGchodzenb jest obcego, a powstał słowa, rzuca się na Ty!tyla i jego świtę, a 
i rozwija się właśnie pod wpływem Maet
r- za nim wszystkie drzewa i zwier
ęta... Z
- 
linck'a i jego współwyznawców z urodz
llIa; czyna się bójka gorąca, która llIf'zawodn
e 
z urodzenia tylko, g-dyż zarów.n? 
aete:lInck, skończyłaby 
ię porażką dzieci, gdyby mB 
jak i Verhaeren, Huijsmans I IOllI, mleszka- interwencya Swiatla... Brylant naciśnięty do- 
jąc we Francyi i pisząc .p? fr
ncusku, nale- prowadza wszystko do daw
ego .st.anu: .drze- 
żą do literatury francuskieJ. wa stają się tylko drzewamI, dZIkIe zWler
ę- 
* >II ta gruchają, domowe posłusznieją i potulme- 
* ją... Tymczasem ptak niebieski, który. pod- 
"L' Oiseau bleu" napisany został przed czas sądu siedział na gałęziach dębu, OlI'! do- 
paru laty, a odegrany po fliZ pierwszy we stał !3ię i tym razem w ręce dzieci... 
wrześniu 1908 roku w Teatrze Artystycznym Szukają dalf'j na cmentarzu; chCIł wskrze- 
w Moskwie; dzisiaj d.opiero opuścił p
as
 w sić umarłych, ale umarłych niema: znikły 
języku francuskim i czeka na przedSlęblOr- krzyże, na grobaeh kwiat
 rosn!ł, a 
ałJ 
czego dyrektora teatru, który go z
chce .wy- cmentarz niby ogród wspaOlaly.... I tutaj po- 
stawić. A wystawienie to sprawą Jest llI
ł
. !3zukiwania nadaremne. 
twą: rzecz dzieje się w świp;cie czarodzleJ- Wreszcie prowadzi Światlo TyItyla i 
skim, wymaga więc dekoracyj bardzo 
kom- Mytylę do Królestwa przp
łości.: .Jestto 
plikowanych i kosztownych, '
aszynerYI tt'.
- takie królestwo, w któtem zYH dZIecI, ma- 
tralnej niebylE'jakiE'j. TrudnoścI te wpra
d.zle hce przyjść na świat d
isiaj, jutro, .za r.ok, 
nie należą do takich, których przezwYClęz
ć za lat tysiące. Każde d
le,cko pracur". n
d 
nie można, ale, w każdym razie, odstraszają tem, M aby z .sobą przy Olesć _co
 na ziemIę, 
kierowników teatralnych, nawet parysldch. zabronione Jest bowIem wYJścIe ztamtąd z 
Teza L' Oiseau bleu" jest następująca: rękami pustemi (stł:' 1
1)w. Wypra,wia przy- 
Ozłowiek s
uka szczęścia-ptaka niebie5kiego; szłyeh ludzi na ziemIę Czas, t. J. "Stary 
czasami zdaje mu się. że go znal",zł, ale w człowiek który przychodzi wywoływać tych, 
chwili, kiedy trzyma go już 
 ręku, pt.ak n:e- co mają 'się 
dać w po.dróz" (str. 1?4).. Nie 
bieski zmienia barwę, szczęście uchodzI. Czł
- puszcza dziecI" któr
 ,IIIC z 
o
ą me. mosą: 
wiek szuka szczęścia daleko. a zazwyczaj, "Prz,ygotuj cosk(Jlwl
K _ - mowl do Olch - 
względne szczęś
ip, jest 
uż bl}sko. niego. To zbrodnię jaką,. czy cIężką chorobę, ,wszrstko 
szukanie sZCZęŚCI!)" to ublpgaOle SIę za pta- to dla mnie Jedno, ale trzeba cos mleć z 
kiem niebieskim, choć wiadomo z góry, że, sobą" (str. 136). Wiedz
c o, ty
 przepi.sie 
albo go się nie znajdzie, albo, o ile się .znaj- surowym, ludzie. przyszli don SIę stosują: 
dzie, to niebieskim ptakiem być przestaOle,.- jeden wypraco
o]
 nowy sy.stf'm aeroplanów, 
życie wypełnia, czyniąc je znośnem, dając. inny zajmuje elę n
eznanyml dot!chczas pro- 
mu cel jasno wytknięty.... mieniami, jeszcze I.nny p.rowadzl stlJdya w 
W "L' Oiseau bleu", z polecenia CZ!\
O c
lu zostania panującym I t. d... Czas spo- 
dziejki Bezylune; ptaka niebieskiego sz
k
lą strzega niepros
onych gości .TyJtyla 
 Myty- 
dzieci drwala: T.vltyl i Myty!. CzarodzIejka la - milszą WIęC co prędzej uchodzIć..... a 
daje Tyltylowi kapelusik z brylantem;. wyst.ar" ptaka nie znaleźli.... 
czy brylant ten nacisn
ć, 
by wsz
stkIe przed- Tymczasem ch
,ila ostateczna si
 .zbli
 
mioty danego otoczPllIa ozyły, a Istoty w 
o- ża trzeba się stawI c przed czarodzIejką I 
jęciu pospoI:tpm. b.ezduszn:" ducha s
ego ?Ja- zd'ać jej sprawę z poszukiwa
, a ptaka I
ie
- 
wniły. TyltyloWI I Mytyh w pos
uklwalllach bipskiego niema; "Ptak z kraju Wspomlllen 
towarzyszą, w ten sposób Udll,chow1.one: chleb; stał się,' czarnym, pt.ak z krajn Przyszłości- 
mleko, cukiH, woda, ogien, śWIatło,. kot] czerwonym, ptaki z pałacu Nocy - zmarły, 
pies. Prowl}d:d tę wyprawę, z polecefil
 cz

 pt:ika z L'isU wziąć r;ie było moina.. Czyliż 
rodziejki, SwiaUo najsamprzód "przez kraj to moja wina. - mówi TyJtyl do ŚWlatła,- 
Wspomnif'ń, który znl\jduj
 się Ha drodze 
o Żł\ ptaki znalezione, albo zmieniają barwę, 
ptaka niebieskiego (str. 13)".. W tym 
ra]u albo Rtają się nieżywymi ?" 
Wspomnif'ń odwiedzają Tyltyl I 
'lytyl 
Z!adka 'l'yltyl i MJtyla rozstają się z towarzy- 
i babę, zmarlych oddawna. KIedy .SJę. ta
 szami poszukiwań i budzą się w swych łó- 
zjawiają, dziadkowie się budzą, budzI SI
 tp,z żeczkach, zkąd poprzedniego ,,:ieczoru wy- 
całe oto
zenie, skoro o niem tylko pomysl(1h, prawiła ich czarodziejka; budzą 
Ję 
 ob
cno- 
a więc zmarłe rodzeństwo TyItyla i MytY-ł.i, ści rodziców i majaczą, opowla?aJ.ąc. 
m o 
zwierzęta domowe, pszcZ!!ł.V i t. d;, . zf'gar .bIJe swoich przygodach, o tern co wldz.16.h 
 do- 
godziny; widzą wię(', że czarodziejka m\ala świadczyli. Rodzice nic nie rOZUmleją I są- 
racyę. mówiąc o ich dziadkaeh: ".Ja
żeż 
o- dząc, że dzieci chore, chc!ł posłać po doktora. ----- 
gli byli nmrzeć,. sk
ro Ż!ją "': wa
zf'J pamIę
 Zjawia sią są8iadka Berlingot -:- WCZ?- 
ci? Ludzie o teJ t!'.Jemmcy fliS WIed.zą,. gdyz rajsza czarodziejka Bezylune; opowIada, z,: 
wogóle niewiele wiedzą; alp. W!, d.Zlękl hry- eórka jej chora i prosi Tyltyla, aby dla te,] 
Iantowi, jaki posisdf\cie, zdohcle. s:ę prz
ko- córki ofiarował swegD ptaka wiszącf'go w 
nać, że zmarli, o których ktokolwie" p:)'!nI
tfl, izbie, twierdząc, że w ten sposób ją uzdro- 
żyją równie szczęśliwi, j.a
 gdy?y. ni
 umarli wi. Tyltyl od pewnego czasu .niedbał, o tf'g? 
(str. 39)". A kit'dy W!razRJą zdz
wH\n
e :-obec ptaka, a w chwili, kiedy są8lad
a ?n 
r?SI, 
babki i dziadka, ie Ich wIdzą. I z mml roz- spostrzega, że jest on barwy ll1eblesk.le] .., 
mawiają, zwraca im uwagę:b

k
: "Za .ka- Więc ten ptak, którego tak daleko. I tak 
żdym razem, kiady o nns p(\myshcle, budzImy długo szukał, znajdowal się tuż o.bo
 mego.:.. 
się i obcujemy z wami (str. 4
)"..., W t,f'm Ofiarowuje Tyltyl ptaka - sąsIadKa meSl1' 
spostrzpga Tyltyl, w domu llIeb
s7.('zykow, go do domu i wkrótce powraca Zf\ swą cór: 
klatkę z niebipskim ptakiem; prosI, aby mu ką, zupełnie zdrow!ł' Kiedy TyJ.tyl d
 !llałel 
go ofiarowano, a kiedy, ze względu na sP.ó- dziewczynki się zbliża, aby WZIąĆ z Je) . rą!.. 
źnioną porę, wraz z siostrą chce 
d('hodz:ć, ptaka, ostatni wyrywa się i u
ieka; dZIew- 
dzilldek z ironią zauważa: "Jakże
 CI., co żY!ą, czynka płacze. "To nic - powIada T
Ityl -:- 
nieznośni są ze !!w(;jemi sprawamI I posple' nie martw się, ja go złapię. (Zwracając. s:ę 
chem !" - Radość Tyltyla i MytyJi z .powodu do wszystkich). Jeżeli ktokolwiek znajdzIe 
posiadania ?
ebipskiego ptak
, ,trwa medługo: ptaka niebieskiego, niechaj zechce go ?am 
kiedy opuścIli wrota W'3pommen, barwa ph.ka oddać, potrzebujemy go, aby być szczęślIwy- 
się zmienia - nie. je
t, więc. t.ym, które

 mi później". 
szukali.... Trzeba Wh
C ISĆ dalej I dalsze roblc >II * ot 
starania.... W d ninie j ' szem , mo g łem 
Prowadzi ieh EJwiatło do Pałacu Nocy; s.
rawo
 ani
 d . 
w pałacu tym znajduje się. ni
zawod
ie pta
 
ać M Prz
bll l 
ony )ed N vn{eż ob
3z no

go w z
:
 
niebieski; wie o tem Noc I mechętllle gOŚCI ta,. ae e
 Illcka. a e y Je czy a 
przyjmuje, ale nie ma prawa 
dmó wić im łOSCI,. a metylko czytać, ale i nad niem me- 
g ościnności. T y lt y l za g ląda kole]n . o do . roz . - I dyto?r ać. 
d Kazimierz Woźnicki. 
maitych komnat: do komnat.y, gZIe zn&JduJą 
się Widma, do innej, w której kryją się 
Ohoroby, Wojny, Ciemności, Stł:ac
y i t. d., 
wreszcie otwiera i drzwi ostatll1e I spostrze. 
ga obszerną, pełną światła, bez końca 
o- 
mnatę, a w niej latające stada ptaków NIe- 
bieskich; rzuca się wtedy i, wraz z towarzy- 
szami, łapie gar
ciami te pta
i. Po w.yjśc
u (ż) Nowakołej lokalna. W okręgu 
jednak z pałacu Nocy wszystkIe momantalllle cżerniowieckif'go Kierownictwa ruchu otwar- 
żyć przestają... t
 zostah normalao _ torowa kolej lokalna 
, JAszcze więc g
hieindziei Rzukać. nale- Werenczanka- Okna, mająca 23 1 / 4 klm. dłu- 
ży: .
",:i&t
o prowadzI do Las
. W LesIe, po , gości. Odtąd więc liczyć będzie podl.eg,ła kie- 
naCISillenIU brylantu, wszystkIe drzewa oży- I rownictwu ruchu w Czerniowcach SIec kole- 
wają, a zwierzęta, dzikie i domowe, zaczY- 1 jowa 575'581 klm., cała zaś sieć austrya- 
, ckich kolei państwowych 16.013 klm. 
*) Maurice Maeterlinck: "L' Oiseau bleu", ! I ' 
Paria, Faaquelu, 1909. 


GOSPODARSTWO I HANDEL. 


5 


OSTATNIA POCZTA. 


= N aj j. P a n przyjął dnia 27 b. m. 
przed południem P. Prezydenta Ministrów 
bar. Bienertha na osobnem dłuższem posłu- 
chaniu. 
= N aj j. P a n zamianował posła do 
Sejmu morawskiego, dl'. Maurycego H u r b a- 
n a, zastępcą Marszałka w tymże Sejmie. 
== Narodni Listy potwierdzi.ją poprze- 
dnią swą wiadomość, ze zaraz po Nowym 
Roku rozpoczną się konferencye P. Pre- 
z e s a g a b i n e t u b ar. B i e n e r t h a,. c
lem 
ustalenia programu prac reszty sesYI zImo- 
wej, tudziez sesyi wiosennej i letniej. K we- 
stya uruchomienia Sejmu czeskiego jest ró- 
wnież brana w rachubę. 
= Wczoraj otwarto Sejmy krajowe 
Gorycyi i Austryi Górnf'j. 
= Biuro Woltfa donosi: National Ztg. 
ogłosiła pismo, według którego wobec faktu 
istnienia niemiecko-angielskiego po- 
r o z u m i e n i a w k w e s t y i fI o t o w e j, rząd 
niemiecki pozostawił Anglii wolną rękę dla 
jej inwazyjnej polityki w Mezopotamii. 
W związku z tem stoi stanowisko Turcyi w 
kwestyi Towarzystwa Lyneha i udział sir 
Ci1sselsa w kolei bagdadzkiej. 
Owóz w poinformowanem miejscu- 
wywodzi wspomniane Biuro- uznają te rze- 
. kome fakty, jak i wyciągane ztąd wnioski, 
za czcze kombinacye. 
Powyżrze zaprzeczenie. o t!le 
wraca 
uwagę, iż Nation.al Ztg. 
twIe
dzlla, Ja
oby 
międz,r NiemcamI a A
ghą 
Ie było Dle
o- 
rozumień w kwestyi zeglugI na EufracIe, 
Biuro WoltJa zaś tej uspokajającej wia
om?
 
ści zaprzecza. Wynika. ztą.d, wnlOs
uJą,. I
 
walka wpływów niemleck!ch z a?glelsk
ml 
istotnie się stoczyła i zakonczyla SIę porazk
 
dyplomatyczną Niemiec. Parlame
t tureckI 
uchwaIil, jak wiadomo, przed OJ?dawnym 
czasem, aby oddać żeglugę na EufraCIe w ręce 
Towarz,rstwa turecko - aogielskiego. Wpływy 
niemieekie były za usunięciem kombinacy
 
angielskiego Tow. Lyncha, za którem st?1 
rząd londyński. Przez żeglugę na EufraCIe 
Anglia zyskuje nowy punkt oparcia w drodze 
morskiej do Indyj. 
= Na cześć bawiącego w Belgradzie 
tureckil:'go ministra skarbu D ż a w i d a odbył 
się tam wczoraj obiad, w którym wziął u- 
dział także minister spraw zagranicznych 
Milovanovic. 
Dżawid basza wyjechał w nocy dJ Sa- 
lonik. 
= Do Koeln. Zt.q. donoszą z Szangaju: 
Rewolucyonista z Chin po.tudniowych doko- 
nał zamacha na regenta k8ięcia Czuna 
w chwili, gdy książę przed pałacem wysil,- 
dał z powozu, Ks. Ozun jest lekko ranny 
pchnięciem sztyletu. Sprawcę aresztowano. 
W Pekinie panuje spokój. 


1¥ELEGRAlwIT GL
ETY L WOWSKlEJ 


Kraków, 28 gruduia. (Tel. pryw.). Do 
prezydyum miasta przybyła wczoraj deputa- 
cya 'l'ow. lekarskiego krakowskiego i złożyła 
mu życzenia z powodu rozszerzenia miasta, 
oraz wręczyła memoryał w f'prawie .ref
rm
 
sejmowej ordynacyi wyborczej, obejmującej 
postulaty lekarzy, 


Prognoza na jutro. 
Wiedeń, 28 grudnia. Prognoza na 29 
grudnia: W Galicyi wschodni
j.: Po: 
chmurno, mierne wiJ.try, zimno, mIejscami 
mgła poranna. 
W G a l i c Y i z a c h o d n i ej: Przewa- 
żnie pochmurno, od czasu do czasu opady, 
mierne wiatry, stan mało zmieniony, nie- 
pewny. 


Wiedeń, 28 grudni
. Przed sądem przy- 
sięgłych odbyła się dziś rozprawa o obrazę 
czci, wytoczona przez Jerzego Nadieza prze- 
ciw adwokatowi wiedeńskiemu Zygmuntowi 
Hofmoklowi. Prz\'dmiotem skargi jest zamie- 
szczone w Neue Fr. Presse pismo, w które m 
powiedziano, że Hofmokl w i
ieniu .st
de
- 
ta serbskiego Mandicza zrobił dOOJesleDle 
przeciw Nasticzowi o kradziez listów, na
u- 
szenie tajemnicy listowej i zbrodnię przec.lw 
obyczajności. Hofmokl twierdził, że Nas.tlc
 
na liczne wezwania sądowe nie stawił Się I 
nie można go było odszukać, wobec czego 
śledztwa zaprzestano. 
Przewodniczący rozprawy stwierdza, że 
doniesienie takie rzeczywiście wpłynęło do 
sądu wied"ńskiego, ale śledztwa zaniech
no, 
bo nie wydało ono istoty zbrodni. 
Zastępca Nasticza oświadczył, że to jest 
najlepszym dowodem bezpodstawności zarzu- 
tów Hofmokb i dlatego cofa oskarżenie. 
WiedtJń, 28 grudnia. Zmarł tu długo- 
letni członek Izby panów Emanuel Prosko- 
wetz. 
Budapeszt, 28 grudnia. Przy wc:zoraj: 
szem ciągnieniu bezprocentowych oblIgacyj 


węg. Banku hipotecznego główna wygrapa 
1 miliona koron padła na seryę 3158 nr. 35 
lit. b, a główna wygrana 100.000 koron na 
seryę 3158 nr. 35 lit. a. 
Budapeszt, 28 grudnia. Jak słycbae ": 
kołach politycznych, Lukacs ma konferowac 
dziś przed południem z Juliuszem Andrassym 
o sposobach ro'Łwikła
ia trudno
ci .politycz- 
nych, poczem pojedzie do Wled
la, aby 
Najj. Panu zdać spraw
 z przebIegu ro- 
kowań. 
Budapeszt, 28 grudnia. Sejm wę
ier- 
sld na wniost-Jk p. Wekerlego odroczył SIę do 
ukońc'zenia przesilenia. 
Ma(lr)Tt, 28 grudnia. W .prowincyi N?- 
vara, skutkiem ostatnich wylewow, zapadła SIę 
cała jedna wieś niedaleko Viana. 18 osób 
zginęło. 
Konstantynopol, 28 grudnia. Słychać, 
że stronnictwo miodotureckie wezwało wiel- 
kiego wezyra Hilmi baszę do ustąpienia. 
Nowy Jork, 28 grudnia. Podczas za- 
wiei śnieznej w N. Jorku zginęło 18 osób. 
Wiele okrętów zostało uszkodzonych, na któ. 
rych również straciło życie wiele osób. 


Położenie w Królestwie Pol9k!em 
i w Bossy!. 
Warszawa, 28 grudnia, (Tel. pr'!f.wJ. 
Tygodnik dla młodziezy Wiec
ory R?dz
nne 
skazano na zapłacenie 25 rublI za wIersz p. 
t. "Tadeusz Kościuszko". 
Warszawa, 28 grudnia. (Iel. pryw.). 
Agenci ochrany aresztowali p. Bronislawa 
Noskowskiego, dyr. Tow. akcyjnego. 
Warszawa, 28 grudnia. (Tel. pryw.) 
Gen. gubernator wystosował o"ólnik do 
wszystkich dyecezyj z napomnieniem, aby 
delegowanie zakonników do parafij następJ- 
wało tylko za zgodą gubernatora i 
by du: 
chowni świeccy i zakonni nie przyjmowah 
na siebie obowiązków p&rafiaJnych bez odpo- 
wiedniego zamianowania przez władzę. 
WUno, 28 grudnia. (1el. pryw.). Wi- 
leńskie Tow. popierania polskiej sztuki sce- 
nicznej wobec oświadczenia pani Młodziejow- 
skiej-Szezurkiewiczowej, że na przyszły sezon 
teatru polskiego w Wilnie prowadzić nie b
- 
dzip, złożyło władzom podanie o przyzname 
mu odpowiedniej koncesyi. 
Wilno, 28 grudnia. (Tel. pryw.). Wy- 
bór Michała Węsławskiego na prezydenta 
miasta Wilna zatwierdzono. 
.Petersburg, 28 grudnia. (Tel. pryw.). 
Ministerstwo komunikacyi zatwierdziło prze- 
pisy odnoszące się do uwolnienia. i przeno- 
szenia nieprawomyślnych pracowmków kole- 
jowych na żądanie żandarmów. 
. Petersburg, 28 grudnia. (Tel. pryw.). 
Komisya Dumy do spraw oświaty przyjęła 
pierwszą część projektu o obowiązku naucza- 
nia, który mogą wprowadzić samorządy. Obo- 
wiązek nauczania dotyczy wszystkich dzieci 
w wieku od lat 8 do 15. 
Petersburg, 28 grudnia. (Tel. pryw.). 
Za.bójca Karpowa jest, jak się wyjaś?iło z p
- 
pierów, pozostałych po zabi tym. mle
z
za.m- 
nem saratowskim, b. nauczycielem wIeJskIm. 
Nazywał się Aleksander Perowski. 
Petersburg, 28 grudnia. Telegram Mo- 
skwy donosi o nagłem ciężkiem zachorow8: 
niu Tołstoja. Temperatura chorego wynosI 
40°. 


Telegrafowany kurs wiedeński. 
Wiedeń, 28 grudnia 1909. Zamknięcie 
giełdy (Schlusscourse). Godzina 2 minut 
30. Akc.ye austryackiego Zakładu kredyto- 
wego 674'25, Akcye węgierskiego Zakladu 
kredytowego 789'-, Akcye Anglobanku 
314"75 Akcye Unionbanku 583'50, Akcye 
Lande;banku 505'-, Akcye Bankvereinu 
544'50, Akcye Bodencre
it 1143'-, .Akcye 
galicyjskiego Banku hipotecznego 074'-, 
Akcye kolei państwowych 751.50, . Akcye 
kolei Południowej 127'-, Akcye koleI Elbe- 
thal -'-, Akcye kol
i P?ł,nocnej 5440'-, 
Akcye kolp-i czerniowle
kIeJ -'-; Akc,ye 
Alpiny 751'50, Akcye Rlma MuranJ1661'-, 
Akcye praskiego Towarzystwa zelaz. 2655'-, 
Akcye Fabryki broni 687'-, Akcye Ture- 
ckie tytoniowe -'-, Akcye Galicyjsko- 
karpackiego To
arz
s
w
 nafto
ego. 767'-, 
Obligacye węgH\rskleJ mdemmzacYI 93.25, 
Renta majowa 94'95, Austryacka Renta ko- 
ronowa 94'95, Węgierska Renta koronowa 
92'55, 56-letnie. Listy Towarzystwa kredyto- 
wego ziemskiego 93'50
 4-prc. Li.sty Banku 
hipotecznego 93'75, 4 I pół pr.c. LIsty Ba
 
hipotecznego 99'50, 5-prc. LIsty Banku hi- 
potecznego 110'-, 4-prc. Listy Banku kra- 
jowego 94'50, 4 i pół prc. Listy. B

 
krajowego 100-:25, 4-procentowe GahcYJskle 
obligacye propinacyj
e 97'80, 4-prc. Gah- 
cyjska pożyczka krajowa z 1893 r. 94'15, 
4-prc pożyczka m. .Lwowa 93'-, Losy ture- 
ckie 222-:25, MarkI 117'80, Rubel 254'50, 
5-prc. Rossyjska pozyczka z r. 190610120, 
Akcye praskiego Banku kradytowego (płaco- 
no 700'-, Pożyczka miasta Krakowa ,1909 
93'-. 


Odpowiedli&lny redaktor: 
.£.....m. Kreokowłe
kL i
		

/DIGCZAS002001_1909_296_0006.djvu

			Ct1KIERNI 


6 


I.ADYS
A W A PODBALICZA 


pod 
"Wozem DrzymaJy" 
otwarta od 7 -mej rano do 12-tej w nocy. 


Lwów, ut 1
_3Jdemił
k

 l. 5, 
(@b
k Maga:zynu .Dych $
haJ'eró
) 
SDBcyalista chorob_ WBnBrycznych i ,SkÓrnYCh ! 
D
 R RENTSCHNER I 
Lwów, ul. Krakowska 20, I. piętro. " 
Poszukuje się kupna. Schorzenia przewloczne, nieudolnoś 6( 9'" 31 
· kra' łł.pr." 101 w 51 l. " IOO - 100 '70 
· i pr. "101 w 57 l. .. 94 - 941 7( 
To
. kred'. gal. ziem. "pr. (pilnr- II' 
Iza Wlya) . . . . o . . .. 96- - - 
Tow. kred. galie. zIemlk. ł pr. " 
101 w U 1/. lat . . . . . . - 911 .- - - 
ł pr. 10Cl w 1)6 lat. . . . . .. 'J3 :'0 94 - 
m. Obliri la 100 kor. . 
Gal. fuBdusz. propiL 4lro w. a. . 97 60 98 :!v 
Buow. funduązUl:0jID. f:r. w. a. · lO! - 101 70 
Koa1lBalBs Bu. . !ar. :i Im.
 .. - - -- 
. .. ił. pr. 
3 IJII.. . 
9 'IC 100 łO 
. ". i pr. { Im. .... 9i1 
O 913 I/Ii 
Kol. lokaIDl dUo i pr.. . . . &:II 
S 
 93 li(\ 
Pożyczka m. Krakowa . . . . " ..:s - \ł3 'n 
Poźycmkl kro ł. pr. po :i00 kor. .. 
& 80 
. rok1l 1893 . . . . . . . 941 60 
P,ły.b a. Lwowa 4 tr.. . . 
O 8Q 91 5r. 
,. . . ł. OBWID.. 93 - 
::I 'l(' 
. ..bIDa kraj. 4 pr. I 9a 50 
r. 1t08. . . . . . ił" 
O 


IT. Lei'. 
III. Krakn. pelll. Ii (ił br.) 
V. ....tJ.) 
Uuał cuallki . ... . 
ił frukówb . . . . . . . 
lGł nbIl rOllyjlkich arebmych 
l. .. "papiorowyeh 
Iw aarlk mlmllckIch. . . . 


110 - 115 - 


llS61lU 
19 10 19 2£ 
:i61ł -. :i5ii - 
)1S4 - Ul6 - 
117 8ij llb 20 


K.... Kleldy wled.6sklej. 
Dma :ił grudni!!t 190V. 
..ł.. O,6la)" Iłlll ,u.twa. ,la.,. 
IHaollty dług pańltwa w bub.oł. 
aaj-liItopai . . . . . . . . Vo'- 
ItyosI6-11pilO. . . . . . .. 95 - 
IIDollty dh
 pańltwa w srlbllll 
11lt)'-aIlrpi.n . . . . . . .'. 9,'05 
kwiteiI6-ltuuI.ra1k . . . . . 99 10 


I\
łlił 


ij5'20 
\/U\) 


89.:¥ti 
9!ł'iiO 


"\-v Z
z;k
ji panem 


d{e sp:rzedY1nia
 


Bliższa wiadomoś6 w redakcyi -Ga- 
zety Lwowskiej«, (od godz. 12-2). 


l(CfOI!I)W" Wiólut». 


I Koronowa wa.lut:a. Vb
 :tądp.,j
 
L02Y z rok1l185" po 250 d. mł. S.;t pr. - - - o_ 
I 
 N 1860 po 500 zł. w. :a. '" pr. 171"[;) l"i 5"l') 
o 7. 1860 po 100 
. '" pr. :t
4. - ;6\ib _.' 
. 
. 1864 po 100 zl. . . a
b' - ii:ił.- 
" "" 1864 po 50 d. . . 1\1,8 - ;;,H,- 
Liilty z!!tst.dom8Iapańlił. po UO 7.ł.5 pr. 
89'[,O :i911J(., 
B. Dług paietwa (wszystkieh w R!!td:de p1iońlit'll'i> 
rl!pre.:entow3r1iych kr!!tjó'll' koronuyeh). 
AUEitr. fent!!t dota wolla
 od pod
ł!ru 
za 100 zt " pr.. . . . . . . 117
0 11'/60 
AUiltr. rent!} w .,-aL kor. wolna od 
,,,datku 4. pr. . . . , . . . 
5-0!$ 9
:t5 
C. Obliflleł
 koleJo'P*. 
.Ko
. A.r1
Y.k:s. Albrechta za 100 M. ł pr. !łf,.60 
H\(I 
Kol. C
ssrz. Elźbietv w z,!'ocit; wolne 
od pod
th Z!!r 10i) :d. 4, pr. . 
Kol. Celi. Elżbiety za :i00 zł. mil:. 
1)2!. pr. (ostem.p. akcye) . . . . "DiS-. "'55.- 
Kol. Cellarza Fran(Jiszk
 JÓJ:ofa za 
100 M. 5 1 /. pr. . . . . . . . 11\1'- no.- 
Kol. Karole, Ludwika po :i00 d. mk. 
(Olte:mp. akcJe-). . . . . .. 9:r40 9b'40 
Kol. Areyki. Rudolfa 11' w!!tł. korom. 
w011a1 od podato '" pr. . . . . 96'45 
6 U 
Obllraere I
łel'1rlllleńlhlfa (kQl.jowi). 
Kol. Arc. Albrechta za 300 d. !j pr. 10
'5f1 
w docie 
 200 zł. II pr. . . . 
Kol. OZISJrilj zach. n iOO, 1000 i 
500G d. ł pr. . . . . . . . 9al) 
Kol. Ozaskiej s:mill. I r. 18tł6 z::! 401} 
kllr. "pr. . . . . . . . .. 9HO 
Xol. p6łlaoc!2ej ell. FerdY1łalada I!.U. 
I r. 1886, "pre. . . . . .. 9'/')i
 nn.. 
Kol. półnoCJIlj cQI. Fl!rdY!limdz om. 
I r. 1887, 4: pre. (sr.). . . . . n'/j\) 9!nir. 
Koj. pMlaol!lallj eu. F
rdYlleda lim. 
li r. 1887, i pre. . . . . . . 9rHO ill:HO 
Kol. PÓhaOOBllj !MIli. F_rdyaud3> 8m. 
I r. 1888, i prt!. . . . . . . 
{S iiO "7'.0 5. 3i1ilt,riM!ye i:i p
>l>'I;'C& p:
ffloJlni>iI
"
 
£:qJ. p6ió'łwlałj 3ói1
. FlrdjB.ad!!t Mf.. 
3 H)t) 
ł. £i '-'!!l. 
fi r. 18g1, i pre, . . . . . , \lob W/'45 - n' a." 
'!roI. pMlaot!laej OSI!. Fud.ymoda l&!. 'i'()
o tGgL pilr. pu J
Jii
)\> IUI ...,,;, ! 
li r. 1898, 4 pl(J. . . . . .. 1ł6 ;SI) 9hl0 lG.OOO m. 
 pr.. . . . . . . 
Kol. póhilQ;Jlaej C
i. FQrdy>!
da &1&. Tow. tlIgl. Pl!', pa DUJ:I. N:J1J.. r.1886 P , l'. 
II r. llłc}
, 4. pre. . . . . . . \36. < \;17' _ Kol
j LWÓW.OS;łnl.-J
Gł" i r. 18m 
E:ol. }rd:owiillkloj lo!tl!.haoj n 400 II" 
OO U. . . . . . . . . . 
Lo . fi l.. ilL G;;:..... i:1})
i Lw6'1"!'.OUr:!fI, !Ii l. laB!: ::5" łłijł 
..i)l. ... pr. . . . . . . . .. iI... 'lu "w ",ł: -ł Ił!'. 
!1Il. If:1.Ue. Kuola L
dw!b. ł., pr.. 9i1 
h 96 110 - 1r . " . . h 
 > . IM: _.. . 
-",>1.. I1fo1i'!lkO-O!l!;jrD,'j
!I:!\JrlłJ j5 rok'! Gil.!. ...
'.,. ,,
;o!. ""'
o "(o.. n 1..v r.... ... lir. 
1;fflł, i. 1l'.. . . . . . . .. !:id5 !!5.t;5 W,*l. pl, k
.L
. uno Iii 
O'

. & j)r. 
X
l. AitJk$. Edolf
 (Bfi!!Jx&
(!r. Ol '" " 
 18fijf .. 
 j
. 


t) l>Z 

.
 ..Ulik 
 ,r. Ho.'!6 ll';'7b l. r....s;; (lUli n
1l
\)}, 
]). l))tgr \'(1t:Mitwa (};ujów br
RY w
f.knkxQJ). SudzpontelÓ.
ki
 (BuHioa) 5 :i
.. . 
W
i. :;
Itz Ulata za lOe d. !J. pr. . 1'10'25 HHi"til} ZM:ł8d.krld.dlahudl.lpn
:\"&.HIO<'!t 
c u " w WIł. kor. 4. pl. -'..- I iJlMY "0 z.J'. m. k.. . . . . . 
.. obI. pr. rlgul. Oluy 4 pro,. . l!i'H)() Ul; 1)0 P"żyazb mi&Bta IDsbruh 
O lót 
poi. prIm. za lQu d. (200 klIr.) 
H\ "6 i!
'I. l55 I Lm.y niutlO l{rlokow30 20 !Ił. . . 
: . _ M "IQ I-t (1
 kOT.) ¥lti 
5 :tymd{'!> JIIJ.lłst!!t S!!\hbul"ga ;10 zt . 


ptac
 


UC,'",Q Ub 
\I 


Mo Oblip
1e IladelDnl!'i8
yjne), 
Kroaoyi i Shwonii . . . . .. 94.-- 
Węgiar 
a 10(; r.t. "pr. . . . . 93)11) 
li'. Inne puo11611ne pO
.feui. 
Poi. rag. Dun:aju z r. 1878 108 li fr. HH.- - - 
poż. kraj. Bukowiny g r. 18113 .Oli 
1<10 200 koi', 4, pr. . o . . .. (1.17::, 9ł 76 
:8uJi:owińskie obI. propiuooyjlall 101i 
zz. 100 :;,!, 5 pr.. _ . . . , . 
Gal. pot._ kI'. z rokll 1893 " pr.. . 
(łi!ll. obi. prop. z roh 1889 '" pr. . 
PohlJilh 
ia2t
 Lwowa z r. 18
6 
ł'lJr.. . . - . , . ' , .. \}O'7a 91'70 
R01!ia w
oilka 1.& 1011 lirów (96 Jw- 
ron) 4 pr.. " . . , . . . . - -- 
roż. i:orb. prem. za 100 franir. 2 pt. 10i} 15 lOtl"'U; 
T1i!q.@3t.i. obl prllID.. koL u "'00 fra;3!r. 
t1'Ob :1;;) 05 
!}, Lillt,,- i&$
wne. Oblig. hipot. i lbty dłużno 
(Zlio 100 d. Nom.) 


10050 
9Jfiw 
&f; h5 


HH 50 
9
'50 
\i!:fi;JD 


fulglo-Acrltr. ba1lllku 101 w SG!. "
/J pr. 
Autr.1ó::.Ii:ł. kr. :dllm. lo
 w 50 l ł pr. 
i. "obI. praM. iii r. 1880 3 ;.3r. 
'I .. " " 18893 Pl'. 
lenl!:ow. I:J)H. hed, zl!lm. 101 !S pr. 
". " . " ,," pt. 
HlI.l. !!tJl:c. b_ hlp. 10 pr. prom. lOB ij pr. 
- - *' " . . 101 50 l. 4 1 / 1 pr... .. 
.- -- Ił . . 1t Pł 60 1. ł pr. .0 
 
'b.tS ! Gal. Tow_ krad. lilii!. " pr_ hl). 53 Ja
 

 . 
 " b "ł. pr. 10.. HIat 
911" , . " . ..i pr. IIt
n. " 
. .' "Ii Ranu kr!!tj. dll Halicy! Lodo:rl1er1
 
"'l/a pr. 51 1 /, lat Z1ł'1'obl.* . . . 
BZ3u krl'o}owilgo cbIJgo. kann,a, 
 
omisy& U jat f;.'I, yl. . . . . 
Buk. :n. 1119Y 67 1 je L 31 :iOO k. 
 pr. 
A1utrQ-1f
ł. I!r.lah 1)(; l!!tt 
 
j'.. . 

" r..1f Illit w, \. " 
!'. 


100'01) Hil'50 
9
'- 96..- 
:S8UI) 
..o 
G 
:Ś76'
1S ;18i'
6 
10V/1i - - 
94:- 96'- 
101.hili 110.65 

9'i6 \1:;"/6 
9a.''lb f:lł..'15 b !ł
'110 
110)"-... 91:i'- 
i.!6'50 -- 
1'.'10'-- 100:;0 
IIjj 75 liH,.76 
\j1)'36 9"".15 
5i
ijQ 9\NHł 
1!/j'
O !.I
H:H) 


ll:i'o
 114'60 
lU"lli WI"'IIt 
811'- I:/Q'- 

i.'ii6 9666 
-- -"- 
lU '
5 1011'95 
ir
"n -- 
5I
'1J
' *'1'90 
5ł.
.- 55\J'- 
3:t9- j30'- 
116'- - - 
},!;}'- 1ii!i- 
b
 75 

'71) 


"
I:
1W1W:I
. 


1

 


--.u' :.. 
 .
 JJDł eJ» 
 
_  


płacą 
:1\>8'- 
636(; 
rl'1! 60 
'[Q- 

'li'- 
110.- 


źądają 


ti7 (JO 
40'
O 
'Ii?J.- 

!:s"- 
l:alO'- 


]l. llelł1 butÓw (:;a lJititkf). 
Banku Anglo-Aulitr. iłO kor.. _ . alł '0 :W; łO 
P8szt Banku hand!. 500 d. . . . 364.0-, iiiitlu'- 
Zakł. kred. dla handlu i prztiJn,. .. {)7i"16 6n'
i 
Węg. Bal!ku. kredyt. 
OO zł. " . . '7
1.% 79
 
ti 
Dolno au litr. tow_ 9sk. 400 !rOl'o . , bJ.¥ - 6ł4- 
eMie. bmku. hip. 
OO "l. . . _ . 6'/6'- b'lił'- 
H "dlahan. i prum. JOO zł. "'01)'- 410'- 
Btenku. dla krajów koronnyeb. 200 zł- 6
!,i'- _ ,,06- 
'" AUltro-węg. 1400 kor. . . . l7t.8 - 1778- 

 Związku (Unioubank) iOO:zł. 6/j1j'i;(/ 1>3'" f,O 
OzeskiGgo banku związltowl!gQ 10{) Ił. 253.50 
6'" 60 
?,J.vuoljjtai!lika !)lmJl:a 100 zł. . . . jlilS li;) U'l toO . 
L. .Ueyłl Prudlfobbr.tw trID.portowyoh, 
Blit. kol. lok. ue. piarw. JOO d. " UUIj 445- 
. " . akels zakład. iOO d. 411)'- _'._. 
Kolei półn. cal. Eerd. 1000 zł. mi:. 
iOO.- MOO'- 
KoL Lwów.BełZ88 (akc. pierw.) 
OO 
l. 4.0\1'- łO&'-- 
. Lwów-OllrD..Jassy :iOO d. . . 55b 
IS liiid'- 
" Lwów - KlIpsrów - Jaworów lok. 
"00 kor.. . . . . . . . . . !jj$O' _o. 3.0- 
A1Iltr. Tow.tlli. na Duuju 5008ł, H. lOin.-. lG.:!4- 
](. J.ker. Przedlitłlilllltw pruEl.,.Il()
o;'. 
Tow. kopalń wegl
 w Bru 100 zł. no.- 7G8- 
(talie. brpackia uf t tow. 1)00 kor. 7t50'- 7t)
- 
Au
b'. tow. g6miczo AJ P bUl 100 d. 7łl
!. 74t j
 
Prago tow. żolazB. pUlm.. :iOO li. . ;1861;-- i
tlO- 
S
bod
cy 500 kor. . o . . . . 63& - 
ł6- 
Tunet. zan. tytolłili?l. 500 fUIaMw ;16:3'- ;)70- 
'lrlj
i.l ;
'W. ł:",p, w1ltla 7
!l. . . 
Q;1- dOIi- 


Jf. W łI '!I ,; 
. 
Bifrllil sa 100 J:I.&l'2t: 5 pr. ., _ _ 
I,oó'łdyn za 10 fI.Iat. Sit. 4 pr.. 2ł.O''l'1''t 
Plflr.yż I;a 100 fru.kó"'. . . . 
6'bO 
Petouhrg Z!!t 100 n'!lB fjgi
 pt:. 
NiMłI.okil bMlki . . .' . . 11'l-ts6 
Wł\.'llkio br.iaki 116 Ol) 
!1-fm'!udda 
!jll , 
fi!łw"'i
1I'3lrl0 }:!Utłl . 


lłl0:6'1w 
96"15 


U8'CIi 
iłUO 


tlHa 


VH5 


o. W II ! 11 
 r. 


Ou!!tt 1J11:i!UJd . . . . , , 
A1Istr.-weB. 8 ,ui4. Ilot
 mO!llU 
J4J-il-ulI:ówka . o . ., , 
JO-iiiarkówXa . . . . . . . 
ROI.yjlll:i półtmpflry21. . . , 
NilU!!.. biiiDkl!(jty :Ii!!t 1GO marok 
Wlolkh ba
i;;iio,y III 190 lir. 
R-i\hX" - 


11'3ti 


tli! 


19'1-\ 

hl 


111.]6 
ii! 55 


llN6 
\16 n l /, 
:Ui"'l{ 
,. 


i1ó1J6 
jlIij.at; 
'H;ol
. 


Licytacye
 
L. CZ. E. 792/9 (9) (13256 1-3) 
Edykt licytacyjny. 
Na żądanie Israela Sensa, kupca w 
Wielkich Oczach odbędzie się dnia 29 sty- 
cznia 1910 o godz. 9 przed polu dniem w 
sądzie niżej wymienionym, biuro Nr. 14 li- 
cytacya calych realności rwh. 201 księgi 
g-runtowej gminz kat. Wielkie Oczy i lwh. 
42 księgi gruntowej gmjny kat, Skolin ob- 
j
tych wraz z przynależnościami. 
::Nieruchomości powyższe wystawione na 
licytacyę są: ocenione na łączną kwotę 1040 
koron. 
Najniisza cena obu realności wynosi 
693 koron 67 hal., poniżej tej ceny sprzedaż 
nie przyjdzie do skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do 
tych niernchomości dokumenta może każdy, 
m&jący chęć kupienia, przejrzeć podczas go- 
dzin urzęd'owych w sądzie niżej wymienio- 
nym w biurze Nr. 14. 
Takie prawa, wobec których niniej- 
sza licybcya bybby niedopuszczalną, należy 
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo- 
nym terminie licytacyjnym, inaczej rOB?:'2U\- 


nia tego rodzaju co do samej nieruchomości Najniższa cena wynosi 770 koron, po- L. cz. E. 705/9 (8) (13255 1-3) 
nie mogłyby być już ze skutkiem podno. niżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do Edykt licytacyjny. 
szane. skutku. W sprawie egzekucyjnej Chaima Her- 
Te osoby, dla których jakie prawa lub Warunki licytacyjne i odnoszące się do schli. Metzgera, kupca w Wielkich Oczach 
ciężary na powyższych nieruchomościach bądź tej nieruchomości dokumenta może każdy, ma- przeciw Kaśce Kobak, Józefowi Kobak, Pio- 
obecnie już istnieją, bądź w toku posrtpc- jący chęć kupienia przejrzeć podczas godzin trowi Kobak i Annie z Moszczvńskich Pi. 
wania Jicytacyjnego powstaną, zawiad;Hd:w
 urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w lipczak rolnikom w Kobylnicy Ruskiej o znie- 
będą o dalszych wydarzeniach tego postę biurze Nr. 14. sienie spółwłasności odbędzie się dnia 3 lu- 
powania jedynie przez przybicie na tablicy Takie prawa, wobec których niniejsza I tego 1910 o godzinie 9 przed południem w 
s'}dowej, jeśli nie roicszka;ą w okr
i!11 sąd J ! licytacya byłf!.by niedopnszezalną, należy sądzie niżej wymienionym, biuro Nr. 14 li- 
niżej wymjenion:go i nie wskazą t<'l!1ui. s
' l lgło
ić. do. sądu 
ajpóźn.iej pr
y wyznac.zonym cytacya 
ealn?ści objętej lwh. 524 księgi 
dowl pełnomocmka do doręczeń w SH'ddw' termInie IIcyt.acYJnym, maczeJ roszczema tego gl'unt.oweJ gmInY Kobylnica Ruska składają- 
sądu zamieszkałego. rodzaju co do samej nieruchomości nie mo- cej się z parcel bud. 96 i gruntowych I. kat. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddzia4 II. głyby być już ze skut.kiem .podnoszone. 283/1, 283/2 i 284 .Józefa Kobaka, Kasi Ko- 
Krakowiec, dnia 3 listopada 1909. . Te osoby, dJa których jakie prawa lub bak i Piotra Kobaka po 1/3 z 1/6 części, 
______ eięiary na powyższej nierucbomośd bąd.ź Anny z Moszczyńskich Pilipczak w 3/6 cze- 
ohecnie już istnieją, bądź w tiku postępo- ściach i 1/2 z 1/6 ezęści oraz Cbaima Her- 
wania lieytaeyjnego powstaną, zawiadamiane I scha Metzgera w 1/6 części i 1/2 z 1/6 ezę- 
będą o dalszych wydarzeniach tego postę- ści własnej. 
powania jedynie przez przybicie na tablicy Nieruchomość powyzsza wystawiona na 
sądowej, jeśli :nie mieszkają w okręgn sądu licytacYę jest ocenioną na 1.145 koron. 
niżej w
'mienionego i nie wskażą temuż są- Cena wywołania i najniższa oferta wy- 
dowi pełnomocnika do doręczeli w siedzibie noszą kwotę 1.145 koron i poniżej tej ceny 
sądu 2iamieszkałego. sprzedaż nie przyjdzie do skutku. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział' II. Wierzycielom na zlicytować się mającej 
Krakowiec, dnia 3 listopad& 1909. realności ubezpieczonym, zastrzeżone zostaje 
__ ich prawo hipoteki bez względu na cenę przez 
. przet.arg uzyskaną. 


L. cz. E. 855/9 (7) (13253 1-3) 
Edykt licytacyjny. 
Na żądanie Anschla Prankla kupca w 
Bonowie odbędzie się dnia 22 stycznia 1910 
o godzinie 9 przed poludniem w sądzie niżej 
wymienionym, biuro Nr. 14 licytacya niewy- 
dzielonych 2/4 części lwh. 264 księgi grun- 
towej gminy kat. Bonów objętych wraz z 
przynależnościami. 
Nieruchomość powyźsza wystawiona na. 
!irytacyę jest ocenioną w\ 1155 kor, 


. 


.., 'ł-;'1C'-rf";';;;
.',.-:ic	
			

/DIGCZAS002001_1909_296_0007.djvu

			Warunki licytacyjne i odnoszące się 
do tej nif'ru
homości dokllmenta, może każdy, 
mający chęć kupieni!\, pf'
'
jrzeć podczas go- 
chin urzędowych w sądli
 niżej wymionym 
l!iuro Nr. 14. 
e k. Sąo powir.towy. Orlrlzis.ł II. 
Krakowiec, dni:! 16 grudlliit 1909. 


Najniższa cena wynosi 2766 kor. 66 haL, 
poniżej tej ceny sprzedaż nh
 przyjdzie do 
skutku. 
Warunki licytacyjne, które niniejsze.m 
zatwierdza się i za przedłożenie których 
przyznaje się wierzycielowi 2 kor. 05 haL, 
i odnoszące się do tych nieruchomości doku- 
menta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, 
protokołyocenienia i t. d.), może każdy, ma- 
jący chęć kupi pnia., przejrzeć podczas godzin 
urzędowych w biurze Nr. 6. 
O k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Grzymałów, dnia 20 listopada 1909. 


L. cz. E. 706/9 (5) (13254 1-3) 
Edykt licytacyiny. 
Na żądanie Ohai1l1a Hers(>ha Metzgera 
odbędzie się dnia 22 stycznia 1910 o go- 
dzinie 9 przed południem w sądzie niżej wy- 
mienionym, biuro Nr. 14licytacya niewydzie- 
lonych 4/6 cztści rejJ,lności lwh. 104 księgi L. cz. E. 2317.9 (4) (13159 2 -3) 
gruntowpj gminy Kobylnil.a ruska objęt.ych Edykt licyt.acyjny. 
wraz z przynależnośei"mi. Na żądanie Jakóba Scherzca odbędzie 
Nierw:bomość wystawiona na licytacYę się dnia D t stycznia 1910 o godz. 10 przed 
jest ocenioną na 981 kor. 33 hal. południem w sądzie niztoj wymienionym, w 
Najniższa cena wynosi 654 kor. 22 ha1., I biurze Nr. 17 Ji(.ytaeya realności lwh. 23 
poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do ks. gr. Terneszów, staDowiąeej gospodarstwa 
skutku. włościańskie ob8zaru 4 morgi Jana Milcza- 
Warunki licytacyjne, i odnoszące się nowskipgo własnej wraz z przynależnościami. 
do tych ni
mJChomości dokumfJnta może Nieruchomość wystawiona na licytacyę 
każdy, mil.jący chęć kupienia, przejrzeć pod- jest oceniona na 4277 br. 50 hal. 
czas godzin urzędowych w sądzie niżf:'j wy- Najniższa cena wynosi 2851 kUL 67 
mienionym w hiurz.e Nr. 14. haL, poniiej tej ceny sprzedt1ż nie przyjdz.ie 
'1'=.1:ie praiva, wohec których nmiojs7.!\ do skutku. 
lieybwF> b}'b.hy niedopuszczaJną, Iis.leiy Warunki lic,vtaeyjne i odnoszące się do 
zgłosić do sądu JlajpMniej. przy wyzna.czonym tej nieruchomości doktlmenta (wyciąg tabu- 
termjr:i", licyt.?cyjnym, in'1czt:j ros"ezenh trgc Jamy, wyciąg katastralny, protokoły oeenie- 
rc:d>:\ju ec' d.'.' 
am"j nieruchomości nil
 Jn(\- nia i t. d.) moie kaźdy, mający chęć kupie- 
gl} t,y byt j
lY; 'U) f'kutkieffi p.od
osz{)nf:';. , nia, pr
ejrze?, 'podcz3.
 g:odzin Ulzędo:",ych 
're o30b/, dh< L-tÓryeb Jak;e prawa hw VI 
ą.dlae lllZe] wyrmemonY-ill, w bIurze 
ci.
Zltry na P\)wyższej nim'uchomoś0i bądź Nr. 16. 
ohemi3 jllz. ist.ni
ją, bądź 'IV toku postępo- Takie pr
wjJ.: wO!Jer kt'
iych niniejszlI 
wania licyt1J.cyjneg') powstaną, zawi\\damiane ikytacya byłaby medOpllSZel.alną, należy l[!.ło. 
będą o dalszych wydarzeniach tego postępo' sić (jo sądu lli\jy67.niej przy wYZJl;>czonym 
wani!} ied'.'nie PLlE'Z przybicie JlH tablicy sa- tenllinie licytlw.y:nym, inlH
zei ro
,7.c:;.eIlja tego 
dow'
Lj
dr nie Lmj,
s\',bją Vi okrf:
u sądu ni. I nHh,:j'! co ao s
mei r:ierucbomości nit' m0- 
7,ej wy mi
TLioIll;go i !lie wskaią teinuz sądowi i '
(yhy hyt'. już ze skutkiem podnoszone, 
- .,.. , . 
 .t. .J I '1 , l dl kt . \. l . l b 
pehl0IDJf'mKi:. dG f1Oręi\7,eQ, w i3W,.,'!.hi
'! <'-(f'IU e OSOiJY, a orycll JaKle prawa u 
zamieszb!I'W'. cif,!z?.ry na powyższej nieruchomości bądź 
O. J<. S'rd powiatowy, OddziaJ II obe,cnie już istnieją, bądź w toku postępo- 
Krakowiec, dnia 3 list.opada HJ09. wanif
 licytacyjnego powstaną, zawiadamiane 
_________ będ
 o d3.lszych wydarzeniaeh tpgo postępo- 
wania jedynie prze" pJ'Z.\'bicip na tablicy są- 
dowej, jf>śli nie mieszkają w okręgn sądu 
niżej wymienionego i nie wshżą temuż są- 
dowi pełnomocnika do dorę,;zeń w siedzibie 
sądu zamieszkali'gć. 
O. k_ Sąo powiatowy, Od(hiał IV. 
Brzozów, 16 grudnia 1909. 


L. cz. 3i342ł9 (6) (13238 1-3) 
Edykt lieytacyjny. 
Dnia 18 stycznia 1910 o godzinie 10 
minut 30 przp.d południem, odbędzie się w 
sądzie niżej wymipnionym w biurze Nr. 10 
licytacya realności lwh. 1729 i 1730 gm. 
Swaryezów Wfi;Z z drzewostanem. 
Nieruchome,śei wystawie'ne na licytacyę 
są ocenione a to: lwh. 1729 na 37.557 kor. 
64 hal, 1\\11. 1730 na 6350 koron, przyna- 
leżności zaś I wb. 172\:1 na 15.020 kOL, a 
lwb. 1730 na 2360 kor. 
Najniższa cena l\\h. 1729 wynosi kwotę 
35.051 koron 76 bal., zaś Iwh. 1730 kwotę 
580t\ kor. 66 !J al. 
\Vuunki licytacyjno i inne dokumellta 
można przejrzeć w sąrlzie. 
O. k
 Sąd powiatowy, Oddział II. 
Rożniatów, dnia 8 giuduia 1909. 


L. cz. E. 1143/9 (7) (13219 2-3) 
.Edykt licytacyjny. 
Na ządanie wspólnej Ka<;y siprocej 
c. k. sądu powiatowego w Grzymałowie za- 
stąpionej przez kur&tora adw. dr. ]{ofilera 
odbędzie S1ę dni:i 31 grudnia 1909 o godz. 
10 przed południem w sąd7.i8 niżej wymienio- 
nym, w biurze Nr. 5 Gnymałowie ko!ejllo 
po sobie licytacya: 
a) realności lwh. 61 ks. gr. Pa;ówka 
objęte5, wraz z przynależnościami, skład i\j ą- 
cymi się z drzew O\\OCOW,Fb, 
b) realności l who 117 ks. gr. P
jów ka 
ol,jętej wraz z przynaJeżnośeiami, sqadają- 
cemi się z drzew owocowych, ogrudzenia kolo 
budynków i zaRianej oziminy. 
Nieruchom,ści wyslawione na licytacyę, 
są ocenione następująco: ad a) na 300 kol' , 
przynależności na 30 kor., razem 330 kor, 
ad b) na 10.700 kor, przynaJezności zaś na 
343 kor., razem 11.043 kor. 
Najni:isza cena wynosi co do realności 
ad a) 220 kor., zaś co do realnośei ad b) 
7362 kor., poniZf'j tej ct'uy sprzedaż nie 
przyjdzie do skutku" . 
Warunki lieyU',cy:nr., którr, niniejszem 
zatwierdza się i 
,(\ przediozenie którycb przy- 
znaje się wiuzycielo'ń i 11 kor., które zobo- 
wiązany ma zJlpłacić do dni 14 i OdMszące 
się do tych n:erucłwmości dokumenta (wyciąg 
tabularny, w)Ciąg katastralny, protokoły ece. 
nienia i t. d) m()żr, kaidy ma.iąey ehęć ku- 
pienia. prujrzeć {Jpdczf's godz'll urzędowych 
w sądl,:e niżej wymielJionym, w biurze Nr. 6. 
C. k. S'łd powiatowy, Oddział II. 
Grzyma.lów, dnia 18 listopada 1909. 


L. cz. E. 106/9 (14) (13183 2-3) 
Na z1,hnie Mniszka Dyma, tuilz;eż gal. 
'l'owarzYi'twa krt'dytowego ziemskiego we 
Lwowie za8t
pionego pn.ez adwokata dr. Jó- 
z.'fa Serwaekipgo w Samborze, odbędzie się 
dnia 7 lutego 1910 o godzinie 9 przed połu- 
dniem 'IV sądzie nii,ej wy!'
ienionym, w hiurze 
Nr. 87 w gmachn sądowym licytacya nalez1- 
eyeh do Józdl1. Engiiiudera po 96/22ą, a do 
T"odora Mazura, Aimy Gawackiej, Jana Ma- 
zura i Karoliny Eng-Hinderowej po 32/224 
części ImjętnGŚei Jawom dolna lwb. ] 136 i 
Jawora górna lwh. 1137 dla większyeh po- 
sii:dłości t.ulł'jszrgo okręgu sądowego, wraz 
z przynal"żytości:J.Itli, składającemi się z in- 
wentarza żywego i martwego, tudzież zapasu 
pasy. 
Nieruehumości powyższe wyst.awione na 
lirytacyę Sa ocenione, a to majętność Jawom 
dolna Iwh . 1136 na 318.245 kor. 29 hal., 
majęt!wść Jawora górna Iwb. 1137 na 8\ O 
hroa 40 hal. ta o
btnh majęt.ność nie ma 
zadnej przynależności, wartość szacunkowa 
z"ś przyual"żności DP.leżącPj do majętności 
Jawora dojna wynosi 15.188 korun. 
N:tjniższa 
ena wynosi odnOŚQ1R d,) m
L- 
jętnośei Jaw'J"1I. dolna Jwh. 1136 kwotę 
2:22.290 kGr. odw,śnie d,) majęlnosci JawoJ'3, 
górna Iwb. 1137 kwotę 541 kor.. poniżej tej 
('/:uy sprzedaż nip, prz}jdlie do skutku. 
Warunki licyt.acyjne, i odnoszące się do 
tych nieruchomości dokument.a, (wyciąg tabu- 
larny, wyeiąg ka.tastralny, protokoly ocenie- 
nia i t.. d.), moze każdy, mający chęć kupi pnia 
przejrzeć podczas go d "l.lIJ urzędowych w sądzi e 
niżej wymienionym, w biurze Nr. \13. 
T8.kie pra'N8-, w (,bi:'e ktrrych njni",jszz; 
licytacya hvhhy nii'dupu::,zc7.3In>1: na!eiy zg{O- 

ić do 
,
,-jl] l1i\;pÓŹ,J)ipj przy W:\n;o.i>f zonym 
(enninie \i1."..tf.('yj1)nn, i.nI1.(:7.ej rOE.ze1.enia t.Pgu 
("nozaju co ,in &
ifn;;j nj,'rud!0J)'H)
ri ni€' m
- 

łyb} być o , ioi ?A
 Skt1lR t

.UJ podnOS1
Gn.e. 
Te o\o!;)', dl!; kt.óryeh jakip prawa !ub 
cięiary ;'1\ r'w; Y7..
,ych ni,'rncnomr+':ath bc}dź, 
,':
i 
 i (:
p 
,j \ji

,

;\,,
::;;,j!
j.,)
;' 
.;: ;.:
 ,")
:;
I
';: 

 
będą o l:dszy;'h wY;)1,r z /:':ni&r'h t "W:' pC8t
.. 
p{)w
ui3. j
:f!Jnie pfr,!.';.- lJT'zybirje D5 tf:.t
n(J' 
sądOW
j1 .}t ' ś1i D1f'- mitf:zkr..ją "It' okrę.gu 8ądu 
nd:el "Vrrnield{}I
ego i ni,,
 '?'°ehłi,2tz t.EJ!-UJo1; "..S

 
dnwl pe./rlOm()ićn
b, do dDr1;;e
;i',f; 11:.' I'h'{hwle 
zawi<:\fZk\i,}PW', 
O. k. Sąd obwodowy, Oddział V. 
Sambor, dnia 13 listopada 1909. 


L. cz. K ,)202/9 (7) (13218 2-3) 
Edykt licytacyjny. 
Na Ż:1danie Józefa Kuczeka w Krasnem 
odbędzie się dnia 26 stycznia 1910 o godz. 
10 przed południem w sądzie niżej wymie- 
nionym, w biurze Nr. 5 w Grzymałowie licy- L. cz. E. 1091/9 (13228 2 - 3) 
tr.cya realności lwh. 1053 ks. gr. Krasne Edykt licytacyjny. 
objętej. Na żądanie Sala Goldfruchta w Znie- 
Nieruchomość ta wystawiona na licy- sieniu odbędzie się dnia 11 stycznia 1910 o 
tacyę, jest ocenioną na 4150 kor. godzinie 10 rano w sądzie tut. w biurze Nr. 17 
r,Gazeta Lwowska II Nr. 296 z dnia 29 grudnia 1909. 


7 


lieytacya realności lwh. 14, 16, 96, 97, ks. I stralny, protokoły ocenienia i t. d.) może 
gr. gm. Koniuszki. każdy, mający chęć kupienia przejrzeć pod- 
Nieruchomości wystawiclle na licytacyę czas godzin urzędowych w Rądzie niżej wy- 
są ocenione jak następuje: mienionym, w biurze Nr. 10. 
I. realność lwh. 14 na 4 379 koron Takie prawa, wobec których niniejsza 
60 hal. licytacya bybby niedopuszczalną, należy 
II. realność lwh. 16 na 363 koron zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo- 
60 hal. _ Dym terminie licytacyjnym, inaczej roszeze- 
III. realność lwh. 915 na 568 koron nia tego rodzaju co do samej nieruchomości 
20 hal. nie mogłyby być już ze skutkiem podno- 
IV. realność lwh. 97 na 1.145 koron 8zone. 
40 bal. Te osoby, dla których jakie prawa lub 
Najniższa cena wynosi ad I. 2919 kor. ciężary na powyższej nieruchomości bądź 
73 hal., ad II. 242 kor. 40 hjJ,l., ad III. 378 obecnie jl.Ż istnieją, bądź w toku postępo- 
kor. 80 hal.. ad IV. 763 kor. 60 hal. poniżej wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane 
tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku. będą o dalszych wydarzeniach tego poste- 
Równocześnie ustalono warunki licyta- powania jedynie przez przybicie na tablicy 
cyjne i inne dokumenta odnoszące się do sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu 
t.ych nieruchomości przejrzeć można w biurze niżej wymienionego i nie wskażą temuż są- 
Nr. tut. 18 Sądu. dowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie 
Takie prawa wobec kt.órych licytacya sądu zamieszkałego. 
byłaby niedopuszczalną należy w sądzie zgłosie. O. k. Sąd puwiatowy, Oddział II. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział III. Zbaraz, dnia 30 listopada 1909. 
Móściska, dnia 1 grudnia 1909. 


L. cz. E. 723/9 (8) (13231 2-3) 
Edykt licytp.cyjny. 
Ng żądanie Banku krajowego we Lwo- 
wie, za,;tąpionego przez swą dyrekcyę, odbę. 
dzie się dnia 7 lutego 1910 o godzinie 9 
przed poł'udniem w sądzie nizej wymienio- 
nym w biurze Nr. 3 licytacya realności a to: 
a) lwb. 1040 gm. Koszlaki składającej się 
zlparc. gr., b) lwh. 1379 gm. Toki skła- 
dającej się zlparc. bud. i 3 parc. gr., c) 
lwh. 1336 gm. Toki składającPj się z 2 parc. 
gr. wraz z przynależnościami, skł	
			

/DIGCZAS002001_1909_296_0008.djvu

			L. cz. E. 2184/9 (3) (13233) ! złożyli z pomyślnym skutkiem egzamin fizy- 
Edykt licytacyjny. I bcki. 
Dnia 28 stycznia 1910 o godzinie 10 Po myśli rozporządzenia wykonawczego 
zrana odhędzie się w biurze Nr. 6 sądu tu- do S 7 ustawy z dnia 2 lutego 1891 Nr. 
tejszego licytacya całej realności lwh. 5631 17 żądanie dowodu, iż ubiegający się nie 
gm. Nowy Targ a składającej się z parceli przekroczył 40 lat życia, nie odnosi się do 
bud. 302/2 na której stoi piątrowy magazyn. tych kandydatów, którzy juz piastują posadę 
Powyższą realność oceniono na 4.500 lekarza okręgowego. 
koron. Lekarz okręgowy w Ławocznem będzie 
Najniższa cena, niżej której sprzedaż obowiązany utrzymywać aptekę domową. 
nie nastąpi wynosi 2.250 koron. Obowiązki słuzbowe określa ustawa z 
Warunki licytacyjne i inne odnośne 2 lutego 1891 Nr. 17 rozporządzenie wyko- 
dokumenta przejrzeć można w sądzie tutej- nawcze do tej ustawy i instrukcya słuibowa, 
szym w biurze Nr. 6. wydana przez c. k. Namiestnictwo w poro- 
C. k. Są.d powiatowy, Oddział IV. zumieniu z Wydziałem krajowym na zasa- 
Nowy Targ, dnia 6 grudnia 1909. dzie 
 14 ust. kl'. z 5 października 1906 
Nr. 148 dz. u. kl'. 
Posada nadaną będzie tymczasowo na 
(13194) rok jeden, poczem Wydział krajowy orze- 
knie na wniosek Wydziału powiatowego o 
stałem jej nadaniu. 
Podania ostemplowane marką stemplo- 
wą na 1 kor. należy wnosić do Wydziału 
powiatowego w Stryju w terminie do dnia 
20 stycznia 1910 włącznie. 
Z Wydzialu powiatowego. 
Stryj, dnia 15 grudnia 1909. 
Prezes: 
Onyszkiewicz. 


L. cz. E. 4403/9 (6) 
Edykt licytaeyjny. 
Dnia 21 stycznia 1910 o godzinie 10 
przed południem odbędzie się w biurze Nr. 
35 sądu tutejszego licytacya realności w Są- 
siadowicach lwh. 147 z pn. 
Dom, spichlerz, stodołę, parcelę budo- 
wlaną, ogrody, role łąkę i drogę domową 
z pn. ocelliono na 5824 kor. 85 bal. 
Najniższa cena, poniżej której sprzedaż 
nie nastąpi, wynosi 3843 kor. 23 hal. 
Warunki licytacyjne i inne odnośne do- 
kumenta przejrzeć można w sądzie tutejszym 
biuro Nr. 47. 
Takie prawa, wobec których niniejsza 
licytacya byłaby niedopuszcgalną, należy zgło- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia te- 
go rodzaju co do samej nieruchomości nie 
mogłyby być już ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla ktÓryeh jakie prawa lub 
ciężary na powyższej nieruchomości bądż 
ohecnie już istnieją, bądż w toku postępo- 
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane 
będą o dalszych wydarzeniach tego post,;:- 
powiJ.nia jedyni!:' przez przybicie na tablicy 
sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu 
niżej wymienionego i nie wskaią temuz są;
 
dowi pelnomocnika do doręczeń w siedzibie 
sądu 'amieszkaJego. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Sambor, dnia 13 grudnia 1909. 


Konkursa. 


Konkurs 
na posadę weterynarza miejskiego ogłasza 
niniejszem gmina miasta Janów koło Lwo- 
wa (stacya klimatyczna). 
Phca roczna wynosić będzie 1400 kor. 
w ratach miesięcznych z góry, tudzież wol- 
ne pomieszkanie. 
Podania wnosić należy na ręce Zwierz- 
chności gminnej po dzień 15 stycznia 1910. 
P. Juźkl1w 
zast. burmistrza. 


(13136 2-3) 
K o n k u l' s. 
Celem obsadzenia posady zastępcy Pro- 
kuratora Państwa w Krakowie, względnie 
przy innej Prokuratoryi Państwa w okręgu 
krakowskit'go sądu krajowego wyższego, roz- 
pisuje się konkurs. 
Podania należy wnosić w drodze prze- 
pisanej najpóźniej do dnia. 15 stycznia 1910 
r. do Nadprokuratoryi Państwa w Krakowie. 
C. k. Nadprokurator Państwa. 
Kraków, dnia 23 grudnia 1909. 


L. 4889/9 


(13133 2-3) 
Ogłoszenie konkursu. 
Wydzia
 powiatowy w Stryju rozpisuje 
konkur3 na posadę lekarza okręgowego z 
siedzibą w Ławocznem. Płaca roczna z fun- 
duszu powiatowpgo wynosi 1500 kor. Ryczałt 
na koszta podróży wynosi 800 kor. 
Okręg sanitarny obejmuje następujące 
gminy i obszary dworskie: Ławoczne, Uha- 
szczowanie, Hrebenów. Hubar, J elenkowate, 
Kalne, Karlsdorf, Klimiec, Libochora, Opo- 
rzec, Rożanka niżna, Rożanka wyżna, Sław- 
sko, Tarnawka, Tuchla, Wołosianka, Wyż- 
łów i Żupanie, razem 18 gmin z ludnością 
15.534. 
Ubiegający się o tę posadę mają prze- 
dłożyć: 
1. świadectwo dostatecznej fizyr.znej 
zdolności, wydane lub potwierdzone przez 
c. k. lekarza powiatowego; 
2. dyplom doktora. medycyny, upraw- 
niający do wykonywania praktyki lekar- 
skiej; 
3. 
4. 
5. 
wych; 
6. dowód przynajmniej dwuletniej prak- 
tyki w zawodzie lekarskim; 
7. dowód nieprzekroczonego wieku lat 
40-stu. 
Między kandydatami mają vierwszeń- 
stwo ci, którzy udowodnią przynajmniej dwu- 
letnią służbę w szpitalu powszechnym po 
uzyskaniu dyplomu doktorskiego, albo, że 


L. 4700 


dowód obywatelstwa austryackiego; 
świadectwo moralności; 
dowód znajomoścI języków krajo- 


L. 4929 


(13134 2-3) 


K o n k u l' s. 
Celem nadania trzeeh stypendyów o 
rocznej kwocie po 400 kor. z fundacyi jubi- 
leuszowej utworzonej przez Radę powiatową 
Złoczowską ku uczczeniu 60 letniego pano- 
wania Cesarza Franciszka Józefa 1., rozpi- 
suje się niniejszym konkurs z terminem do 
wnoszenia podań najdalej do 31 stycznia 
1910. 
Stypendya te przeznaczone są dla ubo- 
gich uczniów wyższych szkół przemysłowych 
i Abdemij handlowych, z autonomicznego 
powiatu Złoczowskiego pochodzących bez 
względu na narodowość i obrządek reli- 
gijny. 
Nadane stypendyum zatrzymuje stypen- 
dysta z reguły az do prawidłowego ukończe- 
nia nauki w odnośnej wyższej szkole prze- 
mysłowej lub Akademii handlowej, pod wa- 
runkiem iż corocznem świadectwem tejże 
szkoły z dobrego postępu i zachowania się 
wykaże. 
'3typendya te wypłacaI1e będą na ręce 
Dyrekcyi szkół powyzszych w dwu półro- 
cznych równych ratach z dołu, po przedło- 
ieniu przez stypendystę odpowiednio ostem- 
plowanego kwitu, przez odnośną Dyrekcyę 
szkoły koramizowanego i stwierdzającego, że 
stypendysta do szkoły uczęszcza i odpowie- 
dne postępy w naukach czyni. 
Ubiegający się o powyższe stypendya 
winni wnieść podania należycie ostemplowa- 
ne do Wydziału powiatowego w Złoczowie, 
za pośrednic: wem Dyrekcyi odnośnej wyż- 
szej szkoły przf1mysłowej lub Akademii han- 
dlowej, załączyć metrykę urodzenia, świade- 
ctwo moralności, świadectwo ubóstwa, świa- 
dectwo szkolne z ostatniego półrocza i po- 
świadczenie swej władzy szkolnej iż do szkoły 
uczęszcz
ją i w naukach odpowiednie postę- 
py czymą. 
Z Wydziału powiatowego. 
Złoczów, dnia 17 grudnia 1909. 
Gnoiński m. p. 
Prezes Rady powiatowej. 


L. 2636 


(13177 2-3) 
Ogłoszenie konkursu. 
CfJlem nadania posady stałego sługi 
przy katedrze budowy dróg, kolei żelaznych 
i tunelów w c. k. Szkole politechnicznej we 
Lwowie ogłasza się niniejszem konkurs do 
końca kwietnia 1910. 
Do tej posady przywiązane są normal- 
ne pobory sług państwowych unormowane 
ustawą z dnia 29 września 1908 Dz. u. p. 
L. 204. 
Kandydaci na tę posadę winni swe po- 
dania wystosowane do c. k. Namiestnictwa 
przesłać wprost lub za pośrednictwem wła- 
dzy przełożonej na ręce Rektoratu przed u- 
pływem terminu konkursu i zaopatrzyć je 
w dowody: 
1. znajomości języków krajowych w 
słowie i piśmie; 
2. uzdolnienia fizycznego; 
3. nieprzekroczonego wieku 40 lat; 
4. nienagannego zachowania się (świa- 
dectwo moralności); 
5. dot.ychczasowych zajęć; 
6. znaj (;mości jakiego rzemiosła, zwła- 
szcza ślusarstwa lnb introligatorstwa. 
Pierwszeństwo w uzyskaniu tej posady 
mają w myśl ustawy z 19 kwietnia 1872 
Dz, p. p. Nr. 60 wysłużeni podoficerowie 
c. k. względnie c. i k. armii zaopatrzeni 
certyfikatem uprawniającym do ubiegania się 
o posady w państwowej służbie cywilnej. 
Z Rektoratu c. k. Szkoły politechnicmej. 
We Lwowie, dnia 20 grudnia 1909. 
Br. Pawlewski, m. p. 
Rektor. 


8 


L. Prez. 32.972/9 (13132 1- 2) 
K o n kur s. 
Odnośnie do konkursu w Nr. 295 "Ga- 
zety Lwowskiej" ogłoszonego oznajmia się, 
że konkurs na posadę naczelnika kancelaryi 
przy c. k. sądzie obwodowym w Złoczowie 
z dniem ] 5 stycznia 1910 upływa. 
Z Prezydyum c. k. Sądu krajowego 
wyższego. 
Lwów, dnia 22 grudnia 1909. 


Rozmaite obwieszczeniaa 
L. 869 (13101 3-3) 
O b w i e s z c z e n i e. 
C. k. Izba notaryalna w Krakowie wzy- 
wa niniejszem po myśli 
 29 ust. not. oso- 
by interesowane, roszclące sobie pretensye 
do kaucyi urzędowej c. k. notaryusza Łu- 
cyana Lit>ińskiego w Krakowie, a to z cza- 
sów jego urzędowania: 
w Skawinie za czas od 3 maja 1871 
do 13 maja 1872 roku; 
w Kalwaryi za czas od 16 maja 1872 
do 25 lipca 1874 roku; 
w Nowym Sączu za czas od 26 lipca 
1874 do 10 kwietnia 1907 r., 
aby te pretens.ye w przeciągu sześciu 
miesięcy od dnia ostatniego (t. j. trzeeiego) 
zamieszczenia tego obwieszczenia w części 
urzędowej "Ga.zety Lwowskiej" licząc tern 
pewniej do c. k. Izby notaryalnej w Krako- 
wie zgłosiły, ile, że po bezskutecznym upły- 
wie terminu zakreślonego, bez względu na 
ich pretensye, kaucya tegoż c. k. notaryusza 
od węzła kaucyjnego zwolnioną zostanie. 
C. k. Izba notaryalna. 
Kraków, dnia 22 grudnia 1909. 


L. Prez. 3406/9 (1314 7 2 -3) 
Jego Ekscelencya Prezydent wyższego 
sądu krajowego zamianował po myśli 
 301 
p. k. dla pierwszej kadlo,ncyi sądu przysię- 
głych dnia 21 lutego 1910 o podzinie 9 ra- 
no się rozpoczynającej, radcę Dworu Chyliń- 
ski ego jako prezydenta sądu obwodowego 
przewodniczącym, a zastępcami jego radców 
wyższego sądu krajowego dr. Mandybura i 
Praczyńskiego, oraz radców sądu krajowego 
Hessego, Lityńskiego, W ojtasiewicza, Olszew- 
skiego, dr. Czajkowskiego i Nahlika. 
Prezydyum c. k. Sądu obwodowego. 
Przemyśl, dnia 20 grudnia 1909. 
Chyliński, m. p. 


L. cz. Cw. II. 2574/9 (4) (J 2944) 
Ii: d Y k t. 
Przeeiw Jackowi Kudesowi, którego 
miejsce po bytu jest nieznane, wniesioną zo- 
stała do sądu krajowego jako handl. w Kra- 
kowie przez Powszeehny zakład kredytowy 
w Brzesku skarga wekslowa o 5200 kor. i 
1225 kor. 
Na podstawie pozwu wydano nakaz za- 
płaty dnia 23 pażdziernika 1909 Cw. II. 
3574/9 (1). 
Celem strzeżenia praw p. Jacka Hu- 
desa ustanawia się pana adw. Tadeusza Fe- 
derowicza w Krakowie, kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie po2;wa- 
nego w rzeczonej sprawie na jego -koszt i 
niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie £i ę 
nie zgłosi, lub pełnomocnika nie zamianuje. 
C. k. Sąd krajowy, jako handlowy, 
Oddział II. 
Kraków, dnia 4 grudnia 1909. 


L. cz. E. 2213/9 (2) (13166) 
E d Y k t. 
Niewiadomej z miejsca pobytu Maryi 
Serwetnik w sprawie toczącej się przed c k. 
sądem powiatowym w Rohatynie przeciw niej 
o 24 kor. 23 hal. ma być doręczoną uchwa- 
ła z dnia 1 grudnia 1909 E. 2213/9 (5), 
którą dozwolono licytacyi połowy realności 
lwh. 234 gm. Zaliple. 
Ponieważ niewiadomo gdzie Marya Ser- 
wetnik przebywa, ustanawia się w celu strze- 
żenia jej praw kuratora w osobie pana adw. 
dr. Schii.rfa w Rohatynie. 
Tenże kurator zastępy wać będzie ją w 
w rzeczonej sprawie na jej koszt i niebez- 
pieczeństwo, dopóki ona w sądzie się nie 
zgłosi, lub pełnomocnika nie zamianuje. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 
Rohatyn, dnia 1 grudnia 1909. 


L. cz. Cw. 1667/9 (1) (12881) 
Edykt. 
Przeciw Wolfowi Neubauer kupcowi 
'[, Przemyślan, które 6 0 miejsce pobytu jest 
nieznane, wniesiony został do c. k. sądu 
obwodowego jako handl. w Brzeżanach przez 
Józefa Zimmera kupca w Wołkowie pozew o 
zapłatę 1000 ker. 
Na podstawie pozwu wydano nakaz 
zapłaty. 
Celem strzeżenia praw pozwa.nego usta- 
nawia się pana dr. Reicha adw. kraj. w 
Brzeżanach, kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie ku- 
randa w rzeczonej sprawie na jego koszt 


i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie 
się nie zgłosi, lub pełnomocnika. nie za- 
mianuje. 
C. k. Sąd obwodowy, jako handl. 
Oddział II. 
Brzeżany, dnia 28 listopada 1909. 


L. cz. C. I. 477/9 (1) (13217) 
E d Y k t. 
Przeciw Antoninie Andrunik, której 
miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony zo- 
stał do c. k. sądu powiatowego w Dobro- 
milu przez Antoniego Andrunika pozew o 
260 kor. 
Na podstawie pozwu wyznaczono au- 
dyencyę do rozprawy na dzień 29 grudnia 
1909 o godzinie 9 rano do tegoż sądu, biu- 
ro Nr. 9. 
Celem strzeżenia praw Antoniny An- 
drunik ustanawia się pan:J. adw. dr. Herza 
w Dobromilu, kuratorem. 
Tenze kurator zastępywać będzie tą w 
rzeczonej sprawie na jej koszt i niebezpie- 
czeństwo, dopóki ona w sądzie się nie zgło- 
si, lub pełnomocnika nie zamianuje. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział: I. 
Dobromil, dnia 13 grudnia 1909. 


L. cz. C. III. 346/9 (2) (13172) 
Przeciw niewiadomemu z miejsca po- 
bytu Wojciechowi Popielakowi wniesiony zo- 
stał do c. k. sądu powiatwego w Wieliczce 
przez Powiatową kasę oszczędności w Wie- 
liczce pozew o 831 kor. 38 hal. 
Na podstawie pozwu wyznaczono roz- 
prawę na 25 stycznia 1910 o godzinie 10 
rano do tego sądu biuro Nr. 11. 
Celem strzeżenia praw pozwanego \lsta- 
nawia się pana dr. Maurycego Horowitza 
ad w. w Wieliczce, kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie po- 
zwanego w rzeczonej sprawie na jego koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie 
się. nie zgłosi, lub pełnomocnika nie zamia- 
nUJe. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Wieliczka, dnia 17 grudnia 1909. 


L. Cz. C. V. 625/9 (1) (13242) 
E d Y k t. 
Przeciw Iwanowi Wodyniukowi przed- 
tem w Tartakowie wsi, którego miejsce po- 
bytu jest nieznane, wniesiony został do c. 
k. sądu powiatowego w Sokalu przez Izaka 
Rosenfelda w Tartakowie pozew o 225 kor. 
80 hal. 
Na podstawie pozwu wyznaczono au- 
dyencyę na dzień 20 stycznia 1910 o godzi- 
nie 8 rano w sądzie tut. sala Nr. II. 
Celem strzeżenia praw pozwanego Iwa- 
na W odyniuka ustanawia się pana dl'. Fili- 
powskiego adwokata w Sokalu, kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie po- 
zwanego w rzeczonej sprawie na jego koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się 
nie zgłosi, lub pełnomocnika nie zamianuje. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
Sokal, duia 19 listopada 1909. 


(13054 1- 3) 
O g ł o s z e n i e. 
Dnia 18 grudnia 1909 wpisano na listę 
adwokatów dr. Markusa Nathana 2 im. Ge- 
wiirza z siedzibą w Peczeniżynie, dr. Fritza 
Kornfelda z siedzibą w Gwoźdzcu i dr. Mi- 
rosława Józefa 2 i rn. Zderkowskiego z sie- 
dzibą w Kołomyi. 
Adwokat dr. Leon Fink zgłosił zamiar 
przesiedlenia się ze Lwowa do Sokala. 
Zmarli adwokaci: Adolf Walter w 
Szczercu, Leon K ulczycki w Kosowie i dr. 
Kazimierz BliziIiski we Lwowie, przyczem 
ustano-viono substytutem dla ś. p. Adolfa 
Waltera adwokata dr. Konstantego Bierze- 
ckiego w Szczercu, dia ś. p. Leona Kulczy- 
ckiego odwokata dr. Maryana Karpińskiego 
w Kosowie, a dla Ś. p. dr. Kazimierza Bli- 
zińskiego adwokata dr. Maryana Górnickiego 
we Lwowie. 
Z Wydziału Izby adwokatów. 
Lwów, dnia 20 grudnia 1909. 


L. cz. C. II. 464,9 (1) (13216) 
E d Y k t. 
Przeciw Ozyaszowi Voglowi, którego 
miejsce pobytu jest nieznane, wniesiono do 
c. k. sądu powiatowego w Dębicy przez Jó- 
zefa Sachę pozew o 438 kor. 60 hal. 
Na podstawie pozwu wyznaczono au- 
dyencyę na dzień 19 października 1909 o 
godzinie 9 rano b. Nr. 1. 
Celem strzeżenia praw tegoż ust
na- 
wia się pana adwokata dr. Sydona Fned- 
berga w Dębicy, kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie .go w 
rzeczonej sprawie na jego koszt. i 
llebe
. 
pieczeństwo, dopóki on w sądzl.e s
ę me 
zgłosi, lub pełnomocnika nie zamianuJe. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Dębica; dnia 25 września 1909. 


' . . .""'

i,;i>' '''-W 

 .... . c'
		

/DIGCZAS002001_1909_296_0009.djvu

			L. XVfI. 
 

2 


ykaz 


panujących w Galicyi chorób zaraźliwych zwierzęcych, zestawiony na podstawie 
sprawozdań c. k. Starostw, przedrożonych od 18. do 25. grudnia 1909. 


-EPiIOi)ey 
 


Powiat 


Wąglik 


Bochnia 
Drohobycz 
Lwów 
uniatyn 


Zbaraz 
Złoczów 


Nosacizna 
u koni 


Borszczów 
Brzozów 
Rzeszów 
Stanisławów 
Złoczów 


Świerzb li koni 


Oieszanów 
Ozortków 
.J awodw 
S tanisła. wów 


Róza świń 


Dąbrowa 
Sniatyn 
Stanisławów 
Stary Sambor 
Turka 
Tarnobrzeg 
Zydaczów 


Oieszanów 
Ozortków 
Kałusz 
Kosów 
Kraków 
Rawa ruska. 


Pomór świń 


Ś.aiatyn 
Sokal 


Tarnobrzeg 
Zółkiew 


Szelestnica 


Turka. 


W ści ekiizll& 


Ohrzanów 
Jarosław 
Mielec 
Mościska 
Myślenice 
Rzeszów 
Stanisławów 
Trembowla. 
Kraków miasto 


1 


Miejseow&sć 


Wola zabierzowska (2 zagr.); 
Opary (1 zagr.); 
Gaje ob. dw. (1 zagr.), Herma.uów ob. dw. (1 zagr.) : 
DZurów ob. dw. (1 zagr.), Karłów (1 zagr.), Roznów 
ob. dw. i gm. (3 zagr.); 
W orobijówka (1 zagr.); 
Bełzec ob. dw. (1 zagr.); 


Niwra ob. dw. (1 zagr.): 
Pawiokoma (1 zagr.); 
Matysówka. (1 zagr.), Zalesie ob. dw. (1 za gr.) ; 
Ko.todziejówka (1 zagr.); 
Wicyń ob. dw. (1 zagr.); 


Łówcza ob. dw. (l zagr.); 
Wygnanka (1 zagr.); 
Rogózno ob. dw. (1 zagr.) ; 
Sapabów ob. dw. (1 zagr.); 


Łąka Zabiecka (1 zagr.); 
Karłów (1 zagr.); 
Kurypów (1 zagr.); 
Błozew górna (1 za
r.); 
Turka (1 zagr.); 
Zbydniów (1 zagr.); 
Ozertez (1 ugr.); 


Lubaczów (1 zagr.); 
Antoniów ob. dw. (1 zagr.); 
Słoboda równiańska (2 zagr.); 
Kobaki (7 zagr.), Pistyń (3 zagr.); 
Trojanowice (1 zagr.); 
Biała (25 zagr.), Bruckenthal (12 zagr.), Domaszów 
(3 zagr.), Dyniska (10 zagr.), Dziewięcierz (28 
zagr.), Hole rawskie (48 zagr.), Hrebenne (4 
zagr.), Hujcze (2 zagr.), Kamionka wołoska. (50 
zagr.), Karów (2zagr.), Korczmin (4 zagr.), Kor- 
czów ob. dw. (1 zagr.), Kornie (14 zagr.), Lu- 
bycza kameralna (7 zagr.), Lubycza kniazie 
(2 za.gr.), Ławryków (37 zagr.), Magierów (27 
zagr.), MaIH1.sterek (5 zp.gr.), Mosty małe cb. dw. 
(l zagr.), Okopy (15 zagr.), Poddębce (2 zagr.), 
Potylicz (5zagr.), Rawa ruska (25zagr.), Rzeczy- 
ca (31 zagr.), Rzyczki (13 zagr.), Staje (2 zagr.), 
Ulchówek (3 zagr.), Werchrata (3 zagr.), Wierz- 
bica (2 zagr.), Wulka mazowiecka (8 .zagr.), Za- 
borze (2 zagr.), Zastawie (3 zagr.), Zurawce (4 
zagr.) ; 
Russów ob. dw. (1 zagr.), Zadubrowce gm. i ob. dw. 
(5 zagr.); 
Bełz (2 zagr.), Dluzniów (10 zagr.), Głuchów (3 
za.gr.), Góra (6 zagr.), Prusinów (3 zagr.), Prze- 
. wodów (7 z!lgr.); 
Zupawa (1 zagr.); 
Dobrosin (10 za.gr.), Udnów (1 zagr.); 


Wysocko wyzne (1 ugr.); 


Piła kościelecka (9 zagr.); 
Jarosław (1 zagr.); 
Młodochów ; 
Zagrody; 
Pcim (l z2.gr.); 
Rzeszów (1 zagr.); 
Za.łukiew (1 zagr.); 
Sła.wcze (1 zagr.); 
Dzielnica I. (1 za.gr.). 


C. k. Namiestnictwo. 
Lwów, dnia 25. grudnia 1909. 


L. cz. C. I. 466/9 (1) (13214) 
E d Y k t. 
Przeciw Ilkowi Melnyk, którego miej- 
sce pobytu jest niewiadomem, wnieśli Ole- 
ksa i Zofia Kajdanowie pozew o zapłacenie 
1000 kor. 
Ustna rozprawa wyznaczona na 26 st.y- 
cznia 1910 o godzinie 10 rano. 
Ustanowiony celem strzeżenia praw lika 
Melnyka kuratorem pan Józef Feuerstein 
kandydat adwokacki w Buraztynie zastępy- 
wać go będzie na jego koszt i niebezpie- 
czeństwo, dopóki osobIście, lub przez pełno- 
mocnika w sądzie się nie zgłosi. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział 1. 
Bursztyn, dnia 3 grudnia 1909. 


Oelem strzeżenia praw kurandki ustana- 
wia się pana adwokata dr. Gawła w Bieczu, 
kuratorem. 
Kurator zastępywać będzie kurandkę 
w rzeczonej sprawie na jej koszt i niebez- 
pieczeństwo, dopóki ona w sądzie się zgłosi, 
nie lub pełnomocnika nie zamianuje. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Biecz, dnia 18 grudnia 1909. 


L. cz. O. I. 543/9 (1) (13199) 
E d Y k t. 
Przeciw Kalmanowi Rottowi, którego 
miejsce pobytu jest nieznane, wniesiJny zo- 
stał do c. k. sądu powiatowegJ w Bełzie 
przez Ohaima Niemand kupca w Bełzie, po- 
zew o 244 kor. 
Na podstawie pozwu wyznaczono au- 
dyencyę na dzień 30 gl udaia 1909 o godz. 
9 rano. 
Oelem strzeżenia praw Kalmana Ro- 
tha ustanawia się pana Władysława Gorkę 
c. k. notaryusza w Bełzie, kuratorem. 


L. cz. O. II. 738/9 (1) (13021) 
E d Y k t. 
Przeciw Karolinie Tabołowej, której 
miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony 700' 
stał do c. k. sądu powiatowego w Bieczu 
przez Piotra Ozajkę pozew o 600 kor. 


9 


Tenże kurator zastępywać będzie Kal- 
mana Rotha w rzeczonej sprawie na jego 
koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w 
sądzie się nie zgłosi, lub pełnomocnika nie 
zamianuje. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział I. 
Bełz, dnia 15 grudnia 1909. 


L. cz. O. II. 676/9 (1) (12952) 
Edykt. 
Przeciw Waleremu Kwiatkowskiemu, 
którego miejsce pobytu jest nieznane, wnie- 
siony został no c. k. sądu powiatowego w 
Bieczu przez Hermana Friedma.nna pozew o 
351 kor. 56 hal. 
Oelem strzeżenia praw kuranda usta- 
nawia się pana adwokata Klemensiewicza w 
Bietzu, kuratorem. 
Tenze kurator zastępywać b
dzie ku- 
randa w rzeczonej sprawie na jego koszt i 
niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się 
nie zglosi, lub pełnomocnika nie zamianuje. 
O. k. Sąd powbtowy, Oddział II. 
Biecz, dnia 22 listopada 1909. 


L. cz. Ow. 1688/9 (1). (13012) 
E d Y k t. 
Przeciw Anastazyi Bełtowskiej, której 
mit'jsce pobytu jest nieznane, wniesiony zo- 
stał do c. k. sądu obwodowego w Nowym 
Sączu przez Jędrzeia Pajerskiego z Nowego 
Targu pozew o 320 kor. 
Na podstawie pozwu wyda.no nakaz za- 
bezpieczenia 9 października 1909. 
Oelem strzezenia praw Anastazyi Beł- 
towskiej ustanawia się pana dr. Maurycego 
Korbla adwokata w Nowym Sączu, kura- 
torem. 
Tenze kurator zast.;pywać będzie Ana- 
stazyę Bełtowską w rzeczonej sprawie na jej 
koszt i niebezpieczeństwo, dopóki ona w są- 
dzie się nie zgłosi, lub pełnomocnika nie 
zamianuje. 
O. k. Sąd obwodowy, Oddział II 
Nowy Sącz, 9 pazdziernika 1909. 


L. cz. Ow. III. 6359/9 (1) (13057) 
E d Y k t. 
Prze ci w Stanis.lawowi Mulakowi, któ- 
rego miejsce pobytu jest nieznane, wniesio- 
ny został do c. k. sądu kraj. jako hand!. we 
Lwowie przez Ariego Siissera w Narolu mie- 
ście pozew o 300 kor. 
Na podstawie pozwu wydano nakaz za- 
płaty. 
Oelem strzezenia praw Stanisława Mu- 
laka ustanawia się pana adwokata dr. Sewe- 
ryna Panetha we Lwowie, kuratorem. 
Tenże kurator zastępy wać będzie Sta- 
nisława Mulaka w rzeczonej sprawie na 
jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on 
w sądzie się nie zgłosi, lub pełnomocnika 
nie zamianuje. 
O. k. Sąd krajowy, jako handlowy, 
Oddział III. 
Lwów, dnia 30 listopada 1909. 


q. ClI. Og. I. 563/9 (1) (12731) 
E jJ, H I\': T. 
IIpoTHB CTaHICJlaBOBH r OJIaroeBCI\':OMy, 
KOTporo Mic:u;e II06YTY He 6 BijJ,oMe BHIC 
jJ,Hecb II. l\'Io:i:tceii AUH.T[e6ep, KYIIe:u;& B 36a- 
paacB B :U;. K. OKpyacBiM CYjJ,'i B TepHOIIOJIB 
IIoaoB o 1890 KOpOH a IIpH. 
Ha IIijJ,cTaBi II03BY cero Bmma'leHO 
aB,'I;H6Hn;BIO jJ,O p03IIpaBB Ha ,n;em. 9 rpy- 
jJ,HH 1909 o rojJ,. 8,30 IIepejJ, IIOJ1YjJ,HeM B TYT 
cYjJ,'i I\':OMHaTa 'l. 25. 
,ll;JIJI cTepemeHJI upaB CTaH'iCJIaBa r 0- 
.T[ameBClwro VCTaROBJIJI6 CH IIaHa jJ,p. IIpo- 
MiH:bCKOrO, a
BOKaTa B TepHOIIOJIB, Kypa- 

'OpOM. 
'l'onace KypaTop 6YjJ,e ero B arajJ,a- 
HiB: CIIpaBi Ha ero He6eaIIe'lHicT& i I\':oroTa TaI\': 
jJ,oBro aacTYIIaTB, JII\': BiH a60 B cy jJ,'i arOJIO- 
CBT:b CJI a60 BBMiHBT& IIOBHOBJIaCTn;JI. 
II;. K. OKpyacHBB: cy jJ" .BijJ,jJ,'iJI l. 
TepHOIIiJIb, jJ,HJI 1 rpYjJ,HJI 1909. 


q. ClI. C. VII. 606/9 (1) (13106) 
E jJ, B I\': T. 
IIpoTBB 	
			

/DIGCZAS002001_1909_296_0010.djvu

			L. cz. Fipm. 347 Rg. A. 5i3 (12691 1-3) 
O b w i e s z c z e n i e. 
Wpis do rejestru handlowego kupców 
pojedyn.:zych' 
Wpis3no do rejestru oddzial A.kupców 
pojedynczych. 
Siedziba firmy: Tarnów. 
Brzmienie firmy: Aleksander Reh dom 
bankowy i komi30wy w TarnowIe - po nie- 
miecku "Aleksander Keh, Bank und Commi- 
sionshaus iu Tarnów". 
Przedmiot przedsiębiorstwa stanowi za- 
łatwianie interesów bankowo - komisyjnych. 
Właściciel: Aleksander Keh. 
Dzień wpisu: 13 listopada 1909. 
C. k. Sąd obw0dowy l 'ako handlowy, 
Oddział V. 
Tarnów, dnia 13 listopada 1909. 


L. cz. Firm. 355 Stow. II. 1246 (12689 1-3) 
O b w i e s z c z e n i e. 
Wpis firmy stowarzyszenia zarobkowego 
i gospodt.rczego. 
Wpisano do rejestru stowarzyszeń za- 
robkovvych i gospod3rczych. 
Siedziba stowarzyszenia: Nieciecza. 
Brzmienie firmy: Spółh mleczarska w 
Niecieczy stowarzYijz
nie zarejestrowane z 
ograniczoną poręką. 
Data statutu: 18 lipca 1909. 
Przedmiot przeosiębiorstwa jest : a) 
wspólne przerabianie i spienięzanie mlijka 
produkowanego w gospodaretwach członków 
spółki, b) szerzenie wiadomości co do umie- 
jętnego chowu i zywienia bydła mlecznego, 
c) wspólne sprowadzanie artykułów niezbę- 
dnych w gospoparstwie nabiałowem. 
Czns trwania: nieograniczony. 
Dyrekcya: Józef Witkowski włościanin 
w Niecieczy przewodniczący zarządu, Maciej 
Luszowski włości/min w Niecieczy zastępca 
przewodniczącego, Wojciech Magiera włościa- 
nin w Niecieczy członek zarządu. 
Podp.s firmy (F. Z.) pod wyciśniętą 
etampilią spółki podpisuje się przewodniczący 
względnie jego zastllpca i jeden z członków 
zarządu. 
Ogłoszenia następują przez przybicie na 
tablicy przed lohlem spółki. 
Udział cUonków: 5 koron. Członek od- 
powiad!\ za zobowiązłnia spółki nietylko 
swoim udzbłem, ale nadto kwotą dalszą aż 
do l.i¥ciokrotnej wysokości udziału. 
Data wpisu: 20 listopad!\ 1909. 
C. k. Sąd obwodowy jako handlowy, 
Oddzial IV. 
Tarnów, dnia 20 listopada 1909. 


L. cz. Firm. 1268;9 Pojed. I. 207 (12530) 
WykreślI/nie firmy. 
Z rejestru firm pojedynczych wykre- 
elono: 
Siedziba firmy: Tarnopol. 
Brmienie firmy: c. k. apteka obwodowa 
w Tarnopolu dr. Juliusz Franzos. 
Przedmiot przedsiębiorstwa: dzierżawa 
apteki, wskutek ustąpienia z dzierżawy po- 
wyższej ateki. 
Dzień wpisu: 14 listopada 1909. 
C. k.. Sąd obwodowy jako handlowy 
Oddział II. 
Tarnopol, dnia 11 listopada 1909. 


L. cz. Firm. 1731 Stow. III. 358 (12591) 
Wpis firmy stowarzyszenia zarobkowego 
i gospodarczego. 
Wpisano w rejestrze stowarzyszeń za- 
robkowych i gospodarczych. 
Siedziba stowarzyszenia: Zapałów. 
Brzmienie firmy: "Spółka oszczędności 
i pożyczek w Zapałowie, stowarzyszenie za- 
rejestrowane z nieognniczoną poręką". 
Data st!\tutu: 3 listopada 1909. 
Przedmiot przedsiębiorstwa stanowi sta- 
ranie o materyalna i moralne podniesienie 
członków epółki przez: 
'a) udzielanie członkom pozyczek po- 
trzebnych w gospodarstwie, przemyśle i 
handlu z funduszów, które spółka na ten 
cel przy pomocy wspólnej nieograniczonej 
prręki swoich członkow gromadzi; 
b) przyjmowanie w kładek oszczędności 
i oprocentowanie tychże; 
c) popieranie tworzenia spóJek i sto- 
wanyszeń zarobkowych i gospodarczych w 
okręgu spółki. 
Czas trwania.: nieograniczzony. 
Zarząd sklada się z przełożonego, jego 
zastęp
y i t.rzech czJonków wybieranych 
przoz walne zebranie z pośród członków 
spółki na4 lata; na walIlt
m zebraniu 3 li- 
stopada 1909 zostali wybrani: 
]. Szczepan Olejarz, przelcżonym za 
rządu; 
2. J
zef Kubiak, zastępcą przełożollPgo; 
3. Wawrzyniec Osadowski ; 
4. Roman Pro kop ; 
5. Wawrzyniec Szwec, cdonk&mi za- 
rządu, wszyscy w Zapalowie zamieszkali go- 
I'Ipodarze. 
Podpili firmy uskutecznia się w ten 
spoeób, ze pod stampilią firmy kładzie pod- 

i8 przelożony zarządu lub jego za.stępca i 
Jeden z członków zarządu. 


'. 


" 


L. cz. Firm. 406/9 Stow. I. 383 (12599) 
Zmiany i dodatki do wpisanych już firm 
stowarzysztń. 
Wpisano w rejestrze stowarzyszeń za- 
robkowych i gospodarczych. 
Siedziba stowarzyszenia: Rozowa. 
Brzmienie firmy: Spółka oszczędności L. cz. Firm. 401/9 Stow. I. 333 (12649) 
i pożyczek w Kozowie, stowarzyszenie zare- Zmiany i dodatki do wpisanych już firm 
jestrowane z nieograniczoną poręką. stowarzyszeń. 
Czł'onkowi
 dyrekcyi wystąpili: Włady- Wpisano do rejestru stowarzyszeń za- 
sław Skopowski, Marceli Zieliński, Piotr robkowych i gospodarczych. 
Grubiak, Julian Krupicki, Antoni Grubiak i Siedziba stowarzyszenia: Podkamien 
Jan Grubiak. koło Brodów. 
Członkowie dyrekcyi wybrani: Paweł Brzmienie firmy: Kasa zaliczkowa w 
Grubi!\k-Piotrów, rolnik w Kozowej jako Podkamieniu koło Brodów, stowarzyszenie 
przełożony zarządu, Franciszek Zarzycki jako zarejestrowane z ograniczoną poręką. 
zastępca przełożonego zarządu, Jan Grubiak- Zmirma statutu: na walnem zgroma- 
Jedynaków jako członek zarządu, Piotr Land. dzeniu 2 sierpnia 1909 zmieniono 
 4, któ- 
wójtowicz jako członek zarządu, Marceli Zie- ry obecnie opiewać będzie: Dyrekcya składa 
liński jako członek zarządu i }i'ranciszek się z 4 członków ato z 4 dyrektorów, któ. 
Chwostka jako czlonek zarządu, wszyscy z rycb wybiera ogólne zgromadzenie z pośród to 
Rozowej. członków stowarzyszenia absolutną większo- 
Data wpisu: 18 listopada 1909. ścią głosów na lat sześć z zastrzeżeniem u- 
C. k. Sąd obwodowy jako handlowy, stępu z 
 15 ust. z 9 kwietnia 1873 Nr. 70 
Oddział II. Dz. p. p. głosując kartkami na każdego z o- 
Brzeżany, dnia 3 listopada 1909. sobna, Oprócz tego wybrany będzie jeden 
______ zastępca wyz wspomnianych członków Dy- 
rekcyi w ten sposób jak członkowie dyre- 
L. cz. Firm. 551{9 Stow. I. 593 (12605) I kcyi na lat 6. Wybór ponowny tych samych 
Wpis firmy Stowarzyszenia zarobkowego osób po ukończeniu kadencJi wyborczej jest 
i gospodarczego. dozwolony. 
Wpisano do rejestru stowarzyszeń za- 1. Członkowie dyrekcyi wystąpili: Na 
robkowych i gospodarczych. walnem zgromadzeniu z dnia 2 sierpnia 
Siedziba stowarzyszenia: Witków nowy. 1909 zasuspendowano w urzędzie członków 
Brzmienie firmy: Kasa zaliczkowa w zarządu Judę Halperna iMajera Beera za
 
Witkowie nowym, stowarzyszenie zarejestro- stępcę. 
wane z ograniczoną poręką. 2. Członkowie dyrekcyi wybrani: Ni 
Data statutu: Radziechów, 28 paździer- ogólnem zgromadzeniu z dnia 2 sierpnia 
nika 1909. 

 -_
-ń-._ 

.


 .. 
Przedmiot przedsiębiorstwa: Przedmio- 
tem przedsiębiorstwa jest dostarczanie człon- 
kom swoim gotowych pieniędzy potrzebnych 
im do obrotu w gospodarstwie, rzemiośle, __ 
p1 z:emy
le i handlu za pomocą wspólnego 
kredytu wszystkich członków. I I 
Czas trwania nieograniczony. - 
Dyrekcya składa się z 3 członków wy- ZI. 180.559;IV;09 
bieranych przez walnne zgromadzenie z po- 
śród członków stowarzyszenia na lat 10. 
Pierwszymi dyrektorami sił: 1. Natan 
Sigal, 2. Markus Meiseles i 3. Leib Meise- -
- 
les kupcy w Wiikowie nowym. Die k. k. N ordbahndirektion beabsichtigt, die Lieferung Jiachbenannter maschiBellen 
Podpis firmy: Firmę st.owarzyszenia WerksUHteneinricht.ungen im Oftertwege zu vergeben nnd zw&r: 
podpisuje waznie dwóch członków dyrekcyi. 2 freistehende R.adial-Schnellbohrmasehinen; 
Og.łoszenia poehodzące od stowarzysze- 1 Schne!lbohrmaschine; 
nia, będą umieszczane wczasopilimie "Sa- 1 W andradial-Schnellbobrmasehlne; 
mopomoc" we Lwowie a zapr03zenia na wal- 1 Wand-Schnellbehrmaschine; 
ne zgromadzenie będą ogłaszane nadto je. 1 Stossmascbine; . 
dnorazowo plakatami w siedzibie sto warzy- 1 Spezialdrehbank; 
szenia na 14 dni naprzód z porządkiem 1 viJl'tikale Friisma.schine; 
dziennym. 3 runde freistehende Schmiedeherde; 
Udzialy cdonków: Jeden udział człon- . 1 horizontales Plandrehwerk (Karusselbank), 
ka wynosi 100 kor. płacony w całości na- I DiA Lieferung bat. auf Grund der bet der k. k. Stattsbahn- Verwaltung geltenden 
raz lub ratami miesięeznemi po 2 kor. allgemeinen und besonderen Bedioguisse sowie der mit gonauen Beschreibungen versehe- 
Odpowiedzialność czlonków wynosi trzy- nen Offertformularien, welche fUl' (lie OffertstcUllng verwendet wel'(lcn miisscn, zu 
krotną wysokość deklarowanych udzialów. erfolgen. 
Dzień wpisu: 15 listopada 1909. ! Es kOlJnen jedocb etwaige Aenderungen in (181' Beschreibung dureh Stl'i3ichen oder 
C. k. Sąd obwodowy, jako handlowy l Erga'1zen des 'l'pxtes mit rotel' 'rintc vorgerwmrnea wdrdnn. DiB erwtihnten Behelfe 
Oddział II. I konnen bei der Pachabteilung fut Zugforderuugs-nnd WerksUittondienst der k. k. N ord- 
Złoczów, dnia 15 listopada 1909. i bahn-Dirt'ktion Wicn. II. NordbahJJ.strasse 50 b,:hoben ocIer gegen E'nseadung des Porto 
! unentgeltlirh bezogen werden. . 
I Die Preise sj,jd fr
nko Wag'goll einer Station der k. k osterr. Staatsbahnen, von 
L. ez. Firm. 349 Stow. II. 946 (12646) welchcr der Weitf\rtri\n
port. r,n die Verwendungsstelle nur I1ntar BeniHzung der k, k. 
O b w i e s z c z e n i e. o8terr. Staatsbahnlinien erfol,geo. kann, ausschliesslich der Verpackungs- uad sonstiger 
Zmiany i dodatki do wpisanych juz firm Nf'benspesen zu steli en. Die Kosten fiir die betricbsbercite 1tlontieruug in der Lok. 
stowarzyszeń. Werks(atte in Floridsdorf, wiillcbe eventuell vom Lieferanten zu besorgen wiire, sind im 
Wpisano w rejestrze stowarzyszeń za- Offerte separat anzup;eben. 
robkowych i gospodarczych. Im Falle der Uebertrsgung der Montierl1ng
arbeitell an den Lieferan(en werden 
Siedziba stow:1l'zyszen i a: K Riąinire. gemiiss Artikel 8 der Bedingnisse flir die Liefermaschineller W erkstiittenei nriclttllngen 
Brzmienie firmy: Si Mka oszczędności i : dem Ersteher der Lieferung ful' die Montenre die freie Filhrt na,'h dem Montienmgsorte 
pożyczek w Ksiąznicach, stowarzys7.I"nie zare- und der freie 'rraW3port d.:'r Werkzellge auf den Linien der k. k. o
terr. SLaat,bahnen 
jestrowane z nieograniczoną por
ką. gewiihrt. PerMr werden demselben in di0sem Paltu die erforderlichell GerU.,tholzer un.-'/. 
1. Członkowie dyrekcyi, a zaraZAm prze- Hebezeuge sowie HilsarbBitsr kostenlos beigesteHt. 
łożony zarządu Ludwik Olszewski ustąpił, Die Hersti:'llung etwa erforderlieber Pund
mente b?sorgt aie k k. Nordbahndi- 
2. Członkowie dyrekcyi wybn:ni: Józef rektion. 
Cieśla przeło7;onym zarządu, Woj(
iech C:e
ia Der Offecent bat mit mit. seinom Anhote bis zur E!ltscheidung der k. k. Nordbahn- 
nlnik w Go]ei;zowiB członkil-'m zarządu. direktion im Wol'tc zu blcibcll und es steht JBdem frei, auch llUi' ein"n d':Jr allsge- 
Dak
 wpisu: 13 listopS\da 190!ł. sehriebenen Gegenstiinde zu dI'fJri,'ren Dit) k. k. Nordbflhrrdirektion behiLlL sich ander- 
G. k. Sąd obwodowy jako handlowy, Sf'.its vor, nach ihrem Er.:-.essen den Offerent>n beliehige TeillieftJrungen zu iibertrag8n. 
Oddział. IV. I Die vorschriftf'!lt'iiqsig gest.emppltrm, mit g'mu!o?:end kotierten Zeichml 11 gen dpr offe- 
Tarnów, dnia 13 li5topada 1909. rierten GeJ:!:enstiinde belegten Oft>rb
 sind mit dRr Aufschrift: »Offcrt filI' (li(
 Licferul
.g' 
'maschineller Wcl'kst1tt,teneinl'ichtuugen« bis liingstens 19 Jiinner JIJ10, 1:2 Uhr mlt- 
t2gS im Einreicbnung3protokolle der k. k. Nordbahndirektion einzubringen Jeder Offerent 
hat das R.echt, der am 20 Janner J 910 um 10 Uhr vormittag statlfindendi:'n komroiss io - 
nellen Offerteroffnung person1ich beiwwohnen. 
Es wird ausorucklich bemerkt, dass die k. k. Staatsbahnverwaltung trotz der Ueber- 
reichung eiJles OffE'.rtes :w hiner Bp.stellurlg verpfiichtet ist.. 
Offerte, welche den Bestimmungen dieser Ausschreibung nicht entsprechen, bleiben 
unberueksichtigt. 
Wisn, u 


Ogloszenia spółki dokonywać się będą 
przez umieszczanie na tablicy przed lokalem 
spółki. 
Udział członka wynosi 10 kor. i wpła- 
cony być może albo naraz albo wpółco 
eznych ratach po 1 kor. 
Odpowiedzialność członków nieograni- 
czona. 
Data uskutecznionego wpisu: 10 listo- 
pada 1909. 
C. k. Sąd krajowy jako handlowy, 
Oddział IV. 
Lwów, dnia 8 listop
da 1909. 


czoną poręką", po niemiecku: "Allgemeiner 
Credit- Verein fUl" Handel und Gewerbe in 
Jaworzno, registrirte Genossenschaft mit be- 
schriinkter Haftung-". 
Zmiana statutu: U ch wałą nad wyczajne- 
go walnego zgromadzenia w dniu 24 paździer- 
nika 1909 wniesiono 

 9, 10, 19 a skre- 
ślono S 39 dotychczasowego statutu. 
Zarząd składa się obecnie z czterech 
członków. 
Członkowie dyrekcyi wystąpili: Schaja 
Dawid Kellmann, Lobl Kellmann i Józef 
Kellmann. 
Członkowie dyrekcyi wybrani: Józef 
Kempler kupiec w Jaworznie. 
Data wpisu: 14 listopada 1909. 
C. k. Sąd krajowy jako handlowy, 
Oddział III. 
Krak9w, dnia 13 listopada 1909. 


1908 w mIejSCe Judy Halperna wybrano 
członkiem dyrekcyi Salamona Wolfa SillH'r- 
ga, kupca w Podkamieniu. 
Data wpisu: 15 listopada 1909. 
C. k. Sąd obwodowy jako handlowv. 
Oddział II. .. 
Złoczów, dnia 15 listopada 1909. 


L. cz. Firm. 407/9 Stow. I. 911 (12600) 
Zmiany i dodatki do wpisanych firm 
stowarzyszeń. 
Wpisano w rejestrze stowarzyszeń za- 
robkowych i gospodarczych. 
Siedziba stO\\ arzyszenia: Rohatyn. 
Brzmienie firI?Y: Bank rolniczo-przemy- 
słow,Y w Ro1li\tyme stowarzzszenie zareje- 
strowane z ograniczoną poręką. 
Członkowie dyrekcyi wybrani: .Jan Sten- 
zel, aptekarz w Ro
atyn!e, dr. .Zygfryd Schaff, 
lekarz w Rohalyme. Jozpf FJscher w Roha- 
tynie urzędnik agencyi Towarzystwa wzaj. 
ubez.pieczeń w Krakowie i dr. Pinkas Scharf 
adwokat w Rohatynie, jako dyrektorowie. 
Data wpisu: 18 listopada 1909. 
C. k. Sąd obwodowy jako handlowy, 
Oddział II. 
Brzeiany, dnia 3 listopada 1909. 


L. cz. Firm. 1278/9 Rg. A. 4 t (1260.2) 
Zmiany i dodatki odnoszące się do wpisa- 
nych już. w rejestrze handlow:ym firm' po- 
Jedynczych i spółkowych. 
Do rejes.tru firm spółkowych wciągnię- 
co następuJe: 
Siedziba firmy: Skałat. 
Brzmienie firmy: "Browar Skał'aeki 
Milgrom & Kiwf'.tz". 
Zmianf\ firmy: "Browar Skałacki, dzier- 
żawca Józef Miigre'm". 
. Przedmiot przedsiębiorstwa: Wyrób 
plwa. 
Wystąpił spólnik Dawid Kiwetz. 
Odtąd właścieielem będzie sam Józef 
Milgrom, który firmę swoją podpisywać be- 
dzie pełnem imieniem i nazwiskiem. " 
Dzień wpisu: 14 listopada 1909. 
O. k. Sąd obwodowy .iako handlowy, 
Oddział II. 
Tarnopol, dnia 11 listopada 1909. 


- 


-"\(. -
 _ . . 


D 
 
 
 
. - . -_-o . . 

 onle

.eJ.1J
\ 


pr'vwat[łe
 

. lP' 


K.,. K< No
.;.dbahn-DiJ:llek"tion.e 


(1 i!179) 


Lieferungsa usschrei bung. 


L. cz. Firm. 1065 Stow. IV. 65 (12598) 
Zmiany i dodatki do wpisauye:h jnż firm 
stowarzyszeń. 
Wpisano w rejestrze stowarzyszeń za- 
robkowych i gospodarczych. 
Siedziba firmy: J3.worzno. 
Brzmienie firmy: "Powszechny Zakhd 
kredytowy dla handlu i przemysłu w Jaworz- 
. n1e, stoW;\l'zyszenie zan-jl);;lrOWhne z ograni
 . 


im Dezember 1909. 
1" Die k. k. N
u'dbehndirektion.
		

/DIGCZAS002001_1909_296_0011.djvu

			11 , I 
. . -.III! _.w 

 J 


liiI! 
.."'.. "fiJr.. II _ . .
 


- 


Telefon 452. 


Telefon 452. 


)łiasłowe Biuro 


I , I 
c. .. ° el ans . we IDWle 
Pasaż. Hausmana 9. 'Yda,.Je : 
BILETY zestawialne kombinowane-okręzne 
_ _ do wszystkich i ze wszystkich zna- 
czniejszych miejscowości EUROPY z waznością 60, 
90 do 120 dni. 


BILETY zestawialne w jednym kierunku 

 _ _ na niemieckich kolejach z \vaznością 
45 dni. 


kartonowe zwykłe do wszystkich 
_ stacyj w kraju i za granicą. 


BILETY 


- 


Asygnaty na miejsca w wagonach sypialnych. 


Sprzedaż wszelkich rozkła- 
dów jazdy i przewodników. 


Zamówione bilety na prowincyę wysyła się za zaliczk
 
pocztow
 lub też za pośrednictwem odnośnej stacyi kolejowej. 
Przy zamówieniu biletu zestawialnego należy nadeslaó 5 koron zadatku 
i podaó dziaD. od którego bilet ma być ważnym, 


Adres łelegra8cZDJ: I.SładłbureIU.. I L 1I1Ó1l1. 


- - 


.1! 
 
I 


. 0 -- 


.
 "I,'. " ..;,' ".
 ,>
'.,J."'J:;' I. .
;, " ';, ." .'::-
'" .. _:'<-J
-:>,
":,;;:;:1{./;.;.
-;- "":-:
"'-':t 


"Gazeta Lwowska" Nr. 296 z dnia 29 grudnia 1909. 


- 


I 
.  
I
		

/DIGCZAS002001_1909_296_0012.djvu

			. 1 
. 
 ' ..J ., . , ,: ,.'. :, ..';:, . l. ,- -_-. .
. 
"_ . '-1 
 . L ; 
 , 


12 


'- . 
 -/ ,:: 
 ,_ _ L ':r-.' - . ;L '., ".: :...;. .
,,: 
 '.: 
' . _ ' .  J ',. ,
' :.-, -. 'l. \ " ", '_" .' r - - 


t;-..;>,:; -__: .;;<:
::<. \ ,.-, ';;':;?: \

,' .
(

_;
o;
,
;'
...;
::-' "r:'
 ;:', 


BLU 


c 


artykuły wstępne, 
artykuły treści społecznej, 
omawiające chwilę bieżącą, 
i poruszające naj żywotniej- 
sze sprawy dotyczące kobiet. 
Powieści, - No weIe. 


Prócz nowel piór naj celniejszych 
BLUSZOZ w roku 1910 drukować 
będz:e powieści: 
Kazimierza GRA FAL 
TET
IAJER.A 
(początek przygotowano dla nowych 
pff'\numeratorów) 
1. Wicrzbińskit'go 
"ŚWIĘTY FEN" i inne. 


Dodatki po
wię
one łączności kół kobiecych 
na ziemiach polskich. 


DODATKI KSIAZKOWE 


w arkuszach, zawierają Powieści i N 0- 
wele znakomit)Tch autorów obcych. 


NAJWIEKf;ZE l NAJPOOZYTNIEJSZE PISMO TYGODNIOWE 
" 
DLA KOBIET, LITERAOKO -SPOŁEOZNE, ILOSTROW ANE, PO- 
MIESZOZA PRAOE PIERvVSZORZEDNYOH SIŁ LITER.AOKIOH: 
" 
DZIAŁ KOSMETYKI Odrębną część pisma stanowi 


Rady i wskazówki zachowa- 
nia hygieny piękności. 


r 
DZIAŁ MO D 


Jedyny i najobszerniejszy ze wszystkich, jakie są w pi- 
smach polskich, który zawiera rocznie przeszło 4000 
rysunków najświeższych modeli paryskich: sukień, okryć 
i kapeluszy damskich. - Osobne dodatki z ubraniami dzie- 
cięcemi. - Bielizna. - Wzory robót kobiecych, 
jak: hafty, gipiury, monogramy, roboty szyde
kowe i t. p. 


DZIAŁ GOSPODARSTWA 
llOMOWEGO, 


Przepisy kulinarne 
i t. p. 


Niezależnie od powyższego działu "BLUSZOZ" dodaje: 
26 wielkich tablic krojów, 
dających mozność wykonywania róznych ubioróy;'. i robót 
w domu. ' 


Numery okazowe wysy- 
łane na żądanie franko 
i gratis. 


Dla zapewnienia sobie powieści pierwszorzędnych 
"BLUSZCZ" og
asza na l-go Kwietnia 1910 r. 


Konkurs z nagrodą rb. 1000 


na :po'"VVieść obyc2'.ia.- 
jo"'VVą.., '"V\7"s:pół:c2'.iesną._ 


Prenumeratę przyjmują w Cesarstwie Austryackiem: we Lwowie: Główna Ekspedycya "BLUSZCZU", Pasa z Hausmana 9. W Krakowie: D. 
. Friedlein. 
Prenumerata "BLUSZCZU" wynosi kwartalnie koron 5, z przesy
ką pocztową koron 6 ha1. 60. Adres Redakcyi i Administracyi "BLUSZCZU" War- 
szawa, Nowy-Świat 41. 


'. .' . ..', :..- : : . .'. . .,.:' : " .'.
. <. 


/':',:_'.;,
::.:j':"A.-: ),:;->/::<'<.. / : ;..:-- 
->":.,:
-: 


'-.-
 -


',,;J-':.
,:: ,,_:,.. 
,'
 -.:, 
 


50 lat 
istnienia. 


- 
"-.:;-:r
. a-.r... 


50 lat 
istnienia. 


naj starsze, najpoczytniejsze obrazkowe pismo polskie. 


Tygodnik IIlustrowany 
daje najpełniejszy obraz życia polskiego w trzech 
rackim, artystycznym, społecznym i politycznym. 


Tygodnik IIlustrowany - 
zasilają wszyscy naj znakomitsi pisarze polscy i naj wybitniej si nasi artyści. 
W roku bieżącym zamieszcza TYGODNIK naj świeższy znakomiiy utwór Wiktora Gomulickiego: 


C .A..:R. "'1lI7 I :D 1VI O

 
rzecz osnuta na tle stosunkó"W" rosyjsko-polskich z czas6""," S a:rn.oz"","ańc6 ""'"_ 


r Kroniki tygodniowe BOLESLA W A PRUSA. 
"Galicya 
 obrazach" 
z szczególniejszem uwzględnieniem Krakowa i Lwowa. Stały dział obficie illustrowany. 
Dodatki nadzwyczajne. - Reprodukcye barwne. - Reprodukcye dwubarwne. 
. '-;:''iC''- ____ ...
._ 


......a. 


- 


zaborach pod względem lite- 


- 


Narrz\VJczajn
 Dr
minm Jnbil
n
z
\V
 TJ[
OniKa Illn
tr
\Van
[
, 


W roku 1910 jako upominek jubileuszowy ofiaruje Tygodnik Illustrowany wszystkim swoim prenumeratorom bez żadmej doplaty 
12-10 tomową Bibliotekę p. t. "CIEKAWE POWIEŚCI", poświęconą naj wybitniejszym powieściom i romansom polskim i obcym, oraz zupe
nie bezp
atnie 
WIELKIE JUBILEUSZOWE PREMIUM DUCH PRUSKI, cykl kolorowanych kartonó\'y, wykonany przez artystę Woj c i e c h a K o s s ak a. 
Na żądanie wysy
amy tomy (Ciekawe Powieści) w bardzo pięknej, ozdobnej, płóciennej oprawie, za dopłatą za tom 50 hal., to jest kwartalnie 
za 3 tomy 1 kor. 50 hal. 
Prenumeratę przyjmują: 
Administracya "Tygodnika Illustrowanego" we Lwowie, Pasaż Bausmana I. 9, 
oraz wszystkie księgarnie i kantory pism, 
'1Me L"1lIfo
ie : '1B" Galicyi z przesy
ką pocztową: 
kwartalnie 6 kor. 80 hal., z oprawą książek 8 kor. 20 hal. kwartalnie 7 kor. 20 haL, z oprawą książek 8 kor. 70 hal. 
półrocznie 12 kor. 60 hal., " n 16 kor. 60 hal. pólrocznie 14 kor. 40 haL, n ,,17 kor. 40 hal. 
rocznie 27 kor. 20 hal., n n 22 kor. 20 hal. rocznie 28 kor. 80 hal, n ,,34 kor. 80 hal. 
Numera okazowe i prospekty bezpłatnie. 


- ..... _c. 


..........- 


". ..
::-:.

-.....",..-.,...... .",,

.biL
		

/DIGCZAS002001_1909_296_0013.djvu

			Sanatoryum dla chorób wewnętrznych 
pod klin. kierownictwem 
wraz z Zakładem fizyko-hydro-terapeutycznym 
pod kierownictwem 


n OG, nr. M, FRANKE GO 
....., - 
 
Dr. J. WOYTKOWSKIEGO 


13 
dawny zakład KISELKI, ulica Kąpielna l. 8, 
leczenie dyetetyczne, zabiegi wodolecznicze, kąpiele gazowe, elektryczne, 
świetlne, czterokomorowe, parowe; masaż ręczny i aparatowy, gimna- 
styka lecznicza (Zander). Telefon 932. 


-" --
-_._----
---
_. -- 

 - -------- -- 

-= --_. 


OHOBNK OGŁOSZENIA 
od wynml pf:'titt\JB '3 halerze, tłustym 
petitem 4 balerze 


Lv;'ów, 
W Y hOI"Ue. \
 yborn
. Kościuszki l. 22, 
Ta
o jaszcza llla było! 
tylko za 5 kor. 50 hal. 
1 puszke zwijanych śledzi, 
1 puszkę rybek w galareci.e, . 
1 puszkę najlepszych rosyjskich sar
Y1!-ek, 
1 puszkę najlepszych sardynek w olllVle, 
2 sztuk najlepszych wędzonych węgorzy, 
wysyła za zaliczką El'stes Bo.Ienbacher 
Fisch- Versandhaus Gustnw Kohler, Bo- 
I E P ą<,Zki, ciastkB znakomite po li bal_ Po- 
denbae l a. . - madki deserowe kilo 3'20. Karmelki 160 Cu- 
kiernia Troczyńskiego. Lwów, Fredry, 


Telefon 
Np. 254. 


Lwów, 
Kościuszki l. 22. 


Adres 
dla telegramów: 
"Garolinek" . 


Stali miejscowi a
Bnci 


zostaną przyjęci do sprzedawania - 
ustawowo dozwolonych losów za 
stałą miesięczną pensyą. - Oferty: 
"Merkur" Berno, Neugasse 10. 


"INSTYTUT de BEAUTE" 


Salon fryzyersko-perukarski 
--- dla Pań 


Prezenta NA GWIAZDKĘ 
I NOWY ROK. 
Olbrzymi wybór majoliki kraj. 
NDwości porcelany i szkła. 
Flakony na kwiaty i żardyniery. 
Figury z terrakoty z lustr&.mi i t. p. 
Nipy z porcelany duńskiej. 
Wyroby ze srebra "Cbristo
e.i argentor". 
Naczynia kucbenne z alummlum. 
Wózki dziecinne i łóżeczka różnokolorowe. 
Meble żelazne i mosiężne. 
Ceny fabryczne - także i na spłaty miesię- 
czne. Najwieksza wypożyczalnię porcelany, szkła, 
srebra stołowego na bale, wieczorki i t. p. 
poleca 
ABTt1B BARTOSZ 
L
óvv
 ul. :I
opernik:a 2. 


otworzony został 
PI'ZY ul. Łyczakowskiej I. 16, 
przez pierwszorzędną fryzyerkę facho- 
wo uzdolnioną i dyplomowaną we Wie- 
dniu, a odznaczoną złotym medalem 
we Lwowie. Takze masaz twarzy i pie- 
lęgnacya paznokci. - Lekcye czesania 
najmodniejszych fryzur udziela, a po 
ukończonej nauce wydaje świadectwa. 


"Wielki ..kład PO'1lłl'"OZÓ'mr! 
Nadworna fabryka powozów 

. ""'VV::EJ J: S ::EJ E i S Y N 
akc. Tow. we Wiedniu, złąctyła się z :firmą 
E.. & J.. STROMENGER 
ces. i król. Dostawcy Dworu we Lwowie, ul. Karola. Ludwika l. 5 
i utrzYIDuj
 o
tą
 próc
 zn
nych f
brykató
 
raj.ow
ch, t
kze wielki wybór najlepszych P?WO- 
zów wiedensklCh l przYjmUje odnosne zamOWlellla, Ja.kotez reperacye w zakres ten wpadające. 
Zapraszamy o łaskawe zwidzenie tego zakładu i wykwintnych wyrobó w. 


- - ---- 


Otrzymałem 
świeży transport 
HERBATY CHIŃSKIEJ 


Znakomita w smaku i aromatyczna 
herbata Congo . . . . . . . . 
Souohong . . . . . . . 

 Souobong l,biór majowy. 
Klty.ow . . . . . . .' . . . . 
Wysiewki z herbat . . . . . . 
WyslewJJ! z na.jlepllzyoh herbat . 
za. p6ł kilograma.. 


Kor. 3'20 
4'- 
6-- 
8'- 
2'60 
320 


Handel herbaty i kawy 
EDMUNDA RIEDLA we Lwowie 
ul. Teatralna 3. naprzeciw Katedr,. 


- 


-- 


Ogłoszenie licytacyjne. 


2040 sągów drzewa osiko'wego, 410 sągów 
drzewa brzozowego sprzedaje c. k. Zarząd lasów 
i dóbr państwowych w Wi.stowej (poczta loco, 
stacya kolejowa Bednarów) w drodze licytacyi za 
pomocą ofert pisemnych. 
Licytacya odbędzie się w Zarządzie lasów dnia 
18 stycznia 1910 r. 
Blizszych wyjaśnień udziela Zarząd lasów I 
w Wistowej. 


-Ii 


Dwa DOkoje i kuchnia 
ul. Grodecka I. 93, 
zaraz do wynaj
cia,o 


Lwów, ul, Betmauska 4. 
Największy maGazyn Jubilerski I zegarm!strzowskl 
JULIANA DĄBROWSKIEGO 
kupuje I sprzedaje stare srebro, złoto I kamienie. 
Zlecenia. załatwiać można pocztą I przez kore- 
spondencyę. 


- 


Pl.łzeprawa pasażerów 
niemieckimi parostatkami 
Z :Bre:tnen do A1neryki. 


Kto powziął zamiar jechać do Ameryki, temu poleca się jak 
naj goręcej , zaszczytnie znane bren..,eńskie ćesarskie parosta.tki i bre. 
meńskie podwójnośrubowe pocztowe parostatki. 
Pospieszne parostatki jadą z Bremen do Ameryki 6 do 7 dni, 
zaś pocztowe 8 do 9 dni. 
Kto życzy sobie jechać tymi wielkimi i pięknymi parostatkami, 
temu radzę zamówić sobie naprzód miejsce i w tym celu posłać do 
mnie 20 kopon zadatku. 
Wyjaśnienia i pouczenia do podróży udzielam każdemu chę- 
tnie i bezpłatnie. 


F. :n:issler. 
Kto życzyłby sobie być pośrednikiem, niechaj się zgłosi. 


- 


- 


Tygodnik Mód i Powieści 
Pismo illustrow&De dla kobiet. 
W r. 1910 drukować będzie nową powieść Maryi Rodziewiczówny p. t. 
.,., A rr 
 ::EJ "" 


Głośna i znakomita powiesciopisarka Eliza Orzeszkowa, która zaszczyciła dotąd pismo 
nasze cennemi swemi pracami, drukować będzie szereg Listów, rozstrzygających psy- 
- - (.hologiczne zaga.dnienia, związane z życiem obycza.jowem kobiet naszych. - - 
Specyalne stałe rubryki. - Zdrowie, klejnot zycia. - Rygiena dziecka, rady dia matek. 
Porady prawne. - Dział pracy społecznej. - Odkrycia i wynalazki. - Dział ogrodniczy. 
Dział gospodarczy, obok zwykłych porad kuchennych. - Kuchnia jarska. - Kuchnia. 
- - - - - - - - dyetatyczna. - Obiady na dwoje. - - - - - - - - 
Dział mód i strojów kobiecych naj obficiej w kazdym numerze illustrowany 
- - - - - według na.jświeższych wzorów paryskich. - - - - - - 


TABLICE Z KROJAMI. 


J?:re:rniu:rn bezpłatne 
dwa razy co roku. 
Kolopo
e "tablice panOPBn::I.Y 
artystycznie wykona.ne w Paryzu, kazda z nich mieścić będzie kilkanaście wzorów, stano- 
wiących przegląd mody, przewidzianej z góry na całe półrocze. 
Na. porto premium na prowincyę trzeba za.łączyć do prenumeraty rocznej 
1 koronę, półrocznej 50 halerzy. 
Prenumerata "Tygodnika Mód i Powieści" wynosi we Lwowie i na prowincyi 
rocznie 17 kor. 60 hal., półrocznie 8 kor. 80 hal., kwartalnie 4 kor. 40 hal. 
Prenumeratę przyjmuje biuro dzienników 
S. Sokołowskiego - Lwów Pasaż Hansmana I. 9. 


N a żądanie numera okazowe g'ratis i opłatnie. 


.
		

/DIGCZAS002001_1909_296_0014.djvu

			-*..
-.


 
największy, najpopularniejszy i najtańszy tygodnik illustrowany, ił 
przynoszący kazdego tygodnia 50 do 60 il
teres
j
1cych rycin, trz
 wspani
łe powie:
ci, 0.r az sz.e
eg 
ktual- ił 
nych artykułów wychodzą w I{rakowIe slodmy rok l stanoWIą O
eCllle naJbardzIej poządaną 
w kazdym domu polskinl lekturę. A' 
"NowośCi IJlustrow8ne" podają zdjęcia fotograficzne, odnoszące się do wypadkÓw 11 
Z ca!ego świata a przedewszystkiem Z całej Polski i powinny wyprzeć zupełnie piS111a tego rodzaju za- 11 
granICzne. 11 
Zwracamy uwagę na ogłoszenie "wielki
j szarady" ponizej umieszczon e. 
1 
-- 
 Ił 
ił 
i 
r 
r 
ił 
ił 
ił 
A 


14 
Administracya "Nowości lIIustrowanych" Kraków, Zacisze 7. 
 
łl 
łl 
ł 
ł 
łl 
łl 


r-- 
i 
I 
I 

 ...- 


ił 
Ił 
ł 
ł 
ł 


'l a rozwiązanie pnwyższt'j Szarady pI'zeznaczamy: 
25 :nagród 
ączn.ej --mrartiości. 5000 koro n.! 
i . - p-.- .. .. '
-S 
::


O
:: U
 ==I-n 
 2 '
B
b;' _
p
śc
 a
OO"kO 
 
 
 ': 
2. Zegarek złot.y o 2 kowertach wart. 2:)0 K 1 10. Serwis na umywalnię wart. 75 K 1 18. Lornetka teatralna wart. i
O K 
3. Rower z wolno bież. kołem " 230" 11. Srebrna papierośnica "7e,, 19. Przybm'y (l() pisanht llIt biurko " 311" . 
4. Łańcuszek zloty do zegarka " 200" 12. Lampa postumentowa "60,, 20. Tt)l'cbka likórzanu dumska "2r,,, I 
5. Dubeltówka syst. La!lk:lster " 180" 13. Serwis porcelan. do herbaty " 50" 21. Portfel na ban](Jloty " 2i)" 
6. Gramofon z 6 płytami "16n,, H. Sr.-brllY kosz na owoce "50,, 22. Nccescl' z przyborami do szycia., 25" : 
7. Pierścionek z szafirem "150,, 15. Laska ze srebrną rączką "45,, 23. Portmonetka ze skóry ,,20 " 
8. Garnitur do palenia " 125" 16. Przybory do golenia " 40" 24. Kaseta papicru listoweg'o "15,,. 
9. Neceser skórzany do podróży " 100" I 17. Przybory toaletowe damskie " 35" 25. Ozdobna kasctka pomuclck i cukrów 10" 
 
Oprócz tych 25-ciu uagród, przeznaczamy jeszcze jedną w kwocie 100 koron jl;oiówką dla tego z naszych 
 1 
P. T. Prenumeratorów, który z powyżs 
::,, 
 liter utworzy jak najwięcej wyrazów. . _ ..
 
 


numeru o1.:azow(
go, w którym zł-l8,jdujB się niniejsza 


){<-J-"---<»>

.,.) 
 

;s;
<
. . 


Wielka Szarada do nagrody! 
25 :nagród 
artiości 5-t1ysięcy koron.! 
Szanownym Czytelnikom "Nowości lIIustrowanych" dajemy do dyspozycyi S liter, zapomocą których mozna utwOl'ZYĆ 75 rozmai- 
tych wyrazów. Jeżeli litery owe oznaczymy liczbami 1 do 8 i liczby te, jak poniżej zestawiać będziemy, to otrzymamy rozmaite wyrazy, 
których znaczenie podajemy:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ---ł 
Czytane w tym porządku dają one nazwisko jednego z naj sławniej szych Polaków, czcią przez naród otaczanych. 
1) 7 5 4 5 :2 część całości. 19) 7 5 2 5 narzeczona. 38) 6 8 1 5 rzeka. 57) 7 :2 3 1 część rośliny. 
2) 1 8 7 5 4 7 5 przynąd gaszący. 20) 6 8 1 drzewo. 39) 7 5 1 7 nakrycie g.towy. 58) 6 2 3 opła.ta. 
3) 4 3 :2 3 4 1 7 !:S powieściopisarz. :21) 4 8 3 1 :2 8 przyrząd wioślarski. 40) 1 3 2 3 7 8 miasteczko w dawnem 59) 3 7 3 część głowy. 
4) 1 3 1 przyprawa. :22) 1 7 3 7 ruch. województwie wileńskiem. 60)1 3 7 płyn. 
5) 8 7 5 7 5 owoc. 23) 8 4 3 imię. 41) 7 5 1 5 schowek. 61) 7 3 1 1 4 7 wybitny malarz pol- 
6) 1 7 5 4 5 rzeka.. 24) 1 5 1 herb. 4:2) 1 7 8 przyrząd sfo
towy. ski.' 
7) 4 :2 3 1 pokrycie skóry. :25) 6 3 3 7 sławny podróżnik. 43) 1 3 4 5 ptak. 62) 4 8 1 2 5 rzeka. 
8) 1 5 7 4 5 torba. 26) 3 1 5 owad. 44) 1 3 :2 5 rzeka. 63) 8 4 5 rodzaj wierzby. 
9) 7 3 6 5 4 5 rzeka na Śląsku. 27) 1 2 3 4 3 dziennik. 45) :2 5 1 7 5 śpi e ,; aczka operetkowa. 64) 7 4 5 1 zWIązek chemiczny. 
10) l :2 3 4 5 7 narodowość. 28) 6 8 3 1 uderzenie. 46) 3 1 8 3 2 zwierzę. 65) 4 3 1 7 produkt ziemny. 
11) 6 5 1 1 8 5 roslina. :29) 7 3 2 3 linia krzywa. 47) 7 5 :2 7 5 rzeka w połud. R0ssyi. 66) 7 8 1 3 7 pawilon. 
12) 1 3 :2 3 4 7 8 wyspa na morzu 30) 2 5 4 7 5 sprzęt. 48) 8 7 4 5 dopływ Styru. 67) 3 4 3 6 ochrona nasion. 
Białem. 31) 7 3 1 5 narzęd
ie rolmcze. 49) 7 5 4 5 1 służący konsularny. 68) 7 3 6 przykrycie. 
13) 1 3 7 3 :2 3 4 1 7 8 historyk pol- 3:2) 4 5 2 nasyp ochronny. 50) 3 l 
 5 4 5 rzeka. 69) 7 5 1 8 5 zdrobniałe imię. 
ski. 33) 7 3 7 l przetwór węgla. 51) 8 2 pok,tad ziemi 70) 7 3 1 ptak. 
I 14) :2 5 1 7 3 herb. .' ; . 34) 1 5 4 5 rzeka. 52) l 7 5 :2 7 5 wzgórze nad Wisł
. 71) 1 8 :2 5 określenif3 fizyczne- I 
/ 15) 7 5 6 slawny rabin XVJI. " 35) 7 3 1 1 5 7 3 4 1 7 8 ht:tm:m 5[;) 7 8 3 7 3 naród afrykański. 72) 7 8 7 3 2 osada, w gub. piJckie j . ! 
16) 1 5 8 7 8 3 miasto w Japol1i1. z dramatu. 54) 1 :2 3 4 8 i pta.3zek. 
. 7'
) 7 2 5 7 rodzaj w.tosów. 
I m i: f 
 
taJ
w\
;:
k
r'Pieżne I ;
j 
 
 
 f'i
r: 
w?


i '__n_nl 

j ; 
 
_: 50\


"co Chw_a/a:_ _m

U: 

 
' 

Zl:___ __ _1 
------- -

 
...;; --. --- - 
 ...."..

 
1IIfa' IF _liIIRYII'.Jiczne, w obecności Czytelników naszych, których na losowanie to zapraszamy, nadmieniając iż każdemu z Naszych Pnmumeratorów przys
u- 
guje prawo wstępu, celem kontroli przy ]osowuiu. 


Nadsyłający rozwiązGnie .... ID_usi bJ'ć prenumeratorem "Nowości IUustl'owanych" -.. 
i prenumerować pismo nasze -wprost w ttotralnej Administracyi Kraków, Zaci
(
 
 7., 
Jeą.nemu i temu samemu prenumeratorowi nie przysługuje prawo przysłania kilku rozwiązań! 


Każdemu, kto zaprenumeruje "NO\YOŚCI ILLUSTROW ANE", naj tańszy tygodnik polski illustro\',-any, przJn:.ljrnniej llSJ 
k
aft%ll od 1 stycznia uno f., przysluguje praNO brania udzialu w niniejs'.pj szaradzie Z 
5 nag:r::.d.a:rn.i na 
k'"I\ATotę 5000 ko:ron. 
Należy kartą korespondencyjną zażądać przeslania sobie za darmo 
szarada wra.z z kuponem! Kupon ten trzeba odciąć i przeshć na nim 


Administracya "Nowości lIIustrowanych" Kraków, Zacisze 7. 


Z drukarni W
. ł',Q7,j.ńs\ciego (pod urz!}ilem J. Nied:Jp
d;\), 11 1 , O
,'\roif\!.
!liego l. 1.-:. 
- Telefon Nr. 5:i17. 


f i 
,I J