/DIGCZAS002001_1898_213_0001.djvu

			Nr. 213. 


Wtorek, 20 Września 1898, 


Rok 88. ===- 


!niu z w.:y,Gh J . ..
:.zi cod
iennie. CI godzinie 5 po polu- I 
.. lem dnI pośwIątecznych. 
tów p


e8 pOjedyńczy 
osztuje W miejscu 5 cen- 
str
cYi ulica centów: - 
luro Redakcyi i Admini- 
miejscowa W zarn
e(\k
ego. 1. 8. - Ekspedycya 
go. Pasaż H AgencYl dZIennIków St. Sokołowskie- 
ko
aó. ausmanna l. 9. - Listy należy fran- 
Reklamacye otwarte wolne od opłaty. 
Telefon Redakcyi nr. 8.  


Prenumerata Z przesyłką pocztową wynosi r o 3 Z n i e 16 zt, p6łrocznie 8 zt, k war t a l n i Q 
4, zł., miesięcznie 1 zt 35 ct. W miejscu: rocznie 12 zt, półrocznie 6 zt, kwartalnie 
3 zt, miesięcznie 1 zł. P r e n u m e r a t a z a g r a n i c z n a: W N i e m c z e c h 1 zt 60 ct. miesięcznie. 
We wszystkich inI!.ych państwach 1 zł. 90 ct. miesięcznie. 
"Przewodnik D&ukoW7 Il1ter&okl", dodatek miesięczny do "Gazety Lwowskiej", otrzy- 
mają cało- i półroczni abonenci bezpłatnie, jednakże ci tylko, którzy prenumerują od 1 stycznia do 
I końca czerwca lub od 1 lipca do końca grudnia, ćwierćroczni i miesięczni za dopłatą pierwsi 75 ct., 
drudzy 30 ct. - Przewodnik prenumerowany osobno kosztuje 4, zt I 


Jednorazowe inseraty obliczają się po 7 cen- 
t6w, kilkorazowe po 6 centów od miejsca 1 wiersza 
Ogłoszenia os6b i 7,akład6w prywatnych przyj- 
muje wyłącznie Agencya dziennik6w Stanisława So- 
kołowskiego Pasaż Hausm-1nna l. 9; we Francyi 
w Paryżu wyłącznie agencya pana Adama Boule- 
yard Raspail Nr. 105 LiII. 


CZĘś(; 


URZĘDOW A. 


Jego Oes. i Król. Apostolska Mość raczył naj łaskawiej wydać następujące Najwyższe pismo odręczne: 


Kochany hrabio Thun! 
E l ż b' W dniach bezmiernej żaloby, W jaką Mnie i Dom Mój pogrążylo zejście Mojej W Bogu spoczywającej Małżonki Najjaśniejszej Oesarzowej i Królowej 
lety, w sposób wzruszający i podniosły objawily się milość i wspólczucie Moich ludów, oraz cześć dla Zmarłej. 
w od .OzY
ię zadość popędowi serca Mego, polecając Panu, abyś zaJ'ączone tu, bezpośrednio do Moich ukochanych ludów wystosowane podziękowanie, 
POwIedm sposób oglosil. 
Schonbrunn, dnia 16 września 1898. 


Franciszek Józef w. r. 


T h u n w. r. 


Do Moich ludów! 


Najcięższa, naj okrutniejsza próba nawiedzila Mnie i Dom Mój. 
utr' M
lżonka Moja, ozdoba Mojego Tronu, wierna Towarzyszka, która by la Mi pociechą i podporą w najcięższych godzinach Mojego życia, w której 
aCllem wIęcej, niż to wypowiedzieć zdolam, już nie żyje. Okropne dopuszczenie wydarlo Ją Mnie i ludom Moim. 
DI . Oń mordercza, narz ę dzie rozszalalego fanatyzmu, którego celem jest zniszczenie istniejącego porządku spolecznego, podniosła się na najszlache- 
tniejsza 

 z mewiast i w ślepej, bezcelowej nienawiści, ugodzila w serce, które nie znało żadnej nienawiści a biło tylko dla tego, co dobre. 
s' Pośród bezgranicznego bolu, jaki Mnie i Dom Mój ogarnąl, wobec nieslychanego czynu, który caly świat cywilizowany zgrozą przenika, przebija 
c
ę przedewszystkiem kojąco głos Moich ukochanych ludów, do Mego serca. Uginając się w pokorze przed Bożem zrz
dzeniem, które dopuścilo na Mnie 
i l
 
ak ciężki i. 
iep
jęty, muszę Opatrzności dziękczynienie złożyć za wysokie dobro, które Mi pozostaJ'o : za milość i wierność milionów, otaczaj
ce Mnie 
Olch w godzlllle Cierpienia. 
Tysiące
 
znak, z bliska i z daleka, z góry i zdolu, objawiły się ból i żałoba po w Bogu spoczywającej Cesarzowej i Królowej. W rozrzewnia- 
JącYtn zgodnym dZWlęku rozbrzmiewa skarga wszystkich z powodu bezmiernej straty, jako wierne echo tego, co duszę Moją porusza. 
p '. Podobnie jak Ja, pamięć Mojej goraco ukochanej Malżonki święcie zachowam do ostatniej godziny, tak też pozostanie dla Niej po wszystkie czasy 
OtnUlklem, wdzięczność i cześć ludów Moich
 
Z glębi stroskanego Mego serca dziękuję wszystkim za ten nowy dowód pelnego poświęcenia wspólczucia. 
i Skoro uroczyste dźwięki, które w tym roku rozbrzmiewać miały, zmilknąć muszą, pozostaje Mi wspomnienie niezliczonych dowodów przywiązania 
gorącego wspólczucia, jako dar naj cenniejszy z tych, które mi zlożone być mogły. 
W . Wspólność naszego bolu zadzierżga nowy, ścisly węzel pomiędzy Tronem a Ojczyzną. W niezmiennej milości Moich ludów czerpię nie tylko 
ZIl1OCfi!one uczucie obowiązku wytrwania na drodze powolania Mego, lecz także nadzieję powodzenia. 
ab B Blagam 
szechmog
c
go,. który tak ciężko Mnie doświadczył, aby Mi jeszcze użyczył siły do wypelnienia tego, do czego pow olany jestem. Blagam, 
y óg blogoslawll ludom MOIm l oświecaJ' je, iżby znalazly drogę miłości i zgody, na której pomyślnie rozwijać się i szczęśliwymi być mog
. 
Schonbrunn, dnia 16 września 1898. 


Franciszek Józef w. r. 


i 
I 
,L
		

/DIGCZAS002001_1898_213_0002.djvu

			Kochany hrabio G o ł u c h o w s ki! 
Uginając się pod cięzarem naj głębsze- 
go bolu z powodu niczem niepowetowanej 
straty, jaka spotkała Mnie, Mój Dom i Moje 
ludy przez nagły zgon Mujej Najukochańszej 
MałZonki, Cesarzowej i Królowej Elzbiety, 
i aby stworzyć trwałą pamiątkę po Zmarłej, 
uczulem się spowodowanym ustanowić order 
dla kobiet, któremu w pełnem czci wspo- 
mnieniu Mojej gorąco opłakiwanej, w Bogu 
spoczywającej MaUonki i dla uczczenia Pa- 
tronki Jej, świętej Elzbiety Turyngskiej, na- 
dałem n
zwę 
"0 r d e r u E l z b i e t y". 
Zgasła starara si\} w zyciu Swem nie- 
strudzenie czynić dobrze i uśmierzać cier- Artyknr II. 
 Artykur V. . . Artykuł XII. 
P ienia Sw y ch bliznich, a przeto i ten nowo ° d T 1> d -' t l .. . Na wypadek otrzymallla wyzszego sto- S p raw y Orderu , J 'akoteż dodane go do ń 
r er SK1a a :Olę z rzec l stopnI: Wtel- . I ? . _ ? 
ustanowion y order ma być prz(
zna(,t;!)ny na k . t , P . . 1 l . . . pnIa na ezy posiadaną az do tego czasu od- medalu Elzbiet y załatwia kancelar y a O rd er u. 
ieJ ws go'[ leIWSZej j( asy J DrugIej klasy k . , ., 
to, aby nagradzać zasrugi, które lobiety i b , , ! zna ę or
erow
, wraz ze statutamI zwrOCIC 
dziewice połozyly w zakresie ua)07.mait-- Artykur III. kanCe
ar!1 orderu. . , . I T 
rtykuł 
III. . 
szych zawodów, albo w ogÓle m
 P(;ju rc- I Odznak); orderu dla Wioj,-:iej vistęgi j '1'0Z sarno ma naf,tąpw po Lg011lB czlOJl- ' Na czele KancelarYl orderu StOI kan- 
ligijnem, humanitarnem lub filantropijnem. Pierwszej klasy jest krzyz złoty emaliowany,ka orderu, jdeli czJ'onek należy do c. i k. clerz ord.eru, który to urząd powierzony jest 
b " t d l, k . , il'Ionarchii lub do innego obeeg . o P aństwa, kaZdoczesnemu Ministrowi Naszego Domu 
Z orderem t y m P oł
-czon y J est takze wy legający na zewną rz w . wa olu I I ząbek. 
.
 które równiez ze swej strony po śmierci i spraw zagranicznych. 
medal , który nosić ma nazwę Krzyz jest emaliowany czerwono a na 
. k właściciela orderu ząda zwrotu odznaki 01'- Kanclerzowi dodani są skarbnik orderu 
M e d a l u E l ż b i e t y". 
em dk Pociągmęty b Pase z emal!i bialej. W po- derowej. i kancelist.a orderu, zamianowani przez Nas I 
" sro u mi', on o ramowane z10tym paskiem, 
Zawiadamiam Pana o tem, w celu po- biało emaliowane pole, któn
 na stronie Artykuł VI. na propozycyę kanclerza orderu z etatu Mi- 
czynienia dalszych odpowiednich zarządzeń przedniej okazuje otoczony a11reo1: 1 i 'J, uno- Każdy nowomianowany członek orderu nisterstwa Naszego Domu i spraw zagrani- 
i udzielam Mego zatwierdzellla projektowi szącym foię na górze krzyzem, wizerunek otrzyma przeto, razem z dokumentem no- cznych. 
statutów orderu Elibiety, który Mi przed,lo- świętej EJZbiety 'l'uryngskiej w złocie, na, minacyjnym, z odznaką orderową i z jednym 
zono a który w zal'ączeniu się zwraca. stroriieodwrotnej zaś spoczywający w bia- egzemplarzem statutów, takZe rewers, który 
Scl1Onbrunn, dnia 17 września 1898. łem polu na gałązce kwitnących róż ini- winien własnoręcznie podpisać, i kancelaryi 
Franciszek Józef w. r. cyał "E", jedno i drugie wykona.ne w zło- orderowej zwrócić, a w którym zabezpieczo- 
cie. no zwrot w swoim czasie insygniów orde- 


Jego ces. i król. Apostolska Mość ra- 
czył naj miłościwiej wydać następujące Naj- 
wyzsze pismo odręczne: 
Kochany hrabio T h u n! 
Uczułem się spowodowanym, z żalem 
wspominając Moją w Bogu spoczywającą naj- 
ukochańszą MałZonkę, Cesarzowę i Królowę 
E l z b i e t ę, oraz dla uczczenia Patronki 
Jej, świętej Elzbiety Turyngskiej, usta- 
nowić order dla kobiet, któremu nadałem 
nazwę: 


"Orderu Elzbiety". 
Z orderem tym połączony jest takze 
medal, który ma się nazywać 
"M e d a l e m E I ż b i e t Y". 
Zawiadamiając o tem Pana, udzielam 
Panu równoeześnie odpisu Pisma odrę- 
cznego, które z tego powodu wystosowałem 
do Ministra Mego Domu i spraw zagrani- 
cznych, oraz odpisu przyjętych przezemnie 
statutów orderu Elźbiety. 
Schonbrunn, dnia 17 września 1898. 
Franciszek Józef, w. r. 


104) 


TY ARA I KORONA. 


Powicś
 historyczna z czasow GrZE[orza VII. 
PRZEZ ' 


, 
TEODORA JESKE-CHOINSKIEGO. 


XVII. 
l Ciąg dalszy). 


Ulryk przeciskał 
u drzwiom. s
li, to- 
rując sobie i biskupowI drogę łokciamI. N i;,- 
tarczywszych mnichów nie oszczędzały jego 
pięści kościste. 
- Gdyby Henryk nie był zakazał po- 
średnictwa, moznaby dziś dużo zarobić h_ 
rzekł do biskupa, kiedy się wydobył z t,loku. - 
Pobożnym ojcom .świecą się, ślepia do Ful,dy, 
jak kotom do gmazda ptasJego. OtworzylIby 
skrzynie narozcierz. . . 
Biskup wzruszył raJ11lO
amI. 
_ Na upór Henryka llJcma sposobu - 
odrzekł. - Zachciewa mu się od pewnego 
czasu cnoty.... Trzeba być cnotliwym.... 
_ Rozumie się, ze trzeba. Król nie 
postanawia nic bez celu. 
Zachowanie się Ulryka wzburzylo mni- 
chów jeszcze więcej. Palatyn, znany z ła- 
twej ręki, biorącej kubany bez wstrętu, mil- 
czał, uśmiechał się pogardliwie. Czyby opat 
był juz wybrany? 
Kandydaci spoglądali na siebie z ukosa. 
Jeden podejrzewał drugiego o podstęp. Ten 


My Franciszok J ózof PiBrWSZy 
Z łaski Bożej Cesarz Austryi 
Król Czeski i t. d. i Apostolski Król Węgier. 
Powodowani zyczeniem, aby kobietom 
i dziewicom, które w swem powo,laniu speł- 
niają znakomite usługi albo tez na polu hu- 
manitarnem, religijnem lub iilantropijnem 
zasługują się około dobra powszeclmego, módz 
dać widoczną oznakę Naszego zadowolenia i 
Naszej przychylności, postanowiliśmy w tym 
celu ustanowić osobny Order zasługi, które- 
mu dla utrwalenia pamięci N" aszej u
ocha- 
nej, gorąco opłakiwanej Malzanki Cesarzo- 
wej i Klólowej E l z b i e t y, i dla uczczenia 
Jej PiJ.tronki, świętej Elżbiety Turyngskiej, 
nadajemy nazwę 
"Orderu ElZbiety". 
Z tym orderem chcemy zarazem porą- 
czyć medal zasługi, który ma nosić miano 
"M e d a I u E l z b i e t y
. 


W oczekiwaniu, ze wszyscy, którym 
My lub Nasi Następcy w panowaniu do tego 
Orderu przyjmiemy albo "Medalem ElZbiety" 
odznaczymy, w wiernem wspomnieniu dla 
otoczonej ch wałą Cesarzowej i Królowej za- 
wsze usiłować będą przez swe zachowanie 
się zarówno w publicznem, jak prywatnem 
i familijneni zyc u, powagę i godność tego 
orderu utrzymać i podnieść, a natomiast 
wszystkiego unikać, co cześć jego na szwank 
mogłoby narazić, ustanowiliśmy następujące 
przepisy, jako statuta orderu: 


Artykuł I. 
Prawo udzielanirt Orderu Elzbiety i 
przyłączonego do niego i\ledaln Elibiety 
przysług:Jje wyłączni.. N 30m i Naszym prawo- 
witym .Następcom w panowaniu. 


- 


2 


Z czterech kątów krzyza, wychodząc 
równiez ze środkowej tarczy, wyra.stają ga- 
łązki, mające na sobie zielono emaliowane 
listki i w emalii wykonane róze, a sięgają 
one az do wysokości ramion krzyza. Po nad 
krzyżem umieszczone jest złote uszko, a do 
niego przytwierdzona wstązka orderu. 
Właściciele wielkich wstęg noszą od- 
znakę orderu na 66 mm, szerokiej, białej, po 
obu stronach przeciągniętej pozdłuz wąskim, 
wiśniowo - czerwonym prążkiem z mieniącej 
się materyi wstędze, zwieszającej się od 
prawego ramienia ku lewej stronie, a obok te- 
go po lewej stronie piersi ośmiokątną srebr- 
ną gwiazdę brylantowaną, na której pośrod- 
ku powtórzony jest krzyż orderu. 
Przy Pierwszej klasie orderu Elżbiety, 
krzyż ordei'u ma być noszony po lewej stro- 
nie piersi na wstędze orderowej, mającej 
28 mm. szerokości. 
Odznaka orderowa Drugiej klasy jest 
z postaci i rozmiarów równa odznace orde- 
ru obu innych stopni. Tylko krzyz jest ze 
srebra a gaJązki, przy dwóch pierwszych 
stopniach wykonane w emalii, oraz wszyst- 
ko, co tam jest wykonane w zlocie, tutaj 
jest ze srebra. Jedynie wizerunek świętej Elż- 
biety i otaczająca go aureola, na stronie prze- 
dniej tarcz.y środkowej, oraz umieszczone na 
jej stronie odwrotnej emblematy, są i tutaj 
ze złot.a. 
Odznaka ta noszona ma być na takiej 
samej wstędze orderowej po lewej stronie 
piersi, Po,l
czenie jednak krzyza orderowego 
ze wstęgą odbywa się tu przy pomocy 
kółka. 


Artykuł IV. 
Odznaka orderu, ozdobiona szlachetny- 
mi kamieniami, może być noszona tylko 
przez tych, którym w tem wyposażeniu zo- 
stał'a nadana. 


- 


..-: 'P 


I 
I 
I 
rowych i statutów do kancelaryj orderowej I 
na wypadek posunięcia członka na wyższy I 
stopień orderu, jakotez, w myśl artykułu po- : 
przedniego, na wypadek śmierci. I 
Artykuł VII. 
Nadane odznaki orderowe, ozdobione 
szlachetnymi kamieniami, nie mają być zwra- 
cane. 


s 
r 
z 


Artykuł VIII. 
Dodany do orderu medal Elźbiety wy- 
bity jest ze srebra; ma kształt okrągły, o 
średnicy 31 mm. i na stronie przedniej 
przedstawia krzyz orderu, na stronie odwro' 
tnej zaś spoezywający na galązce kwitnącycb 
róż inicyał "E". 
Medal będzie noszony w ten sam spo- 
sób jaj{ order Elżbiety klasy drugiej. 
Artykuł' IX. 
Medal ten, na wypadek posunięcia wb' 
ściciela na jeden ze stopni orderu ElZbiety 
nie ma być zwracany, lecz moze ryć noszo- 
ny równocześnie z dotyczącą odznaką orde- 
rową. Również po śmierci odznaczonego me- 
dalem, medal Elżbiety nie ma być zwracany. I 
Art y kuł X. 
Członkowie orderu Elzbiety, jak ró- 
wniez i odznaczeni dodanym do tego orderu 
medalem Elzbiety, winni zawsze przy uro- 
czystych okazyach jawić się z odznaką or- 
deru. Damy wielkiej wstęgi mogą przy mniej 
uroczystych okazyach nosić tylko samą gwiazdę. 
Artykuł XI. 
Mianowania na wszystkie stopnie orde- 
ru i nadanie dodanego do orderu ElZbiety 
medalu Elzbiety, jeśli to dotyczy osób przy- 
należnych do c. i k. Monarchii, odbywajlt 
się za pomocą wystawionych przez Nas, a 
przez kanclerza erderów kontrasygnowanych 
dyplomów. 


IJ 

 
s 
i 

 


v 
C 
c 
s 


I 


'i 
( 


I 


2 


s 


'i 

 

 


Artykuł XIV. 


Postanowienia ustawy karnej o utracie 
odznak orderowych i odznak honorowych, 
mają zastosowanie_ takze do tego orderu i do ' 
dodanego doń medalu.  
-- 


i ów rzu
ił .słowo obelżywe. Wszczęły się' sterza. Pan kró
 wzyw
., mn
ch?w z, Fuldy, l -Kłamie skąpiec - mruknął Ulryk 
spory, kłotme. aby mu wskazah. z, posIod slebJe męza, go- z God:,sheim
. - Mógłby dać trzy razy tyle, 
,Nareszcie otworz
ly Si . ę dyzwi sali, dnego tego dostoJenstwa. . , a zawI?złby Jeszcze do domu prawie pełnlt 
strzezone przez t.rabantow. :Marsza,fek dworu, Lekki szmer przepJynął nad rzędami skrzymę. 
ukazawszy się na proga, zawolał g,rosem do- głów golo
ycb. Zwarte dotąd szeregi roz- Szybko odczepił się od drugiej grupy 
nośnym: sprzęgły SJę, tworząc cztery grupy. drobny, zwawy mnich. 
- Opactwo Fulda! Mnichy, wójt i was- -- Az czterech - zauwaiył biskup - Toporem i siekierą władać nie 
salowie opactwa niech st.aną przed obliczem spirski szeptem - będzie ślicz,ne widowisko. umiem - woła,ł - bo mnie słodki Jezus 
naszego pana czwartego Henryka! Z pim:wszej grupy wysunął się nizki przeznaczył do modlitwy, ale w wierności dIs 
Wezw3,ni rzueili się do drzwi jeden cbt
dy mll1ch i odezwał się g,łosem pi- korony nie pozwolę się nikomu wyprzedzić. 
przez drugiego, gnioblc się i depcąc. Ka
dy skhwym. Hildebranda nienawidzę, jak garbaty woje- 
chciał być pierwszym ku zabitwie trabantów, - Większość braci fuldajskich zgodziła woda lotaryński, mnichów reformowanycll 
którzy wsuwali od czasu do czasu w kłębek się na ,,;':ybór przeora Alberta, który potrafi nie cierpię, wszystkich nieposłusznych was- 
mnisich habitÓw drzewce h
lab
,rd, nie zwa- utrzymac na,sze zgromadzenie w karności. salów naszego ukochanego króla pragnę 
zając gdzie udeI ' z " J 
. W bl ZlI "k c ,,, zebI ' a widzieć ,l ' ak na ,J 'r y chle ,J ' na szubienic y. Nie 
", . . ,; 'r,' 'vU 'ZJ ',. - Prosimy o przeora Alberta - zawo- 
_ Wolno, pobożni ojcowie, wolno, bo łalo mnóstwo g łosów. prózna i grzeszna chęć panowania szb 
, d . . d I 1:;1 Id ' I zemną de Bamber b O'a, lecz P rowadziła mnie 
SJę po USlCIe - rwi i - Je U a me ucie- (ról zwrócH swoje cz
rne, P rzenikliwe 
k jedynie troska o dobro rzeszy. Skarbowi ko- I 
nie. o
zy na olbrzymiego mnicha, który zbliżał ronnemu oddam cały swój majątek sześć- 
W głębi sali, przy stole, przykrytym SIę do stolu ociężalym krokiem dobrze od- dziesiąt tysięcy grzywien. 
suknem czerwonem, spoczywał Henryk w zwy- karmioncgo tłuściocha. _ Siedemdziesiąt tysięcy! _ odezwal 
kłem ubraniu. Przed nim, na r Dodl13ZCe, jr- - Sll1cham was, Albercie - rzekł. ' 1> 
, Się Z trzeciej grupy g10S potężny. 
żały: pastoral, łaJiel!ch i piedcierJ. Po jPgo Zanim przeor zaczął, rzuci,l pożądliwe _ Osiemdziesiąt tysięcy! _ zawola l 
prawej ręce siedzieJi Uir.yk z Gl>de.shr,iruu spojru>nie Jla pastorał opacki. czwarty mnich. 
i biskup spirski, po lewej Bertold i proboszcz - .J czeli nieprzebrana raska \Vasz8j _ I pięć! - huknąl ten, któr y we- 
Ru p ert , od wezora J ' bisku p bambenki. Pióro WyniodiJś('i raczy wynieść mnie, n

dzncQ' _ o B d k . 
- u zwal św. ene ,Y -ta na świadectwo , iz nJe 
trzvmal młod y kanonik, l »isarz mdy ko- robaka, któr y nie jestem godzien, ab y m m y l . . 
J moze dać wIęceJ nad pięćdziesiąt tysięcy.; 
ronnej. o0gi najn\;dzniejszego z żd:raków, po nad _ I dziesięć! _ krzyknął ten, który 
Widok króla uśmierzył gwaltoivne ru- wsoystkich braci Fuldy - mówi,t, sapiąc - SIę zaklinał, że wymienił cały swój majątek. 
chy mnichów i ryconów. Zlozywszy szafa- będę sluzył koronie aż do ostatniego tchnie- _ Sto tysięcy! _ podbijał trzeci. 
rzowi złota i dostojeńst.w głęboki ukłon, usta.. nia. Silę zbrojną opactv,'a pomnozę, zamki _ I trzy! _ doda,ł czwarty: 
wili się w rzędach wd,luz, fiLtrów. odnowię i obwaruj\) lepi8j, Ji3. każde wezwa- Wszyscy czterej kandydaci, przysuną'\\'- 
Gwarny przed rQwilą tłum zaparł od- nie stawię się sam do obozu mojego pana. szy się do stotu, zaczęli wołać jeden przeZ 
dech w piersiach. Grobowa cisza zalegala Wiedzą czaszki s,l,skie, ii mam rękę twardą drugiego. Krzyzowały się cyfry _ coraz 
salę. i pewne uderzenie. Si,ta tych świń ubi1em wyższe _ zapaliły się oczy nienawiścilt' 
Teraz podnió8
 się pisarz z krzesla i nad Kastrut1 pod okiem Waszej W zniosro- drgały wargi, zwijały się pięści. 
rzekł: ści. Aby zaś skarb naszpg'o hojnego pana 
- t\micrć wielebnego Widerada osie- nie odstraszał chciwych pustkami, wł9zę do (Ciąg dalszy nastąpi). 
rocHa opactwo fuldajskie, które prosi naSZ8- niego pięćdziesiąt tysięcy grzywien. Swiad- 
go pana, czwartego Henryka, o nowego pa- kiem mi bwięty Benedykt, iZ nie mogę więcej.
		

/DIGCZAS002001_1898_213_0003.djvu

			W olbrzymiej ilości napływają w dal- 
szym ciągu z całego naszego kraju objawy 
gorącej żałoby z powodu tragicznej ś
ier
i 
ś. p. Najj. Pani; zapewnienie hołdu l na.J- 
serdeczniejszego wspólczucia dla Najj. Pana. 
Na ręce JE. Pana Namiestnika przysłali te- 
legraficznie kondolencye w dalszym ciągu: 
p03eł do Rady państwa Włodzimierz 
Gniewosz ze Złotego Potoka ; 
Rady powiatowe i Wydziały powiato- 
we, - w wykonaniu uchwał powziętych na 
nadzwyczajnych posiedleniacb, a w imieniu 
własnem i ludności całych powiatów - w 
Podhajcach, w Zaleszczykach, w Bóbrce, w 
Turce, w Dobromilu, w Limanowej, w My- 
ślenicach, w Dolinie, w Jaśle, w Rawie ru- 
skiej, w Horodence, w Mielcu, w Kamionce, 
w Buczaczu; 
Rady gminne miast i miasteczek, w 
imieniu własnem i ludności tych miast a w 
wykonaniu równiez uchwał powziętych na 
nadzwyczajnych posiedzeniach: w Jaśle, w 
Horodence, w Pilznie, w Dąbrowie, w Zbo- 
rowie, w Ottynii, w Bołszowcach; 
Rady gmin wiejskich: Dębniki, (pow. 
Podgórze); Ulanica, Przedmieście dynowskie, 
Lebkówka (pow. Brzozów); Balicze podróżne, 
Balicze podgórne, Tejsarow, Hanowce, Ou- 
cułowce, Lachowice podróżne, Ozerteż, Ru- 
dniki Rozwadow, Nowoszyn, Krupsko, Stul- 
sko (powiat Zydaczów); Oleszków, ?udniki 
śniatyńskie, Drahasymów, Krasnostawlec, Tu- 
łuków, Żebranówka, Zawale, Demycze, Han- 
kowce, Tuczapy, Kniaze, Ohlebiczyn polny, 
Trójca, Dżurów, Popielniki, Roznów, Bor- 
szczów, Mikulińce (pow. Sniatyn); 
Z Sołotwiny: urzęda parafialne obu 
obrządków, sąd powIatowy, notaryusz, urząd 
gminny, urząd podatkowy i urząd pocztowy; 
Z Sanoka: dyrektor gimnazyum imie- 
niem grona nauczycielskiego; z Brzostka, in- 
spektor szkolny pow. imieniem czę
ciowej 
konferencyi nauczycielskiej powiatu pilzneń- 
skiego; 
z Dynowa, Towarzystwo zaliczkowe; 
z Birczy i z Wielkich mostów izrael. 
gmina wyznaniowa; 
z Krakowa, dodatkowo czytelnie ruskiej 
"Proświty"; 
z Liska, emerytowany starosta Euge- 
niusz Beneszek; 
Za pośrednictwem zaś c. k. starostów 
złożyli kondolencye w dalszym ciągu: Rada 
miasta Myślenice, urzednicy Dodatkowi i ra- 
bin miejscowy (dodatkowo) 'w Brodach; u- 
rząd podatkowy w Boryni i delegaci stowa- 
rzyszenia rękodzielników ( dodatkowo) w Tur- 
ae; burmistrz we Frysztaku, naczelnik sądu, 
kilkunastu wójtów okręgu sądowego Frysztak, 
zbór izraelicki (na ręce starosty w Strzyzo- 
-- wie); Rada i Wydział powiatowy, Rada mia- 
E d k t sta, wsz.ystkie władze, stowarzyszenia, du- 
y . chowieństwo obu obrządków imieniem wła- 
O. k. Namiestnictwo podaje mmeJszem snem i parafian, izrael. gmina wyznaniowa, 
do powszechnej wiadomości, że zarządzona w tudzież rada miasta Budzanowa w Trembo- 
skutek reskryptu wysokiego c. k. Minister- wli (nabożeństwa żałobne odbyły się w dniu 
stwa kolei żelaznych z 27 sierpnia 1898 r. 15 b. m.); też same reprezentacye i władze 
L 38.945 komisy.a obchodow
 wraz z rozpra- oraz rada miasta Leżajska w ŁaIlcucie (na- 
wą ekspropryacYJną .dla projektowanej wa- bożeństwa żałobne odby,ly się w doliu 16 
ryanty kolei lokalnej 
raków - Kocmyrzów b. m.); rada miasta w Dąbrowie; rada od- 
Judkiewicza w KrakowIe klm. 3'9 do 11'1 działu przemyślań
kiego c. k. gal. Towarzy- 
odbędzie się dnia, 1 q i 1.1 października .1898 stwa gospodarskIego, oraz reprezen tacye 
a to: dnia 10 pazdzIermka. b.
. w g,?-mach gmmne w Glinianach i w Przemyślanach 
Piaski (gmina i obszar .dworskI) Dąble, R
- (nabożeństwa żałobne odbyły się w dniu 17 
kowice i Ozyżyny, a dma następnego w g.mI: b. m.); Rada powiatowa, rada gminna, wła- 
nach Bieńczyce (gmina i obszar d
orsk
) l dze i stowarzyszenia miejscowe, tudziez re- 
Krzeslawice (gmina i obs
ar dw?rskI). PI
r- prezentacye gmin Baligrodu, Lutowisk i 
wszego dnia rozpoczyna SIę komIsya w PIa- Ustrzyk dolnych w Lisku (rabożeństwa ża- 
skauh o godzinie 10 rano, drugiego zaś dnia łobne odbył
 się w dniu 17 b. m.); repre- 
W Bieńczycach o godzinie 9 rano. zentacya gmmy w Stojanowie igeomet;:owie 
"Gazeta Lwowska" z dnia 
O wrześllia 1898. 


I 
I 
vej I 
iZY I 
JO- 1 


Artykuł XV. 
Zachowujemy Sobie i Naszym Na- 
stępcom po wszystkie czasy prawo, rozsze- 
rzenia według Naszego uznania powyższych 
zasad, zmienienia ich lub wyjaśnienia. 
Artykuł XVI. 
Ażeby zachowanie tego wszystkiego za- 
pewnione było po najodleglejsze czasy, na- 
kazaliśmy, aby czteryl równobrzmiące, Na- 
szym własnoręcznym podpisem umocnione 
i Naszą pieczęcią zaopatrzone oryginalne do- 
kumenta niniejszych postanowień wygoto- 
wano, a z nich jeden w archiwum orderu, 
drugi w Naszem archiwum domowem, trze- 
ci w archiwum austryackiego Ministerstwa 
spraw wewnętrznych i czwarty w węgier- 
skiem archiwum krajowem zachowane być 
mają. 
Dan w Schonbrunn, dnia 17 września 
w roku 1898, Naszego Panowania roku pięć. 
dziesiątym. 


,na 
ra- 


'Y- 
o 
iej 
'o- 
cb I 


10- 


'a- 
ty 
o- 
e-I 
e- . 


Kochana hrabino S z t a r a y! 
We wdzięcznem uznaniu oddanych 
przez Panią Mojej niezapomnianej, w Bogu 
spoczywającej Marzonce, Oesarzowej i Kró- 
lowej E l ż b i e c i e, w Jej godzinie skonu, 
znakomitych, wiernych, pełnych poświęcenia 
się i zaparcia siebie usług, nadaję Pani 
wielką wstęgę ustanowionego w dniu dzi- 
siejszym przezemnie dla utrwalenia pamięci 
Zgasłej, orderu Elżbiety. 
Schonbrunn, dnia 17 września 1898. 
Franciszek Józef, w. r. 


y. 


5- 


'li 
)- I . .. J I 
:.1 


yi 
'_ l  
a 
J 


Jego ces. i kr6l. Apostolska Mość ra- 
czył Najwyższem pismem odręcznem z dnia 
15 września b. r. najmiłościwiej na przeciąg 
najbliższej sesyi Rady państwa zamianować 
tajnego radcę Alfreda księcia W i n d i s c h- 
G r a t z prezydentem, Karola ksi
cia A 11 e l' s- 
p e r g i tajnego radcę Ernesta hrabiego 
H o y o s - S P ri n z e n s t e i n wiceprezyden- 
tami Izby panów. 


. I 


l i 


Jego ces. i król. Apostolska Mość ra- 
cr;ył Najwyższem postanowieniem z dnia 22 
sierpnia b. r. pozwolić, aby Jego Ekscelen- 
cya wielki Ochmistrz Dworu Jej Oes. i Król. 
Wysokości Najdostojniejszej Oesarzewiczowej- 
Wdowy Arcyksiężnej Stefanii Edward hr. 
O h o ł o n i e w s k i przyjął i nosił wielką 
wstęgę wielkoksiążęcego heskiego orderu za. 
sługi Filipa Wspaniałomyślnego. 


i i 


P. Prezydent Ministrów jako kierownik 
Ministerstwa spraw wewnętrznych w poro- 
zumieniu z P. Ministrem sprawiedliwości, za- 
rządził w myśl 
. 446 procedury karnej znie- 
s:enie sądów doraźnych, zaprowadzonych w 
powiatach politycznych Nowy Sącz i Lima- 
nowa rozporządzeniem z dnia 28 czerwca b. r. 
l. (5.590, a to z dniem 21 września b. r., 
godzina 6 rano. 


P. Minister sprawiadliwości zamiano- 
wał ka:lcelistę Wiktora K i e l a r a w Tu- 
chawie, naczelnikiem kanC81aryjnym drugiej 
klasy w sądzie krajowym w Krakowie. 


O. k. Sąd krajowy wyższy w Krakowie 
przeniósłj kancelistów sądowych, Wojciecha 
P e p erę i Tadeusza O h m i e l a r s k i e g o 
w drodze wzajemnej zamiany miejsc służbo- 
wych, pierwszego z Rzeszowa do Krakowa, 
drugiego z Krakowa do Rzeszowa. 


Wykazy gruntów, które mają być zajęte, 
wraz z planami wyłożone beda stosownie do 
przepisu 
. 14 ustawy z dnia 18 lutego 1878 
(Dz. u. p. nr. 30) w urzędach wspomnia- 
nych gmin i obszarów dworskich przez 14 
dni do przejrzenia dla ogółu. 
Zarzuty przeciw zamierzonemu wywła- 
szczeniu można wnieść w ciągu powyższych 
14 dni na ręce c. k. starostwa w Krakowie 
lub przy komisyi na miejscu. 
Zarzuty spóżnione nie będą. uwzglę- 
dnione. 
Lwów, dnia 14 września 1898. 


Obwieszczenie 
c. k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 16 
września b. r. do l. 83.342 z zakazem wpro- 
wadzania do Galicyi świń z niektórych po- 
wiatów Bośnii i Hercegowiny z powodu pa- 
nującej tam zarazy "pomoru świń", - zamie- 
szczone jest w .,Dzienniku urzędowym" dzi- 
siejszego numeru Gazety Lwowskiej. 


- 


CZĘŚĆ NIEURZĘD OWA 


Lw6w, 19 w'rzdnia, 


t Najj, Gosarzowa i Królowa ElioIała. 


3 


ewidencyjni w Kamionce; Rada powiatowa, 
rada gminna, duchowieństwo, władze i wój- 
towie gmin w powiecie, w Starem mieście 
(nabożeństwa odbyły się w dniu 15 b. m.) 
zwierzchność gminy Janów i wójtowie gmin 
powiatu w Gródku; Rada powiatowa, rada 
gminna, dyrektor gimnazyum z gronem na- 
uczycieli, urzędnicy wszystkich władz, prze- 
łozeństwo izrae.l. gminy wyznaniowej i t. d. 
w Drohobyczu (nabozeństwa ża
obne odbyły 
się w dniu 14 b. m.); reprezentanci wł&dz 
wszystkich, przeł'ożeni wszystkich korporacyj 
przemysłowych (dodatkowo) w Jaroslawiu 
(nabożeństwa żałobne odbyły się w dniu 17 
b. m.); grono nauczycielskie w Dukli oraz 
duchowieństwo, urzędnicy władz wszystkich, 
rada miejska, dyrektorowie seminar,yum na- 
uczycielskiego i krajowej szkoły tkackiej, 
m uczyciele szkół ludowych, stowarzyszenie 
"Sokół", izrael. ?'mina wyznaniowa w Kro- 
śnie, gdzie odbyły się nabożeństwa w dniu 
15 i w dniu 17 b. m. (staraniem Rady po- 
wiatowej) i gdzie nowy budynek semina- 
ryum nauczycielskiego posta.nowiono nazwać 
Imieniem Oesarzowej Elżbiety a na uroczy- 
stość pogrzebową do Wiednia wysłać depu- 
tacyę miasta; 


* 


* 


* 


W archikatedrze obrz. ormo we Lwowie 
uroczyste nabożeństwo żałobne za duszę ś. p. 
Najj. Cesarzowej E\żbiety, z inicyat.ywy JE. 
ks. Arcybiskupa hakowicza, odbyło się w so- 
botę o godz. 9 rana. Odprawił Je ks. pralat 
Kajetanowicz, w licznej asyście. Kościół ar- 
chikatedralny był prze pełniony publiczno- 
ścią. 


* 


* 


* 


W Brzesku odbyło się w sobotę, dnia 
17 b. ID, nadzwyczajne posiedzenie pelnej 
Rady powiatowej, zwołane przez prezesa pana 
Jana G6tza- Okocimskiego dla wyrażenia. żalu 
z powodu śmierci Najj. Pani. W gorącem 
przemówieniu podniósł marszałek grozę i 
ogrom tego strasz: ego ciosu, jaki dotknął 
Najj. Pana i złożył na ręce obecnego staro- 
sty wyrazy najglębszego wspólczucia repre- 
zentacyi powiatowej z prośbą o zakomuni- 
kowanie ich JE. P. Namiestnikowi celem 
złożenia u stóp 'l'ronu. 
Po zamknięC\iu posiedzenia na znak ża- 
loby uiłała się Rada powiatowa na żałobn? 
nabożeństwo, urządzone jej staraniem w miej- 
scowym parafialnym kościele. W kościele 
ustawiono pięknie udekorowany katafalk, a 
chóry z Krakowa sprowadzone, wykonały ża- 
łobne pieśni. Włościanie zgromadzili. się 
bart
zo Jicznie. W szysiko to stanowiło c

ość 
o podniosłem wrażeniu, dowodząc zara
em, 
że wszystkie warstwy powiatu biorą szczery 
i żywy llclział w b0leści swojego :Monarchy. 


* 


* 


* 
Kra,ków. Tutejsze gimnazyum żeńskie 
urządziło w sobote w kościele 00. Pijarów 
uroczyste żalobne "nabożeIistwo za duszę Najj. 
Pani. Na katafalku, ustawionym w presbi- 
teryum, uczenice złożyły wspaniały wieniec 
z biał:ych kwiatów. Następnie dyrektor gi- 
mnazyum, b. radca szkolny p. Bronisław Trza- 
skowski, udał się do pałacu spiskiego i zło- 
żył imieniem szkoly wyrazy najgorętszeg-o 
wspólczucia dla ukochanego naszego Mo- 
narchy. 
Wczoraj rano o godz. 10 1 /, przed połu- 
dniem w tutejszym kościele ewagielickim od- 
było się uroczyste nabożeństwo żałobne za 
duszę Najj. Pani, celebrowane przez pastora 
Gabrysia, który wypowiedział kazanie, po- 
święC\one ciężkiej stracie, jakiej doznała Mo- 
narchia i wszystkie jej lud.y oraz N ajj. Pan 
z powodu tak tragicznej śmierci Monarchini; 
mowca zakończył modlitwą, błagającą o ła- 
skę i opiekę Boską dla Najj. Pana. W na- 
bożellstwie wziął udział p. delegat Laskow- 
ski, przelożeni i członkowie gminy ewangie- 
lickiej. 


* 


* 


* 


W Drohobyczu uchwaliła Rada miejska, 
aby na znak żałoby po ś. p. Najj. Oesarzo- 
wej Elżbiecie flagi żatobne w mieście powie- 
wały do 23 b. m., tud'!'ież, ab.y do końca. mie- 
siąca wstrzymano się od wszelkich publ!cz- 
nych zabaw, oraz, aby w lokalach publIcz- 
nych i na ulicach nie przygrywały kapele. 
W dniu 14 b. m. odbyły się staraniem 
reprezentacyi miasta w kościele 1'7. kat. i 
cerkwi gr. kat. nabożeństwa żatobne za du- 
szę ś. p. Najj. Pani, we czwartek zaś dnia 
15 b. m. nabożestwa błagalne na intencYę 
Najj. Pana, aby Bóg Wszechmoeny dozwolił 
Mu znieść okropny cios i zachować Go dla 
dobra wiernych ludów Monarchii. 
* .
 


W Kaluszu zawiązał się komitet dla 
urządzenia solennych nabożeństw za spokój 
duszy ś. p. Najjaśniejszej Cesarzowej Elżbie- 
ty w dniu 22 b. m. w gr. kat. cerkwi o go- 
dzinie pół do 10, w rzym. kat. kościele o 
godr;inie 11. 


* 


* 


* 


Z Podwoloczysk piszą nam: 
Za spokój duszy ś. p. Najjaśniejszej Oe- 
sarzowej ElZbiety odbyły się u nas dnia 1\3 


b. m. w synagodze izraelickiej, dnia 17 zaś 
w kościele rzym. kat. nabożeństwa żałobne. 
Na nabożeństwach byli obecni wszyscv urzę- 
dnicy, . insty
u
ye prywatne, ludnoŚĆ- miej- 
sco
a I zamIeJs
owa. Wzruszającą do łez mo- 
wę I modty w Języku polskim wygłosił w 
synagodze rabin dr. Taubel,:,s. 
* 


* 


* 
. qes
rz Wilhelm niemi8cki odjechał z 
WIedma w sobotę o godzinie 9 wieczorem. 
Ponieważ cesarz podziękował za wszelkie 0- 
ficyalne pożegnanie
 na dworzec przybyli za- 
tem tylko członkowIe prz.ydzielonej mu świ- 
ty honorowej, tudzież ambasador austro-we- 
gierski w Berlinie Szogyeny-Marich i am- 
basador niemiecki w Wiedniu hr. EulenburD' 
z czlonkami ambasady. b 
W sobotę wieczorem odjechali z wie- 
dnia także wszyscy niemal inni zwierzchni- 
cy państw obcych i specyalni wyslannicy, 
którzy przybyli na uroczystości pogrzebowe 
z powodu zgonu Najj. Pani. W szczególności 
odjechali: król Aleksander serbski do Mo- 
nachium, następca tronu włoskiego, Wiktor 
Emanuel książę Neapolu do Włoch, wielki 
książę Aleksy do Karlsbadu, książę regent 
bawarski do Monachium i t. d. 


KORESPONDENCYE 


Loreto, 15 września. 
(Podróż z Ankony. - Miasteczko i bazylika.- 
Pałac papieski. - Polskie pamiątki. - Skar- 
biec). 
Po drodze do Rzynu, zrobiłem z An- 
kony, zkąd zaledwie pół godziny koleją do 
Loret.u, wycieczkę czy też pielgrzymkę do 
słynnego miejsra, w którem się przechowy- 
wa święta relikwia, będąca według pobo- 
żnego średniowiecznego podania, domkiem, 
w którym w Nazarecie urodziła się i mieszka- 
ła N. M. Panna i gdzie się odbyło Zwiasto- 
wanie. Przeniesienie św. domku, a właści- 
wie murowanej małej izby, zbudowanej z ce- 
gieł i kamienia, omszałej dziś od starości, 
nabralo w legendzie cechy cudowności. Z Na- 
zaretu, domek pierwotnie przeniesioraym zo- 
stał na ziemię słowiańską, niedaleko Rjeki 
(Fiume) i Abbazyi, na wzgórze Rawnicy, 
a.lbo jakbyśmy my Polacy, powiedzieli, Ró- 
wnicy. Po kilku latrLcb, nie wiadomo dla 
czego, domek w roku 1295, przeniesionym 
został na drugą, włoską stronę Adryatyku, 
do Recanati, a wreszcie ostatecznie ustawio- 
nym został w gaju laurowym, na wz;óórzu, 
które te
 dzisiaj nazywa się Loretem. Poło- 
żenie t;liasteczka i bazyliki, oraz fortecznego 
palacu papieskiego, niegdyś odwiedzanego 
przez PapIeży, przybywających tu w piel- 
grzymce, jest wcale ma.Iowniczem; zdaleka 
już, z kolei widać włoską Częstochowę, pa- 
nującą nad żyzną okolicą, zasianą winni ca- 
mi, ogrodami, nad niebieskIem morzem, któ- 
rego szafirowa tafia zamyka widnokrąg. 
Z bliska, prawdę powiedziawszy, samo 
miasteczko bez charakte.ru, żyjące jak żebrak 
z bazyliki i z pobożnych pielgrzymów, mniej 
ponętnie wygląda, gdyż nie posiada żadnych 
cech starożytnego i słynnego miejsca. - 
W ostatnich czasach prr.y wjeździe do głów- 
nej uliczki, prowadzącej do bazyliki, ustawio- 
no nawet kolosalne marmurowe popiersie J. 
Garibaldiego, choć bohater Włoch zjednoczo- 
nych tutaj, w sąsiedztwie, pod Castelfidardo, 
odniósl w roku 1866 klęskę, jaką mu zada- 
1y wojska papieskie; jak wszędzie, w miej- 
scach pielgrzymek, tak i tutaj, uderza prze- 
dewszystkiem mnóstwo sklepów z Koronkami, 
medalikami, obrazkami, sprowadzanymi hur- 
townie z Francyi i Niemiec, choć wygląda- 
ją na wyrób loretański. 
Bazylika loretańska, kiedy się stanie 
na placyku przed nią, robi również mniejsze 
wrażenie, a nadewszystko traci w obec wspa- 
niałego pałacu renesansowego, dawniej apo- 
stolskiego, a dziś t. j. od r. 1870, zajętego 
przez rząd włoski, który pałac i jego art.y- 
styczne pamiątki wziął pod swoją opiekę. 00 
przedewszystkiem uderza wewnątrz świątyni, 
to brak starożytności. Wszystko tu wYl?:ląda 
świeżo odnowione, zmodernizowane. I tak 
jest w rzeczywistości, a nawet będzie jeszcze 
więcej nowożytnem, skoro zostaną wykoń- 
czone kaplice różnych narodowości, okalające 
główną nawę kościoła, gdzie dziś stoją ru- 
sztowania dla malarzy i stukatorów przyozda- 
biających mury kaplic. Wszędzie tutaj poli- 
chromia i żywe barwy nowych fresków za- 
słon
ą nagość murów, nowożyt.ne witraże w 
oknach rzucą poetyczne i mroczne światło 
na boczne nawy bazyliki, w której wieki 
artystycznych pamiątek nie nagromadziły. 
W Lorecie nie szuka się jednak sztuki. 
Pobożny pielgrzym biegnie pl'zedewszystkiem 
do św. Domku, stojącego w głównej nawie 
w przepysznej, renesansowej oprawie, z bia- 
lego marmuru kararyjskiego, okrytej rzeź- 
bami. Dwojgiem małych ciasnych drzwi tło- 
czą się pielgrzymi do tej izby, słabo oświe- 
conej wewnątrz szeregiem srebrnych wiszą-
		

/DIGCZAS002001_1898_213_0004.djvu

			.. . . 'R k 1882 Ob'e Na" Państwo i Oboje, miasta do godziny 9. 3. Posiedzenie trzecie od 
c ch lam przypominających miejsce św.! wodnie wIelkIe wrażell1e, a swoJ
 otwarto
 i o : OJ JJ.. ś" i godziny 9-2 po poa'udniu w sali ratuszowej. 4. 
lobu w !e'rozolimie. Tutaj na surowe, oczer- ! ścią
 
ran,iczącą i cynizmem, narobI dużo złeJ : Na
d. 
esarzeWl
zowstwo .bawlą w Trye c
e l Wspólny obiad o godzinie pół do 3: 5. Zwie- 
niale niepobielane mury izdebki pada ta- I krwI l w:

e 
ałr.'su. . . , zWIedzają wspa
lałą tam.teJsz ą w!staw ę .. MI
StO dzenie jubileuszowej wyst
W! ?grodmczo-pszczel- 
jemni
ze światło od .lamp od.ołta
za, na któ- BennskI ,
(jcalan
e
ger z

Ie
zcz
 
 wspaniale ozdobIOne a wle:
ora
I czarująco Ilu
 niczej i panora
y rac
awlCkleJ.. . 
rym SIę palą grommce, g:dzle SIę o?bywa teleg:ram e z Lo dynu mteresuHce wYJ3 t tkl minowane, wydaje na czesc Najwyższych GOŚCI CzłonkowIe KomItetu przYJęCIa, z czerw?- 
Msza św. W ciszy sanktuarIum, słychac tyl
o z dZIeła BUJc'hJ.: cał szereg uroczystości a mieszkańcy prześci- no-białemi kokardami, oczekiwać będ'ł uczestm- 
pobozn.e westehnienia i modły ,pI
lgrzY'ł.ł0w S
(! mnek znarłego 

nclerza do cesa
 u iY Bi wza'emnie w e
tuzyastycznych objawach ków Walnego z
romadzenia na dworc3Ch 
ole
 
wzywających N. M. Pannę, ktorej posązek, rza WI1helma II wYJ aśD1a n dwa ustępy. g Ją ę J b W b jowych przy pOCIągach dUla 26 po połudmu l 
z czarnego cedru, z dzieciątkiem Jezus na Dnia 17 marca 1890 roku powi8dzi
ł 
useh hołdu i manifestacyach dynasty
zn!c. o ec 27 rano i zajmą się, po okazaniu karty legity- 
ręku, bły
zczy się od brylantów, głę?oko w do Bisill' . .J . d ' ń 
k lI' i L b . k ą i hl' Platerową "'Z . . ' k > d cza w ams
aWOWle, zapOWlew.zlane na Zle 
przez S.J.I 
ryę. II o
mrs 
. . _' . ec i sta.nowczy, wcale me Jest s 10nny, ,o zgo- Rok 1861. Zaślubiny Jego Ces. Wysokości św. Michała, d. 29 b. m., odroczono z powodu 
z domu Moncom. Nlegd b Y
t Jedfak Sk
l b
 dzema SHi! na parlamentarnych wspoł
zą
zą- Najd. ArcyksięcIa Karola Salvatora z Jej Król. żaJoby po Ś. p. N ajj. Cesarzow!ij Elżbiecie do 
był daleko bogatszym,? .owa w ar YS/- cych i wcale się nie cieszy z tego, ze Jego l K I t K 'ż listo ada 
czne, bardzo cenne pamIątkI,. tylko, ze Na- ojciec trzyma z profesorami. .Moze z cZ,asem WYBokością Maryąlmmaku atą emen yn'}, SIę _ p. , . .' . 
poleon 1. zrabował go, tak, Jak rabował. w wykształci się na rocker de bronze, ktorego niczką sycylijską. , . _ Slub. W sobotę. 24 11. m. o. godllme 
Rzymie i mała tylko cząstka tych przedmlO- potrzebujemy". Rok 1880. Najj. Pan odjeżdża z Galicyi I WIeCzOrem pobłogosławIonym zostame w ko- 
tów powróciła do Loretu. . . , W roku 1883 mówił ks. Bismarck do P rzez Łu p ków na Węgry. Z tej strony tlInelu ściele par
fia
nym św. Anny we ,Lwowi
 z\:ią
 
W t zw P ałacu a p ostolskIm dZIS za- B h '" . t nas ' c i e dni r Hzed P ierw- zek małienskl panny Heleny SchmldtówneJ, cOlkl 
., ' " usc a; " i' a Cli er na dworcu kole j ' ow y m w Łu p kowie, jako na gra- H k " H l St 1 1..' l..' h 
mieniony m na gmach publ1.czn,y, !la t. zw. szym strza,fem w ruku lt)66 postałem Ga- enry a l s. p. e eny ze rze "I
A.lC , Z p. 
"monumento nazionale" , znajdują SIę bar
l,o bl.,;nza brat
 generała austrya.cklego, do nicy kraju, zebrali się po raz ostatni reprezen- Zygmuntem Pakoszem, c. k. koncepIstą skarpu. 
piękne k?lllnaty i małe, muz.enm 'przed
mo- Wj,'d
ia, z propozycn pokoju, na zasadach tanci najwyższych władz krajowych, Sejmu, du- _ Zmiana własności. Tadeusz hr. Mią- 
t?W 
zt,uk1, trochę o?razow, ,,!

anolałf\ gob,e
 dualistycznych. l:'oucz,lem Gablenza, a?y chowieństwa i szlachty w celu pożegnania Najj. czyński, właściciel dóbr 

elgie, w Kr?lestwie 
lIDY l Jesz
ze wspalll.&lszy Zbl?I st
rych ma oświadczy,! że byłoby lepszem dla nas zlme- Pana i podziękowania Monarsze za trudy blisko P()1skiem, nabył od Cecylu hr. ReyoweJ dobra 
jolik włoskIch z Urblllu. TU
3J po
azt
.]ą po- nit<, f
ont 'ku ZachodowI, zjednocr.yć nasze tizechtygodlliowej podróży. Mihowę na Bukowinie, za pMtora miliona koron. 
koje .zostaw!one w tym. sta
Ie, w jakIm by- siły do ataku na Francyę, zdobyć 
UQ'Yu t Zmarli vr ostatnich tniach: W Zabło- 
ły, 
ledy PIl1S IX. przYJe
dz
t do. L d o.rteto, 


 Alzacyę i przemienić, I:)tr
ssblI
g w memle- Rok 1882. W Najwyższem piśmie odręcznem to wie Wiktor Hełczyński słuchacz praw w 23 
co był z tych stron, gdyz SIę UIO ZI, W l ck ą fortec ę . Franeuzl bylI SłabI wobec nas. Iaczył Najj. Pan, opuszczając Pobrzeże, wyrazić ku ' ż ' ' , 
. l .. , , d b b , Ć 1'0 YCIa. 
mga 11. . Zdarzyłaby SIę do tego moze o ra sposo nos, temu krajowi, Gorycyi i Gradysce a przedewszyst- '. K G '. 
Ładna fontanna na placy
u , koścle
- albo mo g 'libyśmy wobec innych mocarstw We LwowIe, FranClsze
 saw
ry llnrel- 
. 'k S y kstusa V Pa p l8za z kon- . , d t. ienia ze Franc y a P ostę- kiem miastu TrYtJstowi naja'askawszą podzi
kę za ner, kontrolor c. k. DyrekcYI poczt l telegrafów, 
nym l pomm . :' . ,poczymc prze s aw '.. . 
 a t Y ot y czne l P ełne ob j awów d y nast y rz Z . S z l at 4 8 
ca XVI. wieku, ot.o mll1
J 
!
ceJ 
szystli:o powała niesłusznie, zagarll1
-.Jąc AI2',a
yę l Lo- wspania
e, pr' . . p e yw y . 
co jeszcz
 o. Lo
eSle powled,z}ec mo
na. taryngię, zkąd zagrażaJa meustan,me, NI
łll- cznych uczuć, przyjęcie. _ Na. ko
gregacy
 
O. Bernardy- 
Za Jakle plęC czy szegc lat, kIedy ka
 com pułudniowym. Austryacy powlllmby IZą- nów w RzeszowIe, odpraWIOnej w dmach 10- 
plica słowiańska (poświęcona 
w. .Oy
yl
wl dzie, na pO,.łlIctniu i objąć komendę, nad 12 września 11. r.. zaszły następujące z
iany: 
i Metodemu), oraz francuska l. memleck
, siódmym i osruym korpu'Jem, my zas nad - W Kasynie miejskiem odb
dzie się O. Letus OlszewskI został gward.yanem l pro- 
będą wykończone, otwarte, bazyhka lo
et3.n- dziewiątym i dZJesiątym korpusem, oraz nad w piątek 23 b. m. o godzmie pół do 8 wie- boszczem we Lwowie, O. Szymon Niemczycki 
ska przybierze nowy wygląd, ws
 a
Jals.zy związkowymi Niemiec północnych". czorek z ł'askawym współudziałem Gustawa Fi- gwardyanem i administratorem parafii w Zba- 
z
p:wne" ale całkiem now?zytny, :" 
Iemle- "Ginicznyeh .Menusdorffuwl, wydawuć się będzie ud wtorku 20 b. m. stratorem parafii w LeśmowIe, O. Henryk Ra- 

stannie prof. Belt" zdoJ,n? mal
rz_ rel
g]J
y, była to Jedn.t) kanskwb.. planów tego rodzaj II ; - oswladczY4, ze mU
1 przerwie, odbywać się będą regularnie _ Jak gwardyanem w Sa
borze, Uchwalono 
tworzyć 
nad 
res

mI, ktor? polJ;br
mlCzną 8Z
t
 naJpierw odkJyć naradę z rnllli
Mami. Ul zwykle _ pruuy chórów męskIch i mieszanych bursę pod wezwamem Bt Ja
a, z, DuklI w kla 
pokrYJą sCI
ny kapllcy. h.aplIca fra?r
sk
 oświadczyli 
ię za wUJną. z nami. .Mllllster w poniedziaiki i ŚJody każdego tygodma, po- sztolze tarnowskIm dla, młodzlencow ,glmnazyal- 
!TI a być.b
r	
			

/DIGCZAS002001_1898_213_0005.djvu

			. - 
odociągl w Krakowie.. W termi- i - Bohaterski wybawca. Polak, poru- 
me sk
adama 
fert na budowę WOd
ClągóW kra- cznik policyi, Ludwik Króll, od stacyi Rawson - 
kowsklCh, wnIosły oferty .nas
ępu.lące firmy: jak donosi Gazeta Polska Ohicagoska - o pół- 
1. Rumpel & W
ldec
 z CleplI
; 2: Pettel & nocy rzucił się z narażeniem własnego życia w 
Br
usewetter z 
ledma; 
. Łubl
ńskl ze Lwo- płomienie dla wyratowania starozakonnego Salo- 

a, 4. Ig
acy 
larczyńs
1 & .MaJ
r z Krakowa; mona Goldsteina z II piętra palącego się domu 
, Bornstelll, :M:larcz!ńs
l, Maje
 l Blankstein z pod nr, 6 przy ul. Blucher. Goldsteinowa po- 
Krakowa; 6. DrzeWleckl & JezIorański z War- biegła donieść porucznikowi. iż jej mąż znajduje 
szawV; 7. C. Korte & Comp. z Pragi. się w swojej stancyi i na żaden sposób nie może 
Otwarcie ofert nastąpi w bieżą0ym tygodniu. się wyratować, B,jz najmniejszego namysłu dzielny 
80 000 zI t'lo v 10 Króll szybko pobiegł po schodach do góry i zna- 
-. . pozosuaWh po S()vle zmarq l ł G Id t . l ż b t ś . 
na uwiąd starczy przed kilku dniami we Lwo- az o s ema e 
cego. ez przy omn? CI na 
wie w h otelu M t l " d , kt d podłodze w frontowe,] CZęŚCI domu, albowiem opa- 
" e ,ropo emer. a .lun są owy ł d' k' ł . ł ł d 
Franciszek Kosiński. Zmarły mieszkał' w hotelu 
o;l
 g
 gryzący ym, ta 
 nap
 nlla .ca! om. 
tym dni 19, żył nadzwyczaj skromnie, a w ku- ,l' , ,spIesząc przez gęs y, ym l 
"omleme, wy- 
ferku J ' ego zn l : bl ' .. t mósł meprzytomni'go na ulIcę, gdzIe zosta,ł przy- 
a ez,ono o Jgacye l papIery war 0- . t k k - d ',' ' D ' 
Bciowe wart ś . ł 800('( ł Z ł WI any o rzy aml po zlwa l uznallla. o me- 
zdaje 
i ę ni o CI prz

z 
 . 
 J zd' ż mar y przytomnego przywołano doktora Misero, który 
1Iem Z aJ '
'lo e. pozost J awl ,rewny
: ,g. Y I P h og t r l ze- z początku pow
tpiewał o przywróceniu G. do 
't"- SIę p. anowlCz, w,,-asClcle o e u. 
 . l '1 h t 'h dł' 
Pertraktacye spadkowe prowadzi notaryusz p. zYCla, 

z po USl nY\J S aramac u a o SIę mu 
Witoaławski. go OCUCl . 
_ Prywatne seminaryum żeńskie . - W oryginalny i poet
yczny spo
ób 
w Krakowie. Korespondęnt nasz krakowski ob k WJeszczon? z 
m d 3
er k da ó m l u 
ałeJ Z HolandY k 
 h o 
donió s ł W S i--. t t l f a . u oronowamu Jll1,O ['.l l' owej, e wszyst JC 
"- o vO ę e e onem o z mlerzonem 0- t ' t " d . d , , 
twarci u W K ' k . t - g , s ron pans wa ZllleSlOno poprze mo o stolIcy 
ra OWle prywa ne o semlllaryum b' t ł b' W l-, T d O W'll . " 
żeńBkiego. W sprawie tej pisze O
as: Do se- la, a go ę leo ,c-'-' WI l, g Y "nz lemjen 
minar yu m 'el k' ż ń k' ł zasJ;ldła na troml
, na dany znak, cały ten skrzy- 
aiA k az ' deg naUc k zycI s lego e e S k J u ego a zg as
a dlat'f zastęp, w Jiezbie 6000 sztuk, wypuszczony 
"' o 1'0 li na. plerwsz rs przesz,,-o . 1, l 
 ć ' k . h k ' k h 
200 uczenic z któr 'ch zaledwie czwarta cz ŚĆ zost:
,,- na ?,O no.. l we wszyst lC lerun ac 
, '. y . , ę, rozmósł wjeść rgdosn
. 
przYJęt
 być moze. Gdy cz
ste dopommama Slę 
o otwarcie d.ragiego rządowego seminaryum, lub 
przynajmniej klas równorzędnych w istniejącym 
zakładzie, nil:l odniosły pożądanego skutku, gro- 
no ,profesorów seminaryum, chcąc zaradzić isto- 
tneJ potrzebie, powzięło myśl założenia w Kra- 

owie prywatnego seminaryum nauczycielskiego 
 

eńskiego z lJrawem publiczności, któreby tak Z teatru. ("Belwe
el''', sztuka w 3 aktach 
Jak wiele istniejących w państwie podobnych przez Boles
awicza). 
zakładów, dawało sposobność młodzieży żeńskiej Dużo dobrych chęci miał autor, ale te, 
Il
bycia zawodowego wykształeenia, a zarazem niestety, nie wystarczają do napisania dobrej 
Imało prawo wydawania śWIadectw dojrzaJ'ości. rzeczy scenicznej, zwłaszcza na taki bohaterski 
W ubiegłym tygodniu profesorowie semina- temat. P. BolesJ'awiczowi zabrakło fizerokiego 
rYUm wysłali z grona swego delegatów w tej tchnienia, którem powinien być owiany utwor 
sprawie do Rady szkolnej krajowej; delegaci tego rodzaju; zabrakło mu zapału do odtworze- 
doznali nie tylko jak najżyczliwszego przyjęcia nia tragicznej, a pełni'j poświęcenia i szalonego 

e strony P, Wiceprezydenta dr. Bobrzyńskiego bohaterstwa chwili; zabrakło siły, aby przedsta- 
l radcy szkolnego p. Zaleskiego, ale nadto otrzy- , wić oczom widza w caJ'ej grozie i wspaniałości 
mali przyrzeczenie poparcia ze strony władz dla historyczny moment ataku na Belweder. To też 
przyszłej szkoły. Ponieważ załatwienie formal- wszystko, co w tej sztuce winno wyjść na jaw 
ilOści w Minil!!teratwie oświaty wymaga dłuższe- jako bohaterskie, wielkie, podniosłe, kryje się 
go czasu tak, iż dopiero w grudniu możnaby w cieniu, dzieje się za. kulishmi. Na scenie mamy 
przystąpić do otwarcia prywatnego seminaryum komiczne epizody w rodzaju kradzieży tabakierki 
nauczycielskiego, przeto grono profesorów semi- wielkiemu księciu, lub chowania się przerażonego 
n,aryum nakłoniło panią G. Rehefeld, właści- wielkorządcy w sypialni księżnej Łowickiej. O bo- 
cnelk
 znanego w Krakowie pensyonatu, do 0- haterach owej chwili słyszymy tylko z ust in- 
twarcia tymczasowo kurl!!u przygotowawczego do nych; na. scellle, nie wyjmując nawet księżnej 
egzaminu dojrzałości i do egzaminu na przyszł'Y Łowickiej, przesuwają się same tylko blade, albo 
!I: kurs prywatnego seminaryul1l, zapewniwszy wprost komiczne postacie, 
Jej swój współudział. Cała podniosłość owej chwili niemal całko- 
_ Panorama Berezyny. W Warsza- wi,ci.e zat
rta. Na
et w. ks. Konst,anty jest ba
- 
wie otwarto . dl ubliczności panoramę dZIej kOJlllCzny mż groźny, raczej szalony mż 
"Przejście ar:

o
a
pol:olkiej przez Berezynę", dZi t k
, a t ni
czemne d tchó
zostwo S h ' Cie t ra zU d P
łnie 
dzieło Kossaka Fałata i Puławskiego. z ej pos aCI ową ?m?mczną cec ę ego, Zlwa- 
, cznego charakteru, JakI nam przekazala hlstorya, 
- Polska operetka w Rydze. Do Dla mniej wybrednej publicznoBci sztuka 
łódzkiego Rozwoju piszą: Do Rygi zjechała p. Bolesławicza może mieć wszakże pewne za- 
oper
tka polska pod dyrekcyą p. Henryka La- !et y; dla tego też najstosowniejszą byłaby na po- 
SOcklego, w skład której wchodzą: pame Adol- poludniowe, świąteczne lub niedzielne przedsta- 
fina ZImajer, Helena Zimajer Rapacka, pp. Wiu- wienia. 
centy Rapacki i Leopold Mor
zowi,cz (syn Ru- Grano ten utwor niezbyt równo, Staranno- 
fina). Przedstawienia odbywają Się w Języku ścią, przedewszystkiem w toaletach, odznaczy.la 
polskim i cieszą się wielk:iem powodzeniem. się pani Zelazowska; p, Jaworski jako w. ks. 
_ S bó . two P rzed s!łdem W B _ Konstanty nic stworzył właściwego typu; był 
amo JS 
. Y k t " ' dk - lk ' k '" m Po- 
tomiu stawał' w t ch dniach przed sądem kupiec "sz
ro ą na urą. ' rza o WIe lm, sIęcle '" 
CIe m d y t f - "z y wei k r y d y G " stac ks, Lubecklego ze zwykłą sobie sztywnosCJą, 
ens, po zarzU em £111"" . u.y l ' d 10 H . k ' B d 
ogłoszono wyrok, skazujący go za oszustwo na ecz. poprawme, o tworz y ,,-_. P: ler,ows 1. ar zo 
2 l at '" k P rzed tr y bun a ' d doblym był p. WostrowSkl , jako Jeden z czwar- 
a wlęZJellla, sazany ,,-em 0- kó r'7 . t Ż " ść l .... 
był nagle noża i pchnął się nim dwukrotnie w ta, W. LJ uznamem e poU.me na e."y staranną 
pierś 10'. Jestem człowiek ucz
iw y do g!ę p. Feldmana. Wystawa SZtukI była bez 
1_ '. wo,,-ajil c . " " '. zarzutu. 
Jl.rymmału nie pójdę". Zycm Jego zagraża llle- 
bezpieczeństwo. 
_ Telefon między Warszawą a Peter s- 
\lurgiem zaprowadzony będ.zie w roku przyszłym. 
- Warszawa w obec wystawy pa- 
ryskiej. Z Warszawy piszą: W gmachu gieł- 
dy tutejszej odbyło si
 posiedzenie w sprawie 
o
esłania wystawy wszechświatowej, która 
a 
SIę odbyć w roku 1900 w Paryżu. Na pOSle 
dzeniu obecni byli dyrektor departamentu prze- 
mysłu i rękodzieł w ministerstwie finansów, 
Rowalewski, oraz generalny komisarz oddziału 
rossyjskiego na wystawie, ks. Teniszew . 
Dyrektor Kowalewski zachęcał przemy- 
sł?wców naszych do wzięcia adziału w popisie 
1I11ędzynarodowym, zaznaczając, że należy wysy- 

ać przedmioty, które znalazł'yby zbyt za granicą 
l z tego względu wywóz tych towarów przed- 
st
wia widoki dla kraju tutejszego. Nadto po- 
lilnno się wystawiać okazy, zalecające się bądź 
stroną estetyczną, bądź jakąś odrębnością, W ka- 
żdym razie trzeba się I!!tarać o okazy oryginal- 


. Wreszcie oświadczył dyrektor Kowalewski, 
lz n8jodpowiedniejszym organelli do przygotowali I a 
kolekcyi przedmiotów z kraju tutejszego na wy- 
staWę byłby komitet specyalny przy tutejszym 
komitecie gieł:dowym; na powołanie takiej dele- 
gacyi obecni zgodzili się jak najchętniej. 
W Łodzi utworzony będzie w tym samym 
celu oddzielny komitet przemysłowy, a przemysł 
górniczy otrzymał już swoją reprezentacy
 w 
tylU względzie. 
W zebuniu brali udział nasi przemysłow- 
cy i znaczniejsi rzemieślnicy, ogółem około 50 
OIÓ
. 


I 


Notatki Htoracko-artystyczno. 


"Galicyi", zeszyt 24, wydawnictwa "Die 
oster,-ungar, Monarchie in Wort U. Bild" zali- 
czony być może ze względu na stron
 ilustra- 
lJyjną do najudatniejszych i rzeczywiBcie pię- 
knych. Znajdujemy tutaj dalszy ciąg nader cie- 
kawej rozprawy prof. Maryana Sokołowskiego 
p. t. "M<1lerei und PlaO:!tik", której treBć uzape.t- 
niają rysunki: grobowiec Barbary hr. Tarnow- 
skiej w katedrze tarnowskiej; portret własny 
Tadeusza Konicza; ukrzyzowanie Chrystusa, 
fresk kaplicy J agieUońskiej w Krakowie; iko- 
nostas cerkwi w Rohatyme; część ikonostasu 
cerkwi w Bohorodczanach; Fnonciszka Tepy, 
portret własny; Henryka Rodakowski...go: por- 
tret matki artysty; Alaks, Kotsisa: Modlitwa; 
Grotgera: Puszcza; Matejki: Sejm warszawski 
1773 r,; (Reytan), Bolesław Wielki, Jadwiga, 
postać anioła z fresków kościoła N. P. Maryi 
w Krakowie; Stachiewicza: Z cyklu legend o 
Matce Boskiej. Szczególniej kilka ostatnich ry- 
synków nazwać mozna prawdziw
e świetnymi. 


ltUody Tolstoj, syn wielkiego pisarza, 
rozpoezyna zawód literacki, w8tępnją:c w ślady 
ojca. Revue de Pari"l zamieszcza jego pierwdzą 
powieŚĆ p. t,: "Preludyum Chopina"; jest to 
jakby rodzaj odpowiedzi na sj'awną powieść sta- 
rego Tolstoja p, t.: "Sonata Kreutzera", w której 
autor w absolutnej czystości upatruje ideał, do 
którego powinien dążyć każdy mężczyzna. Syn 
zaś stajQ raczf'j w obronie praw natury i w do- 
branem małżeństwie wczas zawartem, widzi 
urzeczywistnienie szczęśliwej egzystencyi. 


5 


Reuertoar teatru hr. Skarbka pod ' I ' dy 20'60. Nafta kaukazka transito Tryest 
dyrekcyą ar. Juliusza Brlldrowskiego i Ludwika 3'75 do 4'-, galicyjska przeźroczysta 18'50 
Hellera. do 19'-. . 
Dziś, w poniedzial'l
k, jako w dniu nabo- 
żeństw żałobnych za dliszę ś. p. Najjaśniejszej 
Pani, teatr zamknięty. 
We wtOl'<.k po raz pierwszy ,,;)aństwo 
młodzi", komedya w 3 aktach Zygmunta Przy- 
bylskiego, 
We środę po ra'?; drugi "Państwo młodzi" 
komedya w 3 hktach. 
W czwartek po raz drugi "Belweder", 
sztuka w 3 aktach ze śpiewami przez Bolesła- 
wicza, 
W piątek po raz trzeci "Państwo młodzi" 
kcmedya w 3 aktach, 
W sobotę pierwsze przedstawienie operetki 
po powrocie z Warszawy, 
Najbliższ
 nowością będzie głośna sztuka 
Jerzego Hirschf.3lda w przekładzie Jana Kaspro- 
wicza p. t, "A :Ęnieszka Jordan", w której tytu- 
łową roję odek ra pani lejazowska.  - 


GOSPOllARST1VO I HANDEL 


Przemyijl Królestwa Polskiego lf 
Serbii. Na wezwanie konsula serbskiego w 
Warszawie ltnść liczna firmy warszawskie 
i łódzkie nadpsłały próby i cenniki swoich 
wyrobów, celem umieszczenia. ich na wysta- 
wie w Belgra.dzie. 


Budowę nowego kandu w Niem- 
czech zapowifdziar cesarz Wilhelm podcza8 
ostatnieoj swej bytności w Hanowerze. Nowy 
kanał połączyÓ ma rzekę Ems względnie ka- 
nał dortmundzki z Łabą (Elbe). Ztąd zaś 
przeprowadzone zostanie dalsze połączenie 
kanarem plaueńskim, rzek
 Sprewą i Hawe- 
lą do Berlina, l!. dalej także do Odry. Ko- 
szta wybudowania tego kanału obliczono na 
162 milionów marek. Koszta utrzymania zaś 
wynosiłyby ro';znie 870 tysięcy, do której to 
sumy doliezyć nalezy procent od kapitału 
zakładowego po 3 od sta, czyli 4.860 tysię- 
cy marek, Nowe wydatki dotyczą mianowi - 
cie Hanoweru, Westfalii, prowincyi saskiej, 
Hesi'yi - Nassawii i księstwa Schaumburg- 
Lippe. 


Warszawa-Port Artur. Pomiędzy Pe- 
tersburgiem, Moskwą a Syberyą kursują od 
kilku miesięcy dwa specyalne pociągi oso- 
bowe, odpowiednio urządzone dla tak drugiej 
podrózy. Jedf'n z tych pociągów ma docb.o- 
dzić do samej Warszawy, w cela uratwienia 
komunikacyi z Syberyą nietylko dla Króle- 
stwa polskiego, lecz dla wygody cudzoziem- 
ców, przybywających do Warszawy koleją 
wiedeńską. Ponieważ dwa pociągi specyalne 
komunIkacyi bezpośredniej okaz.ją się nie- 
dostateczne, zwłaszcza z otwarciem nowych 
przestrzeni kolei syberyjskiej, przeto wypra- 
cowano projekt następujący: W ciągu lat 
dwóch, gdy otwarty juz będzie rlv''J. prawi- 
dłowy do Irkucka, jak również wykończona 
przestrzeń za\alkajsh do połączeni
 z kole- 
ją mandżurską. tabor pociągów osobowych 
specyalnych będzie powiększony w ten spo- 
sób, by co tydzień mogły odcbodzić takie 
pociągi z P .tersburga, Warszawy oraz z Mo- 
s
wy oddzielnie. W miarę przedłużania. ko- 
lel syberyjskiej i mandżurskiej pOCiągI te 
przebiegać będą całkowitą przestrzeń, tak, 
IŻ za lat pięć zaprowadzona zostanie, bezpo- 
średnia komunikacya: Warszawa- Wbdywo- 
stok i Petersburg-Port Artur, jak
 również 
Petersbilrg-WJ:adywostok i Petersburg-Port 
Artur oraz od wrotnie, Pociągi te skladać się 
będą z wagonów wszystkich trzech klas, z 
miejscami sypialnsmi dla wszystkich jadą- 
cycb, wagonem restauracyjnym, a dla po- 
dróżnych pierwszych d w óch klas wagonem 
salonowym z clytelnią i wagonem gardero- 
bowym z wanną. Opłata za przejazd w tych 
pociągach wyniesie o 50 prc. więcej w sto- 
sunku do opłat w pociągach zwyczajnych. 
natomiast oprócz wszelkich wygód, podrózny 
ma zapewniony przej1l.zd parę razy szybszy. 
Do miejsca w pociągach tycb będą mieli 
pierwszeństwo pOdróżni zagraniczni, którzy, 
złożywszy opłatę w agenturach, zamówią 
miejsce telegraficznie, osoby, które po za 
punktem wychodnym, Warszawą lub Peters- 
burgiem nabyły bilety i zgłosiły się o miej- 
Fce telegraficzuie, wreszcie podróżni, którzy 
w ciągu tygodnia kupią bilety. Na stacyaeh 
do Syberyi przyjmowani będą podrózni w 
miarę wolnpg;y miejsca, jak również na Sy- 
beryi, w miarę opróŻIliania się pociągu, po- 
cząws
y (d Czebalińska. 


G-iełda zbozowa: Cukier surowy loco 
Allssig 12'87 do 12'92. loco uLnml1nipc 
12'- -do 12'10, loco Berno- Wi('.dell 12'Ob 
do 12'15, 11.
. listopad loco A.us
,ik 1:2'90 
do 12'95, c:llIier w kostkach primi 37'37'.
 
do 37'50, seeunda 37'12 1 / 11 do 37'25. Spi- 
rytus kotyngentowany loco Wiederi. 20'40 


Targ d'tbQi

?J!? 


Lwów, 19 września, Pszenica gotowa 
8'30 do 8'50, pszeniea gotowa nowa 7'30 
do 7'60, żyto gotowe 6'30 do 7'60, żyto go- 
towe na termina 5'75 do 6'-, owies obro- 
czny gotow.y 7'20 do 7'50, owies nowy lub 
na termina 5'75 do 6'20, jęczmień pastewny 
5'- do ;)'50, jęczmień brow. 6'- do 7''-:, 
groch got. -.- do -'-, wyka -.- do 
-.-, nasienie lniane -.- do -.-, nai'iie- 
nie konopne -.- do -'-, bób -.- do 
-.-, bobik -'- do -.-, hreczka 8'50 do 
9'-, konieczyna czerwona galicyjska -.- 
do -'-, biała. -.- do -'-, tymotka 
-'- do -'-- szwedzka -.- do -.-, kuku- 
rudza stara 5'30 do 5'50. Iłowa -'- do 
-.-, chmiel stary _._
 d
 -'-, nowy 
za 56 kilo 70'- do 98'-, rzepak 11'- do 
11'25, groch pastewny -.- do --'-. 
Spirytus paritas Tarnopol gotowy 17'- 
do 17'50, na termin 14'- do 14'50, wa- 
ranty -.- do 


Sprawozdanie tygodniowe Izby han- 
dlowej i przemysłowej o 
enach zbo?;a i pro- 
dnkt0w we Lwowie od 10 września do 16go 
września h_ 1'. bez opIaty akcyzowej. P
zenica 
stara 8'20 do 850, no-'na 3'20 do 8'50, zyto 
stare 6 40 do 6 65, now,. 6'401106'65, jęczmień 
browarny 6'- do 6'40, paFtewny 510 do 
540 owies 5'85 do 620, hreczka 8'- do 
875, kukurudza zeszłoroczna. 525 do 5'45, 
nowa -.--. do -'-, proso -'-- do ---, 
groch do gotowania 6'85 do 750. groch p:l- 
stewny 5'75 do 6--, bsola - - do -'--, 
bobik 5' - do 525. wyka -'- do -'-, ko: 
niczyna czer_ -.- dJ -'-, koniczyna biaJa 
-'- do -'-, anyż f(',ssyjski -'- do -'-, 
anyz płaski --'-- do -'-, kminek -'-- 
do -'-, rzepak zimowy stary -'-Jo -'-, 
letni -'- d,) - _u_, nasienie lniane 
-'- do -'-, socz"\wicza -'- do -'---, 
rzepik zimowy -',-- d,} -.-, nasieni;:. k')
 
nopHA -'- dn --'-, chmiel nowy 143'-, 
do 196 H, n
fta zwykła 16-- do 17'- sa- 
lonowa 19'- do 20'-, wszystko za 100 
kilogr.. spirytus 10.000 litr-procentowy, kon- 
tyn
emowany, b(
z podatku konsumcyjnego 
18 95 do 19 20 . 


- 


OSTATNIA POCZTA 


KJu
 niemieckiej partyi p_ostępowej 
zwołany Jest na niedzielę, dnia 21> b. m. o 
godzinie 10 przed południem. 
. Konfere
cya. przewodniczą,cych klubów 
leWIcy odbędzIe SIę w dniu 23 b. m. 


Z Poznania donoszą, że hakatyści Han- 
sernann, Kennemann i Tiedeman wraz z 
adwokatem Wagnerem wytoczyli proces re- 
dail cyi Dziennika Poznańskiego za wyrażone 
w tem piśmie zdanie, że "i Posener Ztg. 
przekon
(a się ostatecznie" iż heca przeciw 
ZJazdowI polskich przyrodników i lekarzy u- 
rządzoną była rozmyślnie." 


Jak donosi Reichsarl-seiger, zostaly już 
n
znacz?
e wybory do sejmu pruskiego, a 
lD:lanowlcle prawybory odbędą się 27 paździer- 
mka, a wybory posłów 3 listopada. 
Cesarz Wilhelm mial w piątek w Prenz- 
lau m.owę, w której zaznaczył, że czasy są 
ob:cme bardzo 'po
ażne. Należy baczną zwra- 
cac uwagę na ZYWlO.ty przewrotowe i obmv- 
śleć jak najenergiczniejsze przeciw nim 
środki. Jak gwałtownie środki te są potrze- 
bne, dowodzi ostatni niecny wypadek w Ge- 
newie. 


. Nowoje 
remia donosi: Rossyjskie mi- 
msterstwo rolmct<,>,-a rozesłało do wszystkich 
m
rszałków szlachty z wyjątkiem gubernij 
kIJo\'vskiego, wileń,kiego i warszawskiego 
generał-gubernatorstwa, o korzyściach z za- 
kładania nowych towarzystw rolniczych. 


Daily ,News dowiaduj{
 sie, ii w spra- 
wie kreteńskiej zapropoIl:JwJ.ł' wIoski mini- 
ster spra
 z
graniczny
b mocarstwom aby 
Austrya l N lf'.mcy Jlapowrót przyłączyły sie 
do 
on
ertu europejskiego i aby mocarstw
 
wspol
Je . zaządały od Porty, ażeby wOl
ko 
tureck.le l urzędnicy tur:ccy opuścili Kretę, 
natomIast mocarstwa mlałyby O'warantować 
zwierzchność Turcyi. Nadto n:Jeżałoby na- 
tycbmiast proklamować autonomię na wyspie 
i mianować gubernatora.
		

/DIGCZAS002001_1898_213_0006.djvu

			Gabinet francuski zdecydował się. na 0- I ni.e w A
eryce południowej. Sądz
, że Boli- 
statniej radzie ministrów przeprowadzIć re- Wla ObowIązaną Jest na mocy taJ

go tra- 
wizyę procesu Dreyfusa, Oto najważniejsza ktatu do 
stąpie
ia pr
e

w OhIlI. Peru 
i ns.jbardziej sensacyjna wiadomość, która ma WYStąpI C przecIw BolIwll wskutek tego, 
nie omieszka wywrzeć w całym świecie wra- że Ohili zmniejszyło o 10 mili0r:ł-ów wob
c 
żenie. Nareszcie zatem prawda wyjdzie 
a P
ru swe żąda
i& 
 odszkod.owar:ł-Ie za admI- 
.. W i ludzie otrz y ma J 'ą klucz tej zagadkI, mstracyę prowlllcYJ Tacna lAnca. 
Ja .. . k f t l 
która od dłuższego czasu C1ęzy J
 a a 
a 
zmora na Francyi. Nie przesądzając bynaJ: 
mniej rezultatu drugiego pr?cesu Dreyfusa l 
wyroku, jaki w nim zapadme, przyz
ać, na- 
leży, że rewizya 1est .z
dość uczymemem 
pogwalconej przynajmnIej co do, formy zasady 
sprawiedliwości i prawa, ?r
z Jedyne!ll obe.- 
cnie wyjściem z trudnego l 
Iesłycha.me. zaW: I - 
kła 11 ego położenia, w jakIem znajduje ,SIę 
Francya, w sku,te.
 ostatnich wypadkow, 
zwi
zanych tak sClsle ze sprawą Dreyfusa. 
Fioi lux! - oto w tej kwestyi hasło, 
zu- 
cone przez rząd, a przyjęte z zad?folemem 
przez wszystkich porządnych ludzI: . . THL U G D A uv GAZETY LWOWS TlTTI J 
Decyzya, zapadła na ostatme) radZIe .fi lU1lUI JUll 
ministrów, nie jest jeszcze sam
 .reW:lzyą, ale 
przedwst
pnym krokie
 .do . n
eJ wlOdącY!ll' 
Podług ustawy francuskI
J ,mlllls.ter sprawle- t JeJ ' Ces . i Król. Mość Na J ' J '. Pani. 
dliwości ma prawo podJą
 rewlzyę po .wY,- 
słuchaniu zdania, złożonej ad hoc . komI
YI, 
do której należą sędziowie, 
raz. naJw:yżsI u- 
rzędnicy ministerstwa sp
awledlIwośc.I. Otóż 
rada ministrów upoważmła p. Sarne?- 

 
zwoła.nia takiej komisyi i przedłożema Jej 
aktów. 
Pierwszy krok zate
 zrobionr . ?osie- 
dzenie komisyi zwołane Jest na dZIsIaJ. 
Oficyalny komuni
at o. przebiegu. w: czo - 
rajszej rady gabinet0'YeJ opIewa:. MImster 
sprawiedliwości SarrIen przedłozył fakta, 
które wykrył, przestudyo..ya:wszy m
tery.al 
aktów sprawy Dreyfusa. Mllllster stwIerdzIł, 
że wedle postanowień art. 444: proc. 
ar. co 
do postawionego żąda.nia n
 podstawIe 
. 4 
art. 448 proc. kar. me mozna w:yd.ać decy- 
zyi przed powzięciem opinii kom
s
I, fung
- 
jącej stoeowni
 do ustaw p
zy mllllster
tW:le 
sprawiedliyroścl. 
a
a .gabllletowa udzI
hła 
Sarrienowl upowazmema, by t
 komlsY:ę 
zwołał. Konferencya skończyła. SIę o godZI- 
nie 1 1 / 1 po południu. . 
Minister Zurlinden wystosowal do Bns- 
sona następujące pismo: "Mam Z
SZCZ!t. po- 
dać się do dymisyi z godnoścI mllllstra 
wojny. 
"Gruntowne studyum materyałów aktóyr 
sprawy 
r
yfusa; za:ł;ladto przeko

ło .m
le 
o jego Wlme, bym Jako szef 
rm
I wIdzIał 
inne rozwiązanie sprawy, amżelI zupełne 
utrzymanie w mocy wyroku, wydanego na 
Dreyfusa. Proszę przyjąć etc." 
Oprócz ministra wojny Zurlindena, po- 
dal się 
akże do dy
i
yi z powodu 
chwały 
o rewizYI proeesu mimster robót publIcznych 
Tillaye. 
W miejsce ustępujących ministrów zo- 
stali powołani.: na 
i
istra wojny k
men- 
dant pierwszej dYWIZYI. generał Ohanollle, a 
na ministra robót publIcznych senator Go- 
din. 
Radykalne pisma występują przeciw 
ponownemu mianowaniu Zurlindena guber- 
natorem wojskowym Paryża, ponieważ on w 
swej prośbie o dymisyę wystąpił ,Przeci:w 
postanowieniu rządu, a przeto powlerzeme 
mu komendy zalogi paryskiej mogłoby stać 
się niebezpiecznem. 
lntransigeant donosi, że Bris80n wy- 
słał po cichu i w zupelnej tajemnicy krzyżo- 
wiec "Oecile", celem przewiezienia Dreyfusa 
z wyspy Dyabelskiej. 
Z Paryża donoszą telegraficznie, że wogóle 
publiczna opinia przyjęła przychylnie posta- 
nowienie rządu. 
Przed gmachem Elizejskim zgromadziło 
się dziś wiele osób. Gdy Brisson wychodził, 
powitano go sympatycznymi okrzykami. Nie- 
którzy jednak wołali "Precz z rewizyą". 
Echo de Paris omawiając sprawę are- 
sztowania jednego z oficerów francuskich, 
zaznacza, że tym wojskowym jest obecnie 
na wschodzie Francyi stacyonowany puł- 
kownik, który podczas procesu Dreyfusa 
przedłożył sędziom akta nie zakomunikowane 
wcale obrońcy byłego kapitana. Na podstawie 
tych dokumentów nastąpić mialo zasądzenie 
Dreyfusa. 


Hiszpańska rada gabinetowa zamiano- 
wala członkami komisyi dla zawarcia osta- 
tecznego pokoju z Ameryką północną,: Mon- 
tezzo, Rios, prezydenta Aaruzza. Gaenica, 
generala Oerrero i Villarutę. 
W Tortosie z powodu wyborów prz
- 
szło do rozruchów. .Musiało wkroczyć WOj- 
sko. Kilkadziesil!t osób aresztowano. 


Koln. Ztg. dowiaduje się z dobrze po- 
informowanego źródła, że fałszywe są wia- 
domości z Waszyngtonu o powołaniu przez 
prezydenta rzeczypospolitej Ohilijskiej pod 
broń 50.000 gwa.rdyi narodowej i zatrzyma- 
niu 30.000 rezerwistów. 
New- York-Herald donosi z V alparaiso, 
że spór graniczny między Ohili a Argenty- 
nI! wywoła prawdopobnie wielkie wzburze- 


W Soeul, stolicy Korei, dopuszczono się 
zamachu. na króla i na.stepcę tronu; chciano 
ich otruć. WedłuO' ostatnich doniesień, stan 
zdrowia króla Ko
ei jest zadowalniaj
cy, na- 
tomiast następca tronu choruje jeszcze, wsku- 
tek otrucia. Przypuszczają. że truciznę pod- 
sunęła jedna z dam dworu z zazdrości; inni 
dopatrują się w zamachu powodów polity- 
cznych. 


Kraków 19 września. (Telefonem.). Za 
duszę ś. p. Najj. Pani, jako Protektorki i 
Matki chrzestnej sztandaru tutejszego 1. 'ro- 
warzystwa weteranów wojskowych, od było 
się dziś o godzinie 9 z rana, urząd
onQ sta- 
raniem tegoż Towarzystwa, nabożenstwo ża- 
łobne w kościele 00. Pijarów. Oelebrował 
ks. Tomasz Bukowski. W nabożeństwie wzięli 
udzial JE. komendant korpusu gen.-br br. AI- 
bori, deputacye pułków stojących tu załogą, od- 
dzial wojska, oraz oddział wetera
ów. z cho- 
rągwią okryt!!: krepą. Po nabożenstwle od- 
była się przed JE. bar. Alborim defilada. 
Wiedeń, 19 września. Najj. Pan przy- 
jął wczoraj przed południem prezydentów 
Izby magnatów i Izby posłów sejmu wę- 
gierskiego, którzy imieniem ciał,a ust
woda'Y:- 
czego wynurzyli naj głębsze wspołczuCle. NaJJ: 
Pan podziękował najłaskaw:iej. Prezyde!1cI 
Szilagyi i hr. Karolyi wyszlI .z audyencYI u 
Najj. Pana do gł
bi wzruszem. 
Wiedeń, 19 września. (Telefone'fi!). 
W kościele Zakonu niemieckiego odprawlO- 
no dziś nabożeństwo żalobne za duszę Ś. p. 
Najj. Oesa.rzowej, na którem obecny. był 
Mistrz Zakonu Najd. Arcyksiążę Eugemusz. 
Jutro odbędą się nabożeństwa żałob
e 
we wszystkich garnizonach. N a za proszema 
komendy wojskowej urządza również wie- 
deńska gmina żydowska nr bożeństwo dla 
żydów, służących w garnizonie wiedeńskim. 
Wiedeń, 19 września. Wczoraj w tu- 
tejszym kościele ewangi
li
ki'!1 i we wszys!
 
kich kościołach ewangłehcklCh Monarchll 
odbyły się uroczyste nabożeństwa żałobne. 
W tutQjszym gr. oryentalnej cerkwi 
prawosławnej odprawiono wczoraj uroczyste 
&q'Uiem. 
Wiedeń, 19 wrześni.a. Imieniem wszyst
 
kich reprezentantów wIernokonstytucYJnej 
wielkiej własności wręczył w dniu 15 b. m. 
Oswald hr. Thun P. Ministrowi Najw. Do- 
mu Oesarskiego, hr. Gołuchowskiemu pismo, 
podpisane przez przewodniczący
h w:szy
t
 
kich wiernokonstytucyjnych klubow wIelkiej 
własności w Austryi, zawierające prośbę o 
złożenie u stóp Tronu wyrazów naj głębszego 
hołdu i nieograniczonego współczucia. 
Wiedeń, 19 wWlśnia. (Telefonem). 
Ze wszystkich miast prowincyonalnych nad- 
chodzą wiadomości o odbytych nabożeń- 
stwach żałobnych za duszę ś. p. Najj Oesa- 
rzowej Elżbiety. 
Poznań, 19 września. (Telefon.). Ks. 
areybiskup Stablewski celebrował dziś rano 
w kościele św. Michała nabożeństwo żalobne 
za Ś. p. Najj. Oesarzowę Elżbietę. 
Rzym, 19 września. (Telefonem). Z p?- 
lecenia Ojca św. Leona XIII. odbyło się dZIŚ 
w kościele P. Maryi (obok ba
yliki św. Pio- 
tra) uroczyste nabożeństwo żałobne za du- 
szę ś. p. Najj. Oesarzowej Elżbiety. Na na- 
bożeństwie był ob6cny kardynał RampolIa. 
Londyn, 19 września. Królowa Wikto- 
rya, książę Walii oraz inni książęta i księżne 
byli wczoraj w Balmoral na żałobnem nato: 
żeństwie za spokój duszy Ś. p. OesarzoweJ 
Elżbiety. 


Kraków, 19 września. (Dep. pryw. te- 
lefonem). Tutejszy Sąd karny rozesłał listy 
gończe za Henrykiem Szańkowskim, byłym 
dyrektorem tutejszego Towarzystwa handlo- 
wego, z powodu popełnionej na szkodę tego 
Towarzystwa zbrodni sprzeniewierzenia i 
oszustwa. 


Wiedeń, 19 września. Najj. Pan udał 
się wczoraj po południu. z Schonbr.unnu .do 
Burgu, gdzie na osobne.) a
dyencYl przyjął 
dwóch synów ś. p. Maksymlhana Emanuela 
księcia bawarskiego, Zygfryda i Krzysztofa, 
księcia i księżnę Tburn-Taxis, dalej szw
- 
gra Swego księcia d'Alen90n. Następme 


6 


Jego Oes. i Król. Mość udawał się trzykro- 
tnie powozem do hrabiny Trani, Siostryś..p. 
Najj. Pani i za trzecim razem zastawszy J
, 
zabawił 1l niej przez kwadrans; po połudmu 
powrócił do Schonbrunnu. 
Wiedeń, 19 września. Król saski Al- 
bert, jak również w. ks. Meklenburg-Stre- 
litz, w. ks. Oldenburski, w. ks. Sasko-Alten- 
burski wyjechali wczoraj przed południem z 
Wiednia. 
W nocy wyjechali król Karol rumuń- 
ski, w. książę Badeński, książę Albert bel- 
gij ski. 
Wczoraj w nocy wyjechał książę czar- 
nogórski, następca tronu Daniło. 
Wiedeń, 19 września. (Dep. pryw. 
telefonem). Dziś po południu udali się prz.e
- 
stawiciele prawicy do P. Prezydenta MIm- 
strów hr. Thuna, celem odbycia konferencyi 
nad sytuacyą. Z Koła polskiego bierz
 u.dz
ał 
w naradzie prezes Koła JE. JaworskI, ImIe- 
niem klubu południowo-słowiańskiego pp. 
Barwiński i Ferjancic. 
Paryz, 19 września. (Telefo1łem.) Fi- 
garo zaznacza pogłoskę, że misya Marchanda 
otrzymała nakaz nieoput!zczania Faszody. 
Paryz 19 września. Na wezwanie mi- 
nistra spra;iedliwości, Picquart przesłal mi- 
nistrowi expo
e o sprawie Dreyfusa, w którem 
stwierdza, że podczas procesu Dreyfusa w roku 
1894 sądowi wojennemu były dostarczone 
tajne dokumenty. 
Dzienniki radykalne oświadczają się 
przeciw ponownemu zamianowaniu Zurlin- 
dena wojskowym gubernatorem Paryża,. po- 
nieważ Zurlindeu w swej prośbie o dymlsyę 
wystąpił przeciw postanowieniu rządu. By- 
łoby zatem rzeczą niebezpieczną powierzyć 
mu komendę załogi paryskiej. 
Pal'Yz, 19 września: Agencya. 1!a
asa 
ogłasza notę, zaprzeczającą domeslem.om 
dzienników, wedle których generał Ohanome 
konferować miał przed swoją nominacyą z 
prezydentem Faurem. Ohanoine konferował 
z Faurem dopiero po nominacyi. 
Konstantynopol, 19 września. (Telef.). 
Generalny sekretarz ministerstwa spraw za- 
granicznych został wczoraj wysłany do am- 
bas ady angielskiej z żądaniem, aby przywód 
cy rozruchów w Kandyi zostali wydaleni 
z Krety. Zastępca angielskiego ambasadora 
oświadczył jednak sekretarzowi minister- 
stwa że to go nic nie obchodzi, gdyż to jest 
rzec
ą trybunatu sądowego na Krecie. 
Konstantynopol, 19 września. (Tetele- 
fonem). Jak d?szoszą, wie
ka. ko
isya woJ- 
skowa w Yldlz-Kjosku zajmuje Się obecme 
studyami w sprawie żatożenia kilku nowych 
twierdz w ormiańskiej Małej Azyi. Oprócz 
Erzerum także kilka innych miast ma być 
zamienionych w twierdze. . 
Paryski dom Rotszyldów przez tuteJ- 
sze 'o zastępcę swego wniósł do Porty prośbę 
o k
ncesyę na elektryczne oświetlenie Kon- 
stantynopola. 
Kandya, 1
 września. W.ojska a
!e.l- 
skie obsadziły wIelką warowmę u weJscla 
do przystani. 
Obiega pogłoska, ż
 wojska .tureckie 
mają opuścić miasto, a zajmą Je wOjska an- 
gielskie. 
Londyn, 19 wrześn.ia. (Te
efo1łem). J
k 
donosi Standard z KandYl, admIrał Noel Dle 
jest zadowolony aresztowaniami, jakie zarzą- 
dził Edhem basza. Pomiędzy 60 aresztowa- 
nymi n
e, znajduje .się ani jeden z glóymych 
winowaJcow. AdmIrał Noel zakomumkował 
Edhem baszy nazwiska 20 g,t6wnych przy- 
wódców i zażądat ich bezzwłocznego uwię- 
zienia. 
Londyn, 19 września. (Telefonem) De- 
pesza Da,yly Mayl donosi z Kairu pod datą 
wczorajszą, że rząd francuski zac
o.wuje. się 
bardzo pojednawczo wobec AnghI l ośwIad- 
cza, że ekspedycya Marchande nie była ofi- 
cyalną. Jak słychać, między AngJiI! i Fran- 
cyą nastąpiło już porozumienie co do obsa- 
dzenia prowincyi Faszoda. 
Madryt, 19 września. Najwyższy try- 
bunał wojenny postanowił usunąć z komen- 
dy: komenda'nta marynarki na Filipinach 
admirała Montojo i dyrektora arsenału w 080- 
vite, Sostoa. 
Algier, 19 września. Z WybOlÓW do 
rad generalnych wyszli dot!!:d sami antise- 
mici. W Bone przyszło do starcia się wy- 
borców rozmaityeb. stronnictw. Dwie osoby 
odniosły rany. 
Londyn, 19 września. (Dep. pryw. 
telef.). Donoszą z Owyene, w stanie Indiana 
Ameryki północnej, że konsu
 austro - ...-yę- 
gierski w Ohicago, Proskowetz Jadąc pospIe- 
sznym pociągiem do Nowego Jorku, spadt 
z platformy pociągu, który mu 
g
uchotał 
obie nogi. Oiężko rannego przewIezIOno do 
szpitala, gdzie mu obie nogi odjęto. W go- 
dzinę po amputacyi zmarł. 


Telegrafowany kurs wiedeńskI 
Wiedeń, 19 września 1898, go china 
2 minut 5. Alpejskie Towarzystwo górnieze 
168'40, Węgierskie akcye kredytowe 392'50, 
Akcye anglo-austryackie 156'25, Akcye bn- 
ku Union 294'-, Kredytowe ziemskie 441'-, 
Kredyty 356'75, Akcye kolei południowej 
75'25, Losy tureckie 58'75, Akcye kolei 
państwowej 353'50, Akcye kolei Lwowsko- 
Ozerniowieckiej 294'-, 4-procentowe gaIk 
obligacye propinacyjne z 1889 r. 97'50, 
Akcye tytoniowe 131'-, galicyjskie obliga- 
cye indemnizacyjne 97'-, Akcye kolei Eben- 
tal 263'50, Akcye banku dla krajów koron- 
nych 225'-, 4-procentowa węgierska renta 
złota 119'80, Akcye banku związkowego 
265'50, Rubel papierowy 1'28'-. Węgier- 
ska renta papierowa 98'40, Bimurania 251'50. 
Usposobienie spokojne. 
Wiedeń, 19 września 1898, godzina 
10 minut 30. Akcye kredytowe 357'-, Akcye 
kolei państwowej 353'50, Akcye tytoniowe 
-'-, Anglo - austryackie 59'-, Union- 
bank -'-, Połndniowej 75'25, Renta pa- 
pierowa -'-, Akcye banku dla krajów ko- 
ronnych 225'25, 4-prc. listy zastawne ban- 
ku krajowego -'-, 4-prc. pożyczka krajowa 
z r. 1893 -'-, Napoleondor -'-, Rubel 
papierowy -'-, 4-prc. węgierska renta 
złota -'-, za 100 marek 58'86, Alpine 
168'30. Usposobienie spokojne. 
Gielda zagraniczna, dnia 17 września 
1897 r. godzina 5 minut 16. P a ryż: S-pre. 
renta 102'35, lombardy -'-, Usposobi
 
nie -. B e r l i n : rubll3 rossyjskie 216'60, 
Akcye kredytowe 223'50, Polskie listy zast&- 
wne --'-, Papiery galicyjskie -'-, No- 
wa rossyjska pożyc:z:ka -'-, Austryackie 
banknoty 169'85, Lombardy 32'60. Usposo- 
nienie -. 


Telegramy zbożowe z dnia 17 września 
J 898 r. W i e d e ń: okowit& per 10.000 
Uter prompt -'- do -'- w- Bud&- 
p e s i t: Pszenica. na jesień -'- do -'- 
d B e rl i:a: pnenica na wiosIlę -' - Ił. 
-'- 11.; żyto -'- do -'- zł., spiry- 
tus -' - zł. P a ryż: mąka na bieżąey mie- 
siąc 48 85 zł. 


Odpowiedzialny redaktor !łam KreG.oJice.t1. aproszenie do przedpłaty. 


Przedpła.ta na "Gazetę Lwowską" 
flynosi półrocznie (od 1 lipca do końca. 
grudnia) w miejscu 6 zł., pocztą 8 
d.; ćwierćrocznie (od 1 lipca do koń- 
0a września) w miejscu 3 zl., pocztą 
i zł.; miesięcznie od 1 do końca k
- 
dego miesiąca w miejscu 1 zl., pocztą 
L zl. 35 ct. 
Prenumeratorowie roczni lub pół- 
roczni, (którzy p r e 11 u m e r li j ą. od 1 
lipca. do końca grudnia), otrzymują. 
Przewodnik twlUkowy i literacki, doda.. 
tek mIesięczny do Gaaety Lwowskiej 
b e z p l a t n i e; ćwierćroczni zaś i 
rniesięcz.ni za dopłatą: pierwsi 75 ct., 
irudzy 30 ct. Praewodnik, prenume- 
rowa.ny osobno, kosztuje rocznie 4: 
,'r., półrocznie 2 dr., ćwierćrocznie 
! dr. 
W celu ustalenia. nakładu prosimy 
o wczesne nadsyła.nie prenumeraty. 


(Prenumeratę mieJscowI! przyjmuje 
Agencya dzienników Stanisława Sokołow. 
skiego. Pasaż Hausmana 1. 9. - prenumeł 
ratę zamieJscowI} upraszamy nadsylać wproi- 
do Administracyi Gasety Lwowskiej).
		

/DIGCZAS002001_1898_213_0007.djvu

			7 


Nadesłane. 


I c. k. uprz. galic. akcyjny 
Zakład riintgenograficzny I BANK HIPOTECZNY 
Drów Hellmana i \V olisza, ! pn:enió81 K!ilttor wymiany oraz Oddział 
plac Smolki L 3. Ordynacya codziennie od \ deJ'ozytowy których biura mieśeiły się 
g. 11 do 12 l od 4 do 6. 834 i dott!d w mClanInie gmachu wlasnego, 
.. I d6 fT
n!owyeh lokalności w parterze 
Zakład wodjJleczmc
y I p,ensyoRat I Oddział depozytowy 
.,KISELKA." I. . k > d . > l . k . 
. ! przyjmuje w .a y l wyp.aca za ICZ l na raehunek 
obok Lwowa, otwarty /!rz
z cnłą J.Jmę. I bieżący, przyjmuj,: do przechowania papiery warto- 
Dr Edmrrnd Kuwalskl mIeszka stale w za- J seiowe i udziela na takowe zaliczki. 
kładzie nadt,o w godzinach popołudniowych I Nadto zaprowadzono na wzór instytucyj za- 
(3-5) , ordynuje w zakresie choró
 
e
wo- I granicznych tak 7,wane 
wych W mieście przy ul. AkademICkIe) 11 Depozyty Sehowkowe (SafeDeposits) 
parter. 
! Za ol'btą 25 do 35 zł. wa. roeznie, depozy- 
I taryusz otrzymuj
 w stalowej kasie pancHnej schowek 
L ekeye szermierki na pałasze 
 do Vt'Yłąeznego użytku i pod własnym kluczem, gdzie 
I :dorety. Warnnki bardzo ! 
 bezpiecznie a dyskretnie przechowywać może swoje 
przystępne. Bliższe szezególy nl. mienie lub ważne dokumenty. . 
Batoreg e l. 32, pierwsze piętro,. . W ty
 kierunku poc?,ynił Bank hipoteczny 
każdego tlnia od g. -:I do 6. - Dla i ak naJda19J Idące zarządzema. 
I d ieży akadem-łeklej i nez. j Przepisy; odnoszące się d? tego rodz
.iu depo- 
m o z --- ól '<: d i h iż I zytów otrzymac można bezpłatme w oddzIale depo- 
niów sz_ "re n e eeny zn ene..; zytowym. 23 


P:r,'-wjceb.aU do LWf.Hlrfi 
Jnh 19 września 18!38. 
fOTEfJ I IPERIAl.. 
PP. M. hr. Fredro,m Z Wybranówki, 1. La- 
wicki z Warsza,vy, A. Oj,.hawska z Rossyi, E. Ho- 
rodyński z Podda ros. 'i. Gerstman z Kryg, B. br. 
ScheUendortI z Lipska, F. oettmger z Berlina, H. 
Lazarus z Wiednia, T. L,.szcz z Gorlic. 
J O'l'EL n':ROPFJSKL 
PP. M, Pbnowski z Kamionki,' S. Lipski z 
Czortkowa, A. Janicki z Nirmirowa, G. Mtiller z Wie- 
dnia, 1. Szopski z Sanoka, A. Fangor z Stanisławowa, 
S. Bergmann z Wiednia. 


Muzeum przemyslowe mi
Jskie o- 
twarte codziennie (z wyjątkiem poniedziałków 
od godz.iny 9 rano do godziny 3 po południu) 
w niedzielę i św!ęta od godziny 10 rano do 
godziny 1 z południa. - Bibli.oteka muzeaIn!'. 
otwarta 
:odziennie od &>'odzinv 11 orzed do 
do godz
ny 3 po poIudn(u (w n'ie.dzielę i święt
 
od godzmy 10 do g. 1). -- Wstęp w dnie 
powszednie 20 et., w niedziele 'Wolny. 
Nie
stająca wystawa wyrobów prze- 
mysłu krajowego otwarta codziennie w domu 
niegdyś Btesiadeckich (przy plaeu Halickim). 
- -g
 Wstęp wolny w poniodziałek, czwartek i pią- 
W ' y st
 . ,'""!"'T l " 11 Muzea. tek, w inne dnie 10 ct. - Wszystkie przed- 
"- - l" li l! mioty na sprzedaż. 
------- Zakla,d narodowy im. Ossolińskich. 
Nieugt:J;Jąca Wystawa zjednoczonego! Biblioteka otwarta codziennie od godziny 9 
Towa
zystwa przyjac,i6ł sztuk pięknyc
 we ! r
no .do .g
d
iny 2 po południu z w
Htklem 
LwowIe, przy placu sw. Ducha 1. 10, p!erw- . medzlel l SWląt uroczystych. - Gabmet mo- 
iJze piętro, jest otwarta codziennie od godziny! net i medali polskich otwarty jest dla zwie>- 
10 przed pOluJnit,m do godziny 5 popoludniu, I dzających codzi8nnie w godzinach urzędo- 
Wstęp. od oseby .kosztuje w nie
zi81'ii 15 91.. I I ' wyc
, a nadto we wtorki. i piątki takze od 
w dXH8 pcsiszedme 30 et. - Dl& CdODk(iw ł godzmy 3 do 5 po połudmu. 
';:n,t.ęp wolny. ł 


-' w.
_ .- 


Cennik l 
lwowskiej Izby handlowej i przemysłowej 
Lwów, d. 19 września 1898.1 


żądają 
11.- 
28.25 
82.50 
29.- 
81.- 
55.-.- 


płacą 
Losy z roku 1854 po 250 d. mk. 4 pr. 164.50 
" "1860 po 500 zł'. wa. 5 pr; 140.50 
" "1860 po 100 zł'. 5 pr. . 159.25 
" "1864 po 100 zł. . . . HJ4.50 
" "1864 po 50 zł.. 194 - 
Listy zast. domen. państw. po 120 
zł. 5 pre. . . . . . . . . . 150.50 151.50 
B. Dług pańatw& (wszy.stkich w Radzie państwa 
reprezentowanych krajów koronnych). 
Au str. renta złota woIna od podatku 
za 100 zł. 4 prc. . . . . . . 121.- 121.20 
Austr. renta w wal. kor. wolna od 
podatku ża 200 kro 4 prc... 101.40 101.60 
O. Obllgao:ve kolejowe. 
Kol. Arcyks. Albrechta za 100zt 4 pr. 99.40 100.40 
Kol. Cesarz. Elżbiety w złocie wolne 
od podatku za 100 zł. 4 pr. 
" za 200 zł. rok. 5 8 /. pr.(ostemp. 
akeye) . . . . . . . . . . 121.50 j
2.50 
Kol. Cesarza, Franciszka. Józefa za 
100 zł. 5 pr. 
Kol. Arcyks. Rudolfa. w wal. kor. 
wolne od podatku za 200 kor. 4 pr. 99.10 100.10 
Kol. Karola Ludwika po 200 ,;;t mk. 
(ostem.pl. akcye) 5 pr. . . . . 210.60 211.20 
ObUga.o:ve plerwazeństwa. (kolejowe). 
Kolej Arc. Albrechta za 300 zL 5 pr. 113.10 114.10 
" w złoeie za 200 zł. 5 pr. . . 133.- 
Kol. Czeskiej zach. za 200, 1000 i 
5000 d. 4 prc. . . . . . . . 99.90 100.90 
Kol. Czeskiej emiss. z r. 1895 za 200 
kor. 4 prc. 
Kol. bukowińskiej lokain. 1ia 200 
kr)r. 4 prc. 
Kol. gal. .Karola Ludwib za 200, 
100 zł. 4 pr.. . . . . , . . iJ\j..- 100.- 
Kol.lwowsko-czern.-ja.sskiej z r.1894 
za 2r.O kor. 4 pr. . . . . . . 99.25 100.25 
KoL Al'cyks. Rudolfa (Salzkammer- 
gut) za. 200 marek 4 prc. . . . 119.90 120.40 
D. Dług pa.ńatwa. (krajów korony węgiersP:i.ej), 
Węg. dota renta za 100 zł. 4 pr. 119.70 11990 
" " "w wa1.kor.za200 
kor. 4 prc. . . . . . . . 
" obI. prop. za 100 zł'. 4 1 /. pr. 
" obI. pr. regul. Cisy za100zt4% 
" poż. premiowa za 100 zł'. 
" r. za 50 1.1, 


ządają 
165.!)() 
141.50 
160.
f, 
19!J.fJO 
195.- 


płacą żądają 
Gal. poż. kraj. z r.1873 za 100 d. 6pr. 
" " " " 1891,," 4pr. 
" " " " 1893" 200kor.4pr. 97.- 98.- 
" obI. prop. z r.1889 za 100zł'. 4pr. 97.50 98.40 
Pożyczka miasta Lwowa z r. 1896 za 
100 zł. 4 pre. . . . . . . 
Renta włoska z
, 100 kor. 4 prc. 
Pożycz. serb. prem. za 100 frank. 2 pr. 32.50 33.50 
Tureckie obI. prem. kol. za 400 frank. 58.40 58.90 
G. Llat:v zaatawne. Oblig. hipot. i lillt;,- Mużne 
(za 100 zł. Nom.). 
Anglo Austr. banku 108. w 30 l. 41/
pr. 100.- 
Austr. zakt kro r.iem.los. w50l. 4pr. !!8.40 
" "" obI. prem.zr.1880 3pr. 120.75 
" """ "" 18893pr. 117.50 
Bukowiński zakl. kred. ziem. los. 4pr. 10b.- 
" " " "los. 4 pr. 96.60 
Gal. akc. ban. hip.10pr. prem.los.5pr. 110.10 
" " " "los. 50 hit 4 1 11 pr. 100.10 
" " " " ,,60 lat za 200 
koron 4 pr. . . . . o . . . 
Gal. Tow. kred. ziem. 4 pr. los. 56 lat 
" " " "4 pr. los. 41 lat 
" " " "4 pr. stare 
" " " ,,4pr.za200kor. 
Banku krajoweg') dla Gali.qi Lodom. 
4 1 1. pr. 51'/. tat zwrotne . . . 101.- 101.30 
Banku krajowego oblig. komun. 2 
Emissya 5 pr. . . . . . . . 102.10 102.75 
Banku krajowego oblig. komun. 3 
Emissya 42 l..t za 200 kor. 41/
 pr. 
Banku kraj. los. 57 1 (21. za 200kor.4pr. 
" "obI. kol. .08. za200kor.4pr. 
Austro"węg. ba:::iku łO"/.lat 108. 4 pr. 
" " ,,50 lat 10i. 4 pr. 


piacą 
Czerw. krzyża weg. tow. 5 d. HI.75 
Losy fund. arc. Rudolfa 10 zł. 2,'.25 
Salma 40 zł. mk. . . . . .. 82.- 
Pożyczka m. Salzburga 20 d. 28.- 
St. Genois 40 zł. fik. . . . 80.20 
Pożyczka m. Stanisławowa 20 zt. 51.- 
" " Tryestu 100zł.mk.41/
pr. 185.- 
" " " 50 zł. 4 pr. . n.- 
Waldsteiu 20 Zl. mk. 60.- 
K. Ako:ve banków (za sztukę). 
Banku Anglo-austr. 120 zł. 156.50 l57.- 
Peszt. banku handl. 500 d. . . "1435,- 143ii.- 
Zakł. kred. dla handlu i przem. 357.10 1157.60 
Węg. banku kredyt. 200 zł. .. 392.50 393.50 
Dolno austr. tow. esk. 500 zł. . . 750.- 75J..- 
Gal. banku hipot. 200 zt . . . . 382.- 383.50 
" "dla handlu i przem. 200zl. 209.50 ilO.50 
Banku dla kraj. koronnych 200 d. 224.00 2;3'1.10 
" Austro-węg. 600 Zl.. . . . 904.-- !J06- 
" Związkowo (UnionbaJJk) 20VL;( 294.- 2P.5.- 
Czesko banku zwi
zk. 100 zł. 133.40 lii4;')0 
Zivnolltenska hanka: 100 129.75 130 1.J5 


płacą żądają 1 
walutą austr. 
zł. ct. zł. ct. 


I. Akoye za aztukę. 
Kol. g. Kar. Lud. po 200 zł. mk. 2U\I.50 
Kol. Lwów-CLern.-Jassy po 200 
zł. wa. w srebro 
Banku hip. gal. po 200 zł. W. a. 
kred. gal. po 200 zł. W. a. 
Ga"rbar. w Rzeszowie po 200 zł.jwa. 
Fabry ki wagonów w Sanoku przed- 
tem Lipińskiego po 50u kor. wa. 260- 
Banku gal dla handl. i przemysł. 
po zł. 200 208.50 
II. Lł-t;v zut&wne za 100 zł. " 
Banku h. g. 50f0 wa. wyl. z 10 % pr. 110 30 
. ",,41,.0/0" los. w 50 1. o 100 20 
. "" 40/q " "w60 I.po 200K. e.l> 96 50 
" kraj. 4 1 ,.% W. a.los. w 511. G) 100 8.) 
" ,,4010 .w. a. los..w 57 l. 
 98- 
Tow. kred.ga1.Z1em. 4°10 (pIerwsza "" 
emi8ya) . . . . . . .,"", 97 50 
Tow. kredyt. galic. ziemsko 10°/0 G) 
iOIl w Uli! lat . . . .- 97 70 
4 8 / 8 1011 w 56 lat. ..&:1 
6- 


95.50 


95.65 


2115\1 


292 -295 - 
378 - 388- 
200 - 210- 
205 - 212- 


101.- 
99.40 
121.75 
118.25 
105.75 
97.- 
ULi (I 
101.10 


265 - 
211.- 


111 - 
100 !ł(! 
97 2£1 
101 5(' 
98 70 


96.75 
96.80 
gS.- 
97';&;5 
96.- 


9 r /.50 
97.30 
98.5C 
98.- 
\.16.10 


127.45 128,45 


L, Akoye Przedsiębiorstw iransportc'o/J'ch 
Bl.;,k. kol. lok. akc. pierwsz.200 zł. 205.- 207.,-5 

 " "akcye zakład. 200 zł. 160.- 170.- 
Kolei półn. ces. Ferdyn. 1000 zł. mk. 3400.- 3410.- 
Kołomyj. kol. lok. (akc. pierw.) 200zt --.- -.-- 
Kol. Lwów-Bełzec (akc. pierw.)200zt 
" I,wów-Czern.-Jassy 20D zl. . . 294.- 2
5.- 
" wschodn.-galic.-lokaln. 200 zt 196.- 20U.- 
" państwowYGJh 200 z;' . . . . 
" południowej 200 zł. . . . . 
" wę
. gaJicyj. L 200 z,!, . . . 211.- 213.50 
AlI.str. T{\w. żegL D.aDunaju500z/.mk. 454.- 455.- 


98 2, 


98 40 
96 71 


==' 


m. Obligi za 100 zł. 
Gal. funduszu propinac. 4 % w. a.: 97 60 
Bukow. funduszu propin. 5 % w. a. 102 50 
Komunalne Banku kro 5 % (2. em.) Po 102 30 
" "" 4 1 /.% (3.em.) ==' lOO 50 
Kolej. lokalne dtto 4'/0 po 200 kr..b:I 97 50 
Pożyuzki kraj. 60J0 wa. z roku 1873 "" ! 03 __o 
. ,,4,% wa. z. roku 1891 '" -- 
. ,,4 % po j!IjO koron.c: 
z roku 1893 . . . .. i:i7 50 
Poiycz. m. Lwowa 4 0 / 0 po 200 kor. fł5 &O 


98 30 


100.50 10L25 
98.- 99.- 
97.!}0 98,!j(j 
100.20 10l.20 


101 2i: 
98 2(; 


101.- 101.40 


9!U0 


98.75 


Ii. Obl1gaoye z prawem pierwszeńshvaza1001J.!lom. 
C
egk. kolej pó!n, za 300 zł. 5 pr. 
'l'ow. zegl. p,.r. po DUl1
jll ;la 100 i :<)O{) 
zł. 6 pr. . . . . . . . . . 
Tow. żegl. par. po Dun. Elli. z188i1 4pr. 
Koleip6łn. ce
.l!'i\i"d. ero. z r.18864pr. 
" " " " " ,,1887 4pr. 
" n 
 r. " "1888 4pr. 
" " nr." "1891 4.f.r. 
Kol. Lwów-Ozer.-JaIl8yzr. 1884 Z;1 300 
zł. 4 pr. . . . . . . . .. 92.50 9350 
Kolei Lwów-ezern. z r. 1884 za 300 
zł. 4 pr. . . . . . . . . . 
Gal. Kol. lok. wsehodn. za 100 d. 4 pr. 
W
g. gal. kelei em.1870 Z f); 200zl. 5pr. 

 
 , ,,1878z& ZOO zł. 5px. 
" " " ,,}:;-877O::O :::00 zł. 4.pI'. 
J. Loay (z
 
zttłk
). 
Budapeszteńskie (Basiliea) 5 zł. 
Zakł. kred, d13 h. i p. 100 zł. . 
Clary 40 d. mi>:. . . . . . . 
Tow. żegl. na Dun s.j u 100 zł. mk. 4 pr. 
Potyczka m. In8bruku 20 d. . . 
J.Josy m. Krakowa 20 zł. , . . 
Pozyczka 111. l,ublany 20 zt. . 
PaUfy -łoI) ,,;:t. mJ:. . . . . . . 
Q!\....w. Jny.:ri.& :>o
str. t
w. ](1 z:" 


H, Ai!i/.'ye Przed"iębiorstw przemyslowych. 
Tow. kopalń węgla w Brux 100 zt 319. - 320.50 
Gal. karpackie naft. tow. 500 kor. 
Austr. tow. gÓrnicze Alpine lOG :lit 
l"razkiego tow. zeli>zn. przsm. 200 zl. 
Schodniey 500 kor. . . . . . . 
Tureck. zarz. tytoniowo 500 frank. 
Trifai1. tow. kop. w
gla 70 d. . . 
N. ".gg $ k a l e. 
Berlin za 100 marek 5 pr. . 
Londyn za 10 funt. szt. 4 pr. 
Paryż za 100 frs.n. . . . . 
P2tersburg za 100 rubli 6 pr. 
Niemieckie banki. . , , . 
W:oslde hanlti . 44.07 44.1 7 
Fn";tJ<;'\J;emy od''?;"A:J
, !)(>':;d.
1<. 


2 

 :'-"'L

 


-
-
. 
 
 
:)!
 
"

,Ój, ';\


&T -'

iT 
'QL.) _.il&ł.
 
 .

 JJilUJW 

 'iIi;'Ji *W 
. 
 


Ił) 
I =mTI
- ,
 ]J[ 
. 


--- 


!II!V"" .E._ 


I.

 !S'IY "o, dopóki on w sąd'/;ie 
miejsce pobytu jest niet.M!!f', wniesionym 
o. cz
n ca 1840 
r. 19 i skryptu dłuznego z I eiech? G:?itsa. w Radzieehowj
 k':r
torem. się nie zgło
,i lu}> pdnolllocniRa ,11i
 zamianuje. 
stał do c. k. sądu powIatowego w f1ano:iu! dma 10 kWletUla 1840. Teaze knrator za
tępywac bę,I1Zle kU
"tnd<ł. C. k. Sąfl obwodowy, O,ldZlał L 
przez powiatowe Towarzystwo zaliczkowe w Gdy. od l
sk
lteeznienia teg,) wpisu ?P.ł.v- I 
 rze9zon;.'\j ':pr
w:ie1a jego 
o'
t i. mebez: Sanok, dnia 7 liPCi 1898. 
Sanoku pozew o 172 zł. 53 ct. aw. nę.fo lat pIęćdzIesIąt a upra.wnionych a!ll Ich pleczen;;ti';o, (:OPOkI on w sądzIe SIę me zgłoSI 
Na podstawie pozwu o ustanowienie d
ieclziców lub nastęo<'Ów tyebZe wynaleść lub pp.łnomocuika nii1 zamia.nuje. 
kuratora dla Antmifg) Ba.ndera. 
I
 można, prz'Jto wzywa się wszystkich ma
 j C. k. Sąd. powi!\.towy, Ood
iał n. 
Celem strzez nia praw p. Antoniego. l!}c}Ch .ro
.zc
e.me do powyzszpj wierzytelnoścI i Radziech6w, dnia 1 wrzeŚnIa 1898 
Bandera. z Nowosielec ustanawia się p. adw. , &by !1ft.]poznleJ do 15 maj!!. 1899 roku tako- ____ 
dr. Flak0wieza w f::anoku kuratorem. : we 2{;'łos\ l.i, w tut. sądzie, gdyz po upJ',ywie 
Tenże kurator Zi!.stępywać będzie km'an- i tego termm? d:nwoloną zostanie amortyzacya L cz. Cg. 1. 91/98 (1) (5714) 
da w rzeczonej sprawie na jego koszt i nie-) l wykreśleme j
ta.buiac'yi ł'owyzsoej. . . Przeciw p. WIlhelmowi Spitz, którego 
bezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie! C. 
. S
,j powiatowy w Mieku mIejsce pObytll jest ni,'znaM, wniesionym zo- 
zgłosi lub pełnomocnika nie zam
anll.je. ! OddzIał lU, duia. 15 kwietnia t89S. I stał do C. k. sądu obwodowego w Sanoku 
C. k. S
d pow; ato wy, Oddział II. ! przez p. dr. Leonarda Tarnawski"f(o i p. Win- 
Sanok, d. 23 maja 1898. c
ntę Tam}!wsli:ą w Przemyślu pozew o uzna- 
. L. cz. C. II. 143/98 (1) (5734 2-3) ! m!', ze prawo ządarria sumy wekslowej tjOO 
Przeciw Andru
howi Mielnik, IHgo w Naoll.órnej przez S3Lnena 
R::.ihsprechera w Nadwórn"j pozew o 134 zł. 
a. w. z przynależytośtiami. 
Na r)()
sta1.Vie 
oZ?U 
yzn3czono &udyen- 
cyę na d'llen 21 p"zdz;er:ub 1898 o godzi- 
nie 9-tej przed połudn:t'Ill. 
CelHill strzeienia ' , ):'aw Josla Hutmana 
. . , 
ustanaWIa SIę p. dra Bardacha w Nadwónej 
kuratorem. 
'l'enze kurator zastępywać będzie Josla 
Hartmma w rZ()f.zonpj :-;prawie na jl"go koszt 
i niebezpieezeństwo, dopóki on w sądzie się 
nie zgłosi lub pe¥nomoenika nie zamiiinuje: 
C. k Sąd powiatowy, Oddział 1. 
Nadwórna, dnia 2 września 1898.
		

/DIGCZAS002001_1898_213_0008.djvu

			Licytacye
 
L. cz. E 160198 3 (5703 3-3) 
Na żądaninowle. 
NlerUthomość realności lk. 25, 91, lwh 
104, wystawione na licytacyę, są ocemone na 
2330 zł. lk. 25 na 1065 zł., 91 na 1215 zł., 
a lwh. 104 na 50 zł. 
Najniższa cena wynosi realności lk. 25 
=704 zł. lk. 9,=720 zł. a lwh 104=30 zt 
łącznie 1460 zł. pomzej tej ceny sprzeaaż nie 
przyjdzie co skutku. 
W arunki licyt
cyjne i odnos7 ące się do 
tych nieruchomości doió.umenta moze m- jący 
chęć kupienia przejrzeć podczas godzm urzę- 
dowych w sądzie niżej wymi.-n.onym, w biurze 
Nr.4. 
Takie prawa, w obec których niniejsza 
licytaeya byłaby nitdopuszczaln
, należy zgłosić 
d,. sądu najpóźniej przy wyznat;zony m term!llH> 
licytacYJnym, Inat;zej ro-zczenla tego rodtaju 
co do sl!.mej meruchomuśCI me mog:yby być 
już ze skutkiem p dnuszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa luo 
ciężary na powyższych nieruchomościach bądź 
obecUl\3 JUż istmeją, bądź w toku post.ępowama 
licytacYjnego powstaną, zawi3.u&ml3.ue bę 'ą 
o dalszych wydarzeniach tego pos,ępowalli1:l. 
jedyme przez przybIcie na tablicy sądowej, j0śli 
nie mle3zkają w okręgu sądu niżej wymie- 
nionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomoc- 
nika do doręczeń, w siedzIbie sądu za- 
mieszkałego. 
C. k. Sąd powiatowy Oddział II. 
Wieliczka, dnia 16 czerwca 1898. 


L. cz. E. 164/98 8 (5504 3-3) 
Na i;ądanie Pawła Krzyw0nia, roluika. w 
RadziszoV'i ie, odbędzie się dnia 19 października 
1898 o gJdz. 9 przed południem, w sądzie 
niżej wymienionym, w biUrze Nr, 2 licytacJa 
realnoścI lwh. 87 ks gr. gm. kat. Polanka, 
Haller objętej. 
W arunki licytacyjne, przedłożone przez 
egzekwenta, jako odpC1wiadające wymogom li 
stawy zatwierdza się. 
Nieruchomość, wystawiona na licytacyę, 
jest ocenioną na 35 zł. a. w, 
Najniższa cena wynosi 17 zł. a w. po- 
niżej tej ceny sprzedaż nH przyjdzie dl) skutku. 
Warunk\ licytacyjne i odn,,
 zące się do 
tej Dieruehomoś.:i dokumenta (wyciąg tabular- 
ny, wyciąg katastralny, protokoły ocenh'nia 
i t. d.) może każdy, mającyj chęć kupieDia, 
przejrzeć podczas godz!D urzędowyeh w sądzie 
niżej wymienionym, w billfZe Nr. 5 
Takie prawa, w obec których niniejsza 
licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgło- 
sić do sądu najpóźmej przy wyznaczonym ter- 
minie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego ro- 
dzaju co do samej nieruchomośei nie mog.łyby 
być już ze skutkiem podnoszone. 
Te csoby, dla których jakie prawa lub 
ciężary na pov, yższej nieruchomości b'1dź 
obecnie już istnieją, bądź w toku postępowa- 
nia licytacyjnego powstaną, z.awiadamlane bę- 
dą o dalszych wydarzeniach tego postępowa- 
nia jedyme przez przybicie na tabli
y sądo- 
wej, jeśli nle mieszkają w okręgu sądu niżej 
wymienionego i nie wskażą temuż sądowI 
pełnGmoenika do doręczeń, w siedzibie sądu 
zamieszkałego. 
C. k. Sąd powiatowy Oddział II. 
Kalwarya, dnia 24 sierpma 1898. 


L. 948 (5710 2-3) 
Dnia 11 paź
.7ierll1ka 1898 o gO<1ZInle 
11 przed poludmem odbędzie Się w kaneelaryi 
c. k. Zarządu salinarnego w Boc:hni publiczna 
lic,-ytacY,1 za pomoca pisemnych of>'n na do- 
stawę mah'ryalów sklepowycb, żdaznych i róz- 
nyeh innych temu 7..arządowi w roku 1899 
potrzbbnycb. 
Of
rty według przepisu sporząd'Wue, na- 
leżycie osti'mplowane, w/asn,'rę zni.. podr:LSan,., 
zaopatrzone Vi wadyum w kwocie 100/0 żądanpj 
ogólnej sumy, zawjer1Jjące oś<>;)adczenip, ż. 
oferElntowi są warunki lic: te,cyj "8 zll3f1e, i Żp; 
się tak'Jwym! bezwarunkovh.: poddaje, nal,ży 
wnipść najdalej do g.dziny J 1 przed po,!ud- 
niem na dniu wyj wym1enouym, do rą.k Na- 
czelnika r. k. Zarządu s;>lina'ni'go w Bocbni. 
Wykaz pnybliżouej ilości i rodzajll ma- 
teryałów, ludzież bl!Zsz. waruhki lieytac..jr:;;-. 
przejrzeć można Vi' biurze c k. Zarządu sa. 
linarnego w Bucht.i w gorh.inath Uizędo\ ych. 
Otwarcie ofert nast
.pi tego salita'
antbei1e R/36 zu Gunsten 
des Surach EhrIich, pto 300 fi. N G. mit dem 
"tatt, das.; f.rst b,'l dem zw-iten Termine dirse 
Realitat anter d'>ił1 8,'hiit7.l1ngs un" AIJsrufs- 
preise Vi Q 588 fi. 88 8 1 9 kro wird h ntange- 
geben w"rdn 
Vadium 53 fi 9 kl'. 
ClU\tor d.'r Gliillbiger ist Herr dr WH. 
kowski f:US Kosów. 
Nii.h" 1'8 Bedi;)@;nisse dJr Grundbuch
- 
auszlJg uad aas H
batzungsp)'otokoIl sind in 
der hg. Reg'stratur einzu'ebf
n. 
K. k Bt-'zlrksgerieht. 
Kosów, den 31 Dó ember 1897. 


L. cz. E. 128/98 3 (5741 2-3) 
Na żądanie Stowarzyszenia pożyczkowpgo 
i oszezędooś i "Wzajemna Pomoc" w Pud 
górzu, zilstąpionego przez adw. dra, Tadeusza 
BednarskIegu, odbr;;dzle się dni" 28 wrześniG. 
1898 o god
inie 10 przed południem, w sądzie 
niżej wymIenIOnym, w biurze Nr 4 w Wie- 
liezee Iicytaqa .f<3alności lwh. 143 w Zakli- 
czyr:.ie. 
Nieruchomość: rea!noM lwh 143 wysb 
wiona. na heytaeyę, jeHt oceniona na ż960 zł 
N,;.jtJlz,za cena "ynosI I 956 zŁ ponizej 
tPj ceny sprz
dli.z nie przyjdzIe do skut; U. 
WarunkI licytiwY.1ne l odlJOsząee inę ao 
tej nieruchomości dokumenta, może mający chęć 
kuyieuia przeJrzee. podczas godzin "rz'iidowy(
yj!H-'go powstaną, zlJ,wiadamiane 
będą Co dali'zych wydarzeni!l.ch tego postę- 
po'
'ani3, jedynie przez przybicie na tablicy 
sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu 
nizej w:Trnienior
?g/) i nie wskazfi t

muz są- 
dowi pr>.J:no{.i'ocni!.:a do doręezeń,'łi sie.d:Gibie 
s,,!du zl'.:mie::;zk?.łeg:). 
C. k. Sąd powiatowy Oddział II. 
Wieliczka, dnia 19 lipca 1898. 


Zl. 121 V. C. (5438 2-2) 
Pferde- Licitation. 
Es wird hiewit bekan!Jt gegeben, dass 
80m ..Mon rag d...n 3 und Dienstag den 40etober 
i 898
:;f dem Pferdemarkte in Przemyśl" 1\l.r- 
gowic& u ungefabr 350 ausgemustt
rte aransch e 
Reit- und Zugpferde gegen sogleieht, B<:\zahhmg 
zur Verausserullg ge)angen werden. 
Begiun 8 Unr Vormittag_ Dle Erstehfr 
sind verpfiichtet die Stf\mpelgebiihr nach Scala 
III zu lelsten. 
Dle V erwaltungs-Comi
:ision du k. und k. 
Train-Divlsion Nr. 10. 
Przemyśl, 80m 1 September 1898. 
L. 14040 --- (5775 1-3) 
W c. k. Sądzie powiatowym Tyczyńskim, 
cejem zaspokol'nia wlerzytelnoś;i Sprincy 
Krawzler. w kwocie 45 zł. po potrąceniu u- 
płl\cOH}l'h 30 zł. odb\;dzie się- przymusowa 

ubhczna sprzedaż 1/5 cz
ści realności p(,d 
lwh. 614 w Błażowej położonej, na imię Jó. 
zefy Sobczyk zaiutr,bul'wanej, w dniach .I O 
października 1898 i 7 listopada 1898 każdym 
razem o 10 godzmie przed południem. 
Cena wywołania 2u1 zł. ;& 2/b et. 
W adyum 20 zł ,O et. 
Rel;ztę warurlków hytacyjuych w sądzie 
można przejrzeć. 
Tyczyn, 31 grudnia 1898. 


L. 239
0/98 (5781) 
OBWIESZCZENIE. 
G.i6:r,na 8k,LJ.downia tytoniu w Brze
;kn 
bęrizie obHadzoną w drodz0 pubhcznej kon- 
kurencyi. 
Składownia ta przydzieloną jest z po- 
borem mater)':-ł..iow tytomo, ych do M;Jgazy
;u 
tyton\Owego w 'l'ct.fuowle, i ma na razie za- 
opatry-" ać w pot zebfit1 materyały tyt(!lliOwe 
78 trafikantÓw t.y;olllOwycll. . 
W ciagu roku od 1 st,Veznia 1897 do 31 
grudniM. 18\:1 i pobrano dla tl.j sk1ado,-, ni ma- 
terya! t.ytor!Jo'ł.'y w W"'1'to
('i 61744 zJ. 22 et. 
Zy
k od drobnej (aHa mmnta) sprze- 
da
;y tytoniu w tf'j składo';\.ni wynosll w tJm 
ezasw 747 zł. 76 et, sprzed\1.ż zlI-'ilI- 
plowy('h, b:,tów pne-,.,ozowycn i tdankietL''J, 
,q:
k
loWVth 9810 z.ł. 9ó ('!", od drobm'i Sp'Zi'- 
d
ży ty(;h znac'l,ków wartośeiowyeh pr
yzn(j.uą 
będzie składownikowI prowizya w wysoko8cI 
1.5% procentu od ich wart('ści. 
Składo"o,mk ma ponol,1jć z własnych 
fundusz ,w koszta prZFJWOZU materya.łów tyto- 
nlOwydl, jakoteż wKzelkle inne wyda.tki, po- 
łączone z prowadzf'niem składOWlll. 
Oferta ma być wystosowana w mY8l 
rozporządzenia tyczącego się tworzenia i ob- 
sadzen ,a skhdow fil i trafik tytoniowyth. i na 
poustawle przt'plsu dla składowlllk"w t.vtoniu. 
.PrzepIsy te, jakoteż drukowane formu. 
larze ofert mogą być przelrzane u władz 
skarbowych L mstancyi i u składowników 
tytOnIU i u tych pierwszych nabyte. 


8 


W razie 
ądania prowizyi od składo- 
wni należy wyrazić to przez podanie: 
stopy procentowAj od wartości sprzeda- 
nrgo mab>ryału tytoniowego 
Oferta ma być wystawioną na prze- 
pisanym druku, i wniesioną opieczętowana 
najdalej do 13 października 189
 do godziny 
6 po południu u naczelnika c. k. Dyrekcyi 
okręgu skarbowego. 
W adJum, które ma być złożone, wynosi 
3 10 zł. 
Oferty, nie zawierające zobowiązania się 
do prowadzenia składowni bez połączenia z in- 
nem przedsiębiorstweiiJ, nie będą uw
gl
- 
dnione. 
Tarnów, dnia 14 września 1898. 
C. k. Dyrekcya okręgu skarbowego. (onkursa
 
L. cz. 408 (25/98) (5730 2-3) 
OBWlESZCZENIE. 
Naczelnictwo c. k. sąiu powiatowego 
w H;j,li(
zn przYjmie Zf1faZ biegłego w m,mi- 
p']lacJi sądowtj dye! aryusza. Płaca miesię' 
czna 30 złr. 
Rł.Ii0z, 15. września 1898. 


L 5i384 (5802 1-3) 
W celu nadania stypendyum z fundminu ścisłego, tudziez świa- 
dectwo z egzaminów (kol1okwiów), odbytych 
w ubiegłYm roku szkolnym, ewentualnie też 
dowód przynależności do gminy miasta Lwowie. 
Z Wydziału krajowego 
Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
KSIęstwem Kra.kowskiem. 
We Lwowie, dnia 12 września 1898. 
G r o t t. 


(5777 1- 3) 


L. 2257 


KONKURS. 
W śbd ucbwaly Wydzialu powia- 
towego z 2/9 b. r. L. 2257 rozpisuje 
się mniPj.wem konkurs na posl
dę: bueh- 
haltera przy Wydziale powiatowym w 
Buczaczu z placą 800 złr. w. a. i po- 
borami osobnych dyet Vi" razie poru- 
cz,nych Jmtrac:d gmia. 
Do podania należy dolączyć: 
1. nietr, kę urodzenia" na dowód, 
że petent nie przekroczyI 40-go roku 
życia, 
2. św:adectwa z egzaminów ra- 
chunkow.vch lub d/)wod, że petent ma 
conojmiej dluższą praktykę w tym za- 
\vodzie, 
B. świa!ectwo moralności. 
Po nadto wymaganą jest znajo- 
mość obu języków krajowych. W razie, 
gdy kandydat w ciągu roku odpowie 
należycIe poruczonym obowiązkom, mo- 
że otrzymać p sadę lustratora z pen- 
syą okulo 12 1 'O złr 
Podanie należy wnosić do Wy- 
działu pow'atowego w Buczaczu w ter- 
minie do 25. }Jaździernlka b. r. 
Petenci, zostający obecnie w sł1Jż- 
bie, ma,ją przedłozyć podania za pośred- 
nictwem swojej prz,-łozonej wladzy. 
Z Wydziału powiatowego 
Buczacz, 12. wrzdnia 1898. 


Upadłości
 
L. cz. S. 5/98 (1) (5693 2-3) 
C. k. Sad obwodowy w Tarnowie po- 
daje do wisdom(1śl'i, iż wdrożonem zostało 
postępowanie konkursowe do majątku KopIa 
WeItscha, nieprot. kramarza, w Tannwie za- 
mieszkałego, a to do całego tak ruchomego 
gdziekolwiek znajdującego się, jakoteż do nie- 
rue'hornego majątku, położ"npgo w tych kra- 
jach, w których ustawa konkursowa z dnia 
25. grudnia 1868 Dz. p. p. z r. 1869 Nr. 1 
obowiązuje. 
Komisarzem konkursowym zamianowany 
zo
tał p. Stronczak, e. k. Radca sądn kraj. 
w Tarnow\e, tymezasowym zaś zawiadowc
 
masy p. dr. Jakób Goldberg, adwokat w Tar- 
nowie. 
Celem potwierdzenia ustanowionego przez 
sąd lub p'zedstj\wienia ianego zawiadowcy 
masy konkursowej i jego za'tępcy, tudzież 
obr"nia delegacyi wierzycidi, wyznacza się 
posłuchanie na dzień 23 wr.::eśnia 1898, o go- 
dzinie 10 przed południem w binrze komi- 
sa' za. konkursowego, na którem stawić się 
."aią wiprzycide, z dokumentami roszczenia 
ich wy k azuiącemi. 
W szyscy do tej masy konkursowej jako 
wierzycIele jej roszczenia mający, chociażby 
nawet o takowe i spory wytoczonymi były, 
powinni takowe do dnia 22. listepada 1898, 
stasowniA do przepisÓw ustawy konkursowej, 
umkając sr.kodliwych następstw tamie zagro- 
ionych w sądzie.. zgłosić, i na posłuchanie 
w dniu 16. grudnia 1898, o godzinie 10 przed 
południem odbyć się mającym, do likwidacyi 
i do uporządkowania podl
ć. 
Termm ostatni służyć ma zarazem j,ko 
termin do zawarcia ugody w S. 68 u. k. 
przewidzianej,
 na który w tym celu wszyscy 
wierzyciele niniejszem zawezwanie otrzymuj
. 
Zgłoszonym i na oi,ólnem posłuchaniu 
sta.wającY!ll wie
z:rcielom, słuzy prawo przez 
wolny obIór w mIeJsce zawIadowcy masy, jJgo 
zastępcy i członków delegacyi wierzycieli do- 
tychczas urzędujących powołać sta.nowczo in- 
ne osoby, w których pokbdają zauf/l.nie. 
Dalsze ogłoszenia w toku tel!:o postę- 
powa?ia . konkursowego zamieszczane tędą 
w dZIennIku urzędowym "Gazety Lwowskir"j". 
C. k. Sąd obwodowy, Oddział IV. 
Tarnów, dnia 13. września 1898. 


L. cz. S. 6/98 1 (56942-3) 
C. k. sąd obwodowy w 'rarnowie podaje 
do wiadomości, iż wdrożone m zostało postę- 
powanie Konkursowe do majątku Salomona 
Butterfassa., czapnika w Tarnowie zamieszka- 
łego,. a to 
o . całego 
ak 
uchomego gdzie- 
kolwIek znajduJącego SIę, Jakoteż do nieru- 
chom
go majątku położonego w tych krajach, 
w ktorych ustawa konkursowa z dnia 25 
grudnia 1868 Dz. p. p. z r. 1869 Nr. 1. 
obowiązuje. 
Komisarzem konkursowym zamianowa- 
ny został p. Michał Gołąb, c. k. radca sl1 du 
kraj. w 'rarnowie tymczasowym zaś zawia- 
4ólowcą masy p. dr. Abraham Pfiugejsen w 
w Tarnowie. 
Celem potwierdzenia ustanowionego 
przez sąd lub przedstawienia innego zawia. 
dowcy masy konkursowej i jego zastępcy, 
tUdzi
z obrania d
legacyi wierzycieli, wyzna- 
cza SIę posłuchame na dZIeń 21 września 
1898 o godzinie 10 przed południem w biu- 
rze komisarza kOhkursowego, na któ;em sta- 
wić się mają wierzycii',le z odnośnymi doku- 
mentami, roszczenia ich wykazującymi. 
Wszyscy do tej masy konkursowej jako 
wierzyciele jej roszczenia mająey, chociażby 
nawet o takowe i spory wytoczonymi były 
powinni takowe do dnia 23 listopada 1898 
stosownie do przepisów ustawy konkursowej, 
unikając szkodliwych następstw tamże zagro- 
żonych zgłosić i na posłuchaniu, w dniu 14 
grudnia 1898 o godz. 10 przed południem 
odbyć się mającem, do likwidacyi i do upo- 
rządkowania podać. 
Termin ostatni służyć ma zarazem jako 
termiu do zawarcia ugody w 
. 6
 u. k. 
p
zHwi
zi
uej, .n., który w tym celu wszpcy 
wlerz.Ycwh n;lllejSZem zawezwania ot.rzymają 
Zg.łoszonym i na ogólnem pOi'łuchaniu 
stawaJącym wierzycielom służy prawo przez 
:wolny wybór 
 miejsce, zawiadowcy masy, 
Jego Z3.RtęIJCY l członkow delegncyi wierzy- 
cieli dotychczas urzędujących, powołać sta- 
nowcz? inne osoby, w których pokładają 
zaufaIlle. 
Dabze ogłoszenia w toku tego postę- 
po.wan!a konkursowego zami"szczane będą w 
dZlelmlku urzęduwym "Gazety Lwowskiej". 
O. k. Sąd obwodowy Oddzlał IV. 
Tarnów, d. 13 września 1898. 


L. cz. 104 k. k. (5717 1-3) 
_ Do 1Ik",:ida(\yi dodatkowo przez Izrael:\ 
W,,!tzko,na l Wolfa Selig"ra zgłoszo'1yeh 
pretensyj w masIe konkursowrj Samuela i 
Lazara Juffów, nieprotokolowanych kupców 
z Tarnopoh, wyznaczam termin na dzien 2l. 
wrzpśnia 1898 godzinę lO-tą przed południem, 
na który wszystkich wierzYCIeli do biuril. Nr. 
29 wzywam 
C. k Sąd obwodowy 
Tarnopol, dnia 4. sierpnia. 1898. 


J
		

/DIGCZAS002001_1898_213_0009.djvu

			L. cz. III. 54/
2 (22) ,. (5748) 
W. spraWIe upadłosCl Izaaka Breita W 
Kra.kowle ustanowiono W miejsce radcy sąd. 
kraj. dra Mendelsburga komisarzem konkur- 
SOwym radcę sądu kraj. W aWTI'.uscha. 
O. k. Sąd krajowy, Oddział VI. 
Kraków, dnia 2. lipca 1898. 


L. cz. V. 8/897 (63/IV.) (5760) 
O. k. Sąd obwodowy ustanawia Abra- 
h
ma Frenkla zarządcą, zaś Aschera Deresie- 
Wlcza w Li
anDwie zastępcą zarządcy masy 
konkursowej Aleksandra Borgenicbta. 
Nowy
Sącz, dnia 2. lipca 1898. 


,Kuratele. 
L. 2260
. (5695 3-3) 
JulIan Traczewski z Jelny uznany zo- 
st
 za obłąkanego, knratorem jego ustano- 
WIono Eugeniusza Modelskiego z Jasienny. 
O. k. Sąd powiatowy miejsko delegowany 
Nowy Sącz , 3. marca 1897. 
L. 6/98 (4) (5719 2-3) 
Paweł Misinda z Woliczki za umysł J- 
W? cborf>go uznany. Kuratorem jego ustano- 
WIony Piotr Misinda z W olicT.ki. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział I. 
Rzeszów, 2 września 1898. 
L. 4/98 (4) (5722 2-3) 
, Dawid Kalter z Borownicy uznany zo- 
5; ta B ł marnotrawcą, kurator S
hol ScbOnker 
z orownicy. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział 1. 
Bircza, 20. czerwca 1898. 


L. cz. VII. 351/97 (5/1.) (5727 2-3) 
Andrzej Źółtek z SZlJfnarowej uznany 
umY
łowo chorym. Kurator
m dla Diego usta- 
n0',VlOny został Sebastyan ZóHek z Szufnaro- 
weJ. 


O. k. Sąd powIatowy, Oddzial 1. 
Frysztak, dnia 23. sierpnia 1898. 


L. cz. L. 4i!?8 (4) (5739 2-3) 
. Dmytro Sebuńezak, syn Iwana, z Sotr:t- 
W!ny uznany marnotrawcą, kuratorem ustano- 
WIOny Hrye Bodnarczn!l. 
O. k Sąd powiatowy, O:idział I. 
Sołotwina, 24. czerwca 1998. 


Rozmaite obwieszczenia. 
L. cz T. 3;98 (3) (5567 3-3) 
O. k. Sąd obwodowy w ęan.oku wzyyva 
Grzegorza Sen'dllickiego z Konsklego, ktory 
w ro
u 1848 wyje bal z podw?
ą dla woj
ka 
k fossYJskiego do Węgier, tud
Ie
 wszystklc!! 
tórzYby o nim willdomośe mIeli, by do 1 (I 
września 18&9 sąd lub kuratora dr. Gawh 
w. Sanoku zawiadomili, gdyz po tymze ter- 
!nInie Grzegorz Serednicki za zmarlego mna- 
nY!n będ de. 

anok, dnia 22 lipca 1898. 


L. cz. VI. 5001 97 (3) (555.6 3 -.3) 
O k. Sąd powiatowy w Kozo WIe zawIa- 
damia Maćka Krokosza z życia i miejsca po- 
bytu nieznanego, że dla teg
z w spra
ie ta- 
bularnpj Tymka Obrynowsk1eg.o o WpIS pra' 
wa własności do części cia,ta blp. 1. 186 gm. 
DmUchawiec Antoni Remeza kuratorem usta- 
nOWiony został. 
Kozowa, 7 czerwca 189 8. 
L. 83.342. 


OBWIESZOZENIE. 
Ze. względu na obec

 stan chorób .sta.. 
d
ych w Bośni-Hercrg..wlme, c. k. Nam
est- 
nlctwo na podstawie reskryptu Wysokle
o 
c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznycb z dfi1a 
9 wrześllia b. l' L 30.026 zuzl\dza pod wzglę- 
dem przywozu zwierząt z Bośni-Hercogowiny 
do Galicyi, co nastę
uje: 
Z powodu zarazy "pomoru świń" za.ka- 


-- 


--  


i .IJ. cz. Owo 2295,'98 (1) (5549 3 - 3) 
I Przeci w Sabinie Gintel, Salomonowi 
! Gintlowi, Józefowi Jagodzińskiemu i dr. Jó- 
L. cz. 217 kg ŁJsiniec (5578 3-3) l zefowi Rostowi, którycb miejsce pobytu jest 
W sprawie tabnlarnej Maryanny z Kila- i nieznane, wniesionym został do c k. sądu 
nowskicb Ilnickiej Zamkowicz i Justyny z Ki. i obwodowego W Tarnowie przez Kasę oszczęd- 
Z c. k. Namiestn'ctwa. lanowskicb Ilnickiej Kolha'Jowicz w Łosińcu [ ności miasta Tarnowa pozew o zapłacenie su- 
Lwów, dnia 16 września 1898. za uwiadomieniem Stefi1na Kilanowskiego o I my wekslowej 140 zł. 
W zastępstw ze : wpis prawa własności do 6/72 części ciała' Na podstawie pozwu wydano nakaz za- 
Łoś w. r. hip. lwh. 
17 i innych kg. gm. Łosiniec 0- i płaty z dnia 27 sierpnia 1898 L czynności 
__ bjętych, ma być doręczfną uchwała z d. 31 i Gw. 229598 (1). 
I grudnia 1897 L cz. 12936 którą dozwolono, Oelem strzezenia praw Sabiny Gintel, 
L. Prez. 1807 18/98 (5711 2-3): przeniesienia prawa własności na imię Stefa-' Salomona Gintla, Józefa Jagodzińskif>go i dr. 
Jego Ekscellencya Pan PJ'ezydent c. k. j na Kilanowskiego wpisanego na rzecz Maryi Józefa Rosta ustanawia się Pana adw. dr. 
wyzszego Sądu krajowego mianował dla czwar. ! z J{jJanowskicb 1IIlickiej Zamkowicz i Justyny W ojcieeha Busia kuratorem, tudziez substytu- 
tf>j. 
wyczajne.i, dnia 2
. listopada 1ę9ą o gO- I I z K.'lanowskicb Illlickiej Kolbanowicz po po- ta j
go adw. dr. Adolfa Ringelbeima w Tar- 
dziwe 
 przed połudmem rozpocząć SIę ma- łowIe. nOWle. 
jącej kadencyi P?siedzeń Są 'u przysięg.iych I P
niewaz niewiadomo, .gd
ie Stefan Ki- Tenze kurator. zastęp
wae b.ędzie po- 
przy c. k. SądzIe obwodowym w Sanoku, j lanOWskl przebywa, ustanaWIa Się mu, w eelu, zWi>nyeh 
 rZf\czoneJ sprawie na ICh koszt 
Prpzydenta tegoz Sądu Dra Adolfa Sahanka stnezeni
 jPgo praw, kuratora w osobie p. i. niebezpleczelistwo, dopóki oni w sądzie się 
przewodniczącym, a zastępcami jego radców I Piotra Łonir>wskic>go Gawło,"icza, naczelnika me zgłosz<} lub pełnomocnika nie zamianują. 
Sądu krajowego Jana Staruszkif',wicza, Anto- I I gminy łJosinir:c. O. k. Sąd obwodowy, Oddział II. 
niego BOBniackiego i Filemona. WJchaJlskiegn. . 'J.'enze brs.tor zastępywae będzie Stef;j.na I Tarnów, dnia 27 sierpnia 1898. 
Sanok, 9. wrześni3. 1898 I 
il
nows
iego ,w rzeczoneJ sprawie najeg? kos
t 
l nwbezpJeczenstwo, dopokI on w sądzIe SIę . 
I nie zgłosi lub pdnomo('fijka nie zamianuje. L. cZ. Ow 2349/93 (1) (5493 3-3) 
L. cZ. IV 1;96 l/I (54(.;2 3--3) I O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. Przeciw Salomonowi Safiero....;i z Tarno- 
Sąd tutejszy ogłasza, ze dnia 20 lutego I 'r lU ka, 31 maja 1898. wa,. 
tórego miejsce pobytu jest nieznane 
1894 umarł w Kamionce wielkiej, Andrzej. wmeslOny
 został do c. k. sądu obwodowego 
Blałoszewski z pozostawieniem rozporządzenia! w TarnowIe przez Pinkasa Goldwassera po- 
ostatniej woli któremu pcłowę swego gruntu I L, ez. O. II 182/98 1 (5652 3-3) zew o zapłacenie 150 
ł. 
syn?wi JózpĘowi Bl?lł
szewskjemu .za
isał, a P
'z:ciw !
ieh".ł
wi Ki
a z ŁętoWIJ
 k
ó" I Na podstawie pozwu wydano wekslowy 
włozył na nlf:'go obowIązek zaspokojenIa usta- rrgo mlejsee p('nytu .Jest nIeznane, WllleslO-, nakaz zapłaty. 
nowionyeb legatów. ny m zosta,ł do r. H-. sądu powiatowego w Ni- I Oelem strzeżenia praw 1:)alomona Safiera 
Gdy sądowi nie jest wiadomo o ob8cnem I sLm przez Łukasza ;r
yko z Łętowni pozew o I ust9.:::Jawia się Pana adw. dr. Tokarza w Tar- 
miejscu zamieszkania Józefa Białoszewskiego" w.łasnoBc i intabuiacyę prawa \4'łasności do nowie kuratorem. 
wzywa się go, aby w ciąi4u roku w tut. sądzie! pb. 467 w Łętowni z pn. I Tenze kurator zastępywać będzie pozwa- 
wniósł oświadczenie się dzipdzicHm, ina(:zej I Na podstawie pozwu wyznacz:l się au- i nego w rzeczonej spraWIe na jego koszt i nie- 
pertraktacYit , ' ,spadku 
 zgł' szaja('y
ni s 'ę i 
u- , dyen , CT , ę , . 
o u,
tnpj rozprawy procesowej na , d' l bezpi
(',zeństwo, dopó
i on, w są
zie. się nie 
ratorern dIan w OSODH Jana 1 ' roJann. z Ka- j 2i1 raZdt.1ernlKa 1898 gadz. 10 raDO. ZgłOSI lub peJ:nomol'mka me zamIanUje. 
mionki wielkiej ustanowionym zost,\łaby przc- j , C,,!elll. 2trzeZ8?i(!, prilw MieJ.lala }{'?y I o. k, SąJ obwodowy w ,T
rnowie 
prowfdzoną. , j nsram!'v:a S1ę p. ar. Dawida Fd w J.'iIS;;U I I OddZlf>
 II., dma 3 wrzesma 1898. 
Gl'ybów, dnia 20 maja 1898. kurato"!Il1. 
Tenze kurator zastępywae będzie Micha- 
,a Kidę w rzeczonej spfił.wie na jego koszt i nie- L. cz T. 12/98 (1) (5593 2- 3) 
L. cZ. IV 219,95 1 (5459 3-3). br-zpieezeństw0, dopóki on w sądzie się nie O. k. Sąd ubwodowy OddzIał IV. w 
O. k. Sąd powiatowy w Zb'Jrowie wzywa! zgłosi lub pe,łnomocnika nie zamianuje. Przemyślu wzywa kazdego posiadacza ksiąze- 
niewiado!DPgo z mifjsca pobytu Andru,ba I I O. k. Sąd powiatowy, OdrJział II. czek wkładkowych kasy oszezędności miasta 
Sawezuka., a Gł
- i oplew
JąeeJ, ,H , . 
pro,)adzoną zostanIe z kuratorem Ołeksą Ko- i gowskIego, Ki\t'oJa R(ls
lszf\w"k1tgl), Ignacego 2. N
. v2647 z daty 11 wrzesma 1895 
walczukiem z Nuszcza, Rośeiszews
{ie,,-(o, 'J.'eofilę Wierzbow:,ką, F"lt- z,\st.r.zeione.J na rzecz "filii Kamionka ad pa- 
C. k. Sąd powiatowy Oddzial I. cyanlt Kretowicz i Annę IN oroniecką, ż.e .p!ze-. r
cbla 
awadk
 ". 
 pierwotną wkładką 12 zł. 
Zborów, dnia 21 marca 1898. znaczoną dla nich uchwałę z daty dZJslejszcj n ct. l z póz!lle.J
zą dnia 29 lutego 1896 
wyctauą w sprawie f>gzekucyjnej dr. Wiktora włozoną Vi kładką 85 ct. raze;, więc na kwo- 
Zbyszewskipgo przeciw spadkobiercom Bene- tę 13 zł 68 ct.. opiewającej. 
L. cZ. Gw. 41] /98 (5) (5439 3-3) . nedykta Grabińskiego o 5118 'lIr. 80 et. 3. N
. 33143 z daty 24 grudnia 1895 
Prze?i
 J;:\kóbowi. Gro'

0wi, kupc(l
i, I moc
 której dozw?
ono .egzeku('yjnego 
rz.f- zastrzeżonej na rzecz parocbii w. Za
adce z 
którf>go mleJ
ce pobytu .Jest nIeznane, wnle- I Zlli\llla na wła
nosc zlozony,.h w depozY?J,e pIerwotną wkładką 16 z1. 90 et. l zło zoną w 
sionym zostHł iL) c. k. Sądu obwodowf>go I na. rzeez f:padhbirl'ców Benedykta Grabm
 dmu :::8 sIerpnia 1897 późniejszą wkładką 
w Nowym Sąr:zu przez powoda MojZf\SZ3! sku-'go walorów i gotówki do. w.ysokośc! 
 zł. 33. ct. . r"z
m WięC na kwotę 18 zł. 
Kampfa, kupca w Załubinezu, pozew o lB3 złr. 5118 zł. 80 d. doręczono ustanowIOnemu dla 23 d. opiewająceJ. 
87 ct nicb k\Iratorowi adw. dr. Holtzerowi w Rze- 4. Nr. 34898 z daty 28 listopada 1896 
Oelem strzezenia praw niewiadomego szo'ł.ie, który i
h tak długo w tej sprawie z
- zastrzHzonej na rzecz gr. kat. parochii w 
z mif>jsea pobytu Jakóba Grossa, ustanawia I zastępywać bę.izie, dopóki się w sąd'ie n
e Zawadce. fiIJ. hotę 17 zł. opiewającf>j, aby 
się pana aaw. dr. Karola Dawida w Nowym zgłoszą lub innego pełnom"cnika sądowi me w przeclągn sześ(:iu miesięcy licząc od dnia 
Sączu, kuratorem. wskażą. ogłos
enia po r

 trzeci edyktu w urzędowej 
'renze kura.tor zastępywae będzie pozwa- C. k.. Sąd o
wod
wy, Oddzial V. gaz;
Je .1 Ił. ows
IeJ w 
ąd.zje tern. 'pew
iej się 
nego. w rzeczonej sprawie na jego koszt i nie- Rzeszow, 5 SIerpnIa 1898. zgkslł .1 po wyz wymIenIOne kSlązeczkI prze- 
bezpl
czeństwo, dopóki on w sądziH się nie my
k:j Kasy. oszczl;!dllo.ści pr;.edłozył ile, ze 
'
głosl, Jub pełnom/cnika nie zamianuje. w raZIe prze CI wnym kSlązeezki te uznane zo- 
O k. Sąd obwodowy, Oddział II. L cz. Ow. 2237/
8 l2) (5548 3-
) st:>ną za amortyzowane. 
Nowy Sącz, dnia 27. sierpnia 1898. I Przeciw Simche Winzelbergowi i Oba
le Przemyśl dnia 1 sierpnia 1898. 
Winzelberg, ktÓrych miejsee pobytu jest me- 
I znane, wniesionym zost::ł do c. k. sądu obwo- 


zuje się wprowadzania do Galicyi świń z po- 
wiatów: Banjaluki (wieś), Bos, Dubica, Prie- 
dor, Bos, Novi, Sanskimost, Krupa, Petrovac, 
Vlasenica. 
00 do przywozu do Galicyi świń zywych 
z innycb powiatów Bośni-Hercogowiny, tu- 
dziez świn bitych (mięsa wieprzowego) obo- 
wiązują te Farne przepisy, jak i co do przy- 
wozu tych zwierząt, względnie mi
sa wie- 
przow"\go z Węgier. 
Przekroczenia, niniejszego rozporządze- 
nia, które obowiązuje cd 18 września 1898, 
w miejsce tutejszego obwieszczenia z 2 sier- 
pnja b r. l. 70.979, karane będą według 
! ustawy z 24 maia 1882 (Dz. U. p. Nr. 51), 
przy zastosowaniu 
 46. ustawy z dnia 29 
Ilutf>go 1880 i odnośll
go rozporządzenia wy- 
konawczego z 12 kwietnia 1880 (Dz. u. p. 
Nr. 35 i 36). 
00 się podaje do powszechnej wjado- 
mości. 


- 
DOrl.iesier1.ia.. 


Jedwabne adamaszki 75 et. 


9 


L. cz. 125 ks. gr. Rozwadów (5516 3-3) dowego w Tarnowie przez kasę oszczędności 
O. k. Sąd powiatowy wRnwadowie za- miasta Tarnowa pozew o zapłatę 280 zł. z pn. 
wiadamia z miejsca pobytu niewiadomą Schein- Na podstawie pozwu wydano nakaz za- 
d!ę Ewen, iz w sprawie wykreślenia adno- płaty. 
tacyi zgłoszenia praw własności do połowy Oelem strzezenia praw Simcbe i Ohany 
ciała hi pot. lwh. 125 i 383 ks. gr. Rozwa- Winzelbergów, ustanawia się Pana adw. dr. 
dów objętego na rzecz Schi:1\ndIi Ewen) usku- Ringelheima w Tarnowie kuratorem. 
teeznionpj, l\'Iojz"sz Felsen, Seh",iwa Silber, I Tenze kuratel' zastępywae będzie tych 
Leizol' Schwarz i l\'Iar,yem Weinmann wnieśli pozwanych w rzeczonej sprawie na ich koszt 
pudmie o wykreślenie powyzszej adnotacyi, i niebezpieczeństwo, dopóki oni w sądzie się 
na które wymaczano termin na dzień 12 nie zgłoszą lub pełnomocnika nie zamianują. 
września 1898 o godz. 9 rano i ze kuratorem O. k. Sąd obwodowy, Oddział II. 
dla niej u
hnowiono LuJwika Mąsika nota.. Tarnów, dnia 27 sierpnia 1898. 
ryusza w Rozwadowie. 
O. k. Sąd. powiatowy. 
Rozwadów, dnia 1 lipca 1898. 


pry w a. tn e _ 

v -J 


.::- 


Czarne, białe i IwIm'owe jcchvahie Heuneberga od 45 et. do 
zł. 1465 za illete.r - gł,\dkjf\ prąikowanA, wspanL.le ornameDtowalle, 
adamaszki itd. (okdo 240 rozm. ga,tunkÓ'N i :2000 rozm. kolorów i deseni. 
Naj suknie i bluzki z fabryki. Dla prywatnY" h pn;p.syłki franko i oclone. 
Próbki wysyła od,vi"otną pocztą. 
PcdwójnpiJorto PO(
zto\ve do Szwa,jcaryi). 
G. Henneberga fabryki jedwabiu w ZurychU(e. k. dostawca nad. 

N
Jtaii8ińin i'-IH1n

.psz8m źrÓi11e ro. - za} 
 u. pu wszplk G go rodz'1jn papierów 
i przyborów szk'!Jlnych i kancelaryjnych, oraz towarów 
wchodząc.ych w zakres palenia, jest sklep 732 
S. 'W. Niemojowskiego, Lwów, plac Maryacki 8. 
S5"5eg610...., ceBułki r011l11. sl
 frauGo. 


aż do 14.65 za metr i jedwabne brokaty 
w prast z moich w
asny('h fabryk 102 
---- 
:-====.- -Wś'picraj cic'-'priemysł kraj owy_.
--
._
 
Ządajcie wszedzie tutek Niemojowskiego 
odznac:Onych dwoma. medalami za.slugi. 
..... I' .leif Itr.ocll sit ,r.od u.'l.doW'lIlctW'oJR. ... 


102
		

/DIGCZAS002001_1898_213_0010.djvu

			Ubogi Łazarz. 
z loża boleści zwracam się do serc miłujących 
Boga i bliiniego, aby nieszczęśliwemu ojcu 
rodziny raczyli łaskawie przyjść z pomocą 
temu, który po U-letniej pracy zawodowej od 
5 lat obłożnie chory, pozostający bez dachu 
na okropnej nędzy. Skbdki, za Które przy 
każdym pacierzu gorąc
 do Boga zaniosę mo- T t ,. lk ' b . 
dlitwę, proszę przesy.łac po
 adresem p. Kat. , ape y we WIe. lm wyorze. 
Gajewska w UstrobneJ p. Krosno, ! Stukaterye SufItoWe. 
- . I ' Story drelIchowe na wałkach samo- 
Także ł na raty bez .p.odwyższenla cen! czynnych i na zwykłe ściągi. 
dywany, portye,ry.,?hodmkI, kołdry watowa
e, l Żaluzye kazdej konstrukcyi. 563 
kapy na stoły l łozka, koce, dery na kome, I D t ki k k 
jakoteż wszelkie artykuły potrzebne do urzą- : ep a o osowe.. . 
dzenia domowego w składzie dywanów I Druty mosiężne l mklowane na 
"TEPPIOHHAUS AU LOUVRE" 835. schody, 
Lwów, ul. Sykstuska l. 6 (Pasbż Hausmana). ! Linoleum na posadzki. 
Na prowincyę wysyła się cenniki gratis i franko. I poleca magazyn 
Łóżka ż
lazne skladane .po zl. 5.50, I A Krzys ztofowie! , , 
z bokamI orzechowo lakIerowane po 
 · U ASC MODLIN 
zł. 12, 14, 16, 18, 20 i wyżej. Mate- i Lwów plac Halicki lo 2..1.11 NASKÓRNA i Do Po To Właścici
li .ko
i. 835 
d . l 12 50 P d . b' . b d I 1 =: 1 " 1Jeżeh Wlelmozny Pan 
race rUCIane po z . . anom prze SIę lOrcom I u owniczym W PARYŻU. i l, jzamierza dobre i tanie 
poleoa znaczny rabat. Maśó ta leczy wrzQddanki, pry-: 
I
} I dery na konie 
Pietr , ' składu dywanów 
! obcych I krajowych rzuty na cz
ściach ciała porosłYGh! 
 ' AU LOUVRE 
Z J.lerann 
 dywanó
, po
tY,er, włosami i wszelkie słabości n
sk.6r- I L Ó S k . 
'o! firanek I chodmkow, ne; wstrzymuje natychmiast wypa- ! w .w, y. s
usk
 6. 
knraCI
n8 WlnO
rOlla I otw..rta prj;e ćały I danie wlosów na brwiaeD i g;ł-owi,
 ! Tamze ZnajdZIe Wlelm. 
.; dzi
ń, w nc;y z
ś' i skutecznie dziara na por'::'8t ..ł'osów. Pan ogromny. w
b6r 
! przy elektryczuem Słoik 2 1 /i fraDkow we FralJcyi w der po zdumIewająco 
10 funtów rutto wysyła wszędzie ! oświetleniu. . Wst.ęp PIIo'Jl,"" u,'.O,' p.l\WULIN 30, rue 
ouis de Grand. niskich cenach. 
l '» 0 wolny.. ZdumlewaJą- We Lwowie w aptekaah pp. MIkolascha, We- == Na prowinoy
 wysy- 
za 2 z . If.ł ct. co tame ceny są na wiórskiego Ruckera, Ehrbara. - W KrHkowie w , łamy na żądame nasze 
Hans Tauber. Merao (Tyrol). 789 wszystki.ch tow
rach ! aptekł1.ch pp. Trauczyńskiego, Redyh i Wiszniew-. bogato ilustrowane cenniki gratis i franko. 
dokbdme uWldocz- iskjego 52 łfti.""., lł-- 
--.-. Ś . . nione. Ulgi w spła- I - 
Nowo CI w futrzanych towarach, kape-. tach wedle umowy. . 
luszach, bluzach rekawiczkacb welo- \ Upl'asz,a się ka.ż,dego, I 
h k k ' .. " !. ,. kto COS z:'lkuplC pra- ! 
nac, oron acb l wstązka
h 
 gUle, 
y wprzod obejrzał tę wystawę. Na prowincyę J 
po zadziwiająco niskich cenach. . cennikI darmo i opłatnie. Listy adresować należy: / . 
"Baison de Nouveautes" ]Iadame SkIad dywanów "AU LOUVRE", Lwów, 
Berta Fiedler, 835 ! ul. Sykstuska (Pasaż Hausmaua). 
Lwów, plac Kapitulny L 3. 1 11 
_" _ lih. -
..__ 
. Do sJ?

edaD;i
 I I Słabość męska I 
w wlększem mleSCle w GalICYI egzy- I Bkutk
 szczególniej tajnych grzechów mlodo8ci I 
stujacy od lat 20stu handel korzenny or&z lD?ych nadużyć niszeząeyeh z
rowi
, jak ! 
., . ., ! pewno l trwale usunąć, poucza Jed:lma w I 
z pokojem do śma.dan, bardzo dobrze i li(
;', 5." f 3

::,
 :2j.::
'
.S'ff


1j
' "
;:i
)' '.'".,::. ' . 
 .' - 


Sprzedaż drzewa. 
Zawiadamiamy niniejszem P. T. kupców drzewa, że na dniu 

. paźizlernika b. r. przed poludniem, odbędzie się w ka.ncelaryi 
Głównego zarządu dóbr w Łańcucie sprzedaż zrębów (etat 1898/9). 
Bliższych objaśnień udzieli kancelarya w godzinach urzędowych 
(od 9-1 i 2-6.) 
Oferty z odpowiedniem wadyum mog
 być skladane w Central- 
nym Zarządzie dóbr galicyj
kich Romana hr. Potockiego ul. Osso- 
lińskich L 7, lub w Głównej Kontroli dóbr ordynackich w Łańcucie. 
Zarząd główny dóbr Ordynacyi w Łańcucie. 


842 


Stelnbachera Zakład wodoleczniczy 
BrUD D thal-Monach1 um 


1._ _ ...___ 
W spania.te, wolne od kurzu, ciche połozenie, w kśródrólewskich parków, obszernie 
urządzone kąpiele, z komfortem urządzone mieszkania. Sumienna ł staranna 
lekarska opieka. Znakomite rezultaty w cborobach przewodu pokarmowego, 
chorób wynikających z przemiany materyj (podagra, reumatyzm, choroba Cll- 
krowa i t. d.) chorób nerwowych (osIabienie nerwowe), choroby pIciowe. - 
Ceny przystępne, tramwaj, telefon, telegraf. 
Prospekta dla poznania sposobu kuracyi, skutk6w i cen gratis. Dr. Stammler 
lekarz, właściciel i kierownik (były właściciel zakładu Thalkirchen). 188 


..
,:';
L: q
 {{,
.
.}.
. :.

:

r.l7
;:
k
.:'!
; 
;,

\:f
::
:;


A.'i

,1
j5
 
r
:

 
 


/:. ':
 . '.' . . '. 


--' 


Skład Dlateryałów aptecznych 
Piotra likolaseha we Lwowie 


polcC'a : 
Przyrządy szklane dla Klinik i Wszechnic, 
Wszelkie przybory do bakteryologii i mikrochemii, 
Barwiki do bakteryologii (osobny dzial), wyrobu 
firmy Dr. G: Grubler & Co w Lipsku. 


5Qł