/DIGDRUK000024_0003.djvu

			J
 ", i 
. f'/'; : ) 
__-" )' . ! I 
DODA TEK BEZPl.A TNY DLA PRENUMERA TOROW; 
'-/" i 
"PRZEGLJ\DU PIECHOTY"""L>' , 


LIST A 5T AR5ZEÑ. A OFICERÓW 
ZA WODOWlcOlECHOTY 
''''''.,' 


1 LIP I E ( 1 9 3 3 R. 


1001124488 


WAR 5 Z A W Al 933
		

/DIGDRUK000024_0004.djvu

			( 


c 
 f' Jj} 1 \-1 
y , I ) J .. 
G '\I) .! 


-- 


(\ r , 
!\ !dd 
\./
.' .- 
, 


10, (i 
" tt1j'i:-'t 
; 


P.
c; ;J ,j fc L, 


V' t, ! I 

:) I 


}\ 


i '( 


Oruk J, Jankowski i S-ka. Warszawa. Zielna 20, Tel. 519-77. 


./ ' ..' ;:
'l\..:
		

/DIGDRUK000024_0005.djvu

			LIST A ST ARSZENSTW A OFICERÓW ZA WO- 
DOWYCH PIECHOTY 1). 


PULKOWNICY. 


Starszeñstwo z dniem 
1.VII.1923 r. 


1. Korewo Franciszek. insp. 
pobor. O. K. III. 


Starszeñstwo z dniem 
15.VIII. 1924 r. 


1. Czerniewski Marjan Pawet 
dypl.. pom. d-cy O. K. VI. 
2. Fijalkowski Boleslaw Anto- 
ni inz.. d-ca piech. dyw. 3 
dyw. piech. leg. 
3. Skokowski J uljan. ski. osob. 
I wicem. spraw wojsk. 
4. Ferek-Bleszynski Jerzy Se- 
weryn WHold dypl.. attaché 
wojsk. Paryz. 
5. Kawinski Rudolf Artur dypl.. 
pom; d-cy O. K. X. 
6. Pieracki Bronislaw dypl.. 
s. n. 


7. Godziejews'ki Eugenjusz. 
d-ca 19 dyw. piech. 
8. Rust Zygmunt. insp. pob. 
O. K. VII. 
9. Zurakowski Romuald. l-szy 
pom. d-cy O. K. l. 


10. 


10. lwanowski Stefan Tadeusz 
dypl.. pom. d-cy O. K. II. 
11. Nowakowski Antoni I. w 
dysp. szefa Dep. Piech. M. 
S. W ojsk. 
12. Olbrycht Bruno Edward. 
kmdt C. W. Piech. 
13. Paszkiewicz Gustaw dypl.. 
d-ca piech. dyw. 24 dyw. 
piech. 
14. Pomazanski Henryk dypl.. 
d-ca piech. dyw. 15 dyw. 
piech. 
15. Sobieszczak Stanislaw. d-ca 
bryg. K. O. P. 


1) Liczby porzl\dkowe przy nazwiskach oznaczajl\ obecne lokaty 
starszenstwa w danym stopniu. 
Liczby drukowane kursywl\ z linjl\ kropkowanl\ (co 10) oznaczajl\ 
kolejny numeroficera w danym stopniu. niezaleznie od starszenstwa 
z poszczególnych lat. Liczba drukowana kuisywl\ stawiana jest tak. ze 
konczy dziesil\tk
. . Nast
pne nazwisko rozpoczyna dalszl\ dziesil\tk
. 
Np. plk. Grot Leon (str. 6. szpalta prawa) ma 17. lokat
 w swojem 
starszenstwie. w ogólnej zas liscie pulkowników ma lokat
 103.
		

/DIGDRUK000024_0006.djvu

			4 


Lista starszeñstwa oficerów 


16. Stachiewicz Waclaw 
fil dypL. d-ca piech. 
1 dyw. piech. leg. 
17. Wi
ckowski Erwin 
Juljusz dypL. porn. 
a. K. VII. 
18. Lichtarowicz Ludwik dypL. 
Insp. pob. a. K. X. 
19. Juszczacki Stanidaw. a.T.a. 
20. 


Teo- 
dyw. 


Emil 
d-cy 


20. Pieni
zek Wladyslaw'Karol 
dypl.. d-ca piech. dyw. 11 
dyw. piech. 
21. K waciszewski Józef. d-ca 
piech. dyw. 18 dyw. piech. 
22. Golachowski KaroL Insp. 
pob. 0; K. IX. 
23. W ojtkielewicz Alfons Mar- 
jan dypL. d-ca piech. dyw. 12 
dyw. piech. 
24. Regulski Bronislaw dypL 
inz.. . d-ca piech. dyw. 13 
dyw. piech. 
25. Dindorf-Ankowicz Franci- 
szek. d-ca piech. dyw. 30 
dyw. piech. 
26. Drapella Juljusz Alfred 
dypl.. d-ca 27 dyw. piech. 
27. Chilarski Eugenjusz dypl., 
porn. d-cy a. K. IV. 
28. Pakosz Michal. d-ca a. 
War. Wilno. 
29. Adamowicz Bronislaw. kmdt 
miasta Grodno. 


30. 


30. Kozicki Stanislaw II. d-ca 
piech. dyw. 8 dyw. piech. 


31. Spiechowicz-Boruta Ludwik 
Mieczyslaw dypl.. d-ca 
piech. dyw. 20 dyw. piech. 


Starszerístwo z dniem 
1.VII. 1925 r. 


1. Dzwonkowski Zygmunt Mi- 
chal Ludwik dypL inz.. porn. 
d-cy a. K. VIII. 
2. Kustroñ Józef Rudolf, d-ca 
piech. dyw. 16 dyw. piech. 
3. Wojtkiewicz Wladyslaw. 
a. T. a. 
4. Zabdyr Michal. szef Dep. 
Uzup. M. S. Wojsk. 
5. W olikowski Romuald dypl.. 
d-ca piech. dyw. 4 dyw. 
piech. 


Starszerístwo z dniem 1.1.1927 r. 
1. Dragat Wladyslaw Filip. 
d.ca piech. dyw. 22 dyw. 
piech. górsk. 
2. Wir - Konas Alojzy. d-ca 
piech. dyw. 21 dyw. piech. 
górsk. 
3. Witorzeniec Roman. d-ca 
piech. dyw. 17 dyw. piech. 


40. 


4. Trojanowski Jerzy Roman 
dr.. d-ca bryg. K. a. P. 
5. Schuster - Kruk Stanislaw. 
d-ca bryg. K. a. P. 
6. Borowiec Stanislaw Marjan 
Anzelm dypL. d-ca piech. 
dyw. 2 dyw. piech. leg. 
7. Smykal Florjan Józef dypl.. 
z-ca szefa Dep. Uzup. M. S'. 
Wojsk.
		

/DIGDRUK000024_0007.djvu

			Lista starszeIÍstwa oficerów 


5 


B. CzapliIÍski Emil W ojcíech. 
kmdt miasta Lublin. 
9. Oziewicz Ignacy. d-ca 76 p.p. 
to. KalabiIÍski Stanislaw Jan. 
d-ca bryg. K. O. P. 
11. Alter Franciszek Ksawery. 
d-ca piech. dyw. 14 dyw. 
piech. 
12. Bittner Ludwik. d-ca piech. 
dyw. 5 dyw. piech. 
13. KluczyIÍski Waclaw. d-ca 
69 p. p. 


50. 


14. Rybicki Kazimierz Jaros- 
law. O. T. O. 


Starszeóstwo z dniem 1.1. 1928 r. 


1. Okttlicz - Kozaryn Jaroslaw 
dypI., d-ca 29 p. p. 
2. Piasecki Wojcíech Emanuel. 
insp. pob. O. K. IV. 
3. Jachimowicz Adolf. insp. 
pob. O. K. VI. 
4. Kohutnicki Romuald. d-ca 
80 p. p. 
5. Wecki Stanislaw dypL, ofic. 
do zleceIÍ II wicem. spraw 
wojsk. i szefa Adm. Armji. 
6. Kamski-Milan Maksymiljan 
dypl.. w dysp. d-cy O. KIll. 
7. Zagórski Karol Roman. d-ca 
3 p. s. p. 
8. Wartha Witold dypl.. G.I.S.Z. 
9. Wlasak Antoni. d-ca 4 p.s.p. 
60. 


to. Kieszkowski Gustaw. d-ca 
65 p. p. 
11. Gigiel- Melechowicz Józef. 
d-ca 40 p. p. 


12. Piekarski Waclaw dypl.. 
d-ca bryg. K. O. P. 
13. Boltué Mikolaj dypl.. d-ca 
piech. dyw. 19 dyw. piech. 
14. Marszalek Maksymiljan Mi- 
lan. kmdt miasta Brzesé nIB. 
15. przyjalkowski Zdzislaw 
dypl.. z-ca d-cy K. O. P. 


Starszeóstwo z dniem 1.1. 1929 r. 
1. Lawicz Wilhelm Andrzej 
dypl., d-ca piech. dyw. 25 
dyw. piech. 
2. Sokól- Szahin Mieczyslaw. 
d-ca 78 p. p. 
3. Sadowski Jan III dypl.. d-ca 
piech. dyw. 23 dyw. piech. 
4. Bardel Euzebjusz Waler- 
jan Macíej dypl. dr.. szef 
Oddz. Szt. Gl. 


70. 


5. Borz(!cki Roman dypl.. w 
dysp. II wicem. spraw wojsk. 
i szefa Adm. Armii. 
6. Switalski Stanislaw dypl.. 
d-ca piech. dyw. 9 dyw. 
piech. 
7. Brzechwa - Ajdukiewicz 
Adam dypl.. d-ca piech. dyw. 
28 dyw. piech. 
8. Hulewicz Bohdan Józef 
Florjan dypI., szef B. Pers. 
M. S. W ojsk. 
9. Rymkiewicz Mieczyslaw II. 
d-ca 63 p. p. 
10. Ulrych Jul;usz. dypl.. szef 
Oddz. Szt. Gl.
		

/DIGDRUK000024_0008.djvu

			6 


Lista starszelÍstwa oficerów 


11. éwiertniak Józef Stefan 
dypl.. d-ca piech. dyw. 29 
dyw. piech. 
12. Myszkowski Aleksander 
Zygmunt dypl.. d-ca piech. 
dyw. 7 dyw. piech. 
13. Surówka Edward. d-ca 21 
p. p. 
14. Liwacz Józef Marian. d-ca 
50 p. p. 


80. 


15. Furgalski Teodor dypI.. szef 
Oddz. Szt. Gl. 
16. Mazurkiewicz Tomasz.d-ca 
68 p. p. 
17. Misillg Ignacy. d-ca 14 p. p. 
18. Werobei Józef. d-ca 44 p. p. 
19. Bociañski Ludwik dypI.. 
kmdt Szk. Pchor. Piech. 
20. Turkowski Marian. d-ca 79 
p. p. 


StarszelÍstwo z dniem 1.1. 1930 r. 


1. Grz
dziñski January Kon- 
stanty inz.. d-ca 30 p. p. 
2. Wlodarski Jan dypI.. d-ca 
23 p. p. 
3. Durski - Trzasko Zygmunt 
dypI., d-ca 39 p. p. 
4. Samborski Leonard. d-ca 
11 p. p. 


90. 


5. Machowicz Stanislaw. d-ca 
9 p. p. leg. 
6. Biernacki Waclaw. s. n. 
7. Rudka Ludwik Mikolai dypI.. 
d-ca 35 p. p. 


8. Myslowski Mieczyslaw Jan 
dypl.. z-ca d-cy Br. Panc. 
M. S. W oisk. 
9. Jaklicz Józef dypl., W. S, 
Woi. 
10. Kossecki Stefan dypl.. kmdt 
Szk. Pchor. dla Pdfc. 
11. Endel-Ragis Leopold dypl.. 
D. O. K. II. 
12. Biestek Stefan Leon. d-ca 
6 p. p. leg, 
13. Pytel Boleslaw Wilhelm. 
d-ca 26 p. p. 
14. Tarczyñski - AU Tadeusz 
Wladyslaw dypI.. D.O.K. IV. 


100. 


15. Mozdyniewicz Mieczyslaw 
Stanislaw dypI.. d-ca 70 p.p. 
16. Krzyzanowski Boleslaw 
Maria dypl., G.r.S.Z. 
17. Grot Leon. d-ca 3 p.p. leg. 


starszelÍstwo z dniem 1.11931 r. 
1. Zieleniewski Tadeusz dypl.. 
szef W. r: G. 
2. Czuruk Otton dypI. inz.. 
B. Og. - Adm. M. S. W oisk. 
3. Ocetkiewicz Marian Józef, 
d-ca56 p. p. 
4. Kaleñski Rudolf Filip. d-ca 
17 p. p. 
5. Skroczyñski Albin. d-ca 64 
p. p. 
6. Chlusewicz Benedykt dypl.. 
d-ca 43 p. p. 
7. Polak Zygmunt dypl.. d-ca 
. 53 p. p. 


110.
		

/DIGDRUK000024_0009.djvu

			Lista starszeñstwa oficerów 


7 


8. Widacki Stanislaw Zygmunt. 
d-ca 51 p. p. 
9. Chilewski Marjan Adam. 
d-ca 58 p. p. 
10. Parafiñski Tadeusz Piotr 
dypl.. II-gi porn. d-cy O.K I. 
11. Klaczyñski Wadaw Michal. 
d-ca 75 p. p. 
12. Maczek Stanislaw Wlady- 
slaw dypl.. d-ca 81 p. p. 
13. Zborzil Józef Jan dypl.. 
szef Sam. Wydz. Wojsk. w 
Min. Kom. 


starszelÍstwo z dniem 1.11932 r. 


1. Walczak Kazimierz. d- ca 
60 p. p. 
2. Kawiñski Gwido dypl., d-ca 
72 p. p. 
3. Laveaux Ludwik dypl.. d-ca 
2 p. p. leg. 
4. Dudziñski Franciszek Ka- 
zimierz dypl., d-ca 31 p. p. 


120. 


5. Prugar - Ketling Bronislaw 
dypl.. d-ca 45 p. p. 
6. Kaliñski Wtadyslaw dypl.. 
d-ca 48 p. p. 
7. Rowecki Stefan Pawel dypl.. 
d-ca 55 p. p. 
8. Zientarski-Liziñski Jan. d-ca 
13 p. p. 
9. Dqbek Stanislaw II. d-ca 
7 p. p. leg. 
10. ZongoHowicz Eugenjusz. 
d-ca 57 p. p. 
11. Janicki Kazimierz BogumH 
dypl., szef Dep. Piech. M. 
S. Wojsk. 


12. Powierza W'ladystaw Pawel 
dypl.. d-ca 62 p, p. 
13. Zawislak Józef, d-ca 84 p. p. 
14. Janowski Juljan. d-ca 5 


p. s. p. 


J30. 


StarszelÍstwo z dniem 1.1. 1933 r. 
1. Kulma Wtadyslaw Józef 
dypl. dr.. d-ca 25 p. p. 
2. Krudowski Marjan. d-ca 
10 p. p. 
3. Zaluska Jan II. d-ca 8 p. p. 
leg. 
4. Schwarzenberg-Czerny Bo- 
leslaw Biazej Antoni. d-ca 
6 p. s. p. 
5. Maruszewski Artur Tomasz 
dypl.. d-ca pulku K. O. P. 
6. Bratro Jan. d-ca 28 p. p. 
7. RóZycki-Kolodziejczyk Ta- 
deusz dypl.. d. ca 73 p. p. 
8. Grabowski Zygmunt II dypl.. 
d-ca 49 p. p. 
9. Zurakowski Antoni Jan Jó- 
zef dypl.. d-ca 24 p. p. 
10. Szafran Jaroslaw Adam Bo- 
lestaw dypl" d-ca 41 p.p. 


140. 


11. Csadek Zygmunt Michal. 
d-ca 36 p. p. 
12. Korkozowicz Jan Marek 
dypl" d-ca 61 p p. 
13. Freund - Krasicki Mikotaj 
dypl., d-ca bryg. K. O. P.
		

/DIGDRUK000024_0010.djvu

			8 


Lista starszeñstwa oficerów 


PODPULKOWNICY. 


starszerístwo z dniem 
LVI. 1919 r. 


1. Miedziñski Boguslaw. s. n. 
2. Piqtkiewicz Leon Jan. kmdt. 
P. K. U. Skierniewice. 


Starszerístwo z dniem 
LVII. 1923 r. 


1. Ruszczewski Lucjan Wlady- 
slaw dypI.. insp. pob. O. K.II. 
2. Wisniewski Walerjan Fe- 
liks. w dysp. szefa Dep. 
Piech. M. S. Wojsk. 
3. Btocki Stefan Rudolf. kmdt. 
miasta Wilno. 
4. L
gowski Zygmunt Ludwik. 
kmdt. P. K. U. Baranowicze. 


Starszerístwo z dniem 
15.VlIl. 1924 r. 


1. Kuczyñski Zygmunt Jerzy 
dypl.. kmdt miasta Lwów. 
2. Zasztowt Witold. kmdt. P. 
K. U. Suwalki. 
3. Tobiasiewicz Wladyslaw. 
kmdt. P. K. U. Stanislawów. 
4. Ratuszyñski Modest Waclaw 
dypl.. Dep. Uzup. M. S.- 
Wojsk. 


10. 


5. Szretter Jan Baptysta Józef. 
kmdt. P. K. U. Wloclawek. 
6. Komierowski Witold Adrjan 
Roger. insp. pob. O. K. VIII. 
7. Ra-dziejowski Bronislaw 
dypI.. kmdt. P. K. U. War- 
szawa-Pow. 


8. Pereswiet-Soltan Konstanty, 
insp. pob. O. K. L 
9. Kwiatek Feliks dypl., d-ca 
19 p. p. 
10. Gabrys Jan Rudolf dypL. 
kmdt. P. K. U. Jarocin. 
1 L Krzyz Stanislaw. kmdt. 
P. K. U. Poznañ-M. 
12. Chodzko-Zajko Jan. d-ca 
52 p. p. 
13. Müller Leopold Stanislaw 
dypI.. szef. Sam. Wydz. 
Wojsk. w Min. Roln. 


starszerístwo z dniem 
LVII. 1925 r. 


1. Wesolowski Alfred Józef. 
kmdt. P. K. U. Hrubieszów. 


20. 


2. Juracki Pawel kmdt. P. K. U. 
Nowy-S,!cz. 
3. Stankiewicz Witold Wlo- 
dzimierz dypl.. kmdt. P. K.U. 
Wadowice. 
4. Niemierski Jan. K. O. P. 
5. Grabowski Franciszek I 
dypl., d-ca 34 p. p. 
6. Putek Kazimierz dypl.. dr. 
kmdt. P. K. U. Miechów. 
7. Sliwiñski Stanislaw Jan 
inz.. d-ca 77 p. p. 
8. Florek Kazimierz dypl.. 
kmdt. Korp. Kad. Nr. 1. 
9. Lewicki Stanislaw III. d-ca 
85 p. p. 
10. Kubin Jan II. kmdt P. K. U. 
Kamionka-Strumilowa.
		

/DIGDRUK000024_0011.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


9 


StarszelÍstwo z dniem 
1.1. 1927 r. 
1. Smolarski Wladyslaw dyp\.. 
d-ca 86 p. p. 


30. 


2. Brozek Kazimierz Antoni. 
d-ca 20 p. p. 
3. CzaplilÍski Wladyslaw Kon- 
rad Roman, d-ca 27 p. p. 
4. Sas-Hoszowski Józef dypL 
d-ca 37 p. p. 
5. Zbrowski Waclaw. kmdt. 
P. K. U. Warszawa M. I. 
6. Deschu Tadeusz Michal. 
Dep. Uzup. M. S. Wojsk. 
7. Szczyradlowski Bronislaw 
Mikolaj. kier. 9 Okr. Urz. 
W. F. i P. W. 


9. 


Artur Filip. 
U. Modlin. 
Eugenjusz. d-ca 


8. SadowilÍski 
kmdt. P. K 
Wyrwinski 
1 p. panc. 
Polniaszek Francíszek dyp\. 
dr.. d-ca 54 p. p. 
11. Matarewicz Antoni Mieczy- 
slaw. kmdt. P. K. U. Wol- 
kowysk. 


10. 


40. 


12. Majkowski Benedykt Mar- 
jan. kmdt miasta PrzemysI. 
13. Putrament Wladyslaw. kmdt 
P. K. U. Uda. 
14. Haberling Adam Czeslaw. 
kmdt miasta Lódi. 
15. Sitko Józef, kmdt. P. K. U. 
Bielsko nl SI. 
16. Bogaczewicz Kazimierz. 
d-ca 42 p. p. 


17. Majewski Kazimierz Tade- 
usz. d-ca 38 p. p. 
18. Sobolewski Francíszek, 
kmdt P. K. U. Piotrków. 
19. Ostrowski Boleslaw An- 
drzej, d. ca 4 p. p. leg. 
20. Byczkowski Mikolaj. kmdt 
P. K. U. Ostrów Pozn. 
21. Urbanek Józef II dyp\.. d-ca 
32 p. p. 


50. 


22. Sosabowski Staníslaw dypl.. 
W. S. Woj. 
23. Zelichowski Prymus. d-ca 
82 p. p. 
24. Koc Leon Waclaw dypI.. 
d
ca 66 p.p. 
25. Kunc Boguslaw. kmdt Korp. 
Kad. Ni-. 2. 
26. Pelczynski Tadeusz Walenty 
dypl.. d-ca 5 p. p. leg. 
27. Wiatr Józef Albin dypI.. 
d-ca pulku K. O. P. 


StarszeJÍstwoz dniem 
1.I. 1928 r. 
1. Stankiewicz Ludwik Eu- 
genjusz. kmdt P. K. U. 
Gniezno. 
2. Krudowski Zygmunt. d-ca 
1 p. s. p. 
3. Prosolowicz Marian. d-ca 
22 p. p. 
4. Wojakowski Wladyslaw 
Teodor. d-ca 15 p. p. 


60. 


5. SidziIÍski WladySlaw. kmdt 
P. K. U. Sieradz. 


...
		

/DIGDRUK000024_0012.djvu

			10 


Lista starszenstwa ofi cerów 


6. Prokop Jan. kmdt P. K. U. 
Koscierzyna. 
7. Palkowski Franciszek, kmdt 
P. K. U. Pszczyna. 
8. Raganowicz Marian Stani- 
slaw. d-ca 33 p. p. 
9. Rój Jan Józef. kmdt P. K. U. 
Nowogródek. 
10. Klein Jan Aleksander Ka- 
rol. d-ca 83 p. p. 
11. Sudol Franciszek. kmdt P. 
K.U. Przemysl. 
12. Cetnerowski Zygmunt dypl.. 
deleg. Szt. Gt przy Dyr. 
Okr. K. P. Poznan. 
13. Broniowski Stefan Józef 
Ludwik dypl. mr.. d-ca 16p.p. 
14. Eichler Wiktor Norbert. 45 
'po p. 


70. 


15. Waradzyn Stanislaw Franci- 
szek. kmdt P. K. U. Kutno. 
16. Pikusa Boleslaw Roman 
dypl. dr.. B. Og. - Adm. 
M. S. Woisk. 
17. Trapszo Tadeusz dypl.. 
4 p. p. leg, 
18. Bohusz - Szyszko Zygmunt 
Piotr 
ypl.. d-ca pulku 
K. O. P. 
19. Popelka Wilhelm, kmdt Szk. 
Pdfc. Piech. dla Malolet. 
Nr. 2. 
20. iol
dziowski Ryszard 1. 
kmdt placu Modlin. 
21. Staich Antoni Wiktor dypl.. 
13 p. p. 
22. Zych Józef. kmdt P. K. U. 
Sanok. 


23. Dubinski Antoni. kmdt P. 
K. U. Chelm. 
24. Bornstaedt Lucian. kmdt 
P. K. U. Starogard. 


80. 


25. Kotowicz Jan Stefan. d-ca 
67 p. p. 
26. Lancucki Seweryn dypl.. 
d-ca 71 p. p. 
27. Bartak Piotr dypl.. d-ca 
pulku K, O. P. 
28. Raczynski Marjan Stanislaw 
Józef, d.ca 12 p. p. 
29. Krzywoblocki Mieczyslaw 
Aleksander, kmdt P. K. U. 
Tarnów. 
30. Mirgalowski Boleslaw. d-ca 
59 p. p. 
31. Dzulynski Orest Teodor 
dypl., 26 p. p. 
32. Sikorski Adam Marjan. kmdt 
miasta Poman. 
33. Korwin - Kossakowski Ed- 
ward Józef. 3 p. p. leg. 
34. Dziurzynski Kazimierz Jó- 
zef dypl.. D. O. K. X. 


90. 


35. Tyczynski Wojciech Jan, 
51 p. p. 
36. Mat
szek Rudolf Józef. 
36 p. p, 
37. Szafranowski Zygmunt. 25 
p. p. 
38. KajetanowiczAntoniMikolaj. 
kmdt P. K. U. Poznan Pow. 
39. Siuda Stanislaw. 8 p. p.leg. 
40. Byc Jan dypl.. Szt. Gt 
41. Królikowski Juljan Józef. 
59 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0013.djvu

			Usta starszeñstwa oficerów 


42. Schmidt Alfred.- 69 p. p. 
43. Wilniewczyt Wadaw. d-ca 
74 p. p. 
44. Alexandrowicz Kazimierz 
dypl.. 30 p. p. 


100. 
45. 


Effert Edmund Jan. kmdt 
P.K.U. Bydgoszcz. 
46, Hyla Marian. kmdt. P. K. U. 
Stonim. 
47, Perkowicz Edward dypl.. 
D. O. K, III. 
Horak Aloizy dypl.. szef 
B. Og.-Org. M. S. Woisk. 
49. Matzenauer Karol Józef, 
kmdt miasta Toruñ. 
50. Swinarski Karol. 44 p. p. 
51. Grzebieñ Bronistaw, kmdt 
P. K. U. Zawiercie. 
52. Podwysocki Tadeusz Pawet, 
65 p. p. 
Wroczyñski Jerzy. 34 p. p. 
Banaszak Edward. 79 p. p. 


48. 


53. 
54. 
110. 


55. Grodzki Stanistaw Edward 
dypl.. 71 p. p. 
56. Leukos-Kowalski Stefan Jan. 
z-ca szefa Dep. Piech. M. S. 
Woisk. 
57. Wiecierzyríski Wtadystaw. 
56 p. p. 
58. Lubicz - Niezabitowski Ta- 
deusz Ludwik dypl.. d-ca 
putku K. O. P. 
59. Wenda Zdzistaw Zygmunt 
dypl.. d-ca 1 p. p. Leg. 
60. Szytejko Stanistaw, P. K. U. 
Uda. 
60, Rychalski Stefan, kmdt 
P. K. U. Lask. 


11 


Starszerístwo z dniem 1.1.1929 r. 
1. Hörl Wilhelm Franciszek, 
kmdt P. K. U. lnowrodaw. 
2, Kwapiñski Jan Klemens. 
kmdtP. K. U. PuUusk. 
3. Kus Józef Bronistaw. kmdt. 
P. K. U. Równe. 
120. 


4. Porwit Marian Pawet dypl. 
1 p. s, p. 
5. Boguszewski Wadaw, kmdt 
P. K. U. Puta",y. 
6. Giza Józef. 2 p. s. p. 
7. Spiewak Wtadystaw, P.K.U. 
Tarnopol. 
8. Stolarz Stefan. kmdt P.K.U. 
Kowel. 
9. Morawski Marian dypl.. 
kier. 10 Okr. Urz. W. F. 
i P. W. 
10. Stawarz Aleksander Józef, 
3 p. s. p. 
11. Rapszewicz Leon. kmdt 
P'. K. U. Luniniec. 
12. Gtowacki Michat 42 p. p. 
13. Dzugai Janusz dypl.. w dysp. 
szefa Dep. Uzup. M. S. 
Woisk. 


130. 


14. Tasiecki Mieczystaw Stani- 
staw dypl.. deleg. Szt. Gt. 
przy Dyr Okr.K.P. Katowice. 
15. Wandtke Antoni Bazyli. 81 
p p. 
16. Koríczyc Piotr dypl.. deleg. 
Szt. Gt. przy Dyr. Rob. Pub!. 
Warszawa, Lódi. Lublin, 
Biatystok.
		

/DIGDRUK000024_0014.djvu

			12 


Lista starszeñstwa oficerów 


17. J
drychowski Feliks Fran- 
ciszek. 17 p. p. 
18. S
kara Franciszek Józef. 
P. K. U. Wadowice 
19. Naspiñski Jan dypl.. 76 p.p. 
20. Swiqtecki Jan Stanislaw. 
12 p. p. 
21. Wójcicki Aleksander 1., kier. 
5 Okr. Urz. W. F. i P. W. 
22. Münnich Tadeusz Stefan 
Aleksander dypl.. G.I.S.Z. 
23. Galiñski Kazimierz Jan 
dypl.. Szt. Gl. 


140. 


24. Janiszewski Lucjan Karol 
dypl.. 50 p. p. 
25. Kurek Karol. d-ca baonu 
morskiego. 


Starszelístwo z dniem 1.1.1930 r. 
1. Sokolowski Kazimierz II. 
kier. 7 Okr. Urz. W. F. 
i P. W, 
2. Gebel Leopold dypl., B.Og.- 
Adm. M. S. W ojsk. 
3. Smelkowski Franciszek Jan. 
kmdt P. K. U. Sosnowiec. 
4. Piwnicki Zygmunt Marja. 
kier. 8 Okr. Urz. W. F. 
i P. W. 
5. Greffner Alfred, kier. 20kr. 
Urz. W. F. i P. W. 
6. Gruszka Józef dyp1..74 p.p, 
7. Winiarski Wladyslaw I dypl.. 
D. O. K. 1. 
8. Borkowski Boleslaw Stani- 
slaw dypl.. 40 p, p. 


150. 


9. Cieslak Stefan. kier.4 Okr, 
Urz, W. F. i p, W, 
10. Majewski Wiktor Adam 
dypl.. 54 p. p. 
11. Kasza Wladyslaw. 33 p. p. 
12. Konkiewicz Alfred, C, W. 
Piech. 
13. Mikolajczak Wladyslaw Jó- 
zef. 43 p. p. 
14. Czuryllo Stanislaw. 55 p. p. 
15, Matuszczak Franciszek Ot- 
ton. 49 p. p. 
16, Englicht Józef dypl.. Szt. Gl. 
17. Zabiñski Wladyslaw, 86 p.p. 
18. Frqczek Wladyslaw dypl.. 
B. Og.-Adm. M. S. Wojsk. 


160. 


19. Rataj Franciszek II. kmdt 
P. K. U. Toruñ. 
20. Dworzak Stanislaw Erazm 
Franciszek Antoni dypl.. 
D. O. K, VIII. 
21. Gorgoñ Henryk Kazimierz 
dypl.. 58 p. p. 
22 Lenczowski Karol dypl.. 
G. 1. S. Z. 
23. Lityñski Stanislaw Michal 
dypl. 4 p. s. p. 
24. Liro Wladyslaw. kmdt C. 
W. Br. Panc. 
25, Rusiecki Wincenty, 19 p. p. 
26. Michnowicz Jan. K. O. P. 
27. Komuniecki Karol Wojciech, 
11 p. p. 
28. Krajewski Alfred dypl.. 
G. 1. S. Z. 


170. 


29. Thomas Pawel. 85 p. p, 
30. Lukoski Mieczyslaw. 31 p,p.
		

/DIGDRUK000024_0015.djvu

			Lísta starszenstwa oficerów 


31. Duch Bolestaw Bronistaw 
dypl.. 60 p. p. 
32 Hojnowski Stanistaw Piotr, 
15 p. p. 
33. Michalski Stefan III, 5 p s.p. 
34. Za;,\czkowski Zdzislaw 
Aleksander, 7 p. p. leg. 
35. Muzyka Wladystaw, kmdt 
Szk. Pchor. Rez. Piech. 
36. Kocur Szymon dypl" 84 p.p. 
37. Kominkowsk;i Kazimierz 
Wiktor. w dysp. Min. Ko- 
munikacji. 
38. Kobyteckf Józef. 78 p. p. 
180. 


39. Pecka Józef Adam. 67 p. p. 
40. Frydrych Marjan Ludwik. 
kier. 3 Okr. Urz. W. F. 
i P. W. 


Starszenstwo z dniem 1.1.1931 r. 
1. Rudowicz Wincenty dypl" 
deleg. Szt. Gt. przy Dyr. 
Okr. K. P. Kraków. 
2. Biernacki Józef I dypl.. 
G. 1. S. Z. 
3. Bobrowski Ignacy, 73 p. p. 
4. Zallman Hugon dypl.. 35 
p. p 
5. Kirszenstein Witold Stefan 
dypl.. lOp. p. 
6. Kowalewski Jan III dypl, 
attaché wojsk. Bukareszt. 
7. Switalski Adam dypL, w 
dysp. II wicem. spraw 
wojsk. 
8. Scholze-Srokowski Wtodzi- 
mierz dypl.. 72 p. p. 


190. 


13 


9. Heilman Kazimierz Roman. 
62 p. p. 
10. Kwapniewski Stanislaw Wi- 
told, 16 p. p. 
11. Berling Zygmunt Henryk 
dypl.. 6 p. p. leg. 
12. Szydtowski Kazimierz Alek- 
sander dypl.. kmdt placu 
Zakopane. 
13. Misiurewicz Aleksander 
dypl.. 82 p. p. 
14. Izdebski Ignacy Rudolf dypl. 
dr" 64 p. p. 
15. Wiloch Stanis taw dypl.. 
G. L S. Z. 
16. Michalski Wladyslaw Igna- 
cy dypl, 22 p. p. 
17. Fedorczyk Stanislaw. 80 p.p. 
18. Starzynski Mieczyslaw dypl.. 
attaché wojsk. Belgrad. 


200. 


19. Czerkiewski Rudolf dr, 70 
p. p. 
20. Rusin Wladyslaw II dypl.. 
gt. kmdt Zw. Strzel. 
21. Klementowski Stanis taw II, 
20 p. p. 
22. Malinowski Waclaw, 38 p.p. 
23. Obertynski Tomasz dypL, 
Szt. Gt 
24. Langer Gwido Karol dypl.. 
Szt. Gt. 
25. Engel Stanistaw Antoni. 
Panstw. Urz. W. F. i P. W. 
26. Habowski Stanistaw Antoni 
dypL, 2 p. panc. 
27. Líebich Andrzej dypl.. atta- 
ché wojsk. Lotwa i Estonja.
		

/DIGDRUK000024_0016.djvu

			14 


Lista starszelÍstwa oficer6w 


28. Nowak Walenty II. 52 p. p. 
210. 


29. Burczak Kazimierz dypl.. 
C. W. Piech. 
3Q. Bialkowski Michal dypl.. 
5 p. p. leg. 
31. Saloni Roman dypl. W. S. 
Woj. 
32. CiastolÍ J an Kazimierz dypl.. 
Szt. Gl. 
33. Czyzewski Ludwik. 2 p. p. 
leg. 
34. Rosner Antoni dypl.. Szt. Gl. 
35. Nadachowski Adam Ta- 
deusz dypl.. 68 p. p. 
36. Zieleniewski Rafal. 41 p. p. 
37. Tomsa-Zapolski Franciszek 
dypl., Szt. Gl. 
38. Sztarejko StanisJaw dypl.. 
D. O. K. IX. 


220. 


39. Sieroslawski Józef Jan Sta- 
nislaw dypl.. Szt. Gl. 
40. Pelc Stanislaw Sylwester 
dypl.. W. S. Woj. 
41. Klimecki Tadeusz Apolina- 
ry dypl.. W. S. Woj. 
42. Fr/lczek Józd I. 57 p. p. 
43. Ryszanek Wladyslaw dypl.. 
21 p. p. 
44. Lepiarz Ludwik dypl.. D. 
O. K. VI. 


Starszeñstwo z dniem 1.1 1932 r. 
1. Pokorny Franciszek dypl.. 
66 p. p. 
2. BiegalÍski Stanislaw dypl. 
dr.. Wojsk. B. Hist. 


3. Nykulak Adol.! dypl" szef 
sam. wydz. wojsk. Min. 
Przem. i Handlu. 
4. Werschner Adam dypl.. 
Szt. Gl. 


230. 


5. Umiastowski Roman dypl.. 
28 p. p. 
6. Rutkowski Stanislaw IV 
dypl.. Szt. Gl. 
7. JacorzylÍski Kazimierz. 48 
p. p. 
8. Kolbuszewski Leon Stani. 
slaw dypl.. D. O. K. VIII. 
9. Stanek Lucjan Piotr dypl.. 
Szt. Gl. 
10. Zi
tkiewicz Wladyslaw Jan. 
53 p. p. 
11. Warzybok Bronislaw. W. S. 
Woj. 
12. Bogacz Andrzej II. 83 p. p. 
13. Wyderko Kazimierz. 9 p. p. 
leg. 
14. Dadlez Juljan Pawel. 37 p. p. 
240. 


15. Wielgut Franciszek. 77 p. p. 
16. Kubicki Franciszek. 75 p. p. 
17. Maliszewski Jan II dypl.. 
Szt. Gl. 
18. LaliczylÍski Bronislaw Jó- 
zef. K. O. P. 
19. Malawski Stefan. 61 p. p. 
20. Chrusciel Antoni dypl.. C. 
W. Piech. 
21. Gronowski Józef. 6 p. s. p. 
22. Czarnecki Kazimierz. K.O.P. 
23. Hodala' Karol dypl.. Szk. 
Pchor. dla Pdfc.
		

/DIGDRUK000024_0017.djvu

			Usta starszeñstwa oficerów 


15 


24. B,!czkiewicz Leon dypl.. 
deleg. Szt. Gl. przy Dyr. 
Okr. K. P. Warszawa. 


250. 


25. Kruk-Smigla Jan dypl. 21 
dyw. piech. górsk. 
26. Kowalski Wlodzimierz Mie- 
czyslaw. 18 p. p. 
27. SoboIta Franciszek. G.I.S.Z. 
28. Fieldorf August Emil. 1 p. 
p. leg. 
29. Chromy Jan. 32 p. p. 
30. Mayer Stefan Antoni dypl.. 
Szt. Gl. 
31. Puszczyñski Tadeusz dypI.. 
K. 0 P. 


StarszelÍstwo z dniem 1.11933 r. 


1. Studziñski Franciszek II, 
27 p. p. 
2. Platowicz-Plachta Jerzy Jan 
dypI.. G.I.S.Z. 
3. Nakoniecznikoff Przemy- 
slaw. 63 p. p. 


260. 


4. Szymañski Roman Wlady- 
slaw dypI.. G.I S.Z. 
5. Galadyk Janusz dypI.. 6 
p. s. p. 
6. BrodowskiStanislaw, 29 p.p. 
7. Wantuch Jan II. 24 p, p. 
8, Kostecki Rudolf Antoni. 
2 p. panc. 
9, Bieniecki Aleksander Fran- 
ciszek dypl.. 2 dyw. piech. 
le2. 
10, Ciechanowski Boleslaw 
dypI.. 13 dyw. piech. 
11. Jadwiñski Marian Leon 
dypl.. d-ca 3 b. strz. 
12. Grudziñski Juljan dypl.. 
23 p. p. 
13. Bezeg Zygmunt Longin. 
K.O.P. 


270. 


14. Mijakowski Hugo Komel- 
jusz. 14 p. p. 
15. Nowosielski Gustaw Wik- 
tor dypI., W. S. Woj. 
16. Zaborowski Konstanty dypI.. 
G.I.S.Z. 


MAJOROWIE. 


Starszerstwo z dniem I.V1.1919r. 
1. Patejdl Aleksander dypl. 
dr.. deleg. Szt. Gl. przy 
Dyr. Okr. K. P. Stanislawów. 
2. Splawiñski Wladyslaw Za- 
charjasz. kmdt P. K. U. War- 
szawa - M. II. 
3. Kobylecki Marjan Józef, 
kmdt. P. K. U. Gródek Ja- 
gielloñski. 


StarszelÍstwo z dniem 
1.VII. 1923 r. 


1. Vavrouch Rudolf Antoni 
Franciszek. kmdt P. K. U. 
Wilno-Pow. 
2. Lewicki Stefan I. Kmda Pla- 
cu Modlin. 
3. Waluszewski F eliks Lud- 
wik, kmdt P. K. U. Brzesé 
niB.
		

/DIGDRUK000024_0018.djvu

			16 


Usta starszeñstwa oficerów 


4. Wilczyñski Ludwik II. kmdt 
placu Kalisz. 
5. SoUan Rafd. 66 p. p. 
6. Hofbauer Zygmunt. B. Pers. 
M. S. Wojsk. 
7. Wierzchoñ Jan. 74 p. p. 
10. 


8. Zytniewski Marian Jakób. 
kmdt placu Równe. 
9. Matyja Ludwik Wojciech. 
K. O. P. 
10. SwiaUowski Józef Andrzej. 
kmdt P. K. U. Radom. 
11. Krogulski Wladyslaw dypl.. 
D. O. K. III. 
12, Uldanowicz Jan Marjan. 
kmdt P. K. U. Lublin - M. 
13. Borowik Henryk. kmdt pla- 
cu Nowo-Wilejka 
14. Palewicz Jan. kmdt P.K.U. 
Jaroslaw. 
15. Czajkowski Marian Cyprian, 
Kmda Miasta Warszawa. 
16. Ulatowski Leon. ski. osob. 
I wicem. spraw wojsk. 
17. Quirini Eugenjusz. dypl.. 
34 p. p. 


20. 


18. Nawrocki Wladyslaw III. 
73 p. p. 
19. Szlaszewski St
fan Ju!jan 
dypl.. 44 p. p. 
20. Pasella Wladyslaw Albin. 
Korp. Kontr. 
21. Pawlowicz Wiktor dypl.. 24 
p. p. 
22. Wyczólkowski Stefan Mi- 
chal, kier. 6 Okr. Urz. W. 
F. i P. W. 


23. Osostowicz Zbigni,ew dypl.. 
Szt. m. 
24. Píll Stanislaw Henryk. kmdt 
P.K.U. Lódi-M. 1. 
25. Kotarba Benjamin Piotr 
dypl.. 14 dyw. piech. 
26. Paidak Julian, kmdt placu 
Gdynia. 
27. Ziemski Karol Jan dypl" 
C. W. Piech. 
30. 


Starszeristwo z dniem 
15.VlII. 1924 r. 


1. Szmoniewski Edward,21 p.p. 
2. Zbijewski Adam Feliks 
dypl" 5 dyw. piech. 
3. Ring Kazimierz Wiktor 
dypl.. w dysp. Min. Spraw 
Wewn. 
4. Król Tadeusz. kmdt P.K.U. 
Kalisz. 
5. Wojtowicz Marjan Stani- 
slaw. K. O. P. 
6. Bazylko Henryk Aleksan- 
der. Szk. Gazowa. 
7. Bilczyñski Konstanty, kmdt 
P. K. U. Bielsk Pod!. 
8. Strusiewicz Karol dypl.. de- 
leg. Szt. Gl. przy Dyr.Okr. 
K.P. Gdañsk w Bydgoszczy. 
9. W oiciechowski Hipolit, 
kmdt P. K. U. Czortków. 
10. Boguslawski Stanislaw I. 
Insp. W. F. i P. W. D. O. 
K. VII. 


40. 


11. Schenk Henryk Józef. kmdt 
P.K.U. Krasnik.
		

/DIGDRUK000024_0019.djvu

			Lísta starszenstwa oficerów 


17 


12. Balcewicz Bronislaw, kmdt 
P.K.U. Zamosé. 
13. Jancarz Henryk Wincenty, 
insp. W. F. i P. W. D.O.K. 
IV. 
14. Kurylowicz Józef. 84 p. p. 
15. Kornaus Jan dypl. dr., D. 
O. K. IV. 
16. Radolinski Jan Maksymil- 
jan Wojciech dypl.. deleg. 
Szt. Gl. przy Dyr. Okr. K. 
P. Radom. 
17. Bierowski Zygmunt Alojzy, 
85 p. p. 
18. Zadarnowski Hieronim, kmdt 
P.K.U. Dubno. 
19, Morawski Jézef Stanislaw. 
W. S. Woj. 
20. Wilczynski Adam, 57 p. p. 
50. 


21. Bednarczyk Bronislaw I. 
kmdt P. K. U. Minsk Mazo- 
wiecki. 
22. Sablinski Aleksander. kmdt 
P. K. U. Plock. 
23. Kozak Wladyslaw Platon, 
50 p. p. 
24. Zagloba - Kaniowski Eugen- 
jusz Zenon. kmdt P.K.U. Tar- 
nowskie Góry. 
25. Brockhausen Zygmunt. P.K. 
U. Lódi - M. II. 
26. Nowicki Józef Stanislaw, 48 
p. p. 
27. Dobrzanski Mieczyslaw Ka- 
rol dypl.. d-ca 1 b. strz. 
28. Gryl Florian, 32 p. p. 
29. Holub Bronislaw, kmdt 
P. K. U. Wlodzimierz Wol. 


30. Sosialuk Piotr, K. O. P. 
60. 


31. Jablonski Jan Boleslaw. 
D. O. K. VIII. 


32. Majewski Bronislaw Anto- 
ni, kmdt P,K.U. Sarny'. 
33. Burakowski Teofil Szcze- 
pan, kmdt P.K.U. Lublin- 
Pow. 
34, Skorwid Adolf, kmdt P.K.U. 
Zloczów. 
35. Jess Edward Teofil. kmdt 
P. K. U. Wielun, 
36. Drabik Mieczyslaw, 3 p.s,p. 
37. Moszczenski Józef dypl.. 
W ojsk. B. Hist. 
38. Bartosik Wladyslaw dypl.. 
d-ca 2 b. strz. 
39. Smereczynski Wladyslaw, 
K. O. P. 
40. Dañkowski Jan Aleksan- 
der, 12 p. p. 


70. 


41. Boski Jerzy, K, O. p, 
42. Frankowski Piotr, K. O. P. 
43. Tobik Teodor Jakób dypl.. 
D, O. K. VII, 
44. Marek Stanislaw Jan, kmdt 
placu Zamosé, 
45. Tworzydlo Stanislaw. 59 p.p. 
46. Pollak Artur, 33 p. p. 
47. Zelazny Konrad Piotr, kmdt 
P.K,U. Katowice. 
48, Kaminski Eugenjusz Michal. 
kmdt P.K.U. Postàwy. 
49. Poleé Wladyslaw, kmdt 
P. K. U. Pinczów. 


2
		

/DIGDRUK000024_0020.djvu

			18 


Lista starszenstwa oficerów 


50. Cebulski Antoni F eliks. 
K. O. P. 


80. 


51. Królikowski Wladyslaw. 62 
p. p. 
52. . Stawiarski Kazimierz. W.S. 
Woj. 
53. Brayczewski Wlodzimierz 
dypl.. W. S. Woj. 
54. Wojtulewski Edward. w 
dysp. d-cy O. K. X. 
55. Jachieé Franciszek Jan 
dypl.. kmdt Szk. Pdfc. Piech. 
dla Malo!. ;\ r. 1. 
56. Szramka Konrad Jan, kmdt 
placu Chelm. 
57. Dmowski Henryk. kmdt 
P. K. U. Tarnopol. 
58. Balaban Bronislaw Kleofas. 
kmdt placu Tarnowskie 
Góry. 
59. Korsak W ojciech dypl.. 29 
p. p. 
60. Sienkiewicz Stanislaw II 
dypl.. Szt. Gl. 


90. 


61. Gwizdak Franciszek dypl.. 
19 dyw. piech 
62. Ostrowski Henryk. kmdt 
placu Baranowicze. 
63. Serafin Benedykt Wlady- 
slaw. kmdt P. K. U. Grodno. 
64. Tondos Stanislaw Michal. 
kmdt placu Siedlce. 
65. Kotlarski Stefan, kmdt P.K. 
U. Lódi-Pow. 
66. Suchanek Edmund Michal. 
69 p. p. 
67. Szulc Marjan I, 2 p. s. p. 


68. Gajdzica Józef. kmdt P. K. 
U. Konin. 
69. Stawarz Stanislaw kmdt 
Okr. Zw. Strz. Nr. X. 
70. Sokolowski J an Witold. 70 
p. p. 
100. 


71. Undas Stanislaw. 73 p. p. 
72. Orlowski Walerjan Hilde- 
gard, kmdt P. K. U. D
bica. 
73. Urban OUnn Brunon. 61 p.p. 
74. Zdrojewski Waclaw. insp. 
W. F. i P. W. D O. K. III. 
75. Bernacki Marceli. 34 p. p. 
76. Zadelhbski Wladyslaw Jan. 
B. Kontr. M. S. Wojsk. 
77. Ehrlich January dypl.. Min. 
Kom. 
78. Czuhryt Juljan. K.O.P. 
79. Galbasz Bronislaw Konstan- 
tV. B. Wyznan Niekat. M. 
S. Wojsk. 
80. Jezowski Karol Jan dypl.. 
D. O. K. X. 


110. 


81. Uhrynowicz Franciszek. 37 
p. p. 
82. Berek Jan Zygmunt Emil 
dypl.. 4. dyw. piech. 
83. Rogowski Jan II. 74 p. p. 
84. Strazyc Marjan dypl.. 3 p. 
pane. 
85. Lepkowski Eugenjusz. Igna- 
cy. kmdt placu Cz
stochowa. 
86. Rokicki Piotr. kmdt P.K.U. 
Lwów-M. 
87. Janota Jan Kanty Zygmunt 
dyp!., szef Wydz. Wojsk. 
Min. Rob. Pub!.
		

/DIGDRUK000024_0021.djvu

			Lista starszeñstwa oficerów 


19 


88. Michno Stefan. P. K. U. 
Nowy-Sqcz. 
89. Swiçcicki Czeslaw Jan. GI. 
Kmda Zw. Strz. 
90. Ksander Rudolf. Szk Pchor. 
Rez. Piech. 


120 


91. Pajqczkowski-Dydyñski Je- 
rzy KaÚmierz dypl" Szt. Gt. 
92. Kosina Jan Józef dypl" W. 
S. Woj. 
93. Sulislawski MieczY5law To- 
masz dypl.. W. S. Woj. 
94. Budrewicz Waclaw dypl., 
D. O. K. I. 
95. Krokay Walery Alojzy dypl.. 
D.O.K. V. 
96. Liljenfeld - Krzewski Karol 
dypL W. I. N. W. 
97. Rudnicki Tadeusz II dypl" 
59 p. p. 
98. Wójcik Woiciech Stanislaw' 
52 p. p. 


Starszeñstwo z dniem 
l.VIl.1925 r. 


1. Korzañ
ki Ryszard. kmdt 
P.K.U. Bydgoszcz-M. 
2. Grabowski Edward Jan. 65 
p. p. 
130. 


3. Choms Fryderyk kmdt. P. 
K. U. Drohobycz. 
4. Klobukowski Wlodzim erz 
Tadeusz. kmdt p, K. U. War- 
szawa-M. IV. 
5. Wierzbowski Ksawery. 50 
p. p. 


6. Czyzewski Kazimierz Mar- 
jan Wladyslaw. kmdt P.K.U. 
Bochnia. 
7. Wróblewski Józef I dypl.. 
Gab. Min. Spraw. Wojsk. 
8. Strzelecki Aleksander. Korp. 
Kontr. 
9. Paykart Michal Walenty. 
kmdt. P. K. U. Nisko. 
10. Wiçckowski Kazimierz Hen- 
ryk dypl" Szt. Gt. 
11. Parkasiewicz Stanislaw. K. 
O. P. 
12. H
ndrich Józef Bronislaw 
mr" kmdt. P.K.U. Ostrowiec. 
140. 


13. Styrczula Stanislaw. C. W. 
Piech. 
14. Pamin Feliks. 75 p. p. 
15. Turyczyn Wladyslaw Pa- 
we!. 30 p. p. 
16. Musialowicz Tadeusz I. 67 
p. p. 
17. Wójcik Jan II. K. O. P. 
18. Schuller Emil. kmdt P.K.U. 
Piñsk. 
19. Zukowski Franciszek. kmdt. 
P. K U. Ciechanów. 
20. Sosnkowski Waclaw dypl.. 
D. O. K. VI. 
21. Matuszek Jan Stanislaw. 
2 p. s. p. 
22. Trzebiñski Lucjan Jan. kmdt. 
P. K. U. Wierzbnik. 


150. 


23. Laszkiewicz Piotr. 1 p.p.leg. 
24. Klopotowski Stanislaw Ste- 
fan. kmdt placu Grudziqdz.
		

/DIGDRUK000024_0022.djvu

			20 


Lista starszeñstwa oficerów 


25. Kraus Jan. 2 p. p. leg. 
26. Stettn
r Jan F erdynand, 43 
p. p. 
27. Kulczyñski Aleksander. 
Kmda Miasta Wi/no. 
28. Kçpiñski Lucjan. K. O. P. 
29. Kuszelewski Stanislaw Lud- 
wik. 31 p. p. 
30. Seweryn Wladyslaw. 11 p. p. 
31. Karlijet Jan, 60 p. p. 
32. Malik Zygmunt Ludwik Ka- 
rol. 79 p. p. 


160. 
33. Da,browski Feliks. kmdt P. 
K. U. Kalusz. 
34. Czuma Wladyslaw. 66 p. p. 
35. Starak Antoni Wladyslaw. 
insp. W.F. i P.W. D.O.K. III. 
36. Lewin Maksymi/jan Stani- 
slaw, kier. 1 Okr. Urz. W.F. 
i P.W. 
37. Maresch Adolf. 29 p. p. 
38. Szewczyk Jan III. kmdt Szk. 
Pdfc. Piech. dla Malo!. Nr. 3. 
39. Powichrowski Wincenty, 
kmdt. P. K. U. Swiçciany. 


Starszenstwo z dniem 1.11927 r. 
1. Jankowski Marjan Aleksan- 
der, C. W. Piech. 
2. Herman Wladyslaw Waler- 
jan. 35 p. p. 
3. Keller Jan Roman Kazi- 
mierz dypl. K. O. P. 


170. 


4. Faix Franciszek Józef. 15 
p. p. 
5. Rymsza Jan Albin. kmdt 
P. K. U. Lañcut. 


6. Szlifirz-Karski Jerzy Wla- 
dyslaw Stefan. kmdt placu 
Bielsko niSI. 
7. Wojciechowski Edward Izy- 
dor dypl.. Szt. Gl 
8. Hi/d Aleksander Bronislaw. 
insp. W.F. i P.W. D,O.K. V. 
9. Kosiba Kazimierz, 39 p. p. 
to. Mikiewicz Boleslaw Zy- 
gmunt dypl., 42. p. p. 
11. Reut Kazimierz. 85 p. p. 
12. Dec Wladyslaw 1. 4 p. p. 
leg. 
13. Zoñczyk Józef. 1 p. s. p. 
180. 


14. Kierski Aleksander. kmdt 
P. K. U. Luków. 
15. Kretowicz Jaroslaw. kmdt 
P. K. U. Bialystok. 
16. Kotowski Stefan Marceli. 
K. O. P. 
17. Jarz
biñski Franciszek. kmdt 
P. K. U. Lwów-Pow. 
18. Lisowski Aleksander, kmdt 
placu Suwalki. 
19. Cygler Pawel Szcz
sny. 
kmdt placu T arnów. 
20. Smoleñ Ludwik. D. O. K. 1. 
21. Warchol Stefan. Szk. Pchor. 
Piech. 
22. Warchol Wladyslaw. 5 p.s.p. 
23. Honkisz Zygmunt Wlady- 
slaw. kmdt placu Lida. 


190. 


24. Stopa Józef 1. kmdt P.K.U. 
Koñskie. 
25. Kempski Stanislaw dypl.. 
D. O. K. II.
		

/DIGDRUK000024_0023.djvu

			Lista starszeñstwa oficerów 


21 


26. Talikowski Michal. dypl.. 
30 dyw. piech. 
27. Hryniewicki Stefan. 55 p. p. 
28. Pil\tkowski Ludwik Karol, 
64 p. p. 
29. Rzedzicki Czeslaw. C. W. 
Piech. 
30. Kramczynski Józef, 55 p. p. 
31. Wyzina Józef Wladyslaw. 
70 p. p. 
32. Rau Ludwik. 78 p. p. 
33. Pawlowski Edward 1. Korp. 
Kad. Nr. 3. 
200. 


34. Czajkowski Czeslaw. K.O.P. 
35. Laszuk Adam. K. O. P. 
36. K wieciñski Kazimierz III. 
53 p. p. 
37. Luczyñski Alfred Ludwik. 
9 p. p. leg. 
38. Smidowicz Edmund Rudolf, 
42 p. p. 
39. Klein Franciszek. insp. W. 
F. i P. W. D. O. K. IV. 
40. Rosolowski Witold Stani- 
slaw. D.O K. V. 
41. Lomnicki Jan. 48 p. p. 
42. Kieslowski Stefan Wlady- 
slaw. w dysp. d-cy O.K. V. 
43. Sudacki Józef, kmdt Kwat. 
Gl. M. S. Wojsk. 


210. 


44. Rodziewícz Franciszek. 79 
p. p. 
45. Czechowski Jan. Kmda 
Miasta Kraków. 
46. !vl"adzia Gustaw Adolf. 44 
p. p. 
47. Poplatek Bronisiaw, 51 p. p. 


48. Smajek Józef Stanislaw. 
31 p. p. 
49. Jabloñski Konstanty Piotr. 
1 p. panc. 
50. Zglenicki Tadeusz Jan. 62 
p. p. 
51. Wrzosek Jan. 9 p. p. leg. 
52. Kokoszka Józef. K. O. P. 
53. Marcickiewicz Józef. Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 


220. 


54. Strach Andrzej Wiktor dypl.. 
12 dyw. piech. 
55. Heinrich Wilhelm Wlady- 
slaw. W.S.Woj. 
56. Ruszczyc Leopold dypl., 
12 p. p. 
57. Brzeziñski Stanislaw Kalikst 
Wiktor. 14 p. p. 
58. Trella Stanislaw dypl.. 
Kmda Strazy Granicznej. 
59. Toruñ Stanislaw Juljan dypl. 
Szt. Gl. 
60. W E:grzyn Franciszek dypL 
D. O. K. VII. 
61. Brozek Franciszek. K. O. P. 
62. Zagórowski Pawel dypl.. 
C. W. Piech. 
62. Minczakowski Jan. 35. p. p. 
230. 


64. Strugala Ludwik dypl.. D. 
O. K. X. 
65. Szostak Bronislaw dypl.. 
D. O. K. IX. 
66. Stankiewicz Stanislaw II. 
7 p. p. leg. 
67. Wzacny Zenon dypl.. C. W. 
Piech.
		

/DIGDRUK000024_0024.djvu

			Lísta starszenstwa oficerów 


22 


68. Sosabowski Juljan Andrzej. 
insp, W.F. i P.W, D.O.K. 1. 
69. Rybotycki Tomasz Kazi- 
mierz dypl.. D. O. K. II, 
70. Pazderski Wladyslaw Ro- 
man, 29 p. p. 
71. Kramarczyk Jerzy Stanislaw 
dypl. D. 0, K. I. 
72, Wróblewski Kazimierz III. 
kmdt placu Stanislawów. 
73. Sokolowski Jan Maksymil- 
jan dypl.. 75 p. p. 
240. 
74. Pach Edward, 82 p. p. 


Starszenstwo z dniem 1./.1928 r. 


1. Branowski Ireneusz Konrad, 
Szk. Pchor. dla Pdfc. 
2. Szmoniewski Tadeusz, 3 p. 
panc. 
3. Kicia Aleksander Wojciech, 
kmdt P. K. U. Koscian. 
4. Mlyniec Walerjan Józef. 
81 p. p. 
5. Nizienski Kazimierz Waler- 
jan. 23 p. p. 
6. Swider Ludwik Jan, 27 p. p. 
7. Szpunar Ignacy. 33 p. p. 
8. Sidorski Romuald dypl.. 48 
p. p. 
9. Mordarski Józef, 8 p. p. leg. 
250. 


10. Dzierzbicki Marjan, 39 p. p. 
11. Stehnachów Julian Cyryl, 
kmdt P. K. U. Stryj. 
12. Stebnowski Roch, 29 p. p. 
13. Lopuszanski Leopold Fran- 
ciszek, insp. W. F. i P. W. 
D.O,K. X. 


14. Michocki Stanislaw, 11 p. p. 
15. Butyter Eugenjusz Józef, 
kmdt P. K. U Rzeszów 
16. Zielinski Wlodzimierz. 
w dysp. dyr. Panstw. Urz. 
W. F. i P. W. 
17. Giercuszkiewicz Zygmut Se- 
weryn, Kmda Miasta Brzesé 
niB. 
18. Suchanek Karol. kmdt. placu 
Katowice. 
19. Lewicki Adam Jan dypl.. 
Dep. Piech. M. S. W ojsk. 
260. 
20. SoUys Bogdan Stanislaw. 
C. W. Piech. 
21. Btaszkowski Pawel Fran- 
ciszek. 65 p. p. 
22. Salwik Aleksander MarcelL 
insp. W.F. i P.W. D.O.K. IX. 
23. Kostkiewicz Zygmunt, 45 
p. p. 
24. Ciepielowski Wladyslaw II. 
17 p. p. 
25. Sadowski Stanislaw III 
dypl. 27 dyw. piech. 
26. Gorzkowski Kazimierz Fran- 
ciszek, C. W. Piech, 
27. Gryglaszewski Józef. dypl.. 
22 dyw. piech. górsk. 
28. Kamionka Michal. 58 p. p. 
29. Brandt Stefan Feliks, 27 p.p. 
270. 
u____no..ouu__p_p_ 
30. Pawlowicz Zygmunt dypl.. 
D, O. K. II. 
31. Matylla Walenty. 71 p. p. 
32. Swiatkowski Jan, 23 p. p. 
33. Ferencowicz Józef Bohdan, 
insp. W. F. i P. W. K. O. P. 
34. Zajqc Stefan, K. O. P.
		

/DIGDRUK000024_0025.djvu

			Usta starszeIÍstwa oficerów 


35. Synos Józef. 73 p. p. 
36. Wadas Brollisla w. Korp. 
Kad. Nr. 2. 
37. Topczewski Jan. 28 p. p. 
38. Kaczala Piotr. 39 p. p. 
39. Hurczyn Michal. insp. W. F. 
i P. W. D. O. K. VIII. 


280. 


40. Nowak Alo;zy 1. 5 p. p. leg. 
41. Panek Bronislaw, 74 p. p. 
42. Zachodny .Ian Ludwik, C. W. 
Piech. 
43. Kielbasa Wladyslaw. 27 p. p. 
44. Górnisiewicz Stefan Wiktor 
dypl.. 13 p. p, 
45. Knopp Tadeusz Euzebjusz. 
26 p. p. 
46. Herzog Franciszek. Kmda 
Gl. Zw. Strzel. 
47. Mroczkowski Mieczyslaw 1. 
64 p. p. 
48. Karnecki Jan. 83 p. p. 
49. Tyborowski Marian. 67 p. p. 
290. 


50. Mikos Tadeusz. insp. W. F. 
i P. W. D. O. K. I. 
51. Rodkiewicz Boleslaw Kon- 
rad. w dysp. Min. Skarbu. 
52. Dqbrowski Antoni Franci- 
szek dypl.. 8 p. p. leg. 
53. Marzewski Wladyslaw Ro- 
man, 77 p. p. 
54. Pretsch Mieczyslaw. 17 p. p. 
55. Fabiszewski Stefan. d-ca 
baonu szt. M. S. Wojsk. 
56. Swiatowiec Jan. 29 p. p. 
57. Koellner Zbigniew Henryk. 
kmdt placu Rzeszów. 


23 


58. Zglobicki Bronislaw, 43 p. p. 
59. V olanek Alojzy Antoni 
Edward. 19 p. p. 


300. 


60. HeliIÍski Stefan, kmdt placu 
Bydgoszcz. 
61. Matus Roman, insp. W. F. 
i P. W. D. O. K. II. 
62. Tomicki Marjan Konstanty 
Karol dypl.. 36 p. p. 
63. Laskowski .Ian II. 15 p. p. 
64. Borowiec Mieczyslaw. 3 
p. s. p. 
65. Brych Stanislaw. kmdt P. 
K. U. Sanok. 
66. Rajchman - Floyar Henryk 
dypl.. w dysp. szefa Szt. Gl. 
67. Hyzy Antoni. kmdt placu 
Pruzana. 
68. Horbatowski Pawel. kmdt 
P. K. U. Biala Pod!. 
69. Kulik - Lang Stanislaw Le- 
opold. 8 p. p. leg. 


310, 


70. Radomski Stefan Eustach- 
jusz. 56 p. p. 
71. Cieszkowski Antoni Józef. 
63 p. p. 
72. Gawlik Józef. 6 p. s. p. 
73. Zablocki Piotr, kmdt placu 
Gníezno. 
74. Janowski Mieczyslaw II. 
K. O. P. 
75. Kurcz Stanislaw Ignacy. 
1. p. p. leg. 
76. Wqdolkowski Jerzy dypl.. 
D. O. K. VII. 
77. Szymkiewicz Czeslaw dypl.. 
53 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0026.djvu

			24 


Lista starszenstwa oficerów 


78. Stark Edmund, kmdt p, K. U. 
Rawa Ruska. 
79. Solodkowski Marian dypl.. 
32 p. p. 


320. 


80. Bandrowski Tadeusz Lucjan 
Feliks dypl.. 24 dyw. piech. 
81. Walus Augustyn Tadeusz 
dypl., D. O. K. VIlI. 
82. Witowski Jan. 1 p. s. p. 
83. Picheta Henryk Józef, 11 
p, p. 
84. Kanski Wladyslaw F eliks. 
68 p, p. 
85. Daniec Tadeusz Wladyslaw 
dypl.. 63 p. p. 
86. Bejer Wladyslaw Jan. kmdt 
placu Wlodzimierz Wol. 
.87. Sniechowski Tadeusz. 60 
p. p. 
88, Paszkiewicz Wilhelm dypl.. 
mt, 14 p. p. 
89, Wilimowski Stanislaw 
Eugenjusz Adam dypl. dr.. 
10 p. p. 


330. 


90. Faltus Józef. kmdt P. K. U. 
Warszawa-M. III. 
91. Wlodarski Fidelis Teofil. 
41 p. p, 
92. Münnich Michal. kmdt placu 
Jaroslaw. 
93. Kubasiewicz Ludwik. 42 p.p. 
94. Pfajfer Franciszek Edwar
. 
5. p. p. leg. 
95. Matarewicz Benedykt. 85 
p. p. 
96. Brajewski Edward. 26 p. p. 


97. Sikorski Antoni I. w dysp. 
dyr. Panstw. Urz, W. F. 
i P. W. 
98. Domanski Józef 1. kmdt 
P. K. U. Pruzana. 
99. Hajduk Pawel. 72 p. p. 
340. 


100. Dzióbek Wladyslaw. 86 
p. p. 
101. Fila Zygmunt. 60 p, p, 
102. Kopecki Józef Alojzy. 2 
p. p. leg. 
103. Semerga Zygmunt Antoni, 
54 p. p. 
104. Maetze Edward August, 
30 p. p. 
105. Borkiewicz Adam Józef. 
K. O. P. 
106. Wolenski Tadeusz Józef. 
insp.W.F. i P.W.D,O.K. VI. 
107. Józefczyk Czeslaw. 9 p. p. 
leg. 
108. W ójcik Szcz
sny Tadeusz. 
W. S. Woj. 
109. Dmyszewicz Ludwik. 86 p.p. 
350. 


110. Czerniatowicz Józef Leon. 
24 p. p. 
111. Peszek Walenty. 19 p. p. 
112. Idzik Aleksander Józef. 
4 p. s. p. 
113. Malek Stanislaw III dypL, 
D. O. K. I. 
114. Gancarz Boleslaw Ksawe- 
ry Maciej. 21 p. p. 
115, Gudakowski Franciszek. 
78 p. p. 
116. W"dolkowski Ignacy Be- 
nedykt dypl., 4 p. s. p,
		

/DIGDRUK000024_0027.djvu

			Lista starszeñstwa oficerów 


25 


117. Biskup Andrzej. kmdt 
placu Bydgoszcz. 
118. B,\biñski Kazimierz Da- 
mian. K. O. P. 
119. Tomczuk Franciszek dypI.. 
Szt. Gl. 


360. 


120. Gromadzki Zygmunt Ta- 
deusz Wadaw, 55 p. p. 
121. Zablocki Henryk. kmdt 
placu Skierniewice. 
122. Kronhold-Sokolski Michal 
Mieczyslaw. Dep. Piech. 
M. S. Woisk. 
123. Zólkiewski Antoni. 67 
p. p. 
124. Jakubowski Tadeusz Zdzi- 
slaw dypI.. D. O. K. III. 
125. Mackiewicz Justyn Wik- 
tor. Dep. Uzup. M.S. Wojsk. 
126. Godycki - éwirko Stani- 
slaw, 33 p. p. 
127. Magiera Edward Seweryn 
Jan, kmdt P. K. U, Kró- 
lewska Huta. 
128. C,\pala Franciszek. 63 p. p. 
129, Stypa Stanislaw Roman. 
84 p. p. 


370. 


130. Kopañski Czeslaw Henryk 
dypJ.. 3 dyw. piech. leg. 
131. Zórawsld Edward Tade- 
usz, 50 p. p. 
132. W
da Franciszek Michal. 
K. O. P. 
133. Marczewski Kazimierz 
Franciszek. W. S. Woj, 
134. Baszniak Kazimierz Kamll. 
40 p. p. 


135. Iwaszkiewicz Wadaw II. 
13 p. p. 
136. Gawlowski Marcin. 72 p. p. 
137. Rudnicki Adam II dypL 
57 p. p. 
138. Stachelski Marjan Bernard 
Stanislaw. kmdt Okr. Zw. 
Strz. Nr. VI. 
139. Ryziñski Kazimierz dypI.. 
B. Og.-Org. M. S. Wojsk. 


380. 


140. Krywko Rafal. 44 p. p. 
141. Ojrzanowski Piotr. sam. 
wydz. woisk. Min. Rob. 
PubI. 
142. Kolodziejczyk Feliks. 20 
p. p. 
143. Kowalówka Henryk. insp. 
W. F. i P. W. D. O. 
K. V. 
144. DrotIew Józef dypL 6 p. 
p. leg. 
145. Zdon Marian dypI., 8 dyw. 
piech. 
146, Witek Michal. kmdt P. K. 
U. B
dzin. 
147. Szulc Florian Wladyslaw. 
81 p. p, 
148. Kalandyk Józef, K. O. P. 
149. Burczyñski Ignacy, 68 p. p. 
390. 


150. Kiszkowski Aleksander. 
2 p. p. leg. 
151. Jabloñski Roman Ludwik. 
kmdt Okr. Zwi,\z. StrzeI. 
Nr. V. 
152. Okulicki Leopold dypL 
C. W. Piech.
		

/DIGDRUK000024_0028.djvu

			26 


Lista starszeñstwa oficerów 


153. Machnowski Feliks Hen- 
ryk dypl.. 51 p. p. 
154. Szeligowski Bogdan Al- 
fons dypl.. 1 dyw. piech. 
leg. 
155. Parfianowicz Piotr, 5 p.s.p. 
156. Br"glewicz Tadeusz To- 
masz. 3 p. s. p. 
157. Gutkowski Roman. 78 p,p. 
158. D"browski Jerzy II. Woisk. 
B. Hist. 
159. Obtulowicz Adam. K. O. P. 
400. 


160. Pilwiñski Ignacy, 86 p. p. 
161. Szaliñski Stanislaw. Szt. 
Gl. 
162. Les2czyñski Albin dypL 
58 p. p. 
163. Stankiewicz Stanislaw III. 
52 p. p. 
164. Sulik Nikodem. K. O. P. 
165. Kiczka Józef. Szk. Pchor. 
Rez. Piech. 
166. 2:wañski Wladyslaw. 71 
p. p. 
167. Walecki Zygmunt. 69 p. p. 
168. Gembal Aleksander, 31 
p. p. 
169. Piasecki Emiljan. 56 p p. 
410. 


170. Wnuk Wincenty. C. W. 
Piech. 
171. Gustowski Kazimierz Ma- 
cÍej. D. O. K. VII. 
172. Chmura Witold Jakób. 
kmdt Okr. Zw. Strz. Nr. III. 
173. W"sowicz FrancÍszek 
Florjan dypl.. D. O. War. 
Wilno. 


174. Rychter Stanislaw, kmdt 
placu Bialystok. 
starszelÍstwo z dniem 1.1. 1929 r. 
1. Mienicki Piotr. 3 p. p leg. 
2. Cenzartowicz Boleslaw. 61 
p. p. 
3. Baczyñski Stanislaw Ta- 
deusz. D.O.K. II. 
4. Bf;tkowski Mieczyslaw Wi- 
ktor. Kmda Miasta tódi. 
5. Lipiñski Tadeusz Tytus. 70 
p. p. 
420. 


6. Sadowòki Jan Nepomucen. 
kmdt. P. K. U. Siedlce. 
7. Demel FrancÍszek Wlady- 
sla w dypl.. Szt. GI 
8. Górecki Janusz, C. W. Br. 
Panc. 
9. Tomiak Stanislaw. Szk. 
Pchor. Piech. 
10. Sieracki FrancÍszek Bole- 
slaw. 22 p. p. 
11. Lesniak - Wilk Wilhelm 
dypl.. C. W. Piech. 
12. Glowacki Franciszek Jerzy. 
12 p. p. 
13. Konwerski Czeslaw dypl... 
76 p. p. 
14. Wisniowski Kazimierz Mar- 
ian dypl.. W. S. Woj 
15. Pindela-Emisarski Jan dypl.. 
3 p. p. leg. 


430. 


16. Berstling Franciszek Anto- 
ni. D. O. K. II. 
17. Ullman Józef dypl.. C. W. 
Piech. 
18. Bloch Teodor Emil, 10 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0029.djvu

			Lista starszerístwa oficerów 


19. Kosmiríski Konstanty. 34 
p. p. 
20. Kukla Stanislaw. 18 p. p. 
21. Jaworski Antoni Kazimierz. 
54 p. p. 
22. Robakiewicz F eliks Marjan 
dypl.. C. W. Piech. 
23. Lebensztejn Stefan. 83 p. p. 
24. Pstrokoríski F eliks Wlady- 
slaw. 7 p. p. leg. 
25. Dudziríski Kazimierz Mar- 
ian. 80 p. p. 


440. 


26. Bogotko Korneli, kmdt pla- 
cu Tarnopol. 
27. Bischof Juliusz Józef dypl.. 
D. O. K. V. 
28. Koperski Ryszard Stefan 
dypl.. Szt. Gl. 
29. Kolanowski Jan. 48 p. p. 
30. Fiszer Aleksander Adam. 
14 p. p. 
31. Bogochwalski Leopold 
August dypl.. 4& p. p. 
32. Ciqzyríski Michal Ignacy, 
4 p. p. leg. 
33. Kubisz Zygmunt, 53 p. p. 
34. Ksieniewicz Rudolf Stani- 
slaw. 68 p. p. 
35. Klosowicz Stanislaw Wla- 
dyslaw dypl.. C. W. Piech. 


450. 


36. Sieczkowski Zdzislaw Ta- 
deusz, 19 p. p. 
37. Kardaszewicz Stanislaw. 
Kierownictwo Zaop, Techn. 
38. Matusiewicz Aleksander I, 
kmdt placu Inowroclaw. 


27 


39. Dqbrowski Wlodzimierz II. 
w dysp. szefa Dep. Piech. 
M. S. W oisk. 
40. Krzymowski J erzy Bohdan 
Leon. w dysp. szefa Dep. 
Piech. M. S. Wojsk. 
41. Libuschin - Geronis Józef 
Eugeniusz. 75 p. p. 
42. Nowicki Rafal. 5 p. s. p. 
43. Zacny Gustaw. 80 p. p. 
44. Dotzauer Juljan. 33 p. p. 
460. 


45. Jakubowski Ludwik. insp. 
W. F. i P, W.D.O.K.X. 
46. Rybicki Edward Józef. 
D.O.K. 1. 
47. Pikulski Wiktor Konstanty. 
56 p. p. 
48. Chrobaczyríski Karol. 20 p.p. 
49. Ptasznik Wladyslaw Anto' 
ni. 76 p. p. 
50. Wasilewski T adeusz Adam. 
dypl., 16 p. p. 
51. Klimczyk Karol Józef.39p.p. 
52. Lewcio Franciszek. D. O. K. 
VII. 
53. Bobrowski Stanislaw dypl.. 
D. O. K. IV. 
54. Mroczkowski Lucjan Lud- 
wik. 82 p. p. 
55. Radwaríski Marjan BartIo- 
miei dypl.. 45 p. p. 


470. 


56. Gajda Ignacy. 32 p. p. 
57. Makatrewicz Waclaw. 45 
p. p. 
58. Szymaríski Antoni Tadeusz 
dypl.. attaché wojsk. Berlin.
		

/DIGDRUK000024_0030.djvu

			28 


Lista starszeñstwa oficerów 


59. Luczak Pawd. 24 p. p. 
60. Ciechanowicz Witold.49 p.p. 
61. Loth Stefan August dypl.. 
28 dyw. piech. 
62. Zakrzewski Tadeusz III 
dypl.. Szt. Gl. 
63. Gano Stanistaw dypl.. atta- 
ché wojsk. w Helsinkach. 
64. Sobolewski Henryk. W. S. 
Woj. 
65. Drzystek Michat dypl.. 7 
p. p. leg. 


480. 


66. Eustachiewicz Adam. 72 p.p. 
67. Stahlberger Stanistaw Emil, 
2 p. s. p. 
68. Czeczukowicz Gustaw.18p.p. 
69. Kotarba Marceli Jan. 55 p.p. 
70. Piohowiak Franciszek, 13 
p. p. 


Starszeñstwo z dniem 1.1. 1930 r, 


1. Caspaeri-Chraszczewski Ta- 
deusz Marceli mr.. Gab. 
W oisk. Prezydenta Rzplitej. 
2. Dyrkacz Kazimierz. 73 p. p. 
3. Górczewski Mikotaj Bogu- 
staw dypl.. Szt. Gt 
4. Dmytrak Aleksander Józef 
dypl.. 72 p. p. 
5. Szkaradek Stanístaw. Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 


490. 


6. Suracki Wtadystaw dypl.. 
D.OK. IX. 
7. Zabiegaj Franciszek Jan, 
4 p. p. leg. 
.8. Kaczmarczyk Stefan Jakób. 
45 p. p. 


9. Ciotkosz Jan. 22 p. p, 
10. Mtynarczyk Franciszek. 23 
p. p. 
11. Boehm Stanistaw. Szk. 
Pchor. dla Pdfc. 
12. Koeb Stefan dypl.. B. Og.- 
Org. M. S. Wojsk. 
13. Bryk Józef mr" 78 p. p. 
14. Dekañski Tadeusz Wojciech 
dypl., dr.. w dysp. Min. 
Kom. 
15. Czyrko Wtadystaw Józef 
dypl.. 49 p. p. 
500. 


16. Pietrzyk Stanislaw, 14 p. p. 
17. Lamers Jan. W. S. Woj. 
18. Junker Franciszek Stani- 
slaw dypl.. 59 p. p. 
19. Hajzik Antoni. 2 b. shz. 
20. Smyk Adam, 80 p. p. 
21. Piwowar Jan, 69 p. p. 
22. Biernacki Edward II, 37 p.p. 
23. Matecki Józef, W. S. Woj. 
24. Slowiñski Józef, D. O. K. L 
25. Osmola Michat. 4 p. s. p. 
510. 


26. Zablocki Aleksander I. 14 
p. p. 
27. Solecki Stanis taw I. 51 p. p. 
28. Konarski Ludwik Wiktor. 
36 p. p. 
29. Basiewicz Mieczystaw Ro- 
man. kmdt placu Chelmno. 
30. Sztayer Eugenjusz Marjan, 
23 p. p. 
31. Janczewski Michal II. D.O. 
K. VIII.
		

/DIGDRUK000024_0031.djvu

			Lísta starszexistwa ofi cerów 


29 


32. G<\siorek Stanislaw Kon- 
stanty. 6L p. p. 
33. Wyszyxiski Antoni II. szef 
Wydz. Wojsk. M. S. Wewn. 
34. Magnuszewski Konstanty. 
kmdt placu Slonim. 
35. Aleksandrowicz Aleksan- 
der. W. S. Woj. 
520. 


36. Haluta Józef Stanislaw. 58 
p. p. 
37. Kurek Wincenty II. 3 p.s.p. 
38. Abramowicz Stanislaw. 2 
p. s. p. 
39. Moskala Adam Sylwester. 
16 p. p. 
40. Kierkowski Kazimierz. 21 
p. p. 
41. Toroxi Jan. 49 p. p. 
42. Kowalski Marian Franci- 
szek. 27 p. p. 
43. Wieroxiski Marjan Zbigniew. 
Korp. Kad. Nr. 3. 
44. Mercik Walerjan Stanislaw 
dypl.. D.O.K. VI. 
45. Domaxiski Waclaw Józef 
dypl.. Szt. Gl. 


530. 


46. Korwin - Kruczkowski Syl- 
wester. 6 p.s.p. 
47. Blutreich OUon Józef. 50 p.p. 
48. Skrzydlewski Józef dypl.. 
S zt. Gl. 
49. Krzyzanowski Wlodzimierz 
Marja dypl., 30 p. p. 
50. Sabatowski Kazimierz dypl.. 
22 p. p. 
51. Kozierowski Jan Karol An- 
toni dypl.. 15 dyw. piech. 


52. Wasilewski Józef 11.38 p.p. 
53. Sobol Wladyslaw Bazyli, 
75 p. p. 
54. Marszalek Tadeusz Leon. 
kmdt Okr. Zw. Strz. Nr. IV. 
55. Zych Ludwik dypl.. 6 dyw. 
piech. 


540. 


56. J
druch Aleksander dypl.. 
Szt. GI. 
57. Kuta Józef dypl., K.O.P. 
58. Kobylaxiski Jan dypl.. G. I. 
S. Z. 
59. Tobiasiewicz Antoni. 52 p.p. 
60. Kozubowski Feliks. 18 p. p. 
61. Mazurkiewicz Jan II.. B. 
Pers. M. S. W ojsk. 
62. Skowroxiski Stanislaw II 
dypl.. Szt. GI. 
63. Zaucha Stanislaw. 1 p. p. 
leg. 
64. Kozlowski Romuald II. 77 
p. p. 
65. Kulejowski Adam Stanislaw. 
20 p. p. 
66. Gumkowski Mieczyslaw. 80 
p. p. 


550. 


67. Mazurkiewicz Alojzy dypl., 
16 dyw. piech. 
68. Zaprutkiewicz Karol Leon. 
28 p. p. 
69. Klos Jan. 25 p. p. 
70. Chyzyxiski Mieczyslaw. kmdt 
placu Stryj. 
71. Lewandowski Józef F eliks. 
53 p. p. 
72. Krajewski Leon. 2 p. s. p. 
73. Michnowski Leon. 11 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0032.djvu

			30 


Lista starszeñstwa oficerów 


74. Czerwiñski Stanislaw I. 20 
p. p. 
75. Dul Stefan. 20 p. p. 
560. 


76. Jakubowski Józef I. kmdt 
placu Biala Podlaska. 
77. Piwoszczuk Michal. 58 p. p. 
78. Geisler Bohdan Marja Józef 
dypl.. 29 dyw. piech. 
79. Stawiñski Tadeusz Stani- 
slaw. 37 p. p. 
80. Grudzieñ Jan dypl.. Szt. Gl. 
81. P
czkowski Mieczysl:aw 
dypl.. W. I. N. W. 
82. Hofbauer Alfred Henryk. 
28 p. p. 
83. Dauksza Jakób Kazimierz. 
17 p. p. 
84. Klukowski Aleksander. 81 
p. p. 
85. Kasprzykiewicz Wilhelm 
dypl., 23 dyw. piech. 


570. 


86. Bero Mieczysl:aw. 26 p. p. 
87. Karaffa-Korbut Ludwik. 64 
p. p. 
88. Jagiello Jerzy dypl.. B. Og.- 
Org. M. S. Wojsk. 
89. Juzwa Zygmunt Walerjan. 
1 p. S. p. 
90. Cerklewicz Marceli. 67 p. p. 
91. Orzeszko Wl:adyslaw, 77 p.p. 
Starszeristwo z dniem l.I.1931 r. 
1. Dworski Michal: Jan, 19 p.p. 
2. Lityñski Eugenjusz Robert. 
49 p. p. 
3. Smotrecki Henryk Wiktor. 
34 p. p. 


4. Krzyzanowski Karol. 1. 
p. panc. 


580. 


5. Sl:abicki Hipolit Kazimierz 
dypl., D. O. K. IX. 
6. W 
grzyñski Wladyslaw 
K. O. P. 
7. Kalinka Mirosl:aw Józef 
dypl.. 68 p. p. 
8. J
druch Stanisl:aw. 4 p. p. 
Leg. 
9. Rudziecki Erazm. 43 p. p. 
10. Chaszczyñski Tadeusz Sta- 
nisl:aw. w dysp. d-cy O. K. 
IX. 
11. Jurus Eugenjusz. 77 p. p. 
12. Szelqg Józef I. 13 p. p. 
13. Zal:uski Wladyslaw. 53 p.p. 
14. Blotnicki Adam Marjan. 61 
p. p. 
590. 


15. Blazejewski Stanislaw. 25 
p. p. 
16. Bqba Stanislaw. 70 p. p. 
17. KulczyÚski Feliks Maurycy, 
28 p. p 
18. Ulanicki Edward dypl.. Szt. 
Gl. 
19. Sl:omka Jan. kmdt Okr. Zw. 
Strz. Nr. IX. 
20. Zieliñski OUon Pawel:. 79 
p. p. 
21. Golqb Tadeusz FrancÍszek. 
44 p. p. 
22. Daniluk Stanislaw. Korp. 
Kad. Nr. 1. 
23. Lojak TadeuszEdward dypl.. 
B. Og. - Adm. M. S. W ojsk.
		

/DIGDRUK000024_0033.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


31 


24. Sulma Stanislaw dypl.. 40 
p. p. 
600. 


25. S!I
pkowicz Wladyslaw An- 
toni. 4 p. s. p. 
26. Michalik Julian Stanislaw 
dypl., 25 p. p. 
27. Z"olinski Antoni, 31 p. p. 
28 Wajtaszewski Stanislaw 
Zygmunt, 3 b. strz. 
29. Podoski Kazimierz Maria, 
71 p. p. 
30. Pelikan J an Emil. 2 d. pg. 
panc. 
31. Koscinski Edward. 74 p p 
32. Sobocinski Wincenty dypl., 
Szt. Gl. 
33. Trzeciecki Tadeusz. 16 p.p. 
34. Zuk Antoni. 6 p. s. P 
610. 


35. Góralczyk Jan. 6 p. s. p. 
36. Sokólski Eugenjusz. Panstw. 
Urz. W. F. i P. W. 
37. Jaxa Leopold Wladyslaw. 
6 p. p. leg. 
38. Sekunda Wlodzimierz Sta- 
nislaw. Panstw. Urz. W F. 
i P. W. 
39. Kowalik Józef II dypl.. B. 
Og.-Org. M. S Woisk 
40. Kazanowski Jan. 26 p p 
41. Borkowski Franciszek Ksa- 
wery. Kmda Miasta Prze- 
mysl. 
42. Kom
dera Stefan Karol, 33 
p. p. 
43. Kowalski Stanislaw V. 24 
p. p. 


44. Sokolowski Florjan. 62 p. p. 
620. 


45. Strumillo - Pietraszkiewicz 
Karol. 76 p. p. 
46. Kalenkowski Stefan, Dep. 
Piech. M. S. Wojsk. 
47. Wyzinski Kazimierz Marian. 
41 p. p. 
48. Kosinski T eofil Herakljusz, 
17 p p. 
49. Golkowski Kazimierz. 9 p.p. 
leg. 
50. Gontarski Tadeusz Stani- 
slaw. 66 p. p. 
51. Klochowicz Kazimierz Al- 
bin dypl. Szt. Gl. 
52. Chamerski Mieczyslaw Ty- 
moteusz. baon morski. 
53. Stawinski Jerzy dypl., B.Og.- 
Adm. M. S. Wojsk. 
54. Niewiarowski Wladyslaw 
dypl.. G. 1. S. Z. 


630. 


55. Wallich Tadeusz AUl!ustyn 
Ludwik dypl., K. O. P. 
56. Nowak Henryk II. 12 p. p. 
57. Ksieniewicz Józef. 69 p p. 
58. Perucki Piotr, Panstw. Urz. 
W. F. i P. W. 
59. Adamczyk Wladyslaw II. 
63 p. p. 
60. Dyszkiewicz Jan. 38 p. p. 
61. Lachowicz Jan II. K. O. P. 
62. Dmochowski Boleslaw. 18 
p. p. 
63. Bienkowski Wladyslaw Ka- 
zimierz Klemens dypl., G. 
I. S. Z.
		

/DIGDRUK000024_0034.djvu

			32 


Lista starszenstwa oficerów 


64. Parczynski Czeslaw. W. S. 
Woj. 


640. 


65. Rehman Józef dypl.. W. S. 
Woj. 
66. Józwik Stefan. 57 p. p. 
67. Klosinski Ryszard Józef, 
1 Okr. Un. W. F. i P. W. 
68. Lozinski Bronislaw Feliks. 
60 p. p. 
69. Gl:balski Wiktor. Gab. 
Wojsk. Prezydenta Rzpltej. 
70. Liszka Stanislaw II. 83 p. p. 
71. Rozborski Marjan Jan. 38 
p. p. 
72. Pawlik J an Wiktor. Dep. 
Piech. M. S. Wojsk. 
73. Janusz Francíszek. 64 p. p. 
74. Tabaczynski Tadeusz Jul- 
jusz. 85 p. p. 


650. 


75. Nowakowski Ludwik Piotr. 
86 p. p. 
76. Markiewicz Marjan. 71 p.p. 
77. Molenda Stanislaw. 8 p. p. 
Pers. M. S. Wojsk. 
78 Kordziñski Stanislaw. Biuro 
Pers. M. S. Wojsk. 
79. Skonieczny Mieczyslaw 
Wojcíech, 42 p. p. 
80. Wart Roman Józef, 6 p.p.leg. 
81. Gawronski Jan I. 62 p. p. 
82. Wilczynski Wilhelm II, 40 
p. p. 
83. Trzpis Henryk Jan. 65 p. p. 
84. Wysocki Franciszek Kajetan 
dypL. 61 p. p. 


660. 


85. Brincken Tadeusz Ambro:iy. 
3 p. p. leg. 
86. Milian Stanislaw II, Szk. 
Pchor. Piech. 
87, Berger Jan Mieczyslaw. 10 
p. p. 
88. Joszt Bronislaw Heronim, 
82 p. p. 
89. Kaczmarczyk Antoni. 59 p.p. 
90. Kaminski Bronislaw Cze- 
slaw. 30 p. p. 
91. Rogalski Albin Edward. 
1 p. s.p. 
92. Orawiec Francíszek. 7 Okr. 
Urz. W. F. i P. W. 
93. Gumowski Stanislaw Jan. 
73 p. p. 
94. Ligarzewski Zygmunt. 27 
p.p. 


670. 


Starszenstwo z dniem 1.1.1932 r. 
1. Waydowicz Zygmunt Wla- 
dyslaw Gustaw. 65 p. p. 
2. Fularski Mieczyslaw Leon 
dypl.. 25 p. p. 
3. Kraus Franciszek, 51 p. p. 
4. Galinowski Adolf, 66 p. p. 
5. Rzepecki Jan dypl.. 2 p. p. 
leg. 
6. Kutyba Józef Feliks. 3. p.s.p. 
7. Mrozek Stefan. 81 p. p. 
8. Ruchaj Aleksander dypl.. 
26 dyw. piech. 
9. Owczarski Józef. 43 p. p. 
10. Ostrowski Edward Marceli 
dypl.. D. O. K. VII. 


680. 


11. Lukowicz Szczepan. 58 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0035.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


33 


12. Kielkowski Piotr Antoni, 
75 p. p. 
13. Paczesniak Józef, 49 p. p. 
14. Garbarczyk Roman, 11 p. p. 
15. Wlodarkiewicz Marjan Sta- 
nislaw. D. O. K. VIII. 
16. Korkiewicz Jan. Szk. Pchor. 
Piech. 
17. Wyderka Stanislaw Józef. 
3 p. p. leg. 
18. Gieruszczak Wiktoryn Józef. 
1 b. strz.' 
19. Jura Jacek. C. W. Piech. 
20. Krasowski Sylwester. 76 p.p. 
690. 


21. Solski Adam Teofil. 35 p.p. 
22. Suchodolski Józef. 35 p. p. 
23. Glugiewicz Antoni dypl.. 
S zt. Gl. 
24. Tumidajski Kazimícrz. 36 
p. p. 
25. Pluta-Czachowski Kazimierz 
dypl" Panstw. Urz. W. F. 
i P. W. 
26. Badog Witold dypl.. 17 dyw. 
piech. 
27. Pruszkowski Kazimierz Mie- 
czyslaw. 7 p. p. leg. 
28. Chudyba Stanislaw. 1 p.p,leg. 
29. Slepecki Eugenjusz Marcin. 
19 p. p. 
30. Koziol Jàkób dypl.. Szt. Gl. 
700. 


31. Bunder Kazimierz. 41 p. p. 
32. Przybylski Adam II dypl.. 
S zt. Gl. 
33. Kardaszewicz Kazimierz 
Stanislaw, 68 p. p. 


34. Zak Franciszek. 38 p. p. 
35. Krukowski Leonard. K.O.P. 
36. Gqsiorowski Stefan. 15 p. p. 
37. Boczek Franciszek Mieczy- 
slaw. 5 p. s. p. 
38. Banach Ignacy Kazimierz 
dypl" W. S. Woj. 
39. Boglewski Zygmunt. 52 p. p. 
40. Kow3.lczewski Bronislaw 
dypI" G. I. S. Z. 


710. 


41. Chabowski Zygmunt. 1 p. 
panc. 
42, Janik Stanislaw. 82 p. p. 
43. Pstrokonski Stanislaw Wla- 
dyslaw $pytek dypl" 41 p,p. 
44. Dqbrowski Teofil II. 2 p. p. 
leg. 
45. Waligóra Boleslaw. Wojsk. 
B. Hist. 
46. Wislocki Wlodzimierz An- 
drzej dypl.. D. O. K. IV. 
47. Markiewicz Ferdynand Ta- 
deusz. B. Pers. M. S. Wojsk. 
48. Mizgalewicz Rudolf. 4 p. p. 
leg. 
49. Skinder Tadeusz Antoni 
dypl.. K. O. P. 
50. Habina Albin Piotr dypL 
Dep. Piech. M. S. Wojsk. 


720. 


51. Poborowski Jan. 22 p. p. 
52. Lachowicz Jan IV. 84 p. p, 
53. Tabaczynski Franciszek. 
57 p. p. 
54, Duch Mieczyslaw Wiktor. 
21 p. p. 
55. Mokrzycki Antoni Wlady- 
slaw. 54 p. p. 


3.
		

/DIGDRUK000024_0036.djvu

			34 


Usta starszeIÍ.stwa ofícerów 


56. Blumskí Zygmunt Izydor. 
52 p. p. 
57. KorczyIÍ.ski Antoni dypl.. 
D-two Br. Pane. M.S.Wojsk. 
58. Chrusciel Bronislaw Stani- 
slaw dypl.. Pañstw. Urz. 
W. F. i P. W. 
59. Kasztelewicz Jan. 1 p.p.leg. 
60. Ruszar Fran ciszek. 18 p. p. 
730. 


starszelÍstwo z dniem 1.1.1933 r. 


1. Mayer Stefan Kazimierz. 79 
p. p. 
2. Trzçsiñskí .J ózef J akób. 
6 p. p. leg. 
3. Zarek Tadeusz. 16 p. p. 
4. Konas Hemyk dypl.. w dysp. 
II wicem. spraw wojsk. 
5. Ombach Leopold Aleksan- 
der dyp!., G. I. S. Z. 
6. Krajewski Stanislaw Kami!. 
38 p. p. 


7. Pawlik Tadeusz dypl.. 32 
p. p. 
8. Smolarz Ludwik Michal. 
67 p. p. 
9. Szerski Stanislaw. 21 p. p. 
10. Szmyd Wlodzimierz. 54 p.p. 
740. 


11. Mastalski Stanislaw. 56 p.p. 
12. Madej Adam Jan. 69 p. p. 
13. Popek Józef. K. O. P. 
14. Adamus Wladyslaw. 15 p. p. 
15. Krubski Jerzy dypl.. G.I.S.Z. 
16. Iranek - Osmecki Kazímierz 
dypl.. W. S. Woj. 
17. Bien Stanislaw II dypl.. C. 
W. Piech. 
18. Krawczyk Wladyslaw II 
dypl.. \Y. S. Woj. 
19. Targowski FrancÍszek Mie- 
czyslaw. 8 p. p. leg. 
20. Dudek Ludwik. 5 p. s. p. 
750. 


KAPITANOWIE. 


StarszelÍstwo z dniem 
1.VI. 1919 r. 


1. Niepokojczycki Witold Sta- 
nislaw. P. K. U. Siedlce. 
2. RosíÚski Bronislaw. 33 p. p. 
3. Samojlowicz Wladyslaw. P. 
K. U. Suwalkí. 
4. Slósarczyk Marceli Sewe- 
ryn. D. O. K. V. 
5. Miedzialo Jan, P.K.U. Kutno. 
6. Bialkowski Seweryn. Korp. 
Kad. Nr. 2. 


7. Grochot .Ian, P. K. U. Piotr- 
ków. 
8. Karpiniec Stefan. Korp. Kad. 
Nr. 2. 
9. Szynkowskí Stanislaw. Szk. 
PdIc. Piech. dla Malo!. Nr. 2. 
10. Trepiak Józef. D. O. K. VIII. 
lD. 


11. Machnowskí Józef. 78 p. p. 
12. Jamrowicz Juljan Józef. 55 
p. p.
		

/DIGDRUK000024_0037.djvu

			Lista starszeIÍstwa ofícerów 


35 


13. Gromadzki Antoni Stani- 
slaw. 21 p. p. 
14. Balka Franciszek Mateusz, 
Szk. Pdfc. Piech. dla Malol. 
Nr.1. 
15. Diakowski Michal dypl.. 10 
dyw. piech. 
16. Kolaczyñski Tadeusz Antoni. 
57 p. p. 
17. Duda Izaslaw. K. O. P. 
18. Osipowski Aleksander. K. 
O. P. 
19. Stolarz Pawel. P. K. U. Lu- 
ków. 
20. Kiciñski Czeslaw, G. I. S. Z. 
20. 


21. Pawulski Stanislaw Tadeusz. 
5 p. s. p. 
22. Mialkowski Karol Stani- 
slaw. 29 dyw. piech. 
23. Bommer Józef Stanislaw. 
Korp. Kad. Nr. 2. 
24. Przeorski Heljodor, D. O. 
K. III. 
25. Sliwiñski Jan Hipolit Wla- 
dyslaw. 9 p. p. leg. 
26. Muklewicz Wladyslaw, p, 
K. U. Warszawa-M. 1. 
27. Bezdziak Leon, K. O. P. 
28. Berent Mikolaj, P. K. U. 
Wilno-M. 
29. Górniak Bronisfaw. P. K. U. 
Bydgoszcz. 
30. Lis Jan, P. K. U. Stanisla- 
wów. 


30. 


31. Potrykowski 
Szt. Gl. 


Wladyslaw, 


32. Kenig Eustachjusz Ewaryst. 
Dep. Piech. M. S. W ojsk. 
33. Krupnik Józef. Szk. Podfc. 
Piech. dla Malol. Nr. 1. 
34. Bocian-Czyzewski Boleslaw. 
D. O. K. VII. 
35. .Wisniewski Kazimierz III. 
K.O.P. 
36. Kubica Franciszek Tadeusz. 
65 p. p. 
37. Rymsza Roman Piotr. P.K.U. 
Luniniec. 
38. Ozaist Jan Kazimierz, P. K. 
U. Baranowicze. 
39. Roliñski Henryk Edward dr.. 
D. O. K. VI. 
40. Pruszczyñski Stanislaw 
Aleksander. P. K. U. Kolo- 
myja II. 


40. 


41. Pawilno - Pacewicz Józef 
Wladyslaw, P.K.U. Pulawy. 
42. Kotowski Henryk Feliks. 
P. K. U. Lwów-Pow. 
43. Zwoliñski Karol Jan, D. O. 
K. VII. 
44. Dmowski Mieczyslaw Odon. 
P. K. U. Wolkowysk. 
45. Piotrowski Tadeusz Józef. 
D.O.K. V. 
46. Lappo Felicjan, 6 p. p. leg. 
47. Rupniewski Wlodzimierz, 
Wojsk. B. Hist. 
48. Bogdanik Tadeusz Edward 
dypl.. Dep. Uzup. M. S. 
Wojsk. 
49. Matuszek Waclaw. Kmda 
Miasta PoznaIÍ.
		

/DIGDRUK000024_0038.djvu

			36 


Lista starszeñstwa ofícerów 


50. Zamarski Adam Tadeusl. 
P. K. U. Hrubieszów. 


:................,..",....................,.,......". 
51. Samolyk Mieczyslaw Jan. 
Korp. Kad. Nr. 1. 
52. Konowaluk Eustachy. D. O. 
K. V. 
53. Grabowski Lucjan Jan. 29 
p. p. 
54. Ochab Wladyslaw Zy[!munt 
Au[!ust, Korp. Kad. Nr. 1. 
55. Karazinski Tadeusz. K. O. P. 
56. Kubrycht Wladyslaw. K. 
O. P. 
57. Danikiewicz Edward, P. K. 
U. Tarnów. 
58. Stiller Ernest Ludwik, 3 
p. s. p. 
59. Li[!
za Roman Jan, K. O. P. 
60. Damm Kazimierz. w dysp. 
d-cy O. K. IX. 


60. 
61. Wittlin Wilhelm, K. O. P. 
62. D	
			

/DIGDRUK000024_0039.djvu

			Lista starszeñstwa of1cerów 


37 


89. Klimosch Karol Rudolf Jó- 
zef dypl.. B. ag.-Adm. M. S. 
Wojsk. 
90. Mylius Wilhelm Karol. 
P. K. U. Konin. 


90. 


91. Broda Jan. G. 1. S. Z. 
92. Elward Piotr. P. K. U. Ko- 
lomyia II. 
93. Wysocki Witold Antoni. D. 
a. K. IX. 
94. Kubat Zygmunt. D. a. K. I. 
95. Zjawin Woiciech. 2 p.p.leg. 
96. Dobrzañski Stanislaw Ste- 
fan. P. K. U. Swi
cíany. 
97. Budzíñski Jan II, 67 p. p. 
98. Szczawiñski Józef, 44 p.p. 
99. Sykora Kamil Rafal. 43 p.p. 
100. Moniuszko Stanislaw Kost- 
ka. 27 p. p. 


100. 


101. Wiskont Jan Florian. P. 
K. U. Nowogródek. 
102. Sieroslawski Józef Wlady- 
slaw. Kmda Miasta Wilno. 
103. Pikulski Tadeusz Kazí- 
mierz. 80 p. p. 
104. Mikuliñski Kazimierz Sta- 
nislaw. K. a. P. 
105. Parat Le;:Jn Henryk Marjan. 
D.a.K. X. 
106. Galus Rudolf. K. a. P. 
107. Dewiñski Hieronim Francí- 
szek Woiciech, K.a.p. 
108. Rodowicz Feliks. 70 p. p. 
109. Fritz Jan, P.K.U. Tarnopol. 
110. Faczyñski Stefan Marian. 
31 p. p. 


110. 


111. Uryga Jan, Kmda Miasfa 
Kraków. 
112. Wiktorczyk Tadeusz. P. K. 
U. Warszawa-M. IV. 
113. Domino Jan Józef. P. K. U. 
Jaroslaw. 
114. Kleczek Jan. Kmda Mia- 
sta Toruñ. 
115. Weber Leopold Rudolf, 
Kmda Miasta Lwów. 
116. Chmielnik Waclaw Francí- 
szek. P. K. U. Poznañ-Pow. 
117. Filar Pawel, Kmda Miasta 
Toruñ. 
118. Glazur Karol Francíszek. 
P. K. U. Bochnia. 
119. Stec Jan Alfons, 1 p. s. p. 
120. Krakowski Bronislaw, 
K. O. P. 


120. 


121. PiqtkowskiBoleslaw Zyg- 
munt. Dep. Uzup. M. S. 
Wojsk. 
122. Badowski Józef. K. a. P. 
123. Pietrus August. Szt. Gl. 
124. Zwarycz Józef Stanislaw, 
11 p. p. 
125. Gumiñski Jan. P. K. U. 
Kalisz. 
126. Gadziñski Piotr, P. K. U. 
Stanislawów. 
127. Rubitzki Robert. P. K. U. 
Biala Pod!. 
128. Erben Tadeusz, K. a.' P. 
129. Domañski Antoni. D. a. 
K. II. 
130. Bereinicki Karol Broni- 
slaw Antoni, K. a. P. 


130.
		

/DIGDRUK000024_0040.djvu

			38 


Lísta' starszenstwa ofícerów 


131. Szunejko Czeslaw. 85 p. p. 
132. P'!,tkiewicz Waclaw Grze- 
gorz. K. O. P. 
133. Pfont Stefan. K. O. P. 
134. Grudziecki Józef. P. K. U. 
Bydgoszcz-Pow. 
135. Pronay Józef Antoni. P. 
K. U. Grudzi'!,dz. 
136. Kmiotek Leon. kmdt W. 
W. SI. Nr. VIII. 
137. Mogielnicki Aleksander. 
Dep. Uzup. M. S. Wojsk. 
138. Morawski Boleslaw Feliks. 
P. K. U. Wierzbnik. 
139. Gdesz Kazimierz Marjan. 
Szt. Gl. 
140. Michalski Antoni. P. K. U. 
Lída, 


140. 


141. Raszek Stanislaw Jan. 
B. Pers. M. S. Woisk. 
142. Supko Wladyslaw, P.K.U. 
Grodno. 
143. Bukowiecki Waclaw. D. 
O. K. IV. 
144. Erland Boleslaw, 2 p. s. p. 
145. Korwin-Kossakowski Wla- 
dyslaw. P. K. U. Wlodzi- 
mierz. 
146. Truszkowski Mieczyslaw. 
P. K. U. Miechów. 
147. Zielinski Kazimierz I. 
K. O. P. 
14e. Kopeé Józef II. Kmda 
Miasta Przemysl. 
149. Kuczala Kazimierz. P.K.U. 
Nowy-Sllcz. 
150. Malak Feliks Hilary, Szk. 
Pchor. Piech. 


150. 


151. Szwarcer Józef. Kmda 
Miasta Brzesé niB. 
152. Jankowski Jan Czeslaw. 
15 p. p. 
153. Beuth Wojciech. D.O.K. II. 
154. Kuhl Stanislaw. 77 p, p. 
155. Marks Karol Piotr, P. K. U. 
Koscierzyna. 
156. Baran Jan I dypI., W.T.G. 
157. Nalepa Zygmunt Stanislaw. 
56 p. p. 
158. Baran Antoni. W. S. Woj. 
159. Martyka Julian. D. O. K. X. 
160. Cichocki Jan. Panstw, Urz. 
W. F. i P. W. 


160. 


161. Bobrowski Stefan II. 22 p.p. 
162. Fedorko Wilhelm. K. O. P. 
163. Sienczewski Feliks, P.K.U. 
Gniezno. 
164. Michalewski Wladyslaw. 
31 p. p. 
165. Wilimowski Seweryn Jó- 
zef Leopold dypl.. D. O. 
K. VII. 


166. Chudzikiewicz Antoni. 
Szk. Pchor. dla Pdfc. 
167. Kowalówka Józef II. 
Panstw. Urz, W. F. i P. W. 
168. Winnicki Kazimierz II. 
P. K. U. Ciechanów. 
169. Kulczycki Józef IV, 38 p.p. 
170. Tyczynski Romuald. 
w dysp. d-cy K. O. P. 


170. 


171. Baczynski Tadeusz mr.. 
D. O. K. VII.
		

/DIGDRUK000024_0041.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


172. Kwiecinski Józef I. Szt. Gl. 
173. Niedenthal Antoni. P. K U. 
Lancut. 
174. Lempke Wlodzimierz. D. 
O. K III. 
175. Sarnowicz Kazimierz. P. 
K U. Pszczyna. 
176. Przybylski Wladysia w 
Aleksander. K. O. P. 
177. Mossoczy Walerjan Ed- 
ward Wilhelm. P. K U. 
Wileika. 
178. Panas Aleksander. P. K U. 
Ciechanów. 
179. Neuman Rudolf Maria. 
K O. P. 
180. Gorazdowski Jan Nepomu- 
cen, 5 Okr. Urz. W. F. 
i P. W. 


180. 


181. Pasikowski Antoni. P. K.U. 
Bielsk Pod!. 
182. Ró:ianski Adam II. 84 p. p. 
183. Surski Józef, P. K. U. 
Pinsk. 
184. Ró:iàlski Stefan. K O. P. 
185. Sznuk Kazimierz Marjan. 
K O. P. 
186. Tarnawski Wladyslaw Jó- 
zef, 73 p. p. 
187. Górecki Witold I. B. Og.- 
Org. M. S. Woisk. 
188. Polkowski Jan. P. K. U. 
Swi
ciany. 
189. Duda Wicenty. P. K. U. 
Lwów-M. 
190. Mlotek Mieczyslaw Ry- 
szard dr.. P.K.U.Drohobycz 


190. 


39 


191. Rosa Pawel. P. K. U. Plock. 
192. Paszkowski Stanislaw. P, 
K, U. Minsk-Maz. 
193. Chodacki Juljusz Marja 
Nikodem dypl.. D. 0, K. 
VIII. 
194. Berezowski Antoni. KO.P. 
195. Ró:iycki Mieczyslaw II. 
P. K. U. 'Varszawa-Pow. 
196. Daniszewski Michal. p, 
K. U. Sieradz. 
197. Szymla Edward Franci- 
szek. P. K. U. Tomn, 
198. Kisielewski Adam. P.KU. 
Gródek JagieloÚski. 
199. Rogowski Antoni dypl.. 
B. Og.-Org. M. S. Wojsk. 
200. Ferster Wladyslaw. D. 


O. K. III. 


200. 
201. Stetkiewicz Wlodzimierz. 
K. O. P. 
202. Nowak Jan VI. K. O. P. 
203. Szelé\g Ludwik. D.O.K. V. 
204. ZieliÚski Stan,islaw VI. 
K. O. P. 
205. Ring Stanislaw Eugenjusz, 
K. O. P. 
206, SlomczYÚski Tadeusz Jó- 
zef. 60 p. p. 
207. Pip,kos Zygmunt W ojciech. 
K. O. P. 
208. DyaczyÚski Eugenjusz 
Konstanty. K. O. P. 
209. Znamirowski Franciszek 
Julian. Baon Szt. M, S, 
Wojsk, 
210. Wilczewski Tadeusz. p, 
K. U. Grodzisk. 


210.
		

/DIGDRUK000024_0042.djvu

			40 


Lista starszenstwa oficerów 


211. Kollbek Marjan Wincenty. 
P. K. U. Brzezany. 
212. Ziemianski Stanislaw. 
83 p. p. 
213. Peszko Roman Józef. 
39 p. p. 
214. Tomicki Jan Kanty Wa- 
lerian. K. O. P. 
215. Szymanowicz J an W oj- 
cíech. 70 p. p. 
216. Mackiewicz Wladyslaw II. 
P. K. U. Dubno. 
217. Czerniewicz Jerzy D. O. 
K. II. 
218. Wolfram Wítold Zachar- 
jasz. P. K. U. Warszawa-M. 
III. 
219. Szczepanski Wojcíech L 
K. O. P. 
220. Jeszke Konstanty Stani- 
slaw. w dysp. szefa Dep. 
Piech. M. S. W ojsk. 


220. 


221. Orlicz Józef. kmdt. Okr. 
Zw.' Strz. Nr. VII. 
222. Gorgolewski Boguslaw 
Wojcíech. Szt. Gt 
223. Szychulski Lubomir Jerzy. 
P. K. U. Malkinia. 
224. Bukowicz Edmund. P.K.U. 
Warszawa-M. III. 
225. Tettamandi Witold Syl- 
wester. Dep. Uzup. M. S. 
Wojsk. 
226. Rybka Antoni Adolf. P. 
K. U. Kowel. 
227. Tomaszewski Mar;a", I. 
D. O. K. V. 
228. Müller Juljusz. 43 p. p. 


229. Piotrowski Tadeusz I. 
P. K. U. Poznan-M. 
230. Tabencki Jan Ludwik. 
D. O. K. VIII. 


230. 


231. Michnowicz Alfons, P.K.U. 
Poznan-M. 
232. Cepurski Leon Edward, 
P. K. U. Gdynia. 
233. Górnikowski Stanislaw. 
P. K. U. Cz
stochowa. 
234. Kalinowski Leon. P. K. U. 
Brzesé niB. 
235. Pietrasz Mikolaj. 16 p. p. 
236. Sitek Andrzeí. P. K. U. 
Ostrowiec. 
237. W ójcík Stanislaw II. 
Panstw. Urz. W. F. i P. W. 
238. LeSniak Wladyslaw L 
P. K. U. Koscierzyna. 
239. Dajczak Stanislaw. 6 dyw. 
piech. 
240. Kosinski Mikolaj Marjan. 
P. K. U. Modlin. 


240. 


241. Surewicz Bronislaw. D. 
O. K. I. 
242. Jarosz Sylwester. K. O. P. 
243. Blonikowski TadeuszPiotr, 
Dep. Piech. M. S. Woísk. 
244. Huza WladysJaw Sylwer- 
jusz dypl.. 20 p. p. 
245. Sowinski FrancÎszek. P. 
K. U, Radom. 
246. Salnicki Piotr. K. O. P. 
247. Kwiatkowski Marjan Hen- 
ryk. P. K. U. Kraków-M. 
248. Janicki Boleslaw Henryk. 
P. K. U. Brzezany.
		

/DIGDRUK000024_0043.djvu

			Lista starszeñstwa oficerów 


249. Tyszko Józef. D. O. K. IV. 
250. Warmuzek Marian Domi- 
nik. 2 p. s. p. 


250. 


251. Sulek Józef. Kmda Miasta 
Kraków. 
252. Lewiñski Stanislaw I. 34 
p. .p. 
253. Gawroñski Lucjan Adam. 
K. O. P. 
254. Danowski Jan Karol. P. 
K. U. Toruñ. 
255. Piqtkowski Piotr. Kmda 
Miasta Lódi. 
256. Doskocil Edward Marjan, 
K. O. P. 
257. Akatoff Jerzy. P. K. U. 
Luków. 
258. Zieliñski Józef I. Kmda 
Miasta Lublin. 
259. Sagañski Marian Broni- 
slaw. P. K. U. Sarny. 
260. Siwkowski Józef. K. O. P. 
260. 


261. Jarmiñski Jan. K. O. P. 
262. Grochalak Benedykt Jó- 
zef. P. K. U. Luniniec. 
263. Sosnkowski Stefan, K.O.P, 
264. Waszczuk Jan. D. O. K. IX. 
265. Siekierzyñski Piotr. K.O.P. 
266. Boleslawski Stanislaw. 
Kmda Straiy Granicznej. 
267. Rzymowski Stefan Adam, 
74. p. p. 
268. Dyszyñski Karol Leon. 
K. O. P. 
269. Duma Franciszek. P. K. U. 
Rawa Ruska. 


41 


270. Golqb. Wladyslaw, 6 Okr. 
Urz. W. F. i P. W. 


270. 


271. Cieliñski Feliks. K. O. P. 
272. Magdziarz Wladyslaw. 17 
p. p. 
273. Latawiec Celestyn Piotr, 
26 p. p. 
274. Lacheta Antoni. Kmda 
Miasta Toruñ. 
275. Dlugosiewicz Edward. K. 
O. P. 
276. Luska Bruno Józef Rudolf, 
Kmda Miasta Brzesé niB. 
277. Baran Stanislaw, P. K. U. 
D
bica. 
278. Jastrz
bski Wadaw II. 
C. W. Piech. 
279. Sloka Wladyslaw. Pañstw. 
Urz. W. F. i P. W. 
280. Schwab Edward Aleksan- 
der. D. O. K. II. 


280. 


281. Swiqtecki Józef. 69 p. p. 
282. G
barowicz StanislawWoj- 
ciech. 4 Okr. Urz. W. F. 
i P. W. 
283. Mierzwiñski Jan. Kmda 
Miasta Przemysl. 
284. Konarski Tadeusz Jakób, 
74 p. p. 
285. Turowski Marjan Adam. 
w dysp. M. S. Wewn. 
286. Halski Stefan Tadeusz. 
K.O. P. 
287. Iwaszkiewicz Antoni. 3 
p. p.leg. 
288. Ziobro Andrzej. P. K. U. 
Lódi-M. II.
		

/DIGDRUK000024_0044.djvu

			42 


Lista starszeÍ1stwa oficerów 


289. Szulc Antoni. Kmda Mia- 
sta Grodno. 
290. Roganowicz Bronislaw Mi- 
chal, P. K. U. Starogard. 


290. 


291. Sarkan Kazimierz, K. a. P. 
292. Jaszczukowski Leon. K. 
a.p. 
293. Blokus BoleslawJózef, 18 
p. p. 
294. Piórowicz Benedykt. P. K. 
U. Modlin. 
295, Wierzbanowski Wlady- 
slaw Ludwik. K. a. P. 
296. Piotrowski Piotr II, D. a. 
K. VIII. 
297. Slizowski Wilhelm Fran- 
ciszek. 2 p. p. leg. 
298. Kasprzyk Franciszek Mi- 
kolaj. P. K. U. Kraków-M. 
299. Chmielowski Adam. P. K, 
U. Krasnik. 
300. Kurnatowski Maksymiljan 
dypl.. K. a. P. 


300. 


301. Korybski Jan, 73 p. p. 
302. Mazaraki Ferdynand. 68 
p. p. 
303. Koczorowski Marjan Sta- 
nislaw. 70 p. p. 
304. Wasilewski Piotr. K. a. P. 
305. Zalewski Karol. K. O. P. 
306. Lotys Gotlieb Albert. P. 
K. U. Uaranowicze. 
307. Trojan Stanislaw I. P.K.U. 
Jarocin. 
308. Krygiel Marjan. B. Pers, 
M. S. Wojsk. 


309. Morgiewicz Bronislaw. P. 
K. U. Konin. 
310. Mikulski Michal II. K.a.p. 
310. 


311. Kossowski Edward. 32 p.p. 
312. CeliÍ1ski Wladyslaw dypl.. 
D. a. K. VI. 
313. PerzyÍ1ski Józef Michal 
dypl.. 2 dyw. piech. leg. 
314. SkarzYÍ1ski Bronislaw II. 
82 p. p. 
315. Lazowski Piotr, P. K. U. 
Chelm. 
316. Labanowski Jan Józef. 
Kmda Miasta Grodno. 


Starszenstwo z dniem 
l.VI1.1919 r. 


1. Miodonski Stanislaw Jak6b. 
43 p. p. . 
2. Boczarski Jan Antoni. P. 
K. U. Siedlce. 
3. Heber Henryk. P. K. U. Ko- 
lomyja 1. 
4, Wojnar Antoni, P. K. U. 
Sambor. 


320. 


5. Komorski Michal; 44 p. p. 
6. Folda Jan. 2 d. pg. pane. 
7. Kowalski Wladyslaw IV. 
w dysp. d-cy a. K. VI. 
8. Kuczek Jan, K. a. P. 
9. Kozlowski Józef Henryk. 
P. K. U. Kielce. 
10. Butz Henryk Andrzej. w 
dysp. d-ey a. K. X. 
11. Schottek Aleksander Józef. 
C. W. Piech.
		

/DIGDRUK000024_0045.djvu

			Usta starszenstwa oficer6w 


12. Nizynski Leopold Juljan, P. 
K. U. Grodno. 
13. Langmann Zygmunt Henryk 
Stanis!aw, 56 p, p. 
14. Kurcz Antoni. 37 p. p. 
330. 


15. Merka Feliks, K. O. P. 
16. Nadalinski Stanislaw Ta- 
deusz. 26 p. p. 
17. Rzepecki Walerjan Marjan. 
K.O.P. 
18. Nowosielski Aleksander 
Erazm. B. Og. - Org. M. S. 
Wojsk. 
19. DeszyÚski Tadeusz, K. O. P. 
20. Mach Francíszek. K. O. P. 


Starszenstwo z dniem 
l.VIl.1923 r. 
1. Ryfa Miko!aj, K. O. p, 
2. Franta Emanuel Henryk. 
K. O. P. 
3. Illg Tadeusz, D. O. K. VII. 
4. Suchomski Teodor, 35 p. p. 
340. 


5. Chudzinski Mieczyslaw. P. 
K. U. Bydgoszcz M. 
6. Grabowski Ksawery Franci- 
szek. 48 p. p. 
7. W!ódarczak Roman, P. K. U. 
Poznan-Pow. 
8. Piotrowski Ludwik. Pañstw. 
Urz. W: F. i P. W. 
9. WojtkowiakNikodem.K.O.P. 
10. Piqtkowski W!adys!aw 
I. p, K. U. Jarocin. 
11. Wysocki Stanis!aw, Szt. Gl. 
12. Wierzejewski Wincenty, 
Szt. Gl. 


43 


13. Przybylski Antoni. K. O. P. 
14. Krahelski Kazimierz. 11 p.p. 
350. 


15. Kielar Francíszek, P. K. U. 
Królewska Huta. 
16. Lucki J erzy Michal. 3 b. 
strz. 
17. Szelmeczka Woicíech. 49 
p,p. 
18. Pi
kny Stanislaw. P. K. U. 
Zywiec. 
19. Figlus Ludwik. 57 p. p. 
20. Rybicki Kazimierz 1. 
2 b. strz. 
21. Dobrzanski Stanis!aw dr., 
62 p. p. 
22. Latawiec Wlodzimierz An- 
drzej. K. O. P. 
23. Czarniawski Bronislaw Leo- 
pold. Szk. Pdfc. Piech. dla 
Ma!o\et. Nr. 1. 
24. Starak Francíszek. P. K. U. 
Lwów-M. 


360. 


25. Sliwinski Kazimierz, K.O.P. 
26. Wn
trzak Alfons. 71 p. p. 
27. KaliszczakWitold Ludwik 
Kasper. D. O. K. II. 
28. Trojanowski Stanis!aw. P. 
K. U. Koñskie. 
29. Janicki Czeslaw Boleslaw. 
w dysp. szefa Dep. Piech. 
M. S. W ojsk. 
30. Ostapowicz Artur Jaromir. 
64 p. p. 
31. Urbanski Ludwik. 53 p. p. 
32. Niemíro Stefan, K. O. P. 
33. SkibiIíski Maksymiljan. 58 
p.p.
		

/DIGDRUK000024_0046.djvu

			44 


Lista starszeñstwa oficerów 


34. Wilczyñski Wladyslaw. P. 
K. U. Wieluñ. 


370. 


35. Bajerlein Marjan, K. a. P. 
36. Posluszny Edmund, P. K. U. 
Brzesé niB. 
37. asada Stanislaw Marjan, 20 
p.p. 
38. Por
bski Adolf. a.u.z. Luck. 
39. Pucilowski Wiktor, Kmda 
Miasta Poznan. 
40. Bieniek Józef, 3 p. p. leg. 
41. Stanislawowicz Alojzy, B, 
ag. - argo M. S. W oisk. 
42, Korwin - Kossakowski Woj- 
ciech, 2 p. s, p, 
43 Lewandowski Edward II, 
44 p. p. 
44. Kukula Tadeusz, 57 p. p. 
380. 


45. Bober Roman Marian, K.a.p. 
46. Rapacki Alfred, 40 p, p. 
47, Ziomek Ferdynand, w dysp. 
d-cy a. K. X. 
48. Chmielewski Andrzej, 54p.p. 
49. Kopeé Stanislaw Franciszek, 
39 p, p. 
50. Wilczynski Jan Jakób, 20 
p. p. 
51. WoyniUowicz Erazm. 78 p.p. 
52. Fludziñski Tadeusz Jaro- 
slaw, 10 p. p. 
53. Ksi<\zek Piotr, W. S. Woj. 
54. Bilgorajski Eugenjusz. 6 p, 
p. leg 


390. 


55. Korczewski Józef Jerzy, 
kmdt Podokr. Zw. Strz. Byd- 
goszcz. 


56. Stanaszek Stanislaw, P. K. 
U. Radomsko. 
57. Salatko-Petryszcze Czeslaw 
inz.. W ojsk. B. Hist. 
58. Urban Wladyslaw II, P. K. U. 
Miechów. 
59. askres Józef, 30 p. p. 
60. Tulecki Jan, w dysp. d-cy 
a. K. II. 
61. Potocki Józef 1. P. K. U. 
Kowel. 
62. Niemczewski Juliusz Eugen- 
jusz, D. a. K. I. 
63, Klass Wladyslaw, P. K. U. 
Pszczyna. 
64. Stahr Wladyslaw. P. K. U. 
Nisko. 


400. 


65. Buczek Franciszek dypI.. 
Szt. Gl. 
66. KryskaJanFranciszek,74p.p. 
67. Wislocki Józef Wladyslaw. 
D.a.K. X. 
68. Krupa Antoni II, 17 p. p. 
69. Stasiak Augustyn, Kmda Gl. 
Zw, Strz. 
70. Dunikowski Zdzislaw Ka- 
zimierz, K; a. P. 
71. Smagowicz Józef Walenty, 
38 p. p. 
72. Grzeszczyñski Tadeusz Izy- 
dor, 44 p. p. 
73. Trojanowski Sylwester, K. 
a, P. 
74. Gawenda Tadeusz Kazi- 
mierz Ludwik, 11 p. p. 


410. 


75. Turek Jan Franciszek, P. 
K. U. Buczacz.
		

/DIGDRUK000024_0047.djvu

			Lista starszenstwa oficer6w 


45 


76. Dolata Leon. K, O. P. 
77. Koider Józef. K. O. P. 
78. Lipski Marian II. 23 p. p. 
79. MaiIich' Franciszek. D. O. 
K, II. 
80. Knobloch Ludwik, Adam, 
P. K, U. Kamionka Strumi- 
Iowa. 
81. Mikolajczak Jan 1. P. K. U, 
Inowroclaw. 
82, Karmanski Filip. 12 p. p. 
83, Papiz Wlodzimierz Józef. 
41 p. p. 
84, Chodacki Marjan Stanislaw 
dypl.. w dysp, Min. Spra w 
Zagr. 
420, 


85, Podoski Wladyslaw Ta- 
deusz. P. K, U. Dubno. 
86. Kott Stefan, 10 p. p, 
87. Rosiek Józef. 11 p, p. 
88. Uhacz Józef Juljan. 73 p,p, 
89. Szajda Boleslaw. D,O.K. III. 
90. KoehIi Franciszek Edmund, 
R.O,P. 
91. Kawalec Tadeusz Roch 
Marjan August. Panstw, 
Urz. W. F. i P. W. 
92, Klosowski Michal. 9 p.p, leg, 
93. Complak Karol Józef. 10 
Okr. Urz, W. F, i P. W, 
94. Stçpien Wladyslaw Bogumil. 
77 p, p, 


430, 


95. Bril Emil Bartlomiej. 5 p,s.p, 
96. Radomski Jerzy Cyryl, porn. 
attaché wojsk, w Rydze 
z siedzib q w Tallinie. 


97. Gorgos Wojciech dypL 
Szk, Pchor. dla Pdfc. 
98. Drozd Józef II. Szk. Pchor. 
dla Pdfc. 
99. Michalski Jan III. D. 0, 
K. III. 
100, Broszczakowski Wlady- 
slaw Stefan. P.K.U. Kielce. 
101. Sawicki Witold Otto. 18p,p. 
102, Zolna Józef. 35 p. p. 
103, Budzik Józef. P. K. U. 
Tarnów. 
104. Brzezinski Marjan Józef, 
3 p. p. leg. 


440, 


105. :Lçgowski Waclaw. Kmda 
Miasta Lódi. 
106 Bacz Karol Józef. 20 p,p, 
107, Bosiacki Maksymiljan. P, 
K, U, Ostrów Pozn. 
108. Magda Edward Marian. P, 
I{, U. Plock, 
109. Zawisza Emil. 14 p. p. 
110, Zgrzebnicki Jan. C. \V. 
Piech. 
11 1. Szerauc Zygmunt. D.O,K.I. 
112, Lenkiewicz Waclaw. Szk. 
Pchor, Piech, 
113. Lasota Jan Kanty, 8 p, p. 
leg, 
114. Chudoba Sylwester Rudolf. 
Szk. Pchor. Rez. Piech. 


450. 


115. Dawid Seweryn Józef. 3 
p. s. p, 
116. Brqgiel Bronislaw. 30 p. p. 
117, Nowak Ignacy II, P. K. U, 
Rawa Ruska.
		

/DIGDRUK000024_0048.djvu

			46 


Usta starszeñstwa oficerów 


118. Zapaìowicz Józef Andrzej. 
D, O. K. 1. 
119. Krasowski Józef. P. K. U. 
D
bica. 
120. Jiruszka Henryk atton. 55 
p. p. 
121. Staszkiewicz Wladyslaw 
Karol. 29 p. p, 
122. Gurbski Jan. w dysp, szefa 
Dep. Piech. M. S. W oisk. 
123. Serafini uk Marian Michal. 
C. W. Art. 
124. Boryczko Stefan Andrzej, 
36 p. p, 


460. 


125. Banach Jan, K. a. P. 
126. Szymañski Waclaw II, P. 
K. U. Pultusk, 
127. Bielak Józef. Korp. Kad, 
Nr. i. 
128. Gawroñski Stanislaw II 
dypL, K. a, p, 
129, Szwarnowieçki Zdzislaw. 
16 p. p. 
130, Wróbel Tadeusz Faustyn, 
K.a.p. 
131. Paczkowski Stanislaw 
Grzegorz, K. a. P. 
132. Zieliñski Hugo, Wojsk. B. 
Hist. 
133. Majerski Wladyslaw, K. 
a. P. 
134. Nowrat Edward Miçhal. 
57. p. p, 


470, 


135. Niewiarowski Edmund. 34 
p, p. 
136. Tomaszewski Stefan I. 58 
p. p. 


137. Marcinkiewicz Stefan. Szk. 
Pchor, Piech, 
138, Glut Marjan, K. a. P. 
139. Groszek Jó:i:ef Edward, 
40 p. p. 
140. Nowobilski Wladyslaw. 
K.a,p. 
141. Kozolubski Juljusz dypl" 
Szt. Gl. 
142. Izworski Stanislaw, K.a.p. 
143. Tokarz Tadeusz Jan dypl" 
54 p, p. 
144, Nowakiewicz Zygmunt 
Piotr, D. a. K. III, 


480. 


145. Grynkiewicz-Sudnik Lud- 
wik, 13 dyw. piech, 
146. Nagórny Tadeusz, w dysp, 
Min, Spraw Zagr. 
157. Krzywkowski Mílosz Józef 
Adam, 24 p. p. 
148, Poiniak Michal. 44 p, p, 


Starszenstwo z dniem 
l.V.1924 r. 


1. Borysowicz Romuald, K.a.p, 


Starszenstwo z dniem 
15. VlII.1924 r. 


1. Cengel Franciszek Serafin 
Aleksander, P.K.U.Piotrków. 
2. Kuuik Witold Juljusz, 25 
p, p, 
3. Danielkiewicz Kazimierz. 
36 p. p. 
4. Kwiatkowski Waclaw Ste- 
fan, 63 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0049.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


47 


5. Iskierko Ludwik. Panstw, 
Urz. W. F. í P. W. 
490. 


6. Niedziela Jan, 69 p. p. 
7. Pilch Michal II, K. O. P. 
8. Zimmer Antoni Franciszek, 
12 p. p. 
9. Hamulinski Tadeusz Sta- 
nislaw, 36 p. p. 
10. Górskí Ignacy, K. O. P. 
11. Nal
cz - Koniuszewski Jan 
Zdzislaw, 60 p. p, 
12. König Henryk. 5 p. p.leg. 
13. Hass Wadaw, p, K. U, Po- 
stawy. 
14. Zbarowski Karol Ludwik, 
54 p. p. 
15, Teriikowski Jan Mieczy- 
slaw, 53 p, p. 


500. 


16. Wieczorek Karol. 19 p. p. 
17. Tippe Wilhelm Kazimierz, 
Karp. Kad. Nr. 3. 
18. Kolasinski Aleksander Albin, 
10 Okr. Urz. W, F. i P. W. 
19. Berezowski Józef, 86 p, p. 
20, Talaga Michal Franciszek, 
P. K. D, Starogard. 
21. Balwirczak Pawel. 4 p. p. 
leg. 
22. Sroczynski Gustaw, 61 p. p. 
23. Stankowski Stanislaw Wac- 
la w dypl.. Szt. Gl. 
24. Tomaszewski Stefan Edward, 
K. O. P. 
25. Fijolek Michal. K. O. P. 
510. 


26. Holubowicz Stanislaw Józef. 
30 p. p, 


27. Ku
nierz Józef Stanislaw, 
K.O.P. 
28. Hegedeusz- W oronicz Brunon 
Aleksander, P. K. D. Lódi- 
M. I, 
29. Wodziszewski Walerjan Jan, 
P. K. D. Tarnowskie Góry. 
30. Kosmiñski Aleksander, 86 
p. p, 
31. Wernic Leon Leszek Mar- 
jusz dypL, Szt. Gl. 
32. Kassian Antoni Wlodzi- 
mierz, 49 p. p. 
33. Mieczyslawski Mieczyslaw 
Józef. 20 p. p. 
34. Klimczak Aleksander, D. 
O. K. II. 
35. Szopa Jan, 51 p. p, 
520. 


36. Rewerowski Aleksander 
Marjan, K. O. P. 
37. Gross Feliks Jan Marjan, 
5 p. s. p. 
38. Rogowski Franciszek. p, K. 
D. Inowroclaw, 
39. Polinkiewicz Stanislaw Mi- 
chal, K. O. P. 
40, Fastnacht Mieczyslaw 
Andrzej. 19 p. p. 
41. Cyganski Stefan, G. 1. S. Z. 
42. Polczyitski Stanislaw Mar- 
celi. 8 p. p. leg. 
43. Buchcik Juljan. 42 p, p. 
44. Kisielewski Marjan Antoni, 
4 p. p. leg. 
45. Pasterczyk Adolf, P. K, D. 
Katowice. 


530.
		

/DIGDRUK000024_0050.djvu

			48 


Usta starszenstwa ofícerów 


46. Seredynski Antoni, D. O. 
K. VII. 
47. Janowski Stanistaw III. Szk. 
Pchor. Piech. 
48. Bil Józef. 9 p. p. leg. 
49. Formanowicz Jan Broni- 
staw. 69 p. p. 
50. Kruczkowski Wtadystaw. 
54 p. p. 
51. Galica Francíszek. 55 p. p. 
52. Skrzywanek Francíszek. B. 
Pers. M. S. Wojsk. 
53. Ziemba Stanístaw II. K.O.P. 
54. Szymura Wtadystaw. Kmda 
Gt. Zw. Stn. 
55. Sarnowski Bronistaw. K. 
O. P. 


540. 


56. Mtynski StanÍstaw. 53 p. p. 
57. Sokol Józef Kazimierz. 22 
p. p. 
58. Kohutnicki Stanistaw. P. K. 
U. Warszawa-Pow. 
59. Ziemianski Michal. 3 p. s. p. 
60. Mierzejewski Tadeusz II. 
w dysp. Prez. Rady Min. 
61. Ujwary Tadeusz Stefan. 43 
p.p. 
62. Tkaczyk Józef. 14 p. p. 
63. Turski-Nasadnik Artur Sta- 
ni
law. 19 p. p. 
64. Ktosowski Antoni Eugen- 
jusz. 43 p. p. 
65. Pietrzkiewicz Franciszek. 
83 p. p. 


550. 


66. Bieszczanin Karol August. 
40 p. p. 


67. Kuzara Jan. Dep. Uzup 
M. S. Wojsk. 
68. Cwenarski Zygmunt Jan. 
K.O. P. 
69. Kaminski Francíszek Józef. 
2 p. p. leg. 
70. Rogozinski Ernest Francí- 
szek. P. K. U. Drohobycz. 
71. Bochenek Wladystaw Bo- 
lestaw. 39 p. p. 
72. Kubosz Alfons. 68 p. p. 
73. Zagtoba - Kaniowski Roman 
Marjan. 81 p p. 
74. Löwy Francíszek Michal. 
P. K. U. Wadowice. 
75. Sosenko Jerzy.16 p. p. 
560. 


76. KamiÚski Stanislaw Henryk 
Józef. 75 p. p. 
77. Wi
cek Juljan. K. O. P. 
78. Kuniewski Tadeusz Gustaw. 
2 p. s. p. 
79. Wunderlich Edward. 7 p. 
p. leg. 
80. Lenda Józef. K. O. P. 
81. Milczanowski Kazimierz. 2 
p. p. leg. 
82. Zbik Leon Józef. K. O. P. 
83. Rochowicz Stanislaw Antoni. 
8 dyw. piech. 
84. Wierzejski Kazimierz. 23 
p. p. 
85. Tatarzynski Marian. P. K. U. 
Luck. 


570. 


86. Chendynski Stanistaw Karol. 
19 p. p. 
87. Kornaus Pawel. 52 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0051.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


88. Klein Tadeusz Jan Franci- 
szek. P. K. U. Jaroslaw. 
89. Stoklosinski Stanislaw Ka- 
rol. 39 p. p. 
90. Szymanski Adolf Stani- 
slaw. 56 p. p. 
91. Jarem Józef. 71 p. p. 
92. Szopa Karol. 2 p. p. leg. 
93. Lewinski Edward. P.K.U. 
Sanok. 
94. Dyduch Henryk Boleslaw. 
39 p. p. 
95. Ankerstein F eliks. Szt. Gl. 
580. 


96. Fabis Wladyslaw. Szk. 
Pchor. Piech. 
97. Malczynski Stanislaw Ka- 
zimierz. 54 p. p. 
98. Kozakiewicz Wladyslaw 
Pawel. 40 p. p. 
99. Buba Romuald, 80 p. p. 
100. Wittek Tadeusz Karol, 
K. O. P. 


101. Wojna Marjan Kazimierz. 
P. K. U. Zawiercie. 
102. Sanojca Wladyslaw. P. K. 
U. Buczacz. 
103. S
kowski Józef. P. K. U. 
Równe. 
104. Karolus Stanislaw Jan. 73 
p. p. 
105. Winiarz Jan. P.K.U. Slo. 
nim. 


590. 


106. Macura Leonard. Szt. Gl. 
107. Sowa Stanislaw. B. Pers. 
M. S. Wojsk. 


49 


108. Czarnocki Janusz. Szk. 
Pdfc. Piech. dla Malol. 
Nr. 1. 
109. Maékowski Michal dypl.. 
Szt. Gl. 
110. Kowalski Roman Józef. 69 
p. p. 
111. Bojanski Jan, P. K. U. 
Nowy-Sqcz. 
112. Dutkiewicz Franciszek. 
48 p. p. 
113. Weyers Tadeusz. P. K. U. 
Wielun. 
114. Kolodziejczak Juljan. Sz t. 
Gl. 
115. Och
duszka Tadeusz Jan. 
2 p. s. p. 


600. 


116. Szulc Marjan II. 16 p. p. 
117. Sikorski Janusz. 79 p. p. 
118. Machalski Boleslaw Lud- 
wik. K. O. P. 
119. Rudnicki Kazimierz III. 
D. O. K. II. 
120. Jedynakiewicz Wiktor. K. 
o P. 
121. Widel Stanislaw. 75 p. p. 
122. Adamski Adam Alojzy. 
36 p. p. 
123. Opiola Franciszek. 20 p. p. 
124. Smoter Jan Wladyslaw. 
45 p. p. 
125. Lig
za Aleksander, w 
dyspozycji d-cy K. 0; P. 


610. 


126. Sl
czka Franciszek. 4 p. p. 
leg. 
127. Tomasaewski Aleksander 
II. K. O. P.
		

/DIGDRUK000024_0052.djvu

			50 


Lista starszeñstwa oficerów 


128. Olechnowski Andrzej Fran- 
cis;zek. D. O. K. X. 
129. Bloñski Stanislaw, 30 p. p. 
130. Burian Franciszek. K.O.P. 
131. Lowczowski Gustaw Do- 
bieslaw Bogumil dypl.. 
Szt. Gl. 
132. Bañski Wladyslaw. 32 p.p. 
133. Zaremba Stanislaw II. 2 
p. s. p. 
134. Weber Witold Kazimierz, 
5 p. s. p. 
135. Andrusiewicz Kazimierz 
Iwo. 84 p. p. 


620. 


136. . Szaper Jerzy. K. O. P. 
137. Drobik Marjan Ewald 
dypl.. D. O. K. VII. 
138. Romanowski Kazimierz II. 
75 p. p. 
139. Sztompka Ireneusz. 13 p. p. 
140. Michnowski Waclaw Je- 
rzy, D. O. K. II. 
141. Tarnowski Wojciech. 44 
p. p. 
142. Dqbek vel Klatka Stani- 
slaw Jan. Baon Szt. M. S. 
Wojsk. 
143. Suwada Stanislaw. K.O.P. 
144. Ro:iek Tadeusz Wiktor, 
45 p. p. 
145. Romanowski Adam Jan, 


83 p. p. 


630. 


146. Szuszkiewicz Rafal. Centro 
Inst. W. F. 
147. Ksiq:iek Franciszek I. 11 
p. p. 


148. Fonferko Zenon Marian 
Józef. 5 Okr. Urz. W. F. 
i P. W. 
149. Poplawski Piotr Pawel, 
85 p. p. 
150. Lurski Józef. 6 p. s. p. 
151. Bialy Mieczyslaw Karol. 
P.K.U. Warszawa-M. IV. 
152. Jaskowski Arnold. 1 p. p. 
leg. 
153. Wrona Franciszek II. - 3 
p. p. leg. 
154. Roman Kazímierz. Szk. 
Pchor. Piech. 
155. Rowiñski Jan. 63 p. p. 
640. 


156. Wick Karol. 3 b. strz. 
157. Paradowski Franciszek 
Oskar, 54 p. p. 
158. Proskurnicki Ludwik Leon. 
65 p. p. 
159. Radziszewski Leonard. P. 
K. U. Krzemieniec. 
160. Schmidt Leon. 1 p. s. p. 
161. Bukowczyk Tadeusz Al- 
fred Kazimierz, P. K. U. 
Kalusz. 
162. Rafalski Bronislaw. 33 p.p. 
163. Balka Stanislaw Marian. 
75 p. p. 
164. Dworzaczek Stanislaw 
Karol. 26 p. p. 
165. Patkowski Stanislaw. P.K. 
U. Lublin-Pow. 


650. 


166. Kramar Stanislaw dypl., 
D. O. K. I. 
167. Tutak Kazimierz. 71 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0053.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


168. Lerch Komel Karol. P. K. 
U. Stryj. 
169. Michalski Edmund. W. S. 
Woj. 
170. Rybianski Stanislaw Leo-. 
pold, K. O. P. 
171. Wroczynski Zygmunt. 34 
p. p. 
172. Bogucki Eugenjusz Komel. 
D. O. K. III. 
173. J anuszkowski Piotr, D. O. 
K. II. 
174. Palosz Feliks, 37 p. p. 
175. J 
drzeiasz Leon. 13 p. p. 
660. 


176. Matolski Wladyslaw. K. 
O. P. 
177. Krygier Czeslaw Jan. P. 
K. U. Szamotuly. 
178. Szwed Michal. 17 p. p. 
179. Szurkowski Teofíl.61 p. p. 
180. St
pkowski Wladyslaw. P. 
K. U. Tamowskie Góry. 
181. Krasinski Antoni. P.K.U. 
Jaslo. 
182. Grzybek Józef Jan. K.O.P. 
183. Kreis Józef. 26 p. p. 
184. Kochanowiçz Tadeusz 
Marjan. K. O. P. 
185. Bialous Or est. 66 p. p. 
670. 


186. Adwent Zbigniew Kazi- 
mierz, K. O. P. 
187. Machunik Wincenty. 22 
p. p. 
188. Skowronski Józef II. 48 
p. p. 
189. Heilman Stanislaw dypl.. 
5 p. p. leg. 


51 


190. Karpieko Józef. 60 p. p. 
191. Getter Stanislaw Henryk, 
13 p. p. 
192. Ast Leon. 71 p. p. 
193. Gorczynski Szymon. D, O. 
K. IX. 
194. Konasiewicz Tadeusz. 4 
p. p. leg. 
195. Filar Józef. kmdt Podokr. 
Zw. Strz. Luck. 


680. 


196. Gostwicki Adam. 28 p. p. 
197. Tcbórzelski Kazimierz, 
Dep. Uzup. M. S. Wojsk. 
198. Langer Edward. 26 p. p. 
199. Wolny Bronislaw. K. O. P. 
200. Sobolewski Ludwik Mar- 
jan dypL. 8 p. p. leg. 
201. Kulacz Fílíp. K. O. P. 
202. Szatner Zygmunt. Dep. 
Piech. M. S. W ojsk. 
203. Pacholski Marian Czeslaw. 
G. I. S. Z. 
204. Pawlowicz Otton Adam. 
Szt. Gt. 
205. Kikiniss Emil. 39 p. p. 
690. 


206. Kisielewski Jerzy Ludwik. 
C. W. Piech. 
207. Witkowski Boleslaw. 7 p. 
p. leg. 
208. Jesipowicz Teodor. P.K.U. 
Lublin - M. 
209. Prelicz Edward. 56 p. p. 
210. Sobolewski Tadeusz Mar- 
jan. 76 p. p. 
211. Gottwald Kazimierz. P. K. 
U. Zloczów.
		

/DIGDRUK000024_0054.djvu

			52 


Lista starszenstwa oficerów 


233. 


Sujkowski Witold Broni- 
slaw dypl mr.. 18 p. p. 
Justyniak Eugeniusz To- 
masz. 76 p p. 
Ostrzynski Stanislaw, w 
dysp. Min. Kom. 


212. 


Szymanski Ludwik III. K. 
O. P. 
Sadowski Ladwik dypl.. 
74 p. p. 
Koc Jan. kmdt Okr. Zw. 
Strz. Nr. VIII. 
Myczkowski Stanislaw, 
26 p. p. 


213. 


214. 


215. 


700 . 


216. 
217. 


Rózanski Józef. 4 p. p. leg. 
Szalek Maksymiljan. 79 
p. p. 
Szczerbinski Kazimierz 
Stanislaw, 2 b. strz, 
Baraniecki Jan. baon szt. 
M. S. Wojsk. 
Benrot Franciszek. K. O. P. 
Olechowski Karol, K. O. P. 
Pogodzinski Dyzma, 86 p p. 
Grodnicki Wladyslaw. 6 
p. s. p. 
Winiarski Franciszek, P. 
K. U; Wlodawek. 
Komarnicki Jan, Dep. 
Piech. M. S. Wojsk. 


218. 


219. 


220. 
221. 
222. 
223. 


224. 


225. 


710. 


226. 


Nalçcz-Mroczkowski Ka- 
zimierz Boleslaw. 11 p. p. 
Mikula Aleksander. D. 
O. K. IX, 
Zielinski Teofil. Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 
Riedl Tadeusz Jan. 42 p. p. 
Bazielich Kazimierz Jan. 
64 p. p. 
Swoboda Jan III, 24 p. p. 
Fiett Edward Wiktor. 11 
p. p. 


227. 


228. 


229. 
230. 


231. 
232. 


234. 


.235. 


720. 


236. 


Jasinski Stanislaw II. 86 
p. p. 
Lçcki Wladyslaw, 59 p. P 
Porçbski Wiktor. 71 p. p. 
Giedronowicz Narcyz. 25 
p. p. 
Lewinski Czesla
, K.O.P. 
Hytros Andrzej, W. S. Woj. 
Spyrlak Stanislaw, Szt. Gl. 
Michalewski Antoni. K. 
O. P. 
Sokolowski Kazimierz nr. 
K. O. P. 


237. 
238. 
239. 


240. 
241. 
242. 
243. 


244. 


245. 


Stawicki Tadeusz Dymitr 
Grzegorz, K. O. P. 


730. 


246. 


Nowogrodzki Klaudjusz 
Wilhelm Jakób. D. O. K. X. 
Wilczek Emeryk, 29 p. p. 
Dopierala Leon. 84' p. p. 
Janisz Aleksander Jan, 
1 b. strz. 
Sulkowski Kazimierz. 
Kmda Miasta Lódi. 
Rukszan Edward, 50 p.p. 
Sas - Tatomir Jan Pawel. 
K. O. P. 
Pietraszek Józef Alojzy, 
P. K. U. Kamionka Stru- 
milowa. 
Korsak Wadaw, 2 p. p leg, 


247. 
248. 
249. 


250. 


251. 
252. 


253. 


254.
		

/DIGDRUK000024_0055.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


53 


255, Uszynski Edward Satur- 
nino 11 dyw. piech. 


740. 


256. Karpow Edmund, Dtwo 
Br. Pane. M. S. Wojsk. 
257. Fruzinski Stanislaw. 1 p. 
p. leg. 
258. Gajowski Wladyslaw. 26 
p. p. 
259. Kaperek Jan. 20 p. p. 
260. Maydanowicz Stanislaw. 
68 p. p. 
261. W ç:i.yk Kazimierz T eofil 
Józef. 60 p. p. 
262. Wierzbicki Adolf Wlady- 
slaw. P.K.U. Zamosé. 
263. W ojtal Edmund. 55 p. p. 
264. Hornberger Józef. 3 p.s.p. 
265. Curzytek Jan. 62 p. p. 
750. 


266. Lubich Stefan Józef, Korp. 
Kad. Nr. 1. 
267. Brzychaczek Wladyslaw. 
35 p. p. 
268. Szymasiuk Aleksander. 45 
p. p. 
269. Pachonski Henryk Stani- 
slaw. 74 p. p. 
270. Zarzycki' Tadeusz III. 5 
p. s. p, 
271. Kubala Franciszek An- 
drzej. 2 p. s. p. 
272. Sulek Andrzej. 35 p. p. 
273. Wojciechowski Jan III. 
Szk. Pchor. Piech. 
274. Warchal Zygmunt. 40 p,p. 
275. Sokol Wadaw Jakób. 65 
p. p. 


760. 


276. 


Duda Wlodzimierz, Szk. 
Pdfc. Piech. dla Malolet. 
Nr.2. 
Maslowski Kazimierz II. 
9 Okr. Urz. W. F.i P. W. 
Bilik Michal. 74 p. p. 
Babinski Roman, K.O.P. 
Podlewski Michal. P.K.U. 
Chelm. 
Rajs Stanislaw Franciszek, 
P.K,U. Nowy Targ. 
Brzozowski Alojzy, 49 p.p. 
Bagnowski Zygmunt, K. 
O. P. 
Werner Adam Marjan, 51 
p. p. 
Weiss - Gradzinski Alfred 
Florentyn Marjan. 20 p. p. 


277. 


278. 
279. 
280. 


281. 


282. 
283. 


284. 


285. 


770. 


286. 


Jüngst Romuald Antoni 
Ignacy, 53 p. p. 
Komorowski Adam Mie- 
czyslaw. 19 p. p. 
Janiurek Karol. 73 p. p. 
Suski Adam Stefan, 30 
dyw. piech. 
Jez Roman Jakób. 16 p.p. 
Przychodzki Edmund. 74 
p. p, 
Wi çcek S tanisla w Z ygm unto 
5 p. p. leg. 
W ollschlaeger Ed ward 
Bernard. 5 p. s. p. 
Witrzens Jan. 13 p. p. 
Katlewski Edmund. w dysp. 
szefa Dep. Piech. M. S. 
Wojsk. 


287. 


288. 
2E.9. 


290. 
291. 


292. 


293. 


294, 
295. 


780.
		

/DIGDRUK000024_0056.djvu

			54 


Lista starszenstwa oficerów 


296. Danilewicz Tadeusz, 39 
p. p. 
297. Wi
cek Wojciech dypI., 
22 dyw. piech. górsk. 
298. Chmielewski Felik Ksa- 
wery. K.O.P. 
299. Wlazelko Ludwik Franci- 
szek. 84 p. p. 
300. Wójcik Andrzei Mieczy- 
slaw. 1 p. s. p. 
301. Höfer Artur Wilhelm. 41 
p. p. 
302. Lech Marjan. K.O.P. 
303. Illg Karol Zygmunt. C. W. 
Piech. 
304. Krzyzewski Boleslaw Ma- 
ciei dypI., D. O. K. VI. 
305. Bialasik Marian. 22 p. p. 
790. 


306. Komander Jan Piotr. 73 
p. p. 
307. Tracz Marian Florjan. D. 
O. K. VI. 
308. Sanak Mieczyslaw Kazi- 
mierz, 14 p. p. 
309. Nowicki Stanislaw VI, 
D.O.K. VII. 
310. Lergetporer Henryk Ed- 
ward Zygmunt Józef dypl.. 
18 dyw. piech. 
311. Brachaczek Jan. K.O.P. 
312. Kokorudz Bazyli. Korp. 
Kad. Nr. 2. 
313. Luczak Franciszek. 73 p.p. 
314. Zboinski Kazimierz dypI.. 
Szt. Gl. 
315. Oborski Czeslaw Szymon 
dypI.. G.I.S.Z. 


800. 


316. Witkowski Józef III. K. 
O. P. 
317. Leszczak Michat,74 p. p. 
318. Krzyzanowski Krzeslaw 
Marja. 51 p. p. 
319. Dembowski Jerzy Stani- 
slaw, 36 p. p. 
320. Olechowski Franciszek. 
Szk. Pchor. dla Pdfc. 
321. Lobza Jan. K.O.P. 
322. Binder Dominik Michal. 
P.K.U. Bielsko niSI. 
323. Fischer Tadeusz Marian. 
33 p. p. 
324. B
kiewícz Wincenty Adam 
Emil dypl.. Szk. Pchor. 
dla Pdfc. 
325. Jelinek Juliusz. 57 p. p. 
810. 


326. Krzysik Kazimierz Rudolf. 
5 p. s. p. 
327. Grondalski Stanislaw Mi- 
chal. 6 p. s. p. 
328. Szymanski F eliks III. 43 
p. p. 
329. Rachwal Stefan Karol. 63 
p. p. 
330. Jazienicki Józef, 32 p. p. 
331. Dobrowolski Wladyslaw 
II. 21 p. p. 
332. Orlowski Stanislaw II 
dypl.. Sz. Gl. 
333. Rózycki Marek, W.B.Hist. 
334. Kilian Marian Marcin. 75 
p. p. 
335. Niedzielski Edward. K. 
O. P. 


820.
		

/DIGDRUK000024_0057.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


55 


336. Dorozynski Kazimierz. K. 
O. P. 
337. Pajqk Franciszek. 73 p. p. 
338. Osika Józef Marian. 50 p.p. 
339. Szumski Leopold, D.O.K, 
IV. 
340. Gniadek Wojciech Anto- 
ni. Szk. Pchor. dla Pdfc. 
341. Majewski Tadeusz II dypl.. 
Szt. Gl. 
342. Perenc Jan Marcin. 
K. O. P. 
343. Ryczel Tadeusz dypl.. D. 
O. K. II. 
344. Czerwenka Janusz dypl.. 
w dysp. szefa Dep. Pif#ch. 
M. S. W ojsk. 
345. Harland Wladyslaw dypl.. 
porn. attaché wojsk. Mo- 
skwa. 


830. 


starszenstwo z dniem 
1.XI. 1924 r. 


1. Wierzbicki Wlodzimierz. 
D. O. K. VI. 
2. Wojtych Wlodzimierz. 24 p.p. 


Starszenstwo z dniem 
1.XII.1924 r. 


1. Cygankiewicz Jan Darjusz. 
D. O. K. IX. 
2. Kurc Zygmunt. 34 p. p. 


Starszenstwo z dniem 
t.lV. 1925 r. 
1. Magda Michal. D. O. K. IX. 


Starszenstwo z dniem 
LV. 1925 r. 


1. Gliszczynski Henryk Anto- 
ni, 25 p. p. 
2. Przyluski MarjanFranciszek, 
kmdt placu Kielce, 
3. Mackiewicz Kazimierz Ry- 
szard. K.O.P. 


Starszenstwo z dniem 
1.VI. 1925 r. 


1. Babinski Ludwik. 42 p. p. 
2. Pachowicz Augustyn Wale- 
rjan. K,O.P. 


840. 


Starszenstwo z dniem 
1.VII. 1925 r. 


1. Pqchalski Henryk. K,O.P. 
2. Weyhert Wladysla w. 72 p. p. 
3. Knotz Stanislaw Marcin. 25 
p. p. 
4. Zaziemski Bronislaw Wil- 
helm. P,K.U. Pinsk. 
5. L
gowski Czeslaw. 33 p. p, 
6. Czosnyka Marcin. P. K. U. 
Pinczów. 
7. May Mieczyslaw Walenty. 
48 p. p. 
8. Krysa Jan. Dep. Piech. M. 
S. Wojsk. 
9. Bedronek Antoni Marjan. 
Szk. Pchor. Piech. 
10. Burchacki Stanislaw. P. K. 
U. Warszawa-M. 1. 
850. 


11. Miszewski Stanislaw Ma- 
urycy. 32 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0058.djvu

			56 


Lisla starszerístwa oficerów 


12. Cywicki Jan, 7 p. p. leg. 
13. Liborio Marjan. 41 p. p. 
14. Chrzanowski Jan II. Szk. 
Pchor. Piech. 
15. Toth Fryderyk Karol, D. O. 
K. VI. 
16. Luzecki Jan Piotr, 12 p. p. 
17. Abratowski Józef Wlady- 
slaw. P.K.U. Rzeszów. 
18. Jazowski Roman, K.O.P. 
19. Malek Antoni. 38 p, p. 
20. Swidziríski Kazimierz Wla- 
dyslaw, P.K.U. Wolkowysk. 


860. 


21. Mil\czyríski Tadeusz Marja. 
19 p. p. 
22. Van Marke de Lumen Lud- 
wik. K.O.P. 
23. Moczulski Boleslaw Marjan, 
78 p. p. 
24. iólciríski Bronislaw Tytus, 
P.K.U. Lomza. 
25. Bieríkowski JózefKazimierz, 
Kmda Miasta Warszawa. 
26. Charaszkiewicz Edmund Ka- 
likst. Szt. Gl. 
27. Drabczyk Stefan. K.O.P. 
28. Pollak Wladyslaw Antoni. 
P.K.U. Stryj. 
29. Hiller Marjan Wincenty. 27 
.p. p. 
30. Króla)< Mieczyslaw, W. S. 
Woj. 


870. 


31. Ryba Piotr Teodor. 16 p. p. 
32. Jana Marjan. Szk. Pchor. 
Piech. 
33. Markowski Juljan II. 3 p. p. 
leg. 


34. Pasiewicz Adam. 4 p. p. leg. 
35. Röhrich Emanuel. 86 p. p. 
36. Ciecimirski Stanislaw Euge- 
njusz Józef, K.O.P. 
37. Matera Marjan Józef, 14 p.p. 
38. Bobrowski Zygmunt. K.O.P. 
39. Gerc Andrzej. D. O. K. VII. 
40. Nowobilski Albin, 3 p. s. p. 
880. 


41. Poruszyríski Pawel, 55 p. p. 
42. Markowski Walerjan Kon- 
stanty. P. K. U. Królewska 
Huta. 
43. Tumanowicz Walerjan Jó- 
zef. K.O.P. 
44. Hakiel Michal. 8 p. p. leg. 
45. Lapiríski Michal. 42 p. p. 
46. Korzeniowski Mikolaj. 49 
p. p. 
47. Hoffmann Marjan MarcelL 
P.K.U. Wierzbnik. 
48. Pasierb Stanislaw Franci- 
szek, K.O.P. 
49. Pasierb Wladyslaw. P. K. ìJ. 
J aslo. 
50. Padarewski Karol. 67 p. p. 
890. 


51. Albert Kazimierz Karol. 34 
p. p. 
52. Marmurowicz Wladyslaw. 3 
p. s. p. 
53. Studziríski Boleslaw. K.O.P. 
54. Amirowicz Stanislaw Jan. 
baon morskL 
55. Lisowski Jan I. 30 p. p. 
56. Olbrychtowicz Adam. K.O.P. 
57. Piesowicz Józef, 67 p. p. 
58. Wierzbicki Wladyslaw II. 
23 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0059.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


57 


59. Zemanek Stanislaw Adam 
dypl.. 3 dyw. piech. leg. 
60. Pospischil Roman. 26 p. p. 
900. 


61. Bissinger Józef. KO.P. 
62. Ksi<\zek Józef Wiktor, 82 
p. p. 
63. Niemiec Emil, 2 b. strz. 
64. B<\k Stanislaw. 61 p. p. 
65. Wróbel Karol Franciszek. 
86 p. p. 
66. Wyrobiec Stanislaw. K.O.P. 
67. Tokarski Eugenjusz. KO.P. 
68. Gardzin
ki Jan. K.O.P. 
69. Brzezicki Marian Zygmunt. 
82 p. p. 
70. Sienczak Wladyslaw. 71 p.p. 
910. 


71. Czarniecki Józef Tytus. D. 
O. K. II. 
72. Przedpelski Stefan Witold. 
K. O. P. 
73. Szczerbaniewicz Julian. 3 p. 
s. p. 
74. Ciechanowicz Leon. baon 
szt. M. S. W ojsk. 
75. Lodzinski Stanislaw Tade- 
usz. K.O.P. 
76. Ol
derczyk Mieczyslaw. 73 
p.p. 
77. Lapinkiewicz Józef. 72 p.p. 
78. Bydlinski Józef. 24 p. p. 
79. Pszonczak Leon Tadeusz. 
20 p. p. 
80. Skwara Stanislaw. P. K. U. 
B
dzin. 


920. 


81. Hanak Konrad Roman. 66 
p. p. 


82. Kossowski Jan KaroL 83 p.p. 
83. Ci<\glinski Zbigniew. 9 Okr. 
Urz. W. F. i P. W. 
84. Komenda Józef II. 30 p. p. 
85. Tumilowicz Wadaw. 41 p.p. 
86. Wielezynski Walerjan. 75 
p. p. 
87. Nodzenski Michal Wlodzi- 
mierz. P. K U. Zamosé. 
88. Rusch Jan Wladyslaw. K 
O. P. 
89. Dellman Aleksander KaroL 
86 p. p. 
90. Krupnicki Marian Michal. 
51 p. p. 


930. 


91. Maniszewski Jan. K. O. P. 
92. Soltys Grzegorz. 38 p. p. 
93. B
dzikowski Adam. 51 p. p. 
94. Zawitkowski Stanislaw. 52 
p. p. 
95. Kogut Adam. 32 p. p. 
96. Cholewa Józef. 19 p. p. 
97. Ostachowski Jan. kmdt. Pod- 
okr. Zw. Strz. Kielce. 
98. Kr<\kowski Mieczyslaw. P. 
K. U. Pultusk. 
99. Weber Jan Wiktor, "51 p.p. 
100. Kral Mieczyslaw Roman. 
52 p. p. 


940. 


101. Bobinski Adam Michal, Szk. 
Pdfc. dla Malolet. Nr. 2. 
102. Fetkowski Juljusz. K O. P. 
103. Decoski Jacek. 66 p. p. 
104. Nycz Jan. 68 p. p. 
105. Ulrych Adolf Gustaw. 50 
p. p.
		

/DIGDRUK000024_0060.djvu

			58 


Usta starszenstwa oficerów 


106. Olejczyk Tadeusz, 12 p.p. 
107. Iskierko Michal. 15 p. p. 
108. Horyd Wladyslaw Jan, 
W ojsk. B. Hist. 
109. Zlochowski Wincenty Ze- 
non. baon szt. M. S. W ojsk. 
110. Nowicki Franciszek II, 
59 p. p. 


950. 


111. Holubski Wieslaw Zyg- 
munt. 28 p. p. 
112. Scigalski Bronislaw Filip. 
58 p. p. 
113. Warth Wladyslaw Józef. 
K.O.P. 
114. Toczyski Romuald TeoHl, 
26 p. p. 
115. Fleischmann Jan Alfred 
Wojciech. 14 p. p. 
116. Chodiko Cyprjan. K. O. P. 
117. D
bczynski Eugenjusz 
Wiktor. 82 p. p. 
118. Sochacki Wladyslaw II. 
9 p. p. leg. 
119. Kubicz Eugenjusz. 1 p.s.p. 
120. Upnicki Franciszek. Kmda 
Miasta Brzesé nIB. 


960. 


121. Muzyka Józef Blazej. 60 
p. p. 
122. Wilinski Kazimierz Bo- 
gumBo 56 p. p. 
123. Bukala Antoni. 60 p. p. 
124. Siwicki Tomasz, 63 p. p. 
125. Fojkies Józef. Korp. Kad. 
Nr. 2. 
126. Zuske Kazimierz Józef, 
79 p. p. 


127. Prokopowicz Michal Ru- 
dolf. 26 p. p. 
128. Zwierzynski Józef Piotr. 
17 p. p. 
129. Struzanowski Edmund 
Mieczyslaw. K. O. P. 
130. Budzynski Zygmunt. D. O. 
K. IV. 


970. 


131. Jackiewicz Henryk. 77 p.p. 
132. Kulczycki Andrzej Broni- 
slaw, 10 p. p. 
133. Pieni<\zek Stanislaw I. 3 
p. p. leg. 
134. Sabatowski Tadeusz Zyg- 
munt. 8 p. p. leg. 
135. Malicki Romuald Klemens. 
K. O. P. 
136. Krzeminski Wadaw. 3 b. 
strz. 
137. Bojarski Jan. K. O. P. 
138. Stawarski Zygmunt. 57 p.p. 
139. Gurbiel Aleksander. C,W. 
Piech. 
140. Biernacinski Franciszek 
Jan. 73 p. p. 


980. 


141. Kwapinski Józef Tomasz. 
2 p. p. leg. 
142. Geyer Rudolf. 11 p. p. 
143. Praski Henryk. 64 p. p. 
144. Herold Robert Henryk. 
Korp. Kad. Nr. 3. 
145. Uminski Henryk, 61 [p. p. 
146. Bielecki Feliks Zdzislaw 
LeoB, 40 p. p. 
147. Dobrowolski Cyprjan Wla- 
dyslaw. kmdt Podokr. Zw. 
Strz. Nowogródek.
		

/DIGDRUK000024_0061.djvu

			Lista starszeñstwa oficerów 


148. Hipsz Zygmunt, 70 p, p. 
149. Morawski Mieczyslaw Ta- 
deusz. 48 p. p. 
150. Miediwiedi Antoni. C.W. 
Piech. 


990. 


151. Prabucki Teom Alfons. 
66 p. p. 
152. Sobolew Bazylí. 85 p. p. 
153. Hampl Mieczystaw Ernest. 
Kmda Miasta Warszawa. 
154. Kasztelowicz Francíszek. 
78 p. p. 
155. Reyman Henryk, 18 p. p. 
156. Palusinski JózefEmíl dypl.. 
9 dyw. piech, 
157. Morozewicz Zygmunt dypl.. 
Szt. Gl. 
158. J eleñ Ignacy. 1 p. s. p. 
159. Bardzik Józef. Korp. 
Kad. Nr. 2. 
160. Zebrowski Franciszek Sta- 
nislaw, 45 p. p. 


1000. 


161. Stecewicz Mieczyslaw, 
K. O. P. 
162. Lubik Aleksander Fran- 
císzek. 4 p. s. p. 
163. Drzewicki Józef I. W. S. 
Woj. 
164. Zarembski Wincenty, 62 
p. p. 
165. Osika Stefan Wojcíech 
dypI.. 3 p. s. p. 
166. Michalík Antoni Karol, 1 
p. s. p. 
167. Spychalski Józef. 57 p p. 
168. Jarocki Waclaw. baon szt. 
M. S. W ojsk. 


59 


169. 


Splawa - Neyman Waclaw 
dypI.. 4 p. s. p. 
Graliñski J an I. Szt. Gl. 


170. 
1010. 
171. 


Knauer Aleksander Ed- 
ward Stanislaw, P. K. D, 
Lwów-M. 
Brzozowski Antoni II, 51 
p. p. 
Gronczyñski Boleslaw Sta- 
nislaw. 86 p. p. 
Sçk Ignacy. 58 p. p. 
Klucz Wladyslaw. 13 p. p. 
Mierzejewski Czeslaw I. 
6 p. p. leg. 
Bielczyk Jan Leszek. Szk. 
Pchor. dla Pdfc. 
Zelazowski Tadeusz Fe- 
liks Teodor. 21 p. p. 
Iwaszkiewicz Marjan Ga- 
briel. 86 p. p. 
Wojtunik Stanislaw, 80 p.p. 


172. 


173. 


174. 
175. 
176. 


177. 


178. 


179. 


180. 
1020. 


181. Witkowski Stefan II. K. 
O. P. 
182. Mizgier - Chojnacki Wlo- 
dzimierz dypl.. Szt. Gl. 
183. Czerwonka Stanislaw I. 
53 p. p. 
184. Wílkoñ Franciszek Józef, 
C. W. Piech. 
185. Macíejowski Józef. K.O.P. 
186. Kozlowski Stefan IV. 72 
p. p. 
187. Nowoieniuk Wladyslaw,. 
73 p. p. 
188. Glowacki Juljan Tomasz, 
C, W. Br. Pane.
		

/DIGDRUK000024_0062.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


60 


189. 


Kolodziejczyk Andrzei. 73 
p. p. 
Lipinski Jan II. K. O. P. 


190. 
1030. 


191. Siedlecki Julian. 70 p. p. 
192. Malecínski Stanislaw Mar- 
cin dypl. mr., Szt. Gt. 
193. Kruczala Rudolf. K O. P. 
194. Steblik Wladyslaw dypl., 
porn. attaché wojsk. Berlin. 
195. Chodorowski Tadeusz Jan. 
75 p. p. 
196. Szumlinski Andrzej Bro- 
nislaw Tadeusz, 68 p.p. 
197. Sopoéko Janusz elypl.. Szt. 
Gl. 
198. Ziembinski Waclaw. P. K. 
U. Grodzisk. 
199. Jawicz Jan. G I.S.Z. 
200. Masternak Marian. D.O.K. 
IX. 


1040. 


201. Stylinski Jan. Kmda Mia- 
sta Warszawa. 


StarszelÍstwo z dniem 
1.VIII. 1925 r. 


1. Szuber Antoni. K.O.P. 


StarszelÍstwo z dniem 
I.XII.1925 r. 


1. Rabie; Witold, KO.P. 


StarszelÍstwo z dniem 1.1.1926 r. 
1. Chomicz Stanislaw, K.O.P. 


StarszelÍstwo z dniem 
1.111. 1926 r. 


1. Hrehorowicz Eustachy Kle- 
mens. 28 p. p. 


StarszelÍstwo z dniem 
U. 1927 r. 


1. Steiner Michal Mieczyslaw, 
80 p. p. 
2. Karas Wladyslaw. insp. odc. 
Zw. Strz. Lwów. 
3. Swi
cícki Wladyslaw,50 p.p. 
4. Jasinski Edward Jan. 32 p.p. 
5. Idzik Marian Stefan, adj. 
H wi cern. spraw wojsk. 
1050. 


6. Platek Edward. 53 p. p. 
7. Becher Jan Antoni dypl.. 
K O. P. 
8. Moroz Michal Wlodzimierz, 
38 p. p. 
9. Zdanowicz Jan I. 58 p. p. 
10. Górecki Francíszek, 43 p.p. 
11. St
pkowski Jan. 24 p. p. 
12. Lipiriski Zenon. K.O.P. 
13. Jakóbiec Karol. 72 p. p, 
14. Korytko Janusz Wiktor Wla- 
dyslaw, 26 p. p. 
15. Maskowicz Eugeniusz Wi- 
ktor. 67 p. p. 
1060. 


16, Matys Wawrzyniec, 16 p. p. 
17. Juszczakiewicz Stanislaw. 
25 p. p. 
18. Nitecki Henryk. K. O. P. 
19. Gudera Artur. 65 p. p. 
20. Jesionek Stefan. KO.P. 
21. Konieczny Stefan II, 77 p.p.
		

/DIGDRUK000024_0063.djvu

			Usta starszenstwa ofícerów 


61 


22. Kwiatkowski Marjan. 58 p.p. 
23. Mazurkiewicz Feliks Jan. 
1 p. p. leg. 
24. Piela Stanislaw Walenty. 
69 p. p. 
25. Jaworski Walenty. P. K. U. 
Ostrowiec. 


1070. 


26. Dybczynski Adam. 24 p. p. 
27. Matras Zygmunt. 7 p. p. leg. 
28. Swaczyna Augustyn. 4 p.s.p. 
29. Sokolowski Józef II. D.O.K. 
III. 
30. Drozd Andrzej. 10 p. p. 
31. Jezierski Mikolaj. K.O.P. 
32. Hatala Roman Franciszek. 
45 p. p. 
33. Munkiewicz Kami1, 22 p. p. 
34. Bielecki Mieczyslaw Mar- 
jan. 76 p. p. 
35. Litwinski Adam. KO.P. 
1080. 


36. ZólkiewÍcz Kazimierz. 1 p. 
panc. 
37. Gozdecki Józef. 65 p. p. 
38. Miladowski Lucjan. G.I.S.Z. 
39. Stanislawski Leonard. w 
dysp. szefa Dep. Piech. M.S. 
Wojsk. 
40. Ickowicz Kazimierz Józef. 
2 p. panc. 
41. Lubowicki Edward. 85 p.p. 
42. Zylinski Kazimierz. K.O.P. 
43. Kamianski Aleksander. 60 
p. p. 
44. Kowalski Boleslaw II. P. K 
U. Wadowice. 


45. Dzióbkiewicz Kazimierz Mi- 
chal. Korp. Kad. Nr. 1. 
1090. 
46. Wolodko Stanislaw. 11 p.p. 
47. Krzesinski AnatoI. 13 p. p. 
48. G
sior Franciszek Jerzy. 
K.O.P. 
49. Rozebajgier Wojciech,48p.p. 
50. Czarkowski Kazimierz Wla- 
dyslaw, K.O.P. 
51. Wolochowicz Wiktor. P.K.U. 
Biala Podlaska. 
52. Sliwinski Antoni. 1 p. panc. 
53. Buhardt Marjusz Olgierd 
Juljan. Szt. Gl 
54. Sienkiewicz Kazimierz Mie- 
czyslaw. K O. P. 
55. Slizewicz Wadaw. W. I. G. 
1100. 


56. Kraszkiewicz Wlodzimierz. 
K.O.P. 
57. Nowicki Stanislaw X. 36 
p. p. 
58. Zychon Jan Henryk. Szt. 
Gt. 
59. Gubowski Tadeusz Józef. 
38 p. p. 
60. Pstrocki Aleksander. 81 p.p.. 
61. Polek Wilhelm Stanislaw. 
12 p. p. 
62. Wayda Wojciech. W. S. 
Woj. 
63. Szul Józef Wadaw. 29 p.p. 
64. Burghardt Michal. KO.P. 
65. Bartoszewicz Feliks. 62 p.p. 
1110. 


66. Rajpold Edward. 31 p. p. 
67. Bydlinski Wladyslaw Fran- 
ciszek. 70 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0064.djvu

			62 


Usta starszenstwa oficerów 


{i8. Idzikowski Eustachy, Gab. 
Min. Spraw W ojsk. 
69. Wandycz Bronistaw. 74 p.p. 
70. Skowronski Karol Lud wik. 
17 p. p. 
71. Pulnarowicz Józef. K. O. P. 
72. Wincza Rajmund. 77 p.p. 
73. K
dzia Józef, K.O.P. 
74. Bartula Michal. 1 b. strz. 
75. Koziar Stanislaw, 33 p,p. 
1120. 


76. Zebrowski Aleksander II, 
P. K. U. Lódi-M. 1. 
17. Woroniecki Waldemar. 21 
p. p. 
18. Poschinger Kazimierz. 35 
p. p. 
79. Jarmicki Franciszek. D. O. 
K. IX. 
80. Hajdasz Marek. K.O.P. 
81. Górnicki Jan I, O. U. Z. 
Grodno. 
82. Henisz Tadeusz. W. S. Woj. 
83. Wilk Józef III. K.O.P. 
84. Kolendowski Edmund. K. 
O. P. 
85. Harner Edward. Szk. Pchor. 
Piech. 
1130. 


86. Ol
dzki Józef dypl.. 14 p.p. 
87. Szczepaniak Jan 1. K. O. P. 
88. Korzon Piotr Pawel.41 p.p. 
89. Michalowski Aleksander II, 
11 p. p. 
90. Wlostowski Ignacy dypl.. 
8 dyw. piech. 
91. Rutkowski Kazimierz II. 75 
p. p. 
92. Marciniec Antoni. K.O.P. 


93. Bandola Tadeusz. kmdt 
osr, W. F. Brzesé niB. 
94. Jachimowski Marjan Ed- 
ward, K.O.P. 
95. Lagan Leon. 2 p. p. leg. 
1140. 


96. Kryzar Leopold. K.O.P. 
97. Rylski Zygmunt Jerzy. 39 
p. p. 
98, Zwirski Jan Stanislaw 
D. O. K. V. 
99. Tupikowski Jan. 84 p. p. 
100. Karcher August dypl., 
W ojsk. B. Hist. 
101. Laskowski Kazimierz 1. 
51 p. p. 
102. Swierk Rudolf. 54 p. p. 
103. Pe
c Józef Adolf. 74 p. p. 
104. Symonowicz Wladyslaw, 
59 p. p. 
105. Ruskiewicz Stanislaw. 17 
p. p. 


1150. 


106. GaliÚski Michal. w dysp. 
d-cy O. K. III. 
107. Zych Wladyslaw 1. 70 p.p. 
108. Cichon Antoni II, 57 p. p. 
109. Buchta Ernest, W. S. Woj. 
110. Gutowski Roman, Szk. 
Pchor. Piech. 
111. Lesniak Tadeusz. 35 p. p. 
112. Balos Ludwik, K.O.P. 
113. Majewski Romuald. 19 
p, p. 


Starszenstwo z dniem 1.1. 1928 r. 


1. Miskiewicz Stanislaw III. 
78 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0065.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


2. Gruda Adam Pawel. K.O.P. 
1160. 


3. Gawlik Stanislaw Leonard. 
5 p. s. p. 
4. Dqbrowski Piotr Pawel. 41 
p. p. 
5. Halas Jakób, 23 p. p. 
6. Kloskowicz Franciszek dypl., 
19 dyw. piech. 
7. Jablonski Boleslaw, 65 p. p. 
8. Bydlinski Stefan Marjan. 50 
p. p. 
9. Bartnicki Antoni. 49 p. p. 
10. Welz Wladyslaw Romuald. 
38 p. p. 
11. Boczek Teodor Teofil. 12 
p. p. 
12. Michno Stanislaw, K. O. P. 
1170. 
13. Ploski Jan, 73 p. p. 
14. Sanojca Antoni inz.. Panstw. 
Urz. W. F. i P. W. 
15. Zwolenik Kazimierz Józef. 
P.. K. U. Tarnopol. 
16. Karpinski Stefan Wlady- 
slaw. 39 p. p. 
17. Dec Wladyslaw II dypl.. 
B. Og.-Org. M. S. Wojsk. 
18. Baranowski Tomasz, 6 p. p. 
leg. 
19, Szkup Jan Nepomucen. 28 
p. p. 
20. Zeglícki Kazimierz Jan, 17 
p. p. 
21. Nowaczek Stefan Wincenty, 
S zt. Gt. 
22. Mojkowski Wladyslaw An- 
drzej Aleksander, 83 p. p. 
1180. 


63 


23. Borzemski Marjan Konstan- 
ty. Szk. Pchor. Rez. Piech. 
24. Sokolowski Mieczyslaw Ka- 
zimietz, 55 p. p. 
25. Billik Edward Eugenjusz, 
10 p. p. 
26. Uze! Józef, 22 p. p. 
27. Kordaczuk Szczepan. baon 
morski. 
28. Jellenta Stefan, 81 p, p. 
29. Romanowski Kazimierz I, 
54 p. p. 
30. Lihert F elíks dypl., W oisk. 
B. Hist. 
31. Sliwa Józef Witold, 61 p.p. 
32. SwiaHowski Jan, K. O. P. 
1190. 


33. Wasilewski Józef 1. 78 p.p. 
34. Kalamarz Józef Ludwik 
Maksymiljan, 16 p. p. 
35. Blew Maksymiljan Jan. 73 
p. p. 
36. Marcinek Mieczyslaw Fran- 
ciszek, 68 p. p. 
37. Kunda Piotr, K.O,P. 
38. Ihnatowicz Henryk. K.O.P. 
39. Rumijewski Roman, 41 p.p. 
40. Witkowski Jan Nepomucen, 
K. O. P. 
41. Pieslak Michal. 6 p. p, leg. 
42. Szypinski Wiktor Jan. 2 p. 
panc. 
1200. 


43. Kabza Edmund, 56 p. p. 
44. Pl:kalski Stefan, 57 p. p. 
45. Deduchowski Stanislaw Jan. 
K. O. P. 
46. Bienkowski Tadeusz Broni- 
staw, 38 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0066.djvu

			64 


Usta starszenstwa oficerów 


47. Biernacki Henryk, 68 p. p. 
48. Balowski Robert Antoni. 64 
p. p. 
49. Wadzynski Antòni Franci- 
szek. 28 p. p. 
50. Dercz Stanislaw. 37 p. p. 
51. Wolyniec Augustyn Szcze- 
pan. 20 p. p. 
52. Holtzer Bogdan Józef. 58 
p. p. 
1210. 


53. Paprocki Stanislaw III 
dypl.. 21 p. p. 
54. Woiniakowski Stanislaw 
Radomir. 68 p. p. 
55. Pakowski Kazimierz. 82 p.p. 
56. Witkowski Feliks. 85 p. p. 
57. Tarnawski Wilhelm. 84 pp. 
58. Tyrala Franciszek. 38 p. p. 
59. KielczewskiStefan, 62 p.p. 
60. Wultanski Stanislaw. 67 p.p. 
61. Zabicki Stefan. 77 p.p. 
62. Oglaza Boguchwal Stani- 
slaw, 4 p. p. leg. 
1220. 


63. Lekan J an, 76 p. p. 
64 Mazurkiewicz Kazimierz II. 
50 p. p. 
65. Culic Stanislaw. 23 p. p. 
66. Kowalewski Zdzislaw. 80 
p. p. 
67. Grzembo Witold Stanislaw. 
W. S. Woj. 
68. Wyzinski Wadaw, 32 p. P. 
69. Jezierski Józef Szymon. 
6 p. s. p. 
70. Chrzanowski Wlodzimierz, 
K.O.P. 
71. Sikora Józef. 33 p. p. 


72. Lesniak Jan II dypl.. C. W. 
Piech. 
1230. 


73. Szpulecki Waclaw, Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 
74. Belko Kazimierz Leopold, 
22 p. p. 
75. Kruczkowski Kazimierz. 62 
p. p. 
76, Janikowski Jan, 7 p. p. leg. 
77. Grochola Wladyslaw Ma- 
ciej, Szk. Pchor. dla Pdfc. 
78. Sosnowski Jerzy I. 29 p. p. 
79. Wadecki Kazimierz II. I} 
p. p. leg. 
80. Janecki Michal. 80 p. p. 
81. Koziejowski Stanislaw An- 
toni dypl., B, Og.-Org. M. 
S. W ojsk. 
82. Cichalewski .Seweryn Jerzy. 
23 dyw. piech. 
1240. 


83. Piotrowski Feliks II. 22 p.p. 
84. Ptaszynski Juljusz Leon. 12 
p. p. 
85. Nosarzewski Aleksander.75 
p. p. 
86. Niemiec Mieczyslaw Juljusz. 
3 p. s. p. 
87. Mizikowski Wladyslaw, w 
dysp szefa Dep. Piech. M. 
S. Wojsk. 
88. Slonczynski Franciszek, 6 
p. s. p. 
89. Tyminski Wladyslaw 1. 45 
p. p. 
90. Szczygiel Stanislaw, 76 p.p. 
91. Zarski Wieslaw. Kmda Pla- 
cu Modlin.
		

/DIGDRUK000024_0067.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


65 


92. Lutostanski Leon. Szt. Gl. 
1250. 


93. 


Marchelski Aleksander. 9 p. 
p. leg. 
Alejski Ignacy. 14 p. p. 
Mielicki Stanislaw. P.K.U. 
Koscían. 
Milek Boleslaw. 1 p. s. p. 
Wolski Stefan II. 21 p. p. 
Starzynski Stanislaw Jan. 2 
p. p. leg. 
Szymanski Zdzíslaw Hen- 
ryk dypl.. Szk. Pchor. Inz. 
Slodkiewicz Wladyslaw. 
22 p. p. 
Orlowski Bronislaw Ste- 
fan. 69 p. p. 
Fritz Tadeusz. 8 p. p. leg. 


94. 
95. 


96. 
97. 
98. 


99. 


100. 


101. 


102. 
1260. 


103. 


Napiórkowski Józef, 43 
p. p. 
Guttakowski F eliks. Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 
Nowaczynski Jan II dypl.. 
D.O.K. IX. 
Ptaszynski Józef II. 27 p.p. 
Bieganowski Stefan, K. 
O. P. 
Dzíamski Tadeusz Adam 
dypl.. 11 dyw. piech. 
Hadrian Józef, 65 p. p. 
Wasilewicz Eugenjusz An- 
drzej. 71 p. p. 
Wilczewski Leon 1. 48 p.p. 
Wilczak Jan. K.O.P. 


104. 


105. 


106. 
101. 


108. 


109. 
110. 


111. 
112. 
1270. 


113. Parczynski Józef, Szk. 
Pchor. dla Pdfc. 


114. Splitt Józef Romuald. 62 
p. p. 
115. Uzarowicz Mieczyslaw, K. 
O. P. 
116. Wójcícki Roman. K. O. P. 
117. Podkulinski Darjusz. 60 
p. p. 
118. Szczerbinski Jerzy I dypl.. 
B. Og.-Adm. M. S. Wojsk. 
119. Kowalski Mieczyslaw IV. 
13 p. p. 
120. Kwasnik Franciszek II. 1 
p. s. p. 
121. Kwiatkowski Tadeusz Jan. 
75 p. p. 
122. I:..ysinski Jan Chryzostom 
Jakób. W. S. Woj. 


1280. 


123. Derecki Jan dypl.. porn. 
attaché wojsk. Bukareszt. 
124. Górniewicz Antoni. 27 p.p. 
125. Szerenkowski Antoni. 30 
p. p. 
126. Rybka Tadeusz Ludwik. 
20 p. p. 
127. Skarzynski ZdzíJlaw Ste- 
fan. sam. wydz. wojsk. M. 
S. Wewn. 
128. Skwarnicki Józef Kazi- 
mierz. 81 p. p. 
129. Rzeszotarski Czestaw. P. 
K. U. Wilejka. 
130. Wsolak Jerzy Józef. 51 
p. p. 
131. Senkowski Józef Jan, 52 
p. p. 
132. Hrabi Boleslaw Antoni, 3 
b. strz. 


1290. 


5
		

/DIGDRUK000024_0068.djvu

			66 


Lista starszeñstwa oficerów 


154. 


Szymañski Adam Zenon. 
K. O. P. 
Wojtiuk Józef. 81 p. p. 
Dokalski Stefan. 57 p. p. 
Tomanowski Stefan. 77 p.p. 
topuski Mieczyslaw Ste- 
fan, 4 p. s. p. 
Pelka Piotr. 23 p. p. 
Walentynowicz Nikodem. 
K. O. P. 
Forys Jan Eugenjusz. 71 
p. p. 
Czoch Wladyslaw. 39 p.p. 


133. Feist Wiktor. 44 p. p. 
134. Supiñski Konstanty. 30 p.p. 
135. Sierzputowski Aleksander. 
45 p. p. 
136. Borawski Tadeusz. 52 pp. 
137. Sokolowski Józef VI. 49 
p p. 
138. Matheis Józef. 3 p. p. leg. 
139. Rozenman Izydor. 45 p. p. 
140. Wieprzewski Edmund. K. 
O. P. 
141. Przeradzki Kazimierz. 4 p. 
p. leg. 
142. Marchewa Michal. Szk. 
Pchor. In:l;. 


1300. 


143. Piorunowski Alfons. D. O. 
K. III. 
144. Ostrowski Mieczyslaw III. 
66 p. p. 
145. Wlodyga Wladyslaw Sta- 
nislaw. 83 p. p. 
146. Kotarba Seweryn Stani- 
slaw, 25 p. p. 
147. Korzeniewski Stefan 
Szczepan Antoni. K. O. P. 
148. Rçkorajski J an Emil. 1 p. 
s. p. 
149. Duracz Rajmund. Szk. 
Pchor. dla Pdfc. 
150. Trojan Franciszek Leo- 
nard. K. O. P. 
151. Karnibad Stanislaw dypl., 
2 p. s. p. 
152. Zeleski Józef Edmund. K. 
O. P. 


1310. 


153. Wojciechowski Karol Ful- 
geneyusz. 9 p. p. leg. 


155. 
156. 
157. 
158. 


159. 
160. 


161. 


162. 
1320. 
163. 


Potocki Hipolit. P. K. U. 
Krasnik. 
Gruca Stefan. Pañstw. 
Urz. W. F. i P. W. 
Kowalski F eliks III. 9 p. 
p. leg. 
Wqtorek Jan. K. O. P. 
Pokorski Jerzy. 32 p. p. 
Rycerz Alfred Józef. 16 
p. p. 
Slowikowski Mieczyslaw 
Zygfryd dypl.. 20 p. p. 
Biñkowski Józef dypl.. 
Szt. Gl. 
Janowski Henryk Adam. 
K. O. P. 
Dobrski Janusz. 31 p. p. 


164. 


165. 


166. 
167. 
168. 


169. 


170. 


111. 


172. 
1330. 
173. 
174 


Lipiñski Mikolaj. Szt. Gl. 
Kwaskowski Bronislaw 
dypl.. W. S. Woj. 
Paczosa Stanislaw Justyn. 
1 p. p. leg. 
Zqbkowski Jaroslaw Ale- 
ksander. 4 d. pane. 


115. 


176.
		

/DIGDRUK000024_0069.djvu

			Usta starszenstwa ofícerów 


177. 


Szydlowski Zdzislaw Ma- 
teusz dr.. 20 p. p. 
Bleszynski Djonizy. K.O.P. 
Baranski Waclaw. 48 p.p. 
Lapinski Kazimierz. 81 p.p. 
Eibel Konstanty Franci- 
szek. 2 p. p. leg, 
Antonowicz Teodor Ores!. 
26 p. p. 


178. 
179. 
180. 
181. 


182. 


1340. 


183. 


Szostak Stanislaw. C. W. 
Br. Panc. 
Mróz Wladyslaw Jan. Korp. 
Kad. Nr. 2. 
Konasiewicz Stanislaw II. 
21 p. p. 
Kijak Stanislaw Teofil 
dypl.. Szk. Pchor. Piech. 
Herzog Józef, 20 p. p. 
Bartczak Józef, D. O. K. 
VlIl. 
Klosowski Franciszek. W. 
S. Woj. 
Kierst Tadeusz Stanislaw. 
21 p. p. 
Malusecki Alojzy Stani- 
slaw. 75 p. p. 
Ptasznik Antoni Alojzy. 
43 p. p. 


184. 


185. 


186. 


187. 
188. 


189. 


190. 


191. 


192. 


1350. 


193. Grçbocki J erzy Grzegorz. 
Szk. Pdfc. Piech. dla Ma- 
lolet. Nr. 3. 
194. Kuchcinski Czeslaw. 41 
p. p. 
195. Olechowski Bohdan dypl.. 
24 dyw. piech. 
196. Zarzycki Wladyslaw. Szk. 
Pchor. Piech. ' 


67 


197. 


Rycerski Aleksander An- 
zelm. 11 p. p. 
Hrycek Stanislaw Józef. 
Szk. Pchor. Piech. 
W çglenski Stefan. 10 p. p. 
Sordyl Karol' Józef, 67 
p. p. 
Trojanowski F ranciszelc. 
57 p. p. 
Urbanowski Stanislaw. 7 
p. p. leg. 


198. 


199. 
200. 


201. 


202. 


1360. 


203. 
204. 


Gosiewski Jan. K. O. P. 
Januszkiewicz Edmund 
dypl.. Szk. Pchor. Piech. 
Jarosinski Adam Bohdan. 
5 p. p. leg. 
Brzeskwinski Feliks, W. 
S. Woj. 
Nawrat Jan Józef, 63 p.p. 
Rezniczek Artur Wincenty. 
3 p. s. p. 
Sosieñ Stanislaw. 55 p. p. 
Kledzik Zygmunt Jan. 69 
p. p. 
Konopko Antoni Boguslaw. 
4 p. s. p. 
Bernatowicz Czeslaw. 41 
p. p. 


205. 


206. 


207. 
208. 


209. 
210. 


211. 


212: 


1370. 


213. Skaczyla Henryk. 5 p. 
p. leg. 
214. Zienkiewicz Kazimierz II. 
79 p. p. 
215. Klimczak Kazimierz. 62 
p. p. 
216. Busiakiewicz Apolonjusz. 
80 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0070.djvu

			68 


Lísta starszenstwa oficerów 


217. 


Slósarczyk Antoni I dypJ.. 
porn. attaché wojsk. Tokio. 
Górnicki Andrzej, 20 dyw. 
piech. 
Budryk Albin, 52 p. p. 
Jurkiewicz Stanislaw Mar- 
cin, D. O. K.X. 
Kosinski Korneljusz Bro- 
nislaw. K. O. P. 
Drqczkowski Sylwester, 
Szk. Pdfc. Piech, dla 
Matolet. Nr. 3. 


218. 


219. 
220. 


221. 


222. 


1380. 
223. 
224. 
225. 


Sucharski Henryk. 35 p.p. 
Rygiel Wladyslaw. 18 p.p. 
Tenerowicz Józef II, 37 
p. p. 
Gwoidzinski Stefan Stani- 
slaw. 80 p, p. 
Hankiewicz Stanislaw Go- 
dzislaw. 54 p. p. 
Raczek Franciszek. 51 p.p. 
Skomra Józef, 18 p. p. 
Sieradzki Henryk, 11 p. p. 
Walter F ranciszek Karol. 
36 p. p. 
Bajtlik Jan Stefan. 18 p.p. 


226. 


227. 


228. 
229. 
230. 
231. 


232. 
1390. 


233. 
234. 


Böhm Józef, 11 p. p. 
Sikorski Wladysla w II, 78 
p. p. 
Fleszar Adam, K.O.P. 
Hrapkowicz Albin Ed- 
ward. 73 p. p. 
Trzankowski Franciszek 
Jerzy. 39 p. p. 
Czermak Kazimierz Gu- 
staw, D.O.K,VIII. 


235. 
236. 


231. 


238. 


239. Zan;bski Stanislaw III, P. 
K. U. Wilno-Pow. 
240. Bryda Jan. 53 p. p. 
241. Karandyszowski Ignacy, 
65 p. p. 
242. Pawlik Andrzej. Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 


1400. 


243. Mielcarek Stanislaw. K. 
O. P. 
244. Swida Witold. K.O.P. 
245. Kulczycki Józef III. 10 p.p. 
246. Chrupek Michal Augustyn. 
C. 1. W. F. 
247. Kasperski Józef. K. O. p, 
248. Drewnowski Stefan. K.O.P. 
249. Tomkow Stefan, 78 p. p. 
250. Glapinski Wladyslaw Wa- 
lery, Szk. Pchor. Rez. 
Piech. 
251. Galinat Edmund. dypl. mr., 
K. O. P. 
252. Rogowski Eugenjusz. B. 
Pers, M. S. Wojsk. 


1410. 


253. Fanzlau Karol Reinhold. 
49 p. p. 
254. Bach Józef, 79 p. p. 
255. Rózycki Edmund dypl.. D. 
O. K. V. 
256 Tomaszewski Jacek, K.O,P. 
257. Brykowicz Stefan. 29 p. p. 
258. Grankowski Jan. 40 p. p. 
259. Kosterkiewicz Tadeusz 
Stanislaw, 24 p. p. 
260. GrabÎIíski Roman Stefan. 
9 p. p. leg. 
261. Wiercínski Stanislaw Mi- 
kolaj. 31 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0071.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


69 


262. Sotola Antoni. 44 p. p. 
1420. 


263. Miklas Feliks Jakób. 43 
p. p. 
264. Barcik Jan, Szk. Pchor. 
Piech. 
265. Batorski Józef. ó4 p. p. 
266. Lipecki Jan. D. C;:>. K. IX. 
267. Stoczkowski Wiktor. 77p.p. 
268. Klepacki Michal Slawo- 
mir Narcyz. D. O. K. II. 
269. Pamula - Krzyzkowski Jó- 
zef Franciszek. Kmda Mia- 
sta Grodno. 
270. Gwiazda Feliks. K. O. P. 
271. Rzeppa Klemens Karol 
Marja. 6 p. p. leg. 
272. Musielewicz Jan. Szt. Gl. 
1430. 


273. Sikorski Stanislaw Kazí- 
mierz. 2 p. p. leg. 
274. Gieranowski Stefan. 30 
p. p. 
275. Nowak Leopold, 16 p. p. 
276. Dqbrowski Tadeusz IX. 
65 p. p. 
277. GieraHowski Bronislaw 
Daniel. P.K.U. Radomsko. 
278. Komarewicz Mikolaj, 83 
p. p. 
279. Radziszewski Wladyslaw 
MarcelL P.K.U. Zawiercie. 
280. Czarnecki Zygmunt dypl., 
Dep. Piech. M. S. Wojsk. 
281. Stojek Józef. W.LN.W. 
282. Mikolajczak Józef. 9 p. p. 
leg. 


1440. 


283. 


Pawlowski Wladyslaw III. 
61 p. p. 
Baskiewicz F eliks. 2 b. 
strz. 
Potarzycki Stanis;aw Hen- 
ryk. 69 p. p. 
Tomaszewski Leon, 8 p. p. 
leg. 
Rolke Brunon. 44 p. p. 
Bialoskórski Antoni. 54 p.p. 
Dzíurzynski Stefan Jerzy. 
18 p. p. 
Gorczyca Wladyslaw. 49 
p. p. 
Rowinski Janusz Alojzy 
mr" Szk. Pchor. Piech. 
Sejler Jan Edward. 59 p.p. 


284. 


285. 


286. 


287. 
288. 
289. 


290. 


291. 


292. 
1450. 


293. Ratajczak Józef, 84 p. p. 
294. Szempliilski Kazímierz 
Wlodzimierz. 30 p. p. 
295. Krosnicki Daniel. 45 p. p. 
296. Wieribicki Mieczyslaw 1. 
78 p. p. 
297. Wiktorowski Antoni Jó- 
zef. 2 p. p. leg. 
298. Minikowski Antoni. K. O. 
é. Biedrusko. 
299. Grosicki Józef. 19 p. p. 
300. Cierpicki Czeslaw. K.O.P. 
301. Lepecki Bohdan Mieczy. 
slaw. G.LS.Z. 
302. Downarowicz Edward. 6 
p. p. leg. 


1460. 


303. Orlowski Witold. w dysp. 
d-cy O. K. VII. 
304. Mazurkiewicz Jan III. 
insp. odc. Zvi. Strz. Wílno.
		

/DIGDRUK000024_0072.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


70 


305. Smitkowski Flawjan. 12 
p. p. 
306. Buba Eugeniusz. 27 p. p. 
307. Stypulski Czeslaw Wlady- 
dyslaw. 73 p. p. 
308. Gomulicki Kazimierz. Gab. 
Min. Spraw W ojsk. 
309. Cyms Pawel Kazímierz. 59 
p. p. 
310. Pomaranski Stefan. 36 p. p. 


StarszelÍstwo z dniem 1.1. 1929 r. 


1. Michalski Jan Józef, 6 p.p. 
leg. 
2. Rosinski Zygmunt. 21 p. p. 
1470. 


3. Butkiewicz Alojzy. 85 p. p. 
4. Nowosielski Piotr Wlady- 
slaw. 45 p. p. 
5. Wyslouch Franciszek Mar- 
ian dypl.. K. O. P. 
6. Janowski Marjan Benedykt. 
28 p. p. 
7. Zahorski Wiktor dypl.. 16 
dyw. piech. 
8. Baczkowski Mieczyslaw An- 
zelm. 4 p. s. p. 
9. Nawrocki Wladyslaw II. 
Korp. Kad. Nr. 3. 
10. Mazur Kazímierz II. 3 b. 
strz. 
11. Kuczaj Waclaw. Dep. Piech. 
M. S. W oisk. 
12. Górecki Tadeusz Jan. Szk. 
Pchor. Piech. 
1480. 


13. Sikorski Maklymiljan Fran- 
ciszek. P. K. U. Torun. 


14. Robaszkiewicz Roman. 86 
p. p. 
15. Zalewski Marcin. K. O. P. 
16. Stannek Jan Emil. 11 p. p. 
17. Soltysiak Józef II, K.O.P. 
18. Witt1in Wlodzímierz Stani- 
slaw. K.O.P. 
19. Gierka Stanislaw Józef. 61 
p. p. 
20. Schlichtinger Bronislaw Jan. 
5 p. p. leg. 
21. Zwojszczyk Stanislaw. 
K. O. P. 
22. Marzec Boleslaw. 7 p. p. 
leg. 
1490. 


23. Angelo Ernest. 84 p. p. 
24. Tusch Bronislaw Konstanty, 
W. S. Woi. 
25. Kiczak Wilhelm Maciei. 3 
b. strz. 
26. Swiszczowski Jerzy. 79 p. p. 
27. Swietlicki Henryk Kazí- 
mierz, D.O.K. I. 
28. Iwelski Kazímierz Marian. 
D.O.K. V. 
29. Mazurek Artur Seweryn. 5 
p. p. Leg, 
30. Woloszyn Zygmunt Jan. 31 
p. p. 
31. St
pniewski Zygmunt II. 18 
p. p. 
32. Kalicinski Mieczyslaw. W. 
S. Woj. 
1500. 


33. Ptaszynski Waclaw. kmdt 
Podokr. Zw. Strz. Wilno. 
34. Zabski Modest dypl.. 7 dyw. 
piech.
		

/DIGDRUK000024_0073.djvu

			Lista starszenstwa ofÍcerów 


71 


35. Musialek-l.owicki Stefan. K. 
O. P. 
36. Kordaszewski Kazimierz 
Henryk Marjan. w dysp. 
szefa Dep. Piech. M.S. W ojsk. 
37. Kusztra Józef. K.O.P. 
38. Bielski Wiktor dypl.. B.Og.- 
Org. M. S. W ojsk. 
39. Balcerzak Józef. 28 p. p. 
40. Kowalczyk Adam I. K.O.P. 
41. Piskorz Karol Stanislaw. 6 
p. S. p. 
42. Smolinski Wadaw. 3 b. 
strz. 
1510. 


Perl FrancÍszek.43 p. p. 
Roczniak Józef. 5 p. p. leg. 
Kutolowski Wadaw. 4 p. 
p. leg. 
46. Ostaszewski Stanislaw II. 
27 p. p. 
47. Fuglewicz Jan Antoni dypl. 
29 dyw. piech. 
48. Dubenski Jan. W. S. Woj. 
49. Kowalski Kazimierz IIIdypl.. 
K.O.P. 
50. K
pinski Józef. 85 
51. Tarnawski Juljan. 
52. Kuferski Wadaw 
Szk. Pchor. Piech. 
1520. 


43. 
44. 
45. 


p. p. 
66 p. p. 
Pawel. 


53. Richter Juljan Mikolaj. 
b. strz. 
54. Dzierzynski Adolf. 2 p. p. 
leg. 
55. Szeliski Wlodzimierz dypl., 
Szt. Gl. 
56. Kirkin Kazimierz Konstant.y 
Walerjan, K.O.P. 


57. Stepka Anastazy. 15 p. p. 
58. Kosmowski Wladyslaw. 64 
p. p. 
59. Majewski Stefan III. 3 p. 
pane. 
60. Juzof Adolf Antoni. 4 p.s.p. 
61. Kaczmarek Wladyslaw I. 
W. S. Woj. 
62. Marek Tadeusz II. K.O.P. 
1530. 


63. Jaszczuk Stanislaw. 5 p. p. 
leg. 
64. Bardonski Marjan. 65 p. p. 
65. Sielecki Stanislaw. W. S. 
Wojsk. 
66. Górski Bohdan, K.O.P. 
67. Kras Stanislaw. 16 p. p. 
68. Zygmunt Stanislaw. 69 p. p. 
69. Skwarczynski Witold Józef. 
75 p. p. 


Starszerístwo z dniem 
1.1.1930 r. 


1. Kurdziel Antoni. 59 p. p. 
2. Nat
cki Karol. K.O.P. 
3. Folwarczny Henryk Sylwe- 
ster. 33 p. p. 
1540. 


4. Hertlejn Aleksander Wil- 
helm. K.O.P. 
5. WisiJiewski Jan IV. 42 p. p. 
6. Roth Edward. 15 p. p. 
7. Biernacki Tadeusz. Wojsk. 
Inst. Bad. Inz. 
8. Bujak Wladyslaw. 42 p. p. 
9. Ilkowski Piotr Zbigniew. 37 
p. p. 
10. Ussorowski Franciszek. 34 
p. p.
		

/DIGDRUK000024_0074.djvu

			Usta starszeñstwa oficerów 


72 


11. Niemiec Henryk Marian. 45 
p. p. 
12. Chudzik Mieczyslaw Adam. 
67 p. p. 
13. Schmidt Tadeusz Zygmunt. 
74 p. p. 
1550. 


14. Kamiñski Mikolaj II. 75 p. p. 
15. Nikorowicz Józef Piotr. 60 
p. p. 
16. Sujkowski Andrzej Tade- 
usz. 62 p. p. 
17. Wielkopolan Stanislaw. Dep. 
Piech. M. S. W oisk. 
18. Jarosz Andrzei. Szk. Pchor. 
Rez. Piech. 
19. Porçbski Stanislaw Jan. 20 
p. p. 
20. Skulski Leonard. 24 p. p. 
21. Radziszewski Tadeusz Igna- 
cy Zenon. 3 p. s. p. 
22. Zimowski Witold Karol Ma- 
rian. Szk. Pchor. Piech. 
23. Pawlowski Jan IV, 66 p. p. 
1560. 


24. Charewicz Zdzislaw. D. O. 
K. VI. 
25. MatIakiewicz Józef. 86 p. p. 
26. Pittner Józef. w dysp. d-cy 
O. K. V - do prac p. w. 
27. Herburt-Heybowicz Jan. K. 
O. P. 
28. Dymowski Jan Bartlomiej. 
8 p. p. leg. 
29. Dubiñski Jozef. 16 p. p. 
30. Okulicz Stanislaw. 34 p. p. 
31. Konarski Stefan. 23 p. p. 
32. Zmarz Stanislaw. 23 p. p. 


33. Malenda Stanislaw Konstan- 
ty. 5 p. p. leg. 
1570. 


34. Bochnak Leopold. 12 p. p. 
35: Pilat Karol Józef. 33 p. p. 
36. Parczyñski Juljan Edmund. 
W. S. Woi. 
37.. Bozejko Antoni Pawel. K. 
O. P. 
38. Ryczek Stanislaw. 16 p. p. 
39. Czerepiñski WHold. 10 p. p, 
40. Melnarowicz Antoni. K.O.P. 
41. Jamka Czeslaw Jakób. K. 
O. P. 
42. Brazuk Adolf. 77 p. p. 
43. Kolyszko Pawel. 39 p. p. 
1580. 


44. Szewczyk Jan IV. 4 p. s. p. 
45. Milan - Kubalski Stanislaw. 
34 p. p. 
46. Kubasiewicz Stanislaw Ma- 
rek, 3 b. strz. 
47. Beldowski Lucian. 59 p. p. 
48. Polkowski Stefan Filip. K. 
O. P. 
49. Dobrzañski Tadeusz Stefan. 
40 p. p. 
50. Langer Fryderyk. W. S. 
Woj. 
51. Garwoliñski Michal. 54 p. p. 
52. Susicki Mieczyslaw. w dysp. 
szefa Dep. Piech. M. S. 
Wojsk. 
53. Lenarczyk Franciszek. K. 
O. P. 
1590. 


54. Klepaczko Józef Czeslaw 
dypl.. Szt. Gl.
		

/DIGDRUK000024_0075.djvu

			LÍsta starszelÍ.stwa oficerów 


73 


55. Syganiec Andrzej. 17 p. p. 
56. Librewski Stanislaw Jan 
Czeslaw. Wojsk. B. Hist. 
57. Szatkowski Zygmunt dypl.. 
23 dyw. piech. 
58, Kisielewski Eugenjusz, 1 p. 
panc. 
59. Magdziarz Karol, D. O. K. 
VIII. 
60. Legutko Wladyslaw Józef, 
43 p. p. 
61. Kowalski Kazimierz IV. 30 
p. p. 
62. Baginski Wadaw. K.O,P. 
63. Butkiewicz Ignacy. 22 p. p. 
1600. 


64. Gustowski Stanislaw. 66 p.p. 
65. Piekarczyk Stanislaw, 2 b. 
strz. 
66. Zaremba Jerzy dypl.. D. O. 
K. V. 
67. Musielski Wladyslaw. 72 p.p. 
68. Naprawa Wladyslaw. 15 p.p. 
69. Naróg Tadeusz. 53 p. p. 
70. Wielowiejski Tadeusz Juljan 
Marjan. 63 p. p. 
71. Krzyzanowski Marjan II. 9 
p. p, leg. , 
72. Rózycki Roman Jan. W. S. 
Woj. 
73. Pawlowski Jan Antoni. 82 
p. p. 
1610 


74. WE;ckowicz Bronislaw. P. K. 
D. Wilno-Pow. 
75. Grabinski Felicjan Ignacy. 
52 p. p. 
76. Benczer Henryk Aleksander. 
28 p. p. 


77. Tomaszewski Stanislaw III. 
2 p. panc. 
78, Matusiak Henryk Karol. 25 
p. p. 
79. Wierzbicki Zacharjasz. 2 p. 
panc. 
80. Olma Karol, 69 p. p. 
81. Olszewski Tad
usz Mieczy- 
slaw. 8 p. {J. leg. 
82. Wojciechowski Maciej. C. 
W. Piech. 
83. Bidzinski Michal. 72 p. p. 
1620. 


84. Kramarz Adolf Jan. 6 p.s.p. 
85. Szwajkowski Stanislaw. 3 p. 
p. Leg. 
86. Battek Otton Stanislaw Hu- 
go, 12 p. p. 
87. Berka Wadaw Rudolf Gu- 
staw dypl.. 15 p. p. 
88. Siemiatycki Stanislaw Jan. 
13 p. p. 
89. Grochal Józef, 12 p. p. 
90. Gac Antoni dypl.. D. O. 
K. III. 
91. Klemens Hubert F eliks. 4 
p. p. leg. 
92. Michalak Stanislaw F eliks. 
55 p. p. 
93. Prade Ludwik Stanislaw. W. 
S. Woj. 
1630. 


94. Slominski Wladyslaw. dypl.. 
B. Og.-Org. M. S. Wojsk. 
95. Skrzypek Jan Stanislaw. 
Dep. Piech. M. S. W ojsk. 
96. Slomczynski Stanislaw Hen- 
ryk. 2 p. s. p.
		

/DIGDRUK000024_0076.djvu

			97. 


Usta starszenstwa oficerów 


120. 


Kuczma Wlodzimierz An- 
toni.. 75 p. p. 
Reliszko Zygmunt. 3 Okr. 
Urz<\d W. F. i P. W. 
J
drzejak Feliks Franci- 
szek. 1 Okr. Urz. W. F. 
i P. W. 
Smoleñ Boguslaw Makary 
dypl.. G.I.S.Z. 


74 


98. 


Lasocki Marjan Edward. 
15 p. p. 
Hajnos Juljan Mikolaj, 19 
p. p. 
Nowalsetti Eugenjusz, 37 
p. p. 
Wypychowski Zenon Ta- 
deusz. K.O.P. 
Jackowski Stanislaw II, 8 
p. p. leg. 
Ombach Edward Józef 
dypl.. 20 dyw. piech. 
Mordawski Marjan, 65 p.p. 


99. 


100 


101. 


102. 


103. 
1640. 


104. 
105. 


Wrona Jan. 67 p. p. 
Martynowski Maksymiljan, 
74 p. p. 
Cader Józef. 78 p. p, 
Langner Wiktor. G.LS.Z. 
Morbítzer Adam Stani- 
slaw dypl.. D.O.K.I. 
Klakla Jan. Korp. Kad. 
Nr. 1. 
Szutt Jakób, 79 p. p. 
Bojakowski Stefan, KO.P. 
Galicz Kazimierz. D. O. 
K. VI. 
Wacbowski Jan Cyryl. 
Korp. Kad, Nr. 1. 


106. 
107. 
108. 


109. 


110. 
111 
112. 


113. 


1650. 


114. 


Modzelewski Leon. 2 b. 
strz. 
Misiewicz Narcyz Józef, 
6 p. p. leg. 
Panecki Piotr. 70 p. p. 
Szczesniak Jan. 85 p. p. 
Ziemianski Boleslaw Zyg- 
munt. Szt. Gl. 
Szylko Waclaw. 81 p. p. 


115, 


116. 
117. 
118. 


119. 


121. 


122. 


123. 


1660. 
124. 


Pasierb Marcin. 1 p. P. 
leg. 
Borowski Stanislaw II. 66 
p. p. 
Radoniewicz Juljan, K.O.P. 
Wegner Ignacy. P. K. U. 
Kalisz. 
Dobkiewicz Waclaw. 76 
p. p. 
Jasinski Bernard. 79 p. p. 
Brymora Boleslaw. 58 p.p. 
Toporowski Antoni. 80 p.p. 
Jablonowski Aleksander 
Waclaw. 29 p. p. 
Zaj<\c Wilbelm Alfons. 
Szk. Pcbor. Rez. Piech. 


125. 


126. 
127. 


128. 


129. 
130. 
131. 
132. 


133. 


1670. 


134. 
135. 
136. 
137. 


Godawa Stanislaw. 2 p.s.p. 
Kostrzewa Antoni. 70 p. p. 
Pakula Micbal. 1 p. p. leg. 
Olszanski Mieczyslaw Jan. 
50 p. p. 
Kobylinski Waclaw dypl.. 
19 dyw. piech. 
J
drzejczyk Ludwik Sta- 
nislaw. 80 p. p. 
Przybylski Piotr. K.O.P. 
Grabowski Wlodzimierz 
Juljan, 1 p. p. leg. 


138. 


139. 


140. 
141.
		

/DIGDRUK000024_0077.djvu

			Lista starszenstwa ofícerów 


142, 
143. 
1680, 


Marciniak Piotr, 81 p. p, 
Lelo Tadeusz, 80 p, p. 


144, 


Sztompka Wiktor, Szk. 
Pchor. Piech, 
Szymanski Edward I. 48 
p. p, 
Czwiertnia Stanislaw Hen- 
ryk, 15 p. p, 
Domon Ludwik dypL. 25 
dyw, piech, 
Boratyn Wladyslaw. 44 pp, 
Wawrzkiewicz Jan dypI., 
G. I. S, Z. 
Szumowski Tadeusz dypl.. 
66 p. p. 
Bauer Henryk Gustaw, 52 
p, p. 
Szczurowski Wladyslaw 
Leopold, 19 p. p, 
Sozynski Wiktor Adam, 
64 p, p, 


145. 


146. 


147, 


148, 
149, 


150. 


151. 


152. 


153, 


1690. 


154. Rymarski Józef Kazímierz, 
53 p. p, 
155, Migula Eryk dypl.. Szk, 
Pchor. Piech. 
156. Borowski Stefan II. 45 p.p. 
157. Chróscicki Edward Wik- 
tor. 1 p. pane. 
158. Napierala Jan. 23 p. p, 
159, Brzozowski Michal Satur- 
nin, C. W, Piech, 
160. Synowiec Ludwik Józef. 
77 p, p. 
161. Kominkowski Aleksander 
Michal Wladyslaw, K.O,P. 


75 


162. 


Szczekowski Kazímierz 
dypl.. Dep, Piech. M, S. 
Woisk. 
Paciorkowski Tadeusz Ma- 
ria dypL. Dep. Piech. M. 
S, W oisk. 


163. 


1700. 


164, 


Suda Marian Wincenty. 2 
p. s. p. 
Zagloba - Smolenski Jan. 
64 p. p, 
Blaszczyk Stanislaw II. 
41 p. p. 
Kamienski Konrad. K.O.P. 
Ludera Franciszek Józef 
74 p. p. 
Koper Józef, 64 p. p. 
Kraus Jan. 29 p. p, 
Piqtkowski Henryk II 
dypL. 1 dyw. piech. leI!. 
Rogaczewski Konrad Lud- 
wik. 64 p, p. 
J arski Zygmunt dypl.. 44 
p. p. 


165. 


166, 


167. 
168. 


169. 
170. 
171. 


172. 


173. 


1710. 


StarszelÍstwo z dniem 1.1.1931 r. 


1. Wajdowicz Józef Marjan, 
48 p. p, 
2. Olszewski Mieczyslaw Ka- 
rol. 23 dyw, piech. 
3. Lorenczuk Wiktor Konrad. 
51 p. p, 
4. Cichowski Jan. 82 p. p, 
5, Brodowski Zygmunt Wlady- 
slaw. kadra 3 d. sam. 
6, Kramarz Adam. K.O.P, 
7. Kardas Leon. K.O,P. 
8. Zabinski Józef, 25 p, p.
		

/DIGDRUK000024_0078.djvu

			76 


Lista stat"szenstwa oficerów 


9. Jezowicz Jan Jerzy. 76 p.p. 
10. Kwoka Wladyslaw, Korp. 
Kad. Nr. 2. 
1720. 


11. Inglot Stanislaw. 17 p. p. 
12. Nowak Aloizy Antoni. 2 b. 
strz. 
13. Korwin-Kossakowski Miko- 
lai. K.O.P. 
14. Mroczkowski Tadeusz Piotr, 
baon szt. M. S. W ojsk. 
15. Kasprzycki Jan Kazímierz, 
36 p. p. 
16. Sladki Wladyslaw. 52 p. p. 
17. Amon Stanislaw. 5 p, s. p. 
18. Ogórkiewicz Hipolit. 61 p.p. 
19. Kalinowski Stanislaw II. 31 
p. p, 
20. Strzyzewski Wincenty. K. 
O. P. 
1730. 


.21. Olos Hieronim. 49 p. p. 
22. Kurka Franciszek Konrad. 
40 p. p. 
23. Bobkiewicz Alfons. 6 p. p. 
leg. 
24. Post Tadeusz Adam. 69 p.p. 
25. Ulatowski Juljusz Leon. 70 
p. p. 
26. Roszkowski Zygmunt. Gab. 
W oisk. Prezydenta Rzplitej. 
27. Schöpp Kazimierz Ludwik, 
39 p. p. 
28. Mendys Ludwik Marian. 5 
p. s. p. 
29. Huszczo Edward, Szt. Gl. 
30. iujewski Bernard. C. W. 
Piech. 
1740. 


31. Jaskorzyñski Antoni Józef. 
27 p. p. 
32. Majchrowski Waclaw 'vVaw- 
rzyniec. K. O. P. 
33. Górak Bronislaw Henryk. 
20 p. p. 
34. Szeliga F ranciszek, K. 0 P. 
35. Liebthal Jan. 28 p. p. 
36 Lagutka Czeslaw, Korp. 
Kad. Nr. 1. 
37. Kieraszewicz Leonard, 65 
p. p. 
38. Sokolowski Stanislaw VIII. 
K. O. P. 
39. Juchnowicz Stanislaw, 50 


p. p. 
40. Kumor Emil. Karp, Kad. 
Nr. 1. 
1750. 


41. Pawlowski Feliks Aleksan- 
der. 83 p. p, 
42. Szydlowski Wiktor. Szt. Gl. 
43. Waligórski Józef II. B. Pers. 
M. S. W ojsk. 
44. Lukowski Mieczyslaw, 48 
p. p. 
45. Styczyñski Michal. 43 p. p. 
46. Dworak Tadeusz Ludwik 
Eugeniusz. 28 p. p. 
47. Pi
tka Ludwik. 3 p. s. p. 
48. Kuszel Franciszek, 66 p. p. 
49. Muliñski Antoni. 42 p. p. 
50. D!\browski Wincenty. 38 p,p. 
1760. 


51. Kusmidrowicz Ladyslaw 
Edmund. 29 p. p. 
52. Brodzic-Zochowski Edmund 
Stanislaw Kostka. 35 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0079.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


77 


... J.., 
53. Szul Kazimierz Stefan. 10 
p. p, 
54. Dworak Andrzej. Szt. Gl. 
55. W oiniak Piotr dypl.. D.O. 
K. VII. 
56, Wiklicki Józef, 5 p. s. p. 
57, Fischer Józef. 8 p. p. leg. 
58. Owsiany Stanislaw. 42 p, p, 
59, W
grzyn Walenty. 6 p. s p. 
60. Kapkowski Edward. C. W, 
Piech. 
1770, 


61. Róiycki Karol Wojciech. 
3 p. p. leg. 
62. Maciejowski Jerzy. 85 p,p. 
63. Janik Piotr II. K. O. p, 
64 Filipek Jan III. K, 0, P. 
65. Gaspenas Mieczyslaw, 22 
p, p. 
66. Górski Wiktor.83 p. p. 
67. Welk Marjan Józef, D. O. 
K. X. 
68. Szymanski Zygmunt II. 15 
p. p. 
69. iyliñski Pawel, 7 p. p. leg. 
70. Kaczmarski Stanislaw. Gab. 
W ojsk. Prezydenta Rzplitej. 
1780. 


71. Kufa Pawel. D. O. K. VIII. 
72. Górski Stefan III. 79 p. p. 
73. Szuber Mieczyslaw Kazi- 
mierz. 6 p. s. p. 
74. Ni:iyrí.ski Bohdan. Dep. Piech. 
M. S. W ojsk. 
75. Dawidonis Stanislaw, 64 
p. p. 
76. Cia,gliñski Hipolit. C. W. 
Br. Panc. 


77. Stolarz Leon Izydor Józef, 
54 p. p. 
78. Bachurzewski Stanislaw. 
33 p. p. 
79. Malecki Juljan. K. O. P. 
80. Ziemba Rudolf Norbert. 
61 p. p. 
1790. 


81. Naglicki Marjan Edward, 
56 p. p. 
82. Orlowski Szczepan Leopold. 
4 p. s. p. 
83. Koppel Henryk Wojciech, 
76 p. p. 
84. Kulikowski Stefan. K. O. P. 
85. Tomaka Wladyslaw Leon. 
K. O. P. 
86. Lubczyñski Ignacy Jan. 48 
p. p. 
87. Lesiak Piotr Wladyslaw. 4 
p. p. leg. 
88. Niemiec Wladyslaw. 11 p.p. 
89. Kamyno- Tellego Wladyslaw, 
C. W. Piech. 
90. lywocki Zygmunt Boleslaw. 
C. W. Piech. 
1800, 


91. Witkowski Henryk Bona- 
wentura. 21 p. p. 
92. Orlowski Stefan Gustaw. 
84 p. p. 
93. Czaputowicz Eugenjusz. 82 
p. p, 
94. Juchniewicz Ludwik. w 
dysp. szefa Dep. Piech. M. 
S. W ojsk. 
95, Zalewski Lucjan MarcelL 
81 p. p. 
96. Wieliczko Ignacy. K. O. P.
		

/DIGDRUK000024_0080.djvu

			18 


Lista starszenstwa oficerów 


120. 


.. 
Skimina Czeslaw Jan. 
K. O. P. 


97. Harasymów Stanislaw 
Franciszek. 32 p. p. 
98. Kapala Józef. 56 p. p. 
99. Sasak Wladyslaw 57 p.p. 
100. Moyzes Aleksander. Szt. 
Gl. 


1810. 


101. Jankowski Bronislaw. K. 
O. P. 
100. Jaworski Jan IV. Szk.Pdfc. 
Piech. dla Malolet. Nr. 1. 
103. Witkowski Konstanty Bo- 
leslaw, 8 p. p. leg. 
104. Rodziewicz - Bielewicz 
Andrzei. 67 p. p. 
105. Rusiecki Józef. 71 p. p. 
106. Majewski Piotr Witalis. 
K. O. P. 
107. Kowalski Lukasz. 68 p. p. 
108. Stroinski Jan I. 33 p. p. 
109. Schmidt AnatoI. 82 p. p. 
110. Krajewski Wojciech. 62 
p. p. 


1820. 


111. Paszkowski Roman. 4 p.p. 
leg. 
112. Templer Izydor, 1 p. s. p. 
113. Czyhiryn Kazimierz, D. O. 
K. IV. 
114. Parfiniewicz Stefan. 40 
p. p. 
115. Homan Roman Ignacy Do- 
bromil, 38 p. p. 
116. Fleischman Albin, 40 p.p. 
117. Szczygielski Ludwik Hen- 
ryk. 12 p. p. 
118. Jarocki Wiktor. 14 p. p. 
119. Nowicki Zygmunt II. 33 
p. p. 


1830. 
121. 


Fabianski Jan Pawel. 58 
p. p. 
Krupiczka Tadeusz Bole- 
slaw. 71 p. p. 
Pitulko Wladyslaw. 78 p.p. 
Jankowski Józef II. D. O. 
K. II. 
Szyja Michal. K. O. P. 
Rozmus Mieczyslaw Se- 
bastjan, 52 p. p. 
Boluk F eliks. Szk. Pdfc. 
Piech. dla Malolet. Nr. 3. 
Nechwilla Henryk Bartlo- 
miej, K. O. P, 
Mika Andrzej Józef. 10 
p. p. 
Derych Boleslaw. K. O. P. 


122. 


123 
124. 


125. 
126. 


127. 


128. 


129. 


130. 
1840. 


131. 


Kaczkowski Marian. 42 
p. p. 
Allinger Stanislaw. 35 p.p. 
Rusacz Michal. 56 p. p. 
Zaj,\czkowski Ludwik, 59 
p. p. 
Borysiewicz Stanislaw. 
baon morski. 
Horzemski Jan Janusz. K. 
O. P. 
Raczkowski Boleslaw Jó. 
zet 53 p. p. 
Fober Jakób. 4 p. s. p. 
Wodecki Boleslaw. Szk. 
Pchor. Piech. 
JagieUowicz Wladyslaw 
Wlodzimierz Maria. 40 p.p. 


132. 
133. 
134. 


135. 


136. 


137. 


138. 
139. 


140. 


1850.
		

/DIGDRUK000024_0081.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


141. Boratynski Adolf Hilary. 
79 p. p. 
142. Marcinkiewicz Józef. 85 
p. p. 
1.43. Durko Karol. Szk. Pchor. 
Rez. Piech. 
144. Scigalski Ludwik Marian. 
77 p. p. 
145. Habiniak Aleksander Jan. 
36 p. p. 
146. Gra:iulewicz Jan. 76 p. p. 
147. Burnatowski Andrzei. 66 
p. p. 
148. Tomasik Mikolaj. 21p. p. 
149. Brzozowski Bronislaw II. 
27 p. p. 
150. Okupski Stefan. 61 p. p. 
1860. 


151. Turek-Niewiadomski Sta- 
nisla w Emanuel. 4 p. p. 
leg. 
152. Grzvbowski Kazimierz II. 
82 p. p. 
153. Nowak Franciszek Jan. 
D.O.K. IX. 
154. Kokular Marian. K. O. P. 
155. Gzylewski Marjan Ignacy. 
w dysp. szefa Dep. Piech. 
M. S. Wojsk. 
156. Staron i'awel. 6 p. s. p. 
157. Mrozowski FeJiks L w 
dysp. szefa Dep. Piech. 
M. S. Wojsk. 
158. Putowski Wladyslaw. 11 
p. p. 
159. Bielawski Kazimierz Fer- 
dynand. 7 p. p. leg. 


79 


160. Szafran Zdzislaw Kazi- 
mierz. 64 p. p. 


1870. 


161. Kasiewicz Maksymiljan. 
32 p. p. 
162. K
dzierski Maksymiljan 
Antoni. 3 p. panc. 
163. Gadulski Tadeusz Edmund. 
K. O. P. 
164. Lubicz-Niezabitowski Lud- 
wik Marian. 1 p. p. leg. 
165. Por
ba Michal. K. O. P. 
166. Byszek Seweryn Karol. 
81 p. p. 
167. Irzykiewicz Józef. 41 p.p. 
168. Janik Leon. 27 p. p. 
169. Czerwien Leon Marjan. 
5 p. p. leg. 
170. Ziemba Stanislaw L 6 p.p. 
leg. 


1880. 


171. Swi
ton Piotr. 6 p. s. p. 
172. Stachowiak Ignacy, 1 p.s.p. 
173. Dobiia Józef n. 7 p. p. leg. 
174. Fleszar Antoni. 1 p. p. lilg. 
175. Suchorzewski Jan Kazi- 
mierz. 1 p. s. p. 
1í6. Nowaczynski Aleksander, 
28 dyw. piech. 
177. Kawalec Rajmund. Szt. Gl. 
178. Dqbrowa Czeslaw. 39 p.p. 
179. Michniewicz Whidyslaw 
dypl. mr.. w dysp. szefa 
Dep. Piech. M. S. Woisk. 
180. Karolczyk Roman Piotr. 
1 p. p. leg. 


1890. 
181. Penner Edward Alfred. 
K.O. P.
		

/DIGDRUK000024_0082.djvu

			Lista starszenstwa ofícerów 


80 


182. Murkocinski J an Antoni, 
62 p. p. 
183. Czyzewski Marjan Kaje- 
tan dypl.. 78 p. p. 
184. Kulesza Wladyslaw Anto- 
toni. 72 p. p. 
185. Tinz Marjan F eliks. 17 p.p. 
186. Pysz Jan. 63 p. p. 
187. Michalewski Albin. 58 p.p. 
188. Medynski Wincenty, 24 
p. p. 
189. Szlenzak Stefan. 36 p. p. 
190. Kalicinski Juljan Szymon. 
37 p. p. 


1900. 


191.' Kubin Adam Leon. 1 d. pg. 
panc. 
192. Kencbok Bronislaw Syl- 
win, 1 p. p. leg. 
193. Relich Stefan Czeslaw. 
Kmda Miasta Warszawa. 
194. Podoski Jerzy dypl.. 
Panstw. Urz. W. F. i P.W. 
195. Kawalkowski Aleksander 
II dypl.. w dysp. Min. 
Spraw Zagr. 


StarszeJÍstwo z dniem 1.1.1932 r. 


1. Jarosz Zenon Wincenty. 
1 p. p. leg. 
2. Tumielewicz Zygmunt. 76 
P. p. 
3. Prosba Jakób, 39 p. p. 
4. Gorczyca Stanislaw Bole- 
slaw. 5 p. s. p. 
5. Miedziejewski Lucjusz Sa- 
turnin. 27 p. p. 


1910. 


6. Sroka Marjan Karol. K.O.P. 
7. Hollík Eugenjusz Karol. 2 
p. s. p. 
8. Grabowski Józef III, 9 p. p. 
leg. 
9. Grzywacz Stanislaw. 77 p.p. 
10. Radziszewski Wieslaw Pius 
Teodor. 68 p. p. 
11. Liskowiak Marjao. 58 p, p. 
12. Dardzinski Stanislaw. 75 
p. p. 
13. Rodzen Józef, 14 p. p. 
14. Morawski Franciszek Mi- 
chal. 19 p. p. 
15. Malecki Mieczyslaw. 10 p.p.. 
1920. 


16. Dietrich Edward Wojciech. 
K.O.P. 
17. Krajewski Konrad Marjan. 
Szk. Pchor. dla Pdfc. 
18. Zalewski Tomasz. D. O. 
K. III. 
19. Slomkowski Tadellsz Roch, 
80 p. p. 
Gawrych Franciszek. K.O.P. 
Schubert Francíszek Emil. 
49 p. p. 
22. Szymanowski Stefan 
wik. Szk. Pchor. dla 
Knapik Stanislaw I, 
Kad. Nr. 3. 
Kottik Adam Wladyslaw, 
9 p, p, leg. 


20. 
21. 


23. 


Lud- 
Pdfc. 
Korp. 


24. 


25. Zatopianski Józef Juljan. 
3 p. p. leg. 
1930. 


26. Osmakiewicz Franciszek, 
29 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0083.djvu

			Lista starszeIÍstwa oficerów 


27. Galica Wiadyslaw. 69 p. p. 
28. KamieIÍski Czeslaw. 79 p. p. 
29. Witkowski Marjan II. 16 
p. p. 
30. Rowicki Boleslaw. 63 p. p. 
31. Bílczewski F rancíszek. 35 
p. p. 
32. Adamek Jan Lukasz. 26 
p. p. 
33. Berger Antoni, K. O. P. 
34. Spritzer Marcin. 86 p. p. 
35. Piotrowski Edward Marian. 
53 p. p. 
1940. 


36. Wierzbowski Jerzy. 8 p. p. 
leg. 
3'/. Sadowski Karol Stanislaw. 
6 p. p. leg. 
38. Polkowski F rancíszek. 10 p.p. 
39. Hordt Tadeusz Józef. 59 
p. p. 
40. Latanowicz Leon. 50 p. p. 
41. Urbanowicz Edmund. Szt. 
Gt 
42. Franus Eugenjusz. 4 p. p. 
leg. 
43. Niedzielski Waclaw. 13 p.p. 
44. Przybylski Witold Zygmunt. 
10 p. p. 
45. Krajewski Henryk II, 31 p.p. 
1950. 


46. Kaptur Czeslaw. 22 p. p. 
47. Gucma Boleslaw, Korp. 
Kad. Nr. 2. 
48. Kaseia Michal. 38 p. p. 
49. Malinowski Józef II. 76 
p. p. 
50. Zajqczkowski Francíszek II, 
D. O. K. IX. 


81 


51. Piekarniak German. 36 p.p. 
52. Perlinski Stanislaw Hipolit. 
8 p. p. leg. 
53. Krzywiak Stefan. 51 p. p. 
54. Andrychowski Jan. 24 p. p. 
55. Laurentowski Piotr, kier. 
osr. W. F. Tomn. 
1960. 


56. Byszewski Tadeusz Jakób. 
26 p. p. 
57. Dudziak Michal. 55 p. p. 
58. Rosolek Ludwik. 34 p. p. 
59. Adamski Jan Marjan. Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 
60. Sakowski Francíszek. 
G.I.S.Z. 
61. GarWdcki Zbigniew Józef. 
32 p. p. 
62. Herhold Franciszek Jan. 
Centr. Inst. W. F. 
63. Cimura Emil. Szk. Pchor. 
Piech. 
64. FIorkowski Tadeusz Ro- 
muald. 82 p. p. 
65. Czyzewicz Mieczyslaw Jul- 
jan Mikolaj. 81 p. p. 
1970. 


66. Worono Konstanty. K. O. P. 
67. Zar
bski Boleslaw Zygmunt. 
Szk. Pchor. Piech. 
68. Kowarz Adolf. 52 p. p. 
69. Tomczak Kazimierz I. Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 
70. Klimczyk Henryk. 45 p. p. 
71. Obidowicz Witold. K. O. P. 
72. Wanic Ignacy. 42 p. p. 
73. Teodorczyk Mieczyslaw Ro- 
man, 85 p. p. 
74. Goldenberg Józef. 35 p. p. 
6
		

/DIGDRUK000024_0084.djvu

			Usta starszelÍstwa ofícerów ___ 


82 


75. Weisbach 
p. p. 
1980. 
76. 


Józef Karol. 17 


Szuchatowicz Leon Grze- 
gorz. 53 p. p. 
77. KilalÍski Antoni Norbert, 
C. W. Piech. 
78. Gruszecki Stanislaw Jan. 
w dysp. szefa Dep. Piech. 
M. S. W ojsk, 
79. Mischke Wincenty. $zk. 
Pchor. Piech. 
K wiecilÍski Izydor dypI.. 
B. Og.-Org. M. S. Wojsk. 
Lisowski Tadeusz Jan. 38 


80. 


81. 


p. p. 
82. Kozlowski Wincenty, 3 p.p. 
leg. 
83. Zimnal Marjan Stanislaw 
Józef. W. S. Woj. 
84. Nagórski Wladyslaw Jan. 
Szk. Pchor. dla Pdfc. 
85. Pancierzynski Jan Mateusz. 
65 p. p. 
1990. 
86. Zabielski Edward. 61 p. P. 
87. Grott Lucjan. 75 p. p. 
88. Rytel Boguslaw. Dep. Piech. 
M. S. W oisk. 
89. Ginalski Edmund Wiktor 
Jerzy. W.I.N.W. 
90. Marzys Edward. K. O. P. 
91. Hartman Józef. Dep. Piech. 
M. S. W ojsk. 
92. Warth Karol. 84 p. p, 
93. Piko Wladyslaw, D.O,K, III. 
starszeñstwo z dniem 1.1.1933 r. 
1. Iwaszkiewicz Ignacy Jan. 11 
p. p. 


2. Nowosie\ski Eugeniusz. 68 
p. p. 
2000. 


3. Mozírer Marian Józef, 4 p.p. 
leg. 
4. Wierzbicki Mieczyslaw II. 
17 p. p. 
5, Timmel Kazímierz Józef. 
75 p. p. 
6, Szablowski Stanislaw, 56 
p. p. 
1. Hiczkiewicz Micbai. 54 p.p. 
8. KruczylÍski Bernard, 82 p.p. 
9. Nowicki Gerard, 63 p, p. 
10. Zukowski Mieczyslaw. 33 
p. p. 
11. Lewkowicz Jan Stefan, 81 
p. p. 
12. Stankiewicz Stanislaw IV, 
13 p. p. 
2010. 


13. Zal
ski Józef, 51 p. p. 
14. Sobkowski Feliks Tomasz. 
44 p. p. 
15. W
glowski Felician, 80 p.p. 
16. Hanus Juljan Tadeusz, 49 
p. p. 
17. Winter Marek Ignacy, 7 p. 
p. leg. 
18. Karyszkowski Stefan, 22 p.p. 
19. Chaszczyñski Stefan. 5 p.s.p. 
20. Jani Leopold Teofil. 23 p.p. 
21. Hamberger Wilhelm Piotr. 
59 p, p. 
22. Baron Szymon, 77 p. p. 
2020. 


23, Dllbkiewicz Jan, 82 p. p. 
24. Cicharski Edward. 13 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0085.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


83 


25. Smolenski Kazimierz Izy- 
dor. 79 p. p. 
26. Szczepanski Alojzy Jan.. K. 
O. P. 
27. Gutkowski Stefan. 1 p. p. 
leg. 
28. Mielczarski Jan Ignacy. 18 
p. p. 
29. Bobrownicki - Libchen Mie- 
czyslaw Sylwester. 37 p. p. 
30. Kuhlmann Arnold Wilhelm. 
56 p. p. 
31. Naziemblo Michal. 14 p. p. 
32. Smialowski Józef II. 73 p.p. 
2030. 


_____....._____n________ _ 
33. Blok Franciszek. K. O. P. 
34. Lusniak Józef, 69 p. p. 
35. Solecki T adeusz Stefan. 40 
p. p. 
36. Dutkiewicz Stanisiaw 1. 15 


p. p. 
37. Skoczowski Ludwik. 10 p.p. 
38. Dzi
cielak Jan. 69 p. p. 
39. Szymanski Edmund Miko- 
laj. 76 p. p. 
40. Tarzynski Boleslaw Kazi- 
mierz, 5 p. s. p. 
41. Podniesinski Marjan, 4 p. 
s. p. 
42. Szczepaniak Kazimierz. Szk. 
Pchor. dla Pdfc. 
2040. 


43. Grz
da Teodor, 52 p. p. 
44. Stolarski Jerzy Jacek Mi- 
kolaj. 53 p. p. 
45. Kuczkowski Leonard. 28 p.p. 
46. Skórnicki Antoni Józef, 58 
p. p. 


47. Jewasinski Czeslaw Jan, 
29 p. p. 
48. Talarczak Ludwik Jan. 48 
p. p. 
49. Hecht Edward. 3 p. p. leg. 
50. Borek Marcin, 1 p. p. leg. 
51. Kucharski Józef I. 34 p. p. 
52. Otr
bski Antoni Kazimierz, 
IIp. p. 
2050. 


53. Puc Jan. 17 p. P. 
54. Frankowski Ignacy. K. O. P. 
55. Zelazowski Teodor Marjan. 
65 P. p. 
56. Waiter Marian. 19 p. p. 
57. Hertmanowski Antoni Fran- 
ciszek. 55 p.p. 
58. Der
gowski Jan Franciszek. 
85 p. p. 
59. Barcik Zygmunt. 42 p. p. 
60. Miciuk Stanislaw. 41 p. p. 
61. Maskowicz Stanislaw Miro. 
K. O. P 
62. J
glet Michal. 44 p. p. 
2060. 


63. Brzosko Tytus Jerzy. 30 p.p. 
64. Marek Stanislaw II. 20 p.p. 
65. Jurczynski Henryk. 6 p. p. 
leg. 
66. Roszyk Stanislaw. 56 p. p. 
67. Nowak Franciszek Józef. 
53 p. p. 
68. Ogrodnik Aleksander. 31 p.p. 
69. Kula Wiktor. 36 p. p. 
70. Lisowski Marian Zdzislaw 
Wladyslaw. 51 p. p. 
71. Malak Mieczyslaw Florian. 
61 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0086.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


84 


72. Gawlowski Zygmunt Stani- 
slaw. 39 p. p. 


2070. 


73. Skowronski Tadeusz, 12 p.p. 
74. Krzysik Michal. 38 p. p. 
75. Wasílkowski Platon Mikolaj. 
86 p. p. 
76. Konieczkowski Wnhelm 
Stanislaw Marjan,79 p. p. 
77. Wajda Jakób. 41 p. p. 
78. Bieganowski Antoni, 33 p.p. 
79. Daczkowski Czeslaw. 78 
p. p. 
80. Skrzat Józef Ignacy. 18 p.p. 
81. Remisz Leonard Aleksan- 
der. 25 p. p. 
82. Lipinski W oícíech Boleslaw. 
6 p. s. p. 
2080. 


83. Makowski Tadeusz Teom. 
30 p. p. 
84. Wielechowski Mieczyslaw. 
36 p. p. 
85. K
dzíerski Hieronim. 40 p.p. 
86. Respondek Wadaw Ludwik. 
27 p. p. 
87. Okonski Józef Nicefor. 
8 p. p. leg. 
88. Sernicki Edward. 81 p. p. 
89. Cerkaski Stefan Edmund. 
3 p. s. p. 
90. Krupinski Roman. 45 p. p. 
91. Dqbrowski W iktor II. 43 
p. p. 
92. Kowalczyk Jan. 2 p. p. leg. 
2090. 


93. Wajdowicz Zygmunt Józef. 
16 p. p. 


94. Kasprzycki Stanislaw An- 
toni Juljan. 65 p. p..
 
95. Obr
bowski Stefan Józef. 
21 p. p. 
96. Ciszewski Czeslaw. 70 p.p. 
97. Rossowski Jerzy. 85 p.p. 
98. Scíslowski Marjan. 83 p.p. 
99. Mrozek Stanislaw I. 57 p.p. 
100. Krajnik Mikolaj Aleksan- 
der. Szk. Pchor. Piech. 
101. Bortnowski Leon' dypl.. D. 
O. K. VIII. 
102. Dylqg Tadeusz Kazímierz, 
2 p. s. p. 


2100. 


103. Krach Stanislaw. K. O. P. 
104. Cyrulínski Marjan Pawel. 
74. p. p. 
105. Bujalski Kazímierz. 5 p. 
p. leg. 
106. Urbanik Józef. K. O. P. 
107. Macíejowski Wítold Mie- 
czyslaw. 74 p. p. 
108. W ojsznarowicz Antoni. 35 
p. p. 
109. Nowaczyk Walerjan. K. 
O. P. 
110. Zurowski Antoni. 32 p. p. 
111. Ziobrowski Michal. 71 p.p. 
112. Niemirowicz-Szczyt Leo- 
nard. 60 p. p. 


2110. 


113. Gawdzík Tadeusz. 62 p.p. 
114. Jeleniewicz Jerzy. 66 p.p. 
115. Sikorski Edward. 62 p. p. 
116. Rybikowski Michal dypl., 
17 dyw. piech. 
117. J abtonski Alfons. 8 p. 
p. leg.
		

/DIGDRUK000024_0087.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


118. Gosztowtt Ludwik. K.O.P. 
119. Ch
tko Stanislaw. 23 p. p. 
120. Kabata Piotr. K.O.P. 
121. Palac Józef. 24 p. p. 
122. Switalski Marja Michal 
Jan. 19 p. p. 


2120. 


85 


129. Tomkiewicz Tadeusz Ed- 
ward. 16 p. p. 
130. Matwijewicz Zygmunt. 55 
p. p. 
131. Zawarczynski Roman Mar- 
jan. 14 p. p. 
132. Grzeszkiewicz Tadeusz Ja- 
cek. 72 p. p. 


123. Zaremba Jan Konstanty. 2130. 
K.O.P. 


124. Janiszewski Józef Kala- 
santy. K.O.P. 
125. Krysiak Zygmunt. 84 p. p. 
126. éwiqkalski Józef, Szk. 
Pchor. Piech. 
127. Stankiewicz Stanislaw VI. 
64 p. p. 
128. Barszczewski F ranciszek. 
22 p. p. 


133. Charków Karol Stanislaw. 
1 p. s. p. 
134. Tymkiewicz Piotr. 9 p. 
p. leg. 
135. Bytomski Boleslaw Jan. 
4 p. s. p. 
136. Zbiegien Tadeusz Zbig- 
niew. 24 p. p. 
137. Kosiaty Jan Zygmunt. 4 
p. s. p. 


PORUCZNICY. 


Starszenstwo z dniem 
1.V1.1919 r. 


1. Niedzielski Marian Jan Ta- 
deusz, P.K.U. Lódi - Pow. 
2. Kowalówka Józef I. Korp. 
Kad. Nr. 3. 
3. Gottas August. Korp. Kad. 
Nr. 1. 
4. Kotowicz Wladyslaw Ma- 
ciej. P. K. U. Kraków-Pow. 
5. Hola Józef. Korp. Kad. Nr. 2. 
6. Malinowski Gedymin Zyg- 
munt. P. K. U. Skierniewice. 
7. Geras Tadeusz Leonard. 
p. K. U. Lublin-M. 
8. L
cznarowicz Gustaw. P. 
K. U. Lancut. 


9. Skarski Tadeusz Wlady- 
s
aw. K. O. P. 
10. Potapowicz Konstanty. P. 
K. U. Suwalki. 


10. 


11. Spadarzewski Piotr, Baon 
Szt. M. S. W ojsk. 
12. Gutowski Mieczyslaw. P. 
K. U. Warszawa-M. IV. 
13. Jacyna Michal. 30 p. p. 
14. Makuch Tadeusz Eugenjusz. 
40 p. p. 
15. Szpakowski Jan. 72 p. p. 
16. Jakubowski Tadeusz III. 
Korp. Kad. Nr. 2. 
17. J eszka J an Aleksander. 
K. O. P.
		

/DIGDRUK000024_0088.djvu

			86 


Lista starszeIÍstwa oficerów 


18. Pogorzelski Ludwik F eliks, 
71 p. p. 
19. Herzog Ludwig, P. K. D. 
Nowogródek. 
20. IIgiewicz Piotr. Kmda Mia- 
sta Wilno. 


20. 


21. Lange Antoni Józef. Szk. 
Fdfc. Piech. dla Matolet. 
Nr. 2. 
22. ButwiUo Witold. 4 p. p. leg. 
23. Wojtan Wincenty, K. O. p, 
24. Zar
bski Michal. 38 p. p. 
25. Jarski Andrzej, P. K. D. 
Bielsk Podlaski. 
26. Stelnicki Zygmunt. K. O. P. 
27. Widlarz Wojcîech II, 4 p.p. 
leg. 
28. l.ukaszewicz Stanislaw 
Kostka Erazm. Szk. Pchor. 
Rez. Piech, 
29. Petczynski Bolestaw. K. 
O. P. 
30. Busz Aleksimder. 50 p. p. 
30. 


31. Skirgajto Aleksander, P. K. 
D. Przemysl. 
32. Hussakowski Antoni. 20 
p. p. 
33. Danhoffer Wtodzimierz. 60 
p. p. 
34. Konkiel Stanistaw II. 6 p. p. 
leg. 
35. Nowaczkiewicz Leon Anto- 
ni. P. K. D. Gniezno. 
36. Skwara Wojcîech Stanistaw. 
26 p. p. 
37. Ozimek Tadeusz. P. K. D. 
Warszawa-M. n. 


38. Kriegseisen Adam. K. O. P. 
39. Kornet Szczepan. P. K. D. 
Uda. 
40. Tucholski Józef Feliks. 86 
p. p. 


40. 


41. Konopka Józef Benedykt. 
P. K. D. Lwów-Pow. 
42. Szcz
sny Czeslaw. W. S. Rej. 
l.omza. 
43. Starostecki Leonard Stani- 
staw, K. O. é. Grupa. 
44. Jesman Aleksander. P.K.D. 
Czortków. 
45. Sedlacek Kazimierz Broni- 
slaw, 65 p. p. 
46. Wantowski Alfons Broni- 
staw. K. O. P. 
47. Grabowiecki Zygmunt Apo- 
lonjusz. Szt. Gl. 
48. Sobolewski Wtadystaw II. 
32 p. p. 
49. Leitner Lucjusz Marjan. 67 
p. p. 
50. Kurowski Wincenty. K.O.P. 
50. 


51. Leszak Stanistaw Dyonizy. 
K. O. P. 
52. Czaporowski Józef Sykstus. 
64 p. p. 
53. Batorski Zenon. 71 p. p. 
54. Wysocki Wilhelm. 34 p. p. 
55. Zar
bski Stanislaw II. Kmda 
Gl. Zw. Strz. 
56. Dziadzik Franciszek. K.O.P. 
57. Lang Józef Henryk. R.O.P. 
58. SicîtJski Kazimierz Anasta- 
zy. Kmda Miasta Lwów.
		

/DIGDRUK000024_0089.djvu

			___ Lísta_starszenstw !l_ ofícerów 


59, Klepka .Ian, P,K.U, Lódi- 
M. II. 
60, Bartela \;<"ladyslaw, 4 p s,p. 
60. 


61. Przegroda Stefan Bronislaw, 
P. K, U. Wloclawek. 
62, Piasecki - Heumos Józef, 
K. 0, p, 
63. Bialorucki Józef. 26 p. p. 
64, Rutkowski Edward, P. K. U, 
Sarny. 
65. Chwala Juljan .Ian, 28 p. p. 
66. Tarnawski Tadeusz Longin, 
6 p, s, p, 
67. RabczaIÍski Boleslaw Kazí- 
mierz, P. K. U. Sieradz. 
68. KopczYIÍski Wladyslaw .Ian, 
69 p. p. 
69, Lukawski Lucjan Rafael. 
K, O. P. 
70. Baumgardt .Ian, l{. 0, P. 
70. 


71. Sikorski Dyonizy Edward 
Kazímierz. P.K.U. Lask. 
72, Zi
bowicz Franciszek, Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 
73. Kaladziun Wladyslaw, K. 
O. P. 
74. Strzalkowski Leopold, P. 
K, U. Biala Podlaska. 
75. Lab
dzki Romuald Ze.non, 
w dysp, Min. Kom. 
76. Francki Janusz Stanislaw, 
1 p. panc" 
77. ChwedoIÍczuk Adolf, K.O.P. 
78, Leszczynski Stanislaw Ta- 
deusz, 38 p. p. 
79, Dqbrowski OUon Józef, 36 
p. p. 


87 


80, Jaworski Roman Alfons, K. 
O. p, 


80. 


81. Mieczkowski Aleksander, 
65 p. p. 
82. Malicki Stanislaw, W. S. 
Rej. Uda. 
83. Malecki Wladyslaw, 59 p.p. 
84, Dubowiecki Filip Marjan. 
Korp. Kad, Nr, 2. 
85. Dawidowicz Zygmunt. 40 
p. p, 
86, Lipski Boleslaw 1. 63 p. p, 
87. Nowicki Leon Leonidas, Szk. 
Pchor, Rez. Piech, 
88. W awrykiewicz Florian Fran- 
ciszek, 2 p, p, leg. 
89. Stasiuk Waclaw, K. O. P. 
90, MilczYIÍski Mikolaj, 28 p,p. 
90, 


91. Grizani .Ian, Korp. Kad. 
Nr.3. 
92. Rapcewicz .Ian, 71 p, p. 
93. Konopacki .Ian III, 73 p. p. 
94. Bielawski Bronislaw, 25 p.p. 
95. DapiIÍski .I ózef Stanislaw, 
61 p. p. 
96. Kujawski Kazimierz II, Dep. 
Uzup. M. S. Wojsk, 
97. Moskwiak Wlodzimierz, D. 
0, K. VI. 
98. Danecki Tademz Maciej, 
K. O. P. 
99, Laniewski- Wolk Wiktor. K. 
0, P. 
100. MierzwiIÍski Antoni, 20 p. p. 
100, 


101. Szabo Jerzy, Szk. Pchor. 
Piech.
		

/DIGDRUK000024_0090.djvu

			88 


Usta starszenstwa ofícerów 


102. Fabicki Julian Walenty. 
P. K. U. Gdynia. 
103. Lamparski Edmund. W. S. 
Woi. 
104. Brusznicki Wadaw.57p.p. 
105. MÜller Leon. 1 b. slrz. 
106. Pawlowski Adam II. 80 
p. p. 
107. Wqsowski Edmund. 16 p.p. 
108. Ciepielowski Jerzy. W. 1. 
N. W. 
109. Romecki Stanislaw. 71 p.p. 
110. Konarzewski Marian. 6 d. 


sam. 


110. 


111. Swirszczewski Marjan. 50 
p. p. 
112. Cwynar Józef. Szk. Gaz. 
113. Paprocki Zygmunt Roch. 
35'p. p. 
114. Kurelski Mieczyslaw Ig- 
nacy. P. K. U. Suwalki. 
115. Brewiríski Jan. 5 p. p. leg. 
116. Kwiatkowski Bronislaw 
IV. K. O. P. 
117. Podrouzek Jaroslaw Fran- 
ciszek. 39 p. p. 
118. Karbowski Wladyslaw 
Jan. K. O. P. 
119. Ciolkowski Bronislaw Te- 
odor. K. O. P. 
120. Fink Oskar Juliusz, 32 p.p. 
120. 


121. Gryszczyríski Leon. 82 p.p. 
122. Berak Stanislaw. K. O. P. 
123. Sliwa Stefan. K. O. P. 
124. Gebrowski Wadaw. K. 
O. P. 
125. Kordus Jan. K. O. P. 


126. Pietrzykowski Tadeusz 
Józef. 45 p. p. 
127. Czarnocki Aleksander, 76 
p. p. 
128. lwanowski Józef 1. 86 p.p. 
129. Ostrowski Aleksander 
Ludwik. K. O. P. 
130. Wyrzykowski Leon. SkI. 
Mat. lnt. W arsza wa. 


130. 


131. Olszewski Tomasz Waler- 
jan, 81 p. p. 
132. SkirgajBo Grzegorz Lu- 
cjan. P. K. U.Konskie. 
133. Zarnowski Karol. P. K. U. 
Sanok. 
134. Gorczykowski Romuald 
Tadeusz. 63 p. p. 
135. Zieliríski Tadeusz Wolf- 
gang. K. O. P. 
136. Klewar Jaroslaw Walen- 
ty, 19 p. p. 
137. Kowszyk Arkadjusz. 86p.p. 
138. Pawlowski Aleksander.39 
p. p. 
139. Wqsik Jan. K. O. P. 
140. Szrubarski Henryk Michal. 
K. O. P. 


140. 


141. Zbaraszewski Józef. ka- 
dra 3 d. sam. 
142. Podwapiríski Józef. P. K. 
U. Kalusz. 
143. Pietniunas.Pietkiewicz Le- 
onard. Korp. Kad. Nr. 3. 
144. Borowski Ignacy. Korp. 
Kad. Nr. 2. 
145, Wardzyríski Stefan II, 16 
p. p.
		

/DIGDRUK000024_0091.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


146, Grzybowski Antoni II. K. 
O. P. 
147. Regenstreif Leon Artur, 43 
p. p. 
148. Z
dzian Jerzy. 60 p. p. 
149. Lach Wladystaw Józef. 
D.O.K. V. 
150. Pogorzelski Juljan, 79 p.p. 
150. 


151, Mozolewski Stanislaw. 17 
p. p. 
152. Naruniec - Gojzewski Wi- 
told. 64 p. p, 
153. Marczewski Stanislaw 1. 
3 p. panc. 
154. Kulakowski W Hold Anto- 
ni. w dysp. dyr, Panstw. 
Urz. W. F. i P. W. 
155. Podraza Stanislaw Piotr. 
Korp. Kad. Nr. 2. 
156. Kalinski Stefan Pawel. 
Karp. Kad. Nr. 1. 
157. Lazarewicz Jan. K. O. P. 
158. Sajkalo Waclaw Wilhelm. 
81 p. p. 
159. Lukasiewicz Kazímierz 
Józef. Kmda Miasta Lu- 
blin. 
160. Lewkowicz Augustyn Mie- 
czyslaw, Szk. Pchor. Piech. 


160. 


161. Mizer Konstanty. baon 
morski. 
162. Hubal' Hipolit. P. K. U. 
Postawy. 
163. Borkowski Jan II. 24 p,p. 
164. Kuziela Stanis taw Stefan. 
53 p. p; 


89 


165. Banasik Bronislaw. p. 
rtIgr. 
166. G'Isowski Boleslaw Wi- 
told. KO.P. 
167. Galwanowski Zygmunt. 
C. W. San. 
168. Kazmierczyk Józef, Korp. 
Kad. Nr. 3. 
169, Soroczynski Ludwik. Szt. 
Gl. 
170, Stankiewicz Ludomir Bo- 
nawentura. P. K. U. War- 
szawa-M. III. 


170. 


171. Prandecki Konstanty. 59 
p. p. 
172. Krason J an II, 31 p. p. 
173. Gadkowski Leopold Jul- 
jan. P.K.U. Baranowicze 
174. Ostrowinski Ludwik. 
Centro Inst. W. F. 
175. Kodi Bronislaw, K. O. P. 
176. Malinowski Józef Zdzí- 
slaw. 38 p. p. 
177. Swi
torzecki Michal J e- 
rzy, 68 p. p. 
178. Rodzaj Marjan. P. K. U. 
Katowice, 
179. Lasota Jan I. 59 p. p. 
180. Lukaszewicz Jan. K. O. P. 
180. 


181. Sterne Adolf Ignacy, C. 
W. San. 
182. Mamrocha Ludwik, kadra 
7 d. sam. 
183. Zabicki Tadeusz, 25 p, p. 
184, Dzíubanowski Stefan Kon- 
stanty, 20 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0092.djvu

			90 


Lista starszenstwa oficerów 


185. Biskupski Kazímierz. W. 
S. Rej. Zamosé. 
186. Ryzinski Boleslaw Izydor. 
24 p. p. 
187. Bogucki Antoni. 14 p. p. 
188. Zarzecki Stefan. 33 p. p. 
189. Rolny Stanislaw Feliks. 
2 p. p. leg. 
190. Szpakowski Felicjan. 6 p. 
p. leg. 


190. 


191. Tugocki Stanislaw. kadra 
2 b. teleg1". 
192. Arkuszewski Józef Ale- 
ksander. 3 p. p. leg. 
193. Seredynski Andrzej. 84 
p. p. 
194. Bizior Antoni. 40 p. p. 


Starszenstwo z dniem 
1.VII. 1919 r. 


1. Lyszkowski Kazimierz. 
Kmda Miasta PrzemysL 
2. Mierzwa Franciszek. Korp. 
Kad. Nr. 1. 
3. Borak Józef. K. O. P. 
4. Wicínski Józef. 20 p. p. 
5. Brodowski Antoni. P. K. U. 
Lomz a. 
6. Klauzínski Ryszard. 5 d. 


sam. 


200. 


7. Migdal Ludwik Andrzej. 2 
p. s. p. 
8. Mularski Francíszek. 5 p. 
p. leg. 
9. Roth Eugenjusz Wladyslaw. 
P. K. U. Bialystok. 
to. Ilinicz Antoni. 31 p. p. 


Starszenstwo z dniem 
l.lV. 1920 r. 


1. SzyszUo Radoslaw. 80 p. p. 
2. Bogucki Albin, 70 p. p. 


Starszenstwo z dniem 
1.VI. 1920 r. 


1. Ll!.b
cki Maksymiljan. Korp. 
Kad. Nr. 1. 
2. Mielczarek Boleslaw. 3 p. 
p. leg. 
3. Radke Edward. 31 p. p. 
4. Tulodziecki Alfred Stani- 
slaw. D. O. K. VII. 


210. 


5. Grzymala- Turzanski Józef, 
27 p. p. 
6. Sobalski Kazímierz Adolf. 
K.O.P. 
7. Romanczyk Wladyslaw. Szk. 
Pchor, Rez. Piech, 
8. Gil Józef. 54 p. p. 
9. Wawrzyniak Teofil. 4 p.s.p. 
10. Rowinski Edmund Romuald. 
29 p. p. 
11. Wojtyniak Leon. 61 p. p. 
12. Banczak Józef. Szk. Pdfc, 
Piech. dla Malolet. Nr. 2. 
13. Milewicz Antoni Kornel 
Bronislaw. Korp. Kad. Nr. 1. 
14. Spirydowicz Ignacy. P.R.U. 
Wilno-M. 


220. 


15. Zi
ba .Ian II, Szk. Pchor. 
Piech. 
16. Zachuta Adam Antoni, K. 
O. P. 
17. Osucha Jan. K. O. P.
		

/DIGDRUK000024_0093.djvu

			Lista starszeÍlstwa oficerów 


Starszenstwo z dniem 
1.VII. 1920 r. 


1. Moklowski Bohdan Zil'mo- 
mysl Stanislaw. 19 p. p. 
2. Boq:! Eugenjusz Serwiljan. 
65 p. p. 
3. Drabik Jan, K. O. P. 
4. StaliÍlski Stanislaw, 48 p. p. 
5. Kurzeja Mieczyslaw Jan. 
K, O. P. 
6. Wawrzkiewicz Tadeusz. 26 
p. p. 
7. Szwaba Tadeusz. 31 p. p. 
230. 


8. Czank Augustyn, kadra 8 
d. sam. 
9. Kiernozycki Józef Stani- 
slaw. K.O.P. 
10. PlocíÍlski Eugenjusz Sewe- 
ryn. Szt. Gl. 
11. Machowski Bronislaw Mar- 
jan. K. O. P. 
12. Wojewski Jan. 25 p. p. 
13. Zakrzeñski Tadeusz Stefan. 
85 p. P 
14. Janson Feliks. W. S. Woj. 
15. Nyka Stefan, 69 p. p. 
16. Drypczynski Alfred Stani- 
slaw, 11 p. p. 
17. Kozanecki Józef. 81 p. p. 
24fJ. 


18. Bamber Francíszek. 31 p, p. 
19. Ciosanski Stefan, 57 p. p. 


starszenstwo z dniem 
1.VIII. 1920 r. 


1. St
szewski Józef. K.O.P. 
2. Czapek Jerzy. Szk. Pchor. 
Rez. Piech. 


91 


3. Wiertelak Józef, K. O. P. 
4. GrzywiÍlski Wladyslaw. 16 
p. p. 
5. KobyliÍlski Jerzy Jan, W. 
S. Woj, 
6. Kwasnica Edward Jan, 36. 
p. p. 
7. Strycki Józef. K. O. P. 
8. Szaper Augustyn Inocenty. 
72 p. p. 


250. 


Starszenstwo z dniem 1.lX.t920r. 
1. Krywald Aleksander Mar- 
jan Józef, Korp. Kad. Nr. 1. 
2. Gaw
da Marjan. K.O.P. 
3, Gruss J ózef, 1 b. stn. 
4. Rosiek Adam Piotr, 2 b. 
strz. 
5. Nowicki-Osuch Kazímierz. 
baon morski. 
6, Anton Boleslaw Stanislaw. 
28 p. p. 
7. Chudecki Witold Alfred Ju- 
lian. 84 p. p. 
8. Akatow Mikolaj, 9 p. p. leg. 
9. Lib Szymon. Szk. Pdfc. 
Piech. dla Malolet. Nr. 1. 
10. Jastrz
bski Jan II, 63 p. p. 
260. 


11. Piotrowicz Ignacy. 1 b. strz. 
12. Nowak Walenty 1. K. O. P. 
13, Wityk Eugenjusz. 3 b. strz. 
14. Praczyk Stanislaw, 41 p. p. 
15. Chwalny Wladyslaw, K.O.P. 
16. Bulka Antoni. K O.P. 
17. Frqckiewicz Piotr. 79 p. p. 
18. Naskowiak Stanislaw. K. 
O. P.
		

/DIGDRUK000024_0094.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


92 


StarszelÍstwo z dniem 
LX. 1920 r. 


1. Andrzejewski Kazimierz 1. 
w dysp. d-cy O. K. IX. 
2. Holan Albert. C. W. Piecb. 
270. 


3. Janyska Karol. K. O. P. 
4. Meyer Konstanty. 41 p. p. 
5. Majer Zygmunt. 2 b. shz. 
6. Goscinski Wladys!aw II. 
w dysp. M. S. Wewn. 
ì. Niessner Józef Czeslaw, 18 
p. p. 
8. Kietczewski Aleksander, 
Szk. Pchor. Rez. Piecb. 
9. Mikurda Jan Kazimierz. 37 
p. p. 
10. Borek Jan, Szk. Pchor. Rez. 
Piech. 
11. Skorupa Józef II. 73 p. p. 
12. Sopoéko Stefan II. K. O. P. 
280. 


13. Josse Józef, 81 p. p. 
14. Zywer! Marian. K.O.P. 
15. Kozlowski Marjan Konstan- 
ty. 3b. strz. 
16. Gorzechowski Henryk II. K. 
O. P. 
17. J echalik Maksymilian. K. 
O. P. 
18. Matkowski Kamil Franci- 
szek Karol. 45 p. p. 
19. Müller Józef. K.O.P. 
20. Bialy Stanislaw II. 9 p. P. 
leg. 
StarszelÍstwo z dniem 
1.XI. 1920 r. 
.I. Bielecki Marian Gorgoniusz. 
76 p. p. 


2. Szymanski Zbigniew II, C. 
W. Br, Pane. 


290. 


3. Herber! Edward Franciszek 
Stanislaw. 1 p. pane. 
4. Wasilewski Józef III. K.O.P. 
5. Mika Tomasz. K.O.P. 
6. Zebrowski Janusz. 1 b. strz. 
'J. Szmytkowski Tadeusz Anto- 
ni Stefan. K.O.P. 
8. Piasecki Eugeniusz, 18 p.p. 
9. Nowakowski Wadaw Jan. 
1. b. shz. 
10. Malachowski Piotr, 60 p. p. 
11. Sikorski Józef III. 2 p. p. 
leg. 
12. Srodulski Wladyslaw Anto- 
ni. 16 p. p. 


300. 


13. Tijan Wladyslaw. Korp. Kad, 
Nr.3. 
14. Ziolo Zdzislaw Marian, 70 
p. p. 
15. Prus Józef, Szk. Pchor. 
Piech. 
16. Prokesch Emanuel Mieczy- 
slaw, 85 p. p. 
1.7. Zaleski Kazimierz II. 82 p.p. 
18. Palucbowski Wladyslaw. 38 
p. p. 
19. Fryzel Stanislaw. 44 p. p. 
20. Kubal Franciszek Walerjan, 
72 p. p. 
21. Bradke Ryszard Jerzy, 28 
p, p. 
22. Weber Rudolf Tadeusz. K. 
O. P. 


310.
		

/DIGDRUK000024_0095.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


23. Wojnarowicz Wlodzimierz 
Zenon. 60 p. p. 


StarszelÍstwo z dniem 
1.XII. 1920 r. 


1. Laska Jan. K.O.P. 
2. Solka Wadaw Michal. 39 
p. p. 
3. Dul
ba Jan. K.O.P. 
4. Baran Piotr. Korp. Kad. Nr.2. 
5. Mucha Stefan. 57 p. p. 
6. Stelmach Roman. 16 p. p. 
7. Laskowski Kazimierz III. 
Centro Inst. W. F. 
8. Kurczewski Mieczyslaw II, 
Dep. Piech. M. S. Wojsk. 
9. Bartnik Wieslaw. Baon Szt. 
M. S. W ojsk. 


320. 


10. Nowak Apolinary, K.O.P. 
11. Burtan Józef Tadeusz. K. 
O. P. 
12. Bartoszewicz Norbert. 58 p.p. 
13. Burzynski Michal Franci- 
szek, Szk. Pchor. Rez. Piech. 
14. Piasecki WHold. W. S. Woj. 
15. Wojciechowski Hieronim, 36 
p. p. 
16. Jarmula Kazimierz Ludwik. 
lCO.P. 
17. Riedel Tadeusz, 15 p. p. 
18. Pepinski Józef Teofil, K. 
O. P. 
19. Niedzielski Lucjan. 78 p. p. 
330. 


20. Burzynski Józef II. 69 p. p. 
21. Badzi",g Alojzy Mikolaj. 82 
p. p. 


93 


22. Turza Jan. 1. Szp. Okr 
23. Watzke Edward. Korp. Kad. 
Nr.2. 
24. Korbinski Kazimierz Józef. 
K. O. P. 
25. Gebhardt Józef Kamil. 9 p.p. 
leg. 
26. Makohonski Aleksander. K. 
O. P. 
27. Kretkowski Franciszek. 
w dysp. szefa Dep. Piech. 
M. S. W ojsk. 
28. Komorowski Tadeusz Bole- 
slaw. 25 p. p. 
29. Kalinowski Czeslaw. K,O.P. 
340. 


Starszeiistwo z dniem 
1.1. 1921 r. 


1. Zagula Marcin. 22. p. p. 
2, Sobczynski Bernard. 1 d. pg. 
panc. 
3. Grabowski Kazimierz To- 
masz. 63 p. p. 
4. Dubik Mieczyslaw. w dysp. 
szefa Dep. Piech. M. S. 
Wojsk. 
5. Eckert Pawel Lucian, 61 p.p. 
6. Morawiec Alojzy II. 82 p.p. 
7. Janiurek Henryk Józef, K. 
O. P. 
8. Tyminski Józef Tadeusz.54 
p. p. 
9. Gibasiewicz Piotr. Korp. 
Kad. Nr. 3. 
10. Kurek Henryk. 12 p. p. 
350. 


11. Malinowski Zenon. 61 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0096.djvu

			94 


Lísta starszenstwa ofícerów 


12. Kurek Czeslaw Stefan. 52 
p. p. 
13. Tencza Wadaw Józef. 17 
p. p. 
"14. Jeszke Tadeusz Konstanty. 
5 p. p. leg. 
15. Juljen T.adeusz. Szt. Gl. 
16. Kulawiak Ireneusz. 33 p. p. 
17. Poszepczyñski Mikolai Ful- 
genty. 13 p. p. 
18. Milewski Wiktor Korneli. 59 
p. p. 
19. Jankowski Stanislaw. 38 p.p. 
20. Kisielewski Jan Kazimierz. 
36 p. p. 


360. 


21. Mossakowski Zygmunt Ale- 
ksander. 70 p. p. 
22. Chyliñski Franciszek. 9 p. 
p. leg. 
23. Burchardt Antoni Franci- 
szek. 83 p. p. 
24. Swiniarski W acla w II, 59 
p. p. 
25. Buca Stanis ta w Mikolaj. 65 
p. p. 
26. Filipowicz Marian II. Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 
27. Bielas Józef. 82 p. p. 
28. Markiewicz Franciszek. K. 
a.p. 
29. Paja.k Stanislaw II, 58 p. p. 


30. Durniat Tadeusz Firmin. 86 


p. p. 


370. 


31. Szymañski Tomasz II. K. 
a. P. 
32. Schmidt atton. 78 p. p. 


33. Dohski Leon. 76 p. p. 
34. Lewestam Jerzy Leon. K. 
a. P. 
35. Beym Józef, K. a. P. 


Starszenstwo z dniem 
1.11. 1921 r. 


1. Michalski Dyonizy, 35 p. p. 
2. Idaszak Tadeusz, 1 p. panc. 
3. agrodowski r:zeslaw Jo- 
achim, P. K. U. Kosdan. 
4. Rutkowski - Kruk Wadaw, 
11 p. p. 
5. Ubysz Jan, K. a. P. 
380. 


6. Matuszewski Stanislaw. 27 
p. p. 
7. Bartczak Jan. K. a. P. 
8. Skrzypek Boleslaw. w dysp. 
szefa Dep. Piech. M. S. 
Wojsk. 
9. Horak Edmund Izydor. 1 p. 
s. p. 
10. Swoboda Wladyslaw. K.a.p. 
11. Pustelniak Franciszek. 2 p. 
s. p. 
12. Sliwiñki Stefan. Szt. Gl. 
13. Klonkowski Wladyslaw. 3 
b. strz. 
14. tuszczewski Henryk Wale- 
rian. 3 p. p. leg. 
15. Janusz Wincenty. 58 p. p. 
390. 


16. Kruziel Jan Sylwester. 77 
p. p. 
17. Bielecki Stanislaw II. 76 p.p. 
18. Laudowicz Henryk. 2 p. p. 
leg,
		

/DIGDRUK000024_0097.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


95 


19. Folwarczny Roman Stani- 
slaw. 38 p. p. 
20. Tomczynski Jan. 12 p. p. 
21. Gromkowski Jan, 79 p. p. 
22. Kwak Stanislaw Juljusz. 3 
p. p. leg. 


StarszelÍstwo z dniem 
1.111. 1921 r. 


1. Strzelecki Tadeusz III. 65 
p. p. 
2. Nowicki Kazimierz II, 68 
p. p. 
3. Boras Alojzy, Szk. Pchor. 
Piech, 
400. 
4. Stachowicz Walenty. KO.P. 
5. Cielecki Ignacy. 44 p. p. 
6. Kudlínski Maksymiljan Bro- 
nislaw. 6 p. s. p. 
7. Rybakiewicz Marian Lud- 
wik. K.O.P. 
8. Moser Leopold, 81 p. p. 
9. Romanski Adam Leopold. 
Baon Szt. M. S. Wojsk. 
10. Turkowski Zygmunt Woj- 
ciech, 4 p. p. leg. 
11. Pi	
			

/DIGDRUK000024_0098.djvu

			96 


Usta starszenstwa ofieerów 


5. Michalski Mareeli Kazi- 
mierz, K.O.P. 
6. Kluger Tadeusz, w dysp, 
szefa Dep. Piech, M. S, 
Wojsk. 
7. Rochowiak Sylwester. 27 
p. p. 
8. Wos Stanistaw Juljan, 38 
p, p. 
9. Jabtonski (:zestaw Wincen- 
ty. 29 p. p. 
10. Fox Teodor. 29 p, p. 
11. Ciszynski Kazimierz. Szk. 
l-'chor. Rez. Piech. 


440. 


12. Kasztelan Antoni, baon mor- 
ski. 
13. Weber Gustaw F ranciszek. 
Korp. Kad. Nr. i. 
14. Ludwig Jan Fryderyk, 45 
p. p. 
15. Lenckowski Wadaw Boni- 
facy, K.O.P. 
16. Frankiewicz Zdzistaw Ka- 
rol. 57 p. p. 
17. Krotkiewski Wtadystaw Ro- 
bert, Gab. Wojsk. Prezy- 
denta Rzplitej. 
18. Dippel Henryk Jan. C. W. 
Br. Pane. 
19. Szymczynski Zygmunt. 
p. p, leg. 
20. Sikora Stanistaw n. K,O.P. 


Starszenstwo z dniem 
1.VI. 1921 r. 


1. Tarkowski Ludomir Mie- 
czystaw. 12 p. p, 


450. 


2, Petzen Aleksander Stan i- 
staw. 6 d. sam. 
3. Laurentowski Stanistaw 
Kostka Andrzej, K. O. P. 
4. Tabaczynski Andrzej Lud- 
wik. 49 p. p. 
5. Wisz Jan, K. O. P. 
6. Gabrysi Tadeusz. 17 p, p. 
7. Bednarski Zenobjusz Jan, 6 
p. s. p. 
8. Kaminski Marjan Józef, 
w dysp, M. S. Wewn. 
9. Dqbrowski Boleslaw. II. 70 
p. p. 
10. Jetter Edward Ludwik, I{. 
O. P. 
11. F aliszewski Stanista w Wla- 
dyslaw, Szk. Pchor. Piech. 


460. 


12. Grzqslewicz Zygmunt. 64 
p. p. 
13. Kowalski Tomasz Stanislaw. 
6 p. p. leg. 
14. Kuehn Henryk Witold, K. 
O. P. 
15. Szlapinski Rudolf. 29 p. p. 
16. Mazurkiewicz Edward, 3 
p. p. leg. 
17. Szydelko Michal. Szk. Pchor. 
Rez. Piech. 
18. Rylko Czeslaw Henryk, 
Karp, Kad. Nr. 3. 
19. Piasecki Józef Pawel. 8 
p. p. leg. 
20. Kucharczyk Wincenty, K. 
O. P. 
21. Metelski \'l ada w If, 73 
p. p, 
470.
		

/DIGDRUK000024_0099.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


22. Zaklinski Bronislaw. 57 
p. p. 
23. Chmura Franciszek Ludwik, 
K. O. P. 
24. Wyborski Józef, K. O. P. 
25. Hampel Jakób mr.. W.S.O. 
Nr. VI. 
26. Wyborski Feliks. 54 p. p. 
27. Kayser Leon Stanislaw, 57 
p. p. 
28. Dul Wladyslaw Franciszek. 
3 p. p. leg. 
29. Sochacki Franciszek. 66 
p. p. 
30. Hudec Waclaw, Gab. Wojsk. 
Prezydenta Rzplitej. 
31. Gawrys Michal. Szt. Gl. 
480. 


32. Dubenski Adur Bronislaw. 
48 p. p. 
33. Rauhut Jan, C. W. Piech. 
34. Charhowski Wladyslaw. 34 
p. p. 
35. Pytel Jan. 80 p. p. 
36. Gol
biewski Henryk. Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 
37. Trojanowski Czeslaw II. 
Korp. Kad. Nr. 3. 
38. Starzyk Kazimierz. 67 p. p. 
39. Balkow-ski Zygmunt, 6 p.s.p. 
40. Dolatowski Edwin, 71 p. p. 
41. Rogozinski J an Kazimierz 
Szk. Pdfc. Piech. dla Malolet. 
Nr. 3. 


490. 


42. Kruk Leopold Jan. 69 p. p. 
43. Kossecki Józef II. Szk. 
Pchor. Piech. 


97 


44. Zywialowski Adam Jan. 33 
p. p. 
45. Gdulewicz Adam. Szk. 
Pchor. Piech. 
46, Jaworski Feliks III. 42 p. p. 
47. Blezien Jan Tadeusz. 26 
p. p. 
48. May Sylwester. Dep. Uzup. 
M. S. Wojsk. 
49. Lesinski Piotr. 51 p. p. 
50. Loga J erzy Marjan Leon. 
K. O. P. 
51. Zakrzewski Wlodzímierz II. 
43 p. p. 
500. 


52. Nasilowski Jan, 16 p. p. 
53. Otomanski Emeryk. 60 p. p. 
54. Olejnik Franciszek. 79 p. p. 
55. Zaworskí Adam. Szk. Pchor. 
Rez. Piech. 
56. Grzymala Zygmunt Aleksan- 
der. 22 p. p. leg. 
57. Lig
zinskí Wadaw. K.O.P. 
58. Lutyk Jan. 1 p. p. leg. 
59. Piotrowski Tadeusz II. K, 
O. P. 
60. W olszlegier Edmund Wiktor. 
80 p. p. 
61. Golda Kazímierz. 3 p. p. 
leg. 


510. 


62. Kobordo Stanislaw..42 p. p. 
63. Pierozek Zdzislaw. 15 p. p. 
64. Chelmicki Jan. K. O. P. 
65. St
slicki Zdzislaw Tadeusz. 
58 p. p. 
66. Loewenstamm Stanislaw. 21 
p. p. 
67. Bortkiewicz Juljan. 36 p. p. 
7
		

/DIGDRUK000024_0100.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


98 


68. Kurcz Jan. 5 p. p. leg. 
69. Stafiej Jan. 52 p. p. 
70. Nowakowski Wladyslaw IV. 
58 p. p. 
71. Pokusa Jan. Szk. Pdfc, 
Piech. dla Malolet. Nr. 3. 


520, 


n. Kuszelewski Jerzy, w dysp, 
szefa Dep. Piech... M. S. 
Wojsk. 
73. Babinski Józef Dyonizy, 65 
p. p. 
'74. Blçdzki Brunon, 1 p. panc, 
75, Babra; Eugenjusz, K. O. P. 
76. Gil Jan I. 69 p. p. 
77. Strycharski Wladyslaw Jó- 
zef. 20 p. p. 
78. Krause Jan Nepomucen, 37 
p. p. 
79. Scigalski Henryk. P. K. U. 
Zloczów, 
80. Grzywacz Lukasz. 1 b. shz. 
81. Golankiewicz Stanislaw 
Piotr. Szk. Pchor. dla Pdfc. 


530. 


82. Potocki Adam Józef. 21 p.p. 
83, Sow a Stefan. K. O. p, 
84. Burtowy Tadeusz Roman, 
5 p. s. p. 
85, Ciurus Jan, 66 p. p. 
86. Miazga Erazm, 1 p. panc. 
87. Blaszczyk Stanislaw I. 81 
p. p. 
88. Król Józef II. K. 0, P. 
89. Lasiota Józef Alojzy. 86 
p. p, 
90. Peczek Wladyslaw Jan, 77 
p. p. 


91. Jachimski Stanislaw, 85 
p, p. 


540. 


92. Grabowiecki Józef Mar- 
jan. 5 p. s, p. 
93. Mielnicki Boleslaw Wa- 
claw, Szk. Pchor. Piech. 
94. Banaszewski Jan, K. 0, P. 
95. Lewinski Kazimierz Da- 
mazy, Szk. Pchor. Piech. 
96. Mucha Adam, 6 p, s. p. 
97. Skibinski FrancÎszek II, 58 
p, p. 
98. Zawila Stanislaw, 48 p.p. 
99. Nowakowski Wladyslaw V. 
30 p, p. 
100. Cieslak Boleslaw. p, K. U. 
Szamotuly, 
101. Domagalski Felíks Stani- 
slaw, 73 p. p. 


550, 


102. Chaberski Felíks, 86 p. p. 
103, Samardak .Józef Marjan, 
K, O. P. 
104. Zarów Jan. Szk. Pchor, 
Rez. Piech, 
105. Dq,browski Kazimierz VI. 
baon morski. 
106. Tafelski Józef, K.O.P. 
107. Ogrodowski Boleslaw 
Wladyslaw, 63 p. p. 
108. Kucharski Marian. 10 p. p. 
109. Michalewicz Stanislaw Mi- 
kolaj, Szk. Pchor. Piech. 
110. Kosinski Henryk II, K,O.P. 
11 L Kopeê Stanislaw, 81 p. p. 
560. 
112, Go
Jiñski Sylwester, K. 
O. P.
		

/DIGDRUK000024_0101.djvu

			Lisla starszeñstwa oficerów 


99 


113. Warczyglowa Stanislaw. 
78 p. p. 
114. Adamowicz Stanislaw 1. 
Korp. Kad. Nr. 3. 
115. Lindner Wladyslaw Lucjan, 
62 p. p. 
116. Zaremba Piotr Marcin. 86 
p. p. 
117. Krajewski Jan IV. 34 p.p. 
118. Pionko Bronislaw. 21 p.p. 
119. Steczkowski Stanislaw 
Wiktor. 6 p. s. p. 
120. Ringel Karol Ludw;k 
Arnold. Szk. Pchor. Piech. 
121. Zaremba Felicjan. Szk. 
Pchor. dla Pdfc. 


570. 


122. Kazmierczak Antoni. 43 
p. p. 


StarszelÍstwo z dniem 
1.VIl.1921 r. 


1. Walusz Józef. 61 p. p. 
2. Turkowski Stefan Teofil. 
K. O. P. 
3. Klimek Edmund Stanislaw, 
41 p. p. 
4. Tomaszewski Stanislaw IV, 
Szk. Pchor. Piech. 
5. Kowalski Teodozjusz. 51 p.p. 
6. I1ansz Jan. 58 p. p. 


StarszelÍstwo z dniem 
LVIII. 1921 r. 


1. Lapiñski Jerzy. kmdt osr. 
w. f. Poznañ. 
2. Gqsiorowski-Rusiniak Tade- 
usz. K. O. P. 


3. Fiiolek Stanislaw. Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 
580. 


4. Zieliñski Jan IV. 64 p. p. 
5. Dwornicki Boleslaw W oj- 
ciech. 37 p. p. 
6. Waida Karol Erazm, 75 p.p, 
7. Tyliñski Jan Nepomucen, 
18 p. p. 
8. Patryas Michal. 55 p. p. 


StarszelÍstwo z dniem 
l.IX, 1921 r, 


1. Glowiñski Marjan Miroslaw. 
K. O. P. 
2. Porai - Królikowski Roman 
Feliks Stanislaw Antoni. w 
dysp. szefa Dep. Piech. M, 
S. W oisk. 
3. Cedler Zbigniew Tadeusz, 
62 p. p. 
4. Piaszczyñski Henryk To- 
masz. 1 p. p. leg. 
5. Berdziñski Stanislaw. 34 p.p. 
590. 


6. Otwinowski Stanislaw II. 29 
p. p. 
7. Donten Witold Stanislaw. 
W. S. Rei. Grodno. 
8. Nieczykowski Wadaw Ma- 
rjan Franciszek, Korp. Kad. 
Nr. 2. 
9. Rady Kazimierz Stanislaw, 
83 p. p. 
10. Perczyñski Piotr. 2 p. p.leg. 
11. Krakowian Edmùnd Tomasz. 
27 p. p. 
12. Kotañski Józef. 1 p. pane.
		

/DIGDRUK000024_0102.djvu

			100 


Usta starszenstwa oficerów 


13. Zielinski Stefan Aleksander. 
29 p. p. 
14. Szczurek Alojzy. Szk. Pchor. 
dla Pdfc. 
15. Rutkowski Kazimierz I. 73 
p. p. 


600. 


starszenstwo z dniem 
1.X. 1921 r. 


1. Chrzanowski Mieczyslaw, 3 
p. panc. 
2. Mçdala Jan, K. O. P. 
3. Piesowicz Stanislaw. Szk. 
Pchor. dla Pdfc. 
4. Korzec Franciszek. 25 p. p. 
5. KuIiszewski Wadaw Fran- 
ciszek. 63 p. p. 
6. Nowak Piotr. 1 p. panc. 
7. Kuinicki Stanislaw Edward. 
28 p. p. 
8. Sztok Leon. Szk. Pdfc.Piech. 
dla Malolet. Nr. 3. 
9. Krzaczkowski Andrzej. K. 
O. P. 


Starszenstwo z dniem 
1.XI. 1921 r. 


1. Olszewski Gustaw Stani- 
slaw. w dysp. szefa Dep. 
M. S. Wojsk. 


610. 


2. Lewandowski Józef V, Karp. 
Kad. Nr. 3. 
3. Burkiewicz Wilhelm Fran- 
ciszek, 1 p. panc. 
4. Safin Stanislaw Ireneusz, 21 
p. p. 
5. Plasota Kazimierz. K. O. P. 


6. Jarzçbowski Jan, 2 p. s. p. 
7. Sloniewski Jan, 3 p. s. p. 
8. Lipinski Leonard, 79 p. p. 
9. PIlecki Boleslaw, K.O.P. 
10. Ziemba Zygmunt Marjan. 
78 p. p. 


Starszetístwo z dniem 
1.XII. 1921 r. 


1. Kocinski Feliks. 54 p. p. 
620. 


2. Heine Lucjan Stefan. w 
dysp. d-cy O. K. I. 
3. Bieganowski Mikolaj KazÎ- 
míerz. K. O. P. 
4. Madejskí Wlodzímierz, 58 
p. p. 
5. Jçdrzejewski Stanislaw II. 
28 p. p. 


Starszenstwo z dniem 
1.1. 1922 r. 


1. Byczynski Miroslaw Marian. 
25 p. p. 
2. Kulik Stanislaw Eugenjusz, 
14 p. p. 
3. Plodowski Piotr Pawe!, 36 
p. p. 
4. Skierski Stanislaw Ludwik, 
37 p. p, 
5. Pasiecznicki Wlodzimierz, 
50 p, P. 
6. Blew Pawel. K. O. P. 
630. 


7. Jastrzçbski Aleksander, 5 
p. p. leg, 
8. Borowy Wlodzimierz. 5 p.p. 
leg.
		

/DIGDRUK000024_0103.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


101 


9. Miedzínski Henryk. W oisk. 
B. His!' 
10. Lugowski Mieczvslaw, 6 p. 
s, p. 
11. Siedlanowski T adeusz Bru- 
non. Szk. Pchor. dla Pdfc. 
12. Szyszkowski Konstanty. 11 
p. p. 
13. Derejski Francíszek Andrzei 
Miroslaw, 24 p. p. 


starszenstwo z dniem 
1.11, 1922 r. 


1. Giziewicz Stanislaw Marian. 
Szk. Pchor. Piech. 
2. Ciemierski Antoni Boleslaw 
Wiktor. 41 p. p. 
3. Woskowicz Pawel. 84 p. p. 
640. 


4. Oloszczynski Czeslaw. 5 p. 
p. leg. 
5. BeHna Rdolf. 2 p. s. p. 
6. Bogucki Stefan Tadeusz. 42 
p. p, 
7. Rutkowski Stanislaw III. 
Szk. Pchor. Rez. Piech. 
8. Karczewski Walerj:in, 62 
p. p, 
9. Jastrz
biec - Psary - Psarski 
Kazímierz Leon. Szk. Pchor. 
Piech. 


Starszenstwo z dniem 
1.111. t922 r. 


1. Pod wysocki Marjan. 43 p.p. 
2. Zolnierczyk Wladyslaw Zyg- 
munt. 76 p. p. 
3. Bern Antoni. 1 b. stn. 


4. Lípczynski Józef Roman. 1 
p. p. leg. 
650. 


5. Czechowicz Marcin. 2 b. 
strz. 
6. Slomczynski Bronislaw. ba- 
on morski. 
7. Kalinski Brunon. 37 p. p. 
8. Glodowski Zygmunt Jan. 60 
p. p. 
9. Zaboklicki Marjan. 28 p. p. 
10. Grabowski Antoni Wlady- 
slaw. 16 p. p. 
11. Pawlowski Stanislaw III. 
71 p. p. 
12. Piotrowski Ksawery. Szk. 
Pchor. Piech. 
13. G!jsiorek Ludwik. 24 p. p. 
14. D!jbrowskí Janusz. 75 p. p. 
660. 


Starszenstwo z dniem 
t.lV. 1922 r. 


1. Kozubowski Aleksander. P. 
K. D. Ostrów Wlkp., 
2. Patla Jan. 38 p. p. 
3. Majewski Jerzy II. K. O. P. 
4. Baginski Míkolai. 85 p. p. 
5. Sobkowicz Edmund Stefan. 
1 p. p. leg. 
6. W ojtanowski Ignacy Wiktor. 
2 p. panc. 
7. Swi
tochowskí Jan. K. O. P. 
8. Kocon Jan Mieczyslaw, 6 
s. p. 
9. Martinek Jan. 54 p. p. 
10. W osko Stanislaw, 56 p. p. 
670.
		

/DIGDRUK000024_0104.djvu

			102 


Lista starszeIÍstwa oficerów 


11. Zelewski Henryk. Szk. 
Pdchor, dla Pdfc. 
12. Graczyk Tadeusz. 62 p, p. 


StarszelÍstwo z dniem 
1.V. 1922 r, 


1. Marten Zygmunt Aleksan- 
der. 52 p. p, 
2. Müller Czeslaw. w dysp. 
szefa Dep. Piech, M, S. 
Wojsk. 
3. .Sikorski Waclaw. Szk. 
Pchor. Piech. 
4. Latusek Kazimierz. 72 p. p. 
5. Niezychowski Tadeusz Ka- 
zimierz Józef. 55 p. p. 
6. Podgórecki Franciszek. 73 
p. p. 
7. Bernakiewicz Aleksander 
Klemens. 20 p. p. 
8. Waligórski Zygmunt Stani- 
slaw. 76 p. p. 


680. 


StarszelÍstwo z dniem 
1.VJ.1922 r. 


1. Dunin - Bartodziejski J erzy 
Tadeusz. K. O. P. 
2. Bak Kazimierz, 76 p. p. 
3. Bobrocki Mieczyslaw, D. 
O. K. L 


StarszelÍstwo z dniem 
1.VII.1922 r. 


1. Dembowski Wlodzimierz. 57 
p, p, 
2. Mikee Alfred, Szk, Pchor. 
Rez. Piech. 


3. Fagasiríski Walenty. K, O. P. 
4. Loster Wincenty Stanislaw, 
K. 0, P. 


starszelÍstwoz dniem 
1.VII1.1922 r, 


1. Juchniewicz Kazimierz Jan. 
69 p. p, 
2. Lukomski Michal Ignacy, 
40 p, p. 
3. Antczak Zygmunt. K, O. P. 
690. 


4. Nowaczyk Jan, Szk, PchoL 
Rez, Piech. 
5. Kozlowski Edmund Tomasz. 
Szk. Pdfc, Piech. dla Malo- 
let. Nr. 1. 
6. Nalewaj Czeslaw. 20 p, p. 
7. Kaliszek Jan Adam. 42 p,p. 
8. Gniot Piotr, Korp. Kad. Nr. 1. 
9. Kotowski Franciszek. 1 
b. strz. 


StarszelÍstwo z dniem 
1.IX.1922 r. 


1. Zberowski Stanislaw, Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 
2. Pietrowski Antoni. 6 p. 
p. leg. 
3. Dybkowski Stefan. Szk. 
Pchor. Piech. 
4. Guttry Wladyslaw, w dysp, 
szefa Dep. Piech. M. S. 
Wojsk, 


700, 


5, Kaszubowski Jan. 2 p. panc, 
6. Stadnicki Zdzislaw. 49 p. p. 
7. Witrylak Wladyslaw Józef, 
5 p. s. p.
		

/DIGDRUK000024_0105.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


8. Dziewulak Waclaw. kmdt. 
osr. w. f. Luck. 
9. Kantor Edward Antoní. 2 p. 
s. p. 
10. Perski Slawomir Henryk. 43 
p. p. 
11. Pacek Leon. 9 p. p. leg. 


Starszenstwo z dniem 
1.X.1922 r. 


1. Ambrozíak Konrad. 61 p.p. 
2. Starzycki Tadeu
z Jerzy. 15 
p. p. 
3. Gerlicz Waclaw. 25 p p. 
710. 


4 Masiak Ksawery Aleksan- 
der. 69 p. p. 
5. Zielinski Stanislaw IX. Szk. 
Pdfc. Piech. dla Malole!. 
Nr. 1. 
6. Kokocínski Zygmunt Józèf. 
69 p. p. 
7. Czerwinski Franciszek Ksa- 
wery, 1 p. s. p. 
8. Skowronski .Tan Aleksander. 
2 b. strz. 
9. Jus Boleslaw Kazímierz. ba- 
on morskí. 
10. Nowicki Tadeusz III. K.O.P. 
11. Rosada Adam. 3 p. p. leg. 
12. Pieczynski Leon. 11 p. p. 
13. Hryniewiecki Kazímierz. P. 
K. U. roznan-Pow. 


no. 


14. Obremski Antoni. K. O. P. 
15. W ojcíechowski Stefan. ba- 
on morski. 


103 


Starszenstwo z dniem 
I.XJ.1922 r. 


1. Rozaniec Piotr. 52 p.p. 
2. Zarzycki Stanislaw, 81 p.p. 
3. Rzeczkowskí Józef II. Szk. 
Pdfc. Piech. dla Malole!. 
Nr.2. 
4. Jezíerski Wladyslaw, K. 
O. P. 
5 Stefanowicz Aleksander It 
C. W. Br. Pane. 
6. Jakubowski Janusz, P.K.U. 
Równe. 


Starszenstwo z dniem 
t.XI1.t922 r. 


1. Lobarzewski Józef, 18 F. p. 
2. Chrzanowski Aleksander II, 
78 p. p. 


730. 


3. Siennicki Wladyslaw. 29 p.p. 
4. Szymanski Edward -n, 69 
p. p. 
5. Kowalewski Leon, Szk. 
Pchor. Piech. 
6. Rokicki Eustachjusz, 64 p. p. 
7. Samecki J6zef Gustaw. 75 
p. p. 
8. Sobieszek Marjan, 22 p. p. 
9. Lietz Arkadjusz. 6 p. p.leg. 
10. Kruczynski Alfred Jan. 77 
p. p. 
11. Ciba Stefan, 69 p. p. 
12. Wikarski Tylus, 73 p. p. 
740. 


13. Zwolinski Wladyslaw I. Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 
14. Gerner Ludwik. 32 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0106.djvu

			104 Usta starszeÍlstwa oficerów 


15. BartyÍlski Bronislaw.61 p.p. 
16, Kaucz Jan Pawel. 43 p. p. 
17. TuszYÍlski Jan, 18 p. p. 
18. Sztark Alfons. 51 p. p. 
19. Slupecki Boguslaw Jakób 
Cyprjan. 86 p. p. 
20. WierzYÍlski Stefan, Szk. 
Pchor. Piech. 


Starsz!JIístwo Z dniem 
1.L1923r, 


1. Gilewski F elicjan Baltazar 
Stanislaw. K.O.P. 
2. Bidas Michal Wincenty. 82 
p. p. 


750. 


3. Grabalowski Edward Jerzy. 
48 p. p. 
4. Michniewski Stanislaw, 67 
p. p. 
5, Larnecki Artur, 14, p. p. 
6. Kt>rzeniowski Kazirnierz Go- 
dzisla w F elib. 4 p. p. leg. 
7. Schönfeld Leopold. 3 b. strz. 
8, D
bsld Leon II. 1 p. panc. 
9. Buialski Franciszek Marian, 
22 p. p. 
10. Smarzewski Tadeusz Wla- 
dyslaw. 19 p. p. 
11. Osuchowski Mieczyslaw Gu- 
staw Bozydar, Szk. Pchor. 
Piech. 
12. Wojtowicz Wladyslaw II. 
1 p. s, p. 


760. 


13. Kudelski Boleslaw, K.O.P. 
14. Klonica Wladyslaw. Korp. 
Kad. Nr. 1, 
15. Mielcarski Stanislaw. 58 p.p. 


16. Kwiecinski Stanislaw Apo- 
linary, W. S. Rej. Katowice. 
17, G
barowicz Jan Franciszek 
54 p. p. 
18. Sauter Stefan, 8 p. p, leg. 
19. Pawlowicz Józef II. 1 p. p. 
leg. 


StarszelÍstwo z dniem 
1.11. 1923 r. 


1. Halaczkiewicz Stanislaw 
Leonard, 11 p. p. 
2. Rorniszowski Aleksander 
Marian. W. S. Woj. 
3. K'Icik Henryk. 80 p. p. 
no. 


4. Radtke Franciszek. K. O. p, 
5. Strzyzowski Marjaf.'. Sewe. 
ryn, 6 p. p. leg. 
6. Pelka Antoni. 43 p. p. 
7. Walajtys Stefan Maksymî- 
ljan. 61 p. p. 
8. Tulak Marjan. 73 p. p. 
9. Foltyn Wadaw. 86 p. p. 
10. Przyluski Lucjan Marjan. 26 
p. p. 
11. Daszczyszak Michal. 5 p. 
s. p. 
12. M'Idry Sykstus. 1 b. strz. 
13. PisaÍlski Kazirnierz, 75 p. p. 
780. 


14. Pielarski Jõzef, 72 p. p. 
15. Paszki Kazirnierz Jan. Szk. 
Pchor. Piech. 
16. Slezak Andrzej. Szk. Pchor. 
Piech. 
17, Lück Piotr. 61 p. p. 
18. KabziÍlski Jan. K. 0, P.
		

/DIGDRUK000024_0107.djvu

			Lîsta starszenstwa oficerów 


19, Monkosa Wladyslaw Adam, 
K. 0, p, 
20. Glowa Franciszek. K.O.P, 
21. Hennig Edward. K,O,P. 
22, Jablonski Stanislaw III. 11 
p. p, 


Starszerístwo z dniem 
1.111.1923 r. 


1. W 	
			

/DIGDRUK000024_0108.djvu

			106 


Lista starszenstwa oficerów 


starszeJÍstwo z dniem 
1.VII.1923 r. 


1. Rzymowski Zbigniew, 3 b. 
strz. 
2. Górski Czes
aw W
adys
aw. 
K. O. P. 
3. Krycinski Adam Ludwik. 
3 p. s. p. 
4. Artiuch Miko
aj. 57 p. p. 
5. Rawicz-Szczerbo Antoni. W. 
S. Woj. 
6. Wanacki Bonífacy F eliks. 
6 p. s. p. 
7. Zasadni Józef. 2 p. panc. 
8. Haslinger Ludwik Józef Jan. 
Korp. Kad. Nr 3. 


830. 


9. Weremczuk Jan. 26 p. p. 
10. Baran Franciszek II. 75 p.p. 
11. Okolski Jan. C. W. Br. Panc. 
12. G
owacki Stanis
aw IV, Szk. 
Pchor. dla Pdfc. 
13. SzuIakowski Stefan. 30 p. p. 
14. Kosinski Józef II, 55 p. p. 
15. Wotodkowicz Stefan. 76 p.p. 
16. Matusiewicz Aleksander II. 
78 p. p. 
17. Stojaczyk Bronis
aw Jerzy. 
27 p. p. 
18. Lichodziejewski Kazimierz. 
Szk. Pchor. Piech. 


840. 


19. Cieslar F ranciszek. 3 p. 
p. leg. 
20. Korkiewicz W
adys
aw. 15 
p. p. 
21. Szalecki Marjan. K. O. P. 
22. Lichnowski Antoni. 67 p. p. 
23. W
aszczyk Miko
aj. K. O. P. 


24. Urbanski Jan Ryszard. 5 p. 
s. p. 
25. Lebiedziewicz Jan Szcz
s- 
ny. 8 p. p. leg. 
26. Pabjan Marceli. 24 p. p. 
27. Gonczar Miko
aj. 2 d. pg. 
panc. 
28. Semik Tadeusz Franciszek. 
17 p. p. 


850. 


29. Samoszuk Roman. 82 p. p. 
30. Su
kowski Jan, K.O.P. 
31. Dqbrowski Mieczys
aw III. 
K. O. P. 
32. Wojdat OIgierd Leonard. 63 
p. p. 
33. Maciejewski Jan III. 30 p.p. 
34. MordwHko Micha
, K. O. P. 
35. Smolicz Aleksander, 76 p.p. 
36. Jarzqbkowski Marjan. 23 p.p. 


starszeJÍstwo z dniem 
l.VIlI.1923 r. 
1. Skarplik Józef, 60 p. p. 


StarszeJÍstwo z dniem 
LlX. 1923 r. 


1. Galewicz Longin, K.O.P. 
860. 


starszeJÍstwo z dniem 
LXII, 1923 r. 
1. Krajewski Hipolit Jakób. 
Korp. Kad. Nr. 3. 
2. Sterz Zygmunt Kazimierz, 
Teodor, 64 p. p. 
3. Bogustawski Jan Kazimierz. 
K.O.P.
		

/DIGDRUK000024_0109.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


4. Jarmolowicz Feliks II. 84 
p. p. 
5. Kozdrój Stefan, 7 p. p, leg. 
6. Bittmar Józef Ludwik. 42 
p. p. 
7. Wocko Mieczyslaw, 77 p. p. 
8. Rendecki Roman. 29 p. p. 
9. Domaradzki Stefan Józef. 
Szk. Pdfc. Piech. dla Malo- 
let. Nr. 3. 
10. Hopfen Czes!aw Zygmunt. 
77 p. p. 


870. 


11. Szczepankiewicz Wilhelm 
Franciszek, 43 p. p. 
12. Rutkowski Maksymiljan II. 
19 p. p. 
13. Owadiuk Leon. 37 p. p. 
14. Mitas Stanislaw. 52 p. p. 
15. Wisniewski Ludwik. 52 p,p. 
16. Lorenc Jan. 2 p. s. p. 
17. Wylegala Franciszek Ksa- 
wery Adam. K.O.P. 
18. Jankowski Lucjan I. Korp. 
Kad. Nr. 2. 
19. Mas Jan Wincenty. Korp. 
Kad. Nr. 1. 
20. Spitziar Karol. 48 p. p. 
880. 


21. Bodzioch Piotr. 51 p. p. 
22. Zawacki Alfons Jerzy, 
K.O.P. 
-23. Sauer Florjan Franciszek. 
K.O.P. 
24, Szczepanczyk Franciszek. 
10 p. p. 
25. Szendryk Aleksander. Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 


107 


26. Swimiak Józef, 81 p. p. 
27. Leitner Józef Edward, 45- 
p. p. 
28. Janiszewski Jan Wiktor, 
41 p. p. 
29. Willich Alfred Andrzej, 
K.O.P. 


Starszenstwo z dníem 
1.11. 1924 r. 


1. Malec Wilhelm Wincenty. 
1 p. p. leg. 
890. 


Starszenstwo z dniem 
1.1". 1924 r. 
1. Majkowski Józef I. W. 1. G.. 


Starszenstwo z dniem 
t.V. 1924 r. 


1. Zawarczynski Marjan. 73 
p. p. 
2. Ender Jan Ferdynand. 58 
p. p. 
3. S
pichowski Franciszek. 
Szk. Pchor. dla Pdfc. 
4. Tyksinski Stanislaw, p. 
panc. 
5. Sowinski Waclaw. 51 p. p. 
6. Troszkiewicz Kazimierz. 35 
p. p. 
7. Olechnowicz Stanislaw, 
K. O. P. 
8. Wojciechowski Eugenjusz. 
5 p. p. leg. 
9. Wotruba Karol Wincenty. 
80 p. p. 
900.
		

/DIGDRUK000024_0110.djvu

			Lista starszeñstwa o1icerów 


108 


10. Janakiewicz Narcyz Stani- 
sl:aw, 8 p. p. leg. 
11. Lysakowski Stefan Karol, 
43 p. p. 
12. Suchodolski Aleksander. 
K.O.P. 
13. Szpindura Roman Juljan.44 
p. p. 
14. Zuchowski Tytus. 3 b. strz. 
15. Stefañski Stanisl:aw III. 11 
p. p. 
16. Gruszczyñski Kazimierz II. 
Szk, Pchor. Piech. 
1'!. Maika Józef II. K. O. P. 
18. Wysokiñski Marian. 78 p.p. 
19. Dobrski Stanislaw Józef 
Gabryel. 1 p. p. leg. 


910. 


20. Kiesewetter Józef Tymon. 
1 p. pane. 
21. Warchlewski WHold. 81 
p. p. 
22. Gwiazdecki Henryk. 2 p. 
pane. 
23. Kuczyñski Roman. Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 
24. Mrozek Stanislaw. K, O. P. 
25. Skibiñski Stanislaw Józef. 
20 p. p. 
26. Bomba Wladyslaw, K. O. P. 
27. Chmielewski Wiktor. 50 p,p. 
28. Lañ Walerian Józef, 56 p.p. 
29. CieSlíÜski Zygmunt Jan An- 
toni. P.K.U. Kielce. 


920. 


StarszelÍstwo z dniem 
1 ,VI. 1924 r. 


1. Jankowski Wladysl:aw II. 
75 p. p. 


2. Pawlowski Jan VI. 79 p. p, 
3. Haczyñski Kazimierz, 
K. O. p, 
4, St
pkowski Marcin, 20 p.p. 
5. Wojtanic Wacl:aw Tadeusz, 
Szk. Pchor. Piech. 
6. Grzegorczyk Francíszek. 79 
p. p. 
7. Jacewicz Stanislaw II. Szk. 
pchor, Piech. 
8. Malakowski Stanislaw, 61 
p. p. 
9. SwiaHowski Stanislaw. 
K. O. P. 
10. Barczak Alhin Józef. 6 p.p. 
leg. 
930. 


11. Kowalski Stanislaw Kostka, 
43 p. p. 
12. Kozik Zygmunt, 9 p. p. leg. 
13. Bednarski Franciszek Józef. 
12 p. p. 
14. Stolarczyk Stanisl:aw, 10 
p. p. 
15. Walewski Kazimierz. 72 
p. p. 
16. Abramowicz Stefan Antoni. 
8 p, p. leg, 


StarszelÍstwo z dniem 
1.VIII. 1924 r. 


1. Kañski Stanisl:aw Antoni. 
52 p. p. 
2. Hospodarewski Roman Wlo- 
dzímierz, 7 p. p. leg. 
3. Niezbrzycki Antoni Jerzy. 
Szt. GL 
4. Kotowski Alfons. 44 p. p. 
940.
		

/DIGDRUK000024_0111.djvu

			Lista starszenstwa ofícerów 


5. Jurczynski Emil. Szk. Pdfc. 
Piech. dla Matolet. Nr. 3. 
6. Pobralski Tadeusz. 1 p. panc. 
7. Gregorowicz Aleksander, 86 
p. p. 
8. Wi
ckowski Stanistaw Mie- 
czystaw Jerzy, K. O. P. 
9. Borkowski Tadeusz, Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 
10. Turkiewicz Edward. 21 p.p. 
11. Karczewski Leon Alfred, 
K.O.P. 
12 Mazany Wawrzyniec, 58 p.p. 
13 Hybiak MichaL 70 p. p. 
14. Szela Wtadystaw Stanislaw, 
K. O. P. 


950. 


15. Ciosanski Bronistaw, K.O.P. 
16. Grochowski Józef, 42 p. p. 
17. Smolenski Zenon Mieczy- 
siaw. 12 p. p. 
18. Kosinski Marcin, 39 p. p. 
19. Sulatycki Stanistaw, 2 b. 
strz. 
20. Laskowski Andrzej. 55 p. p. 


Starszenstwo z dniem 
!.IX. 1924 r. 


1. Strzatkowski Jan; 35 p.p. 
2. Dzierzbicki Wiadyslaw. K. 
O. P. 


Stal'szenstwo z dniem 
1.X1.1924 1'. 


1. Nowacki Wadaw Michal. 
K, O. P. 
2. Wierzejski Tadeusz Marian. 
27 p. p. 


960. 


109 


3. Nowícki Stanislaw VIII, K. 
O. P. 


Starszenstwo z dniem 
1.XII. 1924 r. 


1. Tabeau Henryk, C. W. 
Piech. 
2. Zasonski Aleksander Józef. 
Korp. Kad. Nr. 3. 
3. Jellinek Edward. Szk. Pdfc. 
Piech, dla Matolet. Nr. 1. 
4. Holly Karol Marjan. 79 p. p. 
5. Krassowski Jan, K, O. P. 
6. Krygier Bronistaw Wadaw. 
9 p. p. leg. 
7. Radziszewski Wadaw. 82 
p. p. 
8. Sciegienny Wincenty, 4 
p. s, p. 
9. Janicki Zenon. 84 p. p. 
970. 


Stal'szeÚstwo z dniem 
1.1. 1925 r. 


1. Konopka Jan II, 60 p. p. 
2. Pudykiewicz Bohdan Ga- 
bryeI. 28 p. p. 
3. Ruschar J6zef Antoni. K. 
O.P. 
4. KosiÚski Emil Antoni. 86 
p. p. 
5. Niesiolowski Franciszek. 3 b. 
strz. 
6. Kowalczyk Jan. 15 p. p. 
7. Szydlowski Adam, W. S. 
Woj. 
8. Orlowicz Franciszek, K. 
O. P. 
9. Fijalkowski Stefan. 1 p.s.p.
		

/DIGDRUK000024_0112.djvu

			Lista starszeñstwa oficerów 


Starszenstwo z dniem 1.!1.1925r. 


110 


10. Simiñski Boleslaw. Kmda 
Miasta Lublin. 


980. 


11. Rainczak Eugeniusz, w dysp. 
Min. Kom. 
12. Walczak Henryk L K. O. P. 
13. Bulski Eugeniusz, p, K. U. 
Pruzana. 
14. Zyla Ignacy Jan. 78 p. p. 
15. Szendzielorz Michal, K.O.P. 
16, Jakubowski Bronislaw Mar- 
ian, 74 p. p. 
17. Ciechoñski Czeslaw Teom, 
81 p. p. 
18. Daniuszewicz Jan. 85 p. p. 
19. Poczobut Antoni. K.O.P. 
20. Pudlo Karol. Korp. Kad. 
Nr. 3. 


990. 
21. Kloza Henryk, K. O. P. 
22. Kosior Zygmunt. 23 p. p. 
23. Pietraszun Antoni. 6 p. p. 
leg. 
24. Kantarowicz Zbyszko Kac- 
per. K. O. P. 
. 25. Ruciñski Tadeusz Juljan. 
Szk. Pchor. Piech. 
26. Kossowski Maksymiljan 
Wieslaw. C. W. Br. Panc. 
27. Lasinski Andrzef Francí- 
szek. 57 p. p. 
28. Albert Antoni. K.O.P. 
29. Wyrwa Edward, D. O. K. X. 
30. Kapsa Florian. K. O. P. 
1000. 


31. Bichajlo Francíszek. 31 p.p. 
32. Czarniawski Marjan, S
k. 
Pchor. Piech. 
33. Leiko Zygmunt. 25 p. p. 


1. Wojciechowski Stanislaw V, 
75 p. p. 
2. Pawlikowski Adolf Juljan, 
4 p. p. leg. 
3. Wojciechowski Wlodzimierz 
Wadaw. 41 p. p. 
4. Galinski Stanislaw 1. K.O.P. 
5. Urbanowicz Witold, K.O.P. 
6. Szczechura Bronislaw. Szk. 
Pdfc. Piech. dla Malole!. 
Nr. 1. 
7. Lewicki Seweryn. K.O.P. 
1010. 


8. Skulimowski Wadaw Ta- 
c'.eusz. Korp. Kad. 
ir. 2. 


SfarszelÍstwo z dniem 
1.111.1925 r. 
1. Rach Alfred Wladyslaw. 
Szk. Pchor. Rez. Piech. 
2. Schauer Eugenjusz. 56 p. p. 
3. Karszniewicz Jan, 21 p. p. 


Starszenstwo z dniem 
l.IV.1925 r. 


1. Hepner Rysurd, 68. p. p. 
2. Kolendo Aleksander. KO.P. 


Starszenstwo z dniem 
l.V.1925 r. 


1. Karbaum Witalis, 49 p. p. 
2. Erhardt Marian Jan, 3 p. 
panc. 
3. Pietraszkiewicz Jan. w dysp. 
szefa Dep. Piech. M. S, 
Wojsk.
		

/DIGDRUK000024_0113.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


111 


4, Luszczyñski Zygmunt Ka- 
rol. 19 p. p. 
1020. 


starszenstwo z dl1iem 
1.VI.1925 r. 
1. . Trybulowski Karol. K.O.P. 
2. Kasperowicz Józef. 13 p p. 
3. Zaborowski Waclaw II. Szk. 
Pdfc. Piech. dla Malolet. 
Nr.2. 
4. Nowicki Romuald. 36 p. p. 
5. Martini Stanislaw Adam. 
Szk. Pdfc. Piech. dla 
Malolet. Nr. 1. 
6. Suchecki Tadeusz Jan Ana- 
stazy. W. I. G, 


starszenstwo z dniem 
1.VII. 1925 r. 


1. Micinski Waclaw. Szk. 
Pchor. Piech. 
2. Grcar Józef Otton. K.O.P. 
3. Bobowski Zygmunt. 74 p. p. 
4. Bobowski Gustaw. 28 p. p. 
1030. 


5. Wargocki Teodor. 63 p. p. 
6. Kluszczynski Norbert. K. 
O. P. 
7. Gwozdecki Boleslaw. Szk. 
Pchor. dla Pdfc. 
8. KawczylÍski Piotr Pawel. 1 
p. p. leg. 
9. Laskowski Józef III. 5. p.s.p. 
10. Rozborski Antoni Józef. Szk. 
Pchor. Piech. 
11. Werakso RomualdWilhelm. 
6 p. p. leg. 


12. Str
kowski Zygmunt. Szk. 
Pchor. Piech. 
13. Steczyszyn Stefan Wlady- 
slaw, K.O.P. 
l4. Kosek Stanislaw Jan, 32 p.p. 
1040. 


15. Sawka Wlodzimierz. 29 p.p. 
16. Szepietowski Kazímierz. 60 
p. p. 
16. MakarczylÍski Janusz Jerzy. 
5 p. p. leg. 
18. Dqbrowski Franciszek. 29 
p. p. 
19. Fryzendorf Jerzy Stefan. K. 
O. P. 
20. Grabowski Edward III. K. 
O. P. 
21. Skerl Karol Józef. Szk. 
Pchor. Piech. 
22. Baraniecki Boleslaw. w 
dysp. szefa Dep. Piech. M. 
S. W ojsk. 
23. Helebrandt Konrad Stefan. 
1 p. panc. 
24. Misiak Kazímierz. 3 p. panc. 
1050. 


25. Czernikiewicz Czeslaw. 55 
p. p. 
26. SokolílÍski Romuald. 62 p.p. 
27. Kozicki Eugenjusz. Szk. 
Pchor. dla Pdfc. 
28. Wolanowski Jerzy. Szk. 
Pchor. Piech. 
29. Marciniak Feliks. K.O.P. 
30. Rodziewicz Grzegorz. 3 p. 
panc. 
31. Gronowski Ignacy. 67 p. p. 
32. Luczaj Bohdan. 44 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0114.djvu

			112 


Usta starszenstwa oficerów 


33. Pycz Edward. 39 p. p. 
34. Ofenkowski Zenon Lucjan. 
65 p. p. 
1060. 


35. Fleury Kazimierz. 86 p. p. 
36. Grzybowski Adam II. 52 
p. p. 
37. Iwanowski Aleksander, 33 
p. p. 
38. Mikos Wilhelm Kazímierz. 
5 d. zand. 
39. Rawa Stanislaw. 18 p. p. 
40. Jankowski Leon II, 3 p. 
pane. 
41. Herold Ernest. 1 p. s. p. 
42, Trentowski Jan. K.O.P. 
43. Pochwalowski lzajaszChwa- 
límir. 19 p. p. 
44. Heyer Ernest Wtodzimierz. 
Szk. Pchor. Piech. 
1070. 


45. Napiórkowski Kazímíerz. 45 
p. p. 
46. Btaszczynski Antoni. W. S. 
Woj, 
47. Doncew Stefan, 62 p. p. 
48. Líberadzki Tadeusz. baon 
morski 
49. Stawicki Francíszek Antoni. 
w dysp. szefa Dep. Piech. 
M. S. Wojsk. 
50. Kolodziejski Eugenjusz. 1 d. 
pg. panc. 
51. Rudnicki Macíej. K. O. P. 
52. Sienko Francíszek. K. O. P. 
53. Ohorok Wladyslaw Mieczy- 
slaw. 6 p.s.p. 


54. Voss Zygmunt Robert, 34 
p. p. 
1080. 


55. Pietrzak Józef, K. O. P. 
56. Stefanowicz Wladyslaw II, 
K. O. P. 
57. Smolenski Eugenjusz. K.O.P. 
58. Lüdtke Stefan. 5 p. p. leg. 
59. Reutt Tomasz. 45 p p. 
60. Ornowski Stefan. 66 p. p. 
61. Szablowski Jan. 5 p. p. leg. 
62. Kajzer Czeslaw Aleksy. K. 
O. P. 
63. Mordzewski Kazimíerz. 32 
p. p. 
64. Swieprawskí Seweryn. 33 
p. p. 
1090. 


65. Kucharski Witold Kajetan, 
70 p. p. 
66. Baranowskí Wadaw II. 3 
b. strz. 
67. Zal
ski Juljan. 15 p. p. 
68. Kowalski Boleslaw III. 1 p. 
panc. 
69. Pieniak Franciszek. 2 p,s.p. 
70. Paluch Andrzej, Szk. Pchor, 
Piech. 


71. Zawer Jan, 33 p. p. 
72. Sqczewski Wadaw Karol. 
37 p. p. 
73. Ptaszynski Francíszek, 14 
p. p. 
74. Niewczasinski Zygmunt. 41 


p. p. 
1100. 


75. Zdanowicz Tadeusz Artur 
Konrad. 77 p. p,
		

/DIGDRUK000024_0115.djvu

			Lista s tarszenstwa oficerów 


113 


76. Gierulski Alojzy Wladyslaw, 
K. O. P. 
77. Radwanski Leon. 62 p. p. 
78. Lepieszo Witold Jan. 5 p. 
p.leg. 
79. Kurkowski Mieczyslaw Ka- 
rol. Szk. Pchor. Piech. 
80. Gulczynski Czeslaw. 78 p p. 
Starszenstwo z dniem 
1.VlI. 1925 r. 


1. Nowak Roman Stanislaw, 25 
p. p. 
Starszenstwo z dniem 
1.X. 1925 r. 


1. Buba Wadaw, 1 b. strz. 
2. Kozubek Jan, K.O,P. 


starszenstwo z dniem 
LXi. 1925 r. 


1. Ciapka Józef. Korp. Kad. 
NT. 3. 
1110. 
2. Stryczniewicz Feliks. K.O.P. 
3. K
dzierski Roman. w dysp. 
M, S. Wewn. 
4. Kwasniewski Jan. 75 p. p. 
5. Marcinkiewicz Piotr. K.O.P. 


Starszenstwo z dniem 
1.XIi. 1925 r. 


L Golonski Bohdan. 86 p, p. 
2. Chmielewski Stanislaw, 2 
p. p. leg. 


Starszenstwo z dníem 
1.VII. 1926r. 


1. Danecki Bohdan Antoni. K. 
O. P. 


2. Brodzinski Tadeusz, D.. O. 
K. I. 


Starszenstwo z dniem 
31.VIIL 1926 r. 


1. Kucharski Apolonjusz, 78 
p. p. 
2. Marchwicki Leon. 18 p. p. 
1120. 


3. Kostrzewski Józef L 69 p.p. 
4. Szymaniak Witold. Szk. 
Pdfc. Piech. dla Malolet. 
Nr. 1. 
5. Baczynski Zdzislaw Jan, 
Szk. Pchor. Piech. 
6. M
drecki Józef, 25 p. p. 
7. Scigaj Boleslaw, 2 p. p. leg. 
8. Stasiewicz Wadaw. Szk. 
Pchor. Piech. 
9. Nowacki Bronislaw. 18 p. p. 
10. Marciniec Józef.. K. O. P. 
11. Schindel F eliks. 69 p. p. 
12. Sza blewski Stanislaw Mi. 
chal. K. O. P. 
1130. 


13. Solon Edward, K.O.P, 
14. Jablonski Józef III, 81 p. p. 
15. Rumian Edmund, K.O.P. 
16. Cymborski Leon. 2 d. p
. 
panc. 
17. DÜrr Edmund. 18 p. p. 
18. Zmudzinski Jan. Osr. W. F. 
Bialystok. 
19. Baranowski Ludomir, Baon 
Szt. M. S. W ojsk. 
20. Hubicki Czeslaw, K. O. P. 
21. Moszner Marjan, 75 p.p. 
8
		

/DIGDRUK000024_0116.djvu

			114 


Usta starszerístwa oficerów 


22. Zydrorí Antoni. 22 p. p. 
1140. 


23. Andruszkiewicz Kazimierz 
Wojcíech. Korp. Kad. Nr.2. 
24. Homa Jan Marjan, 49 p. p. 
25. Janiga Tadeusz, 34 p. p. 
26. Lesniowski Mieczyslaw Mi- 
chal. K.O.P. 
27. Bargielski Stanislaw. K.O.P. 
28. Praglowski Mieczyslaw Jan. 
kadra 10 d. sam. 
29. Moraczewski Jan I. K.O.P. 
30. Piestrzyríski Klemens, 75 p.p. 
31. Niwiñski Leopold. 66 p. p. 
32. Piotrowski Wladysíaw III. 
K.O.P. 
1150. 


33. Kuznicki Adam, 3 p. p. leg. 
34. Zimnoch Jerzy. 40 p. p. 
35. Klosowski Romuald Michal. 
K.O.P. 
36. Gniza Józef Jan. 11 p. p. 
37. Kanicki Wladyslaw.43 p. p. 
38. Romotowski Aleksander, 
K. O. P. 
39. Borowczyk Jan. K.O.P. 
40. Paleski Wíadyslaw, K.O.P. 
41. Baruszyñski Mieczyslaw 
Edmund. 49 p. p. 
42. Radomski Karol Hipolit. 
K. O. P. 
1160. 


43. Patan Bronislaw. K.O.P. 
44. Makowski Wlodzimierz. 82 
p. p. 
45. Syczyríski Wadaw. 72 p. p. 
46. Kroll Gustaw Jan. 28 p. p. 


47. Jaworski Stanislaw Franci- 
szek. 49 p. p. 
48. Juras Stanislaw. K. O. P. 
49. Eisele Edward. 44 p. p. 
50. Gacek Francíszek Stani- 
slaw, 62 p, p. 
51. Gabala Macíej. 56 p. p. 
52. Salwik Jan. 17 p. p. 
1170. 


53. Kulbabiríski Leon Klemens. 
31 p. p. 
54. Malecki Wadaw. 79 p. p. 
55. Kacperek Szymon. 12 p. p. 
56. Kozicki Marjan. K.O.P. 
57. Kulikowski Franciszek. 
K. O. P. 
58. Lewandowski Aleksander 
Henryk. '12 p. p. 
59. D	
			

/DIGDRUK000024_0117.djvu

			Usta starszenstwa oficerõw 


115 


72. Tomczak Waclaw Mateusz. 
2 p. s. p. 
1190. 


73. Buszydlo Adam, K.O.P. 
74. Kielczewski Marjan. K.O.P. 
75. Dehnel Karol Jan, K. O. P. 
76. Kac Mikolaj, 28 p. p. 
77. Burakowski Marceli. 43 p.p. 
78. Grygiel Antoni. 85 p. p. 
79. Gn	
			

/DIGDRUK000024_0118.djvu

			116 


Lista starszenstwa oficerów 


18. Rózecki Antoni Tadeusz. 
Szk. Pchor. dla Pdfc. 
19. Rzewuski Antoni. K. O. P. 
20. Wancerski Leoncjusz Sta- 
nislaw 72 p. p. 
1230. 


21. Peretjatkowicz Tadeusz. K. 
O. P. 
22. Bejgrowicz Wadaw. 1 p. 
panc. 
23, Horoszkiewicz Tadeusz Jó- 
zef. 3 p. s. p. 
24. Krzysztoporski Antoni Be- 
nedykt Lukasz. 83 p. p. 
25. Tkaczek Eugenjusz Wlady- 
slaw, 51 p. p. 
26. Rusiecki Ludwik. K. O. P. 
27. Kulbicki Stanislaw Teodor. 
Szk. Pdfc. Piech. dla Malo!. 
Nr. 1. 
28. Pazucha Marjan FrancÎszek. 
2 p. s. p. 
29. Hòdon Jan. 4 p. s. p. 
30. Janiszewski Wiktor Wla- 
dyslaw, 44 p. p. 
1240. 


31. Gol
biowski Wladyslaw. 67 
p. p. 
32. Wyszynski Stanislaw, 21 p.p. 
33. Bardzicki Stanislaw, 36 p.p. 
34. Strzalka Tadeusz. w dysp. 
Min. Kom. 
35. Pracki Antoni. 42 p. p. 
36. Budzynski Adam Lambert. 
Szk. Pchor. Rez. Piech. 
37. Kausik Zdzislaw Michal. 57 
p. p. 
38. Rogoziewicz Kazimierz Ig- 
nacy. 62 p. p. 


39. Klejment Boleslaw, 24 p. p. 
40. Czarny Franciszek. 58 p. p. 
1250. 


41. Ptasznik Leon, 23 p. p. 
42. Krasodomski W ojciech. K. 
O. P. 
43. Lazarewicz Jan. K. O. P. 
44. Tyminski Zenon. 65 p. p. 
45. Sroczynski Wladyslaw. 40 
p. p. 
46. Kozlowski Mikolaj. K. O. P. 
47. Wolanski Józef 1. 16 p. p, 
48. Pluczynski Stanislaw. 69 p,p. 
49, Pawlicki Stanislaw. 5 l's.p. 
50. Tworogal Boleslaw. 7 p. p. 
leg, 
1260. 


51. Roland Roman, 1 p. pane. 
52. Radajewicz Stanislaw. 51 
p. p. 
53. Maciejowski Bohgan, 28 p.p. 
54. Turski Wladyslaw. 19 p. p. 
55. Grzybowski Tadellsz. Szk. 
Pchor, Rez. Piech. 
56, Delong Józef Marjan. 12 p.p. 
57. Turek Karol Andrzej, Korp. 
Kad. Nr. 1. 
58. Ondraczek Marjan. 53 p. p. 
59. Nal
cz - Jelenski Franciszek 
Teofil Czeslaw, P. K. D. 
Bydgoszcz-M. 
60. Gluza Ludwik. K. O. P. 
1270. 


61. Djazdowski Józef. K. O. P. 
62. Bratkowski Jan. 36 p. p. 
63. Rudowski Tadeusz Franci- 
szek. 30 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0119.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


117 


64. Boryczka Leon W ojciech. 
30 p. p. 
65. .Pechal Józef Jan. 21 p. p. 
66. Wasilewski Roman. 55 p. p. 
67. Choma Antoni. Szk. Pdfc. 
Piech. dla Malolet. Nr. 2. 
68. Nowakowski Stanislaw. 85 
p. p. 
69. Ustrzycki Juljan. 66 p. p. 
70. Kmiecik Stanislaw. 21 p. p. 
1280. 


Starszenstwo z dniem 
15. VII. 1927 r. 


1. Lukasik Antoni. K. O. P. 
2. Kurbiel Franciszek. C. W. 
Piech. 
3. Nowosadowski Antoni Ro- 
man. 73 p. p. 
4. Wadawowicz Pawel Jan. 
63 p. p. 
5. Dziçbowski Feliks, 34 p. p. 
6. Zabinski Józef Franciszek. 
K. O. P. 
7. Malik Stanislaw. K. O. P. 
8. Szuba Jan. K. O. P. 
9. Swierczewski Lucjan. 1 p. 
s. p. 
10. Macialek Józef, K. O. P. 
1290. 


11. Pelc Józef, 38 p. p. 
12. Pachoríski Czeslaw Jan. 3 
p. s. p. 
13. Senderowicz Andrzej, 33 p.p. 
14. Staríczyk Andrzej. 5 p. s. p. 
15. Jankowski Zygmunt. 2 b. strz. 
16. Wesolek Aleksander. K.O.P. 
17. Motyka Feliks, 55 p. p. 
18. Pikula Michal. 33 p. p. 


19. Jonak Józef Jan. 3 p. s. p. 
20. Kazuba Stanislaw. 5 p.p.leg. 
1300. 


21. Góra Jan III. 3 p. s. p. 
22. Przçdziríski Henryk Broni- 
slaw, 71 p. p. 
23. Jaworski Bronislaw Ferdy- 
nand. 51 p. p. 
24. Otlowski Franciszek. 32 p.p. 
25. Darmstaedter Maksymiljan. 
17 p. p. 
26. Rzepecki Stefan, K. O. P. 
27. Robaszkiewicz Wincenty. 86 
p. p. 
28. Mazurkiewicz Boleslaw, K. 
O. P. 
29. Ziemba Wladyslaw. 3 p. p. 
leg. 
30. Hackemer Józef. Korp. Kad. 
Nr. 1. 
1310. 


31. Urbaniak Antoni. 32 p. p. 
32. Zochowski Antoni. K.O.P. 
33. Franckiewicz Aleksander, 
K. O. P. 
34. Abramik Tadeusz Izydor. 
49 p. p. 
35. Jçdrzejowski Stefan Franci- 
szek. K. O. P. 
36. Str'lczewski Wladyslaw, 57 
p. p. 
37. Soltysiak Stanislaw. K.O.P. 
38. Bysko Stanislaw Józef. 53 
p. p. 
39. Chojnacki Zdzislaw Wlady- 
slaw. K. O. P. 
40. Gryglewski Romuald Ed- 
ward. Szk. Pchor. Piech. 
1320.
		

/DIGDRUK000024_0120.djvu

			118 


Lista starszenstwa oficerów 


41. Sawka Zenon Wiktor. K. 
Ö. P. 
42. Przedpelski Mieczyslaw Jó- 
zef. 4 p. p. leg. 
43. Kowalewski Antoni I. 66 p.p. 
44. Konopka Jan. 74 p. p. 
45. Pilszak Stefan Henryk. 26 
p. p. 
46. Czerwinski Stanislaw II. 67 
p. p. 
47. Naskr
t Franciszek, 68 p.p. 
48. G
balski Konstanty. W.I.G. 
49. Dolemba Piotr. K. O. P. 
50. Czekalski Stefan. K. O. P. 
1330. 


51. Zacharjasiewicz Waclaw 
Klemens. 65 p. p. 
52. iydek Stanislaw. 29 p. p. 
53. Zi
ba Stanislaw Juljusz. 50 
p. p. 
54. Krawczyk Stanislaw. 43 p.p. 
55. Kaluzinski Karol. 23 p. p. 
56. Kowalski Piotr Pawel. K. 
O. P. 


Starszenstwo z dniem 
15.VIII.1928 r. 


1. Herman Franciszek Kwiryn, 
Gab. Wojsk. Prez. Rzplitej. 
2. Telowski Józef. 63 p. p. 
3. Kuropieska Józef. 36 p. p. 
4. Wronski Marjan. 84 p. p. 
1340. 


5. Jastrz
bski Kazimierz Le- 
on. 55 p. p. 
6. Liebel Hipolít, 1 p. p. leI!. 
7. Jachnik Stanislaw. 21 p. p. 
8. Lisiogórski Karol J ózef, 59 
p. p. 


9. Witkowski Felíks Boleslaw. 
28 p. p. 
10. Hudzicki Antoni. 20 p. p. 
11. Bielecki Jan. Szk. Pchor. 
Piech. 
12. Olísiewicz Michal. K. O. P. 
13. Markielewicz Ambrozy Bo- 
leslaw. 76 p. p. 
14. Domaradzki Kazimierz Zbig- 
niew, 54. p. p. 
1350. 


15. Legut Józef. 74 p. p. 
16. Dominiak Józef. 35 p. p. 
17. Potocki Albin. 76 p. p. 
18. Swidzinski Emil Józef. 52 
p. p. 
19. Weber Wilhelm Kazimierz. 
Szk. Pchor. Piech. 
20. Osiowski Jan Karol. 5 p. p. 
leg. 
21. Laski Edward. 59 p. p. 
22. Krasowski Stanislaw. 1 p.s.p. 
23. Palucki Wlodzimierz Win- 
centy. 59 p. p. 
24. Borowiecki Romuald Alek- 
sander. 77 p. p. 
1360. 


25. Kieron Stanislaw. 12 p. p. 
26 Michon Roman. 6 p. p. leg. 
27. Krzyzanowski Antoni Hen- 
ryk. 78 p. p. 
28. Kaminski Boleslaw Pawel. 
Szk. Pchor. Piech. 
29. Marciniak Franciszek. 55 
p. p. 
30. Dqbrowski Józef, Szk. 
Pchor. Rez. Piech. 
31. Banaszkiewicz Wladyslaw. 
18 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0121.djvu

			Lísta starszenstwa oficerów 


119 


32. OIchowski Michal 57 p. p. 
33. Czernik Ireneusz Marjan, 
Korp. Kad. Nr. 2. 
34. Wtorek Jan. Szk. Pchor. 
Piech. 
1370. 


35. Bojanowski Tadeusz, 84 p. p. 
36. Majewski Czeslaw Wine en- 
ty. Szk. Pchor. Piech. 
37. D
bski Kazimierz Aleksan- 
der. 1 p. panc. 
38. Szalek Tadeusz. 1 p. panc. 
39. Wi
cek Mieczyslaw Jan. 30 
p. p. 
40. Skorupski Kazímierz Wa- 
lenty, Korp. Kad. Nr. 2. 
41. Blyskosz Jan. 56 p. p. 
42. Herman Jan, 14 p. p. 
43. Szmidt Stanislaw. 18 p. p. 
44. Oleszek Marian F ranciszek. 
K. O. P. 
1380. 


45. Szymczak Piotr. K.O.P. 
46. Sokolowski Kazimierz, K. 
O. P. 
47. Gogacz Józef. 1 p. p. leg. 
48. Zbikowski Józef Dominik. 
13. p. p. 
49. Konarzewski Czeslaw, 64 
p. p. 
50. Ostrowski F rancíszek, Szk. 
Pchor. Piech. 
51. Dziewulski Stanislaw. K. 
O. P. 
52. Lercher Pawel Mikolai. 52 
p. p. 
53. Wilk Seweryn. K. O. P. 
54. Kuzminski Henryk. 22 p. p. 
1390. 


55. Kaminski Romuald II. K. 
O. P. 
56. Sitny Felíks. 31 p. p. 
57. Ziobrowski Luwik. 6 p. p. 
leg. 
58. Michonski Józef Andrzej. 
33 p. p. 
59. Dqbrowski JeEY. 4 p. p. 
leg. 
60. Dobrzanski Jerzy. K. O. P. 
61. Jaworowski Kazímierz, K. 
O. P. 


62. Cilek Wlodzímierz. 79 p. p. 
63. Poniatowski Walerjan Te- 
odor, 15 p. p. 
64. Grochowski Stefan Juljan. 
13 p. p. 
1400. 


65. Niklas Stanislaw, 3 p. p. 
leg. 
66. Buczynski Eugenjusz Józef. 
39 p. p. 
67. Roznowski Bohdan Józef 
Antoni. 74 p. p. 
68. Urbanski Tomasz. 80 p. p, 
69. Rogowski Wladyslaw. 84p.p. 
70. Michalski Michal. 53 p. p. 
71. Rytelewski Aleksallder. 13 
p. p. 
72. Czarkowski Karol. K.O.P. 
73. Jachnik Francíszek. 39 p.p. 
74. Kostecki Wojcíech Wlady- 
slaw. 86 p. p. 
1410. 


75. Kahanek Wilhelm Lucian" 
49 p. p. 
76. Gluszak Marjan, P. K. O. 
77. Chamielec Jan, 78 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0122.djvu

			120 


Lista starszenstwa oficerów 


78. Kosinski Eugenjusz. KO.P. 
79. Smejlis Stanislaw, Szk. 
Pchor. Piech. 
80. Tomaszewski Antoni. 4 p. 
s. p, 
81, Bednarowski Tomasz Ta- 
deusz. 77 p. p. 
82. Warynski Ludwik. w dysp. 
attaché wojsk. Paryz. 


StarszeJÍstwo z dniem 
1.IX. 1928 r. 


1. Jachimowicz Witold Ma- 
rjan. 37 p. p. 
2. Rací
ski Andrzej, K. O. P. 
1420. 


3. Cybulski Stefan, 23 p. p.. 
4. Parat Walenty Józef, 44 p.p. 
5. Baran Michal Ludwik, 2 p. 
p, leg. 


StarszeJÍstwo z dniem 
1.X. 1928 r. 


1. Koscíelny Antoni. 77 p. p. 


StarszelÍstwo z dniem 
1.VI. 1929 r. 


1. Winiarz Stanislaw Andrzej. 
64 p. p. 
2. Miller Michal. 2 p. p. leg. 
3, Tyczyno Jan. 83 p. p. 
4. J
drych Józef. 30 p. p. 


starszelÍstwo z dniem 
1.VIi. 1929 r. 


1. Zielinski Stanislaw. 45 p. p. 
2. Kruczek Jan. 75 p. p. 
1430. 


3. Mosiak Józef Mieczyslaw. 
56 p. p. 
4. Nowakowski Wladyslaw 
Andrzej. 11 p. p. 
5. Smagowicz Stanislaw. 67p.p. 
6. Maruniak Stanislaw, 50 p.p. 
7. Traczewski Stefan. P. K. U. 
Radom. 
8. Wrzesniowski Tadeusz Ka- 
rol Michal. 1 p. s. P 
9. Durak Mikolaj, 82 p, p. 
StarszeÚstwo z dniem 
15.Vll. 1929 r. 
L Wiatr Wladyslaw, 50 p. p, 


StarszelÍstwo z dniem 
15. VIII. 1929 r. 
1. Lewinski Stanislaw Macíej. 
72 p. p. 
2. Marchewka Piotr, W. I. G. 
1440. 


3. Czupryna Stanislaw. 41 p.p. 
4. Kruczynski Wladyslaw Ju- 
ljan. 21 p. p. 
5. Marchel Stanislaw. 45 p. p. 
6. Downar-Zapolski Leon. 6 p. 
p. leg. 
7. Fiedler Mieczyslaw Edward. 
26 p. p. 
8. Brllksal Zygmunt, 8 p, p.leg. 
9. Kowalczynski Klemens. 1 
p. p. leg. 
10. Rzewuski Edmund Aleksan- 
der Jakób. 6 p. p. leg. 
11. Bochenek Józef Tomasz. 4 
p. p. leg. 
12. Lisiewicz Tomasz. 7 p. p. 
leg. 
1450.
		

/DIGDRUK000024_0123.djvu

			Usta starszeIistwa oficerów 


121 


13. Markiewicz Walenty, 71 p.p. 
14. Kopczynski Bronislaw Ka- 
ro!. 18 p. p. 
15. Rucinski Aleksander Lud- 
wik. 8 p, p, leg. 
16. Winiarski Wlodzimierz. 
p. s. p. 
17. Misiurowicz Tadeusz Józef, 
53 p. p. 
18, Szacki Antoni. 76 p. p, 
19. Rassalski Boleslaw. 62 p. p. 
20, Dombek Stanislaw. 6 p.s.p. 
21. Mamunow Edward, 70 p. p. 
22. Pawelczak Tadeusz Walen- 
tV. 75 p. p. 
1460. 


23. Ombach Fryderyk. Emil. 
p. s. p. 
24. Wojciechowski Jan, 25 p.p. 
25. Kurkowski Stefan Leon, 75 
p, p. 
26. D
bowski Józef, 32 p. p, 
27. Tober Henryk. 83 p. p, 
28. Cuniowski Michal, 21 p. p. 
29, Palka Franciszek Antoni. 26 
p. p. 
30. Zwolak Jan. 60 p. p. 
31. Piotuch Stanislaw, 15 p. p. 
32, Polowinczak Jan, 70 p. p. 
1470. 


33. Rózycki Kazimierz, 10 p. p. 
34. Budrewicz Gwidon. 59 p.p. 
35. Sierpií15ki Antoni. 10 p. p. 
36. Steczowicz Jan, 3 p. s. p. 
37. Banasiewicz Wlodzimíerz. 
26 p. p. 
38. Stefanski Jan Wincenty, 73 
p p. 
39. Kulakowski Hipolit. 2 p.s.p. 


40. Wlodarski Stanislaw. 13 p,p. 
41. Horitza Karol Juljusz, 51 
p. p. 
42. émakowski Wadaw, 9 p.p. 
leg. 
1480, 


43. Sosnowski Stanislaw, 66 p.p. 
44. Gawlikowski Czeslaw Jan, 
19 p. p. 
45. Kutermankíewicz Stefan. 55 
p. p. 
46. Sniecikowskí Adam Mate- 
usz, 86 p. p. 
47. Mizerski Jerzy, 29 p. p. 
48. Grajewski Joachim, 45 p.p. 
49. Fabjanowski Wadaw. 14 
p. p. 
50. Sered.nicki Stanislaw Wale- 
rjan, 53 p. p. 
51. Rószkiewicz Walenty Woj- 
ciech, 85 p. p, 
52. G
bski Antoni. 45 p. p. 
1490. 


53, Przybylowicz Wladyslaw, 
Karol. 26 p. p. 
54. Kwasniak Henryk. 60 p. p. 
55. Waskiewicz Karol. 33 p. p. 
56. Dytewski Leon, 85 p. p. 
57. Czyz Wladyslaw WHold, 
Szk. Pdfc. Piech. dla Ma- 
loletnich Nr, 3. 
58. Buczek Jan, 34 p, p. 
59. Krasucki Aleksander,K.O,P. 
60. Ostrowski Marjan, 32 p. p. 
61. Míchniewicz Jan, 44 p. p, 
62. Lapin Jan. 78 p. p. 
1500.
		

/DIGDRUK000024_0124.djvu

			122 


Lista starszeIÍstwa oficerów 


90. 


Lubowiecki Józef Alfred. 
2 p. s. p. 
Stefaniak Stanislaw. 37p.p. 
Grabski Jerzy. 37 p. p. 


63. Majecki Stanislaw. 22 p. p. 
M. Swidowski Jan Józef, 68 p.p. 
65. Zitta Wilhelm Stanislaw, 48 
p. p. 
66. Krapel Maksymiljan Win- 
cety, 72 p. p. 
67. Zwolski Henryk. 28 p. p. 
68. Majewski Kazimierz. 55 p.p. 
69. D'Ibrowski Mieczyslaw Sta- 
nislaw, 65 p. p. 
70. Gieniusz Romuald. 42 p. p. 
71. Makowicki Michal. 50 p. p. 
72. Swi'ltkowski Wladyslaw. 
K.O.P. 
1510. 
73. M
i.yk Eugenjusz Zygmunt. 
16 p. p. 
74. Wojtal Jan. 9 p. p. leg. 
75. Markowski Józef. 1 b. shz. 
76. WoldaIÍski Stefan. 29 p. p. 
77. Biesiekierski Konstanty. 14 
p. p. 
78. Raszplewicz Kazimierz To- 
masz. K. O. P. 
79. Zaremba Kazimierz Michal. 
62 p. p. 
80. Batke Eryk. 86 p. p. 
81. Dyr Adam. 12 p. p. 
82. Ziçba Wladyslaw. 23 p. p. 
1520. 
83. Mielczarski Sylwester. 75 
p. p. 
84. Bçtkowski Jacek. 11 p.p. 
85. Dziewulski Boleslaw, K.O.P. 
86. Fieàorowicz Tadeusz, 85 
p. p. 
87. Janczewski Henryk, 24 p.p. 
88. Szerard Stefan. 83 p. p. 
89. BeliczyIÍsl,d Zygmunt Al- 
fons. 14 p. p. 


91. 
92. 
1530. 


93. 
94. 


Góra Jan IV, 54 p. p. 
Borkowski Stetan Michal. 
68 p. p. 
Michalczyk Czeslaw Kazi- 
mierz. 81 p. p. 
Szczepaniak Antoni. 56p.p. 
Zemanek Stanislaw Kas- 
per, 3 p. p. leg. 
HareIÍczyk Karol, 54 p. p. 
Filipp Reinhold. 76 p. p. 
Daniszewski Tadeusz Kle- 
mens. 29 p. p. 
Szczçsny Jan Mieczyslaw. 
34 p. p. 
Brodnicki Antoni. 44 p. p. 


95. 


96. 
97. 


98. 
99. 
100. 


101. 


102. 
1540. 


103. 


Szlezinger Kazimierz Ale- 
ksander. 19 p. p. 
Zalçski Lucjan, 74 p. p. 
Sobolewski Kazimierz Jó- 
zef. 84 p. p. 
Slepokura Kasper. 54 p. p. 
Maszkiewicz Romuald Jan. 
34 p. p. 
Wierzbicki Ignacy. 13 p.p. 
Pogorzelski Zygmunt, 35 
p. p. 
RudziIÍski Boleslaw Jan. 
40 p. p. 
Lisowski Jerzy, 45 p. p. 
Zelkowski Bronislaw. 31 
p. p. 


104. 
105. 


106. 
107. 


108. 
109. 


110. 


111. 
112. 


1550.
		

/DIGDRUK000024_0125.djvu

			113. 


Lista starszeñstwa oficerów 


123 


114. 


Mazoñ Wladyslaw Piotr. 
K. O. P. 
Szczepañski Mieczyslaw 
Józef. 17 p. p. 
Warwas Aleksander. 55 
p. p. 
Jabloñski Zenon. 21 p. p. 
Wroniecki Józef. 71 p. p. 
D
bski Tadeusz, 64 p. p. 
Werka Józef. 51 p. p. 
Dqbrowski Roman Antoni. 
68 p. p. 
Ziemba Stanislaw. 23 p.p. 
Mielczarek Walerjan. 50 
p. p. 


115. 


116. 
117. 
118. 
119. 
120. 


121. 
122. 


1560. 
123. 


Gryziecki Kazimierz Mi- 
chal. 28 p. p. 
Sulatycki Wladysla w. 67 
p. p. 
Knapik Stanislaw II. 71 
p. p. 
Pierewicz Juljan. 80 p. p. 
Rogalski Maksymiljan. 24 
p. p. 
Górski Stanislaw VI. na 
studjach politechn. 
Leontowicz Stefan Wac- 
law Hilary. 79 p. p. 
Gqsiorowski Zygmunt II. 
84 p. p. 
Bialobrzeski Teodor. 56 
p. p. 
Polkowski Feliks Tadeusz. 
2 p. pane. 


.124. 


125. 


126. 
127. 


128. 


129. 


130. 


131. 


132. 


1570. 


133. Bartoszyñski Aleksander. 
56 p. p. 
134. Malinowski Mieczyslaw, 
43 p. p. 


135. Zboromirski Eugenjusz, 77 
p. p. 
136. Salwa Aleksander, 68 p.p. 
137. Pajqk MarcelL 15 p. p. 
138. Domiter Karol. 39 p. p. 
139. Schnayder Stanislaw Mar- 
ja. 39 p. p. 
140. Kaluski Waclaw. 70 p. p. 
141. Graziewicz Erazm. 50p.p. 
142. DiJ,browski Marjan Mie- 
czyslaw. 49 p. p. 


1580. 


143. Estkowski Tadeusz Stefan, 
70 p. p. 
144. Cholewa Leonard, 4 p. p. 
leg. 
145. Stelmaszczuk Waclaw. 71 
p. p. 
146. Sywula Stanislaw Wlodzi- 
mierz. 2 b. strz. 
147. Porcz Antoni, 50 p. p. 


Starszenstwo z dniem 
1.1.1930 r. 
1. Wisniewski Waclaw. K.O.P. 


Starszenstwo z dniem 
1.1. 1931 r. 
1. Kanikula Józef. 1 p, s. p. 
2. Bernas Robert Franciszek. 
8 p. p. leg. 
3. Papiz Jan Józef. 60 p. p. 
4. Muszyñski Michal. 72 p. p. 
1590. 


5. Rus Feliks. 32 p. p. 
6. Kralczyñski Lukasz. 6 p. p. 
leg. 
7. Muszyñski Józef. 72 p. p. 
8. Lesiecki Walerjan. 64 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0126.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


124 


9. Bieniaszkiewicz Stanislaw. 
7 p. p. leg. 
10. Chuderski Piotr Aleksander. 
44 p. p. 
11. Huzarski Karol, 75 p. p. 
12. Slosarczyk Ludwik, 11 p. p. 
13. Lermer Jan Jakób. 54 p. p. 
14. Serafin Stanislaw. 58 p. p. 
1600. 


15. Lubowski Ignacy. 41 p. p. 
16. Zielenkiewicz Józef. 31p. p. 
17. Kociuba Walerjan W ojciech, 
35 p. p. 
18. Osmulski Stefan. 34 p. p. 
19. Mikula Józef Jan. 16 p. p. 
20. Bujak Michal Ludwik, 4 
p. s. p. 
21. Kqcki Mieczyslaw. 58 p. p. 
22. Freyberger Marjan Karol 
Ludwik. 26 p. p. 
23. Schirmer Józef Henryk. 21 
p. p. 
24. W ojtasiak Józef Stanislaw. 
11 p. p. 
1610. 


25. Reda Wladyslaw. 65 p. p. 
26. Lozynski Bohdan Stefan. 68 
p. p. 
27. Plocharz Piotr. 38 p. p. 
28. Waligórski Bonifacy Marjan 
Roman. 73 p. p. 
29. Gqdzio Stefan. 27 p. p. 
30. Sass Boleslaw, 31 p. p. 
31. Szor Ignacy. 55 p. p. 
32. Tlustochowicz Stefan. 73 
p. p. 
33. Zachara Tadeusz, 1 p. p. leg. 


34. Gdula Pawel Mieczyslaw. 
5 p. s. p. 
1620. 


35. Radzik J an, 43 p. p. 
36. Szymczyk Jan. 25 p. p. 
37. Orlik Mieczyslaw. 51 p. p. 
38. Chylinski Józef. 58 p. p. 
39. Waltenberg Józef. 83 p. p. 
40. Sliwa Zygmunt Otto. 3 p.s.p. 
41. Patyra Jan, 1 p. p. leg. 
42. Minkina Józef, 14 p. p. 
43. Perlitz Zygmunt. 42 p. p. 
44. Marczewski Tadeusz. 24 
p. p. 
1630. 


45. Juszkiewicz Medard, 1 p. p. 
leg. 
46. Planeta Jan. 27 p. p. 
47. Mazur Antoni Jan. 6 p, p. 
leg. 
48. Kurbel Ignacy. 29 p. p. 
49. Wojewódzki Mieczyslaw,32 
p. p. 
50. Jenerowicz Leopold, 61 p.p. 
51. Wayda Antoni, 2 p. s. p. 
52. Pa winski Stefan, 72 p. p. 
53. Starzyk Wladyslaw, 63 p. p. 
54. Godymirski Tadeusz Paulin 
Edward, 56 p. p. 
1640. 


55. Zawilski Stanislaw Woj- 
ciech. 31 p. p. 
56. Sadzinski J óZflf. 59 p. p. 
57. Starowicz Kazimierz Cze- 
slaw. 6 p. s. p. 
58. Kaminski Wlodzimierz Sla- 
womir. 5 p. p. leg. 
59. Owsiak Józef. 76 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0127.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


1
5 


60. Doskocz Boleslaw. 4 p. s. p. 
61. Orczykowski Przemyslaw 
Tadeusz. 20 p. p. 
62. Sochaczewski Antoni. 13 
p. p. 
63. Kajetanowicz Aleksander. 
61 p. p. 
64. Wisniewski Adolf Jan. 77 
p. p. 
1650. 


65. Galkowski Roman. 36 p. p. 
66. Niezabitowski Waclaw. 15 
p. p. 
Rudnik Wojciech. 3 
Machnicki Alfred 
Wieslaw. 73 p. p. 
Szydlowski Roman 
K. O. P. 


67. 
68. 


p. s. p. 
Ernest 


69. 


Tomasz. 


70. Kozinski Józef. 14 p. p. 
71. Swiderski Hipqlit. 41 p. p. 
72. Lesinski Juljan, 79 p. p. 
73. Bqkowski Wladyslaw. 67 
p. p. 
74. Palczynski Boleslaw Ale- 
ksander. 10 p. p. 
1660. 


75. Brazuk Antoni. 77 p. p. 
76. Banasiak Jan. 24 p. p. 
77. Oswi
cimski Tadeusz Wi- 
ktor, 12 p. p. 
78. Grodzicki Bogumil. 74 p. p. 
79. Serha Stanislaw. 5 p. s. p. 
80. GrusieckiAntoni. 4 p. p. 
leg. 
81. Konkol Ludwik. 17 p. p. 
82. Danielewski Edmund. 44 
p. p. 
83. W ójcik Stefan 14 p. p. 


84. Miziniak Franciszek. 40 p.p. 
1670. 


85. Wójcícki Jerzy Czeslaw. 
K. O. P. 
86. J
dryszek Zygmunt. 36 p. p. 
87. Baranowski Józef Eugenjusz. 
32 p. p 
88. Malecki Antoni. 55 p. p. 
89. Saninski Stanislaw. 17 p. p. 
90. Bialynowicz Anatol. 85 p. p. 
91. Koczay Jerzy Hieronim. 25 
p. p. 
92. Rogozinski Roman. 35 p. p. 
93. Pisarczuk Sergjusz. 33 p. p. 
94. Bialkowski Mieczyslaw. K. 
O. P. 
1680. 


95. Barys Mieczyslaw Piotr. 12 
p. p. 
96. Poterejko Jaroslaw Bohdan. 
56 p. p. 
97. Hac Jan. 35 p. p. 
98. Lewandowski Czeslaw. 28 
p. p. 
99. Pawlowski Wladyslaw. 34 
p. p. 
100. Gwozdi Izydor Adolf. 52 
p. p. 
101. Jagoszewski Boleslaw Jan. 
68 p. p. 
102. Dunski Tadeusz, 55 p. p. 
103. Metelski Marjan. 8 p. p. 
leg. 
104. Wacikíewicz Antoni, 20 
p. p. 
1690. 


105. Batorskí Jan, 8 p. p. leg. 
106. Zbos Emil. 80 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0128.djvu

			126 


Lista starszenstwa oficerów 


107. 


Nodzy!Íski Marian Zbi- 
gniew Wladyslaw. 5 p.s.p. 
Skibinski Wlodzimierz. 62 
p. p. 
Subocz Stanislaw. 22 p. p. 
Nagel Eugeniusz' Józef. 54 
p. p. 
Pryszmont Piotr, 35 p. p. 
Szypinski Antoni Józef. 41 
p, p, 
Nykiel Boleslaw Jan. 54 
p. p. 
Lisikiewicz Juljan. 49 p.p. 


108. 


109. 
110. 


111. 
112. 


113. 


114. 
1700. 
115. 


Andrzejczyk Stanislaw, 48 
p. p. 
Glock Waldemar Klemens, 
1 b. strz. 
Stopnicki Zygmunt. 13 p.p. 
Milczak Kazimierz. 11 
p. p. 
P
ski Adam Franciszek. 
79 p. p. 
Janitz Klemens. 71 p. p. 
Tarkowski Roman Marjan, 
33 p. p. 
Olszewski Konstanty. 78 
p. p. 
Kobrzy!Íski Roman Eugen- 
jusz. 75 p. p. 
Witkowski Ignacy. 4 p. p. 
leg. 


116. 


117. 
118. 


119. 


120. 
121. 


122. 


123. 


124. 


1710. 
125. 
126. 
127. 


Pluta Antoni. 44 p. p. 
Sosnierz Andrzej. 74 p. p. 
Dumnicki Wladyslaw Mar- 
ian. 54 p. p. 
Lisowski Józefat. 43 p. p. 


;128. 


129. 


Ciesiu!Íski Mieczyslaw Mi- 
chal. 81 p. p. 
Goetzen Józef Eugeniusz, 
71 p. p. 
Dzierzek Konstanty. 41 p.p. 
Switlak Marian Adam, 54 
p. p. 
Gorczycki Witold, 78 p.p. 
Michaliszyn Czeslaw Mie- 
czyslaw. 23 p. p. 


130. 


131. 
132. 


133. 
134. 


1720. 


135. 


Kocylowski Marjan Fran- 
ciszek. 4 p. s. p. 
Majcher Wladyslaw, 37 
p. p. 
Nuwerski Leon Alojzy, 83 
p. p. 
Wysocki Wladyslaw, 66 
p. p. 
Sapi!Íski Stefan. 77 p. p. 
Kolendo Wiktor Mieczy- 
slaw, 86 p. p. 
Majewski Jan, 79 p. p. 
Babiarz Stanislaw, 7 p. p. 
leg. 
G
dzierski Jerzy Leon, 77 
p. p. 
Graiek Stanislaw, 65 p. p. 


136. 


137. 


138. 


139. 
140. 


141. 
142. 


143. 


144. 
1730. 
145. 
146. 


Siedlecki Stanislaw. 41 p.p. 
Miniewski Kazimierz. 59 
p, p. 
Kostrzyca Wiktor. 1 p. s. p. 
Laskowski Witold Jan. 60 
p. p. 
Skowron Pawel. 15 p.p. 
Sochanik Kazimierz Jul- 
jusz, 54 p. p. 
Gregorowicz Józef. 84 p. p. 


147. 
148. 


149. 
150. 


151.
		

/DIGDRUK000024_0129.djvu

			Lista starszeñstwa oficerów 


StarszeJÍstwo z dniem 1.1.1932 r. 
1. Stankiewicz Ludwik. 17 
p. p. 
Olecki Witold. 83 p. p. 
Sladki Leopold. 50 p. p. 


2. 
3. 
1740. 


4. 


Zaj'lczkowski Zdzi,slaw 
Stefan. 67 p. p. 
Nettík Waclaw Seweryn. 
55 p. p. 
Dziurzyñski Juljan 54 p.p. 
Kozlowski Jan. 62 p. p. 
Stefañski Stanislaw. 6 p. 
p. leg. 
Pobihuszczy Eugenjusz. 57 
p. p. 
Rozwadowski Stanislaw 
Andrzej. 80 p. p. 
Mirowski Jan, 5 p. p. leg. 
Kuligowski Jakób. 81 p.p. 
Ullman Wladyslaw. lp.s.p. 


5. 


Ó. 
7. 
8. 


9. 


10. 


11. 
12. 
13. 
.1750. 


14. 


Chmielewski Tadeusz 
Zbigniew, K. O. P. 
Grabecki Henryk. 37 p. p. 
ióUowski Stefan Józef. 
48 p. p. 
Sulkowski Juljusz Ignacy. 
73 p. p. 
Wyzywniak Waclaw. 34 
p, p. 
Kuiniewicz Marjan Jerzy. 
52 p. p. 
Korejwo Józef Hieromin. 
1 p. p. leg. 
Ciechowicz Rajmund Ber- 
nard. 64 p. p. 
Rajca Wladyslaw. 72 p. p. 


15. 
16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


127 


23, Stolarczuk Jan Emiljan. 
64 p. p. 


1760. 


24. Krzeszkiewicz Jan Józef. 
K. O. P. 
25. Rudewicz JÓ;i;ef. 18 p. p, 
26, Mróz Stefan, 24 p. p. 
27. Fijalkowski Wladyslaw. 
23 p. p. 
28. Szymañski Feliks Pawel. 
1 p. p. leg. 
29. Polek Stefan Szymon. 12 
p. p. 
30. Kuczyñski Zdzislaw Wik- 
tor. 50 p. p, 
31. Gudowski Kamil Piotr. 74 
p. p. 
32. Osmolak Tadeusz, 43 p.p 
33. Keyha Stanislaw Jan, K. 
O. P. 


1770. 


34. Zadrowski Piotr. 57 p. p. 
35. Szmidt Alfred Jan, 11 p. p. 
36. Bielañski Michal. K. O. P. 
37. Sidorko Roman Michal. 
51 p. p. 
38. Czaplicki Wadaw. K.O.P. 
39. Pacak Jan. 45 p. p. 
40. Kadowski Romuald Józef. 
60 p. p. 
41. Hurczyn Wadaw. 50 p. p. 
42. Maczuba Jan. 61 p. p. 
43. Judziñski Juljan Rupert. 
68 p. p. 


1780. 


44. Laganowski Stanislaw. 
K. O. P.
		

/DIGDRUK000024_0130.djvu

			128 


Lista starszenstwa oficerów 


45. 


46. 


Skwirzynski Stanislaw 
Zbigniew. K. O. P. 
Wisniewski Jan Kazimierz. 
55 p. p. , 
Berowski Antoni. 60 p. p. 
Kura Tadeusz Stanislaw. 
10 p. p. 
Gulewicz Albin. 42 p. p. 
Wollak Jan, 53 p. p. 
Chmielowski Janusz. 44 
p. p. 
Tonn Marjan Bronislaw. 
21 p. p. 
Wóitowicz Boleslaw. 79 
p. p. 


47. 
48. 


49. 
50. 
51. 


52. 


53. 


1790. 


54, 
55. 


Orlowski Henryk. 62 p. p. 
Prus Stanislaw Maksymíl- 
ian. K. O. P. 
Bankiewicz Edward Sta- 
nislaw. 58 p. p. 
Ploszewski Wadaw. 28 
p. p. 
Boguszewski Tadeusz. 4 
p. p. leg. 
Piwowarczyk Stanislaw, 
19 p. p. 
Kwasnowski Stanislaw 
Mieczyslaw. 52 p. p. 
Rudzinski Fabjan Piotr. 
30 p. p. 
Zimny Wadaw Roman. 
4 p. s. p. 
Nowara Stefan. 74 p. p. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 
1800. 
64. 


Kulawik Stanislaw Wa- 
Claw. 44 p. p. 
Jakubianiec Alfons. 5 p. 
p. leg. 


65; 


66. Serszen Zenon. 76 p. p. 
67. K
kolewski Wiktor. 29 p. p. 
68, JastrzE:bski Adam. 55 p. p. 
69. Krasucki Józef. 10 p. p. 
70. Herman Wladysiaw Juljan, 
36 p. p. 
71. Zawistowicz Wladyslaw. 84 
p. p. 
72. Kania Roman Leon. 55 p.p. 
73. NiemierkoMieczyslaw Lu- 
cian. 73 p. p. 
1810. 
74. 
75. 


76. 


Bezner Jan Gustaw, 60 p.p. 
PalE:cki Jerzy Zenon. 42 
p. p, 
Abramczyk Stanislaw Luc- 
ian, 42 p. p. 
Skierski Stanislaw Jerzy. 36 
p. p. 
Skorupinski Stanislaw. 57 


77. 


78. 


p. p. 
79. Bogucki Eugeniusz. 8 p. p. 
leg. 
80. Szydlowski Zygmunt. 6 p. p. 
leg. 
81. Hodakowski Ludwik Józef. 
K. O. P. 
82. Rogawski Zbigniew, 17 p.p. 
83. Ratynski Antoni. K. O. P. 
1820. 
84. 


85. 


Sobocinski Boleslaw Stani- 
slaw. 59 p. p. 
Kozieradzkí Marian. 9 d. 
zand. 
Kalymon Jan Marjan, 20 
p. P. 
Kolacz Konstanty. 61 p. p. 
Budek Marjan Edmund. 19 
p. p. 
Kozyra Seweryn. K. O. P. 


86. 


87. 
88. 


89;
		

/DIGDRUK000024_0131.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


129 


90. 


91- 
92. 


Malinowski Wladyslaw. 85 
p. p. 
Bloch Mieczyslaw. K.O.P. 
Filleborn Wlodzimierz Mi- 
chal. 3 b. 8trZ. 
Trebyk Cyryl. 82 p. p. 


93. 
1830. 


94. 


Berek Tadeusz Wladyslaw. 
K. O. P. 
Roginski Stanislaw. 32 p.p. 
Gaida BronÍJlaw Wlady- 
slaw. K. O. P. 
Dziewicki Stefan Jan. 
K. O. P. 
Giblinski Antoni. 11 p. p. 
Lech Jan Kazimierz. 57p p. 
Paszkot Tadeusz Marian 
Adam. 16 p. p. 
Rylski Lucjan, 25 p. p. 
Olechnowicz Antoni. 5 
p. p. leg. 
Dowgielewicz Michal. 44 
p. p. 


95. 
96. 


97. 


98. 
99. 
100. 


101. 
102. 


103. 


1840. 
104. 
105. 


Krzyzanowski Jan. 85 p.p. 
Nowakowski Jerzy Wac- 
taw. 57 p. p. 
Wideska Józef, 73 p.p. 
Referowski Ryszard, 1 p. 
p. leg. 
Sosinski Waclaw. 24 p. p. 
Nowinski FranCÍszek. 60 
p. p. 
Chmiel Jan. K. O. P. 
Czupryna Mieczyslaw J6- 
zef. K. O. P. 
Drqgowski Tadeusz. 8 p. 
p. leg. 


106. 
107. 


108. 
109. 


BO. 
111. 


H2. 


113. Krzywda Leszek Stani- 
slaw. 32 p. p. 


1850. 


114. Pietrzak Jan. 31 p. p. 
115. Olszewski Franciszek 1. 
61 p. p. 
116. Cygan ski Wieslaw Janusz. 
37 p. p. 
117. Zielonka Józef. 55 p. p. 
118. Gryczewski Zygmunt. 69 
p. p. 
119. Nowak Wojciech Adam. 
62 p. p. 
120, Jura Edmund. 61 p. p. 
121. Kubarski Stanislaw. 68 
p. p. 
122. Folga Emanuel Dobromir. 
18 p. p. 
123. Borowski-Kieczyk Franci- 
szek Ksawery. 42 p. p. 


1860. 


124. Kraszewski Stanislaw, 45 
125. Stawicki Józef, 14 p. p. 
126. Kuiminski Kazimierz Ale- 
ksander. 60 p. p. 
127. Domzala Florian. 69 p. p. 
128. Podhalicz Stanislaw Klau- 
diusz. K. O. P. 
129. Matecki Stanislaw Wlo- 
dzimierz. K. O. P. 
130. Lubnicki J6zef, 28 p. p. 
131. Olszewski Franci8zek II. 
33 p. p. 
132. Kupczuk Walerian Woi- 
ciech. 82 p. p. 
133. Hajdenko Konstanty. 69 
p. p. 


1870. 


9
		

/DIGDRUK000024_0132.djvu

			130 


Usta starszenstwa ofícerów 


134. Jablonski Mikolaj. 77 p.p. 
135. SkowroÍ1ski Edmund Hen- 
ryk. K.O.P. 
136. Jarz
cki Zygmunt. 31 p.p. 
137. Komorek Wladyslaw. K. 
O. P. 
138. Serwatkiewicz Juljan. 58 
p. p. 
139. Olejniczak Jan, 68 p. p. 
140. Ciepiela Franciszek. 11 
p. p. 
141. Ga.ska Mieczyslaw Tade- 
usz. 38 p. p. 
142. Stankiewicz Ludwik An- 
toni. 27 p. p. 
143. Dmochowski Franciszek. 
K O. P. 


1880. 


144. M,!czynski Stefan. 7 p. p. 
leg. 
145, Sowinski Stefan Franci- 
szek. K. O. P. 
146. Suwala Wladyslaw. KO.P. 
147. Kowalski Zygmunt. 66 p.p. 
148. Pecolt Marjan. 32 p. p. 
149. Wlodarczyk Józef, 71 p.p. 
150. Wolyniak Jan Kazímierz. 
71 p. p. 
151. Mikulski Wladyslaw Mi- 
chal. 78 p. p. 
152. Kwiatkowski Waclaw. 13 
p. p. 
153. Rudnicki Stefan, 45 p. p. 
1890. 


154. Bala Mieczyslaw. K O. P. 
155. Biske Zygmunt Hugo. 32 
p. p. 
156. Mytkowicz Marjan Jan. 
28 p. p. 


157. Labsz Tadeusz. 31 p. p. 
158. Chocholski Boleslaw. 7 
p. p. leg. 
159. Duczmalewski Wladystaw 
Ewaryst. 29 p. p. 
160. Karpinski Kazímierz. 
K O. P. 
161. Sledz Norbert. K.O.P. 
162. Szadkowski Mieczyslaw. 
56 p. p. 
163. Sobkiewicz Adam Marian. 
67 p. p. 


1900. 


164, Slawinski Antoni Daniel. 
65 p. p. 
165. Prociuk Aleksander I. 65 
p. p. 
166 Szafran Zbigniew Jerzy 
Witold. K.O.P. 
167. Michalik Franciszek. 80 
P. p. 
168. Iwanowski Wladyslaw. 82 
p. p. 
169. Emersajlów Jerzy Jan. 32 
p. p. 
170. Mazur Aleksander, KO.P. 
171. KordjaczyÍ1ski Eugenjusz. 
25 p. p. 
172. Kulesza Zdobyslaw 'Wa- 
wrzyniec. 32 p. p. 
173. Gronkowski Zygmunt. 39 


p. p. 


1910. 


174. Szyéko Wadaw. K, O. P. 
175. Krukierek Bronisla w J an, 
51 p. p. 
176. Sochacki Tadeusz Karol. 
54 p. p. 
177. Palinski Marian, K.O.P.
		

/DIGDRUK000024_0133.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


178. 


Kazimierczak Stefan. 13 
p. p. 
W'Isowski Henryk Win- 
centy 33 p. p. 
Wiszniewski Marian Ja- 
kób. K.a.p. 
Cichocki Gustaw Andrzei 
Leopold. 7 p. p. leg. 
Cieslicki Aleksander. 50 
p. p. 
ME;kwinski Antoni Piotr. 
74 p. p. 


179. 


180. 


181. 


182. 


183. 


1920 
184. 
185. 


Pulinski Dyonizy. K. a. P. 
Machnowski Henryk Leon. 
13 p. p. 
Grabinski Józef Boleslaw. 
27 p. p. 
Wojciechowski Franci- 
szek. 15 p. p. 
Zakiewicz Jan. 44 p. p. 
Zebrowski Bohdan. 81 p.p. 
Toth Jan Bronisiaw. 
K. O. P. 
Horodyski Józef. K. O. P. 
Makarewicz Mieczyslaw 
Kazimierz. 84 p. p. 
Gmachowski Marian Jó- 
zef. 86 p. p. 


186. 


187. 


188. 
189. 
190. 


191. 
192. 


193. 


1930. 


194. Prociuk Aleksander II. 12 
p. p. 
195. Wlodarski Stanislaw I. 22 
p. p. 
196. Neugebauer Zygmunt Jul- 
ian. 51 p. p. 
197. Majewski Jerzy Aleksan- 
cler. 11 p. p. 


131 


198. 


Psciuk Tadeusz Jan. 68 
p. P. 
T araszkiewicz Henryk. 85 
p. p. 
Lenkiewicz Jan. 41 p.p. 
Ekiert Józef Marian. 76 
p. p. 
Pietrzak Zygmunt. 13 p.p. 
Sowinski Tomasz. 24 p.p. 


199. 


200. 
201. 


202. 
203. 
1940. 
204. 


Kobosowicz Adam Józef, 
70 p. p. 
Krasnopolski Zygmunt 
Wincenty. 23 p. p. 
Jachna Juljan. K.a.p. 
Narozanski Henryk Ta- 
deusz. 51 p. p. 
Nikszto Wladyslaw. b. 
strz. 
Slizewicz Kazimierz. 83 
p. p. 
Krupa Antoni. K.a.p. 
Woronowicz Lucjan. 41 
p. p. 
Maslowski Wiktor Stani- 
slaw. 62 p. p. 
Gladysz Wladyslaw Fran- 
ciszek. 51 p. p. 


205. 


206. 
207. 


208. 


209. 


210. 
211. 


212. 


213. 


1950. 


214. Kuzian Antoni Piotr. 86 
p. p. 
215. Kozak Michal. 63 p. p. 
216. Gajewski Rudolf Stefan. 
71 p. p. 
217. Szamocki Ludwik. 54 p.p. 
218. Wasiewicz Wladyslaw 
Zdzislaw. 38 p. p. 
219. Markisz Jan. 69 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0134.djvu

			132 


Lista starszenstwa oficerów 


11. 


Garwolinski W!adyslaw 
Karol Józef. 51 p. p. 
Poluianski Jan. 45 p. p. 
Badowski Witold Gustaw. 
84 p. p. 


220. 


Sulatycki Kazimierz, 45 
p. p. 
Slawinski Stanislaw Józef. 
6 p. s. p. 
Czechowski Zygmunt. 61 
p. p. 
Borczyk Stanislaw. 39 p.p. 


221. 


222. 


223. 
1960. 
224. 


Krzeminski Czeslaw Jul- 
ian, 54 p. p. 
Slaboszewski Józef. 58 p.p. 
Starza - Dzier:i:bicki Zdzi- 
slaw Mateusz. 77 p. p. 
Latkowski Jan. 81 p. p. 
Celinski Boleslaw. 40 p.p. 
Stawarz Wilhelm Leopold. 
2 p. p. leg. 


225. 
226. 


227. 
228. 
229. 


Starszenstwo z dniem 2.1.1932 r. 


1. Niewolski Antoni Józef 
II1r.. 3 b. strz. 


Starszenstwo z dniem 1.1.1933 r. 
1. Stawecki Edward Andrzej. 
27 p. p. 
2. Orlowski Jan. 9 p. p. leg. 
3. Krasnod
bski Stefan Fran- 
ciszek. 30 p. p. 


1970. 


4. Heinrich Tadeusz Ludwik, 
45 p. p. 
5. Kaja Tadeusz. 33 p. p. 
6. Kowalewski Wladyslaw 
Ripolit. 31 p. p. 
7. Zmuda Boleslaw. 74 p. p. 
8. Bronikowski Jerzy Euzeb- 
jusz. 65 p. p. 
9. Koziel Józef. 37 p. p. 
10. Sygula Stefan. 16 p. p. 


12. 
13. 


1980. 
14. 


Nawrocki Stanislaw Mar- 
jan. 64 p. p. 
Lachowicz Zygmunt Sta- 
nislaw. 36 p. p. 
Rala Mieczyslaw Marian. 
18 p. p. 
Sliwinski Jan. 21 p. p. 
Omylak Franciszek Kazi- 
mierz, 38 p. p. 
Miecznikowski Stanislaw, 
75 p. p. 
Nakielski SlawomiL 28p.p. 
Chodkowski Wladyslaw, 
64 p. p. 
Wendaw Wladyslaw Bo- 
leslaw. 9 p. p. leg. 
Matyia Jakób. 5 p. s. p. 


15. 


16. 


17. 
18. 


19. 


20. 
21. 


22. 


23. 
1990. 
24. 


Aszenberg Apolinary Ro- 
bert. 69 p. p. 
Zawistowski Michal, 59 
p. p. 
Szokolo Antoni. 79 p. p. 
Baranski Czeslaw. 83 p.p. 
Dmowski Józef Antoni, 
80 p. p. 
Osica Piotr. 49 p. p. 
Janczewski Wiktor, 24 p.p. 
Grudzinski Stanislaw. 79 
p. p. 
Górecki Jan. 23 p. p. 
Lenar Michal Franciszek. 
48 p. p. 


25. 


26, 
27. 
28. 


29. 
30. 
31. 


32. 
33. 


2000.
		

/DIGDRUK000024_0135.djvu

			Lista starszeristwa ofícerów 


133 


34. 


35. 


Moren Aleksander, 2 b. 
strz. 
Witkowski Aleksander, 49 
p. p. 
Jezierski Mieczyslaw Mar- 
jan. 15 p. p. 
Dzi
ciolowski Stanislaw. 
27 p. p. 
Stolarczyk Wladyslaw Mi- 
chal. 74 p. p. 
Kaluza Roman. 35 p. p. 
J arocki Wadaw I. 42 p.p. 
Dolewski Janusz Bronimir, 
57 p. p. 
Mikulski Jan Stanislaw, 
19 p. p, 
Iwanowski Tadeusz Sta- 
nislaw, 82 p. p. 


36 


37. 


38. 


39. 
40. 
41. 


42. 


43. 


2010. 


44. W 
grzyniak Adam, 7 p. p. 
leg. 
45. Moszyriski Witold Wlodzi- 
mierz, 63 p. p. 
46. Lüdtke Jerzy. 2 p. p. leg. 
47. Dymecki Wojciech Woj- 
slaw. 84 p. p. 
48. Szepczyriski Jan. 22 p. p. 
49. Szadkowski Zygmunt. 56 
p. p. 
50. Palys Beleslaw. 15 p. p. 
51. Szulc Boleslaw Stefan. 23 
p. p. 
52. Ziemski Zdzislaw Tomasz. 
2 p. p. leg. 
53. Dragan Zdzislaw Marjan. 
52 p. p, 


2020. 


54. Ponikowski ZygmuntJózef. 
51 p. p. 


55. 
56. 


Petc Walerjan. 43 p. p. 
Ksiqzkiewicz Wiktor Je- 
rzy. 78 p. p. 
Kozan Stefan. 84 p. p. 
Lebküchler Adolf Jakób. 
53 p. p. 
Kwiatkowski Antoni, 52 
p. p. 
Banach Teofil Jan. 79 p.p. 
Rzepecki Bronislaw. 33 
p. p. 
Wojciechowski Tadeusz 
Wojciech. 58 p. p. 
Wolski Józef II. 32 p. p, 


57. 
58. 


59. 


60. 
61. 


62. 


63. 
2030. 
64. 
65. 


Szepet Kleofas, 6 p. p. leg. 
Piorun F eliks Marcin. 27 


p. p. 
66, W
gorek Zygmunt Wir- 
giljusz. 36 p. p. 
67. Slezak Antoni Pawel. 53 
p. p. 
68. Firczyk Leon Franciszek. 
3 p. s. p. 
69. Bariski Damazy. 76 p. p. 
70. Kowalski Bohdan Romuald. 
73 p. p. 
71. Kintzi Ryszard Adolf. 40 
p. p. 
72. Jarosz Jan Franciszek, 
20 p. p. 
73. Studencki Wladyslaw Sta- 
nislaw. 4 p. s. p. 


2040. 


74. Rolski Wladyslaw. 81 p. p, 
75. Stawowski Wladyslaw. 16 
p. p. 
76. Kazmierczak Florjan. 62 
p. p.
		

/DIGDRUK000024_0136.djvu

			134 


Lísta starszeñstwa ofícerów 


101. 


Mokrzycki Wlodzimierz 
Hugon. 31 p. p. 
Kukiolka Józef Leon. 45 
p. p. 
Raginis Wladyslaw. 76 p.p. 


77. Niksinski Jan. 83 p. p. 
78. Wróblewski Roman II. 74 
p. p. 
79. Drzewiecki Stanislaw 
QUon. 5 p. p. leg. 
80. Lach - Locki Henryk. 7 p. 
p. leg. 
81. Cycon Stanislaw Wojciech. 
75 p. p. 
82. Srednicki Józef. 42 p. p. 
83. Morzkowski Ignacy. 1 p. p. 
leg. 
2050. 


84. Dulowski Wladystaw Pa- 
wet 75 P. p. 
85. Bydlínski Wit Jan, 3 p.s.p. 
86. Wysocki Józef. 30 p. p. 
87. Siwocho Eugenjusz. 73 p.p. 
88. Bielecki Jan II. 21 p. p. 
89. Zielinski Lucjan. 28 p. p. 
90. Kuczuk Alfred. 80 p. p. 
91. Sokolowski Marjan GabrjeL 
6 p. s. p. 
92. Nemec Roman Bronislaw, 
19 p. p. 
93. Szmal Józef. 57 p. p. 
2060. 


94. St
pien Konrad Leopold. 81 
p. p. 
951 Zimnal Mieczyslaw Marjan 
Józef. 12 p. p. 
96. Zochowski Stanislaw. 8 p.p. 
leg. 
97. Kosobucki Albert. 41 p. p. 
98. Szymanski Stefan Broni- 
slaw. 3 p. s. p. 
99. Kranc Jerzy Mieczyslaw. 58 
p. p. 
100. Rybnik Aleksander. 78 p. p, 


102. 


103. 
2070. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 


Stobiecki Stanislaw. 11 p.p. 
Doros Franciszek. 80 p. p. 
Wladyka Józef. 54 p. p. 
Sommer Stefan. 25 P. p. 
Synowiec Józef Izydor. 81 
p. p. 
Janczak Andrzej. 33 p. p. 
Kaczmarczyk Mieczyslaw 
Jerzy, 13 p. p. 
Kogut Antoni, 49 p. p. 
Stolarczyk Ludwik Pawel. 
1 p. s. p. 
Krala Jan. 18 p. p. 


109. 
110. 


111. 
112. 


113. 
2080. 
114. 


Kobylinski Wadaw II. 
p. p. leg. 
Smuszowicz Tadeusz. 77 


115. 


116. 


p. p. 
Mróz Konstanty Józef. 59 
p. p. 
Puka Czeslaw Julian. 2 p. 
p. leg. 
Klepacz Czeslaw. 63 p. p. 
Grubi Boleslaw. 35 p. p: 
Krenz Kazímierz. 78 p. p. 
Ratuszny Aleksander Sta- 
nislaw. 20 p. p. 
Babraj Karol .Ian, 1 p.s.p. 
Markiewicz Emil Edmund. 
27 p. p. 


117. 


118. 
119. 
120. 
121. 


122. 
123. 


2090. 
124. 


Ryszkiewicz Mieczyslaw 
Józef. 52 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0137.djvu

			Lista starszeIistwa oficerów 


135 


125. Kulesza Józef. 59 p, p. 
J 26. Marszaiek Eustachjusz. 74 
p. p. 
127. Wielgórski Krystyn JÓzef. 
4 p. p. leg. 
128. Krajewski Wadaw. 22 p.p. 
129. Wyczóikowski Wiadysiaw 
Walerjan. 25 p. p. 
130. Olszak Wadaw. 69 p. p. 
131. Szpojankowski Jan. 3 b. 
strz. 
132. Ostrowidzki Erazm. 79 p.p. 
133. Janiczek Jan Adolf, 6 
p. s. p. 


2100. 


134. DE;bicki Stanislaw Marjan, 
68 p. p. 
135. Stolarski Stanislaw Anto- 
ni. 4 p. p. leg. 
136. Sikorski Jan III. 80 p. p. 
137. Ladenberger Eugenjusz. 75 
p. p. 
138. HryIiko Wiodzimierz. 74 
. p. p. 
139. Turek Czesiaw.13 p. p. 
140. Korwin - Piotrowski Wla- 
dyslaw. 63 p. p. 
141. Widort Kazimierz, 67 p.p. 
142. Sleziak Czeslaw Cyryl,11 
p. p. 
143. Michalkowski Feliks. 30 
p. p. 


2110. 


144. Elektorowicz Aleksander 
Antoni. 37 p. p. 
145. Diehl Ludwik Marjan, 61 
p. p. 
146. Kociuba Jan Karol. 77 p. p. 
147. Natkanski Zygmunt, 28 p.p. 


148. 


Losert Eugenjusz F ran- 
ciszek, 73 p. p. 
Jaeschke .Ian Emiljan, 40 
p. p. 
Switalski Franciszek II. 
62 p. p. 
Kwiatkowski Edmund. 71 
p. p, 
Kowalewski Mieczyslaw 
V. 85 p. p 
Koziel Stanisiaw. 6 p. p. 
leg. 


149. 


150. 


151. 


152. 


153. 


2120. 


154. 


RózaÚski Józef Grzegorz, 
54 p. p. 
Wasílewski Aleksander. 
5 p. p. leg. 
Urbanowicz Zygmunt 
Edward. 1 p. p. leg. 
Klepacki Jan Marjan. 39 
p. p. 
SlomczyÚski Stefan. 6 p. 
p. leg. 
Sobczuk Alfred JÓzef. 58 
p. p. 
Kudlícki Wladyslaw. 35 
p. p. 
Halka Wladyslaw Zyg- 
munt. 53 p. p. 
Mizera Alojzy. 84 p. p. 
Biaiek Boguslaw. 35 p. p. 


155. 


156. 


157. 


158. 


159. 


160. 


161. 


162. 
163. 
2130. 


164. Soroka Tadeusz. 20 p. p. 
165. Florkowski Aleksander. 
2 p. s, p. 
166. Chelchowski Wladyslaw 
Witold, 8 p. p. leg. 
167. Pionka Leopold Henryk. 
16 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0138.djvu

			136 


Lista starszenstwa oficerów 


193. 


Ukleia Zdzisiaw Mikolaj, 
48 p. p. 


168. Dqbrowski Wladysiaw It 
68 p. p. 
169. Sochacki Jan II. 29 p. p. 
170. Tymuia Karol. 61 p. p. 
171. Marchilewicz Alfred, 2 p. 
p. leg 
172. Stoma Aleksander. 1 p.s.p. 
173. Kufminski Antoni. 60 p.p, 
2140. 


174. Pawlak Stefan. 37 p. p. 
175. Mrozek Tadeusz, 54 p. p. 
176. Roman Ryszard, 10 p.p. 
177. Tercz Kazimierz. 24 p. p. 
178. Liskiewicz Leon, 40 p. p. 
179. Gilewicz Wiktor. 22 p. p. 
180. Dziekonski Stefan, 44 p. p. 
181. Popielarski Edward Antoni. 
71 p. p, 
182. Wysocki Tadeusz Antoni. 
52 p. p. 
183. W
dawek Franciszek. 86 
p. p. 


2150. 


184. Sawicz Wilhelm Józef, 
57 p. p. 
185. Woroniecki Witold Antoni, 
36 p. p. 
186. Kobylko Karol. 83 p. p. 
187. Kuchorew Wlodzimierz. 
32 p. p. 
188. Wisniewski Jan Henryk, 
14 p. p. 
189. Ignatowicz Donat, 78 p. p. 
190. Duda Henryk, 72 p. p. 
191. Malinowski Leonard, 67 
p. p. 
192. Bednarek Stanislaw. 18 
p. p. 


2160. 
194. 
195. 


Jasko Jan, 52 p. p. 
Marciszewski Wladyslaw. 
61 p. p. 
MySliwski Stefan, 72 p. p. 
Planeta Wiadyslaw, 17 p.p. 
Szczybalski Adam Mikolaj, 
65 p. p. 
Dubicki Pawel Cyprjan. 
86 p. p. 
Ortyl Kazimierz Broni- 
slaw. 70 p. p. 
Borucki Józef. 66 p, p. 
Lewicki Jan Alojzy. 3 p. 
p. leg. 
Grzybowski Jan. 64 p, p. 


196. 
197. 
198. 


199. 


200. 


201. 
202. 


203. 
2170. 


204. 
205. 
206. 
207. 


Bilinski Andrzej, 17 p.p. 
Pawlak Józef, 15 p. p. 
Matusiak Stanisiaw, 84 p.p. 
Szumlanski Gustaw Mi- 
chaL 19 p. p, 
Pisarczyk Stanislaw, 55 
p. p. 
Trieblinl! Eugenjusz Zyg- 
munt, 63 p. p. 
Trocki Pawel. 5 p. p. leg. 
Wisiawski Adam Wawrzy- 
niec, 64 p. p. 
Gramiak Marjan. 48 p, p.. 
Mieszkowski Eugenjusz 
Ludwik Marian Mieszko. 
67 p. p. 


208. 


209. 


210, 
211. 


212. 
213. 


2180. 


214. Biernat Tadeusz MarJan. 
79 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0139.djvu

			LÎsta starszenstwa oficerów 


215. 
216. 
217. 
218. 


Palczon KaroL 9 p. p, leg. 
Wiscicki Czeslaw. 85 p.p. 
Krotki Juljan. 9 p. p. leg. 
Romanowski Tadeusz. 62 
p. p. 
W ochanka Maurycy Bo- 
leslaw. 38 p. p. 
Henzel Wladyslaw. 69 p.p. 
Lysyszyn Bronislaw Juljan. 
6 p. s. p. 
Zawada Aleksander, 43 
p. p. 
Cabaj Jan. 49 p. p. 


219. 


220. 
221. 


222. 


223. 
2190. 
224. 


Kokorniak Msciwoj Ale- 
ksander. 57 p. p. 
Jasinski Jan. 24 p. p. 
Dawiskiba Wladyslaw. 26 
p. p. 
Ignacak Piotr. 15 p. p. 
Antonów Jan Mieczyslaw. 
49 p. p. 
Markowski Stanislaw, 66 
p. p. 
Kupniewski Edmund Hie- 
ronim. 53 p. p. 
Dziedziniewicz Juljan 
Edward. 50 p. p. 
Puppel Witold Stefan Jan, 
69 p. p. 
Sukiennik Stanisl,!-w, 27 
p. p. 


225. 
226. 


227. 
228. 


229. 


230. 


231. 


232. 


233. 


2200. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 


Std Stefan. 86 p. p. 
Schreyner Rudolf. 77 p. p. 
Kijewski Stanislaw. 59 p.p. 
Wróbel Stanislaw. 44 p. p. 
Lesniewski Józef Lucian. 
39 p. p. 


137 


239. 


F alinski Stanislaw Piotr, 
33 p. p. 
Szumowski Zygmunt. 2 p. 
s. p. 
Bialous Edmund. 81 p. p. 
Ciupka Jan. 38 p. p. 
Szuy Stanislaw Marjan. 
34 p. p. 


240. 


241. 
242. 
243. 


2210. 


244. 
245. 
246. 
247. 


Lesisz Edmund, 55 p. p. 
Miller Kazimierz. 8 p.p.1eg. 
Jodko Stanislaw, 78 p. p. 
Lopatkiewicz F ranciszek, 
Karol. 16 p. p. 
Trondowski Michal Józef, 
4 p, s. p. 
Dryl Henryk Józef. 22 p.p. 
Kornacki Antoni. 42 p. p. 
Sztuba Wladyslaw. 23 p. p. 
Buczynski Józef Boleslaw. 
64 p. p. 
Tkacz Józef. 3 p. p.leg. 


248. 


249. 
250. 
251. 
252. 


253. 
2220. 


254. 


Wyzga Leon Franciszek. 
10 p. p. 
Stanek Kazimierz Bole- 
slaw. 65 p. p. 
Hoffmann Józef Maria 
Witold. 51 p. p. 
Hospod F eliks. 68 p. p. 
Frqckiewicz Ludomir. 5 
p. s. p. 
Szelepin Wladyslaw Te- 
ofil, 14 p. p. 
Wiatr Franciszek. 73 p. p. 
Dorant Tadeusz Wojciech, 
9 p. p. leg. 
Orleanski Tadeusz Blazej, 
60 p. p. 


255. 


256. 


257, 
258. 


259. 


260. 
261. 


262.
		

/DIGDRUK000024_0140.djvu

			138 


Usta starszeIÍstwa oficerów 


263. 
2230. 


Samira Wlodzimierz. 75p.p. 


264. 
265. 
266. 


Nowicki Wadaw. 37 p. p. 
Rzepka Stanislaw. 72 p. p. 
Pawlik Zygmunt Jan. 84 
p. p. 
Lalka Beleslaw. 82 p. p. 
Dobryanowicz Kazimierz, 
2 p. s. p. 
Korzon Wladyslaw. 4 p. 
p. leg. 
Bortnowski Tadeusz, 7 p. 
p. leg. 
Moskwa Stanislaw Florjan. 
48 p. p. 
Miszewski Antoni. 10 p. p. 
Osinski Cyprjan Stanislaw. 
39 p. p. 


267. 
268. 


269. 


270. 


271. 


272. 
273. 


2240. 


274. 
275. 


Zaranski Eugenjusz. 15 p.p. 
Tymowicz Filip Benicjusz 
Jan. 38 p. p. 
Bobrowski Wladyslaw. 29 
p. p. 
Gutkowski Kazimierz 
Józef. 21 p, p. 
Bramorski Kazimierz, 29 


276. 


277. 


278. 


279. 
280. 


p. p. 
Musial Jan. 2 p. p. leg. 
Lukasik Mieczyslaw Syl- 
wester, 56 p. p. 
Komander Piotr Pawel. 
41 p. p. 
Kotecki Bronislaw, 71 p.p. 
Laskowski Teodor Juljan. 
14 p. p. 


281. 


282. 
283. 


2250. 


PODPORUCZNICY. 


StarszeJÍstwo z dniem 
15.VII.1928 r. 


1. Brozek Wadaw Stanislaw. 7 
p. p. leg. 
2. Tomaszewski Bronislaw Ma- 
ksymiljan. 20 p. p. 
3. Gqsiorowski T	
			

/DIGDRUK000024_0141.djvu

			Usta starszenstwa ofìcerów 


10. Paro1'1ski Antoní. 31 p. p. 
11. Paczkowski T adeusz. 49 p.p. 
12. Szarejko Onufry. 79 p. p. 
13. Kluska Bolestaw. 66 p. p. 
20. 


14. Lukawski Alojzy Ferdynand, 
42 p. p. 
15. Bielecki Stanislaw, 34 p. p. 
16. Poreda Stanislaw. 72 p.p. 
17. Olszewski Kazimierz Jan. 
56 p. p. 
18. Swiecimski Józef. 48 p. p. 
19. Staszewski Wladyslaw. 80 
p. p. 
20. Taszycki Wlodzimierz 
Adam. 19 p. p. 
21. Twardowski Stanislaw Ale- 
ksander. 27p. p. 


starszelÍstwo z dniem 
15.VIII. 1930 r. 


1. Gorski Janusz, 43 p. p. 
2. Piotrowski Stanislaw VIII. 
43 p, P. 


30. 


3. L
towski Stanislaw. 4 p.s.p. 
4. Wyczólkowski Jan Piotr. 76 
p. p. 
5. Wultanski Jan. 56 p. p. 
6. Lancucki Tadeusz Sylwe- 
ster, 18 p. p. 
7. Sendor Walerjan Euzebjusz. 
22 p. p. 
8. Jarocki Franciszek Teodor. 
7 p. p. leg. 
9. Walichnowski Jan. 11 p. p. 
10. Kustusz Eryk Leon. 65 p.p. 
11. Stanczewski Zbigniew Sta- 
nislaw. 26 p. p. 


139 


12. Taraszkiewicz Stanislaw. 5 
p. s. p. 


40. 


13. Swi
cki Stanislaw Marjan. 
34 p. p. 
14. Studzinski Zdzislaw Marian. 
30 p. p. 
15. Góralczyk Stanislaw. 3 b. 
strz. 
16. Kulma Julian Józef, 84 p.p. 
17. Napiórkowski Tadeusz Wa- 
claw. 3 b. strz. 
18. Pcrsowski Kazimierz Jan, 
85 p. p. 
19. Sidorowicz Edward. 3 b. 
strz. 
20. Lebkowski Stefan. 23 p. p. 
21. Moszynski Stanislaw. 65 p.p. 
22. Tarasiuk Heronim. 34 p. p. 
50. 


23. Narel Jan. 82 p. p. 
24. Soja Antoni. 31 p. p. 
25. Mackiewicz Waclaw. 85 p.p. 
26. Annusewicz Zenon. 23 p. p. 
27. Jaholkowski Antoni. 11 p.p. 
28. Balinski Jan. 43 p. p. 
29. Wesolowski Stanislaw. 80 
p. p. 
30. Michajluk Jan. 57 p. p. 
31. Bista Ludwik. 33 p. p. 
32. Kucharczyk Walenty Jakób, 
3 p. p. le
. 


60. 


33. Bakin Roman Strzezyslaw. 
26 p. p. 
34. Prusek Mieczyslaw Marjan 
Kajetan, 5 p. s. p. 
35. Koltuniec Bronislaw, 44 p.p.
		

/DIGDRUK000024_0142.djvu

			140 


Lísta starszenstwa oficerów 


36. DzÍurzyIÍski Kazimierz Jan. 
70 p. p. 
37. Domaradzki Adam Zdzi- 
slaw. 79 p. p. 
38. Wasiak Wadaw, 42 p. p. 
39. Witkiewicz Stanislaw Ro- 
muald. 12 p. p. 
40. Jablonski Konstanty Józef. 
13 p. p. 
41. Wisniewski Bronislaw Jan. 
17 p. p. 
42. Szuba Mieczyslaw Wlady- 
dyslaw. 50 p. p. 


70. 


43. Mondschein Jerzy Tomasz. 
83 p. p. 
44. Mendelowski Marjan Jan. 
56 p. p. 
45. Skórka Stanislaw. 25 p. p. 
46. Dobrzynski Eugenjusz. 50 
p. p. 


StarszeJÍstwo z dniem 
15.VIII. 1931 r. 


1. Pohoski Henryk. 1 p. p. leg. 
2. Madej Szczepan Bronislaw. 
21 p. p. 
3. Rzesniowiecki Jan Ksawe- 
ry. 18 p. p. 
4. Macialowicz Kazimierz 
Piotr, 4 p. s. p. 
5. Pr
decki KazÍmierz Wlady- 
slaw. 74 p. p. 
6. Kudukis Romuald. 71 p. p. 
80. 


7. Bielawski Roman Ludwik. 
73 p. p. 
8. Wróblewski WitoldStefan. 
27 p. p. 


9. Miedzianowski Tadeusz Le- 
opold. 62 p. p. 
10. Leman WlodzÍmierz. 56 p.p. 
11. Chmiel Mieczyslaw. 11 p.p. 
12. Stec Tadeusz Stanislaw. 53 
p. p. 
13. Lyszczarz Marcin, 1 p. s. p. 
14. PozÍomek Stanislaw. 36 p.p. 
15. Mlodozeniec Kazimierz An- 
toni. 86 p. p. 
16. Bondarczuk Edward. 22 p.p. 
90. 


17. Mazurkiewicz Edward 1. 1 
p. p. leg. 
18. Kotucz Jan Franciszek. 75 
p. p. 
19. Zórek J ózef, 3 p. s. p. 
20. Piotrowski Zygmunt. 25 p.p. 
21. Kowrygo Antoni. baon mor- 
ski. 
22. Talaga Jan, 20 p.p. 
23. Dragan Jan. 59 p. p. 
24. Falba Antoni. 33 p. p. 
25. StasHowicz Wiktor. 6 p. 
p. leg. 
26. K
dzÍora Michal. 4 p. p. 
leg. 


100. 


27. Mojecki Józef, 1 b. strz. 
28. Dokurno Karol. 80 p. p. 
29. Fedorowicz KazÍmierz Sta. 
nislaw, 51 p. p. 
30. WHkojé Jan Józef. 43 p. p, 
31. Kalinski Jan Marjan, 6 p. 
s. p. 
32. Kupa Wadaw. 32 p. p. 
33. Kade Tadeusz. 30 p. p. 
34. CharoIÍski Teodor Adam. 69 
p. p.
		

/DIGDRUK000024_0143.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


141 


35. Chlipata Józef. 2 p. p. leg. 
36. Domaracki Edward. 5 p. p. 
leg. 


110. 


37. Horoch Boleslaw, 9 p. p. 
leg. 
38, Rejman Józef Andrzej. 5 p, 
s. p, 
39. Wojciechowski Stefan II, 70 
p. p. 
40, Czmyr Miron Manuel. 39 p.p. 
41. Bychowicz Jeny, 85 p. p. 
42. Brodzikowski Zbigniew. 44 
p. p. 
43. Lodzinski Jan Jerzy. 27 p.p. 
44. Trnka Teom Antoni. 12 p.p. 
45. Ehringer Zygmunt Francí- 
.szek August. 12 p. p. 
46. Czekanski Zbigniew Kazi- 
mien, 19 p. p. 


120. 


47, Adamowicz Wadaw. 18 p.p. 
48. Sobczynski Artur Franci- 
szek, 73 p. p. 
49. Czechowski Kazimierz Kon- 
rad. 3 p. p. leg. 
50. Kwiecinski Jan Alojzy. 72 
p. P. 
51. Brzezicki Eligjusz. 5 d. :land. 
52. Zamirowski Wojciech. 1 p, 
s. p. 
53. Olejnik Walenty. 60 p. P 
54. Pogorzelski Aleksander. 81 
p. p. 
55. Magdziarski Bronislaw. 68 
p. p. 
56. Burgielski Kazimierz Ma- 
rjan. 16 p. p. 


130. 


57. Kolowrocki Tadeusz, '/9 p.p. 
58. Kozlowski Henryk Franci- 
szek, 75 p. p. 
59. Konieczka Edmund. 55 p. p. 
60. Rudecki Boleslaw Kazi- 
mierz, 10 p. p. 
61. Zdrajkowski J6zef. 35 p. p. 
62. Wasilewski Zygmunt Wla- 
dyslaw. 3 b. strz. 
63. Filzek Franciszek. 84 p. p. 
64. Szatowski Jan, 5 p. p. leg. 
65. Srokowski Tomasz. 45 p. p. 
66. Herniczek Zygmunt Wiktor, 
4 p, p. leg. 


140. 


67, Pawlowicz Stanislaw, 49 p.p. 
68. Czemerys Tadeusz J6zef. 57 
p. p. 
69. Grodek Eugenjusz. 65 p. p. 
70. Szejnert Stefan Wladyslaw. 
59 p. p. 
71. Szpak Adam Szymon Sta- 
nislaw. 4 p. s. p. 
72. Chorocej Antoni, 42 p. p. 
73, Czerniak Leon. 6 p. p. leg. 
74. Chojnacki Stanislaw. 64 p.p. 
75. Petrykiewicz Tadeusz. 36 
p. p. 
76. Turczak Stanislaw Konstan- 
ty. 26 p. p. 


150. 


77. Slusarczyk Józef. 13 p. p. 
78. Kwiecinski Mieczyslaw. 29 
p. p. 
79, iegulowski Tadeusz Karol. 
40 p, p. 
80. Dqbrowski Jan Stefan. 4 d. 
:land.
		

/DIGDRUK000024_0144.djvu

			142 


Lista starszeñstwa oficerów 


81. Kqkolewski Mieczystaw 
Wojciech. 29 p. p. 
82. Derwiñski Antoni. 86 p. p. 
83. Szponarowicz Ignacy. 24 p.p. 
84. I..abencki Czeslaw. 14 p. p. 
85. Furtak Marjan Franciszek, 
48 p. p. 
86. Raczykowski Antoni. 83 p.p. 
160. 


87. Janiga Wlodzimierz Józef, 
3 p. s. p. 
88. Stawski Stanislaw, 62 p. p. 
89. Rydzewski Stanislaw. 25 p.p. 
90. Jaroszyñski Feliks. 34 p. p. 
91. Babenko Mikolaj. 69 p. p. 
92. Miodowski Feliks. 59 p. p. 
93. Kaliñski Stefan 1. 52 p. p. 
94. Czuba Franciszek. 8 p. p. 
leg. 
95. Rykowski Eugenjusz, 66 p.p. 
96, Jankowski Kazimierz. 85 
p. p. 


170. 


97. Wídanka Stefan, 74 p. p. 
98. Krzan Wladyslaw, 33 p. p. 
99. Molodyñski Mieczyslaw Jan. 
40 p. p. 
100. Bereszyñski Radomir, 11 
p. p. 
101. Barabasz Bronislaw Igna- 
cy, 20 p. p. 
102. Nowakowski Leon, 83 p. p. 
103. Bujko Wadaw.,76 p. p. 
104. Bunata Sawa, 67 p. p. 
105. Kossobudzki Stefan Leon. 
44 p. p. 
106. Zabko Leonard, 81 p. p. 
180. 


107. Polak Tomasz. 1 p. p. leg. 
108. ,I'vlatyjaszewski Kazímíerz. 
73 p. p. 
109. FurmaÚskí Edmund. 80 
p. p. 
110. Wisniowskí Stanislaw F er- 
dynand. 6 p. s. p. 
111. Slaby Franciszek Michal. 
49 p. p. 
112. Cioch Józef. 16 p. p. 
113. Mazur Jan Adam. 2 p. p. 
leg. 
114. Braunstein Zbigniew Sta- 
nislaw. 9 p. p. leg. 
115. I..qcki Julian J an Sehastjan. 
78 p. p. 
116. Wysocki Wladyslaw l. 42 
p. p. 


190. 


117. Merecki Alfons, 77 p. p. 
118. ZaboIszczyk Kazimierz. 
82 p. p. 
119. Pietraszewski Juljan. 5 
p. p. leg. 
120, Celewicz Eugenjusz, 63 
p. p. 
121. Studziñskí Michal. 75 p.p. 
122. Brzozowski Józef, 50 p. p. 
123. Lisiñski Witold. 67 p. p. 
124. Bocheñskí Míeczyslaw 
Józef. 23 p, p. 
125. Pawlus Antoni Józef. 7 
p. p. leg. 
126. Gondek Adam, 12 p. p. 
200. 


127. Wóitowicz Karol. 54 p. p. 
128. Baranowski Antoni Wla- 
dyslaw, 60 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0145.djvu

			Lista starszeñstwa ofícerów 


129. Szymborski Wladyslaw. 
34 p. p. 
130. Masiulanis Zygmunt. 86 
p. p. 
131. Kosiewicz Mieczyslaw 
Antoni. 52 p. p. 
132. Szolowski Julian Leslaw. 
4 p. p. leg. 
133. Wojnarowski Jan, 77 p. p. 
134. Jaworski Witold Stani- 
slaw. 8 p. p. leg. 
135. Romañski Maciej Antoni. 
2 p. s. p. 
136. Pyziel Jan, 24 p. p. 
210. 


137. Podolowski Alojzy. 78 
p. p. 
138. Kucharski Stanislaw Ko- 
stka. 74 p. p. 
139, Szapkowski Stanislaw Jan, 
71 p. p. 
140. Saferna Mieczyslaw Jul- 
jan, 26 p. p. 
141. Rudowski Eugenjusz Da- 
mazy. 10 p. p. 
142. Swiqtek Wiktor, 21 p. p. 
143. Rogulski Franciszek, 22 
p. p. 
144. Nowakowski Tadeusz Jan. 
17 p. p. 
145. Gliñski Stanislaw Kazi- 
mierz, 57 p. p. 
146. ZieliÚski Jerzy. 12 p. p. 
220. 


147. Klopotowski Bronislaw. 
Bartlomiej. 31 p. p. 
148. Jurewicz Edward Pius, 
6 p. p. leg. 


143 


149. Marciniak Kazimierz, 13 
p. p. 
150. Kubiak Wadaw. baon 
morski. 
151. Waszkiewicz Kazimierz, 
41 p. p. 
152. Tacik Edmund. 5 p. s. p. 
153. Zygarek Leon. 72 p, p. 
154. Wybraniec Wincenty, 85 
p. p. 
155. Litwornia Zygmunt, 39 
p. p. 
156. Tabjan Adam. 25 p. p. 
230. 


157. Zamarlicki Kazimierz. 70 
p. p. 
158. Szlam Stanislaw. 3 p. p. 
leg. 
159. Sulgostowski Roman Ed- 
ward. 27 p. p. 
160. Nowakowski Zenon, 58 
p. p. 
161. Ciszek Franciszek. 2 p. p. 
leg. 
162. Kucharczyk Michal. 65 
p. p. 
163. Knapik FranciszekTeodor. 
43 p. p. 
164. ZieliÚski Tadeusz Franci- 
szek. 20 p. p. 
165. Przelaskowski Wilhelm, 
77 p. p. 
166. MedyÚski Jan, 36 p. p. 
240. 


167. Sobolewski Piotr. 78 p. p. 
168. Chudzicki Wadaw Mate- 
usz, 84 P. p. 
169. Barylewski Czeslaw Ma- 
rek. 59 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0146.djvu

			144 


Usta starszenstwa ofícerów 


170. 


Dzi
cielewski W
odzi- 
mierz Jan, 61 p. p. 
Kluk Stanis
aw, 38 p. p. 
Sokó
 Antoni. 15 p. p. 
Swieczka Jan, 18 p. p, 
Kubiak Tadeusz. 63 p. p. 
Zyjewski Józef Tadeusz. 
28 p. p. 
Nieborak Maksymiljan. 55 
p. p. 


171. 
172. 
173. 
174. 
175. 


176. 


250. 


177. 


Michalczuk Aleksander, 3 
p. s. p. 
Kacprzak Stefan Jan, 8 
p. p. leg. 
Udziela Wladyslaw, 56 


178. 


179. 


p. p. 
180. Sygnarek Antoni, 16 p. p. 
181. Kozal Józef. 29 p. p. 
182. Rudowski Jan Franciszek. 
21 p. p. 
Gawronski Boleslaw Jan, 
5 p. s. p. 
Kabat W
adys
aw, 17 p. p. 
Dyjankiewicz Ferdynand 
Emiljan, 41 p .p. 
Siekierski Marjan Franci- 
szek, 53 p. p. 


183. 


184. 
185. 


186. 


260. 


187. 


Klimkowicz F ranciszek 
Wiktor, 1 p. s. p. 
Wronski Tadeusz, 14 p. p. 
Chylinski Wiktor, 82 p. p. 
Mazurkiewicz Stanislaw, 
69 p. p. 
Kurowski Edmund, 35 p.p. 
Siwiec Marjan, 80 p. p. 
Schmidt Waclaw, 29 p. p. 
Nosalik Józef. 38 p.p. 


188. 
189. 
190. 


191. 
192. 
193. 
194. 


195. 
196. 


Czaczkowski Józef, 57 p.p. 
Krzyszkowski Boles
aw 
Tadeusz, 19 p. p. 


270. 


197. 


Wawrzewski Waclaw Jan. 
66 p. p. 
Dziedzic Tadeusz. 7 p. p.. 
leg. 
Skowronski Stanislaw An- 
toni. 39 p. p. 
Lapkowski Jan, 25 p. p. 
Skubik Waclaw, baon 
morski. 
Bednarski Eugenjusz. 27 
p. p. 
Sitarz Franciszek, 3 b. 


198, 


199. 


200. 
201. 


202. 


203. 


strz. 
204. Wiktorowicz Antoni. 60 
p. p. 
205. Zniszczynski Roman, 42 
p. p. 
Smolinski Eugenjusz Mar- 
jan, 28 p. p. 


206. 


280. 
20'1. 
208. 


Bylinski Czeslaw. 79 p. p. 
Ko
odziej Piotr Pawel, 2 
b. strz. 
Buziuk Aleksander, 74 
p. p. 
Strozak Jan Teodor, 26 
p. p. 
Przybysz Andrzej, 37 p. p. 
Alberti Stefan Karol. 4 
p. s. p. 
Kryszak Waclaw, 58 p. p. 
Zaratkiewicz Piotr Ta- 
deusz, 17 p. p. 
Polak Fran ciszek. 86 p. p. 


209. 


210. 


211. 
212. 


213. 
214. 


215.
		

/DIGDRUK000024_0147.djvu

			Usta starszeÚstwa _ 
fícer
 w ___ 


216. Sznajderski Henryk Pa- 
wel. 75 p. p. 


290. 
217. Widort Stefan. 30 p. p. 
218. K
dzior Karol. 6 p. s. p. 
219. Bukowski Wladyslaw. 12 
p. p. 
220. Pi<\tkowski Henryk. 15 
p. p. 
221. Witkowski Kazimierz. 43 
p. p. 
222. Wlodkowski Eugenjusz. 
1 b. strz. 
223. Ezman Stanislaw. 35 p. p. 
224. Menschek Kazimierz. 48 
p. p. 
225. Polegaj Michal Antoni, 
9 p. p. leg. 
226. B".bilÍski Alojzy Piotr, 73 
p. p. 


300. 
227. 
228. 


SolezylÍski Juljan, 61 p. p, 
Dyl Marjan Stanislaw, 23 
p. p. 
Pstrocki Antoni. 85 p. p. 
Zwaniecki Franciszek, 81 
p. p. 
Niedzielski Jan Adam, 49 
p. p. 
. Ostrowski Boleslaw Mi- 
chal. 5 p. s. p. 
Gutowski Edward. 21 p. p. 
Miszczuk Adam Ludwik, 
11 p. p. 
Weber Eugenjusz Adolf 
Stefan, 56 p. p. 
Jezewski Jan Czeslaw. 
83 p. p. 


229. 
230. 


231. 


232. 


233. 
234. 


235. 


236. 


310. 


145 


237. 
238. 


Mazur Zygmunt. 41 p. p. 
Wertytíski Eugenjusz. 34 
P. p. 
Werenicz Jan. 50 p. p. 
Detko Stefan. 13 p. p. 
Zaniewski Stanislaw. 66 
p. p. 
Bokowiec Kazimierz, 84 


239. 
240. 
241. 


242. 


243. 


p. p. 
Frey Wladyslaw Fran- 
ciszek. 44 p. p. 
Zaremba Kazimierz Bole- 
slaw. 68 p. p. 
Moder Stanislaw. 64 p. p. 
KruczylÍski Wojciech. 2 p. 
p. leg. 


244. 


245. 
246. 


320. 


247. Marcinkiewicz Józef Mar- 
cin. 10 p. p. 
248. Jaworski-Horoszkewícz 
Jaroslaw, 19 p. p. 
249. KrasolÍ Kazimíerz Michal. 
20 p. p. 
Zakrzewski Miroslaw, 45 


250. 


251. 
252. 
253. 


p. p. 
Godlewski Józef, 24 p. p. 
St
pielÍ Czeslaw.31 p. p. 
Bukowski Alojzy, 3 p. p. 
leg. 
Jaroszewicz Stanislaw. 58 


254. 


255. 


p. p. 
Czarnieckí J erzy Franci- 
szek, 21 p. p. 
Swistacki Stefan Aleksan- 
der, 51 p. p, 


256. 


330. 


257. 
258, 


Kieza Wadaw, 78 p. p. 
Czajkowski Marjan Janusz, 
28 p. p. 


10
		

/DIGDRUK000024_0148.djvu

			146 


Usta starszenstwa oficerów 


259. Slawinski Jan. 19 p. p. 
260. Sadkowski Stanislaw Kon- 
stanty, 32 p. p. 
261. Kryplewski Michal Stani- 
slaw. 40 p. p. 
262, Malysz Józef, 52 p. p. 
263. Grajewski Lucjan, 76 p. p. 
264, Rusek Dyonizy Wincenty. 
3 p. s. p. 
265. Baraniecki Zdzislaw An- 
toni. 50 p. p, 
266, Grajek Antoni. 6 p. s. p. 
340. 


267, Ostrowski Eugenjusz, 63 
p. p. 
268. Kaczor Stanislaw, 37 p. p, 
269. Prochwicz Mieczyslaw 
Szymon, 53 p. p. 
270. Wolinski Boleslaw Szy- 
mono 8 p. p, leg. 
271. Krzyworqczka Konrad 
Swi
toslaw Kazimierz, 40 
p. p, 
272. Naparliñski Eugenjusz, 21 
p. p. 
273. Packiewicz Konstanty. 17 
p. p. 
274. Zerebecki Kazimierz, 71 
p. p, 
275. Marciszewski Arkadjusz, 
61 p, Pi 
276. Jaworski Zbigniew Ta- 
deusz, 48 p. p. 


350. 


277. . Cialowicz Tadeusz, 2 p.s.p. 
278. Dworczak Wladyslaw, 66 
p. p. 
279. Chrusciel Marjan Jan, 1 
p. s, p. 


280. Brzezinski Bronislaw, 4 
p. p. leg. 
281. Irzynski Aleksander Adam, 
39 p. p. 
282. Zukowski Ryszard Ed- 
mund, 18 p. p. 
283. Gryglewicz Józef. 55 p.p. 
284. Szczesniak Adam, 70 p.p. 
285. Kamieñski Jan, 62 p, p, 
286. Jagiello Ryszard, 14 p, p, 
360. 


287, Swiercz Wiktor, 44 p. p. 
288. Krawczyk Stanislaw V, 
43 p. p, 
289, Wykow.ski Jan Waclaw, 
32 p. p. 
290, Kopka Jan. 67 p. p. 
291. Sankowski Boleslaw. 30 
p, p. 
292, Drozdowski Roman Leo- 
pold. 11 p, p. 
293. Kruszewski Czeslaw, 80 
p. p. 
294, Rychlewski Józef. 5 p, p, 
leg. 
295, Gorzeñski Mieczyslaw, 74 
p. p. 
296, Raczko Leonard, 81 p, p, 
370. 


297. Grodzicki Adam Jan, 31 
p, p. 
298. Palukajtys Antoni, 85 p.p. 
299, Koszewski Józef. 37 p, p, 
300, Kowalski Wiktor, 4 p,s,p. 
301. Malyszewicz Marceljan, 
34 p, p. 
302, Lewandowski Wladys!aw, 
23 p, p.
		

/DIGDRUK000024_0149.djvu

			Usta starszenstwa oficerów 


147 


303. 


304. 


Brewinski Zygmunt. 65 
p. p. 
Gawron Jan Czeslaw. 54 
p. p. 
Sinicki Jan. 77 p. p. 
Wajda Jan, 51 p. p. 


305. 
306. 
380. 
307. 
308. 
309. 


Tokarski Jan. 63 p. p. 
Krzeminski Józef. 13 p. p. 
Zdrochecki Roman Józef, 
17 p. p. 
Kaucz Antoni. 61 p. p. 
Beldyk Wladyslaw. 4 p.p. 
leg. 
Bitka Franciszek. 53 p. p. 
Labno Edward Pawel. 2 
p. s. p. 
Szternal Kazimierz. 16 p.p. 
Hübner Jan Nepomucen. 
62 p. p. 
Romanski Leszek Franci- 
szek. 49 p. p. 


310. 
311. 


312. 
313. 


314. 
315. 


316. 


390. 


317. 


Jaworski Roman Jan. 15 
p. p. 
Mucha Józef Ignacy. 9 p. 
p. leg. 
Szawlowski F eliks Hen- 
ryk. 56 p. p. 
Skup Józef. 45 p. p. 
Mihulka Jan. 36 p. p. 
Kania Franciszek. 3 p. p. 
leg. 
Zaucha Jan. 6 p. s. p. 
Moniuszko Witold. 42 p.p. 
Kowalczyk Józef. 2p.p.leg. 
Jakóbczyk Jan. 50 p. p. 


318. 


319. 


320. 
321. 
322. 


323. 
324. 
325. 
326. 
400. 


327. 
328. 
329. 
330. 


Fedorowicz Józef. 82 p. p. 
Kubaj Piotr Pawel. 22 p.p. 
Rendalski Józef. 6 p. p.leg. 
Rudnicki Jerzy Eugenjusz. 
69 p. p. 
Andrejczyk Franciszek.57 
p. p. 
Krawczyk Wiktor. 70 p. p. 
Piechocinski Tadeusz, 64 
p. p. 
Kurowski J an Antoni, 71 
p. p. 
Bartoszewicz Leonard, 33 
p. p. 
Stepokura Wladyslaw, 14 
p. p. 


331. 


332. 
333. 


334. 


335. 


336. 


410. 
337. 
338. 


Gud Pawel. 31 p. p. 
Sadowiak Marjan Wlady- 
slaw. 40 p. p. 
St<\por Jan. 72 p. p. 
Szewczyk Józef Jan. 33 
p. p. 
Lacina Leopold Kazi- 
mierz. 38 p. p. 
Kolenda Jan. 7 p. p. leg. 
Maciejewicz Kazimierz 
Juljan. 30 p. p. 
Smialowski Eugenjusz Ry- 
szard, 83 p. p. 
Jakubowicz Józef. 26 p.p. 
Kus Stanislaw, 79 p. p. 


339. 
340. 


341. 


342. 
343. 


344. 


345. 
346. 
420. 
347. 
348. 


W olodiko Romuald. 86 p.p. 
Pitio W ojcíech Stanislaw. 
2 p. s. p. 
KamieÍlski Wadaw. 84 p.p. 
Byczyk Stefan. 3 p. s. p. 


349. 
350.
		

/DIGDRUK000024_0150.djvu

			148 Lista starsze	
			

/DIGDRUK000024_0151.djvu

			Usta 
_st'lr!J
 
nstwa oficerów __

_ 


395. Hojnór Wladyslaw, 54 p.p. 
396. Ukleja Józef. 50 p. p. 
470. 


397. Jakué Romuald. 78 p. p. 
398. Nawara Józef. C.W.Zand. 
399. Ostrowski Wladyslaw. 9 
p. p. leg. 
400. Olizarowski 'Antoni. 44 p.p. 
401. Kus Józef Ignacy. 39 p.p. 
402. Bi enkowski Kazimierz Jan. 
45 p. p. 
403. Dolinski Henryk Longin. 
62 p. p. 
404. Maciejak Stanislaw. 26 
p. p. 
405. Milde Eugenjusz. 18 p.p. 
406. Skibniewski Stanislaw, 69 
p. p. 


480. 


407. K
sy Stanislaw W ojciech. 
68 p. p. 
408. Dubicki ZbigniewTadeusz. 
20 p p. 
409. Borkowski Piotr. 84 p. p. 
410. Fall Adam Józef. 79 p. p. 
411. Maraszek Zygmunt. 75 p.p. 
412. Woloszyn Jerzy. 73 p. p. 


Starszeristwo z dniem 
15.VIII. 1932 r. 


1. Gulin Wlodzimierz Francí- 
szek. 20 p. p. 
2. Sadzikowski J ózef Wawrzy- 
niec. 43 p. p. 
3. Gawrych Ludwik, 58 p. p. 
4. Idziak Stanislaw, 12 p. p. 
490. 


149 


5. Wiewiórkowski Tadeusz.69 
p. p. 
6. Witek Zygmunt Francíszek. 
19 p. p. 
7. Michalak Leon. 60 p. p. 
8. Wolny Wladyslaw. 3 p.s.p. 
9. SoMa Jan Arkadjusz. 23 p.p. 
10. Honc Jan Wladyslaw. 16 
p. p. 
11. Lempert Sfanislaw Jan. 7 
p. p. leg. 
12. Zaj<\c Bronislaw Eustachy. 
71 p. p. 
13. Szajna Adam Tadeusz. 4 p. 
s. p. 
14. M
drzycki Zenon Jerzy. 72 
p. p. 


500. 


15. Mazurek Adam Wincenty. 
45 p. p. 
16. Kisiel Feliks, 73 p. p. 
17. Sochacki Jan Józef. 67 p.p. 
18. Lewków Miroslaw Emanu- 
el. 40 p. p. 
19. Ejfler Bronislaw. 35 p. p. 
20. Grzegorzewski Stanislaw. 35 
p. p. 
21. Lozinski Henryk. 1 p. p. 
leg. 
22. KluczyÚski Zdzislaw Wale- 
rjan. 39 p. p. 
23. Kotynski Stanislaw. 10 p. p. 
24. Lisiecki Wlodzimierz Jerzy. 
5 p. p. leg. 
510. 


25. Gniazdowski Czeslaw, 86 
p. p. 
26. Sawicki Wadaw, 22 p. p. 
27. Skrzydlo Wladyslaw. 68 p.p.
		

/DIGDRUK000024_0152.djvu

			150 


Usta starszeÍlstwa oficerów 


28. Siemiqtkowski Józef Broni- 
slaw, 56 p. p. 
29. Fickowski Czeslaw Stefan. 
57 p. p. 
30. Chomiuk Józef. 5 p. p. leg. 
31. Cereniewicz Boguslaw. 1 p. 
p. leg. 
32. Sienkiewicz Bronislaw. 76 
p. p. 
33. Smoczkiewicz Antoni Albin. 
17 p. p. 
34. Zylowski Ludwik. 27 p. p. 
520. 


35. Blazei Franciszek. 84 p. p. 
36. Królak Leonard Stanislaw. 
14 p. p. 
37. Nowak Alfons Antoni Szy- 
mon. 63 p. p. 
38. Mróz Jan Kazimierz Sylwe- 
ster. 12 p. p. 
39. Kukla Jan Stanislaw. 1 p. 
s. p. 
40. Rydzewski Wladyslaw. 59 
p. p. 
41. Widzowski Marian. 81 p. p. 
42. Nowiñski Stanislaw. 74 p.p. 
43. Wojtowicz Franciszek. 6 p. 
s. p. 
44. Walecki Mieczyslaw Sewe- 
ryn. 30 p. p. 


530. 


45. Dedelis Stanislaw. 77 p. p. 
46. Migdal Aleksander Norbert. 
41. P. p. 
47. Mauthe Zygmunt. 52 p. p. 
48. Walaszczyk-Walewski Wa- 
lenty Juljan. 74 p. p. 
49. Herman Eustachy Bronislaw. 
49 p. p. 


50. Szkuta Józef. 83 p. p. 
51. Smekczynski Zdzislaw Jan. 
29 p. p. 
52. Kochanowski Marjan. 69 p.p. 
53. Fr
chowicz Feliks. 45 p. p. 
54. Czekalowski Zdzislaw Ma- 
rjan. 51 P. p. 


540. 


55. Chalamonski Hieronim. 62 
p. p. 
56. Biala'Ch Edward. 83 p. p. 
57. Osuch Mieczyslaw. 4 p. p. 
leg. 
58. Kaminski Kazimierz. 79 p.p. 
59. Tysowski Antoni Marjan. 3 
b. strz. 
60. M
znicki Zdzislaw Tade- 
uSz. 63 p. p. 
61. Brzoza Michal Jan. 4 p.s.p. 
62. Blajer Kazimierz Andrzej. 
37 p. p. 
63. Walczak Mikolaj. 38 p.p. 
64. Osiadacz Stanislaw Kostka 
Racibor. 48 p. p. 


550. 


65. Czajkowski Henryk. 5 p.s.p. 
66. König Tadeusz Adam. 66. 
p. p. 
67. Zyburt-Zyburtowich Zyg- 
munt Józef. 1 b. strz. 
68. Eilmes Julian Wilhelm. 26 
p. p. 
69. Tyczynski Ignacy. 70 p. p. 
70. Grynczyk Wlo dzimierz. 78 
p. p. 
71.Stobnicki Stefan. 21 p. p. 
72. Fligiel Tadeusz Jan Anto- 
ni. 36 p. p. 
73. Jelen Jan Józef. 40 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0153.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


151 


74. Holiaz Boleslaw. 8 p. p. 
leg. 
560. 


75. Piecuch Stanislaw. 75 p. p. 
76. Jaworski Henryk. 4 p. p. 
leg. 
77. Attinger Witalis, 44 p. p. 
78. Bryk Kazimierz. 54 p. p. 
79. Krupa J6zef franciszek. 12 
p. p. 
80. Dqbrowski Feliks. 32 p.p. 
81. Splawski Marjan. 2 b strz. 
82. Fijalkowski Tomasz. 28 p.p. 
83. Wojciechowski Jan, 36 p.p. 
84. Bohdanowicz Wladyslaw. 81 
p. p. 


570. 


85. Peresada Stanislaw. 30 p.p. 
86. Kabza Wojciech. 29 p. p. 
87. MHoszewski Franciszek, 25 
p. p, 
88. Sidzinski Mieczyslaw. 62 
p. p. 
89. Houwá1t Witold, 18 p. p. 
90. .Rusznica Stanislaw. 49 p,p. 
91. Matyjasek Mieczyslaw. 37 
p. p. 
92. Domanowski Paulin Franci- 
szek. 65 p. p. 
93. Domaniecki Józef. 55 p. p. 
94. Mazulis Hieronim. 1 p. p. 
leg. 
580. 


95. Starak Stanislaw Franciszek. 
2 p. p. leg. 
96. Gruzewski Stanislaw. 25 p.p. 
97. Tyran Wincenty Marja Jó- 
zef. 20 p. p. 


98. Dworakowski Stanislaw 
Józef, 61 p. p. 
99. Dobrzynski Leon, 50 p. p. 
100. Marcewicz Zygmunt, 6 p. 
p. leg. 
101. Korycki Wiktor, 85 p. p. 
102, Gol
biowski Ignacy 80 p.p. 
103. Radomski Józef Rafal. 67 
p, p. 
104. Smolicz Bohdan, 78 p. p. 
590. 


105. Pastuszko Wladyslaw, 6. 
p. p. leg. 
106. Lasota Edward Marjan. 86 
p. p. 
107. Jablonski Jerzy. 72 p. p. 
108. Matuszak Andrzej, 4 p. p. 
leg. 
109. J elonkiewicz Alfred 80- 
guslaw, 73 p. p. 
110. Chwojnowski Wladyslaw, 
85 p. p. 
111. Bqk Ludwik Witold 34 
p. p. 
112. Chílinski Piotr, 82 p. p. 
113. F eja Artur J uljan. 19 p. p. 
114. Zlotkowski Sylwester. 58 


p. p. 


600. 


115. Paszkowski Kazimierz, 4 
p. s. p. 
116, Sankowski Piotr. 9 p.p.leg. 
117. Zielenkiewicz Boleslaw, 
42 p. p. 
118. Sugier Stanislaw, 26 p. p. 
119. Subocz Alfred Czeslaw, 
10 p. p. 
120. J aniec Eugenjusz Stani- 
slaw, 27 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0154.djvu

			152 


Lista starszenstwa oficerów 


121. Klich Józef Marian Antoni 
16 p. p. 
122. Chrominski Wiktor Stefan. 
34 p. p. 
123. Kaminski Adam. 9 p. p.1eg. 
124. Boltruczuk Szymon. 56 p.p. 
610. 


125. Sielewicz Juljan. 64 p. p. 
126. Lizak Józef Stanislaw. 11 
p. p. 
127. Dzielski Antoni. 2 p. s. p. 
128. Bylczynski Boleslaw. 43 
p. p. 
129. Merunowicz Jan Feliks 
Konrad. 3 p. p.Ieg. 
130. Kossinski Konstanty. 44 
p. p. 
131. CygonekPawel. 79 p. p. 
132 Molski Antoni. 22 p. p. 
133. Kutczynski Waclaw. 5 p. 
p. leg. 
134. Smrokowski Wladyslaw 
Karol. 3 p. s. p. 


620. 


135. Górnicki Marian Boleslaw. 
31 1'. p. 
136. Szczerbowicz - Wieczór 
Aleksander. 65 p. p. 
137. AImed Ludwik. 13 p. p. 
138. Dqbrowski Wincenty. 84 
139. Kicinski J erzy. 50 p. p. 
140. Szymulski Jan KazÍmierz. 
66 p. p. 
141. Ziaika Józef. 53 p. p. 
142. Gójski Edmund. 15 p. p. 
143. Zawadzki Zygmunt Lud- 
wik Stanislaw. 57 p. p. 
144. Dolei Tadeusz. 36 p. p. 
630. 


145. Baran Mieczyslaw Fran- 
ciszek Karol. 40 p. p. 
146. Jüttner Alfred Stefan. 73 
p. p. 
147. Szmeding Konrad. 45 p. p. 
148. Krasij WlodzÍmierz Jan. 
48 p. p. 
149. Minkacz Aleksy 6 p. s. p. 
150. Sadowski Wadaw 8 p. p. 
leg. 
151. Górski Franciszek. 24 p.p. 
152. Siejak Aleksander Fran- 
ciszek. 33 p. p. 
153. Szejd Eugenjusz. 82 p. p. 
154. Malinowski Bronislaw, 
18 p. p. 


640. 


155. Lew Alfred Franciszek. 53 
p. p. 
156. Czechowski Henryk. 11 p.p. 
157. Kara Tadeusz Adam. 71 
p. p. 
158. Zamiechowski WHold. 83 
p. p. 
159. Raszek Éugeni!1sz. 13 p. p. 
160, Wrona Jan Feliks. 2B p.p. 
161. Gluchowski Franciszek 
Wladyslaw. 35 p. p. 
162. Jungowski Jerzy Leon 
Antoni. 55 p. p, 
163. Serafin Marjan Antoni. 
1 p. s, p. 
164. Kusmierek Stanislaw, 29 
p. p, 


650. 


165. Litera Franciszek. 11 p.p. 
166. Osimowicz Lucian. 18 p.p, 
167. Stypulkowski Aleksander 
Józef. 70 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0155.djvu

			Lista starszenstwa oficerów 


168. 


Nowak Kazimierz Marjan. 
59 p. p. 
Szalast Kazimierz. 29 p.p. 
Pawecki Antoni Edward. 
62 p, p. 
Jezuit Eugenjusz Józef. 
21 p. p. 
Skorupka - Padlewski Zbi- 
gniew Stanislaw. 38 p. p. 
Szubski Stanislaw. 2 p. p. 
leg. 
Bochenek Marcin J6zef. 
51 p. p. 


169. 
110. 


111. 


172. 


173. 


114. 


660. 


175. 


Spiegolski Michal. baon 
morski. 
Szymczak Tadeusz. 61 p.p. 
Zych Edward Stanislaw. 
2 p. s.p. 
Kaminski Henryk. 21 p. p. 
Pizarski Stanislaw. 48 p.p. 
Pawelski Jan Tadeusz. 57 
P. p. 
Kaczorowski Marian Igna- 
cy, 11 p. p. 
Sobieszczanski Roman. 14 
p. p. 
KozdE;ba Zdzislaw Eugen- 
jusz. 19 p. p. 
Wasch Mieczyslaw Kazi- 
mierz. 44 p. p. 


116. 
117. 


178. 
179. 
180. 


181. 


182. 


183. 


184. 


670. 


185. 
186. 


Franków Pawel. 51 p. p. 
Palczynski Stanislaw An- 
toni. 16 p. p. 
Krawczyk Edward. 64 p.p. 
Skrodzki Stanislaw. 17 p.p. 
Rewer Wojciech, 12 p. p. 
Okinczyc Emílian. 68 p. p. 


181. 
188. 
189. 
190. 


153 


191. 


Kaszowski Stanislaw. 69 
p. p. 
Serednicki Boleslaw Jó- 
zef 48 p. p. 
Rolewski Aleksander 
Franciszek. 6 p. p. leg. 
Konarzewski Romuald. 52 
p. p. 


192. 


193. 


194. 


680. 


195. 
196. 


Kremky Ryszard. 10 p. p. 
Ladygin Aleksander. 69 
p. p. 
Radzewicz Jan Piotr, 16 
p. p. 
Nowakowski Lucian. 56 
p. p. 
Drozdowski Wladyslaw 
Jan. 54 p. p. 
Zomoytel Jan. 34 p. p. 
Waszukanis Stanislaw. 33 
p p. 
Lang Franciszek Józef. 11 
p. p. 
Rosik Stefan. 74 p. p. 
StE;pien Marjan Adam. 15 
p. p. 


197. 


198. 


199. 


200. 
201. 


202. 


203. 
204, 


690. 


205. 


Okninski Antoni Piotr. 60 
p. p. 
Lupinski Piotr. 24 p. p. 
Tomaszewski Aleksander. 
5 p. p. leg. 
Lepczak Bronislaw. 63 p.p. 
Wozniak Michal Boleslaw. 
1 p. p. leg. 
Flisiuk Boleslaw Piotr. 50 
p. p. 
Gniewkowski Józef Wla- 
dyslaw. 13 p. p. 


206. 
207. 


208. 
209. 


210. 


211.
		

/DIGDRUK000024_0156.djvu

			154 


Usta starszeIÍstwa ofic erów 


212. Smolarczyk Lucian. 14 p.p. 
213. RogaliIÍski Mieczyslaw 
Leopold. 82 p. p. 
214. Sobieraj Józef. baonmorski 
700. 
215. Zoglo Wladyslaw. 81 p. p. 
216. Filipowicz Jan. 25 p. p. 
217. Komlacz Jan. 45 p. p. 
218. . Makulski Walenty. 72 p.p. 
219. Bielawski Zygmunt. 31 p.p. 
220. Misków Boleslaw Kazi- 
mierz, 53 p. p. 
221. Drozd Stanislaw Marek, 
57 p. p. 
222. Lachowicz Antoni. 35 p.p. 
223. Glaz Józef. 78 p. p. 
224. Da,bek Stefan Jan. 70 p.p. 
710. 


225. Smyk Stanislaw. 7 p. p. leg. 
226. Urbus Franciszek Józef. 
2 p. s. p. 
227. Greenfield Marjan Wa- 
claw. 36 p. p. 
228. Pompolowicz Wladyslaw. 
86 p. p. 
229. Kropiwnicki Czeslaw Ma- 
ksymiljan. 52 p. p. 
230. Rak Antoni. 30 p. p. 
231. Antczak Franciszek. 32 
p. p. 
232. OkoIÍski Brunon Pawel. 
66 p. p. 
233. Kapalka Aleksander Jan. 
20 p. p. 
234. Chudy Wladyslaw. 72 p.p. 
720. 


235. Pawowicz Stanislaw Jó- 
zef. 24 p. p. 


236. Maslowiec Stanislaw 
Antoni. 60 p. p. 
237. Dra,g Ludwik Karol, 1 p.p. 
leg. 
238. Wicherkiewicz Tadeusz 
Józef. 63 p. p. 
239. Dworzanowski Wladyslaw 
Marian. 1 p. p. leg. 
240. Baldykowski HenrykJózet 
30 p. p. 
241. MataczyIÍski Edward. 37 
p. p. 
242.- Bratkowski Boleslaw. 22 
p. p. 
243. SkladzieIÍ Wladyslaw Jó- 
zef. 5 p. s. p. 
244. Ozóg Marcin. 3 p. p. leg. 
730. 


245. Kotapski Franciszek. 79 
p. p. 
246. F urgal Stanislaw W oiciech. 
67 p. p. 
247. Glinka Wladyslaw. 33 p.p. 
248. Marszalek Jan. 7 p. p.leg. 
249. Rewkowski Stanislaw. 43 
p. p. 
250. Czarnecki Adam, 59 p. p. 
251. WalczyIÍski Jan Czeslaw. 
11 p. p. 
252. Barbasiewicz Zdzislaw J e- 
rzy. 22 p. p. 
253. Chomka Waclaw. 59 p. p. 
254. Borzdzilowski WHold. 80 
p. p. 


740. 


255. Wojtania Wladyslaw. 70 
p. p. 
256. Axmann Leopold Michal. 
15 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0157.djvu

			Lista starszeñstwa ofícerów 


155 


257. Szczechura Stanislaw. 65 
p. p. 
258. Podebry Stefan, 75 p. p. 
259. Sternal Stanislaw. 23 p. p. 
260. Jf;drzejowski Tadeusz Jó- 
zef. 16 p. p. 
261. Noszczak Wladyslaw. 65 
p .p. 
262. Szolowski Stefan Robert. 
75 p. p. 
263. Zawalski Zygfryd. 4 p. p. 
leg. 
264. Sqdej Jan Antoni. 80 p.p. 
750. 


265. Kwiatkowski Wincenty 
Hilary. 42 p. p. 
266. Serafin Józef, 3 p. s. p. 
267. Wojtasiewicz Maciej Le- 
szek. 25 p. p. 
268. Klaczynski Michal, 41 p.p. 
260. Weiner Maciej Ludwik. 
67 p. p. 
270. Mendelski Tadeusz. 28 p.p. 
271. Kossakowski Wadaw. 62 
p. p. 
272. Kwasniowski Albin. 5 p. 
s. p. 
273. Swiech BarUomiej 1'a- 
deusz. 9 p. p. leI!. 
274. Kozak Marjan Franciszek. 
39 p. p. 


760. 


275. Starowicz Stanislaw Mar- 
jan. 65 p. p. 
276. Pytlewski Zygmunt. 27 p.p. 
277. Kolada Dominik. 64 p. p. 
278. Buczynski Zygmunt. 14 p.p. 
279. Makowski Tadeusz Lud- 
wik, 78 p. p. 


280. Kózka Tadeusz Jan Sta- 
nislaw, 22 p. p. 
281. Didyk Marcin Adolf. 5 p. 
s. p. 
282. Matzner Tadeusz Bro- 
nislaw. 85 p. p. 
283. Majewski Wiadyslaw Mi- 
chal. 39 p. p. 
284. Lab
di Mieczyslaw. 18 
p. p. 


770. 


285. Grabowski Wiadyslaw 
Bazyli. 21 p. p. 
286. Jaworski Tomasz, 6 p. p. 
leg. 
287. Wasko Adam. 43 p. p. 
288. Karabuia Antoni. 12 p. p. 
289. Salinger Jan Wladysiaw 
Konstanty, 42 p. p. 
290. Gryl Konstanty. 85 p. p. 
291. Domagalski Stanislaw. 14 
p. p. 
292. Slomski AntonÎ. 44 p. p. 
293. Kunicki Wadaw, 76 p. p. 
294. Golinski Zdzi,law Piotr. 
32 p. p. 


780. 


295. Jurczak Franciszek, 73 
p. p. 
296. Kowalski Stanistaw Je- 
rzy. 67 p. p. 
297. Baziukiewicz Swi
toslaw 
Henryk, 33 p. p. 
298. Landsmann Edward Ka- 
rol Walerjan, 51 p. p. 
299. Niezgoda Wladyslaw. 76 
p. p. 
300. Rawicz - Rojek Ludwlk 
Stanislaw Ignacy. 20 p. p.
		

/DIGDRUK000024_0158.djvu

			301. 


Lista starszeñstwa oficerów 


156 


302. 
303. 


Kochmañski Roman Sta- 
nislaw. 59 p. p. 
Jarociñski Antoni. 55 p.p. 
Przeidziecki Antoni. 68 
p. p. 
Kruszewski Wlodzimierz 
Kazimierz. 71 p. p. 


304. 


790. 


305. 


Barciszewski Zygmunt. 68 
p. p. 
Wilhelm Jan. 8 p. p. leg. 
Luzak Zdzislaw. 31 p. p. 
Budny Kazimierz. 33 p. p. 
Dembowski Antoni Kazi- 
mierz Stanislaw. 70 p. p. 
Zalewski Lucian. 4 p. s.p. 
Kaluzny Stanislaw. 8t p.p. 
Kazimierski Czeslaw. 77 
p. p. 
Kaszewski Józef Jan Pius. 
54 p. p. 
Kiszczak Wladyslaw. 24 
p. p. 


306. 
307. 
308. 
309. 


310. 
311. 
312. 


313. 


314. 


800. 


315. 


Dembiñski Stanislaw. 60 
p. p. 
Nowacki Boleslaw. 72 p.p. 
Kozlowski LutomH Mar- 
celL 62 p. p. 
podgórski Wladyslaw Jó- 
zef. 44 p. p. 
Berezowski Edward. 5 p. 
s. p. 
Juralomski Józef, 26 p. p. 
Adamski Jan Robert. 7 p. 
p. leg. 
Wolnik Michal. 3 d. zand. 
Jodko Leon. 61 p. p. 


316. 
317. 


318. 


319. 


320. 
321. 


322. 
323. 


324. 
810. 
325. 


Kowalczyk Jan. 14 p. p. 


326. 
327. 


Chelmicki Michal Stani- 
nislaw, 27 p. p. 
Blechert Hugo, 61 p. p. 
Piekarz Józef Maciej. 45 
p. p. 
Kowalski Marjan I
 emi- 
gjusz. 43 p. p. 
Sokolowski Stanislaw. 68 
p. p. 
Strzelecki Czeslaw. 11 p.p. 
Stogiera Józef Franciszek. 
38 p. p. 
Krzyzanowski Adam, 10 
p. p. 
Dmihuk Zygmunt, 83 p.p. 
Kuchto Jerzy, 29 p. p. 


328. 


329. 


330. 
331. 


332. 


333. 
334. 
820. 


335. Rudnicki Marjan Józef, 
54 p. p. 
336. Kuczak Józef. 82 p. p. 
337. K
pa Stefan, 69 p. p. 
338. Bocianowski Stefan Mie- 
czyslaw. 3 b. shz. 
339. Lapieñski - Piechota Ro- 
muald. 76 p. p. 
340. JazienickiStanislaw Jó- 
zef. C. W. Zand. 
341. Sobczyk Antoni. 64 p. p. 
342. Mostek Stanislaw Józef 
Marian Franciszek. 16 p.p. 
343. Smoleñski Jerzy Stani- 
slaw, 45 p. p. 
344. Gumula Piotr, 74 p. p. 
830. 


345. Lukaszewicz Stanislaw. 32 
p. p,
		

/DIGDRUK000024_0159.djvu

			Usta starszenstwa oficerõw 


157 


346. Górski Edward Szczepan. 
3 p. s. p. 
347. Sicinski Witold Stanislaw. 
58 p. p. 
348. Szponder Stanislaw .Tan. 
4 p. s, p. 
349. Górecki Kazimierz Józef. 
79 p. p. 
350. Mac Marjan Franciszek. 
48 p. p. 
351. Kowalski Jan. 27 p. p. 
352. Wiekierski Jan. 8 p. p. leg. 
353. Misiak Tadeusz. 13 p. p. 
354. Skowron Antoni, 3 p. p. 
leg. 


840. 


355. Kudla Lucjan Jan. 2 p. p. 
leg. 
356. Krasniewski Józef Tymo- 
teusz. 15 p. p. 
357. Szalay Jerzy Waclaw. 81 
p. p. 
358. l\hslanka Józef. 9 p. P. 
leg. 
359. Borucki Zygmunt. 41 p. p. 
360, Jermolinski Arsenjusz. 37 
p. p. 
361. Zaluczkowski Mieczysla w 
Jerzy. 53 p. p. 
362. Wisniewski Wladyslaw. 71 
p. p. 
363. Graff Boleslaw. 2 p. s. p, 
364. W rzesniowski J ózef Alfred. 
6 d. zand. 


850. 


365. Lewicki Aleksander Wlo- 
dzimierz. 49 p. p. 
366. Naplocha Apolonjusz. 85 
p. p. 


367. Wisniewski Adam. 71 p.p. 
368. Hellmann Wilhelm. 55 
p. p. 
369. Tondera Stefan. 60 p. p. 
370. Okulowski Rafal Marjan, 
56 p. p. 
371. Wawrzkiewicz Boleslaw. 
4 p. p. leg. 
372. Kierys Edward. 75 p. p. 
373. D
bski Adam Teofil Wla- 
dyslaw. 55 p. p. 
374. Szcz
sniewicz Pawel. 77 
p. p. 


860. 


375. Trondowski Stanislaw Jul- 
Jan. 39 p.p. 
376. Grochowski Czeslaw. 32 
p. p. 
377. Zukowski Stanislaw. 79 
p. p. 
378. Czerniecki Stanislaw Zyg- 
munt. 52 p. p. 
379. Janowski Jan. 21 p. p. 
380. Kosmalski Zdzislaw Jan, 
86 p. p. 
381. Komarnicki Józef, 84 p. p. 
382. Mioduszewski Stanislaw. 
84 p. p. 
383. Smyk Juljan, 61 p. p. 
384. Ceglowski Kazimierz Jan. 
5 p. p. leg. 


870. 


385 Orlowski Janusz Michal. 
28 p. p. 
386. Czaporowski Jerzy Lucjan. 
9 p. p. leg. 
387. Podrazka Boleslaw. 7 d. 
zand.
		

/DIGDRUK000024_0160.djvu

			158 


Lista starszenstwa oficerów 


405. 


Czulajewski Stefan Bazyli, 
82. p. p. 
Rytel Józef, 13 p. p. 
Kaluza Józef Adam. 18 
p. p. 
Kopiec Stanislaw Franci- 
szek. 64 p. p. 
Zielinski Zygmunt Stani- 
slaw. 50 p. p. 
Lis Adam, 28 p. p. 
Meinhardt Mikola;. 73 p.p. 
Prystupa Aleksander. 56 
p. p, 
Zawadzki Henryk Woj- 
ciech. 25 p. p. 
Stachurski J erzy Marcin. 
83 p. p. 


388. Radatz Karol Wilhelm. 41 
p. p. 
389. Starak Juljan. 54 p. p. 
390. Mirowskí Lucjan. 78 p. p. 
391. Zbiegíen Bronislaw Fran- 
ciszek. 19 p. p. 
392. Tazbír Kazímíerz. 31 p.p. 
393. DzíE;ciolowski Antoní Mar- 
jan. 52 p. p. 
394. Skoczynskí Jerzy Míeczy- 
slaw. 38 p. p. 


880. 


395. Gurdak Andrzej, 80 p. p. 
396. W oronowicz Edmund. 77 
p. p. 
397. Roszko Wladyslaw, 41 p.p. 
398. Markuszewski Tadeusz 
Grzegorz. 42 p. p. 
399. Jankowskí Wladyslaw An- 
toni. 6 p. s. p. 
400. Píeníqzkiewicz Zbigníew 
Stefan Ludwik, 39 p. p. 
401. Kempczynski Tadeusz. 86 
p. P. 
402. Mularskí Alfred Franci- 
szek Robert, 40 p. p. 
403. Szyda Tadeusz Franciszek. 
57 p, p, 
404. Glqb Wladyslaw. 17 p. p. 
890. 


406. 
407. 


408. 


409. 


410. 
411. 
412. 


413. 


414. 


900. 


415. 
416. 


Tuszynskí Stefan, 41 p. p. 
Schlabs Alfons Gerhard, 
84 p. p. 
Grodzicki Józef Jan Leon, 
15 p. p. 
Gilewicz Edward. 58 p. p. 
Link Henryk Broníslaw 
Jan. 51 p. p. 
Skrodzki Míeczyslaw, 34 
p. p. 
Romanow Bazyli, 1 p. s. p. 
Socha Staníslaw, 10 p. p' 


417. 


418. 
419. 


420. 


421. 
422.
		

/DIGDRUK000024_0161.djvu

			ZMIANY ZASZLE W CZASIE DRUKU: 


strona\ Nr. kolejny - nazwisko I skreslié 
5 I 74 - plk. dypL Hulewicz szef B. Pers. 
M. S. Wojsk. 
5 75 - plk. Rymkiewicz dca 
6 83 - plk. Misiqg dca 14 p. p. 
6 86 - plk. Turkowski dca 79 p. p. 
6 99 - plk. Pytel dca 26 p. p. 
6 106 --- plk. Ocetkiewicz dca 56 p. p. 
6 107 - plk. KaleÍlski dca 17 p. p. 
7 111 - plk. Widacki dca 51 p. p. 
7 137 - plk.dypl. Rózycki - 
Kolodziejczyk dca 73 p. p. 
10 67 - pplk. Sudol kmdt P.K.U. 
Przemysl 
10 73 - pplk..dypl. Trapszo 4 p. p. leg. 
10 77 - pplk. dypL Staich 13 p. p. 
10 84 - pplk. RaczyÍlski dca 12 p. p. 


wstawié 


10 


87 - pplk. dypL DzulyÍl- 
ski 26 p. p. 
91 - pplk. TyczyÍlski, 51 p. p. 
95 - pplk. Siuda ,i3 p. p. leg. 
96 - pplk. dypl. Hyc. . '".zt. G1. 
104 - p'plk. dypL Horak ' 
 ' . !ief . B.Og,- 
. ,
rg. M. S. 
. . Wojsk. 
11. 106 - pplk. Swinarski . -"4'4 p. p. 


10 
10 
10 
11 


jszef B.Pers. M.S.Wojsk. 
dca piech. dyw. 27 
dyw. piech. 
w dysp. dcy O. K.VI 
z dod. s1. 
dca 18 p. p. I 
w dysp. dcy O. K. X 
z dod. s1. 
w dysp. dcy O. K. VI 
z dod. s1. 


szef W. I. N. W. 


dca 14 p. p. 
dca 79 p. p. 
dca 12 p. p. 
w dysp. dcy O. K. V 
z dod. s1. 


dca 26 p. p. 
dca 56 p. p. 
dca 17 p. p. 
dca 51 p. p. 


dca 73 p. p. 


dca 2 p. S. p.
		

/DIGDRUK000024_0162.djvu

			160 


Lista starszeÍlstwa oficerów 


wstawié 


stronal Nr. kolejny - nazwisko 


skreslié 


11 


dca 63 p, p, 


112 - ppik. Leukos - Ko_1 zca szefa 
walski Dep, Piech, 
M. S. W ojsk. 
154 - ppik. Konkiewicz C. W. Piech, 35 p, p, 
186 - pplk. dypl. Zailman I 35 p, p. w dysp. dcy O. K. IX I 
I z dod, 51. 
252 - ppik, Kowalski . ' 1 18. p. p. I i w dysp. dcy O. K. IV 
z dodo s1. 
262 - ppik.dypl. Gaia
yk 6 p. S. p. I 18 p. p. 
263 - ppik. Brodowskt 
 29 p. p. I ' 42 p. p. 
5 - mjr, Lewicki I ' kmda placu kmdt placu Cz
sto- 
Modlin I chowa 
115 - mjr. Lepkowski kmdt placu I kmdt P. K. .D, Maiki- 
I Cz
stochowal nia 
I 66 p. p. I e. w. Piech, 
Ie. w, Piech,; 66 p. p, 
i 70 p. p, I c. W, Piech. 
linsp. W, F. i I insp, W, F. i p, W. 
,P.W, DOK.IV D.O.K, VI 
334 - mjr. Kubasiewicz i 42 p. p. I kmdt placu Osowiec 
399 - mjr. Dqbrowski I zm
d 
411 - mjr, Wnuk IC, W. Piech.: 
483 - mjr. Czeczukowicz I 18 p. p, i 
487 - mjr, Dyrkacz: zmad 
612 - mjr. Sokólski IPaÍlstw. Drz,[ 
IW.F.i P.W.1 
! 24 p. p, !Szk. Pchor. Rez, Piech. 
! p D I 
i aÍlstw, rz. 42 p, p. 
IW.F.iP,W,i 
i 8 p, p, P
rs. ' I 
1M. S, WOJsk,. 


12 
13 


15 


15 
15 
15 


18 
20 
20 
21 
21 
24 
26 
26 
28 
28 
31 


31 
31 


32 


162 - mir. Czuma 
168 - mjr. Jankowski 
198 - mjr. Wyzina 
206 - mjr Klein 


619 - m;r. Kowalski 
634 - mjr. Perucki 


653 - mjr, Molenda 


10 p. p. 
5 p, p. leg. 


24 p, p, 


37 p, p.