/DIGCZAS002001_1904_116_0001.djvu

			Nr. 116. 


- 


Sobota, 21.. JVV:a.ja 1904.. 


Rok 94. 


:::::::---- 


Wychodzi codziennie o godzinie 5. po poludniu. 
z wyjątkiem dni poświątecznych. 
Numer pojedyńczy kosztuje w miejscu 10 hi'l., 
P
cztą 16 hal. - Biura Rcdakcyi i Administracyi 
ulwa Czarnieckiego l. 12. - Ekspedycya miejscowa 
Il w Agencyi dzienników St. Sokolowskiego, Pasaż 
aUslIlanna l. 9. - Listy należy frankować. 
Reklamacye otwarte wolne od op.laty. 
Telefon Redakcyi nr. 88.  - 
----- 


'Ww..-. 


- 


CZĘŚĆ URZĘD OWA 


JegoOes. i Król. Apostolska Mość ra- 
czył N ajwyższem postanowieniem z dnia 6 
nlaja b. r. najmiJ'ościwiej zamianować pro- 
fesora wydziału teologicznego w Salzburgu, 
radcę rZfłdowego, ks. dr. Józefa A l t e n we l s- 
I a, księciem biskupem w Brixen. 


.J ego Oes. i Król. Apostolska Mość ra- 
czył N ajwyższem postanowieniem z dnia 7 
lIlaj a b. r. nadać naj miłościwiej dyrektoro- 
wi szkoły przemysłowej w Kra.kowie, radcy 
rządowemu, Janowi R o t t e l' o w i, szóstą kla- 
sę rangi. 


Pan Namiestnik przeniósł kancelistów 
Namiestnictwa: Leona Korytowskiego 
z Białej do 'rarnobrzega i BronisJ'awa L e- 
w i c k i e g o z Tarnopola do Skałatu. 


===- 


CZĘŚĆ NIEURZĘD O'łJA 


Lwów, 20 majno 
Jak co roku o tej porze, ni
 omieszkał 
Pobiedonoscew, - oberprokurator, czyli  
----- 


NO WY P AMIETNIK. 

 


(Pamiętnik generała Jana Weyssenhoffa. Z por- 
tretem autora. Wydał Józef Weysst'nhoff. War- 
szawa, nakład Gebetlmera i Wolffa, 1904). 


(Dokończenie). 


. Okropny odwrót resztek olbrzymiej do 
nledawna armii, o'pisany w prostych, bez- 
Pretensyonalnych wyrazach, może trochę .na- 
Wet nadto pobieżnie, wywiera mimo to slln
 
Wrażenie. Nie mo
;emy się powstrzymać tutaj 
od 
owtórzenia eharakterystycznej wielce u- 
Wagl Weyssenhoffa: "Z podziwieniem naszem, 
; . t!rn nieładzie płynęliśmy spokojnie; są- 
k Zl
lśmy, że nieprzyjaciel, wśród swojego 
ll:a]U jest zaopatrzony we wszystko, że ani 
lIla ,broni, ani na amunicyi zbywać mu nie 
k oze,. a przecież nic nie przedsiębrał. Prze- 
b O
ahśmy się później, że i jego wojska stan 
zł. ?płakany, co śmiało przypisać możIla 
n ej Jego administracyi. We wszystkich woj- 
wach Rossyi zła administ.racya albo hamo- 
&t ała, albo zrządza,ta klęski". I rzecz d '-I i wna, 
n o, bez mała lat minęło od owej niefortun - 
c;J wyprawy Napoleońskiej, a "administra- 
W a"" tak skrytykowana przez fachowca pier- 
szszeJ miary, dalej równie dobrze w Rossyi 
Wankuj e. 
:lał W 
óciwszy do Warszawy w stanie po- 
niaOWanla godnym.' 
r,nieniony 
o nie
ozna- 
po nawet dla naJ bh'-lszych znaJomych, Qd- 
wsczYw,ać nie myśli. Zresztą i pora by:ta do 
11a.
elklC
 wywczasów najmniej odpowiednia. 
17 1' k zel'uJe wiec z armia nowo-utworzona do 
.£\.. a ... Lo ... 
do OWa, a potem przez Ozechy i Morawy 
akt 
ksonii, gdzie miał się rozegrać ostatni 
gOll' apoleońskiej tragedyi. W drodze do- 
Ąu lł polskich generałów kuryer li
ryderyka 
cZe
sta. saskiego z nominacyami i odzna- 
staflarnl w zanadrzu. Książę Sułkowski zo- 
tellstgenera
em dywizyi; Weyssenhoff, Rau- 
"ZWo
au
h l Sierawski generahmi brygady. 
llJ.ięt .anl zaraz do wodza - czytamy w pa- 
lJa.te
lk.u - od
br
1iśmy z rąk jego nasze 
ta, POczucle Jednak położenia naszego 


PrenumerntH z prze
ylką poeztow,
 wynosi roczni e m:: K., póh'oczni e 16 K., kwartalnie 8 K., 
miesięczni,
 
 K. 70 h. - W miejscu: rocznic 21 K, l)óh'ocznie 12 K., kwartalnie 6 K., 
miesięcznie, 2 K. - Prenumerata zilt;rani'e:t.n'l: W NicHlczeeh 3 K. 20 h. miesięcznie. We 
wszystkich inlt,fch plrus(wndl 3 K. 80 h. miesięcznie. 
"Przew'H!nik lIIi.dćvwy i 1iterlL=::elc
o u
l?k
. klasz
r! 
 
średnio, by rząd pomnoży t arsena.t środków wszystkie jego zasoby zlibsorbowane są przez W 1C
. le 'plę
11U' 1 ' . us.e R llle d zen:s le h w e t sneJ, 
dla wytępienia katolicyzmu a rozkrzewienia wojnę. .,. '. nowle,. f'
0 Illle l. a ocz.
lCac., pos aWl- 
. - 
 . l)O " VI " cl l lJel ll Y S le w d'1lsz y m C l "O' U ze wszy sObl ., e ua zadame powroceme opornych 
pr a'l'i OS'la Wla. ' "', .'. ' . '
t:> , I } " 1, ' k . t , } , ' k . 
Nie zac!.twalaj:j, n. p. Pobiedonoscew,j, ducLowi811stwo prawosb,wne w interesie, )Y YCti.gle 0-11111 ow na: ono sw. cer. w
pra
?- 
stosunki w e pMchi i' chełmsko-warszawskiej, S\';cgo wyznania nie waha się nawet podej- 
ła,
ndej, z 

d,n!m'po
zl wu t\ude

 l 
sllnoselą 
obejl11ujacej gubernie KrÓlestwa .Polskiego ściem wabić opornych owieczek. ą
,!, ? O
J'lgll1ęcla . ego ce u. lOS ry sallle 
"EparchL. ta, j a.k czytamy w pllbliko wallym " Duchowni p:uallalni spój nie i gorli wie Op

k
IJą Sl
 cl
o:yrnl'd roz
osz
 
e
arslt.w
 P? 
przez Pru,u;. J1''.icstnik raporcie, posiadając,l prl\fmją nad świętem dzieJ'em stuzby dla pr't- 
t"c
,: 
lz:ldzaj1 ,
 c
y y. .tl
.sc
 re 19lJ
ej 
różno l )lemienn:t ludność innowiercza, P ośród woslawia. Przedmiotem ich stal , ';ni j uwaQ:i I . a t IV, oS b c: t a
 w k c l d " .a
 Wlej s lC , uczą 0- 
'" 
 )Je Y 1'0 o l re 'o Zlet" 
której rozrzncone są parafie prawosławne, jest przedewszystkiern dobre urządzenie świą-' .' . 
wymagah, jak i poprzednio, szczególnej pra- tYli, uroczystość nabożelistw i naleiyte po- Mimo wszystkie jednak zabiegi rezul- 
cy i pieczo,lowitojci zarówno wladzy epar- stawienie sprawy śpiewu cerkiewnego. - tat nie stoi w żadnym stosunku do nakładu 
chialnej jak i duchowielistwlj, pamtialnego, W niektórych bylych cerkwiacl1 unickich starali. Liczbę "opornych", którzy ulegając 
a to szezegól,lie bm. gdzie mieszbji): nie zacuowaty si0 dotyehcza
h ulubione przez naciskowi przyłfłczyli się w roku sprawo- 
ulllocnie.r.i i '"zeze \V 1)1':,,,\ u
';:;t'.viu c;
h_ -111 


..Da'ł r 


----v "'f" _ 


nich wydzierać pod pozorem pożyczki, jaką częstokroć zasłużonej krytyki, wszak tyle 
mieli gotowiznę, zmyślając na niell oskal
- zmarnowano chwil stosownych do stanow- 
zfmi" i ofiarując im swoją protekcyę. W. czej walki, wszak wypuszczono 
pokojnie 
Ksiaie wiedzial o tem, i czestokroć da,ł mu Konstantego z pulkami rossyjskimi, zamiast 
to l
C
UĆ, ale go cierpiał, 'pewien, ze on. z je bez wahania otoczyć przewaiającemi si- 
nikim, szlachetnie myślącym, porozumieć Slę ,ła.mi i rozbroić, zanim w Petersburgu do- 
nie moie. Postrach był tak wielki, ze cz
- wledziano się o katastroiie. 
stokroć, ci, którzy nic sobi
 do .wyrzucelll,
 I . P? zrz.eczeniu 
ię .Ch,łopickiego, op!nia 
nie mieli, musieli optacamem Sl.ę kupowac SeJmu l wOjska wym18ma Weyssenhoffa Jako 
pokÓj. Z,tusznik Roznieckiego, Fnedlaender, g,łównego kandydata na naczelnego wodza, 
ivd 'przechrzczony, lub nie, jeździl po kraju, on jednak godności tej stanowczo przy:jać 
opatrzony blankietami genera.ta i wszędzie I nie chce, poprzestając na dowództwie całej 
gro
baJlli lub obietnicami, wyludzał pożyczki, jazdy. A szkoda, wszak nawet W. Ks. Kon- 
które nigdy o.ddane być nie mialy. stlUl
y, 
claj:
c poufny raport cesarzowi Mi- 
W czaSle pob,Ytu cara Aleksandra w kolaJowl o generalach armii polskiej, pi- 
182
 1':, w W ars

wle, zapr:tgną:ł Ko?stant.v sał - jak oglasza Rnsskaja Starina: "W eys- 
naklolllc gen?rałow do pewnej znllany w senhoff, generał brygady, dowódca dywizyi 
lJllllJndllrow
l1I:1, ntl. sposób uiywany w puł- , ułanów, człowiek rozumny, wykształ'cony, 
bch rossyjsklcil. l'Ihnewr, mimo namów i świetny oficer. Dywizya jego znajduje się 
podsz?ptów !S,ener
łów Kurut
, i ROil1ieCkie- \ z,
wsze w ta
iJll porząd
u, że nic lepszego 
go, me POWlOCU sig. Oalą z.łosc w obec tego me pozostawla do z.vczema. Bardzo waleczny 
w.vw,
rt Wielki Książę na Weyssenhofiie: I na wojnie i wyborny w czasie pokoju, zna- 
polecił mu o gorlz. 5 rano stanfłć, z dywi- komicie zna swojfł d.vwizyę. Odpowiedni jest 
zyą ulanÓvi na polach Mokotowskich i w o- I na każde m stanowisku". 
bec cara, otoczonego obcymi ksiąiętami i Pod koniec powstania zdaje się, że 
świetnym sztabem, wykonać szaloną sz,uzg, nieufność do wodzów rośnie u niego wraz 
n:j, pozór niemożliwą do przeprowad/\enia I z z,.nikiem wiar.v w powodzenie wojny. - 
bez zamięszania i błędów. WeyssenlLOtf od- Weyssenhoff przestaje być czynnym w bi- 
niós,ł świetne zwycięstwo: sam car, jak rów- I tWiiCh, sprawy atoli rewolucyi bynajmniej 
niez '-Iagraui?zni goście przesadzali się w kom- nie opuszcza, glosując .na radzie w.ojenn
j u 
plelllentach l gratulacyach. I ks. Adama Czartoryskiego za powJerzemem 
Po odbytej w Warszawie koronac.vi I naczelne.go dowództwa Skrzyneckiemu. 
!\ljk
)łaj
 na króla 
olski
go; wyjeZdża nasz I . Po zdobyciu Wa:szawy wędruje na w
- 
palIlIetmkarz z uWIadomleniem o tym dO- , g-n,tme w g.tąb RossYJ, skąd na mocy mam- 
nioslym fakcie do Drezna, Sztlltgartll i Mo- festu carskiego z 14 kwietnia 1833 r. wraca 
na.chium, porkjlllowany. p1:zez ,w:sz.v?tki
 trzy do kraju i. osiada 
a rol,i w. Samoklęskacłl 
dwory bilrdzo serdeczn:e l gosclllllle. tJzcze- lubartow,>klego powlatu. rutaJ w roku 1843 
gjllliej dwór saski, do nied.awna z Pols.ką traci do
go
Il
 t?warzyszkę życia, spędzone- 
tak ścis.t,Vmi połącZOJlY. 
ęzłalm, z rozrze.wllle- go byna.l 111m eJ me na rózach; 19 maj a 1848 
niem :\'ita! 'przedstawl
leb narodu,. ktory w roku sam przenosi się do lepszego świata, 
Dre
llIc llle.l
dnokr?t
le szukaj' sob
e ukoro: pochowany pod kaplicfł grobowfł, wzniesioną 
nowanyeh klerowlll
o\V nawy pan?tw
we.J. przez córkę jego przy kościele parafialnym 
O przygotowalllach do powstama Weys- w Kamionce. 
s
nho
' -, ,.jak.i wire}u in.nyc
 .iego kolegów - Pamięć pozostawił po sobie człowieka 1'0- 

t
 
le wled:1.lal; lak, Jak l O
łopi
ki, u"a
 zUmnego, nieposzlako.wanego. Wyszedł z po- 
zal 'I'i ybuch ob
c:ny za krok mepohtyczny l gromu bez skazy, a .Jak pracował dJa spra- 
7.gubny,. skoro Jednak zer:vanie stosunków z wy narodowej, wykazuje, mimo swej zwię- 
]J
'zemozną. Ro
s.n nast
p.lło, ani na ehwilę I złości i skromności, choćby tylko sam jego 
me zawahał Się po cZYJeJ stan'1 ć stronie, I pamiętnik, do którego poznania zachęcać 
. 
ząd narodowy i dyktator spotykają nalety wszystkich. 
Slę w Jego wspomnieniach z gorzkie mi pi- I 
gulkami; nie szczędzi im byrraj'l1lJiej o
trf'j, 


Michal Rolle.
		

/DIGCZAS002001_1904_116_0002.djvu

			Jeszcze więcej powodu do utyskiwania gu przemys1,im, w uznaniu jego d.lugoletniej 
znalazł Pobiedonoscew w 9 eparcIJiach za- wj'c1dlli.j pra('y, tytu,t dyrektora. 
chodnich "poniewaz, jak wywnętrza się ra- C. k. Rlda szkohltt krajowa; wYTazi,h 
port, ze wszech stron są otoczone inllowier- ks. Dominikowi Stehleekiemn, proboszczowi 
cami, w większości wypadkÓw zachowuhcy- w KorolÓwcc Vi' okręgu borszczowskim, uzna- 
mi się wrogo zarÓwno w obec prawosławia, nie i podziękowanie za 30-letnie gorliwe 
jak i w obec wszystkiego, co rossyjskie. - spelnianie obowiązkÓw przewodniczącAgo ra- 
Szczególnie wielu innowierców zamieszkuje' dy szkolnej miejscowej. 
g'ubernie wileriską i kowieIiską, należące do C. k. Rada szkolna krajowa zamiano- 
eparcbii litewskiej. W pierwszej ilość pra- wała w szkołach ludowych : Maryę 'fylaw- 
woslawnych wynosi S85
000 (jedna piąta ską nauczycielką G-kI. szko,l'y zellskiej w 
ogólnej liczby mieszkariców guberni i) gdy lHościskach; Melanię Rogalską nauczy(
ielką 
natomiast katolików jest 1,004.000. W gu- 5-k1. szkoły żeriskiej w Lubaczow.ie; Emilię 
bernii kowieńskiej rnieszkaricy prawoslawni W ojbl,si8wirzl\wnę nauezycielką 5-kI. szkoły 
stanowią tylko jedną trzydziestąósmą część w Peczeniżynie; Andrzeja Marenina nauczy- 
ogółu (42.594 na 1,615.000). Hazem zaś cielem kierującym 4-kI. szkoly mieRzanej w 
w obu guberniach prawosLlwni stanowią Jaworowie,; ks, Adolfa Zamazala nauczycie- 
jednfł ósmfł część ogólu, gdy natomiast kato- lem religii rz. kat. 4-kI. szkot.y męskiej w 
licy rzymscy stanowią dwie trze,eie. Zurawnie; Eugenię Demianowską nallczycie1- 
Jak w gubernii siedleckiej dla przynę- ką 4-kl. f:zkoi'y żmiskiej w Cborostkowie; .Ja- 
cenia ludu wprowadzono kolędy i inne um i- na Keippora JJau(
z)'cielem 4-kI. szko,l'y w 
fowane pieśni nabożne, tak znów tutaj slużą Demni wY

llej. 
za wabika t zw. "pasye" . Oto, co opowiada Nauczycielami kieru51cymi szkól 2-kla- 
raport: sowych: Piotra Sobkowa w Płowem;
"ran- 
"Ze szczególną milością i usilnością by- eiszka Hurmanika w Głogoczowie; Hamana 
wają parafianie na pasyach -- tak nazywają Musz)'liskiego w Siedlcach; PawIa Mospa- 
Rię obrzędy cerkiewno-nabożne, które odby- niuka w Doroszowie wielkim ; Franciszka 
wah się w dni św. postu czterdzieRtodnio- Szostaka w Dąbrowie; J,tna 7łatllskiego w 
wego pod wieczór. Pasye rozszerzyły się i 'l'ylmanowej. 
zosta,ty mocno zaszczepione w Rossyi zaeho- N auczycielami i nauczycielkami szkó.t 
dniej i potudniowo-zachodniej, przeważnie 2-klasow.ycb: Helenę Wiszniewską w Czer- 
w miastach gubernialnych i większych po- niatynie Albinę Koezorowską w Mikolajo. 
wiatowych. Pasye, które pomyślnie rozwi- wie; Helenę Harasowską w KrowieJ hoto- 
nęły się wśród skatoliczaJ'ej ludności Hossyi dowskiej; Bazylego 1'ysiaka w Balińcach. 
zachodniej, mają niema,te znaczenie w walee 
auczycielami i nauczyeielkami szkól' 
z propagandą katolicką i z tego stanowiska l-klasow.yeb: Olgę Rozdolską Vi pjetenieach; 
nie można nie zyczyć im szczerze jaknaj- lVIt\ryę Jozuitównę IN Plenikowie; Stefanię 
szerszeg'o rozwoju na naszych kresach za- Semakiewiczównę wDaJeszowie; Maryę Ziel- 
chodnieh". sltą W Połonicach; Michała Haaka w Stru- 
Żali się jednak raport na nieprzyehyl- tyn,ie; 
,U'yana Gerstmana w Dobrostanach; 
ność duchowieństwa katolickiego zarzucajae Zofię Llzewską w Slonnem; Zygmunta Scbae- 
mu fanatyzm i nietolerancyę, jakgdyby d'a,to fera ':v Si.dziui
; 'reofila. Rogowskiego w 
się pogodzić z obowiązkami kaplana katoli- (Jllleb
e7:YfJ1r,; lesnym; .Juhana Ser
us.zkę w 
ckiego popieranie prawosławia! Zu
ocjJjlP; \H
e90rza Moroza w Jaslem.owcu; 
Zakładanie nowych cerkwi jest i tutaj 

lle.If 'Y a!!goro?
ę .w N ozd
'z
m; Ml
ha.la 
przez synod projektowane. Potrzeba ich daje 
1.lwrn
kIego w I\.oIl:,kIem; WOJ
I?cha Slebo- 
się odczuwać najmocniej "W tych miejseowo- w.lCza, w Uylągowej i MaksymIlrana Kuma- 
ściach O'dzie ludność prawos,ławna podleO'a nreckH'go w Semerowce; Adolfa Irgera w 
pokus
m 1:0 ze strony fanatycznych stronnikótow Szczeplotacb; Helenę Rybian.kę w GórnJe. 
Rzymu i marzyeieli, śniących o prędkiem q. k. Rada s
kolna kraj?wa _prZeIll?sła: 
przywróceniu polszczyzny w kraju". Anto
l.ego B
Jrodzlca 
auczycrola b-ki. sz[oly 
Poza 
em wsp
mina. raport jeszcz: o I
ęsk1e.] w LJsku n
 /ownor:,ę


 

sadę d.o 
klasztorach l pust.elUlach jako bardzo dzrel- 6, kI. szkoly m
skleJ W Boblt;e, Dzym
l1
 
nyeh środkach krzewienia prawos,lawia, któ- 
 I ' e


\
 nal1c: y cle}a 4-k,l. 
zko,ly _posp
lrtej 
re jednak bardzo mozolnie czyni kazdy kroL l rę
ldtl pot,ącuoneJ z w.1 clzlalową \V 1Jtoho- 
, ' d . I ' . e t, yc ' byczu n,t rowllorzerlna. posade do 4--kl. szko- 
naprzo w swym roz'"'0Ju. Ule moz u . } , . d ,v' 
 ;" Z " d '-" D h b 
. . R l ... d . k ' t ' ,y na pl ze. .tllesc,u a WOlllem w 1'0 o y- 
lnaezeJ. e 19n o WlB ow ngrlln owanp.] ''\/. ,e . B l ,'. UT '" .,,,.' " l ' ;,' _ " 
h l d . d ],' t . , " . I . ezu, , O e.sr.Wfa VY e].,S[1 na"lc"yeJC ,t "J8llJ j .t- 
sercac U U me z 01aJą wy ęp10 aUl 1:2.- .' S . . ". '. \. 'u 
rzucone cerkwie, ani pustelnie podszywające Ct
O 4-kI. ,zkoty, 
 Ml
O\
ce.n
 l.l wn
lzę
ną 
się pod płaszczyk tilantropii. '1'0 też raport p
"adę, do, 2-kJ. 
zl,.?ly. N Z

OlZY :acl> HuI:- 
Pobiedonoscewa jest w rzeczywistości --_ mi- n
 Z
lm;
'1 .
a1Jcz
c,rel_kę 2-
I. 
szk(oł} w, 
'1- 
mo wszelkich przechwałek z odniesionych !J,IoWle Da, .1OwnolZ
dIją p
I1!1?1,! .dJ szkot) w 
jakoby sukcesów prawosławia, _ chlubnem 1yl1nar
?
e
; Franciszka 
:r:ll
sk]ego nauczy- 
świadectwem wytrwania polskieo'o ludu w clBla kIeI
Jącego 2-kI. szkoty w POIJzame- 
. ., ' to czku na rownorzedna posadę do 2-kL szkoły 
Wlerze oJcowo R . . l W "
 d " 
 D l . . l . 
w zeplllcac 'I; 1a YS1awa, o IUS nrgo nau- 
__ czyciela 1- kI. szkoly w GJuszkowie na ró- 
wnorzędną posadę do szkoly wHorodnicy; 
Annę Dobrycką nauczycielkę l-kI. szkoły w 
Tyńcu na rÓwnorzędnfł posadę do szkoły w 
Ohorowicach; Longina Kornasze wskiego nau- 
czyciela 1-kl. szkoły w Debesławcach na ró- 
wnorzędną posadę do szko.ty w Zielonąj. 
C. k. Rada szkolna kraj owa przeniosJ'a 
w stan spoczynku: Franciszka Kuraszewskie- 


Z C. ki krajowoj Rady szkolne], 


P. Minister wyznań i oświaty nadał 
Franciszkowi Ficowskiemu, nauczycielowi 
kierujfłcemu 2-kI. szkoły w Dubiecku w okrę- 


2 


go ut>uezycie]a w Zaskalu; Macieja Szpilkę 
nanczyeiela ki81'Lljącego 4-klasowej szkoly w 
Nisku. 
O. k. Rada szkolnft krajowa wy.łączr1a 
orzeezeniarni z dnia 9 maja b. r.: gmmę 
Kulmatyezne w okręgu mośeiskim z zakresu 
szkolnego w Dll1ytrowicach i zorganizowata 
osobną l-klasową szko,tę w Kul rnatyczach ; 
gminę Nagorzankę i Sil!Ówkę w okręgu czort- 
kowskirn z zakresu szkolnego w Jagielnicy 
mieśeie i zorganizowala osobne l-klasowe 
szkoly w N agorzance i Salówce; gminę Sie- 
lec w okręgu przemyskim z zakresu szkol- 
nego w Krównikach i zorganizow,l,ta osobną 
l-klasową szkolę w Sieleu; gminę Łopuszkę 
maJą w okręgu przeworskim z zakresu szkol- 
nego w Pantalowicach i zorganizowała oso- 
bną l-klasową szkolę w Łopuszce ma,tej. 
Zorganizował'a orzeczeniami z dnia 9 
maja b. r. jednoklasowe szkoły: w Babicach 
w okręgu bialskim; w Rzeczycy dtugiej w 
okręgu tamobrzeskim ; w Krzywoluce w o- 
kręgu czortkowskim; w Dryszezowie w okrę- 
gu podllajeckim; w Borku szlacheckim wo- 
kręgu podgórskim. 
PrzeksztaIciła orzeezeniami z dnia 9 
maja b, r.: 2-klasowe Rzko,ty w Rodatyezaeh 
w okręgu gródeckim i Uzarnokollcaf][l wiel- 
kich w okręgu husiatYIlskim na 4-klasowe; 
oraz jednoklasowe w Borku fH,tęckim w okrg- 
gu podgórskim i w Kryniey- wsi w okręgu 
nowosandeckim na 2-klasowe. 
C. k. Rada szkolna krajowa przyznała 
bezprocentowe pożyezki na budowę szkół: 
gmiuie Snehowre w okręgu zbaraskim w 
w kwocie 1,500 koron; gminie 'I'ryńcza w 
okręgu przeworskim w kwocie l.:Wi) koron. 


D e 1 e g a c y e. 


(Posicdzr:nie komisyi budzdowej Ddp{)acyi 
rt'ustryackitj). 
(Telegram). 
Budapeszt, 20 maja. W dalszym cią- 
gn wczorajszych obrad kOIlIisyi budżetowej 
Delegacyi anstryackiej nad b u d z e t e m 
m a l' y n a l' k i woj e n n e j po przemowie, 
wiceadmira.ta S p a 11 n a (streszezonej we 
wczoraj szej depcszy) zabraJ g,los dAl. K l' a- 
m a l' z i wystosowal szereg pytań tJ,hnicznej 
natury do komendanta marynarki, który na 
nie odpowieclziat Po kOl'lcowvr
h wvwo(hch 
referenta Pergelta II c h wal o 110 Z vi y c z aj- 
ny i nadzwyczajny budżet mary- 
n' ark i, z wyjątkiem niektórych pozycyj, 
wchodzących w zakres nadzwycz,tjnych kre- 
dytów. 
Na
tępnie po przemowie referenta O p- 
p e n h e l In e l' a uch walono zamknieeie ra- 
chunków za r. 1 \)02. u 
Z porządku dziennego referent S u s t e r- 
s i c, z zdał sprawę o k l' e d y c i e o k u p a- 
c y J n Y m. 
Przemawiali Kramarz , Lazansk y ElJO'e- 
l . , to 
niusz A b l' a l a m o w l C z i JJobernigg. 
DeI. A b r li h a m o w i c z domao'ał sie 
wyj aśnieri z powodu krąZ'lcych pogto
ek, ż
 
z bsów bośniackieh sprzedaje się drzewo za 
bezcen. 


DeI. D o b e r n i g g domagał się bezpo- 
średni()go potfłczenia Wiednia z Bośnią. -- 
Podniósl, iż w skutek ostatniego strejku ko- 
lejowego na Węgrzech nie można byto eks- 
pedyowae posytek z Wiedlli,l do Dośnii. 
Ministcr B u l' i a n dawet obsze,rne wy- 
jaśnienia i oŚ'oriadczyl, że oJJa Rządy, a;l- 
stryacki i węgierc:ki w Bo.
nii i He\'l\'
gowi- 
nie zakupują wielkie zapasy tyt.oniu i je 
sprzedają. Na nazwy t..'\toniu minister !liA 
moze wywierać, wp,tywu. Kredyt okuplll'yjny 
uchwalono i na tem zamknięto po,
iedzeni(
. 


(pl),
iedg"ni,' komt
yi W()J.g]:o'rr:j Dcl,'[!n.r:yi 
U!1,;,ilierskicj). 
Budapeszt, 2 i ) maja. .sa wezorajszem 
posiedzeniu komisyi w0,jskowej Delegacyi 
węgierskiej po referaeie del. Miinnieha, za- 
brał glos Minister wojny general P i t l' e i cli 
i z,łoiyl oświadczenie, analog;iczne z oświad- 
ezeniem, z,tożone,]l1 na posiedzenia komiRyi 
Delegacyi 3ustryaekiej. 
Następnie prezes galJinetu hr. T i s z a 
wskazat na konieczność, zaprowadzenia no- 
wych Ihiat i wzmocnienia marynarki, a tli 
ze względu na postępy na polu techniki i 
na stanowisko, armii, kLt'ILL powinna llYć r('I- 
wną armiom palisLw innyeh. Hzącl, któryltY 
tego z,miedba,t, stałby się winnym zdrady 
stanu. Dalej wskazał na. zasady i korzy:;ei 
wynikajfłce z systemu refundowania. Cal'y 
kredyt będzie rozdzielony mi(J(1zy obie polu- 
wy Monarchii odpowi,"dnio do stosunku kwo- 
ty. Cia.ła prawodawczo rozstrzygną, ezy ma, 
być zaciągnięta pożyczka amortyzae,\Tjna, czy 
też zaputrzebowanie nu być pokryte przez 
wydanie rent.y. 
Szereg mowców oświadczył się Zit wy- 
wodami Ministra wojny, oraz za systemem 
refundowania, oraz domagał Rię, aby przy 
zamówieniach, które będą czynione 'l tycll 
kL dytÓw uwzględniony byt nrzemYf:t wę. 
gierski . 
N astępne posiedzenie dziś. 


Z S fł J o mU ulonit:u.
 k i""f1f' 
- 
\":J$
5 3 

:.:I..

 


(Telegram). 
Budapeszt, 20 maja, 'łV (;Jgierska Izba 
poslów przeprowadziła. wezoraj obrady nad 
przedlożeniem inwestycrinem. P, KOllljathy 
(z part.yi Kossutha) oświadezyL że stronni- 
etwo .iego jest za przedłozeniem, aby US1\- 
nąć ekonomiczne przdilenie, jec1n"kże Z;l,- 
znaezyt że tylko samodzielny olJszar C'l'owy 
nlDZe finanse kr
jll lJzdrowii:. 
Po wywodach kIlku jeszC'ze mowcÓw 
Izba przyjęta eałą ustawę inwestycyjną w 
c1l'ugiem ezyt.anill. ])zi:; oc1lwdzie sio trzecie 
czytanie. Dziś też dokonanyO zostani"e wybÓr 
deputacyi kwotowej. 


Z Poznania. 


(Zjazd c1degatów kato1id;:ivh Tow. potskiell. 
Bilans>] dwóch polskich instytucyi iiuansowych.- 
Frymarka ziemią polską). 
Przed kilkomIl duiami odbyJ' się w Po- 
znaniu pierwszy zjazd delegatów katolickich 


M.t . 


DIIP'II
IJIj i:aI
J 


- ='-
 ' 17vTi"_:
i.-


.

 
:


\2
'

!! !


-


 
:,:

 ==--=:


-5


.:tJ' 


!:

 


61) 


Z LITERATURY ZAGRANICZNEJ, 


JAPONIA DZIS1}J
JSZA. 


(Z N O T .A 'r E]f P O D RÓŻ:N I K A). 


(Oiąg dalszy). 


Z wyjątkiem dni świąt narodowych i lu- 
dowych niema tu zwykle żadnego zamięszania, 
popychania, krzyków, zwykle tylko rozmowy 
przez kratę z malowanemi lalkami, z których 
jedna czasami powstaje z miejsca i bardzo 
godnym krokiem przychodzi uprzejmie po- 
częstować papierosem przechodnia. - N a 
pierwszy rzut oka niema w tym widoku nic 
razącego, pospolitego, brutalnego, ani nio- 
przyzwoitego; niema nawet sukien wygorso- 
wanych: widzi się tylko swobodn'ł weso- 
łość. 


Ale przejdźmy w boczną uliczke. De- 
koracya tutaj już nie tak świetna," odory 
z ulicy mięszają się z odorem lamp kopcą- 
cych; stroje kobiet nie są tak bogate i ele- 
ganckie, a zaezepki bard
o ezęs
e. 'l'utaj do- 
piero widać całe ponizeme kobiety. Ale cóż 
z tego, jeżeli Japoriczycy uważają, że fry- 
marka kobieta nie jest wcale rzecza zdrożna! 
Zresztą, według słów Konfucyusza,U cześć dla 
rodziców jest jedną z najpierwszych cnót i 


zwalnia od wszelkiej odpowiedzialności. Nie- . zżywać się z rodziną japollską, aby sie prze- stannie nad swoim panem, obrzucając go co 
jedna z biednych dziewcząt, oddana przez konać, że mąż jest despotą w domu. " chwila .maeierzYliskiem czy też mi.tosnem 
ojca do jednego z dOIllów ¥oehiwary, musi Dnia pewnego, w jednej z wielkich re- R[Jojrzelllom. 
tal:} ,pozo
tać mimowoli; z obawy zeby, r? st
uraeyj W '1'okio - europejskiej restaura- Gdy w 1898 r. Japonia otworzyła swoje 
dZlllle 1lI: 'przysporzy?, kJ'oP,otu, gdy z 
1C CYl - zoba(;zy,
eIll. wchod,zącego 
 apończy- i wrota przed eudzoziemcami, Dj idji Chimpo 
tylko mUSlelr .by zap.tacy', za Ulą, gdyby uCle- k
 
 
 elll'ol
e,J.s
lln stroJu - ktory uczy- I podal tego rodzaju karykaturę na czasie: 

la, ale w kazdyrn raZIe zo;ta.taby pl'ZO
 ro- mt ZOIlle sW
)Jej ,l dwom córkom zaszczyt, Z jednej strony Japonka, niosąca na plecach 
Iryyę spro
vadzona !1 a powro.t., 00 d? OjCOW, vrzypro,
-adzaJąc Je 
 so
ą. Wkrótce naSz dziecko, ma na rękach olbrzymi pakunek; 
Cl z t,;k ZIl
n:l, krwIą, speł
ta.].,
 ;SW?J
 prawa jegon
osc, ro
p.a,rty z 
edneJ st.l:ony sto
n n
- mąż kroczy przed ni,):, z rękami l1krytemi 
nad corkaml, ze 1I10zna wrdzrec nrejednego przeclw swoJeJ rodzlllY, zapijał sumrellllre w szerokich rek:1waeh; ni<:' dŹ''ljO'i!, nie Z.lJ'o- 
z nich, rozmawiającego. najspoko)niej pr
ez piwem ja.poIiski.em po.traw
 mi.ęsne
 sporzą- la... ale 
a .ob"liczll j"'g'o ll1aluje. 
ię najw'}.ż- 
kratę w zau.tkach Yochlwary z corką, ktorą dzol
e p.o ellropeJs
u. ZOll	
			

/DIGCZAS002001_1904_116_0003.djvu

			Towarzy stw polskich robotników w archi- 
dyecezyi gnieźnierlskiej i poznańskiej. 
Zebranie, na które stawiło się 117 de- 
legatów powitał dłuższl): mowl): prezes Zwi:j.- 
zku ks. prałat Stycbel zwracając na wstl'pie 
Uwagę na to, iż w czasach, gdy wszystkie 
stany organizują się celem wspóJnego dzia- 
łania, naj większa potrzeba organizacyi za- 
chodzi w stanie robotniczym, ponieważ po- 
łozenie j ego pod względem społeczno-ekono- 
micznym jest nader trudne i ponieważ ro- 
botnik ten nie umiejący sam sobie dać ra- 
dy tern łatwiej ulega podszeptom przewrotu 
społecznego. - 
Kośefół zawsze stawał po stronie uci- 
śnionych, dla tego od dawna już ś. p. Pa- 
pież Leon XIII. zwracał uwagę na po- 
trzebę udzielani a pomocy stanu robotnicze- 
mu, a stosownie do tejże inicyat.vwy biskupi 
polecali zakładanie Stowarzyszeń, mających 
na celu podniesienie poziomu robotników 
pod względem oświaty, religijności i dobro- 
bytu. Tak samo uc:;ynila też władza ducho- 
Wna w d.vecezyach gnieźnieńsko-poznańskiej. 
Po odczytaniu pisma z błogosławień- 
stwem od ks. arcybiskupa Stablewskiego, za- 
brał głos referent delegat Kaszewski i mó- 
wił o sposobach propagandy na rzecz To- 
Warzystw. Liczba robotników w gnieźnieIl- 
sKo-poznańskiej archidyecezyi zgrupowanych 
W 78 Towarzystwach wynosi okr:j.gło 225 ty- 
sięcy; z tych rolnych 200.000, resztę zaś sta- 
nowią robotnic.v przemysłowi. Z tej zna- 
eznej liczby należy do Tow. niestety tylko 
12.000. 
N ad propozycyami co do rozwinięcia 
wydatniejszej propagand.v rozwinęła się ob- 
szerna dyskusya, poczem przyjęto szereg re- 
zolueyj. W jednej z nich powiedziano: 
"Zgromadzeni na pierwsz.vm zjeździe 
w Poznaniu delegaci katolickieh Towarzystw 
robotników arcbidyecezyi gnieźnieńskiej i po- 
znańskiej, upatrując w tychże 'l'owarzystwach 
najlepszą organizacyę stanu robotniczego, 
które wedle zasad wiary ojców i w duehu 
Kościoła zespolić powinien w jedno ognisko 
usiłowania swoje, aby się wzmocnić pod 
względem moralnym, wzywaj,!: wszystkich 
braci robotników, a szczególnie młodszych, 
aby z całem zaufaniem garnęli się do kato- 
lickich Towarzystw robotników, jako do ogni- 
ska, które ich oświecać będzie w sprawach 
naj żywotniejszych i zagrzewać do wspólnej 
pracy" . 
W tych dniach ogłosił swoje sprawo- 
zdanie Bank Związku spó,tek zarobkowych. 
Zaczął on przed 18 laty swój żywot zaledwo 
z pół milionem kapitału akeyjnego; po roku 
mia,ł 557 mk. funduszu rezerwowego, 92.000 
mk. depozytów i 1687 lilk. kosztów handlo- 
wych. Dziś ta instytucya - powiększywszy 
kapitał zakładowy tylko do miliona - ma 
blisko 350.000 mk. rezerwy, 10 i pół miliona 
mk. depozytów, własnfł wspaniaJ'ą kamienieę, 
219 milionów rocznego obrot.u i czystego 
zysku z roku poprzedniego blisko 120.00;) mk., 
tak ze i w tym roku suto zaopatrzyć może 
fundusze rezerwowe, a nadto wypłaeić, jak 
corocznie, 6 prc. d.vwidendy. Kierownikiem 
tego Banku jest dr. Kusztelan, który z pro- 
fesora gimnazyalnego wyrobi,ł się na znako- 
mitego finansistę. 
Pomyślnie zamknął zeszłoroczne swoje 
rachunki także Bank ziemski. Rozparcelował 


on w roku ubiegłym około 1100 hektarów 
między 84 osadników, ma jeszcze do rozpar- 
celowania z tego roku 3461 hektarów, a o- 
siągnął zysku 168.000 marek, tak, że może 
również wypłacić, jak zwykle, normalnfł swą 
dywidendę. 
Jak donoszą z Kujaw, p. Kazimierz 
Ohrzanowski sprzedał swoją wieś rycerskl): 
Wojdal, obejmujfłClJ: 1340 mórg, a ppłozo- 
n l): w powiecie inowrocławskim, pozasłu- 
żbowemu kapitanowi Schwarzowi z Sza- 
dłowic. - P. Ohrzanowski wytoczył przed 
kilku lat.v proces trzem krewnym o obrazę 
honoru, że go posądzili o stosunki z komi- 
syą kolonizacyjną. Równiez wyt.oczył on pro- 
ces pismom polskim, które ogłosi,
y oświad- 
czenie jego krewnych. Podczas rozprawy są- 
dowej przed Izbą karną w Pozllaniu cofnął 
p. Ohrzanowski oskarżenie. 


:--:-
- - 


Protest Stolicy św. 


(Telegram) 
Paryż, 20 maja. Na wczorajszej radzie 
gabinetowej obradowano nad notą Waty ka- 
nu, protestuj:j.cą przeciw podróży Loubet.a do 
Rzymu. Postanowiono naprzód zapewnić się 
co do autentycznośei tego dokumentu, gdyz 
ogłoszony w dziennikach tekst nie zgadza 
się z tekstem noty doręczonej gabinetowi. 
Rada gabinetowa powzięła także uchwały co 
do następstw, jakie ewentualnie z tego wy- 
ciagnie. 
. Paryż, 20 maja. Agencya Havasa do- 
nosi, że na wczorajszej radzie gabinetowej 
utrzymano w mocy dawniej powziętą uchwa- 
łę, iż ambasador francuski przy Watykanie 
ma być odwołan.v w razie, gdyby Stolica 
Apostolska podaJ'a do wiadomości publicznej 
tekst swego protestu. U ehwała ta również 
wtedy będzie oficyalnie powziętą, skoro u- 
dowodnionem zostanie, że dosłowny tekst 
noty, onrócz Francyi, doręczono także in- 
nym państwom. 
Paryż, 20 maja. Do Figara donoszą 
z Rzymu, że Watykan zamierza ogłosić tekst 
swej noty, wystosowanej do rządu francu- 
skiego w sprawie podróży prezydenta Lou- 
beta do Rzymu. 
Rzym, 20 maj a. Osscrvatore Rom,ano 
z okazyi komentarzy prasy do noty z prote- 
stem, wskazuje na to, że pra.sa chee obejść 
zasadniczą kwestyę i obwinia Stolieę św., 
jakob.y mięsza.ła się do polityki Włoch i 
:Franeyi l ehcia.la zająć stanowisko przeciw 
poprawie stosunków mięrlzy F'rancyą a WJ'o- 
chami. 'tymczasem Stolica św. o niezem 
mniej jak o tem nie myśli a zaprotestowa- 
ła przeciw temu jedynie, ze naczelnik kato- 
lickiego państwa. przez swą wizytę w Rzy- 
mie uświęci,f gwałt dokonany na papiestwie. 


. WOJNA 


rossyj sko . j a pońska
 


Niema dnia, godziny prawie, w której 
nie donoszono by o wylądowywaniu i nowyeh 


3 


ruchach armii japońskiej . Wedle nadchodzą- 
cych informacyj, wojska japońskie wylądowują 
nieopodal Niuczwangu, względnie Inkau, to 
znów pod Niuczwangiem, Liutsiatunem, Siu- 
neczengiem, Portem Adama; lub Kiuczou na 
zachodmem wybrzeżu półwyspu Liaotung,- 
albo też pod Dalnym, Ta1ienwanem, Pitse- 
wo, 'rakuszanem lub Tantukou na wschG- 
dniem wybrzeżu. Maszerują tez we wszyst- 
kich kierunkach doko,ta Fengwangczengu, a 
jednak nie było poważniejszego starcia z 
Rossyanami. 
Wiadomośei o tych ruehach są nietyl- 
ko obfite, lecz także sprzeczne. Ogólnie j e- 
dnak odnieść można wrażenie, że Japończy- 
cy zwalniajfł tempo pochodu naprzód w pierw- 
szej linii - prawdopodobnie dlatego, aby 
ezekać ch wili, kiedy sytuacya będzie dla nich 
naj korzystniejsza. Dotychczas stale trzymali 
się oni tego systemu i po długiej dopiero 
pauzie wyczekiwania, zapełnionej mętnemi 
wiadomościami, spadała nagle, j ak piorun z 
jasnego nieba, decyzya, doskonale przygoto- 
wana, nic dziwnego więc, że uwieńczona tak- 
że sukcesem. '1'0 też i obecnie opinia wycze- 
kuje jakiejś niespodzianki w tym rodzaju. 
Oelem ruchów japońskich jest prawdo- 
podobnie zmuszenie Rossyan do pozostania 
w Liaojangu, widocznie więc byłoby to Ku- 
rokiemu na rękę. I nie dziwnego. W dzi- 
&iejszem połozeniu łatwiej mu skupić wtem 
miejscu przewagę, niż Rossyanom. Jeśli .Ja- 
pOIlczykom uda się opanować drogi na pół- 
!1uC od Liaojangu wiodąee do Mukdenu, Ku- 
ropatkin będzie musiał przyjąć bitwę i wedle 
wszelkiego prawdopodobieństwa wypadnie ona 
na korzyść Japończyków. Równałoby to się 
dla Rossyan katastrofie. Kuropatkin - jak 
wiadomo - zapowiedzi at że przed nadej- 
ściem posiłków nie może podj'lć ofenzywy; 
niepodobna jednakże, by do tego czasu utrzy- 
mał się w Liaojangu. .Jedynie odwrót w sto- 
sownej chwili ocalić go 
no
e o.dpowt
r
e
 
nia sie klęski nad Jalu pomeSlOne.l .Już dZlslaJ 
niepokoić może pojawienie się JapoIlezyków 
pod Saimatsi, w oddaleniu 60 klm. na pół- 
noc od F'engwangczengu na wspomnianej 
powyżej drodze w kierunku Mukdenu. 
* * 


* 


(1elegrarny odebrane dzisiaj tv nocy). 
Petersburg. Korespondent Rossyj.
7cirj 
Al/eHcyi Tel. z Mukdenu donosi pod dniem 
19 maja: Według nadchodzących tu ustawi- 
cznie sprawozdań, zapanował - jak się zda- 
je - zastój w pochodzie Japorlczyków. -. 
Małe oddzial'y przednich straży cofnęły się. 
Obecnie główne siły nieprzyjacielskie zbie- 
rają się między F'engwanczfmgie,m, a rzeką 
Jalu. 
Petersburg. Admirał Aleksiejew po- 
lecił ogłosić w Mandżuryi, że wszyscy Obili- 
czycy, którzy będą ukrywać Ohunchuzów, 
zostaną skazani na śmierć, a ich wsie spa- 
lone. Wykonuj ąc to rozporządzenie, spalono 
już jedną wieś chińską. 
Tokio. (Doniesienie Biura Reutera). 
Admirał Togo telegrafuje: Podczas mgły, 
która dnia 15 b. m. panowała koło Portu 
Arthura zderzyJ'y się krfłżowniki "K
ssuga" 
i "Joszivo". Ten ostatni po kilku mll1
tach 
zatonął. Z załogi jego zdołan
 uratowac tyl- 
ko 90 ludzi. Tego samego dll1a statek "Has- 


suse" naje?haJ' na minę rOiOsyjską i zatonął. 
Załogę złozoną z 300 ludzi uratowano. 
Tokio. J a.poński sztab generalny za- 
wiadamia, że armia, która wylądowała na 
półwysep Liaotung, rozpoczęła dnia 15 b. m. 
odcinać nieprzyjaeielskie pozycye. Dnia 16 
b. m. zajęli Japończycy wyżyny na północ 
od Kiulenczwang w odległości 6 kilometrów 
od Kinczau, az do Kiuczu i odparli nieprzy- 
ciela aż do Kinezau. 
Czifu. Biuro Reutera donosi: Wea.tug 
opowiadałi, przybyłych tu Rossyan, okręty 
japońskie, które najechawszy na miny ros- 
syjskie zatonęł.y, nazywają się "Szikiszima" i 
"Azama". Rossyanie' ci twierdzą, iż otrzy- 
mali te informacye od pewnego oficera z 
Portu Arthura. 
Torpedowce rossyjskie wyruszyły były 
z Portu Arthura na pełne morze, lecz po,- 
wróci.!y, uj rzawszy eskadrę japońską. Wj azd 
do Portu Arthura by,ł zamknięty, teraz po 
usunięciu branderów znów jest wolny, ale 
przej azd jest ciągle jeszcze niebezpieczny. 
Linia kolejowa na północ od Dalnego jest 
zupełnie przerwana. 
Według informacyj osób przybyłych 
z Dalnego załogi statku 
 Szikiszima" nie zdo- 
łano uratować. 
Paryż. Agencya Hawasa donosi z 
Szangaju: Kozacy zniszczyli most koło An- 
dżu i przecięli połączenia telegraficzne na 
północ od F'ongjangu. JapOliczyey wysłali 
do Korei północnej silne oddziały wojska, 
aby utrzymać związek między wojskami tam 
się znajdujl):cemi, a g,łównl): kwaterą. We- 
dług wszelkiego prawdopodobieństwa w oko- 
licach Gensan znaj d uj ą się silne oddziały 
wojsk rossyjskich. 
Paryz. Petersburski korespondent JO'.4r- 
nal wyraża przekonanie, że do bitwy walnej 
przyjdzie dopiero pod Oharbinem. Donosi 
mianowicie, że wedle pogłosek, obiegających 
w Petersburgu, generał Kuropatkin zamie- 
rza opuścić Liaojang i cofnąć, się ze swoją 
armią, liczącą 120.000, aż do Oharbina, gdzie 
bedzie oczekiwał 55.000 żołnierzy z Oharko- 
w"a, a 50.000 z Moskwy. Wedle' tego źródła 
Kuropatkin liczy na to, ze Japończycy będą 
potrzebowali sześciu tygodni, aby dojść do 
Oharbina, a wtedy będzie już tam znajdo- 
wać się 225.000 wojska rossyjskiego. 
Londyn. Daily MfJ,il donosi z Niu- 
czwangu, że w roku bieząe.ym okres de- 
szczowy nastąpił w Mandżuryi o wiele wcze- 
śniej, aniżeli zazwyczaj. Oią.g,le deszcze zmie- 
niły Mandzuryę w jedno wielkie bagnisko. 
Londyn. W Izbie lordów oświadczył 
minister spraw zagranicznych Landsdowne, 
iż rZiJ:d angielski dowiedział się od swego 

,mbas:J.dora w Petersburgu, że Rossya Ilwaza 
za kont.rabf.ndę tylko bawełnę w surowym 
stanie, służąc
 do wyrabiania materyału wy- 
buehowego. 


Klimat Mandzuryi. 


Russ. lnw,1Z,id podaje krótką charakte- 
rystykę klimatycznyeh stosunków 
andżurJ:i. 
Od połowy marca do polowy. maja panuje 
w południowej Mandżuryi naJ zdrowsze po- 
wietrze - zw,laszcza w kwietniu, kiedy to przy 
przeeiętnej temperaturze 6 stopni eiep,la ro- 
ślinność ze zd umiewaj ąeą rozwij a się szybko- 


i36) 


do was, księże biskupie: Łyszczyńskiemu t - Bluźnierca, czy nie bluźnierea, - kompanów swyeh, że ja co w mocy mej uczy- 
wolność wróćcie.... . I odpowiedzia
 mu na to Szółkowski Jan, który nie, iżby tę niemiłfł sprawę załagodzić.... 
Brzostowski słucha,l cierpliwie. N a jego z gronem posłów litewskich przybył - to Jeno o cierpliwość proszę i zaufanie.... Gdy- 
poważne.), surowej twarzy nie ?Jożna było do- dopiero orze
 
a. sąd sej
ow
, ni
 bi
kupi, bym, teraz zby.t gwatt?wnie postępował.' nie 
strzedz zadnego wzruszenia; Jeno lIsta u kfł- bo u nas, dZIęki Bogu, mkwlzycYl mema! wskora,tbym filC, bo biskup mOcno zazarty. 
tów zacisnę./y - się kurc7,owo. Przymknfłł oczy I A co się tyczy klątwy, to lepiejby wam było, : Moja rada taka: niech Łyszczyński wniesie 
i, gładz
c zwoln
 rę
ą zło
y łańcuch, na któ- 
?ści hetmanie, być pod klątwą biskupią, 1 1 do 
róla suplikę.... ł:łiech się użali. na pogwał- 
rym zWlsał na plersl krzyz ozdobny, odrzekł Imz szlache
ką!... . ceme pra
a prze
 bIsku
a.... o !nol
h tam dra- 
spokojnie: U rodzlwe a J'agoclne oblicze Saplehy bantach mech me ezym wZl1l1ankl.... a prze- 
- Z.lozy.lem sąd duchowny pod przew?- pokraśniało. Wiedzia,t on dobrze, że pogróżka dewszystkiem ni
ch prosi o są
 .se.jI
owy, 
dem inflanckiego biskupa.... Skrypta Łyszczyn- taka nie była płonną, i że zwłaszcza w tym albo sąd 
 sen
cle,. kędyby krol l sWleccy 
skiego oddałem Akademii naszej wilellskiej, czasie, kiedy sejm miał być do Grodna zwo- senatoroWle za.sIadall.... . " 
która zbada ich treść, a sąd duchowny wyrok łany, kiedy miała rozpoeząć się ostateczna, 
 A za
Jm to. nastąpl, - p,ł"zerwał .Szoł- 
wyda.... Przedtem nic uczynić nie mogę.... zacięta walka przeciw królowi i jeg? dyna- kowskI - 
o blSkllpl wydadz
,nan wy
ok l gło.... 
- Ależ to bezprawie! - przerwał. po- sty,czny
 zab
ego.m, walka.' w któ.re
 on. we- wę mu ueIąć, albo go, spal
c go,tOWl..... . 
rywczo podkomorzy: - sąd sejmowy tu jeno spo.l z ll1nyml ,plerwszJ:ml 
ostoJm

ml 
a . - Gorąezk
 wacr
n J
stes ! - zasml
ł 
rozstrzygać może, a więzić przed wyrokiem czele stał, nalezało komeczll1e skarblC soble SIę. h
tma
. - D
,lę 
as
l mOJe 
łowo hetman- 
to gwałt! łaski i zaufanie szlachty. skIe l wOJewodzmskle, ze chocby wyrok za- 
Lekkie drgnienie przebiegło po twarzy 'redy zaczął bardzo uprzejmie uśmie- padł, ,wy,konany 
ie .będzie.;.. Imć. 
a
 Ł!- 
Stał się niema,ly huczek w Wilnie i na biskupa. Podniósł oczy w górę i rzekł: chać się, a zwłaszcza Szółkows
iego, którego szczy
sk1.'pod IllOJfł Jest opleką;... Jezeh me 
Litwie całej, gdy się wieść rozesz,ła o sehwy-_ W rzeezach wiary i sumienia siJ:d do zdawna znał, ściskać i uspokajać. chceCle, lzbym .rzekł: po
 
t
azą.... . 
taniu Łyszczyńskiego. Miał on wielu wro- biskupów należy.... A my wiemy, że nas i was - Miejcie, waćpanowie, cierpliwość!- SzółkowskJ, mocno JUZ l z takle
o l:e- 
gów, którzy przedtem, gdy na wolności był. sądzić będzie kiedyś BÓg.... mówił, nieledwie proszfłe - spr
wa jest tr:ł- zultat.n 
adowolony, .począł hetmano
l dZlę- 
powstawali przeciw niemu. Ale teraz głosy I w upornem milczeniu się zawarł.. dna.... biskup 
aw7;ięty...: ale Ja .starać &Ię kowac,. l wnet towarzys.zoJ? swym. jego po- 
wrogie przyciehły, natomiast szedł przez całą , Pan podkomorzy, widząc, że tą drogą me będę.... Przyznaję, ze tl
 Jest pO
lek
d po- ręczel11e uroczfste oznaj mlł, co tez z aplau- 
Litwę krzyk wielki na pogwa./cenie prawa. wskora nic, wniósf do grodu urocz.ystą mani- gwa,tcenie pra
a: !fennnem ca.ptl
a7nmu.;.... zem było przYJęte.. . 
Podnieśli go pierwsi przyjaciele Kazimierza, festacyę, a trybunał litewski, który podten- przyznaję.... WlęC SIę posta
'a
n lmcpan,a. Ły- Pan 
etl,na?, wldo?Zn18 kontent,. ,,:ą
a 
pan miecznik brzeski Piekarski i pan Galim- czas w Mińsku urzędowa,l, pozwał biskupa szczyński
go z w

ży bIsk
p}e.J wfdobyc l pod 
odk
ęc
ł l usm
echał SIę bJrdzo prZYjaZllle 
ski, którzy jako posłowie województwa Brze- Brzostowskiego i oskarżył o pogwałcenie swojiJ: wOJe.wodzlllskfł ,WZląC, s.traz 
... ku buCl szlaehcle. . . 
skiego, wnieśli do króla protest przeciw bez- prawa. - NIe, ,pod st.raz, mOSCl wOjewodo! - . Jeden tylko 
adowskr cIągle był chmur- 
prawnemu uwięzieniu szlachcica. .Jan Szó,l- f
etman i wojewoda wilellski Sapieha krzyknął Szołkowsh . . ny I mruknął g
o
no: . .. . 
kowski i Grothus biegali po caJ'ej Litwie czy- ze swej strony stał się przedmiotem po- -:- :Vszyst
o na.m jedno - do,rzuclł Sa- - Et, ,moscl panowie, oblet
lca .to .Jak 
niąc wrzawę, a poruszyli nawet Ludwika Po- wszechnej nienawiści; przybywały do niego dowsk1, plsar
 zle
sk1- wszystko Jedno, kto marcowe słonce....- 90 nam po obletmcy?.. 
cieja, podkomorzego brzeskiego, który, jakkol. ciągle deputacye szlachty litew
ki
j, doma- gwałt p
pełn
a.... Jest li to biskup, czy też J abym i,eszeze do bl
kupa szedt a. gdyby, o?- 
wiek zrazu sprawie niechętny, do biskupa gająe się uwolnienia Łyszczynsklego. N a- I hetman l wOJewoda! wolnoścI podsędkowl naszemu me zwroClł 
osobiście z protestacH się udał. próżno hetman zasłaniał się biskupem i po- Hetman niechętne spojrzenie Sadow- natychmiast, mamy przeciez, mości panowie, 
- Jest - mówił - kardynalne u nas wagą wtadzy kościelnej; naprózno prze
sta- 
kiemu rzucił, a ujfłwszy Szó.lkowskiego przy- szable.... wieza zaś biskupia niezbyt moena.... 
prawo, którego gwałcić nie Ha! Prawo to wiał, że gdyby był odmówif Brzostowskl
ItlU Jaźnie pod ramię, odciągnął go nieco na (Oiag dalszy na.stąpi) 
powiada: Neminem captivari sinemus nisi jltre pomocy, byłby sam w klątwę popadł, Jako stronę i przyciszonym głosem mówił: " . 
victum.... W obronie tego prawa przychodzę dający opiekę ateuszowi i bluźniercy. - Bądź waćpan przekonany i zapewnij 
...G:a.zeta Lwowska«, Z dnia 21 maja 1904. 


ADAM KRECHOWIECKI. 


MaOKt 


POWIEŚĆ NA TLE HIS1'ORYCZNEM XVII. W. 
(Z CYKLU: ,,0 'l'lWN"). 


(Ciąg da.lszy). 


VIII.
		

/DIGCZAS002001_1904_116_0004.djvu

			SClfł. W maju bywa już tak gorfłco, że ter- . przystąpić do wytknięcia trasy linii wodociągo- I któremu pragnie się poświęcić, w każdym zaś I wej. Rozpocznie ona swe czynności z dniem 1 
mometr pokazuje nierzadko 21 stopni w cie- ; wej Lwów-Kulparków. Trasa zostanie w przy- razie wymagać się będzie od niego biegłości w października 1905. Według wniosku referenta, 
niu. Następnie przy temperaturze dOChOdZfł- 1 szłym tygodniu zrewidowana. Na zaproszenie języku polskim. Tym razem o stypendyum po- miasto oszczędzi na tem zrzeczeniu się cząstki 
cej do 26 stopni w cieniu nadciąga okres starostwa odbędzie się dnia 30 b. m. komisya, wyższe mogą ubiegać się kandydaci, którzy po- samorządu 140.000 K. rocznie. 
deszczowy, podczas którego panuje iście' do której z ramienia gminy wydelegowani zo- święcają się naukom matematyczno.przyrodniczym. - Grad. Z Pięciokościołów telegrafują 
cieplarniana atmosfera. W tym okresie u. stali pp. radny Makowicz i sekretarz magistratu Podania wnosić najeży do Akademii umie- nam: Wokręgu Siklos i Baranyabar spadł grad 
j awnia się bardzo wyraźnie dzialanie ciepła Pawłowski. jętności w Krakowie po dzień 15 czerwca b. r. wielkości orzechów włoskich i wyrządził olbrzy- 
i wil/Zoci: wszystkie przedmioty pokrywają się Z ramienia magistratu funkcyonaryusze ko- i dołączyć do nich następujące załączniki: mie szkody, niszcząc doszczętnie zasiewy. Szkoda 
pleśnią i niszczeją w krótkim czasie, wśród misaryatów dzielnicowych odbywają wędrówkę 1. Dowody, że kand.ydat według warun- wynosi przes<ło milion koron. W towarzystwach 
ludności zaś szerzą się choroby gorfłczkowe, po domach i spisują fortepiany. Daty, jakie oni ków powyżej określonych może uhiegać się o ubezpieczeń zgłoszono już szkody na przeszło 
zwłaszcza, że rzeki występują z łożysk i po- zbiorą, posłużą do oceny, czy miałby raeyę bytu powyższe stypendyum; jeżeli zaś jest docentem, 400.000 K. 
wstaje mnóstwo trzęsawisk, szerzących epi- podatek od fortepianów. powinien wykazać, co dotychczas wykładal i ilu _ Samobójstwo włoskiego gene- 
demie. Upały trwaj
 od m
ja do .września, - W lokalu Izby rękodzielniczej miał słuchaczy. . rała. Z Rzymu donoszą, że onegdaj odebrał 
okres d
szcz?wy zas przeclą.ga Slę d? P?- odbędzie się we środę, 25 b. 1I1, o godzinie 7 2. Pl:
ce. naukowe druklem og,loszone alb o sobie tam życie generał Rovereto de la Roca, 
czątku slerpma. Zwoin
 powIetrze st
.J
 Slę wieczorem walne zgromadzenie członków 1. '1'0- też i rękopls
uenne. , szef sekcyi w ministerstwie wojny. . W pozosta- 
suchsze, a deszcze pada.1fł coraz rzadzleJ. warzystwa dostaw rekodzielnicz y ch dla armii we 3, Dokładny program studyow, które w WI ' nym 11 ' s ' . e . 
 bó '. C . . 
W ' t l k l . h M d " ," . k . db ' o Cl naplsa
 samo Jca. " leszę Slę, 
gorzys yc l o o 1Cac an zurYl po Lwowie clagu ro u zamIerza o ywac. '. t ób t . '. ,. t któ 
. t . t ' ł ' . h d I . " St . l . " -, . 
 . k ' k ze w en spos rozs alę SI,! ze sWla em, ' ry 
Wle rze J.es ogo em znaezme suc sze, eszcze I _ Zwiazek rodzicielski odbył wczo- d .. y
Ln . . c yu:u. powyz>z
 ,,,.vp
aCl asa A a- I mi obrzydł". 
skąpsze 
 rza
sze. .. .. . I raj po południu doroczne walne zeJ'romadzenie ::nll UmleJl2t:1Os
1 w. c
wo
n rownvcl1 ratach _ W' . 
. Epldel
le .cholery l dzum.
 pOJa

a1fł I od rZljwodnictwem swe o rezes
 , wice re. po:rop,zny?h, a llllanOWlGle pie , rwsz
 ratQ d
ia 10 . pOCląg
 dą:ącym z Rzym
 do 
SIę w MandzurYl bardzo rzadko l przemlJaJa I p p . g.1> P pazlhlermb 190i dnlO':1 zas dnia 10 kWIetnia WenecYI zmarła wczoraj na1;le na udar ser"owy 

zybko' natomiast choroby przewodów tr'a." I zy
enta sądu 
l'aJowego wyzszego d
. Dylew- 1905 r. _ Wypł:Jta d
;eJ'i
j raty zalel\eć będzie ks, Paulini!, Sachsen-Weimar, wdowJ. po następcy 
wienia ' należ
. do bardzo zw y k.l y ch Z J ' awisk I sInego. Po przYję
lU protokc1łll z o
tatilleg(: wal- J : ed;lak 'od Ilch
ał y . komit
tL
 st y 
endv J 'neO'o któ. tronu księstwa Sachsen- Weimar, a matka panu- 
'l ' ,. 'nego zgromadzema l sprawozdama wydzla,łu z .. 
 .T, "', . d ., k W' lh l E t 
Klimat I Jółw y s p u Kwantun g J 'est znacz- I I ' .. " "" rem;} st yp "ndvst:1 p o U p r y w;e P il'n
szeO'o P ółro- jąeego ZlS s, l e ma mesa. 
. . . . .. czynnosCl l rachunkow za rok ublegly, udzlelo- , ' J . " , v.' "" B . . .. . 
me ł.ago
D1eJszy od khmatu potudmowe], n
 mu absolutorYllm, poczem zamianowano na cza z
oży wyczerpujące sprawozdame z odbytych D' . - unt .WIęznIOW. .Z FlorencYl tel e- 
Mandzury1. 'k d D l' k' Z fi l -S' . . "k stndyow. ""rafują: W tutejszym zakładz18 karnym Santa 
W r ll1o.s
 k j 
.]' l ,V. ews l lego o ę H. lemlen
 ą- _ Polskie 'row. g imn. Sokół III" na '1'eresa, w którym przeważnie odsiadują karę wię- 
- 
ewlC a cz
ou nem 10norowvm.. "źn' . ka ' . . k ' '.. b l ł 
", . . . Zółkiewskiem we Lwowie urzadza w niedzielę lOWW s zam na ClęZ le wlęzwUle, wy uc l 
W koncu zgromadzema dokonano wyborów. 22 b d .. (\ ". k . ' przedwczoraj bunt wi ę źniów Jeden strażnik któr y 
P , 1' '' t b . l , . m., o go ZlUle iJ rano Ja'o w roczUlcę.' , . , 
I rezesem owal zys wa wy rano ponowme C1. 1.." . d b . , mH\.ł rzekomo zle si ę obchodzić z wi ę źniami 200- 
J . D l ' . k . r , t l' f d za'lozema swego gmaz :1, uroczyste na ozenstwo " " .. . ' 
ana y e" S lego, . zas ępcą prezesa pro. r. k 
 . l '.' M . .', . Z '". k . P stał ObIty. N a krzyk Jego nadbIeglI 10m dozorcy 
AutonieO'o Kaline II. zastp c rezesa dyr. ':' oSCle.e, sw. . arclll; na O
klCWS Jem. rzed .. . P . 
 .,.. " 
, .:, J'.. o'. . O' ,p ą P, . l po nabozenstwle pochod ze sztandarem ze lizkoły ':'lęzlenUl. omewaz :V 1 ęZ1l10Wle prz!j
h wyzywa- 
, . I FranCIszka I ro.,hmckle",o, III. zastępcą prezesa. , 1\' 1 ' . " P 
. '. k Jacą postawę zarekwIrowano karabmlCrów. Wi ę - 
Lwow, 20 maja. Marceline MalacllOwsk,. lm. sw. 1> arcma. o po
udmu wYClecz a do ',".. ' . . " . . 
p. '" . ą. . ,Brzuchowic. Wyjazd o godz. ;3 min. 10 po po- ZUlOWle zab
rykadowah SIę w celach l przYjęlI Ich 
- JE. P. Marszałek krajowy Sta- I W .sk
ad wydzla
u .weszlI pp.: Cenar Ed- ł'ndniu, powrót zaŚ do Lwowa o godz. 8 min. gradem cegleł',. w.yn;a?yc? z 
ur.u. Raniony zo- 
nislaw hr. Badeni powrócił dziś rano z Krako- mllnd, CIesIelska Kazllluera, dr. Bolzer Wll- 14 wieczorem z kapela sta,l dyrektor wlęzlema l wielu zolnwrzy. W końru 
wa do Lwowa. helm, KulilIska Jó.zefa, .Ł aug Ju.styn, Mieh!1
in
 ' ___o R ' k ..' t O' t v _ udało sig zaprowadzić spokój. 
. I :Mich::dska dr. Plasecln EUeJ'emusz, Sza[ranskl . . US l l
S Y ut muzyczn
. ryy - U " " . . 
- JE. Prezydent wyzszego sądu kra- I J S lt' T' d k d '" G" t ' Bł' 
. k d7.l'JJ: zWIązku ruskICh 'fowarz. śpiewackICh we . SUnIęCIe SIę gory. Z Berna szwaJ- 
jowego dr. 'fchorznicki wyjechał na wizyta0y ę B all l ' 
 o' y.s. a e 1 U t SZ, B s'., r. l l 
ls I ;m
.1,. . ,tze. Lwowie z P Wachniajlinpm na czele zwróoi,{ carskiego donoszą: W Bien usunęła się góra. 
, o RS1aw l lllspeK Ol' f1lc'nna s n l.aZlilllerz '. . " - , D . l d . .",., 
sądn obwodowego w. Złocz
wie. . , " ,'. 
 ,,' się do N amiestnietwa z prośbą o koncesyę na wOJe u Zl. pOlllOS10 
mlerc. 
Zastępstwo objął Wlceprezydent dr. Dy- Plzed,tozone sprawozda
le wydzlafLl 10,:,a- "w.Viszj instytut mu
ycZllY" na wzór naszego - ZIelona dzuma. Z Londynu tele- 
lewski. rzystwa za rok} 90
, w.v:kazuJe 

zed;wszystlnem konserwatorYIlOl muzycznego. Powotany do wy- grafują: Jedno z tutejszych pism podaje z Mo- 
_ JE. Leon hr. Piniński powró,
ił zn8czne. pod:vy
szeme hczby .c
ło
kow: Wc; po- dania opinii w tej sprawie magistrat, oświad- skw!. mesp
a,,:d
oną dotychczas wiadomość, że w 
do Lwowa po 6 _ tygodniowej podróży po Wł . 'O- j l r
wnamu 7. i ok.Jem ze.szłym wZ
OS'
1 on" ,o 

 l, czył się Zf\ UdZi(,je . niemkoncesyi. armn rossyjSkleJ WYbUCh . ła straszna nowa cho- 
h d' t . . . l l b d ' 'Iowal'zystwo !tezy wJęe obecme v51 czlonkow, . d . , rob'1 Lekarz wojokowy pi
ze z Mukden o t . 
szec , po. Ję PJ przewazll1e w oe ac l a al1 nau- J,'dnym z najważ
iejszych postula.tów 1'olvarzy- - W tutejSzym są Zle cywIlnym ., "b' , w , Ó d : ł .' . k ' h u d eJ 
kowych l artystycznych, . . odbyła si" oneo'dnj Jir- y tacva zhankrutowpj [.1- cnoro le. sr zo merzy mlesz aJącyc w 0- 
. . . I stwa Jest budowa własnego domn. Jec1nakze ' . . o """.. .' . mach chińskich b hł 'd', . 
- Wybor uzupełmaJący jedneo'o I ' ,. <. f brykI maszyn Perkun" Ni1bVł Ją ks AndpeJ wy uc a epl emla, zwana zle- 
.. . '" mysI ta pozostac JllUSl na raZle Vi{ s d'ze pro- I '1 _'., _.'" 1 "' 0 ' O l O ' . "lona dżnma. Dotad zmarlo 5 żoJnierzy na 17 
czł
nka .R.ad
 powla
ow,eJ w Roha
,yme z grnp
 I jektów, w obee wzr
sta.i,i):eyeh <1?,E%l i wydatków, -'lIJOlii\r
k1 
a cenę i. Y K. .,. . cho;'Y ch . S;odków'na tę chorobę nie mamy. Także 
gmlll wIejskICh rozpIsało c. k. Plczydyum Na Cdem P rz y s p orz
Illa tl111ClIlSZOW 1. , y dznł Ul'za- ''';'' NIeudała uCIeczka wIęznlOW Ch ' ń . d . .. . . 
. t . t d . , f, l . b ' I' . .' . ," " "o U .-, . ". .. I czycy powla aJa, ze me znaja tej ehoroby 
mles mc wa na Zlen':t: lpea ,r. , d .' l '" n . l P '''P li powyst " WOW " lll f, ' styn ktO ' l ' y da " bwg-J'w , noc y z wl ę i;lema tntf
 j SzeO'o sadu kra j . . t . ' dk ." Ch t ." l ' 
.. . , . . I " 
 " 1«., ".J . . , 'II 
.. ...,? ." . alllez SI'O a na mą. ory ram nag e wzrok, 
Wybór ten odbędzle Slę w m1eSCle powlato- 2.144 koron 42 hal. dochodn. Nadto l{ada miej- I karnego przy U . l. Bator,.go US1.1 . owo.lI zbledz dwaj W y st ępuJ ' ą sl ' loe poty " . t 
. , 
... l k l ,. h l l I ł'.' '.' nr. 1 ]" \ b d . , " nazaju rz ca1e Cla
o po- 
wem O godzml
 l W. O a nosClac ws mzanyc l ska udzitJliJ's, rfowarzystwu subwennyi w wyso. I ' Wl
zill,.!wle: n le.rzc JO
eK, s1iazany za z. 1'0 ?1
 krywa się zielonemi plamami. 
w kartach legltymacYjnych, które doręczy wy- kości 2.000 koron. Zwiazek, zrozumiaws
y do- morderstwa dokonanego w 1'. z. na OranzoweJ l 
borcom c. k. Starostwo. I niosłoś6 pracy wychow,;wezej, stworzyi t zw. I Spinneró\Vlwj na karę 
m.ierci prz
z powiesz,mie, 
_ Z Uniwersytetu. Pp. Edward Jó- I "domy opieki". W cia.gu zimy Towarz.ystwo u'. i ni',;jaki Pap ara, odsiadujący karę więzienia za 
zef Teofil Rybicki, r9dem z KrzeEzowic, kandJd a.t trz.ymywiJł'o d7.iesięć t;kich c1omów, a w nich I zbr?d[Ji
 ,kradzieży.. Ohyd waj P') wybiciu otworu 
adwokar,ki, Ksawer
 Emilian Bobkowski, r,:d.' . 'l1l 1.0 . 32 . dzieci, którym wydano 58,080 porcyi I w KOI1]],lll'> ,dostalI SJ.ę .na 
trYI
h, a zt
d pr
ez 
z Krakowa, urzęclll1k pow. Kasy oszczęJnoscJ z herbaty. Domy tc
 otwarte były pw;z 4 mleSIlj;- dach mleh za,nJ.lr ,zb
edz na. ul,cę. , 
Krakowa i Kazimierz 
IieczysJ'aw WoMski, I re od. l iisttJpada ] 902 do 1 marca 1903. --- , Dozor
a W:ęZlHIJW st->jący :r;a p::ii:Herun- 
ausknltant sądowy w Rzeszowa. rodem z I
/,;':- I Dnia 22 grudnia oc1hy,ta się "gwiazdka" urzą-. ku w. kory
,arzu,. ,zauwaźył . j,
clna
 
o(lej!'zany 
szo,":a" otrzymali na Uniwersytecie J agi e JlOl}sk illl I dz
n,a przez. wydział 'l'owarzystwa d!a naj.bie: I fJZ!n
2;r) zaIVI


om,I':
" swe,I:1 sP


t:
ezem
 
a

_ą
cę 
stoplen doktorów prawa. dntPjszych dZlC('I, zebranyrh po . domaeh opllkt. 1 :Vlę""n, . któd ptz"ł:!bk?dZlł Uvler,Zce,.lo
st..w
},.- 
_ W zakładzie naukowo-wycho- W ciągu lata urządzi,ło 'fowanystwo :W8 wy- HC. na. czata?h. dozorcow we w8z.v s tklCh sąsle- 
wawczym p. Zagórskirj odby,t się dnia H) ciel-zek:v 29 sz:,o.tach ludowy
h.. W wycieczkaeh I dlllch realno8CJadl:, 
b. m. wieczorek, którego urozmaicony program tych WZ1ę,j'o. ud
J:lł 21 .5
5 dZieCI pud n&.dzor
m j Przy . sZ.":
t',2:o1')\\'et
 pri;es'lUkaoIu stryd
u 
składał się z produkcyj muzycznych, wokalnych 56 nauc
ycwl.ll 
a
le
Yc.H;lek: rfowarzystwo procz I b
,l.ynku, '
'II?;kn:I'.
J:I; 
<;"wytCtnO na,st,ęp
lie n'IJ' 
i deklamacyjnych. Uczennic,e zak,taclu wyki\n
ly urz
Ązel11a. gier, l, 
'
.ICzell gl.ntJ:astyc

t
i, ora
 I 
;

,i'
V UlU,
;,
g'::, ,.';, ,l(;,
:
'" . Papal'ę, a,.nlGba,vtałosCJą. .ł(,,,,,ową
llf) k

o,n 41, ha
., JHZ,\ - Kr,'bsa, i wjechawszy na chodllik, przewróci,ł wóz 
czymła SIę rowmez wyborme l z humorem od.e- chody 
)OWl;lll wy;oolly 10;,8..2 kOlon 87 hal., tuk fatalnif', że sif'chacy Da kc-źll
 praktvkant 
grana komedyjka p. t. "Strachy", po której za- wydatki zas 6.70(j koron 5" hal. handlowy 14.M:Ji Izak 'G!mpl UP:1Cl-tSZY n
 zie- 
koń
zył' żywy. obraz prod
kcye. Wszyscy otrzy- ..-:- Wystawa fotc:>grafi?zn
. Otwarta tuię, odniósł dwie rany darte Da głowie i trze- 
mah nader plękne, ręcZlllfJ malowane programy, Onl'gdiJJ "druga wystawa fotogn;tlc.zna w salo- (ja na uochl'. 
pozostawiajace milą pSllliatkę po owym dniu, nie fiztnk pieknyr.h . przyplacu ś\N.Dl1el]aprzed- " p.! r p 'tren'u .. -(C .'1'. 
za p isan y m tak dodatnio w dzif' j 'ach zakładu roz- stawia si,
 "nad
,w\,C'Za J ' okaznle. Obe J 'lliu' J '8 ona t. I .,,' m J d, . ;' t ' . k rUnl\\'tp d "H:,OI
C3, przez P t O- 
.... .,.. . .' "., . . 0)'0 ";1'1" l owo ra"nn o'in'g'o, o WlezIono go nas (:- 
W . lJ ającego Slę s wwtllle pod r07.Utl1nem loby wa fott'gramy (fotl 1 grafw) prawdzIwie artystyczn" '" I . l do ., l . t . 1 o P , ." ' 1 ' c ' ., 
. '. , .. _ l d . . ., pn \J s. p ,a" . DWSZeC lJl .go. 
telsklem lnerowlllctwem p. Zagól'slnej, Umw ona bk pod wzg '
rlem samych z J
ć, Jakotrz l wY- ", n',. '.' . 
poJ'aczyć pożyteczne z pieknem i wpoić w mł0c1e konania, a nadesł'nne prz"z licznych wystawcó '.v L::. K! onlka pohc;YJ
a At esztowano 
serJa poczucie obowiązku 
sph'rania cd6w llarodo- Galic.yi, Król,;stwa Polskipgo, Czech, l{,..ssyi, BO- ' ]lIJ,to.wa.::egu z,ł"dzJej:t K
JI'ola Gzyhal11m 
a kra- 
w,ych i szlachetnych. W myśl tej zasady zainicyo- śnii i. A;l
tryi d(
ln:j. - Powszechną uwagę 
zlez ka:l,a py na szkodQ handlarza mebh Sam- 
wała p. Zagórska po wieczorku składkę, i jak co- zwrar,aH slłezne zdjęCia pp. Mikolasehów, Jaro" 
ona CZ}Z,I. . 
rocznie zebrała znaczniejszą kwotę, przf.znaczając sZ}llskipgo, Dl1dryka i Liszniewskiego, oraz . , por- '. ,W 
hyrow
e arl'Sttowano wc.zo.f:lj nif'jakieg
 
z niej 90 koron na budowę kolumny tr
t,y pp. Lazarusówny, Pszcrna i Bubera, a EarpIJJsklC'go pOCI zarzutem krndzlezy, dokonanej 
Mickiewicza, 50 knron na kolonie rYlllanow- zwłaszcza tego ostatniego wybmw podobizny pr
cd niedawnym . czasem w cłrogueryi p. Sł:adow- 
skie, 40 koron na kolonie wakacyjne, 40 koron rektora dr. .Mał'eckiego i dyrl'ktl'ra Bibliut.'ki Os' s]w
go we Lwowle. 
dla "Związku rodzicielskiego" i 14 koron cUa solil}skich p. K,!trzyńskiego. - Zmarli w osbtuich drlbdl: we Lwo- 
'fowarzystwa "Szkoły ludowej". - Dobry ten _ Posiedzenie obszernidszE'go kOl1lit"tll wie, C
eylia zWidmanów Lewakowska , w 80 
przykład powinien w ,
a
zem mieśc
e prz.v podo- w sprawie "Sallatpr.v ulU nftuczycielskieg'3", od- rokl
 ż.Y eia ,; -,Apol('ni
 z. Biliński;h Krzyszto- 
bnych okazyach znalezc hcznych nasladowcow. będzie s;Q dnia 21 b. m. w Bali gimnastycznej f"wJezow
, ,w 8,2 :?ku ZY(,l11,3 - Klementyna z 
_ Na pomnik Mickiewicza z{oż.\'J'a szkoł'y im, Mickiewicza. J
\ryltlowICZOw ŁJZlllSka, IV oS roku żyeia. 
p. Marya Zagórska na listę Adama Krechowie- -- Walne zgromadzenie 'l'ow. nau- W Jarosł'awiu, w klasztow
 zgromadzenia 
ckJego 90 K. czycieli szkó.t wyższyc-.h odbędzie się w dniaeh SS;.Niepokalanek, zakonnic" E Ilfr o:zy n a Petronela 
- Nowa stacya telegrafu. Z dniem 22 i 23 b. m. w Krakowie. WOjclkówna . 
21 b. m. otwartą zostanie w Korolówce koło - Konkurs. Akademia umiej
tnośei w - Wy
neczka. uczniów. Z Krakowa 
Kołomyi (pow. Klł'omyja) przy istniejącym tamże Krakowie ogłasza niniejszem konkurs n:t stypen- donoszą: Wyc!l:czka bhsko 30 uczniów gimna- 
urzędzie pocztowym stacya telegrafu z ograni- dymn im. Sniadeckich z fundaeyi Ś. p. S,:wery- ZYlllll sluuborslnE'go, prz.\' była wczoraj do Krako- 
czoną służbą dzienną. na Gałęzowskiego w kwocie 5000 fr. Celem po- wa pod przewodmctvhł:n prof. Andrzeja Stopki i 
- Kobiety w zawodzie farmaceu- wyż
zPgo stypendyum jest dopełnienie stud.vów 
Tinogr
dlkiego. 
V!CleC7,ka. zwiedzi,ła Wawel, 
tycznym. W nr. 40 Dziennika ustaw pal}stwa naukowyeh za granicą; według sł'ów fnndatora swiątyme: pam?ątln 
 za.bytk
 ,KrakoT
a: Z. Kra- 
oraz Dzienniku rozporządzeń Ministerstwa wy- "z eelelU tym ł'ączy się myśl, aż
by p:z.v tej po- kowa 
Y.Jech
h Uczlll0,wle dZ1S do 
lehczkl, ce- 
znań i oświaty nr. 21 zamieszczone jest rozpo- mocy Uniwers.vtety krajowe, na teraz krakowski lem zWledzemf1 kopalm, a .następme udadzą się 
nądzenie tegoż Ministerstwa z 7 kwietnia b. r. i lwowski, mogły mieć zapewniony zapas sił do Zakopanego. W powroCle z Zako[ anego za- 
1. 10.091, którem dopuszczono abituryentki pu- nauczycielskich, a w kllid.vlIL razie kraj ludzi trzyma się wycieczka prawdopodobnie w Krośnie. 
blicznych liceów żeńskich do zawodu farmaceu- mogących wpływać samodzi.elnie na rwstęp umie- - Pożar. Z Tarnopola donoszą, że w 
tycznego. jętności". j Isypowcach splonęło w tych dniach 20 zagród 
- Ze spraw miejskich. Układy mię- Kandydat, mogą<;y otrzymać to styp8lJd}'um, wJ:ościaJlskich. Szkoda jest bardzo znaczna. 
dzy gminą lwowską a Wydziałem krajowym co jeśli nie jest przy jakimkolwiek krajowym lUb! - Policya rządowa w Czerniow- 
do budowy wodociągu i dostarczania wody za. zagranieznym Uniwersytecie docentem lub asy- ! cach. Czerntowiecka Hada miejska uchwalila 
kładowi dla obłąkanych w Kulparkowie doszły I stentem, willieu posiadać wyższy stopiel} nauko- \ na posiedzeniu odbytem dnia 17 b. m. zaprowa- 
już tak daleko, że magistrat może już obecnie l wy i być znanym z gorliwej pracy w oawodzie, , dzenie w Czerniowcach policyjnej straży rządo- 


4: 


K.RONIKA. 


Notatki H1oraGko-artystYCZllO. 


Z teatru d,)lll'sza: N a żadanie publiczno- 
Scl prowincyonalnej, któ
'a prosiia o to sze,regiem 
listów pisanych do dyrekc.vi, odegrany zostanie 
w drugi dzień Zielonych Świąt, t. j, w ponie- 
działek wieczorem "Eros i Psyche". Znakomita 
i t,vlokrotnie oklaskiwana wykonawczyni roli 
"Psyche" pani Solska, przerwała umyślnie swój 
urlop, aby wziąć udział wtem przl'dstawieniu. 
We środę powtórzony zosbnie "Podrzutek" 
M. Sznkiewicza, a dyrekcya pragnąc uprzystępnić 
poznanie tej interesującej sztuki, daje ją wy- 
jątkowo na przedstawienie popularne, po cenach 
zniżonyrh. 


Repertuar teatru miejskiego 
we Lwowie. 
Dziś w piątek po raz pierwszy (nowość) 
" Wenecya w Paryżu" czyli "Podróż p. Dunanan, 
ojca i syna". operetka w 3 aktach (4 obrazach) 
Slradina i J\iloineaux; muzyka J. Offenbacha, 
przekh!d W. Rapac'kiegćJ syna. 
W sobotę po raz ctwarty "Madej zbój", 
baŚ1\. dramatyczna w 4 aktach z E'pilogiem, Ka- 
rola Mattauscha; ilustrowana muzyk
 Fr. S.tolll- 
kowskiego, (nagrodzona na konkursie dramaty- 
cznym Wydzia,łll kraj.) 
W niedzielę o godzinie pó,ł do 4 po po,t 
(na dochód Tow. wzaj, pomocy artystów sceny 
lwowskiej) po raz t'zeci "Tęcza", komedya w 3 
aktach Krzywoszewskiego. 
Rozpoeznie po raz drugi "Złod1\iej", ko- 
meclya w 1 akcie Okt. Mirbeau. 
W niedzielę o godzinie pół do 8 wieczo- 
rem po raz drugi (nowość) "Wenecya w Pary- 
żn" czyli "Podróż panów Dunanan ojca i syna" , 
operetka w 3 aktach (4 obrazach) Siradina i 
:Moineaux; muzyka J. Offenbacha, . 

V poniedziałek o godzinie pół do 4 po 
PO.tUdnlll po raz 32 "Posłaniec Nr. 6666", ope- 
retka w 3 akbch z prologiem, C. M. Ziehrera. 
W poniedziałek o godzinie pół do 8 wie- 
czon'm po raz 16 "Eros i P
yche", fantazya 
dramatyczna w 7 odsłonach J. Zuławskiego; mu- 
zyka J. Galla. 
We wtorek po 
Paryż u" czy li "Podróż 
syna" , operetka w ::; 
Offenbacha. 
We środę po raz drugi (nowość) "Podrzu- 
tek" tragedya w 4 aktach M. Sznkiewicza osnu- 
ta na tle "Pamiątek pana Seweryna Soplicy". 
Przedstawienie popularne, po cenach zniżonych. 


raz trzeci "W enecya w 
panów Dunanan, ojca i 
aktach (4 obrazach) J. 


....;II
		

/DIGCZAS002001_1904_116_0005.djvu

			f 165'-, koniczyna czerwona 65'- do 75'-, 
G08PO - nARSTWO I H 
 ND 11 1 koniczyna biała 65'- do 80'-, koniczyna 
1. .ll I s _ zwedzka 65'- do 80'-, tymotka 22'- do 
28'-. 
--------------- , 
, . ,Spirytus,loco za 50 li
r. gotowy pari. 
Jarmark wyrobo,w kr
J0'Yych. I r
s Tarnopol 
O'40 do 20'5u, za 50 litr. pa- 
Lwowska Izba stowarzyszen rękodzlelmczych . ntas Tarnopol na termin --'- do -'-- 
rozesłała następujący okólnik: wyranty -'-- do ---'-- eskontyno'entowy 
. Najgłówniejszym warunkiem podniesie- 14'75 do 15'---. ' b 
D.la przemysłu krajowego jel'Jt niezawodnie 
kaopatrywanie się wszystkich mieszkańców 
r
Ju w wyroby swojskie, a następnie uła- 
tWlanie i ciągłe staranie się o jak najwię- 
ksze rozpowszechnianie tych wyrobów. 
Do osiągnięcia tych celów urzfłdzony 
będzie w tym roku jarmark wyrobów krajo- 
Wych, na wzgórzu Stryjskiem we Lwowie 
w c.zasie od 15 czerwca do 15 lipca b. r. 
W Jarmarku tym powinni wziąć udział wszy- 
scy rękodzielnicy i przemysłowcy ze swoimi 
wyrobami, tembardziej, że Izba rękodzielni- 
CZa wyjednała dla nich wszelkie moZliwe 
ulgi co do opłat i umieszczenia. Towarzy- 
stwo lwowskie pomocy przemysłowej w po- 
rozumieniu z komitetem jarmarku uznało za 
p
trzebne, wybudowanie odpowiedniego pa- 
wllonu dla mniej zamoznych na placu jar- 
Illarku, wyłącznie dla sprzedaży wyrobów rę- 
kodzielników lwowskich, którzy nie mają 
większego zapasu towarów, tem samem nie 
lIlogą sami zajmować się sprzedazą. 
W tym pawilonie będą niezamozni rę- 
kodzielnicy zupełnie uwolnieni od oplat, Wy- 
budowanie tego pawilonu mogłoby przyjść 
do skutku dopiero wtedy, j ezeli korporacye 
złoŻfł w drodze subskrypcyi odpowiednią 
kWotę na ten cel. 
Ponieważ projektowany jarmark ma bar- 
dzo doniosłe znaczenie dla podniesienia pro- 
dukcyi naszych rękodzielników, przeto Izba 
rękodzielnicza uchwałą z dnia 9 maja b. r. 
postanowiła odnieść się do wszystkich sto- 
warzyszeń przemysłowych z prośbą o mo- 
ralne i materyalne poparcie jarmarku, jako- 
też i wybudowanie pawilonu dla rekodziel- 
ników. ' 
Na podstawie tej uchwały, uprasza Izba 
przełożeństwa Stowarzyszeń o przyznanie od- 
powiedniej kwoty .z fund
szu korporacyjne- 
go na wybudowame wspolneg'o pawilonu dla 
wyrobów rękodzielników i na urządzenie jar- 
marku. 


. Oukier. Wiedeński Fremdenblatt, przy- 
nos,l 
i
domość doniosłą dla walki cukru 
g
hcYJsk1ego z cukrem prowincyj zachodnich. 
Plsze mian?wicie: d. 18 b. m. odbyła się 
narada pOlmędzy repr.e zentantami rafineryj 
eukru a 
eprezentanbnll całego szeregu fabryk 
cukru plaskowego. Ohodziło o zawarcie z ta 
grupą przemysłowców ugody. Rezultat roko: 

ań uważano już wprzód jako kamień pro- 
b
erczy, ezy po wielu bezowocnych usiłowa- 
llJach uda się wogóle jeszcze wejść w roko- 
wania z fabrykami cukru surowego. N a tej 
naradzie okazało się, że takie z grupą fa- 
brykantów cukru piaskowego zgoda jest nie- 
możliy.:ą - ba, że nawet nie mozna się było 
zgodzlC na podstawowe zasady. Skutkiem 
tego rokowania się rozbiły jako zupełnie 
?ezowocne, a rafinerzy zapewne nie u(
zynią 
zadnego kroku dla porozumienia sie z fa- 
brykantami cukru surowego. " 
W dalszej konsekwencyi załozone w ze- 
szłym roku biuro centralne sprzedazy cukru 
będzie na zarządzenie rafinerów rozwiązane. 
Sprzedaż dostaw, przeznaezonych na odda- 
nie po pierwszym października b. 1'. odby- 
Wać się będzie od pierwszego sierpnia b r. 
Wprost przez poszczególne rafinerye. Walka 
konkurencyjna w przemyśle cukrowym, do- 
d
je H'. Bl., stanie się przez to bezwąpie- 

Ia jeszcze ostrzejszą, a rafinerye mogą z góry 
hczyć na wielkie straty pieniężne. 


Giełda towarowa, Oukier surowy loro 
Aussig 20'25 do 20'35, loco Ołomuniec 19'20 
do 19'30, loco Berno-Wiedeń 19'40 do 1!J-50, 
n
 maj loco Aussig 26'25 do 26'75. Cu- 
kler w kostkach: prima 70'75 do 70'75, 5C- 
cunda 69<25 do 69'25. Spirytus kontyngen- 
towany: loco Wiedeń 46'40 do 46'80. Nafta 
kaukazka: transita Tryest 10'25 do 10'85, 
galicyjska przeźroczysta 39'75 do 40'35. (Ceny 
UJ koronach). 


THrg zbożowy. 


Lwów, 20 maja. Waluta koronowa 
Cena za 50 kg. lo
o Lwów. \szenica gotowa 
8'25 do 8'50, pszemca na termllla '- do -'- 
żyto gotowe 6'50 do 6'75, żyto na termin
 
--.- do -'-, owies obroczny gotowy 5'70 
do 6'-, owies obroczny na termina -'- 

o -'-, jęczmień pastewny 5'40 do 5'60, 
Jęczmień browarniczy 5'75 do 6'50, rzepak 
9'15 do 9'40, lnianka -'- do -'-, grocb 
pastewny 6'50 do 7'-, groch do gotowania 
7'?5 do 1] '-, wyka 5'75 do 6'-, nasienie 
lUlane -'- do -'-, nasienie konopne 
-'- do -'-, bób -'- do -'-, bobik 
5'50 do 6'25 hreczka -'- do -'- kuku- 
, , 
rudza nowa -'- do -'-, kukurudza stara 
6'25 do 6'50, chmiel za 56 kilo 150'- do 


It-- 


Rzym, 20 maja. Popola Romano pod- 
nosi wielki sukces, jaki odnios
a onegdajsza 
mowa ministra spraw zagranicznych Titto- 
niego, wyg
oszona w Izbie posłów. Popola 
pisze, iż Izba z jak największem zadowole- 

ie
n słuchał
 wywodów: minis
ra o jego zje- 
zdzle z hr. hołuchowskim, ktory tak świe- 
tnie kieruje polityk
1 zagraniczną Austro- 
Węgier. 
Rzym, 20 maja.. Izba deputowanych 
przyjęła po krótkiej dyskusyi budzet mini- 
sterstwa spraw zagranicznych. 
Sofia, 20 maj a. Jak slychać ks. Fer- 
dynand nie chce przyj ąć wysłanego do nie- 
go przez sultana ambasadora w Paryżu Mu- 
----- nira baszę. 
Sofia, 20 maj a. Wczoraj odbył sie tu 
meeting mącedoliskich emigrantów; uchwa- 
lono protest przeeiw przymusowemu naka- 
zowi powrotu ze strony rządu bulgarskiego i 
zaapelowano do rządów europejskich, aby 
wracających wzięli pod opiekę. 
Paryż, 20 maj a. Wczoraj dokonano 
wyboru komisyi budżetowej; wybrano 14 kan- 
dydatów ministeryalnych, 8 dysydentów ra- 
dykalnych, 10 umiarkowa.nych republikanów 
i 2 nacyonalistów. Uwazają to za porażkę 
rzadu. 
" Londyn, 20 maja. W Izbie gmin zwró- 
cił depo Walton uwagę na pJlozenie angiel- 
skich poddanych w Niuczwangu. Podsekre- 
tarz Percy oświadczy,r, że rząd umieścił j e- 
dną kanonierkę w Ozingwanfao, aby w ko- 
ni\\cznym l"llzie interweniowała. 00 się tyczy 
ostatnich niepokojów w Armenii, to rząd 
angielski porozumia,t się z rządami francu- 
skim i angielskim i spodziewa sie, ze konsu- 
lowie francuski i rossyjski w Bitlhie rozwina 
wraz z angielskim konsulem w danym wy
 
padku odpowiednią działalność w celu za- 
zegnania trudności. Następnie odroczyJ'a sie 
Izba do 31 b. m. " 
. Londyn, 20 maja. W Izbie gmin pod- 
____________ sekretarz parlamentu Percy oświadczy! na 
. _' . . zapytanie, że rząd nie uwazał za konieczne 
Prze
:",c:Tol:
,) odbył.a Slę;r Bu
hpeszcle j' zawiadamiać rzadu ehiliskiego o zamierzonym 
w o.becnosel. N
J.) .Pana l pI:zeiJY
'1
Jących w marszu do Lbassy. 
stolICY w,ę,glerSb:l,eJ . Cz,tonk?w. N aJw.. Domu Londyn, 20 maj a. Izba lordów odro- 
uroczystosc połozellla kamlPllIa węglelnego czda sie do 7 czerwca 
pod kośció-t 'wotywny poświecony palilieci . '-. . 
Oesarzowej Elżbiety. " "- ----- 


OSTATNIA POCZTA 


.. Z Budapesztu telegrafuj ą urzędownie: 
NaJJ. Pan pozostanie w Budapeszcie do 26 
b. m., poczem uda się do obozu wojskowego 
w Bruck nad Litawa celem dOKonania in- 
spekcyi wojsk. Dnia" 28 b. m. powróci do 
'Wiednia, gdzie zabawi do 3 czerwca, po- 
czem uda się znów do Budapesztu i bawić 
tam będzie do 15 czerwca. 


Berl. Tagcblatt otrzymał z kół dyplo- 
matycznych następująeą informacyę: "Nie- 
obecność ambasadorów austro-węgierskiego i 
rossyjskiego w Konstantynopolu w ehwili, 
gdy hr. Gołuchowski tak surowe wystoso- 
wał przestrogi pod adresem Porty, nie jest 
dziełem przypadku. Wzmacnia ona raczej su- 
rowość owych przestróg. Dopóki wymienieni 
ambasadorowie bawili w stolicy su.ttana. rzad 
turecki znaj dował sposolmoś
 do coraz no- 
wych rekryminacyj, przewlekając t.vm spo- 
sobem w nieskończoność akcyę reformową. 
Aby temu zapobiedz, wzięli obaj ambasa,do 
rowie urlop, który zresztą da i m sposobność 
dokładnego porozumienia się z rządami swy- 
mi co do dalszego postępowania wobec 
Porty. 


Berlińska 17oss. Ztg. zaprzecza, jakoby 
król włoski w biezfJ:cym roku miał przybyć 
do Poczdamu. Twierdzi to pismo, ze nie 
je,st zwyczajem, aby jednego i tego samego 
roku jedni i ci sami monarchowie więcej, 
anizeli raz się zjeżdzali. Niema tez żadne- 
g0 powodLi, azeb.v cesarz Wilhelm II. i król 
Emanuel III. odstąpili od powyzszego zwy- 
czaju. 


.Z . 'Warszawy donoszą. iż w miejsce 
przemeSlOnego do Kij owa p. Sidorowa po- 
wotat generał' Ozertkow n a urzad nadetato- 
wego cenzora w komitecie cem
r:v w War- 
szawie, byłego dyrektora gimnazjum lubel- 
skiego p. Singalewicza, pochodzącego z Ga- 
licyi. P. Singalewicz znany jest jako bardzo 
nieprzyjaznie usposobiony dla Polaków. 


TELEGRAlvIY GAZETY L WOWSKlEJ 


Kraków, 20 maja. (Tel. pryw.). Aka- 
demia umiejętności og,lasza konkurs na sty- 
pendyUlu z fundaeyi ś p. G,tłęzowskiego 
w kwocie 5.000 franków i Ś. p. Pileckieg-o 
w kwocie 2.400 koron. Ubiegać się mogą 
s.tuchacze wydziału Im tematyczno przyrodni- 
czego, katolicy, którzy zamierzają przez rok 
studyować za granicą,. Podania do 15 czerwca 
b. r. do Akademii. 
Kraków, 20 maja. (Tel. p1'yw.) Przy- 
był tu Oonsigni z Paryża, który załozył się 
o 20.000 franków, ze w ciągu lat 6 miesię- 
cy 5 przej dzie pieszo oznaczoną drogę nao- 
koło ziemi. Oonsigni, który dotychczas prze- 
sz
dł . Azyę, Afrykę i Amerykę, a teraz u- 
daJe Slę z Krakowa do Warszawy, zapewnia., 
ze 1 lipca 1905 prz.ybędzie do Paryża, skąd 
wyszedł 4 lutego 1899 r. 
. Podłężne, 20 maja. (Tel. pryw.). Po- 
CIąg pospieszny przejechał tu wczoraj na 
śr:nierć Juliana Gajewskiego ucznia V. klasy 
gllnnazyum krakowskiego, w chwili gdy wra- 
cał od rodziców z Podlesia. 


Pi
ciokościoły, 20 maja. Na inspek- 
cyę tuteJ szej filii banku austro-węgierskiego 
przybył z Zagrzebia gubernator dr. Biliński. 
St
d uda się do Osieka, a w sobotę do Wie- 
dma. 

etersburg, 20 maja. W. Ks. :Mi- 
chał MlChajłowicz, który ozeniwszy się wbrew 
woli Cara z hr. Merenberg popadł w nieła- 
skę i bawił zagranicą, został mianowany ka- 
pitanem. _ 
Petersburg, 20 maja. W N owoczer- 
kasku, stolicy obszaru dońskich kozaków od- 
słonięto wczoraj pomnik Jermaka, zdobywcy 
Syberyi.  

'J 


Z Sejmu węgierskiego. 


Budapeszt, 20 maj a. Na dzisiej szem 
posiedzeniu węgierskiej Izby depo z(hł prezy- 
dent Perczel sprawę z audyencyi swej u 
Najj. Pana. któremu wyrazi,t, uchwalone przez 
Izbę podziękowanie za pozwolenie sprowadze- 
nia z\V,lok Hakoczego. Monarcha przyjął podzię- 
kowa.nie to łaskawie do wiadomości, i wyra- 
ził nadzwyczajne zadowolenie z tego, ze Izba: 
uchwałę powzięła jednomyślnie. 
Przed przejściem do porządku dzien- 
nego zabrał głos poseł R a t k aj, imieniem 
partyi Kossutha i oświadczył, ze chociaż 
stronniehvo tu nie bierze udziału W pracy 
Delegacyj, musi jednak energicznie zaprote- 
stować przeciw postępowaniu w Delegacyach 
.Jak się zdaje obecnie, jest Delegaeya ma- 
skowaną formą woli sfer rozstrzygających. 
Wielkie vqdatki na wojsko znajdują tylko 
pochwalę II mowców delegacyjnych. :Mowca 
przytacza historyę ostatniej obstrukcyi, by 
udowodnić, ze przyrzeczonych solennie na- 
rodowych zdobyczy w ni
zem dotychczas nie 
speIniono, Dla zwrócenia uwagi na poglądy 
kół rZfłdowyeh, przytaeza mowca treść prze- 
lilOWY prezesa Delegacyi Szella do Najj. Pana 
w której to przemowie Szell z zadowolenieu{ 
i uspokaj ająeo wyrazit się o stanie armii. 
ZJani"n
 mowcy równa to się porzuceniu 
wszystkich narodowych ządali. 


'WOJN A 
ł' ,
 < Si' J . ... i-, fi _ j 
'_ _ p O f l '" 1:--: 0 
- 
. ",' .. tJ '- i'\ ';lh u; .J. 
.& 
.$'. 


Paryz, 2. maja. .Japoński ambasador 
ogłasza, urzędowy telegram, stwierdzający, 
ze kontradmirał Nashiwa uratował się. 
Paryż, 21) maj a. Japońska ambas ada 
podaje do wiadomości sprawozdanie admi- 
rata 'rligo, w którem powiedziano, ze w 
ch wili, gdy p:1neernik "Hatsuse" dnia 15 
b. m. tonął, pojawiła się rossyjsb flotyla 
z 16 torpedowców, zostaJ'a, jednak przez ja- 
pOliskie krążowniki odparta. J apoliskie okrę- 
ty uratowały kontradmirała Nashiwę i ka- 
pitana Nakao oraz 300 ludzi z załogi pan- 
cernika "Hatsuse". 
Londyn, 20 maj a. Biuro Reutera do- 
nosi: Adtllirał Togo o zatonięciu pancernika 
japońskiego ".Hatsuse" don.osi: Okręt ten 
natknar na mmę w oddalelllu 10 wez,tów na 
poludo"iowy wschód od wej ścia cl; Portu 
Arthura , gdy n::\ rełnem morzu kra- 
iy,ł w okolicy portu Artllura w celu mask
- 
wani.
 lądowania wojska japońskiego. Pan- 
cern.l
 d.ał syg
a.ł, ',
zywająey pomocy, w tej 
ehwIll J.ednakze naj echaJ na drugą minę i 
w przecIągu pół godziny znikł pod wodfł. 
Londyn, 20 maj a. Daily Express do- 
wiaduje się z Tokio, ze źród
a prywatnego, 
że kontradmirał' japoński N ashiwa utonął 


na pancerniku "Hatsuse" koło Portu Ar- 
thura. 
Standard i Daily Telegraph donoszą z 
Tokio, ż.e N ashiwa wra
 z 300 ludźmi załogi 
WSp0ll1111anego pancerlllka zdołał się ura- 
tować. 
Dail!J Express donosi z Weihaiwej, że 
angielska kanonierka "Espiegle" odjechała 
do Niuczwangu dla ocbrony angielskich in- 
teresów. Niuczwang zajęli już .Japończycy, 
którzy przymaszerowali z Kaiczu. 
Daily Telegraph donosi z Tokio, że 
według nadeszłych tam wiadomości zajęli 
JapOliczycy 16 maja miejscowość Kaiping, 
leżącą 30 mil na południe od Niuczwangu. 
Rossya.nie cofnęli się. Standard dowiaduje 
z Tientsinu, że zajęcie Kaipingu poprzedziła 
silna bitwa, w której Rossyanie stracili 2000 
zołnierzy. 
Mukden, 20 maja. (Biuro R
utera). 
W marszu japońskim, zwłaszcza z po.tudnia 
n
stąpi?a ch wi
owo przerwa. Według opo- 
wladallla oficerow chodzi tu nawet o czaso- 
we cofanie się z pozycyj, zajętych przez Ja- 
pończyków po ostatnich walkach, stoczonych 
17 b. m. Rossyanie otrzymali wiadomość, że 
Japończycy eofnęli się na 14 mil od pozy- 
cyi w K aiczau. . 
Niuczwang, 20 maja. (Doniesienie 
Biura, Reutera z dnia 19 maja). Przybyły 
tu goniec donosi, że 19 maja wieczorem wi- 
dziano ze wzgórza Turm zebraną 10 mil 
na północ od Kaiczu flotę j apońskfł, która 
ostrzeliwala wybrzeża na 25 milowej prze- 
strzeni. Japoński oddział udał się na kilka 
mil w g,tąb kraju i zniszczył linię kolejową 
na przestrzeni 4 mil; przytem nap
tkał na 
oddział prowiantowy. 
Wozy i zwierzęta oddano kraj owcom, 

tórz.y 
skor
owali oddział. Następnie oddział 
Japo?
k1 wSl
dl na okręty i flota japońska 
opusclła okohcę. Przypuszczają powszechnie, 
że wylądowanie to miało tylko na celu za- 
tajenie ruchów wojsk japońskich w innej 
okolicy. 
Tokio, 20 maja. (Biul'o&'ldera). We- 
dług prywatnych wiadomości stoczonfł zosta- 
ta mała utarczka na południe od Kinczau 
na pólwyspie Liaotung. Linia Japończyków 
I ciągnęła się od Cziczatan do Suliczan przez 
wzgórza na północ od Kinczau, otaczające 
miasto 
Tientsin, 20 maja. Biuro Reutera do- 
nosi: Wedlug wiadomości z Niuczwangu, 
w kołach dobrze zwykle poinformowanych 
krąży pogłoska, że japOliska armia, która 
pierwej walczyła nad J alu, poniosła obecnie 
poważną klęskę i zostala odparta do Fen- 
wanczengu. 
Hongkong, 20 maja. (Doniesienie 
Biura, Reutera). W obozie wychodżców chiń- 
sklCh do Transvaalu zdarzy:r się jeden wy- 
padek dzumy z wynikiem śmiertelnym. 


Poróż cara Mikołaja. 
Petersburg, 20 maja. Oar przybył 
wczoraj do Orela i odbył przegląd 51 pułku 
dragonów czernicbowskich i 52 nieżyńskich. 
Oar wyraził nadziej ę, że oba pułki utrzyma- 
ją na polu walki dawną sławę wojenną. 
W poludnie odjechał car do Tuty, gdzie 
odbył rewię w obozie 11 pułku piechoty 
pskowskiego i 12 wielkołuckiego. Wieczorem 
opuści
 car Tułę. 


Telegrafowany kurs wiedeński. 
'Wiedeń, 20 maja 1904 r. Zamknię- 
cie giełdy (Schlusscourse). Godz. 2 min. 30, 
Akeye austryackiego Zakładu kred. 640'50, 
Akcye węgierskiego Zakładu kredyt. 750'50, 
Akcye Anglobanku 279'-, Akeye Unionban- 
ku 521'-, Akcye Uinderbanku 426'-, Akcye 
Bankvereinu 512'50, Akc. Boder.credit 918'-, 
Akcye galicyj. Banku hipotecznego 545'-, 
Akcye kolei państwowych 637'-, Akcye ko- 
le.i Południowej 79'--, Akcye Tramway A) 
-'-, .Akcye Tramway BJ -'-, Akcye 
kolei Elbethal 424'-, Akcye kolei Półno- 
cnej 5570'-, Akcye kolei czerniowieckiej 
574'50, Akcye Alpiny 41
HO, Akcye Rima 
Muranyi 492'-, Akcye praskiego Towarzy- 
stwa żelazno 1990'-, Akcye Fabryki broni 
480'-, Akcye Tureckie tytoniowe 332',-, 
Akcye Galicyjsko-karpackie,go Towarzystwa 
naftowego 1105'-, 5-proc. obligacyi komu- 
nalnych Banku krajowego -'-, Obliga- 
cye węgierskiej indemnizacyi 97'85, Ren- 
ta majowa 99'40, A_ustryacka Renta koro- 
nowa 9
HO, W ęgiersh Renta koron. 97'35, 
56 1. Listy 'Tow. kredytowego ziem. 99'62, 
4 prc. Listy Banku hipotecznego 99'-,4 i pół 
prc. Listy Banku krajowego 101'90, 5 pre. 
komunalne oblig. Banku kraj. 112' -, li: proc. 
Listy Banku hipotecznego 99'37, 4 i pół prc. 
Listy Banku hipotecznego 101'50. 


Odpowiedzis.lny redaktor: 
Adam Kraohowieoki.
		

/DIGCZAS002001_1904_116_0006.djvu

			Jako dobrą 1 pewną lokacYę 
poleolUD.Y 
4 0 /. Listy hipotecznI koronowe, 
4 1 / 1 0/. Listy hipoteczne, 
50/. Listy hipoteczne premiowane, 
40/
 Listy Tow. kred. ziemskiego, 
41/10/. Listy Banku krajowego, 
40/. Listy Banku krajowego, 
50/. Obligacye kumunalne Banku kraj. 
40/. Pożyczkę krajową, 
4 Q /. Gal. Obligacye propinacyjne i wS1.el- 
Ido renty państwowe. 
Nadto polecamy 
!kcye gal. Towarzystwa elektrycznego. 
Przez Wysokie c. k. Namiestnictwo Papiery te sprzedajemY' i kupujemy po naj- 
konces. Agencya prywatna, Biuro in- dokładniejszym kursie dzie
nym. 
formacyjne i anonsów, Biuro pośre- 
dnictwa i robienia reklamy Z. Pacho- K A N T O R W Y M I A N Y 
lego w Kołomyi, ul. Sobiesldego 50 a I c. k. upn, gal. akcyjnego 
poleca się na

fczKCiu P, T. Pu- RANKU HIPOTECZNEGO. 


Nadesłane. 


Kawiarnia "Wiedeńska" 
znakom.ita. kawa. 


y.;: --
-----,. -- ---- - 


....... _
..i .... 


- :ii:-;S-:i.: 


Polskie kąpiele morskie 
w Adryatyku już otwarte! 
.,Therapia Palace" Dr. Eber
a w Cirkvenicy pod 
Rjeką; (Fiume)_ Ceny pobytu bard
() llmi_arkowaue. 
Prospekty na ządanie Za Dyrekcyę J. Przyby/owski. 


CENNIK 
lwowskiej Izby handlowej i przemysłowej 


Lwów, dnia 20_ maja 1904. 


pbcą I żądają 
walutą koron 
K. h.IK. h, 
540 - 550 - 
- - 260 - 


l. Akcye za sztukę. 
Banku hip. gal. po 200zt (400 kor.) 
Banku gal. dla handlu i przem. 
po zt 200 (400 kor.) . 
Banku kred. gal. po 200 zt w. a. 
w likwidacyi. . . . . . . 
Kol. gal. Kar. Ludw. po 200 zt mk. 
(420 kor.). . . . . . . . 
Kol. Lwów-Czern.-Jassy po 200 zt 
w. a. w srebrze (400 kor.). . 
Garbarni w Rzeszowie po 200 zt 
w. a. (400 kor.). . . . . . 
Fabryki wagonów w Sanoku przed- 
tem Lipińskiego po 500 kor. . 
Tow. dla gal. przedsieb. elektry- 
cznych wodo po 200 zł. (400 kor.) 
 
II. Listy zastawne za 100 kor. 
 
Banku h. g. 5% w. a. wyl. z 10% <:> 
n "" 4 1 / 1 % n los w 50 l. .e' 
n" 4% ,,60I.po200k.-: 
" kraj. 4 1 / 1 % " los w 51 l. _ 
" ,,4 % " los w 57 L ,CI 
Tow. kred. gal. ziem. 4 % (pierw. = 
sza emisya) . . . . . . . = 
'l'ow. kred. gaIk ziemsko 4% 
 
los. w 41'/1 lat . . . .. 
 
4 '!If los. w 56 lat. . . . . = 
III. Obligi za 100 kor. 
 
Gal. funduszu propin. 40/0 w. a. !SI 
Bukow. funduszu propin. 5 % w. a. .: 
Komunalne Banku kr. 5 % (2 em.) 
,,4 1 /.% (3em.) 
" n" 4% (4 e1l1.) 
Kol. lokalne dtto 4% po 200 kor. 
Pożyczki kr. 6% w. a. z r. 1873 
n n 4
 po 200 kor. z ro- 
ku 1893 . . . . . . . . 
Pozyczkam. Lwowa4% po 200 kor. 
n n n 4 1 / 1 % ,,200 " 
IV. Losy. 
M. Krakowa po zt 20 (40 kor.) . 
V. Monety. 
Dukat cesarski. . . . . . . 
20 frankówka . . . . . . . 
100 rubli rosyjskich srebrnych . 
100 rubli rosyjskich papierowych 
100 marek niemieckich . 


573 - 583 - 


350 - 370 - 
400 - 410 - 


111 25 - - 
101 70 10
 40 
98 80 9:1 50 
101 50 102 20 
99 20 9
 \i0 


99 - 


99 30 - - 
99 20 99 90 


99 50 100 
O 
102 80 - - 
102 80 - - 
101 50 102 20 
98 80 99 50 
99 - 99 70, 


99 50 100 :!o 
97 - 97 70 
101 - 101 70 


70 - 82 - 


11 26 11 40 
19 - 19 25 
251 50 253 50 
252 -- 254 - 
117 2°1117 70 


Kurs giełdy wiedeńskiej. 
Dnia 19 m
ja 1904. 
A... Ogólny dług państwa. pbcą żądają 
Jednolity dlug państwa w banknot. 
maj-liRto
ad . . . . . . . . 99'35 99-55 
styczeń-lIpiec. 99'25 99-45 


....-..;., 


pł'acą żij:dajiJi 


Jednolity Mug państwa w srebrze 
luty-sierpień . . . . . . . . 99-95 100'15 
kwiecień-październik . . . . . 99'9[; 100'15 
Losy z roku 1854 po 250 zt mk. 3'2 pr. 185'- 190'- 
" 1860 po 500 zł-. wa. 4 pr. 152'10 153'10 
1860 po 100 zt 4 pr. . 182'- 18-HO 
1864 po 100 zł'. 260- 26250 
" ,,1864 po 50 zt . 260-- 26250 
Listy zast. domen państ. po 120 zł'. 5 pr. 292'- 29i-'- 
B. Dług państwa (wszystkich w Radzie państwa 
reprezentowanych krajów koronnych). 
Austr. renta złata wolna od podatku 
za 100 zt 4 pr.. . . . . ... 11840 Ul) 60 
Austr. renta w wal. kor. wolna od 
podatku za 200 kor. 4 pr. . . . 99'40 99'60 
C. Obligacye kolejowe. 
Kol. Arcyks. Albrechta z:;t 100 zł-. 4 pr. 99'40 10040 
Kol. Cesarz. Elżbiety w zlocie wolne 
od podatku za 100 zł. 4 pr. . . 117'65 118'6[) 
Kol. Ces. Elżbiety za 200 zt rnk. 5",'. 
pr. (ostemp_. akcye) ..... 511--- 5L3'- 
Kol. Cesarza Franciszka Józefa za 100 
zł'. 5 1 /. pr.. . . . . . . . . 128'30 129'80 
Kol. Karola Ludwika po 200 zł. mk. 
(ostemp. akcye) 5 pr.. . . . . 1)9'50 10050 
Kol. Arcyks. Rudolfa w wal. koron. 
wolne od podatku za 200 kor. 4 pr. 99'40 100'40 
Obligacye pierwszeństwa (kolejowe). 
Kol. Arc. Albrechta za 300 zt 5 pr. - - 
w zlocie za 200 zt 5 pr. . . . 
Kol. Czeskiej zach. za 200 1000 i 
5000 zł'. 4 pr. . . , . . . . 99'70 10070 
Kol. Oze
kiej emiss. z r. 1895 za 400 
kor. 4 pr. . . . . . . . . . 99-75 10075 
Kol. bukowińskiej lokaIn. za 400 kol'. 
4 pr.. . . . . . . . . . . 99-40 100'40 
Kol. galic. Karola Ludwika za 200, 
100 zt 4 pr.. . . . . . . . 99'40 100'40 
Kol. lwowsko-czern.-jasskiej z r. 1894 
za 200 kor. 4 pr. . . . . . . 9930 100'30 
Kol. Arcyks. Rudolfa (Salzkammer- 
gllt) za 400 marek 4 pr. 119'40 - - 
D. Dług państwa (krajów korony węgierskiej). 
Węg. złota renta za 100 zł. 4 pr. . 
" " n W wal. kor. za 200 
kor. 4 pr. . . . . . . . . . 97-15 97'35 
Węg. obI. pr. regul. Cisy za 100 zł. 4% 161'20 1fJ3'20 
" poż. prem. za 100 z./'. (200 kor.) 207'- 20e'60 
n n " za 50 zł. (100 kor.) 
06'- 
Ob 50 
E. Obligacye indemnizacyjne. 
Kroacyi i Slawonii ...... 98::.!!} 99'25 
Węgier za 100 zł. 4 pr. . . . . . 9775 98-75 
F. Inne publiczne pożyczki. 
Losy regul. Dunaju z r. 1870 za 100 
z-ł. 5 pr. . . . . . . . . . 275'- 280'- 
Poż. regul. Dunaju z r. 1878 los 5 pr. 10675 107'75 
Poż. kraj. Bukowiny z r. 1893 los za 
200 kor. 4 pr. 9825 99-::.!5 


6 


Prof dr. GrZB[OrZ Ziambicki 


operator i prymaryusz krajowego 
szpitala powszechnego, 
przeprowadził się na ul. Mickie- 
wIcza l. 12. 


Przyjechali do LWQwa. 
Dnia 20 maja 1904. 
HOTEL GEORGE. 
PP. .J. hr. Michałowski z Krakowa K hr. 
Rozstworowski z Hr hwowa, T hr_ S.')y,uska z Ja- 
roszynki, B. Roz
ad()wski z Turówki, S. Kjelcrew- 
ska z Królestwa Pol;:kipgo, R Jabionowski z Wie- 
trzna, A. Zawadzki z Dąbki. 


W ysta. WJ'- i Muzea. 


Za.kład narodowy im. Ossolińskich. 
Biblioteka otwarta codziennie od godz. 9-tej 
rano do godz. 2 giej po południu z wyjątkiem 
niedziel i świąt uroczystych. - Gabinet mo- 
net i med.ali polskich otwarty jest dla zwie- 
S 4) kał i L i ł i e D. d'l.ają.cycll codziennie w godzinach urzędowych 
. . a nadto we wtorki i piątki także od godz. 
Dom bankowy l kantor wymIany. 3-ciej dof)-tej po poludniu, 
Zlecenia z prowincyi załatwiamy . Miejska Wysta
a. 
ka.zów prze.mysł
 
., . 1 k
aJ?wego. otwarta codZlenme w domu megdys 
o
wr?t
ą pocztą bez dolIczema osobneJ Blesladec
lch (
rzy placD: Halickim). Wstęp 
proWIZYl. wolny. W szystk1e przedmJOty na sprzedaż.  


płac
 
53-60 
29'25 
(j6'- 
227'- 
75'- 


.iąd !łoj I} 
55.60 
30'25 
71'- 
237'- 
80'- 


Promesy do wszystkich ciągnień losów 
austryackich. - Bezpłatna rewizya lo- 
sów dla wszystkich ciągnień. - Ubez- 
pieczenie losów od strat przy wyloso- 
waniu najmniejszą wygraną 


placą żądają 
Bukowińskie obI. propinacyjne los za 
100 zt 5 pr.. . . . . . . . 103'85 10485 
Gal. pot. kro z r. 1873 za 100 zt 6 pr. 
" "" " 1893 za 200 k. 4 pr. 91)-15 100'15 
" obI. prop." 1889 za 100 zł. 4 pr. 9\)-10 100'10 
Pożyczka miasta Lwowa z r. 1896 za 
100 zt 4 pr. . . . . . . . . 9()-50 97'50 
Renta włoska za 100 lirów (96 kor.) 
4 pr.. . . . . . . . . . . 
Poż. serb. prem. za 100 frank. 2 pr. 110'- 9
'- 
Tureckie obI. prem. kol. za 400 frank. - - 
G. Listy zastaW11e. Oblig. hipot. i listy dłużne 
(za 100 zt Nom.). 
Anglo Austr. banku los w 30 L 4'/1 pr. 
Austr. zakJ:. kro ziem. los w 50 l. 4 pr. 
" obI. prem. z r. 1880 3 pr. 
" "" " ,,1889 3 pr. 
Bukowiński zakt kred. ziem. los 5 pr. 
" """ los 4 pr. 
Gal. akc. b. hip. 10 pr. prem. los 5 pr. 
" " " " los 50 l. 4 1 / 1 pr. . 
" " " " ,,60 l. za 200 kor. 
Gal. ę-

. k
'ed. 
ie
. 4 p
" l
s.' 56' lat 
" 4 pr. los. 4llat 
" "" 4 pr. stare. . 
n " " " 4 pr. za 200 kor. 
Banku krajowego dla Galit;yi Lodom. 
4 1 / 1 pr. 51'/1 lat zwrotne . . . 101'50 101'80 
Banku krajowego oblig. komnn. 2 emi- 
sya 5 pr. . . . . . . . . . 103'- 103'90 
Banku krajowego oblig. komun. 3 emi- 
sya 42 lat za 200 kor. 4 1 / 1 pr. . 101'50 10l-80 
Banku kl'. losy 57'/1 l. za 200 k. 4 pr. 98'75 9975 
Allstro-węg. banku 40 1 / 1 lat los. 4 pr. 100'- 101)'50 
50 lat los. 4 pr. 100-20 101'20 
II. Obligacye z prawem pierwszeń
t-,va 
za 100 zł. nom. 
Tow. żegl. par. po Dunajn za 100 i 
200 zł. 6 pr. . . .. . . . . . 
'row.zegLpar.po Dun.Em. r.1886 4 pr. 
Kol. póln, ces. .J!'erd. em. z r. 18864 pr. 
" n" " 18874 pr. 
" " " " n" 18884 pr. 
" " " n "" 18914 pr. 
Kolej Lwów-Czern.-Jassy z r. 1884 za 
.300 d. 5 pr.. . . . . . . . 93'- 94'- 
Kolej Lwów-Czern. z r. 1884 za 300 
zt 4 pr. . . . . . . . . . !.i9'- 100'- 
Gal. kol. lok. wschod. za 100 zt 4 pr. 
Weg. gal. kol. em. 1870 za 100 zt 5 pr. 

' " " ,,1878 za 
OO zt5 pr. 
" n 1887 za 200 zt 4 pr. 
J. Losy (za sztukę). 
Budapeszteńskie (Basilica) 5 zł.. . 
ZaUad kred. dla hand i przem_100zł. 
Clary 40 zł. m. k.. . . . . . 
Pożyczka miasta Insbruku 20 zł. 
Losy miasta Krakowa 20 d. . . 
Potyczka mia.sta Lublany 20 zł. . 
P30lfy 40 zoL Ill_ k_ 


99'- 
:J9G'- 

t!2'- 
103'- 
99-15 
111'50 
10U
0 


100' -- 
305'- 
298-50 
104,- 
100'Ui 
112-50 
10260 


Czerw. krzyża austr. tow. 10 zt . 
Czerw. krzyża węg. tow. 5 zł-. . 
Losy fund. arcyks. Rudolfa 10 zł'. 
Salma 40 zt mk. . . . . . . 
Pożyczka miasta Salzburga 20 zł. 
St. Genois 40 zt mk. . . . . 
Pożyczka m. Stanislawowa 20 zt . - - 
,,'rryestu100zl.mk.4 1 / l pr. -- 
" 'rryestu 50 zł'. 4 pr.. . 230'- 300-- 
K. Akcye banków (za sztukę)_ 
Banku Anglo-Austr. 
40 kor.. . . 279'- 280-- 
Peszt. banku handl. 500 zL . . . 2740'- 2750 - 
Zakt kred. dla handlu i przern. . 
Węg. b,
nku kredyt. 200 zt .. 74950 75050 
Dolno austr. tow. esk. 500 zł'.. 50J -- 503-- 
GaIk b,mku hip. 200 zł. . . . . 545'- 547'- 
n "dla handl. i przem. 200 zJ. 2!5(r - 280-- 
Banku dJa krajów koronnych 200 zł. 4
4'- 425-- 
" Austro-węg. 1400 k. . . . 1610' - lti19 - 
" Związk. (Unionbank) 200 zł.. 515'- 516-- 
Czeskiego banku zwi,!zkowego 100 zł'. 244'- 2i5'- 
Zivnosteńska banka 100 zt . . . 2i-\:J-50 25075 
L. Akcye Przedsiębiorstw transportowych. 
Buk. kol. lok. akc. pierw. 200 zt . 410'- 421'- 
" " "akcye zakł'ad, 200 zt 39'
'- 400'- 
Kolei pMn. ces. Ferd. 1000 zł'. mk. . 5550'- 551{0'- 
Kołom. koL lok. (akc. pierw.) 2(}0 zł. - - 
Kol. Lw?w-Belzec (akc. pierw.) 200 zł. - - 
" Lwow-Czern.-Jassy 200 zł'.. 57:3-- 577'- 
" wschod.-galic.-Jokaln. 200 zł. 392'- 400'- 
państwowych 200 zt . .. - - 
n poludniowej 200 zt. . . .. - - 
" węg. galic. L 200 z-t . . . . iOo- - 408'- 
Austr. Tow. iegl. na. Dunaju 500 zł. mk. 841'- 843'- 
M. A.kcye Przedsiębiorstw przemYRJ'owych. 
Tow. kopalń węgla w Briix 100 zł.. 014,'-- 62:')- 
GaIk karpackie naft. tow. 500 kor. 10
3-- 10;3'-- 
Austr. tow. górnicze Alpine 100 zł. 411'25 412-25 
Pragskiego tow. zelazn. przem. 200 zl. 1990-- 2000'-- 
Schodnicy 500 kor. . . . . . . 677-- 680- 
Tureck. zarz. tytoniowo 500 franków 
Trifail. tow. kop. węgla 70 zł. . . 298'- 303'- 
N. W E .Ii S L E. 
Berlin za 100 marek 5 pr. . . 1] 7 ::;0 
Londyn za 10 funt. szt. 4 pr. . 2392;) 
Paryż za 100 franków. . . . !J;j':n1/1 
Petersburg za 100 rubli 4 1 /1 pr. 
Niemieckie banki . . .. 117 30 
Włoskie banki 95'07 1 / 1 
Francuskie banki 95'10 
Szwajcarskie banki 9510 
O. W A. L U T Y. 
Dukat cesarski . . . . . . 11'31 
Austr. w;g. 8 guld. z.tota moneta - - 
20-frankowka . . . . . .. 19'06 
20-markówka . . . . . . . 23'40 
Rosyjski pól'lmperya.t . . . . 
Niemieckie banknoty za 100 marek 
Wl[)ski3 banknotv za 100 lir 
RllbJ
 . .".... 


117,:0 
239-45 
9545 


117'55 
9520 
9520 
95 
o 


11-35 


19'0:
 
23'54 


117'30 
95'15 
2'53 1 / 1 


117'50 
9530 
254 1 /1 


9)'- 100.- 
91'- 99-80 
99'7!) 100'50 
99'75 100'50 


116'- 
100'1!) 
100'25 
100'15 
100'- 


117'- 
101-15 
101'25 
101"15 
101'- 


"
.I.J14W14WI
 


110'50 1l1'[i0 
110'50 111'50 
9
'90 9,hJO 


21-10 
465'- 
161'- 
80- 
n- 
68- 
161'- 


22'10 
474'- 
171'- 
83'- 
81'- 
7
'.- 
172'- 


lU 
 
 JIĘ ]1:' ..-,
 
 O 


będzie obsadzoną w drodze publieznej kon-: niowych, jakotez wszelkie inne wyda.tki po- 
kurencyi. Składownia ta umieszczoIH!: być! łączone z prowadzeniem składowni. 
może tylko w dotychczasowem miejscu lub Ofert.a mą. być wygotowana. w myśl 
w domach pod L k. 68, 269, 271 i 276 rozporządzenie tyc'ącego się tworzenia. i obsa- 
SHadownia ta przydzieloną jest, z po- dzania składowni i trafik tytoniowych i na 
borem ma.teryałów tytoniowych do Fabryki podstawie przepisu dla. składowników tjto- 
tytoJliowej W Jagielnicy i ma zaopatrywać nin, względnie co do trafiki składowej w myśl 
w potrzebne materyały tytoniowe trafika.n- przepisu dla. trafikantów. 
tów t.ytoniowycb. Składownia połą:czona. jest Przepisy te mO!!.ą być przejrzane u 
z trafiką skła.dową. Składownik jest obowią- władz skarbowych l. instancyi i W nadzo- 
zany do sprzedaży znaczków stemplowych, rach straży skarbowej i u tych pierwszych 
blankietów wekslowych i listów przewozowy ch, nabyte za zwrotem kosztów. Drukowane fot- 
tudzież znaczków pocztowyeh. Składownia ta mularze OfHt można otrzymać bpzp.łatnie 11 
jest połączoną z kollekturą lwowską. władz skarbowych l. instancyi i w nadzora.ch 
W ciągu roku od 1. stycznia 1903 do straży skarbowej. 
31. grudnia 1903 pobrano dla tej sHadowni W razie żądania. prowizyi od składowni 
materyał tytoniowy w wa.rtości 52493 kor, należ? 
yrazić to przez podanie: cyfrowo 
42 hal. i 
łownle stopy procentowpj od wartości 
Zysk od drobnej (alla minuta) sprze- sprzedanego materyału tytoniowego. 
daiy tytoniu w tej składowni wynosił w tym Of...da ma być wystawioną na nzppi- 
czasie 1753 kor. Oli: hal, sprzedaż znaczków sanym druku i wniesioną opieezętowana naj- 
stemplowych, listów przewozowych i blan- dalej do 15. czerwca 1 \104 do godz. 11 przed 
kietów wekslowych 21913 kor., od drobnej południem U N8czelnika c. k. Dyrekcyi 
sprzeda.ży tych znaczków wartościowych przy. okręgu skarbowego w Ozortkowie. 
znaną: będzie składownikowi prowizya. w wy- Wadynm wynosi 200 kor. i ma być 
sokości 1 1 /, procentu od ich wartości. Zna- złożone w gotówce lub w papierach warto- 
czki stemplowe, blaukiety wekslowe i li8ty ściowych mających zabezpieczenie pupilarne. 
przewozowe maj!!: być pobierane w c. k. 
Urzędzie podatkowym w Borszezowie. Oferty za.wieraiące zobowiązania do pro- 
wadzenia składowni w połączeniu z innem 
Dochód z kollektury loteryjnej za rok przedsiębiorstwem nie będą uwzględnione. 
1902 wynosił ::290 kor. 90 hal. a za l. półr. 
1903 137 kor. 11 hal. licząc 6 prc. prowizyi O. k. Dyrekeya okręgu skarbowego. 
L. 7272/04. (4127 3-3) od zbiorki. Ozortków, dnia 9. maja 1904. 
O b w i e s z c z e n i e. Składownik rr.a ponosić z własnych 
Opróżniona skła.downia tytoniu w Skale I funduszów koszta przewozu materyałów tyto- I 


L_ Prez. 9075 (4195 2-3) 
Ob wie szczenie 
Prezydyum c. k. sądu krajowego 
wyższego we Lwowie rozpisuje roz- 
prawę ofertową na oddanie w przed- 
siębiorstwo budowy nowego gmachu 
rządowego na umieszczenie utworzyć 
się mającego Sądu powiatowego z aresz- 
tami i Urzędu podatkowego w Jabło- 
nOWle. 
Oferty należy wnosić do biura 
c. k minist. st Radcy budownictwa 
Franciszka Skowrona we Lwowie przy 
ul. Batorego l. 1 naj dalej do dnia 1. 
czerwca, 1904 godzina 10 przed po- 
łudniem. 
Plany i kosztorysy, zatwierdzone 
przez c. k. Ministerstwo sprawiedliwo- 
ści, ogólne i szc
egółowe warunki bu- 
dowy tudzież wykaz udogodnień, jakie 
poczyniła c. k. Dyrekcya lasów i dóbr 
skarbowych we Lwowie co do mate- 
ryalu drzewnego do budowy gmachu 
sądowego w Jabłonowie tudzież co do 
poboru kamienia i gliny na cegłę, mo- 
żna przejrzeć w biurze tegoż star. 
Radcy budownictwa między 9-12 
przed południem. 
Lwów, dnia 14. maja 1904. 


Licytacye
 
L. cz. E. 32/4 (5) (4170 2-3) 
Dnia. ]. czerwca 1904 o godz. H przfd 
południem w sądzie Dizej wymienionym, 
biuro Nr. 9 w Muszynie, odbędzie się licy- 
ta.cya: a) realności lwh. 190, b) 1 4 części 
realności lwb. 87 , c) 1/8 części realności 
lwb. 86, d) 15/120 części realności lwb. 88, 
r) 6/98 części realności lwh. 72 ks. IH gm. 
Jastrzębik - Jacka i Oleny małż. Szkw	
			

/DIGCZAS002001_1904_116_0007.djvu

			(4129 2-3) j Te osoby, dla których jakie prawa lub 
S4-DOW A HALA AUKOYJNA WE LWOWIE, ciężary na powyższej nieruchomości bądź 
ul. Jagiellońska 1. 15. obecnie już istnieją, bądź, w toku postępo- 
Godziny urzędowe (tylko w dnie po wsze- wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane 
d:nie) przed poludniem od 8 do 12, po po- będą o dalszych wydarzeniach tego postępo- 
łudniu od 2 do 6, w soboty popoł. od 3 do 8. wania Jedynie przez przybicie na tablicy sądo- 
. . . wej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej 
L l C Y t a c y e. wymienionego i nie wskażą temuż sądowi 
Wtorek 24. maja 1904 od 10 do 12 godz.: pelnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu 
. meble, fortepian i sprzęty domowe. zamieszkałego. 
Sroda 25. maja. 1P04 od 10 do 12 godz.: O. k. Sąd powiatowy, Oddział' II. 
kasa, fortepiany. meble i sprzęty do- Biecz, dnia 10. maja 1904. 
mowe 
Ozwartek 26. maja 1904 od 10 do 12 godz: 
dwa pianina. obrazy olejne i meble. 
Piątek 27. maja 1904 od 10 do 1
 go
,z.: 
urządzellla sklepowe, restaurac
Jn.e, .:.00 
par kaloszy i maszyny do ClęC1a pa. 
pierów. 
Sobota 28. maja 1904 od 4 do 8 godz.: 
tanie meble i sprzęty domowe. 
Sprzedać się ma:jące przedmioty mogą 
być oglądane w hali przed licyt.acyą w go- 
dzinach urzędowych. 
Lwów, dnia 15. maja 1904. 


L. cz. E. 103,4 (10) (4235 1-3) 
Dnia 23. czerwca 1904 godz. 9 1 / 2 przed 
południem odbędzie się w biurze Nr. 9 Sądu 
tutejszego licytacya realności w Kalwaryi 
NI.. 83 'lwh. 83. 
Nieruchomość ta oceniona na 10.630 
kor. 20 hal. 
Najniższa ce
a., n
żej której sprzedaż 
:nie nastąpi, wyn.osl 53
D kor. 10. hal.. 
Warunki lwytacYjne, obecme Slę za- 
tWierdzające i inne ?dnośn
 dokl1me
ta 
prz
jrzeć można w sądzIe tutejszym, w bm- 
rze Nr. 9. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Kalw;lrya, dnia 30. kwietnia 1904. 


L. cz. E. 50/4 (5) (4221) 
Na żądanie Wolfa iMajera Mellerów 
odbędzie się dnia 24. czerwca 1904 o godz. 
10 przed południem w sądzie niżej wymie- 
nionym, w biurze Nr, 39 w Ropczycach li- 
cytacya połowy ciała hipot. lwh. 609 ks. gr. 
gm. kat Nawsie objętego i 114 częśd ciala 
hi pot. wykazem lwh. 610 tt:\jie księgi gr. 
Józefa Książka własnych. 
Ozęści nieruchomości, wystawione na 
licytacyę, są ocenione na 294 kor. 61 1 / 2 hal. 
N ajniższa cena wynosi HJ6 koron 40 
bal., poniżej tej ceny sprzedhż nie przyjdzie 
do skutku. 
Warunki licytacyjne, które się niniej- 
szem zatwierdza i od.!l031.ące się do tych nie- 
ruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, 
wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. 
d.) może każdy, mający chęć kupienia, przej- 
rzeć podczas godzin urzędowych w sądzie 
niżej wymienionym, w biurze Nr. 37. 
Takie prawa, w obec których niniejsza 
!icytacya byłaby ni8dopuszczalną, należy zgło- 
sić do, sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
terminie licytacyjny!n, inaczej roszczenia tego 
rodzaju co do sarrwj nieruchomości nie mo- 
głyby być już ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
ciężary na powyższych nieruchomościach 
bądź obecnie już istnieją, bądź w toku po- 
stępowania licytacyjnego powstaną, zawiad:t.. 
wiane będą o dalszych wydarzeniach tego 
postępowania jedynie przez przybicie na ta- 
blicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu 
sądu niżej wymienio:aego i nh
 wskażą temuż 
sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzi- 
bie sądu zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 
Ropczyce, dnia 9. kwietnia 1904. 


L. cz. E. XX. 483/4 (5) (4197 1-3) 
N a żądanie galil'yj ikiej Kasy oszczęd- 
ności we Lwowie, zast.ąpionej przez adw. dr. 
Pawla Dąbrowskiego we Lwowie odbędzie 
się dnia 24. czerwca 

q4 o g?dz: 10 prze
 
południem w Sądzie mzeJ .wymIen
onym salI 
Nr. VI. licytaeya realnoścl pod 11::. 177 3/4 
We Lwowie przy nI. Zaruarstynowskie,i l. :21 
położonej lwh. 128/3 ks. gr. f?m.. m. Lwowa 
objętej wraz z przynależy
ośmam: w proto- 
kole oszacowania bliżej oplsanyW1. 
Nieruchomość powyisza, wystawiona L. cz. E. 120,4 (4) (4212) 
Da licytacJę, jest oceniona na 196.340 kor. Na żądanie Mojżesza Grunwerga odbę- 
50 hal., przynah'żności zaś na. 2382 koron dzie się dnia 27. maja 1904 o godzinie 10 1 / 2 
97 hal. przed Do
udoiem w Hądzie niżej wymi
Ylio. 
Najniższa cena wynosi 99.361 kor. 50 nym, w biurze Nr. 9, licytacya realności lwh. 
haL, poniżej tej ceny sprzedłż nie przyjdzie 660 ks, gr. Jaroslaw, Ohunego i Ohinki Mei- 
do skutku. sterów własnej (parc. bud. 1178 z domem Ns. 
Warunki lic.ytacyjne, które się niniej- kons. 252 krak.) wnz z przynalf'żnoś,:i1\mi, 
szem zatwierdza i odnoszące się do tej nierucho- sHadającemi się z przyrządów pożarowych. 
mości dokumenta (wyciąg tabulirny, wyciąg Nieruchomość, wystawion!lo na licyta- 
katastralny, protokoły ocenienia z dnia 22. cyę, jest oceniona na 1276 kor., przynależności 
czerwca 1903 E. XX. 809/3 (5) i t. d.) może zaś na 7 kor. 
każdy, mający chęć kupienia, p:zejr

ć. pod- Naj
i.ż
za 
ena wynosi 
41 .kor. 5
 h
- 
czas godzin urzędowych w sądzie llIZtlJ wy- lerzy, pomzeJ tf'J ceny sprzedaz me przyjdzie 
mienionym, w biurze Nr. XX. 'do skutku. 
Takie prawa, w obec których niniej- Warunki licytacyjne i odnoszące się do 
Sza licytacya byłaby niedopuszczalną, naleiy tej nieruchomości dokumenta (wyci!łg t&bu- 
zgłosić do !:lądu najpóźniej przy wyznaczo- lamy, wyciąg katastralny), protokoły ocenie- 
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze- nia i t. d.) może każdy, mający chęć kupie- 
nia tego rodzaju co do samej DienIcbomości nia, przejrzeć podcza.s godzin urzędowych 
nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone. w sądzie niżej wymienionym, w biluze 
Te osoby, dla których jakie prawa lub Nr. 9 
lub ciężary na powyższej nieruchomości bądź Takie prawa" w obQC których niniejsza 
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo- licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgło- 
wania licytacyjnego powstanr}, zawiadamiane sić dó sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
będą o dalszych wydarzeni.a
h tego P?stępo- terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego 
wania jedynie przez przybicie na tabliCY są- rodzaju co do samej nieruchomości nie mo- 
dowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu głyby być już ze skutkie
 p.odnoszone. . 
niżej wymienionego i nie wska
ą: te
uż. s
- Te osoby, dla których Jakle prawa lub Clę- 
dowi pełnomocnika do doręcztll, w sledzlble żary na powyższej nieruchomości, bi\dź 
sądu zamieszkałego. obecnie juz istnieją, bądź w toku post
po- 
O. k. Sąd powiatowy, S. I. Oddział XX wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane 
Lwów, dnia 24. kwietnia 1904. będą o dalszych wydarzeniach tego postępo- 
wania jedynie przez przybicie na tablicy sądo: 
wej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu nize
 
wymienionego i nie wskażą temuż sądowI 
pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu 
zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddzial VI. 
Jarosbw, dni;, 10. kwietnia 1904. 


7 


Takie prawa, w obec których niniejsza 
licyta.cya byłaby niedopuszczalną, należy zgło- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego 
rodzaju co do samych części nieruchomości 
nie mogłyby być już ze skutkiem podno- 
szone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
ciężary na powyższej nieruchomości istnieją, 
bądź w toku postępowafila licytacyjnego po- 
wstaną, zawiadamiane będą o wydarzmiach 
tego postępowania przez przybicie na tablicy 
sądowej, jliiśli nie mieszkają w okręgu tutej- 
szego sądu i nie wskażą temuż sądowi pel- 
nomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu 
zamieszkalego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddzial II. 
Obertyn, dnia 10. maja 1204. 


L cz. E. 61.'4 (6) (4210) 
Dnia 16. czerwca 1904 o godz. 9 przed 
południem w sądzie niżej wymienionym, w 
biurze Nr. 4, odbędzle się licytacya 1) real- 
nośd lwh. 192 gm. Sulimów i 2) 237 gmi- 
ny Lesz('zków na warunkach przedłożonych 
niniejszem ustalonych. 
Nieruchomości, wystawione na licyta- 
cyę. są ocenione na koron ad 1) 1750, ».d 
2) 600 kor. 
Najniższa celLa wynosi koron a.d 1) 
1167, ad 2) 400, poniżej tej ceny sprzedaż 
nie przyjdzie do skutku. 
Warunki licytacyjne i odnośne doku- 
menta może każdy, mający chęć kupienia, 
przejrzeć podczas godzin urzędowych w są- 
dzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 5. 
Takie pnwa, w obec których niniejsza 
licytacya bylaby niedopuszezalną, należy zglo, 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
terminie licytaeyjnym, inaczej roszczenia tego 
rodzaju co do samej nieruchomości nie mo- 
głybv być już ze skutkiem podnoszone. 

 " Te" osoby, dla których jakie prawa lub 
ciężary na powyższych nieruchomościach bądź 
obecnie już istnieją, bądź w toku postępowa- 
nia licybcyjnego powstaną, zawiadamiane 
będą o dalszych wydarzeniach tego postępo- 
wania jedynie przez przybicie na tablicy sądo. 
wej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej 
wymienionego i nie wskażą temuż sądowi 
pełnomocnika. do doręczeń. w siedzibie sądu 
zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddzial IV. 
Beh, dnia 27. kwietnia H04. 


L. cz. E. VIII. 2584;3 (8) (4204) 
N a żądanie Towa.rzY8twa z9.lic zkowego 
w Kołomyi, z!Lstąpionego przez adw. dr. Kra- 
śllickiegl>, odbędzie się dnia. 23. czerwca J 904 
o godz. 10 przed poludniem w sądzie niżej 
wymienionym, w biurze Nr. 7 w Kolomyi, 
licytacya a) realności objętej whl. 207 ks. 
gr. dbJ. III. dz. m. Kołomyi i b) realności 
objętej wbl. 612 ks. gr. dla III. dz. m. Ko. 
lomyi. 
Nieruchomości, wystawione na licyta- 
cyę, są ocenione ad a) na 300 kor., ad b) 
na 600 kor. 
N &jniższa cena wynosi ad a) 200 kor, 
a.d b) 600 kor, poniżej tej ceny sprzedaż 
ni
 przyjdzie do skutku. . 
Warunki licytacyjne i odnosz
ce Slę do 
tej nieruchomości dokument3. (WYCląg tabu- 
larny, wyciąg katastralny, protokoły ocenie- 
nia i t. d.), może każdy, ma.J
ey chęć kupie- 
nia, przejrzeć podczas g'OdZlll urzędowych 
w sądzie niźej wymienionym, w biurze 
Nr. 35. 
'fakie prawa, w obee których niniejsza 
licytacy& byla,by niedopuszczalną, należy zgło- 
sić 
o. s
du na.jpóźniej. przy wyzn&czonym 
terml?-Ie hcytacYJny
, l.naczej roszczeJlia tego 
rodzaju co do sameJ meruchomości nie mo- 
głyby być już ze skutkiem podnoszone. 
. Te osoby, dla. których jakie prawa lub 
Clęzary na powyższej nieruchomości bądź 
obec.nie już istnieją, 'bądź w toku P ostęp 0- 
wailJa. licytacyjnego powstaną, zawiadamiane 
będą o dalszych wydarzeniach tego postępo- 
wania jedynie przez przybicie na tablicy sądo- 
wej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej 
wymienionego i nie wskażą temuż sądowi 
pełnomocnih do doręczeń, w siedzibie sądu 
zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddzial VIII. 
Kołomyja, dnia 26. kwietnia 1904. 


L. cz. E. 78;4 ('I) (4162) 
N a żądanie Markusa Aratena odbędzie 
się dnia 23. czerwca 1904 o godz. 9 przed 
południem w sądzie nizej wymienionym, 
w domu maIżonków Melamedów licytacya, 
ciała hipotecznego 
wh. 1?8 k.s. gr. gm. 
kat. Rzepiennik marClszewskl objętego wraz 
z przyna.leżllościami, skladającemi się z drzew L. cz. E. 60/3 (25) (4218) 
tamże rosnących.. Na żądanie Komercyalnego i indu- 
Nierucbomość, wysta,wlOna na licyta- stryalnego Banku kredytowego w Nadwór- 
eyę, jest ocenioną na 26.131 kor. w cz.,m nie, odbędzie liSię dnia 15. czerwca 1904 o {!:o- L. cz. E 141/4 (6) (4264) 
przynależności na 628 kor. . dzinie 10 przed południem w sądzie niżej Ogłoszenie zastanowienia postępowania 
Naj niższa cena wyno'l 17:4

 koro.n wymif'nionym, w biurze Nr. 6 licytacya real- licyta.cyjnego. 
66 hal., poniżf'j tej ceny sprzedaz file przYJ- ności objętej wykazem bipotecznym 1440 W prowadzoIle na wniosek Wiktoryi 
dzie do skutku. gminy Obertyn. Wójcikiewiczowej postępowanie licytacyjne 
Warunki licytacyjne i odno
zące się do Nieruehomość, wystawiona na licyta- co do realności lwh. 90 ks. gr. gm. kat. 
tej nieruchomości dokumenta (WYCląg tab?la
- cyę, jest ocenioną na. 2800 kor. Kołkó"'" ka zostało zastanowionem wskutek 
:ny, wyciąg katastralny protokoły, ocen.le
la Najniższa eena wynosi 1633 kor. 33 czego termin licytacyjny na dzień 2
. ma.ja 
i t. d.) może bidy, mający chęc kupIema, haL, poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 1\'04 godz., 9 przed południem wyznaczony, 
przejrzeć podczas godzin urzędowych w są- do skutku. nie odbędzie SIę. 
dzie nizej wymienionym. . . . Warunki licytacyjne i odnoszące się O: k. Sąd. powiatowy, Oddział II. 
Takie prawa, w obec których nlllleJsza do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg Blecz, dma 8. maja 190i. 
licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgło- tabular
y, wyciąg katastr
lny, prot?koły oce-, 
sić do sądu najpóźniej prz.y wyznac.zonym nie
ia. l t. d) ll!-0ŻE\ kazdy, m
jący chęć 
terminie licytacyjnym, inaczej ros
c
en:a tego kuplema, prz
.Jrz

 .podcza.s 
OdZlll urzę
o- L. cz. E. VIII. 809/4 (3) (3925) 
rodzaju co do samej nieruchomosCl llle mO-I wych w sądzie mzeJ wynnemonym, w bm-I Oelem zniesienia. współwłasności real- 
głyby być już ze skutkiem podnoszone. rze Nr. 6. i ności obj. wyk. hip. 1. 75 ks. gr. gm. kat. 
»Gazeta Lwowska« Nr. 116 z dnia 21. maja 1904. 


.J.... 


Schodnica odbedzie sie na dniu 27. czerwca 
1904 o godz. g przed południem w tutejszym 
sądzie b. Nr. 81 licytacya tej realności. 
Realność ta oszacowau jest na. 31.5i4 
koron. 
Najniższa cena wynosi 21.016 kor., po- 
niżej tej ceny sprzedaż do skutku nie przyjdzie. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do 
tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabu- 
larny, wyeiąg katastralny, protokoły ocenie- 
nia i t. d.) może każdy, mający chęć kupie- 
nia przejrzeć podczas godzin urzędowych 
w s!łdzie niZej wymienionym, w biurze 
Nr. 78, 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział VIII. 
Drohobycz, d.ia 5. maja 1904. 


L. cz. E. 1 J 69;3 (7) (4173) 
N a żądanie Izraela Ringel, odbędzie się 
dni!!. 16. czerwca 1904 o godz. 8 przed po- 
łudniem w sądzie niżej wymienionym, w biu- 
rze Nr. I., licytacya 2.6 części realnośei)wh 
163 ks. gr. gm. Dołhe objęt<>j. 
Nieruchomość powyższa, wystawiona 
na licytacyę, jest ocenioną na 639 kor. 
96 bal. 
Najniższa cena wynosi 426 kor, 46 
hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
do skutku. 
Warullki licytacyjne i od1l.0szące się do 
tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabu- 
larny, wyciąg katastralny, protokoły ocenie- 
nia i t. d.) może każdy, mający chęć ku- 
pienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych 
w sądzie nizej wymienionym, w biurze 
Nr. II. 
T!!.kie prawa, w obec których niniejsza 
licytal.lya by.j'aby niedopuszczal.l.ą należy zglo- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
termiuie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego 
rodzaju co do samej nierucbomości nie mo- 
gl'yby być już ze skutkiem podnoszone. 
'fe osoby, dla których jakie prawa. lub 
ciężary na powyższej nieruchomości bądż 
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo- 
wania licytacyjuego powstaną, zawiadamiane 
będą o d&lszych wyda.rzeniach tego postępo- 
w&nia jedynie przez przybicie n». t8.blicy sądo- 
wej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej 
wymienionego i nie wskażą temuż sądowi 
pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu 
zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział I. 
Podbuż, dnia 9. maja 1904. 


L. cz. E. 221f 4 (8) (4168) 
Na ż
danie komercyalnego Towarzy- 
stwa kredytowego w Husiatynie, odbędzie 
się dnia 20. czerwca 190i o godz. 9 przed 
południem w sądzie niżej wymienionym, w 
biurze Nr. 10, licytacya realności lwh. 981 
kg. gk. KOPyczYlice i połowy rea.lo.ości 1 who 
983 tejże gminy wraz z przynależaościami. 
Nieruchomości, wystawione na licyta- 
cyę, są ocenione a to: whl. 981 na. 1850 
kor. a polowa whl. 983 na 1705 kor., przy- 
n8.leżnośei zaś na 7 kor. i 102 kor. 
N IIjniższa cena wynosi 1238 kor. i 1204 
kor. 67 hal, poniżej tej ceny sprzedaź nie 
przyjdzie do skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się 
do tych nieruchomości dokuments. może każdy, 
mający chęć kupienia, przejrzeć podczas go- 
dzin urzędowych w sądzie niżej wymienie- 
nym, w biurze Nr. 10. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Kopyczyńce, dnia 3. maja 1904. 


L. cz. E. 48;4 (1) (4180) 
Dnia 20. czerwca 1904 o godz. 9 przed 
południem, odbędzie się w sądzie tutejszym, 
biuro Nr. 4, licytacya realności mi
jskiej 
objętej lwh. 151 ks. gr. gm. Stary Sącz po- 
łożonej przy ul. Nowotarskiej l. 151 b. 
Nieruchomoś6 jest oceniona na 1868 
kor. 50 hal. 
Najniższa cena wynosi 934 kor. 25 hal., 
poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do 
skutku. 
Warunki licytacyj ne i inne dokumenta 
można przejrzeć w sądzie tutejszym, biuro 
Nr. 3. 
Takie pnw&, w obec których nimejsza 
licytacya byłaby niedopuszczalną, należy 
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo- 
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze- 
nia tego rodzaju co do sa.mej nieruchomości 
nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dIs. których jakie prs.W& lub 
ciężary na powyzszej nieruchomości badź 
obec.nie. już is
nieją, bądź w toku postępo- 
W&llIa lIcytacyjnego powstaną, zawiadamiane 
będ
 0. dals
ych wydarzen!ach tego postępo- 
wama jedyme przez przybleie na tablicy są- 
doweJ, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu ni- 
zej wymienionego i nie wskażą t.emuż sądo- 
wi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie 
sądu zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Stary Sącz, dnia 16. maj& 1904.
		

/DIGCZAS002001_1904_116_0008.djvu

			L. cz. E. VIII. 728;4 (6) (4259) 'b
dz:e oprócz dziewcząt zmjdujących się w o der in. jedtr Richtung befriedigenden Dienst- 8 ex 1863 i npoTo ycnpaBe)l;JIHBJIeHa eCTJi 
Dnia. 13. czerw Cli. 1904 o godz. 9 rano zaqadzie SS. Miłosierdzia u Sgo Kazimierza. leistuug in die I;ii'
hst hohere Diensteskate-, BapHJI,
eHa 'lepeB ą K. lIpoKypaTopa ,n;ep- 
w biurze Nr. 51 sądu tutejszego, odbędzie 
e Lwo\,ie przypuszczonych 10 innych gone zu befordern. D
.Ił aus d;Jm aktiven: :/EaBHOrO KOH.picKaT8. cel 'laCOIIIICII. 
się licytacya realności lwh. 146 ks. grnnt. dziewcząt, które zostaną przedstawione przez osterrtichischen Slaats - sowie aus ande-I B HaCJIi,ll,oI\: TOro pimeHa Ba60poHeHe 
gminy katastralnej Buszkowice z przyn&.le- prObObZCz.a parafii J'ać. św. Mikołaja we Lwo- ren L'mdesdi
llst'
!l l\bergetrete
en Beamt.en i 6CT:b ,lI,uaJl:bme mllpe8'6 Toro apTllKY":Y a Ba- 
zytościami. . ?Iie. Kompetentki mają zgłosić się w tym celu werdm .dle lm 8taats - b
zlth?ngswelse , ; 6paHHll H
K.'laA nIae 6YTH 3HH
enH1I 
Realność z przynaleZytościami oceniono u przełozonej zakładu względnie w urzędzie Landi:Jsdlenst vollEtl e(
kten DJenstJahre zum , . .JIr,BIB] ,lI,HJI 19. MaJ! 1904. 
na 9881 kol'. 75 hal. parafialnym św. Mikobj:!. naj dalej do 20 Behufe der Pensionsbemes::>ung eingerecbnet. 
Najniższa oferta, poniżej której sprze- czerwca 1904 i wykazać się metryką uro- Die Stelle i,
t in erster Linie fi1r Hoch- I 
daż nie nastąpi, wynosi 68u7 kor. 50 hal. dzmi.a, metrykami śmie!;ci obojga rodziców, banarbeiten bestimmt und erhalten, Kwer- tJ. crrp Pr. 124!4 (2) 
Warunki licytacyjne i inue odncśne legalne m świadf
ctwem ubóstwa i moralno- ber um diese Stelle haben den Nachweis OrO.)IOIIIEH6. 
doknmenty przejrzeć można w biurze Nr. }2, śei tudziez, ze ukońtzyły 8 rok zycia a nie l\ber die o.iterreichische Staatsbl\rgerschaft, B IMeHH 6ro Be;'1I'leC'l'Ba :O;'icapJI! 
tut. sfłdn. przekroczyły 24, Żi są ubogiemi sierotami po i1ber das nicht vollendete 40 Lebensjahr, :0;, K. Cy,1I; RpaeBllH ,1I;.'lJI crrpaB KapH1IX 
Takie prawa, w obec których niniejsza obojgu rodl.icach, że urodziły się z rodziców llber die mit gatem Erfolge abgelegten bei- y .llI,BOBi pimllB Ha rri,ll,cTaBi 
S. 489 i 493 
licytacya byłaby niedopnszczalnfł, nalm
y zgło- ślubnych w Galicyi i ze prowadzą morallle den Staatspriifungen <\liS dem Hochbau und 3aI\:. Kap. i 
. 37 BilK. npac., 
o 3MicT ap- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym ZyciE'. Uber ihre bisherigen Verweudung zu er- 'l'HRYJIiB YMi
eHllX B 'l1ICJIi 95 'la.conllC1I: 
terminie liqtacyjnym, inaczej roszczenia tego Wygrywająca posag z fllnd'lCyi Ozar- bringen. »AlJIO" 3 ,1I;HJI 12 MaJ! 1904 rri,ll, H1trr1ICeIO: 
rodzaju co do samego prawa nie mo- kowskiej j!1st obowiązana modlić się za du- BBwerber, die nebe
 der Kenntnis der 1) "lI0. i I:bCK1. Ma.piJI" Bi,ll, CjIiB "ApemToBaH8 
głyby być już ze skntkiem podnoszone. szę fundatorki szczególnie w roeznicę jEj deutschen Sprache dle Kenntnis der rnma- COJIOMi:ll'l.YKa" ,n;o "He YCYHeHo" i Bi,ll, CJIiB 
Te osoby, dla których jakie prawa lub śmierci tj. 19. czerwca każde,go roku. nischen oder ruthenischen Sprache besitzen, "
e 6iJI:bIll K,IJIC1I'lH1InI" ,lI,0 KiHIJ;JI, 2) »Pi- 
ciężary na powyższej nieruchomości bądź BJ Do losowania posagów z fundacyi werden unter sonst gleichen Qualification BHa Mipa" Bi,n; »XO'l He ,lI,aJIeI
')" ,lI,0 ",n;o 
obecnie już istnie.ifł, bądź w toku postępo.. Wincentego Łodzia Ponińskiego i Gwidona besonders bertlcksichtigt. 11;epKBH"] 3) "la H8HHoBiHmHx Cy,;OBllX npa- 
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane l\1il::i.na będą obok wychowanek zak
adu św. Die gehOrig belegten Gesuche sind bis KTHK" Bi,ll, ",lI,Ba CI,B;P:Kll" ,lI,0 KiH11;IJ, 4) "Bll- 
bfłdą () dalszych wydarzeniach tego postępo- Kazimierza prz.ypnszczone h.kże inne dziew - 30. J uni 1904 beim Landesausschusse des lMI\:OB1IH CTaH" Bi,1l; "
Y'l1ITeo'1JI 3 B06aK" ,n;o 
wania jedynie przez przybicie na tablicy sfłdo- częta, które udowodnią metryką, świadectwem Herzogthums Bukr>wina in Ozernowitz ein- KiH11;JI, MiCTJI'II, B co6i 3HaMeHa rrpOBIIH1I 3 
. 
wej, .Jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej nbóstwa i moralności, że ukończyły 8 rok zubringen. 300 3. K. i apT. YIII a. K. 3 17/12 1862 
wymienionego i nie wskażą temuż sądowi życia a nie przekroczyły :24, ze Sfł relig i Bereits im Diensten stehenden Bewer- B. B. ,lI,. Hp. 8 H lS63 i rrpoTo yClJpaBe- 
pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu katolickiej, z ubogich rodziców ślubnYi3h w ber haben ihre Gesuche im Wege ihrer vor- ,lI,JIllBJIeHa eeT:b 3aplI,1I;
eHa 'lepe3 ą K. lIpo- 
zamieszkałego. Galicyi urodzone i że prowadzą się moralnie. gesetzten lJienstbehorde vor:z.ulegen. KypaTopa ,n;ep
aBHoro KOH.picKaTa cel 'la- 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział VIII. Obdarzone posagiem z fundacyi Poniń- Vom Landesiusschusse des Herzogthums COlJllC1I. 
Przemyśl, dnia 8. maja 1P04. ski ego obowiązane są modlić się za spokój Bukowina. B HacJlI,i,n;oK TOru pimeHJI 360poHeHe 
duszJ' fundatora a w rocznicę śmierci jego Ozernowitz, am 30. April 1904. (WTI, ,1I;8JII,me mHpeHe THX apnmYJIiB, a aa- 
24. marca kaZdego roku wysłuchać mszy 6paH1lI1 HaKJla,1l; Mae 6YTH 3H1I
eHHH. 
świętej. .ll:bBiB, ,n;HH 19. MaJI 1904. 
l'odania udokumentowane o przypuszcze L. 58342;11. (4234 1- 3) 
nie do losowania mają być wniesione do K O N KUR S. 
protokołu podawczego e. k. N amiestnietwa N a posady ekspedyentów przy c. k. .8L 
najpóźnej do 15. czerwca 1904 roku. Urzędach pocztowych: 
Obdarzone posagiem z jednej z tych l) w Czarnej obok Ustrzysk ? klasy 5 
fundal:yi' nie mogą się ubiegać po raz wtóry stopnia i r)'czaltem 252 kor. roczme na stu- 
o posag z tej samej fllrrdacyi. żącego. 
Wygrane snmy posagowe zostaną na 2) w Zawadce obok Ka.łusza 3 klasy 4 
rzecz wy grywająl'ych aż do czasu ich zamfłż- stopnia i ryczałtem 14') hr, na sluzącego. 
pÓjH\:!a. luJJ osiągnięcia fizycznej pełnoletnl)- Ewentualnie n,oze być n&dau.em przedsięblor- 
śei korzystnie ulokowane. stwo przewozu poczty do Ka.łusza za ryczał- 
Z c. k. Namiestnictwa. tem 1300 kor. rocznie. 
Lwów, dnia 14. maja 1904. 3) w Słobodzie rungurskiej 3 klasy 4 
_'__._. stopnia i ryczałtem na slnżącego 378 kor. 
Ewentualnie może być nadanem przeds1ębior. 
2-3) stwo przewozu poczty do P,=,czeniżyila. za. ry- 
czaltem 1200 rocznie. 
Podania należy wnieść najpóźlliej do 
5. czerwca b. r. do c. k. Dyrekcyi poczt i 
telegrafów we Lwowie. 
Lwów, dnia 16. maja 1904. 


Upadłościo 
-g. CIIp. S. 1/4 (1) (4201 2-3) 
Ha BHeCOK 
pa Teo.piJIJI BopMoma 
oTBBpaliMo rro M1ICJI1I {i. b3 y. K. KOHKYpC 
TOprOBe,7J.:bHHH ,n;o MaĘTKY cToBapnmeHH : 
"Związek kredytowy w hwol'owie, towarzy- 
stwo zarejestrowane z ograniczoną poręką 
w likwidacyi". 
BOMicapoM KOHKypCOBllM iMeByenIO ą II:. 
CeKpeTapa CY,lI,oBoro B JIBOpOBl Ap. 11;llBHHll 
Ha 15. JIHIlHJI llJ04 o ro,n;1IHl 9 nepe,n; IlO- 
JIY,ll,HeM TaM
e. 
:0;. K. Cy,n; OKPY:/EHHB .lIKO 'l'OprOBCJII,HUl1, 
Bi,ll;,ZI,lJI IY. 
lIepeMHma:b, AHJI 14. MaH 1904. 


L. cz. S. 1/:2 (104) (4250) 
W konkursie Sendera HI rdinera wy- 
stąpił zarządca masy a
wo
at dr. .Spjndler 
z wnioskiem azeby ogoł wlerzycleh rozpa- 
trzył rachun'ek wydatków i lachunek hono- 
raryum zawiadowcy adwokata dra Spindlera. 
Oelem powzięcia lIchwały w tym kie- 
runku wyznacza się audyentya na dzień 31. 
maja 1904 godzinę 4 po poludniu w c. k. 
Sądzie obwodowym w Samborze, w biurze 
Nr. 29. 
N a tę audyen(;yę wzywa się wierzy- 
cieli konkursowych. 
C. k. Sąd obwodowy Oddział V. 
Sambor, dnia 7. maja 1904. 
Komisarz konkursowy. 


Konkursa. 


{4130 3- 3) 


K O N KUR S. 
W izraelickiej gminie wyznanio- 
wej w Sądowej Wiszni jest do obsa- 
dzenia posada rabina z roczną płacą 
1000 kor. 
Kandydaci zechcą podą.nia swoje, 
zaopatrzone w przepisane dokumenta 
wnieść naj dalej do 1. lipca 1904 na 
na ręce Przełozonego. 
Z Urzędu gminy izraelickiej. 
Sadowa Wisznia, 9. maja 1904. 
. 
Mojzesz Sterch. 


Nr. 3.2\i7/C4 {3778 
KonkmslJ.ussthrei bung. 
Btiim La.ndesausschnsse des Herzog- 
thums Bukowina gelaugt eine Landec bau- 
komillistlirsstelle mit dem Gehalte j[ihrlicher 
2
_\OO KroGen und dem Vorritckungsrechte 
in dle bobtren Geha.lisstufen von 3uOO und 
3200 Kronen nach je 5 Dienstjahren, so 
wie der Akt.ivitatszulage von 600 Kronen 
zur Be-;etzung. 
Nu.eh der Dienstpragma.tik fUr dis 
Lande
beamten des Herzogtlnlllis Bukowina 
ist zm Erlangung der vollen Pension eine 
Diensheit VOJA 4() J ahrell festgesetzt ulld iBt 
jeder Lal;desbeamte, Wflln er durrh volle 
15 J:>hre :tuf einem und dt'mselben defini 
tiven Posten gedient hat, auf Grund der in 
jeder Hichtung befriedige?-den Dienstleistnng 
in aie naehst hohere D!enstgskategorie z1i 
btfordern. -- Den aus dem aktiven oskrrei- 
chisl"hen Staats - sowie aus 2,nderen Lan- 
desdiensten i1bergetretenen Beamten werden 
die im Staats - beziehuDgsweise Land€s- 
dienste vollstreckten Dienstjahre zum Behufe 
der Pensiolisbemessung eingerechnet. 
Bewerber nm tbese Stelle haben d,Jll 
N ach..eis iiber clie osterreil'hische Staatsbur- 
gerschaft, das nicht vollendete 40 Lebms- 
jahr, ub er diEJ mit gutem Erfolge abgelt>gtwn 
beiden Staatspriifungen aus dem IngHnitur- 
fache und tlber ihre bisherige Verwendung 
za el bringen. 
Bewerber, die neben der Kenntnis der 
deutscben Sprache die Kenntnis der ruma- 
nisrhen oder ruthenlSeheo. Sprache besiizen, 
werden nnter sonst gleicher Qualifikation 
besonders beri\' ksichtigt. 
Die gfhorig belegten Gesnehe sind bis 
30. Juni j 904 beirn Landesausschusse des 
Herzcgtbums Bukowina in Czernowitz ein- 
zubri ngeJl 
Bereits im Dienste stehende Bewerb,'r 
baben ihre Gesuche im Wege ihrer vorge- 
setzien DienstbehOrde vorzulegE'n. 
SchLes,lich wil'd b merkt, dass Be- 
werber, welehe bereits im StraSstn- und 
Wasserbau Erfabruug besit2en, dtn V orzug 
erh!>Jten. 
Vom Landesausschnsse des Herzogthums 
Bukowina. 
Czernowitz, am 30. April 1904 


8 


Wyroki 


prasowe
 
( 4242) 


q. crrp. Pl'. 127,4 (2) 
OrO.llOIIIEH6. 
B IMeH1I 6ro BeJIH'l/'C'fBa IJ;icapJI! 
:0;. K, Cy,1I; KpaeBHH ,lI,JIJI crrpaB Kap- 
HIIX y ,;'Ji,BOBi pimlIB na Ili,n;cTaBi 

. 4b9 
i 493 3aK. Kap i 
. 37. 3aR. npac., 
o 3MicT 
apTHI
y';IiB YMim;eHllx B 'lHCJIi 83 'laCorr1IC1I: 
"ran,n;aMaKll" 3 .,n;HJ!. 13. MaH 1904 ni,1l; HaUH- 
cero: 1) "PYCI,Kl rr'llJIKH IX nac'i'lH1IKH s ni,ll;- 
rrac'iqaM1I i JIlici Ha Mi,n; MeABe,n;l" B YCT'yui 
Bi,n; CJliB ,,3,rY,ll,lJIo no CeJlI,CKDX" ,lI,0 KiH- 
11;2, 2) "lIorrpaBK:1 HaMicHHK\" Bi,n; CJliB 
"Sh BOBI,MiM" 0 0 "npe,ll,oIl0:/EeHO B OpJIJ:iHaJll"] 
MlCTH'l':b B C061 3H!1\Mena npOBJłHll B 

 300 
i 302 3.K. i npoTo yCIlpaBe,ll,JIHBo'1eHa e,
T:b 
3apH,lI,:/EeHa 'lepe3 n;. K. lIpoKypaTopa ,n;ep- 

aBHoro KOH.picKaTa cel 'l!lCOIIllC1I. i 
B Hac.1Jl,1l;OK Toro pimeHJI 360P?HeHe 
eCT:b ,n;a.1J:bme mlIpeHe TIU :łpTBKYJIlB, a 
3a6paHllH HaKJI?,n; Mas 6YTH 3HI1
eH1Iti. 
.llI.BiB, ,n;HJI 19. MaJI 1904. 


(424i) 


'1. cnp. Pr. 130'4 (2) 
OrO.llOIIIEH6. 
B IMeHll 6ro Be.7Bł'lec'.rBa :O;lcapH! 
:0;. K. Cy,ll, KpaeBHH ,lI,JIJI crrpaB KapHlłx 
y .llI,BOBi pimRB Ha rriiJ;CTaBi 

. 489 i 4})3 
3aI>;. Kap. i 
. 37. 3aK. npac.] m;o 3MicT 
ap'rllKYJ1J YMim;eHoro B 'llICJl'i !ł7 'laCOUIIC1I: 
",1J,'iJIO" 3 fJ,HJI 14. MaJ! 19, 4 TIi,ll, HarrRcelO: 
"3 Har
,ZJ,R HaIIaCTHHn Ha rYl\YJIL
IIHY" B 
YC'l'yrri Bill "OT:/Ee ce TO" ,n;o "6iJII,mi . 0- 
;)EII- i BI,lI, "I KO.JI1I nO,,1:bCI
i" ,n;o KiHIJ;R, Mi. 
?THTI, B CG6i 3HaMeHa npOBHH1I ił
. 302 3. K. 
l npOTO ycrrpaBe,:!;.7IBBJIeHa eCTI, 3S pJ!,n;:/EeHa 
'lepe.ł ą K. IIpoKypa'.ropa ,lI,epma,BHoro KOH- 
lj>icKaTa cel 'laCOlJllC1I. 
B HaC.71'i,n;oK Toro pimeHJI a.60poHeHe 
BCT:b ,1I;aJI:bme m1IpeHe '1'01'0 apTHKYJlY a sa- 
6paHBH HaKJIa,1l; Mae 6YTH 3H1I
eHlIii. 
.llI.BiB, ,n;HH 19. MaJI 1904. 


L. 67.364 (4128 2-3) Konkursausschreibung. 
O b w i e s z c z e n i e. Beim Landesausschusse des Herzog- 
Dnia 24. czerwca 1904 odbędzie się thnms Bukowina gelangt eine Landes-Bau- 
w kaplicy św. Zofii we Lwowie przed po- obe! komissarsstelle mit dem Gehalte von q. cnp. Pr. 126'4 (2) 
łudniem po odprawieniu mszy świętej o go- 360') Kront
n und dem V orrUckungsrechte OrO.llOill.EH6. 
dzinie 9-tej losowanie posagów z fundacyi in die hOheren Gehalt',stufen von 4UOO und B IMeHII 6ro BeJIlI'leCTBa :O;lcapJI! 
imienia: 4400 Kronen nach je 5 Dienstjahren nnd IJ;. K. Cy,n; KpaliBHB lI,JIH crrpaB l'tapHBX 
L J allil. Antoniego Łukiewicza. der Akti yitatsznla!!e von 720 Kl'onen zur y .llI,BOBi pimHB Ha IIi,ll,CTRBi {i
. 489 i 493 
II. Karola Soboty. Besetzung. Nach c der Dienstpragmatik fiir saK. Kap. i 
. 37. BaK. npac., m;o 3MicT 
III. Elżbiety Ozarkowskiej. die Landesbeamte des Herwgthums Buko- 8pTłIKYJlY YMi
eHoro B 'l1ICJIi 97 'laCOII1IC1I: 
IV. Wincentego Ł0,dzia POI!ińskipgo, winą ist 1.1]1' Erlangung der vollen Pension "PYCJJaH" B ,lI,HH 14. MaJI 1904 uiA HaIIII- 
V. Gwidona Milana. eine Dienstzeit von 40 J a.hren festgesetzt celO: "CTpaX1I Ha JIJ!X1I" B YCTyrri Bi,n; CJIiB 
A) Do losowania. posagu z fundacyi und ist jeder Landesbeamte, wenD er durch "IU;e 6iJI:bm KJlJICII'lHJIM' ,lI,0 "er'oiCTR'lHHX 
Jana Antoniego Łukiewicza tudziez z funda- volle 15 Jabre anf einem und demselben 11;'iJIIrii:" , MiCTIIT:b B co6i BHaMeHa IIpOB1IHH 
cyi Ka.rola. Soboty i Elżbiety Czarkowskiej' definitiven Posten gedient ha.t, a.uf Grund I B ap
. VIII. Ba.Ii:. B 17/12 1862 B. B. II,. Hp. 


(4243) 


(4241) 


j HI. (4199) 

a
 t f. S3anbe

 ag 
reBgericf)t in 
;rrieft 1)at mit bem 
tfenntniffc bom H. IDCai 
1904, l.1.\r. IX. 73/4, bie Weitwmbrdtnllf! ber 
9(r. 13 ber .8eitfd)tift; "Oronaca Sovversiva. - 
Ebdomadario anarchico di propaganda riv()- 
luzionaria" ddo. }Bane IBermont, 26. m-((ir
 
1904, nad] 
S. 65 a, 122 a nnb 305 eJt. Qj. 
berboten. a
 f. f. 
rei5
 a1
 
rc\3g ex i cf)t in 
}BllblUei5 gat mit bem 
denntniHe tJom 13. 
WCai 1904, \13r. 6,4, bic Weitcrbcr(1rcitllng 
ber 9(r. 56 ber .8eit\cf)rift: "Jihoce.ke Li- 
sty" bom II iJ)lai 19 >4 UJegen be
 
(rtife15; 
"Ze Zborova do Zborova" nad) 
. 302 eJt. 
. 
berboten. , 


Kuratele. 


L. cz. P. Hr. 13/4 (2) (26;.9 2-3) 
J8wdocha Buk z Hnileza u:z.nanfł zostala 
za marnotrawczynię a kuratorem jej ustano- 
wiono li'edia Kalakurę z Hnileza. 
, O. k Sąd powiatowy, Oddzial III. 
Podhajce, dnia 6 lutego 1904. 


L. cz. L, VII. 11 3 (4) (2658 2 - 3) 
Ruchla Reibscheid z Dabrówki niemie- 
ckiej uznanfł zostala nmysł
wo niedolężDą. 
Kuratoremjpj ustanowiono Wo]fa R.ibscheida 
ze ZaJ'ubiric1.a. 
C. k. Są.d powiatowy, Oddzial VII. 
Nowy Sącz, dnia 31. grudnia ] U03. 


L. cz L VI. 53 (8) (2821 2-3) 
Za umysłowo chorą uznano Kałynę z 
KobewkÓw Ozerwińską w Załuezu. Kuratorem 
jej u:itanowiono Iwana CzwfwiI'lskiego w ZA- 
lnczn. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział VI. 
Sniatyn, dnia. 15. marca 1904. 


L. cz. P. IX. 32/4 (5) (2i18 2-3) 
E [iasz Sorycz w Kołomyi zamieszkały, 
rodem z Ispasa, uznany umysłowo chorym, 
kuratorem Piotr Dąbrowicz w Kołomyi. 
O. k Sfłd powia.towy, Oddział' IX. 
Kołomyja, dnia 3. marca 1904. 


L. cz. L. 10,2 (4) (2879 2-3) 
Matwij Klisz z C.tuli uznany został 
głupkowatym, a kuratorem jego ustanowiono 
.J ęd rZE'j a Klisza z Oetuli. 
O k. Sfłd powiatowy, Oddział IV. 
Sieniawa, 16. marca 1904. 


, 
, 
I 
l, 
! 


L. cz. P. 58/4 (4) (3041 
Z-3) 
Za umysłowo niedołęŻG.ego uznano Fi- 
lipa Hoffmana w Popowicach. Kur.:otorem 
jego ustanowiono Piotra Hoffmana w Popo- 
wicach, 
O. k. Sąd powiatowy, Oddzi&J: I. 
Stary Sącz, dnia 29. marca 1904. 


li 
, 
I: 


L. cz. P. 61/4 (6) (2869) 
Miko.taja Sliwińsk:iego z Huciska brodz- 
kiego uznano marnotrawcfł. Kuratore.m usta- 
nowiono Józefa Bernackiego w Y ueisku 
brodzkiem. 
O. k. Sfłd powiatowy, Oddział L 
Brody, dnia. 16. lutego 1904. 


II
		

/DIGCZAS002001_1904_116_0009.djvu

			L. cz. L. 2/4 (3) (2722 2-3) Idysław Osowski, ad 7) Karol Jaga w Sołu- . Józefa Wnęka po'lew o uznanie i intabula. I Chmiela.rczyka adw. knj. w Krakowie kura.- 
C. k. Sąd powiatowy w Ma.kowie usta- kach, ad 8) Roma.n Langner, ad 9) Pavdo i cyę wł'a
nośti l/lO części realności lwh. 87 I ' torem. 
Ila.wia na podstawie udzielonf'go przez c. k. Jarema, ad 10) Elllll Begiński, ad 11) Jan! i 366 gm. Godowa, oddanie posiadania i zło- I Tenze kurator zastępywać będzie po- 
Sąd obwodowy w Wadowicach uchwałą z dnia Bartnika, ad 12) Józef Rolland, ad 13)F'ran-j żenie rachunków. ! zwanego w rzeczonej sprawie na. jego koszt 
10. marca ,1904 L. cz. Nc. IV. 187/4 (1) ciszek Skowroński, ad 14) Jan Kubisz, ad! Na podstawie pozwu wyznaczono au- I i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się 
Z
twierdzenia, kuratelę nad Michałem Pier- 15) dr. Bałaban adwokat, ad 16) Ludwik I dyencyę do ustnrj rozprawy na dzień 24. nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje. 
gl esem w Zawoji z powodu stwierdzonego Matyaszek, ad 17) dr. Edward Kamieński, maja 1904 o godz. 
I rano. O. k. Sąd powiatowy, Oddział VI. 
przez sąd obwod. w Wadowicach a kuratorem ad 18) Edward Knobloch. Oelem strzeżenia praw powyższych ku- Kraków, dnia 2. maja 1904. 
Usta.nawia Wojciecha Piergiesa w Zawoji. O. k. Sąd powiatowy, S; 1., Oddział XXVII. randów ustanawia się pana dra Uiberalla, 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział: I. Lwów, dnia 31. marca 1904. adwokata w Strzyżowie, kuratoiem. 
Mal.:6w, dnia 14. marca 1904. Tenże kurator zastępywać będzie ich 
w rzeczonej sprawie na. ich koszt i niebez- 
L. cz. P. 94/4 (3) (2928) pieczeństwo, dop6ki Józef Paszek i Maciej 
Za chorą na. umyśle uznano Antoninę Pa.szek w sądzie się nie zgłoszą lub peł- 
Liszcz w Widelce. Kuratorem jej ustanowio-I nomocnika nie zamianują i dopóki masa 
no Ga.bryela Jarosza w Kupnie spadkowa śp. l\1aryanny Paszek objętą nie 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział I. zostanie. 
Kolbuszowa, 3 f \ marca 1904. O. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 
Strzyżów, dnia 29. kwietJlia 1904. 


L. cz. L. 15,3 (7) (2817 1-3) 
Fedor :Michajłyna z Mielnicy z powodu 
lIlarnotrawstwa pod kuratelę postawiony zo- 
stał, kurator Michał Nykoluk Hnata z Mielni 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 
Mielnica, dnia. 23. grudnia 1903. 


L. cz. L. 3/4 (4) (28J 5 1-3) 
Jana Bętkowskiego z Myczkowiec uzna- 
no za marnotrawcę a kuratorem ustanowiono 
Józefa Oycaka z Myczkowiec. 
O. k. Sąd powiatowy. 
LisRo, dnia. 29. marca 1904. 


L. cz. P. 6/4 (4) (2845 1-3) 
Józef de Nieczuja. Wierzbicki uznany 
został marnotraw('ą a kuratorem jego usta.- 
nowiono Feliksa de Nieczuja. Wierzbickiego 
Z Meduchy. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
HalicI., 30. stycznia 1904. 


L. cz. P. 28/4 (l) (2846 1-3) 
Marylł. KołodzieJ z Kończak uznaną zo- 
stała chorą na umy śle a kuratorem Jej usta- 
nowiono Jakóba Krzemińskiego z KOIlezak. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Halicz; 10. lutego 1P04. 


L. cz. P. 76/4 (10) t2932 1-3) 
Jan Brud z Gniewczyny uzna.ny :wstał: 
lIlarnotrawnym. Kuratorem tegoż Sebastyan 
.Konieczny z Gniewczyny . 
O. k. Sąd powilł.towy, Oddzia.ł I. 
Przeworsk, 19. marca 1904. 


L. cz. P. 75/4 (11) (2933 1-3) 
Irena Piłat z Tarnawki uznana została 
za marnotrawną, kuratorem dla niej ustano- 
wiono Izydora Piechurę z Taruwki. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział L 
Przeworsk, dnia 19. marca 1904. 


L. cz. L. VII. 17/3 (3) (2901 1-.3) 
Jan Oleksy syn Józefa z Kobyla uzna- 
ny zostal umysłowo niedołężnym. Kurator 
Michał Santa z Kobyla. 
O. k. Sąd powiatowy Oddział VII. 
Nowy Sącz, dnia 3. lutego 1904. 


L. cz. L. I. 5/3 (5) (2902 1- 3) 
J6zef i Maryanna Krzysztomowie uznani 
Zostali za marnotrawnych. Kurator J óz.ef 
Mrzygłód z Przy donicy. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział 1. 
Nowy Sącz, dnia 11. listopada 1903. 


L. cz. P. 23;4 (8) (2913 1-3) 
Za umysłowo chorą uzna.no Ewę Ryn- 
duchową w Wieliczce. Kuratorem jej usta- 
nowiono Piotra Hynducha. w Wieliczce. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział 1. 
Wieliczka, dnia 27. lutego 1904. 


L. cz. L. 1/4 (4)' (2,625) 
Wojciecha Kabali z Tarnawy gorlleJ 
uznano umysłowo chorym. Kuratorem usta- 
nowiono Michała Kabali z Tarnawy górnej. 
O. k. Sąd powiatowy. 
Lisko, dnia. 13. marca 1904. 


L. cz. P. VII. 33/4 (9) (2844) 
Antoni Piekut z Leśniowic został uzna- 
ny marnotrawnym a kun torem jego ustano- 
wiono Hryńka Szwec z Leśniowic. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział VII. 
Gródek, 9. stycznia 1904. 


L. cz. P. IV. 28/3 (6) (2825) 
l) Teodor Biłous, 2) Leon Reutschner, 
3) Olga Bordiuk vel Oicimirska, 4) Marya 

rzernień, 5) Felil.:s Gończakowski, 6) Błażej 
z.atan, 7) Jan Budzina, 8) Józef Szebesta., 

 Franciszek Jaroszewski, 10) Kazimierz 
.ada, 11) Marya. Bartnik, 12) Józef Onysz- 
kIewicz, 13) Roma.n Oapiński, 14) Antoni 
iamr
{',ki, 15) Stanisław Niedzwiedzki, 16) 
wan Sanocki, 17) Kalman Hirschfeld, 18j 
h1:a. r .ya. Rlippel zostali uznani umysłowo cho- 

erł;1I. zaś kuratorami ustanowielll ad 1) Ba- 
1 11 b.lłous, ad 2) Jakób Heutschner, ad 3) 
Janclszek Bedna.rski, a.tl 4) Tomasz Krzemień 
a 5) Tadeusz Paszkowski , ad 6) Wla- 


ł-- 


L. cz. L, 5/4 (3) (2842) 
Za umysłowo chorego uznano Jana 
Woźniaku po Macieju w Głojscach. Kurato- 
rem jego ustanowiono 
Iarcina Woźniaka 
w Głojseach. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział I. 
Dukla, dnia 19. marca 1904. 


L. cz. P. VI. 22,04 (2594) 
Tekla Rrzyzanowska z Ossowiec uznana 
marnotrawczynią. Kuratorem dla niej usta- 
nowiony Stefan Gandza.łas z Ossowiec. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział VI. 
Buczacz, 6. marca. ] 904. 


Rozmaite obwieszczenia. 
L. cz. O. I. 60/4 (1) (41
4 
-:-3) 
Przeciw niewiadomej z zycIa l mIejSCa 
pobytu Izabeli z Serafin6w Szydłowskiej 
wni,esionym został do c. k. sądu powiatowego 
w Zydaczowie przez Ołenę z Dawidczaków 
Hywel pozew o uznanie prawa własności po- 
siadłoścl lwb. 687 ks. gr. gm. Żydaczowa 
objętej czyli parc. grt. 1042. 
Na podstawie pozwu wyznaczono roI.. 
prawę na dzień 24. maja HJ04 godzinę 9 
rano w tutejszym Sądzie, w biurze Nr. 11. 
Oelem strzeżenia praw Izabeli z Sera- 
finów Szydłowskiej ustanawia. się pana. Emi- 
lia.na Głowackiego w Zydaczowie kuratorem. 
Tenze kurator zastępywać będzie po- 
zwaną w rzeezonej sprawie na. jej koszt 
i Biebezpieczeństwo, dopóki ona w sądzie 
się. nie zgłosi lub pełnomocnika. nie za.mia- 
nUJe. 
.0. k. Sąd powia.towy, Oddział I. 
Zydacz6w, dnia 2. kwietnia 1904. 


L. cz. O. VI. 140,4 (1) (4118 3-3) 
Przeciw Zofii Paszkowskiej, Rozalii 
Paszkowskiej, Michałowi Harchalewicz i Ma- 
ryi Wojowskiej, których miejsce pobytu jest 
nieznane, wniesionym został do c. k. sądu 
powiatowego w Gródku przez Szewę Resport 
w Gródku pozew o uznanie prawa własności 
do 2/3 części realności lwh. 1550 gm. 
Gródek. 
N a podstawie pozwu wyznaczoną zo- 
stała audyencya do ustnej rozprawy w sądzie 
tut. na. dzień 15. czerwca 1904 o godz. 8 
przed południem w sa.li Nr. 6. 
Celem strzeżenia praw tychZe ustana- 
wia. się pana dra. Longina Ozarkiewicza a.d w. 
w Gr6dku kuratorem. 
Tenże kurator zastępowa.ć będzie wyz 
wymienionych w rzeczonej sprawie na ich 
koszt i niebezpieczeństwo, dopóki oni w są- 
dzie się nie zg,łoszą lub pełnomocnika nie 
za.mianują. 
O. k. Sąd powia.towy Oddział VI. 
Gródek, dnilł. 20. kwietnia 1904. 


L cz. O. II. 213;4 (1) (4152 3-3) 
Przeeiw Edwardowi Kroemer, którego 
miejsce pobytu jest nieznane, wniesionym 
został do c. k. sądu powiatowego S. II. we 
Lwowie przez lVIichała Serbinowicza rolnika 
w Zubrzy pozew o wykreślenie prawa zasta- 
wu dla kwoty 150 złr. czyli 30J kor. zpn. 
N a podstawie pozwu wyznaczoną zo- 
stała audyencya. do ustnej rozprawy na dzień 
31. maja 1904 o godz. 9 rano, do tego sądu 
sala Nr. 7. 
Odem strzezenia praw nieznanego z miej- 
sca pobytu Edwarda Kroemera ustanawia się 
p. adw. dr. Aleksandra Łysiaka we Lwowie 
kuratorem. 
Tenie kura.tor zastępy wać będzie po- 
wyżej wymienionego nieznanego pobytu w 
rzeczonej spra.wie na. jego koszt i niebez- 
pieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie 
zgłosi lub pełnomocnika nie za.mianuje. 
O. k. Sąd powiatowy S. II. Oddzial II. 
Lwów, dnia 28. kwietnia 1904. 


L. cz. O. II. 74/4 (1) (4288) 
Przeciw Józefowi Pa.szkowi i Maciejowi 
Paszkowi, których miejsce pobytu jest nie: 
znane, oraz przeciw nieobj. ma.sie spadkowej 
śp. Maryanny Paszek, wniesionym zostlł.ł do 
Co k. sądu powiatowego w Strzyzowie przez 


9 


L. cz. O. V. 123/4 (1) (4223) 
Przeciw Wasylowi Muzyczuk, przedtem 
w Pieczy górach za.mieszkałemu, którego miej- 
sce pobytu jest nieznane, wniesionym został 
do c. k. sądu powiatowego w Sokalu przez 
Teklę Herdzik pozew o ojcostwo i alimentacyę. 
Na podstawie pozwu wyznaezono a.u- 
dyeneyę do ustnej rozpnwy na 5. lipca 
1904 o godzinie 8 rano Sala Nr. 1. 
Oelem strzezenia praw Wasyla Muzy- 
czuka ustanawia. się pana adw. dra Petru- 
szewicza w Soka.lu kuratorem. 
Tenże kurator zastępy wać będzie W 11,- 
syla Muzyczuka. w rzeezonej sprawie na jego 
koszt i niebezpieezeństwo, dop6ki on w sądzie 
się nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamia- 
nuje. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
Sokal, dnia 14. maja 1904. 


L. cz. O. 1. 834 (1) (4182) 
Przeciw Maryi Oebryńskiej żonie Iwa- 
na, którf\j miejsce pobytu jest nieznane, 
wniesionym zostlł do c. k. sądu powiatowe- 
go w Zbarażu przez Mojiesza. Schrage w 
Zbarażu pozew o zniesienie wsp6łwłasności 
realności objęt8j whl. 92 ks. gr. gm. kat. 
Oehrymcwce. 
N a podstawie pozwu wyznaczono ustną 
rozprawę na dzień 10. czerwca 1904 o godz, 
9 przed południem w tutejszym sądzie, biu- 
ro Nr. 12. 
Oelem strzezenia praw Maryi Oebryń- 
skiej żony I w..na ustanawia się p. dr. J Ó. 
zefa Kossera adw. kraj. w Zbarażu kura- 
torem. 
Tenże kurator zastępywać będzie ją 
w niniejszej sprawi6 na jej koszt i niebezpie- 
czeństwo, dopóki ona w sądzie się nie zgłosi 
lub pelnomocnika nie zamian
je. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddzia.ł I. 
Zbaraż, dnia 9. maja 1904. 


L. 57.982. 


(4233) 


E D Y K T. 
C. k. Dyrekcya poczt i telegrafów 
dla Galicyi wzywa pocztowego urzędni- 
ka pomocniczego p. Edwarda Szy- 
szkowskiego, którego obecne miejsce 
pobytu nie jest znanem, aby w prze- 
cia g u 14 dni liczac od dnia og
osze- 
. ,. 
nia tego edyktu, zgłosi
 się w c. k. 
Dyrekcyi poczt i telegrafów we Lwo. 
wie celem odebrania orzeczenia komi- 
syi dyscyplinarnej z d. 10. maja b. r. 
Po bezskutecznym uplywie po- 
wyż
zego terminu stanie się to orze- 
czeme prawomocnem. 
Lwów, dnia 14. maja 1904. 


L. cz. O. I. 182/4 (1) .(42

) 
Przeciw niewiadomemu z życia l mleJ- 
sca pobytu Janowi Frankowskiemu przedtem 
z Przemyślan wni6sł Dawid Fuchs z Prze- 
myślan skargę o zapłatę kwot 25
 kor. zpn. 
18 kor. 60 hal. i 16 kor. 42 hal. zpn. 
Ustna roz.prawa odbędzie się dnia. 31. 
maja 1904 o godz. 8 rano biuro Nr. 7. 
Ustanowiony dla strzeżenia praw po- 
zwanego kurator dr. Izydor Kohl adwokat 
w Przemyślanach, będzie go zastępy wał, do- 
pokąd się w sądzie nie zgłosi lub pełnomo- 
cnika nie ustanowi. 
O. k. Sąd powia.towy, Oddzia.ł I. 
Przemyślany, dnia 13. maja 1904. 


L. cz. O. VI. 213/4 (1) (4151) 
Przeciw Rudosindo Roche, kt6rego 
miejsee pobytu jest nieznane, wniesionym 
został do c. Je. sądu powiatowego w Krakowie 
przez Izabellę Rehmanową z Krakowa pozew 
o wykreślenie prawa. zastawu dla kwoty 4' O 
kor. zpn. 
Na podsta.wie pozwu wyzna.czono roz- 
prawę na 10. czerwca 1904 godzina 9 rano 
sala Nr. I. tut. sądu. 
Celem strzezenilł. praw Rudosindo Ro- 
chego, usta.nawia się po dr. Władysława 


L. cz. O. I. 174/4 (1) (4165) 
Przeciw Mordkowi Gall, którego miej- 
sce pobytu jest nieznane, wniesionym został 
do c. k. sądu powiatowego w Haliczu przez 
Herzla Kriegsma.nna i Malę Blumenstein, 
właścicieli realności w Maryampolu, pozew 
o uznanie prawa własności do realności ob- 
jętej lwh. 1125 gm. kat. Maryampol zpn. 
Na podstawie pozwu tego wyznaczono 
audyencyę do ustnej rozprawy na dzień 15. 
czerwca 11)04 godzinę 10 ra.no w tutej szym 
Sądzie biuro Nr. 8. 
Oelem strzeżenia praw nieznanego z ży- 
cia i miejsca pobytu Mordka G a.ll a., ustana- 
wia się pana adwokata dra A. Hahna z Ha- 
licza kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie Mordka 
Galla w rzeczonej sprawie na jego koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się 
nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział l. 
HalicI., dnia 5. maja 1904. 


L cz. Ow. 454/4 (1) (4255) 
Przeciw Teodorowi Braszczej, którego 
miejsce pobytu jest nieznane, wniesionym 
został do c. k. sądu obwodowego jako han- 
dlowego w Stryju przez Salamona Lipę Hir- 
scha z Orawy pozew o 400 kor. 
Na podstawie pozwu wydano naka.z za- 
płaty. 
Oelem strzeżenia. praw Fedora Braszczej 
ustanawia się Pana dra. 1!'euersteina a.dwokata 
w Stryju kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie po- 
zwanego w rzeczonej sprawie na. jego koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się 
nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje. 
O. k. Sąd obwodowy jako handlowy, 
Oddzilł.ł II. 
Stryj, dnia. 13. maja 1904. 


L. cz. O. 87;4 (2) (4271) 
Przeciw nieobecnemu Janowi Kościół- 
kowi przedtem w Kielnarowej wniosło To- 
warzystwo zaliczkowe w Głogowie skargę 
o 353 kor. zpn. 
Rozprawa odbędzie się 26. maja 1904 
o godz. g ra1.O w biurze Nr. 2. 
Ustanowiony dla strzezenia. praw po- 
zwanego kuratorem p. Wincenty Ohłodnicki 
w Głogowie będzie go zastępowa.ł, dopokąd 
się w sądzie nie zgłosi lub pełnomocnika. file 
zamianuje. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Głogów, 18. maja 1904.  


L. cz. O. IV. 47/4 (1) (4265) 
Przeciw Janowi i Stanisławowi Wawry- 
kom, których miejsce pobytu jest nieznane, 
wniesionym zostal do c. k. sądu powiato- 
wego w Brzesku przez Maryannę Rapustową 
z J adownik pozew o własność i hipoteczne 
przepisanie parcel gruntowych lk. 348 i 705 
w J adownikach zpn. 
N a podstawie pozwu wyznaczono au- 
dyencyę do ustnej rozprawy na dzień 27. 
maja 1904 godzinę 9 rano w biurze Nr. 13 
tutejszego sądu. 
Oelem strzezenia praw niewiadomych 
z miejsca pobytu Jana i Stanis
awa Wawry- 
ków ustanawia się Pa.ua. Jędrzeja Wawrykę 
syna Toma.sza w J a.downikach kuratorem. 
Tenże kurator zastępywa.ć będzie Jana 
i Stanisława Wawryków w rzeczonej sprawie 
na ich koszt i niebezpieczeństwo, dopóki oni 
w sądzie się nie zgłoszą lub pełnomocnika 
nie zamianują. 
O. k. Sąd powia.towy, Oddział IV. 
Brzesko, dnia 14. kwietnia 1904. 


L. cz. O IV. 86/4 (1) (4287) 
Przeciw Józefvwi Paszkowi z Godowej, 
którego miejsce pobytu jest niezna.ne, wnie- 
sionym zosta.ł do c. k. sądu powia.towego 
w St.rzyżowie przez Józefa Wnęka pozew 
o własność i oddanie parc. gr. lkat. 1662 
gm. Godowa. 
Na podstawie pozwu wyznaczono au- 
dyencyę do ustnej rozprawy na dzień 24. 
maja. 1
104 o godz. 9 rano. 
Oelem strzeżenia praw Józefa. Paszka 
usta.nawia się Pana. adwokata. dra Uiberalla 
w Strzyżowie kuratorem. 
Tenże kurator za.stępywać będzie Józefa 
Paszka w rzeczonAj sprawie na. jego koszt 
i niebezpieczeństwo, dop6ki on w sądzie !:Cię 
nie zgłosi lub pełnomocnih nie zamianuje. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 
Strzyżów, dnia. 29. kwietnia 1904.
		

/DIGCZAS002001_1904_116_0010.djvu

			Amortyza,cJe. 
L. cz. T. IV. 2/4 (2) (3410 3-3) 
A m o l' t Y z a c y a. 
Na wniosek Nussina Rosnera, kupca 
w Zabnie wdraża się postępowanie celem 
amortyzacyi zsgubionąj książeczki wkbdko: 
Wfj Towarzystwa kredytowego dla hand.lu. I 
przemysłu w Tarnowie 
r. .6412 na. lmIę 
Nussina Rosnera wystawIOnej na 251 kor. 
25 hal. opiewającej. ... . 
Posiadacza powyższej kSJązeczkl wkładko- 
wej wzywa się przeto,. aby 
głosił się ze 
swojemi prawamI ."/Si Clągy jednego. roku, 
w przeciwnym bowIem ra.
I
 p
 ypływle po- 
wyższego czasokresu za D1elstmejącą uznaną 
zostanie. 
O. k. Sąd obwodowy, Oddział IV. 
Tarnów, dnia:,l2. kwietnia 1904. 


L. cz. T. II. 2;4 (4) (3453 3-3) 
O. k. Sąd obwodowy jako handlowy 
w Rzeszowie wdraża na ządanie p. Izaka 
Rolzera, jako zarządcy masy konkursowej 
Ohaima Karmela postępowanie amortyzacyj- 
ne zaginionego blankietu wekslowego Da 
2200 kor. opiewającego, zaopatrzonego podpi- 
semNusena Zuckerajako przyjemcy i podpisem 
Ohaima KarmeIa jako wystawcy. zresztą nie- 
wypełnionego, i wzywa się posiadacza tego 
wekslu, aby w ciągu 45 dni licząc od dnia 
ogłoszenia tego edyktu w urzędow
j "Gaze- 
cie Lwowskiej", weksel ten w tuteJszym są- 
dzie złożył, albowiem po bBzskutecznym 
upływie tego czasokresll weksel powyższy na 
ponowne żądanie p, !Zaka Rolze!'a za umo- 
rzony i nieważny uznany zostame. 
O. k. Sąd obwodowy, Oddział II. 
Rzeszów, dnia 18. kwietnia 1904. 


L. cz. T. 16;4 (2) (3603 2-3) 
N a wniosek Stefanii Ruth we Lwowie 
wdraża się postępowanie amortyzacyjne co 
do książeczki galicyjskiej Kasy Oszczędności 
Nr. 122993 na 1030 kor. na. imię Stefamii 
Ruth. opiewającej do Nr. 10620 winkulo- 
wanej. 
Posiadacza powyższej książeczki wzywa 
się, aby się zgłoliJił ze swojemi prawami 
w przeciwnym bowiem razie wspomniana 
książeczka po upływie sześciu (6) miesięcy 
od dnia, ostatniego ogłoszenia licząc uznaną 
zostanie za. nieistniejącą. 
O. k. Sąd krajowy cywilny, Oddz. VII. 
Lwów, dnia 15. kwietnia 1904. 


L. cz. T. 66/2 (5) (3599 2-3) 
N a wniosek Aziendy au str. franc. To- 
warzyf>twa od szkód elementarnych i wypa 
dków wdraza się postępowanie celem amor- 
tyzacyi rzekomo przez wnioskodawczynię 
zgubionej asygna.cyi .na doptaty do asygnaty 
kasowej Nr. 342 na 200 kor. opiewającej. 
c. k. uprz. ga.lic. Zakładu kredytowego wło- 
ściańskiego we Lwowie. 
Posi?dacza powyższej asygnacyi wzywa 
się przeto, aby zgłosił sie ze swojemi prawa- 
mi w ciągu jednego roku, 6 tygodni 3 dni 
w przeciwnym bowiem razie po upływie po- 
wyzszego czasokresu za nieistniejące uzna.ne 
zostaną. 
O. k. Sąd krajowy cywilny, Oddział VII. 
Lwów, dnia 18. kwietnia 19C4. 


L. cz. T. 22/4 (2) (3600 2-3) 
Na. wniosek Racheli Kriss we Lwowie 
wdraża się postępowanie celem amortyzacyi 
następującego rzekomo przez wnioskoda.wczy- 
nię zagubionego weksla z daty "Lwów 23. 
lipca 1902 na 480 kor. opie'll	
			

/DIGCZAS002001_1904_116_0011.djvu

			c. k. uprzyw. galicyjski akcyjny Bank hipotecznL 


Przy siedemnastem losowaniu 
4°10 listów hipotecznych 
dnia 28. kwietnia 1904 
zosta
y wylosowane do sp
aty: 
Ser. A. po 200 K. 
Nr. 861, 1230, 1332, 1361, 1410, 1847, 2121, 2515, 3818, 4068, 4317, 4454, 4739, 
4791, 5001, 5155, 5363, 5716, 5886, 6093, 6096, 6497, 6818, 7039, 7178, 7403, 
7407, 7446, 7461, 7488, 7474, 7691. 
Ser. B. po 1000 K. 
Nr. 3465, 3487, 3616, 3622, 3M6, 3666, 3708, 3773, 3788, 3811, 3819, 3821, 3856, 
3861, 3871, 3872, 3887. 
Ser. C. po 2000 K. 
Nr. 761, 964, 1221, 1344, 1537, 1733, 1797, 1942, 2665, 2726, 3436, 3Q29, 4322, 4659, 
5001. 5377, 5507, 5705, 5938, 6338, 6792, 7028, 7073, 7366, 7456, 7535, 7759, 
7813, 7833, 8028. 


Ser. D. po 10.000 K. 
Nr. 109, 185, 379, 658. 
Ser. E. po 20.000 K. 
Nr. 426. 
Powyzsze listy hipoteczne wypłacone będą w wylosowanych kwotach kapitału 
1. listopada 1904 i z tymze dniem ustaje dalsze oprocentowanie onych. 

YX::..AZ 
w poprzednich ciągnieniach wylosowanych a w obiegu będących 
4% listów hipotecznych. 
Ser. .A.. po 200 K. 
645 975 1115 1293 1416 1543 1558 1731 1774 1893 1999 
2566 2584 3323 3336 3543 3678 3799 3804 3956 3979 4439 
4652 4821 4834 4990 5034 5143 5261 5335 5528 5531 5618 
6048 6719 


2294 2313 2364 2510 
4481 4508 4532 4578 
5662 5667 5956 e015 


Ser. B po 1000 K. 
54 393 630 741 1247 1266 1312 1682 2221 2649 2655 3206 3344 
Ser. C. po 2000 K. 
208 468 823 837 844 902 1078 1643 1644 1910 2274 2321 2449 2734 3144 
3224 3565 3702 4108 4428 4449 4854 5277 5333 6157 6947 7170 
Ser. D. po 10.000 K. 
579 732 746 
Ser. E. po 20.000 K. 
37 
W postępowaniu amortyzacyjnem : 
4°/0 listy hipoteczne 
wraz z kuponami: 
Ser. C. po 2000 K. 
Nr. 37, 625, 1570, 1714, 1723, 1799, 1888, 1888, 1896, 1897, 2203, 2903, 2904. 
Kupony Ser. E. Nr. 399 od 1. listopada. 1903 do 1. maja 1914. 
Następne losowanIe z k
)ńcem paź{lzlerniks 1904. 
Lwów, dnia 29. kwietnia 1904. 
C. k. uprzyw. galio. akcyjny Bank hipoteczny. 


C. k. uprzyw. gaIic. akcyjny Bank bipoteczn
 
Przy dwudziestemszóstem losowaniu 
4 1 12°10 listów hipotecznych 
dnia 28. 1 29. kwlet.Jlia 1904 
zostaly wylosowane do sp laty : 
Ser. .A.. po 100 zł. = 200 K. 
25 29 83 ]74 239 262 264 272 274. 275 301 333 357 
398 4
1 437 461 464 466 529 546 568 615 629 630 644 
705 725 728 749 790 904 909 931 997 1014 1024 1075 1117 
1160 1166 1192 1333 1355 1398 1413 1427 1436 1439 1441 1460 1464 
1471 1480 1481 1487 1497 1504 1507 1525 1555 1561 1584 1621 1653 
1670 1750 1772 1803 1826 1845 1856 18d7 1953 2056 2158 2160 2104 
2183 2187 2191 2246 2255 2292 2329 2361 
384 2
91 241B 
417 2
25 
2433 2484 2563 2597 2637 2660 2673 2745 2775 2792 
825 2849 2925 
2986 3029 3049 3078 3082 3123 3209 3231 3278 2288 3400 3410 3
30 
3452 3460 3514 3605 3657 3692 3747 3760 3776 3824 3842 3935 3D86 
4028 4041 4063 4076 40b9 4126 4154 4198 4228 4:2:31 4;,;84 4311 4324 
4369 4385 4413 4414 4425 4531 4581 4603 4613 4628 4694 4721 4756 
4783 4799 4
17 4880 4997 5009 5011 5u12 5035 5042 5052 5117 5119 
5221 5240 5243 5251 5299 5320 5377 5378 5390 5393 5404 5414 5424 
5524 5607 5609 5700 5730 5747 5767 5791 5828 5880 5914 6021 6032 
6037 6061 6090 6152 6205 62
2 6247 6257 6258 6260 6277 6294 6348 
6421 6436 6141 6465 6525 6603 6765 6767 6786 6859 6887 6901 6914 
6934 7026 7027 7033 7125 7131 7154 7Ż55 7260 7279 7295 7298 7302 
7305 7382 7411 7414 7430 7499 7541 7543 7592 7639 7697 7703 7714 
7768 7780 7795 7821 7837 7861 7899 6

4 8023 80
5 8050 8060 8064 
8161 8164 8201 8204 8210 8211 8218 8287 8306 8348 8387 8393 8445 
8516 8527 85
8 8552 8571 8576 8601 8674 8688 
695 8715 8759 8869 
8887 8930 8982 8987 9001 9023 9044 905
 9099 9154 9203 9z57 9316 
9334 9367 9438 9446 9449 9466 9516 9557 9565 
572 9617 9701 9704 
9714 9733 9795 2823 9901 9910 9941 9955 1:J973 9982 9992 9993 10003 
10020 10096 10131 10142 10188 10219 10249 10259 10262 10285 10341 10351 10406 
10430 10437 10449 10450 10504 10607 10626 10063 10726 10749 10765 10786 10802 
10807 10886 10908 10916 10945 11090 11121 11151 11168 11185 11235 11297 11446 
11402 11541 11562 11629 11641 11681 11688 11701 11710 11763 11850 11868 11884 
11981 11999 12007 12014 12072 1:2139 12182 12
45 12268 12284 12300 12
46 12413 
12414 12432 12435 12443 1
470 12478 12495 12508 12517 12555 12579 12584 12594 
12601 12650 12655 12659 12693 12715 12732 12773 12790 12795 1
872 128
7 12906 
12973 12987 13012 13105 13151 1
238 13262 13272 13282 1
325 13328 13329 13364 
13366 13417 13427 }3481 13513 135
4 13599 13611 13669 1371z 13731 13761 137b5 
13800 13839 13842 13856 13871 13873 13904 139Z1 13968 14015 14028 14031 14089 
14098 14116 14190 14200 14235 14247 14262 14289 14329 14370 14480 144S9 14507 
14508 14525 14528 14532 14557 14566 14595 14612 14624 1466
 14745 14750 14801 
14807 14815 14817 14834 14859 14889 14933 ]4940 15078 15145 15146 15190 15243 
15291 15304 15326 15331 15335 15347 15405 15412 15423 15480 15487 15504 15568 
15576 15
7915606 15608 15617 15679 15723 15742 15746 15772 15904 15949 15987 
16035 16085 161z4 16130 16183 16204 16238 16243 16252 16ż63 16303 16400 16406 
itG
eta Lwowskie Nr. 116 z dnia 21. maja 1904. 


....... 


L
 


dnła 


11 


16484 16500 16562 16566 16588 16597 16598 16601 16607 16616 16617 16644 
16665 16691 16771 16853 16855 16867 16868 16S98 16982 16988 16990 17089 
17117 17198 17212 17275 17279 17293 17302 17321 17336 17345 17362 17378 
17396 17411 17414 17422 17439 17452 17461 17468 17471 17472 17494 17495 
17515 17607 17614 17615 17635 17657 17659 17701 17740 17847 17885 17895 
17940 17952 17968 17977 17988 17992 18028 18042 18057 18100 18163 18166 
181t8 18209 18224 18235 18254 18261 18280 18306 18310 18319 18362 18370 
18387 18408 18410 18412 18492 18519 18545 18b55 18587 18594 18607 18621 
18640 18649 18656 18662 18673 18693 18706 18721 18723 18771 18772 187
2 
18815 18822 18832 18889 18903 18905 18906 18933 18940 18956 19028 19084 
19099 19106 19111 19137 19147 19164 19169 19173 19174 19188 19194 19211 
19222 19271 19279 19280 19307 19336 19357 19387 19388 19391 19392 19393 
18483 19485 19
89 19492 19493 19497 19502 19512 19526 19530 19546 19553 
19603 19658 19674 19701 19712 19728 19747 19757 19767 19778 19800 19832 
19925 19991 20007 20044 20030 20082 20105 20111 20120 20121 20126 20134 
20178 20179 20194 20209 20211 20221 20233 20235 20254 20255 20264 20269 
20292 20303 20346 20351 20393 20400 20406 20408 20443 20446 20454 20459 
20487 20522 20524 20557 20558 20571 20598 20607 20611 20618 20647 20676 
20739 20766 20784 20803 20824 20878 20892 20929 20935 20970 20994 21012 
21064 21099 21111 21125 21140 21146 21161 21168 21193 21194 21205 31213 
21225 21241 21246 21250 21274 21316 21338 21378 21423 21440 21438 21499 
21532 21553 21580 21603 21639 21730 21732 21734 21789 21804 218z3 21845 
21868 21899 21904 21908 21910 21917 22034 22086 22093 22104 22107 22114 
22131 22136 22140 2
142 22157 22225 22257 22278 22283 22286 22299 22315 
22410 22411 22426 22443 
245o 22481 22505 22533 22548 22550 22559 22565 
22586 22611 22639 22645 22647 22648 22650 22667 22670 22715 22718 22738 
22775 22799 22821 22856 22876 22912 22927 22928 22948 22951 23023 23078 
23128 23136 23172 23202 23219 23266 23305 23306 23313 23316 23325 23330 
23347 23353 23363 23368 23371 23373 23380 23382 23387 23396 23399 23410 
23435 23440 23443 23446 23448 23457 2346] 23464 23466 23472 23i76 23511 
23518 23523 23528 23532 23540 23541 23545 23553 23555 23558 23559 23570 
23580 23585 23588 23591 23760 24094 24220 24222 21275 24288 24293 24352 
24389 
Ser. B. po 500 zł. = 1000 K. 
44 53 54 61 66 120 130 140 245 273 307 331 
373 391 453 529 533 538 601 611 766 793 796 804 
948 977 1017 1032 1109 1114 1136 1154 1166 1263 1279 1303 
1382 1398 1420 1458 1577 1643 1738 1746 1749 1756 1761 1809 
1859 lb83 1940 1972 1975 2004 2008 2049 2055 2073 2087 2090 
2157 2184 2256 2320 2371 2378 2399 2407 2448 2462 2473 2498 
2553 2569 2699 2708 2735 2742 2747 2816 2859 2865 2873 2931 
2994 3013 3033 3090 3094 3099 3135 3137 3146 3179 3188 3222 
3330 3342 3352 3354 3365 3406 3486 3494 3538 3562 3567 3582 
3635 3676 3802 3825 3892 3894 3912 
940 3982 4024 4093 4095 
4229 42
1 4240 4267 4273 4314 4377 4383 4475 4504 4525 4574 
4608 4627 4663 4707 4716 4763 4850 4855 4864 4896 4909 4958 
4970 4973 4991 4994 5095 5117 5129 5184 5197 5236 5354 5364 
5367 5368 5390 5418 5455 5460 5469 54
0 5481 5482 5570 5584 
5603 5690 5694 5713 5714 5753 5827 5852 5910 5929 5937 5946 
5964 5983 5986 6028 6081 6166 6178 6228 6259 6266 6280 6286 
6298 6418 6512 6514 6549 6577 6593 6604 6638 6683 6699 6750 
6776 6807 6883 6895 6952 6960 6988 6990 7032 7044 7063 7094 
7125 7136 7159 7166 7199 7212 7234 7264 7269 7285 7367 7410 
7449 7461 7469 7520 7605 7633 7704 7757 7771 7790 7830 7850 
7914 7955 7987 8006 8029 8044 8073 8088 8091 8171 8244 8260 
8302 8348 8375 8409 8430 8433 8439 8559 8603 8604 8620 8622 
8673 8713 8715 8741 8770 8808 8E35 8844 8850 8867 8
80 8891 
8936 9012 9015 9043 9053 9064 9v68 
J82 9088 9090 9121 9122 
9153 9159 9161 9176 9208 9217 9222 9267 9358 9370 g393 9399 
9416 9421 9422 9433 9516 9561 9656 96H4 9701 9731 9739 97
1 
9813 9861 9876 9888 9891 9893 9897 9917 9918 9934 9946 9949 
9968 9988 9992 9996 9998 10023 10034 10035 10076 100
9 10106 101i8 
10203 10238 10245 10247 10268 10276 10282 10319 10328 10367 10372 10407 
10461 10473 10493 10515 10516 10518 105
3 10546 10560 10574 1v575 10580 
10j85 10000 10607 10627 10634 10642 10664 10672 10759 10772 10b32 10
38 
10913 10920 10946 10963 109
8 11030 11040 11041 11052 11055 11U72 110jO 
11097 11089 11100 11111 11113 11131 11135 11138 11170 11235 11237 11249 
11298 11300 11305 11320 11327 11332 11348 11369 11447 114)5 11509 11513 
11556 11567 11569 11612 11622 11623 11634 11643 11079 11694 11701 11703 
11723 11746 117b4 11
10 11812 11842 11845 11854 11
79 11006 11908 11932 
11991 1
027 12034 12062 12075 1aOd6 11104 1211U 12127 12143 1z189 121
0 
12217 12218 12219 12223 12235 12238 102
1 12248 12255 12321 12337 12
49 
12401 12485 12495 12511 12555 12771 12854 13189 1318
 1323U 13269 13296 
Ser. C. po 1000 zł. 2000 K. 
7 32 45 122 131 133 230 247 2b7 293 349 a53 
400 442 4
9 548 598 618 667 694 717 725 744 812 
916 924 
50 951 975 9
2 1093 1113 1147 1222 1265 1272 
1279 1342 1399 1423 1440 1464 1[00 1502 1521 1522 1602 1B20 
1746 1747 1779 1783 1840 1870 1886 1971 1976 199
 2017 2092 
2173 2190 2209 2212 2215 2240 2253 2271 2280 230ł 2363 2365 
2371 2408 2i26 2439 2447 2482 2490 2507 2568 2576 3582 
609 
2639 2698 2702 2/91 2B03 2b19 2870 2936 2983 3046 3065 3007 
3111 3135 3151 3209 3252 3263 3267 3290 3349 3399 J470 3403 
3521 3526 3528 2572 3590 3626 3635 3641 3650 3739 3757 3
01 
3869 
886 3907 3
61 3984 3988 4980 4010 4011 4036 4069 4111 
4156 4203 4228 4252 4263 4264 4277 4002 4309 4314 4325 4334 
4375 4421 4434 4448 4457 4502 4536 4tHl 4620 467,,;) 40;3 4693 
4719 4741 4770 4798 4804 4820 4828 4831 4

3 4804 4961 4972 
5050 5103 5113 5121 5169 5195 5196 523' 5261 5262 52Y6 5376 
5444 5448 5535 5545 5667 5684 5701 5741 5752 5803 5b41 5853 
5900 5968 6050 6120 6142 6172 6226 6233 62bO 6295 6308 631u 
638
 63
7 6438 6553 6646 6707 6712 6719 6779 6787 6797 6803 
6847 6858 6874 0891 6910 6936 6939 6995 7017 7037 7070 7122 
7158 7224 7
40 7266 7301 7332 7337 7381 7386 7387 7421 74D6 
7528 7597 7614 7635 7665 7676 7678 7710 775d 7826 7908 7
2
 
8015 8043 8060 8064 8086 8118 8145 8158 81Q6 8218 8224 8240 
8289 8311 8340 8367 8374 8408 8424 8451 8452 8467 84ti8 8484 
8506 8595 8604 8625 8640 8045 8676 8685 8097 8706 8730 8813 
b854 8881 8890 8945 8960 8984 9068 9069 9162 9191 9194 9z03 
9238 9263 9298 9303 9360 9367 9372 9380 9385 9388 9407 9408 
9470 9494 9495 95i2 9607 9642 9691 9702 9728 9740 9785 9806 
9880 9946 10004 10025 10091 10103 10108 10119 10125 10141 10191 10197 
10298 10328 10329 10345 10356 103S9 10399 10469 10535 10556 10590 10608 
10615 10635 10643 10748 10763 10791 10818 10843 10935 10958 10Y80 l1U02 
11066 11067 11071 11075 11105 11107 11188 11221 11247 11267 11361 11387 
11463 11488 11495 11514 11551 11575 11641 11646 11649 11669 11745 11788 
11883 11939 11950 12055 12131 12140 12156 12172 12175 12205 12
09 122
3 
12301 1
319 12408 12416 12510 12614 12652 12670 12674 12096 12697 12715 
12175 12833 1284712939 12967 12968 12973 12977 129b2 131b7 13199 13276 
13295 13311 13363 13433 13441 13464 13472 13495 13519 13538 13555 13565 
13607 13616 13640 13653 13099 13702 13720 13741 13801 13828 13912 13
21 
13938 13950 13959 13964 14009 14016 14054 14068 lt086 14109 14134 14143 
14178 14185 14186 14257 14289 14315 14318 14328 14341 14359 14364 144t1 
14435 14462 14491 14530 14578 14606 14625 14643 14690 14760 14804 14821 
14854 14860 14918 14q25 14959 14992 14994 15008 15013 15020 15062 15066 
15105 15126 15182 15186 15205 15237 15282 15294 15333 15347 15356 15390 


16653 
17115 
17389 
17514 
17
23 
18176 
18373 
18631 
18792 
19088 
19213 
19455 
19594 
19834 
20168 
20275 
26465 
20730 
21050 
21214 
21519 
21852 
22125 
22363 
22566 
22757 
23122 
23346 
23427 
23516 
23576 
24369 


345 
938 
1350 
1846 
2127 
2536 
2985 
3263 
3601 
4172 
4602 
4960 
5366 
5585 
5961 
6297 
6758 
7112 
7426 
7877 
8290 
8658 
8905 
9145 
9403 
9806 

956 
10145 
10!t56 
105S1 
10865 
110,,0 
11
53 
lJ549 
16716 
l1H6G 
12213 
12;)56 
13298 


362 
819 
1273 
1065 
2093 
2368 
202\) 
3092 
15487 
38H 
4135 
4344 
4708 
5020 
5;:;90 
5882 
6325 
6815 
7hO 
7507 
7964 
8286 
8488 
8818 

214 
9425 
9809 
10
67 
10610 
lI024 
11390 
11794 
12280 
13771 
13293 
B56t5 
13::\30 
14168 
14413 
14822 
15070 
153!ł7
		

/DIGCZAS002001_1904_116_0012.djvu

			Powyższe listy hipoteczne wypłacone będą w wylosowanych kwotach kapitału dnia 
1. listopada 1904 i z tymże dniem ustaje dalsze oprocentowanie onych. 
VT y :e:::.A Zi 
w poprzednich ciągnieniach wylosowanych, a w biegu 
4 1 / 2 % listów hipotecznych. 
Ser. .A.. po 100 zł. = 200 K. 
19 21 22 23 26 27 94 100 103 
167 217 225 269 281 293 329 412 424 
550 553 557 558 588 601 609 648 656 
845 874 899 911 919 940 954 995 998 
1070 1090 1123 1129 1134 1146 1147 1170 1232 
1243 1244 1246 1
65 1267 12S7 1316 1336 1368 
1512 1549 1575 15b5 1606 1609 1616 1634 1698 
1805 18
1 1840 1854 1876 1885 1900 1915 1917 
1
66 1970 1981 2042 
104 
120 21
3 2139 2174 
2z74 2287 2328 2330 23D5 2343 2387 2401 2412 
2536 2538 
540 2572 2636 2669 
693 2732 2737 
2797 2819 2839 2846 2877 2878 2884 2899 2919 
2972 z973 2974 3010 3024 3056 
057 
095 311
 
3213 3z34 3276 3299 3301 3302 3
51 3353 3378 
3482 3484 3489 3499 3552 3657 3564 3726 3743 
3903 3905 3936 3974 3975 3978 3983 3990 4007 
4110 4120 4132 4150 4214 4252 4264 4268 4
75 
4
20 4422 4436 4445 4457 4472 4478 4539 4568 
4735 4761 4768 4838 4887 4898 4
15 5957 4962 
5026 5027 5094 5118 5121 5129 5137 5144 5149 
5336 5357 5366 5388 5389 5425 5434 5449 5455 
5571 5632 5633 5639 5663 566
 5U69 5676 5678 
5721 5799 5803 58v5 5840 5863 5889 5899 5908 
5971 59
2 6018 6039 6040 6093 6098 6113 6117 
6195 6207 6212 6282 6305 6327 6332 6
76 6381 
6506 6524 6537 6549 6619 6625 6633 6655 6684 


15410 15414 15430 15464 15476 15521 15606 15631 15656 15658 15698 15718 
15827 15921 15947 15997 16015 16083 16085 16102 16109 16155 16176 16178 
16204 16221 16245 16274 16276 162
0 16315 16338 16357 16365 16388 16394 
16492 16518 16525 16527 16541 16542 16545 16588 16655 16686 16693 16697 
16728 16768 16782 16786 16788 16831 16871 16875 16881 17017 17033 17040 
17093 17127 17138 17154 17247 17258 17284 17304 17331 17341 17348 17356 
17413 17499 17519 17520 17542 17548 17551 17603 17609 17617 176J6 17640 
17750 17787 17799 17803 17818 17851 17876 178
4 17910 17932 17951 17970 
17978 17989 17994 18003 18010 18017 18021 18024 18025 18050 18081 18111 
18170 18200 18209 18235 18287 18290 18292 18395 18402 18486 18500 18506 
18511 18514 18515 18545 18580 18688 18094 18718 18794 18
05 18826 18834 
18857 18866 18889 18915 18926 18932 18983 19049 19056 19081 19103 19111 
19154 19168 19171 19216 19228 19240 19266 19267 19285 19308 19316 19365 
19393 19419 19459 19460 19464 19493 19b23 19527 19606 19640 19683 19686 
19806 19
15 19836 19839 19856 19858 19873 19890 19894 19911 19934 19945 
20000 20003 
0012 20095 20115 20174 20206 20215 20273 20279 20280 20298 
20368 20411 20417 20430 20440 20474 20558 20566 20573 
0587 20605 20681 
20711 20750 20763 20815 20817 20
45 20856 20870 20892 20903 20921 20924 
21021 21025 21088 21107 21158 21177 21206 21225 212
0 21296 21336 21351 
213
7 21490 21521 21600 21602 21664 21665 21723 21731 21738 2176
 21873 
21894 21915 21933 21842 21954 21968 22012 22040 22064 22076 220
4 22102 
22158 221t5 22200 22292 12318 22397 22398 22415 22425 22427 22433 22440 
224e4 22479 22481 22489 22490 22521 22539 22543 22586 22593 22597 22649 
22680 22691 22701 22702 22726 22742 22768 2z771 22775 227"17 22782 22791 
22837 22861 228£6 22906 22
36 22938 22948 23016 23043 23052 23081 23167 
23198 23213 23214 2
221 23242 23265 23272 23317 23333 2
351 23447 23451 
23465 23479 23503 23541 23565 23596 23597 23600 23615 23618 28649 23662 
23700 23741 23749 23754 23775 23802 73817 23870 23877 23881 23931 23962 
23
98 24022 24038 24075 24080 24088 24089 24093 24121 241
4 24153 24176 

4237 24265 24268 24294 24317 24342 24346 24360 24394 24399 24408 24474 
24530 24593 24616 
4670 24699 24705 24710 24738 24804 24815 24818 24823 
24838 24865 24897 24913 24918 24921 24931 24
37 24949 24964 24989 24998 
25018 25027 25033 25075 25081 25118 25130 25144 25217 25229 25231 25259 
25306 25325 25367 25371 25376 25392 25398 25419 25485 25492 25499 25513 
25527 25529 25534 25546 25587 25598 25617 25639 25688 25726 25739 25746 
25781 25788 25807 25828 25842 25847 25865 25874 25883 25892 25893 25919 
25990 25999 26015 26018 26063 26073 26076 26081 26083 26104 26105 26112 
26141 26163 21181 26194 26201 26%57 26272 26294 26
07 26355 26397 2640
 
26426 26474 26534 28603 26619 26(:21 2li628 26637 26674 26678 266
9 26703 
26709 26713 26718 26721 23757 26783 26793 26801 26804 26860 26890 26925 
26964 26975 26983 26984 27001 27004 27016 27044 
7071 27097 27119 27141 
27175 27180 27183 27246 27252 27253 27258 27260 27270 27284 27287 27326 
27333 27371 23473 27374 27377 27380 27390 27398 27410 27424 27731 27440 
27495 27504 
7505 27520 27610 27615 27630 
7658 27669 27735 27740 27744 
277t8 27794 27817 27836 27858 27891 27899 27910 27963 28009 28022 28030 
28041 28124 28128 28166 28177 18197 28202 28220 28384 28391 28409 28432 
28485 28486 28507 28514 28531 28611 28612 28628 28633 28638 28656 28659 
28722 28748 28765 28766 28784 28806 28807 28866 28869 28870 2t890 28894 
28914 28918 28919 28921 28925 28927 28
30 28947 28957 28964 29011 2901
 
29066 29067 29082 29105 29121 29127 29145 29175 29177 29204 29231 29275 
29286 29331 29349 
9356 29403 29405 29408 29411 29418 29442 29444 2
463 
29474 29480 29481 29490 29531 29533 29749 2g761 29797 29810 29833 29895 
29937 30005 30044 30046 30051 30117 30118 30123 30126 30131 30137 30177 
20224 30226 3025
 30278 30285 30294 30298 30304 30345 30392 30442 30444 
30479 304B1 30495 30499 30549 30557- 
0568 30572 30579 30590 30599 30621 
30627 30705 30708 30709 30710 30717 30720 30726 30739 30741 30750 30753 
30825 30830 30841 30847 
0866 30886 30917 30921 30935 30936 30954 30994 
B106b 31069 31074 31075 31081 310£4 
11U9 31115 31175 31221 S1238 31244 
31298 31309 31330 31339 31
52 31
96 31420 
1426 31428 31470 31474 31496 
31529 31531 31532 31548 31550 31556 31581 31585 31594 31605 31615 31633 
31647 36662 31698 31703 31708 31810 31812 31853 31903 31910 31959 32000 
32046 32050 32069 32073 320b2 32089 32128 32142 32171 32173 321
0 32192 
32218 3z244 32294 3229
 32313 32321 32329 32355 32403 32442 32445 32481 
32530 
2540 32706 3
731 32750 32797 32846 32955 22991 33064 33130 33199 
Ser. D. po 5000 zł. = 10.000 K. 
50 55 1
0 132 172 217 318 343 372 416 4
6 494 
551 581 634 63
 690 709 716 732 744 754 778 800 
827 849 893 897 929 973 1005 1052 1062 1075 1076 1095 
1165 1177 1199 1225 1333 1349 1355 1403 1407 1462 1483 1493 
1507 1537 1543 1571 15
1 160fi 1622 1628 1635 1690 172i 1758 
1840 1879 1896 1909 1941 1955 1959 2020 2029 2035 2051 2052 
2072 2078 2082 2092 2126 2185 2187 2189 2213 2219 2236 2241 
2329 2391 2401 2417 2427 2486 2488 2501 2507 2527 2571 2590 
2602 2610 2612 2615 2635 2645 2646 2653 2677 2690 2999 2714 
2728 2749 2771 2783 2840 2874 2903 2911 2928 2929 2934 2940 
2945 2946 2949 2960 2
62 2963 2973 3032 
Ser. E. po 10.000 zł. = 20.000 K. 
9 31 150 157 163 176 178 196 205 304 331 355 
368 399 400 431 432 445 457 459 471 490 511 557 
569 635 667 669 689 127 757 779 842 845 857 


bEtdących 


17 
165 
527 
825 
1065 
1242 
1482 
1793 
1961 
2272 
2491 
:2790 
2967 
3188 
3466 
3886 
4098 
4400 
4707 
5016 
5335 
5570 
5716 
5970 
6156 
6476 


114 131 
430 454 
6!J5 739 
1026 103i:> 
1233 1236 
1389 13
7 
1716 1718 
1\135 19H 
:2185 21
3 
2419 2459 
2743 2778 

940 2fj51 
3129 iH62 
3434 3444 
3773 3801 
4040 4070 
4285 41)62 
4626 4675 
4983 4999 
5159 5178 
5543 55tH 
5697 5702 
5913 5942 
6127 6145 
6407 6411 
6735 6753 


15772 
16196 i 
16472 
16724 
17067 
17382 
17658 
17971 
18119 
18507 
18836 
19123 
19376 
HJ694 
19960 
20365 
20699 
20019 
21390 
21875 
22116 
22449 
22669 

28
7 
23177 
23463 
23693 
23908 
24212 
244b6 

4834 
25004 
25269 
25518 
25761 
25973 
26131 
26418 
26704 
26958 
27162 
27330 
27493 
27747 
28039 
28471 
286b7 
28907 
29043 
29284 
29471 
29!::J28 
30220 
30462 
30624 
30780 
31000 
31248 
31500 
31546 
32042 
32208 
32485 
33331 


546 
826 
111
 
1494 
1813 
2061 
2280 
2592 
2717 
2941 


164 
488 
776 
1054 
1240 
1447 
1774 
1960 
2z52 
24tH 
2783 
2!J54 
3174 
3449 
3t::43 
4077 
4363 
4678 
5005 
5197 
5568 
5704 
5953 
6155 
6453 
6780 


6810 6825 6834 6850 6880 6907 6925 6930 6932 6981 6989 7002 
7060 7101 7108 7139 7144 7181 7137 7207 7278 7336 7352 73
6 
7384 7397 7423 7442 7465 746
 7498 7500 7502 7512 7558 7575 
7611 7650 7655 7681 7687 7700 7715 7722 7739 7790 7796 7835 
7942 7956 7963 7992 8004 8005 8016 8021 8027 8029 8056 8058 
8081 8087 8106 8138 8148 8189 8215 8247 8203 8298 8304 8305 
8320 8331 8360 8431 8470 8472 8526 8535 8542 8561 8567 8569 
85U8 8605 8512 8669 8678 8705 8710 8711 8728 8745 875& 8822 
8838 8859 8880 8906 8943 8945 8971 9000 9028 9032 9050 9055 
9097 9122 9133 9172 9173 9188 &198 920J 9204 9205 9208 9
14 
9247 9248 9249 9254 9265 9268 9239 9321 9340 9356 9360 9
65 
9388 9390 9391 9403 9409 9420 9433 9468 9517 9527 9560 9569 
9587 9602 9621 9640 9646 9649 9653 
658 9774 9776 9780 9798 
9809 9811 9824 9836 9847 9873 9913 9979 10015 10024 10028 10046 
10051 10053 10071 10100 10150 10151 10166 10180 10183 10189 10212 10322 
10378 10388 10409 10423 10427 10428 10446 10469 10486 104 1 5 10543 10561 
10588 10604 10627 10ó31 10643 10649 10672 10696 10d98 10738 10744 10747 
10767 10817 10821 10826 10843 10844 10850 10854 10860 10882 10889 103B4 
10915 10128 10940 10954 10956 10963 10984 11008 11013 11025 11041 11043 
11060 11101 11131 11136 11158 111
7 11188 11205 11233 11236 11241 11244 
11248 11298 11304 11374 11381 11416 11443 11479 11495 11506 11514 11020 
11551 11552 11570 11577 1]591 11605 11637 1164
 11655 11656 11683 11714 
11752 11,81 11790 11798 11813 11824 11831 11887 11923 11926 11928 11946 
11987 12003 12008 12033 12071 12084 12098 12140 12145 12152 12157 12166 
12243 12253 12297 12311 12340 12344 12361 12363 12373 1zD92 12398 12399 
12433 12434 124
6 12511 12524 12528 12572 12574 12576 12605 12607 12610 
12630 12639 12673 12685 12694 12698 12701 12710 12744 12769 12779 12854 
12880 12887 12896 12904 12915 12942 12H43 12944 12990 12999 13003 13054 
13062 13103 13109 13113 13130 1
189 13275 13276 13291 13335 13383 13402 
13411 13425 13467 13470 13477 13511 13517 13523 13563 13570 13612 13613 
13650 13706 13708 13709 13756 13764 13767 1377
 13789 13794 13
67 13
76 
14020 14040 14050 14052 14055 14069 14075 14090 14121 14153 14158 14178 
14191 14207 14212 14215 14243 14259 14268 14279 14282 14300 14328 ]4344 
14092 14411 14145 14459 14463 14496 14504 14527 14541 14551 14553 14554 
14619 14645 14705 19720 14752 14777 14809 14829 14840 14854 14855 14b63 
14873 14906 14951 14954 14961 14962 14980 14998 15000 15015 15081 1508
 
15144 15186 15208 15210 15219 15224 15237 15238 15245 15252 15278 15281 
1
310 15384 15408 15431 15454 15459 15478 15i7B 15491 15550 15552 15564 
15612 15619 15630 15654 15675 15683 15720 15721 15722 15754 15777 15778 
15801 15807 15867 15H70 15872 15927 15981 16017 16020 16025 16032 16046 
16070 16088 16127 16137 16154 16177 16197 16205 16208 16222 16234 16237 
16254 16271 16284 16302 17322 16345 16367 16370 16376 16391 16419 16426 
16473 16505 16520 16534 16540 16577 16578 16583 16650 16674 16688 16680 
16740 16745 16757 16774 16785 167H9 16841 16843 16877 16883 16894 16904 
16927 16942 16943 16950 16953 16966 16985 16986 16989 17001 17008 17022 
17100 17105 17129 17140 17148 17165 17169 17207 17220 17221 17226 17209 
17291 17309 17310 17317 17326 17328 17329 17349 17355 17356 17359 17369 
17391 17413 17438 17441 17454 17455 1746\ 174S0 17507 1752
 1752G 17527 
17541 17569 17584 17585 17597 17601 17630 17647 17661 17661 17680 17702 
17739 17750 17753 17762 17766 17784 17789 17795 17803 17821 17
2d 17842 
17882 17883 17925 17Y26 17932 17943 17944 17945 17950 17951 17
55 17982 
18017 18036 18040 180i9 18058 ]8059 18078 18104 18122 18129 1
159 18179 
18187 18197 18222 18227 18239 18z78 18288 18332 18363 18374 18
88 18390 
18432 18441 18460 18486 18497 18514 18526 18536 18542 18551 18559 18561 
18628 18651 18666 18667 18669 18678 18682 18688 18715 18725 18732 18755 
18861 18878 18881 18944 18951 18961 18996 190
4 19049 19060 19G93 190
5 
19101 19121 19122 19128 19136 19139 19177 19199 19200 19206 19228 19242 
18276 lB293 193<15 19313 19317 19'\
3 19356 19365 19377 19385 193
0 19395 
19464 19468 19478 19507 19508 19500 19570'19602 19650 19656 19679 1"685 
19716 19730 197i!8 19762 19763 19768 19785 19807 18828 19831 1
868 19937 
19948 19958 19962 19963 19978 19981 20001 20018 20024 20027 20029 20071 
20088 20085 20096 20099 20108 20109 20151 20157 20166 20176 2'!191 20228 
20240 20241 20253 202g4 10297 20301 i0325 20357 20371 20380 20398 20427 
20444 20450 20461 20471 20484 20497 20520 20526 20533 2053i 20537 20578 
20592 20603 20639 20643 20645 20652 20559 20662 20664 20683 20692 20706 
20715 20722 20731 20761 20772 20724 20775 20798 20805 20832 20835 20840 
20858 20869 20894 20918 20945 20958 20959 20980 21000 21010 21021 2104'1 
2105n 21087 21091 21100 21107 21117 21130 21156 21157 21170 21183 211
7 
21234 21237 21239 21247 21282 21289 21297 21305 21328 21339 21366 21376 
21415 21417 21426 21429 21466 21469 21487 21490 21494 21505 21527 21546 
215 1 ;8 21572 21589 21597 21599 21609 21622 21638 21659 21703 21710 21715 
21733 21746 21751 21760 21765 21769 21771 21827 21854 21
56 21883 21878 
21926 21958 21959 21962 21964 21
79 21994 22028 22039 22096 22116 22134 
22153 22160 22214 22253 22266 22271 22274 22284 22239 22309 22319 22331 
22352 22360 22376 22381 22390 22iOO 22454 22459 22468 22471 22474 22
85 
22493 22501 22508 22509 22534 22535 22536 22587 22630 22630 22649 22656 
22661 22695 22701 22710 22722 22724 22728 22734 22748 22774 2278) 22791 
22804 22805 22830 22831 22833 22850 22855 22861 22871 22g67 22970 22987 
23096 23160 23176 23242 23254 23256 23259 23265 
Ser. B. po 500 zł. = 1000 K. 
27 29 38 39 77 102 125 163 210 238 
300 302 308 330 354 370 371 372 403 410 
530 536 569 605 618 661 664 695 703 715 
782 783 812 829 834 872 903 912 933 961 
939 1033 1051 1067 1072 1075 1095 1119 1140 1143 
1234 1240 1275 1301 1334 13
9 1406 1407 1415 1424 
1531 1533 1535 1536 1537 1538 1544 1602 1629 1634 
1688 1706 1719 1723 1740 1768 1804 1818 1852 1881 
2018 2052 2179 2197 2265 2291 2300 2306 2322 23S4 
24k7 2505 2506 2519 2525 2547 2580 2623 2640 2654 
2877 2885 2890 2907 2928 2
52 2965 3025 3030 3049 
3133 3138 3165 3174 3184 31g2 3220 3
31 3238 3254 
3313 3326 3338 3362 3391 3411 3418 3424 3467 3477 
3577 35)3 3594 3618 3669 3684 3688 3694 3734 3740 
37
3 3808 3837 3869 3b78 3896 3900 3926 3977 3979 
4040 4091 4127 4152 4189 4
05 4228 4232 4241 42S5 
4339 4353 4363 4364 4386 4413 4481 44
9 4509 454
 
4685 4695 4741 4746 4757 4774 4799 4803 4814 4832 
4917 4959 4973 4997 5009 5039 50i4 5075 50bO 5221 
5340 5982 5430 5434 5461 5464 5465 5472 5475 5489 
5596 5607 5614 5655 5675 5736 5746 5784 5785 5799 
5853 5870 5897 5898 5923 59
8 5
52 5956 5
76 6003 
6031 6089 6095 6111 6132 6190 6194 6224 6233 6242 
6332 6431 6450 64Q5 6516 6567 657
 6601 6614 6620 
6752 6768 6779 6799 6804 6H06 6809 6851 6861 6j88 
6980 69
8 7014 7018 7029 7052 7085 7086 7092 7118 
7187 7216 7238 7257 7z87 7321 7359 7363 7368 7401 
74
7 7542 7549 7560 7602 7613 7709 7751 7754 7826 
7934 7960 7970 7986 7990 7991 8000 8002 b045 8050 
b085 8086 8092 8127 8144 8150 8162 8172 8187 8194 
8329 8332 8362 8364 8367 8369 8385 8398 E402 b438 
8625 8529 8635 8640 8670 8683 8695 8705 8706 8758 
8778 8818 8831 8834 8897 8929 8949 8963 8967 8970 
9201 9263 9301 9308 9313 8316 
320 9321 9336 9347 
9435 9443 9457 9541 9556 9576 9593 9694 9612 9618 
96
7 9702 9727 9759 9761 9797 9814 9816 9822 9844 
9910 9913 9921 9930 9936 9937 9945 9948 9963 9966 


12 


361 
565 


249 274 
H9 491 
7:20 723 
962 971 
1201 1203 
1457 l460 
1635 1044 
1922 1\194 
2176 2481 
2732 2762 
3062 3074 
3261 3301 
3511 3521 
3749 3767 
4002 4009 
4288 4317 
4586 450:i 
4884 48
J3 
5247 5301 
5517 5526 
5813 5836 
6005 6020 
6262 6291 
6684 66
3 
6':i98 6943 
7132 7175 
741G 7435 
7874 nHl 
8071 8072 
8201 8305 
8492 8522 
8761 8768 
8992 9000 
9350 9356 
962\} 9651 
9866 GSti8 
9993 lOOQ0 


7034 
7391 
ni95 
7858 
8077 
8319 
85\:10 
8835 
9065 
9223 
9380 
9570 
9802 
10047 
10323 
10509 
10754 
10813 
11051 
11.245 
11532 
11738 
11948 
12223 
12412 
12617 
12868 
13057 
13407 
13618 
13962 
14188 
14374 
14570 
14866 
15090 
15295 
15599 
15793 
16060 
16253 
16444 
16699 
16916 
17042 
17285 
17390 
17539 
17706 
17t'59 
18013 
18181 
18424 
18571 
18859 
19098 
19244 
19399 
1>\715 
199D9 
20073 
20238 
20431 
20583 
20713 
20856 
21048 
21204 
21405 
21549 
21728 
21
24 
22b
 
22344 
22489 
22659 
22794- 
2307
 


276 
519 
737 
981 
1220 
1482 
1654 
2016 
2484 
2766 
3110 
3303 
3540 
3774 
4028 
4321 
4669 
49n 
5311 
5558 
5837 
6026 
6i>26 
6732 
6959 
7183 
7484 
7930 
8077 
8327 
8619 
8773 
9134 
9424 
9679 
9
01 
1012
 


-
		

/DIGCZAS002001_1904_116_0013.djvu

			. 

380 

182 10191 10216 10219 10222 10223 10225 10246 10264 10274 10298 
10825 365 10398 10404 104H: 10470 11)482 ] 0491 10535 10539 10557 105n2 
10808 

641 10670 10683 107
3 ]0756 10760 10763 ]0789 10829 10853 10859 
11050 . 900 10911 10933 10937 10942 10948 10955 10979 10980 11014 11029 
11256 }10 58 11101 11122 11136 11148 1]161 11162 11166 11169 11189 11246 
11403 /25 1 7 11261 11269 11296 11322 113iS3 11365 113G7 1137 i 11378 11386 
1155' 14]6 ]1419 114i8 11435 11439 11445 11475 11491 11525 11536 11538 
1170
 11557 11601 11602 11635 11641 ]1647 11664 11690 11696 11707 11711 
12010 ł3 806 11813 11814 11816 11822 11893 11918 11922 :1972 11993 12005 
12233 
020 12037 12038 1::065 12076 1
0?7 12116 12149 12156 12177 12220 
12887 12254 12258 12269 12
88 12331 12332 12598 12601 12610 12616 12636 
15 Ser. C, po 1000 zł. = 2000 K. 
127 56 65 74 99 104 109 HO 111 114 lt8 120 
308 154 155 J 59 190 1Y 5 228 245 265 266 
76 28 
 
432 310 318 325 339 340 351 368 382 384 335 413 
885 434 460 474 493 517 536 571 581 590 615 617 
88, 669 675 690 741 .752 753 767 784 800 810 857 
1188 921 945 956 986 990 1004 1006 1039 1057 1076 1086 
1263 1178 1182 1186 1205 1212 1213 1220 1

1 1228 1231 1248 
180 12B9 1325 1333 1334 1353 1424 1458 1462 1465 1491 1560 
.178
 1632 1633 1699 1701 1704 1721 1740 1749 1754 1761 1781 
I 1000 1807 1824 1825 1828 1831 ]835 1836 1t145 1860 1575 1883 
I 20 40 1902 1904 1917 1944 1948 1952 1975 1997 2010 2022 
029 
2171 2051 2056 2057 2060 2087 2108 2126 2133 2138 2160 2169 
2353 2188 2200 2229 2234 2239 2247 2250 2254 2273 2308 2
13 
2442 2380 2384 2386 2393 2385 2397 2400 2407 2413 2425 2432 
260a 2458 2465 2478 2479 2486 2492 2603 2512 2540 2580 2581 
2763 2619 2u
1 2644 2651 2663 2679 2686 2719 27
3 2732 2741 
2045 2776 2808 2818 2837 2841 2855 2876 2893 2901 2913 2928 
B18- 294
 2999 3010 3019 3044 3049 3115 3126 3i37 3149 3154 

7D 3182 3191 3212 3233 32
7 3254 3303 3314 33iO 3341 3367 
3582 3371 3372 3407 3419 3462 3502 3518 3523 3558 3559 3567 
3 -7 1312 1410 1430 H76 1528 ]561 1587 1592 1617 1630 
2170 1631 1642 1644 1659 1696 1704 1714 1722 1809 1846 1856 1882 1925 
2320 1949 1951 1974 2014 2037 2042 2009 2113 2125 2131 2147 2151 2156 
243
 216
 2171 2]
6 2203 2209 2240 2261 2287 2296 2312 2318 2326 2327 
258 
387 24 t O 2463 2465 2487 2519 2563 2587 2604 2634 2681 27H2 2824 
 2
69 28S7 2904 2922 29b7 2988 2989 2991 2993 3000 3004 3010 3016 
3] 61 Ser. E, po 10.000 zł. = 20.000 K. 
3369 35 38 55 In 100 131 137 188 216 246 251 308 317 
3576 3! 8 345 49.3 525 582 614 633 650 651 687 697 698 719 
3875 761 778 811 817 82& 
4177 
4410 Oprocentowanie wyżwymienionych listów ustaje 7. terminem ich płatności, a w razie 
4568 gdyby mimoto kupony płatne po tymże terminie zostały wypłacone, będą one potrącone 
4882 przy wypheie kapitału. 
5073 
5235 
5461 
5689 
5822 
6024 
6189 
6321 
6412 
6573 
6829 
7026 
7302 
74b3 
7714 
7851 
8051 
8231 
84.49 
86013 
8763 
9054 
9229 
9356 
9458 
9623 
9864 
10051 
10
68 
10419 
10591 
10700 
10784 
10943 
11166 
11330 
11484 
11640 
1173
 
1D07 
12025 
12283 
12619 
1:2794 
12886 
l80li-! 
13227 
13323 
13431 
13578 
13745 
13901 
14093 
14231 
1439B 
14634 
14808 
14974 
15235 
15405 
155
2 
15724 
15875 
16042 
162ą4 
10405 
16590 
16800 
16988 
17149 
17364 
1753\1 
17801 
17939 
18107 
18365 
18538 
1893g 
19041 


13 


w DosteDowaniu alllortnaCyjnBJll: 
4 1 /2% listy hipo-teczne 
wraz z kuponami: 
200 K. Nr. 19, 6032, 8544, 9015, 14144. 
1000 K. Nr. 2045, 2046, 3261, 7261. 
2000 K. Nr. 1004, 9332, 9864, 13107, 23029, 23030, 
23032, 23215, 23216, 23217. 
Ser. D. po 5000 zł. = 10.000 K. Nr. 152, 1838. 
Kupon platny 1. maja 1903 od ,r!, °/0 listu Ser. C. Nr. 27298. 
N astępne losowanie z końcem października 1904. 
Lwów, dnia 29. kwietnia 1904. 
c. k" uprz
 galic. akcyjny Bank hipoteczny. 


Ser. A. po 100 zł. = 
Ser. B. po 500 zł. = 
Ser. C. po 1000 zł., = 


23031, 


Ogloszenie. 
---- 
- 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Ozłonków Towarzystwa dla wspólnego kredytu w Ropczy- 
cach, odbędzie się stosownie do 
. 10 Statutu w ponie- 
dzia.łek dnia 30. maja 190i o K)dz. 3 po południu w lo- 
kalu Towarzystwa, na które Dyrekcya P. T. Członków 
uprzejmie zaprasza. 
Porządek dzienny: 
1. Spra
ozdanie Dyrekcyi z czynności rocznej. 
2. Sprawozdanid Rady Nadzorczej co do udzielenia absolutoryum 
Dyrekcyi. 
3 . Wnioski. 
Ropczyce, dnia 18. maja 1904. 


DYREKCY A. 


L. 23OfP. 


Og
oszen.ie. 


Ponieważ w dniu 28. kw-ietnia 1904 nie moglo SIę odbyć Walne 
Zgromadzenie z powodu braku kompletu, przeto Rada nadzorcza Po- 
wiatowej Kasy zaliezkowej i oszczędności w Rawie ruskiej, Stowa- 
rzyszenia zarej(
8trowanego z ograniczoną poręką, ma zaszczyt niniej- 
szem zaprosić P. T. cdonków tegoż Stowarzyszenia na 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
które odbędzie się w sali obrad Wydzialu powiatoweg..) W Rawie 
ruskiej dnia 31. maja 1904, o godzinie 4 po południu bez względu 
na ilość obecnych członków. 
Porządek dzienny:: 


1. Zagajenie. 
2. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia. 
3. Sprawozdanie Dyrekcyi z czynności i rachunków za rok 1903. 
4. Sprawozdanie komisyi rewizyjnej za rok 1903, oraz wniosek na udzie- 
lenie Dyrekcyi a.bsolutoryum za rok 1903. 
5. Sprawozdanie komisyi szkontrujacej. z łona Walnego Zgromadzenia. 
6. Zmiana kilku paragrafów statutu: 
7. Rozdział zysków z roku HW3. 
8. Wybór trzech członków Rady nadzorczej. 
9. Wybór trzech członków komisyi rewizyjnej na rok 1904. 
10. Wnioski cdonków. 
Od Rady nAdzorollej. 
Rawa ruska, dnia 14. maja 1904 roku. 
St. Bouleckl, sekretarz. 


1. Tl1urmanD, prezes.
		

/DIGCZAS002001_1904_116_0014.djvu

			Drobne ogłoszeniali 
od wyrazu petitem 3 halerzy, tłust.ym 
petitem .i halerw. 


Leczą sil; przez użycie 
C:Y garetek j :[J>roszIriJ:il 

 f.%:f'&'1 W:

'A ; 
 
t

. ,


 
 


,-.!\ 
 \ 
 
'-
,
 
t3
 

 


OUSli:uSG 
KASZEL, ZU!łHi RlE1m, Id EWRALGI E 
Fumigatol' piersiowy "ESP
C (
O nrikn.dza.nfa 
jest najskutecz]) i(
isz:rnl 3rodkieni clo pokonaniH, 
słabości organó..JIl od :':ec
.l"-''\v
.'ch. 
Cygaretki }. SPIC"a J,yły }.
ie
 '\..vs.z,.'; U\)n
 !d'zrJ.'i
sy- 
wana pr7.I'CiW Aslm;,
 I jtd:';J1(: ].l,)j'vl'iI r\J7;
t\):; utrwaJiło 
szc
Ćfllll
sJ(
clOlt
b\(' POWII(l:r.i'!lli'. . 

r
!'jf,le w szpiLł!:I('.h [raJl(,II,.,kll'-!1 I 7.[li
r;iJ!1rZnli'11 i upa- 
wazmOllC spccyalmc w CCSJrs!WH; HossyjsJ.i.ltm z nasll:J.JU:ue3 
wzm,"lJk
 : .. - 
((Rada LekarB
a Cesal'
t.W"a, biorąc Ha HUJaglt że 
«Cygaretka ]J1'zecHo Astmie ,E:::Jpic'
( t:a n:l'CZ'i wjscie 
:

uteczne 
 napadach Astn1Y, u.po"Vtf8.żnia 
prowadzanIe tego I:3pcc:
rLku do B.fJ8SY 1.)) 
sa
roszCk ,aulyaslllJatyczny ESPIC'a skład:!J:!"')' SIl: z lyell 
dClil
h roshn CO c)'prclka, zalpc,ny jest szr,zegóinH' nsohom 
oShtn' k.tórym z lrudnoGl
la.. IJrzyt:l1t}(IZI U1,YW;łlllc tyclJ 


W.. WSZYSTUCH ZNACZNY Cli Al'n:KAr.n rł'HANf.\'1 I 1.,\GRANIC4. 
Sprzcdai 
urtowu : 20, ul. Saint-La"'are, w ParJ'żn. 
ymagać '¥\łasllort'
J',lny podpis jak wy:":!'.1 


14 


:Nr 
"--.: 


FARYKA ASFALTU I PAPY DACHOWEJ 
inż.. SZELIGI.Ł YSZKIEWICZA 
LWÓW, Ul. ŚW. MAaCl
A l. 29. 

 piYTyCliOlA

YJr
E I 
D
 EIrn DA! !iL
 nW .j 
ISr llRA jJEST'tltW
I! Ul 
'bJJJlf.iMi1IGW I 
--==
 
4'
; ;':/\ 


/-1;$ 
');
'" 
f"! 11' \, 

""-_ _ /i'; ., 
. 
-' ',",,* >"
<"'. '''-'. " , !i I , 
r:" ,,;\,. \ }:r '>, ,,' 
»
\\' ,I) /.j 
t'\ .
l,if1
}J
j

J1ł}/;' 
" 
I I 


zagranicznych 
kolej ach 
 
. k O'
 
Ja ' 
e uro' 


I 
I 
Poży(
zei! " 
na zastaw pensyi udziela Spółka kre- i 
dytowa Kraków, Basztowa 9. _ I 
Ogromna nędZaN 
Sercom ofiarnej publiczności polecamy naj gorę- 
cej J ózefę Sikosińską, dotkniętą nieuleczalną - 
wadą serca, sparaliżowaną, chorą na oczy, po- / Pa.nienka, R 
- ._


 
zbawjon
 wszelkic? środków do ,ży?ia. -- Zw
a- uczenh'a ze szkoły p. Laur, przyjęJ'aby lekcYę I 
 .. , . 
 . - . . . ,' ,., .
 K ąp iel(
 mt,r
kie 
. "' -.... -z-- na W Y S l1 i9 Fiihr 
camy SIę z prosba o nadsyłame łaskawych . . .. " . 
. 
 JJI:.1IiL 
 
datków do Admi;istracyi naszego pisma. u d.zlGlalll 3, ClZleClOm początkow gry na fortepJa- . .


 Fo
iada:ą klimat mj.lago- ,,
/ dniejszy, nl>jbdniejsze 
__ 
 nie. - Wiadomość: ul. Franciszkałiska L 10, . ¥i.w.! położe'Jie, bogatą roślinność i .ą najprz,Vjemnif-jszo ze wSlystkich mdrowisk morskilJh. 
ił P . . I. ' . r . !" . , . 
';;! Dokładne opisy z podaniem tur i wszelkie inne wiadomości udzieJa Komisya zakładowa 
Pól k. O . Ierza gęSIego u p. MaIzacherów. t
 jakotez właściciel G. C. Weigelt. 
tylk5
 60 c!!mtów J1.l> O l e e a m. y ."-ł 
_ 
Rozsyhm zupełnie nowI:', stare pierze rękfł na splaty losy krakowskie. Cena na l)r:Jewodniki 1)n zdro J ' o
viskach 
darte pół kilo tylko 60 et., te 
ame VI! kp- splaty 96 kor. 84 hal. razem z stem- 
 J: 3.. . 
 1 v V I 
szym fatunku tylko 70 et.. w poczbwych pJe . m i podatkiem. Pierwsza ra .. ta 4 kor. tez rozkła.d y J . n zd y 1)0 Vlszystkich 
pa
if'tach próbpy('b za pobramtlll poeztowem, 84 hal., dalsze (22 rat) po 4 kor. Inne _ ;tinv '1-dm DO:n:1 ba.n.ko"it'!fZY S'I
$ł SOKOLO WSKI 

 "1._ u ,d- .. &"'111- .. 
 


 I I-,._i C.n1:ą I ,z ), 'j.lJI8
]eS I I 
I . '. III I [ '1,'! Ó
i:
, pl. 
f q'''p
('ki 1. '7. 
. lVo OSCI 
 --R 
 eh pfWHH
(iW koleJowych ohmvią 
j

; 

 w art y kułach modn y ch meskich , 

ł 
. . 
 i . 
. . . . oc ag' 
. przy
orac
 do podr
zy, bucIkac? 
 posp, I 
so
 
8$ męskIch I damskIch, ręka.wl- 
 ! I r>1'z\'n h " g 

 cy.kach l ws
elkich artyku
ach 

 ' 1 '1'f 20 - 
 I 

 W WId klm W ll bOI"Z(
 
 II . 
. J 
 ! I 2'31 - 

 w magazynie 
.I I. . I 

 »3. la viJle de Paris« 
 I 
 

 G I SI 
 

 I -. b'UlI 
I abrye ar
t.1 610, 
I L
ó
., 11 
. pl. Maryac,ki 11. * 1 1 
. . i

 
.

 


.
 
1£łt

Jłf
"

 .. 

"':':"U',-":'''
;-.A::c.r
..
,;:,-
;...c.;j
'_'..';''l_ ...;.ł;,"o:;..;.y.....",.:....'. .-t." , łi


łi
 I 
J Ważno ma hodująmh!! 
 ' I I 
J,,'?ło CENY FABRYCZNE 

 

 Wapno bułe i hYdrauliezne. 
 I 1";30 

 Cement portlh.r.d wagoMllil JI:t 
h I 
I Asfalt naf
y i sztuczny 
 1'40 
Jt\: ! . 
Posadzki kamionkowe i lJemclIt 'Ile. 
! 2.30 

 Rury kamirnko"-'<" że;azue i bet.onowe. 
 J 

 Cegły szamotowe i oUadlLow". , I 
i Dachówki ezerw',ne i , tero . wOlne. 
 ! 
Kanalizac v .... om rob0ty beto- Jt
 I 
J. a no" e '
 ! 
Wodr:(:iąg
 łazienki Jlozety. ; I 
! BRACIA IVIUND t! 
fabn ka W,V' 0\ Ó,V ce,):entowy,'h, skjarl J!J:.- :'I'1in! 
teryalów budowlany<;h i kone zal,tjd in- ,\,'W' J 

fa!a('yjny 
 ! 
L 'j' ÓW, ul, Sj listus i .{& 21. ,
 ! . 
(s tara poczla) . 
TELEFON (OG. --=:=.-- 
 ;;>
z:
11 
)j'dd ZiO:
:
O" CO
:?
. '1-= 
ASTHMA ł
(ATARY' 


C2 
"------ 


, Pa 
Z
i
 llt.r 
11 gru 
11ierza 
-< lIasy 'W 
dniem 1. maja 190.1 1'. (Czas środkowo-europejski). 
Pociąg 1 P2 
posp. losob. Z e L VY' o "'W'" a 
iatow1 
--- 
 .' 
odeh o g _ Z dworoa głównego ,Ę i e g ( 
i 12' 45 1 R do Krakowa (Wiednia., Wrocbwia, Berlina, Warszawy, Prag ł , 

11 
I I 
 K:Lrlshadu), Rozwadowa, Jasła, Chabówki, Zakopanego przez ! Sza 
I Rzeszów, Orlowa, N OWego Sac ,.\borcza, RyJ)1
' 
 
n,'v. a. I w:Jnjcz
" Jasła, Stróż, l\1iellJa, Orlowa, WieliczkI, rÓd.ka 
Oświęcima. It e r a 


:Si ur
., d':?:i i sJ.'J.nil-!.': Ó ""\A7" ., czaso:pisJ.":C. i OgłoSZi 
:ó.. 
L""W'ó.'ilV, Pasaż Hau.sm.sn.a. 9. 


do Brzuchowic 710 Bno, 930 i 11'45 przed polud 1'05.3'35, 5'05 po pot? (o ze 
7'05 i 8'17 wjeczór (od 8/5 d,) 1:/9 wła"zrlie)' 11'10 w nocy lkazdeJ 
O\b' 
llledlieri). . , ..fil 
d,) iórkW! 1110 w;eczór (baj;dej niedzieli). L ł 
do Jano'va (j
5l' lano, 915 przed pot (od 1/5 do 30/9 włącwie') 135 pol. ,. \ e II 
( . 0 . rI15/? d? 31/8 w niedzielg i ś.vigta), 3'18.;;:>opot (ud l 
 :
;'iI9L . 
o:.
Hć' Ś1 
WłąCMl1:) l 5'4.8 po poL . . i:" ';I" 
do SZ'

8rl).
 145 po put (r.d 1/6 do 11/9 włącznie
- niedziele i Ś',Vl. ." 
t Zytl 
do Lublem:.t W 2'J5 po poJ'. (od 1.5J.5 do 1ljf) w ni4dziele i święta). 'Ib 
____.. , \ ran 
z dworoa "Podzamoze" Jć I 
6'43 do Podwoloezysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyezyniec, Husia' :

?C 
tyna, Czortkowa l "l 
10'52 d.o 'l'arnopola, Potutor. ,tUcz 
2'09 do Podwółoezysk, (Kijowa, Odessy). Brodów, hopyczyniee, ,/;'J;' II
toty 
leszćzyk, Husiatyna, Ska,ly, I wania pustego, Grzymało W3 , 
 
to m ' . . 
Czortkowa. 
do PodwołolJzysk (Kijowa, Odessy), Brodów. 
do Podwołoczysk, Brodów, Kopyczyniec, Iwania pustego, Skal'Y, 
Potutor, Husiatyna, Zaleszezyk, Grzymałowa. 


Do 


]r
 "f}f'..'r a 
 a 


6-46 
7-40 
745 
:,'00 
8'10 
820 
8'55 


N!it dWQrzec główny 
z Ickan (Jass. Bukaresztu, Konstantynopola), Żyrhezl)\'m Deln,- 
tyna, (0d l/lO d," 30/4), Za!eslczyk, Nowosielicy, BClhomethn, 
CZlldim" Serethu, Hado wiee, Domy Watry i Sncz8wy. 
z Kl'a,kowa (Berlina. VV' rooławi", W lLI'SW,WY, Wietini<" Ka,rlsJmdn, 
Pragi), Wielic.zki, Orłowa, N owego Sąc/'a. ,f itSła., Chabówki, 
Zakupaneb o . 
z 'l'arnopola, Borek wielkićh, Gnyma.lowa. 
z Krakowa (Berlina, WrolJł.!wi<1" Wal'sl.:
wy, Wiednia, Karlsbarln, 
Pra
i), Orłowa, Nowego Sąe"a, OŚ;\ igcima,. Zakup.wcgo pl'ze
 
Przc
.nyśl, Wi8lic
ki, R'yllIfi now t, BaJloka" ()hyrowa. 
lckan, Cwrtkowa, Ka.ł'rl>za, De:aryn. pr
ez Ko,lomyję (I)d J 1/6 
do llIe
ij. 
z J',awo e/.ll ew.: Kałnsza. Chyrow:t, Borys-iawia,. Koeh,twiny: 
1, Krakowa (JJerlinu" Wroi'"la,wia" Wi("!lli:. Kurlsba.dll, l'ru,g-i), 
No\vego SąGza, Jas.tit, T
tra,)br,,(
gn, 1
YllLI,nowa'7 Iwonicza., Sa- 
noka ClII 1'0 'V:L 
z Ickan. Czortkowa, Ka}u><;,:L, Z:"nsz
z'yk, Koemanj:i,. Nowo,;jelicy 
przez Z,liJzkę, Wy
ni(',y, Sp, et;1I1, St 1 0Z,LWY, Ha iowiee. 
z Podwoło0zysk, (Odessy, KijI)W.1), Brollów, Urzyma.towa, IIusja- 
tyna, Kopy
zynil)", KOl c, II'.\', 
z Tuddl (od li}/G d,) 30,H), 
koli'go (od 15 d'j :)O/!I), Stryja., 
Drohobycza" BUj'y
ła,wia. 
z Jaworowa. 
z Podwo,toc7.ysk (Odessy. Kijow,',), Brodów, Urzyma.toHa, Potu- 
tor, Zalesz<;zyk, Uu
i:ttYJ'a, l\7a,nia pustego, S\r:tły, KOpYl,zyn'ec. 
z Krakowa, (Berlina, Wrodawia, VVieclnia, Karlsbadu, Pra,ji). 
Oświęcim a, S lll! b.\'. Kocmyr/,nw,1, Wielicz',i, Orłowa, Mielca 
via Dembica, Sambora. Chyrow,1. 
z Ick:tn, Zydaczowa, NowosielilJY, SeJ'ethu, B8rhomethu, C
uJina, 
Brodiny. 


1002 
10:20 
11'25 
1-10 


4'35 


4"45 
5'30 


540 


- . 5'50 
I 
,............... 
I u UU 
840 


z Be-h0a. Solwla. Lubaczowa-. Rawy ruski pi. 
z Kmkowt1, (Berlin:1, Wrodawia, Wiednja, Kadslmdn, Pr:Lgi'L ZI- 
ł\opane
o 
"l'zeJ, Kra
'ó"
.f (nd 2
;!O d, i:Jr l ) 
ov

ego S:'F
zn" 
Orłowa (od ]/7 do 15f1). JasJ:a, Luh:wzowa, 8a,nolm, Hymik 
now'1,lwoniuw" Cltyrow,.. . 
z .kbn. (Bukaresztu), POt.LltOJ', Z d "ZOW!1 (1),1 1,5 do 
U/8) 
Czortkowa, HushLtYlIa, KiJrijsmczo, Nowosielicy, Domy WiLtry, 
Snc

vwy, 
z KndwIViL, (Berlina, \\\"t)",ł':1,w.ia" Wiedni<1, Wtm;zawy), Pmgi, 
KarlsiJ;;du, Oświeeima, Wj"[ir:,,,ki. Luba
z()wa, 'l'arnobr
e
lI. 
Iwonicza" liy, Jtun()\V;t '
:h1noka, Ohy!",w.,. '- 
'l S
rubol'a, C.hyrowa" S(1nok
J, Ryma.nowa'J [wollll
7,a, Ja,st!.. 
'h Podwoło(
zYok, l ()clc
:;y, KijoWil), Bl'l)dów, K('py"zyniec, Zale- 
szczyk, S lm.ty , IWiUJi" plistego, Hlj
:a"ym1. 
z ;Lawoeznego, Oc'csztu), Chyrow:1, Kałlls:m, Boryslawb, KodH1winy. 


9'10 


9-50 
110'00 
1 10'20 
10 ,lO 


.'p - . 
...- OC
ąg
 


z Hrzuchowic 646, 805 r,dl;', 12',,!), 3'00 j 4'3') po p..ł-ulaiu, 6'00, 804 
i g'I'! ",ieczór (od 81'1 d0. 11/8 ,'..Ją,znie). 
z Jallow'
 S 20 rano, 116, 4 
[i po pohldniu, 9'25 wieezór (od l/ij do 30/8 
włącznie), W'IO wieclór (od 15,1'> d I 31/" vld[
"znie w Hiedde,e 
i święta). 
ze Szcze; ca 9'35 wieczór od li!) (lo ll![) wh
,,7,llie w nied
iele i święt:). 
z Lubie1Jia W. 11'35 wieczór (od 15/'i do ll/[) w.!ącznie w ni"dz\eh i Hwi£ta). 


I Na dworzeo "POd:ł;I'\.II!C:&0"; 
- I ;j,04i r z Tarnopola, Borek wielkich, Grzymarowa. 
I 72... z Podwołoczysk, (Ollessy, Kijowa), Brodów. 
21'5 z PodwoIoczysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, GrzYllli1łowa, lInsia- 
tyna, Kopyczyniec, Czortko "a. 
I ' 5'06 z PodwołolJzysk, (Odessy, Kijowa), Kopyezyniec, Zale
zczyk, Potu- 
tor, Iwania pustego, Skały, llusiatyna, Brodów, Grzymałowa 
1 10'02 " z PodwołoezysJr, (Odessy
 l'::ijowa), Brodów, K
pyczl'l1iec, :liale- 
,J szczyk, Potutor, Iwanm pustego, Sk<,ly, HU';latyna. ......., 


0'20 do Ickan (.h
s, Blj\{:,res "tu, Botu'za n), Zydaclowa potutor, 
K6 OSIIlP.ZO, ()r,ortko\V'a,. Nowosielicy B rodiny Pllt
y Do,'n: ' 
Warry (od 1 1 7 do ill/8), S U C 1<1 wy'. ' , , 
6'30 do Podwo,toclysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyezynie, Husii.' 
tyn:'c. CZl)rtk"wa, 
0-45 do L<1wolJznegu (Pesztn), Drohobycza, Borysbwia. 
G'hO do JtLWOrow,1. 
825 ' I ' do 
{ra.k0;V
 (Wiedni,a" Wl'Octnvia, Bcdina, PrJ.gi, Kar1slJ:
d:l)' 
. Lnb'1eZOV'iil, Sanwora, Cltyrowa, Ro ;w
doN:>, N ad\)l'l
Zla, 
I '-:---J Z.'lkG[J,![]e,g'J (via l(raków od 25/J rio lD/8). 
I ej J:j i do l<..rakowa, (Wled
la, Warszawy, PrlLgi, Karlsb.1du), Sanoka, 

 Rynun,)wa, I_wonwzt
, .'l'a
'nub rzegu, Strói, .N. Sącz,t, OrłowII 
('Jd l/I du 1:,/9), Uswlęwn... 
do ,fjaWOr,lnego. Chvrowa, Borys1':twia. [('Lllj'Za, Chod'How
. 
do Rambora, Chyrowa. 
do Re,lzca, Sukata, Lubaczowa. 
do 'Tarnopola, Potutor. 
do Czerniowie"" Delatyna, Z,lleszczvk, Nowosielicy. 
dl) POdwołoezJ:sk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyezyniee, Czort- 
kow;;, Husmtyna, Ska,ly, IwanhL Pustego, Grzym:J,
o\Va. 
do lek,,)., (Botusr,a!J, ,Ta:s, Bu:
ar. EZ
U), KaJ:nsza, Zydaczo
a, 
Czorrkowa.. Zaleszezyk, Wyżniey, Korosmezo, Koemattłi}. 
DI)l"ny Watry, Su
zawy, N owosielicy. 
do hmkow:1, Wiednia, Wrocbwia, Berlina, Pragi, Karlsbadu) Ja' 
sJ
, .Chabówki, Zakopanego, Wieliezki, N. Sącza, Lubae7.0W'a, 
Oswjeclm;). 
;J'05 d.o 'flHbii .(od !F/6 do 30/9 wJąeznie), Skolego (od 1/5 do 30/ 9 
wJ"
cwlel, Stryja, Chyrowa, Borystawia, Chodorowa, Ka' 
łus/,a. 
do Rzeszowa, Lubaczowa, Chynwa. 
do Sambora Chyrowa. 
do .Jaworowa 
G fi!) do II u/omYl, Zydaezowa. 


& 
\j'
(j do Kl":1kowa, (Wiednia, Wr
cbwia Berlina Warszaw y) Pragi, 
K 1 t ", 
. ansn:idu, Chyrowa, Mezo Lauorcz (Pesztu) Nowego Sącza, 
Orłowa, Oświeeima. ' 
G'LO do ,tr woeznego (Pesztu), Chyrowa, Borysbwia, Kałusza 
7.,::j ,lo Rawy ruskiej, Sokab, 

h J do Podwo,ł0.czysk (Kijowa, Odessy), Brod0w. 
lii t: do Przemys:a (od 1/5 do 30/!:! włątJ'nie). Chyrowa. N. Z'
gór7,a. 
I lo'!I? ! do I.ckan. Czortkow.
, 7,ale
zczyk. Delatyna, Wyźnicy, Nowosie' 
llCY, Berhowethu, CZlldma, Serethu, Brodiny, Domy Watry, 
I Suczawy. 
10'55 1 do K"akowa. (W!ednia, Wroclaw . ia, Warszawy), Chyrowa, Rt 
manowa, lWOlllCZ<1, 'l'arnourzecru Orłowa Wieliczki Chabówki, 
I . Z,Lkopanego (0,1 1/5 llo 24/6''') 'od 1';/9' do 3'J/41, 'Jdsfa. 
11-00 ..1 do Podwoj'oczysk, Brodów. Kopyezyniec. IW:1nia pustego, potutor, 
I ę,kaly, Husiatyna, Zaleszczyk, Grzymałowa. 
11.0,5. do l:itrYJa. 
- , 


L, 
Utad 
'l,