/DIGCZAS002001_1904_233_0001.djvu

			> 


-
_.._- 
 --=--
 


Nr. 233. 


, 
Broda, 12. Października 1904.. 


Rok 94
 


Wychodzi codziennie o godzinie 5. po południu 
z wyjątkiem dni poświątecznych. 
Numer pojedyńezy kosztuje w miejsc
 
O ha1., 
pocztą 16 hal. - Biura Redakcyi i AdJlli
l
tracyi 
ulica Czarnieckiego l. 12. - Ekspedyc:ya mlp-JSCOwa 
w Agencyi dzienników St. Sokolowskiego? Pasai 
Hausmanna l. 9. - Listy nalezy frankowac. 
Reklamacye otwarte wolne od opłaty. 
Telefon Redakcyi nr. 88. 


Prenumerata z przesyłką pocztow
1 wynosi rocznie 32 K., półroczni e 16 K, kwartalnie 8 K., 
miesięcznie 
 K. 70 h. -- W miejscu: rocznie 2
 K, półrocznie 12 K., kwartalnie 6 K., 
miesięcznie 2 K - Prenumerata zagraniczna: W Niemczech 3 K 20 h. miesięcznie. We 
wszystkich innych pa.ństwach 3 K. 80 h. miesięcznie. 
"PrzewIJdnik naukowy i literacki", dodatek miesię
zny do "Gazety Lwowskiej", otrzymają caJo- 
i półroczni abonenci bet płatnie, jednakże ci tylko, którzy prenumerują od 1. stycznia do końca czerwca 
lub od 1. IiIJJa d,j k0ń.ca gruilnia, ewhrćroczni i miesięczni za dopłatą pierwsi 1 K. 50 h., drudzy 60 h. 
"Przewodnik" prenumerowany osobn() kosztuje 8 K. 


Jednorazowe inseraty obliczają się po lA, hal., 
kilkorazowe po 12 hal. od miejsca i wiersza miarą pe- 
titową, ogloszenia zaś tabelaryczne i liczbowe po 
20 hal. od jednego wiersza miary petitowej. 
Ogłoszenia osóh i zakładów prywatnych przyj- 
muje wyłącznie Agencya dziennikow Sokolowskiego 
we Lwowie Pasai Hausmanna l. 9. i w biurze 
Ludwika Plohna nlica Karola Ludwika l. 9; we 
Francyi w Paryzu wyłącznie Agencya pana Adama. 
38 Rue de Varenne. 


CZĘŚĆ URZ:ĘD OWA 


Pan Namiestnik zami anował oficyała 
c. k. Namiestnictwa, Stanisława W i e l k o- 
p o l s k i e g o we Lwowie, adjunktem urzędów 
pomocniczych c. k. Namiestnictwa. 


Ministerstwo handlu zamianowało star- 
szymi pocztmistrzami pocztmistrzów L kla- 
sy: Gustawa P e n t h e l' a w Tłumaczu, Ka- 
zimierza H eł c z y ń s k i e g o w Przemyśla- 
nach, Wawrzyńca. Fedyńskiego w Mo- 
stach wielkich, Pawb. N i e m c z y n o w s k i e- 
g o wKolbuszowej. 
Dyrekcya poczt i telegrafów zamiano- 
wab.: pocztmistrzami L klasy 4 stopnia 
pocztmistrzów II. klasy: Mieczysława W ł Y ń- 
s k i e g o w Zakliczynie dla GrybowlI, Mi- 
kołaja. S k u l' k ę w Przemyślu 3, Józefa 
Fre und a w Nowem mieście, Władysława 
H e b a n o w s k i e g o w Boryni, Michała K o- 
m a l' s k i e g o w Krechowicach dla Tarno- 
wa 4; pocztmistrzami II. klasy 2 stopnia: 
pocztowego urzędnika pomocniczego Adama 
A l e k s a II. d r o w i c z a dla Krystynopola ; po- 
cztowego urzędnika pomocniczego Juliana 
S z u c h i ew i c z a dla Łupkowa, ekspedyenta 
pocztowego Józefa Z a g Ó l' S k i e g o w Uściu 
solnem dla Zakliczyna, ekspedyenta poczto- 
wego Władysława H a l e c k i e g o w Dorze 
dla. Krecbowic, pocztowego urzędnika pomo- 
caiczego Felicyana Kan t o l' a dla Bogda. 
nów ki, ekspedyenta pocztowego PawJ':1 T e- 
S z n e r a w Dunajowie dla Dunajowa, po- 
cztowego urzędnika pomocniczego Jana 
S z a. l' k a dla Wielopola Skrzyńskiego, po- 


91) 


gabryela Zapolska. 


A [dy W !łąb duszy wniknieMY,,,, 


POWIEŚĆ WSPÓŁCZESNA. 


XXXI. 
(Ciąg dalszy). 


Ogłuszył Ankę lawiną słów. Czuła, ze 
mial racyę. Lecz jej ból i cierpienia wypo- 
wiedziały to juz dawno milczeniem swem 
tragiczne m i rozpaczy pełnem. 
- Ot... ojciec pani! - ciągnął dalej 
lebrz, wskazując n
 zamknięte szczelnie 
drzwi, przed któreml stali - ot, wytęzał 
swą myśl w zaczarowa.nem kole politycznych 
targów i wyścigów. I zD:iszczył nietylko swą 
ha.rmonię, ale i harlllomę pewnego odłamu 
społeczeństwa. 
Anka. oparła się o futrynę drzwi i pa- 
trzyła. posępnie przed 
iebie. 
Zda.wało się jej, ze nagle stanął przed 
nią jakiś prokurator i formuje cały akt 0- 
skarzenia. Nie dość było bolu i cierpienia 
odosobnionego. Teraz jeszcze występowało 
z prawa.mi swemi społeczeństwo, nie to, któ- 
re, kamieniami ciskając, wyło: "harnaj Ki- 
ciu !", lecz to, dla którego dobra... 
- Niech pani nie sądzi - mówi da- 
lej lekarz - ze ja jestem przeciwny poli- 
tyce. Ona musi być. My musimy dojrzeć po- 
litycznie, ale tu właśnie u steru muszą być 
ludzie głębszych uczuć, rOZumu przenikliwe- 
go, ludzie, pragnący dobra a rozmaicie pa- 


I cztowego urzędnika pomocniczego Jana Ro- 
ścisława We i s b e l' g a dla Zagórza 1, po- 
cztowego urzędnika. pomocniczego Longina 
Strzeleckiego dla Bojanowa; oraz na- 
dała posady ekspedyentów pocztowych w 
Wasylkowcach ekspedyentowi pocztowemu 
Józefowi A d a m o w i c z o w i w Gawłówku, 
w Zawadce obok Kałusza pocztowemu urzę- 
dnikowi pomocniczemu Eustaehemu C h o d o- 
l' o W s k i e m u, w Słobodzie rungurskiej eks- 
pedyentowi pocztowemu Dyonizemu S a b a- 
to w i z Tyśmieniczan, w Bednarowie na 
dworcu kolei naczelnikowi stacyi Kazimie- 
rzowi M l' o W C o w i, w Łanczynie ekspedyent- 
ce pocztowej Filipinie Wo h l f a l' t ze Słobo- 
dy rungurskiej, w Berezowie wyznym eks- 
pedyentce pocztO"ń ej Bronisławie G ł o w a- 
c k i ej z Czarnej obok Ustrzjlr, w Czarnej 
obok U strzyk aspirantowi pocztowemu An- 
toniem u R o t Y ń s k i e m u, w Czerkasach 
Helenie N a w r a t ił o w ej, w Dydiatyczach 
Natalii S trokowej, w Uściu solnem po- 
cztowemu urzędnikowi pomocniczemu Zy- 
gmuntowi T r a u c z y ń s k i e m u, w Bachó- 
rzu emerytowanemu wachm.istrzowi zandar- 
meryi \V1\adysławowi Wie rz b i ań sk i em u 
w Starzawie obok Stubna Zygmuntowi N u s s- 
b a u m o w i, w Węglówce emerytowanemu 
wachmistrzowi zandarmeryi Gustawowi K e s- 
s e l l' i n g o w i, w Rzochowie pocztowemu u- 
rzędnikowi pomocniczemu Janowi P r z e- 
wrockiemu, w Rzezawie Emilii Zgud, 
w Bllworowie ekspedyentowi pocztowemu 
Józefowi P o h l o w i z Suchodołu, w Bobrów- 
ce ekspedyentowi pocztowemu Adalbertowi 
K u l u n c s i ć s o w i de N emes M i l i t s i c s, 
w Miękiszu nowym Karolinie J o s s e. 


u__._ .
-_.
 _ i;j 

j'iiWraii.

.
=- . 


tl:zący na. polityczne ukształtowanie się zy- 
c.la... Ja Jestem przeciw kramarstwu po- 
lItycznemu, rozumie pani, przeciw kramar. 
stwu... 
Wybijał to słowo i oczy jego przy- 
brały wyraz surowy. 
Ujął juz Za klamkę drzwi, ale się je- 
szcze ku Ance zwrócił. 
. -:, Gdyby ojciec pani pragnął utrwalić 
dZlelnosc, a właściwie s a m o d z i e l n ość 
s

go 
harakteru, zanim się wziął do poli- 
tykI, me byłby doszedł do tych rezultatów. 
A teraz - słuzę paai. 
Otworzył drzwi i postać kramarza" 
politycznego ukazała się w cały
 blasku. 


Stał przy 
toliku odziany szaro, zale- 
dwo w kosz
lę l spodnie płócienne. 
'no ,
cla
y było szare, j ak i kocyk, 
kryjący łozko l mur, na który wychodziło 
zakratowane okno. 
An
a sta
ę
a 
a progu, jak martwa. 
Byłze to J ej oJciec? 
Rysy ściągnięte dziwnie, oczy szklane, 
rozwichrzona ,broda, włosy długie w kosmy- 
kach, ręce dr.ząc.e; 
Był .t? JakIs starzec, który zdawał się 
przychodzlC 
 b
rdzo daleka, starzec niezna- 
ny, nieufny I wI.chrarni stargany. 
Naokoło mego, na stoliku na ziemi 
lezały sinawe ćwiartk
 papieru, s
are od gry
 
zmołów, czasem przeCJęte jakimś gzygzakiem, 
jakąś linią. 
Ujrzawszy w:chodzących, Zagrodzki czem- 
prędzej karteczkI zgarnął i na środek pokoju 
postąpił. " 
- Wyz..na...me wIary! - bełkotał z 
trudem - w:yz...na...nie wiary!... po...li...ty- 
czne wyznanIe... 
I sennym, dziwnym gestem kartki te 
drobne rozrzucać przed siebie począł. 


Perdynand F i s c li e r, rządowo upo- I niem, są niczem, ze w zyciu publicznem, 
wazniony inzynier budowy z siedzibą urzę- słuchać warto tylko wyrazów tych, które są 
dową w Krakowie, złozył dnia 24 września naprawdę jedynie stadyum pfZf
jściowem mię- 
dzy myślą niemi wyrazoną, a czynem, przez 
1904 przepisaną przysięgę. nie zapowiedzianym. 
Do takich wyrazów przyzwyczaił nas 
hr. Stefan Tisza. Takimi przemówił niedawno 
do swoich wyborców. Róznica między tą wy- 
mową a zwykłą wymową męzów stanu jest 
zasadnicza. ZwykJ"a dąży zazwyczaj do tego, 
by jakąś wychylającą się z przyszłości gro- 
źbę odsunąć, zakląć, przysłonić. List ot-.varty 
Lwów, 11 października. hr. Tiszy istnienie groźby, chwilowo dzięki 
jego wbsnym sukcesom oddalonej, otwarcie 
stwierdza, dalszą walkę z nią zapowiada, 
konieczność ostatecznego i bezwzględnego z 
nią porachunku otwarcie głosi. Mniejsza o 
to, jakie konkretne drogi i środki obierze 
naczelnik rządu węgierskiego, by państwo i 
ojczyznę od wiszącej groźby zatamowania 
jej rozwoj u przez swawol Q jednostek raz na 
zaw:sze uwolnić.. Mniejsza o to, czy walcząc 
z lIberum veto, .J ak ze zboczeniem parlamen- 
taryzmu i wprowadzeniem do niego tej anar- 
chistycznej zasady upraw:u.ienia jednego lub 
dwóch lub dziesięciu do ubezwładnienia gro- 
mady, uzyje ostrzejszych form i sposobów, 
właściwych jego namiętnej, czującej swoją 
siłę organizacyi duehowej, Samem rzuceniem 
w pozornie uspokoj one zycie publiczne W ę- 
gier tego odzewu, głoszącego potrzebę pod- 
jęcia walki i do,rowadzenia jej aż do koń- 
ca dokazał hr. Tisza rzeczy niemałej : Wy- 
razom nadał treść, wagę i efekt czynu. 


CZĘSĆ NIEURZĘllOWA 


Hr. Stefan T i s z a dowiódł juz nieraz 
w ciągu dziesięciomiesięcznych swoich rzą- 
dów niepospolitej bystrości umysłu, znaczne- 
go zmysłu politycznego i bardzo jasnej świa- 
domości tak celu, któremu chce słuzyć, jak 
i kierunku, którym do tego cel u iść trzeba. 
Ale przedewszystkiem dowiód.ł niesłychanej, 
nieznającej przeszkód odwagi. Jeg:o nieprzy- 
jaciele Rtarali się dla tej odwagl wynaleść 
najbardziej ubliżające, naj pogardliwsze miana; 
nazywali h brutalnością. bezwstydem, albo, 
sięgając do słownika Katona, nawet brakiem 
etyki. Lecz i świat i węgierską opinię pu- 
bliczną i wszystkich ludzi wrażliwych na 
kazdą istotną wyższość ludzką ujęło w Ste- 
fanie Tiszy to, co w czterYRto:.. lat po mini'
- 
ciu epoki średniowit\czl1 ej zostało trwał:YITl 
po niej czarem, to jest rycerskość. Można 
było nie zgadzać się czasem z rzeczowymi 
wywodami węgierskiego premiera, nie było 
mozna oprzeć się zewnętrznemu urokowi jego 
wystąpień, nacechowanych zawsze lojalną, 
śmiałą, rycerską otwartością. 
Panowanie słów, którego erę stworzyła 
w: Europie wielka rewolucya francuska, ma 
SIę na szcz
ścje ku końcowi. Bankructwo 
"słowa dla słowa" coraz jest widoczniejsze 
i.w miarę, jak przeciw słowom, za któremi 
lllema nawet dalekiej perspektywy czynów, 
z wraca się niedowierzanie i drwiący uśmiech 
społeczeńRtwa, budzi się coraz silniej i co- 
I raz szer
zy zatacza krąg przekonanie, że w.y- 
razy, ktorych efekt kończy się z ich brzmle- 


.-...- - -='
 . il_tii':--;';= 
._' 


-
.
 ..-'
. 
 _..
 


Szkolnictwo pruskie. 


N adzwyczaj to zajmujący materyał sta- 
tystyczny w kwestyi szkolnictwa pruskiego 
podaje Berliner Tageblatt. W swoim czasie 
cesarz Wilhelm, zwiedzając szkołę ludową 
w Kadynach, gdzie jeden nauczyciel kształ- 
cił 58 dzieci, wyraził się, iz praca podobna 
równa się męczarniom. Berliński dziennik 


- 


i7 Ji 


A był to senny gest, powolny, cichy Alez on tym gestem nikomu nie 
gest, co wznosił starca dłoń... szkodzi. 
Szarością tlało wkół, szarością smU- Sobie przedewszystkiem. 
tnych dni. Lecz skoro załozycie na niego kaftan, 
A ponad szarość snu ta wYRch1a, star- wtedy wpada w szat 
cza dłori rozrzuca widmo-siew rozrzuca wi- - Naruralnie. Jest jednak wtedy nie- 
dmo-ziarn. ' szkodli wy. 
A był to szary dzień... Przesmutny sza- 
 Anka ręce łamie. 
ry dzień L. ! Więc po co! po co! 
, _ . , . _. .,. _ . . . . . - I Trudno,. musimy zapobiegać. 
Z jękiem cichym Anka przywarła się i - Czy mogę do niego podejść? 
do ściany, wt.ula się w swój ból. . . ., Naprózno. Nie pozna. Wsza.k pani 
T wldzl, IZ patrzy na panią, jak obcy. 
To jej słowa, jej myśl. o teraz dra- To zimne, krótkie słowo. 
źni ten biedny, chory mózg. Moze zaznałby Ob , 
trochę spokoju. W obrazie, przez 
ią nasu- Ipatr
J .

 nią, jak obcy, ten smutay, 
niętym, jest ów mus, który go katuJe. Anka. s
ary 
tarzec, który sieje przed siebie ciągle 
przypomina sobie tę scenę w hotelu, gdy SIwe Zlarna swych myśli, przejawy i odru- 
wykona.ta ręką ów gest rozrzucającego na chy tego co w nim myślało i szło, zda się, 
wichry Siewca, a on go pochwycił,powtó- wytkniętą drogą do celu. 
rzyt 


Otworzyła oczy. Patrzy znów na ojca. 
Wyczerpany jest, znuzony. Pot mu z czoła 
spływa. 
Lecz ciągle, ciągle jeden gest... ten 
senny, smutny gest!... 
- O! widzi pani, rozrzuca polityczne 
swe przekonania... - mówi doktor. 
- Nie, panie! - odpowiada Ąnka - 
to dla niego symbol... Tell gest co mnego 
znaczy. 
Lekarz czuje się obrazony. . 
- Pani daruje.... ja zna
 mOl
h cho- 
rych. Rozpolitykowame ogarnIa go l teraz. 
- Panie... on wniknął w swą duszę. 
On dobywa z niej widma tyC? przej
wów, 
które miał w sobie i rozrzuca Je na wIcher, 
na pustkę, na nicość. 
- Niech będzie... ale przyzna pani, ze 
ten gest jest denerwujący. On sam się nim 
szalenie denerwuje. Musimy go unieruchomiać. 
Wkładamy mu kaftan. 


. . . 
 I . . .. . . . . . 
Kurytarzem po białej ściezce chodBika, 
wlecze się Anka. 
Idzie wolno, oddycha. cięzko. 
Lekarz pozegnał się z nią i wszedł do 
sąsiedniego pokoju. Smutna, zgnębiona, cier- 
nie ma na ramionach, ciernie ma dokoła 
siebie. 

a nią, 11 ko
ca kurytarza, czyhają dwie 
postacIe, rosł
, sline, z rękami. zagiętemi 
haczykow:ato,. ,Jakb.y 
o dźwigania cięzarów. 
StOją CI ludzIe 1 patrzą obleśnie w zał- 
zawione. ?czy dziewczyny. Czekaj ą, łaszą się 
W. n.adzleI dobrego napiwku, dbali jedynie o 
slebIe, bez żadnego wniknięcia w majestat 
bolu, jaki mają przed sobą. 
Anka, pogrązona w swej załobie, prze- 
cbodzi mimo. Otuliła się w skrzydła i nie 
widzi, ze do nich dobierają się chciwe ręce. 
Przeszła. 
(Ciąg dalszy nastąpi).
		

/DIGCZAS002001_1904_233_0002.djvu

			na.wiązuje swój artykuł do tego właśnie fa- 
ktu i stwierdza, że stosunki, panujące w Ka- 
dynach nazwać można wproit idealnymi, je- 
żeli się weżmie pod troskliwszą uwagę i w 
porównanie rejencyę poznańską. Wszak t?-- 
taj na 24.436 dzieci szkolnych urzęduje 
tylko 229 nauczycieli, przypada więc na ka- 
Mego z pedagogówi 160 -170 uczniów. 
Ogólna statystyka wykazuje, iż na 
1,653.175 dzieci do szkół uczęszczających 
przypada zaledwie 19.653 nauczycieli; a je- 
śli pamiętać będziemy, że niektóre szkoły z 
wyznaniowych względów liczą zaledwie 
o 
ki kuna stu uczniów, wówczas przekonać SIę 
łatwo można, że w pozostałych - a tych 
właśnie liczymy na setki - jeden nauczy- 
ciel ma pod swoją opieką 120, 150 i więcej 
uczniów. 
W wyższych zakładach naukowych sto- 
sunek ten jest odpowiedniejszy. W gimna- 
zyach na 90.000 uczniów przypada już 5000 
profesorów. "W wojsku - pisze Berliner 
Tageblatt - podoficer ma pod swoją wła- 
dzą tylko dziesięciu rekrutów, gdy 25 zo
- 
nierzy stoi pod kierownictwem oficera i ta 
okoliczność tłómaczy świetny stan armii pru- 
skiej". Ooś podobnego pra.gną
by wspomnia- 
ny dziennik wprowadzić w szkołach. 
Aczkolwiek nie można - odpowiada 
na to Kuryer Poznański - bez licznych za- 
strzeżeń porównywać szkoły z wojskiem, 
istnienia pewnego paralelizmu zaprzeczyć tu- 
taj niepodobna. W k
żdym razie. trze.ba sk.on- 
statować, że brak sIł nauczycIelskICh Jest 
wielki; przedewszystkiem cierpi na tern 
Wielkie Księstwo Poznańskie, skąd pedago- 
gówpolskich - za urojone częstokroć prze- 
winienie lub najdrobniejsze pozory winy .- 
przerzuca się jednem pociągnięciem pióra do 
Niemiec. Powstają w ten sposób bezustanne 
luki, których zape
nić niepodobna, a sta
 
taki - rżecz 
atwo zrozumiała - przynoSI 
szkolnictwu powszechnemu nieobliczalne szko- 
dy, obciążaj ąc równocześnie pracą pozosta- 
łych na miej scu nauczycieli. 
W Księstwie - pisze Kuryer Poznań: 
ski - nauczyciel ma w obec dwujęzycznej 
ludności stanowisko znacznie więcej utru- 
dnione, jak gdziekolwiek indziej. Tembardziej 
byłoby na miejscu, aby brakowi sił nauc
y
 
cielskich zaradzić. Materyału na nauczycIelI 
mamy dużo. W skutek ograniczeń, jakich 
Polacy doznaja w innych gałęziach urzędni- 
czych z pewnością znaczna ilość polskiej 
młodziezy chwyciłaby się zawodu pedagoga, 
gdyby dano jej gwarancyę, że w
adze nad- 
zorcze nie będą sięgały aż do sumień i ro- 
dziny swych podwładnych. W obecnych wa- 
runkach m
odzież odsuwa się od zawodu, w 
którym podlega wprost nieznośnej i upoka- 
rzającej kontroli." 
Ostatnie rozporządzenie o zakazie uży- 
wania języka polskiego po za szkołą, nawet 
w czterech ścianach domu, chyba młodzieży 
polskiej do zapisywania się w kadry peda- 
gogów nie zachęci. 


WOJNA 
rossyjsko -japońska. 


W Mandzuryi. 
W Mandżuryi zaczynają się już zimna 
na dobre. Nocami temperatura spada do 2 
a nawet 3 stopni poniżej zera. Wzgórza w 
okręgu Lienszankwang- pokryte są śniegami. 
Z tego powodu z Tokio wysyłają do armii 
wciąż nowe zapasy zimowe, odzieży i cie- 
płych kołder dla armii. 
Korespondent Ross. Ag. tel. donosi z 
M u k d e n u pod datą wczorajszą: Ja.poń- 
czycy liczą na to, że do dnia 14 b. m. wy- 
pe
nią luki w swych szeregach. Do lnkau 
nadeszły dla. nich posiłki w liczbie 15.0qo 
żołnierzy. Oczekują w najblizszym czaSIe 
przybycia jeszcze trzech dywizyj. 
Wedle informacyi Biura Reutera J a- 
pończycy zblihją się dorze ki Hun. 
Wskazuje to, iż Japończycy chcą zatrzy
ać 
terytoryum, zajęte przedtem przez KurokIe- 
go. Dnia 7 b. m. skierowali Japończycy silny 
ogień działowy na konnicę rossyjską. Dnia 
9 b. m. panował wszędzie spokój. Przypu- 
szczają, że wojska japońskie przeznaczone do 
krycia prawego skrzydła posunęły się bar- 
dzo daleko; w ostatnich dniach nie było 
starcia. 
Front pó
nocny armii japońskiej roz- 
ciąga się od miejscowości P e n s i k u aż do 
kopalni w J e n t a i i tworzy 
uk, którego 
środek znajduje się koło Flualing. 
W reszcie Biuro Reutera donosi z ar- 
mii generała Oku: Według wiadomości chiń- 
skich, Rossyanie kopią rowy naokoło M u- 
k d e n u i sypią tam silne. ziemne fortyfi
a- 
c!e. Fortyfikują też górę Zelazną koło T l e- 
II n u. 
W obec powyższych relacyj brzmi wprost 
zdumiewająco wiadomość, jaką otrzymały 
B
rZ. Wiedom. z Mukdenu pod datą 
czo: 
raJszą. Korespondent tego pisma tWIerdzI 
mianowicie, że o g ó l n a s y t u a c y a w 
Mandżuryi znacznie się zmie
ih. 
Japońska armia główna cofa SIę w 
kierunku po
udniowym. Japończycy opuszcza- 
ją nietylko pozycye zajęte pod Liaojenem, 
ale i poprzednio zdobyte st'Snowiska na le- 
wem skrzydle o 56 klm. na południe i opu- 
ścili miejscowości: Sinangin, Haimatsi i Fen- 
szulin. 
Gdyby tak było w istocie, przypuszczać 
by wypadało, że w planach japońskich za- 
szła nagła. a gruntowna zmiana. Ponieważ 
jednak ani Rossyjskiej Agencyi telegr., ani 
Biur'u Reutera nic nie wiadomo o iJofaniu 
się J apończy
ów, wiarygodność koresponden- 
ta Bid. Wwdom. wydaje się w tym wy- 
padku conajmniej problematyczną. 
O blęzenie POrtu Arthura. 
O pos
ępach armii oblężniczej nie przy- 
noszą ostatllle depesze żadnych nowych szcze- 
gółó"":,. B,iuro Reutera podaje w formie po- 
głoskI wIadomość o nowych ciosach zada- 
nych flocie rossyjskiej przez pociski oblężni- 


2 


czych dział japońskich. Jak wiadomo, z in- 
nych źródeł doniesiono o tern już przed paru 
dniami. Telegram Reutera wspomina o z a- 
topieniu trzech okrętów ro
syj- 
s k i c h bez podania ich nazwy i rozmIarów. 
B lok a d a Portu Arthura od strony 
lądu podobno o s 
 a b ł a. 
W okolicy Ruandiansian Japończycy 
zabrali okręt włoski, który wióz.t mąkę do 
Portu Arthura. 


Ruch W Chinach. 
Korespondent Ross. Ag. Tel. donosi z 
Oharbinu, że w Ohinach nie ustaje ruch 
wrogi w obec cudzoziemców. Krążą pogłoski, 
że Japończycy rozdają w p6łnocnych Ohi- 
nach broń. 
. Nie uszło także uwagi kores
on.denta 
Biura Reutera, że Ohińczycy zakupują l gro- 
madzą wielkie zapasy żywnośd i wysyłają 
do Tientsinu. Oel gromadzenia tych zapa
ów 
nieznany, sądzą jednak, że Ohińczycy ku- 
pują je dla Rossyan. 
Biuro Reutera donosi wreszcie z Kwai- 
lingu o walnem zwycięstwie wojsk rządo- 
wych nad bandą Bokserów. Ruch. Bokserów 
w prowincyach pótll.ocnych znów 
nę wzmaga. 


KRONIKA 


Lwów, 11 paidziernika. 
"Na Polu Chwał," 
H e n ryk a S i e n k i e lV j C Z a. 
Na Kahlenbergu obchodzoną ma być Uro- 
czyście w październiku b. r. pamiątka wiktoryi 
wiedeńskiej. W kościele miejscowym wmurowaną 
zostanie tablica pamiątkowa. Komitet urządzają- 
cy ten obchód historyczny, wysłał serdeczne za- 
proszenie do Henryka Sienkiewicza, kt6ry try- 
logię swoją "Na polu chwały" poświęcił temu 
wiekopomnemu zwycięstwu i jego Bohaterowi 
Janowi Sobieskiemu. 
Równocześnie z ta uroczystością rozpoCznie_ 
my drukować dalszy "ciąg powieści ,,
a polu 
chwałyu już bez przerwy, do samego kouca. - 
Wiadomość tę ogłaszamy z r6wną radością, z 
jaką ją niewątpliwie przyjmą Czytelnicy naszego 
pisma. 


Kalendarz. Sroda (12) Maksymi- 
liana. - Grzmisława. - Kyryaka pr. 
Wschód słońca o godzinia 6 '17 r\!ollO, za- 
chód o godzinie 5 '16. 
- Przepowiednia pogody. Wiedeń- 
ska stacya meteorologiczna zapowiada na dziś, 
wtorek, w Galicyi wschodniej i na Bukowinie: 
pogoda zmienna, miejscami opady, wiatry, cie- 
płota się obniża; w lS-alicyi zachodniej: po- 
chmurno, wiatry, chłodno. 


- Najj. Pan raczył najłaskawiej udzielić 
ze Swej prywatnej szkatuły 3000 K. na pogo- 
rzelców w Toporowie. 
- Najd. Arcyksiązę JózefFerdy- 
nand - .jak z Wiednia telegrafują - wzniósł 
się wczoraj balonem do wysokości 1500 m. Na 
wysokości 1100 m. spadł bardzo obfity śnieg. 


- JE. P. Minister dla Galicyi dr. 
Piętak przybył wczoraj po południu pociągiem 
pospiesznym do Lwowa i zamieszkał w gmachu 
starostwa lwowskiego. 
, - JE. ks. Arcybiskupowi Bilczew- 
skiemu wręczyła onegdaj deputacya Stow. rę- 
kodzielników" Gwiazda" w Stryju dyplom członka 
honorowego tego Towarzystwa. 
- JE. dr. Leon Biliński, guberna- 
tor Banku austro-węgierskiego, przybył do Lwo- 
wa i bierze udział w obradach Sejmu. 
- Inauguracya roku szkolnego na Po- 
literhnice lwowskiej, odbędzie się we środę, d. 
12 b. m., o godzinie 10 rano. 
Podczas uroczystości inauguracyjnej wy- 
głosi prof. Hausweld w auli politeehnicznej o 
godzinie 10 przed południem wykład ,,0 turbi- 
nach parowych". 
- Wystawa prac rysunkowych słucha- 
czów Politechniki, może być zwiedzaną cod'ilien- 
nie do 15 b. m. włącznie, od godzinie 9-1 i 
od 2-4. 
- Lwowska Izba rękodzielnicza odbę- 
dzie jutro, we środę o godzinie 7 wieczorem po- 
siedzenie, na którem delegaci Izby złożą spra- 
wozdanie z pobytu swego na wystawie metalo- 
wej w Krakowie i na wystawie prac uczniów 
rękodzielniczych w Wiedniu. 
- Zjazd byłych konwiktorek PP. Sa- 
kramentek we Lwowie odbędzie się dnia 23 
października b. r. 
- O kliniki lwowskie. W sprawie 
sporu Wydziału krajowego z Rządem o kliniki 
lwowskie przyjechali do Lwowa popołudniowym 
pociągiem po&piesznym delegat Ministerstwa 
oświaty radca ministeryalny Kelle, oraz delegat 
Ministerstwa skarbu sekretarz ministeryalny 
Schiller: Jutro, we środę zejdą się delegaci Rządu 
z delegatami Wydziału krajowego. Wydział kra- 
jowy zastępować będą: członek Wydziału krajo- 
wego Onyiizkiewicz, sekretarz Słomkowski, dy- 
rektor szpitala lwowskiego dr. Starzewski i lu- 
strator szpitali Jasiński. 
- N a pomnik Mickiewicza płyną 
w ostatnich dniach składki obficiej, wsz.ystko to 
jednak nie wystarcza jeszcze wobec zobowiązań 
komitetu, jak również wobec przewidzianych z 
góry kosztów samej uroczystości odsłonięcia po- 
mnika, w której - jak z dotychczasowych już 
zgłoszeń sądzić m.ożna - weźmie udział kraj 
cały. 
Dla tego polecamy względom i pamięci 
wszystkich listowy papier Mickiewiczowski, opo- 
datkowany przez fifl}lę S. W. Niemojowskiego 
na rzecz pomnika. Zr6dło to, przy wydatniej- 
Bzem poparciu publiczności, przynieść może kasie 
pomnikowej dochód znaczny. 
W najbliższych duiach ukażą się w han- 
dlu obnośnym i w sklepach medale - breloki z 
wizerunkiem Mickiewicloa z jednej, a odpowie- 
dnim napisem z drugiej strony. CQna od sztuki, 
artystycznie wykonanej, wyniesie tylko 50 h., a 
10 proc. wpłynie również do kasy komitetu. 
- Subwencye. Magistrat m. Lwowa 
na odbytem ouegdaj posiedzeniu uchwalił udzielić 
subwencyi Tow. rygoryzant6w we Lwowie w 
kwocie 100 K., a Tow. pomocy uaukowej 1000 
koron. 
:# Ze spraw miejskich. Mimo koń- 
czącego się sezonu budowlanego, w ostatnich 
tygodniach, w skutek pewnej zniżki cen grun- 


18) 


Pr

jęł
 je
o. rami
 i pozwoli
a się 
prowadzlc, me 
OWląC mc. Szła machinal- 
nie przez las wIlgotny; płomienie uderzały 
jej na twarz a ręka drżała przy ramieniu 
Michała: Od czasu do czasu obracała się ku 
niemu l patrzyła długo, nie mówiąc ani 
słowa. 
Przeszli koło rowu, gdzie znaleźli pa- 
rę dni temu żro!ję; przybyli. do chorowitej 
akacyi, otocz0J?-eJ sz.ta
b.e!kam!. 
- WidzI pallI! JUZ Jest Jeden kwiat! - 
rzekł sekretarz, ukazując drzewko. 
Oczy Niny napełniały się łzami. Zbli- 
żyła się do akacyi, unios
a się na palcach 
i zerwała kwiatek, potem niezgrabnie po- 
dała go Michałowi i ucrekła w stronę zam- 
ku, kryjąc twarz w dłonie. 
Młody człowiek obrócił się i patrzył 
na nią. Był blad.y ze wzruszenia. 
- Panno Nino! - zawołat 
Ale ona ciągle uciekała. 
Stało się, że pan de Saverne przy- - A pan de Saverne?.. Nie chce go 
już pani widzieć? - pytar Michal. 
Nie odpowiedziała; biegła ciągle, 
łzy p
ynęły z jej zawstydzonych oczu. 
Nie! n}e e hciała już widzieć pana de 
Saverne! NIe mogła już wyjść za mąż za 
tego starego milionera, ponieważ zakocha.ta 
się w młodzieńcu bez grosza! Och! jakże 
wszystkie jej plany zły obrót wzię
y, mój 
Boże !... 
Panna de Montberthier wróciła do do- 
mu, zamknęła się w swoim pokoju i płaka- 
ła aż do samego wieczora. 


Z LITERATURY ZAGBANIGZNIiJ. _..
 


DUSZA W ROZKWICIE. 


(Z francuskiego). 


VII. 
(Ciąg dalszy). 


Młoda dziewczyna lekko była wzruszo- 
na temi słowami. 
00 się stało? - zapytała pół- 


głosem. 


jechat 
Ach! 
Będzie u państwa z wizytą w tych 
dniach. A tymczasem, byłby bardzo szczę- 
śliwy, gdyby mógł zobaczyr panią dzisiaj; 
mam tutaj powóz, któryby zawiózł panią, 
wraz z panią Dupin. 
Nina zrobiła sie bardzo blada; stała 
. nieporuszona na miejs"cu i nie wyrzekła ani 
słowa. 
- Ozy pojedzie pani? Powóz stoi na 
drodze, na końcu lasu. 
J widząc, że nie może się zdecydowaó 
iść za nim, dodał: 
- Ślizgo jest dzisiaj, po wczorajszym 
deszczu. Ozy zechce pani przyjąć moje ra- 
mię? Zabierzemy panią Dupin po drodze, z 
pa.wiloBu zimowego. 


I 


VIII. 


N astępnych dni Nina nie poszła do 
lasu. Nie wychodziła ze swego pokoju tylko 
w godzinach posiłku. Od czasu do czasu 


słychać by
o tr:lko, ze płakała lub krąży
a 
po izdepce. pame.ńskiej. 
. NIebo Jest przeciw mnie, myślała. 
Bóg me. c
ce, ab;ym w kraju została! 
WIdzIała. SIę zniewoloną odjechać po- 
mimo 
szYStkI
go, co uczyniła i teraz, je- 
szcze JP.dną wIęcej boleść będzie miała w 
dniu odjazdu. Ach! gdyby tylko domu i 
drzew trzeba. było iatować! Ale pan Mi- 
chał, ,pan MIchał, którego więcej nie zo- 
baczy... 
Nigdy jeszcze w swojem życiu tak nie 
rozpaczała. Była podrażniona; pogardzała sobą, 
że była tak słab
, naiwna, niezręczna. Ozyż 
ten młody człowIek jej nie uprzedzi.t, że był 
biedny? Dlaczegoż się w nim zakocha,la? 
Ozy można s
bie wyobrazić podobną lekko- 
myślność? NIeszczęsny, ileż on wycierpi za 
tę zabawkę! 
Las był największym winowajcą; on 
był powodem wszystkiego. Drzewom wszyst- 
ko by
o jedno, czy Michał był bogaty, czy 
ubogi; spostrze
g.ty zapewne, że ich pani 
a bardzo dobrze \nę wydawab obok tego mło- 
dego nieznaj?mego i popycha,ty icb ku so- 
bie podstęp me: swojemi wielkiemi, mchem 
obros.temi ramIOnami. Szeptały im przewro- 
tne rady szmerem swoich młodych liści. 
Nina dobrze to zrozumia.ła! 
Gdyby cboć Micha
 zrozumiał tak sa- 
mo, jak ona! Ale dla Paryżanina ta awan- 
tura musiała być z pewnością nic nie zna.- 
cząca i właśnie to Ninę do rozpaczy dopro- 
wadzało. Saint-Amand nie obfituje w roz- 
rywki j trzeba było przecież, żeby ten mlo- 
dzieniec znalazł sobie coś na zabicie czasu, 
a ponieważ nie chodzi
 do kawiarni, zaba- 
wił się, dając się zakochać w sobie młodej 
dziewczynce. 
Z iloma kobietami, których już nie pa- 
miętał, romansował w ten sposób? 


Ilu kobietom powtarzał czułe wyrazy, 
dając dowody jeszcze głębszej miłości? Za 
sześć miesięcy, gdy wielkie miasto znowu 
go poch.tonie, czy potrafi jeszcze przypomnieć 
sobie nazwisko tej leśnej dziewczyny o nie- 
pewnym chodzie, która pewnego majowego 
poranku ofiarowa.ła mu swoje serce w kwiecie 
akacyi? 
Nina nie by
a siebie pewna. Nie czuła 
się dość ładną, aby módz pozostawić stałe 
wrażenie w życiu mężczyzny i boleść jej 
tem większą była. 
Ozęsto wyglądała przez okna swoich 
apartamentów żeby patrzeć w las. 00 się 
działo z panem Valin? Czy nie krąży w oko
o 
zamku? A przecież była by bardzo szczę- 
śliwa, gdyby cboć na chwilę mogła. spojrzeć 
na niego! Ozy to nie on, tam, po za tym 
żywopłotem? 
Nie śmiejąc zejść na dM, brała lor- 
netkę i patrzyła. ukrywając się za firanka- 
mi. Ale po za żywopłotem stał tylko oO'ro- 
dnik, rzuca.ta więc lornetkę. rozczarowanoa. 
Och! - mógtby przecie Michał ża.to- 
wać trochę za nią! - mógłby szukać ze 
dwa lub trzy dni pod cieniem drzew, a. na- 
wet wstąpić do zamku z zapytaniem, czy nie 
chora! 
Psy ujada,ty zajadle pewnego popo- 
łudnia; jakiś obcy musiał się zjawić koło 
domn. Serce Niny zabiło radośnie. Och! - 
gdyby to był Michał! - N a tę myśl dosta- 
wała zawrotu głowu. Gdyby przyszedł! - 
Gdyby ukazał się przed nią, ze swoją śniadą 
twarzą i błyszczącemi oczami! Ozy mogła by 
zapanować nad sobą? Ozy mimowoli nie wy- 
ciągnęła by ramion do niego, peb
ym glo- 
sem wypowiadają
 mil całą swoją miłość? 
(Oiąg ,,2 a.l szy 
tąpi),
		

/DIGCZAS002001_1904_233_0003.djvu

			I Ghirlanda.jo i in ni poprzednicy Lionarda. w i św. Jana jakby rzucającego się na stół. I ku misie. Jest to więc faza, w której Lio- 
pr
edstaWIeniu Wieczerzy, t. j. ze Judasz SIe- Na . tym samym szkicu z
ajdują . się rysunki nardo postanowił porzucić przedstawienie 
OZI na przodzie przed stołem i wyciąga rękę, planów okrągl.ych budowli i rachunek. Jeszcze odkrycia zdrady, a prze
zedł .do ustanowie- 
którasI
 spotyka z ręką Ohrystusa. Z nih- i w tej fazie widocznie Lionardo chce pr
ed- ,'nia Wieczerzy Pańskiej czylI Sakramentu 
zwykłą llls
iracyą widzimy tu ruch oddany. stawić odkrycie zdrady. Dla Strzygowsklego Ołtarza. 
J\
?asz taki mały, ze chwieje się tylko na jest to rozstrzygające. Mówi on: "Prawa A teraz pytani.e, dla?z
go oko tak b!- 
nozkaeh przychylony ku Ohrystusowi. I na ręka Ohrystusa wysuwa się naprzod, pI:awa stre jednego z najsławmeJszych znawcow 
tych obrazach zawsze l e w ą rekę wycIaga ręka Judasza wysuwa się pow?li. k
, mIsce, sztuki, Goethego, nie dostrzegło prawdy? 
(Cztery wykłady prof. dr. J. Bołoza Antoniewieza) Ohryst.us. "" tam mają się one spotkać
. WldzlelI.smy, ze Jedno słowo Goethego wystarczyło, aby wiek 
. 
wykle jak najmniejszą wagę przywią- to nieprawda. Ręka qhrystusa sIęga ku caly oddający się studyom artystycznym, jak 
z.uJe SIę do argumentów zewnętrznych, ana- szklance, a co najw.ażniejsze, Ol
rystus pa- nigdy przedtem, az do o statnich lat przyjął 
.11za tekstu wydaje się rzeczą najważniejszą. trzy w stronę pr
eclwną ku leweJ ręce wy- za pewne i niewzruszone wyt.łóm\czenie obrazu 
W tym względzie róznią się filologowie i hi- suniętej ku chlebowi. . Skoń
zo
y obraz zatem Lionarda jako odkrYI
ie zdrady. 
storycy w poimowaniu dzieła sztuki. co innego przedstawia. WidzImy tu Judasza Goethe sie nie omylił, lecz widział on 
W czasach, które unikały zawsze w Mrlich Luca Paceiuli, liczeń Pierra della jakby rzucającego się ws
ec
, co takZ.e by
o oryginał przelotnie tylko w r. 1788 wieczorną 
obrazach rzeczy przykrych i groźnych, tylko Fr
nc(:scba, jeden z bahrnntnych prozaików powodem mylnego zrozumlellla sytuacYl. DWie pon
, a mia.l przy sobie sztych Morgena, 
taka interpretacya Wieczerzy Pańskiej jest Xv .wIeku. w ksiązce o tak zw. "divina, pro- biografie Lionarda da Vinci rossyjskich pi- k1.óry był dla niego materyałem, na który 
prawdziwą. portlOne, . (der goldene Schnitt) z r. 1499 w sarzy SUllcowa i WOlYliskieg'o, które opierają nieustannie się patrzy.l pisząc tę swoją śliczną 
Pierwszy zarzut, jakiby przeeiwko temu dedykac
1 Ludwikowi Moro wymienia Wie- się takze na t.tómaczeniu GoetbeO'o, powiadają rozprawe o Wieczerzy Lionarda da Vinci. 
przedstawieniu mógł powstać, jest ten, dla-. czerzę LlOnarda da Vinci jako przedstawia- o J
daszu, ze rękę cofa wste
, jakby się Tymczasem ów Rafael Morgen upiększył cały 
czego akcya zaczyna się od lewej ręki? jącą tę straszną chwilę, gdy Ohrystus zapo- chcIał obronić od napaści. Obraz Tyeyana obraz, bez naj mniejszego skrupułu usunął 
Możnaby to pytanie zbyć ogólnikiem, na- wiada zdradę. V asari w r. 1550 także zapa- w I:uwrze pod nazwą: "Ohrystus w Emaus", chleb na lewą stronę O.hryst.us
, a prawej 
przykład, że jest 
o strona serca. Ale jest truje się na tę Wieczerzę jako na odkrycie gdzie post
ć Ohrystusa i ucznia jego po pra
i- 
tronie. odjął szkla

ę i z
peł
l1e j
 skas,ował 
faktem, ze sam LlOnardo używał w później- zdrady. . ey są w głownych momentach wolno skoplO- jako lllepotrzebną. lak WięC, lak me mozemy 
szych czasach 
yłącznie lewej ręki, tak ry- 'Dokumentami drugorzędnymi, takze od wane z fresku Lion
:lfda t.łómaczy jaśniej winić historyka, gdy mu los dał do ręki 
sując, jak maluJąc. Widzimy to z jeg'o ma- samego mistrza pOl':ho'dzącymi. a pr
edsta- tę sytuacyę. Tak Judasz, jak ów uczeri,y T.y- ź
ódlo fa,
szy
ie przepisan
, że f
łszywe '!"Y:: 
Duskryptów, które są pisane od prawej ku wiającymi e
oluc'yę dzieła, są tr
! s
kic
, 
7ana wykonują ten sam ruch 
ofama. Się. CIąga wmo
k1, t
k sarno me mozemy WIlli C 
lewej stronie i ze sposobu malowania, który które nam daJą coraz większe zbhzame SIę .len ruch ręki uważa Tycyan; Ja
o gI.est, Goethego: ze maJąc błę.dnY,dokument, przy- 
idzie od lewej z góry ku prawemu dołowi. do takiego pojmowania dzieła, jak na obrazie. Jako akt psychiczny, nie jest WięC s!ę.gamem szed
 do !ałszy,:,"r h wJ?-lOsko,w: Jego zasługą 
Na wszystkich jego obrazach akcya zaczyna W weneckim szkicu zupełnie wedlug ku misie, której zresztą w telll mleJs?u na Jest. to, ze. mb!. et orbl zwroclł uwagę na to 
się od lewej ręki, t o j e s t f a k t s t w i e r- tradycyi florentyńskich Judasz przedstawiony obrazie niema. Trzeci rysunek, w Paryzu, w sławn.e dZIeło LlOnarda. Jednakże pomylił się 
d z o n y. Z rozwoju rysunków, które doprowa- jest na przodzie stołu, Jan caJ'ą górną czę- Luwrze, który dotychezas łą('zono z innym b o t o d z i e ł o n i e p l' Z e d s t a w i a m 0- 
dziły do kompozyeyi Wieczerzy, widać to ścią eiała leżący na stole, a Judasz wyeiąga obrazem Lionarda z r. 1491, przedstawia: mentu dokonaDej zdrady, lecz usta- 
również. Są trzy rysunki ]) w Windsorze, prawicę ku prawicy Ohrystusa. '1'110 faza przy- "Adoration des mages, pok.ton trzech króli". n o w i e n. i e W i e c z e l' z y P a ń s k i ej. 
2) czerwoną kredką w Wenecyi w Akademii pada 
a .rok 1494. Zaraz potel? jedl!ak prze- Przy bliższem przyjrzeniu si
 pO
llajerny, ż
 
bardzo pobieżny, 3) w Uf:ficyach we Floren- chod.zl LlOnardo. do wręcz od

enneJ .kompO- \ jest to w.taściwie grupa osob siedzących I 
cyi. Wenecki i Windsorski stoją ikonogra- zycYl. Są to szkice przedstawIające Wieczerzę rozmawiających przy siole. Postać Ohrystusa 
:fi.cznie jeszcze Da tern samem stanowisku co w dwóch kompozycyach, a na dole Ohrystusa zwraca się takze głową na lewo i ręką lewą 
»Gazeta Lwowskac z dnia 12. października 1
04. 


tów, a także uregulowania cen cegły, wpłynęło 
znów wiele podali o koncesye na budowle do- 
mów czynszowych, głównie dwu i trzypiętro- 
wych i to we wszystkich dzielnicach miasta. - 
Na ostatniej swPj sesyi magistrat udzielił: kou- 
sensów budowlanych na kilkanaście nowych kilo. 
mienic. Między innemi zatwierdził ta
że plany 
i konsensu udzielił na budowę trzypiętrowego 
gmachu dla Towarzystwa "Dniestr"., .)aki ma 
powstać na ro"'u Porlwala i ul. Husklej. 
Konsens o na użytkowanie dla celów fa- 
bryeznych otrzymał wybudowany .w. roku b.ie- 
żącym budynek mleczarni przeworskIPJ przy uItcy 
Polnej. 
N a posiedzeniu tern wymierz.ono liczne 
grzywny za rozmaite przekroczenia,. Jak marno- 
wanie wody, umieszczanie dozorcow do
u w 
ubikacyach już z urzędu delożowanych ,l t. d. 
Prezydent dr. Małachowski przecUo.zy tymi 
dniami w Sejmie wniosek z wezwamem do 
Rządu o rewizye przepisów o rejona
h forte- 
cznych prochowych, w obrębie których me wolno 
budować. 
W sprawie znanego wniosku radnego J o- 
nasza, by Rada miaita Lwowa zaprot
stowała 
przeciwko projektowanemu przez WydzIał kra- 
jowy podwyższeniu dodatków krajowych do po- 
datków bezpośrednich, magistrat oświadczył si,ę 
przeciw wnoszeniu takiego protestu. y!. mY
1 
uchwały Rady miPjskiej, sprawą tą zaJmie SIę 
jeszcze sekcya finansowa. 
- Na budowę kolei LwóW - POdhajce 
subskrybowaJi JE. ks. Arcybiskup dr. Btlcze:v- 
ski 100.000 K., a ks, Arcybiskup TeodoroWlcz 
20.000 K., mając przedews'zystkiem na oku po- 
trzebę jak najprędszego dostarczenia pracy ro- 
botnikom lwowskim. 
- Biura konsulatu rossyjskiego prze- 
niesione zostaną z dni..m 15 b. m. z u.licy Sy- 
kstuskiej do realności przy placu SmolkI 5. 
- N owe Towarzystwo pod nazwą 
rGalicyjskie Stowarzyszenie państwowych urzę- 
dników rachunkowych" zawiązało się we Lwo- 
wie. Celem Stowarzyszenia jest ochrona, popie- 
ranie i zastępstwo zawodowych interesów pań- 
stwowych urzędników rachunkowych, współudział 
w akcyach dla nz:vskania polepszenia bytu ogółu 
urzędników państwowych, oraz pielęgnowanie 
idei koleżeństwa. 
- Z Kasyna miejskiego. W sobotę, 
15 b. m., o godzinie pół do 8 koncert gal. To 
warzystwa muz.vcznego z fundacyi ś. p. dr. J. 
Malinowskiego. Bilety od wtorku, 11 b. m. 
- Z "Sokoła". Polskie Towarz. gi mn. 
"SokóŁ" (macierz) urządza w niedzielę, dnia 16 
b. m., uroczysty wieczór Kościuszkowski poją- 
czony z ćwiczeniami gimnastyczIJemi. Bile-ty 
wcześniej nabywać można w kancelaryi Towa- 
rzystwa od 6 - 8 wieczorem, w niedzielę ranO 
od 10-1 i po południu od 5-7 przy kasie. 
D. Oficerski płaszcz ułański znalazł 
wczoraj w ulicy Leona Sapiehy woźnica fiakra 
nr. 8, mający swe stanowisko na plB.cu Marya- 
ckim. 
A Kronika policyjna. W realności 
przy ul. Boimów 8 rozbito wczoraj stojącą w 
sieni spiżarkę kupca p. Lazara Oh. i zabrano z 
niej kilka butelek wiśniaku i soków, oraz parę 
słoików konfitur. 
Znaleziono w sieni realności przy ul. Sy- 
kstuskiej 17 książki szkolne dla szkół żmiskich, 
złożono w policyi. 
Z mieszkania p. J. L, przy ulicy Gróde- 
ckiej 5, skradziono zegarek srebrny męski, ze- 
garek srebrny daJllski i cygarnicę bursztynową. 


4) 


o WIECZERZY P ANSK1EJ 


LIONA.RDA. DA. VINCI. 


(Dokończenie). 


Znalezioną w bożnicy na Starym Rynku 
dotą szpilkę do krawatki z trzema brylantami. 
może odebrać właściciel w policyi. 
--- Zmarli.,"! 0sLtnicb. d.niach: we Lwo- 
wie, Ludwik Hórecki, em. sierżant korpusu we- 
tvranów wojskowych, w 69 roku życia; __o Ma- 
rya Grieis, w 20 roku życia; - Elżbieta R,bas, 
w 14 roku życia; - Rozalia. z KoncewiczÓw 
Ohęciowa, ŻOBa zarządcy drukarni, w 41 roku 
życia; - Stefan Kremcwk, w 36 roku żyeia; 
ks. Paweł J astn
ębski, em. proboszcz w Ottynii, 
w 72 roku życia. 
W Tarnobrzegu, Władysław Gryglewsld, 
b. zarządca poczt i burmistrz tamtejszy, w 60 
roku życia. 
W Warszawie, 'reofil Szymanowski, brat 
stryjeczny Oeliny Adamowej Mickiewiczowej. 
W Kaliszu, ks. Konstanty Księcki, kanonik 
honorowy kolegiaty kaliskiej, w 63 roku żyeia 
a 36 kapłallstwa.. 
- Uroczystość bł. Wincentego 
Kadłubka odbyła się dnia 9 b. m. w kate- 
drze na Wawelu w Krakowie. Kaplicę króla 01- 
brachta, w której spoczywa trumienka z reli- 
kwiami błogosł'awioDego, przystrojono kwiatami, 
Bezustanku napływały zastępy pobożnych, mo- 
d!

c się gorąco. Po wotywie o godzinie 9, ks. 
biskup Nowak odprawi,r 'uroczystą sumę, pod- 
Czas której podniosł:e kazanie wypowiedział ks. 
prałat dr. Bandurski. W kościf:'le zgromadziło 
się dużo publiczności, wśród niej włościanie z 
Mogiły, gdzie znajduje się klasztor O.ystersów. 
Godzi się przy t€'j sposobności przypomnióć, 
kim był Kadłubek. W historyi literatury znany 
on jest jako "mistrz Wincenty" (Magister Vin- 
centius), autor niezmiernie popularnej kroniki 
(Chronica Polonorwn, sive or:ginale t'egum 
et principum Poloniae), z której a7; do czasów 
Długosza szlacbta polska uczyh się dziejów oj- 
c
,ysty()h. Urodzony w Karwowie nieopodal Opa- 
towa około r. 1160, był magistrem nauk wy- 
zwolonych, dzierżył prob:lstwo Sandomierskie, 
cieszył się łaską Kazimierza Sprawiedliwego i 
syna jego Lesz,ka. W roku 1207 kapituła kra- 
kowska obraJ'a go po Pe.jce biskupl'lIl. Na tym 
to un,ędzie da,l się poznać z nadzwyczajnej bo- 
gobojności i miłosierdzia. 
Wysoki urząd nie odpowiadał usposobie- 
niu Kad,rubka. Jakoż rozd!>wszy swe dobra, zł,,- 
żył w r. 1218 godność biskupią i wstąpił d,) 
kla,s:ztoru 00 Oystersów w Jędrzejowie. W Sp.l- 
kojnem tell nstroniu pięć lat jeB
,cze prz:Jżył, 
dzieląc> czas pomię(lzy praktyki religijne i pisa- 
nie swej kroniki. Zmarł w r. 1223_ Sława świa- 
tobliwo
d Wincentego Kadlubka przt)ehodziła "'6 
pDkolenia na pokolenie. Za Władysława IV. bi- 
sko p chełmski i opat jędrzejowski b. Remigian 
KO:l i p,tJpoI3ki, otvvorzył grób Wincentego i zarzą- 
dziwszy przełożenie jego szczątków do nowej tru- 
mny wniósł w r. 1634 za pośrednictwem sy- 
nodu warszawskiego prośbę O kanonizacyę, w 
czem sejm go popa,rt Za Augusta III, nowe 
w tej sprawie zabiegi rozpoczął opat bledzewski 
ks. R'Jgjlinski. Wl'eszrie Klemens XIV. dnia 11 
lutpgo 17M ogł03lł Kadłubka brogosławionym 
. - Poświęcenie kościoła w Klep
,rowie, 
WSI pode Lwowem, wzniesionego w krótkIm sto- 
sunkowo czasie d7.ieki niestrudzonym zabiegom 
właściciela fol warku" wKleparowie, radc.y Dworu 
p. Jerzego Piwockiego, odbyto się 'Tv nicd,t.ielę. 
Ceremonii poświęcenia dokonał ks. kanonik Zie- 
miański, probo,-jzcz kośeioła św. Anny. 
Po uroczystości pndejmowali dUlJhowierr- 
stW? śniadaniem pp. Plwocry, w urzędzie zaś 
gmlDnym odbyło się skromne śniadanie dla gości 
przybyłych ze Lwowa. 


----- 
--= 


3 


- Zabójstwo. Dnia 2 b. m. urządzili 
w Grzybowicach wielkich, wsi pode Lwowem, 
tamtejsi parobcy zabawę z talicami na cześć 
swoich towa.rzyszy, którzy w roku bieżącym mają 
wstąpić w szeregi wojskowe. W czasie zabawy, 
która odbywała się w karczmie, przyszło pomię- 
dzy jej Ilczestrrikami do kJ'ótni a następnie bÓjki, 
w cza
ie któn;j zost:.Jł rekrut Dmytro OZE'rnyk 
tak eiężko pobity, że w kilka godzin później 
wyzir,ną.t duehs,. 
- Demonstracye w sprawie powsze- 
chnego głosowania wznowiono wczoraj w Bernie 
morawskiem. Tłumy u,iaw8z,y się wieczorem przed 
gmach Sejmu i Namiestnictwa obrzuciły policyę 
kamieni!>mi, przyczem wybito szyby w przejeż- 
dżających właśnie wagonach tramwayowych. Do- 
piero odd
iałowi policyi konnej udało się wy- 
przeć demonstrantów. Ofiarą bombardowania ka- 
mieniami pad,ły także szyby w oknach niemie- 
ckiej Politechniki i niemieckiej szkole im. Arcy- 
księcia Rudolfa. 
Zupelny spokój zapanował dopiero około 
godziny pót do jedenastej w nocy. Pny opró- 
żnia.niu ulic raniony został pewien oficer kawa- 
leryi. Aresztowano ogółem 15 osób, z tych kilku 
zatrzymano w więzieniu policyj nem. 
- Z Warszawy. Budowa domu, ma- 
jącego pomieścić gimna'zYl1m męskie na Pradze, 
posuwa się raźno naprzód; wykończenie domu 
ID!> nastąpić w roku 1906. Prócz gimn!>zyum 
praskiego otrzymają własne gmachy IV. i Y. 
gimnazya męskie. Dom mieszozący obecnie IV. 
gimnazyum będzie w roku przyszły!" zburzony, 
a na tem miejscu stanie no wy; wykłady zaś 
podczas budowy gmachu będą prawdopodobnie 
przeniesione na ul. Wielką do gmachu, gdzie 
mieści się obecnie gimnazyum prywatne gene- 
rała Ohrza,nowskiego, który dla swojej szkoły 
buduje dom przy ul. Smolnej, bęrlący już na 
ukończeuiu. Gmach V. gimnaz.yum stanie na 
placu już zakupionym przy przedłuż'3niu nI. 
N owo- Wielkiej. 
Komitet plantacyjny stara się u władz 
miejskich, aby targ na Starem :Mieście został 
usunięty w cclu założenia tutaj skweru. Stare 
Miasto - wszak to jedna z nielicznych pamią- 
tek starej Warszawy. Obecnie targ zmniejsza 
urok tej pamiątki, tymczasem skwer byłby jej 
ozdobą. 
Kuryer Warsz. dowiaduje się, iż p. Wan- 
da S i e Ul a s z k o waz dniem 1 styc
nia 1905 
opuszcza scenę warszawską. 
- Z Uniwersytetu warszawskiego. 
Zwycz"jny prof,;sor U ni wersytetll w:-1rsza wskiego 
dr. fizyki Ziłow, n::.ianowany został rektorem. 
- Z Poznania. 'l'rzy przedmi.eśeia Po- 
znania, jak ogłosr,ollo urzędownie ftdla podtrzy- 
ma,llia niemeloyzny i wzbudzenia u Niemców pra- 
wdl,iwego Heimats,qefiihl" otrzymały nazwy nie- 
mieckie. Odtąd Jeżyce nazywać się mają "Schwal- 
bach ", Główne - "Hauptdorf" i Winiary - 
"Weinberg" . 


K "1 . I 
rom

 prowmcyona na.  R l1 d a d y s c y p l i n a l' n a krakowskiej 
Izby ad wokaekiej rozpatrzywszy sprawę znanego 
zajśeia między adwokatem dt'. Rosenblattem a 
przemys.łowcem p. J akóbelll Prteworskim, uznała 
8 głosami przeciw 2, że dr. Rosenblatt nie po- 
nosi. żadnej winy. 
S W y s ta w ę o g l' o d n i e, z ą zamknięto 
w niedzielę w Krakowie. Honorowe dyplomy galic. 


Towarzystwa gospodarskiego otrzymali: Julian 
br. Brunicki z Podhorzec, szkoła ogrodnicza w 
'rarnowie, prof. dr. Leon Marchlewski z Krako- 
wa. Dyplomy zasługi Tow. I)grodniczego otrzy- 
mali: Zlkład sadowniczy w Zaleszczykach, kra- 
jowa szkoła ogrodnicza w Tarnowie, limanowska 
Ra,ła powiato wa, nauczyciel Pększyc w Krako- 
wie, właściciel fabryki żelaza w Krakowie Go- 
recki. 
Dyplomy uznania 'row. ogrodniczego: Za- 
kład ogrodniczy Ulrycha w Warszawie, Rada 
powiatowa w Limanowie, oddział str.yjsko-żyda- 
czowski Tow. gospodarskiego, Towarzystwo pszczel- 
niczo-ogrodnicze w Warszawie, Korneli Freins- 
dorf w Łoszniowie, Józef KościeIski z Miłosła- 
wia. - Złote medale Tow. ogrodniczego: Julia 
Grossowa, Krakó w; ks. Marceli Gzarto ryski. Wola 
justowska; Oswald hr. Potocki; szkoła rolnicza, 
Ozerniehów; Józef Myszkowski w Słubnie; bra- 
cia Niemczewscy w Okopach św. Trójcy; Stani- 
sł'a w W ójcikiewicz, Kraków; dyrektor Szarek z 
Dąbia. 
Ponadto przyznano kilkadziesiąt srebrnych 
medali rządowych, Tow. rolniczego i ogrodni- 
czego, mlJdiJli bronzowych, listów pochwalnych i 
nagród pieniężnych. Wiele nagród, medali, o- 
trzymali nauczyciele, włościanie i Kółka rol- 
nicze. 
S Egzamin dojrzałości w semi.na- 
ryum nauczycieIskiem w Tarnowie odbył się w 
terminie jesiennym w czasie od 28 września do 
8 października b. r. pod przewodnictwem radcy 
szkolnego p. Tokarskiego. Do egzaminu zgłosiło 
sie 9 eksternistów i 18 eksternistek. Uznano za 
dojrzałyeh: Drogosławę Truszkowską (uzup.), 
Helenę Maryę Zawiszankę (uzup.), JuIia
a Ki- 
sielewicza, Maryę Ka.pałkównę i Zofię Zuław- 
ską. Dwom eksternistkolU pozwolono poprawić 
egzamin z jednego przedmiotu w najbliższym 
tmninie. Resztę reprobowano na rok. 
S Z Ł a li c u t a donoszą nam, że z dniem 
1 listopada b. r. rozpocznie się kurs sześciomie- 
sięczny w powiatowej szkole gospodyń wiejskich 
w Albigowej obok Ł'1ńcuta, w której dziewczęta" 
corki gospoda.ny, kształcić się będą we wszyst- 
kich gałęziach gospodarstwa domowego, obok 
kierunku opar
eg') na zasadach religijnych i na- 
roJowych. Podania należy wnosić do 25 b. m. 
do wydziału powiatowego w Łańcucie. Warunki 
przyjęcia: a) rozpoczęty 10 rok życia, b) ukoń- 
czenie szkoty lud()w
j, c) pozamiejscowe kandy- 
datki muszą być umieswzone w internacie istnie- 
jącym przy szkole w którym utrzymanie obli- 
czone jest na 24 koron miesięczni.e, dJ ubogie 
kandydatki jeśli chcą być przyjęte na koszt po- 
wiatu, muszą przedłożyć świadectwo ubóstwa. 
S Z I z b Y s ą d o w e j. Przed trybunałem 
orzekającym w Wadowicach odbyła się onegdaj 
rozprawa karna przeciw oficyałowi pocztowemu 
Aleksandrowi Zdzieńskiemu o zbrodnię sprze- 
niewierzenia kwoty 160 koron na szkodę kółka 
śpiewaekiiego w Oświęcimiu. Po prileprowadzo- 
nej rozprawie skazał trybllnał Zdzieńskiego na 
siedm ty
odni ciężkiego więzienia, obostrzonego 
postem raz w tygodniu. 

 W Woj n i ł o w i e, powiatu kaJ'uskie- 
go, spłonęło onegdaj 18 zagród mieszczallskich 
wraz z eałą tegoroczną krescenc.Yą i kościół. 
Sześciu pogorzelcó w nie było wcale ubezpieczo- 
nyeh, reszta zaś ubezpieczona tylko w niezna- 
cznej części. Dach kościoła ubezpieczony był na 
16.000 koron. 
S W k a m i e n i o ł o m i e w Wielopolu 
skrzyńskim, powiatu ropczyckiego, zasypaJ'a w 
tych dniach warstwa ziemi tamtejszego fornala 


Michal Lityński. 


-..
		

/DIGCZAS002001_1904_233_0004.djvu

			dworskiego J akóba Trznadla w chwili, gdy .za- I i . obfczaje 
rzyjmowa,ne zb!t chętnie p:zez tu-! wielu szczeg:ółac
 jestjuz nieco'przes,t
rzałą,---: 
jęty był wydobywaniem piasku. Trznadel pomósł: bylcow, zawIązano lIgę przecIwko przeklenstwom. a podoba SIę me tylko pubhcznosCl, le
z l 
śmierć na miejscu. Obowiązkiem każdego członka tego stowarzysze- aktorom, którzy w niej znajdowali i znaJdu- 
S 'fyfus plamisty w kraju. W czasie od nia .było unikanie słów grubiańskich i nieprzy- ją - 
iemal wszy
cy bez wyjątku - po
e 
25 września do 1 października b. r. stwierdzono zwo
t.yeh. 
o ligi przystąpił:o. zrazu około 10.000 d? pOpiSU. . Był to J.
s
c
e. ten czas, gdy: me 
w rozmaltych powiatach naszego kraju 34 no- ludzl, nal
ząc!ch d? wszyst.
le
l warstw społe- pIsano - .J. ak to pozmoJ l S;trdou c.z.fml- 
wych wypadków tyfusu. cznych. Nie długo CIeszono Slę Jednak tryumfem! s
tuk dla Jednego aktora lub aktoI
I, gdy 
Dzienniki angielskie donoszą, ze lidze grozi upa.. me wprowadzano na scenę symbohcznych 
elek - bo 9900 członków przyłapano na gorą- myśli, lecz zywe postacie, gdy wymagano od 
e.vm uczynku niedotrzymania przyrzeczenia. Wy- aktora, aby był człowiekiem, nie 
u?hem, 
klucl.Ono ich więc ze stowarzyszenia, pozosta- aby mówi£, nie szeptał, dziaJał nie smł, .- 
wiając zaledwie 30 wiernych. Z tych jest 10 był to zatem czas,' w którym mozna było Je. 
głuchoniemych - a ci przeklinać nie mogą! szcze mówić o sceniezności utworu, czy akcyi 
scenicznej; był to ezas dramatu i komedyi, 
a nie poematów i fantazyj dralDlLtycznych, 
rozsadzającyeh nifJraą; ramy teatru.. . 
Zanim cah publicznoBć OSWOI Się Z n
- 
wym kierunkiem, zaoim ten kierunek znaJ- 
dzie swego mistrza, któryby nie t.y
ko do 
wybranyeh lecz i do ogó,lu przemówI
 zdołał 
potgzniejszym nad wszelkie szemrama g,to- 
sem, - oko widzów z miłą chęcią, zwr
ca 
się ku owym dawnym utworom, ktore Jak 
"Nitka jedwabiu", cbociaz niepozbawione ten- 
dencyi. mają głównie na celu - rozrywkę. 
To tez i wczoraj publiezność szczelpie 
zapełni,ta teatr a oklaskom nie było konca, 
w dowód uznania za niepospolitą rzeczywi- 
ście grę naszych artystów. Bardzo dob.rą od 
poc,zątku do kOIlca był'a pani Solska w -ł:łIez
y
 
Illoze nawet talentowi swemu odpowledllle.l 
roli Klary, uosabiające:i wdzięk, prostotę, i do- 
broć niewieścią, owo l'etcrnel fćminin, k
ore.na 
nitce prowadzi nawet takich prostakow .l ak 
Jonatan. Postać tego zamerykanizowanego 
Francuza wybornie przedstawił p. Adw
nto- 
wicz; uczynił go naturalnie grubiańskim a 
sympatycznym i zacnym w uczuciach. 'rypy 
pp. 9uentin i Toupirta w sposób -?-i
zró- 
wname. komiczny a pelny natllral
OSCl od.: 
tworzyli pp. Feldman i KwiatkiewICz. Palli 
Gostyriska w roli pani Toupart, pani Rotter 
jako pani Lahoric i pani Otrembowa w roli 
miss Debory stworzyły typy, zgodne z za- 
miarem autora a w każdym szczególe zna- 
komicie obmyślane i wykonane. RoJe mło- 
dych dziew(
ztłtek przypad,ły w udzlale pp. 
Jankowskiej i Ogińskiej. Obie g-ra,ty wybor- 
nie. Pierwsza jako energiczna Gibry?la,. ce- 
lowała właściwem zacięciem i WdZIęk1e,m; 
druga jako liryczna J oanTla zachowa,la. t?n 
odpowiedni od początku do korica i wyw:e: 
rah sympatyczne wraienie. - W całoscl 
znać było wytrawną rękę reżysera. 
Adam Krcchow£ecki. 


Komedya p. t. "Les femmes fortes" się- 
ga pojawieniem się swojem na deskaeh pa- 
ryskiego teatru V an
eville (r. 1861), niemal 
poczatków dramatopisarskiej karyery tak gł'o- 
śnego później autora Rabagasa. Przedstawił 
on nawet t.ę komedyę nie pod wbsnem na- 
zwiskiem, lecz pod pseudonimem ('arie, co 
sie tJÓmaezy onieśmieleniem autor.. po sro- 
m
tnym upadku w Odeonie jego pierwszej 
sztuki" La To.vcn'le des Etudinnts". Upadek 
ten zabolał młodego podÓwczas nauczyciela 
historyi tak bardzo, że od daty tego niepo- 
wodzenia (1854) przez lat kilka nie pisa,ł 
nic dla seeny i dopiero znajomość ze słyn- 
(w) Zwyczaj wzajemnego przeklinania bli- ną panią Dejaze
, yo?ó
ezas, kie
'o.wniczką 
źnich swoich, porównywania ich do całf'go S/,e- teatru w.tasnego Imlellla l g.tosny Jej sukces 
regu pożytecznych zwierząt domowych: osłów. w sztllee Sardon p. t. ,,1\1. Garat" , skłoniły 
psów, koni, krów, eieląt i świń, wypowiadania go do przerwania milczenia. Les fernmcs 
różoych niemiłych życzeń pod adresem nieprzy- t	
			

/DIGCZAS002001_1904_233_0005.djvu

			Przegląd ogólny. 
Z Petit Pari;.:ien dowiadujemy się, ze 
Kurya rzymska 
ydać ma wkrótee o,bs
er
e 
dzieło w sprawIe stosunku Koscloła 
do państw
 
e Francy i.. Będzie to 
nieja.ko udpowledz na znany proJek.t usta:"y 
depo B l' i a n ą a w sprawie 
'oZ?Zlatu 1;0- 
ścioła od panstwa, - odpowIedz, zamy Ka- 
jąca się konkluzyą, ze zniesienie konkordatu 
'byłoby dla Watykanu niekorzystnern, a.le w 
tym samym stopniu niekorzystnem by.łuby 
( dla Francyi. 
Afera szpiegowska. d'Autriche'a 
i kilku zawikłanych w nią oficerów francu- 
skich, wzięła nowy obrót. Oto sędzia śledczy 
wstrzymał do
hodzenia, .po
iew az o
cerowie, 
acz podejrzanI o popełmeme rozmaItych fa1- 
szerstw nie mogą być pociągnięci do odpo- 
wiedzialności, ani .też ukarani, a to skutkiem 
amnestyi, wydanej 
wego czasu przez b. pre- (7 posiedzenie l!. sesyi VIlI peryodu). 
zydenta gabinetu s. p. Waldeck - Rousseau. 
Ale oskarZeni oficerowie wysbli prośbę do Lwów, dnia 11 października. 
gubernatora Pary za, aby nie wstrzymywano DzisiejBze posiedzenie Sejmu otworzył 
śledztwa, gdyż chcą przed sądem wojennym JE. P. Marsza
tek krajowy Sta.nisbw hr. B a- 
udowodnić swą niewinność, a gubernator po- d e n i o godzlllie 10 minut 15 przed połu- 
wolny temu życzeniu polecił aresztować i?h dniem. 
ponownie. W kohch wojskowych utrzymuJą., W obradach bierze udział JE P. Mi- 
ie fałszerstwa zarZUCane owym oficerom nie nister dla Galicyi dr. P i ę t a k. 
mają żadnego związku ze sprawą Dreyfusa Przed pr
ystąpieniem do porządku dzie
- 
W N i e m c z e c h burza zrywa się po nego odczyt
h sek.reta
'ze petyeye, dl.a kto- 
burzy. Obecnie opinia publiezna objawia rych poparma zableral
 gtos pp. M I C h a- 
wielkie zaniepokojenie z powodu niepomyśl- . ,t o :w s k l, K I: e m. p. a. l B a r a b a s z, oraz 
nego znowu zwrotu wypadków w A fI' Y c e zgloszone wnlOskJ J JIJterpelacye. 


sce ks. K l' e m e n t o w s k i e g o, który man- 
dat poselski złozył, donoszą, iż włościanie 
wielu gmin propollują kandydaturę ks. Ada- 
ma Wesołowskiego, redaktora . Gazety 
Niedzielnej, który pełnił tam 
 s
olln <:Z3.- 
sie w kilku parafiaeh obowiązki 
Ikarego.. 
Kom itet powiatowy jasielskI stronm- 
ctwa ludowego uchwalił kandydaturę gospo. 
darza Wawrzyńca D l' e w n i a k a z Czelu- 
śnicy. 


W biurze prezydyum Sejmu węgier: 
ski ego w Budapeszeie wręcz
no. 
H'zoraJ 
w obecnośc.i wszystkidl ministro w ! l
cznych 
posłów medal pamiątkowy posło. WI , Koloma- 
nowi T h a l y e m u z powodu Jego zasług 
około zażegnania obstrukcyi. 


Palił. Oorrespond,;nz donosi z Budape- 
sztu, ze według obiegająeych pog,tosek, 

 
prezydent ministrów hr. T i s.z a powlo
ae Jnz 
w najblizszych dniach hmltet męzow za- 
ufania wszystkich stronnictw, celem n.ara- 
dzenia się ll3.d l' e w i z Y ą l' e g 
 l a 1111 n u 
I z b y w tym duchu, by "techmezna ob- 
strukeya" stała się niemożliwą. 


Wedle depeszy paryskiej, VI)?rano w 
Privas deputowanym, radykał.a mmlst
rJ'al- 
nego L e R o y, który ośwIadczył Slę za 
rozdzialem Kościol'a. od państwa. " 
Generał Negrier, jede.n z.n.aJdZlel 
niejszyeh oficerów armii frant'
sk1eJ, \
z:; 
szedł w tych dniach w stan, ;<;p
czynku, gdyz 
ukończył 65 rok zyeia. Neg ner o
rzy
aJ 
pierwszy ehrzest ognia w Afryce .w 1. 1862. 
a w 1870 prowadził w bój 2 bataho.n strzel- 
ców pieszych. Zraniony pod Si: Pl"\V
t, po.d 
Metzem przedostał się "VI' pel.n}'.m u
lf
rmlE' 
konno przez szeregi nieprzYJa(,.J
ls
le I 
o- 
łączył się z armią pó,łnotllą, g

le powl.e- 
rzył mu generał FaidtJerbe 
?
O?ztwo 24 
batalionu strzelców, Walcz
ł .pozmeJ w 
fry- 
ce i w Tonkinie, a poWr?CI":szy. do .B ri:ł.n- 
eyi, powołany został do 

J w)
zszeJ rady wo- 
jennej, którą 
o god

SC pla:<;to:v ał przez 
lat dziesięć aż do ChWlh ustąpIenIa. 


Frank{urter !ttg. donosi z Helsingfors?, 
ze b. senator i tajny radea Schaumann, oJ- 
eiec srr
wey zama.eh
 
a Bobrjkowr
 został 
przewIezIOny do wlęzlema w Aho. lam bę- 
dzie także stawał przed sądem. 


W Rzymie twierdzą, że spodzi
wany 
a 
15 b. m. dekret królewski o rozwIązanIu 
I z b y d e p u t o w a n y c h, zarządzi ró,;noeze' 
śnie rozpisanie n o w y c h w y b o l' o w. na 
30 b. m. i ściślejszych wyborów na 6 lIsto- 
pada. 


Portugalscy królestwo - wedle dotych- 
czasowych dyspozycyj - przybędą 
o 
ind- 
soru dnia ] 9 b. m., celem zł'OŻellla WlZyty 
królowi Edwardowi. Don Carlos cieszy się 
wielką sympatyą w Anglii, która pamię
a 
o jego zasługach wyświadczonych w ('za.sw 
wójny boerskiej Anglikom w Delagoa-BaJ. 


Biuro TVoZ{a, donosi, że między za.. 
stępe&mi rządu tu
'eckiego i 'l'owa.rzystwa 
niemieckiE'go podpIsany, zo.stał kontrakt. VI' 
sprawie konces vi na ułozeme k a b l a m l ę- 
d z y Ii: o n s t a fi t 
 n 
 p o l e.ID a,.K 
 n :o
 a n
 
c y ą, oraz na załozeme polącze.lIa ,el.",rafi 
eznego do EI-Arish. 


-a 


południowo-zachodniej. Oto bowiem, I 
co donosi Biuro Wolffa,: Powstanie Wit- 
boyów jest wypadkiem doniosłego znaezenia. 
Nie wiadomo jeszcze, czy w powstaniu bie- 
rze udział całe plernie, ezy tez pojedyncze 
szczepy, obawiać się jednak wypada, ze to 
rozszerzenie się ruehu zbrojnego, może nowe 
zrządzić szkody interesom palistwa niemie- 
ckiego. 
Od gubernatora Leutweina nadeszJy 
juz wie
cio opuszC'zeniu (i-ibeonu przez Wit. 
bojow w zamiarach nieprzyjacielskich. Po- 
wsblliey napadli na dwie stacye Kuis i Ho- 
aehana.s, a szezep bastardów z Roboboth 
gotuje się ta.kże do walki. 
Niektóre z pism niemieekich przewi- 
dują, ze Niemey dnżo ofiar jeszcze poniosą, 
zanim w poludniowo-zachodniej Afryee na- 
stanie pokój. Pozogi nie t.ylko nie udało się 
stłumić, dotą,d, lecz owszem zatacza ona co- 
raz szersze krfgi. 
S p l' a wal i p e ń s k a rozognia w 
dalszym cit1gu umysły nie samyeh tylko 
mieszkańców ksiąstewka. SPj m l i peński od- 
był wczoraj p"siedzenie w Lange. PrZBWO- 
dnicząe,y zagaiwszy obrady, odczytał .rezolu- 
cye, powzięte onegdaj na zgro.JJladz
llIu oby- 
wateJi w Ll1ge, poezem zawJadoml,ł Izbę o 
piśmie rządu w sprawie l"rgellC'yi. w ks. Lip- 
pe. Komisya sejmowa pn:edstawI,l'a na,stępu- 
jare wnioski: 1. Sejm odpiera wszelkie usi- 
,t
wania skrępowania samois
nośei i pr
w 
konstytueyjnych księstwa Llppe.; 2. Sejm 
uchwala udać sie do rady zWiązkoweJ z 
prośbą, by sprawę o ,dzied
ictwo .tronu . 
 
księstwie Lippe prz.edJ'ozy:h1 Jak JlaJ
z
bcJPJ 
trybunałowi celem Jak naJ prędszego JeJ roz- 
strzygnięcia Po przeszło trzyg.odzinnej, d,Y- 
skusyi wnioski te uchwalono .lednog,tosllle. 
Ludność księstwa nie poprzestając na 
akcyi sejmowpj zwo.tuje coraz nowe .w.iece z 
protestem przeciw k.o depeszy cesarsk1
J. N a- 
wet znany kOIDuI1lkat Budowa, maJący 0- 
stroś6 eesarskiego manifestu z.tagodzić, nie 
odniósł skutku. Do ks. Leopolda zewsząd 
napł'ywają telegra
llY h?łd(:vm!eze, ,z
pe
ni
- 
jące g;o o pnyv!'Iązamu l wlernosCl hpen- 
skiego. ludu. 
Z prasy niemieckiej dowiadujemy się, 
ze do zainteresowanych sporem sukcesyj- 
nym ks. Leopolda należy również rodzina 
ksiażąt S a c h s e n - M e i n i n g e n. Książę 
Rer'nard najstarszy syn ks. Jerzego Sasko- 
Me.iningeńskiego, liczącego obecnie 78 lat, 
ma tylko eórkę. Po śrnierei ks: Beraarda, 
przecLodzi więc tron na brata .lego Fryde- 
ryka., ożenionego od 25 kwietnia 1889. z 
Adela.id
 hr. Lippe-Biesterfeld, starszą SIO- 
strą hr. regenta Leopolda. Z chwilą zaprze- 
czenia praw rodzinie ks. BiE'sterfeld 
o 
tronu w Lippe, utraeiłyby równi
ż 
woJe 
prawa w księstwie Meiningen dZle
1 ks. 
Fryderyka Sasko-Meiningeńskiego, a kSIęstwo 
to przypadłoby na moey istniejących l1k.Ja- 
dów dzi8dziczenia rodzinie ksi:\Ż'1.t Sacbsl:'n- 
Koburg.Gotha. . . 
W greckich koh,eb rz
dowych 
obiega Pog,toska, ze Izba zbierze się 
0v.:tór- 
nie 
1a. obrady w listopadzie. ZapowIedz t.a 
budzI Jednak powazne wątpliwości, a znaJ- 
dują one potwierdzenie także w oświadcze- 
niu b. prezydenta ministrów Rhallisa. Par- 
tya rządowa opiera się obecnie na 116 g,to- 
sach. . Do opozycyi należą stronn
ctwa De 
lyanlllsa, Rhallisa i Deligiorgisa, l1ezące ra- 
zem .87 głosów. RozstrzygająCE'1ll dl
 .rządl! 
będzIe stanowisko 27 stronników Zallnls;j, l 
k,Hku dzikit'h, bez poparcią. których nie u.da 
SIę zdo!JYć obewemu g;J,binetowi 'rheotokIsa 
deryduJącej większości. 
K a fi a d a stara się o utworzenie wIa, 
snych .konsulatów. Rząd kanadyjski wypra- 
cow
ł J\:ż odpowiedni projekt i sformu.lowa.l 
w nl!
l z1dania swe głównie w dwócb na- 
stępn.]ącyc.h punktach: aj Sprawozdania h,:n- 
dl owe maJą być w ca,łośei ogłaszane i udz
e. 
hłJle praSIe codziennej, celem zlJżytkowaI1l;1. 
!i) Kon.sulowie kanadyjscy mają we wszyst 
kich ",}ębZ)-ell miastach zagranicznych utrz
- 
rnywac . w zapasie próbki towarów kan adYJ- 
skich, I udzielać obowiązkowo wyjaśnień w 
sprawach kredytowyeh sferom handlowym, 
W pewnych sferach budzi to żądallie Kanady 
pewną konstrrnacve. Niewia,jomo jesz{
ze, 
jakie stanowisko ża] mie gabinet londyński 
w obec tego rodzaj n roszezeń. 


S e j ID. 


5 


W Jl i o s ki: III. Sejm poleca Wydziałowi krajowe- 
P. B a w o l' o W s k i e g o i tow. w spra- mu, azeby - o ile to uzna za mozliwe bez 
wie wydania ustawy i innych środków ad- straty dla funduszu krajowego, pomnazał 
ministraeyjnych, dotycząeych opieki nad wy- ilo
ć własnych magazynów na stacyach ko- 
chodźcami; lejowych węzłowych. 
P. R u d l' o f a i tow. o utworzenie szko- IV. Sej m poleea W vdzialowi krajowe- 
ly średnirj w Czortkowie; mu, ażeby nie ustawał w- zabiegach o 'prze- 
P. M a ł a e h o w s k i e g o i tow. w spra- prowaclze
ie orgaoizacyi takiej samej kon- 
wie zakazu budowania prochowni i magazy- trolowaw"J sprzedaży soli w handlu drobia- 
nów wojskowych po miastaeh i wynagrodze- zgowym w tych powiatach, dla których prze- 
nia miast za dotychczasowe magazyny; znaczoną. jest sól kamienna, jaka istnieje we 
P. Buynowskiego i tow. o reformę wschodnieh powiata
h kraju, które należą 
ustawy gminnej dla wsi; do okręgu konsumeYJnego salin wyrabiają- 
I n t e l' p e l a c y e : cych warzonkę. 
P. S z aj e l' a i tow. w sprawie poboru V. Sierotom po ś. p. Bronisławie Szwar- 
podatków od nierogacizny od wagi; eem, małole.tnim Ma.ryi, Józefowi i Annie 
P. Krempy i tow. w sprawie urzą. Szwareom, przyznaje Sejm dodatkowo stały 
dzenia urzędu pocztowego w Zabłoeiu; dar z łaskI w kwoeie rocznej 480 koron, 
P. Fili pa W ł o d k a i tow. w sprawie który ma być wyp.tacany z funduszu emery- 
sprostowania metryki mażeja Chyli; taloego solnego dopóty, dopóki sieroty te 
P. K l' e m p y i tow. w sprawie zapro- pobierać będ::J: przyznaną im na podstawie 
wadzenia gminnych urzędów rozjemczyeh i statutu emeryt.alnego płacę sieroeą. 
sądów pokoju; Sejm zatwierdza uehwa.łę Wydzia,łu 
P. P o t o c z k a i tow. w sprawie re- krajowego z dnia 7 października 1902 1'. 
formy szkół ludowych w dnehu potrzeb ludno !. 67.261, powziętą na podstawie punktu 11 
Z porządku dziennego nastąpiło uzasa- uehwały sejmowej z dnia 4 kwietnia 1900 
dnianie wniosków, zgłoszonych na wczoraj- i przyznaje kierownikowi Biura. solnego p. 
szern posiedzeniu. Stanishwowi Miziewiezowi płacę roczną 
P. M a l' y e w s k i uzasadniał wniosek, 6.400 koron, dodatek aktywalny 960 koron, 
domagająf'Y się wezwania Rządu, aby jak Razem 7.360 koron, która to płaea w kwc- 
najspieszniej założy,ł w Wieliczce wyższą cie 6.400 koron, jest policzalna przy wymia- 
szko,łe realną. rze pensyj emerytalnt'j i wdowiej. 
"Wniosek odesłała Izba do komisyi Sejm wzywa C. k. Rząd: a) ażeby przy- 
szkolnej. znał Wydzia,łowi krajowi odpowiedni kon- 
P. ,s z wed uzasadniał wniosek, zada- tyngent soli kamiennej, aby mu umożliwić 
jący uchwalenia przez Sejm na budowę 'j u- przeprowadzenie takiej samej organizacyi 
rządzenie szkó.t ludowych polskich w powie- kontrolowanej sprzedaży soli w handlu dro- 
cie zywieckim i na subwencyę dla nauczy- biazgowym w zachodnich powiatach kraju, 
cieli przy tyehże szkołach k"Y0ty 80.000 kor. które uzywają soli kamiennej, jaka istnieje 
do dyspozyeyi Rady szkolnej krajowej. w powiatach, dla których przeznaczoną jest 
W przemówieniu swem podniósł wnio- sól warzonka; b) ażeby koniecznie uregulo- 
skodawca, że w powiecie żywieckim na 70 wa,ł produkcyę soli w żupach wschodnio- 
gmin z ludnością 108 tysięey. mieszkańców galicyjskich w sposób dogodny dla ludno- 
istnieją szkoły tylko w 28 Ę'mmaeh. ści; e) azeb
 Zarząd c. k. kolei państwo- 
Wniosek przekazał S€Jm komisyi bu- wych odstąplł w zarząd Wydziału krajowego 
dżetowej. kolejowy mngazyn soli dla bydła na stacyi 
P. K. ks. L u b o m i l' S k i uzasadnia,l C. k. kolei państwowej w Dobromilu istnie- 
wniosek o udzielenie pomoey ludności po jący; d) ażeby c. k. Rząd w drodze właści- 
wiatu myślenickiego, dotkniętej w r. b. klę- wej przeprowadził ogólne znizenie cen soli, 
ską posuchy.. a na razie przynajmlliej, ażeby dążył do dal- 
Wniosek odes..ła.,l Sejm do komisyi ad- szego obnizeR.ia cellY soli dla bydła; e) aby 
ministracyjnej. poczynił starania o założenie przy salinach 
W dalszym eiągu posiedzenia przystą- tutejszokrajowyeh kąpieli solankowych w za- 
pi.ta Izba do weryfikaeyi wyborów pos,łów ehodniej i wschodniej częśei kraju, lub by 
na Sejm krajowy z kuryi gmin wiejskich. poczynił wszelkie ułatwienia dla Towarzystw 
Wybór ks. Andrzeja S z p O n d l' a z 0- mających zamiar tego rodza.ju kąpiele w t y- 
kręgu wyborczego krakowskiego uzna,ła Izba cie wprowadzić; f) a.żeby hodowcom bydła 
bez dyskusyi za ważny. w okolicach, gdzie istniej ą źródliska solne - 
Przy weryfikacyi wyboru p. Adama hr. w tym roku szczególniej, ze względu na. brak 
Gołucbowskiego z okręgu wyborezego husia- paszy, ubtwia.,ł pobór surowicy solnej, nie 
tyńskiego, zabrał głos p. H u l' Y k i w dłuz- tylko w miejscu, gdzie surowica istnieje, ale 
szelO przemówieniu staral się przedstawić i w dalszych miejscowościach. 
w czarnych barwach naduzycia, jakie mialy Wnioski te komisyi solnej Izba uchwaliła. 
miej sce przy prawyborach i przy samym P. dr. S k a.f k o w s k i referował spra- 
akeie wyborczym tego poSla.. wozdanie komisyi budzetowej o przed,łożeniu 
W głosowaniu wybór p. Adama hr. Go- Wydziału krajowego względem klęsk wyrzą- 
łuehowskiego uznala Izba za ważny, poczem dzonyeh posuchą w r. ] 904 i 
akOliczył je 
bez dyskusyi uznano za ważne wybory pp.: postawieniem następując.ych wmosków: 
Aleksego B a r a b a s z a z okręgu wybor- 1. Sprawozdanie Wydziału krajowego 
czego bohorodczaJiskiego, ks. 'l'eodora B 0- o klęsce posuchy w r. 1904 przyjmuje się 
h a c z e w s k i e g o z okręgu wyborczE'go do wiadomości. 
dolińskiego, Antoniego S t a l' 11 C h a z okrę- 2. Sejm upowaznia Wydział krajowy do 
gil wyborczego liBkiego, ks. Wiktora M a z i- przyjęcia imieniem kraju gwarancyi do wy- 
k i e w i c z a z okręgu wyborczego rawskiego, sokości 1 miliona koron na spłatę pozyczek, 
dr. Andronika M o g i l n i e k i e g o z okrę- zaciąganych przez powiaty lub gminy celem 
gu wyborczego rohatyńskiego, Józefa H u- uhzielenia pomoey rolnikom, dotkniętym klę- 
I' Y k a z okręgu wyborczego stani
,lawow- rką posushy w 1'. UJ04. 
skiego, dr. Eugeniusza O l e ś n i c k I e g o z 3. Sejm upoważnia Wydzia,ł krajowy 
okręgn wyborczego stryjskiego , Dm)'tra uzyc resztę funduszu zapomogowego uchwałą 
O s t a p c z u k a z okręgn wyborczego zba- z 26 pażdziernika 1903 wyznaczonego na 
razkiego, dr. Micha..ła. K o l' o l a z okręgu udzielenie pomocy okolicom dotkniętym bra- 
wyborczego żółkiewskiego, Filipa W,ł o d k a kiem paszy w taki sposób, jaki Wydział kra- 
z okręgu wyborczego tarnowskiego i dr. jowy za odpowiedni uzna. 
Stanisława G ł ą b i ń s k i e g' o z okręgn wy- 4. Sejm wzywa c. k. Rząd, aby przy- 
borczego m. Lwowa. szedł z wydatną pomocą ludności, a miano- 
N astępnie złożyli posłowie przyrzecze- wicie: a) aby z flmduszów państwowych 
nie poselskie przez podanie ręki JE. 1'. Mar- przeznaczył odpowiednią sumę na udzielenie 
sza,tkowi krajowemu. pomocy ludności rolniczej, dotkniętej klęską 
Z kolei uehwalił Sejm zaliczyć gminy pOSL1chy, a mianowicie brak:iem paszy dla 
Czarna wieś, Nowa wieś narodowa, Krowo- byd,la; b) aby przeznaczył znaczniejszą ilość 
drza i Dąbie, powiatu krakowskiego do miej- soli bydlęcej na bezpłatne rozdanie rolnikom 
scowości, w których obowiązują postanowie- dotkniętym brakiem paszy; c) aby przyznał 
nia 
 43 ustawy drogowej z dnia 5 lipca ulgi taryfowe dla przewozu wszelkiego ro- 
1887 Nr. 43 Dz. U. kl'. dzaju paszy i jej surogatów, kartofli na pa- 
N astępnie na wniosek komisyi admini- szę przeznaczonych, tndzież ściMki na rok 
straeyjnej uchwali.ła Izba zezwolić Reprw'n- 1904 i na rok 1905 w obrocie lokalnym i 
tacyi powiatowej w Złoczowie na zaciągnię- związkowym, a to z góry przy opłacie na- 
cie imieniem powiatu pozyczki w sumie lezyto
ci przewozowych, oraz aby ulgi do- 
120.0 f '0 kor. na pokrycie połowy kosztów zwolone w rozporządzeniu z dnia 20 wrze- 
budowy powiatowego szpitala powszeehnego śnia 1904. Nr, 106. Dziennik rozp. kolejo- 
w Zł.oezowie i Reprezentaeyi powiatowej w wych zastosowa.ł także do otrąb, grysu i ma- 
KamIOnce strumi,łowej na zaciągnięcie imie- kuehów, oraz wytłoków buraeznyeh; d) aby 
niem powiatu pożyczki 50.000 kor. na bu- w okolicach, gdzie są lasy kameralne, ze- 
dowę dróg gminnych L klasy Busk-Żeleehow- zwolił ludności rolniczej zbierać bezp..ła.tnie 
J aryczów i Radziechów-Kulików. liście na ściółkę dla bydła; e) aby z urzędu 
P. M e l' u n o w i c z referował sprawo- odpisał podatki gruntowe z gospodarstw 
zdanie komisyi solnej o krajowej organiza' klęską posuchy dotkniętych j wstrzymał 
cyi sprzedaży soli i zakońezył je następują- egzekueyę zaległości podatkowych wzgledem 
cymi wnioskami: ' takich gospodarstw. 
 
L Sej m przyjmuje do wiadomośc,i spra- W dyskusyi generalnej zabrał głos p. 
wozdanie Wydziału kraj. o sprzedazy soli S t a p i ń s k i i polecał szczególniejszym 
pod zarządem kraju. .., względom powiaty : Nowy Targ, Limanowa, 
II. Sejm poleca Wytlzlałowl kraJowe- Nowy Sącz, Myślenice, Mielec i okolice 
mu ponownie, azeby postarał się oto, izby podgórskie. Mowca domagaŁ się od Rządu 
karton, potrzebny do pakowania soli, wyra- ! zniesienia stref pomorowych i kólczykowa- 
biany był w kraju i upowaznia go, iżby w \ nia świń, oraz wydatnirjszpj pomocy w bez- 
razie potrzeby dopomóg,l' do tHgo i pieniężnie. I platnem udzielaniu soli l.Jydlęcej, przede- 


--
		

/DIGCZAS002001_1904_233_0006.djvu

			wszystkiem zaś wstrzymania egzekucyj po- 
datkowych. Następnie ządał p. Stapiński, by 
sposób rozdawania zapomóg był sprawiedli- 
wszym niż dotychcz1\S. 
P. B e d n a l' s k i domagał się znacznej 
pomocy dla powiatu nowotarskiego. 
P. ks. S z p o n d e l' polecał uwzględnie- 
niu powiat krakowski, p. K l' e m p a znów 
powia.t mielecki i postawił wniosek, aby sól 
bydlęca była rozdana już z dniem 1 listo- 
pada b. r. 
P. H u l' Y k uskarżał się, że pomoc, 
jaką proponuje komisya budżetowa w sw
m 
sprawozdaniu, jest za małą w obec rozmIa- 
rów tegorocznf'j klęski. 
JE. P. Namiestnik hr. Andrzej p o t o- 
c k i zabrawszy g,los, oświadczył, że Rząd od 
pierwszej chwili zajął się zbieraniem dat. 
odnoszący,'h się do tegoroczmj klęski i ob- 
myślenia. sposobów złagodzenia jej skutków. 
Na podstawie zebranych dat ma Rząd mniej 
więcej dokładny obraz połozeni3. Jest ono 
tego rodzaju, że nie można absolutnie mó- 
wić o tern, aby cały kraj w równej mierze 
był dotknięty. Dotknięte są przedewszyst- 
kIem okolice podgórskie, a zachodnie po- 
wiaty więcej niż wschodnie. Rząd pospieszy 
z pomocą tam, gdzie ona będzie konieczna, 
nie należy jednak spodziewać się. iż Pań- 
stwo wynagrodzi rolnik
Hn wszystkie szkody, 
poniesione przez nich w tym roku. N alezy 
nadto brać wzgląd i na to, że nie sama 
tylko Galicya nawiedzona zostab tegorocz
ą 
klęską, lecz także inne prowincye austryackle. 
Dotychczas rozdzielono 300 wagouów 
soli. P. Namiestnik nie sądzi, żeby było do- 
brze rozdzielać sól według ilości posi3da- 
nego bydła., ale trzeba ją rozdziel ać tam, 
gdzie rzeczywiście potrzeba tf'go w.ymaga. 
P. Stapiński poruszył bardzo ważną 
dla kraju sprawę pomoru świń. Sądzę -:- 
rzekł mowca dalej - że nikt na seryo llIe 
może utrzymywać,! iż Rząd zaprowadził kol- 
czykowanie świń, ażeby robić przykrość wło- 
ścianom, albo przyjemność weterynarzom. 
Gdybym miał tylko tę pewność, że za.lecone 
przez p. Stapińskit'go środki rzeczywi ście 
doprowadzą do skutku, to oczywiście na nie 
bym się zgodził, ale muszę powiedzieć, że 
głos o tem nie jest tak ogólny, jak p. Sta- 
piński sądzi. Były u mnie liczne deputacye 
włościańskie, które uznały już dobre w nie- 
których okolicach skutki kolczykowania świń 
i ja zawsze, ilekroć mam sposobność styka- 
nia się z włościanami z róznych okolic py- 
tam się ich o skutki i sposób przeprowa- 
dzenia tego zarząd7.enia. Gdzie ten spos6b 
jest nieodpowiedni tam oczywiście staram 
s:ę zaradzić temu, ale jeśli rezultat obze 
się na ogół dobrym, to mimo że niekiedy 
włościanom to może być przykrem, należy 
jednak właśnie dla dobra tych włościaJl za- 
rządzenie to przeprowadzić. 
Wracając do pomocy z powodu klęski 
elementarnej, mogę zakomunikować wys. 
Izbie, że zwróciłem się do Tow. rolniczych 
lwowskiego i krakowskiego i do zarządu 
Kółek rolniczych, ażeby pośredniczyły w za- 
kupnie paszy i doprowadzeniu tej paszy do 
rolników, posiadających bydło. Przyznałem 
jednemu i drugiemu TowarzY8twu odpowie- 
dni fundusz obrotowy i zapewniłem możność 
sprowadzenia tej paszy z opustem. Dotych- 
czas już Tow. krakowskie pewną ilość pa- 
szy zakupiło i wiem, że zarząd Kółek rol- 
niczych w wielu okolicach postarał się o 
dostarczenie paszy. Chodzi bowiem nie o 
dostarczenie samych pieniędzy, lecz o to, by 
paszę sprowadzono na miejsce. To się juz 
dzieje. 
Rząd odda,ł Związkowi Tow. rolniczych 
podobną akcyę i polecił, aby w starostwach 
zebrano daty, ile dziś jest w poszczególnych 
powiatach sztuk bydła, aLy wiedzieć, gdzie 
zachodzi rzeczywiście konieczna potrzeba 
paszy. 
Stan ogólny w kraju naszym w niektó- 
rych okolicach jest rzeczywiście groźny, ale 
nie sądzę żeby grozi,ła ogólna nędza. Jeżeli 
dostarczona będzie, gdzie potrzeba pasza, 
jeżeli tam, gdzie okaże się konieczność tego, 
Rząd przyjdzie z pomocą i dostarczy pracy, 
to sądzę, że bez wielkiego zubożenia ludno- 
ści będziemy mog;li rok ten przetrwać. 
W zasadzie przeciwny jestem ze wzglę- 
dów wychowawczych, rozdziałowi subwencyi 
za darmo, a tylko uważam za &tosowne u- 
dzielanie pożyczek, a gdzieindziej dostarcza- 
nie pracy. 
To sa środki, które na razie zarzadzi- 
łem, inne, Oj eżeli zaj dzie potrzeba, nastąpią. 
(Huczne oklaski). 
P. S koły s ze w s ki wyrazi,ł obawę, 
czy Koło polskie potrafi z należytą energią 
stanąć wobec Rządu, zwłaszcza po uroczy- 
stych a czułych przyjęciach P. Prezydenta 
Ministrów dr. Koerbera i Ministra rolnictwa 
bar. Giovanellego. Mowca odwołując się do 
słów P. Namiestnika, zyczy sobie, aby pomoc 
rządowa poszła tam, gdzie jest potrzebną a 
nie tam, gdzie ją naj zręczniej zdobyć potra1ią. 
Mowca podniósł w końcu, ze niektórzy wła- 
ściciele dóbr sprzedają przy takich sposo- 
bnościach dobrze swoje zbiory. 
Po zrzeczeniu się głosu przez ks. Sto- 
ja.)'owskiego, p. V i v i e n wyraził uznanie dla 
zasług P. Namiestnika hr. Potockiego w kie- 


runku szybkiego a wydatnego niesienia po- 
mocy ludności dotkniętej klęską elementarną. 
Dalszy 
iąf!; dyskusyi nad tern sprawo- 
zdaniem odroczył JE. P. M a l' s z a.)' e k 
k l' a j o w y do następnego posiedzenia. 
Z kolei uzasadnia,l p. M e l' u n o w i c z 
nagły wniosek o udzielenie doraźnf\j pomocy 
w kwocie 1000 kor. pogorzelcom gminy 
Wierbirz, powiatu lwowskiego. 
Wniosek przekazała Izba komisyi bu- 
dżetowej. 
W końcu odczytano dwa wnioski p. 
O l e ś n l c k i e g o: 1) o przełożenie czasu 
kontroli koni z października na grudzień i 
2) o budowę zfunduszu kraj. mostu na rzece 
Stryj w gminie Kruszelnicy. 
Na tern o godzinie '2 m. 30 po połu- 
dniu zamknął JK P. Marszałek kraj 0- 
w y posiedzenia, naznaczając następne na 
czwartek godzinę 10 rano. 


* 


* 


* 


Wczoraj wieczorem odbyły p o s i e d z e- 
n i a k o m i s y e: prawnicza. drogowa, prze- 
mysłowa, wo(l.na, administracyjna, budżeto- 
wa i szkolna. 
Komisya p l' a w n i c z a uchwali,ta zgo- 
dnie z wnioskiem referenta p. dr. Tarnaw- 
ski ego przedłożyć Sejmowi wniosek o od- 
mówienie sądowi w Cieszynie' zezwo!e- 
nia na karno-sądowe ściganie p. ks. StoJa- 
łowskiego z powodu przekroczenia ustawy 
prasowej. 
Następnie zgodnie z wnioskiem Wy- 
działu krajowego uchwaliła komisya prze- 
dłozyć Sejmowi wniosek na wył!j:czenie ob- 
szaru 1366 morgów należącego do gmIny 
Niewica, a przy,łączenie go do gminy Stani- 
sławczyk, oraz na przydzielenie go do po- 
wiatu politycznego Brody i sądowego w J
o- 
patynie. 
Wniosek p. Stapińskiego w sprawie 
przestrzegania ustaw odnośnie do obcych 
poddanych, a w szczególności do wychodź- 
ców z Rossyi, przydzielono do referatu p. 
dr. Schatzlowi. 
Petycyę o reformę ksiąg gruntowych 
przekazano do referatu p. dr. W. L. Jawor- 
skiemu. 
Komisya d r o g o w a przydzieli,la pe- 
tycye reprezentacyi powiatowej w Nowym 
Targu, Gorlicach i Brzesku o zniesienie myt 
p. Wiśniewskiemu do referatn. Cały szereg 
petycyj o zmianę ustawy drogowAj. o pod- 
wyższenie subwencyi na cele dróg, o rekon 
"t.rukcye dróg i t. d. obją,ł do zreferowania 
p. t;tanisław Jędrzejowicz. Następnie na 
podstawie referatu p. .M. Urbańskiego, u- 
chwaliła komisya przedłożyć Sejmowi wnio- 
sek o przyjęcie do wiadomości sprawozda- 
nia Wydzia,!'u krajowego z czynności w spra- 
wach drogowych. W sprawozdaniu zaznacza 
komisya, .że skoro stan budżetu pozwoli, bę- 
dzie kOlllecznem podwyższyć dot.acyę na 
utrzymanie ,dróg krajowych. 
W konc'
 przeprowadzono ogÓlną dysku- 
syę nad proJektem ustawy O policyi dro- 

owej. 
W komisyi p l' Z e m y s ł o w e j przy- 
dzielono do referatu wniosek p. dr. mąhiń- 
ski ego w sprawie uregulowania dostaw pu- 
blicznych P: Fedorowiczowi; petycyę cen- 
tralnego ZWIązku gal. dla przemys,!'u fabry- 
cznego w 
rzedmiocie wydani a przepisów 
dla rozdaw
l1ctwa dostaw publicznych p. Fe- 
dorowiczowI, zaś petycyę tegoz Związku w 
przedmiocie pomocy finansowej kraju dla 
przemysłu, p. dr. Rutowskiemu. 
Komisya wo d n a przeprowadziła 'Wczo- 
raj w obecności. członka Wydziału krajowe- 
go dr. Pilata l starszego radcy budowni- 
ctwa p. Ingardena ogólną dyskusyę infor- 
macyjną nad sprawą: regulacyi rzek kanaŁo- 
wych w Galicyi. 
Ponieważ sprawozdawca dr. K o z ł o w- 
s k i z powodu słabości nie był obecny, ko- 
misya poprzestał'a na tern, iż w imienin 
Rządu, starszy radca Ingarden udzielił punkt 
po punkcie wyjaśnień co do wykonania zesz.lo- 
rocznej uchwały sejmowPj, zapadłej na po- 
siedzeniu dnia 18 września 19 ,3 na podsta- 
wie sprawozdania komisyi wodnej o regu- 
lacyi rzek. 
N a tle tego sprawozdania wnieśli obecni 
członkowi'e komisyi szereg interpelacyi do 
p. Ingardena, odnoszących się w pierwszym 
rzędzie do tego, iż z przewidzianej budżfJ- 
tern państwowym dotacyi na rok 1904 
1,900.000 koron dotychczas wyasygnowanych 
zostało niespełna 400.000 koron. 
P. Ingarden oznaj mi.ł, że na rok 1904 
dojdą asygnaty z fllnduszu kanałowego pra- 
wdopodobnie do kwoty 1,500.000 koron. 
Komis.fa stwierdziła dalej, że nalezy 
upominać się, by w przysz,łym roku wyasy- 
gnowana była. tak pełna dotacya na rok 
1905, jak i restancya z r. 1904. 
Sprawozdanie p. Ingardena z autenty- 
cznemi cyframi będzie zresztą streszczone 
w referacie o regulacyi rzek, który ma wy- 
gotować pose,l dr. K o z I' o w s k i, i będzie 
później przedmiotem dyskusyi, na razie więc 
z ogłoszeniem tego sprawozdania wstrzyma.ć 
się lIl\ISiano. 
Zywa rozprawa rozwinęła się dalej w 
komisyi nad pytaniem, czy roboty około re- 


6 


gulacyi rzek powinny być wykonane we 
własnym zarządzie, czy też należałoby się 
trzymać systemu przedsiębiorstw i to - ge- 
neralnych przedsiębiorstw, czy też przedsię- 
biorstw o małych losach. Większość mowców 
oświadczyła.' się za robotami we własnym 
zarządzie, to samo zapatrywanie popad także 
zastępca Wydziału kraj owego radca Dworu 
Pilat i zastępca Rządu p, Ingarden, który 
również zaznaczył, że dostawy materyałów 
powinny być ze względów pra.ktycznych od- 
dane bezwarunkowo małym przedsiębiorcom. 
W ciągu posiedzenia zabierali głos pp.: 
B o b r z y ń s k i, Le o, R a p a p o l' t, S koł y- 
s z e w s k i, Klemens hr. D z i e d u s z y c k i, 
B oj k o. 
W komisyi a d m i n i s tr a cy j n e j prze- 
prowadzono w dalszym ciągn dyskusyę ogól- 
ną nad przedłożeniem Wydziatu krajowego 
o ustawodawczem uregulowaniu opieki nad 
ubogimi. Większa część mowCÓW podnosiła 
wielką uciążliwość ustawy dla funduszu kra- 
jowego i funduszów gminnych, a przede- 
wszystkiem wielką trudność w wykonaniu 
tej ustawy. Kiedy dyskusyę ogólną zakoń- 
czono j postawiono wniosek na przejście do 
dyskusyi szczegółowej - oświadczył się za 
tern tylko referent p. dr. Jabł'o
ski pp. dr. 
Tarnawski i Huryk. Znaczna wIększość ko- 
misyi g,łosowa.ta przeciw przejściu do dys- 
kusyi szczegółowej nad projektem usbwy. 
P. J abloński złożył w obec tego refe- 
rat, a objął' go p. Garapich. Ko
isya uchwa- 
li.ta jedynie polecenie do Wydziału krajowe- 
go, ażeby zebral' wprzód da
y co do wyda- 
tków ponoszonych przez gm
ny na ubogich 
i daty te przedłożył SejmoWI. 
Komisya b u d ż e t o wazałatwiła wczo- 
raj na podstawie referatu p. L e o, budżet 
kraj. szpitala św. Łazarza w Krakowie, fun- 
dusz podrzutków w Krakowie oraz dział bu- 
dżetu krajowego na koleie 
elazne; zaś na 
podstawie referatu p. StanIsława Jędrzejo- 
wicza dział budżetu krajowego na drogi. We 
wszystkich tych działach bud
etu, poczyniła 
komisya tylko nieznaczne zmIany. 
N astępnie referował p. Mieczysław U r- 
bariski swój wniosek o utworzenie funduszu 
pożyczkowego na za.kładanie fabryk dachó- 
wek cementowych. Komisya uchvualiła przed- 
stawić Sej mowi wniosek polecenia W ydzia- 
,łowi krajowemu, azeby sprawę tę dok,ładnie 
zbadał i wnioski swe w kierunku utworze- 
nia takiego fnndu5\zu pożyczkowego Sejmowi 
na naj blizsze.j sesyi przedłoży,!'. 
W końcu na podstawie referatu p. La- 
skowskiego uchwali,!'a komisya zgo::lnie z 
wnioskami Wydziału krajowego pl'zedtozyć 
Sejmowi wnioski w przedmiocie podwyższe- 
nia etatowych płac mzedników administra- 
cYJnych obu. szpitali kr
jowych we Lwowie 
i w Krakowl
, oraz Zakładu dla obłąkanych 
w Kulp
rkowle. Proponowane Sejmowi pod- 
wyższeme tych płac rozpocznie się od roku 
1905. 
Komisya s z k o l n a obradowała w dal- 
szymciągu nad stanem wychowania w szko- 
łacb ludowych i seminaryach nauczyciel- 
skich. 


* 


* 


* 


Na dziś po południu zwołane zostały 
posiedzenia: P o s łów z m i a 8 t, klllbll d e- 
mokratycznego i komisyi sanitarnej; 
na jutro 
o południu posiedzenie komisy i 
budżetowej. 


TELEGRAMY GAZETY LWOWSKIEJ 


----.---. 


Kraków, 11 października. (l'el.pryw.) 
Przed trybunałem przysięgłych toczy się 
dziś ro.zprawa o obrazę czci. w skutek skar- 
gi Sall1s
a
a Jarka, urzędnika szkoły prze. 
mysłowe,) l re
aktora Gazety Kolejowe,j we 
Lwowie przeCIw Wiktorowi Bachowskiemu 
redaktoro
i .Nowego Kole,jarza, który uczy
 
nił oska
zYClel.owi różne cięzkie zarzuty, 
między m,DymI obwinił go n. p. o to, że 
"był aranze!e!ll oszukańczej wycieczki do 
Budapesztu l. z
 oszukał lwowską kapelę na- 
rodową. ObwI
Iony Bachowski prowadzi do- 
wód prawdy l zacytował świadków. 


Sejmy krajowe. 
Praga, 11 października. N a początku 
dzisiejszego posiedzenia sejmu zawiadomił 
marszałek o ukonstytuowaniu się kuryi, po- 
czem przystąpiono do odczytywania bardzo 
licznych interpelacyj. 
Budapeszt, 11 października. N a dzi- 
siejszem posiedzeniu węgierskiej Izby posłów 
przedłożył poseł Rosenberg referat w spra- 
wie prowizorYUln handlowego z Włochami. 
Przewodniczący wniósł, by sprawę tę 
postawiono na porządku dziennym czwartko- 
wego posiedzenia. Poseł Polonyi protestuj e 
przeciw tak rychłemu obradowaniu nad wspo- 
mnianym re.feratem. W końcu uchwalono 
wziąć prowizoryum handlowe na porządek 
dzienny w piątek, poczem przystąpiono do 
dyskusyi nad różnemi petycyami, wśród któ- 


rych jest wiele petycyj gmin w sprawie sa- 
modzielności cłowej. 


Wiedeń, 11 października.. Wiener Ztg. 
donosi: P. Minister skarbu zamianował star- 
szego komisarza skarbowego, Teofila I s s a- 
k o w i c z a, radcą skarbu we Lwowie. 
Ozerniowce, 11 października.. W czo- 
raj rozpoczął obrady sejm bukowiński. 
Marszałek kraju br. Jerzy W assilko pod- 
niósł w zagajlmiu konieczność utrzymania 
pokoju narodowościowego, wspólnej pracy 
około podniesienia kraju i pospieszenia mu 
z akcyą ratunkową. Prezydent kraju dr. 
B l e y l e b e n przyrzekł poparcie Rządu u- 
chwałom sejmu. 
Budapeszt, 11 października. Wczoraj 
wieczorem odbyło się w n. dzielnicy zgro- 
madzenie t. zw. nowego stronnictwa, które- 
go przewodniczącym jest Banffy. 
Br. B a n f f y wygłosił mowę, w któ- 
reJ oświadczył się pr
eci w r
wizyi regula- 
mmu. 
ow.ca wp
aw
zIe uznaje, że obecny 
regulamm Jest w
 wIelu punktach wadliwy, 
lecz, jego zdaniem, teraźniejsza chwila, a 
szczególnie rządy br. Tiszy nie nadają się 
do tej reformy. 
Berlin, 11 października. Bank pań- 
stwowy podwyższył eskont na 5 prc" stopę 
procentową lombardu na 6 prc. 
Petersburg, 11 października.. W mieJ- 
sce powołanego do Rady państwa dyrektora 
departa.mentu dla spraw ogólnych w mini- 
sterstwie spraw wewnętrznych, SWrmera, za- 
mianowany został dotychczasowy gubernator 
charkowski Vatazzi dyrektorem. 
Rewel, 11 października. Carstwo od- 
jecha.li wczoraj wieczorem z powrotem do 
Petersbmga. 
Bachmut (gubernia jekaterynosław- 
ska), 11 października. W cbwili zjeżdźania. 
robotników w pobliskiej kopalni pod ziemię 
mwała się lina windy. Dziewięciu robotni- 
ków zginęł'o na. miejscu. 
Paryz, 11 października.. Agencya Ha- 
vasa donosi z Fort de France, że wulkan 
Mont Pelee w ostatnich dniach uspokoił się. 
SIupy pary, wydobywające się z krateru do- 
chodzą do 2500 metrów wysokości. 
Barcelona, 11 października. Policya 
uwięzil'a dwóch niebezpiecznych anarchistów, 
u których znaleziono tysiące tajnych doku- 
mentó'!, podpisanych przez rozmaite grupy 
anarchIstyczne. 


.WOJNA 
rossyj sko-ja.pońska.. 


Oharbin, 11 października. (Rossyjska 
Agencya telegr.) Krąży tu pogłoska, że Ja- 
ronia zamierza puścić w obieg 80 milionów 
Jennów w pieniądzach papierowych i utwo- 
rzyć za .to drugą armię w rezerwie. Przy 
wykonanIU tego planu natrafi Japonia nie- 
wątpliwie na trudności w obec braku ofice- 
ró,! i 
ykształconych ludzi. Ogólną liczbę 
wOJsk Japońskich na polu wojny oceniają na 
400.000 ludzi. 


rrelegrafowany kurs wiedeńskI. 
Wiedeń, 11 października 1904. Zamknię- 
cie giełdy (Schlu.9scourse). Godz. 
 min. 30. 
Akcye aust.rYi.ckiego Zakładu kred. 66650, 
Akcye węgierskiego Zakbdu kredyt. 775'-, 
Akcyp AngJobanku282'-. Akey!! Unionban- 
ku 533'50, Akl
Y''l l.anderbanku 44820, Akcye 
Bankven\inu 548' -, Akc. Boder.credit 970'-, 
Akcye galicyj. Banku hipotee7.nego 549'-, 
AJrcy
 kolei państwowych 648' -, Akcye 
koj"i Południowej 86'25, Akcy
 kolei El- 
bjOlthal 422'-, Akcye kolei PółIOcnej 
5560'-, Akcye kol\'	
			

/DIGCZAS002001_1904_233_0007.djvu

			7 
esseee
seeeeee 
Utrzymuje na skladzie 
dzienniki zagraniczne: 
francu"kie : 


Utrzymuje na składzie CZ
i- 
sopisma zagraniczne 
FRANCUSKIE hllIllorystyc7.r;e: 
Fin de siecle, Frou-Frou, Jean qui 
rit, Journal p. tous, Rire, Rire et ga- 
lanterie, Sourire, Vie en culotte ron- 
ge, Biblioteque moderne. 
. ANGIELSKIE: 
Frys Magazine, Strand Magazine, 
Wid.e WorId Magazine, Curent Lite- 
Wszelkie monety zagrani. rature t Ladies Field, The King and his 
czne kupują i sprzedają naj. Navy a. Army, Outing, The Tatłar. 
korzystniej WŁOSKIE: 
_.. . Domenica deI Corriere. 
Sokal i LIII en. ROSY.JS!UE: 
Dom bankowy i kantor wymiany. Oswobozdienie, Szut (h
morystyczDY). 
Zlecenia z prowincyi z
łatwiam
 . S
k
łows
I
&"O . 
odwr?h
ą pocztą bez doliczema osobnej I BIUro dz;e
mk
w,_ czas
pIsm logłoszen. 
prowIZYJ. I/W 0"". l (U
s
ż H,i],USDl1},X!I,ą, 90 


Nadesłane. 


Zapisy" 
przyjmuje od godz. ll-tej do 2-ej 
Stanisław Sachs 
nauczyciel tańców 
ul. Pii,ńska l. 17, I. piętro. 
P.pzekłady 
dzip,ł natlkowych (treści fllozoficzuej, socyologicznej, 
I ekonomicznej i przyrodnicuj) oraz beletrystycznych 
z języków: niemieckiego, fpneuskiego, angielskiego, 
rusKiego na polski, ewentualnie na niemiecki. 
Dr. FELICYA NOSSIG, Lwów, ul. Ossolińskich l. 11, 
III. schody. 


K . . -nr. l 
 ] " 
aWlarnl8: "n' le( ens {a 
znakolDita ka.-wa. 


FIGARO 
JOURNAL 
GAULOIS 
angielskie: 
DAILY CHRONICLE 
rosyj skie : 
NOWOJE WREMIA 


ZAKŁAD ORTOPEDYCZNY 
Doc. dr. A. Gabryszewskiego 
przeniesiony został na ul. Batorego 36, I. p. 
Otwarty od 3-6 po południu. 


Przy.jechali de Lw.wa. 
Dnia 11. października 1904. 
HOTEL GEORGEA. 
PP. J. ks_ Jabłonowska z Bureztyn
, M. hr. 
Drohojowska z Wiednia, H. hr. Stecki z Podola. B. 
hl'. MiąeLyński z Jaśnisz
za, J. Gonyski z Bur- 
sztyna, L. Niedzielski ze Śledziejowic, F. Gniewosz 
z Jasionowa, T, Janiszewski z Zakopanego, F. My- 
sl.'ow
ki ze Zwiniacza. 


niemieckie: 


FRANKFURTER ZEITUNG 
Sok_ołowskieco 
Biuro dliem
ików. Pasa.ż Hausmana 9. 
eseeeee
sseeeeee 


Koronowa waluta. płacą 
ądają 
Bukowińskie obI. propinacyjne los za 
100 zł. 5 pr.. . . . . . . . 10iVW 104'HO 
Gal. poz. kro z r. 1873 za 100 zł. 6 pr. - - 
" "" " 1893 za 200 k. 4 pr. 9ts'!J5 1ł9'!!!> 
" obl. prop." 1889 za. 100 zł. 4 pr. 99';30 100'HO 
Pozyczka miasta Lwowa z r. 1896 za 
100 zł. 4 pr. . . . . . . . . 96'65 97'65 
Renta włoska za 100 lirów (96 kor.) 
4 pr.. . . . . . . . . . . 
Poz. serb. p:em. za 100 frank. 2 pr. 94'- 9i>'- 
Tureckie obl. prem. kol. za 400 frank. 
G. LIsty zastawne. Oblig. hipot. i listy dluzne 
(za 100 zł. Nom.). 
Anglo Austr. banku los w 30 l. 4 1 /. pr. - - 
Austr. zakl. kro ziem. los w 50 l. 4 pr. 
" obI. prem. z r. 1880 3 pr. 
" "" " ,,1889 3 pr. 
Bukowiński zakl. kred. ziem. los 5 pr. 
" ",," los 4 pr. 
Gal. akc. b. hip. 10 pr. prem.los 5 pr. 
" " " " los 50 l. 4 1 /.... pr. . 
" " " " ,,60 l. za 
OO kor. 
Gat ę-

. k
'ed. 
ie
. łi p
. l
s.'56' lat 
" " " " 4 pr. los. 41 lat 
" "" 4 pr. stare. . 
" " " " 4IJr.za200kor. -- 
Ba.nku kra.jowego dla Galieyi Lodom. 
4 1 /. pr. 51'/. lat zwrotne . . . 101'40 102'40 
BanKu krajowego oblig. komun. 2emi- 
sya 5 pr. . . . . . . . . . 103'- 104'- 
Banku krajowego oblig. komun. 3 emi- 
sya 42 lat za 200 kor. 4 1 /'11 pr. . 101-1>0 10;HO 
Banku kro losy 57 1 /. l. za 200 k. 4 pr. 9S'7!) 99'75 
AUiltroooWęg. banku 40 1 /. lat los. 4 pr. 100'75 - - 
" " ,,50 Ia.t los. 4 pr. 100'40 101'40 
II. Obligacye z pra.wem pierwszeństwa 
za 100 zl. nom. 
Tow. zegl. par. po Dunaju za 100 i 
200 zł. 6 pr. . . . . . . . . 107'- 108- 
Tow. zegL par. po Dun. Em. r.1886 4 pr. 116'50 - - 
Kol. półn. ces. Ferd. em. z 1'.18864 pr. 101'10 102-10 
" "" " " 18874 pr. 101'30 10230 
" " 18884pr. lOt-50 102-50 
, " " " "" 189Hpr. 10UiO 10260 
Kolej Lwów-Czern.-Jassy z r. 1884 za 
300 zl. 5 pr.. . . . . . . . 92'30 9330 
Kolej Lwów-Ozern_ z r. 1884 za. 300 
zł. 4 pr. . . . . . . . . . 99'15 100'15 
G-al. kol. lok. wschod. za 100 zl. 4 pr. 
W \)ij. gal. kol. 3m. 1870 za 100 zł. 5 pr. 
" " "' ,,1878 za 200 d. 5 pr. 
" 1887 za. 200 zł. i pr. 
J. Losy (za. sztukę). 
Budapeszteńskie (Basilica) 5 zl.. . :H',- 
Za.kbd kred. dla hau_d. i przem.lOOzł 483'- 
Olary 40 zł. m. k.. . . . .. 15ti.-- 
Pozyczka miasta. Inshrl1ku 20 d. 78.- 
Losy mia.sta. Krakowa 20 zl. .. 85-- 
Pozy czka. mi:l.Rta Lubhny ;?,i) 2.t . 67'- 
Palfy 40 zł. 111. Je. _ _ . . .. 163- 


Koronowa wal uta. p.racą z
dają 
.Jednolity dług państwa w srebrze 
luty-sierpień . . . . . . . . 100'45 100-th:i 
kwiecień-pazdziernik . . . . . 100-40 ]00'60 
Losy z roku 1854 po 250 zł. mk. 3'2 pr. 
" ,,1860 po 500 zł. wa_ 4 pr. 15r;'!){1 150-50 
" 1860 po 100 zł. 4 pr. . 185-'75 187'75 
" n 1864 po 100 z.ł. . . . 26
- - ?'6
'- 
"" 1864 po 50 zł.. . . . 205-- - - 
Listy zast. domen państ. po 120 zł. 5 pr. 292-75 294'75 
B. Dług państwa (wszystk

h w R
dzie państwa 
reprezentowanych kraJow koronnych). 
Allstr. renta złata wolna od podatku 
za 100 zt 4 pr. . 11\)'65 11:185 
Austr. renta w wal. kor. wolna od 
podatku za 200 kor. 4 pr. 100'- 10020 
C. Obligacye kolejowe. 
Kol. Arcyks. Albrechta za, 100 zł. 4 pr. 99'70 100'70 
Kol. Cesarz. ElZbiety w zlocie wolne 
od podatku za 100 zl. 4 pr. . . 11860 IlI1 60 
Kol. Ces. ElZbiety za 200 zł. mk. 5"(4 
pr. (ostemp. akcye) .. . . . 507'- 510'- 
Kol. Cesarza Franciszka. Józefa za 100 
zl. 5 1 /, pr.. . .. . . . . . . 127'75 128'75 
Kol. Karola. Ludwika po 200 zł. mk. 
(ostemp. akcye) 5 pr.. . . . . !!9-50 100'50 
Kol. Arcyks. Rudolfa w wal. koron. 
wolne od podatku za 200 kor. 4 pr. IJ9'65 100.65 
Obllgacye pierwszeństwa (kolejowe). 
Kol. Arc. Albrechta za. 300 zt 5 pr. - - - _ 
w złocie za 200 zł. 5 pr_ - - 
Kol. Czeskiej zach. za 200 1000 i 
5000 zł. 4 pr. . . . . - . . 100'- 100'90 
Kol. Czeskiej emiss. z r. 1895 za 400 
kor. 4 pr. . . . . . . . . . 9
-!-85 ]00'S5 
Kol. bukowińskiej lokaIn. za 400 kor. 
4 pr.. . . . . . . . . . . 99-35 100'35 
Kol. gaik Karola Ludwika za 200, 
100 zł. 4 pr. _ . . . . . . . 99'65 100'60 
Kol. lwow.ko-czern.-jasskiej z r. 1894 
za 200 kor. 4 pr. . . . . . . WF15 100-75 
Kol. Arcyks. Rudolfa (Salzkammer-. 
gut) za 4000 marek'" pr. . . . 118'- 119'- 
D. Dlar patistwa (krajów korony węgierskiej) 
Węg. złota renta za 100 zł. 4 pr. . -- -- 
" " "w wal. kor. za 200 
kor. ł pr. . . . . . . . .. 98 05 9825 
W ęg. ob
. pr. regul. Cisy za 100 zł. 4 'iW ] 64"25 16625 
" p0ll;. prem. za. 100 zł. (200 kor.) 211'75 213 "5 
za 50 zł. (100 kor.) 211',,- 213-50 
E. Obllgacye lndemmacyJlle. 
Kroacyi i Slawonii 9850 
Węgier za 100 zł. -ł p;. 97'80 9880 
P. Inne publiczne pol!yczk!. 
Losy reguI. Dunaju z r_ 1870 za 100 
zł. 5 pr_ . . . . . . . . . 2'77'- 281-50 
Po:!;. reg
I. Dunaju z r. 1878 ]08 5 pr. 10670 107'70 
Po
. kraj. BUkowiny If, r_ 18n ba \La 
:JOO kor. 4, pr. . 98 d5 &985 


Koronowa waluta. 
Czerw. krzyza austr. tow. 10 zł. . 
Czerw. krzyza węg. tow. 5 zł. . 
Losy fund. arcyks. Rudolfa 10 zł. 
Salma. 40 zl. mk. . . . . . . 
Pozy czka miasta Salzburga 20 zł. 
st. Genois 40 zl. mk. 
Pozyczka m. Stanisławowa 20 zł. 
" Tryestul00 zł.mk. 4 1 /. pr. - - -_ 
" Tryestu 50 zł. 4 pr.. . 230'- 300'-- 
K. llcye banków (za sztukę). 
Banku Anglo-Austr. 240 kor. . 21)3-75 28475 
Peszt. banku handl. 500 zł. . 2845'- 2850- 
Zakl. kred. dla handlu i przem. . -- - 
Węg. banku kredyt. 200 zt .. 784'- 785'- 
Dolno au str. tow. esk. 500 zł. 53f,.50 53650 
Galic. hanku hip. 200 zł. . . . . 5-\\ł'-- 551'- 
" "dla nandl.i przem. 200 zł. 270'- 2t10- 
Banku dla krajów koronnych 200 zł. 453-25 454.25 
n Austro-wę-g. 1400 k. . . . 1641'- 1651'-- 
" Związk. (Unionbank) 200 zt. 5;-m - MO'- 
Ozeskiego banku związkowego 100 zł. 248'50 249'- 
Zivnosteńska ballka 100 zl. . . . 2!j,9'-- 250'- 
L. Akcye Przedsiębiorstw tra.nsportowych. 
Buk. kol. lok. akc. pierw. 200 zl. . 432'- _ _ 
" " "a.kcye za.kbd_ 200 zl. 410'- 420'- 
Kolei półn. ces. 

erd. 1000 zł. mk. . 5540 - 5&55'- 
Kołom. kol. lok. (akc. pierw.) 2
O zł. _'_ _._ 
Kol. Lwów-Bebec (akc. pierw.) 200 zł. _ _ _ _ 
" Lwów-Ozern.-Jassy 200 zl. . . 580' - 582-- 
" wschod.-galic.-lokaln. 200 zł. . 392'- 400'- 
n państwowych 200 zl. _ _ _ _ 
" poludniowej 200 zł.. . . . . _ _ _ _ 
" węg. gaIk L 200 zł. . . . . 407'- 40750 
Austr. Tow. zegl. na Dunaju 500 zl. mk. 86/j,'- 870'- 
M. Akcye Przedsiębiorstw przemysłowych. 
Tow. kopalń węgla w Brux 100 zł.. 670'- 676'- 
Halle. karpackie naft. tow. 500 kor. 1070'- 1080- 
Austr. tow. górnicze Alpine 100 zl. 48050 4i>150 
Pragskiego tow. zelazn. przem. 200 zł. 24iH - 2443- 
Schodnicy 500 kor. . . . . . . 700'-- 70
 - 
Tureck. zarz. tytoniowo 500 franków - - 
Trifa.il. tow. kop. węgla 70 zł. . . IH5'-318- 
N. W E K S L E. 
Berlin za 100 marek 5 pr. . . 1]7'40 
Londyn za 10 funt. szt. 4 pr.. 2;39iJ"{'/. 
Pa.ryz za 100 franków. . .. 95'1
1/. 
Petersburg za 100 rubli 5 1 /. pr. - - 
Niemieckie banki 117 45 
Włoskie banki 95'05 
Francuskie banki 95'02 1 /. 
Szw:tjearskie banki . 95'02'1. 
o. W A. L U T Y. 
11'3J 


CENNIK 
lwowskiej Izby handlowej i przemysłowej 


pł'aC:Ji 
5
,.-- 
29'- 
65'- 
22:HO 
77"- 


lądają 
56.- 
30'- 
70' - 
232':,0 
81'- 


płacą I ządają 
walutą koron 
K h.IR. h_ 
5'*5 - 555 - 
- -260- 


Lwów, dnia 11. października 1904. 
I. Akcye za sztukę. 
Banku hip. gal. po 200zt (400 kor.) 
Banku gal. dla handlu i przem. 
po zl. 200 (400 kor.) . 
Ba.nku kred. gal. po 200 zł. w. a. 
w likwidacyi. . . . . . . 
Kol. gal. Ka.r. Ludw. po 200 zł. mk- 
(420 kor.). . . . . . . . 
Kol. Lwów-Ózern.-Jassy po 200 zł. 
w. a.. w srebrze (400 kor.). . 
Garbarni w Rzeszowie po 200 zł. 
W. a. (400 kor.). . . . . . 
Fabryki wagonów w Sanokn przed- 
tem Lipińskiego po 500 Kor. . 
Tow. dla gal. przedsięb. elektry- 
cznych wodo po 200 zł. (400ko r -) <:> 
101> 
II. Listy zastawne za 100 kor. 
 
Banku h. g. 5% W. a. wyl. z 10'J' 1 <;> 
41 / O j los w 50 . lIS' 
" ".. 'II o " 200k .... 
" "" 4 1 'II " 60 l. po l . 
 
" kraj. 4 1 /'11% " los w 51 ._ 
" ,,4 'J' "los w ?7 l. .c 
Tow. kred. gal. ziem. 4% (pIerw. 1=1 
sza. emisya) . = 
Tow. kred. galic. ziemsko 4-" 
 
los. w 41"1, lat 0:0, 
4" los. w 56 la.t 1=1 
m. Obligi za 100 kor. .l1li 
Gal. funduszu propin. 4% W. a. : 
Bukow. funduszu propin. 5'J' W. a. ,.C> 
Komunalne Banku kro 5% (2 em.) 
" "n 4 1 /'11 'J' (3 em.) 
" "" 4% (4 eJll.) 
Kol. loka.lne dtto 4'J' po 200 kor. 
Pozyczki kro 6% w. a. z r. 1873 
, ,,4% po 200 kor. z ro- 
ku 1893 
Pozyczka. m. Lw&wa 4'" po 200 kor. 
. . n 4 1 / 2 "'" 200 n 
IV. Losy. 
14_ Kra.kowa. po zł. 20 (40 kor.) . 
V. Monety. 
Dukat Clesarski . 
20 frankówka. 
100 rubli rosyjskich srebrnych 
100 rubli rosyjskich papierowych 
100 marek niemieckich. . . . 


575 - 585 - 


9\V10 
309'-- 
2)'.}'- 
104'65 
91:s-\l5 
1U'- 
101'50 


100'70 
319'- 

O',-J-- 
105'65 
99'50 
112'- 
102'50 


350 - 370 - 
400 - 410 - 


9:)-- 100- 
99' - 9990 
100 - 
99'75 100.50 


111 25 - - 
101 50 102 20 
98 80 9:1 50 
101 50 102 20 
99 20 9f1 90 


9IJ 80 


99 80 - - 
99 20 99 90 


99 60100 30 
102 80 - - 
102 60 - - 
101 30 102 - 
98 90 99 60 
98 80 99 50 


99 30100- 
97 - 97 70 
101 10 101 80 


117'60 
239-57 1 /. 
95.30 


85 -- 91 - 


117'70 
9525 
95'12'/. 
95'12'/'11 


11 26 11 4-0 
19 - 19 25 
250 - 253 .- 
253 - 255 -- 
117201117 80 


110'25 111'2:' 
110'25 111'2,} 
99-15 100'15 


Dukat cesarski 
Austr. węg. 8 guld. ],
ota moneta 
20-frank6wka. . . . . . . . 
20-.mark6wka . . . . . . 
Rosyjski półlillperyał' . . . . 
Niemieckie banknoty za.100marek 
Wloskie banknoty za 100 lir 
RlI.blf> . 


11-38 


Kurs giełdy wiedeńskiej. 
Dnia. 9. pa:;idzillrnika 1904. 
.1. Or 6ln y dług państwa. placą żąd
ją 
Jednolity dług państwa w ba.nknot. 
maj-listo
ad . . = 99-90 100'10 
I:tyezeń-hpi.łJ3 _ 11990 10010 


22- -- 
493'- 
167-- 
83-- 
90-- 
71-- 
173 - 


19'0, 
23'47 


19'07 
33'55 


117"40 
95'10 
'i'53'1. 


117-"10 
9530 
2-54 1 /. 


- 

 


-:-_
 
 --.:.-,; 


- 
-. -- ...-.. 


"_-=
:Nif
I
 


-tU .:JI& 
 =IĘ .8 .. -
 
 O 


----------.----- 


g
. kat. J abłonów objętej z parceli budowla- I podc
as. godzin urzędowych w sądzie niżej 
neJ lir_at. 164 i z parcel gruntowych lkat. wymienIOnym, w biurze Nr. V. 
94, .9CJ.' 96, 652 się składającej dotychczas O. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
na ImIę zObowiązanego Augustyna Oichockie- Peczt\niżyu, dnia 23- września 1904. 
go 
aJ!.a 
 P!st)'nia zapballej, wraz z przy- _________ 
o:>leznośclaml, składającymi się z chałupy, 
podda.sza, szopy i drzew owocowych, L. cz. E. 2070/4, E. 1813/4, E. 1412/4, .E. 
b) połowy nieruchomości lwh. 197 ks. 2',72/4, (/:i470) 
gr. gm.. kat. Jabłouów obj
tej, z pucali bu W sądzie tutejszym odbędzie się licy- 
dowl1l.
eJ lkat. 188 i z parceli gruntowej lkat. taeym. następujących nieruchomości: 
112 .Sl
 składm.jącej dotychezas um. imię zo- 1) 2/16 części gospodarstwa wiejskiego 
bO
lązanego Franciszka. Oichockiego zapis a- w Szarpańc&ch N r. 53 wyk. hip. ocenionego 
neJ, wraz z przynalBżllościami, składającymi na 228 kor. H hm.J. dnia 11. listo'Oad:ł. 11)U4 
się z. domu, piwnicy, poddasza, studni, 4 o godz_ 9 przed południem, biuro Nr. 7, 
śliw l płotu. - 2) 1/8 części domu "fi' Soka.lu Nr. 829 
Nieruc
omości, wystawione na licyta- wyk. hip. ocenionego na 299 kor. 68 hal. 
cyę, są OC
ll1one następująco: dnia 2. listopada 1904 o godz. 10 przi!d pa- 
s.) cała nieruehomość lwh. 29 kg. Ja.- łudniem w biurze Nr. 7, 
btonów, 
a 1797 kor., przynależlI.ości Jlieru. . 
) a) gospodarstwa wiej
kiego w Ste- 
chomOSCI Iwh. 29 kg. Jabłonów na 406 kor. nls.tyme Nr. 746 wyk. hip. ocellionego na 
40 hal., 1530 kor., 
b) połowa n.ieruchomości l who 129 kg. . b) gospodarstwa wiejskiego w Steuiaty- 
L. cz. E. 1.095/4 (3) (8469) Ja.bło)lÓW na 1120 kor., połowa przynalez no - me Nr. 683 wyk. hip. ocenionego na. 100 kor. 
lJobowiązaDl: 1) Augustyn Oichocki, rolnik ści zaś lwh 129 kg. Jm.błonów na 270 kor. . c) gospodarstwa wiejskiego w Stenia- 
w Pistyniu, 
) Spadkobiercy śp. Franciszka 40 hal. tym6 Nr. 388 wyk. hip. ocenionego Da 2455 
Oichockieg o a to: małoletni Robert, JaD i N ajniZsza cen& wYlłosi ad s.) ze wz.g1ę- kor. 26 hal., 
Władysław Oichoccy, zastąpieni przez matkę du nI!. łączną wartość 2203 kor. 40 hal. d) . gospodarstwa wiejskiego w Stenia- 
j opiekunkę 
l:tarzYXlę z Ziętkiewiczów Oi- kwot
 1468 kor. 94 hal., ad b) ze w1,ględu tynie Nr. 605 wyk. hip. ocenionego na. 
oChocką, włiŚCIC.Ielkę realności w Jablonowie. na łączną wartość 1390 .kor.. 40 hal. kwot
 40 kor., 
Na żądalł
e. Stowarzyszenia kredytowe- 926 kor. 94 ha1., poniżej tej ceny sprzeda,z e) 2/3 częśei gospodar.
tw:ł. wiejskiego 
go i oSZCZędDOSCl w Jabłonowie, zastąpione- nie przyjdzie 
o .skutku: .. .. w Steniatynie Nr. 758 wyk. hip. ocenionego 

o przez swą DyrekcJę, odbędzie się dnia War
nkI lI
ytacYJne, kt?re SIę nllll
J- na 1883 kor. 66 hal., ... . . 
23. listopada 1.904. o godz. 11 przed po- szem zatw
erdza l odnoszące 
Ię do tych nle- . f) gos.p.odarstwii. Wl\
JSkl
go w St'3nla- 
lud.iem w 8
dzle lllŻej wymienionym,
w biu- ruchomOŚCI .dokumenta (WYCIąg. ta?u
arny, \ . tyme 
r. 422, 
yk. hlP. oeenlOne
() na 316 
rze Nr. V., llCy.tacya: , wyciąg katasLral?y, proto
oły 
Ce
H
!lIa l 
. d.) ,kor. 6;) hal. "
Ul. 14. hstopf1da 1904 O godz. 
a) całej nieruchomości lwh. 29 ks. gr. I może każdy, mający chęć kuplOllla, przeJrzeć i 9 przed poludrnem w biurze Nr. 7, I 
»Gaz eta Lwowskac Nr. 233 z dnia 12. października 1904. 


4) 116/225 części gospodarstwa. wiej- 
skiego w Tartakowie Nr. 336 wyk. hip. 
ocenionego na 5444 kor. dnia 10. listo- 
pada 1904 o godz. 9 przed południem w biu- 
rze Nr. 7. 
N aj niższa cena, niżej której sprzedaż 
nie nastąpi, wynosi ad 1) 152 kor. 10 hal., 
ad 2) 149 kor. 84 hal., Ił.d 3) a) 1020 kor. 
ad 3) b) 66 kor. 67 hal., ad 3) c) 1636 
kor. 84 h:d., ad i!) d) 26 kor. 67 hal., ad 
3) e) 1255 kor. 77 hal., ad 3) f.l 211 kor. 
10 hi!., ad 4) 3629 kor. 33 hal. 
W arunki licytacyjne i inne odnośne do- 
kumenta może każdy, mający chęć kupienia, 
przejrzeć podczas godzin urzędowych w są- 
dzie Jliżej wymienionym, w biurze Nr. 10. 
Takie prawa, w obec których niBiejsza. 
licytacya byłaby .iedopuszczalną, należy zgło- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
terminie licytacyjnym, iJuczej roszczenia tego 
rodzaju co do samej :a.ieruchomości nie mo- 
głyby być już ze skutkiem podnoszona. 
Te osoby, dla których ja.kie prawa lub 
ciężary na powyższych nieruchomościach bądź 
obec.nie. już i
tD.ieją, bądź W toku postępo- 
wanIa lIcytacyjnego powstaną, zawiadamiane 
będ
 o. dalsz.ych wydarzeniach tego post
po- 
wam
 J
dY':l.le przez. przy
icie na tablicy są- 
d
.w
J, JeŚ
l 
l!.e ml
sz
aJą w okręgu sądu 
!łIzeJ wymIenIonego l me wskażą temuż są- 
dOWI pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie 
':lądu zamieszhłego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Sokal, dnia 15. wrześuia 1904. 


Licytacye
 


L. cz. E. 899/4 (5) (8443) 
DD.ia 14. listopada 1904 o godz. 9 przed 
południem, odbędzie się w sądzie niżej wy- 
mienionym, w sali rozpraw, licytacya 1/4 
części obejścia .lwh. 1825 ks. gr. gm. Luba- 
czów, należącej do p. Mojżesza Pechmana. 
Nieruchomość ta jest oceniona na 
580 kor. 
Najniższa cena wyuosi 290 kor., poni- 
żej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do 
tej nieruchomości dokumenta możlla przej- 
rzeĆ podc.zas. godzin urzędowych w sądzie 
niżej wymlemonym, w biurze Nr. 10. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Lubaczów, dnia 23. września 1904. 


-
		

/DIGCZAS002001_1904_233_0008.djvu

			L. 16855/904 


Obwieszczenie Iicytacyi. 


(8886 8 - 8) 


O. k. DyrekcYI1 okręgu skarbowego w Przemyślu rozpisuje Diniejszem licytacYę na 
wydzierżawienie prawa poboru podatku konsumcyjnego: 
a) od mięsa według ustawy z dnia 16. czerwca 1877 (Dz. u. p. Nr. 60), 
b) od wyszynku wina, moszczu winnego i owocowego w niżej umieszczonym wykazie 
poszczególD.ionych okręgach poborczych na rok 1905 a warunkowo także na rok 1906 
i 1907 lub też bezwarunkowo na trzy lata t. j. na czas od 1. stycznia 1905 do końca 
grudnia 1907. 
Oferty pisemne zaopatrzone w 10 0 /0 wadyum mają być wniesione na ręce c. k. Dy- 
rektora okręgu skarbowego w Przemyślu najpóźniej do godziny 12 w południe dnia dzień 
licytacyi poprzedzającego. 
WaruD.ki licytacyi, jako też wykaz miejscowości należących do pojedynczych okręgów 
dzierżawnych można przejrzeć w c. k. Dyrekcyi okręgu skarbowego w Przemyślu, jako 
też w c. k. Nadzorach straży skarbowej w Przemyślu, Mościskach, Jaworowie i Babicach. 
Oferty konkretalne są bezwarunkowo wykluczone. 


- I 
I . Oena wywołania od Licytacya odbędzie się w c. k. 
I 

 Okręg Dyrekcyi okręgu skarbowego w I 
..oN 
N ;.... dzierżawny mięsa wina Przemyślu od godziny 9 rano do 
<:.:> o 12 w poludnie dnia 

p.. - 
K h K h 
- --- 
l Przemyśl 155000 - - - 
2 Jaworów 22360 - - - 27. pażdziernika 1904 
-. 
3 Mościska 9176 - - - 
- 
4 Bircz& - - 285 10 
5 Dubiecko - - 220 27 
- 
6 Jaworów - - 654 - 
28. października 1904 
7 Mościska - - 800 - 
. 
8 Przemyśl - - 12600 - 
9 Sądowa Wisznia. - I - 306 - 
Zauważa się że okręgi dzierżawne dla podatku konsumcyjne.go od mięsa a. mi
no: 
wicie: Przt> myśl miasto z przedmieściami do I-szej, Jaworów mIasto z przedmleścl!
ml 
do II-giej, zaś okręg Mościska. i wszystkie inne miejscowości należące do tych okręgów 
dzierżawnyeh należą do III-ciej klasy talyfowl'j. 
D&lf' j zauważ& się, że dzierż&wca względnie spółka. ugodowa fą obowiązani na żą- 
danie W,ydziału krajowego we Lwowie pobierać dodatek kra.jowy do podatku spożywc
ego 
od wina, moszczu winnego, tudzież moszczu owocowego jak długo ten dodatek kUJowy 
istnieć ł1 ędzie i za pnioWO poboru tego dodatku krajowego uiszczać 30 0 10 czynszu dzier- 
awnego, który za. prawo poboru samego podatku umówionym został, da.lej że zmiana 

 ego do'datku knjowego ma mieć ten silom skutek co zmiana taryfy podatku spożywczego. 


c. k. Dyrekcya okręgu skarbowego. 
Przemyśl, dnia 30. września 1904. 


L. cz. U. 1019/4 (6) (8369 3 -3) 
N a żądanie Spółki pożyczkowej w Ro- 
hatynie, odbędzie się dnia 31. października 
1904 o godz. 11 przed połudD.iem w sądzie 
niżej wymienionym, w biurze Nr. 9, licyta- 
cya 1/2 realnośc.i whl. 96 ks. gr. gm. Subo- 
tów wraz z przynależnościami, slrładającemi 
sie Z 2 Sliip, 2 ryckali, 2 sierpów, 1 siekiery. 
Nieruchomość wystawioD.a na licytał.dzie niiej\lfymienimiym; 'JI biu.- 
fZ€; Nr. 5. 
. Takie prawa! w obec których, iejsza 
hcyb.cya byłaby llledopuszcz,..lną, nalei" 'l;O'ło- 
sić do sądu na,jpóźniej przy wymac"[,1::'ym 
terminie licytacyjnym, inaczAj rOBzczem tego 
rodzaju co do sa.mej nierucbmości nk mo- 
głyby być już ze skutkiem podnoszone.' 
Te osoby, dlą. których jakia pra\q lub 
ciężar! . nli. ,l'o:"rższej 
.ieruchomości bądź 
obec.me .Już Ist
lleJą, bądz w tok
 pt, t
po- 
WaD.la licytacY,jnego powstaną, zawladi1."'\1aIie 
będ
 o. dalszleh wyda.rz;:e

ch tego po' ,ępo- 
wa!ll
 Je.dY
le p
zez p
zyblCle na tablicy 'tądo- 
we], Jeś
1 me n:łles
kaJą w okręgu sądu niżej 
wymlemon
go I nIe wskażą temuż sl}dowi 
pełnomocmka. do doręczeń, w siedzibie sądu 
umieszka.ł&go. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział lU. 
Jaworzno, daia 15. 'września 1904. 


L. cz. E. 874/4 (6) (8345 2-3) 
N a żądanie Herscha Rosenzweiga, od
 
będzie się dnia. 14. listopada 1904 o godz. 
9 przed połudmem w sądzie niżej wymienio- 
nym, w biurze; .Nr. 19 w Nisku, licytacya 
połowy .realnoscl lwh. 540 gmiay Rudnik. 
Nieruchomość, wystawiona na licyta- 
cyę, jest oceniona na 600 kor. 
Najniższa cena wynosi 342 kor. 24 hal. 
poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie dd 
skutku. 
. . Warunki 
i
ytacyjne i odnosząco się do 
tej nIeruch?moscl dokumenta (wyciąg tabu- 
l
rn
, WYCIąg katastuln.v, protokoły ocenie- 
n
a .1 t. d) może każdy, mający chęć ku- 
plema, przeJrzeć podczas godzin urzędowych 
w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 19. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Nisko, dnia 4. października. 1904. 


L. 20398/04. (8422 2-3) 
O b w i e s z c z e n i e. 
. 9. k. 1?yre
crlł: okręgu skarbowego w 
ZołkwI podaje nmleJszem do wia.domości że 
dnia 4. Iistopa.da 1904 między godziną 1'0 a 
12 'i'
 południe odbędzie się w kancehryi 
O
dm.łu c. k. straży skarbowej w Niemiro- 
WIe rozprawa względem zawarcia solida.rnej 
ug.ody co do prawa poboru podatku konsum
 
cY.Jnego od wina, moszczu winnego i owoco- 
wego' w okręgu poborowym "Niemirów" 
na trzechlecie 1905-1907 bezwarUJłkowo 
lub, te
 warunkowo t. j. z milczącem prze- 
dłuzemem na rok: drugi i trzer.i. 
, Jako roczny ryczałt ugodowy poniżej 
ktor
go .ugod:i. zawartą być nie może, usta- 
naWlIs SIę kwotę 41) koron słownie czter- 
dzieści koron. 
Przy rozprawie ugodowej zastąpioną 
być r.:a. i zgadzać 
ię z ugodą wittkszość 
przeds
ęb
orcow co do ilości głów i rodzaju 
przedsIębiorstw opłacających podatek od wina., 
przy
ztJm pełnomocnicy przedsiębiorców opa- 
trzem być mają legalizowanymi pEłnomo- 
cnictwami. 
O. k. Dyrekcya okręgu skarbowego. 
Źółkiew, 5. października 1904. 


L. cz. E. 95ą/4 (4), 1662/4 (4) (8407) 
W .SądZI
 tutejszym w biurze Nr. 2, 
odbędą .Slę dllla 16. listopada 1904 licytacye 
następUjących nieruchomości: 
. 1) 
ealności lwh. 526 gm. Jezierza.ny 
ocen!orl.eJ na 680 kor. o godz. 9 przed po- 
łudmem ; 
2) fi alności lwh. 1052 gm. J ezierzany 
ocenionej na 720 kor. o godz. 10 przed 
południem. 
N ajniższ
 cena, niżej której sprzeMż 
nie n
stąpi wynosi ad 1) 453 kor. 34 hal., 
ad.. 2) 4
t) kor. 
. Warullki licytacyjne i inne odnośne 
dokumenta. przejrzeć można w sądzie tutej- 
szym, w bIUrze Nr. 6. 
. Takie prawa, w obec których niniejsza 
Licytacya bylaby Jliiedopuszczalną, należy zo'ło- 
sić 
o. sądu najpóźniej przy wyznaczol;ym 
terml
le licytaeyjnym, inaczej roszczenia tego 
rodzaJu co do samej nieruchom'ści nie mo- 
głyby być już ze skutkiem podnoszone. 
.. 'l\j osoby, dla. których jakie prawa lub 
C1ęźary na powyższych nieruchomościach bądź 
o?ecn
e już istnieją, bądź w toku postępowa- 
nIa hcytacyjnego powstaną, zawiadamiane 
będ
 o. dalszych wydarzeniach tego postępo- 
wama Jedynie przez przybicie na tablicy sądo- 
wej, jeśli nie mieszkają w okręgu 8ądu niżej 
w
mlenion.ego i nie wskażą temuż sądowi 
pelnomocllika do doręczeń. w siedzibie sądu 
zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Borszczó w, dnia 19. września Hł04.
		

/DIGCZAS002001_1904_233_0009.djvu

			4. Poniższe zestawienia dają przypuszczalną liczbę porcyi tak zwykJych jak i nad- 
zwyczajnych, w szpitalu wojskowym w Tarnowie ora'O sumę zarobkową. 
An zahl IIII --=-

 mianowicie: 
der I. I I, 
Portionen I 
1. I dieta 


-------. ___o_on __o. 
757 II. 
---r231- 
1064 I III. 
I 
I 
normalmassi- 10460 I IV. 
Zugehor ------ -_._

. 
536 
4773 
I III. 
5 I 


K. und k. Truppenspita! in Tarnów. 
__ .. 
 ..........,,'t;!ZIIZ;;a -..y 
ZU E. 168 von 1 H04. 


KONDI:ACBUNG. 

 ;

 !J ¥. 
Znr, Sichm'stellung dm
 tr3item'massWgen Vert;ostigung der Kra.:nk.en 
nnd: KommandJerteu belm '1\rup]:'lelwpitale in Tarnów wird im Amts- 
lomlle d:iesl"1s Spit211s dne sebdf'tUebe Offertvtwbandluug am 27. 
:;3fktober 1
04 um 10 Uhr Vormi.ttags durchg,'nturach korpusewych oŁr
ymać można. Oeny podać nileży za 
kompletne dycty z przepisanymi dodatkami i za wyjątkowe potrawy. 
6. Kazdy oferent powinien w razie, jesli odnośnej komisyi licytilcyjnej nie jest znany
 
przedłożyć świadectwo moralności i majątku, które dla protokołowanych firm ma odnośna 
Izba handlowa wystawić, dla firm nieprotokołowaJłych, odnośna whdza poiityczna pierw. 
szej instancyi. Swilldectwo moralności ma. być w drodze urzędowe.), szpiti!.lowi wojskowemu 
w Ta.rnowie dzień przed licytacJą: przesłane, jest zatem rzeczą oferenta, postarać się 
o wczesne wysłanie świadedwa. 


w przyblizelllu zarobek roczny w koronach 


IL w a dyu m W koronach 


7. Od bruia udziału w licytacyi są następuhc
 osoby wykluczone: 
s) które podług postanowień ustawy cywihlej, waznie zobowiązać się nie mogą; 
b) którym pnekupstwo urz
dników EądowJJie udowodniouem zoshlo; 
c) które komisya licJtG.cyjna na podstawie faktów, jako niezdolnych uwala.; 
d) które jako kontraktołomne przez w{adze wojski!We uznan.e zosŁały ; 
e) przeciw którym postępowanie konkursow-e jest w toku. 
Wykluczenie zawarte w punktaeh c) d) i €\) odnosi się rów£.ież do małżonek me- 
rozwiedzionych w drodze sądowej względnie małżonków. 
8. Oftrta tego ofere.'1ta będzie uwzględnioną, która bez względu na taniość, najwięcej 
co do zauf..nia i dotrzymania zobowią7Jań zarz
dowi wojskowemu odpowi!:1. 
9. Oferty b
d
 rozstrzygane przez c. i k. intendanturę 1. Korpusu ewentualnie przez 
c. k. ministerstwo wojny. 
10. Każda oferta m
 zawierać wadyum wysokośei 5% przybliżonej sumy zarobkowej; 
wadyum i oferta mają być odł
cznie przesłane lub dor
czone tak, aby każde z nich two.
		

/DIGCZAS002001_1904_233_0010.djvu

			.
 li 
..L " , 


konnen. Dem Vadium ist eine Spezifikation beizuschliessen, iiberdies ist dasselbe auch im 
O:fferte zu spezifizieren. . 
Nach getro:ffener Entscheidung seitens der hiezu kompetenten Militarbehorde wir d 
jenen O:fferenten, deren Anbote nicht genehmigt werden das Vadium gegen Empfangs- 
bestatigung zurtickgestellt. Der Ersteher h&t zur Versicherung der Erfiillung aller einge- 
Kangenen Verbindlichkeiten das Vadium langstens binnen 14 Tagen nach erhaltener 
ii.mtlicher Verstandigung libr die Annahme si!ines Aabotes zur volIen Kaution, das ist auf 
ze ha 000/0) des nch den geaehmigten Preisen veranschlagten Wertes des Abgabequan- 
tums ffir ein Jahr zu erganzen. 
11. Die O:ffereuten haben beztiglich der Erkliirung des Heeresverwaltung liber die 
Annahme des O:ffertes auf di
 Einhdtung der im S. 862 des allgemeinsn btirger!iehen 
Gesetzbuches und in den ArtIkeln 318 und 3] 9 des ostł'rreichisehen beziehungsweise den 
s
. 314 und 315 des ungariscben I-hndelqgesetzes fur die Erklarung der Annahme eines 
Versprechens Gder Anbotes festgesetzten Fristen zu y:erzichten. Der O:fferent haftet f tir 
das im Offerte gestellte Anbot schon vom Tage der Uberreichung desselben bis 211.1 dem 
Zeitpuakte der bekanntgemachten Entscheidung. Die Heeresverwaltung ist erst vom Tage 
der Genehmigung des Anbotes gebunden. 
12. Der Ersteher ist verpflichtet dia aus dem Vertrage erwschsendeo. Steuern samt 
Zuschlagen zu entrichten, beziehungsweise der Heeresverwaltung rtickzuvergtiten. 
13. Spater eingelał.gte, odr N aehtrags-, sowie telegra.phische, oder von den beste- 
henden Bediaguagen abwej chende O:ffnte, bleiben ausnahmslos unberticksichtigt. 
Tarnów, 30. September 1904. 
Von der Verw;altungskommisaidJu des k. u, Truppeflspitals in Tarnów. 
L. cz. E. 1284/4 (3) (8347 2 -- 3) Ta.kie praowa, wobec kt6ryeh niniejsza re- 
Na żądanie MarYd.nny Mroczkowej, od- licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgło- 
będzie się dGia 14. listopada 1904 o godz. sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
\} przed południem w liądzie niżej wymieni 0- terminifl licytacyjnym, inaczej roszczenia tego 
o.ym, w biurze Nr. 1 w Nisku, licytacylI. rodzaju co do samej aieruchomości nie mo- 
realności lwh. 83 gminy Tarnogóra. glyby być już ze skut.kiem podnoszone. 
Nieruchomość, wystawiona na licyta- Te osoby, dla których jakie prawa lub 

yę jest ocenioną na. 6766 kor. ciężary na powyższej nieruchomości bądź 
Najniższa cena wynosi 6766 kor, poni- obecnie iuż istnieją" bądź w toku. postępo- 

ej tej ceny sprzeda,ż nie przyjdzie do skutku. wani" licytacyjnego powstaną, zawlada.miane 
Wa.rnnki licytacyj nI:; i odnoszące się będą o da.lszych wydarzenia.ch tego postępo- 
lo tej nieruchomości dokumenta (wy- wiUJią, jedynie przez przybjeje na. h.blicy są- 

il!!g tabularny, wycilłg katastraln.y, protoko- doweJ, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu ni- 
:y ocenienia i t. d.) może każdy, mający żPJj wymienionego i nie wskażą, temuż sądo- 

hęć kupienia, przejrzeć podczas godzia wi pe.łnomocnika do doręczen, w siedzibie 
lrzędowych w sądzie niżej wymienion.ym, s,
du umieszkałego. 
N biurze Nr. 19. O. k. Sąd powiatowy cywilny, Oddział VIII. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddzia.ł III. Kraków, dnia 17. września. 1904. 
Nisko, dnia 4. października 1904. 


L. cz. E. 15054 (4) (8468 1--3) 
Zobowiąza.ny Ohaim Danger Mordka, kupiec 
w Peczeniżynie. 
Na żąduie W olfa. Mehra., kupca w Ku- 
tach, odbędzie się dnia 23. listopada 1904 o 
godz. 10 przed południem w sądzie nizej wy- 
mienioaym, w biurze Nr. V, licytacya poło- 
wy nieruchomości lwh. 136 kgrunt. gm. kat. 
Peczenizya o bj ętej. dotychczas na imię zo- 
)owiązanego Ch&ima Dangera Mordka za pi- 
;anej, z parceli budowlanej lkat. 668 Nr. 
lomu 784 i z parcel gruntowych lkat. 1224, 
225, 1
26, 108
 się składającej, wraz z przy- 

ależnościami, składającymi się: z 1) z wy- 
hodków, 2) komórki obok aresztów, 3) szo- 
y obok domu Nr. 784, 4) studai obok are- 
ztów, 5) studai na pgrunt. 1225, 6) parka- 
u obok aresztów, 7) sztachetów lepszych, 
) sztachetów gorszych, 9) płotu, 10) dwó(lh 
kiennic żelaznych, 11) 19 storów, 1
) 26 
luczy, 13) jednego haka do gaszenia ognia, 
4) drabiny dużej, 15) 51 sztuk drzew owo- 
owych. 
Nieruchomość, wystawiona na licyta- 
yę, jest oceD.ioną według protokołu oszaco' 
iania z dnia. 8. czerwca 1903 E. 2036/2 (15) 
tóre za zgodl!! dłużnika bierze się t& pod- 
tawę niniejszego postępowania licytacyjnego, 
,a 14.140 kor. 63 hal., przynależności zaś 
a 521 kor. 62 hal., razem na 14.662 .leor. 

5 gr. 
Najniższa cena wynosi według warun- 
:ów przedłożonych przez wierzyciela 7591 
:or. H3 hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie 
Irzyjdzie do skutku. 
W arunki licytacyjne, które się ni- 
iejszem za.twierdza i odnoszące się do 

j nieruchomości dokumenta (wyciąg tabu- 

rny, wyciąg katastralny, protokoły ocenie- 
ia i t. d.) może każdy, mający chęć kupie- 
ia, przejrzeć podczas godzin urzędowych 
r sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. V. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
Peczeniżyn, dnia 9. września 1904. 


L. cz.. E. 760,4 (4) (8414) 
Dnia 14. hstop».da 1904 o godz. 10 
przed poludniem, odbędzie się w slfdzie niżej 
wymienionym, w biurze Nr. 4, licytacya 9.30 
części realnośd lwh. 155 ks. gr. gm. .kat. Kol- 
buszowa Simy Thorn. Chilji Schmid, LejzoTa 
Weinmanna i Lei Weinmun włl!.snych 
wraz z przynależaościliomi. 
Nieruchomość, wystawioo.a na licyta. 
cyę, jest ocenioną wraz z przynaleznościalUi 
na 480 kor. 
Najniższa cena wynosi 240 kor., poni- 
:i;Gj tej ceny sprzeda.ż nie przyj dzie do 
skutku.' . 
W arunki licytacyj ne i inne odnośne 
dokumenta możn.a przejrzeć podczas godzin 
urzędowych w sądzie niżej wymienionym, 
w biurze Nr. 7. 
Ta.kie prawa, w obec których niniejsza. 
licytacya był&by niedopnszcza.lną, należy zgło- 
Bić do s!'t du najpóźniej przy wyznaczonym 
terminie licytacyjnym, ina
zej roszcze...ia tego 
rodzaju co .do samej D.ieruchomości nie mo- 
głyby być Jut zu skutkiem podno8zoae. 
Te osoby, dla których ja.kie prawa lub 
ciężary na powyższej nieruchomości bądź 
obecD.ie już is.tuieją, bądź w toku postępo- 
wania IicytacYJnego powstanI!!, zawiada.miane 
będą o dals
yeh wydarzeniach tego poatępo. 
wania jedyal6 przez przybicie na tablicy sądo- 
wej, Jeśli nie 
iesz
a.ją w okręgu sądu niżej 
wymienion
g9 l nIe wshzą temuż sądowi 
pełnomocnIka do doręczeń, w siedzibie s
du 
zamiesz;kałego. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Kolbuszowa, 17. września 1904. 


L. cz. E. 1014/4 (5) (8466) 
Daia2. listopada 1904 o godziaie 10 
przed południem, od?ęd.zie się w biur:ła, Nr. 
14 sądu tutejszego, lIcyt,cya (',ałej realności 
whl. Hi7 gminy H!Jilcze. . 
Nieruchomość u, wysbwlolła na licy. 
taeyę, jest ocenioD-ą na 3145 kor. 
NajD-iższa cena, niżej której sprzedaż 
nh! nastąpi, wynosi 2096 kor. 67 hal. 
Warunki licyta.cyjlłe i inne odnośne 
dokumenta przejrzeć można w s
dzie tutej- 
szym, w biurze Nr. 14. 
'fakiB prawa, w obec których niniej- 
sza licytacya byłaby niedopuszczaJną, nalezy 
zgłosić do sądu ujpóźn.iej przy 
yzD.aczo- 
nym terminie licytacyjnym, inaczeJ roszcze- 
Aia tego rodzaju co do samej nieruchomości 
uje mogłyby być już ze skutkiem podnoszone. 
T'3 osoby, dla których jakie prawa lub 
ciężary na. powyższej nieruchomości bądż 
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo- 
wania licyta(lyjn.ego powstaną, zawiadamin.e 
będą o dalszych wyda.rzeaiach tego postępo- 
wania jedynie pJ.'zez przybicie na tablicy są" 
dowej, jeśli Ule mieszkają w okręgu sądu 
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są- 
dowi pełnomocnika. do doręezeń, w siedzibie 
sądu 7.amieszka.łego. . 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
Podhlljce, dnia 30. września 1804. 


'. cz. E. VIII. 1592/4 (4) (8l!58) 
Na żądlnie dra Adama br. Lewartow- 
kiego w Krakowie, odbędzie się dnia 15. 
stopa.da 1904 o godz. 10 przed południem 
/ sądzie niżej wymienionym, w sali 1., przy 
1. św. Jana. 1. 2:2 pl\rter, licytacya realaości 
wh. 35 ks gr. gm. kat. Bibice objętej, wraz 
przynależnościami, skła.daJą"emi się z 2 
laczy, 5 krów, .2 wozów, 2 pługów, 2 par 
ron, 1 sieczkarni, 1 młynka do czyszczeni" 
boża, 50 cetn. metrycznych siana i 200 
:etn. metrycznyych słomy. 
Nieruchomość, wystawiona R.& licyta- 
))'ę, jest oceniona na 17103 kor. 99 hal., 
trzynależności zaś na 1578 kor. 
Na.jniż8za cena wynosi 12454 kor. 66 
lal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
\0 skutku. 
Wa.runki licytacyjne, które się niniej- 
Zem przyjmuje do wiadomo
ci sądu i odno- 

ące się do tej nieruchomości dokumenta 
wyciąg tabula.rny, wyciąg katastralny, pro- 
>koły ocenienia i t. d.) może każdy, ma- 

cy chęć kupienia, 
rz

ze
 podcz
s .godzin I L. cz. E. 950/4 (2) (8343) 
rzę
owych w sądzIe mżeJ wymlemonym, . Dnia 14 listopada 1904 o godz. 9 
r bIUrze Nr. 47. przed południem w sądzie niżej wymienio- 


rzyło osobną całość. Do wadyum należy dołączyć dokładne określenie tegoż co również 
w ofercie d'Jkbdnie oznaczone być musi. Po zapadłej uchwale władz kompetentnych zosta- 
nie wadyum tym oft'rentom, których oferty nie zostały uwzględnione, za pokwitowaniem 
zwrócone. Oferent który został uwzględniony, ma na.jdalej w prz'
ciągu dni 14, po zawia- 
domieniu go o zapadlej uchwale kaucyę do wysokości 10% rocznej sumy zarobkowej 
uzupełnić. 
11. Oferenei zrzekają się prawa z S. 862 ustawy cywilnej i artykułów 318 i 319 
ustawy handlowej austryackiej względnie s
, 314 i 315 ustawy handlowej węgierskiej' 
Oferent zobowiązuje się ważnie już z dniem podania oferty, zarząd wojskowy zaś dopiero 
z dniem zatwierdzenia. takowej. 
12. Podafki z dodatkami powsL,łe z kontraktu dostawy, ma kontrl!.hent z własnych 
funduszów ponieść. 
13. Późlliej przesłane, dodatkowe, telegraficzne albo przeciwne niniejszemu obwie- 
szczeniu oferty, nie zostanI}: uwzględnione. 
Tarnów, 30. września 1904. 
Zarząd szpitala wOjSkOW8g0 w Tarnowie. 


Rym, w biurze Nr. 7, odbędzie się licyta- 
cya realnoś.
i lwh., 1729 gm: Pniów. 
Nieruchomośc, wystawIOna na licyta- 
cyę, jest ocenioną na 34
 kor. 
Najnizsza cen
 wynos.1 2?6 kor., poniżej 
tej ceny sprzedaż nIe P
zYJd
Ie do skutku. . 
Warunki licytacyjne I odnoszące SIę 
do tej nieruehomoś
i dokun:łsnta może każdy, 
ma.Jąt
,y ehęć kupie ma, 'prz
Jr
eć podl:
zas go- 
dzin urzędowych Vi BI!!dz16 Jl.lżeJ wymie.Dionym, 
w biurze Nr. 7. 
T:.kie pnwl'J, w. obec kt6rych niniej- 
sza licytacya. była.b
 n
e
opuszczalną, należy 
zgłosić do sądu naJP?zmeJ. przy wyznaczo- 
aym terminie !icyta.cYJny
, 
naczej roszczenia. 
tego rodzaju co do samej .1l1eruchomości nie 
mogtyby być już ze skutkwm podnoszone. 
Te osoby, dla k
óry?h jakie prawa lu
 
ciężary na powyższej al
ruehomości b
dz 
obecnie już istnieją" bądz w toku postępo- 
wania licytacyjnego powst
ną, zawiadamian& 
będą: o da.lszych wydlt.rze
u
eh tego 'postępo.. 
wania jedyaie prze:r. p
zyblCje na tabllCY sądo
 
wej, jeśli nie mieszhJą w okręgu sądu niżej 
wymienionego i nie wskażą temuż sądowi 
pełnomocnika. do doręczeń, w siedzibie sądu 
za.mieszkałego. '" 
Wyznaczenie term
nu l
cytacYJnego ua- 
leży zanotować D.& karcIe CIężarów wykazu 
hipotecznego dla wzmianjww&lIej nierucho- 
mości. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
N adwórn&, dnia 25. wrześni" 1904. 


L. ('z. E. 993/4t4) (8415 1-3) 
Na żądanie Lesera. Feuera, odbędzie się 
dnia 14. listopada 1904 o godz. 9 przed po- 
łudniem w sądzi
 niżej wymieaionym, w biu- 
ne Nr. 19 w NIsku, licytacya połowy real- 
ności lwh. 836 gm. Nisko wraz z przyna- 
leżIlościami, składającemi się z studo-i i płotu. 
Nieruchomość, wystawiona. na licytacyę, 
jest ocenioną na 370 kor., przynależności zaś 
na 29 kor. 
N&jniższa ceRa wynosi 199 kor. 50 
hal., poniżej ceny sprzedaż nie przyjdzie do 
skutku. 
Warun.ki licytacyjne i od.ll.oszące się do 
tej nierucho
ości dokumenta (wyciąg ta- 
bularny, W)'CIąg katastralny, protokoły oce- 
nienia . i t. do) mOż6 każdy, mający chęć 
kupienm, prz
.]rzeć podez&s god:r.in nrzędo- 
wy ch W sądzIe niżej wymienionym, w biu- 
rze Nr. 19. 
C. k. Są,d powia.towy, Oddzia.ł III. 
Nisko, dnia. 5. paździeraika 1904. 


L. cz. E. 71l/4 (4) (8467) 
Dlli1J. 2. listopa.da 1904 o godz. 9 przed 
południe
, odbędzie się w biurze N r. 14 
sądu tute.1 szlJ go, li\jytacya 1/4 części re1!\.lno- 
ści lwh. 786, Illo ezęści Iwh.289 i połowy 
reli.lnoś
i lwh. 7'-.7 gm. Wierzbów. 
Nieruchomości te, wystawione na. licy- 
tacyę, są oce aioIle a to 1 i 4 część l w h. 786 
na 4:32 kor. 12 hal., 1/16 cZęść lwh. 289 na 
80 kor., zaś połowa realności lwh. 787 na 
130 kor. 
N aj 
iższa cena, niżej której sp rzedaż 
nie n:J.stą:pI, wynosi co do 1/4 części lwh. 
786 -- 288 kor. 08 hal., 1/16 części lwh. 
289 - 53 kor. 33 hal., Z1!.Ś co do połowy 
realnoś
i lwh. 787 - 86 kor. 67 hal. 
W s.runki licytacyjne i inn.e odnośne 
dokumenta prz.ejrzeć można w sądzie tutej- 
szym, w biurze Nr. 14. 
Takie prawa, w obec których niniejsza 
licytalJYa. by./:aby aiedopuszczal.&ą nalezy zgło- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
tel'miu.ie licytacJjnym, inaczej roszczenia tego 
rod'Gaj u \\0 do samej nieruchomości nie mo- 
głyby być juź ze skutkiem podnos7;one. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
ciężary na powyższych nieruchomościach bądź 
obecnie już istnieją, bądż w toku postępo- 
wania licytacyjnego powstaną, zawiada.miane 
będl!! o dalszych wydarzeniach tego postępo- 
wania jedyaie przez przybicie na tablicy sądo- 
wej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej 
wymienionego i nie wskażą temuż sądowi 


pełnomocaika do doręczeń, w sied'Łibie sądu 
zamieszkałego. 
, O. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
Podhajce, dnia 30. września 1904. 


L. cz. E. 286/4 (7) (8463 1-3) 
Na żądanie Kasy oszczędności miasta 
Białej, odbędzie się dnia 25. listopada 1904 
O godz. 9 przed południem w sądzie niżej 
wymienionym. biuro Nr. 4, licytacya polo- 
nych realności: 
a) lwh. 498 składającej z domn mie- 
szkalnego murewanego, stodoły większej i 
mniejszej, drewutni i 10 morgów 274 sążni 
gruntu, 
b) lwh. 454 obejmujl!!cej 2 morgi 1597 
sążni gruntu, 
c) 3;5 części realności lwh. 499 obej- 
mującej w całości 1189 sążni gruntu, 
d) lwh. 157 sk.ładającej się z domu pią- 
trowego murowa.nego, iarbowni i stajni, 
e) lwh. 156 obejmującej 340 sążni 
gruntu, 
f) lwh. 537 składającej się ze suszarai 
i stajni. 
Realności te będą sprzedawa.ne w po- 
d wójllY sposób: najpierw odrębnie, następnie 
w grupach i to: rea.ll1ości pod a.) b) c) wy- 
mielliolłe razem jako jednostka gospodarcza 
rolna, zaś realności pod d) e) f) razem jako 
posiadłość miejska. 
Stosownie do wyników licytacyi przy 
sprzedaży odrębnej a sprzedaży ląeznej sędzia. 
udzieli przybicia a aż do udzielenia przybicia 
ta.rgu każdy licytant wniesioną przez siebie 
ofertą czy na pojedynczą realność czy na 
grupy ich będzie związ&Jłym. 
Wartość szacunkowa realaości : pod a) 
12.993 kor., pod b) 1920 kor., pod c) 285 
kor., pod d) 7520 koro, pod e) 500 kor., pod 
f) 2080 .leor. 
Najniższa ceu realności "Yl.osi ad a) 
8662 kor., ad b) 1280 kor., Itod c) 190 kor., 
ad d) 3760 kor., ad e) 250 kor., ad f) 1040 
kor., zaś grupy a) b) c) 10.132 kor., grupy 
d) e) f) 5050 kor. 
Poniżej tych cen sprzedaż realności czy 
pojedynczo czy w grupach nie przyjdzie do 
skutku. 
Warunki licytacyjne i odaoszl!!ce się do 
tych nieruchomości dokumenta może każdy, 
mający chęć kupienia, przejrzeć podczas go- 
dzin urzędowych w są:dzie niżej wymienionym, 
biuro Nr. 6. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Andrychów, dllia 15. września 1904. 


Exh. Nr. 48 (8477 1-3) 
O g ł o s z e a i e. 
Z:uząd menaży garnizonowej w Złoczo- 
wie odstępuje w drodze ofertowej mięso wo- 
łowe, wieprzowe i artykuły spożywcze dla 
załogi złocz.owskiej na rok 1905. 
Rozprawa ofertowa odbędzie się 10. li- 
stopada b. r. o godz. 9 w kancelaryi Za- 
rządul pułk :35 obrony krajowej) w Złoczo- 
wie. Reflektujący dostawcy otrzymają bliższe 
inforill!
cye w Zarządzie menaży garnizonowej. 
W ydzia,ł Za.rządu menaży. 
Złoczów, dnia. 10. października. 1904. 


L. cz. E. 379/4 (4) (8492) 
. Na żądanie p. Ceeylii z Geringerów 
ZIfIr
kiej zastąpionej przez adw. dra. Menkesa. 
w Zółkwi, odbędzie się dnia 28_ października 
1904 o godz. 4 po południu w sl!!dzie niż:'j 
wymieuionym, w biurze Nr. IV., licytacya. 
realności obj. lwh. 808 ks. gr. gm. Turynka 

kładającej się z parcel gr. II kit. 9232/1 
I 9241. 
Nieruchomość powyższa ocenionI!! zo- 
stała na 1477 kor. 
Najniższa ceua wynosi 984 kor. 66 
hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
do skutku. 
Wa.runki licytacyjae, które D.iniej- 
szem zatwierdza się i odnoszące się do 
tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabula.r- 
ny, wyciąg katastralay, protokoły ocenien.ia 
i t. d.) może hżdy, ma.jący chęć kupieaia 
,
		

/DIGCZAS002001_1904_233_0011.djvu

			przejrzeć podczas godzin urzędowych w są-! działu krajowego z dnia 29. maja 1891 Dz. c L. cz. O. 154/4 (2) (8408) 
dzie niiej wymienionym, w biurze Nr. 4. u. kl'. Nr. 67, IIłalezy wnieść do zarządu Przeciw nieobecnej Stanisławie Stopka 
Takie prawa, 'II\' obec których ni]łiejsza miasta najpóźniej do 15. października 1904. z Długopola wnieśli Wincenty i Maciej Ko- 
licytacya bylaby niedopuszeza.lną, nalezy zgło- Jaworów, dnia 30. września 1904. walkowscy z Dlugopola pozew o 466 kor. 
sić do sądu najpóźniej przy wyznac
onym ._______ 17 hal. zpn. 
terminie licytacyjnym, inaczej roszczen
a tego L. 32.574 (8388 3-3) Rozprawa odbędzie się dnia 5. listopa- 
rodzaju co do samej !iieruchomości me mo- Ogłosz'enie konkursu. da 1904 o godz. 9 rano. 
głyby być już ze s],mtkiem podnoszone.' Oelem obsadzenia posady nauczyciela Ustanowiony dla strzeżeJa.ia praw po- 
Te osoby, dla których jakie prawa lub języka niemieckiego jako przedmiotu głó- zwauej kurator dr. Juliusz Popiel w Ozarnym 
ciężary na powyzszej nieruchomości bądź wnego, filologii klasycznej jak przedmiotu Dunajcu będzie ją zastępował, dopokąd się 
obecnie juz istnieją, bądź w toku postępowa- pobocznego w c. k. II. gimnazyum (niemie- w sądzie nie zgłosi lub pełnomocnika nie 
Dia licytacyjnego powstaną, zawiadamiane ckiem) we Lwowifl, ewentualnie takiejże po- zamianuje. 
będą o dalszych wydarzeniach tego postępo- sady, mogącej się skutkiem tego opróznić O: k. Sąd powiaiowy, Oddział II. 
wania jedynie przez przybicie na tablicy w innym zakładzie, ogłasza się niniejszem Ozarny Dunajec, 4. października H 04. 
sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu konkurs. 
nizej wymienionego i nie wskaią temuz Z wymienioną posadą poł'ączone są po- 
sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie bory i pra.wa w myśl ustawy z dnia 19. 
sądu zamieszkałego. września 1898, Dz. p. p. Nr. 173. 
q. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. Kompetenci, którzy jeszcze nie ukoń- 
Zółkiew, dnia 18. września 1904. czyli :25 roku zycia, winni wykazać się, czy 
i o ile ucczynili zadość obowiązkowi słuzby 
wojskowej. 
Podania zaopatrzone w potrzebne do- 
kumenta i naleźycie wypełnioną tabelę kwa- 
lifikaeyjną, nalezy wnosić za pośrednictwem 
przełoźonej dyrekcyi do końca listopada 1904 
do Prezydyum c. k. Rady szkolnej krajowej. 
Z c. k. Rady szkolnej krajowej. 
Lwów, dnia 30. września 1$J04. 


(8394 3 -3) 
K O N KUR S. 
Zarząd miasta Jaworowa rozpisuje ni- 
niejszo,m konkurs na posadę sekretarza ma- 
gistrat'l z pbcą roczną 1500 kor., dodatkiem 
aktywa.'nym w wysokości 30 prc. płacy i 
trzema kvinkweIlłiami po 100 kor. 
Posada nadaną będzie narazie prowizo- 
rycznie, "po roku nienagannej służby na- 
stąpić mli! stabilhacya. 
Pod
nia udokumentowane świadectwem 
kwalifikac)i wymaganej rozporządzeniem Wy- 
JGazeta Lwowska« Nr. 222 z dnia 


Upadłościo 
L. cz. S. 4/4 (1) (8400 3-3) 
Edykt konkursowy. 
C. k. Sąd obwodowy w Tarnopolu ze- 
zwolił na otwarcie konkursu do majątku 
Alty Kleiner nieprotokołowanej właścieielki 
handlu towarów bławatnych w Husiatynie. 
Komisarzem konkursowym minuje się 
c. k. radcę sądu krajowego Jana Ohlamtacza 
zaś tymczasowym zawiadowcą masy pana 
Dra Hermana Grabscheida adw. kro w Hu- 
siatynie. 
Wierzycieli wzywa 
ię? ażeby n,a a.udY
i1- 
cyi, wyznaczonej na dZlen 17. pazdzlermka 
1904, godz. 10 przed poł'udniem (w c: k: sądzie 
powiatowym w Husiatynie), przedło
'ylI doku- 
menty, poświ:.dczające ich roszczem
, wyst
- 
pili z wnioskami względem zah
Tlerdzen
a 
tymczasowego zawiadow
y lub za

anowallIa 
innego i jego :i:astępcy l. przystąpIlI do wy- 
boru wydziału wierzycielI. . 
W zyw
 się takze tyc
 wSzrstklch, któ- 
rzy chcą wystąpić jako wierzYCIele 
onkur- 
sowi z roszczeniami, ażeby roszczema swe, 
chociażby co do nich spór już zawisł, sto- 
sownie do przepisów ord. konkurs., zgłosili 
w c. k. sądzie powiatowy
 w Husiatynie nj- 
dalej do dnia 10. grudma 11:104 a na au- 
dyeneyi likwidacyjnej na dzień 30. grudnia 
1\104 godz. 10 przed południem w tymże 
sądzie wyznaczonej. polikwidowali je i usta- 
nowili dla nich porządek. 
Wierzycieli, którzy zaniedbają terminu 
zgłoszenia, tak poszczególnym wierzycielom 
jak i masie upadłoścjowej zwrócą koszta urosłe 
przez pon.owne zwolaD.ie ogółu wierzycieli 
i bads.nie dodatkowego zgłoszema i będą wy- 
kluczeni od podziałów uskuteczlllonyeh .ua 
podst&wie formalnego projektu podziału. 
Wierzycielom na a.udyencyi likwida- 
cyjnej jawiącym się i zgłoszonym słuzy 
prawO w miejsce z\lwiadowey masy, jego 
zastępcy i członków wydziału wierzycieli, 
dotychczas urzędujących, powołać ostatecznie 
woln.ym wyborem inne osoby, swego zau- 
fania. 
Audyencyę likwidacy.in
 przeznacza się 
zarazem do postęp owania ugodowego. . 
Dalsze ogłoszenia w toku postępowama 
konkursowego umieszczać się będzie w czę- 
ści urzędowej Gazety Lwowskiej. 
Wierzyciele, którzy nie mieszkają w Hu- 
siatynie lub w poblizu Husiatyna mają wy- 
mienić w zO'łoszeniu pełnomocnika do doręczeń 
w temze 
 miejscu zamieszkałego, w. prze- 
ciwnym bowiem razie na wnio"ek komisarza 
konkursowego usta.nowi się dla nieh . na ich 
kos7.t i niebezpieczeństwo pełnomocnIka dla 
doręczeń. 
O. k. Sąd obwodowy. Oddział IV. 
Tarnopol, dnia 3. paździBuika 1904. 


(8479) 


L. cz. S. 2/4 (8) 
O g ł o 8 z e n i e. 
W konkursie stowarzyszenia 
 Wulkan" 
pierwszii. krajowa fabryka maszyn i odlewar- 
nia żelaza w Przemyślu na wniosek wierzy- 
cieli, jawiących się na alldyencyi wyborczf'j 
zatwierdzono zawiadowcą masy p. dra Józefa 
Scheinbacha. adw. w Przemyślu, zastępt'ą 
zaś jego ustanowiono p. dra Józef/t Dobrzań- 
skiego. kandydata ad wokackiego w Przemyślu. 
O. k. Sąd obwodowy jako bandiowy, 
Oddział II. 
Przemyśl, dnia 24. września 1904. 


Konkursa. 


L. 3347 


LW. 97.569. 


(8471) 


K O N KUR S. 
W ydzid krajowy Królestwa Galicyi 
i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem 
Krakowskiem rozpisuje niniejszem konkurs 
na posadę sekundaryusza w szpitalu po- 
wszechnym w Przemyślanach. 
Kandydaci powinni najpóźniej do końca 
października 1904 wnieść podanie do Wy- 
działu krajowego z dołączeniem: 
a) Metryki urodzenia na. dowód, że 
kandydl1jący nie przekroczył 40 rok źycia; 
b) Dowodu obywatelstwa aUBtryackiego j 
c) Dyplomu doktora wszech nauk lekar- 
skich na jednym z Uniwersytetów Monar- 
chii Austryackiej upowazniająeego go do wy- 
konywania praktyki lekarskiej. 
Do posady tej jest przywiązana pbca 
o rocznych 1000 kor. 
Stabiliza.cya na tej posadzie ll!!.da,jącej 
prawo do emerytury, może na.stąpić po roku 
gorliwej i pożytecznHj słuźby. 
We Lwowie, dnia 3. października 1904. 


Rozmaite obwieszczenia. 
L. cz. hip 6384/4 (8389 3-3) 
N a. wniosek Juliusza Bergera i tow. 
współwłaścicieli realności pod lkons. 368 2 / 4 
we Lwowie połozonej wh1. 3'J\1/II. ks. gr. 
Lwowa objętej, wdraża. się postępowanie a- 
mortyza?yjne celem wykreślenia ciążącego 
na karcIe C. whl. 329/11. ks. gr. Lwów w 
poz.. 36 prawa własności części pr
tensyi 
z:rwlellla przez 3 lata i dawania pomleszka- 
ma przez 9 lat na realności 1. 368 2 / 4 dla 
Abrahama Bergera w poz. 5 11, 34 hipote- 
kowanej na rzecz Gerszon
 Edelsteina z 

ocy cesyi Abraham.a Bergera z .dnia .2. 

Ipca 1838, dalej celem wykreślema Cląc 
zącego na pomienionej karcie O. w poz. 37 
prawa własności połowy z części pretensyi 
na. realnosci L 368 2 / 4 dla Gerszol1a E.del- 
stellla. w poz. 5, 11, 36 hipotekowanej na 
rzecz Perli Berg'er a to z cesyi Gerszona 
Edelsteina z 28. września 1838, wreszcie 
celeJ? wykreślenia ciązącego D.& rzeczon
j 
karCie O. poz. 10 obowiązku dostarczania 
89. 000 cegieł do 10. września 1804 w st&nie 
ble
nYI!l praw na realności 1. 368 2 / 4 dla Ger- 
la l Perli mdz. Rerger w poz. 5 hipoteko- 
wanych Da rzecz Stefana Kulik a to z mo- 
cy kontraktu z Gerlem i Perlą małż. Berger 
zawartego dnia 27. maja 1804. W skutek te- 
go wzywa się niewiadomych z życia i miej- 
sca pobytu wierzycieli hipoteczDych Gerszo- 
na Edel.ste!na, Perlę Rerger, Stefana Kulika 
w
ględDle Ich z miejsca pobytu i zycia nie- 
wiadomych spadkobierców, azeby swe doty- 
czące prawa w przeciągu roku t. j. najdalej 
do .31. października 1903 zgłosili, gdyz ina- 
czeJ wyż wymienione cięiary bipoteczne na 
ponowne ządanie Juliusza Bergera i tow. 
jako umorZOD.e uznane i z karty O. whl. 
32
HI. h. gr. m. Lwowa wykreślone zo- 
stanł}, - 
O. k. S
d krajowy cywilny, Oddział VIII. 
Lwow, dnia 7. września 1\:!04. 


L. cz. 
c. IV 484/4 (1) (8401 1-3) 
Wzywa się Teodozyę Gr
egorzównę 
z Potapo\
iezów Ozekamkową, z którą Emil 
Ozekanik zawarł w dJl.iu 9. maja 18',16 pra- 
wosbwne małżeństwo w Bialymstoku Mlko- 
łajewskiej pa.rafiL aby w ciągu jednego roku a 
pod rye;orem 
. 115 u. C' stawiła, się i o- 
świadczyła gotowość pozostania. nadal w zwią- 
zku małżeńskim z Emilem Czekanikiem u- 
rzędnikiem c. k. kolei państwowych w Zwar- 
doniu. 
O. k. Sąd obwodowy, Oddział IV. 
Wa.dowice, dnia 24. września 1904. 


12. października 1904. 


11 


L. ez. Owo 1676/4 (3) (8433) 
Przeciw Borucbowi Neumann i Elci 
Neumann, których miejsce pobytu jest nie- 
znane, wniesionym został do c. k. sądu ob- 
wodowego w Stanisławowie prze'
 Bank dla. 
handlu i przemysłll w Nadwórnie pozew o 
240 kor. zpn. 
Na podstawie pozwu wydano nakaz 
zapłaty. 
Oelem strzeienia praw pozwanych u- 
stanawia się p. dra Hermana. FiI.lka adw. w 
Stanisławowie kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie po- 
zwanych w rzeczonej sprawie na. ich koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki oni w sądzie się 
nie zgłoszą lub pełnomocnika nie zamianują. 
O. k. Sąd obwodowy, Oddział II. 
Stanisł&wów, do.ia 19. sierpnia 1904. 


L. cz. Ow. II. 955/4 (1) (8429) 
Przeciw p. Jadwidze A
tesliinderow:ej, 
której miejsce pobytu jest meznane, wme- 
sionym został do c. k. sądu krajowego jako 
bandlowego w KrakowIe przez B
nK krajowy 
Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księslwem Krakowskiem Filia w Krakowie 
pozew o 2000 kor. zpn. 
Na podstawie pozwu wydano nakaz 
zapłaty. 
. Celem strzeżenia praw pozwa.nej usta- 
nawia się p. dr. Springera adw. w Krakowie 
kuratorem. 
Tenże kurator zastępować będzie ku- 
randkę w rzeezonej sprawie na jej koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki ona sama w są- 
dzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie za- 
mia.nuje. 
O. k. Sąd krajowy jako handlowy, 
Oddział II. 
Kraków, dnia 29. września 1904. 


L, cz. O. VII. 612/4 (l) (8461) 
Przeciw Alfredowi rrowarnickiemu, któ- 
rego miejsce pobytu jest nieznan.e, wniesio- 
nym zostd do c. k. sądu powIatowego w 
Krakowie przez Funciszka Frasia pozew o 
490 kor. 
Na podstawie pozwu wyzn.aczono au- 
dyencyę DIł. dzień 20. października 1904 o 
godz. 11 rano, Sala Nr. IV. 
Oelem strzezenia praw kuranda ustan
- 
wia się p. adw. dr. Mussila. adw. w Krakowie 
kuratorem. 
Tenze kurator zastępywać 
ędzie ku- 
randa. w rzeczonej sprawie na Jego kos
t 
i niebezpieczeństwo, dopóki on "!' sąd
le 
się. nie zgłosi lub pełnomoc!lika ma zamia- 
nUJe. 
O. k. Sąd powiatowy, Odqział VII. 
Kraków, dnia 15. wrześma 1904. 


L. cz. Ow. 1171;4 (4) (845?) 
Przeciw pilni Maryi 1 śl. Go.las 2 sI: 
Byczak przedtem w Stryjówce zamH:sz

l.eJ, 
której miejsce pobytu jest nieznane, wmeslO- 
nym został do c. k. sądu obwodoweg'o w Tar- 
nopolu przez Floryana. Smoluka pozew o 300 
kor. zpn. 
N a podstawi!! pozwu wydano nakaz za- 
płaty z dnia 24. lipca 1904 do l. cz. Ow. 
1171/4 (1). 
Oelem strzE:zenia praw niewiadomej 
z miejsca pobytu pozwanej ustanawia się p. 
ad". dr. Joa.cbima Biudera w Tarnopolu ku- 
ratorem. 
Tenże kurator zastępy wać będzie pozwa- 
ną niewiadomą z miejsca pobytu w rzeczonej 
spraw
e na )ej koszt. i niebezpieczeństwo, 
dopóki ona Się w sądzie nie zgłosi lub peł- 
nomocnika, nie z,amianuje. 
O. k. Sąd obwodowy,. Oddział II. 
Tarnopol, dnia 28. września 1904. 


L. Dz. hip. 165/4, 332, 335;3, 486, 539, 
548, 552/4, 1:221/2, 1270/4, 1786, 286812, 
36&9/3. (84(16) 
Nieznanym z zycia i miejsca pobytu, 
to : 
1. hnowi Rewuckiemu, 
2. Maryi KowiLliszyn zam. Macyszyn 

. Aksanie Węgier, 
4. Dmytrowi Czownyk, 
5. Borul'bowi Wiesentbal, 
6. Michalowi Mazur, 
7. J an
.wi Audrej ciów, 
8. Pawłowi Oaruk synowi Mikołaja 
z Oygan, 


9. Leibischowi Doliner i 
10. Cirli Doliner zam. Stern, 
11. Bazylemu Kowaliszyn recte Stasiuk i 
12. Piotrowi Kowaliszyn rectil Stasiuk 
synom Iwana, 
13. Justynie Jakowyszyn i wreszcie 
. 14. Michałowi Kłapouszczak synowi Mi.. 
k ojaJ a. 
2, 3, 13 z Podfi.lipia 1, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 12 i 14 ze Skały mają być 
w sprawa.ch tabularnych doręczone następu-' 
jące uchwały tabularne a mianowicie: 
ad 1. uchwab z 26. stycznia 1904 dz. 
hip. 165/4, 
ad 2. uchwała z 4. lutego 1903 dz. 
bip. 332/3, 
ad 3. uchwała z 4. lutego 1903 dz. 
bip. 335/3, 
a.d 4. uchwała z 21. lutego 1904 dz. 
bip. 486/4, 
ad 5. uchwała. z 27. lutego 1904 dz. 
hip. 539/4, 
ad 6. uchwa.ła z 29. lutego 1904 dz. 
bip. 548.4, 
ad 7. uchwała z 29. lutego 1904 dz. 
hip. 552/4,. 
ad 8. uchwała. z 18. stycznia 1204 dz. 
hip. 1221/2, 
ad 9. i 10. uchwały z dni3- 16. maja 
1904 l. dz. hip. 1270/4. 
ad 11. i 12. ucb wab z dnia 9. listo- 
pada 1903 dz. bip. 1786(2. 
Id 13. uchwała z dnia 18. listopada 
1903 dz. hip. 2868/2 i 
ad 14. llch wała z dnia. 26. listopada 
1903 dz. bip. 3659/3. 
Ponieważ niewiadomo gdzie wyżej wy- 
kazani obecnie przebywają przeto celem 
strl.eż
nia ich praw ustanawia. się dla. nich 
a. to: dla wykazanych pod 1, 4, 6, 7 11 
12 i 13 Michah Dorundiaka adwokata' kra' 
jowego, 2, 3, 9 i 10 Teofila Wiłosla.wskiep;o 
C. k. notaryusza, 5 i 14 Izydora. Frieda ad. 
wokata krajowego i 8 Józefa Thumina adwo- 
kata krajowego wszystkich w Borszczowie 
kuratorami, którzy swych kllrandów zastępy. 
wać będą w ich sprawach na ich koszt 
i niebezpieczeństwo tak długo, dopóki ciź w 
sądzie się nie zgłoszą, lub pełnomocnika nie 
ustanowią. 
C. k. Są.d powiatowy, Oddział III. 
Borszczów, dnia 11. lipca 1904. 


L. cz. Og. L 261/4 (4) (8478) 
Przeciw nieobecnym Maryi Paretz uro- 
dzonej Horowitz, Ernestyny Friedlander 
i Klary Horowitz wnieśli Antoni i Anna 
maHonkowie Mączkowie, właściciela realno- 
ści w Jarosławiu przez dra Rosenbacha w 
Przemyślu pozew o nieistnieDie prawa sIu- 
żebności okna i widoku. 
Rozprawę wyznaczono na dz\eń 25. 
października 1904 o godz. 10 przed południem 
w biurze Nr. 7. 
U stanowiony dla strzeżenia praw po- 
zwaJlych kuratorem adw. dr. Ehrlich w Prze- 
myślu, będzie ich zastępy wał, dopóki w są- 
dzie się nie zgłoszą lub pełnomocnika nie 
ustanowi ą. 
O. k. Są.d obwodowy. Oddział L 
Przemyśl, dnia 4. października 1904. 


s p a d k i. 
L. cz. A, VI. 494/2 (12) (8359 3 -3) 
Sąd wzywa Getzla Zimblera false Ber- 
gera, by do roku od daty edyktu oświadczył 
się do spadku po Abrahamie Zimblerze i 
Beili Ruchli ZimbIel', gdyz inaczej pertrakta- 
cye spadkowe przeprowadzi z jego kurato- 
rem adwokatem Syga.llem w 'rarnopolu. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział VI. 
Tarnopol, 29. lipca 1904. 


L. cz. A. 234/4 (6) (8293 3-3) 
Dnia 7. maja 1904 zmarł w Kutacb 
S
ha
a Schwarz Iecte Zwiebach z pozosta- 
wlemem kodycylarnego rozporządzenia osta- 
tniej woli. 
Ponieważ sąd nie ma wiadomości czy 
i które osoby maj
 prawo do spadku jego, 
przeto wzywa. się wszystkich, którzy by ro- 
ścili sobie jakie pra.wa do spadku, by w prze- 
ciągu jednego roku zgłosili się '!' tut. s
dzie 
i prawa swe wyhzali w przeciwnym razie 
spadek dla którego kuratorem ust.auowiony 
został Abraham Stein, przyznany będzie tym, 
którzy się dziedzicami oświadczą i prawa 
swoje wykażą, Vl'zględnie zostanie przyznany 
Sk:arbowi Państwa jako dobro bbzd'dedziczne. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
Kuty, duia 6. sierpnia 1904. 


L cz. A. III. 59/4 (13) (8332 3-3) 
Edykt 
z wezwaniem Qzi",dzica, którego pobyt jest 
niewiadomym.1 
O. k. Sąd powiatowy w Stryju zawia- 
d¥lmia, że dnia 8. lutego 1904 w Stryju 
zmarła Marya Kałynycz, nieślubn8 dziecko 
Pelagia Kałyu)'cz pozostawiając rozporządze- 
nia ostatniej woli. 


-----:
		

/DIGCZAS002001_1904_233_0012.djvu

			Ponieważ sądowi miejsce pobytu usta.-j L. cz. T. 5/4 (13) (8319 3-3) 
Jwej spadkobierczyni Pelagii Kałynycz nie I O. k. Sąd obwodowy w N owym Sączu 
,t znanem, przeto wzywa się ją, aby w I wzywa Sebastyana Karola 2-im. Ludwiga syna 
zeciągu jednego roku licząc od dnia nizej Jana urodz. w Nowym Sączu pod m. 38 
,danego zg
osiła się w tutejszym I sądzie i dnia. 29. kwietnia 1823, który będąc organi- 
niosła oświadczenie co do dziedziczenia, stą w Zeleźnikowej, wydalił się w miejsce 
przeciwnym bowiem razie spadek zosta- niewiadome, aby w przeciągu jednego roku 
e przeprowadzony ze zglaszającymi się a najpóźniej do dnia 1. listopada 1905 dd 
,iedzicami i dla nieobecnej usta.nowionym o sobie sądowi tutejszemu wiadomość, albo- 
Iratorem Mikobjem Stanisbwów ze Stryjl.l. wiem po bezskuteczJl.ym upływie tego termi- 
O. k. Sąd powiatowy, Oddzial 1I1. nu na ponowny wniosek uznanym zostanie 
Stryj, dnia 21. września 1904. za zmarłego. 
O. k. Sąd obwodowy, Oddział IV. 
Nowy Sącz , dnia 29. września 1904. 
Amortyzacye. L. cz. T. 61/4 (1) (8473 1-3) 
cz. T. 13,4 (2) (8320 3-3) Amortyzacya. 
A m o l' t Y z a c ya. 
a wlllosek Ozyasza Landaua kupca we 
Na wniosek Rozalii z Bobków Redero- LwowIe wdraza się postępowanie celem amor- 
czowej z Wróblówki Nk. 60 wdnh się tyzacyi następującego rzekomo przez wnio- 
stępowanie celem amortyzacyi następują" I sk?da
cę zagubionego wekslu na.2100 kor. 
go rzekomo przez wnioskodawczynię z3gU- OpIewającego z terminem płatnoścI we Lwo- 
mego dokumentu a mianowicie książeczki wie w 6 miesięcy od daty wystawienia Lwów 
rładkowej Towarzystwa zaliczkowego Sto- 1. września 1904 a zaopatrzonego w podpisy 
Lrzyszenia zarejestrowanego z ograniczoną akceptantów Dr. Tadeusz Ladislaus R. v. 
ręką w Nowym Targu Nr. 4385 na imię Niementowski, Hedwig v. Niementowski geb. 
)zalii z Bobków Rederowiczowej wystawio- ZieUńska. 
j, obecnie na kwotę 2865 kor. 55 hal. 0- Posiadacza powyzszego weksla wzyW& 
ewającej. się p.rzeto, aby zgłosił się ze swojemi pra- 
Posiadacza powyzszej ksiąźeczki wkład- wamI w ciągu 45 dni od dnia płatności 
wej wzywa się przeto, aby zgłosił się ze weksl
 t. j. od 1. marca l u 05 liczyć się ma- 
'ojemi prawami w ciągu jednego roku, w jącymI, w przeciwnym bowiem razie po upły- 
zeciwnym bowiem razie po upływie po- wie powyzszego czasokresu za nieistniejące 
yższego czas okresu za nieistniejącą uznaną 
 uznane zostaną. 
stanie. O. k. Sąd krajowy jako handlowy, 
O. k. Sąd obwodowy, Oddział IV. Oddział VII. 
Nowy Sącz, dnia 23. września 1904. Lwów, dnia 10. października. 1904. 


- - 


Doniesienia prywatne. 


10 procent :na ukończenie budowy pomnika. 
Portret Adama lickiewicza 


wed,tug frRncuskiego sztychu rytowandgo przez Dauquina 
Henryka Duponta. w forulie korespondentki, wydała firma 
A. Getritza, .IAWÓW, pl. Kapitulny. 
Ce:K1a. 

"U.zi
ie po 10 ha.I. 
10 procent na ukończenie budo-wy pomnika. 


Ogłoszenie. 


--- 


Począwszy od 1. stycznia 1905 roku wszystkie wkładki 
Jprocentowane dotąd w Kasie oszczędności miasta Tarno- 
>ola po 4\ oprocentowane będą 
po 33/4 0'0 
:trzy i trzy czwartyeh części od sta) w stosunku rocznym. 
Zmianę tę podajemy do wiadomości powszechnej sto- 
;wwnie do przepisu 
 10 tutejszego Statutu z tym dodatkiem, 
le P. T. interesentom przys.łuża prawo po naJeżytpm wy- 
?owiedzeniu odebrać swoje wkładki przed oznaezonym po- 
wyżeJ..terminem. 
Tarnopol, dnia 3. października 1904. 
llyrokcya Kasy Osz
zij
ności miasta TarnoDolo. . 2980. 
Dyrekcya Kasy Oszczędności IDj3sta Tarnopola podaje 
linipjszem do wiadomośc'i P. T. interesentów, że na mocy 
lchwaly Wydziału tutejszego udzielać będzie pozyczek na 
lipoteki na okresy amortyzacyjne od 6 do 42 lat. 
Tytułem odsetek pobierać będzie Kasa tutejsza od po- 
;yczek hipotecznych począwszy od 5000 kor. 4 1 12°10 rocznie, 
)d pożyczek niżej surny 5000 kor. jak dotąd 5°1o. 
Do dawniejszych pożyczek zniżenie stopy procentowej 

astosowane będzie począwszy od rat zapadających po 1. 
;tycznia 1905. 
Na mocy tej samej uchwały Wydziału postanowiono 
Ha eskontu weksli maksymalną stopę 6 1 \2°10, zaś dla zali- 

zek na papiery wartościowe w rachunku bieżącym 4 1 12°10 
Tarnopol, dnia 3. października 1904. 
Dyrekcya Kasy Oszcz
dności 
miasta Tarnopola. 


12 


L. 15.253. 


Ogioszenie. 
--- 
Dnia 14. października 1904 o godz. 10 przed połu- 
dniem. odbędzie się w gmachu. gaL Towarzystwa kredyt. 
z!emskiego przy ul. Karol
 Ludwika 1 losowanie 4°10 56 l. 
lIstów zastawnych w Snffile 493.600 koron. 
Z Dyrekcyi gal. Towarzystwa kredyt. ziemsko 
We Lwowie, dnia 8. października 1904. 


Ogioszenie. 
--- 


Podpisana Rada nadzorcza zaprasza nmleJszem P. T. Akcyona- 
ryuszy Towarzystwa Akcyjnego dla prz(
mys
u oleju skalnego "Petro- 
lea" na 
Nadzwyczajno Walno Zgromadzania Akcyonarynszy, 
które odbędzie się w dniu 26. października 1904 o godzinie lI-tej 
przed południem w biurach Towarzystwa we Wiedniu 1. Habsbur- 
gergasse Nr l, z następującym porządkiem dziennym: *) 
1. Powzięcie uchwa
y nad wnioskiem Rady nadzorczej w sprawie pod- 
wyższenia kapitalu akcyjnego na K. 2,000.000 przez wydanie nowych 2.000 
akcyj po K. 500, i nad sposobem przeprowadzenia emisyi tychże akcyj. 
2. Powzięcie uchwa
y co do zawarunkowanych wskutek podwyższenia 
kapita
u akcyjnego zmian @@ 5, 7, 37 ust. 5 i 50 ust. 2 statutu. 
3. Powzięcie uchwaly codo zmian @@ 8, 28 i 32 statutu. **) 
Lwów, 10. października 1904. 
Rada nadzorcza Tow. akc. dla przemysju oleju skalnego »Petrolea« 
Gorayski. W. H. Mac Garvey. 


. " :-). Akcy?naryusze. którzy chcą zrobić uzyt
k ze swego prawa g
osowania, muszą swoje akcye 
naJpozlllrJ 6 dm przpd datą Walnego Zgromadzellla: . 
we Wiedniu w ". k. uprzyw. allstr. Z
k.ładZle kredytowym dh
 han,.!I1l i przemysIu ; 
we Lwowie wc Filii c. k. uprzyw. austr. Ziikbdu kredytowego dra handlu i pnemyslll; 
, w B
liapeszcie w Węgierskim Ban
u kred,ytowym 
zlożyc a otrzymają w zamian korty legityma"YJue, ktore wykazują ile.ść zdeponow&nych akcyj i ilość 
przyp
d"jących głosów. 
*.)(0) W S 8 ma być maksymalna ilość czlonkó,v Rady nadzorczej z 15 na 16 podwyżslOną. 
W S 28 ml, być zamiast s.łowa -j,później" zamieszczone słowo "najpóźniej". 
W 2 ustępie S 32 mają odpaść. slowa "notaryalnie uwierzytelnione". 


L. 83484jII. 


(8476 1-3) 


Ogłoszenie 
dotyczące rozpisania ofert na wydzierzawienie księgarń umieszczonych na dworcach 
kolejowych w okręgu .... k. Dyrekcyi kolei państwowych we Lwowie. 
O. k. Dyrekcya kolei państwowych we Lwowie zamierza wydzierżawić w drodze publiczne- 
go przetargu, księgarnie w następujących dworcach kolejowych, jako to: na dworcll kolejowym 
w Brodach z dniem 15. lutego 1905, na dworcu kolejowym w Drohobyczu z dniem 1. listopada 
1904 i na dworcu kolejowym w Rawie ruskiej z dniem 1. grudnia 1904, zaś na dworcach 
kolejowych w Jarosławiu, we Lwowie, w Podwołoczyskach, w Podzamczu, w Przemyślu, 
w Samborze, w Stryju i w Tarnopolu z dniem 1. stycznia 1905. 
Wszystkie te księgarnie wydzierżawione być mogą tylko łącznie t.j. jednej tylko 
firmie. . 
Koncesye na prowadzenie, handlu kSięgarskiego na powyższych dworcach kolejowych, wy- 
jedna c. k. Dyrekcya kolei panstwowych dla siebie u powołanych władz politycznych. 
Oferenci winni, jednocześnie z wniesioną ofertą, celem zapewnienia należytego dotrzymania 
tejże, złożyć w kasie c. k. Dyre.kc
i kolei państw. we Lwowie, wadyum w wysokości 5% od 
ofei"owanego rocznego czynszu dZlerzawnego. 
Przy zawarciu umow
 złożyć należy nadto kaucyę, ubezpieczającą dotrzymanie warunków 
kontraktowych, w wysokOŚ61 półrocznego czynszu dzierŻawnego. 
Dotyczące oferty zaopat
zone We własnoręczne podpisy oferentów, zawierać mają te
 wy- 
raźne oświadczenie, iź ofer
ncl gotowi są w razie objęcia dzierżawy wszystkich powyżej wyli- 
czonych księgarń, poddać SIę bez zastrzeżenia wszystkim niżej zaznaczonym wal'Uukom. 
W ofertach dalej wys
cz.ególnić należy dokladnie i bez żadnych poprawek kwotę oferowa- 
nego rocznego czynszu dZIerzawnego, za w.vżwspomniane księgarnie mieszczące się bądź to 
w westybulach i restauracyach II. klasy, bądź to na peronach odnośnych dworców kolejowych, 
. z wyjątkiem księgarni na głównym dworcu kolejowym we Lwowie umieszczonej w osobnym 
lokain, za który to lokal osobno czynsz najmu oferować należy, przyczem się zauważa, że po- 
nadto dzierżawca obowiązany będzie koszta ogrzewania i oświetlenia tego lokalu, opłacać c. k. 
Zarządowi kolejo,we
u. . 
W zawrzec SIę lI
aJącym kontrakcie dzierżawy, stypulowane będą, między inne mi następu- 
jące zasadnieze warunkI: 
Oprócz prawa normalnego półrocznego wypowiedzenia, przysługiwać będzie c. k. Dyrekcyi 
kolei państwowych. w wypadkach wyraźnie w kontrakcie wyliczonych także prawo każdoczesnego 
natychmiastowego Jedno
tronnego rozwiązania umowy. 
Dzierżawca OdpowI
dać 
ędzie całym swoim majątkiem za ewentualne wypadki uszkodzenia 
swego personal
 przy kSlęgarmach zajętego, spowodowane własną winą tegoż personalu. 
Osoby zaJęt
 d,o
ychczas przy księgarniach na dworcach kolejowych, winien będzie dzier- 
żawca wedle 
OZ
OSCl nadal zatrudnić, a wrazie zmiany personalu uwzględnić w pierwszym 
rzedzie wdowy l sIeroty po funkcyonaryuszach kolejowych. 
" C. k. Dyrekcya kolei państwowych zastrzeże sobie prawo ingerencyi przy ustanawianiu 
wynagrodzenia dl
 po
zczególnych sprzedawczYIl książek. . 
Sprzedawame .dZIeł gorbzącej treści, lub publikacyi skonfiskowaoych będzie wzbroniohe 
i przysługiwać będzie c. k. Dyrekcyi kolei palistwowych prawo nadzoru wszystkich księgarń na 
dworcach kolejowy
h,. tak w tym ostatnim kierunku, jak niemniej w ogólności pod względem 
prowadzenia przedsiębIOrstwa. 
Oferta obowiązuje oferenta od chwili wniesienia tejże aż do dnia 31. października 19Q4 
c. k. Dyrekcyę kolei państw. zaś od chwili uwiadomienia oferenta o przyjęciu jego oferty. 
O wyniku rozprawy ofertowej c. k. Dyrekcya kolei państwowych we Lwowie zawiadomi 
oferentów i poleci zarazem kasie dyrekcyjnej wypłacenie wadyów za zwrotem odnośnych poświadczeń 
depozytowych, tym oferentom którzy się z ofertami nie utrzymali, tego Zaś oferenta, którego 
ofertę przyjęto zawezwie do złożenia, kaucyi i zawarcia kontraktu. 
Oferty na zwykłym formularzu listowym spisane, a ostemplowane marką stemplową po 
Jednej koronie i własnoręcznie podpisane, opieczętowane i zaopatrzone w napis: "oferta 11110 dzier- 
żawę księgarń na dworcach kolejowych" jak niemniej wa.dya wnieść należy do c. k. Dyrekcyi 
kolei państw. we Lwowie, a to oferty do protokoJu podawczego zaś wadya oddzielnie v kasie 
dyrekcyjnej najpóźniej do dnia 25. października 1904 do godziny 12 w południe. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27. października 1904 o godzinie 12 w południ" w c. k. 
Dyrekcyi kolei pailStwowych we Lwowie. 
C.. k. Dyrekeya kolei państwowych we Lwowje. 
Lwów, w październiku 1904.
		

/DIGCZAS002001_1904_233_0013.djvu

			Album Powstania listopadowego 
(Wydanie wspaniałe) 
Każdy zeszyt tworzy z osobna ca
ość i zawiera 15 duzych portretów arty- 
stycznie wykonanych wraz z bijografjami zasłuzonych rnęZów i matron polskich, 
Cena zeszytu 4 kor. we Lwowie, 4 kor. 60 hal. na prowincyi do nab-y" - -. 
cia w biurze dzienników Snkf
low,,:k
ep.;o Lwów pasaz Hausmana. :.:::::.== A
£&
£££&

£&I
 

 
 

 Od Redakcyi: t 

 Prtml1u.m artystycz
te: kolorowa reprodukcya obrazu polskiego tł 

 artysty. 
 

M


N
m:


Ie
m

: "TYGODNIK I11USTH
WANY" E 

 Rzadka sposo 110SC. 
 =
 Od Nowego Roku 1904 rozpoczyna druk nowych powieści: .... 

 Wspaniałe reprodukcye barwne z obr
zów znakomitego malarza ! 

: SYN MABNOTRA WNY t 

 Matka Bosk;Kr
s
r.P
ski8f rś
. Stanisław I.
 P::::śćw:
::!: 

:i:
.:::::
. E 
Wysyła: Biuro dzienników SoblOWSkiogij, lwó'?!?, Pasaż Hausmana 9, I ,
:w ciągu roku 1904 kafdy premlmerator T,y-goddka IUnstrowaw'go otrzyma 53 .. 
za cenę 
 kor. 
4: hal. wraz z portem. 
 .

 :!\umery pisma, z:1.wierającego około l 
OO kolumn tekstu z 1200 rysunkami,ko- I!o... 

 {i.i
 pi!!.mi obrazów. illustraó?Y
_
li ChWlli bie
ąee t i' k z okt,'I,dką ogt;s
,elliową. ;; 

!
m


q


)!

 f!rt' N
dt':I premlUm WYJą - owe Ił 
___-'8_ - --....
,.."="_,".
..
.
...=_
- .;
l:: bez podw'yższenia. dot

rch

8.sGwej ee:uy 
renu"m.eratl". .. 
:......
. 
 ..


$8

.
.


.
: ::
! 24 TOMY (co mi5
iąG 
 tomy) 
owi
śei i dzieJ P?'pul
Hny,-.,h 
 

 )1 . ł » $$ 1<. w t
\m 12 tomów d\1jld H. :S1"inkiewIcz3,
 
POTOP" l ..PAN WOŁO- flf"ó" 
'r-;
:., ])YJOWSKI" ot':tZ 12 [f}mów dziet )!'óimy<
h ?.rrtor6w z ddedzh1.Y 
 

 Ił a s o \ol e i u r o 
 
 
 
 
 
 
 
 >J!i Ut., «!.u r, , hMory!, naat 'pol..zny"h, badań p"yrodut..yrh, Ij:o, 
. k t X 1 · 1ft t h r · 
 łt i t. p. -- \V Styczniu: .
 
fieHde leg-e,]dy lu,dzk:ości-' iW Lutym: ..M.Rlzeń-. 
 

 . C
 . ans r. o el J 'ańs wow y c we.. WOWI£ ! .
 lji,
O u rbż
ydl uitri)do "i"; w M.a.rcil :",Żyt
l;, ;&.rtystycl!lne ludzs:óśei'.!JIt 

 
.q,) (7. Jllustrac)'iioilH). . . I!..o.. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 P asaż ł. ausmana 9. .' 
 W bez[lhtn.ym d.odatku w w,1:.',!i:
8zi1ch p')
ieść aÓmaC7;O&a. (I"'F 
..ł' ..ł' ..ł' 
 
 ..ł' 
 ..-::::'.4 
 
 Prełlii\mmei'll
'Jtę i1lU"
'rJ
muje:l 
 
i BILETY 
 
ULNE (Fahrscheulhefly) kombino- ! 3 Główna okSDOdycr a 1jYGOil
IK
 IL USTROi ANEGO E 
. wane-okrężne (Rundreise) i powrotne do wszystkich i ze wszyst- 
 łI3! L P - H 9 fł- 
_ kich znaczniejszych miejscowości Europy z ważnością 45 _ 60 
 'łfł we. ,'wowle! " 
1sa
 ,.I. ausm
na, 
 
. i 90 dni i opustem od 12-35 procent od cen normalnych. . łł 
r;ęl 
'
'
Z!i8tk
f.i 
'

'ą!J'U'
!2 I 
.a
t
.t"y 

g;
, 
 
. BILETY' KA.RTONO WE zwykłe do wszystkich stacyj 
 
 W&lllni:I pr
D.um((r"::'ki
',.:.,:;- !to"r. 20 h;
1. 

 
1 _ Do. : K 
 a 
 r 
 l 
 s 
 b Z' a N d i
 u 
 , 
m w i' e r F o l( c oA ł r a 
 W 

 ia : , r,i) D R r Z e : z m d 
 n n a 
 , 

 L 
 I . p ( s L k ld a O ' )' Be T r I l o i i n e a S , tu B ' re C m ap y r , i' Ha N m e . - ! 3 ' . ?o ., 

;;:
t

nie...: 

 
::
: 

 . 

i,::(,

;'
'(

 . 
 . 

 


', 
g 

:t ; . 
 , f" _ 
 . -
 . 

 
 <
 Prai;JJlą'3y otr

;;-
!:]
f Dzi

:l'a. Sh:'nki0Vii!

.rł: ...
: L
l\
Zi) vi
.knej. opr,_;1
li
 (
 p
rtre

ill Si;
l1'" _".

 

 ""
. kiewieza na okbdee), ZliŚ. dz\eła ?opul
rr.e w oZ'1
bn"J. płOCleOlnt\J. opmVVle. d;)p,j>""s..1ą M\, tom 
 

 burga, Paryża z waznością 45-60 i 90 dni. :: 
 , ''';" , . . '; , . tyIb 41:1 1\'1>1., t. j. kW3l't,dDie l.", ti wm\J';' T
 '
.::" .';..! ba,,,. pi'
('o':zme ,r.;
 .' ;OWili'"'' ,,- ki,! 80 
 ,. '

 , ' , . , . , 
 
. 
 ".;, ha.L, foczn,i.". za. 24 tGł!lÓW 9 k
,r. 60 li;,,], l
»n-">Tw
" tt fH'()fii:«<,V n"d
vu;,('. r.;>;;
,m 
. pienlimerat.
....,,,,," 

 D O W i e a n i a z waż n o Ś ci ą 45 a ni. . 
 '
? , ' . ' :rierw
z
 60 tomi\r. i('jh,'In!dl'wltjH!, 'r, L>
 \ib!"

reh" mo.g
 
Iabyw,\e no'T; ;'rentUl:era.to- ': , f1li- 

 
 "J'()wie r,
 doph'1 bez oprawy 65. kor. '. '>i 0P!1}FIC 
9 ;,:n,. .- (",',(iO(lrJ", "J;Jadk1 do n;)I':".\,.,.'I;l;a . 
. Sprzedaz wszelkich rozkładów jazdy I pr
ewodników. . 
 pó
 ;
J(,z!lrGh 
:,',;:-ć.pM,Ów 
TJgoJ,m:':i!:' !!I,)l.,h ,',:}oyr'",(, .". ć,.
LU" ,3 kor. 2:1 h<,1.; O/iZ pne.;;
 
łI$ Zamówione bilety na prowincyę wysyła SIę. za zaliczką pocztową . 
 syłki j !{
;
tt':
'
60 lI!erwlIl)'P.!I tmlll'iw t!9
1'J!:'<". Shmk!a'w'h!2:!\ "Io
rj I:;y
 !!ił.bY"Nany 88ryam! po .
 
. lub tez za pośrednictwem odnośnej stacYJ. kolejowej. . 
 12 tomłiw, ;i;1! !':iliHJfjsłanIG&'C w 5 \"!Iti!:!! pa l., 1;:\,:-, ..
 i,!
y he::: t!il'
wy, a:llŚ pll 17 kor. 80 lIal. 
 
. Przy zamówieniu biletu zestawialnego nalezy nadesłać 4 koron . 
 


:;yWo

:::e' prozptt)ktJ wya:yła. g'l'ibtit!. mówua. eksp£ldycya. "Tygodnika" 
 
. zadatku i podać dzień od którego bilet ma być waznym. . 
 ',;,;e Li\1V'owie p 'k'r.t
>
:' '
a,1!
'UXii:Ul1'l. 9, t"!t 
. - 
J3£ł.

  

! '1
),

@,>J.I.;!;"':>;'1i"

"i}i);,
;,:" ",""""4;
.,,;.p'
"'"\\"i¥",1i"."'>'" ;,
:ti>,-
'i>(4l'''
'

 


'W"
'IP
 

"'W1ł-
"WH3P..qp
4IPł- 


""""ł-""" f,fł
.r,
 ',
 . -}$ 

 * 
 

:' 
} .
t
. .f*"
 1
j, 
";;. '
;. :;i:;. 4r..' -¥.. ,*
- .i
 ",tf'
 .
 
 
 ,
 4\ 
 
,. .:

 '_

 


Najnowszy sk,orowidz galicyjski 
\i';ydany 'VI' 1904 roku 
poleca egzemplarze oprawne po 5 kor. 60 hal, z przesyłką 6 kor. 20 hal. 
SOKOŁO'W
HIEGO 
Biuro dzienników, CZJ,Siopism i ogłosz
r" bMÓ'/V, Pasat H
msma\!;a 9. 


W Wiedniu, VI., G(il
treidemarkt 1311 
Cimt!"alne hbn.,'). 3głf,
8.\!'H:
{
, dzienn.r
::ÓlG' j r(DI!;;J
'Jt
(y 
Adolf-a ()hnloiwsk,iego 
środków reklamy, układa tokst:f wszelkieb 
w EJ ;Y S Z Y 8 t k i u h s p r a. w aj (j 11 P r z e In y- 
slu i handlu 


adziela rady tY wyborz(
 
11 ' ' ci ' 
og	
			

/DIGCZAS002001_1904_233_0014.djvu

			{GeeeeeeeeeeeeeSJ 
CG Q) 
(9 Po cenach 
 
(9 redakcyjnyeh ogłoszenia. do wsqstkich 
 
ta bez wyjątku dzienników lwowskIch, 
 
W krakowskich, wllrszawsklcb, wie. 'eI 
@ deńskil'h, czeskich, franCl3skich etc., 
 
lli'A czasopism fachowych mif'jscowyc/J, za- m 

 miejscowych i zagf'.nicznyeh, zamówie- 
 
W nia na klisze i rysu ki dl) og
oszeń, 
 
@ prennmeratę na wszelkie pisma Q) 
@ przyjmuje 
J 
I'in. Ajencya dz'enników i oglo
1ze(1 & " Wf
 _ _ . '. __ 
W SOKOŁOWSKIEGO V/!'J 
 ' 
@ we Lwowie, Passż Hausmar!!! I. 9. 
) - -.. 
m Kosztorysy gratis. m BENRYK TRETE B- 

eee eeee eee eee
 właśclcirl parowej fabryki czekolady 
we Lwowie, ulica Kopernika, l. 3, 
poleca następujące wyroby: 
Pół kilo Jiajwyborni ej szych cukrów drserowl'eh l zł. 
20 ct. - }'ół kilo czekolady po 70, 80 ct. i 1 zł. 
Kakao proszkowaao puszka po 40 i 75 ct. 
Zamówienia z prowincyi wysyła się odwrotną pocztą 
, za zali czką. 


- 


Drobne ogłoszenia 


od wyrazu petitem 3 halerzy, tłustym 
petitem 4 halerzy. 


Robię papierosy 5 centów od setki, 
Zamorska, ul. Ha,usnera 10. 
U czeń VII. :klasy gimn. poszukuje lekcyi 
,:6a. skromnem wynagrodzeniem. Lwów, poste- 
restante "Poliklet" . 


Deserowe winogrona 
kura(jyjne, słodkie (Chasselas) 5 kJgr. 2 kor. 50 hal. 
wysyłam 
Dr. HORVATH w Szentendre, Węgry. 


Kandydat notaryalny 
z wieloletnią praktyką, pJerwszo- 
rzędna sila, poszukuje zaraz posa- 
dy. Zgloszenia laskawie przyjmuje 
Wiczkowski, Lwów, Zielona, 25. 
Winogrona d{}serowe 
Visontabergskie . . . 5 klg, :3 hr. 50 h
l. 
Otte10 . . . . . . . 5 kJg. 2 kor. 50 hal. 
Śliwek węgie skich . . 5 kig. 2 kor. 50 hal. 
wysyIa 
Ed. Ala. Mathe 
właściciel winnlo 
W Gyongyos (Węgry). 


N owoł!ić 1 Mi6d w pbll.trach 111 kI gr. 
ił kor. bez op,faty portowej. 
Wyborny mi6d deserowy ł..urat"yjll:¥ 
w 5 k
gr. b!asz
nkaoh 6 kor. GO hal. fr;meo. 
Mi6d ten wysyłam t.akże dł!\rm€, za wy- 
świa.dczenie mi pewnej ma?ejgr:6e"zności, która nic 
nie kosztuje, bliżej listownie. 
Darmo bros:6urki dr. Oiesiel11kiego o miodzie, żą- 
dajcie, ..arto pr:6eczytać. 
P. Korz...niewicz, em. naucz. IW:łnczany p 


Prasy do siana 
do pakowania siana, 
słomy, hlll, haweJ'ny, 
weJ'ny, prasy do skór, 
torfu j t. d, wyra- 
bi3ją o najlepsz\j I 
kOJlstrukcyi 


Phc Mayfarth & CO
 
W 1-Viedniu, 
II.jJ, Tabor
tr;
Rse Nr. 71, 
fabryki maszyn do uprawy roli i prze- 
tworów z owoców 
Katalogi z a d ar mo. 
i]
ini]

ii]
ii:] 

 
 

 Angielskie skc)'jue TOW3.'ZYSt.wo 
 

 (Junardq.ó W Liwerpoln 
 

 pr
ewo
i' najtaniej i najwygodniej podróżnych 
 przesył
i tO\
a
owe 
 

 z Tryestu do Nowego 

rku! Kanady l wSZystkIch illIeJSCO- 
 

 WOSCI w Ameryce . 
..
 Następne parowce od
jdą z Tr
es
u . 
iGj "Pamwnia"' dma 15. pazdzlermka, 3. grudnia 

 ,,1,J,ltmr:ia". 7. list{
pada, 26.. grudnia. 
:-,' 

\
 \,Su.i."VonJa" t\\.II';:>topada, 7. styCZnIa 
1i/IJt
 
.
' 
 Zastępstwo dla Galicyi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem 
- _. 
 J óze
 Eil.e 
, 

 L""6",,-,,,
 ulic:::a. Bra.jer.:;JvvSk:a. l. 6. 

t:"I! 

ir;l . 


ir
illlh.IIIII.
ir1 łeprezenła
ya 
Asekuracyi urzędników i konsorcyów 
"Beamten Vereinu" 
we lwowie, ul. KOPfiti!i'::;Ą 7 
udziela objaśnień w sprawach aseku- 
racyjnych wszelkich kombinacyj i za- 
łatwia 
Pożyczki. 
dla P. T. ur.:ędników, profesorów i ofi- 
cerów w ogólności za kondyktem i bez 
kondyktu. 


,r:"

łllił;

:f
;t
:

:
t\&
Jl
iM
.:iZrd
:
 
I Słabość męska I 
, skutki szczeg/']niej tajIl\,eh grze,)bów m.1'odo- I 
śej or:.7. innych Iladuiyć Dis:6('zącycb /drowie, 
jak pewnje i trwale U8UlląĆ, poueza jedynie 
w lic'
n.veb wyd
ni>tCh rozpowszechni,'na już 
książka ilu8trowana 


O Dr. Retau'a 
chrcna 
!.¥ łasna 


Cena wy'dani:. pojskiego z.t 1. - Ceni
 wy- 
dania deul] eck1egn zł'. z. 
Typiąee zn:lhz!'o w n'ej ,;bjaśnienie ,wych 
cierpień, a za użycieUl kuracyi w książc A tej 
za]ef:onej, zuprłuą swą ejJę mę
ką odzj'sk"". 
Za, nad.)słaniem franeo n';Jdyt..śei, otrzYfl.a 
się kgiążJrę w k:'pereie frr.:'e,') pne
 ill'gazyn 
R. -".'. Bier
y w Li p.ku, (V edags - Dl ;,g:1 dn 
'. ':...f:l1,zig, Ni'uDl:=t:'kt 34, w Ni"tll(j
e(jh. 

 


0'0) . 


. . 

. 
Medal Zioty - Hors Concours 
----0<;00--- 


ASTHMA i KATARY 


Leczą się przez m
ycie 
Cy g'are'tek i Proszl:ru 
E!

cC 
 
KASlEl, HI(ATARZEN!E, NEWRAlCIE 
Fumlgator piersiovvy ESPIC do nakadzanla 
jest najskuteczniejszym środkiem do pokonania 
słabości organóW' od("echo"W"ych. . 
Cygaretki ESPIC'a były pierwsze k!(lrc przqilsy- 
wano przeciw Astmlc l iedyne ktorj'ch ruz
ł(ls utrwaliło 

ześćdzJesH
(,.lOletnlc pOWOnZf'lIlc. 
Przyj
tc w szpitalar,h franwflrmi ochronnemi 
..Globu.... i .,ZeIRzko". 
KHrtony po 24 hal. wszędzie do nabycia. 


Medal złoty Paryż 1900. 


NA UCZCZENIE JUBILEUSZU 


Do na bycia. 
za pośrednictwem 
każdej księgarni. 


I 
ałl 


 Ni8DUk8Ian
[o POCZijCla. Naj
w. Panny Maryi 
r6
 wyda.ła kslęgarllla 
I 
Si L Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie. 


JÓZEFA TRETIAKA 
I ._lajśwj
t
za . Panna w poezyi Polskiej 


 u W rozprawie tij jest mowa o utworach poety- 
'iSSi \' eznych polskich, uwydatniającyeh gorącą cześć dla Naj- 
. 
a'ł i świętszej Panny Maryi, od najdawniejszej pieśni "Boga.- 
'
Qil rodzica" aż do najnowszych czasów. 
I !5
 ' Dziełko ozdobione 23 rycinami. 

!i l OE1\TA. 2 B.OB01\TYs 
re;
i Na papierze kredowym w ozdobnej oprawie 
I 
Si! płóciennej 6 Kor. 


Od wrotnie 
wysyła SPÓŁKA 
WYDA WNICZA 
POLSKA 
w Krakowie. 


,Nowość! 


lVowość! 


1t
:3wa palOnR 
\1:l"bs
ug" yIH'i;.wego p!l.ll.
ni& f.wd:deunie 
wh,żo paloIJIa! 
.............. 
..(:
::;a,""'V:7'.a paloX1.€'J.. śÓRle podług :za.sild h;ygteny, np\Jfaocą gerąeege p.wie. 
h.

1\ .....- zn
\'komib "/t' ,;maku i a.rQmacii, - cod.:ł;il,:ń świeżo paloJl.&! 
\/
 kil::. bl.wy )?!>!fHH'.i Melul'i Nr. L zł. 70 et. 
" Nr. H. "l
O .. 
" Nr. UL l 10. 
" Nr. IV, l 20" 
M'Jb;age (
as:.rsk:a. Nr. Y. 1 40 
Kawa p'1Iona zjI, pomocf!: gor
eego powietru. posia.da, ulety iż: zachowuje zBako- 
mJ.tą iJ'H'ODlę, czysty delikatny smak, :największą ''If-yd\'4tno
(J, :r. t.'!j pnyczyay z;n;r.- 
(\%nie ta.ńsx",& w uiyeiu a.l;liź8Ii ka"":f pa!oiA0 w inJ