/DIGCZAS002001_1875_276_0001.djvu

			-r. 276. 
----- 


OZV'V Ar. :a. TE:K g, GB. 'CTDN1.A... 


1.875. 
 
,,,łJf. 


'0 
I 


:a 


h 


liany 
e co 
eh 


---------- 
z 
yohodzi codziennie o godzinie 3. po południu l i 
WYJątkiem świ!ht i niedziel. 
P Numer pojedyńczy kosztuje w miejscu fi ct., 
oc
tą 7 et. I 
BIuro Uedakcyi i Administracyi Ul. Czarneckiego 18. 

-- --------- -- - 
 


Prenumerata z przesyłką pocztową wynosi rocznie 16 zł.; kwartalnie 4 zł.; mjesi
cznie l d. 32 et. 
W miejscu rocznie 12 zł.; kwartalnie 3 zł. j mie8i
cznie l zł. 
Przewodnik naukowy i literacki, dodatek miesięczny do Gazety Lwow:3ki8j, 
otrzymują cało i półroczni abonenci bezpłatnie, ćwierćroczni zaś i mjes"
czni za dopłatą, pierwsi 75 ct 
drudzy 80 ct. - Przewodnik prenumerowany osobno kosztuje 4 zł. 


Jednorazowe i n B e r a t y obliczaj,!: si
 po 7 ct. 
kilkorazowe po 6 et. od miejsca jednego wiersza. 
Listy należy frankować. RekJamacye otwarte 
woJne są od opłaty pocztowej. . 


ieni6 
lych, 
ts. 
lyeb 
_er- . T.__
 _,_ 


e dla 

mi i 
dla 
,yeb, 
emy- 

rzy I 


. I ści liberalnej na wzór stosunku, istniejl}ce- \ przestrog
 dla F r a n c y i. Porównauie to: katastrofach i nie mogą wrócić na widowni
 
Zaproszenie do przedptaty. go między rządem przedlitawskim a stron- , wydać się możrc na pierwszy rzut oka nie-I publiczną a republika nie wytworzyła 
Za gl'udzień w miejscu 1 zl.j pocztą nic
wem wier
okonstytuc
jnem, ale ostate- l stosownem, 
o j
kże
 można za()hę?a(
 Fran- i now
j szkoły, nie wydała ani jednego zna- 
l zł. 35 cent. czme faktem Jest, że głowną osnową tych cYę do wywIeram a wpływu na pohtyk
 za- konlltego talentu dyplomatycznego. Francya 
Na. ..' . wywo
ów dziennikarskich, stanowi ro,zcza- graniczJlą, iI
oro głos 
ej 
o 
stat
ich, klę- nie może dziś wcześnie, zabezpi
czyć się 
Gazetę z Pn
ewodmklem, rowanw. Mamy dwa powody, dla ktorych skach straCIł J::uaczeme l mgdzle me zo- wobec pewnych wypa.dkow, ho Jest bar- 
Za grudzień w miejscu 1 zł. 30 cent. obszernie rozpisali
my się o tym artykule. stałby wysłuchany'! Na cóż tedy uaraża6 dzo źle poinformowaną, bo nieraz dowiadu- 
pocztą 1 zł. 65 cent. Najpierw wychwala on bardzo post!:powanie się niepotrzebnie na upokarzające lekcewa- je się o niebezpieczeństwie grużącem dopie- 
" rządu przedlitawskiego i jego stosunek do żeuia, na co odświeżać żal za da wnem tak 1'0 wtedy, gdy ono stanęło już przed oczy- 
-' -'- . 
 .. - stronnictwa wierno konstytucyjnego, a to nie, wysokiem stanowiskiem dyplomatycznem, a ma. Świeży przykład takiej nieoględności 
CZ
śC NI["URZI=DOW A należy bynajmniej do pospolitych zjawisk! wraz z nim szereg llajboleśniejszycL WBpO- mamy w zakupnie akcyi sueskich na rzecz 
__ 
 i L 
 . M W prasil> węgierskiej. Powtóre artykuł ten: wnień! Tego nikt nie może doradzić Fran- skarbu angielskiego, Kanał suez ki, wieko- 
nie może być obojętaym dla kół poselskich .! cJ'i, ażeby wysuwała się napl'z:ód, ażeby pomne dzieło geniuszu i kapitału fl'aneu- 
L'l#JÓłC, linia 2 .fJrudnill. w Budapeszcie, bo nie jest tuzinkowym pro- i chciała jak dawniej dyktować Europie wa- skiego , d>i:ieło dokonane przez Francuzów 
"Ministerstwo Tis\I;Y zdaje się mieć duktem redakcyjnym, lecz niezawodnie pra- i runki pokoju lub dawała hasło wybuchu mimo wielkich trudności stawianych przez 
to nieszczęście, że wydaje swój znaczny ka- CI} poważnego pióra, prawdopodo bnie pracą żywiołom niespokojnym. które służy5 mog

 Anglię, wpadło teraz w jej ręce, dzięki 
Pitał inteligencyi politycznej w drobnej mo- je.dnego z wybitniejszych posłów liberalnych. za. wygodne narzędzie jej połityrznym ce- szezęśliwie i w ścisłej tajemnicy dokonanej 
tl6eie. Reformę administracyjną rozpoczęto Głos ten bardzo łatwo odbić się może w li- 10m. Ale mimo ciężkiego osłabienia, w ja- operacyi. O całej sprawie dowiedziała się 
6 t perymentem, w którego żywotność zape- czniejszem kole deputowanych, a w tej ehwili kiera obecnie :Francy a jest pogrążouą, dy- Francya post festum I gdy już nic nie mo- 
wae sam rząd nie wiEJny. Uefol'ma skarbo- byłoby to następstwem dość niebezpiecznem, 'plomu.cya jej może w skromnym zakresie żna było zrobić celem sparaliżowania tego 
wa. jest mimo olbrzymiej pilności i zdumia- bo pięknie brzmiące frazesy i hasła książki; witJcej działae nii dotąd, może przypominać planu. Co więcej, prasa francuska zajęta 

ającej siły roboczej minist'łl'stwa skarbu hr. Lonyaya już i tak zost9.wiaj
 po sobie ; , ' Europie wpływ francuski, który niedawno gorączkowo pierwszą lepszą demonstracyą. 
Ją.k dawniej tak i teraz tylko pobożnem ży- ślady pewnego rOIGdwojenia. Stronnictwo hr. I jeszcze był wszechwładnym. Dyplomacya rozpisująca się nad mową Cassagnaca w 
Cteniem a nawet początek tej reformy nie Lonyaya jeszcze nie zupełnie pozbyło się; francuska nie była nawet w pierwszym 1'0- Belleville aż do przesytu, nie miała nawet 
wYstąpił jeszcze na jaw. Środki podjęte ce- marzenia o odzy
kaniu prz.ewagi, więc bar-I ku po. nies
częśliwe
 woj
i
 ta
 apatycznie! tyle czasu, miejs:a czy roz
a
:nienia,. aże?}: 
]Q
 przywrócenia równowagi w gospoda!'- dzo wygodnym Jest dla mego każdy wypa- i nastroJonI} Jak w tej ChWlh. Wowczas może j od razu otworzyc oczy opmIl publIcznej l 
:!hvie pań8twowem, ograniczajl1i siEJ do ary t- dek, osłabiający solidarną organizacyę libe- i nawet za śmiało występowała, ile razy I przedstawić sprawę w prawdziwem świetle. 

etycznych formułek dodawania i odciąga- ra.lnej wi\;kszości. Za poprzednich gabinetów i z Niemiec, z Włoch lub z Hiszpanii ode- " Dopiero teraz uderża ona na alarm i H h 

Ia., & W najlepszym l'azie i mno:i:enia ci
- podobne objawy rozczarowania były bardzo I zwuły się rekryminacye z powodu wzmaga- !. Anglii gorzkie wyrzuty! 
Złtfów. O sta.nowczym kroku w kierunku re. często pierwszą plamką na widnokrt;gu po- ! jącego się w polityce ultramoutallskiego I W i e l k i We z y l' M a h m u cl b a s z a 
fOfUł ekongmicznych nie ma nawet mowy. litycznym, zarodem chmury, z której pa.da- ! kierunkn, A przecież Francya ówczesna nie I postępowaniem swojem w sprawie hercego- 
Cóż powiedzieć o bie
lłicych rokowaniach ły gromy, oŁalające nawet tak wielbionych! może wytrzymać porównania z dzisiejszą.: wii!skiej nietylko nie potwierdza niepokoją- 
PO
i
dzy Austryą a W
grami? Rząd austrya- i popularnych ministrów jak Ghyczy, Szla- i Wówczas kraj był rozbity zupełnie a dziś i cych komentarzy, któremi powitano jego po- 
eki przemawia stanowczo i węzłowato, .1, vy i t. d. ZreszttJJ jaki cel ma teu artykuł? I posiada organizacyę do polowy wykończoną; I wrót do steru na zachodzie, lecz nawet re- 
l'&ąd \V
gierski milczy stanowczo i wy trwa- Dla stronnictwa liberalnego nie b
dzie on! wówczaa armię stanowiły oddziały rozbitków i habilituje się w oczach największych prze- 
le." Sili to słowa wyjęte z organu stronni- bardzo skuteczn
'm bodźcem, a mini.tel'-pre- ! i zdemoralizowanych jeńców a dziś wojsko I ciwników swoich. Być może, że Europa dziś 

twa skrajno-opozycyjnego, które nie może zydent Tisza zaprawdę nie potrzebuje czer-I francuskie Bwieżo zorganizowane przedsta- ! lub przed dwoma laty była źle poinformo- 
I nie chc
 być zadowolonem, dopóki ster p
ć ani. zachęty ani. odwagi z 
amó
 dzien- , wia już prawdr.iwą potęgę; .wó.wcr.as, c
łe I waI
ą o prawdziwych zamiarach i zasadaeh 
l'zl),du nie spocznie w jego rękach. Zdanie lllkanklCh. Sto takICh at'tykułow me doda departamenta zalane były WOjSkIem memIe- polItycznych Mahmuda-baGzy. W Stambul;} 
!JQWyższC wyczytaliśmy w dzienniku umiar- mn siły dostatecznej do spełnienia cudu po-I c1dem z powodlt niewyplaconej kontrybucyi wyższa polityka jest zagadk
 dOBtępnlll tylko 
kO'IVanym, uchodzącym :la jeden z najpo- litycznego. A artykuł powJższy w
m!lga ?a ' I 
ojenn
j ,a d:.Gi
 skarb f.l'ancRski 
zeląga 
ie : dla. grona osób w:ajemniczonych, wię:- nie- 
wa.zniejszych i najwięcej wpływowych orga- prawdę cudu, bo żąda, ażeby w kIlku mIe- Jest Wlluen NIemcom l wykazuje zdumIe- . słuszne uprzedz8111e lub zbyt pochopme wy- 
lIów stronnictwa liberalnego, w d:lienniku sil!cach. napra
i.ono r.ady
alnie wsz!stk!e I waj
ce Dadw,Yż,ki, w dochodach podatk,owych. : powie
:-iana pO?bwała może 
,a. chwilę oba- 
redagowanym przez jednego z najwybitniej- błf,jdy kllkuletmeJ ehyblOll8J gospodarkI pan- : Gdzie szukac zrudła tego faktu, że Ii:e j
 zacięcie j 
le wlilzystk
e jego mawniejcudowuoścraniezarodz
ejeki ale jest 
.. tOl'ych mezwykła mtelhgencya wFoinll), od te wychodzą osobno. S:t.ltUkl, WYJąwszy tę ktorą powyżeJ wspo- to zawsze sztuka w tym rodzaJu, bo przed
 
ln.nych zwierząt. I Otóż wpada l1apl'zykład komuij w oku l mniałem, są, przesiąkłe zaraźliwym c.yni- sta.wia rzeczy nadzwyczajne. Jest ona w 4 
W t1m samyw DUlDeJ'
e pn:eglądu, w J romans, o którym Ulowi
; Le C()l
iiel CJwm- i zmem. Gd
'bj' zmiellił swoj
 m"nier
, 1llógł- aktach i 24 obrazach. Na słowa złożyli si
 


ł 


ł 
ł 
" 
.-
		

/DIGCZAS002001_1875_276_0002.djvu

			ludności ciemiężonej. Jeszcze polityka ta nie! względy słuszności zawsze znajdą posłuch 
w.ydała obfitych ow
c
w ale wed
u
 wszel
 I u. rządu pl'zedlit
wskiego,' le
z niemasz ta- 
kIego prawdopodoblenstwa na Jej skutki kiego rządu, ktoryby mogl 'iN ęgrom dalsze 
praktyczne nie długo będzie czekać biedna zrobić ustępstwa materyalne kosztem lu- 
ludność chrześciańska i zajEJta jej losem 0- dów reprezentowanych w Radzie państwa. 
płakanym dyplomacya europejska. Dotąd' Węgierski prezes ministrów p. Tisza czuje 
Mahmud-basza nie mógł siEJ swobodnie po- to bardzo dobrze, radząc Węgrom, aby nie 
ruszać i z całą śmiałością przed
tawić mon ar- oddawali się złudzeniom co do dalszych 
sze własnych pomysłów reformatorskich, gdyż zdobyczy. Z drugiej strony strachy niektó- 
staroturer:ki wpływ Husseina Awni-baszy I rych dzienników wiedeńskich, jakoby Wę- 
docierał nieustannie do gabinetu sułtańskie- grzy mieli zamiar zerwać węzły cłowo-han- 
go. Długo obawiano się nawet, że Hussein dlowe z Przedlitawią, żadnej nie mają pod- 
Awni basza powróci niebawem do steru i stawy, albowiem Najj. Pan jako król wę- 
nada polityce tureckiej dawny kierunek, gierski i Cesarz austryacki stanowi najsil- 
wpro8t lekceważący przedstawienia dyplom a- niejszą rękojmię, że interes ogólno-pań- 
tyczne i najsłuszniejsze wymagania. Dziś stwowy nie dozna krzywdy. Jest to wpraw- 
kandydatura Husseina Awni baszy przesta- dzie wynikiem dualizmu, że Najj. Pan jako 
ła zagrażać. Odjeżd
a on do Saloniki na król w
gierski zezwala na wypowiedzenie 
posad
 gubernatora a ta nomiuacya nie jest umowy Cesarzowi austryackiemu, lecz po- 
bynajmniej dowodem niezmiennego zaufania dobne wypowiedzenie dotyczy tylko strony 
monarchy. Mahmud-basza głównie tej oko- formalnej, Monarcha jest najlepszym stró- 
licznoścI zawdzi
cza swój tryumf, że pozwa- żem interesu państwowego. 
la dyplomaeyi europejskiej wywierać rozle- Jedno z pism lwowskich długo i sze- 
g1ejszy wpływ na Sułtana, ie nawet używa roko rozw dzi się nad stroną formalną no- 
jej interwencyi do swoich celów, jak to nie- minacyi J. E. Alfreda Potockiego Na- 
gdyś czynił Ali-basza i Fuad basza. miestnikiem gajicyjsldm. Okoliczność, że 

. że Najj. Pan zamianował marsza.łka krajo- 
jowego i tajnego radcę hr. Alfreda Potoc- 
kiego Namiestnikiem, bynajmniej nie jest 
formalnym dowodem, jakoby J. E. hr. Po- 
tocki miał piastować równocześnie urząd 
marszałka krajowego i c. k. Namiestnika. 
Owszem najmniejszej nie może podlegać 
wątpliwości, iż J. E. hr. Potocki w chwi]i 
nominacyi Namiestnikiem był marszałkiem 
krajowym, a zatem ta godność musiała 
być wyrażoną w nominacyi. Kiedy Naj- 
jaśniejszy Pan mianował "burmistrza mia- 
sta Lwowa" dr. Floryana Ziemiałkow5ldego 
ministrem, nikt nie wątpił, że J. E. p. Zie- 
miałkowski nie będzie nadal burmistrzem 
, 
lub też kiedy Najj. Pan mianował "radcę 
dworu przy sądzie najwyższym" dr. Stre- 
mayra ministrem oświaty i wyznań, nie 
było również wątpliwem, iż J. E. dr. Stre- 
mayr nie będzie nadal członkiem gremium 
sądu najwyższego. Dziwić się tylko należy, 
Jak dziennik polityczny może zajmować się 
podobnemi czczemi i bezzasadnemi kombi- 
nacyami i to warty kule wstępnym. 
Zagraniczne dzienniki z równą czcią 
wyrażają się o zmarłym arcybiskupie wie- 
deńskim, jak dzienniki tutejsze. Le Nard i 
Gazeta Kolońska piszą, że zmarły kardynał 
wielkiej używał popularności i że na nią 
sobie zasłużył. Gazeta Kolońsk(, w powa- 
żnym bardzo artykule, odznaczającym się 
zne:jomościl} rzeczy i wytrawnością sądu, 
powiada, że każdy musi mieć uszanowanie 
dla zmarłego, pomimo jego polityki kon- 
kordatowej i pomimo nienawiści przeciw 
Prusem. Sposób, w jaki Wiedeń uczcił 


f." 


KORESPONDENCVE. 


Wiedeń, 30 listopada. 
:6 Opatrzność nie opuszcza naszych 
dzienników. Znowu dostarczyła im na długi 
bardzo czas tematu do artykułów wst
p- 
n}ch. Rząd węgierski wypowiedział umowę 
handlowo-cłową, zawartą w r. 1867 na lat 
10 z Przedlitawią. Do wypowiedzenia tej 
umowy obie strony są jednako upoważnione 
na mocy ustawy. Rokowania o odnowienie 
nstawy niebawem rozpocząć się winne a 
skończyć się muszą do l grudnia 1876 t. j. 
za rok i doprowadzić do rezultatu, przeci- 
wnie bowiem należałoby uważać traktat 
handlowo-cłowy między Austryą a Węgrami 
za rozwiązany. Że do tej ostateczności nie 
przyjdzie i że żadna ze stron do niej nie 
zmierza, rozumia się samo przez się. O od- 
nowieniu ugody handlowo - cłowej nikt 
uie wątpi ani we Wiedniu, ani w Peszcie. 
Wypowiedzenie tej umowy jest o tyle 
krokiem czysto formalnym, o ile może być 
wygodnem dla obu stron, mieć rękę swo- 
Doduą i nie bjć krępowanym ustawą po. 
z,ytywną. Tak też tłómaczą wypowiedzenie 
umowy inspirowane dzienniki w
gierskie. 
Gdy by było zamiarem Węgrów przez wy- 
powiedzenie umowy wywrzeć nacisk na 
Przedhtawią, by uzyskać nowe ustępstwa 
na polu rozdziału dochodów z podatków 
niestałych, to dowiedliby braku przezorno- 
ści i znajomości sytuacyi wiedeńskiej; 


p
{nowie Wan100, Letellier i Mortier - a powiększyło salę. Platforma okrągła z po- 
muzykę sporządził Offenbach. Nie było go dłogą asfaltową, przeznaCZOli!} do łyżwowa- 
dotą'd na księźycu; teraz i tam się dostał. nia, ł.lla. dziś .przeszł? tysią
 metrów prze- 
Dobrzeby zrobił gdyby na nim zamieszkał, strzenr, lest WięC gd:ne hulac. Łyżwy są na 
i zostawił naszą planetę w spokoju. kółkach. Rzec;.: ta uorganizowanI} jest po. 
Autorowie pożyczyli armatę od Vernego, dług mody 
merykań,kiej z największym 
ale nie mogli pożyczyć tego eo stanowi 0- konfurtem. NICzego tam nie braknie. Są do- 
rygiualność jego książ
i. yernego dziełko jest skonałe bufety, gdzj o zmęczone córy Albio- 
interesuJące, gdyż na]dzlksze fantazye swo- nu będą mogły odwilżać sobie usteczka ma- 
Jfij wyobraźni opiera zawsze na ścisłej seien- derą. i przegryzać Sa
dwiszki. W dawnej 
tyficzneJ podstawie. Tu zaś jest tylko arma- stajni cyr
 u Jest sala Jadalna. Sławny mistrz 
ta, występu,ąca z pretensYą scientyficzną. gastrononllczny, Chevet , podjął się miłego 
detronizującą niby cudowności feeryczne - trudu karmienia łyżwiarzy i łyżwiarek. 
na. miejscu któ:ych stawi C? ?..: Głupstwo. . Li?zIW I:odziny an
ielskie i amerykań- 
IV idowisko to Jednak ma wiolki powab dla sklo mieszkające w tej dzielnicy miasta, 
jJubliczoośei paryzkiej, z powodu pysznych Izat;zęły już używać łyżwowej przyjemności. 
dekoracyi i ba.letów. I Wkrótce wielki świat paryski, etledcmimonde 
W teatrze Vaudeville grają nową ko- pójdą. za ich paykładem, i epidemia śliz
 
medyę pana Barrierre w trzech aktach: Le gawki stanie się ogólnI!. 
sc<
ndale 
'hić:. Nie 
a w, t.ej sztuczce. żad- W cyrku zimowym, przy bulwarze des 
JW,] nowej 3:111 wyższej myslI. . Jest to 
edna filles dtt Oalvojre, ukazało się nowe dziwo. 
z ty.
h tuzlllkowych 
?medYI, na ktorych Jest to gimnastyk przezwany l'homme obus. 
r()?;blOr me w,arto t;aclC cza9U. . który uracza codziennie publiczność najdzi- 
Są ludzIe, ktorzy rodzą SIę z darem wniejszem widowiskiem. 
a
 .robienia )
jen!ędzy z niczego. J?de
 z Zawieszon 'est w c rku 'ak zawsze 
ta,oc
 szcz
sl1,,:coW', .rodem Amerykanlll, zJa- dość wysoki tr
jz, służlcy d'o 
rodukowa
 
wJł SJf.J, w f aryzu. Lle
ąc 
a to, że 
egol'o- nia zr;;czności gimnastyków. W danej chwi- 
czna ZIma, tak samo Jak 1 poprzedme, od- l, . 11abl " a ' 1'0 ' h - f d . . . 
. . P . .. ' ' l ' k . , 1 J " P c. em O g romn y moz Zlerz I 
lIlOWI aryzanom przYJemnosel s Izgaw I u- . ., . . . 
. ł l d ł . . (Sk , t . pakują do llle . go skoczka, w mIeJscu bomby. 
orgamzowa sa ę o yzwOW3llJa a tng ZbJ ' ż . t ) l 
lnnk.) I _a. SHi} po em. . z ont.em art y erzysta. w 
Leki cy rk tut ' ł . ubramu marynarsloem, blel.ze na cel zawle- 
l' eJszy, po ozony na po- t . l . ' d . G , 
lach Elizej'lkich nosząc y i d' szony rapez 1 pa l z moz zlerza. lmna- 
O,rque de l' Im;emtrice J ' e n st eg d Y'
 na7:
ę styk wylatuje w powietrze i w przelocie 
, ZIS mleJ- h t t 
8com, 
ej uc
echy nowego rodzaju. Prze- c wy a za rapez.. ., ., 
strzen Jest wielka, gdyż ławki ustawione Potrzeba to wIdzlec, aby uWJerzyc. 
amfiteatr, na których siadywała niegdyś P: TĘODOR B . 
bli(J?:nQ8
. Wynie"ioQ,1? z - 
wie cłowej. 
Br. Z s c h o k nadmienił, że życzy. en 
sobie taryfy cłowej ułożonej w duchu mle)" 
nej ochrony pl'lemysłu, to znaczy w stosuj]' 
ku do zwyczajnych cen towaru a nie w ta' 
kim I3tosullku, ażeby cło uniemożliwiało zu- 
pełnie dowóz towarów. Przy wszvstkich za- 
wrzeć się mających traktatach handlowye
 
taryf:, ta służyć będzie za normę i ma byC 
ta,ryf

 miuilllaluą. Taryfa powinna być u
o: 
żoną na pewien przeciąg czasu, ażeby na JfJ 
podstawie można wyzyskać korzystne kon- 
juuktnry dla przemysłu rodzimego. Mow
a 
wita z radością wypowiedzenie trl1ktato

 
handlowydl Anglii i Fra:.:.cyi, jest Je
l1ak 
zdania, że rząd w sprawie rokowań z N,18JJl' 
cami powinien być związany do pewnej t
. 
ryfy minimalnej ułożyć się mającej za wspol- 
udziałem p
.rlamentu. 
Dep D u m b a iądał wybrania pod

- 
mitetu, któryby na odpowiedź pana . milU- 
stra wystąpił z stosowl1emi woio,;;kaml. 
Dr. S u e s proponowal wybór spraWo' 
zdawcy i przystąpienie do rozprawy szcze- 
gółowej. . 
Wniosek ten został przyjęty po dłuz' 
szej rozprawie 
Sprawozdawcą został wybrany deput. 
D o l' m i t z e r. 


Kobiet) 

eli ej 
I szlacl 
Z 
fundus. 
dla có 
ubywa. 
t
łko 11 
corka. 
b
dzie 
Cnót ! 
ZOsta.ni 
Il
Uc
y 
111eść 

ra.ńcó 
Jqc w 
, 
stajes
 

zlach 
ochocz 
ści wo 
ch wili 
ojc
yzl 
J eaten 
ch
tnl 
na.aa:ej 
"'negO 
dews 
ob ch 
ca:n
 
fisz i 
ll:1iesa: 
c hł eg ( 
\'i2i
c 
chaJ 1 
na. S 2e. 
słowa 
listop 
M. ości 
Or
d( 
"ied 


--,..,.....----- 
 


-
 


sOWa1 
na.leż 
sp erg 
na. A 
feld 
fełd' 
POu
] 
hel110 
b urg 
ĄUd
 
hr. L 
hr. l 
kenIA 
nora. 
'enh 
li'ra.u 
Gabr 
Seho 
ĄUa
 
br. 
lI ael 
l{OUl 
I br. ] 
br. ] 
"'al1t 
Schr 
br 
W
r 


. Przegląd polityczny. 


Anstr}'a-Węgry. Wiener Złg 'pisze.: 
"Czyniąc zadość wezwaniu NaJjaśm6Jsz e J 
Pani zawartemu w najwższem pIśmie odr
- 
cznem z Godollo 7go listopada r. b. 
wystosowanem przedewszystkiero do Icb. 
c. i k. Wysokości Arcyks. Maryi i KlotyIdY 
a pośrednio także do wszystkich dam w mO' 
narchJi, zapewniła sobie Je.) c. i k. WysO- 
kość Najdostojniejsza Arcyksi
żna Mary
 
współudział p6wnego grona dam znauye 
z dobroczynności i zajmujących w życiu to. 
warzyskiem wybitne stanowIliko, zapras z . a - 
jąc Je do zbierania składek tak w Wiedniu, 
jakoteż w głównych miastach prowincya l - 
nych na rzecz zakładu wychowawczego d.Ia. 
córek. oficerskich w Wiedniu, którym opJe
 
kuje si
 Najj. Pani. 
W tym celu wydała Jej c. i k. W
s. 
Najdost. Arcyksiężna Marya do członka'" 
Komitetu Dam, llast
puJące pismo o- 
ręczne: 
"Zbliżają,ca sif;1 stuletnia rocznica y t 
nienia zakładu wychowawczego d]a co r6 
oficerskich w Heruals, ma być obchodz Oll !ł 
godnie w ten sposób, iż istniejąc nadal W. 
my
l swej założycielki Cesarzowej Maryl 
T e r e s y zakład ten w drugieill stuł
- 
ciu swej skutecznej działalności bl2

le 
rozszerzony i obejmie większą liczbę mieJsc 
funduszowych. 
Dostojna Monarchini Austryi, Ces
- 
rzowa E l ź b i e t a, podała myśl obchod
enla. 
tej rocznicy w ten sposób, Ta wspaDlało' 
myślna orędowniczka wszystkiego co 
obf6 
i szlachetne, przyczyniła się Sama hOJnY
 
datkiem do tego patl'yotycznego dzieła, J]ll- 
łości i ła.,kawem pismem porurJzyła MI zał: 
szczytną misYę df-iałania w najszerszyc. 
kołach dla tej idey, godnej Na'3t
pczynl 
Maryi Teresy. . 
UszczC;jśliwiona łaskawe m zaufaDlel!l 
J ej Cesarskiej Mości, czuję głę boko, 
e w.Y' 
wiążę się z tego wielkiego zadania l .0
I!Jii 
gnę cel zamierzony tylko wówczas, Jez el 
połączą liIi
 zemną wszystkis sdachetn e 
Patryotki tak w Wiedniu, jak. we .wszyst
 
/.ticb, c

ścia,ch pas
ęj kocba.U6J OJC1.11. D l j 


Zll:1a. 
den1 
gdyi 
lUo g 
odzi 
!:lą,st 
lUa 
Jesz 
Złr. 
w n 
w g 
dobl 
dob 
oWe 
cić 

ą,
 
1Uą, 
I !:la. 
alu.: 
Pen 
\ 

j 
!:la.u 
l\ą,) 
lei 
aa.r 
Itdł 
tej 

ok 
za., 
()su 
llą,) 
\'iiI 
te] 
z ) 

e 
!Iii 
ta 
Ol}: 
do. 
lD.i 
d!:l 


, . 


r 


-
		

/DIGCZAS002001_1875_276_0003.djvu

			o
iet:y gotowe SIJi do c:/:ynu :/:aWBZ6, je- Niemey. Biskup spirski Haneberg, 
,eh chod:/:i o kr:.:ewienie myśli :/:acnej popadł, jak wiadomo, niedawno w zatarg 
l szlachetnej i o czyny wspaniałomyślne. . :/: rządem bawarskim z powodu, że wbrew 
fu d Z każdem nowo powstaJącem mIejscem . wyraźnemu zakazowi władzy i nie czekając 
din us.:/:owem w zakładzie wychowawczym; odpowiedzi na rekurs wnielJiony do króla, 
ub a corek oficerski.ch w, l
erna,ls, ni
ty
ko I I poz
ohł ?iskupowi m?gunc,k
emu Kettele- 
tYl{Wa, troska Jednej rodzIme wOJskoweJ, me- rOWI kazac w dyecezYI swoJeJ w Oggers- 
c' o POwstaje nowy przybytek, w którym I heim. Pociągnięty przez ministerstwo wy- 
bO
k
 dzielnego oficera otrzyma nauKEJ i i zuań do odpowiedzialności, potrafiił biskup 
c
ózle .wy?
o
an
 w duchu prawdziwych I H
Qeberg uspraw
edljwić się zup
łnie.. 
ó- 
z t 
lewlesclch, ale nad.o wykształconą W1ą, że do pokojowego zagodzema tej me- 
nOstanle w myśl instytucyj tego zakładu miłej sprawy przyczyniło sił.} wiele pośre- 
Q


:/:YCJelka, która wystąpiwszy z zakładl1 dnictwo królowej-matki, która jak wiadomo 
kies? , bEJdzle ośwlat
 do naj odleglejszych niedawno przeszła na łono kościoła kato- 
j;a nCO W naszej ukochanej, ojczyzny :wpaJa- lic kiego. 
c W młodzIeż d
c
a oW,eJ JllstytUCYl. _ Dnia 11 b. m. kończy si
 kara 
st. WIadomo mI, ze Wlelmozna . . . . , . więzienia, na jaką ks. Maiunke poseł par- 

2
Jesz zawsze. z dum
 w s
e
egach lamentu i były redaktor berlińskiej Germa.- 
oChachetnych 
obl,et AustrYJ, wypełm
Jących nii został skazany. Członkowie frakcyi cen- 
Śc' oczo ObOWIązkI patrrot)"cz;łeJ WdzI
c
no: trum zamierzają, jak pisze Nordcl. Altg. Ztg 
ch 

bec l'odzlny mEJZOw, ktorq w kazdeJ w dniu tym urządzić bankiet na cześć swe- 
o' 
Ilt Ii
 gotowi nieść życie w ofiene, za go kolegi. 
lzyzu
, bez wzgl
du na los swej rodzmy. 
Ch steIl1 pnekonaulł, że Pani staniesz sifJ 
n 
tn
e tłumaczem wspaniałomyślnej idey 
"fi asz eJ Monarchim, że użyjesz swego wymo. 
d nego i wpływowego słowa w tej "p r z e- 
oeWszystkiem nas kobiety blisko 
cbChodzącej sprawie", że patryoty- 
fi: n " ofiarno

, którą .8ama, spełnis
, yotra- 
:m'z WzbudZlc także l w mnych l ze zaJ- 
c lesz liię zbieramem składek w celu ry. 
"fihl ego doprowadzenia do skutku przedsię- 
ch'l.l
cla wróżą,cego błogIe na
t
p:ltwa. .NIe 
n a
 to będzie zapuwl0dzJą dobrego skutku 
słS'l.eg o szlachetnego przed:llEJ wzi
cla, że 
j' oWa. niniejlize kreślc: do PaUl w dulU 19 

st?
ada, t. j. dniu Imienin Jej Cesarskiej 

SCl Cesarzowej, Inicyatorkl i szlachetnej 
W 
downiczki naszego patryotycznego zadama. 
ledeń 19 listopada 1875. Marya. 
s Do komitetu dam, do którego wysto- 
nO

ne zostało powyższe pIsmo odr
czne, 
s a eZI} w W i ed ni t1: Ks. EruestJna Auer- 
n Perg , ks. Joanna Auersperg, ks Wllhelmi- 
£ 
luersperg, ks. Krjstyna Colloredo-Mauns- 
fe , ks. Marya Teresa Collortldo - Manus- 
pld, ks. AleKsandra Dletnchstem-MensdOl'ff- 
h OUIlly, ks. Marya Kmsky, ks. Marya Ho- 
b elllohe-Schilhng:lfiirst, ks. Karollila DcLan- 
Ąll.r g , ks. lda Scbwarzenberg, hr. Katarzyna 
h lldrassy, hr, :Franclszka B a w o r o w s k a , 
h l'. Zofia Buquoy, hr. Klotylda Clam-Gallas, 
kl'. liermiua CreneVIUe, hr. Józefina Fal- 
11 e n l1ayn, hr. Aloiza FiinfJClrchen, br. Eleo- 
\' ol'a. ..Hayos-Sprlllzenstelll, hr. Edwal'da Khe- 
pe nh U.lIer-Mett>ch, hr. Paulina KOUlgstJ
g, hr. 
	
			

/DIGCZAS002001_1875_276_0004.djvu

			- W Pompe.jl dni" 26 b. m. w obe-' metrów (od 9
iu do14
u B
Óp) wystfiJP
je' ty?h pięci
 lat u
:
ńc:z;ono regula.cy
 w I. 
cności p. Larochefoucauld wykopano ogromny zwykle z brzegow, 
 WYjątkIem tylko me-I dZiale to Jest od WIsły a:2: do dolnego mly- 
skarb zabytkach złotych i srebrnych, który których miejsc, gdzie przepływa pumiędzy na w Borz
cinie. W tym czasie, mianowicie 
jak ę wyrażają dzienniki włoskie sam wystar- szeroko i głęboko wyżłobil)nemi pagórkami w roku 1847, wypracowano także pomiary 
cz y na utworzenie muzeum. Pomi
dzy za- gliniastemi. i obliczenia powierzchni zalewowi podle
 
. tkami temi znajduj!b się misternej roboty Te żółto-glinkowe brzegi Uszwicy, po- głych gruntów, oraz przeprowadzono roz- Na posiedzeniu Izby niższej s ej 1Jl u 
kubki i talerze, tace, sprzęty toaletowe, zwier- mieszane z gniazdami szutru lub twardego prawę konkurencyjną. w 
gierskieg;o w dniu I b. m. prezes 
cia,dła, wazy, cukierniczki, kóJc;;yki, sakiewki iłu, odznaczają się w dolnej okolicy pokła- Od 20 listopada roku 1850 uast
!piła ministrów odpowiadając na interpelacyę o. 
złociste z monetami złotemi i t. d. a wszystko darni na wpół skamieniałych drzew, >:aś w przerwa w robotach, która trwała aż do świadezył, że rząd węgierski przystał na 
t,o z naj szlachetniejszego kruszcu. górnej okolicy szczątkami zwierząt przedpo- 7 maja 1855 r., a to z powodu nasuwają- wypowiedzenie traktatu z Anglią, gdyż A
' 
topowych. cych się trudności co do uregulowania strya poc
ytuje traktat handlowy z Anghą 
Z przytoczonych tu dat powziąć mo- trzech młynów w Borr.ęcinie. za szkodliwy swoim interesom. W rolwwa- 
żna, że Uszwica należy do rzek zmieniają- Gdy jednakże w tym czasie górny ni ach z AustrH nad ponowieniem :z;wil}z
u 
cych łatwo swój bieg, wijąc się wśród li- młyn, t. j. pod dworem nabył tenże dwór, cłowego i handlowego, zwróciły główm e 
cznych krzy\'\izn - a jej wylewy są nader któremu na regulacyi zależało, młyn drugi Węgry uwagę swoją na restytucyę podatk? 
gwałtowne i niszczące. czyli środkowy uległ zniszczeniu w czasie konsumcyjnego i ustanowienie taryfy cłowe,h 
Między Wisłą a lewym i prawym wysokiej wody w roku 1853, zaś trzeci interesom węgierskim odpowiedniej; a gdy 
brzegiem dolnej Uszwicy, prawie w pośrod- młyn czyli dolny z nasiębiernego na pod- umowa nie przyszła do skutku, traktat zo- 
ku granic zetlwi
cja się wód powodziowych siębierny tylko o 3' 9" spiętrzenia przero- stał formalnie wczoraj wyppwiedziany. Rz
d 
tychże rzek, znajdują się zapadłe pasy te. birmy został; przystąpiono do regu]acyi II węgierski pragnie jednak porozun
ienia Się, 
renu, które zapewne dawniej pokryte były działu, t. j. od tegoż dolnego mł,yna w gÓrę i wtedy tylko byłby zmuszony do ogłos ze - 
stawami, bagnami i lasamI, a obecnie w do mostu powyżej dworu w Borzęcinie nia samoistności obszaru cłowego węgier- 
tym kierunku ciij,guie się po lewym brzegu. Na zasadzie latwierdzonego planu przez skiego, gdyby brak powolności ze stro
Y 
bagnista struga Uszewką a po prawym Bo- byłą dyrekcyę budownictwa pod duiem 24 Austryi uczynił niepodobieństwem zawarcIe 
rÓNką zwana. lipca roku 1854 l. 1102 rozpoczęto tę 1'e- traktatu cłowego interesom Węgier odpo- 
Te Rtrugi wpadające teraz do Uszwicy gulaeyę na dniu 7 maja 1855 roku a ukoń- wiedniego. Izba przyjmuje tę odpowiedź 
pod Górką i Kwiko:vem, dostarczają S7.CZC- czono na wiosnę roku 1856, przy czem do wiadomoścj wśród oklasków. 
gólniej podczas mokrej wiosny dosyć dużo jeszcze w latach 1857 i 1858 uskuteczniono Parlament niemiecki przyjął na 
wód łąkowych i lasowych a ze względu na niektóre poprawy. posiedzeniu z 30 listopada wniosek S c h u !t, 
bardzo mały spadek tych strug, bo wyno - W tym całym okresie czasu od roku z e-D e l i t s c h a o ustanowienie dy e t p?- 
czący tylko Vi{ pobliżu Uszwicy zaledwie 5 1845 do 1858 wykonano 58 przekopów to selskich a to w imiennem l'J'łosowan IU 
centimetr (dwa cale) na 189:6 metrów (100 jest do Nr. 65, z pozostawieuiem jednak 171 głosami Pl'zeciw 58. .. 
sążni) długości, ułatwiają dalekie cofanie się wykonania prZekOpl)W Nr. 45, 46, 47 i 48 Bohemi{£ donosi, że p. S c h we i n it II 
W te strugi i obok przyległe niziny spi
- u:t później. Długość tych 58 przekopów wy- został mianowany a m b a s a d o r e m p rU- 
trzonych wód Wisły i Uszwicy. nosiła razem 8470 metrów (4466 sążni) a s k i m w P e t e r s b u l' g u. 
Łatwo pojąć zatem, że mieszkańcy objętość 97,342 metr. sześ. ('4,275 sążni Zgromadzenie narodowe uchwaliło 30 
dolnego porzecza Uszwicy narażeni byli na sześ.), wskutek czego bieg rZf/ki skrócony listopad
 u s ta.w ę w y b o r c z Ił W cało
cj 
ciągła straty, już to z powodu wylewów został z 22'20 kilometrów (2.926 mili) na w trzeCim rozbIOrze 532 głosami przecIW 
wód, jużto z powodu cz
stego zrywania 18'198 kilometrów (2'396 mili), czyli o 4'002 87. Clercq 7. prawicy postawił wniosek na- 
gruntów a nawet często zachodzila potrzeba kilometrów (0'528 mili). znaczenia dnia wyborów do senatu i izby 
u8uwania poderwanych domów. Nadmienić Chociaż pierwotnym projektem niebyło deputowanych. oraz dnia zebrania się no- 
bowiem .wypada, że z powodu nieco wywyż objęte obwałowanie rzeki, to Jednakowoż ua wych izb. Wnioski Bardoux i Clercqua 
:>zonych przez namuły i urodzajnych nad- za
złą potrzebę i ze względu na oszc<:ędność, uznane zostały za naglące. Projekt ustawy 
brzeinych gruntów, umieszczone są wie;s',Je usl:uteczniono na zarządzenie Reichersdor- o zarządzie armii, wbrew żądaniu jenerała 
zabudowania "zezególUiej dużej przr.zło fera podczas tej regulacyi :t.:iemią. wydobytą C i s s e:r 
 nie został postawiony na pierw- 
tysiąe numerÓw liezą,oj wsi Borz
eiua, 'a- z przekoVów, cześciowe nasypy wałów wszem mleJseu porządku dziennego. 
wie ponad "amemi brzegami rzeki. odleglości po 47'4 metrów (25 sążnil od Członek parlamentu angielskiego Ste.. 
Dla\xgo też juz oddawna B08Zono 
ię środHa przekopów, a to po lewym brze
u w fan Cave wyjechał do Egipt
 w szczegół' 
z myślt! ;:aradz,enia złemu, lecz te myślI i długości 3167 metrów (1670 sążni), objęto- n6j mi;,;yi. . 
chęci dopi(!ro od roku 1845 w czyn prze- ŚCI 23404 metr. sześ. (3432'6 szążni sz.), a I l. b a r u m li il s k a wybrała jednogło- 
chodzić :caczęły. Jak się to działauie rozpo- po prawYJD brzegu w dłu
oki 2035 metrów śnie prezesem swoim księcia Dymitra GAik
: 
częło i jakie dotąd przecllOd
i koleje, będ
 (1073 sążni), objlJtości 20392 m
trów sz. Mi
dzy wybranymi ponownie wiceprezesa}))! 
się starał wyka'1ać poniżej. (30655/ 6 sqżniaz.), zatem razem VI' długości znajduje się także były minister spraw za- 
R.zeka Uszwica w części swej od Wo- 5202 m. SZ. (2743 sllżni) objętości 44296 g-ranicznych Wasil Boeresku. Całe biur<' 
kowic aż do ujścia do Wisły pod Wolą, metrów sz. (6496 sąż sześć.) KOglta robót Izby jest przyjaźnem rządowi. 
pr:cem:ykowską wraz z dopł}wami Uszewką tych Jicz4C w to: wartość uiszczeń w natu- Dymisya M i d h a ta baszy potwierdza 
i I3oró\\ ką - część ta US:lwicy mówię -- rze, koszta zarządu i częściowe wynagro- się, ale nie została jeszcze przyj.;tą. Pogł
- 
przedstawiała dawniej przed l' 1845 bardzo dlsnie za grunta, wynosiły, podług spra. ska krą:ty o podaniu się .równiet. do dyml- 
krętą od 11 do 22 metrów (od 5 i pół do wdzonego rachunku w r. 1868 tylko 16.832 syi ministI.ów robót publicznych i oświaty. 
11 sążnia) g6rą szeroką rzekę, płynącą w zł. 31 ct. Hr. Z i c h y miał 27 listopada posłu- 
górnej .c
ęści w

:ód p
l. o ,W!ższ
ch. brz
- ,Do tych kosztów przyczyn
ł ,się H
ąd chanie u Sułtana, przeszło godzinę trwaj.ące 


ch, 
as w doln',J CZ
sC! wsrod msk
ch pol kwotą 5692 zł. 27 et., reszta zas, to Jl!S
, i towarzyszył mu rad(:a poselstwa KosJek. 
I oagmstych ł
k. Zap
;
lętan.e wysokIe wo - 11,140 zł. 04 .et. przypadła na gm III Y. I Przyjęcie było Jak najle sze' oczem hr. Zi- 
dy od WOkO\
IC do v\
sły s}ęgały o.d 253 dwory w zakresIe za}ewu położone. Okohc
 chy udał się do w. wez
ra. ,_
 Porta wyda- 
do 4'

 metrow (ę do. J 
 stop), 3:, Jesz?ze d?starczyła do robot przeszło 
1.600 dm ła do gubernatorów prowinc i stosowny 1'0' 
dawmeJ zapewne I wyzej, co wnoslc mozua p16szych. Za podstawę do rozdzIału kosz. zkaz ab w ł wa"e d t?' łali na- 
z ,fOl:macyi brzeg?w. To. też nadbrzeżni mil\)- tów, przyję:o obszar pod. zalew podpadają- t ch:nias; lo y KoJ:s
a
tn: 
l
rzY
dzieDue 
szi;ancy doz n aw3: H prawie co rok znaG,mych cych gruntow 3: wzgl
dme straty spowodo- :pływy składane będą 
 
nk
 ab' zape- 
strat O . d POWO(lzl. wane w skutek ICh zaJewu. wnI ' c ' sobI ' e S łat k t '.) O 
, v . ,. k . b ł d .. Ś T . d b d P li} uponu s yczmoweg . 
y teJ częSeI rze I y o awmeJ o m en WUIl owany o szar począwszy o 
uasiebiernyeh młynów o wysokich jazach dworu w Borzęcinie, aż do nadwiślańskich 
przewałowych. Istnienie tych młynów, się- wałów wstecznych, wynosił po obu brzegach 
gało dawnych czasów a o ile wnosić było Uszwicy w sześciu miejscowościach, jako 
można ze stawianych na to dowodów, nie- to Borzęcinie, Hylowy, Szczurowy, Dołędze, 
które z nich pochodziły z pierwszej połowy Zaborowiu i Kwikowie powierzchni 3775 
XVII inne zaś z końca zeszłego stulecia. Z hektarów (6558'4 morg) a jednorazową 
tych młynów zniszczało dwa jeszcze) przed stratę przez ich zalew obliczono na 26170 zł. 
rokiem 1845 a to pod Bielezą i pod Szczu- W tym czasie uskutecznione sprosto- 
rową (folwarkiem Wołoszynem), który to wanie rzeki a względnie i powi
kszenie się 
ostatni do reszty zniszczał podczas powodzi chyżości w dolnej cz
ści Uszwicy, wywierało 
w roku 1845. wpływ i na górną część tejże, w skutek 
Około roku 1830, przeprowadził dwór czego istniejący natenc:zas jaz prze wałowy 
Radłowski (zapewne baron Badenfeld), jako powyżej \Vokowic częstemu podlegał zepsu- 
właściciel Borzęcina i Bielczy, cz
ściowe ciu tak, iż w czasie budowy kolei żelaznej 
poprostowanie kilku znacznych krzywizn w K. L., zastano jaz ten już w nieużytecznym 
górnej częśei Uszwicy w swych gruntach stanie, przeto od tegoż jazu ciągnącą się 
między Bielczą, Łęką i Borzęcinem, oraz młynówkę przesypano groblą kolejową a. 
tu i owdzie w nizinach, usypano niskie tym sposobem, przestały istnieć trzy młyny 
nieregularne wałki czyli groble. wodne w Wokowieach i :tęce. 
Często powtarzające się wylewy a na- Młynówka odprowadzała wodę Uszwicy 
dewszystko znaczny wylew wód powodzio- wzdłuż Wokowic, Łęki i Przy borowa do po- 
wych Wisły i jej ubocznyeh dopływów w r. toku Uszewką (tak:2:e Uszwią) zwanego, w 
1845, spowodował rząd do zaj
cia się spra- skutek czego w czasie wysokiej wody na 
wą obwałowania Wisły i jej ubocznych do- Uszwicy, przyczyniała się do zalewu niskich 
pływów. gruntów w Prz} borowiu , Rysiu, Niedzieli- 
Co do Uszwicy to już przy sposobno- skach, Rajsku, Strzelcach wielkich i małych, 
ści komisyi o młyn pod Szczurową (Woło- Rząehowy i Szczurowy. 
szynem) w grudniu roku ł 843, oświadczyły Do robót uskutecznionych jeszcze w 
strony interesowane swe życzenia, aby za- tym czasie zaliczyć także wypada poprosto- 
pobieżono wylewom wód przez odpowiednie wanie i pogłębienie strugi Borówką zwanej, 
uregulowanie i obwałowanie rzeki. Na tej a wpadającej do Uszwicy po prawym brzegu 
zasadzie przedsięwzięto w roku 1844 hydro- pod Kwikowem, która d" wniej przedstawiała 
techniczne pomiary Uszwiey od Wisły aż tylko strugę zbyt nieregu]ar1U! bagnistą, oraz 
do dworu (folwarku) w Borzęcinie w dłu- dla przyległych gruntów bardzo szkodliwą. 
gości 3 mil, uzyskały zatwierdzenie Prezy- Regulacya tej Borówki uskutecznioną 
dyum c. k. rządu krajowego. dekretem z d. została w milowej długości, staraniem i pra- 
14 września roku 1845 1. 8523 a następnie wie wyłącznym kosztem, około dwóch tysię 
dekretem ministerstwa h!Lndlu z dnia 31go cy złr., właścieieI.1. Dołęgi p. Aleks. Guntera _ 
sierpnia roku 1848 l. 4305 i na ten cel W skutek reguJacyi Borówki nietylko poob- Odpowiedz. redaktor Władysław ŁozIÓ81d, 
udzielił rząd zaliczki jako to w roku 1845 suszano przyległe grunta i ułatwiono od- 
 
kwotę 2000 złr. a w r. 1846 kwotfJ 1000 pływ miejscowych wód deszczowych i laso- 
złr. m. k. wych, ale nadto ułatwiony został takte od- 
Roboty rozpoczęto na dniu 12 listo- pływ wód powodziowych Uszwicy, które w 
pada r. 1845 i z różnemi przerw:
'ni pro- górnej cz
ściBorzęcina dostwały sifJ ku ni- 
wadzono do 20 listopada r. 1850. Vi ciągu zinom Borówki. 


- Dwunasty wykaz skladek na po- 
mnik dla ś. p. Agenora Goluchowskiego. 
C. k. N"amiestnictwo we Lwowie: BartmańRki, c. k. 
wiceprezydent Na
r.iestnictwa 100 zt, Eckhardt c. 
k. radca dw., Dr. Hailig c. k. rad. dw.) Orlecki c. 
k. radca, Ettmayer c. k. radca, Loebl c. k. radca 
po 20 zł., Stanowski c. k. radca 15 zł., Karasiń,ki 
c. k. radca 10 zł., Decykiewicz c. k. radca 4 zł., 
Chitry c. k. radca '2 zł., Jędrzejewicz pr
kt. konc, 
hr. Borkowski prakt.. konc. po 
o zł., vVinter sta- 
rosta 15 zt, Skrzyński prakt. korw. 11 zł., Śwital. 
ski sekr, A. hr. DzieJuszycki kom. pow., Sabat 
sekr., Tomek nadnid. budow, Lachowski c. k rad- 
ml, Ksi
żarski radca budowo po 10 zt, Breitenber- 
ver dyr. rach., Friedrich kom. pow., Morawetz I{om. 
Terlecki kom. pow, Stl'ansky prakt. konc., Lasko- 
wski pr. konc., Szeligowski pr. konc. Link koncep., 
ChłędcJwskiKcm. pow., Sza\dowski kom. pow., Ma- 
ser radca hudowniczy, Madurowicz natlinżyn,ier, 
Pregmacz n:J.d:nżynier, Chlapec nadinżynier, Remer 
nadinżynier, Slapa nadinżynier, Wybranowski prak. 
rachunkowy po 5 zł. Biuro V. rachunkowe ;) zł. 10 
ct. j Opatowicz nadinżynier, Setti nadin);ynier, Grzy- 
malski inżynier, :Mo8ch c. k. radca, Pulikowski sekr. 
Nam.; L Oddział rachunkowy po 3 zł. j Gajorski 
adj. bud., W obr nadinżynier, Sare adj. bud., Bro- 
nikowski prakt. budowniczy, Flechner sekretar;;, 
Sloński c.'k. mu. Kasparides sekr., Czel' ,,'iński kom. 
pow., Erlacher 
".kr., Dr. Cassina kOT1C. sanit. po '.! 
zł.j - Ul Oddz. rach. l zł. 50 ct.., VI. oddz. l'ach. 
l zł. 40 ct., Blauth radca rachunkowy, ]I.likicwicz 
(.fic. Bieniel;ki, kanc'., vVoło
zynowicz pr. kone. 1\0- 
rasadowez pr. konc. Kukurndza iniymer, Schindler 
urz
(1. bud., D7.iubiński iuż., Hwski ofic., Repuszyń:oki ofic. Sjoklo
iński adj 
vVagncl' "fic., Ols7.ań5ki ofic., Dąbkiewic% (,fiu. 
Skwarczyrl,ki sekr., Dr vVerner wderyn. krajowy. 
Ger.tmaun kom. pow., l\Lsiuk kom. pow., Sitkie 
wicz kol'. pow., Dobrowolski radca mch., Komar- 
nickl asyst. rach., Reiss asy
t. r"ch., Nikodemowicz 
asyst. ra
h., Zemann radca l'ach.; II. odd
. rach., 
WaJiek rade. rauh, Pogonowski mdc. rach., Scher- 
sch,jk emer. sekretarz pow., Winnicki asyst. rach., 
Kainath oBc, Pu1ikowski koncep, CzerJunczakiewicz 
!'ekr. po l zł.j Olszew,oki 01ic. Laur,.óiewicz ofic. 
Ma ksyrr,owic;; kom. pow., Ho:ł(jdyil.ki koncep., Sa- 
ch
nek radc. ra
h., Bilhcr prak7.. raeh., Biinzel pr. 
mch., Haruicki kom. pow, ZuJauf pr. konc" GawIi- 
kowski urzędn. po 50 ct.: - I-Iaal' ofic. rach., Le- 
wicki asyst. rach. po 25 et.; Fiajkowski asyst rach, 
Och anki pl'. rach, Boglewski asyst raeh. po 20 et. 
raZfm od c. k. Namiestnictwa 536 zł. 10 ct. Za- 
I'zi}(l dóbr w I\'Ioszczanach: Stefan hr. Zamoyski ":0 
!.J.j H. Turnau l zł., razem 21 Z/. Razem 51\7 zł. 
10 ct. Poprzednio wykazane: ad I do XL 1.763 zł. 
3 et. l rublJl papierowy, ćwierć talara srebrnego 
Ogółem 2:ł20 zł, 13 ct,. l ruhel papierowy i ćwierć 
talara w srebrze 


bOSrOIJARSTWn I HANlJtL 


Ochrona porzeczy zachodniej Galicyi 
od powodzi. 


n. 


(W. H.) R z e k a U" z w i c a także rze- 
ką Glinik zwa na (co zapewne pochodziło 
od żółto gliniastej przy biÓrkowej wod 7 tej 
rzeczki), leży prawie w puśrodku między 
rzekami Rabą a Dunajcem. Bierze swój po- 
czątek w podgórzu karpackiem, powyżej 
Lipnicy górnej i Rajbrodu w powiecie bo- 
cheńskim, a płynąc następnie jużto między 
wysokiemi bn:eg8.mi gliniastemi, jużto wśród 
łąk w wązkich dolina<
b, wśród lieznych 'La- 
kr
tów, przepływa obok słynnego browaru 
OkoÓma i przez miasto p'.Jwiatowe Brzesko, 
któremu już nieraz dała się we znaki; na- 
stępnie w coraz niższym terenie wije się 
przez kilkanaście wiosek, pod W okowicami 
przecina kolej żelazną Karola Ludwika, a 
pod Wolą przemykowską. wpada do Wisły 
naprze0iw malowniczych w:lgórz Przem,\'ko- 
wa, przebiegnąwszy w ten sposób od źró- 
deł około 9 mil (68 kilometrów) długośei. 
- Uszwica ma główny kierunek połu- 
dniowo-północny i posiada przeważnie cha- 
rakter górskiego potoku, albowiem unosi z 
sobą szuter, wzbiera nagie, nadto stosunek 
niskiej do wysokiej wody jest zbyt rażąey, 
bo gdy pr
y naj niższym stanie wody prze- 
pływa Uszwicą na sekundę tylko około 022 
metrów (7 stóp) sześciennych, to zuów wo- 
dJ wezbrane przynoszą od 174 do 190 me- 
trów sz. (od 5500 do 6000 stóp sz.) na se- 
kundę. Spadek jest także rozmaity, nieró- 
wny i dochodzi od ] 2 1 /1 do 30 centimetra 
(od 4'73/1 do 11'26/1) na 189'6 metrów (lOOO 
sążni) długości już w dolnej cZfJści to jest 
od Wisły do koJeji żelaznej, a w górnej 
części ku źródłom jest spadek daleko wię- 
kszy. Przy małym stanie, zajmuje s:lerokość 

ody. od 6 do 18 metrów (od 3ch do 6,
iu 
l. lOc!u sążni), przy najwyższym zaś stauie, 
slę.gaJąc,Y1:1l po nad zwykły mały stan w gór- 
neJ CZęSCI od 5'6 do 6'3 metrów (od 18tu 
do 

ch stóp), a w dolnej od 2'84 do 4,42 


4 


OSTATNIA POCZTA. 


- 


-- 


TtlfGRAM
 GAltT
 lWOWS
ltJI 


- - 


Wiedeń! 2 grudnia. Wydzia' wy- 
znaniowy oświadczy' się za ulożeniem 00' 
welli, która poprzesta'abv na zmianie usta' 
nowień o materyalnem prawie malźeńskie()1 
w 
odeksie cywilnym, i powierzyla depu t . 
Weebero\\'i zredagowanic takiej nowelli. 
Rzym, 2 grudnia. Na posiedz eoiłl 
izby PI'zy obradach nad budżetem prewe n ' 
oyjnym na ro
( 1876 wniós' deputowaoy. 
Engli (?) \votum nagany dla rządu. Min
hettJ 
daje wyjaśnienia i zastrzega się przeciw o
. 
ganie, poczem Maurogonato wnosi przejśCIE! 
do porządku d/.iennego, co też izba uczy 
ni';), przyjmując do wiadomości nowe wy- 
jaśnienia ministra. 
Pary t, 2 grudnia. Komisya zł,o- 
żona w sprawie ustawy prasowej odrzuclla 
tę ustawę. 
Bruksela, 2 grudnia. W parl a ' 
mencie na interpt>lacyę w sprawie słów 
papieża wyrzeczonych do ostatniej deputa- 
cyi belgijskiej o maUeństwie cywilnem - 
oświadczy' minister spraw wewnętrzoych, 
ze wie tylko o tern z gazet. We czwartek od- 
będzie się rozprawa nad interpelacyą o czyn- 
ności pos'a belgijskiego przy Kuryi. 


Do dZisiejszego nllmeru dołąc;:- 
się PRZEJVODN1K NAl71l0lVY ra 
gl'lldzień dla premt'lllf'i'ałorów calo" 
i PQI1'ocznycl,
 


i
		

/DIGCZAS002001_1875_276_0005.djvu

			fi 
Prayje.hall 40 Lwowa. I Gd,J.ohalf sa L.e.... I 
dnia l grudnia dnia 30 grudnia 
Botel Zorza. Pp. Walery Wayg'art do Podlisek. _ WIa- ! 11łiJ:"J5y>.:!h6.
7:.q, do Lwowa. 
Pp. Maroin K
szycki z Dziewi
tnik. -: Lu- dysław Bogdański do Uherca. _ Henryk Janko do ' Z K.rak
w
: nno (I godzinie. 6. minut ó
 (poci'ig 
cyan Kraszewski z Polski. _ August GauthIer z I Hoszan. - Henryk Szeliski do Kozowy. - Marceli POBPleS!\ny) " pl"?\ed połudJllem Q gOdZ , 1D16 10. 
I.;yonu. Zaozek do Dubna.. _ .Jan Zakrzewski do Tarnopola. mmut 66 IpOCh)g osobowy); w no"y o godz. 
Botel Buropejski. 9 mm. 45 \poci
g cz;ysto osobowy); wIeczór o 
Pp. Feliks Czerkawski z Metyniowa. _ Ksą. godz. 8 min. 5 (pooi'ig lokalny). . 
Wery Madejewski z Grodowic. , Spollt\'
eżenta meteorologlosn& fi C m :le l ::U z oO n W y) 1e p U o : l p 'a o 
o d o .godz. 4 d . m
n. --:- (
oo { lIłg 
. .. "o Q; lU mu o go z. ;;). mm. {) po' 
Botel Angielski: z dJl1a 2 grudma 1876. cilig mi
szany) j w nocy Q godz.lO. min. 18 
I{ Pp. Zygm!lnt Swi
jkowski z Tarnopol.a. . - Barometr /181.03 mm., Psychromet,r Buchy _ 7.1&C. (pocill.g posple3r.ny) i" . 
O arol Matkowski z Brzezan. - Karol HublCkl z Ps -h o ' 'J t 740C P "Ż ,. 2 4 Z Stanisławowa (przez, StryJ): wieczorem o god
. 
żydowa. _ Erazm Turystowski z Wiednia. _ y. r metr "'I go ny . . -- f\i U080 pary . 9. mia. 3. I.pocieg roi\j8zany}; 
Franciszek Starzyński z Gł«;:bowka. - Kazimierz mm. Wilgoć 93 Jio. - ZachmUf?;enie 10. Wiatr SEl. Z PodwołoozyałE (do Lwowa na Podzamcze) 
Wysocki z Hrehorowa. Ozon 8. Opad w mm. z ostatnich 24 godzin. po południu o god7.. 4. min. 3 (poci'jg mi
. 
Hotel Podolski: Temperatura. powietrza _ 5.7 ORmo f
ZQny) i w no
y o godz.. 3: min. 45. (pooiąg 
ię 
8zaoy) j Wleczor o godzlme 10 mm. lir; (pOOI'ig 
=- P. Aleksander Zastawski z Bryniec. Barometr opada. pospieszny. - 
..
 


Paci,g' kolejowe. 


OdChod... .e Lwowa. 
Do Krakowa i rano o godzinie li. (pMI4!r Ciy.to 
osobowy); po południu o godzhrie li. min. fi 
I.pcuiljg mi
8zany); w nooy n godzinie 11. min 
25 (pocitg pospieszny); rano lJ godzinie 6. min 
35 (poci,g lokalny), ' 
Do Podwołoo:l¥sk; (z głównego dworca); rano 
o godz. 6. min. 20 (poci'ig pospieszny) j w po' 
illdnie o godz. 12. min. 6. (pocilig miQszany). 
w nooy o godz. 10. min, 67 (poci,g osobowy). 
Do Oze
D1o
eo; rano" godz. 6. mm. 50 (pooi,g 
posple8z11Y) j w południe o godz. 12. mlD. 60 
(pociU mi
szany); w nooy o godz. 11. min. 4:8 
(poci'ig mi
szanY)j 
Do StaJ11llławowa(pnez Biryj); rano o godz 
7. min. 7 (pooitg mi
szJłny) j 
Do Po4woloosy" (z Poc
zamcza): w poludnie 
o godz. 12. min. 26 (pooi,g mięszany) j 'fi. noO'f 
o godz. 11. min. 32 (pooią
 mi'i)8zany). 


Cennik lwowskiej Izby handlowo i przemysJ.! Kurs giełdy wiedeńskieJ. 
Lwów, dnia 1 grudnia 1875. i dnia 29 listopada 1876. 
płacił I żl}daja ! I. Dług PAństwa płacił. zl}daj. 
-----.- ! Jednolity dług Państwa. w banknot,.. 69.55 69.70 
waJutlł austr. . 1 " " " w srebrze.. 73.45 73.55 
l. Akcye za. sztuk
. 
łr. I et. złr. I et. . Losy z roku 1839 cale. . . . .. 259.- 261.- 
l{oJ. g. Kar. Ludw. po 200 zł. m.k. ci 2Ó3 j W :!05 ;50-- i., ,,1839 pilł ta cz
ść. .. 249.- 250.- 
}(ol.lwow.-czer.-jas. "200" n 8. 134i50 136,50 ! " ,,18M po 250 złr. 4% . 106.- 106.50 
Banku hjp. gal. po 200 zl. w. a.J: 240 1 - 2431- I" t, 1860 po 500 złr. 5%. . 111.15 llUO 
Rankakredyt.gal."200,, " ..218- 220 1 - i". " 1860 po 100.zlr. 5%. .117.-117.25 
I . I Pozyczka z r. 1864 (z preml/ł) po 100 zł. 136. - 13650 
2. Listy ZAsf. za 100 zł. o I I l Renty Como po 42 lir. auatr.. . .. 21.50 22.- 
Tow. kredyt. galio. 5°10 w. 8.. 
 861-'- 8680 I 2 Obligacye indemn. 5% za 100 zł. 
" " ,,4 % ". 
 79 1 50 80 [ 60 ! Czech. . . . . . . . . . . . . . . 101.- 102.- 
B I, " " 5 % okrfJsow.'
 86 1 - 8680 l , Bukowiny .......... ., 84.- 84.'15 
Ganku hyp. galio. 6% w. a. :E 9140 92 1 26 Galicyi.............. 86.25 86.75 
O a
. zakI. kre ail ",anwa
 8 ' 89J!fR"'''J u me..:ht etfannt. ,,,,.. I. b . lU [ ... "J P ":I "J 
"Jetft in %o{ge be
 
efd){uffeG vom 13 
o: :' . c v
 , 6 "J .'. .! . OJ"t, A '
1, c:w , IJ, U , ." e i @I, t.mb e£! wirb baget untet gletdneitigct 
e';", ,o. . a" ęeJ
mm e, wo 
mmet ue n 
t"J
, lJeweg
td}e. 

 eln Kr.. hu enbenb, beAtitn'oe be!t ?bJettt?en i ftiitlgung ber verfugten 
efcf}1aBnabme auf i (4725 1---3), 
 b t f t. f
 wte uber ba
, ttt ben 
iinbern, fur we{
e 
m
Qtóeftanb bel3 
erAe
en
 Aegen bte offent1td)e &run'o be
 g. 493 6t. 
. D. unb 
'. ;W be
 I ,g. .5163.9. !8l'ttt Eetttbetger f. r. .\!anbe
. bte stonfurMtbnung tJO
 2() 
e
em6er 1868 .
' 
II ge unb Drbnullg nad} 

. 308 unb 3 W 
t 01. bie 
eiterverbreitung biefer :tJrmłfd)rift ! gertd}t wtrb I.)telmt funb gemad)t, baf! am &eu. & 
. 1869 
t. I gtU gdegene unoeweahd}e 
;3 
bJ 
t 01, fernet ber Sn
a(t ber auf 
e.t ve
botett. -.---- - --- ! tigen ,
ie 
tti
tung b
e
er tJorfiiu
gen. Q;tn{Q:! 
etmi:\gełt be£! Gedali'
 Rath in Kossów bet 
nctr
ette !n ber 2 6:pa1te abgebtucltel1 
ng
 (477 1} 1-.- 3} 
i
itcttion
dtnfihtbigttng.! gen f
r bte @tfenba{)nhme ber f. f. 
rro. Rad stonfur6 etoffnet wotben. 
óe :([orrelPo
ben

 "Iz vDtll.
J.JD.skega 5. Nov. g. 16281. gUt 
et:pad)tullg ber im ::itti.. i 
U?wtg 
a
m unb attJar eil1er fitr ?,te, fSaf)n" . BUt Be
tung beGfelben wutbe bet f. f. 
" g:
ne
b 
ttt "G
s uc; teJJ1" :un
 enbeno mtt n;slauer %inana:
e3itfe 6e
nbHdjen 
eraria(! hme ,
rakl1u Lembarg fammt ben 
fugeL6a9nen 18eatd.!8rid)t
t. ttt Kossów 
. stad Zollnel' unb 
ft
 \ mI,U , begwnbe ben .obl.ec.ttve1
 Xf)atóe. 9Rautftationen: u. 
. Pasiecwa mit bem 
u£!' 1 uo
 B,erzp.n

v nad) 
]el;ezk;o. ut
b tJon" PO
- I a{
. etttf
'net((ge: 9R
ffetJerw
U , er 
err 
auib 
11 
b bes 
ergef)eM gegen bte offenthd)e muge rufspteife non 6071) j1 lInb W--t. wa 2410 j1 ! łęzo nad) NIepołomice, bet 3wetten fur bte EltJs 18itrgermetftet m KOSIw'" liefhmmt. 
ro
 Drbnung nad) 9. 300 <5t 
, unb es _ auf ba
 <5onnenjagr 1876 aUei
: \
ber auf bi
 Einie Leroberg Tarnopol fammt b 7 rij;(Uge{, 
lIe 
iejenigen, we{d)e gegen bi
fe 
on' 
49
be bemn , ad} auf. 01rm
b bet 9
. 489 .unb <5onnenjaf)te 1876 unb 1877 o'oet enb1t
 , auf I I baf)n n
.n Kra. ue nad) . Brody an. bte .t.. tUffi. fUt
maffe e1l1en 2!nf:prud) a{13 Ronfut£lgfiiubtget 

 '5t. .
. O. bte 
ettervetbtettung btefer oie 60nneniaf)re 1876, 1877 unb 187g witb fd}e &ran3e unb ber 
rttten fUr bte 
tme von erf)eben .\tJofIcn, f)aóet.t if)te .
orbetun
en
 fetoft 
t'ttclfd}nft tJerooten. 6et bet f. f. %tnan3

e3irfl3
;t)irdtion tn Sk- 
ltrnop\l
, nad} P?
wO!OG
;Y8ka 
n bte f. ruf, . tUenn ,em med}t!8fttett batuóer at1
angtg fein 
----- nislau am 13 :tJec,emoer 187fi bie britte mitnb
 ftfd}e &ra n 3 e oewl
tgt. worbe
 fet. , . I foUte, tttlte

a{b 60 :tagen tJom 
Qge. b_er .ltunb. 
i ;!)a
 f f. Banbesgerid)t al
 
teugerid}t Hd)e Sin\!:uhr unb am 14 ;t)e3em6et 1815 bie @£I wetben gtelmt aUe lcne, tveld}en cm mad)uttg btefe!8 @btfte£! an, bet btelem t. f. 
: 2aibac{) (tat auf 2!ntrag ber f. f <5taatMn. Stonfretal.
erftetgerung non 9 Hf}r 
or' 6i
 3 bie gatt3 e bitd)etlidje @tngeit 

efet:
itl(a9en I ,
rei!3getid)te obet be
 f. f. i8eaitf!8getid)te in 

 ctItfd)aft in %olge be£! 
efd)(uITe
 nom 13 Ugr 9'lad)mittag unter ben in bet gebtuclten oe{aftenbe
 )Jł.ed)
 3 u ftegt, unb fur ,t
ef['f}e U!d}t I Kos,uw łt
d} 
otfdj
ft be! Stoltfur£lorbnung, 
otJemoer 1875, 8. ł IN!, 3tt med)t edannt: m;)itation
 stunbmad)ung li1er t. f % inan 3'Ban. fd)on, burd} 
te 
lIorbnung beiS 
. IlU b
s &ef. I 
Ut 
er
j1etbulIg ber m berlelbeu al.tgebrof)eten 

. ;!)et Sngart ber in bet 9-łr. 45 ber in be£\
:tJitehion vom 26 
1!9uft 1875 g, 29186 I vom '.8 9R
1 1814 .B. 70 
 @.
. ,

orf orge \ 31l,_djttjct(e, "ur 2!nllte1bul1
,. ynb . bet 
er burd} 
rJt?ad) ctfd)einenben ffotJenifd),poHŁifc{)en geit: ent9a1tenen 
eftimm1lngen a6gel)aHen werben. I get
offen ..tvtrb allh
etotbert 
I)t
 a,UtaUtnen. 
.n
 i ?
geltanntelt Słonfur
 Stomt1f
t Je
neT3ett au he. 
Q'Yrlft "Novice" vom 10 
otJember 1875 ;t)ie fd)rift1id)en Dfferte foroo(j1 fiir bie fpriid)e lat1gften
 l)t
nen breter %onate bet bte: I Ittmmeub,elt 5tagfaI)rt 
Ut Btqmbttung unb 3Ut 

If.ber <5ette 369 in ber 2. <5pa(te unb auf ber ein
erne €tationen a{
 aud) fitr beibe <5tatio.1 fem t. f. B
nbeGgmd}t
 alt,\u\f1e
bełt, i maltgóefttt1t11t
łtg. 
lt brtttgen.. _ , 
r et!e 370 in bet i <5parte, unter bet 2!uf. nen in Cuucrat" muffen mit bem 
OO!o Vad1l1:a ,,
ottt f t. 2an'oe!8gen
te. _ i' , ;!)en bet btefe
 alIgemet,!tel: stagta
d er- 
tttft ..Politicne stvari" al)gebrucften 2!ttife{
 netfe{)en Hingften
 bis 12 ;t)e,ember 187 li um L£
'
 ILrg ben 2.: Dftober j R7tJ. ! !cgetnenben 1rlHe 2!fa: i illł
He:ttJermalte't{l, faltltnt GtelItJertreters ber 
o

en
 mit "boi 
 Turskom" begritnbe be.n reid;t werben. bemie au Fiume finb 6 wei 
ffiftentenftellell, bit' ! Wh
gCt
ber bet! &{iiubigerau!8fd}uae
, me(d)
 6i13 
Offlectt?en 5tgat6eftanb b

 
ergef)cn<3 gegen tne IDon ber f. f. %inatt

)8e3irf
,
iteftit1tt eine fiit Q;gemie, bie anbere filr 

ifif 
u I ?
9ttt tm, 2llttte 

relt, anbere 
erfonelt tf)re£! 
It enthd)c muf)e lIttb OrDnung nad) ben 
. 308 I iStauislau am 
6 

o1)ember 1875. befeiim. I :l\etttQuen
 enbgtlttg 3 u berufen. 
ro nb 308 nnb 3/0, &6f. II. <51. &. unb eG (474j 1-3j @ b i f t. wm jebet biefer I5teflen Iftein jt'i1jrfid]cr: }ur f8 e ftiittigultg.be{\t)otn 01erid)tebefteII, 
t)etb
 ba.
e
 gemaa . S9 489 unb 493 
t. 
. g. 5\Ję27. 
011t f f. Eanbe
gerid)te in 01e{)a(t );)on 600 f( O. fili, nebft einem nuartier
 ! ten otler (5;tn
ltung eme!8 anberen Właffever: 
óo' bte fllicttenmbrettung ber :tJrl1clfd)rtft vet. Lemberg wttb 6efannt gemad)t, ba\3 (;hawa gelb tJon I 
O j1. \)etóunbeTt. ! :
after9 ,UI
b 

err
ettrettet
 be
fe(
en u.nb 3
t 
ten. Reiss ge60rne Kuopf, Ib,nrich Knopf, Do. 
ie @tnennung erfo(gt aur:2 
(1)rel we1d)e ! 
(1)( ev e$ 0Haubtgerau
fd}uue£!, wtr
 

Uteqett 
-------.- briseh ober Debura Knopf unb Fani Knopf 2{nfteUulIg
bauer allf tJt.t
a9re lIer:iingert wer
 ! el11e Xagfai}ung non! stOt
fut.
-stommtITat.an
e. 

. ;t)a
 f. f. strei£!: 1\1
 ą3rej3getid}t in gegen FisGhel
auw
arteJj uno BaSi:he Haum. ben fann. ., _ ! raumt, 31
 !lJerd}e
}He 
(.aubtge
 unter . j8ttO
II1
 
I\) ttent 
at auf 
ntrag bet f. f. <5taatMn
 gar ten I'espeotlVo beren 
rbett am II 
C>tJeltt- 
el1Jetber UlU bIele 'Otellen 9Ctben 
f)re! 9
mg, ,ber 
ur !L,efd)et l1 tg un g, l1)tet 
ttfptild)e 

 ct(tfd}aft tn %olge be
 
efd){uffe
 tJom 17 bet 1875 g. .) 7G2 7 eine St1age ulegen 2ttter' &efud}e bis liittgften
 2.,1 !t)eaemóet b. 
. alt i Dtellhd}en 
dege 3 U erfc{)ettten tJorge1aben 
otJember 181:\ g 5527 
tt 
1tec9t etfannt: fenmmg baj) bas fB_orbetung
red)t ber im .2a: bM 
teid){jfti2gs,9JHt11ftet:tUl1! (IDłarine (Seltion) ! 1Imbelt. .. .. . 
I),I:j;!)er 3n
a1t bet 2!rtiM "D I,Ja situazio.. ftenftanbe ber, 
iiltte ber meaIttiit 9łr. 12H3/ 4 ein3ureid}en ttnb bemfefben toIgenbe 
Ofll11tel1t
 I. 
l1g1etd), 11mb b
n &(aUÓtgetl1, roeld)e 
!.i de} Tl'entmo" unb "II eOll;llg11O CO,i!mn - fo wie im Baftenftanbe ber 
alfte ber iiber bie. bet
l1fl'g(iefjett, i mÓJt, ut . KOfJ
o.w ober tm 6pre
ge( be£! botti< 
Ąle" la sera 9. eorralite" in bet .8eitfd)t:ift fetmeaHtat intllóu{.irten Summen VOlt 3600 L 6t
ltbienJeuQl1iITe! 
t."l1Ie
1md} geugntffe ! gen :eeatr

gett
te
 1tJO
I
elt, ermnett, 'oafj fie 
bIl Treutino" 
t. 58 vom I ;. 310vember ł 87 G' j1. 
m). beate
ul1g£!wetfe t HOO It :p. 700 :tJut. uber aÓloltn: te .'Qod]ld)ullhIDten t1tt 
ebiete be
 I ltlld) 9. l.! ber St. O. e
.nelt, bMt ort
 t1)09tt
 

Qtiinbet ben Xl)atbeftanb be
 
crórcd)ens ber unb 400 SDufaten I)aftenbe 6umme pr. :360 f(. 
ljetttie, óe,ief)l.tt
gsweife l.\59ifif; 
aftelt guftelIlltlq
fi
tJorrttt
d}ttgten naf)mf)aft 3 11 

tijtltng bet i:\ffent1id)en muge nad) S 6!) a 
. 9R. bUtd) 
etiiil)tung et1ofd)en ift, unb baB 
. gcugntfle iióer etwaige lit(\ljerige wif
' mad)elt I)(}.{

:t, mtbn.gen!\! uber 2!l1trag beG Słon- 

 t. & unb be£) 
etgef)en
 gegen bie offenHid.Je btefe 6umme au
 bem Eaftenftanbe ber mea(i
 fenfd)aftHd)e SDienfte
uet:1uenoungelt; turśfo1tttm,!I(\t
 (tuf tl)te 
eH)t unb jłoften eh 
ttJ,lłg e unb Drbnung nad) S ;)00 6t 01. tlnb tiit 
Rr. 1293;4 3 u e
ta6u(h;en tft aU6getragen 3. 

ad)ltJeil8 itber ein tabeUofe!łl 
ode&elt; Słurator. fur [te beftefIt ,
tJer'óc
t miirbc , _ 
f

()" baf}et unter 
eftt'itigung ber erfolgteu 
e' (jaben. ;!)en bem Beben uub :illo{)ttorte n"d) tm' 4.. Xauf' ober &eburt£!fd)ein, ; , ., ;t)te wetterelt 
eroffenthd}1I1tgen Hit 
aut
 
4 agnnf)me auf 01runb be
 S. 4(},
 <5t. 
. O befannten 
e1l\ngten Flflthel Hl'.umgartel1 unb :tJte nad) bem 9JłHitar 5tartf entfaJlenben: inele
 
onfurGverfa{)reItG 1tJ.erben bmd) ba£! 

 hC gemt'iu 9 ;Hi 'oe
 \pre
gefe
e
 bie 
eiter. B
sche 
aumgarten l'I';Ił.j}. beren unoefannt
n t meifeau
(

\'1t fu , t bie .Ui6etfiebhmgi!tetf.e 11(1 cf) l 
n.'t{\blatt. 
er Eonberger gettung befannt g
 
etbteitung biefet SDtuclfd}tift nnbQten. 
rbcn nnrb aum .f{Utl4tor bet 
bi1ofilt 
. Lr : Fnillie hagt bM 9Ra\:tlle 
erar uno tunb bem {leł,en n'e\:ben. 
Schre

i mU E),Mtituituft» be. 
D\1.oMen 
. 
 
eun:mmnten 3Ut 
(wirfung bet 9teife \lon: Stali:sllou ten 10 
ł()vet11bet H175.
		

/DIGCZAS002001_1875_276_0006.djvu

			O " g " ło ' sz ' e ' DI ' e licytaCYI ' I m
ej8ko. po,,!,i
t?wy cywilny w.Rze8Z0wi
 za- prAwa zastawu, 8łu
ebności lub VI ogó- 
, wladamla lllllleJBzem te J
drzeJ Łagowskl go- le jakie inne prawa do wpisu hipo- 
L. 12.297. Pąąaj
. si

 do p
bii
znej wiadomo
ci, i
 w c. k. po
iatow
j pyrekcyi spodarz gruntowy w Kaw
czynie, uch.
ałl} tecznego upnyrniotnione, o ile te p.ra- 
skarbu w Nowym Sączu odb
dZle Sl
 publiczna hcytacya w celu wydzledawlema nast
- c,. k. Są
u obwodowego w RzeszowIe z wa jako do dll.wniejszego stanu bler' 
pujących stacyi mytniczych a mIanowicie: dUła 6 lIstopada 1875 1. 7541 za marno- nego należące wpisane być miał» 
 
, trawc
 uznany i jako taki pod kuratel
 od- jednak przy założeniu nowej k81ę
1 
danym został, tudzież że Szczepana Walne hi [Jotecz:nej (gruntowej) i utworzen
U 
go gospodarza gruntowego z Kawenczyna wykazu hipotecznego wpisane tam [ll
 
kuratorem dlań ustanowiono. zOlitały, aby z terni swemi prawami 
Rzeszów dnia 21 listopad& 1875. zgłosili się do cesarsk, królewsk. Są
u 
powiatowego w Brzesku do dnuł 
(4713 1-3) E d Y k. t. 31 Grudll1& 1876, gdyż prawnym skut- 
L. 15408. C. k. S!}d krajowy WYŻ6ZY l b b " t o 
w Krakowie w myśl ustawy z dnia 25 lip. kiem zaniedbania u uchy lema eg 
ca 1871 nr. 96 Dz. u P . P odaje niniejszym terminu prekluzyjnego jest utrata pro.: 
, . wa do posiukiwania 8woil:h pretellsr l 
edyktem do powszechnej wiad
mosC1, że przeciw osobom trzecim, które prawo hi: 
projekt nowej księgi hipotecznej (grunt o- poteczne uapodstawie wpisów, w nowej 
wej) dla gminy katastralnej Szczepanów w ksi
d:l:e hipotecznej zamiesl:czonych, a 
okr
gu c. k. Sądu powiatowego w .Brzesku nielaprzeczonych w dobrej wierze 
według powołanej wyż ustawy, tudzież usta- nabyły. 
wy hipotecznej powszechnej z dnia 25 lipca Ostrzega się przytem, te przeciw Za" 
1871 nr. 95 Dziennik ustaw państwowych niedbaniu tego terminu edyktalnego nie 1I1a 
ustawy krajowej z dnia 20 marca 1874 nr. miejsca przywrÓcenie do pierwszego stanu! 
29 Dz. u. p. i r?zporządzeń krajow.ych. i r
z: 
e przedłu
enie tego terminu dla. tadneJ 
porządzenia mlllisterGtwa sprawle
hwoscl strony jest niedopuszczalne i że nawet cho. 
z 18 maja 1874 nr. 43 Dz. ustaw 1 rozpo- ciażby prawo majlJice być zgłoszonem b}ło 
rządzeń krajowych utworzony i wygotowany już z&mieszczonem w dawniejszej klli
dz
 
za. nowl/i księJ(
 gruntową czyli h
poteczn:ł hipotecznej (gruntowej), w miejsce któ
'el 
dla tejże gminy, poczynaj
c od dUła l gru- nowa księg4 hipoteczna wstępu le alba z Ja- 
dnia 1875 uwa.źanym b
dzie, że od tegoż ki ej rezolucyi slidowej było widoc:l:ne, albo 
dnia wolno jest katdemu z interesowanych chociażby strona wniosła podanie lub przed 
przejrzeć t
 nową księg
 w cesarsko krÓ- Sąd już wytoczyła spÓr o uzyskanie tego 
lewsk.51!sdzie powiatowym w Brzesku i że prawa, nie uwalnia to nikogo od obowiązkU 
od tegoż dnia. wszelkie nowe prawa czy to zgłoszenia si
 w przepisanym terminie ztJ 
własności, czy zastawu czy ja
iebądź .inna swemi powyż pomienionemi prawami i rO" 
prawo hipoteczne odnoszące SIę do meru. 8zczeniami. 
chomości do księgi hipotecznej (gruntowej) Kraków, 18 listopada 1875. 
wpisanych, nie in8c:zej jak przez wniesieni
 
do nowej ksi
gi hipotecznej czyli gruntowoJ (4725) E d 7' k t. 
może być nabyte, ograniczone, przeniesione L. 51639. C. k. Sąd krajowy lwow
k.i 
lub z nich wykreślone. . zawiadamia ninbjszero, że na dniu dzisleJ" 
Zaruldzajl}c oraz i wprowadzając dal. szym dozwolono otworzenia trzech prowi?;o- 
sze postępowanie " celu sprostowania i u- rycznycb wykazów hypotecznych dla linii c. 
stalenia tego projektu ksiąg hi(Jotecznych k. uprzyw. kolei żela
nej Karola Ludwika, 
c. k. Sąd krajowy wyższy wzywa niniej" mianowicie jednego dla linii z Krakowa do 
szem: Lwowa wraz z uboczną z Bierzanowa do 
a) tych wszystkich, którzyby na p
dstawi
 Wieliczki i z Podł..ża do Niepołomic, dru" 
jakiego prawa przed otwarCIem tej giego dla linii ze Lwowa do Tarnopol
 
 
nowej ksi
gi nabytego chcieli uzyskać uboczną z Krasnego do Brodów ku granlcy 
jako zmianę wpisów hipotecznych, od- rossyjskiej i trzeciego dla linii z Tarnopola 
noszących sil' do stosunkÓw własności do Podwołoczysk do granicy rosyjskiej. 
lub posiadauia a to bez różnicy czyby Wzywa si
 zatem wszystkich tych, 
ta zmiana dotyczyła dopisania, odpi- którymby prawo jakie całość korpusu tabu' 
sania lub przepisania czy sPl'ostowania larnego tej kolei obciążające przysługiwał
, 
w ozn
cze
iu n
eruchomości, czy 
o- o ile praw ich pr.l:epJS S' 49 ustawy z dnIa 
łl}c
ema CIał h
potecznyc.
 a. w ogole 19 maja 1874 1. 70 Dz. u. p. nie broni, a?y 
w Jak!bądź sposob n,astąplc 
J.lała. ze swemi roszczeniami w biegu trzech mle" 
b) tych w:szystluch, ktorzyby 
uź p
zed si
cy w Slidzie tuteJszym si
 zgłosili. 
otwarCIem tych nowych kSiąg hlPO- 1 Z k S d k . 
teczuych nabyli do której z tych nie- , c'.' I} u r
Jo
ego. 
ruchomości lub do je,i cz
ści jakia Lwow dll1
 22 paźdzlermka 1875. 


.. 


(4774 1-3) 


.... 
Ił 
o 

 
"1:1 
cO' 
N 
a.. 
o 
!:lo 


T a r y fa ' Cena 
wywo. 
- - łania 
. .. myto myto wynosi 
biegu drogi drogo most.__ 
omyconej we za według ł 
mile klasy z r. 
I III 4450 


Nazwisko 


Licytacya. odbEjJ- 
dzie si
 


sta.cyi mytniczej i 
jej wła.sność 


d n i &  
Z 


l 


Chełmiec myto 
mostowe 


I 
goś.ciniec gł6wny 
karpacki 


13 grudnia 1875. 


2 


Cieniaw& myto 
drogowe 


2400 


detto 


detto 


3 


3 Dobra myto drogowe 
i 'mostowe ' 


detto 


1000 


detto 


III 


2 


4 


Gorlice myto 
drogowe 


l) 


2500 


detto 


detto 


5 


Jordan ów myto dro- 
gowe i mostowe 


2400 


detto 


II 


detto 


3 


6 


Krzyżowa myto 
mostowe 


4100 


detto 


detto 


III 


7 


Ms:z:ana dolna myto 
drogówe 


2 


1000 


14. grudnia 1875. 


detto 


8 Mszana dolna myto 
_I mostowe 
9 Myślenice myto dro- 
gowe i mostowe 


III I 800 


detto 


detto 


gościniec główny 
wiedeński 


III 


2650 


detto 


3 


10 


Spytkowice myto 
drogowe 


2 


806 


detto 


gościniec główny 
węgierski 


11 


Zborowice myto 
drogowe 


gościniec woj- 
. .skowy,.paralelny 
Gdowsko-Zaklu. 
czyński 


1460 


detto 


2 


Na concreto 
15 grudnia 1b75. 


na. rok 1876 albo na lata. 1816 i 1877t albo na lata 1876. 1877 i 1878, a to pod terni 
sa.memi warunkami jakie ogłoszeniem wysokiej c. k. krajowej Dyrekcyi skarbu z dnia 26 
sierpnia 1875. 1. 29186 ozu
czone były, . 
Pisemne oferty napoje.dYIlcze st
cye hlb na k
lka st.acYl rlł.ze
 albo też na wszyst- 
kie II stacyi mytniczych, n&le
y wUlesć .do c 
. powlat
weJ D.,rrekeYl. sk
rbu w Nowym S
- 
czu naddalej do dnia. 12 grudm& 1875 włlłczme dl) 6tt;J godzłnY w
eczor,_ t
kowe .maJI} 
być za.opatrzone por
cznem wrnosz/łcem 10 proc. ceny wywołaUl& kazdeJ stacYl my. 
tniczej na któr!ł siEJ ofert
 Pdd&Je. . . 
Bliższe w&runkilicyt
cyi można przegll}dnlłć w c. k. powiatowej Dyrekcyi skarbu 
w Nowym SIłCZU. 
C k. powiatowa Dyrekcy& skarbu. 
Nowy Sącz dUla 27 listopada 18J5 


(4768 1-3) lti!itatitJ1ts-
nkifnbigun!J, 
3. 17 .830. 
on ber f. f. 
inana<
ehirfs<
irection in Tarnopol wirb hur 
erpadjtung ber 
aUgemeinen 
erhe
rungsfteuer famtitt 200j0tigen .8ufdj(ag: . 
a} tJon.. fteuerp
id)tigen 
ie
fd)(ad)tungen unb tJon ber 
(etfd)ausfd)rottung nad) ber III 
%arlfsdaffe unb 
b) tJom jllieinausfd}anle fur bie 6o(arja9re 1876, 1877, 1878 unb 
war, entweber auf 
ein 3a9r ober unbebingt auf brei 3a9re, ober enbHdj auf ein 3a
r mit ftiUfd}weigen. 
ber 
rneuerung auf bas 3weite unb britte 3a9r, bie Eicitation 
iemit ausgefd}rieben 
unb 
roar: . er iii
rHdje 
isca{:: 
preis fammt 20 0 /0 Bu< 
ie 2icitation wirb 
f d} (ag betriigt 
;.> 
Qd}tbeaitle - 
ittan
<
eairle,
itec 
e\ tJom tJom ,8u< nopol abge9afte 
4ł 
(eif d) ID.\ein fammen 
<:> 

 fl. Ilr. fl. Ifr. fl. I f r. 
1 Husiatyn 2185 50 123 1 34 2308 84 17 
e
ember 1875 
- - - - - 
2 Złotniki . . . . 972 - 18 - 990 - dtto. 


beinber f. f. 
tion in Tar- 
n werben ortnittag
 


dtto. 


6d}riftHd}e ?ltnbote beregt mit l 0% 
abium fBnnen bis neun U9r 
ormittagG bes be< 
treffenben 2idtation£ltages bei bem 
orftanbe ber r. f. 
inanh < 
e3itfs < 
irection eingebrad}t 
werben. 

ie Eicitations'
ebingniffe fa.mmt bem 
ef3eid)niffe ber hU iebem 
ad}tóehirfe hugeroiefe< 
nen Ortfd}aften fiinnen 9ieramtG angefegen werben. 

on ber f. f 
inan
<
ehirfs<
ireftion. 
Tarnopol ben 28 
ouembet 1875. 


(4746 1-3 E d Y k t. 
L. 5363/cyw. C. k. Sąd obwodowy w 
Nowym Sączu o
łasza, iż uchwałlJi z dnia 
dzisiejszego 1. 5363 dozwolono na zasadzie 
aktu notaryaloego z dnia. 6 kwietnia. 1875, 
tud
ież duplikatu dekretu własności c. k. 
Sądu obwodowego z dnia 31 lipr.a 1875 
. 39.38 resp. .byłego magistratu Nowo-Są- 
deckiego z dnIa 24 marca 1855 l 470 tu" 
dzież poświadczenia. Ma.gistratu z dni
 11 
lipc.a 1875, zaing:ros;o
ać. si
 1n
j"cych, wpi. 
sama prawa własnoscI realnoścI, reBp. placu 
budowlanego pod Nr. 92 w Nowym Sączu 
.t\nHj9ojącq
o 
if; bjpotec:&t1io łłt. Pow. V. . 


pag. 417 n. 6 haer. p Wacława Niemetz 
własność stanowiącej, na rzecz Bolesława i 
Emilii Kwoków jako współwłaścicieli w sta 
nie czynnym tej realności. 
O C:lem uwiadamia Antoniego i Mag- 
dalen
 Gottwaldów z miejsca pobytu nie- 
wiadomych do rąk kuratora ustanowionego 
w osobie adwokata dr. Bersona z podstawie- 
niem adwokata dra Zielińskiego i niniej- 
szym edyktem. 
C. k. Są.d obwodowy. 
Nowy Sącz 16 patd
iernika 1275. 
(4.7'13 1-3) Oglo..enle. 
L. 138ó6/cyw. C. k. Slłd delegowany 


8 


Obwieszczenie licytacyi. 
L. 14912. Na dniu 20 grudnia 1815 o godt.inie 10tej przed południem, odb
dzil:. 
siEjJ w c. k. galic. Dyrekcyi lasów i Domen w Boll:Jchowie, licytacya za pomoc!} pisemny(:h 
ofert w celu sprzedaży, znajdujlłcych się na składde i do Końca roku 1875 wyrobić sl9 
mających materyałów tartych po nast
pujących cena(
h: 
I. klasa 
 asa 
30 f4 0 1 30 I 40 
długi 


(4771 1-3) 


-  

 

 o 
..c
 

"O 
...... Q;$ 

t. 
o 

 


gatunek materyału 


Uwaga 


za sztukę tentów 


- 


l 


2" gruby brus 12" szeroki 
1112" gruba tarcica 12" szeroka 
1 1 /." " " " " 
l" " " " " 
%." " " " " 
1/
jj " Ił " " 
21/
 · grubo 2" szer. łata 
grube okrajki 
cienkie II 


2'10 28 2'10 2'80 


43,75 57 


2 


33,75 45 32'3 43 


3 


28'
5 39 


Jodłowe i swierkowe. 


4 


26'25 35 


Zapas i wyrób wynosi VI 


- -- - przybliżeniu 40.000 bru- 


5 


:23'75 3 J 


sów, tarcic i okrajków. Ce" 
ny innych gatullkach ob- 
jęte SI} we warunkacb li, 
cytacyi. 


6 


21.75 29 


7 


10 50 14 


8 


8,75 5 


3'75 5 O 


9 


Najważniejsze warunki licytacyi sI}: 
l} Por
czne wynosi 600 złr. w. a. 
2} Cena kupna. uiścić si
 ma w czterech równych ratach. 
3} Ustną licytacy
 wyklucza siEJ. Oferty pisemnie należycie wystawione, we wadyu J11 
:zaopatrzone, opiewające na cały zapas i wyrób po koniec grudnia. 1875 wniesione 
być winny najdah.j do 6tej godziny wieczÓr na dniu 19 grudnia 1875 do rąk na" 
czelnika c. k. galic. Dyrekcyi lasów i domen. 
4) Oferty spóźnione i dodatkowe nie b
dą uVlzgI
dnione. 
Bhższe warunki licytacyi i kupna przejrzeć można w protokole podawczym c. k. 
galic. Dyrekcyi lasów i d01llen w Bolechowie i w c. k. Zarzlidzie lasów i domen w SU" 
chodole. 


C. k,galie. Dyrekcya lasów i domen, 
Bolech6w dnia 24 list()pada 110)75.
		

/DIGCZAS002001_1875_276_0007.djvu

			7 


,. 


(4801 1-3) Ogłoszenie. 1 14781 l -3) E d Y li t. i (4784 1-3) E d J' k t. torowi potrzebną informacYę ud2:ialili, w prze- 
L. 5186. Dnia 23 gxudnia 1875, 20' L. 16398. C. k. Sąd 
bwodQwy V! i . L. .13118. C. lr. Sąd 
elegowany 

ej.
 . c
wnym bowi
m ra
ie, ,!ynikłe 
 z::niedba- 
a
yc2nia i 17 lutego 1876, zawsze o godzi- Ta.rnowie ogłasza, że w spra::v1O egzek';lcYJ" ' ski pOwIatowy W RZeS
?WI
 ogla,s
a. 
lllleJ' ma złe skutkI, samI sobJe przypiszą. 
nIe 10 zrana odędzie się w :zabudowaniu UB] Szymona, Wojnarowicza na zaspokojeme I szem, że celem zas)}okoJema pretenSYI Ma
 ! Zbaraż dnia 31go października 1875. 
a l ądowem publiczna sprzedt
z r.:alności pod tegoż pretensyi 250 zh-. w, a. z pn. zezwo- ,jera Fiuke18teina W kwocie 165 zlr. w. a. z . ( 473
 2 3 ) I . 
. k. 36 rep. 40 w Lipowt:u położonej" lił uchwałą z dnia dzisiejsze¥,o na ponowną I pn odbędzie się w dniu. 14 st;rcznia 1876, i a 
 Og oszenIe. . 
lIryńka Kaczmara własnej, ciała tabul&
ne- i p
'zymu
ową p';lb.licznł'/, 
 sprzeda
 re
lnośc
 W dnIU 1.5 lutego 1876 
 :v dnIU 17 marca i L. 
?6. W celu obsadz€ma ,
oc'a
y 
go. nie stanowiącej narz,:cz bailku włoBclań- dmżmkow. W?Jclecha Smalca I WI
torYl 1
76, kazdl1J razą o godl,Illle .10 z ra?-
 pu- i C. 
I
 ,nota,yusza w ZłOCZOW16, ogla.,
a 8H
 
a
lego o 100 dr. na trzecim terminie także SmalcoweJ, 'Yj
sneJ yod 1.. k. .138 w Jurno bliczna prz

u.s(}wa spl':l:ed.az r.er.Jnoscl pod i kon",urs. " " 
nIżej ceny wywołania, wie na Stx:u8m
9 położ.oneJ, CIałO ta}Jularne I Nr. 
 I W NI
cnobr
u połoz?nej, z tem ze I ., !i0mpdencl mają s,:"e od

slJe pros
y 
C l -' 300 " lr zakl n d 3 0 stanowiącej, ktom to IIcytacya . w dwol
h ter-. . , na pIerwszych dwoch termlllach tylko Zll,! Wlllesc do dma 3 I grudi;!a 18 10 do ,odPl- 
ena wywo ama .... D, '. .. . d . 24 t . l b .' ,. 3 ' ..,: ' k I b t l .. t k h 
2łr ' i mmach a mIanOWICIe: w mu s yczllla u wyzeJ ceny szaCUlliwweJ, na zas lllzeJ i sanej C. '. z y no arya Dej I 'IV 9. -" -,yc 
' w. a. .' , ",' ; i 1876 i w dmu 28 lutego 1876 kltżdą razą. takowej sprzed ną 
()stanie. j wyk
za?, źe p08
adaj,ij; wymagalności do wy- 
i . Reszty wa
u
k?w, .pr?
,?k,oł O!,lsan.a i o godzinie 10 przed południem w Sądzie Cena wyw'Jłallll1 600 złr. W. a. i pełlllama obow!

kow notarJ'Ul5za uc,ta'f'!) 
Oceny wolno w Są, zle p:z6 J I"ec. I tutejszym odb
dzie się pod n8,st
pującemi Wadyum 50 złr. w. a. wynosi. ! notary&lną przepIsane. 
C. k. Są.d poww.towy I warunkami: Bliższe w2runki można przejrzeć w tu- I o. k. Izba notaryalna. 
Niemirów 10 list0pada 1875. ; 1. Ja
o cenę .wywołania usta?awia si
 '!'l tejszo-sądo
ej 
'e
istratur
e.. , ,Lwów dnia 26 listopada 1875 r. 
(4800 1-3) OgloszenRe. i mysI decY
Yl c. k.. Sądu k
aJoweg? wy
. . Rzes7:oIV cma 27 pa:r.:dzIermka 1875. 1(4762 2-3) Oglo!JIzenie. 
L. 5185. Dnia 23 grudnia 1875, 20 szego w Krako;'Jle z dn}
 11 slerpma (4641 3-3) 
 fi T k. t. .. _ . , L, 16552. C. k. Sąd krajowy. w Krako- 
atycznia i 11 lutego 1876 zawsze o gad;;;. 1875 ;'. L. IOi4
 warto
c szacunkowI} C. k. Sąd p0Y'llatowy w SkaWlQ1e.ogJasza, wie podaje do pu'::lliczaej wiadomości, iż na 
lO Zlana odbędzie si
 w zubud
w.auiu sąd 0- realn08Cl w kwoCIe 251iJ złr. 55 ct. I że w t
p
titlu :",oJ3ko "tym w K
ak
)WIe zm
r
 zas8.dzie wy.bor
 w dniu 22 ,paźd:l.:Jernika 
Wem publiczna sprzeda
 rea,lno8Cl pod 1. k' l w. a. ,6 k:".etma 18 I,J 
ez pozos
awlZ
la ostatU1e
 1 1875 przedsI
wzlętego, ustanowIł stałym za- 
153 w Radr . 'użu położonej, . 'IN asyla 
ała.ń. 2. R
alność ta na powyżs.zJ:th dwóch ter.. ! wo.h rozp
r:::ąd;;
.ml
 wachmistrz zi,ndarm
r:p I rządcą masy krydalneJ). Ftihksa Tetschla, p. 
\1Iłasnej, cida tabula,rr:e
o 
lle stanoWIące,], I mlllaeh tyl
o za lu
 wyzeJ ceur 8zacun. I EW16ryk 
zydł5 złf. w. a. z pu. spad- 
C. k. Sąd powititowy w cenę kupna wlwzone, innym zaś li- . ile że w pn:eClwnym razl
 postęp?WaUl
 kob:ercom Ś. p. Jędrzeja Borysła i',sliJ ego 
Niemirów 10 listopada 1875. cytującym po ';lKończeniu licyta'
yi ZWl'U- : spa
kow k e ze t spaiko d b l lerc.aml zgł t a'izaj,cyml od Honuraty Pateruaj nalezącej d się, prz
d: 
conem zostaule. ! SIę I Z ura .orem a mego u
anoWIonym SięW;j;lętą z'JstltnHJ z powodu ugo ołomnoscI 
(4787 1-3) E d Y 
. t. ,I Reszta warullków licyta
yil1ych, akt: p. Józefem Zehch0W:i>kim ze SkawIllY prze.. Leona GeHorA na. k?s7.t i niebetpieczeń
two 
L. 54979. . 
wowskl_ .G, k. 
ą,d k
aJo ! zastawniczego opi''i).nia i os<;acow!.'Illla mogą prowadzon
m zostam8.. . tegoż w 
abudowamu sądowem przyruu."owa. 

y ogłasza lllnu'Js,:em,. IZ dozwala celem być w registraturze pr:ł;ejrzane. Skawma 21 pażdzIermka 1875. relwytacya pod 1. 
04, w Kałus
u IH)łt'2.on6J 
.,aspokoJema wywalczonej. sumy 2199. d:; Tarnów d!Jia 28 październHm 1875. (4703 3-3) Obwieszczenie. do J:;I.onoraty Pc:teruaJ !:a
eząceJ pOIuwy re- 
99 ct w. a. z odsetkamI 60/ 0 od dUJ[!. L . 1 '.'" .. alno8Cl w J edn y m termm1e t, J. 24 marca 
b ', .. d l } . (4778 l 3 ) E d . 1I
 t L 4647. W ce 11 zasp0a.0J611Ia wIe..zy- . d ł d . 
czerwca 1874. Jeząceml, l 
.SZY("J przy- -' , .Do. . ,: k Z ł d k . d ł ' , 1.s76 o godHtlle 10 prAe po u ilH;m, na 
l . 'b 1" , . . k.' . R d b d tehoscI c. . uprz. ak a u re. w osclan- ł l' . 
1J. d a e,źł:0śCl, k na p
os ę ga bl l.cYJ8KWJ aiS d Y (
sz
zę l - P L" 1 1287 ł 9, C'.
'. "'ą ° ż wo h owY ł W s'rj:"go we Lwowie w sumIe 8000 zł. z pn. którym rzeczona ł Po ?wa I4 re
 llo l sCI :ta c,nt;/ 
nOSC'l egze UC)']uą pn lCZllą spr:.\f, aZ r a - l'zemys u og asza mmeJszem, . e Ut: wa ą Z 'v d' 't . t; ubh 'z Ił. e g ku szacunkową wywo a la lu?, r. w. a. a 
J)oiici pod 1. 735 1J4 we Lwowie położonej, dnia 21 kwietnia 1875, do 1. 4024 dozwo- prze SIę ,'!ZIIj) d!ł ż '1.0S 
YLe : l pod 1\ l / 
; - w raZie meosiągnienia takowej także niżej 
Wedle Dom. 173 pag. 228 n. 2,8 on pam lona Gazetą Lwowską z 28 29 i 31 maja cYJda spr W ze, a . k le h a :o.° c s ł c oz ' oue ' J :' l S a W I ' te j że Z[ł jt<,kąkelwiek cent;) sprzedaną, będzJ e 
EJ . b ' h N . .. ,,' ł .' .. ł l . Glms
u llllll ac p , j, l.. lU Z , k ., . . 
eonor y z Za rocklC lZlmeeKleJ wasm;J, 1875 Nr. 119 1201121 ogoszona lCyta.
ya Z fi . c , , k . h -L as eJ ' ze tk IDI ' Chęc \lpleDla mający mazłożjcprze r . 
' , d .' " t . ł M . u I ..:ermms IC Wi n ws:;:;ys 18. . . ł ,..... 
W Wart.,scI 7500 z r. w, a. w woen erml- sumy 2000 z r. w. a. na rzecz .ojżesza l ... l Ż . ceml ' W .' rotok le " a lIcvtacyą jab wadjum 141 z r. w gotowc... 
n h 1 876 . 10 l . 1816 G 11 ' b . l ,. l k 2 . do tej rea nU&Cl ua e ą p\)..... . h ,. h d l k v 
ac , 10 styczllIa . l 
tego o a era w stanie lernym reił tliłSm . . 32 '.. . . d '6 "zen'es. 1873 opi- lub w papL rac wartGSClOwyc we ,e ursu 

odzillie 10 rano w .tjm 8ą,dzJ
 
;a l
b 
J- I W Radymnie :l:8intabulowanej na zaspokoje- stawn
go OPI
U 
 . 
ut u s ' d:ie w 3 t rmi ResztEJ wal'ullkóJ, akt ocenienia i w'j-' 


j ceBY szacunkowej odbyć SJę IDaJliceJ z nie wyg
Monej przez Jakóba Reisnera sumy sa
:
ł. g


a iI. 2; 7udni
 :875 17 st 
znia ciąg z ksiąg gruntowych można przejrzeć w 
rownoczel:luem w

naczell1eI.O t,erIDIUu dla wekslowej. 313 zł.... 50 ct. w. a. z.pn. pod n
76' i '15 lutego gld16 o godz.' 10 rIno. registr
tur
i;J tutej:1zego sądu. 
U.ł
ż
Uia warunkow pr
Yi!tępmeJ8zych na w:uuBkawl W uchw
le z 
1 styczma 1871, . l , ł Kałusz 23 lIstopada 1875. 
dZ Ien 13 marca t876. ,. do 1. 112.53 us
auowlO
em'J a 
a:i:etl}. Lwow- i C
na. wywo
,all1a 13000 z. (4.719 2--3) E d Y k t. 
O stanie tabularnym sprzedac SHij ma- ską z dUła 27 I 29 kWIetma l J m
.Ja 1871 . Wadyulli 1000 
ł. , L. 56tH. C. k. S:'A d powiatowy w Gli- 
jącej realnośei i iunych warunkach licyta: Nr. ,96 98 i 99 ogioszon
ml,. odbędzie s!ę Bliższe, warunkI jako
eż 
l'otokol za- nianach ogłasza niniejszem, że celem śćią- 
cYJuych, przekonać się mozl1
 w tutejszeJ na. jednym te
mJme t. j. dma t 
 styczma ,s
awnego OpISU mozna przejuec w t. s. re- gnienia należytości Ozyas
a S7wadrona w 
registt'aturze z odnośnych aktowo 1876 o .
o
ZHiJe 10 pr
e
 połuclmem, a to glstr!l.turze. . kwocie 200 zlr. w. a. z pn. odbęd Btt. 58 ą!f. I niejsi:em wzywa, by w przeciągu jednego skutki sam BobIe przyplsac będzIe WIOIen. 
im 
ege bet offentHd)en Q3etfteigentng mittefft fd)tift1id)et Offerten untet ben nad)fte
enben I . roku zgłosił się w tutejszym Sądzie i prawa Przemyśl 24 li
topada 1875. 

ebingungen 
Ut 
etiiuf3etung auegeboten wetben. . . swoje udowodnił, po upływie tego terminu (4750 2-3) 
 b i C t. 
ł. 
n
 2{uetllf
ptei
 1t1itb bet befte
enbe Xanf
ptet
, oĘJne Bufd)fag bet Bufur)
foften nad) , wprowadzone zostanie postępoNanie kadu- B. lOG "4. 
om f, t j8e3itf
getid)te TIl'o, 
Podgórze angenommen unb /jw at filt @;5tOcff a1 3 bi
 25 [Stenet ą!funb llHUetpacft bet I kowe. dy roitb berannt gemad)t, baj3 in bet 

efu; 
a) @5

bifetfa15 5 fe 60 ft. I C. k. Sąd powiatowy. tion
fad)e ber. ITitma SeheuKer et Com;; in 
b) 0tunfa(/j l) f(. B ' d' 16 o listo ada 1875 
ien gegen bte 5tonfutsmaue be
 Dr. Bethel 
c) @5vi3afa(5 4 fe 80 h. fut 
inen 
ienet gentn.et.. . I r
o"ow ma g. p . Henry Strousberg hUt 
eteinbtin9ung bet 
or; 
ITilt 1>etvacfte
 @;5af3 ift . bet 2{u
tllf
vret
.um 24 ft: jwr emen 
tenet Btnt 
o
et ! (470 l 3 - 3) E d Y li t. betung bet genannten ITitma Vt. 32.s51 ID
arf 
. 
ebem stiiufet weld)et ettte 
,meng.e uo
 mmbeft
n 
tn
unbett [Sten.et Bent
et @5
(,/je
 

; I L. 4782. C. k. Sąd powiatowy w Zba- 77 1)enat unb 1000 
mad 9łebengebil
ten bie 
ntmmt witb ein 9(ad)(a
 1>on 
em Xa
tfsVte
fe b,
n)tIIIgt !tJetben, weld)et lebod) bet @;5d)tbtcfetf 3 I rażu uwiadcimia z miejsca pobytu niezna- mit bem j8efd)fuj3e be
 ą!taget t f, &(mbefs, 
5% unb bei 0rilnn. bann @5ptfaf a1 5 6% md)t ubetf
tetten batf. b J nych Jana i Balbinę Roszkiewic:lów, że 1: eo - Aetid)te
 uom 22 9łotJember 1875 .8. i 19448 
i)ie fdjtift1icI)en Offetten, weld)e
 10 0 /0. ba
 . fut b,a
 nad) be
 2'Cnbotf)e ab5une£)men e I kadya Opolska przeGiw tymźe pod dmem beroiUigte offent1id)e getid)tfid)e 
eHbiet
Ul1g 
'Sal
 entfaIIenben StaufVteife
 a(
 V admm bet

fd)he
en ftnb, ĘJabe,n bte Włenge.. unb (Mal I 7go października 1875. L;.4 782 pozew o bet am Brodyer 
a
n90fe fid) befinbHd)elI, 
be$ @;5a(
e
 we(d)es bet Offetent ab6une
men wu
fd)t, ben St
ltfpret
 
ef,d)en et fu,
 ben 
 ent-; uznanie wb,:mości do realnosCl pod Nr,. 303. tJom @;5cf}u(bner Dl', Bdhel Henry Stroilc. b 
rg 
,sentttet bes uon igm ab&une'(nnenben @;5 a1 3 es anutetQet u
b bte au
brucf
td)e 
rf(atung tUb' t I w Zbar
.żu wytocz:ła, na który termm d
 I :tJetvfiinbeten 25 
ifenba
nwagon
 nad) ulllliit; 
9Qften, ba
 igm bie .m3itatiotl
bebingni

 wog( befClnut fmb, unb er ftd) betfe(ben un e mg . , rozprawy na 20go stycznia. 
 876. o 
O . tej terba.t uOtau
gegangenet 2'Cbfd)a
ullg betfe(ben, . 
Untetwitft. . q b' !B _ g,)dzinie rJ.no wyznaczono I ze mewJado. am 2 S!)e3embet 1675 um 10 Ubt 
utm um 
1)etfei fd)tiftUd)e Offetten wdaje aucI) bt,e gena

 Jngabe. be
 
o
notte
 nnb te e:. I mym z mi,'jsca pobytu pozwany.m kuratora iebweben ą!tei
 gegen gleid)baate j8ebagfung 
fdjaftigung bes Offetenten 3 u ent
alten 9 aben , f
nnen ,(an
ften
. bt
 10 
e6e
b
t 1
75 2 
g. Vi osobie Wojciecha Kożuchowskwgo ustano- butd) ben f. f. 9łotat &. W;to:,ławski a[\3 	
			

/DIGCZAS002001_1875_276_0008.djvu

			. 
...... 


...
 -.I A-:. r...:.....-  


(4754) 2-3) E d Y k t. ; 
ro.tokoł
 o
isa.nja ex
k
cyjneg? OSZ&- i 13 
łot1ember 1875, B. 28647 t10Ul 2 
 Nowa waga metryczna 
. L. 7126/cyw. Ze strony c: k. .S

u po- , cowama Jak rowme w.arunkl .IICytacYJne. ka- 
 9.Jlontage im £1ft b r (9 £)ft b ) f b - 
wlatowego w Zywcu ogła.sza SI
 lllmeJszem, ! tdego czasu, w slJid:lae tutejszym przejrzeć 3 au , t o e o er au en 
że na prośb
 Józefa Hylińskiego, wniesion
 j ' wolno. :JJton ag b. i. auf ben 16 £)ftober uer- 
imieniem własnem i swoich mało!. dzieci O czem si
 chęć kupna. majlJicych e- leg t, unb enbet !tm 24 ()ftouer. 
przeprowadzonlJi będzie p,rzez c. k.. notaryu- / . xekucYIJi popierającego i mas
 , ś. p. Jana IDer 7 Sa9 rma tft (
tab . t) lieginnt 
sza Teofila. Chwahboga ,Jako komIsarza .s,- Wyroby n
 ręc? .kuratora p. Jozef
 Kos
a am 1. IDło ta e' ID li b' 
dowego dma 23 grudnIa 1875 o godzlllle I w KalwarYI mnIejszym edyktem zawIadamIa.. lt g 1m ea em er,. . t. am , 
10 uana w jego biórze w Żywcu dobrowol- C. k. slJid powiatowy 4. IDeaemuer unb enbet am 16. 
e3em' 
n
 sprz'_ daż przez publicznlJi licytacYę real-I Kalwarya 12 września 1875. 16er. 
n
ści P?d 1. 351 .V: Źywcu, .b
dącej w!asn,o- i (4749 2-3) Obwiesze
enie.. 110m {fbemd1tberot
e 19ritnn 
ŚClą Jozef& Hyhnsklego I spadkoblercow I L. 8198. C. k. SlJid powiatowy W Bla- 
ś. p. Maryanny Hylińskiej, - któr!ł skła l łej ogłasza niniejszem, iż przymusowa sprze- ant 17 mot1emlier i 875. 
dają: dom murowany, podworzec, ogródek, I dat realności pod 1. 316 w Lipniku położo- 
stajnia murowana, studnia i prawo przysta- I nej Franciszka. Dud:J:ika własnościlJi b'i:dącej 
wienia budynków do muru mydlarni Szy-I rezoll1cYIł z dnia 30 lipca. 1875 1. 4815 w (4757 2-3) 
mona Munka i piekarni Samuela Aufrichta, I celu uspokojenia wierzytelności Bernarda J!; tt tt "' m nm _ UU It . 
w warunkach licytacyjnych bliżej opisane. I Wi.ndholz& w 
wocie 200 dr: 
ozpisana w 
 łJ U-łłJ 
 = 
Cena wywoławcza ustanowionlł jest na dmu 1.3 g.1Udll1a 
87
 o godZl1
Ie 11 przed I : 
3500 złr. a. w. od której wyżej licytowana I połudmem od
ęd:J:le SIę :v sądZie tuteJ
zym %n 31. 
uguft i 8 71 b. i. 3ur Beit. 
 
b
dzie, bez ubliżenia prawom zasbwu ;akie pod warunkami w edykcie z powyższej da- ber 9 iero rta ftattgefunbenen 
ett)erbe" unb ! = 
wierzyciele sprzedawcom do tej realności I ty objęt
m
 z tli zmiauą, iż real
ośc ta tak- IanbltJirt
fdjaftIidjen 
uefteU:uttg ift 9ierort
' 
 
uzyskali, przyczem si
 zauważa, że połowa że I?0nIŻ6J ceny szacu?koweJ sprzedanI} in ber f o g enanntcn genf g a ff e ein lU eI " {;. e ,. 
 
ofiarowanej ceny kupna ma być zaraz W ! będzie: C
 . k. SlJid pow.lato,wy 'I!} l'll 
dniu licytacyi do rąk c. k. komisarza SIJi- Biała dma 28 paźdZlermka 1875. trag Vr. 237 fI. 6. 
 gefunben unb tJon i 
dowego, a druga połowa w przeciągu pół i (47403-3) E d 7 k t. . bem 
illber 9ieramt
 be.ponirt ttJorben, 
roku od dnia licytacyi do c. k. sądowego j L. 6678. C. k. slJid powIatowy w Gh- beffen 0:igent9iimer f i c9 6i

er Ijieramtg 
depozytu złożonIi. I nianach ,o
łasz& niniejszem, te pod dn

m ni
t gemeIbet 9 a t. 
Dalsże warunki licyta.cyjne majlJi być 10 wrzes

a 1875 do l. 6
78. Mar
us. Gr

- IDer 
i g entJ\iimer bie f e
 
etra g ea 
w biurze <'. k. notaryusza. Teofila Chwali- baum wll10sł .po
ew przeClw z żYCIa I mleJ- ";I 
boga w godzina.ch urzędowych przejrza.ne. sca pobytu ll1ewlad
mym Gerwa;'em
 Strze ttJirb bemna
 aufgeforbert, fi
 ttJegen 
e. 18"/-;, 
" leckIemu , Maryanll1e de GrudnICkleJ Stue- f)ebung beafeIlien bitmen 
inem 3af)re I fi 4805 1-10 
. C. k.. Slłd 
OWIQtowy. I , leckiej i tychże niewiadomym spadk:obier- 9ieratnt
 au ntelben, unb baa@igentJ\u1U6'- .. 
Żywiec dllla 23 lIstopada 1875. com o wYKreślenie sumy 300 dukatów ho. ..J\ ";I Ceny oznaczone ua pól kilo CZ) li fuuty clowe 
(4760 2-3) Ogłoszenie konkursu. l
nderskich z .s
a.nu biernego r
alności pod re \.4-) t auf ben gefunbenen 
etrag um fo 
Nr 9 1 W Gl h ł .. W k t k 6eftimmter na..J\1ltlUei f elt , al
 im ttJibri g en . ' XXXXXX " O 
L. 12319. Niniejszem ogłasza się kon- ' I ' k ; Imanac po o",?neJ s u e Ufo '
"ł.- 
kurs na jedn/}! posadę nauczY0iela VI c. k. t.orego wyznacz0!l0 do ustneJ ro

rawy ter- 
arre ber ge
tere bent 
inber aur ?Benu
ung : 
niższej szkole realnej w Tarnopolu. I mm na. 10 grudma .1875 o godzlllle 9 I,>rzed au
geforgt ltJerben ttJfnbe. I D 
Do otrzymania tej posady wymaga si
 ! po
udn}e
, - tudzlet źe dla pOW,YŻ6J po- @)emeinbeamt . I Y et aryus z 
kwalifikacyi z języka polskiego jako przed- szczegollllonyc
 pozwanych ust.anowlOno ku. Biala, ben 20. Nouember 1875. I ' 
miotu głównego, połlJiczonej z kwalifikacYą ratora w osobl
 Pn: wła Soleck
ego. 
z jednego z przedmiotów oznaczonych w Wzywa Sl
 WięC ":BpoIDmonyC? .pozwa- z praktyk! S!Ldową, poszn- 
przepisach examinacyjnych dla nauczycieli nych.! . ażeby 

 p.owyzszym termllll
 bądt (4791 1..- 8) I kuje umieszczenia przy jakim 
szkół realnych 
 27 kwietnia 1853, i z dnia OSobiscle zgłosIlI. SIę,. bądź ust
nowlOne
o L. 18228. I ' SRdzie lub Starostwie. 
6 patdziernika 1810. kuratora naleźY?le p.olllfor
owah bą
ź In- K k 'II 
. " nego pełnomoclllka mIanowalI, w przeCIwnym O n urs I A d T J K nie 
Do posady tej Puywlązał'!-a Jest roczna. albowiem razie wyniknąć mogące złe skutki .. .LI. res: " . . W omar', 
pła"a lono złr. a. w. z dodatkIem 
ktywal- . same sobie przepis:l:ą. I poste restante." 
nym 250 złr. a. w. a ewentu81me także I Ghniany 20 wueśnia 1875. Na posadę pisarza przy szpitalu! (4761 3-B) 
pra.wem do pobierania dodatków pięeiole-! . powszechnym .we Lw
wie z. p
acą, 
o- I ! 
XXXXXXXO 
tnieh w myśl ustaw z dnia 15 kwietnia " czn!L 600 złr l dodatkIem plęclOletmm :u_ ----.---- 
1873, i z dnia 9 kwietnia 1870. , I 
Podania 2aopatrzone w potrzebne do- ! Doniesienia prywatne. 100 dr. ! 
kumenta należy wnieść do R
dy szkolnej i Pisarz załatwia czynnosCl mani- I 
krajowej najpóźniej do dnia 25 grudnia 1875. ' pulacyjne przy przyjmowaniu chorych 
Z Rady szkolnej krajowej. I G. J. MANZ'scher VERLAG i wykonuje prace kancelaryjne wedlug 
Lwów dnia 24 listopada 1875. in Wieu, Ii:ohlmarkt 7. instrukcyi. 
(4752 2-3) E d Y Ił: t_ In allen Buchhandlungen 1st zu habe;!: Petenci maj!L się wykazać prakty- ' 
. L, 3976. C. k. Sąd powiatowy w Lu., O . h W . d b ką kancelaryjną Termin konkursu 
towlskach podaje do publicznej wiadomości, esterrelC S le erga urt kończy się z końcem grudnia 1875 
że na. zaspokojenie pretensyi Fedja Patalaka ' RUS den r. Podania wnieść należy do Dyrekcyi 
w kwocie 100 złr. z pn. dnia 16 grudnia 
1875 o 9 godzinie rano odbędzie sifJ w sl}d:de N ach wehen der Krisis. Szpitala bezpośrednio lub ewentual- 
tutejszym publiezna przymusowa sprzedaż Von I nie przez przełożone władze. 
realności rustykalnej pod 1. k. 23 w Żura- . Max Wirth. We Lwo-.vie dnia 29 listopada 1875. 
winie położonej, na którym realność ta tak- ' 

e niżej ceny szacunkowej sprzedaną będzie. 530 Seiten gr.-Bo auf satinirtem Papier. Eleg. geheftet. Z Dyrekcyi Szpitala powszechnego. 


gazł:.
a
:;
:d
 u 
 W WY g w O 
 o !a w w c l e '
za złoż w y y c ,n
 I 
! Preis: fi. :) = 10 Mark."OOOOOÓOOOOO'OOOO'O OCOOOOOOOOOOO
 
. . » ." Das Werk scbJii.gt ein System neuer Hefor- 8 _ V 
:e 

z


ećA
 j
:j ir
;

 


:

i
gz

;

h!
t


t
e?:
: 8 Znal
o .. m . .ite ,. stl'unJ" . rZ_Y 

 k.ie _1 __ a .._- n ._ g .,.,.. . .: i ."' . . 
lskie. _ " .. . ; . I .O Q 
zaś co do zale g łych P odJłtków trzeba siA Jen mit den neucsten Zahleu die Stl1tistik des 
 
." Bankwesens. der UmlaufsmitteJ, der Gold- und 
.
 N .... 8 
udać do c. k. urzędu podatkowego w Lisku. Silber-Agio's derEisenbahnen, derFluss-und O 

 .J.. a]tańszy 
 .;< 
LutOW
k:' 3
ą
'

;::::i

' 1875. !5!t:


n
:w;'

f:;!1
,;
i.::
:t
1

 8 skład" towarów norymber
skioh : 
(47442-3) Ogłoszenie konkursu. lands Anwendungfindet, dient es in Jetzteler O 
Bezichun g aIs eine Hau p t q uelleder ncuen Sta- :::ILf Ibiii!. -
 .. L ć.... 116:..AL 
L. 6487. Celem obsadzenia posa.dy tistik Oest.erreich's. - Prospecte sammtInhalts- 8 _ 1 
 
 l i - k. i .'. 1:::3 l 
funkcyonaryusza c. k. Prokuratoryi Państwa Verzeichniss in allen Buchhandlungen vorrii. pr Z y P a c u -=:L. a c re.. 
 - - po eca 
pny c. k. Sądzie powiatowym w Boryni tbig und gratis zu haben. (4792) na Gwia,zdkę zabawki dla dzieci 
rozpisuje si
 konkurs do 18 grudnia 1875. i O w wielkim wyborze od l centa do złr. 3. - Lalki od 10 kro wyżej; najwi\)kaze z wIo.a- 
Ubiegający 8i
 o tę posadę, mają po- . O mi ozdobnic ubrane 7.łr. 4. L "Y Z 
 'Y O 
da.nia swe wnieść w powyżsqm terminie do . O drewniane z rzemykami para zł- 1.20 kr., metalowe z rowkami lub gładkie, z rzemieniami Q 
c. k. Prokuratoryi państwa w Samborze a (4767 1---2) L. 21588. O lub bez złr. 4.25 kl'. i zlr. 5. -- HaliCax prawdziwe angielskie dr. 7. Q 
, .J1'; b A1 Prepa.ra.t&. z orzeo]::u

 do barwienia włosów nR blond. bru- 
oraz wyr
zic żą
a.nie, co dl) w
sokości re- ; 
un małłJUUIt 8 natno lub czarno, wyrobu A. lJIacztl#kie.vo we JJ7;edllitt.. o Q 
muner8.cYl roe:omeJ, ktora obecme 80 dr. .., C'I< - . 
 .. Z t h t k t l k " 
wynosi. Z c. k. Prokuratoryi pańBtwa. lie3ugh
 ber ",ab!marfte m 
rul1n unb amówiema zamIeJscowe na yc lliias us u eczuiają si
 Die iczq,c nic za opa owanie. "- 
Sambor duia 26 listopada 1875. 
utbriintt tm Sa9 re 1876. 0000000000000000000000000000000 0 
(4731 2-3) Obwieszezenle. 
om @)emeinberat1je ber ganbe

au.pt.---------____._______.__--__.___
__-________---.----.- -
 
L. 773. C. k. Sąd powiatowy w Ka.l- ftabt 
riinn, ttJirb ber ?Beginn unb bie ;;
::::!;1:nr",'1:S'


""?', -. .. "', ..; . '. "'Po"""'''''' "'


 :£
 ':' :;:- 
wal'yi. w sp!aw}e P' J Wo

iech b a Bana ł 9ia IDauet bet 3af)rmarfte im Sa9re 1876 
 
prZ?ClW maSIe s. p. ana nyro. y o zap 
- . 09 1te 
eftattung tJon liefonberen 
u
.pacf. @ 
cem8 82 złr. 6 ct. w. a podaje do pubh- ! t J\' . t .. lattt {;. art . 

 ., : . fJ . ,,; . ; . i , 
czuej wiadomośei, iż w drodze egzekueyi wy-: agen ";Ileml uer /J. . 
 
roku tutejszego slJidu z dnia ł I listopada. IDer 1 Sa9rmartt (
tabt) liegtltnt mn 
 
1873 L. 1482 dozwoloną została egzekucyjna 3 ffiłontage in 
eliruar, b. i. am 21 
e" ; c. k, uprzy\-v, galio, 
spr
edaż gru.ntów w mapie katast
a.lnej untar unb enbet am 4 
J1iiro' r.:\! akc v jnego Bank u Hipotecznego 
gm my Kalwaria par
el. Nr. 
19, 420 l 421 5Det 2 Sa9rmatft (
ltbriinn) lieginnt 
 . .I
 - li 
oznaczonych przedmIOtem kSiąg gruutowych 1 ffi). t . (Uh . l ,,' 3 
 k u pUJe l S p rZed!!ł.l e 
nie będących, a dłużnika ś. p. Jana Wyro- am. 

on age m 
t'rt , . /J. t. am I . .. 
 
by. względnie jego masy spadkowej włas- 
.prtI unb enbet am 11 
Vnr. . 
 wszystkie ef'ekta i IDonety 
neJ. L\cytacya odbędzie si
 w tutejszym C. IDer 3 Sa
rmatft (5tabt) liegmnt 
 pod warunkami najprzystępniejszemi. 
:. S!-J;dzie. powiat?w.vm w tr1:ech tel'min!tc.h am 2 montage im 9.Jlai, b, i. ant 8 
 
mlanOWł?Ie: dma .16 grudUla 1875, dwa mai unb enbet am 20 9.Jlai. '" 6 0 \ LISTY HYPOTECZ 
T E 

:z.ąs
!Cin\
7
o 
 

;:t:g
(J 

7
0
;;
: 
et 4 
a9
ma
t . (
Itli:imn) begi
nt '
 ° . 1. " , 
w,YzeJ ceny s:l:i\cunkowej ofiarującemu i do. am 1 ID?ontage tm 
uh, b. 1. am 3 
u. 
 które wedlug prawa z doi a 1. Lipca 1868 (Dz. P P., XXXVIII, Nr. 93) i naj- 
!;
:
i
ąt

:!

.ć\
r

f
i;
je
fi


fąc:

 Ii un
:;bei a;a


ta

Ii'(
tabt) 1i
ginnt :'1 :;t
 us
o
;i:h, lp
Pil:;::

: :a


j r
Ja
eO
tc
Y
o;
:
y

, 

k
::;
: 
Cena W y wolania i Bza.cu nk . om l IDlontage tm 
e
te1t1{jer, . b. t. am I i wadya, --- lIiIIIr są w tlmze Kantorze do nab) cia. ..... 
owa wynosI 
 {;. !>." t 6 fi":; t [. ,.' l . b ' 
70 złr. w. a. 4 l;;,.Ie
tem/Jer lUt/J en/Je am 1 e\'
 emuer. f1 c::;.:r "Isz.ysłkił
 po ece'lllU z. pro'wi'l'wyi w,!/ko'llują się 
z::w
O- 
Chęć kupna mający. ma przed licytacyą C)tJrc 6 Sagrmarft (
Itbrii1l't) ttJirb tJ cznie po kursie dz.itmnym, h.e:: doliczenia prowizyi. .... 
o ł ożyć wadyul1l w kWOCIe 10 zlr. w. a. {CIut 
oI)et 
tClttl)altetd.IDettJmiglm g, tJom t 

==
 ___ ....m __', -ł 
_ _-.b
 .' (4168 18 -?) 


--.,c.. 
....--J 
-- 
\S1
 O J' -& 18ifj 
ł\ 1- 
 .,;---=-- 
f/J j O .!t . 

 
 ':\Ilie1,1 t!9.\\SV O 
\s\<.\e\ 
'L\\\)\\l\\iO s \\\"s\<..o-NS 
u:t.\\IQ[\\'i C \1.\ 1>\1.no.e

 \ S
"
 
f\ ot
'L'9C\,\ueU1' 1\6. 
t:R
\{
 S 1'},-e
 l. 1)0 
f \\'4U
 ,()
ie.)'. o 1,\. l. '}../' 
e -ł..
 Co\\
 c1 1,1. ",--- 

. neT\J90t'; >;;0\\0\1. 0 \\>::> 1,1. 40./' (/) 
ol \0\0 \Jat
 \lrr.. 1,1. ;:< 
1>
1 \Ó\o 
Tr\J90t
 "1\1).11>T.t. .... 
1161 \li\O :TPl).t
 
' '}..bO . 1,\. '" 40 
 
11 . i 
i\O n pat'j Y\\CC \,T'L ea . a 'L l . . 8 ;:;- 
y
 \li\O \te
\J\!.t
 " n90))I
'[,e'bi. Ó, l) 1 CI 
)I
l \li\o \lerpl).t
 " \la
\!.
' 'bl. Ó 0'::< 
V' l \li\o \te p\}.t
 " l.ó1te
. 1.\. l.'}: " 
1>? \1\\0 \leT t'] " '1. \11\0 p. 
)101 . \tero'3- .]}e)lo ... 
ól \1.\\0 
t'C}a l l.{)O. \,\ 'OJ 
V \
e}' er.. "' \' e\\\S
 d 
O \i.}'\
el
' l1'3-)\t:-pS'L ,
\})\" ,1. '}../' 
 
\ar
 i' alllo 'L l -- Q 
, \Q\C\\\.\ S pu.te\\l1Io C-o ó1 7,1. '60 g. . 
\)S\\\ :\ l'ÓO "-u.\e\\l a ... c 1J.--' 
cala r.. .'1ó" C"\' -oOC'Ltl\l . l1W 
.. nie elę 
0\19-\10"\'<19.  
... 
". 

 


L. 3633. 


, 
=: 
== 
S 

 
... 
;., 
.... 
Qi 
a 


pl 


.. 


p 


!!! 


\
j 


. I' - -- 


- 


---
-'" 


n 
p 


A 
s 

 
s  
r 
s 
) 


Nakładem wydawnictwa 
HGa:;r.et,;r I..wowskłej" 
M"" opuściło prasę dzielo ...., 
Olej i wosk ziemny 
w Galieył 
przez Edwarda Windakiewicza 
e. k. radeł" górnic.er;o . 
jost do na.byma W Admjnist!.'acy
 
"Gazety Lwowskiej" 
'UJ "N
.,łi e . tf:" 
 fI'. ,k. . 


'. .' ':' . ,-.. ."..... . 


KANTOR WYMIANY d.r
 &. WiW.t.rsf, ... x..wowifo. 


- 


'-A .;....,. l) 
. ."1 '., ,;1' 
 ' 
Q '4..;1... 
l[.oUr ...-.- I 
.. . . .. ......... .. . . . 
 I .. . - 
. .. 


-...