/DIGCZAS002001_1914_036_0001.djvu

			,.- 


Nr. 36. 


Niedziela, 15 Lutego 1914. 


. 


Rok 104. 


-----_._------
 
-" ._------
------------------------_._--- 


. W . ychodzi . cod , zie . nnie o godzinie 5 po południu I p r 8 n u Iii e r a t a. Ceny ogłoszeń: Wiersz petitowy lub jego 
tk d :ł miejsce 20 hal. 
l! wyPt lem ni pOswi:
tecznrc,. zamiejscowa: II ,miejscowa: Tabelaryczne i liczbowe po 30 hal., nadesła- 
Numer pojedyńczy kosztuje w miejscu 10 ba.l.. rocznie. . . . 32 K I ówlerórocznie 8 K - h. rocznie . . . 24 K I 6wier6rocznie. . 6 K ne po 60 hal., za wiersz lub jego miejsce miary pe- 
pocztą 16 hal. - Biura RedakGyi i AdD1ini
tra.cyi I półi'Gczilla . . . 16 K miesięcznie 2 K 70 h. półrocznie.. . 12 K miesięcznie. .. 2 K titowej. 
ll1ica Czarnieckiego l. 10. - Ekspedyc.v a miejscowa W Niemczech 3 K 20 h miesięcznie. We wszystkich innych państwach 4 K 60 h. miesięcznie. Ogloszenia liczbowe i tabelaryczne statutGwe 
IV biurze dzienników Si. Sokołowskiego, ulica lagie!. .". . ., . towarzystw akcyjnych i ubezpieczeniowych, po 60 
'ollska I. 3. __ List y nalez y frankow!>ć. \ "Przewodnik naukowy I literacki, dodatek mles1ęc:my do Ga,zety LwowsheJ, otrzymują cało- hal. za wiersz petitowy lub jego miejsce. 
Ogł'oszenia osób i zakbdów prywatnych przyj- 
D e '- I t " te woln ' od O ' J " at i p6ł'raczni abonenci bezpł'atnie, jednakże ci tylko, kt6rzy prennmerują od l stycznia do końca czerwca mu ] ' e W y b,cznie: Biuro dzienników S -k o ł o wskle go 
" 
 amacye ., wal ' 
 I .' .'{. . "'. .. .. 
T l . H'd k 'N 88 lub od l lipca do końca grudnia, ćwier' - Tak, tak - potwierdził Olesza - 
. liiidać, że znawca.... Wyczółkowski malował 
I az e?Oszczkę moją żonę podczas ostatniej na- 
. Ąr ej bytności w Krakowie. - Starsza córka, 
, atcelka, do niej. podobna. -- 
I %
 . Nie ukazały się dotąd córki, co było 
Je
ztą naturalne o godzinie szóstej zrana. 

a..
ak gospodarz zainterpelował służacą o 
"lenki. " 
- Panna Marcela już ubiera się, 


z. 


- 


ry ekspansyi od północy i południa, zachodu 
i wschodu - i była Albania ceną walki lub 
widownią starcia. Wymierzając cios na Bi- 
zancyum Normani zdeptali wprzód żelazną 
stopą nabrzeżne miasta albańskie. PóźniPj 
rozgościli się tutaj panowie andegawe1iscy, 
tworząc za Karola 1. osobne królestwo al- 
bańskie i wykonywując w niem rządy przez 
swego generaln!'go kapitańa z siedzibą w 
Durazzo. Zanim jeszcze po d.tugiem charła- 
ct\vie cesarstwo bizantyńskie skonało, już 
spierali się z sobą sąsiedzi z orężem w ręku 
o spadek po niem. Na Albanię skierowały 
pożądanie Wenec.Ya i Raguza, Serbowie i Bl1ł
 
garzy. Pogodził ich potop turecki, który po 
zajęciu Bizancyum rozlał się szeroko po ca- 
łym pólwyspie bałkańskim i także Albanii 
nie pominął. 
W ciągu tych d.tugich wieków epizo- 
dycznie tylko bywała Albania państwem nio- 
podległom. Kroniki wspominają oDymitrze 
Pergonie jako o księciu albańskim, o Janie 
Angelo Patras, a pod koniec w. XIV. o ks. 
Dalszy. Wreszcie około połowy w. XV. zja- 
wia się Jerzy Skanderbeg, narodowy boha, 
ter albański. Pod nim Albania po raz osta- 
tni zażywała swobody - niedługo wszakże, 
niedłużej, jak przez ćwierć wieku. 
Ks. Wiedowi przypad,ta więc w udziale 
misya nawiązania do owych epizodów nieza- 
wisłej Albanii - i drugio posłannictwo, je- 
szcze donioślejsze: dania trwałych podstaw 
owej idei, która led wie przelotnie ozłacała swym 
błyskiem tę górzystą krainę. Ludowi od sze- 
rego wiek5w na ciężkie wystawianemu pró- 
by ma on otworzyć drogę do cywilizacyi i 
dobrobytu, do rozwoju sił kulturalnych i go- 
spodarczych, leżących dotąd odłogiem. Zada- 
nio bezwątpienia trudne, ale też tern chlu- 
bniejsze. W interesie nietylko Albanii lecz 
powsze\:hnym, pragnąć wypada, by ks. Wied 
s wemu posłannictwu sprostał. 
* 


Ks. Wilhelm Wied jest potomkiem sta- 
rego rodu, osiedlonego po prawym brzegu 
Renu, na pół'noc od Koblencyi. Już w kro- 
nikach XI. w. spotyka się nazwisko panów 
z Wied. W r. 1243 wymarł ród ten po mie- 


panna. Hrenia, wiadomo, w kawiarni - od- 
powiedział z drugiego pokoju g,tos dziewczy- 
ny śpiewny, apetyczny. . 
U śmiecbnął się gospodarz domu, zga- 
dując, jak to wiejskie stosunki muszą działać 
na Edwarda, który, pomimo myśliwskiego 
ubrania i zabłoconych butów, wyglądał tu, 
jak importowany z Paryża. 
- Darujesz, panie Edwardzie? nie trzy
 
mttm w pokojach męskiej służby. 
- Ależ, panie !... jest tu cudownie. 
Kotowicz patrzył na Oleszę, jak na 
sympatycznego barbarzyńcę; nie przewidywał 
w nim przyjaciela od serca, jednak dobrego 
kompana do dzikiego polowania, może do- 
radcę w miejscowych interesach. Przyglądał 
się z upodobaniem jego pięknie dojrzałemu 
typowi, jego oczom uczciwym i poważnym, 
porównywał' go do portretów i wnosił, że 
pan Antoni, zaledwie strojem odmienny, ma 
zapewne poj
cia o życiu spółczesnem pra- 
dziadowskie. Jego małe obznajmienie z kom- 
fortem, z modą, z nowinami, choć nie obu- 
rza.ło Edwarda, wywoływało odruchowo oce. 
nę OIeszy, jako człowieka kategoryi pod- 
rzędnej, a przynajmniej niepokrewnej i prze- 
starzałej. Stary wprawdzie nie był, trzymał 
się jak dąb - tylko jakiei mogą się wyro- 
bić aspiracye w człowieku zamieszkującym 
puszczę? - Za to w puszlJzy są głuszce! - 
przypomniał Kotowicz świeie wraźenia i za- 
czął mówić z Oleszą o polowaniu. 
Rozmowę tę przerwało wejście do sa- 
lonu panny Marceli, która po zapoznaniu się 
7. Kotowiczem, zaraz przeprowadziła gościa 
i ojca do jadalnego pokoju na kawę. 
Ładna kobieta - otaksował ją w my- 
śli Edward - ładna, pomimo, że źle ubrana. 
Panna Marcela nosiła bowiem krótkie 
włosy, za Mugą suknię kroju sportowego 
a i niestosowne do porannego ubrania lakiero- 


CZl1. Oórka ostatniego pana z Wied wyszła 
za mąż za Brunona hr. Isenburga, który z żo- 
ną przyjął jej nazwisko. W dwieście lat 
później wygasła i ta linia, a nazwisko prze- 
niosło się znowu na męża ostatniej z rodu 
Wied, hr. Anastazyi, mianowicie na szlachci- 
ca Dytrycha Runke1. On też jest właściwym 
praszczurem dzisiejszego domu Wiedów, któ- 
ry w r. 1698 po wielokrotnych działach ma- 
jątkowych rozpad.t się na dwa domy Wied- 
Nenwied i Wied-Runke!. Oba te domy wy- 
niesione zostały z kOlicem w. XVIII. do go- 
dności książęcej. "vV r. 1806 zostali książęta 
Wied zmedyatyzowani, a gdy w r. 1824 dom 
Wied- R.unkel wymarł, linia Neu wied złączy- 
ła napowrót całą posiadł'ośe w swych rę- 
kach. 
Ród Wiedów dostarczył dziejom Nie- 
miec kilka niepospolitych ,postaci. Pierwsze 
miejsce wśród książąt Kościoła, którzy wy- 
szli z tej pieleszy, zajmuje arcybiskup Kolo- 
nii, Hel"mann. On to w 1'. 1520 włożył w 
Akwizgramie koronę na skroIi Karola V. i 
stał początkowo po stronie cesarza, w roku 
1521 gJ'osował za odsądzeniem Lutra od czci, 
potem jednakże zmienił przekonanie i przy- 
łączył się do reformacyi, za co przez Papie- 
ża Pawła III. zł'ożony został z urzędu. 
Panowie z Wied założyli po wojnie 30- 
letniej w miejsce puszczonej z dymem gmi- 
ny LangersdOl"f, miasteczko Neuwip.d, które 
szybko rozwinęło się i rozrosło. W czasie 
wojny siedmioletniej Wiedowie walczyli po 
stronie Austryi. Hr. :Frydryk Jerzy Henryk 
był za czasów Maryi 'reresy felmarszałkiem 
Oesarskiej armii. Inny znów Wied, już ksią- 
żę li'ryderyk Ludwik zdobył sobie pod Aspern 
i Wagram order Maryi Teresy. W r. 1813 
komenderował' on pod Dreznem połączone- 
mi siłami Austryi i Rossyi. Był to ostatni 
z linii Wied-Runkel. Z linii N euwied odzna- 
czył się zwłaszcza ks. Maksymilian, generał 
pruski, później podróżnik, który literaturę z 
tego zakresu wzbogacił kilku cennemi dzie- 
łami. Jego bratanek Hermann Karol, dziad 
dzisiejszego ks. Albanii, dał się poznać jako 
niepośledni pisarz filozoficzny. 
Ks. Wilhelm Wied, wstępujący obecnie 
na tron, jest najstarszym bratem panującego 


wane trzewiki. Ale młody gors i piękna 
budowa tryumfowa.J'y nad tel'ni niedokład- 
nościami. 
W ciągu śniadania panna podsycała bez 
ustanku wątek kon wersacyi, trzymając się u- 
porczywie treści wyż5zej, filozoficzno-litera- 
ckiej, Edward odpowiadał bez wielkiego na- 
kł'adu pomysłowości, przez nałóg świ!ltowca. 
I niecierpli wiłby go może ten feljetonowy 
przegląd wypadków znanych z gazet, 'spo- 
strzeżel\. dawno już ogłoszonych przez mędr- 
ców i powtarzanych przez gmin, gdyby panna 
nie była ładna. Podtrzymując więc jako tako 
rozmowę, zajmował się właściwie nie tern, 
co Marcelka mówi, lec;/: tem, JaJ.; mówi. Szcze- 
biotała naprzyklad o prawach kobiety, przy- 
bierając przytem wyraz daleko zapatrzony, co 
razem z artystycznym wichrem jej krótkich 
włosów, składało wdzięczną powierzchowność 
młodego wirtuoza. To znów okrągłą falą 
westchnienia wyginając więzy gorsetu, mó- 
wiła o wyzwoleniu z krępujących przesądów. 
Świeźa była, zdrowa, krwista, ale z losu wła- 
snego i z porządku świata niezadowolona, 
wzdychała do urzeczywistnienia jakichś po- 
stępowych ideałów, nieco mglistych. 
Od początku swej wyprawy przez las 
do Oleszów, Edward czuł się oderwawanym 
od niespokojnych, bo nieziszczalnych prag- 
nień, przykutym do wrażeń bezpośrednich. 
Niewywczas zdrowej nocy i radosne wiosen- 
ne słońce wywołały w nim zamierzchłą mło- 
dzieńczą beztroskę; podob3ł mu się świat 
i smakowało przednio wiejskie śniadanie. 
Ten optymizm przenosił i na osoby, spotka- 
ne dzisiaj przygodnie. J edn3k panna Marcela 
należała do rodzaju kobiet, które, chociai po- 
nętne, wyzywają mężczyznę do szermierki 
o poglądy, o zasady, o byle co - pobudza- 
ją go do żartobli wego zmagama się z wysta- 
wianą ciągle na poka z niepodległością, albo 


obecnie ks. Wied. Biografię nowego władcy 
mieliśmy już niedawno sposobność podać w 
glównych zarysach. Książę ożeniony jest z 
Zofią ks Schon burg- Walden burg. Z małżeń- 
stwa tego przyszł'o na świat dwoje dzieci: ks. 
Marya Eleonora urodz. w r. 1909 i ks. Karo] 
Wiktor ur. w r. 1913. 


Wiedeń. Najj. Pan nadał ks. Wiedo- 
wi wielką wstęgę orderu Leopolda. 
W i e d e 11. W czoraj o godz. 1 po po- 
łudniu odbyło się u P. Ministra spraw za- 
granicznych hr. Berchtolda i małżonki jego 
śniad,mie na cześć ks. Wieda. W przyjęciu 
wzięli udział ambasadorowie niemiecki i wło- 
ski, P. Prezydent Ministrów hr. Sti1rgkh, PP. 
Ministrowie Burian i Krobatin, szef sztabu 
generalnego i. i. . 
Po południu składał ks. Wied od wie- 
dziny tutejszym ambasadorom, a wieczorem 
o godz. 5 m. 30 przyjęty był przez Najj. Pa- 
na w Schonhrunnie w prywatnych aparta- 
mentach Oesarskich na posłuchaniu. Audyen- 
cya trwała do godziny 6 wieczorem, poczem 
odbył się u Najj. Pana obiad, w którym 
prócz ks. Wieda i jego orszaku wzięli udział 
P. Minister spraw zagranicznych hr. Berch- 
told, w. ochmistrz Dworu ks. Montenuovo, 
wielki podkomorzy hr. Lanckoroński i inni 
dostojnicy. 
R z y m. Przybyła tu deputacya albari- 
ska z Essadem baszą na czele. 


Spra
TY krajowe. 


(Nowe uposazeme i rozwinięcie działalności 
Banku krajowego). 
D Kapitał zakładowy Banku krajowego 
wynosi dziś 15 milionów koron. Wskutek 
przedstawienia Rady nadzorczej tBj finanso- 
wej instytucyi krajowej, Wydział krajowy 
wniósł do SejHlU przedłożenie z wnioskiem 
na powiększenie kapitału zakładowego Banku 
krajowego do 25 milionów koron, a nastę-  ' 


i wyższością kobiecą. - Myślisz, żeś wszyst- 
kie rozumy pojadła? - Poczekaj! - Myślisz, 
żeś najpiękniejsza ? - zaledwie jesteś dosyć 
piękna. 
Więc przed kOI\.cem śniadania zawrzała 
dyskusya między Edwardem a Marcelką. Po- 
szło o to, że Oleszanka napadła na kulturę 
francuską, jako na zbiór konwencyj i form 
bez treści; że, jeżeli już coś brać z zagranicy, 
to z Anglii. Kotowicz zaś był niemal patryo. 
tą francuskim, więc dobył szpady. 
- Ja potrzebuję Francyi - mówił - 
wszędzie, gdzie się znajdę: francuskiej ksią- 
żki, gazety - nie przez egzotyzm, lecz dla 
pokrewieństwa naszych kultur i obyczajów. 
Anglii?... Ozasem. Oóż pani naprzykład czer- 
pie z Anglii? 
- Oo? - ideały. 
- O tem się dowiaduję. Ale coś doty- 
kalniejszego: książki? mody? 
- Ach, pan zaraz będzie mówił o stro- 
jach, dla tego, ie z kobietą. Więc i ja za- 
pytam: z czego pan ma ubranie? - z an- 
gielskiego kortu; a strzelbę jaką? pewno an- 
gielską ? 
- Nie; strzelam z francuskiej broni, 
Pirlet-Badin. 
- To gorsza. Niechże ojciec powie! 
- Muszę przyznać, że wolę broń an- 
gielską -- rzekł poważnie OIp,sza. 
- Widzi pan! Dlatego ojciec zabił głu- 
szca, a pan nie. - 
Kotowicza mało to ubodło, jednak zau- 
ważyl zamiar saty yczny i odbił to drobne 
pchnięcie stosowną zasłoną: 
- To nie wyższość broni, lecz strzel- 
ca. - Ale pani napr'l.ykład nosi dzisiaj ubra- 
nie angielskie - czy tak? 
(Oiąg dalszy nastąpi).
		

/DIGCZAS002001_1914_036_0002.djvu

			pnie c1rugie przedłoże
ie. o 'poc1w'yższc
ie' kości 200 milionów koro?, 'ł! ten SPOSÓ?, iż 
gwarancyi kraju dla emlsYI ohl , ll!;ae YJ kOleJO- \ reg?larną op.tatę. pro
entow l spłatę kap]ta
u 
wych z 50 do 150 milionów koron. posl
daezom obligac,YJ kO?1unalnycl; poręcza,)ą 
Radil mdzorc'l.a Banku krajowf'go przed- w pIerwszym nędZle wlerzytelnosCl Banku 
stawih już po wniesieniu poprzednich prze- krajowego, pochodzące z pożyczek komunal- 
d-tużeń nowe wnioski, zmierzające do dalsze- nych, specya!ny 
undusz rezerwowy, utW?- 
go uposażenia Banku krajowego, jakiego wy- rzony dla. obligacYJ komun
lnych,. na
tępll1e 
magają zwiększone potrzeb,V kredyto
e kraju Ba
k kraJ0W:.Y caJyr
 . swoIm. 
aJątklem,a 
w jego OheCllf'lll położeniu ek.ol\o
mezn e
. dOp18
'O o lieby w
zeJ ,,:y llu.emone. fuudll- 
W szczpgólnosci wnioski te obejmuJą pow
ę- sze 1l1
 pokrywał
 ZObowlązall wymHyc
l z 
kRzenic kapitalu zakładowego Banku kraJo- wydallla o
dJgrt«y.J komunah
Fh, wchodzI w 
wego do slłmy 50 lJli1ionów kor., rOZSZ8rze- zastosowame gwarancya kraJu. ",. 
nie gwarancyi kraju dLl EHllisyi ohligow ko- 3. Na tych sIlmych warunkach 
,.
!'aJ 
munalnych z 100' do wysokGści 
OO milio- 
warantujo dope!nieni
 zob.owiąza.Ii wymka- 
nów kor: obliu'ów kolejowyeh z 50 do 100 .]ących z wydi\f!la obligacyj kolejowych do 
milionów' ko!',;'"' rozszerzenie gwaraneyi kraju wysokości 100 milionów kor. . 
za ulokowane w Banku krajowym wkhdki 4. Zwrot wkładek oszczędnoścllokowa- 
oszczetlnnśei z 40 do 100 milionów kor.; po- nych w Banku krajowym i opłatę odsetek 
więks"zenia granic wydawania asygnat .kaso- od tF?że wkł.a
ek, poręcza kraj aż do wy- 
wy ch z 4 do 10 milionów kor.: wreSZCIe u- SOkOSCl 100 mJ1lOnow kor. 
L-vorzenie rezerw specyalnych. 5. Statuty Banku krajowego zmienione 
W kraju naszym odczuw
ć si
 daje, zostają w tym kierunku, iż w przyszłości 
zwłaszcza w .
statnich latath, sllna.l ch w
- conajmniej 116 zysków użyta będzie na dota- 
lebna dążn0sc do lepszego zorgamzowam.a cye ogólnego funduszu rezerwowego, celem 
produkcyi, komunikacyi oraz wsz8chstronnieJ- pokrywania możebnych strat w ogóle i to 
szPgo i lepszeg<1 spe,tniania zadal
 publicznych tak długo, dopóki wysokość ogólnego fundu- 
przez gminy, zwłaszcza miejskIe, przez po- szu rezerwowego nie osiągnie 20 prc. każdo- 
wiaty i kraj. Dążność ta spoworlowa,fa bar- razowego kapitału zakładowego Banku kra- 
dzo znaczny i n 1J gły wzrost potrzeb kredytu jowPgo; pozostała zaś reszta slużyć będzie 
publicznego i prywatnego. częściowo na dotacyę następujących specyal- 
Zaspokojenie tych potrzeb kredytowyc.h nych funduszów rezerwowych, celem wylącz- 
utrudni.! szereg przyczyn, zupełnie od kraju nego pokrywania poniesionych lub spodzie, 
niezalpżnych, jak ogólna i anormaln
 wyso
a wanych strat; a) funduszu strat kursowych 
d.rożyzna k
'fdytL1,. brak 
olnej gotówk
 w śWle
 przy papierach wlasnej emisyi; b) funduszu 
Cle, ostatma pamka wOJ'>nna, wreSZCIe klęslo strat w d?,iale wekslowym; c) funduszu strat 
rolnicze, . w dziale kredytów w rachunkach bieżących; 
Bank kraJowy w tych warunkach l wo- d) funduszu strat w dziale pożyczek hipotecz- 
hoc ro
porządzalnyc
1 śroclków z
lIszony był ny,'h ; e) funduszu strat w dziale P?życzek 
usuwac lub odraczac nawet c
,!k1em słuszne komunalnych; f) funduszu strat w dZIale po- 
żądania kredytowe, a nad
o n.1e n;a dosta
e- życzek kolejowych; g) funduszu strat, w dzia- 
cznej swobody 1'01,SZerzallla mektorych dZla- le pożyczek gotówkowycb, a częściowo na 
łów swych interesów. Jeżeli zatem ma Bank dotacyę funduszu emerytalnego dla dyrekto- 

ri1jowy t;pe,łni,ć zadani,a" dla ja
ich go zało- rów, urzędników i sług Banku krajowego. 
zono, byc g,t
wnem zr
dłel:ł l 
e&ulatorem Wysokość dotacyi każdego z powyższych 
kredytu w kraJu, to ll1U
l opwrac Się o zn
- speeyall'l,ych funduszów strat oraz funduszu 
ezny, w
ra
taJąey, w lllIarę wzrostu zadan, emerytalnego, z których każdy będzie ocl- 
własny kaP.lta.ł za
ła<:lowy. . '." dzielnie księgowany, bilansowrmy i kontro- 
W,YdzJał .kra
owy postanowIł z
w]()ldZlC Jowany, oznaczać będzie corocznie stosownie 
wsz,YstkIe ,wnioskI nady nadz
rc
e.J Ba
k.u do rzeczywistej potrzeby, na wniosek dyrek- 
krajowego l 
,nowem .pl'zecHo
elll? do tJeJ- cyi, Rada nadzorćza. 
mu przedstawlc następujące wIlloskI : k . . , ,. 
1 S . " . ć W d " ł k . 6. Statut Banku laJowego zmlemony 
. e)lD 
lp
w,tZOl, m
 y. 'lm,. raJo- zostaie dale J ' w t y m kierunku iż O g ólna su- 
wy do zaeląglllBcla POZVezkI krajowej w ta- J ' . . 
kiei wysokości, "jaka okiże się potrzebna na ma wy

nych a
bgn

. ka,sowr h , me moze 
--po
ięk:;;zenie kapitału zakładowego B
IJku przenoslC sumy mI lOnow ?r. 
krajowego o sumę 35 milionów koron. Zrea- 7. Do st
tutu Ba
ku kr
Jowego. wpro- 
lizowanie tej pozyczki jednorazowe lub sto- ,wa
z?ne zostaJe. wl:eszCle zamIerzone. JUŻ da- 
pniowe, tudzieź wszystkie warunki, wysokość wmrJ po
tanow:ell1e, że czlo
koW1
 Rady 
jej oproeentowania, względnie oprocentowania nadzOl:czeJ, kor1lls
rz rządowy l kraJowy w 
obligów tAj pożyczki, wogóle sposób jej zrea- 
pl'aWle kor
ysta
m, z kredytu w Banku. kr
- 
lizowania pozostawia się decyzyi Wydzialu Jowym, 1:!,11S wielkie 
ainteJ:e- 
u rządlJ rossYJsbego s
rawę wył
fczpnla du. sowal1le l wywołUJą mekłamane wsPOłczucle. 
chowielistwa rzymsko-katolickiego z pod za- Oi"kawa jest również mowa, wygł'oszona w 
rządu departamentu wyzna11 obcy(
h minister- Slejmie finlandzkim przez nowego jrgo tal- 
stwa spraw wewnętrznych, a przekazania nad mana (marszałka), p. Stolberga, zaTaZ !,O 
ducbowieństwem tern dozoru Kuryi rzymt;kiej przeprowadzonym wyborze. Brzmiała ona po- 
bezpośrednio. Posłowie Pl'awicowi zapewniają, dług Rieczi dosłownie: 
ż
 m
nisterstwo s
raw zagr
nicznych wyra- "Sejm finlandzki oczekuje ciężkie zada- 
zdo .lUŻ !la to swoją zgodę l. wnoszą z .te&
 nie. I dawniej praca Sejmu była tamowana 
pow
du .lllterpelal:yę w DUlJue. Nadnl1emc trudMmi do zwalczenia przeszkodami, prze- 
nalez,Y, .ze w. tuteJs
ych . k
hch .du
h0v-:nych szkody te i na przyszłość, prawdopodobnie, 
katol1ckleh mc o te,] ca,teJ hlstorYI me wIedzą. pozostaną bez zmiany. 

ieczernieje Wremia pr
e?z.y pogło- "TrudnoRci owe zwiększa jednakże oko- 
skom, ze "W skntek raporŁu mlmstra spr
w liczność, że po ostatnich wyborach zabrakło 
zewnętrznycl
, Sazonowa, 
zą? wywarl tla.clsk wśród naR wielu doświadczonych posłów. Po 
na Radę pan.stwa.": s1?ra
le. Języka poh:kteg.o dokonaniu olbrzymiej pracy calego życia, po 
w . samorządzIe m,teJsklln l ze pod tym. naCl- długiej, a owocn ej cl1.ial'alności parlament.ar- 
skJem Rada pan.st
a 
decydowa
a SIę na nej, opuści,ł nas Leo Mecbelin, nasz wielki 
ustępstwa w komlsY1 pOJednawczeJ. wspó.tobywatel i patryota, znajdując spokój 
Toż samo pismo donosi, ze prace ko- wieczny w ziemi ojcz.ystej, tak gorąco uko- 
misyi pojednawczej w sprawie samorządu chanej 
mi
jskie
o, d:a KrMestw
 rozpoczną się pr
y "Wobec warunków dzisiejszych, nie tyl- 

oncu .blez)
c,ego ,tyg.odn
a. .
'ra

ye w Izbie ko tam,. 
dzie \lSi.lllją 
mniejszyć. 
naczeni.e 
l Ra
z
e I ans
wa tWler,jzą, lZ.O zadnYll1 kom- finladzkteJ reprezentacYl narodowej l ogram- 
prOmJSle. po
mędzy czlo
kanll IJbudwu I
b czyć jej wp,ływ, lecz i w świadomości oby- 
w sprawIe, Ję
yka 
olskleg? w samorządz
o wateJi ojCZYZlly, może powstać myśl, że 
mowy byc me moze., Zaro.wno. członkow
e JiVszelkio prace Sejmu, wszelkie jego wysilki 
Rady panstwa z prawICY, JUk l członkovv'lo sa hezowocne i nie zashJO'uja na większa 
Izby, n.a zadn,e ustęp
twa. się ni
 zgodzą. uwagę. o c c 
Po/?losk1 o n
Clsku z &,01'y na członkow Rady "Niech niszcząca trucizna podobnych 
panstwa są meprawdzl we. myśli nie dostanie sie do środowiska naszc- 
. Naeyonali
ta 
i'.ichaczew, ,wy
ok
 
e- go - reprezentacyi l
arodowej. Nie t,ylko ta 

l
ny pl:zez F?htykow obozu 
un.zhewI:7,oW praca jest doniosłą, którą otacza blask po- 
l Zy;nys!?wsklCh, zalec
 w (}ołos
e Rnst Il,O
 wodzenia zewnętrznego, lecz każde uczciwe 
v.:e sro.d
l dla zw.alczall1a po.ls!rieJ wł
snoscl spełnienie swego obov.:iązku posiada swój 
'lI e.msku-J w kraJ
l Zarhodmm. Zdam om ]J. wpływ i swe znaczenie i wcześniej czy pó- 
Oz!Cbaczewa, nalezy: źniej odbije się na otoczeniu. 
1. SkierJwać)lzia.talność Banku wło- Nawet za kratami wieziennemi ono 
śc
ańskiego ku w.
kupywan
u ,majątków ziem- dać n;oże zadowolenie wewnę"trzne i daleko 
skJch z ,rąk polskich, choclazby z dopłatą z poza granicami więzienia nabrać znaczenia 
fur,duszow Banku. poruszającej i wkładajcłcej obowiązki siły. 
2. Pozwolić Bankowi włościańskiemu Tak i tu. Trudnośei będą pokonane, nie 
na nabywanie gruntów dla włościan z rąk wówczas, gdy wpadniemy w os.tabiają ce zwą- 
rossyjskich tylko w wyjątkowych raz'Ieh, tpienie, lecz gdy sp (,tkamy je mężnie i bę- 
miano\\'icie, jeźeli faktycznie majątek znaj- dziemy ezynić wszystko, co w naszej mocy, 
duje się w rękach polskich lub żydowskich nie licząc się z niedającymi się usunąć prze- 
3. Informować nabyweów Z gubernij szkaclzająeymi nam warunkami". 
wewnętrznych o gruntach do sp:zeda
y. "Obowiązkiem Sejmu wykonać swą pra- 
4. Wpro" adzić nowe ulgi dla nabywców cę, nie zwazając na widoki powodzenia. Na- 
RossJf'n. ród finlandzki wkładając na nas obowiązki 
5. Utrudnić parcelacyę majątków pol- poselskie, polecil nam przedewszystkiem 
skich, dokonywaną w celu kolonizacyi pol- obronę i wzmocnienie porządku konstytucyj- 
skirj za pomocą ścisłej kontroli nad działal- nego, który stanowi podstawę naszego ist- 
nością Banków prywatnych i organizacyj nienia. 
nielegalnych. "J eźeli Sejm posiada źywe zrozumieni e 
6. Zmienić ustawę Banku wlościańskie- swego ohowiązku i wyplywa.jącej ztąd od- 
go w ten sposób, aby mógł on wyda.wać po- powiedzialności, oraz ma zamiar obowiązek 
życzki i nie-włościanom na kupno gruntów. swój spełnić wówczas możemy być prze- 


...,----- 


Zdarzyło się to pu ,raz pierwszy, że 
Odda go nie przyjęła; mozna było zapewne 
przypuszczaf, ze po odczytaniu listów, po na- 
padzie rozpaezy i odwiedzinach grobu, była 
złamana i musiała wypocząć. 
Ale jeżeli to był tylko pierwszy lepszy 
pretekst, aby nie przyjąć Donata, tak gorąco 
dawniej ukoehanego ?... Ozyżby go przed nią 
spotwarzono ?... Ozyżby go obwinia,ła?.. 
I na tę myśl piorunującą zatrzymywal 
się nagle, przeraźony, jak gdyby przelotna 
błyskawiea ukazala mu u samycb st.óp otwar- 
tą przepaść, w którą miał się stoczyć. 
Olbrzymi Ohrystus kamienny wyciqgał, 
o kilka kroków od niego, na !..rzyzlljącej się 
drodze w lesie, wielkie swoje ramiona sple- 
śnialI' od wilgoci. Donatukląkł na piedesta- 
le, opierając głowę, tuląc się do znaku zba- 
wienia. 
- Mój Boże - szepnął w rozpaczy - 
przyjmuję nawet znie:ohwienie, ale aby ona 
mną pogardzała, by mnie oskarżała, och! 
na to nie mogę, nic mogę się zgodzić l... 


VII. 


Ofiara 
ąda pomszczfJuia. 
Pragnąc odnieść się bezpośrednio do 
samego króla,' jak to czynili IJrzedkowie, 
szlachta z Wandei wybrata delegat.ów, któ- 
rzy zebrani pod przewodnictwem księcia de 
'rhorigllY, omawiali kwestye najważniejsze, 
a różnorodne. Zamierzano prosić jednocześnie 
o roboty ochronne przeciw zamuleniu pia- 
skami zatoki Oroix de Vie, żądać kredytu 
na nowe plantacyl' wina w departamencie i 
różnych innych płodów na wyspie d'Yeu, 
której niewdzięczne grunta, w większej czę- 
ści nie wykorczowane, nie mogły wyżywili 
mieszkańców, a wreszcie, wstawić się za ry- 
bakami, których ograniczano w ich za- 
robkowaniu. 


W slotne popołudnie ostatnich dni pa- 
ździernika, margrabia de M:eriadec, siedząc 
na swoim starym wierzchowcu, przybył je- 
den z pierwszych na zebranie. Słuzący, któ- 
ry zbliży,! się, aby mu konia odebrać, podal 
mu jednocześnie list. 
"Być gotowym na wszystko... zawsze... 
o kaidej porze"... Tak sobie postanowił Do- 
nat, odebrawszy pierwszy list anonimowy, 
pierwszą kroplę trucizny, która serce mu pa- 
li,ła. 
I dotrzyma,t słowa; ani jeden muszkuł 
jego twarzy nie zadrgał; twarz jego, bardzo 
blada od śmierci hrabiego, nie poblad,ta wię- 
cej. Rzucil stużącemu obojętnym g,tosem ba- 
nalne podziękowanie, oparł się chęci zapyta- 
nia o pochodzenie tego listu i nie otwiera- 
jąc go, wszedł do zamku, kierując się prosto 
do sali posiedzeń. 
Sala była zupełnie pusta. Margrabia 
usiad,! na zwykłem swojem miejscu, patrzyl 
cbwiJę na adres dziwacznie zmienionem pi- 
smem ułożony, potem szybko powstał, zbli- 
żył się do jednej z lamp zapalonych, zwie- 
szających się za sufitu i podniósł rękę, a po- 
nieważ byl sluszneg'o wzrostu, papier znalazł 
się prawie tuż przy samem płomieniu: mały 
wysi,łek i zapali się. 
Lecz młody człowiek się powstrzymał: 
wzruszając l(
kko ramionami, z wyrazem wy- 
nios,tej pogardy otworzył list. "Milczysz W 
dalszym ciągu - czytał - i bledniesz sko- 
ro się ciebie zapytać, czy jesteś mordercą, 
czy tylko spólnikiem... Strzeż się, milczenie 
bywa czasami strasznem przyznaniem się. 
Oz.V by,ł mordercą ten, który wychodził, jak 
oszala,ty z wieży Peulvans w kilka minut po 
dokonanej zbrodni ?..." 
(Ciąg dalszy nastąpi).
		

/DIGCZAS002001_1914_036_0003.djvu

			k?nani, że praca zwołanego obecni6 Sejmu i lub pośrednio nie podsyca,ł oporu Epirotów. 
me będzie bezowocna". ł Opróznianie ma się rozpocząć od Koricy i 
Przemowa talmana wywo./a./a w Sejmie musi bj'
 ukorlCZOllf) rio 21 marca b. r. Mo- 
nastrój poważny i podnios./'y, c10dala energii carstwa żywią zaufanie do greckiego rządu, 
i zapału, do zwslczenia przeciwności, któ- iż uwzględni on te zyezenia mocarstw. 
r,ycb reprezentaeyi finlandzkiej nie zbraknie. 
O tem są wsz.yscy z góry święcie przeko- - ,------ ,-----

- 
nani. 


Z powodu dziesiątej rocznicy napadu 
.Japollczyków na Port-Artura i wybuchu woj- 
ny japońskiej, p. Niko./ajew, korespondent 
Golosa JYIoskwy, odwiedził gen. Kuropatkina 
w Szeszurynie w celu uzyskania od niego 
kilku wspomnieli z tej wojłlY. W rozmowie 
z byłym dowódcą armii mandżurskiej p. Ni- 
kołajew poruszył sprawę ewentualnych kom- 
plikacyj na granicy zachodniej. W odpowie- 
dzi na to gen. Kuropatkin wyraził następu- 
jącą opinię: 
- Aby być gotową do wojny na za- 
chodzie, Rossya niedostatecznie powiększa 
swą armię liczebnie. Nalezy koniecznie do- 
magać się, aby i koncentracya tej armii od- 
bywa./a się w takich warunkach, w jakich 
się będzie odbywała koncetracya armij na- 
szych przeciwników. Dlatego też póki nasza 
sieć kolejowa nie będzie taką, jaką jest sieć 
kolejowa naszych sąsiadów, w różnych pun- 
ktach naszej granicy zachodniej położenie'na- 
sze może być dla nas tak niekorzystne, że pod 
naciskiem przeważających sił przeciwnika na- 
sze wojsko będzie się musiało cofnąć. 
Zaczepny sposób prowadzenia wojny 
daje ogromne korzyści, gdyż nacierać z po- 
wodzeniem moze tylko ten, kto jest silniejszy 
pod względem materyalnym i moralnym. 
Podczas trzech ostatnich wojen, prowa- 
dzonych przez Rossyę, pokój był zawarty 
przedwcześnie. Wojna 55-56 r. SkOI1CZY.ła 
si9 po zdobyciu po./udniowej strony Sewasto- 
pola. Wojnę 77-78 r. uznano za skończoną 
przed zdobyciem Konstantynopola, a co głó- 
wniejsza - bez zajęcia przez Rossyę na 
zawsze Bosforu. Rossya jeszcze w r. 78 mo- 
gła zniweczyć panowanie tureckie w Euro- 
pie, co by./oby uchroni,ło półwysep Bałkaliski 
od strasznej bratobójczej walki. W roku 1906 
zawarliśmy pokój, nie wyzyska wszy sił, któ- 
re zgromadziliśmy dla wojny. O wszystkich 
tych lekcyach historycznych Rossya powinna 
pami ętać, gdy by wbrew swej woli, była zmu- 
szona znowu prowadzić wojnę. Lecz jakkol- 
wiek złozyłyby się okoliczności dla Rossyi w 
pierwszym okresie wojny, Rossya ma wszel- 
kie dane po temu, że wyjdzie z walki zwy- 
cięsko. 


Sprawy bałkańskie. 


Nawiązując do pog,łosek o nowym zwią- 
zku bałkańskim wraz z Rllmunią, Univcrsul 
w Bukareszcie pisze, ze niema mowy o ta- 
kim związku, jeśli idzie o Rumnię. Rumunia 
przestrzegała polityki wolnej ręki i temu za- 
wdzięcza swe zdobycze - bez ważnych po- 
wodów HI1IDunia nigdy z tego stanowiska 
nie zejdzie. Naturalnie Inoze być porozumie- 
nie z niektóremi pmistwarni w sprawach 
szczegółowych. Jeżeli zaś idzie o obronę 
wspólnych interesów, to do teg'o specyalnej 
umowy wcale nie potrzeba. 
:j: 


Do Belgradu przyb.ył wczoraj wieczo- 
rem następca tronu greckiego Jerzy, grecki 
zaś prezydent ministrów Venizelos w nocy 
odjecha.ł osobnym pociagiem z powrotem do 
At.en. 


* 


Z Sofii donoszą, ze plan podrózy kró- 
lestwa i następcy tronu do Ameryki' istnieje 
od dł'uższpgo czasu. 
Wiadomość Biura Reutera o stanowi- 
sku, jakie ewentualnie zajęłyb.r inne pań- 
stwa ba./kańskie wobec Bułgaryi na wypadek 
zatargu między GrecJą a 'l'urcyą, wywoła,ła 
W ko./ach politycznych w Sofii wielkie zdzi- 
wienie. Koła te 7'aznaczają, że BIl'/'garya mi- 
mo swych zamiarów pokojowych, nigdy nie 
?świadczała, iź o ile nie idzie o jej godność 
] niezawisłość, zgadza się na wszystko. - 
Bulgarya nie żywi żadnych zamiarów agre- 
sywnych, jednakże nie może zgodzić się na 
to, aby jej z zewnątrz dyktowano stanowi- 
sko, jakie ma zająć podczas ewentualnych 
Wydarzeń na Bałkanauh. 


* 


Zastępcy wielkich mocarstw w Ate- 
nach wręczyli wczoraj rządowi greckiemu 
notę zbiorową w sprawia wysp i Albanii. 
Nota powiada. że wielkie mocarstwa posta- 
nowiły przyznać Grecyi obsadzone przez nią 
wyspy z wyjątkiem Imbros, '£enedos i Ka- 
stellorizo, pod g'warancyą ze strony greckie- 
go rządu, że wysp tych nie uzyje dla celów 
strategiczno-morskich oraz gwarancyę dla 
mniejszości muzu./mańskich. Objęcie w posia- 
danie wysp będzie mogło nastąpić wówcv.ap, 
gdy greckie wojska wycofają się z południo- 
wej Albanii. Nota wzywa rząd grecki, by nie 
sprzeciwiał się temu, ani też bezpośrednio 


KRONIKA. 


Lwów, 14 lutego. 


Kałendarz. 
Niedziela, (15 lutego): 
Faustyna m. - Szcz
sława. - Stritenie 
Hosp. 
Wschód słońca o godzinie 6'35 rano, za- 
chód słOllca o godzinie 4-40 po południu. 
p o n i e działek, (l6 lutego): 
Juliany p. - Milada M. -. Symeona. 
Wschód słońca o godzinie 6'34 rano, za- 
chód s./ońca o godzinie 4'42 po południu. 
'femperatura. O go izinie 12 w połu- 
dni,' - 6 Cel. 


- Dyrektor kolei pa11,stwowych radca 
Dworu Stanisław Rybicki wyj echał dla pora- 
towania zdrowia na trzy miesięczny urlop do 
Szwajcaryi i Włoch. Naczelne kierownictwo 
dyrekcyi kolei objął zastępca dyrektora radca 
Rządu Zygmunt Jasinski. 
- Dr. Adolf Chybiński, docent hi- 
stor.yi i teoryi muzyki na 'Wszechnicy lwow- 
skiej, został zamianowany czynnym członkiem 
wiedeńskiej komisyi wydawanych z ramierlia 
Ministerstwa oświaty "Denkmiiler der 'l'onkunst 
in Oesterreich". ' 
- Z Uniwersytetu. PP. Marya z Mikie- 
wiczów Hajdukiewiczowa, rodem z Jabłonowa 
i Stanisława Gomolillska rodem z Jarosławia, 
otrzymały w Uniwersytecie lwowskim stopień 
doktorów wszech nauk lekarskich. 
- Powszechne Wykłady Uniwersy- 
teckie. W niedzielę, dp.ia 15 b. m
 prof. Uniw. 
dr. A. Szelągowski: "Zycie w Polsce". Cz. L 
okres staropiastowski (z obraz. świetln.). Za- 
kład chemiczny Uniw. ul. Długosza 6. Po- 
czątek o godzinie 5 wieczorem. 
- Wiadomości osobiste. Dr. Alfred 
Burzyński, okulista, wyjechał przed tygodniem, 
celem wzięcia udziału w wycie Jzce lekarski ej 
do Egiptu i powróci w drugiej poJ'owie kwie- 
tnia. 
- Podzięlwwanie. Pan Kazimierz Ka- 
mieniobrodzki, inżynier, złożył na rzecz ubogich 
uczniów szkoły męskiej im. Cel!!. Elżbiety we 
Lwowie kwotę 50 kor. Za ten hojny dar składa 
dyrekcya tejże szkoły szlachetnemu ofiarodawcy 
scrdcczne podziękowanie. 
- Na hal maskowo-kostiumowy Koła 
literacko - artystycznego, który odbędzie się 
w ostatni1
 zapustną sobotę 21 b. m, zgłosiło 
dotychczas współudział kilka bardzo interesu- 
jących grup, a między temi jedna, mająca za- 
miar porobić sobowtóry znanych we Lwowie 
osobistości, które zresztą zapewne i bal ten 
Koła zaszczycą swoją obecnością. Grupa ta, o 
ile zręcznie swój plau przeprowadzi, wywoła 
niewątpliwie dużo ożywienia na tym baiu Koła 
liter.-artyst., mającym od długiego lat szeregu 
stałe, zapewnione powodzenie. 
Po zaproszenia zgłaszać się należy pise- 
mnie do Koła litemcko
artystycznego, pasaż Mi- 
kolascha. 
- RaI inżynierów budowy masz
'n- 
jak już donosiliśmy - odbędzie się we wtorek 
17 bm. IV Kasynie miejskiem. Sala balowa zmie- 
niona zostanie w przepiękny ogród, pełen zie- 
leni i kwiatów. Komitet przygotował dla pań 
i panÓw wiele efektownych niespodzianek. 
- Wieczor
' z tańcami klubu czwart- 
kowego urzędników Namiestnictwa posiadaj ą 
dawno ustaloną sławę. Dobór towarzystwa i o- 
chocza zabawa - to dwie główne ich zalety, 
więc i zapowiedź takiego wieczoru w dniu 19 
bm. w salach strzelnicy miejskiE'j, wywo./ała w 
kołach tańcującej młodzieżz wrażenie, które po- 
zwala stawiać z góry jaknajpomyślniejsze ho- 
roskopy. 
- Bal me(lyków. Prace balowe postę- 
pują w szybidem tempie naprzód. Już wszy- 
stkie karnety art. malarzy nadeszły. Panie z 
komitetu ścisłego zaprosiły gospodynie balowe 
na posiedzenie, które się odbędzie w poniedzia- 
łek 16 b. m. o godz. 3 pop. w hotelu Georgea 
w sali na pierwszem piętrze. 
- Z kolei. Ruch towarowy, a wzglę- 
dnie ruch ogólny na szlaku Nowy Łupków-Ci- 
sna został podjęty dnia 13 b. m. 
- Lwowskie Towarzystwo łyżwiar- 
skie, korzystając z ponownego obniżenia tem- 
peratury, w dniu jedynastym lutego, doprowa- 
dziło lód do tego etanu, że obecnie cały staw 
jest oddany do dyspozycyi publiczności. 
Z powodu jednak złego stanu lodu w ty- 
godniu ubiegłym, zawody odłożono na dzień 
28 b. m., a tej niedzijli tj. 15 b. m. jako re- 
kompensatę - za odłożone zawody - posta- 
nowU wydział dać publiczności około g. 6 wie- 
czorem widowisko pirotechniczne. 
- Ze sztuki. Trwająca obecnie wystawa 
zbiorowa prac prof. Pankiewicza i R. Kram- 


"Gazeta T,wowEika" z dnia 15 lutego 1914. 


3 


sztyka zostauie zamldęta w poniedziałek 16 b. m. 
z powodu przygotowań do wystawy graficznej 
E. M. Liliena. 
- Katolicka kasa oszczędności i kre- 
dytu we Lwowie. Na pierwszem walnem zgro- 
madzeniu Kasy dokonano wyboru rady nadzor- 
czej, w skład której wchodzą: Paweł ks. Sa- 
pieha, Edmund Phili pp, ks. prałat dr. Józef 
Zajchowski, Józef Skwarczyński, Narcyz Ulmer, 
dr. Tadeusz Kudelka, ks. kan. Henryk hr. Ba- 
deni, radny Adam Kauczyński i dr. lVIicha,ł 
Stanisław Orzechowski. Do komisyi rewizyjnej 
wybrani: dr. Jan SkwarczYliski, .Aleksander 
Schmeidl i Bolesław Zagórski. Do dyrekcyi po- 
wołano: pp. Władysława Piwockiego, Antoniego 
Souppera, Karola Sahanka, jako zastępców dr. 
Józefa Pytla, ks, Nestora Szukaiskiego i J akó- 
ba Wyszatyckiego. Kasa rozpoczyua swoje czyn- 
ności z dniem 15 lutego w Domu katolickim 
we Lwowie, ul. Grodecka 2B. 
- Jubileusz artysty. Znakomity arty- 
sta dramatyczny Mieczysł<1.w Frenkel, święcił 
onegdaj 35 lecie swej pracy scenicznej. Z oka- 
zyi tej odbyło się na scenie Teatrll Rozmaitości 
w Warszawie uroczyste przedstawienie "Świę- 
toszka" Moliera, w którym jubilat grał główną 
rolę. Frenkla przyjmowa.no owacyjnie, wręczono 
mu mnóstwo kwiatów, wieńców i upominków 
od Resursy kllpiekiej otrzymał papiery warto- 
ściowe na większą sumę. 
- Licytacya. Dnia 20 b. m. o godzinie 
9 rano odbędzie się w magazynach towarowych 
na stacyi we Lwowie publiczny przetarg nie- 
podjętych towarów. 
- Zgromadzenie bezrobotnych od- 
było się dziś przed południem w sali "Gwia- 
zdy". Na zgromadzenie to przybyło kilka ty- 
sięcy robotników, tak że sala "Gwiazdy" nie 
mogła ich pomieścić, uriądzpno wobec tego 
r6wnocześnie zgromadzenie na podwórzu 
Na zebranie przybyło kilku posłów. 
Referat o bezrobociu wygłosił p, D e n e g a. 
Przemawia./o jeszcze kilku innych mowl;ów, 
poczem uchwalono rezolucyę, dQmagającą się 
rozpoczęcia robót publicznych we Lwowie, naj- 
później l marca br. 
- Lutnia Macierz na nadzwyczajnem 
walnem zgromadzeniu, odbytem dnia 7 b. m. 
uchwaliła ustępującego z powodu nadwą:tlonego 
zdrowia swego dyrektora artystycznego i założy- 
ciela p. Stanisława Cetwińskiego zamianować 
swoim honorowym dyrektorem artystycznym. - 
Ponadto za jego owocną dzia./alność w Towa- 
rzystwie, za krzewienie pieśni polskiej w spo- 
łeczeństwie naszem, uchwalono ufundować w 
szkole śpiewu solowego "Lutnia" wieczyste 
stypendyum jego imienia, z tem, że rozdawni- 
ctwo tego stypendyum przysługuJe p. Stani- 
sławowi Cetwińskiemll, wreszcie uchwalono 
wysłać osobną deputacyę, która ma wręczyć 
mu dyplom honorowy. 
Wszystkie wnioski przyjęto wś,ród okla- 
sków i wyrażono życzenie, aby duchowy ojciec 
"Lutni" 'rowarzystwo to wspierał światłą swą 
radą i o ile mu na to stosunki pozwolą, jak naj- 
częściej w niem przebywał. 
Bc.1tutę z./ożono w bardzo wytrawne ręce 
p. Bnmisława W olfsthala. 
6 Ogień. Dziś nad ranem powstał ogie1i 
w trafice, połączonej z handlem towarów korzen- 
nych Jakóba Blausteina .przy ulicy Łyczakow- 
skiej I. 117. Od rury zbyt rozgrzanej zapaliła 
się ścianka drewniana. Straż pożarna ogień 
ugasi,ta. ' 
6 'Fatalny upadek z wozu. Włościa- 
nin Jan Mirecki jadąc dziś rano ul. Ł.yczakow- 
ską koło rogatki, skręcił gwaJ'townie, zjeżdża- 
jąc z góry, wóz tak, że spadł z niego, zaplą- 
tawsz,V sobie nogQ w ko./o. Prócz licznych obra- 
żeń. :Mirecki dozna.ł złamania nogi. Przewiezio- 
no go do szpitala powszechnego. 
6 Niebezpiacznego ptaszka areszto- 
wano wQzoraj w u1. Kleparowskiej . Jest nim 
Roman Autoni Bogdanowicz, znany poli	
			

/DIGCZAS002001_1914_036_0004.djvu

			4 


czelnika kijowskit'go wydziału policyi śledczej ne żonki", która stanowi największą atrakcyę rozsądzenie, jak daleko w ustępstwach iść Wypowiadając się o stanowisku naszem 
A. Repojto-Dubiago, który przybył do Fastowa obecnego sezonu teatralnego w Berlinie, a nie nalezało, by nieraz z dwojga złego wybrać co do ugody polsko -ruskiej, jesteśmy jednak 
w asystencyi kUku naj sprytniejszych detekty-. bawem wystawiona będzie w Wiedniu. W wy- złe mniejsze. dalecy od tego, aby już nazywać to ugodą, 
wów. Wczoraj wieczorem wszys
y detektywi ki- \ konaniu tej zabawnej i mającej wszelkie wa- \ 00 do nas, to nasz udział w uchwale- co' tylko przy dobrej woli obopólnej i wyro- 
jowscy powrócili do Kijowa. Rezultaty ich z L- 
 runki wielkiego sukcesu scenicznego operetki' niu samem ustawy wyborczej ma inny cha- zumieniu moze prowadzić do ugody. 
biegów nie są znane, ponieważ cał'a sprawa, I bierze udział cały nasz personal operetkowy z I rakter obecnie, anizeli go miał w roku ze- A nawet podtrzymujemy na8ze zastrze- 
jak już wspominaliśmy, trzymana jest w ścisłej: pp. Brzeską, Kasprowiczową, Miłowską, KUli- I I szłym. zenia zeszłoroczne co do sposobu ujęcia współ- 
tajemnicy. I gowskim, Solniekim i Zarębą w głównych 1'0- Wtedy bowiem wśród walczących stron- zycia obu narodowości. 
Ogromną sensacyę wywołało przybycie, lach. Bal
t ma tu również 
ole do 
opi

. Po i nict
 
łaśnie liczba n:
sz.fch głusów mog,
a Oświadczyliśmy się byli wówczas prze- 
do Fastowa znanego już szerokiej publiczności raz drugi grane będą "FIglarne zonkl we i zawazyc na szali uchwalema. noweg,o ustroJ
 ci 
 dzielen
u ludu ruskiego i ludu polskiego 
z głośnego procesu Bejlisa profesora 'rufanowa, czwartek, a następnie w sobotę. ! p
awa wyborc.zeg?, wt
dy WIęC 
J:smy br
11 między dWIe urny wyborcze. Piszac o tern, 
w obecności którego dokonano ekshumacyi W dziale dramatu wystawia teatr nasz I w1el

 .odpowledzlalnosć .za przYJscle czy lll
- dodaliśmy zarazem uwagę, iz uwaiamy za 
zwłok, które następnie przewiezione został'] do we środę, po raz pierwszy "Par.yasów" Ga-! pr

Js.Cle 
o sk
tku ?
łe.J reformy wyborczej. obowiązek nasz "ehoćby tylko przedstawić 
Kijowa. Tego samegu dnia, po ścisłem zbadaniu, bryeli Zapolskiej. Najnowszy ten utwór znanej : 
ZIS Jest 1ll.aczeJ, dZlS wobec z
ody ,yszy.st
 obawy i przypuszczenia pod wzgledem mo- 
sprowadzono do Kijowa Efroima Paszkowa i I I autorki, święci w Warszawie prawdziwe tryumfy, ! klCh stronlll.ctw:T' nasze gło
y. me wazą JUZ ralnym i duchowym". " 

ejsacha Gutgarc
. ?byd wu ar
sz.to
'anych 
.od a miurą olbrzymiego zainteresowania
 jakie tam I tyle 
a szah. NIe .nasz ą , te
 J
st. rzeczą w.y- J ak z słów tych wynika, nie był to 
sIlną eskortą odw1ezlOno do w1ęzlema ŁuklJa- wywołał, był urządzony przedwczorajspecyalny i dawac s
d o waszej obec
e
 . IO
I, P
now18, więc nasz postulat zasadniczy, ale raczej 
nowieckiego. Wczoraj w noc.y niektórzy cz,łon- wieczór, poświęcony "Paryasom", a wypełniony I pozostawiamy to przysz!oSCl l hlstoryl.., nasza opinia i nasza rada Dziękujemy Wam, 
kowie komisyi śledczej powl'óeili już do Kijowa, odczytami i dyskusYą nad poruszonemi przez I ,My ,tylko z n
szeJ str0.n
 zap
wIllc was Panowie, o ileście się starali w tej mierze 
gdzie prowadzone będzie dalsze śledztwo. Wczo- autorkę kwestyami. Dowód to, że zainteresowa- mozemy, zesmy sobIe 
dawah l zdajemy sp
a- do naszych zyczeń zastosować. 
raj o godzinie 1 po południu w prosektoryum nie się "Paryasami " przenosi się z desek tea-' w
 z t , r , udnego zadaIlla was
ego! Pallowl
. 
I NIe by l' o wam dane blldowac d le } st U . O ile zaś to się nie dało , stara J 'cie si ę 
w obecności kilku profesorów i przedstawicieli tralnych na forum społeczne. Nadmienić także 1. " " z, 'la. u rOJ - 
/ władz śledcz,ych dokonano oględzin zwłok Jo- należy, że prasa warszawska ogłasza jednogło- reformy 
y,b?rczeJ od, f
,n
amen
o
 l n
 no- medomogi czy usterki ustawy wyrównywać 
sela Paszkowa. Elcshumacya zwł'ok i sprowa- śnie "Paryasów" za clou tpgorocznego sezonu' yvo, gdyzesCle ,w PUS?lZI
l
 ,!zlęh głow?e przez pracę. narodową i współpracę kultu- 
dzenie ich do Kijowa pozostaje w związku z teatralnpgo w Warszawie. Wśród publiczności: J
g;o zarysy
 ktory.ch SIę JUz .n:e dało zn;lle: ralną z ruskIm ludem i narodem. Nie upa- 
pogłoskami, że w danym w,ypadku ofiarą zbro- lwowskiej, panuje również ogromne zaintereso-: mc. Ztąd meraz 
llepodobn.a .Ju.z było mysl.e,c dajeie na duchu, nie zIllechęcajcie się; wy- 
dni padło dziecko chrześcijańskie, które' dla wanie środową premierą, która zapowiada się! o tem, coby nalezało 
 proJ.ek,cle uwzględmc, trwajcie wiernie na waszych posterunkach, 
ukrycia właściwych pobudek przestępstwa '1.0- pod każdym względem niezwykle i będzie nie- ale trzeba byJ:o 
a?z
J WZląC pod roz",:agę, waszej bowiem pracy i waszej jedności do- 
stało już po śmierei obrzezane _ dOillniemana zawodnie wybitnego znaczenia wypadkiem w C? w ,!ytworzoneJ J
z prze,d
em s
tuacYl 1.Z maga się zarówno interes ludu polskiego, 
zaś ofiara przestępstwa. _ J osel dla zatarcia kronice obecnego sezonu. mą zWląz.
nych komecznosclach Jeszcze SIę jak ludu ruskiego. Domaga się przedewszyst- 
śladów uluyty został w bezpiecznem miej scu, "Par Y 1lsi" ukaża si ę na nasze; scenie w da odrob
c. .. kiem ideał pełnej i prawdziwej zgody obu 
W I . d l P t b t l f kt l h " . h . J . t Zdając za wszystko co Się stało l wszy- narodowości. Bo któż nie wie, ze sam para- 
ys,'any me aWllO c o e ers urga e e- e e - ownyc Iramac scemcznyc I naJs aran- tk . d . ł ' ' d . d . l " g raf J 'est J 'eszcze martwą. liter ą, ze do p iero 
. . d f t k' 'ł' . t' d . ł ł s o, co SIę z Zla a10, o pOWIe Z13 nosc na - 
gram w spraw1
 m.or u .as .ows lego spraWI n
eJszem przyg:o owanJU, a z u zla em ca, ego was Szanowni Panowie my z naszej strony duch jedności i wspólności musi go ożywić, 
tam podobno wIelkie wrazellle. memal bez wYJatku personalu dramatycznpgo., , : d ' d '. , .' k ' . ab y nazwa U g od y obu narodowości oblekła 
. .. .." I oSWla czamy wam, ze ZlS przecIw o noweJ 
- 
ursa. GIełdy zbozoweJ l towaI
oweJ,' ustawie prawa wyborczego występować nie się w jej rzeczywistość. 
we LW0W:le dnIa] 3 lutego 1914. Godzma 5 myślimy i nie będziemy. Oby się nią stała i jak najr.vehlej i jak 
po połudnIU. Ropa: a) marka borysławska na Repertuar teatru miejskiego W b h . h d kl . . na J 'obficie J ' , M y zaś , którz y śm y tak g oraco J 'e J ' 
l t 8 14 k 8 20 l b) k . L wf o ec waszyc Jasnyc e' aracYJ I . 
U y. 01'., na marzec. cor., mar l W , e wo e. } t t ,. . d . P ra g 'n e h m y k tol ' z l! smy l ' az po r " z = 01 11 
s ec alne _ _ my z ca1ą o war OSC1[1 wypowla amy SIę z. po- "',,' j' a ., ,'a', 
p y '.. Dziś, w - sobotę, 14 lutego, o godzi- wodami, które na to stanowisko nasze wpły- iz jest koniecmą i niezbędną, w miarę na- 
USposob1eme: rezerwowa,ne. nie pół do 8 wieczorem "Żydówka", opera nęły. szych sił chcemy być jej rzecznikami, pomo- 
____ Halevyego. Ostatni występ J. Korolowicz-Way- .1. Pierwszy powód tkwi już w stosun- cnikami i wspMdziałaczami. 
dowej. "Eleazara" śpiewa Ign. Mann. - Nie- ku naszym do was Szanowni Panowie. Wy .3: :rrzeci wzgląd, dlaczego się zgadzamy 
Kronika zagraniczna. dz
ela, 15 l,u:;go, o godzinie pół d.o 4 po po
u- reprezentujecie te stronnictwa, które tu na na mnl
Jszą ustaw
 wyborczą, jest wzgląd 
dn.m "Szkoła , sztuka Z,. 
aweckIego. -. N1e- wschodzie dzia.tają i pracują, wy przeto je- na nasz lud. 
__
'_-_____
,"."'_'./'.r,.____ dZIeła, 1,5 luteg
,. o godzInIe p.ół do 8 Wleczo- l steśei8 głównym czynnikielll i najbardziej Oś\viadczy1iśmy już poprzednio w sło- 
* S a ID o bój s t w o a k t o l' k i n a s c e- rem "WIelka kS1ęzna Ge
olstelll", operetka J: I odpowiedzialnym za dojście do skutku tej re- wacb, które tu przytaczamy w liście do hr. 
n i e. W Palenllo podczas przedstawienia w Off:nbacha, z :a:el
ną MIłowską w ty.tułoweJ formy wy borczej, która reguluje wspóHycie Tarnowskiego, iz "jesteśmy najgorliwszymi 
teatrze zasztyletowała się wobec publiczności roh. - W pomedzlałek, 16 lutego, wyjątkowo polityczne Polaków i Rusinów. rzecznikamI zdemokratyzowania naszego spo- 
aktorka. Simoni. Powodem samobójstwa była o godzinie pół do 5 po południu "Pani Preze- Sk t d ., .. d . , łeczeństwa, a tem samem przypuszczenia na- 
nieszczęśliwa mił'ość. s a owa ", kome
ya H. W Hennt'
u d i
a}i k P . V 16 eb l era t ' - ście w 
;
a

:
l
o
1 zr


li o
::;st
:,CI:
ś


 szego ludu do większego, niz dc>tąd udziału 
eny zwyczajne. - pome Zla1e , u ego, b . ' [ . . . w pracach politycznych. Niejednokrotnie też 
* Z a t o n i ę c i e p a l' o w c a. Z Londynu d " 8 15 ' K t C l " zro lC mog l, to my z naszej strony zdaJac d l . , bl " d d h 
o go Zlllle ' WIeczorem" oncer asa sa. . f: . ." awa 1smy pu lCZD.le w BCY UjąCYl' thwi- 
donosza, że parowiec angielski "Miova" zato- Wtorek, 17 lutego po raz 1. (Ilowość) ,Fi- Sl
 na w,as t z nas
\m za k u t 
!1l b em, b m ł ,e mO h ze
 b Y lach wyraz naszym w tej mierze za p atr y wa- 
nął na - wudach Shorenham w odleg,tości 2 mil I . . k ,,, .' k M k . 1 ' G b , zaJmowac sanowIska, ore y y o c oe y R l 
, g aJlle zon l , opelet a a sym11a.na aryela. 'd' '. d' ł' t" niom". ozumie iśmy tu demokracyę w du- 
od wybrzeża. Ośm osób utonęło. Kapitan 0- Abonament nr. 6? _ Środa, 18 lute
o, po raz 

sre n
em was
er bZlad a
l.a p01
1
mem. chu wskazówek Stolicy Apostolskiej. 
calał'. L (nowość) "Paryasy" , szkice sceniczne (5 odsł.) , le mozemy ł 
as em r ar zleJ.'1 
.1 eS
le wy Pisaliśmy dalej, iż "rozumiemy naglą- 
:j::f:: K o s z t o w n e z w i e l' z ę t a. Coraz wię- Gabryeli Zapolskiej. Abonament nr. 27. za l .naszym ' l g, osem 
 l - k 
l e k se d le SIę sta- cą potrzebę, azeby dać co rychlej ludo\\> i 
ksza potrzeba futer, a przez to coraz wyższe ra l w roys naszyc ws azowe awny pro- t . ł . I Ż " Al t , ł 
.l 'ekt P rawa W y borcze g o ul , e p s z yć i ' 1 ) , o I Jrawić. o, co mu Się s llSZllle na e y . , e ez wa- 
ich ceny, zkąd znów zachęta do coraz większego " III db o sI l d l 
lEototnie tez , .J ' ak sami mówicie i J . ak mv wi- ś . e ając ''-uszne prawa u u, pragnę i- 
tępiellia zwierząt skłoniły w celu uzyskania z Rer.ertuar teatru miejskie g o J b y sm y a z eb y P r aw a po ' ladania lIt C e 
1: OJ dzim y, osia ,g n ę liście w te J ' mierze nie .J ' eden ' ,,,' , 1>", po' y 'zn - 
nich futer, do robienia prób z chowaniem ty (,h KI k i g o l d ośc ch eś k b . d 
W 'a owe. dodatni rezultat. W p rawdzie kur y a średnia u n i rz ciańs iej nie Y1] na we- 
zwierząt w niewoli, w celu ich rozmnożania. O rezon e". 
He do niedawna sięgały pod tym względem W niedzielę, 15 lutego, o godzinie 3 po została usuniętą, ale tez mylny jest sąd, ja- " Dziś to się stało w znacznej mierze 
wiadomości , P rób y te n i e W yp adał y pOlnys ' l nie . południu "Betleem polskie", jasełka L. Rydla.- koby ją należało uważać jako asekuraeyę dla l d . I d ,. h 
I d , k T } d . . przez uwzg ę- nieme praw u nOSCl c rze- 
Dopiero w ostatnich latach dowiedziały si ę W niedzielę, 15 lutego, o godz. pól do 8 wie-! man - atow sięży. akiej U1U- nrJ asekuracYI , 'k" ł' h h . h 
czorem " Mar yon n tk1 ''' , ko med ya P i otra Wolfa. _ I kler nasz nie P otrzebu J ' e , J . ak to zreszt!1 osta- seians lej w g ownyc naszyc miastac, a 
pewne koła interesowane, że niektórzy farme- " 't co do I dno l P l k dl 
W P 6niedziałek , 16 lute g o , " Hisz p ańska mu- tnie W y bor y naile p ie .J ' stwierdził y . . u śc' o s iej przez sprawie Iwsze 
rzy w Kanadzie uprawiają z powodzeniem chów J uwzględnienie jej procentowe na wschodzie. 
zamkniętych w niewoli lisów czarnych, czyli cha", farsa F. A. i E. Bacha. 2. Drugi powód obecnego naszego sta- Wypowiedzieliśmy się w tym samym 
srebnych, których futra dochodzą obecnie do 
 nowiska tkwi w uwzględnieniu samego dzie- liście do br. Tarnowskiego w roku zeszłym 
ceny po prostu bajecznej. Mianowicie miał taki ła ugody obu narodowości. z naszemi obawami o zradykalizowanie spo- 
chów udać się na wyspie księcia Edwarda. Do E p isko p at, Polski . I w tym kierunku zas
dniczo zmieniły łeczeństwa polskiego, dodając zarazem, ze 
roku 1910 udało się jako tako utrzymywać SIę stosunkI. W roku bowiem zeszłym tak nie możemy publicznie wypowiadać pod tym 
rzecz w tajemnicy. Po tym jednak roku dowie- W Sl)rawie sejmowej reformy i zwana ugoda obu narodowośti odbyw:tła się względem naszych wszystkich motywów, aby 
dział się ogół, iż jest już koło 12 zakładów _ l , pod znakIem walki i waśni w tych właśnie na siebie nie ściągnąć podejrzenia, iz mó- 
hodujących wymienione lisy w niewoli. Z.y- wyborczeJ- stronnictwach polskich, które mia,ły ugodę wiąc to, mamy ukryte cele partyjne na oku. 
skowność tego procederu zachętiJ:a innych do __ przeprowadzić. Przez to samo zbywało ugo- W chwilach zaś takich zacieklycb partyjnych 
zajęcia się tą sprawą, skutkiem czego zaczęto . . . I dzie obu narodów na kardynalnym i naj- zapasów, jakiemi były chwile zesz
oroczne, 
starać się przede\\"szystkiem oczywiście o zwie- . W, o
pow]edz] . d
l('gatom str?nmc
w 
ieodz0:-v.niejszym jej war,
n

, t.o )est I.]a so- tak łatwo było podobne podejrzenie na siehie 
rzęta nadające się do rozmnażania. Przez to sejmowyeh. autonom1stow, ,centr?m l ZWlą- I hdarnose1 tych, którzy pozllleJ cl\izary l wa- ściagnaG. 
cena tych zwierząt doszła w roku 1910 od 2 z

, ludowo narod

ego, ktorzy, Jakto don
- runki umowy mają ponosić. ' l)zisiaj nastręcza nam się sposobność, 
do 4 tysięcy dolarow za II 
 I ' ę Na poczatku sllIsmy, przedstawI h leh Eksc. ks. Are y bl- B ' d b ] Ś . lk " b d , . , tk 
. . ' Co . 'c' ' 'k B'l k' . T d . . ł' o czyz po o na, aJY z wa'll1, wa l !ize y powie ziec JUz wszys o. 
roku 1911, cena doszła do 5000, a w kOl'lCU s upom l czews lemu l eo orowlCzoWl g 0- bratobó J 'c e J ' miało w o n ą ć d i ło 'edno Oto l ę kaliśm y siA w roku zeszłym , ab y 
1 0 12 13 000 d l wne zasad y obecne g o P ro J ' ektu se J 'mowe J ' re- I .' b "z, d , ,ł'
 S o . z
' b Z \ . - '<"- 
roku u nawet do. o arów za parę, b . / czellla o u naro owosn r zvz me Y 10 J a- za P omoc
 nowe J ' ustaw y W y borcze .J ' rad y ka- 
'wreszcie od 18 do 35 tysięcy za par ę szczegól- formy wy orczej, Episkopat polski, po odby- k . d .' ,J t . k .'
 k . l . n W } t l J: 
te J ' konferenc y i W y dał P ismo nast ęp u J 'ace: snem az emu, 

 pou a 1m1 zna am1 pr
e- izm nie zapa o a'l u nas i nie II rwa i się 
nie dorodnych zwierząt! Nawet zaczęto zawie- _'.. " prowadzony ustroJ prawa wyborczego byłoy wśród. ludu i w kraju. Nowa bowiem ustawa 
rać umowy o sprzedaż zwierząt dopiero przyjść SzanowllI PanowIe! tylko zapowiedzią najgwałtowniejszych wstrzą- wyborcza w przeszłym roku miała dojść do 
mających na świat ze złożeniem zadatku w su- Z zyczliwą uwagą przyjęliśmy do wia- śnień i zaburzeń? skutku pod znakiem sojuszu z radykalizmem, 
mie 18 prc. od ceny przy sprzedaży zwierząt dOlllości. oświadcze
ie" uczyni
ne n
m przez I Dziś pod tł'
1. względen;t jest .zasadł;ll- który wskutek popareja przez pewne czynni- 
już urodzonych. Na rok 1913 zawarto dużo Panów, Jako przewodcow klubow seJmowych i c
y z
rot -, dZIsIaJ wypadkI ost.atlllch mle- ki, wzrósł w potęgę i wpływy. 
umów w ten sposób, po cenie 10.000 dolarów w sprawie reform
 
!borczej. Na konferen- ! Sl
CY l spokoJna. refleksy a s
onsohdowały P?l- Jak zaś pod tym względem nasze oba- 
za parę; obecnie żądają na rok bieżący po eyi wspólnej powzlęhsmy decyzYę, azeby Pa-I skle obozy. DZIŚ przystępuJą one bez maJo- wy i przewidywania były usprawiedliwione, 
12.500 dolarów, oczywiście zawsze za parę. nom w odpowiedzi naszej przedstawić nasze I ryzowania i bez wymuszenia, b.y bratniemu o tem chyba najwymowniej świadczą wypadki 
stanowisko obecne i nasze zapatrywania pod! narodowi rękę podać do zgody. lecz i naród miesięcy ostatnich. Doprawdy wypadki te, 
tym względem. My, co do nas, uwazaliśmy, I ruski odniesie dziś to przeświadczenie, ,że choć nad wyraz smutr:.e i bolesne, były je- 
N n tatklllt n r ko rt t że ro'a nasza co do projektu nowego ustroju j stronnictwa polskie, a zwlaszc'za te, ktore dnak najwymowniejszym komentarzem słów 
U .. U aG ' -a YS YGZHB, p.rawa wybor
zego, og'!'aniczyła s!ę do w,ytknię-I z n!e!ni na yvsch
dzie pr
emieszk
ją, z 
ła
 i przestróg naszego listu pasterskiego. One 
cIa społeczenstwu g,fownych k1erunkow mo- I sneJ I dobrej woh normują wespoł z mml to wykazały, w jakie to ręce składano losy na- 


w. ralnych i duchowych. Nie naszą zaś jest juz 'wspólne polityczne prawa. szego ludu, one tez wykazały, jak fałszywą 
Teodorn Jeske - ChoińsJdego powieść rzecza dzisiaj wchodzić czynnie w polityczne Jakkolwiekby kto chciał się zapatrywać była zasada, aby prawdziwe dobro ludu po- 
historyczna, p. t. "Ostatni Rzymianie" wysz,ła I komp
:omisy i brać przez to jakąkolwiek od- na losy przyszłe współzycia obu narodów na święca(; dla zwodniczych rachub politycznych. 
w Niemczech (w Kolonii) w nowem wydaniu, powiedzialność za takie, czy inne polit.yczne tej ziemi, musi jednak przyznać, ze tilka so- Wypadki też stwierdziły z drugiej strony, ześmy 
Jako dar na jubileusz Konstantyna W. (aIs targi. Dlatego tez juz poprzednio usunęliśmy , li
arność polskich o
ozów j.est pie
'wszym i się na naszym ludzie nie za'ńiedl', gdyśmy bu- 
Festgabe zum Konstantin Jubilaum), ozdobio- I się byli od wszelkiego udziału w bezpośre- meodzownym warunkIem takiego polItycznego dowali na nim nasze najlepsze nadzieje. Lud ten 
nem bardzo dobrym purtretem autora O po- ! dniem politycznem ZYCill, związanem z kwe- paktu. . . . przy urnie wyborczej okazał, jak dobrze zro- 
wieści tej wyraża się krytyka niemiecka:4 wiel- styą reformy wyborczej. Dlatego takz
 zapy- 
o! co tu wypowIadamy, z
a.dza SIę .naJ- zumi
ł orędzie naszych słów, skierowanJ:ch 
kiemi pochwałami. tywani przez wielu z Panów kilkakrotme o sąd zuprłnre.J z Waszem własnern oswladczernem, do mego. On sam przy wyborach ostatmch 
w bieząeych kwestyach, usuwaliśmy się z od- Szanowni Panowie. począł się otrząsać z wpływów złych i szko- 
---------- powiedzią i przypominaliśmy tylko na
ze . Wyś
ie 
am po
iedzieli, . iz uwaza
i
 I dliwych. Złe 
ie jest )
szcz
 usnnięte, a wi- 
Z teatru miejskiego donoszą: Ponie- 0góllle ws
azania w roku zeszłym Wypowle- I zJed
?CZellle SIę O?OzO
 P?ls,k1?h w ta
leJ dmo radykahzmu elązy. Jeszcze. na du- 
działkowe przedstawienie pełnej humoru "Pani dziane. NIe. nasza więc, ale wasza była to i Ch":Ih za wydarz
.me naJdolllosle,jsze, .st
le
'-I BZY na
zego ln
u. Ufamy Jednak mImo ws
y- 
Prezesowt"j", która w tym dniu grana będzie rola, PanowH', przeprowadzić skutecznie po- I dzaJąc zarazem, 1Z sUkces ten 'pr
yp1suJecl.e I s
ko, ze tak zyw?tny. l z
rowy pr
d, 
tory 
po raz jPd"nasty już z rzędu, rozpocznie się lityczne kompromisy, osądzić, jak i o ile da-! nas
emu zeszłoroczn
n:!u wyst
ąplell1u.. PrzYJ- j SIę 
 nasz
n;t ludzIe u
aY"mł, przy.wledzle go 
w,Yjątkowo o godz. pół' do 5, a to z powodu dzą S!ę pl'7.
S
OSOw
ć z
sady moralności. i i mUJemy to was
e ?swladczell1e, gd
z stam.e I W" lll:d
lek1eJ przyszłoscl do ZWYCięstwa nad 
zapowiedziant'go na wieczór koncprtu Casalsa. sprawledhwoscl pubhczneJ do nowego proJe- ,nam za odpowIedz na te wszystkIe atakI,' radykahzmem. 
We wtorek wchodzi po raz pierwszy na ktu prawa wyborczego. Na waszem tez to: którymi nas obrzucano jako rzekomych bu-! Ta zmiana pod tym względem pomię- 
afisz świetna operetka .Maksa Gabriela "Figlar- juz sumieniu spoczywa odpowiedzialność za ' rzycieli ugody. I dzy stosunkami zeszłorocznymi, a obecnym 


c 
z
		

/DIGCZAS002001_1914_036_0005.djvu

			stanem rzeczy, uzasadnia stanowisko nasze 
dzisiejsze odnośnie do nowego projektu pra- 
wa wyborczego. Bo jakkolwiek sama ustawa 
nie odpowiada w całośei wskazaniom, jakieś- 
my dali, to jednak zdajemy sobie z tego 
sprawę, ze czynnikiem łagodzącym braki w 
ustawie, są zdrowe pqdy w społeczeństwie. 
O ile w roku zeszłym obawy nasze po- 
tęgowały się i rosły, gdyśmy widzieli, jak 
r
forma wyborcza dokonywała się pod zna- 
kIem wpływów radykalny eh, o tyle dzisiaj 
obawy nasze są złagodwne, gdy się począł 
do
on.ywać zwrot pod tym względem zasa- 
dnIczy. 
'ren zwrot w nasz,ym ludzie, przy ró- 
wnoczesnern gorą('em ji'go pragnieniu, aby 
ustawa wesz.ła w zycie, powoduje nami, ze 
przJjmnj"1DY tę reformę wyborczą, spodzie- 

a.Jąc się zarazem, iz lud nasz, w miarę, jak 
s
ę będzie otrząsał ze złych wpływów, bedzie 
Się tez i uś
iadami
,ł w kierm
ku zdro
.ym, 
a ztąd wymkną zorowe orgamzacye poMy- 
ne, idące pod znakiem wiary i moralności 
publicznej. 
1Yhło nam przy tej sposobności, oma- 
wiając nasze stanowisko, zaznar.:zyć, ze nie 
było ono zasadniczo sprzecznem ze stanowi- 
skiem Episkopatu ruskiego. 
. Ks. Metropolita Szeptycki pomimo swych 
od!llIennyeh poglądów w saml'j kwestyi ru- 
skJej, kilkakrotnie sarn nam oświadezył, ze 
z
rówIlo rozumie powody naszego wystąpi e- 
ma, jak i jego potrzebę. 
Episkopat ruski wyszedł z załozenia w 
sWym liście pasterskim, ze wszystkie kwe- 
stye, z,!'ączone z ustrojem nowej ustawy wy- 
borczej, w spo,łeczeristwie polskiem zostawia 
Polakom, a sam weale się ieh !lie dotyka i 

eale w nie nie wchodzi. Najprzewielebniej- 
SI 
sięza biskupi ruscy pisalI w swym liście: 
".Nle wcLod
im.v w sąd o sprawach, jakie 
SIę odnoszą do społecze11stwa polskiego i nie 
?otykamy samej polsko-ruskiej ugody, wyra- 
zamy jednak nadzieję, że przedstawi
iele na- 
rodu polskiego znajdą na to sposób; zeby i 
danego słowa cllitrzymnć, a zarazem nie na- 

'azać na niełwzpieezer\stwo katoliekiej wiary 
l Kośeioł'a w polskim narodzie". 
. Wychodząc z t(
go załozenia Episkopat 
ruskI mtJwił naprzykJad i przestrzegał spo- 
.ł'e.eze1istwo sw(\je przed radykalizmem Rusi- 
now, ale juz lIam pozostawi.t troskę i oba- 
w
 o radykalizowanie si
 sIwłeczeństwa pol- 
skwgo., B,yła więc tu wspólność zasadniczych 
pog!ąd?w 'prz.y odmiennem tylko sposobie 0- 
Celllel1Ja udziału Epi
kopatu wobec nowego 
pr

va wyb
rcz.ego. Myśmy bowiem wycho- 
dzJl: z .załozPllla, źe skoro reforma wyborcza 
obejmuje eaJ'y kompleks interesów ducho- 

'ycb i n.lOraln'ych spoJ'eezeIlstwa polskiego, 
pk ruskiego l skoro gl'os nasz w sprawie 
refon
lY wyl:orezej waży na szali wszystkich 
tych lllteresow spolem wziętych, to było na- 
szą rzeczą odmierzać nasze stanowisko wła- 
śnie t
 miarą ogólną i powszechną. Episko- 
pat z
s ruski uznał za stosowne, zapewne z 
powazuy.ch pobudek, ogranit'zyć się tylko na 
l

e
'es Jego dyecezyj. J eśJi więc jakie był'y 
roznlce, to byJy one raczej pod względem 
formalnym, ale stwierd;\amy raz jeszcze, za. 
dnych zasadniczych nie było. 
Wyłuszczając Wam, Szanowni Panowie, 
na.sze 'powody obeenego naszpgo stanowiska, 
dZI
ku.]em.y zarazem za słowa, skierowane ku 
nam w uznaniu naszego wystąpienia zeszło- 
rocznego. Nie sobie wszakze przypisujemy te 
o
oee, ale zdrowiu spo.ł'eczeństwe, które głos 
n
lło.śei i prawdy zrozumia.to i przyjęło. Przy- 
pIsuJern.y je tez opatrznym zrządzeniom, które 
w wypadkach ostatnich mi
sięcy dały świa- 
de.ctwo dla naszych ostrzez8Ii i naszych prze- 
wIdywalI. 
JUozemy dziś Z otuch
, w przyszłość 
narodu naszego stwierdzić, wazac bilans roku 
ostatniego, z.e się nietyl.ko nie sp"e.ł'niły obawy 
straszących l terroryzującycb, ale przeciwnie. 
Jest uJppszenie ustroju nowego prawa wy- 
borczt'go, - jest szczęśliwy zwrot w całem 
społeczeristwie, wiodą('y je do solidarności. 
Jest otrząsanie sig z zasady fałszywej, ze 
etyka w ZYCill p
bli('
nem" nic nie znaczy. 
Jest wyswobadz:ulle Się ludu z pod jarzma 
r
dykalizmu.' - są warunki do przygotowa- 
nIa 
odwalIn pod zdrowt
 organizacyę naro- 
doweJ pracy. 
Jeśli zaś zliczymy wszystkie te moralne 
i duchowe korzyści, to Ilwazam y ze niczem 
. . ' 

lle. wa
ą nam wobec tego te napaści i ataki, 
.]
kIe nlf
raz z ca,la zaciek.to
cia na nas rzu- 

ano., zwłaszcza ze" strony wro,df':j Kościołowi, 
.Jak l Polakom. Te ,,:Ja
nie ataki były ciągle 
nowym dowodem, pk sJusznej broniliśmy 
sprawy, to tez odnosiliśmy je nie do osób 
naszy?h, ale do tych ideałów, w jakich 
obrome mY
lllY stanęli. 
W koricu, zwracając naszą myśl ku 
przysz.tości, nie oddajemy się optymistycznym 
uludom w naszym sądzie o projekcie refor- 
m.y 'Yyb
r
zej. . Nic uważamy te.go projektu 
bynaJ,
n.Je,] za Idealny. Znamy dobrze jego 
ustaKI. l niedolllagania, i nasze zastrZi
zenia 

OCz'ylll?l:e podtrzymujemy - i tylko w so- 
JId.arn
sc.1 spo./eczc1istwa.i w pracy, poświę- 
('alae.e,] SIę, dokonywane.] pod sztandarem i 
znakIem Ohrystusowej zasady, spodziewamy 


'I, 
) 


, 
" 


v 
e 


iJ: 


l. 


y 
1- 
:J. 


1- 


h 
h 


1- , 


,- 


1- 


y 
o 
d 


n 


się znaleźć wyrównanie niedoborów i braków 
samej ustawy. 
t Józef Bilcze
vski. 
t .Józef Pelcza1'. 
t Adam 


t Józef Teodorowicz. 
t Leon Walęga. 
Sap'ieha. 


Rada miasta Lwowa. czorajsze posiedzenie otworzył prezy- 
d
nt mlast
 p. N e u m a n n o godzinie 7'30 
w
e
zorem l. zabra,l pierwszy głos, przedsta- 
wIaJąc R
dzle obraz działalności prezydYllm 
w ostat
lCh latach podjętej, celem uJienia 
nędzy, .]aka zapanowała w mieście i kraju. 
Za;a
 po ukończeniu wojny ba.łkarlskiej - 
n:owlł p. Neumann - prezydyum zwróciło 
SI
 do 
z!J:dll z 
zeregiem postulatów w spra- 
wIe ulzema doli robotnikom, a tymczasem 
samo podjęło roboty. Polegając na obietnicy 
Rządu, rozpo.częto budowę kanałów kosztem 
pół milona koron. Wybrukowano z własnych 
fun
uszó
 ulice Łyczakowską, Janowską, Peł- 
czyn
ką,. Zam.arstynowską, Zieloną, Gródecką, 
MICkiewIcza l in. kosztem 1,300.000 koron. 
Nadto 
yszutrowano szereg ulic i wybudo- 
wano dOJazd do dworca Łyczakowskiego ko- 
sztem około pół miliona koron, wzniesiono 
trzy szkoły, zbudowano -gmach dla Zak./'adu 
wodo
iągowe
o, Zakładu pogrzebowego, gmach 
na mIeszkama dla słuzby tramwayu elektry- 
cznego i t. p., znów kosztem około 1 mliona 
koron. Zarząd. miasta liczy,t się z tem, ze 
z. p.o
o.du zastoju budowlanego, braku wszel- 
kie.] mICyatywy, wielu rzemieślników i 1'0- 
?otników jest bez pracy, to też starał się o 
Ile . 
ozności 
tr
s:mać ruch budowlany. Po 
wOJnIe bałk
nslae.] przyszJ'y klęski powodzi, 
w całs:m kraju zapanowała nędza. '1'11 juz oka- 
za
a SIę 
otrzeba pomocy 
ządu i kraju, bo 
mIasto me mog,ło podołac. brakowi pracy. 
Ruch budowlany ustał, rzemIeślnicy związani 
z ruchem budowlanym, nie mają roboty, 
warstaty stanęly, tysiące czeladzi bez pracy. 
To tez zarząd miasta z końcenl roku 1913 
zwrócił się do Rządu z uwagą, ze w zimie 
brak p.racy da się dotkliwie odczuć, ządając 
dotacYI na regulacyę Pełtwi. Rząd przyrzekł 
350.000 koron, miasto robót kanałowych nie 
przerywało, dawało zajęcie 500 robotnikom. 
. A tymczasem coraz gorsze idą czasy. 
Mlast
 z własnych funduszów zakupiło kar- 
tofle l drzewo i rozdaje je biednym. To 
wszystko jednak nie wystarcza' w ostatnich 
dniach miasto wysłało memoryał do Rządu 
z 
ądani.em 50'\000 kor on na rekonstrukcye 
?rog,.zIllszczonych powodzią i ułatwienie po- 
zyczek komunalnych, celem rozpoczecia no- 
w,Ych robó.t i spodziewa się, ze memo"ryał ten 
nIe zostanIe bez odpowiedzi. 
. , Przed
czoraj mi.asto dostało zapewnie- 
me, ze k
a.] .przystąpI do budowy drogi do 
BrzuchOWIC l regulacyi PeJ'twi. Miasto ró- 
wniez nie zostaje w tyle: zatrudnia wieksza 
liczbę robotników przy czyszczeni u miasta: 
rozpoczyna budowę nowych kanałów i t. d. 
(Brawa). . Reprezentacya robi więc wszystko 
co moze I w niczem nie zawiniła w obecnyeh 
zaburzeniach bezrobotnych. 
. Następnie zabrał g,tos r. R i e d l i po- 
staw
ł rezolucyę, która prz,vimując sprawo- 
zdanIe 
rezydenta w sprawie akcyi prezy- 
dym;n. mIasta .cele.m z.apewnienia pracy lu- 
dnoscl robotlllcze.] mIasta Lwowa doma- 
g
 się od. Rządu, aby bez dals
ej zwło- 
kI ,
rz'ys.tąpIł w terminie wiosennym do 
na.]pIlnIe.]szy

 budowli państwowych, II 
to: 
kademll handlowej, Instytutu gine- 
kologICznego, Zakładu dla badania środ- 
ków spozy.wczyc
, labora
oryum maszynowe- 
go. na Poht
chlllce,. semmaryum nauczyciel- 
skiego męskIego, glmnazyum real. i U ni wer- 
sytetu - or
z .do ostatecznegą zaJatwienia 
sprawy u
umęe1
 rampy na Zó.łki-ewskiem, 
domaga SIę dale.J przyznania kwoty 600.000 
kor. na r. 1914 celem kontynuowania w br. 
robót regulacyjnych w mieście I,wowie w 
myśl ustawy z 9 maja 1907. Nr, 54. Dz. u. 
kraj., przyznania i wyasygnowania na rekon- 
strukcyę gościńców komunikacyjnycb, znisz- 
czonych klęską powodzi sumy 500.000 kor 
zasilenia .Miejsk. Kasy Oszczęd. suma 500.000 
kor., na umozli wienie taniego kre"dytu dla 

yniszczone
o przesileniem rękodzieła, wresz- 
CIe 'przy
nan
a 2 prc. róznicy kursowej przy 
reahzacYI pozyczek komunalnych, przeznaczo- 
nych na budowę szkół i koszar we Lwowie 
a to w -myśl .szczegółowych ządań przedłozo
 
nych RządowI przez prezydyum miasta w o- 
sobnym memoryale. 
Na wniosek r. B. Lewickieg'o Rada 
rezolucyę tę ucbwaliła jednogłośnie bez dy- 
skusyi. 
Po załat
ieniu . kilku drobniejszycb 
spraw, na wnIOsek wlCeprez. dr. S t a h l a 
po dłuzszej dyskusyi, od
tąpiono krajowi pa
 
sek grunt
 6 klm. długi, a 6 m. szeroki na 
rozszerzenIe drogi ze Lwowa do Brzuchowic, 
Na tem o godzinie 8 wieczorem za- 
mknął prezydent p. Neumann obrady. 


5 


S E J M. 


(2. posiedzenie 1. sesyi X. peryodtt). 
Lwów, 14 lutego. 
Na ławie rządowej zajęli mie.]sca JE. 
p'. Namiestnik dr. Witold Korytowski z Ko- 
m
sarz
m rZt}dowym, Wiceprezydentem Na- 
mlestmctwa Stanisławem Grodzickim. 
O godz. 11'30 wstąpił na trybunę JE. 
P. Marszałek krajowy Adam hr. Goluchow- 
ski i w następując'ych słowach oddał hold 
pamięci ś. p. Wacława hr. Zaleskiego: 
Wys. Spjmie! 
Wieść o śmierci Wacława Zaleskiego 
(posłowie powstają z miejsc) przeszyła serca 
n.a
ze n:ieczem ,bQlu i pokryła kraj nasz ta,ły 
clęzką .załobą. S. p. Zmarły wiernym był sy- 
nem 
Jczyzn'y naszej, światłym doradcą Ko- 
ro.ny l 
ady koronnej, wzorem poczucia obo- 

7j
zk.u 
 c
lubą naszego kraju, któremu po- 
SW] ęClł zycIe swe całe z uszczerbkiem i na- 
razeniem swego zdrowia, powiem nawet, 
z ofial;ą swego zycia. 
. S. P', W.adaw Zaleski zmarł w młodym 
w1
ku, krotkI zatem był okres jego zycia, 
kto,re my w.yznaczyła Opatrzność do prac,V 
t
orcze.]. W młodym juz wieku jako szef 
bIUra prezydya.lnego Namiestnictwa lwow- 
skiego, a wnet potem jako szef sekcyi w Mi- 
nisterstwie rolnictwa dobrze słuzył krajowi 
naszemIl. Powołany na naczelne stanowisko: 
Ministra dla Galicyi, Kierownika Minister- 
st
a rolnictwa, a potem i Ministerstwa ko- 
leJowego, a wreszcie mianowany Ministrem 
skarbu ogarnął w krótkim czasie potęgą swe- 
go poglądu, dzięki niezwykJ'ej bystrości swe- 
go u
ysłu i niezmordowanej pracy trudne, 
a .rozhczce agendy powierzonych mu urzę- 
dow, a szczególnie w Ministerstwie skarbu 
gdzie czynił zawsze zawislem wzmaganie się 
wydatków Państwa od przyrostu dochodów 
skarbu Pallstwa, gdzie spełnił wreszcie da- 
wno upragnione zyczenie spo.!'eczeństwa na- 
szego, przemieniając zgubną loteryę liczbową 
na loteryę klasową i gdzie podczas srogich 
w?jen bałkań
kicb i ogólnoświatowej depre- 
sYI finansowe.], którą tak cięzko odczuć się 
dało w Austryi, zwycięsko pokonać potrafi.t 
t
ud
ości skar?u Państwa i ogólnego prze- 
s11ellla ekonormcznego społeczeństwa naszego. 
S. p Zaleski był męzem stanu w peł- 
nem tego słowa znaczeniu, bo nietylko, ze 
był wybitnym i znakomitym Ministrem re- 
sortows:m, ale takie wybitnym politykiem, 
czego. hczne dawaJ' dowody na Radzie Ko- 
ronneJ, za co. miłościwie nam panujący Oe- 
sarz w uznamu zasług, oddanych Tronowi, 
Dynast,i i hńst
u, nie szczędził mu licznych 
dowodow OesarskIego Swego uznania i Mo- 
narszej Swej łaski. Oześć pamięci dobrze za- 
słuzonego krajowi i Państwu męia, a hołd 
który .panowi
 oddali jf'g? pamięci przez po
 
wstame, zapIsany zostanIe do protokoł'u po- 
siedzenia dzisiejszego. 
.JE. P" 
1arszalek krajowy poda,t dalej 
do wIadon::os.CI, ze posłowie Albin Rayski, 
dr. WłodzImIerz Kozłowski i Artur Z:uemba 
Oielecki złozyli swoje mandaty. 
U dopów udzielił JE. P. Marszałek kra- 
jowy posłom ks. Janowi Jaworskiemu i Fe- 
liksowi Sozańskiemll na 8 dni, JE. dr. Leo- 
nowi Bilińskiemu na 1 dzień. 
P. Urballski odczyta,! pisma sado- 
we. Są
 ob
odpwy i sąd powiatowyl w 
RzeszowIe . wmosły prośbę o wydanie po- 
sła Tomaki; pierwszy o występek z 
 12 
u. k., 
rllgi o przekroczenie obrazy 
czci, 
sąd, POW1a.tOWY w Kał'uszu prośbę o wydanie 
posła Kur?wca o obrazę czci, sąd krajowy 
.we L
ow1.e o wydanie pos,łów Baczyńskiego 
l Oelpelsklego, obu o obrazę czci, popełnioną 
drukiem. Sprawy powyzsze odesłano do ko- 
misyi prawniczej. 
Od?zytano spis petyeyj. Przy petycyi 
w spraWIe Inspektoratu rolniczego w Roha- 
tynie przemawiał p. Krzeczunowicz. 
Przyst
piono do porządku obrad, 
,Se
retarzam.i Sejm.u wybrani posłowie: 
UrbanskI, Kilszmca, BJ a,ty i Rozankowski 
kwestorami posłowie: Krasicki Kllrowiec' 
Mac.i1Jsz
k i Serczyk, rewidenta
i poslowie; 
OeglelskI, Kręzel, Krzysztofowicz, Maiss, Me- 
tella, Moysa, :Mycieiski, Nowosielecki, Schii- 
tzel, Siengalewicz, Stadnicki (jun.), Wójcicki. 
. Do komisyi dyscyplinarnej wybrani po- 
słowIe: Urbaliski, z kuryi wielkiej własności 
lVI.ai.ss .z kur.yi miast, Bojko z kuryi gmi
 
wle.]skIcb, Konopka, Korol i JE. Stadnicki 
z całego Sejmu. 
8prawozdawc
 poseł Onyszkiewicz przed- 
ł'ozył z por
ądku 
ziennego szereg spraw{)- 
zd?ń, Wyd
Iału kra,]owego. Sprawozdanie Wy- 
dZIału kra.]o.wpgo z czynności urzędowych za 
('zas od l lIpca 1912 roku do końca czerwca 
1913 roku zakończył sprawozdawca wnio- 
skiem o wybór wszystkich komisyj sejmo- 
wych.. Uchwalono wybrać komisyę admini- 
stracYJnI!, bankową, budzetową, gospodar- 
stwa krajowego, komunikacyjną, przemysło- 
wą, .sz
olną i zapomogową z 25 członków, 
a gormczą, prawniczą, sanitarna i wodną 
z 15 członków. " 
. Wszystkie sprawozdania Wydzidu kra- 
.]owego w liczbie 76 odesJano, w myśl wnio- 
sku sprawozdawcy, do właśeiwych komisyj. 


. 


Wybór komisyj sejmowych umieści JE. 
Pan .M

szałek kr
jowy na porządku jednego 
z naJbllzszych posIedzeń. 
. Na
tępnie przystwiono do sprawozda- 
ma. kO!m
YI ,reformy wyborczej w sprawie 

rmany mektorych postanowień statutu kra- 
Jow,ego i now
j sejmowej ordynacyi wybor- 
cze.], oraz zmIany 
 22 regulaminu sejmo- 
wego. 
. Na wniosek p. Urbańskiego uwolnił 
Se.]m .sprawozdawcę p. Niezabitowskiego od 
czy!ama 
pra 
ozdan.ia.. Sprawozdawca prze- 
dłozył wmoskl kOllllsy! wraz z wnioskiem 
dodatko
ym o sprostowanie trzech omyłt'k 
drukarskIch, oraz zmiany miejsc w dodatku 
tabelarycznym w okręgach wyborczych: 2, 
72, 73, 82, 121, 147, 148, 152 i 153. 
JE. 
. Marsza,tek krajowy otworzył dy- 
skusyę ogomą. 

. :M ark o w oświadcza, ze zapisał się do 
głosu .Jako mowra contra" bo ma to swoje 
spec;y-fi?zne powod,Y. Mowca c,ofa się wstecz 
palluęmą. do r. 1890. Wówczas na Rusi były 

ylk? d.wle p,artye, ?ie b,yło je
z('ze dwu na- 
rodow l narod ruski wysłał wowczas do Sej- 
mu około 20 posłów. Mowca obrazował r
- 

ość ruskiego narodu z powodu wysłania tak 
!I,cznego 
rzedstawicielstwa do Spjmu. U.kra- 
Jl1stwo wowczas by,ło cał'kiem odmienne od 
dzisiejszego, był. to prąd demokratyczny, po- 

t\!Powy: z czasow Dragomanowa, nie było 
Jeszcze mkamerowane. Zaczeła sie w r. 1890 
nowa er
, któ
a nie przyni
sła k"orzyści ani 

larodowl ru
kl
mu,. ani polskiemu. Dziś, po 
20.1atach wldz.ln:łY,Jako owoc te.j ery demo- 
ralIzacyę ruskie.] Jl1teligencyi, szowinizm i 
terror p
 obu stronach. Przezy1iśmy zabój- 
stwa poht!<,zne. Z tej nowej ery została 
walka .dw.och. narodów slowiańskich, pod któ- 
rą. kraj . c
erpl. .J edna tylko korzyść wynikła, 
nll.anOWJ 
Ie, zBlszczenie stronnictwa russofil- 
sklego. Sp. ks. Sembratowicz powiedział swe- 
go cza
1J, ze w 
ej Izbie niema miejsca dla 
stronn
ct
a ruskiego, które ma śmiałość przy- 
zna.wac SI
 ?O kU,Jt.uralnej i narodowej, nie 
poht!c.z
eJ, Jednosc1 z narodem rossyjskim, 
choclaz I nasz chłop płaci podatki i skl'ada 
p
datek. .kr
i. Ale kardynala ks. Sembrato- 
:-"Ic.za JUz. me ma, a naród russki istnieje i 
I mgdy me był silniejszy, niz teraz. Prawda 
w t
j I
bie. ni.e ma zastępstwa, tylko jakby 
na Iromę, .]a .Jestem. 
Głos z ław ukrailiskich: Z J'aski ukraiń- 
ców. 
P. 1\1 ark o w: Mnie wybrali cbłopi ru- 
sry, tak nasi, jak i wasi. Ja jestem tn jeden 
ale my się tego nie lękamy. Na Węgrzech 
są Sl'owacy, Rumuni, Serbowie, którzy od 
dawn
 juz nie grają roli politycznej, ale jako 
orgamzacya kulturalna utrzymali się. Zo'oda 
moze być tylko zawarta między narode
, a 
narodem, ale musi być szczera a nie taka 
g
zie rzuca 
ię chłopstwu ruski
mu oehłapy: 
NIe rroro
uJę dobrych skutków tej zgody. 
O
ł'Op1 naSI gJl1ą z głodu, ale choć kraj ma 
wIele bogactw naturalnych, nie mozemy ich 
eksploatować, bo nie ma zgody i Galicva 
zwłaszcz.a część jej .zachodnia, osaczona j
st 
przez Niemców. 
Proj
kt ref?rmy. wyborczej psuje dawny 
statut. kraJowy, Jest .]ego karykaturą, o ile 
chodzI o prawa narodu ruskiego. Według 
da,wmgo statutu, na 150 a potem 154 po- 
słow, chłopska kurya miała 74 posłów, z te- 
g
, naró? rus
i mógł wybrać 48 do 49 po- 
s10w, WIęC lUlał 33 prc., obecnie procent ten 
s
ada. do 27: Nowa ustawa wprowadza, choć 
me Iorm,a;l
le, ale w ,rzeczy samej 
ropor- 
cyonalnosc l pluralnośc w postanowIeniach 
co d.o rad powiatowych, ową nieszczęsną pe- 
tryfiKacyę, a w dodatku ta ge,1metrya wy- 
borcza wszy
tko co m?ze być korzyścią, wy- 
wraca' do gory nogamI. 
Dalej oświadcza p. Markow, ze uwaza 
za wielki grzech uk.airiskich członków ko- 
misyi reformy wyborczej, ze dopuścili do 

ego, aby 120 tysięcy "Łemków" otrzymało 
Jeden mandat. W dalszym ciągu wystapił 
mowca przeciw kompromisow i co do ruskie-- 
go . mandatu. z miasta Lwowa i jak się wy- 
razIł wydarcIU Kulikowa partyi russkiej. Po 
ruszyJ' sprawę okręgu brodzkiego. Oświad- 
czył, źe jako przedstawiciel stronnictwa rus- 

kiego . wnosi protest przeciw obecnemu pro- 
.]ektowI ustawy wyborczej, a protest ten od- 
czy
a w języku Dostojewskiego, 'rołstoja, Pu- 
szkIna i innych. 
W tej chwili zerwa.fa SIę wrzawa na 
ławach .poslów ukraińskich. 
P, Oegielski woła: Nie pozwolimy 
'na to! 
, . 
nni posłowie wołają: Nie wolno tu 
mOW1C po rossyjsku, nie pozwolimy! 
P. .M a l' k o w wobec krzyku nie mógł 
przemawIać. Ilekroć chciał mówić po rossyj- 

ku, uniemozliwiały mu to burzliwe okrzyki 
l protesty z ław ukraińskich. Gdy p. Mar- 
kow wspomniał coś o literackim języku rOs- 
syjskim, wybuchla ponowna wrzawa. 
P. P e t r u s z e w i c z woła: Renegat! 
P. M a l' k o w zwraca się do JE. P. Mar- 
szałka i protestuje przeciw okrzykom skiero. 
wanym pod jego adresem. 
- P. O e g i e l s k i wola: Idź pan protestować 
w Dumie przeciw gwałtom, dokonywanvm na 
ludności ukraińskiej Fod zaborem rossyJskim.
		

/DIGCZAS002001_1914_036_0006.djvu

			'fam idź pan protestować, gdzie 30 milio
' nie, ze są wielkie prawa nasze na tej ziemi, i tych ciąże/l, mianowicie na Po!akÓ\v galicyi- 
nów nie mogą posługiwać się językiem oj- pr
y których z'
ws
e twardo 
ta;Iierny, a. o Rkich. Polak
m jest bal:c1
o niemiłe, ż
 
\\'ró- 
czystym. ktoryeh odebranIU me wolno myslec. t Oklaski). cono przy teJ sposobnosc1 uwagę własl1le na 
P. Mark:o w począł znów mówić. Posło- Sejm po pół wieku zmienia się i roz- Rusinów. Gdyby w Niemczech rozpowszech- 
wie ukraińscy poczę}i apelo
ać do JE. 
. poczni
 pracę na no.wy?h .podsta'Yac
. My niły się faktyczn
 wiad,oll1oś
i o. galicyjskich 
Marszałka i do posłow polskICh, ażeby me ten Sejm naszych dZładow I pradzIadow sza- stosunkach, to mleszkallCY lllemleccy w pro- 
pozwolono mówić po rossyjsku. nujemy; nie był on wolny od błędów, ale wincyach wystawionych na dążenia potoni- 
Wrzawa nie ustaje. był wzorem sumiennej i uczciwej pracy - zacyjne, poznaliby, pod jakie jarzmo się do- 
P. Baczyński i inni uderzają w stosy nikt nie zaprzeczy, że z pogromu dziejowe- staną, gdyhy urzeczywistniły się dążenia 
druków na ławkach. go, rozsypki i poniżenia pod rządami obcych, \vielkopolskie. 
Głosy: Czy my w Petersburgn? prowadził on kraj jednak drogą rozwoju. Oby = Wśród wybitnych osobistości świata 
JE. P. Marszałek krajowy po kilku po- nowy Sejm z tą samą dobrą wolą i daj Bo: katolickiego we Francyi powstała myśl za- 
przednich wezwaniach do cpokoju oznajmi,t że, z większe m powodzeniem pracował w tej łożenia przed nowymi wyborami nowego 
p. Markowowi, że nie godzi się na przerna- dzielnicy, gdzie mamy naiwiększe swobody, w i e l k i e g o s t r o n n i c t w a k a t o 1 i c k i e- 
wianie w Izbie w jezyku rossyjskim i jeśliby ale też i największe obowiązki, oby praco- g o. Pułkownik l\' elier staral się o uzyskanie 
to się powtórzyło, 
dbierze mowcy głos. wał dla dobra całej naszej Ojczyzny! (OkI a- papieskiego zezwolenia na tę akcyę, odpowie- 
P. Markow usiłuje mówić. Powstaje ski.) dziano mu jednak, ze będzio to tylko wów- 
ponowna wrzawa i wołania z ław po
lów ,. P. S t a p, i ń s k i w dłuższem pr
emów

nin ?zas m
żli.we, gdJ: 
piskopat we .Francy
 
ukraińskich. oswladezył, ze reforma przychodzI za pozno, Jednomysll1le ZP;OdZl SIę na utworzel1le nowej 
JE. P. :Marszałek uderzył laską, !lo gdy gdyby był'a przyszła prędzej, naród polski partyi. Arc}'b. Paryża jest podobno tej my- 
się uciszyło, powiedzia,ł: Ponieważ pan po- byłby miał prawo powiedzieć, źe przysz.ła śli przeciwny. 
seł Markow nie zastosowa,t się do mego ży- ona do skutku za jego wolą i przyzwolo- = Nowo mianowany francuski amba- 
czenia, odbi! ram mu głos. niem. Dziś tego powiedzieć nie może, dziś sador P a le o lo g u e przybyl do Petersburga. 
Oklaski na ławach ukraińskich. Głosy: wiedzą Rusini, że ta reforma nie z naszej = Uroczystości koronacyjne w 
Prowokator. wolnej woli, ale, że w tem wielka część ich 'i' e h e r a n i e wyznaczono na pierwszą poło- 
P. M ark o w: Niet! pracy. Co więcej, lud polski musi przyznar, wę miesiąca lipca. 
Następnie udzielił JE. P. Marszałek że reforma dziś przychodzi korzystnipjsza dla = Z Tokio donoszą: Thlm z przeszło 
g,łosu p. ks. Czartoryskiemu. niego właśnie dzięki pomocy ze strony po- 1000 osób złożony, urządził po północy m a- 
P. Czartoryski: Stoimy w obliczu słów ruskicl], nifestacyę w dolnem mieście. Polic:Va roz: 
ehwili nader doniosłej, wręcz zwrotnej w dzie- Załatwienie reformy w tym roku uwa- proszyła demonstrantów i dokonala licznych 
jach naszego kraju. Klub środka uważał i ża mowca z punktu widzenia narodowego ró- aresztowań. Jak się zdaje, władze są zdecy- 
Uważa reformę wyborczą za potrzebną i ko- wnież za szkodliwe. Mowca nie tylko nie za- dowane stanowczo nie dopuści(
 do demon- 
nieczną wcale nie. w tern zrozumieniu, by mierza robić obstrukcyi, ale przeci wnie pl'a- stra,cyj uJicznyeh, 
trzeba ustępować pod jakimś naporem, ale gnie ze swej strony przyczynić si
 do u- = Według telegramu z Meksyku p 0- 
dlatego, że w istocie swej stała się ona uza- chwalenia choćby i tej reformy Wy borczej, w s t a li c y koło KlulOas wy!!adzi\i w powie- 
sadniona i nieodzowna. Zmienił się bowiem dlateg'o mowca odkłada wiele uwag do dy- trze pociąg wojskowy; zginęło 50 żołnierzy 
układ sił społecznych u nas, rozkwitła war- sku;:;yi budżetowej. Polemizował dalej mowca z wojsk związkowych i kilku podróżnych. 
stwa włościańska, wzrasta znaczenie miast - z zarzutami, jakie go z wielu stron po lity- W razie stanowczego zw.vcięstwa po- 
zaś na wschodzie iyją obok siebie dwie na- cznych spotykał.y i wytykał różne usterki w wstańców ko,ło Torreon zachodzi obawa nie- 
rodowości, dla których nie było odpowie- ordynacyi wyborczej, pokojów w stolicy. Kolonie europejskie czy- 
dniego w Sejmie zastępstwa, bo jeden mandat W końcu postawił mowca wniosek, aby nią przygotowania do obrony. Do poselstwa 
był z każdego okręgu. Te względy, uzasa- Sejm zwrócił przedłożony projekt ustawy angielskiego przywif'ziono karabiny maszy- 
dniały konieezność zmian. Do tego zaś przy- z powrotem do komisyi reformy wyborczej nowe. 
czynił się i wzgląd dalszy: rozszerzenie praw z poleceniem przedłożenia do 10 dni nowego W Vera Oruz wczoraj wieczol'em na u- 
wyborczych do parlamentu centralnego, a projektu na zasadzie powszechnego, równego, licy wykonano zamach na porucznika amery- 
więc potrzeba przykucia uwagi obdarzonych bezpośredniego, tajnego prawa wyborczego kaliskiego Cooka. Dano kilka strzałów do po- 
tem prawem mas do krajowego Sejmu. bez kuryi wirylistów. Nadto zapowiedział wozu, którym Cook jechał; pot'IIcznik jest 
Reforma wyborcza opiera się dalej na m,owca. kilka' wniosków w dyskusyi szcze- lekko ranny. 
zachowaniu ustroju kuryalnego, a to nie ze gołoweJ... '," . 
względu na te czy owe hasła, ale z prakty- WnIoski p. 
taplńsklego nIe zyskały 
cznych względów interesu narodowego, albo
 potrzebnego poparcia Izby. . TELEGRA 
lf Y GAZETY LWOWSKIEJ 
wiem Polacy w tym kraju reprezentują ni(
: O godz. 2 P? połł: dnlll odro,czył JE: lU - 
tylko liczebną siłę, ale i siłę podatkową I P
n Marszałek posledzeme do godzInY 5-teJ 
kulturalfi!h która musi znl1leźć uwzględnienie wieczorem. 
w przedstawicielstwie w Sejmie. To też głó- 
wne różnice w poglądach na tę sprawę skon- 
eentrowały się w tem, by naczelne zasady 
polityki narodowej w tym kraju nie zostały 
obalone, Z tego założenia wychodząc, klub 
środka sprzeciwił się wówczas przedłożone- 
mu projektowi, uważając go za zgubny. Will- = Hr. Sturgkh zaprosik na dalszy ciąg 
dome są dalsze wypadki, wiadomo jak po- k o n f e r e n c y j u g o d o w y c h zastępców nie- 
wstało przeciw takiej reformie społeczeństwo, mieckich z Ozech na godz. 10 rano, we wto- 
jak wreszeie upadła ona pod ciosem wystą- rek 17 b. m., zastępców zaś czeskich na go- 
pienia księży Biskupów, dzinę 4 po południu tegoż dnia, zastępców 
Projekt obecny pozostawił jeszcze wiele obu kons. wielkieh własności na godzinę 4 
h po południu w środę, 18 b. m. 
rzeczy szkodliwyc , jak kata<;ter narodowy, .wczorajsza narada 'przywódców klu- 
ku.rJ}ę ruską w Sejmie, nierówność 
 ro
 bów S e J m u t y l' o l s k i e g o pozostała bez 
dZIa e mandatów w obrębie poszczegó nyc rezultatu. Obrady ma J ' ą b y ć znów P odjęte 
kuryj i t. d. Są jPdnak także zmiany na l 
lepsze w duchn tych zasad, w obronie któ- podczas p enarnych posiedzeń Sejmu. 
rych występowaliśmy na wiosnę. Uzyskaliśmy = Z B u d a p e s z t u donoszą, że oka- 
14 okr ę g:ów dwumandatow y ch, O p art y ch _ na zlI,ła się sprzeczność miedzy oświadczeniami 

 dyrektorów powszechne g "o Banku handlowe- 
zasadzie prawdziwej proporcyonalności, bez d ki 
list, które b y ł y odmianą katastru. 'l'a zmiana go, a .e 
racyą b. posła Kristoffyego, który 
- twierdził, ze wypłacono mu 350.000 koron, 
odpowiada zasadzie, na jakiej chcemy oprzeć i że użył i
h na cele polityczne. 
wspóUycie obu narodowości. Uzyskaliśmy = Jak z Berlina donoszą R a d a 
inny skład Wydzia.Ju krajowego, inny sposób z w i ą z k o w a przyjęła P ro J 'ekt ustaw y uzu- 
wyboru polskich ezłonków Wydziału krajo- ., d 
we g o, zabezpieczenie wpływów ludności chrze- p
łniaJąceJ.. or. ynacy
 przemysłową w tym 
kIerunku, l
 me będzie wolno wystawiać na 
ściańskiej w 6 miastach. Nie uważamy ró- widok publICzny obrazóv. i pism w sposób 
wnież za zmianę na gorsze zniesienia kuryi który mógłby budzić zgorszenie i psuć mło
 
średniej własnośei. dzież. 
Uważam Z!\ swój obowiązek otwarcie = S ej.m p l' U s k i obradował wczoraj 
powiedzieć, że za uzyskanie tych zmian win- w dalszym CIągU nad budżetem ministerstwa 
niśmy przedewszystkiem głębok!ł wdzięczność spraw wewnętrznych. 
naszym ks. Biskupom. (Oklaski). P. Zedtwitz (wolno konserw.) zwrócił 
, Nie uzyskaliśmy wszystkich pożądanych się przeciwko twierdzeniu, jakoby Ostmar- 
zmian, ztąd nasza troska o przyszłość, nie kenverein wykonywał coś w rodzaju uboczne- 
leżało w naszej mocy odrobić wszystkiego go rządu. Na razie nie można jeszcze stano- 
złego. Ale ostatecznie zadowolimy się tern, wczo stwierdzić, czy Oo5tmarkenverein w wy- 
bo zmieniać się począł także bieg naszego borze środków walki tu i tam nie posunął się 
życia publicznego, przyszła do głosu ezystość za daleko. Ale gdyby nawet może poszedł 
i prawość, ucichła waśń w obozie polskim. za daleko, to musi się o tern pamiętać, że 
(Oklaski). Z dwojga rzeczy złych, częściowej działał on jedynie z miłości ojczyzny (we- 
poprawy lub grożącego powrotu do dawniej- sołość na ławach polskich) a w obronie 
szego projektu, wybraliśmy zło mniejsze. niemczyzny wobec dążności wielkopolskich. 
Wiemy, że uzyskaliśmy to, co w danych wa- (Protesty z ław polskich i socyalistów). 
runkach było jedynie !llożliwe i bierzemy W każdym razie pamiętać należy o tem, że 
za to odpowiedzialność bez wybiegów oraz ma się walczyć z nieprzyjaciółmi, dla któ- 
oświadczamy, że za projektem tym g'łosować rych żaden środek walki nie jest zły. Oo5t- 
hędziemy. markenverein zaskar5ił sobie wielką zasług'ę 
U chwalamy reformę po odz} skaniu 130- przez to, że starał się, aby w miejsce robo- 
1idarności w obozie polskim, tego skarbu po- tników polskich angażować do Niemiec Ru 
litycznego o niecodziennej wartości, są jesz- sinów, a to stmowi jedyny punkt, w któ- 
cze 
arcia 
 nieufności wśród nas, ale już rym Ostmarkenverein współdziałał z rządem 
zeszlIśmy SIC.!.' bo zrozumieliśmy, że tak trzeba. państwowym. Oceniając sprawę, trzeba sobie 
. Przyszhśm.y też do zgodnych uchwał z uprzytomńić, że Polacy z Galicyi zawsze po. 


SInam1. W tej przeło
owej. chwili zrobi- j p!erają czynni
 wielkopolskie dążenia w gra. 
hsmy ustęps
wa z .dobre] wolI, bo w Sercn nIcznych prowIncyach pruskich i że zwła
 
naro.
u polskiego me mi
ściła się nigdy nie- szcza Polacy w Galicyi tWOl"ł.ą silną rezer- 
naw
sć do 
arodu .!usk]
go. . (Potakiwania). wę i silną podporę, dla dążeń polonizacyj- 
Nar
d r?sk1 r?zwIJał SI? me bez naszego nych na Górnym Slązku. Z natury rzeczy 
wspołudzlału.' me zazdr
sClm
 mn też dal- wynika i jest zupełnie zrozumiałe, że jeżeli 
szeg
 rozwo!u. Ale moz
 tez .ostatnie wy- j Ostmarkenverein zwalczał dązenia wielkopol- Wiedeil 14 lutego. Komendantem kor- 
padkl wyrobIły w narodzIe nu;klm przekona- . skie, to nacierał także na armię rewolucyjną pnsu w Wiedniu mianowany gen. Błażej 


OSTATNIA POCZTA. 


.. 
. 


() 


Kraków, 14 lutego. ('f,el. pryw.). Dzien- 
niki donoszą, że dr. Stanisław Łazarski złożył 
mandat prezesa Rady powiatowej w Białej. 
KraMw, 14 lutego. (Tel. pryw.). We- 
dług- wszelkiego prawdopodobieństwa bezro- 
bocie drukarzy zakoliczy się dziś. Układy do- 
prowadzily do zupełnego porozumienia. - 
Istnieje przypuszczenie, że dzienniki kra- 
kowskie wydadzą dziś w nocy w zwykłych 
formatach numery poranne. 
Kraków, 14 lutego. (TeL pryw.). Are- 
sztowano tu za szpiegostwo wojskov. e i poli- 
tyczne słuchacza Akademii sztuk pięknych, 
Majchra, pochodzącego ze Lwowa. W roku 
7.eszłym Majehel' udał się do Warszawy i 
tam ofiarował swe us,tugi ochranie i szta- 
bowi generalnemu. Następnie wrócił do Kra- 
kowa i tu, mając poleconą sobie agitacyę 
prowokacyjną, wstąpił do Tow. akademi- 
ckiego "Promień" i do innych towarzystw. 

d sztabu generalnego otrzymał specyalne 
Instrukcye (;0 do szpiegostwa wojskowf'g'", 
Po powrocie do Krakowa, chcąc zyskać dla 
siebie zaufanie, urządził komedyę z areszto- 
waniem go przez władze rossyjskie. Miano- 
wicie, gdy odwoził kuzynkę swoją Janinę 
Jankowską (osoba i nazwisko zmyślone), zo- 
stał przez graniczną straż rossyjską przyare- 
sztowany i odwieziony do więzienia w War- 
szawie, zkąd - jak opowiadał - wypuszczono 
go jednak za wstawieniem się pewnej wpły- 
wowej osoby. Władze warszaw8kie szły mu 
tak dalece na rękę, że na zapytanie rodziny 
potwierdził'y, iż jest aresztowany i znajdujo 
się w więzieniu. Po powrocie do Krakowa, 
jako ofiara prześladowań rossyjskicb, uzyskał 
łatw.v dostęp do rozmaitych stowarzyszeń, 
w których rozwijał swą agitacyę prowoka- 
torską. W toku śledztwa wyszło na jaw, że 
aresztowanie na granicy słuchaczki Uniwer- 
sytetu krakowskiego, Haliny Chełmickioj było 
jego robotą. Podczas rewizyi, przeprowadzo- 
nej u niego w mieszkaniu, znaleziono mocno 
go kompromitujące papiery. 
W tych dniach aresztowano tu za szpie- 
gostwo pomocnika fryzyerskiego z Warszawy, 
poddanego austryackiego, Wiktora' Potempę. 
Wogóle od stycznia aresztowano tu l] osób 
za szpiegostwo. 


Prognoza na jutro. 
Wiedeń, 14 lutego. Stan powietrza na 
15 lutego. G" l i c y a W s c h o d n i a : Prze- 
ważnie pochmurno, opady, ciepłota wyższa, 
zaehodnie żywe wiatry. 
G a-1 i c y a z a c h o d n i a: Pogodnie, 
miejscami mgła, niejednostajnie, ciepłota wyż- 
sza, mierne wiatry. . 


8chemua. Najd. Arcyksiążę Piotr Ferdynand 
Sat wator zostal mianowany komendantem 
25-go p. piechoty. 
Wiedeń, 14 lutego. Na wczorajszem po- 
siedzeniu Rady miejskiej odczytano pismo 
magistratu tarDopolskiego następującej treści: 
Wedł'llg doniesień dzienników, na po- 
siedzeniu wiedeńskiej Rady miejskif'j zawołał 
radn.y .::'ichler do radnego Steina: P,łńskit> 
miejsce w '.rarnopolu, a nie w cywitizowa- 
nem mieście! Na to odparł p. Stein: To jest 
bezeceIist\\'o (Lum pen;i). Magistrat tarnopol- 
ski wywodzi, ze przez to ohrażono i zelżo- 
no gming tarnopohką bez naj mniejszego po- 
wodu. W Tarnopolu wywołał.o to zajście po- 
wszechne oburzenie i na ostatniem posiedze- 
niu tarnopolskiej Rady gminnej jednogłośnie 
uchwalono zwrócić sie do burmistrza miasta 
Wiednia z prośbą, aby ohu radnych Pichlera 
i Rteina dodatkowo przywołał do porządku. 
Burmistrz dr. Weiskirchner oświadczyl, 
ze scena wyżej opisana odegrała się podczas 
pnerwy w posiedzeniu; nie było więc 
wówczas przewodniczącego, któryby był po- 
wołany do cenzurowanid słów radnych, nie 
możtł więc dzisiaj przywoływać ich do po- 
rządku. Zrf'sztą obaj radni oświadczyli bur- 
mistrzowi, że bynajmniej nie mieli zamiaru 
obraźać miasta Tarno, ola. 


Kijów, 14 lutt'go. (Tel. pryw.).- UtW0- 
rzyła się tu "Kijowska spółka wydawnicza", 
celem wydawania Tygodnika ulcraillskiego 
(po polsku) i Rolnika ukrai1/,skiego. 
Petersburg, 14 lutego. (Te1. pryw.}. 
Nowoje Wremia donosi, że Papiei przysłał 
memoryał, nalegający na rząd rossyjski, aby 
mianowanie, zwalnianie i oddawanie pod sąd 
duchowieństwa kato1iekiego należało do Rzy- 
mu. Minister spraw zagranicznych miał się 
na to zgodzić, natomiast ministerstwo spraw 
wewnętrznych jest bardzo zaniepokojone z po- 
wodu tego memoryału Stolicy apostolskiej. 
Metersburg, 14 lutego. Nowo miano- 
wany ambasador austro - węgierski hr. Rza- 
pary przybył tntaj. 


Lomlyn, 14 lutego. (B. Reutera). Głó- 
wne punkty sprawy kolei bagdadzkiej zo- 
sta
J juz w porozumieniu pomiędzy Anglią 
a Niemcami zupełnie uregulowane; tak samo 
załatwiono główne kwestye odnoszące się do 
interesów francuskich. 
Belgrad 14 lntego. Skupczyna zebrała 
się dziś na obrady. 
Bulmreszt 14 lutego. Hr. Meranu otrzy- 
mał wielką wstęgę orderu Korony rumuńskiej. 
Dziś hr. Meranu wyjechał z powrotem do 
Czerniowiec. 
Saloniki, 14 ltItPgo. Przybył tu wezo- 
raj wiecwrem Venizelos, witany na dWOrl'll 
przez naezelaików wJadz i t4umy publicmo- 
ści, którt\ urządziły mu serdeczną owacYę 
Nowy Jork, 14 lutego. Z Veracruz te- 
legrafują: Oddział marynarki angielskiej wy- 
sadził na ląd z pokładu krążownika "Suffolk" 
dwa karahiny maszynowe i wielki zapas amu- 
nicyi. Karabiny te, załadowano na wóz ko- 
lejowy i odesłano do Meksyku celem obrony 
tamtejszego poselstwa angielskiego w razie 
wybuchu niepokojów. 
Nowy Jork, 14 lutego. Prezydent Wil- 
son znów zaniemógł skutkiem zaziębienia i 
za poradą lekarzy od wołał swój udział \\e 
wszelkich publicznych występach. 


Telegrafowany kurs wiedeński. 
Wiet1eń, 14-go lutego 1913. Zamknię- 
cie giełdy (SchlusscOttrie). Godzina 2 min ut 
30. Akcye austryackiego Zakładu kredyto- 
wego 644'75, Akc.ve węgierskiego Zakładu 
kredytowego 850'50, Akcye Anglobanku 
348'-, Akcye Unionbanku 012'75, Akcye 
Landerbanku 529'75, Akcye Bankvereinn 
536'25, Akcye Bodencredit 1214'-, Akc.ye 
galicyjskiego Banku hipotecznego 650'-. 
Akcye kolei państwowych 719'75, Akcye 
kolei Południowej 107'-, Akcye kolei EI- 
bethal -'-, Akcye kolei Północnej 5085'-, 
Akcye kolei czerniowieckiej 514'75,' Akcye 
Alpiny 847'-, Akcye Rima Muranyi 676'-, 
Akcye praskiego Towarzystwa żelaz. 2698'-, 
Akcye Fabryki broni 952'50, Akcye Ture- 
ckie tytoniowe 439 50, Akcye Galicyjsko- 
karpackiego Towarzystwa naftowego 988'50, 
Obligacye węgierskiej indemnizacyi -'-, 
Renta majowa 83'35, Austryacka Renta ko- 
ronowa 84'10, Węgierska renta koronowa 
83'55, 56-letnie Listy Towarzystwa kredyto- 
wego ziemskiego 84'40, 4 prc. Listy Banku 
hipotecznego 83'50, 4 i pół prc. Listy Ban- 
ku hipotecznego 91'50, 5 prc. Listy Banku 
hipotecznego -'-, 4 prc. Listy Banku 
krajowego 85'15, 4 i pół prc. Listy Banku 
krajowego 92'50, 4-procentowe Galicyjskie 
obligacye propinacyjne 98'25, 4-procentowa 
Galicyjska pożyczka krajowa z 1893 r.83'40, 


Odpowiedzialny redaktor: 
Adam Kreohowieoki.
		

/DIGCZAS002001_1914_036_0007.djvu

			----i--"'---_._------'-'-'-'---'-------'-'-'----'---'-- 
1 
CENNIK I 
IZBY HANDLOWEJ I PRZEMYSLOWEj. dnia 12 lutego 19l4. 
Lwów, dnia 14 lutego 1914. I _t. Ogólny tUn.g pań8twa. 
Waluta korono''I'a I J d l . " k 
pbcf! źadają . e n
 l
y dług pamw!> w ban not. 
m8.J-lIl1topad . . . . . 83'80 84'- 
I. licye za 8ztukę. styczeń-lipiec. . , . . . . . 83'05 83'85 
(bez kuponu bieżącego) .Tl!dnolity dług p!!.ństwa w srebrze 
i:!anku hip. 
alie. po 200 zł. w. a. 648'- 648'- luty-sierpień........ 87'70 87'90 
Bauku ga1ic." dla handlu i przem. I I kwieei,eIl-październik.... . 88'- 88'20 
po 200 zt . . . , . . 395'- 405'- 
 >: 1'. 1860 po 500 zł. w. a. 4. pfe. 1630'- 1670'- 
KoJeiLwów-Czerniowce-JasBY po " " 1860 po 100 zł. 4, pl'c. . . 435'- 4045'- 
20/) d. w. 3. w srebrze . 513'- 520'- "" 1864 po 100 zł. . . . . 680'- 690'- 

'iltlryki wagonów w Sanoku po 
 " 1864 po 50 zł., . . . . 353'- 303'- 
500 koron . . . . . . 520'- 530'- 
I I B, B),lug pań:at1Jfa (wszy
tki{jh Vi R"dzie pa.ństwa 
O. Listy !!iaf\tawDe za 100 koro_o 
reprezentowanych hajów bronnych). 
(bp.z kuponu bieżącego) 
BaTIku hi]). 
al. 5 pr. w. a. wyło- Austr. renta złota woln80 od podatku 
50W
 z 10 pr. prem. za 100 d. 4 pr.. . . .. 100'115 107'15 
B!'uku hip. 
3J. 4'1. pr. w. 31. los Austr. renta w w31. kor. wolna od 
w 50 1. . . . . . .. 91'30 92'- podatku 4. pr. . ,. . . . . . 84'- 84'20 
lhnh: wb
t\'l
al.. "'. pl:e. :łI. .fi. .lo
 83,- 83'70 (J. Obligacye kolejowe. 
BanI. u kraj, !>,l/, pr. w. a. los w 51 l. 92'30 93'- Ko1. Arcyks. Albrechta za 100, zt 4 pr. 87'- 88'- 
B.Łl1ku kraj. 4 pr. w. a. los w 57 l. 85'50 86'20 Kol. Oeaarz. ElZbiety w złocie WO[M 
B:?Jlku gal. ziem. kred. !>,li. pr. 60 l. 91'50 \.12'20 od J;Jodatkll za 100 zł. 4 pr. . . 103'90 10HJO 
!'!ankn gal. ,l/, }Jr. 60 l. , 91'- 91'70 100 zł. 5 1 /. pr. " . . , . . . 109'30 110'30 
!offifllny Bank hipoteczny Lwów. 91'- 91'70 Kol.R:grola LudV\'ika po 200 d. mk. 
'j 'fo;ov. kredyt. ga.lic. ziem, 4 pr. (ostcmpl. akcye). . . . . . . 86'75 87'75 
(pierwsza emibya) . .. 94'- 94,.110 KoL Arcyks. Rudolfa w wal. koron. 
l'uw. krec:l.yt. gsL ziem. 4, prc. 1011 wolne od podatku 4, pr.. , 86'50 87'50 
w 4J J/. 1.. . . . . .. 88'- - - Kol. Ces. Elżbiety za ,200 zł. mk. 
') 'roW', kredyt. gaL ziem, " pr. 5'/, pr. (ostempl. akcye). . . . 4ił2'- 4:'!6'- 
J0
 w 56 l. . . , . .. 84'30 85'- 
Tow_ hi'(\. gal. ziem. 4'/, los. 52 l. 91'20 91'90 
III. ObUgi 
a 100 koroJl, 
(bes kuponu bieżącego) 
Gałk fund. propin. 4 pr. . .. 98'- 
Bukow. fund. plopin. 5 pr. . . 
K . ')JI1un. Banku k.raj. 4 1 /, pr. (3 em.) 
K"ill,?u. Banku kra.j. 4 :pr. (4 em.) 
KdeJ. lokal. Banku kraj. 4 pr., . 
P()iyc
ki kr!!.jowej 4 pr. z r. 1893 
" 4 pr. z r. 1908 

in.
t.. I.wowa 4, pr. . . 

 '" pr. . . 
Krakowi 
IY. .oufl,. 
Duk-at cesarski . . . . . . . 
20 franlr6wka.. . . . . . . . 
100 T1lb1i ro

yj
kich srl:1brnyeh 
100" " papierowych 
100 marek niemieci:id\ " , . , 


N A D E S Ł A N E. 


UU
'

l
tu Dr R Haracz 
Operator - - .. 
mieszka obecnie ul. Batorego I. 36 i ordynuje 
jak dawniej w chorobach chirurgicznych oraz usz- 
nych i nosowych od 9-10 i 3- 5. Telefon 1526. 


Dr. K. Podlewski 


specyalista chorób skó"nych I wene- 
rycznych ordynuje dla kohiet i llięiezyzn !Jd 
11-12 i od 3-5 
ul. Zimorowicza 5 (naprzeciw "Sokoła"). 


Skład fortepianów rrS
i.,F.w
EU:
 
, nI. Batorego I, 11 
po l eca wielki wybór fortepianów, pianin i nsharll1o- 
niull1 z pierwHzorz
dnych fabryk krajowych i zagra- 
ni(jznyclJ. Dogodne warunki spł:tty. Wynajm prze- 
granych instrumentów.  . 


9J-30 
83'- 
82'50 
84,'-/0 
81-50 
80'50 
81'50 
81'50 


11-36 
19'- 
250'- 
253'- 
117'30 


11'46 
19'12 
252'-- 
254'20 
11'7'80 


'j Kupony oplacają '/ao/o podatek rentowy. 
.) Kupony iJp
acają 2"[0 podatek rentowy. 


K 
NO 


_
U 
JAGIELLOŃSKIE 


Ul. Jagiellońska 
I. 20 i 22. 


Program od piątku 13 do niedzieli 15 
lutego b. r. 
1. "Połów ryb na. oceanie Spokojnym", prze- 
śLczne zdięcie z przyrody. - 2. 
Kto się 
ostami śmieje, śmieje się najlepiej", wesoła 
humoreska. - 3., 4., 5. "Jej sztuka i jej 
niewinność", sens&cJjny dramat w 3 aktach 
z z.yciH. artyst.ki. -- 6. "Kasia na wyzszych 
studyach", doskonała bumor..ska amerykań- 
sk
. - 7. "Rozbity w6z kolejowy", wstrzą- 
sający swą grozą dr8mat amerykański. - 
S. "W krainie jadowitych zmij", wspaniale 
kolorowane zdjęcie z przyrody. - 
,. ,,? ? ?", 
humo eskil 
Dyrekcya z
,str'l\'ga sobie prawo zm iany 
prr'gramu. 


Kurs giełdy wiedeńskiej.. 


placą 


:.\ąd
ją 


KoronowI> wa.1ui;,.,. 
KoL lwow8ko-czern.-jasskiej z roku 
1894 4 pr., ., . . . . . . 86'7t5 87'25 
Kol. Arcyk8. Rudolf?, (Salzk&mmer- 
gui) 1.3 4.00 .M. ł pr
 
 . . . . 10ó.1,0 -.- 
D. Dlug państw f. (kraj6w korony węgierskiej). 
Węg.
(ota renta 4 pr. . . . . . - - -- 

 .. " w wal. kor. 4 pr. 101'65 101'85 
poi. prem. za 100 zł. (200 kor.) 464'- 474,.- 
" " " 50 z.ł. (100 kor.) 235'- 243'- 
" (Jtl. pr. regul. Ci
y 4 p1'0.. . 292'50 302'50 l. licye Buków (za sztukę). 
E. ObligacJ'I) hldemnizacyjD
. Banku Anglo-Austr. 240 kor.. , . 346'25 34,':'-25 
W . 100 ' & 8 ' 75 8 -' 751 Gal. banku dla hn. i :przem. 200 dr. 398'- 402'- 
- ęgler za z.. .. prc. . ; ...,." D. Peszt. Banku hand]u i przem. . . 383t).- 3835'- 
Kroacyi i Slawonii . . . . . . - - Zakł'. kred. dla handlu 400 kor.. . 643'- 64k-. 
F. .JBRe publiczne pożyczki. Wtg. BankII kredyt. 200 złr., . , 847'75 848'75 
poź, re g . Duna;u z r. 1878 los 5 P r. 100'10 101-10 I?o
no-austr. 
ow, esk. 400 kor. . . 786'- 790'- 
u (:>31. banku hlp. 200 złr. . . . . 650'- 653'- 
Poz. kraj. Buk
1finy z r. 18\13 los . Banku dla krajów koronn.ych 200 zł. 52Ei'25 527'25 
za 200 kor
 pre.. . . . . . 84'- -.- - "Austro-węg. 14,00 kor.. . . 1945'- UI55'- 
Gal. poi. 
 z roku 1893 4 prc. , 84'40 840:40 ", Związku (Unionbank) 200 zł. 611'50 612'50 
Gal. obJ. prop. z roku 1889 - 4 prc. 98'25 9925 C:.:esklego ban;;,u związkowego 100 zł. 281'50 282'50 
Peżyczh mia.sta Lwowa :Ii r. 1896 81 ' 85 Zivnoste!1ska. l anka 100 dr, . . . 282'- 283'- 
4, pl'c. . . . . . . . . " . 80'85 
f'oż. srorb. prem. za 100 ir. 2 prc. . 109'- 117'- 
'fureckie obI. prem. kol. za 
OO fr.. 225'50 228'50 
G. Listy zastawne. Oblig. hipot. i li8ty dłuan6 
za 100 zł. nom. 
Austr. zakł. obI. preill. zr.ISSO 3 pr. 282'50 292'50 
" " " " "1889 3 pr. 242'75 252'75 
Banku Galicyjskiego dla bandlu i 
przemysłu 4 1 f. pre. 60 1. ',' . 
Bukow. zadad kred. ziem. los fi Pl', 
Gal. Tow. kro zien;, 4 nr. 108 56 1. 
" ł pr. los 41 l. 

 
" ,,
. pr. starsze . 
" " " n 4 1 /. pr. 5:& let. 
Banku gal. ziem. kl'
d. 4'/i pr. 60 l. 
Gal. akc. b. hip.10 pr. pr. lOB. 4,1/. pr. 
" "n" lo
. £0 l. !j,1!
 pr. . 
" """ " 60 J. 4 pr. . . 
Banku kraj. dla Galicyi i Lodom/!ryi 
.4 1 /. pr. 51 1 f, lat zwrotne . . . 92'50 93'50 
Banku krajowego obiig_ komun. B 
emisya 42 lat 4, i /. pr. . . . . 91'50 
Banku kro obI. kol. żel. 571/
 l. 4 pr. 82'50 
Austro-węg. huku 50 la.t 4 pr... 93'75 
" 50 lat w.k. 4 pr. 94'25 
H. Obligacye a prAwem plerwSleństwB 
7,1\ 100 zł. nom. 
Kolej Lwów-Czern,..'l
ssy z r. 1884 
za 300 dr. . .. .... 78'90 79'90 
Kolej Lwów-Czerni!mr.
 z r. 188ł "a 
200 zlr. 4 f. rc. . . . . . .. 84'25 85'
5 
Wtgp!c
I. 
o: e
. .18?0. na, 2
0 .złr: _ _ 
Tow. żegl. par. po Dunaju za 400 
i 10.000 m. 4 pre. z r. 1882 . . 112'- -.- 
Tow. żeglugi parowo po Dunaju em. 
z r. 1886 4 prc. . . . . . . 109'- 110'-' 


1',' 
, 


Swi
io opuściła pl'as
 
Księga Pamiątkowa 
Ku uczczeniu ,
etnej rocznicy urodzin 
Zygmunta Krasińskiego 


Z6 słowem wstęp!Jcm Igliacego Dembowskiego. 
Układ przepl't1w;'\'Icz ze Starego miasta. 
Hotel Narodna Hostynnycia.. Pp.: dr. 
T Okuniewski z Horodenki, J. Sandulak z 
Karłow'l, L. Lewicki Z'3 Skolego, dr. J. Ku- 
rowiec z Ki.I
usza. 
Hotel Reurlion. Pp.: J. Cielucb ze Stróz. 
J, Lerczyk z Krakowa, A. Kręzel z Paszczy- 
ny, J. Siwula z Paszczyny. 
Hot!'>! Roya!. P.: A. Bosak z Brzy- 
izczek. 


Koronowi:. waluta. 


płae:t Żlt c »; 1 
27'25 3125 
4,83'- 4,93'- 


'ObJigaQ;re plerwllzeń;shra (kolejowe). 


98'70 


Kol. Arc. A]brechta za 300 zł. 5 pr. 
w zlode za 200 zł. 5 pr. . . . 
Kol. czeskiej zaeh. za 200, 1000 i 
5000 zl. 4 pr.. . . . . . . . 
Koł. czeskiej emiS8. z r. 1895 za 
400 kor. 4 pr. . . . . . . . 
Koł. bukowińskiej lokalnej za 400 
kor. 4 Pl', . . . . . . . . . 
Kol. północnej ces. Ferdynanda em. 
z r. 1886, 4 prc. . . . . . . 
Kol. północnej CE;S. 
'erdyn3nda em. 
lO r. 188"1, 4 prc. (ar.) . . . . 
KoL północnej ctJs. Ferdynanda em. 
z r. 1887, 4 prc. . . . . . . 
Kol. północnej ee8. Ferdynanda. em. 
lO r. 1888, 4 prc. . . . . . . 
Kol. północnej ces. Ferdynanda em. 
:/; r. 1891, 4 prc. . . . . . . 
Kol. pólnocJJej ces. Ferdynanda em. 
OJ r. 1898, 4 prc. . . . . . . 
Kol. północnej ces. .ł.'erdynanda em. 
:r, r. 1904, 4 prc. . . . . . . 
Koł. 
alic. Karola. Ludwika 4 prc. 


87-10 
87'10 


l. LoS) (za sztukę). 
BudapeszteńskiE; (Baslllka) /) złr. . 
Za.kl. kred. dla hand!. i przem.lOO zlr 
Clary 40 dr. m. k. . . . . . : 
Pożyczka miasta I,ublany 20 złr. . 
CZforwonego Krzyfa austr. Tow. 10 zlr. 
" 
 węg. Tow. 5 dr. 
Lo
y fund. Arcyks. Rudolfa 10 dr. 


61'- 
51'- 
3]'75 
10u'- 


65' - 
55'- 
35'75 


100'50 
115'- 


87'70 


92,- 
83'70 
83'20 
85'70 
82'20 
81'20 
82'20 
82'20 


87'25 


84'25 


92'60 


91'- 


płacą 


iądaj ą 


91'50 
99'25 
85'10 
88'- 
95'- 
92'40 
92'50 
92'50 
92'50 
840-50 


:1:. Akcye przedslębior8twtrlUlsportOWfcl1. 
Bukow, kolei lok. akc. pierw. 200 dr. 410'- 4W'- 
" ,," ai{c. zakład. 200 dr. 4,05'- 407'- 
Austr. Tow. żegl. n3 Dunaju500 zl.mk. 1256'- 1264'- 
.:ro1ei l ółn. Oe8. :!!'erd. 1000 złr. rok. . 5080'- 5110'- 
n wów-Bełzec(akc.pierw.)200zt 36&'- 365'- 
" Lwów-CzerniGwce-Ja8sy
00 zł. 515'- 510'- 
IJw6w-Kleparów-Jaworów lokal. 
400 kor. '. . . , . , , , 301'- 303'- 


91'- 


8fJ'i5 


89'75 


89'50 


90'50 
98'25 
84'10 
87'- 
94'- 
91'40 
91'50 
91'50 
91'50 
83'50 


88'70 


88'25 


92'50 
83'liO 
94'75 
95'25 


L. licye przedsilJblorstw przemysłowych. 
Austr. Tow. górnicze Alpina 100 dr. 1332"25 833":25 
Pra.g.Tow. żelazno prZAJll. 500 złr. . 2630'- 2G50'- 
Tow. kopalń węgla w BriiJ: 100 dr. 957'- 962'- 
Trifail. l'ow. kop. wegla 70 złr.. , 314:- 316'- 
Galic. karpac. naft. 'row. 500 kor. . 98&'- 993'- 
Schodniey 500 kor. . . . . . , 447' - 455'- 
Tur. zan. tytoniowo 500 franków 438'- 4401'50 
I. 1f eksle. 
Niemieckie Banki. . . . . . 117'32 1 /. 117'52 1 /, 
Włoskie Banki. . . . . . , 94'90 95'01> 
Londyn za 10 funt. szt. 4 prc.. 23'98 1 /, 24'02'/, 
Paryż za. 100 franków . . . . 95'25 95-40 
Petersburg za 100 nbli 4 1 /. prc. 253'25 254- 
Szwajcarskie Banki. . o , . . 95'2)!if. 95'37 1 /. 
N. Wal.., y. 
Dukat cesarski . . . . . . . 11'39 
Austr.-węg. 8 guld. złota moneta - - 
20-frankówka . . . . " 19'05 
. 20-mark6wka .. . . . . . 23'49 
Rossyjski półimperjal . .. - - 
Niem. banknoty za 100 marell: 117'32 1 /, 117'52]/. 
Włoskie bankllt1ty za 100 lir . 94'95 95'15 
Rllble. ......, 25;1'- 254'- 


11'43 


19'09 
23'53 


- 


..;.;;::::--.. 


.. 
 ,I =tE ]91- 
 uI 
 


Licytacye. 
L. cz. E. 1826/12 (7) 
Edykt lIcyt.acyjny. 
. Na ząd3nie 'I'owalzYBtwd OR7_c7ęd;.cś':i 
l kredytu w Birczy odbędzie się dnia :23 lu- 
te
o 1914 o godz. 9 prz.!d południem w są- 
dZIe niiej wymienionym licyt.atya połowy re- 
alnośei objętej wyk. hip. L 46 ks. gr. gm. 
kat. Malawa. 
. Nieruchomość wystawiona na lieytacyę 
Jest ocenioną na kwotę 4400 kor. 
Najnizza cena wynosi z933 kor. 32 hal. 
POllJzr\j tPj ceny sprzedaz nie przyjdzie 
do skutku. ' 
. Wfirur,ki Iicyt	
			

/DIGCZAS002001_1914_036_0008.djvu

			Warunki licytacyjne i odnoszące si
 do 
tej nieru
homości dokumenta (wyciąg tabu- 
larny, wyciąg katastralny, protokoły oce- 
nienia i t. d.) może każdy, mający ch
ć ku- 
pienia, przejrzeć podczas gOGzin urzędowych 
w sądzie nizej wymienionym, w oddz. kanc. 
w biurze Nr. 6.) 
O. k. Sąd powiatowy Oddział IV, 
Ustrzyki dolne, dnia 6 stycznia 1914. 


L. cz. E. 1102/13 (7) (2254 3-3) 
Edykt licytacyjny. 
Dnia 13 lutego 1914 o godz. 10 przed 
południem w sądzie niżej wymienionym w 
biurze Nr. 5, odbędzie si
 licytacya realności 
obj. lwh. 9 ks. gr, gm. kat. Sadzawki wraz 
z przynależnościami. 
Nieruchomość wystawiona na licytacyę 
jest oceniona na 1300 kor. 
N	
			

/DIGCZAS002001_1914_036_0009.djvu

			zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym I go rodzaju co do samej nieruchomości nie 
terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia te- mogłyby być już ze skutkiem podnoszone. 
go rodz
ju 
o do sa
ej nieruchomości nie ., Te osoby, dl,a k
órs
h jakie p
a
a lu
 
mogłyby byc ze skutkIem podnoszone. cIęzary na powyzszeJ meruchomosCJ bądz 
Te ('soby, dla których jukie prawa lub obecnie już istllIej
, bądź w tok.u postępo- 
eięzary na powyższej nieruc1omości bądź wania licytacyjnego powstaną, zawiadamIane 
ohecnie już istnieją, bądź w tuku lostępO- będą o dalszych wydarzeniach tego postę- 
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane powania jedynie przez przybicie na tablicy 
będą o dalszych wydarzenia
h tego postępo- sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu 
wania jedynie przez przybicie na tablicy s!!- niżej wymienionego i nie wskażą temuż są- 
dowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu dowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie 
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są- sądu zamieszkałego. 
dowi p'Jnomocnika do doręczeń w siedzibie O. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 

ądu zamieszkałego. Zabłotów, dnia 30 grudnia 1913. 
O. k. Sąd powiatowy Oddział IV. 
Gliniany, duia 24 stycznia 1914. 


(1023) 


L. cz. E IV. 4102/13 (7) 
Edykt licytacyjny. 
Na żądanie Kasy oszczędaości miasta 
Nowego Sącza cd będzie się dnia 27 lutego 
1914 o godzinie 11 przed południem w są- 
dzie niżej wymienionym w biurze Nr. 122 
licytac.va realności lwh. 993 ks. gr. gminy 
Nowy Sącz. 
.Nieruchomość wystawiona na licytacy
 
jest oceniona na 66.200 kor. 
Najnitsza cena wynosi 33.100 kor. 
Poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
do skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do 
tej nieruohomości dokumenta (wyciąg tabular- 
ny, wyciąg katastralny i protokoły ocenienia 
i t. d.), może każdy, mający chęć kupienia 
przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie 
Ilitej wymienionym w biurze Nr. 120. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddzii
ł IV, 
Nowy Są:cz, dnia 8 stycznia 1914. 


L. cz. E. 4950/13 (10) 
Edykt licyt&Cyjny 
oraz wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. 
Na wniosek stronyegllekwującej Her- 
s(:ha Lockera w Kutach, odbędzie się dnia 
27 lutego 1914 Q godzinie 9 przed poł
- 
dniem w biurze Nr. 2 (Rynek), na zasadzIe 
juz zatwierdzonych warunków licytacya na- 
stępujących realności: 
a) lwh. 576 ks. gr. Kuty miasto, pb. 
524 na której zn
jduje się dom, szopa, pi- 
wuiea i drze" a owocowe, 
b) lwb. 1508 ks. gr. Kuty miasto, pgr. 
523/5 o obszarze 17 ar. 56 m., 
c) 1/2 cz. 1501 ks. gr. Kuty mia\;to, 
pgr. 523/4 o obszarze 18 ar. 74 m. 
Wartość szacunkowa: 
ad a) 1424 kor., 
ad b) 1461 kor., 
ad c) 78U kor. 
Naj oiższa oferta: 
ac1 a) 712 kor., 
ad b) 974 kor., 
ad c) 520 kor, 
Ponizej najnitszej of
rt.y sprzedaż me 
nsstąpi. 
Wl"ł.runki licytacyjM i odnoszące się do 
tf'j nieru
homości dokumenta (wyciąg 
abu- 
lamy, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia 
i t. d.), woze każdy m.a,jący 6hęć kupienia, 
przejrzeć pod\'zas godzin Iuzl'dowych w są- 
dzie nizej wymienionym w Oddl. kancel. w 
biurze Nr. 2. 
Takie prawa, wobec których niniejsza 
licytacya byJaby niedopuszcE-alną, na16zy 
zgłosić do sąd u n aj pÓź [11 ej przy wYZll8CZO- 
nym terminie licytacyjnym, Ina1zAj roszcze- 
ma tego rod2Jiljc co do BameJ nieruchomości 
me mogłyby być ze skutk.iem podnoszone. 
Te oHOby, dla kt,jrych jakie prawa lub 
ciężary na powyżs
ych nieruchomościach 
bądź obecnie już istnieją, bądź w toku po- 
f'otępowania licytac.yjnego powRtaną, zawiada- 
mIane będą o dalszych wyda'zeniach t-go 
p03tępo'Aania jedynie prz, z przy bicie na ta- 
cliay sildowej, jeśli nie mieszkiją w okręgu 
sądu nizt>j wymJeniorH'go i nie WS
hŻą tetnliZ 
sądvwi pełnomocnika. do doręczeń w siedz- 
bie sądu zamieszkałego, 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 
Kuty, dll1a 15 I!Itycznia 1914. 


(1270) 


) 


L. cz. E. 1746/13 (4) 
E d Y k t. 
Dnia 25 lutego 1914 o godz. 10 przed 
południem odbędzie się w sądzie niżej wy- 
lnienionym w biurze Nr. 19 licytacya 13/40 
części realności obj. l who 1033 gm. Zablo- 
tów, składającej się z domu drewnianego 
Mojie&1za Seilera własnej. 
W,u-tość nieruchomoś..i wyst
wioD ej na 
licytacyę ustala się na 803 kor. 70 t:a) 
Na,]niZszs cena wynosi 401 kor. 85 hal. 
Poni7ej tej ceny sprzedaż nie I,rzyjdzie 
do skutku. 
. Warunki licytacyjue i odnoszące się do 
teJ nieruchomości dokumenta (wyciąg ta- 

Iarny, wyciąg kat.astralny, protokołyoce- 
JI
enia i t. d.) może każdy, mający chęć ku- 
PIenia, przejr'zl:!ć podczas godzjn urzędowych 
\V sądzie niżf'j wymienionym w biurze Nr. 21. 
, Takie prawa, wobec których niniejsza 
l
{tacya byłaby niedopuszezalną, nalezy zgło- 
SI 
o sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
tern:unie lil!ytaeyjnym, inaczej roszczenia te- 


(J 052) 


" 
) 
e 


'"  
[. 
e 


,i 
ł' 
:8 
I' 
" , 

1 


L. cz. E. 3806/13 (6) (650) 
Edykt. 
Dnia 25 lutego 1914 o godzinie 9'45 
przed południem w sądzie niżej wymienio- 
nym w biurze Nr. 19, odbędzie się licytacya 
realności obj. lwh. 960 gm. Nowosielic!l, 
Mikołaj a i Katarzyny Ko ,ińskiej własnych, 
skład/!.jącej się z chaty z ogrodem. 
Wartość nieru('homośd wystawionej na 
licytacyę ustala się na 1000 kor. 
Najniższa cena wynosi 666 kor. 67 h., 
poniżej tej ceny sprzed:>ż nie przyjdzie do 
skutku. 
Waunki licytacyjne i odnoszące się do 
tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabu- 
larny, wyciąg katastralny, protokoły ocenie- 
nia i t. d.) może kazdy, mający chęć kupie- 
nia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w 
sądzie nizej wymienionym, w biurze Nr. 21. 
Takie prawa wobec których niniejsza 
licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgło- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
terminie lic)' tacyj nym, inaczej roszczenia te- 
go rodzaju co do s&mej nieruchomości nie 
mogłyby być już ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
cięzary na powyźszej nieruchomości bądż o- 
becoie juz istnieją, bądż w toku postępowa- 
nia licytacyj uego powstaną, zawiadamiane 
będą o dal
zych wydarzeniach tegopoótępo- 
wanil\ jpdynie przez przybicie na tablIcy są- 
dowej, jeHli nie mieszkają W okręgu sądu 
niżej wymienionego i nie W5kaŻą temuż są- 
dowi pelnomocnika do doręczeń w siedzibie 
sądu zamieszkałego. 
O. k. sąd powiatowy, Oddział IV. 
Zabłotów, dnia 30 grudnia 1913. 


(753) 


L. cz. E. X. 2066/12 (12) 
Edykt licytacyjny. 
, W sprawie egz\kucyjnej Markusa REcht- 
schdfnera Pl'zec-iw Michałowi Tysowskiemu 
i tow., o zniesienie współwłasności odbędzie 
się dnia 27 lutego 1914 o godzinie 10 przed 
południem w biurze Nr. 140, licytacya real- 
nośei lwb. 249 ks. gr. Rozhurcze, obszaru 
l morga 243 sązni, składającej się z kilku 
pa: c. gr. i parc. bud. wraz z starą zniszczo- 
ną chatą 
Realność ta stanowi włiJsność Markusa 
Rt!chtsthaffnera w 3/6 tzęściach, zaś Micha- 
,tei, Parani iMałanki Tysowskich po 1/5 
części. ' 
Wartość szacunkowa tej realności wy- 
nosi 874 kor., która też stanowi cenę wy- 
wołania. 
Poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
do skutku. 
Oiężące na sprzedać _ się maj ącPj realno- 
ści pn.wa rzeczowe i ciężary, a w szczegól- 
oś:'i pra" a Zilstawu pozostaną utrzymane nil- 
dal bez względu na cenę kupna. 
W Hllnki IicytaC'Ylne i wszelkie daty 
do tej realności odnoszące się, są do przej- 
rzenia w godzinach urzędowych w podp- 
sanym sądzie w biurze NI.'. 192. 
O. k. Sąd powiatowy Odrlział X. 
Stryj, dnia 4 styczma 1914. 


L. cz. E. 1639/13 (7) (2385) 
StroIla zo bowiązana Izaak: Weiss w Tar- 
nowie. 
Edy kt licytacyjny 
oraz wezwanic3 do zgłoszenia. wierzytelności. 
Na wniosek strony egzekwującej Eisiga 
Wolfa w Niepułomicach, odb
dzie się dnia 
26-go lutf'go j 914 O godzinie 9 przed połu- 
dniem w biurze Nr. 10, na zasadzie obecnie 
zarwierdzonych warunków, licytacya nast
pu- 
jących realności 1/2 cz. lwh. 16 ks. gr. Pil- 
zno, budyuki. 
Wartość szacunkowa 15.877 kor. 25 h., 
przy potrą;
eniu wartości służebności pod poz. 
2, kart.y O. zaintabulowanej. 
Najniższa oferta wynosi 7938 kor, 62 
halerzy. 
1!oniiej najniższej oferty sprzedaż nie 
nastąpi. 
O. k. Sąd p )wiatowy, Oddział III. 
Pilzno, dmll. 23 stycznia 1914. 


L. cz. E. XX. 1379i13 (16) (2409 1-3) 
Edykt licytacyjny. 
Na ządanie c. k. UPlZYW austr. Banku 
hipotecznego we Wiedniu, zastąpionego przez 
adw. dr. S. Buchstaba we Lwowie, odbędzie 
się dnia 16 marca. 1914 o godzinie 11 przed 
południem w sądzie niżej wymienionym w 


9 


sali Nr. XII., licytacya realności lwh. 293 
śródmieście gm. m. Lwowa pod lk. 303 M. 
we Lwowie przy ul. H
lickif'j l. orj. 18 PD- 
łożonej, składającej się z p.ifceli budowlanej 
lk. 402 o powi rzchni 345 m
 z kamieIlicą 
ezynszową dwupi\J'rową, wraz z przynależno- 
ściam', składają'emi się z 34 okien cztero- 
skrzydlowych, 
 okien trzysk zydłowych, 5 
okien dwuskrzydłowy ci', okienmcy, 4 drzwi, 
8 zamknitć roletol'tyc11, 2 markiz, 4 lamp, 
3 muszli, 3 dreWll a;ych bOi'.zeryi, śmieciarki, 
kraty wodnej, dzwonka do dozorcy, 2 dużych 
kluczy i 14 mał)'Cb kluczy. 
Nieruchomość wy,;;tawiona na licytacyę 
jest ocenic-na na 330.352 kor" przynależności 
zaś na 3261 kor. 
Najnizsza c,'na wynosi 115.176 kor. ' 
Ponizej tej cen.y sprzedaż nie przyjdzie 
do skutku. 
Warunki lit.ytacyjne i odnoszące się do 
tej nieruchomośc! dokumenta, (wytiąg tab., 
wyciąg katastralny, protokoły ocenieuia i t. 
d.), moze kazdy mający chęć kupienia przej- 
rzeć podczas godzin urzędowych w sądzie 
niż..j wymienionym, w bIUrze Nr. XX. 
Takie prawa, wobec których niniej- 
sza licytacya była.by niedopllszczalną, należy 
zgłosić do sądu uajpóźniejprzy wyznaczo- 
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze- 
nia tego rodzaju co do samej nieruchomo- 
ści nie mogłyby być, już ze skutkiem podno- 
szone. 
Osoby, dla których jakie prawa lub cię- 
bry na powyższej nieruchomości bądź 
obecnie już są wpisane, bądź w toku postę- 
powania licytacyjnego powstaną, zawiadomi 
się o dalszych wyd;\rzt\niach tego postępowa- 
nia tylko przez ogłoszenie na tablicy Rądo- 
W\3j, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu i 
nie wskażą mu pełnomocnika do doręczeń w 
siedzibie sądu zamieszkałego. 
 
O. k. Sąd powiatowy, S. 1., Oddział XX. 
Lwów, dnia 29 stycznia 1914, 


L. cz. E. 3670/13 (2395) 
Edykt licytacyj.ny 
oraz wezwanie do zgłoszema wierzytelności. 
Na wniosek st.rot1y egzekwującej Elia3za 
A beita odbędzie się dnia 20 lutego 1914 
o godzinie 10 przed południem w biurze 
Nr. 12, II. p., na zasadzie warunków, które 
się zatwierdza, licytacya następujących real- 
ności: 
II) lwh. 234 ks. gr. Nanczułka wielka 
realność wiejska, 
b) lwh 235 ks. gr. Nanczułka wielb, 
1/2 realności wiejskiej. 
Wartość szacunkowa: 
ad a) 1597 ko
. 88 hal., 
ad b) 353 kor. 50 hal. 
Najniższa oferta: 
ad a) 1066 kor., 
ad b) 236 kor. 
Poniź4ilj najniiszej oferty sprzedaż nie 
nastąpi. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do 
tych nieruchomości dokumenta (wyciąg tabu- 
larny, wyc:ąg ka.t.stralny, protokoły ocenie- 
nia i t. d.) może każdy, mający ch
ć kupna 
przejrzeć podczas godzin urzędowych w są- 
dzie niżej wymi€llion}1ll w biurze Nr. 12. 
Takie prawa, wobe
 których niniejsza 
licytacya byłaby njedopuszczalna, nah'ży 
zgłosić w sądzie najpóźniej na wyznaczo- 
nym termini+) licytajnym przed rozpoczęciem 
licytacyi, inaczej pretensye tego rodzaju co 
	
			

/DIGCZAS002001_1914_036_0010.djvu

			Poniżej tych cen sprzedaż nie przyjdde I Takie prawa, wobec których niniejsza 
do skutku. , licytacya byłaby niedopuszczalną, należy 
O. k, Sąd powiatowy, Oddział III. zgłosić do sądu najpóźmej przy wyznacza- 
Bolechów, dnia 17 grudnia 1913. nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze- 
_,______... nia tego rodz\\ju co do samej nieruchomości 
nie mogłyby być już ze skutkiem podno- 
(2406 1-3) szone. 
Te osoby, d1a których jakie prawa lub 
ciężary na powyższych nieruchomościach bądź 
obecnie ju?: istnid.Ją bądź w toku postępowa- 
nia licytacyjnego powstaną, zawiadamiane 
będą o dalszych wydarzeniach tego postępo- 
wania jedYllle przez przybicie na tablicy są- 
dowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu ni- 
żej wymienionego i nie wrkażą temuż sądo- 
wi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie 
sądu zamieszkałego. 
Wyznaczenie terminu licytacyjnf'g'o na- 
leży zanotow'IĆ na karcie ciężarów wykazów 
hIpotecznych dla wzmiankowanych cząstek 
nieruchomości. 
O k. Sąd powiatowy Oddział III. 
Mszana dolna, dnia 20 stycznia 1914. 


L. cz. E. XVII 4152/12 
Edykt lIcytacyjny. 
Na żądanie Banku przemysłowego dl
 
król. Galicyi i LOJomeryi z Wlelkiem ks. 
Krakowskiem we Lwowie z
stąpionego przez 
adw. dr. Tilla we Lwowie, odbędzie się dnia 
26 marca 1914 o godz. 11 przed południem 
w sądzie niżej wymienionym w Sali Nr. 12, 
licytacya. 
1. realności pod lk. 69 m. we Lwowie 
przy ul. Krakowskiej 1. 9 obj. lwh. 52 Śdm. 
ks. gr. gm. m. Lwowa, 
2. lkat. 1102 parc. bud. lir. 676/2 past- 
wisko, lk. 687 ogród, lk. 688 pastwisko, lk. 
689 ogród, obj. Iwh. 492 Dz r. kfl. gr. gm. 
m. Lwowa, wraz z przynależnościami, skła- 
dającemi się z okien, drzwi, rolety, witraż, 
szyldy, lustro, piec, kociołki, muszle, wodo- 
ciągowe, story, kratka, śmieciarka, okiennica, 
śWieczniki, lampy, żarówki, kontakt, urządze- 
nie hotelowe. 
Nieruchomości wystawione na licytacyę 
są ocenione a to: 
realność pod 1. na 260.922 kor. 65 h. 
zaŚ realność pod 2. na 67.210 kor., 
przynależności zaś realności pod 1. na 
5525 kor. 
Najniższa cena wynosi a to: 
realności pod 1. 130.461 kor. 32 hal., 
zaś realności pod 2. 33605 kor. 
Poniżej tej ceny sprzedaż nie przyj- 
dzie do skutku. 
Warunki licytacyjne, odnoszące się do 
tych nieruchomości dokumenta (wyciąg ta- 
bularny, wyciąg htastralny, protokoły oce- 
nienia i t. d.), może każdy, m
jący chęć ku- 
pienia przejrzeć podczas godzin urzędowych 
w sądzie niżej wymienionym, w biurze od- 
dzialu XVII. 
Takie prawa, wobec których niniejsza 
licytacya byłaby nie dopuszczalną , należy 
zgłosić do sąiu najpóźniej przy wyznMzo- 
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze- 
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości 
nie mogłyby być już ze skutkiem podno- 
Bzone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
ciężary na powyższych nieruehomośdach 
bądź obecnie już istnieją, bądź w toku po- 
stępowania licytacyjllf'go powstaną, zawia- 
damiane będą o dalszych wydarzeniach Jego 
postępowania jedynie przez przybicie na ta. 
blicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu 
sądu niżej wymienionego i nie wskażą te- 
muż sądowi pełnomo'
nika do doręczeń w 
siedzibie sądu zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, S. I. Oddział XVII. 
" Lwów, dnia 26 stycznia 1914. 


L. cz. E. 1630/13 (4) (1638) 
Na wniosek strony egzekwującej Wi- 
ktoryi Rozenberg w Wieliczce, odbędzie się 
dnia 27 lutego 1914 o godz. 9'30 przed po- 
łudniem w biurze Nr. 15, na zasadzie za- 
twierdzonych warunków licytacya realnośei: 
lwh. 447 ks. gr. Biskupice grunta, 
lwb. 96 ks. gr. Trąbki grunta 
Wartość szacnnkowa : 
ad a) 767 kor., 
ad b) 120 kor. 
Najniższa oferta: 
ad a) 511 kor. 34 hal., 
ad b) 80 kor. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddz. II. 
Wielic,;ka, dnia 30 grudnia 1913, 


L. cz. E. 1160/13 (14) 
Edykt licytacyjny. 
Na żądanie Szymona Stokłosy i Kune- 
gundy Stokłosa w Jarkowie, odb
dzie się 
dnia 27 lUtego 1914 o godzlllie 9 przed po- 
łudniem w sądzie niżej wymienionym, w 
biurze Nr. 2, licyt,acya: 
rł'alności lwh. 207 ks. gr. gm. kat. 
Jurków i 
realności lwh. 281 ks. gr. gm. kat. 
Dobra obj. VHaoz z przynależnośeiam'i, skJ'a- 
dającemi się ze studni kamiennej, zaparlItu 
do wyrobu wody sodowej i około 40 metrów 
parkam]. 
Nieruchomości tr, wystawiune na licy- 
tacyę są ocenione: 
a wszczególności realność lwh. 207 na 
4030 kor. 
realność lwh. 281 na 3120 k')r., 
przynależności zaś na 555 kor. 
Najniżs1.a cena wynosi: 
co do reah.lOści lwh. 207 - 2i03 kor. 
32 h!!l., 
a co do realności lwb. 281 - 2433 
kor. 32 hal. 
Poniżej tej ceny sprzedaż nie przyj- 
dzie do skutku. 
Waru
k
 licytacyjne i odnoszące się do 
tY'2h realnoscl dokumenta (wyciąg tllbularny, 
wyciąg kata"tralny, protokoły ocenienia i 
t, d.) może każdy, majątY chęć kupienia, 
przejrzeć podczas godzin urzędowych w są- 
dzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 2. 


(2148) 


L. cz. E. 3256/13 (6) 
Edykt licytacyjny, 
Na żądanie Mojżesza Gartenberga i 
tow. z Lubieniec, odbędzie się dnia 27 lu- 
tego 1914 o godzinie 9 przed południem w 
sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 3, 
licytacya całych realności: 
a) lwh. 138, 
b) lwh. 139 i 
c) lwh. 1499 gm. Synowódzko wyżne. 
Nieruchomośd powyższe wystawione na 
licytacyę są ocenione na 6418 kor. 
N&jniższa cena wynosi 4278 kor. 67 
hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
do skutku. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział ITI. 
Skole, dnia 22 stycznia 1914. 


(2016) 


L. cz. E. 7565/13 
Edykt licytacyjny. 
Na wniosek Tow
rzystwa handlowego 
w Jagielnicy, odbędzie się dnia 27 lutego 
1914 o godz. 9 przed południem w biurze 
Nr. 30, licytacya, następujących nitlrucho- 
mości ks. gr. gm. Swidowa: 
1. obj. lwh. 144, składl\jąca się z pgr. 
460 obszaru 1 ha. 18 a. 33 m 2 , 
2. lwh. 363 pgrt. 339/2 = 56 ar. 25 


(1192) 


m 2 
, 


3. lwh. 497, pgr. 330 = 1 ha. 09 a. 
95 m 2 , 
4. lwb. 572, pgr. 853 = 56 a. 33 m 2 , 
5. lwh. 579, pgr. 551/1 = 1 h. 11 a. 
12 m 2 , 
6. lwh. 583, pgr. 429/3 = 54 ar. 38 


m 2 , 


7. lwh. 735, pgr. 536/3 = 55 ar. 
8. a) lwb. 948, prg. 550/2 = 57 
84 m 2 , 
8. b) pgr. 841/2 = 29 ar. 08 m 2 . 
Wartość szacunkowa wynosi: 
ad 1. - 2400 kor., 
ad 2. - 1000 kor., 
ad 3.2000 kor., 
ad 4. 1100 kor., 
ad 5. 2000 kor., 
ad 6. 1100 kor., 
ad 7. 800 kor., 
ad 8. a) - 800 kor., 
ad 8 b) - 500 kor. 
Nl'ljniższa oferta wynosi: 
ad 1. - 800 kor., 
ad :2. 333 kor. 33 h., 
ad 3. 666 kor. 66 h., 
ad 4. 366 kor. 66 h., 
ad 5. 366 kor, 66 h., 
ad 6. 266 kor. 66 h., 
ad 7. 666 kor. 66 h., 
ad 8. a) - 366 kor. 66 h., 
ad 8. b) 166 kor. 66 h. 
Poniżej naj niższej oferty sprzedaż 
nastąpi. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddz. V. 
Ozortków, 15 stycmia 1914. 


m 2 
, 


(707) 


L. cz. E. 865/13 (7) 
Edykt lieytacyjny. 
Dnia 28 l,tfg') 1914 o godz. 9 przpd 
południem w sąd,je niZej wymi, nionym w 
biurze Nr 4, Odbędzie się l cytacya realno- 
ści l..... h. 1 l!:; 5 gm. Krośclen o, skł
dające.i 
się z dom:} parterowego z drzewa i domu 
part.erowego muro ł..
nego z urządzeniem pie- 
karni i ogrodiJ, wraz z przynależnościami 
8kład
: ą'
t'mi się ze studni ł
.ńcucbowej, kq- 
mÓlk', płotu, pieca piekarskiego i drzewo';' 
wocuwych. 
Nieruchomość powyższa wystawiona na 
lieytacyę jest oceniona na 18.,357 kor., przy- 
należności zaś na 692 kor. 
Najniższa cena wynosi 9674 kor. 50 h 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Krościenko, dnia 7 styczuia 1914. 


L. cz. E. 1065/13 (4) 
Edykt licytacyjny. 
Dnia 28 lutego 1914 o godz. 3-30 po 
południu w sądzie niżej wymienionym, w 


(852) 


10 


biurze Nr. 4, w Andrychowie odbędzie si
 
licytacya realności Iwh.658 gm. Andrycb6w 
Ffllllciszka i Franciszki Serwinów własnej. 
Nieruchomość wystawIOna na licytacyę 
jest oceniona na 8500 kor. 
Nl1jniższa cena wynosi 5667 koron, 
poniżfj której sprzedaż do skutku nie przyj- 
dzie. 
Warunki licytacyjne onoz odnoszące się 
do tej nieruchomości dokumenta, może każdy 
mający chęć kupienia przeglądIJąć podczas 
godzin urz
dowych w sądzie niżej wymie- 
nionym, w biurze Nr. 7. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Andrych6w, 10 stycznia 1914. 


L. cz. E.2656/13 (4) 
E d y k t. 
Dnia 23 lutego 1914 o godz. 9 przed 
południem odbędzie się licytacya realności 
lwb. 136 ks. gr. gm. Mstów. 
Wartość szacunkowa 600 kor. 
Najniższa oferta 400 kor. 
Warunki licytacyjne i inne dokumenta 
przejrzeć można w tutejszym sądzie. 
O. k. Sąd powiatowy. 
Limanowa, 20 stycznia 1914. 


(2371 1-3) 


L. cz. E. 3229/13 (5) (1293) 
Edykt licytacyjny. . 
Na żądanie Salamona Habera w Zabnie 
odbędzie się dnia 27 lutego 1914 o godz. 9 
przed połndniem w sądzie niżej wymienio- 
nym wbiurze Nr. 2 licytacya realności lwh. 
896 ks. gr. gm. kat. Jadowniki mokre obej- 
mując
j I. pgrt. o obszarze 23 ar. 79 m. 2 . 
Nieruchomość wystawiona na licytata- 
cyę jest oceniona 671 kor. 
Najniższa cena wynosi 447 kor. 33 hal 
PoniżtJj tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
de skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoszące sip do 
tej nieruchumości dokumenta (wyciąg tabu- 
larny, wyciąg katastralny,; protokoły ocenie- 
nia i t. d,) może każdy, mający chęć kupie- 
nia, przejrzeć podczas godzin urz
dówych 
w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 2. 
Takie prawa, wobec których niniejsza 
licytacya byłaby ni p dopuszczalna , należy 
zgłosić w sądzie najpóźniej na wyznaczo- 
nym terminie lIcytacyjnym przed rozpoczę- 
ciem. licytacyi, inaczej pretensye tego ro- 
dzaju co do samej nieruchomości nie miałyby 
już znaczenia. 
Te osoby, dla którycb jakie prawa lub 
ciężary na powyższych nieru!\homog
iacb 
bądź obecnie już istnieją, bądź w toku po- 
stępowania licytacyjnego powstaną, zawiada- 
miana będą o dalszych wydarzeniach tego 
postępowania jedynie przez przybicie na ta- 
60 blicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu 
sądu niżej wymienianego i nie wskażą temuż 
ar. sądowi pełnomocnika do dor
czeń w siedzi- 
bie sądu zamieszkałego, 
O. k. Sąd powiatowy Oddział II. 
Żabno, dnia 16 stycznia HU 4. 


L. cz. E. 2417/13 (5) (1628) 
Dnia 28 lutego 1914 o godz. 10 przed 
połndniem w sądzie niźt->j wymienionym biuro 
Nr. 7 odbędzie się licytacya 1/4 części re- 
alności lwh. 473 kg. gk. Lisko, 
Sprzedać się mojący przedmiot jest 
oszacowany na 162 kor, 50 hal. 
Najniższa oferta wynosi 108 kor. 34 h. 
Warunki licytacyjne i inne dokumenta 
prz"jrzeć ID"'żna w sądzie niżej wymienio- 
nym biuro Nr. 7. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 
Lisko, dnia 21 stycznia 1914. 


nie 


L. cz. E. 1419/13 (13) 
Edykt licytacyjny. 
Na wniosek Michała Siedmiogrilja i 
Holeny z Marie Sirdmiogriijowf'j w Kolbu- 
8zowej! odbędzie się dnia 28 lutego 1914 o 
godzlDle 10 przed poludniem w biurze Nr. 
13, na zasarJzie zatwlerdzonych warunków 
llcytacya cdej realności lwh. 173 gm. Kolbu- 
SZowa Marcina Osiniaka własnej, stanowią- 
Cf-'j plac budowhny z piętrową mur,waną 
karuienil'ą, d:ewmnią i komorą wreszcie pra- 
cownią b...toniarską l3 budynki) oszacowanej 
n\\ 47.290 kor. 
Najniższa cena, wynoRi 23.645 kor. 
Do realności lwh. 173 gminy Kolbuszo- 
wa należą p' zynależności: szopa z dt>sek i 
dwie studnie betonowe oszacowane na 300 kor. 

oniżej 118jniższej oferty sprzedaż nie 
nastąpI. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddz. III. 
Kolbuszowa, dnia 1:2 stycznia 1914. 


(977) 


L. cz. E. 1371/13 (5) 
Edykt licytacyjny. 
Dnia 27 lutego 1914 o godz. 10 przed 
południem odbędzie się w sądzie niżej wy- 
mienionym w biurze Nr. 6 licytacya realno- 
ści: 
a) lwh. 4 gm. Dąbie i 
b) połowy realności lwh. 25 gm. Kue. 
!ławice objętych, 


(19304) 


Nieruchomości powyższe wystawione na 
licytacyę są ocenione, a to: 
ad a) realność lwh. 4 na 2941 kor., 
ad b) połowa realności lwh. 25 na 
2144 kor. 73 h. 
N ajniższa oferta wynosi: 
ad a) 1920 kor, 
sd b) 1430 kor. 
Wadyum wynosi: 
ad a) 294 kor., 
ad b) 214 kor. 
Poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
do skutku. 
Warunki licytacyjne oraz odnoszące sie 
do tej nieruchomości dokumenta, może ka: 
żdy mają(
y chęć kupienia przeglądać w go- 
dzinach urzędowych w sądzie tutejszym w 
biurze Nr. 6. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 
Dobczyce, dnia 1 grudnia 1913. 


(2405 1-3) 
Sądowa Hala Aukcyjna 
we Lwowie ul. Sądowa l. 7, godziny urzędowe 
tylko w dnie powszednie, od godz. 8 rano 
do 12 w południe i od 
 popołudniu do 6 
wieczór - w sobot
 od a do 8 wieczór. 
L i c Y t a c y e. 
A. w Hali s'łdowej: 
Wtorek 17 lutego 1914 o godzinie g rano: 
rozmaite meble i sprzęty domowe, pier- 
ścionki, fortepian, konfekcya damska, 
. kasa żelazna, towary korzenne, 
Sroda, 18 lutego 1914 o godzinie 9 rano: 
rozmaite meble i sprzęty domowe, wi- 
na austryackie, kasa i towary żelazne, 
płótna i perkale, skóra. 
Ozwartek, 19 lutego 1914 o godzinie 9 rano: 
rozmaite meble i sprzęty domowe, 
sukna. 
Piątek, 20 lutego 1914 o godzinie 9 rano: 
rozmaite meble i sprzęty domowe, ka- 
reta i Żalubnie, obuwie, gallmterya, 
Sobota, 21 lutego 1914 o godz. 4 popołudn: 
rozmaite meble i sprz
ty domowe, u- 
rządzenie restauracyi, maszyny drukar- 
skie i urządzenie drukarni. 
, B. Poza Halą sądową: 
Poniedziałek, 16 lutego 1914 o godz. 10 rano 
pzy ul. Trzeciego Maja 11: urządzenie 
kawiarni, rozmaite napoje i t. p. 
Wtorek, 17 lutego 1914 o godz. 9 rano przy 
ul. Stanisława l. 8: rozmaite ramy. 
Ozwartek, 19 lutego 1914 o godzinie 9 rano 
przy ul. św. Michah l. 6: wóz spedy- 
torski. 
Piątek, 20 lutego 1914 o godz, 
 rano przy 
ul. Polnej l. 6: meble machoniowe i 
palisandrowe, fortepian, kasa ognio- 
trwala, dywany perskie, obrazy olejne, 
j;!;obeliny l t. d. 
Sprzedać się mające rzeczy mogą być 
og-ł
dane w Bą,dowej Hali a\łkcyjnej oraz ll& 
mieJscu przed lieytacyą. 
Sądowa Hala aukcyjna 
c. k. Sądu powiatowt'go, Sekcya l, 
Lwów, dnia 12 lutego 1
U. 


L cz. E. XI:, 1249/U (59) (3407 1-3) 
Edykt licytacyjny. 
Na żądanie Maksa Ledera i Banku kra- 
jowego we Lwowie, adbędzie się dnia 23-go 
marca 1914 o godzinie 11 przed południem 
w sądzie niżej wymienionym w sali Nr. 
XII. licytacya realności lwh. 1870 Dziel. II. 
gminy m. Lwowa objętej pod lk. 1514 2 /, 
przy ul. Bema l. orj. 29, stanowiącej pa.rcele 
bud. lk. 5384 powierzchni 214 mi fi trzypię
- 
trowym domem mieszkalnym z suterynami 
od frontu. 
Do realności powyższej należą następu- 
jące przynależności: 14 okien wewn. cztero- 
skrzydłowych, 2 okna wewn. sześ;ioskrzy- 
dłowe, 40 okien wewn. dwuskrzydlowych, 2 
okua wewn. dwuskrzydłowe do suteryn, 
drzwi balkonowe z 2 oknami wewn., dwie 
kraty do okien suterynowycb, sześć koszy 
żelaznych do okien, ozdoby żelazne gzymsu, 
por\icz mosiężna, 81 Bztuk prętów żelaznych, 
9 muszli wodociągowych, chodnik, piecyk 
żel"zny, 23 sztuk storów. 
Nieruchomość ta wy!>tawiona na licyta- 
cJę jest oceniona na 71.
90 kor. 10 hal. 
przynależności zaś na 938 kor. 
Najniższa cena wynosi 35.695 kor. 05 
hal., poniżej t'j ceny sprzedaż nie przyjdzIe 
do skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do 
tych nieruchomości dokumenta (wyciąg ta- 
bll:arny, wyc'ąg katastralny, protokoły o' 
ceuienia i t. d), może każdy, ma- 
ją
y chęć kupienia, przejrzeć podf
zas go- 
dzm urzędowych w sądzie niżej wymienionym, 
w biurze Nr. XX. 
Takie prawa, wobec których niniejsza 
licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgło- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonyJI1 
terminie licytacyjnym, inaczej r03zczenia tegO 
rodzaju co do sam
j nieruchomości nie mo- 
głyby być już ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
cięŹ3ry na powyższej nieruchomości badt 
obecnie już istnieją, bądź w toku POBtępO- i 
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane t 
bId, . dalszycb wyd""'eniICb tego p.at,pO" !
		

/DIGCZAS002001_1914_036_0011.djvu

			'wania jedynie przez przybicie na tablicy są- l protokole opisania i ocenienia z dnia 28 1 terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia te- 
dowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu października 1913 E. 1924/13 (2). go rodza.ju ee do fó:amej nieruchomości nie 
IJize:j wymieniollPgo i nie V,SKazą temuż są- Nieruchomość wystawiona na licytacyę ' I mogłyby być już z» skutkiem podnoszone. 
dowi petnomocnika do doręezeń, w siedzibie jest ocenioną na 657 kor. 18 ba1., przynale, Te osoby, dla któr,ych jakie prawa lub 
sądu z<:!r,ieszkałe'go. żności zaś na 200 kor. ciężary na powyższych nieruchomościach 
O. k, Sąd powiatowy, S. I. Oddział XX. N ajniższa cena wynosi 571 kor. 46 h. hądź obecnie już istnieją, bądź w toku po- 
Lwów, d
ifl 28 stycznia. 1914. Ponizej tpj ceny sprzedaż nie przyjdzie stępowania licytacyjnego powstaną, zawiada- 
do skutku. mitme będą o dalszych wydarzeniach tego 
Warunki licytacyjne, które się zatwier- postępowania jedynie przez przybicie na ta- 
(1502) dza i odnoszące SIę do tych nieruchomości blicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu 
doknmenta (wyciąg tabularny, wyciąg kata- sądu niżej wymien:onego i nie wskażą temuż 
stralny, protokoły ocenienia i t. d.), może sądowi pełnomocnika do doręczeń w siedzi- 
każdy mający chęć kupienia przejrzeć pod- bie sądu zamieszkalego. 
czas godzin urzęrlowych w 
ądzie mżej wy- O. k. Sąd powiatowy, Odd
. V, 
mienionym w biurze Nr. 4. Kozowa, 6 stJ'cznia 1914. 
rrakie prawa, wobec których nini,ejsza 
licytacya byłahy niedopmzczalną, nalezy zgło- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia te- 
go rodzaju co do samej nIeruchomości nie 
mogłyby być już ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
ciężary na powyższych nieruchomościach bądź 
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo- 
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane 
będą o dalszych wydarzeniaeh tego po- 
stępowania jedynie przez przybicie na tablicy 
sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu 
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są- 
dowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie 
sądu zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddz. IV. 
Gliniany, dnia 24 styczuia 1914. 


L, cz. E. 3727/13 (10) 
Edykt licytacyjny. 
Na ządanie Banku zaliczkowego, sto- 
warzyszenia za.rej. z o;:r. poręką wZborowie 
zasUwonego przez adw. dr. Na,tllera, odbę- 
dzie się d'li,
 27 lutego 1914 o godzime 930 
pwad pofuiniem w sądzie niżej podpisanym, 
w biurze Nr. 12, w Zbf}rowie licytacya: 
a) reainqśei obj, lwh. 150 ks. gr. gm. 
kat. KalJ'J.ł-owce wraz z przynaleznościami 
składlJ\ącemi się z chaty, budynku na narzę- 
dzia rolnic7,e, sp:('hlerz:
, chlewu oraz z drze- 
wostanu i lwh. 710 ks. gr. gm. kat. Kaba- 
rOWCt' wra;; z przynależnościami, składające- 
mi S!'ę ze szL chet i drzewostl.!lUj 
b) re:.liH,ści ohj. lwh. 192 ks. gr. gm. 
kat. Kabarowce wraz z eh atą, stajnią, stodo- 
łą i przynaleŻIlośeiami, skł1!d,jącemi się ze 
sztacheiu i drzewostanu i f"aIGości obj. lwh. 
280 ks. 
;r. gm. kat. Kabarowc£'; 
e) realności obj. lwh. 28 ks. gr. gm. 
kat. I{abarowce, wraz z chatą murowaną, 
stodołą, stajnią. spichlerzem, oraz prr.ynale- 
zn0ścl:,rni, skład"jąc
mi się ze studni, drze- 
wostanów i zasiewów z pgr. lk. 1219/1, 303, 
517, 1167 i 1391. 
Nieruchomości wystawione na licytacyę 

ą ocenione: 
a1 a) na 8880 kor., 
przYi,allŻności na 582 kc'r" 
ad b) na 3400 ko
, 
F,rzynaleznnści na 36 kor. 50 h., 
ad e) na 17.700 kor" 
przynaldności na 2056 kor. 
NajniżRza cena wynosi: 
arl a) kwotę 0308 kor., 
ad b 22H1 kor., 
ad c) 13.171 kor. 
Ponizf1j tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
do sku tlm. 
W aronki licyta,
yjue, które równocze- 
śnie zatwierdza się i odnoszące się do tej 
nieruchomoś'3i dokumenta (wyciąg tabularny, 
wyciąg katast.ralny, protokoły ocenienia i t. 
d.). moze każdy mający chęć kupienia przej- 
rzeć podczas godzin urzędowych w sądzie ni- 
żej wymienionym, w biurze Nr. 22. 
Takie prawa. wobec' których niniej- 
sza licytacy::. byłaby niedopuszczalną, należy 
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo- 
nym tenninie licytacyjnym, inacz
j roszcze- 
nia tego rodzaju co do samej nieruchomo- 
ści nie mogłyby być, już ze skutkiem podno 
szone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
ciężary na powyższej nieruchomości bądź o- 
becnie już istnieją, bądź w toku postępowa- 
nia licytacy!n' go powstaną. zawiadomione 
będą o dalszych wydarzer;iach tego post.ępo- 
wania jedyme przez przybide na tablicy są- 
dowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu 
niżej wy mienionego i nie wskażą temuż peł- 
nomocnika dG doręczeń w siedzibie sądu za- 
mieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
Zborów, dnia 20 stycznia 1914. 


L. ez. E. 2561/13 
Edykt licytacyjny. 
[:-, D!lia 27 lutego 1914 o godz. 10 przed 
południem odbędzie się w sądzie tutejszym 
w biurze Nr. 10 licy:acya realności położo- 
nych w gminie Horyshwice a to: 
1. całej re:>lnośl3i lwi>. 170, 
2. 7/1'2 części realności lwh. 130, 
3. 1/6 części realności lwh, 131, 
4. całej realn OŚili l w h. 41. 
Nierurhomości te ocel'Jione zostały na- 
stępująco: 
ad 1. na 
594 kor. 75 hal, 
ad 2. na 1 :260 kol'. 73 hal., 
ad 3. na 480 kor., 
ad 4. na 3539 kor. 37 hal. 
Najnższa cena wynosi: 
a!I 1. 1725 kur. 84, haL, 
ad 2. - 840 kor. 48 haL, 
ad 3. - 320 kor, 
ad 4. - 2359 kor. 58 hal. 
Warunki licytacyjne i inne dokumenta 
przejrzee mazna w sadzie tutej'izym w biu- 
rZe Nr. 10. 
. Takie pmwa, wobe
 których niniejsza 
heytacy
 była
'y nipdopu
zczalną, należy 
Z
{osić do sądu najpóźmej przy terminie 
hcytacyjnym, 
O. k. Sąd powiatowy Otldział III. 
Mośc Sk.i, dnia 28 listopada 1913. 


(1313) 


l 


L. cz. E. 1924/13 (6) 
Edykt licytacyjny. 
Na żądanie Gabryela Lachera kupca w 
i'zemysianI1Cb, ot1b
dzie się dnia 26 lutego 
?1
 o gOf:Z. 9 przed poludniem w sądzie 
nIZ8J wymienionym. w biurze Nr. 4 licyta- 
Cya reuJności obj. Jwh. 140 gm. Stani mierz 
Wraz z przynależnościami oplsanemi w tus. 


(23tH) 


L. cz. E VII. 3023/13 (4) 
Edykt licylacyjoy. 
Dnia 28 lutego 1914 o godz. 10 przed 
połudaiem w sądzi'3 )liżej \\ymienionym w 
biurze Nr. 4 odbędzie się licytacya realności 
lwh. 139 gm. Siedlec. 
Nieruchomość ta ocenioną została na 
2200 kor. 
Nainiższa oferta wynosi 1467 kor. 
Pniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
do skutku. 
O. k. Sąd powiatowy Oddział VII. 
Tarnów, dnia 24 stycznia 1914. 


(2042) 


(801 ) 


L. cz. E. 1226/13 (7) 
Edykt licytacyjny. 
:Na żądanie Biura. poboru opłat szyn- 
karskich we Lwowie zastąpiouego przez ppł- 
nOlllOcnika dr. Maciejowskiego adw. w Bie- 
czu, odbędzie się dnia 26 lutego 1914 o go- 
dzinie 9 przed południem w sądzie niżej wy- 
mhmionym, w biurze Nr. 1 licytacya połowy 
ret\lności lwh. 37 gm, Kwiatonowice sUada- 
jącej się ze stodoły, wraz z gruntem o obsz. 
1 morg 282 sąż. 2 , wraz z przynależnościami, 
skbdającemi się z 120 sztuk drzew owo- 
cowych. 
Nieruchomość ta wystawiona na licyta- 
cyę, jest ocenioną na kwot.ę 732 kor. 29 hal., 
przYlll
leżności zaś na kwotę 30 kor. 
Najniższa cena wynosi 489 kor. 
Poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
do skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do 
tej nieruchomości dokumenta, (wyciąg tab., 
wyciąg katastralny, protokoły ocenienia itd.) 
może każdy, mający 
hęć kupienia, przejrzeć 
podczas godzin urzędowych w sądzie nizej 
wymienionym, w biurze Nr. 2. 
Takie prawa, w obec których niniejsza 
licytacya byłaby ni
dapuszczalD ą, należy z
ło- 
sić do sądu najpóźniej przy wY'tnaczonym 
terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia te- 
go rodzaju co do samej nieruchomości nie 
mogłyhy być juz ze skutkiem podnoszone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
ciężary na powyższej ni,'ruchomości bądź 
obecnie juź istnieją, bądź w toku postępo- 
wania licytacyjnego powstan
, zawiadamiane 
będą o dalszych wydarzeniath tego postępo- 
wania jedynie przez przybicie na tablicy są- 
dowej, jeśli nit\ mieszkają w okręgu sądu 
niżej wymifDione
o i nie wskażą temuż są- 
dowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie 
sądu zamieszkałe o. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Biecz, dnia 29 grudnia 1913. 


11 


L. cz. E. IX. 1891/13 (9) 
Edykt lity'tacyjny. 
Na żądanie wierzyciela egzekwującego 
Towarzystwa zal czkowego w PrzemYślu za- 
stąpionego przez adw. dr. Fryderyka Gottlieba 
w Przemyślu, odbędzie się d. 26 lutego 1914 o 
godz. 9 przed południem w sądzie niżej wy- 
rnirnioIJym w biurze Nr. 7, licytacya 2/8 
części realności obj lwh. 225 ks. gr. gm. 
kat. Prz
myśl. zobowiązanych Judy Wolfa 
Spieglera i :Mariem Sp egler wł:i.sDych. 
Ozęść nieruchomości wystawiona na li. 
cytiJ.cyę je3t ocpniona na 12.440 kor. 62 bal. 
Najniższa cena wynosi 6220 kor. 31 h. 
Poniżej tej ceny sprz.edi1z nie przYjdzie 
do skutku. 
Warunki licytacyjne, które się zatwier- 
dza i odnoszące się do tej nieruchomości do- 
kumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastral 
ny. protok\!ły ocenienia i t. d,), może każdy, 
mający chęć kupienia przejrzeć podczas go- 
dz'n urzędowych w sądzie nizej wymienio- 
nym, w biurze Nr. 14. 
Tllkie prawa wobec których ninit'jsza 
licytacya byłaby niedopuszczalną , należy 
zgłosić do sądu najpóżniej przy wyznaczo- 
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze- 
nia tego rodzaju, co do samej nieruchomości 
nie mogłyby być już ze skutkiem podllo- 
szone. 
, Te osoby, dla których jll.kie praw
 lub 
ciężary na powyzszej nieruchomoŚci bądź 
obecnie już istnieją, bądż w toku postępowa- 
nia licytacyjnego powstaną, zawiadarniane 
będą o dalszych wyd.arzeniach tego pOi!\tępo- 
wania jedynie przez przybicie na tablicy są- 
dowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu 
niżej wymienionego i nie wskażą temuz są- 
dowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie 
sądu zamieszkałego. 
O tabularne zanotowanie wyznaczenia 
terminu licyt.acyjnego na karcie ciężarów 
wykszu hipotecznego dla wzmiankowanej nie- 
ruchomości, wzywa się c. k. sąd obwodowy 
w Przemyślu, przesyłając mu 2 wygotowania 
niniejszej ut:hwały. 
Dalsze koszt/l. wierzycie! a oznacza się 
na 21 kor. 80 hal., z tern, że koszta znaw- 
ców już są ustalone. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział IX, 
Przemyśl, dnia 31 grudnia 1913. 


( 958) 


(1746) 


L. cz' E. 2034/13 (23) 
Edykt licytacyjny. 
N,,\- wniosek strony egzekwującej Ger- 
schona BIechera, kupca w Jabłonowie, odbę- 
dzie się d aia 27 lutego 1914 o g. 9 przed 
połud. w biurze Nr. 7. na zasadzie zatwier- 
dzonych warunków relicytacya rel,lności lwh. 
171 ks. gr. Lucza, pgr. 431/2, 433/1, 430/1, 
433/3. 
Wartość szacunkowa 1004 kor. 
Najniższa oferta: ze względu na reli- 
cytacyę wynosi 502 kor. 
PoniZej najniższ'!j oferty sprzedaż Bie 
nastąpi. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 
J'.ibłonów, dnia 19 stycznia 1914. 


L. cz. E. 1642/13 (4) (858) 
Edykt licytacyjny 
oraz wezwanie do zg!oszenia wierzytelności. 
Na wniosek strony egzekwującej O. k. 
uprzyw. galic. akc Banku hipotecznego we 
Lwowie odbędzie się dnia 27 lutpgo 1914 o 
godzinie 9 przed południem w biurze Nr. 2, 
L. cz. E. 2066/12 (6) (857) na zasadzie zatwierdzonych warunków licyta- 
Edykt licytacyjny cya realności lwh. 561 ks. gr. Kozowa, dom. 
oraz wezwanie do zg
oszenia wierzytelności. Wartość szacunkowa 30.000 kor. 
Na wniosek strony egzekwującej Jan!! Nnjniższa oferta 15.000 kor. 
i Michała Falińgki
h odb\)dzie się dnia 27 Pomżej najniżgzej oferty sprzedaż nie 
lutego 1914 o godzinie 10 przed południem nastąpi. 
w b urze Nr. 2, na zasadde zlltwierdzonych W 
runki licytacyjne i odnoszące się do 
warunków licytacya realności Jwh. 253 ks. tych nieruchomości dokumenta (wyciąg ta- 
gr. Dmuch'iwiec, rola. bulamy, wyciąg kata'Jtralny, protokoły oce- 
Wartość sza
unkowa 1128 kor. nienia i t. d.), może każdy, mający chęć 
N ajnizsza oferta 752 kor. kupienia, przejrzeć podc.zas godzin urzędo- 
Ponizej najn.iższej oferty sprzedaz nie wy ch w oddziale kancelt\ryjnym w biurze 
nastąpi. Nr. 2. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do Takie prawa, wobec których niniejsza 
tych nieruchomości dokumenta (wyciąg ta- lieytacya bybby ni€dopus
czalną, należy zgło- 
bulamy, wyciąg katastralny, protokoły OCe- sić w sądzie najpóźaiej na wyznaczonym 
er- 
nienia i t. d.) może każdy, m!\,Jąey chęć ku- minie lIcytacyjnym przed rozpoczęciem lwy- 
pienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych, tacyi, inaczej pretensye tego rodzaju co do 
w odddale kancelaryjnym, w biurze Nr 2. s&mej nieruchomośoi nie miałyby juz zna- 
Tnkie prawa, wobec których niniejsza czenia, 
lirytacya byłaby niedopu8zczalną, należy zgto- Osoby, dla których 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym' ciężary na powyższych 


"Gazeta Lwowska" Nr. 36 z dnia 15 lutego 1914. 


bądź obecnie już są wpisane, bądź w toku 
postępowania licytacyjnego powstaną, zawia- 
domi się o dalszych wydarzenia',h tpgo po- 
stępc,wania tylko przez ogłoszen e na tablicy 
sądowej, jeśli nie mitszkają w okręgu tl:'go 
Fąflu i nie wskażą mu pełnomocnika do do- 
ręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
Kozowa, dnia 5 styeznia 1914. 


L, _cz. E. 3026'13 
Edykt licytacyjny. 
Dnia 27 lute
o 1914 o godz. 10 przed 
południem odbędzie się w sądzie tut., w 
biurze Nr. 10, licytacya l ealności lwh. 135 
gm. Zakdeiele. 
Nieruehomość ta oceniona została na 
1701 kor. 50 h. . 
Najnizsza cena wynosi 1134 kor. 34 h. 
Wamnki licytacyjne i inne dokumenta 
prz
jjzeć można w sądzi@ tutejszym w biu- 
rze Nr. 10. 
Takie prawa wobec których nin:ej8za 
licytacya bybby niedopuszczalną, nalEży zgło- 
si
 do sądu najpóźniej przy terminie licyta- 
cyJny m. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddz. III. 
Mościska, dnia 16 stycznia 1914. 


(1312) 


(264) 


L. Cł:. E. 989/13 (4) 
Edykt licytacyjny. 
Dnia 27 lutego 1914 o godziI?-ie. 9 
przed południem w sądzie nizej wymIemo- 
nym w biurze Nr. 11 odbędzie się licytacya 
realnoś
i l w h. 1428 ks. gr. gm. Nienadowa 
objętej dłużników Dmytra J 
remy i niele- 
4!iej Zofii z Grzpgorzaków Jarema własnej. 
Nieruchomość wystawiona na lic,} tacyę 
jest oceniona na 1529 kor. 10 hal. 
Najniższa cena wynosi 1019 kor. 30 
haL, poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
do skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się 
do tej nieruchości dokumenta (wyciąg ta- 
bularny, wyciąg katastralny, protokol'y oce- 
nienia i t. d.) może każdy, mają('y chęć 
kupna, przejrz
ć podczas godzin urzędowych 
w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 2. 
Takie prawa, wobec których niD1ejsza 
licytacya byłaby niedopuszczallllb należy zgło- 
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym 
terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego 
rodzaju co do samej nieruchomośei nie mo- 
głyby być już ze skutkiem podnoszme. 
Te osoby, dla których jakie prawa 
lub ciężary na powyższej nieruchomości 
bądź obecnie już istnieją bądź w tok
 po- 
stępowania licytacyjnego powstaną zawIado- 
mione będą o dalszyeh wydarzeniach tego 
postępowania jedynie przez przybicie na ta- 
blicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu 
sądu niżej wymienionego i nie wskażą te- 
muż sądowi pełnomocnika. do doręczeń w 
siedzibie sądu zamieszkałego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział I. 
Dubiecko, dnia 14 listopada 1913. 


L, cz. E. V. 15t1/12 (35) (2344) 
Strona zobowiązana: Ohaim Holloschitz. 
Edykt licytacyjny 
oraz wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. 
Na wniosek strony egzekwującej Gali- 
cy,iskiego funduszu opIat szynkarskich we 
Lwowie, zastąpionego przez adw. dr. Sołty- 
si k:J. , odbędzie się dnia 3 marca 1914 o godz. 
10 przed potudnie:TI w biurze Nr. 41, na 
zasadzie zstwierdzonych warunków ponowna 
licytacya połowy realności l wh. 34 ks. g
. 
Ruska wieś, Ohaima Holloschiitza wlasneJ. 
Oała realność ma 7 a. 74 m 2 obszaru, stoi 
na nif'j dom drewniany parterowy i drugi 
dom oficyny. 
W I!rtość szacunkowa 6795 kor. 
Najniższa oferta 3398 kor. 
Poniżej naj niższej oferty 
przed)ż nie 
nastąpi. 
O. k. sąd obwodowy w Rzeszowie jako 
sąd hipoteczny zanotuje wyzna'3zenie tErminu 
licytacyjnego. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział V. 
Rzeszów, dnia 19 stycznia 1914. 


(2015) 


L. (z. E. 2025/13 (5) 
, Edykt licytacyjay. 
Na hdanie Majera Kliigera. w Skolem 
odbędzie si
 dnia 27 lutego 1914 o godzinie 
9 prred południem w sądzie niżej wymienio- 
nym, w biurze Nr. 3, licytacya całej realno- 
ści l w h. 725 gm. Skole. . 
Nierachomości wystawione na hcytacyę 
sił ocenione na kwotę 4599 kor. 
Najniższa cena wynosi kwotę 2378 kor. 
50 hal. 
O, k. Sąd powiatowy Oddział III. 
Skole, dnia 29 grudnia 1913. 


L. cz. E. 1517/13 (7) (1565) 
Edykt lir'ytacyjny. 
Na żądanie Solily z Korzenicy, zastą- 
pionego przez adw. dr. Bermaua w R ,dy- 
jakie prawa lub! mnie, odbędzie się dnia 28 lutego 1914 o 
nieru
h
'mościach I godzinie 10 przed południem w sądzie niżej
		

/DIGCZAS002001_1914_036_0012.djvu

			wymieaionym w biurze Nr. 8 w R3.dymnie, 
licytacya 3/7 części realności objętej lwh. 
223 ks. gr. Korzenica M! kIJ łaj a Uhryna wła- 
snych, wraz z przynależytościami, składają- 
cemi się z 86 metrów ogrodzenia i 86 sztuk 
drzew owocowych. 
Niem'homość wystawiona na licytacyę 
jest oceniona na 261:i9 kor. 10 hal, z czego 
25 kor. 71 hal. przypada nló przyn!>leznoścl. 
Najniisza cena wynosi 1799 kor. 40 h. 
Poniżej tej ceny sprzed
ż nie przyjdzie 
do skutku. 
Warunki licytacyj II e, kt6re się jedno- 
cześaie zatwiel dza i odnoszące się do tej nie- 
ruchoIności dokumenta (wyciąg tabularny, 
wyciąg katastral
y, proto
oły o.ce
ienia i t: dJ, 
może każdy, mający chęc kupienIa, przeJrzee 
podczas godzin Llrzędowych, w sądzie niżej 
wymienionym, w b:urze Nr. 7. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Radymno, dnia 5 grudnia 1913. 


L. cz. E. VII. 2971/13 (4) (1452) 
Edykt licytacyjny. 
Dnia 28 lutego 1914 o godz. 9 przed 
południem odbędzie się w s
dzie nizej wy- 
mienionym w biurze Nr, 4, lIcytacya realno- 
ści lwh. 488 i 489 gm. Krzyż. 
Nieruchomości te ocenione zostały na 
2100 ko
 , 
Najniższa oferta wynosi odnośnie do 
obu realności kwotę 1400 kor. 
Poniżei tej ceny sprzedaż nie przyjdzie 
do skutku. 
C. k. Sąd powil1towy, Oddział VII. 
Tarnów, 14 stycznia 1914. 


(238) 


L. cz. E. 1895/13 (9) 
Edykt licytacyjny. 
Na wniosek Zakładu kredytowego w 
Sieniawie, odbędzie się dnia 18 lutego 1914 
o godzinie 9 przed poludniem W biurze Nr. 
8, licytacya realności: 
1/5 część lwh. 209 ks. gr. Wola peł- 
kińska posiadłość włościańska i 
2/80 cz
ci lwh. 209 ks, gr. Wola peł- 
kińsk8, posiadłość wlościańska. 
W artość szacunkowa: 
ad a) 1454 kor., 
8d b) 182 kor. 75 hal. 
Najniższa oferta: 
, 8d a) 969 kor. 34 hal., 
ad b).121 kor. 84 bal. 
Do realności powyższej należą budynki 
oszacowane na 900 kor. , 
Poniżej najnizszej oferty sprzedaż' nie 
n&stlw i . 


C. k. Sąd powiatowy. 
Sieniawa, dllIa 10 stycznia 1914. 


L. cz. E. 2659/13 (3) (2otOl 1-3) 
E d Y k t. 
Dnia 6 marca 19H o godzinie 9 przed 
południem odbt;idzie się w sądzie tutejszym 
w biurze Nr. 5 licytacya całej fł,lalności lwh. 
96 gm. Żywiec obj., składająaej się z domu 
piętrowego z 
a) piętrową ofieyoą. 1 piętrowym bu- 
dynkiem, wozownią przy ul. Podgórskiej; 
Warwść szacunkowa. 29.688 kor.. 
b) o' az parc. grunt. przy ul. Krako- 
wskiej i Stod"ln"'J nadającej SIę pod budowę 
a wchoazącej w skład realności lwh. 96 gm. 
Żywiec. 
Wartość szacunkowa 9406 kor. 
N aJ niższa oferta: 
ad a, li.8M kor., 
ad b) 6271 kor. 
Poniżej której sprzedaz nie przyjdz:e 
do skutku. 
Dokumenta odnoszące się do powyiszej 
licybcyi pne.Jrzane być mogą w biurze Nr. 5. 
C. k. Slłd powiatowy, Oddział VI. 
Żywiec, dnia 16 
tycznia 1914. 


q. cn. E. 3351/13 (8) (1501) 
O1'0,110meHB nepeTop1'Y. 
Ha nonHpaBe TOBapHcTBa 9a,zJ;aTKoBoro 
B 360p08i, 3acTYlI,11eBOrO 'Iepea a)l;8. ,ll;p. Ba- 
n;KKa Bi,ll;6Y)I;e CH ,ll;BJI 27 ,1110'1'01'0 1914 lIe. 
pe)l; lIOJIY,ll;BeM o 9 1'O,ll;HBl B BHame 03Ha 
'IeBił!: cy Al, ROMHaTa 'I. 12 B 360pOBi lIepe- 
Topr: 
1. Be;1;BH:a>:HMOCTIrli: 06B. Brq. 173, 174, 
963, 1031 rp. MaHalB 3 lIpHBa,11e:iKBOCTHIO, 
Cl
a,ll;alO'IOrO CJI lII,O AO Br'I. 174 3 ,ll;OłIY 
XeWKa..IlbHOrO, CT0,ll,0,11H, CTall:Hl, mRix,11Bpa i 
CTY,II;RH i lII,O ,11;0 Br'I. 963 3 KyaHl, lIHBHH- 
n;1 i 3acIBiB lIrp. 'd17 /7, 
II Be,ZJ;BR:!KHMOCTHll: 06H, Brq. 1&0, 
405, 432 p. MaHalB, 
III. He,ZJ;BH:!KHMOCTH 06B. Brq. 1228 rp. 
MaBklB Bpa3 3 ,lI,epeBIIJ4H, 
IV. He,ZJ;BR:!KHMOCTH 06B. Brq. 1316 rp. 
MaHalB. 
IIpO,ll;aTII CH MalO'Ii Be,ll,Bm£HMOCTH CYT!> 
on;i'B:eBi a TO Be)l;B.B:!KHMicTL: 
ad I. Ba 2810 ROp., lIpHBUe:!KBOCTH 
Ha 1734 KOp" 
ad 11 Ha 2200 ROp., 
8d Ul. B ,ll;epeBaXH Ha 3191 ROp., 
ad IV. Ba 700 ROp. 


HaHHH9ma nO,ll,a'lł\ SD.BOCBTL II1;o AO; XVI a 3/6 
He,ll,Bll:iKD.MOCTD. : 
ad I, 3030 KOp., 
ad II. 1467 KOp., 
ad III. 2128 KOp., 
ad IV. 467 KOp" lIoHD.9me '1'01 KBOTD. 
Be Bil6Y,ll;e CJI lIpO,ll;am.. i, o. k. Ministerstwo obrony krajowej postanowiło reskryptem z 28 stycznia 1914, L. 
. YMOBJI lIepeTopry? KOTpl 9aTBep,lI,:iKae, III 440 zakupić część zapotrzebowanych remont komisyjnie na wiosnę r. 1914 w Galicyi 
CJI 1 r,paMoTH, Bl,ll;
OCJI'I1 C
 ,lI,o He,ll;BH:iKH-: według następujacego programu: 
MOCTHH (BHTJIr rmOTe'IBHH, BHTJIr KaTa- 
CTpIlJIbBJIii:, lIpOTOKOJIH On;lHeHJI i T. ,11;.) MO- 
rYT!> '1'1, m;o :MaIOTL OXOTY KYlIoBaTH, nepe- 
r,11JIHYTH B HD.9me 03Ha'IeHiM cy,ll,1, KOMHaTa 
'I. 22 ni,ll;'Iac rO,ll;HH ypJI,lI,OBHX. 
lIpaBa, EOTpi 6B npo)l;aIIl\': p06B.m He- 
)l;onYCTHMo1O, lIa.I1e:IEBT!> Baii:m3Hlii:me HIl 
,ll;HH cY)l;OBiM, BB3Ha'leHUt ,11;0 nepeTOpl'Y, 
Hepe,n; nepeToprOK arOJIOCHTB B cY)l;1, 60 
HB9.Eme II1;0 ,n;o n:e,n;BHzHxOCTB caKOI Bze 
6iJu.me Be Mory T!> 6YTH ni)l;BOmeHi. 
O )l;a.I1J.mHX BHIIa,ZJ;Kax nocTynOBaRJI 
nepeToprOBOro YBi,n;OMJIJlTH CJI óy,n;e OC06H, 
,n;.llH. EOT}>HX ni)l; TOii: 'Iac II1;0 )1;0 Be)l;B:mB:H- 
IIOCTH snciCL npaB& a60 TJlrapi CYTL YCTa- 
BOB,11eBi a60 B TOEY nocTynoBaHJI nepeTOp- 
rOBoro YCTaBOB,11eBi 6ylI.yT:Eo, B Tix BHIIa,ZJ;ICy 
TiJILIW npH6HTex B CY,ll,l, JlE 6H OBH an:l Be 
llemKa.I1H B 06JIaCTH BJl3me 09Ba'leB01'O CYlI.Y, 
aBI Be BCI!:aBaJlH noixeBBo nOBBOBJIaCTn;JI 

 lI.opY'leHL XelIIEalO'IOrO B Idc
eBOCTB 
cy lIS . 
BH9Ba'IeBe TepMmy nepeToprOBoro n:a- 
JI
HTb 3a:MiTHTH Ha KapTl TJIrapiB BJma3Y 
npoAa'rH CH MaIOqOl He,ll,BHZHMOCTH 
IJ;. E. OY)l; nOBiToBHii:, BiMI,11 V. 
360piB, ,n;BJI 20 Cl'IBJI 191ft 


L. cz. E. 3039/13 (8) (1473) 
Edykt licytacyjny. 
Na żądanie Towarzystwa komercyalno- 
kredytowego w Husiatynie odbędzie się dnia 
26 lutego 1914 o godzinie 9 przed południem 
w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 20 
licytacya: ' 
połowy realności objętej lwh. 179 gm. 
U wisła, składającej się z pgrt. lkat. 102 
i pgr. lkat. 313/1, 333/3 obejście gospodu- 
skie z o
rodem, obszar 31 ar. 66 m. Ił, oraz 
z pgrt. lkat. 428 pola obszar 1 ha. 36 ar. 
67 m. l . 
Nieruchomość wystawiona na licytacyę 
jest oceniona na 1750 kor. 
Najniższa cena wynosi 1166 kor. 66 h. 
Ponizej tej ccny sprzedaż nie przyjdzie 
do skutku. 
Warunki licytacyjne i odnoszące do 
tej nieruchomości dokumenty (wyciąg tabu- 
larny, wyciąg katastralny, protokoly ocenie- 
nia i t d.) może każdy, mający chęć kupie- 
nia, przajrzeć podczas godzin urzędowych w 
sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 8. 
Takie prawa, wobec których niniejsz'!L 
licytacya byłaby niedopuszczalną, należy 
zgłosić do sądu najpóżniej przy wyznaczo- 
nym terminie licytacyjnym, inaczPj roszcze- 
nia. tpgo rodzaju co do samej nieru('homsści 
nit:! mogłyby być juz ze skutkiem podno- 
szone. 
Te osoby, dla których jakie prawa lub 
ciętary na powy ższej nieruchomości I bądź 
obeenie juz istnieją bądź. w toku postęp')wa 
nia licytacyjnego powstaną, zawiadamiane 
b\!dą o dalszych W) darzeniach tego postęp 0- 
waui
 je,dYD:ie przez przybitie na tablicy są- 
doweJ, Jeśl.l nie mieszkają w okręgu sądu 
niżej wymIf'niouego i nie wskazą temu są- 
do wi pełnomo<'llika do doręczeń w siedzibio 
sądu zi	
			

/DIGCZAS002001_1914_036_0013.djvu

			nia, przejrzeć podczas godzin urzędowych 
 L. cz. Cg. 1. 78/12 (15) (1351 3-3) 
w sadzie niżej wymienionym, w biurZG Nr. 2' j Przeciw Helenie Szezyrkowskiej, któr
1 
, Takie pn;wa, wobec których niniejsza miejsee pobytu jest nieznane, wniesi.ony zo- 
l
cytp.cya byłaby 
i

op
szc:z,alną, nalezy zgło
 ! stal do e. k, sądu obwedoweg? w Nowym 
SIĆ do sądu naJ pOZD1 e.J przy wyznłłC7.0nym I Są<'zu przez Gezę Szczyrkowskll'go pozew o 
terminie licytacyjnym, inaczej roswz;mia tego wznowienie f)Ost
powaDia Cg. I. 117/0. 
rodzsju co do samej n.jojrucbomośei nie mo- Na podstawie pozwu WYZU1czono I-szą 
głyby hyc już ze skutkiem podnos
one. audyencyę na d
ień 20 lutego 1\H4, o godz. 
Te osoby, dla który eh jakie prawa lub 9 pni\d południem. 
ciężary na powyższej meruchomośei bądź Celem strzeżenia praw Heleny Szczyr- 
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo- kowski!'j ustanawia się p, dr. Władysława 
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane Barbackiego, adwokata w Nowym Sączu, 
będą o dalszych wydarzeniach .tego postępo- kuratorem. . 
wania jedynie przez przybicie na tablicy są- Tenże kurator. zastęp
wać b
d
Ie ku- 
dowej, jeśli nie i mieszkają w okręgu sądu randkę w rzeezoll"J Sprl\WIe na Jf'J .kos
t 
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są- i niebezpieczeństwo, dopóki ona w sądzIe SIę 
dowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje. 
sądu zamieszkałego. C. k. Sąd obwod'1wy, Oddział 1. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział III. Nowy Sącz, dnia 21 stycznia 1914. 
Mszana dolna, dnia 23 stycznia 1914. 


L. cz. E. X. 2089/11 (21) (522) 
Edykt licytacyjny. 
Dnia 23 lutego 1914 o godz. 8'30 przed 
południem w biurze Nr. 140 odbędzie się 
licytacya następujących realności: 
a) lwh, 226, b) 227 i c) 534 gminy 
Rozhurcze. 
Cena szacunkowa wyno i : 
8d a) realności lwh. 2:36 - 620 kor., 
ad b) realności lwh. 227 - 1410 kor" 
ad cJ realnoścI lwh. 534 - 120 kor, 
Najniższa cena poniZej której sprze- 
daż do skutku nie przyjdzie wynosi: 
ad a) 310 kor., 
ad b) 705 kor., 
ad c) 60 kor. 
Warunki licytacyjne i odnoszące się do 
sprzedać się mających realnośl
i dokumenta 
mozna przejrzeć w oddziele kancelaryjnym 
tutejszego sądu. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddz. X. 
Stryj, dnia 27 grudnia. 1913. 


Rozmaite obwieszczenia.. 
L. cz. Cg. 1. 313/13 (4) (1082 3-3) 
E d Y k t. , 
Przeciw Józefowi Lipińskiemu s. Mi- 
chała, którego miejsce pobytu jest nieznane, 
wniesiony został do c. k. sądu obwodowego 
w Czortkowie przez Towarzystwo pożyczek 
i oszczędncści "Wzbji>mna Pomoc" w Jezie- 
rzanach pOZEW o 1686 kor. zpn. 
Na pod
tawie pozwu w.vzn'l.('zono I-szą 
audyencyę na ddeń 17 grudnia 1913, o go- 
dzinie S'iSO rano. sa' a Nr. n. 
Celem strzeżenia praw pozwanego usta- 
nawia się p. dr. A. Horbaczewskipgo, adwo- 
kata w Czortko\{ie. kuratorem, 
Tenie kurator 
astępyw}f.Ć będzie pozwa- 
nego w rzeczonej sprawie na jego koszt i nie- 
bezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie 
zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje. 
C. k. 
ąd obwodowy, Oddział I. 
Czortków, dnia 11 grudnia 1913. 


L. cz. C. II. 250/13 (1) (972 3-3) 
E d y k t. 
PrzeJiw Danyłowi Tk6czowi, którego 
mif'jsce pobytu jest nieznan':\, wniesiony w- 
stał do ('. k. sądu powiatow!'go w Grzyma- 
łowie prz
 z powod:l Mo,esa RosEnzweiga 
Z Grzymałowa pozew o zapłat
 200 kor. 
Na podstawie pozwu wyznacza się. a
- 
dyencyę na dzie
 6 mtlrc" 1\)14,. o god
tOle 
10 przed połuduwm, w tut. sądue, w bIUrze 
Nr. 5. 
Celem strzeżenia praw Danyły Tkacza 
ustanawia się p. dr. B. Bergt'fa, Ildwokhta 
kraj. w Grzymałowie, kuratore
. . 
T
nże kurator zastęp.vwac będzIe Ih. 
nyłę Tkacza w rzeczor.ej sprawie na jego 
koszt i niebezpieczeństwo, dopóki o
 w s
- 
dzie się nie zgłosi lub pełnomocmka me 
zamianuje. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Grzymałów, dnia 17 grudllia 1913. 


L. cz. C. II. 245/13 (1) (973 3-3) 
E d Y k t, 
Przeciw Katarzynie z NaciemIiskich 
Tomas, ktćroj ID\i;!s.3e pobytu jost 
ieznane, 
wniHsi0DY ZiJ8ta.t do c, k. sądu powJatowego 
W Grzymał,)wie przez Michała Grudę w 0- 
stapiu pozew o 400 kor. zpn. . 
Na podstawie pozwu wyznacza SIę au- 
dJencyę CD uO;tn"j rozprawy na dzi,
ń 6-go 
marca 191{ o godzinie 9 przed południem, 
w tut. sądzIe, w biurze Nr. 5. 
Gelem strzeżenia praw Katarzyny z Na- 
ciemińRkich Toma8 ustanawia się p. dr Her.. 
lIIana Kotlera, adwokata w Grzymalowie, 
kUratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie Ka- 
tarzynę zNaciemińskich. Tu.m!\s "! rze
zonej 
sprawie na jej koszt l mebezpleczenstwo, 
dopóki ona w sądzie się nie zgłosi lnb peł- 
nomocnika nie zamianuje. 
C, k. Sąd powiatowy, Oddzial II. 
Grzymałów, dnia 9 grudnia 1913. 


L. cz. Cw. 135/14 (1) (2118 3-S) 
Przeciw Franciszkowi Usłupskiemu Ko- 
szyczkowi, którego miejsce pobytu jest nie- 
znane, wniesiony został do c. k. sądu obwo- 
dowego w Nowym Sączu przez Agatę Usłup- 
ską z Poronina pozew o 163 kor., 365 kor. 
i 805 kor. 
Na podstawie pozwu wydano nakaz 
zapłaty dnia 27 stycznia 1914. 
Celem strzeżenia praw Fnmciszka U- 
sJupskiego Koszyczka ustanawia si
 p. dr. 
Deutelbauma, adw0kata w Nowym Sączu, 
ktJrb.torem, 
Tenże kurator zastępy wać będzie ku- 
ran da w rZHczouej :sprawie na jego koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się 
nie zgłosi hb pełnomocnika nie zamianuje. 
O. k. Sąd obwodowy Oddział II. 
Nowy Sącz, dnia 27 stycznia 1914. 


h cz. Cw. 2465-2466/13 (2) (1711 3-3) 
Przeciw Michałowi Szewczykowi, któ- 
rego mhjsce pobytu jest nieznane, wniesione 
zostały do c. k. sądu obwodowego w Nowym 
Sączu przez Chanę Reibeisen w Nowym Są- 
czu pozwy o 200 kor. i 400 kor. 
Na podstawie pozwów wydmo nakazy 
zapłaty dnia 26 listopsdl\ 1913. 
Celem atrzeżenla praw Michała Szew- 
czyka uslanawia się p. dr. Deutelbauma, 
adwokata w Nowym Sączu, kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie Mi- 
chała Szewlzyka w rzeczonej sprawie na jego 
koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w są- 
dzie się nie zgłosi lub pelnomocnika nie 
zamianuje. 
G. Ii. Sąi obwodowy, Oddział II. 
Nowy Sącz, duia 26 li
topl\da 1913. 


L. cz. C. XXV. 106/14 (1) (2403) 
E d y k t. 
Przeeiw Janowi Wareckiemu, Stanisła- 
wowi Jllkóbowi 2-im. Nowickiemu i Janowi 
Nf!szkiewiczowi, którJch miejsce pobytn jest 
nieznune, ",niesiony został dJ c. k. sądu 
pGwiatJwego S. L we Lwowie przez Jana 
Millera, wł:,ściciela realności we Lwowie, 
p:lzew o uznanie ciężarów za zgasły etc. zpn. 
Na podstawie pozwu wyzna zono 1-8zą 
/J.udyencyę na dzień 19 lutego 1914, o go- 
dzinie 9 przed południem, sala Nr. XIII. 
Gdem 
trzeżenia praw pozwanych mta- 
[H,wi1ł się p, adwokata dr. O
wjj,lda Bergera, 
adw. krdj. we Lwo hit!, kuratorem. 
Tenze kurator zastępywać b
dzie po- 
zwanych w rzeczonej sprawie na ił:h koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki oni w sądzie się 
nie zgłoszą lub pełnomocnika nie zamianują. 
C. k. Sąd powiatowy S. I., Oddział XXV. 
Lwów, dnia 31 stycznia. 1914. 


L. cz Cg. IX. 821/13 (1) (537) 
Piz'!ciw nieobeenemu Zygfrydowi Schen. 
kerowi wniósł Krajowy Zakład dla oszczę- 
dnośd i prz\'mysłu przez adw. dr. Peipera 
w Krakowie skarf!ę o 23.213 kor. 14 h
l. 
Pierwsza audyencya odbędzie się dnia 
31 stycznia 1914, o godzinie 9 przed pOłu- 1 
dniem, w sali Nr. 38. 
Ustanowiony dla strzezenia praw po- 
zwanego kuralorem adwokat dr. Kremler, 
będzie go Z'SlępYW8Ć, dopokąd się w sąd'Óe 
nie zgloAi lub IJetnomocnika nie ustanowi. 
C. k. Sąd krajowy cywilny, Oddział IX. 
Kra.kow, dnia 24 grudnia 1913. 


L. cz. C. L 457/13 (817) 
E d y k t. 
Przecl w nieobecnej Annie Jodłowskiej 
wniósł Jan Jodłowski w Zazdrości pozew 
o 24:2 Kor. 57 hal. 
Rozprawa odbędzie się dnia 20 marca 
1914, o godz. 9 rano, biuro Nr. 3. 
Ustanowiony dla strzeżenia praw po- I 
zwanej kuratorem Jan Kinasz w Krzywkach, I 
będzid ją zastępował, dopokąd się w sądzie 
si\: nie zgłosi lub pełnomocnika nie ustanowi. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddzial l. 
Mikulińce, dnia 11 grudnia 1913. 


13 


L XVII 1705/70. 


Wykaz 


panujących w Galicyi chorób zaraźliwych zwierzęcych, zestawiony na podstawie 
sprawoŁdań c. k. Starostw, przedtozonyeh od 7. do 14. lutego 1914. 


Epizoocya l 


Pryszczyca 


Wąglik 


Nosacizna 


Świerib u koni 


Wścieklizna 


Pomór świń 


Róiyca świń  
i 
I 
Gruźlica bydla 
rog
tego 


Powiat 


Cbrzan6 w 
Lwów. 


J ilroslaw 
Lwów 
Mielec 
Rohatyn 
Sambor 
Stanisławów 
Zborów 

ólkiew 


Kołomyja 
Śniatyn 
Sokal 


Bóbrh 
Borszczów 
Brzeżany 
Brzoz6w 
Buczacz 


Drohobycz 
Gródek J agiel- 
łoński 
Horodenka 


Husiatyn 
Jasło 
Kałusz 
Kamionka Stru- 
miłowa 
Lwów 
Nadwórna 
Peczeniżyn 
Podhajce 
Przemyślany 
Robatyn 
Sambor 


Stanisławów 


Tarnopol 
Trembowla 
Zalesz('zyki 
Lwów miasto 


Bóbrka 
Brzesko 
Brzeżany 
DrohobYt:z 
Kraków 
Limanowa 
Lisko 
Nadwórna 
Nisko 
Podhajce 
Rudki 
Sambor 
Sa.nok 
Sokal 
Stanisławów 
Wieliczka 
Zborów 


Biała 
Brody 
Cieszanów 
Mościska 
, Sokal 
Żółkiew 


Biała 
Bóbrka 
Brzesko 
Chrzanów 
Gorlice 
Husiatyn 
Wadowir,e 
Zaleszczy ki 


Przeworsk 
Radziech6w 


Cholera drobiu Zborów 


Miejscowość 


Trzebinia wieś obsz. dw. (1 zagr.); 
Kleparów (1 zagr.); . 


Leża.rhów (1 zagr.) ; 
Zuchorzyce ob. dw. (1 zagr.); 
Kliszów ob, dw. (1 zagr.); 
Łuczyńce (1 zagr.), Potok (1 zagr.); 
Łąka Rustykalna (1 zagr.); 
Bratkowce (1 zagr.); 
Jeziema ob. dw. (1 zagr.); 
Kłodno Wielkie (1 zagr,); 


Kornicz ob. dw. (1 zagJ.'.), Piadyki ob. dw. (1 ugr.Ji 
Mikulińce ob. dw. (1 zagr.)j 
Worocbta ob. dw. (1 
agr.); 


Budków (1 zagr.), Siedliska ob.' dw. (1 zagr.); 
Cygany ob, dw. (1 zagr.); . 
Brzeuny ob. dw. (1 zagr.), GliJma ob. QW. (l'lgr.), 
Łapszyn (1 zagr,); 
Dydnia. i 2 zagr.); 
Kościelniki (3 zagr.), Potok Złoty gm. i ob. dw. (3 
zagr.) ; . 
Dobrohostów (1 zagr.), Krynica (8 zagr,; 
Zawidowice ob. dw. (1 zagr.); 
Siekierczyn ob. dw. (1 zagr.), Strzyleze ob. GW. (1 
zagr. ; 
Tłusteńkie ob. dw. (1 zagr.)j 
Łubno szlacheckie ob. dw. (1 zsgr.); 
Dołpotów ob. dw. (1 zagr.); 
Busk ob. dw. (1 zagr.) j 
Tołszczów (1 zagr.); 
Hawryłówks (4 Z&g'r,), Wołos6w (3 zagr.); 
Peczeniżyn (1 zagr.); 
Białokiernica (1 zagr.), R08ochowaeiec ob. Itw. (1 
za
r.), Zarwanica (4 z&gr.); 
HaDaczówka ob. dw. (1 zagr.); 
Czahrów (1 zagr.), Koniuszki ob, dw. (1 z'gr.), Wa- 
s:uczyn ob. dw. (1 zagr.); 
Bilinka Mała. ob, dw. (1 zagr,), Ra.dłowiee ob. GW, 
(1 zagr.)j 
KońcZ6kiNc"e ob. dw. (2 zagr.), Końclaki 8tare 
(1 zagr.), Krechowce (2 zagr.), Meducba gm. i 
ob. dw. (6 zagr.); 
Proszowa ob. dw. (1 zagr.); 
Brykula Nowa ob. dw. (1 zagr.) j 
Zdeszc'l.yki Stara (3 zagr.) j 
Dzielnica l. (1 zagr.); 


Sokoł.swka; 
B:zt'sko (1 ngr.); 
Byszki (1 zagr.), Helenków (1 zagr.), PUchów (1 
zagr.) ; 
Drohob.vcz (1 zagr.); 
Plesz6w (1 zagr.); 
Słopnice Sz]acheckie; 
Ustrzyki Dojne (lob. dw. (zsgr.)j 
Delatyn (1 zagr.), Majdan Bredni (2 zagr.) j 
PJs?nil'a; 
Panowice (1 zagr.), Zawadówka (1 )agr.); 
Rozdziałowice (1 zagr.); 
Kalinów (l zagr.); 
Srogów Górny (1 zagr.); 
Pozdzimierz; 
Stanisławów; 
:Bierzanów ; 
Młynowce ob. dw. (lza
.); 


Bestwina ob. dw. !1 zagr.) j 
Ponikwa ob. dWa (1 zagr.); 
Lnbliniec Nowy (5 zagr.); 
Dołhomościska ob. dw. t1 zagr.); 
Sokal (1 zagr.); 
Turynka (4 zagr.); 


Lipuik (2 zagr.); 
Wołoszczyzna (1 zagr.); 
Bislrupice Radłowskie (1 zagr.); 
Ten(Ózynek (1 zagr.); 
Konieczna (1 zagr.); 
Husiatyn (1 zagr.); 
Wysoka (1 zagr.); 
Beremiany (1 zagr.); 


Dębów (1 zagr.); 
Uwin ob. dw. (1 zagr.); 


Nuszcze ob. dw. (1 zagr.). 


Z e. k. Namłestn1etwa. 
Lwów, dnia 14. lutego 1914.
		

/DIGCZAS002001_1914_036_0014.djvu

			L. cz. C. 62/14 (1) (2399) 
E d Y k t, 
Przpciw Antoninie Fleischmanowi i Mo- 
zesowi Erdbeimowi, których miejsce pobytu 
jest nie:lnan,e, wniesiong do c. k. sądu powia- 
towego w Zm;grodzie, przez Annę Wojdacz 
i spóL pozew o uznanie prawa za z,ga
łe itd. 
Na podstawie pozwu tego wyznaczono 
audyencyę na dzień 18 lutego 1914, o godz, 
12 w południe. 
Oelem strzeżenia praw pozwanych usta- 
nawia się p. I:.tllacego Dębi('kiego, C. k. no- 
taryusza w Zmigrodzie kuratorem. 
Tenże kurator zastę
,ywać będzie ku- 
randów w 1', eczonej sprawie na jego koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki oni w sądzie się 
nie z
loRzą lub pełnomocnika nie zamianują. 
C. k. Są.d f,owiatowy, Oddział III. 
Zmigród, dnia 7 lutego 1914. 


14 


nawia się p. Jana Pichowicz8, substytuta 
notaryaloego w Wojniłowie kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie po- 
zwaną w rzeczonej sprawie na jej koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki ona w sądzie się 
nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje. 
O. k. Sąd powiatowy, Oadział I. 
Wojniłów, dnil\ 28 stycznia 1914. 


:8) Listy z
ykłe Z za
a:rtośoią. 


-d N a d a n i a 

> M 
N Nazwisko adresata 
""' 
o 
P< I przez 

 Nr. miejsce 
1 Krosno Franciszek Sokalski Majdan 
2 Drobobycz Josef J 'lcobowitz Franfurt 
I 3 Sam bor Edler Touncourt Gahtz 
4 Wiśniowczyk Towarzystwo dyskontowe Tarnopol 
5 Kraków Ksiądz Kubas U ście so 
I 


L. cz. Ow. 5971/13 (1) (119) 
E d Y k t. 
Przeeiw Józefowi Teodorowskiemu ze 
Skwarzawy, którf'go miejsce pobytu jest nie- 
znane, wniesiony został do c. k. sądu obwo. 
dowego w Zl'oczowie przez Towarzystwo kre- 
dytowe w Złoczowie, stow. zarej. z ograno 
poręką, pozew o 2250 kor. zpn. 
Na podstawie pozwu wydano' nakaz 
zapłaty. 
Celem strzeżenia praw Józefa Teodo- 
rowskiego ustanawia się p. adwokata dr. 
Wiśniewskiego w Złoczowie, kuratorem. 
Tmże kurator zastępywać będzie Józefa 
'reodol'owskiego w neczonej sprawie na jego 
koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w są- 
dzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie 
zamianuje. 
O k. Sąd obwodowy jako handlowy 
Oddział II. 
Złoczów, dnia 11 grudnia 1913. 


L. cz. O. I. 47/14 (1) (2160) 
E d Y k t. 
Przeciw Feldze Bedler re(
te Berler, 
którPj miejS!3e pobytu jest nieznane, wni,oJ- 
siony zostftł do c. k. sądu powiatowego w 
Wojniłowie przez Karola Mt-'nela pozew o 
uznanie prawa własności realności 'obj. lwh. 
268 gminy Medynia i o intabulacyę. 
Na podstawie pozwu wyznaczono roz- 
prawę na dzień 18 lutego 1914, o godz. 
8 przed południem. 
Oelem strzeżenia praw pozwanej usta- 


L. 165.059/IV. 


Obwieszozenie. 


, (18943) 


iejsce 
naczenia 


sien. 
n/M. 


lne 


C) P:rzesyłk:l. 


- 
Nadania I 
-d 
 Miejsce Wartość Waga 

 o Nazwisko adresata 
N ""' 
""' ..... przeznaczenia 
o Nr. Miejsce 
P< .
 I Kg. ( gr. 

 .
 K. h 
N I 

 
I 
1 679 Stanisławów M. Dziuba Bazar 1 - 
2 100 Mokrzyszów D. Rab Korczyna 2' - 
3 645 Kołomyj a Ob. Zeiehner Havasmezo 6' 200 
4 14 Przemyśl Y. Freifeld Teresienstadt 3 1 - 
I I 


c. k. Dyrekcya poczt 


Lwów, dnia 6 grudnia 1913. 


telegrafów dla Galicyi. 


h 
. Ow. 5
14 
10 
E d Y k t. 
Przeciw Michałowi Batyckipmu i Ję- 
drzejowi Mytko vel Metko ze Skołoszowa, 
nieznanym z miejsca pobytu wniósł, Związek 
kredytow,Y w Radymnie do tutejszego sądu 
pozew o 2180 kor., na pod
tawie którcgo 
wydano nakaz zapłaty. 
Oelem strzeżenia praw pozwanych usta- 
nawia się p. dr. GJanza, adwokata w Prze- 
myślu, kuratorem, który zastępywać ich bę- 
dzie w rzeczonej sprawie na ich kaszt i nie- 
bl3zpieczf'ństwo, dopóki sami się nie zgłQszą 
lub pełnomocnika nie gamianują. 
O. k. Sąd obwodowy, jako handlowy, 
Oddział II, 
Przemyśl, dnia 8 stycznia 1914. 


W oddziale dla niedoręczalnych przesyłek c. k. Dyrekcyi poczt i telegrafów zalegają 
wyszczególnione w wykazie zwrotne listy polecone i pakiety, których ani adresaci ani na- 
dawcy dotychczas nie podjęli. 
Wzywa się przeto uprawnionych, by przesyłki te naj dalej w przeciągu 1. go roku, licząc 
od daty niniejszego obwieszczenia podjęli, gdyż w przeciwnym razie zostaną one po bez- 
owocnym upływie tego czasokresu stosownie do okoliczności zniszczone, lub też w drodze 
publicznej licytacyi sprzedane, a kwota uzys
 ana ze sprzedaży tej przypadnie na rzecz 
c. k. Skarbu Państwa. 


'1iVYH:AZ 
zwrotnych niedoręczalnych listów paleconych, zwykłych pakietów za miesiąc 
listopad 1913. 

_) Listy poleoone. 


-d 

 
... 
'"' 
o 
P< 

 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2.2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 0 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 


460 
254 
4832 
3615 
1
04 
2530 
1218 
188 
364 
226 
61 
385 
63 
654 
464 
74 
649 
245 
1398 
743 
1196 
82 
160 
1158 
4895 
305 
52 
54 
253 
29 
11 
799 
520 
743 
2312 
1701 
24 
231 
1707 
1673 
227 
999 
12 
273 
90 
547 
816 
279 
914 


NadanIa 


Nazwisko adresata 


Nr, 


I miejsce 


Lwów 3 
Kraków 6 
Krr.ków 1 


Mikołai Buga 
Karol Halpern 
N. Scbimansky 


" 
Przemyśl 2 
Stanisławów 
Jarosław 
Krosno 
Tarnopol 1 
Z'l.kopane 1. 
Dąbie k. D. 
Radłó w 
Horodeuka 
Lwó w 10 


Sophie Abakanowicz 
MIron Zjlitar 
D. Helena Ry gier 
Józe.a M!\ciejowsk:a 
Wilhelm K!Ltzner 
Ema Weiss 
B. Ruda 
Oktawia Skrzyńf!ka 
L<,ura Oieplikowa 
Aleks. Gn'goliński 
Wanda Hendriehówna 
Ignacy G,źewski 
Antoni Piskozub 
Roman Ocbocki 
Marie Hessdorfer 
Katie Grasser 
Tasa WOJmirowa 
Władysława Gryziecka 
Eliza Btlmber
er 
Mikołaj Lewh'ki 
Leontine Galis 
Z,fia Krzywdziakówna 
Heinrich Kornblum 
Leokadya Bywaliówna 
Anna Wnętrzak 
Adler Bro
 
Włodzimierz Znamionowski 
Janina Pncbalowa 
Leon Farster 
Marya TrybaIska 
Julia Zaremba 
Marya Horochowska 
Anna Bużyńska 
Strafanstalt 
Józef Stypuł'a 
Lola MUll!:'r 
Michał Dzundza 
Stdan Łukasiewicz 
Stefania Olizar 


" 
Lwów 8 
Lwów 1 


" 


" 
Lwów 5 
J arosł'aw 
Lwów 7, 
Stanisławów 
WadowIce 
Kraków 1 


" 
Maryam pol k. M. 
SpyLkowice 
Kańf
zuga 
Lukowica 
N. Targ 


" 
Lwów 1 


" 
Brody 1 


" 
Kraków 6 
Kraków 4 
Sambor 


" 
Stryj 
Lwów 2 


Lwów 8 
Stanisławów 
Tur ka "n. Str. 
Zakopane 
N. Sącz 1 


Marya Szubówna 
Stanislaw Cbruś
iel 
Loi Vlertel 
Cb. Weieher 
W j ktorya Przyniosło 
Ozesław Tymieniecki 
Paul Urbanik 


Miejsce 
przeznaczenia 


Mikołajów n/D. 
Zakopane 
Interlaken (Szwsj- 
carya) 
Paryż 
Czerniowce 
Borysław 
Sieni a wa 
Tarnów 
Wiedeń 
Tarnów 
Dynów 
J aroslaw 
Montreal (Kanada) 
Kraków 
Lwów 
Kołomyja 
Wiśaiowczyk 
Ropienka 
Płubów 
Bask 
Prucbnik 
Ożomla 
Filadelfia 
Wied..ń 
Winnipeg (Kanada) 
Berlin 
Vstrzyki dolne 
Zywiec 
Nowy Jork 
Kraków 
Brema 
Zakopane 
Wiedeń 
Odessa 
Drohobycz 
Wiedeń 
MUrau 
Zem1rzyce 
Zloczów 
Tryj est 
Lwów 
Łaby (gub. łomży- 
cks) 
Kraków 
Nadbrzezie 
N. Jork 
Berlin 
Kraków 
Warszawa 
Bj elina (Bośnia) 


L. cz, C. IV. 14/14 (2275) 
E d y k t. 
Przeciw Józefowi i Karolinie Czerne- 
ckim, których miejsee pobytu jest nieznane, 
wniesiony został do c. k. sądu powiatowego 
w Rozwadowie przez Sarę Scbnall w Ze!e- 
szanach pozew o uznanie aktów prawnych. 
Na podstawie pozwu wyznaczono au- 
dyencyę do ustnej rozprawy na dzień 19
9o 
lutego 1914, o godz;. 9 prz>'d połndniem. 
Celem strzezenia praw pozwanych usta- 
nawia się p. adwokata dr. Jaroszewskiego 
w Rozwadowie kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie po- 
zwanych w rzeczonej 
prawie na ich koszt 
i nieb zpieczeństwo, dopóki oni w sądde się 
nie zgłoszą lub pełnomocnika nie zamianują 
O. k. Sąd powiat.owy, Oddział IV. 
Rozwadów, dnia 31 stycznia 1914. 


L. cz. O. II. 14 14 (564) 
E d y k t. 
Przeciw Nykole Welyczb, którego miej- 
sce pobytu jest nieznane, wniesiony zostal 
do c. k. sądu powiatowego w Borszczowie 
przez Stefana Bartków pozew o 240 kor. zpn. 
Na podstawie pozwu wyzn;
czono roz- 
prawę na dzień 20 lutego 1914, o godz;nie 
9 rano, biuro Nr. ] 1. 
Oelem strzeżenia praw pozwanego usta- 
nawia się p. dr. KurbasI!, adwokata w Bor- 
szczowie, kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie ku- 
randa w fZPczonej sprawie na jego koszt 
i niebezpieczpństwo, dopóki on w sądzie s ę 
nie zgłosi lub pełnomocnika. nie zamianuje. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II. 
Borszczów, dnia 6 lutego 1914. 


'l. cn. OT. XXV. 1413 (2) 
E ,li; H B: T. 
TIaHY :MHxaH.1IOBH Bop06e.1II., rocno,ll;a- 
peBR B Pa,n;pY
R HaJIe
RTI. B G['o cnpaBi, 
sa.rrpaBoBanin B n;. B:. 0Y,l1;l nOBiTOBiM y 
.JII.BOBi O. 1. npoTRB HeMY o 1800 B:Op. MaG 
CH ,I1;0PY'lHTHYXBa.1Iy s ,I1;HH 12 BepeCHH 
1913 qRCJIO cnpaBR OT XX,V. 14)3 (1) 
CHJIOIO B:OTpOl HaB:aSaHO MlIXaHJIOBH Bopo- 
6eJII. ni,l1; eKseKyn;HGIO SanJIaTY TOBapRcTBY 
BsalMHoro B:pe,l1;HTY ,,,lI;HlcTep", CTOB. sapee. 
s 06Me
. nopyKoID y .JII.BOBi npeTeHcRID 
1800 B:Op. snp. 
JIoHe
e Micn;e no6YTY :MRxaHJIa Bo 
p06eJIb B:e G HeBi,l1;oMe, YCTaHOBJIJ!e CH GMY 
,I1;.JIH cTepe
eHH ero npaB B:ypaTopa B oc06i 
naHa ,I1;p. BOJIO,l1;HMRpa CTapOCOJII.CKOrO,a,l1;B 
y .JII.BOBi. 


(2410) 


'l'oH
e RypaTop 6Y,l1;e n. :MHxaHJIa 
Bop06eJII. B 3ra,ll;aHiiI cnpaBi Ha G['O He- 
6esrreqHicTI. i ROilll'a TaK ,I1;oBro saCTyrraTH, 
a:m: BiH a60 B CY,l1;l 3rOJIOCRTI. CJ! a60 BH- 
MiHRTI. nOBHOBJIaCTn;J!. 
II;. B:. Cy,l1; nOBiToBHI':i:, C. 1. Bi,n;,I1;lJI XXV. 
.JII.BiB, ,lI;HH 8 na,ll;OJIRCTa 1913. 


'l. cn. II;B. 741113 (2) (2339) 
E ,11; H B: T. 
JIpOTRB I.II.KOBR PaBJIIHKO, ,I1;oTerrep 
3aMeillHa.1IOrO B OHHeBY,l1;3KY a B:OTpOrO 
Micn;e n06YTY He G Bi,ll;oMe) BHeCJIa Baca 3a- 
,I1;aTiWBa "BepxoBHHa" B OKOJIiM,I1;O n;. B:. cy,n;y 
OB:py
Horo HKO TOprOBeJII.HOrO B OTpRID 
rrOsoB o 400 B:Op. s npH. 
,ll;JI3 cTepe
eHJI npaB IJII.Ka PaBJIlHIW 
YCTaHOBJIH8 CH n. ,lI;p. 	
			

/DIGCZAS002001_1914_036_0015.djvu

			Na podst.awie pozwu wyznaczono roz- 
prawę na dzieli 20 lutego 1914, o godzinie 
l) rano. 
Celem strzeżenia praw Antoniego Sa- 
wiudy ustanawia się p. adwokata dr. Toma- 
sika w Lisku kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie sw
go 
kUf1I.nda vi' rzeczonf\j sprawie na jPgo koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki on sam w są. 
dzie się nie zgłosi lub pellloIlloenika nie 
zamianuje. 
C.k. Sąd powiatowy, Oddzj
ł III. 
Lisko, dnia 3 lutego 1914. 


L. cz. C. I. 18/14 (1) 
 (1373) 
E d y k t. 
Przepiw nieobernemu Bazylemu Bara- 
nieckiemu Wańko
icz synowi Stef..na, przed- 
tem w Horodyszczu, wniósł Emil Manaster- 
ski Jędrzejkowicz w Horodyszczu skargę o 
400 kor. zpn 
Rozprav. a odbędzie się dnia 19 lutego 
1914, o godzinie 8 p,zeJ połudn., w biurze 
Nr. 57. 
Ustanowiony dla strzeienia praw po- 
zwanego kuratorem Floryan Sitkiewicz, go- 
spodarz w Horod.vszczu, będzie go zastępy- 
wać, dopokąd się w sądzie nie 2głosi lub 
peluomocnika nie ustanowi. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział I. 
S3mbor, dnia 16 styc7.llia 1914. 


L. Cw. 209/13 (7) (611) 
E d Y k t. 
W sprawie egzekucyjnej rl'owarzystwa 
zaliczkowl'go w Brzostku przeciw Schulimowi 
Wagschalowi z Dukli o 3000 kor. i 2350 
kor. zpn. ustanawia się p. adwokata dr. 
Gabryszewskiego z Jasła kurato"em t d ar.tum 
obe
nie niewiadomego z miejsca pobytu Scbu. 
lima Wagschala. 
Tenże kuralor zastępywllć będzie Scbu- 
lima W3gscbala w rzeczonf'j sprawie na jego 
koszt i llIebezpiecz.eństwo, dopóki on w są- 
dzie się nie zgłosi lub pełnomocnik& nie 
zamianuje. 
C.k. Sąd obwodowy jako handlowy, 
Oddział II. 
Jasło, dnia 7 stycznia 1914. 


L. cz. Cw. 3751/13 (1) (1077) 
E d Y k t. 
Przeciw nieobjętej masie spadkowej 
po ś. p. Mieczyslawie Janie Wiktorze Bogda- 
nowiczu wniesiony został du c. k. sądu ob- 
w dowpgo w Ozortkowie przez Szulima Ha 
lera pozew o 3000 kor, 6000 kor., 6000 kur., 
6000 korr, 6000 kor. i 6000 hr. 
Na podstawie pozwu wydano nalra'Ł 
zapłaty 
Celem strzeżenia praw zmarłego usta- 
nawia się p. dr. KleinlDsnna, adwokat'!. w 
Owrtkowie, kuratorem. 
Tenie kurator zastępywać będzie nie- 
objętą masę w rzeczonej sprawie na jej koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki ona p
łnomo 
cnika nie zamianuje. 
C. k. Sąd obwodowy, Oddział II 
Czortków, dnia 26 grudnia 1913. 


L. cz. Cw. II. 180/14 (1) (1525) 
E d Y k t. 
Przeciw p. Leonowi Forsterowi i p. 
Reginie Forster w Zakopamm, których miej- 
Sce pobytu jest nieznane, wniesiony zURtd 
do c. k. sądu krajowego .iako bandowego 
w Krakowie przez SpółktJ fakturową w Kra- 
kowie pozew o 2700 kor. i 2600 ker. zpn. 
N a podstawie rozwu wydano mhz 
zapłaty dnia 17 stycznia 1914. 
Celem strzeżenia praw Leona i Rpginy 
Forsterów ustana
ia się p. adwokata dr. 
Wiktora Bogdaniego w Krakowie kuratorem, 
. Tenże kurator zastępywać będzie Leona 
r Reginę FOl'3terów w rzeczon"j sprawie na 
ich koszt i niebezpieczeństwo, dopóki oni 
w sądzie się nie zgłoszą lub p lnomocnika 
nie zamianują. 
C. k. Sąd krajowy, jako handlowy, 
Oddział II. 
Kraków, dnia 17 stycznia 1913. 


L. cz. C. VI. 389/13 (54) 
E d Y k t. 
Przec:w Ludwikowi Buremu i Wkady- 

ławowi Warcbołowi, który,'h miejsce pobytu 
Jest nieznane, wniesiony został do c. k, sądu 
Powiatowl?go w Tyczynie przpz Mozesa Krie- 
gera z Jawornika pozew o 573 kor. 
Na podstawie pozwu wyznaczono roz- 
prawę na dzi.ń 29 gl'l'dnia 1913 godz. 11 rano. 
Celem sLrz,..żenia praw wyż wspomnia- 
nych ustanawia Fię p. dr. Jdzińskiego kura- 
torem. 
Tenże kuriłtor zastępywać będzie ku- 

an?ÓW w rzeczonf.oj sprawie na ich koszt 
l .nIebezpieczeństwo, dopóki oni w sądzie się 
nIe zgłoszą lub pełnomocnika nie zamianują. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział VI. 
Tyczyn, dnia 26 grudnia 1913. 


L cz. Cg. II. 5/14 (I) (2231) 
E d y k t. 
Przeciw Chasklowi Schunkeruwi, kup- 
cowi, dawniej w Podgórzu, którego miejsce 
pobytu jest nieznane, wniesiony został do 
c. k. sądu obwodowego w Wadowicach przez 
Bernarda .Marka w Wad'.>wicach pozew o 
876 kor. 36 hal. zpn. 
Na podst. wie pozwu wyznaczoną I- szą 
audyencYtJ na dzień 25 IUlf'go 1914. 
Celem strzeżenia praw pozwanego usta- 
nawia się p. dr. Romualda Hoffmana, adwo- 
kata w Wadowicach, kuratorem. 
'fenże kurator za
tępyw36 będzie po- 
zwanego w rzeczonych sprawa,.'h na jl'go koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądlie się 
nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje. 
C. k. Sąd obwodowy, iako handlowy, 
Oddział II. 
Wadowice, dnia 2 lutego 1914. 


L. cz. Cw. 6372/13 (1) (544) 
E d Y k t. 
Przeciw Cbaimowi Zuckerbergowi, któ- 
rego miejsce pobytu ;est niezn
ne, wniesiony 
został do c. k. Sądll obwodowt'go w Stryju 
pIZ"Z Maryę lIlsler wekslowy pozew o za- 
płatę 2200 kor. zpn. 
Celem strzdenia praw Ghaima Zl1ck
r- 
berga ustanawh SIę p. dr. H. Markusa, adw. 
w Stryju, kuratorem. 
'fenże kurator zastępywać będzie ku- 
randa w rzeczonej sprawie na jl:'go koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się 
nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje. 
C. k. Sąd obwodowy, iako handlowy, 
Oddzial II. 
Stryj, dnia 15 grudnia 1913. 


L. cz. Cw. 108/14 (1) (1086) 
E d y k t. 
Przeciw Prokopowi Pszykowi, gospoda- 
rzowi w Dołżycy, którl:'go miejsce pobytu 
jest nieznane, wniesiony został do c. k. 
sądu obwodowego w Sanoku przez Mvzes2 
Schonbacha, kupca w Ciśnie, pozew o 780 
koron zpo. 
Na podstawie pozwu wydano nakaz 
zapłaty z dnia 14 stycznia 1914 1. cz. Cw. 
108/14. . 
Celem strzeżenia praw pozwanego Pro- 
kopa PS2.yka, gospodarza z DolZycy ustana- 
wia się p. adwokata Bośniackiego w Sanoku 
kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać go będzie 
w rz.fczollAi sprawie na jego koszt i niebez- 
pieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie 
zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje. 
C. k. Sąd obwodowy, Oddział II. 
Smok, dnia 14 stycznia 1914. 


L. cz. Cw. 7668/13 (1) (1140) 
E d y k t. 
Przeciw Ilkowi Za!'harczuk, którego 
miejsce pobytu jest nieznane, wnif'siony zo- 
stał do c. k. sądu obwodowf'go W 'l'arnC'polu 
przez Hirscha. Morgensterna pozew o 400 
koron. 
Na podstawie pozwu wydano nakaz 
zapłaty dnia 25 listopada 1913 Cw. 7t68,!13. 
Celem strzeźenia praw Ilka Zachar- 
czuła.. ostanawia się p. adwokatl dr.}1'1tJ l.s; 
Vi' Tarnopolu, kuratorem. 
Tt'nże kurator zastępywsć będzie swego 
kuranda w I zpczon"j Bprawie na jego koszt 
i nieLfzpieczrństwo, dopóki on w sądzie się 
nie 7głosi lub pełnomocnika nie zamianuje 
C. k. Sąd obwodowy, Oddział II. 
Tarnopol, dnia 26 listnpada 1913. 


I. cz. C. IX. 171/13 (l 197) 
E d y k t. 
Przeciw Iwanowi Kowalukowi synowi 
W/.syla, którego miejsce pobytu jest nieznane, 
wniesiony został do c. k sądu powiatowego 
w Stanisławowie przez Luzera CZfrnolitzera 
p.new o 110 kor. 42 ba'. 
C
lem strzeżenia praw Iwana Kowaluka 
ustanawia się p. dr. Fernhoffa, adwokata w 
Stanisławowie, kuratorem. 
rrenże kurator zastępywać będzie IwaDa 
Kowaluka w rzeczonej sprawie na jl:'go koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się 
nie zgłosi lub pełnomocnika. nie zl!.mianuje 
C. k. Sąd powiatowy. Oddział IX. 
Stanisławów, dnia 28 lutego 1914. 


L cz. Cw. 3130/13 (1) (944) 
E d y k t. 
Przeciw Mikołajowi Sypko, rolnikowi 
z Ciemiprzyniec. którego mie:sce pobytu jest 
nieznane, wni
siony został do c. k. sądu ob- 
\t odowego w Brzebn!\ch przez Towarzystwo 
zaliczkowe w Przemyślanach pozew wekslowy 
o 405 kor. 
Na podstawie pozwu wydano nakaz 
zapłaty. 
Celem strzeienia praw pozwanego usta- 
nawia fię p. dr. Landesberga, adwokata 
w Brzeżanach, kuratorem. 
I Tenże kurator zastępywać będzie ku- 
randa w rzeczonej sprawie na j"gó koszt 


"Gazeta Lwowska" Nr. 36 z dnia 15 lutego 1914. 


15 


i niebezpieczeństwo, dopóki on sam w są- 
dzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie 
zamianuje. 
C. k. Sąd obwodowy, Oddział II. 
Brzeżany, dni, 3 sil:'rpni, 1913. 


L. cz. c. n. n/14 (1) (2085) 
E d Y k t. 
Przeciw MlIgdalenie Zubyk, której miej- 
sce pohytu jest nieznane, wniesiony został 
do c k. sądu powiatowego w Skalacie przez 
Józef', Mormulę, Onufrego Salamandrę i Mi- 
chała Protasiewicza z Magda!ówki pozew o 
295 kor. 
Na podstawie pozwu wyznaczono roz- 
prawę na dzień 24 lutego 1914. o godzinie 
10 przed południem, biuro Nr. 8. 
C, lem strzeżpnia praw powyższej usta- 
nawia się p. dr. Ehrlicha, adwokata w Ska- 
łacie, kuratorem. 
Tenże kurator zastępywać będzie po- 
wyższą w rzeczonej sprawie na jej koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki ona w sądzie się 
nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje. 
C, k. Sąd powiatowy, OddzifJ II. 
Skalat, dnia 14 stycznia 19-14. 


L. cz. C. II. 32/14 (1) (1499) 
E d y k t. 
Przeciw Józefowi Lechowi z Tucbow8, 
którego miejsce pobytu jest nieznane, wnie- 
siony został do c. k. sądu powiatowego w 
Tllchowie p'rzez Piotra i Katarzynę Lechów 
pozew o 625 kor. 
Na podstawie pozwu wyznaczono au- 
dyencyę do ustnej rozprawy na dzień 24-go 
lutego 1914, o godzinie 9 rano, w tut. sądzie, 
biuro Nr. 8. 
Celem strzeżenia praw pozwanego ust.a- 
nawia się p. dr. Emanuela Jakubiczkę, adwo- 
kata w Tuchowie, kuratorem. 
Tenże kurator zastępy wać ,będzie po- 
zwanpgo w rzeczonej sprawie na jego koszt 
i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się 
nie zgłosi lub pełnomocnika nie żamianuje. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział .II. 
Tuchów, dnia 17 stycznia 1914. 


. Upadłości. 
I
. cz, S 3j13 (19) (2227 2-3) 
O g ł o s z e n i e. 
W konkurcie kupieckim firmy Saul 
Hutrer i Ska tartak parowy i eksport skrzyń 
w Strzyłkach Topolnicy i osobiście odpowie- 
dzialnych spólników Saula Hutrera i Jakó- 
ba Hutrera do wy boru trzeciego członka wy- 
działu wierzycieli ewentualnie całego nowe- 
go wydziału wierzycieli wyznacza się au- 
dyencyę na dzień 18 lutegó 1914 o godz. 
11 przed południem w tym sądzie B. N. 
124. 


C. k. Sąd obwodowy O. V. 
Sambor, dnia 24 stycznia 1914. 


L. cz. S 7/12 (189) (2413) 
U chwałą tego Sądu z dnia 30 marca 
1912 L. czynn. S 7/12 otworzony konkurs 
do majątku Moritza Boscowitza, zarejestro- 
wanego w.łaściciela handlu towarów optycz- 
nych i elektrotechnicznych pod nazwą Mau- 
rycy Boscowitz we Lwowie plac Halicki L 
15 uznaje się po myśli 
 189. ord konk. 
za ukończony. 
O. k. Sąd krajowy cywilny 
Oddział VII. 
Lwów, dnia 24 stycznia 1914. 


L. cz. S. 1/11 (265) (2338) 
W konkursie Leiby Jama i towar
y- 
szy wystąpił zarządca masy z WlllO- 
skiem, ażeby ogół wierzycieli rozstrzygnął, 
czy należy wyłączyć z masy konkursowej a) 
realność lwh. 403 gm. Tłuczań górny oraz b) 
majętność tab. Tłuczań górny lwh. 139 ks. 
tab. Wadowice, które stanowią tylko drogi 
i nie przedstawiają większej wartości, oraz 
czy należy sprzedać z wolnej ręki 23 proc. 
udział krydataryuszy w Korczowisku pozosta- 
łym po wyrębie lasów w O.trowie lwh. 446 
gm. kat. Ostró
 za cenę najniższą po 50 K 
w stosunku za Jeden morgo 
Celem powzięcia uchwały w tym kie- 
runku wyznacza się audyencyę na dzień 26 
lutego 1914 godz. 11 przed pot w c. k. są- 
dzie obwodowym w Rzeszowie w biurze Nr. 
6 II piętro. 
Na tę audyencyę wzywa się wierzycie- 
li konkursowych z tem nadmienieniem, że 
według 
 256 ord. konk. tego, co na tej au- 
dyencyi po należytem zawiadomieniu będzie 
roztrząsanem,'ustalonem lub uchwalonem, nie 
mogą strony zaczepiać żadnym środkiem pra- 
wnym, opierającym się na tej prz.yczynie, że 
w rozprawie udziału nie brały lub brać nie 
mogły. 
Rzeszów, dnia 25 stycznia 1914. 
Komisarz konkursowy. 


Konkllrsa. 


L. cz. Prez. 112 6/14 (2259 3-3) 
Przy sądzie powiatowym w Krzeszowi- 
cach jest do objęcia posada tymczasowego 
p.omocnika kencelaryjnego na czas 3 mie- 
SIęCY. 
Wymagana jest rutyna w sprawach hi- 
p
tecznych i biegłość w pisaniu na maszy- 
me. 
Podania wnosić należy do 20 lutego 
1914. 


C. k. Sąd powiatowy O. 1. 
Krzeszowice, dnia 8 lutego 1914. 


L, Prez. 732 4/14 (2181 3-3) 
K o n kur s. 
W c. k. sądzie obwodowym w Stani- 
sławowie jest do obsadzenia jedna posada 
dozorcy więźniów ze systemizowanymi po- 
borami. 
Ubiegający się o tę posadę mają wnieść 
należycie udokumentowano podania do dnia 
31 marca 1914 do Prezydyum c. k. Sądu 
obwodowego w Stanisławowie. 
Posada ta będzie przedewszystkiem na- 
daną kandydatowi wojskowemu posiadające- 
mu certyfikat. 
Prezydyum c. k. Sądu obwodowego. 
Stanisławów, dnia 8 lutego 1914. 


L. cz. Prez. 419 6/14 (6) (2290 2-3) 
W sądzie obwodowym w Wadowicach 
jest do obsadzenia posada stałego pomocnika 
kancelaryjnego ewentualnie oficyanta kance- 
laryjnego. 
Podania o nią wnosić należy do tutej- 
szego Prezydyum do dnia 22 lutego 1914. 

ymaganą jest biegłość w pisaniu n:t 
maszyme. 
Prezydyum c. k. Sądu obwodowego. 
Wadowice, dnia 8 lutego 1914. 


L. cz. Prez. 101 6/14 (2307 
-2) 
K o n kur s. 
Sąd tutejszy przyjmie zaraz stałego po- 
mocnika kancelaryjnego za normalnem wy- 
nagrodzeniem. 
Naczelnictwo c. k. Sądu powiatowego, 
Dynów, dnia 11 lutego 1914. 


L. 19018/II (2404 1-3) 
K o n kur s. 
Na posadę ekspedyenta przy c. k. Urzę- 
dzie pocztowym w Zgłobieniu z poborami 3 
klasy 3 stopnia i ryczałtem 532 koron ro- 
cznie na służącego. 
Podania należy wnieść do c. k. Dyre- 
kcyi poczt i telegrafów we Lwowie najpóźniej 
do 22 lutego b. 1'. . 
Lwów, dnia 7 lutego 1914. 
C. k. Prezydent 
W opaterni. 


Spadki. 
L. cz. F. 24/13 (6) (1190 2-3) 
Edykt. 
Wzywa się nieobecną Chanę Feigę Feit 
lat około 53 liczącą, z Birczy pochodzącą, 
oraz każdego, ktoby o jej iyciu i miejscu 
pobytu wiedział, aby w przeciągu jednego 
roku od ostatniego ogłoszenia niniejszego 
edyktu w Sądzie t.utejszym się zgłosił i o 
życiu lub miejscu pobytu nieobecnej, bądź 
podpisany Sąd, bądź też ustanowionego dla 
nieobecnej kuratora Leiba Arma zBirczy, 
zawiadomił, gdyż po bezskutecznym upływie 
terminu edyktalnego, nieobecna za zmarłą 
uznaną będzie. 
O. k. Sąd obwodowy O. IV. 
Sanok, dnia 27 grudnia 1913. 


L. cz. A. 255/11 (7) (137 1
3) 
Edykt 
z wezwaniem dziedzica, kt9rego pob,t jest 
niewiadomym. . 
C. k. Sąd powiatowy w Nowemsiole o- 
głasza, że dnia 7 listopada 1911 w KOBzla- 
kach zmarł Tymoftej Dowbusz bez pozosta- 
wienia rozporządzenia ostatniej woli. 
Ponieważ sądowi miejsce pobytu syna 
j ego Grzegorza. Dowbusza nie jest tnane, przeto 
wzywa się go, aby w przeciągu jedn.ego roku 
licząc od dnia niżej pc.danego zgłosił się w 
tutejszym sądzie i wniósł oświadczenie co do 
dziedziczenia, w przeciwnym bowiem razie 
spadek zostanie przeprowadzony ze zgłasza- 
j
cymi się dziedzicami i z kuratorem Janem 
Dąbrowskim z Kos.dak ustano wionym dla. 
nieobeinego Grzegorza Dowbusza. 
C. k. Sąd powiatowy, Oddział III. 
Nowes:oło, dnia 18 kwietnia 1913, 


L. cz. A. I. 128/13 t6/ (1193 1-3) 
Edykt 
w celu zwołauia dziedziców Sądowi niezna- 
nych. 
C. k. sąd powiatowy w .Jaśle podaje
		

/DIGCZAS002001_1914_036_0016.djvu

			do wiadomości, ze- w dniu 9 lutego 1913' 1912 na kwotę 144 kor. opiewająeego za li: 
zmarł w J;;śie Emil Peltschek bez pozosta- miesiące od daty płatnego przez Izak:a Wan- 
wienia. rozporzl}dzenia ostatniej woli. ga. wystawionego preez Simona Greifa i 
Ponieważ sąd,'wi nie wiadomo, czy i Bronisławę Neiss akcAptowanego u J. Wan- 
którym o
obom przys
uguje prawo dz edzi- ga w Felsztynie płatnego, 
czenia spa.dku, przeto wzywa. się tych wszyst- 2. weksla z d!\ty Felsztyn 1 p!!Ździer- 
kieh, którzy do tego spadku z jakiegobądz nika 1912 opiewającego na sumę 282 kor. 
tytułu roszt'zenia podnieść z'\miprz'\ją, aby 50 hal, za trzy miesiące od daty płatnego 
w przeelągu .Jedn'go roku, licząc o
 daty te- przez Izaka Wan
awystawiom'go i żyrow
- 
go edyktu swe prawa dziedziczema. w tut. n..go a prz"z SZYJę Rosenbacba w LUtOWI- 
sądzie zgłosili i wykazując takowe, wnieśli skach akceptowanego u J. Wanga w F81
 
oś wiadczenie do spadku, w prz> ciwnym bo- sztynie pł8tnego. 
wiem razie spadt,k dla którego p Józef Za- Posiada
za powyższych weksli wzywa 
jąc nadkonduktor kolejowy z Jasła kuratorem się przeto, aby zgłosili się ze iwoJemi prawa- 
został ustanowiony, będde przeprowadzony mi w ciągu 45 dni, w przeciwnym bowit'm 
z tymi i tym przyznany którzy się 7głoszą razie po upływie powyższego czasokresu za 
i swe prawa dziedziczenia wykażą, część nieistniejące uzna.ne zostaną. 
zaś spadku nie przyjęta, lub w razie, gdyby O. k. Sąd obwodowy, Oddział V. 
do spadku nikt się nie zgłosił cały spadek Sambor, dnia 4 grudnia 1903. 
przypadnie Państwu jako bezdziedziczny. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział 1. 
Jasło, dnia 2 grudnia 1913. 


L. cz. A. VI. 3/13 (5) (1365 1-3) 
Edykt 
z we:ł.waniem nieznanych Sądowi dziedziców. 
O. k. Sąd powiatowy H. I. we Lwowie 
ogłasz.a, że w dniu. 27 paździ
rnik
 1912 we 
LwowIe zm
rł KazImIerz OhoJnackl bez po- 
zostawienia rozporządzenia ostatniej woli. 
Ponieważ sądowi niewiadomo, czy i któ- 
rym osobom przy8łuża prawo dziedziczenia 
spadku, przeto wzywa się niniejszem. ty.ch 
wgzvstkieh, którzy do tegoż spadku z Jakle- 
gokólwiek bą.dź tytułu roszczenia podnieść 
zamierzają, !łby w prze(\iągu jednego roku, 
licząc od 
nia nitej. podanego,. swe p

w
 
dziedziczema w tutejszym sądzIe zgłosIlI l 
wykazując takowe w!1ieśli oświa
czenie 
o 
do spadku, w przecIwnym bowIem razIe 
spadek, dla którego Karol Argasiński kura- 
torem został ustanowiony, będzie przepro- 
_wadzony z tymi i tym przyznany, którzy 
się do niego zgłoszą i swe prawa dzie- 
dziczenia wykażą, część zaś spadku ni? p(Z
- 
jęta, lub w razie gdyby do spad
u mkt SIę, 
nie zgłosił. cały spadek przypadme Państwu 
jako bezdziedziczny. 
O, k. Sąd powiatowy, S. I., Oddział VI. 
Lwów, dnia 26 września 1918. 


(1231 1-3) 


L. cz. A. 589/12 
E d Y k t. 
O. k. Sąd powiatowy w Przemyślanach 
ogłasza, że dnia 17 października 1912 we 
Lwowie (z Dunajowa) zmarła Paulina Ma- 
ciejowska bez pozostawienia rozporządzenia 
ostatnif'j woli, a do spadku po niej konkuru- 
ją z ustawy ojciec Ludwik Maciejowski i 
brat Władysław Maciejowski. 
Ponieważ Sądowi miejsce pobytu Lu- 
dwika i Władysława Maciejowskich nie jest 
znane, przeto wzywa się ich, aby w przecią- 
gu jednego roku licząc od dnia nitej poda- 
nego zgłosili się w tutejszym sądzie i wnie- 
śli oświadczenie co do dziedziezenia, w prze- 
ciwnym bowiem razie spadek zostanie prze- 
prowadzony ze zgłaszającymi się dziedzicami 
i z kuratorem Michałem Niemirowskim z Du- 
najowa ustanowionym dla. nieobecnych. 
O. k. Sąd powiatowy Oddział III. 
Przemyślany, dnia 19 gmdnia 1913. 


L. cz. A. IV. 15/13 (3) (19140 1-3) 
Edykt 
z wezwaniem nieznanych Sądowi dziedziców. 
O. k. Sąd powiatowy w Kopyezyńrach 
2,a.wiadamia., że w dniu 21 grudnia. 1912 w 
Ohorostkowie zmarł Abraham Dawid Gam! 
zarobnik bez pozostawienia rozporządzenia. 
os
atniej woli. 
P(lniewa.t Sądowi nie jest wiadomem, 
czy i którym osobom pI:zysłuża. p
awo .d
i
- 
dziczenia spadku, przeto wzywa SIę llImeJ- 
Bzem tych wszystkich, którzy do tego spadku 
z jakiegokolwiek bądź tytułu roszezenia pod- 
nieść zamierzają, aby w przeciągu jednego 
roku, licząc od dnia niżej podaneg.> swe pra- 
wa dziedziczenia w tutejszym sądz'e zgłosili 
i wyka.zując takowe wnieśli oświadczenie co 
do spadku, w przeciwnym bowiem razie 
spadek, dla którFgo J urko Maruszczak 
kura.torem został ustanowiony, - będzie 
przeprowadzonym z tymi i tym przyznany, 
którzy się do niego zgłoszą i pl'awa swe 
prawa dziedziczenia wyk"żą tzęść zaś spadku 
nieprzyjęta, lub w razie gdyby do spłldku 
nikt S1ę nie zgłosił, cały spadek przypadnie 
Państwu, jako bezdziedziczny. 
O. k. Sąd powiatowy, Oddział IV. 
Kopyczyńce, dnia 9 marca 1913. 


Amortyzacye. 
L. cz. T. 18/13 (2) (949) 
Wdrotenie pf!stępowania amortyzacyjnego. 
Na. wniosek Abra.hama Englarda, kupca 
W Skawinie wdraża. się postępowa.nie celem 
amortyzacyi następujących rzekomo przez 
wnioskodawcę zagubionych weksli: 
1. weksla z daty Felsztyn 29 sierpnia. 


16 


wdraia się na prośbę Maryanny ze Stodołów 
Dzierlęgowej p03tępowanie celem uznania. za 
zmarłego za zaginionego, 
Wydaje się przeto ogólne wezwanie, 
aby udzielono sądowi lub kuratorowi p. Wa- 
wrzyńcowi Gońce, wójtowi w Jastrząbee sta- 
rej wiadomości o powyż wym;enionym. 
Piotra Stodołę wzywa się, aby przed 
niżej wymienionym sądem stawił się lub w 
inuy sposób. uWIadomił o swem życiu. 
Sąd tutejs1,y na ponowną prośbę po 
dniu 13 grudnia 1914 roz.trzygnie o uzna.- 
niu za zmarłf'go. 
O. k. Sąd obwodowy, Oddział IV. 
Tarnów, dnia 13 grudnia 1913. 


prawallli w ciągu 6 miesięcy od trzeciego 
ogłoszenia w "Gazecie Lwowskiej", w prze- 
ciwnym bowiem razie po upływie powyż- 
szego czasokresu za nieistniejące uznane zoo 
staną. 


O. k. Sąd krajowy cywilny, 
Oddział VII. 
Lwów, dnia 22 stycznia 1914. 


q. ClI. T. 196/13 (2) (1058 3-3) 
AMopTHaan;RJI. 
Ha BHeceHe rp. RaT Y PH,ll;Y lIapOXH.7IL- 
Horo B MymR.lIoBi BBO,ll;RTL CH 1I0CTYlIOBaH6 
aMopTRsan;RMHe rn;o ,11;0 C.lIl,ll;yIO'lBH iMoBipHO 
BHecRo,ll;aTe.IIeBH sarRHYBmoi' RllID£O'lR.H 
BRJIa,ll;ROBoi: per. 06m;ecTBa Ił orp. lIOPYROIO 
n3am;BTa 3eM.lIR" y JILBOBi 'l. 774, ROTpOi' 
CTaH BRHOCRTL ,ll;HJI 1 .lIRlIHH 1913 CYMY 
567 ROp. 54 COT. 
AOpmRTe.IIH lIoBRcmoi' ICIUGRO'lR.H BaR- 
Bae CH lIpOTe, m;06H arO.IIOCRB CH ai CBOIMH 
lIpaBaMR B lIpoTHry 6 MicHn;iB Bi,ll; 1I0C.IIł,ll;- 
Horo orO.II
meHH B "JILBiBCRiH r aseTł" 60 
B lIpOTHBHIK paSł 110 YlI.lIBBi Toro pe'lIUIn;H 
6y,ll;0 Y3HaHa Sa HeB
HY. 
n;. R. Cy,ll; Rpa8BBH n;RBi.IILHHH, BiMI.II VlI. 
..ł'ILBiB, ,ll;HH 17 rpY,II;HH 1913. 


L. cz. T. 5(14 (4) (2216 1-3) 
Wdrożenie postępowania amortyzacyjnego. 
Na wniosek Stacha BorysIl i Maryi 
Borys tony pierwszego wdraża się postępo- 
wanie celem amortyzacyi następujących rze- 
komo przez wnioskodawców zagubonychksią- 
żeczek wkładkowych "Narodnej Torhowli" 
we Lwowie a to: Nr. 3505 na kwotę 75 
kor. 06 ha!., na nazwisko Stacha Borysa, 
oraz Nr. 3496 na kwotę 201 kor. 77 ha!., 
na nazwisko Maryi Borys wystawionych. 
Posiadaczy powyższych książeczek wzy- 
wa Bj
 prz
te, aby zgłosił się ze swojemi 


L. cz. T. IV. 22/13 (3) (2287 1-3) 
Wdrohnie postępowania celem uznania 
za zmarłego. 
Piotr Stodoła z Jastrząbki starej uro. 
dzony w roku 1840 przed 35 laty wydalił 
się z krajll i od lat 33 nie daje o sobie zna- 
ku życia. 
Gdy zatem przyjąć nalety, ze zachodzi 
ustawow'e domniemanie z 
 24 l. 2 przeto 


- 


DONIESIENIA PRYWATNE. 


Ruch pociągów kolejowych 
o"bo
iąz"U.jący z d.nie:r.n. :1. :r.n.aja :1.e:1.
 
wedlug czasu średnio-europejskiego. 

 
 Przychodzą do Lwowa: 
II na dworzec gl6wny: 
Z Krakowa: 2!!, 5
, 6220), 725, 845, 9 55 , 110*), .25, 
220
), 5 30 , 72!.t), 8!!, 9!;2 
*) z Tarnowa. f) od 15 maja. do 30 września włącznie 
codziennie. 
t) z Gródka. Jsgiell. od 1 czerwca do 80 września 
włącznie codziennie. D) z Mościsk. 
Z PodwołoczyAk: 7 15 , 11 25 , 1	
			

/DIGCZAS002001_1914_036_0017.djvu

			17 
N aj starsza i najpoczyt,niej sza ilustracya.' polska 


I 
O nI 


us rowan 


55 
lat 
istnienia 
55 


Przeszło tysiąc stronic tekstu i przeszło dwa tysiące ilustracyi rocznie. 


"TYGODNIK ILI..IUSTHOW ANY" w r. 1914 zamieści l1ajnowszą świetną powieść 


- 


- 


"L E G lON Y" 


HENR YKA - 
SIENKIEWICZA 


- 


-.BI _ 


część pierwsza "w K. B A J B" 
część drllga "POD DĄ.BBOWSKI." 


wspomnienia legionisty, z szeregiem wielkich ilustracyi W. Kossaka. 


Powieść JJLEGIONY"
 "TYGODNIK ILLUSTROW ANY" zaczął drukowa.ć w grudniu r. 1913. Nowi prenumeratorzy początek powieści mogą. 
nabywać po 30 hal. Z przesyłką 40 hal. 


Nadto "TYGODNIK ILLUSTROWANY" w r. 1914 drukować hQdzie 
naj świeższą powieść 
WŁOO. PERIYNSKIEGO "ZLOTY INTERES" 


Oraz dokończf'nic powieś(
i 


WACŁAWA SIEROSZEWSKIEGO I "HENlOWSD" . 


Artykuły wstępne, naukowe, społeczne i literackie pierwszorzędnych publicystów i literatów 
polskich. - Stale przeglądy wystaw naszych z udziałem wszystkich malarzy polskich i obcych. 
Ilustracye odźwierciadlające zdarzenia chwili bieżącej, - TEATR, SZTUKI PLASTYCZNE. 
PIŚMIENNICTWO OBCE. 


W r. 1914 wszyscy prenumeratorowie roczni "TYGODNIKA ILLUSTROWANEGO" oprócz 52 numerów pisma otrzymają bez dopłaty: 


12 tomów "Ciekawych Powieści" 


Zeszyt albumowy 
"Świat Dziecięcy" z rycinami kolorowanemi, jako 
PREMIUM NADZWYCZAJNE, 


"Przegląd Bibliograficzny" 


"Ciekawe powieści" kosztują dla nieabonentów rocznie 
16 koron. 
"Ciekawe powieści" kaMy prenumerator "Tygodnika 
III ustrow anego" dostaj e 
- - - ZUPEŁNIE DARMO!!! - - - omplety z r. 1910, 1911, 1912 tylko po 10 koron 

1913, za 12 dużych tomów bl'O- w oprawie po 
szurowanych 16 koron 


Na żądanie wysyłamy bezpłatne dodatki książkowe 
(Oiekawe Powieści) w bardzo pięknej, ozdobnej, płócien- 
nej oprawie za dopłatą za oprawę 50 bal. za tom; - 
to jest kwartalnie za 3 tomy 1 kor. 50 hal., - pół- 
rOCznie za 6 tomów 3 kor., - rocznie za 12 tomów 
12 koron.  


W roku 1914 celem nadania "Ciekawym Powie- 
ściom" cech Biblioteki beletrystycznej damy 
Uykl powieści Saskich 
J. I. Kraszewskiego: 
"Starosta warszawski", "Hra.bina Cosel", "Z siedmio- 
letniej wojny" i K. D I (J K E N S A.. słynną powieść 
4-tomową p. t.: 
"Dawid Copperfield". 
Od początku istnienia t. j. od r. 1910 
"Ciekawe Powieści" 
zamieściły: 
W r
ku 1910 powieści: Wołodego Skiby "Nad 
Poziomy", tomy 2, A. Dumasa "Karol Szalony", tomy 2, 
K. Dickensa "Klub Pikwika", tomy 3, G. Zielińskiego 
"Manuela", tom 1, A. Dumasa "Król Dziadów", tomy 2, 
I I W. Skiby "Grześ", tomy 2. 


=- 


W roku 1911: A. Dumasa "Straszny Rok", tom 1, 
H. Nagla "Tajemnice Nalewek", tomy 2, Erckmana 
i Chatriana "Hugon Wilk", tom 1, Deotymy "Panienka 
z okienka", tomy 2, Gautier "Kapitan Fracasse", tomy 3, 
W. Hugo "Człowiek śmiechu", tomy 3. 
W roku 1912: W. Rapackiego "Hanza", tom 1, 
E. Orzeszkowej "I pieśń niech zapłacze", tom 1, 
A. Dumasa "Towarzysze Jehudy", tomy 3, J. I. Kra- 
szewskiego "Bezimienna", tomy 2, Rellstaba "Rok 
1812", tom 2, Erckmana Chatrlana "Daniel Rock", 
tom 1, J. I. Kraszewskiego "Briihl", tomy 2. 
W roku 1913: E. Orzeszkowej ,,Australczyk" 
tom 1, A. Dumasa "Wilczyce", tomy 4, K, Laskow- 
skiego "Zrośli z ziemią", tomy 2, A, Krechowieckiego 
"Szary Wilk", tomy 2, J. Gautier "Cień chińskiego 
smoka", t.omy 2, Wołodego Skiby "Paryżanin", tom 1. 
Nowi prenumeratorzy biorący wszystkie komplety 
"Oiekawych Powieści" za lata 1910, 1911, 1912 i 1913 
zamiast ceny nominalnej 40 kor., płacą tylko 30 kor, 
I I w oprawie 54 kor. 
 


Prenumeratę przyjmuj,: Admlnistracya Tygodnika lIIustrowanego we Lwowie: Ulica Jagiellollska 3. 
oraz wszystkie księgarnie i kantory pism. 


WABUłł
KI PBEłłU.EBATY: 
W' e L"W"o'1Mie: W' Oalicyi z przesyłką pocztową: 
kwartalnie 6'80 kor. z oprawą ksiązek 8'30 kor. kwartalnie 7'20 kor. z oprawą ksiązek 8'70 kor. 
półro
znie 13'60 kor. " " 16'60 kor. półrocznie 14'40 kor. " " 17'401kor. 
roczme 27'20 kor, " ,,33'20 kor. rocznie 28'80 kor. " ,,34.80 kor. 
Wydawey: Gebethner i Woltl'. - Redaktor naczelny: Dr. Józef Wol:lf. - Odpowiedzialny za Bedakeyę we Lwowie: Artur Sehrider. 
Przyjaciół naszego pi8ma pro8imy uprzejmie o polecenie niniejszego prospektu.
		

/DIGCZAS002001_1914_036_0018.djvu

			o G I. o S Z E II E. 


Podpisany Bank oprocentowuje od d. 
15 marca b. r. wkladki na książeczki 
wkladkowe wedlug slopy 

 11 Ol 

 \4 \0 
Podatek rentowy opłaca Bank z własn
Tch 
funduszów. 


Biała, dnia 15 lutego 1914. 
Wiedeński Bank Związkow, 
Biełitz - Biała. 
IV. Ogólne Zgromadzenie 
członków 
Związku Ziemian we Lwowie 
Stow. zareje,str. z ogrankzoną poręką 
odbedzie sie we Lwowie, dnia 4 marca 1914, o godzinie 10 rano, 
w saU obrad Gal. Tow. Kreclytowego Ziemskiego przy ul. Kar.,ln 
Ludwika l. 1, po nabozeństwie, odbytem rano w kościele Archi- 
katedralnym, z nadępującym 
Porządkienł dziennym: 
1, Zagajenie przez Prezesa Rady nadzorczej. 
2, Odczytanie protokolu ostatniego zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego. 
2. Sprawozrlanie Dyrekcyi za rok 1913. 
4. Sprawozdanie Komisyi rewizyjnej. 
5. Sprawozdanie Rady nadzorczPj Związku Zie
ian, oraz wnioski tejże 
w sprawach: udzielenia Dyrekcyi absolutorJ um, zatwierdzenia bilansu za rok 
1913 i rozdżialu zysków i spra wozdanie Rady nadzorczej z toku czynności 
przedzięwziętych w celu przemiany St{)warzyszenia na Towarzystwo akcyjne. 
6. Wybór 6 cdonków i jednego zastępcy czlonka Rady nadzorczrj po 
myśli art. 14 statutu; 
7. Wybór Komisyi rewizyjnej. 
8. Wnioski członków. 


UWAGA: 


D V REK C V A. 
W razie braku wymaganego kompletu, powtórne Ogólne Zgroma- 
dzenie z tym samym porządkiem dzienn!
 odbędzie się tego sa- 
mego dnia, t. j. 4 marca 1914, o godzUlle 11 przed poludniem, 
bez względu na ilość obecnych. 
Ogłoszeniem niniejszem odwotuje się zarazem ,zwołane poprzednio 
na dzień ZJ muca 1914 Ogólne Zgromadzfnie. 


PORTRETY 


Adama Mickiewicza 
ls. Józefa Poniatowskiego 
Jana Dąbrowskiego 
Tadeusza Czackiego 
reprodukcye ze słynnych portretów 
w gustownych ra.ma.ch i za szklem 
Są do na.bycia. po 8 koron 
W biurze ogłoszeń Sokołowskiego, Lwów, Jagiellońs.ka 
Za porto i opakowanie na prowincyę dolic7,a się 1 koronę. 


Roczniki 
99 
 ęd.rO""'MTCa 

 
It::łI.2 
można nabyć po zniżonej cenie za 12 koron. 
Biuro Sokolowskiego. IjWów, ,Jagiellońska 3. 


18 


TABLICE i NAPISY 


I 


Prawdziwe materye berneńskie 
Sezon wiosenny i letni 1914. . 
l KtJPON 
mtr. 3'10 długi h kupon 7 koron 
k I t . li kupon 10 koron 
ornp e ny garnitur 1 kupon 15 koron 
. rnęzki f i kupon 17 koron 
surdut, spodnie i kamizelka l kupon 20 koron 
kosztuje tylko 
 
l kupon na czal'J'Y ubior salonowy 20 kor., 
tudzież materye na zarzutki, loden dla, tury- 
stów, kamgarny jedwabne, materye na suknie 
damskie rozsyła po cenach fabrycznych, zna- 
ny jako rzetelny j solidny 
SKŁAD F,\RRYCZ
V S(iK
A 
SIEGEl-IMHOF W BERNIE (Morawy) 
(Próbki darmo i oplatnje). 
Korzyści dla prywatnych odbiorców, wynika- 
j1!:ce ze sprowadzaTI
a WIU'ost sukna od firmy 
SIegel-
Hlhot są znacz,,:,. Stall', uajtańsze I 
ceny. Wielki wybór. SciśJe wedłu!, pr6bek, 
najdokładniejsze wykonanie nawet mał)ch zle- 
ceń przy zupe,tnie świpzym towarze. I 


z metalu lane oraz mosiężne 
grawirowane dla pp. adwo- 
- 
atów, lekarzy, biur i t. p., 
tablice graniczne I drogo- 
wskazy dla Rad powlatow., 
odznaki dla straży 
wykonuje najtaniej 
MAKS GL.A.S ,E RMAN, rytownik. 
lwów, ul. Sykstuska 19, telefon 1585. 
Odznaczony MEDALEM RZĄDOWYM. 
Cenniki bezpłatnie. 


lllllJ . fili 
Do zawieranIa ubezpieczeń życio- 
wych posagowych, na renty, ludo- 
w)'cll i dla dzieci pod nader ko- 
l'z)'stnymi warunkami, nbkiemi 
prcmlami, nadaje się najbardziej 
ALLIANZ 


500 koron plac, 


jey,cli moją 


Akcyjne Towarz. u1)ezpieczeń na 
życie i renty. 
Filia dla Galicyi i Bukowiny 
Lwów, ul. Zimorowicla I. 5. I. p. 
Zdolnych i rutyn. agentów poszukuje się. 


I 
I 
I. 3' 1 
i:3&
3&3& 
=::IE 3& 


maścią "KIA" 


nie ugunie pa,n bez boju w pr
eciągu 3 dni na- 
gniotki, brodawki, grubą skórę. Slo k z listem gwa- 
rancyjnym 1 kol'. I{ellleny. Koszyce (Kassa) l, 
Postrach 12110<1:; Wł:
r)'. 


- 


I ZIuiana lokalu! 
'IOPERNICltI i Syn 
optycy i mechanicy 


Lwów, nI. Akademicka 3. 
Największy magazyn jubilerski i zegarmistł'Zowski 
Jnliang DĄBRO'V8KIEGO 
kupuje i sprzedaje stare srebro, zloto i !ramienie. 
Zlecenia załatwiać można pocztą i pnez koreHp. 


-WYSIEW"KI 


przenieśli dnia l hitego 
1913 swoją pracownię 
skład towarów optJ'- 
eznyeh I Illechanl- 
cznJ'ch do nowego sklepu 
przy ulicy 
Hetmańskiej l. 10. 


z najlepszych herbat pól klgl'. '2 kor. 
60 hal. i 3 kor. 20 hal. 
poleca handel herbaty i kawy 
Edmunda Riedla, Lwó,v. 


r:

 


! 
I 
! 
a:=
3& 


(
 
I 


(ObOk Kawiarni Wiedeńskiej). 


,+' . 


Telefon 234. Telefon 234. 
Adres telegraficzny: "ST.A.DTBURE.A.U". 


Wazne dla wyjeżdżających. 


BIURO MIA8TOWE 


I 
H 
I 
II 
li 
I) 


I 
I 


c. k. kolei państwowych 
we Lwowie, ul. Jagiellońska Nr. 3. 
(Przedtem Pasaż Hausmana 9)- 


WYDAJE błlety zestawialne (Rundreise) do wszystJdeh miast w Euro- 
pie z 60, 90, 120, dniową ważnoścIą z opustem 20% we Włoszt'cb, 
I!'rancyi i Szwajcaryi, również bilety zestawialne w Jednym kie- 
runku do wszystkJeh zagrllnleznyeh miejscowości ką,pielowych z 
ważn
cłl} 4a 
ni. 
Pow,ższe bilety mają to udogodnienie, iż przerywać można jazdę 
we wszystkich miejseowogcIach }łez zgłaszania u naczelnika staeyi. 
CELEM UNIKNIĘCIA SCISKU przy kasie na stacyl kolei i złodziei 
kieszonkowych, biuro sprzedaje także bez żadnej (ł&plat)' 
t. j. w tej samej cenie co kasy kolejowe, zwykłe bilety 
Jazdy tak zwane kartonowe w jednym kierunku, do w5lzystkich 
miejscowoścI w Galieyj, BukowinIe i do więksr;p
h miast zagra- 
nicznych n. p. Wrocław, Poznań, Berlin, Kołobrzeg, Zoppoty, 
Frankfurt a/M., Bad Salzłtrunn, Budapeszt, Abbazia, Wenecya, 
Medyolan, Nizza, Cannes, l t. p. Kartonowe bilety nał.ywać mo- 
żna także o Jeden dzień wcześn.teJ. 
Uwzględ.nia 6łę znłzkł kolejowe, ległtymae)"e nrzętl.n!. 
cze ł bilety wojskowe po za slllzbą. 


I 


ASYGNATY do wozów sypialnych »Europejskiego Towarzystwa mię- 
dzynarodowego« do wszystkIch poeiągów w kraju i zagrlmlcą, za- 
mawiać można li!otownie albo telegraficznie. Przy zamów leniu na- 
leży podać dzIeli wyJazdu
 numer pocjl}gu i rodzaj miej8cu, {lam- 
skie e.zy też męskie i gdzie się wsiada. 


Wielka willa w Raguzie (llaImacya) 


przepiękne południowe położenłe, widok na morze, obszar Około 25 morgów 
z winnicą. parkiem szpilkowym, drzewami orzechowemi. 'leowemi. migda" 
loweml etc., bardzo nadająca się na sanatoryum - do sprzedania. I 
BliżII2!3 wiadomość: BłUł'edzlennJkew Sokołowskiego. - .Jagiellońska l. 8. Lwów. -
		

/DIGCZAS002001_1914_036_0019.djvu

			19 
888888888888888888888888S00888800S8S8888888888888°O 
00 
00 
00 


c. k. uprzyw. 


00° 8 
00,00' 
00 
88 
00 
00 
I 


o 


00 


., 


Galic. Akcyjny e 


L
O
IE. 


FILIE: 
w Krakowie 
w Czerniowcach 
w Tarnopolu 


KAPITAŁ AKCYJNY 20,000.
00 kor. 
LISTY HIPOTECZNE 209,000.000 kor. 
REZERWY. . . 10,624.000 kor. 


EKSPOZYTURY: 
w Stanislawowie 
w Podwoioczyskach 
w Nowosielicy 


Kalltol 
 wyml . any kupuje i sprzedaje 
wszelkie papierywartośc.owe i 
monety po najdokładnHszym kursie dziennym, nie licząc 
zadnej prowizyi. 
Zlecenia g ieldowe uskutecznia się pod najprzy- 
stępnipjszymi warunkami i 
udziela wszelkich informacyj co dn pewn
j i korzystnej lokacyi 
kapitalów. - Wszelkie kupony i wylosowane papiery 
wartośdowe wypłaca się bez potrącenia prowizyi i kosdów. - 
Bezplatne przeglądanie numerów losów i innych papie- 
rów podh'gających losowaniu. -. Ubezpieczenie losów 
przed stratą z powoda wy losowania. 


"IN ydz i a
 wierzycieli masy konkursowej :firmy Józef Schell we 
Lwowie postanawia sprzedać caly zapas towarów zelaznych, orat: 
urządzenie będące w
asnośeią magy konkursowej, oszacowanych na 
kwotę 25.866 K 97 hal ryczałtem lltt raz ieden najwięcej {iferują- 
cetnu za gotówkę, która się odbędzie dnia 25 lutego HH4 pod na-' 
stępującymi warunkami: 
1. Oferty mają być dożone do dnia 25 lutego 1914 do godz. 
lO-tej do rąk zarządcy masy, późniejszych nie uwzględnia się. 
2 Ofer, nei obowiązani są dOŻ)TĆ do rąk zarządcy masy wadyum 
w'kwocie 3000 K. w gotówcp, gdyż bez wadyum oferty nie będą 
UWzgl
dnione. 
3. Najniższa oferta wynosić ma 8622 K 32 hal., poniżej której 
to ceny towary i urządzenie sklepu nie będą sprzedane. 
Oab cena kupna sprzedaży musi być dOŻOllą w gotówce po za- 
twierdzeniu oferty. 
Niedotrzymujący tego obowiązku traci 'wadyum na rzecz masy 
konkursowej. 
4. Masa konkursowa nie odpowiada ani za dobroć ani za jakość 
ani za ilość towaru jak również urządzell!a sklepow
'go, 
5. Towar ma być zabrany najdalej do dn: trzech od dnia za- 
tWierdzenia ofert.v pod rygorem, iż towar kupiony zlożony zostanie 
na koszt nabywcy na sklad. 
6, Wydzial wien;ycieli nie jest slu
powany wysokością oferty i 
wolno mu wybrać naj odpowiedniejszą osobę z pośród oferentów, albo 
WSzystkie oferty odrzucić 
7. Oferenci mają w ofertach wyraźnie oświadczyć, że na wa- 
rUnki ofertowe tutaj podane zgadzają się. " 
8. Oelem oglądnięcia towarów sprzedać się mających należy 
zgłosić u zarządcy masy przy ul Slonecznpj L. 47 od 10 - 
przed poludniem 
Lwów, dnia 


Oddział de p oz y tow y przyjmIJje. 
vkr	
			

/DIGCZAS002001_1914_036_0020.djvu

			- 


" _ . 


1
.
 


',' . T: 


yn 


20 


I 


- - a""
a, 


pat
_....,",) 


za 'P01u().,
:r
 gr"i'ąC2go powietrza 
ściśle pod,rug zasad hygieny, znakomita w smaku aromade 
codziennie świezo palona 


1/. kilo kawy paJonej Melange Nr. 1. 
1 / . Nr. II. 
.""" " ] ' 11 
1/. Nr. " . 
1/. " " " Nr. IV. 
l/
" l\felr.nge eesarska Nr. U. 


l kor. 80 hal 
2 kor. - hal. 
2 kol. 30 hal. 
2 kol'. 60 :baJ. 
8 kor. - hal. 


poleca 


Handel herbaty i kawy 
IdmBada Bledla 
\ve Lwowie, Teatralna 3. 
Naprzeeiw Katedry. 


- 


-:-- 


Austro- Arnericana- T ryest. 


Regularna i bezpośrednia komunikacya pasaztJrów na wylovintnie urządzonych, 
pośpiesznych parowcach, oraz ekspedycya wysyłek frachtowych z Tl"yestn do 
P6lnocnej AlUeryki 
wprost do Kanady 
i Poludniowej AUleryki 
NajbłłżHze odjazdy (lo AUleryki 1-6Iuo(o,uej: 
Belvedere . . . . . 21 lutego 1914, 
Martha Washington . . . 28 lutego 1914, 
Argentina . . . . . . . 14 marca 1914, 
Kaiser Franz J osef 1. 28 marca 1914. 
Najbliższe odjazdy do Ameryki poludniowł..j: 
Franceska . . 18 lutego 1914, 
Alice . . . . . . . . . . . . . . 4 marca 1914. 
Columbia ............ . 18 marca 1914. 
Szczeg6lowych illfornul(
yi udzielaJą: TRYEST: Dyrekcya, Via m olin pi- 
colo 2. - WIEDEŃ: Biuro pasażerskie, II. Kaiser-Josefstrasse 36. - LWÓW: Biuro 
pasażerskie Gr6de(
ka l. 93. - C,ZEBNIOWC,E: Biuro pasażerskie, Rathaus- 
straS1!e 11. - KRAKÓW: Biuro pasażerskie A,ustro-Americana, ul. Lubiez I. 5. - 
TARNOPOL: Główna agencya (Emil May). - BRODY: Braff i KaUir. 


lurY8r 


kl. '. 
1 jJ11111.¥
 -r..... 11l
 
O 8JOWY J 
 
Bil.:ro dzialisików Sł' SokolGwskieao. lwów, .ł2pieJlońska I. 3. 


" , . 
 " "
:

,-
,' ,.I......:. - ...
;,. . . . : '. . I ". '. " ';\, ..' -r....:. 


.1111111111111.111111111111111. 
-- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


l1li 
- 
- 
- 
- 
I: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
.. 
- 
- 
- 
- 
. I1I1II11III1II . 11,111111111111 . 


Rządowo . uprawniona 


Fabryka., 1ł
ód__ineraJ.nych sztucznych 
i specyalnych leczniczych 
pod firmą 


K. RZAtJA i CRM,URSKI 
"- 
W Krakowie, ul. św. Gertrudy I. .4 


wyra.bia pod kontrolą Komisyi przemysfowej Tow. I.Jek. Krak. polecone przez to Towarzystwo 


Wody 


mineralne 


odpowia.dająee składem chemicznym wodom: Bllińskiej, GieshUblersklej, 
Seiterskiej, Vlchy, Maryenbadzkiej, Homburg, Kissingen, tudzież 
SPECY ALNE LECZNICZE, jak lit ową, bromową, jodową, żelazistą, kwaśną, oraz 
normalne wody mineralne z przepisu prof. .Jaworskiego. 
Sprzedaz cząstkowa w aptekach i drogueryach. Cenniki na żądanie franco. 


,.. 
Uczcie sie na SAMOUCZKU REUSSNERA w domu, przed szkołą, 
w szkole i pc szkole, bo 
AMO UCZEK ten sta.l się już potrzebnym, pomocnym i użytecznym dla h- 
zdego, bez różnicy wieku i zdolności um)'s,towych, kt? t3:Jk
 
chce n
.uczyć się sam bez pomocy nauczyciela, zalem bezp
atnie ezytac, prsac 
i rozmawiać: po,nlemiecku,francu
ku, angielsku,. rusl';u l po po
sku b

dzo 
ł'atwo, prędko i gruntowni c, a przytem ta.nllll kosztem. AJbowlem, nIe potrzebując płaCIe za 
naukę, oszczędza się znaczn
 sumę pieniędzy, a wy
atek zro,uiony na Sam
ucz
k, zwraea 
sie Z tysiącznym procentem kaidelllu posiadaczowI tego pOdl'ęczDlka, ktory ma za- 
tem 'wyższą wartość ni:i doto. Kaidy uczn.ń, z najsłabszcm nawet uzdolnieniem umysłowem, 
pragnący się uczyć jednego z powyzszych jęz.fkó:-v poz.a szkol'ą, alb
 przygotowyw.ać się d.o 
egzamin1l w szkole publicznej, Ju
 do pOpl'aWle
la SO?le z,l'ych S
OpnI podczas naukI szkolne], 
a najcześciej jeszcze po ukończeniu tej ze lll
uln w szkole" uCl.e
a .SJę o pomo
 I mtunek do Samoucz
a. 
Szczególniej zaś, 'chcąc się nauc:.lYć rozmaWIać, lub czy tac kSl!]:zkl w o
eym ] 
zyku, trz
ba rozpocz'ynac. na 
nowo naukę pr
k!yczn?-konwer
acyjn
, pr7.Y. P?mocy Sa.mouczka.. Konwers
cya. bowiem stanow
 
wmt- 
esencyę 7. naukI Językow 1l0wozytnych, a te] nIe UC7.!]: .t,nt W szkole, anI p:ywatme :.I .mnych p

ręczmk.ow. - 
Około 900.000 z'IMolenników metody nauczam.. Reussnera I 2.000 Jego UCZnIOW osobIstych, 
zajmujących już wybitne stanowiBka dzięki Samouczkom tym, dają rękojmię o nadzwyc7.ajnej btwo- 
ści, praktyczności i użyteczności jego SamouczkóW', istniejących, 
d 1880 r.,. któryc
l ceny 
s
 stosunkowo nizkie, np.: hl'J. 16, 36, 72 i kor. 1'20, 2'40, 3'60, 
'OO. l1.tolma spl'7.cdl1z w kSlęgarm 
S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie, która \1'ysyJ'a prospekt l l-y zeszyt Samouczka gratis, 
po otr:.lymaniu marki p
towoj 7.3, 15 bal. 
-..- 


o kazya ! 


Za półdarmo ! 


o kazya ! 


Dopóki zapas starczy! 
Pojedyncze zeszyty ilustrowanych pism z lat: 1
11, 1912, 191B 
"Sport im BUd", "Die W oclle", "Meggendorf"er BUitter", 
"Die 1łIuskette",,,Simplicissimus", komplety "WĘDBOWUA" 
za połowę ceny do nabycia 
W Biurze dzienników i ogłoszeń Si. Sokołowskiego, Lwów, ul. Jagiellońska 3. 
Na prowi.ncyę wysyłka za zaliczką luh za poprzedniem nadeslaniem należytości. 


Okazya! 


,.za ,p6łdarmo! 


o k.azya ! 


Z drukarni Wł. ;P,ozińskiego (pod zarządom J. Niedopada) ul. (jzamieekiego l. 12. - 'felefon 527.