/DIGCZAS002001_1921_111_0001.djvu

			..
r, 111. -.'.,..,....". 


.. 
 ..
o 12. PojPdync7e numera do 
';'!!:>
ci
 w Ekspedyc,ji uJ. Gr."rnieckiego ]2, w billu;, d"iermików S. Sokołowski 
: £ka .Tagildlońlilm 7, w biur"/jh d"j"'Joików i tratilrllp.h. - Listy nalp7.V fr"n. 

 ".V:.;ł.

 


Rct:lslJI;j,'"je otwarte woJD" od opła.ty. - K'JOto P. K. n. Nt, 14.1.690, 
T8lł'ltoll 1ł8dałiejl Nr. 192. - T618foll jiim.h,j8tr

jl 7B. 


P fi li N U M 
 F{ ,1'.\ "t A.I 


we Lwowie b0Z dost!>w}' 
we Lwowie z dostaw'ł. z przesyłką pocztow
 w Poli(j!J 
I puesyłką POCttową WioDych państwsch 


Ji!j168i
(;
1I1, 
75,- Mk. 
90'- U!I:. 
120'- Mk. 


Wszystkie ogłoszenia przyjmuje Administraejs .Gazety Lwowskiej", Lwów, ul. 
Podwale 3, " godzin&'.JIl (.d 8-i i 5-7 i biuro S. Sokołowski i Ska, ul. JagielIoń- 
.'a 7. 


99PJ'zew'-'łłnl
 naukow, ł lI&eraeld" kwartslnilr. Prenumerata la:18' 
uyt 40 Mir., ro(:znie 160 Mk. 
Listy i przesyłlri rękopisów należy przesyłać do Redakcji .Przew()dalk- po" 
adresem: Lwów, ul. WMowa l. 31, I. piętro (nad mezQninem). 


........,.'.;ij£
 
.....'o1.:.;":10b0.

--;.i£'
J1ł'....
--w;..::zaL

 ':'ii..
:

.\',


i'r:':!\. "'5.
,j;.c::1iiJk.'C 

L 


I poz. 
34), art. 1 i 2 ustawy z dnia 13 lipca ł Łowit'z, Maków, Małkinia, Miechów, MiędZY- I 4000 mieszkanców według ostatnich urzędo- 
1920 r. (Dz. U. R P. Nr. (iG, por.. 
35), art. rzec, Milanówek, MiłosDa, Mława, Myszków, wych spisów ludności, a nadto, bez względu 
10 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. N!lłęczów, Nieszawa, Nieporęt, Nowo-lwi- na ilość mieszkańców, te miejscowośe.i, w któ- 
Ho P. Nr. 6fi, por.. 436), art. 57 ustawy tym czna, Ojców, Okuniew, Opatów, Ostrów, rych mieszczą się władze administracyjnA 
(
za
ow(jj z dnia 29 października. 1920 r. (Dl. Ostrołęka, Ostrowy, Otwock, Orla, Oso wiec, 1. Instancji, oraz miejscowości, które na te- 
n. H. P. Nr. lOG, poz. G?9), Rada Mini- Ostrowiec, Pabjanice, Pis8eczno, Pińczów, renie Małopolski i b. dzielnicy pruskiej są 
strów r.arządza, co następ\1,\fJ: Płochocin, Płock, Płońsk, Pomiechowo, Prza- siedzibą sądów powiatowych, a na terenie 

 1. Od dnia 1 kwietnia lH21 r. usta. snysz, Puławy, Pułtusk, Rabsztyn, Radomsk, b. Kongresówki były sied\:.ibą da.wnych są- 
nawia się następującą tabelę podziału miej- Radzyń, Rawa, Rejowiec, Sandomierz, Sejny, dów pokoju. 
scowości w Państwie Pniskiem na klasy, dla Sieradz, Sierpc, Skolimów, Stawków, Stupce, Pozatem: Baby, Bakabrzewo, Barglów, 
oznaczenia mnożnika dodatku dru
yźnianego: Sokpłów, Stara. WieH, Staszów, Stopnica, Bąkowiec, Będków, Bednary, Blizin, Błaszki, 
1. klasa' Stryków, SzczypiorIlo, Szydłowiec, 'fłuszcz, Bodzechów, Bystrzyca, Brańsk, Broszków, 
. Tomaszów Lubelski, 'romaszów Mazowiecki, Chmielów, Chorzele, Czarna Wieś (stacja 
Turek, Węgrów, Wierzbnik, Wiązowna, Wi- kolejowa), Czerniewice (stacja kolejowa).' 
dzew, Włocławek, Włodawa, Włoszczewa, Czyżewo, Dąbrowi\ Grodzieńska, Filip6w, 
W olomin, W olbrom, Wysokie Mazowieckie, Drohiczyn (nad Bugiem), Dziewule, Garbat- 
Wyszków, Zaborów (koło Warszawy), Zakro- ka, Gołąb, Goniądz, Gródek Białostocki, Ja- 
czym, Zambrów, Zdup.ska Wola, Zelów, Zgh;l'Z, rosław, Jedlnica, Józefów, Kamińsk, Kny. 
Zielenice, Zwoleń, Zelechów. szyn, Koniecpol, Konstantynów Podlaski, 
Biedrusko, Brodnica, Bydgoszcz, Choj- Korczew, Kornica, Kraśnik, Krasnosielc. Ku- 
nice, Czarnków, Działdowo, Gdynia, Główna, nów, Kużnica, Krzywda, Leopoldów, Łapi- 
Gniezno, Gl'udziądz, Inowrocław, Kępno, g'uz, Łaskarzew, Łachów, Ł1mazy, Łysów, 
Krotoszyn, Kwidzyń, Ławica, L!C\szno Lubań, Michalin, Miedzeszyn, Mielnik, Mordy, Mo- 
Ostrów, Ostrzeszów, Puck, Rawicz, Staroł',Jka, tycz, Mszczouów, Nadbrzezie, Nasielsk, Nie- 
Starogard, Skalmierzyce, Tczew, Toruń. Wą- borów, Niekłań, Nowogród, Odolion, Olsztyn, 
brzeźno, Wejherowo, Wieleń, Wolsztyn, Opatówek, Parczew, Piaski, Pilawa, Piszczac, 
Zbąszyń. Piątoica, Płyćwia, P_iewo, Potok Złoty, 
Andrychów, BakOIic.zyce, Bochnia, Bo- Raczki, Radość, RadJ.iwiłłów, Rajgród, Bo- 
horodc'1.aoy, Brody, Brzeszeze, Brzezinka, g6w, I{okiciny, Roszki, Rożan, Ruda Tulub- 
Brzuchowice, Buczacz, Bursztyn, Chabówks, ska, Rudniki, Sarnaki, Sędziszów, Słotwiny, 
Czortków, Chodorów, Dąbie pod Krakowem, Słowiki Nowe, Sniadowo, Sobolew, Sobienie 
Dębica, Delatyn, Derczyce, Dolill'lo, Dunajec Jeziory, Solec, Siemiatycze Stawiski, St
wi- 
Czarny, Góry, Gródek Jagielloński, HaJicz, szyn" Sterdyń, Suchedniów Suchowola, Swi- 
Horodenka, Rubicze, Rusiatyn, Iwonic.z, Ja. der. Swidnilr, Szcpietowo, Tarczyn, Tela.ki, 
nów, Jasło, Jaworów, Jeleń, Bory ad Jeleń, Tel'esin, Terespol, Trawniki, Suszyn, Ujazd, 
Kałusz, Kamionka. Strumiłowa, Kęty, Knihi- Uśeilug, Waganiec. Wąwoluica, Wini ary, 
nin, Kobierzyn, Kosów, Krościenko, Krynica, Wizna, Wiżajny, Wohyń, Zagnańsk, Zajezie- 
Ku1parków, Kuty, Liszki, Ł'łńcut, Medenice, rze, 
aklikó.w, Zaw
da, Zwi
rzyniec Lubel- 
Muszyna, Nadwórna, Nowy 'l'arg, Pilzno, ski, Znki, 
yczyn, 
ylin. 
Podbuź, Podhajce, Podwołoczyska, Poronin, Fordon, Odolanów, Skarzewo, Strzałko- 
POfiada O1ch()wska, Przeworsk, Rabka, Rawa wo, Tuchola. 
Ruska, Rohatyn, R.Ymanów, Sambor, Sanok. Balin, Bełżec, Bierzanów, Bo
danówka, 
Skawina, Skole, Stary Sącz, Stebnik (koło Bolechowicze, Bołęcin, Bvrki Wielkie, By- 
Drohobycza), Sucha., Swoszowice, Slczawnic3, czyn a, Brzezinka, Chełmek, Choczllia, Chy- 
Sniatyn, Sokd, Trembowla, Tłumacz, Turka, rów, Ciężkowice (kuło Szczakowej), Oisna, 
'l'rusk awiec, Tyśmienica, Wadowice, Wieli- Czyżyny, Czerniehów, Dobrowlany, Dora 
Cz.ka, Winniki, Wygn.anka, Z!\leszczyki, Za- (obok Jj\remcza.), Hrebenów, Inwalid, Ja- 
blocie (pl'zedUlie
cie Z,rwca, .Zbaraż, Zborów, błonb"..N'iżna, Jawiszowice, J amna (obok J 11.- 
Złoczów, Żabie, Z!'g'il'stów, 
r)łkiew, Żywiec. remcu), Jnemcze, Jasienica. Jedlieze, Je- 
Czechowice, Dziedzice, Goleszów, J a- zierna, Krasne, Lesienice, Libiąż, Lubień, 
worze, Międzyświe
, SkoczrJw, Strumień, :rJ'1woczne, Łodygowice, Łupków, J', 1 1pków 
Ustroll, Wisła. Nowy, Medyka, Mikuliczyn, Olszanica, Pod- 
leśni6w, Posada Chyrowska, Bajcza, Roczyny, 
Rożanks, Rychc.ice, Sianki, Sichów, Sławsko. 
Wszystkie miejcowości, liczące ponad Słocina, Sobniów, Sokoliki, Sporysz, Stoja 


CZĘŚĆ URZĘDOW
A, 


Mini
ter sprawiedliwoHci zamianował 
Rtanistawa Nowaka, p. n. starost.y w Pin- 
(
7.(lwie, sędzią sądu (,kręgowego w 'l'arnowif'. 


Rozporządzenie 

linist.ra 7..drowia Puhlicznego z (lnia 21 
kwIetnia 1921 r., w przedmiocie o])l1\t 
za analizę specyfików farmaceutycznych 
oraz kvsmetyków. 
Na mocy p. 13 art. 2 oraz art. 10 za- 
sadlliczej Ustawy Sanitarnej z ania j 9 lipca 
1919 r. (Dz. Pr. Nr. 63 poz. 371) zarządzam, 
co następuje 
O pIatę za urzędową analizę specyfików 
farmaceutycwyeh oraz kosmetyków, ustanl]- 
wioną rozponądzeniem Kierownika Minister- 
litwa Zdrowia Pl1blirznl'go z dnia 20 stycznia 
1921 r. (Monitor Polski z dnia 26 siyczni
 
1921 r. Nr. 20), podwyisza się od (l'lir. ogło 
f!zenia niniejszego rozporządzenia, a m'ano- 
wicie: :za. analizę specj'fików do 1GOO marek, 
za ana.lizę kosmetyków do 1000 marek. 
Milłister Zdrowia Publiczneg,) : 
w z. (-) Ohodźko, 
Podsekretarz Stanu. 


Rozporządzenie Rady Ministrów 
'/. dnia 21 kwietnia 1921 r., o podziale 
JUiejscowoścl w Państwie polskielll na 
klasy dla oznaczenia nUlożnika. (lodatku 
tlr?ż)'źnlanego do płacy zasatloiczej 
1unkcjonltrjnszów Pllilstwowych. 
Na pod'Obwie postanowiell, zawartych 
wart. 5 ust;
wy z dnia 13 lipca 1D20 roku 
(D
. U. R. P. Nr. 65, poz. 42\1), art. 5 usta- 
wy :r; dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. 
.N r. 65, poz. 430), art. 5 ustawy z dnia. 13 
lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, pr,z. 
421), art. 1, 2, 3 i 4: ustawy z dnia 13 lir,c:) 
l !)20 r. (!)t.. Ust. R. P. Nr. 6;), poz. 432). 
HL 3 llSt:
wy z dala 13..,li p ca 1920 r. (Dz. 
U. H. P. Nr. 6G, poz. 4;,3), art 6 ustawy z 
dnia 13 lipca 1920 r. (D:£. U. R. P. Nr. 65 


Warszawa. 


II. kh8a: 
Anin, Biała. Sit dl BCka;. Białystok, Bę- 
dzin, Bielsk, Blizne, Bródno, Chełm, Często- 
chowa, Dąl:rowa, Dawidówka., DębJin, Gołąb, 
ki, GolonÓg. Grójee, Granica, Grodziec, Gro- 
dzisk, Hrubieszów, Jabł'onna, Janów Siedle- 
cki. Ki.zimierz, Kielce, Łapy, J'Jazy, Luhlin, 
["ódź, ;P,uków, Lubartów, :Marki. MiIowiM, 
Mińsk Ma.7.0wiccki, Miociny, Medlin, NiwkaP 
Nowy Dwór, O:
:u
z, Ottanew, Opoczno, OLa- 
rów, Pipil'kó:',', Pludy, Pogoń, PrusŁków, Ra- 
dom, Radzymin, R0mbertów, Siedlce, Ska- 
rżysko, Skicrniewice, Skorosze, Sochaczew! 
Sokółka, Sosnowie,c, Strzemie:::zyce, Suwałki, 
Utrata, Wawer, Wilanów, Włochy, Ząbki, 
Ząbkowicp, Z\Jogórze, Zagoidż..Zamośc, Zawier- 
cie, Zegne, 
}'rul'dów. 
PozllP.ń. 
B:a'a, BOl'Y8
aw, Brzeiany, Chrzanów, 
Drohobycz, Gollice, Jarosł'aw, Jaworzno, Kle- 
parÓw, Kołomyja, Kraków, Krosno, Lipnik, 
Lwów, Nowy Sącz, Oświęcim, Persenkówka., 
Przemyśl, Rzeszów, Siersza Wodna, Scho- 
dniclI., St
nhławów, St.ryj, S'Lczakow&, 'rar- 
nów, Tarnopol, 'l'rzebinia, 'l'ustanowice, 7.3.- 
kopant>, Z;W1arst.vnów, Zniesienie. 
Bielsko, Bohrek, Cieszyn; 
III. klasa. 


Anglistó'N, Aleksandrów Kuja.wski, Ale- 
ksandrów f,ęczycki, Andrzt.jó". Barysz, Bił- 
goraj, Błonie Brzeziny, Brwinów, B;Jkowno! 
Busk, Cząs
ków, Chmiolnik, Chęciny, Cie- 
chanów, CI'2chncinek, Dębe Wielkie, 
-'ale- 
nica, Falenty, Gałkówek, Garwolin, Gl}aszyn, 
mowno, Góra, G6ra Kalwarja, Góry Swięto- 
krzyskie, 
ostyniIl, Herby, "frena" (m;;ada 
obok Dęblina), Janów Lubelski, Jędrzejów, 
Je7.iorDi!., Kalisz, Karczew, Kolno, Koluszki, 
Konstantyrrów ;P,Qdzki, Końskie, Kozienice, 
Krasny.3taw, Kutno, Lipno, Łask, Ł:>mża,  - 


-.. 


4) 


nieczynnym. Piąty J akób upodobał sobie 
rozgr-dane młyny i wiatraki dziadka i tarł 
ziarno 
łote na chleb powszedni. Krom tego 
nie zanIedbywał organu oraz kancjonałów 
i po prawdzie skwapliwiej na chór kościelny 
niżeli do młynów z.achodził. 
Wszyscy byli czynni, brakło chyba rąk 
Janusza, który duch niospokojny w świat 
kętlyś po?ieżat 
I me Wracał czas długi, bo lat kiika. 
ADgelo, który znał świat. jego burze i nie- 
bezpiee. zne okazje, stracH nadzieję w po- 
wrót pler,wo
'odnego syna i już go opłakał. 
Macierzynskle serce Hanny mówiło zasię, 
że syn powróci. 
Jakoż dnia jedneg-o się zjawił. Przybył 
nie sam. Przywiódł urodziwą białogłowę, 
którą tam W świecie pojął za żonę. 
- Jesteś nareszc'e! Sib czasu wędro- 
wałeś po świecie - uścisnęli go stęsknieni 
ojcowie. 
--: J
stem, a oto' syn0wa. 
N l
wlasta schyliła się zapłoniona do 
rąk rodZ1C.ÓW. Tymcz::\sem zbiAgli się bracill. 
i siostry. Januszowa niewiasta brała dziew- 
częta w falniona i szczerze je całowała. 
- Jak t.y się nazy
 asz - zapytała 
ją najmłoch za córa Angela. Baśka. 
Jadwiika wołali na mnie rodzice, a 
teraz on tak nazywa. 
- Ale jakeście tu przybyli, świat dro- 
gi - zapytał Angelo. 

 Ot, jechało si
 noek, - odrzekł 


)lk(
zY
ław O p ałelr. 
- 


S A J K A. 


(Ciąg dalszy) 
VIII. 
Nie oparł się Janusz tej tęskniey, co 
go W świat gnała. Pobłogosławiony przez 
rodziców wyruszył na oną wędrówkę i długo 
do dom nie wracał. 
A tymcl8sem mnożył Bóg potomstwo 
Angela. S1eściu synów krzepkich i m
cnJ
h 
i tyleż cór dorodnych rsdowalo spo)rzeme 
rodziciela i dobrej macierzy. Już dom jeden 
ich nie pomieścił. Owóż zajęli d worki sąsie- 
dnie. 
D;iewczęta pracowały w pc.lu i w ogro- 
dzie. W domu narządzał'y posiłl:' k i odzież 
naprawiały. Przy kołowrvtku pr

d
y nić i 
piosenkę. Chłopcy za sochą ch
(bh l z boru 
znosili ubitą zwierzynę. Odd
h się też ocho- 
tnie rzemiosłu. Jeden ożywIł pracą ponu- 
cony warstat mistrza Mateusza. On gjostrnm 
w dani cyzelował piękne . zausznice i na- 
szyjniki w które na niedziolę SIę st.roi
y. Dr
gi 
zajął zapomniane warstaty tkal:kle I płÓClfll 
rodzinie dostarczał, a także gdy trzeba, 
szewiectwem się bawit Trzeci drzewa ścinał 
w borze, wielkośne proste jedle i obrabiał 
Je na tarcice. Czwarty kuźnię nawiedził z 
uBjasłem dawno ogniskiem i miech
m 


- 


. 

--- 


IV. kasa. 


syn - dniem się spoczywalo w ukryciu. Ale 
trza mi koniska. u wiązac u płota. 
To rzekł'szy, ruszył naprzód, a za nim 
cała rodzina. N a uboczu szczyp&ło trawę czte- 
ry koni silnych i rosłych. 
- Trzy dla was, jeden mój. Są takoż 
gościIice dla wszystkich. 
R
uciły się na te słowa siostry i nuż 
brata całować, nuż prosić o podarki, B 
prędko. 
Weszli do wnętrza domu. 
- Zmieniło się tu u was - nekł J 11.- 
nusz. - Nie będzie mi tu znowu tale źle 
bardzo z moją kobietą. 
- 'fu cale ładnie - odrzekb ona. 
- Tak, ale zWil,ż J adwiiko, że llldzi 
tu tyle jeno, co widzisz. Piętnaście osób już 
z tobą. 
- Będzie rychło szesnaście - zaśmiab 
się, pokazując dwa rzędy białych zębów. Po- 
czcm szczebiotała dalej: - . 
- Nijak mnie tupani matka pUŚCIĆ 
nie chciab. Ledwom się wyprosib. O?ie- 
cała się n:edługo w gościnę z całą rodzmą. 
- A siła masz Jadwiżko rodzeń'Jtwa- 
zapytał Angelo. 
- A jest ieszeze doma siedmioro. Trzy 
siostry i c:zterech braciaszków. 
- l siostry przyjadą? - zapytali omal 
równocześnie bracia Janusza. 
- Przyjadą, przyjadą, 
- A bracia - zagadnęły tym razem 
z zapartym tchem a W'lJtydliwie dliewez@ta. 


- l bracia przyjadą. 
- No, a co słychać w stolicy - rzekł 
poważnie Angelo. 
- Nie żywie już król o którymście 
nieraz wspomiaali. 
- Pomarł król? 
- Tak. A berło dziedy po nim syn 
jego dobrotliwy a wielkoduszny. Gazda za- 
radny schowałci miecz w pochew a miasta 
wydźwig& z ruiny. Kościoły' z kamienia a ce- 
gieł gockim porządkiem buduje, ratusze i 111.- 
pideje osobliwe, spichrze na zboże. A wkoło 
miast mury, baszty i barbakany stawia prze- 
dziwne, jakich drzewiej u nas nie bywało. 
Onci wie i o nas i o losie grodu naszego. 
Silom mu mówiłem. Zdumiał się słysząc one 
dzieje i wierzyć nie chcj at Za jego tei ła- 
ską i orędownictwem widzicie Jadwiźkę przed 
sobą. Matka. jej puścić nie chciaf& i trzeba 
było aż pomocy królewskiej. 
- A co rzekł król na wieść o mieście 
naszem? 
- Ł/Y mu w oczach stanęły i rzecze 
tako: SzlachetulI. krew płynie w żyłach twe- 
go rodzica i wielką widno ma duszę, skoro 
nil'l rzucił pustyni, a miłością ku pieleszy 
rodziDnej pałają-c ostał, by życie nowe tam 
krzesić. Nie przepomnę mu cnoty onej i da 
Bóg, niech jeno co ważniejsze opędzę, a Sam 
pojadę i dank mu należny zaniosę. 
Ciche szczęście za.błyslo w oku Angel&. 
(Oi" dałll1 Ru
,i) . 


-- , ..
		

/DIGCZAS002001_1921_111_0002.djvu

			nÓw, Stdl£", S ułk'Jv"; c:! , SYllJw()dsko W,fzue, I p0l'f.n i wsiaał da powo
u. Eskortę stanowi,} przps;;Łe:k 'Kt'{I{iiki 
uw

o raj
..,L
 :':i!lGta. (,ZO;Bffi przyj"'0h
ł z Wat':;!awy U3.,rilU', ur:ą' 
Synow,óM'!w Niżno, SJ;'iąt"iki, SLk!o, Tarta- szwadron 25 p. ułomów, W nastopnych po- waly, io :-::::d,ś L,d td,;j dziu), aie 
v p;,- ctl:.ny pr!t'Z oJ:ic2"ów 29 p. p. 
1"r1w. 'fa
:
'\fli('o. 1'f3ei[l,ug. 'l ' {)('hJa, 'VV f:gier.
ka wozach zajęli miejsca, wymieni
'ni. wyi
,i mi
('i i w bwlad"It1o<,j n
1.s;''1.i w;;;S\01"1.nlt'!lj!1 O gN1zin i ,., 12 min. 30 w nocy N"c:el- 
GorB-b. W oh R'1:
{lriIish, \V or,)chh, Zabie- dostojnicy, rrzybyl
 na powi/a!lie Dostojnego te zJ.t8.r1y sie, 'fo t
)Ż z ('jlvU1 ,}uhl':;;:tmic'n nik P.U\st\\:1. '\\Tc.:; 7.,) świta po
jagie'n na1- 
nów, Za
',;r.nik, Z::l2;Ó1Z, Zagól'2:auy, Zele- Gościa, dalej gen. Z
li
nw
ki, jako dowódc8 lauz;, k'tórzv dzj"'-Il t(m .;" 1 '.i 1. 1, W!"ls
i,'mi I ZW'l';
7,ajnvm O.t;"i'hat do W;
r,:
,w'V. 
ni anka, 7Jwienyc
, hllYawi(':}. 10 dywizji, w skład której wchod
i 29 pułk oczyma, o ciem p
.k()lenia "H11'
.yły i \1:1 ('?J
' I " ., " 
A!..kqfm,J.rowic
., .Hip]qk Stary, Bi'('nna, pi.pchoty, były Min:!Otrr 
brhu Olszewski go tę-Jmił.v, witamy CH'Jlil', D:-<;;tnjny {h. 
=:-:""",..,';':;!':l""
z
'
_
"'!i'!łrnL

.
.-;wI 
Byst,ra, Chyłi\ n
)ęg;el/:.v, hte
n!\: Jawo- lbkup poJowy ks: G:
il, p
ezJdel1t. miasta I ' ściu.i rii'!l1ie?1Y sil;, '[. ca,tei. (1n8Z}', ź? t.akie!.. 
rzynga., K:H'?,yce"F. arr:lf:'r.'
}l,' J{t1nlakow, Le- Wsrsz&wy .Dr
!>wJeck1, adJutan.t. g:eneralny I 

a"oVl (hiy11
my. f,e tak w'elk
 cbli!ę prz
.! Nda do'eyata Aszl< 
n azego. 
ama G'jnn JLr;rhw:ce (1:
!J'r:"" M'ędzyrz
- podpułk. Wlemawa-Dłngoszowsln I m. ! :J'Jwamy. ! 
cze, .Maisztwo, Pas
wis!;:>., Pl)gwI7,d")
', Puń- , U starej rogatki pod bramą tryumfa.J/Ją I Mi'3szkańcv K a1in
, tak 
rod1e J)l'7.I\R
ti 'le umow.v o ołtarzem ustawiły się w szeregu bataJjon <1z.j
. (!zitki hsce Buz,.j. w marwym stopniu O"
wiid(':tenjd tego rodzaju, dożone w chwili, 
prelimi
arjach p.okoju i rozeimie w Rydze. 29 p. r" szwadr?n 25 P; 
., 
ateria .ciężkh.j W) konałd, walcząc \twy('i
s
o r-a wiplu. gay zgoJ!,ie z uchwiłJ:ą Rady Ligi Narodrw 
pozostaJe bez zmIany. artylerJl, bandef)a WłOS(')llll I oddwt.ł h
r wIelu ofiarną luw'ą hob 
tf'rl\W Ho:-wnych i nil' pr7.:rsądza,hc w Tlic
em rozwiązsrlia 
Prezydent :Ministr6w ceny. Mszę św.. odpra.wU ks. Gall, 
t6!y pobo,jowj
k&ch i gł0S1;ąC ba
;!a nieu,t
nnie sporu o Wilno, t(;czą Się w Brukseli pertrak- 
( 
 ) W't też wygłosIł okohcz
ośclOwe pnemÓWltJU1e. pokoJowej prar.v tu w krfi]u. Bistory, trI tzll'je bezpośrednif\ międty Po::
k:
 i Litwą, 
. . 1 OS. poczem nastąpił'a uroczystość poświęct'nia w8zj"stko nalei)'cie podkreśii, a poezja odo- mogłoby być intf'rprewwane nietylko jaKo 
MInIster Skarbu: 
ztandaru 29 p. p. ufundowanego przez roia- ci. Ale my wiemy i nigdy Tobie Wić',iki majlteJ szczpgóiną wagę, ale nr.wet jako kW9- 
(_) Steczkowski sto i ziemię kaliską oraz przez komitet pań Synu tej zjemi nie zapomnimy, żeś 'Ty Pol. stjonujące pożytek i rację boY tu tych negc'- 
. warszawskich w uznaniu zasług położonych !lkę, p:dy jej na karcie E1Jropy nie tyło, bu. cjacy,i. Zanim mój R
ąd wypo?"ie się w tej 
Minister b. dzielnicJ pruskiej: przez pułk kaliski w obronie stplicy na po- dował już w sercach naszych, W1yś niezło- kwestji. po
:pit'szam z zastrzeZ6niem co do 
(-) TY. K1tchm'ski. lach radzymińskich. Naczelnik Państwa ude- mnie wienył w to, C7.f'go nie było i święty treści wymienhm')j deklaracji, dotycz!}Cf\j 
:p\}- 
( D7.. Ustaw R P N. 3'" 1921 korował krzyżem "Virtuti Militari" wale. ogień tej wiary słowem i czynem wzniecał ru pol
ko-htewskiego, oraz mam zaszczyt po- 
. . r. I z r., cznych kIlkudziesięciu oficerów i szerego- w sNcach! dać do wiadomości \\;'raszej E:;:scelencji, jako 
IOz. 224). wych 29 p. p. i 25 p. u. Uroczystość za- Za to hołd i cześć składamy Ci dziś tf'i R!idy Ligi Narodów i obecnej konfereuA 
kończyła świetna defilada zalogi, harcerzy i wit
my jeszcze raz cafem sercem. Pierwszy c,ii, te układ wspomniany w powytszej de- 
i banderji włoścjański
j przed Nllczelnikiem Nacz
!nik Pań
twa, Marszałek Oj<:zyzny, Jó- klaracji, mający imieniem czterech mocarstw 
Państwa, generalicją i nowomianowanymi zet Piłsuiiski niech nam żyje! rozstrzygnąć o lo.r;ie Wilna, jest całkowicie 
Na c zelnik Pańs t w a w Kalis?u. kawalerami krzyMw "Virtuti Militari" i Następnie przf>mówił dowódca O. G. nieznany Polsc9, Rządowi PolGkiemu, ani da- 
" "Walecznych". ;r
ódź gen. Rządkowski Da cześć Naczelnego leg !l.cj i polskiej w Brukseli. ' 
Z Błoń udał się Naczelnik Państwa. Worlza armji polskiej, prerydeDt mjasta War- 
wraz ze świtą do 
machu gimnazjtlm miej- s,;awy Drz
wif'cki na cześć 
połeCz8ństwa ks- 
skiego, gdzie odbyła się uroczystość poświę- liski!'IlO, członek francuskiej misji wojskowej 
cenia tablicy pamiątkowei ku czci poleglych g-en. Mt'fcirr w jtzykn francl1sl;im nil. czdć ",.=r...,."=
",-"_,"',"'


_;
"",__

_,,,,,,,, 
w obronie Ojczyzny ochotników, uczniów Polski, w ktÓrrj wielkość 
ierzy cala Francja. 
tegoż gim!Jazjum. Whńcu :tahrał głos Naczelnik Państws' 
O godz. 2 popołudniu komitet obywa- podnos7.ąc w swem przemówieniu umiłowa- 
tel ski podejmował Naczelnika Państwa w nie tołnierza robkiego przez obywatelstwo 
gmachu Stowauyszenia rtemieślników cbrze- ziemi kaliskiej, wyrażające się w ciąg,łl'.i tro- 
ścjańskich bankif.,tem. Do stołu zasiedli sce o dobro tegoż te łnier:a i to Iliety Iko w 
wszyscy towanyszący NaczeJnikowi Pllristwa chwili dla Ojczyzny groźaej, ale i w czasie 
a nadto przybyły z Poznania starosta po- pokoju. Przemówienie swoje Naczelnik Pań- 
znań
ki Wyczyński. Pierwszy przemówił stwa z
końct)ł oknyk:em: Niech żyj;) Kalisz 
prezes Rady miasta Kalisza pastor Wendi', i ziemia Kaliska! 
jak następuje: Po bankiecie Naczelnik Państwa udał 
Dostojny Panie Na"zelniku I się łodzią do przj stani wioślarskiej, gdzie 
Niech mi wolno będzie w lmlf>niu powitał go prezes Towarzystwa wioślar
kie' 
mieszkańców Kalisza i ziemi kaliskiej wypo-- go p. Radwan w ot(jczeniu wie.ś!any kali- 
wiedzieć stów kilka nsjserdeczniejszego po- ski ch. 
witania, najgłębszego hołdu, jaki dożyć Z przystani Naczelnik w towarzystwie 
pragniemy pierwszemu Naczelnikowi Zjedno- wojewody Kamińskiego udał się pieszo do 
czone.i Ojczyzny. pobliskiego parku na zabawę żołnierzy 29 
Dz:eń, w którym możemy witae. w na.- p. p. 
szem mieśeie tak D03tojnego G(1
c;a jest dla Od g-odziny 6 do 8 wieczorem Naczel: 
nas wielkiem, uroczystem świętem. Gdy nik Pllństwa lldziplał audjencji w gmactlu 
chcieć zna.ll'żć w historji kaliskiej dzif'ń ró. starostwa , :lo g:odzinie 1 l) przy był w tl)warzy- 
wnie radosny, trzeba by sięgnąć w odległą stwie gen. Jótefa Hallera, który przed wie. 


W niedzi
!ę o gl)dzinie 10 rano nad- 
zwyc:tajnym pociagiem przybył z Warszawy 
Naczelnik Pi!!JstWj i Wódz Naczelny, aby 
zaszczycić swoJą oOl:)cnością uroczystość 29 
pułku piechoty, rekrutuiacego się z ziemi 
kaliskiej wsławionego biJhaterskiemi walka- 
mi pod Warszawą i na froncie wschodnim, 
Na dworcu oczekiwali Naczelnika Pan- 
stwa: gen. Rozwadowski, dowódca O. G. 
Łódź, j.!;en. Rządkowski, dowódca O. G. Po- 
znań, gen. Raszewski, człone1r misji fran- 
cuskiej gen. Mercier z kilku oficerami fran- 
cuskimi, kompanja honorowa 29 p. p., liczne 
gron1 wyiszych oficerów, starosta ka.liski 
inż. Rembowski, wreszcie komitet obywatel- 
ski, organizujący uroczystość. 
Gdy pociąg wiozący Na.czelni
a Pań- 
stwa, za.iechał przed peron, orkiestra od,,- 
grała Hymn narodowy. Piel'ws
y powitał' 
N aClelnika Pań itwa dowódca O, G. łódzkie- 
go gen. Rząokowski, lla8tępnie starosta, który 
przedstawił Naczelnikowi członków komitetu 
obywatelskiego. Po przeiściu przed frontem 
kompanji honorowej i przyjęciu defilatiy Na- 
ezelntk Państwa witany owacyjnymi okrzy- 
kami przez tysiączne tłumy wyszedł przed 


2 


\ 
4  


Podp. Aszkenazy. 


Sprawa. 


litewska. 


Czas krakowski pisz
: 
Z dotychczasowego przebiegu konferen- 
cyj brukselskich widocznem jest niewątpli- 
wi
, te stosunkI polsko-litewskie weszły na. 
nowe tory, choć co prawda jeszcze dalekie 
od wzajemnfgo porozumienia się. Przede- 
wszysi.bem wyjaśniła się nieco sprawa po- 
chodzenia projektów fedaacyjnydl. Nawet 
prasa narodowo - demokratyczaa przyznaje 
obecniE\ że rzekomy projekt fedt\ra<,ji polsko- 
litewskiej powstał w Warszawie, lecz nie 
w polskiem Mjnistf'rst.wie spr:\w zewnętrz- 
nych, ale w poselstwath angiel
kiem i fun- 
cuskiem, które propozycje s we przesłały do 
Paryża. Jak na razie jedna.k projekt ten, o 
który tyje już w Polsce narobiono hałasu, 
i za który specjalnie narodowa demokracja 
pos!anowiła. obalić ks. S1ipiehę, nie wypły- 
nął dotąd na porządek dzienny obrad kon- 


- 


DR. KAROL BADECKI. 


LUDWISARSTWO LWOWSKIE 
za Zygmunta I. 


(Ciąg dalsr.y) 
.Ani Da7.wisko mistrza, ani choćby mo- 
nogram j"go nigdzie nie d'lje się zauwa.iyć 
jednak zamieszczony nil. pierwFzem miejscu 
herb Lw,!'wa nahzywbłby związać dzh\ło to 
z historj
 lwowskiego luowisarstwa i to jak 
rok od:ewll wskazuJe, w epoee Zygmunta 1. 
A przecież i sama technih wykonania 
i bnk jakichkolwiek historyrzllycb potwier- 
dzeń w późniejszych inwent.arzach arsenału 
miejskiego o istnieniu działa takif\go, nie 
pozwala nam na wliczen\
 okazu tego do 
a.rtystycznego dorobku renesansowep:o ludwi- 
sarstwa lwowskiego. Jest ono zdaniem na- 
szym, nieostrożnym w dobraniu płaskorze 
źbionej dekoracji naśladownictwem (obcego?) 
pfZlJmysłu odlewniczego, który zdaje się 
w falsyfikacie swym oparł się na bardzo 
pokrewnej temu odJewowi a.rmacie nieśwież- 
skiej (z 157t a nie 15ł1 r. jak to dotych- 
czas błędnie czytano, pochodzącej), którą 
Berson w pracy swej o dawnej zbrojowni 
książąt Radziwiłłów (s. 16) z wszystkimi 
ornamentacjami reprodukował i niezbyt sta- 
rannie zanalizował. 
CzujlłIDY się zwolnieni od przytaczania 
bardziej wymownych argumentów dla udo- 
kumentowania nieautentyczności tej armaty, 
tern bardziej, te nikt dotąd nie starał się jej 
naukowo traktować a nawet Władysław Ło- 
tiński. snać nie bardzo jej dowierzający. nie 
wspomniał ani. słówkiem o tej armacie z 1541 
r. w t5wym cytowa.nym już powJżej komu- 
nika.cie o lwowskiem odlewnictwie. 
Przetyli Łukasza dwaj najlepsi mistrze 
kum.ztu puszkarskiego w Zygmuntowskim 
Lwowie, t. j. puszkarz.ludwisarz, Bartosz 
WeiBe i puszkarz-cejgwart, Konrad Frycsz. 
W tych latach, w których Łukasz tru- 
dził się pracą w ludwisarni mi
jskiej, Bar- 
tosz i Ko.rad resztki . swego żywota fJp
- 


11) 


dzali w zasłutonym spokoju i najwyżej 
dla. rozmaitych spraw majątkowych, czy f:i. 
milijnych stają przed władzami lwowskiego 
p l'etorj um, 
W r. 1539 Bartosz wraz z Janem, ku- 
śnierzem jest jeszcze świadkiem nadanego, 
pr7.ybyłemu z Lubelskiego, ku
nierzowi. An. 
drzejowi, obywatelstwa lwowskiego (III..A. 
6. s. 212). Ale w r. 1543 zamknął BartosI 
na zawsze swe strud£one powieki, a opie- 
kunem spraw majątkowych pozostałej po 
nim wdowy, Doroty Habuczat, stał się, za- 
siadający między ławnikami lwowskimi kon- 
wisarz, Urban. Ten po śmierei B;u tosza w 
w 1543 r. zjawia się przed urzędtJm wój 
towskiin i jako plenipotenf
 Francisci alias 
Franc$ pixidarii, consuli.
 camcneccnsis 
przedkłada dwa listy od panów rajców z 
Kamif'ńca nadesłane. W jednym z nich 
Franciszek, puszkarz z Kamieńca, zrzeka się 
swej pretensji do pozostałych we Iiwowie 
po śmierci puszkarza Ba.rtosza a jego brah, 
dóbr ruchomych i meruchomych n,\ rzecz 
wdowy Bartosu, Doroty. W liście drugim 
donoszą, kamienieccy rajcowie, że ów pu. 
szkarz Franciszek ustano wił Urbana, konwi- 
sarza pełnomocnikiem swoim w sprawie pra- 
wnego przeprowadzenia rezygnacji z dóbr, któ- 
'reby post mO'1'tem olim famati Bartolon-wi 
Machinatoris (sic I) z jakiegokolwiek tytułu 
jemu przypaść miały. Wywiązał si
 Urban 
z swego zadania i jeszcze tE.lgo samego roku 
w myśl danych mu zleceń zgłosił zupełnie 
oficjalnie do sądu ławniczego ową rezygna- 
cję puszkarza Franciszka na rzecz Doroty z 
z domu i ogrodu, leżącego na halickiem 
przedmieściu i ulicy ,Glińskiej. (Res. T. 4. 
s. 655 - 7). 
Interesujące dla poznania genealogji 
i proweniencji puszkarza Bartosza informacje 
odkrywają. nam księgi radzieckie dopiero 
pod r. 1550 (A. C. T. 4. B. 1175-6). W tym 
czasie zjechali do Lwowa synowie trzeciego 
jego brata Grzegorza Waise (Grzegon i Mi
 
chał) po to, aby znów zrezygnowa.ć z swych 
pretensji do pozostałych po puszkarzu Bar- 
toszu dóbr na rzecz obywatela lwowskiego, 
zwanego GeorgiuB Orossno. Przy tej rezy- 
gnaoji . wpisane IOstałO do kei U radzieckich 


także tcslimoni'uJn gencnlogie nUm Ba1"losii 
pixidarii, na pod
tawifJ którego dowiadujemy 
się, źe dla naszego ludwisarza Bartosza, był 
rodzonym bratem nie tylko puszkarz kamie. 
niecki Franciszek, ale t
kże nieznany nam 
z zawodu Gregorius Wai.'!, ciuis de Mister- 
berg Kuncsedorff i że wszyscy trzej nie 
mieli więcej ani braci ani sióstr. 
Iaaczej z
łatwił swe sprawy majątkowe 
przf'd śmiercią puszkarz, Konrad Frycsz. Ten 
sprzedaje najpif'rw w r, ] 537 posiadłość swą na 
przf'clmiqjciu krakowskipm, ponad stawem 
Zimnowodzkie
o mł.vna pc'łoźouą, za 24 f!rzy- 
wien obywat"\lowi lwowskiemu, Andrzejowi 
Viltb (Hes. 'J'. 4. s. 300 - 1.); czując się taś 
bliskim śmierci, w. r. 1540 w obeenoś{'i 
świadków, (lo którydl dziwnym trafem i znany 
nam konwisarz Urhan naleŻ:lł, dyktuje prze- 
chowany w koneppcie w księgach archi. 
walaych (Test. 'I'. l s. 151) testament. 
Ostatniem swem rozporządzeniem zapisał 
Konrad wszystkie instrumenta arti.ficii s1ti , 
sicttt instmmenta ad horologium synowi 
swemu Klemerisowi, wraz z gotówką 20 fi.; 
żonie Zofii ws'tystkie szaty; dla Anny, pa- 
sierbicy nie pozostawił niczego. Dom swój, 
który wZ!lióst własnym kosztem na odstą- 
pionym mu, jak pamiętamy w 1535 r. gruncie 
miejskim, darował w myśl zobowiązania 
Gminie m. Lwowa; z zaoszczędzonej sumy 
80 fi. zapisał po 2 fi. czterym kościołom 
lwowskim, t. j. pod wezwaniem św. Fran. 
ciszka, Bożego Ciała, kościołowi bernardyń. 
skiemu i metropolitalnemu t. j. katedraln(\mu, 
w którym także zlecił pochować swe zwłoki. 
Bartosz i Konrad umierają na kilka lat 
przed zgonem Zygmunta l, jakby chcieli 
zadokumentować swą śmiercią, te oni dwaj 
bJli głównymi filarami lwowskiego kunsztu 
puszkarskiego za dlugif'go panowania. tego 
króla. 
I htotnie takio dom:nujące stanowisko 
w całej pleja.dzie wskrzeszonych i do nowego 
historyczno-kulturalnego tycia. powołanych 
przedstawicieli rozwoju tego artystycznego 
rzemiosła w Zygmuntowskim Lwowie wy- 
znaczyć im musimy. 
Ob",j S\ na.jdoskQua.lszymi repre
entan- 


tarni dwóch ści
le z Robą zrośniętych a je- 
dn
k odrębaych przejawóN prac pllszkarł 
s
iego rzemiosła, z których jeden wyraża- 
się w umiejętności najwprawnifJjszego obcho- 
dzenia się z najrozrnaitszymi p;atunkami 
"wielkiej strzelby", t. j. w kunszcie konserwo- 
wania , nabijania i trafnE'go strzelania z dział, 
drugi o wiele trudniejszy objawiał się w do. 
skonałych pod wz
lędem techniki i artysty- 
cznego wykończenia. arcydzielach istotnego 
kunsztu odle" nictwa bronzowego. 
Współczesne źródła archiwalne, posłu- 
gujące się różnorodną terminologją łacińską 
dla określenia przejawów prac pu
zkarsko- 
odlewniczej sztuki, utrudniają w wielkiej 
miene naletyte zróżniczkowanie tYGh naj- 
r07.maijszych: 7canngiseri, cantrifusores stan- 
nifusorcJ I campanitu,oyeJ, pixidarii ctd. 

 jednak .
szvs
kie te zawody w pu- 
ktyce. l p
(Jd?kc.J
 swe} tak są splątane, że 
rozdzIelenIe leh Jedyme na podstawie wyczer- 
pujących i bardzo gruntownych badań i do- 
ciekań naukowych możliwe jest do pnepro. . 
wadz'1nia - mimo wszystko przecież o ide- 
alnem ich zrózniczkowaniu mowy być nie 
może. 
Poczet występujących w epoce Zyg- 
gmunh I. przedstawic:ieli lwowskifIgo kun- 
sztu ludwisarskit'go rozdzielić można na dwie 
grupy. 
Na czoło grupy pierwszej wysunąć na- 
lety najsilniej rysującą się postać K o n ra d a 
F r y c s z a czyli F r e l i c h a. Najdoskonalszy 
to za. czasów Zygmunta I. puszkarz, t. j. 
c?jgwart, który. najdłużej i najlepiej obsłu- 
gIWał rozstawIOną po murach i basztach 
"armatę" miejską. Przy nim zgrupować wy- 
pada puszkarzy-artylerzystów: A m b r o ż e g o 
M l e c z k ę, nieznanych z nazwiska M a c i e j a 
i A n d r z e,j al wreszcie powagą swą i uzdol- 
nieniem najbardziej mistrzowi Konradowi 
podobnego H a n usz a S w o r c za. 
(Dokończenie nastąpi). 


......
		

/DIGCZAS002001_1921_111_0003.djvu

			ferencji. 11.1'6 mote, :le rolę pośrednika ode- za zgo
l
 n . 
 przv

na
 . i? jej 
&Z[legO porl.u stkie oddziały po.sia.da.j
 w8p61
ą ka.neelarję, I ciQ w gmachu był
go austrjaekiego miniiter- 
grać tu zechce rząd belgijski w toku narad, w Kłl:loJpedzle, LItwinI ofiaruJą nam tylko ekspedyt, kasę I rachunkowość, wszystkie stwa dla Galicji. 
.lakie odbyć miał w Bruks
li ks. Sapieha. traktat, konwencj
, kc6rej zerwanie zależl;\ć mieszczą się w jtldnym gmachu a mianowi- 
Najprawdopodobniej jednak projekt kompro- będzie od dogodnego momentu i woli pierw- 
misowy koalicji, jeieli w istocie po stronie szego lt!pszego gabinetu kowieńskiego, po- , -- 
państw koalicyjnych istniej
, zja.wi się na czem Polska. byłaby formalnie i prawnie już 
stole obrad konferencji brukselskiej dopiero z Wilna wykwitowaną. 
wtedy, giY przebieg ich wyka.ie z obu stron Na. Litwie nie uzmysłowiono sobie je. 
skłonn(,
ć do przyjęcJ;j, t(
g() rodzaju koncepcji, 8Zf;ze dOiJtatecznie, że Polska. odstąpić mo, e 
tak, al>y pośrednictwo p1J.ńbtw zachodnicb od myśli bezpośredniej inkorporacji Wdna 
nie zakorlczyło się fia.skiem. tylko w tym wypadku. w którym mieć hę. 
Jak dotychczas, sprawa nie posuwa się dzitl pełne gwarancje niety!ko losu Polaków 
zbytnio w tym kierunku Ze strony polskiej na Litwie, ale i co do prawa. s
mostanowie- 
odrzucoyw stanowczo żądanie Litwinów co nia ich na przyszł08Ć. Znaczy to POI/tostu, 
do wcielenia Wilna. do państwa litewskif1/l:o, że przyjąć możnmy tylko t"ką fonuli związku 
repn\'ltllltowanego przez rJ;ąd kowi::,ński. Po. z Litwih którjlby gwarantował ewentualnemu 
W,_,łb.ilO się nt. fakt oswobodzenia Wilna kantonowi polskiemu możność, pozosbnia 
przez WO,j£ka Polskie, Wio orJezwę Naczelni- przy Po}sr,f\, gdyby etnograficznej Litwie 
ka Państwa z 22 kwietnia. 19:9 T., gwaran- przysz!'iI, ehęć ofl Polski się od8rwać. Hze- 
tującą samostanowienie tamtejs7.e,; ludnośei, komy projtkt angielsko-francuski ehce to 
na. chęć tcji.e ludności llliltJzellia dl) Po] ki .z..gw arIlHt,W,'l.Ć drogą. konstytueyjną przez 
i na fJtnograticzną polskośl\ Wilna i ziemi wspL\lnego Nacl.elnika. Państwa.. Sądzim.v, że 
wileń:
kiej. ponadto gwarantowaćby to musiało wRpól- 
Wyra.zono natomiast 1.godę na zawar- notę armji i polityki zewnętrznej i i!,(I
pO- 
cie traktatu handlowego z Litwą. darczej. - 
Propozycje, przl'\dstawinne przez I,i..; Niemniej wszakże w propozy<,jach lite- 
twinów, zmierzały do u,łożeitia stosunk6w wskich widać ppwien post.ęp w stosunku do 
polsko-litewskich na. zasadzie wcielenia do roku zeszłego, kiedy domagano się wciehmia 
państw& litewskiego ziemi wileńskiej, oraz Wilna do Lit.wy, nie ofiarując za to Polsce 
ohszaru Kła.jpedy, czyli tzw. Małej LitwY1 nawet I;wnwencji wojskowej. Być mozo, że 
oderwanej od Prus wschodnich, na gwaran- propozycje litewskie nie są jtJszcze oRtatnit!m 
cjl\ch dla mniejszości narodowych (i101skich) słowem, skoro na wniosek p. Hymansa, 
w te
że Po.Il:ot,!ie i zawarcill 
 Po\ską Jrc.n- obyd 
;e dd(
gdcjt>., pr.7.c\rwaW\3zy dyskusję 
wencJI obronne.l, oraz trłl.kt
.tu handlowego, nlid sprawann spornymI, rof Lust'r Izrael, 34 p. p., Parczew. 846. szer. 
Bronisław, 34 p. p., Staszówki!. 784, s2.ereg. Ba.ftllik ArrdrzeJ, 4
 p p., Lanckowo, Szwe- 
Greń Józef, 9 p. IiK.rz. pogran., Łysaków. cja. 847. szereg. Sobolewski Antoni, 36 p. p., 
785. szereg. Saja Władysław, 43 p. p., Po- W ars
a.wa.. 848. szereg. Pudlak Antoni 36 
lichno. 786. Wieczorek Aleksy, 54 p. p., p. p., PłocK:. 849. szereg. Piotrowicz hn 39 
Oembsk. 787. szereg. Skórski Marja.n (Mar- p. p., Radom. 850. 5izer. Leśniak Jan, 10 p. p., 
cm), 17 p. p., D
iekowice. 788. szereg. Mro- Kidce. 851. kapr. Famal 
tanist, 33. p. p., 
siński Antoni, 16 p. p., Kajdanów. 781:1. szer. Manma. 852. szeregowiec Zatorski Jan, 30 p. 
Korzeniewski Aleksander, 34 p. p., Biernat y- p., Strychów. 853. szer. Pieczko Józef, 108 
Sta.re. 790. szereg. Musiał Marcin, 115 p. p., pp., Janowiec. 854. szereg. L4;\szczyński Sta- 
SWlecllOwa. 791. szereg. Dorosz Józef, 17 nisla.w, 24 t?p., z. kieleeka. 855. szereg. 
p. p., Warsza.wa. 792. szereg. Kolera Leopold, Kowalik Jan, 2 pp., L.? 856. szereg. MI- 
8 p. p., Łapinożek.793. szereg. LewI' tiuk Józef, 7 p. a., z. lubelska. 857. szer. 
kowski Sbnisław, 50 p. p., Westrykowiec, Rump Stanist&.,y, 1 p. strz. podhal., Male- 
794. szereg. Kotawski Zygmunt, Jazda ta- szyn. 858. s'!.6reg. W alcza.k Józef, 46 pp., 
tarska, Łódż, 795. szereg. Sokołowski Adam, Leszcze. 859. szereg. Nawrocki Jan, 105 p. 
1 p. 
trz. P?gra.n.., Rojec, 796. szereg. Ru p., z. kaliska. 8i.>0. szereg. Obyrchel Kazi- 
śklewlcz ł'lotr, 53 p. p., Grabowice, 797. mierz, 16 pp., Piotrków. 861. szereg. No- 
szereg. Ohorąży Joachim, 30 p. p., Zielona- wodurski Michał, 14 pp. Grodno. 862. szer. 
Góra, 798. szereg. Morawski Stanisbw, 13 Wójcik Jan, 105 pp., Pułtusk. 863. szereg. 
p. p., Dembsk, 799. szereg. Szczepański Godziejczyk Józef, 105 pp., Warszawa. 864. 
Piotr, 34 p. p., Dobrosice, 800. szereg. Go- sz
ueg. Skyrdziuk 'fom., 8 pp., L., Radom. 
łas Ign., 48 p. p., Lubaszów, 801. szereg. 865. szereg. Pukło J6zef, 13 pp. PiOtrków. 
Bronczak Wincenty, 68 p. p., Nowy-Dwor, 866. szereg. Ohró8s Władysław, 30 pp., z. 
80.2. szereg. WareJko Józef, 31 p. p., Karo- płocka. 81j7. szereg. Ka1ll6wi.ar Stanisła.w, 
lina, 803. szereg. Wypierczyk Wla.dysf.aw, 1 pp., Małopulska. 808. szereg. Pa.wlicz)ński 
7 p. p. L., 804. szereg. Lurek Józ.ef, 66 p. StanisŁaw, 1 p. ut, Lwów, Wielkop. 869. 
p., Kozów, 805. szereg. Kopiec Jan, 64 p. szereg. Niedzielskt Stanisław, 67 pp., Do- 
p., Kąty, 806. szereg. Skrobek Józef, 25 p. p., brzenica. 87(}. szereg. Semeniuk Jan, IX. 
H.aJ8zo-JJuże, 807. sZen'g. Szalonek Józef, Baon saper., Koniecpoi. 871. szereg. Mań- 
z p. stn. Podhal., Niwce, 808. szereg Wi- kowski Franciszek, 14 p. p., Radom. 872. 
tmlłn Jan, 53 p. p., Lwów, 809. szeng. szereg. Gąska. Wła.dysłavv, 2 p p., ziemi& 
H.ogow
ki Józef, 31 p. p., Jaronowo, 811. płucka. 873. szereg. Flelek Stef
, 1 pułk 
szereg. Janik Józef, 40 p. p., Soplnik-Wielki, pi\;choty Leg., z. kaliska. 874. sZHreg. Żak 
81:2. szer. Slimak: Kałma, 105 p. p., Osjaków, Paweł, 1 p. art., Włocławek, 875. szereg. 
813. szereg. Fa.licki Fra.nc., Miński p. p., Mareiniak Stani,.ł., 781 p. art., Warszawa, 
Suwałki, 814. szereg. Herman Ohil, VIII dyw. 876. szereg. Kumizel, 64 p. p., Płock, 877. 
p., Warszawa, 815. szereg. Tała.łaJ Wlady- szereg, Balikowski, 2 p. p., Warszawa, 878. 
sła.w, 138 p. p., Saciuły, 816. szereg, Nowak szereg. Matysiak, 34 p. p., Lwów, 879. 
Antoni, 65 p. p., Grodzisk, 817. szereg. Kop- szereg. Karboniec Stanisł., 16 p. p., Kalisz. 
ka BroAisła.w, 39 p. p., Ka.mion. 8 j 8. szere€(. 880. szereg. Retra.k Jan, 3 p. p., Kraków, 
Ostrychocz Antoni, 07 p. p., Ostrychoze, 819. 881. szereg. Ga.welec Szczeparr, 66 p. p., 
szer. Mitręga Franc., 66 p. p" Jelco, 820. 'farnów, 8ł)
. szereg. Kowlaskt T., 16 p. p., 
szer. Maślanka Józef, 144 p. p., Szczukowin, Ohełmska, 883. szereg. 01czak Ozeslaw, 
O 
821. szer. Gętkiewicz Feliks, 17 baon saper., p. p., Kaliska, 884. szereg. Augustyniak L., 
Łódź, 822. szer. Jamuł'ka. Kasper, 19 p. p., 17 p. p., Poznali, 885. szereg. H.aczkoło St., 
Hołosków, 823. szereg. Kiełbieski Władysław, 21 p. p., z. Radomska, 880. S'l.ereg. Toma- 
142 p. p., Koboty, 824. szer. Strzękowski szewski St., 105 p. p., Horstwiki, 887. szereg. 
Józef, 1 p. p., Nieła.wie, 825. szereg. Gąsior Selwer Szymon, 13 p. p., Ja.nowiee, 88
. 
Antoni, 2 p. p" Oyk:a.sew, 826. szer. Wa.l- szereg. Krawczyk Jan, 48 p. p., z. Si..dlecka, 
cz}k Jan, :2 p. p., Koniuchin, 827. szereg. 889. szereg. KompoIllorski Albm, 13 p. D., 
Kordzyński. Aron,. 59 p'. p., Szczepowce, 828. Koniecpol. 890. szereg. Brodzik Stalllsł&w, 
sZl:'reg. Sahnowskl StanIsłsw, 31 p. p., Mol 34 p. p., Luba.rtow, 891. szereg, Ga.wliczek 
na, t;29. szereg. Ohutnicki Aron, JOl p. p., Józef, 
 p. p., W arszawa, 
;j2. szereg. J a- 
Wyszków, 830. szen'g. O,borows
i Stanis
aw, I minek Jthk',Ifaj, III. Baon, Lwów, 893. szereg. 
8 p. p., Rutka., 831. szereg. Slątak PiOtr, Krupa Ozesław, 4 p. art., M
łopolska, 894. 

()5 p. 
., 
okrzywnica, 832. szeregowiec szereg. Wojdanek Micbaj, 6 p. p., L, z. Lu- 
Zuk0!VskI MIeczysbw, 105 pułk pi
choty, belska, 895. szereg. Uhróst Wła.dyst, 2 p. 
B
gaJ , 833. szeregowiec Lewandowski p., L., z. Kielecka, 896. szereg. Panek An- 
M.Ieczysław, 6 p. p., ł'łJck, 834. szer. Bar- drzej, 54 p. p., Poznań. 
tczak Sta.n
sław, 
 p. p., Łódż. 835. 'Szereg. 
KrzyczmolllSz Jan, 4 p. p., Mińsk. 836. sze- 


(Ciu .blIlY Jl.a
t\pi)  


- 


_ 
.!V'!'.iIiiI- 


KRONIKAs 


porządzenie Ministerstwa W. R. i O. P. ma 
zastosowanie na całym obszarze Rzeczy- 
pospolitej. 
- ]linisterstwo zdrowia publicznego 
zawiadamia, że lekarze pragnący objąć sta- 
nowiska. w państwowych i Komqnalnych za- 
kła.daeh ps)'ch1a.tryczuych, mogą w cel II wy- 
dosk?J1alenia się w psychiatrJi khnicznej być 
przYJę<.>i na pneciąg t> ty godni w cha.rakte- 
rze wolontarjuszy <10 khniki e.horób umysło- 
wyeh i nerwowy h w Krakowie i do zakła- 
du psyehiatryczMgo w Kobierzynie pod 'Kra- 
kowem, gdzie otrzymują bez.płatne mieszka- 
nie i wikt po cenach administracyjnych. Le- 
karzom tym Ministerstwo zdrowia przyznaje 
zapomogę w kwocie SOOO m. miesięcznie. 
Zgł.oszenia.. do dn
a 1 c
erwca 19.21 przyj- 
mUJe WydzIał MInIsterstwa zdrowia publicz- 
nego, Warszawa, Aleje Bdlwederskie, były 
gmach kadetów. 
- Wycieczka do Zadw6rza. Piel. 
grzymkę na. kurhan nadwornia.ńsJU w nie- 
dzielę Zielonych Swiątek, Sokolstwo lwo- 
wskie zainicjowlloło, by hołd oddać bohate- 


- 


Lwów, 18 maja 1921. 


Kalendarz. 
Ozwartek: 19 nwja. 
R
ym.-kat.: Piotra Oel. 
Gr.-kat: Jowa.m. 
Słowiański: Krzesomyślaa. 
Wsch?d s
ońca o godzinie 3 min. 36, 
t1!,(lhód słonca () godz. 7 mjnat 4. 
Tew.peratuI o godlinie U 'fi po(¥dnie 
+ 15 dopJli. 


- Ulgi przy egzaminie doJrzalo- 
ści. Z powodu pojawienia. się w niektórych 
dziennikach błędnej informacji, jakoby ulgi 
przy egzaminie dojrzałości przyzna.ne lI{'.zniom 
szkół średnich, którzy w r. 1920 pełnili sIu 
żbę wojskową, nie miały zastosowania w szko- 
bch Rrednich małopolskich. Kurator.jum O. 
S. L. wyjaśnia, że przeciwnie odnośne roz- 


-  


- 


1 - 


.J-
		

/DIGCZAS002001_1921_111_0004.djvu

			4 


rom i złożyć wieńca, )ako wid

y. z
ak sz
zędząc słó
 zachwytu 
la piękności Lwowa, wit. delegowii\
 u konfel'en
ję Stuwanyszeń 
tego hołdu na wspól.aej, olbrzymIej, JakIch ktory oglądalI po raz pIerwszy. ma.]ącą odbyć się w d. 7 - 12 czerwca, 
w Polsce mało, mogIle.. . _ .Jubileusz komisji e(lukacji na- prezesa 
ykonawczego 
towarzYfzenia. dr. J. 
. Ruszył 
 ,dworca kol
]owego . specja.ln
 rodowej. Celem uczczenia J 50 rOeZD.lCY ko- 
ola.ka l sekretarza głównfJgo prot. Ha- 
pOCiąg, a wsrod uczestlllków plelgrzy
kl i misji edukacji narodowej, której zasługi w' leckiego. . .. . 
garstka tych,. co na polach. nadwó.r
lań
klCh I dzied..inie wych('wan
a na
odowego są wie- ! '; 
pr
w!e przY.Ję
Ja d? 
wI
zku Sto- 
cud
m ocalelI, a sporo tez rod

cow I, r?- ko.pomne, a zasady Clą,
le zywotne" prz.ystę- wa
1,y, zlC\n. LIgi. N a
od0:.v memle
klego Sto- 
dzenstwa tych, co ,sn

 
pokoJnych SPIl! pU.Je Muzeum pedagogl
,zne w Warszawie wal zyszellla. 
 LIga fur': olkerbund uch
alo- 
pod kur.han
m zadwormanskIm.. Przed godz. do opracov. ania pla!lU obchodu jubileu- no u'po
ażmc delegatow do. głosowa
Ia. za 
10 zaroIło SIę na p'lantach ko}ejowych, pro- szowego. przYJęciem. tego StowarzysZ€Dla .do Z
ląZ!i:U. 
wadzących ze stacJI w Za?worzu do kurha- W tym też celu odbyła się narada Co Się tyczy s
rawy mm
lszośC1 naro. 
nu, tut 'przy torze kolejowym od s
r?
y historyków i pedagogów, którzy mieli się dowyeh, 

óra b
dzle przedmlO
em obnd 
północne,] usypanego. To pochód. od kO.SClOt- w pierwszym rz
dzie zastanowi
 nad spo- ko
fHr()ncJl, 
olskle. St.ow
rzys
elll.e. przesb
o 
kil. z Zadwórza. Na czele procesja z mI.e
co- sobami najszerszej popularyzacji dziejów, wmosek sV:0J ośwvidczaJą:c SI
! IZ w pan- 
wy
 proboszcze
 
s. Zarernbą l ka
omklem i zasad ,wychowawczych K. E. N. przez i s
wach" mających w KonstytucJ
 
a
:tn
zoną 
kapituły lwowskIej ks. Głąbem I chmara przystepne dla ogółu przedruki monografje rownośc obywatelską prawa mmeJszośCI sta- 
ludu wiejskiego i dziatwy 7. pod strzechy; odczyt
 wystawy itp. ,. , , nowihby paradoks, zmieniając de iu,re ró 
lud bez rózniey wyznania polski i ruski ' T . . ..' wność na uprzywilejowanie a de facto szko- 
społem pod chorągwiami kościelaemi, 7.11. - 
 a p
siedzelllu .kom,is.ł 1 węglo- d
ąc raczej mnif'jszośc\(lm, niz popierając 
nim p_od komendą podp. Kochańskiego od- wej rozdzIelczej w KrakowIe ()sw!ad
zy{ re- je, przywileje bowiem takie wywołują anta- 
dział saperów, którzy przy pomocy ludu prezen
ant Rząd!1 gotO:NOŚĆ. odstąpwllIa 45
0 gO:łjzmy W społeczeństwie. Wreszcie zarząd 
okolicznego sypali kurbarl i straż przy nim wagonow węgla górnosląskl.ego dla. 
/)
rYCla Stowan.ys
enia postawił na porządku dzipn. 
trzymają. A dalej kawalerja. potrzeb przemysłu, haudlu l manucypIÓW w nym opracowanie sprawy żydowskiej. 
. .. Małopolsce poza kontyngentem. Z ' , . 
Po prze
l\\'neJ strome k
rhanu ołtarz Cena dziesięciotonnowego wagonu w _ - 
ystawy napoleolłsklej. Urzą- 
polo
y ustawIOno. Tu odbyła SIę Msza, 
?-I gIli. wyniesie loco kopalnia 3.100 do 3.260 dzona.,z kunszt!Jm muzealnym wystawa na. 
prawiOna przez ks. kan. Głąba. W pobhzu j marek niemieckich H. tlektu' a ku n poleonska w grn8.ehu Muzeum narodowego 
ołtarza ustawił się oddziałek b. żołnie
zy .zitego poza kontyngeJl
owegją
 ;111. z
ła
ci
 w. War
z,a.wie (Po
waIEd5) święci zasłużony 
g;rupy Abrahama, bractwo z chorągwIamI" ciele zakładów nem słow eh r ku c ze tnumf I powodzeme. .. . 
hczoy zastęp sokolstwll. ze sztandarp,m, 00-1 h ł ,'ć . P I
. tY dl . 
 y .lak oaJf!ce kult dla wIelkIego worl7.a 1 
dział ochotnicz
j strazy 
oża
nej "Sokół". ze 
;
oZ;ejS
 ;
!t
 20 I
. 


 o o


z
n
r;eo bohate
'a Pra
cji ora
 te) gwiazdy, która 
Lwowa, delegacja Tow. dZI8nmkany polskIch, P rzed P ołlłdniem w 'r f d' .' s k . w swoIm czaSIe skupiła l nasze s:z.tandary 
dalegacja "Gwiazdy", Związku kolej:J.rzy, n h l' . 'I s.a Ibl
os.f! hz
nf e cY): w walce o wolność i niepodległośc:, jest po- 
Związku handlowców polskich, chór' 'row. ye' ce em zaslęgmęCla IZSZYC. In ormacJJ. pularny. w Polsce, niech świadczy szereg 
"Bard", orkiestra 5 p. ułanów i tysiączne . -. Powitanie .w:ojska. Dma 2
 b. m.. wzruszających faktów. 
rzesze ludu miejskiego wszystkich warstw, 
 medzlelł(, o godzInIe 10 zrana, odbędzie Oto np. grono uczącej się mtodzif:ŻY 
ziemiaństwo i włoścjanie. Zda!a na błoniu, SIę na placu .Zamkowym, w Warszawie, uro- zeńskiej ohsypało relikwie wielkiego wodza 
rzędem stanę,ta kawalerja, artylerja i sap ery. czystość powItania przez 
jasto. powracają
 (jołkami, gdyż, iak się okazuje młodzież 
.Modlitwę kapłana przeplatały dźwięki orkie- cybh z pola chwały pulkow pIechoty. 21. I wyczyt.ał'a w studjach o Napoleonie, iż lubił 
stry i pieśni chóru drużyny "Bard". 36 oraz ,l. puł
u .szw
leżerów: Orgam.za
lą on 
rzp;d 
szystkie kwiaty f Jełki. Dalej zno- 
Po Mszy przemówił ze stopni ołtarza uroczy
toSCl. zajmUje SIę 

mltet przY.Ję
I
, w.u .J. akIŚ mwowłos'y 
tarzec, patrząc z myie}: 
prezes Sokoła-Macierzy dr. Borowiec. Potem sk
a

Jący 
Ię z przedsta:WlCleh. Rady mle.l- bIeniem na przywIezIOne 
 P
ryża plll
llątkl 
b. kapitan i adjutant brygadjera Mąc7.yń- sk.leJ l 
ag.łRtra
u ?fRz. t.1elegatow komendy p
 ce
arzu, k
l:'ka przed llIelJ.
I, odmawia pa- 
skiego, p. Ga.rbień, przedstawił obszernie. miasta, l. Koł, opIeki pułk.oweJ, Pr
gram uro- c
erz.I ze CZCIą głęboką c
łuje słupek z po- 
plan bitwy, stoczonej na polach zadwórniań- czystoSCI, ktorą rozpoczme Msza sw. polowa plerslem Napoleona.. , . .. 
skich. 'L ' eraz na mogile ich złożyli imieniem na placu Zamk
owym, przy 
olumm
 Z)"- . Wyssawa .napoleoJ1ska meszy Się wleI- 
rodaków wieńce delegaci sokolich gniazd, gmunta, stanowIą:. 1. powlt&me, puikow na klem powodzemem. 
Związku kolejarzy, 5 p. ułanów i ludu wiej- placu. Zamkow!m I defilada 
yc
Ee przed N 
- t E(lwar(l 'Wolski, znakomity artysta 
skiego spracowane dłonie. W zieleui, w czelD;Ikleill Panstwa, :t przYJę. cIe . w ogrodzie dramatyczny zmarł w Warszawie. Od sze- 
białych kartkach z tysiąeami nazwisk roda- 
ask
m. o godz. 1 po połudulU I 3. p
zed- regu lat już nie wy:'!tępował. W młodości 
ków i w kwieciu t)ch wieńców na kurha- stawleme po .poł.uonlOwe . dla. żołme
zy grywał role kochanków lirycznych, poczem 
nie zadwórniańskim w niedzielę Swiątek w Teatnch WIejkIm, .Le.tmm l Praskl
. przeniósł się do ról komiczn/).charakterysty. 
Zielonycn złożonych, zlewają się uczucia Przez to. uroczyste przyw

e trze
h pułkow cznych, w których celował. Zył lat 67. 
pamięci niewygaslej ho.tdu l wdzięczności konstytu.1ących w W 
r.szawI
., stolICa składa t K i I CJ ł i k . h 
ł d , hołd całej bohaterskIej armJI. az m era z 10 on ews lC 
Cli. ego naro u. )(roczkowska zmarła dnia 5 maja 1921 
_ Zdetronizowanie króla kurko- - Zebl'anle ziemian. W Towarzystwie w Dydni. 
we g o. Trad y cY J 'n y m zwycza.jem odbyło SiA gospodarskiem odbyło siQ w sobotę zainicjo- - Odczyt P t Ż k " rIO . k . . 

 , . 1: l k . k' St . . p. e ra yc IeJ-.LOmIC le] 
w pierwszym dniu Zielonych SWląt zdetro- wan
 przez . a
g 
-amerr
ns 
e !' owarzy- "O żywych kamieniach",spotkałsięzwielkiem 
nizowanie dotychczasowego króla. kurkowego sZ
llIe przYJaclOł, ztbbra.me ZIemian,. prz
d- zainteresowaniem. Niemalą atrakcję sbmowi 
r. Karola Domiczka. O godz. 9 zebrał się mIOtem ob!ad ktorego 
yl'a rozumna I pozy- połączona z t m odcz tern rec tac;a w bit- 
na Sr.rzelnicy miejskiej wydział Stowarzysze- teczn.a 
kcJa Anghk
w l Amerykanów: po- nego artyst.y ;. JanusilI. Kodow
kie
o ftórv 
nia oraz szereg członków, którzy następnie prawla
le .wydaJności bydla 
 Polsce przez odczyta cudowny Romans żongler;wy ry- 
w powozach podążyli. przez główno ulice dokarmlame go mąką bawełmanią! przyczem cerzu Lencelocie" ." o 
miasta na ul. Sadowlllck:ą, do mieszkania za.p-łat
 za 
ąkę maJą bodowcy UIszczać pod Odezvt odb dzie Ri w )j tek 20 b m 
króla kurkowego, któr<3go potem zawieziono postacI,!: nabiału, przeznaczonego do dokar- o o-odz 7
O lf ; r i- ę l. ą K 'ł l't' t' 
na Strzelnicę. '.rutaj odbyfo się tradycyjne miania dzieci w polskieh instytucjach wy- Pif
t y " wc
 es ' nl ' e .' a d l aSY b ua. I (, a k .1 .-ar : 
. . . k h h' .... J o na YC1[\ w sIęgarm 
zdetro
IZO
aD1e kroIli. kur ow
go, .poczem c ow
wczyc.' .. , , ,PołonieckieO'o. 
nastąpI az do czasu BJżego Olała lllterre- ZebranIU. zIemI.a,n\ .ktore w mysI .planow _ ,0 " 
gnum królewskia, w którym to cZ.1sie odbę- "Sto
arzys.zeDl
przYJacl.oł" 
.a byćwpIerszyrn . S!arostwo. str
)Ż
WSkle ,1 na 
= 
dzie się na Strzdnicy strzeh.nie o godność rzędzIe WCIągnIęte do tej akcJI, przewodniczył Sląs
.. Ogol.ny 
YnIk zbIórki na ce,e akcJI 
króla kurkowego. Strzelanie to zaczęło się dr. Głazews
l, referował sprawę p. R
ichardt. 
lebls.(ytowej .G0.reg o Sl,
sk
, .11. przeprowa- 
uraz w niedzielę po połudnlU, a obwołanie W rezultaCIe zdecydowano, że zIemianie 
o
!'J wKP0'Y!8Ci
 strz) zow
klln przez 
o- 
króla kurkowego nastąpi w dniu Bożego W sChodniBj Małopolski będą otrzymywać 
 I
 oW,Y b olllltet br?n 3 y P
n 
twa do konca 
O'al 100 tonn mąki rocznie w zamian za odpo- wletllla . r. wynosI 57.673 Mk:. 91 fen. 
l a. ., wiednią ilość mleka. Pp. Morawskiemu Kwotę powyższą przesłano c%eka.:ni To- 
- WYClccz1ra ZWiązku illżynhjrów i Gubrynowiczowi poruczono wybór komitetu, 
arzystYVll Obrony Krf!sów Zaeh')dmch w 
kolejowych z Warszawy. WarszawskIe który zajmie się realizacją postllnowi(
Il ze- hrakowle ?l. R-.toryka 5. W Gklad sumy po- 
koło ZWiązku inżynierów kolejowych postano- brania. wy


,eJ me w
h,d7.ą kwoty. 7.e specjalnej 
wiło zapoznać 
zlonków swych z M
łopolską, :Filantropi anglo-amerykaliscy udają się alrćJI rozsprz
daz;v znaczków. plebi
?ytowVch. 
urządzaj
c wY
leczkę 
o Krako
a 
 Lwowa. obecnie przez Warszawę do Ozęstochowy, aTU t.
ż le zblórk.1 zarząozoneJ na Gorny Sląsk 
Pod przewod,:uctwem IDŻ. B'
rkww!cza, dy- gdzie pragną wszcząć podobną akcję. Do- w dll!ach ostatmch. 
rekt?ra wydziału drog?wego w MInisterstwIe tycl1czas objęło towarzystwo swą orga.nizacją ---- 
kol
I, przybyło .w .P2111edz
!l.ł
k. rano j po po, W arsz
wę,. Krakó
,. Po
nail, Toruń, Łódź i i. 
?ycle w Krakowie 
ł). uc.ze:stlllko,,:. l rzywltał Goście wyrazaJą SIę z pdnem m;naniem 
Ich. na dworcu Imlelll
m t,Ilt..eJsz'
go koł Ii. o zdolnościach organizacyjnych społ'eczeństw
 
ZWlązk.
 prezes te
oż,. InZ. Ga.)ezak, prezes polskiego, które "nie jest tak ciężkie, jak 
dyr
kcJl IDŻ: 
arwlcz 
,wlceprezes JJlZ
 N 0- się, zdawało, da się organizować i popro Na- 
S
WICZ, tUdZI
Z prez.
s 
owarzys
wa pO
ltech- dzic do rozumnych i pięknych akcjI". 
mcznego, ID;z. RyblCkl. . p
 sn
adanlU. na. Jako piękny przyklad do naśladowania 
dworcu koleJ0'Yym,. udalI, s
E} \\ ars
aw.lacy podo.ieść należy fakt, ze delegaci z Prze- 
do miasta, zWledz
jąc kOSClOł ś.
. .Elz.blety, myśla i Stanisławowa uchwalili d03tarc
ać 
katedrę s
 J ur.a, gmach Dyrekc.JI koI{J..)oweJ, stale nabialu dla instytucji wychowawczych, 
park KOŚCiuszki, ulllwersy
t (gillach poseJ- nie żądając wzumiau za to ekwiwalent11 
mowy), palac Goluchowskwh l pocztę, gdzIe w f\irmie mą;czki dla bvdia. 
pglądali śla.dy walk ukraiń;kich. Następnie , - ... 
pojechali na Wysoki Zamek i zadlwycali . -.. .Po
iedzenle Rady mleJska
j od. 
8ię położeniem Lwowa z kopca Unii Lu- będzie. s
ę Jutr
 we czwartek 
nJa l 
 b. m; 
bel
kiej. W obiedzie, który odbył się w re- o gOdZIll18 6. 
Ieczorem, W sah posledzen 
stauracJi na dworcu, wziął równiei udtiał Rady 
IeJskleJ'. . 
prez. Neumann, wznosząc toast imieniem. Na porządku. dZ18nnym : Sprawa ohJ.ę- 
miasta. Przemawiali rówllleż: prezes Bjj,rwicz, CIa r
chu 
a kolejce w
zkotoroweJ KamI
- 
Berkiewicz, szef szkolnictwa kolejowego, inż. no
rod- Wola Dobrostallska przez koleje 
Kaliński z Warszawy, inż. Rybicki, naczelnik paDst
owe, spra
ozd. r. dr. Stahl. 
prawa 
wa.rstatów kolejowych z Warszawy, Kr7.acz- odd
nIa rea!noścl przy. u.l. J d.błonowsklC
 na 
kowski, inż. 'rrepczyński, nakoniec inż. pomIeSZCZenIe Och
onkl Im. J. Pilsud
kleg?, 
Wiktor wzniósł toast "Kochajmy się". spraw. r.. dr. Pazdro. .Sprawa podwy
szenIa 
Popołudniu uczestmcy wycieczki zwie- o
łat gmIllnych od WIlla, 
oszczu. I
p, (I. 
dzili panoramę Racławir:ką i park Kihńskiego, uchw.). spraw: !. Felsztyn. ZamkmęCIe ra- 
poczem odbyło się przyjęcie w Tow. Poli- ch
n
owe mIejsko Za
ładu opału na rok 
technicznem. Wieczór udali się do teatru na 19 .9/.20, sp
aw: r. li el
ztyn: Sprawa za. 
przedst
wienie "Holendra tułacza
, na które p
otOk:
k
ama firmy ,,
18JskIZakład apro- 
prezydjum miasta oddało 3 loże do dyspo- wlzacYJny , spra
. r. F. elsztyn. Nowela do 
zyeji gości. Część wyciec7.kowców odjechała usta

, b.udowlanej (uchw. 1.), spraw. r. dr. 
przedtem o go	
			

/DIGCZAS002001_1921_111_0005.djvu

			._......-.-.-.-.. .A.:t=' (j J:..:kl O -.---.-.-.-...--S 
I Dziś sensacyjna nC
'łMOść! I 
., - 
I PRZYGODY S . CIGANEGO Wielce zajmujqcy dramat w 6 akt. ze I 
i słynnym artystą Harry Peel'em w gł. roli i 
.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-...-.-.-.-...-.-.-.. 


Wprowa£lzenic bezpośredniego niszczenia na- 
lezytości od ksiąg handlowych. 
W celu uproszczenia dotycht'zasowege 
tI:yl1U postępowania przy uiszczaniu należy- 
tości stemplowych od oprawnych ksiąg kup- 
ców i przemysł'owców, opartego na przepi- 
sach 
 31 ustawy z 9 llłtego 1850 Dz. u. p. 
Nr. 50 iro
p. min. z 9 kwietnia 1850 Dz. 
u. p. Nr. 137, zamierze dyrekcja Skarbu na 
moey 
 28 lit. b, ustawy z 9 lutego 1850 
Dz. u. p. Nr. 50 na indywidualne prośby 
zezwalać poszczególnym znaczniejszym insty- 
t.ucjom bankowym, pfZl
my
łowym i handlo- 
--- wym, niemniej też osobom, utrzymującym 
D l ki ,I A "I '.l l li ,11 znaczniejsze pn.edsiębiorstwa zarobkowe, na 
(Depesze .cO S e, genc,. e egl'tł CZlle..,. Iliszczanie należytości stemplowych od ksiąg 
Ust ąp ienie Ministrów a p rowizacji i P racy Powrót Ministra Sapiehy. handlowych bezpośrednio gotówką w Unę- 
J dzie podatkowym. 
i opieki społecznej. Wa1'SZlłwa. Wczoraj o godz. l po po- .Mianowicie uiszczanie należytości od- 
Warszawa. Naczelnik Państwa WY8to- łudniu powrócił do Warszawy Mini
ter spraw bywałoby się za przedłożeniem Urzędowi po- 
d M . . t Ó W't za g ranicznyeh p. Sa p ieba. datkowemu przez firmę, zamierzającą poddae 
sował do Prezy enta mIs l' w p. I osa opłacie należytości pewną księgę handlową 
pismo tr
ści następ.ującej: P!zychyh.ią(
 -- i deklaracji płatniczej w 2 egzemplarzach, 
!3i
 do wlHosku Pańsklpgo zwalmam p. Bo- Wlłfszawa. Na konftJrt'neji między- któraby zawierała: 
lf\sława Grodzieckiego z urzędu Ministra apro- parlamentarnej, mająeej się odbyć z końcem a) dokładne ou&czenie r
dzaju (prze- 
wizacji. Równocześnie poruczam p. Gro(hie- b. m. w Lisbonio, S e j m p o l s k i l' e p r e- znaczenia) danej księgi handlowej, 
ekiemu sprawowanie dotychczasowych fun- z e n t o wać b ę d z i e p o s e ł R a d z i s z e w- b) podanie ilości arkuszy z których się 
kcji do ch wili powołania następcy. s ki, kt.5ry wygłosi referat w sprawie naro- kHięga składa, oraz rozmiaru powierz,
hni 
, Warszawa. N aC7!\lnik Państwa wysto- dowych traktatów hanAlllwych.. arkusza (wysoko
ć arkusza w cm. pomnożo- 
sowl\ł do Prezydenta Ministrów p. Witosa # .' . \ na przez szerokość rozwartego arkusza w cm.), I 
pi
mo treści następującej: Przyehylaiącsię Warszawa. .Wćzor
l odbyła Slę uro- c) obliczenie ł'ąeznej powierzchni wszy- 
cl\) wniosku Pańskirgo, zwalniam p. inż. .T,ana c z y s t? Ś ć p o Ś w
. ę c e n I a s z t a n d a l' u 21 stkicbarkm;zy d!l.nej księgi w centymetra.ch 
.Jankowskiego 'l. urzędu Ministra pracy) 0- p. p..Sd
ndar . ofiarowany przez narodową oraz wypośrodkowanie łącznej należytości, 
pieki społecznej. R('wnocześnie porucl8.m p. orga
Jz:J..c)ę kO,b.let, wręczył dowódcy pułku pr.zypad
jącej stosownie do rodzaju księgi i 
Inż. Janowi Jankowskiemu sprawowanio dO- \ N ac
elmk Panstwa. Jł"J rozmIaru, , . 
tychczasowych funkcji do chwili powołania ..,.----,--- . .. d), wyrazne powoł
me reskryptu dy- 
riastęncy. rekcJI 
karbu ,we !:w0W:le, kt?rym zezwolo: 
" no, na bezposredme Ulszezame należytoścI 
od danej księgi hand10wej, 
e) wyraźne oświadczenie strony, że 
przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość 
wszystkich powyżej pod a) do d) włącznie 
wymienionych danych; wreszcie 
f) dzień wpłaty należytości onz podpis 
firmowy strony przy podaniu jej zamieszka- 
nia (siedziby). 
Jeden egzemplarz deklaracji, po zaopa- 
trzeniu go pokwitowaniem urzędowem poboru 
należytości, zwracałby Urząd podatkowy stro- 
nie, która obowi
zaną była by wlepić go do 
odnośnej księgi na wewnętrzne} stronie 
okładki w miejscu pneznaczonem dotychczas 
na nalepianie znaczków stemplowych. Po- 
wyższy sposób uiszczania n-ależytości dopu. 
szczalny byłby tylko co do ksiąg handlo- 
wych, zaopatrzonych kolejną numeracją stro 
nic i zeszytych na wskróś trwałym konopnym 
sznurkiem, którego oba końce przytwierdzo- 
ne by być miały do wewnętrzne,] okładki 
księgi pieczęcią lakową samej strony lub 
nalepki zaopatrlonej firmą strony. 
Oczywiście celem ui!:zczaJlia należyto- 
ści w POWYŻ1ZY sposób, było by dostarczenie 
księgi handlowej do lokalu Urzędu podatko- 
wego zupełnie zbyteczne. W każdem podaniu 
o udzielenie tego 7.ezwolenia podlegającemu 
należytości stemplowej w kwocie 10 Mk., 
winna strona wyraźnie oświadczyć, że w ra- 


Notatki lltoracko-artystYGZllO. 


Repertuar Teatru :mejsldego. 
Środa 1S maja o godz. 7,30 wieczo- 


rem" Twarz i maska", pierwszy go
cjnny 
występ W. Brydzińskiego. 
Ozwartek 19 maja o godz. 730 wie- 
czorem "Biały ma
l\r", operetka. (Przedsta- 
wienie na d £)('.hó d 'J1owarzystwa ochrony 
młodzieży). 


-....._111 


- 


Ze spraw polskich !I 


..- 


1-- _ " 


Telegramy P. A. T" 


Kongres komunistów. 


Praga, W niedzielę rozpoczęły się tu 
obra.dy kongresu czeskich komunistów. W o- 
bradach bierze udział 513 delegatów z Cze- 
chosłowacji, Moraw, Sląska i Słowaczyzny. 
Po 2 dniach obrad komuniści czescy przy- 
jęli rezolucję stwierdzającą, że czło
kowi.e 
czeskie! pa.rt,jil socjalno-demokraty
zneJ le
l: 
cowvch odc!E:ni t;toi
 na gruncIe trzecie.] 
międzynarodówki. Part ja będzie się obec
ie 
nazywała partj
 komunistyczną. ,Po. pnY1t 
ciu tej rezolucji zgromadzAni oddalI cześc 
l,eninowi, poczem odśpiewali "Czerwony 
Sztandar". Praga od kilku ani żyje pod zn
- 
kiem kongre
u komunistów. Obr»dy potrwaJą 
prawdopodobnie kilka dni. 


Rz)'m. Wed1e dziAnnika In Tempo 
w czasie starć między partjami b}ło 
] 3 zabitych i około 40 rannych. W miejsc')- 


wości A(iuaviva komuniści wdarli się do ko- 
sza.r karabinierów. . 
Rzym. Polegając na gorliwości mie- 
szkaliców konstytucjonaliści zapewniają, że 
uzyska.ją większość głosów i sądzą, iż s 0- 
cjaliści nie zdołają zdobyć więcej 
g ł o s ó w n iż p l' Z Y P o P l' Z e d n i c h w y- 
b o r a c h. W kilku mniejszych miejscowo- 
ściach przyszło do zamieszek, których ofiarą 
padło 6 osób. 
Capodfstria. PrzysIło tu wczoraj do 
starć m i ę d z y fa s z y s t a m i a k o m u n i- 
s t a rn i, pnyczem zostali zabici 2 faszyści, 
2 komuniści i l karabinier. 
Cremona. W niedzielę wiIJczorem ko- 
muniści na przedmieściach miast.a przez całą 
god7.inę stn:elali na faszystów. Policja przy- 
wróciła. porządek. Cztery osoby zostały lekko, 
7 ciężko ranne. 
Moskwa. N owy sowiet m oski ew- 
ski odbył ] 3 b. m. pi erwsze posiedzenie. 
Przewodniczącym zostal wybrany jednomyśl- 
nie Kamienew, który referował o polityce 
wewnętrznej i zagranicznej Rosji. Po nim 
przemawi!tł Krassin w sprawie sukcesu, jaki 
odniósł w Anglji. 


',", 


GOSPODARSTWO I HANDEL. 


Wiadomości gospodarcze 
Izby ]lalldlowej i przemysł. we LwowIe. 


zie udzielenia zezwolenia zobowiązuje się po- 
krye z własnych funduszów koszta ogłosze- 
nia w urzędowej części Gazety Lwowskiej 
(kilkuwierslowego) wyciągu z rozporządzenia 
Dyrekcji skarbu we, Lwowie. obejmującego 
to lezwolenie. 
Obrót paczkowy z Austr,ją. 
Według zawiadomienia Dyrekcji poczt 
i telegrafów we Lwowie, zostaje z dniem 
15 maja b. r.podjęty obrót paczkowy z 
Austrją. 
Ekspozytura Królews!.:o- Węgierskiego Biura 
obrotu f owarowego U' Polsce. 
Jak już ogłoszono w poprzednich Wia- 
domościach gospodarcfJych, kontrolę wymiany 
t.owarów, wyszczególnionych w obydwóch 
wykazach "A" i "B". U mowy co do uregu- 
lowania obrotu towarowego między Polską 
a Węgrami, imieniem rządu węgierskiego 
wykonywało, będzie Królewsko-Węgierskie 
Biuro Obrotu Towarowego w Budapeszcie. 
Wspomniane biuro utworzyło obecnie swą 
ekspozyturę w Warszawie (Świętokrzyska 24 
m. 4) i ofiarowuje swoje usługi polskim 
firmom handlowym i przemysłowym w udzie- 
laniu wszelkich informacyj, tyczących się 
wywozu i przywozu. 
Staraniem ekspozytury będzie również, 
aby polscy i węgierscy interesenci stykali 
się ze sobą bezpośrednio i aby podpisana, 
umowa jak na jrychle i doprowadziła do korzy- 
stnych rezultatów. Korespondencję z Ekspo- 
zyturą należy prowadzić o ile możności w 
języku francuskim lub niemieckim. 
Międzynarodowe lI{useum handlowe 
i przemyslowe w Bclgradzie. 
Konsula Polski w Zagrzebiu zwraca 
uwagę polskich sfer przemysłowych na istnie- 
jące w Belgradzie Międzynarodowe Muzeum 
handlowe i przemysłowe, które posiada zbiór 
wzorów i próbek wszelkiego rodzaju wyro- 
bów przemysłu jugosłowiańskiego i obcego, 
nadesłanych przez najrozmaitsze firmy z ca- 
łego świata. Celem ułatwienia nawi
zania 
stosunków handlowych między Polską a Ju- 
gosławją, byłoby wskazane, aby przemy- 
słow6Y polscy ,zechcieli się poslużyć działal- 
nością "Muzeum" i przesłali mu próbki swych 
wyrobów. Wspomni!me "Muzeum" wydaje 
czasopismo p. t. Mi
dzynarodowy Pośrednik 
Handlowy" . 
Ad1"esy firm zagranicznych pragnących 
nawiązać stosunki handlou'e s Polską. 
Polski Syndykat Handlowy Towarzy- 
stwo z ograno odpow. Gda.ńsk, Langgasse 
60)61 oferuje towary zagraniczne z zakresu 
spożywczego i technicznego, surowce, che- 
mikalja, maszyny, reflektuje na dostawę 
z Polski szczeci i sierści do wyrobów azczo- 
tkarskich, cementu, benzyny, nafty lekkiej, 
skór 8urowy
h, wyrobów koszykarskich, ba- 
wełnianych, pr(\gów kolejowych twardych. 
drzewa dla kopalni. 
Po1ski Dom Eksportowy H. l1'eder, 
Wiedeń XIX. Gymnasiumstrasse 60 A. po- 
średniczy w eksporcie do Polski. 
Paul Rottv;er, Import - Eksport, Ham- 
burg Lange Reihe 93 nadesłał cennik środ- 
ków leczniczych, chemikalji, który można 
pneglądoąć w Oddziale ruchu handlowego 
Izby handlowej i przemysłowej we Lwowie. 


1\ 11 1'1 a Graen. 


20) 


"""""" 


'T ajemnica doktora Moleswortha
 


(Ciąg dals1;Y) 
Urwał patrząc błagalnie w nieporuszal- 
ną twarz ajenta. 
- R0zumiem o co panu chod
i 
rzekł Gryce. 
- Chce pan wiedzieć, czy pani Came- 
ron należała także do spisku i czy takie się 
zwodziła? Najpierw jednak muszę p&nu opo- 
wiedzieć, w jakich okolicznościaeh państwo 
() rentorex adoptowali pańską żonę. 
Cam3fon odruchowo skinął głową. 
Patrzył brędnem okiem przed siebie, wywo- 
ł'uiąc w duszy obraz Edyty tak pięknej, tak 
pełnei szli<.chetnego wdzięku. 
Gryce szanując jego boleść milczał 
chwilę potem począł mówić miarowym, ci- 
chym gł(\sl
m: 
- Przed laty dwunastu, Filip Gren- 
torex zaliczaJ się .lu:/; do ludzi b2rdz;J ma- 
jętnych. Da.leko mu jeszczs było jednak do 
miana: "króla kolejowego". Mógł jeszcze po- 
dróżowaó, nie zwrac.ając na siebie uwagi. Pe- 
wnego więe lata, k:edy razem ze swoją żo- 
ną, jeździł pa stame . Ohio i innych sąsie- 
dnich, leżących naą Mlssissipi, dzienniki nie 
ogłaszały biuletynóW tej podróży. Państwo 
(
reutorex mogli zatrzy
ywać się gdzie im 
SIę pOdobało, nie zwracając na siebie uwagi 
report
rów i tłumu. Poni
wa.ż wycieczkę swą 
przedsIębrali dla wzmoCnIema zdrowia pani 
6rento r eJ;, odpoczynków było dosyć. Najdłu- 


-... 


żej zatrzymali 8ię w miasteczku: M. cały mie- 
siąc prawie. Wyjeżdżając st:l::d zabral ze so- 
bą niemowlę, które nazywało się ich dzie- 
ckiem rodzonem. Szczegółów tych udzieliła 
mi kobieta, która była obecną przy narodzi- 
n3ch tego dziecka. Sprawa ta przedstawia 
slę tak: Pani Fairley mieszkała wówczas w 
tym samym hotelu co i państwo Grentorex. 
Znajdowała się w położeniu rzec można 
ruzpaczliwem. Mąż ją opuścił, osamotniona 
więc kobit't.a. znałaz/'a się prawie w nędzy 
i to w chwili, kiedy niedługo miała zostać 
matką. 
Pokój tej biedaezki przylegał do apar- 
tamentu, który zajmowali pl!,ństwo Grentorex. 
Bogata dama zaiteresowała się swą sąsiadką, 
klÓl'ą spotykała na schodach i na korytarzu. 
Odwied:Łała ją też dosyć często. a gdy pe- 
wn,ej noc)" usłyszała za ścianą kwilenie nie- 
mowlęcia pobiegła zaraz do pani Fairley. 
Tutaj taki obraz przedstawił się jej OCzom. 
N a łóżku leżała młoda ma t Ii'a, pobladła i ze 
smutkiem patrzyła na swą krewnę, która 
stała przy łóżku, trzymając w ramionach 
dwoje niemowląt. Dwoje! A biedna mat.ka 
nie miała środków na wyżywienie na"'et 
jednego. 
- Mówisz pan o. mojej żonie - szep. 
nął Cameron. 
- I o niesiczęśliwej dziewczynie, która 
była do niej tak podobna, iż wzię.liśmy ją 
za pannę Grentorex. . 
- Więc były siostrami? 
- Siostrami rodzonemi. 
Zapadło milczenie. 
7" M6w pan dalej - przerwał je do- 
ktor pIerwszy. 
- Pani Grentore:x: -- pocz
 IDOWU 


Gryce - patrzyła zazdrośnie na kobietę, 
której niebo dało aż dwoje dzieci. Bogata 
pani bowiem była beldzietna. Zbliżyła się do 
niemowląt i oglądała JA z zachwytem. Były 
to śliczne, zdrowe maleństwa. 
- Wiele dałabym, aby mieć choć jedno 
takie - westchnęła pani Grentorł"x, patrząc 
znacząco na matkę. Ona spojrzała na swą 
krewnę która domyślała się o co chodzi ski- 
nęła głową przyzwalająco. Biedna kobieta 
ożywiona jakąś otucbą uniosła głowę z nad 
poduszki: - Czy pani mówi to na serjo? 
Czy doprawdy wzięłabyś jedno dzieciątko?- 
Poradzę się mego męża - rzekła pani Gren- 
tore:x:. - Powrócę' za godzinę. Niech pani 
każe tymczasem wykąpać i przystroić dzie- 
cinki. Kiedy powróciła w oznaczonym czasie, 
niemowlątka spały obok swej matki, istne 
aniolki! Pilni Grentorex patrzyła na nie dłu- 
go a potem wymówiła stanowczym głosem. 
- Wezmę jedno z dzieciątIJk, wycho- 
wam je jak własną córkę, jak dziedziczkę 
mego nazwiska i majątku. Pod tym jednak 
warunkiem, że pani nigdy nie będzie starała 
się widzieć z moją przybraną córką i nie po- 
wiesz jej nigdy, że ,jesteś jej matką. Przy- 
sięgnij mi to na biblję. 
Biedna matka spojrzała błagal
ie na 
panią Grentorex, jak gdybJL się wahając, po 
chwili ,jedaak z westChnieniem wyciągnęła 
rękę po biblję, którą podawała jej krewna 
Anna. Wdowa złożyła dłonie na świętej księ- 
dte, SZA.pcząc słowa przysięgi. An
a dotyła 
taką przysięgę. Potem podano ntemowlęta 
pani Grentorex do wyboru. Położono jedno 
obok drugiego, a były tak do siebie podobne, 
te jedno zdawało się powtórzeniem drugiego. 
Pąui Grentorex poebyliła. si
 nad tem, 


które leżało dalej, pochwyciła je na ręce i 
pospiesznie wyszla z pokoju. 
W taki sposób siostry się rozłąezyły. 
I moina było myśleć, że już się nie spot- 
kają na tym świecie. Nazajutrz bowiem pań- 
stwo Grentorex opuścili M. 
Przez lat d:desięć pani Fairley nie sły- 
szała nic o swej córce, po upływie tego 
czasu nieopatnne słowa listu Anny, rozbu- 
dziły w niej uc.zucie macierzyńskie do odda- 
nego dziecka obcym ludziom. Gnana tęsknotą, 
nie licząc się z wydatkami, przyjechała ra- 
zem z Mildred do Nowego Jorku, zamie- 
szkała przy Bleecker Street i rozpoczęła walkę 
lo trudniejszemi jeszcze warunkami bytu niż 
dotychczas. Lecz zbliżyła się za to do opu- 
szczonego dziecka i mogła łatwiej wychować 
Mildred w wielkiem mieście. Dziewczynka 
miała wielkie zdolności i była naprawdę po- 
ciechą swej matki. Kiedy pani Fairley zoba- 
czyła po raz pierwszy drugą swą córkę, to 
.il"st: pańską żonę, tego nie wiem dokładnie. 
Nie wiele z
ołałem zebrać szczegółów w tym 
względzie. Ze widywała się z rzekomą pan- 
ną Grenjorex, o tem świadl'zą rozmaite 
wzmianki w listach owej Anny. Nie mam 
jednak dowodów, aby złamała złożoną przy- 
sięgę. . 


(Oiąg dalszy nastąpi) 


I 


Naczelny i odpowiedzialny redaktor: 
STANISŁAW BOSSOWSII. 


j
		

/DIGCZAS002001_1921_111_0006.djvu

			- .... 


'fi_liii 


6 


/ 


f,;Alj
 G ..... 
 , 
) 
,. Z '.' I
 , ' ":'
 -''Y 't li. 
v .... '>
lI 'f?,
;*, ,J;
 

'i!"i: 
-ar. 


'
JI1"'ł '
 , . Z ' '.." :!
 D f"' , ' " W 
 
W "ł;'. "1:1 
I .ł.I!. 


v 


Rozmaite oh,,;\J!
aszczen
a. 


dopuścił się występku z 9 23 L. 4 ce
. rozP' 1 zniszczenie całego nakładu i wydał w 
y
l i mitmionf'go numer
, a prz,Ytrzy
an
 eg zem - 
z 24 mal:ca '1917 Nr. J31 ?z. , p. P: I za , to 
 493 , 
' k. 7.:J.kaz dalszego rozpowsz
chmanIa i pl.uze t...go czasoplSlna mają byc ZlllSZczone. 
zasądza Się go po . m!sh 
 23 wyze] .cyto

- t(I
O l1J!!m(
 drukow('go. Sad okręgowy klł.rny S. III. 
nego rozporząd

m8 I prr.y za.sto
(Jwa
lll 
 :!
Ij
 Lwów. dnia U ma J 'a 1921. 50i7 ..... '. 5064- 
u. k. na karę RClsłego areszt\{ przez 6 tJP-;()(jf1l Kraków, dma 6 ma,]a. 1921. 
obostrzoneg.} 1 pvsLem co 14 dni, oraz na 
grzywnę w kwocie 1000 Mk., kir"ą w r
zjf) 
nie
cjągalnośÓ zastąpi bra ar,,
ztu pr1.M!, 
100 dni. RównocześniB zar:
ądza się puIJliki1- 
eję wyroku zasądzającego po myśli ;
 Ig cy- 
towauej usta.wy w jednym z dziennikó \\ 
krajowyeh. Wyrok ten jL\st prawomocny. 
Sąd okręgowy, Oddział V. 
Sanok, 17 stycznia 19.21. 
Hroboni 
R
(l1.ia sądu okręg. 


L. 3869 M5/E. 1. BezterminowI) urlo
 
powany 8zeregowiec Władysław 'Jstrowski, 
ur. w 18
2 r. w Toustem, powiat Skał:at, 
zgubił kartę powo.łania, wydaną mu w marcu 
1921 przez powiatową komendę uzupełnień 
54 p. p. w 'l'arnopolu. Dok!Jment ten nini'Jj. 
szem unieważnia się. 2. Bezterminowo urlo- 
powany śzeregowiec Stefan Tur.
ki, ur. w r. 
1895 w Sieniawie, zgubił kartę powołaI!i
, 
wydaną mu przez komisję poborową w Zba. 
rażu w Styczniu 1921 r. Dokument ten ni- 
niejszem nieważnia się. 
Starostwo. 
Zbaraż, 28 kwietn.ia 1U21. 501./2 1-3 5081 


Cg. I. b) 15/21/3. Przeciw nieobjętej 
masie spadkowej po ś. p. Hillelu J!'ellu, 
oficjale urzędu podatkowego w 'l'urce, któ- 
rego miejsce pobytu jest nieznane, wnie- 
sionym został do sądu okręgowego w Sam- 
borze przez Grzegorza Wojciechowskiego 
pozew o zapłatę kwoty 4444 Mkp.. N 
 pod- 
stawie pozwu wyznaczono l. audjencję na 
dzień 6 majll. 19
1 o godz. 9 rano. Oelem 
strzeżenia praw nieobjętej mlis] spadkowej, 
ustanawia się p. dr. S"nveryna Goldberga, 
adwokat8. w Samborze, kuratorem. Tenie 
kurator zastępować będzie pozwaną nieobjętą 
masę spadkową w rzeczonej sprawie na jej 
koszt i niebezpieczeństwo, dopóki ona w są- 
dzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie 
zamianuje. . 
S\d okręgowy, Oddział l. 
Sambor, 11 marca 1921. 


5148 


Cg. I. b) 197/21. Przeciw Wasylowi 
Kowalczukowi, którego miejsce pobytu jest 
nieznane, wniesionym został do sądu okręgo- 
wego w S8.mborze przez Wenzla Rolleczka 
pozew o zwrot konia z pn. Na podstawie 
pozwu wyznaczono l. audJencję 1I:a ddeń 11 
maja 19
1 o godz. łł rano sala Nr, 96 II. p. 
Celem strzeżenia praw pozwanego 11stanawia 
się p. dr. Propsta, adwokata w Samborze, 
kuratorem. Tenie kurator zastępować będzie 
pozwanego w rzeczonej sprawie na jego 
koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w 8ą- 
dzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie 
za.mianllje. 
Sąd okręgowy, Oddział I. 
Sambor, 8 kwietnia 1921. 


Celem zwolnienia kallcji służbowej p. 
Kazimierza Sokoła, zastępcy notarjutza we 
Lwowie, z pod w';izła kaucYjnego, odpowia- 
dającej za j
go urzędowe czyn!l08ci We Lwo- 
wie, jako zastępcy notarjU8Za ś.p. S,tl.\lllSła.wa 
Matkowskj.ego i' ś. p. Karola Morwltza
 wzy- 
wamy niniejszem wl!z)stkwh tych, ktorzyby 
z tytułu ustanowlOnego prawa zastawu do 
kaucji tej jakiekolwiek pretensje !Sobie ro- 
ścili, by te swe pretens.,e w przeciągu u-ciu 
miesi
cy od ostatniego og{oszenia tego edy- 
ktu w Izbie notarjalnej we LV,OWlO tem 
pewniej zgłosili, g?yż w przeclwn
m ra
ie 
bez wzgl
du na możlIwe Ich pretensje, udzIe- 
lonem zostanie zezwolenie na dewmkulację 
tej kaucjI i Jej wydanie. 
Izba notarjalna. 
Lwów, 24 kwietnia 1921. 5177 1-3 


C. II. 102211. Przeciw Jędrzejowi 
Kubikowi, Sebasti:mowi KabikoQ,.j, Marjlinnie 
Kubik nieznanym z mJejsca poijytu, wniesio- 
nym został do t
,t. !lądu ,P?ZI!iW, prze.z. 
'ilJp
 
Bożka o wlasnosc reulnvscl IWll. 
Bij I 1\:1,* 
gm. Lubomierz. Na podsta.,,:it, l'OZwuwy.zna- 
czono rozprawę na d.tlen fi cz.ery, ca 1\:!
 l .o 
godz. 10 rano biuro Nr. 5. Celem !ltrzezema 
praw pozwanych, ustanaWia SH
 p. Janu 
Bożka w Lubomierzu, .kuratorem. 'fenźe ku. 
rator zastępować będzie pozwanych 1,
 rze- 
czonej sprawie na ich kos<;t i mebelOpieezeń- 
stwo, dopóki oui w sądzi
 się me 'kgłoSZ1. 
lub pełnomocnika nie zamIanuJą. 
Sąd powiatowy, Oddział II. 
Mszana doln
, 11 maja 1921. 


5172 


Wyrok. 
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! 
Vr. 480/18/52. Sąd ukręgu';ty w Sano 
ku jako 'rrybnnał orzekający, \'i)dał w .spra
 
wie karnej przecIw HermanowI. Wemgowl 
o występek z 
 2 ustęp 2 i 3 I 
 23 C:JS. 
rozp. z dnia 24 marca. UH7 L. 1i)1 in. p. 
p. w obecności oskarżonego następują(
y 
wyrok: OskaIŻonf'go H,
rmana W t;niga, uro- 
dzonego w Sanok
 
 r?dziców Mendla i 
Tauby lat 47, wyzn. m.oJż, kupca, zamie- 
szkałe!O w Sanoku, uznaje si
 winnym, że 
Z początkiem roku 1917 prowadził handel 
Mokiem malinowym, a WIęC przedmiotami 

"potrzebowania w sp(1s6b lańcus'7.koWl, ezem 


ł 


'lonkuSI. 


L. 41721. Celem obsadzt1nia posady 
notarju:'Jza w Oho dorowie, opróźnionej wsku- 
tek śmierei ś. p. Gwidon,\ Pog,)nowskiego, 
ewentualnie w innej miejscowości okręgu 
Apelacji lwowskiej, wskutek pneniesioJlia 
o'próżnić się mogącej, ruzpisuje sję niuiejszem 
konkurs z tem, że kompetenci mają wniesć 
nalezycie udokumentowane podania do wła, 
ściwej Izby naj dalej do dnia 25 czeIwca 
1921 r. 


Izba notarjalna. 
Lwów, 16 maja 1921. 


5178 1-3 


'Iyroki prasowe. 


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! 
Pr. 135/.21. Sąd okręgowy karny we 
Lwowie orzekł na wniusek Prokuratury przy 
tYlllze sądzie, że treść czasollisma "Wpered" 
Nr. 57 z dnia 7 maja 1921 r. w artykule 
pod tytułem: 
 Mirko!\ aunja tjuf'emnoho za- 
kluczennja" w ustępach od słów "I czomu 
pytaju sebe do końca artykułu zawiera zna- 
miona występku z 
 iWO i aU2 u. k., miJaJ 
dokonilofią w dniu b maja 1921 r. konfi8katę 
za I!sprawiedhwioną i zarr..ądził zniszc
enie 
cMego nakładu i wydał w mysI 
 493 p. k. 
zakaz dalszego rozpowszechnianIa tego pisma 
drukowego. 
Lwów, dnia 8 maja 1921. 


5149 


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej I 
Pr. 136/21. Sąd okręgowy karny we 
Lwowie orzekł na wniosek Prokuratury przy 
tymże sądzie, :Ze treść czasopisma "U kraiń- 
skyj W lstnyk" Nr. 83 z dma t\ maja j 821 
w artykule pod tytułem: "Wid Wydiiu Kruż- 
kilo prawny kiw' W ustępie od słów .i wzy- 
wajetsja wsich do końca tej nutatki, zawiera 
zna.liiiufi;o.l, występku z S 305 u. k., uznal 
dokonaną w dmu 7 maJa 1921 r. konfiskatę 
za usprawiedliwioną i zarządził ZTliszczenie 
cliłego nakładu i wydał \'lo myśl 9 493 p. k. 
zakaz dalszego rozpowszechniania tego pisma 
drukuwego. 
Lwów, dnia 6 maja HJ:21. 


5046 


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! 
Pr. 138/21. Sąd okręgowy karny we 
Lwowie orzekł na wniosek Prokuratury przy 
tymże sądzie, zu treść ezasopisma ;,Szczutek" 
Nr. 20 z dnia 12 ma.ja lłł,;,',l na l stronie 
pod Jla
liSeffi "Opera. ł'uzapu ryciilY i obja- 
śaień 8łownych do niej, zawiera znamiona 
występku z 
 ;;:00 u. k., uznal dokonaną 
w dnIU 7 maja 11321 r. kontlskatę za llspra- 
wiedliwlOJlą i za.rządził z.niszćze.uie I całego 
nakładu i wydf
ł w mY81 S 4n p. k. zahz 
dabzlJgo rozpowszechniaaia tego pisma. dru- 
kowego. 
Lwów, dnia 9 maja 1921. 


5048 


W imieniu R:i:eczYf,ospolitej Polskiej! 
'pr. 139 21. Sąd okręgowy karny we 
Lwowie orzekł na wniosek Prokuratury przy 
tymże sądzie, 7,e treśĆ odez w, ruzszerz.anycL 
we Lwowie, a .t;nianl
ieie: 1. z napisem: 
"Komunistyczna 'part ja robotnicza Polski 
(Sekcja międzynarodówki komunistycznej) 
zaczynającej SIę od słów 
 00 to są po 'aj.'r- 
amty?- podpi:;anej "Komitet kolejowy Wę7.ła 
wnrsZ3.''\ski'''go'' z daty Warsza.wa dnia 1
 
k.",ietuii'. 19
1", 11. z napisem ,Komunisty, 
czna p Irtja robotnicza. Polski" (i;ekcja mię' 
dzynarudówki komunistytzne.j) pOczY!lając
j 
li1ię od s.łów ,,'rowarzysze rubotdey! Przez 
dwadzieścia kilka lat... maja jako święto 
międzynarodowej solidarności' podpisanej 
"Komitet kolejowy węzła warszawskiego" 
z daty Warszawa zawiera znamiona ad l. 
zbr. z 
 58 c) u. k. i występku z 
 300 u. k., 
ad II. zbr. z 
 58 c) i 
 65 a) i występku 
z 
 302 u. k.} uzuał dokonaną w duiu 4 maja 19
1 
kOllfiskatę za usprawiedliwioną i zarządził 


W imieniu Rzeczypospolitej PolHkiej! 
Pr. 119/21. Sąd okręgowy karny we 
Lwowie orzekł na wniosek Prokuratury pr

y 
tymże sądzie, że treBĆ Cz
\
opisma "Der Jil!1i- 
schl.r Arbelter" Nr. 14 z dnia o m,
.iaHJ
21 
pod tytułem: "Die Masakre gegen j ndischpr 
Arbeiter" '-" e:!.łuśei zawiera 7.namiol1a 
y- 
stępku z 
 300 u. k. i art. IV. tł. 1'. 17 
V362 N. b D
. u. p. z r. 1863 uznał doko- 
naną w dniu 7 maja 1921 r. k
mfiskatę za 
usprawiedliwioną i zarządzIł zniszczenie ca- 
łego nakładu i wydał w myśl 9 493 p. k. 
zakaz dalszego rozpowszechniania tego 11isma 
dl'llkowego. 
Lwów, dnia 9 maja 1921. 


5049 


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! 
Pr. 140/21. Sąd okręp;owy karny we 
Lwowie orzekł na wniosek Prokuratury przy 
tymże sądzie, że treść czasol'isma 
 Ukrr.iń- 
skyj Wist.nyk Nr. 84 z dni;:" 10 maja HI:.!1 
w artykllle pod tytuJ:em: 
Horiszno szlezkie 
pow8tanija" Vi' ustępach a) od słów ,,'rym 
bilsze do słów ,,:t.astupyty druhym) ", b) od 
słów 
Oikawo bułob do słów .treba nam 
zapamjataty", c) od słowa "poriwnaj" do 
słowa "Hałyczyny ., d) w szpaJcio 1 we 
wierszu prz(
dostatnim słowa w nawiasie, 
e) w sZI/alcie 
 we wierszach 1 i 2 c;d góry 
słowa w nawiasie, f) od słowa "zowsim" do 
słowa "Hl!łycz)'ny", g) od słowa. ,,
a.buwł?j
. 
czy' do słowa " Hałyczyny" , h) w szpalcie 
:2 w 4 ostatnich linJach słow&. w nawiasie, 
i) w szpalcie 3 we wierszach 1 i 2 od góry 
słowa w nawiasie, j) w s
p.J.lcie 4 we wier- 
szach 5 i 6 od góry słowa w na.wiasie, 
k) od słów "na cim kinezajemo" du końca 
artykułu zawiera znamiona występku z 
 6:') 
a) i z 9 302 u. k., uznał dokoaaną w dniu 
ił maja 1921 konfiskatę za uspl'awiedliwioną 
i 'zarządził zniszczenie calego nakładu i wy- 
dał w myśl 
 493 p. k. zakaz d
lszBgo roz- 
powszechniania tego pisma drukowego. 
Lwów, dnia 10 m:ija 1921. 5050 


5045 


W imieniu RzeczypospoHtL\j Polskiej I 
Pr. 14ij21. Sąd okręgowy karny we 
Lwowie orzekł na 1\'Iliosek 1-'rokuratury przy 
tymźe sądzie, że tresć czasopisma 
 Ukraiń- 
skyj Wistnyk" Nr. 86 z dnia 12 maja 1921 
w artykułach pod tytulami: 1. "PoszesL ' - 
w całości, 2. "Po Ukraini i pro Ukrainu" 
w ustępach a) od słów "jaku ja wwazsju. 
do słowa " [(osiju", b) od słów " Własne 
dowidlJ.wsja ja" do słów "N a swojij zemli", 
c) od słów "Gzohoz Wasz' do słow "w ko- 
ryst Polszczi", 3. "Dopysy z kraju" a) w sło- 
wach między słowami r hor8tka Poljak.iw' a 
słowami imenowanych czy, b) od słów 
"Dnja 3 maja
 do słów "małopolska łycho 
littja" , c) od słowa w przedostatniej Jinji 
art y kułu "swidowi" do słowa Mut" zawiera 
znamiona ad 1 zbr. z S 65 a) u. k., ad :2 i 
ił zbr. z 9 65 a) u. k. i wY8tępku z 
 302 
u. k., uznał dokonaną w dniu 11 maja 1921 
r. konfiskatę za usprawiedliwioną i zarządził 
zniszczenie całego nakładu i wyda.ł w myśl 
9 4łł3 p. k. zakaz dalszego rozpow,szechnia- 
nia tego pisma drukowego. 
Lwów, 12 maja 1921. 


5151 


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! 
Pr. 143 21. Sąd okręgowy karny we 
Lwowie orzekł na wniosek Prokuratury przy 
tymze sądzie, ze treść czasopisma 
 Ukraiń- 
skyj Wistnyk" Nr. 87 z dnia J 3 maja 1921 
w artykule pod tytułem: "Cynizm . a w tv- 
tule b) od słÓw.. ta i doho do słów 
rid- 
noj !'1zkoły i uczytelja", c) od słów . Tak 
11l0łodeńk&. kuratorja" do Hłów ,,'ł,ysfłf..ńciw 
pBrez'y\illje" zawiera znamiona występku z 9 

ou u.k., uznał d('konaną. w dmu12 maja urn 
konfiskatę za usprawifldliwioną i zarządził 
zuiszcz@'B całrgo lJa!;bdu i wydał w myśl 
9 4\;3 p, k. zakaz dalszt'go rozpow
zechnia' 
nia tIJgo pisma dnkoweg'). 
Lwów, dnia 12 maj.t 1921. 5152 


W imieniu Rzeczypospolitl':j Polskiej! 
PL In. 18'21. Sąd okręgl)'vy karny 
jako prasowy (orzekł na wniosek Prokuratury 
po mysli 9 493 p. k., że zamieszczone w Nr. 
19 czasopisma perjod) cznego drukowego 
.Przyjaciel Ludu. z daty Kraków dnia 8 
maja 19;,n r. artykuły pod tytułem ,Głos 
Ludu- i "Dziś konstytucja- jutro kryminał" 
zawierają w całej swei osnowie znamiona 
występku z 

 302 i 300 u. k., zakazuje się 
rozszerzania tych artykułów względnie in 
kryminowanych ustępów, zatwierdza się za- 
1'łlłdzODIł przez Prokurature kOJlfiskat
 po- 


,111, n"lAr.łf za 
łAe' 
';-
,.
..N;'B!,r 
,l. . 'ej

:,. 


NI'. 1. 5:24,20,';$. Na wniosek Ohaji 
Grunstein z Grodziska doluego wdraża Się 
postępowanie celem umorzenia karty wklad- 
kowej Nr. 32014783 Tl)warzystwa kredyto- 
wego i. oszczędności w Rzeszowie na kwotę 
1515 koron 79 hal. na nazwisko Lajba :alar.- 
guliesa i Gecla Grtiusteina opi(\wającej. 
Wzywa się przeto posiadacza tej karty, aby 
zgłosił w ciągu 6 miesięcy swe prawI, w 
przł:\ciwnym bowiem razie po upływitI po- 
wyższego czasokresu karta ta u'"naną zosta- 
nie za umożoną. 
Sąd powiatowy, Oddz. I. 
Leżajsk dnia 22 marca 11121. 


5084 


Nc. VI. 505/2/20. Amortyzacja. Na 
wniosek EiBiga Ge:ehrtera wdraża się postępo- 
wanie w celu amortyzacji kwitu zastawnicz
- 
go .Eksp. Galic. akc. B;J,uklł hipot. w Stanl- 
shwowie z dnia 
9 .kwietnia 1914 do 1.7026 
na zastawione nast
pująee rzeczy: 6 kubków 
srebrnych, 7 kieliszków srebrnych, 13 sztuk 
srebra stołowego i 16 nożów srebrnyc
, 
Posiadacza wspomnianego kwitu wzywa SIę 
by w przeciągu sześciu miesięcy przedloZył 
go 	
			

/DIGCZAS002001_1921_111_0007.djvu

			ciJCb, powiat Biała, żołnier
 45p.p. austrj. 28 stJczni
 1918, w. kt6.rym to dniu otrzy-' aby u
zielono sądo
i lub kuratorowi a?wo-I 
..
z. T. IV/27/jOi
. 
dro.żen;e p08t
- 
d1ł ostatnia wiad0moś
 w lipc'1- 1915 r. Gdy. fi:'1ła od mego ostatme pismo żona Katarzy- katowI dr. ParnesowI w l'arnopolu, ktorpgo! powama celem 11dowodmema śmIerCI. Stam- 
utBm przy.fąć należy, że zachodzi ustawowe i na llł
?h .Można zatem. przyją.
, i
 z.ajd
 rów
o
ze
nie u
,tanawi
 _ się o
r
uc1J: węz
a si
w Bat(l
 i ,J6zef Bator. starszy z .Ni
czaj- 
domniemanie z 
 24 L. 2 ust. cyw., przeto w<'.rumn Hstawowego dommemanl:
 SilllerCI mslzenskwgo, wladomosc o zagmlOnY'm. Ja- nej synowie sp. Tomasza I Anny ze SWIercz- 
wdr
ża się na prośbę jego żony Jl1lji postę- po myśl S 2.(
 L. 2 u. c. wzgl. ust. z. d. zefa ęchmidta o iIeby żył wzywa się. aby ków jako chłopcy liczący po lat kilka po- 
powanie celem uznania. z
 zmarlepo: Wydaje 31 marca 
918 
r. 1:28 Dz. u. 
'. Wobec prz.ed wymien;ony
 sąd
m s
a
ił r:ię lub marJi pn
d około 40 lub 50 laty; z.ostali 
się przeto ogólne wezwame, aby udzIelono są- tegon
 wnIosek Katarzyny HładkH!
 wdraża w mny sposób uWIadomIł o ZYClU. Sąd tu- pochowam przez matkę Annę ze SWlercz- 
dowi wiadomości wymienionym. Józefa Kubi- si\! post,ępow
nie celem uZDania wymienionej tejszy na ponowną prośbę po dniu 1 czer- ków Batarową; jednak wskutek zaniechania 
cę wzywa się, a.by przed 
iż",j wymienion
m osoby Z

 zmarłą, azwiąz
u maHeńs
iego wca 1922 roku rozstrzygnie o wniosku. zgło
ze
ia ,prz
z nią ty
h wy:pad
ów śmierci 
8ądem stawił 3i
, lu.b w mny.sposób UWIa- zawa
'te
o na dnm. 9 styczma 
914 mIę
zy Sąd okręgowy Oddzia1 V. wymIemem me zostah w
u!am do metryk 
domił o swem żytiu. Sąd tuteJgzy na pon o < wymI'Jlll?nym a, :VDl:)sk?d
wCZYlllą Zd.. rozwlł- r' . I Imadyć
. Gdy 
obec 
ego Jest prawd
podo- 
wn.ą pl'ofbę po dniu 1. listopada. 19:21 r. z:me. WHj,,
OmOScl o zagmlvnym nal
hY. UdZI- rrarnopol, D kWletn.la 192 L 4983 b
e
" z
 Stamsła.w I Józef, Batoro
l
 po- 
l';uJtrzygnie o uznaniu za. zmarłego. elć qdOWI a1bo adw. dr. ArnolsowI Lleber- i}Jeśl1 smlerć., przeto na prosbę KazImIerza 
S, d k Odd . ł IV manowi we Lwowie, ktÓgo ustanawia się T. 271 213. Anuruch ,Maruń ,:zak, syn Batora wdraża. się postępowa.nie celem udo- 
ił o ręgowy ZIa. kuratl)rem oraz obrońcą węzła malżeń
1kie- Jack
 i Marji, rolnik, gr. kat. ur. 16 lipca wodnienia zaszłej 
mie.rci zaginionych. Wy- 
Wadvwke, 28 lutego 1921. 4456 go. ZagiIJionego wzywa si
, aby się jawił 1874:, zamieszkały w Dehowej powolany w daje się przeto ogólne wezwanie, aby uwia- 
przed podpisanym sądem o ile żyje, lub w sierpniu 1914 Jo wojska, buł udzi
-ł w wal- domiono sąd lub kuratora p. Zygmunta. Ja- 
iuny sposÓb dat znać o sobie. Po dnhl 1 I,a- kach na froncie serbskim i ostatnią wiado- worskiego adwokata w Tarnowie aż do dnia 
ździernika. 19.21 jednak nio prędzej jak W 6 mość dał o sobie kartką z G czerwca 1917, 20 września 1921 r. o zaginionych. Po upły- 
micsięey, od dnia. og-ło:;zenia tego zarząd";\Jnia a następnie wedle zeznań świadka Piotra wie powyższego czasokresu i po przeprowa- 
w 
lhzeeie J.wowsk!ej
 sąd na. pOQowny Lewickiego naleszlo poświadczenie ze szpi- dzeniu i 1'0 podjęciu dowodów będzie roz- 
wniosek wyda ostateczne orzeczenie. tl\la w Serajewie w r. hł18, że tenio umarł strzygnięte o dowodzie za.szłej śmiorci. 
Sąd okręgowy cywilny, Oddział YII. i od tego czasu nioma. o nim żadn"j wiado- Sąd okręgowy. Oddział IV. 
mości. Na wniosek jego szwagrowej wdn- 
Lwów, 22 m
rca 1921. 5156 ża się postępowani
 celem uznania go za Tarnów, dnia. 6 kwietnia 19U. 60&S S-S 
zmarłego, wzywając każdego, ktoby miał o 
nim wir.domość a. także jego samego, aby 
dał znać o tem sądowi do jednego roku 
od dnia ogłoszenia edyktu t. j. do 15 ma- 
ja 1921 r. Po tym dniu sąd sprawę orze- 
knie ol:Jt;J.tecznie na wniosek ponowny. 
Sąd okręgowy O. IV. 
Brzeżany, 12 kwietnia. 1921. 


T. IV 15,21 /2. Wdrożenie postępowania 
celem uznania 'zazmarlego. .Józef Wisla, syn 
Szczl;pana. i Agni
szki. urodwny w PicŁrzy- 
k\JWicach powiat Zy,<,iec, urodwny w r.18SI, 
ioloierz 16 p. obr. kraju dał ostnt!!ią wiado- 
ll1U5Ć o suble w m
lf(m 1917. Gdy zatem 
prz;yjąć na.l
ży. że zachod1.i ustaw(lwe 'd0mnie- 
mllJ)ie z 
 24 L. 2 ust. c. przeto wdraża się 
na prośbę jeKo żony Marji w PieLrzykowi,. 
C'3ch postępowanie celem uznani, z
 zmar- 
łego. Wydaje się prze
o wezwanie, aby udzie- 
lono sądowi wiadomość o powyż wymieni0nvm. 
Józefa Wisłę wzywa się, aby prled niżej wy- 
wymienbnym sądum stawił się lub w iooy 
sposób uwiadomił o swem życiu. Sąd tutej- 
87.Y na ponowną prośbę po dniu 10 Jistopa- 
da 1921 r. rozstrzygnie o uznaniu za zmar- 
łego. 


Sąd okręgowy Oddział IV. 
Wadowice, 10 lutego HJ.21. 


4455 


T. V. 266j19/3. Wdrożenie postępowa- 
nia celem uznania u zmarłego. FrancisZt'k 
Wilk, syn Wawrzyńca i Magdaleny lat 25 
liczący w Lubeni pełnił służbę wojskową na 
froncie rosyjskim w sierpniu 1914 roku i pod 
Lubliniem przy końcu sierpnia 1914 miał 
zginąć i odtąd .ślad o nim wszelki uginął. 
Gdy zatem można przyjąć, że zachodzi usta- 
wowe domniemanie śmierci w myśl z 
. 1 
ust. z 31 grudnia. 1918 Nr. 128 dzup. zarzą- 
dza. się na prośbę Lud wiki Wilkowej z Stra- 
szydl
 postępowanie celam uznania wymie- 
nioneJ osoby za zmarłą, a. zarazem ogłasza 
się wezwanie by. udzielono wiadoTmoś?i. o za
 
ginionyrn SądOWI albo p. dr. KrzyscJakoWI 
adw. w Rzeszowie, którego ustanawi
 się ku- 
ra.torem a zarazem obrońcą związku m$J.ł'Zeń- 
8kie
o Franciszka. Wilka, wzywa się, aby 
prz:Jd podpisanym sądem lub w inny sposób 
dał znać o sobie. Po dniu 10 grudnia 1921 
sąd na ponowny wniosek orzeknie ostaterznie 
o uzna.niu za zmarłego. 
Sąd okręgowy, Oddli&ł V. 
Rseszów, 17 stycznia 1921. 


5131 


'1\ 79/20;3. W drożenie postępowania cc
 
lem uzna.nia za zma.rłego. J:i'edio HeU, ] at 
około 34: zamieszkały w Bar.vnow:o Sp. :Ma- 
uasterzyska, powołany ogólną mobilizacją 
1914 roku do wojska au str. odszrdł na front, 
1\ jak dochodzenia wykazały w pełowle wrze- 
śnia. 1914 roku zesłał w bitwie między Lwo- 
wem a Grodkiem zabity. Gdy wobec powyż- 
szego jest prawdopodobnem, że Fedio HelI 
poniósł śmierć, przeto na wniosek Pa.dahny 
Hell wzdraża się postępowanie celem udowo. 
dnienia zaszłej śmierci zaginionego. Wydaje 
się przeto ogólne wezwanie, aby uwiadomio- 
no sąd albo kuratora Semania Hella. w Ba- 
ranowie aż do 20 sierpnia. 19:21 za zaginio- 
nogo. Po upl'Ywie powyższego czasokresu i 
po przeprowadzeniu i po podjęciu dowodów 
będzie rozstrzygnięte o dowodzie zaszłej śmerci 
Sąd okręgowy, Oddział IV. 
Stanisławów, 
O lutego 1921. 


5069 


T. 629/20/3. Wdrożenie postępowania 
Mlem ulna.nia. za zmarłego. Petro Barko 
syn Bartka, urodzony 1 lipca 1885 zamie- 
szkały Sp. Halicz powołany 1914 roku do 
wojska. au str. odszedł na front i od tego 
eza.suniema. o nim żadnych wiadomości. 
Ody zachodzi usta.wowe domniemanie śmier- 
ci tegoż wdraża się na prośbę Katarzyny 
Barko postępowanie celem uznania. za zmar- 
łego za.ginionego. Wiadomości o zaginionym 
Bależy udzielić sądowi lub Bartrańczegowi 
Adamowikowi w Krymiczowie S
. Halicz, 
którego ustanawia. się kura.torem l obrońcą 
węzła. małżeńskiego. Petra. Barko wzywa. się 
by przed podpisanym sądem jawił się lub w 
inny sposób dał znać o 8woim tyciu. S
d 
tut. na. ponowną prośbę po dniu 20 listopa- 
pada 19
1 rozstrzygnie o uznania. za. zma.r- 
łego. 


Sąd okręgowy Oddział IV. 
Stanisławów, 10 lutego 19:24 


. 
5068 


rr. 16
;21/4. Wdrożenie postępowania. 
celem uznania za zmarłego. Iwan Hła.dki, 
syn Grzegorza i Rozalii ur. 24czerwnia. 
1888 W Moszkowie i tamże zamieszkały brał 
udzia.ł w wojnie jako ż
ł:nierz a.ustr. przy 
trenie 12 dywizji piechoty l wedle prze
rowa- 
dzonych dochodleń z'lin\l o nim wlilelklslucb 


T. 634;20. W drożenie postępowania Ct- 
lem uznania. za zmarłego. Mikołaj Kupc
ak, 
syn Piotra, urodzony 27 f)i
rpnia 1877 ZIV- 
mieszkaJy w Staruni Sp. Sołotwina powola- 
ny został ogó1ną mobilizs.cją do wojska. au str. 
Swiadk,Q w e Michał Hrehoruk i tJtefa.n Kup- 
czak stwierdzili, że w jesleni UI14 Mikotaj 
Kupczak zmarł ne W ęgrzech na cholerę. 
Gdy zaehodzi ustawowe domniemanie śmier- 
ci tegoż wobec tego wdraża się na wniosek 
Anny Kupczak postępowanie, celem uznania 
za zmarłego 'zaginionl
go. Wiadomości o za- 
ginionym należy udzielić sądowi lub dr. 
Dworskiemu w Stanishwowie, którego usta- 
nawia się kuratorem i .obrońcą węzła mat. 
żańskiego. .Mikol'aja Koperaka wzywa się, aby 
przed podpisanym śądem jawił się lub w 
mny sposób dał znać o swem zyciu. Sąd tut. 
na ponown% prośbę po dniu 15 listopada 
1921 rozstrlygnie o uznaniu za zmar.tego. 
Sąd okręgowy Oddział IV. 
St&nisławów,24 sierpnia. 1921. 


5067 


T. 23220)3. Józef Wojtowicz, syn Pio- 
tra i Wiktorji z Wydrnej ur. H!81 r. sL- 
żył przy stuelcach polowych IV. Baon 3 
komp. pisał dl) rodziny ostatni raz 3 kwie- 
tnia ] 916. Od tego czasu wszelki ślad o 
nim zaginął. Sąd okręgowy w Sanoku wzy- 
wa każdl'go, ktoby o życiu Józef
 Wojto- 
wicza miał jakąkolwiek wiadomość, aby dal 
o tem znae sądowi lllb kuratororowi nieobec- 
nego dr. Slączce w przeciągu zześciu miesi't- 
CJ od duia ogło8zellla tego wezwa!lia t. j. 
najpóźniej dIJ dnia 1 grudnia 1921. Jeżeli 
w tym czasie sąd nie otrzyma. zadnej wia- 
domośei o jego życiu, uzna go na ponowny 
wniosek W iktorji z DmytrzakÓw W ojtowicz 
za zm:>rłego, a jego małżt
Iistwo z ni!!: za 
rOLwiązane. Kuratorem nieobecnego i obroń- 
cą węzł
 majzi:'IisklOgo mianuje SIę dr. Woj- 
ciecha S11czkę. 
Sąd okręgowy. Oddział IV. 
Sanok, duia 12 marca 1941. 


ł916 


T. 85/21/4. Jan Zymańczuk syn To- 
masza z Burakó'wki, urodzony 18 stycznia 
1878, powolany w sierpniu 1!:114 do czyn- 
nej s.łużby wojskowej przy 95 pułku piecbo. 
ty miał wedle zaprzysi
żonych zeznań świad- 
ka w 1istopadzie 1\:114 ciężko zacherować i 
umrzeć w wojskowym s
pitalll Meżo-Laborcz 
od tego czasll brak lo nim wszelkich wiado- 
mości. Gdy zatem przyjąć należy, że zacho- 
dzi ustawowe domniemanie z ust. z 31 mar- 
ca. .1918 Nr. 128 Dz. ust. p. przeto wdraża 
się na. prośbę Wlktorji Zymań.czuk z Rura- 
kówki postępowania celem uznania zagi- 
nionego za zmarłego. Wydaje sil: przeto o- 
gólne wezwanie, aby udzielono sądowi lub 
dr. Dawidowi Margulicsowi adwoka.towi w 
07.0rtkowie, którego ustanawia się kurato- 
rem nioobecnego wiadomości o powyż wy- 
mienionym. Jana Zymańczuka. wzywa się, 
aby przed niżej wymienionym sądem sta- 
wił się lub w inny SpOSÓb uwiadomił o 
swem życiu. Sąd tutejszy na ponowną pro- 
śbę po dniu l listopada 1921 r. rozstrzy- 
gnie o uznaniu za zmarłego. 
Sąd okręgowy. Oddzia.ł IV. 
Ozortków 8 kwietnia. 1921. 5165 1-.2 
T. V. 67/21/3 wdrotenie postępowania 
celem uznania za. zmarłego. Józef Schmidt 
lat 4.6, urodzony w Nuśli (Ozechosłowacja) 
były austrJacki sierżant 2 pułku dugonów 
opuścił przed 15 laty Trembowlę jako osta- 
tnie mIejsce jego pobytu i zamieszkania i do- 
tychczas nie. daje o 3Ob
c ż
dnego zna
u 
życia co stwIerdza. zezname Jozefy Schmidt 
pod przysięgą złożone i poświadczenie Ma
 
gistratu król. wo1nego miasta. Trembow li 
z dnia. 23 lutego 1
21 roku. Gdy za. 
tem przyjąć na.leży, że zachodzą wymogi 
usta.wowego domniemania śmierci, przeto 
wdraża. się na. prośbę żony jego Józef y 
Schmidt postępowanie celem uzna.nia. za zma.r- 
lego, Wydaje si9 przeto ogólne wezwanie, 


7 


T. 127/21/3. Ołeksa Horyń S. Kościa 
i Barbary, rolnik gr. kat. żonaty z Frańci- 
szk% Genega ur. 
8 marca 1889 zam, w 
Dehowie służył w r. 1919 przy armji ukr. 
z którą cofnął się za Zbrucz, a wedle za- 
przysiężonych zeznali naocznego świadka 
Stefana Sobkowa w grudniu 1919 r. zacho. 
rował na tyflls i po kilku dniach zmarł a 
świadek ten brał udział w pogrzebie i od 
tego czasu niema o nim żadnej wiadomości. 
Na. wniosek żony wdraża się postępowa.nie 
celem uznania go za. zmarłego wzywając ka, 
żdego, ktoby miał o :u.im wiadomość a. tak- 
że jego samego, aby dał znać o tem sądo- 
wi do jednego roku od ogłoszenia edyktu 
t. j. do 12 maja 1922 r. :Po tym dniu sąd 
sprawę orzeknie ostatecznie na wniosek po- 
nowny. 


Sąd okręgowy O. IV. 
Brzeżny, 15 kwietnia 1921. 


5130 


T. 88/20/3. Piotr Buctkowiez z przy- 
sietnicy, pGwoła.ny do wojska zaraz z po- 
czątkiem wojny 1\ł 14, jak zapodaje świadek 
Stanisław Bra.jowski, padł od kuli w CzaSJe 
poch<)du na I..ublill. Sąd okręgowy w Sano- 
ku wzywa kazdego ktoby o zyciu Piotra 
Buczke,wicza mial jakąkolwiek wiadomość, 
aby dał o tern znile. sądowi w przeciągu 3 
miesięcy od dnia ogłoszenia tego wezwania 
t. j. najpóźniej do dnia 12 września 1921. 
Jeżeli w tym czasie sąd nie otrzyma żadnej 
wiadomości o życiu jego orzeknie, że dowód 
śmierci Pi
tra RuczkowlCza ustalonym został. 
Sąd okręgowy. Oddział IV. 
Sanok, dnia 9 marca 19:21. 


5123 


T. 58 20/4. Mikohj Zaworotnialr, syn 
Walentt'go i AnllsŁftzji, rolnik rz. kat. żona- 
ty z Rozalją z Zan.yckie
, zamieszk
ły w 
1'a.ustob:\bach, ur. 6 grudma 1809, wyjechał 
za zarobkiem do Ameryki (Kanady) na wio- 
snę HI08 skąd latem i jesienią 
egoż. roku 
pisywa-ł do żony, a wedle zezn
n śWIadka 
Jakóba Seniuka, który razem praeował w ko- 
palni węgli, powiesił się w Kanadzie z roz- 
paczy w:,;kutek doznanego ciężkieg
 uszko- 
dzenia ciała przy robotach ..kopaimanych z 
końcem r. j 909 i od tego czasu niema o 
nim żadnej wiadomości, z czego domniemy- 
wać się należy, że już nie żyje. N a. wniosek 
żony wdraża się postępowanie celem uznania 
go za. 7.marł
go, wzywając każdego ktoby 
miał o nim wiadomość a takze jego same- 
go, aby dał zllae. o sobie sąd?wi do 6 
ie- 
sięcy od ogłoszenIa edyktu t. j. do 15 lIsto- 
pada 1921. Po tym dniu sąd sprawę orze- 
knie ostatecznie na wniusek ponowny. 
Sąd okręgowy, Oddzia.ł IV. 
Brzebay, 7 kwietnia. 19:t1. 5 127 
T. 80.21 S. Wa.syl Cybuch syn Jurka. 
i Jewdochy rolnik gr. ka.t. żonaty z Heleną 
Bojcza.k, ur. 25 września. 1876 zam. w Sarn- 
kach dolnych, służył w osta.tniej wojnie a.u- 
strj ackiej przy 6 pułku d
agonó
 i. brał u- 
dział w walkach na. fronCie rosYJskim w r. 
1916, i od tego czasu niema. o nim żadnej 
wia.d:)mości, z czego downiemywać się nale. 
ży, że już nie żyje. Na wniosek żony wdra- 
ża się postępowanie celem uznania ge za. 
zmadego ktoby miał o nim wiadomołć, a 
także jego samego aby dał znać o tern są- 
dowi do 2 listopada 1921 r. Po tym dniu 
sąd sprawę orzekni" ostatecznie na wni(jsek 
ponowny. 
Sąd okręgowy. Oddział IV. 
Brzeiauy, dnia. 6 kwietnia 1921, 


{jUS 


---.. 


5129 


T. IV;139i20/3. Wdroienie postępowa 
oia celem uznania za. zmarłego. Ja.n Frącl 
z Okonina, powołany w czasie mobilizacji 
w r. 1914 r. do służby wOjskowej na. front 
rosyjski gdzie. w czasie walk pod Lublinem 
. z początkiem wrżeśnin 1914 r. miał zginąć 
wskutek ran odniesionych. Gdy zatem przy- 
jąć należy, że zachodzi ustawowe domniema- 
nie z 
 24 u. c. przeto wdraża się na pro- 
śbę Anny Frącz postępowanie celem uzna- 
nia. za zmarłego. Wydaje się przeto ogólne 
wezwanie, aby udzielono sądowi lub kurato- 
rowi p. dr. Karolowi Fusiarskiemu a.dwoka- 
tcwi w Tarnowie, którego ustanawia się o- 
brońcą węzła małżeńskiego wiadomości o po- 
wyż wymienionym. Jana. Frącza. wrywa się, 
aby przed niżej wymienioDym sądem stawił 
się lub w inny sposób uwiadomił o swem 
życi\!. Sąd tutejszy na ponowną prośbę po 
dniu 20 listopada. 1921 rozstrzygnie o uzna- 
niu za zmarłego. 
Sąd okręgowy. Oddział IV. 
Tarnów, dnia 19 ma.rca 2921. 503ł 3-S 


T. IV. 45/23. Wdrożenie postępowa- 
nia. celem udowodnienia śmierci Pa.wła Ga- 
łuslki. Zaprzysitżonemi zeznania.mi śWIa.dków 
Jana Maciejka, Marcina Wójcika., J a.na Kisz- 
ki i Katarzyny Gałuszkowej tudzież poświad- 
czeniem Zwierzchności gminnej w Obrzą!ltów- 
ce wykazenem zostało, że Paweł Gałuszki 
syn Jana i Marji z Kamińskich, gospodarz 
z Ohrząstowki, urodzony 5 lutego 1886 wy- 
jechał na wojnę 28 lipca. 1914, miał we 
wrześniu 1914 zaginąć na. froncie serbskim 
i od tego czasu nie dał znaku życia. o sobie. 
Gdy wobec powyższego jest prawdopodobnem, 
że Paweł Gałuszka. poniósł śmierć, przeto 
na prośbę Ka.tarzyny Gałuszkowej wdraża. 8i
 
postępowanie celem udowodnienia zaszłej 
śmierci zaginionego. Wydaje się przeto ogól- 
ne wezwanie, aby- uwia.domiono sąd albo 
kuratora adw. dr. Ga.bryszewskiego w Jaśle 
aż do 1 sierpnia. 1921 o zaginionym. Po u- 
pływie powyższego czas okresu i po przepro- 
wadzeniu i po podjęciu dowodów będzie roz- 
strzygnięte o dowodzie za.szłej śmierci. 
Sąd okręgowy Oddliał IV. 
Ja.sło, 25 kwietnia. 1921. 4718 3-3 


T. 452112. Teodor ZapIitny syn Seme- 
na i Jeleny z Germakówki, urodzony 20 ma- 
ja. 1883, żołnierz 36 pułku obrony krajowej 
miał 
ginąć wedle zaprzysiężonych zezna.ń 
świadka Romana. Zuła.ka w czerwcu 1915 r. 
od kuli nieprzyjacielskiej w bsh "Biała 
Góra u, od tego czasu niema. o nim żadnych 
wiadomości. Gdy zatem przyjąć należy, że 
zachodzi ustawowe domniemanie z ustawy 
z 31 muca 1918 Nr. 128 Dz. ust. p. prze- 
to wdraza się na prośbę Marji Zaplitnej z 
Germakówki postępowania ce1em uznania za.- 
ginionego za zmarlego a. małżeństwa. za.war- 
tego 16 listopada 1909 z Marją Zaplitną za. 
rozwiązanie. Wydaje się przeto ogólne we- 
zwanie, aby udzielono sądowi lub p. dr. Me- 
litonowi Widrakowi adwoka.towi w Ozortko- 
wie, którego usta.na.wia. się kuratorem nieo- 
becnego i obrońcą węzła. ma.łżeńskiego wia.- 
domości o zaginionym. Teodora. Zaplitnego 
wzywa. się, aby przed niżej wymienionym 
sądem sta.wił się lub w inny sposób uwia- 
domił o Bwem życiu. Sąd tutejszy na pono- 
wn
 prośbę po dniu 1 maja 19J2 rOlstrzy- 
gnie o uznaniu za. zmadego a małżeństwo 
za. rozwiązane. 
Sąd okręgowy. Oddział IV, 
Czortków, 19 ma.rca 1921. 4987 2-8 


'1'. 118/2111. Porfiry W oloszczuk syn 
Piotra i N afu z Szerszemowiec, urodzony 21 
listopada 1878 wstąpił w sierpniu w sier- 
pniu 1914 jako żołnierz do ezynnej słliby 
wojskowej przy 95 pułku piel\hoty i od tego 
czasll sla.d za nim za.ginął. Gdy zatem mo 
źna przyjąć" że zaistnieją warunki ustawo- 
wego domniemania śm.ierci w myśl ustawl
		

/DIGCZAS002001_1921_111_0008.djvu

			z 31 marca 1918 Nr. 128 Dz, ust. p., zarzą- ziony przez Moskali w r. 1915 jako zakła-j dzonych dotąd wiadomości, Jakób Ohrobak 
dz
 się na wniosek Anny Wołqjlł\c
nk po- dnik od tego czasu nie dał O sobie żadnej I miał być rannym w bitwie pod Dęblinem 
stępowania celem uznania wymienionej oso- wiadomości i odtąd sl'uch o nim zaginął. w jesieni 1914 r. i zabranym do niewoli a 
by za zmarłą, a z;uazem ogłasza się wezwa- Gdy w obec tego jest prawdopodobnem, że i następnie w drodze do Rosji miał umrzeć. 
nie, ażaby udzielono wiadomości o zaginio- ' I Awij;J,dor Rosner poniósł śmierć, przeto na! Ostatnią wiadomość otrzymała od nif'go żo- 
nym sądowi lub p. dr. S. Frenklowi adw. prośbę Schyji Roznera z Gorlic wdraża się! na Anna OłJrobak z końcem października 
w Czortkowie, którego ustanawia się kura-! postępowame celem udowodnienia zaszłej; 1914 r. Gdy Ia.tem przyjąć należy, Ż\3 za.- 
torem Porfi.rego Wołoszczuka wzywa sig, 110- śmierci zaginionego. Wydaj() się przeto ogól-! cbodzi ustawowe domniemanie z 
 21 u. c, 
by stawił się pr1.ed podpisanym sądem lub ne wezwanie. aby uwiadomiono sąd albo! i S 1 ust. z dn;a 
4 marca 1918 Dz. p. p. 
w inny sposób dał znać o sobie. Po dniu 1 kuratora dr. I,ipiń<;kiego, adwokata w JaHle! przeto wdrah si
 postępowanie celem uzna- 
grudnia 1921 r. sąd ponowny wniosek or
e. aż do 1 listopada 1921 o zaginionym. Po I nia za zmarłego. Wydaje się przeto ogólne 
knie ostatecznie o uznaniu za zmarłego. upływie P?wy
szcgo c7:as?krfJsu i, po prz
-I wez;vanie, aby udzie
ono sądowi lub k
rato- 
Sąd okręgowy. Odd:.dał IV. prowadzen!u I po P,Od)

1U dow?do,,: bę.dz!e rowl p. adw. dr.. JU
lanowl Krypl
wsk]emu, 
- . . rozstrzygnIęta o dowodzIe zaszłej śmIerCI. którego usbmawla SH
 równoczeŚnIe obrońcą 
Czortków, 29 kWIetma 1921 4934: 2-2 S d k Oda' ł IV węzła małżeńskiego wiadomości o powyż wy- 
ą o .ręg
wy, zla. mienionym. Jakóba Cbroba1ra wZJwa się, a- 
Jasło, 14- kWIetnIa 1921. 4(145 2--3 by przed niżej wymienionym sąłiem stawił 
się lub w inny sposób uwiadomił o swe'n 
zyciu. Sąd tutejszy na ponowną prośbę po 
dniu 10 listopada 1921 r. rozstrzygnie o u- 
znaniu za zmarłego. 


T. IV. 30/21/3. Wdrożenie postępowania 
celem udowadnienia śmierci Awigdora Ros- 
nera. Na podstawie zaprzysiężonych zeznań T. IV/22/20;8. Wdrożenie postępowa- 
Samuela W o]fa, poświadczenia magistratu nia celem uznania za zmarłf'go. J akób Chro- 
miasta Gorlic z 12 kwietnia 1921 L. 40/21 1 bak z Li!Jiej Góry powołany w czasie mobi 
należy przyjąć za udowodnione, że Awigdor lizacji w r. 1914 do służby wojskowej przy 
Bosner syn Schyji i Rikel Roznerów uro- 32 p. posp. ruszenia został wysłany nastę- 
dzony 6 września 1843 w Gorlica.ch wywii:J- pnie na front rosyjski. Wedł'ug niespraw- 


S
d okręgowy, Odd2.iał IV. 
Tarnów, 9 września 1920. 4\184- 2-3 


T, 106/.21/2. Iwan lIeluyk syn I1h i 
Marji Ul'odzony w Kosowie dnia 25' kwit;- 
tnia 1887, wstąpił w jesieni 1917 do czyn- 
nej służby wojskowej przy 95 pułku pi 
niowego. Ceny oferowane mają być podall.e frank0 waO'on do stacji kolf'jowej w I powlet
za, oodZiennIe sw
e- 
Z . . D E Z b 
 . l b 
 l k '. f b 1-. bó O t t , l żą, najlepszych gatunkcw 
abłotow, w maJu 1921. YR.KCJA. a iotowle, u tel,. ° o tuteJs
a 
 rYl!a.wyro. 
 y?n.)owy

. " ,p('lecaSkladnica8poirwC!Io3 
.Dostawa 
ll

 b)'ć uskut
czmon
 Jak, na]SpleSZll1eJ n
JC1al.e.J .Jedn
k ,!; nnl
awT %!Bmh!ń.tio1. II. PriM 
 
" pneC!ągu dwu mIesIęcy; m
terJał'y mają bye zdrowe, suche I o Ile możnośCI: 
bt
z sęków. . . ! Krochmal ryzowy 
I . Wybór oferenta zastrzega sobie Generalna Dyrekcja Monopolu Tyto-, t. zw. "Fiul!lsu, pierwBll!j scrty, 
I1lowego. I poleca Składnioa Spoi.y",(!y.1i 
ZJ,blotóv:r, w maju HJ21. DYREKCJA. ! S'I'UJsun U&lBlaSI':IEI. FWfT 
 


- 


" I 
POWSZECHNE ZAKŁADY BUDOWLANE S. Al l il 

WE LWOWIE, AKADEMICKA 23
: 


do mł ;ka I 
Kosy styryjskie.'Wia- 
dra cJ'nkowe. Wszel- 
kie narzędzia i ma- 
szyny - polec,a 


POT I ni
m
lą WOK 
z nóg, J'qk ł flach, znakomicie usuwa 
l ZIl!!obloglio im. pOW8&ec/Jnie ZIHIDY 


rvłirówk i 


TEL. Np. 55. 


,,5'UDGB YNł. 
w pudełi!. w aptekach, skbdaeh aptecznyoh i per- 
fUlJlel'ji>eh. Spós6b ul.ycia dołączony .do kaźdego pudd'ka. 
Hurtowna sprzedai: 'Przedstawioielstwo na Lwów i Wscho- 
dnią Małopolskę, f. "OZONu. Hurtownis Materjałów 
Ap
eeznyc8, Lwów, Kołłątaja 8, 
również hurtowo do nabycia: P. Mikolasch i Ska 
i Apt. Związ., Wytw. Handl. Farm. 


" 


Ska z ograno odpow. 
L
Ó
_ 4- I 
u1.- :ECcJ::e:r

 


Z, wlasnych wytwórni: eeg,łę, daehówkę, wapno, 
papę, wyroby betonowe, kamień, szuter, deski. 
Ze swoich bogato zaopatrzonych skladów: bla- 
chę cynkową i pocynkowaną, szkło tatiowr, M ;szyny do szycia 
kit szklarski, żelazo, okucia, gwoździe, deszczułki Jli!ljlefazy(\h liy.t
m6w 
ajkO!lyIłJłl.j 
. . . 8209 mo:Ll]
 r.l
być 11 firmy 
podłogowe, dębowe, posadzk
 klInkIerowe, ka- 
mienne, i inne lnaterjały budow la.ne. 
OGLOSZENIE. 


---
 - 


Walne Zgromad;eenie 


Dnia 20 maja 19U o godl. 5 po peloludn. 
odbędzie się na żqJnnie firmy M. Goldw!lsser i 
M. Berlfein we Lwow;e na rachunek interesowa- 
nej firmy będącej w zwłoce z zaplat1:} i odbiorem 
towaru w lesie w Koniu z1.iaeh siemianowskich 
w powiecie rudeckim, publiczna sprzedaż 8 (ośmiu) 
wagonów normalnie l'upanych dębowych klepek 
na beczki najwięcej oferującemu. 
Warunki licytacyjne przejrzeć można codzien- 
nie w podpisanym Urzędzie gminnym w godzi- 
n&chrurzędowych. 
Koniuszki siemianowskie dnia 12 maja 19i1. 
N aczelnik Gminy. 


\ Wszelki o ::::i, 
I potrzebne w gospodarstwie do- 
mowem, zakupuje SkładniolI 

 1 8P.oiY,W
Z!\ Stani
bwy Ziem- 
blIiskleJ, Fredry ,I. 
---""
 
Koląd:rol."'akh'ł 
Swieże lh
ożdże 
Diezawodne", rozez,Vnie, I,(,l6c
 
Skladoca 8pl'iy,,"cza 
Stsliiił!ł!lfl lIom!.tlń8łJoj , 
I'I'C!dry U. 
I Codziennie ŚWieŻY , transport. 
.. 4Iłi .. ... 


Związku kredytowego, stow. z:a"ej. z ogr. 
poręką w Komarnie, Odbędzie "tę dnia ;2 
czerwca 1921 o gOdz, 5 popołudniu. 
Porządek dzienny: 
,1. Odczytanie prot.ok?'u z ostatniego WalnegQ Zgro- 
mad
enia. - 2 Zamkmęcle rachunkowe za r, 1920. - 
3, Wnios
k Komisji s

ontl'lljl1ep,j na udzielenie Dyrckcj i 
Aleks a nder 1\i [ o l) . mon sbsoll1torJum z czynnOŚCI l rachuuków za rok 1920. - 4. Wybr,1' 
.. jJ, n 12 członków Rady Nadzorczej - ó. Wnioski C"z.Jonków. 
W ra7.ie braku kQIDpletn orlh
dzie 8i
 Walne 'lgro- 
lkIad mailty. 40 pycia mad
enie tego samego dnia o godzinie 5'30 bez wzg1p.dn ną 
:c.ł
6'W". "V'i.7-a
Q'W''' U A" ilość czlonkew. ' . 
przyjmuje .i
 mRoIII)'JIY do .a;.ftW]'. Komarno. dnia 16 lJI:\ja 19'21. 
__ SekretarII : Prezes: 
11.081' .. 
.,.. OS I' Wlallrsław Węgnyni&k wr. Stanisław Bal wr. 
st}TJJsk lO --'- 
Mlotki i babki d
 kos. Farby, lakier, i pokosty' 
Wirówki ::w.:
:-::: 
Lopaty, widia, dżagany, taczki, wiadra 
cynkowano. - Wazelkle Inne nlir:z:ędala 
= I maszyny w wielkim wyborze = -_ 
poleca. ze składn / " rOSZ lł k 
 o pra dl a ług! Sidol do czyszc
enis 
etłtli. 
A M " lERSKI Sk dp l III U lU , ODllnol do szorowsnJl>, papier do 
. ..... a z ogr. o. 6zyucleDia noł.y i ł. p. artykuly. polem
 
LWÓW, UL. KOPERNIKA 4. s)'ład.łc/ł Hpoi)'wua 8łaał..łaWJ ZiembbiIJdel.I'''N''Y 9. 
._-
 


pOleca najłaniej 
L. Hoszowski A.ka:
':C:8
. 3. 


.. .r_.

,,,::,,,,,,-'-':;"!"'W'.-.r,:
___ _fjj 


._ ..A. __ .-......
---
-
 


-. .- _
 
...
 
..40.-- 


. 

 D:ruUli Wł. ŁO..,iAlii
 ,,'" ';<
'l
;"W7. """ '
h J , - n.dem Jólef. Ziembii.akieg.. 
,. .
 . = l'" :,;r O" /J.
 
/ ł l "
floi 011010111" ".ołlOod 9,Oł4;1-1 
; 'ł''' "-"';} ;71";'

>J,.
.7<." J ''''N-
''''1Io ,.. , 
... I. .
;. .. .
.... 
... '*rr 
:..
:'

i." . . #4:" .
." "//. C/$" ł 
li 
.' .