/DIGCZAS002001_1921_128_0001.djvu

			. ..;;:.:... -
. . 


-;'1'
""I"'- 


-.;....'""'-.:::
_._.-..,.., 
'......-;;.

 


l.
"--- 
- ::-. 


'.i_o- _ 
..: :......:
 
r?
 . 
 ' 
i . 
1]

::h:) ' J 


. _ .
 :ł: : ... : . 


 : 
': -:r::
 

}/'

 
 ;. 
 ;;: ' 
. "

;;"'(
" 

 ' f. 

 
 . 
 ' . . 


Nr. 128.  


Sobota, 11 Czerwca 1921. _ Wychodzi eodzilnD,i. ° godziJlie J-giej pc polu4D,iu I wyjątkiem niedziiI I cłn1 
....ł.ł-D,yeh. 


Numer pojedynczy kOlZtuje " miej.eu l Da prowiD,cji 5 Mk. 


BIlli'. Redakcji I A.dmłnl_łracJI ał. podwale 3. - Ekllpedyci 
-łel_cow. I ...IeJ_cowlM al. (J..rnlecldelJo l
. Pojedync:ll numera do 
"bycia. " Ekspedycji ul. Czarnieckiego 12, w blune dzienników S. SokolowIlki 
laka JagielloD.ka 7, w biuraoh dzieD,uikó" t 'raftkach. - Listy D,ależy fran- 

1ra4. 


Reklamacje otwarte wome od opłaty, -- Kont;) P. K. 0, Nr. 161.690.. 
'l'eler.. .edak
1 Nr. 192. - 'l'elero. .A.d-ł.lttraejl 78. 


-- 


CZĘŚĆ URZĘDOW Ac 


Generalny Delegat Rządu na Malopol- 
skę przeniósł asysteata służby budownictwa 
państwowego Jana Kiszakiewicza z Stanisła- 
.owa do Tarnowa. 


L. 688990/ V III ex 1921. 
1443 


E D Y K T. 
Rada Ministrów uchwałą z dnia 9 maja 
1921 r. uznała projektOwanI!: przf!Z dyrekcję 
kolei państwowych we Lwowie ..budowę bocz- 
nicy normalno-torowej od stacJI Persenkow- 
ka, linji Lwów-StanIsławów do cegielni pa. 
rowej n Trąby" w PasIekach Halickich pod 
Lwowem. za uprzywilejowaną w myśl obo. 
Wią1u1ącyeh dutychczas w .Małopolsce aUdtr. 
rozp. ces. z dnia 16 października 1914 r. 
Dl. u. p. nr. 284 i b. austr. min. kolei że- 
lqnej z dnia 28 lutego 1915 r. Dz. u. p. 
nr. 54. 
W zwiuku z tem Ministerstwo kolei 
telaznytJh w Warsz!\\Yie reskryptem z dnia 
25 m.&ja 1021, L. dz. B. 101
/21 zatwltr- 
dziło liasadn,czo przedłożone przez lwowską 
dyrekcję kolei PlJńsLwowej, projekt stcze- 
gółowy wspomnianej bocznicy od km. 0.1 
do 2.4. 
Z&razem Ministerlitwo zarządziło na 
podstawie 
 5 ruzporządloenia b. austr. min 
kolei żel&Zlltjj 
 dUla 
8 lutego 1915, Dz. u. 
nr. '54, ze w sprawie ustllo
ewa odszkodowa. 
nia za WY'i'fłasLczone grunta i prawa obo- 
wiązywar, ma w wypadk.u ninIejszym w mIej- 
Sce 
 4 wspumnianego rozporządzenia zwy- 
czaJne postępow'BnIe według postanowIeń 
UStawy o wywłaszczeniu na rzecz kOJ€li że- 
laznych (ustawa Z dnia 18 lutego 1878 r' I 
Dz. u. p. nr. 30). 


- 


N amiestnictwo podaje do powszechnej 
wiadomości, że zarządzona wwspomnianem 
wyżej reskryptem :Ministerstwa kolei żela- 
znych z 25 ms.ja 1921, L. Dz. B. 1013 po- 
lityczna Komisja obchodowa wraz z rozpra- 
wą o wywłaszczenie, oraz z dochodzeniem 
w sprawie ogniochronnych urządleń co do 
projektu zamierzonej budowy wspomnianej 
bocz
jcy kolejPwej, odbęd
ie się na miejseu 
w onIU 21 czerwca 1921, pod kierownictwem 
starosty z charakterem radcy N amiestuict"a 
Michała Wierlchowskiego i rozpoclnie o go- 
dlinie 9 rano. 
Miajsce zboru komisji na stacji Persen- 
kówka, szlaku kolei Lwów-Stani
ławów. 
Wykazy gruntów, które mają być wy- 
wbszczone, wraz z planami wyłożone będ
 
stosownie do przepisów 
 14 ust. Ii dnia 18 
lutego 1872 r Dz. u. p. nr. 30 i 3 ustęp :2 
rozp. b. austr. min. kolei żelaz- z 28 lutego 
1915 Dz. u. p. nr. 54: w mligistracie miasta 
Lwowa, względnie w kancelarji gminnej w 
Ko.zielnikach, puez 8 dni, począwsr.y od 
dJ1la 19 czerwca 1921 r, do przf\jrzenia dla 
ogółll 
Wszelkie powyższą budową dotknięte 
prawa nalety zglosić w wymienionym ter- 
minie w magistracie miasta Lwowa, wzglę- 
dnie w starostwie we Lwowie, ewentulme 
przy rOIprawie, gdyż późniejsze nie będą 
uwzględnione. 
Z Nam!e
tnictwa: 
Lwów, dnia 1 czerwca 1921.. 
Wodzicki w. r. 


Na mocy 
 7 a) ustawy z dnia 5 ma- 
ja 186g Nr. b6 Dz. pr. p. zakazuJe. się rOI- 
szenania na .M.ałupolskim ob
zarze admini- 
stracyjllym broszury ukraińskiej p. t, "Humo- 
rystycL.nyj Kalendiir Kuzaka lIarasiwa Cloor- 
nochhba na zwicza.jnij rik 1
:21" ponieważ 
podaje śWIadomie fdszYW8 wiadomośei o 
.Hzeclypo!lpolltej Polskiej w ctlllI Wio budzenia 
nienawiści do narodll i Państwa Polskiego, 


Rot 111. 


PRBNUMBRATA. 


'.we Lwowie bil dostawI 
we Lwowie z dostawą, I prleilyiklj poozt"wą " Pobee 
. przesyłką pocztową w inny oh państ"a.ch 


....I
. 
'76.- lik. 
90-- lit. 
liO'- Kk. 


W'zystkiĄ o
ło8zenia przyjmuje Administra\3ja "GMety Lwow.kieJ". Lwó'!l al, 
Pod "ale 8, w god:nnach od 8-J i 5-7 i biuro S. Sokołowski i Ska, al. J..ł.euo6. 
.ka 7, 


. 1.PrlEewodJalk ..akowJ'
 t literacki" k"artaluik. PreDum.lrał- _:... 
nyt 4,u Mk., rocznie 160 Kk. 
Listy i przesyłki rękopi.ów Dalety przesyła6 do Redakcji .PnewoUlk. ,.. 
atilellm: Lwó", ul. Wało"a 1. 31, l, p!@tro (D,ad mezani.em). 


oraz ksiątki W. Winniczenki p. t.: "Widr- 
pżennja nl.l.cji" (cz. III.) wydanej w Wiedniu, 
poniew&ż spotwarza Naród Polski i Armjy 
Polską! przedstawiając w fdszywem śWle. 
tle f!\kts, usiłuje wzniecić nienawiść przeciw 
Państwu i Norodowi Polskiemu. 
Zarazem odbiera się tym wytworom 
prasowym debit pocztowy z powodów powy- 
żej przytoczonych, 
Prezydjum Namiestnictwa.  -t.. 


Z komisj i sejmowycIt. 


K o m i sj a roI n a obradowała nad spra- 
wozdaniem poda Swidy o zagospodarowaniu 
wód dzikich. Po wysluchaniu relacji przed- 
stawiciela Ministerstwa rolnictwa o wydzier- 
żawIeniu jezior Augu
towskich, na wniosek 
p. Stanis:£kisa komi
ja wyraził'a w relolucji 
przekonanie, że MInisterstwo rolnictwa po- 
winuo wydelegować komisję dla zbadania 
gospodarkI dZlerZawców na jeziorach Augu. 
stowskich na Suwalsze1oyźaie, aby zawarcie 
nowych kontraktów lepiej niż dotąd zabez- 
pieczyło państwowe interesy. 
Po obradach nad wnioskiem p. Jane- 
czki o wydanie ustawy meJjoracyjnej komisja 
uchwaliła na wniosek p. Staniszklsa wezwać 
Rząd do be'Lwłocznego przedstawienia pro- 
jektu tymczasowej ustawy dlll. b. dzielnicy 
rosyjskiej o swobodnym odpływie wód i o 
spót.k:&ch wodnych. 
K o m i s j a li k w i d a c y j n a wysłucha- 
ła sprawozdama prezesa Gló wn
go U nędu 
Ziemskiego p.. Karbznickiego z dloialalnoścI 
urzędów co do traktatu wersalsluego w St 
GerIDain i ryskiego. .Po w)'drukowaniu ste 
nogramu sprawozdania komisja przystąpi do 
dalszych obrad. 
PrzewodJłicz!j:cy Komisji repari1cyjlleJ 
w Paryżu wyrazil orgl'nom mównego Urzę 
du LikwidacYjnego uZllanie za ścide i pr ked- 
miotowe wypracowanie mat"rjału. 


- 


- K o m i sj a wo d n a, komunikaeyjna 
morska odbyły wspólne posiedzenie na Jrtó- 
rem obrlidowano nad projektem posła Rajcy 
w spra.wie żeglugi rzecznej. Na wniosek p. 
Trzciń.skiego uchwalono rezolucję, w której 
komIsja pnyjmuje do wiadomości sprawo- 
zdanie Min. Robót Pub!. i wzy"a to :Mini- 
sterstwo do przedłożenia w swoim czasie 
projektu układll w sprawie odstąpienia pań- 
stwowych statków na Wiśle mieszanemu 
Towarzystwu. 
Komisj a skarbowo-budżetowlti 
i morska w obecności admirała Por
bskiego 
odbyły wspólne posiedzenie i przyj
y we- 
dle referatu pp. R
ttermunda i Kolislera 
wniosek zezwalający na zaciąganie hipotek: 
na statki mtrskie w walucie zagranicInej. . 
Kom is j a ska rbowo-b u d i et ow.. 
Zdrowia Publ., Przem. i Handl. odbyły 
wspólne posiedzenie w prl8dmiocie ograDi- 
czeUla sprzedll,źy napojów alkoholowych. 
Odrzucono poprawkę domagającą si
 powił- 
kszenia I 45 prc. na 60 prc. do spożywania 
I1t\ miejscu. Zachowując prlepis ustawy tym- 
czasowej określono bliżej co jest spirytus 
bez fuzlu, z którego wyłl}cm\8 moina fabry- 
kować nipo.je do spożycia, a mianowicie 
jako spirytlls oczyszczony poniżej 97 prc. 
Ko misj a apro wiu cyjna wobec- 
ności MInistra Michalskiego i delegat6w Mi- 
nisterstwa skarbu i handlu b. dzielniey pru- 
skiej w dalszym ciągli obradowała nad pro- 
gramem aprowizacji na r. 19..21'2. Na wnio:, 
sek pos. Grzędzielskiego poprawki poruclone 
do zredagowania ks. Starkiewiczowi mają by6 
zakOmUlll.k:oWalle klubom celem IiAj
ci& sta- 
nowiska. 
K o m i s j a p la W n i u a obradowała 
nad wUloslnem p. Hirschhorna o udzielenie 
moratllrjum na wierzytelnoŚcI hipoteczne. Po 
dy
kusJI uchwalono, zgodnie z wnioakiem 
pczewodmcz\cego, by r"ferat w tej sprawie 
wygotowalI ks. Sobolewski i Hartgl&s i przed._ 
łożyli na aastępnem posiełów IŻ rodowy... Rozbita czaska, połamane ręce i te- 
PU.ll.kta te przemysłowe. jak Chnanów, we W lIchodniej Małopolsce. tędy SIę wchodZI a ÓWd20i
 t@ szpary W mu- bra doktora, były dowod
m jak brat I nad 
OświęcJm, DŁiedzice, wIele mlljl!: czarnych Bielsko leży na wzgórzu i w pięknej ra
h, upewne dla światła, sI!: oknami. \lo ełtawy, zapuszezając swe lagony zaborcze, 
obwOdek I zll.kresu cięikich przewinień wobec okolicy. Z ulicy głównej w przerwach sze- Wnętrze kinote&tru prtechod:lói naSle umi.e i pławIĆ iHę we krwi, przelewanej dla 
PSBstwa. Tli fabrykowano fl1{sz.ywe bankno- rega domów ruztacza si42 widok u podnóża oczekiwal1i&. Sala na 1000 widzów wygodnA naJ szlachetniejszych ideałów - sąsiada pol- 
ty, tędy przemycaao maliami walutę, ówdzitł uroczy t . - łatwo dajl!:ca się opróżmć - o ekrali.le skiego. Doktor jako jeslcze młody i silny, 
towary, którycn Polska laknęLa, tędy pro- .f(omtnów fabrycznych nie taki bezmiar, z przedscenką jeszcze nie wyzyskiwallą jak po upływic krwi, oiężkich oorateniaeh i tom- 
wadJ.lly śCież.ln kłllsownicze zadające rany jak sobie z uprzedzeniem poprzednich opi- we Włoszt-ch (w PIsie n. p.) gdzIe w czaSIe plikacjach I tego wynikłych, przyszedł Wle- 
orgwzmowi państwowoŚCI. . sów i opo
ill.dd tllrysta przed
tawiał! ale palii dłuźsz:rch wystttpuje spi
wak l
b kupl
- BIcie do siebie i o
iadl w Bys.trej. .. 
_ POIbywamy się tego powob, ale miasto bynaJmmej nie wY2.bylo SIę dla mte-' CIstka - I występamI tymI toruje sobIe Cudną S
UŚCIZDę 10stawI& rochini. - 
sklltecznie, jak mię lapewnid towarzYSI po- resu cech, bar.dlo czyateg
 I o. komfort. dba- śCIeżkę .na 
ren
 sceniczną. Byłem l!-a prl
d- ofiał:ę :Matce-OJczyżuie - pnykład aaro- 
dróży. I jącego środowIska. OIUĆ tu opiekę maglstra- stawIeniU kmowem "Nerwy". DramIdło Dle. dOW1. 
W Dliedlicach przeaiad do Białej - ta Da kudym kroka, a lilia ODI rOIlegię, miecki. tak bałaJluatne , lawiłe i ni8Iil'OIU- (D.koaaeai. uateł). 
.
		

/DIGCZAS002001_1921_128_0002.djvu

			, ' 
znaczd<.Jby tv WÓłgll:€
;8 P::lski. ktÓra opllrl/ł 
się Wf;.\r3:J. ł
!i xl\id ,-':
,\J;":l "'r
I'1 głóW!\ 
bramę:;;ze2:""b
c
Dą: f

;kę'. d:
 .konste13
j
 
politycinAj pod batut
 p. Bet1P'g:!:a. Ja
l.e 
korzyści mot'3 nam towił3H1 ZBP
Wllić Z\VI
- 
gen, por. i dowódca sa- zek'z JugosIawią, która ltl,wii:njo międzY, 
Scyllą słomi.
nej zgody a CharJbd% dob
eJ 
wojny t Wtochl!.!U 1 i jest obecnie schron
e- 
niem emigracji rosyjskiej d!\wnl'go ustroJu. 
W n',jlepszJ'm razie pog)ff!'7,;:mie fjtoSHl1ko
 
z Rosją a _ muze i z Wlech3m;. 
bmy Z,s! 
zdaja się, rur. dostat;:(
zniH
idi<:',j stosunkI 
międ'1:ynarodowe, 
hy j:) jes:c:ze tez przY- 
czyny poga.'sz
'I,{\. Do za:ci;;F.::tn ia za,q postro
- 
k" na szyji Węgier, do ktJrego w istocIe 
zmierza. ta ak(
ja, nikt w Polsce niL\ma (,hy- 
ba chęri. . 
W kaidym ra'tie jesteśmy pr7:ek')D8n
 
-ł o dobrej wiene p. .Tonescu i jego lojalnoŚCI 
wol.e;; Polski. Mniej rod tym w
g!ęctelD je- 
ste,';my pe
ni p. Ben\
sza. ktÓry (V Ul razeJJl 
po

jeł-łzjd (;t'ł,!H'C:C', k' C
Y("ł-ły cb'.ą tgo
r 

 Pol:!ką, ki mus7;ą n.)f<: dcs:ęp do R,'i!JI, 
Aspiracje kierujących dypiomatów pań.stw bo potrzdJiJ}a; t;'
n
ytR pn07- Pvbkę. Ozer.hY 
tmtetilli nadd!Jnajskiej rou;>
';"ją się' do tf'go du
zą 
ię prpr0stn Vi fi!.t!',1r
ej koniunkturse 
stopnia, te gdyby dos:zeil.ały ,się raa;izfl.cJi pn;emY"i(Owej i cLc
 jak najpręJz
j banJlo- 
jeśli nie cil.ły awiat, to przY!l"jmujej Europa w
e, ('hoćby :z bdszwik'lmi. Rtowe są więC 
musiałaby się kręcIć dookoła mą.łej koalicji. pbn JcorytHz
 c;:esko-rnsy'sk;ego od("ożyć na 
Oz es ki minhter spraw zewnętrznych Beneaz późu.iej i prtBproi'iić si
 pro forma z Pu!akg- 
wybrał się na zachód celem przeprowlidt;e- mi. Przym;prz"l z RWfiI! f'ią " ie "iI..ntar"za. 
nia ref,'rmy statutl1 Ligi Narodów w tym I Nie mdn.a Jm-;,('j,oż f'chu brmdloweg o 
,--- kierunku, aby Liga me tylko przymierze I kierować tn;eci:m;
(ln
mi kult\jk"m\ p"dkar- 
Wymiana not. dyni H nadzii:'js, ze
 wojska koalicyjne przy łączące trzy państwa p n.yjęh. do wiadomości, psckiemi, ktÓrl'l zre"zt.ą z Rum1m.ią mają fs- 
btąpią nareszcie energicznie do dzieła wstrzy- lecz, ażeby objAła nad nim pewnego rodzaju talne połączenia. mó\Vn
 szJ",ki bandbwe do . 
Pisma niemieckie O g łaszaj!!. treść not. b . k d . k h "I: 
't mlJ.
a 
am
o r
ną memiec ą . o 'Y"lę szyc opiekę, Jest to pnedsil2wzięeie bs.rdlio zr
- Rosji idą na Kraki)W, Lwó w, W
\rszawę 1 
wymienionych pomiędzy komisją międzyso- p
ZedI:Bę
zrę.ć I ograniCzyła .Je] akcJ
 d
 od- cznie pomyślane. Wilno. Rozumiemy z'.tem int"resa c
eskie. 
,)\l8zniczą. a gen. HotIerem w sprawie zaprze- pleranI
 ataków pIlIskich I do umocmeDla I P
ń8twa małej koaUcji nasycone zdo
 W zamian 'la ich uwzględnienie ofhrują nam 
stania da.Jszye:h walk. Nota komiaii mię- ł' h' . Ir T kz dk' d' . -" .. 'h 
dz y so J 'usznicze J ' W y słana rlo aen, Hoffere. dni!! \\ aSilYC s"j,now
s. Ii e wypa l z ma l , byczami, któ
'ych najczęścieJ. jak _ U
etn
, ud?g3dllieni
 w komu
li
:ac;Jl z Z,ac o
elD: 

 3 b. m. m
dy cQarakter tylko obrony za- nie są w stame utrzymać wła.s1l8ml sIłamI. ZbIeramy tu owoce krotk;uw:trOClne) p
htJkl 
4. b. m. wieczorem opiewa; grozonych Jednol:ltek samo?b
ony przed coraz c:&l1ją. it w pewnym momencie państwa ko- polskiej z r. 1918/19, kt0r:t. nietylko godziła 
Opole, dnia" czerwca 1921. Międzyso- s!ln!eJszymi atakami POl&Klilll. _ alicyjue pozostawil!: ie 8Wem\l lOBowi. Aby się z Ozechami, ale i z zfJłi)żnnYiDi rękoma 
jusznicz& komiRja rządząca dowiedz,ała" się.. Sa.mcobroaa fij"'I!lleclia. Ijkła

 
ję z for- team zapobied", pragną m'
ć za sobą auto- przypatrywała się .ich ebpan
ji na Podkar- 
o niemieckiej ofem.ywie w okolicy Ujazdu. mMJ1, ktOl>3 u
rzY1l.!ujtl W dJscYp'ullJ
 tylko ryt
t Ligi Narodów. par
iu. Tera
 usiłują um swóJ monopol ko- 
Komisja rozkazl1je przeto gl!n. Hofft3rowi co- myśl o wspólnBHl dążen,u pOBl'Iesz!:\!łia z po- Jest to spn"'a tem pilniejsza, iż po mun.ikaCYJIlY drogo sprzedać. N
 8ZClęści
 
fnąe swoje W(\jska na linię stacji kolejowej mucą citzko dotJmi
tYill brlloch,m. Nie posia- wejścill w życIe tr
ktatu z Tf1af!on Liga Polska ma jeszcze inni, choć nie ,awsze do- 
Leśnica Miasteczko, Leśni, & doina. Miejsc\)- dam wład
y i nie mogę tdkze tt'go uczynić Narodów pos i l!:dz;ie prawo ingerencji w i'zerzej godne drogi na Zacb
d - Czesi zaś do Ro- 
wość tę pozostawi" się do dyspozycji wOjsk ze wzgl
dow na lu(\nuśe n!t!mltlckl!:, aby wy- związanych z tem kwestyj, przedewszystkiem sji ich nie mają. I dlatego mus'my CZichom 
gen. HotIera. Jeżeli wykonanie tego roskaz'l cofać odd
iały samoobrony z tych mlejsco- zaŚ ma zadecydować o lOl:!ach Rllsi węg'er- oświadczyć, że zanim zac7;uą handlować z 
nie rozpocznie się w przec:ągu 12 godzin po \fo!J,
i, których obrony podjęły ł>ilJ, tem Dar- skiej, okupowanej dotlłd pr:£ez Clechów. I na Rosą, musrą najpierw skeńczyć z dotychcza- 
doręczeniu niniejszej noty. KomisJa zastosuje dziej, że na podstawie dOLydwbsowego do- ten wypadek Czesi pragnęliby. mleć już od- sową polityką w sprawie Galicji wschodniej 
środki, które były przedmiotem noty wyyto- świadc:zeJl.ia file mog
 im dać najmIJ.lej szej powiednie oparcie w LIdze Narodów. Ale i nieco inaczej postępować w sprawie Cie- 
80wanaj przez komisj
 dnia 21 maja b. r. gwarancji, Z;3 W oprożni.\i:Jych obB
!irach zy-- Bene!!z ma t
kZe 
zenze aspiracje i pragnlf; s:yna. Wtedy możemy zacząć dyskusję. 
do p. v. Moltke'go, a które przewidują wy- cia l wl.,nie niemltckle b¥dą br'_'nlune. Wy- wystąpir. w roli pośr",dnika pomiędzy :B'ran U sąsiadów naszych 
ap!\B.owałn wido- 
cofanie wojsk koalicyjuych z miast obwodu cof1i.nie ::!&moobrony z mit!JscOW()Ś
1 przez uią Clą a Anglją I racji rótnic górnośląskich. CZilie powszechnu pnekonalllA, że Polska z 
przemysłowego. Z drugiej strony komisja oswobodzonych jest przeto filewykoaalne. Według wszelkiego prawdopodobień,Jtwa pny racji Sląska zn:ilazła się w tak cięikiem po- 
eznajmia. te zakaże powlitańcom polskim za- Apeluję przeto do żołmerskich UC
I1Ć pried- pośreduictwie czeskiem zgoda angleisko-fnn. łożeniu, że dla miłego spokoju zgodzi się na 
jęeia tych miejscowości, które opllśClły od stllowlcidl państw sOJl1szlllczycb, zwłaszc
a, cnska dokonaćby się mogła tyl
o koszt
m wSf.elki kompromis czy ugodę. Mamy wszakże 
dnia B ezerwca b. r. wieczorem. Podp.: Za- ze :l.ądania ich sto,la rownież w zupełn
j Pols!ti. Nie wIemy tylJi.o o ile zamiary Be- nadzieję, że i Polska, mllllO wszystko, do- 
stapea Francji: preeydent Le Rond. ZlIstępca spneczI!.()śd z te m, co uznano uroczyście nesza ule!lną realizlicjl. okoła osi małej koalicli obracać się nie za- 
Włoeh: gfM. Marinis. Zastępca Wielkiej w parlamencie angielskim za prawo nlemie- Tymczasem mab koalicja troszczy się cznie. " 
Brytanii: Stuart. ckie. Groźba wycofanjli, wojsk frlloncil.skich także o Polskę. P. Take Jonescu wyjechał 
Odpowiedż gen. Hotr
ra opiewa jak na- z mi&st obwodll. przemy!!łowego zwiąże mi do Belgradu ażeby tam przypieczętować tra 
It" p uje: najzupełniej ręce, a w y kOIumie t
j grożby ktat rumuńsko - jugosłowiański, wieńczący 
¥ ozna.czdooy wydanie powst1j,ńcom tAkże tych ostatecznie dzieło stworzema "ent
ntll1
" 
Głog6wek, dnia 5 czerwca 1921. N a poszczególnych CZę
CI G. SJl!ska, a temsam;,m Jedllocześnie z tem doszły naS meśllllał.. 
doręczoną mi. notę z dnia 4: b.. ID. mam za- popierllouie powStIloDcÓW pohucich. Urzeczywl- 1.l&lU wieści, iż przy tej sposobności dyplo- 
szczyt odpowiedzIeć co następuJe: stnienln tej groźby nlezgod.aej z prawem i mata rl1muńskI prllgnl!:'by wyprost(lwać drogi 
Od 5 tyg"dni ludaość ni'
mieck& oCle. traktatem w)'wo4:ałoby ogromne oburzenie dla p
rozumien!a. polsko-jugosłowiańskiego. 
kuje z ogromn
 niecierpliwością oswobO.d
A- 1 we 
szystkicb :ł'
rstw,ach ludności niemie- Jakkolwiek kusz
co mogłohy db nas brzmIeć 
nia obszar6w zajętych przez powstańców I Je. cklej, tol;czególnIeJ 
as w szeregach samo. to Z!l.proszeme, nIe należy z&pommać, IŻ 0- 


diłcyt;ja Vi tej sprawiiJ n31eieĆ będ-de do ko. e1)H)r.vb!w
j Lrolli0ilej pne'l; przedstawi\\iE'lli 
misyj p(lj
czonych, prawnicz-:j i bud7-etowel. AI1ni"tt:!rstwa 
k:"rbl1 i Pr"7.j'djum Rady Mi- 
Na
tępnie przyjęła komisjs delegi>/:.tę nistrow p. SoboJewski poruszył pr
y tej spo' 
Związku sędr.iów Małopolskich, która prztd. snbnośei sprawę przepisów z koł wyż
zych. 
stawiła. rozpaczliwe położenie sądowo.ict,ya i, WnnaeloDo pod\cornisję z 5 osób, które z 
prosUj} o poparcie żądań sędziów w sprawie I podouną podkombją poehodząeą z ramienia 
poprawy ich bytu. KomJsjs powzięła n? wnio' , komisji gkarrw w o-bud!4ow'1 d;)kona S'LC!:8- 
sek posł& dr. Steinhausa jednomyślnie nastę. gólowego opracow
nja projektu. . 
pująeą uchwałę: . . ł 
Po wysłui!ha.nill deh.gs.tów Zwi:j,zkll sę- , : łr:0m!
}a rQln
 obndo
iła .lJ
d 
dJi6w wyraża komi
ja prawnicza. OP:ilję j . wn,oF;kwID p03la BW,w'fo! 
a. 
 p! zedrmocle 
przedstawia Rządowi i komisii shrho.we- ł pnyml

owrgo s:w%;(;?:en:3 SW!
. Uchwa.
{lno 
budz,towe' źvczeni
 aby najziJp'e?niAj słuszne I Wt:\7_
t\\
 R'/.
d do Z!rgllmz.owa.ma po w.BiM.'h 
ż danie p
pr
wv uposażenia sedtiów i pro-! 

eJI prz(':
 skwalltikowllny,,.h sZ(
ZepH;
zy. 
k
ratorów zostały w ('alej pełni uWlględnio-; l'. astęrn1
 !lch,!af.Gno. 
 II
. c7:yt!l.!l.\U proJ,ekt 
ne, a to w interesie Paó.stwa j w interesie i usb:.w.y tyeqcej reWiZji hkwld
CJI. s9rwltu- 
stanu sędziowskiego, przyczem komisja na! towyc
 pas.twIsk.w do
rach byłej kamery 
podstawie dokładnej znajomości położenia: arcyk81ątęce) w Cleuyme. 
stanu sędsiowskiego W PQIsc
 z
ra
a uwagę! K (I m i s jak o m u n i k a 
 y j n a wysł\l- 
Rząd\(. na katastrofalne skutki, .J&kle 
us
ą ( chała spr1\?"oz!lsnia p. Rl1.jcy o stanie robót 
nast.plć na wyp.adek .odmownego zabtwlefila j przy bildowie koleii Kokos
.ki.Gdym
. 1!zna.ł
 
postl1ltit6w SędzIOwskICh. i 6tan. r
bót za, po
yślny a dW.l!ml
slęczny 
K O Dl i 8 j 8 a d m i n i s t r a c y j n a od-' termIn Ich ukońc2óeOla. za odpOWiednI. 
byla rozprawę og6lną nad projtlktem ustawy I 


Dookoła spraw 


- 


Błebał Rolle. 


.. 


W piłłtym pułku Tjegionów 
i na Bialorusi. 


,;. 


(M a t C e li H a n d el s m a n: "W piątym 
pulku Legionów. Dwa miesiące ofenzywy 
litlwsko-białoruskiej". Zamość. Zygmunt Po- 
marański i spółka 1921). 
Wspomniana powyżej zamojska firm!!. 
wydawniez& zasłużyła się dobrze 8prawi
 pn- 
blIcznej. Prze
ląda.iąc zegtawitlnie tytułów 
jej nakładów l nazwiska autorów opubliko- 
wanych' przez Pom&rańsltie
(I i spółkę dzieł. 
stwierdzić łatwo & z zadowoleniem nh'kł,j,' 
manem, ile zdziałać mogą, 1!awet w tak tru- 
dnych warunkach, przy tylu brakach tecbn:- 
anei natury, rzutkość, pomysłowość i przed 
sitbioresość D&kładcy. 
Niegtety mało dzieł puszczonych pr7.e
 
hmę tę w obiA
. doszło do rąk naszych 
ebcć w spisie figllloją,z, ich trzecie a nawet 
j". czwarte wydania. 
wiadczy to przede- 
w_ysikiem, it ulr&ze.ły się w mom
nci, 
włlŚciwym, że zdobyly sobie zasłl1żona wi. 
doc>znie wzięcie i popularność w szerokicb 
. kołach polskich ezytelników. 
Pan lrhrceli Handelsman, ceniony hi- 
storyk, rzucił w chwili dla OjczYlny gro- 
źne.i spl)kojnlł pracownię, studja I pucę na 
1łkow, uwiesił na kołku, by wyru8zyć z in. 
nymi ochotnIkami w bój krwaw, z bolsze- 
wikami, na rozprawę zbrojnI!:, z którf'j nie 
WSll11tkim dane było wrÓcić w rodzinnI-' 
piele_ze. 
Nie nalet&ł do wyjątków; gdy pod 
Lwów i Warslawę pod8uwać się poczynały 
dzikie, żera chciwe watahy, spędzane z całej 
Rosji, nie wyłączająe najdalszych wscho- 
dnich jej krańców - Itanęly do apelu w 
wartveb lserAgliCb ty!!ilłce ochotników, d?;le- 
tł, młodsi.., 1 starców, m,łez)'U! i kobiet. .L _::..i 


na 


Górnym Śląsku. 


W sród nich nie brakło i Handelsmana, któ- 
rego zahczono do piątego pUlku Legionów. 
IJzlęki. temu zrządzeniu losu, piąty 
pułk Legionów zdobył w litlJr&turze naszej 
wojny pomnik, którego pozhzdrolŚcić mu mo- 
żna bez pnesady. Brollznra omawiana prze
 
nas, rOłmlarami nie wJelk:a, bez mała tito 
strunic druku licząca, to nie monognfja 
pułku w8lecwego jak r:;auko któr" me 

wlęzły opis jego pocly.un I laurów, nle 
Zfiajd:£iesz. w nLj aYl.l Ji1duego n/l,
Wlska. 
lliimo to sta.nOWl pomnik pUłku wartości 
lllepuemiJa:ącej. 
P. Hf-udd511l!ul pragnął: pierwotnie 

.krt\śH6 d1oU;)UIUk ofenLYwy, przekonal się 
,kin>:.K zbyt prędko o btl2.wi/,rto6cloWoścl pa. 
illlt;!tIi:ków, pl!!unj'ch we !;t1ritZIl, pod bl'zpo- 
I!n
dilll'ill 
 i&7.dlltJW jcaLH:,go lub druglego 
zd.H
.
l.Ila. W y
tl1rczy
 n;k, ba nllowt\t l'lHiĆOY 
llJle
I
.C vd,\z:e'II.Jący gil od dS!lego f:'nn....go studjum, opartego na sub 
teln..j i gł
bokleJ (tbs",rwaeji, a potlwięconego 
d u II 'l. Y p1ittt'go l!ułkU Legl(lnów. 
Prac
 łbndeiSmallll.. winien przeczytać 
i sWÓJ i wr6g 1 jedtm i dl'\łgi n;tue,zl!: się 
:L kart jej ba;d
o ;\iele, pozu.ajlt psychik
 
"Leguna", jf'gO zale.ty i wady, znamienne 
rysy charali.teru, W I>neni a i pragni!'Ula, 
a przedewszY:iLJuem Jł:'go Istotną \1IlI.Itosćjako 
jednostkI bOJo
ej. 
I iiaczelIle dowództwo i wszystkie 
8zafŹe i szary tłum pIechu.rów tworzl!: Luta.j 
I!
OitHą Cl!oldć, jedną wielką 7.lJio r owl! UIlSZę, 
odczuwającą w,",zYlIlko jednakowo, do wspol- 
Jlych dlt10ltCą celów. 
O;
kaw\)\ Jest przedstawienie wzajem- 
nego Bto:SUI1ku korpusu oficerskiego do żol- 
filerzy i prz
ciwl.ie; intertH:ll1jąca psych}ka 
Jeńców littjwSkich i bols1oewicluch oraz spo- 
l:Iób obchodzenia_ Bi
 z llimi naszych legio- 
nowych pu;chl1rów. 
Pozuajemy puik pi,ty w boju i w pner. 
wach wypOCł4yu
owleh, Jego ipęclft
z
 u.. 


;I 


obrony, że naszych rod!\k6w wystawiłaby ns 
brak wszelkiej ochrony, lllni
 zaś uniemożli- 
wiło wywujranie na samoobronę tego wpły- 
wu, który zapewniał dotychcIas dyscyplinę 
i ponąnf'k. 
Podp. H6ffer 
mo obrony śląskit:!j. 
* 


Pcnądek na G. Aląsku zaciyna 
w r a c a Ć, zwh,szezĄ, Żl3 nowy reprezentant 
Auglji Stuart zapewnił HotIcra, iż był...by 
l"Zecz
 nierozumną liczyć na rozdiwięk "Vi ł0- 
nie komisji. Wojsks spnymienone obsadzają 
szybko strt'fę neutraJną. Wojska angielskie 
zajęły Oleśno, gdzie znajduje się takz<3 kom- 
pania francuski. Trzy kompame . angielskie 
przy były do Gliwic, 


- 


'M'i'-ł&n-- 


u.1.__ 


Mal.a. koa,lioj a. 


.: 


Rada mieJska. 


Repr6zeJita
.ia miasta usilnie zabIega 
o prleniesi,_\..lie Pań
twowego Urzędu nafto- 
wego z War<.uwy do Lwowa. t:iprawa ta 
napotyka ustawicznie nowe trudności. 


wycski i słabostki, stanowczość w atakl1 innym, bardziej praktycznym, które &łut, 
a zrównoważony sI;okój w odwrocie; trakto- t6ż do innego ostatec:tnl\go okreśienia cha- 
waD.ie przez rimię ochotników, u których rakterll języi:& ll1dności tej ziemi. Dla czło- 
ofia.me poświ
ctlnia się dla szezytnej ideI wi8ki, którego językiem ojczystym jest pol- 
nie zawsze mogło iść w parze zwytrzymałością ski, lecz który posiada dobrze j
zyk rosyjski, 
w .marszach, w 
Iem pułk omawiany zdobył istniej. nastęI,uJl!:ce zasadnicze sposoby orrre- 
sob
e właśnie Bław
 11 swoich i ohcycb, do- 
lania whśclwości jtzykowycb Białorl1sinów: 
prowadzsJąc ilość przebytych wcil!:gl1 dobyli.) czy rOlumle on jęlyk tubylca, b) czy mo- 
Julometrów do f
nomenalnych granic. że sIebie daC zrozuID18Ć, mówiąc po polskll, 
Portret wypadl więc pod piórt!w Handels- po rosyjskl1, po polska z domIeszkI!: rosyj':' 
mana doskonłuY i w najdrobuiljs!.ych szeze- :>kiego, po rOByjsk\l z domiesz!rą polskiego. 
gólach wierny, :te zaś krł\slił go wytrawny, Po zastosowauil1 tt'go kryterjum co 
zO!l.wca epoki Nlipoleońskiej. nie mogło tUtllo; najmniej w c,zterd7.ielitl1, rozrzuecnych po 
brai(fil!:Ć i pOl1cl;a,)ących porównań z tamtą. BIałorusi miejscowościach dochod
i Hzmd61.- 
IItm il!: , walczącą pod s,t&ndarami genjusz
 m"n do następujących wyników: "Odpadnie 
wojny. 
d nitl wypadly one ujemnie d!a na- zachoduia połać, B!1
łó:Jtockie, gdilt3 mó
ią 
szych szarych wlmrus6w -- podkreśla.ć rzee2. J
ką,> 
W
Ią, ktorą w prolnieniu l'0wY7.szYi
h 
co najmniej zbyLecwa. ułuż\;n wyp::.dnie l.an
ć za {!oarusJnk,'wllny 
Losy kazaly historykuwi. ochotnikowi pl'l,
kl. HlJzulUi
 j,Jię Lam djurz;, llliejscow6go 
walczyć fiS Bi..I"rusL dz,
ki tdl.Uil uzy
.ka .o,złowieka i lllÓWI się z ni!T\ C7.y&tO /.10 {;oll;1::u. 
hśmy równocześnie olifitą garś6 ciekawycb W s2óędlie d
lej il:!tnieJe j::J.hs liZI W!l& miesza- 
tlp'/)trzeż
ń o B!ałoruslUAch i ich stosunku nina gwar, kt6n nie pozW':.>I& na samodzieI- 
do ro
grywających się wydarzeń. lI.e, praktyc:me ust!stymatyzowanie języka. 
Druga to podstawowa zaleta ksiąieczki Wrażeme Jest takie, że każda wieś mówi 
nie mni. j od pit!rwl:lz
j po:.nania godna. Jętykiem zupełnie innym". 
Bla{oIllś nie posiada jednolItego typo- W sie i rodziny w !v1 ińszczyźIlie wyka- 
wego krajobr&zll, a g' anice, wyznaczone Jej 
ują wiljJbze hołdowanie językowi polskiemIl, 
przO::!lZ prof. Karskiego, znanego losyjskiego a bez porównania bhżsle n(\m geognficzne 
dzialaeza, sięgające ZliŚ hen aż gdzieś w przy- o!lledla są językowo 2.nac:mia silnif.j "wiąz&- 
słowiowe _psie głosy", nie posiadają naj- na z rosyj8kl1u SI!: natComa
t rozległe ugru- 
mnie.ls,ej realnl/j podstawy, UBU wlI.j
c SI
 powamII., gdzie anI język polsk:i, ani rosyj'ki, 
z pod skalp8lll po wazn
j krj'tyki. J ezeli uu- ani ich mleSlaniIia nie da SI
 zastosować; 
mo to nie można ziemi tej odmawiać jed gdzie ni
 sposób l.rolu.miee, c
 chłop mówi, 
ności. t,) jedność t
 d
Je jej. system rzeczny, choć nalt,ży do KOSt:lOl& k!!itolickiego. 
rozbijający Bialoluś na dWie odrębne całośei, PamIętać j"duaii: tneba, ze pnynale- 
z których zaenodnia aŻ po M,ńsk włl!:cz"ie tność religl.Jna dŁ'cył.tuje tu o wewnl2trznej 
zW\'iązana jest przez .Niemen i wschodme do- przynaletnosci do jednej z dwu grup: pol- 
Vływy Wisły z L1tWl!: i Polską właściwą, skieJ czy rosyjskiej. Chłop białoruski jest 
a odciętą j.st od wschodnitlj cz
ści mapy bard&o pobożny, dzieci b1l1loruskie, nie rozu. 
prof. Karskiego. m.iejl!:ce nawet ani słowa po polsku, klepią 
l::stmeją ustalone kryterja językoznawcze, "Ojcle nasI,", "Zdro\\'aś" codzienni
 po pol- 
które - nit! bez pewnego w}!ływl1 polityki skl1. Polskim jest równiet język słl1żby Bo- 
- nakazuj l!: jęz,k ludlluści tej tak r6tuo- 
8j w kOBciele, stąd katolik wsz
dlie jalt 
rodnej krainy uwabć 1& jedną całość. Kry-., .PQlakiem, prawosbwny ruskim. 

,,..j. tlt w bCiJpOsf\'duieua latk,p.i
(\ill ...ttpłaj, i (DO£O.QCJtAh' A"'
\pi),
		

/DIGCZAS002001_1921_128_0003.djvu

			-"" - 


I 
Dr. L oe w e li h e rz, który żarliwie XIII S d . t d . I Zakładu i pracom przez Zakład wydawa siącu, a najbliższe posiedz"nie Sekcji RoI- 
broni tej sprawy, wygłosił n
 wsiępj
 wez"- . . prawoz ame "go olOwe uym formę Vrawdz\wie artystyczną i pełną n,csej, do którflJ kooptowano kilku nowych 
rajRzego posilJdz.enia pnemówienifl, zakoń- właściwego wyrazu, a nadto umiał pozyski- członków, naznaczono Da dzień 18 czerwca 
ezone następującą rezolucją, uchwalon;ł je- Polskle8"0 Komitetu zbiórki marek po- wać dla Instytucji hoJnych i życzliwych b r. godź 6-ta wiecz. w .ldurach "Targów 
dnomyślnie pnez Radę miastp.: cztowych na cel c narodowe I społeczne przyja(
j6ł. Następnie wyraził uznanie wier- Wschodnich" ul. Akademicka 17. 
Rada miasta Lwowa pnwołując się na I we Lwowie, ul. Stryjska 24 I. p. nomu woźorIDu Zakł:!.du, Micbl\łowi Satur- -- Ustny egzamin dojrzaloścl w pry- 
stanowcze przyr!:eczenie, IldzitJlone przez Mi- (własny lokal sprzedaży marl:lk: kram stu- skiemlł za if!go poświ
clJnie w słuzbie dla watnem gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
nistr6w posło/D, przedstawicielom w8:tystkieIJ .dencki " Polskiego Białego Krzyża" ulica dohra Zakładu, Za jego bezgranicznH przy- z prawem publiczności we Lwowie odbył si" 
wielkich klubów, pretydjum i delegatom m. Szajnochy 4). wiązanie do tej Instytueji, któ
ego świetne w dniach 24 i 25 maia b. r. pod prsewo- 
Lwowa, domaga się ponownie przeniesienia . dowody d
ł szczególnit-l w okresie wrogich dnictwem wizytatora Kazimierza Eliasza. 
do Lwowa wszystkich władz właściwych d i 1. Zapoezątko
ana przez 
as akcJa.
plZ
- inwa
ji k;edy to m6gł łatwo obowiązkowość Egzamin zdali: BlIkowc'l.yk Sta,ljsbw, Czar- 
w sprawach ufcówych. Przenłesi
nie wszyst- a y marek pob,klCh za g
alJ!cą, roz.wlJa SIę swoją. życiem przepłacić. toryski Stanish,w, M'jnkler Karol, Gelber 
kich wład'& naftowych do Lwowa ma dla w 
lI.lgzym CiąglI. pomyśln:e. Agencja J1i
sza W odpo
iedzi na s..rdeCIlle słowa ku- Marek, Godlewski Juljan (z odzn.), GoJębski 
miash tego i dla całej tej części Rzeczypo w hr)
u 
apowlada r}chł" powt6rną przl3- ratora pnemówił c1eigodny Jllbilat p. Cu- .Jerzy, Hennig Stlłonisław, Jasiński Autoni, 
spolitei pierwszorzędlle znaczenie. Zatrzyma- syłk'i pleOlędzy, poe.hodzących ze sl'nedaży uelski, a w rtiezwykle pięknydl słowach wy- MUller WJadyslaw, Nł1uhoff Zbigniew (z odzn.), 
. nie części władz naftowych w Warszawie, zebranych pr
e:l. s!eble, marek, o
a' wysyłkę wołał iakgdybv wizję przesdości, przy- Pohorecki C. Roman, Pohorecki S. Roman, 
utworzenie tam r.>dzaju trzeciej instancji lub mare
 zagra
lC1.nych, d?re bę
zlemy spne- pomniał ową cbwilę, kiedy przed laty trzy- Moszkowicz Stltnil,;ław (z odzn.) Sehall Józef 
odwlekanie prz
nifs:ellia pod pozorem pla- d
wac w kra.)u .N/lodwrot komitet nasz wy- dziestu składał przysięgę wobec Iegendo.wpgo (7, odln.) Sehw
rz Izydor, Starek Adolf, 
nowanej reorganizlłcji - unicestwiłyby ko- syła w t
ch dnJach pl.
rwsz)' 
r
H
port ma- Małeekiego. tak zasłużonego dyrektora W. Świątkiewicz Michał' (z odZIJ.) i Tumau 
rzyści 
 przeniesienijl, płynące. Pneniesienie rek s p
lsklCh do ageneJl p
ryskleJ I w BII
. Kętrzyńskiego i młodszych jeszcze wówczas Leon ('Ł OdLiL). J>'duego ucsnia reprobowano 
władz i spraw naftowych do Lwowa nie no AIres. Mamy 
.ad
leJę, że k.ofzystm.e współpracowników Hirscbberga i. Czaruika, na pM r"ku. 
przesądza w niczem, a.rli nie czyni reorga- sprzedamy we 
rancJI l ArgentY
le markI, a. świece WÓWCZ
R przy tym akCie zapalał 
nizaeji niemnżJiwą 
ebrane przez Narodową OrganIzację KobIet mezłomny str1.żmk onego "Muz przybytkn" - Egzamin dojrzałości w gimna- 
. . I dyrektora Neumarina z Kołomyi i zasilimy wcźuy Stanisław Florpk. Scho.rakteryzov;sł zjum realnem IV. w Krakowie pod prze- 
Ra.d
 m., Lwowa wzywa prp
Y,dlum m. poważnie zbierane przez nich flIndusze na następnię pokr6tce ducha, jaki ożywiał za- wo.dnictwel.l1 prof. Uniw. Jaglel!. dr. Tade- 
Lwowa I IwmlsJę 
brony przyszło.sel Lwowa, cele narodowe i humanitarne. wsze Ossolińczyków. ową ideowość, którn usza Sinki odbył się w dn, 1-6 czerwca 
k
óre. od tak dług'ego czasu 
k('Ję tę enrr II. W"bec wyratonego przez jednego nakazywala trwać ni
złomnie na raz obrs- b. r. Zgłosiło się do egzaminu uczniów pu- 
gtcŁ
le prowa
zą, ab:r .poczymły pl}t.rz
boe z. cfiarodawców iyc:ma w C'Łaso- zn.an :W!gI. narodowości, oświadczamy. że nie trafnie podkreślony w stosunku do sa. hglia Roman, Bobnyński Władysław, Braun 
kresIe śCIśle oznaczonym. zaJmujemy się wyłąc1.niij tylko popieraniem mej osoby Jubilata. kt6ry _ choć dzienni- Stanisław, Brtluer Stanisław, BrykaIski Wi- 
Prezydent N e u m II. n n "świadczył, że celów narodowych i .humanitarnych polskich, karz i publicysta r,ierwsznrzędnej miarv za- ktor, Dańkowski Leon, Dutczyński Zbigniew, 
w sobotę wyjeżdia do Warszawy i sprawę CZf
O nam chyba llIkt .za złe wziąć nie .mo- równo z ter
perame'1!.u jak tlllentu.. były re- Gałębiowski Józf-f, Jankowski Karol (ce1.), 
ttl poruszy u odnośnych czynników. 
e 1 co wynIk!! wyraźme z natwy komitetu dsktor Kur.J,ra codzMnnego. KurJe'ra war- Joniec Józef, Kisif'lewski Franciszek, Kwiat. 
W śl .. f t k ... I z oghszmego przy różnych spos,'bnościach szawskiego, Tygodnika ilustrowaneglJ. Kro kowski Zbigniew, Kwieciński Lucjan, Laso- 
. mW propozycJI r
 era u 
m!S11 prrgramu na!!z@j prac-y. niki powszechnej i t. d., nie porzuCIł obięte- cki Stanisław, Łoz;ński Jeny (cel.), Maslew- 
m
tk
ó dr. te H.S z c 
y 
 S k.1 f
 o} wl r
n,
 III Wobec zaszł('go nif'dawno wypadku go przi>d laty trzydziestu stanowiska, m:m(l, ski Jan, Mitp.r& Zygmunt (cel.), Nartowski 
cZ I on b w n ś ,as 
puJ h ąC!C ł omls,;1 . ś _.' 
ml d st kraJzifŻY 1000 kztuk maTek z k
ert.y, wy- że ciągłe były pokusy, które dar; mogły Tadeusz, Parafiński JaD, Skarbiński Andrzej, 
d a o m y ,ema e J na u w m.e ]e ,(I. ,a S I a . d b l . t k . . . . l Ir Ś . I h . t . I h Stankl " wlcZ StanIs ł aw Wajda St " nlsław 
. t . I dl' I d k ó ł' t neJ n na.s e:£ na e
y eg(} um męcla I wIe e ony CI mora o.yc I ma '.rJ,3, nyc. . ',,' . t, . ..' , 
u.
 ::l
 p 
uk' a 
oz 'u o
y s
. nalPn y . opiecz+:towanja, prosimy Ofiarodawców, aby Imieniem współpracowników Zakładów Waz! Edward, Wiktor Andrzej (cel.) , Woy- 
sz.o .' . ople b I tk na . pom t nJ k .ał;rll C d mr.n 
rny- n:e chcąc sir narazić na powt{,rzenie sie drukarskich Ogsolineum przemówił p. Jak6b- ciechowski J.nusz (ceL), Za!eskl Franciszek, 
mi J ako la. Y aml sz u ] I za rzeWI()nra t k . . k h l .. .. ń k '. l łd l Z b 8t 
 W I l ) Z l ń I. W . d 
" 4- k .. k:' . II' j a lego wypad u. zec Cle l swoJe posyłkI re- czy s I I Z oż.d wyrazy ho u d a zacnego 
arem a anisła \ce" e e SRi la y- 
c!llentany, . Om1S)a re wlzycYJna . ms ano kom.nrlowae i należycie pieczętowar. JubilatlJ" ktf,revo haslem było zawsze "Bóg sław, Żmuda Władysław (ceL), Mussil Ta. 
CJI przy D. O. G. IV. PrzYFpminamy Publiczności, że po- i O;czyzna". Piękną uroczystość zakończono deusz, Skaza Jerzy. Zubrzyeki Stanisław; 
Pn.yjęto w drugiej uchwalA sprawę od- csąwszy od 1 czerwl'a b. r. sprzedajemy na uściśnieniem dłoni usłnżonym .Jubilatom i ekst6rniści: Czapla Kazimierz, E m ilewicr.ó- 
stl!:pipnia 
runtu pod kcś
iół na L",wandówce dochód Polskiego Clerwonfgo Krzyża i jego życzeniami aby im było danem dożyć w zdro- wna Stanisława, Gibałówna Janina (ce1.), 
i sprawę Z&ciągni
cia pfIŻyczki 12 milionów akcji san.itarnej na Górnym Sląsku i zapra- wiu i p0myśl(1
Ści złotych g'
dów z tak grogą Kaczmarski Stanisław, Kwaśnicka Julja, 
marek dla miejskich Zakładów elektrycznyc'h szamy do.. licznyr h za;Cupów marek i skła- Im Instytucją Msńkowski Leon, Skałka Tadeusz. Reprobo- 
Nasfąpil referat r. dr. Wereszczyń- danie na ten cel ofiar w cenniejszych mar- wano 2 eksternistów. 
kac b P ocztow y ch - Pawilon 
olniczy na -Targach . 
s k i e gl), obejmujący wnioski co do re/il;u'1a- , ,.. . . Wscho(łnieh«. Polska jeR! 11Tł"ws.żnie pań- -. Egzamm dojrzałości w VII. 
cji płac ursęJników i funkcjonarjuszów mi(jj- V. D,a buku mlPJsca odkładan,y wy- gtwl'm rolniczem, więc niedziw, te 7apowie- 
lmnazJum (rea.lnem) w Krakowie od
ył 
skich gminy m. Lwowa. Bez dyskusji uehwa- kaz .ofiarodl&wców do nast.\!pnego sprawo- dziane fi!!. jesień _ Tarl1'i Wsehor1nie" W y wo- l i SIę W dnl
ch 4:-.6 czerwe.a b. r. - .Swla- 
lOII i) . . W s zy s t kim Iłrz ę llnikom i funko J 'on ar J 'u- zdama. . , " ,., d t d ł, t l B Sta ł 
VI K t 200 ł'ały wśród roJników. rluźo 7oi\interp.sowallilL. ec wo o.1rz8.loscl l o rzyma I: II:cz. lllst.aw, 
Sl.OlO stałym podwyższenie o jedną klasę ,wo ę . .mareK,. prwznaczoną Wyraz"'m trgo byłv obrs.dy Sekcji Rolniczej, I D
esner Emanue, Drożnż .Kazlml.en (cel.), 
poborów wyżej, kontraktowym urzędnikom i 

 ga'Hlty dla .kolomst?:" polsklch 'KI łk'\'ŁY- w któryeh w%.ięli Udliał najp,\w;łin:()jsi przed- DUntu\'h 
lfred (cel.) DZ 1 adkowlec FrA!l- 
dyet8.rjus
om o 15 proc. wyżeJ od dotJch- 111 l Argentyme, uźyhs.,n. y n:!. prenll
'Tat.ę S . 'taw . icir . le 7,ie . mi5'lństwa, zrzeszpń ro.Jniczyc . h I (,I,s
ek, Dz.unak Tadeusz, Gertler Ludw
k 
czasowych poborów, praktykantom pi'rlwyż- 15 egz
mplarzy tygo.dmka !' W obrollle 0.\- I rolmczo-b \ndlowycb. _' Obrady ugaIł «( el
, Goldfinger R
doJf (cel), Goldstem 
sżenie o jedną klasę poborów wyźej, Ełużbie fzyzny , kt6ry wysyła.ć b


uemy p
d. adre pre'l.ps Komitetu Wykonawczego Dyr. Turski, da.nlsław. ?:rIun Jozef, Gross Salomon, 
prowitoryc
nej o jeden stopień wyłej, człon- sem k?nsulatów polskl
h'łi. K.urytY
le I Bue- który skreślił znaczeni "Tarllów'" i rolę HaJ
 EugenJusz, H(,ff.nann Bruno (cel.), 
kom prezydjum o 15 proc. wytej. Podwyż- nos. Aires,. celeI!l 
ozd.zlele
I!!.lch mIędzy ko- iaką w nieb odelluć powinno nasze rolnictwo. Klelherl/;:r. !z}dor (cel.), Kohane Bernard 
Ira ta obowiązuje dla wszy..tkich od dnia 1 lome polskIe, naJwIęcej zaDledbane pod wzglę- Powcłując się na "Targi Poznań\llde'" pod- lcel.) KOnłgsberger Leon (cel), L&nger Kal- 
stycznia b. r. dem narodowym. kreślił, że na nif h rolńHwo wielkopolskie, man, Pasternak Tadeusz, MuLler Zygmu
t, 
Sprawa sprzedaży gruntu miejskiego było silnie repreZintowane, r.właszcza w po- Polewka Adam. .Rauch J.akób,. Rubm
tern 
Spółce akcyjnej dla przemysłu naftowe
o i u \....!' - łączeniu z prz'lmysłem rolniczym gdzie wy- .s:enryk, Sedlacz
 Ludomrr. Smger. EIJasz, 
gazów ziemnych w ZlIiesieniu, . która ubie- KRO. N I K .. _ stawa próbek i wzorów z dziedziny rol- S
nger Ignacy, Srn
er Jak6b, T
mlk Sta- 
głego czwartku wywołala tak długI!: dysku- -.Ii f!"I.
 Dictwa, przetworów -zi@mnia('unych, kro- msła'!", Wowk Sta
llsław, ZawadzkI Tadeusz, 
sję. że at zabrak
o kompletu do jej uchwa- cbmalu i t. p., produktów zajfła pn.odujące Tanelterówna MarJa (ekst.). 
lenia, weszła wczo.raJ znowu na porzl!:dek m
ejsca. Po ukonstvtuowaniu się Sekcji, któ- - Z Uniwersytetu Jana KadmIe- 
dzienny i znowu posypaly się sprzeciwy. R. L'lJótC. 10 czerwca 1921. r
J. preze8
m w)'brano. p Dra Przybys
aw- rza. W miesiącu maju b. r. otrzymali w 
red. Szczy rek spnt
ciwił się stanowczo wy- sKle/il;o, wJceprezespm p. Dra Godlewsk:AIl;O, Uniwersrte.cie Jana Kazimierza: 
zbywaniu się majątku gminnego, zaś ret. JLalendarz. zcś referentem 
. Kostbeim&, J;
br
ł głos a) . stopipń doktorów praw: Lubacze. 
dyr. T e r e n k o c 
 y gorąco obstawał, by S o b o ta: 11 czerwca. Dr. .Przybysławs
), któ
y po.d
r
śhł, IŻ sfery wski Jan rodem z Krupy, GoJdblatt Juda 
dać możność rozwinięcia się fabryce, która k r0.lnl
ze z radośCIą prZTJęł.>: lI
ICJ8.ty.wę wz
o- rodem z Tarnowa, Ostrowski Jerzy rodem 
będzie wytwarzać produkty, zakuFywane do- Rr. y k . - 9.t.: N. Serca. J., Barnaby Ap. Wlema "Targów. W sehodmch we Lwo.wle, z Myszkowic, Gunia Antoni rodem z Starej 
tąd zagranicą, gł

i


krtR:3

iła. które wrócą mIastu d&wne cza'lY, kIedy Soli Maliszewski Tadeusz rodem z Tarno- 
Wniosek r. Szczyrka i drugi wniosek' L.wów był ogniskiem han
lu, a p
ody rol- pol
, Margulies Wiktor rodem Nastasowa, 
r. dr. Bubera, aby sprawę odroclYć i starae Wsch;d słońca o godzinie 3 minut 19. mCle szły daleko pOla. gramce PoJ skI Mowp.a Pescbel Karol rodem z Kamionki Strum. 
się, aby Sp6łka zamiast pieni
dzy dała akrje Iach6d slo ca o godzinie 7 minut 28. nie wątp!, .ż
 f(
lnic:r staną cbętnie do w
pó
- Ehrlicb Szymon rodem z Przemyślan, Frisch 
f&bryki nominalnej wartości, nie uzyskaly Tempe
atura o godzinie U w południe pracy. z mlC}atoralDl Ol Tar
6w 
schodmch : Alfred rodem z Limanowej, Graf Ignacy ro- 
, . . . t . . k d + 26 stopm. ROIWI
ęła. Się obszerna dysku
la, w któr
.1 dem ze Lwowa, Hopfing f4 r Maksymiljan ro- 
większoSCI, wreszcIe I rzecI wmOS6 ra n --- zabrali głos' pp. PrzvbysławskI, Godlewsk], d em Wolanki Ohmielnikowski Tomasz.ro- 
8zczyrka o imienne g
osowanie upadł. - Z ł K K ' 
U t I i ks a. ł' . k - Kurator jum O k ręgu S " koln "' go abtocki &rol, ruz"nstern, Mysłowski, dem z Chmielnika Godlewski Tadeusz ro- 
c lwa ono w f 70 Clą g osow Wn10se re- .. 
. K08tl' . . nheim i inni. . W d y skusii P o . d.f)o
zon/) dem ze Lwo wa , Z
b3 g ło Stanisław rodem Z 
ft'r"llta, aby sprzedać wymienionpj Spółce lwowsklf'go podaJe do wiadomości intereso- b 1 
2890 sązni grunt II miejskiel!:o na Zniesil'uiu w;J.nyeh, ze prośby ekstern6w o przepuszcze- .rakl naszpgo ro mctwa .które musI zetkną.ć Zakrzowa, SchOufeld Szymon rodem ze Lwo- 
p6 1200 marek sążt'ń, l. zastrzeienien, że uie do egzaminu d.ojrzałości w terminie je- SIę z Za
bodem. 3?y s
ę zapoznać. z nal- wa, Singer Henryk rodem z Lutowisk, TU- 
j.-żeli Spółka do lat trzech nie wvbuduje fa siennym 1921 pn,yjmują panowie dyrekto- 
ows'7.yml m
szynaml r o l!llcleml, musI szukać łemann Sebastjan rodem ze Stryja, TilIe- 
bryki, obowią'tsną jest odsprzedać ten gruDt rowie i kierowoicy Małopolskich szkół śre. 7.ródeł, gdzl(>by zakup!ć n.awpzy sZ
l(c1.n.e, mann Aron rodem ze Stryja. 

minie po tej samej cenie, a jeśli linja ak dnich w b. roku do onia 15 lipca włącznie. których brak naszemu rol.mct"!? d"le. Slę b) stopień doktorÓw medycyny: Biega 

'fZowa zo
t&nie w przyszłości posunięta, Podania, kt6re wysłane wprost do Ku- odclU":8ć. J
dnakowo
 mlI
O]Z rolnrctwo Stefa.n rodem z Dynowa, Skulski Emil ro- 
b'ędą mieli stratnicy prawo pnejśda przez ratorjum wpłyną po tym terminie, załatwio- nasze Jest znlszcz
n
 yd; d
lś eksport dro.- dem z Tarnopola, Kawecki Tadeusz rodem 
odnośny grunt, ne będą bl!z wyjątku odmownie. h!lĄ
oprzemYl!ł
 .l.al I drobIu oraz pszcl
l. ze Lwowa, Patryn Elłgeniusz rodem ze Stny- 
ZRr7ądzenie to nie dot cz natomiast nrdwa 
oże RllnIe 
a targaeh wystą'plć. żowa. Rudtiński Stanisław rodem z Plocka, 
Przyjęto następnie z re-feratu dr. S 0- kandydatów wojskowy
h u
elająCYCh się Post&no:Wlon
 t:apro

ć d.) w
półudz
du Lazar?wicz Józlif rodem z Jasła.. Niepokoj- 
Jr a l a fundal'ję im. Jakóbs Hprma.aa, który jak eksterniści o przepuszczenie do egzami- ;ł "Tilrg.\ch wS
Y!ltkl6 zrzeS'lema 
o
nl
ze czyckl Tad
usz rodem z Radomia. 
ofi \rowal dwa domy im. dr. Tobiasza Asz\re- nu od jrzałości w terminie b dźto zw kł m 
 ha'łdll',,!o: roln1cze t.ak Ws
hodmel. ]
k c) stopipń doktorów filozofji: Gru- 
na 7 ego dla 
ycbowanków żydowskich i j
' bądźt
 nadzwyczajnym. ą y y I Zachodm
J MałopolskI, r?zwmąć agitację !lzczyńska Zofia rode,':ł z Sosnowca, Patejdl 
opn dom im. Tad..u,;za RlItowskil'go dla wy- Z O . ,. we wszystkIch zakątkacb kraJu, a małe gcspo- Aleksander rodem z Zórawna. 
cbf,wanków katolicilich z zastrzeżeniem, że - 
s
I1Deum. W grome, sClśle darstwa rolne wiąnć w grupy i 'Iachęeać do 
 . . 
wvrhowsnie w tych do.mach musi być w duc'hu dom?w
m ś
lęc1ł Zakhd N II.rodOWJ: 'm. Os- wzięcia ud,iału w "Ta.rjZach". _ Uznano ii - KODI
urs. W czte
o klasowtlJ . allW- 
polskim. Na uruchomi...nie domów żydowskich sohn
k]
h piękną uroczystość trzydzIestoleci. na "Targach W schodl.ich" otwii'rą się dla le pows
echne) w lwowskich zamkmętych 
krmitl't żyde,wski złoźył 700.000 marek, _ dwu wIP,rnych s:vych wsp6łpracowników: rolników, nietylko pole dla pracy narodowej zakła
a.th v.ychowaw
zych. T. O. M., dl.a 
domu katolickifgo gmina m. Lwowa 500.000 T
d
usza. Czapelsku'go, sekret
rza 
auk?we
o ale też interes własny podfliesienia. rolni
twa której .Jest, w. toku wYJednallle 
ra.wa put,h- 
In arek. Blbl,lote.kI Z. N. I. OssolIńskICh I Mrehda które podczas wojny bardzo wiele ucierpIało. czno
CI, ?"dzle od rOl(u .szk
lne
) 1921/2 .do 
Satursk'l'go, woź
ego Zskładu. Wobec zebra- Jednogłośnie równiei podjęto dl'cyzję, iż ObRahenIa ,posada na.uczYCIelkI. klasow
J z 
d Emf\rvtom. wdowom 
siero.tom po urzę- ne/!,"o w k("mpl
cle c
lt'gl) personal
 9t1aol
- rolnictwo. naqze musi wystąpić na ,,'hrgach nor

IDym.1 p.oboraml. nauczYCIelskleml X: 
nikach i fl1nkcjonarjuszac gminY i akcvzy neum wszystk!('b dZlał
w . 
. zn:BlblJotekl, Wschodmch" z własnym pawilonem, kt . óre
o rangI w. mle
ere L
owle lub. też wyższy
] 
uchwalono podnieść z dniem 1 stycznia b. r. Muzeum, OJdzlsłu admlnIstracYJ
ego I Za. budowa ze względu na krótki czas d
lelący poboramI opIekunkI za,,!odoweJ I: kl., 
 Ile 
pobory analogicznie do dodatków drożyźnia- kładów przemy
łowych przemówIł do Jubi- od terminu otwarcia Targów" musi się roz- kandydatka równocześmIl zobowIąże S]ę u- 
nych państwowych. Jatów ks. Andrzej Lubomir
ki, ku!ator Za- poczl!:Ć natychmiast. :... W tym reI u npro- częszczać na kurs . społec'no-wychowawczy 
W końC'u ucbwalono wydzierżawić p Jó- kiadlI. vy przemówieniu swem podmósł UClne s.ono pre'7.vdjum Sekcji Rolniczej aby wraz dla zaIrładów zamknrętych T. O. M.. 

efowi Malinie kantynę na targowicy siana zasłujri I ppło.ą poświęcenia pracę p Tade z Dyrektorem Turskim poc
yniło starania. Udokum
ntowane podania nalezy "!no- 
I sł
IDY za cenę 27.500 Mk. rocznie i pny- usz
 Cz
pel
klego, który jako nil?zrównany O zdobyr.ie na ten cel fundusz6w i na naj- 81Ć do PrezydJum T. 
. M: ul. Koralmcka 
stąP]ODo do posiedzenia tajnego. stylista I 
Istrz słowa przez ealv okres RW()j bliższe m posiedzeniu Sekcji z.i"wiłn się lUŻ 6 I. p. do końea 16 sletpma 1921. 
działalnoścI w Z.akładsie N. 1. Ossolińskich z konkretnp.mi wni9skami. W końcu uehwa- - Przymusowe czyszczenie miasta. 
nadawał wSlystklm pismom wychodl'teym .Iono odbywać posiedzenia kilka rasy w mie- Onegdaj odbyła si
 w biurze flzykatu miej- 


.............  


--- - - "-- 


....... .... 


.J 
. 


:0 - 


--
 - 


.
 ,. 


---łJ. 


. ----- 


-. -
 
"""'-- 


=.7_
		

/DIGCZAS002001_1921_128_0004.djvu

			.. 


.Aresztowanie komunisty. Policja. .- 
krakowska areszLO w ah. Hut101f
 .N enad
la, 
któryopakowany papierami treści komuni- 
styczneJ, chcia.ł wyjechać do Ozech. Przy 
ar
sztowanym znaleziono takze brulion :zapi- 
sany rotmaltemi sentencjami komunistvmme- 
mi. W b ,Cle u nii!go znaltjziono kllks arku. 
szy papit'ru zapislinych bitem pism
m w Ję- 
zyku cZ4l!s1.iw. Jalr twierdzi art,s,to..any, jest 
to jego rozprawa o kumuuizmie, ktÓfl!: pr:£y- 
gotuwllł do druku i jechał w tym celu do 
LJ
ech. Nmadal tłumaczy się dalej, ze jest 
t) lko t".orety Idem, a w Polsce przebywał 
Jedynie u krewnych. Podaje on się za do- 
ktora filozofji. 
- lJwa włamania. Onegdajszej nocy 
dokonano zuchwbł-go włllmallla do kance- 
horji dyrekcji semiuarjum ż
ńskiego przy 
ul. Sakril.ment6k. Sprawcy dOi!tałi się przez 
ogród klasztoru Sakramentek na dZIedziniec 
si:'minar,jum, a stlłd po wyj
ciu szyby w par- 
terze udali się do kancelarii. Po wycięciu 
otworu w kasie ogniotrwdej zabranO'" iH \:177 
marek: w gotówce. Sprl:l."Wcy z08tali zapewne 
spło!!zelll, gdyź przechowaneJ w górnym tre- 
flOrze k>lSY gotÓV.kl 21.000 Mk.. oraz ksiąz
- 
czek wkładkowych na. 20.000 Mk. .Ie zdo- 
łali ubrać. 
Wezorajszej znowu nocy dostali się 
nieznani spr""cy do kancelaTJi zarząd 11 Za- 
kładu (łłuchonH
D1Yt h przy ul. Łyczakowskiej 
I. S5. glJzie Vl'ywierciwszy przy pomocy spe- 
,.jalnycł1 nar7.ędZl duze dziury w ściil.na('h 
dwu bs, z 1ec!nej bbrall 
! .000 Mk, w dru- 
l!: i ej zaś kasie 
oló;\ki na sZcz.zście nie był... 
Roz bil JŁ',Szcze InlkallaśCle kuf. rhów wycho- 
wanków Z8kł..du, którym zabralI bochenek 
eh1
ba. tro, h
 masła, oraz ubrania wlI.rtuścl 
10 OOV marek. 


.
, 


b. r. we Lwowie. Zgłoszenia: Dr. Tadeusz' napisze, posiada bowiem w tym kierunku 
Ma.ńkowski. Lwów, Kopernika 4. . wiedzę, opartą na własnych sumiennych b
- 
_ Arcybractwo Królowej Kor. Pol. 

niaeh, ,tll
zi
ż nieZilp
zec'lony . dar od
z
el
 
za
rasz
 czcicieli. Ma
.ji !la walne zebranie, I 
roz
mlelll.a ,e
o,. C? Jest w p1sarz
 I .1egi
 
ktore Się odbędzIe dZISla] w p'l!:tek '0 godz 6 d:lełaeh. 
aJwybltme.Jszym o
Jawem mdyw 
wIl'c'.orem w Ozytelni Katolickiej, (ul Pio- d?alnoścl I talentu. G
YbJ:' plsma Re
monta 
karska 
8 I. p). nw były. sarpe przez .slęwlelkl!: at
akc.Jl!:, wy
 
. wohłby .JI!: mezawodme wstęp do nIch Adama 
- Ze ZWIązku społeczno - nal'odo. Grzymały" Siedleckiego, 
wego. Posiedzenie społeczno - narodowego ____.' 
klubu radnych miasta, odbędzie się Jutro 
w sobotę d. 11 czerwca, o godz. 5 popołudniu 
w kawiarni n Renaissance". 
Zebranie członków Związku społeczno- 
narodowego odbędzie się w tę sobotę o godz. 
6 wieczorem w pokoju klubowym kawlarni 
n Renaissance" . 


Ozysty dochód z feRtynu, urządzonego 
w dniu 5 b. m., przez Pol. Stow. Bractw.: 
dobrej śmierci, wynosił 15.30.2 Mk. Z kwoty 
tej złozone 10.00u Mk. w komitecie Obrony 
kresów z!,l(.hodnich na Górny S1ąRk, resz.tę 
taś 5.302 Mk. na budowę własnego domu. 
Stowarzyszenie składa serdeczne podzię* 
kowllnie JWP. Prezydentowi miasta i Towa 
rzystwu strzeleckiemIl za udzielenie Strzel- 
nicy. ""- 


-- 


akiego p"d pnewodnictwem wicepretydenta! nie duslami, to przynajmmeJ nogami mło. 
dr. Scbll:!iehera kOuJerencja przy wSIJół- : dego pokolenia bolszewickil:!go, bo .... 
runcie 
udziale cdonków zarządu miasta, dyrektora' rzeczy powiada współpracownikowi pa- 
okr. urzędu zdrowia dr. Mlkolajskiego, nar/zw. rysk!f'go Excelsiora - dawJlo .luz jestem 
komisarza dla walki z epidemIami dra Pale- komulllstką. B\,dzie to prawdziwy taniec we 
stra fizyka. dr. Legezyńtlklego, członk6w ko- krwi na wulkallle. 
mis.i! zdrowotnej. i w. i. Postano
JOno 
rz:r - Dobry połów. Starszy 
omisarz 
stąpIĆ bez
ł.ocz.llI
 do oc
yszczenla kam
enlc policji i kierownik I:!kspozytury na Zółkiew. 
z brudów l .śm\eCla pod kontrolI!: urzt:dmków skiem p. Nowodworski ar.:,s7.towałell3
anckiego 
maglstr
tu l przy .pomoey: komItetów oby- z{l.dzieja, który występował Jako sg!'nt han- 
w4elsklch w .kazdi\J dZIelnIcy. Luiność w
- dlowy. W tym chaukterze Jeździł różnymi 
zwanI!: zostanIe nIebaw.em. do OCZYSZ':Z€Dla pociągami, okradahc pasiizerów na wlększe 
swy
h mIeszkań, a włHscCJele do l1
o
z
dko i nJJlHIJsze kwoty. Anaus ten występował 
wama. domów. Na opornych 
hśClCleh do- pod siedmiu nazwi.sk
ml, co do których na- 
mów Iloka.to
ów, D1edotrzy mu w'}'ch WVZlla-j wet niewiadomo, czy jedno z nich jest pra- 
czonego termmu, . nakładlme bę';l!: doraź
A! wdziwe. Pnedstawiał się jako Icec Kreiner, 
kB.ry a OCl:yszczame nastąp l na koszt wla. I bak Dornhelm, bak Doruf...ld. hydor Cha- 
ś
lclela domu. - jes, lzak Fleber i Joachim Izydor Dornhtlrn. 
Objęcie służby wartownicz(\j M
' bardlo bogatą przeszło.ść złodziej
ką 
przez policję. Wycl/h,ne zostały wszystkl'" mImo stosunkowo młodego 
lekl
, był JUz Podwieczorek. Dnia 11 b. m. odbę- 
oddZllloły WOJ ,Kowe, ktore dotąd pełmły słu- 3i raz, karanv za kradzlez I włoczęgostwo. dlie się w salaeh Kasyna i Koła literackie- 
ibę wllortown;czą w budynkach głównej kasy OstatnI? aresztowany z')shł w TII
'J1Opolu, g? porlwieczor
k: z tańcal!li. unądtony stcra. 
skaj boweJ., sądu, wI,;:zien:a i t. d. F'lllkcjf' wczoraj przychwycono. go we Lwowle: . mem Towarz
stwa Bratme} 
omocy Studen- 
ich objęły oddziały policji państwowej. Wozem tramwfłJowym K-D JechalI tó.w Wszechmey Jana KazImIerza we Lwo. 
. . dwaj kupcy le Sryja Goldschmiedt i Weiss. , wle.. PO
'l.ąt(\k ,o 
odz. 19. Wstęp za zapro- 
- 
arząd Polskiego .Muzeu
 szkol- Koło Kopytkowego Goldschmldt zauważył, ze szemaml. Strój wIzytowy. . Muzyka 
9 p. p. 
nego ZWlSCa 
Ię I pr
.l:!bą do aut.orow, v.y- sluadzlOJ.J.o mu z kltlszeui port.fel z 46 tysią- Bufe.t we wh!,;nym zl!.cządZle. Btlety' I .zapr:J- 
dawcó
, orli.' l
stJtUCJI wydawn1Cz!ch o n
- cl!.mi marek. Wysiadającego z wozu d(,dzieJa sz..ma otrz\'m.ać można w sekretar.)acle Ka- 
desłame '!:alt-gaJących w czas
e wOjny gratl przych'Ąycił jakiś porucznIk i oddał w ręce syna dnIa 9 l 10 b. m. od godz. 17 do 20. 
sowych egzempJatzy wydllowo.lctw naukowych post..runkowego, ktory go o(htawił do aresz- __ 
popularnych, podręczników IIzkolnyc
h, me. tów pohcYln}ch. 
todyczllJ'ch, )akotez l. zakresu lektury dla Inny kleszonkowiec operowa.k znowu 
młodzIeży., . w tramwaju H-G. Poszkodowany zgłosił 
Równocześnie uprasza zarząd dyrekcJe się na inspekcię policji. Komisarz Stólk.ów 
flZk
ół o spr
wozdallla, slkolne, stare. akta, rozpoznał odrazu w.3dług opisu, te j
st to 
dokum
nty Itp., poslad
Jące warto
ć dla znany kieszonKowiec J1I.n Maciul&, którego 
pur hlstoryczno- p.edagoglCznych. P01.ądane tez wyśledzono i arersztoVl'1I.D.O. 
są rówUlez środln naukowe, sporządzane . . 
pne
 uczniów przy spot:;oblH:ś
i WI.ukl eks. - Ofiara zawodu. .W Tr"mbowh 
perymentalnej i zdj
cia zaięć UC1.HlÓW w war- zmf!d 7 b. m. na tYf
s pl
mllj.ty lekar
 po- 
statach sf,kolnych, na wYCletzkach koloDlal wllotowy Dr. Czesław . Hhgor:;kl, naba.wlwsq 
nych itp. Osoby, korzystajlł ce z bibl]ottlki SIę choroby pny pełnIenIu oboWJI!:zk6w słuz- 
Polskif'go Muz l:! 11m s
kolntjgo, raczl!: zwrócić bowych. 
wypożycżone ksiązkl naJdil.ll:!.l do końca bieŻ. 
miesil!:ca. 
Biuro Pohkiego Muzeum szkolnego 
udzi..la informacji stronom mt
retlow!>nym 
we wtorki i piątki od godz. 6 
 7 ul. Goslew- 
s.kiegoe 4, n. p. 
- Na Górny 
ląsk i na pokrycie 
wydatków UrOll.zYbtośei, mający,'h się (}obyć 
w tym m
eslącu na cześć Am
rylri i dobro- 
czyńcy polskIch dzieci, Hdrb<-rta HOf,;vera, 
odbędzie się w niedzielę dma 12 b. m. w 
ogrodzie nGdlińsk" na końr.u ul. 29 Lhto 
pada-(Frallzówka) n WIelki l:!'estyn" z nie- 
zwykle br.gatym I urozmaiconym program
m. 
Początek o godz. 4-tej. Ceny wstępu ni
kle. 
Bufi;t obfity i ta.ni. 
- JIiejskie gimnazjnm w Dobro- 
mUu. M.ieJslrle g i mnli1.jum rłjil.!ne 'If Dobro- 
milu, otwartl:! z pocz
tklem plloźdz!ern.k
 ub. 
rok.u mimo wielk.lch trudności w uzyskaniu 
umieszcz
nia dla czterech klas i doboru si.t 
prof., dzięki rozwirnętej en6rgji potuliło 
. przewalczyć wszystkie trudnośCi, a starll.Jąc 
Bię zwlaszcza w pocllłtkłłoch o fundusze, przy- 
czyniło się i poza obrębem gimnazjum du 
wzmuzenia akcji oŚwlatowej UfZlłdzając od- 
czyty i prz
dstaw;enia. Obecnie Z!ul1ll:!rza Sl
 
otworzyć bursę gimnazjal0l!:, aby przellieść 
akcję i na teren gmin, 1. ż!tcych w gł
bi }lO- 
wiatu przez pnY.lmoWaD.le do nltjj 8yllÓ.... 
włościańskich. To też praca nie uszła uwagi. 
władz szkolnych, które UZJ13Jl!:c ją- udzitlhiY 
gimnazjum w DobromIlu praIĄ./. pllbhcZCH1ści. 
Z nast
puym rokIem z rozrostl:!Jll gi- 
mnazjum Z!l.cuodzi pouztjba iLOwych sił pro- 
fesorskich I zalząd glm..atjuIll rozl-'Isu,le kon 
kurs od l WIZI:!Śnlll. b. T., .Nle ulegli. "" ąt
n- 
wośd, 
e hszt'zyma pra,'a lld. tej plal.ówce 
zn.łdz1e chlitnyth i odiJlIonych lud1.l, IJtłnych 
pOŚWlęCI:!J1lil. d a spril.wy narcdowej. Atrl1kcJą 
dla (lIch h
dzle I tli. lDalowJlItza gOI:ł.) stilo 
okolic&, dotąd jO'\szcztl cICha i Sp\.lKljn o , II. 
kton. j"tro llJoze zsji.lpi g
ar",m Ż}Clllo za 
głęblII. n..ftoweg,'. 
- Szykany niemieckie. Dtji
g"cja 
Btud6ntÓv. pOIS10tl.1 Ak.
dellJJl górniczeJ 
 
Leobeu, przybyła do porsb Sz.aroLY z Fosbą 
o wZI
Cle icll w obrouę przed tizykanami ze 
strony Ntudentów l1iemlecklCh, kLorzy mszczą 
się za Górny S ąsk. ioby ulllemo:d WIĆ .1:'0- 
lakom studilt. w L
obłjn. Dr. Sz
rvta zwró- 
cił się w.b
c tego do kllollC!tjfZlIo MliJ6ra z 
energiczną notą, w której poo
r
I:!Hl nllolSt't- 
pstwa polityczue terroru ze stlony stliden 
tów memil:!cklch wzgl
dem Ich hitgów ilol- 
skich i domaga się ochrony 6tud
ntow pol. 
skich. .mahcych bezwzgl'j!dne prll.wo po BW"J 
strome. 
- lsadóra Duncan uczy tl1ńcz).
 
bolszewików. Głosna bosol'ogll. tsncŁ'lb 
ameryk,ńska., hadura DUl1c
n; !l.ltI znlul1z
szy 
za młłldu uznania w 8W...j ojczyźnie, wywo- 
ławszy 'l.a t.a sensację w "blazowaneJ EUft;pid 
pr'zedwojennej, wn
s.ł.cie zapomJ1l&Ua i złe- 
keeważon3 w Paryzu, gdz'tj otiladła. l1a stałe, 
przyjęła. obecnie propozycJę .h.u'Iina, boI 
slftworze monotonne piętno właściwej 
sobie maniery i włąściw6go stylu. Niexwykłą 
.zaś furmą hllmorystycznych zwrotów stylo- 
wych rozśmieszyć i za.bawić moina raz tyl- 
ko; ponawianie zaś ich, choćby z pewnI!: 
odmlanI!: pierwotnego kS2,tałtu, utrzyma.ego 
jednak w swej charakterystycznej indywidu- 
3.lnej formie, zamienia się - ze wyrazimy 
się trywialnie ... w npiłę" nieznośnie nużl!:" 
cI!: wykwintnego cz,telmka. Z Perzyńskim 
iedna rzecz się ma przeciwnie. Dzięki wro- 
dzonej mil artystycznej prostocie pomysłów i 
środków technicznych, humor jAgO nie przy- 
obleka iadnęj maniery; tak, Ż':! wszystkie 
jego feljetony, zamknięte w ksil!:żce, noszącej 
tytuł nKłopoty mi.istrów", czyta się z głęb- 
szem zastanowieniem się, niekiedy z uśmie- 
chem, niekiedy ze smutkiem, tak: słusznie 
bowiem gorzka jtlgo ironja karci lub wyszy- 
dza głupotę lub nikczemmość ludz.kl!: - za- 
wsze jednak: z jednakiem uznanibm i zado- 
woleniem estetycznem. 


Homera "Ilias". Przekładał Jan Ozu. 
bek. s
o...o wstępne Kazimierza Morawskiego. 
Wydanie zupełne. Warszawa. Nakład Gebe- 
thnera i WOJffd. 
(z. s) 'fen' świetny, wierny i zupełny 
I.rz
kbd boskił'j nIliadyW wyszedł z pod pióra 
wielce utalentowanego i powszechnie znant- 
go badacza pi Qmienlllctwa grecki>1go, biblio- 
ttokarza Aka.demji Umh,jętnosci. Tekst prze- 
kładu poprzedza przedmowa proft;sora Kazi. 
mlerza MOrłłowskitog,), w któr..j znakomity filo- 
l!1g omawia wszystkie, starozytn
 i nowocze- 
sne sądy krytyczne, odnoszące się do wspa- 
niałej epopei i jej twórcy, oral ocenia pol- 
skie przpkłady, które poprzedziły ukazanie 
się obecne
o, najnowsIego. Wykwintna ze- 
wnętrzna powierzchowność ksiązki, mile wpa- 
da w oko. 


PielgrzVmKa "Gwiazd" 
Z Malopolsld do Częstochowy. 


. VI myśl ślubów, składanych w Iatl>ch 
o.lewoh pnez chorązych przy p()świ
caniu 
sztandarów nGwiazd" w Mał()polsce: ze sztan- 
dary te w wolnej Polsce pochylI!: Slę w br- 
nym hołd
ie przed cud-.!m słynącym obra
f'm 
Królowej Korony' Polskiej na Jasnej Górze 
i na intencję 50 letniego jubileuszu s7.tandaru 
l wowskiego Stowarzyszenia polskish ręlwdLiel- 
ników i przemysłowców nGwiazda", Macie- 
rzy przeszło 20 nGwiazd" w całej Małopd- 
sce - odbędzie się w dniu 1 lipca b. r. 
pieJgrzymka "Gwiazd" do Ozęstoehowy. 
Lwowska nGwia.zda" założona została 
3 maja 1868 roku. Uroczystości jubileuszG- 
wej musiano zaniechać I powodu znanych 
wypadków wojennych, zaś w dniu 25 clerw.. 


I 
J 
,
...e:..
		

/DIGCZAS002001_1921_128_0005.djvu

			ea b. r. przvpada 50 rocznica Poświęcenia , drugiej I8.Ś stronie gwiazda w promieniach, 
. kościele 00 Dominikanów sztandaru, który na której tle są dwie dłonie złączone w bra- 
W okresie półwiekowym reprezentował l8.!3tę- I tnim uścisku, zaś na wystrzępionych i speł- 
py polskich rękodzielników we wszystkich, złych dwóch szarfacb, zwisailłcych na sztall- 
ogólnych uroczystościach pat.rjo
!czuych we darze,. utrzy.mały się w niezłym jeszc
e. st
. 
Lwowie, Krakowie i na prowmCJI, który po- me mlsterm6 haftowane berby Polski l LI" 
chylał sie w hołdzie nad zwłokami Ad.ma twy, oraz napisy złotem tkane: "Prz
z 0- 
}hckiewicza. Teofila Lenartowicza, Kornela światę do wolnosci", "Stowarzyszenie "Gwi!t" 
UjAjskiegp, Seweryna Gf)Szczy
skiego. Artun zda" :- ,,:25 C'lerwca. 1871". . Na złote gody 
Grottgerllo, Franciszka Smolki, Arcyb. ormo lozdobl sztandar nowa szarfa I wraz 
e 8ztan. 
ks. Izaaka Issakowieza, żołnierza walk roku darem poświęcona będzie na JaQne.1 Górze. 
1830 i swe/!;o prezesa Mieczysł
wa Darow- Znakom tym i hasłu wypisanemu na sztan- 
skiego, jednego z założy.citlli posła Tildeusza darze nie spn.en
ewierzyła. się "Gwiazd.a 
 
Romanowicza. fundatorki swej Karolmy z ks. przez pół wieku I w tem SIę streszcza JeJ 
Ponińskich ks, Lubomirskiej w Rozwadowie, działalność. 
żołnierza. kościuszkowskiego Piór@ckiego. au. Pre7ydjum Zwiąlku "Gwiazd" i lwow- 
torki "Roty" Marji Konopnickiej i bardzo skiej M"cierzy zaprasza wszystkie "Gwiazdy" 
wielu innych wybitnych męt.ów nauki i żoł- w M&łopohlce do wzięcia udziału ze sz.tanda.. 
nierzy walk o wolność i liczllf'go szeregll za. rami w pielgrzymee, do której mogl!: się przy:- 
łożycieli i cdonków "Gwiazdy". łą.czyć inne bratnie Stowarzyszenia i szerszy 
Sztandar ten, który za,jl!:ć może wybitne og9 ł . rodtlokow. Wyja'!:d dCl C7ęstochowy n
- 
lD.ieisce w archiwum pamiqtek narodowych w stąpiĆ ma 1 lipca wiecIorem ze Lwowa, w 
okresie konstytucyjnym zaboru galicyjskiego, niedzielę 3 lii>ca uroczysta. Mira św. na Ja- 
służy dotl!:d Stowarzyszeniu. Na Dąsowei ma- snei Górze i poświęcenie sztandaru. Dnia 4 
terii, odnowionej w ostatnich bl.tach, widnieją lipca 
wiedzauie Kr'!.kowa, powrót .do Lwow
 
dziś te same. przed 50 latv do

m pnewa. d.? lIpca rano. SŁczelrół.o
ych !nfor
a
Y,1 
żnie tkane przł'śliczne hafty: wIZerunek Ma- udz1el
 prllzydjllIB. lwo«rslneJ "Gwlazdy (ul. 
tki Boskiej, Królowej Korony Polskiej, po Francl
zkańska 7). 


. 


Ze spraw polskich. 


--- 


(Depesze PolskIeJ AgencJI 7 eleg
lłllczneJ). 


Z Rady Ministrów. 
Warszawa. Rada Ministrów na posie- 
dzemu 9 b. m. dyskutowab nad sprawami 
aprowizacyjnemi. Następnie R\da Ministrów 
uchwaliła : 
1. złożone prz9z dyrektora Głównego 
Urzędu statysty cnego rozponądzenie w spra- 
wie przeprowadzenia spisu llłdności; 2. zło- 
Żone przez Ministra pracy i .ie
i społ
- 
cznej rozporządzenie o państwowej RadzIe 
emigracyjnej; 3 wniosek Ministra przemy- 
słu i handlu o wyłl!:czenie spraw 
órnic
ych 
z kompetencji wbdz administracyjnych II. 
instancji; 4. przyjęła złozony przez M.inistra 
spraw wewnętrznych projekt ustawy w przed- 
miocie pokrywania kosztów leczenia chorych, 
b
dl!:cych stałymi mieszkańcami b. Królestwa 
Kongresowego. 
W końcu Rada Ministrów obradowała 
nad ordynacjI!: wyborczl!: do Sejmu i nad 
projektem ustawy skarbowej na r. 1921. 


Zaprzeczenie. 
Warszawa. Poselstwo Rzplt.ej czeskiej 
komunikuie: Niektóre pisma polskie powtó- 
rzyły wiadomość Franl:.furter Ztg, jakoby 
prezydent Masaryk był autorem planu, neu- 
traliłacji G. Sll!:ska. Poselstwo Rzplte.) cze- 
sko-słowackiej na pod
tawie urz
do
ej infor- 
macji oświadcza, że wiadomość ta Jest t.ylko 
kombinacjI!: wspomnianl'go d2.ienmka, sk
d 
reprodukowały .lI!: również pisma czeskie. 
Cała wiadomość jest zupełnie bespodstawna. 


Warszawa. Naczelnik Państwa 
powrócił do '" arnawy. 
Wiedeń. Z powodu wiadomości, które 
pojawiły się w sleregu pism po!skieh o d a 1- 
szych zmianach w Poselstwie pol- 
skiem we Wiedniu, zwrócił się wiedeń- 


ski przedstawiciel P. A. T. w tej sprawie 
do dr. Szaroty i otrzymał odpo-wiedź, że 
wszelkie obecnie potrzebne re9ukcje w Po- 
selstwie polskiem we Wiedmu przeprowadził 
już prof. Kolankowski na miejscu, trzymając 
się ściśle uchwały Rady Ministrów z 18 
marca b. r. Dalsze redukcje sI!: tez przewi- 
dziane, a akcja podjęta pzzez prof. Kolan- 
kowskiego zmierza do zmniejszenia personalu 
poselstwa w miarę zmniejszania się agend 
tutejszych placówek, z ostatecznym terminem 
l kwietnia 1922. 
Warszawa-. Jak donosi Robotnik, dziś 
wyjeżdźa z H(:jrlina do Opola delegacja mię- 
dzynarodówki zawodowej d l a Z b a d a n i a 
s y t u a ęi i n a G. S l 
s k u. W związku z 
tern p. Zulawski wyjeidża na G. Sląsk. 
Warszawa. Na wczorajszem posiedze- 
niu podkamisJi dla sprawy wIleńskiej p. 1\:0- 
sakowski złoźył s p r a w o z d a n i e z p r ze. 
biegu końcowych narad polsko- 
litewskich w Brukseli. Uchwały nie 
'powzięto: "YV'e wtorek odbędzie się posiedze- 
nie kOmlSjI 8praw zagramcznych, na którem 
sprawa wilt!ńska będzie obszernie omó. 
WIOna. 
Warszawa. Wczoraj odbyło się - jak 
donoszą pisma - pos ie d zenie p osłów 
w s c h o d n i e j M a ł o p o l s k i. Tum/J,tem na- 
rad była sprawa stosunku RZl!:du do ludno- 
ści ukraińskiej we wschodniej MałlJpolsce, 
oraz sprawa listu Papie h do Metropolity 
Szeptyckiego. Przyjęto rezolucję wzywajl!:cą 
Rząd, aby wypracował projekt ustawy, regu- 
lujl!:cej stosunek Państwa Polsk.iego do Ru- 
sinów w Galicji wschodniej. 
Warszawa. Jak donoszlk piama posłowie 
Z. L, N. przedłożyli wUlosek nagły w s p r a- 
wie przyspieszenia uchwalenia 
ordynacji wyborczej do Sejmu i 
S e n a t u. Wniosek domaga się od Rządu 
wUlesienia do laski marszalkowskiej projektu 
ordynacji wyborczej w ciągu 3 tygodni. 


Telegramy P. A. T. 


Traktat T rianoński. 


Paryż. Omawiając wczorajszą dyskusję 
w hbie s
dzi Temps, że jest sprzecznością. 
oddawać swój głos za mniejszl,ściami wę- 
gier8kimi anektowanymi przez Rumunię i 
Czechosłowację i równocz
śnie ośa;iadczyć, 
że traktat sawafty w Trianon jest sprawie. 
dliwy. Trakbt ten ieAt zdaniom Tempsa źle 
zredagowany. ponieważ opiera się na założe- 
niach, które się nie urzf\czywistniły. Załoie 
nia te sdy w tym kierunku, że Niemcy miały 
być r\izbrojone, i że Liga Narodów miała być 
roz.it
mcl!: w Europie środkowej, jakotet, że 
AURtrja miała bronić swej niezawisłości. Je- 
ż",Uby Niemcy zaanektowały Austrję, wówczas 
C1oeh03łowacja będzie rozszerzona. Jeżeliby 
Niemcy zaanektowały Austrię, wówczas by- 
łiby nierozważn&m zabierać Węgrom kawał 
kraju. Gdyby sprzymier1.eni mieli zmusić 
W ęgry do oddania tego terytorjum, wówczas 
nie byłoby przeszkody, 
dyby zorganizowany 
plebisc,vt zawotował przyłączenie Węgier do 
Rzeszy niemieckiej. Czy byłoby to rozważne? 
Czy istotnie pragnie się Węgry rzucić w ra- 
miona Niemiec? 


Rola W. Brytanji. 
]Ianchcstcr. W mowie wygłoszonej 
w Izbie handlowej scharakteryzował Churchil 
rolę Wielkiej Brytanli w ten sposób, że ona 
okazuje się wobec Franeji bierną, nie będąc 
jedrloeześnie nil'sprawiedliwl!: wobac Niemiec. 
Anglja usiłuje złagod:£ić niejasności panujące 
między FrancjI!: a Niemcami, stara się dać 
Francji uczucie bezpieczeństwa a Niemcom 
sprawiedliwego traktowania. Churchil zakoń- 
czył oświadczeniem, że Anglja powinna od- 
grywać swoją roię z cierpliwością, otwarto- 
ścil!: i lojalnościl!:' 


Londyn. Komitet wykonawczy górni- 
ków postanowił zwołać na 10 czerwca b. r. 
k o n f e r e n c j ę p r z e d s t a w i c i e li g ó r- 
n i k ó w i poleca by propozycje uczynione 
przez właścicieli poddano pod głosowanie, 
Przywódca górników oświadezył, że właści- 
ciele kopalń uczynili bardzo poważne propo- 
zycje. Góraicy mogl!: podjąć pracę bez obawy 
obniżenia zjj,robku poniZej minimum utrzy- 
mania. 
Londyn. W Izbie gmin podsekretarz 
stanu dla spraw kolonjalnych zawi&domił, że 
wojska angielskie zostały wycofa- 
n e z P e r s j i. 
Władywostok. Przybył tu g e n e r a ł 
S i e m i o n ó w na statku japońskim. Konsu- 
lowie postanowili jednak nie pozwolić mu 
na opuszczenie statku, dopóki nie zostanic 
utworzony rząd nadamurski. 
Belgrad. Passicz i Take Jonescu 
stwierdzili w s p ó l n ość i n t e r e s ów R u- 
munji i Jugoshwji, które zdl!:żają do 
utrzymania pokoju. Na pod5tawie prawomo- 
cnych traktatów następnie Passicz i Take 
Jonescu podpisali konw
nelę gwarantującl!: 
zarzą,dzenia traktatu 1f Trianon i Neuilly. 
Praga. Cz. B. P. donosi, że k o n f e- 
rencjjj, państ w sukcesyjnych odbę- 
dzie Się w Portoroso 15 czerwca b. r. Zaj- 
mie się ona kwestjami komunikacyjnemi i 
.gospodaretem ł . 


Ruch pociąaów wa lwowie. 
PociągI pospieszne or;naozone *) 
Z głównego dworca odchodzą: 
Do Warszawy przez Przeworsk, 7'30*) 2016*). 
" Krakowa 800. 1415*), 17.50. 2105' 2225*). 
" Mazany 5' F 5, 14-25. 
" - a, ódk1i 13'30 (hho w 
obot
) 16.20. 
" Przemyśla 3'60 
" Stanisławowa 8'00, 10'15*), 14.20, 17'ooł'). 
18'50, 23'00. 
" Stryja 7-30. 10'00*), 18'16, 22'40. 
'" Szczerca 4.11i. 14,'20. 
" Sambora 15'40, 22'60. 
" Komarna 340, 14'25. 
" Równego przez Krasne-Brody 8'35, 22'10, 
" Podwołoczysk 10'20*), 14-20. 18'10, 22'60. 
" Stojanowa 18-4.6. 
" KowJa przez Sapieżankę 6'25, 17'15. 
Podhajec 665, 15'20. 
R;>wy ruskiej 14'35. 20 55. 
" Warszawy prz9z Rawę ruskI! Bełzeo 10'00, 
21'25. 
" Brzuchowic 6 00, 15'50. 
" Brzuchowic w niedzielę i święta au, 19'80. 
Jaworowa 16'30, (8'55 tyłko do Janowa). 


Na główny dworzec przvchodz,: 
z Warszawy przez przeworsk 9'16*). 22-20*}. 
" Krakowa 6'40, 7.16*), 10.4.6*), 16fali*), 18-(10. 
18-50, 21.15. 
" Mazany 740 Ó 16'16. 
" Gródka 16-0 . 
" Przemyśla 6'10. 
" Staniał3wowa 7'00, 11'45, 1305*), 16.U, 
HI'
O*). 2066. 
" Stryja NO, 12'65, 19'15. 21'30. 
" Szozerca 6'20. 16'36. 
" Sambora 745, 10"10. 
" Komarna 6'30, 17-'0. 
" Równel(o przez Krasne-Brody 6'85. 19'10. 
Podwołoctysk 710, 13'30, 18"00*), 2l
20. 
" Stojanowa 10'30. 
" K'Jwla przcz Sapleżank
 9'20, 21'20. 
Podhaj-c 10'15 2050, 
" Rawy ruskiej 6-20. 11'50. 
" Warszawy przez Rawę Bełzec 6'60, 18'20. 
" Brzuchowic 7 40, 16'55. 
Brzuchowic w niedzie'ę l święta 15"25, 2O-łO. 
" Jaworowa 9.10 (20.00 tylko tZ Janowa). 


KADSSLA.B. 


Za tę rubrykę Redakcja nie bierze odpowiedzialnołel: 


Komisja Likwidacyjna Grupy Int Nr. 5. 
L. 36S/Kg. 
Ogloszenie. 
Komi.ja likwidacyjna Grupy IniynlerJI 
Nr. 5, Lwów zawiadamia n;nlejlZem, że za 
wszelkie przez oddziały Grupy Fortyfika- 
cyjnej Nr. 5 I Grupy Inżynlerjl Nr. 5 za 
CZai od lipca 1920 do czerwca 1921 r. na 
obsza ze Wach. Małopolski poczynione re. 
kWizycje materjałów fortyflkaoyjnych, a 
przez Komisję Gospodarczą wyżej podanyob 
grup dotychczas] niewyrównane, wypłacać 
będzie należytości, najdalej do dnia 30 
czerwca 1921 r. 
Poleca ,ię zatem Interesowanym, by 
do dnia 15 czerwca b. r. zgłosili swoje 
pretensje w Komisji Likwidacyjnej Grupy 
Iniynlerji Nr. 5 we Lwowie, ul. Batorego 
I. 6 II. p. 
Po za terminem 15 czerwca b. r. ZI'O- 
.zenla pretensji pr.zyjmowane nie bQdą, 
L"'-'ów, dnia 2 czerwca 1921, 
Przewodnll1zący Komisji Likwidacyjnej 
S z k o I n I c k I mjr. liP. 


Anna Green. 


T ajamnica doktora Molaswortha. 


.\ 
l 


(Ci
 dalszy) 
- Czy jest jeszcze światło w sieni? - 
padały wyrazy monotonne - Niema nikogo 
l1a schod>\ch ?,. Można zejść... tylko nie tra. 
cić zimnei krwi,.. Och! och L.. jak ona stra- 
sznie patrzy... Nie mogę... Trzeba ukryć 
twarz... Ręka... r
ka zwisa... O, Boże! 
To M.olesworth mówił. 
Camerona zdlęła trwoga śmiertelna. Co 
on jeszcze powie? 
- Jak ciężko J - snuł się dalej stra- 
szny monolog. - Nie sądziłem, aby trup... 
lIlógł tyle ważyć... To jej serce takie ciężkie! 
Cameron nie wiedział co począć. Po- 
wstać, narobić hałasu i zagłuszyć fatalne 
słowa, czy też wpaść na ajenta. i zasłonić 
lIlu uszy? 
Oba pomysły były niedorzeczne. 
Trzeba było udawać, że śpi i że nic 
nie słyszy. 
Molesworth mówił dalej; 
- Trzeba iść krok w krok... po tych 
schodach... Jak ciężko... a tam muzyka! 
- Mój śhlbny wieczór! - mówił zno- 
wu po chwili. Nie ożenię się nigdy 1... Edyto! 
Edyto I 


I 
h 


34) 


Imię to nie pozostawiało wątpliwości. 
Cameron czuł, Że krew ścina mu się w żyłach. 
Spojrzał 
a ajenta; leżał cicho z oczami za- 
mkniętemJ. Może Sp1? Oby ttlok było I 
Cameron nasłuchiwał jeszcz" czas jakiś. 
wreszcie zmożenie wzięło górę nad czujno- 
ścil!:, zasnął. 
Obudził go jakiś szelest w pokoju. 
Prz}p0mniał slibie nagle gdlie się znaj- 
duje i w trwodze śmiertelnej rzucił okrem 
na posłanie ajenta. Było puste' Ujrzał tylko 
znikajl!:cl!: w drżw1ach .drobnl!:_ postać ruchli- 
wego Z. 
- Idzie do Moleswortha! Wszystko stra- 
cone - pomyślał Cameron - zerwał się na 
równe nogi i wybiegł do sieni. 
Lecz do uszu jep;o doszedł szmer spu- 
szczanej drabiny i odgłos przytwI(:jrdGenia 
jej na bakach. Ajent więc zt!sz"dł na dół. 
Camer?n, uszczęśliwiony tjj,kim obrotem 
rzeczy, rzucił sit! ku drzwiom Moleswortha 
szarpil!:c je z całych sił i wołajl!:c: 
Otwórz! Powiem ci coś wainegol 
Otwórz, N a m'łośe Boskl!:!... prędlej... 
Chwila oczekiwania długa jak wiek, 
wreszcie drzwi się rozwarły. 
- Co się stal o? - spytał Molesworth. 
- Ciszej! Jest tutaj ajent policyjny. 
Mówiłeś przez sen, musiał słyszeć. Co prę- 
dzej zbź po drabinie, ukryj się w jakim 
cif\mnym kl!:cie i czeka.j aż zdarzy si
 spo- 
sobność, abyś się wyśliznl!:ł. 
- Mam lepszy sposób IIcieczki, Staraj 


. . 
się tylko, aby ajent był zda.la od ttlgo po- 
koju aż do rana, potem może juz wejść tutaj, 
bo mnie już Dle b\)dzię. 
Z tem
 słow
i 
olesworth zamknl!:ł 
znowu drzwI swego pokoJu. 
Cameron Ule mitloł czasu zastanawiać 
się jaki to może być pomysł ucieczki, bo 
usłyszał kro
i nadc-hodzą'
ego ajenta. 
Połozył się .więc cZ(:jmprędzeJ na kanapę. 
Do pokoju wchodzil właśnie Z. obIa- 
dowany dużl!: skórą, którą przyniósł sobie 
z dołu. 
- Takie doskoll.8łe futra wiszą pod 
nami, przYnIosłem sobie jedno z nich - mó- 
wił wesoło. Po co mam mtlorznl!:ć. A mote l 
dla pana p.rzynieśc coś ttlokił"go? 
Cam(:jron pod7.iękowd, miał bowiem dwa 
płaszcle do nakrycIa. Z. więc połotył się 
znowu a dokt',r śledził go baezn:e, dopóki 
nie zagasło słabe śWiatło łojówki. 
* '" 


* 


Ciemno było jl-lszcze, gdy ajent zerwał 
się ze snu. Rozniecił zaCtloZ ogień I grzał się 
przy nim z minI!: ta.k swobodnI!:. jak gdyby 
znajdował się w swoim salonIe. Od czasu 
do czasu dobywał zegarka i sprawdzał go- 
dzinę. Potem wyjrzał przez okno, lecz widać 
nie bardzo był zadowolony z kraiobrazu, bo 
potrząsnął głowI!: w sposób znaczl!:cy. 
Przeszedł się parę razy po pokoju, po- 
tem zatrzymał się. jak gdyby się namyślajlic, 
poszedl do garnków wreszcie z wyraźnym za- 


mi arem przyrządzania Bobie śniadania. 
- 
tał się sprawuie niby kucharka pilna, mimo 
grozy sytua<'ji. Came-ron pnypatrywał mu si
 
z ciekawością. 
- Proszę pana - poczl!:ł po pewnym 
czasie donośllym dospm. - Myśl
, że wy_ 
spał się pan doskvnale. Dzipń dobry I Ohe
 
panu coś ciekawpg() powipdzip-ć. Czy pan wie, 
kto tam był obok w tym pokoju? .Molel- 
worth, nllsz upra!{niony .MilI es worth. Dliwif 
się tylko, że go pan nie poznał. Przecież 
s7.liś,.ie razem! Może był przebrany? No, ale 
on musiał wif\dzieć cbyba. że towarzyszy mu 
dokt'Jr Campron. Czy się trochę zdziwił? 
-- Tak, zdaje mi lIię, że był trochę 
zdziwiony - rzucił Cameron obojętnym 
glosem. 
- A gdy pana poznał odskoczył iak 
oparzony. Naturalni!>. Zapomniał nawet za- 
brać swój płaszcz ze s
bl!:' Drapnął na gór
 
i zamknął się w tamtym pokoju. Także na- 
turalnie! Pan nie byłeś pm>brany, wywoła- 
łeś więc należyte wrażenie. Lecz jakI!: mamy 
szansę! prawda panie, co? 


(Ciąg dalszy naatv i ) 


NaczellY i odpowiedzialny redaktor: 
iTUISŁA W B0880WBIL 


-. i-
		

/DIGCZAS002001_1921_128_0006.djvu

			6 


. 


. , 


OGŁOSZENIA 


1:7 R Z :EJ 'D O W E. 


_. 


Rozmaita obwieszczenia. 


L. 5324/771. Urlopowani szeregi.wcy 
Michał Błaszezuk, M.ichał Kijak i Antoni 
Juzwiak z Hnilic, zgubili s\\oje karty powo- 
łania, wydane im przez Komi!!ję poLorową 
w Zba.rażu. Hokumenty te ninil:\jszem unie- 
waznia się. 


Staroiitwo. 
Zbaraż, U maja 15)21. 


5792 3.--3 


L, 5676. Krawiec Roman, urodzony 
w r. 1894 w Rzeczycy, powiat '1'amohrzf.1g, 
zgubił kart
 zwolnienia, wydaną IDU przez 
Komisję poborową w Zbarażu. Dokument ten 
niniejszem Ulliewainia się. 
Starostwo. 
Zbaraż, 29 maja, 1921. 5750 3-3 


C. 24.3/21. Przeciw Michałowi Kołodzie- 
jowi, rolnikowi z Chmit3lisk, którego miejsce 
pobytu jest niewane, wniesionym został do. 
sądu powiatowego w Skałacie przez Wawryka 
Bojko, rolnika. w Ohmieliskach po:z.ew o za.- 
płatę 20 dolarów kanadyjskich z pn N a 
podstawid tego pozwu wyznaczono. rozprawę 
na dzień 2 września Hł:21 o g"d.:inie 8 rano 
sala rozpraw 5. Oelem Btrzeżenia praw Mi- 
chała Kołodzieja, ustanr.wia się p. dr. Ar- 
nolda Ehrlicha, adwokata w Skałaeie, kura- 
torem. Tenże kurator zastępować będzie 
wItej wymienionego w rZt!czonej sprawie na 
jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on 
w sądzie się nie zgłosi hlb pełnomocnika 
nie zamianlljlł 
Slłd powiatowy, Oddział l. 
SkałaŁ. 23 maja 1921. 578:2 2-3 


o g ł o s Z e n i e. Na pO':Jied
eniu dnia 
21 maja 19A11 wpisano na listę adwokatów 
dr. Zygmunta Dinera i dr. Henryka Schaffa, 
obli z siedzibą we Lwowie, tudzież dr. Al- 
berta Silb
ra z siedzibą w Szczercu, a Da 
posiedzeniu dnia 28 majll 1\1
1 dr. Samuela 
Benjamjna Fichmana z siedzibą wStanisi'a- 
WOWH:! i dr. Jaquesa Uoldhamera z siedzibą 
we Lwowie; aawoht dr. Aleksl!.:.der E!mer 
zgłosił zamiar przesiedlenia s ę z Niemrowa 
do Tarnopola zamiast do Grz.ymaiowa, dr. 
Iwan Kałyn cc.fnął zamiar przesiedlenia się 
s Tarnopola do Turki, przesiedlili się adwo- 
kaci dr. Henryk .Meyer z R\zeian do Rado- 
mia i dr. Romuald Hliifmau ze Lwowa do 
Warszawy, adwokat dr. Francszek Jaglarz 
zrezygnował z urzędu adwokata. 
Z wydziału Izby adwokatów. 
Lwow,. 31 maja 1921. 5844 
Ob. I. 19 
1. Pneci w niewiadomym 
z miejsca pobytu Abrahamowi Grflnhaut, 
Izraelowi Leibie 
 im. 
uhaut i Etti 
Schwarz wniesionym został do sądu powia 
towego w Grzymałowie przez SZJję towen- 
haara w Grzymdowie pozew o uznanie i wpis 
prawa wlasndci realno
ci wbl 507 gm. 
Grzymałów objętej. Celem strzeżenia pra\\ 
pozwanych, uatanawillo się p. dr. Bernarda 
Bergera, adwokata w urzymaiowie, kurato- 
rem. Ustna. rozprawa odbędzie si
 'j czerwca 
19:21 r. 
S,d powiatowy O. I, w Grzymałowie. 5847 
L. 788/21. Konkurs celem obsadzenia 
posady sekretarza Rady powiat0wej w Ka- 
mionce. 
trum., rozpisuje się ninieJRzem kon- 
kurs. Wymogi: 1. Ubywatelstwo Panstwa 
.Polskiego, 
. nieprzekraczalny 40 rok życia, 
ił. ukończone 8lUdja prawnicze z egLaIlllllami 
państwowymi, 4. przYllajmnIf'j a-letnia pra- 
ktyka przy urzędacb samvnltdowych. Do 
posady tej przywiązane jest uposażenie we- 
dle V 111. stopnIa płac urzędul.l!Ów państwo 
wych. Po roku zaau,dającej sluzby nastąpi 
stabilizacja z przyznaniem prawa do emery- 
tury. Podilonia wno!lić należy najdalej do iłO 
czerwca b. r. do W ydziMu Rady powiatowej 
w Kamionce strum. 
Wydział Rady powiatowej. 
Komisarz rządowy: Adam B o g u s z w. r. 
Kamionka str., 4 czerwca 1921. 5935 1-3 


O. VII. 192;21/1. Przeciw Mikole 01- 
szań:.:ikiemu, Annie zamężnej Barabasz, Iwa 
nowi Płuhowskiemu, .M.ikole ł'łuhowskiemu 
i Michalowi Płuchowskiemu, których miejsce 
pobytu jest nieznane, wniesionym zostM do 
s"du powiatowego w Tarnopolu przez Iwana Ma- 
cyszyna pozew o uznanie i wpis prawa własno- 
ści do części. parceli grunt. 39:2 w Dołżance. 
Na podstawie l'0zwu z 16 maja 1921 C. VII. 
19:2;21 wyznączony został termin do rozprawy 
na dzień 17 czerWi:a 19A!1 o godz. 
 rano 
biuro Nr. 8. Celem strzeżenia. praw Mikoły 
Olszańskiego, Anny zam. Barabasz, Iwana 
Płupowskieso, Mikcły Płuhowskielo i Mi- 


-.. 


S p.I.d k i. 


I'hała P,łuhowskiego uf3tanawia się p. dr. 1 
Urykowicla, adwokłt.ta w Tarnopolu, kurato- 
rem. Tenże kurator, '
;J.st

H1.wa
 h
,hiH po- 
zwanych w rzeczone.) spraWie ua Ich koszt A V 474/20/11 Ed k ' nI ' em 
. . b . '. J ' k " d " .. .. y t Z wezwa 
I DII!. 
zpHó\czen!%wo, uop o -10m VI są- ZIe SIę d ' d ., kt ' h b t . t . . d 
. 
 l ..... ue Zł('OW or y c p o Y j es mewIa om y m. 
n:e ZgłOSZą ub JH'lnomi.c:mka nH' :,.mlanu::!, . ' ., . . 

 S d . t... O Id ',
. VIf Sąd powiatowy S. l. we LwowIe ogłasza, 
ą powla vWY i ZI,
, ż
 dnia 16 grudnia 1919 we Lwowie, szpital 
'l'llrnopol, 16 maja 1921. 5',/50 1-3 ł-Ipidemiczny na Kleparowie, zmarła Marja 
Reischer, nie pozostawiając rozporządzenia 
ost!\tniej woli.Poniewaz I!ądowi. miejsce 
pobytu dziedziców 
 nie jest znanem, przeto 
w7.ywa 
ję ich, sby w przeciągu rokII, licząc 
od dnia niz...j podaueg , ), zgłoSIli się w tutej- 
S1.ym sądzie i wnieśli oswiadczeuie co do 
dziedziczenia, w przeciwnym bowiem razie 
spad...k zostanie przeprowaazonym ze zgła. 
szającymi się dziedzicami i z kuratorem masy 
spadkowej p. dr. Karolem Czerwińskim, 
adwokatem we Lwowie, ul. Wronowskich, 
l. 11 A. Jeśli nikt nie oświadczy siędzie. 
dzicem, spl.l.dtlk zostanie wydany skarbowi 
Państwa jako bezdziedziczny. 
Sąd powiatowy S. 1. Oddział V. 
Lwów, 19 maja 1921. 586i 1-3 


C. 84/211. Przeciw -ł'erdYI1andowi, 
Wilhelmowi i Julianowi Kllychom oraz JÓ- 
zl\fowi z Knychów Taraskowej z Pod
ęia, 
których miejsce pobytu jest nie1.JJane, wnie- 
sionym został do sądu powiatowego w Nie. 
połomicach przez Majem S
m:uela z Podłęia 
pozew o zniesienie współwłasności realności. 
Na podstawie tego pozwu 7.OFtał wyznaczony 
termin do rozprawy na 16 czerwca 1921 
godzina 9 rano. Celem strzeżenia praw po- 
zwanych ustanawia się p. Stanisława Knycha 
w Podłężu, kuratorem. 'renże kurator zastę- 
pować będzie pozwany<,h w rzeczonej spra- 
wie na ich koszt i niebezpil,czeństwo, dop
ki. 
ooi w sądzie się nie zgłosz
 lub pełnomocnika 
oie zt\.mianu.ią, 
Sl!:d powiatowy, Oddział II. 
Niepołomice, 29 maja 19
1. 


'I'Jroki prasowe. 


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! 
Pr. 172;2J. Sąd okręgowy karny Wt\ 
Lwowie orzekł na wn10sek Prokuratury przy 
tymże sądzie, że treść odezw wydanych bez 
oznaczenia miejsca druku, firmy drllkan,a i 
nakładcy, II. J'lizszerz3uych we Lwowie, a 
mian:nncie odezwy 1 z napisem 
Komuni- 
styczna part ja Polski, sekcja międzynarodówki 
kJif1ul1istyczuej", zaczynającej si
 od słów 
"M.ajowe tryumfy Rząd.! policji I P. P. S." 
podpisanej "Koudet wlI.fsuwi:lki komJnisty- 
cznej partji rouotmcl.e.i Polski w War::lzliwa 1 
maja 19z1, z. z napisem . Komunistyczna 
part ja Polski - st!ktja międzynarodówki 
komunistycznej, zaczyn.ając<:'j się od słów 
"Wobec nowej ru':hawki na Górnym Sląsku w , 
podpisanrj K\'Jllltet centralny komunh,tycz- 
nej partji ł'olskl - Warszawa 6 maja 19i1" 
zawiera znamiona zbrodni z 9 56 c) u. k., 
i 
 65 a) u. k., uznał dokonaną w duiu 4 
ClerWCi1 1921 r. konfiskatę za usprawiedli- 
wionI!: i zarządził zniszczenie całego nakladu 
i wydał w myśl 9 49a p. k. zakaz dalszego 
rozpowszechniamII. tego pisma dnkowego. 
Lwów, 6 czerwca 1921. 5845 


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej' 
Pr. 15 21. Sąd okręgowy w Przemyślu 
jako 'l'rJbanał dla sprl!.'" prasowych orzekl 
na mocy SS 4bl:l i 41:13 p. k; że treść arty- 
kułu .umies:loczonego w 
 r. 2	
			

/DIGCZAS002001_1921_128_0007.djvu

			nom według !1J.iąezolleg.) protokoll1 z walne- · my . Krakowska Białoskórnia" splSika z ogr. 
go zgrolfiad:!cnia. odpow. Wystąpił zawialiowca dr. ZY7munt 
;;:, . 1 " r '
 wy ;01' 0 h a ndlowy O .
 d ". I . , r Lisoćki. Ustanowiony zawiadowca dr. Artur 
,.1- Oli. ',
O\ ",,,", .. u
.. Z tb ' I . K k . R k KI ' . 

. "
. ." _op o ,\i:Jkarz w ra OWIe, yne eparsKl 
;\f'WY Sąez anl;1 [) marca 1921. 2-181 1. 5, Dzień wpisu 22 listopada 1920. 
Sąd okręgowy jako handlowy Oddz H. 
Kraków, 18 listopada 1920. 25B9 


Firm 102/20. Stow. III. 180. Zmiany 
i dr;ilatki d.1 jui wpisanych ftrm Stowxrzy- 
sze11. Wpisano w r:
jestrze Stowarzyszeń za- 
r.)bkowyeh i gos}'ocluc!ych przy firmie Zwią- 
uk R;ospoUarcl.Y St,)wadyszeuia żareje;;tro- 
wanpgo z ograniczoną poręką w Kołomyji. 
Od dui;> !j k
f(jtrr1i1 l!.HO jab dnia odbyte- 
go W;.l!a,'g;} Zgromadzrnia Stowarzyszenie 
no;:i
. hędde rrfuwę Hobotllie
y ZWJązek go- 
spodarcl.J "N 
przód" Stowarzyszeni e zareje 
strowane z og-raniczorrą pori2ką w KołiJIllyji 
zmiana 
.
 l, 6, 7, 10, 11, lU Statutu. Po 
myśli S 
 statutu wybrano Zarząd J. dr. 
Samuela Ł S;:h:,rra, 2. hydora Bahn, 3. 
liaruch3. St:inteld, 4. Leona Hieger. 5. Salo 
mOll;]. Wei:,z-Zeidmer wszyscy w Kołomyji. 
DJ.r.fl \"'l;jsn 11 grudnia 1920. Pod zagroże- 
niem grzy"n}' po 50 Mk. na. kiiidogo z cdon- 
k6"\' Dyrekcji nałożyć sie m!ijącej w
ywa 
Się Dyn;kcję robotllizego Związka g08f-o.!f.r- 
cwgo 
Na.l'rz
){
" ab.v do 30 dni w myśl tut. 
!1 ucuwdy 7. 17 sierpnia 1918 firm \:!H/18 z 
l. dnia 1 
 paUziernika l g 18 firm. 12fj 18 Są- 
dowi tut'. d0uiash jakiej rewizji Stowarzy. 
s:enie 
ję poddaio sądowej czy też związko- 
wf'lj. W ostkatarynosławiu. T!>m za- i tutejszy n:i ponowną pl'Jsbę po dniu iiO gm. 

h
ro
ali n
 ty
us. i pomarli, mial1owicit3 YV! duia 1921 fG'Lstnyguia o
mani'l za :ęmad'ego 
JeS!elll lub 
 zImIe. r. 19
5.' umarła l\I
rJa S!\f1 ckr..gowy. Oddozi:J.1 V. . 
DZlUnko w kIlka dm po mel Teodor DZ1lm. . k 
ko a w kilka mbai('cy po nich .iut w roku Rzeszów dnia 4 maja. 1.921 5816 
1916 umad Hryć Dziunko. Smierć ich . 
stwierdzają pod przy"iągą świadkowie ;r,uć i I 1', V. 203/20 R. Wdrdenia Iwstępowa- 
Msrja Dumycz orfJZ Be,
ko Sało. WobEc tego. nia eelem uŁnania za zm
rłego. JÓlff Chmu- 
zarządsa się na wniosek Semka Dzillnko po- 1'30, syn Sebastj2.n:l i )hrii, urodzony 1886 r. 
8tępowanie celem udowodnienia śmier0i w Grodzisku do!nem, prqdzielony z wybu- 
li. zarazem ogbsza się, aby do dnia, cnem wojny do au
tr. 90 p. p. walczył po- 
al cz(,rwca 1921 udzielono wiadomości o czątkowo na froncie rosyjskim, z końcem. 
wymieniony sądowi lub .adwokatowi dr. Sa- 1914 i 3i początkiem 1918 przebywał w Ka- 
rnuelowi Konigsbergowi we Lwowie, którego drze ni W ęgrzecb, na
tępnie przydzielony 
ustanawia się hratorem. Po upływie tego do 20 pułku pilicboty brat udział w walkach 
terminu i po przeprowadzenia dowodów je- nI!. ffOncie wloskim, ską;\ żona otrzymała cd 
dnakowot nie prędzł'j jak w 3 mie::;iąee cd niego ostatIiią wiad"m\
ć w c:£erwl u 1918, 
dnia ogtos7.Bnia tego zanądzeniil. w "Gazocii.\ potem ws'tcl1d śbd Zl\ nim zaginął. Gdy za- 
Lwowskiej" sąd orzeknie ost
teczne o wnk- tern przyjąć naleiy, że ::udlOlhi m't&WOWO 
sku. domniemanie z 9 1 ust. z 31 marca 1918 
Nr. 128 Dz, p. p. pr
ekJ wcbIŻ3, się na proś- 
bę Anieli CblD11rDwej postep(\wanie celt1m 
uznania Z1'!. zmarłego zF.ginicnel1:o. Wyd.aj3 sję 
pneto ogólna wezwanie, ab, 
dzielono r::ądo- 
wi l!lh 
dw. dr, 19fJa(
,:mu Kalterowi w Rze- 
. 3zowie, którego u
t:maWla si(
 obrońcą zwią'l- 
ku małieńskiegt) wj
d,jm(\ści o rowyi wy- 
mienionym. Józefa Chmurę wzywa się. aby 
przed nizej wymifnionym sądem stawił się 
lub w inny sposób uwis.domił o swe m życiu. 
Sąd tutejgzy na poriOwną prośbę po dniu 30 
listopa.da 1921 rO'l.strzygni
eie o oznani\'l ta 
zmarłego. 
Sąd okręgowy j Oąf,..i&ł V. 
Rieszów. 30 kwietnia 19U. 


7 


Sąd okręg,)'
.y cywilny. OdddaJ: VII. 
Lwów, dnia 5 marc1!o 1921. 5786 


T. 676/20. Wdroienie postępDwauia 
eelem uznania za Imarłal!;o. Pawło Iwanicki, 
urod'&ony 25 stycznia 1890 zami£s7.kały w 
K alu szu , powołany 1914 roku do woiska 
austr. odszedł na front a jak zeznał świadek 
Danylo Snstaniuk w bitwie pod Lublinem w 
jesieni 1914 został I wanicki raniony grana- 
tem w głowę. 00 Fię z nim dalej stało nie 
wiadomo. Gdy zachodzi ustawowe domniema- 
nie śmierci tPgoż wdraża się na prośbę 
Warw ary Jędrów postępowanie celem uma- 
nia za zffiarlep:o zaginionego. Wiadomości o 
uginionym nah.ży udzielić sl!dowi lub kura- 
torowi Semaniowi Diduszak w Kałuszu. Pa- 
wła IwaniekIego wzywa 
ię. by przed pod- 
pisanym sl!dem jawil się lub w inny sposób 
uwiad"mił o swem życiu. Sąd tut. na 'Po- 
nownI! prośbę po dniu 5 grudnia 1921 
wyda ostateczne uznanie. 
Sąd okręgowy Oddział IV. 
Stanisławów, 16 marca 19U. 


T. IV. 40/212, Wdrożenie postępowa- 
nia celem uznania za zmarłego. Mieh8ł 
Mrowiec, syn Józefa i Anny. urndzany 1876 
r. w Pietrzykowicach przy Zywcu, żołnierz 
16 p. strz,;}ców podług podania świadka 
zmarl w niewoli rosyjskiej 1916 r. i od te- 
go czasu n;e ma o nim wi&domości. Gdy za- 
tem przyjąć należy, że la chodzi ustawowe 
domniemanie z S 24 L. i ust. c. przeto 
wdrab się na prośb
 jego żony Katarzyny 
postępowanie celem uznania za zmarłego. 
Wydaje się przeto op;ólne wezwanie. aby u- 
dzielono sądowi wiadomoś('i o powyż wy
 
mienionym. Michała Mrowea wzywa się. aby 
przed nitej wymienionym sądem stawIł się 
lub w inny sposób uwiad
mił o swem ty- 
ciu. Sąd tutejszy na ponowną prośbę za pół 
roku od dnia wydrukowania edyktu w 
Ga- 
zecie Lwowskiej M rozstrzygnie o łlzJ1aniu u 
zmarłego. 
Sąd okręgowy oddzial' IV. 
Wadowice, 
2 marca 1921. 


5811 


T. IV. 181.204. W dro
enie postępowa- 
nia celem ulnanis 'Zoli. zmarłego. Stanisbw Ja- 

osz, syn Jana i :Marji, urodzony ł 893 r. w 
Radziechowach pov. i&t Zywiec, żołnien austr. 
J: pola walki od roku 1915 nie dał o sobie 
bdnej wia.domości. Gdy zatem pnyj<}ć nale- 
ży, ie zachodzi ustawowe domniema.nie z 

. 24 T.. 2 ust. c. przeto wdrah się na proś- 
bę jego macochy 1,{aroliny Jagoszowej postę- 
powanie celem uznania za zm"rł'ego. Wy- 
daje się przeto o
ólne wezwanie, aby ud
de- 
lono sądowi wiadomoeci. o powyt wymienio- 
nJm. Stil.nisbwa. Ja
osza wzywa się, &by 
przed niżej wymienionym Sądem Btawił si-r 
Inb w inny spos6b uwiadomił o 8wem życiu. 
Sąd tuteiszy na ponowną prośbę po dniu 1 
stycznia 1922 r. rozstrzygnie o uznwi1] za 
r;marł!:\go. 
Sl!d okręgowy Oddliał IV. 
Wado wice. 16 kwietnia 1921. 


T. V. 14/214. Wdrożenie postępowa- 
nia celem uznania za zmarłego. Jan Bachaj, 
urodzony 1883 w Wolicy, ad Ostrów, po 
wiat Przeworsk, syn W oj ciecb a i Agaty, po- 
wołany ogólnI!: mobiliucjl! 1914 r. do woi
 
ska, przydzielony do 4: bat. strz
lców tyrol- 
skich brał udział w wOlnie jako plutonowy 
przeciw Rosji, w roku 1915 dostał się do 
niewoli w grudniu 1919, lachorowszy na ty 
fus, oddany do szpitala w Sebastopolu miał 
umrzeć. Odtąd W81ł' lki ślad za nim zaginęła, 
Gdy zatem przyjąe! należy, że zachodzi usta- 
wowe domniemanie z 
 1 ust. z 31 marca 
1918 Nr. 128 Dz. p. {I. wdraża się na proś- 
b
 Magdaleny Bac,haJ postępowanie celem 
uznania za zmarlego zaginionego, a małżeń- 
stwa. jego za. rOlwil!za.ne. Wydaje się przeto 
ogólne wezwanie, aby udzielono sądowi lub 
adwokatowi dr. Herzhaftowi w Ble8
Owif\, 
ktÓfS . gOgO uBtanawi . a sit O . brońCII: ,wią
1I;u 
mali'n_kieco wiadomości o pgW1i Wl mi S" 


5562 


5509 


5813 


T. V. 11420.9. Wdrożenie postępowa- 
nia celem udowodnienia śmierci. Walenty 
Grygiel, urodloony w roku 1596 w Stobier- 
nej ad Rzeszów, szeregowiec przy baonit' za- 
pasowym 17 pp. w dniu 17 stycznia 1919 
odszadł z l baonem w pole na front wscbod- 
Di (ukraiń
ki) gdzie w bitwie pod OSZCZOWI! 
w dniu 8 maja 19 J 9 miał zginąć. Gdy wo- 
bec go wyższego jest prawclopodobnem, że 
W a\enty Grygiel poniósł śmierć, przeto na 
prośbę Jędrzeja GrygilI. wdrjj,ża się postępo- 
wanie celem udowodnienia zilszłej śmierci 
zaginionego. Wydaje się przeto ogólne we
 
zwanie, aby uwi>ldomioilo sąd ai do dnia 1 
lipca 1921 o zaginionym. Po upływie powyt- 
szego czasokrequ i po przeprowadzeniu i po 
pod]ęciu dowodów, będzie rozstrzygnięte o 
dowockie lasdt3J śmierci. 
S
d okręgowy. Oddzial V. 
Rzeszów, dnia ao marca 1921. 


5812 


T. 6/21/4. Wasyl Proeyk. Uf. 19 ttycz
 
nia 1888 w Wyrowle, pow. Kamionka Str., 
powołany w r. 19 i 4 do allstqaekiego WOł- 
ska. brał czynny udzia,ł w wojnie światowej 
dostal się w r. 1915 do niewoli rosyjskiej 
wedle zaw adomienia z "Czerwoaego Krzy- 
ta- z Wiednia Wasyl Proeyk był w r. 1916 
czy też 1917 jako chory w szpitalu w ów- 
czesnej Rosji. Od tej pory wszelki ślad po 
nim zaginął. Gdy zatem prawdopodobnie, 
ze meobecny zmarl wdraża się na prośbę 
Barbary Procyk postępowanie o uznanie Wa- 
syla Procyka za zmarłego. Wydaje się prze- 
to ogólne wezwanie, aby udzielono Slłdowi 
lub kuratorowi adw. HlrSchowi w Zloczowie 
wi&domoBć o z&ginionym. Gdyby Wasyl Pro- 
cyk żył ma on w SądzIe się stawie! lub W 
inny sposób zawiadomie o tem. Na pono
 
wnl! prośbę po 6 miesiącach od dnia o.. 
gl08zenia edyktu w "Gazecie Lwowskiej" S
d 
ostatecznie rozstrzygnie powyższą pfośb
. 
Sąd okręgowy. OddziM IV. 
Złoczów, dnia 6 maja 19U, 


5528 


5507 


T. 198i20/iJ. Vi dl'deilie postępowania 
celem uznania. za zmarł,
g,). Zofia Pasiec7.ko 
ż śl. Kucach lat 05 corka Andraehu. uro. 
dzona Vi Dobrotworz>3 podczJ,s bitwy nad 
BU
lQm trwaj,t'

.i od ds.i)j, 
8 C
<.HW'
a 19 Hi 
do
8 ",ierpnia HH5 Fzebywat
 w Dobro
 
tworz\
 i w tym cza.,ie z;
gillęł	
			

/DIGCZAS002001_1921_128_0008.djvu

			I ',; 
'. 
- 
L' 


8 


domiono sąd albo kura.tora Marjana Czerne
o 
adwokata w JaślA aż do dnia 80 8i
rpnla 
19
1 o IlJ.ginionym. Po upływi,:, pj
wJższego 
ezasokresu i po przej)rowi
rłzeml! I po pod- 
i\!ciu dowodów będzIe roó!ostrzygniętem o do- 
wodziezilsdej śmierci, 
Sąd okręgowy, Oddzis.l IV. 
Jasło, 10 maja. 19
1. 5831 2-3 


wia się "ara10m obrońcą węzła małżeńjjkiego 
wiadomości o powyż wymienionym. .Gdyby 
Mikoł
j Ości ak żył. wzywa się go, aby przed 
niżej wymien10nym sądem się stawił lit b w 
inny spos()b uWladomil o swem zyciu. Sąd 
tutejszy na pouowną prośbę po dniu 1lislo- 
pada :1921 rozstnygnie o uznanilt za zmar- 
łego. 


T. 84.8/20 S, Danyło Coba, syn Iwana 
rolnik w Snowiczu powiat Złcczów powoła 
ny z wyhu,.bem wojay do służby wojskowej 
dotąd nie wrócił. Prztisłi.lchll.nv jako świa- 
dek J
8ko Obebda zflznał, że w jesieni 1914 
roku widział koło Skolego na gór.te "Klucz' , 
gdzie byla pozyeja au»trj1!.cka Oobę w bu- 
dzie cięŻko chdr'ego nieprzytomaeg(), a gdy 
gó na drugi dzień przyszedł OdWl
dzić juz 
Coby nie było a żołnierze mu mówili, ze 
Oobe zmarł i już pochowa.ny. Gdy zatem 
przyjąć należy, że zachodsi ustawowe do- 
mniemanie śmierci przeto na prośbę jego 
. ':tony Ta
ki Ooba wdraZa. się postępowanie 
celem uznania Danyły Ooby za zmarłego, 
Wydaje się przeto ogólne wezwanie, aby u- 
dzielono Sądowi lub kuratorowi dr. Steru- 
8chnesowi, 'adw. w Złoc:.owie, wifldomrś'ci o 
powyż wymienionym. Gdyby Danyło Ooba 
iył, wzywa się go aby przed nitej wymie- 
nionym sądem się stawIł lab w inny spo- 
sób uwiadomił o swem ŻyCIU. Sąd tutejszy 
Da ponown!li -prośbę po dniu 1 grudnia 1921 
r. rozstrzygnie o uznaniu za. zmarłego. 
. S
d okręgowy. Oddział IV. 
Złoczów, dnia 16 listopada 1920 6719 
T. 86'21/4. Stefan Traczyk, syn Ilk:a 
urodzony w Szypowcach ; B sierpni>!. Hs95 
wstąpił do służby przy armji ukraińskiej i 
dostawszy się do .mewoli był w czerwcu 
1919 internowany w obronie jf.ńców w Brze- 
ściu Litewskim, poczem sIad za nim zagi- 
nął. Gdy można zatem przyjąć, że ZIl.JstnieJą 
warunki ustawowego domniem
nla śID\erci 
W myśl ustawy z 31 marca 1818 Nr. 121:\ 
Dl. u. p. wdraża się na wniosek Tel'dozj\ 
Fraczyk posttpowall!e celem uZHania wy
 
mienionej osoby za zmarłą a zanu;em o
J&.- 
sza się weSWanlł:l, aż",by dzielono wiado- 
mości . z3lł:inionym sądowi albo p. dr. Gra- 
nickiemu adwokatowi w Csotlkowie, któ- 
rego 1ł8tanawi
 się hratorłlm nieobecnegr,. 
Stefana Traczyka wzywa się, aby stawIł się 
przed podpisaaYlll sądem lub w inny sp"sób 
dął znać o sobie. Po upływie 1 grudnIa 
1921 są.d na ponowny wtiiosek of'Himit! o 
.tatecznie o uznanIU za zmarłego. 
Sąd okręgowy. Oddział IV. 
Czortków, 17 maja 1921. f840 1-2 
T. 144/21/1. Leon Dery, syn Antonie- 
go i M.arji, urodzony w Czerkaw
zczyźniŁ\ 
27 czerwt:a 1886 wstąpił w r. 19 i 4 POdCZ88 
ogólnej mobiliz..cji jako zołniezz do 20 puł- 
ku obrony kriJo,jowej i od roku lIn5 wsze! 1 
ślad za'nim zaglllął, Gdy tatem IllOZl!a Jir7.yjąr, 
że 
 aistm".Ją WarUl1ki uiStawo weKO downie- 
maRła Śllltlrl'.i w myśl u8tawyz 
1 marca 
1 
 '8 Nr. l z8 Dz. u. p. zarządza si'2 nit. 
wniosl-\k W ar\\ ary Dery post
puwa.llie celem 
uznama wymlelJiOlleJ osob.v za zmarłą. a 2,S- 
razem o
ł"sza SIt;! "ezwanie, azeby udzido- 
no . wiadomuści o zag-mlOlJym slłdowi alb(, 
p. dr. Grallickiemu lidw. w U:r.ortkowle któ- 
rego ustanaWIn si
 kuratorem ni"'l.becnt'go. 
Leona lJery wzywa B ,;" aby SLaw Ił iSlę przed 
POdplSlil1,m sądem lllb w Inny sposob d"ł 
znać o sobIe. Po dniu 1 si.ycznla Uł22 iSlłd 
na ponowny wnIOsek orzeknie ostatecznie o 
uznaniu za zma,lego. 
Sąd okręgowy Oddz. IV. 
Clortków 1 czerwca 192;. 6795 1:-2 
T. 37720{3. MikobjMoroz, syn To- 
masza i Paraśki, roluik, żonaty z TaC'janną 


Msrtyniszyn, ur. 13 maja 188g zamieszkały 
w Oll'ho'IVcU słui.ył w ostatniej }VojTJie austr. 
55 pułku pipch. jeszeze w r. HH4 dostał 
się do niewoli rosyjskiej skąd pisywał do 
żony bardzo Clęśto a od f. 1917 nie przy 
słał z
dnH.i wiadomoŚci z czego domnił'my- 
wać się należy, ż
illi nie żyje. Na wniosek 
zony wdraża się postępowanie celem uzna- 
nia go za zmarł'ego wzywając każdego kto- 
by miał o nim wiadomo"ć a takie j..go - sa- 
mego aby dał znsć osobie do 6 mlesięey 
od dnia ogłoszenia eclyktu t. j. d.o 1 gru- 
dnia 192 t r. Po tym dniu sąd sprawę orze- 
knie ostatecznie na wniosek ponowny. 
Sąd okręgowy. Oddział IV. 
Brzeżany, dnia 12 m:eni, urodzony w MakumowIe 5 
::;tycznia 1885, wyjechał w marcu 1909 
a 
sezonową robotę do Prus, dotąd nie wrócił 
i o SOblO nie (jaje wladomości. Gdy wOb,ec 
tego jfJst prawdopodobne, :te osoba wyro
e. 
niona poniosła śmierć, zarządza się na wnIO- 
sek KatarzYIIY Kowalowej postępowanie ce- 
lem udowodnienia jfJj śmierci a zaraiem ogld 
sza się wt\
wan.ie ażeby do jednego roku o 
ogłoszenia w "Ga:ecie LwowskiejM an
o :o!!ł
 
dowi albo p.. dr. AmeistDowi, adwokatGW I 
w Przemyślu, którego ustańawia się kuri>- 
torem udzielono wiadomc-.':ci o zaginiony01. 
Po upływie tego terminu na ponowną pro- 
śbę sąd orzeknie ostatecznie o wniosku. 
Sąd okręgowy. Oddział V. 
Przemyśl, 7 sierpnia 1921. 


T. 126/21/3. Tallek Goldsehmied, li- 
czą
y Jat 70 z Dobromila, wedle przeprowa- 
dzunych dochodzEń podcza'3 inwil.zji nieprzy- 
jacielskiej zma.rł w zimie zpoezątldem roku 
1
15. Gdy wobec tego jest prawdopodobne. 
że osoba wymi
ninnl!. poniosła 
mif\r". 'l)1,nl\- 
li'l.jI, się OJ!. wniosek Sendera Goidsehmieda 
postępowanie celem udowodnienia jej śmier- 
ci, a zara
em()g
a.:;!Za się wezwanie, RZeby 
do p6ł roku od ogłoszenia w "GazAcie Lwow- 
skiej' sądowi albo p. dr. Eisnerowi, adwo- 
katowi w Przemyślu, którego ustanawia się 
kuratorem, udzielono wiadomości o zsg!- 
. nionym. Po upływie tego terminu na ponu- 
wną prośbę sąd orzeknie ostliteczriie o wnio, 
.sku. 


5766 


,: 
,. 
r.. 
!; 
i:', 

. . 


T. 5ł;21/3. Micbał Dowiyński, syn Ja- 
kowa i :Marji, rolnik, gr. kat., żonaty z ,Ma- 
troną Ber6za, rolnik, ur. 3 lutego 1889, zam. 
w Knilczu, służył w osl.at!1iej wojuje Rustr. 
i brsł udział w walkach na froncie rosyj 
skim pod Niżniowem z końcem sierpnia 
1914 r. i od tego czasu niema o im żadnej 
wiadomości, z czego domniemywać się nlile- 
ży, że już nie żyje. Na wniosek żony wdra- 
za się postępowanie celem uznania go za 

madego, wzywając każdego, ktoby ruiał o 
nim wIadomość a talde jego samego aby 
dat znać o tern sądowi do ts mieiięą od o- 
głoszenia edyktu t. j. du 15 listopada 1921. 
Po tym dniu Sąd sprawę orzeknie h&tatecz- 
nie na wniosek ponowny. 
. Sąd okręgowy O. IV. 
Brzeżany, 6 maja 19
1. 


.1. 
."4 


668; 


Sąd Okręgowy. Oddżiał V. 
Przemyśl, dma8 maja 1921. 


5686 


T. 11: f'i.1/3. Mieho.ł Ziubrak syn sw 
fllna i H/!'nuśki z BlalBgo Potcka urodzQnY 
w roku 1ł:!90. wstąpił w jesieni 1$H 7 Jako 
zl,łlliHZ do 7 pułku piechoty austr. byl na 
!r'.lde wloskim, poczem wszelki ślad Z' 
niiJ} z,.ginął. Gdy zatem można pnyjąć. 
e 
'als
.I1ieJą VtaruIlki ustawowego) domniemaIllj) 
śmierci w myśl ustawy z 31 marea HJl8 
Nr. U7 Dz. ust. p.. z
rzlłdza się na wllios
)j: 
Kseni Ziubrsk post
powanle celem uzna.a la 
wymienionej osob,y za zmarłą li zarazem. 0- 
d381'3 się W{\'£Wa.UiA, aż
hy udzifJlon,1 wiad o - 
moś
i. o zagimonym s
dowi albo p. dr. 
Brunstt:inowi, adwokatowi w Czortkowie, któ- 
rego ustan.awia Sl
 k\.l.ratorem nieoLecnego 
Michą.ła Ziubraka wZ)'WIJo się, auy stawił SIę 
przed pOdpl.':HUlyUJ. 8
dem lub w irl':Y' Ii'r
'. 
",bh dl!ł '1.1111.(' g-o opuścił w 
r, lH14 1'1,..,coje miejsct! z"mieszkania i jako 
T, 137/21/3. Atanazy Łapunka syn Mi zołnierz brat udział w wojuie światowej. 
kołaja i Roza]ji, rolnik, gr. k
t., ŻOIlj&ty z W czasie wojny dostał się do niewoli ro- 
A.nielą Goliaowską. ur. 15 hstopada 1877 8,yjskiej miał umrzeć w Moskwie 1916 r. 
zamleszkaly w Budv lowle powołany w 1914 ku, St.wierdzono to zaprzysiężonem zezna- 
r. do w
'J
ka, brał udział w walkach na I1iem Joanny B!Jg':ńskie.i. Gdy zatem przyjąć 
froncie rosyjskim, gdzie tei dostal się do nall\ży, że zachodzi ustawowe domniemanie 
niewoli i przebywał do 1918 r., Jtuczem w śmierci. przeto wdra.za się na prośbę żon}' 
tym ze roku Z!l.chorował na tyfus plamisty i Joal'ny Bagińskiej postę;,owanie cel!-'m uzna. 
wedle Zez1Jari. :3wJadka Andrzeja KniźdzlUcha nia za zmarłe
o WydajA się przeto oj!ólue 
,Imał ulllr:£eć w jednym ze szpitali rosyj- wezwanie, aby udzielono są.dowi hlb kurato- 
skich i od t
go c"asu niell.! o uim bdn"J ffJ'wi p. dr. N 1l8sbaumowi, adwokatowi w Tar- 
wiadomosci i z czego dumJllemywać się 0.11.- nopolu, którego rówilocześuie ustanawia się 
lezy, Że już nie zYJ4-I. .Na wniosek zony obrońcą węzła mdłżeńslriep:o wiadomość o 
wdraża si'2 postępowanie celem uznania go zagimonyrn. A:eksandra B.
giński9go wZY'IVa 
za 
marłego i wzywa Się każd<:\go ktouy mial się, aby przed sądem stawił się lub w inny 
o mm wliJodomosć a takźe Jego i':!amego, ahy sposób uwiadomił o źyciu.Sąd tlltej szy na 
dał 'tU;,'; o tern SądOWI do J
dnego roku od ponowną. prośbę po dniu 31 grudoia 19.21 
d/lla ogluszeOla el1yk.tu . t. J. du 15 maja I rozstrzygnie o wnios . ku. ' 
1922 Po tym dniu sąd sprawę orzeknie . T7' 
ostatecznie ua wDlos
k pouowny, Sąd okręgowy Oddział t. . 
Sąd okręjlowy Oddział lV. Tarnopol, dnia 28 stycznia 1921. 5726 
Brzeżany, dnia z5 kwietnia 1921. 5764 


"
 


.. ..
 


T. IV. 132204. Wdrozenie post
po\'Va- 
uia celem u1. I JlJonia zll.
llarffgo. Bfaze,j Wa- 
das z Woli lubeckiej powoł>t.l1Y z l1H6 
o 
służby 'woJskowej został w.vsbuy naipn
a. 
na froHt rosyjski a nast
pnie włosl.i, gdZIe; ,', 
dnia. t2 lipca 1101l8 r j"k Z62.nCi.{ nll.oc
D1. 

wiadek Woj ciec Sokoł zgiUął w czasia aW 
. T. IV. 96i20.3. Wdrozenie post
powania ku ni
przyjacielskich 10i.lllKÓW trafiony boll1. 
celem udowodnienia Śmierci Władyshwa Fa-bą rzuconą z aerop:an0w włoskich. Gdy 'WO 
T. 40f\/
0 3, Mikołaj Ości ak, syn An- las'l,AVl-skielZo. Zaprzy,it>żonBmi 'l.Bznaniami bec pow
ższt!go jest prawdopodobnelll,;',e 
orz. ja, . 
o"p'd
rz w Jaktorowie powiat Prz/-'- K>ltarzyny 
"'alR.'ZAWskiej. Feliksll. Falaszew- Bł"zej Wadas poniósł śmierć przeto na pro
. 
m)ślany, z/ibral\Y zosti< w SIHrpniu 19]4 r. !-IkiA;.oo. po
will.(I".zPTJjpm "milIV n"pil'!l.P,,:h, bę WOJciecha. i MarJi Wudosów wdruża 81_ 
prlez wojska austrj'ickie na podwodę i od z dnia i30 sierpnia 1I:J20 nil.leż:. przyjąć 18. post,;powauje ct!lem ud,)wodllielllll. zas
&J 
tello CZiSll wszelki ślad po ilim z?!.gwąt G 1Y, udowodnione, ze Wład,Ysław Falas..e>Vi':!ki? śmiHfci zaginJolwgo. Wydajt! sit;! przeto ogol- 
z..tem 
,rzYiąć nalł'ty ze z,icbodti IJS1 a
owt\ urod
ony 10 j!'rudma I f<.8f1, syn FelIksa I ne wezw
nie, aby uwiadomiono sąd lub kil' ::" 
dtllllnlemanie z 
 ż4 L, 
 u. c. i 9 1 i 2 MariI, powoJ'any dJ wOjska. w roku 1914 r:itOl'a p. adw. dr. 1',\d<:\1151a Poll1era. w rra
' 
ustawyz dnia 31 marca 191
 Nr. 128 Dz. p. D. p
f\ł na P?lu walki w Skrzyńcach 
7 sie

-' nowie aż do duia 20 SiHplllIJ. lWzl o Zjgl- i , " 
przeto na prośbę jego zony Auny 08ciak ma 1914 I od tt'go (',zasu słuch. o nIm zagl- n'onym. Pu upływie powyższego CZti::WkleSd :: ....-ł 
wdraża się post'(pol'Vanie celmu u'M\!Ioni!lo M i- nl!:t, Gdy wobec, powyż.szeg
 J
st prawdo- i po przeprowad,eniu I po podJ
ciu dOWl,dÓ'!. 
kl1
ala Oś
i!loklJo za.zmarłego z:.ginion\1go a mało podobn.PID, Że tenze P'}OJós
 silller.ć.. przpto b
dlie rozstrzygni
te o dowodzie zasil'" 
zenst", a .lego z mą z...wartego za rozwląz 'ne. Ila wnIOsek K atl!.rzyny Falasz!-IwskleJ z Ro- śmiHci. 
WydaJe Się przeto ogólnt! wea.wauie, aby udzie- picy Pol
kJ
j wdraza. się P?stępowaI
le. celem S a .. 
lono sądowi lub kurhtorowi p. dr. WaDlo-, udowodmellla zaszłe.1 śmIerCI zagmlOnego. ą okr
gowy. OddZIał IV. 
wi adwokatowi w Złoc:£owie, którego ustana-: Wydaje się przeto ogólne wezwanie, aby uwia- Tarnów, dnia 19 marca 1921. 545i 


.ł- 
 F _
 


W'J 


1 - 


- 


.
 


!IL 


",
1mla ! rekwizycje materj"łów fortyfikacyjnych, a przez Komisję 
że czterdzieste szóste Z g romadzenie O g ólne : Gospod..rcz"ł wyżej podanej Grupy dotychczas nie w)"l'ówna- 
I De, wypłaoać b
d
ie należytość Dajdalej do dnia;;o c
erwoa 
czlonków Towartystwa vdbędzie s:ę we 1921 r. . 
czwartek, dnia 14 lipca 1921 r, o godzinie Poleca się zatem interesowanym, hy do dnia 20 czer- 
wca 19z1 r. z

osili sl'I'ojrl jJretensje w Komisji Likwidacyj- 
4 pop,ludnm, w gwachu Towarzystwa wza- Dej Grupy InżyniHs iej Nr. ił w Ha!tozu, Po za k.minom 
jemuych uLe, pieczeń w Krakowie, przy ul. 20 C;j;erwca b, r. :tgłosz
nia pretensji prz., jlllowane nie będll 
Basztowe J ' 1. 8 z na tenu .I 
.cvm P orzR.ukiem Przewodniczący Komisji Likwid. 
de' 'L J 'L K uzlan Pl'łk. 
dziennym: 


U . nc ISKI broda:Ą'kl I skórę KL ,; T AW 110. . L 
zgrubiałą na po. ;' j!; . 
d08Zwach bozpo- .! 
. wrotn:a i bez bólu 
. uaUW3 " 
wyrób farmIe. labor. "Ap. KOWALSKI" w War8zD'W!G, ul. Miodowa t. 

przedaj" 
8zY8tkle apt6klJ 6klildy aptecue. 
Hurtowna sprzedaz: przedstawicielstwo na Lwów i W schodnią MałopolS
E 
f. nOZON". Hurtownia MatArjałów Aptecmych, Lwów, ul. Kołłątaja 
również hurtowo do n'abycia: P. Mikolasch i Ska i Apt. Związ. Wytfi. 
Handl. Farm. 


. KwitarjuSZB kasuwe, lis:y prl.ewozowc, wflKsle 
1 inne Clru.k1 do nabycJa w drukarni 
Ignacego J4.EGEB,4. 
we Lwowie, ul. S)' kshlska .. 3:ł. 


1. Zagajenie. 
2. Odczytanię probkołu ostAtniego Zgroma- 
dzenia. 
3. Sprawozdanie Dyrekeji za rok 1920. 
4. Spra.wIJzdanie Rady i. adzofCJ,ej z wyni- 
ków r. 1920 i wnioski. 
6. Zmiana statUtu. 
6. Wnioski czlonków. 
Kraków, dnia 4 czerwca 1921. 
Tadeusz Cleń.kl m p. 


. V L . . O soba starsza, inteli
 . 
holenders
le., an ,Hou"en:} w orygllJalnem i "hora, w n..jstraoS:LDle.1 
opakowaoDlH" Jak l:owmel, na wagę, .. poleea: p łoieniu, bbga o Ż 
=--== Sk1admea :::>pozywcza .. I ' l nbranIe. Wanda ... 
Stanisławy Ziembińskiej, Freory 9. rowjcz, u1. św. Anto 
I 7, w suterenach. 


. K.akao 


O
.:
I

,,
8:0 Edmunda Riedla HerbatA An g ielsk ą Wszelkio ::otl
. 
li A . D al L LI.' Ruto,s "c el. 3 . Y 
 

te ;:
:;
Oeda
;r 
:-a E R B ł T Y I I a W Y , 1.1 . dn .. h ..I,. h J Sp,ożyw
za Stanisławy 
., "Ił po'leaa W naJprze leJ8ZYC gatuJlAac. bln.kleJ, Fredry 9. 


. 
 

. .4ókon 
e :""0 U, pod IIlS,diJD Jóaef, ZieJDbińikiego. " ) ':ne Da 
&'0 ' 1.
.9łOI ouomz8Ju '.OłlDOQ p'O
IJ
 I ;

,tl 
, i 
I 

 '----. 


Z Drakami Wł 


_ . 
 


. . 

 .-  .