/DIGCZAS002001_1935_207_0001.djvu

			PT.31bljoteka Jeglellońska 
N 207 ( Należytość pocztowa ) 
r. opłacona ryczałtem. 


L wów, środa 11 września 1935 


Rok 125 


. 


WYCHODZI KA2DE60 POWSZ£ONlEłłG DNIA POPOŁłJDłłIU 


Ceny prenumer.ty. Numer telefon ADRIIS REDAKeJI ł ADMlNłS
CJI: CE NA Ceny ogłoszeń: 
We Lwowie bez dor
 RBDAKwlaran. 
cyjnego z r. 1906, podpisanego przez 
wspomniane państwa. Mówią również 
w kołach włoskich, że, pomimo oficjal
 
nego dementi, w dalszym ciągu zamie
 
rzane jest zlwlołanie w najbliższym cza: 
sie konferencji trzech pańsb,w tj.. An. 
glji, Francji i Włoch. 


--0-- 


Abisynja nie zrezygnuje 
ze swej niezawisłości. 
Londyn, 10 IX. (PAT) Ag. Reutera ! 
donosi 7., i\.r.1dis-.Abeba, że tamtejsze 
I po"j	
			

/DIGCZAS002001_1935_207_0002.djvu

			2 


"GAZETA LWOWSKA" Nr. 207 z dnia 11 wr,ześnia 1935 r. 


-, - -.. ..... .. 
 '  


O!:p
ateczn.y sklad ąęjlD
. 
W !rnikU po

z
ch
,go ,głOsOwania w dniu 8 bm. wybra
1 zos
ali pos
ami nast. ,kandy
aci: 
: W War


ie: . . Województwo białostockie: . I W okr. 54 Kobr
ń: Bohd
n .Pod6sl

 kut 61.223, dr. Aleksander \
r

ewski 
W O'YE. 1: Marjan Zyndram.Kosclał. W okr. 40 Białystok: Henryk Floyar,' 127.744, Jan WalerJan Hołynski 123.47_ 139.167. 
kowski min. .spr. wewn. 26.297, Antoni Rajchman 61.607, Paweł Danowski ! I W okr. 55 Pińsk: Francisz,ek Kolhusz W okJr. 68 Kałusz: Dymitr \1Vełyka. 
Snopczyński 14.971. 37.411. 93.935, Jan Freyman 90.598. n
wicz 47.743, dr. Kornel Krzeczuno. 
W okr. 2: "\
ladaw Wiślicki 12.096, W okr. 41 Ostrów Mazowiecki: Hen . . . WICZ 43.276. 
Franciszek Urbański 11.965. ryk Me5.lSing 49.464, Józef Gromada I WOjewództwo wołynskle: Wokr. 69 Stryj: dr. Bronisłalw Woj. 
W okr, 3: Zygmunt Gardecki 13.034, 32.135. . W okr. 56 Łuck: Dezydery Smocz. ciechowski %.377, dr. Kornel Trojan 
Jan Hoppe 11.619. Okr. 42 Łomża: Adam Kukliński kiewicz 92.800, Sergjusz Łymoszenko 94.549. 
W okr. 4: Roman Krukowski 15.785, 55.504, Jerzy Jabłoński 39.404. 88.678. 
Wojciech Stpiczyński 15.099. W okr. 43 Suwałki: Adam Koc 67.408, W okr. 57 Kowel: Leon Suc.horzew. 
W o'ldr. 5: Premjer Walery Sławek Michał Łazarsk
 60.869. ski 133.276, Piotr Pewny 119.619. 
29.319, Włodzimierz Szczepański 15.11
 W okr. 44 Grodno: Jerzy Bołądz W okr. 58 Sarny: WłClJdysław WieI. 
W okr. 6: Eugenjusz Jurkowskl 87.528, Wiktor Martynowski 61.940. horski 92.106, ks. Marcin Wołkow I 
15.499, Andrzej Wierzbicki 15.287:. . 84.811. 
W okr. 7 Warszawa-PodmIeJskI: Województwo wileńskie: W okr. 59 Równe: Jakób Hoffman 
Wojciech Sowiński 28.103, Bronisław W okr. 45 Wilno: Stanisław Herma. 108.041, Nykita Bura 92.289. 
Wanke 22.507. . . nowkz 14.192, Iza4k Rubinstein 10.444. W okr. 60 Krzemieniec: Ignacy Pu. 
W okr. 8 Pułtusk: Klełak Stalllsław W okr. 46 Wilno: dr. Wiktor Małe. ła.ws'kli 111.252, Stefan Skrvpnyk 
35.643, Dąbrowski Stefan 20.774. szewski 13.859, Wanda Pełczyńska 102.539. 
12.360. 
W okr. 47 Wilno: Lucjan ZełigO\wski 
38.768, Janina Prys.torowa 16.463. . 
 . 
W okr. 48 Głębokie Alfons Jesznic 
50.989, Borys Pimonow 27.298. 
W okr. 49 Oszmiana: Władysław Ka 
miński 44.147, Jan Myśliński 21.976. 


Województwo ,warszawskie: 
W okłr. 9 Mława: Pohorski"Lenkie. 
wic z Jan 25.243, OlszeWISki Stefan 
23.288. 
W okr. 10 Sierpc: Chojnac'ki Broni. 
sław 29.047, Chełmicki Bogdan 28.155. 
W okr. 11 Włocławek: Leopold To. 
,maszkie	
			

/DIGCZAS002001_1935_207_0003.djvu

			"GAZETA L\VO

lSKA" Nr. 207 z dnia 11 września 1935 r. 


3 


Wiadomo ści bieżące. 
I 1 O Mik
!?
o

ynu 
Jutro; Prota i Jacka 
I wrześnla 1935 Wschód słońca 500 
. Zachód 18'05 
TEATR WIELKI. 
Wtorek godz. 20 "Przeprowadzka", 
Sroda g.odz. 20 "Zyd6W1ka", opera. 
Czwartek godz. 20 "Awantura w raju". 
Piątek godz. 20 "Poławiacze pe.reł". 
"TEATR ROZMAITOSCI. 
Wtorek nieczynny, 
Środa god=. 20 "Ko(;hail1ek to ja". 
Cz.wa.rtek niecz;ynny. 
Piątek gad.::. 20 "Mój kochany glupta, 
::stek". 


. lNOTEATRY. 
APOLLO: "Walka w królestwie walca". 
ATLANTlC: "Audjencja w lschlll". 
CASINO: ,,Dla ciebie tańozrr" :z. Jean 
Rariow. 
CHiMER.o\.: "BaboOł\a". 
COLOSSEUM niec:z.y,nne. 
KOPERNIK: "Mala mateczka" z Frand, 
szka Gall. 
MARYSIENKA: "Mała mateczJka" z Fran 
.ciszJq Ga&. ...- 
MUZA: ,,Dobra wróżJka". 
PAŁACE: ,,Marzące usta". 
PAN: "Noce Syberyjskie" i ,,Poco p,ra' 
r;COwać" :z. F1ipem i f1łapem, 
PAX nicc...ynne do l \YI1"ZeŚDia. 
RAJ: ,,Nędznicy" i "Pary:i; w ognLu" , 
dwie serje razem. 
STYWWY: "Kocltanka Don Juana" 
oOraz rew!ia ,.złiota jesień". 
ŚWIT: .
ymskie skandale" "Przed, 
mieście" . 
UCIECHA: "Marnotrawny syn". 
--0-- 
- Teatr Wielki. Dziś we wtorek 10 bm. 
I() godz. 8 wJecz. wznowienie świetnego 
.dramatu czołowego dramatopisa.rz3 współ, 
czesnej Polski Karola Huberta Rostworow 
ski ego "Przeprowa,dZlka". Chrawa pIasty' 
cz.na Wł. Daszewskiego, Re:i;yserja ZiIlame, 
.go z inscenizacji najcelniejszych sztuk Br. 
_DąbrowsI
iego. 
Jutro: "Zyd6wka", opera Halevy'ego, 
_ ,Teatr Rozmaitości. Dziś nieczynny , 
Jutro dnia 11 bm. świetna komedja Nie, 
wiaro....icza "Kochanek to ja" z aułorem 
w roli ,tytułowej, 
_ Jutr:zejs:ze pr:zedstawienie o!'erowe. J u 
-tra w środę 11 bm, o godz. 8 W,lecz, w Te, 
atrze Wielkim trzecie z rzędu przedstawie 
.nic 'z cyklu operowego zespołu pod dyTek 
I11III'" -cją pp. Wandy Weąnińskiej . i Tadeusza 
'T"' l\laz.urk.iewicza. Na a£is:z.u "Zyd6W1ka" Ha, 
levy'ego. W r,olach gł6,wn)'1ch !Wystąpią: 
Kardynał - Zygmunt Mossoczy, KSią:i;ę- 
Janusz Popławski, Księżna - Aniel
 Szl
, 
mińska, Eleazar - Antoni Gołęblowskl, 
Rachela - Wanda Wermińska, Ru.ggiero- 
Jan Popiel. Orkiestra Filha,rmonj,i LwoW" 
ski ej uzupełniona cdon:kami Filharmonji 
warszawskiej. Dy.rygent Jó,zef Lehrer, Re. 
:i;yserja A. Popławski. 
- Wieczór wierszy, prozy i parodji. 
Dnia 14 bm. w sobotę, o godz. 8 wiccz. 
w Teatrze Rozmaitości odbędzie się zda, 
-wna zapowiadany wieczór recytacyjny mln 
dych autorów lwowskich. Udzial biorą: 
Balk, Bawngarten, Fedyk. F,reudman, Hol, 
1ender I-Ialina Górska 
ruCiZi
owski, Lisic 
-wicz, Łęczy.cki, Beata 'obertyńska, Rogow, 
ski, Turzański, Zakiej, 
orabiowski, 


KRONIKA MIEJSKA. 


Zgon śp. dyr. Zelaszkiewicza. We 
LwOlWie zmarł po dłuższej i ciężkiej 
cho'robie ś.p. Komel Zelaszkiewicz, je. 
,den z najwybitniejszych przywódców 


Bliska automatyzacja telefonów 
we Lwowie. 


Obecnie odbywają się w. Centrali te- 
lefonów lwowskich ostatnie przygoto. 
wania do wprowadzenia automatyzacji 
telefonów. Według projektu, automa. 
tyzacja ta będzie wprowadzona z koil' 
ccm września br. w tcn sposób, że w 
ciągu kilku godzin w nocy, tj. .przy naj"' 
słabszym ruchu, rozpocznie działać Cen 
trala automatyczna, mechaniczna. Zy- 
wa centrala ustąpi miejsca automatom. 
:::ałożonym już u każdego abonenta. 
Zarząd telefonów lwowskich rozesłał 
przed kiLku dniami kwestjonarjusze do 
wszystkich abonentów w sprawie wy. 
boru taryfy A lub B z ilem, że wybór 
taryfy połączony jest z wysoklością 
kontyngentu roz.mów bezpłatnych. Do. 
piero przekroczenie tego kontyngentu 
powoduje dodatkowe opłaty za każdą 
rozmowę. Przy taryfie A (opłata mie. 
sięczna 15 zł.) można przeprowadzić 
75 bezpłatnych rozmów ,z wywołania 
abonenta, a każda następna rozmowa 
ponad kontyngentowa kosztuje po 8 
groSlZy. Przy taryfie B (miesięcznie 22 
zł.) można przeprowadzić 200 bez.płat- 
nych rozmów.z wywołania abonenta 
(miesięcznie), a każda rozmowa ponad 
kontyngentowa kosztuje 7 groszy. Dla 
Lwowa nowy ten wymiar taryfowy 
przedstawia niewątpliwie podwyższe. 
nie kosztów a:bonentu telefonicznego, 
zwłaszcza dla abonentów, prowadzą' 
cych większą ilość rozmów, co odnosi 
się głównie do s.fer gospodarczych i 
klu.pieckich. 


N ależy dodać, że w odpowiedzi na 
rozesłane kwestjonarjusze, nadchodzą 
już w dużej ilości odpowiedzi, około 
800 dziennie, przyczem 60 do 70 proc, 
abonentów zgłasza taryfę B. 
W Centrali telefonów przy ul. Syk., 
stuskiej odbywa się oqhotnicze szkole. 
nie abonenoow przy dużem zaintereso. 
waniu publiczności. N owa technika łą. 
czenia przed:s.tawia się następującc,: A. 
bonent wołający podnosi najpierw słu. 
chawkę i czeka aż odezwie się mecha- 
niczna centrala przez ustć1lwiczne brzę' 
czenie, wówczas nastawia numer woła; 
nego telefonu przez kolejn.e przesiii'iię,: 
cie na tarczy 5 cyfr. Przesuwanie cyfry' 
odbywa się palcem wskazującym do 
końca ohrotu tarczy. WówczaS! zgłasza 
się wołany abonent, a gdy numer jest 
zajęty słychać s
gnał zajętej stacji przez 
brzęczenie przery!W'ane, jak obecnie. 
Główny i boczny aparat muszą mieć 
taryfę jednakową, a więc albo A, al. 
bo B. 


Z biurem naprawy i z biurem nume- 
rów będziemy również łączyć się auto. 
marycznie. 
Centrale telefoniczne, posiadające 
kUka lub kilkanaście linij głównych, o. 
znaczonych obecnie kilku lub kilku" 
nastu poszczególnymi numerami - bę- 
dą mieć tylko jeden numer dla w
yst. 
kioh linij. 
i 


--0-- 


lwowskich PPS. Za>służony działacz nic 
podległościowy, legjonista I"ej Bryga. 
dy, ,długoletni radny m. Lwowa, czło. 
wiek wie1kiej prawości i szlachetno,ści. 
Zmarł w wieku .}at 70; Cześć Jego pa. 
mięci. . 
Wielkie powodzenie konkursu mo- 
deli latających we Lwowie. Jak wiado. 
mo, w dniach od 18 do 21 września br: 
odbędzie. się we Lwowie VI.ty Ogólno. 
krajowy Konkurs Modeli Latających. 

V konkursie tym wczmą udział mode. 
larze IWy eliminowani z wo.iewódzkich 
konklursów, które się odbyły w po. 
szczególnych dzielnicach Polski. 
v ten 
sposób na terenie Lwowa zmicrzą swe 
siły najlepsi modclarze Polski. Miarą 
powodzenia tego konkursu jest fakt, 
że udział swój zgłosiło 150 modelarzy, 
którzy będą demonsflrować ponad 500 
modeli. Zawodnicy zakwaterowani bę. 
da w zabudowaniach LOPP na Skniło: 
wie. - Konkurs ten wzbudził zaintere. 
.sowanie i zagranicą; w roku bież. zgło. 
sili swój udział w charakterze obserwa. 
torów Niemcy, 'którzy przysyłają kilku 
swych najlepszych modclarzy, 
Samobójstwo. 
v pobliżu toru wy. 
'ścigowego na Pers.enkówcc pOIwiesił się 
na drzewie p:rzydrożnem emeryt. ogrod 
nik miejski Jan Palińs'Hi, lat 65. Zamiar 
samobójczy powstał na tle rozstroju 
nerwowego. 


--0-- 


Giełda z dnia 10 września. 
WARSZAWA - GIEŁDA PIENIĘZNA, 
Dewizy: BeLgja 89'45, Berlin 231'40, Ho 
laJlJdja 358'50, lJondyn 26'24, N, Jork ka, 
bel 5.31 1/8, Pa.ry:i; 34'98 1/2, Praga 21'*, 
Szto 1 kholm 135'30, &wajlc'3Jrja 172'70, WIo: 
,chy 43.35. Papiery państwowe: 3 prc. po:i;. 
budowlama 40'50, 5 prrc. po:i;. konwersyjna 
68'35-68'70, 6 .p,rc. po:i;.. dolarowa 82'00, 
4 prrc. poż. dolarowa 51'75-51'50, 7 p,rc. 
P{)
. stlabiJi,za.cyjna 64'00, drobin e 64'35, 
sefki 68'50. Akcje: Bank Po	
			

/DIGCZAS002001_1935_207_0004.djvu

			4 


GAZETA LWOWSKA Nr. 207 z dnia 11 wrześnJa 1935 r. 

 


Ogłoszenia urzędowe. 
UCYTAC]E. 
IV. Km. 470/35. Obwies
czenie. Czesław 
Wachal, komornik Sądu Grodzikiego w Prze 
myślu, Rew. IV, przy ul. H. Kołłątaja 2 
urzędujący, zawiadamia, że na wniosek 
wierzyciela egzekwującego Banku Gosp'o. 
darstwa Krajowego we Lwowie, odbędzie 
się w dniu 23 W!l'ześnia 1935r. o godz. 8.30 
w Sąc4ie Grodzk.im w P
zemyślu w biu.. 
Irze nr. 14, II. p., na zasadzie równooześnie 
z.atwiercłz.onych walfl!lnków Hcytacyjn)'1ch, 
licytacja następujących realności inż. Jana 
Baranieakiego w Pr:zemyiŚLu, ul. Krasińskie 
go l. 37 własnych: 1) whl. 2053 ks. gr. gm. I 
P,rzemyś1 przy ul. W. Kadłubka l. 4, skła.. 
dający się zpbud. 2785 i pgr. 1499/6 0'0,0 . 
766 m. kw. po 12 zł. 
 9.192 zł. Dom mu. 
rowany paderowy kryty blachą pocylllko. 
waną o dwu halach, małej ubikacji i dwu 
izb mieszkalnych 9.876 zł. Brzynal.: szopa 
drewniana, poddasze, drewn, ogro.dzenie 
149 zł. Razem wh!. 2053 - 19217 zł. Z cze 
gonajniższa oferta, poniżej której sprze. 
dażnie nastąpi WyIIlosi 9.608 zł. 50 gr.os.zy. 
2) whL 3160 ks. gr. gm, Przemyśl przy ul. 
Kirasińskiego składającej się z pgr. 1405/6 
ob. 286 m. kw. po 8 zł, - 2,288 zł., pgr. 
1407/4 ob. 1369 m, k,w. po 50 gr. - 684 zł. 
pO gr., budynek staje11llJ.y drewniany 390 zł" 
studnia betonowa 150 zł. Przy:n,: szopy, 
lwmórki, ogrodzemie 114 zł. 70 gr. Razem 
WIhl. 3160-3.627 zł. 20 gr., 3) whiI. 819 iks. gir. 
gIn, Przemyśl składa,jąca się z pbwd, 1491 
i;Plgr.1405/1 i 1405/2 ob. 951 m kw. po 6 zł. 
5.706 zł., pgr. 1405/3, 1406/2 i 1407/3 ab. 
4.283 m. kw. po 1.10 zł. - 7.281 zł. 10 gr., 
budymek parterowy z hasz,lbetanu, kodo-- 
WIIlia do tartaku 1.225 zł., bUldynek partero 
wy drewnian)' mieszkalny ul. KrasińskiegCJ 
1. 33 - 2.910 zł., Studnia betOonowa 150 zł. 
,Przyn. : szopy, o£icyl!ly drewniane, ag,w. 
d.zenie 93 zł. 60 gr. Razem whJ. 819 ks. gr. 
gm. Przemyśl 17,365 zł. 70 gr. 4) whiI. 841 
. iks. gr. gm. PJ'zemyŚil, składa się zpbud. 
754/1, ob. 1% m. kw. po 6 zł.- 1.176 zł., 
pgr. 1405/4 i 1406/1 ab. 2115 m. kw. po 
1.70 zł. - 3.595 zł. 50 gr. Razem whl. 841 
ks, gr. gm. Przemyśl wynosi 4.771 zł. 50 gr" 
whl. 3160 wa
't. szac. 3,627 zł, 70 gr., naj' 
nisza oferta 2.418 zł. 45 gr., 819 whl. war, 
toś,ć szacunk. 17.365 zł. 70 gr., najniższa 
ofel'ta 11.577 zł. 14 gr., whl. 841, wa.rlość 
szaounk. 4.771 zł. 50 gr., najniższa oferta 
3.181 zł. ra,zem warrość szaounk. 25.764 zł. 
90 gr., najniższa oferta 17.176 
ł. 60 g.roszy. 
'Poniżej najniższej oferty realności te nie 
będą sprzedane. 5) whL 820 ks. gr. gm. 
P,rzemyś! składa się z pbud. 1247 pgr. 
1405/5 ob. 1397 m. kw. po 8 zł. - 11.176 
zł. pgr, 1407/1 ob, 4463 m. kw. po 1.50 zł. 
-' 6.694 zł. 50 gr" budynek part, mur. mie 
. szkalny ul. Krasińskiego. 37 - 2.672 zł. 
,budynek part, mur. 'oficyrnowy 222 zł., bu 
dynek part. drewn. aficynowy 150 zł., bu. 
dynek parterowy z hasz.betonu fabryczny 
zawierający: 1 hala, 3 ubikacje mniejsze, 
1 izba, poddasze 2 .izby magazymowe, 2 
izby miesZikalne 9.300 zł., prz)'lll.: szopy, 
komórki, ogrodzenie 144 zł" razeni whl. 
820 wyn()si 30,358 zł. 50 gr, z czego najniż 
sza oferta, niżej której sprzedaż nie nastą. 
pi wynosi 20.239 zł. Mający chęć kupna 
mają złożyć 10 próc. ceny szaownkowej ty. 
tułem rękojmi, Budynki podlegają ustawie 
o ochronie lokatorów, mają instalację elek 
tryczną, a częśc
owo wodociągową. 
Komornik Sądu Grodzkiego Rewiru IV. 
PrzemYŚl, 9 września 1935. 3468/K 
II. Km. 1248/35. Obwieszczenie o li
ta 
c.ji ruchomości. Komornik Sądu Grodzkie. 
go w Przeniyślu Rew. II Feliks Ocetkie, 


...._
 


nią, studnią, brogiem, pŁotem, żywop
o' 
tem drzewami owocowemi i wychodkiem, 
2) :ń.hl. 1303/a cała pgl't. 3699. 3) whl. 
1398/a pałowa pgrt. 3395/3; wart,ość szacun 
kowa w,raz z przynależ. ad l) 4,849 zł., 
a,d 2) 300 zł., ad 3) 1.750 zł,; najniższa o' 
ferta ad l) 3.232 zł, 67 gr., ad 2) 200 zł., 
ad 3) 1.166 zł. 67 gr. Do realno'!;ci whl. 
1142 ks, gr. gm. Lachowice podróżne na,le. 
żą następujące prz,ynalcżrltDś.ci: studnia, 
bróg, 85 m, płotu, żywoplot, drzewa owo. 
cowe i wychodek, oszacowane na 349 zł. 
Ponriżej najniższej oferty sprzedaż nie na, 
stą.pi. Sąd tut. jako sąd hi.p,otecz.ny zano, 
tuje wy,znaczenie termin,u licytajnego. \Ve, 
zwanie rzeczowo uprawnionych w szcz1egól 
n.ości wierzycieli hipoteczny,ch, dalej wie, 
rzycieli, których pretensje . powstały z ty. 
tułu udzielenia kredytu lubopa,rte są na 
zapisie kaucyjnym, wreszcie organów pu. 
blicznych wymierzających podatki i dan,iny 
purbJiczme, zamieszczone jest naodwromej 
stronie edyktu. 
KOl!1ormk Sadu Grodzkiego. 
Zurawno, 2 w,rześnia 1935. 3470/K 
Km. 1953/33. Strona zobowiazana: 1Y 
I.wan Nanowski, 2) Stefan DroZ:d. Edykt 
Hcy,tacy}ny o.raz wezwa,nie do zgłos
enia 
I wierzytelności. Na wni!osek strony egize. 
kw.ującej Ukraińskiej Szczadnyci w Prze, 
myślu odbędzie się dnia 23 pa
d
iernika 
! 19350 godz. 8.30 rano w biurze Nr 3, Są. 
'du Grodzkiego w Zurawnie na zasadcie 
za,twierdzonych wa,runk6w licytacja nastę, 
PUlj'ł'cych realności: Ks. gr, Cze,rteż, whL 
902,0:znaczenie realności: cale jjb. 2/1. 2/2, 
pgr, 8/1, 8/2, 26/3, 26/4, 26/5, 3217/5, 
3218/4, 3217/4, 3218/3, 3218/7, 3239/48 
w,raz z chatą murowaną, stodołą, stajnią, 
drzewami.owocowemi i o,grodzeniem. War 
tość szacunkowa wraz z przymależ, 8.465 zł. 
Najniższa ofe,rta 5.643 'zł. 34 g.r. Do rea1no, 
ści whl. 902 ks, gr. gm. Czerteź należą 
następujące przynależności: drzewa owoco 
We i ogl'Odzenie, oszacowane na 315 zł. 
Poniżej najniższej .oferty sp,rzedaż nie na, 
stąpi. Sąd tut. jak!o sąd hipoteczny zano. 
.tuje 'WYZinaczenie termimu licytajnego. We, 
zwanie rzecz'owo uprawnionych w szc!Ze-- 
gólności wierzycieli hipoteez.nvch, dalej 
wie'rzycieli, których pretensje p'owstały z ty 
tulu udzielenia kredytu lub o,pa,rte są na 
zapisie kaucyjnym, wreszcie organ6w pu. 
ib!,icznych wymierza,jących podatki i dani. 
ny p;\JJblic
ne, zamiesZJczone jest na odwro 
tn,ej stronie edyktu. 
Komornik Sąd.. Grodzkiego. 
Zurawno, 2 września 1935. 3472/K 


pietu wartościrowego: Dowód zastawo wy 
Nr. 14 Banku Polskiego, Oddział w Jaro. 
sławciu 'odnośnie do 7 sztuk 6 proc, po. 
życzki' dolarowej z r. 1920, opiewający na 
Andrzeja Gl'oclfa. 
, Sąd Gr,odzki w Przeworsku. 
Dnia 19 sierpnia 1935. :H6'1 
UPADŁOśCI. 
I. S, 11/31/13. Konkurs do majątku dlu, 
żlliika Leona Holzera, nieprotorkołowanego 
!kupca w Zakopanem zniesion'_'. 
Sąd Okręgowy w Nowym 
)'1CZU Wyd. 1. 
Unia 18 września 1934. 3463 


I. S, 6/29/32, Konkurs do majlbriick jalm Straus, Na>Ziwiska te 
dają gwarancje wystarczające. 
GłóWJlY wątek fiLmu, opiera,jący się na 
ry,walizacji artystycznej dwÓch kompoz.yto J -- 


Z WYDAWNICTW. 


* Ostatni 36. numcr tygodnika "Świat" 
konty,nuuje konkurs dla prenumeratorów, 
k!tó,rego nagro.dy stanowią łączną sumę zł. 
, 1500. Artykuł wstępny o,raz koresp;)nden, 
cja z Genewy omawiają Gstatlli
 ,,
graszki 
d)'ilJiloma'tycz.ne" odnośnie Abisy,nji. Airty' 

uł pt. "Z c
ego zrodził się teatr" porusza 
ciekawe zagadnienie źródeł teatr." Cieka' 
We ioryginaJne zdjęcia przedstawiają o, 
brzędy religijne u dzikich plcInL>n Sył...e, 
rji, Afryki, Ameryki i Australji." Następlli
 
cięty feljeton pt, ."Połów pereł przyno
l 
krytykę naszego życia społec
nego. W oZie 
le pt. "S wiat książki" z Norblim Chrza, 
nOW5ką omawia pamiętnik Bial()skór
kie, 
go pt. ,,10 lat piekła w Legji CudzOZJem,' 
skJej", oraz książkę Morozowiaz,.sz.cz,ep, 
kowskiej "Twa,rz w lustrze". 


--0-- _._IE 


wicz, mający kancelarję w P,rzemyŚilu, ul. 
Grodzka l. 6, na pO;dstawie art. 602 kpc. 
podaje do publicznej wiadomości, że dnia 
25 W1rześnia 1935 o go.dz, 10 w P,rzemyślu, 
ul. Dworskiegio 1. 74, odbędzie się 1,sza 
licytacja ruchomości, należąC)"ch do P. S
 
weryna Górniaka, składa,jących się z mo, 
toru od samochodu "Fiat" i apa,ratu k,ino,. 
wego w dob1')71m stanie £inny ,,Erman,Pat, 
te" oszacowanych na łąccZi!lą SUiIIlę zł. 600, 
&u
homości moma oglądać w dniu licyta, 
cji w miejscu i czasie wyżej oznacZiOnym. 
Komornik Sądu Grodzkiego Rewiru II. 
Brzemyśl, 6 wr
eśnia 1935.. 3469!K 


III. Km. 1435/35. Obwieszczenie, Wic, 
rzycielka: Galicyjska Kasa OSJOozę.dności 
we Lwowie. Dłuż,nicy: Filip £Obeł. i. Ama, 
lja z Zore££ów Ebel we Lwo\vie, ul. Bema 
l. 10, Komo.rnik Sądu Grodzikiego Miejskie 
go we Lwowie, Rew. III, urzędujący. we 
Lwowie przy uJ. ]a,nowskJej l. 50, na za sa 
dzie art. 679 kpc. abwieszoza, że w dniu 
6 listopada 1935 od ,godziny 12 w p.ołu, 
dnie w sali posiedzeń Nr, Ul. drzwi Nr. 7 
,pa,rter Sądu Grodzikiego . Miejskieg'o we 
iLwowie, odbędzie się sprzedaż z publicz, 
nej licytacji nieruchomości obj. whL 253/11. 
, ks. gr. gm. m." Lwowa, składającej się 
z jjhud. 3852 i pgr. 4038/,; na parc, bud, 
ZII1ajduje się jedn,opiętrowy dom mieszkal, 
ny czynsz,owy położony we Lw,owie, pow, 
Lwowski, woj, Lwowskie, w wykazie lIip, 
pod Nr. 253/II, obejmującej powierzchni 
pbud. 3852 obszaru 5 ar. 70 m. kw. p. gr. 
4038/1. obszaru 9 a,r. 50 m. kw., która sta, 
nowi własność Filipa Ebel i Amalji z Zo' 
re££ów Ebel. Nieruchomoć ta ma urządzo, 
ną księgę. hipotęc
ną w Sądzie Okr
gowYIll 
we Lwowie. Powyższa nieruchomość zosta 
la oszacowana na sumę zł. 73.207 gr. 70, 
Sprzedaż zaś rozpooznie się od ceny wy, 
wołania tj, od kwoty zł. 48.805 groszy 14. 
Licytant przystępujący do przetargu powi. 
nien złożyć rękojmię w gotowiżnie w kwo 
cie złotych 7,321, albo w takich papierach 
wartościowych bądź książ. Wlkładkowyoh in 
stytucyj, w których wolno umiesz, 
czać fundusze małoletnich, i że papier}' 
wartościowe przyjęte hędą w wartości 31'1 
części ceny giełdowej, Przy licytacji bę