/DIGCZAS002004_07_4_052_0001.djvu

			LW. 74.503/1H98. 


Ą.Ie2 52 
- 


''1 


..Ii. 


Spra wozda l1ie 


W ydziałll krajowego z czynności dotyczących podniesienia 
mleczarstwa w kraju. 


Wysoki Sejmie! 


2 


W załatwieniu sprawozdania komisy i gospodarstwa krajowego o sprawozdaniu 
Wydziału krajowego z czynności dotyczących podniesienia mleczarstwa w kraju, po- 
wziął Wysoki Sejm na posiedzeniu z d. 21 stycznia 1898 następujące uchwa.fy: 
1) Sejm przyjmuje do wiadomośei sprawozdanie Wydziału krajowego z czynności 
dotyczących podniesienia mleczarstwa w kraju. 
2) Sejm poleca Wydziałowi krajowemu, aby sprawę załozenia praktycznej szkoły 
Inleczarstwa zbadał i zapewniwszy się o poparciu finansowem ze strony Rządu prze- 
dłozył Sejmowi swe wnioski na najblizszej sesyi. 
3) Sejm wstawia w rubrykę XV budzetu wydatków: 
a) na utrzymanie instruktora, płaca wraz z kosztami podrózy: 2.250 złr. 
b) na utrzymanie drugiego instruktora adjunkta, wraz z kosztami podrózy 1200 złr. 
c) na urządzenie kursów mleczarskich i na środki demonstracyjne do nauki 1000 zł'. 
d) na pomocnika instruktora mleczarstwa 300 złr. 
Rozwój gospod1Jrstwa nabiałowego w kraju, powstawanie co raz to nowych spółek 

leczarskich, było powodem, ze Wysoki Sajm uznał, iz czynności jednego krajowego 
I
struktora mleczarstwa nie wystarczą, aby potrafił sprostać wszystkim tym zada- 
ll1om, które Wydział krajowy nań włozył. 
Wysoki Sejm przeto ustanowił uchwałą wyźej wymienioną drugą posadę instru- 
ktora adjunkta - któryby część agend instruktora objął i był temuz pomocnym przy 
spełnianiu poruczonego mu zadania. Wydział krajowy określił obowiązki do tej po- 
sady przywiązane zaznaczając, ze ma on: 
l) Rozpowszechniać słowem i pismem potrzebę i sposób racyonalnego urzą- 

zenia i prowadzenia gospodarstwa nabiałowego i udzielać rolnikom szczegółowych rad 
l wskazówek fachowych odnoszących się do urządzenia mleczarni, przeróbki mleka, 
zbytu produktów mleczarskich i t. p. tudziez zawiązywania i prowadzenia spółek 
Inleczarskich produkcyjnych i handlowych.
		

/DIGCZAS002004_07_4_052_0002.djvu

			2 


2) Odbywać w krajowych niższych szkołach rolniczych kilko-tygodniowe kur?a 
popularnej nauki mleczarstwa. 
Na posadę powyzszą powołał Wydział krajowy osobistość, która przysposabiała 
się do takiego zawodu, a pod względem kwalifikacyi odpowiadała w zupełności wy- 
mogom a nadto dawała gwarancyę, że potrafi sprostać temu zadaniu. 
Dr. Tadeusz Rylski, który od 1. marca b. r. zajmuje posadę instruktora-adjunkta, 
po ukończeniu studyum rolniczego w Krakowie, po napisaniu rozprawy o mleczar- 
stwie, złożył doktorat filozoficzny. Praktykę dwuletnią odbył częścią jako asystent 
katedry hodowli i mleczarstwa w krakowskiem studyum rolniczem, częścią w stacyi 
doświadczalnej w Getyndze u profesora Lehmana - poczem dopiero przedsięwziął 
podróż naukową dla zapoznania się ze stosunkami hodowlanymi i mleczarskimi 
w Szlezwiku i Holsztynie. Kurs praktyczny mleczarski wreszcie ukończył w Hammeln 
(prowincya Hannowerska). 
Tak więc w roku bieżącym czynnych było dwóch instruktorów mleczarstwa, 
z których pierwszy p. Jan BiedrOll pracuje już rok drugi, Dr. Tadeusz Rylski zaś od 
1. marca b. r. Sprawozdania z czynności składane każdego miesiąca Wydziałowi 
krajowemu, jak również wykaz wykładów i pouczeń, który na podstawie tych spra- 
wozdań zestawiony, zamieszczonym jest jako alegat 1., świadczą, że obaj wywiązy- 
wali się należycie z poruczonego im zadania, ku zupełnemu zadowoleniu władzy 
przełożonej. 
Czynności instruktorów odmiennymi były nieco od tych, jakie w poprzednich 
latach zwykł był wykazywać instruktor mleczarstwa. Przedtem bowiem, gdy główny 
nacisk kładziono na rozpowszechnianie wiadomości o mleczarstwie, a dalej na nau- 
czaniu o potrzebie i sposobie racyonalnego urządzenia i prowadzenia gospodarstwa 
nabiałowego, ograniczała się przeważuie działalność instruktora na wykładach popu- 
larnych, na które gromadzili się chciwi usłyszenia rzeczy nowych słuchacze albo też 
na kursach mleczarskich kilka dni trwających, które miały za zadanie zaznajomienie 
uczestników z użyciem nowych przyrządów mleczarskich, jak centryfuga, maślnica, 
gniotownik i t. p. 
Obecnie, gdy konieczność oparcia gospodarstwa wiejskiego także na gospodar- 
stwie mleczne m stała się powszechną - gdy postępy dekonane na polu mleczar- 
skiem wielu gospodarzom rolnym są znane - potrzeba dalszego rozbudzania i za- 
chęcania rolników na tem polu, stała się zbyteczną a instruktorowi e jąe się musieli 
pracy bardziej pożytecznej, bardziej w bezpośrednie skutki obfitującej. Zwrot ten 
w działaniu instruktora objawił się najpierw zakładaniem spółek mleczarskich czysto 
włościańskich, do których należą sami włościanie - spółek włościańskich mięsza- 
nych, do któryeh dowożone bywa mleko ze sąsiednich dworów. a wreszcie spółek 
większych właścicieli, tu i 6wdzie w połączeniu z włościanami. 
Nauka na kursach dla hndydatów, którzy mają być pomocnymi w prowadzeniu 
spółek a nawet nimi kierować, musiała uledz znacznej zmianie, albowiem w czasie 
trwania kurEów, kar:dydaci musieli się nietylko dokładnie zapoznać z przyrządami 
ruleczarskiemi i nauczyć się obchodzenia się z mlekiem, ale kazdą pracę, która 
w spółce ma być wykonaną dokładnie przerobić, maszyny i przyrządy dok,ładnie po- 
znać i umieć zastosować tok fabrykacyi do miejscowych warunków. Prócz tego nauka 
rachunkowości i pojedynczego prowadzenia ksiąg mleczarskich zajmowała czas wolny 
od zajęć praktycznych. Taki zakres kursu nauki wymagał naturalnie nie jak dawniej 
kilkun8 stodniowego czasu, ale m usiał trwać parę tygodni. 
Wreszcie lustracya spółek już istniejących, udzielanie rolnikom na ich prośb
 
rad, i wskazówek fachowych, odnoszących się do urządzeil mleczarni, przeróbki 


I 


, 


r 
1 


g 
p 
v 
s 

 


1'1 
Si 


d 
k 


r. 
" 
1\ 
lI: 
i 
le 


c: 


R 
sI 
i 


si 
z 


ct 


In 
kt 


gć 


kr 


j
		

/DIGCZAS002004_07_4_052_0003.djvu

			3 


l 


l 


mleka i t. p. zajęło instruktorom re::;ztę wolnego czasu od wyżej wymienionych zajęć. 
Jak to z dodanego wykazu przekonać się łatwo, p. Biedroń był w ciągu osta- 
tniego roku w 30 miejscowościach, zajmując się tam przeważnie organizacyą spółf\k 
mleczarskich, badaniem warunków roz'rl oju projektowanych mleczarń, lustracyą mle- 
czarń lub też udzielaniem wskazówek, jak się obchodzić z maszynami mleczarskiemi. 
Prace te zajęły mu 185 dni. P. Biedroń był przeto czynnym1 przy zorganizowaniu 
a) dziewięciu mleczarń dworskich b) czterech spó
kowych wiejskich a mianowicie: 
Busk, Stanimirz, Drohomyśl, Nadyby, Lubowierz, Laszki, Wysocko wyżne, Hawłó- 
wice górne i Jasienica i spółek wiejskich w Osieku, w Tęgoborzy, w Czeluśnicy 
i w Kalembinie. 
Wogóle w kraju do dnia dzisiejszego powstało przeszło 80 mleczarń licząc juz 
razem dworskie i włościańskie, które w przeważnej części założone za inicyatywą 
kraj instruktora mleczarstwa nie mogą się obejść bez rad i wskazówek jego. 
Założone N roku :ł:eszłym pismo miesięczne pod tytułem "Przeg l 1 d mleczarski u 
głównie opierato się na pracy jego redaktora, którym jest p. Biedroń, a pismo to 
poświęcone wyłącznie tylko sprawom mleczarskim, cenne dla rolników, zyskuje coraz 
więcej zwolenników i staje się niezbędnem pismem szczególnie dla spółek mleczar- 
skich, które uważają je prawie jako swój organ - znajdują bowiem w niem oprócz 
wiadomości o postępie na polu mleczarskiem, wszystkie informacye co do powstawania 
i rozwoju spółek tudzież zbytu produktów nabiałowych. 
Idąc za wskazówkami komi
yi gospodar!Otwa krajowego wyrażone mi w zeszlo- 
rocznem sprawozdaniu, Wydział krajowy zgodził się, ażeby kraj. instruktor mleczar- 
stwa, był kierownikiem kursów mleczarskich urządzanych staraniem Komitetów oby- 
dwóch krajowych Towarzystw gospodarskich i to jednego kursu w zachodniej części 
kraju, trzech zas takich kursów we wschodniej jego części. 
Komitet Towarzystwa rolniczego krakowskiego urządził w miesiącu paździerriiku 
r. b. kurs przeszło trzytygodniowy w Tęgoborzy w powiecie Nowo-Sądeckim, przy 
Wzorowo urządzonej mleczarni spółkowej włościańskiej pod kierunkiem p. Biedronia. 
Komitet z funduszów subwencyjnych udzielił 13-tu kandydatom zapomogi na utrzy- 
manie podczas trwania kursu. Wynik z egzaminu w obecności delegata Komitetu 
i gości zaproszonych był nader zadowalniającym a wszyscy uczastnicy kursu zna. 
leźli pomieszczenie bądż to w dworskich'" bądź też we włościańskich spółkach mle- 
czarskich. 
Kursami urządzonymi w ostatnich dwóch miesiącach bieżącego roku staraniem 
Komitetu '1'o.varzy:stwa gospodarskiego zająć się mają obaj instruktorowie w ten 
Sposób, że w Żórawnie ma objąć kierownictwo p. Biedroń - w Oleszycach zaś 
i W Szówśku p. Ryiski. 
Na zaproszenie Komitetu Towarzystwa rolniczego brał p. Biedroń udział w po- 
siedze!1iach sekcyi mleczarskiej w Krakowie, aby w ten sposób utrzymać kontrakt 
z Komitetem, ilekroć tenże zaj mowaJ się sprawami mleczarskiemi. 
Prócz tych czynnQści wydawał p. Biedroń na żądanie Wydziału krajowego fa- 
chowe opinie w sprawach mleczarskich. 
Przedstawiając Wysokiemu Sejmowi działalność instruktora p. Biedronia podnieść 
1n1lsi Wydział krajowy z uznaniem urządzenie wystawy mleczarskiej w Wiedniu, 
która polegała wyłącznie na gorliwem zajęciu się i zorganizowaniu przez p. Biedronia. 
, Ma ona wielkie znaczenie dla przyszłego rozwoju mleczarstwa krajowego a w szcze- 
golności dla handlu produktami nabiałowymi. 
Już w zeszłorocznem sprawozdaniu dla Wysokiego 
ejmu, komisya gospodarstwa 
krajowego podniosła z naciskiem, jak ważne zadanie ma zorganizowanie sprzedaży 


I, 


.t 


'1 
ł 


II 
n 


L, 
d 
łi 
L- 


r- 
y 


:h 
IY 
1- 
-a 
l- 
IŻ 
ie 


a, 


r. 
r- 
i- 
li 


in 


to 
l- 
Ik 


LU 
ie 
11 
ra 
o- 
m 
:1Y 
ej 


by 
,ki
		

/DIGCZAS002004_07_4_052_0004.djvu

			4 


produktów nabiałowych. Od zorganizowania tego bo wiem zalezy dalsze pl' osperow a 
nie powstałych juz i nowo powstających zakładÓw mleczarskich. 
Wiadom,! jest rzeczą, że zbyt naszego masła za granicami kraju, był i jest 
trudnym wskntek zdyskredytowania tego produktu na targach zagranicznych. Do dziś 
dnia targi zagraniczne notują "Galizische Butter" jako produkt naj gorszy, którego cena 
bywa nizszą, od ceny margaryny. Masło to pochodzi przewaznie z produkcyi włościan, 
skupywanej po wsiach i targach w ma,tych miasteczkach prawie wyłącznie przez ży- 
dow - następnie bez sortowania, bez wszelkiej przeróbki pakowane bywa do beczek 
i wysyłane za granicę. 
Wobec tylu powstałych mleczarń wykazać i przekonać obcych, że masło nasze 
zasługuje na większą uwagę, że może wytrzymać konkl1rencyę z innymi krajami, 
jednem słowem utorować !'lobie drogę do zbytu, było i jest zadaniem, jakie produkcya 
nasza musiała sobie postawić. 
Do osiągnięcia tego celu nadarzyła się w bieżącym roku pierwsza sposobność 
podczas jubileuszowej wystawy mleczarskiej w Wiedniu, na której wypadło koniecznie 
zadokumentować przynajmniej istnienie produkcyi krajowej i to nie dej jakości. Wy- 
dzia
 krajowy za radą krajowej komisyi dla spraw rolniczych urzadził przeto w,rasnym 
kosztem zbiorową wystawę masła dostarczonego przez spółki mleczarskie dworskie 
i wfościańskie razem, które w dniu oznaczonym wystawę tę obesłać chciały. Udzia
 
w wystawie wzięło 40 przedsiębiorstw mleczarskich a wynik przeszedł najśmielsze 
oczekiwania. Galicyi przyznano 38 odznaczeń a wtem ośm dyplomów honorowych 
komisyi wystawowej, cztery srebrne medale tejze komisyi. Wynik premiowauia był 
następującym: 
L Najwyzszą nagrodę t. j. srebrny medal państwowy otrzymali: E. Dobrzyńska 
za mleko wielokrotne, masło i sery, a w szczególności za ser limburski; hr. l\fycielski 
z Wiśniowy za ser Groyer. 
II. Wystawowe dyplomy honorowe, najw,yższa nagroda Komitetu wystawy' przy- 
padły w udziale następującym firmom: Józef Myszkowski, 
w Stubnie za masło; 
Zdzisław Obertyński w Hujczu, l\Iichał Tustanowski z Podmichałowic, Jan Artwiński 
z Ostrówka; mleczarnia miżyniecka Ks. A. Lubomirskich i J. Biedroń w Przemyślu, 
Andrzej Krukierek w Krośnie. 
III. Srebrne medale wystawowe zostały nadane następującym wystawcom: 
Ludwik Baldwin Ramu.łt z Dwernika, mleczarnia łuczanowiecka w Krakowie, 
Antoni Bkrzyński w Zórawnie, Eustachy Wolski z Hawłowic górnych. 
IV. Brązowymi medalami wystawowymi zostali odznaczeni: 
August Bobrownicki w Drohomyślu) Stanisław Myszkowski w Hruszowicach, 
Kazimierz Horodyński w Zabińcach, Władysław Kraiński w Jabłonce. 
V. Dyplom uznania dostali: . 
Zarząd dóbr Ks. Czartoryskiego w Pełkini, Zarząd mleczarni w ZałuczlI, Win- 
centy Kraiński w Leszczowatem, Tekla Szujska w Laszkach dolnych, Ks. WI. Sapieha 
w Oleszycach, Adam Jordan z Więckowic. 
Spółki mleczarskie: z Tęgoborzy, z Łęk górnych, z Kalembiny, z Szynwałdu, 
z Machowej, z Czudca, z Osieka, z Królówki, z Czeluśnicy, Stronia i Dębicy. 
Współpracownikom firmy E. Dobrzyńskiej w Krakowie) jakotez Fr. hr. l\Iyciel- 
skiego w Wiśaiowej przyznano po 20 koron 
W uznaniu . całej akcyi na polu mleczarstwa sędziowie jednog,tośnie odznaczyli 
Wydział krajowy i kraj. instruktora mleczarstwa p, Biadronia dyplomami honorowymi. 


l 
j 
r 


s 
k 
t, 
r 
d 
p 
d  
z 
s 
n 
" 
jl 
s: 
t
 
ki 
ir
		

/DIGCZAS002004_07_4_052_0005.djvu

			5 


3 

 
3 
1 
ł 


Zamierzony cel przez udział w wystawie w zupełności osiągniętym został, sze- 
rokie kota konsumentów dowiedziały się z kąd mają pobierać masło dobre a świat 
kupiecki stara się wejść z nami w stały stosunek handlowy. 
Pierwszy udały krok w zdobyciu sobie drogi zbytu na produkta spółek krajo- 
wych napawa nadzieją, że starania w tym kierunku czynione nie zawiodą a istnienie 
i rozwój spólek będzie zapewnionym. 
Dr. Rylski objąwszy posadę drugiego instruktora z dniem 1. marca b. r. zajmo- 
wał się przedewszystkiem lustracyą spółek istniejących, a tem samem udzielaniem 
rad i wskazówek, jak prowadzić spółki a unikać wad, które zajść' musiały !wsku- 
tek braku na razie należycie uzdolnionych kierowników spółek. 
Nadto odbył p. Rylski w miesiącu czerwcu dwutygodniowy praktyczny kurs 
mleczarski z uczniami krajowej niższej szkoły rolniczej w J agielnicy. W miesiącach 
zaś lipcu i sierpniu wysłanym był przez Wydział krajowy w podróż naukową do 
Szwecyi i Danii dla zapoznania się ze stosunkami mleczarskie mi tamźe a w szcze- 
gólności z organizacyą szkół i stacyi doś wiadczalnych mleczarskich. Z podróży tej 
złożył Dr. Rylski obszerne sprawozdanie. 
Dotychczasowe lustracye dokonywane przez p. Rylskiego przekonały Wydział 
krajowy, że spółki mleczarskie szczególnie włościańskie wymagają ustawicznej opieki 
i bez częstego odwiedzania przez instruktora chociażby tylko jeden lub dwa dni trwa- 
jącego, obejść się nie u;ogą. 
Spółki te jednak po całym kraju bardzo są rozrzucone, w odległościach często 
hardzo znacznych, a natychmiastowa pomoc, jaką instruktor ma udzielić na wezwanie 
spó
ki nie dozwala, aby mógł on z góry sobie oznaczyć kolej lustracyi. Należyte 
wypełnienie tego obowiązku powoduje do częstej zmiany miejsca pobytu. Ryczałt na 
objazdy takie uchwalony przez Wysoki Sejm zamiast dyet i kosztów podróży w kwo- 
cie 300 złr. rocznie jest za szczupłym aby mógł wystarczyć. Wydział krajowy przeto 
postanowił powiększyć ten ryczałt dla instruktora-adjunkta o kwotę, która potrzebną 
jest na zakupienie biletu rocznego kolejowego i w tym celu wstawił do preliminarza 
roku 1899 zw:ększoną o 250 dr. kwotę. 
Oprócz kursów mleczarskich, na których pewna liczba kandydatów wykształca 
się w zawodzie mleczarskim t!łk, że pod troskliwym nadzorem instruktorów może 
kiorować spółką mleczarską włościańską - wysyła Wydział krajowy, podobnie jak 
to w roku zeszłym miało miejsce, kandydatów, którzy przynajmniej niższą szkołę 
rolniczą ukończyli i obznajomieni są nieco z mleczarstwem -- do wzorowo urzą- 
dzonej mleczarni parowej, a
eby tam podczas kilkumiesięcznego pobytu nauczyli się 
praktycznie całego postępowania z mlekiem i przeróbką tegoż, jak również obcho- 
dzenia się z maszynami i przyrządami mleczarskie mi. 
Do tego skłania Wydział krajowy ten wzgląd, że większe mleczarnie a w szcze- 
gólności zaopatrzone w motory parowe, potrzebują personalu bardziej obeznanego 
z urządzeniem wzorowych mleczarń a nast
pnie pragnie Wydział krajowy przyspo- 
sobić sobie pomocników instruktora, którzy mieliby za zadanie - po odbyciu kursu 
mleczarskiego i kilkomiesięcznej praktyki we wzorowej parowej mleczarni - kiero- 
Wać przez jakiś czas nowo zawiązaną spółką mleczarską włościańską, dopóki stały 
jej kierownik nie nabierze potrzebnej bieglości w prowadzeniu interesu i nadzór stanie 
się zbytecznym. Dotąd zapptrzebowanie takiego personalu było tak wielkie, że skoro 
t
lko ukończył praktykant kurs praktyczny nauki mleczarstwa, otrzymywał miejsce 

Ierownika spółki większej pod korzystniAjszymi warunkami, jakie posada pomocnika 
lDstruktora przynosić by mu mogła. 


" 


I, 


a 


I, 


li 
I.
		

/DIGCZAS002004_07_4_052_0006.djvu

			6 


W roku bieżącym miał Wydział krajowy :;zesclU takich kandydatów na praktyce 
mleczarskiej. Z tych trzech, Maryan Pieczonka, Aleksander Bartoszek i Jan Kruźel 
odpowiedzieli w zupełności zadaniu, dwóch w krótce po wstąpięniu na praktykę nie 
chciało korzystać z nauki i zakład mleczarski opuścili - szósty zaś Jan Murzyn po 
ukończeniu trzytygodniowego kursu mleczarskiego w Tęgoborzy z postępem bardzo 
dobrym wysłanym zostanie do mleczarni parowej a następnie. wykształci się na po- 
mocnika instruktora. 
Obok działalności instruktorów i przygotowania persooalu pomocniczego dla 
spółek Wydział krajowy popiera
 także materyalnic nowo zawiązujące się spółki mle- 
czarskie przez udzielanie im nisko oprocentowanych, bo tylko trzy procentowych 
pożyczek na załozenie mleczarni, budowę domu, wodociągów lub wreszcie lodowni. 
Przed udzieleniem takiej pożyczki, bada oa miejscu kraj. instruktor mleczarstwa wa- 
runki rozwoju spMki a dopiero po uzyskaniu przychylnej jego opinii na wniosek kraj 
komisyi dla spraw rolniczych, udziela Wydział krajowy pożyczki po należytem jej za- 
bezpieczeniu. 
W bieżacym roku otrzymały pożyczki z funduszu dla przemysłu rolniczego na,- 
następujące mleczarnie: 
1) Spółka mleczarska w Tęgoborzy 
2) Aleksander Raciborski w Spasowie 
3) Jan Krukierek, mleczarnia spółkowa w Krośnie 
4) Towarzystwo handlowe w Dębicy na założenie mleczarni 
5) Emilia hr. Łosiowa z Chocimia 
6) Tekla Szujska w Laszkach dolnych 
7) Ewelina Dobrzyńska IJa za,rożenie zakładu do wytwarzania mleka 
wielokrotnego 
t:) Spółka mleczarska w Królowce p. Wiśnicz 
9) Witołd hr. Łoś w Zyznowie 
10) August Bobrownicki 
11) Kółko r0lnicze w Stromi u 
12) Pierwsza lwowska spółka producentów mleka 
Ogółem przeto udzielił Wydział krajowy pożyczek w kwocie 
na poparcie rozwoju mleczarń. 
Z kredytu przez Wysoki Sejm uchwalonego na środki 	
			

/DIGCZAS002004_07_4_052_0007.djvu

			7 


Natomiast projektowana mleczarnia w Dublanach słuzyć będzie do wykształ- 
cania w mleczarstwie uczniów wyższej i niższej szkoły w Dublanach. 
Na podstawie powyższego sprawozdania Wydział krajowy wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


l) Sejm przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Wydziału krajowogo z czyn- 
ności dotyczących podniesienia mleczarstwa w kraju. 
2) Sejm wstawia do rubr. XV. budżetu wydatków 
a) na utrzymanie instruktora, płaca wraz z kosztami podróży 2250 złr. 
b) na utrzymanie drugiego instruktora adjunkta wraz z kosztami podróźy 1.450 złr. 
c) na urządzenie kursów mleczarskich i na środki demonstracyjne do nauki 1000 złr. 
d) na pomocnika instruktora mleczarstwa 300 zk 


Z R
dy Wydzidu kr
jowego Królestw
 G
licyi i Lodomeryi Z Wielkiem Ksi
stwem Kr
kowskiem, 


We Lwowie, dnia 26. listopada 1898. 


Marsza
ek krajowy: 
St. Badeni w. r. 


Sprawozdawca: 
Stanisław Brykczyń.(jki w. r. 
Zastępca C7.
onka Wycl7.ia
!I krajowego. 


łJ:
		

/DIGCZAS002004_07_4_052_0008.djvu

			.':,', r-..
""..
:...". ..... < ': = " 1"- 


J...
 


(J 


"
		

/DIGCZAS002004_07_4_052_0009.djvu

			Ale
at do sprawozdania Wydziału krajowego. L W. 74603j9S. 


Wykaz lustracyi i pouczeń 


przeprowadzonych przez Jana Biedronia i Dr. Tadeusza 
Rylskiego w czasie od dnia 1. października 1897 do dnia 
1. listopada 1898. 


l. Instruktor: Jan Biedroń. 


I 
p.. Miesiąc Miejscowość Powiat Przedmiot 

 
- 
1897 
1. Paździel'. Busk Kam. Strumit Urządzenie mleczarni. 
2 " Lwów Lwów Urządzenie zakładu s t ery lizacyi 
mleka. 
3 Listopad Stanimirz Przemyślany Wskazówki co do urządzenia lo- 
kalu mleczarni. 
4 " Drochomyśl Jaworów Zbadanie warunków rozwoju mle- 
czarni. 
5 " Szczepłoty Jaworów } Wskazówki co do obchodzenia 
G Hruszów " się z maszynami. 
" 
7 " Stanimirz Przemyślany Puszezenie w ruch mleczarni 
dworskiej. 
8 Grudzień Czudec Hzeszów Wskazówki co do urządzenia 
lokalu mleczarni. 
9 " Osiek Biała Ustawienie maszyn. 
10 " Drohomyśl Jaworów Urządzenie lokalu mleczani dwor- 
I skiej. 
I 


2
		

/DIGCZAS002004_07_4_052_0010.djvu

			2 


ci. Miesiąc Miejscowość Powiat Przed m i o t 
..:j 
1898 
11 Styczeń Stronie Limanowa Organiza
ya spółki mleczarskiej. 
12 " Tęgoborza Nowy Sącz Urządzenie lokalu mleczarni spół- 
kowej. 
13 » Drohomyśl Jaworów Otwarcie mleczarni. 
14 Luty Nadyby Sambor Wskazówki co do budowy mle- 
czarni. 
15 ,- Rzeszów Rzeszów Kontrola stypendystów Wydziału 
Krajowego. 
16 " Lubowierz Cieszanów U stawienie centryfugi. 
17 " Spasów Sokal Wskazówki co do obchodzenia 
. . 
SIę Z maszynami. 
18 Marzec Laszki Bóbrka Zbadanie warunków rozwoju mle- 
cz arni. 
19 Marzec Zyznów Zbadanie warunków rozwoju pro- 
jektowanej mleczarni. 
20 " W yso ko wyżne 'rurka Urządzenie mleczarni. 
21 Kwiecień Czeluśmca Jasło 1 1 
Nowy I 
22 " TęgoborZit Sącz j Organizacya spólek mleczarskich. 1 
23 " Czudec Rzeszów 
24 Maj Czeluśnica Jasło l Puszczenie ruch mleczarni 
w 
25 " Tęgoborza Nowy Sącz f spółkowych. gil 
26 Lipiec OJeszyce Cieszanów I Ustawienie maszyn. 
27 " Hawłowice gór. Jarosław 
28 Sierpień Kalembina btrzyżów 
29 " Łęki górne Pilzno Reorganizacya spółki mleczar- 
skiej. 
30 Paździel'. Tęgoborza Nowy Sącz Kurs mleczarski. 


Ogółem w 1)O(lróży 185 dni. 


i.>If
		

/DIGCZAS002004_07_4_052_0011.djvu

			3 


II. Instruktor- adjnnlrt Dr. 'J1adeusz Uylski. 


I 
ci. Miesiąc Miejscowość Powiat Przed m i o t 
H 
1898 
1 Marzec Królówka Bochnia Lustracya spólkowej mleczarni. 
2 " Osiek Biała Lustracya spółkowej mleczarni. 
3 " Oleszyce Cieszanów Oznaczenie tłuszczu w smietance 
aparatem Dr. Gerbera. 
4 Kwiecień Dębica Ropczyce l 
5 " Machów 'rarnobrzeg 
6 " Łęki górne Pilzno 
7 " Szyn wald 'l'arnów l Lustracya spólkowych mleczarll. 
8 Lubcza Pilzno 
" 
9 " Stronie Limanowa J 
10 " Klimkówka Sanok W skazówki przy budowie lodowni 
11 Maj Czudec Hzeszów Wskazówki, jak postępować na- 
lezy w braku lodu, - lustracya. 
12 " Rzeszów Rzeszów Kontrola stypendystów krajowych. 
13 " Celuśnica JasIo Analizy tluszczu aparatem Dr. 
Gerbera. 


W czerwcu dwutygodniowy kurs mleczarski w krajowej szkole rolniczej w Ja- 
gielnicy, w lipcu, sierpniu: podróz naukowa po Szwecyi i Danii. 


Ogółem \f po(lr(
ży \)8 dni.
		

/DIGCZAS002004_07_4_052_0012.djvu

			ti
:;.:.
.

:.J::: . 


'$ 
...-'!