/DIGCZAS002001_1937_101_0001.djvu

			N 101 ( l'Ialfł)'toto pocztowa ) 
relplaco.. ryczałtem. 


. "":":':" 


t wów, sobota 8 maja 1937 


Rok 127 


WYCHODZI KAlDEGO POWSZEDNIEGO DNIA POPOŁUDNIU 


---- 
Cenr prenUftMW"'. Numer lei... ADRES RBDAKCJI I ADMINISTRACjI: CE.NA C.nr ogłon_ 
We Lwowie bu do
 RBDAKit, LWOW. UL ZlMOROWICZA 11 .. p. NUMERU Za 1 wIena -łI..... łI'Io 
m. &aeI'.). 
łJcIa oeło&UAiIICII 
caenia do domu . ...... IŁ 2'-, DMrt. ..- I ADMINIS Cjl .... 
. nadesłM_ I . nekrololKA 
. . kroalca, RpeI'o 
II dostawą do do.... . ..... M.2'40, II--ł. 1"- 111&1'. iał IOlpodU'CZ'pIi'e5ltl w tek gr. 11, pod IUIlł61Po 
221-12. 10 gr. ki_ na pierwszej lII'Oa ... 1"--. Tabelaryun.. o. prl. ... 
Na prowincji z prM- u.ty uldy fiaDllować, - ReklalUCje tej. Za jedllO słowo w drobnych o2łosnn,ac:h ....... ku... 
.yłkq poat
. . ...... al"-., twul 1"- Koato PKO Lwów otwarte wołae od opłaty. j Iprze4ał Iłowo Ił". .. lIIatrymonialne, kor.poac1e
 

Dicą . . _łea. zł. 1'-. kwart. tS'- ,. 1Oł.044. Rękopbówaadeałuycb aie zwraca .łę. prywa_ Mowo ...... ... 
............,... ...... .... 
Z aMnUelllem lDiełIc . 
 Zalranlczne o . prl. cIrot", 


Austria na rozdrożu. 


Dooko.ła zagadnienia austriackil'go 
wytworzył się już Dd dawna skompliko 
wany węzeł gordyjski, który trzyma 
i trzymać będzie jesz.
ze długo w napię 
du dyp]Jomacje wsz.ystkkh zaintereso
 
wanych krajów. W każdYm bQwiem ra 
zie problem austriacki jest w dalSiZym 
CIągu otwarty, prz)'lJlajmDJiej na pła. 
uczyŹ'l1iie międz.ynarodowej. 
W tej! chwili Austria. znajduje się 
pod działaniem trlzech sił: Niemi,ec. 
Włoch i'h Habsburgów. 
Sama sprawa powrotu Habsburgów 
przeszła ostatnio w poszczególlllyiCh sto. 
licach Europy znamiennCJ ewolucję. 
Francja., która na konferencii pokojo
 
wej przyczyniła się do zniesienia mo
 
narcM habsburskiej. dziś wypowiada 
się otwarcie za powrotem ksiecia Otto 
na na tron wiedeński. Podobne stano.. 
wisko z.ajmuje Watykan a prawdopo.. 
dobnie nie byłaby temu przeciwna i 
Anglia. N atomi.ast zaprzyjaźnione z 
Francją państ\wa Małej Ententy zajmu 
j
 wręcz przeciwne stanowisko.. widząc 
w powrocie Habsburgów początek mo 
żhwości odbudowan.ia da.wnei monar- 
chii austri.a.cko.węgierskiej. która mo. 
głaby się stać atrakcyjną dla różnych 
:ieu,.. jakie. weszły W skład państw ma- 
łej koalicji. . . . 
Zasadnd'Czy zwrot zaszedł w zapatry. 
\\'aniach Włoch. Zgadzają się one ob e 
cnie na to, Co tak długo z.walczały. Zga 
dują się mianowicie na uczestniczenie 
w rządach Austrii z.wolenników An
 
schlussu. l£ł()SZjooy po 
zamknięciu niedawnvch nall'ad Musso- 
liniego z Schuschniggiem nie powie- 
dziano. nid o gwalrantowaniu niepo.dle: 
głości austriackiej lub o restauracji 
Habsburgów a natomiast stwierdzo.no. 
że uregulowanie stanu rzeczy nad Du
 
najem winno. mieć miejsce przy współ- 
udziale Niemiec. 
Co się tyazy zagadnienia stosunku 
Austrii do Niemiec to po zawarciu po. 
,r:oz.umienia austlriiia'Cko.miemieckiego w 
dniu 11 lipca ubiegłe
o roku, wydawa 
łQ się, że stos!unki między Berlinem 
a Wiedniem jakoś się ulożCJ. Że wsta. 
nie wyna1ez,iDny jakiś modus vivendi. 
N adzi'e.ie te jednak okazały się w prze 
ważającej mierze płonne. Stosunki no: 
s.zą CO najwyżei charakter chłodnej 
poprawności. Berlin zresztą ma ż.al do. 
Wiednia z.a pewne odchylenia. od ostre 
go kursu represyjnego w stosunku do 
sQcjalistów. 
To co kanderz. Schuschnigg czynił 
ostatnio. skierowane było przeciw 
wszelkim próbom il'11.ISChlussu. Areszto 
wania narodowych socjalistów. wielo.. 
krotne z.apewnienia o możliwości po- 
wrotu Habsburgów. flirt z Pragą - to 
wszystko. dobitnie świad.ozvło o tym. 
it rząd wiedeński nie ma zamiaru czy. 
nić ja.k..OC:hś większych ustępstw na rzecz 
poczynań hitlerowskich. Zagrożony 
przez Niemcy rząd wiedeński usiłuje 
nawet z.bliżyć się do Węgier, gdzie 
rząd Daranyi'ego prowadz'i walkę z 
hitleryzmem. 
Sytuacja l'IZą.du aus1Iri.aclcie£!o jest na 
prawdę trudna. CZy Austria 
echce I 
szukał pomocy w dalekiej Francji lub I 
Anglii? Cz.y przyłąoz.v się bez zastrze- ' 


Straszna eksplozja sterowca "H inden bur g". 
Paryż. 7. 5. (PAT.) Agencja Havas:t 
dQnosi: z. Nowego lorku o strasznej 
eksplozji na transatlantyckim sterowo 
au "Hinderibul'lg" w cz.asie ladowania 
w Lakehurst. Z niewyjaś.niQnvch dotąd 
przyczyn w chwili, gdy steerowiec zbli 
żał się clio wieży. gdzie miał zakotwi. 
czyć się, nastąpił wybuch i stero'w.iec 
stanął w płomieniach. Płonący Zeppe::- 
lin runął na ziemię z ogłuszajCJcym hu
 
kiem. ZorganiZ'owana natychmiast ak- 
cja ratunkowa napotyka na widkie 
przeszloody, gdyż niemożliwe jest zbli 
żyć się do palących się szczCJtków ste. 
rowca. 
Zeppelin przybył do Nowerlo Jorko 
z dwunasto godzinnym, opóźnieniem. 
mając na pokładzie 100 osób w tym 39 
pasażerów i 61 członków załorli. Do- 
tychczas zdołano uratować trzy osoby. 
Los pozostalych osób nie jest dotąd 
:znany. 
Katastrofa nastąpiła o Rodz. 19.15 
wedlug czasu miejscoweRo t. i. okolo 
godz. l.szei czasu środkowo=europej- 
,kiego. 
Sterowiec "HindenburR" odbyl do. 


- 


-. 


tychczas szczęśliwie 20 podróży ponad I 
Atlantykiem. 
Lakehurst. 7. 5. (PAT.) Jeden z fun 
kcjolDlariIuszów. zatrudniQnych na lofui 
sku, znajdował się w chwili eksplozji 
obok wieży. do. której bywał umoco. 
wywany Zeppelin. Twierdzi on, iż 
"Hindenburg" w chwili katastrofy 
znajdował się najwyżej na wysokości 
100 metrów. Widać było dokładn'ie pa 
satŻ:el'Ó'W rozbawionych i śmiejących 
się, którzy radośnie witali zgromadzo. 
nych na lotnisku. powiewając chuste. 
czkami. Nagle nastąpiła straszna eks- 
plozja. SłużbA i funkctonariusze. poma 
gający w manewrowaniu s,tatku pod. 
czas lądOlWalnia zaledwie u:lołali odbiec 
na stTonę, zanim zwaliła sie na ziemię 
pł.onąca i dymiąca masa aerostatku. 
Pomimo niesłychanego. gorCJca, jakie 
wydzielało się z płonącej masy, wszczę 
to akcję ratunkową i dostano się do 
wnętrza pło.nącego sterowca.. 
Pimwsze osoby dostały sie do wnę- I 
trza statku o godz. 19.50 według czasu 
miejscowego. Przede wszystkim natra. 
fi,ono w pobliżu kalbinv komendanta 
.t 


Dzjeń pokut, pras, sowieckiej. 
Moskwa. 7. 5. (PAT.) 25
ta roczni. 
ca założenia organu partyjnego .,Praw. 
da" stała się "dniem pokutnym" dla 
całej prasy sowieckiej. oczywiście z 
wyjątkiem ..Prawdy", która apoteo- 
zując w artykule wstępnym swoją 
ćwierćwiekową działalność. podkre_ 
śla, ie odegrała ona olbrzymia rolę w 
rozbiciu wszelkich ugrupowań opozy. 
cyjny 
h. 
Większość jednak dziennikarzy 50. 
wieckich - po.dkreśla "Pra wda" - 
PQsiada poważne braki, a młanowicie 
nledostatecZUtc szeroki widnokrąg 
polity
zny i kulturalny. Dzięki sła. 
bym kwalrfikacjom politycznym 
dziennikarzy prasę wykorzystują wro
 
gowie ludu, szkodnicy oraz agenci ja. 
pońscy i niemieccy, a takż.e lewicowi 
opozycjoniści. 
Inne dzienniki podnoszą zasługi 
,.Prawdy" i publicznie krytykują wla. 
sne błędy. 
Nawet urzędowy organ .,Izwiestia" 
nie otrzymał dyspensy od surowej 
"samokrytyki". Dziennik ten po 
stwierdzeniu. że ..poziom ideowo po. 
lityczny dzienników sowieckich jest 
niski, ie są one powierzchowne i wy. 


- 


pelnione beztreściwą frazeologią i li- 
zusostwem. że brak im czujności par- 
tyj. :t: w aparatach redakcyjnych sie- 
dz,) opozycjoniści, pisze o sobie:o na. 
stępuje: zarzuty te przede wszystkim 
dotyczą pra..:owników "Izwiestij", 
gdzie sieclrzą wrogowie ludu i cały ko.n 
glomerat zdecydowanych zdrajców i 
ł.::jdaków. 
Dzjennik ,.za, Industralizaciu" przy 
znaj e się do ..indDlencji politycznej". 
pisząc, że ..nie ori,entował s.je w szkod- 
niczej i szpiegowskiei działalności w 
przemyśle chemicznym"'. 
"Na St$ży" (ol'gan ..Ossoawiachi< 
mu") również przyznaje się. że ..nie 
dość szeroko obejmuje ważniersze dzie 
dziny pracy Dbronnej i że jest słabo 
związany z organami Ossowiachimu i 
czyte:lnikami ". 
Wojskowa "Krasiilaja Zwiezda" 
wprawdzie nie krytykuje samej siebie, 
lecz oskaTŻa prasę wojskowCJ o ..niedo" 
stateczne wypełnianie postamowiel\ 
Centralnego kDmitetu partii i wskazaJ\ 
Stalina w dziedzinie przyswajania za.. 
sad bolszewickich ()J'az Q obojętMŚć 
polityczną". 


Min. Neurath .0 współpracy 
niemiecko-włoskiej e 


Rzym. 7. 5. (PAT.) "Giomale d'Ita. 
lia" ogłasza wywi,adz ministrem spraw 
zagr. von N eurathem. który oświad- 
czył, m. in., iż. współpraca włosk
nie- 
miecka nie ma żadnych celów nieja. 
SIlych, cmi ekskluzywnych. W sprawie 
hiszpańskiej Włochy i Niemcy mają 
wyłącznie na celu ochrone wartości cy 
wilizaClji. Nie mamy w tej dziedzinie - 
mówił minister von N eurath - żad" 


- 


żeń do osi Rzym-Berlin? Czy może 
przystąpi do nowej koncepcti MdHu. 
najskiej: Czechosłov.\i-cja- Austir.ia- 
Węgry? Bądź co bądź Austrlia jeSt w ! 
tej chwili na rozdroiu. L. 


nych planów egoistycznych. T e same 
zasady kierują naszą poLityką naddu- 
najską, której wyrazem są układy nie- 
mieck:o,.austriacki:e z 11 lipca 1936 r. 
oraz układy włosk
jug05Łowiań.skie z 
25 marca 1937 r. Należv zabezpieczyć 
każdemU! narodowi możliwości rozwo. 
jowe, uważając go za podmiot, a nie 
ZA przedmiot ewolucji. Również w 
spraw1e p3lkttu zachodniego Włochy i 
Niemcy podzielają tę opinię. co mo. 
głem stwierdzić w toku ostatn.kh roz- 
m6w, przeprowadzonych w. Rzymie. 
Zaledwie postulat belgijski zostanie 
rozwiązany, trzeba będzie ująć intere- 
sy pozostałych państw zainteresowa- 
nych w sposób jasny i prostv. 


na zniekształcone w okropny sposób 
z.włoki mężlCZy:zmy. 
O godz. 21.15 nastąpiły trzy dalsze 
eksplozje. 
Urzędnicy celni. którzy znajdowali 
się na lotnisku w chwili katastrofy, 

ierdzą, iż dotychczas wydobyto spod 
szczątków aerostatku zwłoki 37 ofiar 
katastrofy. 
Paryż. 7. 5. (PAT.) Agencja Hava<5a 
w depeszy z Berlina podaje następują; 
cy opis aerostatku, który zginął w kata 
strofie: 
Stierowiec "I-Hndenburg", należący 
do Towarzystwa Zeppelin. został WY. 
budowany w r. 1932 w Fridrichshafen. 
Dugość jego. wynosiła 248 metrów, 
średnica 41 metrów. Bvł on zbudowa. 
ny z da,ralunium. Po.jemność jego wy- 
nosiła 290 tys. metrów sześc. Sterowiec 
ten powinien być wypełniany z.a porno 
i cą helium. Odstąpiono jednak o.d tej 
z.asady z powodu z.byt wielkich ko- 
sztów. "Hindenburg" posiadał 4 m
 
tory () sile 1000 koni każdy. Szybkość 
jego. wynosiła o.ko.ło 150 klm. na godzi- 
nę. Kabiny, przeZl11aczone dla pasaże. 
rów. mogły #)mieścić 50 osób. "Hin- 
denburg" należał do najbaroziej współ 
ozesnych i najno
ych Zeppelinów. 
Wewttlętl'zne urządzenie było z.bytkow 
ne. W kabinach z.najdowała się ciepła 
i zimna woda. SpecjaLna sala była prze 
z.naczona na palarnię. 
Bilet do Ameryki; Północnej koszto
 
wał 1000 mk.. do Ameryki Południo. 
wej 1500 mk. 


URATOWANO 64 OSÓB. 
Lakehurst. 7. 5. (PAT.) Według in
 
formacji niemieckiego. Biura informa. 
cyjnego, w chwili lądowania aer<>Sltatku 
"Hinden.oorg" pada! lekki deszcz. N a 
pokładzie sterowca znaidowało się 36 
pasażerów i 60 członków załogi. Do- 
i tychcrzas uratowano 44 członków zało. 
gi i 20 pa6a.źerów. Sterowiec lądował 
w wyjątkowo niekorzystnych wa.run
 
kach. Krążył przeszło. godzinę nad por 
tem lotniczym. Eksplozja nastąpiła 
kiedy sterowiec powoli zaczCJł pochylać 
się ku wieży, do której go zwykle umo 
cowywano. Dwaj dowódcy statku kpt. 
Pruss i kpt. Lehman do.znali ciężkich 
oparzeń. 


Jest coś dziwnego 
w tei katastrofie. 
Lakehurst. 7. 5. (PAT.) Dyrektor 
portu lotniczego. w Lakehurst - Gil 
Robb Wilson <>swiadczvł: W eksplozji. 
która znisz.dzyła aer:ost.atek. dziwno 
je$t to, iż pierwszy wybuch nastąpił w 
zbiol'1likach wod01'lui w tyLe statku. Ae- 
rostatek gotów był już do zakotwkze
 
nia, kiedy pł,omien.ile objęły jego tył. 
Osoby. które ratowały się, znajdowały 
się w gondoli z maszynami. Od 21 lat 
- powiedział p. Wilson - wielokrot'
 
nie widziałem rÓ7Jn.e wybuchy i sam{)
 
loty w płomieniach, ale n
dy nie wi- 
działem nic podobnego do wybuchu 
"Hindenburga". Marynarze. którzy 
rzucili się na ratunek pasażerów pło. 
!uącego statku, zasługują na jak najwię 
kszą pochwałę. Oświadczenie swe p. 
Wilson zakończ.ył, ieszcze raz twi:er. 
dząC:, iż jest coś dziwnego w przyczy- 
nach tej katastrofv. 


.-............
..-...!.".t:.
		

/DIGCZAS002001_1937_101_0002.djvu

			, 


"GAZETA LWOWSKA" Nr. 101 z dnia 8 maja 1937 r. 


Wiadomo ści bieżące. 
7 Pk 
Jutro: Stanisława 
MAJA 1937 Wsch6d słońca 3'55 
Zaćh6rl 19 II 


TEATR WIELKI. 
Piątek god::. 19.30 "Podwójna buchalte. 
ria'ł. 
Sobota god::. 19.30 "Podwójna bu".hal, 
teria" . 
Nied::iela godz. 15.30 "Profesja pani 
Warren". - Godz. 19.30 "Podwójna bu, 
chalteria" . 


POWSZECHN:Y TEATR ZOŁNJ:ERZA 
(Tut! RozmaltokO 
Piątek gad::. 20 "Wieczór tańca, pieśni 
humoru". 
Sobota godz. 15.30 ,,0 dwóch takioh co 
ukradli księżyc". - God::. 20 "Wieczór 
tańca, pieśni i humoru". 
Nied:.ida godz. 19.30 "Matura". 
Ponieuzilałek teatr nieczy11lDY. 
Wtorek teatr nicaynny. 
Sroda teatr nieczynny. 


TEATR COLOSSEUM. 
2 oficjalne występy wiedeńskiego teatru. 
Piatek godz. 20.30 "Ludzie nocy". 
So'bota godz. 12 "Sprzedane du.s::.e". 
Go
. 16 "Mąż niedołęga". - Godz.. 20.30 
"Sled::.two" . 


DNOTEATRY I 
APOLLO: "Parada miłości". 
CASINO. "PŁomienne scrca". 
CHIMERA: "Moskwa-Szanghaj". 
EURDPA: "Jedna na milion". 
KOPERNIK: "adone śv"i.a
o". 
M..-\RYSIENKA: "Brutal". 
METRO; "Rakoczy marsz" oraz "Zbieg 
z Jawy". 
MUZA: "Romea i Julia". 
PALACE: "Jej Wy!>okość tańczy wal. 
czyka". 
PAN: "Król kobiet". 
PAX: "A.'n,thony Adversc". 
RAJ: "Rose Mańe". 
STYLOWY: "Sam Dootsworth" i rewia. 
SWIT: "Władca podw:)dnego świata". 
TON: "S.przedawca traktOTów" . 
UCIECHA: "Bohater" i rewia. 


!'OTOPLASTlKON. 
"Kair". Przepiękne miasto u wr6t PUl 
styni. 


- Występy Adolfa Dymszy w Teat..ze 
Wielkim. Codziennie o godzinie 20.tej .wie, 
cz,orem w Teatrze Wielkim występy zn3komi 
tego artysty Adolfa Dymszy w świetnej KO' 
medii l:luzycznej p. t. "Podwójna buchalte. 
ria", w reżyserii 1. Strachockiego. Dekora. 
cje O. Rex
. Kierownictwo muzyczpc J. 
Munda. Dalszą obsadę tworzą pp.: Bohda{l' 
ska. TomasZ'Cwska, Wilińska. Brochwicz, 
Berski, Ldiwa, Szpiganowicz, Kalinow;.z i 
inni. 
- Niedzip.łna popołudniówka w Teatrze 
Wielkim. W niedzielę, dn
a 9,lgo maja 
b. r.o godzinie 3.30 po południu w Te. 
atrze Wielkim znakomita sztuka G B. 
Sł:aw'a p. t. "Profesja Pani Warren:' w 
obsadzie premierowej, -- Najn:ż.sze cen)' 
miejsc. 
- Lucienne Boyer w Teatrze Wielkim. 
Wszechświatowej sławy artystka . pil'ś' 
niarka, najpopwa>mie}sza Paryżanka Lu. 
cienne Boyer w przejeźdrzie do Buda.p
ztu, 
wy stą.p i tylko jeden raz w Teatrze WJeL 
kim w poniedz.iałek, dnia 10'glo maja br. 
W pn
:',lIlie najcelniejsze piQsenki i prze, 
;-",i, . '. m. in. piosenka "Parlez moi 
d'a!TIour". Lucienne Boyer wystą.pi z udzia
 
lem w;a,nej kapeli jazzowej. - Bile. 
ty już do nabycia w kasie Teatru 'Wielkiego 
Qraz w magazynie nut Seyfartha, -.lI. -\k:d,::, 
micka 6. 
- Hallo 1 Hallo. 1 Jeszcze tylko jeden 
dzień dzieli od niebywałej atrakcji, której 
cczekuje cały Lwów. Będzie tooryg;nal. 
ny "Wieczór tańca, pieśni i humoru" w Po. 
wszechnym Teatrze Zołnierza (b. ROZIn.lii:->. 
ści) ul. Rutowskiego 22, w którym znm! 
s::erokiej publiczności ulub;eńcy nie tyJ.b 
L\'!owa, ale i całej Polski - z radia, Qdtwo. 
rzą szereg kreacji. Jest tam Pan Strońć, NIc. 
pan Fleisoher, międzynarodowa śpiewac:-ka 
Lov Short i 12,letnia tancerka Basi.1 Bi
tne. 
równa. W programie parodie \\o-ybitnych a.u. 
torów, groteski aktualne, zagraniczne i nie. 
zagraniczne, tańce charakterystyczne, ludo. 
we, kla'syczne, narodowe, tudzież niezrówna. 
ne gawędy Pana nieemerytowanego emeryty 
i wiele innych niespodzianek. Wszystk,) za. 
p"wiada się wspaniale, przysparzając jedy. 
nie dyrekcji Teatru SPQro kłop,otu - któr.1 
dochód przeznaczyła na budowę Domu Zol. 
nierza - z powodu braku miejsc, jakich po, 
zost<1ło w kasie tylko kilka. 
Hallo I HallQ I Jeszcze kilka wolnych 
biletów. 


KRONIKA MIEJSKA. 


Zamach samob6jczy. W cZJoraj w miesz:ka
 
niu swym przy ul. Furmańskiej 6 u:siłlowała 
pozbawnć się życia pnez: zażycie weronalu 
26.1ctn!:I SY'II1a SeHer. WeZiWane, Pogotowie 
ratun-kowe .odwiozło ją do sZJpitala. Przy. i 
czyny usiIowanego samobójstwa samobój. 
stwa nie :z.dołanQ ustalić. 
Wyrwanie torebki. Klara Duerr (Lesz
 
czyńskiego 22) do.niosla policji.,. ie wc
()raj 
wiec:::orem, gdy przechodziła przez. pl. Kira,j 
kowski, nieznany sprawca wyrwał jej z rąk 
torebkę, zawierająq 60 z.ł., po czym zbiegł. 


Dar Lwowa dla Armii. 


W wykonaniu uchwały Rady miej. 
skiej z dnia 10 czer\\'ca 1936 r. o za. 
kupnie dwu samolotów iako dar 
Lwowa dla Annii, Zarząd miejski za, 
mówił dwa samoloty i przekazał je w 
dniu wcZ\orajszym przedstawicielom 
władz \vojskowych. 
LI roczystość poświęcenia i przeka, 
zania samolotów, które otrzymały na- 
zwy .,Lwów l" i "Lwów 2" odbyła się 
na lotnisku cywilnym w Skniłowie. 
Oba samoloty zost3ły ustawione 1?r
ed 
hangarami portu lotni,;zego. wokół 
w czworoboku ustawiły sie fonnacje 
wojskowe, delegacje korpusu oficer. 
skiego i kompania honorowa 7. orkie' 
strą. N3 krótko przed godz. 12-tą 
przybYł prezydent miasta dr. Sto 
Ostrowski w otoczeniu wiceprezy. 
dentów dr. Weryńskiego i Chajesa. 
Przybyli również reprezentanci władz 
cywilnych: im. p. Wojewody lwoW- 
skiego nacz. inż. Szy,;zygieł naczelni. 
cy Vrz. Wojew. Krzvwoszyński j 
T ejszerski, starosta powiatowy Za. 
mecznik i wicestarosta dr Dembow. 
ski, prezes Aeroklubu dyr. P. K. P. 
Grosser, prezes Polskiego Białego 
Krzyża dyr. Poczt i T el. Mo
zoro, se. 
kretarz Okr. P. P. W. naczelnik A. 
Winogrodzki, prezes Izbv Skarbowej 
Kucharski. pro£. inż. Matakiewicz, 
rektor Korowicz. grono radnych i in. 
Obszerny pla
 przed hangarami wy- 
pełnił się z.aproszonymi gośćmi i pu, 
blicznością. 
Krótko po godz. 12.tej przybył w 
otoczeniu o£i:cerów P'Ułkownik P., który 
odebrał raport od dowódcy ustawio- 
nych w czworoboku oddzialó", i przy 
witał się z zebranymi. 
Samoloty poświęcił ks. kanonik Zak, 
oświadczając m. in.: 
N a zew N aczelne:go Wodza społe. 
czeństwo Lwowa odpowiedziało zor. 
ganizowaną akc.i.
 zbiorowa która 
objęła wszystkIe kategorie. warstaty i 
skupienia ludności. Akcia ta wstrzy. 


mana chwilowo na okres mIeSIęcy 
zimowych, zostaje obecnie podjęta w 
dalszym ciągu. 
Niezależnie od ak
ji ogólno.obywa- 
telskiej na rzecz Funduszu Obrony 
Narodowej - miasto jako takie uw
 
:a
o za swój obowiązek dać realny 
wyraz swemu stosunkowi do sprawy 
Obrony Narodowej. Zespalaiąc się z 
całym społeczeństwem w doniosłej 
akcji na F. O. N.. miasto Lwów po- 
stanowiło ze swej stron V przyczynić 
się do zwiększenia zasobów Obrony 
N
rodowej. To też Rada mieiska mia. 
sta Lwowa na posiedzeniu w dniu 10. 
czerwca 1936 r. uchwaliła zakupić dwa 
samoloty szkolne na cele F. O. N. i 
ofiarować je Annii. jako dar Lwowa. 
Imieniem miasta oddaję ie w Twoje 
ręce, Panie Pułkowniku, z serdecznym 
życzeniem, by dobrze służyły naszej 
Armii. by zaprawiały jak naiwiększy 
:::astęp młodych lotników do twardej i 
pięknej służby podniebnej dla Pań. 
stwa, by nazwy ty,;h samolotów, 
błyszczące w słońcu były symbolem 
tej ry;:erskiej i niezłomnej wierności, 
która stanowi wyznanie wiary Lwo. 
wa, jego chlubę naj\\iększ<1 i dewizę 
herbową. 
Na przemówienie prezydenta mia. 
sta, po którym orkiestra woiskowa o. 
degrała Hymn Państwowy. odpowie- 
dział płk. P. Zaznaczył on, że o. 
f jarowane samoloty dobrze spełnią 
swą służbę dla wyszkolenia kadr mło. 
dych pilotów, że rozpoczynając od 
w,;zesnego ranka aż do :::a;:hodu słoń- 
ca będą wzbijały się w powietrze, 
ćwicząc w trudnej służbie młodycn 
adeptów lotnictwa. Przemówienie 
swoje zakończył plUłkownik P. O'krzY' 
kiem na cześć miasta Lwowa jego 
prezydenta. 
Na zakończenie uroczvstoś.:.i oba 
samoloty wzbiły się w powietrze. do. 
konuj

 kilku okrążeń nad lotni. 
skiem. 


Poświecenie sztandaru placówki 
B. Weteranów Armii Polskiei we Francii. 


ZaJWi.ązatta pod koniec '1JIb. roku we 
Lwowie Placówka Stow. Weteramów 
AnnH Polskiej we F>rancji, grupująca 
w dniu dzisiejszym już ponad 400 
członków, rozwinęła w krótkim stosun 
kowo cz.a.sie baTdzo ŻYWą dz.iałalność 
organizacyjną i Ideową. Praca Zarządu 
Placówki wydała dotychczas dobre wv 
niki, dowodem czego była wczorajsza 
uroczystość poś,więcenia sztandaru. 
Uroczystość rozpoczęła się nabożeń- 
stwem w kościele garnizonOWV11l O. O. 
J ezuit6w, w czasie któreg'o kazanie wy 
głosił i dokDnał poświęcenia sztandaru 
ks. kap. MatZl1ler. N a nabożeństwie 
jawili się przedsbwidele władz cywil. 
nych i wDjskowych, Draz delegacje 
wszystkich Związków kDmbatanckich 
ze Zw. Legionist6w i Zw. Strzele'ckim 
na oz.ele. 
Rodzicami chrzestnymi sztandaru 
bvli per procura p. wojewoda dr. Bi. 


łyk, Insp. Annii gen. Fahrvcy, D-ca 
0'. K. gen. Karaszewicz-Tokarzewski, 
oraz osobiście prezes FPZOO sen. hr. 
Wojciech Gołuchowski. hr. Zofia Go. 
łuchowska, p. Kami:la Ostrowska, P. 
Wj.lhelmiJna Moszorowa, p. Halina 
B;ttnerowa i p. Jadwiga Rusinowa. Po 
nabożef1stwie pierwsze gwoździe zosta 
ły wbite w zakrystii świątyni. 
Z kolei odbyło się n.a pla,CjU Sw. Du. 
cha przekazanie sztandaru. którego do- 
konał płk. Biftner, wygłaszając przy 
tym przemówienie o znaczelniu uroczy' 
stości dla B. Weteran6w, zrzeszonych 
w Placówce lwowskiej. Sztandail" ode
 
brał klęcząc i złożył ślubowanie Ko
 
mendant Placówki ppłk s. s. inż. Skór 
ski Stanisław. Po odebraniu sztandaru 
poczet przeszedł pDd pomnik Mickiewi 
cza na Placu Mariackim, g-dzie odbyła 
się defilada. 


- 


Sport i wychowanie fizyczne. 


W ramach Tygodnia Sportu Akademika, 
orgJJni'zowa,nego przez lwowski AZS. Odf 
były się w sobotę i niedz.ielę na bOisku Po. 
glooi międzY1.1czclni.1ne zawody lekkoat:cty. 
czne. W klasyfi'kacji drużynowej zw)'ciężył 
UJK 53 pkt. 
W ramach rozgrywek lwowskiej Ligi okr. 
rozegrano w niedz.ielę następujące sp'olka. 
nia: Ognisko (Jarosław) - Lechia 4:2 (3:2). 
- Resovia (Rzeszów) - Ukraina 2:0 (2:0). 
- Pogoń I. B. - RKS. 3:1 (2:1). - Has
 
mo'nea-Cza'rni 2:0 (I :0). 
Pierwszy dzień zawodów konnych, urzą; 
d,zonvch w ramach meetingu Polskiego Zwią 
zku Jeździeckiego, Qrga,nizowanych przez 
Małopolski Klub Ja::.d,y Konnej i 0,K. s.o. 
kob Macierzy odb)'ł 'Się przy pięknej p,o. 
godzie. Ranny bieg na przełaj na dyst.1ns,ie 
ok. 2.400 m. wygrał ppor. Tu.szczak na wał. 
"Rascal". Bieg "od punktu do punktu", 


Wielkie włamanie mieszkaniowe. Wczoraj 
w g.od!z'inac.h PlOpoŁucLniiOwych pod nieobec. 
ność cLomowmików m}r. dr. J6z
£a Dąhrow. 
skiego (RomanoWncza 3) dO'konano włama. 
nia do jego mies:.kania i sk.radzi,on.o bro,w. 
ning, biżuterie;, futro oraz 300 zł. w 
ot6wl 
ce. Łąc:ma s::kJoda W'J'Thosi 3.000 :l. Zaw'iJ. 
domior.a policja wdrożyła energicZitle do_ 
ch'edzenia. 


dyst. 2.500 m. z HlIliszem prz¥niósł zwydę. 
stwo ppor. Matysiakowi na kI. "Anita". 
Konkurs dokładności, średni, przeszk()dy 
wysolł;oki 1.10 m. w ,noś,ci 14 zgromadził 
wi
kszą Hość startwją.cych, Nagrody roz
 
dzielono między Z.1wodni!ków, którzy przy< 
byli parcour czysto. Drllg'i dzień zawodów 
w piątek na boisku Sokola.Macierzy. 
Wisła remisuje z Garbarnią. J edvny 
czwartkowy meoz o mJstr::ostwo Ligi, roze. 
gr:Iny w KraJkowie pOID'iędzy lokalnymi ry. 
wa12mi: Wisłą i Garbarnią zakończył się 
wyrni1
iem nicwZostrzyg:niętym 1:1 (0:0). 
Wiedeński FAC. bije ŁKS. 5:0. W Łodz,j 
rozegr
ny z,ostał międzynarodowy mecz pił. 
karski pomiędzy F1orisdorfer A. C. (Wie. 
deń) a li'gow)'m ŁKS. Zwyciężyła msluże. 
nie drużyna gości w stosu'nku 5:0 (2 :0). 
300 ZA WODNICZEK NA STARCm. 
Dnia 6 maja nastąpiło w Warszawie o. 
twarde lO
tyohccntraLn)'c.h kobiecych za. 
w.odów strzeleckich, pod wysokim protekł 
toratern Marszałka Polski Smigłego.Ryd,za. 
Na otwarcie przybyli: palni marszałkowa 
Aleks-andra Piłsudska, .d-)'1rektor PaństwlJwe. 
go Ur::c;dll WF. i PW. gen. bryg. Ob::yna 
\Vi'lczyńsk,i, pdJk. Machowicz w zastępstwie 
dcy OK. 1 o,ra,z liczni przedstawiciele '\vla,d,z 
woi
kowych i organiza'C)'1j społeoz,nych. 
Do zaWlOd6w zgłosiło się 300 zaw
J,ni
 
czek, z 9.cill stowarzyszeń. z terenu calej 
PoJ
ki. 


PRZYGODY INZ. CENTKIEWI. 
CZA NA OCEANIE LODOWA. 
TYM. 
DO' Warszawy powrócił inż. Cz.esław 
J. Centki
wic.z, który wZliął udział w 3 
miesięcznej wyprawie myśliwskiego sta 
tku norweskiego M/S "Isfjell" na oce. 
anie LodOlWatym, mając do przeprowa- 
dzenia specjalne zadania naukowe. 
W ciężkich warunkach atmosferycz 
nych, wśród gwałtownych sz.tornów, 
statek krążył międz.v lodami mOr'Z1a Bia 
lego i morza Barentsa. W dniach 9-15 
marca r. b. sy
uacja M/S "Isfiell" stała 
się krytyczna wskutek nacisku lodów 
pchanych przez płn
wschodnie wiatry. 
Trzykrotnie załoga przygotowywała się 
do . 
usz.c.zenia statku i wvrz.uciła na 
[ód część prowiantów i ekwilDunku. 12 
marca M/S "Is£iell" został całkowicie 
wypcihnięty na lód, 
dzie przewrócił się 
na prawą burtę i w tlej pozvcii przeleżał 
kilkanaście godzDn. Znajdujący SILę nie- 
opodal w anaJ.ogLc.znej sytuacji drugi 
statek myśliwski "V esteris" UlI
ł wów- 
czas z'uiPełnemu zmiażdżeniu i w ciągu 

 minut poszedł na dno. Zało
a została 
uratowana prz.ez. wez.wanv radiotelegra 
£ic.zn'ue wo}enny okręt norwerski S/S 
"Fridtjof Nansen", który jednocześnie 
wyprowadził M/S "Is£iell" ze zwartych 
lod6w. 
PlY:lą.c dalej ku północy M/S "Isfjell" 
dotarł aż do 74 st. szer. płn. posuwając 
Eię WIZ dłuż zachodnich brzegów N owej 
Ziemi. W tej części oceanu napotk,!Il10 
olbrzymie stado fok, obliczane na 60- 
100.000 sztuk. W ciągu trzech i pół go
 
dzin upolowano tam około 200 fok. 
Ogromne Slklup1ska fok zwabiły liczne 
białe niedźwiedzie i Iniezmierne r:zesze 
ptactwa pobrnego. N a wysokośoi WY' 
spy Kołgujew M/S "Isfjell" natrafił na 
I 
dUże stada m0i1'S6w. Największv zupo. 
lowanych (ustrzelonv przez inż. Cent. 
kiewicza) miał ok. 6 m. dług-ości, 5000 
kg. wagi i kły długie na 70 cm., ważące 
ok. 5 kg. (przywiezi. 
15.15: Płyty. 15.50: Pogadanka. 16.05: Plyty. 
16.15: Orkiestra. 17: Nabożeństwo z Wilna. 
17.50: Przegląd wydawnIctw. 18: Pogal{an" 
ka. 18.10: Wia,d. sport. 18.20: Płyty. 18.35: 
Feł.iet-on. 18.50: Pogad-łinka. 19: Audyc.ja 
dla Polaków za granicą. 19.30: Audycji1 
muzyczna ze Lwowa. 20.25: Nowości lite. 
r.ackie. 20.40: Dziennik wiec::.orny. 20.50: 
Recital skrzypoowy. 21.15: Pogadanka. 
21.25: Trans. z Budapesztu. Orkiestra cv
 
gańska. 22: "We!>oła Syrena w piekle". 22.30 
Muzyka taneO'Zlna. 23: Rłyty.
		

/DIGCZAS002001_1937_101_0003.djvu

			..GAZETA LWOWSKA" Nr. 101 z d.ni.1 8 maja 1937 r. 


J 


PA:\' PREMLER SKŁADKOWSKI 
NA INSPEKCJI. 
Warszawa. 7. 5. (PAT.) Prezes Ra. 
dy ministrów i minister spraw wewnę. 
trznych gen. Sławoj.Składko.wski d0- 
konał w dniu 5 maja inspekcii Wydzia. 
łu archiwów pańSltwo.wych Minister. 
shva W. R. i O. P. przy ul. Długiej 
n Pan Premier stwierdził. że o godz. 
8.ej nie było. jeszcze w biurze nikogo 
z urzędników, wobec. cz
o, opro.W
 
.dzany przez woźnego. obsz.edł biura 
wydziałru i obejrzał pozostałe w bu. 
dvnku, pl1Zeznaczomvm do rozbiórki, 
resztki akt .dawnych. O godz. 8.10 obe 
cne były w biurze tylko dwie urzędini- 
czki. Pan Premier o.puścił biuro, nie 
mogąc się doczekać przybycia reszty 
zatrudnionych tam urzę-dników. Pa'tl 
Premier polecił zbadał przyczyny nie- 
punktualności urzęd'tlików i wvciągn
ć 
wobec opieszałych w przybywaniu do 
pracy odpowi1ednie konsekwencje. 


ODJAZD MINISTRA HOLENDER 
SKIEGO. 
Warzawa. 7. 5.(PAT.) W dniu wczO 
rajszym opuścił Warszawę- minister ho 
lenderski Gelissen wraz z towa.rzys'zą. 
cym mu dyrektorem van Kldfensem. 


KO;'I"lEC STRATKU PRACOWNI- 
KOW AUTOBUSOWYCH 
W LONDYNIE 
Londyn. 7. 5. (PAT.) Przedstawi. 
ciele pracowników tramwaiowvch i au. 
tobusowych postanowili wczoraj wie- 
czorem zgodzić się na propozycje, któ. 
re zostały im przedstawione ikonty. 
nuować pracę, w oczekiwaniu na osta. 
teczne decyzje związkowei rady wyko. 
nawczej. 


HYDROPLAN W OGNIU KARA. 
BINOW MASZYNOWYCH 
Algier. 7. 5. (PAT.) Hydroplan ..Vii I 
lE de Toulon", kursujący stale na linii 
Marsylia-.Algier ostrzeliwany był 
przez karabiny maszynowe w chwili 
przelotu nad Minorką. Zadna z kul 
nie trafiła samolotu, który nie uszko. 
dzo::y przybył do Algieru. 


POZAR N A POKŁADZIE PA. 
ROWCA 
Antwerpia. 7. 5. (PAT.) Na pokła- 
dzje parowca angielskiego ,.City Of 
Tokio" wybuchł pożClJr. Ładunek statku 
stanowi 7.550 ton bawełny. Dwaj ma. 
rynarze zostali podczas akcii ratun. 
kowej dość ciężko ranieni. Po dłuż. 
szych wysiłkach udało się czę-ść statku 
zalać wodą i pożar :z:loka1
ować. 


o BUDOWĘ KANAŁU BAŁTYK 
"''lORZE CZARNE. 
Rudki. ePA T.) Rudki leż
 na dziale 
wód między dorzeczem Wisły i Dnie. 
stru. a tym samym na granicy zlewiska 
Morza Bałtyckiego i Czarn.ego. Ten t. 
zw. głó"my dział wód ciągnie się w od 
ległości ok. 2 km. Za miastem, przy 
czym Rudki leżą na najkrótlszej linii 
łączącej wody o.bu zlewisk. Odległość 
między tymi wodami wynosi tu zaled- 
wie kilka kroków. 
Położone w takim punkcie geografi. 
cznym Rudki u:staJWicznie o.żvwia pod. 
jęta już przed laty kilkudziesięciu 
prze:: inżynierów polskich myśl połą- 
c=enia sztucznym kanałem Sanu: z 
Dniestrem i ustanowienia w ten spo< 
sób nieprzerwanej arterii wodnej z Bał 
tyku do. Morza Czarn
o. 
Niebawem odbędzie się w Rudkach 
symbo.liczna uroczystość zaślubiIn o.bu 
mórz przez połączenie wód z dwóch 
najbliżej siebie położonych źródeł obu 
zlewisk. U roczy'Sltość ta będzie 
rygi. 
nalną formą podkreślenia znaCzenia 
morza polskiego i zwrócenia uwagi 'O. 
pinii polskiej na ten rejon geograficz. 
ny w związku z zamierzeniami inwesty 
cyj nym i w pr:z:yszłości. Do. uroczysto. 
ści przygotowują się liczne organiza- 
cje społeczne i gospodarcze w Rud. 
'kach. 


- 


POPIERAJMY ('..ELE J ZADANIA 
TOW ARZYS-rW A SZKOL Y LU- 
DOWEJ. 


';Syłuacja W Katalonii. 


Paryż. 7. 5. (PAT.) W ciągu całego 
niemal dnia czwartkowego Paryż 'Od- 
cięty był Iniemai zupełnie od informa_ 
cyj z Barcelony. J edynvm źródłem są 
informacje, nadchodzące od nielicz< 
nych podróżnych, przybywai
cych z 
Katalonii oraz depesze uzvskiwa.ne zdu w pracy nad budową Pol
 
ski, mÓWCa zaznaczył, ii organizacje, 
w imieniu których przemawia. mające 
cel wytkniętv - w zgodnym wysiłku, 
na naj niższym szczeblu organi7.acyj. 
nym, zamierzenia zjcdnoczt'nia narodu 
pOprą całą mocą. 
Po ukonstytuowaniu się prezydium. 
przemówienie programowe wygłosił 
przedstawiciel O.Z.N. senato.r gen. An- 
drzej GaIica. PrZ'emówienie sen. gen. 
A. Galicy przyjęli zebrani uczestnicy 
'ljazdu długotrwałymi oklaskami. 


Następnit: wygłosili P-t"Z.emówienia 
Po.szczególni działacze z terenu wo.je- 
wództwa warszawskiego. 
W ko.ńcu ui:hwaJ.ano jednomyślnie 
następującą uekhrację, ktÓra ?ostała 
wpisana do ksi

i: 
t,To tylko pailstwo wśród burz dz'e. 
jowych 5ię asto.i, które zdolne jest wy. 
dobyć wspólrzędne innym pań
two1D 
warłośd materialne i maralne swego 
llCU'o.du. Zebrani w dniu 6 maia 1937 r. 
W sali Kasyna garnizano.weSita w War- 
szawie dziabcze społeczni waiewódL- 
tWa warSzawskiega Po.dpisami swymi 
stwierdzają gotOWo.ŚĆ bezinteresawnej 
pracy w 'Organizacji Obozu Ziedno.cze- 
nia N arodo.wego. - przyszłym pako- 
lenio.m na wzór, Narodo.wi na chwałę, 
Państwu palskiemu na Po.tęgę:' 
Po przemówieniu przewodniczącego 
zjazdu, prezesa Miedzianowskieg6, kt6 
rv Z\reasumował wyniki obra.d. nastą. 
piło zamknięcie zjazdu. 
Po zjeździe zebrani udali sie w po- 
chodzie do Belwederu, gdzie PO złoże- 
niu wieńca na stopniach Pałacu Belwe. 
derskiego uczcili 3-minutowa ciszą pa- 
mięć Wodza N arodu Marszałka J óz:efa 
Piłsudskiego. Po wpisaniu sie prezy- 
dium do kSięgi w Belwederze. uczest. 
nicy zjazdu udali się na ul. Klonową 
przed siedzibę Marszałka Smigłego- 
Rydza, manifestując gor
co na jego 
cześć. 


(PAT.) 


Wyniki l-go dnia raidu motocyklowego 
Szlakiem Marszałka Piłsudskiego. 


Pierwszy etap motocyklowego ra.idu 
"Szlakiem Ma1'szałka" na trasie \.Var. 


szawa-Zurawica pod Przemyślem, za- 
kOńczony został późną noq. Na star. 


cie do następnego etapu liczba uwod- 

ików zmalała Q 22 maszyn. T rudna 
trasa 1laijdłuższego etapu przetrzebiła 
mocno szeregi :zawodników. N a pi er. 
v;szym odcilnku trasy. Warszawa-Kra 
ków, gdzie zaJWOdnicy jech
 .p
trdla- 
mi po trzech, nie było powaznlejSlZych, 
poza gumami. defektów maszyn. Za
 
woonilCy wszyscy W komplecie. dot
h 
do K1'akowa. Dopiero po przelechanI.u 
Wielilczki zaWlOcLnicy dostali się w Clę 
żki teren górzysty urozmaicony ciągły 
mi serpentynami i tu zaczęły się iw nie 
powodzenia<. Na:50 klm. od Krakowa, 
zawodn.iJkow,i Bykowi ze Strzelca (War 
szawa) pękła rama W przyczepCe. Da
 
lej pod Limanową we wsi Raciborcza- 
oy na 45 klm. od Kra'kowa por. 
o
 
kowski z Bydgos:z;ay przV branIu 
I
 
raiu t!ak silcie ściął jadącym za n1m 
starsz.emu majstrowi ZieUńskiemu z 
Grodna z pasażerem sierż. Sadowskim, 

'Ż ci wpadli na barierę, wyłamali ją 
 
wpacL1.jąc do głębokiego oowtu doznah 
silnych potłuczeń. Ten sam por. Wło
 
kowski kil1ka.ł-a.ście kilometrów dalej 
na z.męcie zjazdu do Nowego Sącza 
wp?dł do rowu, łamiac sobie obojczyk 
i poważnie uszkadzając ucho. Pasażer 
kapral Młoteczek w'Vszedł z w

dku 
bez. SiZwanku. Rannego przeWIe:z:J()I1o. 
do. szpitala w Krrakowie. J<.a,pral 
ie
 
niasz stoczył się na tym samym wtra
 
żu również do rowu, doznai
c jedynie 
lekkich obrażeń i uszkodzeń motoru. 
P,onieważ uszkodzenia motoru dalo się 
napralW'ić, kapral Biendasz kontynUluje 
bieg. Od pll."Zebic.i2. gum i drobnych u- 
s:,kodzeń motoru uchronili sie tylko 
nie1k:z.ni. 
Szczegółowe wyniki I)ierwszego eta. 
pu przedstawiają się jak następuje: na 
pierwsrzym miejscu z.najduje się patrol 
Centr. Wys ws ute c o u I k . .' l ł .. 
. d . W d h b ł s lego praWIe me u eg o zmIanie. PraJ- 
eszczow. o.gro ac prace y y rza- l db . . 
dk ' e Około 20 b ł . . . I cc w po u Q ywają Się w pełnym to. 
I . U . m. wzeSZ v JUZ jel k ł d . . 
nak dobrze . '0 .,,' " ., O .. u, a przez to usta o buownlctwo I 
,..Ies I jęczmlen. zImie ełn ... 
. .' ł . . IUZUp Iame /łnwentarza m/artwego. 
pszenica I zyto wysz Y z zImy w stanie Z k .. b . I 
l '. . d ,. apewne po u onczemu 1'0 ot po 
 
epszym" mz przewl ywano. T ednJkze n h . .' h b d l Z 
d . . d . . -, yc fYZ.YWI SIę ruc u owa.nV. apo 
g zlenleg zle na Podolu musiano prze t b . In . ch 
. . . . . . l'ze owame maszyn ro ICZV i nawo 
Orac zyto zruszczone jeSIem;} przez my. . h b ... t WI ' ę 
.. .. . zOw pomOClnLczyc w r. lez. les · 
szy. Naogoł zasiewy przedstawlalji\ sle k .. b W . . d ' o 
k . ... .' sze, n'l
 w r. u . porownanIu 
w tym ro u meco gorrzel, nlz w r. 1936 Z P trz b . b te "'oTOczne 
tym kr . C . ł d a o e owama z r. u. '" .. 
w samym o eSie. 'ląg e eszcze 
 b . Ó pomocnI ' 
d . . d . . zał"""rze owanie nawoz,w · 
g zIenlegzl,e nawet nadmierne wpły. h . k ł . k 26 P " oc 
ł . dn b k . czyc ZW1ę szy o SIę o o . . co. . 
Wa y Je ak ardzo orzvstn1.le na ro?: 
wój oośunnoŚC,i na łakach i pastwi. 


Operacja Marszałka ŚmIgłego- 
Rydza. 
Warszawa. 7. 5. (PAT.) Pan Mar- 
szałek Smigły
Rydz cierpiał na prze- 
wlekłe zapalenie migdałków padnie- 
biennych. Zaszła ko.nieczno.ść zabiegu 
usunięcia migdałków, ca też zostało 
wyko.nane w dniu 27 kwietnia przez 
płk. dr. Brzo.skę. 
Pan Marszałek po. kilkudniawej rew 
ko.nwalescencji Po.wraca do. swei pr.... 
cy. 


- 


STRAJK AUTOBUSOW W ANGLII 
Londyn. 7. 5. (PAT.) Strajk praco.w 
nik6w autobusowych na prowincji rOz- 
szerzył się wczoraj na Hull i Peterbo
 
rough. Jeżeli związek pracowników tran 
sportowych nie uzna tego strajku za 
legalny, kQl11itet strajku prowincjonal- 
nego gotów jest przyStąpić do bezpo
 
średnich rokowań z pracodawcami. 


PIERWSZY W POLSCE POKAZ 
OPAKOW AN' NA TARGACH 
GDYN'SKICH. 
J ak już donosiliśmy swego czasu. 
na T a.rgClJch Gdyńskich (od 20/6-4/7) 
odbędzie się staraniem Inspektoratu 
Standaryzacyjnego Zw. Izb Przemysło 
wa.Hand1owych, pokaz wzorowych tv 
pów opakowań towa'rów przez
a.ozo- 
nych na eksport. Pokaz ten m. in. o. 
bejmuje wzorowe 'Opakowanie zamo.l'> 
skie, opakowanie i sortowanie niektó< 
rych towarów wzorowe i niestara
me, 
odpowiednie hasła propagandowe itp. 
PokalZ fen pierwszy raz w Polsce zasto 
$Cwany na Targach Gdyńskich będzi'e 
wielką atrakcją dla całego handlu a 
zwłaszcza dla sfer eksportowych.
		

/DIGCZAS002001_1937_101_0004.djvu

			ł. 


"vAZETA LWOWSKA" ,Nr. 101 z dnia 8 maja 1937 r. 


8IłoSHnia: IlU_e. 
UGYTAC]Jt" 
I. Km. 621/37. Obwti:esz.czenie o licytacjI. 
KIOmom:ik Sądu grodzkiego w Kału:9zu re. 
wiru I..go, urzędUljący w Kału'S:z:u .przy ul. 
ZWIiIh i Wigury pod Nt-. 4 na zasadzie art. 
679kpc. obw.ies:z:,CZ3, że w dniu 8 czcrwca 
1937 od g;OoCłzi.ny 10 .ra.no w sali poskdzeń 
Nr. 36 Sądu grodclci.ego w Kałi1sz'u odbę.. 
drie. się sprud
 z pubIiCZlllej licytaCji 'ni
 
rudl'Olmośoiobjętej whl: 3904 ks. gr; gm. 
Ka
 skł.Wiź.nile w kwocie zł.' 3325 
albo w takich papierach wartościOWYCD 
bą<
 książecz:kach wkladk-owych instytucji, 
w który-ch. wolno umiesz.c.z.ać fundusz,e ma. 
łoletnich i że papiery wartości'O,,,e przyjęte 
'będą w wartości 3/4 c::ęści ceny giełdowej. 
Przy licytacji będ. c:ach'Owane ustawowe 
WiII1"W1ki licytacyjne, o ile dodatkowem. PlI_ 
blia.nem obwieszc::eniem n:e będą pO
2ne 
do wiadomości warunki odmienne; że pra. 
wa osób trzecich nie będą przeszkodą d. 
licytacji i przysąct::enia własności na rzccz 
nał>ywcy bez zastrzeżeń, je:.e!i osoby te 
prz.ed roz,poczęciem przetargu nie ::łożą do. 
wodu, że wniosły powództwo o ::wolnienie 
nieru-chomości lub jej c::ęśei od e!;zekucii i 
że uzyskały postanowienie właściwego 

. 
du, .nakazujące zawieszenie e !:::dw c) ; że w 
ei.gu ostatnich 2.ch tygodni prz
d licytacjł 
wolno oglądać ni,eruchomość w dni po,v. 
sz
ie od godziny 8.mej do 18,tej, "kta 
zaś .postępowania eg::ekucyjnego można 
pnegiądać w Sąd::ie. 
ICyjny oraz 
wezwanie d.o zgłoszenia wierzytelności. Na 
WDl:osek strony egzekWlUj.Jcej Komunalnej 
Kasy Osz.cz.ędm.ośoi w Kaluszu przeciw 
dtuż:niczce Klarze Al"OJl i Leonowi Matisza:k 
w $liwkaoh odb
dttie się 
 8 czerwca 
1937 o god::;nie 9.30 prz,ed południem w 
S
ie grodzki.m w Ka
u w lbWr:z:e Nr. 
Je) na zasadzie. zatwierdzony,ch W., przy zastoSi<>waniu ustawy o 
1>ro. 
stowan,i,u ksią 31 sierpnia 1937. 
Lwów, 15 kwietnia 1937. 1612: 


OGŁOSZENIA PRn' ATN-E. 


ZARZĄD FIRMY "GAZY ZIEM
E" 
Spółka Akcyjna dla Przemysłu Naftowego 
we Lwowie 
zwołuje Zwyczajne Walne ZgrolU.lJ::('nlc 
Akcionariuszów Spółki na dzien 21 :naj.1 
1937 godzinę 10.30 w sal: posiedzeń Spółki 
we Lwowie, ul. Akademicka 7, III. p ::. 
na'st
ującym porządkiem dziennym: 
1) SpraW'OZldanie Zarządu, Rady ;\;ad. 
z'orczej i I. ME:c'na Wielka Tyrawa Solna 
Grabownica-Humniska paraf. Męcinka Urycz 
Harklowa ME:cinka parafinowa Wańkowa 
Humnisk
-Brzozów Młynki SŁarawies W
gló',Vka 
Iwonicz Mokre Wulka 
Jaszczew Mrażnica- Wierzchnia Za/awie 
Klimkówka Opakłl Toroszówka 
Krosno wolna od paraf. Pereprostyna 
Krosno pardinowa potek 
Innych gatunków. wyżej niewymienionych. ..Polmin" Państwowa Fabryka Ole;ów 
Mineralnych nie zakupuje. i 
Ponadto ..Polm'n
 PaMtwowa Fabryka Olejów Mineralnych podaje do wiadomości. 
iż zgo
n;e 7 a,rt. ?-.gim powyżej wymienionej ustawy. ustalone zostały c
ny ropy bruttowej 
:z mieSIąca kWletma 1937 r. za 1 wagon a 10.000 kg. ropy loco zbiorniki towarzystw 
magazynowo-tłoczniowych. wzgle:dnle loco cysterna na stacji nadawczej dla ropy marki: 
Borysław , na Zł. 1.350'- Me:clnka . na Zł. 1.391'- 
Riałkówka-Winnica 1.289'- Me:ci'1ka parl'Jf. . 1.321'- 
Bitków Franco - Polo- 1.366 ' - Młynki-Starawieś. "" 1.782'- 
naise. Mokre., 1.638'- 
Sitków-Pasieczna I/Dą- Mrażnica Wierzchnia " " 1.324'- 
browa " " 1.490'- Opaka .. 1.350'- 
Bitków Standard-Nobel.. 1.439'- Orów . 1350'- 
Bitków Zofia-Stella " 1.663'-- Pereprostyna 1.391 '- 
Dobrucowa 1.789'- Popiele " 1.350'- 
Dolina 1.485'- Potok " 1.741'- 
Gorlice . 1.400'- Rajskie " 1.300'- 
Grabownica - Humniska Ropianka ad Dukla 1.295'- 
bezparafInowa . u.. 1.755'- Roztoki. . " 1.884'- 
GrabowniCa - Humniska Równe-Rogi wolna od 
parafinowa 1.485'- parafiny , ,," 
Harklowa . 1.226'- Równe-Rogi parafinowa " 
Hołowiecko. 1.350'- Rymanów. " 
Humniska-Brzozów " 1.631'- Rypne . . :" 
łwonicz 1.400'- Sehodnica. . 
. Jaszczew . 1.400'- Słoboda Rungurska 
Kle:czany . 1.785'- Stańkowa . . 
KJimkówka 1.259'- Stara-wieś jasna. 
Kosmacz . . ".. 1.295'- Stara-wieś ciemna 
Krosno wolna od paraf. .. 1.214'- Strzelbice. 
Krosno par6finowa .." 1.195'- Szymbark 
Krościanko wolna od Toroszówka. 
parafiny.. 1.214'- Turaslówka-Ewa. 
Krośclenko parafinowa 1.]95'- Turzepole . 
Kryg zielona " " 1.289'- Tyrawa Solna 
Kryg czarna " 1.107'- Uryez . 
Libusza ,,1.236'- Wańkowa. 
Lipie " " 1.215'- We:gI6wka. 
Upinki .. 1.313'- Wulka 
Lubatówka .. 1.259'- Zagórz 
lodyna 1.270'- Zalawie 
Majdał. Rosulna 1.339'- Zmiennica 
Me:cina Wielka " " 1.391'- 


ropy 


Lw6w, dni. 5 milJa 1937 r' 


bruttowei 


1.268'- 
1.123'- 
1.211'- 
1.328'- 
" 1.484'- 
" " 1.344'- 
" 1.350'- 
1.884'- 
" " 1.750'- 
" " 1.169'- 
" .. 1.329'- 
" 1.890'- 
1.370'- 
1.218'- 
1.350'- 
" 1.5.29'- 
". " 1.225'- 
1.214'- 
" " 1.259'- 
.. " 1.295'- 
" 1.754'- 
" " 1.241'- 


"P O L M I Nil 
Państwowa Fabryka Oleł6w Mineralnych 
(
) Hermann ( -) dr Druszkle wlcz 
Redaktor odpowiedzialny A. Kruczkowald., Z druk. ,,Słowa Pot" Lwów, Zimorowic:za IS. 


It.edektor mcrhy ł ..7..... : AIe 'lrtuder Wae6skf. 


1641