/DIGCZAS002001_1937_185_0001.djvu

			r T . -: 
 
;: ..; 0'0 ł 


:
k 
 


Nr. 185 (::,.
 r::Z) 


- , 


lwów; środa 18 sierpnia 1937 


Rok 127 


WYCHODZI KA!DE&O POWSZEDNIEGO DNIA POPOŁUDNIU 


-_.' - 
'.--1 ,_11:_.;.(,/' N
 ....... ADIU!S RI!1>AKqi I ADM1NISTRACjh CE MA 
 ogło..... 
<;... L..V.... .,. ;...
 '.wu.... l.w

 L.... . .. DMOIIOWiCZA 11 I.
 NUMERU za l ...... ___...... cm. -J. 
". ..ł..z."'" 
de) .1011111 . ..... .. 
 -, a..t. ..- .... 
...1 'n I , I. nc:kroIo'=- . kroIIke, __ 
(.-'. _, ' OIIpo4M'cą puki W ... .... pod ....ł.... 
, "-.."b.'W,, ;i,
 
 . ..... -Ł.ł-łI1, twwt. ł"- Dl-D. 10 gr. ILIem na ............ ...... I'-. T
r}'unc: o . 
 w.- 

 i;'
"'''
 . ,-.... u.., ...., f,- . hl'loĆ. - Reklaaaq. łtł.
 ___ . cIro
yCII olltouuizCII .... .. ku,.. 
KoMo PKO ...... ...... ..... od opłaty, i . ... .... .. ...try""JRlalne. 1L0000PVN;:ct 
,.,I
łI

. . ......u-a. nr.n. ł-- 
 __ .... ... J. I r Jt Leli ...... .... 
ba;J'./I".warL_- MI lOł.Mł. It
 ..
 .ie 
wr.ca .... Z . , .... . ..... z.c,..n1czlM o . lłf"L ......
 
- ..-_. .__. .-., --- -- - - 


,......", 


JEŻELI CHCEMY. 


Nie o wielkich rzeczach i ,.,.i
lkich 
wartościach będzie w tym artykllł
 mo. 
wa a o rzeczach raczej rrnłych. niezn3' 
cznych. które jednak mai 't swą srecjal. 
ną wymowę, swoje szczególne pedago. 
giczne znaczenie. 
Oto w' ostatnich tygodniach zaszły w 
Polsce dwa wydarzenia. które w o. 
czach cudzoziemców postawiły Polskę 
w pierwszorzędnym świetle. Więc naj; 
pierw harcerska wyprawa do Holandii 
na Jamboree. Wyprawa ta nie nosiła 
charakteru dobrej improwizacji ale 
przepracowana była jak najdokładnit>j 
w tych licznych szc2.egółach, które mia. 
ły posłużyć do sprawnego wykonania 
zo::kreślonego programu. 
Udaliśmy się do Holandii lądem, wo 
dą i powietrzem. Wyrusz.y
a wodna 
wyprawa kajakami; zawinął do Am
 
sterdamu słynny już dzisiaj ze swych 
rejsów harcerski szkuner "Zawisza 
Czarny", prowadzony przez gen. Zaru 
skiego z harcerską załogą, składającą 
się z 50 osób. Drużyna gdanska. pra. 
gnąc podkreślić znaczenie naszego por. 
tu nadbałtyckiego, popłynęła na ;>ełno 
morskim jachcie ku brzegom Holandii. 
Była wyprawa rowerzystów. składają" 
Crowa miasta Berlina". Jest ona wyko 
nana ze srebra i ozdobiona herbami 
miasta. Tarcza honorowa może być na 
dawana w jednym pokoleniu tylko jed 
nemu "naj godniejszemu obywatelowi 
Berlina". Pierwszą odznaczon
 w ten 
sposób osobą jest minister propagan. 
dv dr., Goebbels. Otrzymał on tarczę z 
rąk pr
zydenta Berlina dr. Lipperta. 
1\;a tarczy widnieje napis: "Zdobywcy 
Berlina". 


Na odbytym z tej racji uroczystym 
posiedzeniu Rady miejskiej minister 
dr. Goebbels wspomniał <> wytrwałej 
pracy N. S. D. A. P. w Berlinie, uwien" 
czonej wreszcie zwycięstwem. "Udało 
się nam - oświadczył - uczynić z 
najbardziej czerwonego po Moskwie 
mi..sta Europy miasto prawdziwie nie.. 
mieckie". 


Minister Goebbels jest - jak wiado.. 
mo - gauleiterem berlinskim z ramie. 
f1ia partii. 


- 


Zabici przez piorun na Giewoncie. 
Zakopane. 17. 8. (PAT.) JaIC ostate, I 
aznac.zy
 nal
ży. że katastrofa n: 
cznie stwierdzono, od uderzenia pio- Glew.oncle Jes
 pl.erwsz
 znanym wy 
runa na GiewonCie Z g in ę li śp. J an padklem porazeDla ludzI w gó
a
, 
, , d . d h k ' k ' t trzanskle 
Mróz S y n znane g o kobziarza Stani- g yz otyc czas rom l a 
, . , . . dk ., w T a.. 
sława, liczący lat 42. śp. Kazimierz me notują wypa u porazenla 
Bania lat 18 z Zakopane
o, trudniący trach ani turystów 
Di pasterzy. 
się na Giewoncie sprzedażą ciastek. Podczas wczorajszej burzY na s
czy" 
oraz Śp. dr. Leonard Schloenvogt, asy- cie rysów zostało porażonych pJOru" 
stent UJ. z Krakowa. Poza tym lek" nem dwóch turystów czec.hos
0:ł'
co 
kiego porażenia doznało 9 osób, które kich. Jednego z nich w stanIe 
lę'żkim 
jednak o własnych siłach zeszły z Gie-towarzysze znieśli do schroDlska na 
wontu i odjechały do Zakopanego. wadze. 


\Valczymy nie tylko o nasze cele 
narodowe, ale także o zachowanie 
naszego terytorium i suwerenności, 
o utrzymanie międzynarodowej spra. 
wiedliwości. 
Wierzymy, że wszystkie narody 
ś\viata, pokojowo nastrojone, USWla- 
domią sobie, że zobowiązania między- 
narodowe. które zostały uroczyście 
podpisane, muszą być również sumien 
nie dotrzymywane. 
Nankin. 17. 8. (PAT,) W ciągu dnia 
wczorajszego eskadry powietrzne ja.. 
pońskie usdowały S.krotnie atakować 
I\; ankin. Po raz pierwszy samoloty ja.. 
pońskie zbliżyły się do Nankinu o 
wschodzie, ostatnia próba zbombardo.. 
wania Nankinu odbyła się o g. 19.30 
(czas miejscowy). Jak zaznacza Reuter, 
samolotom chińskim udało się jednak.. 
że odeprzeć te ataki, przy czym Japoń.. 
czycy stracili 8 samolotów. 
Nankin. 17. 8. (PAT.) Członkowie 
ambasady japonskiej wyrazili życzenie 
opuszczenia stolicy Chin i powrotu do 
Japonii, Stosując się do tego życze?ia, 
chińskie ministerstwo spraw zagramcz. 
nych zaopatrzyło członków amb
s
dy 
japonskiej w dokumenty, zapewnIające 
swobodny przejazd do Tsing.Tao
 
skąd japońscy dyplomaci będą mogli 
uda,ć się do Japonii. Kolonia japońska 
w Nankinie odjechała koleją do Tsing. 
Tao. 
POZY CZKA "OCALENIA NARO.. 
DOWEGO". 
Szanghaj. 17. 8. (PAT.) Chinskie mi.. 
nisterstwo finansów wypuściło pOżycz' 
kę "Ocalenia narodowego" na sum
 
500 milionów dolarów. Spłata POtYCZkI 
nastąpi w ciągu 20 lat. poczynając od 
trzeciego roku po zaprzestaniu d:ia!an 
wOjennych. 


.MINISTER INDYJ BRYTYJSKICH 
W WARSZAWIE. 
Warszawa. 17. 8. (PAT.) W niedzie 
lę dnia ,l5 b. m. przybył z Helsinek .do 
'W'arszawy minister handlu i komumka 
c.ji Indyj brytyjskich Sir Muha.m
ed 
Zafrullah Khan. N a lotnisku mlmstra 
powitali w imieniu ministra. prze.mysłu 
i handlu radca Swieykowskl, mInIstra 
spraw zagranicznych radca Kumatow" 
ski oraz ambasady brytyjskiej radca 
Spaeigth. b 
Wieczorem charge d'affaires a
 a. 
sady brytyjskiej Aveling 
dał ?
Iad, 
na którym byli obecni pp. 
Icemlmster 
R d r P otocki naczelmk Łychow. 
ose, y. , ki 
ski oraz radca Swieykows . 


ANGIELSKA DZIENNIKARKA 
W 2óŁKWI. 
26łkiew. (PAT.) Do 2ółkwi przyby" 
ła angielska dziennikarka p, Halen Ro 
senau, autorka dzieł o architekturze. 
P. Rosenau zbiera w polsce szczegóły 
do pracy o architekturze synagog za. 
bytkowych. 
WILKI W POWIECIE SANOCKIM. 
Krosno. (PAT.) Z Sanoka donoszą: 
W Jasieli powiatu sanockiego pojawi- 
ły 
ię stada wilków, które pustoszą 
dobytek miejscowych gospodarzy. O. 
statnio wilki por,wały owce Rospoda- 
rzom Stecowi, Derkaczowi i Stebni- 
ck;emu.
		

/DIGCZAS002001_1937_185_0002.djvu

			2 


,.GAZET;" L \\'0 \\:.'S KA" Nr. 185 z dnia 18 sierpnia 1937 r. 


Wiadomo ści bimce. Gub ernatar stanu PensJlwania z holdem 
17 !!s


ok na cmentarzu Obrońców Lwowa. 
Jutro: Heleny \\;-'czoraj O godz. l4.ej przybył do sze życzeme, które przywiodło go do 
Wschód słońca 4'21 Lwowa gubernator stanu Pensylwania Polski. W grobie lotnikówamerykań. 
Zachód 18'58 George Earle w towarzystwie płk. ar. skich spoczywa towarzysz broni guber_ 
mii amerykańskiej Wiktora Mather. natora porucznik Graves. 
Goście po przybyciu do Lwowa złoży. Po złożeniu hołdu lotnikom amery. 
20 Występ baletu Par. 
li wizytę p. wojewodzie lwowskiemu Kańskim gubernator Earle i płk, Ma. 
dr. Alfredowi Biłykowi, po czym wraz thn zostali zaproszeni przez pana wo. 
z p. Wojewodą i jego sekretarzem oso. jewodę dr. Alfreda Biłyka na śniada. 
bistym udali się na cmentarz Obroń. nie. 
cow Lwowa, gdzie gubernator EarIe O godz. l6.ej goście amerykańscy 
złożył wieniec na grobie lotników ame
 udali się pociągiem pospiesznym do 
rykańskich, którzy podczas walk o Krakowa, gdzie w dniu dzisiejszym zło 
LwÓw tworzyli eskadrę pod nazwą :,! hołd u trumny Marszałka Piłsud. 
"Eskaara Kościuszki". Gubernator Ea. sklego i zwiedzą miasto. 
de spełnił w ten sposób swoje najgoręt 


SIERPNIA 1937 


TEAT'{ WIELKI. 
C::wartek god
. 

ella. 
Piatd; god
. 20 Występ baletu Parnella, 
Sohota god::.. 20 Występ baletu ParneJla. 
Nicd::ic1a 
d::. 20 Występ baletu Par. 
nella. 


DNOTEATKY I 
APOLU': "Swięta i jej bla:en". 
CASINO: O god::, 5-ej pop. ,,spotka.i 
się w Paryżu". - O 
od:. 3,,ciej "Ty co w 
Ostrej świecisz Bramic". 
CH I:v1 E R..I\ : "Dla ciebie Mario". 
ECROPA: ,,zabronione s:c
ęście" (U. 
koclL1ny wr6g). 
KOPERNIK: ,,R6ża". 
MARYSIENKA: "Postrach opery", 
ML'Z.\: ,.Noc w o per:.e' , i "Ręce :awi. 
niłv". 
P.\L.\CE: "Dorożkar: nr. D". 
PAN niec:ynny. 
R.\J: "Dziec:i szc::ęścia". 
STYLOWY: "Takie są d:.iewc:ęta" re. 
w
a. 
S\VIT: "Bandera" (S:tandar) i rewia. 
TO;-":: ..Nev Jork - San Francisco". 
l"CIECHA: ,;Chłopcy : placu broni" 


rewia. 


lOTOPLASTIKON. 
"Bułgaria" . 


- Występ baletu ParncIla we Lwowie. 
Sensacją dla miŁośni'ków tańca będ:,:e 
występ zespoIu baletowego Parnella. któ. 
ry po występach:a granicą zawita do 
naszego miasta i wystąpi w Teatr:e Wielkim 
w czwartek 19, piątek 20. sobotę 21 i nie. 
d::iele 22 b. m. o god:inie 8 wi'ec:orem. - 
Bilety do n,1lrycia 'w kasie Teatru Wielkie. 
go oraz w Hnnie "FObAbo.Rad", pl. Ma. 
riacki 9. 


KOMUNIKATY. 


- Piosenkarze Ictnicgo konkursu Pol. 
skiego Radia. Onlia 17,gp sie.rpnia o go. 
dzinie 18.15 wiec::;orem rad.i,Qstacja war. 
s:awska nadaje koncert z płyt ocharakte. 
rze I.:kkim. 
' koncercie tym uslys:ą radio. 
sluchac:e piosenkarzy, występujących w au, 
dycjach Letniego Konkursu Polskiego Ra. 
dia. Audycja ta wz.bud:i bez
 wątpie.nia ży. 
we za.interuowani
, tych którzy uc
e31:njczó} 
w konkursie. gdyż będz.ie to jec;zc
e jedna 
sposobn'lść zapoznania się bli::szego :e śpie 
wem tych artyst6w. 
. - Nowe biura PCK. Zarząd lwowskiego 
Oddziału Boisk. C
erwonego Krzyża :z.a. 
wiadamia, że 
 dniem 15 bm. p'r
eniósl 
swe biura 
 wI. OssoLiń'sk!ich do 100kab 
przy ul. Zyblilldę trojga Amerykan w Pa, 
ryiu .j S
wajc:a'rH. Cała ta pogodna aneg. 
dota pomyślana jest tak ,dowcipnie, że wy. 
wołuje ustawicz,ne huragany śmiechu (no. 
tU(ję wiernie reakcję sali Casi,na). JaJko ca. 
łość: ffilm 'O pierwsZlOrzędnych zaletach roz. 
rywloowych. Pr
ypuszc:z.ać należy, że powo. 
dzenie, ma zapewnione. bwl, 


Ty. co w Ostrej świecisz 
Bramie. 
Film polski Jana Nowiny.Przybylskiego w 
kinie Casino, 
Dobrze, że temat religijny, dobr
e, że 
trochę fo.lkloru wileńskiego. Muzyka Ma. 
klak.i-ewicza bardw piękna. Ale d]ac:ego 
kult Matki Boskdej ł.}czyć % aferq. szpiegow 
ską i bandą przestępców, dlac
eg) atmo. 
sferę ostrobramską mieszać z bredn:a;ni w 
stylu gangsterskim. I 
araz krew, i 
araz 
k.okota w auoie i cały ten śl	
			

/DIGCZAS002001_1937_185_0003.djvu

			..GAZETA LWOWSKA" Nr. 185 z dnia 18 sierpnia 1937 r. 


3 


OBYW ATELSTWO HONOROWE 
DLA M.l\RSZALKA SMIGŁEGO. 
RYDZA. 
Olkusz. 17. 8. (PAT.) W ostatnich 
dniach wszystkie gminy w powiecie ol. 
kuskim na uroczystych posiedzeniach 
nadal y honorowe obywatelstwo Mar. 
5zalKowi $migłemu.Rydzowi. Gmin 
wiej
ki.:h na terenie powiatu jest 14. 


ROCZ
ICA ZWYCIĘSTWA 
\\7 R. 1920 W ŁAŃCUCIE. 
Łańcut. (P.\ T.) U rządzeniem roczni 
cy :w\"
;ę:-twa \\' r. 1920 zajął się w 
Łań.:uc:'.? Związek b. Ochotników Ar- 
mii Pol"kiej z lat 1918-20. W uroczy. 
stokia..:h \\'zięla udział niemal cała 
miejscowa ludność. Rano w dniu 15 
bm. :gre':nadzily się wszystkie organi- 
zacje, po czym po raporcie, udały się 
na nabo::eństwo do kościoła parafial- 
nego na uroczyste nabożeństwo. Po 
nabo::eń.;!wie odbyła się defilada. Po- 
poludn::.J odbyła się uroczysta akade. 
mia, pcJ.:zas którcj przemawiali po- 
sło\\ie Inglot i Tarnowski. 


PIELGRZYMKA DO LOURDES. 
Poznań. 17.8. (PAT.) Wczoraj w no. 
cy w\"ie.:h.1Ia z poznania do Lourdes 
pielgrzymka, złożona z 88 księży z 
wszystkich niemal diecezyj polskich. 
'W drodze do Lourdes pielgrzymka za. 
trzyma się w Paryżu, gdzie zostanie 
przyięta j:'rzez JE. ks. kard. Verdier. 
arcybiskupa paryskiego na osobnej au. 
diencji. 


ZNANY AMERYKAŃSKI REZY
 
SER FILMOWY W WARSZAWIE. 
Warszawa. 17. 8. (PAT.) Wczoraj 
wiec::orem przyjechał do Warszawy 
znany amerykański re'żyser filmowy 
wytwórni \Varner Br. - William Die. 
terle, twórca filmu ..Pasteur" z Pawłem 
Muni, wspóltwórc,
 "Snu nocy letniej", 
Dieterle odbywa obemie podróż wy. 
poczynkową po Euro'pie. \1Varszawa 
jest jednym z etapów jego podróży. 


DZIKI PUSTOSZĄ POLA. 
Krosno. (P.\T.) Z Gorlic donoszą: 
Ludnosć gromad Reget6w Wyżny i 
Regetó''',. Ni::ny ::ali się, że na terenie 
gromad ukazały się duże stada dzj. 
kÓw, k:ore wyrządzają znaczne szko- 
dy na 

ul1tach obsadzonych ziemnia- 
1«\111 : . 


OSKARZENI O NIE UDZIELENIE 
POMOCY TONĄCEMU. 
Stanis,ławów. (PAT.) W Hrynow- 
cach pow. Tłumacz niejaki Józef Smol 
nicki uderzył swego teścia Jana Sta. 
wias:a \\' lewą rękę ostrzem motyki, 
kalecz.}c mu rękę do krwi. Smolnicki 
zobaczywszy krew na ręce teścia u- 
.ciekł w kierunku potoku Dustrów. a 
w pościgu za nim biegli j
o teść Jan 
Sta\viasz oraz Stanisław Stawiasz. - 
Smoinicki dobiegłszy do potoku sko- 
czył dl' wody głębokiej na 80 om. Po- 
niewa:: biegI szybko przesz.ło 300 m. 
i zapewne był zmęczony wpadł do wo 
dy tak nieszczęśliwie. że poniósł 
śmierć, Obaj Stawiasze widzieli tę sce. 
nę i jakkolwiek byli oddaleni od 
Smolnickiego o około 60 m. nie udzie. 
liIi mu pomocy. Za to toczą się prze- 
ciwko nim dochodzenia. 


Czy sygnały ,od Lewoniewskiego? 
sce i radiostacje kanadyjskie słysz'ały 
te same sygnały. . 
Nowy Jork. 17.8. (PAT.) Z Fair. 
banks (Alaska) donoszą, że lotnik 
Mattern porozumiał się z pilotem Hoe 
Crosson w sprawie poszukiwań Lewo- 
niewskiego w okolicach Bieguna Pół. 
nocnego. Obaj lotnicy mają dziś je. 
szcze wystartować w kierunku Bieguna, aszyngton. 17. 8. (PAT.) Ambasa. 
dor Z. S. R. R. otrzymał z Moskwy 
wiadomość, iż radiostacje w Moskwie 
i w Irkucku przejęły słabe sygnały, po 
chodzące, jak przypuszczają, od zagi. 
nionego lotnika Lewoniewskiego. Obe 
cnie czynione są starania, celem ustale. 
nia czy radiostacje wojsko\Ve na Ala. 


Bankiet na cześć gości slowackich. 
Krynica. 17. 8. (PAT.) Z okazji przy 
bycia do Krynicy przewódcy s.łowac- 
kiego stronnictwa ludowego ks. pra- 
łata Hlinki oraz posła do parlamentu 
praskiego Sidora \\' towarzystwie 
burmistrza Rozemberku Moderli i ks. 
profesora Tvlko, wczorai wieczorem 
w D0mu zdr
io\\'ym odbył się ban. 
kiet na cześć dostojnych gości. 


Przybyłych serdecznie podejmował 
dyr. Nowotarski oraz senator Gwiżdż. 
N a przyjęcie przybyli przedstawiciele 
władz miejscowych i organizacyj, o- 
becny był m. in. poseł Sobczyk, pre- 
zes Związku Izb i Organizacyj rolni- 
czych Rzeczypospolitej Polskiej. 


Rzadki zab,tek budownictwa orawskiego 
przeiet, przez Państwo. 
Zakopane. 17. 8. (PAT.) W Zubrzy. 
cy Górnej na Orawie odbyła się skrom 
na niecodzienna uroczystość przejęcia 
przez Państwo darowizny stareg-o, prze 
szło 150 lat liczącego osiedla sołtyskie. 
go Moniaków, składającego się z drew. 
nianego sołtyski ego dworku wraz z bu 
dynkami gospodarczymi i pięknie za. 
drzewioną parcelą. Darowizna ma sta. 
nowić muzeum na wolnej przt'strzeni i 
zachować swój pierwotny charakter po 


wieki, posiadając niezwykle charakte. 
rystyczne w staroświeckim typie zacho_ 
wane cechy budownictwa orawskiego. 
Aktu darowizny dokonali ostatni po. 
tomkowie rodu sołtysów Moniaków: 
Joanna z Latiaków Wilczkowa i jej 
brat Sandor Latiak, emerytowany wę. 
gierski inżynier lasowy, prag-nąc aby 
za'oytek pozostał otoczony opieką pań 
stWlJwą w nieskażonej formie. 


W ROCZNICĘ SMIERCI B. CESA. 
RZA KAROLA. 
Wiedeń. 17. 8. (PAT,) Wczoraj za 
pośrednictwem radiowej rozg-łośni wie 
deńskiej przemawiał szef prasy i pro. 
pagandy organizacji legitymistówau. 
striackich, baron Werkmann. Przemó. 
wienie było poswięcone dzisieiszej 15 
rocznicy śmierci b. cesarza Austrii Ka. 
rola. Jutro z tej okazji odbędą się uro
 
c
y
tości w całej Austrii. 
"Reichspost" uważa, ze zwłoki cesa. 
rza Karola, zmarłego na Maderze, po. 
winny spoczywać w podziemiach kla- 
sztoru Kapucynów w Wiedniu, 


OBRADY AGENCJI 2YDOWSKIEJ 
Zurich. 17. 8. (PAT,) W środę dnia 
18 b. m. rozpoczynają się w Zurichu o. 
brady agencji iydowskiej, które po. 
trwają prawdopodobnie do 20 lub 21 
b. m. 


WYCIECZKA POLSKA w: JUGO
 
SŁA WIJ. 
Białogród. 17. 8. (PAT.) Wycieczka 
profesorów i studentów te. I. W. F. w 
Warszawie w składzie 65 osób przyby. 
ła w godzinach rannych do Białogro
 
du, witana przez delegatów tutejszego 
ministerstwa wychowania fizyczneg<' 
przedstawicieli poselstwa polskieg-o o. 
raz Ligę polsko.jugosłowiańską. W 
o 
dzinach popołudniowych na boisku 
Sokoła odbyły się pokazy członków 
wycieczki, obejmujące gimnastykę. gry 
sportowe ora.z tańce narodowe, 


NIE BĘDZIE ZMIAN W UMUN
 
DURo'WANIU UCZNiÓW. 
Warszawa. 17. 8. (PAT.) Minister. 
stwo Wyznań Religijnych i Oświece- 
nia publicznego nie zamierza wprowa. 
dzać \V roku szkolnym 1937.38 zmian 
\V rozporządzeniu z 27 marCa 1933 ro- 
ku, odnoszącym się do ubioru mło- 
dzieży szkolnej. Obowiązuje ją zatem 
noszenie przepisowego munduru jak 
również tarcz na rękawach z numera- 
cją szkoły. 


-
I, 
PIORUN ZABIŁ OFICERA.'" 
Wilno. 17.8. (PAT.) W dniu 11 bm. 
o godz. 14.ej w Małyszach dolnych, 
pow. dzi"śnieńskiego piorun uderzył W 
dom mieszkalny rażąc śmiertelnie ma. 
jora T eofi1a Szurkowskiego, 
T mie
 
szkaniu tym byli jeszcze inni oficero. 
wie. lecz nie doznali poważniejszych 
obrażeń. Piorun zapalił dach i sprzęty 
na strychu. Pożar ugaszono. 


WILKI I DZIKI. 
Krosno. 17. 8. (PAT.) Z Gorlic don o 
szą: N a terenie gromad Reg-etów wy
 
żny i Regetów niżny ukazały się duże 
stada dzików. które wyrządzają wiel
 
kiC' szkody. 
W Jasicli pow. sanockiego pojawiły 
się stada wilków, które niszczą doby- 
tek miejscowych gospodarzy. W ciągu 
ostatnich dni wilki porwały kilkan".. 

cie owiec. 


I Tarli Wiedeńskie 


5 - 11 WRZE$NIA 1937 


T ARGI TECHNICZNE I GOSPODł\R- 
STWł\ ROLNEGO DO 12 WRZEŚNIł\ 


WIEhKIE TBRIiI 
ŚRODKOWEJ EUROPY 


WYSTAWCY Z 20 PA
STW 
NABYWCY Z 72 KRAJÓW 


W fza wjazdowa zbędna I Legitymacja Targów 
i paszport upOWainiają do przekroczenia gra- 
nicy austriukiej. - WIza tranzytowa czecbo- 
słowacka niepotn:ebna I Znaczne znitki prze- 
jazdu na polSkich, niemieckich. czechosło. 
wackich i austriackich kolejach oraz na lin
ch 
lotniczych. Wszelkie informacje ora7 legity. 
macje Targów (po zl. 8'-) przez 


WIENER MESSE - A. 6., WIEN VII 


oraz przez honorowe przedstawicielstwa 
w. Lwowl.: Austriacki Konsulat, ul. Osso- 
I ińskich 4 
I'olskie tliuro POdróty wOrbis. 
sp. z o. o.. Legionów 29 
Polskie Biuro Podróży.Orbis. 
sp. % O. o., Pl. Mariacki 5 
Wal!ons Lits. Cook S. A., Plac 
Halicki 15 


ZARZĄDZENIE MIN. PRZEMY. 
SŁU I HANDLU W SPRAWIE IM. 
PORTU SUROWCÓW. 
W związku z zarządzeniem Minister 
stwa Przemysłu i Handlu z dnia 7. 
sierpnia b. r. Izba przemysłowo _ han- 
dlowa zawiadamia, że: 
1) Okresy kontyngentowe są dwu- 
miesięczne, a mianowicie: styczeń-lu- 
ty, marzec-kwiecień, maj-czerwiec, 
lipiec-sierpień, wrzesień-paździer 
nik, listopada-grudzień; 
2) podania o pozwolenia przywozu 
winny określać zapotrzebowanie dwu- 
miesięczne z uwzględnieniem sezono- 
wości produkcyjnej; 
3) podania o pozwolenia przywozu 
winny być składane do dnia 15.go mie 
siąca poprzedzającego okres kontyn- 
gentowy, Cna okres kontyng-entowy 
wrzesień-październik w drodze wy- 
jątku do 25 sierpnia); 
4) podział kontyngentów na arty- 
kuły j. w. będzie dokoL'lywany przez 
Centralną Komisję Przywozową do 
dnia 15-go pierwszego miesiąca dwu- 
miesięcznego okresu kontyngentowe- 
go np. do dnia 15 wrześl'ia w okresie 
wrzesień-październik; 
5) zawiadomienie o przydziale wzgl. 
wysyłka pozwolenia za zaliczeniem 
opłat będzie następowała najpóźniej 
do dnia 20.go pierwszego miesiąca 
dwumiesięcznego okresu kontyngento- 
wego, n. p. 20-go wrzemia W okresie 
w rzesień -październik. 
W związku z tym zarządzeniem 
Izba wzywa Szan. Firmę do składania 
podań o pozwolenia przywozu surow- 
ców najpóźniej do dnia 10 każdego 
miesiąca poprzedzającego okres kon
 
tyngentowy. . Podania wnoszone z 0- 
póżnieniem będą rozpatrywane dopie- 
ro w następnym okresie kontyngento- 
wym. 


WŁADYSŁAW ZACHARIASIEWl CZ. 
Rosna kadr, instruktorów harcerstwa 
polskiego zagranica 
Na obozie harcerz, polskich z Amer,ki na ŚIISku Ciesz,ń skim 
CDok.ończenie) . 
T o samo i druh Domański, kom en. renie Każdy dzień' pobytu na Obozie 
dant Obozu męskiego. Oboje stwier
 wzmacnia poczucie łączności z Polską 
dzają zgodnie znaczne postępy w wyro - dodaje bodżca do pracy. 
bieniu ideowym i organizacvinym u. Zawieszona w pięknie urządzonej 
czestników Obozu. huculskiej świetlicy, mapa Polski mówi 
Kursy obecne są niestety zbyt króŁ.. wszystkim o wielkości i sile Państwa 
kie, ::eby dać uczestnikom to wszyst_ Polskiego. 1111- 
ko, co mog!oby się przydać w ich pra- W codziennej pracy i obcowaniu, 
cy na tereme. z'żywają się harcerze z Ameryki z har. 

rogram dnia jest pracowity. Obej- cerzami z Polski, którzy stanowią. dla 
m
Je z jednej strony zagadnienia Pol- nich kadrę instruktorską. Wspólna pra 
skI wSP6łczesnej, z drugiej technikę ca i wysiłki pogłębiają nić wspólnoty 
barcerską jak: sygnalizację, samarytan
 młodego pokolenia polskiego z zagra
 
kę, t
renoznawstwo itp. nicy z młodzieżą w kraju. 
WIeczorem płonie ognisko. Gaw
da Na jeden jednak problem Qragnę 
kom
ndanta zwraca .myśli poważne, i zwrócić większą uwagę. 
skupIOne ku zagadmeniom pracy na te Instruktol'%Y pracy harcerskiej mu- 


r szą w większym jeszcze niż dotychczas 
stopniu propagować używanie wyłą
 
cznie języka polskiego na zbiórkach i 
zebraniach harcerskich - i to wbrew 
różnym, choćby utartym zwyczajom i 
trudnściom. 
Aby innych do tego zachęca
 muszą 
sami dać przykład. Muszą sami pracO
 
wać nad sobą, żeby ten język iak najle 
piej poznać. Bo zniknięcie języka pol- 
skiego z życia polskich organizacyj, 
będzie stopniowo, ale coraz silniej o- 
słabiać poczucie przynależności do 
Wielkiego Narodu Polskiego I I nie po 
mogą najlepsze intencje i serca pl'%y
 
wódców młodzieży, 
Okres krótkiego zwykle pobytu ", 
Polsce, winna młodzież polska ze Sta- 
nów Zjednoczonych wykol'%ystać jako 
wyjątkową okazję pogłębienia znajo- 
mości języka ojczystego. Każdy dziełi 
niewykorzystany . w tym kierunku jest 
poważną stratą, 
Musi to zrozumieć zar6wno mło
 
dzież polska, przyjeżdżająca do kraju 
ze Stanów Zjednoczonych, jak i społe- 


czeństwo polskie stykające się z tą mlo 
dziezą podczas jej pobytu na ziemi pol 
skiej. I właśnie nie kto inny, a harcer. 
stwo, stanowiące dziś najsilnieisz, Ol'>' 
ganizację młodzieży w Stanach Zjedn. 
winno problem ten postawić jasno i 
stać na straży jego wykonywania, 
Jeżeli wymieniam Stany Zjednoczo
 
net to dlatego, że problem ten wystę. 
puje właśnie na tym terenie najbar- 
dziej jaskrawo. 
Gdy rozmawiałem o tym na Obo_ 
zach dla harcerzy polskich z Ameryki 
- widziałem, że zdają sobie spraw
 % 
.ttgo problemu. tylko samo zrozumie- 
nie nie wystarczy. Po słowach musi na 
stąpić realizacja i tego spodziewamy 
się od harcerstwa polskiego zagranicą. 
a w szczeg61ności w Stanach Zjedno- 
czonym '''...,.. 
Zrealizowanie hasła "W polskiej or- 
ganizacji - polska mowa" jest podsta
 
I wowym zadaniem harcertwa polskiego 
za oceanem, i
		

/DIGCZAS002001_1937_185_0004.djvu

			" l,;AZETA LWOWSKA" Nr:..! 
 ? z dn !
 E sier
 nia 1937 r. 


Oałoszenia urzedo\lle. 
LICYTACJE. 
II. Km. 2219/36 V. E. 949/36. Obwtiesz" 
czenie o licytacjd nieruchomości. Kiomorndk 
Sądu grod:zbe z kucr.nią z przynależ.Irośoiami. Zr,:. 
sztą Miżej w operacie szacunkowym OplI 
sane. Połowa tej nieruchom'Ośc
 oszaCOW,1. 
na została na sumii; zł. 50.356, cena zaś 
\\'YwoJania wy:nosi zł. 37.767. Przystęp'Ują'y 
0,0 pnetargu 'obowiązany jest złożyć 
rę
ojmię w wysokośCi zł. 50?5. gr. 60. 
Rękojmię należy złożyć w 
toW1tJ1.le, albo 
w takich papierach wartośaowych, bł di 
ksiłżeczkachwkladkowych instytucyj, w 
których wolno umieszczać £UIIIodus
e dla ma 
ło1etnich. Papicl'Y wartościowe przyjęte bę. 
dą w wartoścLtrzech czwartych części ceny 
giełdowej, Przy licytacji będł uchowane 
ustawowe warunki licytacyj.ne, o ile dodat. 
kowym publicznym obwieszczeniem nie 
będą podane do wiadomaści warunki od. 
Dlienne. Prawa 0sób trzecich nie będł prze. 
szkodą do licytacji i przysądzenia własno. 
ści na rzecz nabywcy bez zasłrzeieA, jeieli 
osoby te przed rozpoezęciem przetargu nie 
z,104 dowodu, :U wniosły powó!ktwo o 
zwdnienie nieruchomośCi lub jej części od 
egzekucji i że uzyskały postanewienie wła. 
Ściwego Słdu naka:wjące zawieszenie egze. 
Itucjj. W ciągu ostami ch dwóch tygodni 
Im:.c:d liCy1acjł wolno o
ać nierucho- 
mość w dni 1)Owszednie od godmy S.mej 
do 18.tej, akta zaś postępowania egzekucyj. 
nego moma przeglądać w sądue grod:ikim 
w Stanisławowie, ul. Bilińskiego Nr. 11 
sala Nr. 31. 
Komom-ik Sidu Grodz.ki
o Rewiru II. 
,Stanlislaw6w, 11 sderpMI.1 1937. 2839K 


IX. Km. 'l65/T7 i ó50/37. Zbiorowe ob. 
wieszczerue o licytacji. 
cmarni.k Sądu 
gm'd'rzkJie
 miejskies:o ' Rew. IX. we Lwo. 
'wie Mi.eczysbaw GrossmI1lił,owa z,aginął old mku 1914 jako iołnierz 
austriacki na wojn,ie światowej. Wdraż:lj<1c 
postęlP'Owanie celem u"nania go za zmarł
. 
go wżywa 
ę, aby o:z.ag:in'i'onym uwliado. 
mi,ono dQ 6 miesięcy Są,d lu.b kuratora ad, 
wlokata Dra M. Pragera w Z!'ocwwlie. 
Sąd Okręgowy. 
W Zlocz1Owti
, d,nia 21 C
1'WC
 1937. 2851 


I. T. 29/37. Edykt. Michał IWaniuk, syn 
Iwana, urodzony 14 Lipca 1890 w Kazła, 
wie po \\i at Kanllianka S-tTumiłowa, szere, 
gowiec 35 p. obr. kraj.austr. zaginął od 
wklll 1914 na Wlojnie świ'atQwej. Wdrażają" 
p.ostępowaIJJie celem uznania go "a zmarłe. 
go, wzywa się, by o zagJin-ionym :z.awiadoo 
milcn,o do sześciu miesięcy Sąd lub kur
. 
tora Dra I. Błażkiewicz.a adwokata w ZLo. 
cZ'O Wlie. 


Sąd Okręgowy. 
W Złocz.owie, dnia 4 maja 1937. 


T. 84/36. Edy,kt. Justyna Hoc.miuk, u,ro. 
d:z.ona 20 styczn,ja 1899, zaR1lieszkala w Ma. 
nia\\":].\: glJ1li:na SołotWlina powiat Nadwórna 
wy:emigrcwała 
 cDfającymi się wsyjskimd 
Wlojskami do R:osJi w roku 1915, 'Od tci 
chwHJi wsz.elki ślad ,o niej :z.a
nął. Sąd l) 
zarzą.dz.a na wn:i,osek Stefana Hocaniuka 
postępowanie o .uznanie wymienionej oso. 
by 'za ZiIIl:.1rłą, a za,razem ,ogłasza ,v.:ezwanie, 
aby wd:zieIono wtiad'oll)lości 'o ,zaglit1.10::.owny wniosek orze. 
knle ,ostatecznie o u:znamu za ::.mad
go_ 
Sąd Okr
wy Wydz.jal I. 
W Stanisławo
;ie dn. 30 listopada 1936 2868 


T. 66;36. Edykt. Dymitr Kazim-irów, Ja, 
na, urodz. 8 kwietnia lS9{ w Niegowc:lch 
pow. Katusz ŻJołnierz l pp. austr. mial zgi. 
nąć na froncie wlos1otm w 1918 r. Sąd wzy. 
wa ,o lIdz,ielenic wiad,omoścoj do 6 mieslę. 
'cy. 


Sąd OkręgowY. 
St,1nislawów, 11 grudnia 1936. 


T. 95/36. Jan Berehowy, \'Vasyla, urodzo, 
uy 24 listopada 1893 w P.odmic.halu, z('ł
 
nicrz 11 pułku ułanów austriack'ich zgJl
ął 
p,od Czern,iowcami. Sąd wzywa o udzIele. 
I!i'l' wi,1domośoi do 6 mies,ięcy. 
Sąd OkręgQwy. 
,stanislawów, 16 grudnia 1936. 


T. 74/36. Edykt. Iwan Szkromyda, syn 
Wasyla, urodwny 8 kwietnia 1892 w Gru. 

;zce pow. Tłumacz, ż,ołn.ierz 58 pp. amtr. 
mial zginąć w bitwie pod Narajoowem w 
1914 roku. Sad wzywa o ud:rieJenie wlado. 
mości do 6 
d'esięcy. 
S'td Okręgowy. 
Stanisbwów, 12 grudnia 1936. 


T. 23/37. Edykt. Iwan Tymcz,uk s. Miko. 
taja, urodzony 28' paż,d:z.iernika 18%, za
 
l1ł
esz.kały w Dorze gmina J a'l"em.cze powiat 
Nadwórna, jako żołnierz austri'ackli wyru. 
szył na wojnę w roku 1914, a 'ostatnia wia. 
domość o nim, że był cięż;ko ranny pocho. 
dz..i z. roku 1915 od tej chwili wszelki śl;:d 
(1 nim zaginął. Sąd I) za-rząd,za na wniosek 
Uka T ymoc ZlUk a s. Mikołajka 
] 24. 2878 


- - 


ilcd.kt
 
ba.,. I w:yaa_.c. : Ale łar-Ifh W
 


Redaktor odl)Owłed.daJnv A. lCrac:&kowtld. Z druk.. ,.słowa Pol.. Lwów. ZimOł'OWłcza 15,