/DIGCZAS002001_1889_082_0001.djvu

			Nr. 82. 


Broda, 10 Kwietnia 1889. 


Rok
79. 


I, 


. 
. 


Wychodzi codzienl!-ie o godzinie 5 po połu- 
dniu z wyjątkiem dni pOBwiątecznych. 
Numer pojedynczy kosztuje w miejscu 5 centów, 
pocztą 7 centów. - Biuro 
edakcyi i Administracyi 
ulica. Czarnieckiego 1.8. - LIsty należy frankować,- 
Reklamacye otwarte wolne od opłaty, 
Telefonu redakcyi nr. 88. 


Prenumerata z przesyłką pocztowa wyno8i rocznie 16 zł., półrocznie 8 zł., kwartalnie 4 zł., 
miesięcznie 1 zł. 35 et. W miejscu rocznie 12 zł., półrocznie 6 zł., kwartalnie 3 zł., miesięcznie 1 zł. 
Przewodnik naukowy i literacki, dodatek miesięczny do "Ga
ety Lwow- 
s k i e j", otrzymują cało- i p6lroczni abonenci bezpłatnie, jednakże ci tylko, którzy prenumerują od 1 
stycznia do końca czerwca lub od 1 lIpca do końca grudnia; ćwierćroczni i miesięczni za dopłatą 
pierwsi 75 et., drudzy 30 cnt. - P r z e w o d n i k prenumerowany osobno kosztuje 4 zł. 


Jednorazowe inseraty obliczają się po 7 cen- 
tów, kilkorazowe po 6 centów od miejsca 1 wiersza. 
Inseraty przyjmują: w Austryi i Niemczech 
wszystkie agencye anonsów j we Francyi, w Paryżu 
wyłącznie agencya pana A d a m a , Rue des St. 
Peres 81. 


- Czy do Anglii? 
- O! co to to nie! - Byloby to 
'b d
sz
zu pod rynn'ę. - Niema .b
zydszego 
kraJ,u Jak angielski, antypatyczmeJszego, lu- 
du Ja
. Ąnglicy; - wolałabYI? ml
s,zkac w 
Laponn Jak na tej idyotyczu.eJ wyspIe, , 
Biedny WillI. czemuz się uragan nl
 
zerwie, któryby zagluszyl słowa ok1:utn
J 
miss, które mu cisza wieczorna tak WIernIe 
do Uszu zanosi. 
(Ciąg dalszy). . Pan Naulet spojrzał nieznacznie, na 
Spacer tam i napowrót trwaJ' dość dJ'
- AMlika, ale uspokoił się jego zachowallIem 
g o - nareszcie pan Naulet zauwazył, ,,,e calkiem biernem, bo odparł: 
, b . , wted y to mISS I - Francyi pani nie zna? 
się zimno ro IC zaczyna, - " I 
Mea prosib go, aby na ni.ą, poc,z
kał I d z w n o l
 - me - to kraj moich marzeń - 
kł mu z oczu. - Po chwIlI wroclła z Nie umrę spokojnie, az go nie ujrzę, 
a " l . . W y cia g 'n ę ła dwa , -To jednak łatwe. , 
ma szkockleml sza amI , - L l 'ł' d e 
wykładane krzesJ'a" - panu Naulet... po eCk'a
 - NIe tak łatwe, jak się panu z aJ,' 
usiaść na jednem I plald mu podała, n
 - Vouloir c'est pouvoir, _ a gdy Sl
 
zując starannie nim się okryć, samt. zas ln.a w dodatku jest wolnem dzieckiem wolnej 
druglem, nózki wyciągnęła, t k ak 
amo Eitk
 Mcryki. 
dem się otulajac. - Wszyst o o o " I - To humbug, ta caJ'a wolnoś,ć. _ 
kroków od posterunku WilIia
a, .ale na nIr Pc kraju POzwalają mi rodzice samej po- 
go najzupełniej w tej chwilI, 
lle zwrała a drzować, ale gdybym się do Europy, sama 
uwagi, - nie więcej dl,a. n,IeJ zna
Jga c
 puci
a, to tak jak między ludozercow, _ 
dym komina wznosząc
 Sl
i Cl
m
ą s L m
leliby ze mnie tam połkną. , 
nad parowca, ku sklepienIu nIebIOs. d _ . -,- Dlaczego miaJ'aby pani saI!l
 J
' 
Zaczęła znowu rozmowę z cu zo ch
? Towarzysz znajdzie się na skIlllellle 
ziemcem: ' k d że pa a 
_ Cudowny wieczor; - s
 o a, ) . 
nI ' ema tu nI ' eb ot y czn y ch g ór i ru . m staryc
 -- Pan by ze mną pojechał? . , 
n kraj Zanadto szczęśliwy był ten Wle?ZOr 
zamków. - Kanada to 
aki 
roz
l
z ,y 
 dlapana Naulet, _ tylko zbyt, obfi
uJąc
 
- Obmawia pani sWOją oJ
z
znę. w mocye. _ Ostatnie zapytanie. p
ękDeJ 
Jaz
chwycony jestem wybrzezaml go Wa- mi:, tchu go pozbawiło. _ Z naJwlęks
ą 
wrzynca. . o zł m guście pana.- nietniałością, nawet nie.c
 trwoZliwie spoJ- 
- To 
wladczy . Y d t lko zdarz rza znowu W stronę WIllIama, - ale ten 
Ja nie cierpIę Kanady l g Y Y d natych
 alb nie uwahl _ albo nie slyszał., drze- 
mi się spesobność, wyjadę ztą I ma może, bo ani się poruszył, &lll popa- 
m.iast. 


CZĘŚĆ URZĘDOWA 


I 
. 
I 


C, k. Rada szkolna krajowa zamiano- 
wała tymczasowego nauczyciela, Antoniego 
Bu dz iń s k ie go, w Grąziowej, stałym nau- 
czycielem szkoły etatowej w Grąziowej; tym- 
czasowego nauczyciela, Józefa K u Ima t y_ 
ck i e go, w Budyninie, stałym nauczycielem 
szkoły etatowej w Załużu; tymczasowego 
nauczyciela W Rauchersdorfie, Adama W a r- 
c h () ł a, stałym nauczycielem szkoły etato- 
wej w Rauchersdorfie. 


ł 
I, 
I 


Z nadesłanych przez c. k. Namiestni- 
ctwo dolno-austryackie pasportów bydlęcych 
z miejsc pochodzenia świń, u których w mie- 
siacu marcu b. r. stwierdzona została w Wie. 
dniu (St. Marx) i w Wiener LNeustadt zaraza 
Pyskowa i racicowa, okazało się, ze one prze- 
waznie pochodziły z powiatów: mościskiego, 
pilzneńskiego, grybowskiego, gorlickiego i 
nowosądeckiego. 
Lubo w powiatach tych nie została 
dotąd stwierdzoną zaraza, to ze względu na 
powyzszą okoliczność, powiaty te uważać 
nalezy za podejrzane o istnienie onejże, 
Celem więc powstrzymania dalszego 
za
lekania tej zarazy do wymienionych sta,. 
cYJ przymusowych względnie do Pragi i jej 
.... "I11"zedm.ieść, zabrania sie aż do odwołania 
WYWOZIĆ SWlnle po ,,!J, o. ;. p , t . o d'voma 
zagranicznych, a przywódca obozu pr
yml
r
e ans wa ,z, Jeg 
 . 
opozycyjnego, hr. Apponyi, by
 pe- luzneml l wplywom roznych cz:ynm- 
wien, iż w Izbie magnato;v znajdzie k
w rarla
entarnych podleg
eml ar- 
w nim swego sprzymierzenca. Prze, 
:maml by!oby tak sarno ponęt?em, 
ciwnicy ustawy doznali jednak gorz- Jak przY
lllerz
 z Au
tro-vYęgra
lll 1'0:- 
kiego zawodu, Hr. Andrassy wykazał p
rzą:dzaJąceml potęzną Jednoht
 a
- 
przedewszystk
er
 nico

 . argumenta- mlą? Ozy 

ś dla n
s 
ylb! r
w:I
 
cyj opozycyomstow USl4U]acych prze- cennym ahans z NIemcamI, g.y y 
konać, iż wielki 'patryot"a Deale i śmy. nie. mi
li do czynienia, z w.lelką 
twórcy dualizmu uważali swego cza armIą memlecką:, lecz z l.uzneml ko- 
su ustawę wojskową za. prowiz
-. l
mn
mi. różnych państw l państewek 
ryum, które należy prędze] lub pO- l memleCklCh? . . 
źniej zastąpić trwa
ą ustawą o oso- , Mowca uz
sadllla.
 dal.eJ w spo- 
bnej armii węgierskiej. A jeżeli kto, \ sob przekonyw
Jący, IZ oble polowy 


Lwów, 9 kwietnia. 


- 


- 

- 


Rada Państwa. 


(CCOXXX posiedzenie Izby poselskiej.) 
*t* Wiedeń, 6 kwietnia. (Kor. Gaz. 
Lw.) Prezes S m o l k a zagaja posie.dz.e.lli
 
o .god
,.,.l,..Q..,ffi ;..5
u\J'I'/
J W)s'LJ8CY CZ{OnkOWle 
gabinetu ż wyjątkiem Ministra obrony kra- 
Jowej. 
Poseł K n o t Z wnosi interpelacyę do 
Ministra skarbu, jak myśli usprawiedli:wić 
władze skarbowe z nieslychanego, zdamem 
mowcy, niedbalstwa co do b
aku f?rmularzy 
i instrukcyj dla odstęplowama losow zagra- 
nicznych, . 
Prezes gabinetu, hr, T a a ff e, zabIera 
głos, aby odpowiedzieć na cztery. i
terp
la- 
cye w sprawie choroby pyskowej l racIco- 
wej, (Odpowiedź tę, 
 pie
wszej części P?- 
daliśmy wczoraj a dZIS zamIeszczamy dokon- 
czenie, 
P r e z e s I z b y zapowiada, ze od po- 
niedziaJ'ku odbywać się będą po dwa posie- 
dzenia na dzień, aby przed Wielkanocą 


I trzył nic I Jak mumia zawinięty w plaid, wyraźne, niby żart, niby szyderstwo 
leżał nieruchomy. a niby zachęta, - co to znaczy?,:., . 
To dodalo otuchy panu Naulet - a -
 Czy znajo?1ość g
untowmeJsza Ję- 
z drugiej strony niezmiernej otuc
y ąoda-. zyka angielskiego Jest komeczną? - zapy- 
wala mu pewność, że miss Mea 
est Je
y- tał nieco urażonym głosem. 
naczką milionowego kupca. - Spo
rzał WięC Mea zdawała się powracać z dalekiej 
na: nią w tej chwili tak wymowme, 
,tak krainy __ bo w tej chwili dopiero uważnie 
pJ'omiennie, ale ona nie widziaJ'a alll Jego spojrzała na pana Naulet. 
pierwszego spojrzenia, skierowanego w stronę Rozśmiała się znowu z jego widoczne- 
Williama, ani drugiego, którem ją obd
rz!ł,- go zakłopotania, ale rozśmiała się bez z.y- 
patrzyła w dal, czekając na o
powledz. -,- cia i werwy, _ rączką. nawet przytłumIła 
Teraz powtórzyła raz jeszcze Jakby w poł ziewnięcie, mówiąc: 
senna, w zamyślrniu: _ Przepraszam pana, - ale spać mi 
- Pan-by ze mną pojechał.? . się chce okropnie. - Co to ja powiedzia- 
- Do antypodów pani - l do, ble- łam? bo juz nie pamiętam.... 
gunów i po zad ?ieguny, - na kSiężyc, Francuz nie wiedział, c.zy klać, czy 
w gł ą C b h m? l rzl1, g.,zle P n an as l ta r

kaze I nl ' c sł y - si ę rozpływać w zachwycie. Mea nawet śpią- 
WI owa cIsza <1.'., I ' ,. J' ' k 'd 
chać nie było, tylko rytmiczne uderzanie ca I, 
lewaJą:a . mto r 
k oezarowac az ego 
pletw okrętowych o fale ciemne, -:-. tyl
o I przecIę neg? 

mer e.m a ż ' b ,. 
posuwanie się kół rączyc
 po gł
dkleJ wod , - Mowl1,a pam, e 
 y JeJ t?w.a,rzy. 
przestrJleni. Mea wsłuchiwała Się, moż
 w szyc, muszę bIegle po angielsku mOWlC, 
cichy plusk fali, albo w szept taj emmczy -:- A tak, prawda, - rzekła, podno- 
wiatru z nad wybrzeża, który purpuro:ve s
ąc SIę zwolna z krzesła - prawda.... mu- 
liście klonów dotykał z lekka, obrywając SI pan..., , , 
delikatnie zważone fiolety i topazy z drzew -- Czy wolno. wledzJ

 dlaczego? bo 
rastarych, . przecież we FrancYI ,na mo
 akcent anglel- 
P Pan Naulet czekał, az Się Mea ode- ski nie będą .zwracac uwagi.;,., . 
zwie. - Ciekawy był wrażenia, jakie wy- - 
le 
a będę z
racac, - 
dy
y mI 
wady energiczne słowa jego pan powIedz.lał ze mme kocha l "Clrcon- 
Czekał niedługo, - Mea zawsze tym flexe" postawIł za Y,love go,",. to w
z.ystkoby: 
samym, w pół sennym, rozmarzonym głosem, przepadło, - z ąrog,l bY,m SIę wroclła -:- 
 
jakby sama sobie odpowiadała, rzekła: nigdbym FrancYI, me uF
ała, -, Bo 
Idzl 
- Dobrze - to pojedziemy, ale do- pan - w męzu śmlesznoscl bym me zmosła, 
P iero J ' ak si ę P an po angielsku lepiej mó- , - Tu, pan 
 aulet dość domyślny czło- 
. , wiek szepnał sobIe w duchu. - "Aha - to 
WIC nauczy. , ,L t ł ó f k' 
To znowu zbiło z tropu upojonego 
a znaczyc prz
 ł maczon
 na rancuz l, 
Dowodzeniem tryumfatora. Głos pięknej miss Język, ,ze teraz Jestem śmIesznym - no, 
tak poetyczny, - a słowa takie jakieś nie- I winszuJę,"
		

/DIGCZAS002001_1889_082_0002.djvu

			2 


me wystawiano pasportów kumulacyjnyeh dnej strony z Rossyi do Galicyi i Bukowi- 
dla całego spędu, lecz zeby pasporty tam- ny, z drugiej strony z Galicyi do Morawy 
te były oddawane bezpośrednio na targ:o- i Szlaska. 
wiskaeh. Później dozwolono sprzedawać me- Wywóz galicyjskich wieprzy handlo- 
rogaciznę z targowiska wiedcńskiego rzeźni- wych jest na wszystkie strony zupełnie 
kom wiedeńskim i okolicznym pod warun- zakazany, i tylko wywóz nieprzerwanym 
kiem, zeby ją natychmiast ?ito: ,następnie przewozem kolejowym wieprzy na rzeź do 
na usilny wniosek Namies
n
ka 'ł! q
ec
ach dwunastu stacyj kolejowych po za Galicyą 
dozwolono takie dla PragI l naJ blIzszeJ 0- dla rzeźników w czterdziestu miejscowo- 
kolicy pobierać nierogaciznę z Galicyi nie- ściach jest dozwolony w interesie zaopa- 
przerwanym przewozem kolejowym 
e świa- trzenia ich w mięso, a to za świadectwem 
dectwem zamówienia i pod warunkIem, ze- zamówienia i pod warunkiem zabicia w 48 
by ja natychmiast bito. godzinach. Szereg postanowień określa 
"Interesowane Ministerstwa spodziewa- środki przezorności dla zapewnienia tym 
J'y się tem wielk
em ut
udnienien:ł galicyj- zarzadzeniom skutku, a szczegółowo wolno 
ski ego handlu 
lerogaClzną t? ??H
,gną
, ze mi wspomnieć o zarządzeniu, ze kolejowe 
z Wiednia będzIe mo zna domesc NaI
llest- transporty nierogacizny galicyjskiej, które 
nictwu galicyjskiemu na pewno, ,gdzl
 w się napotka w ruchu zakazanym, bezwzglę- 
Galicyi znajdować się muszą gmeźdzlska dnie muszą być odesłane do st
cyi, z któ- 
zarazy, tudziez ze bodowc
 i ba
dlarze w rej wyszły, na koszt tego, kto Je wysłał. 
Galicyi we wlasnym in,teresIe ucz
H pot
ze: To rozporządzenie mini..teryalne nie- 
bę czynnie dopomagac w wynaJdowamu l dopuści juz wywozu zarazonej nierogacizny 
tłumieniu zarazy, z Galicyi, a gdyby mimo to się odbywał, 
Z tych nadziei ziściła się się jedna; uczyni się go nieszkodliwym , bijąc jl} na- 
przy pomocy nadch,odzą
ych tu, pasportó.w z tycbmiast w miejscu przeznaczenia, Dal- 
miejsca pochodzema merogamzny stwler- szemu rozszerzeniu się zarazy z targowisk 
dzono w Wiedniu mnóstwo gnieździsk za" w Wiedniu iWiener Neustadt zapobiegło 
razy w Galicyi, co N
mie
tnictwu g:ali?yj- Namiestnictwo dolno - austryackie rozporzą- 
skiemu nastręczyło moznośc przystąplema z dzeniem, wydanem we własnym zakresie i 
energią do stłumienia z
r
zy, Nie ziściła weszłem juz w zycie od dnia l-go b. m., 
się natomiast druga nadzieJa, Handlarze g
- podług którego z targowisk tych na czas 
licyjscy bowiem nie t!lko wyda
te, przez MI- zarazy nie wolno wyprowadzać zwierząt 
nisterstwa a wspommane powyzeJ zarządze- racicowych, lecz materyał targowy na sa- 
nia lecz nawet i wszelkie przepisy ustawy mym obszarze targowiska zabity być musi. 
o chorobach zwierzęcych zapalczywie usiło- Surowem wykonaniem tych rozporzą- 
wali obejść najrozmaitszemi, najba
dziej wy- dzeń i przepisów ustawy o chorobach zwie- 
raiinowanemi i najwięcej potępiema godne- rzęcych niewątpliwie wrychle pow,iedzie się 
mi sposobami. Lubo Namiestnictwo galicyj- stłumić chorobę pyskową i racIcową we 
skie z największą oględnością i energią wszystkich krajach naszej połowy Monar- 
przystąpiło do stłumienia zarazy; lubo nie- ebii, i uwolnić rucb powszechny od nało- 
tylko z miejscowości uznanych z
 zara- zonych mu więzó
. 
ozumi
 się samo prz
z 
zone lecz i z licznych tylko podeJrzanych się ze postępowac SIę będzIe w tem z llItJ- 
powi'atów wywozu i przepędz
nia zW,ierząt większą tylko ostroznością, a szczególnie 
racicowych, jako tez odbywama targow. na późno dopiero dozwoli się przepędzać wie- 
zwierzęta te zakazało; lubo z
m
nęło wIele prze z miejsca na miejsce, z domu do do- 
stacyj kolejowych dla ł,adowama ,Ich. do wa- mu, czego Rząd ze względów we
erynaryj- 
gonów, lubo wiele osob odpowiedzIalnych no-policyjnych od dawna JUż całkIem byłby 
pociągnęło do kar
, trzech, w
terynarz
 po- zabronil, gdyby się nie musIało brać wzglę- 
wiatowych za medopełmeme obowIązku du na rzeczywistą potrzebę znacznej części 
i grube zaniedbanie, suspendo
ało w u- ludności wiejskiej, która przy zbyt szczu- 
rzędzie i w pobieramu placy I wytoczyło plym rozwoju chowu nierogacizny musi tym 
im śledztwo dyscyplinarne, zaraza w Galicyi sposobem nabywać materyał do tuczenia. 
tak ju.z byla s!ę, r.ozszerzy
a, . ze nie. mozna Co się tyczy poruszonych przez pa- 
bylo stwierdzic Jej WszędzIe l stłumIć z po' nów interpelantów zmian w wystawianiu 
ządana szybkością. pasportów dla bydła, Rząd przyznać musi, 
Dla tego też nie można był'o zupelnie ze wystawiani,e ich, któ
e podług ustawy .0 
h ';]n n ;]nh Qd r.anill zarazonvch lub .rhorobaeh zWlerzpcvr.h le$t,.W 
(llrn np"",,,l-: 

aD9 L
I.liŁ._"da....1,W ,T"''''''' .
- ol" ""-- ---r':' V "6'
UL, n !tHt> Uv zyC'tema pozostawIa. NaJ- 
dujących się trzód na targowiska w Wie- lepiej z pewnością byłoby poruczyć wysta- 
dniu i w Wiener Neustadt; a chociaż wie- wianie pasportów dla bydła konowałom. Ale 
prze dotknięte juz zarazą natychmiast bito, pominawszy okoliczność że urzadzenie to 
trud
o bJło mimo wszel
ich nieustan.nych, byłoby" połączone z ;vielklm nowym cięża- 
drogich l mozolnych robot desynfekcYJnych rem dla producentow, zważyć trzeba że 
na targowis,kach, w VYie
niu i w 
iener lic,zba ko
ował?
 jest o wiele za mała: by 
Neu
tadt ,umknąc, zarazen!a samychze tar- modz pOClą,g
ą
 ICh do tych funkcyj. Wedle 
go wisk wleprZamJ, na ktorych choroba tu wydanego SWlezo sprawozdania weterenar- 
dopi
ro wystąpiła na jaw. ,Ten fakt pOZał
- skieg
, z r. 1887 jest w naszej połowie Mo- 
wama god
y wraz, z ,ruchlIwe m przemy
m- nft;Chll razem ,658 
onowafów, z pomiędzy 
ctwem,. .ktore g
lIcYJscy, ,hand.larze mlillO ktorych 132 n
e znaJdowałoby się i tak na 

szelkIeJ kontrolI ur
ądzllI sobie na S
lą
k posadach publIcznycb, a z tej liczby przy- 
l Morawę, spro
a
zlł. dalsz.e 
ozszer
eme pada na same Czeehy 64, na Dolną Austryę 
.choroby pyskowej I racICowej między mero- 27, tak że reszta w liczbie t}lko 41 dzieli 
ga,cizną na takie ro
miary, jltkie dziś wywo- si,ę na 
szystk
e inne kr
je. 
koro zaś już 
łUją nasze ubolewame, nIe mozna brac konowałow do wystawiania 
Władze polityczne w tych krajacb, do pasportów dla bydła, najwięcej jeszcze za- 
których zarazę w ostatnich tygodniach za- leca się pozostawić funkcYę t
 naczelnikom 

le
z?no
 od s
mego pier
vszeg
 poj,a
ienia g
i!l dl
 ich znajomości stanu rzeczy na 
Się JeJ me zamedbały naJenergIczmeJszych mIeJscu l dla tego ze w ogólności zasługuja 
kroków ku przywróceniu stanu normalnego. na zaufanie. " 
Wydały i jak najsurowiej wykonują wszel- Po tem wszystkiem, co wypowiedzia- 
kie zarządzenia przep
sane powszechną, usta- łem, wy
ada mi tylko jeszcze wspomnieć, 
wą o chorobach zWierzęcych w ogole, a ze grasuHca teraz choroba pyskowa i raci- 
s
czeg?lowo co, do. choroby ,p
sk?wej i ra- c0,wa,. 
tóra 
resztą także w Rzeszy nie- 
clcoweJ, a to rowme w OdmeSIelUU do ruchu mleckleJ tak Jest rozpowszechniona że rzad 
m!ejsco

g(), jak do ruchu po

szec
nego,. a
gie
ski zaka,zał dow
zu nierogacizny" z 
mianOWICie zakazały przepędzama wIBprzy NleIlllec, a ktom w ogole pojawila się że 
z miejsca !la miejsc.e, z dotUU do domu, 
z?zególniejszą zara
liwością i g
ałtowno- 
wywozu zWierząt racICowych z zarażonych SClą, wyszła z HOSSYI, a względme z Gali- 
okolic i powiatów) o
bywania targ?w na n!e, I cy
,: przeszł
 kraj
 naszej, polowy Monar- 
zakazaJ'y ładowama ICh do wagonow na me- ('hll, a daleJ rozszerzyła Się z targowisk w 
których stacyach kolejowycb, ograniczyly I Wiedniu i w Wiener Neustadt. Węgierska 
wył
1d
wywanie, na 
tacye m
jące, o
gaIla! po,towa Monarchii dotychczas w ogólności 
rewlzYJn,e. MOZlla WięC spo
zlewac s
ę na ' I pozosta
a wolna od zarazy, która ograni- 
pewno, ze 
araza.w tych kro,lestwach I 
ra- czyła SIę tan; n
 całkie!ll nielic
ne o.bszary. 
Jach, do ktorych ją w ostatmch tygodmach I Dla tego tez az do dm ostatmch me było 
zltwleczono, wnet będzie stłumiona, w przy-I mozD,a zaprowadzać szczególniejszych prze- 
puszczeniu, że )uz nie przybędzie nowego I szkód ko
unika?yjny.ch względem trzody 
materyału zarazonego. pocbodzema węgIerSkIego na mocy traktatu 
Aby tego uniknąć i ZltraZem pobud;lić o związku handlowo-celnym z Węo-rami. Że 
iJltereso
ane, czynniki w Galic
i d? wspól- . z
razona trzoda z Węgier dostał
 się do 
nego dZJalama .w, celu przywrocen,u1 stanu Klrcbberga nad Rabą w Styryi, rzecz to 
normalnego, MInisterstwa, do ktorych to bardzo pozałowania godna, ale nie można 
nalezy, wydały dnia 29 marca rozporządze- składać winy na karb zadnej władzy bo 
nie ministeryalne, wchodzące w życie na przepędzanie bydła, dopóki nie jest z
ka- 
podstawie 
 3 powszecbnej ustawy o cho- zanem, nie moze być poddawane żadnemu 
robach zwierzęc
ch ?d dnia 12 kw
etnia r. b., i
ne?1u ograniczeniu, jak temu, które prze- 
ogloszone w DZlenmku ustaw panstwa z d. pisuJe ustawa o chorobach zwierzęcycb a 
3
 marca r, b. Tem, rozporządzen!en:ł ,1l1i- przejście ze ,stadem 
ub trzodą pewn
go 
mstery.al
em ustał.ławI
 SIę, w Ga}lcYI l na punktu gra
l
znego me zawisło od rewizyi 
BukowInie pogra!llcze 30 kdometrow sze
o- weterynarskreJ, lecz tylko pr,lepisana jest 
kie wzdłuż gramcy rossyjskiej i rumuńskiej, rewizya p
dzonego stada przez konowaJ'1t co 
na któreID przepędzanie wieprzy z miejsca piątego dnia. Odtąd namiestnictwo styryj- 
na miejsce, z domu do domu jest zakazltne. skie zarządziło jak naj dalej posunięte środki 
Ten sam zaka,z wyda
o ,dla trzech 
'fani- os
r?zności ,takze względem trzody węgier- 
czących z, Gal
cyą pO
lat,ow Szląska l dla sklej z okolIc zarazonych lub podejrzanych, 
trzec
 sąs]ed
ICh powlatow ;Mor
wy, cz
m ,Przechodząc t
raz nakoniec do wspo- 
ma slę'ł'apObledz przemY0amu wIeprzy z Je- mmanego na wstępIe zapytania o transpor- 


,. budżetem. . ( Głośne protesty nie teraz postępuje, a to wedle wskazówek 
uporac SIę z memor y ału P raskiej Izby handlowej, Po mły- 
z lewicy). lo k ' b 
W dalszym ciągu szczegóJ'owych roz- nach czeskich Rząd rozpoczą1 ta -ze o my- 
praw budżetowych przemawiają pr. F u 
 s ślać sposoby dopomożenia mlynom moraw- 
i H e i l s b e r g o drukarni skarboweJ w W Ie- ski m i szlaskim, 
dniu na znany już dostatecznie, temat Iron- Pos, S l a w i k przedstawia, jako wszę- 
kurencyi, sprawianej drukarnI0r.n prywa- dzie a szczególnie w Prusach i na W ę- 
tn m, Po przyjęciu tego rozdzIału poseł grze'ch prywatne 
r0!Si zelazn
 mus,zą inte: 
T y h e w dyskusyi nad mennictwem resa swe poddac InteresowI, panstw
 I 
o

s

 nanowo sprawę reformy menniczej ogółu, a jedynie w A ustrYI ,Rząd Jest 

 duchu ustanowienia mniejszej od złotów- I bezsilny i bez
ładny,. p
ddany ł.łlegodnemu 
ki jednostki monetarnej, na co komisarz jarzmu kotery
 kapltalIs.tyc
neJ. (Huc

e 
rzadowy, szef sekcyi N i e b a u er. odpowia- br
wa! 
 prawIcy.) Co wIęceJ) rząd węgIe
- 
da" że reforma ta ściśle wiąze Się z spra- SkI wywIera wpływ 
a 
oleJe ,austrya
kIe 
w
 uregulowania waluty, której Rząd 
ie w, duchu. 
rop,agowama Interesow, węgIer- 
za
iedbuje, cboć przez niejaki czas musIał 
kICh prz
Clw Intere
om austryackll
. (T
k 
odłozy
 ją na bok ze względu na stan rz
- Jest, ta7
 Jcst, z prawIcy.) Ze SP
SO?OW, kto- 
cz o którym się mówi, ze inter arma s
- 
e komIsar,z 
ządowy przedstawIł Jako m,a-. 
leJe leges, i ze wojna nieodzowne do ure- jące słuzyc I,nt
resom młynarstwa czeskIce-. 
gulowania waluty zJ'oto przerabia na zela- go, mowca me Jest .zadowolony, bo bardzo 
zo Obecnie sprawa nanowo podjęta i dnia mało znac,r;ą,. Nakomec.wzywa ,Rząd, aby na 
25' go lutego Minister skarbu wysłał w tym nowo podjął akcyę przeJmowan,la prywatnych 
względzie urzędową notę do rządu 
ęgier- dróg. zelaznrch .na ,skarb, ktorej oddawna 
skiego, na którą oc
ekąje o,dpowiedzl. (l!ra- panuJe zastoJ 
Iepoządany.. 
wo). - Na przyjęcIU rozdziału tego konczy Pos, PfeIfer. w.no
l rez?lucyę wzy- 
się etat Ministerstwa skarbu. wającą Rząd do wmesIema. proJe
tu o sub: 
Następuje etat Ministerstwa handlu) z wencyi dla budowli pewneJ drogI zelazneJ 
którego pod dyskusyę idzie tytuł: n K l e- w Krainie. 
rownictwo central.ne" Na tell zamknięto dyskusyę i prze- 
Pos. H e r o l d uderza na wznowienie rwano obrady. 
dawnego centralizmu w statu
ie 
rganiza- Pos. Was z a t y wnosi interpelacyę w 
cyjnym skarbowej służby kole.) oweJ, wedle sprawie zakazania czeskiego teatru amator- 
którego dyrekcye ruchu P? kraJac
 za mało skiego w pewnej miejscowości na Szląsku. 
są sar.nodzielne, a na. wzor staw
a p!uską Koniec posiedzenia o godzinie 4 min. 
orgamzacyę skarboweJ słu
by kol.eJoweJ, zu- 30. Następne w poniedziałek. 
pełnie zdecentralizo" aną l wydając
 owoce 
bardzo pomyślne, jak to powszechm
 uzna- 
no. Dalej krytykuje mowca austryack
e urzą: 
dzenia pocztvwe, które pod rozhczneml 
względami są bardzo wadliwe. 
Pos, Burgstaller ponawia żale na 
zaniedbanie kupieckich interesów Tryestu i 
wylicza. szereg postulatów, k
ó
y
 skarb 
państwa (nakładem licznych mIllOnow) po- 
winien uczynić zadość w celu podźwignie- 
nia tego emporyum handl0'ł!eg?, , 
Pos. U l' S i n rozwodzI Się o komecz- 
ności zastosowania ordynaeyi procederowej, 
szczególnie przepisu, o, dowodzie uzdatnie- 
nia do tych przedsIębIOrstw fabrycznycb, 
które wyrabiają przedmioty przemysłu, ręko- 
dzielniczego (n. p. do Frankla fabrykI obu- 
wia) i w tym duchu wnosi rezolucyę, w 
której żąda takze zupeł
e!S0 zaka
ania 
handlu obnośnego. W drugIeJ rezolucYI do- 
1lla2.a się ..J!!:egulowania, i obnizenia ta,ryf 
laznycll, 
, .L .:J_
_

h 
ó 
Obie rezolucye dostatecznie poparte, 
przekazano komisyi budżetowej. 
Tu zabiera głos Minister handlu margr. 
B a c q u e h e m, którego mowę podajemy 
poniżej. 
Komisarz rządowy, szef sekcyi W i t- 
t e k, szeroko rozwodzi się o troskliwości 
Rządu w sprawie konkurencyi, jaką sprawia 
mJ'ynom czeskim przy pomocy rządu wę- 
gierskiego mąka węgierska, Z wywodów 
tych najwięcej na uwagę zasługuje zazna- 
czenie faktu, że rząd węgierski nie dotrzymał 
urnowy, którą Rząd austryacki zawarł był z nim 
w celu uregulowania sprawy w dobrej dro- 
dze; po damaniu tedy umowy Rząd austrya- 
cki czuje się zwolnionym z niej i samodziel- 


Głośno jednak z najwyzszą uległością I dwoma osmolonemi indywiduami, którzy mu 
odpad. linę ratunkową spuścili, ukłonił się i zni- 
- Ma pani zupełną słusznoM, - na- knął. 
uczę się po angielsku, W tej chwili Miss Powoli wszyscy pasazerowie rozeszli 
znowu się wsparła o balustradę, zawiesza-się na nocleg. 
jąc na niej plaid swój - ale niebacznie Księżyc wypłynął niby olbrzymia krwa- 
posunęła lokciem fałdy jego i zanim zdo- wa tarcza z poza wzgórków klollowyeh, o- 
bła go zatrzymać juz się dostał w ciche świecając blaskiem swym tylko Meę i Fran- 
f.tle rzeki. cuza. 
Mea az ręce załamała, 
- Plaid mój, - mój piękny plaid z 
wielblądziej szerści, , 
Pan N aulet zakłopotany wychylaJ' Się 
po za balustrad
, - ale wychylenie to mo- 
gło być tylko pożegnalnym ukłonem dla 
szala, - bo uratować go nie byJ'o w stanie. 
Równocześnie plusk dał się słyszeć w 
sąsiedztwie plaida; - jakaś ciemna masa 
wpadla do wody cięzarem swoim kroplisty 
deszcz tworząc w powietrzu. 
Po chwili głowa Willa z fal się wy- 
nurzyła a ręce obejmowaly ulubiony SZltl 
pięknej panny. 
Ru('h się zrobił na pomoście; - nie- 
wiele już osób było, bo noc dość zimna do 
salonów zwabiła podróżnych - ,jednak tu 
i owdzie zaczl(J'y się wydobywać zapylo- 
ne, zasmolone głowy maszynistów i mary- 
narzy, , , .. 
Will krzyknął z posrod fal, o llllę SIę 
upominając. 
Podano mu ją w mgnieniu oka - i w 
kilka sekund z najspokojniej8zą miną w 
świecie żnalazł się n
 pokladzie, plaid skła- 
dając na krześle, mokry, ale w całości. 
Na Meę nie spojrzał, - na zapytania 
rozliczne odpowi
dział zwięźle, że próbował 
czy potraii na balustradzie równowagę u- 
trzymać .i wpadł w wodę. Dodał', że prze- 
brać się musi i zamieniwszy shake-hands z 


Odpowiedź J. E. prezesa gabinetu hr. 
Taaffego, 
dana dnia 6 bm., w Izbie poselskiej na kilka 
interpelacyj w sprawie choroby pyskowej i ra- 
cicowej i wywozu nierogacizny z Galicyi, jest 
w przekładzie ze s
enogramu następująca: 
(Dokończenie). 
Gdy liczba zaraz onych t,ransportó.w 
nierogacizny w drugiej połowIe g!udma 
mnozyć się zaczęla. i transporty takle, na- 
wet do Bodenbach i do Bregencyi docho- 
dzily, trzeba było pomyśleć o energicz
ych 
krokach co do galicyjskiego handlu mero- 
gacizną, lnbo w kraju samym, j,ak wida,ć 
także z ówczesnych rozpraw Sejmu galI- 
cyjskiego, ani w 
rzęd?wych,.ani ": poz
ur
ę- 
dowych sferach me chcIano wIerzyc w Jstme- 
nie zarazy i wciazieszcze nie było wy- 
Bterstwa, do których to nalezy, rozporządzi- 
ły przeto, że transporty nierogacizny z Ga- 
licyi, mogą iść tylko nieprzerwanym cią- 
giem w tych samych wagonach, z zabro- 
nieniem wyładowywania na stacyach innych, 
na dwa wielkie targc,wiska w Wiedniu i w 
W iener N eustadt a zakazano wszelkich in- 
nych transportów z Galicyi do innych kra- 
jów. Nierogaciznę przybywającą na te dwa 
targowiska poddano obserwacyi przez ty- 
dzień, licząc doń czas przewozu, i dopiero 
gdy po nowej rewizyi weterynarskiej zdro- 
wą się okazywała, wolno było puszczać ją 
w wolny rucb dalszy, Oprócz tego zarzą 
dzono, żeby przy ładowaniu nierogacizny 
na galicyjskicb stacyach koleJowych nie od- 
bierano pasportów z miejsca pochodzenia i 


Pan N aulet milczenia nie śmiał prze- 
rwać. - Pierwszy raz w życiu zdało mu 
się, że istotnie jest bardzo małym - za- 
nadto maJ'ym - a olbrzymi Anglik w o- 
czach mu stał jeszcze, gdy z zimną krwią 
z wody plaid wynosit 
Mea blada była - i usta miała, za- 
cięte. - Tylko oczy świeciły więcej niz 
srebrna łuska rzeki, głaskana promieniem 
księzyca. 
Nieruchorua spoglądała na swój plaid 
uratowany. - Haptern pochwyciła go w 
obie ręce i zanim się pan Naulet spostrziJgł, 
rzuciła go napowrót w nurty rzeki, - po- 
płynął. 
- Co pani robi miss Sidney for good- 
ness sake? 
- Niecierpię go! - odparła piękna 
miss - głowę do góry podnosząc. - Chrapki 
rozdęte, ząbki migające w napół rozwartych 
ustach czyniły ją podobną w tej cbwili do 
mitologicznej Medei - ale piękna była - 
niebezpiecznie piękna. 
Francuzowi nie ukloniła się nawet na 
dobranoc, - i znikla w progu do swej ka- 
juty. 


(Ciąg dalszy nastąpi).
		

/DIGCZAS002001_1889_082_0003.djvu

			- 


I 


Ze atoli liczby preliminowane na rok 1889 
nie były dowolnie przyjęte, lecz polegały na 
obrachunku, okazuje się z porównania mniej- 
szych od preliminarza dochodów w latach o- 
statnich. W r. 1885 dochody były ód pre- 
liminarza mniejsze o 1,464.000 zł., w roku 
1885 mniejsze o 1,487.000 zł., w r. 1887 
dochody polepszyły się nieco, były bowiem 
mniejsze tylko o 1,276.000 zł., a w r.1888 
spodziewamy się, ze pozostaną poza preli- 
minarzem tylko o mniej więcej 300.000 zł. 
Ale oto wskazano na rezultaty obrachun- 
ków ostatecznych, przeprowadzanych aż do 
końca marca kazdego roku na rachunek 1'0' 
ku poprzedniego, wedle których dochody je- 
szcze nieco niepomyślniej się przedstawiaja. 
W r. 1885 w skutek obrachunków os ta te". 
eznych zmniejszyJ'y się dochody jeszcze o 
561.000 zł., w r, 1886 o 473.000 z-t, w r. 
1887 o 434.000 zł. Gdy atoli bliżej przy- 
patrzymy się rzeczy i weźmiemy na uwagę 
czynniki, które sprowadziły ten ubytek docho- 
dówo obrachunkach ostatecznych, ujrzymy, 
że w miesiącu marcu następowało rozracho- 
wanie się z Ministerstwem skarbu co do 
stempla finansowego od przesyłanych pocztą 
paczek i wypłata tego długu stemplowego 
z kasy pocztowej do kasy administracyi fi- 
nasowej. Wiadomo, że formularze adresowe 
dla przesyłki paczek kosztują na poczcie po 
6 ct., ale tylko szósta część tej ceny pozo- 
staje w kasie pocztOWtj, pięć szóstych zaś 
wynosi opłata stemplowa na rzecz etatu Mi- 
nisterstwa skarbu. Otóz w roku 1887 dług 
ten stemplowy wynosił w okrągłej liczbie 
825000 zł., a jednak, jak juz pozwoliłem 
sobie przytoczyć, w zamknięciu rachunków 
wykazany jest ubytek dochodów tylko o 
434.000 zł. Okazuje się więc, ze z osta- 
tecznych obrachunków roku 1887, dostał się 
nam dochód efektywny w ilości 392.000 zł. 
Ale mozna, co prawda, przeciw te- 
mu nadmienie, że to rzecz dosyć oboj
tna, 
jakie czynniki wpływają na obnizenie do. 
chodów w obrachunkach ostatecznych, byle 
tylko rzeczywiście była takowa obniżka do- 
chodów. Na to atoli pozwalam sobie odpo- 
wiedzieć, że co powyżej dla ocenienia traf. 
ności preliminarza na rok 1889 powiedzia- 
łem, iz w r. 1888 spodziewamy się ubytku 
dochodów tylko w ilości mniej więcej 300.000 
zł., iż przeto po całym roku budźetowym 
1888 spodziewamy się 27,600,000 zk do- 
chodów - że wyłączony już jest dJ'ug stem- 
plowy tegoż roku w ilości 781.000 zł. 
Wedle ludzkiego tedy przewidywania co 
Mowa ...J.egl\ Rksc. ]linistra' handlu, do liczb, które pozwoliłem sobie przytoczyć 
'UT 1z-n1'Y'11Qyi nnfłt}.otf''I'1vaj, '.) hV t1!H
 Qr-n.c......hT\n"
 
margr. Bacquehema, do osadzenia trafności preliminarza na rok 
wygłoszona w Izbie poselskiej w dyskusyi 1889, "będzie mogJ'o okazać się z .obra
hun
 
nad tytułem: "Kierownictwo cen.tralne" swo- ków ostatecznych tylko polepszenIe, me zas 
jego wydziaJ'u rządowego: brzmi w 
rzekła- pogorszenie. Zresztą, układając preliminarz 
dzie ze stenogramu Jak następuJe: na r. 1889, przyjęliśmy co do poczty prze- 
Przedmiotem bardzo ożywionych w dy- wozowej, najsJ'abszego punktu, że dochody 
skusyi tej zaczepek był, preliminarz r rządo- nie będą większe niz w r. 1888. A otóż 
wy dochodów z poczty l, telegraf
., Trudno wynik co do poczty przewozowej w r, 1888 
zapuszczać się w wys. Izbl
 w r?ZblOr w
zyst- w porównaniu z r, 1887 był o więcej niż 
kich szczegółów: wszystkIch h,czb, ktore ,tu 4 prc pomyślniejszy. Jeśli podwyzka ta 
przytoczono, Nie lekcewazę Jednak dOnIo
 postąpi nieco dalej w roku biezącym, otrzy: 
słości tego przedmiotu i dla tego niech mI mamy preliminowaną z poczty przewozoweJ 
będzie wolno przytoczyć względy, na kt
re sumę tern łatwiej, ile że komisya budzetowa 
Rząd powoJ'ać si
 moze w eelu, uZ,asadme: okroiła ją nieco. 
nia stanowiska zaJętego przez s
ebIe ,w 
eJ Wynik roku 1888 co do poczty listo- 
f kt . nIe wej w P orównaniu z W y nikiem roku 1887 
sprawie. Jest to a mezaczeplOny, I . - r t 
zbity, skoro dowodzą tego w sposob :ł;lIe- był o 4 1 / 2 prc. pomyślniejszym. Jeże I a 
mylny zamknięte rac
unki z lat pop
zednIch, podwyżka utrzyma się, osiągniemy sumę 
że dochody z poczt
 l telew[
fu 
lle wZI:a- preliminowaną na rok bieżą.ey.. Co do t
le- 
stały w stopniu takIm, w JakIm SIę sp,o
zle- grafu rzeczy najlepiej się 
a
ąl albowIem 
wano, ze. owszem pozostawały, po CZ\SCI mL" wynik roku 1888 jest pomyslllIeJszy od su- 
W e t bardzo daleko pozostawaJ'y, P . oza suma- my preliminowanej na rok 1888, a nawet 
b d od sumy preliminowanej na r. 1889, Mnożą 
mi preliminowanemi. ,Jest to o J
w o pe l - si ę zresztą, oznaki , że zastój, ' który nastał , 
wne g o stopnia uderzaJący, albowIen.ł wed e - M ż t 
doświadczeń jakie się dotychczas miało pod w tej dziedzinie, rychło ustąPI. o na ,ez 
t y m wz g l ę d
m " tudzież W , edle postępu 
o- spodziewać się pomyślnego skutku, po 
:lIe- 
b lo d e J . ednem zarzą,dzeni u, które przedsIęwzIęto, 
zwoju ekonomICznego, mozn
 YłO spo Zl, - - 
wać si ę P owolnego wprawdzl , e, ale usta,wI- aby zapobiedz nieusprawiedliwioncmu USz.cz
- 
h d h d N t ast planiu dochodów; i tak wynik w stycznIU 
cznego wzrostu t.yc , oc o owo a?mlc r, b. był już pomyślniejszy o 110,000 zł. 
widzimy, ze cofają Się ws
ecz; albowl
m ": w porównaniu z wynikiem tegoż miesiąca 
życiu ekonomicznem krokIem wstecz Jest l w roku ubiegłym. 
to, że w postępie n3
taje zastój. 
iektórzy W toku dyskusyi wynurzono kilka ży- 
panowie mowcy, ktorzy ,'
 prz
b18?? ,dy- czeń co do budowli kolejowych. Pan poseł 
skusyi o tem się rozwodzIlI,. bylI ,t
z J tJZ 
a- h 'ł 
skawi wskazać na owe okolIcznoscI, ktore z RudoJfswert wyraz! życzenie, żeby P?" 
pod tym względem wpły
 swńj wywarły. pieranie budowl
 dróg zelaznych prze
 p,an: 
Weszły w życie urządzema, o których wpJ'
- stwo nadal, takze ostało się w budze
le I 
wie trudno było z góry wytworzyć sob
e dostawało Się przedewszystkiem tym kraJo
1 
sąd pe wien. Do nich należy zaprowadze
:lI . e które dotychczas pod tym względem m meJ, 
, ". h Ich doznawały dobrodziejstw. Miałem sposobnoś
 
przekazowych obrotow plemęznyc z łk' wypowiedzieć swe zdanie o projekcie koleI 
wpływem na zwykłe poczto
e przesy I dolno-kraińskiQj, o która tu chodzi, w ko- 
pieniężne, konkurencya frachcłarzy ,pry;.a- misyi budzetowej ; nie za
ahałem się oświad- 
tnych i może także telefon z nleJa Im cz y ć , ze techniczne i ekonomiczne podstawy , 
w ł wem na dochody z telegrafu, Co pra- l 
w
a
 można było s
odziew
? 
ię, że wpł
w tego projektu wydają mi się racyona neml. 
urządzeń tych będzie przemIJ
ją
y; ale mIa- Przy tej sposobności wyłuszczyJ'em Joglądy, 
nowicie przekazowe obroty plCllIęzne prz
z które wypadnie zachować na uw
 ze" gay 
pocztową kasę oszczę
ności przybr
ły takle swego czasu chodzić bedzie o wyboI' mIędzy 
rozmiary, ze wpJ'yw ICh ok,azał SIę bard,zo projektami, które wymagają dla sie
ie po- 
wielkim i trwałym; a gdy lIczby doc
od.o
 parcia ze strony państwa, Te warunkI wstę- 
z r. 1887 także nie wyka.zały, p,omyslmeJ- pne są następujące: zupełna dojrzaJ'ość pod- 
szego rezultatu, wypadJ'o hczyc 
lę. z tą f
- stawy technicznej; projekt szczegółowy, który 
ktyczną okolicznością przy prelImmowamu ile mozności przeszedł już stadyum ambu- 
dochodów pocztowych na r. 1888, a nas tę- lacyi politycznej, z dobrze obrachowanym 
pnie na r. 1889. .' kosztorysem; wykaz rentowości, zbadany na 
Dkładajac prellmmarz na rok 1889, miejscu i uznany za trafńy; plan sfinanso- 
. l'ś "d dochodów z listów i z te- wania nie zarazony chorobą kosztów posta- 
f:z

{ul :fer

 t
lko podwyzkę, co do poczty rania 'si
 o pien,iądze i jak najszczodrzejsza 
pr
ewozowej wcale nie przyjęliśmy podwyżki, ofiarnośc stron mteresowanych. w 
.Galeta Lwowska" li dnia 10 kwietnia. 1889. 


; 


tach nierogacizny węgrowatej, m,uszę prze- 
dewszystkiem stwierdzić, że, pohcya wete-, 
rynaryjna, która powoł
na Jest wykonyw,ac 
ustawy o chorobach zWlerzę
ych, ,w, ogol- 
ności nie jest obowiązana zaJ
owac SIę wę- 
growacizna u trzody chlewneJ. W ęgrowa- 
cizna bowiem nie jest chorobą "zaraźliwą", 
tylko dla powstrzymywania i tłuJ?ienia ta- 
kich chorób zwierzęcych wydana Jest usta- 
wa o pomorze na by.dło i ustawa powsze- 
chna o chorobach zWierzęcych z r. 1880. 
W ęgrowaciznę ,t,eż na żywem zwierzę?i
 
można stwierdzIC na pewno tylko gdy JUz 
w wysokim stopniu się rozwi
ęła, a to po 
długiem i trudD;em d?chodze
llu. W ęgrowa- 
cizną zajmuje SIę polIcya 
am
arna, bo prze- 
szkodzić trzeba dopuszczellIu mIęsa węgrowa- 
tego do uzytku !udzkiego. Stwierdz
nie wę- 
growacizny nalezy prz
to 
o oględzm ?y:dła 
i mięsa, które odbywają 
Ię przed. zablcI
m 
i po zabiciu, a pr
y ktorych o ,Ile, o WI
- 
prze choazi, baczyc trz.eb
 szczeg?lllIe takze 
na to, czy niema w mięSIe w,ęgrow. Oglę- 
dziny te zaś wedle \3, 3go ht, a. powsze- 
chnej ustawy sanitarnej należą do zakresu 
samoistnej działalności gmin. 
Ze zreszta Rzad ma baczne oko na 
węgrowaciznę u trz
dy chlewnej, 
kazuje 
się z faktu, że dor
czne spraw
zdallIa we- 
terynarskie ogłaszaJą bardzo. CIekawe daty 
o tej chorobie. 
YJmul
 z n
?h t,o ty
ko, że 
w Wiedniu, gdzie przeCle
 biJe SIę wIeprze 
ze wszystkich krajów i . z obu części !v
o- 
narchii. w r. 1887 obeJrzano 142.392 wie- 
przów, . a w tej wielkiej liczbie było tylko 282, 
czyli 1/5 prc. węgrowatych. Wy
az z roku 
18
6 który miałem w ręku, powiada, że z 
spro
adzonych do Wiednia i tu obejrza- 
nych 202.945 kilogramów świezego mięs
 
wieprzowego było tylko 520 1 (2 klgr..' czylI 
II, prc. węgrowa.tego. Po?obme ma. Się rzec
 
co do wieprzy bItych w mny
h 
lastach, I 
tylko miasto Salcburg stanowI, wyjątek, ma. 
jąc bardzo wiele, bo 9 prc. ,wieprzy, węg
o: 
watych co pewnie pochodzI 
 okolIcznosCl 
całkiem wyjątkowyc
, Co 
Ię tyc
y tedy 
twierdzenia że pomiędzy wieprzamI kupo- 
w3nemi prz
z włościan na kredyt od zaga- 
niaczy jest 10 
o 12 prc. :vęgr0.watyc
, mu- 
,szę powątpiewac ? 
rawdzlwoŚCI teJ 
ICZ?
, 
zreszta zaś nadmlemę, że byłoby naJlepIeJ, 
gdyby" włościanie sami t
udnili się ch.ow

 
nierogacizny i zaprzestali zak
pow
llIa JeJ 
na kredyt, połączony zazwyczaJ z lIchwą. 


I 


. 


I 


. 


I   


J 


I 


. 


II 
. 
. 
. 


I. 


. 


.J 


. 


() 


3 


Wspomniałem też o czasie, w którym 
jak spodziewać się wolno, mozna będzie, 
nie jak w czasie ostatnim, z małemi wy- 
jątkami, ograniczać się tylko na pośredniem 
popieraniu budowli lokalnych dróg żelaznych 
w myśl osobnej o tern ustawy, lecz na no- 
wo przystąpić do bezpośredniego popiera- 
nia ich ze skarbu, Czas ten nastanie, gdy 
ustanie wielkie obciązenie etatu Minister- 
stwa handlu czeską koleją transwersalną i 
budowlą kolei z Jasla do Rzeszowa w Ga- 
licyi, która służyć będzie celom powszech- 
nym państwa, a którą zajmowała się komi- 
sya budżetowa onegdaj wieczorem. Wtedy 
to, j
śli ni
 wydarz,ą ,s
ę, jaki,eś przeszkody 
będzIe mozna pOillIesclc znow w budżecie 
pewną kwotę na popieranie budowli lokal- 
nych dróg zelaznych, stanowiace z pewno- 
ścią wybitnie produkcyjny użytek z fundu- 
szów skarbowych. Proszę chwilowo wedle 
tych uwag ogólnych sądzić o rzeczy i wziać 
na uwagę, ok,oliczność, za chociaż kazdy" z 
tych proJektow z osobna wymaga drobnej 
tylko sumy, wszystkie razem sumy te sta- 
nowią sumę wielką, i że gdy wezmę na u- 
wagę te tylko projekta kolejowe, które mi 
w ostatnich kilku tygodniach, bądź w for- 
mie interpelacyi, bądź w innej formie po- 
lecono, subwencya, jakiej się dla nich zada 
od państwa wynosiłaby sumę 75 milionÓw. 
(Słuchajcie! słuchajcie I). 
Nadmieniłem poprzednio, że w cza- 
sac
 ostat
ich z małe mi. wyjątkami ograni- 
czalIśmy SIę na pośredmem ze strony pań- 
stwa popieraniu budowli drugorzędnych dróg 
żelaznych. Na szczęście jednak nie nastał 
w tej dziedzinie zastój zupeJ'ny. Wydano w 
czasie ostatnim szereg koncesyj na kolej e 
d

gorzę
ne, któr
 ,pozwalam so
ie wymie- 
nIC : koleJ w, dobnIe S
eyer, ktora będzie 
drogą o wązklm torze nIemałego znaczenia 
komercyalnego; koleje lokalne Towarzystwa 
kolei Północnej z Drosing do Zisterdorf z 
Gi:)ding do tamtejszej fabryki tytoniów' z 
Bohatetz do Strassnitz, z Hotzendorf do N
u- 
titschein; dalej kolej z Gleisdorf do Weitz, 
dalszy ciąg kolei w dolinie Krems z MichI- 
dorf do Klaus, kolej wiążąca z Kościelca do 
Czelechowic
 kolej nad jeziorem Achensee; 
dalej koleje z bezpośredniem poparciem skar- 
bowem w formie poręki: z Eisenerz do Dor- 
dernburg, kolei na zamek Hohensalcburg, 
tramwaj parowy ze Lwowa do Kleparowa. 
Co prawda, z wyjątkiem kolei Eisenerz do 
V ordernberga, są to koleje drugorzędne bar- 
dzo skromnego znaczenia. 
Co do innych projektów kolejowych 
n.....y.............!.-! --
 -, 
....\........, .... >.J\..................... :.;1'1: ł'V;..ł,VU 
wać przeszkody, które zrealizowaniu ich 
stają na zawadzie Odnosi się to mianowi- 
cie do projektu drogi zelaznej z Lublany 
do Stein, który w panu pośle z Postojny 
(Adelsbergu) znalazJ' wymownego rzecznika, 
Zachodziła jeszcze róznica w zapatrywaniach 
między starającymi się o koncesyę a Rzą- 
dem i odbyły 
ię pertraktitcye między inte- 
resowanemi Ministerstwami, które doprowa- 
dziły do rezultatu zadowalającego. Obecnie 
już usunięta jest ostatnia przeszkoda, która 
wydaniu koncesy i na kolej tę stawała na za- 
wadzie. 
Pan poseł z Prachatic wynurzył ży- 
czenie ze stanowiska rolniczego, aby ustawą 
uregulowano taryfy kolejowe. Nie myślę za- 
puszczać się dziś w rozbiór kwestyi, czy 
doświadczenia, jakie się tu nieraz zebrało 
przy obradach wys. Izby nad tyczącemi się 
tej sprawy projektami, zachęcają do po- 
nownego wstąpienia na tę drogę. Tu i in- 
dziej także obrano inną drogę do zabezpie- 
czenia wpływu woli państwowej na taryfy 
kol,ejowe, drogę przejmowania prywatnych 
drog zelaznych na skarb, Chociaz na drodze 
tej nie postępuje się tak szybko, jak sobie 
tego moze życzą z niejednej strony, jednak 
nie ograniczyliśmy się na tern tylko, zeby 
skonsolidować sieć skarbowych dróg zela- 
znych; połączyliśmy z nią w czasach os
a: 
tnich sdaki, które z natury rzeczy do nIeJ 
należały. I tak cztery koleje skarbowe, które 
znajdowały się w zarządzie prywat
ym, 
znów przeszły pod zarzą.d państwa, miano. 
wicie: z Kriegsdorf do Romerstadt, z Er- 
bersdorf do Wiirbenthal, z D nterdrauburg 
do W olfsberg i z Miirzzuschlag do N euberg. 
Była to anomalia, że teraz, gdy państwo 
rozporządza dobrze zorganizowanym apara- 
tem zawiadowczym, koleje te pozostawały 
w zarządzie prywatnym. Ale i względy 
oszczędności przemawiaJ'y za objęciem ich 
w własny zarząd państwa. 
Oprócz tego doszedł wys. Izbę projekt 
ustawy o objęciu w zarząd państwa, a ewen- 
tualnie i przyjęciu na własność skarbu ko, 
lei Przemy
ko.

pkowskiej i austryackiej 
części W ęg
er
kleJ kolei Zachodniej, a nie- 
bawem znaJdzIe się w ręku wys. Izby inny 
jeszcze proJ ek t. 
(Dokończenie nastąpi.) 


Sprawa uregulowania waluty 
w Austro- Węgrzeell. 
Sprawa uregulowania waluty wstępuje 
nowe, ważne stadyum. Wedle oświadcz e- 


nia, zł?żonego, w I
bie deputowanych na 
sobotnIem posiedzenIu prze" szefa sekcyi 
Niebauera , pan Minister skarbu, dr. Duna
 
jewski, nie tylko konferował na poczatku 
bieżącego roku w tej kwestyi z węgierskim 
prezesem gabinetu jako dzierżacym tekę 
mi
isterstwa skarbu, lecz wyst
sował pod 
dnIem 25-go lutego notę do rzadu zalitaw- 
ski ego, w której w formie oficyalnej zapro- 
ponował złożenie zapowiedzianej w austro- 
węgierskim cłowo - handlowym zwiazku an- 
kiety dla uregulowania waluty. Odpowiedź 
na tę notę wprawdzie jeszcze nie nadeszła, 
co zresztą jest zrozumiałem, jeżeli się zWa- 
zy, iz cd jej wysłania upłynęło zaledwie 
sześć tygodni, a w tym czasie pan Tisza 
zajęty był całkowicie obradami nad ustawa 
wojskową, jednakże nie ulega już wątpliwo: 
ści, iż sprawa ta .znajduje się na pomyśl- 
nej drodze. Presse, podnoszac stanowczą 
formę, w jakiej ułożono się w cłowo-han- 
dlowym związku co do zwołania wzmianko- 
wanej ankiety! i wypowiadając zdanie, iż 
p. Minister dr. Dunaj ewski, podczas narad 
z p. Tiszą nabrał niezawodnie przekonania 
o jego gotowości do zwołania ankiety, tak 
dalej pisze: 
"Tak tedy jest uzasadnionem przypu- 
szczenie, że uregulowanie kwestyi mone- 
t
rnej przewi
y
ane od r. 1868 we wszyst- 
kICh ,por?zum.lenI
ch ugodowych uczyni 0- 
becllIe nIeZmIernIe waźny krok w kierun- 
ku ostatecznego załatwienia. Nie zapu- 
szczamy się tak daleko, abyśmy chcieli 
twierdzić, iz zaproponowana ankieta, która 
zbierze się niezawodnie w ciągu lata, za- 
J'atwi kwestyę waluty. Okoliczność jednak, 
iz oba Rządy uważają chwilę obecną za 
stosowną dla bliższego zajęcia się tym przed- 
miotem św
adczy nie tylko, o uspokajającem 
zapatrywanIu SIę decydujących czynników 
na polityczne położenie, lecz jest takze do- 
wode
, że 
ba Rządy pocz
t
ją sanacyę 
finan
ow . panstwowych po te] l po tamtej 
stronIe Lltawy za tak zadawalajaca i roku- 
jąc,ą utr.w
lenie, 
z 
ie widzą potrieby zwle- 
kac ,dłuzeJ z podJęCIem akcyi dla uregulo- 
wanIa kwestYI waluty. Wiemy bardzo do- 
brze, ż.e 
siągnięcie w ankiecie zupełnego po. 

OZUmIenIa c
 do spo
o bu tego uregulowania 
Jes
 wp,ravydzle mozlIwem, w żadnym jednak 
razie nIe Jest pewnem, ankieta jednakże po- 
wołaną jest tylko do dania swego wotum, 
materyaJ' zaś, jakiego dostarczy Rządowi to 
zebranie złozone z męzów doświadczonych 
i odznaczających się głęboką wiedza, będzie 
wielkiei wartOQci m''7.V /\l'fr.fM_--
-, " 
"..,.v.....l Ot'J łl.weStYI. A Jezeu p. MInIstrowI 
dr, Dunajewskiemu po uchyleniu niedoboru 
powiedzie się także przywrócić w Austryi 
walutę, wówczas z niezwykłem bezwątpie- 
nia zadowoleniem będzie mógł spoglądać na 
swoJą dziaJ'alność, której rezultatem obok 
wewnętrznego uporządkowania finansów pań- 
stwowych bęclzie takze nieznane dotychczas 
ich wzmocnienie i skonsolidowanie." 


Z Berlina. 
(Projekt ustawy o reorganizacyi administracyi w 
W. Ks. Poznańskiem, - Pogłoski o zatargach w 
łonie centrum, - Fundusze z czasów kościelno- 
politycznej walki.) 
Pruska Izba deputowanych przyjęła już 
w trzecie m czytaniu projekt ustawy o reor- 
ganizacyi administracyjnej. !I' W. Ks., P
- 
znańskiem. Chociaż w ChWIlI gd,y pOJawIł 
się ów projekt uwidoczniła się me ty
ko w 
prasie polskiej, ale .ta:kże w przewazneJ cz.ę- 
ści prasy niemieckIeJ. sta
ow?za, prz
clw 
niemu opozycya,. CbOCl
Ż .melJ;lleCkle pls
a 
wszystkich prawie od,clem, me wyłączaJąc 
narodowo-liberalnych l wolno-konserwatyw- 
nych, oświa.dczy
y się przeciw projektowi 
wykazując, IŻ m,e 
ozszerza on s.amorządu 
w W. Ks. Poznansklem, ale raczej poddaje 
tak ludność polską jak niemiecką pod nowe 
przepisy wyjątkowe, pomimo to już przy 
obradach w komisyi członkowie większości 
cofnęli prawie wszystkie wnioski, daZace do 
zrównania W, Ks. Poznańskiego pol 
zglę- 
dem administracyjnym z resztą dzielnic mo- 
narchii pruskiej i zadowolili się tylko po- 
prawkami, przyjętemi także ze strony rzą- 
dowej. Przy ostatnich obradach nad pro- 
jektem w Izbie deputowanych znikły pra- 
wie zupełnie ślady tej dawniej tak ogólnej 
opozycyi, a oprócz Koła polskiego głosowali 
przeciwko projektowi tylko wonomyślni i 
część stronnictwa centrum. 
Przy trzeciem czytaniu w Izbie depu- 
towanych poseł p, Karol Sczaniecki, prze- 
mawiał w imieniu KoKa polskiego wykazu- 
jac iz przedłozenie nieodpowiada potrzebom 
za;ówno ludności polskiej jak niemieckiej, 
Uporczywie utrzymują się pogłoski, iż 
stronnictwo centrum rozpada się, że w jego 
łonie ścierają się dwa przeciwne prądy i to 
tak gwałtownie, że ostateczna scysya jest 
tylko kwestyą czasu. Nie tylko odznaczenie 
orderem jednego z przewódców centrum p. 
Huenego miało wykazać w party i Katolickiej 
rozprzęzenie. Przedewszystkiem dowodnie 
ujawniło się rzekomo to przeci
ieńst'Y0 
przy dyskusyi nad ustawą o zabezpIeczenIU 


.
		

/DIGCZAS002001_1889_082_0004.djvu

			robotników, przyczem baron Franckenstein 
głosował za wciągnięciem wszystkich, a więc 
i rolnych robotników do obrębu ubezpiecze- 
nia państwowego, zaś depo Windhorst ży- 
czył sobie, aby tymczasem ograniczono się 
do robotników, objętych ubezpieczeniem na 
różne rodzaju wypadki, a później dopiero, 
po nabyciu potrzebnego doświadczenia, dal- 
szą przeprowadzono reformę. Otóż wypro- 
wadzane z tego przeciwieństwa wnioski są 
- zdaniem organów katolickich - zupeł- 
nie błędne. W centrum odpowiednio do in- 
teresów miejscowych rożnorodne zdania obja- 
wiały się niejednokrotnie, a pomimo to 
stronnictwo stało silnie i niewzruszone wy- 
trzymywało i odpierało ataki, jakie doń przy- 
puszczano. Teraz stanie się zupełnie tak 
samo, bo trudno wymienić choćby jedno 
pismo katolickie, choćby. jeden okręg wy- 
borczy, lub jednego deputowanego centrum, 
co by na seryo życzył sobie zmiany dotych- 
czasowego stanu rzeczy. 
W sprawie tej pisze główny organ 
centrum, Germania: "Pogłeski o rozbiciu 
ceDtrum są tylko czczą i nierozumną gada- 
niną, spowodowaną jakiemś głosowaniem, 
przy które m stronnictwo to nie głosowało 
jednozgodnie, jakkolwiek takie wypadki 
zdarzały się od samego początku istnienia 
centrum. 
ądzono niezawodnie, ze przez 
uporczywe podtrzymywanie tego rodzaju 
pogłosek o rozbiciu powstaną w centrum 
samem, mianowicie pomiędzy jego wybor- 
cami, zamięszanie, niepokój i nieufność, 
które ostatecznie doprowadzą do tak upra- 
gnionej katastrofy. Omylono się jednak zu- 
pełnie". 
Z czasu, kiedy wstrzymano wypłatę 
pensyj biskupom i skJ'adano do depozytów 
różne sumy, należące się dyecezyom, kościołom 
i instytucyom katolickim, pozostała w rę- 
kach rządowych ogólna suma w kwocie 16 
milionów marek. Na liczne domagania się 
wygotował juz minister spraw duchownych, 
p. Gosljler, projekt rządowy i przesJ'ał go 
kolegom swoim do zaopiniowania. Jak sły- 
chać, ma być rzeczą zasadniczo postano- 
wioną, aby sum tych ni
 wypłacać dawnym 
właścicielom, ale przeznaczając je na za- 
spokojenie różnych potrzeb dyecezyalnych, 
pozostawić sposób użycia ich na te potrze- 
by -- dyskrecyi rządowej. 


Z Petersburga. 
(P otoc zne wiadomośc i} . 
Rozkazem dziennym ministra wojny, 
kowieński magazyn prowiantowy przeniesio- 
ny został z klasy drugiej do klasy pierw- 
szej. 
Polit, Corresp. donosi:. W miesiącu 
sierpniu odbędą się pod Oczakowem mane- 
wry połączonych wojsk okręgu wojskowego 
Charków-Odessa, na które ma przybyć tak- 
że car. 
Rząd rossyjski uchwalił upaństwowić 
i objąć pod własny zarząd ważną pod wzglę- 
dem strategicznym kolej zakaukazką. 
Agencya północna ogłasza z Buchary 
następującą depeszę: 
Dnia 6 b. m. generał-gubernator tur- 
kestański, Rosenbach, powrócił z Karki, 
gdzie wydał polecenie, dotyczace urzadzenia 
osady rossyjskiej w przystani' parow
owej i 
popad założenie stacyi drenowej, celQill pod- 
niesienia miejscowego jedwabnictwa. Przy 
przejeździe przez Bucharę powitali generał- 
gubernatora na stacyi dostojnicy emira, woj- 
ska bucharskie sal wami artyleryi i kolonia 
rossyjska, która ofiarowała mu chleb i sól. 
:t.:wiedziwszy zbudowany przez emira bazar, 
zabudowania stacyjne, kantor pocztowy i 
dom poselstwa, generał Rosenbach wyjechał 
do Samarkandy. 


KRONIKA 


Lwów 9 kwietnia, 


- Najj. Pan raczył najmił'ościwiej u. 
dzielić z prywatn
j Swej szkatuły gminie Pod- 
kamień, w powiecie rohatyńskim, na wewnętrz- 
ne urządzenie cerkwi kwotę 100 zł. 
.:... Nowy korpus armii, dziesiąty, 
mający być uformowanym z użyciem sztabu i 
zakładów dotychczasowego korpusu morawsko- 
szląskiego, a którego komenda, jak wiadomo, 
ustanowioną będzie w Przemyślu, zostanie u- 
tworzony z oddziałów wydzielonych z dotych- 
czasowego związku 1 korp1łsu (Kraków) i 11 
korpusu (Lwów), Mianowicie przejdą do korpu- 
su 10 pułki piechoty 9, 10, 40, 45, 77, 89 i 
90. Tym sposobem okręg terytoryalny korpusu 
przemyskiego będzie obejmował komendy uzu- 
pełniające pułków piechoty rzeszowskiego, ja- 
rosławskiego, przemyskiego, samborskiego, sa- 
nockiego, stryjskiego i gródeckiego. Braki po- 
wstałe w korpusie pierwszym przez wydzielenie 
oddziałów do 10 korpusu, zastąpią pułki p. 54, 
93, 1 i 100 przydzielony temuż korpusowi z 


. komend uzupełniających dawniejszego korpusu 
berneńskiego. 
- Pierwsze błyska wice płonęły nad 
widokręgiem Lwowa przez całą godzinę wczo- 
raj wieczorem, po rzęsistym, ciepłym deszczu, 
który ostatecznie, zdaje się, pokonał zimowy re- 
manent śniegu, leżący na ulicach. 
- Nowa :filia pocztowa we Lwo- 
wie. c, k, dyrekcya poczt i telegrafów zamie 
rza równocześnie z otwarciem nowego gmachu 
pocztowo telegraficznego, a zatem w jesieni r. b. 
otworzyć nnwą (czwarJ ą) filię pocztową w oko- 
licy placu Katedralnego lub "Swiętego Ducha", 
Konkurs do wnoszenia ofert został równocze- 
śnie ogłoszony w "Dzienniku urzędowym" na, 
szego pisma, 
- W c. k. Akademii marynarki 
w Rjece (Fiume) z początkiem nowego roku 
szkolnego (16 września) opróżnionych będzie 
jak przewidywać można, 26 miejsc wychowań- 
ców, wolnych od opłaty całkowicie lub w po- 
łowie, emryalnych lub fundacyjnych. Wstąpić 
maina tylky na I. kurs, Z powodu przepełnie- 
nia kursu II, podania o przyjęcie na ten kurs 
nie będą wcale przyjmowane. Ogólne warunki 
przyjęcia są: Obywatelstwo austryackie lub we- 
gierskie (cudzoziemcy potrzebują osobnego ze- 
zwolenia Najj. Pana); warunki zdrowia; po- 
trzebne zarówno dla zawodu wojskowego, jak i 
do późniejszej służby w marynarce wojennej, w 
duchu odnośnych instrukcyj, wydanych dla le- 
karzy, którzy badają aspirantów; zadawalają- 
ce obyczaje; ukończony 14 anieprzekroczony 
16 rok życza; studya wstępne, odbyte z zada- 
walającym pOE>tępem, a mianowicie,1 do wstą- 
pienia na kurs L, cztery niższe klasy publicz- 
nej szkoły realnej, gimnazyum, lub innego rów- 
norzędnego z temi szkołami zakł'adu naukowe- 
go w Monarchii austro - węgierskiej. O miejsca 
eraryalne ubiegać się mogą synowie oficerów oraz 
urzędników wojskowych, dworskich i państwo- 
wych, Jako wychowańcy płacący mogą być do 
Akademii przyjęci w ogóle synowie obywateli 
austro - węgierskich, jeżeli tylko się wykaźą 
przepisanemi warunkami. Opłata za . całkowite 
utrzymanie wynosi 800 złr" za wolne w poło- 
wie 400 dr., i ma być wnoszoną w dwóch ra- 
tach z góry mianowicie 16 września i 16 mar- 
ca. Za te pieniądze opędzane będą wszelKie wy- 
datki wychowańca zakładu. Aspiranci, którzy 
się utrzymają przy konkursie, poddać się ma- 
iZ'!; egzaminowi wstępnemu na miejscu w Rjece, 
..... Egzamin ten, do wstąpienia na kurs L obejmu- 
Je: a) język niomiecki; b) matematykę; c) geo- 
grafię i historyę; d) nauki przyrodnicze, a to 
w t II1.
 ?-akr e _sieb 
l jakim są wykładane w czte- 
rec pIerwszy c a
acn -SZKU
 sreallIv"ll. 1%m>- 
mina wstępne rozpoczynają się dnia 10 wrześ- 
nia, . a aspiranci, którzy się utr,;ymają przy kon- 
kursie, będą na czai! do nich powobni. Nauka 
w Akademii marynarki trwa cztery lata, Po u- 
kończeniu IV, kursu z zadawalającym postę- 
pem wychowańcy mianowani są kadetami ma- 
rynarki II. klasy. Za wychowańca, zostającega 
na ostatnim kursie, uiścić należy przy składa- 
niu ostatniej raty pauszalu na utrzymanie, tak- 
że kwotę ustanowioną każdocześnie na wyekwi- 
powanie go jako kadeta marynarki. Koszta wy- 
ekwipowania wychowańców eraryalnych i fun- 
dacyjnych ponosi skarb państwowy. Podania 
wnosić, należy do c. k. państwowego minister- 
stwa wojny (sekcya marynarki w Wiedniu; o- 
soby, zostające w służbie państwowej lub dwor- 
skiej, wnosić je mają za pośrednictwem przeło- 
żonej wbdzy, zaś osoby prywatne za pośredni- 
ctwem właściwej wojskowej komendy placu sta- 
cyi hlb okręgi uzupełniającego. Podania winny 
być wniesione najpóźniej do końca lipca b. r., 
a dołączyć do nich nalezy: 1) świadectwo me- 
trykalne; 2) świadectwo przynależności (które 
wszakże może być wniesione i później w ciągu 
roku); 3) Bwiad.ctwo wojskowo - lekarskie; 4) 
świadectwo szczepionej ospy, o ile sz('zepienie 
nie jest potwierdzone w świadectwie lekarskiem ; 
5) wszystkie świadectwa studyów w szkołach 
średnich, wraz ze świadectwem z ostatniego 
półrocza. Wystawiania rewersów co do obowiazku 
odbycia dłuższej służby prezencyjnej, nie "wy- 
maga się, ponieważ obowiązek ten jest wyra- 
tony w ustawie wojskowej. 
- Fuudacya im. lUayera Kallira. 
Sprawozdanie Wydziału krajowego z zarządu tej 
fundacyi stypendyjrrej za rok 1888 wykazuje: 
A) w dochodach: 1. Zapas początkowy 12 zł. 
50 ct, gotówką, 6 966 zł. 53 ct, efektami; 
2. odsetki od efektów 292 zł 50 et. gotówką; 
3, efekta zakupione 12 zł. 50 et.; 4 gotów- 
ka przeniesiona z majątku obrotowego 12 zł. 
50 ct, Suma dochodów 317 zł. 50 et. go, 
tówką, 0.979 zł. 3 ct, efektami. B) wyda- 
tki: 1. Stypendya 280 zł:. 2. Gotówka na 
zakupno efektów 12 zł. 50 ct. 3, Gotówka 
przeniesiona do majątku zarodowego 12 zł. 
50 ct. Suma wydatków 305 zł. Z porównania 
z sumą dochodów okazuje się zapas z końcem 
1', 1888, 12 zł. 50 ct. Z porównania zapasu 
ostatecznego z zapasem początkowym, okazuje 
się w majątku fundacyi niezmieniony stan w 
gotówce O, zaś przyrost w efektach o 12 zł, 50 
ct.; zatem ogólny przyrost majątku w kwocie 
12 zł. 50 ct. 
- Raut. Na dochód Towarzystwa św, 
Wincentego Et Paulo, internatu św, Józefata i 
opieki nad uwolnionymi więźniami, odbędzie się 
we cz",artek, 11 b. m., raut w sali kasyna 


ot 


4 


miejskiego, na który, jak nam donoszą, wybie- 
ra się mnóstwo osób zachęconych pięknym ce- 
lem i nadzieją dobrej zabawy. 
-. Raut Koła literacko-artystycz- 
nego, We czwartek, d, 11 b. m., odbędzie się 
w lokalu Koła literacko - artystycznego Raut z 
uddal em pań. Układem programu części muzy- 
kalne-wokalnej zajął się p, W, Wysocki. Dla 
panów strój balowy, Początek rantu o godzinie 
pół do 8. Lista uczestników otwarta 'do środy. 
- Towarzystwo św, Wincentego 
a Paulo, zostające pod dyrekcyą ks. biskupa 
Jana Puzyny, urządza rekolekcye wielkanocBe 
dla mężczyzn w kościele 00. Jezuitów w dniach 
od 11 do 17 b. m od godziny 7 do 8 wie- 
Ciorem. Konferencye dawać będzie ks, S, Bra- 
tkowski. 


Zgromadzenie tygodniowe '1'0- 
warzystwa politechnicznego odbędzie się we śro- 
dę, dnia 10 b, m. o godzinie 6 wieczorem w 
sali fizyki Szkoły realnej (II piętro). Na po- 
rządku dziennym: Wykład prof, Skibińskiego 
,,0 moście żelaznym na Firth of Forth", 
- Towarz. Przyjaciół Sztuk pię- 
knych we IJwowie, ma zaszczyt niniejszem 
zawladomić pp, artystów, że zakupno dzieł sztu- 
ki do wylosowania między. członków na r, 1889 
odbędzie się w drugiej połowie miesiąca maja 
. b r., uprasza się więc pp. artystów o nade- 
słanie dzieł swoich najpóźniej do 15 maja b,r, 
- Z Czytelni akademickiej. Do 
"Czytelni akademickiej 
 przystąpili w roku bie- 
żącym jako członkowie wspierający: Dr, Euze- 
biusz Czerkawski, dr. Karol Estreicher, dr, Na- 
tan Loewenstein, dr. Leon Sternbach i Towa- 
rzystwo przyjaciół nauk w Poznaniu (ostatnie 
na podstawie znacznego daru w cennych dzie- 
łach), 
W "Czytelni akademickiej" ódbyły się 31 
marca wybory na letnie półrocze. W skład wy- 
działu weszli: Zygmunt Łaszowski przewodni- 
czący, Leszek Matecki zastępca, Bolesław Ba- 
ranowski skarbnik, MichaJ' Danielak sekretarz, 
Franciszek Krcek, bibliotekarz, Zenon Eckhardt, 
zastępca bibliotekarza. Członkowie wydziału: 
Ciesielski Roman, Czarkowski Władysław, Czo- 
łowski Bolesław, Deryng Stanisław, Gubryno- 
wicz Bronisł'aw, Kapł'ański Bronisław, Kudelski 
Wacław, Ma)'er Aleksander, Schmidt Józef Raj- 
mund, Starzewski Maryan, Stesłowicz _ Włady- 
sław, Bohdanowicz Stanisbw, Fabiallski Jan, 
Libel Stanisław, Tyszkowski Zygmunt, Becker 
Władysław, Jędrzejowski Jan. 
Na uroczystość poświęcenia sztandaru To- 
warzystwa polskiego w Budapeszcie otrzymała 
1Iu-bvj\.'JZJCV -"e
OlD:iQo a.l:eartlcłD:1ioho."- .
O»l::lQ..-..n,
d.Ql' 
serdeczne zaproszenie. Znaczne grono młodzieży 
polskiej idz;e, jak się dowiadujemy, za wezwa- 
niem, korzystając przy tern ze sposobności odwie- 
dzenia sąsiadów Madiarów. 
- Z obserwatoryum c. k. szkoły po- 
litechnicznej we Lwowie, dnia 9 kwietnia 1889. 
Barometr stoi w mierze. 
W ubiegłej dobie, licząc od godziny 12 
w południe, mieliśmy wiatr z południowego 
wschodu, niebo w części zachmurzone a powie- 
trze miernie wilgotne. 
Srednia temperatura doby byb +9'9 'C, 
najwyższa +16'8 C, najniższą +3.5°C, 
Przed wieczorem i w nocy padał deszoz, 
grzmiało i błyskało; opadu było tylko 1'0 mm, 
Rano silna mgła, 
Zniżka barometryczna 740 do 745 mm. 
znajdowala się w Rumelii; zwyżka 765 do 760 
mm. w północnej Rossyi. 
Stan barometru, zredukowany do poziomu 
morza, był dziś o godzinie 9 rano 752 mm.' 
Prognoza na dobę następną od godziny 12 
dnia 9 kwietnia b, r.: Wiatr z południowo- 
wschodniej strony, średnia temperatura doby o- 
koło +8°C, niebo w części zachmurzone a po- 
wietrze wilgotne; deszcz, rano mgła, 
- Rucl1 telegraficzny. Na liniach ga- 
lieyjskich, w przeciągu miesiąea lutego 1889 
roku, nadano depesz, a mianowieie: rządowych 
bezpłatnych 7, w służbie telegrafu] 327, zapł'a- 
conych rządowych i prywatnych 42.653. Nade- 
8zło depesz, mianowicie: rządowych bezpłatnych 
38, w służbie telegrafu i kursa. giełdy wiedeń- 
skiej {) 229, zapłaconych rządowyeb i prywat- 
nych 45581 Przetelegrafowano 130.275 de- 
pesz. Przeszło zatem przez linie galicyjskie de- 
pesz 
 26 11 O. Za nadane depesze wpłynęło do 
kas 25.305 zł. 
- W Uniwersytecie Jagiellońskim 
dnia wczorajszego p. Kazimierz Maksymilian Jan 
Dąbrowski, rodem z Chorzelowa w Galicyi, o- 
trzymał stopień doktora praw, 
- Z Dam Krzyża Gwieździstego 
zmarł'y w r. 1888: Antonina hr. Auersperg, z 
domu baronówna Schmidburg; Agnieszka hr. 
Kińsky, z domu hl', Schaffgotsche; Gisela br, 
Ludwigstorff, z domu hr. Festetics de ToIna; 
Karolina hr. Kollonitz KolIegrad, c. k. Dama 
dworu; Antonina hr, Sternberg, z domu hr. 
Denhoff; Leopoldyna ks, Palffy, z domu hr. 
Kaunitz - Rittberg; Aleksandryna hr. Demblin, 
z domu hr, Saint - Genois: Marya ks, Au- 
ersperg; Karolina WiIhelmina ks. Tascher de 
la Pagerie, z domu br, Pergoler Perglas ; Ma- 
rya br, Stiebar Buttenheim, z domu br, Mek- 
sery - Tsóor; Fryderyka ks, Fugger - Babenhau 
sen, z domu hr, Christalnigg; Marya hr. Jellacic 


Buzin, z domu hr, Lamberg; Kamilla ks. Win. 
disch Graetz, z domu ks. Ottingen Spielberg; J ó- 
zefina hl', Serenyi, z domu hl', Berchtold; Emi- 
la hr. Tum Valsassina, z domu hr, Chorillsky; 
Melania br Bongart, z domu hr. Walderdortf; 
Marya Selina hl', Nostitz - Rieneck, z domu hr. 
Nositz Rieneck; Marya hr. Thun Hohenstein, z 
domu hr. Sardagna Hohenstein i Teresa z 

zeptyc Szeptycka z domu Kossecka, 
- Kościół św. Ruprechta, najstar- 
szy w Wiedniu, jak donosi Extrapost, oddał 
ks, arcybiskup Gaoglbauer za zgodą JE. p, Mi- 
nistra wyznań i oświaty, dr. Gautscha, na cał- 
kowity użytek Polakom. Wszystkie fundacye 
prz.ywiązRne do tego kościoła, którego probo- 
szczem jest ks. dr. Krechowiecki, przeszły w ręce 
Polaków. . 
- Powódź w Poznaniu. Dnia 6 b. m. 
woda szybko ustępowała z zalanych części mia- 
sta, z Pogorzelic,y atoli donoszą, że tamże obec- 
nie Warta przybrała z 3 m. 64 ctm, do 3 m. 
68 ctm., choć w dalszym ciągu znowu opadła 
do 3 m. 60 ctm. Cesarzowa Wiktorya Augusta 
i Fryderykowa, tak wielce zajęły się smutnemi 
wypadkami w Poznaniu, że zawezwały do Ber- 
lina przewodniczących w "Frauen-Verein", na- 
czelną prezesowę, hrabinę Zedlitz - 'rriitzschler, 
oraz radcę handlowego Rosenfelda, ażeby im. 
dali wieroy obraz szkód, przez powódź zrzą- 
dzonych. Wysłani zebrali z sobą fotografie, wy- 
konane w zakładzie Z euschnera, - Razem z 
blokauzem przy mośC'ie tumskim runęła i szo- 
pa, w której ulokowani w szkole "pod Kraku- 
sem" powodzianie, złożyli swe sprzęty, oraz 
wiele sprzętów szkolnych, 
- Ostatnie chwile ś. p. Ignacego 
Domejki. Z listu p. Kazimierza Domejki do 
p. Celiny Domejkowej, przesłanego pannie Z, M, 
w Krakowie, podaje ('zus następują- y wyjątek: 
"Zdrowie ojca było już zupeŁnie dobre - wstą- 
piła nadzieja w serca nasze, iż powrócą dobre 
czasy, Po parę godzin przesiadywał w s1rojem 
biurze, a w wilię śmierci do godziny 9 praco- 
wał w ogrodzie. Dwa razy siadał do fortepia- 
nu i przygrywał melodye polskie, Dnia 23 sty- 
cznia o godzinie 5 rano słyszy Hernani (kapelan 
Domejki) silne stękanie, spieszy do pokoju ojca 
i zastaje go 1ł' wymiotach i ciężkich boleściach: 
"To przejdzie, powtarzał, lekarza nie chcę. nie 
trzeba
; boleści jednak nie ustępowały; o go- 
dzinie 9 wezwaliśmy lekarza, zapisał jakiś śro- 
dek uspakający. Ojciec rzekł do niego: "Umysł 
mam całkiem przytomny, widzę jasno, ale bo- 
leści straszne, radź pan na to," - O godzinie 
11 przybył nasz lekarz domowy p. Miguel, 
spojrzał badawczo na chorego i powiedział: 
;. Ratunku j ul. niemi!. - wszystko skończone I" 
Zrozpaczeni posłaliśmy natychmiast po księdza, 
drogi ojciec wyspowiadał się z całą przytomno- 
ścią i spokojem, przyjął Oleje św, - za chwilę 
potem już nie żył! Skończył bez męki konania, 
jakby zasnął, spokój i uśmierh został na twa- 
rzy, jeszcze nie wierzyliśmy śmierci - czeka- 
liśmy przebudzenia! Umarł, trzymająo w rękach 
obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, medalik i 
krzyżyk przywieziony z Litwy, My dwaj i I1asz 
wuj nie odstępowaliśmy na chwilę ukochanych 
zwłok, do trumny rzuciliśmy garść ziemi z mo- 
giły Kościuszki, a drugą z grobu familijnego 
DOillejków w Nedźwiadce. Całe Chili dzielilo 
boleść naszą, oddano najgłębszą cześć dro- 
giej pamięci ojca naszego, wszyscy wzięli udział 
w smutnym obrzędzie, władze cywilne i wojsko- 
we, zakony, świeckie duchowieństwo; rząd wział 
na siebie koszta całego pogrzebu, nad grobe;D. 
wypowiedziano dziesięć mów - uchwalono po- 
mnik dla uwiecznienia pamięci jego." 
- 
omitet Towarzystwa Zachęty 
Sztuk PIęknych w Królestwie Polskiem o- 
głasza, iż w miesiącu październiku r. b. urzą- 
dzona będzie w lokalu Towarzystwa wystawa 
konkursowa dzieł sztuki Ornamentacyjnej i De- 
koracyjnej, a mianowicie: miniatur, emalii, ma- 
lowania na szkle, porcelanie i fajansie, szty- 
chów i akwafort, drzeworytów, litografii i wszel. 
kich reprodukcyj ręcznych, niemniej wszelkiego 
rodzaju ornamentacyj, Przyjmowanie deklaracyj 
do dnia 1 paździemika: nadsyłanie przedmio- 
tów od 1 do 10 października; otwarcie wysta
 
wy 15 października. Komitet wyznaczył dla tej 
wystawy sieść nagród pieniężnych, z których 
trzy po rub. 100 i trzy po rub, 50 za dzieła 
bezwarunkowo odznaczające się, Obok tego wy- 
dawane będą listy pochwalne. - Zarazem Ko- 
mitet podaje do wiadomości pp, artystów rzeź- 
biarzy, iż w m. styczniu 1890 roku odbędzie 
się w lokalu Towarzystwa wystawa konkurso- 
wa sztuki rzeźbiarskiej, a mianowicie: wszel- 
kiego rodzaju dzieł rzeźby bez względu na ma- 
teryał, tudzież wyrobów medaljerskich, Nie kwa- 
lifikują się na wystawę ws
elkie kopie, tndzież 
dzieła artystów, zmarłych na rok przed otwar- 
ciem wystawy: Każdy z wystawców ma prawo 
wystawić jednocześnie dwa tylko swoje dzieła. 
Na wystawę przyjmują się dzieła wykonane w 
ciągu trzech lat ostatnich i które poprzednio 
nie znajdowały się czy to na wystawie Towa- 
rzystwa, czy też innej w Warszawie. Deklara- 
cyc przyjmowane będą do d, 15 grudnia r. b" 
w deklaracyi należy wymienić: tytuł dzieła, ce. 
nę, adres autora, oraz krótką wiadomość o miej- 
scu jego urodzenia i o tern, w jakiej szkole o- 
trzymał wykszta
cenie artystyczne, Dzieła prze. 
znaczone na wystawę, winny być dostarczone 
do lokalu Towarzystwa najpóźniej 31 grudni
 


I
		

/DIGCZAS002001_1889_082_0005.djvu

			I 
ł 
I 
i 


r, b. do godz, 6 wieczorem, Komitet wyznaczył' zdobycia odpowiedniego swemu urodzeniu 
dla tej wystawy trzy nagrody pieniężne: po stanowiska. Widzimy go z kolei w Peters- 
rub. 600, 300 i 200 za dzieła bezwarunkowo burgu, zapraszanego na bale i wieczory 
odznaczające się. Oprócz tego wydawane będą oddaneg-o iyeiu towarzyskiemu i światowe
 
listy pochwalne, Regulamin szczegółowy kon- mu. T-u nawet jakaś "piękność o oczach 
kursu wydaje, na żądani", kancelarya Towa- Uranii" porusza żywiej jego serce. Podów- 
rzystwa. czas marzył ChoJ'oniewski o karyerze dypIo- 
_ Spadek po księżnej Galliera po 
atycznej, ale pomimo wysokich stosunków 
odciągnięciu podatków i kosztów notaryalnych I protekcyi nie było to rzeczą tak łatwą. 
i t. p. wypł'acony już został w wysokości 5 i Ciekawe są niesłychanie dzieje czynionych 
pół miliona marek na rzecz cesarzowej Fryde- przez Chołoniewskiego i jego rodzinę w tym 
rykowej bankierowi jej w Londynie i Frank- celu zabiegów, które ostatecznie spełzły na 
furcie. Nadto nader cenne kosztowności księżnej, niczem. Chołoniewski został wprawdzitl 
mające mniej więcej wartości 8 milionów ma- s
ambelanem cesarskim, pracował czas ja- 
rek, także już przesłane zostały cesarzowej, kiś w biurze ministra Capo d'Istria, ale 
_ Księżna Cambridge, ciotka kró- mar
onej posildy p
zy ambas
dzie paryski
j 
lowej angielskiej Wiktoryi, zmarła w Londynie lub lll
em, pos
lstwJe zagranIczne m , pOJnI- 
dnia 6 b. m. mo obletmc, me otrzymał. 
D sk. dl t Starania te i zabiegi, a przede wszy- 
srebra- . zw0fl> caf. 1 ( '4 o :n y ) z 
z
s 
go stkiem przypatrzenie się zbliska życiu świa- 
nosi ił wa
ą
y K: pu ow ,ce nary 'bJ
. 0- towemu w Petersburgu, już podówczas za- 
wie' 
s
 ,IJ ł urye;, umleszcz031 k ę z
e w częły na młodego Stanjs!awa wpłYwać w 
P a:l tk Os c k 'lO t a t Pr f awos d aw B nego k w, D ar oWIe t na sposób, którf'go zrazu nikt by się nie móO'ł 
la e a as ro y po or aml. zwon en d o ' l ' Z ' t b d .lo ' o 
raz t " lk " d , ' b d . Ż d ' . mys ec. YCle o . u ZIoJ.o w nIm coraz 
y o ZIenme ę ZIe u ywany o go zlDIe -' k ' k ' - d I ' 
1 z ł d' . k d ' , któ" t WJę szy lllesma , me za awa aJac bystrego 
. po u, ma Ja o g
 zlme
 w rej SIę o i głębokiego umysłu i zwracajac" g n' em' l 
meszczęścle stało; na zadne Inne cele dzwonu k ' '" o 
. 
 
nie będa używać, przemocą 
 rzecz0r,n I sprawom powa"meJ- 
" szym. To pIerwszy Impuls do zwrotu, który 
się dokonywa stanowczo w duszy Choło- 
niewskiego V! skutek wra.że
 doznanych przy 
odprowadzenIu ukochane.) sIOstry Cecylii do 
wileńskiego kl
sztoru Wizytek i w skutek 
rozmów ustnych. i pisemnych z poeta nie- 
mieckim Ludwikiem Zacbaryaszem "Wer- 
nerem, 
Ciekawa to była pod każdym względem 
osobistość, Ojciec Wernera, profesor historyi 
na uniwersytecie w Królewcu, odumarJ' go 
dzieckiem; matka, kobieta egzaltowana, prze- 
Z LITERATURY. pełniJ'a ognistą wyobraźnię m
odzieńca nie- 


 zdrowemi fantazyami, które J'ącząc się z me- 
("Ksiądz Stanisław Chołoniewski", przez X. Jana tafizycznemi wykładami Kanta, zrodziły w 
Badeniego T, J, str, 380. Kraków 1889. _ tym umyśle zupełny filozoficzno-poetyczny 
J zamęt. A wywołały także zamęt w życiu; 
l! an Konrad hr. Załuski", Wspomnienie pogrze- zakochawszy się bowiem śmiertelnie w J 'a" 
bowe; napisał Karol Rogawski str. 118. Kra- 
ków 1889,) kiejś kobiecie podejrzanej wartości, Wer.ner 
uciekł z nią do Warszawy, tu wziął ślub i 
"Przekonany jestem - pisał Kraszew- osiad.ł w Piotrkowie, lecz po dwuletniem 
ski - w nekrologu X. Stanisława Choło- pozy<:iu, rozpoczął starania o rozwód. Roz- 

iewskiego (Athenaeum) - że jako kapłana, wiodłszy się, ożenił się powtórnie i wkrótce 
Jako pisarza nie oceniono go należycie, nie owdowiał, a niebawem ożenif się po raz 
oddano mu sprawiedliwości, lecz przyjdzie trzeci z córką warszawskiego krawca, z która 
chwila".... znów się rozwiódł po dwuletuiem pożyciu: 
I oto ta chwila nadeszła. Także ka- W tym czasie stał się Werner gorliwym 
płan i ta
ze biegle .piórem właęający, X. masonem i z zapałem pracować począł nad 
;ra
 Badem, przypommał społeczenstwu pol- "odrodzeniem rodzaju ludzkiego". Zaczął 
sklemu żywot zasJ'uż?ny X: ChoJ'oniewskie- pisać, a pełen talentu i głębokiej wiedty, 
go, odtworzył '!' cał
J pełnI tę piękną, szla-, staJ' się w krótkim czasie głośnym. Dramata 
ch.etn,ą a blaskIem mezwykłego talentu opro- jego, odznaczające się oryginalnoŚ\ci
 i pi,,- 
mlemoną postać a uczynił to tem silniej i knością formy, pełne wszakże sceptycyzmu 
bardziej przekonywająco, że w pracy swej i jawnej bezbożności, grane były z wielkiem 
posługiwał się niemal wyłącznie obszerną powodzeniem Da niemieckich scenach. Li- 

orespondencyą X. Stanisława z rodziną, czne grono wielbicieli jego talentu otacza,!'o 
Jego własnemi notatami i dziennikiem, kre- go w czasie podróży po Niemczech i sUa- 
ślonym dorywczo, pod wrazeniem chwili. daJ'o mu hułdy, które chwilowo zdawały się 
W wizerunku tym niema ani jednego rysu, nasycać wrażeń pragnącą duszę. Ale tylko 
o którym powątpiewać byśmy mogli, czy od- chwilowo. W r. 1809 Werner przybywa do 
powiada rzeczywistości, czy jest podobny Rzymu, przyjmuje religię katolicką i przy 
do żyjącego niegdyś i dziaJ'ającego cz,)'owie- wdziew.a suknię duchowną, a, w roku 18,14 
ka, bo każdy rys ten, kazde twierdzenie po- w czasIe kongresu widzimy go już w WJe- 
parte jest niewątpliwym dokumentem, wła- dniu, zapalającego ognistem swem słowem 
snem świadectwem tego, którego zywot do- z kaza,lnicy tłumy słuchaczy. Tam t
ż po- 
czesny i działalność ziemska dawno już zam- znaJ' Sl
 Werner ze szwagrem StallIs,ława 
knięte zostały. Cholomewsklego, Mikołajem GrocholskJm .a 
I to właśnie nadaje tej książce szcze- we dwa lata przybył na podole i w Janowie 
g6lniejszy urok i niezwykłe znaczenie, Au- u Choł.oniewskich mieszkał przez rok cały 

or zebrał materyał olbrzymi, uporządkował w zamiarze sprowadzenia tam Rede
ptory- 
l złoży,!' w całość, z drobnych kamyczków stów, do których późnir'j sa
 
StąpIt 
wzniósł posąg i natchną,!' go życiem - po- . Stosllnek z tym człowJekle
 pe,!'nym 
sągowi temu kazaJ' przemawiać wlasnemi naJ szlachetniejszych a często mlstycznycb 
listy. A mowa to dziwnie przystępna, dzi- porywów, posiadającym gręb.oką. J w
z
ch- 
wnie słodka i taka l u d z k.a taka pozba- stronną naukę a zarazem wIelkie doswlad- 
wio
a wszelkiej "pozy" i ur
czystego na- czeuie .zycia! mia,ł przewazny wpływ na 
stroJu, że pomimowoli przejąć musi każde- Chołon
ewsklego. " ' 
go, l 
a
dego, ?hociażby się lękał "sutann)' P
e:wszy Werner 
wroclł J
go, uwagę 
kSIężeJ I kazanIa", pojednać z ta rzeczywI- na właSCIWą tend,mcyę l znaczeme loz 'Y 0l - 
wiście "ar:łi
lską" posta
ią kapła
a, pełne- nO,m\;larskich, do któryeh 
łody 
horomew- 
go gołębIeJ prostoty l wielkiego rozumu, Ski, Idąc za przykładem wIelu wspołczesnyc,h 
człowieka, który zył w wirze świabwym, i za prą
e
 ó
czesIle
 ,mody,. należał, me 
który szukając prawdy błądził moze nieje- zastanaWla,]ąc. Się głęb,JtJJ nad IStotą r

czy, 
dnokrotnie, lecz znalazł swą drogę, bo szu- 
n to wre
zcIe .stał SIę powodem zblIzenIa 
kał jej szczerze, szukał z dobrą wolą. . 
Ię Cb,ołonIews
Ie,go z 9, Hofbauerem,.a zna- 
Psycholog znajdzie w książce X Ba- Jomoś
 z tym s
l
tobhwym męz,em me mo- 
deniego mnóstwo dla siebie pokarmu. Od 
ła me wyw
zec silnego wrazema na umysl 
pierwszycb lat mł'odzieńczych, aż do czasu, I serce Sta
lsJ'
wa: 
w któr:ym Chołoniewski wszedł stanowczo Wstą,plell1e sIOstry Ceeylii do klaszto- 
na drogę powołania swego, ujrzy on, jak ru -. 
 mewymownym wdziękiem 
pls
n
 
w jego duszy cicha, ale potężna i ciągła w kSląz?e, ,X, Badeniego - było, :Pl:k ;Ju.z 
odbywa się walka. Z początku świat go wspommehs
y, ostatniem a może naJsilmeJ- 
nęci, pociągają ku sobie widoki świetnego sz

 wrazell1em, które go miaro wprowa- 
stanowiska i karyery, ale jd w r?k
l ,181
, dZI? stano,wczo na drogę wJ'aśeiweg? powo- 
to jest, zaledwie mając lat dwadzlescla, PI- lama: WYJezd,ża jeszcze potem StallIs
aw do 
sze on w swym dzienniczku: "J akze posę- Pary za, na wIelkim świecie ostateczme wy- 
pny przedstawia mi się obraz człowif'ka prób:1wać .siebie, ale tu towarzystwo t
kich 
rzuconego w wir świata !..." W tym wy- OSObiStOŚCI jak pani Swie"zin, Chateaubnand, 
krzykniku nie nale.ży upatrywać wcale no- Lamennais, dopełnia. miary, ułatwia ostate
z- 
womodnego pesYIll1ZmU, rosnącego na gTun- ny przełom, 
cie przesytu i przezycia; wesoły, swobodny . W tej części książki X. Badeniego 
i dowcipu pełen, mł'ody Chołoniewski nie znaJdzie czytelnik nadzwyrzaj zajmujące 
dawał do serca swego przystępu goryczy. szczegóły, wyborne wizerunki znakomitych 
Ale w uciechach światowych widział mar osób, kreślone łatwf'm, barwnem i trafnem 
ność, zycie to ni
 zadawalało jego pra- piórem Chołoniewskieg o . Autor z wielką 
gnień, chociaz am się cofać, ani usuwać starannością i bardzo szczęśliwie wYPf'łnia 
nie myślał. Po skończeniu uniwersytetu p:dzie potrzeba, rysy tego ciekawego obrazu 
W Wilnie i przebyciu pewnel>0 czasu w do- który dziełu temu nadaje niepoślednią war- 
mu rodzicielskim w JanowIe na Podolu, tość. - W krótkim sprawozdawczym art y 
wyrusza on owszem w świat szeroki dla' kule niepodobna nam przytaczać wszyst-' 


i 


. 


I , 


- Nieustająca wystawa zjednoczo- 
nego Towarzystawa przyjaciół sztuk pięknych, 
przy ulicy Trzeciego Maja (dom Tennera), otwar- 
tą jest codziennie od godziny 10 rano do 4 po 
południu, Wstęp od osoby kosztuje w niedzielę 
15 ct" w dni powszednie 30 ct, Dla członków 
wstęp wolny, 


. 


I 


fi 


kich zajmujących szezegółów, ani też wska- 
zywać wszystkich kolei jakiemi dążyły u- 
mysł i serce Chołoniewskiego, zanim uspo- 
koiły się zupełnie.. ,znalazlszy port. bezpie- 
czny, gdy w dZlen Wszystkich Swiętych 
182ę r. klęcząc przed ołtar
em pałacowej 
kaplICY kardynała Odescalchlego w Rzymie 
brał z ręki tego dostojnika Kościoła isygnia 
kapłańskiej godności. 
Po wyświęceniu pozostał ks, Choło- 
niewski jeszcze czas jakiś w Rzymie dla 
dalszych studyów, kształcąc się też nie ma- 
ło w towarzystwie takich ludzi jak przyja- 
ciel jego serdeczny, ks. Scipio. ks. Zajacz- 
kowski, Wiktor Ożarowski, Alfred i A
tur 
Potoccy, Władysław Sanguszko, Adolf Gro- 
cholski, Henryk Rz.ewuski. Całe to wykwin- 
tne towarzystwo zgromadzaJ'o się w dobrze 
z
anym dO,mu Ąnkwic
óV!, 
dzie tez poznał 
Się Cho,tolllewskl z MICkIewICzem i z nim 
się zaprzyjaźnił, Bliższych niestety szcze 
gółów o tym stosunku, niema, częsta i po- 
ufała korespondencya Mickiewicza z Choło- 
niewskim zaginęfa zupełnie, zostały tylko 
luźne wzmianki o Mickiewiczu w dzienni- 

z
u X. Stanisława i w l
s
a
h, do rodziny 
sWIadczące o węzłach przYJaznI Jaka ich ła- 
czyła i przetrwała późniejsze oddalenie. " 
W r. 1833 powrócił ks. Chołoniewski 
do kraju, i jemu odtąd wyłącznie poświęcił 
swą pracę jako kapłan, kaznodzieja i pisarz. 
!aką był
 
a praca, jak poświęcenia pełna 
l prawdzIwIe apostolska a skuteczna i umo- 
ralniająca, to przedstawia X. Badeni w ob- 
szernym i pięknym rozdziale p. t. "Apo- 
stolskie prace." Następny rozdział przedsta- 
"Yia na
 działalno
ć Choło,nie,wski
go jako 
hterata I poety, dZlałalnośc nIemnIej obfita 
i niemniej ku dobru społeczeństwa skie
 
rowana.. 
,,"Czuję potrzebę i za obowiązek sobie 
uważam, mawiał X, Chołoniewski, do swo- 
ich najbliższych, wypowiedzieć co mi na 
sercu ci\{ży, uderzyć rycerskim bojem na te 
tysiączne przesądy i kłamstwa, z które mi na 
kazdem polu, wksiążkaćh, rozmowach i w zyciu 
się spotyk
m, na te pseudo -literackie, hi- 
storyczne I filozoficzne teorye, co jak Ta- 
tany kraj nasz pustoszą a tem są niebez- 
pieczniejsze, że się często za chrześcijan i 
poczci wych Polaków: przebierają" Tej po- 
trzebie serca - pisze X. Badeni - temu 
obowiązkowi rozumiejącego swe powoJ'anie 
kapbna i literata, odpowiedziaJ' Chołoniew- 
ski szeregiem prac, z których pierwsza ze 
wszystkich naj głośniejsza, umieśCiła go od 
razu w rzędzie lepszych naszych pisarzy i zje- 
dnała mu słuszną nazwę podolskiego "filozo- 
ft kolej 
PoJ'lldniowa, której kilometr kosztuje 359 637 
zł. N ajtaIlsze sę niektóre koleje lokalne na W ę- 
grzech; na jednej z nich, Mezotur - Turkede, 
kosztuje kilometr tylko 13.339 zł. Szczegóło- 
wo na Galicyę trudno to obliczyć, bo kilka ga- 
licyjskich dróg żelaznych przechodzi granice 
kraju; pewnie jednak kilometr w przecięciu nie 
będzie kosztował więcej, jak 100,000 zł. Naj- 
tallsza jest Jarosławsko - Sokalska, której kilo- 
metr kosztuje 35.339 zł. 


* * * Targ zbożowy.*) Dnia 9 kwietnia 
1888 r. 
Lwów, pszenica 6.50 do 7'20, żyto 
5'30 do 5.80, jęczmień browarny 5'75 do 7'
, 
owies 5'80 do 6'50, groch 6.50 do 1050, wy- 
ka 6'75 do 7.50, rzepak 13'- do 13'60, lnian- 
ka -'-, koniczyna czerwona 57'- do 65'-, 
koniczyna biaJa 50. - do 60. -, koniczyna 
szwedzka 60.- do 75'-. 
Tarnopol, pszenica 6'40 do 7'15, zyto 
5'25 do 5'75, jęczmień browarny 5'60 do 6.75, 
owies 570 do 0'50, groch 6'- do 10'-, wy- 
ka 6-50 do 7'25, rzepak 12'80 do 13'10 lnian- 
ka -'-, koniczyna czerwona 55'- do 64'-. 
koniczyna biaJa 50' - do 60' -, koniczyna 
szwedzka -'- do -'-o 


*) Przedruk wzbroniony.
		

/DIGCZAS002001_1889_082_0006.djvu

			Podwołoczyska, pszenica 6'25 do 7'10, 
żyto 5'15 do 5'70, jęczmień 5'50 do 6'40, o- 
wies 5'70 do 6'40, groch 6'- do 9.50, wyka 
6. - do 7'20, rzepak n, 12.70 do 13'40, lnian- 
ka -'- do -'-, koniczyna czerwona 50.- 
do 63.-, koniczyna biała 48'- do 59 -, ko- 
niczyna szwedzka -' - do -' - , 
Jarosław, pszenica 6'70 do 7'25, 
żyto 5'40 do 5'85, jęczmień 5'75 do 7'-, 
owies 5'90 do 6'75, grQch 6'50 do 11' -, wy- 
ka 6'75 do 7'50, rzepak 10'- do 11'15 
lnianka -' - do -' -, koniczyna czerwona 
56'-, do 67'-, koniczyna biała 31'-, do 
35'-, koniczyna szwedzka. -'- do -'-, ty- 
motka 20'- do 
O. 
Wszystko za. 100 kilo netto bez worka, 
Chmiel od -'- do -'- zł, nominal- 
nie za 56 kilo, loco Lwów, nominalnie, 
Okowita gotowa za 10'000 litrów pre 
loco Lwów 11'75 do 12.- zł. 
Tylko nasiona do wiosennego zasiewu 
poszukiwane, Z powodu z
ych dróg brak goto- 
wego towaru, Strączkowych nasion brakuje zu- 
pełnie, 


Wiedeń, 8 kwietnia. (Ielegram Ga- 
sety LwowskieJ), 
Na wczorajszy targ przypędzon? by- 
dła rzeźnego 2405 sztuk opasowego l 708 
sztuk chudego. Razem 3113 sztuk. 
Pomiędzy temi z Galicyi przypędzono 
119 sztuk opasowych; 16 sztuk chudych z 
Bukowiny 33 sztuk opasowych. 
Ogółem przypędzon? o 157,2 sztu,k 
mniej niz zeszłego tygodllIa, z sameJ G a Il- 
e y i zaś 253 sztuk mniej niż zeszłego ty- 
godnia, 
Popyt był dość ozywiony. 
Ceny towaru przedniego nie z,mieniły 
eię w porównaniu z zeszł
m tygo?mem, ce- 
ny innych gatunków podllIosly Się od 1 zł. 
do 2 zł. 
Nie sprzedano 25 sztuk. 
Płacono: g a l i c y j s k o - b u k o w i ń- 
8 k i e woły opasowe po 50 do 52 zło! za 
towar przedni po 53 do 54 zł.; w ę g l e r- 
s k i e woły opasowe po 48 do 55 ,zł., za 
towar przedni po 56 do 58 zł.; wyjątkowo 
po 59 do 60 zł.; z innych kraj ów ko- 
r o n n y c h po 50 do 56 zł., za towar prze- 
dni po 57 do 59 złoi wyjątkowo po .6
 
do 61 zł.; krowy po 19 do 27 zł,; stadllIki 
po 20 do 2"1 zł.; bawoKy po 16 do 22 zł.; 
woły po 2.0 do 28 zł.; za centnar metry- 
1'.'7.ny. 
Bydło chude 24 do 11
 za S:t.Luk£. 


OSTATNIA POCZTA 


Na dzisiejszem posiedzeniu komisyi 
budżetowej referent depo Meznik ma złozyć 
sprawozdanie o zwol
ieni
 g a l i c. Vo ż y: 
c z k i P r o p i n a c y J n e J od nalezytoścl 
skarbowych. 


Pełna a n k i e t a zwołana przez Mini- 
sterstwo rolnictwa celem obrad nad kwe- 
styą zaopatrzenia a.rmii w zywność! prz
j
- 
ła wniosek postawlOny przez komItet SCI- 
ślejszy. 
Wniosek ten przytoczyliśmy wczoraj 
m. tem miejscu. 
" 


Budap. Oor, prostując pierwotną wia- 
domość donosi, iz n o m i n a c ye t r z e c h 
n o w y c h m i n i s t rów zosta.ną ogłoszone 
jopiero we czwartek. Pp. hr. Juliusz Szapa- 
ry Szilagyi i Weckerle, którzy piastują man- 
d
ty poselskie będą zniewoleni po zamia- 
nowaniu ich ministrami poddać się w swych 
okręgach wyborczych nowemu wyborowi. 
Osobny minister spraw wewnętrznych 
nie zostanie zamianowany, a przeto wydzia- 
łem tym kierowae będzie prowizorycznie na- 
dal minister Barosz. Być może, iZ nowy 
minister spraw wewnętrznych zostanie za- 
mianowany dopiero po ukończeniu dyskusyi 
budżetowej, Sekretarzem stanu w minister- 
stwie sprawiedliwości pozostanie nadal Ste- 
fan Teleszky, a w ministerstwie skarbu po- 
sadę sekretarza stanu obejmie prof. Lang. 
Z ministerstwa handlu ustąpi podobno se- 
kretarz stanu Matlekowicz.1 


Przed kilku dniami w izbie wyzszej 
sejmu pruskiego generalny po
zt
istrz i ,se- 
kretarz stanu Stephan wyraził SIę z wlel- 
kiem lekceważeniem o rozprawach I
by po
. 
W mowie swej dotknąK także p
usklego 
I- 
nistra handlu Maybacha zarzucając mu 1lI
- 
dbalstwo w administracyi na kolejach pan- 
stwowych. Z powodu uwag lekceważących 
Izbę poselską p, Schorlemer-Alst po poro- 
znmieniu się z gronem przewodników wszy- 
stkich stronnictw zganił Stephana i wyka- 
za
 
e zarzuty jego nie miały zadnej pod- 
sta
y. Minister Maybach zaś użalił się przed 
cesarzem i zagroził podobno podaniem się 


d
 dymisyi. Cesarz kaza,
 ,s?bie zdać szcze-; względem moralnym, Państwo ma 
gołowo .sprawę ? tem zaJsclll., De
yzya !ll0- 'prawo żądać, aby mlodzieńcy wycho- 
n
r.sza Jeszcze lllezn
n
, ale mektore dZlen: wywani W zakladach, na które Rząd 
mk1 tWIerdzą, ze mID1ster Maybach ustąpI t k . l lo' lo' . 1 ' , t l 
z gabinetu a WIe e <1ozy, S<1uzy I pans wu wsze - 
. kiemi siłami. 
O zajściu Maybach - Stephan powie- Przy egzaminach będą prze- 
dziano w inspirowanym artykule Koln. Ztg.: .strzegane glównie praktyczno-woj- 
nChociaż ubolewamy mocno nad wystąpie- skowe wz g lęd y , co wyjdzie na dobre 
iem p. Stephana w Izbie dep., forma bowiem, v 
iaką obral, wydaje sil( nam niewłaściwą, to tym, których mową ojczystą nie jest 
przecież zgadzamy się zupełnie z jego w
- język niemiecki. Ustawa zabezpiecza 
wodami o administracyi kolejowej. O dymI'. sprawiedliwe ocenianie żoJ'nierzy przez 
syi p, Maybacha nie ma wzmianki w art y- komisyę egzaminacyjną. Państwo bę- 
kule." dzie wdzięczne cialom prawodawczym, 
jeżeli przyczynią się do tego, iż wier- 
na swym obowiązkom armia, będzie 
miaJ'a środki, aby stać na straży po- 
koju i do obrony kraju, Najj. Mo- 
narchy, paIistwa, Tronu i ojczyzny. 
(Oklaski. Mowcy skJ'adają powinszo- 
wania). . 
'Viedeń, 9 kwietnia. CIel. pryw.) 
Utworzyl się komitet wlaścicieli go- 
rzelni, który ma się zająć badaniem 
projektu węgierskiego, ażeby utworzyć 
stowarzyszenie wlaścicieli gorzelni kon- 
tyngeritowanej, o ograniczonej poręce, 
które to stowarzyszenie mialoby regulo- 
wać względnie podnieść ceny przez 
centralizacyę sprzedaży spirytusu kon- 
tyngentowanego. Do komitetu należą 
z Galicyi deputowani Rosenstok i 
Struszkiewicz. 
Budapeszt, 9 kwietnia. W Izbie 
deputowanych wniósI prezydent mi- 
.nistrów Tisza ustawę o losach, która 
postanawia, iż w Węgrzech dozwolo- 
nym jest handel tylko takiemi losami 
zagranicznemi, które przed obowiązy- 
waniem ustawy notowane byly na 
gieldzie peszteńskiej i są ostemplo- 
wane. Komisya finansowa przyjęla u- 
stawę o losach w rozprawie ogólnej, 
a w szczególowej za zgodą Rządu 
rząd bel- przyjęla liczne poprawki. 
Peszt, 9 kwietnia. Oisa przer- 
- wala waly i zalala znaczny obszar. 
TllLllURA1,iY GAZETY L WOW8KiEJ 
:e

k
:::s

r:

l
or
d Mateszal- 
Berlin , 9 kwietnia. Dzisiejszej 
nocy zmarI dlugoletni lekarz przybo- 
czny cesarza Wilhelma L, dr. Lauer. 
Nordd. Allg. Ztg. oświadcza, iż 
bezzasadną jest pogloska, jakoby mi- 
nister komunikacyi M a y b a c h podal 
się do dymisyi. 
Berlin, 9 kwietnia, W sferach 
parlamentarnych krąży pogloska, że 
cesarz przyjął dymisyę ministra woj- 
ny. Następcą będzie general Verdy. 
Berlin, 9 kwietnia. Nordd, Allg. 
Ztg. oświadcza, iż najnowsza jej in- 
terpretacya faktu zatknięcia przez 
kapitana Wissmana flagi na Zanzi- 
barz!:\, zostaJ'a stwierdzoną urzędowe- 
mi doniesieniami z Zanzibaru. 
Luxembul'g, 9 kwietnia. (Tel. pr.) 
We środę powita księcia A d o l f a 
N a s s a u s k i e g o caJ'e ministerstwo 
na granicy kraju, we czwartek albo 
w piątek zloży książę przysięgę Izbie 
w charakterze Regenta. 
Belgrad, 9 kwietnia. (Tel. pryw.) 
Oficyalnie zaprzeczają, jakoby między 
regencyą a ministerstwem istniaJ'a 
niezgoda z powodu królowej Natalii; 
w tej sprawie panuje zupeJ'na harmo- 
nia. N atalia ma zamiar pozostać do 
1 czerwca w J alcie a potem udać się 
do dóbr swoich w Bessarabii ; w lip- 
cu ma nastąpić zjazd króla Aleksan- 
dra" z matką, zapewne w Bessarabii, 
chociaż miejsca stanowczo nieozna- 
czono. 


Wedle Koln. Ztg., rząd rossyj ski za- 
mierza utworzyć n o w ą d Y w i z Y ę kauka- 
sko. uralskich kozaków i rozlokować ją na 
zachodniej granicy państwa. 


Journal des Debats oceniając tymcza- 
sowy akt oskarżenia przeciw Boulangerowi, 
oświadcza, ze musiał on być w istocie tylko 
tymczasowym, i ze obecnie opinia publiczna 
czeka niecierpliwie na akt rzeczywisty, który 
przedstawiony będzie senatowi. Oskarżyciel 
powinien podać jako najcięzszy zarzut usi- 
łowanie uwiedzenia żołnierzy i urzędników 
państwowych i nakłonienia ich do zdra- 
dy. Journal des Debats mniema, że o 
dowód nie będzie trudno. Jezeli bowiem 
boulanżyści cią.gle się chełpili, i
 są poi
- 
formowani dokładnie o zarzadzelllach admI- 
nistracyjnych, to musieli mieć tajne sto- 
sunki z urzędnikami, a ci zdradzali tajem- 
nice. 


Juliusz Ferry i Waldeck-Rousseau za- 
kupili dziennik Estafette. Naczelne kierow- 
nictwo obją
 sam Ferry. . 
W czoraj odczytał w senaCIe prezydent 
dekret, mocą którego senat powołany jest 
do sądzenia zbrodni, popełnionych przeciw 
bezpieczeństwu państwa. W krótkiej dysku- 
syi nad tem senat odrzucił wszystkie ząda- 
nia, które mogKy sprawę przewlec. 


Z Brukseli donoszą: Boulanger kilka- 
krotnie widywa
 się potajemnie z księciem 
Wiktorem Napoleonem, 
Francya wezwala, formalnie 
gijski do wydania Boulangera. 


Peszt, 9 kwietnia. (Tel. pryw.) 
Wedlug Buclapester Gorrespondenz ma- 
ją się udać N aj j. P aństwo wraz z 
Najd. Arcyksiężniczką M ary ą W a. 
l ery ą w sobotę wieczór do Ischl na 
dłuższy pobyt. 
Wiedeń, 9 kwietnia. (Tel, pryw.) 
Najj. Pan nadaJ' oficyałowi dyrekcyi 
policyi w Krakowie Marcinowi Hala- 
stra, przy sposobności przeniesienia 
go w stan spoczynku zJ'oty krzyż za 
sJ'ugi. 
P. Minister skarbu mianowaJ' in- 
spektora podatkowego Alfreda Soko- 
J'owskiego, starszym inspektorem po- 
d
tkowym dyrekcyi skarbu we Lwo- 
WIe. 
Wledev., 9 kwietnia, Izba de- 
putowanych uchwaliJ'a ustawę o od- 
roczeniu zniesienia wolnych portów 
w Tryeście i Riece, aż do 19o lipca 
1891. P. Minister handlu zapowiedziaJ' 
na jesień przedlożenie w sprawie 
szczegMów wciągnięcia powyższych 
portów do ogólnego obszaru cJ'owego 
i zaznaczył, że potrzebne do tego po- 
rozumienie z Węgrami doszIo do 
skutku. 
Prezydent Izby oświadczyl, że 
po feryach Wielkiejnocy zostanie Izba 
zwolaną na sesyę dodatkową. 
Izba panów przyjęla en bloc w 
drugiem i trzeciem czytaniu nowelę 
wojskową w brzmieniu uchwalonem 
przez węgierską Izbę deputowanych. 
W rozprawie bral udzial general bro- 
ni br. Beck,. wyjaśniając nowelę ze 
stanowiska czysto wojskowego, a da- 
lej zabierali glos Schonburg, Liech- 
tenstein, Randa, Lobkowitz, Huyn i 
p. Minister hr. Welsersheimb, który 
zaznaczyJ' , że nowela wojskowa tę 
ma wybitną cechę, że intenzywniej 
spożytkowuje siły a to nie tylko pod 
względem fizycznym, lecz co do o- 
chotników mianowicie, także pod 


6 


Rzym, 9 kwietnia. Ambasador 
austro-węgierski z maJ'żonką i córką 
byli wczoraj na obiedzie u .prezesa 
senatu Orispi'ego. 
Paryż, 9 kwietnia. N a posie 
dzeniu senatu odczytal Leroyer de- 
kret o utworzeniu trybunaJ'u stanu. 
Pierwsze jego posiedzenie odbędzie 
się w piątek. Buffet zgadza się na 
utworzenie trybunalu, żąda jednak 
prawnego uregulowania procedury. 


\V'niosek Buffeta został odrzueony 
177 glosami przeciw 72 glosom. 
Par.v Ż, 9 kwietnia. Jako wspM- 
winnych Boulangera, do których od- 
nosi się akt oskarżenia, wymienia dzien- 
nik Rep. tran
': DiIlona, Rocheforta, 
generaJ'a Du Barail, Laguerre'a i dwóch 
paryskich dziennikarzy. Wedle dzien- 
nika A2dorite, do projektu ustawy o pro- 
cedurze trybunaJ'u stanu wniesiono 
248 poprawek. Rozprawy nad tym 
przedm
otem w Iz
ie depo będą nie- 
zawodme bardzo ozywione. 
Londyn, 9 kwietnia. Do Daily 
News donoszą z Teheranu: Rząd per- 
sk
 podpisaJ' tra.ktat z Rossyą, mocą 
ktorego warowma Kelatnadir zostaJ'a 
odstąpioną Rossyi. 
Londyn, 9 kwietnia. W Izbie 
g
in wniósI Robe
tsohn następujące 
b11e: Wprowadzeme zarządów miej- 
scowych w Szkocyi; utworzenie rady 
hrabstw z reprezentantów wybiera- 
nych przez lud co 3 lata; udzielenie 
prawa wyborczego kobietom i uży- 
cie 1,700.000 funtów, pochodzacych 
z podatków państwa, przekazanych 
wJ'adzom lokalnym, na zaprowadzenie 
nauki bezplatnej. .", 
Londyn, 9 kwietnia, Izba gmin 
przyjęla bil o wzmocnieniu floty 
w czytaniu pierwszem. 


Telegrafowany kurs wiedeński. 
Wiedeil, 8 kwietnia 1888, godzina 1 
miuut 48. Alp. Tow. górn, 73.40. Węg. akcye 
kredyt 304'75, Akcye ang:lo-austryackie 131.50, 
Akcye banku Union 227.50, Akcye kolei Ka- 
rola Ludwika 207' -, Akcye kolei pó.łnocnej 
262'-, Akcye kolei południowej 104'25, Akcye 
kolei AlfOId. --.-, Akcye kolei Elżbiety _. __, 
Akcye kolei Lwowsko - Czerniowieckiej 237'25, 
Akcye kolei węg. północno-wschodniej 180.25, 
Wiedeńskie losy 148'75, Akcye kolei Rudolfa 
-.-, Akcye kolei Albrechta .'-, Węgier- 
li;kie obligacye państw. w złocie -'-, Gali. 
cyjskie obligacye indemnizacyj ue 10525, Losy 
regulacyi Cisy -. , Losy tureckie 28'25 
!f-proc. węgierska renta złota 102'80, Akcyi 
związk wego banku 109'6.0, Ak;:ye banku obro- 
towego -.--, Akcye kolei państwowej 243'-, 
Rubel papierowy. 1'28.50, Węgierskie losy 
96'] 5, Marka niemiecka -'-, Kolej Karola 
Ludwika -.-, Akcye tytoniowe 118.25, Akcye 
banku dla krajów koronnych 238':25> Usposo- 
bienie nie jednostajne, 
Wiedeli, 8 kwietnia 1838, 5 godzina 
minut 44. Akcye kredytowe 301'10, Anglo- 
austryackie -.-, Unionbank --.- Kolej Ka- 
rola Ludwika 208'50, Po
udniowa -'-, Ren- 
b papierowa 84'90, galicyjskie listy za- 
stawne -' -, galicyj skie o bligacye indemniza- 
cyjne -'-, galicyjski bauk rustykalny _._, 
Lo
y z roku 1
83 --, Napoleondor 9.53.-, 
Rubel papierowy :-' -. Usposobienie _-o 
Wiedełi, 9 kwietnia 1889, godzina 10 
minut 40. Akcye kredytowe 30135, Anglo- 
Ilustryackie 130 -, Unionbank 231'25, Kolej 
Karvl ii Ludwika 208'-, Po
udniowa 104-25. 
Renta papierowa -. - 5-pre. galic, hipoteczne 
listy zashwne -.-, galic. obligacye indemni- 
zacyjne -"._, do - ._-, 41/
 prc. listy zasta- 
wne banku krajowego U7'-, 41/
-prc. pożycz- 
ka krajowa z roku 1883 95'25, Napoleondor 
952'- Rubel papierowy -.-. Usposobienie 
silne. 
Telegramy zbożowe z dnia 8 kwie- 
tnia 1889. W i e d e ń: Pszenica za 100 kilo 
-'- do -.-- zł, żyto -. - do -'- zł., 
jęczmień -'- do -. - zł., kukurudza _._ 
.:lo -'- zł., owies -.- do -.- zł., oko- 
wita per 10.000 litr procent 1562 do 15.87- 
zł'r. S z c z e c i n: Pszenica -.- zł., rzepak _._ 
zł, spirytus -.- do -.- zł., kukurudza _'_ 
zł. Kolonia -.- zł., rzepak -.- do _._ 
zh. za 100 kilogramó IV na jesień. B u d a- 
p e s z t: Pszenica. na jesień 7'04 do 7'05 złr. 
B e r li n: Pszenica żó
ta (na kwiecień) 186'- 
do -'- zł. żyto -'- zł. spirytus 35'20 d. 
rzepakowy olPj -.- zł. P ary ż: mąka 5360 
kilag. -.-, olPj rzepakowy -.- fr., spiry- 
tus -,- do _.'- fr. 


ł 


f 


Odpowiedzialny Redaktor Adam Krecbowleckl.
		

/DIGCZAS002001_1889_082_0007.djvu

			i pan podzielasz. ' I . · .. .. . .0 ..... +o 
i W nadziei pomyślnego skutku mej proś-; 3 pre. losy + 
by, racz Pan z góry przyjąć moje przyjaciel- . . i 
Scllwarze Seidensto1fe von 60 

iesz


wanie wraz z wyrazami głębokie- anstr. Zak
a
n. k
8
, ZI8
Sk18[O 
kl'. bis fi. 11'65 p, Meter-glatt uud ge Ks. R o u y r . e, proboszcz w Maussans I . + trzy Clągmema roczme. 
mustert (circa 18(1 verseh QuaL) - versendet ro- pod A l bI ' (Tarn). Główna W yg r ana i 
ben und s!iiekweise, porto ulld zollfrei das Fa. 
brick Depot G.Heuneberg (k. u. k, Hoflieferant), Zbyteczn
m jest ,dodać, że p. Guyo
 
a I . 50. ')00 zł. W. a. 
Zurich. Muster umgehend. Briefe kosten )O kro podobne żądama. odpowIada zawsze pomyslme . sprzedaje n 't . j . 
Porto. 39 
 źe 
apsułki Guyota tym ,sp
!lobem stały . Się I O także na spłaty IDie:ł ę :::: po zł. 5 
SpecyaIista chorób żołądkowych, JUż meraz lekarstwem ludzI biednyeh. i Au g ust Schellenber g . 
Wszech nauk lekarskich Cena tych kapsułek zresztą przYliltępn
 '" + 
Dr. Julian Cz y rniański je
t 
la każdej kieIJzeni, gdyż, lecze
ie 
ię nie- Domzre:; 
ro:Yiw
::::t

Z:i
 L

W
:
_ . 
" mI me przewyższa 10 centymow dZlenme. zwłocznie bez dolIczenia prowizyi na żądanie ... 
l
k
rz choró
, wewnętrznych - b. elew asystent 

: Dla otrzymania prawdziwej, smoły G
.vo- + u zaliczką pocztową, ' 1498 ,. 
ll1kI . lekarskIej prot rad dr. Ba
bergera! b. ,sek ta płynu lub kapsułek należy SIę zapewllló o : Wydawnictwo gazety losowań NADZIEJA" ... 
daryusz lecznIcy powszechne] we WIedmu . ' . '. t l 1'70 " , , ' ,. 
osiadł stl\le we Lwowie i ordynuje od godziny' Ich rzeczywllltem pochodzemu w domu L. Frere, Prenumera a roczna z , , na prowlllcYl1'80 + 
3 do !) po pohdniu. , 19, rue Jacob, w Paryżu, 7488 0...............0..................0 
we Lwowie, ulica Jagiellońska, 1. 7, I. piętro. O O P .. k I . 
. , OClągl O eJowe 
Wypracowama planów, kosztorysow, Wszelkie papiery wartościo- . 
kierownictwa i wykonania wszelkiego 1'0- 1 (podług zegara lwowskIego) 
dzaju budynków, jakoteż przeprowadzenia! we, listy zastawne krajowe Erzychodzą do Lwowa: Do 
pomiaró
 i parcelac
i gruntó
, ocenianie. l zagraniczne, jakoteż losy z Krakowa: o godz. 8 min. 50 rano pociąg 
realno
cl, sprawd
alll
 r8:chunkow bUdoWla- I i ID.Onety osobowy, o godz. 4 minut 3 po pot po- 
nych l t. p. podeJmują Się kupuje i sprzedaje naj korzystniej ciąg kurjerski, o godz. 7 minut 15 wie- 
St, Chołonie . wski i Wł. Godowski. I czór pociąg mięszany, o godz. 9 min, 28 
2071 architekci. kantor wymiany wieczór pociąg osobowy. 
Biuro: Ulica B",torego, Nr. 3
, Lwów, ot:v arte j K I nl Z l " S T O F F Z Czerniowiec : O godz. 6 min. 40 rano 
w godzinach od 10 do 12 przed połudmem. i 
 ' m i ęs zan y O godz 8 . Ó 
. . , pOCIąg , . wlecz l' po- 
LEKARS'rWO DLA BIEDNYCH. - p, 
 Plac Halicki 1. Lwów. Plac Halicki 1. ciąg pospieszny, o godz. 11 min. 6 w 
Guyot, wynalazca kapsułek Guyota, tego środ- ". ' ., nocy pociąg mięszan
. 
ka doświadczonej skuteczności przeciw cierpie- --- ,Z k lece!lIa 
 P:O
I
CYl d l 
Yk?nuJ
 d Sl
 I Ze Stryja: o godz. 1 mm, 35 w nocy pociąg 
. .. Ja naJsumIenll1eJ ll1e o lCzaJąc za neJ, b d 8 . 0} 6 
niom piersio:vym l opłucnej,. meżytom, z:>,pale
 prowizyi. 1836 I oso owy, o go z. m
n Ń rano pociąg 
niom oskrzelI na.wet chrolllcznym, suchotom l osobowy, o godz. 3 mm. 40 po pol. pc- Ces. król. generalna Dyrekcya 
katarom, otrzymał następujący list: Panie! GOl'- . O . ... .... O I ciąg osobowy. kolei państwowych. 
liwa propaganda, jaką prowadzę na kony
ć, W lad
mose 
zyteez
a.! Z Podwoloczys
: na dworzec P.odzam?ze 
kapsułek Guyota, które zrellztą same przez SIę. Przypommamy, że Wino Chassalng . o godz. 2 mm, 38 
 nocy pOCIąg mIęli W Y C i ą g 
się zaleeają, podab mi myśl proszenia Pana o jest przepisy
a.ne p.nez lekarzy od lat 
O-tu I sza
y, o. godz. 2 mm,. 8 po pol. pocią- z rozkładu jazdy od 19o czerwca 1888. 
łaskawe nadesłanie mi bezpłatnie, na użytek przeciw bole
czo.m zołądka,,, mozolnemu" 
 tru- , k
rJers
l, o godz. 6 mm. 22 wieczór po- Zegar lwowski 
moich chorych pozbawionych środków, kilku dnemu traw
emu (dyspepsjz), gastralgJz utra- CIąg mięszany. Do Lwowa przychodzą: " 
flakonów tych kapsułek. Do żądania tego ośmie- cie sił i apetytu. 392 ! Z PodwoIoczysk : na dworzecz główny lwow- Godz. 8 min. 26 rano z Suchy, Ohyrowa, Strr- 
la mnie uczucie miłosierdzia, które nie wątpię Znajduje się w głównych aptekach. t ski: o godz. 3 min. 15 w nocy poeiąg' ja i Stanisławowa. 


1 


NadesIane. 


. 


J 


., 
I 
J  
fi 
" 


mięszany, o godzinie 2 min. 20 po pol
 
pociąg kurjerski, o godz. 7 wieczór 
pociąg mięszany. 
Z Belzca: o godz. 5 min. 53 pot pocil}g 
mięszany. 
Odchodzą ze Lwowa: 
Do Krakowa: o godz. 4: min, 20 rano po- 
ciąg osobowy, o godz. 7 min. 20 rano 
pociąg osobowy, o godz. 2 min. 28 po 
pot pociąg kurjerski, o godz. 8 min. 30 
wieczór pociąg osobowy. 
Do PodwoIoczysk : z głównego dworca: o . 
godz. 9 min, 52 przed pot pociąg 
mięszany o godz, 4 min. 11 po pol. po- 
ciąg kurjerski, i o godz. 10 m. 35 w 
nocy pociąg mięszany. 
Do Belzca: o godz. 7 min. 49 rano pociąg 
mięszany. 
Do Czerniowiec : o godz. 9 min. 20 przed 
pot pouiąg pospieszny, o godz. 9 m, 50 
przed pot pociąg mięszany i o godz. 10 
min. 8 w nocy pociąg mięszany.u 
PodwoIoczysk z dworca Podzamcze 
o godz. 10 minut 23 przed pot pociąg 
mięszany, o godz. 4 min. 22 po południ\i 
pociąg kuryerski i o godz. 11 minut 5 
w I10CY pociąg mięszany. 
Do Zimnejwody-Rudna: o godz. 4: min. 4 
po pot pociąg osobowy. 
Do Stryja: o godz. 5 min. 20 rano pociąg 
osobowy, o godz. 10 minut 35 przed po- 
łudniem pociąg osob
wy i o godz.8m. 
10 wieczór pociąg osobowy.  


. 


.lu 
 


III 
. 

 


Cennik lwowskiej Izby handlowej i przemysłowej. 
Lwów, dnia 8 kwietnia 1889. 
placą ż!]:,dają 
walutą austr. 


I. AkcJ'e za sztukę. złr. ct. 
Kol. g. Kar. Lud. po 200 zł. m. k. 
 
ll(j .- 
. Kol.lwow.-czer,-jas, po 200 zł. wa. r=I 236 - 
Banku hip. galic. po 200 zł'. wa. g. 2&9 - 
Banku red. gal. po 200 zł. w. a.] -- 
2. List. zast. za 100 zł. 
 
,.Q 
Banku hipotecznego 5 pr, w, a. 100 20 101 20 
" " ,,5 pr, w, a, 
wylosowane z 10 pr, premią o 103 15 
Banku kraj. 41/
 pr, wa. los. 51 l. 
 97 
Tow. kredyt. gaIk 5 pr. w. a..! LOO 65 
" " " 4 pr. w. a.,
 \:16- 
" " " 5 pr. los. w 37 1.,.Q 100 65 
Tow. kred. gal. 
 pr. wa.los. 4PM. 
 9:1 50 
" " " 4 1 / i pr. " " 52 8. 97 75 
" " 4 pr. 'J" .5
 
 93- 
Listy dfużne g. Z. Kr. wł. ldawmeJ '" 
6 prc,) 3 pr. w. a. w likwida
y
 
 
Listy dłużne g Z. kro wł. (dawnIeJ 
5 pr.) 21/i pr. wa. w likwidacyi 
3. Listy dłuźneza 100 zł. 
Ogół. roI. kred. Zakładu dla Gal. 
Bukow. 6 pr. los w 15 lat. 
4. Obligi za 100 zł. 
Indemniz. gal. 5 pr. m. k. 
Oblig. Komunalne gal. Zakł. kred. 
i włośc. (daw. 6 pr.) 3 pr. w.. a. 100 50 101 50 
Oblig. komuulne Banku kraJo- 
wego 5 pr. w. &. I emisyi . 
Potyczki kro z r. 1873 po 6 pr. wa, 
Poźyczkikr. z r,1883 po 4 1 / ł pr. wa. 
S. Losy miasta Krakowa 
" '1_ Stanisławowa 
6. Monety. 
Dukat holenderski 
Dukat cesarski 
Napoleondor .... 
Półimperyał. . . . . 
Rubel rossyjski srebrny 
" papierowy . 
108 ma.rek nieaueckich - 


., 
-ł 


złr. et. 
20[j 50 
239 50 
293 - 
216 - 


I 
I 


104 15 
98 - 
101 65 
. &7- 
101 65 
94, W 
98 '75 
94 - 


57 50 


48- 


t I 


104, 50 105 50 


104 - 106- 
G5 10 96- 
27 - 30- 
40 - 44- 


I 


5 65 5 75 
5 68 5 78 
9 54. 9 64 
9 85 9 95 
1 36 1 48 
1 27 8 /, 1 zfJ8/, 
58 70 59 70 _. .
-=_.,_'c!
.
...
!' 

 
 
 --- ,....,.,.... . 


Kurs giełdy wiedeńskiej. 
Dnia 6 kwietnia 1889. 
I. Dług państwa. płacą żądają 
Jednolity dług państwa, w banknot. 
maj-listopad . . . . . .. 84,20 84.40 
luty-sierpień . . . . . .. 84.20 84.4C1 
Jednolity dług państwa w srebrze 
styczeń-lipiec . , . . . .. 84.85 85.05 
kwiecień-październik . . . . . 84.85 85.05 
Losy z roku 1854 po 250 złr. m. k, 4 pr. 139.50 Hil._ 
" " 1860 po 500 zł. W. a, 5 pr. 143.30 14'3,90 
" " 1860 po 100 zł. 5 pr. 148.,,0 149,50 
" " 1864 po 100 zł. ... 181.75 182.25 
" " 1864 po 50 zł. . . . 181.75 18225 
Renty Com. po 42 litr. austr. - - - - 
Listy zast. domen. państw. po 120 
zł. 5 pr, ........ -.- 154,50 155.- 
Renta papierowa 5 pr. z r. 1881, . 99,90 10010 
Austr. renta zł. wolna od podat. 4 pr. 111.30 111.50 
2. ObligacJ'e indem. 5 pr. (za zł'. m. k.) 
Bukowiny . . 104.50 -,-' 
Galicyi . . . 105.- 105,50 
Niźszej Austryi . , 109.50 110,25 
Siedmiogrodu. 104.95 105,25 
Węgier . . . 104,95 105.25 
3. Akcye. 
Bank Anglo-aust, 200 zł. emit, zl. 1:i.0 131.- 131.50 
Inst, kred. dla handlu po 160 zł. 30;1"/5 30
.
5 
N'ższo-austr. tow. eskomt. po 500 zł. 545.- 550.- 
Gal. banku hip. po 200 zł. ,.. -.- -.- 
Gal. banku d. han. i prz. a 200 zł. wpl.40pr. -.- -.- 
Gal. zakł. kred. ziem. a 200 zł. . . -.- -.- 
Bank dla krajów koronnych a 260 zł. 
wpł. 50 pr. . . . . . .. -.- -,- 
Banku austro-węgiersko a 600 zł. . 894.- 896.- 
Kol. Albrechta a 200 zł. w srebrze. -.- -.- 
A.ust. Tow. żeglugi par. dun. po 500 zł. m. -.- -.- 
Kol. Cesarz. Elźbiety po 200 zł. m. -.- -.- 
Kol. Pr
szów-Tarn. (w. a.) a 200 zł. -.- -.- 
pólnocna kolej po 1000 zł. m. k. 2612,- 26
9.--: 
Kol. Kar. Ludw. po 200 zł. m, k. 207.75 2u8.2:> 
Lwów.-Czern, kol. I po 300 zł. a. W. 237.- 237.50 


m
- 
JII_ 


-
 -,-------. 


----- 

----- - "" 
 -: _4"':..-.. 


płacą żądają 
Tow, kol. żel. państw. po 200 zł. m, k. 
42 -
42,50 
Połud. kol. państw. po 200 zł. W. a. 100,ź5 100.75 
I. kol. węg. gal. a 200 zł. w srebrze 188.% 188.75 
4. Listy zastawne losowane. 
Ogólny rolniczo-kredytowy Zakład dla 
Galicyi i Bukowiny w 15 l. 6. pr. _ _ __ 
Powsz, austr. zak, kro ziem. 4 1 /,. pr. w 
złocie w 50 l. .,..... 100.60 101.- 
" " " premiiwe po 3 pr. 11,).75 110.75 
Gal. zak. kro ziem, Krak. los w 181. 6pr. 91.90 -._ 
" " " " "w20 l. 7 pr. 95,- 97,50 
" " " " "w 36 1.5 1 / i pr. 89,75 90,25 
Gal. Tow. kred. W. a. po 4 pr. . . 96,30 --.- 
" " " " po 5 pr. . . 100,75 101.25 
" " " " po 5 pr. w 
37 latach zwrotne ...... 100.75 101.25 
Banku kraj. 4 1 / i pr. wa. los. w 51 1 / i l. 97.25 97.50 
Obligi komunalne Ba.nkn 1:ujowego 
5 pr. w, a, I emisyi. . . . . . 100.25 -.- 
Gal. banku hip. 5 pr. w 41,) 1. wyl. 100.25 100.75 
Banku aust. węg. 4 1 / i pr. ... 102,25 102.15 
Węg. Tow. ziem. akc. po 5 pr. . 101.50 102,05 
" Zakl. kl'. ziem. po 5 1 / i pr. . 102,40 -.- 
5. ObligacJ'e z prawem pierwszeństwa (za 100 'Zł.) 
Kolej Albrechta a 300 zł. 5 
r. aw, 101.25 .-.- 
Tow. kol. żel. Preszów-Tarnow (w, ex,) 
a 300 zł. 5 pr. w srebrze . . . 101.50 102,- 
Kolej północna po 100 zł'. m. k.. . 100,60 101.20 
" " po 100 zł'. W. a, . . 102.- --.- 
Kolej gal. Kar. Lud, emi
ya z r. 1881 
po 300 zł. 4 1 /,. pr. . . . . . . 101.- 101.60 
dtto (Jarosław-Sokal). 10,).5\! 101.- 
Kol. gal. Lwów-Czern,Jass. emisya a 300 
zł. 4 pr. w srebrze z r, 1884 . . 82,50 83,50 
z r. 1884 . . 91.- 92,- 
z r. 1866 . . 
z r. 1872 . . 
Węg. gal. kol. a 200 zł. 5 pr. w. a. 100.50 lO} ,_ 
6. L O S y
 
Inst. kro dla han. i pr. po 100 zł. wa. 189.- 1&0.- 
Clarego po 40 zł. m. k. . . . . . 64.75 65,25 
Tow. że gl. par. na Dunaju po 100 zł. m. k. 146.- 14
.- 
Keglevicha po 10 zł. m. k. 40.- 41.- 


-=- 
 --_ . _
 


płacą żądaJą 
28,25 28.75 
28.50 2:}'- 
65.50 66.50 
64,25 65,25 
2
,- 22.50 
1370 14.10 


Losy miasta Krakowa po 20 zł. W. a. 
Pożyczka miasta Lublany po 20 zł. 
Pożyczka miasta Budy po 40 zł. w. a. 
Paltiego po 40 zł. m. k. . . . . . 
Czerwon, krzyża aust. Tow. po 10 zł. 
" " węg." po 5 zł. 
Fundacya szpitala Arcyks. Rudolfa 
po 10 zł'. W. a. . . . . . . . 22.50 23.- 
SalIla po 40 zł. m, k. . . . . . 66,75 67.75 
St. Geuois po 40 zł. m, k. . . " 67.50 68,- 
Pożycz. m. Stanisławowa (po 20 zł. wa.) -.- 4.1.50 
Pożycz. Tl'yestu po 100 zł. m. k, -.- 160.- 
" "po 50 zł. w. a. 77.- 79.- 
Waldsteina po 20 zł. m. k. .. 46.- 47.- 
Windischgratza po 20 zł. m. k, 61.25 62.25 
7. Weksle (za 3 miesiące). 
Augsburg na 100 zł. w. p. n. . 
Berlin za 100 marko w. p, n. . . 
Frankfurt za 100 marko W. p. n. 
Hamburg za 100 marko W. p. n. 
Londyn za 10 ft. szt. ..... 12090 121.15 
Paryż za 100 fr. . . . . 4'1.72,50 47.80.- 
II: u r s z ł o t a. 
Dukat cesarrki men. 5.72.- 5.73.- 
" pelnej wagi 5.65.- 5.67._ 
Korona .... -.-.- -.-.- 
20 frankówka 9.56.50 9.57.50 
Rossyjski półimperyał 9.91.50 9.93.50 
Talar związkowy . . 
Srebro . . .. . . 


-.-".- "-,.-.- 


-.--.- -.-.- 


Z lwowskiej Izby handlowej i przemysłowej. 
Telegrafowany kurs wiedeński. 


.--- 


dnia 8 kwietnia 1889. 
Jednolity dług państwa w banknotach 
" " "w srebrze 
Renta w złocie . . . . . 
5 pr. austr. renta marcowa 
Akcye banku wiedeńskiego 
" " kredytowego . 
Londyn ..... 
Napoleondor . . . . 
Dukat cesarski men. . 
100 marek niemieckich 


zł. I et. 
84 75 
85 50 
110 90 
100 40 
89Z 
29fJ 75 
120 '::J 
9 [3 1 /. 
5 65 
ó8 85 


-r-:-.,- 


JOt 
 =-- JrE 
 :rw- --
 
 


-łLT .. 
 _ II) .. 
._
_ 


-ł 


L . t I każdym raZim o godzinie 10 z rana public 
I cy acye I czna sprzedaż 
ealności yr 
ieszanowi
 p?- 
· łożonej, wyk. hlp. 60 kSI
gl gruntoweJ teJ- rzeć 
L - (2349 1-3)! że .gminy o?)ętej, do la
ącej .masy spad,k?" 
. 7b91 . .. h 0" 1 weJ Eufremll Sand er naleZąr,ej mianowICie 
C. k. Sąd P?Wlatowy W. Ghman
c , na pierwszym terminie tylko 
a lub wyżej 
głasza" ż,e w tuteJszym d ęą
z 6 lek 0
b{d,ZI1s

 ceny szacunkowej, na drugim także poniżej 
o godzlllle 10 rano w m
 WIe 
la . takowej, 
powyzej ceny szacunkowej, zaś dma 31go Cena sz k . ł 
ma.ja 1889 nawet ponizej 
akowej, licyta
ya Wadyu;c
g 
ta wynosI 400 z . 
realności według wyk, hlp. 1. 161 gmmy Akt ; wa.., ' 
katastralnej Gliniany Szymona V ogelfang e " runki l
sz
co
anIa, wycl b ąg ć hlPotec
nlral 
ra wła.snei na rzecz Towarzystwa zaliczko- 'li t a . cy aCYJne 1ll0gą y w regl$ - 
J'. . 52 ) 43 t n urze przeJ rzane 
wego w GhllIanach pto Zł. c . Z P . Tutai.. k Jó f: M' 
. Cena w wołania 150 zł. , Jszego c, : notaryusza ze.a L- 
... Wad u
 15 zł. k
ł?'Ws
le
o .ust.an0:W
ono kuratoreIII; wI
rzy- 
Reszlę warunków, akt oszacowania i cIelI z ImienIa l mIejSCa pobytu mewlado- 
".yciąg tabularny wolno przejrzeć w ts. re- Illych'Ciesza Ó " 2 l t 1889 
gIstraturze. n w, "" u ego . 
. Dla wierzycieli hipotecznych ustan?- L. 732 (2395 1
3) 
WI.ono kuratorem pana Edwarda Tabaczyn- Żabnieński C. k. Sąd powiatowy ogła- 
Sklego. . . . . 8 s
a" H. celelll zaspokojenia należyt.oeci Ga- 
Ghlllany, d llla 31 gru dllla 188 . hCYJskle,go l.akładu krQdytowego zIemskiego 
L. 129 (2346 1-
) 'Ii kw.oc;e 450 zł: od,bę
zie się w t.ut. Sądzie 
C. k. Sad powiatowy w CieszanowIe w d
l
ch 24 kWletma l 22go !-llaJa 1889 o 
ogłasza, że celem zaspokojenia sumy 3000 go
z
me 10 ra.no egzekucy
na hcy.tacya r
al" L, 1367 . (
2
2 1-3) 
zł. Wa. z pn. galicyjskiej kasie oszczędności Ii?SCI L w. k
, gr. 65 w Mlechl
wlCa
h wlel. C. k. Sąd p
w.lato
y ,w MOSCISk
ch 0- 
się należącej odbędzie się w Sądzie tutej- kwh na Stamsława .W 
dkę zaPIsaneJ 
 głasza, że celem sClą
mę
Ia preten
YI 98.1 
szym na. dniu 7 ma.ja i lIgo czerwca 1889 I Cena. wywołama. 2600 zł. zł. 81 et. wa. odb
dzle SIę w SądZIe tuteJ- 
.Gueła. Lwowska" lir, 82 li dnia 10 kwietnia 188g.. _. 


I 


. . 


l  


I 


I 


Wadyum 250 zł. 
Resztę warunków licytacyjnych 
Ipożna w registraturze. 
Zabno, 20 lutego 1889, 


przej- 


L 16 (2347 1-3) 
W tut. Sądzie odbędzie się o godź. 
10 rano w dniu 9 maja 1889 powyżej ce- 
ny szacunkowej zaś dnia 13 czerwca 1SSę 
nawet poniżej takowej, licytacy
 
ealnoścl 
według wyk. hip. 230 i 231 kSIęgI g
unt. 
gminy Uherce Iwana Kolibek własneJ. 
a 
rzecz c. k. uprz. zakładu kredyt. włośclan- 
ski ego pto 134 złr. 14 et. 
Cena wywolania 667 zł. aw. 
Wadyum 66 zł. 
, Resztę warunków, akt 
szacowania l 
wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tus. 
regj8traturz
. 
Dla mezna.nych z życia i miejsca po- 
bytu wierzycieli i dla wienycieli hipote- 
cznych ustanawia się kuratorem c. k, no- 
taryusza Adolfa Henzego. 
Gródek, dBia 5 marca 1889. 


szym przymusowa sprzedaż realności pod 
lk, 76(243 w Mościskach połozonej wedle 
Dom III pag. 243/130 n. 7 haer. W olfa i Ru- 
dy Hausmanów własnt'j w dwóch termi- 
nach na pierwszym w dniu 9 maja 1889 i 
na drugim w. d
iu 6 czerwca 1889 każdym 
razem o go
zmle 10 przed południem. 
Na IJlerwszym terminie realność ta 
t
lk? za cenę szacunkową, na drugim zaś i 
mzeJ ceny sprzedaną zostanie. 
Cena szacunkowa i wywołania wynosi 
3292 zł. wa. 
Wadyum 300 d' 
Resztę warunków licytacyjnych i wy" 
ciąg tabularny przejrzeć można w tutejszej 
kancelaryi. 
O tem uwiadamia się z miejsca pobytu 
niewiadomych wierzycieli Bazylego KIikie- 
wicza Annę Klikiewicz i Mojżesza Rosen- 
Celda tudzież wszystkich wilJrzycieli którymby 
uchwał[\, licytacyjna wcale nie lub zapóźno 
doręczoną zostah., lub którzyby po dniu wy- 
dania wyciągu. hipotecznego do tabuli we- 
szli do rąk ustanowionego pana kuratora dr. / 
Samuela Nebenzabla adwokata l" Mościskach. 
Mościska, dnia 26 marca lS8a. v ' 
,.. riI!"
 
.. ' . 
- .......- . 


. 


.; 


'- ........ "
		

/DIGCZAS002001_1889_082_0008.djvu

			L. 1251 (!319 2-3) nawia się kuratorem pana Bronis h ława Mal- 
W tutejszym Sądzie od
ędzie się o go- I kowskiego burmistrza w Z
łoścac . 
dzinie 10 rano w dniu 1 maJa 1889 pow Y - 1 C. k. Sąd powIatowy 
żej ceny szacunkowej, zaś dnia 4 czerwc
 Załośce, dnia 25 grudnia 1888. 
1889 i poniżej takowej licytacya 
/4 CZęŚCI - L 986 ( 2222 2-3) 
realności pod lk, 5 w Boberce PIOtra My- . . . 
cza wlasnej na rzecz Uschera Knobla pto . C.. k. Sąd powIatowy 
 B.rzOZ?Wle za- 
25 d. z przynależytościami. wlad,amla, że celem zaspokoJema. wIerzy tel- 
Cena wywołania 110 zł, nośCI Sala
ona. Scherz
 w kwoCIe .10, zł. z 
Wadyum 11 zł. pn,! odbędzIe SIę w dll1ac
 ,10 maJa l 24go 
Resztę warunków, akt opisania i osza- m
.Ja 1889 zawsze. o god.ZInle ,10 nno pu- 
.cowania wolno przejrzeć w tusądowej regi- blI
z.na sprzedaz mewydzIelonej .połowy real
 
straturze. noscl pod l
. 155 w BrzozowI
 po
ożoneJ 
Kuratorem niewiadomych wierzycieli :vyk,azem, 
lpotecznym 
. 603 teJ .gmInY ob- 
jest Konstanty . Teliszewski z Turki. I JęteJ W oJcI
cha Z
legma własneJ. 
Turka., dni a 7 marca 1889, Brzozow, d ma 14 mar ca 1889. 
L. 1752 (2333 2-3) I L, 6887 . 
231? 2-3) 
Dnia. 1 maja 1889 powyżej 
eny sza,-.. 
, k. Są
 po.wlato,wy .czym ":ladomo, 
cunkowej lub za t
k
wą, za
 dma 3. cze
- i IŻ dma 30 kWletma 1889. l. 31 maJa. 18
9 
wca 1889 nawet mżeJ takoweJ odbędzIe SIę " każdym razem o 10 godZInIe rano odbędzIe 
w tut. Sądzie zawsze o godz. 9 r
no, egze- się w gmac
u s
do
ym przymu
owa sprze- 
kucyjna licytacya połowy realnoścI wykazu , : daż realnoścI obJęteJ wykazem h
potecznym 
hip. '101 gm. Kułaczyn o
jętej masy 
pad- l. 
4 część jI Białykamień dł.uzmka Mechla 
kowej śp, Georgia Kuszmeryk własneJ na.. Lelby dw. lm 
arera wlasneJ .na. rzec,z Sa 
rzecz Jełeny Rachwalskiej pto 100 zł. zpn. lamona SchragI celem zaspok()Jema wIerzy- 
Cena wywołania 77 zł. 50 ct. teIności 264 zł. 60 ct. wa, z pn. 
Wadyum 7 zł. 50 ct. Cena wywołania 600 zł. wa. 
Resztę warunków, protokół oS,zaco,wa- Wadyu
 60 zł. w
. . 
nia i wyciąg hipoteczuy wolno przejrzec w .. 
eal!l0
c ta zostame na .druglm ter- 
tut, registraturze.. mInIe l mżeJ ceny szacunkoweJ sprzedaną. 
Kuratorem wierzycieli hipotecznych Blizsze warunki licytacyi, akt ocenie- 
ustanowiony adw. dr. Schafer ze Sniatyna. nia i wyciąg tabularny przejrzeć moznR w 
Sniatyn, dnia 11 marca 1889. registraturze Sądowej. 
Dla wierzycieli niewiadomych i tych, L. 12012 (2233 3--3) 
L 4350 (2288 2-3) którymby uchwała licytacyjna dla jakiego- C. k. Sąd powiatowy w Bochni zawia- 
. Dnia 8 maja i 12 czerwca 1889 ka- kolwiekbądź powodu doręczoną być nie mo- damia, iZ celem zaspokojenia sumy 392 zł. 
żdym razem o godz
nie 10 prz
d połud.niem Igła, .nie.mniej .i tycb, .którzyby po dniu wy- z pn. odbędzie się na rzecz c. k. uprzyw. 
odbędzie się w tuteJszym; są

le publIczna! stawlema WYCIągU 
lpoteczne
o rzeczowe galicyj, Zakładu kredytowego włościańskie- 
przymusowa licytacya realnoscI pod l. k. 4 l prawo zastawu nabylI ustanoWIOno kurato- go w tutejszym Sądzie powiatowym sprze- 
w Byble położonej, według wykazu ,hipote- rem dr. Reisa c: k. notaryu
za w Olesku. Ciaż posiadłości lwh. 3 gminy kat. Miklu- 
cznego l. 14 Daniela Gorala wlasneJ celem Olesko, dma 10 grudma 1888. szowice objętej dłużnika Józefa Humora wzlę- 
zaspokojenia :vierz!telnośJi, Za.kład
 kredy- L 2567 ( 2126 3-3 ) dnie tego z spadkobierców własnej w dwóch 
towego włośCiańskIego w lIkwIdacYl w kwo- I . terminach mianowicie dnia 16 maja i '27go 
cie 7! zł. 14 et. C. k. Sąd powiatowy w Krynicyj ogła- czerwca 1889 każdym razem o godzinii\ 10 
Cena wywołania 500 zł. sza, iz celem zaspokojenia pretensyi Karo- przed południem. Wyciąg hipoteczny i re- 
Wadyum 50 zł. la Batka w kwoafe 350 zł. zpn., odbędzie sztę warunków licytacyjnych przejrzeć mo- 
Na pierwszym terminie rzalnoM ta się w c: k.1 Sądz
e tutejszym egzekucyjna zna:w registraturze sądowej. 
sprzedan
 zostanie t
lko z
 cenę 'Yy.wołania sprze?az real
oścI pod lk. 1
9 i,] 55/285 w Kuratorem wierzycieli ustanowiony adw. 
lub wyżej, na drugIm zas termInIe także KrynICY 
oł?zony.ch spadkoblercow śp. Ja- dr. Serafiński w Bochni. 
niżej ceny wywolania jednak nie za niższą I eh Hur
Ja l Jur
a 
et
yszaka 
lasnych a Wadyum wYll9si 100 zł. 
cenę jak taką w której wszystkie hipoteko- to w dnIU 25 kWlet
l1a l 15 ł:naja 1889. Bochnia, dnia 7 lutego 1889. 
. wane wierzytelności pokrycie znaleM będą (jena wywolam
 stanoWI cena szacun- __ 
mogly. kowa co do realno
cl po
 Ik.,,129 470 zł., L, 5734 (2301 3-3) 
Kuratorem niewiadomych lub należycie zaś co do realnoścI 1
5/285 '200 zł. C. k. Sąd powiatowy w Rudkach w sprze- 
nieuwiadomionych hipotecznych wierzycieli Wadyu!ll.47 zł. l 25. zł. wa.. . . , da w drodze publicznej licytacyi dnia 19 czer- 
ustanowiono Józefa Gromnickiego. . RealnoscI t'J nil: drugIm termlllIe l m- wca 1889 i dnia 7 sierpnia 1889 zawsze o 10 
Z c. k. Sądu powiatowego żeJ ceny szacunkoweJ s
rzedan
 będą. ' ł godzinie rano w budynku sądowym realność 
Niżankowice, 6 września 1888. , Resztę 'Yaru.nk?w l proto
oly z
sta- wyk, bip. księgi grunt. dla Nichowic L 4, 
wmczego ()plean
a l oszacowama przejrzeć f objętą Julii Bobak własną i zapisaną na tą- 
można w tUB. regIs.tra
urzc. . ., źe Julię Bobak 1/3 część relaności wyk. hip. tej 
L. 1715 (2227 2-3) Ku.ratorem mewIadomych wlerz.yclelI i samej księgi gruntowej l. 81 objętej wraz z 
W tutejszym Sądzie odbędzie się o go- ustanowIOny c. k. notaryusz w Krymcy P. I z funduszem zakładowym celem z!lspokoje. 
dzinie 10 rano w dniach 9 maja 1889 po- Runge.. ' .. nia pretensyi c. k, uprzyw. Zakładu kred. 
wyżej ceny szacunkowej, zaś dnia 13 czer- Krymco., dma 1'2 slerpma 1888. .włośc. w likwidacyi 20 rat po 15 zł. z pn. 
wca 1&89 nawet ponizej takowej, licytacya I N' . . l 
realności, według wyk. hip. nr. 295 księgi L. 1182 (2265 3-3) : ,a pierwszym termInIe z
staną re&: 
gruntowej gminy Stara Jagielnica Klimka Ck. Sąd powiat. w RymaRowie oglasza, \ noŚCI t
 tyl
o za cen
 wywo
a
la lub w:yż
J 
StarowskI ' ego W ła sneJ ' , n a rzecz Ma J 'era Lan- że celem W y dob y cia należ ą ce J ' si ę g al. Zaklado-I ta
oweJ, zas na d
uglm termlllIe także l m- 
. } " k ' l ' k ' d ,I żeJ ceny wywołam a sprzedanó\. 
dego pto 30 zł. z pn., WI kredytowemu W!10ŚClans lemuw l WI aCYl ' C l . '2437 ł 50 t 
Cena wywołania 200 zł. we Lwowie u Marty z Bereźnych Stefuro- W
a wY';°O "ma z , c . 
Wadyum 20 zł. wej 2 śl. Semańczykowej i nieobjętej masy , 
 yum pr.. .. . 
Resztę warunków, akt oszacowania i spadkowej śp. Petra Stefury wierzytelności 
hzsze warun
l, wye.ląg hIpoteczny l 
W y ciR g tabularn y wolno przejrzeć w tusą- 114 d. 32 ct. w. a. z pn., przedsięweźmie p
otokoł oszacowama przejrzeć można w re- 
'z: d , 2 ' 1889 ' d . 3 1889 gistraturze. 
doweJ regliltratu rze ma ma j a l ma czerwca I N ., d h . . I ' , . 
. Dla. 'nieznanY
h z życia i miejsca po- każdym razem o godzinie 10 przed .połu- . do rlewI.a omyc wlerzJ:CI
 l zawIadamIa 
b y tu wierz y cieli Klimka StarowskiBgo i dla dniem publiczną przymusową przedaż nie- SIę ąk kuratora p. KazImIerza Kurka w 
h k I . l Ś . d lit oj;} L ' Rudkach. 
wierzycieli hipotecznyc. tórzy 
o 
sięgi po tabu arneJ rea no CI po . 
'" W IpOWCU R dk' dnia 29 grudnia 1889. 
23 stycznia 1889 weszlI ustanaWIa SIę kura- polozonej dlużników własnej, ze na pier- u I, 
torem .adwokata dr. Izydora Dittmanta w wszym terminie przedaz tylko za cenę wy- 
Czortkowie. wołania 330 zł. wa, lub powyżej, na dru- L. 868 (2196 1-3) 
Czortków, 16 marca 1889. gim także poniżej tej nastąpi, że wadyum C. k. Sąd powiatowy w Ustrzykach 0- 
33 zł. wa. wynosi, wreszcie że kuratorem glasza, że dnia 15 maja 1889 i dnia 199o 
niewiadomych wierzycieli Ludwika Rzewu- czerwca 1889 zawsze o godzinie 11 rano 
ski ego z RymIlonowa ustanowiono. odbędzie się w sprawie egzekucyjnej Sam- 
Resztę warunków licytacyjnych mogą sona FleischerlL przeciw Jędrzejowi Jurczyk 
interesowani przejrzeć w Sądzie. pto 61 k zł. egzekucyjna .przedaż rea.lności 
Rymanów, dnia 15 marca 1889. I pod n . 261 w Czarnej położonej. 
Cena wywolania 150 zł. 
L. 971 (2253 3-3) Wadyum 15 zł. 
C. k. Sąd powiat. w Brzozowie zawia- , Bliższe warunki w reghltraturze. 
damia, że celem zaspokojenia wiirzytelności Kurator wierzycieli p. notaryusz Mor- 
Maryanny Rymar w resztującej kwocie 28! witz. 
zł. wa. z pn. odbędzie się w: dniach 2go! Ustrzyki, dnia 12 lutego 1889. 
maja i 4 czerwca 1889 zawsze o godzinie I 
10 rano publiczna sprzedaz realności pod) L. 8871 . (2234 1-3) 
lk. 148 w Haczowie, dotąd ciała tabularnego I C" k. ,Sąd powIatowy w Bochni zawia- 
niestanowiacej Pawła Szajny własnej. I wiadaID.la, IŻ celem zaspokojenia. sumy 75 
Cena" wywołania 550 zł. zł. z pn, odbędz!e 3ię na rzecz Arona Ne- 
Wadyum 55 zł. benzahla w 
uteJszym Sądzie powiatowym 
Resztę warunków można przejrzeć w sprzedaż pO
la
lości lwh. 118 gminy kat. 
sądzie tutejszym. Rzeza,,:a obJętej dlużnika Piotra Ciernilloka 
Brzozów, dnia 13 marca 1889. własnej w . d
óch terminacb, mianowicie 
dnia 16 ma
a, l 27 czerwca 1889 każdym ra.- 
L. 25247 (2250 3-3) zem o go
zlnle 10 przed południem. 
C. k. Sąd powiatowy miej. deleg. w W!Cląg hipoteczny i resztę warunków 
Przemyślu podaje do powszechnej wiado- IicytaeYJnych. przejrzeć można w registra- 
mości, że w sprawie egzekucyjnej gal. Za- turze !
doweJ. 
kładu kredytowego ziemskiego w Krakowie 
uratorem wierzycieli ustanowiony adw. 
przeciw Tekli z Zająców Harasiowej o za- dr. Malss z substytucyą p. Rozera w Bochni. 
płacenie kwoty 500 zł. w. a. odbędzie się Wadyulłl wynosi 182 zł. 
dnia 3 maja 1889 i 31 maja 1889 kazdym Bochnia, dnia 19 stycznia 1889 
razem o godzinie 10 rano w biórze sąd. 
nr. 20 przymusowa sprzedaż realności dłu- L. 3318 (2291 1-3) 
zniczki pod lk. 37 w Jaksmani
ach połozo- Dnia 8 maja i 19 czerwca 1889 klio- 
nej, wyk. hip. 46 tejże gminy objętej. I żdym razem o godzinie 10 przed południem 
.... Cena wywołania, która jest także ce-, odbędzie się w tutejszym sądzie publiczna 
ną szacunkową wynosi 1400 zł. przymusowa licytacya realności ",pod lk. 18 


L. 8455 (2176 2-3) 
W dniach 15 maja i 26 czerwca 1889 
o godzinie 10 rano pr
ymuso:"o sprzedanI!: 
będzie polowa 
ealnoścl w 'Yllc
ycach 
o- 
lożonej, wyk. hlp. l. 15 obJęteJ, . d
użnlh 
Jana Krawca własna, na Z&spOkOjellle pre- 
tensyi Benjamina. Zimm'npitza 44 zł. 20 
ct. z pn. 
Cena. szacunkowa wynosi 747 zł. 50 ct. 
Wadyum 75 zł. wa. 
Akt oszltCowania, wyci
g hipoteczny i 
warunki licytacyjne można przegll!dnąć w 
registraturze. 
Kuratorem niewiadomych wierzycieli 
ustanowiono notaryuSift. Jana Wysockiego, 
C. k. Sąd powiatowy 
Mszana dolna, 7 lutego 1889. 


L. 5485 (2293 2-3) 
W tutejszym Sądzie odbędzie się 010 
rano w dniach 19o, m.aja 1889 powyżej ce- 
ny szacunkowej, zas . dni.a 3 czerwca 188
 
nawet poniżej .takowe
, hcy
ac
a realnośc
 
objętej wyk. blP, 1. 1389 kSIęgi gruntowej 
gminy Załośce Józefa ęzawłoWskiego wla- 
snej na rzecz AgnieszkI Podhalicz pto 254 
dr. z pn. 
Cena wywolania 1570 zł. 
Wadyum 157 zł. 
Resztę warunków, akt oszacowania i 
w)
iąg tabularny W011lO przejrzeć w tus/Z. 
dowe) registraturze. ł-.. 
Dla. nieznanych z ŻYCiI\ i miejsca po- 
bytu i dla wierzycieli hipotecznych, usta- 


II: 


lo. 


8 


Wadyum zaś 10pr. tej ceny. 
Na pierwszym terminie realność tylko 
za cenę wywolania lub wyżej tejże, na dru- 
gim zaś terminie i ponizej ceny wywobnia 
sprzedaną będzie. 
Kuratorem niewiadomych wierzycieli 
jest adwokat dr. Berson w Przemyślu. 
Resztę warunków licytacyjnych i wy- 
kaz hipoteczny, mozna przejrzeć w registra- 
turze. 
Przemyśl, 24 lutego 1889. 


L. 2496 (2269 3-3) 
C. k. powiatowy mleJ. deleg. S.II. we 
Lwowie rozpisuje celem ściągnięcia, na rzecz 
c. k. uprz. gal. zakładu kredyt. wJ'ość. sumy 
133 zł. 92 ct. wa. z pn., licytacyą realności 
Feliksa i Maryi Bernackich własnej wyk. hip. 
302 gminy Jaryczów nowy objętej na dzień 
16 maja 1889 i na dzień 13 czerwca. 1889 
zawsze o godzinie 10 rano, w biurze II. 
Cena wywołania 470 zł, 
Wadyum 47 zł. 
Na pierwszym terminie realność tę na 
być mozna za lub wyżej ceny wywoJ'ania, 
na drugim i poniżej. 
Resztę warunków, protokóJ' opisania 
przynależności ocenienia, tudziei wyciąg bi- 
poteczny przejrzeć można w tus. registra- 
turze. 
Kurator niewiadomych wierzycieli adw. 
dr. Bliziński. 
Lwów, 13 marca 1889. 


w Sanoczanach położonej, wedlug wykazu 
hipotecznego l. 8 i 9 Antoniego Dziędziu- 
ry własnej celem zaspokojenia wierzytelno- 
ści Zakładu kredytowego wlościańskiego w 
likwidacyi w kwocie 400 zł. 
Cena wywołania 800 zł. 
W adyum 80 zł. 
Na pierwszym terminie realność ta 
sprzedaną zostanie tylko za cenę wywolania 
lub wyżej, na drugim zaś terminie także ni- 
żej ceny wywołania jednak nie za niższą 
cenę jak taką w której wszystkie hipoteko- 
wane wierzytelności pokrycie znaleść będą 
mogły. 
Kuratorem niewiadomych lub należycie 
uwiadomionych hipotecznych wierzycieli 
ustanowiono Józefa Gromnickiego. 
Z c. k. Sądu powiatowego 
Niżankowice, 24 sierpnia 1888. 


I 


r, 
VI 


d 
tl 


L 
E 
11 


rl 


p 
w 
k 


Upadłości. 
L. 42'29 (2363) 
Komisarz konkursowy w postępowaniu 
konkursowe m do majątku Sisla Herbsto. po- 
daje do wiadomości, że na dzień 26 kwie- 
tnia 1889 godz. 10 przed południem na- 
znaczył termin w biurze sądowem nr. 17 
celem powzięcia uchwaly ogółu wierzycieli 
co do sposobu zrealizowania nieściągniętych 
wierzytelności masy i celem przyznania 
policzonego przez zarządcę honoraryum i 
wydatków. 
Tarnów, dnia 12 marca 1889. 


L 


n 
1: 
n: 


W 
p! 
G 


w 


Księgi gruntowe. 
L, 568 (2366) 
Dochodzenia miejscowe celem założe- 
nia księgi gruntowej dla gminy Jarhorów 
rozpocznę 12 kwietnia 1889. 
Interesowani, zglaszając się, mają 
przedłozyć wszystko do obrony icb praw 
stosowne. 
Komisarz hipoteczny Sądu obwodowego. 
Stanisławó w, 29 marc a 1889. 
L. 670. (2368) 
Dochodzenia miejscowe celem założe- 
nia księgi gruntowej dla gminy katastral- 
nej Słobudka dolna powiatu sądowego Mo- 
nil.sterzyska rozpoczynam dnia 18 kwietnia 
1889 r. 
Interesowani w zbadaniu stosunków 
posiadania mogą się zgłosić i wszystko 
przytoczyć co dla dochodzenia. lub obrony 
swych praw za stosowne uznają. 
Komisye hipoteczna c. k. Sądu obwodowego 
w Stanisławowie, dnia. 5 kwietnia 1889. 


sł 
za 
ni 
sz 


L. 


ni 
te 
sa 
so 
cz 
br 
W( 


żb 
SVl 
cz 


na 
fUJ 
bę 
st) 
ru: 


L. 598 (2367) 
Do wnoszenia. zarzutów przeciw arku- 
szom posiadania gminy Skomorochy, wylo. 
żonym w tut. sądzie wyznaczam termin po 
19 kwietnia 1889 a do możliwych docho- 
dzeń miejscowych termin nil. 23 kwietnia 1889, 
Komisarz bipoteczny Sądu obwodowego 
Stanisławó w, 6 kwietn ia 1889. 
L, 657 (2329 1-3) 
Dochodzenia miejscowe celem załoze- 
nia księgi gruntowej Ozecbów powiatu są- 
dowego Monasterzyska rozpoczynam dnia 
15 kwietnia 1889. 
Interesowani w zbadaniu stosunków 
posiadania. mogą się zglosić i wszystko 
przytoczyć co dla docbodzenia. lub obrony 
swyc
 praw za stosowne uznają. 
Komu:;ya hipoteczna c. k. Sądu obwodowego 
w Stanisław owie, dnia 4 kwietnia 1889. 
L. 1429 (2280) 
C. k. komisya hipoteczna. przy prezy- 
dyum c. k. Sądu obwodowego sil.mborskiego 
oglasza, ze arkusze posiadania wraz z akta- 
mi, doty:czącemi założenia nowej księgi 
gruntowej dla gminy katastulnej miasta 
Doliny, a to dzielnicy I Broczków, II Za- 
górze, III NO'lticzka, IV Obolonie, V Sród- 
mieście powiatu sądowego Doliny złozone 
zostaly w c. k. Sądzie powiatowym w Do- 
linio do powszechnego przejrzenia. 
Zarzuty przeciw prawdziwości arku- 
szów posiadania wnoszone być mogą ustnie 
lub pisemnie w c. k. Sądzie powiatowym 
w Dolinie do dnia 28 kwietnia 1889. 
Sambor, 3 1 marca 18 89. 
L, 293 (2279) 
C. k, komisya hipoteczna przy Prezy- 
dJum ck. Sądu obwodowego Samborskiego 
oglasza, iż dochodzenia miejscowe celem 
założenia nowej księgi gruntowej dla. gmin 
katastralnych Bubniszcze i Taniawa powia- 
tu sądowego Bolichowa rozpoczną się a to 
w gminie Bubniszcze na dniu 24 kwietnia 
1889 a na. dniu 1 maja 1889 w gminie 
Taniawa. 
Każdy, kto ma interes prawny w z.ba- 
daniu stosunków posiadania, może się zglo- 
sić i wszystko puytoczyć, co dla. wyjaśnie- 
nia lub obrony swych praw za. stosowne 
uzna. 
Sa.mbor, 3 kwietnia 1889. 


L. 


SZl 
mi 


WIJ 
to, 


L. 


szt 
czt 
oki 
Du 
pOI 


na 


ne 
tell 
tac 
zał 


L. 


na
 
w 
tko 
włi 


1 An
		

/DIGCZAS002001_1889_082_0009.djvu

			Popowicz vel Prokopowicz Paweł 6 
zł. 64 ct 
Cywil Stefan 1 zł. 39 ct. 
Cyban Iwan 1 zł. 62 ct. 
Krajczuk Karol 11 zł. 69 ct. 
Koch Wacław, Joanna i Elzbieta 58 
zł. 98 ct. 
Piotrowscy Franciszek i Zofia 4 zł. 9 ct. 
Antoniewicz Grzegorz Bołoz l zł. 39 ct. 
Blumenstein Schulim 25 ct. 
Brodowicz recte Brodowski Aleksander 
12 zł. 6 ct. 
Bryniak recte Puzynianka Antonina 
493 zł, 90 ct. 
Celiński Kasper 25 zł. 65 ct. 
Sbwiński Józef 661 zł. 91 ct. 
Kalinowski Ludwik 15 zł. 66 ct. 
Padowski Józef 3 zł. 77 ct. 
Preyer Jan i Franciszek 4 zł. 41 ct 
Krasiński Walenty 81 zł. 12 ct. 
Krajewski Jan 20 zł. 56 ct. 
Ks. Czetwertyński Michał 427 zł. 58 ct. 
Pagowski Paweł 74 ct. 
Krzeczunowicz Krzysztof 12 zł. 38 ct. 
Hr. Dzieduszycki Waleryan 1634 zł. 
37 ct. 
Kalinowski Jan Adam 113 zł. 6 ct. 
Biliński Stefaa 261 zł. 85 ct. 
Hr. Koziebrodzki Leopold 4 zł 39 ct. 
Brenner Jan 60 zł. 22 ct. 
Lewandowska Helena 20 zl. 87 et. 
Gliński Stefan 66 ct. 
Erespochna Jan 32 ct. 
Zagórska Anna 27 1 / 2 ct. 
Lehrer Nuchim 13 zł. 69 ct. 
Grabowski Jan i Katarzyna 14 zł. 13 ct. 
Gurawski Jan i Agnieszka 53 zł. 23 cŁ. 
Ulrich Ferdynand 10 zł. 21 ct. 
Rath Mendla spadkobiercy 50 zł. 9 ct. 
Bałan Hryń i Dzus Jakow z Pacy kowa 
30 zł. 91 ct. 
Zelechowska recte Zalchowska Amelia 
zamęzna Kluczyńska 792 zł. 61 ct. 
Gołaszewski Kazimierz 23 zł. 71 ct. 
Sprawa sporna Hochmann BerI ca. 
Gołaszewski Józef pto 30 zł. 29 zł. 89 ct. 
Jawornicki Ignacy 59 zł. 31 ct 
Garanczuk Stefan i Marya 9 zł. 25 ct. 
Diringer Icko 37 .zł. 65 ct,- 
Ks. Niesłuchowskl Paweł 5 zł. 23 ct. 
Ximenes Ludwik 1 zł. 94 ct. 
Malewicz Antoni 242 zł. 49 ct. 
OczosaIski Franciszek 469 zł. 91 1 / 2 ct. 
Słonecki Stanisław 233 zł. 64 ct. 
Hubrecht Jan 1 zł. 77 1 / 2 ct. 
Starke Józef 19 zł. 90 et. 
Schipser Mojżesz 38 d, 17 ct. 
Jaworski Andrzej 39 zł. 60 ct. 
Bieńkowski Antoni 1150 zł. 
Stefanowiez Krzysztof 51 et. 
Mysłowski Antoni 47 zł. 76 1' 2 ct. 
Nowicki Felix Siła 70 zł. 55 ct. 
Lityński Grzegorz 46 ct. 
Gąbczakowski Gaspar 7 zł. 89 ct. 
Laskowski Jan i Elżbieta 125 zł. 58 ct, 
L. 1663. (2384 1-3) I 
udm
 
zaf :6 ł ct 60 t 
C. k. Sąd powiatowy w SIemieniu po- " L ro b ll P k ,l 
e J ' f z 6 . 1 / c. 
k d t za W y na g rodzeniem u czac I oze 2 ct. 
sz,u ?je ni ye p 
r

sza I Grabowiec i Białoskórka dobra cena 
mJesl

da
ia udok

e:

wane w 14 dniach kupna 209 zł. .15 ct, 
wnosić należy na ręce c. k. Sędziego powia- ' Mora.wskl. Celestyn 398 zł. 12 et. 
Glazewskl Andrzej 14 zł. 81 ct, 
towego, J f ' H lo 9 
Slemień, 5 kwietnia 1889. ose OWICZ ersz 10 Zł. 7 ct. 
Szawłowski Mikohj Kajetan 111 zł. 
13 ct. 
Rozm . a " lte obwl " eszczen " la. Samborski Andrzej 42 zł. 29 ct. 
Smolnicki Jan 244 zł. 29 ct. 
L, 13094 (2357 2-3) Hryniewicz Feliks 17 ct. 
C. k. Dyrekcya poczt i telegrafów po- , Halarewicz Michał I zł. 22 ct. 
szukuje ubikacyę parterową o trzech do: Hristodol Nefi 7 zł. 69 ct, 
czterech obszernych i j asnych pokoj
ch w I Popiel Prokop masa rozbiorowa 386 
okolicy placu katedralneg-{J lub śWiętego: zł. 76 ct. 
Ducha, na umIeszczenie filii c. k. urzędu I Wzywamy zatem wszystkich, któ
z!by 
pocztowego od 1 listopada b. r. do tyeh depozytów, bądź to jako właśclc
ele 
Kontmkt najmu mógłby być zawarty! lub spadkobiercy, bądź tez jako wierzycle.
e 
na kilka, a najdłuż:j na ,dziesięć lat. , I jaki
 pretensye sobie ro.ścili, aby ,w. terml- 
Chęć wynalęcla mający zechc
 plsem: ni
 Jednego rokn,sześc,1U tygodnI I trzech 
ne oferty wnieść do c. k, DyrekcYI poczt l, dnJ takowe przed tutf'.)szyrn c k. Sądem 
telpgrafów naj dalej do 4 tygodni i w. ofer-I obwodow:ym tern pe
niej udowodnili, gdyz 
tach dokładnie fJoda,ć swe wa
lJnkl, przy i w przeciwnym razl
 depozyta powyzsze 
załączeniu planu oferowanych ubIkacYJ. . 1 . funduszOW! zapadloścl wydane zostaną. 
Lwów, dni a 5 kwietni a 1809. Stall1sławó w, 9 marca 1889. 
L. 2530 (1949 3-3). L. 14351 .. (2144 2-3) 
C. k. Sąd obwodowy ogłasza, ze do C,. k. 
ą
. powIatowy w Brodach za- 
następujących depozytów przechowanych wiadaulla nlllleJszem, ze w sprawie c. k 
w tutejszym c. k. głównym urzędzie poda- głównpg o urzę
u podatkowe o przeciw Kis- 
I tkowym jako dopozytowym od 30 lat żaden, silowi, Zollerowl pto 16 zl. 42 et. dla nie- 
właściciel się nie zglosil', a to: ! objętt'J 
asy spadkowej po Kiasilu ZoIl erze 
Arnold Juda 56 ct. I ustanoWJOIlO kuratorem Zygmunta Lowne
a 
Czerny Damazy 22 zł. 52 et w Bro,da
h, 
tóremu posbmowienie z dllIa 
Czlowiekowska Łucya 60 zl. 31 ct. 15 pazdZlerllIka 1887 l. 15976 doręczono. 
Sprawa sporna Naftali lnsler kontra. Brody, dnia 30 września 1888. 
Antoniemu Kopystyńskiemu 19 zł. 90 ct. ! 
j Bihńska Magdalena 47 zł. 32 et. L. 431 , (21?4, 2-
) 
Antoniewicz Antoni de Bołoz 59 ct,! C k: Sąd pOwIatowy w ROzlllatowle 
' CymeRt Kelmann 1 ,/. 34 et. "wiadaml
 niewiadomego z życia i miejsC' 
Krakowska Katarzyna 31 zł 90 ct. pobytu MaJ
ra Gelobtera, ze .AloJzy PIOtr 
Kazańczuk Demetr 3 zł. 62 ct. Nowak wmosł prośbę o wydallIe mu dożo- 
Daubicz Wacław 66 ct. nej przez niego w sprawie egzekucyjnej 
Daubicz Franciszek 9 zł. przeciw Nachmanowi, Gedalemu Majerowi 
Pi kuła Józef 3 zł. 99 ct. i Heni Freidzie Gelobterorn o oddanie re- 
Czajkowski Antoni 59 zł. alności pod n. k. 223 w Rożniatowie z de- 
Katz Samuel 28 1 / t ct. pozy tu sądQwego kwoty 126 złr. i że dla 
Kosiński Samuel 281/2 ct. Majera. Gelobtera ustanowiono kuratorem 
Krzysztofowicz Rypsyna 51 ct. MaJ era Tannego z Rożniatowa i do prze- 
Kait Jossel 66 ct. sluchania czyli z prośbą o wydanie tej 


.u 
[- 
)- 
w 


L. 1879 (2398) 
Arkusze posiadania dla gminy Pisko- 
rowice złożono w sadzie tutejszym do po- 
wszechnego przejrzenia. 
Do wniesienia zarzutów i przeprowa- 
dzenia dalszych dochodzeń wyznacza się 
termin na dzień 29 kwietnia 1889. 
Sieniawa, 4 kwietnia 1889. 


;a 


la 
1- 


Konkursa. 
L. 2591 (2299 3-3) 
Przy sądzie krajowym wyższym w 
Krakowie systemizowaną została posada 
Radcy sądu krajowego wyzszego w VI 
randze. 
Kompetenci wniosą podania w .drodze 
przepisanej do Prezydyum sądu krajowego 
wyzszego w Krakowie w terminie do 24 
kwietma 1889. 
Prezydum Sądu wyższego 
Kraków, 4 kwietnia 1889. ą 


)- 
lą 


ie 
ili 


3) 
iu 
D- 
e- 
iI.- 
l7 

li 

h 
la 
l 


6) 
e- 
IW 


L. 171 (2323 2-3) 
C. k. Rada szkolna okręgowa ogłasza 
niniejszem w myśl uchwały z 19 lutego 
1889 konkurs na następujące stale posady 
nauczycielskie: 
. 1. Przy szkole: jednoklasowej etatowej 
w Grudny dolnej i w Jastrz
bce starej z 
płaca 300 d.;. 
"2. jednoklasowej filialnej w Dąbiu i 
Glowaczowej z płacą 250 zł. a. w. 
Przy wszystkich powyzszych szkołach 
wolne pomieszkanie. 
Udokumentowane podania z wykazem 
służby i tabela kwalifikacyjną należy wnosić 
za pośrednict
em swej przełozonej Władzy, 
naj dalej do 20 m
ja 1
88,. do c. k. Rady 
szkolnej okręgoweJ w Pllzll1e. 
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej 
Pilzno, dnia 26 maraa 1889. 


,Ją 

w 


L, 449. (2391 1-3) 
C. k. Rada szkolna okręgowa ogłasza 
niniejszem w myśl uchwaly z dnia 12 lu- 
tego 1889 konkurs na następujące stałe po- 
sady nauczycieli5kie: przy szkole 1) dwukla- 
sowej w Nagoszynie posada m
odsz,ego nau- 
czyciela _ z placą 200. zł. 2) fihalneJ w Bo
 
browej i Łopuchowej z płacą po 250 zł. l 
wolnem pomieszkaniem. 
Podania zaopatrzone w dokumenta słu- 
żbowe wnieść należy za pośrednictwem 
swych władz przełozonych najpózniej do 1 
czerwca 1889. 
Nauczyciele już stale zamianowani mają , 
nadto dołączyć dekret wymiaru wkbdek na 
fundusz emerytalny, - Podania spóźnione 
będą po myśli art. 3go ustawy z 
nia 19o 
stycznia 1889 nr. 16, Dz. ust. kraj, bezwa- 
runkowo zwracane, 
Ropczyce, dnia 4 kwietnia 1889. 


8) 
e. 

l- 
0- 
Ja 


JW 
ko 
[1Y 


go 
19. 
i7) 
u- 
ro- 
po 
lO- 

9, 


-3) 

e- 


lą- 
lia 


ÓW 
;ko 
ny 


go 
39. 
!O) 
;y- 
go 
ta- 

gi 
3ta 
:a- 
Id- 
Ine 
)0- 


m- 
[1ie 
ym 


79) 

y- 
Jgo 
em 
lin 
ia- 
to 
Ilia 
Ilie 


tla- 
to- 
le- 
.ne 


.... 


9 


kwoty się zgadza, wyznaczono w Sądzie tut. 
termin na dzień 30 kwietnia 1889 o 9 go- 
dzinie z rana. 
Ma przeto Majer Gelobter osobiście 
lub przez pełnomocnika się stawić lub ku- 
ratorowi informacyi udzielić, gdy z złe skutki 
zaniedbania sobie przypisze. 
Rozniatów, 28 lutego 188\). 


li es, aby zamianowanemu kuratorowi udzie. 
liły potrzebnej do obrony informacyi lub 
inn.ego pełnomocnik
 sądowi wskazały, ina- 
czeJ następstwa zallledbania tego samym 
sobie będą musiały przypisać. 
. Lwów, dnia 20 marca 1889. 
i 
! 
i 


L. 12229 (2294 3-3) 
Ustanowienie jezdnego pocztowego na Doniesienia 
czas od 1 kwietnia do końca września 1889. i 
Jezdc.e od konia i miriametra ustana- 
wia się na czas od 1 kwietnia do końca 
września 1889 jak następuje: ,Notar y usz w Wiśniowczyku potrzebuje kan- 
i dydata notaryalnego z praktyką 
'prowincyonalną. Zgłoszenia z podaniem waruuków 
i dnia objęcia posady. 2404 


L, 1446 (2238 2-3) 
C. k. Sąd powiatowy w Pilznie za- 
wiad
mia, że Jan Jarosz syn Wojciecha 
przeCIW spadkobiercom Ś. p, Tomasza Ja- 
ros
a z Jaworza górnego wniósł pod dniem 
3 lIstopada 1888 1. 7200 pozew o reasum. 
cyę sporu pozwem z 18 stycznia 1884 I. 
3t\8 wszczętego, tudzież, ze dla niewiado- 
mej z miejsca pobytu Maryanny z Jaroszów 
Augustynowej kuratora w osobie p, Tytusa 
Bujnowskiego c. k. notaryusza z Pilzna u- 
stanowiono i do rozprawy ustnej termin na 
dzień 1 maja 1889 o 9 ranu wyznaczono i 
wzywa Maryannę Augustynową , aby przed 
tymze terminem, albo in
ego obroń
ę 
sobie obrała, lub też ustanowIOnemu kura- 
torowi potrzebnych środków do obrony do- 
starczyła, inaczej sama za możliwe złe \ 
skutki winną sobie będzie. ' I 
C. k, Sąd powiatowy 
Pilzno, dni a 26 luteg o 1889. ' I 
L. 3688 (2270 2-3) 
C. k. Sąd powiatowy m. d. S. II we . 
Lwowie zawiadamia Laurę Secher i Julię. Z t .,. k t k 
ze S0ch:ró
 Mar
ulies z zycia i miejsca Y lłlOW a na s al' 
 
pobytu lllewladorrych, że c. k. uprz, Zakład .." 
kredytowy włościański w likwidacyi we Lwo- z gorzelm-destylarm 2298 
wie prze
iwk.o nim wniósł pozew de praes. J. O. księcia Sanguszki w Krzyżu. 
25 paźdzlerlllka 1888 L 14667 o zapłacenie Zarzad centralny w Gumniskach pod Tar- 
kwoty 44 zł. 80 ct. z pn., ze dla nich ku- nowe"m przyjmuje do 25 b. m, zamówienia 
ratora w osobie adw. dr. Dulęby ze su b- na żytniówkę, mającą być wyrobioną w 0- 
st
tucy.ą ad w: dra Skowrońskiego, us
a
o- beenej kampanii
 Odsyłka nastąpi w ciągu 
Wlono l termlll do rozprawy naj dZlen 2 miesiąca czerwca. Cena za 1 hektolitr czyli 
maja 1889 o godz. 10 rano ,w ts.. s
l
 roz- 10.000 litr: % czysto żytniowego destylo- 
praw wyznaczono, wzywając lllllle]SZem wanego spJrytusu zł. w. a. 80. Zamówień 
Lanrę Secher i Julię ze Secherów Margu- nizej 1 hektolitra nie przyj muje si
. 


I za jazdy I 
w dawniejszym extra pocztą 
obwodzie pocztą zwyczajną 
zł. I ct. zł I ct. 


e I
 
I-=- 85 
Kraków-Sanok 1 -. - 83 
Kołomyja, Rzeszów, -- 
NowySącz, Tarnopol, - 97 - 81 
Tarnów 
Brzeżany, Czortków, - - - 
- 94 - 78 
Stanisławów, Stryj. - - 
Lwów, Przemyśl, Sam- - 
bor, Złoczów, Żół- - 91 - 76 
kiew. 


Należytość za wóz kryty wynosi po- 
łowę, za niekryty czwartą część jezdnego za 
jednego konia i miriametra.. 
Czestne dla pocztyliona i nalezytość 
za smarowanie wozu pocztowego pozostają 
niezmienione. 
Z c. k. Dyrekcyi poczt i telegrafów. 
Lwów dnia 2 kwietnia 1889. 
, 


L. 3241 (2169 2-3) 
C. k. Sąd obwodowy w Tarnopolu po- 
daje do wiadomości, że z powodu wniesio- 
nego pod dniem 14 marca 1889 do L 3241 
pozwu Aleksandry Skulskiej przeciw nie- 
wiadomej z życia i pobytu Helenie z Rze- 
szniowieckich Zielonczynie, względnie nie- 
znanym z życia i pobytu jej spadkobiercom 
o uznanie i intabulacyę praw własności do 
majttności "Lisowce część" hip. wyk. 1. 
651 objętej, ustanowił pozwanym kuratorem 
adw. dr. Horowitza z zastępstwem adw. dr. 
Blausteina i doręczył pozew kuratorowi do 
wniesienia obrony pisemnej do dni 90. 
Wzywa się zatem pozwanych, by u- 
stanowionemu kuratorowi informacyę w tej 
sprawie udzielili, lub innego pełnomocnika 
sądowi przedstawili, gdyz inaczej skutki 
z zaniedbania wynikające sami sobie przy- 
pisać będą musieli. 
Tarnopol, 16 marca 1889. 


L. 12690 (2170 2-3) 
C. k, Sąd powiatowy w Brodach za- 
wiadamia, że w sprawie funduszu indemni- 
zacyjnego przeciw Lei Fuhr, Leibie Szturm- 
thal i Chaimowi Weinstock o sprzedaż re- 
alności I. k. 342 w Brodach połozonej da- 
wniej 1. tab. 218 obecnie wyk. hip. 1 ź6 
 
ksiegi gruntowej dla gminy katastralneJ 
Brody olJjętej, Dr, SamufJI Wagner z Bro: 
dów kuratorem nieobjętej masy spadkoweJ 
Chaima Weinstocka iLeJzoraMortka Schaf. 
:dera tudzież niewiadomych z życia i miej- 
sca pobytu spadkobie
ców Lei Fuhr zamęz- 
nej Scbiiff1er ustanowIony zostet 
Brody, dnia 27 września 1888. 


. Mączkę kościaną 
prepdrowaną kwasem siarkowym, najkorzystniej- 
szy nawóz pod wszelkie zasiewy wiosenne i 
Proszek do karmy 
zawierający około 85 prc, czystego fosforanu 
wapniowego, bardzo skuteczny dodatek do 
karmy dla wszystkich zwierząt domowych i dro- 
i biu wszelkiego rodzaju. Wpływa na siln.v rozwój 
I kości przyszłego bydła pociągowego, przyspie- 
I sza otuczenie, powiększa znacznie wydatność 
mleka u krów i produkcyę jaj u drobiu. 
I Pakiet na próbę zawierający netto 4 1 / 1 kilo gr. 
proszku, wysyła odwrotną pocztą za nadesłaniem 
i przekazem zł. 1.60 z opakowaniem i opłaceniem 
I porta do każdej poczty w Austryi i Niemczech, 
, Opis i sposób użycia tak mączki kościanej ja- 
koteż i proszku do karmy na żadanie bezpła- 
tnie i franko, . 1727 
Fabryka wytworów chemicznych i nawozowych] I 
Spółki komandytowej) 
J.uliana Wang(aJ W; 
we Lwowie, ul. Jagiellońska 12. >-ł 

 
" 
< 

  
> 
= 

 

 


Bank zaliczkowy w 8tanisławowio 
Stowarzyszenie zaregestrowane z nieogra- 
niczoną poręka. 
Zawiadamiamy lliniejszem strony" interesowane, że 
W Stanisławowie 
dnia 14 maja 1889 o godzinie 4: po 
południu i w dniach następnych 
odbędzie 
ię 
W lokalu Banku zaliczkowego 
(w ratuszu) 
Licytacya zastawów 
zapadlych a. nie wykupionych, jako to 
złota, srebra, klejnotów, zegarków, 
drogich kamieni, perel, korali, odzie- 
ży, materyj łokciowych itp. 
Wszelkie po myśli art.17 regulaminu w ter- 
minie niewykupione lub nieprolongowane 
zastawy, 

dą najwięcej ofiarującemu za go. 
towkę na własność oddane. 
Nadwyżki uzyskane ze sprzedaży zast&wów 
wy
awane będą stconom interesowanym za zwrotem 
kWItu, przyczem zwraca się uwagę na postanowieuia 
art. .26 reguJ., wedle którego nadwyżki niepo :Jjęte 
w ClągU trzech la
 od dnia licytacyi licząc, prze- 
chodzą na własnosć funduszu rezerwowego stowa- 
rzyszenia, 2339 
W Stanisławowie, dnia 6 kwietnia 1889,j 
Dy.'ckeya 0',"3 
Banku zaliczkowego wStanisławrwie. 


BOLE ŹOŁADKA 
" 
Trudne trawienie, kwasy, utrata 
apetytu, bladaczka, wyczerpanie sił, 
leczą s£
 przez uźycie 


zawierającego w sobie niezbędne 
do trawienia elementa: 


Chinę, Kokę, Pepsinę, i. t, p_ 
Elixir ten przepisywany powszechnie 
przez najzllakomitsze powagi me- 
dyczne, jest takie używany we W8zYŚt- 
kich paryzkich szpitalach, 
Na wystawach ot1'zymał 
Medale złote 
. i Dyplomy honorowe, 
P. GREZ , Aptekarz, 34, rue La Bruyere, PARIS 
We Lwowie, w aptckaph : pp. K, Mikolascha, 
Wewiórskiego, Ruckcra i SklepbIskiego ; 
 
w Krakowie. w aptekach : pp. llcdyka , Wisz- ;!; 
nicwskicgo, TrauczY1;gkiego i Sic/llcckiego. T"""'ł
		

/DIGCZAS002001_1889_082_0010.djvu

			I 


'
Tii;;"
,JJ:, . ", . . . .. . , I 
' II. . . \l "Ó \ < 1 

_"::
 . . \ 

,: 
tania i uznana za dobrą II "' . ;' . 
 '.
1\\e
 '-K{ ?,'ór,
'ó-'" 
 
. \ ",&'0'<\ 
 

 I 

,:,
t;
;;>J_
:
-:.i
It;;
C:


;;
f7:}
\


7t7

3E
.;i
 
,
'
1ł$
g::Z ?j :łdc**:łc:k*+****::k.*
 
i< .)t 
i( )ł 
i( )ł 
« »1 
iC .)ł, 

 
," "'
 
 I 
.c "")+ - 
.c premiowany ns '
Y8
awie, pr,zyrodniezo-leka.r. ,.. I 
'łC skiej w Krakowie l hygIemczneJ we LwowIe. 
 ' 

 Syrup ten ł'atwo asymilujący się z krwią, )+ ! 
jest wypróbowanym środkie;: dla osób ci r- 1 
piąeych na piersi, tuberkuły, wehronicznych 
 I 
katarach płuc, w niedokrewności i w skro 
.c fulach Po chorobach wycieńcw.jących sy- I 
iC rup ten również przynosi zbawienne skutki. )ł I 
» Cena 1 złr. 20 et. 1+ I 

 Główny skład w aptece pod ,.Złotym Słoniem" u.. i 
łC Henryka Blumenfelda "' i 
łC we Lwowi
. 1415 )ł! 
"'f=¥¥¥"F'F+¥¥":=FF:Y;¥
 ! 
I 
I 


 df!
S£
9;
1B : 


Najlepsza masa 
-vr.Tosko'VVa 


f..)
\ e
 
o


 \ 
()\e 
e
. 
\ V" 

\ ee
 
 
, ()\
'b
 l1e"- o.,
CJ
 
. 
'b . 
.,1J" ....."1,, 
) 

-,)." 
O 

 '}.\
9J 
o. 
 

 
 

 
1>
 

 fbt,

'\\

 
 


 
\
, \Q' 


 

'ł'

 \>

"" \\
:
'3> .- 
,... 
'lJ,Wj 
'U.\\.C,'3> 


i wS7.ystkie rę- 
czne robot.y, poszukuje miejsca. - :Łashwe zgłosze- 
nia pod chiffr;J E. S. Teschen, Brauhausgasse Nr. 
73 Oesterr. Sehlesien. 21:192 
c- 
 l1li A. '!IK____ """4M 

ti&.. 11 1...
nn- rr . 
 
14J1!II!1.
 
11
s


 I' 
poleca szan. p, T. Publkzności 
svv6j "'VVY'łącZD.Y skła.d 
HERBATY ROSSY JSKIEJ 
zaiożony w roku 1870. 
-- -II'!; . 
Kaysow, dosk. czarna 1/. kilo zł. 1 1"0 
. "melange y! n" l 80 
Suszong, wyborna . 
 n 2- 
. najJepsza..". fi n 3 - 
Melange, karawanowa . " "" .i .- 
Fu-Czu Fu Nr. I. fi" ił ;;0 ' 
" " Nr. II. . , " 
" 4. KO 

 n Nr III.. . " "fi 6 - 
K.,& S. Popow tunt l r. !O k. n 21<0 
-t 
 ,,:2 r. -- k. 3- 
" " ,,
 r_ 50 k." ił 75 
Wysiewki, wyborna 1/. kilo" 1 60 
H, prima. . n 
 n 1 \ 80 
" non plus ultrll. n "n ;:; -o 
UfIIF" Łaskawe zlecenia odwrotną pocztą, i. 
opakowanie franko. 6 19 . .. 
11,_ I MI _.
 


. , . 

. . ..,
 
 ':-z. '.....;. ,,-,,....':'
...
-
.: ':,. '.lr_ił
.1Jn!JIpa\ 
......... 
48 


Ol 


,
 


_ __RI1 


ElBlIIi,..JlI ' 


-, '
" 0,, 
 ... ,.' ....
 
.." 
 ,- 'V_L';: ,,-' 
 , ",' -''L,.' 
1t":J
 


No-:v::7"O UJ:Zią.d.zcn:y :ma.ga.zyn .

 
Kon-fekcyi dla Da:rn. 
 
"'" aleryi "\V Oyczyftskiej 1893 
we Lwowie, plac Maryacki L. 10 
otrzymał i poleca po cenach bardzo niskich 
jacquety, paletociki, płaszczyki, rotondy, mantilety - trykotowe Jfr- 
sejJi bluzki - szale i chustki sznelowe, kaszmirowe, lamowe i hi- 
malajowa - halki kolorowe. 
- h llf'-;:W szelkie zamówienia n
 suknie damskie przyjmuje magazyn. --ł 

 . 

, 
_. . r. 'V4.-111ri ImJf _ _ 1R7- 
  

'J.
 ]Y.I:.A. B

U Z
.J3Ó
 
-J-.
 Ehxlru) Pudru i Pasty do Zębow 
WIHlBNfCH O: O : BEr
EDYKTYNOW 
Opactwa w SOOLAC (Glrolllle) 
DOI:.'!. r,1:AGU:E:l.0NNE, Przeor 


- 


2 }[Jr:UALr: z: ,(),l'E : \\- Hr1!xc1li ISSO 1". l \\" Lo;:(l
 .' JW,.I 1', 
NA.] WYŻ
;ZI
 NA.GHU])\" 
WY"" A. f.l.:;t, I n XY "!!I R::1I>1P'7'
 pr.:ć'y. 1'1'/-O<:I'Il 
W l'ukl! JL
 lif 
 P!01'RA BOURSAtJD 
« Codzj"J!',e 1t
vcie kilku kropJi Eii:
irll do 
Z\
bó'j!. 
jców Benedyktynów r()ł'.plH'ZCzo}ly
'll ": P?ł 
szk!aul, 3 
M:K:-iT GLOWNY !;O,ilJEAUX 
Znajdujc sie we Lwowic w apt.: PP. ;',W;O!uS('!JrI,. VVewi(>1'- 
skiogo, Blumenfelda i w składzie perfulIl 1'. Ji':' JHhla; w 
K
akowie w apt, PP. Redyka, vVj8zDjew
ki,"go, 'l'rauczYll- 
sInego i Siedlcekiego, i w magazynie perf. P, DOlllling, 
.. ;

:
 
t:
, 
-
i:II .. .1 - ..;...... 
.
11IUIJI1AWf 
po 3,10 metrów, wys(arczające na wielki garnitur 
R

btKI " Dlat
rJ. J " m
s\i, z powodu wielkiego nagromadzenia., sprzedaje 
się p') ee:'ie zł. 4.:jO do zł. 12 od resztki. Wielki 
zapas peruwieDu, doskinu, trikotu, wszystkie gatun- 
ki W,Vbornydl tOWHĆW grępla,rsklch, kamgarnowycb i 
. materyjpł'óeiennyeh do pran
a: Wzory do wyboru 
Z czyste j wełn y owczeJ prze?yb się z wszelką gotOWQSCJą. PP. 
raw
y otrzy- 
mUją obfite koleJwye w70rów ze s
tu1n krajanych. 
Tuchfabriks-Niederlage "zum weissen Lamm" in Briinn. 1412 
- 
..p
 - - 
Z IIrub.ra.! W łł
 :t;iil.sk:ier ;

 

Ó; r 
 ieelr.iee(l L. li 40. Weraer". 


10  a świeta. 
.. 
Skład wędlin 
Karola l'rzyb)71skiego 
Lwów, uliea Krakowska L. 3, obok sklepu W, J II" 
sty:;,na I
 napl'Zeciw jatek p. Buszczewskiego 
poleca 2 l74 
wszelkie wyroby masarskie, jak slIlami, ozo- 
ry, szynki i kiełbasy. Przyjmuje świąteczne 
zamówienia tak w miejscu jak i z prowincyi 
po naj tańszych cenach, ręcząc za zdrowe, 
świeże i smaczne wyroby. 


_..__uszukuje się ekonoma z do- 

 br
 rekomendacyą. Zgłoszenia 
proszę przesłać do obszaru dworskie- 
go w Wierzbiatynie, poczta dworzec 
J ezierzany. 2361 
Bank Galicyjski dla handlu i przemysłu w Krakowie. 
- . 
Dwudzieste pierwsze 
Zwyczajne ogólne zebranie Akcyonaryuszy 
Banku Galicyjskiego dla handlu i przemysłu 
odbędzie się we wtorek dnia 30 kwietnia 1889 o godzinie 
4 po południu w lokalu Baknu pod 1.:1 25 Gm.. I. - w 
Rynku głównym w Krakowie. 
Porządek dzienny obrad: 
1. Sprawozdanie Zarządu z czynności Banku za r. 1888. 
2. Sprawozdanie komisyi rewizyjnej co do sprawdzenia 
rachunków za. rok 1888. 
3. Zatwierdzenie bilansu i zamknięci(
rachunków zar: 1888. 
4. Wybór uzupfjłniający do Rady zawiadowczej. 
5. Wybór dwóch czl(mków do komitetu rewizyjnego i 
jednego zastępcy. 


2360 . 


Aby mieć głos na Ogólnem Zebraniu, trzeba posiadać najmniej 5 akcyj 
nowej emisyi, lub też 50 sztuk akcyj emisyi poprzedniej z d. 25 czerwca 
1881. Każdych 5 akcyj nowej emisyi lub 50 emisyi dawnej daje jeden głos. 
Każdy akcyonaryusz życzący sobie wykonać prawo glosowania na 0- 
gólnem Zebraniu, winien przynajmniej na dni 14 przed dniem 30 kwie- , 
tnia b. r. zlożyć posiadane przez siebie akcye do kasy Banku Galicyjskie- ' 
go dla handlu i prlemyslu w Kl'akowie, w zamian których otrzyma kartę" 
wejścia na ogólne Zgromadzenie obi...k.odnośnego poświadczenia odbioru akcyj. 
Na,. karcie wstępu wyrażoną. b
rhie ilość g
osów, jak
 posiada osoba 
mająca wstęp na ogólne Zebranie. 
Akcye sk
adane być mają. od daty mmeJszego ogloszenia do wł
cznie 
16 kwietnia 1
89 w kasie Banku Galicyjskiego dla handlu i przemysłu w 
Krakowie w godzinach biórowych. 
Kraków, dnia 6 kwietnia 1889. 
(Przedruk nie b
dzie pł'aeo
arzą.d. 


Pierwsza W
giersk@-Galicvjska kolej żelazi1a. _ 


Obwieszczenie. 


2338 


Dwudzieste drugie (zwyczajne) 
Ogólne zeb.'anie akeyona.ryoszów 
Pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej 
odbędzie się 
dnia 9 maja 1889 o godzinie 10 przed południem 
w sali klubu au.,tryaekich urzędników kolejowych w Wiedniu 
(I. Echen bachgasse Nr. 11). 
Porządek dzienny: 
z czynności za, rok 1888, 
wydzia,łu rewizyjnego względem sprawozdania rachun- 


.
 
cm \Sprawozdanie 
)0 Sprawozdanie 
. , 4, 1 "' 88 
kow eino.)KU . t . 
( 1888prawozdanie o stanie rze{'zy upaństwowienia naszej kolei. 
96 3 v b , d . d . . d . 
L_ :' y or o nowej ra y zaWla \)wczeJ. 
j:- Wybór wydziału rewizyjnego do sprawdzenia rachunków z r, 1889. 
Panowie akcyonaryusze posiadaiitcy najmniej 2i) akcyj, którzy sobie 
zycz
 wykonać służąee im prawo głosowania, zechc
 w myśl g
 40, 41 i 
4z statutów zlożvć swoje akcye naj d alej do 12 godziny w południe dnia 1 
maja 1889 w Wiedniu w biurze c. k. uprz. aust :t.akKadu kredytowego 
dla ha,ndlu i przemysKu. 
Złożenie to ma nastąpić wed
ug konsygnacyi, któr
 oddawca w dW0ch 
egzem plarzach w arytmetycznym porzą.dku spisać i podpisać winien Blan. 
ki et y konsygnacyi otrzymać można bezpłatnie w powebnem wyżej biurze. 
Składa,Jąey . akcye otrzyma jeden z tych fgzemplarzy konsygnacyi wraz z 
kartą legitymacyjną na, ogólne ?,ebr