/DIGCZAS002001_1889_109_0001.djvu

			Nr. 109. 


Niedziela, 12 Mada 1889. 


Rok 79. 


- 


Wychodzi oodziennie o godzinie 5 po połu- 
dniu z wyjątkiem dni poświątecznych. 
Numer pojedynozy kosztuje w miejscu 5 centów, 
pocztą 7 centów. - Biuro Redakcyi i Administracyi 
"lica Czarnieckiego l. 8. - Listy należy frankować.- 
Reoklama6ye otwarte wolne od opłaty. 
Telefonu redakcyi nr. 88. 


:=' 


CZ:ĘŚĆ URZĘllOWA 


Z 
I 
, 
( 
I 

 
( 

 
:t 
I 
, 
; 

 


We środę, dnia 8 b. m., o godzinie 11 
w nocy przywiezione zostały zwłoki Jego 
c. i k. Wysokości Najdost. Arcyksięcia R a i- 
n era S a l wato ra pociągiem osobnym do 
.. Wiednia. 
Na dworcu kolejowym odebrał zwłoki 
pierwszy ochmistrz, generał kawaleryi książę 
lIohenlohe, a następnie przewiezione zostały 
do kościoła. 00. Kapucynów i po pobłogo- 
sławieniu złożone w cesarskich grobowcach 
rodzinnych. 


Jego ces. i król. Apostolska Mość ra 
czył Najwyższem postanowieniem z dnia 20 
kwietnia b. r., posiadającego tytuł i cha- 
rakter nadzwyczajnego proftJsora, docenta 
prywatnego i profesora gimnazyalnego dr. 
Antoniego W i er z e j s k i e go, zamianować 
najmił08ciwiej nadzwyczajnym profesorem 
zoologii i porównawczej anatomii w uniwer- 
sytecie krakowskim. 


-j 


Rozporządzeniem z d. 7 marca 1889 
l. 15505 uznany został cały powiat prze- 
myślański jako zapowietrzona przestrzeń 
kraju. Gdy według przedkładanych przez 
c. k. starostwo przemyślańskie sprawozdań, 
zaraza pyskowa i racicowa tylko w poludnio- 
wej części tego powiatu się pojawia i już 
wygasa powoli, przeto w zastosowaniu ustę- 
pu 15. 
. 26 rozporządzenia ministeryalnego 
z 8 grudnia 1886 Dz. ust. p. Nr. 172, za- 
miast całego powiatu politycznego przemy- 
ślańskiego uznaje się jedynie ok r ę g s ą- 
d o w Y p r z e m y ś I a 11. s k i jako zapowietrzo- 
ną przestrzeń kraju. 
Tylko w miejscowościach należących 
do okręgu sądu powiatowego w Przemyśla- 


l 


:::;. 


MOW.CZANYCHA.*) 


OBRAZEK WIEJSKI. 


L


 
"'...... 

. 
 '!K. 
t:", 


t>. 
 
¥
l(łft 

";'
 
 1
' 

 
 .:", 
i "" . '; , . 
. " 
.- 
l i....\ 

: 


Baba Mowczanycha wracała właśnie 
do domu, a mieszkała daleko, na kraju 
sioła; przypomniawszy więc sobie, iz u 
diaczychy dawno nie była, postanowiła 
zajść w odwiedziny. Znali ją wszyscy jak 
zły szeląg; widząc tedy nawracającą do cha- 
ty diaka, gosposie postawały w progu, skrzy- 

owawszy ręce na piersiach, na przeklina- 
Jącą kogoś Mowczanychę patrzyły i przerzu- 
caly się ze sobą półsłówkami. 
- Jakiś bis ukąsił babusię.... 
- Eheż.... 
Babusia Mowczanycha miała taką sła- 
"'ę, że się z nie czystym za rogi porwie. 
I teraz był powód do niezadowolenia, 
k.tóre okazywala głośno; więc ściągała na 
sIebie spojrzenia wszystkich. 
Przez całą długość ulicy ciągnę
y się 
dWie linie domów, z których jeden szereg 
P
trzył wesolemi białemi ścianami, a dru- 
gI - rudą gliną grzbiet wysmarowany po- 
li:
zywał przechodniom. Z tej strony, gdzie 
iHę białe ściany świeciły, w każdych drzwiach 
Prawie stała niewieścia postać, a wszystkie 
z Mowczanychy żartowały. 
- Oto trzepie.... - mówiła jedna. 
- Zwaryowała.... - dodała druga. 
. Widząc, że baba Mowczanycha zawró- 
cIła w kierunku cerkwi, posypały się zno- 
"'11 żarty. 
- Do diaczychy ze skargą idzie.... 
--- 
*) TreŚĆ do obrazka poczerpnil}ta ze ska- 

ek ukraińskich; mimo to odnaleśó je mo- 
na w literaturze niemal wszystkich cywilizo- 

anYch narodów. Skazka pochodzi jak się zda- 
Je z Indyj wschodnich. Autor. 


II 
-- 


Prenumerata z przesyłką pocztowa wynosi rocznie 16 zł., półrocznie 8 zł., kwartalnie 4 zł., 
miesięcznie l zł. 35 ct. W miejscu rocznie 12 zł., półrocznie 6 zł., kwartalnie 3 zł., miesięcznie l zł. 
Przewodnik naukowy i literacki, dodatek miesięczny do "Gazety Lwow- 
s k i e j", otrzymują cało- i półroczni abonenci bezpłatnie, jednakże ci tylko, którzy prenumerują od l 
stycznia do końca czerwca lub od I lipca do końca grudnia; ćwierćroczni i miesięczni za dopłatą 
pierwsi 75 et., drudzy 30 cnt. -. P r z e w o d n i k prenumerowany osobno kosztuje 4, zł. 


nach obowiązują i nadal postanowienia na 
wstępie powołanego tutejszego rozporządze- 
nia, a tern samem zostaje dozwolone łado- 
wanie i wyładowanie bydła i świń na stacyi 
kolei Karola Ludwika w Zadwórzu. 
Co się podaje do powszechnej wiado- 
mości. 
Z c. k. Namiestnictwa. 


CZĘŚĆ NIEURZĘllOWA 


Lwów, 11 maja. 


Gabinet konserwatywny w An- 
glii spotykają ciągłe niespodzianki, 
które wcale miłemi nazwać nie mo- 
zna. Obecnie wywołaly burzę prote- 
stów dwie sprawy; jedna przygodna 
i wyjątkowa, którą jest projekt cel 
od cukru, druga zaś cluoniczna, ir- 
landzka, przypominająca się ciągle 
Anglii, jezeli nie przez agitacyę, to 
w skutek starć, wywolywanych w Ir- 
landyi pomiędzy dzieriawcami a wla- 
ścicielami wielkich obszarów. Sprawa 
tak zwana konwencyi cukrowej, jest 
wlaściwie nałozeniem opłat na ten 
produkt, sprowadzany z zagranicy. 
Próby wprowadzenia systemu pro te- 
kc5"jnegu, w celu podniesienia produ- 
kcyi' krajowej, wzbudzi.!y wśród wię- 
kszości kól nieinteresowanych bezpo- 
średnio taką burzę, nadto zaś nieza- 
dowolenie to opinii znalazlo tak gło- 
śne echo w szeregach deputowanych 
unionistowskieh a nawet u niektórych 
konserwatystów, ze rząd widzi się 
zniewolonym nie próbować szczęścia 
w tej kwestyi w parlamencie i na 


- O to się wyśpiewają! 
Widać że uwaga ta dotknęła babusię, 
bo zatrzymała się wśród drogi i do zartu- 
jących kobiet zwróciła się twarzą. Ogólny 
śmiech, jak ogień rotowy, przeleciał wzdłuż 
ulicy i jeszcze bardziej rozgniewał babusię. 
Zacisnęła pięście, podniosła do góry z gwał- 
townym gestem i wykrzyknęła: 
- A bodajbyście zginęły! Bodaj by- 
ście przepadły, jak psy na jarmarku! Bo- 
daj byście szczez
y jak ślina! a choroby na 
was nie ma! Bodaj was kolka napadła! bo- 
daj na was pohybel przyszła I Bodaj wam 
ręce pokurczyło! Bodaj was febra trzy lata 
trzęsła! 
Recytowała jeszcze długo, skończyw- 
szy weszła do podwórza diaka, chóralnym 
śmiechem przeprowadzona. 
Ledwie na ławie usiadła, rozpoczęła 
skargi. 
- Oj kumo, kumo! już mnie chyba 
nie żyć na świecie.... Co ja biedna ludziom 
złego zrobiłam, że się tak wszyscy na mnie 
zawzięli? Ani do cerkwi pójść nie mogę, 
ani przez ulicę przejść! A baba Sełyfony- 
cha już mnie chyba do mogiły wpędzi, ode- 
tchnąć nie da, taj hodi! Wiecie - jej o. 
gród z moim graniczy.... z tego cała bieda 
l poszla ! Raz, kopię kartofle u siebie, a tu 
jak na toż barabola jak orzeszki! Patrzę do 
ogrodu Se
yfonychy, a u niej takie 
ęty, że 
wilk schować się może. Skusiła mnie nie- 
czysta 6i
a zajrzeć, co tez się u niej pod 
krzakami robi! Przestąpiłam miedzę i od- 
kopałam jeden krzak, ot, niech mnie krzyż 
święty zabije, jeżeli nieprawdę mówię! Tyl- 
koż tyle było mojej winy, że kilka barabo- 
lek wzięłam na nieszczęście swoje! Od te- 
go czasu posdo pomiędzy ludźmi, że baba 
Mowczanycha złodziejka i złodziejka.... 
- Coś tam jeszcze i z kurami by- 
ło.... - wtrąciła kuma. 
Mowczanycha przeżegna
a się. 
- Ot niech mnie krzyż święty zabije, 
jeżeli nieprawdę mówię - znalazłam w po- 


najblizszej konferencyi będzie musiał 1 1andYi. W niedogodnej tej sytuacyi 
oświadczyć przez swoich delegatów wyczekuje gabinet jak naj rychlejsze- 
reprezentantom obcych mocarstw, iż go zamknięcia sesyi parlamentarnej. 
zalatwienie sprawy, z ubolewaniem 
rządu, nie moglo przyjść do skutku. 
W kwestyi irlandzkiej nie jest 
gabinet wprawdzie zmuszony do od- 
wrotu, ale bądź co bądź nastąpiła 
znowu chwila wzburzenia opinii, przy- 
pominaj
ca stronnictwu konserwaty- 
wnemu, ze z czasem opinia ta stać 
się może jeszcze natarczywsz
. Ró- 
wnocześnie z wypędzaniem mieszkań- 
ców calych osad wiejskich w dobra,ch 
lorda Oliphert, wytoczono w parla- 
mencie dyskusyę z powodu ukarania 
więzieniem deputowanego Oonybeare 
i studenta Harrison. Studenta uniwer- 
sytetu oxfordzkiego uwolniono wpraw- 
dzie, ale deputowany skazany został 
na trzy miesiące więzienia. Jedyną 
ich winą:bylo, iż dostarczyli zywności 
dzierżawcom, cernowanym przez po- 
licyę na folwarka
h, które mialy być 
opróżnione. SędZIWY Gladstone wy- 
stępowal znowu z młodzieńczą werwą 
przeciw polityce p. Balfoura, ministra 
dla Irlandyi. Słowa sędziwego bojo- 
wnika parlamentarnego wywarły wra- 
żenie. tern głębsze w obec ponownych 
relacyj dzienpikarskich o wypędzanit,;\ 
czynszownikćw najuboższycb i ospą.: 
leniu ich chat, ażeby powrócić nie 
mogli na zajmowane obszary. Wszyst- 
kie te sceny wywołują nie tylko ze 
strony opozycyi, ale i ze strony wielu 
konserwatystów upomnienia, ażeby 
gabinet wniósl raz w parlamencie za. 
powiadany od dawna projekt uregu- 
lowania stosunków agraryjnych w Ir- 


krzywi e w moim ogrodzie parę jaj.... wzię- 
łam - pra.w
a, zjadłam - prawda, bo gę- 
ba - to p
llI, lubi przysmaczki, ale zkądże 
mog
a
 wIedzieć, że to jej kury zniosły? 
Dlaczycha ustawiaŁa na .półce hłady- 
sze mleka. 
- A czyjeż? - odezwała się. - Prze- 
cież wasz ogród o miedzę, a z drugiej stro- 
ny wygon.... Z cudzej wsi przecie kury nie 
zlatują nieść się? 
- I wy za nią ciągniecie! Bodaj-to 
być bogatym! Bohatomu czort dity kołysze! 
U mnie, ponieważ nie ma ani kury, ani pro- 

ię?ia, ani krowiny - to czort ma i przy- 
JacIół! Gdybym tylko rozbogaciała - za- 
raz-by do mnie Sełefonycha na pierogi z 
kołotuchą przyszła.... 
- Te-re-re.... na to diaczycha. 
Mowcl;anycha westchnęła. 
- Bodaj-to być bogatym! - powtó- 
rzyła, spoglądając z pewnem upragnieniem 
na ustawiane na pó
ce przez diaczychę hła- 
dysze, - nieraz-by się co dobrego zja- 
dło - a tu czort ma! 
- Chcecie, to wam h
adysz mleka dam 
na odrobek! W przyszłym tygodniu trzeba 
będzie zacząć kopać ogrodowiznę, przyj dzie- 
cie i odrobicie. 
- Kumo-holubko! Odrobię.... Bih me.... 
odrobię! 
Wzięła ba.ba :M:owczanycha hładuszczyk 
mleka i do domu poszła. 
- No, podjem sobie po bożemu, 
myślała po drodze. 
I z tą myślą do chaty weszła. 
Postawiła na zydelku hładysz, przysu- 
nęła go nieco do ściany, sama usiadła przy 
kądzieli i prząść poczęła. Przędła, a z dłu- 
gą nicią snuły się nieskończone myśli. Roz- 
ważała swoje życie. By
o i siak i tak, a 
sk
ńczyło się na tern, że zawsze bieda górę 
wZIęła! Zapragnęła baba rozbogacieć, a 
wtenczas byłaby szczęśliwą, gdyby mogła 
nad babą Se
yfonychą zemścić się! Tym- 
czasem w chacie dokoła przeglądała chu- 
dzina: gołe półki, puste skrzynie, na żerdzi 


Jednorazowe inseraty obliczają się po 7 cen- 
tów, kilkorazowe po 6 centów od miejsca l wiersza. 
Inseraty przyjmują: w Austryi i Niemczech 
wszystkie agencye anonsów; we Francyi, w Paryżu 
wyłąoznie agencya pana A d a m a , Rue des St 
Perf;s 81. 


Rada Państwa. 


(CCGXLlll posiedzenie Izby poselskiej.) 
*t* 'Viedeli, dnia 9 maja. (Koresp. 
Gazdy Lwowskiej). 
Prezes S m o l k a zagaja posiedzenie 
o godz. 10, m. 20. 
, Izba bardzo nielicznie zgromadzona. 
Od Rządu wniesiono: projekt ustawy 
o przyznaniu obligacyom galicyjskiego i 
bukowińskiego funduszu propinacyjnego pu- 
pilarnego bezpieczeństwa; projekt ustawy 
o warunkach zbudowania drogi żelaznej 
z Porzyczan do Mochowa (w Czechach.) 
Oba projekta przekazano właściwym komi- 
syom. 
Poseł F i s c h e r wnosi interpelacyę 
do Ministra skarbu, czy zechce zastanowić 
się nad zniesieniem myt na mostach i go- 
ścińcach skarbowych, albo przynajmniej 
zreformować je w duchu obniżenia i po- 
przenosić niektóre zapory wśród samych 
miejscowości, przeszkadzające komunikacyi. 
Poseł W u r m, jako przewodniczący 
komisyi giełdowej, zapytuje prezesa Izby, 
ażali teraz jeszcze albo przynajmniej na 
fmmym początku jesiennego okresu sesyi, 
t'yślJ postawić na porządku dziennym spra- 
wozdanie komisyi o podatku giełdowym, 
które już od roku leży na stole Iz.by, a nie 
dostaje się pod obrady. 
p r e z e s aómaczy to brakiem czasu 
i przyrzeka uczynić, co w jego silach, aby 
życzeniu owemu zadość się staŁo. 
Na porządku dziennym drugiego czy- 
tania, wychodzącego z inicyatywy posŁa 
Lienbachera, projektu ustawy o zmianie 
ustawy z dnia 18 marca roku 1876, tyczą- 


stara czuhaina wisi - z czego tu rozbo- 
gacić? 
Rzuciła okiem na hładysz mleka. 
- Aby Bóg dał szczęście, to i bo- 
gactwo przyjdzie - pocieszała się. Kto 
wie? Może z tym hładyszem szczęście do 
domu zawitało? Bóg da hŁaduszczyk pod- 
stoi się... zrobię sera i masła... W ponie- 
dzia
ek, jak raz, jarmark w Tatyjowie, sprze- 
dam masło i ser a kupię kurę. Już mi wte- 
dy nie będzie Sełyfonycha wytykać, że cu- 
dze kury do pokr:t.Ywy przynęcam i jaja 
kradnę... Naniesie tyle, że będzie co i zjeść 
i cZ/Jm kwoczkę podsypać. Kurczęta wyho- 
duję - sprzedam i pod jesień podświnka 
kupię. 
Mowczanycha uśmiechnęła się, przę- 
dąc, a wrzeciono coraz powolniej furczaŁo w 
jej ręku. 
-. Podkarmię paciuka, a pod Wielka- 
noc zgonniki sami do chaty przyjdą i na- 
praszać się będą, aby sprzedać... i sprze- 
dam.. dalibóg sprzedam! Jak mam trzymać 
paciuka, który do Sełyfonychy ogrodu za- 
nęci się i nowej biedy napytać - wolę 
sprzedać i kupić sobie konika... Czy to do 
jednego konia trzeba parobka, czy co? I sa- 
ma z nim uprawię się... W żniwa ludzie z 
pokłonem do mnie przyjdą... 
. - Ej, babusiu! Czybyście nie mogli 
mme kopę pszeniczki lub zyta zwieźć! 
- Mogę... zwiozę a kazdy nie poża- 
łuje mi snopa za fatygę... Tak, póki wozo- 
wica minie, i stozek się uzbiera! 
Przyjdzie koza do woza, przyjdzie do 
mnie i Sełyfonycha... U niej koników 
czort ma... 
Tu Mowczanycha poczę
a naśladować 
pokory pełen głos Sełyfonychy: 
- Babusiu J zwieźcie mnie proso, Je- 
żeli łaska... 
- A zaś... trascia... A pamiętasz ba- 
rabole ? 
W śród rozmyślań zdrzemnęło się ba- 
busi. Wrzeciono, coraz powolniej kręcąc się 


-
		

/DIGCZAS002001_1889_109_0002.djvu

			cego się obniżenia stopy procentowej przy kich centralnych władz administracyi pań- nieważności przed trybunałem kasacyjnym 
kumulacyjnej lokacyi kapitałów sierociń- stwa. Wniosek Zuckera podyktowany jest! w publicznym dniu sądowym powinna od- 
skich. - Izba bez dyskusyi uchwala pro- jedynie i wyłącznie aspiracyami narodowe- być się w tym języku, w którym przepro- 
jekt w drugiem i zaraz także w trzeciem mi, nie względami na równouprawnienie; wadzono rozprawę w pierwszej instancyi, 
czytaniu. albowiem równ
 prawo polega na stósownej jeśli tego strona wnosząca zażalenie w tem- 
W dalszym ciągu szczegółowych roz- mierze prawa, t. j. na mierze zastosowanej że zażaleniu wyraźnie zażąda i jeśli to 
praw budżetowych idzie pod dyskusyę do subjektu prawa; ponieważ zaś nie wszyst- wedle składu najwyższego trybunału jako 
z etatu Ministerstwa sprawiedliwości tytuł: kie języki są równo rozwinięte, więc tez o abso- trybunału kasacyjnego da się przeprowadzić." 
"Najwyższy trybunał". lutnem równo?pra.wnie
iu 
ch mowy by.ć nie Pos. Ka i s e r wnosi interpelacyę do 
Poseł Was z a t y wywodzi, że nie ma 
oze. W .p
nst
Ie WIe}oJęzykowem. Je
e
 Ministra obrony krajowej, czy myśli naka- 
ustawy, któraby przyznawała któremubądź J
zyk, 
aJwlęceJ roz:wmlęt
". musI m
ec zać, aby rekrutacya odbywała się okręgami 
językowi prerogatywy; dlatego też nie ma plerwszenstwo przed lllnemI I przodowmc- sadowemi. 
ich język niemiecki w najwyższym trybu- two; .'Yszystkie inne .powinny w obec niego . Pos. V e r g a n i zapytuje prezesa Izby, 
nale, mimo to język ten tak tam jest do- UStąplC za plan drugI. Prawda,. że wyma&a jakim sposobem się stało, że wczorajszy 
minującym, że ludności, używającej innego to ust
w:odaw
zego uregulowama tego. s:o- wniosek jego o przetłómaczeniu talmudu 
języka, prawie odmawiany bywa wymiar sunku, I. oto Jedyną .dobr
 stroną wnIO"ku musiał być podany ku poparciu, skoro wnio- 
sprawiedliwości. Najwyższy trybunał nie 
uckera Jest to; że Ujęty Jest w 
ormę pro- sek ten miał przecież dostateczną liczbę 
szanUje językowych postanowień patentu Jekt
 
stawy
 ze wstrętna 
u. Jest forma podpisów t. j. właśnie 20. 
cesarskiego z roku 1853, tem mniej sądy admmlstracYJnych rozporządzen Językowych. ' . . 
w Czechach trzymają się teraźniejszego Ktokolwiek ma poczucie patryotyczne, bę- P r e z e s odpowla
a, że .pos. 
tern- 
rozporządzenia językowego. Uderzając na dzie pragnął porządku i spokoju w dziedzi- bach sam własnoręczme podpIs swoJ wy- 
pana Ministra, barona Prażaka, jako do nie językowej; a waśniom językowym po- mazał. 
niedawna kierownika Ministerstwa sprawie- łożyłaby kres ustawa określaj ąca dziedzinę . ł Pos. Ve r g a n i: Ale na nowo pod- 
dliwości, że nie położył kresu praktykom urzędowego na całe Państwo języka. Wnio- pIsa. . . 
najwyższego trybunału, zwraca się mowca sek Zuckera zaś jest tylko nową fazą w . Prezes: Ale IpO raz drugi wymaz at 
do tera7.niejszego Ministra sprawiedliwości walce językowej, i dla tego mowca już w (W
elka 
esolos
.) . 
z wyrazem nadziei, że to uczyni, mianowi- pierwszem stadyum parlamentarnego trak-. K
mec posledzema o godz. 4. - Na- 
cie na rzecz języka czeskiego. Poczem pod- towania tego wniosku wypowiada swój pro- stępne Jutro. 
daje krytyce nieznany jeszcze wniosek test przeciw niemu. (Oklaski z lewicy). 
Zuckera o podział najwyższego trybunału Pos. Was z a t y polemizuje z posłem 
na senaty wedle języka, widząc w nim tyl- Plenerem o sposobie pojmowania artykułu 
ko pogorszenie dzisiejszego stanu rzeczy i 199o konstytucyi, poręczającego równoupra- 
zrzeczenie się zasady równości przez ludy wnienie językowe. 
słowiańskie, a uznanie wyższości języka Pos Z u c ker odpowiada pos. P lene- 
niemieckiego przynajmniej nad niektóremi rowi, że klub czeski, stawiając swój wnio- 
językami słowiańskiemi. sek, ani myśli o jakiejś wielkiej akcyi. Le- 
Pos. Z u c ker broni najwyższego try- wica. zdaje się być dziś więcej pojednawczo 
bunału przeciw niektórym zarzutom preopi- usposobioną niż dawniej; a jednak byłby 
nanta, a następnie rozwodzi się o swoim to zły początek nastroju pojednawczego, gdy- 
wniosku, który będzie postawiony dopiero by pełne nieufności wywody pos. Ple
era 
dziś pod konieo posiedzenia i bierze pos. przyjęły się w jego stronnictwie. Porządek 
WaszateIDu bardzo za złe, że znienacka na- i spokój w dziedzinie językowej, upragnio- 
pada na ledwie rozpoczętą akcyę klubu ny przez pos. Plenera, trudno będzie spro- 
czeskiego, która ma inaugurować postęp wadzić ustawą, o jakiej on mówił; albo 
w prawach językowych. (Huczne brawa z wiem narodowości ustawicznie się rozwija- 
ław czeskich). Postęp ten na rzecz jednego ją i nie na długo mogłyby pogodzić się z 
narodu słowiańskiego wyjdzie na korzyść ustawą zastosowaną do dzisiejszego stopnia 
także innym; takie jest prawidło stopni 0- ich rozwoju. 
wego rozwoju. Żądać już dziś senatu osob- Specyalny sprawozdawca komisyi pos. 
nego dla Słoweńców byłoby poprostu non- L i e n b a c h e r zwalcza wniosek :.tuckera: 
sensem, ale nastanie czas, że i oni skorzy- Nie od żądania strony zależeć powinno, w 
stają z wniosku dzisiejszego. Mowca zwraca którym języku ma toczyć się rozprawa w 
się do pana Ministra sprawiedliwości z wy- najw yższym trybunale. Zazwyczaj, strona 
razem nadziei, że przyczyni się do prze- wcale nie staje sama, lecz adwokat, a do- 
p
owadzenia . za:wartej we wł;liosku zasa
y świadczenie poucza, że adwokaci nieraz zą- 
rownouvrawmema; a l!-a
tępme odzy.wa s
ę d
li rozprawy w języku, którym nie tak 
do lewIcy, 
by. spokoJ.me zast.anowlła, SIę d"brze władają, jak językiem niemieckim. 
nad. tym wn.IOskI
m, 
Ie zbywając go fraz e- (
esołość na: lewicy). Wniosek Zuckera sam 
sami o slaW!zacYl panstwa. (Huczne brawa! s
awia rozprawie w języku ni B-niemieckim 
z law czeskIch). warunek : Jeżeli to wedle składu najwyz- 
Pos. P I e n e r ocenia wniosek Zuckera szego tryb'unału da się przeprowadzić." 
jako początek rozszarpania najwyższego 
ry- Gdyby tu chodziło o interes dobrego są- 
?unału na senaty naro?owe. P!zed rok
em downictwa, pos. Zucker nie mógłby pomi- 
Jeszcze Rząd starał SIę .zapobl.edz asplra- jać Słoweńców, Kroatów i t. d. (Bardzo 
cyom narodowym, tworząc dla J
zyków sło- słusznie! z lewicy). Skoro zaś sam wnio- 
wiańskich biu
? tłómacz.eń 'ł! najwyższym skodawca od przypadku czyni zawisłą roz- 
t
ybunale; dz
s odzywają SIę atolI przy- prawę w języku nie-niemieckim, sam przeto 
cIC,hł
 na chwIl
 pretensye.' a co pos. Zuck.er wyznaje, żejęzyk rozprawy nie jest koniecz- 


wIŁ o prawidle stopnIOwego 
oz'Y0Ju, nym postulatem dobrego sądownictwa. (Bar- 
sWladczy o celu ost
tecznym: o 
leloJęzy- dzo słusznieJ z lewicy). Pos. Zucker powie- 
kowem ukształtowamu organIZacYI wszyst- dział, że nie można żądać tego prawa dla 
wszystkich Słowian, bo wtedy najwyższy 
trybunał musiałby mieć co najmniej 150 
radców dworu. Kto tak wniosek sWÓJ mo- 
tywuje, ten sam grób mu kopie. (Brawo! 
brawo! z lewicy). Wniosek zmierza tylko 
do pomnożenia liczby radców dworu w naj- 
wyższym trybunale, ale w mierze ograni- 
czonej, nie pomnąc, ze, gdyby nastak rząd 
inny, mógłby mianować większą liczbę 
Niemców. Gdyby wniosek rzeczywiście do 
praktyczno-sądowniczych celów zmierzał, 
musiałby żądać senatów nietylko czeskiego, 
polskiego i włoskiego, lecz także sło- 
weńskiego, kroackiego, ruskiego i t. d. 
Wszakże i bez wniosku tego dotychczas 
spotyka Se- nikt nie mógł slusznie uskarzać się na złe 
traktowanie Języków w najwyzszym trybu- 
nale (Huczne brawa z lewicy). 
Poczem tytuł przyjęt0. 
Następuje tytuł: 
Sądownictwo w kra- 
jach koronnych." 
Pos. Fu s s uznaje dobrą wolę p. Mi- 
nistra co do zapobiezenia niesłusznym kon- 
fiskatom dzienników i nadużywaniu t. zw. 
objektywnego postępowania, a prosi, aby w 
dalszym ciągu odnośnej swej akcyi doszedł 
do zupełnego zniesienia tej procedury. 
Pos. Kok o s c h i n e g g wnosi rezolu- 
cyę w sprawIe utworzenia w Marborgu 
trybunału I instancyi. 
Tu zabiera głos Minister sprawiedli- 
wości hr. S c ho n b o r n, którego mowę po- 
damy w jednym z następnych numerów 
Gazety. 
Po mowie pana Ministra przerwano 
obrady. 
P r e z e s poleca odczytać wniosek Zu- 
czerepów i ckera, o którym już toczyła się dyskusya. 
Wniosek ten brzmi: "Do 9. 27 patentu z 
ci tegG nie dnia 7 sierpnia r. 1850 dodać należy ustęp 
następujący: Jeśli w sprawie karnej rozpra- 
Mowczanycha nie przebaczy! ,,:a głó.wna w pi
rwszej instancyi toczyła 
Fr. Bawita. SIę w mnym, file w języku niemieckim, 
wtedy r.ozpr.awa n
d 
niesionym przeciw 
wyrokowI pIerwszej mstancyi zazaleniem 


.. 


spadło pod ławkę, a Mowczanycba, opad- 
szy głowę o ścianę, dosnuwała dalej słod- 
kie marzenia. 
- Jak Bóg da w żniwa zarobić, wy- 
młócę wszystko i sprzedam... Zawiozę na 
jarmark... Oj, oj I aby Bóg dał co sprzeda- 
wać, a na jarmarku sprzedać można wszyst- 
ko, nawet ojca i matkę... Wtenczas niech 
co chce będzie, a byczki kupię... 
Śniło się dalej babusi, że jarmark udał 
się doskonale, że upragnione byczki kupiła 
i z tryumfem wraca do domu. 
Ledwie kołowrot minęła, 
łyfonychę. 
- Dobry wieczór! 
- Daj Boże zdrowie I 
- Wy do domu? 
- Do domu... 
- A wy? 
- Takie do domu... 
Sełyfonycha zblizyła się do woza. 
- Babusiu! Podwieźcie mnie - prosi. 
Mowczanycha przypomniała sobie wszyst- 
kie krzywdy doznane i jaja i barabole... 
Gniew w niej zawrzał. 
- Tikaj pohana! - krzyknęla i Se- 
łyfonychę trąciła nogą. 
Stuk jakiś rozległ się i obudził babu- 
się. ,Otwarła oczy, spojrzała przed siebie- 
na ziemi lezały czerepy hładysza, a biała 
smuga mleka, zmięszanego z piaskiem, aż 
na środek izby wypłynęła. 
Masz tobio, babo, knysz! - za- 
wołała w gniewie - to wszystko przez 
ciebie... 
I wzięła się do zbierania 
zamiatania chaty. 
- Poczekaj, poczekaj. Ja 
przebaczę I 
O baba 


2 


Za,znaczona a dla braku mIejSCa nie 
zamieszczona wczoraj interpelacya pp. Stru- 
szkiewicza i Pinińskiego w sprawie handlu 
galicyjskiego bydłem i nierogacizną, twier- 
dzi na wstępie iż wydane na podstawie 
9. 3 ustawy z dnia 29 lutego r. 1880. roz- 
porządzenie z dnia 29 marca r. 1889, za- 
wiera szczególnie w s. 13 postanowienia 
szkodliwe i niebezpieczne w wysokim sto- 
pniu nietylko dla handlu, lecz i dla hodo- 
wli, szczególnie nierogacizny; a oprócz tego 
w 99. 1 i 3 zawiera przepisy niepospoli- 
cie ograniczające handel nierogacizną. - 
W dalszym ciągu interpelacya przedstawia 
wpływ jaki wywiera to rozporządzenie na 
tryb gospodarstw galicyjskich włościan i 
twierdzi, że mniejsi gospodarze w Galicyi 
ani teraźniejszych ani przyszłych' rat podat- 
kowych w skutek strat poniesionych zapła- 
cić nie mogą. Chłopi ci znajdują się już 
dziś w ciężkiej biedzie, tak że miejscami nie 
było można już pól uprawić. 
Poniewaz . wiele powiatów w Galicyi 
jest zupełnie wolnych od zarazy, ",w innych 
zaś zarazę stwierdzono tylko w niektórych 
miejscowościach, interpelanci zapytują dla 
czego zarządzono zamknięcie całych powia: 
tów, skoro zawleczeniu zarallY zapobiezOI
o 
by skuteczniej zarządzeniem zamknięcia i od- 
osobienieni.1 miejscowości zarazą dotkniętych 
a skoro powołane na wstępie rozporządzenie 
samo w pierwszym ustępie mówi, "że za- 
raza dostała się do Galicyi w skutek prze. 
mycania chorych świń rossyj skich" więc tez 
systematyczne przeprowadzenie zamknięcia 
granicy przy słuzyłoby się sprawie lepiej niż 
sprowadzone rozporządzeniem ministeryalnem 
tylko chwilowe wstrzymanie wszelkiego ru- 
chu. W końcu interpelanci przytoczywszy 
niektóre specyalne fakta na uzasadnienie 
swych twierdzeń wystosowc11 i do Jego Eks- 
celencyi zapytanie: 
"Jak myśli Jego Ekscelencya zaradzić 
złemu pod względem ekomicznonym stanowi 
rzeczy, sprowadzonemu rozporządzeniem z 
dnia 29 marca r. b., i uciśnionemu położe- 
niu ludności, a mianowicie czy myśli Jego 
Ekscelencya zmienić zawarte w 9. 13 rze- 
czonego postanowienia rozporządzenia stoso- 
wnie do potrzeb ekonomicznych? 
Czy dalej Jego Ekscelencya myśli jak 
naj rychlej zarządzić ułatwienia dla handlu 
bydłem fogatem jakie dopuszcza ustawa? 
N akoniec pozwalają sobie niżej podpi- 
sani zapytać, czy Jego Ekscelencya zech- 
ciałby wnieść do wys. Izby nowelę do usta- 
wy o zarazie, bydlęcej z dnia 29 lutego r. 
1880, która podtrzymując w całości poząda- 
ną surowość' przeciw bydłu dotkniętemu 
zarazą, uwalniałaby jednak sąsiednich wła- 
ścicieli bydła zdrowego od wszelkich niedo- 
godności wypływających z rzeczonej u- 
stawy. " 


Mowa JE. Ministra sprawiedliwości 
hr. Schonborna, 
wygłoszona w dyskusyi nad tytułem "kierowni- 
ctwo centralne" 
tatu swojego wydziału rządo- 
wego, brzmi jak następuje: 
Wysoka Izbo J Zabierając głos do ty- 
tułu niniejszego, czuję się w konieczności 
cofnąć się do mów i posiedzeń dawniejszych, 
o ile już dawniej zajmowano się sprawami 
rządowemi, których ja mam zaszczyt być 
rzecznikiem. A naprzód wypada mi odpo- 
wiedzieć na niektóre słowa, wyrzeczone przez 
wielce szanownego posła ze styryjskiej wię- 
kszej posiadłości ziemskiej w ogólnych roz- 
prawach budzetowych (pos. Carnerego). Sza- 
nowny poseł zwrócił się do mnie i powie- 
dział, że mówi na chybik trafił - t. j. o,zy 
skorzystam z pomysłu jego, czy nie - iż 
nie wie czy Minister sprawiedliwości, który 
w teraźniejszym zawodzie swym jest dyle- 
tantem, nosi się z wielkiemi planami refor- 
my. Jest to rzecz indywidualna: na jednego 
świadomość dyletantyzmu działa ośmielająco, 


drugiemu jest bodźcem de większych przed- 
sięwzięć. Wspominam o tych słowach nie 
dlatego, abym chciał protestować przeciw 
nazwie dyletanta. Nie ja jestem powołany 
wyrokować o tem. Gdyby nazwa ta była 
może słuszną, nie miałbym prawa bronić się 
przeciw niej; jeśli jest niesłuszna, nie trudno 
mi będzie przenieść to spokojnie. Ale zdaje 
mi się, że nazwa ta mieści w sobie in nuce 
bardzo dowcipny aparat, za pomocą którego 
można skrytykować - i że tak powiem - 
poddać pod miecz katowski wszelką czyn- 
ność Ministerstwa, czyby to była czynność 
rzeczywiście czynna, czy bierna. Gdyby bo- 
wiem Ministerstwo sprawiedliwości w której- 
kolwiek dziedzinie wystąpiło reformacyjni e, 
szanowny poseł, który tak mówił, mógłbY' 
powiedzieć: reforma ta nie świadczy o tra- 
fnem rozpoznaniu istotnej potrzeby, lecz do- 
wodzi niewczesnego pomysłu dyletanta; a 
gdyby w pewnej części wielkiej dziedziny 
sądownictwa nastał zastój - a wszakże nie 
można w jednym czasie być czynnym we 
wszystkich częściach tej dziedziny - wte- 
dy pan poseł mógłby powiedzieć: widać, że 
dyletant stoi na czele, który nie śmie przy- 
stąpić do czynności reformacyjnej. (Bardzo 
słusznie! z prawicy.) Zaznaczam jako prze- 
strogę te słowa szanownego posła. Mogłyby 
one bardzo mię zatrwożyć o losy wydzialu 
rządowego, na którego czele jestem posta- 
wiony; mógłbym lękać się, że to wyłącznie 
negatywne kryteryum stosowane będzie w 
przyszłości do wszystkiego, co będzie przed- 
sięwziętem ze strony Ministerstwa sprawie- 
dli wości, i że tak sobie postąpią liczni i w 
rzeczach prawniczych wielce doświadczeni 
i zasłużeni stronnicy pana mowcy. Ale oto 
z tern większą przyjemnością podnosz
, że 
dotychczas doświadczenia moje w parIamen- 
?ie - a mam już niejedno - są zupełnie 
mne. W łonie kilku komisyj, w których 
miałem zaszczyt reprezentować Rząd, ze 
wszystkich stron, a mianowicie także ze 
strony szanownej opozycyi ze wszelką goto- 
wością i w sposób jak najwięcej przedmio- 
towy przyczyniano się do postępu prac u- 
stawodawczych; a pozwalam sobie zaraz tu 


rócić si
 do wys. Izby i do wszystkich 
.JeJ członkow z prośbą, aby i nadal Rząd w 
tych rzeczach popierać zechcieli. (Huclne 
bra'!'V a z pra.wicy.
 Co się mnie tyczy, mo- 
żeCIe panowIe byc pewni, że z pomysłów 
odnoszących się do naprawy ustaw, do re- 
form administracyjnych, z którejkolwiek 
wychodziłyby strony, chętnie skorzystam i ile 
mozności z niemi liczyć się będę. (Huc
ne 
brawa z prawicy.) 
Ten sam pan poseł pro praeterito tak- 
że .wyr.ażał s.ię.bardz
 niepochlebnie o sądo- 
WlllCZe) admmlstracYI Rządu. Powiedzial, że 
przypisuj e to po naj większej części j urydy- 
cznemu sumieniu długoletniego kierownika 
Ministerstwa sprawiedliwości, iż w latach 
ostatnich nie było już mowy ani o nowym 
kodeksie karnym, ani o nowej procedurze 
cywi
nej, chociaż nam bardzo ich potrzeba. 
Co .SIę tyczy kodeksu karnego, wiadomo wys. 
IZ?le, że tymczasem Rząd wniósł projekt; 
a l tu wypada mi skorzystać ze sposobno- 
ści, by zalecić ten projekt wys. Izbie i spo- 
dziewam się, że co do niego także uzyskam 
poparcie panów posłów wszystkich stron- 
nictw. Poczytuję sobie atoli za obowiązek 
sumienia zaraz tu oświadczyć, że nie był- 
bym mógł wcale wnieść projektu kodeksu 
karnego, gdyby nie był juz poddany grun- 
townemu opracowaniu w łonie Ministerstwa 
sprawiedliwości za czasów i za inicyatywa 
szanownego poprzednika mojego, przez cO' 
narady 
ad nim, które ja uwazałem za po- 
trzebne Jeszcze, bardzo się skróciły. (Bra- 
wo, br?wo I z prawicy.) To, moi panowie, 
otwarcI
 wypowiedzieć musiałem, a proszę, 
żeby mi było wolno odnieść to takze do 
projektów ustaw z dziedziny prawa cywil- 
nego, a przynajmniej co do projektów o pro- 
cesie cywilnym. Z tei także dziedziny, jak 
was zapewnić mogę, zawarta jest obfitość 
materyału w tem, nad czem za poprzednika 
mojego bądź w łonie samegoż Ministerstwa, 
bądź tu w wys. Izbie w przeróżnych obra- 
dac
 komisyjnych pracowano. Co się tyczy 
projektu kodeksu karnego, wypowiem jeszcze 
jedną uwagę. Nie przywłaszczając sobie za- 
sługi wniesienia go, czyli wyraźnie oświad- 
czając, iż mój poprzednik to sprawił, że 
wnieść go mogłem, muszę oddać cześć temu 
także, komu cześć się należy, a. to zmarłe- 
mu ministrowi sprawiedliwości dr. Glaserowi, 
albowiem w: rzeczy głównej projekt wciąż 
jeszcze n
 Jego pracy polega, równie co do 
systemu, Jak co do określenia różnych po- 
jęć, pod względem układu, jak i pod wzglę- 
dem illateryalnej treści. 
Przechodzę do innej mowy, wygłoszo- 
nej również wśród rozpraw budżetowych, 
ale nie ogólnych. Szanowny pan poseł z ce- 
lowieckiej Izby handlowej (Dumreicher) na 
posiedzeniu dnia 23 marca r. b. w dysku- 
syi nad tytułem, jeśli się nie mylę, nadzorU 
szkolnego wygłosił wielką i bardzo ciekawą 
mowę, w której jednak zajmował się nie 
samym tylko nadzorem szkolnym, lecz ba
- 
dzo wiele takze przymierzem z NiemcaIJlI, 
właściwościami charakteru różnych ludów 
zamieszkujących nasze państwo, wielkI! walk
  


j 
I 
C 
I 
C 
I 
I 
r 
k 
d 
t 

 
I 
a 
t 
r 
fi 
b 
jl 
fI 
o 
g 
b 
t 
t! 
Z 


ta 
te 
(I 
sł 
n: 
rE 
d: 
dJ 
M 
kI 
p
 
sa 
tJ 
W 
se 
ZI 
m 
st 
p
 
pa 
kI 
ID 
(1 
R: 
od 
bJ 
OIJ 
za 
ar 
z 


I 


ra, 
uj 
jel 
stl 
ja 
ju: 
MI 
cz 
bu 
piJ 
Mi 
me 
Zn: 
Jec 
dz, 
w 
CZf
		

/DIGCZAS002001_1889_109_0003.djvu

			:m
ę
zy Niemcami a Słowianami i niektóre. wym przez czas dłuższy urzędowałem, a dozwolona. Tyle jednak powinno by się o 
lm mnemi jeszcze rzeczami. Byłaby to nie- I przypominam sobie dobrze z czasów młodo- ! współziomkach, o współobywatelach państwa 
sprawiedliwość, gdybym powiedział, że nad- 'cianych, że z niejednej strony podnoszono a zaprzysiężonych urzędnikach przypuszczać 
zore
 szkolnym wcale się nie zajmował; I I ' wartość i użyteczność narzecza czesko - sło- że z rzadkiemi wyją
kami, postępują wedle 
mówIl i o nim (wesolość na prawicy), ale weńskiego , podobnie, jak to szanowny po- najlepszej wiedzy l woli i tak wyrokują, 
rn
wił także o sądownictwie; i to właśnie I seł styryjski mówił o języku sloweńskim jak im z ustawą zgodnie się wydaje, bez 
zmewala mię mówić . dziś o mowie WygłO- 1 (słuchajcie, słuchajcie, s pmwicy); dziś względu na to, czy są Słoweńcami l'zy 
szonej w dyskusyi nad nadzorem szkolnym. atoli nikt tego już nie mówi. A cho- Niemcami: (Brawo! brawo! z pra.wicy.) 
Wybornie! i wesołość na prawicy). I ci aż przyznam, że mogą być pewne róznice Przystępljję teraz do szeregu postula- 
Pan poseł - rzecz to bardzo osobli- I między obu narzeczami co do ich znac
e- tów wypowiedzianych z innej strony tej 
Wa - w trzech ustępach swej mowy bardzo I nia; chociaz wiadomo mi, że n. p. SądDWY wys. Izby. Juz w ogólnych rozprawach budże- 
ostro zaczepił Ministerstwo sprawiedliwości, użytek języka czeskiego jest o wiele da- towych pewien wielce szanowny poseł, a 

cz tylko ciosami z ubocza wymierzonemi, . wniejszy i nieprzerwany (tak jest, {ij ław mianowicie pan prezes Koła polskiego, 
l 
e wszystkich tych trzech ustępach ob _ I czeskich), niż użytek języka słoweńskiego, zwrócił się z odezwą do Rządu, wzywając 
wmił je o postępowanie, czyli raczej o in- gdyż np. juz instrukcya apelacyjna z roku go, aby niedostatkom w sądownictwie ga- 
tencyę i o czynność, której, jak mnie się 11644 ustanawia tę samą zasadę o zabtwia- Iicyjskiem zaradził przez stosowne pomno- 
zdaje, ze słusznością zarzucić mu nie moż- niu spraw w tym samym języku (czeskim), żenie personalu sposobem systemizacyi. Po- 
na. W jednym z tych ustępów powiedział: w którym spisane jest podanie, której to stulat ten odpowiada temu 
o już przedtem 

Razem z temi objawami widoczny jest nie- zasady i dziś się trzymamy - nie czyniąc męzowie biegli w prawie l znający stan 
godny ruch w ukradkowych manipulacyach. tego tylko konsekwentnie - chociaz tedy rzeczy w kraju wypowiedzieli po części na 
Ministerstwo sprawiedliwości, które, toruje wszystko to przyznam, to jednak z drugiej sejmie po części w budżetow
j komisyi 
drogę dwujęzyczności w czynnościach urzę- strony muszę zapytać: cóż stać się powin- wys. tego Zgromadzenia. Dziś także szano. 
dowych, by otworzyć przystęp importowi no, zdaniem szanownego posła Foreggem, wny poseł Bobrzyński zażądał. odemnie po- 
nowosłoweńskiego stanu urzędniczego do z językiem słoweńskim? Czyżby Rząd mial zytywnej odpowiedzi na pytama zadane w 
Karyntyi" i t. d. Na innem miejscu powie- ignorować te liczne tysiące Słoweńców, komisyi budżetowej, i oto jestem wtem 
dział: "Nadto teraźniejszy Minister sprawie- które wszakże w największej części, o ile przyjemnem położeniu, że odpowiedzieć 
dliwości jawnie przyznał, że wszystko pój- mi wiadomo, stanowią niepomięszaną lu- mogę. 
dzie dawnym trybem, jak za poprzednika dność całych obszarów, a nie są rozrzucone Rząd, jak już w komisyi zapowiedzia- 
jego ułożono dla Karyntyi. Albowiem inter- między inną ludnością? Czyzby miał od- łem, rzeczywiście kazał zdać sobIe sprawę 
pelacyę tyczącą się tych brzydkich spraw mawiać im prawa porozumiewania się w ich i naoosłać opinie wraz z wnioskami od pre- 
zbył poprostu wzmianką..." i t. d. Na in- języku" dlatego, że w języku potocznym zydyów wyższych sądów krajowych we Lwo- 
nem jeszcze miejscu rzekł: 
Odpowi
dź pa- używaj!
 pewnej liczby wyrazów niemiec- wie i Krakowie. Rezultat tych sprawozdań 
na Ministra sprawiedliwości oparła się więc kich i włoskich? (Bardzo slusznie, z pra- i odbytej w łonie Rządu narady jest na- 
znowu na owej fikcyi, którą się dla miłych wicy). Byłaby to konsekwencya całkiem stępujący: Postanowiono i uzyskano już dla 
celów stronniczych wbrew wszelkiej oczy- niewłaściwa i nie odpowiadabby ani po- postanowienia tego Najwyższe zatwierdze- 
wistej prawdzie podtrzymuje". A nakoniec, trzebie ludności, ani, jak juz nadmieniłem, nie, żeby stopniowo, a mianowicie w ciągu 
przedstawiwszy cały szereg objawów postę- konstytucyi państwa naszego. (Bmwo, bra- trzech lat utworzyć na obszarach wyższych 
powania, po części też przypuszczając je wo z prawicy). sądów krajowych we Lwowie i Krakowie 
tylko, mówilochytrym, podstępnym syste- Rzecz to w ogóle podrzędnego zna- razem 128 nowych posad (huczne brawa z 
mit'. (Sluchajcie! z prawicy). ezenia dla Rządu, dla osoby urzędowej, dla law polskich), a to po pierwsze w Galicyi za- 
Moi Panowie! Kazdemu członkowi tej Ministra - a proszę nie u ważać mię z tego chodniej posadę radcy wyższego sądu kra.- 
wys. Izby, a szczególnie długoJetniemu i powodu za Beotcllyka - jaką ten. lub ów jowego, dalej posadę sekretarza rady wyż- 
jak chętnie przyznaję, zasłużonemu i uzdol- język ma wartość cywilizacyjną i literacką. szego sądu krajowAgo, posadę sekretarza 
ni onemu urzędnikowi (pos. Dumreicher był Jest to temat ciekawy, i w wolnych od pra- rady w Krakowie, cztery posady zastępców 
do niedawna wyższym urzędnikiem w Mi- cy chwilach zajmowałem się nim bardzo prokuratorskich, dwie posady adJunktów są- 
nisterstwie oświecenia) będzie przecież wia- wiele (wesołość na prawicy), jak z pewllo- dowych na obszarze jednego sądu okręgo- 
domo, jak się postępuje przy obsadzaniu cią każdy z was; ale gdy chodzi o obsa- wego, 22 posady adjunktów sądów powia- 
posad. Niema w tem nic tajemniczego. Roz- dzenie posad, trzeba uwzględnić potrzebę i towych i 13 adjutowanych posad auskul- 
pisuje się po prostu konkurs i w bardzo prawo. (Huc.ne brawa z prawicy.) tantów, zwijając tyleż posad nieadjutowa.- 
rzadkich wypadkach, jeżeli w terminie kon- Ten sam pan poseł zwrócił się do mnie nych. W Galicyi wschodniej równiez ,w cią- 
kursowym zawakuje druga taka sama posa- z całym szeregiem postulatów i z szeregiem gu trzech lat mają być obsadzone :2 posady 
da, rozciąga się konkurs na tę także. Po- także pomysłów, co do których in sprcie radców wyzszego sądu krajowego, dwie po- 
tem obsadza się ją, a rezultat ogłaszany mogę tylko powtórzyć, co poprzednio w 0- sady sekretarzy rady, 42 posad adjunktów 
bywa w urzędowej części Wiener Ztg., w gólności powiedzieć miałem zaszczyt. Sko- sądów powiatowych, 25 posad adjutowanych 
,Dzienniku rozporządzeń i w urzędowych rzystam z nich z pewnością, o ile będę mógł, auskultantów za zwinięciem takiejże liczby 
aziennikach w krajach koronnych. Coby w i o ile to zgadzać i;ię będzie z rzetelne m posad nieadjutowanych; nakoniec na Bu- 
tern mogło być tajnego i podstępnego rze- przekonaniem mojem, uczynię im zadość. kowinie, dwie posady sekretarzy rady, ośm 
rzywiście nie pojmuję. Przyznaję, ze Wie Niektóre atoli niech mi będzie wolno z góry posaa adjunktów sądów powiatowych i pięć 
ner Ztg. lub Klagenturter Ztg., lub który- odrzucić. Co się tyczy n. p. formalnego ze adjutowanych posad auskultantów również 
bądź inny dziennik urzędowy o wiele mniej strony pana posła wezw,mia, żebym, jak się Zlt zwinięciem tyluż posad nieadjutowa- 
jest ciekawy do czytania, . niż romans lub wyraził, położył kres "skandalicznej spra- nych. 
fejleton, i że z tego powodu mniej mają wiedliwości policyjnej i gabinetowej", muszę Razem przeto będą nowo systemizo- 
one czytelników niz inne dzienniki. Ale ko. zaprotestować przeciw takiemu sposobowi wane trzy posady radców wyższego sądu 
go obsadzanie posad interesuje, ma sposo- wyrażania się o sądownictwie. Przyznaję, krajowego, jedna posada sekretarza rady 
bność poinformować się, jak Rząd postąpił. że, jak mi to przypomniał przy pewnej sp oso- wyzszego sądu krajowego, pięć posad se- 
Dla tego stanowczo odeprzeć muszę zarzut bności pewien szanowny czlonek lewej strony kretarzy rady w trybunałach pierwszej in- 
tajemniczości i podstępności. (Brawo! brawu! wys. Izby, każdy ma prawo zgłębiać słu- stancyi, dwie posady adjunktów sądowych, 
z prawicy). szność wyroku sądowego, i że, jeśli to jest cztery posady zastępców prokuratorskich, 70 
Ale pana posła tego głównie zaprzą- prawnik i człowiek myślący, z przekonaniem, po
ad adjunktów sądów powiatowych i 42 
tało i innym także mowcom, między nimi wcale nie będzie mógł powstrzymać się od adJutowanych posad auskultantów. (Brawo! 
temu, który wczoraj dyskusyę rozpoczął wytworzenia sobie własnego zdania; a uczy- z ław polskich). Pozwalam sobie zwrócić 
(pos. Foreggerowi) za przedmiot zaczepek ni to, jeśli jest do tego powołany, najlepiej uwagę, że, co się tyczy pomnożenia adju- 
służylo nietyle postępowanie przy obsadza- w formie krytyki umiejętnej. Ale, moi pa- towanyc
 posad auskultantów, wszędzie po- 
niu posad, ile raczej samo obsadzanie, sam nowi e, w sposób ogólnikowy, w wyrazach łożony Jest warunek - i taki jest zamiar 
rezultat postępowania, li mianowicie obsa- jak naj ogólniejszych i naj zupełniej genera- Rządu - zwinięcia tyluż posad nieadjuto- 
dzenie niektórych posad sędziowskich urzę- Jizujących potępiać sądownictwo pewnego wanyc
; a zdaje mi się, ze w ten sposób 
dnikami posiadaj ącymi oba języki krajowe. kraju i pewnego państwa tak, jak to tutaj życzenIom . w
nurzonym przez panów po- Wniesiony na czwartkowem posiedze- 
Moi Panowie! Zadną miarą nie mogę po- się stało w słowach przytoczonych, to muszę słów z GahcYI, a 
opartym przez innych niu Izby depo rządowy projekt ustawy o pu- 
krótce przy tej sposobności przedstawić zu- nazwać postępowaniem, które nie zdaje się szan.ownlch cz
onkow wys. Izby, poniekąd piIarnem bezpieczeństwie g a I i c y j s k i c h 
pełnie jasno in extenso i w szczegółach za- licować z dwoma postulatami: ze sprawie- staDle SIę za?osć. (!3rawo! z ław polskich). i bukowińskich obligacyj propinacyjnych 
sad Rządu i zasad, któremi ja także do- dliwością i z prawdą, a nadto w sposób . WyraźnIe ośwlad
zy
 muszę, że to, co brzmi: 
tychczas się powodowalem i nadal także po- niebezpieczny mogłoby - co rzecz najwa- SIę tu wedle postanoWIenIa Rządu ma stwo- S. 1. Te obligacye propinacyjne, które 
wodować się będę. W szakze i sam pan po. żniejsza -- podkopać poczucie prawa w lu- rzyć,. może nie wystarczy, by wpełnie u- na podstawie ustaw krajowych z d. 22 
seł mówił tylko dość ogólnikowo, a potem dności. (Huczne brf1,wa z prawicy.) C
YlllĆ zadość wszystkim życzeniom, wszyst- kwietnia 1889 (Dz. u. kro nr. 30 dla Gali- 
znów czynił aluzye do niektórych aktów no- Nie wątpię bynajmniej, że pan mowca, kIl? tyl
o słusznym żyezeniom; ale proszę cyi i Dz u kro nr. 9 dla Bukowiny) mają 
minacyjnych z osobna. W ogólności atoli i gdy tych i innych jeszcze wyrazów użył, chciał z Jednej strony liczyć się rzeczywiście z sy- być emitowane za poręczeniem królestw Ga- 
stawiając maksymę przeciw maksymie, za- wynurzyć tylko własne, osobiste przekona- tllacyą finansową, a z drugiej strony także Iicyi i Lodomeryi wraz z W. ks. Krakow- 
pytałbym panów: co odpowiada naturze nie i że subjektywnie wypowiedział to, co z trudnością d o b r e g o obsadzenia wiel- skiem, ewentualnie księstwa Bukowiny, mogą 
państwa naszego, co odpowiada naturze TIa prawdę czuje; (I tem naturalnie nigdy kiej liczby nowych posad AlbowitJtn bardzo być użyte na oprocentowane lokowanie ka- 
krajów, o których dawniej i wczoraj była nie wąfpię i wyraźnie to oświadczyć muszę; trafnie sami szanowi posłowie z Galicyi pitałów fundacyjnych zakładów, zostających 
mowa, i co odpowiada potrzebom ludności? ale od siebie muszę slowa jego poddać kry- kładli przycisk na to, że i materyał, któ- pod publicznym nadzorem, dalej pieniędzy 
(Brawo! z prawicy). Oto pytanie, które t y ce objektywnej i stanowczo je potępić. rym się te po
ady obsadzi, powinien być pupilarnych, :fidei komisowych i depozyto-. 
R ł ł l . k l'fik k' b ' wych, po kursie notowanym na giełdzie, 
ząd musi mieć na względzie i na które Szanowny pose w bardzo trafnych s 0- na eżycle u wa l owany; ta' zas yc mo- jednak nie wyżej nominalnej wartości na lo. 
odpowiedzieć sobie musi. Jaka zaś powinna wach i z ciepłem uczuciem, które tylko u- że wtedy tylko, gdy się go stopniowo wy- kowanie kaucyj służbowych i handlow . vch. 
być ta odpowiedź, to w tym względzie ma czuć mogę, mówił o ciężkiej doli urzędni- kształci. 
on w bardzo ogólnikowej wprawdzie, ale ków sądowych, a szczególniej tych, którzy W ten tedy sposób odpowiedziałem już S. 2. Wykonanie tej ustawy poleca się 
zasadniczo zrozumiałej formie, wskazówkę w zajmują stopnie niższe; w trafny sposób na- na zapytanie szanownego posła, profesora Ministrom spraw wewnętrznych, skarbu i 
artykule 19tym konstytucyi. (Huczne brawa zwał chleb, który jedzą, twardym chlebem, Bobrzyńskiego, jako też n:L jedną z rezolu- sprawiedliwości. 
z prawicy). a sJ'użbę, którą peJ'nią, twardą służbą. W tern cyjo Co do drugiej rezolucyi, trudno dać od- W pismie p. Prezesa gabinetu dola- 
Muszę tedy powiedzieć, że, gdy wczo- szanowny pan mowca, ma zupełną słuszność. powiedż uchwytną; ale mogę tylko wys. CZOll6\m do tego projektu ustawy czytamy: 
raj szanowny :poseł Foregger w nieco Ale pytam was: jakież to musi rozbudzić Izbie oznajmić, ze w reskrypcie wydanym Wecllug ustaw krajowych o wykupnie prawa 
ujemny sposób krytykował język słowenski, uczucia w sercach tych rzeczywiście po czę- do prezydyów wyższych sądów krajowych propinacyi w Galicyi i Bukowinie, powoła- 
jego wartość cywilizacyjną i literacką, czy- ści zbyt obar
zon'ych pracą, a. 
byt szczu- wez"Ya
en:ł je, żeb}: ściśle. zachowywały w nych w niniejszym projekcie ustawy, wy- 
stość czy skażenie narzeczy i idyomów, płą płacę pobIerających urzędnrkow, gdy zo- pamIęcI mtencyę l przepis ustawy co do dane zostaną obligacye indemnizacyjne a to 
ja na to pole za nim wstępować nie mogę, baczą, gdy przynajmniej bardzo znaczna egzaminÓw sędziowskich równie pod wzglę- w celu indemnizową,nia dotychczasowyeh 
już dlatego, ze nie rozumiem po słoweńsku. część ich zobaczy, .że poseł, syn kraju, w dem składu komisyj egzaminacyjnych, jak właścicieli prawa propinacyi, których wy- 
Moja opinia pewnieby też nie wiele zna- którym sluzą, publicznie mówi, iż ludność i pod względem postępowania. (Brawo! z łączne prawo wyszynku i utrzymywania 
czyła w oczach pana posła i prawdopodo- nie ma zaufania do ich judykatury, odkąd ław polskich). Co prawda, dodać muszę, że trunków propinacyjnych, począwszy od 1 
bnie w oczach całtJj Izby. Bo skoro zacze- inne zapanowały zasady w obsadzaniu po- uczyniłem zadość rezolucyi tylko co do Ga- I stycznia 1890 na dalszy czas trwania tego 
pił wczoraj nawet powagę taką, jaką jest sad? A wszakże t'J zasady, jak poprzednio licyi, a proszę, niech mi będzie wolno do- ! prawa, przechodzi na powołane kraje, a 
Miklosicz, trudno mi spodziewać się, żeby wyłuszczyć miałem zaszczyt, odpowiadają dać jeszcze słów kilka dla objaśnienia. ! mianowicie wydane zostaną dla Galicyi 4 
rnoje zdanie prywatne mialo jakiekolwiek konstytucyi państwa naszego. (Brawo! bra- Wedle bardzo ciekawych wykazów,! prc. obIigacye indemnizacyjne w ogólnej su- 

naczenie. (Huczne brawo Z prawicy). Tyle wo! z prawicy.) które mam pod ręką, których jednak in! mie 62,200.000 złr. a dla Bukowiny 5 prc. 
Jednak może wolno mi powiedzieć: Pocho- Dopuszczam jednak krytyk
 i różnicę extenso przytaczać tu nie mogę, bo wys. i obligacye w wysokości około 7 milionów dr. 
dzę z kraju dwujęzykowego i spędziłem zdań. Boć tak jest, że kazde rozporządzenie Izba z pewnością uczułaby się tylko znużo- I Galicyjskie propinacyjne obligacye indemni- 
w nim większą część mojego życiiL dotych- i każda nominacya dzieje się pod odpowie- ną taKim szeregiem liczb, a straciłaby nań! zacyjne umorzone zostaną naj dalej w prze- 
czas, a następnie znów w kraju dwujęzyko- dzialnością Rządu, a ztąd krytyka jest pogląd - wedle tych wykazów, polegających' ciągu 26 lat, licząc od 1 stycznia 1890 r. 
"Gazeta Lwowska" z dnia 12 maja 1889. 


3 


e 


B 


!I. 
1 
1 
e 


,. 


[l 


.- 


k 


'- 


U 
l- 
a 
ą 
o 
1- 

- 
B, 
ę, 
lo 
1- 
)- 
,k 


;ć 


.30 
a, 
'ł.- 
IY 
ze 
a- 
d- 
że 
lU 
e- 
n, 
ąz 
do 
,0- 


.ę- 


,0- 

h, 

e- 


na 


(u.. 
trU 
wą 
lie 
ar- 
:ni, 
Ó'" 
lka. 


na przypuszczeniu, że czynności sądowych 
będzie tyle co teraz, po przeprowadzeniu 
tego pomnożenia etatu osobowego, które 
zapowiedzieć miałem zaszczyt, osiągnie się 
w sądach galicyjskich praeter propter takie 
samo średnie pensum pracy, jakie zachodzi 
w innych krajach, na obszarach innych wyż- 
szych sądów krajowych. Oba obszary, kra- 
kowski i lwowski, zawsze w pr
ypuszczeniu, 
za które naturalnie odpowiedzialności przy- 
jąć nie mogę, ze czynności sądowych będzie 
tyle co teraz, zrównają się pod względem 
średniego pensum pracy z obszarami wyż- 
szych sądów krajowych w Pradze i w Ber- 
nie. Liczba przypadających średmo na je- 
dnego urzędnika exhibitów 'wynosić będzie 
nieco ponad 5000 - liczba co prawda wiel- 
ka; ale widzicie, moi panowie, że na obsza- 
raeh mnych wyższych sądów krajowych 
takze cyfra jest zbliżona, a nawet wyższa. 
Co prawda, jest to - jak mi przyzna każ- 
dy, kto jako tako zna służbę - bardzo su- 
rowy sposób obrachowania, bo nie sama 
liczba exhibitów decyduje o mnogości pra- 
cy: ale bądź co bądź, daje pewną miarę i 
pogląd. 
Rezolucya, co mi przyznać wypada, 
odnosi si
 nie do samej tylko Galicyi, lecz 
i do innych krajów; ale trudno by dziś 
jeszcze dalej posuwać się w jej uwzględnie- 
niu i więcej jeszcze obniżać średnie pensum 
pracy, skoro mniej więcej osiągnie się śre- 
dnica, której jako tako będzie można wydo- 
łać przy pomocy sił nowo systemizowanych. 
Z czasem - takie jest moje przekonanie-- 
nietylko w GaIicyi, lecz i gdzieindziej trzeba 
będzie pomnożyć liczbę urzędhików sądo- 
wych, boć przybywa ludności, a więc i czyn- 
ności się wzmagają; ale nie mogę dziś już 
obiecywać czegoś na pewno lub zapowiadać. 
Rząd był tego zdania, że wypada mu tam 
zaradzać, gdzie to uznano za rzecz szcze- 
gólniej pożądaną; to zaś odnosiło się do 
Galicyi. Inny sposób zaradczy,ł o którym 
otwarcie wyznaję, iż byłby mi więcej sym- 
patyczny, bo uważam to za najodpowie- 
dniejszy , nie dał się w Galicyi przeprowa- 
dzić, albo przynajmniej dałby się przepro- 
wadzić tylko w części. Mam tn na myśli 
pomnożenie sądów powiatowych. Mniemam, 
że pomnożenie sądów
powiatowych lepiej od- 
powiadałoby potrzebie, niż systemizowanie 
sił pomocniczych przy teraźniej szyah są- 
dach powiatowych; ale przyznacie mi pa- 
nowie, że, po pierwsze, koszta takiego po- 
lepszenia stanu rzec bY byłyby o wiele 
znaczniejsze; a po drugie, w niektórych 
krajach, mianowicie zaś w niektórych czę- 
ściach Galicyi, pomieszczenie sądów powia- 
towych jest połączone z wielkiemi trudno- 
ściami, o które musiałoby się rozbić przed- 
sięwzięcie kroku takiego na większą skalę. 
Braknie tam środków komunikacyjnych, a 
mianowicie -_o wedle moich informacyj, sam 
bowiem kraju nie znam - braknie ich na- 
wet w miAjscowościach, które od dawnych 
lat sa centrem ruchu ludności; a właśnie 
takie "miejscowości byłyby przedewszystkiem 
odpowiednie na siedzibę urzędu. 
(Dokończenie nastąpI). 


8pł'
'wy parlamental'ne.
		

/DIGCZAS002001_1889_109_0004.djvu

			t. j. do końca r. 1915, bukowińskie zaś obJi- 
gaeyo zostaną umorzone do końca r. 19
1 
a za należyte wykupno zapadłych kuponow 
tndzież wylosowanych obligacyj, gwarantuje 
w pierwszym rzędzie fundusz propinacyjny 
i fundusz rezerwowy, w drugim zaś rzędzie 
właściwy kraj a względnie właściwy fun- 
dusz krajowy. Z uwagi na ważność akcyi 
wdrożonej w Galicyi i Bukowinie co do wy- 
kupna prawa propinacyj, mającej na celu 
interes publiczny i z uwagi, że unormo- 
wane w obu ustawach krajowych pokrycie 
procentów i kwot amortyzacyjnych, wśród 
wszelkich okoliczności daje dostateczną gwa- 
rancyę, nie wahał się Rząd przedłożyć ni- 
niejszego projektu ustawy, którego brzmienie 
jest zgodne z postanowieniami dawniejszych, 
podobnych zarządzeń wydanych dla obliga- 
cyj indemnizacyjnych i analogicznych po- 
życzek. 


Z Petersburga. 
(Obiad dworski. - Przebieg choroby hr. Toł- 
stoja. - Projekt olbrzymiego naftociągu. - Z 
obozu nihilistycznego). 
D. 8 b. m. odbył się w Gatczynie obiad 
na cześć księcia japońskiego. Car wzniósł 
toast za zdrowie cesarza japońskiego a ksią- 
żę japoński za zdrowie cara i carowej. 
O przebiegu choroby zmadego mini- 
stra spraw wewnętrznych hr. Tołstoja po- 
daj e ..Agerlcya północna n!l.stępuj ące szcze- 
góły: 
Choroba rozwijała się bardzo szybko, 
bo chociaż minister już od lat kilku niedo- 
magał i cierpiał na astmę, stan jego nie 
był żatrważający. Dopiero we środę rano 
uczuł osłabienit3 sił, a wieczorem tegoż 
dnia silne boleści w prawym boku kazały 
się domyślać komplikacyi niebezpiecznej. 
Wezwani lekarze stwierdzili zapalenie płuc, 
tL przybyły z Moskwy profesor Zacharyn 
zaraz po zbadaniu chorego zauważył groźne 
niebezpieczeństwo. Cierpienia zwiększały się 
stopniowo, a wszelkie środki okazały się 
bezskuteczne i hrabia, zaehowując ciągle 
zupełną przytomność, zmad wieczorem na 
paraliż serca. 
Sfery rządowe zajmują się obecnie spra- 
wą założenia naftociągu, któryby prowadził 
naftę od morza KaspijskIego do morza Czar- 
nego. Podobno komitet mtnistrów uznał za- 
prowadzenie takiego naftociągu za pożyte- 
czne. ZałozycieJe tego przedsiębiorstwa, któ- 
re kosztować będzie 30 milionów rubli, sta- 
rają się o subwencyę rządową w formie 3 
prc. poręki l5-milionowego kapitału obliga- 
cyjnego. Według pism rossyjskich, specyal- 
na komisya przy ministerstwie dóbr pań- 
stwa badała ten projekt i po dokładnem 
przejrzeniu uznała przeprowadzenie tej spra- 
wy za rzecz konieczną i zasługującą w zu- 
pełności na poparcie rządowe. Minister dóbr 
państwa, sekretarz stanu Ostrowski, przy- 
łączył się do tego zdania. Ministerstwo skar- 
bu natomiast jest zdania. że przedsiębior- 
stwo to powinno być zupełnie prywatne, bez 
jakiegokolwiekbądź udziału ze strony skar- 
bu. Skutkiem tego sprawę tę ostatecznie roz- 
strzygnąć ma komitet ministrów. 
Do dzienników niemieckich donosza 
z Petersburga: Panuje tu wielki niepokój: 
ponieważ dowiedziano się, że jeden z nie- 
bezpiecznych nihilistów umknął przed nie- 
jakim czasem z Syberyi, a równocześnie 
wybrał się drugi równie niebezpieczny ze 
Szwajcaryi do Rossyi. Policya posiada ich 
fotografie, a mimo tego nie może ich schwy- 
tać, co budzi obawy, ażeby zanim to nastąpi, 
nie udało się im czasem dokonać jakiego 
zamachu. 


---.....- 


Stronnictwo Cankowa. 
z Sofii donoszą do Pester Lloyda pod 
dniem 5 maja o zerwaniu między Canko- 
wem a russofilami, skutkiem czego nastą- 
piło znpełne rozbicie jego stronnictwa. Dra- 
gan Cankow nie posiadając żadnych osobi- 
stych przymiotow, ani też koniecznej dla 
przewódcy stronnictwa, bystrośd politycz- 
nej, utrzymywał się przez czas dość długi 
na czele partyi niezbyt silnej liczebnie, lecz 
nader ruchliwej dlatego, iż zwolennicy jego 
uważali go jako męza zaufania u rządu ros- 
syjskiego i pośrednika w zamiarach tegoz 
rządu. Ostatni pobyt Cankowa w Peters- 
burgu i lekceważenie, z jakiem go trako- 
wa.no, otworzyły wreszcie oczy jego zwo- 
lennikom, a niefortunIle wystąpienia Can- 
kowa w Belgradzie dokonały reszty. Stron- 
nictwo Cankowa oddawna już nosiło się z 
planem, którego podstawą by
o: zaniecha- 
nie biernej opozycyi i uznanie rzadów ks. 
Ferdynanda przy równoczesnem z
alczeniu 
Stambułowa i na tej podstawie chciało prze- 
prowadzić pojednanie z. Rossyą .bez 

raza- 
nia samorzadu BułgarSI. W teJ mysh wy- 
słało jako delegata do bawiące
o w Belgra- 
dzie Cankowa niejakiego FrancIa., ad
o
ata, 
z wezwaniem, bo powracał do kraJY 
 na 
legalnej drodze działał w porOZUmIenIU z 


całem stronnictwem. Ten program uie po- 
dobał się Cankowowi, który nie chciał ani 
powrócić do Bułgaryi, ani też zmienić tak- 
tyki wobec ks. Ferdynanda. To stało się 
przyczyną zerwania i russofile bułgarscy 
poczęli się oglądać za innym przewódcą. 
Równocześnie odbiera Presse następu- 
jący telegram z Londynu: Stronnicy Rossyi 
w Bułgaryi, którzy uznawali dotychczas 
Cankowa za swego przewódcę, uchwalili za- 
niechać polityki biernej opozycyi przeciw 
ks. Ferdynandowi i uznać go za prawowi- 
tego władcę Bułgaryi. 


Aluzye polityczne w kazaniu 
Ojca Agostino. 
Rzymski korespondent Politisch
 Corr. 
utrzymujący stosunki z kołami watykańskie- 
mi, pisze': 
Dotychczas jeszcze nie została wyja- 
śniona zupełnie sprawa ostatniego kazania 
Ojca Agostino da MontefeItro, sprawa wy- 
zyskana znakomicie przez prasę liberalną. 
Nie sprawdzono mianowicie dotychczas osta- 
tnich ustępów kazania, które miał sławny _ 
kaznodzieja w kościele św. Karola. W szyst- 
kie bowiem teksta, podane w dziennikach 
rzymskich zdają się być nieprawdziwe lub 
niedokładne. Według przyjętej przez Popolo 
Romano a powtórzonej przez Moniteur de 
Rome wersyi, miał Ojciec Agostino błagać 
o "błogosł'iwieństwo dla mądrego Papieża 
Leona XIII, ażeby życzenia jego wysłuchane 
zostały." W dalszym ustępie zaś miał pro- 
sić Boga o błogosławieństwo i dla tych, któ- 
rzy rządzą ojczyzną, "ażeby mając na pa- 
mięci prawo Chrystusowe, mogli ojczyznę 
tę skierować na drogę zbawienia i wiel- 
kości. " 
W obszerniejszej nieco osnowie w Os- 
servatore Rom. brzmią te zdania następnie: 
"Pobłogosław naszt3go Ojca w Watykanie, 
dostojną i ukochaną głowę Kościoła, Twe- 
go Namiestnika na ziemi. Jezu, błogosław 
Papieża i uczyń, ażeby rychło mógł ujrzeć 
spełnionemi swoje święte życzenia". Drugi 
ustęp brzmi: 
"Błogosław ojczyznę. którą uratować 
i Tobie, o Chryste, oddać chcemy, oswo- 
bodź ją od niezgody stronnictw, uczyń ją 
poważaną, zdziałaj, ażeby się stała godną 
chwalebnych swych tradycyj i wielkości". 
Co do rządzą.cych państwem, podaje 
Osserv. Romano ustęp w brzmieniu nastę- 
pując;
m: "Oświeć ich Jezu, azeby pojęli, 
ze ojczyzna bez wiary i religii ani wielką, 
ani szczęśliwą być nie może". 
Tekst podany przez Osserv. Romano 
znajdował wiarę ogólną, tembardziej, że 
dziennik ten pospieszył z zaprzeczeniem 
wiadomości, podanej przez Tribullf}, jakoby 
Ojci6c Agostino otrzymał na,ganę od kardy- 
nała wikaryusza. Obecnie powstała wątpli- 
wość co do prawdziwości i tej ostatniej 
osnowy, ponieważ ze strony wiarygodnej 
utrzymują, że słów Ojca Agostino nie uzna- 
no za zupełnie wolne od zarzutu. 
Czy niezgodność, w oddaniu słów au 
tentycznych przypisze się okoliczności, że 
wśród ogólnych owacyj i uniesienia, nie 
wszyscy mog'li je słyszeć dokładnie, czyli 
też okoliczności, iz Ojciec Agostino zrobił 
kilka zastrzeżeń dopiero w uzupełnieniu 
modlitwy i błogosławieństwa, faktem atoli 
pozostało, ZH znaczna część słuchaczy uczu- 
ła niezadowolenie z powodu ustępu, odno- 
szącego się do kierowników państwa. Słowa 
te bowiem wyszły z ust mnicha, i to w Rzy- 
mie, gdzie je wyzyskała prasa liberalna. 
Słowa Ojca Agostino wypaczono, znaczenie 
ich niezmiernie przesadzono, a niektóre 
organa odezwały się nawet z twierdzeniem, 
że owa modlitwa kaznodziei o błogosła- 
wieństwo otrzymała z góry aprobatę Ojca 
świętego. 
Jako skutek tych zajść poczytać nale- 
ży bezwątpienia oświadczenie, które Ojcięc 
Agostino wystosował do redakcyi OSS. Rom. 
Organ ten wyraz a niezadowolenie z pisma 
kaznodziei, który w niem oświadczył, że nie 
może być odpowiedzialny za osnowę, której 
mu nie przedstawiono do .przejrzenia, a 
dalej protestuje, jakoby wcielał aluzye po- 
lityczne do swoich kazań. Niezadowolenie 
to objawia O. Rom. pisząc: 
"Przypuszczamy, że stenografowie nie- 
dokładnie podali ostatnie zdania sławnego 
kaznodziei i że notatek stenograficznych nie 
można uważać za zupełnie autentyczne; ależ 
z drugiej strony słów kaznodziei słuchały 
wi.elkie rzesze, a każdy ze słuchaczy oce- 
niał je według swego widzenia rzeczy. Znie- 
woleni wszakże jesteśmy dodać, że wybre- 
dniejsza część słuehaczy nie byla zadowo- 
lona z tych słów, a i dziś jeszcze, wskutek 
rozpowszechnionych pogłosek o zadowole- 
niu pewnych kół z kazania, mniej jeszcze 
zadowoloną jest wspomniana część słucha- 
czy. Gdyby ojciec Agostino był oświadczył: 
"Słowa te są tylko wyłącznie mojem osobi- 
st
m 
ap
trywaniem i rozwaiywszy głębiej, 
pOJmuJę, ze wbrew memu najlepszemu za- 
miarowi, nil;! były stosownemi w Rzymie" - 
w takim razie bylibyśmy doznali o wiele 


większego zadośćuczynienia. W takim razie' Anitry", po Nrze. 3. 3. Goldmark. Muzyka ba- 
bowiem, jedyna chmurka" która się wznio- letowa z "Saby" po Nrze. 9. 4. Mendelssohn. 
sła i zas,łoniła tyle światła, byłaby pierz- Marsz ze "Snu letniej nocy", na zakończenie. 
chnęła, fi postać pobożnego Franciszkanina Deklamacyę wygłosi p. Charlemont po Nrze. 6. 
odbiłaby się w naszej duszy jak zjawisko Po odspiewaniu ostatniego utworu konkursowe- 
niebiańskie. " go nastąpi przyznanie nagród, otwarci Q kopert 
Sprzeczne uczucia, które wywołały slo- i ogłoszenie nazwisk kompozytorów. 
wa kaznodziei w kolach kościelnych a prze- W " h t G 
.. t k ' k . h b ',' - leczor umorys yczny p. u- 
waZnIe wa y an . s IC , o JawIły SIe bardzo stawa F . . d . d . ś 11 b 
. k k l . ,., 
., " t Iszera zapOWIe zlany na ZI, '. m., 
Ja
 ra'Y 0 w o o IcznosCl, ze wgo głównego mwu zdaje się również być nie- 
pewną. Komisya sprawdziła także, że przy tej 
budowie obchodzono się bardzo oszczędnie z 
wapnem w zaprawie spajającej cegły. W pi- 
wnicach tego domu znaleziono wodę w wyso- 
kości 60 centymetrów nad poziom podłogi. 
= Zamach samob(ljczy. Franciszka 
A., wdowa po przedsiębiorcy, licząca lat 35, 
bezdzietna, żyjąc w niedostatku i pod wpływem 
tęsknoty za zmarłym mężem, odprawiwszy 
spowiedź i przyj,
wszy komunię w kościele, 
napiła się za powrotem do domu w zamiarze 
pozbawienia się życia, rozczynu fosforowego. 
Przywołany lekarz miejski dr. Krobicki udzie- 
lił nieszczęśliwej doraźnej pomocy i uratował 
jej życie. 
= Wypadek. Stadnik, prowadzony wczo- 
raj do. rzeźni na Zniesieniu przez 10-lelniego 
Salamona Klarfelda, wyrwał się temu dziecku 
na ulicy Żółkiewskiej i biegnąc ku rogatc!) o- 
balił zarobnika J akóba Krzysztofowicza, kt6ry 
go chciał zatrzymać, przyczem uległ Krzyszto- 
fowicz złamaniu ręki, zaś 9-letniego Izraela 
Klarfelda skaleczył w nogę. Krzysztofowicza od- 
dano do głównego szpitala. Właściciela rozhu- 
kanego zwierzęcia, Leibę Bara, pociągnięto do 
odpowiedzialności z powodu posługiwania sie 
niedorostkami. . 


4 


KRONIKA 


Lwów 11 maja. 


-- JW. p. Herman Loebl, Namiestnik 
Morawy, wyjechał dzisiaj pociągiem kuryerskim 
z powrotem do Berna. 
- Namiestnik Morawy p. Loebl,jak 
donosi Wr. ..Abd, z powodu straty swej 
małżonki otrzymał wyrazy kondolencyjne od 
Najd. Arcyksiężny Maryi J6zefy. 
- W uzupełnieniu naszego wczoraj- 
szego sprawozdania z pogrzebu ś. p. Namiestni- 
kowej Loeblowej, winniśmy zaznaczyć, iż na 
czele gr. kat. kleru prz.ybył na dworzec kole- 
jowy ksiądz kanonik Bielecki, który też wraz 
z ks. rektorem BaczYliskim, odprawił panachi- 
dy przy trumnie na dworcu a następnie brał 
udział w kondukcie. . 


(s.) Pogrzeb Karoła Hausnera. Przy 
wiosennych blaskach zachodzącego słońca, po- 
czet krewnych, przyjaciół i koleg6w odprowa- 
dził wczoraj zwłoki K. Hausnera na cmentarz 
Łyezakowski. Tragiczna śmierć m:todego czło- 
wieka pełnego nadziei wywołała w naszem mie- 
ście szczery żal za nim i głębokie wsp6łczucie 
dla dotkniętych tak ciężko rodzic6w. Karol Haus- 
ner, mało z natury przystępny, cieszył się 
sympatyą doborowego grona, które ceniło w nim 
miłe towarzyskie przymioty, wykwintne wYlJhc- 
wanie i wykształcony umysł przystępny dla 
wszystkich zdobyczy kultury. Licznie też bardzo 
zgromadziła się publiczność, aby mu oddać o- 
statnią posługę. Na trumnie spoczywały wspa. 
niałe wieńce, poehodzące od rodzic6w, krewnych, 
koleg6w, Kasyna Narodowego", jakotei od po- 
jedynczych os6b, mianowicie: od Jana hr. Dro- 
hojowskiego, Stanisława Niezabitowskiego, Sta- 
nisława Sozańskiego i Antoniego Pogłodowskie- 
go z napisem .,od wiernego przyjaciela". Po- 
grzeb zakończył się o godzinie:siódmej. W or- 
szaku widzieliśmy: Panią Marszałkowę hr. Tar- 
nowską z córką. JE. Szymonowicza prezesa są- 
du wyższego, JE fmp. hr. Uexkiilla, Prezyden- 
ta LidIa, radcę dworu hr. Łosia. Członków 
Wydziału krajowego: Pietruskiego, Hoszarda i 
Wereszczyńskiego. Radców .Namiestnictwa: Ło. 
zińskiego, Hilda, Szabla, Wintera, Stanowskie- 
go; dalej pp. Marchwiokich, W. SkrzYliskich, 
p. Stefanię Dobrzańską, hr. Starzeńską, panią 
Comello,
hr. Dzieduszyckich, p. Morawskiego z 
córką, panią Czajkowskę z córką, hr. Łubiell- 
ską, panią Młodecką, K. hr. Borkowskiego,. E. 
hr. Potockiego, br. Romaszkana, pp. W. i S. 
Niezabitowskich, hr. Golejewskiego, pp. Juliu- 
szów Obertyńskich, pp. Augustynowiczów, Sta- 
nisława Sozańskiego, Zuka-Skarszewskiego, Je- 
rzego hr. Borkowskiego, H. Rodakowski{!go, 
adwokata Pawła Dąbrowskiego i t. d. i t. d. 
-:Koncert konkul'sowy. Jutro, dnia 
12 b. m., odbędzie się w sali Towarzystwa gi- 
mnastycznego "Sokół" nadzwyczajny koncert 
konkursowy "Lutni" z uprzejmym współudzia 
łem panny Wandy Charlemont i skrzypka p. 
Hargesheimera, oraz orkiestry pułku nr. 55. 
Utwory konkursowe: 1. Godło Cześć pieśni. 
"Hymn", na chór męski; 2. godło Spiewak z 
nad Wisły. "Sen nocy letniej ,. , ch6r męski; 
3 godło Lesław. "Pieśń cyganów", chór mię- 
szany z tow. fortepianu; 4. godło Zoria. "Try 
ćwitki", chór męski; 5. godło Qui ne risque, 
ne gagne rien. "Pieśń", chór męski; 6. go- 
dło Bajka. "Nos i tabakiera", chór męski 
7. godło Quadricinium. "Pieśń wiejska", chór 
męski; 8. godło Czem chata bogata, tem rada. 
" Wiatr", chór męski; 9. godło Strzałz za płota. 
"Pieśni nasze" ,chór męski (z tow. waltorni); 
10. godło "Principiis obsta. "Pieśniarz", chór 
mięszany z tow. skrzypców i fortepianu; lI. 
godło Labor amicus meus. " Krakowiak " , chór 
męski z tow. fortepianu; 12. godło Olim. "Po- 
lonez", chór męski z tow. fortepianu. Komisyę 
sędziów składają pp. dyr.: Jarecki, Marek, Mi- 
kuli, Schwarz;. prof.: Słomkowski, Wachnianin, 
W szelaczyński i Wysocki; oraz przewodniczący 
"Lutni" pp. Lukas, Cetwiński i Niewiadomski. 
Orkiestra pułku 55 odegra: 1. Wagner. Marsz 
powitalny z ,,'l'annhausera, rozpocznie koncert. 
2. a) Szuman "Kołysanka". b) Grieg. "Taniec 


- Wypadek na kolei. Dnia 6 b. m 
w nocy, podczas przesuwania wozów pociągu 
towarowego na stacyi w Słotwinie, zastępca bu- 
dnika Jan Szydłowski, ojciec czworga drobnych 
dzieci, najechany został przez nadchodzący po- 
ciąg, pod którego kołami zginął na miejscu. 
Nieszczęśliwy był robotnikiem trzeźwym i zna- 
nym z dobrego prowadzenia się. Kto ponosi wi- 
nę tego nieszczęśliwego wypadku, wykaże za- 
rządzone śledztwo sądowe. 
- Z obserwatoryum c. k. szkoły po- 
litechnicznej we Lwowie, dnia 11 maja 1889 r. 
Barometr opada. 
W ubiegłej dobie, licząc od godziny 12 
w południe, mieliśmy wiatr zmienny od NW 
do S. E, niebo prawie czyste a powietrze mier- 
nie wilgotne. 
Srednia temperatura doby była +18'1 "O, 
najwyższa +24'6"C, najniższa +11.0 0 C nad 
ranem. 
Dziś rano była mgła i rosa. 
Zniżka barometryczna 745 do 750 mJU. 
znajdowała się w Islandyi; zwyżka 775 do 
770 mm. w Norwegii ; zniżka drugorzędna u- 
tworzyła się we Włoszech. 
Stan barometru, zredukowany do poziomu 
morza, był dziś o g'odzinie 9 rano 760 mm. 
Prognoza na dobę następną od 12 godzi- 
ny dnia 10 maja b. r.: Wiatr z południowej 
strony, średnia temperatura doby około +17°0, 


( 
, 
j i 
j 
]] 
d 
v 
S 
t, 
Z 
P 
C 
l' 
z: 
"\1 
F 
cJ 
n 
p 
W 
n 
d 
d, 
b, 
d 
CI 
a, 
'ni 
tz 
kc 
C 
re 
C2 
w 
1Il 
M: 
ja 
zu 
w. 
w 
ni 
Je 
ce 
cz 
oc 
ja 
III 
ki 
011 
tł( 
dv 
wi 
llll 
po 
fia 
h 
pa
		

/DIGCZAS002001_1889_109_0005.djvu

			niebo przewazme pogodne a powietrze miernie - Antoni Waga, znakomity uczon
, 
wilgotne; pogoda, co najwyżej deszcz chwilowy. nestor przyrodoznawców polskich, obchodzIł 
przedwczoraj w Warszawie 90-tą rocznicę s:vo
 
- Wiadomość podana przez Kuryer ich urodzin. Nauka zapisała dawno z uznamem 
C.odzienny o objęciu własności i kiero,,;ni
twa prace jego z dziedziny entomologii i opiekę sta- 
Swiata krakowskiego przez p. A. Sozansk
ego ranną, jaką otacza bogate zbiory fauny, zgro- 
i o założeniu przez p. Zygmunta Sarnecklego madzone u hr. Branickich. Wiele z tych kolek- 
nowego dwutygodnika humorystycznego jest zu: cyj przygotował własną pracowitą ręką, pod- 
pełnie faJszywą. Korespondent nasz krakowskI czas mozolnych wycieczek wspólnie z hr. Ksa- 
zapewnia, że niema w niej cienia prawdy. werym odbywanych, i one to następnym poko- 
- Wieczory czwartkowe u 
E. p. leniom przypominać długo będą czcigodnego 
Pawła Popiela - pisze Ctlas - stanowIą od naturalistę, który od dziś dziesiąty krzyżyk 
lat 30 ognisko poważnych rozmÓw i serdecznych dźwigać zacznie. Oby go dźwigał, jak dotąd, 
zebrań. Przedwczoraj uczestnicy zebrali się w rześko i zwany już dziś polskim Chevreulem, 
pełnym komplecie - odbyć się miał bowiem lat jego doczekał! . 
akt uroczysty wręczenia portretu zacnego ;;?SPO- _ Berezowski. W O p isie więzień 
darz a, jako daru od czwartkowych gOSCI dla 
Muzeum narodowt'go. W imieniu zgromadzonych kryminalnych francuskich ciekawy jest ustęR 
ks. dr. Pawlicki zabrał głos. "Jeśli nasze ze- dotyczący skazanego do Nowej Kaledonu 
k 
 t . d w roku 1867 Barezowskiego. Oto ów ustęp: 
brania czwartkowe - rze 1. - us ępu.]ą po 
względem świetności tym, jakie 
rzed stu ,l
t
 "Nąjbardziej na uwagę zasługuje naj star- 
gromadziły pisarzy stanisław:owskwh, a P?zmeJ szy pomiędzy więźniami: Berezowski - Polak, 
towarzystwa ixów - to mają za to nastrÓj głę- który w r. 1867, podczas wielkiej wystawy w 
bszych zasad, siły przekonań i tej. pow
gi, jakie Paryżu, strzelił z pistoletu do ca
a Aleksand
a 
im daje dostojny gospodarz. Któz oblIczy, Ile II. Znajduje się obecnie na wyspIe N oer, gd
le 
z tych rozmÓw czwartkowych wysz

 pożyt
u, sam zajmuje sta,ncyjkę, odosobioną od pomlt'- 
ile pobudek do prac naukowych; kto z .0dgad
Ie, szkań wszystkich złoczyńców i ma. nawet na 
ile tu zrodziło sie natchnień do dzieł lIterackICh swóJ wyłączny użytek maleńki ogr
dek. Po wy- 
i artystycznych. Przejęci tem poczucie
, miłośc
ą spie wolno mu się wedle upodobama własnego 
i wdzięcznościa uczestnicy tych zebran dla CZCl- przechadzać. Postępowanie jego było zawsze 
godnego gospo"darza, postanowili upamiętnić te bez zarzutu. Otrzymuje z różnych krajów wiel- 
chwile jego portretem, ofiarując g
 do Muze.um ką liczbę gazet, książek i pamfletów, które dla 
narodowego. Napis wyraża nasz}!. llltencY.ę a Jest niego przywozi każda poczta. Podstarzał już i 
łaciński, bo gospodarz od młodoscI byJ', wlerny
 jest bardzo chorowity." 
lubownikiem i znawca pisarzy starozytnych l _ Na czasie. Profesor dr. R. 1\'L 
literatury klasycznej. Swietnie ar.tysta 
ywiązał Werner ogłosił w naj nowszym zeszycie Zeit- 
się z zadania i stworzył prawdzIwe dZIeł? s
tu- schrift fur ostereichische Gymnasicn artykuł 
ki, za co mu się należy serdeczne. uz
an;e.'. I o języku niemieckim w gimnazyach galic
jskich, 
Dyrektor Wł
dysła
.Łuszcz
leWl
z załuJe, I występując z ciężkiemi zarzutami przec
w na- 
że choć jeden z naJdawmeJszych l na
st,alsz
ch- szemu szkolnictwu i nauczycielom krajowym. 
gości czwartkowych, musi tu przemawlac w.m- Na ten artykuł, który streszczony przez Neue 
nym charakterze. Jako dyrektor 
uzeum stwler- freie Presse stał się bardzo głośnym, pojawi- 
dza, że mało darów, któr
by mlał
. taką . d

 ła się właśnie odpowiedź p. t. Ein Vade Me- 
niego cenę - ma on bOWI:ffi podwoJną. wa
to
c ! Cltm fur den Het'rn Dr R. M. Werner, 
znakomitego dzieła sztukI oraz upamlętmem
. Universitiits _ Pi'ofessor. In dirsem Taschen- 
tej postaci, którą z tylu względ.ó
 
ocham,Y. l i i forma .. t ausge(ertigt von einem galizischen, 
czcimy. Dawcy mogą być sPOkOJ
l
 ze pO.I
let Schu1manne. Broszura ta wyszła nakładem] 
ten znajdzie jedno z najodpowiedme.lszych mIejSC; drukiem ruchliwej księgarni Zukerkandla w Zło- 
w Muzeum narodowem: .. czowie i jest do nabycia we wszystkich księ- 
JE. Paweł 
op
el, dZlęk
Jąc zebranym garniach. (Cena 20 ct.). 
przyjaciołom, rzekł ze Jego zdamem przeznaeze- ., .. .., 8 
nie do Muzeum narodowego jest przecenieniem - W NI
SWl
Z
1 na L,ltww, dma. 
. 
 b hoc ' kr aiowi P ra g nał całe Ż y - b. m. spłonęło kIlkadzIesIąt domowo W poza- 
Jego zas1.ug, o c 
" . b t .
 . . 
cie służyć - nie danem mu było . spełnić 
a- rze dWIe oso y s raCI1.J zycIe. 
kich czynów, któreby takie uczczeme usprawle-I - O krwawym wypadku donoszą 
dliwiły. Zakończył toastem gości czwart
ow'ych I nam z Oświęcimia. Młody żydek ta
tejszy, Fer- 
w ręce Pawlickiego, dyrektora ŁU . szczklewlCza ' dynand Sohler utrzymywa,/' od d,/'uzszego czasu 
i artysty p. Pochwalskiago. stosunek miłosny z niejaką Salomeą Jarosz. D. 
Hl', Ludwik Dębicki rzekł: Historya kra- ! 27 z. m. podczas przechadzki za miastem Jaro- 
- ju nie pominie działania, wpływu. i rad, jakie-I szÓwna rozmawiała wiele z innym młodzień.cem. 
mi p. Paweł Popiel w życiu pubhcznem przez I 80hler, widocznie pod wpływem zazdrośCI, za 
długie lata zatwierdza
 s.wą miłość ojczyzny -: powrotem do miasta, kupił re,,;olw.er . i. 
ieczo- 
w historyi życia katohck]ego 
aszego spoJ'ec
en: ! rem znów zaprop(mował J
roszow
Ie l Jej prz
- 
stwa zapisanem będzie stanowIsko tego lIlęz
 l I jaciółce przechadzkę za mlast
. Kle
y.. we troje 
tego domu i naznaczy. ono epokę - uezestmcy znaleźli się sami, przy zapadającym JUZ zmroku, 
zaś czwartkowych zebrań przeniosą w dalsze 80hler nagle dobył rewolweru i złożył się do 
pokolenia tradycyę tego, co one znac
yły. w ru- J aroszłwnej: .Bi:dna 

iewczyna. błagał
 . zapa- 
chu umysłowym i kulturalnym; ale Jest Jeszcze ,leńca, aby Jej me zabIJał, ale me zwazaJąc na 
inne pole zasługi, dom i rodzina, 
rzekazanie I iej prośby, Sohler strzelił . do niej cztery. razy, 
zasad i wytknięcie kierunku synom l 
nukom,. dopóki krwią zbroczona me upadła, a pIątym 
wnosi więc toast na cześć i powodzeme domu I strzałem siebie ugodził. Rany obojga kochan- 
Popielów w ręce ob
cnych ,s
n6w i wn.uka. W
- I k.Ó
,. którzy się znajdują w opiece lekarskiej, są 
chylono ten toast wlllemkosClUSzk?wslne
 z Wl- CIęzkle. 
nabrania roku 1 7 94 . Piękn
 napIs. pamIątkowy _ Zwiazek spiewaków polskich 
położony na ramIe obrazu 'plękne
lll 

enesanso- ' I W Amer y ce. "Do Lwowa nadeszł y z Chicago 
. lit . d k waneml brzmI' J..ye senno- 
weml. era
I ru o" "", _ ozdobne ogłoszenia zapraf,zające na pierwszy 
n
m znter

de.ret m

orta. q
os s

:; ;- l. e koncert związku śpiewaków polskich w Amery- 
d
bus om

't dw I,0Vts Exmu,s . Dnus al' u.s I ce, który odbędzie się d. 12 b. m. staraniem 
de Ckosc

k 
up'
et multos per .annos flt h. I ehóru Chopina w Chicago. Rozwój muzyki poL- 
beralzter znstttuzt et 
exlt sapze?
ter zuc
n.- i ski ej w Ameryce zawdzięczać należy p. Maleko- 
d
ssim:-"r'um. cOrIVe
$atzonum, soc.
z .et. lJaJ t
- lwi, . który ułoż.ył mnóstwo kwartetów polskich 
czpes tmagmem ptctam prroclarlssllnz d duCls I a obecnie założył tam i skład fortepianów. (M. M.) Nowa ustawa wojskowa 
ac moderatoris aere collato gratorum ocu- . wraz z innemi dotyczącemi obowiązku służby 
mrntum animorum musaeo patrio do.no ob- I - Pewien adept, stat
styk
. na wojskowej ustawami i rozporządzeniami wyszła 
tulerunt D. IX Mai A. D. MDr;CCLXXXIX. ' I podstawie różnych katalogow oblIczył, IZ '
 w starannym przekładzie polskim, dokonanym 
(Ku utrwaleniu pamiątki rozmÓw czwart- , przeciągu o,:tatnich lat ośmnastu ',"e Fr
nC!I przez A. Ujejskiego, nakładem księgarni Zu- 
kowych, które najczcigodniejszy JE. Pan P
we
 I .namalowano. 160.000, obrazów oleJnych l ze kerkandla w Złoczowie i jest już do nabycia 
Chościak Popiel zaprowadził w dom
 SWOIm l I gdyby zeszyc razem płótno, na obra
y te spo- we wszystkich księgarniach. Ze staranne spol- 
rozumnie niemi przez długie lata kIerował, u- trzebowane pokryłoby ono przestrzen 300 000 szczenie tyle ważnej ustawy wojskowej, na pod- 
czestniey naj milszych zebrań złożywszy s
ę n
 I metrów kwadratowych. stawie której tegoroczny pobór wojskowy się 
wizerunek znakomitt'go 
wego przewo.dmka, 
 _ Olbrzymi okręt żaglowy. Fif]
a odbywa, dla bardzo wielu interesowanych było 
mistrza, obraz ten na śWiadectwo ,W
z]ęcznoscl! Ant. Dow. Bordes i synowie w Paryżll kaze nader pożadanem i potrzebnem, nie potrzebuje- 
Muzeum Narodowemu w darze złozylI d. 9 ma- ; budować pięciomasztowy okręt żaglowy o 6000 my bliżej" udowadniać, a jesteśmy pewni, iż 
ja 1889 r.). . , . tonach. Będzie to niewątpliwie największy ża- książka znajdzie wielu chętnych nabywców. 
Co do samego obra
u dodaje Czas. z
 glowiec, jaki kiedykolwiek pruł fale morskie. __ 
znawcy uważaj a go za najlepszy portret, JakI .....ł H . 
wyszedł z pod pędzla p. Poc
walski
go, a - 
IelkIe ":l'azeme spraw:.o w a
 ł Ustawa o wykupnie prawa propI- 
wielbiciele p. Popiela twierdzą, ]Z oddaje on dze 
am
bóJstw
 
bOgl
g.O szewca,. k
o]y pozo nacyi z dnia 22 kwietnia 1889 r. wraz z u- 
llietylko rysy ale wyraz i duszę pierwowzoru. stawIł sIedmnasclOro zYJących dZIeCI. stawą z 30 grudnia 1875 r. i patentem ces ar- 
Jest on wielkości naturalnej, w postaci siedz
- - Nowoczesna kolubryna. W Ca- skim z dnia 8 listopada 1853 :., ,,:"y
z
a. obec: 
cej widzianej po kolana. Zresztą szersza publI- lais ustawioną będzie wkrótce największa ar- nie z druku, opatrzona uwagami ob.lasnIaJącemI 
cz
ość będzie mogb go niebawem zobaczyć i mata w ca
ej. Franc
i., Mieć będzi
 ona 13 m
- dr. Tadeusza SkaJ'kowskiego. 
ocenić, gdyż wystawionym ma by
 przez czas trów długos
I, a wazy? 45,000 kIlogr. Naboje 
jakiś na Wystawie Tow. Sztuk PIęknych. Ra- ważą 450 kIlogr., naboJ prochu 250 funtów. 
Illy są jeszcze tymczasowe. _ Gwałtowny pożar srożył się dnia 
- Książę Sułkowski, który ?d lat 6 b. m. w City 10ndYllskiej. Sp
o:lęło 24. do- 
kilku przebywał na kuracyi. w 
akładzl.e dla mÓw handlowych, a stratę ocemaJą na kIlka 
obłąkanych Leidenfrosta "!. Włedmu, w mewy- milionów zlr. 
tł6maczon
 
p
sób opu.sCIł ten zakbd przed _ Rząd państwa Kongo w środko- 
dwoma dmamI l dotąd me został od
zukany. wej Afryce urządził stały gościniec karawano" 
- Słynni spiewacy, b
a
I
 Res
ko- wy wzdł:uź drogi, którą świeżo przebył Stanley; 
"'ie, Warszawianie
 którzy. zaw:ar!l J
z . byh
: droga ta wyno.si. 700 kilometrów Ma być u- 
Illow
, mocą której p
Z
dSlęWZ]ąC mleh po
roz rządzoną rówmez żegluga na gÓrnym Kongu. 
P fi o A
eryce, rO:W w i a ą n za l .lI 
J o ą sta kl
szt p e
 z:a
czz;icz
j _ Maharadźah indyjski. Dhuleep 
ary l za angazo . . . k . 
., k . . . k 
13",' t . r nkami na trzy lata do opery Sing wstępuje w ZWląz 'l ma..zens Ie z .meJa ą 
P ]e n ki 

l wa u . panną Adą Douglas Wetherell. Maharadzah po- 
arys ej. - 
1. . 


:I. 


!- 


rt 


1- 


., 


7if 


e 
d 


,- 


e 
o 


Ij 
Y 
u j 


-J 


fi 


znał oblubienicę swoją w Paryżu, gdzie też 
wyszły już zapowiedzi, z których dowiadujemy 
się, że egzotyczny oblubieniec jest wdowcem. 


- Nieustająca wystawa zjednoczo- 
nego Towarzystawa przyjaciół sztuk pięknych, 
przy ulicy Trzeciego Maja (dom Tennera), otwar- 
tą j,est codziennie od godziny 10 rauo do 4 po 
południu. Wstęp od osoby kosztuje w niedzielę 
15 ct., w dnie powszednie 30 ct. Dla członków 
wstęJ1 w{\lny. 


Notatki litoracko-artystYGzno. 


wskazaną ilość na własny użytek,l dowiedziały 
się, że handlarzom, zajmującym się w porozumie- 
niu z temi kolejami dostawą zam6wionego wę- 
gla kamiennego, przyznane zostały ze strony in- 
teresowanych galicyjskich kolei żelaznych zni- 
żenia normalnej taryfy przewozowej. Aby zaś to 
ułatwienie nie wypadło na korzyść handlarzy 
węgla, lecz owszem na rzecz kolei rumuńskich, 
wystąpiły one w charakterze ubiegających się 
o refakcyę i wezwa:ty handlarzy, aby wnosili 
swe oferty dla pojedynczych gatunków węgla 
kamiennego nie franco stacya Roman, lecz loco 
kopalnie. Skutkiem tego zarządzenia korzystać 
będą z zysku wynikającego z przyznania re- 
fakcyi same koleJe rumuńskie nie zaś han. 
dlarze. 


,. Pocztowe kasy oszczędności. We- 
. Prace ar!ystow polsfICh .w. 
;:'.a- dle urzędowych wykazów w miesiącu kwietniu 
lome" paryskIm. P Władys ,a:v Ml.ckIewI
z złożono ogółem na ksiażeczki oszczędności 
pisze z Paryża: Tego roku artys
l naSI prawI
 1 1 ,534.084 zł., wycofano za"ś 1,463.069 zł., zło- 
wszyscy poświęcili salon wystawIe powsz
chneJ żono ted y o 71023 zł. wi ę cei niż wycofano. 
'" . l . ? Inna zu p ł. _. . 
 . 
] me WIem, czy mle i racyę . . e n,e pu W obrocIe czekowym złozono 60.408.858 zł. 
bliczność zwiedza salon, a lll
a . wys
awę pO.- wycofano 60,213.786 zł. Liczba ćzłonków ka
 
wszechną. 
alon jest wył
czną. SWlą.tymą s
tuk], oszczędności powiększył'a się o 2.561, w obro- 
na wystawIe powszechnej oblazY.l POSągI są- cie czekowym o 100. W Ga li c y i złożono w 
siadują z mydłem i obuwiem, a pIerwsze miej- kwietniu n
 ksiażeczki oszczedności 108.475 zł. 
sce zajmują maszyny. . . , " . wycofano 84.955 zł., w obr
cie czekowym zło
 
Portrety pędzla Anny BlhnskleJ umle- żono 2.091.062 d., wycofano 730.507 zł. 0- 
szczone są sur ta cimaise. i zasłu?ują na to gółem 
łożono w naszym kraju 2,199.537 zł., 
miejsce honorowe. O portrecIku pam 
. malo- wycofano zaś tylko 815.462 zł. Pod względem 
wanym przez p. Bilińską, krytyk Fzgara p. wysokości wkładek oszczedności zajmuje G a l i- 
W olf! powiada" że jest UJM insignifiante PGcha- c y a w grupie krajów" czwarte miejsce, pod 
de. A jednak ta l'insignifiant
 pochade bar- względem obrotu w czekach piąte miejsca. 
dziej jeszcze uderza, niż wielki portret kobiecy, 
w.ykonany z' właściwą tej artystce umiejętno- I 
ścią, świadczy bowiem o giętkości jej talentu. * '" * Targ zbożowy. *) bnia 11 maja 
Z portreciku p. Bilińskiej życie tryska potężnie, 1888 r. 
choć taki mały. W tych samych skromnych L ' . 7 d 7 3 
 . yt 
. h 
 t cl ' k Pad el ' e k . wow, pszemca .'- o . D, Z o 
rozm]arac roz p ocz P 1.a P or re ws lego. - 30 d 5 80 ' ., b 
 7 - d 7 
t . . D' o', ]ęczmlen rowarny D' D o. '_, 
Krzesz wystawI,/' dwa portlety. Postępy . 6 . d . 7 ' h 6 '" 0 d 10 ' 50 
.. t Ed d C h ' OWies - o -.', groc <> o , wv- 
te
o artysty wlelk.le. Por
r
 m.un a 0Je- ka 6'75 do 7'50 rze ak 13'- do 13'60. lnia
- 
cklego odznacza SIę podoblenstwem, wolałbym, 1 k .' P .0 d' 7" 
żeby niektóre szczegóły malarz mnit'j sumie
nie 
a ,-' -, 

zyn5aO czer
ona 63. . - k o . u' -, 
traktowaJ' ; podłoga n. p. tak starannie odda- Komc d zy k na 60 ' l a d 7 '-
 o -, olllczyna 
. d .. .. .. h . ał t szwe z a . - o ;) -. 
na, że moznaby są ZIC, lZ l Ją C C] spor re- 
tować. Tarnopol, pszenica 6'85 do 7'20, żyto 
Przepiórskiego płótna oddawna spotyka-! 5'25 do 5'75, jęczmień browarny 5'60 do 6'75, 
my na każdej wystawie paryskioj. "Le scul-I owies 550 do 6'-, groch 6'- do 10'-, wy- 
pteu1' de village" należy do lepszych prac tego ka 6'50 do 7'25, rzepak 12'80 do 13'101nian- 
cichego a zasłużonego artysty. ka -'-, koniczyna czerwona 48'- do 74.--.. 
Gasowskiego krajobrazy piękne, ale ma- koniczyna biaJa 50' - do 60' -, koniczyna 
larz ten" spoczywa na raz zdobytem stanowisku, szwedzka _'_ do _'_. 
Edwarda Liviego żyd żywcem schwycony; 
obraz ten, nabyty przez księgarza paryskiego, 
należy raczej do ilustracyj książkowych, niż do 
sztuki szerzej pojętej. 
Reyzner przedstawia nam dwie dziewki, 
śmiejące się do rozpuku z opowiadania chłopa, 
stojącego przed niemi w oknie. Typy wiernie 
oddane; obraz może trochę za słodki. W XVIII 
wieku wielkie panie francuskie prowadzHy na 
jedwabnym sznureczku wymyte i wyperfumowa- 
ne barany. Długo malarze przedstawiali nam 
chłopów wymuskanych i wycackanych; dziś 
przestąją ich czesać' i opylać. 
Z rzeźbiarzy naszych, Marcinkowski wy- 
konał z marmuru bardzo wdzięozny portrecik 
d:decka, w terrakocie wystawił popiersie Boh- 
dana Zaleskiego, najlepsze tego poety, jakie 
znamy, godne przyozdobić grób jego na cmen- 
tarzu Montmartre. 
Wł'adysbw Pelczarski po raz pierwszy 
wystawia w Paryżu biust z gipsu. Jest to wiel- 
le obiecujący artysta. 
O rzeźbie Romualda Gedroycia słysza,/'em 
sad krytyka paryskiego, Ba który się najzupeł- 
niej zgadzam: "C' est princierement mauvais". nie 


GOSPODARSTWO I HANDEL 


(#) Transporty węgla kamiennego 
do Rumunii. Piszą nam z Krakowa: Transport 
oblirzonego mniej więcej na 3.000 wagonÓw 
węgla kamiennego, który częścią z austryackich, 
częścią z górno-szląskich (pruskich) kopalni ma 
być przewieziony transit o Galicyą do Rumu- 
nii doznał skutkiem tego zwłoki, iż rumuńskie 
koleje żelazne, które zamierzały nabyć wyżej 


Podwołoczyska, pszenica 6'70 do 7'70, 
żyto 4'75 do 5'35, Jęczmień 5'- do 6'50. o
 
wies 5'60 do 6'-, groch 6'- do 10'-, wyka 
6.- do 7'20, rzepak n. 12'70 do 13'40,lnian- 
ka -'- do -'-. koniczyna czerwona _._ 
do .-'-, koniczyna biała 48'- do 59 -, ko- 
niczyna szwedzka -' - do -' -. 
Jarosław, pszenica 7'- do 7'35, 
żyto 5.80 do 6'] 5, jęczmień 5'75 do 7' -, 
owies 5'80 do 6'15, groch 6'50 do 11'-, wy- 
ka 6'75 do 7'50, rzepak 10'- do 11'15 
lnianka -' - do - . -, koniczyna czerwona 
48'-, do 74'-, koniczyna bia,/'a 31'-, do 
35'-, koniczyna szwedzka -'- do -'-, ty- 
motka 20'- do .0. 
Czel'niowce, pszenica 6'90 do 7'10, 
żyto 5'70 do 6'70, jęczmień 5.80 do 6'10, 
owies 6.- do 6'35, groch 6'- do 10, wyka 
-'- do -'-, rzepak -'- do -.-, lnian- 
ka -'- do -'-, koniczyna czerwona 65'- 
do 68. 
Wszystko za 100 kilo netto bez worka. 
Chmiel od -'- do -'- zł. nominal- 
za 56 kilo, loco Lwów, nominalnie. 
Okowita gotowa za 10'000 litrów pro 
loco Lwów 11'75 do 12'- zł. 
Usposobienie spokojne. Ceny więcej nomi- 
nalne. 


*) Przedruk wzhroniony. 


: Kolej Karola Ludwika. Od l sty.cz.: 
nia do 20 kwietnia b. r. było przychodu na LIDII 
Lwów-Kraków l,761.3()3 zł. - ct, na linii 
Lwów-Brody-Podwo.roczyska 44UW3 zł. - et., 
na kolei lokalnej Jarosław-SokaL n.835 zł. 
- ent., na linii Dellloiea Rozwadów 20.409 zł. 
- et., ogółem 2,296.810 zJ'. - ct. W tym 
samym okresie roku zeszłego było przychodu . 
na pierwszej linii 1,685.387 zł. - ct., na 
drugiej 341.083 d. - ct., na kolei lobln(
i 
Jarosław-Sokal 70.229 zł. - ct., na linii 
Dembica-Rozwadów 17002 zł. - ct., ogółem 
2,113.701 :;;1. - ct. Od 21 do 30 kwietnia 
bieżą
ego roku w ynosi,r przychód na linii 
Lwów - Kraków 128.909 zł. . et, na linii 
Lwów - Brody. Podwo,łoczyska 31.783 zł. - 
et., na koLei lOKalnej Jarosław - Sokal 4.481 
zł. - et., na linii Dembi(',a-Rozwadów 1.912 
zł. - et.. ogółem 167.085 zł. - ct., a 
w tym samym okresie roku zeszł'ego na pier- 
wszej linii 158.609 zł. - ct., na drugiej 
38.056 zł. - ct., na kolei lokalnej Jaro- 
sław -' Sokal 5.607 złr. - et. I a na linii 
Dembica-Rozwad6w 1.907 złr. - ct., ogółem 
zaś 204.179 d. -- ct.
		

/DIGCZAS002001_1889_109_0006.djvu

			Wiedeń, 11 maja. Na wczo 
rajszem wieczornem posiedzeniu I z b y 
d e p u t o w a n y c h toczyly się w 
dalszym ciągu rozprawy szczegó- 
lowe nad buzetem. Rozdział: "Naj- 
wyższa Izba obrachunkowa" przyjęto 
bez rozprawy. Przy rozdziale: ,,1
tat 
pensyjny" , zauważyJ reprezentant 
Rządu, radca ministeryalny H a n k i e- 
w i c z, że wymiar pensyj urzędni. 
czych na podstawie cesarskiego po- 
stanowienia z r. 1866 należy do rzę- 
du wymiarów pomyślniejszych w po- 
równaniu z temi, jakie istnieją w pań 
stwach europejskich; zresztą pole- 
pszenia nie są wykluczone; obecnie 
sporządza się wykazy tabelaryczne. 
Ale urzędnicy niechaj nie żywią prze- 
sadnych nadziei i niechaj za życia 
ubezpieczą sobie chociażby maly ka- 
pitalik. Przy rozdziale: "Subwencye 
dla zakladów komunikacyjnych", wniósl 
depo S t a l i t z umotywowaną rezolu- 
cyę wzywającą Rząd do zbadania sto- 
sunków Towarzystwa Lloyda i do 
wniesienia w ciągu sesyi jesiennej 
przedlożenia, któreby zapewnilo Lloy- 
dowi dalszą możność konkurowania 
przy równoczesnem przestrzeganiu 
interesów państwowych. Rezolucyę tę 
przekazano komisyi budżetowej. 
Dep. dr. H e I' b s t zwraca uwa- 
gę, że wedlug
. 4 ustawy z dnia 14 
grudnia 1877 H.ząd jest uprawniony 
do objęcia ruchu na kolei Lwowsko- 
Ozerniowieckiej we wlasny zarząd; w 
tym duchu sformulowal dr. Herbst 
rezolucyę, którą przekazano komisyi 
budżetowej. Przy 36 rozdziale, traktu- 
jącym o dlugu państwowym tej czę- 
ści Monarchii uzasadnił depo S t e i n- 
wen d e I' rezolucyę, wzywającił Rząd, 
ateby zniósł 15 prc. dodatek do ażia, 
przyzwolony kolei Południowej od 
transportu osób i przesylek pospie- 
sznych; ażeby dalej zmusił Towarzy- 
PoW. C!0rr. dowi.aduje się, iż rokowa- stwo do wypełnienia kontraktowych 
nia w spraWIe zwołanIa konferencyi dla na- zobowiązań a głównie do wypłaty 
radzenia się nad środkami mogącemi poło- resztującej ceny kupna. Po tych roz
 
żyć zaporę handlowi D;iewolników we Wscho- h' ł 
dniej Afryce toczą SIę. tylko m
ędzy gabi: p
awac 'przYJE;; a Izba ,resztę rozdz
a- 
netami Niemiec, Angh, FrancYI, Włoch I łow budzetu a w koncu uchwalIła 
Portugalii, jako tych pańs.t
, które posia- u
tawę fina
sową na r. 1889 w dru- 
dają interesa we W schodll1eJ Afryce. Roko- ., g18m czytamu. 


OSTATNIA POCZTA 


N aj j. P an udzielał przedwczoraj pu- 
blicznych posłuchań, i raczył przyjąć mię- 
dzy innymi księcia Aloizego Liechtensteina, 
generała ks. Windischgraetza, i prezydenta 
najwyższej Izby obrachunkowej, hr. Hohen- 
wartha. 
N aj dost. Arcyksiążę R a i n e r powrócił 
dnia 8-go wieczorem do Wiednia, z kilku- 
dniowej podróży inspekcyjnej po Morawie. 
Najd. Arcykf.. Józef, wraz z Rodzi- 
ną, udał się z Rjeki na dłuższy pobyt le- 
tni do Alesuth. 


Izba deputowanych, która ukończyła 
wczoraj obrady nad preliminarzem pań- 
stwowym, odbędzie jeszcze kilka posiedzeń 
dla załatwienia pilniej szych przedmiotów. 


Dnia 27-go b. m. zbierze się w Wie- 
dniu komisya centralna dla nauki przemy- 
słowej. 


Presse pisze: Wobec zarzutów, pod- 
noszonych prze ciw wniesionemu przez Rząd 
projektowI ustawy w sprawie ustanowienia 
stałych okręgowych inspektorów szkolnych, 
piszą nam z kół nauczycielskich, iz wzmian- 
kowany projekt jest tylko wyrazem życzeń, 
jakie objawiają się od dawna w tych ko- 
łach. N Ho dowód tego przytoczyć należy 
rozprawy ostatniego ogólnego austryackiego 
wiecu, odbytego w Liberecu, który oświad- 
czył się stanowczo za. ustanowieniem sta- 
łych inspektorów okręgowych. , 


Z m i a n a d y s lok a c y i woj s k , j a- 
ka ma być prowadzoną w przyszłej jesieni 
będzie w ogóle,' według dziennika Reichs- 
wehr nieznaczną. W obrębie korpusu 1. (kra- 
kowskiego) zmienią swoje kwatery dwa Szwa- 
drony pułku 2 ubnów i dwa szwadrony puł- 
ku 3. W obrębie korpusu XI (lwowskiego) 
zaś nastąpi dyslokacya tylko detaszowanych 
batalionów pułków piechoty nr. 15, 55, 58, 
80 i 95. 


W magazynach kolei państwowej w 
P e s z c i e, zawiesiło roboty przesdo stu za- 
trudnionych tam robotników. 


Amerykańscy delegaci k o n f e r e n c y i 
s a m o a ń s k i e j byli onegdaj sa obiedzie 
u ks. Bismarcka. Dzień przedtem złożyli oni 
wizytę kt!o kanclerzowi, który przyjął ich 
nadzwyczaj serdecznie, oświadczając., że 
cieszy się niewymownie z pomyślnego prze- 
biegu konferencyi. 
W kołach niemieckiej rady związkowej
 
jak donoszą z Berlina do Schles. Ztg., uwa- 
żają za rzeczl pewną, iż parlament przyj- 
mie u s t a w ę o z a b e z p i e c z e n i u r o - 
b o t n i k ó w na wypadek starości i nieudoI - 
ności do pracy. Stronnictwo narodowo-libe- 
ralne i frakcya niemiecko-państwowa, będą 
głosować mniej więcej w zwartym szeregu 
za ustawą, a z centrum tylu deputowanych 
oświadczy się za nią, ilu liczy ona przeci- 
wników w obozie konserwatywnym. Z in- 
nej jednak strony zaznaczają, iż pomimo 
takiego obliczania, los ustawy nie jest by- 
najmniej zapewnionym. 
W parlamencie niemieckim nie było 
znowu przedwczoraj kompletu, potrzebnego 
dla powzięcia uchwał. Ks. Bismarck chciał 
podobno mówić, wszakze w obec pustek w 
sali odstąpił od tego zamiaru. To zaniedby- 
wanie posiedzeń ze strony posłów wywiera 
bardzo złe wrażenie. 
Zmowa robotników w Westfalii przy- 
biera coraz większe rozmiary. Obejmuje ona 
cały okręg westfalski nad dolnj'm Renem. 
Zmowa odznacza się sprężystą orgiinizacya. 
Rząd koncentruje wojska. Fabryka Krupp
 
zmuszoną byb odrzucić wszelkie zamówie- 
nia z powodu braku węgla. Brak węgla 
daje się uczuć nawet na kolejach żelaznych. 
Do strejku należy już przeszło 100.000 ro- 
botników. 
W dniu jutrzejszym obchodzić będzie 
Holaodya 40 letni jubileusz złożenia przez 
k.ról
 Wilhelma III w Amsterdamie przy- 
SIęgI na konstytucyę i objęcia rządów. Ze 
względu na chwilowe położenie uroczystość 
ta 
bchodzoną będzie tylko nabozeństwami 
na mtencyę wyzdrowienia monarchy. 


Wiedeń, 11 maja. Na dzisiej- i. chcieli tego uczynić. Trzech robotni- 
szem posiedzeniu Izby deputowanych ków zabito a kilku raniono. 
p. Mi
ister obrony kr
jo
ej, hr. Wel- Berno (szwajcarskie), 11 maja. 

ersheImb,. dal. odpo
16dz .na s
ereg Francya i Austro Węgry oświad. 
mterpelacYJ,.. mIędzy mnemI 
a mter- czyly oficyalnie, że przyjmują zapro- 
pela?yę Schonerera w spra:Vle naru: szenie Rady związkowej do wzięcia 
szel11a urlopu przez ofic.erow, dale
 udziału w międzynarodowej konferen- 
depo Va
aty ego 
 spr
wI.e rzekomej cyi, mającej na celu ochronę robotni- 
samowolI przy uzywamu Języka cze- ków. 
ski ego w służbie wojskowej, i depo . 
Lazansky'go w sprawie samowolnej Pa;ryż, 11 m
J
. W, sferac
 8e- 
interwencyi oficerów w nieczynnej s
u- natorsklCh zapewmaJą, ze komlsya 
żbie przyaresztowaniu żołnierzy. trybunału. 
tanu skonstatowala f,akta 
P M . . t ,. d 1>" t kompromItujące Boulangera. Uwazaną 
. IllIS er OSWIa CZY1, IZ wszys - . t Ż t . 
k. t k t t l ł t . Jes za rzecz pewną, epos aWle- 
Ie e wes:fe zos.a y .za 
 wlOn
.w nie Boul angera w stan oska- 
drodze prawld
oweJ, teJ mIanOWICIe, ,. t .. d II Ś . h 
. k . d . d k I' Z e n l a zos ame Je nog>1o me uc wa- 
Ja ą przewI zIano na wypa e po- lone 
trzeb:y uregn}o.wania zac
odz
c
ch n!e- Ambasador M 11 n 8 t e r powrócił 
prawJdłowosCl przez pOClągmęCle WIll- do p. ' 
nych do odpowiedzialności. aryza. 
Izba przyjęła cały budżet i u- 
stawę na r. 1889 bez rozpraw w trze- 
ciem czytaniu. 
Wie(lcfl, 11 maja. Przy wczo- 
rajszych wyborach w pierwszem cie- 
le wyborczem, wybrani zostali tylko 
sami liberalni kandydaci. W tegoro- 
cznej kampanii wyborczej uzyskali 
tedy zj ednoczeni chrześcianie wię- 
kszość w okręgach wyborczych; Ma- 
riahilf i N eubau, podczas gdy w okręgu 
Alsergrund wybrano 9 kandydatów 
liberalnych i 9 ze stronnictwa zjedno 
czonych chrześcian. 
Wiedeil, 11 maja. Walne ze- 
branie akcyonaryuszów kol ei Karola 
Ludwika uchwaliło nie uiszczać ża- 
dnej dopłaty dodatkowej do 4 procen- 
_ tów kapitału akcyjnego i po opędze- 
.----
...--..--.---------.- niu kosztów wynikających z opłaty 
TELEGRAMY GAZETY LWOWSKIEJ procentów od akcyi pierwszeństwa 
wykupić kupon lipcowy po 5 zk 
25 et. 
Wiedef! , 11 maja. (Tel. pryw.) 
Przybyla tu W. księżna Marya Pa- 
wlówna, żona W. księcia Wlodzimie- 
rza w drodze z Oannes do Peters- 
burga. 
Wiede(\, 11 maja. 'W. księżna 
Marya Pawłówna, która przybyla tu 
wczoraj z córeczką ks. Heleną i w 
towarzystwie księstwa Oboleilskich. 
byla dzisiaj na śniadaniu u ambasa 
dora niemieckiego i o godzinie pól 
do 12 w południe udala się w dalszą 
podróż do Rossyi. 
Wiedefl, 11 maja. (Tel. pryw.) 
Rząd serbski utworzyl w Serajewie 
konsulat dla zastępstwa interesów 
handlowych Serbii. 
Berlin, 11 maja. Według Post, 
na wczorajszem posiedzeniu Minister- 
stwa stanu, zastanawiano się nad kwe- 
styą zaprowadzenia stanu oblężenia 
w owych okręgach górniczych, w któ 
rych wybuchly zaburzenia; nie po- 
wzięto stanowczej decyzyi, ale jutro, 
w obecności starszego prezydenta 
"Vestfalii, ma się odbyć liczniejsze zgro- 
madzenie wlaścicieli kopalń, które w 
tej sprawie ma wydać swoją opinię. 
Berlin, 11 maja. (Tel. pryw) 
Bezrobocie w Westfalii objęło cale 
terytorya. Dotychczas wstrzymalo się 
od rob.ty 9000 górników. Post do- 
nosi, że ministerstwo zajmuje się kwe- 
styą ogłoszenia stanu oblężenia w tych 
terytoryach. Prasa Westfalska wywo- 
dzi, że gdyby nie wmieszanie się woj- 
ska, bezrobocie nie byJoby tak groź- 
nych przybrało rozmiarów, tern wię- 
cej ze świątkujący zupełnie spokojnie 
się zachowywali. 
Berlin, 11 maja. (lel. pryw.) 
Król i królowa greccy w drodze do 
Petersburga przybędą tutaj w polo- 
wie b. m. Dr. Józef Gracka 
Dortmund, 11 maja. Według " . 
doniesień dziennikarskich nastąpilo . 1 mIeszka. obecnIe ulica Pańska Nr. 13 i or
 
wczoraj z rana, w gospodzie "Schles dyauje jak pOłlrzednio od 3-5. 
swig" pod wsią Brackel, w obwodzie I 
Dortmund (w Prusiech, Westfalia) i 
starcie między wojskiem a górnikami, : 
którzy wezwani do rozejścia się, nie! 


wania .te poczyniły zresztą ostatniemi cza- 
sy pOCieszające postępy. 


Izby rumuńskie zbiorą się prawdo- 
podobnie 20go b. m., a rząd przedłozy 
im projekt ustawy o wyznaczeniu dla na- 
stępcy tronu apauażów. Lista cywilna księ- 
cia Ferdynanda wynosić mlt 600.000 fran- 
ków. 


Według doniesień z Paryza, komisya 
budżetowa Izby deputowanych zbiera się 
dziś, w celu przyspieszenia prac nad spra- 
wozdaniem. Rząd życzy sobie, ażeby obra- 
dy nad budżetem rozpocząć się mogly za- 
raz po otwarciu Izby na nowo, gdyż chce 
zamknąć okres parlamentarny w połowie 
czerwca. 
Niektóre dzienniki republikańskie u- 
miarkowane, zaczynają się zastanawiać, czy 
nie lepiejby było zaniechać rozgłaszania i 
powtarzania, ze wystawa jest obchodem ju- 
bileuszowym rewolucyi. Jezeli jest między- 
narodową, po cóz nadawać jej charakter 
wyłącznie narodowy, a jeżeli ma być naro- 
dową tylko, nie można narzucać obcym 
uczuć i usposobień, które przenikają Fran- 
cuzów. - Sprzeczności te podnosi Ma.tin, 
pisząc: "Republika uczcić chce koniecznie 
nie ruch reformacyjny, ale dzieło rewolucyi, 
które było wynikiem ruchu, chce więc czcić 
wypaczenie ruchu reformatorskiego, który 
się rozpoczął powołaniom stanów, a skoń- 
czył, przez rewolucyę, naj okropniejszym te- 
roryzmem" . 


W procesie przeciw belgijskim slicya- 
listom wyszło na jaw, ze Laloi, który był 
denuncyantem i brał za swe doniesienia 
pieniądze, był oraz głównym podżegaczem 
do zaburzeń. Prasa belgijska domaga się 
ustąpienia ministra spraw wewnętrznych, 
pomawiając go o udział w zabiegach poli- 
cyi, która utrzymywała agentów prowoku- 
jących. 


"
 . '" 
,,
 


h 
n 
n 
r 
j, 
ł 

 
t 

 
z 
P 
ł 
lJ 
r 
i 
h 
li! 
U 
s 
k 
n 
c 
g 
r 
k 
a 
p 
" 
v 


Telegrafowany kurs wiedeński. 
Wiedeń, 10 maja 1889, godzina 1 
minut 45. Alp. Tow. górno 73'.20 W ęg. akcye 
kredyt 310'-, Akcye anglo-austryackie 129.75, 
Akcye banku Union 233.20, Akcye kolei Ka
 
rola Ludwika 207'-, Akcye kolei I,ółnocnej 
259.50, Akcye kolei południowej 10860, Akcye 
kolei AlfoId. -.-, Akcye kolei Elżbiety - .-- , 
Akcye kolei Lwowsko - Czerniowieckiej 233'-, 
Akcye kolei węg. półuocno-wschodniej 1
7'-, 
WiedeiJskie lOBY 147'-, Akcye kolei Rudolfa 
-.-, Akcye kolei Albrechta --.-, Węgier- 
skie obligacye państw. w docie -'-, Gali- 
cyjskie obligacye indemnizacyjne 105'25, Losy 
regulacyi Cisy -.-, Losy tureckie 36'70, 
4-pI0C. węgi
rska renta złota. 103'12, Akcyi 
związkowego banku 111.90, Akcye banku obro- 
towego -.-, Akcye kolei państwow
j 241'75, 
Rubel papierowy 1'27'-, W
gierBkie losy 
97.55 Marka niemiecka -.-, Kolej Karola 
Llldwika. -'-, Akcye tytoniowe 114. -, Akoye 
banku dla krajów koronnyob 237'60. Usposo- 
bienie bez tranzakcyi. 
Wiedeń, 10 maja 1889 , godzina 5 
minut 30. Akoye kredytowe -.-, Anglo- 
aUBtryackie -'-, Unionbank -.- Koll\i Ka- 
rola Ludwika -.-, Południowa -'-, Ben- 
ta papierowa --, galJcyjskie listy za- 
stawne -' -, galicyjskie obligacye indemniza- 
cyjne -.-, galicyjski bank rustykalny --.-, 
Logy z roku 1i83 _. -, Napoleondor -.-.-, 
Rubel papierowy -- '-. UBposobienie --', 
Wiedeli, 11 maja 1889, godzina 10 
minut :30. Ak
YH kredytowe 298.50, Anglo- 
austryaekie 129'80, Unionbank 233 60, Kolej 
Karub Lu,lwika -:-
 Połuduiowiio 108'-, 
Renta papiero.'!a . - 5-pr('. galio. hipoteczne 
listy zastawne .-..- , galic. obligacye indemni- 
zacyjne -.--, do -.- ._-, 4 J !J prc. listy zasta- 
wne banku kr
jowego 97'75, lil/J-pre. pożycz- 
ka kr"jowa. z roku 1883 9610, Napoleondor 
944'-- Rubel papierowy -'--. Usposobienie 
słabe. 


( 


1J 
E 
E 
E 


I 


f 
1 


'I 


I 
L 


. 
O 


Ii 
C 
O 
l' 
F 
5 


[ 
D 
ri 
p 
R 
1 


Telegramy zbożowe z dnia. 10 ma- 
ja 1889. W i e d e ń: Pszenica za 100 kilo 
-.- do __o .-- zł, żyto -.- do :-.- zł., 
jęczmień -' -- do -' - d., kukurudza -.- 
do -'
 zt, owies -'- do -'- zt, oko- 
wib per ! 0.000 litr procent 14'75 do 15'- 
złr. S z c z e c i n: Ps
enica -' - zt, rzepak -.- 
zł, spirytus -.- do -'- zt, kukurudza -.- 
Kolonia. -.- zł., rzepak -'- do -.- d. 
złr. za 100 kilogramów na jesień. B u d a- 
p e s II t: Pszenica na jesień 7'26 do 7'27 zle. 
B e rl i n: Pszenioa żółta (na maj) 188.- 
do - - zł. żyto -' - zł. spirytus 35'40 zł. 
rzepakowy olej -' - zł. P a r y i: mąka na mies. 
bież. 53.10' olej rzepakowy -'-.-. fr., SpiTY 
tUB -.- do --'- fr. 


ri 
c
 


z: 
t! 
Vi 
B 
s: 
9 


Ot/f>owi..,hbtlnv RAt/aktor Adam Kr811howlARld 


Nade
łane. 


Zmiana pomieszkania. 


Vi 
fI 


W szach nauk lekarskich 


n 
n 


Vi 
Vi 
n 
j(
		

/DIGCZAS002001_1889_109_0007.djvu

			i- 


a. 
l- 
)- 
la 
[1- 
j- 


3- 
ra 
ta 
tą 
e- 

 - 
L- 


il 


1 


re 
5, 


a- 


,ej 
re 


fa 


Ir- 


li- 
sy 
), 
p 
)- 
5, 
'1 
la 
fe 
0- 


5 


0- 
&- 
11- 
,- 
IP.- 


-, 


-, 


10 


)- 
ej 


le 
i- 
1&- 
z- 
Jr 
ie - 
lo 
t., 


)- 


lo - 


r. 


l. 


g. 


'1 


i 


Nadesłane. 


Wiecznie odmładzająca się natura! W cią. ' 
hu roku wyd:delają się nieust,mnie z krwi niazdatlle 
materye, które, gdy w należyt,ym czasie nie wstaną 
na zewuątn wyprowadzone, wywołać mogą najróf.no. 
:odniejsze, a często ciężkie choroby. Na wiosnę i w 
Jesidni jest jednak wbściwa pora do usunięcia z cia. 
ła .nagromadzony.::h tam niep"trzebnych li dzialaniu 
pOjedynczych orgauów na przeszkodzie stojących ma- 
teryj i soków (Zólci i flegmy), co się u.l!:utecznia 
przez lrllwidlową zdrowiu nieszkodliwą kuracyą i 
za
obieg. tero innym ciężlriero cierpienioro, które 
przez nagromadzenia pOdobny"h soków, latVlo wywo- 
lane być mogą. Nietylko db tych osób, które cierpią 
na zboczenie w trawieniu, z
thnia, wzdęcia, wy- 
:zuty skórne, uderzenia krwi, zawrót glowy, ci.pźkość 
l umęczenie w czlonkach, hipochondryę, Jryste ryę, 
hemeroidy, boleści w żołądku, w wątrobie i w ki. 
szkach, ale także osobom zdrowym lub 'iII. takowych 
uchodzącym nie możemy doŚĆ 11silnie po:edć, by się 
starali przez stowwną i regularnie przepl'owadwną 
kuracyę, zachować sobie VI pełnej czystości i sile 
nader cenny sok życia. Jako n3,jwyborniejszy w tym' 
celu środek, można każa€mu najgoręcej polecić pi- I 
gułki szwajcarskie apteknza Ryszarda HI and ta, któ. : 
re przez nasze naj wybitniejsze powagi medyczne ja. i 
ko skuteczne i zupełnie nhnkodliwe 1:IZll&ne zostały, 
a które nabyć można w aptekach po cenie 70 ct. od 
pudelka. Njj,leży jednak zważaó na to, by nie naby- 
wać na
ladowanego wyrobu, . nie mającego bdnej 
VI artoB CI. - 865 ! 


Ciągnienie już 15 maja 1889. 
Główna wYl?rRna: 
1.00.000 złr. 
JP-Jr4B=---el!!iJ"'JIT 
na losy Cisań.skie 
po złr. 2.50. 
Główna wygrana 50.000 zł. 
Promesy na 4 % losy 
Banku węgiersko hipotecznego 
po 2 zł. sprzedaje 1498 
August Schellenberg 
Dom bankowy i kantor wymiany 
we Lwowie. 


MATTONIGG.? 


8ZVIAWA - ALKALICZNA 
najlepszy nauój stołowy i 
orzezwiający 
wypróbowany w swych skutkach 
przeciw kaszlowi, słabościom 
ga.rdła, żołądka j katarom pęcherza 
HBlll'. Mattoni W Kar!sbadziB i WiBdniu. 
i Czytelnicy nasi, wyjeżdżający na 
)- 
, stawę powszechną do Paryża, zechcą me- 
wątpliwie zwiedzić wielkitJ maga.zyny no- 
wości "AU PRINTEMPS", 64, Boulevard, 
Haussmann, będące jedną z ciekawości Pa- 
ryża. Szczególniej jest zajmującą sala ma- 
chin, urz
dzenie jedyne w świecie. 


7 


Pociągi kolejowe 
(podług zegara lwowskiego) 
Prz.ychodzą do Lwowa: 
Z Krakowa: o godz. 8 min. 50 rano pociąg 
osobowy, o godz. 4 minut 3 po pot po- 
ciąg kurjerski, o godz. 7 minut 15 wie- 
czór pociąg mięBiany, o godz. 9 min. 28 
wieczór pociąg osobowy. 
Z PodwoIoczysk : na dworzecz główny lwow- 
ski: o godz. 3 min. 15 w nocy poeiąg 
mięszany, o godzinie 2 min. 20 po poł 
pociąg kurjerski, o godz. 7 wieczór 
pouiąg mię,'zany. 
i Z Czerniowiec : o godz. 6 min. 40 rano 
podąg mięszany, o godz. 8 wieczór po- 
ciąg pospieszny, o godz. 11 min. 6 w Ces. król. generalna Dyrekcya 
nO 
" " "4 pr. 'l" 56 Ę' 93- 
Listy Muzne g. Z. kro wi. (dawniej -
 
6 prc.) 3 pr. w. ;{. IV likwid[l,cyi 15 
Listy dlużne g Z. kro wl. (dawniej 
5 pr.) 2 1 /\1 pr. wa. w likwidacyi 
3. List, dłuźne za 100 zł. 
Ogól. roI. ilred. Zakładu dla Gal. 
Bukow. 6 pr. los w 15 lat. 
4. Obligi za 100 zł. 
Indemniz. gal. 5 pr. m. k. 
Oblig. Komunalne gal. Zaki. kred. 
i włośc. (daw. 6 pr.) g pr. w. a.. 100 50 101 50 
Oblig. komunalne Banku krajo- 
wego 5 fr. w, a.. I emisyi . 
Pożyczki kro z r. 1873 po 'i pl'. wa. 
poźyczki kro z r.1883 po 4 1 /. pr. wa. 
5. Los, miasta Krakowa 
" n StanisJ:awowa 
6. Monely. 
Dukat holenderski 
Dukat cesarski 
Napoleondor .... 
Półimperyał. . . .'. 
Rubel rossyjski srdJrny 
" "papierowy . 
1'0 marek niewleckioh . 


dr. et. 
ZO
 50 

36 - 
293 - 
216 .- 


104 li) 
98 50 
101 f1(} 
Wl 
. 
lO] 60 
94 Vo 
99 75 
94 - 


57 50 


48 - 


105 - 106- 


104 -- 106- 
96 40 9',' 40 
26 50 Z9- 
36 - 38 50 


5 59 5 69 
5 61 571 
9 U 9 51 
9 67 9 77 
1 36 1 48 
1 26 - 1 28- 
;)7 75 58 75 


Kurs gie
dy wiedeńskiej. 
Dnia 9 maja 188:1. 
I. Dług pańsiwa. płacą ządają 
JedJa.olity dług państwa w banknot. 
roaj-listopad . . . . . .. 85.55 85.75 
luty-sierpień . . . . . .. 85
5 8555 
Jednolity dług państwa w Brebrze 
styczei\.-lipiee'. . . . . .. 85.95 8iU 5 
kwiecień-październik . . . . . 86.l\5 86.25 
LOBY z roh 1854 po 250 zł'r. m. k. 4 pr. 136- 137.-- 
" " 1860 po 500 zł. w. a. 5 pr. 144.2(' 144.60 
n " 1860 po 100 d. 5 pr. 147' .. 148.- 
" " 1864 po 100 zł. 180.50 181.- 
" n 1864 po 501.l. .. 1Sl/.50 181.- 
Benty Co Ul. po 42 litr. auatr.. - - - - 
l.lsty zast. domen. pal'tstw. po 120 

t 5 pr. ........ 151.2:-) 151.'i5 
Renta, p,tpiEcrowa 5 pr. z r. 1881. . 100.85 10L15 
Austl'. renta r.ł. wolna od podat. 4 pr. 110.- 110 Ż O 
2. Obligacye indem. 5 pr. (1.a zł. m. k.) 
Bukowiny . . 104.50 -.- 
Galieyi . . . 105.- 105.50 
Niźszej Austryi 109.50 110.25 
Siedmiogrodu . 105,50 106.- 
Węgier . _ . 105.!i0 106.-- 
3. Akc,e. 
Bank Anglo-auBt. 200 zł. emit. zł. 1
0 129.9J 130.40 
Inst. kred. dla handlu po 160 zł. 299.75 :100.- 
Nlźszo-austr. tow. eskomt. po 500 zł. 546.- 550.- 
GaL banku hip. po 200 zł. ... -.-- -.- 
Gal. banku d. han. i prz. a 200 zł. wpl. 40pr. -'- 
Gal. zakt kred. ziem. a 200 zł. . . _.,- 
Bank dla krajów koronnych a 260 zł. 
wpt 50 pr. . . . . . . . 
Bank austro-węgiersko a ()OO 
ł. . 902.- 904.- 
Kol. Albrechta a 200 zł. w srebrze. -.- -- 
\ust. Tow. żeglugi par. dun. po 500 zł. m. -. - -.- 
Kol. Cesarz. Elżbiety po 200 zł'. m. -.- -.- 
Kol. Preszów-Tarn. (w. a.) a 200 zł. -.- -.- 
Północna kolej po 100:; zł. m. k. 2590. 2600. 
Kol. Kar. Ludw. po 200 zł. m. k. 207.50 
08.- 
Lwów.-Czern. kol. l po 200 zł. a. w. 232.25 233.25 


płacą żądają 
Tow. koL zel. państw. po 200 zł. m. k. 240 51) 241 - 
Połud. koL państw. po 200 zł'. w. a. ::'09.25 109.75 
L kol. \Vęg. gał. a 200 zł. w srebrze 191.50 192.- 
4. Lisi, zasl8wne 10sowanG. 
Og61ny rolniczo-kredytowy Zakład dla 
Galicyi i Bukowiny w 15 l. 6. pr. - _ _ _ 
Powsz. au:;;tr. zak. kro ziem. 4 1 / i pr. w 
złocie w 50 1. ,...... 119. I 12u.- 
n " n premie we po 3 pr. 1\)9.75 110.25 
GaL zak. kl'. ziem. Krak. lOB w 181. 6pr. 91.90 . 
n " " " "w20 l. 7 pr. 95.- 97.50 
n l1. n " "IV 36 l. 6 pr. 94.50 9,5.25 
Gal. Tow. kred. IV. a. po 4 pr, . . 96.30 -.- 
" " " n po 5 pr. . . 101.10 101.35 
" " n " po 5 pr. w 
37 latach zwrotne ...... 101.10 101.35 
R1Uku kr:tj. 4 1 /.. pr. wa. los. w 51 1 /\1 l. !J
. - 98.50 
Ob
igi bwnnall1\J Banku krajowego .- 
l> pr. W. a. I emisyi, . . . . . 100.25 -.- 
GaJ. banku hip. 5 pr. w 413 l. wy!. 100.25 100.8;; 
Banku anst. węg. 4 1 /\1 pr. ... 1(}1.75 102.25 
Węg. Tow. ziem. akc. po 5 pr. . 1C1.70 10'3.- 
" Zakł..kr. ziem. po 5 1 /. pr. . 102.40 -.- 
5. Obligac,e z prawem pierwszeństwa (za 100 zł.) 
Kolej Albrechta a 300 zi. 5 pr. aw. 10175 102.75 
Tow. kol. żeL Preszów-Tarnów (w. ex.) 
a 300 zi. 5 pr. w srebrze . . , 101.- 101.60 
Kolej pólnocna po 100 zł. m. k . , HJCt .75 101'25 
" . " po 100 zi. W. a. . . 101.50 102.50 
Kolej gal. Kar. Lud. emisya z. r. 1881 
po 3łiO zł'- 4 1 i\l pl'. . . . . . . 101.30 101.90 
. dtto (J3rosbw-Sokal). 10i).50 101.- 
Koł. gal. Lwów-Czern.Ja.ss. emisya a gOO 
zł. 4 pr. IV srebrze z r. 1884 . , 83.70 84.10 
z r. 1884 . . 91.- 91.60 
z r. 1866 .. .- - -- 
z r. 1872 . , - - -- 
Węg. gal. kol. a 200 zł. 5 pr. w. a. 101.-. 101.60 
6. L O s ,
 
Inst. kro dla han. i pr. po 100 zł. wa. 187.50 188.- 
Clarego po 40 zł. m. k. . . . . . 62.75 63.75 
Tow. żegl. par. na Dunaju po 100 zt m. k. 
Keglevicha po 10 zł, m. k. 


.
?,,"
.
_I!;!f.I'1'!": ----.------....-
y--------.,.-----._-=----=""--..-------,-l 


--..--. _.
,d"V1. " 0.- ..- . -- ------- _._. 
 --_.--------- 
 "M.a W -. ' ir'r.
----r-== 


.. 
 
.
 =łE JW" .
 
.. 
 


płacą ż,-daJą 
27.25 
8.- 

6.- <16':'0 
63.75 6ł.75 
61. 75 62.25 
20.80 21.20 
13 
O 13.60 


Losy miasta Krakowa po 20 zł. w. a. 
Pożyczka miasta Lublany po 20 zł. 
Pożyezka miasta Budy po 40 zł. w. a. 
Paifiego po 40 zł. m. k. . . . . . 
Czerwon. krzyża aust. Tow. po 10 zł. 
" " węg." po 5 zł. 
Fundacya. szpitala Arcyks. Rudolfa. 
po 10 zł. w. a. . . . . . . . 21.- 21.50 
Sa1111a po 40 zł. m. k. . . . . . 6ł.25 65.25 
St. Genois po 40 zł. m. k. . . .. 64.- 65.- 
Pożycz. m. Stanislawowa (po 20 zł. wa.) -.- 
8.- 
Pożycz. Tryestu po 100 zł. m. k. . -,- 158.- 
n "po 50 zł. w. a. 76.- 
Waldsteina po 20 zł. m. k. .. ł2.50 4a.- 
WindischgriHza po 20 zł. m. k. . 58.75 
7. Weksle (za 3 miesiące). 
Augsburg na 100 zł. w. p. n. . 
Berlin za 100 marko w. p. n. . . 
Frankfurt za 100 marko W. p. n. 
Hamburg za 100 marko w. p. n. 
Londyn za 10 f t. szt. ... . 118 80 11!!.15 
Paryż za 100 fr. . . . . . . 4'1.07.50 47.12.50 
Kur s z ł ó I a. 
Dukat cesarrki men. 5.64.- 5.fl6.- 
" pełnej wlgi 5.61.- 5.6a- 
Korona ..,. 
20 frankówka 
Rossyjski półimperyał 
Talar związkowy 
Srebro . . . . , . 


;42. 50' 9:43."50 
9.'11.- 9.73- 


---.--.- -.-.- 


-.--.- -.-.- 


Z lwowskiej Izby handlowej l przemysłowej. 
Telegrafowany kurs wiedeński. 
dnia 10 maja 1889. 
Jednolity dług państwa w banknotach 
" " " w srebrze . 
Rentawzłocie. . . . . . . . . 
5 pr. austr. renta marcowa .... 
Akcye banku austro węgier. '. . . 
" "kredytowego wiedeńskiego 
Londyn . 
Napoleondor . . . . 
Dukat cesarski men. . 
100 marek niemieckich 


zl. ct. 
b5 QO 
86 05 
110 10 
100 95 
901 - 
298 75 
118 90 
9 43 1 /. 
5 6
 
&8 ló 


.. i.._ 


.J .Ii. 
 -

.. ..-
-
_ 


zł. odbędzie się dnia 4 czerwca 1889 i dnia rozpisaną została egzekucyjna licytacya po- 
2 lipca 1889: każdym razem o godzinie 10 łowy realności pod nr. 124 wJeleśni dłu- 
rano w biurze sądowem nr. 20 przymusowa i zniczki własnej na dzień 12. czerwca i 17. I 
sprzedaż realności dluznika a to: 1/6 czę. I lipca 1889, każdym razem o godzinie 10ej 
ści realności pod J. k 2 w Kupnie polożo- ; rano. 
nej, wykazem hipotecznym 12 tejże gminy t Wady um 27 zł. 
objętej i całej realności pod 1. k. 45 w I Cena szacunkowa i wywołania 262 d 
K
pni
 połoźonej wyk. hip. 13 tejże gminy i 65 ct. . . .. . 
objęte,). i Kuratorem mewjadomych wierzycielI 
Cena wywolania, która jest także ce- : ustanowiony adw dr. Udziela. 
ną szacunkową, wynosi 56 zł. 66 ct. i 52 i Resztę warunków licytacyjnyc
, wy- 
zł. w. a. j ciąg hipoteczny i protokół oszacowanIa mo- . L. 3214 . (3248 1-3) 
Wady:um 10 prc, tej 
eny. i żna prze.i
zeć w. reg
str
turze
 ! .. W tutejszym są
zie odbę.dzie się o go- 
Na plerwszy.m terminIe. re
lność tylko ! Żywiec, 16 kWletma 1889. i dZ
nIe 10 rano w dn!u 
9 ma.Ja 1889 powy- 
za cenę wyw
ł
lll
 lub wyżeJ teJ ze, na dru- . .) \ żeJ ceny szacunkowej, zaś dma 26 czerwca 
giro zaś termm
e l poniżej ceny wywołania I L. 12177. . S . db C3 d Oą5 
-3) : 1889 na wet poniżej takowej, licytacya 5/8 
sprzedaną będzIe. . . W tutejszym 
dzle o ę zle SIę o go= części i realnośd l. 176 w Zaborowi e Ja- 
Kuratorem niewiadomych wierzycieli I dZlllle !O rano w dmach .13 czer.wca 1.889 : dwigi Dupakowej własnej, na rzecz Sume- 
jest adw. dr. Tarnawski. i POWYŻEJ ceny sza
u
kowe.l, .z
ś 
llJa 18 lIpca rR Schneidera. pto 41 zł. 10 ct. z pn. 
Resztę warunków licytacyjnych i wy- i 188,9. nawet pom
eJ takowej llCytac
a 2/3 I Cena. wywołania 1125 zł. 
kaz hipoteczny można przejrzeć w regi- I CZęSCI z po
owy ciała tabl
larnego ?b.lętego Wadyum 112 zł. 50 ct. 
straturze. J. I wy
aze
 hlp?tecznym ,1. 645 kSlę
1 
runt
- ! Resztę warunków, akt oszacowania i 
Przemyśl, 15 kWIetnia 1889. I weJ gmmy ml
sta 
rodek, dłu.żlllkow MI- ; wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tus. re- 
L. 4857. (3109 3-3) 
 I chała Pop ho . l Ma
cllla Hąowkl własnych,. gistraturze. 
C. k. Sąd powiato
y miej\,>ko-delego- L. 1349. . (3137 3-3) I na rzeez gmln
 .mIR.sta Groaek pto 80 zł.: C. k. sąd powiatowy 
wany w Przemyślu poda.le do powszechnej C. k. Sąd I!0wlatowy w Żywcu ogła- I z przynależytosclaml.. i Radłów dnia 31 grudnia 1888 
Wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej An- sza że w spr
wle egzekucyjnej Majchra I Cena wywołania 806 zł. 50 ct.!' . 

y z Suszyckich Rużyckiej przeciw Jędrze- Klimczaka 
 ywca przeciw Magdalenie j Wady um 81 zł. 
 
Jowi Suszyckiemu o zapłacenie kwoty 40 j Klimczakowej z Jeleśni o 140 zł. z przyn. . Resztę warunków, akt oszacowania i \ 
"Gazeta Lwowska" Nr. 109 z dnia 12 maja 1889. 


Licytacye. 
L. 575. (3083 3 - 3) 
W tut. Sądzie odbędzie się o godz. 10 
rano w dwóch terminach a to dnia 13go 
czerwca 188H powyżej ceny szacunkowej, 
zaś dnia 18go lipca 1889 na.wet ponizej 
takowej licytacya realności licz. 77 według 
wyk. hip. 21 księgi gruntowej gminy kata str. 
Ramienobród }i
edka Chmielowskiego wla. 
snej na rzecz Berischa Gottlieba pto 27 zł. 
90 ct. 
Cena wJwołania 48 zł. 50 ct. 
Wadyurn 4 zł. 85 ct. 
Resztę warunków, akt oszcowania i 
wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tusąd. 
registraturze. 
Dla wierzycieli hipotecznych ustano- 
nowionym kuratorem Stefana Hodija w Ka- 
.rnienobrodzie. 
Gródek, dnia 20 lutego 1889. 


wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tusąd. 
registraturze. 
Dla nieznanych z życia i miejsea po- 
bytu Gitli Griiner i dla wierzycieli hipote- 
cznych, ustana.wia się kuratorem c. k. no- 
taryusza Adolfa Henzego, dla mieszkające- 
go zaś w Odessie Enocha Griinera. p. Fran- 
ciszka Bobowskiego w Gródku. 
Gródek, 12 stycznia 1889.
		

/DIGCZAS002001_1889_109_0008.djvu

			L. 8385. (2582 3-3) I gim zaś terminie i poniżej ceny wywoła- jednej raty 12 zł. 16 ct. 
C. k. Sąd powiatowy w Komarnie po- nis sprzedaną będzie. i Cena wywołania 350 zł. 
daje do powszechnej wiadomości, że w ce- Kuratorem niewiadomych wierzycieli! Wadyum 10 prc. 
lu zaspokojenia pretensyi Towarzystwa za- jest adw. dr. Dvliński. i Kara.torem wierzycieli nieznanych p. 
liczkowego w Komarnie w kwocie 111 zł. Resztę warunków licytacyjnych i wy- Ignacy Szydłowski w Lubaczowie. 
36 ct. z przynależytościami przeprowadzi kaz hipoteczny można przejrzeć w regi- Resztę warunków przejrzeć możn:i w 
tylko na jednym terminie t. j. dnia 14go straturze. tus. registraturze. 
czerwca 1889 o godzinie 10ej rano egzeku- Przemyśl, 20 marca 1889. C. k. Sąd pow.iatowy. 
cyjną publiczną relicytacyą realności, wy- Lubaczów, 30 marca 1889. 
kazem hip. l. 587 księgI gruntowej gminy L. 4580. (2732 1-3) 
Komarno objętej, dłużników Karola i Ka- C. k. Sąd powiatowy miejsko-delego- 
tarzyny Mihułków własnej z tem, że na wany S. II. we Lwowie rozpisuje, ce-:lem 
tym terminie realność ta za jaką bądź cenę ściągnięcia na rzecz masy konkur. Towarzy- 
sprzedaną będzie. stwa galic. kasy zaliczkowej we Lwowie 
Cenę wywołania stanowi wartość sza- sumy 1106 zł. 62 et. z przyn. licytacyę re- 
cunkowa tej realności w kwocie 150 zł. I alności pod nr. 115 w Zamarstynowie An- 
wal. austr. toniego i Katarzyny Kutscherów własnej, 
Wadyum 15 zł. w gotówce. wyk. hip. 4 i 152 gminy ZamRrstynów 0- 
Resztę warunków relicytacyjnych, wy- bjętych na dzień 17go czerwca 1889 i na 
ciąg hipoteczny i protokół oszacowania po- dzień 15 lipca 1889, zawsze o godzinie 10ej 
wyższej realności można przejrzeć w tusąd. rano, w biurze 4. 
registraturze. Cena wywołania realności 1. wyk. 4 
Kuratorem niewiadomych wierzycieli 6679 zł. a realności l. w. 152, 1440 złr. 
hipotecznych p. Łuszpiński c. k. notaryusz wal. aust. 
w Komarnie. Wadyum 667 zł. 90 et. 144 zł. wal. 
Komarno dnia 1 listopada 1888. austr. 
Na pierwszym terminie realność tę na- 
być można za lub wyżej ceny wywołania, 
na drugim i poniżej. 
Resztę warunków, protokół opisania 
przynależytości ocenienia, tudzież wyciąg hi- . 
poteczny przejrzeć można w tusądowej re- 
gistraturze. 
Kurator njewiadomych wierzycieli adw. 
dr. GOl'ecki. 
Lwów, 6 kwietnia 1889. 


L. 12270. (1987 3-3) 
W c. k. Sądzie powiatowym w Zółkwi 
w sprawie egzekucyjnej DymitrR Lewkiewi- 
cza przeciwko Piotrowi Hornung o zapłace- 
nie kwoty 275 zł. z przynależytościami, od- 
będzie się na rzecz Dymitra Lewkiewicza 
publiczna licytacya przymusowa realności 
wykazem hipotecznym L 110 i 1/3 części 
realności w. h. 361 dla gminy kat. Mierz- 
wica objętej, własnością Piotra Hornunga 
będącej dla powyższej pretensyi za hipote- 
kę służącej łącznie na 2128 zł. 33 ct. oce- 
nionych, w dwóch terminach a mianowicie 
na dniu 8 lipca 1889 i na dniu 12 sierpnia 
1889, każdym razem o godzinie 10ej przed 
południem. 
Na pierwszym terminie będzie real- 
ność sprzedana tylko powyżej ceny szacun- 
kowej, lub za tąż cenę, na drugim także po- 
niżej ceny szacunkowej. 
Wadyum 212 zł. 84 ct. 
Kuratorem dla nieznanych wierzycieli 
ustanowiony adwokat dr. Korol w Zółkwi. 
Reszta warunków licytacyjnych, wyciąg 
hipoteczny i akt ocenienia. do przejrzenia w 
tusąd. registraturze. 
Z c. k. Sądu powiatowego. 
Zółkiew, dnia. 20 lutego 1889. 


L. 1518 (3190 2.- 3) 
W tutejszym Sądzie odbędzie się o 
godzinie 10 rano w dniu 21 maja 1889 po- 
wyżej ceny sllacunkowej, zaś w dniu 26 
czerwca 1889 nawet poniżej takowej, liey- L. 441 (3054 3--3) 
tacya realności L 35, 41 i 31 w Boberce Na drugą zwyczajną dnia 17 ezerwe:t 
położonej ciała tabularne'go nie stanowią- 1889 o godllinie 9 rano rozpoczynającą się 
cej dłużnika Abrahama Brumera własnej kadencyę sądu przysięgłych w Przemyślu 
ntt rzecz Eisiga Sege! pto. 500 d. zpn. mianowanym został c. k. rad.'a Dworu pre. 
Cena wywołania 360 zł. zydent sądu obwodowego Pressen przewo. 
Wadyuill 36 złr. dniczącym, zaś c. k. n, dca wyższego sądu 
Resztę warunków, akt opisania i 0- krajowego Freyberger, tudzid c. k. radcy 
szacowania i wyciąg tabularny wolno przej- sądu kra.j?
ego Leszczyński, Skala, S.ch
idt, 
rzeć w tut. registraturze. . Przybylski I sekretarz rady SzechowlcZ Jfjgo 
Dla nieznanych z życia i miejsca poby- . zastępcami. 
tu ustanawia się kuratorem c. k. uotaryusza Przemyśl, 1 maja 1889. 
p. Teliszewskiego w Turce. ,- 
Turka dnia 15 marca 1889 L. 16201 (3147 2---3) 
, , C. k. Sąd krajowy we Lwowie na pod- 
-- st.awie do(.hodzenia w skutek prośby W olfa 
Redlera:vel Troedlera de pratJs. 10 kwietnia 
1886 I. 27270 przeprowadzonrgo, wzywa 
niewia'jomego z życ;a i miejsca pobytu E- 
L. 4675 (3218 2.-3) 

sza ,Rp
ler
 v(
l T[oedla uro
zonego dn}R 
C. k. Sąd obwodowy w Kołomyi ni- I ",I pazdzlermka 1842 w. Zó
kwJ z. m
łZen- 
niejszem wiadomo czyni, że równocześnie: stwa . 
lllbne
o 
 olfa I 
tIe .Redlerow vel 
otwiera się konkurs do całego ruchomego,! !
'oedlow, ktor,Y ml
ł po
a.!
n;tll1e. pr.ze
 l
ty 
L. 691 (3252 1- 3) jakoteż w krajach, w których ust&.wa kon-: 3" ?om rodzJcIelskl OpUSC1C I z Jaklms me- 
Zabnieński c. k. sąd pow. ogtasz!!., iż I kursowa z :25 grudnia 1868 m. 1 dz. u. p. i z
aJo.mym z nazw!ska. furmanem do. CZg
- 
celem zaspokojenia należytości Kahnana. p. z roku 1869 obowh!zuje po
ożonego nie - : nIOWlec cele
 szuk
nła zarobk.u .poJ
C!laC, 
Grossbarda w kwocie '25 zł. z pn, odbędzie ruchomego maji
tku kramarza Salomona Schal- [oraz wszYI;tklCh, .k
orzyby o 
yclU I 
leJ.scu 
się w tut. sądzie w dniach 22 maja .i .
6go '. ler i ,te do kierowa
ia tym 
onkursem, usta: I pobytu tegoż zagm!One
o wHtdomośc .mlell, 
czerwca 1889 każdym ra'Gem o godzinie 10 . nowIOnym zostal Jako komIsarz konkursow.v ,aby, o tern 
lIt. Są.dOWI lub ustanowIOne m 
rano egzekucyjna licytacya realności Iw. 289 c. k.. Radca Sądu krajowego p Walter! dian w os.oble 
ut
J. adw. d
. Na
hansohna 
ks. gr. Zabno a Jadwigi UraIDowiczoweJ zaś .lako tymczasowy zawiadowc:. tejże ma- ku
atorowl dO.nIcślr w pr
eClągu .Je
nego z 
własnej. sy adw. dr. Steia. dnIem 15 maja .1889 konczącego SIę roku, 
Cena wywołania 150 zł. W zywa się zatem wszystkich wierzy- gdyż. po upływie tego czasu na ponowne 
Wadyum 15 zł... cieli konku,rsowych, ażeby wszystkie swe! z . żfl.
a
Ie .Wolfa. Redlera vel Troe?la tenże 
Res\5tę warunków lIcytacYjnych przej - kt6regoba,.dz tytułu pochodzące ros
cz.enIa, I 
hasz Redler. vel Troedler za zmarłego u- 
rzeć można w registraturze. nawet g.dyby co do takowych spór JakI by
 I znanym będzIe.. ., 
Zabno 29 marca 18iS9. w toku, dol 8 czerwca 1889 wedle prze- We LwowIe, 4 maJa 1889. 
, p
sów ustawy konkursowej i pod zagroże-! L 2425 ( 3094 3-3 ) 
L. 186. (3240 1-3) nIem podanych tamie następstw prawnych . C k S d b d k' 
Dnia 24 maja 1889 odbędzie się w w tutejszym Sitdzie zgłosili i aby na ter- ." ą . o '!f o owy rzeszows I .w 
kancelar y i c. k. Zarz
du salinarne g o w Ste- minie na dzien 12 czerwca 18'89 o 9 godzinie spra
Ie egzekuc.YJu
J .Izaaka Karpfa przecIw 
oz; d ) d . d l . k . d . l . I nIewiadomemu z miejsca pobytu Ignacemu 
bniku publiczna licytacya za pomocą pisem- prze pOtU nIem o l WI aCYl ogó neJ wyzna- K . . t 14 ł 50 t . d . 
n y ch ofert w celu zabez p ieczenia W y konać czonym który zarazem' jako termin U g odowy I .ra.sl!l0WJ p o z r.. 
 . zawla 
mla 
.' , . ., 11lllleJszem Ignaci'go Krasma, ze ustanoWIOno 
się mających w roku 1889 większych na- Się wyznacza, płynnosć l plerwszenstwu swych dlit nieU"o na ko-.,t jego' . b . 't 
P raN }Jlld J wnków salinarnych. pretensyj wyhzali. I '. o d ,' d >:;1, F ', lnIe ezpleczens wo 
h Zre ' zta wolno będ I ' e . . I I kOlatora a . /I. r. eehtdegena. . 1 wzywa go, 
Koszta rzeczony c napraw wraz z po- 
 :s " z wIerzycIe om, b k -' , dk' b' d ł I . 
trzebneml . illatery ałami obliczono wedłu g którzy wien . ytelności swe zg . .tosłl ą W y brać " a y urdtoroWI sro .1 o rony pu a ub ID- 
. . . . .' nego zastępc
 sadowI wskal.al. 
kosztorysów, które przejrzeć można w kan- na tym tennJnIe w mIejsce zawiadowcy ma- , n,' 18 k . t. 1889 
celaryi c. k. Zarządu w godzina.ch urzędo- sy, tegoż zastępcy i wydziału, innych IDę- zeszow, wIe ma . 
wych, na ogólną kwotę 3833 zł. 73 ct. wa. ŻÓW swego za
fania. . L. 745 . (3127 3-3) 
Oferty należycie ost
mplowane, styli- . Do potwlerdzema ty
czasowego za- C k. Sąd powiatowy w Wieliczce w 
zowane według formularza. dołączonego do wJadowcy. m,LSY, a względllle do wyboru no: spra\\ ie Barbary Fiolkowej przeciw Felikso. 
warunków licytacyjnych i zaopatrzone w wego. ZaWla?OWC
 
asy, teg?ż 
astępcy. l wi JuszfJzykowi i innym o rozdzial wspólnej 
10pr. wadyum winny być wniesione najda- wydw
k
 wlerzyc
eh, ustanawl
 Się termm własności realności lk. 2 w Suchoubie dla 
lej do dnia 24 maja 1889 do godziny 11 na dZI
n 10 IDaJa 1889. god
lllę 9 prze.d pozostającego w Felsztynie w Królestwie 
przed południem do rąk naczelnika c. k. połudlllem, na którym wI
rzY
lele 
o komI- I ! Polskiem 
acitJja W ojakowskJego ustanawia 
Zarządu salinarnego w Stebniku. sarza koukur.sowego zgł?SIe 
Ję m
J
. kuratorem Ignacego Limanowskiego. Wzywa 
Bliższe warunki przejrzeć można w Wresz
le ;zywa. SIę K WI
rzyc
elI
 k k tó-I się tedy Macieja Woj akowskiego, aby kura- 
kancelaryi podpisanego c. k. Zarządu sali. 
zy po za. o rę .em mIasta Otom
1 mJesz a- torowi środków do obrony jego praw słu- 
narnego w godzinach urzędowych. J1}, aby. mIe
zkaJącego w KołomYI 
ast
pc
 żących dORtarczył, inaczej bowiem złe sku- 
C. k. Zarząd salinarny. do odbIerania. uchwał są
owych 
amlanowal
 tki ztąd wYl!ikle sam sobie przypisać bę- 
Stebnik, dnia 8 maja. 1889. gdyż w przecIwnym razie na Ich koszta Idzie musiat 
niebezpi
czt)ństwo kurator dla nich zostanie Wieliczka, dnia 4 kwietnia 1889. 
ustanowIonym. 
Dalsze ogłoszenia, które w toku po- 
stępowania konkursowego jako potrzebne 
się okaż/)" zostaną w części urzędowej n Ga- 
zety Lwowskiej 
 ogłaszane. 
Z rady c. k. Sądu obwodowego. 
Kołomyja, dnia 25 kwietnia 1889. 


L. 657. (3208 1-3) 
Samborski c. k. S
d obwodowy og
a- 
sza, że w sprawie Jana Turskiego przeciw 
Jakóbi Stańczykiewiczowi i leżącej masie 
spadkowej Maryi Stańczykiewiczowej pto 
675 zł. z przynależytościami odbędzie się w 
biórze II. tegoż Sądu dnia 13go czerwca 
1889 i dnia 18 lipca 1889, zawsze o godz. 
10 przed południem przymus
wa publiczna 
licytacya do dłużników należącej realności 
1. k. 160 w Waniowicach powiatu sambor- 
skiego położonej wykazem hipotecznym 703 
objętej. 
Realność będzie na pierwszym termi- 
nie wyżej ceny wywołania 1260 zł. lub za 
takową, na drugim terminie także niżej tej 
ceny sprzedaną. 
Wadyum wynosi kwotę 126 zt i mo- 
że być złożone w gotówce, w książeczkach 
Kasy oszczędności lub w papierach publi- 
cznych na giełdzie wiedeńskiej notowanych 
według kursu ostatniego w dniu odbycia li- L. 68. (3189 2 -3) 
cytacyj w »Gazecie Lwowskiej" notowa- C. k. Sąd powiatowy w Rawie ogła- 
nego. sza, że celem ściągnięcia należytoś.ci c. . k. 
Akt oszacowania i warunki licytacyj- uprzyw. Zakładu kredytowego WłośClanskJe- 
ne w registraturze tegoż Sądu przejrzeć lub go w likwidacyi w kwocie 200 zł. z przyn., 
odpisać wolno. przeprowadzą zostanie W dniach 20go ma- 
O tem zawiadamiamy z życia i miej- ja 1889 i 17go czerwca 1889, każdokrotnie 
sca pobytu niewiadomych wierzycieli hipo- o godzir..ie 3 po południu w sądowej kan- 
tecznych Katarzynę z Pohoreckich Zbijew- celaryi egzekucyjna licytacyjna sprz,'daż re- 
ską, Antoniego Zbijewskiego, Salomeę z Za- alności dłużniczki ma
oletnjej Pt,raszki Ku- 
leskich Zbijewską, Barbarę z Sozańskich szta własnej, pod licz. kOliB. 60 w Holem 
Grabowską, Femę z Siemaszów Sozańską, (Łużkach) powiecie rawskim po{ożonej, wy- 
Michała Kakowskiego, niemniej też wszyst
 kazem hipotecznym 579 w całośei ksi
gi 
kic
 wierzycieli, któ:zyby .po dniu 11 sty- grunt. Hołe, zaś wyk. hipotecz. 559 w po- 
CZllIa 1888 do tabu
I .w.eszh, lub którymb
 I łowie objętej. 
uchwała ta lub pózllIeJsze uchwały w te.) I Cena wywobnia 400 zł. 
sprawie z jakichkolwiek przyczyn doręczone Wadyum 40 zł. 
być nie mogły do rąk ustanowionego ku- Na pierwszym tl'rminie sprzedaż na 
ratora adw. dr. Kohna z zastępstwem adw. stąpi tylko za lub wyżej ceny wywołania, 
dr. Witza. na drugim zaś także niżej tejże. 
Sambor, 31 marca 1889. Dla wierzycieli, którymby uchwała H- 
cytacyjna z jakiejbądź przyczyny doręczoną 
L. 3794. (3176 1-3) być nie mogła, lub którzy hipotekę na tej 
C. k. Sąd powiatowy miejsko-delego- realności po 27m listopada 1888 llzyskali, 
wany w Przemyślu podaje do powszechnej ustanowiony kuratorem p. Kuryłowicz c. k. 
wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej ga- notaryusz. 
licYJskiego Zak
a.du kre
ytow

o zi
mskie- . Resztę warunków i wyciąf? tabularny 
go w KrakowIe przecIw EI8IkoWI Fuss I przejrzeć można w tusadoweJ registra. 
o zapłacenie kwoty 2100 zł. odbędzie się dn. turze. " 
7 czerwca 1889 i dnia 5go lipca 1889, ka- Rawa 30 marca 1889. 
żdym razem o godzinie 10ej rano w biórze ' _.___ 
sadowem nr. 20 przymusowa sprzedaż real- L. 2530' (3210 2-3) 
ności dłużnika! objętej wy
az. hipot. 111, Dnia 12 czerw("a i 12 lipca 1889, ka- 
j:!;miny Rurko l wykazem hlpOt. 87 gminy \ żdym razem o god7.inie 1Uej rallO odbędzie 
Rureczko. .,. się W Sądzie tutejszym pnymusowa publi- 
Cena wywołallIa,. ktora Jest także ce- \ czna 
przedaż realności pod l. k.3i w Za- 
ną szacunkową, wynosI 5375 zł. pałowIe poł?zonej, wyk. hip. l. 37 objętej, 
Wadyum 538 zł. .. , , . I W spraWIe I n
 rze
z galic. Z
kł".du k(:edy.. 
Na pierwszym termID1e re.alnosc tylko . tow
go włośclan
klego w hkwldacy I. w
 
za cenę wywołania lub wyżej tejże, na dru- L wowlt! l) 13 rat pożyezkowych po 12 zł. I 


8 


! 
f. 


mi w tusądowym urzędzie ksiąg gruntowych 
przez interesowanych przejrzane być może. 
Lisko, dnia 31 marca 1889. 


L. 7634 (3162 3-3) 
S
d krajowy wyższy w Krakowie po- 
daje do wiadomości, ze Bronisław Peszko- 
wski mianowany c. k. nc:tflryuszem w Ska- 
winie po wykonaniu w dniu 1 maja 1889 
przysięgi dla c. k. notaryuszy przepisanej, 
zostaje upoważnionym do objęcia urzędu 
swego. 
Kraków, dnia 2 maja 1889. 


Upadłości. 


ł... 


I 
] 
I 
s 


r 


L. 15501 (3146 3-3) 
C. k. Sąd krajowy we Lwowie niniej- 
szym edyktem wiadomo czyni, ze Ludwika 
Steindl przeciw nieobjętej masie spadkowej 
po Ewie Sawickiej 2 małż. Raczyńskiej 3 
małż. Studzińskiej, względnie tejże niewia- 
dlJmym z imimia, z życia i miejsca pobytu 
L. 15 (3243 1--3) spadkobiercom, tudzież Feliksowi Raczyń- 
Na podstawie u.chwaly c. k. s
du obwo skiemu i Krystynie z Raczyńskich Dersowej 
dowego w Tarnowie z dnia 21 marca 18159 jako niewiadomym 'l życia i miejsca poby- 
ł. 3658 usuuiętym zotJtał Markl1s Heuman tli spadkobiercom śp. Aleksandra Raczyń- 
z za.rz
	
			

/DIGCZAS002001_1889_109_0009.djvu

			, 
J 
I 


1 
1 
l 


3 


3 


) 
'V 
'i 


,1 


a- 
J 
O 


" 


:) 
,. .J 
a 
e 
a 
a 
L- 
I- 
1-  .. ) 
1- 
[8 
eJ 
3 
1- 
lu 
l- 
eJ 
r- 
i. 
LU 
)y 

e 
II 
15 
1. 
vą 
z 
n- 
e- 
[1Y 


o- 
m 
UH. 
lr. 
lr. 

J - 
a. Ię 
;0- 
ue 
Le- 
ili, 
u. 
lki 


9 


i '- 
: 


n r 


- 


Dla właścicieli dóbr, 
architektów i pokrywaczy dachów. 
E:r:n.il Ku.ź:n.iecki 
OśwIęcim, dworzec kolei, (Galłcya) 
polaca swoje wyroby, jako to 
papę dachową i produkta 
własnej fabrykacyi. 
Przedsiębiorstwo pokryć dachowych papą i cementem drzewnym według najnow- 
szej metody, z kilkuletnią gwarancyą. Asfaltowanie, jakoteż wszelkie w zakres 
tego fachu wchodzące roboty, wykonywa szybko i po cenach umiarkowanych. 
__ Prospekta, ceny i wzory na usługi. ____ 
Agentura i skład dla Lwowa u p. Perlbergera, ulica Sykstuska Nr. 30. 
Il 


390 


r.--w:Lwowie skład gł9 wn y w magazynach P. K.MU(O'lASC , HA, 
 . l 
I ! 11 wBzyotkich aptekarzy, fryzJet'ow - ;1
1' 
... i --- ..,rum. 1\11 ).1." 
l
"_-yE

 ;

'

5
i,:':

;
!

 
-- -1-1f I "ik!iI _
- , 
 
, -- 
S""VV'J.szy tJ:a:c.spo:rt 
w wielkim wyborze 
Płócien, bielizny stołowej, chl1fon6w, 
chusteczek do nosa białych I kolorowych 
oraz wielkI wybór 


po 3.10 metrów, wystarczające na wielki garnitur 
męski, z powodu wielkiego nagromadzenia, sprzedaje 
się po ce
ie zł. 4.:;U do zł. 12 od resztki. Wielki 
zapas peruwienu, doskinu, trikotu, wszystkie gatun- 
ki wybornych tow"rów gręplarskich, kamgarnowycb i 
materyj plóeiennych do prania. Wzory do wyboru 
Z czystej wełny owczej przeByla się z wszelką gotowością. PP. krawcy otrzy- 
'. mują obfite kolekcye w10rów ze sztuki krajanyeh. 
Tuchfabrlks-Nlederlage "zum weissen Lamm" in BrUnn. 1412 


R

ltki mat
ryj 


3020 
asfaltowe 


"11 


- 


l1Iaterye wełniane na suknie damskie 
otrzymał w wielkim wyborze i sprzedaje najtaniej 
Magazyn F. Knaner i Syn 
we Lwowie
, plac Kapitulny, 2. 
..... Próbki na żądanie odwrotną pocztą, franko. -:w  


 
. ą 

.. 10 

. ..; 
... 
 . 

 " 
 
4. ,'" J>.
 
Q -& "łc> / 

 <9.... 
 

 

. 
 

6 \rpat w górnych Węgrzech oddalona jest od stacyi kolejowPj Tepla' 
Trenzsin-Teplitz wzdlut rzeki Wliaga i nowo utworzcnęj linii "Bla
apassu 

O minut, a z Krakowa przez Oderherg-SiIJein dojecbać można w 9 go- 
dzinach. Najsilniejsze źr6dła siurczane gorące w calej Monarchii 
Austro- Węgierski
j doehodzac A do 40° temperatury C. Przepy- 
szne położenie w uroczej okolicy leśnej. Skutkuje w slabo- 
ściach goścowych, reumatycznych, paraliżu, niewral- 
gicznych, liszaj6w, chronicznych słabościach 
sk6rnych, pruchnieniu w kościach i t p. Wy- 
godnie urządzone baseny i separatki do 
kapieli, z przepychell urządzona no. 
. wa kąpiel (Hammi1m) w maury- 
tańskim stylu. Kuracya żę- 
tyczna, masaże, kuracya 
za. pomocą elektryki. 


. . II1II , " 
, - 


Przeciw Uluchom t 
PrawdzIwy klej na muchy, })ro. 
szek Andela , proszek Zacberla, 
papier l trzaskI na mu.tby 
poleca 2842 
Alojzy Hiibner, Lwów 
ulica Karola Ludwika L. 13. 


Jubiler i z łotn iK 


 n72 
Lwów, Plac Maryacki, hotel Europejski, 
pole(
a znae
ny zapas biżuteryi własn
go wyrobu 
i srebra stołowego, pierścionki zaręczynowe, obrączki 
i szpilki śluonH i wszelkie zamówienia wykonuje we 
wlasnej pracowni w jak najkrótszym czasie. 


K uraeya miejscowokIi. 
matyczoa wedlujl: meto:iy 
profesora Oertla. Tanie 
omie 
szkania odpowiadająee wszYRtkim 
wymogom hygieny i wygody. Koncerta, 
teatra i 
ym podobne rozrywki. Dobra woda 
źródlana do pida i wyśmienita kuchnia. Na wie- 
lu stacyach kolejowych otrzymać moina karty jazdy 
za cenę znizoną tam i llapowrót Omnibusy i fiakry 
vrzy każdym pociągu. FreKwencya 35uO gości kapielowyeh 
i oko
o 5000 przyby;vaj
cych po
różnych. Sez?n 'kąpielowy od 
1 maja do 1 paźdZlerlllka. BlIZszych szczegołów udziela i ilustro- 
waue prospAkta przesyła bezpłatnie 
Grafiich d' Harcourt'schB BadBdirBction in TrBncsin- TBDlitz, 
I 


"'fI 


Łubin niebieski lub żółty 
nas.1sllie świt>że i pewne 100 kilo wraz' 
z workiem 7 d. w. a. poleca 
.J. Bulsiewicz 2792 
skład nasion. vv Bochni. 


- ...
..- 


I Wszelkie dodatki krawieckie 
prz y bory do szycia i haftu 
oryginalne francuskie gorsety 
wstażki w na.jnowszych kolorach 

 polee:t nowo urządwny handel 
WilhelmaSydora 
we Lwowie, plac Maryacki, L. 3. 
(:;eny CabJ..yezne. 2722 


lU 


m 


, ,,;. . , '
, . . , '
 ,... ",t . :, . " 
 "'o',, ."\ .- t .' '. , 


i niezbędne dla 
Jedynie pewny środek na zasadzie dokonanych prób. 
c. k. austro-węgierska, jakoteż rossyjska i niemiecka wyłącznie uprz. fabryka 
E JIri[ 
 I CV 4V ___ T..o __ .-.. 
osusza wilgoć, niszczy raz na zawsze grzybek drzewny, zastępuje farby olejne itp. 
-e;=a:Jtil.-_r .. 50 ..:re. 
Broszurkę Illustrowaną wysyła sIę na żądanie bezpłatnie i franko. 
Wynalazca inżynier-technolog GUST£.. W HITTER w Warszawie. 
Uw.ag.a_ R.eklamujący się (jarbolineum nie należy.porównywać z Ex
ieeatorem, gdyż najlepszą rękojmią co 
do dobrocI mecha,j słuzy różnica w naznaczonem cle. Od Carbohneum, uważa
ego. Jako .k
a.s karbolowy, czyli smoła węglana, 
wedlug. taryf au
tryackich pobiera 
ię za. 100 kilo 1 
łr. 5
 et., gdy przeclwDl
 Mmlsterstwo finansów po chemicznem 
zbadamu, uważaJąc ExsiceatoJ.' Jako środek skladaJący SIę z wyższych chemIcznych substsncyj, naznaczyło od 100 kilo 
10 złr. cł
 w.złocie, a więc ?ezwarunkowo musi być Exsieeato:r lepszym środkiem w wyż wymieni"nych dzialaniach 
od wszelkIch l
nych reklamujących się. . . 
Dla dogodnoścI więc szan. Publiczności, aby preparat mÓJ. me podlegał wygórowanej cenie przez wysokie wchodowe cło 
z Warszawy do AustrYl, zmuszony byłem założyć 
Laboratoryum w Wiedniu ł Filię w Krakowie. 
Kantor zamówień i objaśnień przy ulicy Sebastyana, L. 5, parter. 
Wysyłki uskuteczniają s!ę na prowIncyę ,już od 10 klIo. 

 Agentow poszukuję. __ 


budujących! 


I 

1iIf 

_4_ 
,1IIIU "'i 
.JJ M ;3iIIII.'ł
 aDI:IBIII2

 
Urocza miejscowość klimatyczna w Tatrach 
ZAKOPANE 
Zakład wodoleczniczy dr. C h r a m c a. 
Otwarty przez cały rok. 3168 
Calodzienue utrzymanie w zakładzie wraz z ku- 
racyą od d. 3.50. - 
oczta, telegraf, 3.p teka na I 
lDiejscu. -.. W zaklaiłzle hydropatya, kąpiele boro-j 
winowe, mięsienie, eleHryzaeya. - I:'0kojt': elegan
. 
ko umeblowane i w najlepszym staDle. - Ku
h
1a 
Wyborn.. - Kręgielnia, bilard, gim,astylra, bIblio- 
teka czytelnia,. - Na ządauie prospekta wysbne 
zost
llą. Powozy do staeyi kolejowej w Chabówce. 
.... - -- 
- 


. 


Hanowerskie czyste 
Carbolineum- Anthracit 
jedyny środek 
dla konserwacyi budowli l robót 
Z drzewa 
sprzedaje 
Arnold Werner 


j!925 


I 


we Lwowie. 


; "

_-'it :.-; 
'r'
__ " ,....""""'-
 . I'"' I'.....' I\,
. ...... 


-
		

/DIGCZAS002001_1889_109_0010.djvu

			10 
D r. A NT. R O I C K I I 8wieżą wodę mineralną 
. (Dr.. A. Berger) ., I Z roku ISS9 
633 
ordynuJe w słabośClac
 zaka*
ych I skornych dostarcza franko do domu 
Jego PORADNIK kos7;tuJe w mIeJscll 1 7;ł. 20 ct. !' . _ 
pOC7;tą wr
7; z opakowaniem 1 zł. 50 c
. I W"lktor Goldbaum 
U wag a. Na hstv honorowane (eo do bhższych,. ,. 
s7;czegółów Poradnika w słabościach mę7;kich) I Lwow, ul. ReJt
na nr. 8 wchod od, ulicy Karola 
odpowiedź bezzwloczna. 3017 I LudwIka nr. 2
 prze7; podworze. 
Ord. od godz. 3 do 5 po połudn. 
Lwów, ulica Karola Ludwika L. 7. 


N otaryusz W Wiśniowczyku poszukuje' 
kandydata not
ryalnego z kilkuletnią 
prowincyonalną praktyką. 3159 
N a sprzedaż 2652 
kamienica trzypiątrowa . 
o dwóch frontach, w śródmieściu, podpnystępnemi L M A""R.
 E K 
warunkami. Wiadomość udzieli Wny Karasiński w., ' 
bncelaryi notaryalnej, u1ica Teatra.Iua l. 10. I, Lwów, .Rynek 1..9,.. , 
. I ' Głowny skład fortepIanów, pIanIn Iorgauow 
Kas y o g niotrwałe . Zastępstwo nadHn
 Bosendorfm, 
. " I Sprzedaż na raty la zł. miesięcznie. 
od włamama pewne w różnych wIelkoścIach I Ceny fabryczne z rabatem. 1(; letnia gw
rancya. 
. po]ec
. taniej jalr wszęd7.ie 3J2
: Pierwsza koncess. szkoła muzyczna. 
Alo J z y Hubner , we LwowIe I 1. Nauka gry na fortepianie .w trzech oddziałach, 
. . i od początków do wydoskom
lellla gry, w połąe7;enin 
UlICa Karola LudwIka: L. 13., . i z .!lauką spiewu c.hora1nego. zaijad muzyki i. harmo- 
dla stowarzyszeń, korporacYJ, urzędow Itp. ' nu. II. Nauka .s
Ie":u .s
lowego w połąezeniu z na- 
Spłata podług umowy. tuką deklamacYl l mimlIn. Kursa przygot0wawcze do ' 
! występów koncertowych i tep.tr
lnych. 7 
, 1 - .1:1 L r- 
.' I

 

,
 

L 
poleca szan. P. T. Publiczności 
s"W""6j ""Vi7YłąCZJ:l.Y skła.d 
HERBATY ROSSY JSKIEJ 
założony w roku 1870. 
KaJ'.owJ dosk. czarna l/S kilo zł. 1 160 
" "melange""" l 80 
Su.zongJ wyborna . 2 - 
" najlepsza..""" 3 - 
Melange, kari- 
N 
c:,) 
oN 
Rf' 
:L.. 
o 
oC 
(,) 


D y etar y usz 7; .wyro
ionem 
zyb- , 
kIem pIsmem l pra- 
ktyką sądow
, poszukuje dyurnum, poste restau!e 
Ropc7;yce, L. K. D. 311;6 


I&ft",,,.. 


....b. --6.
 


(JelDent
 gips, 
toktnry torowo tlo krycia Dachów, 
ter pogazowy i drzewny, 
jako też i inne artyku
y budowlane 
poleca handel 2619 
Józefa Hankego 
we Lwowie, Rynek, L. 38 
poił "Czarnym Psem". 


nsj ta niej u 
Bergera 
w Wiedniu, Braunerstraese, 10. 


Patentowane Strakosch-Boner 


Maszyny 
o prania 
l 
tł .' - H mar


rnie ił 
Aleks
nder . 
E R Z OG 
Wiedeń, Graben, Braunerstrasse 6. 
K:ttalogi gratis i franko. 672 


II 


(SyroD d'hYDODhoSDhitB dB Chau!) 
Syrup ten jest najleps
ym środkiem 10- 
karskim dla osób cierpiących na piersi, a 
nawet i dla suchotników. Pod wpływem te 
goż ustaje kasŁel, następuje ulga w odplu- 
waniu, Ui!uwa się: duswość, trudność w od- 
dechaniu i no-me poty. Rychły powrót do 
zdrowia i dawnej tuszy są skutkami, które 
sprewadza ten prcparat. 
Cena l złr. 20 et. 
GłównI' skład 
w aptece npod Z,totym Słoniem" 
Henryku Blumenfelda, 
we Lwowie. 1415 


. 


Handel 
Karola Bałłabana 


- 


we Lwowie 
poleca świeży transport 
chińsko-rosyjskiej herbaty, 


1698 


ciemno naciągającej, wonnej i 
aromatycznej. 
1/. kilo Congo cesarski 
n familijnej . 
n Melange de Moskau 
"Imperial . . . 
" Souchong w oryg. upakowaniu 
" Wysiewek wlasnych. . 

 Ciast angielskich do herbaty . 


2 złr. - ot. 
3 n - n 
4 n -" 
5 " -" 
4 - 
1 : 70: 
1 " 20 n 


Klosetowy pa.pier 
500 hrtek 15 ct., 1000 k. 1\iększych 50 ct. 
poleca. 2ł8t. 
Alojzy Hiibner 
Lwów, ulica Karola Ludwika, L. 13, 


I I 


Znane od przeszło 50 lat 
ze swej skutecwoeci i powszechnie wzięte arty- 
kuły toaletowe dla 
pielęgno


ia skóry 
m!anOWICIe: 
Eau de Lys de Lohse 
jedyny ś
od€k ochronny przeciw opalentu 
usuwa mezawodnie wszlllkie nieczystości 
skóry, źółte plamy, trądy, ba.rwę miedzia- 
ną twarzy: sprawia, że twarz, ramiona i 

ęce stllją 
ię leniąco-białe, a cera zdrową 
l odJ.Dłodmałą: W flakonaeh oryginalnych 
z opIsem użycIa po zł. 1.40 i 2.70. 
Lohsego LilienlDilch-Sei:fe 
jest z powodu swej cZYltości i łagodności 

aJlep87;em mydłem. to
l
toweb, utrzymu- 
Ją
em z powodu wIelkIej z&wartości tłu- 
s
czn skórę w sbnie 
 l a d k i m i mięk. 
kim. Cen& od sztuki 60 et. Obllicie zaper- 
fumowala od sztuki l złr. 
Lohsego Lilien-Pond:re 
do 
żytku w 
zi,ń i wieczór, w jakości 
swej n3:dz'Yye
aJ wyborny idelika. 
t n y, DlowldzJalny na twarzy a więyej po- 
d?b
y do pyłku. abamitnego, niż wszyst- 
k
e I

e 
o!ąd. Istniejące pudry, o barwie 
hIdeJ l rożoweJ dia blondynek a o barwie 
żó
tej dla brunetek. Cllna pud
łh 
ł. 1.80. 
SrodkI te nabyć można we wszystkieh apte- 
kach austro-w
g. monarchii jak niemniej we 
wS7;ys
kieh :;;Dacz
iejszych h
ndlach galanteryj. 
nych l perfumeryj. 7781 
Gustaw Lohse, 
Hofperfumeur. 
4'
, Jager-Strasse, Berlin. 


FOSFORAN ŻELAZA 
LERASA, doktora nauk ścisłych. 
Płyn ten, jedyny który zawiera w 

wym składzie pierwiastki kości i krwi, 
Jest nader skutecznym przeciw niedo- 
kr:wutolci, holelciom żołfJdka, hladacxce, 
h
ałym. upłau:om, nieregularno
ci mie- 
s

czneJ u kob
et. Łatwy do strawienia 
bardzo 
zęsto jest zalecany przez leka
 
rzy kobIetom, dziewczętom, jak równid 
wą.tłym i delikatnym dzieciom. 
SKŁAD w Paryżu, 8, ulica Vivienne 
i w głównych aptekach. 


11 
.A 
.A 
lJ 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 


B: 


13( 


- 


Be 
:Be 
:Be 
:Be 
:Bi; 
:Bh
		

/DIGCZAS002001_1889_109_0011.djvu

			5129/pr. 


12 
'1 


Ob
I_ce8
e
e....e_ 


3238 


Z powodu równoczesnego rozpisania powszechnych wyborów na Sejm krajowy ogłasza się stosownie do 
. 22. 
ord. wyb. sejm. listy wyborcze dla wymienionych w 
. L ord. wyb. sejm. ciał wyborczych większych posiadłości 
ziemskich, tudzież listy uprawnionych na podstawie 
. 14. ord, wyb. sejm. według brzmienia ustawy z dnia 26. Ozerwca 
1887, Nr. 46 Dz. ust. kraj., do wzięcia udzialu jako wyborcy w wyborach poselskich z ciał wyborczych gmin wiej- 
skich, z tem oznajmieniem, że reklamacye przeciw tym listom wyborczym mogą być wniesione, do Prezydyum c. k. 
Namiestnictwa we Lwowie w przeciągu dni i4 licząc olI dnia niniejszego ogłoszenia. 
Reklamacye, po upływie tego terminu wniesione, nie będą uwzględnione. 
, 
Pełnoletni współwłaściciele dóbr tabularnych, uprawnieni do wy boru, mają w celu wydania kart legitymacyjnych, 
przedłożyć c. k. Starostwu w miejscach odbyć się mających wyb()l'ów, pełnomocnictwo wystawione przez nich dla 
tego, którego do wyboru upoważnili. 
Oraz wzywa się tych do wyboru uprawnionych, którzy w kraju nie mieszkają, ażeby o karty legitymacyjne zglo- 
sili się u dotyczącego c. k. Starosty. 
Uprawnieni do wyboru, stale w kraju zamieszkali, otrzymają karty legitymacyjne wprost z urzędu. 


Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. 
Lwów dnia 6. Maja 1889. 


Lista 


posiadaczy 
do wyboru 


dóbr tabularnych, 
posła na Sejm. 


uprawnionych na 
krajowy w kuryi 


mocy 
. 8 
-wielkich 


sejm. ord. wyb 
posiadłości. 


I. 
Okręg wyborczy Krakowski. 


.  


Imię i nazwisko wyborcy 


N azwa tabularnej posiadlości 


Imię i nazwisko wyborcy 


N az\va tabularnej posiadłości 


Biesiadecka z Hychlickich Michalina (doży- 
wotniczka) 
Biesiadecki Stanisław, dr. 
Bilińska Wiktorya dożywotniczka 
Błażowska z Drohojowskich Józr.fa, br. 
Bobrowskiego K:Lrola hr. masa spadkowa 


Adamska Florclltyna 
Jego Cesarska Wysokość Arcyksiążę Albrecht 


I 
I 
ł 

 

 

 

 
... 


Atteslaender Anna 
Armałowicze Feliks i W iktorya 
Anlauf Konstanty Bartłomiej Robert 3 im. 
Badeni Stanisław, hr. 
Banach Jan 
Baranowscy Józef i Maryanna 
Baranowski Łucyan 
Baum Ferdynand, br. 
Baumanowa Walerya, br. 
Bracia Miłosierdzia w Zebrzydowicach 
Branicki Władysław Miehał 2 im., hr. 


Brandysowie .Jan Stanisław Fryderyk 3 im. 
i Wojciech Józef 2 im. małoletni 


P 
J I 
. i 

 I 


BeMdyktynek konwent w Staniątkach 


- 


Benoe Atanazy 
Benoe Justyna 
Beym Albin 
B
jmowa Marya 
B B 
elińska z Zawiszów Kazimira 
leliński Józef 
"Gazeta Lwowska" Nr. 109 


Bobrowski Wincenty, hr. 
Bohm Otman 
Bondi Karol 
Brudzewscy Ed warcI i Zofia 
Brzeski Wiktor 
Brzezińscy Dllnin J uJian i Ewelina z Mo- 
rawskich 
Bzowscy Wiktorya (dozywotniczka), Julia, Zabawa, Podwale, Zdarzec. 
Stanisław, Marceli i Aleksander 
Bzowski Bogusła,w 
Bulowski Jerzy 
Chrzanowski Woj ciech 
Chwalibógowej Wandy masa spadkowa 


Czasiein, Krzywo rzeki część, Komorniki 
część "Zarębki" zwane. 
Kamecznica, Peweł mała, Rycerka górna i 
dojna, Sól, Nieledwia, Szare, Ujroły, 
Wieprz ad Zywiec, Bystra, Bruśnik, Cie- 
cina, Cisiec, Czernichów, Juszczyna, Li- 
POWlL leśna, Międzybrodzie ad Żywiec., 
MiJówka., Ostre, Pietrzykowice, Radziecho- 
wy, Sienna, Słotwina, Zywiec stary, 
Trzesna, Zabłocie, Zadziele, Zarzecze, Ża- 
bnica, .zywiec, Huciska, Isep, J eleśnia, 
Korbielów, Koszarowa, Krzyzowa, Mutne, 
Peweł wielka, Przyborów, Przyłęków, 
Sporysz, Sopotnia wielka i mała, Swinna, 
Trzebinie, Bestwinia, Bestwinka, Biała 
(Przedmieście), Brzeszcze, Czaniec, Dan- 
kowice, Jawiszowice, Janowice, Kaniów 
górny, Komonowice, Komorowice, Barg, 
Lipnik, Międzybrodzie lipnickie, Porąbka, 
Przecieszyn, Skidzin, Straconka, Wilcz- 
kowice, Maków, Biała, Grzechinia, Zawoja, 
Kojszówka, Wieprzec, Juszczyn, Osielec, 
Siedzina i Skawka. 
Pleszów. 
Bytomsko, Ląkta górna. 
Gorlica murowana. 
Grabie z przyl. Szczurów i Zimbrzeg, Bra- 
nice ct. 
Mierzyn. 
Trzebinia. 
Przewóz i Rybitwy 
Radocza. 
Kopytówka, Brzezinka. 
Zebrzydowice. 
Slemień, Gilowice, Kocoń, Kurow, Las, Pe- 
wel, Pewelka, RychwaJdek, Sucha, Krze- 
szów, Laehowice, Kukoń, Stryszowa i 
Tarnawa. 
BarwaJd średni, Brody, Brzeznica c. att. 
Bugaj, Kalwarya, Marcyporęba, Przytko- 
wice, Stanisław górny, Wielkie drogi, 
Wyso
a z Trz
bol:m. I 
Ochmanow, Stalll
tkI, Sucharaba; W ęgrzec, 
Podborze, Slemuóg, Zakrzów, Brzeźnica, 
Gorzków stary, Kołko, Podłęże, Łazy, 
Lezkowice, Chr0ść. 
Klęczany, Murszowce, Niegowice. 
Stróze, Borowa, Wola, Strozka, Zakliczyn, 
Zdonie. 
Sułków i Wola sułkowska. 
Sobolów. 
Wola duchacka i Kurdwanów dolny. 
Siercza, Klasno. 
z dnia 12. Maja 1889. 


Chwalibogowski Aleksander 
Czetsch-Lindenwald Karol, Czetsch-Linden- 
wald z ksiazat Sułkowskich Paula 
Czetsch-Lindenwald Herman, dr. 
Czetsch - Linden wald Berta 
Cystersów konwent w Mogile 
Dabska z Niedźwieckich Helena 
Dąbskiej Joanny masa spadkowa 
Dąmbska Marya 
Dabska Salomea 
Damask Zuzanna, Bziakowie Józef i Kata- 
rzyna Dudowie Franciszek i Katarzyna, 
Błasz
zykowie Jakób i Tekla, Zeglinowie 
Stanislaw i Anna, Truttowie Michał i 
Anna, Ciszkowie Jan i Maryanna , Guń- 
kowie Maciej i Katarzyna, Łabuda Jan 
Darowska Zofia i Darowskiej Maryi masa 
spadkowa. 
Dąmbskiej Zofii z Łgockich masa spadkowa 
Dębicki Juliusz, hr. 
Denkerowa z Boguszewskich Jadwiga i Den- 
ker Kazimierz 
Derasowie Józef i Katarzyna 
Dob
e
a d
 Dobenań Karol
 masa spadkowa 
Domllllkanow konwent w Krakowie 
Dunikowski Adam 
Dunin z hr. Bobrowskich Albina 
Dunin Stanisław 
Dydyński Maryan 
Dziekan katedralny krakowski 
Engelstein Róża 
Enz Konrad, Enz Marya, Pilchowie W oj- 
I ciech, Marya, Jakób i małoletnie Teofila, 
I Krystyna, Jan, Julian i Olimpia 


Skotniki. 


Łobzów, Gramatyka. 
Raciechowice. 
Półwieś, Ryczów, Woźniki, Zygodowice. 
Andrychów c. att. Sułkowice, ']'argowica 
Wieprz, Brzezina czyli Brzezinka. ' 
Rudne, 'l'rzebienczyce. 
Janowice. 
Jodłówka, Krzeczów. 
Korabniki górne i dolne. 
Brzezie szlacheckie, Brzezie narodowe. 
Łazany i Wola podłazańska. 


Lipnik, Zasań, Droginia z Bamowicami. 
Pisarzowice górne. 
Popędzyna. 
Grojec, Zaborze, Przybysławice z przyl. Mar- 
ci?-kowice, Miechowiczki male z przyl. 
Slkorzyce, Ratrawa i Browar wojnicki. 
Gaj, z przyl. Kotarbówka i Bryczyna 
gorna. 
Bierzanów, Kaim, Płaszów i Płaszów część. 


Kobiernice. 
Hałenów. 
Czyzyny, Mogiła. 
Zaborów, Kwików. 
Z
rzów. 
Kosowa i Chrzastowice. 
W ojnicz z przy!., Łoponie i Zamościa. 
Lubomierz, Lu bomierz część I, Osada Lu. 
bomierzów zwana. 


Mydlinki. 


Jaśkowice. 
Nieznanowice i Jaroszówka. 
Strzelce małe. 


Choro wice. 
Barwałd górny. 
Prądnik czerwony. 
Wojakowa, Rajbrot. 
mębowice dolne, Chocznia. 
Gierałtowiczki. 
Raciborska z przyl. Witkowice. 
Kobylany z przy!. Brzezinka. 
'l'rzemeśna, Łęki i Poręba. 
Pierzchów i Pierzchowiec.
		

/DIGCZAS002001_1889_109_0012.djvu

			2 


Imię l nazwisko wyborcy 


Imię l nazwisko wyborcy 


Nazwa tabularnej posiadłości 


N azwa tabularnej posiadłości 


Etterlein WładysŁaw i Olga z br. Gostko- Górka. 
wskich 
Etterlein Zygmunt Niezdów. 
]jlranciszkanek konwent (św. Andrzeja) w Regulice, Dziekanowice z Sudołem. 
Krakowie 
Feil Aleksander 
Feil Adolf 
Fihauser Stanisława, Grossowa z Fihauserów 
Róza, Gross Franciszek, Fihauserówna 
Bogumib małoletnia, Fihausera Henryka 
masa spadkowa, Liebenheimerowie Majer, 
Jakób, Frymeta i Itta, Reich Beila, Ha- 
bichtowie August, Henryka, Wbdyslawa, 
Kazimierz i Ernest małoletni, Ta1Ietowa 
z Hellerów Wiktorya czyli Gittla, LOfel- 
hoIzowa z Hellerów Anna, Hellerowie 
Franciszka vel FaDY, Blime, małoletnia 
Amalia, małoletni Mojżesz, małoletnia 
Salomea i małoletni Salomon 
Fink Adam 


Florkiewicz Juliusz 
Gartner Henryk 
Grabczyńska Michalina 
Gralewska Franciszka dożywotniczka 
Gwarectwo Jaworznickie 


Giebułtowscy Konrad Helena, Wnorowski 
Adam 
Goldberg Juda 
Goldberg Ozjasz 
Gorczyński Bronisla w 
Gorczyński Józef 
Gorczyńska Marya 
Górkiewicz Czesław 
Gorkiewicz Jan 
Gostkowska Walerya 
Gostkowski Aleksander 
Gotz Jan 
Gotz-Okocimski Jan mŁodszy 
Gross de Rosenberg Karol 
Gross Jakób 


Górniak Oskar 
Grudzińscy Stefan, dr. i Marya Róża 2 im. 
ze Szrederów 
Grzesiccy Jan, Barbara matka, Józefa i Bar- 
bara córki 
Grzimek Floryan Stanisław Adolf 3 im. 
Grumplowicz Eliasz 
Gtinther Antoni 
Giinther Jadwiga, Justyna i Wanda, l1iin- 
ther Władysław Ludwik 2 im. małoletni 
i Giintherowa Zofia dożywotniczka 
Hallera Fundacya 
Haempel Karol 
Haempel Oskar 
Haller Wladysbw 
Hallera Hallenburg Henryka masa spad- 
kowa 
Haldziński Antoni 
Herliczka Karol 
Homolacs Bronisł'aw Stanisław Klemen- 
tyna Grodzicka 
Homolacs Stanisław 
Horn N epomucena 
Horoch Kajetan br. 
Hoszowscy Emilia, Olimpia, Ludwik i Józef 
Unickiego Michała masa spadkowa i W 0- 
lański Jan 
Jakubowicz Mieczysław, Honorata 
bowiczów Balkowa, Stanisław, 
sław Jakubowicz i Franciszka z 
wiczów Matyasowa 
Janoch Antoni 
Jakubowski Saturnin dr. 
Jałbrzykowski Zygmunt 
Jansch Karol 


z Jaku- 
Wlady- 
Jakubo- 


Jankowski Karol 
Jankowscy Robert, Karol ojciec 
Jaroszewski Władysław 
Jasińscy 
ylwester i Aniela 
Jastrzębski Edmund 


Karol syn 


Jahn August Juliusz 2 im. 
Jordan Adam Franciszek 2 im., dr. 
Kracmar Franciszek i Alojzia 
Kraków probostwo św. Florjana 
Kraków kościół P. Maryi 
Kraków szpital św. uzarza 
Krasucki Antoni 
Kałuski Bolesław 
Kałuski Stefan 


Kamińska z Baranowskich Helena 
Kamedułów klasztor w Bielanach 
Kamiński Piotr 
Kanonicy Laterańscy w Krakowie 
Krakowskie biskupstwo 
Krakowska kapituła katedralna 


Krzemień Jerzy 
Karmelitów konwent w Czerny 


Podolany, Zręczyce. 
Zagórzany ad Zręczyce. 
Gdów VI i VII scheda. 


Komorniki, Tolkowice z Zarębiem i Zaga- 
jem, Grybowa, Gdów, Kądzierzynka. 
Więckowice, Dulowa, Młoszowa. 
Bróńkówka ad Łękawice. 
Cerekiew, Bessów, Czaslawiec. 
Chorągwica. 
Jaworzno z przyl. Długoszyn i Podlęże, lly- 
czyna folwark i wieś, Dąbrowa narodowa, 
Szczakowa, Żeleń z wójtowstwem Luszo- 
wice i Góra Luszowska, Ciężkowice wieś 
i folwark. 
Łapanów. 


Sufczyn. 
Jurków, Tworkowa iWytrzyska. 
Brzeźnica, Marcyporęba; Wysoka. 
Nowodwory, Marcyporęba część. 
Sawa. 
Łgota część. 
Witano wice dolne. 
Lustawice małe. 
Tomice, Stawy Barwaldzkie. 
Okocim, Pomianowa, N owa wieś. 
Poremba mała i U szwica. 
Wola Nieszkowska. 
Kańczuga z przy!., Nowawieś i Twierdza 
ad Wieprz. 
Nidek górny, dolny i sredni. 
Trzebianka z przyl. Górka, Miechów i Włość 
pod lasem. 
Kobylec część Boro wiecka i Studzinka zwa- 
ne. 
Batowice. 
Szczygłów, Dzierzaniny. 
Facimiech, Krzęcin. 
Dołęga. 


Dwory, Maniowice. 
Malec. 
Górka osieeka. 
Polanka, Haller, Gołuchowice. 
Jurczyce. 
Czyżów, Zboczyce. 
Krzyszkowice, Rząka. 
Gnojnik, Gnojnik część Gołuchów czyli 
Gołuchowszczyzna zwana. 
Lewniawa; Dąbrówka, Dębina. 
Borek Fałęcki. 
Siepran, Kawęciny. 
Chełm. 
Chronów część, "Łopuszna Kudelszczyzna" 
zwana. 
Sosnowice i Łęcze (część). 


. 


Starawieś górna. 
Kierlikówka. 
Ujazd. 
Frydrychowice część. Palszkowszczyzna, Rut- 
kowszczyzna recte, Wielki dwór zwana. 
Starawieś dolna. 
Międzybrodzie Kobiernickie. 
Prądnik biały. 
Bienkowice. 
Dębno, Biadoliny szlacheckie, Jastew, Perła, 
Sterkowice, Wola, Dębno. 


Prusy. 
Więckowice, Grabna Rudka. 
Kępanów. 
Bienczyce. 
Bronowice małe. 
Prądnik czerwony część. 
Pia
ki, Drużków. 
Poznachowice górne, Biegoszówka. 
Zegartowice z przy!. Kwasowice, Bigoszów- 
ka iKrzesławice. 
Kobylec część, Borówka. 
Bielany i Mucków. 
Pogorzyce. 
Kamień, Przeginia duchowna. 
Sulechów i Zastów. 
Bosutów, Grembałów, Raciborowice, Witko- 
wice, Rudawa. 
Pisarowice dolne. 
Czerna, Paczółtowice Siedlec z przyl. Zbik. 


Kępiński Jan 
Kwieciński Józef 
Kochanowska Ludwika 
Komorowska z hr. Krasickich 'reofila hr. 


Konopka Andrzej, br. 


Konopkowie 'l'eresa, Btefan, Justyna Micha- 
lina, Seweryna Stanisława, Klementyna 
małoletnia i Stefania Konopka 
Konopka Henryk, br. 
Konopka Stefania 
Konopka Julian 
Konopka Roman 
Kopf Józefa 
Kopfowa z Bilińskich Marya 
Kozioł Paw el syn 


Krobicka z Fischerów Lucyna 
Klobusowa Klementyna dożywotnicka i ma- 
ło!etnie Pawel, Otton i Rudolf Klobuso- 
WIe 
Kluckiej Malwiny masa spadkowa 
Łąckiej Antoniny masa spadkowa 
Lamensdorfowie Chaskel i Mariem 


Lariss Edmund, br. 
Lasocki Czesław, hr. 
Łasiński Józef 
Lasko Wincenty 
Lebowski Stanisław 
Leduchowscy hr. Marya Teresa 2 im., Ju- 
lia, Włodzimierz, tudzież małoletnie Er- 
nestyna, ]j'ranciszka i Ignacy 
Lewicka z Ketlerów Wilhelmina 
Łempicka z Michałowskich Marya 
Łgocki Kazimierz i Emilia 


Łgocki Stanisław 
Lipczyńska Marya 
Lipowski Adolf, br. 
Lowenfeld Bruno i Henryk 
Lowenfeld Henryk 
Lubomirska Cecylia, ks. 


'\ 


Łucki Leon 
MachaIski Maksymilian, dr. 
Marfiewicza Antoniego masa spadkowa 
Marasse Adam 
Malinowska Felicya, Eleonora .Józefa 3 im. 
z Grabowskich 
Matejko Jan 
Mehlowie Feliks i Anna 
Meisner Klaudyusz 
Meisner Tytus 
Merczyński Emil, dr. 
Mieroszowski Sobieslaw Krzysztof 2 im.,br. 
Miętuszewska Aniela 
Michałowscy Antoni i Leokadya 
Mikula Ewald 
Milieski Alfred 


Mosler .Jan 
Mogiła rz. kat. probostwo 
Monderer Samuel 
Mondererowie .Jakób i Hermina 
MycieIski Władysław i Stanisław, hr. 
Montleart Sachsen, Curland Wilhelmina, 
księżna 


Montleartowej Augusty księ. masa spadkowa 
Monderer Herman 
Monderer Efroim 
Monderer Dawid i Samuel 
Mondererowie Izak i Anna. 
Morawski Kazimierz, dr. i Kazimierz Ma- 
ryan 2 im. 
Morawieccy Michał, Ignacy, Feliks, Stani- 
sław, Marya, Matylda i Broniowska z Mo- 
rawieckich Eleonora 
Morawski Wiktor 
Miinz Szymon Tobiasz 2 im. 


Neumajer Franciszek 
Neumajer Karol Józef 2 lm. 
Niedzielski Stanisław 


Niwicka z Gostkowskich Wanda 
Niwiccy Władysław, Karolina, Marya, Eu- 
genia, Zygmunt i Szybalska z Nowickich 
Leokadya 


Moszczanica, Łysina, Kocierz ad Moszcza- 
nica, Szczurowa, Rzachowa. 
Sławkowice. 
Olszyny, Roztoka, Sukmanie. 
Zakliczyn z przy!., Lukowa, Lustrowice, Fa- 
ściszowa z przyl. Brzozowa czyli Zagro- 
dy, Piaski, Paleśnica, Konczyska, Słona, 
Biesnik, Biskupice, Domoslawice Złota Fa- 
liszowicei Charzewice Melsztyn, Gwozd ziec, 
Zawadalanckorońska i Niedzwiedza. 
Borek szlachecki i część dóbr Borek szla- 
checki, Rogoszczyzna i Grabiańszczyzna 
zwane Biskupice, Trabki i Darszyce. 
Glogoszów. o 


Wrzasowice. 
Mogilany, Kuleszów. 
Modlnica wielka. 
'romaszowice, Pod skalany. 
Zakliczyn. 
Raciechowice część "Potwór" 
Frydrychowice część Kluszczyzna czyli 
Szwarcowi zna zwana. 
Jaroszowice, Zaskowce, Wojtowstwo Miko- 
łaj, Gorzeń dolny. 
Bystra, S.zczyrk, Huc
sko, 
ilkowice, Ry- 
barzowlce, BuczkowlCe, Mlkuszowice Ło- 
dygowice. ' 
Kozy. 
Mętków, Wygiehów. 
Pierzchowice część "Osada I. w Pierzchowi- 
cach" zwana. 
Bujaków, Bulowice, Hecznarowice Nowa 
. , , 
Wles. 
Spytkowice, Pychowice, Dębniki, Ryboki. 
Przybyrów, Łęki i Rudy rysie. 
Wrzepia z przyl. Michale, Radziejów. 
Wola przesmykowska. 
Lipnica górna i dolna Lipnica murowana 
Krolówka. 


Niedary wielkie i male. 
Krzysztoforzyce. 
'rymowa część, Bałkowszyzna, Pa.włowszczy- 
zna i Baszówka zwane i Tymowa sche- 
da I. II. · 
W olica. 
Karniów. 
Nizowa, Winiary, Hucisko, Rudnik. 
Chrzanów, Libiąż, Kąty. 
Balin. 
B
eńkówka, Bogdanówka, Borzęta, Bysina, 
Chełm, Dolna wieś, Górna wieś, Jasienica, 
Krzeczonów, Krzeszów, Lubień, Pcim, 
Polanka" Rudnik, Stróża, Tenczyn, Trze- 
bunia, Więciorktt, Zawadka, Przegorzał 
część. 
Chronów część Gorliczyzna zwana. 
Sciejowice. 
Pękowice. 
Tworkowa, Markowa, Jurków, Wytrzyska. 
Konary. 


Krzesławice. 
Jankowice folwark. 
Kamyk. 
Brzezowa, Wieruszyce, Wola wieruszycka. 
Wesołów. 
Bolechowice część Karniowice. 
Pawlikowice, Różnowa, Faszyce i Mietnów 
część Osada za Laskowcem zwana. 
Okraj nik, Oezków, Łękawica część. 
Lanka. 
Ryehwald, Kocierz ad Rychwald, Łękawica. 
część i Piekury. 
Zborówek. 
Wróżenic e. 
Kopacze. 
.Jasień, Grądy, Kopaliny, Wyków, Zago- 
rzyce. 
Luczanowice, Głęboka, Dojazdów i Kocmy- 
rzów. 
Baczyn, Budzów, Harbutowice, Jastrzębia 
dolna i górna, Izdebnik, Lanckorona, Le- 
śnica, Palcza, Skawinki, Zakrzów, Bier- 
towice, .Jachówka, Sułkowice. 
Krzyszkowice i Zawada Szembek. 
Sokolki i Kopaniny, Górki część. 
Zatoka z Wola. 
Karolówka, Dąbrówka. 
Gierczyce. 
Wadów. 


I 
I 
. C 
,  

 

 

 
E 


s 


8 
8 
S 
S; 
8 
Ś 
SI 


Kunice. 


llrzazowice z Popowicami i Osieczany. 
Wokowice część "Grunta z dóbr Kukowiec 
wydzielone" zwana. 
Klecza dolna i średnia. 
Raków z folwarkiem Swoboda, Witano wice 
część. 
Bogucice, Strumiany, Kokołów , Czarnoho- 
wice, Sledziejowice, Zabawa. 
Podjasień z przyl. Rybie stare. 
Zawada. 


8. 


81 
8
 
Sz 
8
 
8
 
'l'
 
'l'€
		

/DIGCZAS002001_1889_109_0013.djvu

			3 


, , 


Nazwa' tabularnej posiadłości 


Imię i nazwisko wyborcy 


Nazwa tabularnej posiadłości 


Imię i nazwisko wyborcy 


Norbertanek konwent w Krakowie na Zwie- 
rzyńcu 
Oraczewscy Edmund, Stanisbw i Helena, 
Brzozowska Emilia 
Ostrzeszewiczowie Kasper i Stefania 
Oświecimskie probostwo 
Oszacki Stanisła'f 
Ożegalski Józef 
Ożegalska Jadwiga 
Padlewscy Józef i Amalia 
Paszkowski Franciszek, dr. 
Pawełka Józef i Józefa 
Pleszowska Ludwina dożywotniczka 
Primavesi Teodor 
Popiel Zofia 
Popiel owa z Wiercińskich Paulin2. 
Popielowa Marya 
Popławski Stanisław Pius 2 i im. Aleksander 
Kajetan 2 im. 
Potock
 z Brunickich Katarzyna, hl'., doży- 
wotmczka 


1\1odlniczka, Zabierzów, Grotowa, Jeziorzany, 
Olszanica, W o
owice, Zwierzyniec, Bibice, 
Lubocza, Czatkowice. 
Kawie0 czyli Kawie, Kawiec Krukowski. 


Thenowie Antoni i Zuzanna 
Trzeciak Henryk 
Tomaszewska z Fihauserów Leokadya i Da- 
rowska z Fihauserów Anastazja 
Tomalikowski Antoni 
Turnau Henryk 
Walencinowicze Paweł i Antonina 
Wątorek Piotr 
Wężykowej Ludwiki z hr. Żeleńskich masa 
spadkowa 
Wężyk Jan 
Wilkoszewskiego .Awita masa spadkowa 
Wilkoszewskiego Stefana, masa spadkowa 
Wiśniewski Romuald 
Wiśnicz probostwo rz. kat. 
Wizytek konwent w Krakowie 
Włodek Bolesław 
Włodkowie Zdzisław i .Albina z Gotzów 


Czaniec mały czyli Folwark Łaźna. 
Dąbrówka. morska. . 
Stadniki. 


Wesołów. 
Brzezowa, Dobczyce, Kornatka 
Bojańczyce. 
Gruszów. 
Tłuczań górna, Malej owa, Raba Wyżna, 
Wysoka. 
Paszkówka, Pobiedz, Benczyn i Benczynek. 
Toporzysko. 
Bystra, Raba wyżna. 
Przebieczany. 
Stradomka. 
Giełbutów z Trojadynem. 
i:'!ygneczów. 
Dą;browica, Chrastowa, Nieniec i Podgrodzie 
Niewiarów i Podgrodzie część "Modrze- 
jówka
 zwana. 
Janowice z przyl. Podbereże, Gierowa i Za- 
dziele. 
Kościelniki z przyl., W olica, Stanisławice 
z przyl. Wyciąże. 
Kościelec, Piła. 
Łagiewniki. 
Chronów część, Kudelszczyzna zwana. 
Bielany i Łęki. 
Demblin, Jagodniki, Nowe pole, Paluszyce. 
Polanka wielka. 
W ęgrzce. 
W ęgrzynowice. 
Rzeszotary. 
Zembrzyce, Skawce, Bodzów. 
Nieprzesnia. 
Cichowa. 
Brzezie, Dą;browa, Szarów, Grodkowice, Ły- 
sokanie. 
Rajsko. 
Zelczyn. 
Harmęże. 
Chabówka, Ponice, Rabka, Hdzawka Sko- 
mielnia biała, Słonne, Zaryte. " 
Bielanka, Raba wyżna, Sieniawa, Naprawa, 
Skawa. 


Mistrzowice. 
Kłosienica. 
Czechówka. 
Kamienna i Pasierbiec. 
Bolechowice. 
Libertów. 
Tonie. 
Podolany . 
Przybradź górna, część 
(Zamek). 
Rajcza. 
Ruszcza z przyl., Kępa rusiecb i Przylasek 
rusiecki, Zagroda w Olszycach ad Branice. 
Zielonki część. 
Zbydniów 1. II. 
Liplas i Wiatowice część osada I. Sojka 
zwana. . 
Spytkowice, Miejsce, Bachowice, Brodło, 
Czerna, Czyżówka, Pilipowice, Frywald, 
Grojce, Krzeszowice, Łgota, Mirów, My- 
ślachowice, .Nielepice, Nowa góra, Okleśna, 
Ostrzęźnica, Pisary, Psary, Rudno, Siersza, 
Tenczynek, W odna, Wola Filipowska, 
Zaleś, Żary, Dubie, Buczyn, Brzoskwinia, 
Budzyn, Cholerzyn, Chrosno, Morawica, 
Russocice, Grodzisko. 
Koło tynieckie. 
Bilczyce, Surawki. 
Łazy. 


średnia część 


Włyńska Michalina 
W odzicka Marya, hr. z hr. Potockich 
W odzicki Antoni, hr. 
W ohlfeld Bernard i Samuel 
Wolański Jan 
W rotnowski Antoni 
Wysocka z hr. Załuskich Zofia 
Wysocki Józef 
Zalescy Stanisław i Wanda 
Zapalski Czesław 
Zawadzka Bronis
awa z Żelechowskich 
Znamięcb Teofila 
Żelechowski Stanisław 
Źeleński Kazimierz 
Żeleński Stanisław 


Prochownik Fraciszek 
Przychoccy Anna i Franciszek, br. 
Plessnerowa Henie i masa spadkowa 
snera Józefa 
Radomyska Felicya z Marynowskich 
Rettingerowie Józef, dr. i Marya z 
niańskich 
Heligijny fundusz 


Ples- 


Tarnawa. 
Czyr- Płaza z Ob laszkami i NieI,oraż. 
Buków, Gołkowice, Kostrze, Opatkowice, 
Brzozów, Samborek, Sidzina, Tyniec, Łą- 
czany (Pozowiec), Siedliska, Uszew, Bie- 
siadki, Doły, Jaworsko, Seniawy, Łysa- 
góra, Porąbka uszewska, Ruda, Zawada, 
Zerków,
 Niepołomice, Chobot, Bogucice, 
j)amienice, Dzwinia, Grobla, Kolanów, Mi- 
kluszowice, Okulice, Swiniary, 'rrawniki, 
Wola dzwińska, Zabierzów, Zabierzowska 
wola, Targowiska, Wola batorska, Ksiar- 
nie, Siedlec, Chełm, Łapczyce, W yżyce, 
Belno, Trzciana. 
Druszków pusty z przy!., Burdzak, Koziny i 
Grabie. 
Kąty. 
W ęgłówka, Wierzbanowa, Wiszniowa i Ko- 
bielniki. 
Ochodza i Stanisław. 
Inwald, Zagórniki. 
Rybna. 
Rakowice. 
Osiek, Papiernia waszowiecka, Konieczny 
włościański, repowski średni i dolny. 
Proszówka z przyl., Krzyżanowice ma
e. 
Babice, Brzoszkowice, Oświęcim. 


ZwiJlingowa z Nowotnych Marja 
ZwiJling z Trembeckich Stefania 
Zwilling Wincenty 
Zubrzycki Julian 


Zduń Marya z Borowskich 


II. 
Okręg wyborczy Brzeżański: 


Rogojski Leonard 8tefan 2 im. 
Rogoj ski Leonard 
Romer Emilia, hr. 


Niedzieliska. 
Danilcze. 
Babuchów. 
Leszczyn. 
Krasnopuszcza. 
Hnilcze część II. 
Sarnki górne część "Zagniła. - zwane. 
Dryszczów. 
Horodyszcze, Otyniowice. 
Muźyłów':) 
Wybranówka i Bryńce cerkiewne. 
Szwejków. 
Borusów część, Borynicze, Droho
ycze, Ho- 
I rodyszcze, Juszkowce, Ostrów.' 
Knje siolo. 
Chlebowice świrskie część "i:'!anderówka" 
: zwana. 
Borusów. 
Czyżyce. 
Laszki górne. 
Likatyn część Obozowiska zwana. 
BóbrkIl., Łany, Ernsdorf. 
Pietniczany, Rehfeld, Sarnilri. 
Świrz. -- 
Dusanów. 
Podhlłjce z przylegt 
Glinna, Kaplince złoezowskie, Ch robrów, 
Chrościec i Złoczówka.. 
Budyłówka, Plotycze. 
Telacze 
Strychańce. 
Urytwa i Gaj. 


Aschkenazy zImberów Mechla 
Axentowicz Józef 
Bankowska Marya 
Bartmański Roman dr. 
Bazylianów konwent w Krasnopuszczy 
Bier Friedel 
Bittner Jakób 
Brzeżańskie rz. kat. probostwo 
Bocheński Alojzy 
Bocheński Józef 
Bogdanowicz Stanisław . 
Bogdanowiczowa z W artarasiewiczów Józefa 
Borkowskiego Włodzimierza hr. masa spa- 
dkowa 
Borzemscy Wacław i Emilia 
Borzemski Kajetan 
BriJl Abraham 
BrzozdowM rz. kat. probostwo 
Burghardt Józef 
Cieńska z hr. Zawadzkich Celestyna 
Czajkowski Hipolit 
Czajkowski Jan 
Czajkowskiego Walerego masa spadkowa 
Ozajkowski Michał Alfons 2 im. 
Czartoryska Marcelina księżna 
Czechowiczowa z hr. Komorowskich Zofia br. 


Romerowa Eugenia 
Romer Adam, hr. 
Hoztworowski Joachim 
Rozmanithowie Marya Józefa 2 im. i Antoni 
Rudziński Oskar 


Ruebenbauer Franciszek 
Schanker Liebe, Schankera Joachima masa 
spadkowa i Sobolewska Konrtancya 
Silbiger Abraham i Ruchla 
Slapa; Wladysław, Józef Konstanty 2 im. 
maloletni 
Śliwińscy Bronisław, Józef i Aleksander 
małoletni 
Sławiński Przecław 
· Śmiałowskiego Antoniego, masa spad- 
kowa 
Stadnicki Jan, hr. 
Starowiejska Maryli. 
Starzeński Karol Maryan 2 im. 
Straszewska Jadwiga 
Sterlicht Izak 
Struszkiewiczowa Olimpia Kunegunda 2 im i 
Struszkiewicz Władysław 
Szalewskiego Jana masa spadkowa 
Serkowscy Emil i Rozalia 
Schimke Edward 
Schmidt Wincenty Jan 2 im. 
Skarbkowa z Witwickich Stanisława .Anna 
2 im., hr. 
Skirliński Jan 


ilodzanów. 
Łusina. 
I 

ossocice. 
Klęcza górna, 
Witkowice. 
I 


Zagórze. 


Ostalówka 


Wielka wieś, Milówka. 
Piaski wielkie. 
Boleń. 
Zdrohec z przyl. Isep. 
Łakta dolna. 
Niewiarów. 


Krzyworzeka. 
Jugowice. 
Swinna, Poręba. 
Bęczarka, Krzywaczka. 
Pfzegorzał)' . 
Kaszów, Liszki, Śmierdząca, X owawieś szla- 
checka. 
Grabie (także Grabie 
Wola Gra,bska czyli 
Zielonka część. 


Oywiński Jędrzej 
Oywiński Zenon 
Dobrzańska Felicya i Blumska Bronisława 
Dobrzańskiego Jana masa spradkowa 
FelkeI Julia, Borzemski Kajetan, masa spad- 
kowa Franciszka Męcińskiego, Laura Gin- 
towt, Dziewiałtowska mafoletni Norbert 
Gintowt Dziewiałtowski, Kazimierz Ma- 
ryan i Aniela Gintowt DziewiałtowEcy, 
Starzewski Stanisław, Starzewska Teresa, 
Starzewscy Ignacy i Romuald, Brossman 
Jan, Hilary Gintowt Dziewiałtowski i masa 
spadkowa Klementyny Łysakowskiej 
Feuerstein Chaim, W olf, Feuerstein Gittla, 
Krasucki Neumann i Gitla Kurzer Sara 
Galieyjski Instytut Sióstr miłosierdzia 
Gelber Abraham 


t 
uznańskie zwane) 
Grabiallska. 


Skrzyńska z Hornów 'l'ekla 


Slizowscy .B'eliksa, Władysław, Kamila) 
Marya, Sobiesław i Bolesbw małoletni 
Skorupka Leon i małoletnie Jadwiga i Ma- Prokocim. 
ryanna 
8łonawscy Ludwik, Marya, Karol, Aniela, Tomaszkowice. 
Paweł i Hermina.. 
ękutta Aleksander 
8mietańska Helena 
8tarzewska Franciszka, 
Koncka Ludwika 
Straszewski Maurycy, dr. 


Oblebowice świrskie część. 
Tustobaby I i IV scheda Korzawa I i IV 
s,_'heda i Zawadó W' ka. I i IV schtJda. 
Zalipie i POd!!rOo7.ie. 
Świstelniki d
lne, Boków część "Hała8ówka
 
zwana. - 
Wybudów. 
Sła.wętyn, Lipica górna "Łozina" zwana. 
TOllstobaby II scheda. 
KUilaszów. 
2 im. Trybuchowa. 
Byszów. 
Miet:zY8zczów. 
Dobrzanica i kolonia Dobrzanica. ,< 
Bursztyn z przyległ. Jezierzany, Junaszków, 
Kuniczki, Kuropatniki, Nastaszczyn, Te- 
j netniki. 
Nosów. 
i Ja- 
Dziczki. 


Jawczyce. 
Glębowice górne częśr. 
Starzewska Regina i Swoszowice. 


Goldapper Aron 
Gołębski Marceli 
Gołaszewski Napoleon 
Gorajska z Borowskich Marya 
Górscy Bolesław i Franciszka Ksaw. 
Hohendorf Edwin 
Horowitz Hersch 
Hamisz Waeław 
Jabłonowski Stanisław ksiąze 


Wiśnicz stary, Wiśnicz nowy, Wiśnicz 
mały, Borówna, Bucze Chronów, Dołu- 
szyc, Kopaliny, KobyI
, Kurów, Leksan- 
drowa, Lomna, Olchowa, Połom duzy, 
Szczepanów, Mokrzyska. 
Rzaska szlachecka. 
Bolęcin. 
Frydrychowice część, Lelówszczyzna i Heb- 
dowszczyzna zwana. 
Czulice. 
Filipowce z przyl, Dogale. 
Przybrodź część folwark, Świnka zwany. 
Jaszczurowa, Jamnik i Muchasz. 


c 


e 


Sucków Paweł 
Szczepanowski Aleksander 
Szczyborowscy Walenty i Maryann!t 
Szumańczowska Florentyna 
Szumski Leopold 
1'argosz Tomasz 
1'etschel Franciszek 


Jaworska z Skrzetuskich Emma 
J aruntowska z margr. Lealów Marya 
runtowski Jan N ep.
		

/DIGCZAS002001_1889_109_0014.djvu

			Imię l l;lazwisko wyborcy
 


N azwa tabularnej posiadłości 


4 


Imię nazwisko wyborcy 


Nazwa tabularnej posiadlości 


Jaźwińs
i Karol Piotr Aleksander 3 im. 
Jędrzejowicz Józef 
Jorkasch Koch August 
Krasiński Ludwik hr. 


Kalinowski Władysław hr. 
Kędzierskiego Juliusza masa spadkowa 
Krasickiego Stanisława hr. masa spadkowa 
Krzeczunowicz Helena małol. 


Krzeczunowicz Aleksander małol. 


Kornbliih Isacher 
Kunaszewska Ludwina Eliza i Strawińska z 
Kunaszowskich Henryka 
Krzystofowicz Józef 
Kocowski Teofil 
Lang Edward 
Leali z Jaruntowskich Teofila margrab. 
Lilienfelda Iry, masa spadkowa 
Lilienfeld Izydor recte Icyk 
Listowski Karol i Gołaszewski Napoleon 
Lityński Edward 
Łodyński Antoni 
Lowenkronn Leib 
Lwów szpital dla chorych pod zarządem 
zgromadzenia Sióstr miłosierdzia św. Win- 
centego 
Lwowskie arcybiskupstwo rz. kat. 


Mironowiczowie Teofil i Aleksander, Ko- 
walscy Euzebiusz i Eugenia 
Malczewska Helena 
Madeyski Tadeusz 
Malczewski Henryk 
Malczewski Juliusz 
Maly Ludwika 
Miliński Józef 


Morawska z Szczepańskich Aleksandra 
Nagelberg Mojżesz 
Nathanson Herman, Nathanson Bernhard vel 
Berman 
Niezabitowski Witold 
Onyszkiewicz Mieczysław 
Onyszkiewicz Zdzisław 
Ornstein Wilhelm 
Peltzowie Hilary i Anna 
Perlmutter Majer i Henryk 
Perlmutter Joachim i Salka z MeIIerow Perl- 
mutter 
Pertak Henryk 
Pierzchała Ignacy 
Popiel Józefa 
Poradowska z Torosiewiczów Aleksandra 
Potockiej !zabeIli hr. masa spadkowa 


Potocki Alfred hr. 


Puzynina 1. voto Łempicka Karolina 
Raczyńskiego Klemensa dra, masa spad- 
kowa 
Rath Mojżesz 
Reichau Mieczysław 
Rej Wilhelmina hr. 
Rodakowski Wacław 
Br. Rodich, Berlinerkampf Achilles i Jadwiga 
Rohatyn rz. kat. probostwo 
Romanowscy Ignacy Joanna z Malinowskich 
i Hohendorf Edwin 
Rottenberg Leib 
Rosenstok Jan Aleksander 2 im. 
Rudnicki Teodor 
Ruski dom narodny we Lwowie 
Russocki Wlodzimiezz hr. 
Sander Edmund Maksymilian 2 im. 
ętarzyńska Leontyna hr: 
Slaśka z Mlockich BrollIslawa 
Szeli ski Henryk 
Szujska z Jelowickich Tekla 
Suchodolski Kornel 
Szczurowscy Kazimierz dr. i August 
Sternklar Majer i Emil 
Tauschińska z Domsów Emma 


Czartorya., Podniestrzany, Ruda, Mankowce, 
Zalesie. 
Litatyn. 
Stoki. 
Potok, Rohatyn, Wierzbiłowice, Załuże z So- 
łonem, Kutce z przyległ. 
Oryszkowce. 
Meryszczów. 
Dubrymów, Straty n miasteczko i wieś. 
Skomorochy nowe i stare, Samki średnie 
i dolne. 
Bolszowce, Hanowce, Herbutów i Popła- 
wniki. 
Kalne. 


Zelibory. 
Mądzelówka 
Gnila. ad Kopań część. 
Brzuchowice 
Zała.nów. 
Rożyków z przyległ. Siołkiem i Woło- 
szczyzną. 
Hołbocze część "Emilówka" zwana, Za- 
stawce ad Hołbocze. 
Toustobaby scheda III, Zawadówka scheda 
III, Korzowa scheda III 
Litwinów. 
Sokołówka, 
Pletenice część I i II. 
Choderkowce. 


Bybło, Chochoniów, Dytiatyn, Jabłonów, 
Konkolniki, Meducha, Międzyhorce, Sie- 
mikowce, Slobudka, Zag-órze kąkolnickie, 
Biała, Ciemierzjńce, Duna.jów, Nowo- 
siółka, Pieników, Podul:lów, Poluchów, 
Potocza.ny, Rekszyn, Wiśniewczyk, Mar- 
kowa., Cecory, Dmuchawiec, Horodyszcze, 
Kozłów, Krasna, Płaucza wielka i mda, 
Prokopiwna., Słobudke Taurów. 
Obelnica.. 


Cześniki z Łopusząn. 
Podbuże. 
Gniłowody. 
Lipica górna. 
Wołowe. 
Helenków, Teofipólka, Wiktorówka i Dębina 
teofipolecka. 
Samki górne I. 
Firlejów część II. 
Szczepanów. 
Łanki małe czyli Łąki małe. 
Żołczów. lO 
Andryanówka ad Zołczów. 
Maryanówka ad Strzeliska. 
Patowa Boków i Połowa Boków. 
Lipica 'górna rzęść i Żydowa. 
Lipica górna. 


Horożanka i Wołoszczyzna. 
Białokiernica. 
Hrusiatycze vel Rusiaty.c ze . 
Strzałki. 
Biika, Kosteniów. 
Duliby, Lipica dolna i LipiJa górna, część 
Lipica nrusacka" zwana. 
J ańczyn. 
Bieńkowce, Fraga, Jahłusz, Podkamień. 
Sarnki górne II. 
Kozowa. 
Laszki dolne. 
Sosnów z przyl., Fudynką i częścią Chatek. 
Dryszczów. 
Medowa z Wymysłówką czyli Zmysłówk
. 
Bakowce, LubeszklI. wołochowa, ZabokrukI, 
Repechów iTrybuchowce. 


Torosiewicze Marya i Jakób Józef 2 imion 
małoletni 
Torosiewicz Aleksander 
Torosiewicz Mikołaj Henryk 


Tustanowscy Władysław i Klaudya 
Tustanowski Michał 
Tustanowski Władysław 
Tyszkowska zJełowickich Michalino. 
Ujejska z Jaruntowskich Aleksandra 
Ujejski Bronisław 
de Veaux Elżbieta Br. z hr. Lanckorońskich. 
Volpel Jakób, Machnera Adama masa spad- 
kowa i Hot¥ner Jan 
W ereszczyńska Wanda małoletnia, Weresz- 
czyński Józef dr. dożywotnik. 
W ereszczyńska Matylda, Wereszczyński J ó- 
zef i Wereszczyńska Michalina. 
Wierzchlejska Antonia 
Winnicka z Winnickich Sabina 
Witosławska Emilia 
W olańska Irena Martyna 2 im małoletnia 
W olfarth Franciszek 


Wojakowska Tekla 
Wołodkiewicz Edmund 
Wolodkiewicz Wiktor 
Wybranowska zPierzchałów Ignaca 
Wysoczański Stefan 
Wybranowski Stanisław 
Zaleska Aleksandra 
Znamirowski Wlodzimierz 
Zwolski Stanisław 


Tytus 


Hołoeze. 
Wierzbów. 
Putiatyńce i Łuczyńce, Putiatyńce część 
"Źabińce" zwana, Rohaczyn część "Ro- 
haczyn nowy" zwana. 
Puków. 
Czereze. 
Knichinicze, Zagórze. 
Chlebowice świrskie część "Malinów" zwana". 
Strzeliska nowe "Aleksandrówka", Strzeli- 
ska stare "Aleksandrówka". 
Lubsza, Wyspa. 
Chodorów. 


Poluch owa część I i II. 


Korz elice z Hulkowem. 
Firlejów z przyl. WÓjt0wstwo, Firlejówka i 
folwark czyli kolonia Józefów. 
Jawcze część "folwark Jawcze" zwana. 
Wierzbica. 
Woj ciechowice. 
Urosie. 
Kurzany, Wulka, Pod wysokie, Hucisko sta- 
re, Hucisko nowe, Dębnia. czyli Demnia. 
Korostowice i Stasiowa wola. 
Jawcze część "Folwark Horodków". 
Dobrowody I /2 Laszki górne. 
Kimierz część "Czupernosów" "Las Igna- 
cówka" zwana. 
Berteszów. 
Kimierz. 
Krzywe z Józefówkiem. 
Hnilcze i Paniowice czyli Sieniawka. 
Brynce zagórne z przyl. Brzezina. las, Dą- 
brówka czyli Trościaniec 


III. 


Okręg 


wyborczy Przemyski. 


Aulich Adolf 
Badeniego Władysława hr. masa 5padkowa 
Bąkowska Antonina hr. 
Bal Hersch, Małka z Balów Sturmlaufowa, 
Sturmlauf Markus 
Balkowie Władysław dr. i Wanda Marya. 2ga 
imion 
Biejkowska Julia 
Bielawski Jan 
Bielawski Karol 
Bleicher J akób 
Bobrownich Cecylia 
Bogdański Władysław i Komarnicka z Bo- 
gdańskich Józefa 
Borkowski Kazimierz hr. 


Dębińska Ludwika i małoletnia 
bińska hrab. 
Dębińska Laur
 hr. 
Dębicki Jaksa Zygmunt Ludwik 


Maryli. Dę- 


hr. 211. Im. 


Pniatyn część " folwark " "Ossowiec" zwany. Borowscy Józef i Michalina 
Uszkowice. Broch Schaja 
K' '1 . . Bronicki Józef Albert 2ga im_ małoletni 
W OP I 
n z gm ą częsc. Cetner Andrzej hr. maloletni 
o Ica. .' .,. lO 
Brzeżany mIasto, Szybalm, ChmowlCe, Zu- 
ków, Kuropatniki, Koniuchy, Augustówka, I C t k" J. ksi ą ż ę 
Buszcze, Poruczyn, Urman, Plichów, Wo zl\r orys l erzy 
lica, N adorożniów, Leśniki, Naraj ów mia- 
sto, Raj, Wierzbów, Łabszyn, SzumIany, 
Rohatyn. 
Borszów, Brykoń, Ciemierzyńce część, Kro- 
ścienko, Ładańce, Przemyślany, PIeników Czartoryski Augast ksiązę 
część, Wiśniowczyk część, Wolków część, 
Wypyski, Budków, Dźwinogród, Horody- 
sławice, Hlebowice wielkie, Hryniów, Ko- 
curów Łopuszna, Mikołajów, Olchowiec, 
Podho
odyszcze, Podjarków, Podmonasterz, 
Podsosnów, Romanów, Siedliska, Stare- 
sioło, Suchodól, Huta, Hucisko, Szołomya, Dębińskiej Wiktoryi masa spadkowa 
Wodniki, Wołoszczyzna, Wolków część. Dębinski Zdzisław hr. 
Burty ad Horozanka. 
Zawalów, Jabłonówka, KamienDlt góra, Se- 
redne zastawcze. 
Małowody. 
Chorostków. 
Bary z przyległ., Doliniany, Dechowa, Po- 
. monięta. 
Swistelniki górne. 
PodszumIance i Skoromochy część "Pod- 
szumlance nowe" zwana. 
Podwinie z przyległ. Kutie czyli BabiJice 
i Jurydyką, Rohatyn. 


Dębowski Zygmunt 
Dttbowscy Ignacy i Eugenia ma.łoletnia 
Dobrzanski Eugeniusz, Laura z Dobrzań- 
skich Presenowa, Marceli Dobrzallski 
Doliniański Seweryn bar. 
Drohojowski Jan Maryan 2ga im. hr. 
Drohojowski Kazimierz hr. 


Drohojowska z Hellermanów Marya 
Drohojowska Maryli. hr. 
Drohojowski Karol hr. 
Drużbacki Feliks małoletni 
Ewy Michał i Magdalena 
FHipowscy Celestyna i Julius
 
Fredro ze Stankiewiczów Felicya, Eugenia, 
Stefania 3 im. hr. 
Galicyjski bank kredytowy we Lwowie 
Gizowski Józef 
Gizowski Kazimierz 
Gizowski Franciszek: 
Głowacki Henryk 
Górecka Ludwika. 
Górski Tadeusz Mateusz Maryan 3ga im. 
małoletni 
Górski Wladysław Tomasz Mikołaj 3 im 
GottJieb Wiucenty 
Gurska ze Skwarezyńskich Franciszka 
Gurski Bolesław 


Czyżowice. 
Koniaczków. 
Bortiaty, Kl:liężymost, 
grody. 
Trójczyce. 


Sądowa Wisznia, Za. 


Budomierz. 


Mokrza.ny małe. 
Sielce. 
Nehrybka. 
Duńkowice. 
Hruszów, Kłonice i Szczepłoty. 
Zabłotce i Batycze. 


Parowiec, Korillanice z przyległ. Koniusla, 
Mładowice i Kupiatycze. 
Hurko, DrohoillYśl. 
Nakło. 
Hureczko. 
Mościska z przyległ. Laszki gościńcowe, So- 
kola, Bradkowjce, Wola rudnicka, Za- 
wada. 
Czerwona Wola, Kruhel pełkinski, Leżachów, 
Mukawisko, Manasterz, Malodycz, Nielip- 
kowce, Pełkinie, Piwoda, Setna, Szowska, 
Wola buchowska, rzyska.wska., pełkińska, 
Więzownica, Wierzbna, Zaradawa 
Sieniawll. z przyl. Krasne vel Krasno, Sło- 
boda, Wylewy i Adamówkoł.. 
Bachów. 


Nienadowa, Hucisko nienadowskie. 
Jaworów, Jazów nowy, Jazów stary, Czer- 
niława, Wierzbiany, Kałuże i Zawadów. 
Rudołowice. 
Babice z przyl. Górka, Buczacz i Zawadka, 
tudzież Skopów. 
Rokietnica. 
Kasienica i BtJłwin. 
Milatyn. 


Doliniany. 
Drohojów. 
Bolanowice, Tomanowice, Jordanówka, Ho- 
rysła wice. 
Ta pin, Dobkowice. 
Krukienice. 
Hankowice, Tułkowice. 
Kruhel, Pralkowce, Zasanie i Zabłocie. 
Mołoszkowice część" Wygoda" zwana. 
Milatyn maly "Bar" zwany. 
Podli ski i W yszy nka. 
Rudków. 
Mokrzany wielkie. 
Szeszczowice, Mokrzany wielkie część. 
Stubienko część. 
Mołostkowice, Kleindorf, Leśniowice. 
Myślatycze. 
Kaszyce. 


Ro!';wienica. 
Dołhomośeiska. 
W ołczyszczowice. 
W olczyszczowice część 
szczaniecka" zwana. 


"Dąbrowa wolczy-
		

/DIGCZAS002001_1889_109_0015.djvu

			6 


Imię nazwisko wyhorcy 


N azwa tabularnej posiadlości 


Imię l nazwisko wyborcy 


Nazwa tabularnej posiadłości 


W ołczkowce. 
Diwiłowiee, J ezierna, Ostaszowce. 
Jezierna część "Folwark Opał" zwana. 
Niwice część "U.ozalia" zwana. 
Bełzec, Olesko częśei Watuj ki beheckie 
Syratów zwane. 
Trościaniec mały, Ordów. 
Ostrowczyk polny, Skwarzawa. 
Remizowce, Szpikłosy. 
Zawidcze i Zawidcze część "Brandysr\wka" 
zwana. 
Pawłów część Hayworony zwana. 
Opłucko. 
Dubie. 
i Matłachowska Ho- Czechy część Iskrawczyzna i Czechy Iskra- 
wczyzna Nielohorszczyzna. . 
Strutyn, Konkurency.a do Złoczowa, KędzIe- 
rzawce, Kodów, ZuratYIl. 
Pluchowczyk. 
Iwaczów z lasem z dóbr Nuszcze wydzie 
lonym. 
Komarnicki Mieczy
ław I J
rosławict', Pob
cz. 
Krzysztofowicz Jakob Jozefówka (kolollla
 
Kunaszowskiego Władysława masa spadkowa Kutyszcze. Podkamlen. 
Kuttin Józef Łonit'. 
Ł
czyńska z hr. Łosiów Weronia Nowośiółki. Lisko. 
Łączyński Henryk hr. Kutkorz, Bałuczyn, Bezbundy. 
Lauer GitIa Alte 2 im. Poczapy. 
Landau James i Rachmid Smarzów część "Młynów" zwana. 
Laza.rus Maurycy, Kolischer Leontyna, Ho- Brody z przy l. Leśniów z przyl. 
rowitz Samuel i Schaft' Szymon dr. 
Lebwohl Markus i Klara 
Leszczyński Aleksander 
Lipińskiego Gustawa masa spadkowa 
Lipiński Konstanty 
Lityńska Zofia Jadwiga 2 imion 
Łodyński Stanieław Terencyusz 2 imion 
Emilia Łodyńska 
Łodyński Hieronim 
Łoś August Ignacy Maryan 3 imion 
Losch Ozjasz, Ecker MpndeJ, Eckerowa z 
Loschów Rachela i Gros
fp,ldowa z Lo. 
schów Brajndla. 
Łopat.yńskie probostwo 
Lowin Szymon 
Malinowscy Wladysbw Ludwika 
Mazaraki J
drzej 
Margules Samuel 
Miączyńsk; Józef 


Bem Władysław 
Cetner Albert hr. 
Czerkawski dr. Julian i Władysław Norbert 
2-ga imion 
Chołodeccy Piotr, Eleonora i Zofia mało- 
letnie 
Chrząszcz z Janickich Wiktorya, Skulska 
z Chrząszczów Józefa, Niewarowska z 
Chrzaszczów Wanda, Berezowska z Chrzą- 
szczó
 HeJena, Jaworska z Chnąszczów 
Marya, Chrząszcz Bronisław i 
ałol
tnia 
Stanisława, Zofia, Feliks, Jamna ] Ja- 
dwiga Chrząszcz 
Cywińska .z Wierzchowskich Maryanna 
Drdacki Henryk Dominik i Pilatowska z 
Drdackich Amalia 
Duczyński Zygmunt małoletni 
Donner Chaskel 
Dzieduszyckiego Juliusza hr. masa spad- 
dkowa 


Dzieduszyckiego Stanisława Piotra 2 
hr. masa spadkowa 
Dzieduszycki Włodzimierz hr. 


Dzierżkowsłfa Ludwika 
Dominikanie w Podk:amieniu 


Eckerl Leib 


Eckerowie Abraham i Hinda 
Ederowa ze Stanków Marya 
Fisch Menasche 


Franzos Dawid 
Garapicha Eliasza masa spadkowa 
Garapich de Sichelburg Włod
imierz 
Garapich de Sichelburg Antom . 
Gnoiński Wincenty Celestyn Ignacy 3 Im. 
Gniewoszowa z Hubickich, Aniela i Schnel- 
lowa z Hubickich Karolina 
Gniewosz Władysław 
Górski Franciszek i Albina z Wolskich 
Gozdziew ski Stanisław 
Hermann Zygmunt 


Horodyński Bogusław 
Horstein Chaim 
Hubicka z Sierakowskich Aniela Gniewo- 
Bzowa z Hubickich Aniela i Schnellowa 
z Hubickich Karolina 
Irzykowski Czesław 
Jampoler Mendel 
Jampoler Israel 
Jankowska z hr. Zamoyskich Zofia 
Jasiński Fe.1 iks 


Jaworski Apolinary 
Jaworski Kazimierz 
Kaczorowski Alojzy 
Karniewski Wojciech 


Kittaj Charlotta rectł-J 
c
eindla . 
Krajewska z hr. ZamOjSkICh JadwIga 
Kraj8wski Adam 
Krajowska Wiktorya 
nora ta 
Kielanowski Tytus 


Kmicildewiczowie Seweryn i Albina 
Kriegshaberowie Artur i Katarzyna 


Mieczkowski Piotr 
Mierowa Helena hr. 


Milewska Leonia 
M:łodecki Kazimierz Szczepan 2ga im. 
N ahorny Jan 


Manajów część IV "Leonówka". 
Podkamień, Nimiasz. 


Dziedziłów. 


Kudynowce dolne. 


Słowita i Krzywica,. Łachodów część Wi- 
ktorówka zwana. 
Pieśniany, Krasnosielce. 
Dubie cześć "Ostrów Drdackich zwana. 
Manajów.część II "Siemiginówka" zwana. 
Ubiń część Chreniów. 
Jarczowce, Kudobińce, Młynowce z Grabow- 
cami, Podhajczykami, Tustogłowy, Woło- 
rówka, Zborów z Kuklnicami, Mszana z 
Żukowcami. 


im'. 


Żelechów wielki. 
Blich. Czepiele, Czystopady, Hołubcia, Huta 
pieniacka, Litowisko, Markopol, Pieniaki, 
Ratyszcze, Reniów, Szyszkowce, Wercełka, 
Załośce, Zwyżyn. 
Boniszyn, Chilczyce. 
Gołogórki, Gołogóry, Jezierzanka, Majdan, 
Pohurbie, z Kaczyłową. 
Stanin i Niestanie część "Połesz i Bartków" 
zwana. 
Stojanów część 
Hrycycha" zwana. 
Wiczyń i MertJnówka. 
Mikołajów część i Sterkowce część "Brzy- 
. szcze" zwana. 
Cecowa, 
Milno, Niemiarz, Podkamień. 
Lukawiec. 
Zagórze z Niskowicawi i Panasówka. 
Krasne. 
Nakwasy vel Nakwasza, Mekytinei i Tetyl- 
kowce Walo..8'kie. 
Jasionów, Kadłubiska, Kąty, Rażniów, Czy- 
szki część Adamówka zwana. 
Ryków. 
Obertasów ffllDkowski. 
Rzepniów część "Hermanów" zwana, Rze- 
pn.iów nowy część "Jadwiga" zwana. 
Korsów z przy!. Kizia i Mytnica. 
Grzymałówka. ' 
Ozydów, Ożydów częśd "Anielówka" 
" Wle,rzl';howina" zwane. 


Złoczów część "Linderówka" zwana. 
Z9,;błotce i W ołkowatycze. 
Urlów. 
Chrabuźna. 
Olesko. 
Nahorce małe z przyl. Jamne Łodyna. 


Kupcze, Milatyn. 
Bortków. 


Niestamice. 
Batyjów, Łopatyn. 
Niwice część "Stawisko" zwana. 
Kudynowce górne. 
Nestorowce. 
Stojanów część. "folwark J
zioro". 
Jaśniszcze, Pahkrowy, Pankowce, Podka- 
mień Styberówka, Wierzbowczyk 
Serwiry czyli Serwirachy. . 
Derniów, Dobrotwór, Jasienica. polska .1 ru- 
ska, Kamionka, Obyd6w, Ruda, Slelee, 
Pieńków, Stryhanka. 


Jackowce, 
Łopatyn z przyl 
Rudenko lackie część. 


Snowicz, Czyżów. 
Hołoskowice. 
Niwice i Ni
ice część "Wola adamowska" 
zwana. 
Kabarowce, N uszcze C LęŚĆ "Las kabarowie- 
cki" zwana. 
Białogłowy, Białokiernica, Bzowica, Harba- 
zów, Hukatowce, Łopuszany, Maniłówka, 
Naterpince, Olejów, Załoźce, Manajów, 
częśc J. "Horbanówka" zwana. 
Stojanów z przy l. Romanówka i Czerkowa- 
tycze. 
Baryłów część" Wygoda" zwana. 
Pietrzyce. 
Uwin. 
Jakimów. 
Łahodów. 
Manasterek, Mukanie, Ohladów, Zelech6w 
mały, Majdan część Potok zwana. 
Bogdanówka. 
Złoczów tzęść Jelechowice. 
Ciąg dalszy nastąpi. 


Narajewski Franciszek j Józef, Sokuiska z 
Narajewskich Walerya i Siemieńska z Na- 
r.ijewskich Ludmilłł. 
N ey Leon 


Nawrocki Marcin i Leonarda, Macielińska z 
MiiIIerów Tekla, Nawroccy Tekla z Bień. 
kowskich i małoletni Józef Leon i Dorota 
N owako wski M;eczysław 
Obertyński KazimitJrz 
Obertyńska z Kadłubiskich Wiadysława 
Olesko rzym. kat. probostwo 
Olizarowa z hr. Ożarowskich Zofia hr. 
Ożarowska ZJzauna hr. 


Potworowska z Bronikowskich Marya 
Padlewscy Szymon i Melania z Pokntyńskich 
Padlewski Szczepan 
Parnas Rafał 


Potulicka z hr. Badeniów Franciszka hr. 


Pyszyński Michał 
Poten Karol 
Potocki Roman hr. 


Pro
yk Nikołaj, Chomin Fedko, Dworya- 
nin Prokop, Kurman Wasyl, Łyszak Hnat, 
Łyszak Tymko, Mazurkiewicz Semko, Pe 
tryszyn Harasym, Pieczarski Paweł, Tym- 
czyszyn Piotr, Zacerkowny Jędrzej, Za- 
cerkowny Semko 
Rappaport MaJer 
Roth Suchef i małoletnia Chaja Sara 2 im. 
Rosenberg Nissen i Fridel 
Rozwadowska z hr. Zamojskich Ludwika 


Rozwadowski Bronisław 
Ru ki-Rucko Stanisław i Rucka Zofia 


Sakowicz Kazimierz 
Sa.la Oktawia.n 


Schatz Abraham 
Schatz Leon 
Strzelecki Eugeniusz 
Swierzawski Aleksander 
Schneider Józef Pantaleon 2ga 
SchneII Artur 
SthneH Oskar 
Szumer Izak Hersch 
StJidmannowie Józef i 
Selzer Samuel 
Sikora Hieronim 


Im. 


Sawa 


Silbergowie Hersch, Natan i Jakób i Scha- 
T/ira Israel . 
Siostry miłosierdzia (f:mdacya Jana Zukie- 
wicza dla dziewcząt), św. Kazimierza we 
Lwowie 
Siostry miłosierdzia w Załoźc,tch 
Siarezyńskiej Emilii, masa spadkowa 
Słonecka z Garapichów Apolonia Konstan. 
cya Antonina 3 im 
Słotwiński Bronisław 
Smochowski Witalis 
Sper Meszulim i Popers Eisig 
St,f-cki Alfred Roman 2 im 
Stormko Floryan 


. 


Szumlańska. Felicya 
Skrzyszowscy Józef, Stanisław małoletni, Ma- 
rya makoletnia i masa spadkowa Maryi 
z Chęcińskich Skrzyszowskiej 
Tchórznicka z Komarów Maryli., Józefa, An 
na, Albina, Helena 5 im. 
Treterowie Hilary i Józefa 
Treter Konstanty 
Treterowa Marya 
Tom&szka PlI.wła ma.sa spadkowa 
Tarosiewiezowa Henryka Benigna 2 Im. 
Torosiewicza Jana, masa spadkowa 
Torosiewicz Klaudya 
Toresiewicz Klemens 
Thullie Adam 
Ujejski Bronislaw Aleksander 2 im. 
Ujejski Roman 
Wasilewski Tadeusz 
WeintrRubowa z Helferów Amalia, Wein- 
trdub Izydor i Weintraub hak 
Wendorfa Józefa, masa spadkowa 
Wierzchlejska z br. Zamojskich Helena 


Wierzchlejski Bolesław 
Wodt;icki Kazimierz hr. 


Wittlin Adolf i Sappir Mojzesz 


Wittlina Feinwela, masa spadkowa 
Woj na Marya 
Wysocka Izabela 
Wyźniany rz. kat. probostwo 
Zaleski Aleksander 
Zamojska Rozalia 


I Żywicki Klemens dr. 
I Złoczowskie probostwo 


Kruhów. 
Pobocz i Pobocz:części "Grabowa i Chomiec" 
zwane. 
Romanówka, Barsczów czyli Siedliska bar- 
szczowe. 


Uwin część "Stasin"' zwana.- 
Strorubaby, Uciszków. 
Tetewczyce część Kadłubiskich zwana., 
Rozwaz. 
Strzemilcze. 
Jasienowoe, Lackie małtJ i wielkie, Milatyn-, 
Nowosiółki, Olszanica, Trędowacz, Zales.ia.. 
Sławna. 
Perepelniki. 
Suchodoły, Ponikowica. 
Mikołajów, Sterkowce, Zaliski, Wolica bary- 
łowa. 
Gliniany z przyl. Podzamcze, Przegnojów, 
Zamoście i Wójtostwo Gliniany. 
Barmin część 1., II. i III. 
Olszanka mała. 
Pomorzany, Bubszczany, Bohutyn, Kalne, 
Rozhodów, Zabin, Machnowce i Turhów, 
Hodów z Józefówką. 


Sokołów. 
Meteniów czerkawski. 
Płuchów, Zarwanica. 
Berymowce. 
Ohladów, Opłucko, Niwice część Dębiny 
zwana. 
Majdan i Pustelnik. 
Lipowee i Majdan część folwarki, Scianki, 
Łąki i Zagumienki. 
Serwiry część Albinówka zwana. 
Wysocko, Juśkowice, Podlesie, Janówka, Za- 
komarze. 
Tetewczyce część L II. i III. 
Łonie część "Tre terówka" zwane. 
Wyrów. 
Luka część. 
Białykamień, Buzek, Czeremesznia, Uszina. 
Zuliee. 
Starobrody i Smolno. 
Firlejówka, Marniu8zowice, Skniłów. 
Suchowola. 
Koropiec. 
Złoczów z przyl. 
Białkowce, Serwiry część "Hieronimówka'- 
zwana. 


Buczyna, Gaje staro brodzkie. 


Bieniów, Horodyłów, 
czowa. 
Trościaniec 
Streptów. 
Popowce z Dudynem Seretce. 
Hnidawa, 
Zaszkóv. 
Korolówka. 
Środopolce. 
Lipowce części Lipowczyk, CzeremeszDe 
Kopań zwane. 
Krzywe. 


konkurencya do Zło- 


Uherce. 
Pohorylce wieś, i Poborce kameralne, tudzież 
Pohorylce miasteczko i Stanimierz. 
Laszki królewskie. 
Podlipce morawskie. 
Podlipce część Podlipce Januszewskie zwane. 
Smarzów. 
Ostrów. 
Póltew i Zien:ów. 
Sassów i Chmielowa. 
Russiłów. 
Rzepniów częśc. 
Czyszki. 
Pawłó",. 
Sienków.
		

/DIGCZAS002001_1889_109_0016.djvu

			Imię nazwisko wyborcy 


Nazwa tabularnej posiadłości 


Gutelówna Melania 
Harszyc Aniela dożyw. 
Hagen Edward baron 
Hagen Stanisław br. 
Hausmanowie W olf i HindI!. 
Holderbaum Jan starszy, Keiper Filip, Lang 
Jakób, Rober Krystyn, Bechtlów Jerzy, 
Konig Jakób, Appenheimer Adam, Kei- 
per Frydryk, Miiller Wilhelm, Krammer 
Jerzy, Kober Wilbelm, Kober Frydryk, 
Baker Ja.kób młodszy, Kober Elżbieta, 
Stein Ozyasz, Link Jan, Porcher Jan, 
Baker Piotr 
Hoszowscy Leon i Wanda Marya 2ga im. 
z Zaychowskich 
Irsayowa z hr. Dzieduszyckich lmo voto 
Bielska Marya i Bielskie Elżbieta i Ma- 
rya małoletnie 
IIlasiewicz Stanisław dr. 
Jahna Frydryka masa spadkowa 
Jabn Gustaw 
Janicki Jan ' 
JarosławskitJ rz. kat. probostwo 
Jaruntowski Jan Nepom. 
Jocz Bolesław 


Karabanikowa Barbara i Karabanika Jana 
masa spadkowa 
Karnicka Matylda hr., Karnieka Emilia hr. 
Fileman z hr. Karnickich Helena i Na- 
chodzka z hr. Karniekich Marya 
Kraiński Władysław 
Krasicki J all hr. 
Kilarski Józef dr. 


Konarska z hr. Tarnowskich Cecylia hr. 


Konarska Helena hr. 
Kotkowski Eugeniusz 
Kotkowska Bronisława 


Kotkowski Władysław Witołd 2ga im. 
Krasiezyńskie probostwo obrz. łać: . 
Koziebrodzki Władysław hr. KozIebrodzkie 
Anna i Ewa małoletnie 
. Kozłowski Zygmunt i Włodzimierz 
Krukowiecki Aleksander 
Lastowicka Emilia Aloj'l.a Marya Rufina 4 
im. i małoletni Lastowieccy Franciszek, 
Bronisław, Higieniusz i Ludwina i Zala' 
siński Stanisław Feliks 
Lachowicza Antoniego fundacya stypendyj- 
na i zapomogowa 
Lewicki Ro
ala Henryk 
Laufer Efraim 
Łoś Karol hr. 
Łoziński Władysław 
Linkowie Ignacy Wilhf'lm 2ga im. Irena 
Katarzyna 2ga im. 
Lubomirski Adam książę 


Lnbomirski Hieronim ksi!}źę 


Łucki Adam 
Madejski Zygmunt 
Madies Jakób i Ettinger Elias 
Marynowski Wacław 
Marynowski Mieczysław 
Max Henryk dr. 
Micewski Edward 
Micewscy Zygmunt, Jadwiga, Kazimiera i 
Tekla 
Mniszkowie Władysław, Wanda Felicya Ma- 
rYa 3ga im., Wojciech Jan Ztmon Kon- 
stanty 40a .im., Maryli. I?orota Wincen.ta 3 
im, CecylIa Dorota WmctJncya 3ga lm. 
Myszkowski Ludwik dr. 
Nanowski Józef 
Napadiewicz Aleksander, Lewartowska 
ryli. br., Baczyńska Karolina . 
Nikarowicz Antym Nikodem 2ga, Im. 
Ochockiego Kaliksta masa spadkowa 


Oranż Chaim 
Orzechowiczowa z br. Roz'A'adowskich Wan. 
da 1 mo voto Horo(
bowa dozywotniczka 
Orzechowiczowa Zofia z Obmińskich i Orze- 
chowicza Jędrzeja masa spadkowa 
Ozaystowicz Wincenty 


Pawlikowski Eugeniusz 
Pawlikowski Stttnisław 
Paszkudzka z Baczyńskich Marya 
Pawlikowski Mh'czysław 


Balice część "Loszczyzna" zwana. 
Dunkowiczki. . 
Wielkie Oczy część I., Żmijowiska część, 
Skollll i Bożawola. 
WielkiA Oczy część II. Wielkie Oczy, Futo- 
ry, Żmijowiska i Wulka żmijowska. 
Zarzecze i Piaski. 
Nowosiółki. 


Cyków. 
Lipniki. 


Tuligłowy, Króliu część "Królin las" zwana. 
Lutków. 
Łowce, Podgai. 
Ostrożec. 
Szczytna. 
Słomianka, Twierdza, Wojkowice, Zawadów. 
Krzywcza z przyleg. Cbyrzyna, Chyrzynka, 
Wola Krzywiecka i Srednia. 
Artamowska Wola, Snkoła część. 


W ołczochy. 


Zabłotee. 
Aksmanice, Solca, Ber.mdowice. 
Rozborz długi pół. 


Wilcza 


Kochanowska względnie Cl.aplaki, 
góra i Ruda kochanowska. 
Bonów, Lubienie. 
Krzeczkowa. 
Kulmatycze. 
Kunkowce. 
Hodyuie. 
Niżynice z przyległ. Boratycze, Byków, Dro- 
zdowice, Gdeszyee, PIeszowice, Popowice, 
Stromowice, Tyszkowice, Złotowice, Pacz- 
kowice. 
Bakończyce, Brylińce, Popowice, Jaksma- 
nice, Nehrybka, Pikulice, Rozubowice, 
Stanisławczyk i Komarnice część "las 
Rakowiec" zwana. 
Sarny 
. przyległ. Osadaniemiecka (Rebberg). 
Łuczyce. 
Olszanica część "Henryków ka" zwana. 
Więckowice. 
Tymowice, Chorzów. 
Kruhel pawłosiowski, Olszanówka. 
Tuczępy z przyległ. 
Miękisz nowy. 


Ostrów, Chyrzyna, Bratkowce. tuhno. 
Koniusl'.ki, Myślatycze. 
Ma- Więckowice. 


Wola baraniecka lub barańczycka. 
Mołostkowicd część "HenrykÓw kil. i Józefó- 
wka" zwana. 
Swiduica z przyległ. Czaj.Jlaki i Tarasówka. 
Morance i Przedborze c/,yli Przed worze. 


fi 


Imię nazwisko wyborcy 


Nazwa tabularnej posiadłości 


Pogłodowscy Dyonizy Wojciech 
Antoni Eustachy 2ga im. 
Prek Stefan i 
ofia z Cy bulskich 
Prokopowicze Franciszek i Marya 
Raciborska Eulodya 
Rakowski Jan 


2ga Im. 1 Jatwięgi. 
Rączyna. 
Bybło i Borszczowice. 
Zamojsce. 
Hermanowice 1 część "dwór" zWana. Her- 
manowice 2 część "Fredrówka" zwana 
Hermanowice 3 częśl' "Pakoszówka" zwa
 
na, Mał
owictJ 
zyli Małkowiee 1 część, 
MałhowJCe czylI Małkowice część. 
Rustweczko. 
Michałowice. 


Rakowska z Dzierzków Marcelina 
Rajskiego Tomasza masa' spadkowa i Raj- 
ski A
bin Piotr Wincenty 3ga im. 
Robinsohnowie Rebeka, Robinsohna Majera 
masa spa,dkowa 
Rosenblatt Józef 
Runge Ed ward 
Runge Stefan i Romuald 
Rupp Piotr i Zuzanna z MiiUerow Ruppowa 
Sapieha Władysław książę 
Sapieha Adam książe 


Serwatowski Maciej Zenon '2 
Skalscy Stanisław i Stefanii!. 
Śmiałowski Bolesław 
Stadnicka Luidgarda hr. 


Im. 


Brylińce, Jaksmanice, Pikulice , Wyszatyce. 
Boratyn. Sękowska AnitJla małoI. 
Wola czerczańska i Dymidów czyli Dymi- Skrzyszowska Anna 
dowski d wór zwany. . .,. .. 
Dmytrowice z przyl. Koniuszki, Zarzycze" SIemlenskl.LewJekl Wilhelm hr. 
Zagródki iKonty. I 
· Grochowce, Koniuszki vel Koniuchy. 
Rokszyce. I . 
Dobkowice część, , CitJmierzowice, Odebran- Stec

 J
dwIga 
r. 
ka i Hnatkowce. Stępmskl BogumIł dr. 
Cieszaciu mały czyli Cieszacinek. Schembek z hr. Dzieduszyckich 
Rzeczpol. na hr. 
Chłopice.:; 


Stadnicki Stanisław hr. 


Klementy- 


Szeptycki Jan hr. 
, Skibniewski Bronislaw 
Szymanowski Aleksander 


Terlecki Adam Marceli AltJksander 3ga. im. 
małol. 
Terlecka Bronisława 
Torosiewicz Kajetan 
Trhin Katarzyna 
Tyszkowski-Szylak Paweł 
Ustrzycki Włodzimierz 
Wohlfeld Ma.rya z Joachimem Wohlfeldem 
Wolfraum Albin 
Yunga Włodzimierz i Marya z Rogalskich 
Yunga Władysław 
Yunga Wlołnda zo Smarzewskich 
Zajączkowska z Yungów Zofia 
Zakliczyna z Kotkowskich Helena 
Zakliki Kazimierza masa spadkowa 
Zamojski Szczepan hr. 


Zukier Zygmunt 
Zawałkiewicz Stanisław 
Zebraeki Antoni i 
ebracka 
Walida 


z br. Becsów 


Morawsko. 


Michałówka. 
Kidałowice. 
Dmytrowice. 
Mużyłowiee. 
Lętownia. 
Ko
ytniki, Krasice, Krasiczyn, Kupno, Chy- 
zyna, Orzechowce, SJiwnica, Nahurcz, 
Tarnawce, UJkowice, Kunkowce Baczko- 
wice, Wapowce, Małkowice Zur
wica. 
Bajtar
wice, Sadk:owiCtJ z Wydrypolem. 
PodmoJsce, 
Stojaucze. 
Barycz,. Duso,wce, Grabowiec, . Skład solny, 
SośnIca, SWlęte Zadabrowle Stubienko 
część, N ienowice. . , 
Cha
nowice, C
raplice, Radochońce, Bojo- 
wlec, Hussakow, Krysowice Pakość Czy- 
szki, Strzelc7.yska, Radyni
e Bak
wice 
NowosIółki, ZakoścIele. ' , 
Sanniki i Milatycze. 
Stubienko, B HYS
, 
tubienko część "Janow- 
szczyzna. czylI RaJtanowszczyzna" zwana. 
Cetula, Manasterz, Munma, Głęboka Nie- 
lipkowice, Pawloeiów, Piwoda R
dawa 
Tywania, Cisawa, Chołowice, K
zeczkowa' 
Olszany, Rakszyce. ' 
PorudtJnko, Porudon. 
Oromla z przyl. Schomlan. 
Pruch
ik mia.sto i wieś, W 
gierka z Wolą 
węgIerską l fol warkiem Polanek, Krama- 
rówka, Procznjów i Tuligłowy. 
Bruchnal, Czołhynie, Podłuby, Przyłbice. 
Balice. 
Trośeianiec i części zwane: Kr7;emiouka 
Marki, BrztJzina wielka, Bachmhf'Jm, N eu
 
koi, 
3 pulcze, OSieczany, Buehentbal, 
BrankI, Rtby, Elżbietv, Ogród. 
Orańsko. . 


.... 


Cieszacin wielki. 
Nahaczów. 
Semerówka. 
Cisowa ad Olszany i Cisowa Adwokac.\& 
czyli Kolonia. 
Czelatycze, Zamiechów. 
Ostrów. 
Makuniów. 
Surmaczówka z przy!. 
Hruszatyce. 
Moczarudy, Trzcieni4:'c, Dębowiea, Złotko- 
wice i Budy. 
Tuchla, Miękisz slary. 
Hawłowice dolnI', Swiebodna, Rozbórz okrą- 
gły. 
Hawłowice górnp, Judló
ka. 
Bobrówka, Korzenil:::!, Lasl.ki, Ł'Iozy, Miękisz 
stary, Nowa grobla, Surmanezów kil., Wie- 
tlin, Zaradawa cz
ść i Zagrody. 
Chorośnica i Nowos!elica. 
Lacka czyli Tytowa Wola 
Olszany. 


-ł:V. 


Okręg wyborczy Złoczowski: 


Augustynowicz Boleslaw 
Aulichowie Albert i Felicya z Wiśniewskich 
Badeniowa /hr. z hr. Mierów Cecylia 


Badeni Kazimierz hr. 
j 
ł 
\ 
Chotynice z przyleg. Spoko.iówka, Chałupki 
chotynieckie, Brohalina, Czech lany, Zala- I I 
zie, Dąbrowa, Hruczowice część I i II. 
Siedliska. I Badeni Stanisław hr. 
Małnów i Wola mał!lOwska. I 
Chołó",ice i Mielnó",. I 
Buców, Kniażyce, Medyku, Paździacz, Sze- , Bartmański Feliks 
chynia, Tarki. Witoszyńce, Starzawa. Bartmańskiego Oswalda masa spadkowa 
S
czepłoty. ! Boguszowa z hr. Zamojskich Magdalena 
Bohdan Hipolit 


Kalników. 


Pepłowski Ludwik dr., . Małachowski Kaje- 
tan Mieczyslaw 2ga lm. 
Petrowicz Ksawery 
Pietrzak Stanisław 
Przemyskie gr kat. biskupstwo 
Przemyska. rz. kat. kapitula 
Pineles Zjgmunt czyli Salamon i Zofia czy- 
li Sara 
Gazeta Lwowska" Nr. 109 z dnia 12 maja 1889. 
. 


w ołostków, Stojańce część. 
Krolin z gruntami, Romanówka i Baranówka. 
Walawa, Wielunice, Wilczyńee, Wileza. 
N ehrybka, Pikulice, Sielec, Buszkowiczki, 
Przekopanie, Pnilkut część 1, 2 i 3. 
Rzeplin, Wola rzeplińska. 


Bohdanowa z Konopków AmaJia 
Hipolit 
Borkowska Olga hr. 


Bohdan 


Kniaże. 
Baryłów. 
Witków z przyl., Witków stary, Płowe, Wul- 
ka suszeńska, Chołojów i kolonia, )[ie- 
rów, Peratyn z kolonią Antonini, Peratyn. 
Ostapkowce, LanerówkIl., Jabłonówka, W 0- 
lica derewlańska czyli Dobrowlańska, Ra- 
kobuty, Busk, Musiłowskie Stoki, Soba- 
szki, Warchoki, Busk nowy, Niemiecki 
Bok, Li pibok, Długa strona, Wolany Po. 
bużany, Humniska, Wolica, Wierzblany 
i Grabowa. 
Radziechów z kolonią, .Józefów, Niem.iłów, 
Kulików, Połoniczna., Nieznanów, Czaniż, 
Sohota z Maziarnia. 
Spas. " 
Tadanie: 
Derewlany. 
Połaniec, Zad worze, część Zasieczna i Breb- 
danówka zwane, Dziedziłów część "Chre- 
niów Bohdana" zwana. 
Ubiń. 


I Bursztyn, Dubie, Gaje sta.robrodzkie, Hu- 
I cisko brodzkie, P,mikwa wielka, Staro- 
brody, Wołochy.