/DIGCZAS002001_1889_245_0001.djvu

			. 
I 


Nr.. 245. 


Czwartek, 24 Października 1889.. 


Rok 79.  


.- 
l 


-), 


Wycht'd.zi !Jodziennie o l1:od
,inie i) po }!O:i?lt- 
dniu z wyjątkh
 dni poświątecznych. 
Numer pu.; "dYllCZY kosztuje w miejs(IU 5 centów, 
pocztą 10 centów. - Biuro Redakcyi i Administra,cyi 
_lica Czarnieckiego 1. 3. - I.isty najeży fr
rr.ł1ow&e.- 
Reklamacye otwarte wolne od opf'aty. 
Telefonij f:!dalmyi 1.)'. 'S

. 


ProrPl1Jłeratit z przesy
ką pocztową wynosi rocznie 16 zt, pMroe;mie 8 'Ot, kwartalnie.er d., 
miosięe:mie l zł. 35 ct. W miejseu rocznie 12 :ot, półrocznie fi zł., k\';artalnle 3 zł., !uiesięeznie 1 d. 
Puewodniknaukowy i literacki, doda.tek miosięezny do "Gazety Lwow- 
s k i e j", otrzymują cało- i pólrommi abonenci bezplatnie , jednakże ci tylko, którzy prenumerują od 1 
8:yczni,a 
.do ko
ca,'3:H,r,wca lub :d l lipca lt
 końca. grudnia; ów
erćroczni 
 miesięezni l;'l dopł80tą 
I
i
!'V7
:;: 'i:) ($L i ;T;.
:\(),Zr 
-i'J OP.L .
 :c: r c: e 'W tJ, ct Xl 1 k preUt
1li{H:'''W5.U-Y {}łiH)

JO 
::)
1.tt!Je li zł. 


J(1(!ul)r&"owe in8
raty obliczają się po 7 cen- 
tów, kilkorazowe po 6 centów od miejsca 1 wiersza. 
Inseraty przyjmują: w Austryi i Niemczech 
wszystkie agencye a.nonsów; we Francyi, w Paryh 
wyłącznie !IIg(;ncys. pana A d a m III i Rue des St. 
P
ra
 
L 


CZ:ĘSĆ URZĘDOWA 


. f 


Jego ces. i król. Apost. MoŚĆ raczył 
wydać następująl'e Najwyższe pismo od- 
ręczne: 
Kochany hrabio K li. I n o k y I 
Odpowiednio do zwyczaju Przodków 
Moich, wedle którego tytułowanie siły zbroj- 
nej monarchii każdego czasu stosowało się 
do każdorazowego tytułu Najwyższego władcy 
kraju i wodza, widzialem się spowodowa- 
nym, rozkazem wydanym a tutaj załączo- 
nym, rozporządzić, że armia moja i mary- 
narka, ich części, organa i instytucye, od- 
tąd, zamiast dotychczasowego, przyjąć mają 
na przyszłość i używać tytułu: cesarsko i 
kró]ewskie. . 
Rozporządzenie to, odpowiadające ró- 
wno
ześnie zgodnym, a ustawą z r. 1867 
ust" lonym prawno-państwowym stosunkom, 
nie ma w żadnej mierze uszczuplać ani 
dotykać jedności i nierozdzielności wspólnej 
arn'lii i marynarki wojennej, tak, jak ona 
na mocy ustaw, opartych na zasadniczych 
pra widłach sankcyi pragmatycznej i ztąd 
pochodzących ustaw z roku 1867 (Ustawa 
z dnia 21 grudnia 1867 dla reprezentowa- 
nych w Radzie państwa królestw i krajów, 
XII artykuł usti'.wy, 1867 roku dla Węgier) 
zasadniczo i ostatecznie ustaloną została. 
Polecam panu, to pismo Moje odręczne po- 
dać do wiadomości obu Moich Ministrów- 
prezydentów . 
Wiedeń, d. 17 października 1889. 
Franciszek .Józef m. .p. 
Kalnoky m. p. 


Najwyższy rozkaz do Ministra wojny, 
z d. Wiedeń, 17 października 1889: 
Odtąd Moja armia i Moja marynarka 
wojenna, jej części, organa i zakłady mają. 


Horodence, Strzylczu (pow. horodeński), 80- Hajworonce, Sokolnikach (powiat pod- 
kolowie (pow. kolbuszowski), Słobódce pol- hajecki), Borszczowie, Zadańcaeh, Dobrza- 
nej (pow. kołomyj ski) , Zwierzyńcu, Nowej nicy (pow. przemyślański), Kuropatnikach, 
wsi szlacheckiej, Dąbrowy, Czarnej wsi, Lu- Cześnikach, Junaszkowie, Babuchowie, Ko- 
boczy, Kościelnikach (pow. krakowski), w rostowicach, Podkamieniu, Bieńkowicach, 
mieście Krakowie, Paszowy, St.rwiażyku Czahrowie, Obelnicy, Demianowie (pow. ro- 
Równi, Jalowem, Jasieniu, Bereebach dol
 hatyński), Pobitnem, TerIiczce (pow. rze- 
i nych, Ustrzykach dolnych (po
.. liski), Izbi- szowski), Hańkowcach (pow. śniatyński), 
I ska
h, Błoniu, "Y oli wad
wskleJ (p0'Y' .mioe- Radw
ńcaeh .(pow. sokalski), .G:al
wce, Ło- 
., , , Ileckl), HussakoViw, HodynlU (pow. mosclskl), puszllIe homIlla (pow. staromIeJskI), Zawa- 
. .Jeg
 ?e
. I .kr?I. Apos
. Mosc. raczył I Polance, Naprawie, B,ystreJ, Jordanowie, I dzie, Porębie radlnej (pow. tarnowski), Wo- 
llaJmlłoścJwleJ wydac następujące Najwyższe Łętowni, Skawie, Jackowee, Spytkowicach roni e, Tarnawie polnej (pow. tlumacki) 
pismo odręczne: (pow. myślenicki), Kamienny (pow. nad wór- Wierzbowcu, Warwaryńcach (pow, trembo
 
Odtąd Moja armia i Moja marynarka niański), 
oziarni (p
w. niski), Cisowy \po:v. w:el

i), Przybradzie (po
. wad
wic
i), Ka- 
wojenna jej częścii organa i zaklady maja prze!nyskl), TurkoCIllle (pow. przemyślanskI), plścIllcach. (pow. zbar
skl), SkllIłowle (po
. 
. . ,: 
. '.. < Da.fillc
u,. Czerczem, B

acz?wcach (pow. złoczowskl), Holeszowle (pow. żydaczowskl), 
prLYJ
c I nO;
lć,. 
amlast d
tychczasowego, rohatynskI), Boraczku, WItKowIcach, Niedź- Suchy (p. żywiecki). 
tytul: "cesarskie I królewskIe". wiadzie, Pustyni ((Jow. ropczycki), Biały N o s a c i z n a u k o n i w Teo1ipólce 
Stosownie do tego masz Pan zarządzić, (pow. rzeszowski), Samb?rze, oMrozowicach, (p. brzeżański). 
co potrzeba. Czaplt.c
 
pow. h sam L . 
orskl), W s IS k l l oczk' h u, Tar- Z c. k. Namiestnictwa. 
., ,.. nawce" PtJtawae, IPOWCU, z arac (pow. 
WIe den, 17 pazdzlermka 1889 r. sanocki), Starej ropie, Wołoszynowie, Pola- .- 
Franciszek Józef m. p. nie, -Nfl:u?zulce małej, Ko.b
e
 stare!ll, Woli 
. " kobelskIeJ (pow. staromIeJskI), Slechowie 
To NaJwyż
ze zarządzellle wchodzI na- (pow. stryj ski) , Skomorochach (pow. tarno- 
tyehm:ast w życIe dla piśmiennej komuni- polski), Butelce wyżnej i niżnej (pow. tur- 
kacyi służbowej. j czaĄski), Ohocz
i, Gołuehow
cac
 (pow. wa- 
DIa dalszego przeprowadzenia zostaną dOWICkl),. Strumlanach, Małej WSI, Grabiach, 
. WróblowIeach Przewozie (p ow. wl o ell ' ckl . ) 
wydane szczegółowe zarządzellla w drodze ' ,. , 
o . ,. Pomorzanach, I luchowle (pow. doczowski), P b l ' ń k t 
adrmmstracyjne,j. Żywcu, Starym iywcu, Łękawicy, SIemieniu, rasa er I s a no uje ze szcze- 
Baron B a u erm. p. Łodygowieach (pow. żywiecki). gólniejszem zadowoleniem wiadomość, 
general bron.i. N o s a c i z li a u k o n i w Brzezinie O blizkim wyjeździe p. Ministra spraw 
(pow. żydaczowski). zagranicznych hr. Kalnoky'ego do 
W powyższym czasie wygasła z a r a z a FrilArichsruh, celem widzenia się z ks. 
py:sko.wa i racicowa w Leszczynie, B' k' t . t . 
WlerzbJcaeh, WOłczityczaeh, Miilbaehu (pow. lsmarc lem, upa rUJą c w ej wizycie, 
bobrecki), Markopolu, Wol(V
hach, Hoim'ko- która przyjdzie do skutku bezpośre- 
wicach, Czystopadach, Laszkowie, Koh'unach dnie. po odwiedzinach cara Aleksandra, 
ad Załośce (pow. brodzki), Pyszkowcach, nowe świadectwo ścisłej solidarności 
Sorokach, Dzwinogrodzie, Żyznomierzu (pow. i serdecznej wspólności polityki Austro- 
buczacki), Trzebini (pow. chr
anowski), 
y- W ęg ier i Niemiec. Z niemnieis _ 
dodub.ach (pow. czortkowskI), BaglellIcy, . . ,'J zem za 
OIeśllIcy, Wir.lopolu (powiat dąbrowski), do
olem.em. p.owl
ały tę. w
adomość, 
Czolhanach (powiat doliniański) , Wójtowy takze dZlenmkl wiedeńskie l peszteń- 
mę?ok.i
j (powiat g

licki), Horo,d
icy: J skie, przyczem podnoszą wyraźnie, iż 
KoclUb,Illczlkach, 
luwIllca
h, ,Tł
stenklem, zaJed wie można przypuścić, aby spo- 
SuCh?staWI.e . (powIat huslatynsk
), Su
o- tkanie si ę kieruj ą cych m ę ŻÓw t 
?howle, 
lękIsZll nowym, Cetoll (powIat . . , . sanu 
,jarosł
lwskl), Hnzplll, Rodence, Tarnowie o
u śCiśle zaprzYJazmonych mocarstw, 
dolneJ i górnej, Olchowy (powiat liski), miało być spowodowane potrzebą z&- 
Kalnikowie (powiat mościski), Złotnikach, stanowienia się lub roztrząsania jakich 


przYJąc I nosić, zamiast dotychczasowego, 
tytuł: "cesarskie i królewskie'". 
Stosownie do tego masz Pan zarządzić, 
co potrzeba. 
Wiedeń, 17 października 1889. 
Franciszek Józef m. p. 


y m"vieszczenip-. 
\V cZ.1sie od lIdo 17 paździerl1ika b. r. 
stwietdzono z chorÓb zaraźliwych zwie- 
rzęc)f:h: 

 Zarazę pysk ową i racicową 
w Ernsdorf, Wybranówce (pow. bobrecki), 
Bieńkowicach, Woli drwińskiej, Swiniorach 
(pow. bocheński), Księżem kopaczem, Mar- 
o cinkowicach (pow. brzeski), Zarkach (pow. 
. chrzanowski), Krowicy hołodowskiej i samej 
Lisichjumach (pow. cieszanowski), Wygnance 
górnej (pow. czortkowski), Odmęcie, Kannie 
(pow. dąbrowski), Jabłonicy ruskiej, Dobro- 
milu, Krościenku (pow. dobromilski), Dere- 
życach, Opace, Hubiczu (poW'. drohobycki), 
CzerIanach, Dobrzanach (pow. gródecki), 


. 


CZĘŚĆ NIEURZĘD OWA 


Lwów, 23 października. 


9) 


REZYDENT "PANA BRATAli 


Napisał 
"'V\T1n.c en. ty hJ:. Łoś. 


V. 
(Ciąg dalszy). 
Przy popołudniowej herbacie, zagadnął 
mnie kapitan w ten sposób: 
- Teraz, gdy jegomostek zna fatalną 
tajemnic
, cóżby mi działać poradził ?... 
- Jaką tajemnicę? 
- No tego, akt sepuItury, o którym 
zgoła nie wiedziałem i ten djabli para- 
graf. 
- Co do paragrafu, - odparlem - to 
jest paragra.f na. paragraf. 
- Co jegomostek mówi? 
- No, wszakże i pan o tern wspomi- 
nałd. 
- No ja, ja tego, ja tak sobie wy- 
myśliłem dla pana brata, ale w obec try- 
bunałów, to nie w!em. Ha I gdybym wie- 
dział.... tobym wmdykował przecież pół 
Bębnówki.... 
Nagle posmutnial, zbladł i westchnął. 
- Nie ma o czem i marzyć.... tego, 
akt sepuItury I To mi brat, to :filut, to.... 
Urwal i głęboko się zadumał. 
- Gdyby był ksiądz w poblizu - za- 
cząlem mówić po chwili - toby kapitana 
poinformował, co są za dowody na zbicie i 
obalenie takiego aktu sepultary. 
- Co jegomostek mówisz? 
- Mówię prawdę. Takie wypadki są 
częste, że ktoś zaginie i później znów się 
odnaj dzia. 


l _CO jegomostek mówisz? 
- Opowiedzże mi kapitan, jak to by- 
ło pod tem Wilnem? 
- Jak było tego ?... jak było, to by- 
ło. Dość, że żyję i jestem. Ale co jegomo- 
stek o księdzu mówił? 
, . -:- Każdy ksiądz niezawodnie, szcze- 
golme] starszy, był w podobnym wypadku. 
- Jak to ? 
o - No poradź się kapitan, jeżeli znasz 
Jaką duchowną osobę.... 
.Pan Marceli się zerwał i wybiegł dQ 
drzwI. . 
- Antek! - zawolał. 
Obrócił si.ę do mnie i zapytal: 
- Z
ąd J.egom,ostek taki mądry? 
a od'Yrac
jąc SIę znow do Antka, rozkazał: 
- BIegaj duchem na plebanię i proś księ- 
dza. do.brodzieja, aby przyszedł na preferan- 
sa l wIeczerzę. Powiedz że są goście, 
Antek wybiegł, a kapitan pykając z cy- 
bucha, latal jak młodzik po pokoju. 
. P
zystawał nademną i po kilka razy 
mllIe SIę pytał: 
- Mówisz pan, że ksiadz znajdzie spo. 
sób na akt sepultury ? " 
- Ręczę I - odpowiadałem za każdym 
razem. 
.. Uspa

ja
 się i pogodniał z minuty na 
mlllutę, bIegaJąc po stancyi. 
Nagle zapytał: 
- No dobrze I a z paragrafem? 
To moja rzecz, - odpadem, po- 
stanaw iając wyzYl'Jkać tę sytuacyę. 
- Jakto, jegomostek trzyma stronę 
pana brata? 
- Nie! t.ylko dziś czasy takie. Dar- 
mo prawnych rad mecenasi nie dają. 
- Jegomostek przecież nie mecenas. 
Ale kształcę się na mecenasa. 
- Oóż więc jegomostek żąda? 


-- Te portrety, Dembińśkiego i Rze- 
wuskiego. 
Pan Marceli się uśmiechnął. 
.P?chodził, ważył, pykał, patrzał 0- 
czarnI l wreszcie zawołał: 
- J eżli tego, paragraf na para- 
graf, to... 
o -- Dajesz pan? 
 zapytałem, chwy- 
tając za kodeks napoleonski. 
Kapitan. jeszcze się zastanowił i nic 
nie odpad, tylko mi si
 ukradkiem przy- 
patrywał. 
Ja też nie nalegałem, i przystąpiłem 
do pakowania myeh papierów, [Jostanawia- 
j
c nazajutrz opuścić Majdan. 
Wkrótce nadszedł miejscowy proboizcz, 
człowiek już wiekowy i z fizyonomii poczci- 
wy i zacny, choć zdzieciniały staruszek. 
Wymieniwszy kilka słów ze mną i u- 
radowawszy się niezmiernie, że mnie po- 
znał, bo plebanem w Majdanie byl jeszcze 
za mego stryjecznego dziada, wyszedł do 
kancelaryi kapitana, który go tam cią' 
gnął. 
Zamknęli się w niej obaj i długo sze- 
ptali. 
Nagle zaczęli się kłócić. 
- Co waćpan bredzisz? 00 się wać- 
panowi przyśniwa? co waćpan herezye ta- 
kie antidogmatyczne mi narzucasz!- 
wołał zirytowany ksiądz. 
- Tego.... tego.... - powtarzał tylko 
kapitan. 
Drzwi z loskotem się otwof/,yly i wpa- 
dli obaj na mnie, mocno zaczerwienieni. 
- Proszę szanownego kawalera - za- 
czął ksiądz - kapitan wpiera we mnie że 
jego jakiś tam kolega broni, o którym 'jest 
akt sepultury wyraźny i autentyczny, żyje. 
Czyż to słychane? Rozsądź pan! I npiera 
się i dowodzi i irrytuje. 


Kapitan przyskoczył do mnie za- 
wolał: 
- Wszak sam jegomostek tak twier. 
dzisz. 
- Ależ kapitanie dobrodziiju I - za- 
w
łał k
iądz nie czekając mojej odpowie- 
dZI - Jakże.. moze żyć czlowiek, którego 
cum ceremom
s ecclesiae pogrzebano? 
Kapitan spąsowiał i ryknął: 
- A do dyabła.... tego. Mnie nikt z 
żadnemi cer
monia
i nie grzebał. 'Co księ- 
dzu w głowIe? u lIcha tego. Jakby mnie 
pogrzebali, tobym tu nie byt... tego I 
Ksiądz oniemiał, ale tylko na mo- 
ment. 
- Toż mój miły Boze t mój miły Bo- 
że zawolal zniecierpliwiony - nikt na 
kapitana sepuItury nie wystawił. 
- Owszem t wystawił tego I 
Ksiądz spojrzał na nas obu, jak na 
waryatów i zamilkł. 
Wmięszałem się w to wszystko i w 
krótkości księdza informowałem, ale ducho- 
wny długo zdawał się tego nie rozumieć. 
Wreszcie nagle otworzyly mu się oczy; 
podskoczył na kanapie i obracając się do 
kapitana zawołał: 
- Mój miły Boże I toz trzeba było 
zaraz mi tak powiedzieć. Akt sepuItury mo- 
że tylko wystawić ksiądz, ale nie generał. 
- 00 ksiądz dobrodziej bredzisz 
przerwał kapitan - tern gorzej tego ze 
generał, ba! żeby kSiądz I ' 
- Ależ mój miły Boże I akt sepultu- 
ry tylko wystawIć może ksiadz i to ten 
tylko, który waćpana chował.. , 
. -. A u .licha! - ryknąl kapitan _ 
mDIe mkt me chował, a jest akt sepul- 
tury! 
Znów się wmięszałem i zaledwie wy- 
tłumaczyłem kapitanowi, że aktu jego se-
		

/DIGCZAS002001_1889_245_0002.djvu

			j ; porządzeń krajowych! 'Y'ygotowaJ?-Y zo.st..nie 
bądź specyalnych kwestyj. Z c
a I .. k . h 'regulamin dla komIsYJ egz
mmacYJ!1.ych, 
rakteru austro-niemieckiego przymle I W sprawie proJe tu ustawy o plsarzac I przewidziany wart. VI, dalej na
tąpI za- 
rza wyrobil się od szeregu lat zwy- gminnych. I mianowanie i ukonstytuowani
 SIę .tychże 
cza J ' ' iż kieru J 'Rcy Ministrowie obu 
 I komisyj, przedsiębranie egzamm
w.I t. d, 
· b d . . . a w miarę, jak się ukażą uzdolmem kan- 
państw spotykają się z so ą o czasu Projekt ustawy o plsana?h gmmny
h, dydaci przedsiębranie kroków, aby w tych 
do czasu, celem omówienia osobiście pr
edlożo?y Sejmowi ponowme, prze
 Wy- gmina
h, gdzie tego. najpiln
ejsza potr
e
a 
- zasadniczych podstaw swej polityki, dZIał kr
Jowy, podd
ny 
o
tał su
oweJ kry- się okaże, już ukwalrfikowam. kan
ydacI Pl- 
niemniej określenia kierunku odpo- tyce w Jednym z dz
enmkow kraJowyc
. sarzami gminnymi mianowam bylI. W ten 
wiada J ' 
.c(> g o wspólności interesów re- . Z kompetentnej . strony . otr
Yn:uJemy sposób stać się może, iZ:z upływem l
t trzech 
· h M w tej s
rawle następu]ą?e wYJaśmeJ?-Ia: . już tylko ukwalifikowani kandydacI posady 
prezentowanych przez nic on ar- WIadomo, że. SeJ m na posle.dzemu pisarzy gminnych piastować będą. 
chii. Gdy dawniej świat polityczny swem z d. 21 styczma b. r. uchwalIł p
o- Dalsze podniesione zarzuty dotyczą 
zwykl był w tego rodz.aju, s
o- jekt ustawy, mającej 
a celu, aby: odtąd pla- wymogów, jakich nowy projekt żąda od 
tkaniach upatrywać zapowiedz me- stować mogły ur
ąd pIsarzy 
mmnych ty 1- kandydatów na pisarzy gminnych poza 
o- 
dk' . t ko osoby odpowledmo ukwalr.fikowane, t
 stanowieniami dawniejszego projektu, mla- 
zwyklych wypa ow l z rwogą spo- jest t
k,ie, które dożą 
gzamm z ustaw l nowieie obywatelstwa austryackie
o, oraz 
glądał w przyszłość, w najno
szych przep
sow,. odno
zącyc
 SIę do całe
o z
kre- ukończonego 24 roku życia. I przeCIw t
mu 
czasach, opinia publiczna mIała aż su dZlalama gmm, tak
 własnego, Jak l po- także walczy korespondent, że nowy .proJekt 
nadto sposobności nabrać przeko- ruczoneg
. ., wymaga od pisarza gminnego złożem a 
rzy- 
nania , iż z powtarzających się co Projekt ten, z powod
 mektorych po- rzeczenia w miejsce przysięgi przy obJęcIU 
roku zjazdów austro -węgierskiego Mi- s!a
owie
 swych, które z
amem Rząd
 sprze- urzędowania, czego dawniejszy projekt nie 
. h k CIwIały SIę !1stawom p
nstwowy
, me .uzy- wymagał. 
nistra spraw zagramcznyc z anc- skał sankcJI monarszej. WydzI
ł k.raJ0:VY Postanowienia jednak powyższe są al- 
lerzem cesarstwa niemieckiego nie- przedsięwziął przeto w 
ym 
roJekc
e me- bo wypływem ustaw już obowiązujących, 
tylko nie wypłynęło nic groźnego lub które zmiany, 
zę
cią t
kle, ktorych SIę Rząd albo podyktowane były tem nowem stano- 
niebezpiecznego dla pokoju między domagał, CZęŚCIą mne Jeszcze, które za po- wiskiem. jakie pisarze gminni w duchu 
narodowe g o, lecz owszem po każdem żyteczne. uznał. . ,. . ustawy faktycznie zająć mają, Nie ulega 
k ZmIany. te st.aly SI
 własme pr
edm
o- bowiem wątpliwości, że stanowisko nowyc.h 
takiem spotkaniu świat pozys iwal te
 dosadne
, a Jak. SIę okaże, mekome- ukwalifikowanych pisarzy gmi?J?-ych będzIe 
nowe rękojmie, utrwalające wiarę czme słusznej k
ytykr. ., o wiele znaczniejsze, poważnreJsze od sta- 
W utrzymanie dobrodziejstw pokoj 0- I tak w pIerwotnym. proJekc!e .ns
a- nowiska przeważnej liczby dotychczaso
ych 
wy ch i budzące przekonanie o blo- wy naznaczony był termm SZeŚ?lOmleslę- pisarzy. Już sama znajomość tak szerokIego 
g iej misyi państw związanych przy- czn! wejś
ia. tej ustawy 'Y' 
ycle; nowy zakresu ustaw obowiązujących, któ
a p
ze- 
N . d . t d . p
o.Jekt zmlema to postanowleme w 
en spo- cież tylko przy uprzedniem odpowledme
 
mierzem. lezawo me e y l po za- sob, że do zupełn
go przeprowadzema usta- wykształceniu uzyskaną być mo.że, 
ostaw
 
powiedzianym właśnie zjeździe w Frie- wy naznacza ter
m.lat t
z
ch. ich w gminie pod względem mtehgencYI 
drichsruh, wzmocni się jeszcze bar- . To postanowleme Częs
lOwego wprowa- na takim stopniu, na jakim nie zawsz
 
dziej w opinii publicznej przeświad- dzama ustawy w wykoname prze
 la
 trzy, zwierzchność gminna się znajdzie, będą onr 
czenie, iż zawarty P rzed dziesi ę cioma wytłómaczone. zos
ało w ten sposob, Jak.oby też nietylko prostymi pisarzami,. ale. czę: 
zrazu tylko mektore paragrafy 
stawy mIały stokroć doradcami zwierzchnoścI gmmneJ 
laty między Austro-Węgrami i Niem- wejść w w:ykon
nie, inne ni
, l nazwano to w kwestyi wykonywania ustaw i rozpo.rzą- 
cami alians, który przez przystąpie- kodyfikacYjną medorzecznośclą.. . dzeń, To stanowi
ko, polegające więcej na 
nie do niego Wloch zyskal na sile i Atoli interpretacya taka me Jest wca- zaufaniu które chociaż ustawa nieokreślo- 
wplywie, ma wszelkie prawo do na- le trafna, jak to już sama styliz

ya artyk.u- ne, pisa;ze gminni, uzdolnieni: przewa
nie 
zwy ligi pokojowej, i że skutki jego lu XIV po
ad wsze!ką wątphwosc wykaz.uJ
 zajmą, wymaga, aby ich 
w.iązać ta
Ie
 
t Ś ' d l E U
tęp ?OWlen;ł drugI tego arty
ułu .stanowl,. IŻ samem przyrzeczeniem w mIejsce przys.lęgI, 
mają nieocenioną war o c a :luropy, o Ile SIę znajdą osoby 
dp?Wle
mO ukwal
fi- jakiego ustawa gminna wymaga od ZWIerz- 
nękanej od pewnego czasu widmami kowane, m?że uS,tanowleme 
Isarzy. gmm- chności gminnej. Może przysięga by!aby 
wojennemi. nych w p o Je dy n c z y c h gmllla?h l wcze- formalnie właściwsza ale Wydział kraJowy 
Dzienniki wiedeńskie i niemiec- 
n.iej nastąpić, z czeg? się okazuJe.. że cz

 liczył się właśnie z. 'tą możebno
cią, któ
ą 
Ś . . l S?IOWe pr
eprowadzeme usta'YY me odnOSI podnosi korespondent, że zaprzysIężony PI- 
kie, po więca]ąc uwagI przysz emu SIę do, pOJedyńczych paragrafow, ale do te- sarz mógłby z tej PFzysięgi . uzurpowa
 so- 
zjazdowi w letniej rezydencyi księcia rytoryow.. .. . bie przewagę nad mezaprzyslężoną ZWIerz- 
kanclerza, podnoszą, iż okoliczność, Wyd
Iał kraJo
y n
e ma wp
awdzle chnością gminną. . ---.> 
że kierujący mężowie stanu obu prawa m l an o w a n l a pIsarzy gmmnych, Postawien ie warunku co do o bywa- 
S p rzymierzonych mocarstw, którzy to. też wart.. xry nie ma wcale 
owy o telstwa austryackiego zasadzało się na \Jst
- 
d b m l a no w a n l u pIsarzy przez WydzIał kr
- wie zasadniczej państwa z d. 21 grudma 
widzieli się nie awno, o przy sp 0- jowy, l
cz. tylko o p r z e p r o wad z 
 n IY 1867 N. 142 dź. pr. p. Już artykuł trz
ci 
sobności rewizyty N ajj. Oesarza au- ustanoWle
l1a takowych; a to po
tanowleme tej ustawy postanawia, iz żade.n Cudzozle- 
stryackiego w Berlinie, czują obecnie zasadza SIę na. 9. 26 statutu 
raJowe
o, we- miec do żadnego urzędu publrcznego do- 
znowu potrzebę osobistego zetknięcia dle 
tórego C.lęży n
 WydzIale krajowym puszczonym być nie m?że, jeśli nie u
ys
a 
się i bezpośredniej wymiany myśli i Obowląze
 dopIlnowallla, by prawomocne u- obywatelstwa austryacklego. .PrzYP?mnlelll
 
k ń Ś . d . k st
wy seJmo.we by.ły przeprow
dz0!le,. ma tej tak stanowczo w ustawIe 
anstwoweJ 
prze ona, Wla czy Ja najwymo- WIęC prawo I obowIązek przedsIęwzIęcIa 
o postawionej zasady, wy.dawało lilę tem po- 
wniej O serdeczności stosunków, lą- potr
eba, aby .skoro u
ta
a prawomoc
ą ,SIę trzebniejsze, gdy c
odzlło 
 to, aby kand
- 
czących obu mężów stanu, i warto- stame, uk"Yah
kow
m pIsarze w gmmach daci na pisarzy gmmnych. JUż wpro
t 
 m: 
ści, jaką przywiązują do tego, aby u s t a n o w l e n l bylI. I niejszej ustawy czerpalI wIadomość, JakIemI 
utrzymać jak najściślejsze czucie we Krytyk projektu broni terminu sześcio- dowodami podania swe o dopuszczenie do 
wszystkich kwestyach, wchodzących miesięcznego wejścia ustawy w życie, ale egzaminu zaopatrzyć mają. 
W zakres wielkiej polityki. zapomina o t
m, co dopiero wyty
ał n?w
- Co się wreszcie tyczy warunku skoń- 
mu projek
owI, że usta.wa. 'Y'chodzI w .zY
Ie czonych 24 lat życia, to już art. X ustawy 
cała., t? J
st 
szystkre Jej postan

l.ellla,: z dnia 5 marca 1862 N. 18 dź. p. normu- 
a me mekto
e t
lko, że zate
 we.Jsc
e u: I jącej ogólne zasady dla ustawodawstwa 
pultury nie ma, tylko, że panu Hilaremu tak stawy w życIe m
 m.ogłoby .SIę. ogram
zyc I gminnego, kładzie jako n i e z b ę d n Y waru- 
się podoba dokument ten nazywać. tylko do usta?OWlem
 komIsYJ egzamma-., nek biernego prawa wyboru ukończony rok 
Zrozumiał mnie i mruknął: cyjnych i k:valrfiko.wama k
ndydatów, ale 
e ! 24. Czyż w obec tego postanowienia nie 
- A więc jakże się taki akt na- równocześnIe musI
łby :veJŚć w ,:ykona
Ie I n
leżał
 przypuś?ić, . i
 pisarz gmi!lny W;i; 
zywa 
 Pro st e świadectwo! także art.. 1. stano.wląey, IŻ każda I,tada gmI,n
 i men mleć co naJmmeJ tę samą do.Jrzalo
c, 
- wtrącił na. Obo.wlązan
 Jest dodać. ZWlerzch
osCI i jaka jest od kazdego czlonka Rady gmm- 
ksiadz. gmIJ?-neJ ukw
lrfi
o
an.ego p
sarza gmmne-. nej wymagana. Prawda, że w obec tego po: 
. - Jak to świadectwo? obruszył się go, l to bynaJ
meJ me. dopiero wten.czas, I stanowienia nie będą już możebne wypadki, 
kapitan - generałowie świadectw nie wy- gdy posada pIsarza gmmnego zostame 0- I iż niedojrzałe chłopcy, nieukończywszy szkół, 
dają, to patent! próżnioną, ale z
raz.. " . wracają na glebę ojczystą i piastują urząd 
- Patent na co? - fuknął ksiądz. Otóż WydzIał kraJowy ?-
e taJł. S?ble pisarzy gminnych, ale też i ustawa przez 
- No na sepulturę tego! - mruknął oba
y: c
y .z upływe
 
zes.cIU mleslęc.y sejm uchwalona nie takich pisarzy gmin- 
pan Marceli. . . " . ZnajdZIe SIę JUż odpo
Iedma lrczba ukwah- i nych miała na myśli. 
Zaczęliśmy SIę śmIać l dople.ro po 
a- fikowanych kan
ydatow, aby ustawa mO-I Projekt ustawy pragnie w uzdolnio- 
kiej godzinie kwestyę tę ostateczme rozJa- gła być w ca
o
cI wykon
na. Obawa. ta by- nych pisarzach gminnych znaleść nowy, 
śnili. ła tem. ba.rdzleJ uzasadmona, gdy JUŻ po. , zdrowy i poważny element, któryby się zdo- 
Stanęło na ten, iż akt taki, jak ge- 
tanowleme artykułu X:I ustawy, n
znacza-; łał przyczynić do rozwinięcia i należytego 
nerała Chłapowskiego, anuluje się samym jące. dotychczaso:vym pI
arzo
 ter
m dwu- i funkc y onowania instytucyj gminnych, któ- 
faktem istnienia pana Skowrońskiego, co letm do u
yskama kwahfikac
I, wsk
zywa
: rych działalność wielce je-zcze chroma. Bę- 
nie przeszkadza, że był on podstawą rzą- lo pośredmo, że to, uzy.skan
e kwahfikacYI dzie to J . eszcze w znaczne J ' cz ę ści zależeć od 
do m do uznania ka p itana p o dziesięciu la- t dl k d d t P ast u J ac y ch J UŻ u 
nawe . a 
n y a ow l ... ' uż - tego, jaki byt materyalny obmyślą gminy 
tach nieobecności jego w kraju, za pole- rząd pIsarskI, a zate.m 
bzJ?-aJom
on
ch J dla tych nowych pisarzy. 
głego w bitwie pod 'Yil
em.. . poniekąd z czynnoścIamI pIsarskIemi, dluż- I 
- Więc pan mi IstmeJesz? - za- szego wymaga czasu. I rzeczywiście, to co' 
 
wołał przerażo
y 
siądz - wię
 ja jestem ustawa wymaga od. 
andydat?w .na. pis
rzy . 
in errore spowIadając Waćpana 1... gminnych, mianowIcIe zaznajomlema SIę. z . 
Kapitan głębo
o zmar
wi0!lY' zbity ustawami i przepisami całego zakresu dZla-! 
zupełnie z tr?pu, me odp0'Yledzlał na
et łania gmin, tak w
asnego jak i poruc
on.e- 
księdzu na Jego. desper
c
I .wykrzykIl.Ik, go, nie jest rzeczą. tak łatwą. do spełn,Iema, 
tylko do mnie SIę odwroCIł l z rozpaczą tern więcej, gdy l podręczmk dla pIsarzy Zjednoczony klub konserwatywny u- 
zawołał. gminnych nie jest jeszcze gotów. konstytuował się onegdaj, jak to już dono- 
- Cóż jegomostek mi mówileś ! gdzie Zamiast więc narażać się na to, iżby siliśmy. Prezesem wybrano ks. Eustachego 
ten paragraf?.. tego na paragraf. ustawa mimo swej prawomocności nie zo- Sang:uszkę, zastępcą prezesa hr. Szczęsnego 
- Portrety J?1oj
? - zapytałem. stała wykoDaną dla braku 
otrzebnej liczby Koziebrodzkiego. 
Kapitan rzuCIł SIę na fotel. ukwalifikowanych kandydatow, zdawało s;ę Do klubu tego należą do dziś nas tę- 
- Zawsze były pańskie! 
 wy.bełko- t właściwszem zaproponować zmianę taką, któ- pujący posłow
e:. Stanisław,hr.. Badeni, B!- 
tał - więc j
 je
t
m na łasce l meła
te; raby przedłużając .te
min do lat trzech, da- li
ski, BobrzynskI, BobczynskI, Brykczyn- 
pana brata, 
IęC Ja Jestem pogrlebuny, WIęC 
 wała większą rękoJmIę, że ustawa w 
Y!ll SkI, . hr. Bor
ow.ski , Chamiec, Dem. 
ja tego... me mam żadnych praw? I tQrminie będzie już mogła być 
ałkowlcle, bowskI, DydynskI, . Dzieduszycki hr. 
(Ciąg dalszy nastąpi.) ! wykonaną. \ W ojciech, 
zieduszyckI. hr.. Klemens, Ja- 
I Tymczasem po up
ywi
 dni 15 o
 dnia wors.ki :\polmar
, JędrzeJowI
z f\dam, Ję- 
ogłoszenia ustawy w dZlenmku ustaw l roz- drzeJowlcz FrancIszek, JędrzeJowlcz Edward, 


Sprawy sejmowe. 


Jędrzejowicz Stanisław, Gorayski, Gnoiński 
Wincenty, Gniewosz, Horodyski Kornel, Ho- 
rodyski Bronisław, dr. Korczyński, Kozie- 
brodzki hr. Szczęsny, Kozłowski Zygmunt, 
Koziebrodzki hr. Wladysław, dr. Kozłowski 
Włodzimierz, Lange Tadeusz, Lasocki, hr. 
Łączyński Stanisław, dr. Madeyski, Męciń- 
ski, Michałowski, Mazaraki, Niedzielski, Nie- 
zabitowski, hr. Potocki Roman, Puzyna, br. 
Raczyński Edward, Romeł' Tadeusz. Romer 
Gustaw, hr. Rey, dr. Rapapurt, dr. Roseu- 
stock, Rozwadowski Tom., książę Sangusz- 
ko, ks. Sarnicki, Szeliski , Struszkiewicz, 
Słonecki, Scipio, Stadnicki Jan, Skrzyński 
Adam, hr. Szeptycki, hr. Tarnowski Stani- 
sław sen., hr. Tarnowski Stanisław jun., 
Tyszkowski Paweł, hr. Tyszkiewicz, JE. 
Wodzicki Ludwik, Wodzicki Antoni, Wi- 
ktor, hr. Wolański Mikolaj, hr. Wolański 
Władysław, Vivien, hr. Zamoyski, Zagórski 
Ed ward i dr. ZolI. 
Statut stronnictwa konserwatywnego 
w Sejmie opiewa: 
. I. Celem ułatwienia prac sejmowych 
przez porozumienie się i wzajemne zbliże- 
nie grup posłów konserwatywnych, wier- 
nych dotychczasowej tradycyi sejmowej; - 
Celem utrzymania i wzmocnienia 
w kraju zgody i harmonii społecznej, nie- 
zbędnej dla przechowania tradycyj narodo- 
wych i dla zapewnienia zdrowego postępu: 
Podpisani posłowie przystępują do 
stronnictwa konserwatywnego. 
II. Utworzenie stronnictwa konserwa- 
tywnego nie narusza w niczem dotychcza- 
sowego zadania i atrybucyi Koła polskiego 
sejmowego i nie przesądza jego możliwej, 
ściślej szej organizacyi. 
III. Przystępujący do stronnictwa glo- 
sują w kwestyach formalnych wedle decy- 
zyi komisyi swojej parlamentarnej, a zacho- 
wują swobodę naradzania się w mniejszych 
grupach i głosowania w meritum poszcze- 
gólnych spraw. 
Jeżeli strona formalna przedmiotu się- 
ga w meritum tegoż, winna komisya parla- 
mentarna odnieść się w celu porozumienia 
do pojedynczych grup. 
IV. Przystępujący do stronnictwa wy- 
bierają na początku kazdej sesyi sejmowej 
na wspólnem posiedzeniu przewodniczącego 
i jego zastępcę. 
V. Każda grupa poselska, wchodząca 
w sklad stronnictwa, wybiera członków do 
komisyi parlamentarnej na początku sesyi 
sajmowej, w stosunku do ilości posłów, 
wchodzących w skład grupy. Prezes i wi- 
ceprezes należą do komisyi. 
VI. Zadaniem komisyi parlamentarnej 
w obec członków stronnictwa jest: decydo- 
wać w kwestych formalnych, a ułatwiać 
porozumienie i wpływać na zgodny kieru- 
nek w załatwieniu wszystkich 
spraw sej- 
mowych. 


Dzisiaj prócz komisyi petycyjnej nie 
obraduje żadna inna komisya sejmowa z po- 
wodu wyjazdu posłów na pogrzeb ś. p. Kaz. 
hr. W odzickiego. 


Komisya sanitarna po długich obra- 
dach nad przedłożeniem rządowem, o orga- 
nizacyi służby zdrowia w Galicyi, powzięła 
na wczorajszem posiedzeniu następującą 
stanowczą uchwałę: 
1. Komisya uznaje potrzebę przedło- 
żenia Sejmowi wniosków, dążących do po- 
prawienia stosunków zdrowotnych w kraju, 
względnie utworzenia instytucyi lekarzy gmin- 
nych. 
2. Komisya wybiera referenta i tegoż 
zastępcę, którzyby biorąc za punkt wyjścia 
przedłożenie rządowe, uwzględnili uwagi 
wśród dyskusyi ogólnej podniesione i przed- 
stawili naj praktyczniejszy sposób wpro- 
wadzenia w życie służby zdrowia w gmi- 
nach, 
3. Komisya uznaje, ze do pokrycia ko- 
sztów wynikłych z zamierzonych urządzeń 
sanitarnych winni się lprzyczynh.c: Skarb 
państwa, fundusz krajowy i bezpośrednio 
interesowani. 
Referentem do tej srrawy wybrano 
Jego Magnif. rektola Korczyńskiego, za- 
stępcą referenta dr. Olpińskiego. 


Wydział krajowy wygotował osobne 
sprawozdanie o czynnościach w fund
cyi 

tanisława hr. Skarbka. - Sprawozdanre to 
na jednem z najbliższych posiedzeń zosta- 
nie w Sejmie rozdane. 


Komisya szkolna, jakeśmy to wczoraj 
donieśli, wystosowa:a sprawozdanie o wnie- 
sionym przez c. k. Rząd. pr
jekcie ?sta,,:y 
o wynagrodzeniu za udzlelame naukI relI- 
gii w publicznych szkołach ludowych. 
Zmiany, jakie komisya poczyniła, doty- 
czą dwóch ustępów 9. 1 i 9. 11. Przedewszy- 
stkiem zmieniono 9. 1 o tyle, iż wypowiedzia- 
no zasadę, że nie,tylko we wszystkich po- 
spolitych szkołach ludowych o czterech lub 
wi
cej klasach, ale także w s z k o l a c h w y-
		

/DIGCZAS002001_1889_245_0003.djvu

			d z i a ł o w y c h, ustanowien i będą osobni. nau- 
czyciele religii ze stał'ą płacą, jeż
1i hczba 
godzin nauki religii we wszystkich klasach, 
w których mają jej udzielać, wynosi razem 
przynajmniej 18 godzin tygodniowo a hcr;ba 
uczniów ich wyznania i obrządku przeno- 
si 80. , 
DruO'a zmiana dotyczy 
. 11, w kto- 
rym komj
ya wnosi, aby postanowiono, że 
Jeżeli nauki religii udziela świecki nauczy- 
ciel po nad 30 godzin, obowiązkowyc
 ty- 
godniowo, należy mu SIę wynagrod:l;enle, 
- 
kreślone art, 17 usta wy kraj., z 1 
tycz.m.
 
1889 str. 16, za udzielanie zas l\a
kl relIgll 
w obrębie owych 30 godzin obowlązkowy
h 
należy mu się połowa tegoż wynagrodzema. 


spraw kultury krajowej, do wykonania któ- 
rych powo
ane było wyłącznie lub przewa- 
żnie Ministerstwo rolnictwa. . 
Z prawodawczych prac Ministerstwa 
w ciągu dziesięciolecia, obudzają szczegól- 
niej interes te z nich, które obok przedmio- 
towego, posiadają także znaczenie s o c y a I- 
n o - p o l i t Y c z ue. Pod tym względem pier- 
wsze zajmują miejsce dążności Ministerstwa 
co do uregulowania reprezentacyi interesów 
rolników w krajach pojedyńczych. W tym 
duchu przedstawione zostały w wielu kra- 
jach projekta ustawo "utworzeniu powia- 
towych stowarzyszeń rolników i rad kultu- 
ry krajowej" - a w Tyrolu, Istryi, Górnej 
Austryi i Dalmacyi przyszły do skutku od- 
nośne ustawy. Zasadą kierującą we wszyst- 
kich tych ustawlil.ch było, że tworzenie po- 
wiatowych stowarzyszeń rolniczych i przy- 
stępowanie do nich rolników nie powinno 
być obowiązkowe, lecz że one mają w po- 
wiatach przychodzić do skutku jako stowa- 
rzyszenia wolne; następnie, że udział w sto- 
warzyszeniu jako członek można uzyskać 
pod warunkiem, jeżeli przystępujący posia- 
dają w powiecie gospodarstwo rolne lub le- 
śne, albo też inną tej gałęzi własność, oraz, 
że w radzie kultury krajowej znaleźć po- 
winny reprezentacyę nietylko stowarzysze- 
nia powiatowe, ale i inne towarzystwa kra- 
ju, których dążnością jest kultura 
rajowa 
lub jednej z gałęzi, a na,koniec 
akże repr
- 
zentacyę tę mieć w radzIe powInna adm
- 
nistracya państwowa i krajowa. .Zna
zeme 
przypadającego radom kultury kraJowej sta- 
nowiska i zadań, znalazlo wyraz w rozpo- 
rządzeniu, , że mianowanie prezydentów rad 
zastrzeżone zostało samemu Monarsze. W spo- 
mniana organizacya została we wszystkich 
czterech wymienionych wyżej krajach, prze- 
prowadzona i można dodać że w krajach, w któ- 
rych już dłuŻl!zy czas istnieje, przyniosła 
skutki zadawalaj
ce. Nowe organa działają 
w porozu,mieniu z repr
zent
cyami ,państwo- 
wą i krajową ze skutkIem Jak najlepszym, 
a to w wykonywaniu najrozmait8zych roz- 
porządzeń dla. rozwoju kultury krajowej. 


SPRAWY MONARCHII 


(Nasse Ministerstwo rolnictwa od roku 
1879 do 1889.) 


II. 
Przechodząc obecnie do 
zynności 'pra- 
wodawczej Ministerstwa rolmctwa w. CIągu 
lat 10 w zakresie kwestyj agrarYJnych, 
zwrócić należy uwagę na sJ!rawJ P?d n
- 
ewą: "o p e r a c y e a g r a rYJ n.e , 
Dlanowl- 
zie: komasacye gruntowe, pod
leleme w
pól- 
nych gruntów i uregulowaDl.e przywIąza- 
nych do nich praw użytkowan.la, oczyszcz
- 
nie lasów z obcych enklaw I z30krągleme 
granic leśnych, któr.e-to, sprawy ,były prze.d- 
miotem trzech proJektow do usta,w, wme- 
sionych przez Ministerstwo rolmctwa do 
Rady państwa jeszcze w roku 1880. Uzy- 
skały one w dniu 7 czerwca 1
83 r. sank- 
cyę korony. Trzy te ustawy panstwo.we za- 
strzegają wiele ży:wotnych, postanowIeń dla 
prawodawstwa krajowego, I na mocy tych- 
że ustaw przyszły. dotychczas d? skutku 
ustawy odnośne kr.aJowe. 
 
orawll, Karyn- 
tyi Dolnej AustrYI, Kralme I Szląsku. Na 
mo'cy rozporządze
ia, wydanego w. r. 1886, 
unormowany daleJ. został, s
ład I regula: 
min ministeryalnej komlsYI dla, operacyj Z obecnej sytuacyi. 
agraryjnych, i w:ydana 
ostała Iniitrukcya 
administracyjna I techmczna dla przepro- Z dobrego źródła otrzymuje Cttas na- 
wadzenia odnośnych robót. stępujący artykuł sytuacyjny: 
Innego rodzaju ważną akcyą Minister: Stateczni przyjaciele i obrońcy przy- 
stwa rolnictwa było uregulowanie k o n t roll mierzl1 austro-niemieckiego, do których wasz 
l e ś n e j' W tym cel
 był, w roku 1
83 współpracownik się liczy, przechodzą. obe- 
przedstawiony w RadzIe panstwa p,roJe
t cnie ciężką chwilę. Ci, co albo nie dowie- 
ustawy, żądającej kredytu na odpoWledn
e rzają jeszcze sojuszowi z Niemcami, albo 
powiększenie personalu Po 
ktYW?,!anlU jawnie lub skrycie pragną zbliżenia się Au- 
tego projektu ustawy, p rz r st ąplło Mlllls,ter- stryi do Rossyi, wskazują na ostatnie ko- 
stwo rolnictwa bezzwłoczme do reorgamza- mentarze o skutkach rewizyty cara, z Ber- 
cyi służby państwowej inspekc!i lasów. lina nadchodzące, uważając nieznaną treść 
W myśl tej ustawy pomnożono lIcz?ę roz- dlugiej rozmowy między carem a ks. Bis 
porzadzalnych organów do cyfry '2.60 I W tEin marckiem, jakoby już za punkt wyjścia do 
sposÓb umożliwione zost
ło gorhwe wy
o- nowej konstelacyi międzynarodowej. Zapy- 
n y wanie kontroli leśneJ we wszystkIch taci się więc należy o fakta, przemawiające 
za podobną obawą, lub nadzieją. Pominie- 
krajach. my naturalnie bajeczne doniesienia pewne- 
W zakresie p o li c y i l e Ś n ej zarzą- go pisma hamburskiego o treści rozmowy 
dzone zostały w ciągu dzi
sięciu lat os
a: między carem a kanclerzem niemieckim. 
tnich w pojedynczych. krajach, p
 CZęSCI Ct\sarz Wilhelm w pierwszym toaście mówił 
w drodze prawodawczej a po CZęS
1 za, po: o przyjaźni między dworami, nie zaś 'mię- 
średnictwem rozporządzeń, odpowIedme I dzy ludami; w drugim toaście o wspólnych 
wielorakie środki, celem ochrony lasów. walkach obu armij w pr:!.esdości i wychy- 
Celem zapewnienia regularnej pra
y i ]ił kielich na cześć . armij rossyjskiej, car 
wykończenia niezmiernie ważnego dZlela zaś odpowiedział zdrowiem pułku jednego. 
kultury zalesienia Kars.tu.. przyszły do .skut- Co zaś dzienniki inspirowaue bądź w Niem- 
ku za inicyatyw
 MIDlsterstwa rolDlctwa czec
, bądź w Rossyi o zjeździe donosiły, 
specyalne ustawy C? do zalesienia 
a
st
 da SIę streścić w następujących zdaniach: 
w Tryeście, GorycYl z Gradysk!h KralDle I Z początku obopólne znalezienie się dwóch 
Istryi. mona
c
ów bylo zimne, potem coraz ser- 
Znaczna część prawodawczych agend deczme]sze, wreszcie car zaprosił cesarza 
Ministerstwa rolnictwa odnosi się do m;r- Wilh:lma na manewra przyszłoroczne, o- 
ś l i w s t w a i r y b o ł o w s t w a. W zakre.sl e sta
m. zaproszenie przyjąl; o spmwach bał- 
łowiectwa traktowana była w ostatmch kanskIch nie było mowy; udało się cara 
dziesięciu latach szczególniej sprawa posz
- pr
ekonać, że związek trzech mocarstw po- 
nowania zwierzyny, następnie wprowadzeme kO.Juwe ma cele; nadzieja ocalenia pokoju 
certyfikatów łowieckich dla formalnego do- doznał'a wzmocnienia, 
wodu uprawnienia w wykon
waniu pra
a Nie myślimy bynajmniej zaprzeczać 
łowieckiego w pewnych rewIrach, t
dzleż prawdzie tych ogólników. Po zjeździe w 
uregulowanie gminnego prawa wydzleTŻa- Kromieryżu słyszeliśmy równe twier jzenie, 
wiania łowów, Co do rybołowstwa, to usta- że z początku panował chłód, później ode- 
wa z dnia 25 kwietnia 1885 zniesła rybo- pl!ła si
 atmosfera między obu monarcha- 
łowstwo wolne i zastrzegła. je w wodach mI; a 
Iedy car stanął na ziemi rossyjskiej 
naturalnych \ym, którym je przyznano usta- w.rażen,la kromieryżskie poszły w zapomnie- 
wodawstwem krajowem, a nadto. wyda
o me, c
epła a
mosfera dla Austryi ostygb 
rozmaite zasadnicze rozporządzeDla cywII- zupełme, tak IŻ szkoda było kosztów zjazdu 
ne i tyczące się prawa na wodach. Doszla po którym 
astąpiły rowolucya w Sofii i 
do skutku w ostatnich latach dziesięciu za nagromadzeme wojsk rossyjskich na grani- 
przyczyną ,Minis.terstwa rolnictw:a w więk- cy aust
yacki
j, A co się tyczy serdecznych 
lZej CZęŚCI kraJ
w ustawy krajowe o po
- stosunkow mIędzy władcami i dworami, to 
niesieniu hodowlI ryb w wodach ograDl- były dyplomata austryacki jest żywym i 
czonych, zawierają szczeg
lne postanowie- znakomlty';D świadkiem, co tego rodzaju 
nil!. policyjne o rybolow.twle. słowa maJą za znaczenie. "Stosunek mój 
Ministerstwo rolnictwa miało w osta- do 
onarchy Twego jest naj serdeczniejszy, 
tnich 10 latach czynny udzid w doprowa- żałuję atoli, że między rządem moim a au- 
dzeniu do skutku całego szereg u s t a w stryackim panują nieporozumienia" - tak 
krajowych co do ochrony pożytecznych mniej więcej przemówIł Napoleon III do 
w kulturze rolniczej zwierząt. Dla uplasty- ambasadora barona Hiibnera w dzień No- 
cznienia czynności Minis
erstwa rolnictwa, wego Roku 185.9. Stosun
i międ
y panują- 
jego szerokiego współudzl
łu 
rawodawc
e- cymi i dworamI b:rwał! I bY'Y a .,1ą zaws
e 
o w sprawach kultury krajowej, wspomDleć na,jlepsze przed wOlną 
 po. wOJn
e, ale Dl- 
g d że w czasie od roku 1880 aż do gdy Jeszcze wybuchowI wOjny Dle stawały 

ypa a i888 otrzymało w rozmaitych kra- na przeszkodzie. 
. OJt,ca moc obowiązujacą nie mniej jak 188 Zapisać atoli wypada takźe i fakta inne, 

a
 t a w kraj o W y c.h, odnoszących się .do ' dowodzące, że pobyt cara w Berlinie nie 
.Qu.ł
 Lwowaka. i dBia 
$ "października. 


8 mi
nił sytuac
i ! jej nie zmieni, chyba' 
je
h Rossya zmlem. swą politykę. Pod osta- OtwarcIe P arlamentu niemie- 
t
lm wzglę,de,m. dZienniki rossyjskie nieza- 
wls
e,. wy
azDle I otwarcie oświadczyły wprost ckiego. 
przecrwDle, że Rossya nie może zmienić . 
 czoraj. został otwarty parlament nie- 
swej. takty.ki na W.sc

dzie i że przyszła mleckl 
r
dzlem cesarskie m ,odczytanem 
k?leJ na Nle!llC! zmlemc, swą politykę, Inne przez mInIstra stanu B6ttichera. Orędzie 
pIsma ro.ssYJsk1e w szo
lllizmie swym zwia- ośw:iadcza na. wstępi.e, iż I?yślą przewodnią 
stowały JUż upadek zWIązku austro-niemiec- takze obecnej sesYI będzIe zabezpieczenie 
ki.g;
, z
yt wysoką cellą zbl
żenia się Rossyi pokoju na zewnątrz i wewnątrz, przy szcze- 
do Nleml
c. Frern
enblatt me bez widocznej gólnem współdziałaniu parlamentu w celu 
tendencYI 
kr
ętDle. po
a,wał wszystkie te wzmocnienia armii, któraby należycie mo- 
głosy rossyjsklCh dZlenDlkow w streszczeniu. gła popierać pokojowe dążności cesarza i 
National 
tg. zaraz po :vyj.eździe cara po- jego sprzymierzeńców. 

ożyła nacIsk na wzmocmeDle nadziei poko- Projekta ustaw, które niebawem ZDsta- 
J owych, ,lecz zarazem dodda, że zawisły one n
 wniesione, dotyczą zmiany podział'u ar- 
od pytan.la, czy Rossya zapr
estanie agitacyj mli, celem wyrównania nieregularności, tu- 
panslawl,st!cznych. Jes
 to ządanie podobne, dzież wynikających ztąd i z dalsze g o rozwo- 
Jak ch CIec, aby słowIk przestał śpiewać;"ł k' . 
musiałby wprzód albo zginąć, albo głos JU SI y mors leJ, zwiększonych 
yda
ków. 
s
racić. Czyż Koln, Ztg. po wyjeździe cara I Budżet panstwowy wykazuJe, Dle mały 
Dle donosiła o demonstracyach panslawi- j prz,Yrost matryku,larnych 
od
tkow, któ
e 
stycznyoh wojskowych przeciw Niemcom i ! WCIąŻ pr
ewyższ
.Ją sumy, jakle otrzymu,Ją 
A
s
ryi, jakie w stolicy rossyjskiej miały! poszczegolne panstwa rzeszy z dochodow 
mIejsce podczas pobytu cara w Berlinie? I cesarstwa. 
A w sprawie bułgarskiej, "o której w Ber. I Ponieważ doświadczenie nauczyło, iż 
Iini
 mowy ni
 by
o. i kt
ra. Niemcom jest! atryb?-cye 
ładz nie s.ą ,!"ystarczające w obee 
oboJętną?" DZlenmkl rossY.lskIe - kiedy car ! wroglC
 panstwu żywIOłow, sprowadzających 
był 
eszcze w Be.rlinie - donosiły w sposób! z drogI P?rządku 
las
 rob?tnicze, wniesio- 
obelzywy:, że .kSIąŻę Fe
dyn
nd, uzurpator I ny . zostame odpowledDl 
roJekt 
stawy; ró- 
bułgarskI "ucIekł" haDlebme z Sofii i już 
 wDleż p
zedłożonY będzIe projekt ustawy 
tam więcej nie powróci. Czy Cankow nie j w sprawIe banku państwowego. 
usiłował Stambułowa namówić do zdrady! Kredyt, wyznaczony dlit. popierania 
ks. buł'garskiego? A czy rozmowa między! akcyi wschodnio-afryk	
			

/DIGCZAS002001_1889_245_0004.djvu

			Rozmowa z ks. Dołgorukowem. 
z Sofii donosza do Polie. Corr.: 
Ostatni numer "Swobody podaje rozmo- 
wę, jaką mial ks. Dolgorukow z jednym 
z poważniejszych obywateli bulgarskich. 
Rozmowa ta ze względu na niektóre zna- 
czące szczegóły zasługuje na uwagę. 
Ks. Dołgorukow: Otrzymalem polece- 
nie od w. ks. następcy tronu przedłożyć mu 
sprawozdanie o wewnętrznych stosunkach 
BulgarJi. Proszę pana zatem, zechciej mi 
odkryć calą prawdę. 
Odpowiedź: U nas wszystko idzie 
raźno naprzód. Czynimy postępy, wybudo- 
waliśmy bez obcej pomocy nasze koleje że- 
lazne, przeprowadzamy regulacyę naszej sto- 
licy i upiększamy ją i t. d. 
Ks. Dolgorukow : Wszystko to już sam 
spostrzegłem. Lecz powiedz mi pan, gdzież 
są ci zawadyacy, uzbrojeni palkami, czy 
móglbym ich widzieć? 
Odpowiedź: Z przyjemnością będa pa- 
nu slużył. (Przynoszą futografią, którą. "oby- 
watel podaje księciu). . 
Ks. Dołgorukow: Cóż przedstawia ta 
fotografia? 
Odpowiedź: Scenę, jaka t!ię odegrala 
w podwórzu konsulatu rossyjskiego z po- 
wodu wyborów do wielkiego zebrania na- 
rodowego. Zapewne księciu wiadomo, dla- 
czego przy tej sposobności bylo tylu ran- 
nych, jak to pokazuje fotografia. 
Książę Dołgorukow (po pewnem mil- 
czeniu): Zechciej pan wziąć to pod uwagę, 
iż wszyscy ci' przedstawiciele rossyjscy 
w Bulgaryi byli Niemcy i nieprzyjaciołmi 
panslawizmu, którzy wraz z Giarsem wyda- 
leni zostaną z cesarstwa. Przedstawię caro- 
wi moje zapatrywanie w tej mierze. 
Odpowiedź: A Bogdanow i Nieklu- 
dow? 
Książę Dołgorukow: A nie mów pan 
o nich. Należą oni zupełnie do tej samej 
grupy. 
Zapewniają, iż po. odjeździe ks. Dol- 
gorukowa nadszedl od ambasadora rossyj- 
skiego przy Porcie, p. Nelidowa, telegram, 
w którym tenże poleca księciu, aby nie- 
zwlocznie opuścil Bulgaryę. 


to widocznie w wysokim stopnia ob- gimnastyczne "Sokół" o bezpłatne udzielenie 6 
chodzić jej sąsiadów Niemców, a zwla.- I sągów drzewa opałowego. 
sicza Włochy. Już raz obszerniej mówi- I _' Dl' . 
liśmy El propagandzie idei republikańskie J '. I . a POp!sowych. 
tosow
le do 
. 
'I ' e orocz . t k h t 1 23 przepIsów nowej ustawy wOjskowej wzywa 
g na wys awa parys a nowyc w ym .. .' 
kierunku dostarczyła dowodów. Z najroz- Magistrat mIasta Lwowa wszystkICh.poplsow!ch, 
maitszych stron od wsz stkich kra' ów nie- uro
zonych. 
 roku 1
69, 18
8 l 1.867 l do 
sl ' ono F . r ' n ' YI ' ho l> d t k 
 Ż . , t J h . gmmy tutejszej przynaleznych, jakotez obcych 
,t l 'I. yale, e zals e w 1- b' h . ś' L . . k' 
storyi świata nie ma przykkadu b y kied y - prze .ywaJącyc w mle Cle WOWle w Ja lm- 
k l . k b . ..' . kolwIek celu (naukowym, handlowym, pnemy- 
o wie pod o ne składano JakIemuś pOJe- ł . t ) t d . ż tk' h t h któ 
dynczemu ludowi albo miastu. Dlaczegoż s owym l. . p. , .u .zle wszys 10. JC, . - 
mam y te f kt k' l rzy wyszlI z pomlemonych klas wIeku pOpISO- 
. b d . l!- a u rywac, !llY. zw aszcza, wego, jednakie nie przekroczyli 36go roku ży- 
naj ar zieJ stanowczy przeclwmcy francu- . . . k . . k: l . k . . 1 ' 
zostwa i republikanizmu? Hasłem nas zem Ollł, l Z J
 lej 
 wie. prz!czyny me 
czym l 
. t 'd' ć' .,. , d M zadość powmnośCl wOJskoweJ, aby do SpISU po 
Je
 :. WI .z
. Jasno h 
OWI
 -k: aw k ę. 
- borowych w miesiąr.u listopadzie 1889 roku 
IDlen d le d Sle le S d a
yc d l J SZ U . I d s S ryw d amII. zgłosili się W miejskim urzędzie konskrypcyj- 
praw y oprowa ZlłY o eny I o e anu b ' ś . . 
 b Ś . l b . 
d dk h .. f k . . . d ' nym oso l Cle, a w razie s
a o CI u meobe- 
o upa u monarc 11 rancus lej I o wy- , . h d . Ó . k Ó l b 
dk' k 1848 I l d . t cnosCl, przez swyc ro 'lIC w, ople un W u 
p
 OW t Z ,ro u. . nn1km .li zlOm. zos a: w ogóle zastępców, ustnie lub pisemnie, gdyż 

I t amy anczenIe k ?a h W k u an h le; . rr: d 
Ją on h l w razie zaniechania tego obowiązku bez względu 
]fi eres w wyso IC ursac glet owyc . d l t . l 
Ch . żb ś t'd . r na a sza pos ępowame prawne, u egną grzy- 
oCia 
 my nawe WI ,zle I rzeczy .za wnie do stu dr. (100) w. a., względnie karze 
cz
rn
, Jeszcze to s
okroc lepszen;t będzie, aresztu do 20 dni (
. 35 ust wojsk.) Podo- 
a!ll;elL t le1k
myślne Ich traktowanIe. P
zed bnemu ukaraniu podlegają obywatele królestwa 

:

a
r
le:t
a p;acFwano . ?ad f
zkwro
e- węgierskiego, przebywający w jednym z kr
jów 
. k .
 e .ranc ó YI, po b l Y d a n d le- reprezentowanych w Radzie państwa, bez wzglę- 
mlec a przyczym
a SIę w wczas ar zo u-. d 
 . 1 ' k . ., . 
ż d t' l't . I d . .. u, ozy popetm l prze roczeme w te] CZęSCI 
t O kż o U b rzym
m d a :
ec
Y t POSPo I e l ,J: t k . zls
aJ monarchii lub po za jej granioami. 
a e " ezposre nI' m eres po l y I me- . . .. . 
mieckiej, na pokoju opartej, może wymagać Przy tem zgłoszemu SIę do SpISÓW h
to: 
dalszego trwania Rzeczypospolitej francu- padowych oka
ać nale
y: . metrykę urodzema l 
skiej. Nie należy jednak robić sobie iluzyj dokumen
a legItymacYJne Jako to: . 
artę p
zy- 
co do tego, że zachcianki odwetu hypnoty- na
eżnośCl, paszport kartę lIg1tYI
acYJn
, 
zują wszystkie kola Francyi, a czy umoc- ks
ąźkę roboczą .etc., oraz meldunek .poh
 
niona Rzeczpospolita i dalej będzie uważa- cYJn!, a przebywający. .tu . sta.le. obcy pOpISOWI 
na przez Rossyę za niezdolną do przymie- prosIć. m
gą równocześme, JeślI lm ku te
u ,u- 
rza, rzecz zdaje się nam wątpliwą. Jak na p:awmeme przysłuża, a t? osobnem wmesle- 
teraz, z dwojga złego, Rzeczpospolita we nIem (
a marce stem
low
J na 50 c.t. . w. a), 
we Francyi może być mniejszem; ale aż.eb
 lC
 wlad
a.stawlenmcza zezwohła na st
- 
z czasem republikanizm, który tam do pa- wlem8 SIę W 
leJscu poby
u. Dla u
yskama 
nowania doszect.ł, da się uczuć i po za gra- tego. pozwolema trzeb
 atoli: . a) ,złotyc dowód 
nicą, a to W kierunku, którego my, z na- Btałe) posady W słu
ble publlozneJ, albo b) do- 
szego stanowiska, nie możemy uważać za łąo
yć . o
nośne śWI
dect.wo 
zkolne
 lub o) W 
pozbawiony wszelkiego niebezpieczeństwa". :a
le, Jesh obc! pOpl
OWI mają tutaj .stałe za- 
JęCie, udowodmć śWiadectwem, stwlerdzonem 
przez urząd komisaryatu miejskiego, niemożność 
pokrycia kosztów podróży do powiatu przynale- 
żnego z powodu zbytniego oddalenia. Później 
wniesione prośby nie będą uwzględnione, chyba, 
że strony udowodnią, iż stosunki, uzasadniające 
stawiennictwo po za obrębem przynależnego 
Lwów 23 paidsiernika. powiatu, nastąpiły dopiero po zgłoszeniu listo- 
padowem. 
Magistrat przypomina W końcu popiso- 
wym, którym na mocy 
. 31-34 ustawy woj- 
skowej, przysłuża prawo uwolnienia od czynnej 
służby wojskowej, jakoteż popisowym, którzy 
mają tytuł prawny do jednorocznej służby woj- 
skowej, aby w myśl 
. 69 przepisów ustawy 
wojskowej, wnieśli gdzie należy w miesiącach 
styczniu albo lutym 1890 odnośne prośby, za 
opatrzone w przepisane dowody, lub talowe 
najpóźniej podczas głównego poboru c. k. ko- 
misyi stawienniczej przedlożyli, gdyż później 
wniesione prośby bezwarunkowo odrzucone zo- 
staną. W końou zwraca Magistrat uwagę, że 
popisowi, którzy zamierzają przy zgłoszeniu się 
w listopadzie b. r. ubiegać Bię w sposób wska- 
zany o zezwolenie na stawienie się w miejscu 
pobytu, mogą w podaniu, w tej mierze wnieść 
się mającem, zgłosić i udowodnić również ewen- 
tualny tytuł do przyznania im uprawnienia z 


. 31, 32, 33 i 34 ustawy wojskowej. 
= Niebezpieczeństwo pożaru. Ubie- 
głej nocy spostrzegł stójkowy dym, wydobywa- 
jący się ze sklepu pod L 31 przy ulicy Boimów, 
a zawiadomiona o tern straż pożarna, wywa- 
żywszy drzwi, stłumiła ogień, który powstał 
skutkiem zatl,mia się szmat, jakiemi właścicielka 
tego kramiku, R08enbergowa, nakryła garnek 
z żarzącemi węglami. 
- Zapiski policyjne. S kra d z i o n o 
7 sloików konfitur, wartości 10 zł; 20 flaszek 
likieru, paprykowaną słoninę i wędlinę wartości 
20 zł.; pikowe białe ubranie męskie wartości 
10 zł - Zgubiono: 10 pró:łnych worków 
na ulicy Boimów ; notę na fi złr.; portmonetkę 
z kwotą 50 ct. i z dwoma losami Towarzystwa 
sztuk pięknych, L 7805 i 728, na imię Tytusa 
Będaszewskiego opiewającemi. - Z n a l e z i o n o 
chustkę bronIową o jaśnif'!jszych i czarnych kra- 
wędzi ach , na ulicy Ormiańskillj. - Z" k w e- 
S t Y o n o w a n o blaszaną latarkę i słoik z po- 
madą. 
-- Z obserwatoryum c. k. Szkoły po- 
litechnicznej we Lwowie, dnia 23 października 
1889 r. Barometr opada. 
W ubiegłej dobie, licząc od godziny a w 
południe, mieliśmy wiatr południowo-zachodni, 
niebo w clęści zachmurzone a powietrze wię- 
cej niż miernie wilgotne. 
Średnia temperatura doby była +16'8°0, 
oajwyższa +190°0 przed godziną 2 po południu, 
najniższa + 15. O O nad ranem. 
Dziś rano przed godziną 10 zaczął deszcz 
padać. 
Zniżka barometryczna 740 do 745 mm. 
znąjdowala się w An
lii; zwyżka 770 do 765 
w północnej Skandynawii; zniżka drugorzędna 
utworzyła się we wschodniej Francyi. 
Stan barometru, zredukowany do poziomu 
morza, był dziś o godzinie 9 rano 752 mm. 
Prognoza na dobę następną od 12 godzi- 
uy dnia 23 października b. r.: Wiatr zmieni 
się od SW do SE. średnia temperatura doby 
obniży się do mniej więcej +14 0°0, niebo 


KRONIKA 


':t 


- Na.ij. Pan raczył naj miłościwiej udzie- 
Z Belgradu. lić z prywatnej Swej szkatuły gminie Suszyca 
wielka, w powiecie staromiejskim, na budowę 
(Sprawa królowej Natalii. - Konferencya me- szkoły, zapomogi w kwocie 100 zł. 
tropolity Michała z ministrem spraw wewnę- 
trznych. - Nowy projekt ustawy). - Na cześć JE. p. Ministra dr. 
Dunaj ewskiego , oraz jego rodziny, bawiącej 
bp rawa królowQj Natalii, jakkolwiek obecnie w Krakowie, urządził w poniedziałek 
chwilowo przycichla, nie przestaje jednak JE. p. prezydent Zborowski w mieszkaniu swo- 
zajmować 5erbskich kół politycznych. W B- jem bardzo urozmaicony i artystycznie pomy- 
dług najwiarogodniejszych źródel, nie bę- ślany wieczór w kole rodzinnem JE. p. Mini- 
dzie ona zgoła przedmiotem rozpraw przy- stra i najbliżej z gospodarzem związanych 0- 
szlej skupczyny, zarówno bowiem regencya, sób. Wieczór zaszczycił swoją obecnością JE. 
jak rząd i decydujące stronnictwo radykal- p. Minister wraz z małżonką, córką i synem, 
ne są zdania, iż 72 artykuł konstytucyi zu- starostą żywieckim, któremu towarzyszyła żona; 
pełnie wystarcza do rozstrzygnięcia wszel- dalej byli obecni: Książę-biskup krakowski, pp. 
kich wyradzających się na tern tle trudno- Sciborowscy, Estreicherowie z córką, prezydent 
dności. Artykuł ów, przyznając ojcu naczel- Szlachto wsk i z żoną, radca dworu Korytowski, 
ną opiekę nad maloletnim królem, tern sa- wiceprezydent Madejewski, starostwo Zborowscy 
mem pozostawia mu decyzyę co do osób, z córką, inspektor Schreder, prezes Jasiński z 
które stale pozostawać mają w jego na.j- córkami, oraz grono młodzieiy męskiej. Wie- 
bliższem otoczeniu. O ile więc królowa za- cór ożywiony był deklamacyą, grą na fortepia- 
mieszka zdala od syna, nikt nie ma prawa nie pani starościny Zborowskiej, spiewem pan. 
stawiać jej pobytowi w Serbii żadnych tru- ny Jasińskiej i p. Popiela, po kolacyi zaś za- 
dności, o ileby zaś chciala ustawiczni Q z nim improwizowano dla młodzieży tańce, do których 
przestawać, lub wpływać na jego wychowa- stanął szereg par. Uroczysty ten wieczór skoń- 
nie, obowiązkiem regencyi, jako najwyższe- czył się dopiero o godzinie 1-szej w nocy. - 
go stróża konstytucyi, jest temu zapobiedz Wczoraj w południe uddelał JE. I'. Minister 
i strzedz praw ojca. Tak sprawę krelowej posłuchań. 
pojmuje większość znaczna. tych, co na bieg 
spra.w publicznych posiadają wpływ decy- - Posiedzenie Rady miejskiej od- 
dujący. Wszelkie mięszanie się skupczyny będzie się jutro, we czwartek, o godzinie 6 wie- 
byłoby przeciwne konstytucyi i mogłoby czorem, w sali ratuszowej. Na porządku dzien- 
wytworzyć dy precedens na przyszłość. nym między innerni: Wnioski tyczące się spra- 
Metropolita Michał odbył konferency
 wienia odzieży i obuwia dla miejskich aresztan- 
z ministrem spraw wewnętrznych, Tausza- tów, tudzież zabezpieczQnia dostawy żywności 
nowiczem, w sprawie nowej ustawy kościel- dla aresztantów miejskich, Wnioski o zaciągnię- 
nej, regulującej stosunek kościola do władz cie pożyozki na budowę szkód: i koszar (uchwa 
państwowych. la II). Wnioski tyczące się ponownego otwar- 
Jednym z pierwszych projektów usta- cia we Lwowie szkoły kadetów (uchwała II). 
wodawczych, jakie rząd wniesie do ikupczy- Sprawa sprz
daży gruntu miejskiego o prze- 
ny, będzie nowy podzial a.dministracyjny I strzeni 10.85 sążni kwadr. (uchwala II). Wnio- 
kraju. ski tJcz
ce się zmiany linii regulacyjnej ulicy 
Gródeckiej przed realnościami nr. 606 i 936 3 /,. 
Sprawa najmu lokalu w realności nr. O 849 2 / 4 
na pomieszczenie jednej paralelki dla 3 klasy 
tli _ rancy!. szkoły męskiej im. św. Maryi Magdaleny. Wnio- 
(Kreus-Zeutung o wyborach). ski o najem lokalu w gmachu teatralnym na 
pomieszczenie III klasy równorzędnej przy szko- 
Berlińska Kreus Ztg. zamieściła cha- le żeńskiej im. Piramowicza. Sprawa nabycia 
rakterystyczny i dobue malujący obecną części dwupiętrowego budynku z realności pod 
chwilę artykulo ostatnich wyborach do Izby nr. O 31 m., na rozszerzenie ulicy Kilińskiego. 
deputowanych. Wnioski o przyznanie kredytu dodatkowego na 
Jesteśmyprzekonani, pisze ten dziennik, wykończenie budowy, kanału w ulicach Kory- 
że rzeczpuspolita, przetrzymawszy w najgor- tnej i Panieńskiej. Wniosek tyczący się sprze- 
szych okolicznościach, podobnie ogniową daiy części gruntu mi..j. o przestrzeni 113'34 
próbę, (jak ostatnie wybory) zdaje się naj- metr. kwadr. z parceli drogowej przy ulicy Ja- 
zupelniej trwale we Francyi ugruntowaną. nowskiej, i względem ugodowego załatwienia 
Byłby to fakt niezmiernej doniosłości! sporu między gminą m. Lwowa a p. Hipoli- 
Każdy to rozumie. Naród francuski jest, i tem Sawrackim. Sprawa udzielenia przez c. k. 
w jakich bądź znajduje się okolicznościach, Ministerstwo handlu kolei Lwowsko-Bełzeckiej 
pozostaje jednym z najpierwszych narodów konsensu na budowę budynków stacyjnych obok 
w świecie. . Kiedy taki kraJ, z blisko t y- szkoły św. Anny. Wnioski względem pokrycia 
siącletnią hIstoryą monarchICzną, 8tanow-, kosztów konkurencyjnych dla kościoła pod we- 
czo nawraca si
 do rzeczypospolitej, musi zwaniem św. Marcina we Lwowie. Towarzystwo. 


,przeważnie zachmurzone a powietrze wilgotne 
(około 90 prc. wilgot. względ.); deszcz. 
- Slub. Wczoraj w południe w koście- 
le BW. Barbary w Krakowie pobłogosławił ks. 
Bratkowski T. J., związek małżeński między p. 
Ignacem Żurowskim, synem p. Eugeniusza :lu- 
rowskiego i Oecylii ze Stempkowskich, właści. 
cieli dóbr na Podolu, a panną Anielą hr. Tar- 
nowską, z Wołynia, córką hr. Kazimierza Tar- 
nowskiego i Maryi z hr. Ledócbowskich. Do 
młodej pary przemówił ks. B"atkowski od oł- 
tarza podniosłemi słowy. W orszaku ślubnym 
były rodziny: hr. Ledóchowskich, hr. Morszty- 
nów, Skrzyńskich, hr. Wodzickich, hr. MycieI- 
skich, Jaroszyńskich, Szymanowskich, hr. Or- 
łowskich, hr. Ozosnowskich, Raciborowskich 
i t. d. Gości podjęli rodzica panny młodej 
śniadaniem w Grand-hotelu, wieczorem zaś od- 
była się zabawa z tańcami, urządzona również 
w wspaniałych salonach Grand-hotelu przez pp. 
Żurowskich. Młoda para wyjedzie dziś do dóbr 
na Wołyniu. 
t Zmarli w ostatnich dniach: w Bernie 
szwajcarskiem dyrektor międzynarodowego biura 
zarządu telegraficznego, O u rc h o d d e Ori sis i er; 
w Paryiu, znany lekarz dr. R i c o r d 
niegdyś przyboczny medyk Napoleona lU. ' 
- Dramat rodzinny. Jeden z dzier- 
żawców w ordynacyi Zamoyskich, Wł. S., miał 
się żenić z panną K., której rodzice zamieszkują 
stale w M., pow. biłgorajskiego. W d. 6 b. m. 
narzeczony wraz ze swoją rodziną przybył do 
M, gdzie przygotowano się do wyprawienia 
sutego weseliska. Jakieś układy pienię,żne - 
jak pisze Gaz. Lub. - sprawiły, że gdy na- 
deszła chwila ślubu, narzeczony wyszedł z domu 
państwa K. i po!Ostawiając rodzinę swoją i po- 
jazdy, nie powrócil. Ojciec panny młodej oświad- 
czył zebranym, że z powodów nieprzewidzianych 
ślub nie przyjdzie do skutku, prosił jednak go- 
ści, aby się nie rozjeżdżali i bawili wesoło. 
Muzyka zagrała i wesołe pary puściły się w pląsy, 
które trwały do rana. Gdy jui zaczynano roz- 
jeżdżać się, dano znać p. K., że niedoszły jego 
zięć leży pod bramą cmentarną bez życia. 
S. odebrał Bobie życie, poderżnąwszy gardło 
scyzorykiem. 
- Dwie kandydatki na neofitki, 
młode żydóweczki, przybyły ze wsi Odrowąż, 
pow. końskiego, do Sandomierza. Za niemi - 
jak donosi Gal. Radom. - podąiył& zaraz 
cała chmara krewnych, którzy gwałtem doma- 
gali się wydania z klasztoru pp. Benedyktynek 
chroniących się tam kandydatek. Interwency
 
polic
i uśmierzyła krzykliwą hałastrę. Obie 
przyszłe chrześcianki powrotu do rodziny od- 
mó,wiły i za trzy mil!siące mają przyją6 chrzest 
śWięty. 
- Ksiązę Sułkowski, na podstawie 
orzeczenia lI.ądu w Bonn, wypuszczony został 
na wolność. Jest on obecnie zdrów, chociaż 
recydywa lest możliwą. Dodano mu więc urzę- 
dową kuratelę doradczą, bez której ważnych 
czynności załatwiać nie moie. Utrzymują, że 
się rozwiedzie z żoną i poślubi zbawczynię swą, 
Vecsagi. 
- Wykopaliska w Rzymie. Zbu- 
rzono już całkiem w przeszłych miesiącach let- 
nich pałac Piombino na placu Oolonna. Książę 
Ludovici sprzedał go za grube pieniądze muni- 
'ypalnoBci. Ta ostania opanowana jest namiętno- 
ścią. szałem niszczenia dawnego Rzymu. To 
zaś naj pocieszniejsze, iż burzy "'ciągle dawne 
gmachy, nie postanowiw!!zy bynajmniej, co je 
ma zastąpić, prawdopodobnie dla tego, aby naj- 
więcej zarabiać na ofisrowanych sobie proje- 
ktach. I tak n. p. pałac Piombino już nie ist- 
nieje, a nikt dotąd nie wie, czy na jego miej- 
lice stanie gmach ze sklepami w rodlaju Pal ais 
Royal paryskiego, czyli też ogród publiczny. Hi- 
storyczny most BW. Anioła ma także znikną6. 
Za lat kilka nikt jut Rzymu nie pozna. Będzie 
to nowożytne miasto na wzór Berlina, lecz zło- 
żone z gmachów tandetnych i szkaradnych, 
chociaż ogromnych. 
Na placu św. Jana Lateraneńskiego odko- 
pano rozliczne napisy z różnych epok:, a inne 
na placu Subarry. Burząc stary dom między 
via Arenula a placem Oenci'ch koło Ghetto, 
znaleziono ważny średniowieczny napis, doty- 
czący bazyliki św. Klemensa. Koło Oloaca Ma- 
xima i Ponte Palatino wyszły na jaw różne 
napisy łacińskie, jeden z nich z czasów Anto- 
nin ów. Inne napisy grobowe pogańskie i wieko 
grobowe pierwotnych chrześcian poznajdowały 
się na błoniach San Cosimato. Przy Via PcJr- 
tucnse nad Tybrem, nast	
			

/DIGCZAS002001_1889_245_0005.djvu

			Pi£zą do Ctasu: 
"Co się działo w Pradze od chwili o- 
twarcia Sejmu czeekiego, musiało przeko- 
nać Niemców, że hr, Taaffe wcale nie my- 
ślał o koronacyi Najj. Pana na króla Cze- 
chów. Była to pośrednia odpowiedź Rządu 
na zapytanie, od którego Niemcy przed kil- 
ku tygodniami uczynili zawisłym udział swój 
w rokowaniach ugodowych. Również zbyte- 
czną byka groźba, ze ;:jej my morawski i szlą- 
ski, mające większość niemiecką, ewentual- 
nie załozyłyby protelSt przeciwko adresowi 
koronacyjnemu Sejmu czeskiego. Dwa po- 
cieszające fakta godzi się zapisać, wchodzą- 
ce w księgę dodatnich zasług Ministerstwa 
hr. Taaffego. Oba te fakta nie są przypad- 
kowe. Pierwszym jest ton wysoce pojednaw- 
czy względem Niemców, w jakim przema- 
wiali tak Marszałek ks, Lobkowic, jak i Na- 
miestnik hr. Thun. Mowy te uważać należy 
za ton główny -- ton nastroju. Drugim fa- 
kt
m Je
t niespo?ziewana ?dwaga i energia, 
z Jaką 
tarocze81 występują przeciw młodo- 
czeskiemu adresowi koronacyjnemu. Że Sta- 
roczesi tak w Sejmie, jakoteż w swej pra- 

 "'"," sie, uzasadniają tę walkę przeciw Młodocze- 
chom nie zrzekaniem się swego prawno- 
polItycznego stanowiska, lecz taktycznemi 
wzgl,;dami, tego nikt rozsądny im za złe 
brać nie może. Owszem, podkopaliby do re- 
szty pozycyę swą w kraju wobec rozgorą- 
Najd, Czesarzewiczowa-Wdowa S te- czkowanej opinii publicznej, gdyby inaczej 
f an i a udała się przedwczoraj do Laxen- sobie postąpili, Ale sam fakt, że przywódcy 
burgu, staroczescy całą swą popularność kładą na 
, 
ajd. Arcy
siążę A l b r e c h 
, który szalę nietylko odpornej, ale i zaczepnej wal- 
Jak wiadomo. wyjechał prze
w,czoraJ do Ma. ki przeciw Młodoczechom , poparci nataral- 
Z Izb y S ą dowe J '. dryt
, zabawI tam c
ły tydzlen.' pocze
 od- nie skutecznie i śmiało przez Namiestnika 
b
,dzle cztern
sto-dnlO.wą podroż po 
Iszpa- hr. Thuna, jest nader wymownym, bo świad- 

 nIl 8: nas.tępllle uda Się do Arc?, gdzie prze- I czy, że hr. Taaffe wie, czego chce, jak da- 
(LosoUJanie sf}d$iów pr#ysi
glych). pędzI śWIęta Boże&o Narodzf:Jllla. Około 
o- leko może pójść, że przestrzega granic mo- 
(L) N t t . t k d weg . o Roku powrócI Jego Ces, Wysokośc do I żebne g o P ro g ramu i że Staroczechom dało 
a os a Dlą egoroczną a encyę są- W d . 
dów P rz y si ęg ł y ch która w lwowskim s:ldzie le ma:. I się to wszystko do zrozumienia i że wre- 
, oz Na J d Arc y kslaż ę ta F e r d Y n a n d, ' t t . t . l " d . d . t 
kryminalnym rozpocznie się dnia 18 listopada! :-. , " , I sz
]e os !1 m o pOJę I I o powie mo pos ę- 
tl ' l ., k . .. ó ' ' l .'jw. kSiążę Toskany,I Karol Stefan wraz,puJa Nowa takt y ka Starocz;echów J 'est p rz y - 
ZOS81 wy oso wam Ja Ig!1 Will przysI
g I, M ł ż . k b I . d . d w , i'"'" . ., 
. St . ł Pl t k ' k . W .. h z a'l on a, przy y I prze wczoraj Ole., najmnIej poważna próba cz y im si ę uda zła- 
pp. . ams aw a ows ], rawlec; o}'lec dnia " I, . " .', . 
Łukawski, szynkarz; Alfred Theifert, adjunkt' . ..,' mac tyramę Mlodocz
ch?w, 
raz na
lepszy
 
gal. kasy oszczędnoBci; Ozyasz Berger, właści- Jutro, dnIa 2.4 b. m., 
db,ędzle Się w! wstępem do porozulmema Się z NiemcamI. 
ciel dóbr Kupiczwolij Henryk Kaiper, rolnik Frohsdorf ślub NaJd, Arc
kslę.C1a L e o.p o 1- 
z Weinbergen; StanisJ'aw Starzyński, właściciel d a S a l wat o r a z kSlężmczką Blanką 
dóbr Skniłowa; Michał Pyszyński, dyrektor ga.l. Bourbon. Na dzisiej8zem posi6dzeniu praskiej 
Towarzys
wa wy:obu cegieł: maszy
owycb; Adolf . , ., ' I reprezentacyi miejskiej znajduje się wniosek 
Pod
owskl, rzeźDlk; Jan Nar&leWI
Z, wł. real- P: MImster baro
 P
ażak powroclł,radymiejskiej, o wniesienie petycyi doSej- 
nośCI; Szymon Józef B.lasb8rg, 
UPler'; 
bdY- 1 onegdaj z Berna do Wiednia. . ! mu, celem wyjednania ustawy, wedle której 
sl
w Zeńczuk, koncepls
a .
y
zlału krajowego; ,.' .C. k. ambasador 
rzy dw?rze 
ossYJ - I do szkół .ludowych i wydziałowych mogłyby 
MIeczysław Nowak"wsl:l, dZlerz
wca dóbr Sko- I ski m 
r, W o l,k e 
 s t e l!l, po kdkudmowy
 być przyjmowane tylko dzieci, które wła 
mo.r
chy; Wencel Hartm
n, rolmk z :V.einbergen; I pobycIe w WIednIU, wYJecha
 przedwczoraj dają wyśmienicie językiem wykładowym, 
FeIb
sz 
endel. KremD1tzl:r,. własclCl,el dóbr do Petersburga. i Wniosek żąda dalej jak na.jrychlejszego wy- 
KupwzwolI; MOjżesz Hormkler, krawIec; dr,' ! konania lex Kwiczala. 
Zygmunt Skowrońsk,i, adwoka
 krajowy; Seba- " , I 
styan WędrychowskI, zegarmIstrz; dr, Ozyasz .Najj. Pan NaJw. postanowlemem. 
Stand, adwokat; Wilhelm Steinbach, właściciel z dma 2-go b. m. zezwoW na utworzenie I Urzędowa Leibacher Ztg. prostuje w 
agencyi handlowej; Leon Kuniscb, protokolant z dni.em l-go styczL.ia roku 1890 trzeciego t. 'b 'd o<.ć o rzekome 
Wydziału krajowego; dr. Alekeander Schierr, batalionu przy pułku kolejowym i telegra- en 
f
sO 
na
ą ,w
a op d" . ( K' . m ) 
kandydat adwokacki; Władysław Skólimowski, ficznym, a p. Minister wojny zarzadzi! już przej CłU fle
z 

cow. ? raf w t r
mle 
wl dóbr Dyniska; Edward Grzybowski, ko- co potrzeba dla wykonania tego "postano- n
 pr t awos aWle, I I wm d lC k ,J l scu ?mpe 
n ś 
e
 
, B k k lf' . me o rzym ano wca e e a.racYI przej cIa I 
respon
ent gal. an II red
towego; dr. A red Wlellla że przeto projektowna zmiana wyznania 
ie 
Zgorskl, . dyrektor 
anku kraJowe
o; Aleksan
er ... . " . . stała się jeszcze faktem, 
Bar
ńskl, budowDl.czy; dr. Br
llIsław m
żeJo,- ., DZlenlllkI wledenskle zamIeszczaJą dzi- , 
wsk
,. 
dwokat kraJowy; LudwIk ks. PO
lńsk1, sWJ ,rozporządzenie całego Ministerstwa 
własClClel 
óbr Horyńca; dr, Helłr
k KolIsche
, z dllla 20-go 
. m., mocą którego zostaly 
wt fabrykI w Czerlanach; Antom Pelczyńsk
, wydane przepIsy o umundurowaniu c. k, 
kasy er gal. kasy oszczędności; Karol 
eczy
skl: urzędni
ów pa
stwowych. Z tekstu rozpo- 
oficya
 Tow
rzystwa kredytowego zIemskIego, rządzellla - pisze Presse - wynika zu- 
Antom SchClillber, buchhalter Towsrzystwa ga- pełnie jasno jeO'o cel i treść. Nie zawiera 
zowego; dr, Maryan Lewakowski, .urzędnik Za- ono nic nowegg, lecz w głównej części jest 
kładu kredytowego dla handlu I przemysłu; ponowieniem dawnego, z roku 1850 pocho- 
Herman Rauch,. wl. mlyna parowego w Sokalu; dzącego zarządzenia, które w ciągu lat po- 
Er.nest HeUe
, Jns
ekto
 Tow.arzystwa asek
ra- szlo mniej' więcej w niepamięć i wyszło 
cYJnego; FelIks NlezabItowskl, wt dóbr 
Ila- z użycia, W nowych przepisach miano 
tycze; dr, Karol Stromenger, ad
okat kraJowy. wzgląd na to, aby niewygodny dawny uni- 
Jako u
tępcy przysIęgłych zo- form zoitał zastąpiony wygodniejszym. Ce- 
stali wylosowanI pp,: Jan Karol Schulz, budo- lem rozporządzenia jest zapobieżenie pe- 
wniczy; Józef Gol,da, szewc; Henryk. Blumenfeld
 wnym niewłaściwościom, jakie 
y
ikały 
aptekarz' FranCIszek Mozer, kraWIec; Antom w stosunkach służbowych urzędnlkow ze 
Hilke, s;ewc; ;J',ukasz Matias.zewski, wł. realno- stronami przez t?, iż urzędnicy, j
ko tacy, 
ści; Feliks Sosin, mssarz; Wwcenty Folta, emer. nie zawsze moglI być rozpoznawalll. Przy- 
konduktor; Walenty SchiUing, dzierżawca hotelu mus noszenia munduru po za służbą lub 
warszawskiego, nawet w służbie, gdy nie ma się do czy- 
nienia ze stronami, jest wykluczonym. 


. 


Notatki litoracko-artystyczno. 


Revne des denx Mondes z 15 paź- 
dziernika jest bardzo zajmujące i odznacza się 
niepospolitemi artykułami Na czele znajdujemy 
początek wielce obiecującej powieś':1 modnego 
dzisiaj i subtelnego Henryka Rabusson p, n. 
"Idylla i dramat w salonie", Ciekawą zwła- 
szcza dla nas jest praca p ArvMe Barine p. n. 
"Żyd polski", Jest to historya znakomitego fi- 
lozofa Salamona Maimona z XVIII wieku, któ- 
ry urodzony i wychowany w Polsce w dobrach 
Radziwiłłowskich, wyniósł się do Niemiec, gdzie 
prowadził nędzne życie awanturnicze, zajmując 
się namiętnie filozofią. Runo Fischer w swojej 
klasycznej historyi filozofii powiada o nim, że 
to naj znakomitszy a\1todidakt między filozofami. 
Dzieło Maimona p. n. Filozofia trenscendental- 
na, napisane zawiłym językiem niemieckim, za- 
służyło sobie na uznanie i pochwały Kanta. 
Pięknem jest dalej studyum najlepszego dziś 
francuskiego krytyka muzykalnego Kamila Bel- 
laigue o zmarlym przedwcześnie Bizecie, twór. 
cy opery Carmen, Margr, de V ogiie zamieszcza 
da.lszy ciąg swoich ciekawych artykułów o wy- 
IiJtawie a p, Y"rigny pisze o udziale Ameryki 
w tym wielkim międzynarodowym kongresie 
pracy przemysłu i Bztuki. Najpiękniejszą jednak 
ozdobą ostatniego zeszytu "Przeglądu dwóch 
światów" jest mistrzowskie essay p. Brune. 
tiare o Ruchu literackim w XIX wieku", na- 
pisane z" powodu książki p, Pelissier. Uczony 
autor przechodzi krytycznie i historycznie roz- 
wój, oraz upadek klasycyzmu, wykazuje ,genezę 
romantyzmu jego świetność i wyezerpame; za- 
stanawia się wreszcie nad powstaniem trzeciej 
epoki w literaturze, mianowici
 realizmu, któ- 
ry dzisiaj zapanowal we Francyi. Przegląd po- 
lityczny, o którym już zdawaliśmy sprawę, za- 
myka zeszyt, który bogactwem i doborem tre- 
ści przypomina świetne czasy Przeglądu p. 
Buloza. 


(Zr.) J. E. dr. Franciszka Smolki 
portret wraz z sympatycznie skreślonym życio- 
rys('m przynosi nader rozpowszechnione w Niem- 
czech i Austryi czasopismo Illustrirte Ohronik 
der Zeit w piprwszym zeszycie dziewiętnastego 
rocznika. . .... 


L. Knrtzma.n, doskonały znawc a lite 
ratury naszej i tłómacl wielu dziel polskich 
autorów, wydał książkę p. t, "Die Mickiewicz- 
Literatur in deutscher Sprache". Zawiera ona 
wykaz wszystkiego, co w Niemczech o Mickie- 
wiczu pisano, oraz wszystkich przekładów z Mi- 
ckiewicza na język niemiecki. 


GOSPODARSTWO I HANDEL 


* * * Targ zbożowy.*) Dnia 23 paździer- 
nika 1888 r. 
Lwów, Pszenica 7'75 do 8'30, żyto 6'70 
do 7'10, owies obroczny 6'25 do 6'75, jęczmjeń 
6' - do 8'-, rzepak 16'- do 16'75, groch 
6'- do 10'-, wyk:!. 5'15 do 5'50, bobik 
-'- do -', hreczka -'- do -.-, kuku 
rudza -'- do -'-, chmiel za 56 kilo -'- 
do -'-, k0uiczyna. czerwona -'--- do -'-, 
koniczyna. biaJ:a. --'- do - '-, koniczyna 
szwedzka - '- do - '-, spirytus za 10.00Q 
tr. prct. zł. -'- do -'-. 
Tarnopol, pszenica 7'fW do .8-15, żyto 
6'50 do 6'85, jęczmień browarny 6'- do 7'50 
owies 6'- do 6'50, groch 6'- do 9'--, wy- 
ka 480 .io 5'25, rzepak 16'- do 16'251nian. 
ka -' -, koniczyna czerwona -' - do -' - . 
koniczyna biała - '- do -' - , koniczyna 
szwedzka -'- do -.-. 
Podwołoczyska, pszenica 7'- do 7'75, 
żyto 6'35 do 600, jęczmień 630 do 7'30, o- 
wies 6'10 do 6'50, groch 6'- do 8'-, wyka 
-.- do -'-, rzepak 15'- do 16'--,lnian- 
ka -'- do -'-, koniczyna czerwona -'- 
do -'-, koniczyna biała -'- do - -, ko- 
niczyna szwedzka -' - do -' - . 
Jarosław, pszenica 7'75 do 8.45, 
żyto 0'75 dij 7'10, jęczmień 6' - do 8'-, 
owies 625 do 6'75, gfQch () 50 do 10'-, wy- 
ka -'- do -'-, rzepak 16'50 do 16'75 
lnianka -' - do - . -, ko niczyna czerwona 
-"-, do -'-, koniczyna biała -'-, do 
-'--, koniczyna szwedzka -'- do -'-, ty- 
motka --'-- do -. 
Wszystko za 100 kilo netto bez worka, 
Chmiel od 20'- do 40- zł. za 56 
kilo, loco Lwów, nominalnie. 
Okowita gotowa za 10'000 litrów pro 
loco Lwów 11 25 do 11'75 zł. 
Usposobienie dość ożywione. Gotowa psze- 
nica i żyto znajduią chętnego odbiorcę. 


*) Przedruk wzbroniou y 


OSTATNIA POCZTA 


jI\ 
v 


W ankiecie, która zebrała się w Wie- 
dniu pod przewodnictwem p. Ministra 0- 
Bwiaty Gautscha w celu reformy studyów i 
egzaminów n/l, wydziajach prawniczych, 
każdy wydział prawniczy ma jednego, albo 
kilku reprezentantów. Z Krakowa przybyli 
profesorowie dr. Zoli i dr. Dargun, ze Lwowa 
prof. Piłat; następnie zasiadają w ankiecie 
prezydent senatu trybunału administracyj- 
nego dl'. Lemayer, szefowie sekcyi Chiari, 
Erb, Rinaldini, prezes wiedeńskiej Izby 
adwokackiej i notaryalnej, generalny pro- 
. kurator Cramer i kilku innych :t;nakomitych 
prawników - w ogólności 32 osób. 


Z Pragi donoszą, iż w myśl regula- 
minu zawezwal marszałek sejmu nie- 
mieckich poslów, ażeby do czternastu dni 
jawili się w sejmie, inaczej utracą. mandaty. 
Staroczesi postanowili z obradami nad adre- 
sem Mlodoczechów wstrzymać się aż do 
czasu, gdy klub większej wlasności powe- 
źmie uchwalę, 


Budapest Corresp. zamieszcza komu- 
nikat zaprzeczający stanowczo rozsiewanym 
przez dzienniki opozycyjne pogłoskom, ja- 
koby w łonie rządu węgierskiego przygoto- 
wywało się przesilenie, lub nawet już wy- 
buchło. 


Dzienniki wiedeńskie stwierdzają w 
sposób autentyczny ciągle i znaczne zwię- 
kszanie się uzbrojeń Rossyi, a mianowicie 
sprowadzenie dwóch nowych pnlków art y- 
leryi nad granicę z moździerzami oblężni- 
czerni i ciągle wzmacnianie znt0g nadgra- 
nicznych, tak że na każde pięć wiorst przy- 
pada już obecnie 130 żołnierzy. 


Korespondent berliński Fremaenblattu 

onosi, W formi
 j
k 
ajb
rdziej stanowczej, 
IŻ parlamentowI memlecklemu będzie przi- 


dlożonym projekt ustawy o zaciągnięciu 270 
milionów marek potyczki na cele militarne. 
Ks. Bismarck odroczył swój przyjazd 
do Berlina. 


W sprawie układów Rossyi z Rzymem 
Nowosti podają następujące szczególy: 
Prekonizacya rzymsko-katolickich bi- 
skupów została odroczoną z p
wodu śmierci 
metropolity Gintowta. Zmarł on w chwili, 
gdy ukhdy, prowadzone przez p. Izwohkiego 
byly już na ukończeniu. W tych dniach 
jednak ma być podpisanI! ugoda i biskupi 
zostaną zamianowani. W granicach państwa 
rossyjskiego znaiduje się 12 dyecezyi, z któ- 
rych 5 należy do mohylowskiej, a 7 do war- 
szawskiej metropolii. Arcybiskup warszaw- 
ski korzysta jednak tylko z tytułu (?) . a za- 
rząd sprawami Kościoła katolickiego w Ros- 
syi należy do arcybiskupa mohylowskiego, 
prezydującego w kolegium. Jako kandyda- 
tów na metropolię mohylowskl! wymieniają: 
ks. arcybiskupa Popiela, (który zresztą zrzeka 
się), ks, prabta SymonII., rektora Akademii 
iks, pralata DowgiaUę, obecnego admini- 
stratora. Wakujących stolic biskupich jest 
pięć. 


. Rzymski korespondent PoZie. Oort'. do- 
nosI: 
Dzieniki liberalne rozgłosily, że Wa- 
tykan zamierza katolikom doradzać powstrzy- 
mania się od wyborów do rad gminnych, 
które odbyć się mają w całych Włoszech. 
Wiadomość ta nie jest zgodna z prawdą. 
Watykan zarządzil jedynie powstrzymanie 
się od wyborów do parlamentu. Co do wy- 
borów gminnych, to wprawdzie nie ulega 
wątpliwości, że wyborcy katoliccy w wielu 
miastach włoskich nie zajmą żadnego stli.. 
nowiska, ale uchylenie się to przypisać 
trzeba tylko względom stosowności i skrupu- 
łom, ale wcale nie wydanemu hasłu z Wa- 
tykanu. Kurya pozostawia wyborcom zupel- 
ną wolność przy glosowaniu do rad muni- 
cypalnych. 


N a bankiecie w Liege mial byly mi- 
nister i naczelnik stronnictwa liberalnego 
Frere-Orban wielką mowę polityczną, która 
w całej Belgii zrobiła niepospolite wraże- 
nie. Mowa byla wygłoszona w obronie za- 
mierzonej rewizyi konstytucyi. Frere-OrbaIl 
myślał już o niej przed siedmiu laty. Te- 
raz, kiedy stronnictwo klerykalne zagrlloŻa 
wolności i grozi obaleniem dzisiejszego sy- 
stemu nauki, musi cale stronnictwo liberal- 
ne, zapominając o wewnętrznych zatargach 
przysiądz sobie, że solidarnie walczyć bę- 
dzie w obronie wolności sumienia. 


Z powodu podróży Najdost. Ąrcyksię- 
cia Albrechta do Hiszpanii, rozpowszechniła 
prasa opozycyjna pogłoskę o planach mał- 
żeństwa królowej regentki. Prasa urzędowa 
zaprzeczyla temu, a gdy i to nie pomoglo, 
organa ministeryalne oświadczają stanowczo, 
że pogłoski szerzone są jedynie w widokach 
partyjnych. Prasa półurzędowa hiszpańska. 
czyni za pogłoskę tę odpowiedzialną partyę 
p. Canovas deI CastiHo. 


Według doniesień z Brukseli rozpo- 
czął się w. prowincyi Hennegau przed są- 
dem przysięgłych proces przeciw znanemu 
podżegaczowi, Pourbaix, który w rzemiośle 
swojem używał płaszczyka jako agent rzą- 
dowy, w istocie jednak oszukiwal obie 
strony. Do rozprawy tej wezwanych zostało 
mnóstwo świadków; szczególniej z robotni- 
ków, którzy w maju uwolnieni zostali od 
oskarżenia przez sąd przysięglych, 


Do Koeln, Ztg, donoszą z Brukseli, 
ze nie ma prawie tygodnia, źeby z prowin- 
cyi Hennegau nie dochodziły wiadomości 
o wybuchu tu i owdzie zmowy robotników, 
które się zwykle kończą małem podwyższe- 
niem płacy dziennej. Nie są to objawy 
groźne, dodaje korespondant, ale z drugiej 
sirony faktem jest, że od zgromadzenia 
w Fromeries nię przestają wichrzyciele so- 
cyalistyczni pracować nad wywołaniem ru- 
chu zmowy powszechnej robotników. W Bo- 
rinage koło uczestników bezr"bocia rozsze- 
rza się, a w CharIeroi konstatuj, rozjątrze- 
nie robotników. 
Z powodu stuletniej rocznicy rewolu- 
cyi leodyjskiej z roku 1789 odbyła si
 
w niedzielę uroczystość i uczta, podczas 
której mial mowę Frere Orban. Mowca 
o
wiadczyl '. iż . rewol
cy
 przeważnie speł- 
lllła swe .obletmce. WIelkIe miasta powinni 
zdobyć liberalni, a istniejący system wy- 

orczy należy 
?Iienić. Wobec zebranych 
lIberaln¥ch Bel
n mowca wzywa. usilnie 
wszystkIe stronmctwa liberalne do zgody.
		

/DIGCZAS002001_1889_245_0006.djvu

			Minister, ze od 1 sierpnia do 10 pa- wych l ciągłych deszczów wezbrały odnosząca się do Jezuitów, nie byla 
TELEGRA 
[ Y GAZETY LWOWSKIEJ ździernika powiększyła się liczba po - znowu znacznie wody Adygi i jej do- nadal stosowaną do zgromadzenia Re 
lU dróżnych o póltora miliona a dochód rzeczy, oraz Eisdeku. Rzeka Pravi- demptorystów. 
był wyższy o 441.000 d. We wrze. gnolo przerwała prowizorycz
e wał
 I Wenecya, 23 paidziernika. Oe 
. f" .. śniu był rezultat jeszcze pomyślniej- och
?nn
 pod Predazzo,. kto re S!OI sarzowa Fryderykowa z córkami, na 
. . Me
an, 23. pa
dzlermka:. NaJ) aś- szy, niż w sierpniu. 
 CZęŚCI 'pod wodą. WIele domow pokladzie parowca Lloyda "Impera 
meJszy .l an zWle
zIł wc
oraJ zamek Peszt, 23 października. (Tel. Jest zagrozonych. trix" odpłynęła dziś do Aten. 

:;:::
I 
a
:l]re
:
:
;! 
p 

f
'
tw:

:


ć m{:fOj

ha

nd


 dż t 
erlin, 2: 
aździ
rni:
 
u: Belgrad, 23 października. (Tel. 
mls . t . rza PIrch . era. Następme zWIe.dza!L I karesztu celem roko w ań w S p rawie e zeszy wy a.zuJe w . oc o ac l pryw.) Przybył tu wydawca dziennika 
N P k ki d l rozchodach 1 2 08 66 4 7 a 9 marek , 0 - . k . 1\7' . W . S 
aJJ. an :W0Js oyvy za a eczmc
y, traktatu handlowego z Rumunią zu- .. ' ..., , rossy)s Iego .J.vowoJe rem'ta uworyn 

dzle prz
]m
wah Monarchę dr. BII- pełnie są bezpodstawne. slągmętą .tedy I':ostał.a rownowaga. l złożył wizyty regentom. ' 
lmg z WIedma, komendant zakladu , . . Z sumy teJ przypadme. 849,614.835 Rząd mianował komisyę mającą 
major Tschusy i dr. Priester. Dziś . Zadar, 23 pazdzIermka. Par
- mar.ek na stale wydat
I 81,34
.597 zająć sie rozdziałem ziemi między 
d d b . . d . N .. P Wlec Llo y da' Ferd y nand Max" kto na Jednorazowe W y datkI zw y cza j ne g o d . O 
 f f k f 
praw epo o me zWIe ZI aJ). an w . " , - b d' t 277700307 . d 1'0 zmy zarnogorcow, tore przybyły 
Bozen pomnik Walthera na zamku ry płynął z Raguzy do Pontado, u ze '
, , .' . na Je norazowe do Serbii. Maja one głównie otrzy 
Runkelstein. w skutek zepsucia maszyny zostal 
yd h atk1 e d xtr t a k 
rdznanum. .R k ubryka sta: mać grunta w 
bwodzie Teplice. 
wpędzony na otwarte wody. Parowce !LYc wy a ow na wOJs a wynosI 
. Peszt
 23 paździe:nika. Prezes Lloyda: "Jonio" i "Progresso", wy- 6,629.000 marek, z czego przypada, Bruk
ela, 23 październ
ka. Ksią 
gabmetu. TIsza prze
ło
ył .deputow
- plynęły, aby szukać zaginionego stat- 1,500.000 na sformowanie dwóch no- zę BułgarYI przybył wczoraj rano z 
ny
 pr?J.ekt przedłuzema lIsty cywIl- ku. "Jonio" wrócił bez rezultatu. wych korpusów. Na zarząd marynar- P.aryża i odwi.edzil, po P?łu
niu 
ra 
neJ N a]J. P a
 a na d
lsze 10 lat. "Progresso" jeszcze na pełnem mo- ki preliminowano w stalych wydat- bIego Fla
drYI, ktory kSlęCl
 reWlZY 
Izba przyjęła projekt ustawy o rzu w poszukiwaniu. Na zaginionym kach o pótora miliona więcej niż 1'0- to:w at KSiążę Ferdynand pOjechał da 
myta
h drogowych. za podstawę dy- statku znajduje się ks. Piotr Kara-' ku bieżącego. Ordinarium marynarki !eJ z powrotem prz
z NIemcy.' . wy 
SkUSYI szczegółowej. dżordżewicz. wynosi 24 milionów. Jednorazowe wy- le?hawszy z BrukselI o godzlme 5 
. Mi
ister, h;abia S z a p a l' y, od- Zadar, 23 października. Paro- datki extraordinarium armii cesar- mmut 25 
p
wledzlał n.a I
terpelacyę w spra wiec Lloyda: "Ferdynand Max". znaj stwa wynoszą 139,552.000 marek. Mons, 23 października. Związek 
WIe zawale
la .SIę 
alu. och,ronnego duje się w pobliżu wyspy Meleda, Dochod.y 
 cel i podatku spożywcze- robotników powolując się na świetne 
w Szegedyme, l po.wledzIal, ze prze- dokąd odpłynęły już dwa inne pa- go prelImmowano o 931.200 marek a położenie przemysłu, domaga się od 
dloż.y sprawoz.dame, skoro tyl
o rowce, celem zabrania podróżnych, dochody, n:łatr.y,kularne 4
,5
3.140 ma- dyre
torów kopalni w 
ons pod wyż 
komlsya .techmc
na u
ończy swoJe poczty i towarów. rek wyze) mz w budzeCIe tegoro- szema o 20 procent dZIennej placy. 
prace. NIe będzie on ządal kredytu P 23 fd' 'k W . cznym. New-York , 23 P aździernika. Te 
dodatkowego na rok 1889, ani na . . raga, paz zIe
m a. .seJ 
1890, tylko zarządzi pewne virement mle. zostalo sprawozdame .Wy
zIału Berlin, 23 października. (Tel. legram z Guatemali donosi, iż kon 
w pojedynczych tytułach. Odpowiedź kraJow
go. o prze
rowadzemu 
'owno- pryw.) J(reuz Ztg. podnosi, że cala gres centralnej Ameryki przyjąhasa 
ministra została P rzyj ę t
. do wiado- uprawmellla obu Języ
ów kraJowych pra.sa rossyjska protEstuje przeoiwko dy polączenia państw centralnej Ame 
ś . c: w urzędach autonomICznyoh Ozech, mniemaniu, jakoby w zapatrywaniach ryki. 
mo CI. f ., . na wniosek Mattuscha przydzielone Ross
i wzglę.dem Niemiec,. nast

ila Ateny, 23 października. Oare 
. r
la, 23 p
z
zIermka. NaJdo- osobnej komisyi, z poleceniem, ażeby sk
tklem WIZyty cara JakakolwIek wicz rossyjski zabawi w Atenach trzy 
stoJmeJszy .Arc
kslązę Leopold odje- sprawa ta zalatwiona została jeszcze zmIana. Post zaprze('za rewelac'yo
 tygodnie. O ile się zdaje, nie wyje 
chal do WIedma. na sesyi bieżącej. Rieger i towarzysze Pall !Wall Gazette względem rzekome) dzie on do Konstantynopola. . 
Paryż, 23 października. Najd. podali wniosek o mupełnienie uni- tr
Ś?I rozł.ll0wy. ,ks. Bismark
 z ca.r
ro Do Syry przybyło 200 Kreteń 
Arcyksiążę Albrecht wraz z osobami wersytetu czeskiego, to jest ż
dają o

ladczaJąc, IZ celem takIch .don
e- czyków a wraz z nimi WSZYSl"y na 
orszaku przybył tu wczoraj wieczo- fakultetu teologicznego i otwarcia tego SI en , może być tylko szerzeme me- czelnicy junty rewolucyjnej. 
rem o godzinie 5 minut 40. Na dwor- fakultetu w r. 1890. ufności do polityki niemieckiej. 
cu kolejowYł:ł powitał Jego Oes. Wy- Lublana, 23 października. W sej- Otwarcie parlamentu na8t
pilo 
sokość hr. ZlChy. mie rozpoczęła się dłuższa rozprawa zupelnie bez ostentacyi. Zaledwie 56 
Peszt, 23 października. W ko- nad wnioskiem Wydziału krajowego, deputownnych bylo obecnych w sali; 
misyi finansowej kładl nacisk depu- ażeby gminie lublańskiej przyznać publiczności także mało. Orędzia CB- 
towany Darday na konieczność ure- subwencyę w. kwocie 4000 zk na sarskiego , odczytanego przez BaW. 
gulowania o ile możn
ści jak naj prę- no
ą szkolę 
iejską d
a eh.łopców. cher&, sruchano w milczeniu; dopiero 
dzej sprawy patentow. Wahrman HrIbar prze,mawlal za ud.Zlelen
em dr. przy końcu, a to przy ustępie odno 
twierdził, że patenty węgierskie nie 6000, gdyz Lublana Jest me tylko szącym się do utrzymania pokoju, 
znajdują w Austryi dostatecznej 0- glównem mia
ta Krai
y, .al.e oraz c;n- ozwaly się oklaski. 
chrony. Minister Baross oświadczył, że trum ludnośCI slowensklej w ogole. Monachium, 23go października. 
rząd także uznaje konieczność o ile Apfaltern oświ
dcza, że p.
c.zytywanie Jednomyślne wnioski centrum doma. 
możności szybkiego rozwiązania kwe Lublany za 
tohcę S
owenll )
)st czerr: ś gają się aby ministerstwo oświadczy- 
styi patentów i ze odnośne prace nowem. Hnbar replIkował, ze mówIł lo, iż Placetum regium nie rozciąga się 
przygotowawcze są w toku. Na wy- tylko o znaczeniu Lublany jako in- na naukę religii i etyki, dalej że cen- 
stosowane zapytanie odpowiedzial Ba. tellektualnego punktu środkowego tralne związki starokatolickie trakto- 
ross, że ze strony austro-węgierskiego Słoweńców. Wniosek Hribara, za któ- wane być mają jako odrębne od re- 
Lloyda nie poczyniono żadnych ofi- rym głosowało tylko 8 deput. zostal ligijnych stowarzyszeń Kościola ka 
cyalnych kroków o bezprocentową po- odrzucony. I tolickiego, a nakoniec, ażeby mini- 
życzkę. W sprawie taryfy regional- Inszpruk, 23 października. Skut- sterstwo w Radzie związkowej dzia- 
nej kolei państwowych oświadczyl kiem gwałtownych wichrów południo- lało w tym kierunku, iżby ustawa 
Oennik łwowskiejlzby handlowej i przemyołcnveJ. Kurs giełdy wiedeńskiej. · p.ta"
 żąd&ją 
Lwów , dnia 22 października 18
9 Tow. kol. 
el. państw. po 
OU zł. w sr. 236.50 
37.- 
Dnia 21 października 1'189 Połud. koL pańiitw. po .
OO zł. w. a. 12025 U6 15 
1. kol. węg. gal. a 200 zł. w srebrze 192 50 193.25 
4. LiGt, za.tawne 108ow!.uku krajowego 
5 pr. W. a. I emisyi. . . . . . 100.21) -.- 
Gal. banku hip. 5 Er. w .i,) l wyJ. 100.40 100.70 
Banku. aust. węg. -i'!, pr. ... l()Z.- 102.50 
Węg. 'l'ow. ziem. akc. po 5 pr. , 10u.50 101.50 
,. Z3kt kl'. ziem. po 5 1 /. pr. . 102.50 10330 
5. Obligllc,e z pra.wem pierwszeńatwa (za 100 d.) 
Kolej Albrechta a 300 z
. 5 pr. aw. 10050 101.50 
Tow. kol. żel. Preazów-Tarnow (w. ex.) 
a. 300 zł. 5 pr. w srebrze . . . 100.- 100.50 
Kolej póJ:noena po 100 zł. m. k.. . 100.-. 100.60 
't . " po 100 zł. W. a.. . " 100,30 100.\iO 
. KOlej gal. Kar. Lud. emisyl!, II t'. 1881 
po 300 zł. 4 1 / 1 Pl', . . . . . . 100.- 10060 
dUo (.Jacoała.w-80kal). 9£1 25 1UO - 
KoL gaj. I,wów-Cz
rn.J aSB. emiaya. a 30(\ 
:o:ł'. ł pr. '1'1 8rl\br
e :li r. 1884 _ , 81.60 82.40 
z r. 1884 88.90 89.60 
z l'. 1866 
z r. 187:t -.- 
Węg. gal. koI. & 200 "tt li ;Jr. w sr. 100.-- 100.4.0 


płacą tądają 
walutą doustr. 
I. AkcJe za sztukę. 
łr ,

. :;L 
Kol. g. Kar. Lud. po 200 zł. m. k. UH iD 1,.,4 '/5 
Kol.lwow.-czer.-jas. po 200 zł. W&. 
 23!:> 50 238 50 
Banku hip. gaIk po 200 zł. wa. &. 
79 50 283 50 
Banku red. gal. po 200 zł. w. a...&: 216 - 
2. LI.t. za8t. za. 100 :d. '" 
Banku hipotecznego 5 pr. W. a.1! liKI.!O 101 20 
. n . 5 pr. w. a. 
wylosowane z 10 pr. premią 103 25 
Banku. kraj. 4 1 /. P!. w
. los. 51 l. o 97 50 
Tow. kredyt. gahc. o pr. W. a. 
 1/)0 50 
,. . . 4 pr. W. a. 
 96- 
]I III 5 pr.l08. w 37 1..
 100 bO 
To;'. krell.. gal. 4 pr. wa. los. U 1/.J. ,.Q 9i1 80 
. . . ,f,t/. pr. » » 52 
 98 65 
. I' . 4 pr. IJ III !>
 
 92 80 
Listy dlużne g. Z. kro wł. (,dawmeJ 
 
6 prc.) 3 pr. w. a. w likwida
y
 '" 54. - 57- 
Liaty dłużne g Z. kro wł. (dawroeJ$ 
5 pr.) 2 1 /. pr. wa.. w likwidacyi 46 
I. Li.t, dłużne za 100 zł. 
Ogół. roI. ilred. Zakładu dla Gal. 
Bukow. 6 pr. los w 15 lat. 
4. Obligi za 100 zł. 
Indemniz. gal. 5 pr. m. k. 103 60 104 60 
Galie. fllnduszu propin. 4 % wa. 91 - 92 - 
'Oblig. Komunalne gal. Zakł. kred. 
i włośc. (daw. 6 pr.) 3 pr. w. a. 100 50 101 50 
Oblig. komunalne Banku krajo- 
wego 5 pr. W. a. I emisyi . 
Pożyczki kro z r.1873 po fi pr. wa. 
Pożyczki kro z r.1883 po 4 1 /, pr. wa. 
S. Lo., miasta Krakowa 
. 11_ Stanisławow& 
8. .onet,. 
Dukat holenderski . 
Dukat cesarski . 
Napoleondor .... 
pólimperya.ł. . . .. . 
Rubel roasyjski srebrny .. 
. papierowy . 
,
 marek: niemieckich . 


104 25 
98 50 
101 50 
97 - 
101 50 
9480 
99 65 
93 80 


49 - 


104, - 106- 
96 W 97 50 
24- 26- 

8 - 


5 56' 5 66 
5 64. 5 74 
94.5955 
9 70 9 80 
1 30 1 40 
1 22 1 /" 1 24 1 J, 
58 30 59 30 


iJ 


I. Dług państwa. płacą żądają 
Jed.aolity dług pańatwa w banknot. 
maj-listopad . . . . . . . . 
luty-
ierpień . . . . . . . . 
Jednolity dlug pańatwa w srebrze 
styczeń-lipiec . . . . . . . . 86.- 86.20 
kwiecieu-pa.ździernik . . . . . 86.- 86.20 
Lo
y II roku 185
 po 250 lik m. k. ł. pr. 132.50 133.50 
" " 1860 po 500 zł. w. a. 5 pr. 138.80 139.20 
. " 1860 po 100 zł. 5 pr. u,t- 1U60 
" " 1864. po 100 zł. 177.50 178.50 
. " 1864 po 50 zł. 177.50 17850 
Renty Com. po 42 litr. &ustr. . - - . 
Listy Z3St.. domen. państw. po 120 
zł. 5 pr. ........ 152.70 15i5.20 
Renta papierowa. fi pr. z r. 1881. . lOO.:i!5 100.45 
Auatr. reut!\ r.ł. wolna od podat. 4, pr. 109.6" 10\1.85 
2. ObliglIc,. indem. 5 pr. (za zł. m. .11:.) 
Bukowiny . . 104.- 104.80 
Galicyi . 103.60 104.60 
Niższej Austryi .. 10IJ.50 110.1)0 
Siedmiogrod.. . . 10ł.70 105.20 
Węgiel . . 104.70 105.20 


a. Akc,e. 
Bank Anglo-aust. 200 zł. emit. zł. 1
0 144.- 1440.4.0 
inst. kred. dla h\l1
!Ił.'), 
Augaburg na 100 d. w. p. n. . 
Berlin za 100 marko W. p. n. 
Frankfurt za. 100 marko \
. p. n 
Hamburg za 100 mark. w. p. u. 
Londyn za. 10 ft. azt. .., 119,25 11975 
Paryi 
a 100 fr., . 472250 47.:$0.- 
Kurs .Iote. 
Dukat cesarski meJl. . 5.6"1.-- 569 . 
li pełnej wagi ii.67. - ;;.69 
Korona, ."". -,- --.-.- 
20 frankówka. .. 9.50.- !!51 50 
Roasyjski półimpery&i . . 
Tala.r iwią
j;wwy . . . --.-.- -,..-..... 
Srebro , . , . . . -.-.- -.'-.""" 


Z lwowskiej Izby handlowej I przemysłowej. 
Tele"rafowany Inns wiedeński. 
dnia. 22 października 188P-. 
J'ednolity dług państwa w loJanknotaeh 
" " »w irebrze 
Renta w złocie . . . . . . . . . 
5 pr. austl'. renta Jlla.rcowa 
Akcye ba.llku austro węgier. .. . , 
. Ił kredytowegowiedeńskiel!'o 
Londyn ........., .' . 
.Napoleondor . . .. .. 
Dukat uesarski men. 
100 m'u's!i: u';ero.i-addt'b 


::E:E: 
8,> ;w 
85 80 
110 1&0 
1(10 05 
920 - 
306 60 
119 20 
9 50 
5 67 
58 42 1 /. 


L
		

/DIGCZAS002001_1889_245_0007.djvu

			Die Arrendirungs Verhandlung wird abgehalten - Rozprawa w sprawie dzierżawy odbędzie się I 
fUr nachstehende Mi1itii.r- 
Verpflegungs - Erfordernisse 
na następne wojskowe potrzeby 
zaopatrzenia 


1. Zur Verhandlung werden nu
 schriftliche Anbote angenomman. Jeder der Ver- 
handlungs-Commission nic
t hinlangl
ch bekannte Unternehmer hat 
ber seine Fahig- 
keit und da.s Ausreichen selnes Vermogens zur Uebernahme des von lhm angestrebten 
Arrendirungs-Geschaftes ein nicht ub er zwei Monate altes SoJiditats- und Leistungs- 
Fii.higkeits-Zeugniss baizubringen. 
Zur AusstelIung soleher Zeugnis8e sind rucksichtlich aller im Handelsregister pro- Do wysta.wienia takich świadectw, dotyczących wszelkich w rejestrze handlowym 
tokollirten Firmón die Hand",ls- und Gewerbekammern, iu deren Bezirke die Firmen protokołowanych firm, są upowaznione Izby handlowo - przemysłowe, w których okręgu 
ihre Niederlassung haben, berufen. - Fur Geschaftsleute, die keine protokollirte Firma firmy mają swoją siedzibę. Osobom trudniącym się interesami handlowo-przemysłowymi 
fubren fertigen die nach dem W ohnorte zustandigen politischen BehOrden ersten lu- a nie mającym protokołowanej firmy, wystawiają świadectwa te przynalezne do miejsca. 
stanz C'k. k. Bezirkshauptmannschaften) die ZetJguisse aus. zamieszka.nIa władze polityczne pierwsz
j instancyi (c_ k. St
rostwa powiatowe). 
Behufs Erlangung des Soliditii.t3" und Leistungs
Fii.higkeit
-Zeu
nisses haben die . W celu otrzymania świadectwa rzetelności i możności dostawy mają strony wnieść 
Parth
ien bei ihrer Handels- und Gewerbekamm8r bezlehungswelse. bel der zustalldigen ,plsemne podanie do odnośnej Izby handlowo - przemyslowej, względnie do przynależnej 
politischen BehOrde unter Anschlus8 einer 50 Kr. Stempelmarke em Gesuch einzubrin- 
 wladzy polItyc'linei z dołączAniem marki st'Ómplowej na 50 et., w którem podaniu ma 
gen, in welehem der Zweck, fur welchen das Zeugniss bll!nothi
t wird, durch genaue l być dokładnie oziiaczony cel wystawienia takowego i dla jakiej dzierżawy jest ono po- 
und detaillirte Anfuhrung des angestrebten Arrendirungs-Geschafces anzugeben ist. ! trzebnem. 
Im Gesuche ist auch dar Tag der Verhandlung anzugeben, und es ist weiters die I W podaniu ma być takze oznaczony dzień rozprawy publicznej z tem zastrzeże- 
B}tte zu stellen, da ss das erbetene Zeugniss an jfolne BehOrde abgesendet werde in deren J niem, że świadectwo ządane ma być przesłane do tej wladzy, w której lokalu uuędo- 
Amtslokale laut obiger Tabelle die Verhandlul1g abgehalten wird. ! wym rozprawa ma się odbyć. 
. Ue ber !'olch' ein Geeuch wird dem Gesuchsteller von der Handels- und Gewer ! Na takie pod!wie wystawioną będzie proszącemu ze strony Izby handlowo-przemy- 
bekammer beziehungsweise von der politischen Behorde ein Bescheid ausgestellt, d'jr : słowej, względuie wlll.dzy p oli tyc z.n ej , rezolucya opiewająca w'ten sposób, że żądane 
dahin laut'et da8s das angesuehte Solidititts- .und Leistungsfahigkeits-Zeugniss auf aro- I świadectwo rzetelności i możności dostawy wysłaM zostalo w drodze urz
dowej do wła- 
tIichem Wege au die vom Gesuchsteller bezeJc
nete BehOrde geleitet ."erden wird, und . dzy wymienionej przez ąnoszącego podanie; tę rezolucyę zaś nalbży załączyć tymcza- 
es ist vorlautig dieser Bescheid dem Offerte .b.Alzu
egen. - Es i3t PtilCht des Oft'erenten sowo do oferty. Oferent winien dopilnować wczesne.go odeslania świadectwa w ten spo- 
die Absendung des Zeugllisse
 derart rechtzeltlg t'Jlnzuleiten, dass letzteres zuverl
ssig sób, azeby takowe nadejść magło z pewnością w dniu poprzedzającym rozprawę do tej 
an dem, der Verhandlung vorangehenden Tage bei der mit der A.bfuhrung der Ver- wladzy, która ją przeprowadza. 
bandlung betrauten BehOrde einlangen konne. 
Die Folgen einer etwaigen Verspatung tragt in allen Fallen der Offerent. 
2. Dje schriftlichen Anbote haben dero z
r Verhandlung fur die betreffende Station 
angesetzten Tage langstens bis 10 Dhr Vormlttags bei der Verhandlungs-Commission 
einzula.ngen; nachtraglich oder in telegra.fiseher Form einlangende Offerte werden nicht 
beri1cksichtigt. Complexiv-Anbote for Brot und HIIJer sin d nur in der Sta.tion Drohobycz  . I . 
Offerte welche an ein kurzeres, al3 elD mpegno von zwolf Tagen gebunden sind, Oferty, które obowiązują na krótszy czas, jak na termin 12 dni, będą również 
oder Compl
xivanbote auf andere ala die g£\na.nnte St
tion werden gleichafalls zuruck- usunięte. 
gewiesen. 
Radirungen duden in Offerten nicM vorkommen; auch eonstige Korrecturen eind 
thunlichst zu vermeiden. - Kommen a.ber dennoch Korrai5turen im Offertt3 vor 
o jst 
denselben etets die Namensfertigung des o
ere
ten beizu,setzen. 
Sol1te in einem Offert der Preisansatz l!l Z!ffern Ton Jenem in Buchstaben differiren, 
so wird der Ansatz in Buchetaben aIs der rIChtlge a.ngeeehen. Das erlegte Vadium ist 
im Offerte gen au zu specificiren. 
3 Die nah"ren Bedingnisse konnen jeden Tag wii.hrend der gewOhnlichen Amtestun- 
den bei dem Militar. Verpflegs-M:tgazine in Przem!śl eingesehen werden, 'I\'oselbst dilS 
fi1r die Verhandlung in Zwei gleichlautenden Panen eigens vorbereitete Bedingniss-Heft 
Tom 8. October 1889 erli.gt. . . 
Bei den vorerwahnten B"horden konnen. auch dle vorgeschriebenen Bedinguishefte 
gegen Erlag von viar Kreuzern fur den emzelnen Druckbogen, terner vorgedruckte 
BI&nquete zu Offerten llnentgeltlich bezogen w?rden. 
4. Gemainden sin d vom Erlage eines VadlU
8 nnd einer Caution unbedingt bafreit 
und werden ebenso, wie Landwirtechaftliche y 
r
lne und Producenten auf die vorstehend 
ausgeschriebene pachtweise Besorgung der MIhtar. Verpflegung besol\ders a.ufmerksam 
gemaC;\>ie Anbote auf die Angabe von Verpflegs-Artikeln fur Durchmarsche sind im 
Sinn des Punktes IV des Bedingniss. Heftes z
 stellen. 
6. Die Abgabe hat in der Arrendirungs-Statlon stattzutind!\fi. 
7. Es wird ausdrucklich bBdungen, dl'1SS es d.er HeerBs- Verwaltung freisteht, die 
Reserve- V orr ii.th e der einen Station zur Abgabe lU welch' immer beliebigen anderen 
Station beizuziehen. 
8. Die Offerenten verzi('hten bezt1glich der Erkl1l.rung der Heeres.VerwaItung liber 
die Annahme ihres Offertes aut die Einhaltung der im 9. 862 
es 11.. b. G. B., dann 
in den Artikeln 318 und 319 des osterr. Handels-Ge
etZłs fur dle Erklarung der An- 
nahme eines Versprechens od er Anbotes fe3tgesetz
en .Fristen. . 
9. Der Ersteher fur Brot.Arrendirung. 1D 
trYJ wlrd sich zu v

pflhchten habe
, 
die in der genannten Station ,orhandenen aransc

n BackereiLokal1taten und Requ.l- 
siten auf die Dauer des Arrendirungs- V ertrages l
 Benutzung zu nehmen und dle 
Bi\ckerei Loka.litaten auf eigene Kosten zu assekurłren. 

eueia LW9",b.
 )1'r
 J4:ó !II bił. 24: paidliernika 13$9 


Arrendirungs - Kundmachung. 


80m 


in der Sta- im Amts- 
tion locale 


fur die 
Arendirungs . 
Station 


Hafer - Owies 


auf die Zeit 


Brot 


na czas 


dnia 


Chleb 


w stacyi w urzędzie dla stacyi dzier 
żawnej 


Ś 
840 I 3360 I 4200 I 840 
gramm - gramów 
Portionen - porcyj 
I fur garnisonirende Truppen, An- 
stalten, isolirte und Landwehr 
korper 
dla garnizonującego woj8ka, woj- 
skowych zakładów izolowallych 
osób i obrony krajowej 


I .-..:'::' I 
O)..!>I 
S I 
O) oS 
>'"0 

 
'"' O) "-' "-' 
-=
 00-= 

P< P<<;J 

 ,..
 
0 0 '00. o 
 
,....,,..-4 I>-;, °0 
S biJ S o
 
,..-4...... 
:::s o eJ) o 

 gs 
 
o:. $-t '"O.c 
oo
 
 

o:. 
 O) 
= 
 
00 IIS
 
,",00 '"0 0 

,..-4 =Q.o 
S c:IS $
 
0)'"0 =
 

o5 

 
oP< = 
ZE ..!IIi
 
I 
I '"O 
O 


von bis 
od do 
I 
o 
o:. 
o 00 
o:. 
 
00 
,...., oS 
oS 'a 
.a '"O 
:::s 

 '"' 

 QJ:) 

 

 ,...., 
UJ 1:1:1 
,...., I 
I o 
o o:. 
o:. 00 
00 ,...., 
,...., '"' 
'"' pr. 
potrzeby obliczonej dla garnizonującego wojska, 
zakła.dów woj- 
skowych izolowanych osób i obrony krajowej; 
b) potrzeby dla urlopników, rezerwistów i obrony krajowej, 
przychodzących do ćwiczeń wojskowych; 
. c) w danym razie wi
kszą potrzebę w czasie koncentracyi 
wOJsk, która nastąpi w celu ćwiczenia w r. 1890; 
d) potrzebę dla przemarszu podług art. IV (A-a) zeszytu 
w.arunkowego z 8 października. 1889 r. Nr. 2821), jeżeli w ofercie 
me będzie podaną inna ilość do oddania dla przemarszów. ' 


600 


10 


l> 


600 


Poszczególne określenia" 


1. Do rozprawy przyjęte będą tylko pisemne oferty. KaZdy przedsiębiorca, który 
komisyi rozpraw nie jest dostatecznie znanym, ma dołączyć świadectwo swej rzetelności 
i mozllości dostawy na dzierżawę, o którą się ubiega datowane nie później nad dwa 
miesiące od daty niniejszego ogłoszenia. 


Następstwa w skutek możliwego spóźnienia ponosi w każdym razie oferent. 
2. Pisemne oferty mają być oddane komisyi rozpraw w dniu przeznaczonym do 
rozprawy dla dotyczącej stacyi najpóźniej do godziny lO-tej przed poludniem; później 
lub drogą. telegrl1.ficzn
 na.deszłe oferty nie będą uwzględnione. Podania cen zbiorowe, 
na chleb I owies są dozwolone tylko dla stacyi Drohobycza. 


Skrobania nie mogą się znachodzić w ofercie, także należy unikać o ile możności 
wszelkich poprawek, Jeż..Ii jednak mimo to zachodzą poprawki w ofercie, to należy do- 
dać do nich zawsze podpis oferenta W razie róznicy cen oznaczonych w oferoie liczba- 
mi i literami, UWl1Z!me będą Zlt ważne te, które oznaczone są literami. Zlożone poręczne 
ma. być w ofercie dokładnie wyszczególnione. 


8. W 8zelkit
 blizs
e warunki mog
 być przejn:ane w każdym dowolnym dniu pod- 
czas godzin urzędowych, w kancelaryi mag!!.zynu potrzeb wojskowyeh w Przemyślu, 
gdzie się znajduje także w dwóch równobrzmiących egzemplarzach dla rozprawy wy- 
pracowany zeszyt warunkowy z dnia 8 października 1889 r. 
powyz/lze wladze mogą. także wyd&ws.ć bezpłatnie blankiety drukowane na oferty 
i przepisane zeszyty warunkowe za' złożeniem cztere
h centó", za każdy arkusz druku. 


4. Gminy zwalnia się od dozenia poręcznego i kaucyi bezwarunkow.o; również 
zwraca się ich szczególną uwagę, jak niemniej Towarzystw. gospodarczych 
 producen- 
tów na powyżej rozpisaną dostawę dzierżawną z
opatrywallla w żywność wOJska. 
5. Podania cen na artykuly spożywcze, mające być dostawione w czasie przemar- 
szów, maią być ułożone według ustępu .IV .zeszytu 
arunkowego. 
6. Dostawa ma się odbyć w staCJl dZler
awne.J. '. 
7. Wyraz nie si
 zastrzega, ze zarząd wOjskowy pozostawIa sobIe do woli ściąganie 
zapasów rezerwowych jednej stacyi dla oddania którejkolwiek innej stacyi. 


. 8. Oferenci muszą. si.ę 
rzec z!l.ch
wania ust
wionyeh terminów ze strony zarządu 
wo]skoweg:o co do przYJęcIa ICh of
rt, Jak to oznacz
 9. 862 kodeksu cywilnego i art y . 
kuły.388 l 319 kodeksu: handlowego względem ośwIadczenia przyjęcia jakiego przyrze- 
czellla lub oferty. 
. 9. Licytant dzierżawy chleb
 w: Stryju jest zobowiązany użytkować na czas trwa- 
lll
 kon
ra
tu. z urzęd.owych lokalI plekarni i rekwizytów, jakie się w wymienionej sta- 
CYl znajdują l za.bezpleczy
 od ogllla. lokale piekarni własnym kosztem.
		

/DIGCZAS002001_1889_245_0008.djvu

			Der Miethzins fiir die B1I.ckerei-Lokalititen betrii.gt 24 fi. fiir die Backerei-Requi 
siten 1 fi. monat1ich. 
10. Jeder Pfferent muss im Offerte ausdruklich erkIaren, dass er sich den Bestim- 
mungen des fiir die Verhandlung vorbereiteten Bedingniss-Heftes vom 8. October 1889 
unterwirft. 
Oflerte, welche diese Erklarung nicht enthalten, dann solche, in welchen eine 
Verringerung der vorschriftsmassig zu leistenden Caution sich bedungen wird, werden 
,nicbt berucksichtigt; - desgleichen werden alle jene Oft'erte zuriickgewiesen, welche 
nicbt genau nach dem vorgeschriebenen, unten angesetzten Formulare verfasst sind. 
Vom k. k. Mil. Verpfiegs n Magazin. 
Przemyśl, am 15 October 1889. 
(O:fferts-Formulare). 
OFFEBT
 


50 Kr. I Eventuell Stampigle I 
,Stempel des Offerenten. 
Ich Ge fertigter erklare hiemIt iIlfoJge Kundmachung nr. 2821 vom 15 
1889 fur die Arrendirungs-Station 
1 Portion Brot a 840 Gramm zu . . Kr. sage Kr. 
l Portion Hafer a 3560 Gramm zu . . Kr. sage . . . . Kr. 
auf die Zeit vom 1 Jii.nner 1890 bis 31 Dezember 1890 abgeben, die Durehmarschver- 
pflegung na ch den Punkten*) . . . des A.rtikels IV. des Arrendirungs-Be- 
dingnissheftes besorgen und fur dieses Offert mit dem beiliegenden Vadium von . 


*) An dieser Stelle soll je einer der drei P:mkte A., B. oder C. und be
iehungs- 
weise a), b) oder c) des Artikels IV. diS Bedingnissheftes beigefiigt werden. - SolIte 
aber diese Stelle bei Eroffnung des Offertes leer sein, so wird die Abgabsschuldigkeit 
an JJurchmarsche fur den Offerenten nur nach den Punkten A. a) aIs bindend ange 
nommen werden. 


8 


Czynsz najmu za lokale piekarni wynosi 24 zt, a za rekwizyta 1 zł. miesięcznie. 
10. Każdy oferent ma w ofercie wyraźnie oświadczyć, że poddaje się ustanowieniom 
przygotowanego na dotyczącą rozprawę zeszytu warunkowego z dnia 1 października. 
1887 roku. 
Oferty niezawIerające tego oświadczenia jako też oferty, w których oferent zawa. 
runkuje sobie złożenie mniejszej kaucyi od przepisanej, nie będą uwzględnione; zaró- 
wno będą usunięte wszelkie oferty, które nie są dokładnie podług poniżej przepisanego 
później formularza ułożone. 


L. 36679 (7015) kwidacyi we Lwowie pto. 27 rat po 
Celem wydzierżawienia prawa poboru podatku konsumcyjnego od rzezi bydła i wy- wa. zpn. 
rębu mięsa, tudzież od wyszynku wina na przeciąg jednego roku, t. j. na czas od sty- Cena wywołania 350 zł. 
cznia. 1890 do końca grudnia 1890, lub na przeciąg trzech ląt t. j. na czas od 1 sty- Wadyum 35 zł. 
cznia 1890 do końca grudnia 1892 a to bezwarunkowo, lub z zastrzeż/,Jniem wypowiedzenia Resztę warunków, protokól opisania 
dzierżawy przed upływem dwóch ostatnich lat rozpisuje się niniejszem pod warunkami przynależytości i wyciąg tabularny wolno 
w równoczesnem drukowanem obwieszczeniu zawartemi publiczną licytacyę która odbę- przejrzeć w tus. registraturze. 
dzie się w C. k. powiatowej Dyrekcyi Skarbu w Tarnopolu podług następującego przeglądu. Dla nieznanych z ży ia i miejsca po- 
I bytu wierLycieli ustanawia się kuratorem 
Petra Romaniuka z Myszyna. 
C. k. Sąd powiatowy. 
Peczeniżyn, dnia 27 lipca 1889. 


z C. k. magazynu dla potrzeb wojakowych. 
Przemyśl, dnia 15 października 1889. 
. fi. bestehend in . .. sowie mit meinem gesammten bewe- 
glichen und unbeweglichen Vermogen haf ten zu wollen. 
F\Jrner verpflichte ich mich im Falle, aIs ich Ersteher bleiben sollte, lii.ngstens 
binnen 14 Tagen nach hievon erhaltell8r ii.mtlicher Verstandigung das Vadium auf die 
110 prozentige Caution Z1i erganzen, und rii.ume, wenn ich dieses unterliesse, der Hee- 
Oktober res-Verwaltung das Recht ein, diese Erganzung selbst durch Riickbehalt des Arrendi- 
rungs-Verdienstes dl1rchzufiihren. Uebrigens unterziehe ich mich, ausser den in der 
Kundmachung- verlautbarten, auch jenen Bedingungen, walcha in dem fiir die ausge- 
schriebene Verhandlung vorbereiteten Bedingnisshefte ddto Przemyśl, 80m 8 Ok to ber 
1889 enthalten sind. 
Laut ani uhendem Bescheide der (des) . . zu . . . . 
wird mein SoIiditii.ts. und Leistungsfahigkeits-Zeugniss direkt dem k. k. Militar: Ver- 
pflegs >Magazin in Przemyśl ubermittelt werden. 
80m . ten. 1889. 
Untersehrift (V or- und Zuname) des Offerenten, 
wohnhaft in 
Das Offert ist zu siegeln und auf der Aussenseite des Couverts beizufiigen: 
O fl:'er t infolge Kundmachung vom 15 Oktober 1889 zu der Verha.ndlung am 12 
November 1889. 


- <» . 
Cena wywołania na '00 .

 S 
jeden rok wynosi o '"d o a;> 
c:S = <];» bD..... 

 :::I 
 ,.QGQ= 
o:!' 
 
 '"g
"g 
oN :::s 
'" Okręg Przedmiot OznMzenie ,.Q = S a!C)
 
:.c (])'o:I 
c:S S 
"'" 00 <1> 

 
 
d
ierżawny dzierżawny taryfy .... <];» 00 = :::I 
a! 
..... 
..... "'I 
 ;;oo'"d 
,.Q S 
 
 cO "'=' +> "'=' 

zynk wina. dtto - - 2477 99 2477 99 247 80 dtto ,- - - - 3 Skałat wyrąb mięsa III. klasy taryfy 6000 - - - 6000 - 600 dtto - - - - - - 4 Kopyczyń wyrąb mięsa i III. klasy taryfy 12 listopa- ce wyszynk wina i taryfa C. usta- 1836 36 65 48 1901 84 190 ]8 da 1889 razem wy z 12/5 1875 - - - 5 Suchostaw dtto dtto 542 - 17 - 559 - 55 90 dtto - - - - - - - 6 Touste dtto dtto 827 85 23 15 851 - 85 10 13 listopa- da 1889 1- - - 7 Zbaraż dtto dtto 5200 - 160 - 5360 - 536 - dtto Pisemne oferty zaopatrzone w powyższe wa.dyum mają być wnIeSIOne dl) C. k. po- wiatowej Dyrekcyi Skarbu w Tarnopolu najpóźniej do 2giej godziny po południu dnia ustną licytacYę poprzedzającego i to z osobna na każdy z siedmiu przedmiotów dzier. żawnych w powyższym przeglądzie wymienionych. Wykazy miejscowości należących do pojedynczych okręgów dzierżawnych znajdują się w C. k. powiatowej Dyrekcyi Skarbu w Tarnopolu i w tutejszo powiatowych nadzo- rach C. k. straży Skarbowej i mogą być przez każdego mającego chęć licytow!\nia prze- glądni te, bliższe zaś warunki licytacyi mogą być przejrzane w C. k. powiatowej Dyre- kcyi Skarbu w Tarnopolu w godzinach urzędowych. C. k. powiatowa Dyrekcya Skarbu Tarnopol, 16 pażdziernika. 1889. L. 4549 (7050 1-3) realność ci lk. 134 wedlug wyk. hip. 320 W tut. Sądzie odbędzie si o godz. ks. gruntowej gminy Lucza Głeny Bogde- 10 rano w dniu 30 października 1889 po- nów Nikorowicz wła.snej, na rzecz C. k. wyżej ceny szacunkowej, zaś dnia 2 gru-: uprz. galic. Zakładu kredyt. włościańskiego dnia. 1889 nawet poniżej takowej, licytacya I w likwidacyi we Lwowie pto. 5 rat po 2 realności lk. 73 według wyk. hip. 152 księ- ! zł 95 ct. i reszty kapitału 42 zł. 27 ct. gi gruntowej gminy Rungury Paraski z. wa. zpn. Ududiaków Fenyn własnej na rzecz c. k. \ Cena wywołania 100 zł. uprz. galic. akładu kredytowego włościań- Wrdyum 10 zł. skiego w likwidacyi we Lwowie pto. 111 Resztę warunków, akt opisania przy- rat po 11 zł. 46 ct. i reszty kapitału 172' należytości i wyciąg tabularny wolno przej- zł. 41 et. wa. ! rzeć w ts. registraturze. Cena. wywołania 350 zł. I Dla nieznanych z życia i mleJsCd. po- Wadyum 35 zł. j cytu wierzycieli ustanawia się kuratorem Resztę warunków, a.kt opisania przy-! Jakowa Semen wójta z Luczy. . należytości i wyciąg tabularny wolno przej-! C. k. Sąd powiatowy. rzeć w tus. registraturze. ! Peczenizyn, dnia 6 sierpnia 1889. Dla nieznanych z życia i miejsca po- I bytu wierzycieli ustanawia się kuratorem, Semena Semenów wójta z Rungur. : L. 4554 (7052 1-3) C. k. Sąd powiatowy. 1 W tut. Sądzie odbędzie się o godz. Peczeniżyn, dnia 6 sierpnia 1889. 110 rano w dniu 30 października 1889 po- ! wyżej ceny szacunkowej, zaś dnia 4: gru- L. 4551 (7051 1-3): dnia 1889 nawet poniżej takowej licytacya W tut. Sądzie odbędzie się o godzi-' realności Ik 321 według wyk. hip. 134. nie 10 rano w dniu 30 października 1889 księgi gruntowej gminy Myszyn Andrija Ka- powyżej ceny szacunkowej, zaś dnia 4 gru- waciuka własnej, na rzecz c. k. uprz. galic. dnia 1889 nawet poniżej takowej, licytacya Zakładu kredytowego wlościańskiego w li- 12 zł. - Zakład wynosi 10 prc. ceny szacu n I kowej. Kuratorem niewiadomych wierzycieli jest dr. Buczyński w Stanisławowie. Stanisławów, 30 marca 1889. Z. 2020 (6877 3-3) Aro 30 Oktober 1889 um 10 Uhr vor- mit.tags wird bei der Direction des k. k. Staatsgestiites in Radautz eine Offertver handluug wegen Sicherstellung der Licfe- rang von 484Q q. Hafer mit der Minimal- Hektoliter-Qualitat von 42 Klgr. abgehaI. ten w@rden. Der zu liefernde Hafer mU8S von ma- gazinsmassiger Reinheit, vollkommen g,,- L. 6275 (7014: l-S) sund, daan ganz trocken sein, und das ob- . W c. k. Sądzie powiatowym Tyczyń- angegebene Minimal-Qaalitatsgewicht ent- SkUD, celem zaspokojenia wierzytelności halton. Herscha Horna w kwocie 20 zł. z pn. od- Die Ersteher sind verpflichtet das er- będzie się przymusowa publiczna sprzedl!.ż standene Haferqmmtum, sei es im Ganzen realno ci pod nr: k. 59 w Hermanowy po- oder in Tbeilparthien dieser Lieferung-zu- łożonej wyk. hlp. l. 222 ks. gr. gminy versichtlich in den Monaten vom 1 Jaoner Hermanowa objętej na imię Jana Leniarta bis Ende April 1890 zu je dem vierten zaintabulowanej w dniach 4: listopada i 9 TheiI entweder an dia Loco.Hatilptspeieher, grudnia 1889 każdym razem o 10 godzinie oder aber an die SchiittbOden zu Altfra- rano. . tautz und W oytinell und iu die A.btheilung I Cena wywolania 1233 zł. 50 ct. z Wl dika nach dem Bedarfe der Austalt I Wadyum wynosi 124 zł. punkthch abzugeben. Reszta warunków licytacyjnych w Są- Unternehmer werden eingeladen ihre dzie można przejrzeć. mit einer zu iiberschreibender 50 Kt. Stem- ! Tyczyn, dnia 22 września 1889. pelmarke versehenen Offerte, entweder auf I das ganze ausgeschriebene Hliferquantum,! L. 5991 (7012 1-3) oder aber auf bIoa einen Tbeil desselben, Celem zaskokojenia wierzytelnośei Jó. welcher jedoch nicht unter 400 metr. Zen- zeĘa Smieszka w kwocie 20 zł. zpn. odbę- tner sein darf, zu der obfestgesetzten Stun- dZle się w tutejszym Sądzie na dniu 18 de hieramts versiegelt z.u iiber eichen. listopada i. 6 grudnia 1889 każdym razem Jedds Offert hat dle Ztl Iefernde H - o O godzInIe z rana egzekucyjna Hcyta- fermenge, den angebotenen Lleferungsprt'Hs i cYJna sprzedaż 11164 części realności pod I. per einen metrischen Zentner in Zlffern I . lwh. 30 w Oświęcimiu położonej a ma.sy und Buc staben ausgeschrieben mit dem spadkowej J drzeja Klekocińskiego wlasnych. ausdriickhchen Beisatze zu enthalten, dass Cena sz.acunkowa 239 zł. 25 ct. 8ta- dtJm Offerenten die Offertverhandlungs-Be- nowi cenę wywołania. dingnisse vollkommen bekannt sind, denen Wadyum 24 zł. er sich unbedingt unterzieht, wobei .zugleich . Reszta warunków licytacyjnych w tus. zu erkI aren kommt, das Oflerent slch auch regIstraturze do przejrzenia. verpflichtet eine etwa geringere Hafermenge Oświęcim, dnia 2% wrzeinia 1889. aIs die zur Lieferung angebotene nach dem Beschlusse der Verhandlungl!lkommission ge- gen den offerirten Lieferungspreis zur fest- gesetzten Abgabsfrist iibernehmen zu woHen. Von dem entfallenden ganzen Ver- giitungsbetrag des zur Lieferung angebote- nen Haferquantums kommt nach dt;m ge- mach ten Preisanbot ein 10 Prc. Vadium im Baaren dem Offerte beizuschliessen. Die Offertverhandlungsbedingnisse lie gen zu Jederman:ns Einsicht in der Direc- tion-Kanzlei auf. K. k. Staatsgestiits-Direction. Radautz, 80m 13 Oktober 1889. L. 5420 (7029 1-3) C. k. Sąd powiatowy miej. deleg. o. głasza, że w celu zaspokojenia resztującej wierzytelności Banku zaliczkowego w Sta- nisławowie w kwocie 70 zł. aw. zpn. odbę- dzie się dnia 12 listopada 1889 i dnia 10 grudnia 1889 o godz. 10 rano w sądowe m zabudowaniu przymusowa sprzedaż realno- ści dlużników Hrynia Gurawskiego i Andryja Iwasiutaka wlasnych, połowa wyk. hlp. 129 i 115 i całym 116 gminy kat. Pasieczna objętyeh tamże położonej, które przy dru- gim terminie i niżej ceny szacunkowej 815 zł., 168 zł. i 207 zł. sprzedane zostaną. L. 7225 (7009 1--3) C. k. Sąd powiatowy w Leżajsku ogla sza, że celem zaspokojenia wierzytelności firmy "General Agentur The" Singer Manu- faeturing in New York G. Neidlinger"w kwocie 22 zł. 88 ct. odbędzie się dnia 11 listopada i 20 grudnia 1889, każdym razem o godzinie 10 rano egzekucyjna sprzedaż realności wyk. 312 gm.Leżajska objętej dlu- żnika Samuela Wets'3hera własnej. Cena wywołania 300 zł. Wadyum 30 zł. Resztę warunków przejrzeć można w registraturze. Leżajsk, 11 września 1889. I ł I , L 8252 (7026 1-3) . C. k. Sąd obwodowy w Kołomyi poda. Je do powszechnej wiadomości, że na pro. śbę ck. prokuratoryi Skarbu dozwoloną zo- stała w celu ściągnięcia kwoty 50 zł. zpn. egz8kucyjna sprzedaż realności dłużnika W olfa Schmerzlera w Kołomyi pod nr. 271 położonej, w dwóch terminach na dzień 20 listopada i 24 grudnia 1889, każdym razem o godz. 9 rano wyznaczonych terminach, że pomieniona realność na pierwszym termi- nie tylko za. lub wyżej ceny szacunkowej w kwocie 1521 zł. 76 ct., która służyć będzie oraz za cenę wywołania, na ostatnim terminie zaś także poniżej takowej zostanie sprzedaną, że każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie kwotę 152 zł. 17 ct. do rąk komisyi licyhcyjnej złożyć, że dla wszystkich tych, którym by uchwala licytacyjna doręcloną być nie mogła, lub którzyby na rzeczoną real- noŚĆ później prawa rzeczowe nabyli, kura- tor w ?sobie adw. dr: Dębickiego zOl.ltał u- stanowIOnym, wreszcIe że akt oszacowania w mowie będącej realności, tudzież bliższe warunki licytacyjne w ts. registraturze mo- gą być przejrzane. Kołomyja, 20 lipca 1889.

/DIGCZAS002001_1889_245_0009.djvu

			L. 14799 (6996 3-3): gzamin z przepisów slużbowych dobrze zda- L. 12170 (7025 1-3) L. 124 (6976 3-3) 
C. k. Sąd powiatowy miej. deleg. S. dzą. Ces. królewski sąd obwodowy w Ko- Niniejszem podaje się do wiadomości 
II. we Lwowie rozpisuje celem ściąnięcia Ubiegający się o te posady mają się łomyi podaje do powszechnej wiadomości, publicznej, że pan dr. Naftali Kohn, adwo- 
na rzecz c. k. uprzyw. galic. Zakładu kre wykazać certyfikatem, że podług ustawy z że w masie rozbiorowej Alexandra Agopso- kat w 'furce, oznajmił pod dniem 4 paź- 
dytowego włościańskiego w likwidacyi. we dnia 19 kwietnia 1872 (dz. u. p.. XXXIX- wicza 
osta
 na podstawie dokonanego wy- dziernika 1890 Wydziałowi Izby adwoka- 
Lwowie sumy .163 zł. 14 .ct. wa. zpn. hcy.- 
8) pre
otacyę do 
luż
y rząd?wej t.Izyska: . boru Mikołaj Asła;'l w Kołomyi. zarządcą tów w S
mborze, iż swą siedzibą z dniem 
tacyę realnoścI Ik.55 Lucia Ryndy własnej, h, tudzIeż że władają JęzykamI krajOwymI a Stefan Romanowlcz w KołomYI zastępcą 1 styczma 1889 z Turki" do Dobromila w 
wyk. 
ip. 1. 
80 gminy Ren.łenów ?bJętej w słow.ie i pismie, nar.eszcie że nie 
rze- zarządcy usta.nowiony., . . i obrębie przemyskiej Izby adwokatów p;ze- 
na dZlen 18 lIstopada 1889 l na dZlen 16 kroczylI normalnego wIeku. KompetencI we Kołomyja, 12 pazdzlermka 1889. ! nosi. 
grudnia 1889 zawsze o godzinie 10 rano w Lwowie mieszkający m
ją .świade
twem le- ! Z Wydziału I.zby adw
katów. 
biórze 4. karzy zakladu karnegQ, Inm zaś śWIadectwem I W Samborze, dnia 11 pazdziernlka 1889. 
Cena wywołania 600 zł. lekarza w rządowej służbie stojącego udo- KSI . ęgl . gruntowe.. I, 
Wady um 60 zł. wodnić, że do slużby dozorcy więziennego : L. 4723 (7017 1-3) 
Na pierwszym terminie realność tę są fizycznie zdolni, tudzież mają się wyka- j Na pozew Piotra Steca imieniem włas- 
nabyć można za lub wyżej ceny wywołania zać czem się obecnie trudnią. L. 141 (7041) nem i małoletnich Maryanny i Zofii Steców 
na drugim i poniżej. . Na kompetentów nieżonatych, i mło- Arkusze posia?a
ia i inne akta celem de praes. 31 sierpnia 1889 l. 4723 przeciw- 
Resztę warunków, protokół opisania dszych weźmie się szcz
gólny wzgląd. zalożenia nowej, kSIęgI gruntowej dla gmi- . ko nieobjętej masie spadkowej ś. p. Ludwi- 
przynależności ocenienia ttI.dzież wyciąg hip. P
da;'lia. własnoręcz;'lie pisa.ne, mają ny Uscieryki zostaly złożone do powszech- : ka Guzkiewicza, niewiadomemu z miejsca 
przejrzeć można w ts. registraturze. być WnIeSIOne w tutejszej dyrekcYI do dnIa nego przeglądu 1 w c. k. sądzie powiatowym w pobytu Antoniemu Guzkiewiczowi i i. o włas- 
Kurator niewiadomych wierzycieli adw. 1 go grudnia. 1889. Kutach; Zarzuty pneci
 prawdziw
ści. tych, ność parcel 469 bud. 254,:255,542/2, grun- 
Dr. Lehmann. C. k. dyrekcya zakładu karnego arkuszow wolno wnosIć w wymlemonym. towe w Tuchowie wyznaczył c. k. Sąd po- 
Lwów, dnia 5 października 1889. dla mężczyzn sądzie, u&tnie lub pisemnie do dnia 31: wiato wy w Tuchowie do rozprawy ustnej 
Lwów, dnia 21 października 1889. paźdzernika 1889 włącznie, w którym dniu i termin na dzień 14 listopada 1889 o godz. 
sprawdzenie tychże nastąpi. \ 8 z rana. Antoniego Guzkiewicza wzywa, aby 
C. k. komisya hipoteczna. I albo osobiście stanlłł albo przez pełnomo- 
Kołomyja, 18 października 1889. ! cnika. wylegitymowanego p!semnem p,ełno- 
I mocnIctwem, albo ust&.nowIOnemu dIan ku- 
L. LU (7042) 
 ratorowi Wawrzyńcowi Stanczykiewiczowi 
Arkusze posiadania i inne akta. celem I z Tuchowa udzielił informacyi. 
założenia nowejmksięgi gruntowej, dla gmi- I Tuchów, dnia 20 września 1889. 
ny Dołhopol zostały złożone do powszechne- , 
go przeglądu, w c. k. sądzie powiatowym ł L 30624. (6870 3-3) 
w Kutach. Zarzuty przeciw prawdziwości I C. k. Sąd krajowy we Lwowie wzywa 
tych arkuszów, wolno w!l0sić w wymienio -I wszystkich, którzyby wrzekomo zgubioną 
nym sądzie ustnie lub pIsemnie do dnia. 4: i na imię Dmytra Kardasza opiewając
, bią- 
listopada 1889 włącznie, w którym dniu! żeczkę wkładkową gal. Kasy oszczędności 
sprawdzenie tychże nastąpi. I we Lwowie l. 31818 na 500 zł. a. w. po- 
C. k. komisya hipoteczna. ! siadali, ażeby w ciągu 6 miesięcy licząc od 
Kołomyja, 19 października 1889. i dnia, w którym nini@jszy edykt po raz trzeci 
w nGaze
ie Lwowskiej" jako dzienniku urzę- 
I dowym ogłoszonym zostanie, Sądowi tem 
I pewniej swe prawa do takowej wykazali, ile 
że w razie przeciwnym powyższa książeczka 
wkładkowa na żądanie strony interesowanej 
za umorzoną uznaną zostanie. 
We Lwowie, dnia 10 sierpnia 1889. 


Upadłosc J Kuratele. 
J' .. I L. 5470 (r 1)79 2-3) 
L. 15503 (6994 3-3) L. 12071. (6977 ił -- 3) I U chwałą sądu obwodowegl1 w TarJ.lo- 
C. k. Sąd pow. m. d. S. II. we Lwo. C. k. Sąd obwodowy w Przemyślu I polu z 21 września 1889 l. 11337 została, 
wie rozpisuje celem ściągnięcia, nn. ,r
ecz otwiera niniejszem i .ogłasz.a konk
rs. na I Rozalia Bił?us z Podlesia za. obłąkaną uzna- 
ck. uprzyw. gal. Zakładu kredyt. wlosClan- wszelki ruchomy, gdziekolwIek znajdujący I ną, a AntonI Krzyworączka kuratorem usta- 
8kiego w likwidacyi su
y 174 zł .87 ct. aw. j się i na cały nieruchomy, w 
rajach, w kt?- nowiony. . 
zpn. licytacyą realnoścI Jana .Ko

lca 
ła
 ,rych ustaw
 ko
kurso
a z. dma 
5. gru.dma , C. k. sąd p
wI
to
y. 
snej wyk. hip. 17 gm. KozlelmkI. ?bJętej 11
68 ObOwIązuJe, znajdujący Się majątek! Grzymałów, 2 pazdziernIka 1889. 
na dzień 19 listopada 1889 i na dZien 17 : Józeftł. Herziga nie protokołowanego handla- i 
grudnia 1889 zawsze o godzinie 10 rano w! rza towarami bławatnemi i mianuje c. k . L. 14200 (7007 1-3) 
biórze 4. : adjunkta sąd. Juliana Dobrzańskiego komi- i c. k. Sąd powiatowy w Kałuszu uzna- 
Cena wywołania 600 zł. aw. 
 sarzem konkursowym i poleca ('. k. nota- . je Michała Szniktł.wskiego, bednarza z Kału- 
Wadyum 60 zł. aw. ...
vuszowi Ignacemu Frankowskiemu opie-: sza, marnotrawcą i ustanawia mu kuratora 
Na pierwszym terminie realność tę'iętowanie i spisanie masy konkursowej. Bazylego Simków, rolnika z Kałusza. 
nabyć można za lub wyżej ceny wywołania, Tymczasowym zarządcą masy konkur- i Kałusz, d. 5 pazdziernika. 1889. 
na dru
im i poniżej. sowej mianuje się p. adwokata dr. Jakó- 
Resztę warunków, protokół opisania ba Baumfelda, i WZjwa wszystkich wie. L 10425 (7006 1-3) 
przynależności, tudzie.ż wyciąg hip. przej- rzycieli, ażeby na. 
erminie dnia 7 li
to.! C. k. powjatow
 Sąd w Kałuszu P? 
rzeć można w ts. reglstraturte. pada 1889, o godzmle 10 przed połudmem daje, że dla uznanej za marnotrawczYnIę 
Kurator niewiadomych wierzycieli. adw. z dowodami swych wierzytelności, dla Jawdochi Łukowej ze Zbory, tamtejszy rol- 
dr. Sołowij. zatwierdzenia tymczasowego zarządcy masy, nik Hnat Bihun za kuratora ustanowiony 
Lwów, dnia 5 pażdziernika 1889. lub wyboru innego zarządcy i tegoż zastęp- został. 
cy, tudzież wyboru wydziału wierzycieli .u Z. c. k. Sądu powiatowego. 
komisarza konkursowego w Przemyślu Się Kalusz, dnia 11 lipca 1888. 
stawili. 
Dla zgłoszenia wierzytelnośi
i do masy L. 
konkursowej ustanawia się termin do 17. 
grudnia 1889, w którym terminie wszy- 
scy, którzy do masy konkursowej żądania, 
mają, wierzytelności swoje, chociażby się 
nawet 6 nie spór już toczył, w Sądzie tu- 
tej&zym, a to tem pewniej zgłosić mają, 
ile że ich w razie przeciwnym skutki prawne 
ustawą konkursową zagrożone dosięgną. 
Na terminie zaś dnia. 9 stycznia 1890 
u komisarza konkursowego odbyć się mają- 
cy,m, winni wierzyciele płynność zglos!;onych 
wierzytelności, oraz porządek, w którym do 
zaspokojenia przyjść mają, wykazać. Na tym- 
że terminie będzie usiłowaną ugoda, także 
wolno wierzycielom w miejsce dotychczaso- 
wego zarządcy masy, tegoż zastępcy i wy- 
dzialu wierzycieli, inne osoby swego zaufa- L. 15898 (7027 1- 3) 
nia powołać. . C. k. Sąd powiatowy m. d. w Koło- 
Nakolllec po
aJe si
 do w
adomości, I myi zawiadamia, że dla uznanego marno- 
że d
lsze oglo.szema w tej sprawie konkur- I trawc!} Władysława Zurakowskiego, lat 53 
soweJ, nastąpią .p
zez dziennik ur f.ędowy ' ! liCZąCego, w Kołomyi zamieszkalego, byłe- 
"Gazety LwowskIeJ". . . 
o właściciela dóbr Demycze, kuratorem 
Przemyśl, 17 paźdzlermka 1889. . Roman Saybal z Iwania ustanowiony został. 
\ Kolomyja, dnia 30 września 1889. 
L.1l317 (6999)1 1 
C. k. sąd obwodowy w Przemyślu ogła- 
sza, 
e na wniosek 'Yierzycieli mas.y konku- , Rozmaite obwieszczenia. 
roweJ Józefa Korna l MOjzesza Melera Me. I 
tha, w miejsce dotychczasowego zarządcy L. 460 (6990) 
masy adwokata dr. Fryderyka Smutnego,! Wydział Izby adwokackiej w Krako- 
ustanowiono dr. Oswalda Blumenfelda za- 
 wie podaje niniej8zem do publicznej wiado- 
rządcą tejżej masy konkursowej, a dr. Ta- mości, że p. dr. Edward Szayer z dniem 15 
deusza W ąsowicza tegoż zastępcę, obu w października 1889 wpisany został w listę 
Przemyślu zamieszkałych. : adwokatów z siedzibą w Starym Sączu. 
Przemyśl, 16 października 1889. I Wydział boby adwokackiej 
. Kraków, 16 października 1889. 
L. 16505 (7037) 
C. k. sąd obwodowy podaje do wia- L. 
mości, że w postępowaniu konkursowem do 
majątku Marka Leiby Spenadla, na zgo
ny 
wniosek wierzycieli konk.ursow
ch zat
Ier- 
dzil adwokata dr. LudwJka Pietrzycklego, 
w urzędzie zarządcy masy i zamianował 
zastępcą jego koncypienta adwokackiego 
Mieczysła wa Pietrzyckiego. t 
Tarnów, 17 października 1889. 


L. 13980 (6995 3-3) 
C. k. Sąd powiatowy miej. deleg. S, 
II. we Lwowie rozpisuje celem ściągnięcia 
na rzecz c. k. I1prz. galic. Zakładu kredy- 
tow włościań. we Lwowie w likwidacyi wie- 
rzytelności 14: 
at po 12. zł. aw. Łu
ia Ka- 
lino5zki własnej wyk. hIpOt. 59 gmmy Re- 
menów objętej na 19 listopada 1889 i na 
dzień 19 grudnia 1889 zawsze o godzinie 
10 rano, w biórze II. 
Cena wywołania 1040 zł. aw. 
Wadyum 104 zł. aw.. . 
Na pierwszym termlDle realność tę 
nabyć można za lub wyżej ceny wywołania, 
na drugim i poniżej. 
Resztę warunków, protokól opisania 
przynależności ocenienia, tudzie
 wyciąg 
hipot. przejrzeć można w tus.. regls
r
turze. 
Kurator niewiadomych wierzycielI adw. 
dr. Adolf Menkes. 
Lwów, dnia 10 września 1889. 


Konkursa. 


L. 67308 (7057 1-3) 
Aus der Paul Boulanger v. Ehrenrit
- 
schen Stiftung sind zwei St.iftplatze jahrh- 
cher 315 fi. o. w. zu vergeben. 
Auf dieselben haben nach dem Stift- 
briefe von 26 April 1806 Kinder von Ab 
kOlll.mlingen des Norbert Christophori, in 
Ermanglung derselben Kindec von Abkom- 
mlingen des Anton Christophori endlich in 
Ermanglung auch dieser Kinder von Abkom 
mlingen des Paul Christophori Anspruch. 
Der Stiftungsgenuss ist zur Eni
hung 
dieser Kinder bestimmt und dauert bis zur 
Grossjahrkeit oder etwa.ig
n friiheren 
VersorgUl g. 
Eltern oder V ormiinder von solchen 
Kindern, welche von Norbert oder Anton 
od er endlich Paul Christophori abstammen, 
haben ihre Gesuche mit dem T;
uf8cheine 
des Kindes und mit den legalen Nachwei- 
sungen iiber die Abstammung desselben 
von einer der obgenannten Personen, end- 
lich mit einem legalen Sittenzaugnisse und 
dem Nachweise, dass das Kind kein den 
Betrag von 315 fi. erreichendes sicheres 
Einkommen hat zu belegen und langstens 
bis 31 Oktober 1889 bel der k. k. n. o 
Stattha.lterei zu iiberreichen. 
Wien, 80m 26 September 1889. 
Von der k. k. n. ost. Statthalterei. 


L 3676 (7058 1-3) 
. W c. k. zakładzie karnym dla męż- 
czyzn we Lwowie jest do obsadzenia trzy 
posady dozoreów więziennych pierwszej, i 
cztery posady drugiej klasy 
 roczną płacą 
300 względnie 260 złr. tudzież 2
 procen- 
towym dodatkiem aktyw
lnym, dZienną por- 
cJą chleba, pomieszk
mem . w koszarach 
lub dodatkiem na pomleszka.nIe 30 złr. ro. 
cznie, i nareszcie ubraniem ska.rbowem wedle 
przepisu. .' 
Nominacya nastąpi prowIzory
zme, 
 
po uplywie roku st.anowczo, g:dy mlanow:an
 
odpowiedzlł zupelnIe powola.nIU swemu I e 


ił 


L. 1099 (7055 1-3) 
Celem stałego obsaązenia posady nau- 
czyciela a względnie nauczyeielki w szkole 
wydziałowej żeńskiej w Krakowie z płacą 
roczną 900 dr. ogłasza się niniejszem po' 
nowny konkurs. 
Kandydaci" lub kandydatki z kwalifi- 
kacyą do szkół wydziałowych dla przedmio- 
tów naukowych III grupy, maią swe poda- 
nia zaopatrzone w potrzebne dowody służ- 
bowe wnieść za pośrednictwem swej bez. 
pośrednio przelożonej wła.dzy do tutejszej 
Rady szkolnej okręgowej najpóźniej do 15 
listopada b. r. 
Podania spóźnione lub niezaopatrzone 
w potrzebne dowody nie będą uwzględnionr. 


7639 (7005 1-3) 
C. k. Sąd powiatowy w Chrzanowie 
ogłasza, iż Jan Kurek, syn Macieja z Ba- 
bic, uchwałą ces. król. Sądu kra.jowego w 
Krakowie z 7 czerwca 18f,9 I. 13366 za u- 
mysłowo chorego uznanym i dla niego ku- 
ratorem ad actulU Józef Kurek ustanowio- 
nym został. 
Chrzanów, dnia 28 sierpnia 1889. 


L. 7177 (7033 1-3) 
Wasyla Osadczuka z Folwarków mar. 
notrawcą uznano, a Michała Bobyka kura- 
torem ustanowiono. 
C. k. Sąd powiatowy 
Monasterzyska, 19 paźdzrernika 1889. 


459 (6989) 
Wydział Izby adwokackiej w Krako- 
wie podaje niniejszem do publicznej wiado- 
mości, że p. dr. Feliks Silberfeld z dniem 
15 października 1888 wpisany został w listę 
adwokatów z siedzibą w Kalwaryi. 
Wydział Izby adwokackiej 
Kraków, dnia 16 października 1889. 


L. 3958 (6973 3-3) 
C. k. Sąd obwodowy w Stanisławowie 
oznajmia niewiadomym z miejsca pobytu 
Bolesławowi i Rudolfowi Babeckim, że w 
sprawie egzekucyjnej leżącej masy spad- 
kowej śp. Anny Siemianowskiej przeciw 
Maryi z Babeckich Kamińskiej, Bolesławo- 
wi Babeckiemu, Rudolfowi Babeckiemu, 
Franciszkowi Haase, Maryi Haase, Filipinie 
Haase, Antoninie z Haasów Brydzińskiej, 
Paulinie z Haasów Obolewskiej i Sabinie z 
Haasów z Mitraszewskiej o zapłacenie kwo- 
ty 344 zł. aw. zpn., dozwolono na prośbę 
powodki celem zaspokojenia tej pretensyi 
uchwalą z dnia dzisiejszego l. 3958 egze- 
kucyjne oszacowanie realności wykazem hi- 
potecznym l. 595 gminy katastralnej Sta- 
nisławów objętej i w tym celu termin na 
ił czerwca 1889 o godzinie 10 rano wyzna- 
czono, o czem się ich do rąk równocześnie 
ustanowionego dla nich kuratora adwokata 
Dr. MelitoBa Buczyńskiego ze substytucyą. 
adwokat!!. Zachariasiewicza uwiadamia z tem, 
by celem strzeżenia swych praw ustano- 
wionemu kuratorowi potrzebnej informacyi 
udzielili lub sobie innego pełnomo/mika u- 
stanowili, gdyż inaczej skutki zaniedbania 
tego sami sobie przypisać będą musieli. 
Stanisławów, 13 kwietnia. 1889. 


L. 4581 (6961 2 --3) 
C. k. sąd powiatowy w Sołotwinia 
wzywa każdego, ktokolwiekby znajdywał się 
w posiadaniu zaginionych Feiwlowi Banner 
jako cessyona.ryuszowi Bruchy Scheiner do- 
kumentów, a to: zapisu Bruchy Scheiner i 
Ozyasza Bannera na sąd polubowny z daty 
Solotwina 20 listopada 1861 co do orze- 
czenia wysokości pretensyi, przysługującej 
Bruflze Scheinerowej przeciw Ozyaszowi 
Bannerowi, i wyroku tegoż liądu polubowne- 
go z daty Sołotwina 20 listopada 1861, ska- 
zującego Ozyasza. B
nnera na bezwłoczne 
zapłacenia Brusze Scheinerowej kwoty 400 
złr. aw., aby takowe w przeciągu je :!nego 
roku 6 tygodni i 3 dni, licz
c od dnia 
ostatniego ogłoszenia edyktu sądowi tutej- 
szemu tem pewniej przedlożył, ileże w ra- 
zie przeciwnym takowe po ul!ływie pow
ż
 
szego terminu, ja.ko pozbawIOne wszelkl!'J 
mocy pra.wnej uznane zostaną. 
Sołotwina, dnia 26 sierpnia 1889. 


L. 4899 (6812 2-3) 
Odnośnie do tutejszego ogłoszenia do 
l. 508 w n. 113 r. 1886 "Gazety" zawiada.- 
damia się nieznane z życia i imienia dzie- 
ci Izabeli z Kłosowskich Niewiadomskiej 
ż
 w sp?rze J
na Kłoso,!,skiego i tow. prze
 
CI,,!, GWId.on
wI Czaszynskiemu i tow. o 
un.leważmeme testamentu Józefa Czaszyń- 
sklego, został w miejsce zmarłego adw. Pe- 
tuła ustanowiony dla nich kuratorem ad w 
Herdliczka z substytucyą adw. Goldfarba. . 
C. k. Sąd obwodowy 
Kołomyja, 16 czerwca 1888.
		

/DIGCZAS002001_1889_245_0010.djvu

			6 l i Pod gwaraneyą! 
I Nie :anie lepszego nad 
centów tylko kosztuje obecnie szklanka I F r a łL en s k ą m a s fi 
na wodę, ćwi
rćlitrowa. 
 dolu z
okrąglona, do zap 1 1szczania miękkich i twardych 
na brzegach l na spodZIe zaszhfowan!ł: -:- 1 podlóO'. Jedyny sklad 66i2 
9 centów tylko taka szklanka z podwoJnw Al ' o .. L ' 
grubego białego szkła; 36 centów tylko I OJZV Hubner, WOW, 
flaszka litrowa z ładnym korkiem. uli;' K l L li .k L 13 
W podobnym stosunku potaniały także inne towary I At aro a u . WI a . . 
szklanne i porcelanowe, sprowadzone z najlepszych 
Kazi;;rl
;
 wL;
i
ki t A I 
główny skład dla Galicyi 
Lwów, ulica Trybunalska. w: 


r

!
!

lC2Z 
poleca najnowsze 59H = 
Tapety i dekoraoye 
Portyery wt-łniane i bawelnbne, 
Firanki koronkowe, 
Ambrasy i łańouszki, 
Serwety na stoly, 
Kapy na kózka, 
Kołdry litewskie, 
Kocyki i derki, 
Kilimy krajowe i wschodnie, 
Dywany i dywaniki, 
Materye na. meble, 
Aksamity VeJour d'Utrecht, 
Kretony na meblp, 
Chodniki wełniane, jutowe, koko- 
sowe, korkowe, strzyzone i do 
wyścielania cdych pokoi, 
Linoleum na poshdzki , 
Korkowe posł'anki i dywany, 
Rogote kokosowe, 
Słomianki japońskie, 
Parawany japońskie, 
[kramy japońskie, 
Waohlarze japońskie, 
Portyery j,tpońskie, 
Story patyczkowe i plóchmkowe 
tym podobne artykuły dJa. IJrządzf'ń 
pokojowych. 
.-.
_ 
 m! . 1 " 
=ar_ę I
 
llajprzedHlejszej jalwśd 6 89 1 )ł 
kryszt;łuWl} ni,
za.p!l!J)i} nr. 00 
salono ,,: a n O 
białą lli
ZH pilli>ą . 1 
jasno-żółta.wą niet'kRplodują"ą 2 
sprlei!aje i wysyła. koleją na prowincy.; w kamion- 
kach od 16 do .5 Jiter jabteż l N baryłkach około 
180 J;t
r. z
't'or,.jł(jY(jb i liczy po eenie najniż- 
szej, sti\BUjąC Opi1
t do ilości zamówionej nafty. 
Dla odsprzedających ustępuje znaczny rabat. 
Wawrzyniec Matyskiewicz 
kantor i g
ówny sklad nafty we Lwowie 
przy ulicy Leona Sapiehy L.47. 


i 
Au den frfiheren Ziehungen sind na33 NUllimer 77, Serie 21>62 Nummer 82, 
Serie 2991 Nummer 87, Seria 3*91 Nummer 10, I 
aU8 den Tilgungsziehungen I 
sind Ton nachfoJgeuden Serie n noch Pramien-Schuld. I 
verschreibungen a.uestandig: , 
Serie: 36, 56, 118, 151, 189, UJS, 22i. :244" 
<46, 301, 3040, 320, 3405, 359, 4001, 418, 455,t157, zawierającego w sobie niezbędlle 
484., 544, £;45, ói7, 641, 650,664, 701,707,71<2,837, do trawienia elementa: 
842, 853, 879, 9 Y:', 982, 1ł'36, 10'8, 10
9, 1040, 1(162, Ch ' K k F 
1107, 1188, 126\J, 1273, 1388, 150\ U,33. 157l, lne O ę epSlnę 
1575 1 · _ 8 1 '"1 
 176 " .,,' ,i. t. p. 
, 1651, 1684" o8u, 1708, 170, ,5'1, ", El 
1796, 1805, 1815, J 817, 1845, 1884, 1897, 1918, ixir ten przepisywany powszechnie 
1\H9, ]921, 1969, 1991, 2070, 2138, 2219, 22
3, przcz najznakomitsze powaO'i me- 
;t3:

, 234H, 2464, 2554, 2594, 2654, 2709, ;n13, dyczne, jest takżc używany we ;'szyśt- 
271;;0, 
7
3, 2738, 2749, :;7911, 2795, 2797, 2812, kich paryzkich szpitalach. 
2826, 2847, 2907, 2913, 291U, 
 -25, 2938, 2974, Na wystawach ot1'zymał Medale zJote 
2978, 3020, 3027, 3043, !iOf6, 3068, 3080, 3094, i Dyplomy honorowe. 
3119, 3164, 3173, 3174, 3178, 3189, ;;308, 3322, P.GREZ,Aptekarz, 34, rue La Bruyere, PARIS 
3378, 8413, 3419, . :;431, 3464, 351.6, 3694, 3698, We Lw-ow-ie, w aptekach, pp. K. Mikolascha, 
3700, 3841, 3900, 3'.<39, 3958. Wcwiórskiego, Ruckcra i Rklepińskiego; c:>:> 
W l e n den 15 Oktober 1889 w Krako'W'ie, w aptekach : pp. Rcdyka Wisz. o.::fC 
. , . uicwskiego, Traucz)'llskiego i Si c(llccki
go. IN 
Die Dil"ectlon.. M 
* Gewinnstschein. n W Paryżu Collin & Cie. rue Maubeuge 49" 
Z mkuai Wł. ŁOJóh\ski8'O 111. CI..r.1
iągo L. li '0. Wet.url. 


II=-
deI. 
Karola Bałłabana 


we Lwowie 
poleca 1697 
wszelkie gatunki kawy 
w smaku czystym aromatycznym. 
5 kilo Moka arabska . 10 złr. 80 ct. 
* Jawa złota. 10 " 80 n 
" Ceylon grubo'l'oiarnista 10 " 80" 
" "średnia . 10 " 40 n 
" Kuba wyśmienita. 10 " 
" Laguaira grubo ziarnista 9 n 60" 
" Guatemala 9 
 20, 
" Jamaika 8 " 1)(1" 
" Rio 11101'6 8 n 40 n 
" Santos. . . . 8" n 
Franko na każdą stacYę pocztową. . 


xxxxxx...xx.x... 
X Premiowana za swe wyroby srernym me- Je 
! dalem na wystawie hygienicznej we Lwowie . 
.. apteka pod "Złotym Słoniem" Je 
Je X 
= ZIOŁKA PIERSIOWE ft 
Je dr. Seeburgera. . 
X X 
Je jako niezawodnie skutkujący środek prze- .. 
.... ciw uporczywym katarom phc i krtani, . 
Je kaszlom, zapaleniom gardła. i pluc, chryp- V 
V ce i inrym chorobom piersiowym. 
 
ft Cena pakietu 20 ct. wal.,anstr. ____ 
Je .... Upraszam zwracać uwa
ę na, to, by Je 
X na każdej paczce ,.lIiółek pier8iowych V 
dr. Seeburgera" jako wyłączny 8khd .. 
. apteka pod "Zlotjm Sl'oniem" Hen- X 
V r,ka Blumen'elda we Lwowie, illit 
ft uwidocznioną była.' 6289 ft 
X Je 
= JI" J 
&
 
ł!A = 
'X 
 -..... X 
XXXXXXXX.X.....X 
Jł... k. priv. allK. 6sterr. 
Boden - Credit - Anstalt. 


Bei der am II> Oktober 1889 stattgefundenen 
dreiundftlnfzlgsten Verlosung der 3°/.lgen Prli- 
mlen-Schuldverschrelbungen, Emisslon 1880 der 
k. k. prh. al1gemeinen osterr. Boden-Cred1t-Anstalt 
wurden folgende Oblicationen ger;ogen: 
In der Gewinnstziehung: 
Nr. 1>2 mit dem Trefi'er Ton 11.. ÓO.OOO 
n 1)0 "" " "" 1.000 
" 97"" " "" 1.000 
" 22 "" " "" 1.000 
In der Tilgungsziehung: 
Serie 286 Nr. 1--100, Serie 1088 Nr. 1 - 100 
" 2876 n 1--100, n 3127 n 1--10
 
" 8817 ,,1--100. . 3832" 1--100 
Die EinloilUng der gezogeuen Pramien-Schuld- 
verschreibungen erfolgt. am l-ten Junl 1890 u 
der Ca8sn. der k. k. pr. aUg. ostorr. Rodeu.- 
Cred1t-Anstalt in Wlen. Mit dłesem Ter- 
mine erlischt die weitere Verzin!!lung. 
Ole Coupons werden zufolge Art. 146 der 8ta- 
tuten zwar fortan ausgezahlt, jedoch wlrd der Betrag 
derselben bel der Elnlosun. der Schuldverschreibun- 
gen vom Capltal In AblUg gebracht. 
Fur die Primien-Schuldverechreibun;:en, wel- 
che in obiger Tilgungsziehung gezogen wurden, er- 
.BaU der Besitzer nebet dem Capitalsbetrage von fi. 100 
osterr. Wahr. einen mit denelben Serie und NumIDer 
bezeichnetell Gewinnat - Scheia, welcher alich 
weiter an den Gewinn8tziehungen Theil nimmt. 
Die niehste Verlosung findet a.m 16 Dezember 
1889 Itatt. 694,0 


Serie 271>6 
" 1>10 
" 1ó30 
łOO 


" 


m 


ilU 1.1IIW.II" 


SKł'
AD KAWY 
ARTURA KOSCICKIEGO 


pod godłem 


N 
a.J N 
. 
3: - 
et: 
l:) c 
;t N 
.rr.. . >. 
-.A <, N 
Co) 
LLI oN 
CU" 

 s... 
c 
.c 
(.) 


we IJwoW1e 
llJiCI\ Chorąjc
y7,Da 1.... 22 
p(ll
ca 
KA WĘ AMERYKANSKĄ 
w najlepszych g'tdnnkaeh 
i spn!'rlaje 5 
1 kilo zł. 1.'70 i .l ,8 1 \ na pro- 
wincyę 4 8 / 4 kilo zł. 8.70 i !)J5 
franko. 
Kawa palona pó
 kilo d. }'20. 
Odbiorcom nad 50 kilo opust. 
Nie mam wcale tych gatunków kawy, które dru. 
dzy pod nazwą mojego gOdła ogłaszają. 


" 


BOLE' ŹOŁADKA 
Trudne trawienie, I;wasy, utrata 
apetytu, bladaczka, wyczerpanie sił, 
, leczą si
 przez 2!źycie 


lU 


.Tubiler i złotnik 
. 


 i"-"-:::'-<
 6912 
_..:.._._

 
, Lwów, Plac Maryacki, hotel Europejski, 
I poleca z!Jaczny zapas, .hii
teryi własnego wyrobu 
I l srebra stołowego, plersclOnkI zaręczynowe, obrączki 
I i .szpilki ś
nbn" i ws
elki
 zamó.wi
;!i& WJk(lll
Wa Wic! 
! wlasnej pracowm w Jak na]krot.8zym czasie. 
I
 
I Z powodu działu majątkiem 
.._._.__...__.____.____.__.._.._____
.H..__ I spadkowym jest do !Sprzedania za umiarko- 
Poż y czkA na 6 P rocent 69\i1 W.lilią cenę re8:lno.ść we Lwowie (duża ?W
- 
. y . . piątrowa kamlenJea z przynalezytośC!aIDI) 
zaciągnąć mogą zaraz l. pod dyskrecY.ą u,rzędnIcy, O dochodzie rocznym fasyonowanym w su- 
oficerowJe, pr
emYBłowcy l wszys"y, posiadający st3łe . Ił 234 l Br ż h . ół ' 
pomieszkania roczne za spb.tą kapitału w ćwierć- IDJe.. Z. W. a. I szyc SZCZf'g ow 
rocznych lub 25-miesięcznych rats,ch. Adres J. Gelb udzIela kaneelarya adwokata dr. Roberta 
Budapest, TheresienrilJg Nr. 35. Na odpowiedź na
 Czaykowskiego ustnie, - Pośrednictwo pla- 
Jeży dolączyć 15 ct. w marbch listowych. tne i korespondencya wykluezone. 6987 


GJ';' 
zapach wykwintny i delikatny. Wystrzega': się podrobleI! 
i naśladownictwa. 
I Fabryka: 9 2 na Bulwarze SebastopoIskim w Paryzu ; 
w Londynie i w Nowym Jorku. 
I 
! We Lwowie w apt.ekach: pp. P. Mikolascha, J. Wewiórskiego, Z. Ruckera 
I i głównych magazynach perfum. 3ilP.6 
j OOOÓOO OO OO OOO OO OO
OOOOOOOOOOOOOO 
! !ił Oc et desl . nfekcYJ . ny silnie odwaniający. i odwietr
ający po:w
etrze, używ
n
 w biu- 0 0 
: W . fach, korytarzach l do skralilama sukien. Fls,kon 20 l 50 ut. 
' O Kadzl ' d l1 o antl ' m ' l ' aZmatyczne radyk
lnie oczys
cza p
wietrze,.niszcz
mia7 Data O 
. 'l szkodhwr, zdrowIu, dając przYjemny l aro <'1 at y- O 
I (;\I czny zapach. U;,y\\'
 się 17 s .10na ;11, pOKoj3!oh syphln rcl1, rnianowiuie ddedunych. .b'lakou 
5 i .)1) ct. 
i O . T ro ci c zki desl ' nfekcYJ . ne do ka dz enl . a radykaJnie oczyszczają f.owie- O 
I g '. , trze. Pudełko 11) ct. O 
I Powietrze lasów iglastych w pokoju otrzymuje się przez rozpylanie . 
y Kadzidła sosnowe g o' PrÓ(iZ m . I
'ego .1eś?-
go zapachu, P?sia,
a. nieoBz
c
wane O . . 
I 
 . własnoś.'l hyglenlCzne. Oczyszcza l ods WIeża powietrze <> 
i D w tak wysokim stopniu, że jest powszeebnie polecane przez pp. lekarzy do oddecha1Jia osobom t
 
I ir10 cinrpiącym na c
or
by piersiowe. -- Fhkon 60 ct, rozpy1a
ze od 30 et. do 3 z
. . 
 
I'w M y dlo Z I g I e ł sosnowych b\
'dzo konystlll e wpływa na skórę l przy m
clU wy- O w 
I g J. I H N A'JTPO'w"tc Zm". 3
;: 8 
l g Lwów, sklep
 wl

ne, ul. Kc'pernika L. 3 i ul. H
licka róg Walowej L. 25 g 
! g w Kr
kowle Suklenmce L. 20, w CzerIllOwcach Rynek L. 2. O 
! 0000000000000:00100000000000000"00 
.. --- ,.- ....-....-.-....-....,. 
Papier I tabryki p"len Fiałkoyskich. 


, 
(ZiI>r:l\!łdca Władysb.1f ł. Weber.)