/DIGCZAS002001_1892_210_0001.djvu

			Nr. 210. 


Czwartek" 15 Września 1892.. 


Rok 82 


WychocLi cQdziennie o godzinie 5 PQ PQłuduiu I 
I wyjątkiem dni PQświątecznych. 
Numer PQjedyńczy kQsztuje w miejscu 5 centów, 
PQcztą 8 centów. - Biuro R.edakcyi i Administracyi 
\llicl\ Czarnieckiego L 8. -Listy nalezy frankować.- 
Rekll\macye Qtwarte wolne Qd opiaty. 
Telefon redakcyi nr. 88. 


Prenumerata z przesyłką pocztową wynQsi ro (j z n i e 16 zł. pół r o c z n i e 8 zt, k wart a J n i e II 
4 zł., !llie.sięcz.nie 1zł. 35 ct. W mie.iscu roczi.e 12 zt, p&lr.ocznie 6 zt, kwarta.
n.ie 3 J , ednOrazawe inseraty Qbliozają się po7oentów, 
z
., m l e s l ę C Z 
 l e .1 zł. P r .e n u In e r a t a z a g r a ? J. 
 Z n !3': W N J e m e z e c h 1 zł. 60 ct. mleslęcz- kilkQra.zQwe PQ 6 centów od mi 
sca l wi 
me. We wszystkIch lllneh pałlstwaeh 1 zł. 90 ct. mleslęczme. , I e ersza. 
. "Przewo.dnik na
kowy ll
ter.aekl", dQ
atek miesjęe
ny do .,Gaz
ty LWQwskiej
, Qtr"ym
ją inseraty przyjmują: W Austryi i Niemcseo.h 
eałQ l pólrQcznI abQnenel bezplp,tme, Jednakie eI tylko, którzy prenu!/JerUją .od. 1 stycznIa do konea _ . . 
ezerwea lub Qd 1 lipca dQ końca grudnia, ćwierćroczni i miesiąezni ze dQpłatą pierwsi 75 ct., drudzy wszyst.lne agencye anonsów; we Frano:yl, w Paryb 
30 et. - P r z e wo d n i k prenumerQwl\uy oSQbnQ 
osztuje 4 Zl
 . . , . . wyłącznie agencya pana A d a m a. BQulevard Raspail 
"Tygodnik llustrowany" dla prenumeratQrow "Gazety JJwowsk1eJ" kosztuje we L wo W l e rocz., _ . - , 
nie 10 zł., półrocznie 5 zł., kwartl\lnie 2 zł. 50 et., miesięcznie 84 et., Na p r Q w i n c y i: rQcznie 12 zł. Nr. 10;) br." 
60 ct., półrocznie 6 zł. 30 et., kwartalnie 3 zł. 15 ct.. miesięcznie 1 zł. 5 fJt. 


cZĘsd URZĘDOWA 


Dnia U-go września, o godzinie 11-ej 
przed południem, odbył się w kościele ar- 
chikatedralnym obrz. łać. uroczysty chrzest 
narodzonej dnis 9-go września we Lwowie 
Oórki Jego ces. i król. WYlOokości Arcyksię- 
cia Leopolda Salvatora i Jej ces. i król. 
Wysokości Arcyksiężnej Blanki. Obrzędu do- 
pełnił Najprzewielebniejszy Arcybiskup ob. 
łać. JE. ks. dr. Seweryn Morawski. 
Matką chrzeslną była Jej ces. i król. 
Wysokość Arcyksiężna Marya Imaculata; 
zastępczynią Matki chrzestnej Jej. król. Wy- 
sokość Marya Beatrix księżniczka Bour- 
bon; Ojcem chrzestnym: Jego król. Wyso- 
kość Don KarJos, książę Madrytu. 
Nowonarodzona Arcyksiężniczka otrzy- 
mała imiona: 
Marya Imaculata Karolina Małgorzata 
Blanka Leopoldyna Beatrix Anna Józefa Ra- 
fała Michaela Stanisława Ignacya Hieronima 
Oamino Katarzyna Petra 
cylia. , ;. 


6. Biuletyn. 
Stan zdrowia Jej Oes. i Król. Wysoko- 

ci Najdostojniejszej Arcyksiężny B l a n k i, 
i nowonarodr;onej Arcyksiężniczki jest trwale 
naj zupełniej zadowalający. 
Lwów, 13 września 1892. 
Prof. dr. Adam Ozyżewicz m. p 


Jego ces. i król. Apostolska MoŚĆ ra- 
czył Najwyższem postanowieniem z dnia 27 
sierpnia b. r. nadzwyczajnego profesora dr. 
Józefa P u z y n ę zamianować najłaskawiej 
zwyczajnym profesorem na Uniwersytecie we 
Lwowie. 


Wreszcie piąty projekt dotyczy za bu- I wania sądowego w sprawach niespornych. 
dowania potoka Niszkówki kosztem 25.726 zł., l i z wezwaniem do Rządu, aby do reformy tej 
które pokryć mają po polowie państwowy jak najrychlej przystąpił. Zarazem proponuje 
fundusz melioracyjny i fundusz krajowy. ! Wydział krajowy rezolucyę do Rządu, aby 
W myśl zeszłorocznej uchwały sejmo- i postarał się o uwolnienie od należytości 
Lwów, 14 wrześn,ia, wej, polecającej Wydziałowi krajowemu sub-I spadkowych w wypadkach przewidzianych 
wencyonowanie fabryk rurek drenowych,; w 
. 1 ustawy z 31-go marca 1890, l. 53 
(Przedłożenia Wydzial-u krajowego me- żąda Wydział krajowy od Sejmu na ten cel i dz. p. p. wszystkich spadków, których czy. 
lioracyjne, budżety f
tnd. p1'opinacyjnego, kwoty 5000 zł. i wnosi, by wezwać Rząd, aby I sta wartość kwoty 5000 zł. nie przynosi; 
1'e fi orma postępowania w sprawach nie- taką samą kwotą przyczynił si	
			

/DIGCZAS002001_1892_210_0002.djvu

			Cal
 prawą stronę presbiteryum wype-ł- ks. Metropolity Sembratowieza i Arcybiskupa 
niły osoby, zaopatrzone kartami wstępu. Issakowicza, dopełnił aktu chrztu św. 
Byli mianowicie obecni: J. E. Pan Nowonarodzona Arcyksiężniczka otrzy- 
Minister Filip Zaleski, J
. Pan Namiestnik mała na chrzcie ŚW, imiona: 
Kazimierz hrabia Badem, JE. Marszałek Marya Imaculata Karolina Małgorzata 
krajowy książę Eustach.y Sanguszko, JE. k
. Blanka Leopoldyna Beatrix Anna Józefa 
Metropolita Sembratowlcz, JE. ks. Arcybl- Rafała Michaela Stanisława Ignacya Hieroni- 
skup Isakowicz, JE. hr. Wilhelm Siemieński- ma Oamino Katarzyna Petra Oecylia. 
Lewicki, dalej naczelnicy władz i urzędów: O pół do dwunastej ceremonia była 
JE. Prezydent wyższego Sądu krajowego skończona, i Najdostojniejsi Członkowie Ro 
Jakób Simonowicz! zastępca Ma
szałka kra- I dziny, wraz ze świtą, opuścili świątynię. 
jowego p. Antom Jan Chamlec, Prezes 
Galicyjskiego Towarzystwa kredytowego ziem- 
skiego I pan Zygmunt Dembowski, radca 
Dworu hr. Łoś, Wice - prezydent krajowej 
Dyrekcyi skarbu dr. Witold Mora Korytow- 
ski Wice-prezydent Rady szkolnej krajowej 
dr. 'Michał Bobrzyński, Wice-prezydent wyż- 
szego Sądu krajowego Tcborznicki I Prezy- 
dent Sądu krajowego Piątkowski, Wiceprezy- 
dent s
du kra.j. Białoskórski, starszy Proku- 
rator państwa radca Dworu Fran
i!!zek 
da.ń- 
ski radcy Dworu: Kunz, Seferowlcz, Gelstle- 
ne; Krzaczkowski; radcy Namiestnictwa: 
Mo
awetz, Szabel, Merunowicz, J aegermann, 
Huth, Kleeberg, Lewicki i Szawłowski, !!taro- 
sta Mauthner. Członkowie Wydz. kraj. dr. 
Józef Wereszczyński, Edward Jędrzejowicz, na 
dr. Franciszek Hoszard, Tadeusz Romano 
wicz, DamIan Sa.wcza.k, rektor Uniwersytetu 
lwowskiego dr. Balasits, rektor politechniki 
Skibiński, Prezydent miasta dr. Edmund 
Mochnacki, delegat Rady miejskiej Michał 
Michalski, radca Rządu i dyrektor rnchu 
kolei państw. Wladysła w Kłosowski, pro- 
kurator Państwa Seredowski , dyrektor 
urz. pom. w Namiestnictwie Des Loges. Da- 
lej byli w prezbiteryum obecni: Marya hr. 
Potocka z hrabianką: Branicką, Włodzimie-- 
rzowa hr. Russocka, Wilhelmowa hr. Si e- 
mieńska, Helena hr. Mierowa z hrabianką 
Rumerskirch, pani Chamcowa z córką, Stef
- 
nowie hr. Szembekowie, generałowa TempI- 
sowa, pani Hildowa, Adamowa Krechowiecka 
z córką, RomualdowIe Morawscy, Arnoldo 
wie Wernerowip., pułkownikowa Dylewska, 
Augustowie Schellenberg?wie,. dr: .Adam 
Czyżewicz, dr. Ostaszewskl-Baranskl I t. d. 
Z uderzeniem godziny 11 szmer wśród 
zebranej w kościele publiczności dał zna
, 
iż Członkowie Dostojnej Rodziny przybylI. 
_ Oczekujący Ich przybycia w pięknie przy- 
> strojonym przedsionku JE. N ajprzewielebnie
- 
szy ks. Arcybiskup Morawski, wprowadz1ł 
po chwili w asystencyi duchowieństwa Ro- 
dziców Chrzestnych: Jej król. Wysokość 
Maryę Beatryksę. księżniczkę Bourbon, za- 
stępUJlł.cą matkę chrzestną Jej ces. i król. 
Wysokość Arcyksiężnę Maryę Imaculatę -- 
i Jego król. Wysokość Don Carlosa, księcia 
Madrytu. Jej król. Wysokość Marya Beatrix, 
księżniczka Bourbon niosła na bogato haf
o- 
wanej poduszce nowo narod'!;oną ArcyksIę- 
żniczkę. Przy niej postępowała Lrabina La- 
suen. 
Obok Rodziców Chrzestnych zajął 
miejsce Jego ces. i kr
l. 
ysokość Arc
- 
książę Leopold Salvator I Jej król. Wysokosć 
Małgorzata, księżna Madrytu j dalej dama 
Dworu hr. Puppi z maleńką Arcyksiężniczką 
Maryą Dolores, ochmistrz Dworu Jego król. 
Wysokości księcia . Madrytu :p.. Melgard, 
ochmistrz Dworu Najd. ArcyksIęCIa Leopol- 
da Salvatora baron Lazarini i rotmistrz N a- 
poleon Krahl. 
Damy Dworu zajęły miejsca w stalach, 
poczem ks. Arcybiskup Morawski, w asy- 
stencyi czlonk6w kapituły metrop. lwowsk., 
oraz licznego kleru, a w obecności Najprz. 


o godzinie pół do pierwszej odbyło się 
śniadanie w apartamentach Ich Ces. i król. 
Wysokości, w którem, prócz N ajdostojniej- 
szych Członków Rodziny i Ich świty, wzięli 
udział: JE. ks. Arcybiskup Morawski, wraz 
ze swym sekretarzem, ks. bar. Lewartow- 
skim. 


Z CI 1. Kraiowoi Rady sz(olnoi. 


C. k. Rada szkolna krajowa uchwaliła 
posiedzeniu z dnia 12 września b. r. : 
1. Zatwierdzić wybór Józefa Dobró- 
dzkiego, zastępcy kierownika 7 -klasowej 
szkoły żeńskiej w Brodach na reprezentanta 
zawodu nauczycielskiego do c. k. Rady 
szkolnej okręgowej w Brodach. 
2. Wyrazić hr. Otylii Stadnickiej z Kry- 
sowic uznanie za gorliwe zajmowanie się i 
popieranie szkolnictwa w powiecie Mości- 
skim. 
3. Zamianować zastępca.mi nauczycieli 
w gimnazyach: Jana. Jędrzejewskiego i Woj- 
ciecha Dąbrowskiego w IV gimnazyum we 
Lwowie; Jana Przewoskiego w Jaśle; Jaro- 
sława Witoszyńskiego 'fi' Zloczowie; Włodzi- 
mierza Połotnickiego w akademitkiern gimna- 
zyum we Lwowie; ks. Jana TomasiKa i Ju- 
liusza Ippoldta w Podgórzu; ks. dr. Mateu- 
sza Czopora w Jaśle; Romana Hamczykie- 
wicza w gimnazyum św. Jacka w Krakowie; 
Andrzeja Szachnowicza w Drohobyczu; 
Edmunda Cięglewicza w Buczaczu; Euge- 
niusza Bieganowskiego i Eugeniusza Dąbro- 
wskiego w Nowym Sączu; Prokopa Hybczu
 
ka w Stryju; Stanisława Figiela w Wado- 
wicach; Wbdyslawa Kryczyńskiego w gi- 
mnazyum Franciszka Józefa we Lwowie. 
4. Przenieść zastępców nauczycieli szkół 
średnicb: Kazimierza Gorzyckiego z giwna- 
zyum II do V we Lwowie; Leoncyusza 
K;
źmę z Przemyśla do gimnazyum V we 
Lwowie; Karola Skw1l.rczyńskiego ze sl.koły 
realnej do gimnazyum IV we Lwowie; 
Edmunda Mitkiewicza z Tarnopola do gimna- 
zyum w Jaśle; Władysława Krukowskiego 
z Przemyśla do gimnazyum w Bochni. 
5. Zamianować nauczycielami szkM 
ludowych: Franciszka. Jaworskiego w Żela- 
zówce; Stanisława Gergowicha w Niedzie- 
liskach ; Jadwigę Bieszczyńską młodszą na- 
uczycielką w Grojcu; Antoninę Poturajównę 
nauczycielką w Janczynie ; Antoniego Mick- 
steina kierującym nauczycielem w Zatorze; 
Bolesława Marczewskiego nauczycielem st.i\r- 
!lzym w Zatorze; Kazimierza Taraska kieru- 
jącym nauczycielem w LaMkoronie ; Danielę 
Pezdańską nauczycielką w Woli Filipowskiej ; 
Aleksego Hajdukiewic7.a kierującym nauczy- 
cielem w Cborostkowie. 
6. Przyzna	
			

/DIGCZAS002001_1892_210_0003.djvu

			.-..llOpzą(
y
h 'l Berlina, wzięły .kierune.k po-! (
yi. i kilkt
 radnych miasta Paryża. Program Sprawozdanie poselskie. Ks. dr. 
myt;}II.Y" ,1.r;lklJ.i:.l:
n(Jlo";Y'pOllllę.(h
 Nlemca- kOJJgre
łI, Jr.st bardzo obszerny.; g.łuwnym! Adam KOl1yeiński złoży sprawozdanie z czynno- 
I,L\l.L d I:{;ISS) ą, ja,kJ. .wł
s
Ie wYJ(1zJe 'l tyd
 przerlrnwrem o!))'a
 s.'
: ,1) ObowIązek :-aop
- ści Rady państwa dnia 26 września w D:j:browie. 
lokowan, ma uye plzectłoz , ony parlamentuwl trywama starcow I SIerot »)rzez U'llilll Y I P an- dnia 27 wrześni:-. w T., 1'1 " ' wI ' e Ś J . ") 8 
. 'n k '-, .. " 1[ '," .,,' . . ,t 1:>. ! . u. ,0 , za (nla foJ 
1
lellw.L, lell,U JłI
 
a ,n.li J J l
S'l
j se,:y1.. Par- stwc, l IltworzeI
Je, azyJow dla .Jll
zdolnych 'września w PilzJ,ie o godzinie 2 popołudniu, o 
l:.t.Ill,en
 zigroma
zl, SIę 1;1 ędz.eJ fliZ ocze.kIwan?, d
 pracy r()hot,mko
; ,2) .usunięcIe yodat- 
 czem zawiadomił wydziały powiatowe z prośbą 
moze )111. nawet z początkIem grudma Nie kow S p oż y wezvch' 3 ) H yg len , a w O'muHLch' ' o zaproszen i e w\'borc o ' i" ł l . d . ł 
1 kt ' . d k h ' d! l . '. ' .. ' . '- , l:> o' " ' 
 .'" lO Icznego u zla u. 
n at je na an OWY 1ęrlZle gfuwnem 4) Zniesieni!' 111ii1il!p,,1:l; 5) Kwestya swobo- I , . 
przedłożeniem}. które 8kll
i ca.tą uw
gę par- dnaj admini,t ra eTi gm' n i policyi gminnej. 
 --:- o,N owe. 
zYQtelme, l.u dowe . 
ydział 
l
meJ:tll,.li'l:
 .zywa O'iJ
W]aila ob.eCDli' w pra..' f)zienn;ki par\,
kil' notują nowe powo_llwowsk1el:>o Towd
zy.,twa. osw
aty ludo':
j zało- 
SIR Jlle!llle.ck1
j w
zy
tkł
lJ strO
lnlCtw 
Istaw
 I dzenie , fram u
k , i('j !!'Jlil , yki k
lonialnej. N a I ży
 no:v e cilóytelllJ'
 w następUjących mlejscowo- 
o wzmocJJle?1lJ sIły wO.J,sk:)We.1 llIemJeckJej, Madagaskane I)
dą lIf;tanoWlOne trzy fran- ! 

. , 

Istawa, ktora. doma
ae s , I
 będz}e bardzo I cllskie trybunaly !Ji,-,[\\,,
ej instancyi} które i ' W Radochorrcach (w powiecie mościsk!m), 
znaczne.go p
wlęks7.elll
 bndzetu: &hles: Ztg. będą rozstrzygać wszelkIe spory pomiędzy! po
 zarządem p. Józefa Długosza, nauczYCIela, 
t\apewIlla z aobrze - Jak mówI - pomfor- Europejezyka.mi i Malgaszami. ; dZIeł 97, tomów 99; w Llldwikówce (w powie- 
1Il0waTleg? l.r6dła, iż rząd niemiecki zanie- II roczystośd kolumbijskie w Genui po I cie rohatyńskim), p. Antoniego Doroby, książek 
chal zalluaru, by spodziew
llą nadwyżkę 
 sześciodniow.ym programowym przelJiegu do-I 12.0 ; w B
dna
ÓW'ce (w powiecie nadwórniań- 
wydaLkaell W:0Jskowych pokrY0 dochodami bieg
y wczoraj końca. W poniedziałek zwie- ' skJm), p. MlkobJ:I Hyl.as
ka, ksią2ek 119, jako- 
7. po
atk
1 wOJskowego; służyć ma do tego dził król Humbert okręty admiralskie wszyst-! też w KlI
ach. (w p.owIeCJe kOiiJsowskim), biblio- 
prz,eclw
le reto
'ma 
a
stwowych podatkó
 kich eskadr zagranicznych a szczególniej r teczkę, skJ'adaJącą SIę z 1
4 dziełak pod zarzą- 
posre
lIll.ch: a ml
nowlCJ; podatk?w od wódkI, d.tugo zatJ:z)'II1 
l się na po.kładzie. 
krętu I dem p. Józefa. Cz
ykowskIeg.o, 
a
c
y?iela i se- 
tytoIllu l P l ",.a. ScJodes. Ztg. swoJą drogą wy- austro-węgIerskIego. WczoraJszy dZIen po- kre
a.rza tamte.lszfo) "Czyt
lm mIejskIeJ". Z da- 
raża ,powątplew
me,. cZY,reformi\. tych P?- świf/cony był zwiedzaniu publicznych zakb-. w?
ej z
lożonfcll czy tel m powiększono bibliote- 
datkow 
doła . w IstOCIe dac tyl
, wIel
 ?ędz
e dów w Genui przez parę królewską. j CZ
l. w GrzędzIe, N.owym J
ryczowie, Medyce, 
wymagae zmIana ustawy wOjskowej I daJe Do Politische Corresp. donostą z pe- I Ghmanach, Rohatyme, Strzehskach, Czerlanach, 
do poz
a.nia, że i rząd tak samo myśli, i że tersburga} że nominacya Wittego ministrem Kozł
wie, Bolechowie, Rawie ruskiej i Hoło-, 
to własme n;a na oku podc.za.s obec.nych skarbu, pociągnie za sob'i dalsze zmiany w, skowie. 
swych układow z rządamI zWlązkoweml. skJ:adzie W y ższych urz ę dników tego wydziału. I ,- Ślub y . Dnia 29 b. db d . . 
Wb . .. l " h d l . m. o ę zle Się 
.. rew, d?meSIe
l
m o b Iskiem ust
- Dyrektorem .d
part l\mentu dla. an. u I prze- i ślub p. Eugeniusza Bronisława Kiszelki, urzę- 
pienIU rOS
YJsklego llil?lstra spraw zagram- mysłu na 
rwlJsce Baera, będzIe mIanowany ! dnika rachunko
-ego w magistracie lwowskim 
cznych, GIersa, .dO?OSI ]Jf. -:4- ll . Z
g. z Pa- Kowalewsl.n. . i instruktora dla przemysłu artystycznego, z 
ryza na podstawl
 mform.acYJ .
d osob}. przy- PomIędzy ogłaszanelnI, Ę>rz
z 
wobodę i panną Martyną Bronisławą Rumijowską. 
uyłych tam z AIX-les-Bams, IZ kombmacye dokumentami J acobsohna zIia.Jdu.Je SIę także! W WarszawI ' e W kos ' c ' l . l . k 
,J ,.' G . Ż Ć l . '. R k ' tk I le e ewangle IC 0- 
co uO zastąplema p. Iersa uwa a na eży pIsmo dowodzące, IZ ossya 1'0 o przed au b kim pobło sławi ł' 
na razie za dowolne. P. Giers zamierza, je- wyJJor
łJl ks. Waldem
ra duńskicgo księciem .g ł 
 
r k s. P ' Ollil ' ę ' izy gu p lj'°nY d zost d a zW S Ią.zek 
' l ' . k d . t d . ., . . 8 k t ł . I ma zens l . J: er ynan em WISZ- 
s I łI
U llleprzeszo Zl s ano z rOWla, 
o po- bułgarskim, w Je
lem 18 6 1'0 u, s .ara a SIę czowskim księgarzem i\ f'ann Zofi 
 b h 
wrocle z Cannes, dokąd SIę uda z AlX-les- o P rzeprowadzeme wyboru IgnatJewa na Ó Ó ' k Gu ' tawa ' Geb th ą ą Ge et ne- 
B . . d k t' d' l . ., I' wną c l' ą" e nera współwła 
a.ms, C? je na na
 ąpI opIero w IStOp
- k
ięcia Bułgary? Ignatiew "':0w: czas poz?r- ściciel
 znanej firmy nlikładowe' 'a z k"- 
dZIe, objąć znowu kIerunek spraw zagram- me wbrew wolI rządu rosr;YJskrego, ktory N 
 ń wYJ ' e . hall ' po śl b J. W d rs aws lej. 
h' t d h . . . . .. Ś . ł' lo owo"e cv ." u le o Krakowa 
c,znyc I w ym. uc u s
m SIę wyr
zat przecIeż sobr
nle I Jego, czynno CI o
 OSli za gdzie stale zami( szkaja. ' 
6dyby stan zdrowIa pozwolił mu dalej za- nielegalne, mIał przybyc do BułgarYI, roz- . 
trzymać ur
ąd, to nie ma mowy o tem, że- pisać nowe wybory i od nowego sobrania" -:- 
 obs('rwatory
m c. k. Szkoły Po- 
?y go cbCla.no. z urzędu usu
ąć. Gdyby się wybranego na podstawie program u Kaul- litechmczne.) we Lwowie, dma 14 września 1892. 
Jedlla
 ustąpIerue okazało kOlllecznem, wów- barsa, zażądać potwierdzenia swego wyboru Barometr opada. 
cza
 Jest rzeczą pl:a
dopodobną, iż p. Szy- na księcia. W ubiegłej dobie licząc od godziny 12 
szkm zosta
by. m
lll
tr.em 
pr
w zagrani- w .połu
nie dnia 13 .września do 12 w połu- 
CZ
,\ c
, co zdaje. Się .luz wy.mkac ze sposobu, dUle dma 14 wt7.eśma b. r" mieliśmy wiatr co 
w pkI p. Szyszkm wystę
uJe, odkąd. p.ow
e- do kierunku Imienny z południa, co do siły sła- 

ZOJiO mu z
stęps
wo. GIersa. J?o
llesle
la, K IlON I K A by (1), niebo lekko zachmurzone, a powietrze 
Jakoby FreycJll
t I Rlbot omaWIalI z Gler- wilgotne (76 proc. wilgot. względ.) opadu nie 
sem kwestyę egipską, uważają w kołach po- było. 
infol:mowanych ,za. bardzo ',VątpJiwe.'. gdyz LWÓ1lJ, 14 września. Srednia temperatura w tym czasie była 
k.rokl do 

toczellla kwestYI egIpskie] mu- .. ..' . +17,7°C., najwyższa +
24,2°C. wczoraj po- 
s
ałyby w
Jsc od. Porty, a ta teraz mni
j n
ż l' Naj
. Pa
 raczył naJIDlł
ś
lwleJ ud
le- południu, najniższa +12.'2:'C. w nocy. 
kIedykolwIek byłaby skł?nną do odstąplema olĆ z p.ry
"'tneJ SW,eJ sz
atuły gmmle Polomce, ! Przez całą dobę mIeliśmy pogodę. 
od. d
t
chczasowego kIerunku w sprawie w p')wJl'
le przemfslańsklm, na budowę szkoły, I ' Zniżka barometrycznE. 745 do 750 ilh"Ll. 
egIpskIeJ. zapomogI w kwoCIe 100 zt zn:łJdowliła się w zachodniej Norwegii; zwyżka 
W całych Niemczecb zwraca obecnie -' C. k. dyrekcya ruchu kolei pań- I 770 do 765 mm. w Austryi. 
uwagę broszura pewnego Rossyanina, który stwowych podaje do wiadomości, ze na prze- Stan barometru, zredukowany do poziomn 
apeluje do "publicznej opinii w Niemczech". strzeni Czerniowce.Nowosielica zostanie zastano- morza, był dzi
 o godzinie 12 w południe 
Anonimowy Rossyanin położył sobie za wiony z dniem 15 b. m. ruch pociągów towaro- / ' 765 mm, 
motto: "żyć, żyć pozwolić i - znosić się" wych nr. 2553 i 2554, zaś z dniem 30 b. m. Prognoza na dobę 15 września 1892 roku 
i pod tem hasłem usiłuje wykazać, że zu- na przestrzeni Hadikfalva- Radowce ruch pocią- (od pMnocy ,j, północy): Wiatr będzie co do 
p.elnie nie
zasa


ony jest 
n.tagonizm prze- gów nr. 2859 i 2860. I kie
nku południo
o-zachodni, co do siły 
ie
- 
CIW. ROSSYI w l'ilemCzech I ze .ten to 
nta- N astępnie będą kursowały od 18 paździer- : n.y (2-3), śreilm.a temper
tura dl)?y podnIesIe 
gOlllZln popchnął RGssyę w. ramIona .zwI
zku nika b. r. pociągi nr. 2856 i 2857 znowu pO- I I SIę do +2
oC.} mebo b
dzIe prawIe czyste, a 
z Francyą. "R
ssyfikacfę kIlku prowJllcYI (!) dług porządku jazdy z dnia 18 maja b. r. względn
 wllgo
ność powietrza około 75 proc.; 
nazwano przesladowalllem pohlycznem - . . ,opadu me będzie, pogoda. 
mówi autor - rosS YJ 'sk ę P olit y k ę słowa - O zamIerzonej reformie taryfy P i J . n d . 
, , t " . b . k l . h ń t h - an anInR ro zka Jak nam 
osądzono czysto ze sti\nowiska niemieckiego s re!oweJ o
o owej na o eJac pa s wowyc ' don o sz .. 
 Ż " , . 
. t . r k R . donosi Poltt Cor1'esp że w sprawie tej chodzi ą, wYJe"d a w medzlelę z Krakowa, gdzIe 
Impo d r tU, . a Z t ag k U.lll k czn d ą b Po R lty ę b O l 

YI o podw y ższe
ie cen j
zd y dla P oszc:i:e g óln y ch obecnie przebywa, do Rzymu, celem złożenia 
prze s aWlano a, Ja g y y ossya z IZY- . ., . '" tam ślubów zakonn ch 
ła się do Francyi li tylko w zamiarze zgnę- stacYJ, znajdujących Się w. obrę
le pierwszej y . 
bienia Niemiec. strefy, w ruchu lokalnym mIast większych. Te I - Nieszczęśliwe wypadki. W bory- 
Postępowanie R . schodzie nie- stacye, które leżą dalej aniżeli 10 kilom. od którego- sbwskich kopalniJ.chwoskll ziemnego stracił w 
ust annie rzedstawia

s;;, 

 .worszem świe- kolwiek 
entrum ru
hu kol
jowego, a 
y
y dotych: tych dniach życie. robotnik Fr
nciszek. Woj n ar 
tle (?) katvkatnrowano je i ob
!ucano oszczer Czas zaliczone d
 pler
szeJstref!, mają być z nle
 z. Korczyna, skutkIem zaczadzema gazamI w siy- 
stwami 'vV same' rz . d k nikt w wyłączone, ale me maJą być zalIczone do wyższej ble naftowym. Inny robotnik, Hryń Szewczuk 
Rossyi 'nie myśli 
 te
Cz
 J


CY atako- strefy; cena jazdy do 
ich .ma być podwyż
zoną I o
ni.ósł .ciężkie obrażenie ciała z powodu u.su- 
wać i Rossyanom jest to z
oła rzeczą obo- tylko o .tyle centów,. ]le kIlometr
w wy
osl od- m
cI
 SIę bryły pokładu ziemnego w chodmku 
j
tną! CZ! S
rassburg lu b Metz są miasta
i :ć 
ch od ostatlllego punkt
 pIerwszej strefy
 I podziemnym. 
nIeffileckleIDI czy francuskiemi. Niemcy zna.J- d k a by.
 zaprowadzoną n
leżytość st
mplo ! - Odważne dziewczę. Z Norderney 
dują się zawsze w szeregach przeciwników w
 
. a
tJazdY, w wys
koścl od 1 do. 
5 ct'l donoszą o następującym niezwykłym wypadku: 
i współzawodników Rossyi, one stają jako 
: n
e 
 
sy wagonu I od przestrze
1 Jazd
. ! Obywatelstwo ziemscy z P
ockiego, państwo 
podpora austro-węgierskiej monarchii, cho- b a Ol
lIas hm
Ją być wprowadzo
e UlgI. dla ? -I Czernieccy, wraz z 16-1etnią córką, lato prze- 
ciaż sam ks. Bismarck twórca związku . ywaJącyc 
uższe podróże. ZmIany ta me weJdą! pędzali w Norderney W u1iegłym miesiącu 
z Austro-Węgrami zaw
ze odradzał, by Jednak w żYCie przed grudniem r. b. i panna C. (znakomita 
ływaczka), kąpiąc się. w 
Niemcy brały na siebie odpowiedzialność za -- Prezenta. C. k. Namiestnictwo na- I morzu, spostrzegła małego cM
pczynę, który od- 
austryacką politykę wschodnią. Gdyby w dało preze
tę na opróżnione rzymsko kat. pro-I daliwszy si
 od linii graniczneJ, 
atr
fil na głę- Mascagni, sbwnyautor Cavallerii przy- 
Niemczech zechciano usunąć o ile możności bostwo req
ae collationis w Sidorowie, ks. Fer- I bię i już począł tonąć.. Mloda dZIewica, z na- był do Wiednia, gdzie w teatrze wystawowym 
zapalny materyał ze wzajemnych S , tosunków, dynandowI Basfirabowiczowi, rz. kat. wikaremu I rażeniem własnego żyCIa, walcząc ze wzburzo- dyrygować będzie swojemi operami. Mascagni 

o . musia,laby. pI:asa nierni
cka pI:ze
t
ć dra- w Gródku. ne.
i b
wanami, dopłynę
a dro nieb
zpiocznego I s
a
 si
 
d razu bohaterem. Wszystkie dzien- 
:t.mć Ro
syę l me wyzywac .ross.Y.Jsk,leJ prasy _ Przedstawienia w teatrze letnim i mIejsca. I malca urato,wab. - ry
 llIenęcilónrm! 


I 
ltap! go serdecznie w stolicy Austryi po- 
do przyjaznych .dla. FrancYI obJawo,w. 9bu- rozpoczynają się od dnia wczorajszego, o godzinie i p
y
akI
m był 7-1etlll syn wys
klego urzędlll
a i. ęca
ąc mu obszerne artykuły i zamieszczając 
stro,nne st?S\luk1 me tylko narodow, lecz 7 wieczorem. Illlemlecklego V. Schwalb. W tydzIQń po 
owro?le I Jego 
lOgrafie. W ogóle Mascagni zrobił jako 
takze r.z
dow mogły
y na te.m tylko zJ:skać " I I d? domu p. C: otrzymał urzędowe 
awladomle- I człowle
 nader sympatyczne i korzystne na 
a nadzIeJe utrzymama pokoJu wzmoclllłyby -- Dyrekcy'a c. k. pan
twow
j 
zko- I me, że córka Jego zostab prżedstawlOna do me- I ws

stklch wrażenie swoją naturalnością, skrom- 
się... ly.przemrsIo.weJ ,:e LwowIe. ozn, aJlllla że I dalu "za uratowanie tonącego" i zaszczytną od-, nosclą, prostotą i pelnym wdzięku południo- 

'0 jest główna treść i kwintesencya WPISY 1!czmów l uczemc na oddzIałach: stolar-! znak
 wkrótce otrzyma. i wym temperamentem. 
broszury. W Niemczech broszura ta nie zro- stwa budowlanego i meblowego, snycerstwa i I _ 1'la er z Arnswalde znany posel , . 
bib sZeZe!!óllle g 'o wraienia . , uważa .] '
l .) '
l za tokarstwa, ślusarstwa artystycznego (nauka teo-I k , t Y d . P ruskie g o zmarł d . 

 '
t et y ) h f' t . k k -t d I . I onserwa ywny o sejmu , llla 
jeden z tych objawów} które radeby latwym r, dz

n
, 
 Clars w
 l oron a
s wa, a ej na 19 b. m. w dobrach 
woich w H
lpa,. dozywszy I Sylwan
 organu .gal. To,:. leśnego ze. 
kosr.teIlI pozy
;kać żyez]iwo
e Niemiec, a od la
,teh Iysunku I modelowama za:V0d?weg?, l lat 74. Zmarły był jedną z naJwybltlliejszych 'szyt za wrzesIeń opuścIł prasę I zawiera: O 
prze'z nią drogę do niemieckiego zł'ota. Jak wreSZCIe na nauk f rys
nków dla kobIet 
 męz- i postaci politycznych w sejmie pruskim' by
: ogólnym planie gospodarczym przy urzadzaniu 
zaś wubec uroszlJry t.ej zachowa się prasa czyzn, oraz modelowan
a dla mę
c
.vz
, J.akoteż' konserwatystą w prawdziwem tego słow
 zna- : lasów, napisał E. Chmielewski. - W prz
dedJliu 
franeuska, dptychc7,as nie wiadomo, ale zda- do. sz

:y prze
ysłowej uzupełmająceJ wleczor- czeniu występujl}C zawsze w ob
onie uciemiężo, I walki, 
apiBa.ł .Kazimierz Acht. (Ciąg dalszy).- 
je się, że nie bę,1zie ona zbyt wdzięczną 


c
larY

ć SIę będą od 19 do 30 b. m.. w nych. Znane jest jego stanowisko prawdziwie I Znaczeme. dZIkiego spławu dla lasów górskich, 
anonimowemu Ros:'yaninowi Za jego ekspe- T' t. I y. zkoiy,w nowym gma
hu przy ulrcy konserwatywne, gdy żelazny kaneletz lIsiłując ! odczyt Hlp. Węgrzynowskiego na zgrom gal 
ktor:\cye. 
a la ]
eJ na .plętr
e, w, godZl
ach od 9 .do zdruzgotać narodowość. polską w Prusal'h wy- j Tow.. leśnego. w Krakowie J 892 r. - Sp
awo
 
W SI;. (!nen, koło h,ryza, rozpoczęły 
i.I k
r. edpo

d
le
 I 
d 3 do D popołudmu. stąpił z całym szeregiem ustaw antip(,lskich. zda
Ie z P?sledzeń gal. Tow. leśnego w dniach 
się w niedzielę posiedr,enia kongresu so- au rozp
czll1e. SIę dma 25 b. lU. Zmarły konserwatysta. odląc
ył się wtedy od! 16 I 18 sierpnia 1882 odbytych w Krakowie. 
eyalistycznych gl1lin FraJl
yi. Kongres ten . -.-. I ośw.l
c
nie budynków szkoły' 
wych kolegów fra
cYJnych. I 
walczal mężnie ,- Z. borów. sosnowych. (Z "Ziemianina"). 
prz:'szed.ł wi<,;r, do skutku mimo wszf
lkich 
ęskleJ l. ż
ńskJeJ Im. Konarskiego, odbędzie I stanowczo wszelkie śr
dkl wYJątkowe. i--: WIadomoścI handlowe. - Wiadomośei oso- 
przł':tró
 i zakaz.ów ze str?ny rządu: V! kon: SIę w s
lI 
Imnastycznej szkoły im. Konarskiego . P
asa pol.ska uczCIła .też swego CZ:ISU od- iblste. - Drobne wiadomości. - Korespdndencya. 
gresle bIerze u
zlal 33 gmlll, po najwIększej pr
y ulICY Leona Sapiehy i Szeptyckich. jutro} pow!edmo. to Jego stanowisko, a dzisiaj, gdy j 
czę
ei z połudnIowych departamentów Fran- ł t. J. 15 b. ffi. o godz. 10 przedpołudniem. zamilkły JUż na zawsze te sprawiedli.we usta , -.. 
---
 
, 
,\'ialeła Lwowak." J ma 16 wneśaia. 189;&, 


q 
tJ: 


,,'" 


1 
;>-. 


,\ 
,,

 
;
 " \ 


ludność polska z żalem uczuwać będzie w sej
 
mie pruskim brak tego prawego i szlachetnego 
meża. Zmarły w końcu zupełnie się odłączył 
od frakcyi konserwatywnej i należał w sejmie 
do tak zwanych M dzikich" konserwatywnego 
odcienia. Poseł Mayer z Arnswalde nie miał 

 Izbie ani jednego nieprzyjaciela, gdyż nigdy 
Ule walczył osobistą bronią. Odznaczał się ta- 
kże niezrównanym dowcipem. 


- Wystawa przemysłu budowla- 
nego !la placu i w gmachu Szkoły politechni- 
cznej otwarta codziennie od 10 rano. Wstęp 20 
ct., katalog do nabycia w kasie po cenie 20 et. 
Wieczorem koncert orkiestry wojskowej oświetle- 
nie elektryczne. ' 
-- Nieustająca wystawa zjednoczonego 
Towarzystwa przyjaciół sztuk pięknych, przy 
placu św. Ducha 1. 10, I piętro, otwarta jest 
codziennie od godziny 10 rano do 4 popołudniu. 
Wstęp od osoby kosztuje w niedziel
 15 et. 
w dni powszednie 30 ct. Dla czŁonków wstr.;' 

olny. ' 


Notatki Iit8ra
ko
artystY
Zn8. 


. Repertoar teatralny. W teatrze letnim. 
DZIŚ, we środę, przedstawienia nie ma. - Ju- 
tro, we czwartek, "Koniec Sodomy", sztuka w [) 
aktach Sudermanna w przekładzie Julii Otrern- 
bowej. Trzeci wyst
p pana Romana Żelazow- 
skiego i drugi występ panny Stanisławy Dzi- 
ryttównej. - W piątek, "Musotte" sztuka w 3 
aktach Maupassant'a i Normanda. Drugi występ 
pani Żelazowskiej. 


Przedstawienia polskie w Wiedniu. 
Wiener Abendpost zamieszcza obszerną recen- 
zyę poświęconą polskiemu przedstawieniu w Wie- 
dniu; autor porównywa na wstępie o bQcne przed- 
wienia z występami czeskiej opery, a porównanie 
to wypada ni
stety pod każdym względem 
na naszą mekorzyść; muzykę Moniuszki 
poddaje sprawozdawca bardzo ostrej krytyce 
twierdząc, że obie opery: "Halka" jak: i Stra: 
szny Dwór" są już przestarzałe, brakuje im zu- 
pełnie owego wdzięku, którym przykuwa Sme- 
tana w swojej operze: "Prodana Nevesta u. Również 
ostro gani libretta jako pozbawione interesu. 
Jeszcze ostrzej wyraża si
 pólurzędowy dziennik 
o "Krakowiakach i Góralach", twierdząc, że ko- 
mitet popełnił wielki błąd} wystawiając coś po- 
dob
ego przed wiedeńską publicznością. Wyko- 
leme oper było częściowo dobra, mianowicie p. 

yszuga zi\sluguj
 na wielkie pochwały, obok 
mego odznacza SIę p. Jeromin. Panna Pawli- 
kówna i Szlezygerówna zanadto są VI swoich 
kreacyach prowincyonalne, aby miały prawo 
występować w Wiedniu w pierwszych rolach! 
Pp. Myszkowski i Skalski odznaczają się korzy- 
stnie, komik
 efektowna, choć czasem zbyt dra- 
styczna. OrkIestra trzymala się dobrze pod kie- 
runkiem p. Jareckiego 
Wczoraj Edward Reszke ratował honor 
i dobrą sławę polskich przedstawień. Znakomity 
artyst
 odspiewal kilka. aryj. Telegramy donoszą 
o baJecznem powodzenIU tego niezrównanego 
spiewaka, którego głos i mistrowska metoda bu- 
dziły podziw publiczności. 


Konkurs dramatyczny. Cdonkowie 
komisyi sądzącej w sprawie konkursu dramat- 
cznego, ogłoszonego za pośrednictwem Ku r y 
lU l . 1 ' d yera 
rr arsz., za eCI I yrekcyi teatrów wa rsz k . h 
d t .. aws IC 
o wys a Wlallla tymczasowo sztukę w 4 kt h 
p. t. "Ni\uczycielka". Ze sztuk na konku
s 
:_ 
desłanycb, . podob
o 8 wyróżnia się wybitnie; 
1. 5 tych ośmm sędziowie zalecą dyrekcyi teatrów 
utworów.
		

/DIGCZAS002001_1892_210_0004.djvu

			z ::tzloy są.d.o",,"sj. 


(Malwersacye skarbowe na Bukowinie). 
W Wiedniu rozpoczął się dnia 12 b. m. 
przed trybunałem karnym w Wiedniu pro- 
ces o malwersacye skarbowe na Bukowinie. Do 
rozprawy wezwano 93 świadków. Rozprawa po- 
trwa prawdopodobnie 2-3 tygodni. Oskarżono 
22 urz
dnik:ów niZszego i wyższego stopnia i 
kilku kupców o zbrodnie nadużycia. władzy urzę- 
dowej, oszustwa, sprzeniewierzenia i korupcyi. 
Na ławie oska.rżonych zasiedli: 1. Jan Trzcie- 
niecki, dyrektor zarządu skarbowego i radca 
Dworu w Czerniowcach. 2. Wiktor Spendling, 
inspektor skarbowy w Suczawie. 3. Franciszek 
Prus Kobierski, zarządca w Czerniowcach. 
4. Ignacy Ma.lkowski (zięć Trzcienieckiego), eme- 
rytowany zarządca sprzedaży soli we Lwowie. 
6. Jan Wołosynowicz, komisarz skarbowy. 6. An- 
toni Csala, zarządca ceł z Żuryna. 7. Marceli 
Rawicz Radomyski , asystent urzędu cłowego. 
8. Alojzy Banko, respicyent skarbowy. 9. Bazyli 
Janowicz, respicyent skarbowy. 10. Jan Roga, 
respicyent skarbowy. 11. Wiktor W odnarik (zięć 
Spendlinga), respicyent. 12. Hilary Trabant, star- 
szy stratnik skarbowy. 13. Zenon Hołyński, 
strażnik ska.rbowy. 14. Paweł Tyran, strażnik 
skarbowy. 15. Woli Albrecht, młyna.rz z Sucza- 
wy. 16. Ozyasz Blumenfeld, kupiec. 17. Maier 
Goldstein, mł:ynarz. 18. Lajb Gruder ze Lwowa, 
"Qskompteur". 19. Chaim Hochberg " privatier " . 
20. Mojtesz z Jugron, kupiec. 21 Nuta Rose- 
heck, kupiec. 22. Benjamin Langer, kupiec. 
Z aktu oskarżenia, obejmującego 90 arku- 
szy pisma, wyjmujemy następujące szczegóły: 
Na. wiosn
 roku 1891 posypały się z Bu.- 
kowiny donosy, zarzucające podsądnym rozmaite 
zbrodnie. P. Minister skarbu zalecił przeprowa- 
dzenie śledztwa, którego wynik okazał, że na 
Bukowinie rozwielmożnił się system korupcyi w 
sprawach cłowych i podatkowych, obejmujący 
caly kraj. S
d karny wiedeński wydelegował 
komisyę śledcz
 do prowadzenia na miejscu dal- 
szych dochodzeń. Fakta, przytoczone w oskarże- 
niu, stanowi
 tylko drobną część defraudacyj 
rseczywiście popełnionych; wiele śladów z bie- 
giem la.t si
 zatarło. Twierdzić wszakże można, 
*e Skarb państwa poniósł szkodę na miliony, 
Zyski z malwersacyj dzieliły się między wspól- 
ników. Cała. ludność kraju wiedziała o naduży- 
ciach i oszustwach. 
Następnie opisuje akt oskarZenia poszcze- 
gólne fakta nadużyć, popełnionych przez oskar- 
tonego Trzcienieckiego, podając, że nie gardził 
takte mniejszemi dochodami i chował do kiesze- 
ni pa.uszala kancelaryjne, żeby oszczędzić ut: 
świetle uwolmł urzędników od popołudniowej 
słułby. Zaliczał ci
gle wydatki na meble kan- 
celaryjne, których nie spra.wiał, tak że wreszcie 
urz
dnicy musieli za własne pieniądze kupować 
do biur stoły i krzesła, bo nie było ani na czem 
pisać, ani na czem siedzieć. Jeżeli jednak coś 
kupiono, oska.rżony nie płacił rachunków, tak, 
*e tadna firma. czerniowiecka nie chciała wre- 
szcie dostarczyć potrzeb kancelaryjnych dla skar- 
bu, chyba za. zapłatą z góry. Jedno tylko biuro 
prezydyalne urządzone było z komfortem i prze- 
py'chem, tu bowiem przyjmował Trzcieniecki wi- 
zyty całego szeregu swoich przyjaciółek. Swoją 
droglł u jednej z nich zabrał 6000 d. "do 
przechowania" i nie zwrócił, innej zapłacił na- 
daniem trafiki, słowem i na tem polu objawiał 
zmysł, wysoce praktyczny. 
Również życie domowe inspektora Spen- 
dUnga poddaje akt oskarżenia ostrej krytyce, 
Kobierskiego za.ś nazywa opojem, szulerem, lam- 
partem i t. d. 
Co się tyczy faktów karygodnych, to naj- 
dłutej zatrzymuje się oskarżanie przy przemy- 
tnictwie zboża.. Noc w noc przemycano zboże 
całemi wagonami, tak, że w rowie granicznym 
z rozsypywa.nia ziarna rozrósł się szeroko 
owieJ. 
Fa.ktor Chaim Hochberg przez wiele lat 
był pośrednikiem pomiędzy przemytnikami a u- 
rz
dnikami, pewnego jednak dnia sam doniósł 
wła.dzy o wBzyetkiem Dotychczas niewiadomo, 
co skłoniło go do tego doniesienia. Oprócz 
Hochberga potwierdził powyższe manipulacye 
także kierownik urzędu cłowego" Banczeskul, 
przed spełnieniem samobójstwa. Sledztwo nie 
zdołało wykryć, co mianowicie spowodowało 
Banczaskula do udziału w oszustwach, gdyż 
był to człowiek zamożny i - jak skonstato- 
wano - nietylko dla siebie nie miał żadnych 
z ma.lwersacyj korzyści, ale jeszcze podsądni 
wymuszali od niego pieniądze. 
Odczyta.nie aktu oskarżenia zajęło cały 
pierwszy dzień rozprawy. 


GOSPODARSTWO I HANDEL 


Ze świata tłnansowego. 


Wiedeń, 13 września. 
Wykaz półroczny niemieckiego Towarzy- 
stwa akcyjnego "Laurahiitte" wpłynął na zniż- 
kę różnyoh walorów. Według tego wykazu, To- 
warzystwo zarobiło w zeszłym roku brutto 


3,
26.000 mare
, czyli o 1,176.000 mmeJ ani- ; . Baron Mohren
eim, oświadczył w roz- I urządzające wycieczkę towarzystwo . . 
żelI w poprzedmm roku. Rada nadzorcza za-I mOWIe z pewnym dZIenmkarzem, że list p. 
ki?, s
czególnie zaś nie może być ;:


Ie
 
proponowała odpisy w wysokości 2 milionów " Olemenceau bardzo go ucieszył i że na ta.. JakIChs gwałtach, popełnionych rzekomo z 
marek i dywidendę 4 prc. Spekulacya przeczu- I kowy odpowie. List usuwa nieporozumie- pobudek narodowościowych. . 
wała już dawno ten stan i zrealizowała akcye I nie. które i tak za długo trwało. Ambasa Praga, 14 września. Ozłonek Izby pa- 
"Laura" od tygodnia. Słabe notowa.nia berliń- ! dor cieszy się, iż nieprawdzIwe są pogłoski, ?ó
, książę KamIl Rohan, zmarł w 92 mku 
skie wpłynęły i na naszą giełdę. Kredyty spa- które przedstawiały depo Olemenceau jako zYCIa. 
dły d? 314, w
g. kredyty o 2 zł. (do 35
'50).1 zwolennika przymierza angi.elski?go; z.resz
ą Zadar, 14 września. Sejm krajowy zo- 
JedYnIe kurs rent państwowych trzyma Się do- I byłby mu z tego Mohrenhelm me robIł m- std. odr
czony w myśl swego życzenia, wy- 
skonale. Faworyzowano szczególnie obie złote gdy zarzutu, bo każdy polityk powinien iść powIedzianego dnia 9 b. m. 
renty, z których austryacka podskoczyła o 65 za głosem przekonania. .Parenzo, 
4 września. W Sejmie prze- 
ct. (do 115'85). ____ WO.d
llCZący zgalllł nieparlamentarne wykrzy- 
kI
.lkl. z law. mniejszości podczas przedsta- 
Wle?Ia k
mlsarza rządowego na. pierwszem 
pos
edzen.lU, co dało powód do żywej sprze- 
CZ
I 
omlędzy, frze
odr
iczącYI? a posłem 
SplllcICem. W srod wIelkIego zgIełku w Izbie 
musiał przewo,dniczący dwa razy nakrywać 
głow.ę. . W konc
 w:ybrano. komisyę dla po- 
c
Ylllema odpowledmch zmIan w regulami- 
me Izby. 
Wels, 1
 września. Książę Hermann 
Schaumburg. Llppe doznał nieszczęśliwego 
wypad
u, spadłszy z konia w pobliżu zamku 
Steyer!lI
g'. L
k.arz.e stwierdzili pęknięcie 
CZ
SZ
I 
 zadraslllęcle opony mózgowej. Stan 
kSIęcIa Jest bardzo niebezpieczny. 
Peszt, 14 w,rze
n,ia. Ro?otnik. który 
za
horował. wcz

aJ wsrod. podejrzanych obja- 
wow, ma SIę dZJS znaCZllle lepiej; cierpi 011 
na katar żołądkowy. 
. Budapeszt, 14 września. Oelem ener- 
gICznego zwalczania niebezpieczeństwa cho- 
lery, na propozycyę fizykatu stolicy, zarzą- 
dzo
o paleme wszelkich przesyłek z okolic 

awledzonyc,
 z
razą, 
 to bez. względu na 
Ich zawartosc l wartosć. OdbIorcy takich 
przesyłek nie mają żadnego prawa do od- 
szkodowania. 
Hamburg, 14 września. Wczoraj za- 
chorowało na cholerę 333 osób, zmarło 142. 
P?g
os
a o wybuchu cholery w tutejszych 
wlęzlen
ach okazała się nieprawdziwą. 

lVorno, 14. września. Wczoraj przed 
połudlllem odbył SIę pogrzeb Oialdiniego w 
sposób uroczysty. 
Genua, 14 września. Królestwo w to- 

arzystwie. książąt domu królewskiego, udali 
SIę wczoraj po południu na pokład okretu 
"Form.i
able". na św!etny festyn, na którym 
zaba
I
1 dW.le go
zInr 
puszczając okręt 
wyr
zIh admIrałoWI ;RI
Ullle: żywe podzięko- 
wame, oraz z.apewlllellle, ze zachowają na 
zawsze .w przYJemnem wspomnieniu spędzone 
tu chwIle. 

r
ksela, 14 września. Zgromadzenie 
robotmkow, odbyte w domu robotników ka- 
tolickich,. przyjęło porządek dzienny, w któ- 
rym na.plętnowano zachowanie się 11'rancu- 
zó
 we F
ancyi pół
ocnej wobec Belgów i 
zaządano lllt
rweł.łcYI rządu ?elgijskiego. 
'Y e WSI Malx-devant-MIl.ton zaszło kil- 
._
 kan aŚCIe wypadków zasłabnięcia na cholerę' 
trzy osoby zmarły. ' 
Paryż, 14 września. Wczoraj zacooro. 
wało w Paryżu 45 osób na cholerę, zmarło 
__________.__ 26. W Hawrze zachorowało 10, zmarło 8. 
. . Nowy J.ork, 14 września. Wzburzone 

ięciokośCloly, 14 wrześma. Podczas I tłumy ludnośCI zebrały się w porcie ażeby 
wczoraJszyc.h manewrów dywizyjnych, nawet pr
eszkodzić wylądowaniu podr6żnych z za- 
artyl.erya uzywała prochu bezdymnego z fa- ra
onego cholerą parowca. Podróżni ci mieli 
?rykI .prz?s?,burs
iej. Dym.u. też nie dostrze- wyl
dować w Jj'reisland, gdzie dla nich za- 
zono l w:
rod naJgw
łto
meJszego ognia.. kupiono osobny hotel. .Sąd wyższy wydał je- 
N 
)). Pan. zWIedzIł popołudniu kIlka I dnak zakaz wylądowama. 
budynkow publIcznych, wszędzie entuzya- 
stycznie witany przez ludność. I Wiedeń, 14 września J R92 I!:odzina. 10 
. Pięcio
o
ci
ly, 14września: Po obie- miJllit 35 AKGY" kredytowe 312'85 Akcye kolei 
dZle odbył SIę WIeczorem wspamały koro- I pańSłWi)Wej 295 65 A k t t' ' 18 
wód z pochodniami. Najj Pan w towarz _!, . u.. . 
 
 cy' e . y oIllowe 1'75 1 
stwie prezesa, r.ninistró.w .hr. SzaparY'eg
, I ' 
:}gl(ht'
,Bi.r
a
k].e lD1'2::>,fJolOnbank 242 50 l{". 
którego . uI
yslrne .do SIebIe. zap
osik, przy- I:' Karol.. 
JllQwlka. .,' ,Południ/Iwa 9750, 
glądał s
ę IrnponuJąc
mu widowIsku z. bal- I Renta papIerowu ",',. 5-pre. galk hipoti'!':/,IIt\ 

o
u, wlt
ny pełni
I z
I.'ału okrzykami 30- 1 obliga
ye Banku il.. "rajów koronnych _'" 
YSlęcznyc r,zesz n no
c
.. li8ty z1J,:	
			

/DIGCZAS002001_1892_210_0005.djvu

			fi 


M- JONASZ , Kurs przygotowawczy do egzami- RUCH POCIĄGOW KOLEJOWYCH. 
110m banko'!fl i k:lnt
H' wymIan}'; nu j
dnoro
z,ny?h ? k c
ot l n 8 ik 9 
w rozpoczy- wainy od dniA 1. Maj" 1892 r. według :r.egarujlwowskiego. 
we LWOWIe, ul. JagIellońska 3 I na. SIę 
 pazdZlerm a . ,'ol. Informa- be 'bO bO bO ' 
kn.puJe i sprzedaje wszystkIe efekta i cYJ udzłela, od 6-7 WIeczorem przy I L h d 1 .
g. l t

 I '
'.Q I .
.Q I .
.Q 1 

 I I 

 I itI m I 
,.Q I 
.Q I 
;::f; 
monet y p o n aj dokladnie J sz y m kursI e ulic y Piekarskie J ' nr. 8 Ła bowskl ' )0 wowapr1.Yc o zą: ,,"5 8.. it
 "5 
 "5 
 g 
 
.: Ze Lwowa odchodzą: I'g 
. 'g'
 .
 
, 'g 
 'g 
 I'
 
, , 'I '. , "": '''' 
 , 
 
 S. .I
 - "" g,1 
 o I 
 o 
 o I "" 
" dz
en,nym. ł ..-'e"'_'M'_"

.____'__
 
.. -- - Z Krakowa . '. . ; 6012'501 9'011 6'.t6 9'321 - Do Krakowa. . . . 10'U 3'0711)'26 11'01 7'1)6'.- 

lece
la z pro,wI,!-e
l wykonyw
 niezwlo
zn!e I Przyjechali do Lwowa Z Muszyny-KrynICY VIa I l l Do MU9zyny-Krynicy via 
tlez dolrczema prowlzYl l poleca 8lę 8zezegoJme 
 ., . Tarnów . . . . '-, 9'01 - - Tarnów . . . . . - / - - 7'1)6 

wietnY!ll urzęrt?lll depozytuwym na prowincyi do! dnIa 14 WrZe81l1a 1892 Z Podwołocz, i Brodów - Do PodwQłQoz. i Brodów 
iak naji'
ftellJieJ8zego przeprow.adzania w.8zelk!ch I Hotel Żorza. (na dworz
c .główn
) - 2'57 9'40 7'21 - (z dworca głó
nego) 2'58 - 9'4110'261 _ _ 
transakc)j w zakres bankowy l wekBbr
kl wenu- i PP. A. Cielecki z Porchowy, P. Tyszkow8ki z Z Podwołocz. l Brodow I Do PodwołocZ.l Brodów 
dząeych. 179 ! Rybotyez, K. Skawiński z Parehacza, M Komarni (nad
orzecPodzamcze) -: 2'45 9'17 6'1)1) (z Podzamcza). . . 3'10 10'0210'1)2 
G/ówna reprezentacya dla Salicyl naJwiększego! eki z Jaroshwh, J. Obertyflski z Odno wa, K. Z S
czawy . " , 10,09 - 7'56 1 1'42 7'00 Do Suc.zawy . .' '.' 6'36 9'56 3'2210'1)6 
I nalbogatszego w świecie Towarzystwa ubezpleoz6ń! Trzciński z Tarnopola, K Landesmanll z Pragi Z Z K R llłlpo
ungu . , . 1009; -- 7'56 - Do Huslatyna VIa Hahcz 6'36 3'22 - 
na 1yole "The Mutual". Rok założenia /842. j l W k . . a.dow
ec . . . . 10'09 - 7'56 - 7'06 DQ Slobody rungurskiej 6'36 9'56 3'2210'1)6 
--- -,---- '-----;--.--..-..- I Hote arszaws 1. Z mlbok
.. . , , , 10'09 - 7'06 Do Nowosielicv, . . 6'36 9 - 10'1) 
Przez caly rok otwarty . , PP. R. Woloszyński z Jasb, K. Modl")sie- Z 
owQslelicy . '.: - - i561 7'06 Do Hliboki .'. . . 6'36 9:

 6 
koncesyonpwany Zakład wodoleczniczy i \',ic
 z Kałllsz
, M. KOl'll,ecki ze Zbayaia, B. Zadu- Z Slob
dy run
urski
J 10:09 - 11-42 7'00 Do R
dowiec, . . . 6'36 9'56 - 10'1)6 
MarJówka (p oczta Lwów). 825! rOWlC
 
e St
IllSłaWQ
I', Z. Zadurowlc.z z Kołumyi, Z Huslatyna, v
a Halicz 10 09.. ' I 1'42 Do Klillpolungu. . . 6'36 3'22 
" , K ' j ' W. KraJewskl 'l. Brodow, S. KonopackI z Wełdzirz.. Z Nowego Sącza, Chy- I Do StrYJa, Chyrowa No- 
Szese 
ow..ch . mu
'owanych budynkow. apliClt A, Pytlieek i J Jahutka z Wiednia. : rowa, Stanisbwowa i ' wego Sącza i Sudhy 
(Msze sw. COdl.lenllle). Urządzenia w
orowe. Ku i Stryja. . . . . . 9'16 2'35 Do Stry:' a i Stanisławowa 
chuia we własnym zarządzie. Pobyt l kuracya za- , W t i M Z Suchy Nowego Sącza Do StrJ'a ;r aw . 
el.ąlVszy od zł. 25 tygodniowo Lekarz przebywający ys awy uzea. Chyrow
 Stanisbwo: MunklJz
 J Mt
znego, 
stale w zakładzie. Połączenie z siecią telefoni- Muzeum przemysłowe w 
atu8zu cod7,iellnie od go' wa i St;yja. . . . H'16 i Pesz
' s olcza 6'16' 
czną miasta Lwowa. Omnibus do. L
owa w godzi- dziBY 9..1 pr
ed 
 od g;. 3-6 po ,Poludlłiu Z Chyrowa, StanisławQ- Do Belz
a' i Sok l' . 7'U 
nach 8 1 /11 
au?, :4'/11 po poł. i 7. Wleczor; ze Lw.owa Wstęp: w 'p0Il!edzuLl'ek 00 ct., IV lUnIJ dni€ wa i Stryja. . . . l'U Do SQkala i Ra a a r
. - 9'51 
1J,lae HaheKI) w godzinach llB/, przed połudlllem, 20 et. W niedzielę otwarte od g, 10-1 przed ZPesztu Miskolcza Mun- skiej wy , 
4 po pol. i 8. wieczór - Wszelkich?liższych in- poludn. wstęp wolny. kaeza ' Ławoczn
gQ i u . . .. G 
 " d" .... -.736 
c "rrr: acyj eo 
? }1omi,esl.kań i t. 
. udzIela Z
rzltd. Muzeurr
 Z.akbdu uarodowe
o im, Ossolińskich od Stryj
. . . . . . . 9'16 I I'U rę nocn
 
l g
dz. °6 z

czÓl"t,j:5

9 g;::,1Ill hczbaml, oznacz&Ją po 
t. all I Bertemlhan BraJer, Dr. Wiktor Legeżynskl, godzJllY 10-1 przed l od 3-5 PQ połudnh Z Sokala i Be1zca.. I I I _ 4'48 Cz.. kolejowy (średnio europejski) różni się od czasu lwowskie 
wlaścicjel zakładu, lekarz kierujący. we wtorek i piątek. Wstęp wojny, Z Sokala i Rawy ruskiej __ __ I ' 
 8 'R . 2 go ° 35 .mmut, t, z,. gdy zegar .we Lwowie wskazuje godz. I
 
w poludUJB, zegar koleJowy wsk"""je godz. 11'25 przed pOludniem Cllllit lwowskiej lzbybandlowej i DrzemYSł ow
, - 


: '
ów. dnia 14 września 1892. 


płacą ządają 
walutą austr. 
Ur. ct. zlr. ct. 
214 - t17- 
241 50 244 50 
336 -- 3iO- 
215 - 


L Akeye za sztukę. 
KoL g. Kar, Lud. po 200 zł. m. k. 
Kol. lwow.-czer.-jas, po 200 zł. \fa. 
!bnlru hip, galic, po :.JOO zI. wa. 
R.mku kred. gal. po 200 zł. Wiło. 

. List. ZBst. za 100 zł. 
Banku bipot. fipr. wa. los. w 40 1. 
n n 5 pr, w. a. . 
wylosowalne z 10 pr. premIą 
Banku hipvt. 4 1 /.pr. los. w 50 l. 


anku kraj. 4'/
pr. wa. los. w 511. 
'l'O'l'f. kred, galic. ziem. 4pr, wa. 
 
1. emis. 
 
l'ow, kred. gal. ziem. 4 pr. w. a. .: 
los, w 41'/11 lat . '.
 
4 1 / 11 pr, wa. los. 52 l. ,Q 
4 pl'. wa. los. w 56 L j1! 
II. Listy dłużne. za 
OO .zł. , 
 
\:lal. zakł. kred. włQ8, w likWIdacYl .... 
(daw. 6 pr.) 3 pr. w. a, . . :g 
(daw. 5 pr.) 2 1 /11 pr. w.a. . ,,;;:, 
Ogól. roI. kred. Zakład dla G, i B. 
w likw. 6 pr, wa. los. w Hi lat 
.t. Obligi za 100 zł. 
Indemniz. gal. 5 pr. m. k, 
Halie. funduszu propin. 4, pr. wa. 
PukQw. fund. propin. 5 pr. wa. 
Ul/lig. komunalne Ba.nku krajo- 
wego 5 pr. w. a. 1. cm. . 
KOI1Junalne Banku kraj. 5"/ 0 II, em, 
i'azyezki kr. 6 Pl'. wa. . . , 
ł'olyczki kro 4 1 /. pr. wa. 
n ",,4 "no' 
1). Losy miasta Krakowa. . 
. . Stanisławow3 
6. Monety. 
Dukat cesarski . . . 

\ł'0leQndQr. . ' , 
t-ółimperyał ' . . . 
Rubel rossyjski srebrny 
. papierowy 
O O marek niemieckich . 


100 85 101 55 
107 60 108 31) 
98 15 98 8f 
98 ;;0 99 20 
96 30 97 - 
94 70 95 40 
99 50 100 20 
94 - 94 10 


52 50 


55 50 


50 - 


104 50 105 20 
94 10 94 80 
101::;0 102- 


101 -- 
103 r;o 
97 60 
91 30 
2t 75 
29 50 


101 70 
98 ao 
92 - 
2ł 75 
32 50 


5 74 
9 66 


5 64 
9 46 
9 6J 
l 23 1 31! 
l 19"/11 l :n '/11 
58 4(J 59.- 


Kurs giełdy wic(leflskiej. 
Dnia 12 września 18U
. 


płaoą żądają 


Dług państwa. 
Jednolity dług państwa w banknot. 
maj-listopad . . . . . . . 
luty-sierpień . . . . . . . , 
Jednolity dług państwa w srebrze 
styczeń-lipiec. . . . . . . . . 96.4.0 96.60 
kwiecień-październik .,. - . 96.45 96.65 
Losy z roku 1854 PQ 250 zlr. m. k. 4 pr, 14n.25 141.2:) 
1860 po 500 z!r. w. a. 5 pr. 139.80 140.2" 
1860 po 100 złr, 5 pr. . . 151.-- lfi
.- 
1864 po 100 złr. .. . 185.50 [85.50 
n n 1864 po 50 złr. . 1840.75 185.75 
Renty Com. PQ 42 litr. austr , " . - -, -- 
Listy zast. domen. państw, po 120 
zł. 5 pr. , , , , . . . . . . lii2 2:; 15:':\,2£) 
Austr. renta zł, wolna od podat. 4 pr. 115.85 116.05 
Renta papii1rowa 5 pr. z r. 1881 , ,100.400 100.60 


96.75 96.95 
96.75 96.95 


2. Obligacye indem. 5 pr. (r.a zł- m. k.) 


Bukowiny 
Galicyi . 
Nizszej Austryi . 
Siedmiogrodu . . . . , 
Węgier za 100 11. wa, 4 pr. 


. 104,(:0 105,00 
. 10
.75 10\75 
. 10
).75 


plap'ł żądai
 
Tow. kol. zel. ,Państw. po 200 zł. w sr. 29450 295.- 
Połud, kol. panstw. PQ 200 zł. w. a, . 96 - 97.- 
I. kol. węg. gal. a 200 zł. w srebrze . W9.50 200.,. 


.t. Listy zastawne losowane. 
Ogólny-rolniczQ lrredytQWY Zak1ad dla 
Galicyi i Bukowiny w 15 l. 6 pr. 
Powsl.. austr.' zak, kr, ziem. 4 1 /11 pr. 
w dQcie w 50 l. . . , . . , ,100,25 101.2<> 
n n. n premiQwe po 3 pr. 111.9;) 11260 
Gal. ZaIr. kro ZIelU, krak, los. w 181. 6 pr. _,_ _._ 
" " w 20 l. 7 pr. _ _ _._ 
n n ,," " w 36 1. 6 pr. 101.10 102.10 
Gal. Tow. kred. w, a. po 4. pr. . . . 96,- _._ 
n " n n p04pr.w411.wyl. 94.- 95.- 
n " " " po 4'/11 pr. w 
52 latach zwrQtne . . . '. 99.50 100.60 
Banku krajQweg04 1 ljl pr. wa.los. w 51'ijll: 98.50 99.- 
Obligi komunalne Banku krajowego 
5 pr. w, a, I. emisyi , . . , . 
Gal. banku hip, 5 pr. w 40 L wy!. 
Banh aust. węg. 4 1 /. pr. . . , 
Wę
. Tow, ziem. akc. po 1) pr. , . 
.. Zakt kro ziem. po 5'/. pr. 


. 100.85 101.30 
, 100.50 101.- 
. 101.50 102.- 
, 101.75 10?.25 


a. Obligacye z prawem pierwszeństwa (za 100 zł,) 
Kolej Albrechta a 300 zI. 5 pr, a. w. 
Tow. kol. żel. Preszów-'rarnów (w, ex.) 
a 300 zł. 5 pr. w srebrze . . . . 
Kolej półnoona PQ 100 zł. em 18864°/0 99. -- :J9.60 
n " po 100 zł. " 1887" 99.- 99.70 
Kol. gaL Kar. Lud. emisya z r. 1881 
po 300 zł. 4' I
 pr.. , . . , . , 
detto (Jarosław-Sokal) . . 
Kol: iJal. I,wów-Czern-Jas. emisya a :300 
1/, 4. ]Jr. w srebrze z r. 1884.. 85.-' 8b.- 
, z r. 1884., 93.:15 94.35 
z r. 1866, , 
z r. 18'72. . 
Węg. gal. kol. 0\ 200 d, 5 pr. w SI'. ,102.65 103,61> 
6. Losy. 
Inst, kr, dla han. i Pl'. po 100 zł. wa. 181.75 190.75 
Clarego po 40 zł. m. k., . . . . . 54.- 54.50 
'rQw. żegl. par. na Dunaju pa 100 zł. m k. 126,- 127.- 
Keglewicha po 10 zł. m. k, . . . . --.'- -.- 


6'16 10'21 H1 1 
- 10'21 NI 


p
a
ą ź
daj
 
23,25 1!3.7:, 
22.-- 2280 
5..-- 51;-, 
55 - $[, 51) 
]7.40 1790 
1J.7f) 12- 


LOBY miasta Krakowa po 20 zl. w a. 
Pożyczka miasta Lublany po 20 zł. 
P}
yozka miasta Budy pa 40 zł. \f. a.. 
.fiego PQ 40 zł. m. k. , . . . . 
()zerwon, krzyża aust. Tow. PQ 10 hl. , 
n n węg." PQ 6 zł. . 
Fundacya szpitala Arcyks. Rudolfa 
po 10 zł. W. a, . . . . . . . . 2ł.75 25 25 
Salm.a po 40 zł. m. k. . . , . . . 62,25 63- 
St. Genois PQ 40 zł. m. k. .... 62,50 63 1i0 
Pożycz. m, Stanisławowa (p.o 20 zł. wa.) 30.- 8i,- 
PQżycz. Tryestu po 100 zł. m. k. . 130.- 134.- 
n n PQ 50 zł. w. a. ,63.75 6425 
Waldsteina PQ 20 zł. m. k. .. . 37.))0 t9.-- 
Windischgratza PQ 20 zł. m. k.. . 58.- 62- 


7. Weksle (za 3 wi.iąoe) 
Augsburg na 100 w. p. n.. . . 
Berlin za 100 marek w. p, n. . 
Frankfurt za 100 marek w. p, n, 
Hamburg za 190 marek w, p. n. 
Londyn za £1, szt., . . . 119 '/5 t
(i O.; 
Pa.ryż za 100 fr. . . . . , . ,4,7.55. - ł7,62.1; 


Kur II 
Dukat cesarski men. 
n palnej wagi 
KorQn:\ . . . , . 
20-frankówka . , . 
Rossyjski półimpery
 
Talar związkowy . . 
SrebrQ, . . , . . 


I ł u t .. 
5.69- 6.71.- 
Ei.68,- 5.70.;..,. 


9.51. - 9.52,[, 


-.-
- -.-.- 


-.-
- -.-.---.. 


. -.-.- -.-
"'" 


. \14.- %.- 


3. Akcye. 
Bank Anglo aust. 200 zł. emit. zł.. . Hi1.75 152.25 
Ingt. kred.. dla. handlu po 160 zł. . . 314.25 314,.75 
Nizno-austr. tow. eskQmt. po 500 zł". , (HO.- 638.- 
GaL banku bip. po 200 zł. . . . . 338.- --.-- 
Gal. banku d. han. i prz. a zł. 200 wp1.40pr. -,-'-.- 
Gal. zakł. kred, ziem. a 200 zł.. , . -.
 -.-- 
Bank dla krajów koronnych a 200 zł. 215.- 219.- 
Bank austro-węgierski a 600 zł. . 9!:15.- 997.- 
Kol. Albrechta a 200 zł. w srehrze . 92 50 93,25 
Austr. Tow. żegl. par. dun. po 500 zł. mk 331,- 335. 
KoL Cesarz. Elżbiety PQ 200 zł. mk. . -.- -.- 
KQl. Rzeszów. Tarn. (w. a.) a 200 zł. .-,- --.-- 
Półnoona kolej po 1000 zł. m. k. . 2812 50 2R
2.50 
KQI. Kar. Ludw, PQ 200 zł. m. k. . . 21;1,50 216.- 
Lwów-Czern. kQI. I. po 200 zł. :1" w. . 243.7Ei 244 25 


Z IWOWSk

eH
Jw


wi!deDl

YSłOWrj. 
zl. lit. 


Jednolity dług państw
 w banknQt
(!h 
" n "w srebrze . 
Renta w złocie . . . . . , . 
5 pr. Austr. renta m
rcowa, . . . : 
Akcye banku austro-węgier,. . . . . 
" n kredytowego wielłiJńukiego 
LQndyn , . , . . . ' 
Napoleondor . . . . 
Dukat eesarski men. , 
100 marek niemieckich 


... ;.. .': :
 
- =reI. 
 


--=r .. 
 
 .. ..
' 
'. 


.- 
" 
'I 


Licytacye. 
q. (\222 (5438 3--.3) 
lI.. K. GI:!A'1\ II oR"k,.OEhJlł R'1\ P.\lt"k O&Hd
O- :Z80 
AORi\RI€, L/JO E", Jrki\H CTRJrZeĆ w. tUB. !'e
iBtratnn
, 
d . . ," . ' \'? ' . , ' urlltorem wlerzycleh ustllnowlouy je:!t 
o .rąk komlsYl lICytacyjnej Z'lOZYC SH,: p. .Jaeek Zyuorski w Hudkacb. .' 
maJąc.ych , . '/, . c. k. Sądu powiatowego 
Oenę wywolania sprzedac SIę ma- RudkI, dnia 8 sierpnia 1892. 
j	
			

/DIGCZAS002001_1892_210_0006.djvu

			6 
(5440 2-3) L. 36162 (5<\26 2--,3) 
Obwieszczenie licytacyi W c. k. 
u1 
h 
.::ł 
...... 
"" 
'<:I 
o 
bJJG'oi 
"dO':> 
o
 

 .e 
-..... 
r;...;1 
S et> 

n
 
.... 
 
P-i 
00 


 

.
 

.::ł 
;;'<:1 
.!4 
DO 


Cieszanów 


7 


1770 75 


Jarosła w 


8 


233 77 


Mościska 


9 


185 66 


Ra.dymno 


10 


Dubiecko 


50 


11 


J4 05 


.
 
<:;> 
.!4 
et> 
.... 
h 
,q 


Niemir6w 


12 


63 


Oleszyce 


13 


',-" 
et> 

 
o 
-+" 
.e 
-- .
 
o 
P< 


Przemyśl 


4225 


14 


Rawa ruska 


.!4 


282 


15 1 
16 1 


Sieniawa 


210 


Uhn6w 


35 


!;:: 


<:3  


U waga 


Zauważa SIę, ie okręgi dzierżawne 
dla podatku konsuJllcyjnego od mięsa 
a to Przemyśl miasto z przedmieściami 
do 1 szej zaś .Jarosław miasto z przed- 
mieściami do II. klasy taryfowej, reszta 
okr
gów dzierżawnych i do tychże przy- 
llłLleżne miejscowości do III klasy na- 
leżą. - 
Dalej zauważa się, że dzierżawca 
wzg:Lędnie spółka ugodowa są obowią- 
zani na żadanie Wydziału krajowego 
we Lwow() pobierać dodatek krajowy 
ot! podatku spożywczego od wina mosz- 
czu i zacieru winnego tudzież moszczu 
owocowego; jak długo ten dodatek kra- 
jowy istnieć będzie i za prawo poboru 
tego dodatku krajowego uiszczać 30% 

zynsz'l dzierżawnego względnie ryczał- 
tu ugodowego który za prawo poboru 
samego podatku um6wiony został, dalej 
że zmiana tego dodatku krajowego ma 
mieć tem sam skutek co zmiana taryfy 
podatku SP,)żywczego. - 


C. k. powiatowa Dyrekc-ya skarbu 
Przemyśl, dnia 5 września 1892. 


L. 3130 (5412 2- 3) że' 
'
pTe;;;;Y;-- terminie 
eaI;;o

ty Ik;' za 
W tut. sądzie odb
dzie się o godzinie lub wyżej ceny szacunkowe] na drugim zaś 
10 rano dnia 11 października 1892 powyżej terminie gdyby cena szacunkow
 osiągniętą 
ceny szacunkowej, zaś dnia 11 listopada być nie mogła i niżej takowe] sprzedaną 
1892 nawet poniżej takowej, licytacya real- zostanie. 
ności l. 56, 57, według wyk. hip. 744, 964, Cena sZ!l(mnkowa i wywołania wynosi 
970, 972, 1010 gminy Kozowa objętej Maryi 4938 zł. 56 zł. 
Kra.marczuk z domu Maruszczak, Izaka Blil- Poręczna zaś kwota 493 .Ił. 85 ct. 
menfelda, Markusa Bleicha, Rryńka Koło- Reszta warunk6w przetargu, wyciąg 
dzieja, Gedalego Dur, Chai DUr własnej na hipoteczny i akt oszacowrauia są do przej. 
rzecz galicyjskiego Zakładu kredyt. ziems. rzenia w registraturze. 
w likwidacyi we Lwowie pto 1400 zł. zpn. Kuratora p6źniejszych wierzycieli hi po- 
Cena wywołania 5700 z[. tecznych i tych kt6rymby !Jch wala przetar- 
Wadyum 570 zł. gowa doręczona być nie mogła ustanowio 
Resztę warunk6w, akt oszacowania i nym jest w osobie ck. not p. J6zef Zl1bek 
wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tus. re- z Mielnicy. 
gistraturze. C. k. Sąd powiatowy. 
Dla nieznanych wierzycieli hipotecznych Mielnica, 31 grudnia 1891. 
ustanawia si
 kuratorem p. Franciszka So. 
bola z Kozowy. 
C. k. Sąd powiatowy. 
Kozowa, 15 czerwca 1892. 


Aviso. 
Am 10 October 1892 11 Uhr Vo:rnit- 
L. 4328 --
- (5459 2-3) tag findet bei der Intendanz des k. md k 
C. k. Sąd powiatowy w SIemieniu za- 10 Corps in Przemyśl (Mickiewicz - St rasse 
wiadamia, iż ceJeml zaspokojenia wierzy tel- Nr. 112). die schriftlichn Offertver
andung 
ności Joanny Wrrber od Wojciecha Wiewi6- wegen SlCherstellung folgender Lelstu :lgen 
ry w sumie 34 zł. zpn. odbędzie się w dniach statt und zw:a
: 
30 września i 31 października 1892 o godz. . a) RemI
ung un
 Au
.besseru
{,' der 
10 przed południem w budynku uJidowym! 
plt
ls. un
 Klanken-I
elbeswasc
e fur das 
egzekucyjna publiczna sprzedaż realności pod I yarnJsonss}Htal. Nr. 3 J
 PrzemysI und das 
nr. 46 w Pewli ślemieńskiej POłożoDlJj, wyk. I Truppensplt.al lU Sambor,... . 
hip. 121 w 126/.2016 częściach 1. 125 w pO-', b
. L.Ieferun.? der arztlIchen u
ld S
l- 
łowie, 1. 127 w 1/4 części, L 128 w 1/8 i talsbedurfmsse fu
 das Truppenspltal 1Il 
części tejże gminy objętej Maryanny Wie- Sambor und 
anok, , . .. 
wi6rowej własnej. ! r c) Ras
eren. und Haarschnelden fur 
Cena wywołania 430 zł. I das rrupenspltal lU Sambor und Sanok; 
Wadyum 43 \!ił. d) A
n
hme der ilnb
'auc
baren, ,Sor- 
. 
eszta warunk6w licyt
cyjnych i wy. I ten, 
a.nn. Llef.erun g von EIS fur das {rup- 
Cląg hIpoteczny leża do przeJrzenia w regi. , pensplt8 d. aw. })ubincko, dnia 24 maja 1892. 
'\Vy(;iąg hipoteezny, protok6ł oszacowa-_'_______ 
nia sprzedać się JiJająeeg-o !'iala hipc, tudzież L. 177
5 (5451 2 d -:1) 
reszta warunków I icytacyjnych, mogą być Vi C. k. Sąd powia,towy miej"ko-d!'legow. 
registraturze sądO\,rej przejrzane. w 'J'arnowie podaje do wiadomości, ze w ce- 
Nowy Sącz, 30 Czerwl:a 1892. 111 znieRienia w sp6lnej własności realności 
whl. 51 i 202 ks. gr. gm. kat. Krzyż obj
- 
tych do Felicyu.na Jordana Stojowskiego i 


L 8052 (5389 2-3) 
C. k. Sąd powiatowy w Mielnicy ogła- 
Sila, że w celu wydobycia kwoty 300 zŁ. z 
pn. odbędzie się na rzecz Feigi Steinholz 
prawonabywczyni Chaji Beili Menczer cesyo- 
naryuszki Julji Poprockiej przymusowa sprze- 
daż w drodze przetargn publicznego realnoś- 
r.i dłużnika tj. nieobjętej masy spadkowej 
lcka Menczera własnej w Mielnicy położonej 
ci
ło hi pot. wyk. hip. 1. 445 ks. gr. gm. 

lelnica objętej stanowiącej, a składającej 
S((
 z parc. bud. 1. 42, 65 i 508 z domem 
mieszkalnym na parc. bad. 65 tudzież z do- 
mem mieszkalnym stajnią i wozownią 
na p
rc. bndowl. 508 się znajdującymi 
a daleJ z ogrodu czyli parc. grt. 1. 336 i 337 
w dniu 11 października 1892 i w dniu 11 
listopada 1892 każdym razem o godz. 11 
przed połuaniem w gmachu sp'dowym z tem, 


'Heleny Winkle1'6wny po połowie naJeżąeydj 
dozwoloną zostn.fn sprzE'da,'i. t.ydl'i.e J't)aln()
ci 
Sprzi
d'l'i, odhędzie się prze7. li('.yhtl
yę 
puhlicziH
 w sądzie tllf;RjSZ'y1U w t!w\)I:h t.-
r, 
mi nacji a to: dUla 11 października i II li, 
stopada 1892 każdym ra7.em o godz. ] O 
przl.d południem. 
Cenę wywo,tania stanowić hędzie war" 
tOŃó szacunkowa 9861 zt 75 et. poniżej 
której w terminie pierwszym realności te 
sprzed:1.ne nie 
ostaną. 
W drugim terminie nastąpi sprzedai i 
niżej ceny szacunkowej, jednakie nie lliżf.'j 
sumy wszystkich a.tugów hipotecznych, a 
gdyby takowe kwotę 8000 7.ł. nie wynosił,v 
nie niiej wartości 8000 zł. 
Wadyum przy lieytacyi złM.yć się lUa- 
jąee wynosi 900 zt 
Reszt
 warunk6w, wyeiągi hipoteozn
 i 
akt szaeunkowy pr7.ejrzee /Doina w registra- 
turze, 
Tarnów, 29 li pca J t)92. 


L. 1954 (5392 2-,3) 
C, k. Sąd powiatowy w 'rremhow li 
przeprowadzi na rzecz powiatowej kasy osz' 
czędnośl'i w 'l'remhowli o zapłal'enie 43 7..f. 
] 3 ct. zpn. publiczny przymusowy przt,targ- 
6/50 fizyczn i e niewydziel onych części real- 
ności obj
tej wyk. hip. 32 ks. gr. gm. kat 
TrembowJa dłużnika Abmham/t Bundy WhL- 
snych na dniu 11 października 1892 i 15 
listopada 1892 zawsze o 10 godzinie n! uo. 
Cena wywołania wynosi 63 zł. 40 et. 
W adyum 6 lł. 40 et. 
Wyci/łg tabnlarny, akt ocenienia i re- 
sztę warunk6w można przejrzeć w reg i 
tra- 
turze. 
Kuratorem dla niewiadomych wi (
rzy- 
cieli ustanowiono adw. dr. BJausteina w 
'l'rembowli. 
'J1rembowla, 28 czerWClL 1892. 


L. 6337 


(5442 :) -3) 


"j'" 


'- 


t 


L. 6136. (5253 3--1)) 
Dllla 17 października 18973 i dnilt 19 
list?p
da 189.2 o godzinie 10 '[, rana odby- 
wac SI
 będzIe w tut. ck. sądzie egzekucyj- 
na sprzedaż całej realności pod lk. 78 wSie- 
niawi
 P?łoionej obję
ej l w h. 173 ks. gr, 
gm. SleDJaWa spadkoblerc6w Jędrzeja Sl\e' 
wczyka: Maryanny, Stanisława, Katarzyny, 
Wincentego,. Wiktoryi, Antoniego Szewczy. 
k6w własneJ. 
. Cena wywołania 855 zł. 
WadYl1I1l 85 zł. 
Kurv.1.or niewiadomych ad w. dr. Kozll\- 
cki w Nowymtargu. 
Akt oszacowania, wyeiągi hipotecz]l(>, i 
warunki licytacyjne przejrzpć moilllL w tut. 
sąd registraturze. 
C. k. Sąd powiatowy. 
Nowy targ, dni[L l
 sierpnia 18!J2. 


, 
, " 
" 


I 
I 


L. 5187 (5306 1) ,H) 
W sprawie egzekucyjnej kasy PO'i;YC7.- 
kowej funduszu zapomogi dIn Rzemieślników 
w Podgórzu przeciw Hipolitowi Laptasiowi i 
wspóln. odoęd
ie Hi(
 w tu t, sąd7.ie w dwóch 
tprrninach to jest dnia 10 p/tidziernika ISfJ2 
i dnia 11 listopadlt 1892 zawsze o gOih lO 
przed południem przymnsowlL sprz()(I'aż 15/50 
c1.ęści realności pod Iwh.IH7 w Podv,ól'zu 
położonej. . 
Cena szaeullkowa wynosi (JOG 7.1'. 21 
d. wa. 
WadYll/D 6G zł. aw- 
Wnrlluki li(
ytacyjllR można przejnt'ć w 
sąd7.ie. 
Knmtorem . lliewiadomydl wierz,\t:ieli 
jest adw. dr. PeJper. 
C. k. Sąd powiatowy. 
Podg6rr.e, dnia 15 czerwea 1892,
		

/DIGCZAS002001_1892_210_0007.djvu

			M. 5592 (5436 3-3) Dahoman, Braun, 10 Jahre alt, L.2841 (5454 1-3) 
C. k. Sąd powiatowy w Mielcu podaje 1(-)1 cm. hoch, ara.ber Rase. W Pi.lzneńskim ck:. Sądzie powiatowym 
do wiadomości, że celem zaspokojenia wie- Northcontryrnan, Braun, 11 Jahre odbędzie Się dnia 17 października 1892 i 
rzvtelności AiJrahama Kleinmana w kwocie dnia 21 li1!topada 1 92 zawsze o godzinie 
130 zł. odbędzie się w gmachu sądowym alt, 168 cm. hoch engIische Rase. 10 z rana ł"gzekucyjna sprzedaz publiczna 
duia 21 września J 892 i dnia 21 paździer- Emir, ]'uchs 16- Jahre alt, 154 realności lwh. 90 i(sięgi gruntowej gminy 
nika 1892 kazdym razem o godzinie 10 ra- cm. hoch, araber Race. Czarna objętej, dłużnika Ff!lnciszka Bucha, L. 9341 
uo egzekucyjna sprzedaż, a) realności objętej Antonius, Braun 6 Jahre alt. 171 a wzgl
dnie jego nieobjętej masy spadkowej 
wvkazeID 1. 411 księgi gruntowej g r iny ka, cm. hoch, eIlglische Race. własnej, 
elem zaspokojenia wierzytetności 
ta'stralnej Jaślany, b) realności objętej wy- Strausa Plllkasa w kwocie 18 zł. zpn. 
kazem hip. 1. 420 tejże samej księgi grun- Antonius-8, Braun 6 Jahre alt, Realność ta na pierw,,;zym.terminie tyl- 
towej Michała Marka syna J6zefa własnych. 168 cm. hoch, englische Race. ko za cenę s
acunkową, luh wyżej takowej, 
Cena wywołania odnośnie do realności Chateauneuf, Fuchs 12 Jahre alt, zaś na dr
glm terminie także nizej ceny 
lwh. 411 wynosi 200 zł. 153 cm. hoch, Ardenner. szacunkowe] sprzedaną będzie. 
Wadyum 20 zł. Cenę wywołania stanowi cena szacun- 
Cena wywołania realności lwh. 420 L. 7699 (5491 1-2) kowa 55 zł. 
wynosi 4022 zł. 43 ct. Na zasadzie uchwary Rad . y zarzą.- Reszta warunk6w licytacyjnych, tudzież 
Wadyum 402 zł. v akt oszacowania i wyciąg hipoteczny pomie- 
Resztę warunk6w licytacyjnych, wyeiąg du miasta z dnia 7 września 1892 od- nion;jj realności przejrzeć można w tutejszo- 
hipoteczny i akt oszacowania przejrzeć mo- będzie się w tutejszym Magistracie dnia sądowej registraturze. 
żna
w registraturze sądowej. 27 września 1892 licytacya publiczna I?la nieznanych z zycia i miejsca po 
Kuratorem niewiadomyeh wierzyeieli na wydzierżawienie przysł'ugującego iJy.tu ]akot
ż dla P?źni:'.iszych wierzycieli 
zamianowano adwokata dra Mieczysława g minie miasta Rzeszowa prawa P ro i- te] real
ośCJ u
tanawJa SJę kuratorem p. '1)_ 
Brzeskiego z Mielca. d l . P ,tusa Bu]nowskJego ck. notaryusza w PJIŹllle. 
Mielec, dnia 21 lipca 1892. nacyi wó
ek i piwa, a .eJ prawa ,P0-! C. k. Sąd powiatowy. 
___ boru damny komunalnej od napoJów: Pilzno, dnia 30 czerwca 1892. 
L. 5272 (5433 3- 3) propinacyjnych, tudzież na wydzierża-' r- 
W dniach 16 września i 17 paździer- wienie browaru miejskiego na czas od L. :9\3 . .(54d7 1-
) 
Ilikl\ 1892 kaZdym razem o godz. 10 rauo 1 P aździernika 1892 wz g lednie od za- i _'C' k. ęą
 powJatowy w MI e.lcu. pod
]e 
odbędzie się w tutejszym sądzie publiczna.. ' 
 do wladomoscl, że celem zaspokoJema WJe- 
licytacya realności w Łanczynie pod lk. 40 tWłerdzema oferty przez Radę zarządu rzytdności Samuela Elaua eesysonaryusza 
położonej wykazem hipot. 1. 364 księgi grun- do końca grudnia 1895 r. za pomoca Beili Apfel w kwocie 114 zł. 90 ct. a' w. 
towej gminy Łanczyn objętej Ozyasza Brenn
- ofert pisemnych, które naj dalej do go
 odb
d
ie s
ę w gm
ch
 są
owym 2 t września 
ra własnej na zaspokojenie pretensyi gah- dziny 12 w dołudnie dnia 27 września 189:. 1 dma 27 pazdzlerlllka 1892 każdym 
cyjskiego Funduszu propinacY.imgo w kwo.. 1892 b I' , razem o. godz; 19 rano egzekucyjna sprze
aż 
de 80 zł. Zpll. ' wnoszone y
 mają. " realnoścI objęte] wykazem L 442 gmmy 
Cena wywołania 50 zł. j Cenę wywołama ustanawIa SIę: I Padow. 
Wadyum 5 zł. za prawo propinacyi wódek i piwa: Cena wywołania 1192 zł. 
Przy drugim ter
!n.ie zostanie powyż
 wszelkiego rodzaju rocznie zł. 24.400 . Wadyum 119 zł. 2
 ct. . 
sza realność także ll1ze] ceny szacunkowe] za prawo poboru daniny komu- ,. Reszt
 warun
?w hcy,tacYjny
h W;YCląg 
sprzedaną '. r 2 9 500 hIpotecznY.J akt oszacowall1a przej rzec mo- 
Kuratorem niewiadomych wierzycieli nalneJ ... . Z. i>. żna w regIstraturze sądowej. 
ustanowiono Schlomę Koflera z Delatyna. za browar miejSkI roczme zł'. 600 . C. k. Sąd powiatowy. 
Protok6ł oszacowania, wyciąg bipote-, Razem zł. w. a. 48.500' Mielec, dnia 10 sierpnia 1892. 
czny oraz bliższe warun.ki li?ytacyjne przej-; Bliźsze warunki licytacyjne przej-; 
rzeć można w tusądoweJ registraturze. ,., . t t . t t L. 6923 (5410 1-3) 
C. k. Sąd powiatowy. ! rzec mozna wregIs ra ur
e magIS ra u. ; C. k. Sąd powiatowy w Brzozowie po- 
Delatyn. 30 maja 1892. ' Z Zarządu gmmy. . i daje do puiJlicznej wiadomości, że celem 
, . I Rzeszów, dnia 10 wrześma 1892. 'zniesienia współwłasności realności whl. 545 
L. 8815 (5397 3-3) : ! ks. gr. gm. Brzoz6w objętej odbędzie się w 
C. k. Sąd powiatowy w Kałuszu zawia, L. 1796 (5489 1.-5) budynku sądowym dnia 17 października 1892 K k 
damia, i', celem z
spo
ojenia sumy. 36 zł j Dnia 26 wrzesma 1892 o godzi-, i dnia .
1 listopąda 1892 o godz. 10 prze
 on ursa. 
30 ct. zpn. odbędzJe SJę. na rzecz Lelby. See. nie 11 rano odbedzie się licytacya za' połl1dll1
m publIczna, przymuso,,:a sprzedaz L 5424 (5468 2-3) 
mana w tutejszym sądzJe sprzedaż pos1lidło , . 
. . realnoścI w BrzozowJe ' położone] wbl. 545 W etacIe S l uzby g , e t 
lici 1wb, 44 gminy katastr. Dobrowlany obję- pośrednIctw.em . pISemn} ch ofert na olej ks. gr. gm. Brzoz6w Franciszka Miciaka i . i'. minn j mias a 
t.ej dłużniczej nieobjętej masy spadkowej rzepakowy l olIwę maszynową potrze- innych własnej. Stryja wakuje posada koncepisty z pła- 
Dmytra Fedorowicza własnej w dw6ch ter- ,bną W roku 1 i93. ! Oena wywołania jest kwota 350 zł., za- cą rocznych 600 d. i dodatkiem akt y- 
minacb, mianowicie dnia 30 września i 
n
a i Bliższe warunki i ilość potrze-' pomocą sądoweg? oceni
nia wyn
lezion
.walnym 200 d. aw. 
'2 listopada 1892 każdym razem o godZlll1e i bnych olei' N, mogą być przejrzane w I . Cbcący u
le
ać SIę 
rzy lIcytacYI, 
ło- Kandydacj winni się wykazać u- 
10 przed południem I l . h d h d . zą d,} rąk komlsYl sądowe] zadatek w kwo- kończonymi studyami P rawniczemi i 
Wyciąg hipoteczny i resztę warunk6w goc zma.c urzę owyc w po pIsanym, cie 35 zł. aw., a to w gotowiźnie luiJ w pa. 
licytacyjnych, przejrzeć można w registratu 
 zarządzie. ; pierach publicznych. zrożeniem egzaminów państwowych, tu- 
rze' sądowej. " . I c. k. 
arząd salinarny. !. Inne warunki li
ytacyjne. mogą być dzież odbytą już praktyką w publicz- 
Kuratorem wlerzycwli ustanowIOny dr. I I Wieliczka, dnia 12 września t 892. I przejrzane w kancelarYl sądowej. nej służbie administracyjnej rzadowej 
Stanecki. i c. k. Sąd powiatowy. lub autono
icznej: muszą być d
lej 0- 
WadyuUl wynosi 43 zł. 50 ct. . L. 21530-'..-'--'- (5496 1-3) 
 Brzoz6w, '2 sierpnia 1892. bywatelamI austryackimi i wykazać, 
Cena wywo.łania 435 zł., I C, k. Sąd powiatowy w Drobobyczu po. : 8218-'n'---- 4 że wieku normalnego nieprzekroczyli. 
Kałusz. dnia 17 czerwca 1892. i daje do publicznej wiadomości. że na zaspO- i L. (5 70 1-3) W braku kompetentów P osiada ,l 'a- 
. . : kojenie sumy 16 zł 66 et, zpn., odbędzie' . , q. .k. Sąd obwodowy w. K?łoroyi ,P?d
. , 
L. 6067 . (5,340 2--2) , się w sądzie tut. przymusowa, sprzedaż przez ]e mll1:.Jszem d? powszechneJ w:ado
oscJ, ze cych żądane warunki co do wykaza- 
AU
ZUg.8weJse Kundmłlch
n
. I publ:czną licytacYę powyższej wierzytelności lift prosbę MarYl ,?ry
or
szczuk dozwolo
ą nia się złożonych wszystkich egzami- 
. Bebuts Slcher
t
ll?ng der SpJt.als.Ve.
'- j na hipotekę służftcej ]/3 części cia L hipote- . zost.ała w celu s
lI
gmę(
Ia :kwoty 100 zł. nów prawniczych udzieloną bedzie ta 
kOi!tJgung, dann RelU1
uDg der SpJ.
alsw
 - ; cZllego objętpgo wykazem hipot, l. 140 ks. aw: .zpn. ,e
zekucy]ną sprzeda
 pO(owy real- posada, także kandydatowi nieposiada- 
:,!Che pro 1893 bei. den rrl'ruppen-S p1 talern lU I I grunt. Popielę .B'edia Błażk6w własnpj na noscJ. dtllzn.lka .Janl1 TY
OC
k.1 J6zef
 ,w 
o. J ' ą cemu wsz.ystkich pow y 2sz y ch wa- 
Brzeżany, Czernowltz, Kolomea . und Złocz6w i rzecz Iwana Besarabę w dniach 11 paździer i łomYI potozolle] 
yk. hJp. 603 II. dZJ
l, Ima- 
tindet am 30 September lJ. bel m Truppen: ; nika i 15 listopada 1892 każdym razem o' [,Ita, K?t0n.łYI obJęt
] w 
w6ch Ila dZl
n .1 2 runków, jeżeli pod względem reszty 

pitale. in Brzeza
, am 4 October IJ. b(:',
' godz. 10 przed południem' pazdzlermka 1892 l. 1.7 hsto
ada '892 h- k.walifi
acyi nadania tej posady godnym 
Jenen lU Czernowltz, aro 7 October IJ. be11 Realność ta sprzedana zostttnie w pier- źdym rlizem o g
dZlll1e y prze
 
ołud. wy SIe okaze. 
jenem in Kolomea, endlich am 11 
ct?iJer ' j ' wszym terminie tylko za v lub wyżej ceny znabzonye
 .tenll1
arb, ze pomlen
o
a , poło- . 
 W ka . idym jednak razie kand y da- 
IJ. bei jenen in Złocz6w eine scbnfthche wywołania. 225 zł- wa. w drugim ten'ninie i wa realnoscJ n.a pIerwszym t.erm
ll1e . t.ylk.o k l fik 
Sicherstellungs-Verhandlungs statt. 
 niżPj ceny z zastrzeżeniem przepis6w ustawy; za lub po_wyzeJ cf'ny szat1Jn.kOt
 t. kWOCIe c
 z wa, l 'acyą zupeIną będą mieli 
Offerte und Vadien haben genau zu ; z 10 czer",ca 1887 l. 74 Dz. u. P i 332 zł. 9;> ct. w
 kt6ra słuz
 ę. Zł: . oraz pIerwszenstwo. 
deu an
ege
enen Term.ineD. einzul
ngen. I Ztlkład wynosi 10 pre. ceny wywołania. I za 
enę ":
\
ołall1a,. . na dru
:m t
lm
ll1e z
ś Posada ta nadaną będzie na trzy 
Dle naheren Bedlllgmsse konnen ans! Kuratorem nieznanych wierzycieli mia I ta
ze potJ1Ze] ta
o
eJ zost.an1e sp
 ze
a,ną, ze lata prowizorYl:znie po upływie któ- 
der, in der "Gazeta lwowska" vom 1.0 Se- ,nowano ad w, dr. hvdora 'l'aubenfelda. w ' kazd
 chęć k
p18ll1&. mający o oWlązan
m r y ch do p iero nast ąp i stabilizac ya. 
P tember 189
 nr. 206 enthaltenen volhnhal-; Drohobyczu.' i będzJe kwotę 33 .zł. 
O ct.. aw. do ląk 
o" 
d h . d b . I I . . I ' t . e j z
oz y ć Z(. dla wsz y stKICh Podania należ y wnosić do M3 g 'i- 
tlichen Kun mac un,g, SOWJe .ans en el I Hesztę warunków licytacyjnych, wyciąg' i mlSYl rey aCYJIJ . '. i';' . 
den obgenannten SpJtiilern ei'hegenden Be-! tabularny i akt oszacowania m,jżna w tU8. ! tych 
t6rymiJy uch
a
\t
Jt:cYJna 
ior.ęczo- strat u w StJ:yju do 
O w
ześnia 1892. 
dingnisheften ersehen werden. \ . registraturze przejrzeć. . i ną by
 
Ie ,?
g!a, u ' re y na 
z

ztną MagIstrat kroI. mIasta. 
Lemberg, am 5 September 1892. Z c. k. 'Sądu powiatoweO'o I realnoscl p6Z
le] pra;a rz;ez
e .
a 
 l, u- Stryj dnia 9 września 1892 
K. und k. Intendanz des 11 Corps. ! Drohobyez, 10 czerwca 1892. rator w osob.le adwo ata. 1': 
ll1 OWICza zo- " . 
I stał ustanowJOny,m, wre
ZCle, ze, 
kt os
a- L 6880 _ 
-- (5377 2--3) \ . --- I cowania w mOWJe będącej realnoscI, tudzJeż' l '. . (5
6D 3-3) 
Pferde-Licitation. L. 9744 (5350 1--3) I iJliisze warunk
 Iicyt.acyjne w tus. registra-' d W l 
el d u. 

da F 
la ?pr k 6Zll1 E 


 h go stypen- 
. I C k S d . . . 'turze moO'ą byc przejrzane. yum z Uli aCYl ranCIsz a IC iloma ro- 
Von SeIte des k. k Staatshengsten i ' .. k ą .po ł.latoVl-Y mIeJ.. de
eg, w ł K l" ; d' 13 sieI' nia ] 89'> cznych 200 zł. a. w. ruzpisuje się konhurs 
De ots in Drohow że werden am 23: 
)r.ze
nyślu podaJe do pows
ec.hne] \\\a?omo-! o omYla, Ula p, "'. do 15 l1stopada 1892. 
Pt b . J Y 1 0 U h V 'tt I sm, ze w spraWIe egzekucYJnej Josla.B nesne- 1- ---- - Stypendyum to przeznaczone jest dla 
Sep em er l. . um. l' ormI .11gS ra przeciw nieobjętej masie spadkowej Ś. p' l L. 281:2 . (t>341 1-3) ucznia urodzoDeO'o W Gttlicyi oddająceO'o si 
nachbenannte Wallachen g
ge
 glelCh- Mikołaja 
oreykieg? o zaplacen.ie 
woty 2? C. ,
. . Sąd pO,wlatow y w NoweI?siole naukom medYf

nYrD na kt6rymkolwi
k ;. 
baare Bezahlung an den MełstbIetenden 
ł. o.do
dzle. SIę dma 17 paŹ
Zlerll1ka 1892! pr.zeprOi\adZl celem 
asp
kolen:a sum 37 zł. Uniwersytetów Monan:hii liu
trYlickiej, lub 
versteigerungswejse hintan g egeben wer- l dll1
 .28 listopada 1892 kazdym razem o j 16 d., 37 zł. 7 ct .J 55", zł. r 20 ct. aw. zpn. też dla ucznif\ który tej nauce (,ddać się za- 
d ' godzll1Ie 10 rano w biurze nr. 21 przymu-! na rl,ecz Banku kraJowego Kr61estwa Ga,li('vi . za 
den un Z\\ ar: d . d ,., L d Y . z Wielkiem K' t 
,mler '. 
. ' b sowa sprze az g
spo arstwa w: CIsoweJ .P? 1, 
 ome
 l ". s.Jęs wem Krako. Ubiegający s'ę o to stypendyum winni 
a) In Lem erg am Pferdemarkte. łożonego wyk. hlp 1. 116 objętego dłuzDl- wskIem we Lwowie licytacYJną sprzedaż re- wnieść w pOlI\yższym terminie "WIJ od . 
Juśko, Br
un, 15 Jahre alt, 159 czej masy spadkoweJ własneg,ó. . alności . wyk. hip. 1. 102 w Kleban6wce i do c. k. Namiestnictwa z dołąc
z.e
itm ! 
cm. hoch, englIsche Race. Cenę wywołama stanowJ. kwota 313 zł. wyk
 hlp. \: 138 w Bog.dan6w('e objętych tryki urodzenia, dowodu postępów w fiaU- 
W ez y r Schimmel 13 Jahre alt Wadyum zaś 10 prc. tejże. Motta vel 1\. arkusa Goldfhessa w.tasnych w kach tudzież świadectwo ub6stwa i moral- 
, .'. ' Ku ato ... l . l ' ew iadom y eh dwóch termlllach a to dn J 'Q 13 ' d ' . k ,! '. l . . . . 
165 h'l orIentahsche Race l' rem WJerZYCle l II . . 'd" lO paz ZJerm a nosCJ a .leze l Ule uczęszczają Jeszcze na !HL' 
cm. oc l,. . l ustanowiono adwokata dr. 'l'arnawsklego. w 1 
5. paz zlermka 1892 każdym razem o go. uki medyczne, winni dołączyć do odania 
Schagya, SC
Imme.l, 7 Jahre a t, Przemyślu z substytucyą adwokata dr. HJl- dZlllJe lO lano. w zabudowaniu sądowem. także świadectwo pg'
aminu łOjrzałoti' . 
163 cm. hoch, onentalI
che Race. lela. '. N
 dr?gJm 
. powyższych terminów świadczenie pisemne, że obowi z/ I s¥ 
Antonius, Braun, 6 Jahre alt, 166 Resztę warunk6w h
ytacYJnycJ:1, prot?" sprz
daz .tak

 pOll1zeJ ceny wywo.tania, je- stąpić na wydział lekarski. ą Ją ę 
hoch englische Race. 
6ł o
isania przynaleźn.oścl, ak
 os
acowama d
a
ze ll1
 lllze.J 1{3 części ceny wywołania Z c, k. N ttmiestnietwa. 
cm. b I ' S k Rin gp latze. 1 WYr:ląg 
abularny Illozna przeJrzi'c w tURą- mlejsc
 JOleĆ może.. . . Lw6w, dnia 5 września 1892. 
). n ano am ,dowe] regIstraturze.., . Cena wywoiama realuośC1 wyk hlp. 1. 
WieC, Braun, 6 Jahre alt, 168 cm. Przemyśl, 31 maJa 1892. 102 w Kleban6wce H18 zł., zaś fealnośd 
hoch, englisch Vollblut. _______ wyk. hip. 1. 139 w Bogdan6wce 
75 zł. aw. 
Gazeta Lwowska nr. 
10 z dJłia 15 wrześuia 1892. 


ł'7 
.
 

 


L. 834 


Wadyum 150 zł. aw. 
Resztę warunk6w, opis przynależnośÓ 
i wyciąg hipoteclny woluo p1"leglądll
Ć w 
regist.raturze, 
Nowesioło. 25 czerwca 1892. 


(5508 1-3) 


OBWIESZCZENIE 
Celem oddania w przedsięblOrstwo do- 
stawy SZUtfll na t1'l:echletni okres 1893-1895 
dla utrzymania drogi Bł	
			

/DIGCZAS002001_1892_210_0008.djvu

			L. 1066 (5422 2-3) I U adłos F C . I : Rozmaite obwieszczenia. ! L. 228,56 " (5288 3-3) 
Celem obsadzenia stałej posady woź- I P I I o. k. Sąd kraJowy .Jako Trybunał han- 
nego przy kancelaryi Uniwersytetu Jagielloń- · 1 1 L. 1796.5 . . . (5362 3 3): dlow.y.w Krakowie zawiad

ia niewiadomych 
skiego w Krakowie rozpisuje si
 niniejszem L. 185,24 . (5493 1-3) NI
znanych z źyc
a I mIejSCa pobyt.u I 'f, mIejSCa pobytu Ba
tłom
e.Ja Niedbałę i Jó- 
konkurs z terminem do dnia 8 października , 0,. k. Sąd. obwod?wy Ja
o. h

d1owy. w , Maryę Flsche
, spad
oblerc6w. Henryk
 BI- zefa rfrzosa,. ze przecIw mm wniosło Towa- 
1892. Z posadą tą połączona jest roczna pła- 'lamoWIe podaje do wladom08C1, IZ wdrozo.! schofa oraz PIOtra Wlstokowsk1ego zawwda I ' rzystwo Zahczkowew Bochni pozew de pr. 
ea w kwocie 300 zł. dodatek aktywalny 75 nem zostało postępowanie konkursowe do ma mia się, że wskutek wniesionego dnia 27 28 czerwca 1892 L 19727 o wydanie nakazu 
zł. i dodatek 21 zł. rocznie na liberyą. jątku Majera Hollan.dra protoko
owanego ku- sierpnia 1892 do 1. 17965 przeci
 nim przez I zapłac.enia sumy wekslowej 101 zł. 14 ct. 
Ubiegajł.cy si
 o powyższą posadę win. pc.a towar6w zagrall1cznych w 'larnowIe za- 
dward
 Nagla pozw
 o uznanIe za zgasłe; zpn., I że wydany w skutek tego pozwu na- 
ni udowodnić znajomość j
zyka polskiego i mIe.szkałego a to. do. całego. tak. rucho
ego I 1, wykresll.me pretensYI w k
otach 300 dr.,! kaz zapłaty z dnia 1 lipca 1892 1. 19727 
niemieckiego w słowie i w pismie, tudzież g
zlekolwlek znaJ
uJącego Sl
, Jako tez do, 600 zł,r.; 100 złr., 7
 złr. I 25 złr. mk. 'lI dor
czony. został ustanowionemu dla nich 
tizyczne uzdolnienie do pełnienia obowiązk6w me
uchomego majątku połozonego w ty
h real
oscl. wy.kazem hlp. 
. ą14 ks. gr. gm. I kuratorowI adw. dr.. Olearskiemu z snbstytu- 
i wnieść podania swoje własnoręcznie napi- krajach, ":' kt6r!ch ustawa konkursow
 z dma StrYJa obJ
teJ, ,celem brolllema praw'pozwa- cyą adw. dr. Raczynskiego w Krakowie i po' 
!lane, zaopatrzone w dokumenta, wykazujące 25 grudma 1868 dz. p. p. z r. 1869 nr. 1 nych ustanowIOno kuratora w osobIe ad w, leca tymże pozwanym, aby ustanowionemu 
wiek, stan i d.otychczasowe zatrudnienie kom- obowiązuje: . dr: Al
maną. .ze Stryja, wyznacz
jąc. w spra- kurator
wi pot.rzebnych środków obrony do- 
petenta, w terminie powyżej wskazanym na KomIsarzem konkursowym zamIanowa- wIe teJ termm u!!. d. 19 paźdzIermka 1892 starczylI, lub mnego pełnomocnika sobie o- 
r
ce senatu akademickiego c. k. Uniwersy- ny został p. Wł. Chudnicki c. k. adjunkt o godz 9 rano. brali i sądowi o tem donieśli w przeciwnym 
tetu w Krakowie. Sł..dowy w 'farnowie tymczasowym za
 za- Wzywa si
 pozwanyc
, aby .kuratorowi b?wie
 razie skutk
 z tt'go zaniedbania wy. 
Kandydaci zostający w publicznej słu- wIadowcą masy p. adwokat dr. Stalli sław środk6w obrony dostarczylI lub lllnego za- nIknąc mogące samI sobie przypiszą. 

bie, mają to uczynić za pośrednictwem swej Toharz. stępcę ustanowili. Krak6w, 29 lipca 1892. 
wladzy przełożonej. Celem potwierdzenia 
stanowione.go C. k. Sąd powiu.towy. 
W myśl ustawy z dnia 19 kwietnia 1872 przez sąd lub przedstawienia lllnego zawla- Stryj, dnia 27 sierpnia 1892. 
l' 60 dz. p. p. przy obsadzeniu rzeczonej po- dowcy masy konkursowej i jego zastępcy. tu- 
sady mieć b
dą pierwszeństwo wysłużeni dziez obrania delegacyi wierzycieli wyznacza 
podoficerowi c. k. armii posiadający przepi- się posłuchanie na dzień 30 września 1892 
sine warunki a dopiero w braku tychże mO- o godz. 10 przed południem w biurze komisa- 
gł. być uwzględnieni inni kompetenci nale- rza konkursowego, na kt6rym stawić się mają 

ycie ukwalitikowani. wierzyciele z dokumen1ami roszczenia ich 
Krak6w, dnia 8 września 1892. wykazującemi. 
Wszyscy do tej masy konkursowej jako 
wierzyciele jej roszczenia mający, chociażby 
nawet o takowe i spory wytoczonemi były, 
powinni takowe do dnia 12 listopada 1892 
stosownie do przepis6w ustawy konkursowej 
unikając szkodliwych następstw tamże zagro- 
żonych w sądzie zgłosić, i na posłuchanie 
w dniu 28 listopada 1892 o godz. 10 przed 
południem odbyć się mającym, do likwidacyi 
. i do uporządkowania podać. 
gmm na rfermin ostatni służyć ma zarazem jako 
z ludno- termin do zawarcia ugody w 
 68 u. k. prze. 
widzian9j, na kt6ry w tym celu wszyscy 
wierzyciele niniejszem zawezwanie otrzy- 
mnją. 
Zgłoszonym i na og61nem posłuchaniu 
stawającym wierzycielom służy prawo przez 
wolny obi6r w miejsce zawiadowcy masy, je- 
go zastępcy i członk6w delegacyi wierzycieli 
dotychczas urzędujących powołać stanowczo 
inne osoby, w kt6rych pokładają zaufanie. 
Dalsze ogłoszenia w toku tego postę- 
powania konkursowego zamieszczane będą 
w dzienniku urzędowym 
 Gazety Lwowskiej". 
Tarn6w, dnia 12 września 189:2. 


L. 2072 


. (5490 1-3) 
Ogloszenie konkursu. 
Na mocy rozporządzenia wys. Wy- 
działu krajowego z dnia 9 sierpnia 
1892 1. 38180 rozpisuje się konkurs 
na posadę lekarza okręgowego z sie- 
dzibą w Łące. 
Okręg ten obejmuje 16 
obszarze 229 kwadr. kilom. 
ścią 16858. 
Roczna placa 500 _ zt i ryczałt na 
koszta podróży slużbowych 275 zt 
Kandydaci muszą posiadać prócz 
dostatecznej :fizycżnej zdolności, którą 
udowodnić należy świadectwem c. k. 
lekarza powiatowego lub świadectwem 
lekarskiem, potwierdzonem przez c. k. 
lekarza powiatowego, następujące wa- 
runki: 
1. prawo obywatelstwa austryac- 
kiego, 
2. dyplom doktora medycyny u- 
prawniający wykonywanie praktyki le- 
karskiej, . 
3. nieskazitelny charakter, 
4. znajomość języków krajowych, 
5. praktykę najmniej dwuletnią 
w zawodzie lekarskim. 
6. podjąć się utrzymywania apte- 
ki domowej. 
Między kandydatami będą mieli 
ci pierwszeństwo, którzy wykażą się 
dwuletnią slużbą .w szpitalu powsze- 
chnym po uzyskamu dyplomu doktor- 
skiego, albo egzaminem :fizykackim. 
Podania wnosić należy do Wy- 
działu powiatowego w Samborze przed 
5 października br. 
Wydzial powiatowy 
w Samborze, dnia 3 września 1892. 


(5488 1-3) 


L. 39865 


Konkurs: 
a) na posadę' pocztmistrza przy ck. u- 
rzedzie pocztowym w Probuźnie w powiecie 
Husiatyńskim za kontraktem służbowym i 
kaucył. 500 zł. 
Pobory: 
Płaca rocznych 500 zł. 
za służb
 telegraficzną 120" 
ryczałtu kancelaryjnego 120" 
i wynagrodzenia. . 600" 
za codziennł. jazd
 posłańczą do Kopyczyniec 
i napowr6tj 
b) na posadę ekspedyeuta przy ck. u 
rzędzie pocztowym w Rosulnej w powiecie 
Bohorodczańskim za kaucyą 200 zł. 
Płaca rocznych . 120 zł. 
ryczałt kancelaryjny 24 " 
wynagrodzenie. 240 " 
za codziennego posłańca pieszego do So- 
łotwiny. 
Podania należy wnieśĆ o pierwszą po- 
sadę najp6źniej do 4 października, zaś o na- 
stępnł. najp6źniej do 28 tego miesiąca w ck. 
Dyrekcyi poczt i telegrafu we Lwowie. 
Lw6w, dnia 9 września 1892. 


L. 
097 (5506) 
Posada sędziego powiatowego w Dobro- 
milu w VIII klasie rangi jest do obsadzenia. 
Ubiegający si
 o tę lub o posadę sę- 
dziego powiatowego w innem miejscu w Ga- 
licyi wschodn
ej opr6znić się mogącą, wniosą 
swoje nale
y
Ie u
okul!lent
wane podania w 
drodze przepIsaneJ naJdalej do 30 września 
1892 do Prezydyum ck. sądu obwodowego w 
Przemyślu. 
Lwów, 10 wr
eśnia 1892. 


L. 18100 (5492) 
C. k Sąd obwodowy jako konkl1l'sowy 
w Tarnowie podaje do wiadomości, iż u- 
chwałą z dnia 7 września 892 1. 18100 
adw. dr. Jan Stec od sprawowania obowiąz- 
ków tymczasowego zarządcy masy konkurso- 
wej Majera Kamma uwolniony, a adw. dr. 
Józef Rost w Tarnowie zarządcą tejie masy, 
a dr. Hermann Heller w Tarnowie tegoż za- 
stępcą ustanowiony został, . 
Z c. k. Sądu obwodowego 
Tarn6w, dnia 7 września 1892. 


Kuratele. 


L 9308 (5458 1-3) 
Daćko Wasyluk z 8tarogrodu uznany 
marnotrawcą a kuratorem jego Wasyl ::lit- 
larski. 


C. k. Sąd powiatowy. 
Sokal, 28 lipca 1891 


-"-----------. 
L. 8196 (5501 1-3) 
J6zef Harydzuk z Bortnik uznany mar- 
notrawcą. 
Kuratorem ustanowiony N ikiefor Soło- 
wij z Bortnik. 
C. k. Sąd powiatowy. 
Tłumacz, 22 sierpnia 1892. 


L. 2910 (5351 1-3) 
Pałanę Aft'iniec 2 ślubu Kambij z Ro- 
man6wki uznano marnotrawczynią 
Kuratorem nstanowioll'J Jędrzeja Affiń- 
ca z Roman6wki. 
C. k. Sąd powiatowy. 
Bmłzan-ów, 12 kwietnia 1892. 


L. 4259 (5435 1-3) 
Julianna Koran6wna z Korczyny uzna- 
ną została za głupowatą. 
Kuratorem jej ustanowiono Jakóba Ra- 
sia z Korczyny. 
C. k. Sąd powiatowy. 
Krosno, dnia 1 września 1892. 


L. 7664 (5353 1-3) 
.Fryderyk Wilhelm dwojga im. Uhnst 
nauczyciel szk6ł ludowych w Białej uchwa- 
łą c. k. Sądu obwodowego w Viladowicach 
z 30 lipca 1892 1. 4849 uznany został za 
głupkowatego. 
Stanisław Gutwiński aptekarz z Bielska 
ustanowiony został tegoż kuratorem. 
C. k. Sąd powiatowy. 
Biała, dnia 13 sierpnia 1892. 


o 
n. 
V 


L. 9964 (5437 3-3) 
C. k. Sąd powiatowy w Mielcu zawia- 
damia nieobecną Zofię Michałowską, że 'fo- 
warzystwo zalIczkowe w Mielcu wniosło prze- 
ciw niej pozew o zapłacenie sumy 100 zł., 
w kt6rej to sprawie wyznaczonym jest do 
rozprawy termin na dzień 16 września 1892 
o godzinie 9 rano, kuratorem zaś jej ustano- 
wionym został adw. dr. Mieczysław Brzeski 
w Mielcu i temuż pozew wręczono. 
C. k, Sąd powiatowy. 
Mielec, dnia 6 września 1892. 


L. 6372 (5354 3-3) 
C, k. Sąd powiatowy w Uieszanowie 
zawiadamia niewiadomego z miejsca pobytu 
Szymona Bocza, że na pozew wniesiony przez 
Salamona Schmucklera przeciw Szymonowi 
Boezowi de praes. 4 sierpnia 1892 1. 5688 
o zapłatę snmy 7 zł. 50 ct. termin do roz- 
prawy drobiazgowej na dzień 12 październi- 
ka 1892 o godz. 8 rano wyznaczono. 
Wzywa się zatem pozwanego, by usta- 
nowionemu kuratorowi w osobie Józefa Hen- 
ner
 z Cieszanowa potrzebnej informacyi u- 
dzielił, ewentualnie innego zastępcę sobie 
ustanowił, gdyż inaczej skutki z zaniedba- 
nia tego wyniknąć mogące sam sobie przy- 
pisze. 


C. k. Sąd powiatowy,; 
Cieszan6w, 4 sierpnia 1892. 


Lo 6898 (5417 :1-4) 
C. k. Sąd powiatowy w Obertynie u- 
stanawia w sprawie dochodowo karnej wys. 
skarbu przeciw Fischlowi .M:arguliesowi i 
sp6łce o potajemny i nieopo.datkowany wy- 
wóz alkoholu z gorzelni w Zukowie celem 
zabezpieczenia nałożyć si
 mającej grzywny 
do wysokości 9000 zł. 
Dla niewiadomego z miejsca pobytu i 
życia Mojżesza Hunderta kuratorem ad ac- 
tum ck. notaryusza Ambrosa , z substytucyą 
p. Antoniego Ilnickiego, i doręcza ustanowio- 
nemu kuratorowi tu sąd. uchwałę egzekucyjną 
z dnia 20 czerwca 1892 do 1. 5050 i dalsze 
w tej sprawie zapadłe uchwały. 
O tern zawiadamia się Mojżesza Hun- 
derta z wezwaniem, by potrzebną informa- 
cyę kuratorowi udzielił. 
C. k. Sąd powiatowy. 
Obertyn, dnia 22 sierpnia 1892. 


L. 25155 (5287 
-3) 
C. k. Sąd krajowy w Krakowie zawia- 
damia nie wiadomą z miejsca pobytu Karoli- 
nę Kaszycką, że przeciw niej wniosła gmina 
miasta Krakowa pozew de praes. 10 sierpnia 
1892 1. 25155 o uznanie likwidalności ska- 
pitalizowanego czynszu ziemnego 650 roł. z 
ceny kupna realności nr. 106 dz. VI w Kra- 
kowie, wskutek kt6rego zarządzono postępo- 
wanie pisemne i do wniesienia obrony za- 
kreślono termin 90-dniowy, a dla pozwanej 
ustanowiono kIlratorem adw. dr. Staniszew- 
skiego , z substytucyą adw. dr. Olearskiego 
w Krakowie, i poleca nieobecnej, aby temuż 
kuratorowi potrzebnych środk6w obrony do- 
starczyła lnb innego pełnomocnika sobie o- 
brała i o tern doniosła, w przeciwnym bo- 
wiem razie skutki z tego zaniedbania wyni- 
knąć mogące sama sobie przypisze. 
C. k Sąd krajowy. 
Krak6w, 12 sierpnia 1892. 


L. 18754 (5285 3-3) 
C. k. Sąd krajowy jako 'l'rybuna.ł han- 
dlowy w Krakowie zawiadamia niewl1Jdomego 
z miejsca pobytu S. K. Schi:inberga, że prze- 
ciw niemu wniósł Izaak Breit pozew dnia 
20 maja 1892 1. 15213 o 132 zł. 67 ct., i 
że wydany w skutek tego pozwu nakaz za- 
płaty z dnia 20 maja 18921. 15213 doręczo- 
ny został ustanowionemu dla tegoż kuratoro- 
wi adw. dr. Abłamowiczowi z substytucyą 
adw. dr. Szaflarskiego w Krakowie i poleca 
S. K. Schi:inbergowi, aby temui kuratorowi 
potrzebnych środk6w obrony dostarczył, lub 
innego pełnomocnika sobie obrał i sądowi 
o tern doni6sł, w przeciwnym bowiem razie 
skutki z tego zaniedbania wyniknąć mogące 
sam sobie przypisze. 
Krak6w, dnia 1 lipca 1892. 


L. 2873 (5407 3-3) 
. O. k Sąd obwodowy w Sa1łoku powo- 
łUJe Jana Mekanika, syna Ignacego i Mary- 
anny m3lłż. Mekanik6w, urodzonego dnia 22 
m
ja 1822 w Lisku, kt6ry ;przed 40 laty z 
m!ast
 ro
zinnego Lisko się wydalił i bez 
'YJeŚCI zaglllął, aby do jednego roku tj. do 30 
lIpca 1893 doni6sł o sobie ustanowion
lllIl 
kuratorowi adw, dr. Flakowiczowi w Sanoku 
lub też sądowi obwodowemu w Sanoku ina- 
czej po upływie tego czasu orzeczenie 
o do 
żądanego uznanego za zmarłego nastąpi 
Sanok, dnia 11 C1erwca 1892. 


L. 26249 (5289 3-3) 
C. k. Sąd krajowy jako 'l'rybunał han- 
dlowy w Krakowie zawiadamia niewiado- 
mego z miejsca pobytu .Jak6ba Wie nera, że 
przeciw niemu wniosła Rosalia Schonberg 
pozew de prs. 18 sierpnia 1892 L 26249 o 
wydanie nakazu zapłaty sumy wekslowej 50 
zł. w. a. z przyn. i że wydauy w skutek 
tego po lWU nakaz zapłaty z dnia 19 sierpnia 
1892 1. 26249 doręczony został ustanowione- 
mu dla tegoż kuratorowi adw. dr. Rothwei- 
nowi z substytucyą adw. dr, Grossa w Kra- 
kowie i poleca się zatem Jak6bowi Wienerowi 
aby temuż kuratorowi potrzebnych środk6w 
obrony dostarczył, lub innego pełnomocnika 
s?bie obarl, ! sądow
 o tem. doni6sł w prze- 
clw
ym bo.wJem raZIe skutkI z tego zanied- 
bama wymknąć mogące sam sobie przypisze. 
Krak6w, dnia 19 sierpnia 1892, 


--_._
_.- 
L. 6305 (5264 3-3) 
. Zawiadam!a się z miejsca pobytu nie- 
wIadomą NaśeIę Jaremij, że jej po zmar- 
łym bez testamentu :Fe dorze Jaremlju przy- 
pada scheda. 
Wzywa się jlli tedy, by w ciągu roku liczac 
od dnia edyktu.w sądzie się zgłosiła, gdyż 
rozprawa z ośwIadczonymi spadkobiercami i 
z ustanowionym dla niej kuratorem dl'. Sto. .- 
klasą przeprowadzoną zostanie. 
C. k. Sąd powiatowy. 
Zaleszczyki, 26 czerwca 1892. 


L. 7633 -'---- (5260 3-3) 
C. k. Sąd powiatowy w rrłumaczu usta. 
nawia w celu doręczenia tusądowej uchwały 
tabularnej z dnia 13 maja 1892 1. 4837 dla 
zmarłego .10s1a Teibischa Dunkla przeznaczo- 
nej pana Alfreda Orskiego kuratorem ad ae- 
tum. 


C. k. Sąd powiatowy. 
Tłumacz, dnia 3 sierpnia 1892. 


L. o2
4.. (5271 2 - 3) 
Za wIadauna się Jacentego Molka z 
miejsca pobytu nieznanego, że na pozew Ja- 
na Stopki z 15 lipca 1892 I. 6234 wydano 
przeciw niemu nakaz zapłaty temuż sumy 
wekslowej ,230 zt zpn kt6ry doręczono Ja- 
centemu Molkowi do rąk kuratora adw. 
Borsona. 
Wzywa si
 zatem Jacentego Molka 
aby kuratorowi potrzebnej informacyi udzie
 
!ił, i naezej szkodli we skutki sobie przypisać 
by musiał. 
C. k. Sąd nbwodowy. 
N owy Sącz, 16 lipCA 1892. 


L. 3954 (5293 2 - 3) 
C. k Sąd obwodowy w Sanoku zawia. 
damia Em
ry
a 
ar. 
.attencloit i Andrzeja 
Standa z zYC1a I mIeJsca pobytu niewiado- 
mych, że J 6zef FlIlter i Maurycy Dattner 
wnieśli 8 lipca 1892 l 3951 przeciw nim 
pozew o uznanie za zgasłe i ekstabulacyę 
prawa zastawu dla kwoty 420 zł. wa. zpn. w 
stanie biernym d6br Mik6w, Prełuki, Dusza- 
tyn, Dołżyca i Kom.ańcz
 intabulowanego, 
kt6ry do postępowama pISemnego si
 de- 
kretuje. 
Dla pozwanych Emeryka bar. Matten- 
cloi t i Andrzeja Stand a nstana wia się kura- 
torem adw. dr. Flakowicza w Sanoku, a po- 
zwanych wzywa się, by temuż kuratorowi 
wcześnie potrzebną informacyę udzielili lub 
innego zastępcę sobie obrali, gdyż inaczej 
skutki zaniedbania sami sobie przypisać bę- 
dą musieli. 
Z c. k. Sądl' obwodowego. 
Sanok, dnia 6 sierpnia 1892.
		

/DIGCZAS002001_1892_210_0009.djvu

			L. 6069 (5482 1--3) 
C. k. Slłd krajowy karny we Lwowie 
zawiadamia niniejszem , że .w depozocie Slł
 
dowym znajdujlł si
 nastttPuJ
ce. z kra
zie.ży 
pochodzlłce rzeczy l gotowe plemlłdze meWIa. 
domych właścicieli, jako to: 
do 1. 6069(91: 3 chusteczki znaczone 
G. C., 6 chusteczek znaczonych A. J.. F. D., 
H. M., A, S., B. V., chustka batystowa bez 
znaku i serweta o znaku M. W.j 
do 1. 7095/91, 10362/91, 4991/92, 
7473/92 2251/92, 7516/92, 6864(92, 9581/92, 
9963/92': 3 fta
zki wi

, odzież. i bielizna 
męskie i damskIe, posClel, workI, szmaty, 
książki i rozmaite drobiazgi, których opisa- 
nie znajduje się w aktach sądowych; 
do 1. 22030/91 zegarek kryty srebrny 
z metalowym łańcuszkiem; 
do 1. 7472(92 pistolet kawalerzycki; 
do 1. 3515;92 czapka barankowa, klucze 
i kł6dka; 
do 1. 9319(92 wóz chłopski ze składo- 
wf'mi częściami; 
do 1. 15809(92 [otówka 50 zł. 50 ct. 
uzyskana ze sprzedaży gnia.dej .klacz.y z 
gwiazdką na czole i białeIrd pęcmaml na 
lewej nodze tylnej, miary małeJ około 4 lat 
mającej; 
do I. 13077/92 710ty zegarek damski 
w etui, zegarek srebrny, marka pocztowa. n
 
5 ct., 4 marki rOS. po 7 kop., los GotajskJ 
nr. 12i!49 i kwit udziałowy l/lO część losu 
saskiego nr. 99231; 
do 1. 13065(92 zegarek mosiężny z łań- 
cuszkiem stalowym, 20 kop. ros. i 20 et. wa.; 
do 1. 13284/92: 5 sztuk staryeh monet 
miedzianych i 15 ct.; 
do 1. 13060/92 pierścionek złoty z zie- 
lonemi szkiełkami. 
Wzywa się tedy niewiadomych właści- 
cieli, aby w przeciąg'u jednego roku od dnia 
trzeciego obwieszczenia tego edykt.u.';'! 
zien- 
niku urzędowym "Gazety LwowskIe) lIcZlł C , 
swoje prawa włas:lOści pr
ed sąd
m udowo- 
dnili , w przeciwnym bO Wle . m raZIe wyż po- 
szczególnione prJledmioty Jako przepadłość 
tra.ktowane będlł' . 
C k. .:)!\id kraJow
 karny. 
Lw6w, dnia 9 wrzP.śllla 1892. 


(5494 1--3) 
Dr. Stanisław Haczewski wpisany zo- 
stał z dniem 12 września 1892 na listę ad- 
wokat6w z siedzibą w Kołomyi. 
Z wydziału hby adwokat6w. 
Lw6w, dnia 12 września 1892. 
 


L. 2978 (5503 1-3) 
C. k. S!\id powiatowy w Krośnie powia- 
damia Pawła. Dragana z Wr6blika kr61ew- 
skiego, zostajl\icego w .Ameryc
, niewiadom
- 
go z miejsca pobytu, ze dla lllego ustanaWIa 
się adwokata dr. Czajkowskiego z Krosna ku- 
ratorem w celu doręczenia mu tuslłd. uchwa 
ły z dnia 27 kwietnia 1890 L 3966 wzdanej 
w postępowaniu sprostowaw zem stanu hipo- 
tecznego parc. gr. 3314 w ks. gr. gm. Wr6- 
blik kr61ewski położonej, moclt której Jozef 
Struś za właściciela tej parceli wpisany 
został. 


j.,. 


C. k. Sąd powiatowy. 
Krosno, dnia 5 kwietnia 1892. 


L. 11862 (5296 1-3) 
C. k. Sąd powiatowy miejsko deleg. w 
Złoczowie w sprawie egzekucyjnej ck. uprz. 
galic. Zakładu ki'edyt. włośc, w lik wid. we 
Lwowie przeciw spadkobiercom śp. Michał
 
Jachimowicza pto 22 rat po 12 zł. i jednej 
raty 12 zł. 16 ct, zpn. uwiadamia niewiado. 
ma z miejsca pobytu Jhanciszkę Jacbimo. 
wicz zam. Rech, iż ustanowił dla niej kura- 
tora w osobie adw. dr. WittJina z zastęp 
stwem adw. dr. Kołaczkowskiego, i ze kura 
torowi przeznaczony dla niej nakaz zapłaty 
z 21 styczni
. 1892 1. 28 z zał!\i,'znikami do- 
ręczył, a zarazem poleca się Franci.szce Ja- 
chimowicz zam. Rech, by kuratoroWI potrze- 
bnych informacyj udzieliła, gdyż inaczej wy- 
nikłe z zaniedbania tego obowi!\izku skutki 
ponieść będzie musiała. 
Z ck. Slłdu powiat. m. deleg 
Ztocz6w, dnia 3 lipca 1892. 


,. 
a.,,- 
, 
" 


)... 


L. 3955 (5294 1-3) 
C. k, Slłd obwodowy w Sanoku uwia 
damia Emeryka. bar. Mattencloit i J6zefa 
Praussa z życia i miejsca pobytu niewiado- 
mvch, że J6zef Falter i Maurycy Dattner 
wnieśli 8 lipca 189'2 I. 3955 przeciw nim 
pozew o uznanie za zgasłe i ekstabulacyę 
prawa zastawu dla kwoty 1379 zł. 14 1 / 2 ct. 
zpn. w stanie biernym d6br: Mik6w, Prełuki, 
Duszatyn, Dołszyce i Komańcza intabulowa- 
nego, kt6ry do postępowania pisemnego się 
dekretuje. 
D'la pozwanych Emery ka bar. Matten- 
cloit i J6zofa Praussa ustanawia się kurato- 
rem adw. dr. Flakowicza w Sanoku, a po- 
zwanych wzywa się, by temuż kuratorowi 
wcześnie potrzebną informacyę udzielili lub 
innego zastępcę sobie obrali, gdyż inaczej 
3kutki zaniedbania sami sobie przypisać bę- 
dą musieli. 
C. k. Sąd obwodowy. 
Sanok, 6 sierpnia 1892. 


L. 5612, . . (5302 1-3) I L. 4189 (5304 1--3) 
" NleZ?aną 
 m
eJs
a PO?
tu 
a?kę Dziu- C k. Sąd powiatowy w Mielnicy za- 
blI
sk
, uW:Jadamla SIę, ze . O
Cle? :Jej Jędrzej wiadamia z miejsca pobytu uieznanlł Paras- 
DZlUbmskI zmarł. ,w So
ol
 
4 lIst?p
da 1889, kę Gad
0
8,.iż w spra
ie egzekucyjnej Szy- L. 4166 
b.ez .rozporZ!!dZelll
 ostatmeJ wolI, l wzywa mona GnIdildgo przeCIW nie' o za łat 36 . (5444.1-3) 
SI.ę Ją, 
y. w przecI
u roku od dnia ogłosze- zł. 52 et. wZ;-ilędnie o w d e zek
c 
 : C k. 

d po.wla
owy w 
uc
owIe po- 
llIa nmlejSzego edyktu, zgłosiła się w sadzie prawa zastawu dla tej su
y g t : YJ

go I daje do. p
ulIcz,neJ wIadomoścI, It w celu 
lub wniosła pisemne oświadczenie do sp
dku nym ciała hip, wyk" hi I w18
 anke Ier- zaspokoJe?Ia 'Ylerzytel
ośc
 galic. Zakładu 
śp. Jędrzeja Dziubińskiego, bowiem po -upł y - gm kat Fili p kowce zost
ł d 'l a nI " s' t gr. k d red F yt. z
emsklego. w lIkwldacyi we Lwowie 
wie t dk . , ej us ano- o raucIszka W O ] tarowicza a' .. 8 
ego czasu, rozprawa spa owa z usta- wiony kurator w osobie Iwan St t' k' .' ' mIanOWICIe 
nowionym dla niej kuratorelli Dańkiem Bą- kt6remu przeznaczOllIł dla nie'a ch ra łJe
u &, rat po 10 z
, Itd. przeprowadzoną zostanie 
kiem ze Sokoli przeprowadzonlł i ukończoną dOWIł z 26 października 1896 
 8


 d usą- w zabudowam? sądowem egzekucyjna licy- 
zostanie. czono . orę- t
cya. realnoś.Cl 
wh. 16
 ks. gr. gm. kat. 
Mościska dnia 28 ma J 'a 1892 . C k S d P . t SIedlIska objętej, FrancIszka W O j 'tarowicz& 
, '. . . Ił OWla ow y ł . d , h 1 ° " 
M' l' 4 ' 18 . w asneJ w mac 17 paźdzIermka 1892 i 
Ie mca, czerwca 92. dnia 16 listopada 1892 katdym razem o 10 
'-'--- godz. rano na miejscu w Tuchowie. 
L. 6884 (5263 2-3) Cena wywołania stanowi kwotę 500 zł 
W sprawie tabularnej Jana Schwartza Wadyum wynosi 50 zł. wa. . 
i Eufrozyny Schwartz o zaintabulowanie . Na pier

zym terminie sprzedaż nastl\- 
praw własności 
do ciała, whl. 210 ks. pl za.lu.b :vyzej cen
 sza??
kowej na drugiIII 
g
 gm. Zales

z
ki ustanawia się dla nie. l pOlllżeJ; jednak llle lllzeJ 1(3 części ceny 
wIadomego z mIeJsca pobytu Berla Holzstei- wywołama. 
na kuratora w osobie dr. Stoklasę adw. w Kuratorem dla wierzycieli p6źniejszych 
Zaleszczykach lu? niewiadomych z miejsca pobytu ustano- 
Be:la Holzsteina wzywa się, aby się do wlOny został J6zef Skałon ze Siedlisk. 
ustanowIonego kuratora zgłosił lub innego 
esz
ę warunk6
 li

ta?yjnyc
, proto- 
pełnomockika Slłdowi podał. k6ł oplsallla przynaleznosCl l WYCIąg hipo- 
C. k, Sąd powiatowy. teczny przejrzeć można w tus. registraturze. 
Zaleszczyki, 30 marca 1892. 'ruch6w, dnia 18 sierpnia 1892. 


--- --
--- 
L. 5541. . .. (5481 2- 3) 
. NIewIadomego z mI
Jsea pobytu Woj- 
CIecha Nawar
 z Poręby wIelkiej zawiadamia' 
ck. Slłd. P?
lato
y w Mszanie dolnej, że 
Anna RapcIa!!: wDlosła przeciw niemu skar- 
gę o. 2? d, 50, c
., ż
 termin do rozprawy 
na dZlen 12 pazdzlerlllka 1892 wyznaczony 
i dla niego kuratorem Jan Starmach ustano- 
wiony został. 
Mszana dolna, 10 sierpnia 1892. 


9 


L. 4708 . .(53
2 1-3) 
C k. Slłd powIatowy w Pllźme zawia- 
damia niewiadowych z miejsca pobytu Józefa 
Giżowskiego i Ludwikę Wieloch, że celem 
doręczenia im rezolucyi tabularnej z dnia 24 
sierpnia 1892 1. 4:708 ustanowił dla. nich 
kuratorem Michała Rachlewicza z Pilzna 
C. k. Sąd powiatowy. 
Pilzno, dnia 24 sierpnia 1892. 


Ił. 13491 


(5450 1-3) 
OnOłi1iIJl
"
. 
ą K. dlA'h. n
R-kT
RkI" I". AfI\. R'h. 
K
I\M\klH n
R-tA
MI\AG m3HdHoro 3'h. M-t- 
CTLI,A njJ
&
RdHA IOp
 GdR'IŁ!Kd, lJI
 MH- 
XdHI\
 TOAH
K'h. RIł-tC'h. njJoTHR'h. Hfl"Ł! n
- 
30R'h. 
 3dnl\t\'IfHG 8 3
1\. 15 KjJ. Hd KOT
- 
jJklH pf'lHmLl,'h. A
 jJ03njJdRkI R'h. cnjJd RdX' 'h. 
nOAjJ-t&HklAk Hd :n mORTHA 1892 Rkl3Hd- 
'IfH
 H AI\A IOjJkI Gd&'IŁ!Kd KŁ!jJdT"P
M'h. 
dAKOKdTd "I\h.HHLI,K
r
 3'h. KOI\OI"h.lH O'{'CT .1- 
HORl\fH
, K
TjJ
MŁ! IOjJd GdR'IŁ!K'h. CjJfACTRd 
CR
GH 
&
jJ
HkI nOAdTH .1&0 HHUJ
ro 3d- 
cTŁ!nHHKd C
&-t 
ł{'CTdHORHTH l"dG. 
K
I\
I"h.lA, 8 I\HnHA 1892. 


Licytacye. 


Centralne biuro sprawunków 
dla prowineyi 117 
Lwów, ulica. Kopernika. L. 11. 
C. k. Dyrekcya ruchu kolei i1aństw. we Lwowie. 
(51505) 


K. k. Eisenbahn-Betriebs-Direktion in Lemberg. 
Nr. 41075/6c 
Lieferungs- A usschreibung. 


Die Lieferung der nachstehend angeffthrten Materjalien wird 
fur das Jahr 1893 im Offertwege vergeben u. z. 
40.000 kg. Achsen aus Tigelgussstahl, 
11 0.000 kg." "Martinstahl, 
140,000 kg. Radreifen aus Tigelgussstahl, 
307000 kg. " "Martinstahl, 
85.000 kg. Kesselbltche ałJS l-a steierischem Sch weisseisen, 
35.000 kg. Eisenbleche gewanlicher Qualitat 
300.000 kg. Eeisenabgiisse nach eigenen Mod
llep., 
8.900 Stuck { Siederohre aus :B'lussstahl mjt 21/
 mm. Wand- 
37.000 met. star ke 
2iO.OOO kg. Stab Sprengring 'und Winkel-Eisen, 
2.000 kg. Eisendraht, 
300 kg. Stahlbleche, 
200 kg. Stahldraht, 
'34.000 kg, :B'lachfederstaLl, 
4.000 kg. Dio Werkzeugstahl, 
31.000 kg. Banka B
ock und Lamm,Zinn, 
250 kg. Stangenzmn, 
900 kg. Kupferbleche 0'5 -10m. m. stark, 
9.000 kg. Kupferplatten 10-20 m. m. 
12.000 kg. Fireboa-Platten 10-26 m. m. : theils eben, theils 
. mit aufgebogenen Randern, 
9.000 kg. Kupferrohre gezogen, 
12.000 kg. Kupferstiitzen fur Siederohre, 
8.000 kg. Kupferstangen fur Stehbolzen ungelocht, 
400 kg. Kupferdraht, 
3.000 kg. Antimon, 
2.100 kg. Block-Platten u. Rolle Blei, 
600 kg, Messingbleche, 
250 kg. Messingdraht, 
1.100 kg. Blockzin1r, 
1.800 kg. Zinblech, 
. Niihere Angaben iiber die benothigten Quantitaten und Ma- 
tenalgattungen i sind aus den Offertformularien zn entnehmen 
w.elcb
 eben
o wie die al!gemeinenu: besonderen .Lieferungsbe
 
dmglllsse bel der unterfertIgten kk. EIsenbahn Betnebs Direktion 
(Material-Bureau) eingesehen, behoben oder gegen Einsendung 
des Porto bezogen w(
rden konnen. 
pie Off:.rte, zu rleren Verlassung die hiezu aufgelegten For- 
mulanen bpnutzt w
rde
n miissen, sind sammt den etwajgen Bei- 
lagen. per Bogen m.lt elllem 50 kro Stempel versehen, versiegelt 
u. mIt der Aufschnft "Offert fur Lieferung verschiedener Mate- 
rialien
 bei der k. k,l Eisenbahn-Betriebs,Direktion in Lemberg, 
HingsteI.ls l-t
n O
tober L J. .12 Ulu Mittags einzubringen. 
Dle Prelse smd franco ellleT Station der k. k. oster. Staats- 
bahnen incl. aller Spesen zu notiren. 
Jedes Offert muss die ausdrftckliche Erklarung entha1ten, 
dass dem Offerent
n. die "allgemeinen Bedingnisse fUr eie Liefe- 
rungen von Matenal1en und Ausrtistungs-Gegenstanden der k. k. 
aster. Staatsbahnen" sowie die f tir die Lieferung- der offerirten 
Artikel etwa bestehendf'n "besonderen Bedingllisse" vollkommen 
bekannt sind u. daga er sich denselben unterwirft. 
Die Lieferung sammtlicher Artikel wird im Laufe des Jah- 
res 1893 nach MassgabB des eintretenden Bedarfes auf Grund 
von TheiIbestellungen zu bewerkstelligen sein. ' 
Jeder Off)rent hat dRs Recht der am 1 Oktober 1. J. um 1 
Uhr N achmittags stattfindenden commissionellen Offert-Eroffnung 
persanlich beizu wohnen. 
Der gefertigten kk. Eisenbahn.Betriebs-Direktion steht es 
frei, die O.fferten rucksichtlich des ganzen offerirten Quantums 
oder nur emes Theiles derselben zu aceeptiren oder ganz abzu- 
lehnen. 
Offerte, welche nach dem obigen 'l'ermine eing
bracht wer- 
den oder .den Bestimmungen dieser Ausschreibung Dlcht entspre- 
chen, bielben unberticksichtigt. 
Lemberg, im September 1892. 
Die k. k. EIsenbahn-Betriebs-Dłreetlou. 
(Nachdruck wird nicht honorirt.) 


Ogloszenie dostawy. 


N a rok 1893 rozpisuje si
 dostawa następujących materyał6w 
mianowicie: 
40,000 kg. osi ze stali tyglowej, 
110.000 kg. osi ze stali Martina, 
1 140.000 kg. obręczy do k6ł ze stali tyglowej, 
307.000 kg." ,,""" Martina, 
I 85.000 kg. bl.chy kotłowej l-szej j,kości z sty'yjskiego żel... 
! . 35.000 kg. " żelażDej zwykłej jr.kości, , 
r 300.000 kg. odlew6w żelaznych podług własnych modeli, 
I 8.900 sztuk { rur 
kotłowych ze stali płynnej z 2 1 / 2 m. m. 
! 37.000 m. grubemi ścianami 
! 270.000 kg żelaza w s
tabh.eh, kątówk
ch i innych profilach 
l ' 2,000 kg. drutu żelaznego, , 
300 kg. blachy stalowej, 
i 200 kg. drutu stalowego, 
I 34.000 kg. stali płaskiej na resory, 
I 4.000 kg. rozmaitej stali na narzędzia, 
I 31.000 kg. cyny rozmaitych rodzaji, 
! 250 kg. cyny W dr!\iżkach, 
I 900 kg. blachy miedzianej od 0'5-10 m. m. grubej 
. 9,000 kg. płyt miedzianych od 10-20 m. m. grubych 
I ł 12.000 kg. ". do palowi.sk kotJo
ych 10-
6 m. m.' grubych 
CZęŚCIOWO gładkIch, CZęŚCIOWO z zaglętemi brzegami 
9.000 kg. rur miedzianych cil\ignionych, , 
! 12.000 kg. nasad miedzianych do rur kotłowych, 
! 8.000 kg. wałk6w miedzianych niedziurawionych na bolcy, 
I 400 kg, drutu miedzianego, 
I 3.000 kg. antimonu, 
I 2.100 kg. ołowiu w płytach i innych kształtach, 
I 600 kg. blachy mosi
znej, 
I 250 kg. drutu mosiężnego, 
1.100 kg. cynku, . 
I 1 800 kg. blachy cynkowej, 
I 
I 
i 
I 
I 
ł 
I 
I 
I 
I 


. Bl.iższe oznaczenia potrzebnych iL8Ci i .ro,dzaj6w materyalów 
zawlera
ą wzory ofert.' kt6r.e wraz z og6lnymI l szczeg6łowymI wa- 
runkamI do
taw prze
rzeć l otr
ymać można za Opłat!\i pocztowego 
u podpisanej dyrekcYI ruchu (bIUro dla zarządu materyałów. 
Ofer.ty na 
rzepisanych .formularzach sporzl\idzonfl marką 50 
et, na. kazdym alkuszu ofe.rt l załącznik6w ostęplowane, opieczęto- 
w
ne" l za?pi!trzon
 w napIS "oferta na dostawę różnych matery- 
ał.ow 
llle
ó nale
y do c. k. dyrekcyi kolei państwowej we Lwo- 
WIe naJ daleJ do dllla 1 października r. b. godziny 12 w połu dnie. 
C.eny ,żądane majlł być pod,ane 
ranko jakiejkolwiek stacyi C. 
k. koleI panstwowych wraz z dol1czemem wszelkich uboczn y ch W'Y- 
datk6w. J 
W ofertach wyra
one 
yć winno oświadczenie, że ofiarujące- 
mu znane Sił og6ło:ve. Ja
otez dotyczlłce szczeg6łowe warunki do- 
st
wy materyał6w l ze SIę tenże zupełnie ich ustanowieniom pod- 
daJe. 
. Dostawa wszystk
ch towar6w ma być w ciągu roku 1893 
w m
a
ę spotrzebo.wanla i na podstawie osobnych częściowych za- 
m6wlen uskuteczllloną. 
Każdemu oferuj!\icemu wolno być obecnym przy roztwarciu 
ofer
, kt6re na dniu 1 października o 1 godzinie z południa na- 
stl!:Pl. 
Po
pisanej c. k. Dyrekcyi kolei państwowych przysłuża pra- 
wo przYJęcia ofert w całości lub tylko częściowo, albo też zupeł- 
nego uchylenia tychże. 
. 9ferty wniesione po terminie ustanowi.onym lub nie odpo- 
wIadaJące zgłoszonym warunkom dostawy, me będł. uwzględnione. 
We Lwowie, we wrześniu 1892. 


c. k. Dyrekeya ruehu. 
(Przedruk nie będzie płacony.)
		

/DIGCZAS002001_1892_210_0010.djvu

			10 


.KaD(
zukowy 
plaster na nagniotk.i 

 Plaster ten nie zawiera żadnych szkodliwych ani 

 drastycznych składników, i działa szybko, pewnie i 

 łagodnie nie sprawiając żadnych bolów 

 Cena pudelka 30 ct. 

 
_, @) Główny sklad waptece"podsrebrnym Orlem" 
· I Zygmunta Ruckera 

 we Lwowie. 

 Zalnówien,ia z prowincyi uskutecznia 
@) SIę pocztą od wrotną. 968 

 se
6'


e
.e

e 
.). 


. 


I L MARKA I wiadomość w hatidlu p. StromengerfJ, L'IF6w, 
. ul. KaroJa Ludwika 5. 1(138 
rozpoczęly się wpisy i nauka i 
I gry na I Morszyńska bromowa 
fortepianj{
 1049 Sól do kapieli 
Z dniem I. września. sporządzona pod kontrol; Towarzystwa 
L Bliższe szczegóły w SZkOI ;J ' lekarzy Galicyjskich, najlepszy środek 
Rynek l. 9. przeciw zołzie, cierpieniom sk6ry, wy- 
pocinom kostnym,stawowym i błon su..  

 rowiczych etc. etc. w szczeg6lności prze- 

1I1f 1-:;. -.
€
fi' ;;, wYSzcz


l:i


ni

 
C6ł
;
tawach. 

 Tanio --.I' I Do nabycia. we wszystkich 
ię. 
wszelkie środki anticholeryczue i do des- i kszych aptekach l składach w6d mme- 
infekcyi w najl epszej ja!wśGi i w ka.zdej ilości i 
 ralnych. 464 
poleca główny skhd materya,rówa.ptecznych, I 
 .._'___._.__..
.....
... 
Feliksa Glossa we Lwowie, ulica Kucla ! 

l 
LUdwika L 39. Odbiorcom większej ilości I 
znaczny opust. 1012 , 
I 
..,


.;tgf
t:Wi'w...'$W
i$,%;;"k
fG"-r.*:0{?:cii
,;b;' ! 


, 
i 
I 
i 
W większej ilości do nabycia od 1 li- i 
stopada b. r. Bliższa wiadomość w Dy.. 
rekcyi Tramwaju, ul. Józefa Bema 10. 
10'2 


Nawóz koński  
 


Majątki ziemskie 
poleca do kupna 
J. Topolnicki 
Lwów, ulica Pańska l. 13 
1044 elka 50-cent. loterya. . 1 1_ Ostatni miesiąc 
Glówna wygrana 
75.000 złotl'ch.  ' -: . 
 " 
 , '- ,,' , :' ,,\ 
.!,:
":.;:.
' 
. .' 
 


Pierwszy parowy 
amerykański mlyn do kości 
w Klimkówce pod Bymanowem 
sprzedaje tego roku okolo 150 wagonów różnych gatunków mąki prawdziwej 
kościanej za gotówkę 3 prc. sconto, na kredyt od 3 do 6 miesięcy bez pro- 
centu, od 6 do 9 miesięcy na 8 prc., a w razie koniecznej potrzeby i 12 mie- 
sięcy kredytuje. 
Doświadczenia z nawozami sztucznemi robione na wlasnych polach na 
wielką skalę, można oglądać w różnych porach roku; na donoszących o przy
 
byciu, konie będą oczekiwać na stacyi Rymanów. 
. Dla pośredników w rozsprzedaży, dla pp. Naczelników gmin itp. wszyst- 
kICh zajmujących si
 ajencyą tego towaru wśród wlościan ofiaruje fabryka 5 
prc. prowizyi. - Za dobroć towaru fabryka ręczy. 923 
," . Zarząd dóbr Klimkówki p. RYlllanów. 
.-- ..-.
.... -... 
 
Z Drukar».i W ŁŁozii Rkjego -;l
O; 


 kie
Q l, l i d;-
 W er ;


 , w, - k' 


C9 


Specyalny sklad 
pra.wdziwych roskopfów 
srebrnych, niklowych i stalowych, 
oraz 952 
wielki wybór zegarków 
wszelkiego rodzaju i zegarów ściennych, 
stolowych i pendulowych, budzików 
po llajtaflszych cenach poleca 
LEON JANIKOWSKI 


:t,egurmistrz, 
Lwów, ul. Teatralna l.. 16. 
Wszelkie n:tpl'awy uskuteeznia się. 


f}cr ł i O 
117f\ n 
 L' 
,j b ,f,..JLH..I... 1'-./ 


licytacyi. 
!t. " 


00 


Oddział zasta-wniczy 
go;licyjskiego BliNKU kl'edytowego 
ulica Jagiellońska l. 3 (dom wlasny), 
podaje do powszechneJ wiad(HnOści? iz zapad
e z dniem ostat- 
nhn lipca 1892 r. zastawy, dnia 3 i 4 października 1892 r. 
,j' goctzinaeh od 9 do B przez puhliezną licytacyę (w myśl 

59 statutów' Banku) naj\vięcej dającemu, za gotówkę 
sprzedane zostaną. 
u waga. W aDju licytacji uie będ,} przyjm,'w..ne ani prolongaty, ani wykupna.. 
twów, dnia 1 września J 892. 1010 


L. 7651 


Obw-ieszozenie. 


(5511) 


Wielki jesienny jarmark na konie w Rzeszowie 
padający na św. Mateusza rozpocznie się dnia 15 
śnia b. r. 


Zarząd miasta. 
Rzeszów, dnia 7 września 18
2. 
"" -V-___ J'III" .itI;¥_'---.- y 
 - ł-_' 
(Z&l'I"dca Wl. ;J. Weber.) Plpier I fabryki papieru. J. Fialkow.ki,h. 


Kto chce llab,;.re 
I dobre, domowej roboty kołdry lub matera('e: 
I zllajdzic największy wyb6r V'l specyalr:.ym 
skł
dzie i pracowni wyrob6v,r pościeli 
pod firm fi 
Józef Schuster 
Lwów, ul. Kopernika 7. 
Wielki wybór koeów i chodników. 
Ceny bezkonkurencJjue uajniższe. 
Wsz e l k I e P rz ybory d o sz y cia Oenniki gratis i franko. _. 
(Lwów, Impressa) 1041 
i krawiecczyzny, tiule, krepy, 
 


 :=


* 
'::


1 
 

-:-Z-:


=-z

 
 
podszewki, muśliny, batysty, 
; Na porę kuracyjną 1892 I 
 Kantor wyDłiany I I 
:!,a
l;łt
kfa

J:. fO

:
; 
 H E'R, c i3 ś AoT Ę I 
 c. k. uprz. gal. akcyj. Banku hipotecznego ; 
bawełny do haftu l na pon- ft.,1 r! "1 Kupuje 1 sprzedaje wszystJde efekta l monety po kursie H. 
czoch
 ?iale i k?lorowe, gu- 
 , 
 I :::r" d --
.:i W -:k::
 h I I , 
 , .
 . 
 " " 
 dziennym 1ł
jdokładnieJszym nie Ucząc żadnej J..rowizyj. 
 
Z k t śmy t d 
"':i Z Y O r O ,,' ''"' Jako dohq i pewni}, lokacYę pole('f1, 
 
l l, a l... 98i 
 
 
 
Ceny naJnmłarkowaiisze 
 właściciel jedynego wy.ląc
n?go handlu 

 I 4 1 / 2 prc. listy hlpoteezne 
 
poleca M. Bana.bana następca. 
 herbaty 22 lat IstllleJącego 
f, 
 5 l
re. listy hip«.-.teezne prelu!owaue !J 
..,.. L d fI 
(we Lwowie, ul. Sykstuska I. 6. :;;..... pr
. listy ltipi\;;.te
;t
ne be
premił J 

.... U "'111': i , r
; 
 Łaskawe zlceellia odwrotną poe...tą, :.
 " .. f 41/3 pr
. li
tJ" Te
ifaK"Z" l{'Ii"cf;d.'fti
 ¥,-;
 
f;-
'i.'t

_"
:'IJ 
i1'
 f:
.:L; 
,w. ,I 
 ' 
 . s .' ,;Jf... " , , ' " " k ...,' 
 . I 
I : 
 ",'!.J ",,:/ . , .i,....."'. '> , . ,. .".;"..
.,i'--.,.c"'.:fik ';"':
"!' , ' . :- ;;";13 
\'Il! "!
<:
("'Ji'
'" r." 1.,,-, 
". . 

 "!" 

:.,
....._""'N'
;...ł':.!_-_'Jt,,!,.,,-,_,..,.JO"<_"J..r: ....t
-,...
..f._:.;',
-'..:._"_ _ ,
".....) , _ 
,...: .laj
J:!I'
""'.WłI .. 
PP. Jednorocznym Ocho"tnikom ; I f
'j 

::
 k:i:i:' t:> h;\;;;''';Y:ifl:V:J' hu,!,.]n;. tlipot
:1
,

a.(jg{; Z3,Wsze J'labywa. j sprz(":duj6 p 
U w U ... ... ,ił, i
. L }\ '

:
'. ". ,s''';) {':,:;
:;o'O
s
"
t
:

'''(J}
.',g;f
",J1)

j
z-!eh... . [N: 
H R O S E N T H A L A . ?;'
2 
h"iiii ."{:,,,tci: :Cl"":''',' ':",£d': ;::;F"['Ji5
"'::i :,,, l. J.. kupi!Jących w8
alk1e WYhl-pj 
D

:


'_
UH 

\:

 
! 
 

.


fiS 


przy- 
wrze- 


r 


V"
JłI