/NDIGCZAS003504_1933_022_0001.djvu

			Brze'
 nad Bugiem, dnla 4. Iistopada 19å3 r.  


POLESKI 


. 
DZIENNIK WOJEWODZKI 


rtr. 22. 


......
 


TRESé. 


ÐZIAt URZ
DOWY: 


S í. 


Poz. 103. Rozporzqdzenie wojewody poleskiego z dn. 31. pazdziernika 1933 r. w sprawie zmiany gran;c 
gromtd na terenie powiatów: k, sowskiego i 
lolinskiego, \\ojewództwa poleskiego ........................... 3'29 
104. RO'lpOr2 q dzenie wojewody poleskiego z dnia 2. listopada 1933 r. w sprawie zmiany granic gromad 
r a terenie pewiatu kosowskiego i stoliñski
go województwa poleskief)o .................... .........._..._............ 335 


DZIAl URZ
DOWY. 


103. 


RozporzÆ\dzenie wojewody poleskiego z dnia 
31 paidziernika 1933 roku w sprawie zmiany 
granic gromad na terenie powiatu kosowskie- 
2'0 i stolilÍskiego, wojew6dztwa poleskieg o . 


Na podstawie art. 16 ust. (1) ustawy z dn. 
23 marC'a 1933 r. 0 cz
sciowej zmianie ustroju 
samorz
du terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35 
poz. 294) i uchwaty Wvdzialu Wojewódzkiego z 
dnia 23 paidziernika 1933 roku Nr. 652, zarz(1. 
dzam co nastE:puje: 


9 1. 
. Znosz
 gromad
 Bajki, gminy 
wiatu kosowskiego, a obszar jej, 
wiq: wies Bajki i .fv\anczuki oraz 
szkanców tych osiedli w
ielam do 
toczki gminy Rózana. 
Obszar gron1ady Motoczki, który stanowi(1: 
wies Motoczki, Karasie, Bajki, Manc:zyki i chutor 


Róza n -, po. 
który stano- 
grunty mie- 
gromady Mo- 


f\zðzierje oraz grunty mieszkanców tych osiedli, 
graniczy od pólnocy - z gruntami gromady 
Konstantynowo i Szejpiaki gminy Rózana, od 
zachodu - granica pow}atu Wotkowyskiego,od 
potudl1ia - z gruntami gromady Michalin gmi- 
ny Rózana, od wschodu - z gruntami grom,,- 
dy Klepacze i Bereznica gminy R6zana.  2. 
Znosz
 gromðd
 Nowosady, gminy Róza- 
na, powiatu kosowskiego. 8 obszar jej który 
stanowié1: wies Nowosady i Kaple oraz grunty 
mieszkanców tych o'\iedli wJqczam do gromady 
Kolozuby. gmìl'Y Rózana. 
Obszar gromady KoJozuby, który stanowi14: 
wies K0tozuby, Nowosady i Kaple oraz grunty 
mi
slkanców tych osiedli granicz(1 od pólnocy- 
z gruntami gromady Kowale gminy Rózana, od 
poludnia - z gruntami gromady Woronitawi- 
cze i Jeskowce gminy Rózana, od wschodu - 
z gruntami gromady Jeskowce i Witoroz gminy 
R6iana. 


9 3. 


Znosz
 gromðd
 Niedz:elno gminv Róia. 
na, )owiatu kosowskitgo, a obszar je:j który
		

/NDIGCZAS003504_1933_022_0002.djvu

			330 


Poleski Dziennik Wojew6dzki poz. 103 


N r. 22 


stanowÌé:
: wies Niedzielno, uroczysko Uzgorelo 
oraz grunty mieszkanców tych osiedli wl(1czam 
do gromady Michalin gminy Rózana. 
Obszar gromady Michalin, kt6ry stanowi
: 
osada Michalin-Nowy, Michalin-Stary, tartak Mi- 
chalin, lesniczåwka Jelno, uroczysko Niewiero- 
Moch, lesniczówka Holowiczno" Bierezówka, osa- 
da Rózanka, Koszarka, chutor Jasieniec, wies 
Niedzielno, oraz grunty mieszkanców tych osip- 
dli graniczy ad pólnocy - z gruntami gromady 
Motoczki, Klepacze, tososin, Szczytno i Ostró 
wek gminy Rózana, od zachodu - granica po- 
wiatu wolkowyskiego" od poludnia - granica 
powiatu pruzalÍskiego, od wschodu - z gmin
 
Kosów, p:..wiatu kosowskiego.  4. 
Znosz
 gromad
 Wierczyce, grrdny Roza- 
na, powiatu kosowskiego, a obszar JeJ który 
stanowii1: wies Wierczyce oraz grunty mies'zkarí- 
ców tego osiedla wl(1czam do gromacly Szczy- 
tno gminy R6zana, zas osad
 Szczytno, uroczy- 
sko Golsk, chutor loski i Kurylówka oraz grun- 
ty mieszkanców tych osiedli wl
czam do gro- 
mady Ostrówek gminy Rózana. 
Obszar gromady Ostrówek któ
y stanowiq: 
osada Ostrówek, Inaj
tek Ostrówek, osada 
Szczytna, uroczysko Golsk" chutor loski, Kury- 
lówka, Podgórce oraz gr
nty mieszkanców tych 
osiedli graniczy od pólnocy - z gruntami gro- 
mady Szczytno gminy Rózana, od wschodu 
z gruntami gromady Szczytno i Michalin gminy 
Róiana, od poludnia - z gru
tami gromady 
Michalin i gminq Kosów, od wschodu - z gmi- 
n(1 K.osów, powiatu kosowskiego. 
Obszar gromady Szczytno który stanowi
: 
wie
 Szczytno, Ostrówek, Wierczyce arðz grun- 
ty mieszkalÍców tych osiedli graniczy od .pólno- 
cy - z gruntami gromady Woronitowicze i Je- 
skowce gminy Rózana,: od zdchodu - z grun- 
tami gromady tososin, gminy Rózê1na, od wscho- 
du - z gruntami gromady Ostrówek i gmin(1 
Kosów, ad poludnia z gruntami gromady Mi- 
chalin, gminy Rózana. 


9 5. 
Znosz
 gramad
 Zahalicze gmjny Rózana, 
powiatu kosowskiego, a abszar jej który sta no. 
wiza: wies Zahalicze i grunty mieszka nców tego 
osiedla wlé}czam do gromady Dolki gminy 

ózana, . 
Obszar gromady Dolki, który stanowiq: 
wies Dolki j Zahalicze oral: grunty mieszkalÍ- 
ców tych osiedli graniczy ad pótnocy - z grun- 
tami gromady Kowa1e i miasta Rózana, od za- 
chodu - gruntami gromady Pawlowo, Bereini- 
ca gminy Róiana, od poludnia - z gruntami 
gromady Woronitowicze gminy Róiana, od 
wschodu - z gruntarlli gromady Kolozuby gmi- 
ny Róiana. 


9 6. 
Z gromady Bereinica gminy R6zana, po- 
wiatu kosowskiego wylqczam rnajqtek Byczyno, 
Pawlcwü 1, Pawlowo II. i uroczysko Nyr oraz 
grunty mieszkanców t

 ch osiedli i obszar ten 
wcielam do gromady Pawlowo gminy Ròzana. 
Obszar gr0mady Pawlowo, który stanowi(1: 
kolonja Pawlowo., majc,t
k Pawlowo \, Pawlowo 
11., uroczysko Nyr i m(.j
tek Byczyno oraz grun- 
ty mieszkanców tych osiedli graniczy od pólno_ 
cy - z gruntami miasta Rózana, od zachodu- 
z grul1tami gromady Konstôntynowo gminy Ró- 
zana, od poludnia - :c. gruntami gromady Be- 
reznica, grrJiny Rózana, od wschodu - z grun- 
tami gromady Dotki g.miny Rózana. 
Obszar gromady Bereinjcé1, który stano- 
wiq: wies Bereinica, grunty mieszkanców tego 
osiedla i 9 ru nty pa IÍ 
L,vowe w u roc:r.ysku Piel 
graniczy od pótnocy - z gruntami gromady 
Pawlowo gminy Rózana. od zachodu - z grun- 
tami gromady Konstantynowo i Motoczki gminy 
. Rózana oraz z rzekq Rózank
, od potudnia 
zgruntami gromady lososin i Woronitowicze, 
gminy Rózana, od wschodu - z gruntami gro- 
mady Dûlki gminy Rózana.  7. 
Z gromady Klepacze, gminy Rózana, po- 
wiatu kosowskiego wyl
czam lesniczówk
 Hoto- 
wiczno, Bierezówka, osad
 Rózankð, Koszarka, 
chutor J:Jsieniec, grunty pai
stwowe NadJesni- 
ctwa Rózarískiego w Puszczy Rózanskiej oraz 
grunty mieszkanców tych osiedli i obszar ten 
wcÎelam do gromady Michalin gminy Rózana. 
Oszar gromady Klepacze, który stanowiél: 
wies Klepacze i grunty mieslkanców tego osie- 
dla graniczy od pÓÎnocy - z gruntami groma- 
dy Motoczki, gminy Rózana, od zachodu i po- 
ludnia - z gruntami gromady Michalin, gminy 
Rózana, od wschodu - z gruntami gromady 
MiC'halin i tososin, gminy Rózana, 


9 8. 
Z gromady Kolozuby, gminy Rózana, po- 
wiatu kosowskiego wytëtczam wies TowcwBy 
oraz grunty mieszkalÍców tego oSiedla i obslar 
ten wcielam do gromady Jeskowce, gminy 
Rózana. 
Oszar gromadv Jesko'vce, który stanowiq: 
wies Jeskowsce, Buéki i TowcwHy oraz g,runty 
mieszkarícó'w tych osied i graniczy ad pólnocy- 
z gruntami gromady Witoroz, gminy Rózana, 
ad 7.achodu - z gruntami gromady Kolozuby, 
i Woronitowicze" gminy Rózana, od potudnia 
i wschodu - z gl unt mi gromady Szczytnò, 
gminy Rózana i z gmin
 Kosów, powiatu ko.- 
sowskiego. 


9 9. 
Z gromady MC?toczki, gminy Rózana, po- 
wiatu kosowskiego wyl
czam wies Wola i grun-
		

/NDIGCZAS003504_1933_022_0003.djvu

			N r. 22 


Poleski Dziennik Wojew6dzki poz. 103 


331 


ty mieszkalÍców tego OSiE dla i obszar ten wcie- 
lam do gromady Konstar.tynowo, gminy Rózana. 
Obszar gromady Konstantynowo, który sta- 
nowiq: wies Wola, kolonja Konstantynowo oraz 
grunty mieszkanców tych oc;iedli grapiczy - od 
pólnocy - z gruntami miasta Rózanð i groma- 
dy Szejpiaki, gminy Rózana, od poludnia - 
z gruntami gromady Motoczki, gminy Rózana l 
od zachodu - z gruntami gromady Szejpiaki, 
od wschodu - z gruntamj gromady Bereinica 
i PawJowo, gminy Rózana. 


9 10. 
Z gromady S?c

ytno, gminy Rózana, po- 
wiatu kosowskiego wylqczam chutor Podgórce 
oraz grunty mieszkalÍców tego osiedla i obszar 
ten wcielðm do gromady Ostrówek l gminy Ró- 
. 
za n a . 


9 11. 
Wylé4czam z gromady: 
a) Lisiczyce, gminy Piaski powiatu kosow- 
skiego, osad
 Olszewo, méjqtek C,esniki; 
b) Piaski Stare, gminy Piaski, majqtek Pia- 
ski l lesn
czówk
 Slawatyn, Kulowo, gajówk
 
Tmin, Budy i Jakóbowo; 
c) Rzeczyca, gminy Piaski, gâjówk
 
ze- 
czy ca; 
d) Sporów, gminy Piaski, maji1tek Kurylec 
oraz grunty mieszkalÍców tych osiedli i Z obsza- 
ru tego tworz
 gromad
 pod na'Zw
 "Piaski ma- 
jqtek" gminy Piaski, 


9 12. 
Znosz
 gromad
 Sowin, gminy Piaski, po- 
wiatu kosowskiego i .obszar jej który' sta nowié1
 
a) wi
s Sowin oraz grunty mieszkalÍców 
tego osied!ð - wtqczam do gromady Strygin, 
gminy Piaski; 
b) gajówk
 Sowin-Dubok oraz grunty mie- 
slkaIÍców tego osiedla - wlqczam do groma- 
dy Piaski rnajé1tek, gminy Piaski. 
Obszar gromady Piaski majqtek, który sta- 
nowiq: majqtek Piaski, osada Olsze
o, maj
tek 
Czesniki, Kurylec, I
sniczówka Slawatyn, Kulo- 
wa, gajówka Tmin, Bud)', Jakóbowo, Rzeczyca, 
S Jwin-Dubok, oraz grunty mieszkalÍców tych 
osiedli granicly od pólnocy - z gmin
 Kosów, 
powiatu kosowskiego, z gruntami gromady 
Bronna.Góra l Rzeczyca, Sokotowo, Niwy, Piaski- 
St
re, gminy Piaski od zðchodu - z gruntami 
grom
dy Rzeczycð, Sokolowo 1 Strygin, Holowi- 
ckie, Peresudowicze, Piaski-Nowe, Jarcewicze, 
Niwy, gminy Piaski, od potudnia - z grunta- 
mi yromady Piaski-Stare, Piaski- Nowe" Jarcewi- 
Cze, Peresudowicze, Chryssa, Lisiczyce, gminy 
Piaski, od wschudu - z gruntami gromady Pia- 
ski-Nowe, Jarcewicze, Niwy, Chryssa, Horbowo, 
gminy Piaski i z gmin
 Iwacewicze, powiatu ko- 
s
:)wskiego. . 
Obszar gromady Piaski-Stare, gtniny Pia- 
ski, który stanowiët: wies Piaski Stare oraz grun- 


ty mieszkalÍc6w tego osiedla graniczy od pól- 
nocy - z gruntami gromady Piaski majqtek, 
gminy Piaski, od zachodu - z grûntami gro- 
mady Piaski majé1tek i Piaski-Nowe. gminy J->ia- 
ski. od poludflia - z gruntami gromady Piaski 
majqtek i Jezioro Czarne, od wschodu-z grun- 
tami qromady Piaski maj
tek, gminy Piaski, 
Obszar gromady Rzeczyca l gminy Piaski, 
który stanowiq: wies Rzeczyéa oraz grunty mie- 
szkanców tego osiedla graniczy od pólnocy i za.. 
chodu z gruntami .gromady Bronna-Góra, gmi- 
ny Piaski, od poludnia i wschodu - z grunta- 
mi grom
dy Sokolowo i Piaski maj
tek, gminy 
Pi8Ski. 
Obszar gr
mady Sporów, gminy Piaski, 
który stanowiq: wies Sporów, mai
tek Spor6w, 
wies Dmitrycze, gðjówka Zyhorodyslcze oraz 
grunty mieszkalÍ :ów tych osiedli graniczy od 
pólnocy i wschodu - z gmin
 Swi
ta Wola, 
powiatu kosowskiego, od zachodu - z gruntð- 
mi gromady Horbowo i Zdzitów, gminy Piaski, 
od poludnia - z rzek
 Jasiold
 oraz powiatem 
drohickim województwa poleskiego, 


9 13. 
Znosz
 gromad
 Nowe, gminy Piaski, po- 
wiatu kosowskiego i obszar jej który stanowiët: 
kolonja Nowe, i grunt}' nlieszkalÍców tego osie- 
gla wlqczam do gromady Strygin, gminy Piaski, 
Obsiar gromady Strygin, który stanowi
: 
wies Strygin, kolonja Nowe, wies Sowin oraz 
grunty mieszkanców tych osiedli graniczy od 
pólnocy - z gruntami gromady Sokolowo i po- 
wiatem pruz
lÍskim, województwa poleskiego, 
od zachodu - z rz
k
 JasioJd
, od potudnia- 
z gruntarrd gromady Holowickie, gminy Piaski, 
od wschodu 
 z gruntami gromðdy Piaski 
maj
tek gminy Piaski. 
9 14. 
Znoszq groma,:
 Ogrodniki, gminy Piaski, 
powiatu kosowskiego, a obszar Jej który stano- 
wié;1: kolonja Ogrodniki, wies Nowe-Sokolów, chu- 
tor Holówka oraz grunty mieszkalÍców t
 ch osie- 
dli wt
czam do gromady Sokoló\v, gminy Piaski 
Obszar gromady Sokolów, który stanowi
 
wies SokoJów 1 Nowe.SokolóN, kolonja Ogrodni- 
ki, c"utor Holówka oraz grunty mieszkalÍców tych 
osiedli l graniczy od pólnocy - z gruntami gro- 
mady BronnéJ Góra j Rzeczyca, gminy Piaski, 
od zachodu - granjea powiatu pruianskiego 
i grunt(]mi gromady Strygin, gminy Piaski, od 
po
ud{da - z gruntami gromady Strygin i P.ia- 
ski mlljqtek. od wschodu-z gruntami gromady 
Piaski majqtek, gminy Piaski. 


9 15. 
Znosz
 grcmad
 Wojcieszyn, gminy Piaski, 
powiatu kosowskiego l a obSlar jejl który stano- 
wi
 wies Wojcieszyn oraz grunt)' Inie


Ç3ñcÓW
		

/NDIGCZAS003504_1933_022_0004.djvu

			332 


Poleski Dzienn;k Wojew6dzki poz. 103 


Nr. 22 


tego osiedla wlqczam do gromady Piaski Nowe. 
gminy Piaski. 
Obszar gromady Piaski Nowe, który stano- 
wi
: wies Piaski Nowe, Wojcieszyn, oraz gru nty 
mieszkanców tych osiedli, gra niczy od pólnocy 
i zachodu - z gruntami gromady' Piaski ma- 
jqtek, grniny Piaski, od poludnia - z gruntami 
gromady Jarcewicze, oJ wschodu - z grunta- 
mi gromady Piaski majqtek, i Pif.1ski Stare, 
gminy Pia ski. 


g 16. 
Z gromady Planta gminy Swi
ta Wola, po- 
w i a t u k OSO\4/ S k j ego wy I q cza m 0 sa d 
 S mol a r n i a, 
Niemory i Peredziely oraz grunty mieszkaríców 
tych osiedli i obslar ten: 
1) osad
 
molarnla oraz grunty mieszkan- 
c6w tego osi
dla wlqczarn do gromady Wielka- 
Haé, gminy Swi
ta W...,la, 
2) osad
 Niemory oraz grunty mi
szkan- 
ców tego osie,dla wl
czam do gromady Swi
ta- 
Wola gminy Swi
ta Wola i 

3) osad
 Peredziely oraz grunty mieszkðn- 
ców teg? !>siedla wlqczam do gromady Turna 
gminy Swi
ta-Wola. 


9 17. 
Z gromady Swi
ta Wola, gminy Swi
ta 
Wola, powiatu kosowskiego, wyJqczam majqtek 
Planta Hacka oraz grunty mieszkalÍców tego 
osiedla i obszar ten wcielam do grom3dy Plan- 
ta, gminy Swi
ta Wola. 
Obszar gromady Planta, który stanowiq: 
osada Byczek, Wierbnik i nlðjqtek Planta Hacka 
oraz grunty mieszkanców tych osiedli, graniczy 
od póln,ocy - z gruntami gromady Wielk8 Haé, 
gminy Swi
ta Wole, od zachodu - z gruntami 
gromady Obrowo, od pollldnia - z grunté1mi 
gromady kolonja Hlinna, od wschodu - z grun- 
tami grornady Swi
ta Wola. 
Obszar gromady Swi
ta Wola, który sta- 
nO'Ni
: wies Swi
ta Wola, Mala Haé;r osada Nie- 
mory oraz grunty mieszKanców tych osiedfi, 
graniczy od pótnoç}' - z gruntami gromady 
Bob owicze, gminy Swi
ta \Vo\a, od za" hodu- 
z gru"ntami qromady Wielka Haé i Planta, gmi- 
ny Swir::ta Wola, od poludnia - z gruntami 
grornady Turna, grniny Swi
ta Wola od wscho- 
du - z gruntami g o
ady Dolga, gminy Swi
ta 
Wola. 
Obszar gronlady Wielka Haé, który stano- 
wiq: wies Wielka Haé;r osada Smolarnia oraz 
gru'lty mieszkalÍców tych osiedli, graniczy od 
póinocy - z gromadq Wiado-Tupicze. gminy 
Swh:
ta Wola, od 7.achodu - 2. gmin
 lwacewi- 
cze, powiatu koso
skíego i gruntami gromady 
Obrowo, gminy Swi
ta Wola, od poludnia - 
z gruntami grornady Planta, gminy Swi
ta Wola, 
od wschodu - z gruntami gromady Swi
ta 
Wola i Bobrowicze;r gminy Swi
ta Wola. 
Obszar grarnady Turna, który stanowiët: 


wies Turna, osada Perediely oraz grunty mie- 
szkanców tych osiedli, gr
ðniczy od pólnocy - 
- z gruntami gromady Swi
ta Wola i Dolg_, 
gminy Swj
ta Wola, od zachodu - z gruntami 
gromady kolonja Hlinrla, gminy Swi
ta Wola, 
od poludnia - z gruntami gromady kolonia 
Hlinna i Omelno, gminy Swi
ta Wola, od wscho- 
du - z gruntami gromady Omelno. 


9 18. 
i gromady Kolånsk, gminy Swi
ta Wola, 
powiatu kosowskiego, wylqcza m kolonj
 Kolonsk, 
chutor Kolonsk oraz grunty mieszkanców tych 
osiedli i Z obszôru tego twor. 
 gromad
 pod 
nazwé1 "Omelno KololÍsk" gn
iny SWi
tð Wola. 


9 19. 
Z gromady Omelno, gminy Swi
ta Wola, 
powiatu kosowskiego wylqCZanl kolonj
 Ornel- 
no, maj
tek Omel,.10 oraz grunty mieslkañców 
tych osiedli i obszar ten wcieL
 m do gromady 
Omelno Kolonsk, gminy S\\li
ta Wola. 
Obszar gromady Omelno-Kolonsk, który 
stanowiq: kolonja Omelno. ch utor Ornelno, ka- 
10njß Kolonsk, ch utor Kolonsk, oraz 9 ru nty 
mieszkalÍców tych osiedIi, graniczy od pótnocy 
z gminq Telechany, powiatu kosowskiego, cd 
zachodu - z gruntami gromady Omelno i ko- 
lonja Hlinna, gminy Swi
ta Wola, od poludnia 
z gruntami gromady Kolonsk, gminy Swi
ta 
Wola, od wschodu - z gITlinq Telechany. 
Obsza r gromady Kolonsk, który stãnowié\: 
wies Kolonsk, kolonja Dqbrówka, oraz grunty 
mieszkanc6w tych osiedli, graniczy od pólnocy 
- z gruntami gromady Omelno-Koforísk, gmi- 
ny Swi
ta Wola, od zachodu - z grunté..
mi 
gromðdy kolonja Hlinna i powiatem pinskim, 
od poludnia i wschodu - z powiatem pinskim 
i gminq r elecha ny, po"'iatu kåsowskiego. 
Obszar gromady Omelno, Krórý stanowizt: 
wies Omelno, i grunty mieszkanców tego osie- 
dla, grGtniczy od p61nocy - z grunta mi groma- 
dy Dolga, gminy Swi
ta Wola, od zachodu - 
z gruntami gromady Turna j kolonjé3 Hlinna, 
gminy Swi
ta Wola, od poludnia - z grunta- 
mi gromady kolonja Hlinna i Ornel o-Kolonsk, 
gminy Swie:ta Wola, od wschodu - z grunt::1mi 
gromady Turna. 


9 20. 
Z yromady Hlinna, gm:ny Swi
ta Wola, 
powiatu kcsowskiego wylqczam kolonj
 Hlinna, 
za s cia n e k K 0 ra m n a, m a j 
 t e k 1-1 Ii n n a 1. HI inn a II. 
oraz grunty mieszt,:
ñców tych osiedli i z ob- 
szaru tego tworzc \.'
romad
 pod nazwét .,Ko- 
Ion j a H 1 inn a '" g!;
 
 n y S w i 
 t.:: \}J (.: 1 (] . 
Obszar groITìGdy kolonja H:inna, grani :
zy 
od pólnocy - z gruntemi grcmady Turna 
i Pienta, gminy Swi
ta Wola, ad zachodu- 
z gruntami gromady Obrc.wo i H
szcza, gminy 
Swi
ta Wola, ad potudnia - z powiatem pin-
		

/NDIGCZAS003504_1933_022_0005.djvu

			Nr. 22 


Poleski Dziennik Wojewódzki poz. 103 


333 


skim, od wschodu - z gruntami gromady Ko- 
lonsk, Omelno-Kolonsk i Omelno gminy Swie:ta 
Wola- 
Obszar gromady Hlinna, który stanowi
: 
wies Hlinna i grunty mieszkanców tego osiedla 
graniczy ze wszystkich stron z gruntami ÇJroma- 
dy kolonja Hlinna. 


9 21, 
Znosze: gromade: Lubieslczyce Cerkiewne 
i Lubieslczyce Zarleczne, gminy lwacewicze, 
powiatu kosowskiego, a z obszaru ich tNorz
 
gromad
 pod nazw21 "Lubieszczyce.1 gminy 
Iwacewicze. 
Obszar gromady Lubieszczyce, który sta- 
nowiq: wies Lubieslczyce Cerkiewne, Lubiesz- 
czyce Zarzeczne, Onyszkowce, Poduchowne, ko- 
gzarka kolejowa i osada Perewoloka, oraz. grun- 
ty mieszkalÍców tych osied!i, graniczy od pól- 
nocy - z powiatem baronowickim i gruntami 
gromady Borki. gminy Iwacewicze, od zachodu 
- z gruntami gromady Borki. Podstaryn Ozier- 
ce.1 Panki, gminy lwacewicze od polndnia- 
z gruntami gromady Panki, Galenczyce, gminy 
Iwacewicze, 09 ws:hodu - z gruntami groma- 
dy Staniewicze i powi:Jtem baranowickim, wo- 
jewództwa nowogródzkiego. 


9 22. 
Z gromady Postaryn, gminy Iwacewicze, 
powiatu kosowskiego, wyl
cza m lesniczówke: 
Maciejówka i gajówk
 Wygoda i wlqrzam do 
gromady Borki, gminy Iwacewici.e. 
Obszar gromady BOi ki, który stanowi
: 
wies Borki, chutor G:-anica, lesnic:zówka Macie- 
jówka i gajó\Nka Wygoda, kaSla ìka kolejowa 
na 370 i 372 km oraz qruntv mieszkanców 
tych osiedli graniczy od pótnocy - z powiatem 
slonimskim, od lachodu - z gruntuflli groma- 
Podstaryn gminy Iwacewicze, od poludnia - 
z gruntami gromady Podstaryn i Lubieszczyce, 
gminy Iwacewicze, od wschodu 
 z powiatenl 
slonimskim, województwa nowogródzkiego. 


9 23. 
Z gromady Sienkiewicze, gminy Jwacewi- 
cze.1 powiatu kosowskiego wyl
czarT1 osad
 
Sienkiewicze, gajówke: Struga j Kantora oraz 
grunty mieszkaríców tych osiedli i z obszaru 
tego twor:"
 grornad
 pod nazw
 "Si
nkiewicze 
osada" 9 miny lwac:ewicze. 
Obszar gromady Sienkiewicze, który sta- 
nowié1: wies Sienkiewicze i Ruda oraz grunty 
m:eszkanców tych osiedli graniczy od rólnocy- 
i zachodu - z gruntami gromady SielÍkiewicze 
osadts, gminy Iwacewiczo, od poludnia -z rzek
 
Hrywd
, od wc;;chodu - z gruntami gromady 
Ozierce, gminy Iwac'
wicze. 
Obszar gromady Sienkiewicze - asada, 
klóry stanowi
: osada Sienkiewicze, gajówka 
Struga, Kantora, Smolnia, OIesin, grunty mie- 


IJo 


.' 


szkalÍców tych osiedli, jakotez lasy majqtku 
Iwacewicze graniczv od 'pótnocy i zachodu - 
z gmin
 kosowskq i rlek
 Hrywdq, od poludnra 
- z rzek q Hrvwd
, gruntami gromady Sienkie- 
wicze, grniny lwacewicze, od wschodu -z grun- 
tami gromady Podstar) IÍ, gminy lwacewicze. 
Obszar gromady Podstaryrí. który stanowi
: 
wles Podstaryrí, Czyzyki.1 lesniczówka Czyzyki, 
gajówka Starynka, oraz grunty mieszkanców 
tych osiedli jako tez oddziaty 7, 11, 14, 20, 23, 
30 - 33, 41 - 44, 52 - 55, 63 - 66, 77 - 
85,92 - 101, 1C6 - 112,113 - 124,60,70 
- 72, 79.- 81, 84 - 88, 89 - 93, !asów 
panstwo\vych graniczy od pólnocy -- z powia- 
tern slonimskim i-z gmin
 kosowskq, od zacho: 
chodu - z gruntami groæady - Sienkiewicze 
osada, gminy lwacewicze, ad p -Iudnia - z grun- 
tami gromady Ozierce i Lubieszczyce, gminy Iwa- 
cewicze, od wschodu -- z gruntami gromady 
Borki, gminy lwace\\ficze. 
Obszar grolTlady Ozierce, który stanowi
: 
wie
 Ozierce, Kuszniery, grunty mies
nców 
tych osiedli oraz oddzialv 129, 140, 126, 127, 
128 lasów pañstwowych nadlesnictwa kosowskie- 
go graniczy od pófnocy - z gruntami gromady 
Sienkiewicze - osada i Podstaryn, gminy lwa- 
cewicze, cd zachodu - z gruntami gromady. 
Sienkiewicze, Ruda, gminy Iwacewicze, od po- 
ludnia - z gruntami gromady PBnki, gminy 
Iwacewicze, od wschodu - z gruntami groma- 
dy Podstaryn, Lubieszczyce i Panki, gminy Iwa- 
cewicze. 


9 24, 
ZI10SZ
 gromad
 Puinia, gminy Wysock, 
f=>owiatu sto I j nsldc go, a z obsza ru jej który sta- 
nowiq: wies Puinia., chutor Niziny, oraz grunty 
mieszkaríców tych osiedli wlqczam do gromady 
tudyn, gminy WYSOCki 
Obszar gromody tudyn, który stanowil:t: 
wies Ludyn, Puinia, chutor Niziny oraz grunty 
mieszkanców tych osiedli graniczy ad potnocy 
- z gruntami gromady Rzeczyca. gnliny Wy- 
sock, od zGchodu-z gruntami gromady O'ziersk 
i Zlote, gminy Wysock.1 od poludnia - z po- 
wiatem sarnenskim, od wschodu - z gruntami 
gromady Lutyñsk.1 Rudnia i Wysock, gminy 
Wysock. 


9 25. 
Znosz
 Çlromad
 chutor Choczyn gminy 
Wysock, povJiatu stoUñs:kiego, a obszar Jej, któ- 
ry stanowiq chutor Choclyn MilãCki Oíaz grunty 
nlieszkanców tych osifdli wlqczam do grcmôdy 
Zaden. 
o bsz a r 9 rom a d y Z ad .- rí, k 
 Ó 
. y s tan 0 w i 21 : 
wies Zaden, chutor Baraniec. Wysoka-Zarosla, 
Choczyn i Choczyn Milacki oraz grunty miesz- 
kalÍców tyc:h os:edli graniczy ad pótnocy i wscho- 
du - z gminq Stolin, od potudnja - z grun- 
tami gromady Szachy, Biala i MiIacze: gminy
		

/NDIGCZAS003504_1933_022_0006.djvu

			Poleski Dziennik Wojewódzki pOZ. 103 


Nr. 22 


334 


Wysock, od zachodu - z gruntami gromady 
Chylin i Udryck, gminy Wysock. 

 26. 


U
talam graniee i obszar gromady Wysock 
gmyny Wysock, powiatu stoJirískiego, jdk nas- 
t
pu je: 
Obszar gromady Wysock. który stanowië.t: 
ehutor Borok, Brodziec, Cza rnowirka, Osowie, 
RezRa, Pasieka, Derewok, osada miejska Wy- 
sock, wies Wysock, majqtek Wysock graniczy od 
pótnocy - z gruntami gromady Tumierí i Zofjów- 
ka gminyWvsock, od zachodu -:- z gruntami gro- 
mady Rzeczyea i tudyrí. gminy Wysock, od poJud- 
nia-z gruntami gromady Rudnia, Wielurí i Biala 
gminy Wysock, od wschodu - z gruntami gro- 
'mady Milacze i Chylin.  27. 
Ustalam obszar i granice gromady TumielÍ 
gmin
ysock, powiatu stolinskiego, jak nas- 
tt:puje: 
Obszar gromady Tumien.l który stenowiét: 
wies Tumien, majqtek Lubonick, Ostrapowo - 
Lubonick, chutor Kamienna Niwa, Kamienny 
Ostrów, Karpowa Niwa, Niwa Koscior, Lubo- 
nick, Pehiczyn, Podlipie, Stanislawów, Stary Pad 
i Wielki Las oraz gr unty mieszkaríców tych 
osiedli graniczy od pólnocy - z gminë.t Stolin, 
od zachodu - z gruntami gromady Derewna 
i Rzeczyca, gminy Wysock, od wschodu - z 
gruntami gromady Horodyszcze.  28. 
Znosze: gromadt: Widziborzec, gminy Plot- 
nica, pov..datu stolirískiego, a obszar jej który 
ry stanowiq: wies VJidziborzec, bud'ka kolejowB, 
oraz grunty mieszkaIÍców tych osiedli WIê1Czðm 
do gromady Osowa, gminy Plotnica. 
Obszar gromady OS:Jwa, który stan
wiq: 
wies Osawa, budka przystanku kolejowego Oso- 
wa Polcska.l wi
s WidziborzEc
 budka kolejowð, 
oraz grunty mieszkaríców tych osiedli graniezy, 
0$1 Dólnocy z gruntðmi gromady Stachó\v, 
nliny 
Plotnicð,od zachodu - z gruntami grornady Oso- 
wee, gminy Plotnica, od poludnia-z gmin't Stolin 
i gruntami gromady Wólka Oreja, gminy Plot- 
nica, od wschodu - z gruntami grom
dy Wól- 
ka Orejê! i Duboj, gminy Plotnica.  29. 
Znosz
 gromad
 Moczul I. i Moczul II. 
gminy Chorsk, powiatu stoliIÍskiego i z obszaru 
ich tworzt: gromadt: pod nÐZ'JJq "Moczul", gmi- 
ny Chorsk. 
Obszdr gromady Moczul, kt6ry stanowi
: 
vJies Moczul I. Moczul 11., chutor Jazwinki, To- 
war; Witorodzino i Dzietkowo oraz grunty miesz- 
kaIÍców tych osiedli graniczy od pólnocy - z 
gruntami gromady Renel,gminy Chorsl<, ad za- 


" 


chogu - z gruntami gromady Wielemicze s gmi- 
ny Chl'rsk, od potud
ia - z gruntami gromady 
Wielemicze i chutory Merlirískie, 9 mi ny Chorsk, 
od wschodu-z gruntami gromady Tereblicze i 
chutory Merlirískie, gminy Cllorsk, 


9 30. 
Znosz
 gromad
 Rubel I. i Rubel 11., gmi- 
ny Chorsk, powiatu stolirískiego, a z obszaru ich 
tworz
 gromad
 pod nazw
: "Rubel" gminy 
Chorsk. 
Obszar gromady Rubel, który stanowi
: 
wies Rubel I, Rubel 11, chutory Spaskie, lesni- 
ezówka Krasny Brzeg, Holowy, oraz grunty 
rnieszkaríc6w tych osiedli graniczy ad pótnocy 
- z gruntami gromady Uholee i Choromsk, 
gminy Chorsk, od zachodu - z gmin21 Stolin i 
Berezów, pow. stolirískiego, od poludnia - z 
gminzt Berezów, od wschcdu - z gruntami 
gromady Wielenlicze, gminv Chorsk i m. Da- 
widgródka, powiatu stoliríc;kiego. 


9 3:. 
Znosz
 gromad
 Wielemicze J i Wielemi- 
cze II, gminy Chorsk, powiatu stolirískiego, a 
z obszaru ich tworz
 gromad
 pod nazw
: Wie- 
,.Iemicze gmimy ChoJsk. 
Obszar gromady Wielemicze, który stano- 
wiq: wies Wielemicze I. Wizlemicze 11., chutor 
Bisino, Borki, Bortni, Clerniowe Pole, Dowiyca, 
Dretðze, Dubrowy, Dubrówkl}, Haczyszcze, Hrada 
Uowiec, Ja rnówk a, Kopcze, Ladcy, Korosé, La- 
do, Lubatówka, Lubochnia.l Lubotyn, tastwica, 
toszewicze, tUC7.)'szcze. Mosciec, Newle, Nie m- 
cze, Osi" Otùczki, Pakt, Pauny, Pohaczyniec, 
Prostyrí, Potierchy, Pydozdonne, Rastawne, Ragi, 
SiebraczóVvka, Sk;:.n<2, Sosenka, Staryna, Tuson- 
ka, Trysciana, Turc:ze, Tursko Duze, Tursko Ma- 
le, Wenie, Wielki Proton, Vv' ojczycko, Za borje, 
Zalotki, Zosi, l
sniczówka Muzyno i Tolscice 
oraz grunty mies
karíców tych osiedli grðniczy 
od pótnocy - z gruntami miasta Dawidgródek 
powiatu stolirískierJo, ad zachodu - z grunta- 
mi miasta Dawidgródka, gromady Rubel, gmi- 
ny Chorsk i gmin
 Berezów, pawiatù sto1irískie- 
go, od poludnia - z granic21 gminy Berezów. 
powiatu stolilÍskie
lo, od wschodu - z grunta- 
mi gromady chutory Merlirískie, Moczui i Re- 
mel, gminy Charsk, 


.9 32. 
Znosz
 gromQd
 BiaJousza (. i Biatousza II, 
gminy Stolin, powiatu stolirískiego, a z obszaru 
ich tworz
 gromJd
 pod naZWq "Bialolu
za" 
gminy Stolin 
Obszar gromady Bialousza, któlY stanawiq 
wies Balousza l. Bialousza 11.1 mrlj
tek Alberto- 
wo, Stasin, D
browa, chutor Horodyslc2e, Pod- 
lute, lesniczówka Stasin i Tienowski
', K u piste, 
osada tartaczna D21brovla oraz grunty mieszkan- 
ców tych osiedli graniczy ad pólnacy i zachodu 


.
		

/NDIGCZAS003504_1933_022_0007.djvu

			Nr. 22 


Poleski Dziennik Wojew6d1ki poz, 103, 104 


335 


- z gruntami gromady chutory Kruszynskie i 
Juniszcze, Dut i 
niec, 9 miny Stolin, od poludnia 
- z gruntami gromady Maríkiewicze, gminy 
Stolin, od wschodu - z gruntami gromady 
Otwierzyce i Bereino, gminy Stolin. 


9 33. 


, 
Rozporzqdzenie ninjej
ze wchodzi w iycie 
z d!1'em jego ogtoszenia w Poleskim Dzienniku 
Wojewódkim. 


Wojevvoda Poleski 
Wac/aw Kostek,wBiernacki. 


104. 
Rozporzltdzenie wojewody polealciego z dnia 
2 listopada 1933 r. w sprawie zmiany granic 
a-romad n8 terenie powiatu kosowskieg" i sto- 
liñskiego województwa p Jleski
go. 
ria pcdstawie art. 16 ust. (1) ustawy z dn. 
23 marca 1933 r. 0 cz
scjowej zmianie ustroju 
samorzqdu terytorjalnego (Dl. U. R. P. Nr. 35. 
pOl. 294) i uchwaly Wydlialu Wojewó'Jzkiego 
z dnia 23 paidziernika 1933 r. Nr 6
2 zarz21- 
dzam co nast
puje: 


9 1. 
Z gromady Mostyki, gminy Piaski, powiðtu 
kosowskie-go wyl 
cza m ,vies Olesiec, Podrzecze 
oraz grunty mieszkalÍców tych osiedli i z ob- 
szaru tego tworz
 9 romadE: pod naZWq: "Ole- 
siec", gminy PiaskL 
Obslar gromady 01. siec grani zy od pól- 
nccy: z gruntami gromady Most y ki i Zdzitów, 
gminy Piaski, ad zachodu i poludnia- z rzek
 
JasiolJq, cq VJschodu- Z pO\Niatem drohickim. 
Obsza
 gromady Mostyki, który stanowi21: 
wies Mostvhi, kolonja Podza ITìCZe oraz grunty 
mieszkalÍców tych osiedli graniczy od pólnccy 
-z gruntami gromady Puzie i Zdzitów, gminy 
Piaski, od zachodu-z rzeké1 Jasiotd q , od potu- 
dnia i wschodu- z gruntami gromady Olesiec. 


9 2. 
Znosz
 gromad
 Niwki, gminy PiêlSki, po- 
wiatu kosowskiego, a ob
zar jej który stanowi21: 
wies Niwki uraz grunty mieszkalÍców tych osiedli 
wl
czam do gromady Niwy, gminy Piaski. 
Obszar gromady, który stanowiq: wies Ni- 
wy, majqtek Niwy
 wies Niwki oraz grunty mie- 
szkanców tych osiedli- graniczy od pólnocy-z 
gruntami gromady Jarcewicze, gminy Piaski, od 
wschodu- z gruntami gromady Piaski majqtek, 
od poludnia-z gruntami gromady Maniewicze, 
gminy Piaski od zachodu-z gruntami gromady 
Jarcewicze, g.miny Piaski. 
Z gromady Planta, gminy Swi
ta Wola, 
powiôtu kosowskiego wytqczam osad
 Srnolar- 
nia, Niemory i Pieredziefy orctz grunty mieszkan- 
ców tych osiedli i obszar ten: 


a) osad
 Smolarnia oraz grunty mieszkan- 
ców tego osiedla wt21czam do gromady Wielka- 
Haé, gminy Swi
tB Wola 
, b) osad
 Iiiemory oraz grunty mieszkan- 
ców tego osiedla wJ21czam do grof11ady Swi
ta 
WOld, tejie gminy . 
c) osad
 PeredzieJy oraz grunty mieszkan- 
ców tego osiedla wlqczam do gromady Turna, 
gminy Swi
ta Wola. 


9 !J 
. . 
.- . 


Z gromady Telechany, gminy Telechany. 
powiatu kosowskiego \A yl
czam lesnic
ówk
 
Wóll	
			

/NDIGCZAS003504_1933_022_0008.djvu

			Nr. 22 


.. 


- -
 ----.....,...- ......-.....- ---" . - . 


Po'
std Dziennik Wojew6dzki pOl. 104 


336 


nia - z gruntami gromadv Barany, gminy Iwa- 
cewicze, ad wschodu i pólnocnego wschodu - 
z gruntami gromady Iwacewicze. 

 6. 
Z gromady Jodczyki, gminy Kosów, po- 
wiatu kOsCìwskiego, wytqczóm wies Jatwiez, chu- 
tor Haj, Sma I nia, Szem iary, Swi noryji, Stu bly, 
Szerokie, majqtek H
ta Michalin, Huta, Michalin 
Stary i uro\zy
ko Pratwa oraz grunty mieszka- 
nców tych osiedli, i z cb
zaru tego tworz
 gro- 
mad 
 po d n a z w q " J a t 
v i f: i ", 9 m i n y K osów . 
Obszar gromady Jatwitz, qranic?y od pól- 
nocy i zachod.u - z gminq Róiana, ro'viatu 
kosowskiego, od pdtudnia - z powiatem p
 u- 
zanskim.l od wschodu - z gruntami gromaay 
Bielawicze j Jodczyki, gminy Kosow. 
Obszar gromady Jodczyki, który 
tdnowi: 
wies Jodczyki oraz grunty mieszk(.r':'_ó\V tego 
osiedla, graniczv ad pólnocy - z gruntami gro- 
mady Juraszki, gminy Kosów, od zachodu 
z gruntami gromady Jatwiti, od poludnia- 
z gruntaml gromady Bielawicze, Chryszczanowi- 
Cle, gminy Kosów, od wschodu - z gruntami 
gromady kolonja f\lba.l gminy Kosów. 
- 
 7. 
Z gromady Skuraty, gminy Kosów, powiat 
tu kosowskiego wytq zam majqtek M: reczow- 
szczyzna, kclonj
 Podzamcze, Rudawka, chuto- 
ry przylegle do wsi lozowce oraz grunty mie-.. 
szkanców tych osiedli i z ùbszaru tego tworzE: 
gromad
 ?od nalWq ., Mereczowszczyzna" 9 111 i.. 
ny Kosów, 
Obszar gromady Mereczowszczyzna, gran i- 
czy od pólnacy-z gruntami gromady tozowce, 
gminy Kosów, od pólnocnego wchodu i wscho- 
du - z gruntami gromady Kosów, od po
udnia 
- z gruntami gromady - Skuraty, od zacho- 
dù - z gruntami gromady Zmojdzia
j, gminy 
Kosów. 
Obszar gromady Skuraty, który stanowiq: 
wies Skuraty oraz gruny mieszkanców tego osie- 
dla graniczy od pótnocy - z gruntami grolna- 
dy MerecLo'Nszczyzna, ad zachodu - Z grunta- 
mi gromady Kwasiewi( ze i Olszanica, gminy 
Kosów, od pcludnia - z gruntam; grornady 
Bielawicze, gminy Kosów,od wschodu-z grun- 
tdmi miasta Kosowa. 
9 8. 
Znosz
 gromad
 Zenopol.1 a obszar jej któ- 
ry stanowiq: ko1onja Zenopol oraz grunty mie- 
szkanców tègO osiedla wlqczam do gromady 
Hoszczewo, gminy Kosów. 


Obszðr grùmady Hoszczewo, kt6ry stðno- 
wiq: wies Hoszczewo, 
najqtek Hoszczewo, ko- 
lonja Zepopol oral' grunty mieszk
lÍców tych 
osiedli graniczy od pótnocy - z gruntami gro- 
mad\, Jurkiewicze.l gminy Kosów, od zachodu- 
z gruntami gronlady kolonji Kos6w, Zapole, 
Niechaczewo, ocJ potudnia - z gruntami gro- 
mady Niech.::lczewo, od wschodu - z gruntami 
gromady Bialy-Dwór i gmin
 lwacewicze. 

 9. 
Z gromady Ruda, gminy Iwacewicze po- 
wiatu kosowskiego w'1 Iqcza m wles Kuszniery 
oraz grunty mieszkanców tego osiedla i obszar 
ten wlqczê1m do gromady Ozierco gminy Iwa- 
cewicze oraz lesniczówk
 Olesin, gaj
wk
 Smol- 
nia oraz grunty mÌt:szkanców tych osiedli 
i oc.szar ten w qczam do gromady Sierikiewicze 
osada, gminy lwacewicze. 
Obsl.ar gromady Ruda, który stanowi
: 
wies Rud " osada Ruda, majqtek Janowo oraz 
9 ru nty m ieszkanców tych 'osiegli 9 raniczy od 
pólnocy - z gruntanli gromady Sitnkie\\'icze, 
Sienkiewic7.e osada, gminy lwacewicze, od za- 
chGdu-z gruntami gromady Rløksiejki, od po- 
luania - l gruntami gromady lwacewicze, od 
wschodu - z rzek q Hrywdq. 
Obs/ar grornady Ozierce, który stanowiêl: 
wies Ozit!ce, Kuszniery oíaz grunty mifszkelÍ- 
ców tych osied,i graniczy od pótnocy - z grun- 
tami grarnady Podstaryn i Sienkiewicze osada, 
gminy lW
1cewicze, od po
udnia - z rzek q Hry- 
wdq, od wschodu - z gruntami gromady Pan- 
ki i Lubieszczyce, gminy Kosów. 

 10. 
ZncsL
 gromad
 Tolmaczewo i chutory 
Kostrycki..', gminy Chorsk, powiatu stoHrískiego, 
a Z ObSlc:. ru ich, ktõry stanowiq: \\'ies Tolmacze- 
wo, chutory Kostryckie, strainica Tolmaczewo 
oraz gru. ty mieszkanców tych osiedli tworz
 
gromad
 pod nalW
 "Tctmaczewo" gminy 
Chorsk. 
Obs
ar gromady Tolmaczewo graniczy od 
pólnocy i wsc.hodu - z Z. S. S. R. od zachodLl 
- Z ÇJrLJlltami gromady Olgomel i Ozdamicze, 
gminy Crorsk, od poludnia - z gruntami gro- 
mady Korotycze i tutki, gminy Horsk. 
9 11. 
Rozporzqdzenie niniejsze \\chodzi w zyeie 
z dniem jego ogloszenia w Poleskim Dzenniku 
WojewódLkim, 


. 


Wojewoda Poleski 
(-) Waclaw Kostek-Biernacki. 


f\DRES REDf\KCJI F\DMINISTRf\CJI: Brzesé n.
3., Urzqd Wojewódzki Poleski. 
Prenumerata roczna 18 zl. pólroczna 9 zl. Cena jedn
go egzemplarza: 1 zl. 50 gr. Cena 
oglosze1Í: za 3-krotne ogloszenie 0 zagubieniu dokum
n tów 6 zl., za ogloszenie 0 zarejestro- 
waniu stowarz}rszenia lub zwié\zku 5 zl., za ogloszen 
.
 krótkie jednorazowe 4 zl. - Inne 
ogloszenia: 50 gr. za 1 m m. szpalty lub jej miej
 _
e - wladze i urzçdy pañstwowe 
oraz komunalne 50 proc. ceny. 
Wrazie nieotrzymania Dziennika naleiy reklamowaé \:i,.' wlasciwym urzçdzie pocztowym. 
Wszelkie naleinosci za prenumeratç i ogloszenia wplac ,.ð naleiy na konto czekowe P. K. O. 
Nr. 30.628. Administracja Poleskiego Dzle
nika Wo j 
wódzkiego w Brzesciu nad Bugiem. 
Zaklady Graflczne SeJaaiku Brzeakiego, dzierzawione plzez R. KiedrzylÍskiego.