/DIGCZAS002004_08_2_080_0001.djvu

			LW. 92.278/904. We LwOwie, dnia 23. września 1904. 


dd og" tjO 


· Spra wozdanie 


Wydziału krajowego w sprawie urządzenia zakładu profesora 
Bujwida w Krakowie dla szczepienia ochronnego. 


Wysoki Sejmie! 


. , Jak przedstawiliśmy w kilku przyjętych już przez Wysoki Sejm do wiado. 
mości sprawozdaniach z czynności Departamentu V. Wy(lzialu krajowego z lat ubie- 
glych, - toczą się od szeregu lat rokowania z c. k. Rządem o utworzenie w Kra- 
,kowie specyalnego zakladu, w którym przez ochronne szczepienie metodą Pasteura 
'z-nalazlyby pomoc skuteczną osoby pokąsane przez wściekle zwierzęta. 
Od r. 1894 Wydzial krajowy pozwolił przyjmować te osoby do szpitala św. 
Łazarza w Kakowie, aby umożliwić próhy czynione z limfą antirabiczną, gdyż od 
Czasu produkowania owej limfy w zakladzie profesora Dra Bujwida zaczęlo się zgla- 
NZII,Ć coraz więcej osób do poddania się szczepieniu metodą Pasteur'a, a zakladu na 
.,pomieszczenie tych osób w kraju nie bylo i dotychczas niema. 
, . Koszta utrzymania tej kategoryi osób pokrywa wedlug istniejących przepi- 
sów (dekret kancelaryi nadwornej z 11. stycznia 1816) w pierwszym rzędzie wlaści- 
ciel wścieklego zwierzęcia, a w razie jego ubóstwa lub niemożnoś
i wyśledzenia go 
fundusz państwowy w 2/3 częściach, a w 1/3 części fundusz krajowy. 
Ale ponieważ sprawa szczepieuia antirabicznego, zainicyowana w ten sposób 
przez kraj w r. 1894, wyszła z biegiem lat ze stadyum próbnych doświadczeń, po- 
nieważ w miarę, jak wzrastalo zaufanie do tej metody, rosla tei; liczba osób ucieka- 
jących się do tej metody leczt:lnia, szukających przytulku w szpitalu św. Łazarza, 
który jako przepelniony istotnie C'horymi z trudnością rozmieszczał te przyj mowane 
niejako w gościnę osoby po rozmaitych oddzialach, przeto Wydział krajowy rozpo- 
cząl jeszcze przed kilku laty -- jak o tem na wstępie wspomniano - rokowania 
z c. k. Rządem o stworzenie specyalnego zaklada na pomieszczenie i pielęgno wanie 
. osób! poddających się' antirabicznemu szczepieniu. 
I.".. 'Rokowania te przechodzily rozmaite fazy - jak to już przedstawiliśmy ob- 
szernie w sprawozdaniach z czynności Wydzialu kraj., a tu w krótkości streszczamy: 
Wydzial krajowy żądal początkowo od c. k. Rządu wybudowania kosztem 
funduszu państwowego na grnncie szpitala św. Łazarza w Krakowie takiego zakladu, 
a gdy Ministerstwo spraw wewnętrznych odmowną na ten proj,ekt dało odpowiedź, 
Wszedl Wydzial krajowy bezpośrednio w uklady z profesorem Drem Bujwidem (jak 

 W. 18349/901), czy i pod jakimi warunkami bylby sldonny przy pomo cy kraju 
l c. k. Rządu zalożyć tego rodzaju zaklad prywatny. 
Równocześnie także c. k.Rząd rozpocząl z profesorem Drem Bujwidem w tym 
samym kierunku ze sw
j strony rokowania, które doszly do tego, że c. k. Rząd po- 

tanowil pomieszczać osoby, pokąsane przez wściekle zwierzęta w prywatnym zakladzie, 
który ma otworzyć w Krakowie profesor Dr. O. Bujwid (jak L W. 15.819/90
), Koszt a 
le?zenia ubogich, przynależnych do Galicyi, o ile nie mogłyby być ściągnięte od wla- 
śClCieli wścieklych zwierząt, pokryw alby w 2/3 częściach fundusz państwowy, a w 1/3 fun-
		

/DIGCZAS002004_08_2_080_0002.djvu

			2 


dusz krajowy, wedlug taksy dziennej, unormowanej na razie w wysokości 3 koron, 
na podstawie przedlożonego nam preliminarza kosztów utrzymania zakladu, którego 
cala administracya będzie prowadzona pod kontrolf\! c. k. Rządu. 
Zatwierdzenia statutu zakladu i ewentualnych jego zmian dokonywać ma. 
c. k. Namiestnictwo w porozumieniu z Wydziałem krajowym. 
Wydzial krajowy oświadczył gotowość uiszczania za ubogich, przynależnych 
do Galicyi, a w tym zakladzie pielęgnowanych, 1/3 części taksy, oznaczonej w sta- 
tucie zakładu, t. j. na razie 1 korony od dnia i osoby, a zarazem pragnf\!c przyspie- 
szyć powstanie tego zakładu także w interesie szpitala św. Łazarza, przepelnionego 
chorymi i nie mającego odpowiedniego pomieszczenia dla coraz liczniej się zgłasza- 
jących osób, pokąsanych przez wściekłe zwierzęta, Wydzial krajowy na odnośne za- 
pytanie c. k. Namiestnictwa oświadczył (L W. 87,161/902) gotowość uiszczenia- 
rozumie się za zezwoleniem Wys Sejmu - 2060 K na pierwsze urzf\!dzenie zakladu. 
Kwoty tej wprawdzie nie wstawiono do preliminarza budżetu funduszu kra- 
jowego na rok 1905, ponieważ. decyzya c. k. Rzągu w tej sprawie nadeszla dopiero 
po wydrukowaniu preliminarza, lecz wydatek ten mógłby znaleść pokrycie w zaoszczę-. 
dzeniu części kredytu 2.000 K, wyznaczonego przez Wysoki Sejm na rok 1904 na 
stalą subwencyę dla zakladu profesora Dra O. Bujwida wyrabiania limfy antirabi- 
cznej oraz w takiemże zaoszczędzeniu takiego samego kredytu, preliminowanego przez 
Wydzial krajowy jeszcze na rok 1905 w Rubr. III. poz. 52, - ponieważ od chwili 
otwarcia nowego zakładu prof. Dra Bujwida i opłacania w tym zakladzie taksy, po. 
krywającej wszystkie koszta pielęgnowania i dostarczania środków antirabicznych 
ustać powinna powyższa stalli, BU bwencya, udzielana dotychczas z funduszu krajo- 
wego. Ze subwencyi tej i przeznaczonej na rok 1904, wyplacono dotychczas część, 
przypadającą za I. półrocze b. r., a w razie otwarcia 1{akładu jeszcze w bieżącym roku 
zostałaby część tej subwencyi, pro rata, na uzupelnieuie przypadającej na fundusz 
krajowy części kosztów pierwszego urządzenia nowego zakładu. . 
Przedstawiwszy obecny stan rokowań z c. k.Rządem o utworzenie zakładu 
dla pielęgnowania i żywienia osób, pokąsanych przez wściekłe zwierzęt.a, Wydział 
krajowy wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwali0: 
1. Sejm zezwala, aby za pielęgnowaniA i żywienie ubogich, do Galicyi przy- 
należnych chorych ł poddających się ochronnemu szczepieniu przeciw wściekliźnie 
w prywatnym, pod nadzorem c. k. Namiestnictwa i Wydziału krajowego prowadzić 
się mającym zakładzie profesora Dra O. Bujwida w Krakowie fundusz krajowy opła- 
cał 1/3 częs6 każdorazowej naj niższej taksy, ustanowionej dla tego zakładu statutem, 
zatwierdzonym przez powyższe dwie władze. 
II. Sejm upoważnia Wydział krajowy do wypłaoenia profesorowi Drowi 
O. Bujwidowi na pierwsze urządzenie powyższego zakładu kwoty d wu tysięcy sześć- 
dziesięciu (2060) koron. 
III. Stalli, subwencya, wyznaczona z funduszu krajowego w kwocie 2.000 K 
rocznie dla zakładu prof. Dra O Bujwida dla produkcyi limfy antirabicznej, ma 
ustać z dniem otwarcia zakładu, wymienionego w powyższej uch wale 1. 


., 
I 
II 
I 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem. 


Marszalek krajowy: 
S. Badeni w. r. 


Sprawozdawca: 
.J.Yieczysław Onyszkiewicz w. r. 
Członek Wydziału krajowego. 


li 
I' 
I'