/NDIGCZAS003503_1939_010_0001.djvu

			Nowogródek, do. 


14 


. . 
SlerpOla 


1939 r. 


NOWOG 


R 


ñnZKI 


<
. 
/i(
- 
. 0"-' 


n" 1 , L 1 J . 1 
.j 1:J 11) (, L
 3' 8
 1 e 1 Q? 


KrakÓ.. 
S :--:: 1 7 --- 1 ' .,..-'. 

 
 . ""
..i. .i.l J ?..J 
" 


1 e:
,z. 
..-.
_.._.._. -" 


DZIENNIK 


WOJEWÓDZKI 


Nr.10 


T RES é 


Str. 


D z I a I U r z 
 d 0 W y. 


Poz. 119 Rozporz,\dzenie Wojewody Nowogródzkiego z dnio 8 sierpnia 1939 r. w sprawie strefy nadgranicznej. 254 


120 RO:lporz,\dzenie Wo;ewody Nowogródzkiego z dnia 8 sierpnia 1939 r. 0 ograniczeniach w strefie nad- 


granicznej. 


255 


" 121 Zarz[jdzenic Noczelnika Okn;gu Administracji Miar w Wilnie z dnia 10 lipco 


1939 r. 0 publicznych zbiórkach 


legalizacyjnych w 1939r. w p. stolpeckim oraz w niektórych miejscowosciach powiatów: baranowickiego i nieswieskiego. 255 


Poz 122 Ogloszenie Urz<<;du Wojewódzkiego Nowogródzkiego z dnia 5 sierpnia 1939 ro!
u w sprawie wszczc:- 


cia post<<;powania likwidacyjnego w stosunku do mienia Opuszc7.0nego. 


257 


123 Ogloszenie Urz<<;du Wojewódzkiego Nowogródzkiego z rinia 15 lipca 1939 r. w sprawie dor'tczenia 


decyzji ( po raz pierwszy 


264 


Uo! Komunikot Urz<<;dowy Inspektora Procy XII Okr<<;gu w Wilnie z dnia 20 lipca 1939 w sprawie miesi<<;cz- 


nych norm zarobków niewykwaliHkowanych robotników, stanowillcych qajni:isz,\ podstawlI wymiaru 


przy obliczaniu rent wypadkowych przez Zaklad Ubezpieczenia od Wypadków. 


264 


125 Ogloszenia Storostów Powiatowych w Nowogródku, w Sionimie i Szczuczynie 0 wdro:ieniu post<<;powania 


scoleniowego i ustolenia obszaru scalenia w niektórych miejscowoscioch 


264 


126 Ogloszenie Storosty Powiatowego'w Lidzie 0 wscz<<;ciu pOllt<<;powania w przedmiocie likwidacji wspólnoty 


pastwiskowej wsi Ginsbuty II. 


267 


127 Ogloszenie Starosty Powiatowego w Nowogródku 0 zamkni<<;ciu post<<;powania scaleniowego we wsi 


Skrobow Górny gm. cyryrískiej. 


267
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0002.djvu

			Poz. 128 -ogloszenie Pisarza Hipoteeznego przy S,\dzie Okr<<;gowym w Nowogródku z dnia 3 VIII 1932 0 wywola- 


I\i'l sealonyeh gruntów wsi Zapolce gm. rubiezewiekiej i gruntów wsi Zabolotniki gill. siniawskiej do 


pierwiastkowej regulaeji hipoteki. 


268 


" 129 Owieszezenie Pisarza Hipoteeznego przy S,\dzie Grodzkim w Sionimie z dnia 24 lipea 1939 r. 0 regu- 


!a'eji hipoteki gruntów sealonyeh wsi Zboezna gm. ezemerskiej. 


275 


" 130 Ogloszel\ie Pisarza Hipoteeznego przy S,\dzie Okr<<;gowym w Nowogródku z qnia 4 VIII 1939 r, 0 wy- 


wolaniu sealonyoh gruntów wsi Borowiki gm. i pow. stolpeekiego. osady Downary' gm. rubiezewiekiej 


i okoliey Brylewszezyzna gm. rubiezewiekiej pow. stolpeekiego-do pierwiastkowej regulaeji hipQteki. 281 


Dzlal nteurz-:dow)' 
-, 


1 Komunikat poeztowy 


282 


2 Ogloszenie 0 uniewainieniu dokumentów 


282 


3. 'Ogloszenia 0 zagubionyeh lub skradzionyeh dokumentaeh. 


28 2 


119 


R 0 Z PORZ A DZENIE 
W 0 J e w 0 d y Nowogród z k ego 
z dnia 8 sierpnia 1939 r. 
W sprawie strefy nadgranicznej 


Na podstawie art. 5 Rozporzqdzeni9 Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z dniq 23-grudnia 


1927 r. 0 granicach Panstwa (Dz. U. R. P. Nr. 
11, poz. 83 z 1937 L). po porozumieniu z Do-
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0003.djvu

			10 


Nowogródzki Dziennik Wojeódzki poz. 119 


254 


---- 


wódcq Ökr
g(J Kotpu$(J Nt. III w Grodnie 
Dyrektorem CeJ w Warszawie oroz na podsta- 
wie 9 34. rozporzqdzenia Ministerstwo Spraw 
W ewn
Itznych Z dnia 22 $fycznio 1937 r. w 
sprawle wykonanid rozporzqdzenio Prezydenfa 
Rzeczypospolitej 0 granicach Panstwa (Oz. U. 
R. P. Nr. 12, poz. 84) zarzqdzam, co nast
pu- 
Ie: 


9 1 


Do obszaru strefy nadgranicznej wymienio- 
nei w 
 1 pkt. aJ roporzqdzenia Wojewody 
Nowogródzkiego z dnia 10 grudnia 1936 r. w 
sprawie strefy nadgrc. nicznej (Nowogródzki Dz. 
Wojewódzki Nr. 22 poz. 'n) wJqcza si
 do- 
datkowo maj. WoJm
 II-gq (t. zw. folwark 
"Kopalinszczyzna" i cz
sé grunlów m-ka WoJ- 
ITlY, 


9 2 


Punkt aJ 9 2 rozporzqdzenia Wojewody No- 
wogródzkiego z dnia 10 grudnia 1936 r. ( No- 
wogródzki Dziennik Wojewódzki Nr. 22, poz. 
92) otrzymuje brzmienie nQSI
puiqce: 
"a) w powiecie woJozynskim granica za- 
chodnia strefy nadgranicznej województwa 
nowogródzkiego biegnie od punktu przeci
cia 
si
 wsc:hodniej slrony traktu WoJma-Raków z 
granicq powiatu moJodeczanskiego. wojewódz- 
twa wilenskiego. wzdJuz tejze strony wspomnia- 
nego traktu w kierunku pdudniowo--zachodnim 
do gronicy lasu maj. T eklipol z gruntami maj. 
.....n.:-. 
WoJma. Od tego punktu granica strefy bieg!1ie 
w prawo oddalona 0 200-300 mtr. od traktu 
WoJma--Raków w kierunku poJudniowo-zacho- 
dnim, lewq stronq drogi Id nej lasu maj. WoJma, 
do granicy gruntów maj. WoJma II-gat nash
- 


pnie skr
ca na zachód i biagnie drogq lesnq 
po granicy tychze majqtków, az do drogi pol-' 
nej WoJma-Ratynce, nast
pnie biegnie lewq 
stronq tej drogi do traktu WoJma-Sudniki, stqd 
biegnie na poJudnie tym traktem az do lasu 
nalezqcego do gruntów m-ka WoJma, gdzie 
skr
ca na z:achód, idqc po poJnocnej stronie 
wspomnianego lasu do granicy gruntów wsi An- 
tonowszczyzna, skqd skr
ca na poJudnie, idqc le- 
wq strono granicy tych gruntów az do granicy 
lasu poJozonego na gruntach kol. WoJma. Da- 
lej biegnie poJudniowym skrajem tego lasu na 
poJudnie, obejmujqc osiedle (budynki) Abramo- 
wicza Kazimierza, nalezqce do kol. WoJma i 
styka si
 z traktem Wo
ma-Iwieniec do punk- 
tu przeci
cia si
 z drogq biegnqcq do dworu 
Pracyplo ny, nastEfPnie przebiega omawiana 
granica. wschodniq stronq wspomnianej 
drogi do dworu Pracyplony. który zostaje wtq- 
czony do strefy, az do punktu przeci
cia si
 z 
drogq wiodqcq do wsi ZoJotary, Dalej przebie- 
ga granica wschodniq stronq drogi do wsi Zo- 
Jotmy. która zostaje wJqczona do strefy. Od 
wsi Zdotary przebiega granica w kierunku na 
po
udnie wschodniq stronq drogi do wsi Cisz- 
kowszczyzna az do punktu przeci
cia si
 tejze 
drogi z dopJywem rzeki SuJy, niedaleko wsi 
Ciszkowczyzna. Od tego punktu biegnie grcni- 
ca wschodnim brzegiem tego dopJywu, rozdzie- 
lajqc wies Rudziewicze w sposób naturalny na 
Rudziewicze II, które poz<;>stajq w strefie nad. 
granicznej i Rudziewicze I" 
tóre zostajq wyJq- 
czone ze strefy, azdo ui
cia jego do rzeki Suo 

y. nast
pnie biegf1ie grcnica dalej na poJu- 
dnie wzdJuz wschodniego brzegu SuJy az do 
granicy powiatu stoJpeckiego." 


9 3 


Na wJqczony dodatkowo do strefy nadgra- 
nicznej obszar, wymieniony 9 I, niniejszego roz. 
porzqdzenia. zostajq jednocnsnie wprowadzone 
wszystkie ograniczenia okres: one w rozporzq- 
dzeniu WojewodY nowogródzki ego z dnia 30 
IV. 1937 r., w sprawie ograniczen w strefie 
nadgranicznej ( Nowogródzki Dziennik W oje- 
wódzki Nr. 11, poz. 64 ) i w rozporzqdzeniu z 
dnia 4. IX. 1937 r. 0 warunkach wypasu koni i 
bydJa rogatego, nast
pnie w sprawie dokony- 
wania zdi
é fotograficznych, i tilmowych, oraz
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0004.djvu

			255 


10 


W ojewódzki Dziennik Nowogródzki, poz. 120-121 
. 


- 


przenoszenla I przewoienia oparatów fotogra- 
ficznych i filmowych w strefie nadgranicznej 
(Nowogródzki Dziennik Wojewódzki Nr. 24, 
po. 125 i 126 ). 


9 4 


Rozporzqdzenie niniejsze wchodzi w iycie 
z dniem ogJoszenia. 


WOJEWODA wlz 


( -) Stefan Radolinski 
Wicewojewoda 


120 


ROZPORZi\DZENIE 
WOjEWODY NOWOGRÓDZKIEGO 


z dnia 8 sierpnia 1939 r. 


o OGRANICZENIACH W STREFIE NADGRANICZNEj 


Nil podstawie 9 7, 9, 17 i 34 rozporz<\- 
dzenia Ministra Spraw Wewn
trznych z 
Jnia 22 
ty:;znia 1937 r. w sprawie wykonania 
rozporZé\dzenia Pr
:l.ydenta Rzeczypospolitej () 
granicach Panstwa (Dz. U. R P. Nr. 12, poz. 
84 z 1937 r.) :,aT7 q c!zam, co nast
puje: 


9 1.  4. rozporzq(henia Wojewody Nowo- 
gródzkiego z dnia 30. IV. 1937 r. w sprawle 
ograniczen w strefie nadgranicznej (Nowo. 
gródzki Dziennik Wojewódzki Nr, II poz. 64) 
otrzyml1je né
qtçpujé\ce Lrzlnienie: 


P .. f':. 1, 2 I ' :., n inie J 'sze!!o 
.. o
tanoWlenla ::; _ .. 
rr'7,porzC\c!zenia, bçd& w rn-ku Rllbiezewicze, 
wsi Rubieiewic/e-Nowe. pow. Stolpce, rniat y 
tyl ko cz

cio""e za!'tosow
nie, a nJlanOWlCle: 


a) wst
p i wjazd do rn-ka Rubieiewicz 
wsi Rubieze\\icze-Nowe w porze dziennej 
(od wschodu do zachodu slonca), wolny dla 


wszystkich za okazaniem na 7é\danie przedsta 
wicieli wladz dowodów osobistych, przy czym 
opuszczenie tych miejscowosci dla osób z po- 
za strdy nadgranicznej, 0 iIe me posiadajé\ 
zezwolenia przewidzianego w 9 1 i 2 mmeJ- 
szego rozpofZé\dzenia, wmno nasté\pié przed 
zachodem slonca; 


b) w stc;p i wjazd do miasteczka Rubie. · 
zewlcz i wsi Rubiezewicze-Now,e w porze 
nocnej, (od zachodu do wschodu slonca) dla 
osóh nie posiadajé\cych zezwolenia przew idzia- 
. 
nego w 9 3 niniejszego rozporzé\dzenia, doz- 
wolony tylko w wainych uzasadnionych wy- 
padkach ze wsk.azaniem dowodll stwierdzajé\- 
cego tozsamosé osoby; 


c) skrócony term in meldunkowy, prze- 
widziany w 9 1 0 rozporz
dzenia Ministra Spraw 
Wewn
trznych z dnia 22. I. 1937 r. (Dz. Ust 
R. P. Nr. 12. poz. 84) obowié\zuje w m-ku 
Rubiei:ewicze i we wsi Rubieiewic ze .Ne, we 
jak na terenie calej strefy nac!g-raniGnej wo- 
jewództwa nowogródzkiego. 


9 2 


"[Rozporzé\dzenie nime]sze wchod7i w zycle z 
dniem ogloszenia. 


WOJEWODA w. 7. 


(-,) Stefan Rad01inski 


Wicewojewoda 


121 


ZARZi\DZENJE 
NACZELNIKA OKR
GU ADMINISTRACjl MIAR 
W W L N I E 


'I 


z dnia 10 lipca 1939 r. 
o publirznych z,bl6rkach legalizacyjnych w 1939 r. 
w powierle stolpeckim. Oraz w n'ekt6rych miejsco- 
wo
ciach powlat6w: baranowickiego i n'e!wleskiegd-  
I 


Na mocy art. 10 Statutu Urz
dów Miar 
z dn., 7. VIII. 1919 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74. poz., 


,..
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0005.djvu

			256 


Nowogródzki Dziennik Woìewódzki, poz. 121 


10 


429) oraz w mysl art. 12 i 20 Dekretu 0 mia. 
rach z dnia 8. II. W19 r.(Dz. U. R. p, 1928 r. 
Nr. 72 poz. 661) zarzqdzam publiczne zbiórki 
legalizacyjne od dnia 18 lipca do dnia 13 li- 
stopada 1939 r. poza siedzibq slaJych urz
dów 
miar na obszarze powiatu stoJpeckiego i w nie- 
których miejscowokiach powiatu baranowickie- 
go i nieswieskiego w celu nast
pczei legalizacji 
narz
dzi mierniczych z cechq 1937 r. i lal 
poprzednich. 
W zwiqzku z tym czynny b
dzie na wy- 
mienionym terenie Obiazdowy Urzqd Miar Nr. 
:3 w nast
pujqcych miejscowosciach i terminach: 


1. 


POWIA T STOlPECKI. 


I. w StoJpcach od 18. do dnia 26 lipca 
wJqcznie, od dnia 28 lipca do dnia 2 Slerpnla 
wJqcznie i od dnia 4 do 5 sierpnia wJqczn ie 
dla miasto StoJpce oraz gmin wiejskich StoJpce 
i Swierzen , 
2. we wsi Zasule, od dnia 8 do dnia 9 
sierpnia wJqcznie dla gromady Zasule , 
3. w Rubiezewiczach, od dnia 11 do 
dnia 14 sierpnia wfqcznie dla gminy Rubieze_ 
Wlcze, 


4 w Nalibokach, od dnia 18 do dnia 2l. 
sierpnia wJqcznie dla gminy Naliboki; 
5. w Derewnie, ad dnia 23 do dnia 26 
sierpnia wJqcznie dla gminy Derewno, 
6. w Tvrcu, od dnia 29 do dnia 30 sier- 
pnia wJqcznie i od dnia 1 do 2 wrzesnia 
wtqcznie dla gminy T urzèc i 
7. w Mirze, od dnia 4 do dnia 6 wrzes- 
nia wJqcznie i od dnia 8 do 13 wrzesnia wJq- 
cznie dla gm iny Mir, 
8. w Zuchowiczach, od dnia 15 do dnia 
16 wrzesnia wJqcznie dla gminy Zuchowicze. 


II. 


POWIAT NIESWIESKI 


III. 


POWIA T BARANOWICKI 


1. w Wolnie, od dn;a 19 do dnia 20 
wrzesnia wJqcznie dla ,gminy Wolna , 
2. w IskoJdzi, od dnia 22 do dnia 23 
wrzesnia wJqcznie dla gromady Iskofdz i 
3. w Lachowiczach, od dnia 17 do dnia 
18 pazdziernika wtqcznie. od dnia 20 do dnia 
25 pazdziernika wJqcznie i dnia 27 paidzierni- 
ka dla gmniny Lachowicze i 
4. w Niediwiedzicach, Qd 
dnia 31 pazdziernika wJqcznie 
Niediwiedzice, 
5, w Krzywoszynie od dnia 3 do dnia 
4 listopada wJqc;:nie dla gm. Krzywoszyns 
6. w Ostrowie od dnia 7 do dnia 8 lis- 
10pada wJqcznie dla gminy Ostróws 
7. w Dobromyslu od dnia 10 do dnia13 
listopada wJqcznie dla gminy Dobromysl, 
W mysl art. 20 powotanego wyzej Dekre- 
tu zarzqdy gminne obowiqzane sq: 
1) ogJosié 0 czasie i miejscu, w których 
ma si
 odbyé zbiórka legalizacyjna dla danei 
gmlny, 
2) dostarczyé dla czynnosci urz
dowych 
Objazdowego Urz
du Miar bezpJatnie odpo- 
wiednie pomieszczczenie, sktadaiqce si
 przy- 
najmniej z dwóch wi
kszych izb suchych, nale- 
zycie oswietlonych i ogrzanych, 
4) okazywaé wszelkq pomoc i wspóJdzia- 
Janie urz
dnikom legalizacyjnym przy peJnieniu 
przez nich czynnoki urz
dowych na terytorium 
gmmy. 
Narz
dzia 
zacji win
y byé 
i rdzy. 
Winni stosowania lub przechowania w 0- 
brocie publicznym narz
dzi mierniczych niele- 
galizowanych. nielegalnych lub nierzetelnych, 
b
dq karani w mysl art. 23 i 24 powoJanego 
wyzei Dehetu grzywnq do 1000 zt i aresztem 
do 6 tygodni lub jednq z tych kar, a narz
dzia 
miernicze, nieodpowiadaiqce obowiqzujqcym 
przepisom, ulegnq konfiskacie," uniezdatnieniu 
do uzytku lub zniszczeniu. 


dnia 30 do 
dla gmlny 


miernicze zgJaszane do legali. 
starannie oczyc;zczone z brodu 


I. w Horodzieju, od dnia 26 do dnia 
27 wrzesnia wJqcznie, od dnia 29 wrzesnia do 
dnia 4 paidziernika wJqcznie i od dnia 6 do 
dnia 7 pazdziernika wJqcznie dla gminy Ho- 
rodziej. 
Wilno, dnia 10 lipca 1939 r. 
2. w Snowie, od dnia 10 do 11 pai- 
dziernika i od dnia 13 do dnia 14 paidziern i-. Naczelnik Okr
gu Administracii Miar w Wilnie. 
ka wfqcznie dla gminy Snów. EUGENIUSZ KARBOWSKI
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0006.djvu

			10 


Nowogródzki Dziennik Wojewódiki, poz.l22 


122 


257 


o C3 LOS ZEN I E 16 


URZ
DU 


WOJEWÓDZKIEGO 


NOWOGRODZKIEGO Z DNIA 5. SIERPNIA 1939 r 


W SPRAWIE WSZCZ
CIA POST
POWANIA lIKWIDACYJNEGO W STOSUNKU DO MIENIA 
OPUSZCZONEGO. 


Urzqd Wojewódzki na mocy art. 9 ustawy z dnia 2 lipca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr.52 


poz. 405) podoie do wiadomosci publicznej, ze na wniosek Urz
du Wojewódzkiego Nowo- 


gródzkiego Sqd Okr
gowy w Wilnie WydziaJ Zamiejscowy w Lidzie oraz sqd Okr
gowy w No- 


wogródku wszczqJ post
powanie likwidacyjne w stosunku do nast
puiqcego mienia opuszczonego 


L. p. 


POBtanowienie 
z dnia: 


Nr. akt 
s
du 


N i e 0 b e c n y c h 


Postanowieniem s
du 
Okr
gowego w Wilnie 
Wydzial Zamiejscowy 
w Lidzie. 


1501 16. VIII. 38 


Z. 322-38 


staniukiewiczów Józefa 
i Anny 


1502 


Z. 853-38 Lemzów Antoniego i Miko- 
laja 


4. II. 39 


1503 


Z. 824-38 KIucznika Herasima 


" 


1504 


Z. 830-38 Wián iewskiego Jerzego 


" 


1505 


Z. 923-38 


Nosala Stanislaw a 


" 


1506 


Z. 924-38 


t.uniewicza Wladyslawa 


" 


1507 


Z. 914-38 


lukowskiego szymona 


" 


1508 


Z. 915-38 


Mickiewiczów Jana. Konstanp 
tego i Marii 


" 


M 


1 e 


n 


e 


w. Borowiki, gm. sobotniki 
pow. Lida 


w. Kuprowicze. gm. ]uraciszki 
pow. Wolo:iyn 


w. Kreslany, gm. Kamionka 
pow. Szczuczyn 


Puszcza LipiczaÍlska, gmma 
Orla, pow. Szczuczyn. 


w. WigaÍlce, gm. Radun, 
pow. Lida 


w. Pilewsie, gm. Kamionka, 
pow. Szczuczyn 


Ostryna, gm. tej:ie powiat 
Szciuczyn 


w. Zabrojowce, gm. loludek 
pow. Szczuczyn.
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0007.djvu

			10 


Nowogródzki Dzienník W ojewódzki, poz. 122 


25B 


I 
po,to.Owi""1 Nr, akt. N i o b c h M i i 
L. p. e e c n ,y e n e 
z dn'ia Sqdu 


1509 


1510 


iSH 


1512 


1513 


1514 


1515 


1516 


4. II. 39 


II 


20. II. 39 


1517 13. III. 39 


1518 


1519 


. 1520 


1521 


15221 


1523 


1524 


13. III. 39 


27. IIi. 39 


Z.918-38 


Z. 864-38 


Z.911-38 


Z.910-38 


II 


Z.912-38 


II 


Z. 909-37 


Z. 908-38 


" 


Z.417-38 


Z. 62- 39 


Z. 27-39 


Z. 185-39 


Z, 184-39 


II 


Z. , 83-39 


" 


'1 Z. 182-39 


Z.181-39 


Z. 180-39 


:'órnaczów Ludwika i Joanny m. Lida, ul. Graiyny Nr. 71 


Chmielewskiego- Puczkar 
Adama 


Stanislawowiczów Mikotaja 
i Aleksandra 


oSaka Mikola 


Bogu!\za lzydora 


Kasperowicza Pawla 


Matusewicza T eodora 


Wasiliewa Michala 


Wilgockiego Michnla 


I Bondaryka Karpa 
I 
i Kijki \N'lodLim)t:l'za s. Józefa 
I i Olgi 
I jezienkiego Juliana 


Gardowskicgo F ranciszka 


Kruglika Piotra s. Prokopa 


Zmorowiczowej Zofii 


Prokopowiczów Pawla 
i Aleksandry 


m-ko Iwieniec, uJ. Koscius;h. 
pow. W olozyn 


w. W. Brzozowc;, gm. Ostry- 
na, pow. Szczuczyn 


w. Daniewicze, grn. t.ugomo- 
wicze, pøw.W oloiyn 


w, Bogusze, gm. Ostryna, 
pow. Szczuczy'ñ 


w. Wereszczaki, gm. Juracisz- 
ki, pew. W olozyn 


w. Pielowce. gm. Ostryna. 
,pow. Szczuczyn 


Odszkodowonie za przej<<;ty na rzecz 
Skarbu Ponstwa mojl\tek Buciszki, 
gm. i pow. W oloiyrískiego 


Ostryna, gm. Ostryna, pow, 
Szczuczyn 


w. Bobrowicze, gm j pow. 
W otozyn 


koL Pacuki, gm. Bielic a, 
pow. Lida 


W, T rll"kowic:ze, gm Zabrze- 
ZJe, pow. v'" oloiyn 


kol. Rynkuny, gm. Ejszyszki, 
pow. Lida, 


m,Wolozyn, pow. Wolozyr1. 


m. Lida, u1. Pilsudskiego 
I II Ill-a. 
w. Dworczany, gm, Orla, 
pow. Szczuczyn 
I
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0008.djvu

			10 


Nowogródzki Dziennik Wojewódzki poz. 122 


259 


L p. 


1525 


1526 


1527 


1528 


1529 


1530 


1531 


1532 


1533 


1534 


1535 


1536 


1537 


1538 


1539 


1540 


Postanowienie I 
z dnia 


27. III. 3
 


II 


II 


11 


11 


11 


11 


11 


II 


II 


11 


II 


" 


11 


II 


Nr. akt. 
S,\du 


Nieobecnych 


Z. /79-39 Andruszkiewicza Pawla 


Z. 178-39 Skopca Andrzeja 


Z.177-39 Rozwadowskich Stanislaw a 
i Wladyst a wa 


Z 176-39 Jakubiela Juliana 


Z. 160-39 


Z, 159-39 


Z. 158-39 


Z.157-39 


Z, 144-39 


Z. 156-39 


Z, 143-39 


Z. 142-39 


Z.141-39 


Z. 128-39 


Z.127.39 


Z. 126-39 


Bindziuków Michala i T eodora 


Krupicy józefa 


Zamojdy Dziemiana 


Mularczyka Emiliana 


Huka Justyna 


Sidorów Daniela i Leona 
s, s. jana 


Huryna Szymona 


Bibików Franciszka, lzydora i 
józ
fa dz. Wincentego 


Dubienieckich józefa i Jana 


Sokolowskiego Aleksandra 


Litkowf;kieg-o Wincentego 


Mamula Michala 


M 


e 


n 


e 


m. Orla, pow. Szczuczyn 


w. Starynki, gill. Zabrzezie, 
pow. W oloiyn 


w. Siçkini
ta. gm. Trab y , pow. 
Wolozyn 


w, Listopady, I{m. Zabrzeze 
pow. Wotozyn 


w. Szescily, 
Szczuczyn 


gm. OrIa, pow. 


11 


" 


" 


11 


;, 


w. Zalesna, gm, Kamionka, 
pow. Szczuczyn 


w. PodoIchówka, gm. Wa. 
wiórka, pow. Licla 


w. Pudzino, ga,. Dokudowo, 
pow. Lida 


w. Lepi.eszki, gm. juraciszki 
pow. W oloiyn. 


w. Siwice, gm. Iwieniec, 
pow. Wolozyn 


w. Zabielowce, gm. Juraciszki 
pow. WoJoiyn 


I w. Suéki, gm. Zyrmuny, pow. 
Lida 


w. Borcie,- T urejskie, gm, Orla 
pow. Szczuczyn 


w. Minontowicze, gm. Zolu- 
dek, pow. Szczuczyn
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0009.djvu

			10 


Nowogróchki úziennik W ojewódzki poz:. 122 


260 


po,,,now;";'1 NT, akt. N i b h 
L. p. e 0 e c n y é 
z dnio SlIdu 
-
 r- ....-a 
1541 27. III. 39 Z. 125-39 Buraka K a zimierza 
1542 Z. 124-39 Owsie!czyka Piotr a. 
17. IV. 39 
1543 Z. 186-39 Olechnowicz,l J"na 


1554 


Z. 187-39 


K onc\\'8.Ìc. \vej 
L':ellGidy 


Szablin;;kich 


" 


1545 


Z. 197.39 


Sikor.> Ludw;h 


" 


1546 1/ Z. 198.39 Choctu A!1ny 
1547 " Z. 199-39 T okcla hna 
1548 " Z. 200-39 GryckiewJcza A1eksego 
1549 " Z. 201-39 Zototowa Michala 
1550 " Z. 2 i 1-39 Gorbaczewskiego Jana 
1551 " Z. 220-39 Ryszkiewicza Wa wrzynca 
1552 1l. V. 39. Z. 284-'39 Niuilki Augustyna 


1553 


Z. 290-39 


Bodaków józefa Anastazji 


1/ 


1554 


Z, 298-39 


Ciciaka Maksyma 


" 


1555 


Z. 305-39 


Rözki Oawida 


1556 


30. V. 39 


Z. 251-39 


Szweda Aieksandra 


M 


e n 


e 


m. Lid a, uL 3-go Maja 31), 


w Kobrow.:e, ',
m. Oslryna, 
pow. S7,cZt,,:'zyq 


ko;' Biedrvszki. 
1;1. Jurac!s7..
 
ki püw, W olo7yn 


w, SaWiC7.è, grn, juraLi 4 zki, 
pO\iV., \\'ofozyn 


"_\'. Kiy\v:any, 
in. Kamionka. 
pow. Szczuczyn 


w. Szczeniec, gm. Ostrynn. 
pow. SLC7.UCZY'1 


w. Szczeniec, gm. Ostryna, 
pow. Szezuczyn 


w, Ciemn
-Blot(), grn. Ostryna 
pow, Szczuczyn 


w. Morgi. gm. \Ji/olma, pow. 
W olozyn 


w. Sze':'ci!y, gm Orla, pow, 
Szczn('
yn 


w. t.yczkowce, gm. Ostryna, 
pow. Szczuczyn 


w. Oleszewicze, gm. I(amion- 
ka, pow, SzCZUC,zYIl 


w. SpUSZn-Stara'. gm..'	
			

/NDIGCZAS003503_1939_010_0010.djvu

			10 


Nowogródzki TI>ziennrk W6jewódiki, poz. 122 


261 


Posta1lowienie Nr.llkt. N i o h e ch 
'L. ,p. e c n ,y 
z dnia SIjQu 
- 
1557 30. V. 39 Z. 257-39 I Szerszenia Jana 


1558 


1559 


1560 


1561 


" 


Z.263.39 


Oas2kiewicza .lana 


Z. 269-39 


Tokcia T ytusa 


" 


Z. 334-39 


Bohdanowicza Ignacego. 


IJ 


Z. 357.39 


Wróblewskiego józefa 


1562 27. Ill. 39 Z. 112.39 Ginzburga Nauma 
1563 17. VII. 39 Z. 270-39 Anastazji Olechnowicz 


1564 


Sqdu Okrçgowego 
w Nowogródku 


31. V. 39 


Co 202-39 


Mordasewiczów T el'enejusza, 
Oawida i Elibiety 


1565 18. III. 39 Co 141-39 Rabki jefima 
1566 3. IV. 39 Co 53-39 Pietrowicza jerzego 
1567 10. V. 39 Co 149.39 t.ucki jana 


1568 


1569 


1570 


1571 


IJ 


Co 161-39 Suszczeni T eodora 
Co 176-39 Bobków Antoniego i jana 
Co 186-39 Pitruszki Mikolaja 
Co 196-39 Filista Mikity 


. 


" 


IJ 


M i e n i e 


w. jarczaki, gm. Orla, pow. 
Szczuczyn 


w. Przecim, gm. Orla. pow. 
Szczuczyn 


w. Szczeniec, gm. Ostryna, 
pow. Szczl1czyn 


w. Makasicze, gm. Iwieniec" 
pow, Woloiyn 


w. Traby, gm. Traby, pow. 
Woloiyn 


w. Jesionowo, gm. Ookudowo 
pow. Lidzki 


w. Bartosze, gm. Zabrzezie. 
pow. Woloiyn 


w. 'Baranowicze. gm. Nowa. 
Mysz, pow. Baranowicki 


w. Kupisk, gm. Lubcz, pow. 
Nowogródek 


w. Lachowo. gm. Niehniewi- 
I cze I W6 wsi Bolotce-Klince, 
grn. Szczorse, pow. Nowogr. 
I w. D
rewno, gill. Nowa-Mysz 
i pow. Baranowio:e. 


w. Wielkie-t.uki, gm. ja,.;trzçbl 
pow. Baranowicze 


w. Skwarczyce, gm. jastrzçbl, 
pow, Baranowicze 


w. Borowce, gm. Nowa-Mysz, 
pow. Baranowicze 


w. Zablocie, gm. Nowa-Mysz. 
pow. Baranowicze
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0011.djvu

			10 


N
wogródzki Dziennik Wojewódzki, poz. 122 


262 


Po,t.now'on'o I Nr. akt. N e 0 bee n y c h I 
L. p. 
z dnia S,\du 

 Emiljanczyka Wincentego 
1572 10. V. 39 Co 199-39 


1573 


1574 


1575 


1576 


1577 


1578 


1579 


1580 


1581 


1582 


1583 


1584 


1585 


1586 


1587 


Co 212-39 


/I 


/I 


Co 215-39 


Co 216-39 


,/ 


Nowika-Sajkiewieza Konstan- 
tego 


Lickiewicza Romana 


Szabana Cyryla 


M 


e 


e n 


w. Derewno, gm. Nowa-Mysz 
pow. Baranowicze 


w. Jaskiewicze, gm. Snów, 
pow. Nieswiei. 


w. Skarczewo, gm. Stolowicze 
pow. Baranowicze 


w. Hirycze, gm. Stolowicze, 
pow. Baranowicze. 


Co 217 -39 Karczewskich Pawla, Demiana O1-ko Korelicze, gm. Koreli- 
i Jana ss. Mikolaja Gze, pow. 1\.lowogródek 


Co 218-39 Azarki Macieja 


/I 


Co 219-39 Drozda Stefana 


Co 221-39 


Co 222-39 


Bielaków Konstantego 
sandra 


w. Tuchowicze, gm. Krzy. 
woszyn, pow. Baranowicze 


w. Szachnowszczyzna, g01ma 
Swieien. pow, Stolpce 


Alek. w. Bialolesie, gm. Nowa- 
Mysz, pow. Baranowicze 


Winiczka Marka 


Co 227-39 I Galajby Stefana 


/I 


,I 


Co 233- 39 


Kawcewicza Mikolaja 


Co 236-39 Doski Antoni
go 


/I 


Co 243-39 


13. V. 39 I Co 148-39 


Co 195-39 


" 


Co 232-39 


Szapowaly Szymona 


Emilianczyka Piotra 


Kolady Spirydona 


Astramowicza Atanazego 


w. Kolesniki gm. Molczadi, 
pow. Baranowicze 


w. Aczukiewicze, gm. Lubcz, 
pow. Nowogródek 


m-ko Lubcz, gminy tejie 
pow.Nowogrodek 


wBierezowiec, gm. Turzec, 
pow. Stolpce 


w. Wielkie Lipy, gm. Snów, 
pow. NieSwiei 


w. Derewno, g!11. Nowa-Mysz. 
pow. Baranowicze 


w. Poniemon i Pogórze, gm. 
SZczorsf', pow. Nowogródek 


w. RUILi(
 1.U", 2 ' :'. Korp.li- 
cze, pow. Nowogródek
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0012.djvu

			10 


Nowogródzki Dziennik Wojew6dzk i, poz. 122 


263 


Po,"nowi,ni, I Nr. akt, N e 0 b n y c h 
L p. e c 
z dnia S,\du 
/588 27. V 39 Co 209-39 Szeremety Antoniego 


1589 


Co 224,39 


/590 


Co 225- 39 


" 


M 


e n 


e 


 


w. Wojkiewicze, gm. Horo- 
dyszcze, pow. Baranowicze 


Duchownika Benedykta 


w. Nowiny, gm, Kuszelewo, 
pow. Now0gródek 


Gurwicza Lejby 


m-ko Rubieiewicze, gm, tejie 
PO\\!. StoÎpce 


15?1 


Co 239,39 u,ckiewiczów A
,d;:zeja 
i Wlodzilllierza 


w. .tachozwie, gm, Nowa- 
!'vlysz, pow. Haranowicze 


15 92 


Co i 47 -39 


31. V, 39 


15 93 


I Co 18D-39 
Co ï 89-39 


159 4 


" 


Wolczeckich /\doma 
laja 


Miko- w. Zablocic. gm. Nowa-Mysz, 
pow, I;3aranowicze 


Kaspera Pawla 


w. .tan, gm. tejie p. Nieswiei 


Sokolnika Pawla 


w. Stare-Niehniewicze, gm. 
Niehniewicz
, p. Nowogród. 


1595 


Co 226-39 Pancewicza Piotra 


w. Romany, gm. Cyryn, pow, 
l\iowogródek 


:596 


,,, 


Co 228-39 Chwalki Konstantego 


w. Wielkie-Siolo, gm. Horo- 
dyszcze, pow. Baranowicze 


1597 
I 


Co 229-39 


1598 


Co 234-39 


1599 


Co 241-39 


1600 I 


Co 245-39 


Kozla 


w. Poluie, gm. Korelicze, 
pow. Nowogródek 


f 
'ana 
.J 


Stankiewicza Ignacegl) 


w. Ruta-Dolna, gm. pow. 
I'towogróclek 


Romanczuków Ananiego 
i Józefa 


w, I3rolniki. gm. 
i.,Jowogr6dek 


powiat 


Moroza Mikolaja 


w. Tarasiewicze, gm. Turzec, 
pow. Stotpce. 


Z mocy -powotanej ustawy W7.ywa Sl
 osoby, rOSZCZqce [Jrawo do tego mlel1la 
opuszczonego oraz wierzycieli, by zglosili swe ros7czenia, nale.;.ycie uzasadnione do Sqdu 


Okr
gowego w Wilnie Wydziat Zamiejscowy w Lidzie oraz Sqdu' Okr
gowego w Nowo' 
gródku w terminie 6-cio miesi
cznym od daty ogloszenia w Dzienniku Wojewódzkim. 
Jeieli nieobecny. kiórego mienie m} byé zlikwidowane, nie zglosi êi
 w powyz- 


SZYI11 terminie moze nastC\pié uznanie go za zm3.rlego. 


Za W Jj
,Vjl
: (\1 W A I 5 3) 


N3.::z
lnik Wydzialu.
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0013.djvu

			10 


264 


Nowogródzki Dziennik Wojewódzki, poz. 123-125 


L
3 


OGtOSZENIE 


: ,\.' 


Urz
du Wojew6dzkiego Nowogr6dzkiego 


z dnia 15 lipca 1 q39 r. 


w sprawie dor
czenia decyzji 


Na podstawie ust. 3 art. 24 rozporzqdze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22. III 
1928 r. 0 post
powaniu administracYlnym (Dz. 
U. R. P. Nr. 36, poZ. 341) podaje si
 do wia- 
domosci, ze w UrzE;dzie Woiewódzk:m No,", 0 
gródzkim jest do odebrania pismo tegoz 
Urz
du z dnia 7 lipca 1939 r. Nr. ZO 
IV-4j2-zI39 adresowane na imi
 Józefy Zu- 
kowskiei, zam. w Szczuczynie Nowogródzkim, 
ul. Marsz. Pi
sudskiego w przedmiocie dor
czenia 
orzeczenia Ministerstwa Opieki Spo
ecznei Nr. 
Uo 1 :477-8 z dnia -.?O czerWea 1939 r. 
Dor
czenie uwaza si
 za dokonane w 
dniu 2 _n go ogloszenia w Nowogródzkim 
Dzienniku Wojewódzkim, 


Za W ojewod
 


(--) Cz, CheJmowski 


Kierownik Oddziatu 


124 


KOMUNP(AT URZ
DOWY 


Inspektor Pracy XII OkrE;gu \IV Wilnie na 
zasadzie art. 139 ust
p 6 ustawy z dn. 28 
marca /933 r. 0 ubezpieczeniu spo
ecznym (Dz. 
U. R. P. Nr. 51 poz. 396) okresla na rok 1939 
nast
pujqce miesiE;czne normy zarobków nie- 
wykwalifikowanych robotr.ików, które stanowiq 
najnizszQ podstaw
 wymiaru przy obliczaniu 
rent wypadkowych przez Zak
ad, Ubezpiecze- 
nia od Wypadków. 


W ojewództwo nowogródzkie: 
powiat lidzki 60 Û. 
sJonimski 60 Û. 
II 
powiat nowogródzki 50 
t, 
baranowicki 50 zt 
sto
pecki 50 zt 
II 
.. szczuczynski 50 z1. 
II nieswieski 50 zl. 
woJozynski 50 zt 


(-) H. Leszczynski. 


OkrE;gowy Inspektor Pracy 


125 


OGt.OSZENIA 


Ò wdroienfu post
powania scaleniowego 


Starosla Powiatowy NONogródzki, na 
podstawie art.18 ust. z dn. 311ipca 1923r. 0 scalaniu 
gruntów (Dz. U.R.P. z r 1927 Nr, 92 püz. 833 ì w 
brzmieniu ustalonem rozporzqdzeniem Prezy- 
denta Rzecz
 pospolitej z dnia 11 lipca 1923 r. 
Dz. U. R. P. Nr. 67, paz. 622) oraz art. 14 
rozporzqdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 27 paidzieónika 1933r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, 
poz. 635 ).f:'odaje do publicznej wiadomosci, ze 
w dniu 6 lipca 1939 r. uprCJwomocniJo si
 
orzeczenie Starosty Pow. w Nowogr. z dnia 25 
maja 1939r., dotyczqce \vdrozenia post
po 
wania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia 
na gruntach wsi Mokrowo pdozonej w gm.. 
rajczanskiej pOWleCle nowogródzkim.
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0014.djvu

			10 


Nowogródzki Qziennik Wojewódzki, poz. 125, 


265 


Starosta Powiatowy Nowogródzki, na 
, ' 
þödstdwie drt; 18 ustdWy z driia 31 lipca 1923
r. 
o sealaniu gruntów (Oz. U. Rò P. z r. 1927 Nr. 92, 
paz. 833) w btzniieniu ustaionem razporzqdze- 
niem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 
1932r. (Oz. U. R. P. Nr.67, poz. 622 ) oraz art. 14 
'rozporzqdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 21 paidziernika 1933r. (Oz. U. R. P. Nr.85,poz. 
635), podaje do publicznej wiadomosci, ze w 
dniu 18 lipca 1939r. uprawomocniJo si
 orze- 
czenie Starosty Nowogródzkiego z dnia 26 
cierwca 1939(. dotyczqce wdrozenia post
poc 
wania scaleriiowego i ustalenia obszaru scale- 
rila na gruntach wsi Bytkowszczyzna, gmlny 
cyrynskiej powiatu nowogródzkiego 


Starosta Powiatowy N owogr6dzki, na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923. 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 
92 'poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporzq- 
dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 
lipca 1932 r. (Oz.U. R. P. Nr. 67, poz. 622) 0- 
raz art. 14 rozporzqdzen:a Prezydenta Rzeczypos- 
politej z dnia 27 pazdziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. 
Nt. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomos- 
ci,ze wdniu 21 lipca1939r.uprawomocniksi
 
orzecz
nie Starosty Powiatowego Nowogr. z dn. 
30 czerwca 1939r. dotyczqce, wdrozenia 
post
powania scaleniowego i ustalenia obszaru 
scalenia, na gruntach wsi KoJmuchowszczyzna, 
gminy poczapowskiej, powiatu nowogródzkiego 


., Starosta Powiatowy w SJonimie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 
r.o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927. 
Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem roz- 


porzqdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dniù ïllipca 1932 r. (Oz. UI R. P. Nr. 67, poz. 
622), oi'Oz drt, i 4 rÖzporzq dzeniò Prezydentá 
Rzeczypospohtej z dn. 27pazdz. 1933 r. (Oz. U.R.P 
Nrò 85. poz.635) podaje do publicZriej wiadomös- 
ci, ze w dn. 9 mala 1939 r. uprawomoc
 
niJo Sl
 0rZeC2:enle Starosty Powiatowego 
z dnia 30 listöpada i 939 r., dötYcZqcê wdrozê- 
nia post
powania scaleniowego i ustalenia ob- 
szaru scalenia, na grunt. wsi WierzboJoty poJozo- 
nej w gmimie Zyrowice pow. sJonimskim. 


Starosta Pow. w SJonimie na pod- 
stawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. r. z r- 1927 Nr. 
92 poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporzq- 
dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 
lipca 1932 r. (Oz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) 
oraZ art. 14 rozporzqdzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 27 pazdziernika 19.33 r. ( Oz. 
U R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje do publicz- 
nej wiadomosci, ze w dniu 2 lipca 1929 r. 
uprawomocnito si
 orzeczenie Woiewody 
o- 
wogródzkiego z dnia 20 maja 1939 r. dety- 
czqce wdrozenia post
powania scaleniowego, 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach WSI 
Talkoszczyzna polozonej w gminie SzydJowice 
pow. s
onimskim 


Starosta 


Powialowy w SJonimie no 


podstawie art. 18. ustawy z dn. 31 lipca 1923r. 
o sçalaniu gruntów (Oz. U.R.P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 
833) w brzmieniu ustalonem rozporzqdzeniel11
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0015.djvu

			266 


10 


Nowogródzki Dziênnik. Woìewódzk
 . 12$.127 


Prezydenta Rzeezypospolitej z dnia 11 lipca 
1932 r. (Dz. U, R.P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 
rozporzqdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 27 pazdziernika 1933 r. (Dz. U.R.Þ.Nr. 85 
poz. 635), podajè do publicznej wiadomoSci, ze 
w dniu 29 styeznia 1938 r. uprawomoeniJo si
 
orzeczenie Starosty Powiatowego z dnia 3 gru- 
dnia 1939r., dotyezqee wdrozenia post
powania 
sealeniowego i ustalenia obszaru scalenia, na 
gruntach wsi Mata Krokotka poJozonej w gml- 
nie mizewiekiej pow. stonimskim 


Storosta Pow. w Szczuczynie Nowogr. na podsta- 
'wi
 art. 18 ustawy z di1ia 31 !ipeo 192:
 r, 0 
stalbhiu grui1tów (bz. U. R. P. z r. ! 927 Nr.92 
poz. 833) w brziniei1iu usta!onem rozporzqdze- 
hiein Prezydenta Rzeezypospolitej z dnia 11 lip" 
ëa 1932 r. (Dz. U. R. p, Nr. 67, poz, 622) oraz 
art. 14 rozporzqdzenia Prezydenta Rzeczypos- 
politej z dnia 27 pazdziernika 1933 r. (Dz.U. 
R. P. Nr. 85. poz. 635), podaje do publicznej 
wiadomosci, ze w dn. 12 c.Zerwca 1939 r. uprawo. 
mocnilo si
 orzeczenie Starosty Powiatowego 
w Szczuezynie Nowogródzkim z dnia 9 grudnia 
1938., dotyezqce wdrozenia post
p. sealeniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi: 
W 
zowszezyzna, Doubienk i , Hanelki, Bienki, 
Hajkowee, ZaJoby, Pietraszki, HJusznie, folw- 
T obolicze, w:;i T obolicze, wsi Podd
by--Stcre, 
wsi Podd
by-Nowe, zasé. KoÛy, oko!. Kurpie 
folw. Kurpie, wsi PóJjanowee, grunty wspólnego 
pastwiska wsi Pietraszyszki, Zatoby, Hajkowce 
i Bieríki, grunty wspólnego pastwiska wsi Pod- 
d
by--Stare i wsi Podd
by-Nowe, cz
sé gr. 
folw. HJusznie. cz
sé gruntów folw. Doubienki 
cz
sé gruntów maj. Hajkowce, cZ
sé gruntów 
sealonego miasteezka Narbuttowo (Sobakiríee) 


ci:
sé gruntów Parístwowego Nadlesnictwa ko- 
tra, cz
sé gru ntów Parístwoweg b Natliesnlctwa 
Szczuczyn; ez
sé sèalonej wsi Nielubbwce, é:z; 
foiw. Hulkowszezyzno, cz
sé gruhtów wsi ld- 
moseiany, c:t
sé gruntów rozp. rriajò pánstw. lie.. 
niapisze gminy NtJrbuttowo (Sobakince) powia- I 
tu szczuczynskiego, wsi Remiy., wsi Pièrowce 
wsi D:tiatki, folw. Szymkowszczyzna, folwò Szyrri- 
kowszczyzna i Dolina, zasc, Þs
rYI wspólne pas" 
twisko wsi Remzy i Pierowee; wspólné pastwisko 
wsi Dziatki i Opanoweê, c:t
sé gruntów wsi 0- 
panowee, gn1iny Zablockíej pOwiatu lidikiego. 
126 


ÔGtOSZENIE 
wszez
í:i8 post
powanl8 w przedmlocle IikwidðeJi 
wsp61noty pastwiskowèl; 


Starost,:] PowibtbWY w Lidzie na pòdsta- 
wie art' 62 pkt. 1, art. 22, art. 25 pkt. I i art. 
16 pkt. :2 ustawy z dnia 4 maja 1938 roku 0 u- 
porzqdkowaniu wspólrìot gruntowych (Dz. U. R. 
P. Nr 33 poz, 290) podaje do publicznej wi a- 
domosei, ze w dniu 13 lipea 1939 r. zostaJa 
wydana ostateezna deeyzja przez Starost
 Po- 
wiatowego w Lidzie 0 wSLez
eiu post
powania 
w przedmioeie likwidacji wspólnego pastwiska 
wsi Gimbuty II, gminy bielickiej, powiatu lidz- 
kiego z rozparcelowanym maj Gimbuty II 
obecnie kolonia Gimbuty III, wJasnosé 21 róz- 
nych wtascieieli. 


121 


Ogloszenle 
o zamknl
du post
powanl8 scalenlowego 
Starosta Nowogródzki na podstawie art. 
36 ustawy z dnia 31 lipca 1923 0 scalaniu 
gruntów ( Dz. U. R. P. z 1927 Nr.92 poz. 833) 
w brzmieniu ustalonem rozporzqdzeniem Prezy- 
denta Rzeezypospolitej z dnia lllipea 1932 r., 
(Dz. U.R.P. Nr. 67 poz. 622) oraz art. 14 rozp. 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 pazdzierni- 
ka 1933r. (Dz. U. R. P. Nr 85, pOZ. 635), po da je 
do publicznej wiadomosci, ze w dniu 23 paidz. 
1938 r. uprawomocniJo orzeczenie Starosty Pow. 
w Nowogr. z dnia 30 lipca 1938r., doyczqce za' 
twierdzenia projektu na obszane scalenia 'Nsi 
Skrobów Górny gminy cyryrískiei pow. nowogr. 
W zwiqzku z powyzszem ogJasza $i
 0 zam- 
kni
ciu post
p. seal. na wym. wyzej obszarze.
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0016.djvu

			10 


Nowogródzki Dziennik Wojewódzki, poz.' 


267 


OBWIESZ CZENIE 


PISARZ HIPOTECZNY PRZY SADZIE OKR
GOWYM w NOWOGRUDKU OBWIESZCZA, ZE NIZEJ 
WYSZCZEGQLNIONE DZIAtKI GRUNTU, POCHODZACE ZE SCAlENIA GRUNTÓW WSI 
ZAPOLÇE, GMINY RUBIEZEWICKIEJ, POWIATU STOtPECKIEGO, ZOSTAtY WYWOtANE DO 
PIERWI . ASTKQW
J R
Gl)LACJI HIPOTEKI NA DZIEN 9 PAIDZIERNIKA 1939 r. 
. - 
 - . 


N u w " : 
. m.
 1 - 
:;a,

 J
:ri,::


;:.I'
/' hip. 


IT] 


2 


S-cy Wilkockiego Frahcisika 12. 85, i2i 12 298 10,852 
S-cy Wilkockiego Ignacègo; zona Antoni- 37, 90, 123 i3 1111 10.853 
no i dzieci Antoni i Stefa n Wilkocc)! 


1 


3 S
cy Szalkiewicza Edwdrda : zona Olim- 46, 130 4 1312 10.854 
pia, I dzieci Jan, Edward, Józef, i Józe- 
fa Szalkiewicze 
4 Szalkiewicz Franciszek s, Ahtoniègo 6. 60, 129 8 960 10.855 
5 Szalkiewicz Rajmund s. tv\ichafa 48, 72, 132 11 566 10.856 
6 S-cy Szalkiewicza Jana: dzieci Józef 5ol, 71. 131 18 8499 10.851 
i Michalina Szalkiewicze 
7 Mikfaszewski Julian s, Bartfomieja 47. 82, 124 13 2542 10.858 
8 Milaszewscy Jan Franciszà ss Bartb- 40, H 125 14 3740l 10.859 
mlela 
9 Wiloccy Adam i Jan sS. AntonÎego 45. 69, 156. 150 11 5846 10.860 
10 Slizowie Emil Anna 8. 80, 155. 149 9 9541 10.861 
,. 
.1 11 Kozacki Antoni s. Jana 56 5 91 9 5 10.862 
12 Czerniawski Józef s. Sylwestra 15, 101 ol 8338 10,863 
13 Czerniawski Hipolit s. On:,;frego 51, 77, 107 11 8502 10.864 
. I
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0017.djvu

			/0 


Nowogródzki Dziennik Wojowódzki, poz. 128 


õ 

 
.J 


I 21 


23 


24 


25 


26 


28 


Na:r.wisko i im]
 


14 I 


S-cy Czerniawskiego Jana: zona Micha- 
lina i dzieci: Kazimierz 
,i Paulia Czer- 
, ... 
nlawscy 
ZagowaJko Franciszek s. Ignacego 


15 


16 Zagowdko T omasz i Maria dz. T omasza 


17 Zagowa
ko Jon s. T omasza 


18 Zielony Bazyli 


19 Karnicki Józef s. Sylwest: a 


20 


22 


S-t'; Karl1lcK:ego Micha{a, 
dzieci: Bronis
aw, Pawef 
nlccy 
Kornlcki Stefan s. PiotTa 


S-cy Karnickiego Wincentego, zona Wa- 
leria i dzieci Antoni, Wadawa i Józefa 
Karniccy · 
Karnicki Adam s, Nikodema 


Trusewicz Antoni s. \Vlncentego 


Trusewicz Franciszek s.Wincentego 


27 


Trusewlcz StanisJaw s. \\ incentego 


Czerniawski Józef s. Hilarego 


29 


Czerniawski Stefan s. Jana 


268 


Nr. Nr. 
dzialek 


44, 49, 
106, 108 


43, 91, 135 


9, 79, 134 


5, 81, 133, 


57, 58 


42, 93 


41, 75, 121 


16, 102. 120 


13, 73. 184 


27, 65. 141, 1 


7, 95, 114 


10, 78, 117 


I \I, 86, 116 


28. 74, 42 


23, 68, 113 


powierzchnia I 
-

-T:

 . kw
 Nr. hip. 


II 


1 2 


Is 


4 


14 


13 


13 


724 


1202 


8853 


7518 


3597 


9637 


8 


6581 


S-cy Karnickiego Konstantego zona Maria 
i dzieci Józef, Maria i Jadwiga Karniccy I 
. P I ' I 3, 8 ' 4, 1 : ,9 
zona au ,na 
i K0nstanty Kar- 


5027 


9 


233 


7 


8252 


II 


8093 


\I 


4858 


14 


4132 


12 


6299 


7 


2596 


8 


4077 


10,865 


10.866 


lO, 867 


10. 868 


10. 869 


10.870 


lO. 871 


10. 872 


10, 873 


10, 874 


lO. 875 


10. 876 


10. 877 


10. 878 


10.879 


10. 8 8 0 


,
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0018.djvu

			- - ----.-. .
 - 


10 


m 


Wojewódzki Dziennik Nowogródzki, poz. 128 


269 


Nazwisko i iml
 


30 I I S-cy Czerniawskiego Józefa: zona Wiktoria 
i dzieci: Walerian i StanisJaw Czerniawscy 
31 . i Czern;awsk; Jan s. Józefa 


1 32 
1 33 

 

 
1 34 

 35 
a 
ä 


CzerniClwski BronisJaw s. Józefa 


S-cy Karnick.iego Anloniego: zona Anna 
i dziecì: Pcwet, An1'oni, Stefania, Janina i 
Leontyna Karniccy 
Kozacki, Ksawery s. Wincentego  S-cy Kozackiego Jana zona Maria i dzieci 
; Jon, Wincenty, Antoni, Franciszek i Kami- 
Iia Kozaccy 
36 I Wikocki Józef s. Piotra 
37 I S-cy M;nko Franc;'zka, zona Anna; dz;ec;, 
takub: Józef, Sabina i Emalia Miókowie 


38 


39 


40 


Mióko Józef s. Józefa 


Wilkocki Antoni s. Marcina 


Wilkocki Hilary s. MOlcina 


41 CiechanowiczFelicja i Konstanty 
Wilkocki vel Ciecha'nowicz PaweJ 
42 I Wilkocki Piotr s. Grzegorza 


43 


44 


45 


S-cy Józefy z Kruhlików Wilkockiej: 
.Ian i syn Stanislaw Wilkoccy 


ZagowaH:o Piotr i Olimpia 


ZagowaJko Antoni i Zofia 


Oraz 


mqz 


Nr. Nr. 
dziaJek 


powierzchnia 
ha I mtr. kw. 


Nr. hip. 


14, 89, 109 14 


10881 


18, 88, 111 4 


9536 


3961 


21, 76, 110 3 6058 


38, 67, 118 12 8757 


61, 144' 152 12 9798 


53,94,143,151 18 7296 


29' 158, 163, 14 5847 
172, 146 I 
206, 100, 159' 16 402 
171, 145 


55 


25, 96, 160 
183, 140 


. 4, 63, ISI,173 ] :) 
139 


17, 87,162,174J 23 
138 
 

 


22, 98, ]53, '7 
175, 147 


35, 92, ]54, 
176' 148 


I 
I 


36, 70, 165, 
177, 137 


24' 99, 103, 
166, 178, 136 


1 13 
I 9 


10 


15 


2 


9991 


4!40 


9996 


1065 


684-! 


9490 


209 


8678 


l 


10882 


1088, 


10884 


10885 


10886 


10887 


10888 


10889 


10890 


10891 


10892 


10893 


10894 


10895 


10891
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0019.djvu

			10 


Nowogródzki Dziennik Wojewódzki, poz.138129 


270 


JJ 


Nazwisko i Iml
 


Nr. Nr. 
dzialek 


powierzch nia I 
ha I mtr. kw.1 


Nr. hip. 


46 


Matusewicz Piotr s. Józefa 


32.167,179,126 


13 


5421 


10.89 7 


47 


S-cy Floriana Matusewicza: synowle Józef 
i Wtadyslaw Matusewicze 


52,169,181 
128, 30 


11 


7441 


10.898 


48 


Karnicki Antoni s. Jana 


49 


ZagowaJko Antoni i Józef 


, 
". W;ncentego j 


39,83,157.182 
170, 142 


25 


1376 


10,899 


31 


5650 


10.900 


50 


Bryczkowska Alengina 


19 


2 


8172 


10.901 


51 


Zuiewska Franciszka 


33 


6353 


_ 10.90 


52 Trusewicz Maria c. Wincentego 


2(),66,115 13 129 ) O. 903 

 I 
i 

 2491 10.904 
6
,97.168 11 
 
180,127 J 

 
I 
2, 59 11 5828 10,905 


53 Matusewicz Antoni s. Floriana 


54 Karnicki Stefan s. Józefa 


129 


Pisarz Hipoteczny 
(-) ARTUR SZMEJL 


o B W IE S Z C ZEN I E 


Pisarz Hipoteczny przy S:jdzie Okr
gowym w Nowogródku 
wyszczególnione dziatki g:untu, pochodzqce ze scalenia gruntów wsi 
niawskiei, powiatu niasw:eskiego, zostaJy wywoJana do pierwiastkowej 
dzien 30 pazdziernika 1939 r. 


obwieszcza, ze n1z81 
ZabJotniki, ,gminy sle- 
regl:Jlacji hipoteki na - 
õ I N a z I Nr. Nr. I powierzchn:a 

 w I S k 0 i i m i 
 I Nr. hip. 
,..j dzialek ha mtr. kw. 
- 
1 Wóicik Miko
aí s. Mocieiq 72,134 5 1433 10.919 
2 Andrusiewicz Maciej s. MichaJa 71,143 5 1060 10.9/0 
3 Wójcik Antoni s. Maksyma 38 4 7218 10,9 21
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0020.djvu

			,10 


Nowogródzki Dziennik W ojewódzki, poz. 128 


271 


õ I Nr. Nr. powierzchnia 
..I( I m 1 
 i n a z w i 
 k 0 -- ..------------. Nr. hip. 
...j dzialek ha mtr. kw. 
- 
4 Dziechciar Daniel s. Konstantego 44, 92 8 7687 10.922 
5 S-cy Dziechciara Piotra : zona Lucyna 63,94 7 6808 10. 923 
i dzieci : Anna, Domna oraz Helena Ro- 
gacewlcz . 
6 ' Oskierko Roman s. Nicefora 60,93 10 5844 10. 924 
7 'wójcik Filip s. Atanazego 21, 140 7 2772 10. 925 
8 wójcik Michat 5. Atanazego 20, ì39 7 2093 10. 926 
9 wójcik Anastazja c. Michata 16, 141 2 5968 10. 927 
I 
10 w6icik Maria c. Zachariasza 18,144 - 1139 10.928 
11 Sienkiewicz Katarzyna c. Atanazego 19, 145 4 6888 10. 929 
, 
, 
I 
12 wójcik Roman s, Adama 66. 104 11 3065 10. 930 
. 
13 wójcik (/onrat s, Adama 34,13,97 8 1455 I 10.931 
I 
I 
14 wójcik Gerasym s. Teodora 4 3::\ 90 3229 10.9 32 
5 
15 wójcik Eufemiusz s. Teodora 52, 99 6 2527 10.933 
16 wójcik Leon s. T eodora 57, 128 5 7238 10. 934 
17 wójcik Piotr s. Leona 48, 135 6 6505 10.935 
I 18 wójcik Aleksander s. Leona 11,114 1 4776 10. 936 
I ì 
. 
, 19 I Sienkiewicz Borys s. Izydora -59, 10 1691 10. 937 
. 
" 
, 
" . 

 I 
,
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0021.djvu

			10 


I . 
õ 

 
.J 


20 


21 


22 


23 


2
 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


Nowogródki Dziennik wojewódzki poz. '28 


,-;z-- ;; ;'---
---"-
'" ,.,,< ;--"."
....",
. ,.-=,- 

 _
,
:

_
.r: C . .\1: 
-'. 
 1'.; i". i:ì'. j; 
 
! ,; d "' 
 . 
- zIaiek l la ,; 
... \-"'" I 
. r :

.. J; \oJ,.. J'o Y1'. 
 
.;
:'-."""""Ç
":;";'T-';"
"S:""'J"
 

 12 5455 I 10.938 

 
i 

 ' I 

 .. 
í 

 
r 

 1"" 

 '
 
! 


Nazw sko 


m 1 C[: 


Sienkiewicz Piotr s. T omasza rynielewicz Kondrat s. Piotra 


Hrynielewicz Filip s. Eufemiusza 


Hrynielewicz Piotr s. Eufemiusza 


Hrynielewicz Grzegorz s. Aleksego 


Hrynielewicz Filip s. Piotra 


Dziechciar Tymoteusz s. Piotra 


Dziechciar Piotr s. T ymoteusza 


Dziechciar Konstanty s. Aleksandra 


Dziechciar Dymitr s, Józefa 


Dziechciar Sylwester s. Filipa 


Dziechciar Trofim s. Sylwestra 


32 I Sienkiewicz Michai s. M:chala 


33 


Sienkiewicz Roman s, Michd 


34 


Sienkiewicz Ignacy s. Trofima 


35 


S-cy Sienkiewicza Atanazego: zona Alek- 
sandra i syn Porfiriusz 


I 
I 

 
i' 
I 
i 
! 


28,138 


'12,;23 


39, '33 


26,132 


65,103 


50,124 


30,112 


53,119 


51,91 


25,137 


43,107 


45,125 


49,127 


32,103 


56, 1 0(, 


7.113 


991:.9 


6tA? 


, 11 4363 


/3 6205 


8 5637 


7 6907 


2 8778 


4 9677 


6 9041 


9 4844 


9 2298 


8 I 


1972 


8 


8511 


5 


4854 


4 


6683 


'272  :!, ::r:,} 


( ;''-'1,' 


:
>,'?
.1 


10.942 


10.943 


10.944 


10.945 


W.946 


10.947 


10.948 


10.949 


/0.950 


10.951 


10.952 


10.953
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0022.djvu

			10 


Nowogródzki Dziennik Wojewódzki, poz. 128 


273 


r - 


õ 

 
....s 


m 1 
 


nazw sko 


36 S-cy Sienkiewicza Konstantego: 
Katarzyna i dzieci Teodor, Jan, Kat 
na i Maria 
37 Hryniewicz Mateusz s. T omasza i s 
Konstantego Hryniel
wicza: zona Elz 
i dzieci Piotr i. Bazyli 
38 Hrynielewicz Piotr s. Antoniego 


39 Wójcik Stefan s. Pawla 


40 Wójcik Oymitr 
 Pawla 


41 W ójcik Piotr s. P a wla 


42 Wójcik Ju<;tyna c. Pawla 


43 W ójcikowa Anastazja c. Pawla 


44 Mosiejczyk Uliana c. Ignacego 


45 Filipowicz Piotrs. Antoniego 


46 Filipowicz Konstanty s. Antoniego 


. 47 Karpijewicz Mikolaj s. Jakuba 


48 S
cy Chomicza Jana: zona Zofia dz 
Józef i Bazyli 


49 Chomicz Bazyli s, T eodora 


50 Chomicz Andrzej s. Michala 


51 Chomicz Pawel s. Kondratå 


I Nr. Nr. powierzchnia 
dzialek I mtr. kw. Nr. hip. 
! 
 ha 

 r rs
 
zona 17,146 7621 10.954 
arzy
 

cy 58,88 5 6815 10. 955 
bieta 
77 6 7214 10.956 
I 
23,142 7 7405 10. 957 
22,129 11 8664 10. 958 
24,102 6 3466 10.959 
54, 122 4 1209 10. 960 
55.121 4 647 10.9 61 
27.1 10 7856 10. 962 
41,84 11 7672 I 10. 963 
I 
I 

 62,86 6440 10. 964 
10 
7'.1 4 8737 10.965 
" 
leCl: 42.87 10 1747 10. 976 
64,98 9 7682 10.9 67 
29,101 9 5958 10. 968 
10,109 4 4409 10. 969 
, I
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0023.djvu

			Nowogródki Dziennik wojew6dzki poz. 12B 


274. 


10 


õ I I Nr. Nr. powierzchnia Nr. hip. 

 N a z w i s k 0 i i rn i 
 I mtr. kw, 
,..j dzialek ha 
__
T t - 
52 Chornicz Józef s. Kondrata 9,110 4 :/583 10.970 
53 Chornicz Piotr s. Kondrata 96,75 4 3278 10.971 
54 Chomicz T roflrn s, Kondrata 15,115 4 5233 10.972 
55 Sienkiewicz Aleksander s. Grzegorza 69 7 3743 10,973 
56 S-cy Sienkiewicza Ignacego: zona An.na i 46,136 , 8 4006 10.974 
Aleksander, Jan, Zojia 
57 Sienkiewicz Mikotaj s. 19nacego 2 2 6148 10.975- 
58 Sienkiewicz Piotr s. Michala 31,130 14 1285 10.976 
59 S-cy Sienkiewicza Piotra: zona Aleksan dr a 70,95 7 1117 10.977 
i dzieci Jan i Aleksandra I 
 
! 
60 Sienkiewicz Bazyli s. Piotra 61,14,1 00 h 1443 
 10,978 
I I i . 
! 

 I 
61 Burak Jan II. Piotra c 74 8 
 6444 10.979 

 " 
 
.
 ! 
 
i 
 j i 
62 Malaszêwicz l\Iidlal s. Jam'- 40.83 
 10 8057 10.930 
i 
I 
" 
6, Wójcik Józef s. Kondrata 
 76 6 1372 10.931 
I P- I I 
I 
s I e 
64 
 Wéjcik Eufcmiusz s, Kondïata 148,116 4 4355 i 10.982 
! J ! 
, i 
 

 ì 
= i . j 
, 
- 


Wójcik SyLvester s. Kondrata. 


, 149,1 i 7 -1507 
6,120 4 5930 
I 5,118 4 659 


. 
I 
, . 


10.983 


65 !. 
. ì 
66 I 
i 

 
67 I 


VVójcik L:nacy .
. Kondrata 


10.984 


\Vójcik Michal s. Eufemju,;za 


10,985
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0024.djvu

			10 


Nowogródzki Dziennik Wojewódzki, poz. '128129 


275 


õ 

 
oJ 


Nazwisko i Iml
 


Nr. Nr. 
Jzialek 


powierzchnia 


Nr. hip. 


hH 


mh. kw. 


68 


Wójcik lachariasz s, Kondrata 


4 


I 3 


4110 


10.986 


1Ð.987 


69 


W6jcik Bazyli s. Kondrata 


8.111 


5 


2650 


10,988 


70 


S-cy W6jcika Piotra: zona Uliana i dzieci 
Anastazja. Aleksander Józef 


68,131 


7 


1691 


10.989 


71 


W6jcik Bazyli s. Piotra 


3 


3 


3ï30 


10.990 


72 Gawrylenko Katarzyna c. Leona 


67,105 


12 


3419 


10.99] 


73 S-cy Sienkiewicza Cypriana: dzieci: Na- 
dzieja. lofia i Jan 


47,126 


8 


1759 


10.992 


74 


Wójcik Aleksander s. Nauma 


35 


5 


6203 


75 


Wójcik Katatarzyna c. Micha}a 


36,81 


I 
I 
4 
 6946 
, 
! 


10.993 


10.964 


76 Wójcik Miko}aj s, Nauma 


37,82 


4 


3202 


10.995 


771 


Gromada wsi Zabofotniki gospodarze kol. 
od Nr. 1 do 73 wfqczn. 


89 


4 


32
1 


Pisarz Hipoteczny 
(-) ARTUR SZMEJL 


129 


OBWIESZ CZENIE 


Wydziaf Hipoteczny przy Sqdzie Grodzkim w Sfonimie wobec zgtoszonego przez Nowo- 
gródzki Urzqd Wojewódzki zqdania regulacji, obwieszcza, ze na dzien 28 sierpnia 1939 r. zos- 
taJ wyznaczony termin pierwiastkowei regulacii hipoteki dziafek pochodzqczych ze scalenia grun- 
tów wsi lboczna w gminie czemerskiej powiecie sfonimskim, nalezqcych do nizej wymienionych 
. 


osób, a mianowicie;
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0025.djvu

			TO 


Nowogródzki Dziennik Wojewódzki poz. 129 


'276 


Õ I OJ Nr. Nr, Nr. ks. 
IMI
 I NAZWISKO .g,
 Ogólna 

 Q.,(/J
 powierzchnia hip. 
adacza . 0 .. dzialek 
..J p 0 S 1 -1 1>0 OJ 
-0 
Bazyl Dubowicz 107 3.8670 2948 
2 Konstanty Dubowicz 2 40,57 1.8428 2949 
3 Stefan Dubowicz 3 58 1.8590 2950 
4 S-cy Demiana tdbowicza 4 39,90,59 9. 50 08 2951 
5 S--cy Jakóba Bala 5 109 7.0091 2952 
6 Maksym t.obowicz 6 53.87 18.9386 2953 
7 Izydor tobowicz 7 38,45.147 15.6767 2954 
I 
8 Bazyl ßohdanowicz 8 55,103 17.9637 2955 
< 
9 Teodor 8ohdanowic.z 9 117,136 14.4500 2956 
10 Irena BündanO\"Iicz: 10 37,70,52 7.0377 2957 
11 S-cy Remand Zurowicza : 11 111,132 16.7118 2958 
Miicha J Zurowicz 
12 Jan Zurowicz s. KOl1stantego 12 27 2.4444 
959 
13 S-cy Konstantego Zurowicza 13 36,86,137 7.2608 2960 
. 
14 Julian Zurowicz 14 56,46 4.4696 2961 
15 S-cy Benedykta. Zurowicza. S-cy Bazylego 15 106,108 I 9.2394 2962 
Zurowicza i Nikifor Zurowicz s. t.ukasza 
I 
16 Elzbieta 'Zurowiazi Mateusz Zurowicz 16 35,71 8.8319 2963 
I I
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0026.djvu

			10 


Nowogródzki Dziannik Wojawódzki, poz.129 


277 


õ 

 
.J 


1M IF.; i NAZWISKO 
posiadacza 


17 S-cy Marka Bohdanowicza 


18 S-cy T adeusza Bohdanowicza 


19 Wlodzimierz Bohdanowicz 


2; Antoni Bohdanowicz 


21 S-cy Bazylego Baranowskiego 


22 Piotr Baranowski 


23 Stefan Lad í!. wczy k 
I 


24 Antoni Szulak 


25 S-cy Kuzmy Szulaka 


26 Mikolaj Szulak 


27 S.cy Bazylego Litwinczyka 


28 Bazyli Litwinczyk s. Buy la 


I L. p, 
, gospo- 
dar stwa 
-- 


Nr. Nr. I Ogólna 
dzialek powierzchnia 


I Nr. ks. 
hip. 


17 


2964 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


. 


29 Helena Lawrencik, Michal Anna Zu ro- 29 
WlCZOWle 


30 


31 


32 


S-cy lzydora Zurowicza 


S-cy Makara Zurowicza 


Piotr Kozakiewicz 


30 


31 


32 


98 


9.8078 


34,73 


4,2031 


25,13 


3,5252 


110 


20.4351 


118,133 


7,9440 


84,134 


6.4107 


33,47 


7.8962 


119,141 


7.5987 


" 


3,51 


4,2566 


122,140 


7.5597 


29,7 4,62 


6. 7520 


61 


0.8040 


32,63,,'38 


6,8912 


97 


20,0360 


11,80,142 ! 


10.2162 


95 


20,2361 


2965 


2966 


2967 


2968 


2969 


2970 


2971 


2972 


2973 


2974 


2975 


29ï6 


2977 


2978 


2979
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0027.djvu

			10 


Nowogródzki Dziennik Wojewódzki poz. 129 


278 


I I O! Nr. Nr. I Nr. ks. 
0 1M IF,; I NAZWISKO .g.
 Ogólna I 
-It Q..cn
 powierzchnia hip. 
. 0 ... dzialek 
...j p 0 S 1 a d a c z a --< ÓÐ O! 
"C 
- 
331 Antoni i Konslanty Sienkinwic>zowie s. 33 24,127 7.6692 I 2980 
Eliasza - 
34 Jakób Sienkiewicz 34 23,82,66 4.8884 2981 
I 
35 Stefan Sienkiewicz 35 67,83 4.9040 2982 
36 Tomasz, Konstanty i Olga Lawrencikowie 36 64,89 9. 53 78 2983 
37 Aleksander i Olga Lawrencikowie 37 28,31,60 7.7810 2984 
38 Nicefor lylicz 38 22,78,143 12.6780 2985 
. 
39 Bazyl Sienkiewicz 39 68,99 19'3998 2986 
I 
40 S-
y Bazylego Koroéko 40 10,101,151 29.1925 2987 
41 Szymon Naumc?;yk 41 75 10.8480 2988 
42 1 \"'od y '! "w Naumczyk 42 9,79 10,7581 2989 
91,144 
43 
 ..
_ntoni Lejko s. Cyprian a 43 8.5402 2990 
I 
44 Jan Lejko s. T eodora i Jan Lejko s. He
 44 93 4.6749 :991 
. 
rasilna 
45 Pietr, Stefan i Anna Lejko 45 92 4.7372 2992 
46 S
cy Jaòa Lejko 46 76 11.2459 2993 
47 Joachim i Pelagia Koroéko 47 112,128 14,4:)10 2994 
48 Stefan Mikuta 48 115 5.8847 2995 
'I \l t
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0028.djvu

			10 


Nowogródzki Dziennik Wojewódzki, poz.1 29 


279 


0 I 1M IE:: i NAZWISKO I L p, Nr. Nr. I. Ogólna IN,. h. 

 gospo- 
...j posiada c z a darstwa dz iatek powierzchnia hip. 
- 
49 T eodor i Józef lejko 49 96 10.9888 2996 
,J Antoni Bajkiewicz 50 17,72 7,6437 2997 
51 Julian i Antoni Bajkiewiczowie 51 16,69 6,2962 2998 
52 Jan Szyszko 52 15,85,131 8.5406 2999 
53 Stefan Bajkiewicz 53 8 6.3857 3000 
54 S-cy Dominika Bajkiewicza 54 18,81,130 7.6222 3001 
55 Stefan Cwikiewicz 55 12 7.1598 3002 
I 
56 Bazyli Bajkiewicz 56 5,20,129 7.4280 3003 
146 
57 Aleksander Bajkiewicz 57 4.21 6.6946) 3004 
58 Maciej Bajkiewicz 58 6 4.4601 3005 
59 S-cy Wincentego Bcjkiewicza 59 14,100,138 20.4139 3006 
60 Piotr Szaéko 60 26,65,150 17.2078 3007 
61 leon Jakubowicz 61 2, 7 6.1290 3008 
62 tukasz Jakubowicz 62 121,139 11 ,7235 3009 
63 Konstanty Jakubowicz 63 104 9.9601 3010 
Witold Korejwo 64 124 7.5197 3011 
64 
I
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0029.djvu

			10 


Nowogródzki Dziennik Wojewódzki, poz. 129 


280 


õ I IMI
 i NAZW1SKO L. p. Nr. Nr. Ogólna I Nr, ks. 

 a d gospo- dziatek powierzchnia hip. 
-J P 0 S I a c z a darstwa 
, - I I 
65 Michat Korejwo 65 126 1 3.3092 3012 
66 Piotr Korejwo 66 125 8.9036 3013 
67 Stefan Korejwo 67 123 6.6190 3014 
I 
68 I T atjana i Bazyl tobowiczowia 68 42, 148 13.90/7 3015 
69 Ignacy,tobowlcz 69 120,135,iI49 20.0308 3016 
70 Andrzej Paszk iewicz 70 30,44,94 9.2489 3017 
71 Aleksander i Konstanty 71 41, 43, 102 14.3017 3018 
Dobryianowie I I 
72 \
'! ncenty i Irene Baikiewiczo- 72 !16 2.2718 3019 
I wle 
73 Natcdic tobowicz 73 48 4,6040 3020 
, 74 Aleksandra Koroéko 74 49, 114 4.5876 3021 
75 Jan Jawchuta 75 50, 113 5.9543 3022 
76 Ignccy Jakubowicz 76 105, 0,8010 3023 
77 Bazyli Bajkiewicz 12 77 19 0.4865 3024 
i Alexsander Baikiewicz 1 " 
:- 


Wzywa si
 wtaScicieli niaruchomosci i wszystkich interes w tym majqcych, aby w 
oznaczonym terminie stawili si
 w kancelarii Wydziatu Hipotecznego w SJonimie osobiscie lub 
pisemnie, lub przez petnomocników urz
downie i szczególnie na to umocowanych i podali 
zqdania swe i wnioski do aktu regulacji, popierajqc je dokumentami prawa ich udowodnia- 
Iqcyml. 
Kazda osoba interesowana, któraby w terminie oznaczonym z prawami swymi nle 
zgJosita si
 podpadnie skutkom prekluzji przepisanym ort, 153 prawa 0 ustaleniu dóbr nle- 
ruchomych.
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0030.djvu

			10 


Nowogródzki Dziennik Wojewódzki, poz. 130 


281 


130 


OBWIESZCZENIE 


Pisarz Hipoteczny przy Sqdzie Okr
gowym w Nowogródku obwieszcza, ie n1zel 
wyszczególnione dziaJki gruntu, l"?pochodzqce ze scalenia ,- gruntów: a) wsi Borowiki, gminy 
i powiatu stoJpeckiego, b) osady Downary. gm. rubiezewickiej, powiat stoJpeckiego i c) 0- 
kolicy Brylewszczyzn.J gm. rubiezewickiej, pow. stoJpeckiego, ,-- zostaJy wywobne do pier- 
wiastkowej regulacji hipoteki na dzien 30 pazdziernika 1939 roku. 


OJ 


IMI
 


k l -e h ow l ier
c
 ni k a - Nr. hip. 
a m1r. w. 


NAZWISKO i 


Dz. wspól. 
Nr. 9 
35,:j93 ha 
WIES BOROWIKI 
-- -, ---- --,
-- - --'r
[
;'-I
-----1-0 
217 11 3,10 24 


4287 


11.020 


Borowikowa Filipina 


2 


Borowik Adam 


1186 


11.02\ 


4 


Rydzewski StanisJaw 


217 .. 6,1 
2i7 /I 7.4 
- 11 2 


24 8999 


11.022 


3 


Borowik Henryk 


21 542
 


11.023 


5 I 


Borowik WJadysJaw 


n 

J_-==
__I__11.024 


OSADA 


DOWNARY 


"---- - "-------- -
-- --- - -- --- n - - -- ___ _0- --
--_._-- 
I Jankowski Narcyz s. Stefana I 5 7 298 I 11.015 
2 S-cy Jankowskiej Zofii: iej dzieci I 12 1739 11.016 
Jan, Zenon i Lokadia Jankowscy 
3 Jankowski Jan s. Adolfa 2]6 12 3477 11.017 
4 Sobolewski Józef s. Benedykta 4 B 5069 11.018 
5 Sobolewski Zygmunt s. Benedyk. I 3 I 6 ! 2918 11.019 
----- --- -- - ___"_ __0____.. _______ .__ _ ___ 


OKOLlCA BRYLEWSZCZYZNA 


JarmoJkiewicz Wiktor 13 4754 11.009 
2 Siniakiewicz Jan i 2,8 7 3216 11.010 
S-cy Siniakiewicza Józefa: Aleksandra 
Kijuciowa i WJodzimierz Siniakiewicz 
3 Siniakiewicz RafaJ 3.9 4 2118 11.011 
4 Kasperowicz Józef 5,10 5 9046 11.012 
5 JarmóJkiewicz Józef 4,6,11 5 8087 11.0)3 
6 Siniakiewicz
 Jan 7 473 11.014 


Pisarz Hipoteczny 
(-) ARTUR SZMEJL
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0031.djvu

			10 . 


Nowogródzki Dzienn ik
 iewódzki 


Dz 


a f 


n 


1 


KOMUNIKAT 


POCZTOWY 


Z dniem 1 sierpnia 1939 r. zarzqdzone 
zostaJo zwiniE;cie posrednictwa pt. Baranowicze 
4 powiui Barano\'.'icze woi. r.owogródzkie. 


2. OGtOSZENIE 0 UNIEWAZNIENIU DOKUMENTOW 


Nr. 43seria "D" 224561, wydany przez Zarzqd 
gminy w Sieniawce 
. w dniu 7. IV. 1938 roku 
na imiE; MichaJa Kiryka syna Jana i Aleksandry 
m-ca wsi Dunajczyce gmlny Sieniawskiej 
tut. Powiatu. 


i'.Jr. 44 seria "D" 224562 z dnia 7. IV 1938 r 
wydany przez zarzqd gminy w Sieniawce, na 
imip. Kiryka wJodzimierza, syna Józefa i Marii, 
m-ca wsi Dunaiczyce gminy Sieniawskiei, 


I
r. 4 serio "A" 783978 z dnia 14 II. 1934 roku 
wydany przez zarzqd gminy w Siniowce no 
imi
 Honczaryka \'Vtodzimierza ,syna T omasza i 
Paraszkiewy m-ca kol, Dur.aiczyce gmmy Si- 
niawskiej, 


Zaswiadczenie 0 rejestracii Nr. 23 wydane w 
dniu II wrzesnia 1937 r. przez zarzqd gminny 
w Klecku nel imi
 Mordasa Paw
a, syno Bazy- 
lege i /\nny.. mea kcl. Babajewicze"gminy 
Klackiej, pøwiatu nieswieskiego, 


Dowód osobisty Nr. 310 ser:a "C" 318413 wy- 
dany w dniu 6 grudnia 1937 r' przez zarzqd 
gmnny Klecku na imi
 Worony Wlodzimierza 
syna Antoniego i Ksieni m--(;a wsi Pa
awkowi- 
cze, glliny Kleckiej powiatu nieswieskiego. 


3. 0 G t í] S ZEN I E 
o zagubionych lub skradzionych dokumentah. 


Aduszkiewicz A. dowód tozsaamoSci konia Nr 
475568 seria A. 


523 


282 


eurz
dowy 


Asciukiewicz Józef zaswiadczenie wojskowe wy- 
dane K. R, U. Lida 


524 


Astachnowicz Józef, ksiqzeczka woiskowa wy- 
dana przez K. R. U. Baranowicze. 


525 


Abizur BolesJaw, ksiqzeczka wojskowa r. 1905. 
, 
526 


Byteríski Wolf, ksiqzeczka woiskowa. 


527 


Busiek Morduch, legitymacja ubez. Nr. 5670547 
wydana przez Ubezp. spot w Baranow. 
528 


Bojar
cy Chaim i Aron, dowód tozsamoSci ko- 
nia seria T Nr. 238702 


629 


Burak Grzegorz, dowód tozsamosci konia. 
560 


Bekisz StanisJa'....., ksiqzeczka woiskowa wydana 
przez K. R. U, Lida w 1925 r. 


561 


BudziJowicz Anna, dowód iozsamosci konia 
sena E Nr. 982816 


562 


Bobrycki Jan, ksiqzeczka woiskowa wydana 
przez K. R. U. Lida 


553 


ßasaj Jan, karta rzemieslnicza wydana przez 
Starostwo Powiatowe w Nowogródku za 
Nr, 1715 


564 


Chorobrowicki Sender, ksiqieczka wojskowa 
i karta mobilizacyjna 


565
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0032.djvu

			10 


Nowogródzk: Dziennik Wojewódzki 


283 


Czetyrko T atiana, dowód osobisty wydany 
przez Zarz&d gm. Lubcza. 


5&6 


Downar-Zapols\c:a Michalina, dowód osobisty 
wydany przez Starostwo Powiatowe w 
,?tolpcach 30-IV 1927 r. Nr. 5519 


5&7 


Drozd Antoni, dowód tor.samosci konia sena Kopytko Konstanty, ksiqzeczka wojskowa rocz- 


n;k 1885 


F. Nr. 433499 


5&8 


Karpowicz Michal, dowód osobisty Nr. 808 
wydany przez Zarzqd gm. Lachowicze 
24- VIII 1938 r. 


576 


Korecki Jan, ksiqieczka wojskowa wydana 
przez K. R. U. Lida 


577 


578 


seria D Nr. 670414 


Emielianowicz Józef, dowód tozsamosci konia Korszun Stefan, ksiqzeczka wojskowa rocznik 


/9 06 


569 


Gergasewicz Józef, ksiqzeczka wojskowa wy- 
dana przez K. R. U. Baranowicze 


:110 


Çajewski Jan, ksiqZeczka wojskowa wydaoa 
przez K. R. U. Lida 


211 


Honczar Aleksandra. dowód toisamosci konia 


s
ria A. Nr. 567602 


512 


Kl'yzyn Maria, dowód osobisty wydany przez 
Zarzqd gm. Hryc
wicze z dn. 20-11 1 ':-J3q 
r. Nr. 1605 


513 


Koren Kalman, dowód osobisty wydany przez 
Zarzqd m. Lida 


574 


Kagan Nachman, ksiqzeczka wojskowa wyda_ 
na przez K. R. U. Nowogródek 


575 


579 


Kasperowicz Jan. zaswiadczenie kat. E wyda- 
ne przez Starostwo Powiatowe w No- 
wogródkl1 


580 


Kabacznik Josel, tablice rejestracyjne sarno- 
chodowe Nr. A 50318 


581 


Lewin Judel, ksiqZeczka wojskowa wyJana 
przez K. R. U. Oumi",na 


562 


Lis Piotr, dowód tozsamosci konia sena F 


N r. 530633 


583 


t.unia An! oni, ksiqZeczka 
'pr:zez K. R. U. Lida 


wojskowa 


wydana 


584 


t.azarewic:l Jan, zaswiadczenie 
K. R. U. Nowogródek 


wojskowe 


585
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0033.djvu

			10 


Nowogródzki Dziennik W ojewódzki 


284 


Ma,eiej\'lk Wiodzfmierz, dowód toisamosci 
konia seria F Nr. 843313 


586 


Morciszek Piotr, ksi
ieczka wojskowa wydana 
przez K, R. U. Slonim 


587 


Mejerowicz L
jer, zaswiadczenie wojskowe 
i ksi
zeczka wOJskowa wydane przez 
K. R. U. Baranowicze, swiadectwo 
przemyslowe na skup jaj, dowód ORO. 
bisty wydany przez Zarz&d m. Kleck 
i swiadectwo wykonania robót' 0 cha- 
rakterze zast
pczej sluzby wojskowej 
wydane przez kierownlka robót K. 0 
P. w Klecku 


588 


Maciuk Antoni, ksi&zeczka wojskowa 


589 


Makarewicz Mikolaj, dowód tozsamosci konia 
wydal1Y na imi
 Bazyl= go Kala 


590 


Ma';haj Boleslaw, ksiClZeczka wojskowa 


591 


MUlyn Jan, legitymacja urz
dn:cza Nr. 2088 
wydana przez lnspektorat Szkolny w 
Szczuczynie 


592 


Muszynski Walerian, ksi&Zeuka wojsk. r. 1000 
593 


Nosowiczówna Zojia dowód osobisty Nr. 93 
1938 r, seria C 068880 


594 


Oberman Michal, poswiadczenie 0 rejestracji 
wyJane przez Starostwo Po"';'. w Nowo- 
gródku I metryka slubu wydana przez 
parafi
 prawcslawn& w Rajcy. 


595 


l-'ochoza Zofia, karta rejestracyjna wydana 
prze
 ,Starostwo Pow. w Nowogródku 
596 


Podhajska Malwina, dowód osobisty 
przez Starostwo Powiatowe w 
wiczach 11-1X 1924 r. Nr. 495 


wydany 
Barano- 


597 


Pilet ki Julian, dowód osobisty Nr. 435635 wy- 
dany przez Zarz&d gm. Juraciszki 


598 


Popko Augustyn, ksi&Zeczka wojskowa wyda- 
na przez K. R. U. Baranowicze 


599 


Pali\;zewicz 
ergil1szl ksi&Zeczka wojskowa 
wydana przez K. R. U. Lida 


600 


Pacoolko Michal, ksiqzeczka wojskowa rocz- 
nile 18&7 


601 


Przcchocki Boleslaw, dowód osobisty D. 0- 
Nr, 9-S. E. 39591:0 z dn. 9-111. 1939 r wy 
dany przez Zarz&d gm. w Kuszelewie 
602 


Ryndak Maria. dowód osobisty wydany przez 
Zarz&d gm. RubiÓewicze Nr. 47-745 
603 


Rudzki Wlodzimlerz, ksi"tzeczka wojskowa 
&04 


RóZanska Rejzla, dowód osobisty Nr. 1966 z 
dn. l7-YlI!. 1938 r. seria E. 298132 wy- 
dany przez Zarz1\d m. Baranowicze 


605 


Rusak Mikolaj, dowód tozsan10sci konia seria 
F. Nr. 432475 


906 


Rudnicki Stanislaw, ksi&zeczka wojskowa wy 
dana przez K. R. U. Lida 


607
		

/NDIGCZAS003503_1939_010_0034.djvu

			10 


Nowolijródzki Dziennik W ojewódzki, 


285 


Rolnik Mowsza ksi,,\zec:otka woj$kowa' wydana 
przez K, R. U. Lida, rocznik 1 
09 


608 


]akszewicz Walerian, 
wydana przez 
rocznik 1900 


ksi,,\zeczka wojskowa 
K. R. U. Nowogródek 


909 


]asinowski Lipa, ksi
zeczka wojskowa wyda- 
,- ," na przez K. R. U. Grodno 


610 


jaroszewicz Herman, dowód osobisty Nr. 33 
z dn. 22-Vlll. 1932 r. wydnny prz
z Za- 
rz,,\d gm. Nowy Swierz"!n 


611 


Jurczyk Stefan, dowód tozsa.-nosci konia sena 
A. Nr. 559157 


612 


]ermak Michat, ksi1'jzeczka wojskowa za- 
swiadczenie mobi1. wydane przez K. R. 
U. Nowogredek 


613 


]ozierski Owsiej, dowód osobisty 


614 


S adowska Heler.a, dowód osobisty wydany 
przez Starostwo PowiatoweWilno-Tro. 
ki 10-XII. 1925 r. 


915 


Sielicka Janini'\, dowón osobisty Nr. 9-39 seria 
E. Nr. 061632 z dn. 9-1. 1939 r. wydany 
przez Zarz,,\d gm. HTycewic:e 


616 


Swirszczykówria Leja, dowód osobisty wydany 
przez Zarz,,\d m, Nieswiez 


617 


Szpok józef dowód tozsamosci konia 


618 


Szczuka ]erzy, dowed tozsamosci konia 


619 


--
-
 ---- ---- 
- --- ----

 


SymanowiGz Jan, tymczasowe zaswiadczenie 
wydane przez Kol1'l. Kontr. w Lidzie 
620 


Szlimøwicz Rachicla, dowód osobisty wydany 
przez Zarzqd gm. Lubcza 


621 


Szewielewicz Nikodem, pozwolenia na prow a- 
dzenie poja7dów mech. Nr. 926 


622 


Sudnik Hrynkicwicz Antoni ksi,,\ieczka wojs- 
kow'a wydana przez K.R.U. Baranowicze 
.622 


Szarubski Józef, ksi,,\zeczka wojskowa wydana 
przez K. R. U. Lida 


624 


Szewko Teodor,zaswiaJezenie wojskowe nie- 
bieskie i zaswiadczenie mobil. wydane 
przez K. R. U. Nowogródek 


625 


Wyszomirski Leon, ksi,,\Zeczka wojskowa wy- 
dana przez K. R. U. Baranowicze i poz- 
wolenie na bron. 


626 


Zytukiewicz Antoni, ksi1'jZeczka wojskowa wy- 
dana przez K .R. U. Uda. 


627 


Zemojtelowa Helena, dowód osobisty wydany 
przez Komisariat m. Wilno w 1921 r. 
628 


luk Buyli, dowód tozsamosci konia se>'ia A 
"Jr' 595409 


....,. 


Redakcja Administracja: Nowogródek, Urzqd Wojewódzki. Tel. Redakcji: Nr, 59. Tel. Admin. 80 


Prenumerab. roczna Dziennika W ojewódzkiego za 1 egz. 10 zlotych. 
Cena szpafty 10 zl. Mniejsze obwieszczenia urzt;dowe po 20 gr, za wiersz. Ogloszenia 0 zagubionych dokumentac h 
3 zl. 50 gr. Ogloszenia 0 zagubionych dowodach toisamosci koni 2 zl. (wraz z numerem dowodowym). Og-lasza sit; 
po uiszczeniu calkowitej naleinosci. Ceno N-ru 1 zl. 


W szelkie naleznosci winny byé wptacane na konto czekow
 P. K. O. Hr. 306.38 
Hoczono z polecenia Woiewody Nowogródzkiego w drukarni "Strzelec" Lida. 


,-
'...