/DIGCZAS002001_1866_188_0001.djvu

			.N 
188. 


CZWaI'tek 16. Sierpnia I S66. 


Rok wydania 56. 


Z Dodatka...ni kO
7.tuJe 
w prenumeracie: B e 7. po 
c z t y : kwartalnie 4 zł.; 
miesiecznie 1 zł. 40 cent. 
Z p o C z t 
: kwartalnie ózł.; 
miesięcznie 1 zł. 75 c. w, a. 


G 


T 


::: 


- 


Część urzędowa. 
OJ:nvieszezeni«>. 
Jego c. k. Apost. Mość najwyższem postanowieniem z dnia 
22, lipca IBM n;.jmiłościwiej przychylić się rac'l.ył do prośby Sejmu 
galicyjskiego, ażeby zniesionym był dekret nadworny z dnia 9. marca 
1847 r. ogłc,szony okólnikiem z dnia 31. marca 18q7 r. L. 3191 
tYC7.i)cy się wykonywania prawa prezentowania na prebendy podle
 
gaj<,lce palronatowi laikalnemu, z. tem jednakże zastrzeżeniem, że 
ordynal'yaty ill'cybiskupie i biskupie wyznania katolickiego w wy- 
padkach, w których patron laikalny na prebendę kościelną opró- 
ż.nioną w Królestwie Galicyi i Lodomeryi, tudzież w Wielkiem Księ- 
stwie KI'okowie nie zaprezentuje jednego 'I, trzech, których rze- 
czone ordynal'yaty od ilłnych kandydatów 1.a godniejszych uznaj!!, 
bęt1a obowii,lzane wtenczas dopiero nadać pl'ezentowanelllu kościeba 
in8tillacyę, gdy nasti,lpi oświadczen:e politycznej whdzy ha,jo\
ej
 
ze przeciw niemu żadna nie zachodzi przeszkoda. To najwyższe 
postanowienie podaje się do powszechnej wiadomości w skutek wy- 
sokiego dekI-etu ministel'yalnego z dnia 31. lipca 1866 L. 6235 
z telll oznajmieniem, że pod wyż wspomnionym warunkiem rzeczony 
.fekr.ct nadworn)" rrzestajt
 obowi
z)"wać z dniem niniejszego ogło- 
szenia. 
We Lwowie dnia 11. siel'pnia 1866. 
C. I.. Namiestnil.. 
Franci szek br. P aumgartten m. p. filip. 
(Dalszy cir,tg ofiar patryotyczl1ych z powodu WOjl1Y.J 
P. Ignacy ł-Vu r.... t, pobol'ca i p. Emil Rożan/wwski, kontrolor 
e. k. urzędu podatkowego w l\']ikulilJcach ofial'owali na potrzeby 
wojenne piel'wszy 10 zlr., dl'ugi 5 złr. w. a. 
Szarpi, bandaży i płótna na handaże dla ra..nych c. k. armii 
ofiarowano i ode8łallo do władz. wojskowych: 
Mieszkał'ley powiatu Rzeszowskiego 5 cet. 23 'El l łut płótna 
na bandaże; mieszkillicy powiatu Niepolomickiego 80 3 /" U szarpi i 
płótna na bandaże; mieszkańcy Gorlic 5 koszul, 2 pal'y kalesonów, 
4 ręczniki i 1 pneściel'adło, tudzież pewną. ilość sz.al'pi, bandaży i 
l.ompl'esów; mieszkailcy powiatu Tarnobl'zegskiego 254 1 /" U płó- 
tna na bandaże; mieszkalicy powiatu Leżajskiego 36 U 5 łutów 

zarpi, 110 kom!)resów pojedyńczych, 78 podwójnych, 51 chustek 
skośnych i 94 ohwią.zek; mieszkalicy powiatu DembickiegQ 72 1 / 'll 
szarpi i płótna na bandaże; mieszkallCY powiatu Brzeskiego 3 2 sz. 
bielizny, l U 16 łut. szarpi, 26 łut. ohwi'.lzek i 148 'El 13 łutów 
płótna na bandaże; mieszkalicy powialu Bocheńskiego 163 3 / U 
szarpi, banllaży i bielizny; żony ul'Zędników i mieszczan z JJ'l.'1J8Ie- 
nic 50 U szarpi, handaży i bielizny; g'mina iZI'aelicka w Cll1'zano- 
wie 50 U stal'ego i nowego płótna, a kilka gmin i niektórzy mie- 
6zkallcy powiatu Clu'zanowskiego 25 'li szal'pi; mieszkańcy powiatu 
Tycz,Ij7lskl'ego l} cet. 20 'li płótna na bandaże, 15 U szarpi i 7 sz. 
bielizny; mieszkallcy powiatu Nowotm'skiego 220 1 / U szarpi i 
1902 rozmaitych bandaż.y; kilku micszkallców Roclmt 50 fi) szarpi; 
mieszkallcy powiatu Rozwadowskiego 45 U szarpi, 34 1 / tuziny 
obwiązek na piersi, 12 tuzinów kompresów, 10 1 / 2 tuzinów 2chustek 
skośnych, 10 tuzinów plastrów, 85 Slo. bandaży i 15 U zrzynków. 
JW. Autonina z hl'. Komorowskich hr. Bi,lkowska z powodu 
tel'ainiejszej wojny złożyła ohligacyę indemnizacyjn
 nominalnej war- 
tości 1000 z h,. do rąk Jego ExceI. p. Namiestnika i komenderują- 
cego Galicyi, który sumę otrzymam} z spr.zedaży tej obligacyi prze- 
znaczył dla ('. k. I'annych oficel'ów, tudzież dla wdów i sier(Jt po' 
zostałych po wojownikach poleg'łych w ostatniej wojnie. 
Czyny te patryotyczne podaje się z Wyrazem zupełneg'o uzna- 
ma do wiadomości powszechnej. 
Z c. k. Pl'ezydyum Namiestnictwa. 
Lwów, 12. sierpnia 1866.  
Gmina Bm', w ohwudzie Przemysl.im, któl'a dotąd pl'zyłą- 
C1.ona b)'ła do szkoły w Milatynie, obowiązała się po wieczne cza
y 
dla założenia własnej szkoły, aż do wystawienia w swoim czasIe 
budYHku szkolnego postarać się o umieszczenie szkoły i pomieszka- 
nia nauczyciela w najętynl budynku, sjll'awiać pOI'z<,ldki szkolił!', 
zajmować się czyszczeniem szkoły, na opał szkoły dostal'C7.ilĆ po. 
trzehneg'o drzewa, a nakoniec płacić kai;doczesnemu nauczycielowi 
rocznie 100 złr. w. a. 
Okazan<,l te mi ofiarami pożyteczn,.l dla ogółu troskliwość o pod- 
niesienie oświaty ludu podaje się z wyrazem uznania do wiadomo- 
ści po wszechnej. 
Z c. k. galicyjskirgo Namiestnictwa. 
Lwów, 3. sicrpnia 1866. 


Gminy Sied/i.	
			

/DIGCZAS002001_1866_188_0002.djvu

			xyku dotyczących, i ureguluje kilka kwestyj międzynarodowych. 
Misya, której się monarchini nasza z prawdziwem patryotyzmem 
podjęła, najlepszym jest dowodem poświęcenia się Cesarza dla 110- 
wej ojczyzny, tern bardziej, iż Cesarzowa będzie narażona na nie- 
bezpieczeństwo żółtej febry, która w czasie deszczów na wybl'zeżach 
Vera..Cruz grasuje." 
Przed odroczeniem parlamentu w dniu lOgo b. m. Bowyer py- 
tał rządu w izbie, czy tenże otrzymał wyjaśnienia względem żi,lda- 
nia Cesarza Napoleona co do krajów uadreńskich. Lord Stanley 
odpowiedział, że dowiedział się, jako uczynione były pewne przed- 
stawienia, tudzież krążyły korespondencye dyplomatyczne między 
Paryżem a Berlinem, lecz nie jest w stanie wyjaśnić ich natnl'Y, 
a tem mniej wskiłzać, co Prusy odpowiedziały !la żądania Franc!i. 
Przedłożona izbie deputowanych ustawa wyborcza dla konfe- 
deracyi północnej polega na powszeclłnem prawie głosowania, wy- 
konywanem bezpośrednio i tajnie. Projekt tej ustawy przekazallY 
został komisyi sejmowcj z 21 członków. "Nordd. AlIg. Ztg." pis
e: 
Traktaty przymierza, które rZi,ld pruski doręczył rządom łl1emiC- 
ckim z nim zaprzyjaźnionym, zostały już pl'zez ich pełnomocników 
po części podpisane, inne zaś niebawem podpisanemi b<;d
. Przyg'o- 
towania do anexyj maji,lcych być uskutecznionemi, spiesznie są pro- 
wadzone. Bezzasadnemi są obawy, aby wykonanie ich miało z I'Ó- 
żnych stron napolkać na opór. Wkrótce (!otyczące przedstawienia 
wniesione będi,l przed sejm. 
Koresponde'Hya "Havas - Bullier" podaje następujący telegram 
z Bukaresztu dn. 7. b.m.: Turecka al'mia obsenvacyjna, I'ozsb- 
wiona na prawym hrzpgu Dunaju, ma być zdyslokowaną. W Rusz- 
czuku i jego okoJicach pozostanie tylko zwykła załoga. OkoJiczność 
ta, łącznie z maj1,lcym wkrótce nastąpić w)'.ia1,dem księcia Kal'ola 
do Konstantynopola, każe domniemywać się, ze uroczyste u7.nanie 
nowego Księcia rumUl1skiego, stanie się może wkrótce faktem do- 
konanym. Oszcz9dności są tu na porządku dziennym. Zanim nastąpi 
legalna redukcJa armii rumuńskiej, wydział wojny udziela liczne 
urlopy żołnierzom, życzi).cym sobie udać się do domów. 
Podług telegraficznego doniesienia ze Stambułu z 9go b. m. 
nakazał dekret sułlański niezwłoczni). emisye 3 miliolHlw liwrów, 
które maji). stanowić druga część oblig'acyj rezerwowych powsze- 
chnego długu, by dopełnić zobowiązalI względem pożyczki 1.agrani- 
cznej i uniknąć tl'udnego przy teraźniejszych stosunkach zaciągania 
pożyczki. P07,ostaji)cy z tej emisyi zwyżkowy fundusz bęt17.ie obró
 
cony na ukończenie gościńca z Tl'ebizondy do El'zel'um i na budowę 
portu w 'l'rebizondzie. 
Korespondeucye ze Stambułu donoszą o nowych kłopotach 
Porty. Chrześcial1ska ludność wyspy Kandyi, najważniejszej na iJl'- 
chipelagu liczb
 ludnosci i rozległym handlem, podała do Sułtana 
petycyę przeciw samowolnemu postępowaniu i zdzierstwu władz 
muzułmańskich. W petycyi tej chl'zcścianie KI'eteilscy ż1,Idtlji). przy- 
wrócenia porz1,ldkn rzeczy, któl'yby ziłpewnił im opiekę pl'awa. I 
Porta nakazała śledztwo, i I'aport władz tureckich zupełnie unie- 
winnił rząd od zal'zutów. a \\'szelk.
 winę przypisał KI'eteI1czykom. 
Raport ten przywiódł do rozpaczy ludność chl'ześciallski). i wywo- 
łał jawny rokosz. Znowu więc oczekiwać można scen okropnych i 
gwałtownej represyi. 
Lwó,v, 15. sierpnia. "Const. Oestel'. Ztg." z dnia 11. sieI'. 
pnia zamieściła artykuł następuji).cy: 
"Zdaje się niektórym dziennikom wiedellskim, iż z odwoływa- 
nia się dziennika naszego do usiłowali ministerynm, gwoli ufol'mo- 
wania parlamentaruej reprezeutacyi dla całej Austryi, wuosić mo- 
żna zmianę obecnego ministeryum. \V tem jednak dzienniki te si). 
w błędzie. Od chwili powstania obecnego gabinetu, usiłowania jego 
skierowane były niezachwianie ku temu celowi. Rozwiązanie byłpj 
reprezentacyi, ktÓl'ą mylnie rppl'ezentacyą palJstwa n"zwano, było 
tylko pierwszym i koniecznym kl'okiem ku zaprowadzeniu prawdzi- 
w
.i. ł'eprezentaeyi palistwa. Główne usiłowanie. polityczne owego 
ml
lsteryum, które się przyezyniło do inangul'ac,)'1 konstytucyi luto- 
weJ, b.yło .wprawdzie dobl'ze pomyśJane lecz bezskute?zne. Pierw- 
Bzem I na.1Poh'zebniejszem 1,adaniem .łzieła konstytucyjnego jest po- 
godzenie narodowości. Konstytucya Jutowa IIl'zycz,)'niła się do ich 
po
óżnienia. Co w teoryi połączyć chciała, to rozw
ązywał" i roz- 
dZIelała w praktyce swej. Nadszedł ju:iJ moment wIelce niebezpie- 
czny jak konstytucya lutowa zawicszonfl została. Ah'ył..ycyc władzy 
prawodawcuj IH'zeszły już b)"ły prawie wyłi,\cz.nie \V i'ę(
e jedn
i 
narodowości. Zaoczne postępowanie względem Innyeh ludów nie 
mogł.o h'wać dłużej bez wywołania rozjątl'1,enia, n
eprzyjaźni i nie- 
h
zpleczelist\\'a. Wprawdzie odzywnły się głosy, IŻ czel
ać .można, 
az wszyscy ulegną temu, co zaprowiłdzone było, lecz IIlkt JUŻ nic 
ufał 
łowu tak śmiałemu. W AlIstl'yi pojąć. można PI'?,\\"
zor,)'um, 
w ktorem Cesarz sam rzadzi, i takowe pI'Owlzoryum dZls JI
st nie- 
()dzown
III.. .Leez .PI'owiz
ryum, w którem jedn
 nal'odowość nod 
wszystkie mi Inneml panuje nie może ,sie utrzymac nawet na krótki 
czasb.cz. skutków na.igors
yclJ. Zamknię'cie jzby (leputowanyc
) bylo 
za
1k?lę
Iem ery. k
nstytucyjnpj, tylko dla tych.', co. w nam.lętnem 
unleslen
u s
uszOJe I sflra
iedliwie rzeczy OSądZIC nie mog,h. Dla 
wszyst
lch IDn
ch zam
U1ęeie izby deputowanych ?,yło kOl11ecznem 
początkIem dZIelił, ktore skończone być ma. NIe można było 
w jednym czasie dą.żyć do uformowania reprezentacyi na nowych 
podstawach, któraby istotnie całe 11aI1stwo objęła, a pozostawić 
w działaniu inną., coby się do tego odwoływała, iż proforma jest 
właśnie ową. reprezentacyą. pallstwa i cob)' sobie przyznawała atry- 


"10 


bucyę w
daw
nia pr

v dla ,całe,i, monarchii obowiązujących, Trzeba 
było. kOlllecZllle zrobI c wybor Imę(lzy dwoma systemami, któl'e się 
wzajemnie wJkluczały, pogodzenie ich było nit'możliwe. Trzrba 
był
 albo czekać, wedłu
 si?\\' moralnego "autol'a konstytucyi luto- 
wej, lub trzeba było dZIałac. Kto nie chciał wytrwale c7,ekiłć aż 
całe p<1ństwo, po d daj;.\c się konstytucyi lutowej, repl'ezeRtantów 
sw
ch. do Wiednia poszle, ten właśnie musiał mieć odwagę rozwii,l- 
zama Izby deputowanych. Stało się tak, lecz nie dla tego żehy 
utor
wać drogę d.o- abs
!utyzlIJu, lecz do owych źródeł pie1'\yotnycil 
z ktol'ych życzema ludolV p,łyn.". Rząd usiłował zorg'anizować re: 
pr
zentaeyę ludow
, ol'galllzacyę t<; dokoliCZ1,l ludy same. Jeżeli 
zas reprezentacya ta po długich walkach i ciężkiej IlI'acy do skutku 
doprowadzona zostanie, wynagl'odzi ona czas na jej zdzia/;lIIie ło- 
żony. Nie będzie to żadne dzieło połowiczne, w połowie tylko 
U7.nane, Nie będą na nie patrzeć jak n;\ środek zapewnienia pann- 
wania jednej narodowości nad inne mi narodowościami, pod jej pa- 
nowanie oddanemi. " 
"Usiłowania rZi).d.u pl'owadzenia z ludami i krajami negoł'yacyj 
d?żących do u
worzema !
ods:aw,y przyszłej konstytucyi pallsIwa, 
Ule na samc ,,\ ęg-ry ogramczac SIę będą. Nie masz zamiarn pr1,e- 
wleczenia sprawy konstytucyjnej i przedłużenia nadmial' obecneo'o 
interregnum. Jak krajc i Indy przyjdą do wspÓlnego poznania, iż 
zgada ich i jedność Aust
yi ,!itanowi [lierws7.ą i wszystkim wspólną 
potl'zebę
 IV tenczas nadejdzie dzieI1, w którym kl'aj ten wstą[lj na 
zawsze do I'Zęt1U konstytucyjnych pal1stw eUI'oprjsłdch." 
J.'lontu.cllia t,ustJ.ytlclra. 
1"'Mrón"
 16. sierpnia. Kolej północna Cesal'za FCl'dYl1anda 
rozpoczyna z dniem d'l,isi'
iszym nanolVo h'anspol't osób i pakunków 
podłng' regulaminu jazdy .1.0 dnra 11. jipca r. b. Nadto pl'7.Y\\'l'ÓCOIl1,l 
zostanie 
omunibcya !1IIędzy LundenbUl'g'iem, Pl'erau i Opal\'<;1 za 
pomoe
 mIeszanego pOCIągu. 
Wykaz darÓw na rzecz c. k. rmwych wojownikÓw. 
Okri,lg nr. 2. kOlllis<1I'yatu straży finansowej w Krakowie 12 złr. 
30 c. a mianowicie: Respicyent Jan Padykulski 1 1.11'., naddozorc)": 
Maciej Zołniel'zyk 50 c., Kazimirz Chmajda 50 c., respicyent Józef 
Senger 50 c., nad dozorcy : Ig'uacy Markowski 50 c , .Jan Kaniew
ki 
50 c., dozorca Mieczyslaw Dunikowski 25 c" l'i'spicyent: Karol 
Lubojacld 50 c., naddozol'ea .Jan Bnrghal'ł 50 c., I'cspicyeut Jan 
l3inducho\\ski 50 c., nad(!o7.orea 'Wilhelm Sowit'Jski 30 C' I dozorca 
Józef Kubacz 47 c., ua
ld;nol'ca Ludwig' Liniccowski 3CJ c., rpspi- 
cyent l<'ranciszek SldskI ,lU c" nadd07.orcy: Maci,'j Orłowicz 50 c., 
Fl'anciszek Zarzycki 
O c., Ignacy Ziegpr 50 c., Ambl'ozy Sembra- 
towicz 50 c., Wilhelm Pl'otywilJski 50 c., \!ol,orca SZ,)'Dlon Bnlsie.. 
wicz 50 c., nadrespicyent GawiÓski 1 zh'. 25 c" komisarz Ludwiw 
Tertii 1 złr. 23 r. (") 
Urzf.ld powiatowy w Baiigl'odzie ze składek 12 złr. i 1 dukat 
11 mianowicie: Wny. B
nno Wilhelm iHinkwil:t. dYI'ektol' dóbr z Ci- 
sny 1 dukat holenderslo IV złocie, Ernest Kl'onenfeldt właściciel dóbl' 
Solina 2 zh'., Ignacy Sołdl"jCZYl1Ski wbściciel dóbl', z Jabłonki 1 1.1'., 
Karol TllI'e
 c. k. naczelnik powiatowy w Baligl'odzie 2 zl1'., F. 
Szemelowslu c. k. aktuiJrpsz w Baligrodzie l zh., l\'IlJzes 'Veitman 
handlal'z ?ydła 2 zh'., 
ntolli H
bel'mann lH'aktykant PI'ZY kasie 1 złr., 
Josel WCltmann przełozo ny gm1lJY izraelicl,iej 2 złr" Antoni Czaj- 
kowski probo.sz cz gT. kat. 1 złr. - W tym:i',e powipcie 1.107101111 
nadto następuglce dal'Y: Szkoła trywi"lna Baligrodzka z uzbiel'a- 
n y ch w miasteczku płócien: Szar p i cienkich 3 'l]; oTub y ch 5 t1'T 
f ' l ' (") 
 , 
Wny Józef K
oueue (
 ze Soliny, cienkich szarpi 16 Jutów, 9 biln- 
d,aży
, 8 sz. .o
))presow, (j S7.. cJ!u
tek sko,śl1ych,. Wna IJeonlYJ!:i 
SO,It
nska CZ<;S,Clą 
 \\ ł
snego C
ęSCI
1 z lIzhICl'anych w BaHgTodzie 
płoclen 26 łulow cIenkIch szarpI, 83 81.. bandaż y 4(; Sz k' 
. 2 '. I t kk' 1 ' 0 ,. ompre- 
sow,.' 'ło. sz. C IU
 e s osn'ych,' sz. czwol'og'raniastych obwiazek 
na pl
rs
 be
ta
m, Wiła l\1arj'a Turek w Baligrodzic l 'll 7' łut. 
szal'IJI cienkich, 20 sz, btdl(laż y , 135 sz. kom l H'csów 12 S z ' 
r E T S ' . czep- 
ków, l\ na.. 'Im I,a zemelowska z Baligrouu 1 fi sZi\l'pi cienkich 
6 sz. baud
zYI. '" na .Anna Schwal'z z Raligl'odu 2 koszule 1 prze
 
ścieradło clcnkle, g'lIIlna iuaelicka miasteczka BaliO'l'odu r;' S 
 b ' ln 
;-,. ł. I b u li. I - 
daży, 1 t sz, .'ompresow, 5 sz. tl''l,yg'l'illI. chustek 22 czwoI'ogra- 
ni,astyeh ob\\'I'f.
ck na p
el'si" 2 kosz.ule, 1 prześc'ieradlo grubsze, 
V\'ny Henno 
"dhellll !\1i11kWltZ z Clsny 4 koszule bardzo cienkie 
gmilla Bnl\O\\'lec 80 sz. czworograniastych obwiazek lIa piel'si \V 40 
kawałkach pl.ótna półłokciowego bez tasiemek.' ' , , 
U1'l,ę
lIIcy . 
' k. si)du obwodowego w Stanisławowie 47 złl'. 
77 c. a mlanOWlCiC: pl'ezcs sadu obwodoweO'o Dr. Schellk 2 ł , 
k . ' (") Z l" 
I'a,dzca sądu, l'a.Jo
\'eg? Ambl'o
 2 złr., I'at!z
y s<)du obwodowego: 
l\'l1tscha 
 zlI. 96 c., K07.lol\'slo 1 zł... 96 c., Dlcnel'l zh. 96 c., J\Iayel' 
1 1.11'. 96 c., Hausscl' 1 zft'.96 c., Pl'exel 1 zho. 
6 c., Pressen 
1 1.11". 96 c" sek
dal'z rady Zachill'iasicwicz 1 zk 96 c., ;Hljunkt 
S
1(!owy SlI.lko\V
kl l zł..., (IYI'ektor urzędów pomocniczych S
bota 
l z!J'., adjl
lIk
1 
f.ldowi: Kostkiewicz 1 złr, 5 c., Theodorowicz 
1 złr., l\'I
g'I
IDJcI(ł 1 zh. 5 c., Schadfer 1 z 11.. 5 c., Waydowski 
1 złr'., adJunkt d)'I'ekcyi urzędów pomocniczych Lewicki 52 c. ofi- 
cpłowie: Bogdanowie7. 1 zh'. 5 c., Theodorowicz l zł... '5 c, 
Leixnel' 52 ,c". J
wol'ski 52 c., StaszYlisl,i 52 c" Węgl'owski 1 złr: 
5 c., SCI'bCllSkl iJ1 c., Banczeslml 5
 c., auskultallei sadowi: Horak 
1 złr. 5 c., Noil'e 1 zh. 5 c., WitoszYliski 1 zh-. 5 c. '[)eyma 1 zh. 
5 c" LOPUS Z illlski 1 zł!-. 5 c" Niedzielski 1 dr. 5 c.: Spedakowski 
1 zk 5 c., Siłpielak 1 złl'. 5 c". Gumi{lski 1 zh'. 5 c.; PI'okop- 
czyc 1 złr. 5 c" akceaiści: ZaleskI 1 złr. 5 c., Krzywollosillk 52 c.,
		

/DIGCZAS002001_1866_188_0003.djvu

			Szaprowski 1 złr. 5 c" Settma)'el' 1 złr, 5 c., woźny Kluczenko 
50 c. w, a. 
Od centl'ltlnl!go komitetu pomoc)" tlla rannych. 
(;
ernio"'ee, 12. sierpnia. Od dwóch dni mało już słychać 
° wypadkach cholerycznych, ide przecież nie zupełnie zgasła jesz- 
cze zaraza. Także i t)'fus miał już jJrzyhl'ae łagodniejszy charakter, 
'
liedeil, 13, sierpnia, (Nowiny dworu. - -łYiadomosci 
b'ieiace.) Na,ii. Pan przybył przedwczoraj o godz. w pół do 9. 
zran
 z Schónbrllnuu do Wiednia. przyjmował pp. ministrÓw Mens- 
dorffa i Belcredego, a następnie FmI. hl'. Neipperga. W połlldnit! 
.Iego C
s. Mość odbierał relacye prt. I/Iinistl'ów, przyjmował kilku 
wyższych jeu
rałÓw tll(lzi
ż J. C. M. Al'cyksiązat Karola Ferdy- 
"
nda i Wilhelma. O god1.inie 3. po południu Naj.i, Pan odjechał 
do Scllonhrunnu. 
J. kl'. M. Książę Nassauski odjechał ztą.d przedwczoraj o go. 
dzillie w pPl do 11. pr:z,edpołudnielll. 
BarolI Hiibner (1r:r.ybył tu koleji,l uichodni.,1 z Rzymu na Pa- 
ryż i był pł'Z)'jmowan)' pl'zez III', Meus(lorf'f'a a następnie miał au- 
dyencyę 1\ Najj. Pana. . . 
J. E. minislt'l' wojny Franck zapadł 1.nOWll na zdrowIU I za 
radl). lekarzy ull;.jc sit; na kuracyę żętyczna do Hoznau. Dnia 9. 
h. m. Na.l.i. Pan raczył odwiedzić pana ministl'a Francka. 
. Peszt, 11. sicl'pnia, Jego Excelencya 1'awel'nik, bal'ou 
Selwyey odjechał dziś przed południem do Wiednia. 
Idok Tanllja" Pl'agnic rychłego zawarcia pokoju, a potem 
1,woła::ia sejmu "'ęgil'I'skiego, któl'y nHigłby już z koilcem Wl'Z{,- 
śnia rozpocz1,\C swoje pl'ace. 
'1'ryest, 11, siHpnia. Cała austryacka nota, z wyj
tkiem 
olu-ętu liniowego "Kaiser", zawinęła tu dziś o gOII1.illi!J 2. z polu- 
dnia. Wiceadmil'ał Teb'etthoff znajduje się na pokladzie pal'opływu 
"Gl'eif." . 
Poniewaz z wielu strou donoszono a nast9[)lIIc odwoływano 
doniesienie o zaprowadzeniu stanu ohlężcuia w Czechach, przetlJ 
"Wienel' Zeitllng" wriaślł.ia I'zecz całi,l \V sposób l
astępuj..ł!
Y: 
Jeszcze pl'zed dnil
1ll 24. lipca, a zatem IV czaSie, w ktol'ym I'OZ
O- 
c1.ecie na nowo kI'oków niepl'1-yjacielskich nie było do pl'awdy lJIe- 
po;lohne, administracya cywilna Czech 7.\\'I'óciła uwagę na I'?".leg

 
system s'/,piegowilnia ze strony Prus uzywany z tym dodatkiem, IZ 
szpiegostwu pruskiemu nie da się skutecznie zapobied1o przy .zacho- 
waniu ohowiazu.i
cych ustaw o bezpieczeilstwie domowem I wol- 
ności osohist
j. Władza właściwa \V skutek tego doniesienia orzekła 
zawieszenie ustaw w mowie bęt1..łcyrh i adminisb'acyę cywiln1,\ 
w C7.eclii.ch o tem zawiadomiła. ZapI'owadzenie S..łdów wojennych, 
właściwej tej cechy stanu oblęi,enia, Iłie zostało jednak nakazane, a 
1.atem o zapl'owadzcniu stanu oblężenia w Czechael], w pl'awdziwem 
znaczeniu tego wyrazu, mowy być ni,e może, . . 
(Uc/lOtnicze kompanie .'łtl'zelcow UJ Tyrolu.) Jak wlelklem 
jest z('pał patl')'otyc1,ny w wiernym T.yrolu, motlla wnosić z tego, 
:Z," w najnGwsz)1Il czasie zaczęło się formować Iliemnie,j jak .10 
ochotnicl'.ych kompanii strzelców. S c.' Oll\: uastępuj1,\ce: 1) HutOJcy 
z Kitzbichl i Pillersee. 2) Z powiatów Hattenberg i Kufstein z udzia- 
łem powiatów Kitzbichl i Hopf'garte
. 3) Powiat. 
iigell-Zell, 
) 
Kompilnia Asmann '(. Hall. 5) Ihuga IIIszprucka (Illle.lska) kompania 
sll'ze!ców. 6) Powiat Mieders (Stubai). 7) Powiat Stel'zillg. 8) 
Powiat Telfs. 9) Powiat Silz, 10) powiat Imst. Prócz tego organi- 
zllje sil' kompania miejscowych strzelców IV Inszpruku, 
lReneszów, 10. sierpnia. Negocyacyc pokojowe pl'owadzone 
bywaji,l Iła pl'zemian w hotelach pełnomocników 
,'u
kich i. austrya- 
ckich, Doti,ld negocyowano względem złagodzenia IllwazYI; roz
o- 
rządzenie pruskie w1.g1ędem poboru podatku czynszowego raty. lip- 
cowej zu!ltało zniesione; negocyowano też o otwarciu żeglugI. na 
J<:lbie.' O.d dnia dzisiejczego pnIska administracya wojskowa dostal'. 
cza ŻYWIIQŚĆ wojsku pl'uskiemu, -

 


lVykaz c, k. żohderzy z pułków gaiicyjskich poleglych, rannych 
i nieodsz-ukanyclt tV potyczce lJod T1'a-utena'U d. 27. 
czel'wca 1866. 
Z pulku piechoty księcia Pal'my nI', 2q, 
1. KompalJia: sl'.erl'gowiec Krywol
zuk Wasyl łekko I'anny,. 
4. Kompania: cieśla Burba Mikolrl.l lekko ranny, sZCl'egowlec 
:Fil'czllk Piotr ciężko I'aony. 
5. Kompania: fi l'e I' Kloss Józef, szel'eg;owcy StI'1oeżewski Wa- 
syl, KUl'yluk Iw
n lek, raił. . ,. . . 
7. KompanIa: S1oeregowcy EIsleI' Jan Clę1oko l'an., Gołembiow,' 
ski Iwan lek. ran. 
9. Kompania: finr Starożytnik Iwan poległ, kadet-kapral P"ul 
Emil lek. l'an., f'I'eitel' wicekapral Hal'nik Srul, fl'eiler GI'
SS Ka.ł'
I, 
'Volf' Fel.dYlland, sZI'I'ego\\'cy Kalko Fedol'y, nieodszl1
aUl, KU
lIl1k 
Piotl' poll'gł Lesiuk :Fedory cież. I'an., Lukas 1 .czuk W asyl, MIcha- 
luk l\Iich"ił
, Moczeroiuk I-heh
r, Myd"k 
]jchał, Mal'tyniuk Michał, 
l\Ielooka Kosma. Nestoruk Mikołaj Płaksej Dymitr, Prymak GI'ze- 
g 'orz Ilomanillk Antoni Sauczuk' Antoni nieodszuk., Serotiuk Iwan 
" F . k . 
poległ, Ullut Błażej cięż. ran., Uerylo Iwan, 
rzal ran
Jsze Ule- 
odszukani, Boyko Piotr lek. ran., Bozak An.drl, Chudy l\
lchał, C.ha- 
ciuk Iwan Choma Fedory Dudar Iwan nIeodsz., Ferellczuk PIOtr 
cięż. ł'an.; Halczuk Wasy! nieod., Drohomirec
i Józef .lek. ranny, 
Iwaniszyn Stefan poległ, Iwaniuk Paweł, fl'elter LeslOw Prokop 
lekko ranni, 
10. Kompania: kadet
feldfebel Galimberti Wiktor ci?i.. ranny, 
firer Pism cny Alcxy lek. ranny, kapl'al Bornstrom Rudolf nieodsz., 


'111 


ka
et - f
ldi:ebel 
az?r Adolf, kapral Bilecki Leopold cięż, ranni, 
[)z1l\hólkle\\'le1. Hipolit lek. rao., Trynka Stefan nieods:z... fl'eitel' wice- 
kapral Jasiilski Kal'ol lek, ran., freiter Kobyłka DllIitl'o poległ, Lu- 
ty
 Tanasy cięż. ran., Sandulak Alex)' lek. ran., .Metgul lilie pnlrgł, 
ROlt Wacław, szeregowcy Były Iwau nitJdszuk., Blaszko Janko cieill. 
ranII)', Drogaluk Jakób lek. ran., Hrynczuk '''asyl cież. ran., Kw:a- 
rn.k Kazimi
z, 
al'ytnik Daniel lIitlods7.uk., Lylyk Se
lI'n lek. ran., 
Mlcak D)mltr 
łęŻ. ran., Ma
anc:zuk Iwan poll'gl, l\IalejCZllk Alexy 
l. ran., lHakowlczuk \VasJI lIIeodszllk" Maciopa Fedorv t:ięz. ranuy 

hrciuk B)mitr, Osadczuk Dymitr nieodszuk., Osiecz;IY I\larko lek: 
ra n., Ra \\ luk H ryć, S kulaba Mikołaj nieodS1.u k., Szcz\'I'b(l niu k Pa- 
weł, Skrypnik Iwan l. ran., 1'euher l\.arol, To\\"arlłieki Teodor, Wa- 
laszko Semen niedszuk., Zygaluk \VilsJl poległ, dobosz Pawłowski 
W?syl nieodsznk., cieśla Sly".iuk Pa we! l. ran., szewc W ojcieehow- 
skI Ignacy CięŻ, ran., szeregowcy Popowicz Antoni, Peh'ow Semen, 
Rames1. Franciszek nieodszuk, 
11. Kompania: feldfebel KoUnel' Ernest. firer Dabrowski Jan 
L?ziilski Fedko, szel'ego
HY 
el'nard Iwau cięż. ran,,' Ihoniuk l)y
 
mIt!' I. ran., Dykllll Dymlh' CięŻ. ran., Du'czuk Fedory poległ, Fe- 
do..uk Fedol'y,- Hl'yhoruk ,'UI'y, Hnatiuk Piotl', Horodyński Jan, H01'St- 
mann FI'yderyk, Iwancznk Andl'yj, Iwanczuk Miehaiło, Kl'iitschmel' 
Fel'd.ynantl, L.ucza
 JUl'yj, Midak Mikoła,j, Nikiforuk Mikołaj ciężko 
ranul, RomaOluk F edol'y poległ, SanJol'ski Józef Wintouiak Semen 
Zemlak Piof1' cięż. rau. ' , 
12. Kompania: firer PalaUlarcza Semell poległ, kilpl'al HIHne- 
nink Basyl l. ran" l\liraniak Wasy', Kubak Jcrzy cięż, l'an., Ryhak 
Jan poległ, freitry Wołoszczuk Józef', Chal'uk Fedol'Y Jawol'enko 
Teodol' cięż. ran" 'rymczuk AI..xy I. ran., Smeretezllk' Antoni cięż. 
I'an" szeregowcy Negrysz Iwan poległ, Budako\Vski Józef' cięż. ran" 
Butlzulak I1llat l. ran., Czel'edal'czuk Mikolaj poleg'ł, Demi:lnillk Mi- 
chał l. I.all" G
wl'yluk Wasyl, G
eg'o"aszczuk Dymit.. cięż. ranni, 
Hryma
u
 Andl')'.! l. r" KUl'szyl Ant.onl, KuryszYI' Zacharyasz, Mlltarczuk 
Iwa
 
lęZ. Nn., 
IalyszczukAntoOlI. ralJ,
 Ku
'yluk Jacko nieodszokany, 
Kalllllak Iwan Clę
, ran., Kl'eczum Jakob lIIeodszuk., l\lichałkow Jan, 
Nikolajczuk Ignacy, Hl'yciuk Onufl'y polegli, Snmal'uk Dymi'r nie- 
odszuk" Tryszczul\ Iwan, Zwarycz Alexy, Zilji,lC Kil'ion cięż. ranni, 
'rrawiilski Bartłomiej, Władyka Józef, Paezochniak Alexy l. l'anlli, 
Schwel'tuer Ignacy nieodszukany. 
13. Kompania: kapral Urbauowicz Jakóh f'I'eiter Lal''''oniak 
Hryć, trębacz Lahasczuk Timofiej, szel'egowcy Kossowan IWil
 Ta- 
siuk Piotr, Kossowan Matwij, Dzul'kowski Fe'dory, Negrey rr:odor, 
Gamu/a Dymitr , Szewczuk Andrvj, Sidol'ak Antoni Hulisz l\lal'pio 
Glincanillk Mikołaj, Germann W;
vl , Linecki Hr y ć' Wiśniak Józef 
. , , 
Białecki Iwan, K6pczuk Michał, Lerheniuk Paweł, Wołoszczuk Hil- 
wr)'ło, Popiuk Jerzy,. SmereczYllski M.ikola.i, Bassaraba Jel'zy, Ka. 
czuhk Stefan
 Lukallluk Semen polegli, f'tJldfebel Heissig; Jan cięż" 
ran" kapral Lycal' Jakób, freitry Diakow Alcxy I. ran" Władycz 
Tomasz, szerogowcy Fedusiuk Konstanty, Fedoruk Hryć, Lastar 
Schloima cięż. ran., 'l'opeluk Timofiej, l\Iandzyk Alexy, i\leckaniuk 
Fedol'y, Jakobczuk Fedory J. ran" Rybczul, Michał cięz. ran. Ken- 
dzir '1'ymofiej, Kastaniuk l\1eketa I. ran., Hnytka GI'1;egorz cję
. ran., 
Kluczewski Jakób, Pitekak liko, Knzniernk JeJ'zy, HomaniszYII Alexy 
I. ran., Bandurak i\)ichał cięż. l'iłn., Tomin Michał, Hrymaluk An- 
dl'zej, Pawlikowski Iwan, Pokitanjnk HI'Yc J. I'an" Własiczuk Se- 
men cięż. ran" Bal'anowski Teofil I. riln., kapral Lackiewicz Alojzy, 
szel'egowcy Melnik Matwij Onucki Iwan, Huculak Iwan, Czajkowski 
.Michał, Petryszyn Iwau, Kaczulak Stefan, Basistiak Alexy, Hucmann 
Iwan, l\Ioskal Piot!" Kilar Tomasz, Attamaniuk Hryć, Wl'óblewski 
Miko/aj, Lubkiewicz J.Jeon, Antuchowicz Jan lIieods
ukani. 
'Iq. kompania: szeregowcy Iwoniek Teodor, Lukaniuk Dymyh', 
Bodnarczuk Daniel, Makal'cznk Hryć i Sidorak Semen polegli, ka- 
det-kapral Ripstein Jan, kapral Lazol'ek Kost l
iężko l'an!li, freiter 
Juzyk Mikołaj i Maciej Georg lekko I'clllni, Fedil'czuk Wasyl, sze- 
regowiec Kazakiewicz Andl'zej ciężko ranni, Czyhal'owski Iwan, 
Czurak Piotr, Kiforuk .i\laxym., Nusuak Wasyl, Prokol}iuk Piotr, 
'romaszewski Anllrzej lekko l'auni, IIrudei Bmyh'o ciężko ranny, 
Serediuk Hawrylo, Harassymczuk Semen i Hudyk Kiryło lekko ranni, 
Skryblak Wasyl, Necink Semen, Rornanczycz SelTlcn, Kiendziel'ski 
Fedol'Y, Skrypnek Mikołaj, Szawaoucki Ju,'ko, Gl'eg'oraszczuk Fe- 
dory, Iwaniuk GI'zegol'z, '1'nlikll Pantaleon, Plytl\a, Kieiak Wasyl 
i DOI'uk Lukion nieodszukani, 
15, kompania: Feldfebel Nrowetz Kal'ol, kapl'ale Baczkowski 
Antoni, Magas Iwau, f'I'ajter wicekapl'al Spang Jan, fl'ajh'y Chole- 
wiliski Iwan\ Dywaniak Kost, szel'egowcy: łhycink Iwan, Kowal- 
czuk Andl'y.j, Kostiuk l\Jaxym" Kl'awczuk Miko/aj, Kuszniel'uk Alexy, 
Kal'apka Onufry, Lutnik Maciej, Lyszcznk AIIIl1-yj, Sorochaniuk 
Alexy, S'olaszczuk Luć, '1'elicz Jakóh, Zelek. Ahxy polegli, f'rajter 
wicekapral Gyorkes Antoni ciężko ranny, frClJter Smuk Wasyl, sze- 
regowcy: Cwitkow Hnat, Dortler W olf' I b ekko ranili, l<
iliewicz Mi- 
kołaj, Gojan Huat cięi.ko ranni, Gottlie Schmil, Kostiuk Hryć, 
Lyczuk A lex)", Malec Michał, Moroz Fedor lekko ranni, Petraszczuk 
Mikołaj, Pitylak Talłafij, Radyk JOI'ko, Russeniuk l<
edol' ciężko 
ranni, Szwojka Hrefol', Szaraburak D.mytro, Selllotink JUI'yi, Zimiak 
W asy I lekko ranni, firer Zubl'Zyckl l\: oruel, szere
()wiec Weis8 
Wincenty nieoliszukani. 
16, kompania: Szel'egowcy Mal'czak Dymib., Hypczuk Filip, 
Wekluk Proc. polegli, feldfebel Bacz)"lski Antoni lekko ,'anni, I(a- 
pral Malaniuk Andl'yj, szeregowcy Begey Iwan, Dntczak Iwan, Ki- 
foruk Wasyl, l\lelniczuk Mikołaj, Głodowy Wasyl, Gawl'yluk Hnat, 
Kolodejczuk Wasyl, Wiesioger Hugo, sługa oficel'ski Miklaszczul,
		

/DIGCZAS002001_1866_188_0004.djvu

			Ruf frajtar Polowecki Iwan, szeregowcy Beczyniuk Mekieta, Do- 
hro
olski Dominik, Hyszczak Andryj, Hurak Fili
, Kod.ycz Paweł, 
Kusznirczuk Mikołaj, Sawiuk Iwan, sługa oficerskI Iwamszyo Alexy, 
frajter Hnat.ow Michał, szeregowcy 
olyńskiMikołaj, Dzumadruk 
Iwan, Kieszkan Mikołaj, Hamczar Dym'tr, Romanczycz Iwan, Stefiuk 
Filip nieodszukani. 
17. kompania: Fircr Sorycz Maxym., ciężko ranny, ka.prale 
Szlomkiewicz Antoni poległ, Trufyn Piotr, Pokietynek Onufry cIężko 
ranni szeregowiec wicekapl'al l\.rzcczunowicz Adolf, fl'ajtry Słobo- 
dzian' Piotr nieodsznkani, Skowrouski Zacharyasz, Bodna
uk Iwa
 
lekko ranni, Barabasz Jnrko, Mokrzecki Semen, Kende.1 Andr
J 
cieżko ranni, szere

'o\Vcy Syroczuk Mikołaj, Noffej Wasyl polegli, 
T
miuk Lukim Prokopow Fedol' ciężko ranni, Lutty PawIo lekko 
ranny, Horbyc
uk Wasyl, Korpaniuk Andl'yi, Paliczuk Mi
ołaj, Cze- 
kurak Hnat, Grec1,ak Iwan, DZllrak Hal'asym ciężko ranni, Szmygel 
Felix lekko I'allny, Inryczuk 'romasz poległ, JlIl'asz.czuk Omytl'o, 
Zimmerhackl 11't'ancis1.ck, \Vołos1,yn Wasyl, dobosz \\'Icekapl'al, 
o- 
Iodiuk Pioh', szeregowcy Kosióski Jan, Kooculliak Fedor, .PIf
IU
 
Alexy, Michajłow Wasyl ciężko .rilnui, Wereha Iwan, LubJel\lc
' 
Hryć Jaremko Panko lekko ranni, BOYC7,uk Kozma, Stefanow MI- 
kołaj' ciężko I'anni, Kalyn Mikołaj poległ, MlIlak IIt-y
, O
tapow 
Wasyl, Lakusta Dmyh'o, Jakubiak Hr) ć, Andrejczuk MIkołaJ, Po: 
lupka Paweł ciężko ranni, Szewczuk Józef lekl,o l'anny, WolskI 
Antoni ciężko ranny. 
18. kompania: Szeregowcy Iwasiutyn Baniło, 
org'aniuk 
wan, 
Czeczul Tymoficj, San ck Maciej, Piszyk Alexy poleg'h, fil'er DZIl
ba- 
kiewicz Adolf, kapral Aodl'llchowicz Mikołaj, kadet-f
ldfeb
l AnslilUX 
Ludwik, frajtel' Kruk Szczepan, szeregowcy Prokop\l!k Was
l, Lu- 
kaniuk Mikołaj, Tokilrck Fedor, Hryciuk Teodor ciężko ranIll, Kol- 
cun II. Szczepan, Dl'olliuk Lukion, I.ukanink Szc,zepan,. 
urendas
 
Onufry lekko l'anni, Kl'awczuk Jury, Harmatiuk \\' 
syl clęzko ran Ul, 
Hryciuk Iwan, Anurejow Roman, Andrejczuk MichaJlo, Byly OI
1ytro, 
Wiszniewski Sylwestel' Wasarczuk Kost, Lukienczuk Wasyl, Zugay 
Tomko lekko ranni, f:'ajtry Sandulak Iwan, Zalobek Jakub, szere- 
gowcy Hurak Filip, Burdulaniuk Hllat, l\'larandiuk Iwan, Ustyenek 
Wasyl nieodszukani. 


Au g'łia, 
Lond"ll, 6. siel'fJnia. (Powstanie na wyspie Hayti.) 
Mówiono tu już dawniej o powstaniu, które na wyspie Hayti wy- 
buchną.ć miało, pozniej jednak wiadomości o powstaniu zupełnie 
zaprzeczano. Zdilje się jerlnak, iż pierwiast.kowa wiadomość o po- 
wstaniu było pl'awdziwa. Pal'o\Viee, który wys
ę Hayti. w dn: 18. 
Jipca opuścił, pl'zywió'd doniesienie, iż powsti\nl? ua te.!. 
\'ys
le na 
nowo wybuchło, że powstalicy nawet miasto Gona,nes spahII. ,\ Port 
au Prince lękaji.\ się, żeby i teg'o miasta nie zapalili po\\'stai,cy, 
którzy się w znaeznej sile w okoliey miasta znajdują. 


""., 
t-i "'t' , "'!:\ 
 . ' ... .
 
N,' fi '
ł]a:'łIi/

 
" 


mJtar,'ż 
 11. sierpnia. (lViadomo8ci bieżflce.) Wieczorny 
"Monitor" pis1,e: Dziś odl)yła sie rada ministeryalna pod prezy- 
dencya Ceslll'za. 
'Patrie" donosi o przybyciu Bcnedettego do Pary
a. - Temu 
samelI:
1 dziennikowi c:'iOIlOSZ
 z N o w e g o Y o l' ku, że Joachim Pe- 
rez został znaczni): niększości
 obl,:tny nanowo pl'ezydentem repu- 
bliki Chili. 
"L'Etendard" potwierdza, 1.e rozpoczęte zo
tały ukł?d,y wzglę- 
dem kompenzacyi dla Francyi, i tocz
 się w naJsel'deczmeJszy spo- 
sób między Francyą i Pl'llsami. 
Cesill'z i Cesarzowa przyjmowali Cesarzowę mexykańską. w St. 
Cloud. 


m:\! l.flt ff
 \i
 \\I' 
.a", :hv 
/h.J . 


R Z 1 m . 4. siel'pnia. (Różne wiadomol>;ci.) Korespondent 
"Vaterlallda" donosi: O;ciec Święty llO
ostanie t
'go roku w Rzy- 
mie zrzekajó).c się pf>b)"tu na wsi, a pienl
\ll:ł.e, ktore byly lH'ze1.na- 
czone na to, k,ar.ilł ofiarować ubngim biskupom hędącym Ila wy- 
gnaniu. Jego S"ii)lobliwość nie st.racił \\cal
 Ilucha, nawet zwy- 
kła jego wesołość nie zmieniła się, i ocze
uJe on spo
ojlJie nic- 
pewnej dol1).d p,'zyszło
c.i: O ust1).pieni
1 nIe mozua 
y.sleć nawet. 
Francuzi jak już donosIlIsmy, opuszcza.1<.l. lI.as po częsc
 we \\Tze- 
śniu, inni w listopadzie, a reszta w gl'udnJll.. Zapewnie zostauie 
zaraz polem uorganizowany wybuch w prowlncyach, .a. \V koucu 
w Rzymie. Czy I<
rilncuzi PO\\'I'óC
 wtedy, hy u\'zó).dzlC kraj na 
swój sposób, luh czy będziemy zostawieni na IH\stwę l'ewolucyi, 
lIiewiadomo jeszcze. Bedzie to wieczna sławą. dla dotknietej tak 
ciężko Austl')'i, że - iż' tak powiemy -' ostatnia jej myśl \
'e \Vło- 
5zech była d!a Papież". , 
W poniedziałek (li, 6. h. m.) zwoła Ojciec S. konsystol'Z dla 
prekonizowania nowego patryarchy syryjskiego \V Antiochii, a we 
środę (8g o ) doręczy IIIU uroczyście paliusz. 
Stan zdrowi:! kardynała Aulonellego polepszy
 
ię Sz
?,ęśłiwie: 
i piastuje on daleJ ze 1,\Vykł
 stałości,
 i wytrwałosCli
 
woJ wysoki 
urzad. - Spokojność Rzymu niezakłócona; wszystko Jest w ocze- 
kiw
nin. Podług wszelkiego lll'i\wdopodobieilstwa będ7,ie miał Oj- 
'ciec Ś. alokucyę o wZlllagają.cem się COl'lIZ lul'dziej prześladowaniu 
kościoła, a szczególnie o zniesieniu klasztorów we Włoszech. 


''J
 


Upał zmniejszył się znacznie, o cholerze nie ma ani śladu. 
W Civitavecchii urzą.dzono pietnastodniow
 kwarantauę na towary 
z Marsylii. 
Wiildomość, jakoby kardynał Reisclwch mial jak
 misyę jest 
zupełnie falszywa; on podróżuje tylko dla zllrowia. Każdenlll kar- 
dynałowi lub znakomitemu prałatowi, który opuszcza Ihym, przy- 
. pisują. zawsze jak1).ś idealn
 misyę. 
f
iellnH
J . 
l. 
lJ]erłin. 7. sierpnia. (PotiJiedzenia izb l/ruskich. - Rożne 
wiadomo8ci.) Na dzisiejszem posiedzeniu i:£by pauów odc1.ytano 
następuj1).ce .pismo ł:I'. Westfiden, poprzednio już na l!rod1,e tele- 
graficznej wspomniane. Pismo to opiewa: 
Wysoka izbo! 
Najnniżel\szą. przysięgę hOIl1i1g'ialn
 złoży lem był JegiJ kl-ó- 
lewskiej iHości Kl'ólowi pruskiemu, jako monarsze z\\ii)zku niemiec- 
kiego; jako Niemiec nic moglem i nie powinienem był złożyć pn.y- 
sięgi h01\1agiaiIH
.i i wierności poddatJczej Królowi pl'uskiclIIU jeno 
w pn'.iymiocie jego jako członka monilrszego związku palistwi1, ku 
hwałemu zjednocunill Niemiec nierozwii,lzalnie zaWill'tego, najświęt- 
szerni tt'aktatami zilwal'olVilnego i n(\jsolennit
js1,ellli przysięgami za- 
przysiężonego, krwii) ojca mojego zapieczętowaueg'o. 
Po zgwałceniu związku i po wYl'aźnem oświadczeniu Jcgo luó- 
lewskiej Mości, iż. nic uznaje wladzy ludowi niemieckiemu Pl'.ł;CZ 
Boga nadanej jako prawnie istniej
cej, mienią.c .i
 tylko tilk zwa- 
nym sejmem zwi1).zkowym, po wygaśnięciu nieodzowneg'o warunku 
p,'zysięgi mej homagialncj Jego krulewskiej Mości złozonej, pr;r.y- 
sięg'ę tę, według nic7,lo'ilnych praw zmienić się nie m05'1).cpj loiki 
prawnej, uważać IUUS7.ę jako wygasłą, nie mogę więc bl'ać udziału 
w obl'adach w)'sokid i7,by i proszę ażeby niniejsza moja deklara- 
cya do wiadomości Pl'z)'jęta i do akt wzięta została. 
Zauselh Laer, dnia 28, lipca 1866 r. 
Hl'ilbia Westfalcn. 
Pismo to IJl'zekazane zostało komisyi metryki i7,by, 
Na posieozeniu izhy deputowauych z dnia 10. siel'pnia oświad- 
czył Grabo\\", iż wyboru na ;H'ezesa, gdy na niego padł, nie przyj- 
mie, pl'zekonał się albowiem, iż odmowa przyjęcia potrzebna jest 
w interesie ojczyzny i w interesie izby. Za piel'\vszem skrlltyniu1l1 
Forkenbek miał 154 głosów, Arnim 134, Szwel'yn 24, nie było za- 
tem absolutnej większości 1!i6 głosów. PrilY bliższYIll wyborze 
miał Forkenbek 170, Arnim 136, Szwel'yn 22 głos)'. Forkenhek 
pl'zyji,lł wybó\' d
iękuj
\c w kilku słowach. 
Wicepre7.Csami izhy deputowanych obl'ani zostali Stawellhilgen 
180 głosami i Bonin 186 glosami. Po nich najwięcej głosów, 125 
miał Blaokenbnrg. 
Następnie zlożono dwa projekta do aUI'esu, jeden z nich zlo- 
żony przez Szwel'yna, Wiakego i Sim tona podpisany był pl'zez 21 
<1eputowanycb, lh'ugi złożony przez Bodelszwinga i Wegenel'a li- 
czył 100 podpisów. 
Projekt do adresu izby panów dziękuje Bogu za wojnę z taką. 
chwałą pl'zez Króla prowadzolJó).. Następnie mówi, i
 Pl'USY zmu- 
S:ł.one zostały do pl'owadzenia wojny dla swPj obl'ony, żałuje iż 
zniewolone były do walki przeciwko dawnym swym spl'zymiel'zo, 
nym. Ponieważ Austl,,Ya wystó).piła z z\\'ią.:ł.ku niemieckiego, prr.eto 
można mieć nadzieję, iż stósunki między obiema pal1stwami nie będą. 
już zamą.cone. Nowa organizacya Niemiec zakollczyć musi luwawt! 
zatargi między pailsb\ ami niemieckiemi. Ref o 1'111 iI armii świetnie 
się usprawiedliwiła. Izba panów uznaje bczinteresowl1
 intenven- 
cyę obccg'o mocal'stwa pl'zy pl'eliminal'ya
h pokoju, ufa, że rozdzie- 
lone części monal'ehii znl)w między sobi
 d
}e będ
, że przy- 
szłe gl'allice Prus będę rękojmi'.! ich bezpiecze{Jstwa i potęg'j i że 
pod świetnem ber/cm domu kl'ólc\\'skieg'o Pl'USY zaWS7,e napl'z{id 
postępować będą., dla wypełnienia misyi swej w Niemczech nil dl'o- 
dze wzrastającej potęgi na zewnó).trz i cirygłej pomyślności we- 
wnatrz. 
, Król pl'zyjmi.iwał jenerała Gowone w audyeneyi pożegnalnrj. 
Pl'zyjlllował także w osobnej audycncyi i Księcia l\I
iningen. 
\V świecie finansowym w Bel'linie trwa ci
gle wielka agita- 
cya. Poseł fl'ancuzki Benedelti, odjechał do Paryża dnia 9. siel'pnin. 
W Kasscl og'łos zono J'or,pol'z\Hlzenie znosz
ce ,jene I'alną. dy- 
l'ekcyę poczt i [Il'zcwodz(,lce jej funkcye na jenel'aln
 dyrekcYę 
pruskó).. . 


En
lcshvo 11>olsl(ie. 


"\V:u'szaura, 12. sierpnia. (Pl'ace prawodu
vcze w Kro- 
le.'itwie.) "Dziennik Wal'szaw." donosi: W postanowieniach komi.. 
t etu ul'zi,ldzaji)ce
o ,w 1\I'ulestwie P
lskiem jl!st \
ydrtlkowane: "se- 
luetarz stnnu !\hJutln, PI'ZY odezwie z d. lU. (31.) maja r. b. 7.a 
N. 9699, :ł.akolJ1nnikował Namiestnikowi w Kl'ólestwie kopię naj- 
wyższeg'o ror,kazu, co do ul'ZądzclIia włilsn!'j Jego Cesarskiej !\Iości 
l.allcelaryi do Spl'aw Kl'ólcstwa Polskiego następują.eej osnowy: 
\V celu przyspieszellia lu'ac prawodawczych przedsięwzietych 


, Królest\\'ie Polskiem i zapewnienia rcg'ulal'uości i jedności \\: r
z- 
pOl'zi,ldzających w tym przedmiocie dzialoniach, Najjaślliejszy Pan 
najwyżej I'ozkaz ać raczył: aby człollck rady państwa, sekI-etarz 
stanu Milutin, ob j 'ał o'łówne zwierzchnictwo nad własna Je g 'o Cp- 
, to , 
sill'skie J ' Mości kancelar y a do spraw Kl'ólestwa Polskie g o na naste- 
., , . 
pujących zasadacb: 1) W wspom?ionej kancelal'yi pod kierunkiem 
selU'etarza stanu MiJjutina, skupiaj<) się wszystkie prawodawcze dla
		

/DIGCZAS002001_1866_188_0005.djvu

			Krolestwa prace, którc, albo przysposohiaji,l się bezjJo
rednio zjego 
rozpol'Zi)ozenia, alho też otl'zymuja od niego należyty kierullPI<. 
według b!iż
z}Ch osohisl)'Ch \\'skilzó\I"!'!. Jeg:o Cl>S81'skicj !\1oŚt'i, 
 
lIiistępnie na zilsadl.ie osobnyrh niljwp,szych l'o1.kazów, wnoszone 
s,," na roz!l'zi,lśuięcie 00 kfll1lildu UO sprilw Kl'ólest\\"a Polskiego, 
albo, stOSOI\ nie do istoty jJl'zedmiolll, do innJch wyższych władz 
państwa. 2) Suu3(jJaym obowii,lzkiern własnej Jeg'o Cesankiej 
Mości kancelaryi ma b,)"ć, zehl'allie o ile można najdokładuicjszych 
wiadomości i ci;!g'łe lIznjl,'łnianie \';s7,ystkich danych, które Si,l 1.0- 
uieczne dla naldr,ytrgo ocenienia pol07.l'nia KróJcstwa, .irg'o pol1'1.eb 
i środków ula t!0pl'owildzenió\ do I:aldr,yb.j organizacyi. Dane te, 
według JJC1pośl'l',lnich wskil1,all Najjaśni,-jszego Pana, hę da stano- 
1\ ily pomoe 110 prz,yszł)'ch w tym 1\ 7,glę,lzie rozpol'zi,ldzell I'z')do- 
\\ ych. 3) nÓ\\Hicż w \, !.isnej J..go C,'sal'skiej Mości bnceli:ryL 
skl1pia Sil' :ak [
hhrI1Y nadZ'Jl' n;,d wpro\\'Hł1irui"1I1 w wykouanie 
p:'uflsiębr;;s'ych w KI'61..stwie pl'Zl'ksztołcet'l, jak i upl'zf.dnie 1'0- 
l,\1 aŻl'nie Śl'illliiliw dl)l
;;(k(Jwych, jakie pny tem okaż') się ko- 
1.:eeuIPl1ii. Ił) fo lIo 1\ szySikich Spl'.,\\', jakie dot'.ld ot!rahió,ły się 
\\ se/;rel,:ryóicic 
;tr.nti l(nJi"8{Wi\ Pojskiego. 1ł\,zosl;,wia sie i na 
j!l'
,)'o.lC$" . islni..j
cy p(lI'z
<1d" do nasu 
t[}rni(J\\ ej ol'g'a;,izilcyi 
\\i;\I]z 1'1I.,ldo\I)'<'1I w hrÓlest\\ie \\!'IIJtlg' 1I".i\\"y
.ej wJfkl\i
jych Ził- 
só:d. 5) S.,lu'di\I'1.owi sianu l\lilutinowi nadilja si\
 wS1,ystkic prawa i 
ol:owi')zki, któl'c dolą!! PI':t,)\\ióp.,we l'JJ,y do 111'7,ęduulihistl'iI st'kretHziJ 
S1,IUII I\l'ó!t'f.!\nl !"clskit'p:(I. 'W SLUUil1 leg'o \I's?,yslkic 
tosunki 
111;:SIII'j Jq;(J C"sand,j(-j Mości ki\lIl'cLII'.\ i, 'I. N,llIIicstniki(,ł!I, mini- 

1:'ilłni
 \\;'
',Si,t'Bji (J!"ob..llli l'Z0(](!\\'('łlli, (l rÓ\\:łJif'
 ()znajuiicJllic I
;\j- 
\',):i,s:",j \\oli \I" I',Yfi,..i"j;. lej kancpLII')i? pozostawiaj.) sir. $cilt,eta 
n,ol\i stilll\! lHiliulino'.\i. (j) Szn:,t'!
;,i!y II' (' W 1](' I 1'1.11 c'; l'eo!'g'anizó1cyi 
liaUcl'ló'l'yi, sloHlII"uic d" PI',,}SZ!t'.i sf('!'y j('j d;r,iaLdnosei, okl'l'ślaj;,\ 

ię, I:a lIijpolidalli.'jszt: przefh1:al\ iCl1IiI sekretal.'l,(I slauu IHilnliua, 
prze,:, oso])!\C lIa,jw)"zszp l'ozka'l.Y.
' 
;
...i.4'-'-'-'-'
_
-

'


.r

łi
E.c
!-;;
:

 
i
;'

 


"'ł,'
 "fJ:
 dł!:l1ł) T a'ł \';1'f.r ,
 
ililr;

;
Il\i\..., 1 
 .0.. 
1A.. 
 8 


l H07,[Jrawy ostateczne w lwowskim c. k sadzie l,rajowym) P o d p a l e n i e, 
l,radzież i fałszywe świadectwo; dziesięciu obżałowanych' 
\V październiku 1863 na św, l'ohowl), v\'yhn
hł pożar w zagrodzie wójta 
w Oslrowie i spaliły sil) \\'s;
ystkie huuynld z większ\l części
 ruchomości. 
Widocwie og-iei, hył podłożony, lecz sprawcy nie ])yło można wyślelhić. W li- 
stopadzie loG!! r. w nocy sliradziono pcwnenm włościaninowi z miejsca zam- 
lwiętcgo rzeczy wartości 97 złr. a w łut)'m 1865 w nocy pcwnej włościance 
'/, kufra J'zcczy waJ'tości 3G złr" nakoniec w marcu 18£i5 w nocy włościanin 
Harasyul R u d y l, z Żabcza murowanego, 23 lat licz:,lcy, sIanu wolnego, obrz. 
gr. k, przytrzymany zoslal w liOmorze zallllinil)trj, właśnie w chwili gdy chciał 
rozbijać kufer. 'fo naprowadzilo na ślad podpalacza i zlodziei. Hudyk bowiem 
zeznal, 

c siekicr\
, l;tór:,l Pl'zy nim znaleziono, ot!'zymał od Slefana Fedoro- 
wicza z Dżwinogroc1u, 29 lat licz\lcego, 0111'1,. !j"!'. k. Rudyl; przyznał się także 
że powyższ
 Iirad"ie,i rzec1,y wartości 97 zh. popełnił w spółce 7. Jackiem 
1\1 ł o d o w i c " e m ,
 Brusua, 38 I. ohrz. g't'. k, poczem rzeczy te oddali do 
przechowania gOI'1;elni!iowi i właścicielowi domu w Krystynopolu izraelicie 
S!'nlowi S n e h m a n n o w i, 38 lat licz 
cemu z t\l wyraźn:,t uwag(\, żc rzeczy 
zoslały skradzione - pożnirj zaś część, wartości 40 zh'., sprzedali za 1) zł!'. 
m:.chlerzowi D" m B i n s z t "Krystynopola, 118 L izrael. i Mechlowi S c h l e i e n, 
krawcowi i wlaśeicielowi dl!lUu IV Krystynopolu, 41 lat licz\leemu, izraeL, któ- 
rym talde powiedzieli wyraźnie, że rzeczy były sl;radzione. Resztę rzeczy 
łmpił Suclunan za 3 złr, Rudyk przyznaje sif,
 dalej, że skradł także rzeczy 
wartości 36 złr. i sprzedał je Schleienowi i żonie tegoż Freudzie Siissel za 
Ó złr. wyraznie im oświadc"ywszy, że lJyły skradzione. Obadwaj wymienieni 
złoJzieje domagali się uwil)zienia Fedorowic"a jako sprawcy pożaru, o którym 
byla mowa na wst.l)pie. Fedorowicz przyznał się, że istotnie za namow\l i przy 
pomocy ceglarza z hamionl;i Slrur-niłowej Stanisława S i e c i ń s k i e g o, 53 lat 
licz(\cego, którego wójt uJ,arał w karczmie plagami za stosunek miłośny, pod- 
pam stodołę, czemu Sieciński zaprzecza, ale na obronę SWOj;.1 przytacza fał- 
szywe alibi. ZreSZI\1 pewlló,l .jcst rzecz
, że gl'oził wójt.owi zems[\l. W śledz- 
twie pokazalo sil), że Schleien sprzedał część rzeczy sl(radzionych wartości 
2!1 złr. l,rawcowi i właścicielowi domu Srulowi A k c l' m a n n z Radziechowa, 
48 l. liez\lcelllll reI. izr. za 15 złr. i w jego domu, lJodezas gdy AI,erman utrzy- 
muje, że lwpil je na targu publicznym, syn zaś jego :Schu\im Akerman, 19 lat 
licz
cy, ofiaruje na lJolwierdzenie tego przysięgę, lecz pozniej cofa swoje ze- 
znanie. Na rozprawie ostatecznej w ano 9, i 10. b. m. (prezyd, radzca s\ldu 
kraj, p. Kolasińsl,i, oskarz, zast. prok. p,dlstwa p. Lewieid, obroliey pp. ad- 
,,'olfaci Dr. i\1ęcillski, Dr. S];ałlwwski, Dr. GolUieb i Dr. Natl!is) odroc"ono 
poslępowanie względem Si
ciilskiego i li'eoorowiel a, ponieważ Siecinski wy- 
mienia nowych świadków, natoiniast sl;azany został Hudyk na l roI, cil)ildego 
wie"/,ienia (pro]i. proponowała 2 1.), Młodowicz na 3 miesi;,lce, Suchmann na l 
mi
si<,lc wil)zicnia z podem w każdym I.)'goclniu (proli. prop. G miesięcy), Bil'szt. 
na (j Iyg'odni z poslem w każdym tygollniu (prok. pl'Op. \) miesi,)cy), J\oJechel 
Schleien na 2 miesiace z )Ioslem w każdym tygodniu, Schulim AIlel'mann Zit 
fałszywe świadectwo na [) miesil)ey, nalomiasł Srul Ala'l'mann (prok. propon. 
6 miesięcy) i Freudc Siissd (prok. prOI). na (j miesięcy) uwolnieni z braku 
aowodów. Srul Suclnnann i Schulim AI,CI'man n zapowieazieli rekul's, wszyscy 
inni przyjęli wyroki. 

Kralio\Vs];
 r:;da micjr.ka,) "Czas" dOlJosi: Urzl)uowy spis radnych ,,,i asia 
Kraliowa ogłoszonym został jak nastl)puje: podaje się do powszechnej wiado- 
mości, że Ii,' 


...... l' 


, '
o.: 

_ C
 

 ! & 


Cen v 
, ,,.; 
arl)'K lito I\' 
na lill'g;a!'!] 


]H'ZI)ciętne czlel'I'I:!! t
tówn'ych galunkl)\\' :r,!;oża i innych 
IV n. po!o\Vi,
 IlIicsi,
ca lipc1 
 I 


10 
60 , 


hi'cc'lJ.!.
i 


., 


k li ku l'! \l.! "y 
z.i t' 
'_'ł nia k 1) \"
r 


" 
Cd.Il"1' Sii\.lIa 


17 


. i 
I 
I 
51 
4 
: I 


63 
15 
10 
72 


Ost.atJ\1iaIJOcztła. 
\V i e d.J II, HL sieł'lJlJia. Wc;
oriljsza wieczol'lU "Const. oest, 
Ztg." pisze: "Prasa zajmuje się od wczol'aj wielce nOlVem w C1'ę- 
ści utworzeniem lIIinistcI'stwa. Dowiadujemy się ze !'I'IJI'J kompeten- 
tnej z naj\\"i
ksz
 pewllością, że wszelkie pogłoski o w)'st
pieniu 
tego lub oweg'o członka gabinetu si,\ "upełnie bc
zasadoe. Baron 

Vitller.
tol'ff otrzymał, j;d( jnż wiadomo oddawnil, dla pOl'atowania 
zdrowia sześciotyg'odnio\\"y ul'lop i tel'a'/, znajduje się już zapewne 
u wód w FusclJ. HI'. L,\I'isch zaś udał się "'prawdzie dziś IV od- 
WilhillY do swojej familii llo Lincu, ale jlltJ'o ju;" będzie go można 
,/,(1st,:ć IV jeg'o hiórzc." 
G o ł' y C Y a, 12. siel'IHli;I, I))\iś w południe zoslar podpisany 
c:t.tel'otygodniowy rozejm na podstawie jJ\'eliminil\'Yów pokojowych. 
Liuię demarkacyjnó,l stauowi l'zeka 'l'agliamenlo. Z południowego 
Tyrolu ush,lpią. wojska włoskie zupelni!'. Oddanie twierdz obsad
o- 
uych pI'ze", nas'/,e wojska hętl1. ie lJi'zedmiotelll osobnych układ'ów. 
Arcyksiążę Albrecht udaje się jUh'o dla IlIstracyi floty do Tl'yestu. 
B e II e S z ów, 12. siel'puia. Z Pragi douosz,
: Sytuacja od 
wczoraj nie zmieniła Się i punkta sl.YlH\lowalle dot
\d posłano do 
""- 
....
		

/DIGCZAS002001_1866_188_0006.djvu

			pien. towar.' pien. lowar. 
. { Kar., Krainy i Wyb. 82.- 86.-1 dllo II. emis, po 200 zł. m. k 
g ,; 
 Węgier. . . . .64.- 65.-I I KOlej Busterhrauzlm po -.' 
'" 
 '" Ban. Tem.. ., 62.50 1>3.50 500 zł. m. le . . . . . 625,.- 630,- 
'"C ' ; P.. z ,w. p.n. 0 1 .75 110.- 
Przez. do wyl. z r. 1860 
 . Banku anglo-austryacl\iego po 4% . . . . . . . . 66.- G8 _ Genua za 100 lir. piem. 
po 100 zł.. . . . . . . 80,20 80.70 na 200 złr ( 2 0 f ' t ster ) \V ' ' r . I .' . Hamburg za 100 l\1. B. . . 96 96 . 0 
P . k r 186' ( ". . egler. owal'. ZIems ,Je I k l .- .i) 
ozycz a z O . ł 'ł Z pre- z wpłat:,t 30%. . . . . 72.- 73.- P o 5"(}
 75.50 7' ...ips za 00 tal. . . . 
mia) po 10 z r. . . , 66,40 66.60 Półn. lwI. po 1000 zł. m. k. 1635.-1640.- I"(} . . . . . . . . 6. - Liwurna za 100 lil. tosk 
Renty Como po 42 lir. aust. 16.- 18,-- Tow. kolei żel. paIistwa po :D. 
lJhligacye z Ilrawcm Londyn za 10 n. szt.. . 128.75 130,50 
I PO 5% -.- 1)1.- 200 zł. m. k. czyli 500 fr. 184.60 18',.80 pierwszcli,>twa. Lugdun za '00 fr.. . . 
Wylos. obI. dawno ,,4%%49.50 50.- Połud. lwlei państ., 10mb. Kolej Elżbiety po 5% za Meclyolan za 100 Iii'. wł. 
długu państ. ,,4% 4ł.- 44.
0 wen. i central.-włoskiej 100 zł. m. k.. . . " 95.- Marsylia za 100 fi' 
,,:$1/ 2 %39.- 39.00 kolei żel. po 200 zł. w.a. delto delto w sl'eb. upr. Paryż za 106 fI'. '. :: 51.90 52.- 
P d l bl I " 3 % .- - - I r. 0 0 fI' Z l t 100 zł 9 2 , 0; 0 , .)3, 0; 0 Pra g a za 100 zł. w. a. . 
rzez. o os. O. ,,
 % - . czy i.) . wp a a za. W. a. . .. _ v v _._ 
daw. długu państ. ";12%='- 47,50 180 zł.. . . . . . . : 201.- 202.- Emis. z 1'.1862 za 100 zł. 
'yest 7.a 100 zł, w. a. . 
z proc. w kraju "
t4"(} .- 42.50 Kol. Ces. Elżbietypo 200 zł. wal. austr.. . . . .. 81.50 82.50 cnecya za 100 zł. w. a. _._ 
" 
 % -.- 38.- mon. konw. ., . . . . 125.- 126.- Tow. austr. k.ol. państwa , . 
I " 1%% -.- 32.50 Kol. Kar. Lud. po 200 zł. po 500 fr. . . . . . . 126.- 127.- (31 um po okazaniu,) 
dtto. z procent. ,,5 % '-.- mon. konw. . . . . . . 189.- 189.- Kol. I,omb.-wen. po 5001"1'. 112.50 113,50 Bukareszt za 100 piast. wol. _._ 
za granic1!- " 4 1 /2 % -.- Lwowsko-czerniow. kolej Kol. póln. po 100 zł. m. I,. 94.-- 95.- Kons tantynopol za 100 piast, tur. 
" 
 % -.- po 200 zł. w. a. W srebrze ]{oI. półn. po 100 zł. w. a. !JO.- - ,- 
B. Krajów koronnych. (20 f.s.) . . . . . . .168.- 169.- Kol. Glogn.pol00 zł.m.k, 71.75 72,50 Kurs złota. 
Nżiszej Austryi . . 78.- 78..10 UprzywiI. czeslla I,olej za- Uprzyw. czeska kol. zaeh. Dukały ces. men. . 6.15 6 6 
Wyż. Austryi . 79.- chodnia po 200 zł. W. a. 145.- 146.- po 300 zł, W. a. (w sre- delto, pełnej wagi 6.15 6::6 
Sa cburg . .76.- 79.- Połud. -półn. -niem. kolei brze) za 100 zł. . .. 95,- %,- Korona . . . . . '_._ 
Czech . . 79,- 83.- kom. po 200 zł. m. k. . 104.50 105.- PołulI. półn. kolej kOłU. po 20fl',1nl,ówka 10,44 10.46 
lVlorawii .75.- 76.- Kolei Cisy po 200 zł. m. k. 5% za 100 zł. . . .. 71.- 72.- Rosyjski impe
y
ł : lv.55 10.60 
Szlaska .87.- 88.- po 140 zł. (70%) wpłaty 147.- 147.- Kolej gal. Karola Ludwil,a Talar zwi').zkowy . 1.92 1.93 
Sty
yi . . 78.- 80.- Kol. Preszb. Tyrn. I. emis. p o 300 zł. W. a. ( W srebrze ) ' Srebro 1 " 7 . 
. . . . . . . . 
 .70 128.50 
Tyrolu. .95.- 98.- po 200 zł. m. k.. . -.- -.- po 5% za 10(') zł.. .. 94.- 95.- Kurs I, orony w c. I,. l,asaeh 17 zł. 98 3 / lO c 


 
 -

 --- 


Berlina; Zl't'szt
 oczekiwaue s;.t wiadom ości z Włoch, by można 
przystąpić rlo dalszych układów. Z obu stron oczekiwani tu s;.t re- 
prezentanci telegrafów, hy się naradzić nad przywróceniem jak nai- 
rychlej komunikacyi telegraficznej. 
p a ryż, 12. sierpniA. "Constituti onnel" pisze: Cesarzowa me- 
xykańska udała się dziś 1.10 St. Cloud, gdzie miała długą konferen- 
cyę z Cesarzem. Opinia publiczna nie omyliła się przy hj sposo- 
bności, 'przypisuję.c podróży tej odw1\żne,i Księżny wJsoki cd, go- 
dny jej charakteru. 
B e r I i II, 11. siel'pni;l. "Nordd. AlIg. Zlg." powiada o żą- 
daniach kompenzacyjnych, któremi Fl'ancya wyraziła życzenia swoje 
w Berlinie, a których Niemcy lIiemog;.t zaspokoić. 'rl'lIGnO wytłu- 
maczyć sobie powody postępowania Francyi, wyjąwszy tem, iż na- 
stąpiła chyba zupełna zmiana polityki fl'ancuzkiej. Zmiany w Niem- 
czech nie maj,!- chal'i.ktern międzynarodowego, lecz tylko chal'akter 
czysto-niemiecki; nie S,!- one groźb,! dla Francyi, ani nil wet zi'gl'a- 
żaj", potęllzc jej, ponieważ Niemcy zmniejszyły się pl'zer, wysti,lpie- 
nie Austryi. Niepodobna, by Fl'ancya upatl'ywała niebezpieczell- 
stwo w zmianach \\' Niemczech. To zl'oznmie pewnie nal'ód [I'an- 
cnzki. " 


Przyjechali do liwowa. 
Dnia 14. sierpnia. 
Hotel George: PP. Hr. Gołuchowski Artur, z Losiacza. 
Kaz., z Mariampola. - Morawski Konst., z Pohol'zec. . 
Hotel angielski: Krzysztofowiez Franc" z TrybuchowIC. 
Hip., z Hawłowic. 


-.:....:... 


Łuniewski 


Kotlwwski 


Dnia '15, sierpnia. 
Hotel europejski: PP. Skrzyszowski Józef, z Sewerynki. - Ustrzycki 
Wal., z Zamieehowa. - Demianovich Zach., ces. ros. podpor., :II Odessy. 
Wyjechali ze Lwowa. 
Dnia 14. sierpnia. 
PP. Br. Dalwig Mik" c. ros, fml., do Rosyi. - Bocheński Alojzy, do 
Ottyniowic. - Grocholski Kaz., do Roiysk. - Stecher Jan: do Turynki. - 
SerelIowski Wiktor, do Ostobuża. - Słonecki Zen o, do lrOWIC. 
Dnia 15. sierpnia. 
PP. Ofenheim \Viklor, ,iener. dyl'. Iwlei Lwowsko - Czerniowieckiej, tło 
Wiednia. Kronstein Hipp., do Kruhowa. ,.- - 
1 


Kurs giełdy ,,'iedeilskiej. 


Dnia 11. sierpnia. 


c: . 
S,,", 
"'o 

o 
.
 ... 
'" '" 
:>.
 
;;
 
1>.0"" 
"::;"e 
:3P< 


Odpowiedzialny Redaktor Ad@1f Rudyi

Ed. 


f
O 


Slłostrzezenia meteorologiczne we Lwowie. 
/)nia 1!J. i 15. sierpnia 1866, 


Baro.metr Stopień i Stan po-I 
w mIerze ciepła wiekla I 
par. sprow. według wilgo- 
do 0° Reau. Reaulll. tnego I 


Slan 
atmosfer)' 


Kierunek i siła 
wiatru 


Pora 


7. god. zranal 323.89 + 10.7 86.1 południowy sł. pochmurno 
2. god. po POł'j 323.91 + 16.0 65.9 " " " 
10.god. wiecz. 32424 +11.6 799 " pogoda 
7. god. zrana 324 70 -I- 10.5 78.9 południowy sI. , pochmurno 
2. gOlI. po poło 32ł,55 -I- 16,!1 630 północny n I " 
lO.gocl. wie cz. 324.58 -I- 136 75,3 7.achodni " I " ,";"':;:'--- 
--
-....
 ._=.;.


__

!-;,:-S:..
_,_ 
"
:t.r:"'''''A.-'i''''

_-''''bE'I-=:
 


K II i' S t W O \'ł ski. 


Dnia 14. sierpnia. 


_ gotówk'}.I--
-;-- 
zł. I c. ! zł. I C. 
'-'

-


 I r--yr 
10 20 10 50 
1 84 1 94 
1 49 1 52 
1 85 1 91 


Dukat holenderski. . . 
Dulmt cesarski . , . . 
Półimperyał zł. rosy,iski 
Rubel srebrny rosy,isld . 
" papierowy rosyjski. 
Talar pruski . . . . . . 
Polski lmrant i pięciozłotówlia . . : 
Ga licyj. listy zastawne w. a. za 100 , Zł. f 
"" "m. k. za 100zł. 
Galicyjslde obligacye indcmnizacyjne 
5 '?, Pożyczka narodowa . . . . . 
Akcye gal. kol. żelaz. Karola Ludwika 


. wal. austr. 


" 
" 
" 
" 
" 
" 


" 
" 
" 


" 
" 


67 30 68 38 
bez 70 93 72 
kuponów 61 50 62 63 
64 66 
187 50 193 


Te!egrafowan)' kurs vdcdellski. 
Dnia 14 sierpnia, 


złr. I kl'. 
--'- 
60 25 
64, 85 
74 
725 
143 10 
127 
126 50 


5 % Metaliki . . . . . . . 
5 % pożyczka narodowa . . 
Losy z 1860 rolm 
Akcye ba.nku wielleilskiego 
" "l,redytow!'go 
Londyn, 10 funtów szterlingów 
Srebro ..... 


" towarem. 
Dulmt pojedyńczy 


. I 6 


10 .... ---.. 


'-
a. . _ - .__.- -=:.; 
 ..--------
 .- _.......,. 


pien, 
Tow. żeg. par. na Dunaju 
za 100 zł. m. k. 
Lloyda za 100 zł. 


towal'. 


86.- 88.
-. 
87.- 88.- 


81.- 
112.- 
50.- 


17.- 
18.- 
11.50 


z c. k. (Julie. drukarni rzadou:ej.