/NDIGCZAS003502_1932_021_0001.djvu

			Lódi, dnia 2 listopada 1932 r. 


Lódzki 


Dziennik 


Wojewódzki 


M 21 


TRESé: 


DZIAL URZF,;DOWY: 


Str 


Poz. 318. Rozporzl:\dzenie W ojewody 16dzkiego z dnia 24 paidziernika 1932 r. - 0 zwalczaniu raka ziemniaczanego 
w powiecie wielunskim 566 
" 319. Rozporzl:\dzenie Wojewody 16dzkiego z dnia 24 paidziernika 1932 r. - 0 zwalczaniu raka ziemniaczanego 
w powiecie koninskim . 566 
" 320. Rozporzl:\dzenie Wojewody 16dzkiego z dnia 14 paidziernika 1932 r. Nr. IX. DS-4-2215/32 - 0 oznacza- 
niu pojazdów mechanicznych. prowadzonych przez uczllcych si
 kierowania tymi pojazdami 567 
" 321. Ohwieszczenie Wojllwody 16dzkiego z dnia 19 paidziernika 1932 r. Nr. SA. II. 5/3/31 0 sprostowaniu 
bl
du drukarskiego powstalego przy ogloszeniu t6dzkiego Dziennika Wojewódzkiego Nr 7. str. 240 
z 1/1 V. 1932 r. 568 
" 322. Obwieszczenie Urz
du Wojewódzkiego lódzkiego z dnia 22. X. 1932 r. Nr. IX. O. II-12/47-t - 0 nada- 
niu tytulu oraz prawa wykonywania zawodu mierniczego przysi
glego 568 
" 323. Obwieszczenie Starosty Powiatowego 16dzkiego z dnia 14 paidziemika 1932 r. L. BG. 11/1 - 0 licytacli 
skonHskowanej broni ......... ....... 568 
" 324. Pismo ok6lne Urz
du Wojew6dzkiego 16dzkiego z dnia 2. X. 1932 r. Nr. IX. DS: 4-2133 - w sprawie in- 
wigilowania pojazd6w mechanicznych . 568 
" 325. Komunikat Urz
du Wojewódzkie
o lódzkiego z dnia 26. X. 1932 r. SF If. 12132132 - 0 przedrukowaniu 
w t6dzkim Dzienniku W ojew6dzkim tektstu rozporzlldzcn Prezydenta Rzeczypospolitej dotyczllcych utwo- 
rZenia urz
d6w rozjemczych do spraw kredytowych malej wlasnosci rolnej - zgodnie z reskryptem 
Ministra Spraw Wewn
trznych z 19. X. 1932 r. Nr. SG. 71/9/4 . . 569 
" 326. Wykaz os6b wyludzajllcych wsparcia 572 
" 327. Wykaz poborowych powiatu brzezinskiego. roczn. 1910. uchylajllcych si
 od poboru wojskowego 573 
.. 328. Wykaz poborowych powiatu l
czyckiego. roczn. 1910. uchylajllcych si
 od poboru wojskowego 575 
" 329. Wykaz poborowych powiatu sieradzkiego. roczn. 1909. uchylajllcych si
 od poboru wojskowego 577 
" 330. Wykaz poborowych Starostwa Grodzkiego lódzkiego. roczn.1909. uchylajllcych si
 od poboru wojskowego 581 
331. Ogloszenie Magistratu m. todzi z dnia 17. X. 1932 r. L. 64/32 1. D. - 0 wyznaczeniu cen maksymalnych 
na mi
so ciel
ce . 606 
" 332. Obwieszczenie Powiatowego Urz
du Ziemskiego w Kole z dnia 15 paidziernika 1932 r. Nr. 9/8/Kl. - 
o wzdrozeniu post
powania scaleniowego wsi Boreczna Wielka i Tczyniec pow. kolskiego 606 
" 333. I. Obwieszczenie Wydzialu Hipotecznego Sildu Okr
gowego w Piotrkowie z dnia 24. X. 1932 r. Nr. 1553 - 
o post
powaniu spadkowem. 606 
" 334. I Obwieszczenie Wydzialu Hipotecznego Sl:\du Okr
gowego w Piotrkowie z dnia 24. X. 1932 r. Nr. 1553 - 
o pnst
powaniu spadkowem . 607 
" 335. II Obwieszczenie Wydzialu Hipotecznego Sildu Okr
gowego w Piotrkowie z dnia 12.VII.1932 r. Nr. 966- 
o post
powaniu spadkowem . 607 
" 336. II Obwieszczenie Wydzialu Hipotecznego Sildu Okr
gowe
o w Piotrkowie z dnia 21.VII.1932 r. Nr. 1119- 
o post
powaniu spadkowem 608 
" 337. Ohwieszczenie Wydzialu Hipotecznego przy SlIdzie Grodzkim w Piotrkowie z dnia 27.X.1932 r. Nr. 437- 
o wywolaniu do pierwiastkowej regulacji hipoteki dla osad scalonej wsi Ruszczyn. gm. Kamiensk. pow. 
Piotrkowskiego 608 
" 338. Ruch sluzhowy 609 


DZIAL NIEURZF,;DOWY: 


612
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0002.djvu

			Nr. 21 


,0 
., 
,; 


566 


Lódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. 318, 319 


DZIAl URZ
DOWY. 


318. 
ROZPORZ1\DZENIE 
WOJE'VODY LóDZKIEGO 
z dnia 24 paZdziernika 1932 r. 
o zwalczaniu raka zÏemniaczanego w powie- 
cie wieluúskim. 
Na podstawie art. 108 p. 1 lit. b rozporZq- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
19 stycznia 1928 r. 0 organizacji i zakresie 
dzialania wladz administracji ogólnej (Dz. 
U. R. P. Nr. 11, poz. 86), art. 19 rozporzqdze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 
listopada 1927 r. 0 zwalczaniu chorób roslin 
(Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 922), oraz 
 9 roz- 
porzqdzenia Ministra Rolnictwa i Reform 
Rolnych z dnia 3 sierpnia 1932 r. 0 zwalcza- 
nin raka ziemniaczanego (Dz. U. R. P. Nr. 71, 
poz. 644) zarzqdzam co nastt(puje:  1. 


Zgoclnie ze wskazaniami Stacji Ochrony 
Roslin Tow. Og'rodn. Warszawskiego w War- 
szawie z dnia 11-go pazdziernika 1932 roku 
Nr..754/u/32 ustanawia sit( obszar ochronny 
d!a ogniska ra
a ziemniac
anego w Skrzyn- 
me w nastt(pulqcych gramcach: od pólnocy 
- droga od wsi W oli Rudlickiej do wsi Kuz- 
nica (nalezq do obszaru ochronnego), od wsi 
K.uinica na.poludnio-wschód wschodni q gra- 
IllCq lasów maj. Wielgie (maj. Wielgie nie 
nalezy do obszaru ochronnego), do wsi Ko- 
piec (nalezy do obszaru ochronnego) i od wsi 
Kopiec na poludniowo-wschód od granicy 
gruntów wsi Czernice (nie nalezy do obszaru 
ochronllego), dalej na poludnie wschodni q 
granicq lasów do granicy gruntów wsi Józe- 
fina (nie n.alezy do obszaru ochronnego), stqd 
na P?ludmowo-zachód do wsi Maslowice (nie 
nalezy do obszaru ochronnego), dalej na pól- 
nocno-zachód zachodni q granicq gruntów wsi 
Stawek, Gromadzice (nalezq do obszaru 
ochronnego) do wsi Emanuelin (nie nalezy do 
obszar.u ochronneg?), dalej na pólnoc SZOSq 
do WSI W ola Rudhcka (nalezy do obszaru 
ochronnego).  2. 
. Z obszaru ochr<;mnego, okreslonego w 
 1, 
me wolno wynosIé (wywozié) ziemniaków 
wszelkich odpadków ziemniaków, a takz
 
chwastów, ziemi i nawozów naturalnych.  3. 


Winni naruszenia przepisów niniejszego 
rozporzqdzenia bt(d q karani w drodze admi- 
nistracyjnej - 0 ile czyn nie stanowi prze- 
stt(pstwa zagrozoneg'o cit(zszq karq - aresz- 
tem do 6-ciu tygodni i grzywnq od 10 do 


3.000 zlotych, lub jednq z tych kar na pod- 
stawie art. 13 Rozporzqdzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 922).  4. 


. Rozporzqdzenie niniejsze wchodzi w i;y- 
cie z dniem ogloszenia w Lódzkim Dziellniku 
W o,jewódz"kim. 
Wojewoda 
(-) WI. J a s z c z 0 I t. 


319. 
. ROZPORZ1\DZENIE 
WOJEWODY LóDZKIEGO 
z dnia 24 pazdziernika 1932 r. 
o zwalczuniu I'aka zÏemniaczanego w powie- 
cie koniúskim. 
Na podstawie art. 108 p. 1 lit. b rozporZq- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
19 stycznia 192
 r. 0 organizacji i zakresie 
dzialania wi adz administracji ogólnej (Dz. 
U: R. P. Nr. 11, poz. 86), art. 19 rozporzqdze- 
IlIa Prezyclenta Rzeczypospolitej z dnia 19 
listopada 1927 r. 0 zwalczaniu chorób roslin 
(Dz. U. It P. Nr. 108, poz. 922), oraz 
 9 roz- 
porzqdzenia Ministra Rolnictwa i Reform 
Rolnych z dnia 3 sierpnia 1932 r. 0 zwalcza- 
uiu raka ziemniaczanego (Dz. U. R. P. Nr. c1, 
poz. 644) zarzqdzam co nastt(puje:  1. 
Zgodnie ze wskazaniami Stacji Ochrony 
Roslin Tow. Ogrodn. Warszawskiego w War- 
szawie z dnia 11-go pazdziernika 1932 roku 
Nr. ?54/u/32 ustanawia sit( obszar ochronny 
dla ogniska raka ziemniaczanego w Goslawi- 
cach w nastt(pujqcych granieach: od PÓlllO- 
cy - granica pólnocna gruntów wsi i majqt- 
ku Mikorzyn (nalezq na obszaru ochronne- 
go), granica pólnocna gruntów wsi Mala Dq- 
browa, Slawt(cin (nalezq do obszaru ochron- 
nego); od zachodu - zachodni q granicq gm. 
Sla'\y"os.zewek i gm. Goslawice, od Slawt(cina 
?O ,JezlOra; od. poludnia - pólnocny brzeg 
JeZlOra GoslawIckiego, poludniowa granica 
gruntów maj. Pqtnów, który nalezy do ob- 1 , 
szaru ochronnego, pólnocny brzeg jeziora 
P.qtnow
kiego i dalej na wschód brzegiem je- 
zlora. LIchen do miejscowosci Niedzwiady I 
(nalezy do obszaru ochronnego) i dalej na 
ws
h?d .brz,eg
em jeziora Lichen do miejsco- I 
WOSCI NIedzwIady (nalezy do obszaru ochron- 
nego) i dalej na zachód granicq gruntów wsi 
Pólwiosek (nie nalezy do obszaru ochronne- 
go) i stqd na zachód przez jez. W qsowskie 
do zetknit(cia sit( z pólnocnq granicq obszaru 
ochronnego, wskazanq na poczqtku (Miko- 
rzyn, Mala Dqbrowa, Slawt(cin).
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0003.djvu

			Nr.21 


Lódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. 319, 320 


567  2. 
Z obszaru oehronnego, okreslonego w 
 1, 
nie walno wynosié (wywozié) ziemniaków, 
wszelkieh odpadków ziemniaków, a takze 
chwastów, ziemi i nawozów naturalnyeh.  3. 


Winni llaruszenia przepisów nlIlIeJszego 
rozporzqdzenia bttdq karani w drodze admi- 
nistraeyjnej - 0 ile czyn nie stanowi prze- 
stt(pstwa zagrozonego cit(zszq karq - aresz- 
tem do 6-eiu tygodni i grzywnq od 10 do 
3.000 zlotyeh, luh jednq z tyeh kar na pod- 
stawie art. 13 Rozporzqdzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 19 lis top ad a 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 922). 

 4. 


Rozporzqdzenie nlllIeJsze wehodzi w zy- 
cie z dlliem ogtoszenia w Lódzkim Dzienniku 
Woj ew ód zkim. 
W ojewoda 
(-) WI. J a s z e z 0 I t. 


320. 
ROZPORZ1\DZENIE 
WOJEWODY LóDZKIEGO 
z dnia 14 paidziernika 1932 roku 
Nr. IX. DS-4-2215j32 
o oznaczaniu pojazdów mechanicznych, pro- 
wadzonych przez uczllcych si
 kierowania 
temi pojazdami. 
Na podstawie art. 3 i 5 Ustawy z dnia 
7. X. 1921 r. 0 przepisaeh porzqdkowych na 
drogaeh publieznyeh (Dz. U. R. P. Nr. 89, 
poz. 656) oraz w zwiqzku z 
 54 rozporz.. Min. 
Rob. Pub!. i Min. Spraw Wewn. w porozu- 
mieniu z Min. Spraw W ojsk. z dnia 27. I. 
1928 r. 0 ruehu pojazdów meehanieznyeh na 
drogaeh publieznyeh (Dz. U. R. P. Nr. 41, 
poz. 396) zarzqdzam eo nastt(puje:  1. 


Celem uregulowania ruehu na drogaeh 
publieznyeh i ze wzglt(du na porzqdek i bez- 
pieezenstwo publiezne wprowadzam obowi q - 
zek oznaezania wszystkieh pojazdów mecha- 
nieznyeh prowadzollyeh przez uezqcyeh sit( 
,jazdy.  2. 
Osoby nieposiadajqce pozwolen na pro- 
wadzenie pojazdów mechanicznych, przewi- 
dzianyeh w 
 57 powolanego na wstt(pie roz- 
porzqdzenia z dnia 27. 1. 1928 r. mogq prowa- 
dzié pojazdy oznaczone w sposób podany 
w 

 3, 4 i 5 pod nadzorem osoby drugiej, 


posiadajqcej pozwolenie na prowadzenie po- 
jazdów odpowiedniej kategorji.  3. 
.Tako oznakt( dla wszelkiego rodzaju samo- 
ehodów, autobusów i cyklonetek nalezy sto- 
sowaé okrqglq tarezt( 0 srednicy 30 cm. z wy- 
pisanemi, na eiemnoblt(kitnem tIe bialemi 
literami, slowami "Nauka jazdy" w dwóeh 
rzt(daeh w linjaeh prostyeh. Litery winny 
byé drukowane, nie fantazyjne, 0 szerokosci 
35 mm., wysokosei 50 mm i 0 grubosei kreski 
8,5 mm. Odleglosé mit(dzy obu rzt(dami 40 
mm. Tareze te majq byé umieszezane z przo- 
clu i z tylu pojazdu w. ten sposób, aby nie 
zaslallialy znaków rejestracyjnych. Z tylu 
samoehodów, stale uzywanych do nauki 
umieszezenie tarezy tylnej z napisem "Nau- 
ka .jazdy" moze byé zastqpione przez odpo- 
wiednie namalowanie. Tarcz tyeh nalezy 
uzywaé .llawet na tyeh pojazdach, na których 
zna.jdujq sit( napisy reklamowe kursów kie- 
rowców samoehodowych ezy motocyklowych.  4. 
Motoeykle bez wózków doezepnych win- 
ny posiadaé tylko jednq tablict( 0 srednicy 
15 em., koloru równiez eiemnoblt(kitnego, 
z literami odpowiednio mniejszemi i 0 mniej- 
sze,j grubosei kreski (szerokosé liter 15 mm., 
wysokosé 25 mm., grubosé linji 4 mm. i od- 
stt(P mit(dzy obu rzt(dami liter 20 mm.). Tar- 
eza ta ma byé umieszezona z przodu moto- 
cykla w jego podluinej osi.  5. 


Motoeykle z wózkami doezepn
mi winny 
posiadaé tylnq tabliet( normalnq i przedni q 
.iak dla motoeykli bez wózków.  6. 


Winni naruszenia przepisów nlIlIeJszego 
rozporzqdzenia ulegnq w drodze ad.ministra- 
cyjnej na podstawie rozdz. 4 Ustawy z dnia 
7. X. 1921 r. 0 przepisach porzqdkowych na 
drogaeh publieznyeh (Dz. U. R. P. Nr. 89, 
poz. 656), w brzmieniu ustalonem rozporZq- 
dzeniem Prezydenta Rzeezypospolitej z dnia 
14. II. 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 151) 
k
rze grzywny do 1000 zl., lub aresztu ?o 
6-eiu tygodni, albo obu tym karom lqczme.  7. 


Rozporzqdzenie niniejsze wchodzi w zy- 
eie w 14 dni po ogloszeniu w Lódzkiro, Dzien- 
niku W ojewódzkim. 
W ojewoda 
(-) WI. J a s z c z 0 I t.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0004.djvu

			568 


Lódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. 321, 322, 323, 324 


Nr. 21 


321. 
OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LóDZKIEGO 
z dn. 19 paidziernikal1932 r. Nr. SA. II. 5/3/31 
o sprostowaniu bl
du drukarskiego powsta- 
lego przy ogloszeniu Lódzkiego Dziennika 
Wojewódzkiego Nr. " str. 240 z 1. IV. 1932 r. 
Na podstawie 
 5 Rozp. Rady Ministrów 
z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników 
wo,jewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. h48) 
prostujt( blqd powstaly przy ogloszeniu w 
I.ódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. "! na 
str. 240 z 1. IV. 1932 r. Statutu Zwiqzku Mit(- 
dzykomunalnego dla utrzymania i eksploata- 
c,ji kolei wqskotorowej Kalisz-Turek- 
Opatówek w ten sposób, ze w 
 4 tega statutu 
ustt(p: 
Czlonkowi "powiatowy zwiqzek 
komunalny Kaliski" policza sit( 
na jego udzial kwott( . . . . 260.000 zl. 
,.powiatowy zwiqzek komunalny 
Turecki" i "miasto Kalisz" . . 


130.000 " 
650.000 zl. 
zgodnie z bilans em na dzieIÍ 1. IV. 1930 roku. 
otrzmuje brzmienie: 
Czlonkowi "powiatowy zwiqzek 
komunalny Kaliski" policza sit:( 
na jego udzial kwott( . . . . 260.000 zl. 
"powiatowy zwiqzek komunalny 
Turecki" ... 
i "miasto Kalisz" 


260.000 " 
. . . . . 130.000 " 
650.000 zl. 
zgodnie z hilansem na dzieIÍ 1. IV. 1930 roku. 
Za Wojewodt( 
(-) A. Pot 0 c k i 
Wicewo,jewoda. 


322. 
OBWIESZCZENIE 
URZEDU WOJEWóDZKIEGO LóDZKIEGO 
z dnia 22. X. 1932. r. Nr. IX. O. II-12/47-1 
o nadaniu tytulu oraz prawa wykonywania 
zawodu mierniczego przysi
glego. 
Na zasadzie art. 8 ustawy 0 mierniczych 
przysit(glych z dnia 15 lipca 1925 r. Dz. U. 
Rz. P. Nr. 46/928, paz. 454 nadal Pan Woje- 
woda dekretem z dnia 11. X. 1932 r. tytul i 
praw	
			

/NDIGCZAS003502_1932_021_0005.djvu

			Nr.21 


.tódzki Dziennik Wojewódzki. Poz.
324,:325 


569 


ny PM.-54752, wlasciciel Bielawski Bolesiaw, 
ostatnio zamieszkaly w Gdyni. 
6) motocykl marki "Ariel", nr. silnika 
4715, nr. rejestr. L W.-8995, wlasciciel Fryje- 
.jewicz Kazimierz, ostatnio zamieszkaly we 
Lwowie. 
Pojazdy mechaniczne, których wlascicieli 
nie zdolano ustalié: 
7) samochód cit(zarowy marki "Peugeot", 
llr. silnika 8268, nr. re,jestr. LD.-844. 
8) samochód cit(zarowy marki "Fiat", nr. 
silnika 6060, nr. re,jestr. LD.-271. 
9) samochód osobowy marki "Renault", Hr. 
silnika 3481, nr. re,jestr. LD.-342. 
10) motocykl marki "B. S. A.". nr. silnika 
7834, nr. rejestr. tD.-1005. 
11) samochód pólcit(zarowy marki .,Ford", 
nr. silnika 9807256. nr. rejestr. LD.-81157. 
Za W ojewodt( 
(-) Jnz. Fr. S z c z y g i e I 
Dyrektor Robót Publicznych. 


325. 
KOMUNIKA T 
URZEDU WOJEWóDZKIEGO LóDZKIEGO 
z dnia 26. X. 1932 r. SF. II. 12/32/32 
o przedrukowaniu w Lódzkim Dzienniku 
W o.Îewódzkim tekstu rozporzlldzeñ Prezy- 
denta Rzeczypospolitej dotyczllcych utworze- 
nia urz
dów rozjemczych do spraw kredy- 
towych malej wlasnosci rolnej - zgodnie 
z reskryptem Ministra Spraw W ewn
trznych 
z 19. X. 1932 r. Nr. S. G. '(1/9/4. 
Odpis. 


ROZPORZADZENIE 
PREZYDENT A RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 23 sierpnia 1932 r. 
o utworzeniu nrz
dów rozjemczych do svraw 
kredytowych malej wlasnosci rolneJ. 
(Dz. Ustaw R. P. Nr. 72, poz. 653). 
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i 
art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. 
o upúwaZnieniu Prezydenta Rzeczypospoli- 
te,j do wydawania rozporzqdzen z mOCq usta- 
wy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postana- 
wiam co nastt(puje: 
Art. 1. Do okreslenia stosownie do zdol- 
nosci platniczych i mozliwsoci gospodarczych 
dluznika: 
a) terminów i warunków splaty dlugu 

ieni
znego osoby, której glównym zawodem 
Jest gospodarka rolna na obszarze nieprze- 
noszqcym 50 ha, 
b) granic korzysci majqtkowych, które od 
takiego dlugu pobierane byé mogq pod po- 
staci q procentu lub innych swiadczen, 
- powolu,je sit( urzt(dy rozjemcze do spraw 
kredytowych malej wlasnosci rolnej. 
Art. 2. (1) Urzt(dy rozjemcze do spraw 
kredytowych malej wlasnosci rolnej tworzy 


t. 


sitt przy powiatowych zwiqzkach komunal- 
nych w miejscowosciach, w których wy- 
dzialy powiatowe majq SWq siedzibt(. 
(2) Zakres dzialania urzt(du rozjemczego 
rozciqga sit( na caly okrqg powiatowego 
zwiqzku komunalnego. Wlasciwym jest ten 
urzqd rozjemczy, w którego okrt(gu polozony 
,jest dany obszar rolny (art. 1 p. a), lub wit(k- 
sza ,jego czt(sé. 
(3) Koszty polqczone z utworzeniem i 
utrzYplaniem urzt(du rozjemczego ponosi po- 
wiatowy zwiqzek komunalny. 
Art. 3. (1) Przewodniczqcego uut(du roz- 
jemczego, jego zastt(pct(, oraz reszttt czlon- 
ków mianuje i odwoluje prezes sqdu okrt(go- 
wego, z posród kandydatów, majqcych, 0 ile 
moznosci, wyksztalcenie prawnicze, przed- 
stawionych mu przez wydzial powiatowy, 
który przed postawieniem wniosku wyslu- 
chuje opinji instytucyj i organizacyj okre- 
slonych wart. 7. Polowa czlonków urzt(du 
rozjemczego musi byé powolana z posród 
osób, mieszkajqcych w (\krt(gu powiatowego 
zwiqzku komunalnego, których glównym za- 
wodem jest gospodarka roIna, druga polo- 
wa - z posród innych osób, zamieszkalych 
w tymze okrt(gu, a zwlaszcza z kól przemy- 
slowo-handlowych i wolnych zawodów. 
(2) Od powolania na czlonka urzt(du roz. 
.jemczego uchylaé mogq sit( jedynie kobiety, 
duchowni, wojskowi, urzt(dnicy publiczni, 
osoby chorowite lub starsze ponad 60 lat. 
drobni przemyslowcy i osoby, zyjqce z pla- 
cy dziennej lub tygodniowej. 0 zasadnosci 
uchylenia sit( rozstrzyga ostatecznie prezes 
sqdu okrt(gowego. 
(3) Uchylajqcy sit( od przyjt(cia godnosci 
czlonka urzt(du bez dostatecznych powodów, 
wymienionych w ustt(pie 2, podlega karze 
grzywny do wysokosci 100 zlotych. Orze- 
czenie kary nalezy do sqdu grodzkiego i jest 
ostateczne. 
(4) Nalozone grzywny bt(d q sciqgane w 
trybie administracyjnym i wplywajq do ka- 
sy powiatowego zwiqzku komunalnego. 
Art. 4. (1) Czlonkowie urzt(du rozjem- 
czego majq prawo do zwrotu wydatków, 
a ,jesli zyjq z placy dziennej lub tygodnio- 
we,j - do wynagrodzenia, którego wysokosé 
ustala organ stanowiqcy powiatowego zwiqz- 
ku komunalnego. 
(2) Czlonkowie urzt(du roz,jemczego skla- 
da.jq na rt(ce prezesa sqdu okrt(gowel!;O lub 
st(dziego przez niego wyznaczonego przyrze- 
czenie, ze bt(d q gorliwie i bezstronnie pèlnili 
sw
,j urzqd i dochowaj
 tajemnicy urzt(do- 
weJ. . 
(3) Czlonkowie urzt(du rozjemczego, któ- 
rzy bez nalezytego usprawiedliwienia sit( na 
posiedzenia urzt(du nie przybywajq, opóinia- 
,jq sit(, lub winny sposób od spelnienia sw: o - 
ich urzt(dowych obowiqzków sit( uchylaJq, 
podlegajq za kazdym razem karze grzywny 
do 30 zlotych. Nadto czlonków urzt(du, któ-
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0006.djvu

			570 


Lódzk i Dziennik W oje 
ódzki. Paz. 325 


rzy dopuscili sit( raZqcego naruszenia obo- 
wiqzków . urzt(dowych, prezes sqdu okrçgo- 
wego winien usunqé z urzt(du. 
(4) Orzeczenie kary grzywny, w ustt(pie 
poprzednim wymienionej, nalezy do sqdu 
grodzkiego i jest ostateczne. Przepis art. 3 
ust. 4 ma zastosowanie. 
Art. 5. (1) Urzqd rozjemczy dziala na 
wniosek jednej strony lub obu stron, w tym 
ostatnim przypadku, jeSli obie strony oswiad- 
cza.!q, ze poddajq sit( orzecznictwu urzt(du 
roz.Jemczego. 
(2) We wniosku nalezy szczególowo 
przedstawié stosunki ma,jqtkowe dluznika i 
odpowiednio je udowodnié. 
(3) U rzqd rozjemczy ma prawo zabezpie- 
czyé wniosek: 1) decyzjq, uprawniajqcq do 
wniesienia ostrzezenia (adnotacji) do wyka- 
zu hipotecznego w przypadku, gdy wierzy- 
telnosé ,test wpisana do hipoteki oraz 2) de- 
cyzjq, uprawniajqcq .do zqdania wstrzyma- 
nia przeprowadzenia wyznaczone.t juz sprze- 
dazy przymusowej majqtku dluznika- 
o ile zlozone dowody dostatecznie uzasad- 
nia,jq okoIicznosci, przytoczone we wniosku. 
Art. 6. (1) Po zlozeniu wniosku urzqd 
wezwie strony na rozprawt( z zagrozeniem, 
ie niestawienie sit( nie wstrzyma rozprawy 
oraz wydania orzeczenia. Rozprawt( nalezy 
przeprowadzié ile moznosci, w ciqgu dni 8 od 
zlozenia wniosku. 
(2) Wezwane strony obowiqzane Sq stawié 
si
 osobiscie albo przez pelnomocnika. Stro- 
ny i ich: pelnomocnicy winni zgodnie z praw- 
d q udzielaé wyjasnieú przez urzqd zqdanych. 
(3) U rzqd moze przedsit(braé wszelkie do- 
chodzenia do orzeczenia potrzebne. w szcze- 
gólnosci wzywaé i przestuchiwaé, bez przy
 
sit(gi lub pod przysit(g'q, osohy (swiadków i 
bieglych), które wyjasnieJÍ udzielié mogq, 
,jak równiez zarzqdzié osobiste stawienie sit( 
stron i przesluchaé ,je pod przysit(gq. 
(4) Urzqd naklada kary grzywny do wy- 
sokosci 30 zlotych od osoby, do udzielenia 
wy.jasnieíi wezwane, za nieusprawiedliwione 
ich niestawiennictwo lub za odmówienie zlo- 
zenia wyjasnieíi i dowodów. Na strony spór 
wiodqce równiez moze byé nalozona grzy- 
wna z tego pov'"odu. Tak q samq grzywnt( na- 
klada urzqd na osoby, zachowujqce siç nie- 
wlasciwie podczas rozprawy. 0<'1 orzeczenia 
llrzt(du rozjemczego, naklada,jacego grzywnç, 
sluzy w terminie 14 dni od dnia dort(czenia 
zazalenie do sqdu grodzkiego, którego orze- 
czenie jest ostateczne. Do grzywien nalozo- 
nych ma zastosowanie przepis art. 3 list. 4. 
(5) Wszystkie wtadze i urzt(dy powinny 
udzielaé urzt(dowi rozjemczemu pomocy 
prawnej. 
Art. 7. (1) U rzqd roz.jemczy moze zasit(- 
gnqé 0 stanie gospodarczym dluznika i wie- 
rzyciela opin,ji od izby rolnic:tej, orgalliza- 
cyj rolniczych lub innych odpowiednich or- 
ganizacyj, które okresli rozporzqdzenie Mi- 


Nr.21 


nistra SprawiedIiwosci w porozumlemu 
z wlasciwymi ministrami. 
(2) Dluznik jest obowiqzany osobie, wy- 
znaczone,j przez illstytucje te, okazaé ksit(gi, 
rachunki, korespondenc,jt( i wszystko, co 
stwierdza jego stan gospodarczy - pod ry- 
l70rem odrzucenia wniosku przez urzqd roz- 
,Temczy. 
Art. 8. (1) Urzqd rozstrzyga wit(kszosci q 
glosóww zespolach trzech czlonków, w któ- 
rych sHad wchodz q : przewodniczqcy lub je- 
go zastt(pca, jeden lawnik z kola osób, któ- 
rych glównym zawodem jest gospodarka 
l'olna i jeden lawnik z kola innych osób. 
(2) Do czlonków zespolu majq odpowied- 
nie zastosowanie przepisy 0 wylqczeniu st(- 
dziów. , 
(3) Przewodniczqcy zespolu ma prawa 
przewodniczqcego na posiedzeniach sqdo- 
wych. 
(4) Narady czlonków zespolu Sq tajne. 
(5) Protokóly, orzeczenia i postanowienia 
zespolu winny byé wyluszczone na pismie i 
opatrzone podpisami czlonków zespolu. 
Art. 9. (1) Rozprawy Sq ustne i jawne. 
Jawnosé nalezy wylqczyé na zgodny wniosek 
stron, a na wniosek choéby jednej strony 
wówczas, gdy majq byé rozpatrywane zda- 
rzenia z zycia rodzinnego oraz ta,jemnice za- 
wodowe. Publiczne o
;laszanie tresci rozpra- 
wy nie,jawne,j jest wzbronione. 
(2) U rzqd rozjemczy moze dopuscié i 
przeprowadzaé dowody nawet niepowolanc 
przez strony i nie jest zwiqzany zadnemi 
ustawowemi zasadami dowodowemi lecz ma 
?rze:t<:.aé weellng swego przekonania', polega- 
.Jélcego na s,,,-obodne,j ocenie wszelkich oko- 
licznosci. W szczególnosci Bl(jze, ,jezeli spi- 
sano dokument umowny, wziqé pod uwagt( 
ustne przyrzeczenia, dane przed, przy lub po 
sporzqdzeniu dokumentu, chociazbv nie bylv 
zgodne z dokumentem. . . 
Art. 10. Orzeczeniem swem urzad roz- 
,jemczy okreslié moze: ' 
1) termin Iuh terminy sotaty naleznosci 
,f uZ platnych. takze z rozlozeniem na' raty, 

a okres czasll, nieprzenoszqcy trzech låt, 
hczqc od daty orzeczenia, oraz 
2)' korzysci majqtkowe, które wierzyciel 
w przysztosci pobieraé moze jednak nie po. 
nize,j stopy procentowej. którq z BlOCy ni- 
nie.jszego przepisu okreslaé bçdzie w drodze 
rozporzqdzenia Minister Skarbu w porozu- 
mieniu z Ministrem Sprawiedliwosci. Az do 
wydania tego rozporzqdzenia urzqd rozjem- 
czy wladny bt(dzie obnizyé stopç procentowq 
do 9 % od sta rocznie. 
Art. 11. (1) 0 ile pobrane korzysci Bla- 
,jqtkowe przekraczajq granice okreslone w 

 1 rozporzqdzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
lite,j z dnia 29 czerwca 1924 r. 0 lichwié pie- 
nit(zne,j (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 574), bqdz 
w przepisach pózniejszych, urzqd rozjemczy 


" 


.":i,
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0007.djvu

			Nr. 21 


tódzki Dziennik W ojewõdzki. 325 


I' 


ustali kwoty, nienaleznie pobrane ponad do- 
puszczalnq stopt( procentowq i odpowiednio 
do tego przerachuje naleznosé wierzyciela. 
Jezeli skutkiem tego przerachowania cala 
naleznosé wierzyciela jest pokryta, urzqd 
roz,jemczy uzna jq za umorzonq, W przeciw- 
nym zas razie odpowiednio jq zmniejszy. Po- 
stanowienia art. 10 rozporzqdzenia niniejsze- 
go 0 okreSleniu terminów splaty i oprocento- 
wania bt(d q mialy odpowiednie zastosowanie 
do reszty naleznosci. 
(2) Urzt(dowi rozjemczemu uprawnienia 
z ustt(pu poprzedniego nie sluzq w stosunku 
do nalez.nosci zasqdzonych wyrokami prawo- 
ill ocneml. 
Art. 12. (1) Orzeczenie moze byé wyda- 
ne dopiero wówczas, gdy strony mialy moz- 
nosé wypowiedzenia sit( tak co do istoty spra- 
w1', ,jako tez co do wyniku przeprowadzo- 
nych w danej sprawie dochodzen. Orzecze- 
nia nalezy sporzqdzié najdalej W ciqgu 
trzech dni po ukonczeniu rozprawy - na 
pismie. 
(2) Orzeczenie urzt(du rozjemczego win- 
no zawieraé: a) mie,jsce i datt( wydania orze- 
czenia, b) imiona i nazwiska czlonków ze- 
spolu orzekajqcego, c) dokladne oznaczenie 
stron, ich ustawowych zastt(pców i pelnomoc- 
ników w sprawie (imiona i nazwiska stron 
i zawód, mie.jsce zamieszkania i stanowisko 
w sporze), d) wskazanie, na czyj wniosek 
wydano orzeczenie, a gdy orzeczenie wyda- 
no na wniosek obydwu stron, powolanie sit( 
na ieh oswiadczenie, ze podda,jq sit( orzecze- 
niu urzt(du, e) orzeczenie co do istot.y rzeczy 
i w sprawie kosztów, f) krótkie przedstawie- 
nie stanu rzeczy i uzasadnienie. 
(3) Orzeczenie winno byé dorfiezone na 
pismie obydwu stronom wedtug; przepisów 
ustaw Postfipowania sqdowego 0 dort(czeniu 
pozwu. 
Art. 13. (1) Orzeczenie, zapadle na wnio- 
sek obydwll stron. które oswiadczyly, ze pod- 
dajq sifi orzeczeniu luzfidu, jest .ostateczne 
i ulega zaskarzeniu tylko w pl'zypadkach na- 
stt(pu.j qcyeh: 1) w razie przekroczenia przez 
urzqd rozjemczy zakresu jego kompetenc,ji, 
2) ,jezeli orzeczenie urzfidu przekracza gra- 
nice zakreslone oswiadczeniem stron 0 pod- 
daniu sit( orzeczeniu urzt(du, 3) jezeli nie za- 
chowano przepisów 0 skladzie orzekajqcym, 
o glosowaniu i wylqczeniu czlonków orzeka- 
.jqcych, 4) ,jezeli orzeczenie jest niezrozumia- 
Ie albo tresci q SWq ubliza porzqdkowi pu- 
blicznemu lub dobrym obycza,jom, 5) jezeli 
zachodz q przyczyny, które stanowi q podsta- 
Wt( do skargi 0 wznowienie POs1:fipowania. 
Skargt( 0 uch1'lenie orzeezenia nalezy wniesé 
do sqdu grodzkiego w ciqgn miesiqca od do- 
rt(czenia orzeczenia. W razie opareia skargi 
na przyczynaeh, które stanowi q podstawt( do 
skargi 0 wznowienie postt(powania, termin 
liczy sit( wedlug przepisów 0 wznowieniu. 
Postt(powanie ze skargi 0 uchylenie orzecze- 


" 


571 


nia urzt(du roz,jemczego odbywa sit( wedlug 
przepisów postt(powania 0 pozwie. 
(2) Gdy strony nie zlozyly oswiadczenia 
wymienionego w ust. 1 sluzy im przeciwko 
orzeczeniu urzt(dll roz,jemczego w terminie 
dwóch tygodni od dnia dort(czenia odwolanie 
do sqdu grodzkiego, którego wyrok jest osta- 
teczny. Odwolanie wniesione w terminie 
wstrzymuje wykonanie orzeczenia. Sqdowi 
grodzkiemu sluzq w postt(powaniu odwolaw- 
czem uprawnienia urzt(du rozjemczego. 
Art. 14. Prawomoclle orzeczenie urzt(du 
roz,jemczego ma moc prawnq narówni z wy- 
rokiem sqdowym. Tak q samq moc prawnq 
ma ugoda, zawada przed llrzt(dem rozjem- 
czym, jezeli jq podpisaly strony i wszyscy 
czlonkowie zespolu orzekajqcego. 
Art. 15. (1) Strona interesowana ponosi 
koszty Postfipowania tudziez specjalne opla- 
ty na rzecz powiatowego zwiqzku komunal- 
nego od wniosku 0 rozpoznanie sprawy 
(art. 5) oraz od wydanych przez urzqd roz- 
,jemczy dokumentów. Wysokosé tych oplat 
okresli organ stanowiqcy powiatoweg'o 
zwiqzku komunalnego. Oplaty te nie mogq 
byé wyzsze od odpowiednich oplat sqdo- 
wych. Urzqd roz,jemczy maze osoby nieza- 
ñlozne zwalniaé od tych apIat. Statut poboru 
tych oplat podlega zatwierdzen:iu wladzy 
nadzorczej. 
(2) Przepisy ustaw 0 postt(powaniu cywil- 
nem, dotyczqce obowiqzku zwrotu stronie 
wyg'rywajqce.j sprawt( - kosztów postt(po- 
wania i oplat przez stront( przegrywajqcq, 
ma,jq równiez zastosowanie w postt(powaniu 
przed urzçdami roz,jemczemÍ. 
Art. 16. Rozporzqdzenie niniejsze nie ma 
zastosowania, gdy wierzycielem jest: 
1) Skarb Panstwa, 
2) zwiqzek samorzqdu terytorjalnego lub 
gospodarczego, 
3) przedsit(biorstwo lub instytucja pan- 
stwowa lub komunalna, 
4) instytllcja ubezpieczeíi. spoteeznyeh, 
5) zaklad ubezpieczeIÍ, 
6) instytucja kredytu dlugoterminowego, 
7) bank, 
8) komunalna kasa oszczt(dnosci lub Gali- 
cy.jska Kasa Oszczt(dnosci, 
9) gminna kasa pozyczkowo-oszczt(dno- 
sciowa, . 
10) . spóldzielna kredytowa, nalezqca do 
uznanego zwi q zkll rewizyjnego. 
Art. 17. Wykollanie rozporzqdzenia ni- 
nie,jszego porucza sit( Ministrowi Sprawiedli- 
wosci i Ministrowi Spraw Wewnfitrznych 
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Re- 
form Rolnych. 
Art. 18. Rozporzqdzenie ninie,jsze wcho- 
dzi wi zycie z dniem 1 wrzesnia 1932 r. i traci 
moc prawnq w terminie i na obszarach, które
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0008.djvu

			Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 325, 326 


572 


okresli Rada Ministrów w drodze rozporZq- 
dzenia, ustalajqc równoczesnie przep.isy 
przejsciowe. 
Prezydent Rzeczypospolitej: 
I. M 0 s c i c k i. 
Prezes Rady Ministrów: 
A. Pry s tor 


Minister: 


WI. Z a wad z k i 
Minister Spraw Wewnt(trznych: 
Bronislaw Pieracki 
Minister Spraw Zagranicznych: 
Aug-ust Zaleski 
Minister Spraw W o,jskowych: 
J. Pilsudski 
Minister Skarbu: 
Jan Pilsudski 
Minister Sprawiedliwosci: 
Czeslaw Michalowski 
Minister Wyznan Religijnych 
i Oswiecenia Publicznego: 
J. }t(drzejewicz 
Minister Przemyslu i Handlu: 
Zarzycki 
Minister Komunikac,ji: 
Kühn 
Minister Opieki Spolecznej: 
Hubicki 
Minister Poczt i Telegrafów: 
B 0 ern e r. 


o d pis. 


ROZPORZADZENIE 
MINISTRA SPRA WIEDLIWOsCI 


z dnia 24 sierpnia 1932 r. 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wew- 
n
trznych i Ministrem Rolnictwa i Reform 
Rolnych w'sprawie okreslenia instytucyj, po- 
wolanych do udzielania opinji przy stosowa- 
niu rozporzl1dzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z dnia 23 sierpnia 1932 r. 0 utworzeniu 
urz
dów rozjemczych dla spraw kredyto- 
wych malej wlasnosci rolnej. 
(Dziennik Ustaw R. P. Nr. 72, poz. 660). 
Na podstawie art. 7 rozporzqdzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 
1932 r. 0 utworzeniu urzt(dów rozjemczych 
do spraw kredytowych malej wlasnosci rol- 
ne,j (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 653) zarzqdza 
sit( co nastt(puje: 
9 1. Artykuly, powolane w niniejszem 
rozporzqdzeniu bez okreslenia, oznaczajq po- 
stanowienia rozporzqdzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 roku 
o utworzeniu urzt(dów rozjemczych; do spraw 
kr
dytowych malej wlasnosci rolne,j (Dz. U. 
R. P. Nr. 72, poz. 653). 
Paragrafy, powolane w niniejszem rozpo- 
rzqdzeniu bez okreslenia, oznaczajq przepisy 
niniejsiego rozporzqdzenia. 


Nr. 21 


9 2. Do wyrazenia opinij, ]Yrzewldzia- 
nych wart. 3 i 7 powola.nê Sq '" pierwszym 
rzt(dzie izby rolnicze, organizacje rolnicze 
lub inne odpowìednie organizacje - z listy, 
którq dla kazdego sqdu prezesi sqdów ape- 
lacyjnych! w porozumieniu z wlasciwymi wo- 
,jewodami ustalaé i uzupelniaé bt(d q po za- 
siqgnit(ciu zdania wojewódzkich komitetów 
dla spraw finansowo-rolnych. 
9 3. Za organizacje rolnicze uwazaé na- 
lezy w rozumieniu niniejszego rozporzqdze- 
nia przedewszystkiem wo,jewódzkie komitety 
dla spraw finansowo-rolnych. 
9 4. Wydanie opinji nalezy w jednej 
gminie lub okrt(gu poruczyé, 0 ile Illoznosci, 
te,j samej instytuc,ji. 
9 5. Rozporzqdzenie niniejsze wchodzi 
w zycie z dniem ogloszenia. 


Minister Sprawiedliwosci: 
Cze-slaw Michalowski 
Minister Spraw Wewnt(trznych: 
Bronislaw Pieracki 
Minister Rolnidwa i Reform Rolnych: 
Sew. L u d k i e wi c z. 


326. 
WYKAZ 


osób 
yludzajl1cych wsparcia. 
1. Uwarowa vel Leszczynska Mar,ja, za- 
mieszkala ostatnio na terenie gminy maj. Za- 
mienie, woj. Poleskie. 
2. Danilik Pawel, SYll Tat,jany, ur. w 1910 
roku, zamieszkaly w maj. Zamienie, woj. Po- 
leskie. 
3. Ozga Józef, ur. w roku 1905, syn Krzy- 
sztofa i Franciszki z gminy Nart Stary, pow. 
Nizanski. 
4. Haber Majer, religji Mojzeszowej, 
bezrobotny, ur. w St(dziszowie, pow. Ropczy- 
ce w roku 1916, wo,j. Krakowskie, 
. 5. Szincel Anna, ur. w Mesznie Szlachec- 
kie,j w pow. tarnowskim w dn. 24. 11. 1865 r., 
córka Macieja Ha,jduka i Wiktorji Piotrow- 
skie,j, woj. Krakowskie. 
6. Swider Joanna. córka Piotra i Magda- 
leny, UI'. w r. 1911 w Chodenicach i tam pI'zy- 
naelezna, woj. Krakowskie. 
7. Ryzowiczowa Aniela, lat 50, zamt(zna 
za Janem Ryzowiczem, zamieszkala w Woli 
Dt(howieckiej, pow. Jaslo, woj. Krakowskie. 
8. Ramian Antoni, syn Alldrzeja i Wik- 
torji, urodz. w Slonej dn. 2. 6. 1884 r., woj. 
Krakowskie. 
9. Jasica Joanna, lat 30, przynalezna do 
Lipnicy Wielkiej, pow. Nowy Targ. 
10. Tokarz Stanislaw,urodzony w r. 1903 
Prqdniku Czerwonym, religji rz.-kat., Syll 
Feliksa i S. p. Janiny, zonaty, z zawodu slu-
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0009.djvu

			". 
'
 


Ni'.21 


t.ódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. 326, 327 


573 


sarz, zamieszkaly w gminie Trzebinia, woj. 
Krakowskie. 
11. Flakowicz Wladyslaw, urodz. w gmi- 
nie Zakliczyn dnia 30. 3. 1913 r., syn Romana 
i Teresy, woj. Krakowskie. 
12. Malecki Mar,jan, urodz. 6. VIII. 1901:\ 
roku, syn Jana i Antoniny (z ui. Koscielnej 
18) wymeldowany z Pabjanic, pow. Laski, 
wo.j. t.ódzkie dnia 31. VII. 1931 r. W lliewia- 
domym kiel'lmku. 
13. Kompa Józef, rOCZll. 1909, syn Wa- 
wrzynca, który swego czasu zamieszkiwal 
we wsi Janów, gm. Nowosolna, pow. Lódzki. 
14. switek Antoni, syn MlC'hala i Kata- 
rzyny, urodz. 1911 r., mieszkaniec gminy 
Zemborzyce, pow. Lubelskiego, woj. Lubel- 
skiego. . 
15. Kesteln
an Faj,wel, syn Icka, urodz. 
w 1910 r., tmeszkamec gmmy Zemborzyce, 
pow. Lubelskiego, wo,j. Lubelskiego. 
16. Lewandowski Boleslaw, syn Antonle- 
go i Marjanny, urodzony 21. XI. 1910 r., ka- 
waler, zam. we wsi TeresÎll, gnL Piol'unów, 
pow. Konill. woj. Lódzkiê. 
17. Wróbel Leon, syn Marcina i Bronista- 
\vy, urodzony 2. VI. 1908 r., zonaty, zam. we 
wsi Cecylja, gm. Piorunów. pow. Konin, woj. 
tód zkie. 
18. Powidzis Michal syn Michala i Hele- 
ny. urodz. w r. 1913. zamieszkalv stale we 
wsi Uzublt(dzie. przynalezny do gin. Mejsza- 
golskiej, pow. Wilensko-Trockiego, woj. Wi- 
lenskie. 
19. OsipowiC'zÓ'\VllEL Aleksandra, miesz- 
kanka wsi Jedliny, gm. Solecznickiej, pow. 
Wilensko- Trockiego, wo.j. Wilenskie. 
20. PÎerozyúski Franciszek, syn Marcina 
i Rozalji, w wieku okolo 32 lat, zam. we wsi 
Borsuki, gnl. Dokszyckiej. pow. DzisnieÍl- 
skiego, woj. WileIÍskie. 
21. Rusakowicz Stanislaw, syn Baz ì Tlego 
i Franciszki, urodz. w 1905 r., przyna ezny 
do gm. Wolkotata, pow. Postawskiego, woj. 
Wilenskie. 
22. Ostrowski Marek, syn Józefa, urock 
,v\ r. 1902, mieszkaniec okolicy Polecniki, gm. 
Grauzynskiej, pow. OszmiaÍlskiego, woj. Wi- 
lenskie. 
23. Trynkiewicz Marjanna, córka An- 
drzeja i Franciszki, urodzona 28 maja 1899 
roku, stala mieszkanka wsi Wólka-Pytowska, 
gm. Goslawice, pow. RadomszczaÍlskiego, wo- 
.Ïewództwo Lódzkie. 
24. Grôchowski Konstanty, mieszkaniec 
wsi Kurhan, gm. Wijanieckiej, pow. Zdolbn- 
nów, syn Aleksandra i Zofji, urodz. w 1901 r., 
woj. W olynskie. 
25. Kruger Ewald-Frydrych, b. mieszka- 
niec gminy Brus, pow. i woj. Lódzkiego. 
26. Fill Moses, syn IÚaela i Gitli, urodz. 
rzekomo 21. IV. 1864 r. w Sanoku, wyznania 
mojzeszowego, wspólwlasciciel realnosci w 
Sanoku przy uI. Zagrody 4, ociemnialy z sy- 
nem J oskiem. 


27. Gqdek Jail, ur. w Przysietnicy, lat 42, 
powiat N. SqCZ, wO,j. Krakowskie. 
28. Kochtóffel Zygmunt Artur Józef 3-ga 
imion, syn Rudolfa i Karoliny z Piotrow- 
skich, urodz. dnia 13. III. 1909 r. w Tarnowie, 
'YO,j. Krakowskie. 
29. Klusak Wladyslaw, urodz. w 1908 r. 
w ZYWCl1, syn Juna i Anny, woj. Krakowskie. 
30. Kloczkowski Stanislaw, SYll Piotra i 
Wiktorji Pawelek, urodz. w Samocicach dnla 
5. VI. 1905 r., przynalezllY do gmillY Samoci- 
C'e, woj. Krakowskie. 
31. Zawierucha Józef, syn Jana i Anny, 
ur. w r. 1903 w Korzeniowie, pow. Ropczyce, 
woj. Krakowskie. 
32. Gibek Franciszek. uroclz. w r. 1879 
w Zagaciu, syn Marcilla' i Marji, woj. Kra- 
kowskie. 
33. Olszewski Juljan Franciszek 2-ch im., 
urodz. 1883 r. w Krakowi
, syn Józefa i Bro
 
nislawy, z zawodu technik budowlany. 
34. Macikowski Mateusz. lat 49 l'odem 
z :Þor
by :legoty, powiatu Chrzanowskiego i 
tam przynalezny. woj. Krakowskie. 
35. Woinica Jan, syn Karola i AnllY, ur. 
w 1909 r. w Krakowie. 
36. Tylka Rudolf, stolarz, urodz. w 1903 
roku, syn Jakóba i Marji z Janeczków, .Tego 
zona Karolina Tylka z Dymków, lat 24 liczq- 
ea, woj. Krakowskie. 
37. Tylka Aleksander, krawiec, lat 24 
liczqcy, syn Jakób
 i Marji z Janecz- 
ków, woj. KrakowskJ.e. 
,38. Widuch Wladyslaw, urodz. w r. 1919, 
nieslubny syn Marji Widuch, zam. w Krzy- 
zowe,j Nr. 219 i tam przynalezny, woj. Kra- 
kowskie. ' 
39. Firczyk Fl'anciszek, lat 45 liczqcy, zo- 
naty, bez stalego miejsca pobytu, ur. w Wa- 
gowicach. zamieszkaly ostatnio w Trzebinie, 
woj. Krakowskie. 
Urzqd Wojewódzki podaje do wiadomo- 
sci, ze osobom wyze,r wymienionym udziela- 
ne zapomogi ze srodków puhlicznych nie bt(- 
d q zwracane przez gminy obowlqzane do 
trwalej opieki. 


32'(. 
WYKAZ 
poborowych pow. brzeziúskiego rOCZll. 1910, 
uchylajqcych si
 od poooru wojskowego. 
1. Augustyniak Jan, syn Antoniego i Ma- 
rjanny, urodz. 7. V. 1910 r., Glowno. Zapi- 
sany do list poborowych za Nr. 708/11. 
2. Blazejewski Jan, syn Jana i Franciszki, 
urodz. 24. II. 1910 r., Nagawki, gm. Dmosin. 
Zapisany do list pobor. Nr. 470/1. 
3. Bialon Aleksander. syn Michala i Ag- 
nieszki. urodz. 18. XI. 1910 r., Glowno. 'Zapi- 
sany do list pobor. Nr. 716/11. 
4. Borkiewicz Wladylaw, syn Stefana i 
Kazimiery, urodz. 16. VIII. 1910 r., Tomaszów 
Maz. Zapisany do list pobor. Nr. 1293/111.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0010.djvu

			574 


Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 327 


Nr.21 


5. Cej Mieczyslaw, syn Marcina i Teofili, 
urodz. 11. III. j910 r., Ciosny. Zapisany do 
list pobor. Nr, 377/1. 
6. Czerwinski Wladyslaw, syn Jana i Ma- 
rjanny, urodz. 16. VII. 1910 r., Malecz, gm. 
Lazisko. Zapisany do list pobor. Nr. 807/IL 
7. Drobik Jan, syn Stanislawa i MalgÇ>rza- 
ty, urodz. 30. XL 1910 r., Brzeziny. Zapisany 
do list pobor. Nr. 226/1. 
8. Dymant Abram-Moszek, . syn Jakóba- 
Matysa i Szajnelli-Madli, ur. 2. VII. 1910 r., 
Brzeziny. Zapisany do list pob. Nr. 227/1. 
9. Fuks Abram, syn Icka i Hindli-Laji, 
urodz. 18. IX. 1910 r., Brzeziny. Zapisany do 
list pobor. N r. 240/1. 
10. Finkelberg Szlama, syn Joska i Cha- 
ny, urodz. 6. III. 1910 r., Brzeziny. Zapisany 
do list pobor. Nr. 241/1. 
11. Furchard Brtmon, syn Karola i Pauli- 
ny, urodz. 1'7. VII. 1910 r., Andrespol, gm. 
Galkówek. Zapisany do list pob
 Nr. 609/II. 
12. Friemel Erwin, syn Fryderyka i Ma- 
r,ji, urodz. 6. XL 1910 r., Andrespol, gm. Gal- 
kówek. Zapisany do list pobor. Nr. 610/II. 
13. Fajner Chaim Pinkus, syn J oela i Su- 
l'y, uroclz. 20. II. 1910 r., Tomaszów Mazow. 
Zapisany do list pobor. Nr. 1353/III. 
14. Gross Juljusz, syn Gotfierda i Luizy. 
nrodz. 9. IV. 1910 r., Brzeziny. Zapisany do 
list pobor. Nr. 250/1. 
15. Gerszt Izrael
Icek, syn Szyji i Sury- 
GitIi, urodz. 26. III. 1910 r., Brzeziny. Zapi- 
sany do list pobor. Nr. 251/1. 
16. Gust Edmund-Otto, syn Gotliba-Rein- 
holdy, urodz. 17. VIII. 1910 r., Borowa. Zapi- 
sany do list pobor. N r. 617/II. 
17. Gai Alfons, syn Jana i Anny, urodz. 
28. IX. 1910 r., Jordanów, gm. Galkówek. Za- 
pisany do list pobor. Nr. 618/11. 
18. Gajzler Józef. syn Tomasza i Marjan- 
ny, urodz. 13. II. 1910 r., Tomaszów. Zapisa- 
ny do list pobor. Nr. 1375jIII. 
19. Grochowski Józef, syn Jana i Marjan- 
ny, urodz. 17. III. 1910 r., Tomaszów. Zapi- 
sany do list pobor, Nr. 1377IIII. 
20. GwiazdziÍ1ski Eugenjusz-Marjan. syn 
Antoniego i Brollislawy, urodz. 4. IX. 1910 r., 
Tomaszów. Zapisany do list pob. N r. 1379/III. 
21. Hiller Josek, syn Szmula
Lajby i 
Dwojry-Itty, urodz. 23. II. 1910 r., Brzeziny. 
Zapisany do list pobor. Nr. 254/I. 
22. Henke Ludwik, syn Wilhelma i Joan- 
ny
 urodz. 2. IV. 1910 r., Maksymiljanów. Za- 
pisany do list pobor. Nr. 384/I. 
23. Jume Moszek-FiszeI, syn Icka i Tauby- 
Rywki, urodz. 30. IV. 1910 r., Brzeziny. Za- 
pisany do list pobor. Nr. 259/1. 
24. Jesionowski Zygmunt, syn Waclawa i 
Leokad,ji. urodz. 8. IV. 1910 r., Andrespol, gm. 
Galkówek. Zapisany do list pobor. N r. 625/1. 
2-5. Jakubowski Edward. syn Józefa i An- 
toniny, urodz. 7. X. 1910 r., Glowno. Zapisany 
do list pobor. N r. 728/II. 


26. Kaczmarek Jan, syn Tomasza i Ma- 
rjanny, urodz. 17. V. 1910 r., Kalinów, gm. 
Bratoszewice. Zapisany do list pob. Nr. 129/1. 
27. Knapczynski Leon, syn Adolfa i M.a- 
rii. urodzJ 6. VIII. 1910 r., Wvskoki, gm. Bra- 
toszewice. Zapisany do list pob. Nr. 130/1. 
28. Konopka Mieczyslaw, syn Stanislawa 
i Emilji, urodz. 25. X. 1910 r., Andrespol, gm. 
Galkówek. Zapisany do list pob. Nr. 637/11. 
29. Kaminski Tózef, syn Adama i Józefy, 
urodz. 12. X. 1910 r., Glowno. Zapisany do 
list pobor. N r. 738/II. 
30. Kwiatkowski Wladyslaw - Stanislaw, 
syn Jana i Zofji, ur. 15. XI. 1910 r., Cekanów. 
Zapisany do list pobor. Nr. 854/II. 
31. Kalita Roman, syn N. N. i Marjanny, 
urodz. 22. VIII. 1910 r., Koziolki, gm. Mroga- 
Dolna. Zapisany do list pob. Nr. 1052/III. 
32. Kempner Lajzer, syn Judy-Lajby i 
Enty-Gitli, urodz. 19. VII. 1910 r., Tomaszów. 
Zapisany do list pobor. Nr. 1480/III. 
33. Kurczynski Miroslaw-Eugenjusz, syn 
Cyryla i Zofji, urodz. 25. I. 1910 r., Toma- 
szów. Zapisany do list pobor. N r. 1483/III. 
34. Kowalski Edward, syn Jana i Anny, 
urodz. 6. III. 1910 r., Tomaszów. Zapisany'do 
list pobor. Nr. 1485/III. 
35. Kt(dziera Józef-Stanislaw, syn Bardo- 
mieja i Marjanny, urodz. 23. VII. 1910 r.. To- 
maszów. Zapisany do list pob. Nr. 1488/III. 
36. Kaczmarski Franciszek, syn Antonie- 
g'o i Bronislawy, urodz. 5. XII. 1910 r., Toma- 
szów. Zapisany do list pob. Nr. 1494/III. 
37. Kraus Herszel, syn Berka i Ajdli, m. 
10. lIT. 1910 r., Tomaszów. Zapisany do list 
pobor. Nr. 1496/I1I. 
38. Lichtensztajn Chaim-Cantyl, syn Faj- 
wela i Estery. urodz. 24. III. 1910 r., Brzeziny. 
Zapisany do list pobor. Nr. 286/1. . 
39. Lachman Azryl, syn Hersza-Borucha i 
Chaji-Sury, urodz. 26. IX. 1910 r., Brzeziny. 
Zapisany do list pobor. Nr. 288/1. 
40. Lajzerowicz Dawid, syn Icka i Jach- 
wety, uroclz. 25. IX. 1910 r., Brzeziny. Zapi- 
sany do list pobor. Nr. 293/1. 
41. Lasota Stefan- Juljan, syn Antolliego i 
Mar,janny, urodz. 12. II. 1910 r., Tomaszów. 
Zapisany do list pobor. Nr. 1508/IV. 
42. Lusiewicz Stefan, syn Józefa i Józefy, 
urodz. 5. I. 1910 r., Nadolna, gm. Dmosin. Za- 
pisany do list pobor. Nr. 493/1. 
43. Moryc Aron, syn Nachmana-Ajzyka i 
Brany, urodz. 30. I. 1910 r., Brzeziny. Zapi- 
sany do list pobor. Nr. 303/1. 
44. Milsztajn Dan-Uszer, syn Moszka- Jo- 
ela i Sarny, urodz. 21. XII. 1910 r., Glowno. 
Zapisany do list pobor. Nr. 741/11. 
45. Milsztajn Chaim, syn Moszka- Joela i 
Sarny, urodz. 21. XIl. 1910 r., Glowno. Zapi- 
sany do list pobor. Nr. 742/II. 
46. Mordkowicz Szmul, syn Jakóba-Pere- 
ca i Nachy, urodz. 28. VI. 1910 r., Tomaszów. 
Zapisany do list pobor. Nr. 1559/IV.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0011.djvu

			Nr.21 


Lódzki Dziennik Wojewódzki. Paz. 327, 328 


575 


47. Nitkowski Konstanty, syn Stanislawa 
i Malgorzaty, urodz. 7. IV. 1910 r., Jezów, gm. 
Popien. Zapisany do list pobor. Nr. 1196/Ill. 
48. Nowak Mieczyslaw, syn Piotra i Ma- 
rjanny, urodz. 14. VIII. 1910 r., Tomaszów. 
Zaipsany do list pobor. Nr. 1569/IV. 
49. Orszulak Romuald - Ryszard, syn 
Szczepana i Wiktorji, uroclz. 11. XI. 1910 r., 
Cesarka, gm. Bratoszewice. Zapisany do lii:it 
pobor. Nr. 150/1. 
50. Orlowski Edward, syn Stanislawa i 
Zof.ji, urodz. 24. VIII. 1910 r., Strzebnia. Za- 
pisany do list pobor. Nr. 1198/111. 
51. Ogluszka Kazimierz, syn Jana i Fe- 
liksy, urodz. 17. VIII. 1910 r., Tomaszów. Za- 
pisany do list pobor. Nr. 1578/1V. 
52. Pakula Pinkus, syn Judy i Homy, lll'. 
28. X. 1910 r., Brzeziny. Zapisany do list po- 
borowych Nr. 318/1. 
53. Powonska Wladyslaw-Zygmunt, syn 
Stanislawa i Marjanny, urodz. 15. XII. 1910 1'., 
Tomaszów. Zapisany do list pob. Nr. 1623/IY. 
54. Riemer Henryk, syn Henryka i Ju- 
ljanny, urodz. 28. VI. 1910 r., Anielin, gm. 
Dobra. Zapisany do list pobor. Nr. 85/1. 
55. Rzanek Stanislaw, syn Antoniego i 
Antoniny, urodz. 14. XI. 1910 r., Cekanów. 
Zapisany do list pobor. Nr. 889/TI. 
56. Rozenberg Majer, syn. Abrama- Jakó- 
ha i Minelli. uroch. 26. IV. 1910 r., Tomaszów. 
Zapisany do list pohor. Nr. 1644/IV. 
57. Rozenhlum Chil-Jankiel, syn Chuny- 
Szejwy i Chany, uroclz. 8. VIII. 1910 r., To- 
maszów. Zapisany do list pob. Nr. 1645/IV, 
58. Rozenberg' Haskiel, syn Szlamy-Jlldv 
i Minelli. urodz. 16. IT, 1910 r., Tomaszów. Za- 
pisany do list pobor. 1647/IV. 
59. Stanczyk Bernard. syn Szczepana i 
Marjanny, urodz. 20. V, 1910 r.. Niehrów. Za- 
pisany do list pobor. Nr. 896!II. 
60. Szajbovv.icz MacheL syn Wolfa i Mal- 
ki, urodz. 16. II, 1910 r., Brzeziny. Zapisany 
do list pobor. Nr. 344/1. 
61. Szuchman Abram, syn Jankiela i Mal- 
ki-Ruchli, urodz. 16. VIII. 1910 1'., Brzeziny. 
Zapisany do list pobor. Nr. 345/1. . 
62. Szubert Boleslaw. syn Antoniego i 
Marjanny, urodz. 11. II. 1910 r., Sierznia, 
gm. Niesulków. Zapisal1Y do list poborowych 
Nr, 1126/111. 
63. Tenenbaum Chaim-Uszer, syn Ickn i 
SlIry-tar i , urodz. 5. IX. 1910 r.. Brzezinv. Za- 
pisany do list pobor. 349/T. ' 
64. ,Volkowski Mana, syn Abrama i Matli, 
mock 28. VII. 1910 r.. Brzeziny. Zapisany 
do list pobor. Nr. 352/T. 
65. Walczak Boleslaw, syn Antonieg-o j 
Franciszki. urodz. 14. VII. 1910 r., Brzeziny. 
Zapisanv do list pobor. Nr. 360fT. 
66. Wudka Arje-Dawid. svn Icka i Surv. 
nrodz. 25. T. 1910 r., Brzeziny. Zapisany do 
list pobor. Nr. 361/1. ' 
67. Wald Jakób, syn N. N. i Fajgi. urodz. 
16. X. 1910 r., Brzeziny. Zapisanv do list 
pobor. N r. 362/1. ' 


68. Wajsberg Mojzesz, syn Judela i Hin- 
dy. urodz. 2. XI. 1910 r., Tomaszów. Zapisany 
do list pobor. Nr. l??O/IV. 
69. Zandberg Izrael, syn Dawida i Chaji, 
uroclz. 14. IV. t 910 r., Brzeziny. Zapisany do 
list pobor, 372/1. 
70. Zaluski Michal, syn Michala i Antoni- 
ny, urodz. 8. III. 1910 r., Tomaszów. Zapisany 
do list pobor. 1787/IV. 
71. Ziólkowicz Dawid, syn Moszka i 
Dwojry. ur. 24. IX. 1910 r., T.omaszów. Za- 
pisany do list pobor. 1 ?92/IV. 
W wypadku pozytywnych wyników po- 
szukiwaií naleZY siç porozumieé bezposred- 
nio z tel powiatowq wladz q administrac,ji 
ogólllej, w listach której figuruje odna- 
leziony. 


328. 
WYKAZ 
poborowych pow. Ittczyckiego rOCZR. 1910, 
uchylajqcych sitt od poboru wojskowego. 
1. Kopczyíi.ski Antoni, syn N. N. i Apolo- 
nji, urodz. 8. II. 1910 r., Krasnodt(by, gm. 
Chociszew. Zapisany do list
pobor. Nr. 15. 
2. Piechocki Leon, syn Wladyslawa i An- 
ny, urodz. 28. II. 1910 r., Duraj, gm. Choci- 
szew. Zapisany do list pobor. Nr. 20. 
3. Urbaíi.czyk Czeslaw Lech, syn Michala 
i Genowefy, urodz. 14. III. 1910 r., Krzemien, 
gIll. Chociszew. Zapisany do list pob. Nr. 31. 
4. Cichocki Mieczyslaw, syn Józefa i St.a- 
nislawy, urodz. 2. III. 1910 r., Psary, gm. Da- 
lików. Zapisany do list pobor. Nr. 45. 
5. Kra,jewski Franciszek, syn Leona i Ro- 
zalji, urodz. 10. IX. 1910 r., Dalików, gm. Da- 
lików. Zapisany do list pobor. Nr. 59. '. 
6. Matusiak Tadeusz. syn Jana i Ludwiki, 
urodz. 27. VII. 1910 r., Tobolice. gm. Dalików. 
Zapisany do list pohor. Nr. 72. 
7. Nowak Jan, syn N. N. i Domiceli, ur. 
12. VII. 1910 r., Tobolice, gm. Dalików. Za- 
pisany do list pobor. Nr. 76. 
8. Pietrzak Leon. syn Andrzeja i Malgo- 
rzaty, urodz. 15. VII. 1910 r., Wisniewa, pow. 
Slupca. Zapisany do list pobor. Nr. 83. 
9. Ratajski Antoni, syn Stanislaw-a i Jó- 
zefy, urodz. 6. VII. 1910 r., Witów, gm. Dali- 
ków. Zapisany do list pobor. Nr. 88. 
10. Domanski Aureli NikodeIll, syn Ste- 
fan a i tucji, urodz. 28. IX. 1910 r.. Wartko- 
wice, gIll. Gostków. Zapisany do list pobor. 
Nr. 115. ' 
11. Grzelak Józef, syn Anelrzeja i Broni- 
slawy, urodz. 10. III. 1910 r., Ner, gm. Gost- 
ków. ZapisallY do list pobor. Nr. 126. 
12. Kowalski Antoni. syn Michala i Ana- 
staz,ri, urodz. 16. V. 1910 r., Nowa Wid, gm. 
Gostków. Zapisany do list pobor. Nr. 150. 
13. Olczyk Jqzef, syn Wawrzynca i Ewy, 
urodz. 19. III. 1910 r., Ujazd, gm, Gostków. 
Zapisany do list pobor. Nr. 169.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0012.djvu

			576 


tódzki Dziennik W ojewódzki. Pt>z. 328 . 


14. Szulc Józef, syn Wawrzynca i Marjan- 
ny, urodz. 2. I. 1910 r., Ner, gm. Gostków. 
Zapisany do list pobor. Nr. 191. 
15. Marciniak Józef, syn N. N. i Wiktorji, 
urodz. 5. VIII. 1910 r., Gaé, gm. Grabów. Za- 
pis any do list pobor. Nr. 251. 
16. Mniewski Zelig, syn BenjaIllina i Faj- 
gi Malki, urodz. 7. IV. 1910 r., Grabów. Zn- 
pisany do list pobor. Nr. 252. 
17. Ulanowski Józef, syn N. N. i Józefy, 
uroclz. 14. VIIt 1910 r., Grnbów. ZapisallY 
do list pobor. Nr. 283. 
18. Chalupa Wladyslaw, syn Walentego i 
Teofili, uroc!z. 6. II. 1910 r., Tymienica, gm. 
Lesmierz. Zapisnny do list pobor. Nr. 307. 
19. Olczak .Jan, syn Stanislawa i Józefy, 
uroc!z. 25. X. 1910 r., Cedrowice. gm. Les- 
mierz. Zapisany do list pobor. Nr. 346. 
20. Wisniewski Stanislaw, syn Stanislawa 
i Marjanny, urodz. 29. III. 1910 r., Lesmierz. 
Zapisany do list pobor. Nr. 365. 
21. Altwasser Ewald, syn Hermana i Iely, 
urodz. 14. III. 1910 r., tt(czyca. Zapisany do 
list pobor. Nr. 378. 
22. Choranski Jakób Hersz. syn Bajnusa 
i Ruehli, urodz. 5. VI. 1910 r., tt(czyca. Za- 
pisany do list pabor. Nr. 424. 
23. Milczarek Kazimierz, syn N. N. i An- 
toniny, urodz. 23. XII. 1910 r., tt(czyca. Za- 
pisany do list pobor. Nr. 460. 
24. Muzyczuk Wasilij, syn Jana i Antoni- 
ny, urodz. 16. XII. 1910 r., tt(czyca. ZapisallY 
do list pobar. Nr. 463. 

5. Walczak Stanislaw, syn Józefa i An- 
tonmy, urodz. 27. II. 1910 r., tt(czyca. Zapi- 
sany do list pobor. Nr. 514. 
26. Kowalski Jan, syn Andrzeja i Fran- 
ciszki, urodz. 4. XU. 1910 r., Slawoszew, gm. 
Mazew. Zapisany do list pobor. Nr. 553. 
27. Pawlak Leon, syn Stanislawa i Zof,ji, 
urodz. 8. V. 1910 r., Daszyna, gm. Mazew. 
Zapisany do list pobor. Nr. 579. 
28. Arndt Pawel .Jan, syn Adolfa i Augu- 
sty, urodz. 26. VI. 1910 r., Ozorków. Zapisa- 
ny do list pobor. Nr. 614. 
29. Aginski Gierasim, syn Jaukiela i Ma- 
r,janny Bh.!.my, urodz. 29. IV. 1910 r., Ozor- 
ków. Zapisanydo list pobor. Nr. 615. 
30. Czarnowski Michal, syn Stanislawa i 
Józefy, urodz. 13, VIII. 1910 r., Ozorków. Za- 
pisany do list pobor. Nr. 633. 
31. Dt(binski Icek Hersz, syn Josefa Naf
 
tala i Szajny Mirli, urodz. 17. VIII. 1910 r., 
Ozorków. Zapisany do list pobor. Nr. 636. 
32. Eljasz Menasze Majer, syn Joska 
Arana i Estery, urodz. 14. XII. 1910 r., Ozor- 
ków. Zapisany do list pobor. Nr. '638. 
33. Gessel1c Gustaw, syn Gustawa i Em- 
my, urodz. 16. VII. 1910 r., Ozorków. Zapi- 
sany do list pobor. Nr, 652. 
34. Grynbaum Abram Izoel, syn Lajzem 
i Sury, urodz. 31. VII. 1910 r., Ozorków. Za- 
pisany do list pobor. Nr. 654. 


Nr. 21 


35. Chwialkowski Kazimierz, syn Pawla i 
Józefy, urodz. 12. V. 1910 r., Ozorków. Zapi- 
sany do list pobor. Nr. 663. 
36. Chorn Fajwel, syn Szymona Lajba i 
Ity, urodz. 21. V. 1910 r., Ozorków. Zapisany 
do list pobor. Nr. 664. 
37. Jakubowicz Juda, syn Jakóbn i Bajli, 
urodz. 17. V. 1910 r., Ozorków. Zap is any do 
list pobor. Nr. 672. 
38. Klauze Wladyslaw, syn Józefa i Fran- 
ciszki, uroclz. 8. VII. 1910 r., Ozorków. Zn- 
pis any do list pobor. Nr. 684. 
39. Rordela Jan, syn Tomasza i Marjan- 
ny, urodz. 27. IV. 1910 r., Ozorków. Zapisany 
do list pobor. Nr. 694. 
40. Kordela Stanislaw, syn Tomasza i Ma- 
r.janny, ur. 27. IV. 1910 r., Ozorków. Zapi- 
sany do list pobor. Nr. 695. 
41. Kominiarski Andrzej, syn Stanislaw a 
i Wiktorji, urodz. 7. IX. 1910 r., Ozorków. 
Zapisany do list pobor. Nr. 696. 
42. KibeI Jermie, syn Abrama Borucha i 
Chindy Malki, urodz. 19. XII. 1910 r., Ozor- 
ków. Zapisany do list pobor. Nr. 698. 
43. Libchaber Abram, syn Majera i Cha- 
ny. urodz. 3. III. 1910 r., Ozorków. Zapisan) 
do list pobor, Nr. 706. 
44. Röhrke Jan, syn Henryka i Olgi, ur. 
11. 1. 1910 r., Ozorków. Zapisany do list 
pobor. Nr. 744. 
45. UrbaÍlski Kazimierz, syn Andrzeja i 
Zof.ji, urodz. 4. III. 1910 r., Ozorków. Zapi- 
sany do list pobor. Nr. 764. 
46. Hofman Tadeusz, syn Franciszka i 
Frallciszki, urodz. 1. VII. 1910 r., Parzt(czew, 
gm. Piaskowice. Zapisany do list poboro- 
wych Nr. 796. 
47. Rogalski Ignacy, syn Franciszka i Jó
 
zefy, urodz. 10. II, 1910 r., Juljanki, gm. Pias- 
kowice. Zapisany do list pobor. Nr. 822. 
48. Stolarski Jan, syn Grzegorza i Fran- 
ciszki, urodz. 9. V. 1910 r., Piaskowice. Za- 
pis any do list pobor. Nr. 828. 
49. Balkowski Mordka Beer, syn Anzera 
i Nechy, urodz. 22. II. 1910 r" Piqtek. Zapi- 
sany do list pobor. Nr. 858. 
50. Gladysz Izydor, syn Wojciecha i Jó- 
zefy, urodz, 18. X. 1910 r., Goslub, gIll. Piqtek. 
Zapisany do list pobor. Nr. 878. ' 
51. Jarochowski Mordka, syn Moszka i 
Dwojry Rojzli, urodz. 22. VII. 1910 r., Piqtek. 
Zapisany do list pobor. Nr. 885. 
52. Jakubczyk Mieczyslaw, syn Francisz- 
ka i Stanislawy, urodz. 17. VIII. 1910 r., Go- 
sIub, gm. Piqtek. Zapisany do list poboro- 
wych N r. 886. 
53. Lisiecki Jan, syn Józefa i Marjanny, 
llrodz. 20. XII. 1910 r., Piqtek. Zapisany do 
list pobor. Nr. 909. 
54. Sulkowski Waclaw, SYIli Józefa i Anto- 
niny, -ur. 6. IV. 1910 r., Pt(clawice, gm. Pi q - 
tek. Zapisany do list pobor. Nr. 957. 
55. Zwolski Wladyslaw, syn Wladyslawa 
i Antoniny, urodz. 3. X. 1910 r., Piqtek. Za- 
pisany do list pobor. Nr. 976.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0013.djvu

			Nr. 21 


Lódzki Dzienn ik W o,jewódzki. Paz. 328, 329 


56. éwiklinski Stefan, syn Benedykta i 
.Józefy, urodz. 23. IX. 1910 r" Góra Baldrzych, 
gm. Podd((bice. Zapisany do list poborowych 
Nr. 988. 
57. Ciesionik .J ózef, syn Walentego i Ma- 
r,janny, urodz. 14. X. 1910 r., Góra Baldrzych, 
gm. Podd((bice. Zapisany do list poborowych 
Nr. 989. 
58. Guliúski Stanislaw, syn .J ózefa i Teo- 
dory, urodz. 14. V. 1910 r., Poddt(biee. Zapi- 
sany do list pobor. Nr. 994. 
59. Kaminski Adolf, syn Wojciecha i Ro- 
zalji, urodz. 14. I. 1910 r., Podd((bice. Zapi- 
sany do list pobor. Nr. 1007. 
60. Król Stanislaw, syn W ojciecha i Ewy, 
urodz. 21. III. 1910 r., Chropy, gm. Poddt(bice. 
Zapisany do list pobor. Nr. 1010. 
61. Kujawa .Jan, syn Andrzeja i Eleono- 
ry, urodz. 20. IV. 1910 r., Podd((bice. Zapis'l- 
ny do list pobor. Nr. 1011. 
62. Koscian .Jan, syn Mikolaja i Ewy, ur. 
29. V. 1910 r., Podd((bice. Zapisany do list 
pobor. Nr. 1012. 
63. Kretowicz Stefan, syn Leona i Ma- 
rjanny, urodz. 20. X. 1910 r., Podd((bice. Za- 
pisany do list pobor. Nr. 1016. 
64. Kwapinski Henryk, syn Teofila i Hele- 
ny, urodz. 25. XII. .1910 r., Góra Baldrzych, 
gm. Podd((bice. Zapisany do list poborowych 
Nr. 1020. 
65. Napieralski Walenty, syn Adama i Jó- 
zefy, urodz. 6. II. 1910 r., Poddt(bice. Zapisa- 
ny do list pobor. Nr. 1042. 
66. Pawlak Tadeusz, syn .Józefa i Józefy, 
urodz. 7. X. 1910 r., Poddt(bice. Zapisany do 
list pobor. N r. 1050. 
67. Staszek Antoni, syn .Jana i Antoniny, 
urodz. 22. II. 1910 r., Góra Baldrzych, gm. 
Poddt(bice. Zapisany do list pob. Nr. 1068. 
68. Siekaez Wladyslaw, syn N. N. i Stani- 
slawy, urodz. 19. XII. 1910 r., Sp((doszyn, gm. 
Gostków. Zapisany do list pobor. Nr. 10?1. 
69. Wilinbero- Adam, syn Wawrzyíica i 
Mar,janny. urod'z. 29. I. 1910 r., Podd((bice. 
Zap is any do list pobor. Nr. 1080. 
70. Sypczas Stefan, syn .Jana i .Józefy, ur. 
8. VIII. 1910 r., Kadziadlowa, g'm. Sobótka. 
Zapisany do list pobor. Nr. 1171. 
71. Skowronski Stefan, syn Ludwika i Ma- 
rjanny, urodz. 6. IX. 1910 r., Ostrówek, gm. 
Sobótka. Zapisany do list pobor. N r. 1172. 
72. Kazmierczak Stanislaw,' syn .Józefa i 
.Józefy, urodz. 16. III. 1910 r., Wichrów, gm. 
Tkaczew. Zapisany do list pobor. Nr. 1224. . 
73. Modrzejewski Franciszek, syn Grze- 
gorza i Franciszki, urodz. 16. VI. 1910 r., 
Wierzbowa, gm. Gostków. Zapisany do list 
pobor. N r. 1249. 
74. Kubiak Stanislaw, syn Kazimierza i 
Agnieszki, urodz. 5. IV. 1910 r., Koz.ubki, gm. 
Topola. Zapisany do list pobor. Nr. 1318. 
75. Zielinski Roman, syn Wawrzyíica i 
Florentyny, urodz. 16. VII. 1910 r" Skrzynki, 
gm. Topola. Zapisany do listpobor. Nr. 1348. 


577 


76. .Jankiewicz Józef, syn Feliksa i Petro- 
neli, urodz. 26. X. 1910 r., Ambrozew, gm. 
Tum. Zapisany do list pobor. Nr. 1378. 
n. Karpiak Leon, syn Ignacego i Anny, 
urodz. 10. IV. 19101 r., Zieleniew, gm. Witonia. 
Zapisany do list pobor. N r. 1493. 
78. Lewandowski Franciszek, syn N. N. i 
.Józefy, urodz. 1. X. 1910 r., Obidówek, gm. 
Witonia. Zapisany do list pobor. Nr. 1503. 
79. Walczyk Szczepan, syn Teofila i Ka- 
tarzyny, urodz. 17. XII. 1910 r., Obidówek, 
gm. Witonia. Zapisany do list pob. Nr. 1553. 
W wypadku pozytywnych wyników po- 
szukiwaú nalezy si(( porozumieé bezposred- 
nio z t q powiatowq wladzêl administracji 
ogólnej, w listach której figuruje odnn- 
leziony. 


329. 
WYKAZ 
poborowych pow. sieradzkiego roczn. 1909, 
uchylajllcych si
 od poboru wojskowego. 
1. AmbroziÍ1ski Józef, syn Stanislawa i 
.Józefy, miejsce Ul'odz. Sieradz. Nr. listy po- 
borowej 3. 
2. Bartos Antoni, miejsce urodzenia Sie- 
radz. Nr. listy poborowej 12. 
3. Celnik Salamon, syn W olfa i Czarny, 
mie,jsce urodz. Sieradz. Nr. listy pob. 18. 
4. Hausman Abram, syn Lajzera i Chaji, 
miejsce urodz. Sieradz. Nr. listy pob. 30. 
5. K((dziera Bronislaw, 'syn W ojciecha i 
.lózefy, miejsce urodz. Sieradz. Nr. listy po- 
borowej 46. 
6. Lisiecki Leon, syn Stefana i Zofji, miej- 
sce urodz. Sieradz. Nr. listy pob. 55. 
7. Nowak Stefan, syn Andrzeja i Walen- 
tyny, miejsce urodz. Siepadz.Nr. listy pobo- 
l'owej 69. 
8. Pryk Wadaw, syn N. N. i Józefy, miej- 
sce urodz. Sieradz. N r. listy pob. 81. 
9. Rozen Eljasz, syn Abrama i Estery, 
miejsce urodz. Sieradz. Nr. listy pob. 87. 
10. Szymczak Maksymiljan Ludwik, syn 
Andrze,ja i Marjanny, miejsce urodz. Sieradz. 
Nr. listy pob. 99. 
11. Strykowski Szoel-Henoch, syn Icka i 
l.a,ji, miejsce urodz. Sieradz. Nr. listy pobo- 
r	
			

/NDIGCZAS003502_1932_021_0014.djvu

			578 


Lódzki Dziennik W ojewódzki. Paz. 329 


17. Werner Józef, syn Antoniego i Berty, 
miejsce uroclz. m. Szadek. Nr. listy pob. 172. 
18. Benetowicz Juda Arje, syn Arona i 
Huchli, miejsce urodz, m. Warta. Nr. Ii sty 
pob. 179. 
19. Benetowicz Josek, syn Arona i Ruchli, 
mie,jsce urodz. m, Warta. Nr. listy pob. 180. 
20. KonopiIÍski Maksymiljan, syn N. N. i 
Marjanny, miejsce urodz. m. Warta. Nr. Ii sty 
pob. 197. 
21. Kott Izrael, syn Mordki i Frany, miej- 
sce urodz. Ill. Warta. Nr. listy pob. 198. 
22. Truszkowski Stanislaw, syn Leona i 
Tekli, miejsce uroc!z. m. Warta. Nr. listy po- 
borowej 218. 
23. Bergman Alter, syn Eljasza i Hany- 
Mindli, miejsce urodz. m. Zloczew. 
r. listy 
poborowej 229. ' 
24. Krzepicki Srlll-Berek, syn Icka i Este- 
I'y-Marjery, miejsce uroc1z. m. Zloczew. Nr. 
listy pob. 254. 
25. Kujawa Aleksander, syn Adama i Jó- 
zefy, miejsce uroc1z. m. Zloczew. Nr. listy 
poborowej 25'7. 
26. Rllbinsztajn Berek, syn Emanuela i 
ßlimy, miejsce urodz. m. Zloczew. Nr. listy 
poborowe,j 275. 
27. Blihaum Ajzyk, syn Izraela-Moszka i 
Frajdy, miejsce urodz. m. Zdmíska-Wola. Nr. 
lísty pob. 313. 
28. Blaszczyk Leon, syn Szymona i Mal- 
gorzaty, miejsce urodz. m. ZduÍÍska- W ola. 
Nr. listy pob. 317. 
29. Flajszer Nuchem, syn Szlamy-Majera 
i Fajgi-Rusli, miejsce urodz. m. Zdmíska- W 0- 
la. Nr. Ii sty pob. 356. 
30. Frenkel Juda-Wolf. syn Szmula i Sury, 
mie,jsce urodz. m. Zdunska- W ola. N r. listy 
pob, 360. 
. 31. Galus Stanistaw, syn Michala i Ma- 
rjanny, miejsce urodz. m. ZduIÍska-Wola. Nr. 
listy poborowej 367. 
32. Glaser Fajwel, syn Symcha i Gitli, 
miejsce urodz. m. Zdunska- Wola. Nr. listy 
pob. 372. 
33. Goldman Pinkus, syn Icka- Józefa i 
Cypry, IIliejsce urodz. m. ZduÍÍska-Wola. Nr. 
listy pob. 375. 
34. Graff Jan- Józef, syn Józefa i Amandy, 
miejsce urodz. m. ZduÚska- Wola. Nr. listy 
pob. 379. 
35. Grampe Zygmunt, syn Albina i Ama- 
l,ji, miejsce urodz. m. ZduÍÍska-Wola. Nr. li- 
sty pob. 380. 
36. Ickowicz Szmul-Lajb, syn Benjamina 
i Rojzy, miejsce urodz. m. ZduÍÍska- W ola. 
Nr. listy pob. 396. 
37. KamiÍÍski Michal-Lajb, syn Abrama i 
Estery, miejsce urodz. m. ZduIÍska-Wola. Nr. 
listy pob. 422. 
38. KarasiIÍski Juljan, syn Michala i Ma- 
rjanny, miejsce urodz. m. ZduÍlska-Wola. Nr. 
listy pob. 424. 


Nr.21 


39. Kazmierski Bronislaw, syn Rocha i 
Rozal,ji, miejsce urodz. m. Zdu1Íska-Wola. Nr. 
listy pob. 430. 
40. Kuznicki Chajm-Mordka, syn Daniela 
i Dwojry, miejsce urodz. m. Zdunska- W ola. 
Nr. listy pob. 459. 
41. KukieliÍÍski Edmund, syn Marcina i 
Marjanny, miejsce urodz. m. Zdunska-Wola. 
Nr. listy pob. 461. 
42. Langer Icek-Noech, syn Borucha i 
Estery, mie,jsce urodz. m. ZduÍÍska-Wola. Nr. 
listy pob. 463. 
43. Languth Adolf, syn Jana i Magclaleny, 
miejsce urodz. m. Zdunska-Wola. Nr. listy 
pob. 464. 
44. Lipkowicz N llsen- Lajb, syn T eka i Fry- 
mety, miejsee urodz. m. Zdunska-Wola. Nr. 
listy Ipob. 478. 
45. Malinowski Stefan, syn Marcina i Zo- 
fji. miejsce urodz. m. Zd!lÚs'ka-Wola. Nr.li- 
sty pob. 487. 
46. Masiak Stefan, syn Stanislawa i Emi- 
l,ji, miejsee urodz. m. Zdu1Íska- W ola. Nr. li- 
sty. pob. 497. 
47. MiedziIÍski Henoeh, syn Lipmana i 
Dwojry, miejsce uroc1z. m. Zdmíska-Wola. 
Nr. listy pob. 503. 
48. Mikolajczyk Stanislaw, syn Wladysln- 
wa i Józefy, miejsce urodz. m. Zc1unska- W ola. 
Nr. listy pob. 506. 
49. Pile Leon, syn Bertolda i Mar,janny, 
miejsce urodz. m. ZduÍÍska-Wola. Nr. listv 
pob. 528. . 
50. Stephan Roman, syn Karola-Rudolfa i 
Marty-Marji, miejsce urodz. m. ZduÚska- Wo- 
la. Nr. listy pob. 567. 
51. Szpiro Daniel-Lajb, syn Jakóba-Szym- 
chy i Perli, miejsce urodz. m. Zdmíska- W ola. 
N r. listy pob. 583. 
52. Szultz Adolf-Ferdynand, syn Fran- 
ciszka i Olgi, miejsce urodz. m. Zdunska- 
Wola. Nr. listy pob. 594. 
53. Szyler Feliks, syn Konstanteg'o i Anny, 
miejsce urodz. m. ZduIÍska-Wola. Nr. listy 
pob. 599. ' 
54. Tepel Artur-Herman, syn Jana-Oswal- 
da i: Olgi-Amalji, miejsce urodz. m. Zdnlíska- 
Wola. Nr. listy pob. 604. 
55. Wajskol Szmul-Lajb, syn Hersza-Laj- 
zera i Chany, miejsce uroc1z. m. ZduÍÍska- 
Wola. Nr. listy pob. 621. 
56. Warszawiak Fiszel, syn Szmllia-Mord- 
ki i Estery, miejsce urodz. m. ZdllÍÍska- Wola. 
Nr. listy pob. 624. 
57. Wazyíi.ski Jan, syn Juljana i Eleono- 
l'y, miejsce urodz. m. ZduIÍska-Wola. Nr. Ii sty 
pob. 629. 
58. W osiak Stanislaw, syn Andrzeja i Jo- 
anny, miejsce urodz. m. ZduIÍska-Wola. Nr, 
listy pob. 643. 
59. Zajdel Adolf, syn Ruclolfa, miejsce 
urodz. m. ZduÍÍska- Wola. Nr. listy pob. 647. 
60. Zalm Robert, syn Jana i Juljanny, 
miejsce urodz. m. Zd míska- W ola. N r. listy 
pob. 648.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0015.djvu

			Lódzki Dziennik Wojewódzki. Paz. 329 


Nr. 21 


61. Ziólkowski Wladyslaw, syn Augusta i 
.Tózefy, miejsce urodz. m. Zdunska-Wola. Nr. 
listy pob. 656. 
62. Kuflewski Chaim-Lajb, syn Joska i 
Szajndli-Rywki, miejsce urodz. m. Zdunska- 
W ola. N r. listy pob. 662. 
63. Ciechanowski Antoni, syn Ignacego i 
Mar,janny, miejsce urodz. w. Duszniki, gm. 
Bartochów. Nr. listy pob. 792. 
64. Juszczak Józef, syn Antoniego i Sta- 
nislawy, miejsce urodz. w. Labt(dzie, gm. Bar- 
tochów. Nr. listy pob. 798. 
65. Kacprzak Stefan, syn Jana i Francisz- 
ki, miejsce urodz. w. Raczków, gm. Barto- 
chów. Nr. listy pob. 799. 
66. Biskupski Antoni, syn J ózefa i Ma- 
danny, miejsce urodz. w. Gozdy, gm. Brzez- 
no. N r. listy pob. 850. 
67. Kusmierek)' Józef, syn Stanislawa i Ma- 
rjanny, miejsce urodz. w. Kliczków- Wielki, 
g'm. Brzezno. N r. listy pob. 872. 
68. Kaniecki Stefan, syn Michala i Ma- 
rjanny, mie,jsce urodz. w. Starce, g'm. Brzez- . 
no. Nr. listy pob. 881' 
69. Kucharczyk Jan, syn Ludwika i Bro- 
nislawy, mie,jsce urodz. w. Zapole, gm. Brzez- 
no. N r. listy pob. 885. 
70. Klys Józef, syn Józ
fa i Józefy, mle:J- 
sce urodz. w. Kliczków-Wielki, gm. BrzeZno. 
N r. listy pob. 887. 
71. Osiewalski Ludwik, syn Antoniego i 
Józefy, miejsce urodz. w. Chajew, gm. Brzez- 
no. Nr. listy pob. 906. 
72. 1;'
orek Franciszek, syn Marcina i J ó- 
zefy, mle]SCe urodz. w. Piotrowice, gm. Char- 
lupia-Mala. Nr. listy pob. 988. 
73. Caban Czeslaw, syn Wawrzynca i Jó- 
zefy, miejsce urodz. w. Niemojew, gm. K10- 
nowa. Nl'. listy pob. 1063. 
74. Gracz Antoni, syn Stanislawa i Ewy, 
miejsce urodz. w. Kuznica-Blonska, gm. Klo- 
nowa. Nr. listy pob. 1081. 
75. Golqb Józef, syn Ignacego i Anieli, 
miejsce urodz. w. Kluski, gm, Klonowa. Nr. 
listy pob. 1082. 
76. Lyga Wladyslaw, syn Józefa i Stani- 
slawy, miejsce urodz. w. Kuznica-Blonska, 
gm. Klonowa. Nr. listy pob. 1124. 
77. Mag'da Szczepan, syn Józefa i Madan- 
ny, miejsce urodz. w. Kuznica-Blonska, gm. 
Klonowa. Nr. listy pob. 1126. 
78. Matuszek Wladyslaw, syn Andrzeja i 
Wiktorji, miejsce urodz. w. Niemojew, gm. 
Klonowa. Nr. listy pob. 1132. 
. 79. Pluskota Stanislaw,' syn Konstantego i 
Katarzyny, miejsce urodz. w. i gm. Klonowa. 
Nr. listy pob. 1142. 
80. slt(zak Pawel, syn Józefa i MarjanllY, 
miejsce urodz. w. Leliwa, gm. Klonowa. Nr. 
listy pob. 1164. 
81. Wilczynski Eugenjusz, syn Józefa i 
Franciszki, miejsce urodz. Niemojew, gm. 
Klonowa. Nr. listy pob. 1173, 


579 


82. Fryga Franciszek, syn Franciszka i 
Antoniny, miejsce urodz. Wosniki, gm. Mt(ka. 
Nr. listy pob. 1182. 
83. Pertkiewicz Andrzej, syn N. N, i Sta- 
nislawy, miejsce urodz. W osniki, gm.. Mt(ka. 
Nr. listy pob. 1217. 
84. Trzeciak Bronislaw, syn Jakóba i Ka- 
tarzyny, miejsce urodz. Grabowiec, gm. Mft- 
ka. Nr. listy pob. 1236. 
85. Pawlikowski Waclaw, syn Wladysla- 
wa i Józefy, miejsce urodz. Grzymaszew, gm. 
Mt(ka. Nr. listy pob. 1292. 
86. Przybylek Antoni, syn Józefa i 1fa- 
rjanny, miejsce urodz. Wlocin, gm. Gruszczy- 
ceo Nr. listy pob. 1299. 
87. Tasinski Aleksander, syn Henryka i 
Marjanny, miejsce urodz. Lubna Jaroslaj, 
gm. Gruszczyce. Nr. listy pob. 1312. 
88. Trawczynski Stanislaw, miejsce uro- 
dzenia Cienia, gm. Gruszczyce. Nr. listy po-- 
borowej 1313. 
89. Pawlak Boleslaw-Roman, syn Waw- 
rzynca i Józefy, miejsce urodz. Zygry, gm. 
Gruszczyee. Nr. listy poh. 1366. 
90. Swiqtek Stanislaw, syn Adama i An- 
tonillY, miejsce urodz. Zygry, gm. Gruszczy- 
ceo Nr. listy pob. 1377. 
91. Sierocinski Michal, syn Józefa i Józe- 
fy, miejsce urodz, Zygry, gm. Gruszczyce. 
Nr. listy pob. 1378. 
92. Ewert Bernard, syn Adolfa i Ernesty- 
ny, miejsce urodz. Marjanów, gm. Majacze- 
wice. N r. listv pob. 1402. 
93. Kubczak Michal syn Andrz.eja i Stani- 
slawy, miejsce urod7.. Niechmirów, gm. Ma- 
jaczewice. Nr. listy pob. 1425. 
94. Mlynarezyk Franciszek, syn Walente- 
go i Antoniny, miejsce urodz. Niechmirów, 
gm. Majaczewice. N r. listy pobor. 1445. 
95. Ratajewski Franciszek:, syn Michala i 
Michaliny, miejsce urodz. Wilamów, gm. Sza- 
dek. Nr. listy pob. 1577. 
96. Szymczak .Tall, syn J akóba i J adwigi, 
mie,jsce urodz. Og'rodzim, gm. Szadek. N r. 
listy pob. 1585. 
97. Arent August, syn Augusta i Emilji, 
miejsce urodz. Charchów-P.. gm. Wierzchy. 
Nr. listy pob. 1592. 
98. Cedl'ych Stanislaw, syn Marcina i Mi- 
chaliny, miejsce urodz. Dzerzyn, gm. Wierz- 
chy.' Nr. listy pob. 1611. 
99. Jaruga Tadeusz, syn Michala i Stani- 
slawy, miejsce urodz. Chodaki, gm. Wierz- 
chy. Nr. listy pob. 1627. 
100. Brzozowski Zygmunt, syn Konstante- 
go i Teofili, miejsce urodz. Zborowski, gm. 
W ojslawice. N r. listy pob. 1696. 
101. Indrzejczyk Feliks-Ferdynand, syn 
.Tózefa i Józefy, miejsce urodz. Zamlynie, gm. 
Wojslawice. Nr. listy pob. 1709. 
102. Niewiadomski Zenon, syn Andrzeja 
i Karoliny, miejsce urodz. Izabelów, gm. 
Wojslawice. Nr. listy pob. 1728.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0016.djvu

			zki :Dzienni k_
_ojewódzki. Paz. 329 


580 


103. Szulc Józef, syn Jalla i Elzbiety, 
mie,jsce urodz. Wólka, gm. Wojslawice. Nr. 
Ii sty pob. 1746. 
104. Sobolewski Zygmunt, syn N. N. i 
Franciszki, miejsce urodz. Zborowski, gm. 
Wojslawice. Nr. listy pob. 1717. 
105. Zientkiewicz Jan, syn N. N. i Fran- 
ciszki, miejsce urodz. Izabelów, gm. W ojsla- 
wice. N r. listy pob. 1754. 
106. Figinski Jan, syn Walentego i Kle- 
mentyny, miejsce urodz. Lipiny, gm. Zadzim. 
Nr. Ii sty pob. 1799. 
107. Kozinski Jnn-Pawel, syn Józefa i Ro- 
zalji, miejsce uroc1z. Odwet, gm. Zadzim. Nr. 
listy pob. 1801. 
108. Malczewski Jan, syn Leonarda i 
Franciszki, miejsce urodz. Rozdzaly, gm. Za- 
dzim. Nr. Ii sty pob. 1804. 
109. Mielczarek Zenon, syn Franciszka i 
. Florentyny, miejsceu roclz. Grzybów, gm. Za- 
dzim. Nr. listy pob. 1805. 
110. Niedzielski Tomasz, syn Andrzeja i 
Agnieszki, miejsce urodz. w. i gm. Zadzim. 
Nr. listy pob. 1807. 
111. Jaskiewicz Michal, syn Stanislawa i- 
Anny, miejsce urodz. gm. Wróblew. Nr. listy 
pob. 1827. 
112. Kaczmarek Walenty, syn Józefa i 
Antoniny, miejsce urodz. Blizniew, gm. Wró- 
blew. Nr. listy pob. 1829. 
113. Luzynski Marcin, syn W ojciecha i 
Józefy, mÌejsce urodz. Rowy, gm. Wróblew. 
N r. Ii sty pob. 1852. 
114. Makówka Józef, syn Walentego i An- 
ny, miejsce urodz. Oraczew, gIll. W róblew. 
Nr. listy pob. 1857. 
115. Ubycha Ignacy, syn Rocha i Zofji, 
miejsce urodz. Charlupia- Wielka, gm. Wró- 
blew. Nr. listy pob. 1889. 
116. Wozniak Stanislaw, syn Michala i 
Anieli, miejsce urodz. Gt(sówka, gm. W ró- 
hlew. Nr. listy pob. 1889. 
11 7. Barczyllski Wladyslaw, syn Michala 
i Stanislawy, miejsce urodz. Henryków, gm. 
Zdunska-Wola. Nr. listy pob. 1922. 
118. Barwasny Antoni, syn Józefa i Ro- 
zalji, miejsce urodz. Polków, gm. Zdunska- 
Wola. Nr. listy pob. 1924. 
119. Dobranowski Jan, syn Antoniego i 
Mar,janny, miejsce urodz. Zduny, gm. ZduÚ- 
ska-Wola. Nr. Ii sty pob. 1933. 
120. Dornfeld Robert-Gotlib, syn Bogumi- 
la-Roberta i Emmy, miejsce urodz. Ogrodzi- 
sko, gm. Zdunska- Wola. Nr. listy pob. 1934. 
121. Ferchow Oswald, syn Daniela i 
Amandy, miejsce urodz. Ogrodzisko, gm. 
Zdunska- Wola. Nr. listy pob. 1944. 
122. Hasenflug Reinhold, syn Karola i 
Ernestyny-Marji, miejsce urodz. Henryków, 
gm. Zdunska-Wola. Nr. listy pob. 1955. 
123. Hübner Teodor, syn Jana i Emilji, 
miejsce urodz. Osmolin, gm. ZduIÍska- W ola. 
N r. listy pob. 1956. 


Nr. 21 


124, Janios Stanislaw, syn Stanislawa i 
Marjanny, miejsce urodz. Ostrów, gm. ZdmÍ- 
ska-Wola. Nr. listy pob. 1968. 
125. Jan Jan, syn Alberta i Anny, miejsce 
urodz. Rozomysl, gm. ZduIÍska-Wola. Nr. Ii- 
sty pob. 1969. 
126. Jablonski Wincenty, syn Stanislawa i 
Józefy, miejsce urodz. Krobanów, gm. ZduIÍ- 
ska- W ola. N r. listy pob. 1970. 
127. Krawczyk Edward, syn Szczepana i 
Stanislawy, miejsce urodz. Henryków, gm. 
ZduIÍska- Wola. Nr. Ii sty pob. 1992. 
128. Knop Robert, syn Jana i Natalji, 
miejsce urodz. Rozomysl, gIll. ZduIÍska- W ola. 
Nr. listy pob. 1993. 
129. Kujawiak Stanislaw, syn Karola i 
Marjanny, miejsce urodz. Zduny, gm. ZduIÍ- 
ska-Wola. Nr. listy pob. 1994. 
130. Kt(pniak Antoni, syn Michala i Mn- 
rjanny, miejsce urodz. Krobanów, gm. ZduIÍ- 
ska-Wola. Nr. listy pob. 1996. 
131. Kabot Rajnhold-Henryk, syn Henry- 
ka i Pauliny, miejsce urodz. Stt(szyce, gm. 
ZduIÍska-Wola. Nr. listy pob. 1998. 
132. Kissner Adolf, syn Reinholda i Dul- 
cyny, miejsce urodz. Rozomysl, gm. ZduIÍska- 
W ola. N r. listy pob. 1999. ' 
_ 133. Kocnig Antoni, syn Jana i ErnestYllY- 
Teresy, miejsce urûdz. Ogrodzisko, gm. Zd.- 
W ola. N r. listy pob. 2000. 
134. Kinast Adolf, syn J ana i Maneli, 
mie,jsce urodz. Osmolin, gm. ZduIÍska- W ola. 
Nr. listy pob. 2001. 
135. Kling Edmund, syn Ferdynanda i 
Emmy, miejsce urodz. 'Ogrodzisko, gm. ZduÚ- 
ska- W ola. N r. listy pob. 2002. 
136. Lewi Karol, syn Karola i Juljanny, 
mie,jsce uroch. Rozomysl, gm. ZdmÍska- Wola. 
Nr. listy pob. 2011. 
137. Lindner Bertold, syn Jana i Krysty- 
ny, miejsce urodz. Janiszewice, gm. ZduIÍska- 
Wola. Nr. listy pob. 2012. 
139. Lasek Oskar, syn Wilhelma i Mag- 
daleny, miejsce urodz. Stt(szyce, gm. ZduIÍ- 
ska-Wola. Nr. listy pob. 2014. 
140. Ludwik Józef, syn Juljana i Pauli ny, 
miejsce urodz. Port(by, gm. ZdmÍska-Wola. 
Nr. listy pob. 2015. 
141. Marczewski Stanislaw, syn Józefa i 
Zofji, miejsce urodz. Klady, gm. ZdmÍska- 
Wola. Nr. listy pob. 2023. 
142. Nowinski Józef, syn Józefa i Teofili, 
miejsce urodz. Janiszewice, gm. ZduÚska- 
Wola. Nr. listy pob. 2030. 
143. Opora Ignacy, syn Antoniego i Fla- 
rentyny, miejsce urodz. Czechy. gm. ZduÍI- 
ska-Wola. Nr. listy pob. 2031. 
144. Renn Bertold, syn Hermana i Emilji, 
miejsce urodz. Stt(szyce, gm.. ZduIÍska- W ola. 
Nr. listy pob. 2049. 
145. Ridiger Robert, syn Wilhelma i Em.- 
my-Emilji, miejsce urodz. Stt(szyce, gm. Zd.- 
W ola. N r. listy pob. 2050.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0017.djvu

			Nr. 21 


Lódzki Dziennik W oj ewód.
 
i. Poz. 329, 330 


146. Szewczyk Antoni, syn Marcelego i 
Marjanny, miejsce urodz. Zduny, gm. Zdmí- 
ska- Wola. Nr. listy pob. 2068. 
147. Schultz Adolf, syn Rudolfa i Marty, 
miejsce urodz. J aniszewice, gm. Zdmíska- W 0- 
la. Nr. listy pob. 2070. 
148. Semler Juljusz, syn Augusta i Ludwi- 
ki Amalji, miejsce urodz. Porttby, gm. Zdu1Í- 
ska- W ola. N r. listy pob. 2071. 
. 149. Schulteis Otto, syn Franciszka i Pan- 
liny, miejsce urodz. Porttby, gm. Zdmíska- 
Wola. Nr. listy pob. 2072. 
150. Schnaro Bertold, syn Augusta i Ju- 
styny, miejsce urodz. Porttby, gm. ZdUIÍska- 
Wola. Nr. listy pob. 2074. 
151. Szrajber Józef, syn N. N. i Francisz- 
ki, miejsce urodz. Henryków, gm. Zdunska- 
Wola. Nr. listy pob. 2075. 
152. Uslodynski Leon, syn W ojciecha i 
Antoniny, miejsce urodz. Port(by, gm. Zdun- 
ska- W ola. 
153. Wozniak Henryk, syn Stanislawa i 
Stanislawy, miejsce urodz. Zduny, gm. Zdun- 
ska- W ola. 
154. Caly Wladyslaw, syn Stanislawa i 
Marjanny, miejsce urodz. Stolec, gm. Zto- 
czew. 
155. Karpinski Wincenty, syn Józefa i Jó- 
zefy, miejsce urodz. Uników, gm. Zloczew. 
156. Karpinski Ignacy, syn N. N. i Józefy, 
miejsce urodz. Uników, gm. Zloczew. 
157. Kuznik Józef, syn Wojciecha i Ma- 
rjanny, miejsce urodz. Szklana-Huta, gm. 
Zloczew. 
158. Lugowski Jan- Wladyslaw, syn N. N. 
i Marjanny, miejsce urodz. Uników, gm. Zlo- 
czew. Nr. listy pob. 2133. 
W wypadku pozytywnych wyników po- 
szukiwan nalezy sit( porozumieé bezposred- 
nio z t q powiatowq wladz q administracji 
ogólnej, w listach której figuruje odna- 
leziony. 


330. 
WYKAZ 
poborowych Starostwa Grodzkiego Lódzkiego 
rocznika 1909, uchylajqcych si
 od poboru 
wojskowego. 
1. Lich Chuna, syn Szmula i Laji, urodzo- 
ny 8. XII. 1909 w Bobrowie, pow. Pulawy. 
Zapisany do list pob. Nr. 262/1. 
2. Sztranc Wilhelm, syn Wilhelm'a i Wil- 
helminy, ur. 17. III. 1909 w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 192/11. 
3. Adryjanowski Mieczyslaw, syn Józefa 
i Nepomuceny, ur. 12. II. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 11/111. 
4. Augustyniak Mieczyslaw, syn Józefa i 
Franciszki, ur. 1. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. 29/111. 
5. Balinski Jerzy, syn Adama i Stanisla- 
wy, ur. 7. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. 37/111. 


581 


6. Banasiak Stanislaw, syn Michala i An- 
ny, ur. 9. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 38jIII. 
7. Banasiak Stanislaw, syn Szymona i Bra- 
nislawy, ur. 12. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 39/111. . 
8. Barazewicz Józef, syn Andrzeja i Ma- 
rjanny, ur. 17. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 49/111. 
9. Barczewski Wladyslaw, syn Wladysla- 
wa i Wiktorji, ur. 21. IV. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. 50/111. 
10. Bartczak Walenty, syn Wojciecha i 
Franciszki, ur. 15. II. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. 53/111. 
11. Bartosiak Roman, syn Lukasza i Ma- 
rjanny, ur. 1. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list -.Fob. Nr. 56/Ill. 
12. Bartosik Konstanty, syn N. N. i Anny, 
ur. 8. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr... 58!III. 
13. Baryla Stanislaw, syn Walentego i 
Anieli, ur. 9. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. 60/111. 
14. Bassi Longin, syn Angelusa i Wlady- 
slawy, ur. 20. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. 61jIII. 
15. Bednarek Adam, syn Jakóba i Jadwi- 
gi, ur. 22. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 69/111. 
16. Bialecki Marjan, syn Michala i Marjan- 
ny, ur. 17. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 88/111. 
17. Blanz Aleksy, syn J uljusza i Pauliny, 
ur. 28. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 105/111. 
18. Blaszczynski Edmund, syn Józefa i 
Anny, ur. 14. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 123/111. 
19. Blaszkowski Mieczyslaw, syn N. N. i 
Teodozji, ur. 8, V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 124/111. 
20. Bochenski Tadeusz, syn Wincentego i 
Juljanny, ur. 5. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zap i- 
sany do list pob. Nr. 127/111. 
21. Boleslawski Szlama, syn Moszka i 
Rywki, ur. 15. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr 128/111. 
22. Borowski Stefan, syn Franciszka i Jó- 
zefy, ur. 24. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 137/111. 
23. Bodlak Stefan, syn N. N. i Marjanny, 
ur. 22. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 139(111. 
24. Bartlak Edward, syn Wladyslawa i 
Walentyny, ur. 23. II. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 140/111. 
25. Browarny Stefan, syn Waclawa i Ma- 
rjanny, ur. 5. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. 157(III. 
26. Burganski Stefan- Juljan, syn N. N. i 
Heleny, ur. 5. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. l??/III.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0018.djvu

			582 


Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 330 


27. Burzynski Marjan, syn Adama i W:ik- 
torji, ur. 19. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. N r. 180/III. 
28. Chojnacki Feliks, syn N. N. i Anny, 
ur. 24. VIIl. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob, Nr. 197/III. 
29. Cichosz Mieczyslaw, syn Teofila i Anie- 
li, ure' 3. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 214/III. 
30. Czarnecki Kazimierz, syn Ignacego i 
Feliksy, ur. 5. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do listy pob. Nr. 235/III. 
31. Czarnocinski Henryk, syn Jana i Ma- 
rjanny, ur. 14. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 237/IIL 
32. Czworacki Edward, syn Wadawa i 
Lucji, ur. 22. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 239/III. 
33. Dobro Teodor, syn Wilhelma i Idy, ur. 
15. II. 1909 r. w f
odzi. Zapisany do list pob. 
N r. 257/III. 
34. Drescher Erwin-Oskar, syn Karola i 
Rozalji, ur. 4. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
,do list pob. Nr. 270/Ill. 
35. Dryzner Tadeusz, syn Franciszka i An- 
;ny, ur. 25. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 272/III. 
36. Dymkowski T adeusz, syn J ózef a i 
Stanislawy", ur. 18. V. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 281/III. 
37. Dzierzba Jeremi, syn Michala i Anto- 
niny, ur. 18. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. 283/III. 
38. Federkol Abram, 'syn Szulima i Ma- 
rjanny, ur. 1. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 299/III. 
39. Feller Maksymiljan, syn Ludwika-Ka- 
rola i Olgi, ur. 12. II. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. 304/III. 
40. Feliniak Eugenjusz, syn Tomasza i 
Malgorzaty, ur. 1. X. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 306/III. 
41. Figielski Antoni, syn Franciszka i J ó- 
zefy, ur. 10. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 311/III. 
42. Filipek Wadaw, syn Franciszkai Ste- 
fanji, ur. 15. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 315/III. 
43. Frycze Stefan, syn Karola-Gustawa i 
Marjanny, ur. 10. VIII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 345/III. 
44. Fulecki Roman, syn Stefana i Antoni- 
ny, ur. 7. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 350/III. 
45. Gadzinowski Zygmunt, syn Kazimierza 
i Bronislawy, ur. 4. VI. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pasiny do list pob. Nr. 353/lll. 
46. Garasin Marjan, syn N. N. i Heleny, 
ur. 1. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 363/III. 
. 47. Gawrysiak Waclaw, syn Andrzeja i 
Franciszki, ur. 6. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 365/III. 


Nr.21 


48. Girusinski Stefan, syn Konstantego i 
Stefanji, ur. 1. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 383/III. 
49. Goldman Majer, syn Szmula-Lejby i 
Laji, urodzony w m. Konskie. Zapisany do 
list pob. Nr. 403/III. 
50. Goniec Wiktor, syn Józefa i Ewy, ur. 
30. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 416/III. 
51. Gorzuch Józef, syn Tomasza i Broni- 
slawy, ur. 29. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 418/III. 
52. Grizwald Kazimierz, syn Stanislawa i 
Salomei, ur. 30. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. 428/III. 
53. Górski Eugenjusz, syn Kazimierza i 
Józefy, ur. 26. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 451/III. 
54. Guterman Jakób, syn Zajnwela i Hen- 
dli, ur. 22. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 455/III. 
55. Guzowski Edmund, syn Wadawa i 
Anny, ur. 16. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. 461/lll. 
56. Hekner Stanislaw, syn Józefa i Apo- 
lonji, ur. 30. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. 477/III. 
57. Hodak Jan, syn Józefa i Katarzyny, 
ur. 16. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 489/III. 
58. HochOtton, syn Hermana i Anny, ur. 
27. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 491/111. 
59. Iglicki Abram, syn Nuta i Elki-Blimy, 
ur. 15. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zap is any do list 
pob. N r. 508/III. 
60. Ignasiak Stefan, syn Wladyslawa i 
Wladyslawy, ur. 21. VII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 509/III. 
61. Jablonski Stanislaw, syn Michala i He- 
leny, ur. 19. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 514/111. . 
62. Jakubowicz Jan, syn Stanislawa i Te- 
resy, ur. 11. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 518/111. 
63. Jakubowicz Chaim, syn Mordki i 
Chaji, ur. 13. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. N r. 522/111. 
64. Janas Bogumil, syn Jana i Stanislawy, 
ur. 27. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. 530/III. 
65. Janik Wladyslaw, syn Marcina i Ka- 
roliny, ur. 25. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapis.any 
do list pob. Nr. 533/III. 
66. Janiski Józef, syn Teofila i Marjanny, 
ur. 24. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 535/III. 
67. Jankowski Stanislaw, syn N. N. i Ma- 
rjanny, ur. 14. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 537/III. 
68. Jaworski Tadeusz, syn Romana i Ja- 
niny, ur. 5. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. 547/III.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0019.djvu

			Nr. 21 


Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 330 


583 


[) 


69. Jercha Eugenjusz, syn Leona i Marjan- 
ny, ur. 17. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 552/III. 
70. Jerzak Józef, syn Antoniego i Józefy, 
ur. 22. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 555/III. 
71. Jt(drzejczak Bronislaw, syn Ignacego i 
Wiktorji, ur. 4. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 557/III. 
, 72. Jon Bertold, syn Ludwika i Wandy, 
ur. 6. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 560/III. 
73. Juljusz Edward, syn Augusta i Micha- 
liny, ur. 11. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 563/III. 
74. Juszczak Izydor, syn Antoniego i Jó- 
zefy, ur. 8. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 566/III. 
75. Józwiak Antoni, syn Jana i Józefy, ur. 
24. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 567/III. 
76. Józwiak Wladyslaw, syn Józefa i Ma- 
rjanny, ur. 15. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisal1Y 
do list pob. Nr. 568/III. 
77. Kaczmarek Boleslaw, syn Józefa i Jó- 
, zefy, ur. 16. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 573/III. 
78
 Kaczorowski Edmund, syn Wincentego 
i Lucji, ur. 21. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 580/III. 
79. Karolak Jan, syn Stanislawa i Rozalji, 
ur. 11. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 608/III. 
80. Karolewski Boleslaw, syn Jana i Zofji, 
ur. 1. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 610/III. 
81. Karpinski Boleslaw, syn Stanislawa i 
Józefy, ur. 6. X. 1909 r. w Lodzi. Zap is any 
do list pob. Nr. 612/lII. , 
82. Karsz Frnnciszek, syn N. N. i Józefy, 
ur. 6. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 614/III. 
83. Kaszczyk Waclaw, syn N. N. i Antoni- 
ny, ur. 21. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 618/III. 
84. Kidowa Wladyslaw, syn Wladyslawa i 
Anny, ur. 20. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 643/III. 
85. Kierzkowski Jan, syn Piotra i Agniesz- 
ki, ur. 3. XII. 1909 r. w Lodzi. Zap is any do 
list pob. 647/III. 
86. Kisz Józef, syn Jana i Zofji, ur. 5. XII. 
1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. Nr. 
653/Ill. 
87. Klimek Wladyslaw, syn Antoniego i 
Marjanny, ur. 12. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 662/Ill. 
88. Kocberski Juljan, syn Jana i Bronisla- 
wy, ur. 16. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 671/III. 
89. Konstantyn Józef, syn Pawla i Fran- 
ciszki, ur. 21. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 685/Ill. 


90. Kosicki Stefan, syn Józefa i Marjanny, 
ur. 16. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. 695/III. 
91. Kosinski Marjan, syn J ózefa i Broni- 
slawy, ur. 21. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 696/III. 
92. Kosiorek Zygmunt, syn Jana i Salomei, 
ur. 1. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 697/III. 
93. Kostrzewa Zygmunt, syn Jana i Ma- 
rjanny, Hr. 1. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zap is any 
do list pob. Nr. 700/III. 
94. Kowalczyk Ignacy, syn Walentego i 
Bronislawy, ur. 11. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 708/III. 
95. Koziol J an, syn Stanislawa i Pelagji, 
ur. 13. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 716/III. 
96. Kozulski H.enryk, syn Wladyslawa i 
Marjanny, ur. 26. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 718/Ill. 
97. Krauzowicz JaI9 syn Wojciecha i Zofji, 
ur. 10. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 733/III. 
98. Krawczyk Stanislaw, syn Pawla i Ma- 
rjanny, ur. 8. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 736/IlI. 
99. Królikowski Eugenjusz, syn Józefa i 
Marjanny, ur. 1. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 743/III. 
100. Krzemieszewski Piotr, syn Marcelego 
i Stefanji, ur. 29. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 755/III. 
101. Krzyzan Waclaw, syn Jana i Marjan- 
ny, ur. 27. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 758/III. 
102, Kucharski Mar,jan, syn Feliksa i Ka- 
tarzyny, ur. 22. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 765/III. 
103. Kusak Aleksander, syn Stani
la'Ya i 
Pauliny, ur. 18. III. 1909 r. w Lodzi, Zapisa- 
ny do list pob. 777/III. 
104. Kuznik Kazimierz, syn Antoniego i 
Marjanny, ur. 25. I. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 781/III. 
105. Kwasniewski Józef, syn N. N. i Eleo- 
nory, ur, 16. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisal1Y 
do list pob. 783/III. 
106. Lejzerowicz Izrael-Idel, syn Hersza i 
Chany, ur. 14. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 788/III. 
107. Lempke Jan, syn Adolfa i Walerji, 
ur. 15. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisal1Y do list 
pob. Nr. 791/III. 
108. Lange Maks- Juljusz, syn Gustawa i 
Wandy, ur. 28. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 798/III. 
109. Leszczynski Franciszek, syn Stal1isla- 
wa i Rozal,ji, ur. 19. XI. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 814/III. 
110. Lipski Tadeusz, syn Idziego i Wlady- 
slawy, ur. 24. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 842/III.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0020.djvu

			Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 330 


584 


111. Litczak Marjan, syn Michala i Malgorza- 
ty, ur. 15. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 847/III. 
112. Ludwik Gustaw-Alfred, syn Gustawa 
i Adeli, ur. 16. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 853/III. 
113. Ludwik Karol-Henryk, syn Karola- 
Henryka i Olgi, ur. 10. VIII. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 854/III. 
114. Laéwik Józef, syn N. N. i Marjanny, 
ur. 17. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 858/III. 
115. Lapinski Bronislaw, syn Feliksa-Ma- 
rjana i Ewy, ur. 30. X. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 862/III. 
116. Lukaszewski Adam, syn Józefa i Na- 
talji, ur. 15. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 871/IlI. 
117. Marcinkiewicz Edmund, syn Franci- 
szka i Amelji, ur. 6. VIII. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 897/III. 
118. Marszalek WiJlceniy, syn Ignacego i 
Wladyslawy, ur. 6. I. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 901/1I1. 
119. Maslowski Zygmunt, syn Pawla 
 
Walentyny, ur. 19. X. 1909 r. w:Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 904/III. 
120. Matczak Adam, syn Antoniego i Ju- 
ljanny, ur. 14. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 908/Ill. 
121. Matusiak Anioni, syn Tomasza i Jó- 
zefy, ur. 21. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. 910/Ill. 
122. Michalak Edmund, syn Antoniego i 
Marjanny, ur. 23. VIII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 917/III. 
123. Michalski Józef, syn Kazimierza i 
Emilji, ur. 17. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. 921/Ill. 
124. Michalski Tadeusz, syn Aleksandra i 
Franciszki, ur. 1. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. 924/III. 
125. Michel Teodor, syn Augusta i Berty, 
ur. 4. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. 926/III. 
126. Milczarek Mieczyslaw, syn TOlUaSZ3. 
i Marjanny, ur. 3. III. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 934/Ill. 
127. Morawski Tadeusz, syn Aleksandra i 
Wandy-Heleny, ur. 24. I. 1909 r. w LodzL I.èl- 
pisany do list pob. Nr. 950/I
1. 
128. Mozio Michal, syn Adama i Michali- 
ny, ur. 7. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 953/III. 
129. Muszynski Tytus, syn J ana i Feliksa, 
ur. 4. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 'do list pob. 
Nr. 959/III. 
130. Mydlak Jakób, syn Szlamy i Fajgi, 
ur. 10. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 960/Ill. 
131. Naporowski Jakób, syn Anionicgo i 
Marjanny, ur. 21. VII. 1909 r. w Lodzì. Za- 
pis any do list pob. Nr. 968/III. 


Nr. 21 


132. Ni.edzwiecki Feliks, syn Józda i An- 
ny,ur. 18. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 974/III. 
133. Nowacki Zygmunt, syn Józefa i Teo- 
fili, ur. 13. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 985/III. 
134. Nowicki Jan, syn BlazeJH i Mar.raulJY. 
ur. 16. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany  ]ist 
pob. Nr. 992/Ill. 
135. Olczyk Leon, syn Andrzeja i Frauci- 
szki, ur. 5. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1012/III. 
136. Oras Feliks, syn Anionieg'o i W.iktorji, 
, ur. 6. XI. 1909 r. w Lodzi. Zap is any do list 
pob. Nr. 1017/III. 
137. Ostrowski Marjan, syn Józefa-Walen- 
tego i Marjanny, ur. 30. I. 1909 r. w LoJzi. 
Zapisany dO' list pob. Nr. 1026jIII. 
138. Pajqk Jan, syn N. N. i Józefy, ur. 
29. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do li'ìt pob, 
Nr. 1040/III. 
139. Paradecki Stefan, syn Naja i Marty, 
ur. 28. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. 1030/III. 
140. Parlicki Waclaw, syn -lana i Anny, 
ur. 15. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do hst 
pob. Nr. 1052/III. 
141. Partycki Józef, syn Szymona' i 
h- 
rjanny, ur. 18. XII. 1909 r. w Lodzi. Zaplsa' 
ny do list pO'b. Nr. 1054/Ill. 
142. Pflaume Oskar, syn Augusta i Wilhel- 
miny, ur. 29. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1068/III. 
143. Piqtkowski Mieczyslaw, syn Jana i 
Antoniny, ur. 24. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1075/III. 
144. Pieirzak Boleslaw, syn Józefa i Aga- 
ty, ur. 20. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1085/III. 
145. Pietrzak Jan, syn Franciszka i Jadwi- 
gi, ur. 12. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. 1086/IlI. 
146. Pietrzak Roman, syn Lukasza i Anto- 
niny, ur. 10. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1087/III. 
147. Piotrowski Kazimierz, syn Józefa i 
Rozalji, ur. 2. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1096/III. 
148. Pisarski Bronislaw, syn Stefana i An- 
toniny, ur. 22. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1100/III. 
149. Püsching Artur-Teodor, syn Edwarda 
i Emil,ji-Wilhelminy, ur. 10. II. 1909 r. w Lo- 
dzi. Zapisany do list pob. 1101/III. 
150. Padlewski Stanislaw, syn N. N. i Ma- 
rjanny, ur. 10. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1110/III. 
151. Preiss Alfons, syn Józefa i Karoliny, 
ur.15. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1121/III. 
152. Procelewski Stefan, syn Stanislawa i 
Marjanny, ur. 30. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1123/III.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0021.djvu

			" 


Lódzki Dziellnik W ojewódzki. Poz. 330 


Nr.21 


153. Prochowski Feliks, syn Hipolita i Sta- 
nislawy, ur. 6. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1124/III. 
154. Prochowski Stanislaw, syn Józefa i 
Marjanny, ur. 14. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1125/III. 
155. Przybylinski Józef, syn Waclawa i 
Pauliny, ur. 18. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1133/III. 
156. Radzynski Jan, syn Wawrzynca i Jó- 
zefy, ur. 10. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1151/Ill. 
157. Rajski Roman, syn Stanislawa i Sta- 
. nislawy, ur. 16. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1157/III. 
158. Rqczy Mieczyslaw, syn Mikolaja i 
Kazimiery, ur. 5. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapi-: 
sany do list pob. Nr. 1164/Ill. 
159. Rejman Zygmunt, syn Jana i Wlady- 
slawy, ur. 1. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1167/Ill. 
160. Rörer Edward- Józef, syn Emila i Wla- 
dyslawy, ur. 12. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. 1173/Ill. eo 
161. Rogowski Wojciech, syn Antoniego i 
Marjanny, ur. 23. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1177/III. 
162. Rojewski Stanislaw, syn Szymona i 
Franciszki, ur. 24. X. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1179;III. 
163. Rosiak Adam, syn Antoniego i Józefy, 
ur. 17. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1185/Ill. 
164. Rosiak Zenon, syn Franciszka i Tekli. 
nr. 22. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1191/Ill. 
165. Roscielski florjan, syn Antoniego ] 
Wiktorji, ur. 3. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany' 
do list pob. Nr. 1193/III. 
166. Rybczynski Czeslaw, syn Walentego 
i Antoniny, ur. 10. V. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1233/Ill. 
167. Salwa Franciszek, syn Grzegorza i 
Mar,janny, ur. 1. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1242/III. 
168. Schank Otton- Jan, syn Fryderyka i 
Marji-Emil,ji, ur. 21. VIII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 1246/Ill. 
169. Schöpfer Pawel-Robert, syn Reinhol- 
da i Anny, ur. 29. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1248/III. 
170. Skladanowski Zygfryd, syn Feliksa i 
Wiktorji, ur. 3. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1269/Ill. 
171. Skoczynski Józef, syn N. N. i Heleny, 
Hr. 25. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1270/III. 
172. Slawinski Wincenty, syn Wincentego 
i Kazimiery, ur. 24. V. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1275/IV. 
173. Smyczynski Józef, syn Wojciecha i 
Antoniny, ur. 23. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1280/III. 


585 


174. Sobolewski Waclaw, syn Teofila i 
Marjanny, ur. 18. VIII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. 1289/Ill. 
175. Stachlewski Wladyslaw, syn Franci- 
szka i Marjanny, ur. 2. IV. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 1299/III. 
176. Steg-ninski Lucjan, syn Aleksandra- 
Jakóba i Marjanny, ur. 15. VIII. 1909 r. w 
Lodzi, Zapisany do list pob. Nr. 1306/Ill. 
177. Stt(pniak Antoni, syn Antoniego i Ka- 
zimiery, ur. 13. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. 1314/Ill. 
178. Stt(pniak Piotr, syn PiO'tra i Elzbiety, 
ur. 9. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. 1315/III. 
179. Struginski Stanislaw, syn W o,jciecha 
i Waler,ji, ur. 18. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1318/III. 
180. Czwonda Franciszek, syn Jana i Mi- 
chaliny, ur. 15. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1327/Ill. 
181. Syta Andrzej, syn Mateusza i J ózefy, 
ur. 17. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1333/Ill. 
182. Szczepanski Franciszek, syn J ana i 
Mar,janny, ur, 1. J. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1350/Ill. 
183. Szrak Leopold, syn Augusta i Marty, 
nr. 1. II. 1909 r. w l,odzi. Zapisany do list 
pob, Nr. 1370/Ill. 
184. Sztarker Stanislaw, syn Pawla i 
Franciszki, ur. 25. IV. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob, Nr. 1375/III. 
185. Szustowski Feliks, syn Józefa i Ma- 
rjanny, ur. 2. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. 1388/Ill. 
186. Szyktanc RO'man, syn Romana i Bar- 
bary, ur. 27. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1399/IIL 
187. Szymanski Kazimierz, syn Marcina i 
Mar,janny: nr. 19. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1403/III. 
188. Szymanski Stanislaw, syn Stanislawa 
i Tekli, ur. 8. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1406/Ill. 
189. Szymanski Leon, syn Jana i Marjan- 
ny, ur. 15. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1404/III. 
190. Szymczyk Stanislaw, syn Jakóba i 
Olimpji, ur. 23. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
dO' list pob. 1412/III. 
191. Szyndler Boleslaw, syn N. N. i Ma- 
rjanny, ur. 30. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1416/Ill. 
192. Sleszynski Zygmunt, syp. Jana i Zofji, 
ur. 8. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1418/III. 
193. Swiderski Stefan, syn Mikolaja i Jó- 
zefy, ur. 12. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1423/III. 
194. Tarnowski Kazimierz, syn Antoniego 
i Michaliny, ur. 2. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1432/Ill.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0022.djvu

			Lódzki Dzie nnik W ojewód 
ki. Poz. 330 


586 


195. Tolf Adolf, syn Karola i Karoliny, ur. 
16. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 1440/111. 
196. Tomaszewski Stanislaw, syn Francisz- 
ka i Marjanny, ur. 20. III. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 1444/111. 
197. Tomczak Adam, syn Franciszka i Ma- 
r,janny, ur. 20. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1446(III. 
198. Tondel Stefan, syn Józefa i Anny, , ur. 
2. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 1451/111. 
199. Trantwurc Stefan, syn Aleksandra i 
Antoniny, ur. 4. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1454(111. 
200. Truszczynski Czeslaw, syn Antoniego- 
.Tana i Walentyny, ur. 14. II. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 1459(111. 
201. Trzcinski Michal, syn Tomasza i An- 
toniny, ur. 22. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1461/III. 
202. Trzeciak Tadeusz, syn Piotra i Zof.ji, 
nr. 4. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1462/11I. 
203. Wagner Kazimierz, syn Stanislawa i 
Emil,ji, ur. 26. VI. 1909 r. w Lodzi. Zap is any 
do list pob. 1477/111. 
204. Wiktorowski Leon, syn J ana i Anto- 
niny, ur. 17. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1535/111. 
205. Wisniewski Mieczyslaw, syn Stanisla- 
wa i Pauliny, ur. 3. V. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 1541/111. 
206. Wisniewski Boleslaw, syn Wawrzyn- 
ca i Józefy, ur. 3. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1543/111. 
207. Wisniewski Mieczyslaw, syn Antonie- 
go i Antoniny, ur. 1. I. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1548/111. 
208. Witczak .Tan, syn Antoniego i Marjan- 
ny, ur. 13. XI. 1909 r. Zapisany do list pob. 
Nr. 1553(111. 
209. Witczak Waclaw, syn Michala i J ó- 
zefy, ur. H. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1556(111. 
210. Witczak Wincenty, syn .T ózefa i Ma- 
r,janny, ur. 2. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1558(111. 
211. Wojciechowski .Tan, syn Michala i Ka- 
tarzyny, ur. 3. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1567(111. 
212. Wozniak Stefan, syn Andrze.ta i Ma- 
r.Ïanny, ur. 30. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1579/111. . 
213. Wozniåk Stefan, syn Stanislawa i 
Ludwiki, 14. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1580(111. 
214. W oznlakowski Tadeusz, syn Teodora 
i Franciszki, ur. 21. XI. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 1581/111. 
215. Wójcik Edward, syn Franciszka i Ma- 
rjanny, ur. 2. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1591/111. 


Nr. 21 


216. Wyszynski Stanislaw, syn Bronislawa 
i Wladystawy, ur. 15. XI. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 1604(111. 
217. Zajde Edward, syn N. N. i Doroty, ur. 
2. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 1612/Ill. 
218. Zajfert Berthold, syn Jana i Marjan- 
ny, ur. 9. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. 1615(III. 
219. Zakieta Stanislaw, syn Jakóba i Jó- 
zefy, ur. 8. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1622(111. ' 
220. Zalewski Józef, syn .Tózefa i Feliksy, 
nr. 4. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
,pob. Nr. 1630/111. 
221. Zarzycki Edmund, syn Dominika i 
Mar.janny, ur. 9. VII, 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1634/111. 
222. Zalewski Kazimierz, syn Andrze.ta i 
Wiktor.ji, ur, 26. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1642(111. 
223. Zielinski .Tan, svn Antoniego i Mar.jan- 
ny, ur. 3. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
· pob. Nr. 1648/111. 
224. Ziólkowski Antoni, syn Antoniego i 
Stanislawy, ur. 4. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1652/111. 
225. Zydorek Antoni, svn Stanislawa i An- 
ny, ur. 2. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr, 1659/111. 
226. zbik Stanislaw, syn Antoniego i Teo- 
fili, ur. 19, IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1674/111. 
227. Blumenfeld Aleksander, syn Markusa i 
Cha,ji, ur. 8. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 36/IV. 
228. Charenzowski Ajzyk, svn Izraela i 
ta.ti. Hr. 14. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 54/IV. 
229. Ejzenberg SzmuL syn Mordki-La,tby i 
Hindy, Hr. 1909 r. w Szydlowcu, pow. Konsk. 
Zapisanv do list pob. Nr. RO/IV. 
230. Etner Aron-Dawid, syn Moszka i 
La,ji-Szandli. Hr. 21. I. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. 87/TV. 
231. Goszczewski Aron, syn Icka-Hersza i 
Perli, Hr. 25. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 135/1V. 
232. Grinbaum Icchok, syn Chaima-Izraela 
i Chumy, ur. 21. III. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 137/IV. 
233. Klinger Symcha-Binem, svn Froima i 
Ba,jli, ur. 13. I. 1909 r. w Lodzi. ZapisaÍly do 
list pob. Nr. 2H/IV. 
234. Lewin Izrael- Mendel, syn .T ankiela i 
Biny, ur. 1909 r. w Tomaszowie-Maz., pow. 
Brzeziny. Zapisany do list pob. 272f1V. 
235. Marciniak Franciszek, syn Tomasza i 
Józefy, ur. 17. VIII. 1909 r. W. Wola Tloma- 
kowa, pow. Turek. Zapisany do list pob. Nr. 
306/IV. 
236. Abramkin Dawid, syn Izraela i Teo- 
fili, Hr. 1. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. IN.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0023.djvu

			Nr.21 


Lódzki Dziennik W ojewódzki. Paz. 330 


587 


237. Abramowicz Elja, syn Moszka i Perli, 
ur. 18. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 2/V. 
238. Ajchental Fiszel, syn Jankla i Rywki, 
ur. 15. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 7/V. 
240. Altman Leon, syn Mendla i Gitli, ur. 
23. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 14/V. 
241. Altman Samuel, syn Mendla i Gitli, 
ur. 23. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 15/V. 
242. Altman Szlama, syn J ankla- Berka i 
Sury-La,ji, ur. 14. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 16jV. 
243. Apel Dawid-Kopel, syn Hersza i Ru- 
chli-Temery, ur. 15. VIII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 20/V. 
244. Babun Mo.jzesz, syn Berka i Szyfry, 
nr. 7. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 25jV. 
245. Babun Wolf, syn Berka i Szyfry, ur. 
7. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 26jV. 
246. Ba.ier Karol-Willi, syn Adama i Olgi, 
ur. 30, XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. N r. 281V. 
247. Backhaus Edward, syn Jana i Emil,ji, 
nr. 12. lIT. 1909 r. w Lodzi, Zapisany do list 
pob, Nr. 30/V. 
248. Baskier Alter-Manyl, syn Joska-Ar.ii 
i Frymy-Berli. ur. 16. IV. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 34/V. 
250. Bauer Artur, syn Teodora i Lindy, ur. 
11. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 35;'V. 
251. Bqczkowski Tózef, syn Andrzeja i 
Bronislawy. ur. 10, III. 1909 r. w Lodzi. Za
 
pisany do list pob. Nr. 40jV. 
252. Beatus Icchok, syn Lejzora i Jety- 
Estery, ur, 20. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 41(V. 
253. Belfer Alter- Wolf, syn Bencjona i 
Tauby-Szajdli. ur. 19. XII. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 45/V. 
254. Benkel Berthold-Alfred, syn Karola i 
Anny, ur. 15. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 53/V. , 
255. Beutner Wilhelm-Adolf, syn Ludwlka- 
Hermana i Marty-Luizy, ur. 11. XI. 1909 r. 
w l,odzi. Zapisany do list pob. Nr. 55/V. 
256. Berger Artur-Otton, syn Józefa i E
- 
nestyny- Pauliny, ur. 28. III. 1909 r. w Lodzl. 
Zapisany do list pob. Nr. 59(V. 
257. Bern Lajbus-Mendel, syn Uszera i 
Brandli-Fa,jgli, ur. 30. VII. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 66jV. 
258. Bernsztajn Izak. syn Majera Szachmy 
i Sory-Liby, Hr. 21. XI. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 67/V. 
260. Bialostocki JosH, syn Majera i Szyn- 
dli, ur. 23. III. 1909 w Lodzi. Zapisany do list 
pob. N r. 72/V. 


261. Biber Lajb, syn Dawida-Mendla i Ru- 
chli, ur. 25. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 74/V. 
262. Bicher Icko, syn Benjamina i Ajdli, 
ur. 1909 r. os. Tszowice, p. Tomaszów-Lubel. 
Zapisany do list pob, Nr. 79(V. 
263. Birencwajg Wigdor-Machel, syn Icka 
i Sury, Hr. 10, VIII. 1909 r. w Lodii. Zapisany 
do list pob. Nr. 80N. ' 
264. Blagodyr Michal, syn Ignacego i Ale- 
ksandry, ur. 5. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 95/'V. 
265. Bomhakier Majer, syn Adama i Ity, 
ur. 1. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 101 (V. 
266. Borek Szoel, syn Moszka-Majera i 
Malki-Liby, ur. 23. VIII. 1909 r. w Lodzi. Za
 
pisany do list pob. N r. 103/V. 
267. Borensztajn Berek, syn Symchy i 
Rywki, ur. 20. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 105/V. 
268. Borenszta,jn Dawid- Józef, syn Icka i 
Kra.indli, ur. 27. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 106/V. 
269. Borensztajn Fa,jwel-Lejb, syn Szmula 
i Mirli-Marjem, ur. 6, V. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pis any do list pob. Nr. 107/V. 
270. Brudke Gustaw, syn Marcina i Wan- 
dy, ur. 19. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr, 121/V. 
271. Bromberg Dawid, syn Abrama i Rau- 
zy, ur. 30. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 124/V. 
272. Bromszte,jn Henryk, syn Gowszy i 
Chaji, Hr. 7. VTI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 125/V. 
273. Brzezinski Ber, syn Izraela-Icka i Cer- 
ty, ur. 25. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 127/V. 
274. Buchman Józ.ef, syn Chem,ji-Majera i 
Goldy-Ra,jzli, Ul'. 3. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob, Nr. 132/V. 
275. Cedrowicz Szmul, syn Chaima-Kal- 
mana i Eli, ur. 19. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nl'. 142/V. 
276. Certner Symcha-Binem, syn Izraela- 
Icka i Malki, ur. 14. IV. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 143(V. 
277. Cha,jrnowicz Jakób-Izak, syn Berka i 
Sury, ur. 12. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob.'Nr. 144jv' 
278. Chojnowicz J akób, syn Le.rzora-Her- 
szka i Hindy, ur, 28. IX. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 149/V. 
279. Cycanowicz Icchok, syn Zyskinda i 
Ruchli-La,ji, ur. 10. II. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 159/V. 
280. Cygiel Szlama-Lallzer, syn Abrama- 
Chila i Chaji-Laji, ur. 26. VII. 1909 r. w Lo- 
dzi. Zapisany do list pob. Nr. 160/V. 
281. Czywie Zelman, syn Gerszona i Ma- 
rjem, ur. 18. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 173/V.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0024.djvu

			588 


Lódzki Dzienn ik Wo j ewódz ki. 
oz. 3 30 


282. Da widowicz Henoch, syn J akowa- 
Mordki i Estery-Marjem, ur. 15. VII. 1909 r. 
w Lodzi. Zapisany do list pob. Nr. l??/V. 
283. Dienwald Bernhard, syn Jana i Marji- 
Weroniki, ur. 20. VIII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 181/V. 
284. Dworecki Ber, syn Nachmana i Mery, 
nr. 21. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 195/V. 
285. Dymant Szaja, syn Abrama i Marjem, 
nr. 6. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 200(V. 
286. Dyszko Fajwel- Józef, syn Chaskiela 
i Soszy-Fre,jdli, ur. 11. X. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 201(V. 
287. E,jzenberg Jakób, syn Hersza-Lejby i 
Chawy-Ruchli, ur. 16. VII. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 212/V. 
288. Ekhauz Mendel- Juda, syn Abramaha- 
Izaaka i Chaji-Gitli, ur. 30. VI. 1909 r. w Lo- 
dzi. Zapisany do list pob. Nr. 214(V. 
289. Elert Aran, syn Hersza-Le,jby i Dyny, 
nr. 28. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. N r. 220jV. 
290. Erentraut Ernest-Artur, syn Ernesta i 
Emil,ji, ur. 20. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob, Nr. 222/V. 
291. Fabisiak Dawid, syn Fiszera i Rywki, 
nr. 14. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 226jV. 
292. Fabisuak Motsze-Le,jb, syn Abrama i 
Sury-Chany, ur. 1. XI. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list poh. Nr. 227jV. 
293. Fa.tn Chaim, syn Chila i Gitli, ur. 
15. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
N r. 236jV. 
294, Fajnzylber Hersz, syn Elji i Chaji, 
nr. 6. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. 239!V. 
295. Farbiarz Jankiel, syn Chaima-Berka 
i Sury, ur. 30. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 240jV. 
296. Federman Syn, syn Janasa i Frajgi- 
Szyfry, ur. 22. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 245/V. 
297. Feier Alfred, syn Ludwika i Ma:r,ji, 
ur. 26. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. 247 N. 
298. Fich Nechem,ja, syn Lejby i Ruchli, 
nr. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 253/V. 
299. Fiks MOTzesz, syn A,jzyka i Maszy- 
Fretdy, ur. 29. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 255(V. 
300. Fogelowicz Teodor, syn Leona i 
Szpryncy, ur. 29. III. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 261/V. . 
301. Forsztat EI.ta-Idel, syn Borucha i 
Chaji-Be,jli, ur. 8. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 263(V. 
302. Forsztat Zelik-Mordcha, syn Borucha 
i Chaji-Bejli, ur. 8. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr.' 264/V. 


Nr. 21 


303. Frantz Abram, syn Dawida i Brany, 
nr. 31. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob, Nr, 169(V. 
304. Friedenberger Adolf, syn Józefa i Ma- 
rji, ur. 28. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 273jV. 
305. Fryd Samuel, syn Lajzera'i Rejzli, ur. 
28. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 276jV. 
306. Frydman Abram, syn Moszka-Szyji i 
Zeldy, ur. 28. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 278/V. 
307. Frydman Mordcha-Pe.tsach, syn Szla- 
my-Pinkus a i Jenty, mo'. 18. II. 1909 r. w Lo- 
dzi. Zapisany do list pob. Nr. 281jV. 
308. Galant Chil, syn Zysi i Chaji, ur. 
23. II. 1909 r. w f
odzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 291(V. 
309, Gawrylowicz Josef, syn AHera-Abra- 
ma i Malki, ur. 3. III. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
, sany do list pob, Nr. 295jV. 
310. Gaze Wlodzimierz, syn Mikolata i 
Emilti, ur. 11. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob, Nr. 296!V. 
311. Gqbiñski Abram-Szmul, syn La,jzera 
i Gitli, ur. 4. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr, 297N. 
312. Gelbart Gerszon-Icchok, syn Wolka i 
Chany-Dwojry, ur. 10. III. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. 299jV. 
313. Gerszonowicz Szlama- .Tózef, syn Szo- 
ela i Sury-Rywki, ur. 16. I. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 307(V. 
314. Gierosimow Wlodzimierz, syn Wlodzi- 
mierza i ZofTi, ur. 13. VII. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 312jV. 
315. Gincberg- Takób, syn Abrama-Lejzora 
i Dwo,hy, ur. 24. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 313jV. 
316. Glück Eryk-Brunon, syn Gustawa- 
Alberta i Eugen,ji-Marty, ur. 11. IV. 1909 r. w 
Lodzi. Zapisany do list pob. Nr. 325jV. 
317. Globus Szlama-Nuchim, syn Icka- 
Nojecha i Sury, ur. 20. I. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 326jV. 
318. Glogowski Markus, syn Melocha i 
Fra.tdli, ur. 11. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob, Nr. 228jV. 
319. Goldbart Juda, syn Moszka i Estery- 
Hindy, ur. 10. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 329/V. 
320. Goldsztajn Chaim-Srul, syn N. N. i 
Chindy-Frajdy, ur. 15. III. 1909 r. w Lodzi. 
Zap is any do list pob, 347/V. 
321. Goldsztajn Icchok, syn Izraela-Mord- 
ki i Chaji, ur. 30. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 348{V. 
322. Gorgól Zygmunt, syn Michala i We- 
roniki, ur. 23, V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 351{V. 
323. Gotlib Abram, syn Mendli i Chany- 
Blimy, ur. 16. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 355{V.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0025.djvu

			Nr. 21 


_


 ki !?zien nik Wojewód zki..-i.?


30 


,
 


324. Grams Edward, syn Edwarda i Zofji, 
ur. 1. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 359{V. . 
325. Grundmann Karol- J akób, syn Pawla 
i Rozalji, ur. 17. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 3??;Y. 
326. Grynbaum Efrojm, syn N. N. i Fraj- 
dy, ur. 25. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 381{V. 
327. Grynbaum Fajwel- Jakub, syn Wulfa 
i Kajli, ur. 14. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 383{V. 
328. Grynberg Jakób, syn Nusyma i Laji- 
Goldy, ur. 2. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 386/V. 
329. Grynszpan Grojnem, syn Moska i 
Frymety, ur, 16. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 390/V. 
330. Górecki Wladyslaw, syn Józefa i Zu- 
zanny, ur. 30. XI. 1909 r. w. Prylno, gm. Ra- 
taje, p. Gostynin. Zapisany do list pob. 
Nr. 396{V. 
331. Górewicz Klementyn, syn Dawida i 
Sury, ur. 7. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 397/V. 
132. Guter Józef, syn Enocha i Hindy, ur. 
1. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 403fV. 
333. Guzik Mates, syn Szmula- Jakóba i 
Sza,jndli, ur. 12. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 408/V. 
334. Heidrich Gustaw- Juljusz, syn AI-. 
berta i Marji, ur. 17. VI. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 411fV. 
335. Halperin-Oszer, syn J osi i Chany, ur. 
7. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 415{V. 
336. Halpern Chaim-Szlama, syn Abrama- 
Berka i Bliny-Fajgi, ur. 16. VIII. 1909 r. w 
Lodzi, Zapisany do list pob. Nr. 416{V. 
337. Halpern Henryk-Maksymiljan, syn 
Icka i Hawy, ur. 25. VIII. 1909 r. , w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 417/V. 
338. Hamburger J ózef, syn Hersza-Szule- 
ma i Cha,ji, ur. 15. II. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 418fV. 
339. Handelsman N achma, syn J oela i 
Chawy, ur. 17. VII. 1909,r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 422/V. 
340. Handkorn Hersz-Chaim, syn Towji 
i Maszy, ur. 20. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
n.y do list pob. Nr. 424/V. 
341. Hartman Rudolf, syn Edwarda i Emi- 
l,ji, ur. 25. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 426/V. ' 
342. Höhn Albert-Hugon, syn Artura i 
Marji-Elzy, ur. 30. I. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 431/V. 
343. Hendlisz Mordech, syn Arona i Racy, 
fir. 31. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 436fV. 
344. Herbst Aleksy-Karol, syn Henryka- 
Oskara i Otylji, ur. 18. IX. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 438{V. 


L.", 


589 


345. Herman Hersz, syn Majera i Mendli, 
ur. 16. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 440(V. 
346. Herszenberg Dawid, syn Wigdora i 
Chaji-Gitli, ur. 4. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
.llY do list pob. Nr. 444/V. 
347. Herszkowicz Abram-Szamsze, syn 
Chaima-Majera i Frajdli-Beiny, ur. 14. II. 
1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
445/V. 
348. Hetzke Willi, syn Gustawa i Marji, 
ur. 17. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 447/V. 
349. Hübner Karol-Artur, syn Józefa i An- 
ny, ur. 10. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 449/V. 
350. Hilewicz Abram, syn Mordki i Ruchli, 
ur. 20. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 452/V. 
351. Hintz Albert, syn Gustawa i Anny, 
ur. 22. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 453(V. 
352. Hirszbein Salomon Izak, syn Szymona 
i Idesy, ur. 28. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 454fV. 
353. Hocer Chanon, syn Matesa i Joch- 
wedy, ur. 17. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 455fV. 
354. Hoffman Alfred, syn Jul,janny Marty, 
ur. 26. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 456/V. 
355. Hochberg Boris, syn Owszyja i Fraj- 
ny, ur. 23. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 459/'V. 
356. Hudys Manys, syn Icka i Chany, ur. 
21. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 467{V. 
357. Humaniuk Grzegorz, syn Lukasza i 
Fewronji. ur. 30. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 468/V. 
358. Hurwicz Bo,rys, syn Lejba i Ruchli- 
Ity, ur. 27. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 469{V. 
359. Hurwicz Lew, syn Arona-Hersza i 01- 
gi, ur. 12. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 470/V. 
360. Infald Litman, syn Pinkusa i Tauby, 
ur. 22. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 4?2fV. 
361. Izraelit Arnold, syn Ely-Lejzera i Dy- 
ny, ur. 20. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 475/V. 
362. Jakubowicz Hersz, syn Izraela i 
Nachy, ur. 16. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 479{V. 
363. Jakubowicz Jukiel, syn Dawida i Su- 
ry-Ka,jli, ur. 28. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. N r. 480{V. 
364. Jerke Aleksy, syn Michala i Natal,ji, 
ur. 29. 1. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 496/V. 
365. Jesionek Chaim, syn Joska i Pessy- 
Laji, ur. 28. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 499{V.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0026.djvu

			590 


Lódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. 330 


366. Jeske Erwin, syn Gotliba i Karoliny, 
ur. 16. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. N r. 500/V. 
367. Jurgenthal Jan, syn N. N. i Pauliny- 
Wilhelminy, ur. 15. X. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 502!V. 
368. Judenharc Szlama, syn Mendla-Nusy- 
ma i Marjem, Hr. 8. VII. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 505fV. 
369. Kac Icchok, syn Pejsacha i Chawy, 
ur. 15. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 512/V. 
370. Kac Jakób, syn Lajba i Frymety, ur. 
25. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 513/V. 
371. Kaczka Bejzel, syn Moska i Marjem, 
ur. 14. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 515/V. 
372. Kagan Izak, syn Abrama i Zofji, ur. 
27. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 516fV. 
373. Kahan Maurycy, syn Ajzyka i Chany, 
ur. 7. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 517!V. . 
374. Kam Izak, syn Lwa i Mysi, ur. 22.VIII. - 
1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 524/V. 
375. Kant Jan, syn Mikolaja i Marji, 'ur. 
12. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 530/V. 
376. Kassner Erwin-Wilhelm, syn Gotliba 
i Idy, ur. 30. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. za N r. 540/V. 
377. König Helmut, - syn Karola-Augusta 
i Pauliny, Hr. 17. IV. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. N r. 544/V. 
378. Kierst Jul,jusz-Henryk-Fryderyk, syr
 
Wilhelma-Fryderyka i Amalji, ur. 18. V. 
1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 549fV. 
379. Kleczewski Józef, syn Abrama-Men- 
dela i Gitli, ur. 25. V. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 562fV. 
380. Knic Szlama-W.olf, syn Icka-Dawida 
i Bajli, ur. 28. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 5?1fV. 
381. Kokin Zygmunt, syn Dawida i Szy- 
fry- Jochwety, ur. 16. VI. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 576/V. 
382. Korn Izrael, syn Moszka i Itty, ur. 
15. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 599fV. 
383. Korzec Szulem-Majer, syn Henocha 
Anszela i Chany-Chai, ur. 9. VI. 1909 r. w 
Lodzi. Zapisany do list pob. Nr. 601{V. 
384. Kowalski Wladyslaw, syn Antoniego 
i Juljanny, ur. 9. IV. 1909 r. w Lodzi. lapi- 
sany do list pob. Nr. 604fV. 
385. Krüger Albert, syn Ferdynanda i E- 
;milji, ur. 21. XI. 1909 r. w Lodzi. ZalJisany do 
list pob. Nr. 619(V. 
386. Krüger Jan, syn Michala i Huldy, ur. 
9. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 620/V. 


Nr.21 


387. Krupka Szyja-Mo,jzesz, syn Jankiela 
i Dwojry-Lai, ur. 25. XII. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list. pob. Nr. 624jV. 
388. Kulinicz Serafin, syn Andrzeja I He- 
leny, ur. 17. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 632/V. 
390. Kulman Brunon, syn Wilhelma 
i Krystyny, ur. 11. XI. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 633/V. 
391. Kullman Karol-Herman, syn Emila 
i Emilji, ur. 10. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 634/V. 
392. Kupczan Mordka, syn Jos-Icka i Cy- 
wji, ur. 23. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 635/V. 
393. Kurz Izrael-Lejb, syn Icka i Towy- 
Estery, nr. 19. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Ni-. 641/V. 
394. Lando Józef-Pejsach, syn Dawida- 
Nachmana i Gitli, Hr. 21. II. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 655/V. 
39'), Lebert Otton, syn OHona i Lidji, ur. 
4. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. Nr. 
660/V. 
396. Leder Oskar, syn Wilhelma i Natalji, 
ur. 31. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 662/V. 
397. Lesman Mojsze-Icchok, syn Jakuba 
i Frajdy, ur. 17. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 6731V. 
398. Lewin Towje, syn Zelmana i Zysli, 
ur. 15, IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob, Nr. 682jV. 
399. Lewkowicz Le,jzor-Szoel, syn Szmula 
i Rajzli, ur. 14. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 689/V. 
400. Lewkowicz Michal, syn Lejzora i tai, 
ur. 16. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisnny do list 
pob. Nr. 690/V. 
401. Lewkowicz Mojzesz, syn Jeka-Hel'sza 
i Lai, ur. 3. IX. 1909 r. wtodzi I.apisany do 
list pob. 
r. 691 tV. 
402. Liberzon Michel, syn Majera i Chai, 
ur. 29. VIII, 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 696/V. 
403. Lindner Alfred, syn Ernesta i Emilji- 
Wandy, ur. 11. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 701 IV. 
404, Lipowski MO,jzesz, syn Simona i Fa- 
ni-Fajgi, ur. 11. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 708/V. 
405. Lipszyc Adolf, syn Bazyla i Rywki, 
ur. 4. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
,pQb. Nr. 709/V. 
406. Litmanowicz Hel'sz-Ber, syn Mendela 
i Ruchli, ur. 14. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
,ny do list pob. Nr. 718rV. 
407. Liwszyc Jakub, syn Icka i Raisy, ur. 
14. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
N r. 720fV. 
408. Ludwig Artur, syn Karola-Wilhelma 
i Augusty, ur. 16. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 725/V. 


':
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0027.djvu

			Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 330 


Nr. 21 


409. Lt(czycki Jakób, syn Moska-Majlicha 
i Blimy, ur. 23. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 731/V. 
410. Lubniak Jakub, syn Fajwela i Ruchli, 
ur. 17. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 732JV. 
411. Maciaszek Czeslaw, syn Blazeja i Zo- 
fji, ur. 1. VI. 1909 r. w, W ola Czarnecka, pow. 
Lask. Zapisany do list pob. Nr. 733(V. 
412. Magid Abram, syn Zelmana i Tauby, 
ur. 28. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 734/V. 
413. Mandelman Hersz, syn Lejbusia i Per- 
li, ur. 18. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 748iV. 
414. Marczak Majer, syn Józefa i Hindy- 
Rojzy, ur. 12. III. 1909 r. w Lodzi. Zap is any 
do list pob. za Nr. 751iV. 
415. Marecki Michal, , syn Pawla i Olgi, 
ur. 4. XI. 1909 r. w Lodzi. Zap is any do list 
pob. N r. 753jV. 
416. Margulis Jakub, syn Lareta i Mirli, 
ur. 18. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 754/V. 
417. Martyni Stanislaw- Jerzy, syn Szymo- 
na i Marji, ur. 20. III. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 762/V. 
418. Mathes Alfred, syn Ludwika i Duldi- 
ny, ur. 30. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 767(V. 
419. Meier Gustaw, syn Frydrycha i Ame- 
lji, ur. 25. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 770jV. 
420. Meisner Ferdynand, syn Jana-Adolfa 
i Emilji, ur. 8. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 771/V. 
421. Melcerzon Sima, syn Benjamina 
i Endli, ur. 12. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 772/V. j" 
422. Meller Ryszard, syn' Jakuba i Erne- 
styny, ur. 15. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 773/V. 
423. Mendlewicz Fajwel, syn Szai i Pessy, 
ur. 26. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 776fV. 
424. Merkier Akiwa-Mordka, syn Pinkusa 
i Czarny, ur. 1. V, 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 780IV. 
425. Mic Lajb, syn Abrama i Estery-Cha.- 
ny, ur. 15. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 781/V. 
426. MikliszaIÍski Kopel- J echeskiel, syn 
Chaima i Zysli, ur. 16. IV. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 790/V. 
427. Mikulski Piotr, syn Piotra i Aleksan- 
dry, ur. 3. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 791lV. 
428. Müller Alfons-Erwin, syn Wilhelma 
i Anny, ur. 3. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 792/V. 
429. Miller Berek, syn Jankla-Dawida i 
Mindli, ur. 25. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 793/V. 


\- 

 


591 


430. Miler Chaim, syn Icka i Chai-Sury, 
ur. 1909 r. w Ozorkowie, pow. It(czycki. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 794/V. 
431. Milsztajn Szlama-Mojsze, syn Cha- 
ima-Majera i Prywy, ur. 30. XI. 1909 r. w 
Lodzi. Zapisany do list pob. Nr. 797(V. 
432. Mirski Jury, syn Abrama-Chaskiela 
i Sury-Estery, ur. 22. II. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 801 (V. 
433. Mitniwiecki Nachman, syn Hersza 
i Eslery-Fajgi, ur. 15. VII. 1909 r. w t,odzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 804/V. 
434. Monter Szaja, syn Michela- Borucha 
i Idesy, ur. 14. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 807jV. 
435. Moskowicz Fajwel, syn Tobji i Chai, 
ur. 25. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 813/V. 
436. Mozgunow Aleksander, syn Kosmyja 
i Gotfrydy, ur. 17. II. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 817/,V. . 
437. Mruk Stanislaw, syn Stanislawa 
i Anieli, ur. 5. IX. 1909 r. w Lodzi. Zap is any 
do list pob. Nr. 818!V. 
438. Mundt Erwin, syn Jana i Lidji, ur. 
20. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list po- 
borowych Nr. 819(V. 
439. Nejman Szlama-Zelman, syn Szmula- 
Majera i Fajgi-Temery, ur. 14. VI. 1909 r. w 
Lodzi. Zapisany do list pob. Nr. 835jV. 
440. Neubert" Emil, syn Gustawa i Justy- 
ny- Juljanny, ur. 13. V. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 837/V. 
441. Neuman Artur-Bruno-Hans, syn Ka 
rola-Wilhelma i Joanny-Marji, ur. 31. X. 1909 
r. w Lodzi. Zapisany do list pob. Nr. 838fV. 
442. Nier Maks-Oskar, syn' Wilhelma i J u- 
ljanny, ur. 10. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
I1y do list pob. Nr. 841(V. 
443. Perel Icchok, syn Izraela i Rywki, ur. 
31. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 880(V. . 
444. Perkis Dawid, syn Gowszyja-Geszla 
i Rywki, ur. 31. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 881fV. 
445. Piszczkowski Tadeusz, syn Michala 
i Lili, ur. 14. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 896/'V. 
446. PlewiIÍski Mojsze, syn Zalmy i Hin-' 
dy, ur. 23. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 901/'V. 
447. Pluntke Edmund, syn Emilji Juljan- 
ny, ur. 4. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 902/V. 
448. Poliwka Józef, syn Augusta-Herma- 
na i Pauliny-Anny, ur. 19. III. 1909 r. w Lo- 
dzi. Zapisany do list pob. Nr. 908/V. 
449. Ponikowski Eugenjusz- Stefan, syn 
Stanislawa - Aleksandra, ur. 7. IX. 1909 r. w 
Lo
zi. Zapisany do list pob. Nr. 913/V. 
450. Poppi Alfred, syn Wilhelma i Berty, 
ur. 25. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
Dab. Nr. 914JV.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0028.djvu

			592 


t.ódzki Dziennik W ojew ó dzki. Poz. 330 


451. Postbryf Icchok-Lajb, syn Zelmana 
i Dobry, ur. 26. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 916{V. 
452. Prawerman Mojsze- Jakób, syn Da- 
wida i Laji, ur. 20, VII. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 925/V. 
453. Prost Reinhold, syn N, N. i Wilhelmi- 
ny, ur. 26. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 929/V. 
454. Przedborski Abram-Ber, syn Dawi- 
da-Bera i Malki-Chewety, ur. 1909 r. w Ozor- 
kowie pow. Lt(czyckiego. Zapisany do list 
pob. Nr. 932/V. 
455. Przytycki Majer, syn Mordki-Arona 
i Szajndli, ur. 31. V. 1909 r. w gm. Przysucha 
pow. Opoczynskiego. Zapisany do list pob. 
Nr. 933/V. 
456. Ptasznik Abram, syn Gerszona- W olfa 
i Estery, ur. 28. VIII. 1909 r. w todzi. 7apisa- 
ny do list pob. Nr. 935{V. 
457. Radecki Roman, syn Romana i Mar,ji, 
ur. 7. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 941/V. 
458. Reimann Otton, syn N. N. i Frydery- 
ki, ur. 3. III. 1909 r. w Lodzi Zapisany do 
list pob. Nr. 968/V. 
459. Reimann Teodor-Maks, syn Jana 
i Matyldy, ur, 14. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny(do list pob. Nr. 969fV. 
460. Rozenbe,rn Artnr, syn Mojzesza i Gi- 
sy-Leji, ur. 6. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 981jV. 
461. Romond Aleksander, syn Wilhelma 
i Krystyny, nr. 17. XI. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 983/V. 
462. Rozenberg Juda, syn Wolka i Zloty, 
ur. 14. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. N r. 998/V. 
463. Rozenbe'rg Mejer, syn Nuchima i Su-:, 
ry-Hudesy, ur. 10. II. 1909 r. w Lodzi. Zapì- 
sany do list pob. Nr. 1000/V. 
464. Rozencwajg Abram-Icchok, syn 
Mordki i Rvwki, ur. 14, V. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do iist pob. Nr. 1005/V. 
465. Rozencwajg Herszel, syn Eljasza- 
Mordki i Surv-Gitli, Hr. 8. VIII. 1909 r. w 
f.odzi. Zapisa
y do list pob. Nr. l008/V. 
466. Rozental Mo,rzesz, syn Zoracha i Su- 
ry-Pessy, ur. 8. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 10 13/V. 
, 467. Rozental Wlodzimierz, syn Kopela 
i Chasi, ur. 10. XI. 1909 r. wi Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1014/V. 
468. Rubinowicz Szaja-Uszer, syn Che- 
mji-Ma,jera i Malki, ur. 5. I. 1909 r. w Wielu- 
niu. Zapisany do list pob. Nr. 1032/V. 
469. Rubinsztajn Szlama, syn Lajzera 
i Balczy, ur. 19. X. 1909 r. w :Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1034/V. 
470. Russ Icchok, syn W olka i Ety, ur. 5. 
VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. Nr,. 
1043/V. 
471. Rzeszkowski Abram, syn Hersza i Ra- 
szy, ur. 14. IV. 1909 r. w Lodzi, Zapisany do 
list pob. Nr. 1044/V. . 


Nr. 21 


472. Rzytkowski Hersz, syn Szmula i Hu- 
wy, ur. 23. III. 1909 r. w Lodzi. Zap is any do 
list pob. Nr. 1045/V. 
473. Sawicki Jan, syn Józefa i Agafji, ur. 
5. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr..1057{V. 
474. SchIer Alfons, syn Rudolfa i Amalji, 
ur. 13. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1058/V. 
475. Schönrock Maks-Eugenjusz, syn Fer- 
dynand g i Pauliny, ur. U. I. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 1059/V. 
476. Schmalz Rudolf, syn Adama i Juljan- 
ny, ur. 28. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1060/V. 
477. Schmalfuss Alfons, syn N. N. i Ju- 
ljanny, ur. 13. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. N r. lO61/V. 
478. Schmehl Oskar, syn Henryka-Fryde- 
ryka i Ludwiki, ur. 13. IX. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob, Nr. 1062/V. 
479. Schmidt Eryk-Alfred-Rudolf, syn 
Mauryc
go - Bertolda i Alfredy, ur. 25. V. 
1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. Nr. 
1063/V. 
480. Schmidtke Adolf, syn Adolfa i Berty, 
Hr. 26. VnI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. lO64/V. 
481. Schneider Reinhold, syn Adolfa i Emi- 
Ui, ur. 17. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr, 1065/V. 
482. Schriiter Alfred-Adolf, syn Reinholda 
i Olgi, Hr. 6. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1066/V. 
483. Schwarz Edward, syn Karola i Liny- 
Idy, ur. 10. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. NT'. 1067/V. 
484. Schwann Adolf, syn Adolfa i Krysty- 
ny, ur. ,9. n. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1068/V. 
485. Schirmer Willi, syn Augusta i Emilji, 
nr. 15. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1069/V. 
486. Seidel Otton, syn Jana i Marjanny, 
ur. 24. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisal1Y do list 
pob. Nr. 1070/V. 
487. Sieradzki Chaim-Le,rb, syn Symchy- 
Binema i Pesy-Rywki, ur, 15. VII. 1909 r. w 
Lodzi. Zapisany do list pob. Nr. 1074/V. 
488. Sieradzki Szmul, syn Mo.szka-Mordki 
i Estery-Frymy, ur, 23. X. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 1075/V. 
489. Siewert v. Siebert Herman-Aleksy, syn 
Samuela i Amel.Ti, Hr. 6. VI. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 1076fV. 
490. Sit(bor Franciszek- Jan, syn Mikolaja i 
Zof.ri, ur. 9. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. lO77lV. 
491. Süss Helmut-Emil, syn Emila i Olgi, 
ur. 16. IV. 1909 r. w Lodzi. ZapisallY do list 
pob. Nr. 1080(V. 
492. SkarZynski Ludwik, syn N. N. i Ma- 
r,janny, ur. 1. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1081(V.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0029.djvu

			Nr. 21 


Lódz ki Dziennik W ojewódzki. Paz. 330 


493. Sorbaniak Jan, syn Grzegorza i Eu- 
doksji, ur. 24. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. N r. 1085/V. 
494. Sobos Sender, syn Nuty-Icka i Jude- 
sy, ur. 25. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1095/V. 
495. Sommerfeld Adolf, syn Edwarda i 
Olgi, ur. 13, VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1099/V. 
496. Sommerfeld Erwin, syn Hermana i 
Heleny, ur. 15. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1100/,V. 
497. Speichert Eugenjusz, syn Leopolda i 
Rozalji, ur, 18. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1102/V. 
498. Steg Eugenjusz, syn Jana i Amelji- 
Laury, ur. 7. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1110;V. 
499. Steidel Hugon-Brunon, syn Alberta i 
Berty, ur. 21. IX. 1909 r, w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1111/V. 
500. Stroschein Artur, syn Adolfa i Wan- 
dy, ur. 24. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1114/V. 
501. Szajnholc Henoch, syn Abrama i Cy- 
ny, ur. 23. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1125/V. 
502. Szereszewski Józef, syn Chaima-Lej- 
by i Pessy, ur. 24. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1138/V. 
503. Szlafer Chamm-Szlama, syn Icka- 
Mordki i Bajli, ur. 16. V. 1909 r. w Lodzi, Za- 
pisany do list pob. N r. 1144jV. 
504. Szmulewicz Efroim, syn J ankla i Czar- 
ny-Frajndli, ur. 21. XI. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 1152/V. 
505. Szmulewicz Icchok, syn Uszera i Tau- 
by, ur. 26. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1154jV. 
506, Szmulewicz Józef, syn Da"vida i Cha- 
wy-Matli, ur. 18. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob, 1155jV. 
507. Szotland Hersz, syn Abrama i Udli, 
ur. 15. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1158jV. 
508. Szpajzer Chaim, syn Mahera i Zlaty, 
ur. 17. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1160/V. 
509. Szper Leon, syn Arona- Józefa i Chaji, 
ur. 27. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1161jV. 
510. Szpira Ide!, syn Abrama-Bera i Hel- 
my, ur. 24. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. 1163jV. 
511. Szpiro Borys, syn Moruwszy i Rebeki, 
ur. 2. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 1164jV. 
512. Sztejman Wolf-Mendel, syn Berysza i 
Chaji-Elki, ur. 3. III. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1166/V. 
513. Sztejn v. Bernsztejn Chaim, syn 
Szaji i Mindli, ur. 13. XII. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 1167jV. 


593 


514. Sztam Zelik, syn Szlamy i Chany- 
Fajgi, ur. 25. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. N r. 117 4jV. 
. 515. Szuchman Hersz, syn Mordki-Eli i 
Marji, ur. 21. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 11??/V. 
516. Szwok Menachem; syn Benjamina i 
Marji-Rywki, ur. 11. VII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. N r. 1187/V. 
517. Szyndala Antoni, syn Józefa i Józefy, 
ur. 12. VIlI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1192/V. 
518, Tabek Icchok-Majer, syn Henocha i 
Chaji-Racheli, ur. 19. VI. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 1200jV. 
519. Tarlowski Tadeusz, syn Feliksa i An- 
toniny, ur. 30. VlII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1204/V. 
520. Tebus Edward-Bruno, syn Edwarda i 
Pauliny, ur, 16. II. 1909 r, w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1206/V. 
521. Tenenbaum Szmul, syn Wulfa i Ru- 
chli, ur. 13. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1214/'V. 
. 522. Teobald Artur, syn Wilhelma i Me- 
lidy, ur. 22. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1215/V. 
523. Tierling Artur-Aleksander, syn Ale- 
ksandra i Marty, ur. 5. III. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 1218/V. 
524. Tomczynski Franciszek, syn Franci- 
szka i Marjanny, ur. 29. IX. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 1220/,V. 
525. Tonn Artur, syn Bogumila i Anny- 
Krystyny, ur. 23. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. N r. 1221jV. 
526. Tondowski Abram, syn Dawida i 
Estery-Hindy, ur. 18. XII. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 1222jV. 
527. Traub Abram, syn Izraela-Samuela i 
Chany, ur. 10. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1228jV. 
528. Traube Chaim- Josef, syn N. N. i Baj- 
Ii, ur. 25. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1229jV. ' 
529. Uderjan Albert, syn Adolfa i Heleny, 
ur. 29. VII. 1909 r, w Lodzi.Zapisany do list 
pob. Nr. 1233N. 
530. Urbajtel Mordcha-Szyja-Herszel, syn 
Jankla i Cywji, ur. 27. XII. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 1235/V. 
531. Wajc Szyja, syn Jeremjasza i Bajli, 
ur. 21. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. N r. 1242j'V. 
532. W:ajcner Chuna, syn Jakóba-Dawida 
i Dwo,jry, ur. 28. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. N r. 1243/V. 
533. Wajl Chaim-Dawid, syn Rafala-Ber- 
ka i Dwojry, ur. 28. IV. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. 1244/V. 
534. Wajnsztajn Machelc, syn Pereca i Este- 
ry-Mindly, ur. 14. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1255/V.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0030.djvu

			594 


Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz 330 


535. Wajnsztok Icchok, syn Borucha-Maj- 
lecha i Frajdy-Tauby, ur. 24. IV. 1909 r. w 
Lodzi. Zapisany do list pob. 1256/V. 
536. Wajsman Aron, syn Arona-Biny. i 
Ruchli, ur. 1. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1264/V. 
537. Walt Emil, syn Józefa i Lidji, ur. 
3. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 1272jV. 
538. Warszawski Mordcha, 'syn Joska i 
Chaji, ur. 6. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1277/V. 
539. Warzecha Icchok, syn Szaji i Malki, 
ur. 5. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1280/V. 
540. Wegman J akób, syn Moska i Rozalji, 
ur. 25. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1284/V. 
541. Wels Szmul-Chaskiel, syn Icchoka i 
Perli, ur. 28. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1287jV. 
542. Wigdorowicz Juda-Lejb, syn Hejno- 
cha i Rejzli- Jenty, ur. 1. VII. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 1294/V. 
543. Wildner Maks, syn Karola i Natalji, 
ur. 25. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1297/V. 
544. Winkler Artur, syn Adolfa i Idy, ur. 
28. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 1300jV. 
545. Wiesner Adolf, syn Krystjana i 
Marji, ur. 27. Xl. 1909 r. w Lodzi. Zapisany- 
do list pob. Nr. 1306jV. 
546. Wladymirow Aleksy, syn Michala i 
Marji, ur. 24. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1308/Y . 
547. Wodowski Ide!, syn Borucha i Racy, 
ur. 25. VII. 1909 r., w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 131O/V. 
548. Wojdyslawski Aron-Wolf, syn Moszka 
i Chaji-Laji, ur. 13. VII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. 1314jV. 
549. W o-lecki Abram- Hersz, SYll Mo-szka i 
Estery-Marji, ur. 16. XII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 1319/V. 
550. W olfowicz Chaim-Symcha, syn Da- 
wida i Chaji, ur. 20. V. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pis allY do list pob. Nr. 1321 {V. 
551. Wollny Artur-Wilhelm, syn Juljusza 
i Jadwigi, ur. 3. XI. 1909 r. w Lo-dzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1324/V. 
552. W o-lkowicz Mo-rdcha, syn Benjamina 
i Estery, ur. 13. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1326/V. 
553. W orobiej Wlodzimierz, syn Michala i 
Aleksandry, ur. 15. VII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pis any do list pob. Nr. 1329jV. 
554. Wunderling Teobald-Kurt, syn Pawla- 
Gotfryda i Anny-Elzbiety, ur. 18. X. 1909 r. 
w Lodzi, Zapisany do, list pob. Nr. 1338jV. 
555. Zachert Adolf, syn Rudolfa i Rozyny, 
ur. 19. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1345jV. 


Nr. 21 


556. Zajqc Aleksander, syn Ignacego i 
Anastazji, ur. 15. III. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1350jV. 
557. Zakuta Witali, syn Bernharda i Re- 
beki, ur. 4. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1352jV. 
558. Zarzewski Dydja, syn Moszka i Cyrli, 
ur. 14. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1362fV. 
559. Zaslawski Józef, syn Elji i Basi, Ur. 
1. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 1364/V. 
560. Zawo-lski Stachji, syn N. N. i Wikto- 
rji, ur. 13. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr, 1368jV. 
561. Zelman Samuel, syn Benzyka i Sary- 
Dwo-jry, ur. 4. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1370/V. 
562. Zelmanowicz J akub, syn Wigdora i 
Etki, ur. 30. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. 1371iV. 
563. Zen del Chaim, syn Jakuba-Mendla i 
Sury, ur. 14. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. 1372/V. 
564. Zerfass Gerhard, syn Wilhelma i Pau- 
liny, ur. 27. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1374fV' 
565. Zerfass Jerzy, syn Wilhelma i Pau- 
liny, ur. 27. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr, 1375/V. 
566. Ziólczyk Franciszek, syn Franciszka 
i Marjanny, ur. 5. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1378/V. 
567. Zulkin Orbach-Berysz, syn Jakuba i 
Chany, ur. 22. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. 1385/V. 
568. Zylbersztejn Abram-Mhtvs, syn Nuty- 
Fajwel i Jochwety-Dyny, ur. 22. XII. 1909 r. 
w Lodzi. Zapisany do list pob. Nr. 1393{V. 
569. Zurek Gitman, syn Szymona-Kalmana 
i Estery, ur. 14. III. 1909 r. w Lodzi. Zap is any 
do list po-b. Nr. 1406/V. 
570. Badowski Stanislaw, syn Józefa i Ka- 
roliny, ur. 9. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 16/VII. 
571. Cegla Jakób, syn Ajzyka i Blumy- 
Szterny, ur. 24. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 66JVII. , 
572. Drajnadel Matys, syn Lejbusia i 
Rajzli, ur. 12. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 100/VII. 
573. Kac Jalfkiel-Mende!, syn Lejby i 
Diszki, ur. 23. HI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. N r. 267/VII. 
574. Kiczmaszewski Henryk, syn W ojcie- 
cha i Józefy, ur. 6. XII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 295{VII. 
575. Senderman Ignacy, syn Ignacego i 
Marjanny, ur. 25. V. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 563/VII. 
576. Solecki Stanislaw, syn Romana i Mi- 
chaliny, ur. 19. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 584/V
I.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0031.djvu

			Nr.
21 


Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 330 


595 


577. Szmidt Oiton, syn Roberta i Olgi, ur. 
13. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do. list pob. 
Nr. 606{VII. 
578. Adam Henryk- Jerzy, syn Jana i Kla- 
ry, ur. 25. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. l/VIII. 
579. Adraczka Juljusz, syn Henryka i 
Bronislawy, ur. 11. VII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pis any do list pob. Nr. 4jVIII. ' 
580. Agaciak Aleksander, syn Stanislawa 
i Weroniki, ur. 9. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. N r. 5/VIII. 
581. Aleksandrowicz Jan, syn Karola i An- 
tC?niny, ur. 17. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 7/VIII. 
582. Aleksandrzak Józef, syn Szczepana i 
Teofili, ur. 11. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 8!VIII. 
583. Andrzejczak Jan, syn Józefa i Ma- 
r,janny, ur. 10. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. lljVIII. 
584. Angelus Artur-Karol, syn Karola i 
Natalji, ur. 18. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 12/VIII. 
585. Arabski Konstanty, syn Konstantego 
i Stanislawy, ur. 27. XI. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 16NIII. 
586. Baldin Kurt, syn Oskara i .DIgi, ur. 
29. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 27/VIII. 
587. Banasiak Jan, syn Michala i Apolonji, 
Ur. 6. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 29jVIII. 
588. Bautz Eugenjusz-Hugo, syn Adolfa i 
Luizy-Karoliny, ur. 17. VI. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 43/VIII. 
589. Bazak Roman, syn Jana i Franciszki, 
ur. 1. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 45jVIII. 
590. Bqk Stanislaw, syn Stanislawa i Ro- 
zalji, ur. 18. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 47NIII. 
591. Bt(dkiewicz Stanislaw- Jan, syn Stani- 
slawa i Ludwiki, ur. 24. VI. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list poh. Nr. 50NIII. 
592. Berft Otton, syn Adama i Marji, ur. 
1. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 52jVIII. 
593. Berke Artur, syn Józefa i Amalji, ur. 
22. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
N r. 54fVIII. 
594. Baetser Arnold, syn Karola-Gustawa 
i Karoliny, ur. 22. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 58NIII. 
595. Baetser Erwin, syn Karnla-Gustawa i 
Karoliny, ur. 22. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list poh. Nr. 59{VIII. 
596. Bialkowski Franciszek, syn J ana -i 
Marjanny, ur. 1. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 61ìVIII. 
597. Bieniak Roman, syn Marcina i Micha- 
liny, ur. 26. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 63NIII. 


598. Bienias Jan, syn Wladyslawa i Ju- 
styny, ur. 25. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 65/VIII. 
599. Biernacki Roman, syn Leonarda i Ma- 
rjanny, ur. 31. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 67/VIII. 
600. Biernacki Zygmunt, syn N. N. i An- 
toniny, ur. 17. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 68{VIII. 
601. Bloj Czeslaw, syn Józefa i Marjanny, 
ur. 24. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 79/VIII. 
602. Badanowski Czeslaw, syn Józefa i 
Walerji, ur. 14. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 80iVIII. 
603. Bogdanski Józef, syn Michala i Sta- 
nislawy, ur. 10. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 83/VIII. 
604. Boguslawski Mieczyslaw, syn Stani- 
slawa i Marjanny, ur. 26. XI. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 85/VIII. 
605. BÜ'rn Alfons, syn Hermana i Franci- 
szki, ur. 6. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 89/VIII. 
606. Boniecki Hugo, syn Antoniego i Idy, 
ur. 10. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 90/VIII. 
607. Bordin Leopold-Leon, syn Leona i 
Wladyslawy, ur. 20. IV. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 92jVIII. 
608. Bozych Henryk, syn N. N. i Teodozji, 
ur. 14. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 102/VIII. 
609. Brode! Juljusz-Fryderyk, syn Augusta 
i Emilji, ur. 28. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 106jVIII. 
610. Bruck Oskar, syn Zygmunta i Anny, 
ur. 30. VIII. 1909 r. w Lodzi. ZapisallY do list 
pob. Nr. 107/VIII. 
611. Bukowski Jan, syn Franciszka i Anie- 
Ii, ur. 18. VI. 1909 r. w. Parzt(czew, gIll. Lt(- 
czyca. Zapisany do list pob. Nr. 112jVIIL 
612. Chelt Waclaw, syn Filipa i Barbary, 
ur. 15. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do iist 
pob. Nr. 122/VIII. 
613. Chojnacki Zygmunt, syn Leona i Jó- 
zefy, ur. 28. X. 1909 r. w Lodzi. Zapísany do 
list pob. Nr. 129{VIII. ' 
614. ChruslÜíski Bronislaw, syn Edwal'da 
i Antoniny, ur. 24. VI. 1909 r. w todzi. Zupi- 
sany do list pob. Nr. 134{VIII. 
615. Ciszek Longin, syn Feliksa i Amalji, 
ur. 15. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 144{VIII. 
616. Ciszew
ki Boleslaw, syn F ranciszka i 
Eleonory, ur.7. V. 1909 r. v"'- toJzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 145jVIII. 
617. Cybulski Wladyslaw, syn N. N. i Ma- 
rjanny, ur. 3. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 149(VIII. 
618. Czajkowski Leonard-Edward, syn Le- 
onarda-Adama i Anny, ur. 24. X. 1909 r. w 
Lodzi. Zapisany do list pob. Nr. 130IVIIL
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0032.djvu

			596 


Lóclzki Dziennik W ojewódzki. Poz 330 


Nr. 21 


.
 


619. Czarnecki J ózef, syn Idziego i .\.gnie- 
szkj, ur. 11. I. 1909 r. w Lodzl. ZapisallY do 
list pob. N r. 136/VIII. 
620. Dajwloski Alojzy, syn Franciszka i 
Bronislawy, ur. 21. VI. 1909 r. w todÚ. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 157/VIII. 
621. Dqbrowski Wladyslaw, syn N. N. i 
Zofji, ur. 31. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 160iVIII. 
622. Dt{bski Marjan, syn Jana i Anny, ur. 
5. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do ist pob. 
ì'\r. 161jVUr. 
623
 Döring Willy, syn Adolfn i 
fatyldy, 
ur. 10. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 163/VIII. 
624. Dobrzelewski Alfred, syn Wineentego 
i Anny, ur. 28, II. 1909 r. \,,,- :Lodzi, Zapisany 
do list pob. Nr. 167/VIII. 
625. Dolach Siefan, syn Pawla i Frall<:Í- 
szki, ur. 27. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 168jVIIl. 
626. Dolasinski l-lieronim, syn J ózefa i Mi- 
chaliny, ur. 16, VI. 1909 r. w Lodzi. Zapimny 
do list pob. Nr. 169/VIII. 
627. Doliwa Bronislaw, syn Józefa i An- 
toniny, ur. 20. XI. 1909 r. w t,odzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 171;VIII. 
628. Drewnowski Wladyslaw, syn \1ichala 
i Walerji, ur. 26. VI. 1909 r. w Lodzi. lapi- 
sany do list pob. Nr. 179/VIlI. 
629. Drobina Stanislaw, syn Piotra i ,1'10- 
rentyny. ur. 1. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 180jVIII. 
630. Dzikowski Marjan, syn Andrzeja i 
Walentyny, ur. 5. IX. 1909 r. w LoclÚ. Zap i- 
sany do list pob. Nr. 192/VIII. 
631. Eichorst Otto, syn Jana-Gotliba i Oiy- 
lji, ur. 23. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany ùo 
list pob. Nr. 193jVIII. 
632. Enkelman Alfons, syn Adolfa i Teofi- 
Ii, ur. 25. III. 1909 r. w f
odzi. Zapisany òo 
list pob. Nr. " 195jVIII. . 
633. Essenburg Alfons, syn Adolfa-BI'IJIlo- 
na i Rozalji, ur. 24. X. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. 199jVIII. 
634. Fabisiak Bronislaw, syn Jalla ; 
1a- 
rjanny, ur. 30. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapi,. 
sany do list pob. Nr. 202!VIII. _, 
635. Feder Erwin, syn Andrzeja i Këuoh- 
ny, ur. 26. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. 207/VIII. 
636. Felzensztajn Moszek, syn Kopla i Sy- 
my-Laji, ur. 1909 r. w Lodzi. Zapisany ùo list 
pob. 209jVIII. 
637. Fijalkowski Bronislaw, syn Aleksan- 
dra i J ózefy, ur. 28. III. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pis any do list pob. 214/VIII. 
638. Fijalkowski Marjan, syn Wlady
la:va 
i Stanislawy, ur. 28. II. 1909 r. w Lodzl. Za- 
pis any do list pob. Nr. 216jVIII. 
639. Filipiak Wiktor, syn N. N. i Marjan- 
ny, ur. 6. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 218jVIII. 


640. Führus Artur, syn Gusiawa i Wandy, 
ur. 16. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 219/VIII. 
641. Fischer Reinhold, syn Juljusza-Gusta- 
wa i Emilji, ur. 22. III. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr.-222!VIII. 
642. Vogel Alfons, syn Reinholda i Marji, 
ur. 20. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 224/VIII. 
643. Franz Hugo-Otton, syn Wilhelma i 
Rozalji, ur. 19. XI. 1909 r. w Lodzi. 'Zapisany 
do list pob. Nr. 229/VIII. 
644. Gabrysiak Kazimierz, syn Michala i 
Marjanny, Hr. 15. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisap.y 
do list pob. Nr. 245jVIII. 
645. Ga,jewski Apolinary, syn Józefa i An- 
ny, ur. 5. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob, N r. 246/VIII. 
646. Gajewski Marjan, syn Jana i Marjan- 
ny, ur. 22. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 247jVIII. 
647. Gardon Wadaw, syn Wadawa i He- 
leny, ur. 31. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 255jVIII. 
648. Garlicki Feliks, syn Antoniego i Anie- 
Ii, ur. 6. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 236iVIII. 
649. Garwicki Walenty, syn J ózefa i Ka- 
mili, ur. 17. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list poh. Nr. 258jVIII. 
650. Gassman Alfons, syn Oskara i Ma- 
rjanny, ur. 7. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 259/VIII. 
651. Gawronski Stanislaw, syn Adama i 
Agnieszki, ur. 6. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
, ny do list pob. Nr. 261jVIlI. 
652. Ginter Bruno-Rom., syn Rudolfa i 01- 
gi, ur. 10. XI. 1909 r. w Lodzi. Za.pisany do 
list pob. Nr. 270jVIIl. 
653. Gittel Erwin-Karol, syn Karola i Wan- 
dy, ur. 4. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 272/VIII. 
654. Güttler Benjamin, syn Wilhelma-Her- 
mana i Melidy, ur. 30. III. 1909 r. w todzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 273/VIII. 
655. Glass Wilhelm, syn Hìenryka i Teofili, 
ur. 20. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 275/VIII. 
656. Glowacki Bronislaw, syn Wawrzynca 
i Rozalji, ur. 22. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 280jVIII. 
657. Gogolewski Jan, syn Walentego i Sta- 
nislawy, ur. 14. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 284jVIII. 
658. Golt(biowski Franciszek, syn Stanisla- 
wa i Józefy, ur. 15. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 286jVIII. 
659. Golt(biowski Jan, syn Franciszka i 
Marjanny, ur. 24. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 287/VIII. 
660. Gonera T adeusz, syn J ana i J ad wigi, 
ur. 23. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 289j'VIII.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0033.djvu

			Nr. 21 


Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 330 


597 


661. Grolop Leon, syn Roberta i Heleny, 
ur. 30. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 300!VIII. 
662. Grudzinski Henryk, syn Teofila i 
Apolonji, ur. 19. V. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 305jVIII. 
663. Grulke Alfons, syn Juljusza i Marty, 
ur. 6. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 307jVIII. 
664. Grzt(nielewski Kazimierz, syn Andrze- 
ja i Apolonji, ur. 18. II. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. 'Nr. 318/VIII. 
665. Gumowski Wadaw, syn N. N. i Wa- 
ler,ji, ur. 10. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 321jVn I. 
666. Górkn Henryk, syn Józefa i Karoliny, 
ur. 6. 1. 1909 r. w LodzÏ. Zapisany: do list pob. 
Nr. 323jVIII. 
667. Gurzyúski Roman, syn Józefa i Ro- 
zalji, ur. 24. r. 1909 r. w -Lodzi. ZapiF;any do 
list pob. Nr. 32SjVII I. 
66H. Guschke Karol, syn Teofila i Marji, 
Hr. 24. V[lT. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 329/VIII. 
669. Hajduk Alfred-Ma'rjan, syn Antonie- 
go i Józefy, ur. 9. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 333jVIII. 
670.' Hanzel, Gerard- Wladyslaw, syn Wla- 
dyslawa i Florentyny, ur. 9. IV. 1909 r. w Lo- 
dzi. Zapisany do list pob. Nr. 336fVIII. 
671. Haus Stanislaw, syn Stanislawa i Ju- 
J.janny, ur. 14, VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list poh. Nr. 342jVIII. 
672. Heit Bruno-Alfons, syn Karola i Oty- 
lji, ur. 24. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 346jVIII. 
673. Henning Bruno-Karol, syn Ryszarda 
i Emmy, Ul'. 3. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 351jVlll. 
674, Herman Alfons, syn Adolfa i Berty, 
ur. 5. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 352!VIII. 
675. Hofman Alfons, syn N. N. i Marty, 
ur. 8. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 359/VIII. 
676. Hoffman Ludwik, syn Ferdynanda i 
Emilji, ur. 23. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 361/VIII. 
677. Hoffman Rudolf, syn Wilhelma i 
Pauliny, ur. 14. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 362jVIII. 
678. Hofman Wiktor, syn Wawrzynca i 
Mnrjanny, ur. 20. IV. 1909 r. wLodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 363jVIII. 
679. Hofschneider Alfred, syn Ottona i 
Emilji, ur. 5. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 364jVIII. 
680. Hoch Edmund, syn Gustawa-Henryka 
i M:ar,ji, Hr. 19.1. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 366/VIII. 
681. Homt Oskar, syn Roberta' i Wilhelmi- 
ny, ur. 30. I.. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 368jVIII. 


682. Hryniewiecki Zygmunt- Jan, syn' Jana 
i Laury, ur. 10. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 369fVIII. 
683. Ignatowicz Andrzej, syn Antoniego i 
JoanllY, ur. 26. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 3?2/VIII. , 
684. Israel Artur, syn Reinholda i Wandy, 
ur. 6. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 375jVIII. 
685. Israel Otto, syn Karola- Juljusza i 
Ewy, ur. 13. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 376/VIII. 
686. Jagielski Jan, syn Adama i Army, 
Hr. 14. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 384/VIII. 
,687. Jakób Alfred, syn Karola iWandy, ur. 
28. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 38
/VIII. , 
688. Janas Leon, syn Stanislawá i Salomei, 
nr. 26. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 395/'VIll. 
689. Janiak Józef, syn Ignacego i Broni- 
slawy, ur. 19. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 398!VIII. 
690. Janicki Stanislaw, syn Franciszka i 
Petroneli, ur. 15. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. 401/VIII. ' 
691. Jahnke Artur, syn Jana i Olgi, ur. 
27. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 406!VIII. 
692. Jahnke Jan-Pawel, syn Juljusza i 
Magdaleny, ur, 24. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 407!VIII. 
693. Jankowski Leopold, syn Ludwika i 
Gertrudy, ur. 14. VIII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 409/VIII. 
694. Janus Boleslaw, syn Feliksa i Ma- 
rjanny, ur. 11. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 311/VIII. 
695. Jaros Henryk, syn Franciszka i Ma- 
rji, ur. 28. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 417jVIII. 
696. Jaroszewski Kazimierz-Antoni, syn 
Wojciecha i Stanislawy, ur. 18. I. 1909 r. W 
Lodzi. Zapisåny do list pob. 418{VIII. 
697. Jasinski Roman, syn Juljanai Ro- 
zalji, ur. 8. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 420(VIII. 
698. Jaster Czeslaw, syn Oswalda i Józe- 
fy, ur. 20. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pOb. Nr. 421!VIII. 
699. Jedynak Józef, syn N. N. i Katarzy- 
ny, ur. 24. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do- 
list pob. 427!VIII. ' 
700. Jechalke Maks, syn Wilhelma i Teo- 
fili, ur. 24. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 428j'VIII. 
701. Jekel Edward, syn Franciszka i Ber- 
ty, ur. 2. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. 429{VIII. 
702. Jäckel Oskar-Hugo, syn Augusta i 
Klary, ur. 25. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 430!VIII.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0034.djvu

			598 


Lódzki Dziennik' W ojewódzki. Poz. 330 


Nr.21 


703. Jezak Alfons, syn Wawrzynca i Józe- 
fy, ur. 31. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 434/VIII. 
704. Józefowicz Edward, syn Stanislawa i 
Michaliny, ur. 23. I. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 440/VIII. 
705. Kalis Artur, syn Gustawa i Emmy, ur. 
12. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 446NIII. 
706. Kaminski Henryk, syn Mateusza i 
Matyldy, ur. 4. XII. 1909 r. w t.odzi. Zapisany 
do list pob. N r. 450[VIII. . 
707. Kacprowski Jan, syn Jakóba i Wla- 
dyslawy, ur. 26. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 466/VIII. 
708. Kasz Artur-Karol, syn Bruna i Magda- 
leny, ur. 30. VIII. 1909 r. w t.odzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 468[VIII. ' 
709. Kasz Zygmunt, syn Wladyslawa i Jó- 
zefy, ur. 30. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 469/VIII. 
710. Kazimierczak Bronislaw, syn Michala 
i Marjanny, ur. 30. V. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 471j'VIII. 
711. Kazimierczak Tadeusz, syn Stanislawa 
i Malgorzaty, ur. 10. V. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 474/,VIII. 
712. Kegler Oskar-Henryk, syn Henryka 
i Agaty, ur. 21. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 479/VIII. 
713. Kelm Willy, syn Reinholda i Almy, 
ur. 22. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 482j'VIII. 
714. Kerpal Hugon, syn Juljusza i Emilji, 
ur. 25. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 483[VIII. 
715. Kt(dzierski Antoni, syn N. N. i Sta- 
nislawy, ur. 27. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 484[VIII. 
716. Kitzke Otto, syn Jana i Ludwiki, ur. 
9. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 485jVIII. 
717. Kühler Adolf, syn Fryderyka i Berty, 
ur. 9. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 490/VIII. 
718. Klepa Piotr, syn Walentego i Salomei, 
ur. 25. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
,pob. Nr. 500/VIII. 
719. Klich Stanislaw, syn N. N. i Pauliny, 
Hr. 13. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 501[VIII. . 
720. Klimke Alfred, syn Henryka i Emmy, 
ur. 25. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisan
 do list 
pob. Nr. 506/VIII. 
721. Kmieé Waclaw, syn Gustawa i Józe- 
fy, ur. 21. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 512iVIII. 
722. Knittel Aleksander, syn Gustawa i 
Emilji, ur. 17. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 514/VIII. 
723. Kocinski Witold, syn Leona i Olgi, ur. 
14. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 519fVIII. 


724. Kolman Erych-Ewald, syn Adolfa j 
Laury, ur. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 523NIII. 
725. Kolman Zygmunt, syn Aleksandra i 
Marji, ur. 5. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 524[VIII. 
726. Kolodziejczyk Roman, syn Feliksa i 
Augusty, ur. 11. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 527j'VIII. 
727. Kolodziejczyk Stefan, syn W:awrzyn- 
ca i Stanislawy, ur. 3. III. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 528/VIII. 
728. Konicki Zenon- Tadeusz, syn Gotliba i 
Franciszki, ur. 30. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 529jVIII. 
729. Kopiczka Arno-Hugo, syn Hugona i 
Lidji, ur. 1. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 533/VIII. 
730. Kopycki Mieczyslaw, syn Wladysla- 
wa i Józefy, ur. 22. XI. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pis any do list pob. Nr. 534jVIII. 
731. Kossowski Wieslaw-Franciszek, syn 
Stanislawa-Rudolfa i Wladyslawy, ur. 29. I. 
1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 537/VIII. 
732. Kostrzycki Erdwin, syn Wladyslawa 
i Bronislawy, ur. 2. XI. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 538jVIII. 
733. Kotkowski Antoni, syn Jakóba i 
Anieli, ur. 5. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 541jVIII. 
734. Kowarsz Leon, syn Karola i Wandy, 
ur. 10. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 543jVIII. 
735. Kowalski Hieronim, syn Andrzeja i 
Anny, ur. 3. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 549jVIII. 
736. Kozlowski Artur, syn Gottfryda i Ma- 
rji, ur. 29. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 553/VIII. 
737. Koznicki Zygmunt, syn N. N. i Anto- 
niny, ur. 20. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 556jVIII. . 
738. Krapiewski Oskar, syn Gotfryda 1 
Rozyny, ur. 25. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 559/VIII. 
739. Kretschner Emil, syn Emila i Marji, 
ur. 18. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 565/VIII. 
740. Krulikowski Antoni, syn Wojciecha 1 
Antoniny, ur. 28. VIII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 570/VIII. 
741. Krupski Antoni, syn Marcina i Fran- 
ciszki, ur. 7. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 571jVIII. 
742. Kruszyna: Józef, syn Józefa i Anasta- 
zji, ur. 10. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 572/VIII. 
743. Krysztoforski Arniord-Konrad, syn 
Stanislawa i Almy, ur. 24. VII. 1909 r. w Lo- 
dzi. Zapisany do list pob. Nr. 576jVIII. 
744. Kulesza Marjan, syn Antoniego i Bro- 
nislawy, ur. 1. II. 1909 r. w Lodzi. ZapÜ;;any 
do list pob. Nr. 590[VIII.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0035.djvu

			Nr.21 


Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 330 


599 


745. Kunze Erwin, syn Michala i Pauliny, 
ur. 3. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 594jVIII. 
746. Kunkel Bertold-Henryk, syn Bertolda 
i Florentyny, ur. 19. IV; 1909 r. w l,odzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 595/VIII. 
747. Kwast Edmund, syn Ferdynanda i 
Karoliny, ur. 24. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 605jVIII. 
748. Kwiatek Józef, syn Adama i Juljan- 
ny, ur. 27. V. 1909 r. wies Zakoscielin, pow. 
Rawa. Zapisany do list pob. Nr. 606/VIII. 
749. Lange Maks, syn Fryderyka i Berty, 
ur. 31. X. 1909 r. w Lodzi. Zap is any do list 
pob. Nr. 610(VIII. 
750. Langner Wilhelm-Emanuel, syn Wil- 
helma-Fryderyka i Pauliny, ur. 5. I. 1909 r. 
w Loozi. Zapisany do list pob. Nr. 611 (VIII. 
751. Legart Kazimierz, syn Michala i Anie- 
Ii, ur. 25. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 613;VlII. 
752. Lelental Mieczyslaw, syn Wladyslawa 
i Anny, ur. 1. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 615(VIlL 
753. Lenger Ryszard, syn Roberta i Marji- 
Konstancji, ur. 19. II. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 618/VIII. 
754. Lessig Herhardt Henryk, syn Henry- 
ka i Elzy-Marty, ur. 15. VII. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 622(VIII. 
755. Leszczynski Zygmunt, syn Józefa i 
Antoniny, ur. 24. IX. 1909 r. w todzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 625jVIII. 
?56. ,Likiszewski Henryk, syn Pawla i Ma- 
rjanny, ur. 25. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 634jVIII. 
757'. Lick Alfred, syn Pawla i Berty, ur. 
12. Xl. 1909 r. w todzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 635jVIII. 
758. Lasina Roman, syn N. N. i Anieli, ur. 
18. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 649jVIII. 
759. Luczak Stanislaw, syn Wojciecha i 
Marjanny, ur. 23. III. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 656(VIII. 
760. Luczynski Wla:dyslaw, syn Hipolita i 
Jadwigi, ur. 6. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 657fVIII. 
761. Lukowski Tadeusz, syn Andrzeja i 
i Stanislawy, ur. 1. V. 1909 r. w Lodzi. Zap i- 
sany do list pob. Nr. 660jVIII. 
762. Maciaszczyk Stefan, syn Franciszka i' 
Antoniny, ur. 28. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 622jVIII. 
763. Macka Stanislaw, syn Andrzeja i An- 
toniny, ur. 25. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 665jVIII. 
764. M;agielski Bronislaw, syn Józefa i 
Franciszki, ur. 1. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. 669/VIII. 
765. Maloszynski Mieczyslaw, syn Fran- 
ciszka i Anieli, ur. 2. III. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 682jVIII. 


766. Mantal Bruno, syn Edwarda i Amalji, 
ur. 16. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 685(VIII. 
767. Marek Jan, syn Antoniego i Marjan- 
ny, ur. 22. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 689/VIII. 
768. Markiewicz Antoni, syn N. N. i Anto- 
niny, ur. 1. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 691/VIII. 
769. Marszalkowski Zygmunt, syn N. N. i 
Wladyslawy, ur. 28. X. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 696jVIII. 
770. Maszkiewicz, W acla w, syn J ózefa i 
Bronislawy, ur. 9. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 698/VIII. 
771. Matjaszczyk Feliks, syn Michala i Ma- 
rjanny, ur. 18. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 700jVIII. 
772. Mauer Alfred, syn Reinholda i Anny, 
ur. 26. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 705jVIII. 
773. ,Mazur Waelaw, syn Ignacego i Ma- 
rjanny, ur. 22. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 707jVIII. 
774. Mielcarek Czeslaw, syn Jana i Ma- 
rjanny, ur. 1. I. 1906 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 716/VIII. 
775. Mieszczanin Józef, sy:rÌ. Wojciecha i 
Antoaniny, ur. 15. V. 1909 r. w Lúdzi. Zllpi- 
sany do list pob. Nr. 718/VIII. 
776. Michelis Edmund, syn Roberta i Anie- 
Ii, ur. 8. VIII. 1909 r. w Loò.zi. Zapisany do 
list pob. Nr. 719jVIII. 
7?C'. Michalak Józef, syn Antoni
go i Ag- 
nieszki, ur. 8. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
Iisi pob. 7
OI '/1 if 
778. Michalak Leon, syn Szezepana i Ro- 
zaljl, ur. 21. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
lIst pob. 
r. 721/YlIl. 
779. Michalak Stanislaw. svn. Mateusza i 
Józefy, ur. 12. X. 1909 r. ,
 todzi. Zapisany 
. do list pob. Nr. 722jVIII. 
780. Michalec Tadeusz, syn F ram.:iszka i 
Stanislawy, ur. 27. X. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 723jYHI. 
781. Misiak Antoni, syn Stanislawa i Ma- 
rjanny. ur. 2. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisuny 
do list pob. N r. 736/ 'J 11 I. 
782. Miszczak Bonifacy, syn Wojeiecha i 
Marji, ur. 4. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 739jVIII. 
783. Moder Waelaw, syn Józefa i Marji, 
ur. 24. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 743jVIII. ' 
784. Montag Wilhelm, syn Oswalda i An- 
ny, ur. 1. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 746jVIII. 
785. Moruzgala Stanislaw, syn Michala i 
Marjanny, ur. 9. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. 751/VIII. 
786. Murawieniecki Jan, syn Bronislawa i 
Marjanny, ur. 3. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. 754/VIII.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0036.djvu

			600 


Lódzki Dziennik W ojewódz ki. Poz. 330 


787. Mnsialowicz Engenjusz, syn Augusta 
i Weroniki, ur. 18. VIII. 1909 r. w Cz{{stocho- 
wie. Zap is any do list pob. Nr. 757fVIII. 
788. Na,jder Wladyslaw, 'syn Ludwika i 
Marjanny, ur. 8. IV. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 761jVIII. 
789. Napieralski Kazimierz, syn N. N. i 
Stanislawy, ur. 5. XII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do: list pob. Nr. 762jVIII. 
790. Nawrocki Otto, syn Józefa i Wilhel- 
miny, ur. 18. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 765/VIII. 
791. Nazarski Gllstaw- Juljusz, syn Julju- 
sza-Edmunda i Lidji, ur. 15. XI. 1909 r. w 
'Lodzi. Zapisany do list pob, Nr. 766/VIII. 
792. Nezga Zenon. syn Michala i Józefy, 
Hr. 15. XII. 1909 r. w todzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 767/VJJf. 
793. Nitschke Reinhold, syn Adolfa i Ber- 
ty. ur. 12. f. 1909 r. w f
odzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 7?2jVfII. 
794. Nowak Stanislaw, syn Józefa, i Pela- 
gji, ur. 31. I. 1909 r, w todzi. Zapisany do list 
pob. Nr. ??7jVIII. 
795. Nykiel Stanislaw, syn N. N. i Pauliny, 
nr. 14. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. 783jVIII. 
796. Oblonkowski Maksymiljan, syn Leona 
i Józefy, ur. 19, XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 785/VIII. 
797. Olbrych Alþert, syn Roberta i Juljan- 
ny, ur. 23. I. 1909 r, w Lodzi. Zapisany dò list 
pob. Nr. 792jVIII. 
.798. Olejnik Kazimierz, syn Ludwika i 
Anny, ur. 9. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 796jVIII. 
799. Pacak Edward, syn Józefa i Laury, 
ur. 12. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 813/VIII. 
800. Pajqk Czeslaw, syn Balcera i Józéfy, 
ur. 30. VII. 1909 r. w todzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 814jVIII. 
801. Pajqk Stefan, syn Stanislawa i Ma- 
rjanny, ur. 15. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 815/VIII. 
802. Paknlak Waclaw, syn Waclawa i Ma- 
rjanny, ur. 1. X. 1909 r, w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 816jVIII. 
803. Palewski Tadeusz, syn Franciszka i 
Zofji. ur. 16. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do 1ist pob. Nr. 817/VIII. . 
804. Palmowski Franciszek, syn Józefa i 
Marjanny, ur. 3. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 818jVIII. 
805. Palus Waclaw, syn Andrzeja i Jadwi- 
gi, Uf. 28. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 819jVIII. ' 
806. Paluszkiewicz Stanislaw, syn N. N. i 
Wandy, ur. 17. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 820/VIII. 
807. Pawlik Stanislaw; syn N. N. i Broni- 
slawy, ur. 12. XII. 1909 r, w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 828jVIII. 


Nr. 21 


808. Pfeifer Henryk, syn Juljusza i Emmy, 
ur: 25. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 834/VIIL 
809. Piechowicz Wadaw, syn Wincentego 
i Zof,ji, ur. 7. IX. 1909 r. w todzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 835!VIII. 
810. Pietrzak Czeslaw, syn Adama i Hele- 
ny, ur. 25. VII. 1909 r. w todzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 842/VlII. 
811. Pietrzak Waclaw, syn Szymona i Jo- 
anny, ur. 17. XI. 1909 r. w.Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 843/VIlI. 
812. Pichler Mar,jan, syn Antoniego i We- 
ron:iki, ur. 6. X. 1909 ['. \vLodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 849/VIH. 
813. Piotrowski Marcin, syn Anùrzeja i 
Moniki, ur. 1. HI. 1909 r. w f,ndzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 852/VIII. 
814. Pietschman Ryszard, syn Ryszarda i 
Anny, ur. 31. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 854jVIII. 
815. Plusa Stanislaw, syn Lukasza i Anto- 
niny, ur. 14. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 860jVIII. 
816. Polawinski Jan, syn Ludwika i Anny, 
ur. 22. XII. 1909 r. w Lodzi. Zupisany do list 
pob. Nr. 864jVIII. 
817. Porsch Alfons-Erwin, syn Wilhelma i 
Karoliny, ur: 22. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 868jVIII. 
818. Post Lucjan, syn Blazeja i Mag'dale- 
ny, ur. 23. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 869jVIIT. 
819. Presler Adam, syn Adama i Eleonory, 
ur. 30. XI. 1909 1'. W :todzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 874jVIII. 
820. Przybylowski Marjan, syn Leon
 i 
Teofili, ur. 9. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
. list pob. Nr. 884/VIII. 
821. Ratz Alfred-Oskar, syn Juljusza i 
Emilji, ur.1. X. 1909 r. w todzi. Zapisany do 
list pob. 890jVIII. 
822. Reif Roman, syn Romana-Antoniego i 
Otyl,ji, ur. 11. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 897/VIII. 
823. Rejs Boleslaw, syn Rajnholda i Pau- 
liny, ur' n. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. N r. 899/VII L 
824. Ramas Stanislaw, syn .Tózefa i Ma- 
rjanny, ur. 17. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. N r. 902jVIII. . 
, 825. Rasniecki Zygmunt, syn Józefa i Sta- 
nislawy, ur. 18. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 903{VIII. 
826. Redemozer W acla w. syn Stanisla wa i 
Konstanc,ji, ur. 5. IX. 1909 r. w todzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 906j'VIII. 
827. Redman Artur, syn Fryderyka-Adol- 
fa i Emilji, ur. 20. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 908/VIII. 
828. Reschke Artur-Pawel, syn Adolfa i 
Melidy, ur. 29. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 912!VIII. , 


)r:'
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0037.djvu

			Nr. 21 


Lódzki Dziennik. W ojewódzki. Poz. 330 


601 


829. Rosiak vel Nowak Józef, syn Teofila 
i KatarzYllY, ur. 10. II. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 918/VIIT. 
830. Rosiak Stefan, syn Józefa i Marjan- 
ny, ur. 2. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
poh. Nr. 920/VIII. 
831. Roszczak Tadeusz, syn Wojciecha i 
Jadwigi, ur. 25. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 922/VIII. 
832. Roth Erwin, syn Reinholda i Augu- 
sty-Leokadji, Hr. '5. IV. 1909 r. w'Lodzi. Za- 
pisany do list pob, Nr. 923/VIII. 
833. Rutkowski Józef, syn Jana i Antoni- 
ny, ur. 3. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob, Nr, 938/VIII. 
834. Rózycki Roman, syn Józefa i Marji, 
Hr. 28. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 939/VIII. 
835. Rybicki Bernard, syn .Józefa i Józefy, 
ur. 2. XII. 1909 ,r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 941/VIII. ' 
836. Rychlewicz Stanislaw, syn Konstan- 
tego i Stanisla'\o\"V, ur. 3. XI. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 943{VIII. 
837. Rychtelski Henryk, syn Michala i Ce- 
cylji, ur. 18. II. 1909 r. w todzi. Zapisany do 
list pob. 944(VIII. 
838. Ryszkowski Arkadjusz, syn Adama i 
Michaliny, ur. 20. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 947/VIII. 
839. Riewe Erwin, syn Józefa i Karoliny, 
ur. 15. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 948/VIII. 
840. Rzetelski Stefan, sy,n Mateusza i An- 
ny, ur. 30. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 949/VIIJ. 
841. Sadora Wladyslaw, syn Aleksego i 
.1ózefy, ur. 14. VII. 1909 1'. w todzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 952;VlII. 
842. Salacinski Stanislaw; syn N. N. i He- 
leny, ur. 4. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr, 955/VIII. 
. 843. Salwacki Wladyslaw, syn Antoniego i 
Ewy, ur. 12. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 956/VUI. 
844. Sarnik Boleslaw, syn Andrzeja i Jó- 
zefy, Hr. 26. TV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr, 957jVUI. 
845. Saski Bronislaw, syn Stanislawa i Jó- 
zefy. ur. 3, IX. 1909 r. w L()(lzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 958jVIII. 
H46. Seidel Olton, syn Reinholda i Olgi, ur. 
4. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 960(VIII. 
847. Sekola Antoni, syn Alltoniego i Tere- 
sy, ur. 16, X, 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 962/VIII. 
848. Sieradzki Wladyslaw, syn Szczepana 
i Antoniny. ur. 8. VIII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do' Est pob. Nr. 966/VIII. 
849. Silnicki Erwin, syn Wilhelma i Wan- 
dy-Marji, ur. 16. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 969/VIII. 


.
 ::,}. 


850. Sinski Zenon-Stanislaw, syn Augusta 
i Anastazji, Hr. 10. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 970(VIII. 
851. Sitanski Tadeusz, syn Hipolita i He- 
leny, ur. 29. VIII. 1909 r.' w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 971/VrII. 
852. Slodzinski Erwin, syn Jlllj usza i Pau- 
liny-Olgi, ur. 21. VIII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 978/VIII. , 
853. Smolarek Antoni, syn Antoniego i Bro- 
nislawy, ur. 22. III. 1909 r. w Lodzi: Zapisany 
do list pob. Nr. 981jVIII. 
854. Smolinski Stefan, syn Jana i Wiktorji, 
ur. 2. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 983/VIII. 
855. Sobczak Heljodor, syn Andrzeja i Ja- 
dwigi, ur. 3. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. 985jVIII. 
856. Sobczyk Czeslaw, syn N. N. i Urszuli, 
ur. 20. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr, 987/VIII. 
857. Sobierajski Stanislaw, syn Jana i Jó- 
zefy, ur. 28. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list poh. Nr. 989(VIII. 
858. Sobolewski J an, syn Michala i J ózefy, 
ur. 6. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 992(VIII. 
860. Sokolowski Wladystaw, syn Wlady- 
slawa i Wiktorji, ur. 12. XI. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 994(VrII. 
861. Sonnenburg ArtHr, syn Karola i Em- 
my, ur. 7. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. 996/VIII. 
862. Sosnowski Adam- Wiktor, syn Anto- 
niego i Wandy, Hr. 12. IV. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 998(VIII. 
863. Stanczyk Zygmnnt, syn N. N. i Marji, 
ur. 12; XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 999/VIII. 
864. Staniszewski Stefan, syn Lucyna i 
Marjanny, ur. 30. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1003/VIII. 
865. Stankiewicz Henryk, sy
 Stefaua i 
Józefy, Hr. 9. VjII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1004jVIIL 
866. Stekich Ryszard, syn Adolfa i Lidji, 
ur. 24. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1009{Vnf. 
, 867. Stempien Wladyslaw, syn Wojciecha 
i Katarzyny, Hr. 10. IV. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 10 UjVI II. . 
868. Stolarczyk Jan, syn Adama i Wlady- 
slawy, ur. 26. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1016/VIII. 
869. Staszewski Mar,jan, syn Franciszka i 
Franciszki, ur. 16. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1017/VIIl. 
870. Strzelczyk Boleslaw, syn Franciszka 
i Agnieszki, Hr. 16. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1020iVIII. 
871. Sukiennik Tadeusz, syn Józefa i An- 
ny, Hr. 14. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1023;VIII.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0038.djvu

			602 


Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 330 


872. Sumarowski Feliks, syn Józefa i Flo- 
rentyny, ur. 18. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1024JVIII. 
873. Scheibler Erwin, syn Jana-Gotfryda i 
Hildy, ur. 3. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1028/VIII. 
874. Szalkowski Stefan, syn Józefa i An- 
ny, ur. 28. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. lO31jVIII. 
8'75. S
alich Zygmunt, syn Alojzego i Emi- 
lji, ur. 1. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. lO30/VIII. 
876. Scharf Adolf, syn Antoniego i Roza- 
lji, ur. 14. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. lO33/VIII. 
8n. Szczepanik Marjan, syn Franciszka i 
Józefy, ur. 2. II. 1909 r. w l_odzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1036/VIII. 
878. Schefler Otto, syn Józefa i Lindy- 
Emilji, ur. 27. I. 1909 r, w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1041!VIII. 
879. Schlender Helmut, syn Ferdynanda i 
Pauliny, ur. 1. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. lO44/VIII. 
880. Schmalz Henryk, syn Józefa i Lidji, 
ur. 31. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1045/VIIL 
881. Szmelich Bnmon, syn Leopolda i Ka- 
tarzyny, ur. 23. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1046/VIII. 
882. Szmerkowski Artur, syn Oskara i 01- 
gi, Hr. 28. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. lO47jVIII. 
883. Szmidtke Hugo, syn Adolfa i Olgi, ur. 
15. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 1051jVIII. 
884. Szneider Krystjan, syn Jakóba i Kry- 
styny, ur. 18. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. lO53jVIII. 
885. Speidel Gustaw, syn Daniela i Ma- 
rjanny, ur. 13. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. lO54/VIII. 
886. Sperber Wilhelm, syn Michala i MaI,'- 
ty, ur. 13. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. lO55/VlII. 
887. Spicke HUgOll, syn T eoclora i Marji, 
ur. 24. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1056/VIII. 
888. Splett Artur-Cezar, syn Emanuela i 
Berty, ur. 4. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. lO58/VIII. 
889. Sztajnekier Franciszek, syn Franci- 
szka i Marty, ur. 7. XII. 1909 r, w Lodzi. Za- 
pisany do. list pob. Nr. 1061/VIII. 
890. Szta,jnert Hug-on, syn Edwarda i An- 
ny, Hr. 15. V. 1909 r. w l.odzi. Zapisany do 
list pob. Nr. lO62jVIlI. 
891. Sztatler Dawid, syn Sanmela-Lajby i 
Anny, ur. 6. VI: 1909 r. w todzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1064jVIII. 
892. Storzbecher Maksymiljan, syn Cezara 
i Wandy, ur. 8. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1068/VIII. 


Nr.21 


893. Strecker Bruno.-Teodor, syn Teodora- 
Karola i Olgi, ur. 24. IX. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 1069/VIII. 
894. Schultz Alfons, syn Juljusza i Marji, 
ur. 23. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 10?2/VIII. 
895. Schulz Emil, syn Józefa i Ewy, ur. 
6. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 1073jVlII. 
896. SZJ.llc Jan, syn N. N. i Emilji, ur. 
26. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. lO74/VlII. 
897. Szulc Jerzy, 
yn Klemensa i Fran- 
ciszki, ur. 23. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1075{VIII. 
898. Schulz Józef-Edmund, syn Józefa i 
Anny, ur. 4. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. lO76/VIlI. 
899. Schultz Wlodzimierz, syn Wilhelma i 
Wilhelminy, ur. 2. V. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 10njVIII. 
900. Schweitzer Roman, syn Andrzeja i 
Emilji, ur. 8. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. lO79/VIII. 
901. Schwalm Karol, syn Teodora i Fran- 
ciszki, ur. 18. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. lO80jVIII. 
902. Szydzisz Tadeusz, syn Antoniego i 
Wiktorji, ur. 23. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 1084jVlII. 
903. Scislowski Hieronim, syn Jana i An- 
toniny, ur. 9. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. lO93jVIII. 
904. slaski Wojciech, SYll Michala i Wan- 
dy, ur. 1. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. lO94jVIII. 
905. Swiderski Andrzej, syn Antoniego i 
Katarzyny, ur. 25. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. lO97jVIlI. 
906. Thiem Osjar, syn Ludwika i Otylji, 
ur. 14. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. l106jVIII. . 
907. Tolb
rski Ignacy, syn Antoniego i Ma- 
rjanny, ur. 14. XU. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do. list pob. Nr. 1107jVIII. 
908. Tomczak Józef, syn Stanislawa i We- 
roniki, Hr. 11. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. l1lO/VIII. 
909. Tomczyk Tadeusz-M:ieczyslaw, Syll 
Ludwika i Marjanny, Hr. 5. V. 1909 r. w to- 
dzi. Zapisany do list pob. Nr. 1112jVIII. 
910. TrawiÍlski Jan, syn Walentego i Ma- 
r,janny, Ul'. 2. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. l1t5/VUL 
911. ToszczyÍlski Bronisla w, syn W ojciecha 
i Marjallny, ur. 5. XL 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob, Nr. 1118/VII 1. 
, 912. TroszyÍlski Alfons, syn Michala i EI- 
zbiety, ur, 29. XU. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1119jVIII. 
913. TrzciÍlski Feliks, syn Franciszka i 
Wladyslawy, Ul'. 19. XI. 1909 r. w Lodzi. Za
 
pisany do list pob. Nr. 1121jVIII. 


1
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0039.djvu

			Nr.21 


Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 330 


603 


914. Twarkowski v. Skwarkowski Mieczy- 
slaw, syn Wladyslawa i Józefy, ur. 26. VIII. 
1909 r. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 1125/VIII. 
915. Uleski Edward, syn Jana i Marjanny, 
ur. 28. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1128jVIII. 
916. Ulich Eugenjusz, syn N. N. i Pauliny- 
Apolonji, ur. 4. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1129jVIII. 
917. Urbaniak Nikodem, syn Franciszka i 
Bronislawy, ur. 10. III. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 1133jVIII. 
918. Utech Bruno, syn Reinholda i Emilji, 
ur. 8. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1136jVIII. 
819. Wagner Erwin, syn Juljusza i Amalji, 
ur. 5. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1138/VIII. 
920. Wagner Stanislaw, syn Hermana i 
Florentyny, ur. 5. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1139/VIII. 
921. Walanowski Edward, syn Józefa i 
Wiktorji, ur. 8. XI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1146/VIII. 
922. Wasiak Tadeusz, syn Szymona i Ma- 
rji, ur. 21. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1155/VIII. 
923. Wegner Teodor, syn Teodora i Emmy, 
ur. 23. V. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1162jVIII. 
924. Welke Karol, syn Fryderyka i Roza- 
lji, ur. 16. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1167jVIII. . 
925. Wencel Gierard, syn Rudolfa i Laury, 
ur. 7. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1168jVIII. 
926. Werner Alfred, syn Adolfa i Pauli ny- 
Henrjetty, Uf. 10. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. l1?1/VIII. 
927. Werner Eugenjusz-Cezary, syn Karo- 
la i Emmy, ur. 25. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1172jVIII. 
928. Wesbergier Alfons, syn Józefa i Wan- 
dy, ur. 26. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1174/VIII. 
929. Wesberger Wladyslaw, syn Leona i 
Wladyslawy, ur. 6. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1175/VIII. 
930: Wertich Alojzy, syn Józefa i Klary, 
ur. 21. IV. 1909 r. w Lodzi. Zap is any do list 
pob. Nr. l1??jVIII. 
931. Wlankowski Leon, SYll Franciszka i 
Wlad.yslawy, ur. 8. VIII. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 1178/VIII. 
932. Wit(ckowski Zennn, syn Antoniego i 
Emmy, ur. 19. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 1179jVIII. 
933. Wichan Michal, syn Michala i Zofji, 
ur. 16. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1181/VIII. 
934. Wlodarczyk Antoni, syn Tomasza i 
Zofji, ur. 1. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1191/VIII. 


935. Wojciechowski Bogdan, syn Józefa i 
Wladyslawy, ur. 22. I. 1909 r. w Lo	
			

/NDIGCZAS003502_1932_021_0040.djvu

			Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 330 


604 


956. Zitke Artur, syn Romana i Melanji, 
ur. 10. X. 1909 r. w todzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 1251/VIII. 
957. Zmuda Henryk, syn Ludwika i Ro- 
zalji, ur. 1. I. 1909 r. w todzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 1252jVIII. 
958. Zoller Edmund, syn Jana i Otylji, ur. 
5. V. 1909 r. w todzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 1254jVIII. 
959. Zoller Oskar, syn Fryderyka i Wan- 
dy-Natalji, ur. 11. VII. 1909 r. w todzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 1255jVIII. 
960. Cejnar Józef, syn N. N. i Bronislawy, 
ur. 29. III. 1909 r. w todzi. Zapisany do list 
pob. 21(X. 
961. Hart Miroslaw, syn Karola i Marji, 
ur. 17. I. 1909 r. w todzi. Zapisal1Y do list 
pob. Nr. 86(X. 
962. Jakubowicz Juda, syn Jeremiego i 
Estery, ur. 15. X. 1909 r. w todzi. Zapisany 
do list pob. N r. 97/X. 
963. Jersak Miroslaw, syn Józefa i Karo- 
liny, ur. 21. XII. 1909 r. w todzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 106jX. 
964. Skala Milosz- Jaromir, syn Jaroslawa 
i Mar,ji, ur. 1. VII. 1909 r. w todzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 239/X. 
965. Szefner Ludwik, syn Izraela-Icka i 
Heleny, ur. 1. I. 1909 r. w todzi. Zapisany do 
list pob. N r. 259/X. 
966. Schmidt Adolf, syn Adolfa i Marji, 
ur. 11. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. N r. 262jX. 
967: Szrajber Karol, syn Fryderyka i An- 
ny, ur. 9. 1. 1909 r. w todzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 266jX. 
968. Gerszonowicz Szlama. syn Moszka i 
Hudesy, ur. 16. XI. 1909 r. w todzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 83/XI. 
969. Rozen Leon, syn Mojzesza-M:artza i 
Hindy, ur. 31. VII. 1909 r. Furth-Niemcy. Za- 
pisany do list pOoh. Nr. 307/XI. 
970. Borkowski Wadaw: syn Antoniego i 
Marjanny, ur. 11. VI. 1909 r. Gruszczyce, pow. 
Sieradz. Zapisany do list pob. Nr. 22jXIII. 
971'. Angiel Henryk-Piotr, syn Piotra i Ma- 
r,janny, nr. 19. V. 1909 r. w todzi. Zapisany 
'do list pob. Nr. 7/XIV. 
972. Augustyniak Marjan. 
yn N. N. i Zo- 
f,ji, ur. 24. VII[. 1909 r. w -Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 12/XIV. 
973. Balicki Aleksander, syn Andrzeja i 
Marjanny, ur. 4. II. 1909 r. w todzi. Zapisany 
do list poh. Nr. 20jXIV. 
974. Bialkowski Bronislaw, syn Stefana i 
Józefy, ur. 17. XII. 1909 r. w todzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 32jXIV. 
975. Bilski Stanislaw, syn Stanislawa i 
Anieli, ur. 3. VIII. 1909 r. \v todzi. Zapisany 
do list pob. 35jXIV. 
976. Brzozowski Henryk, syn Józefa i 
Bronislawy, ur. 20. X. 1909 r. w todzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 55jXIV. 


Nr. 21 


977. Bylicki Franciszek, syn Adama i Apo- 
lonji, ur. 16. II. 1909 r. w todzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 61jXIV. 
.978. Ceglarek Józef, syn Wladyslawa i 
Marjanny, ur. 9. II. 1909 r. w todzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 62/XIV. 
979. Chmielewski Edward, syn Wincente- 
go i Józefy, ur. 9. VI. 1909 r. w todzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 67/XIV. 
980. Ciepliñski Eugenjusz, syn Andrzeja i 
Mar,janny, ur. 3. X. 1909 r. w :Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 71jXIV. 
981. Dqbrowski Antoni-Alfons, syn Toma- 
sza i Marjanny, ur. 9, XI. 1909 r. w todzi. Za- 
pisany do list pob. N r. 83/XIV. 
982. Dominiak Waclaw, syn .Józefa i Mi- 
chaliny, Hr. 9. XII. 1909 r. w todzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 90/XIV. 
983. Dratwicki Romuald, syn Romana i 
Natalji, ur. 1. III. 1909 r. w todzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 91jXIV. 
984. Dworczak Stanislaw, syn Józefa i Mi- 
chaliny, lIr. 17. V. 1909 r. w todzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 96/XIV. 
985. Figas Jan, syn Michala i Marjanny, 
ur. 7. V. 1909 r. w Eodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 104jXIV. 
986. Frankowski Fl'anciszek, syn Jana i 
Ewy, ur. 20. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob, Nr. 109jXIV. 
987. Gajda Boleslaw, syn Andrzeja i Anto- 
niny, ur. 15. XI. 1909 r. w tödzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 120(XIV. 
'988. Gatazny Stanislaw. svn Antoniego i 
Ewy, nr. 25. IX. 1909 r. w todzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 123/XIV. 
989. Glabowski Józef-Stanislaw, syn Sta- 
nislawa i Mar,janny. ur. 9. III. 1909 r. w to- 
clzi. Zapisany do list pob. Nr. 129/XIV. 
990. Gniewoszewski Ian. syn Józefa i Zo- 
fji, Hr. 26. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr,' n1/XIV. 
991. Grzelczak Stanislaw. syn Szczepana i 
Marjanny, ur. 13. V. 1909 r. w todzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 147/XIV. 
992. Górecki Kazimierz, syn Stanislawa. i 
Anny, ur. 4. lII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list poh. Nr. 152/XIV. 
993. '.lnkuhowski EII[';enjl1sz, syn Wlady- 
slawa-Kazimicrza i Marjanny, lII'. 10. n. 
1909 r. w f.odzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 162/XIV. 
994. Jankowski Jan. syn J6zefa i Elzbiety, 
nr. 12. III. 1909 r. w l'odzi. Zapisany do list 
p()b, t73/XIV. 
995. Jaranczak Bronislaw. svn Andrzeja i 
Mar,ianny. Hr. 19. IX. 1909 r. w l,odzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 174/XIV. 
996. Jarzqbek B()leslaw, syn Adama i Jó- 
zefy, ur. 22. X. 1909 r. w todzi. Zapisany do 
list pob. Nr. t81/XIV. ' 
997. Kaczmarek Fl'anciszek, syn Józefa i 
Katarzyny, ur. 23. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
llY do list pob. Nr. 193jIV.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0041.djvu

			Nr.21 


Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 330 


605 


l..- 


998. Kamus Boleslaw. syn Antoniego i 
Antoniny, ur. t8, VIIT. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 201/XIV. 
999. Kaszkiewicz Stanislaw-Marjan, syn 
Mieczyslawa i Marjanny, ur. 24. II. 1909 r. 
w Lodzi. Zapisany do list pob. Nr. 209!XIV. 
1000. Keler Waclaw, syn Andrzeja i Mi- 
chaliny, ur. 21. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob, Nr. 222/XIV. . 
1001. Kopeé Stefan, syn Stanislawa i Ka- 
tarzyny, ur. 8. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisanÿ 
do list pob. Nr. 229/XIV. 
1002. Korcipa Józef, syn Andrzeja i Zofji, 
ur. 4. III. 1909 r. w ]".,odzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 231!XTV. 
1003. Kowalski Bronislaw, syn Józefa i 
Anny, ur. 9. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 235/XIV. 
1004. Krakowiak Edward, syn Antoniego i 
Barbary, ur. 13. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
dü list pob. Nr. 241/XIV. ' 
1005. Krakowski Czeslaw, syn Józefa i 
Józefy, ur. 16. I. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 242/XIV. 
1006. Krawczyk Antoni, syn Walentego i 
Tekli, ur. 18. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 224/XIV. 
1007. Kwiatkowski Hieronim-Bernard, syn 
Boleslawa i Sabiny. ur. 30. IX. 1909 r. w Lo- 
dzi. Zapisany dO' Jlst pob. Nr. 270/XIV. 
1008. Lankn Henryk syn Józefn i Anto- 
niny, ur. 23. XTT. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 2?2/XIV. 
1009. Lewy Szczepan, syn Józefa i Zofji, 
ur. 25. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do list 
pob. Nr. 2??jXIV. 
1010. Lis Wladyslaw, syn AntoniegO' i Jó- 
zefy, ur. 29. IX. 1909 1'. w todzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 282iXIV. 
1011. .Lawicki Czeslaw, syn Jana i Marty, 
ur.4. V. 1909 r. w f,odzi. Zapisany do list 
pob. 'N r. 289iXIV. 
1012. Lukasiewicz Franciszek syn Feliksa 
i Fcliksv. ur. 14. VI. 1909 r. w Lod'zi. Zapisa- 
ny do hst pob. Nr. 292/XIV. 
1013. Chachula Stanislaw, syn W ojciecha 
iJózefy, ur. 5. XI. 1909 r. w todzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 295/XTV. 
1014. Malinowski Wladyslaw. syn Antonie- 
go i Mnrji. ur. 21. TIT. 1909 r. w :todzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 304/XIV. 
1015. Marciniak Stefan. syn Jakóba i Ka- 
tarzyny, ur. 10. III. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list poh. Nr. 311!XIV. 
1016. Michalowicz Stanislaw, svn Ignacego 
i Franciszki, ur. 2. 1. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 325/XIV. 
1017. MichalO'wski Walernaj, syn Franci- 
szka i Marjannv, ur. 14. IV. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 3271XIV. 
1018. Micha
 Bronislaw, syn Andrzeja i 
Marjanny, Hr. 5. VIII. 1909 r. w Lod'Zi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 328!XIV. 


1019. M;iller Alfons, syn Andrzeja i Józe- 
fy, ur. 8. XII. 1909 1". w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 331/XIV. 
1020. Mincer Stanislaw, syn Edwarda i 
Karoliny, 111'. 14. IX. 1909 r. w Lodzi. Zapisa- 
ny do list pob. Nr. 334/XIV. 
1021. Murlinkiewicz Wladyslaw, syn Ada- 
ma i Anieli, Hr. 16. V. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. N r. 344/XIV. 
1022, Muszalak Wladyslaw, syn Stanisla- 
wa i Marjanny, ur. 20. I. 1909 r. w Lodzi. Za- 
pisany do list pob. Nr. 347/XIV. 
1023. Olczyk Wladyslaw, syn Stanislawa i 
Józefy, Hr. 12. II. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 365/XIV. 
1024. Olejniczak Stefan, syn Marcina i 
Antoniny-Seweryny, Hr. 11. VI. 1909 r. w Lo- 
dzi. Zapisany do list pob. Nr. 367!XIV. 
1025. Owczarek Marjan, syn ,N. N. i Eleo- 
nory, ur. 7. VIII. 1909 r. w todzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 375/XIV. 
1026. Owczarz Tadeusz-Feliks, syn Igna- 
cego i Marjanny, Hr. 20. I. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 376/XIV. 
1027. Parzybut Czeslaw, syn Marcina i 
Ailtoniny, ur. 10. IX, 1909r. w Lodzi. Zapì- 
sany do list pob. Nr. 382/XIV. 
1028. Piengot Tadeusz-KaroL syn Józefa i 
Malgo:r;zaty, ur. 2. X. 1909 r. w todzi. Zapisa- 
ny do list pob, Nr. 395iXIV. 
1029. Pietraszczyk Boleslaw. syn Józefa i 
Marjanny, ur, 30. 1. 1909 1'. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 398/XIV. 
1030. Przesiadly Kazimierz, syn Dominika 
i józefy, Ul'. 26. III. 1909 r. w l,odzi. Zapisany 
do list pob. Nt'. 419/XIV. 
.1031. Rasz Alfoni'ì. syn Jana i Teofili, ur. 
4. VI. 1909 1'. w Lodzi. Zapisany do list pob. 
Nr. 427/XIV. 
1032. Sauter Czeslaw. syn Józefa i Hele- 
ny, ur. 29. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. N r. 446/XIV. 
1033. Sikorski Alfons, syn Wincentego i 
Heleny, ur. 24. II. 1909 1'. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. N1'. 451iXIV. 
1034. Stachowski Antoni, syn Józefa i An- 
toniny, ur. 23. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 46'5/XIV. 
10,5. Sukienllik Knzimierz, syn Franciszka 
i Józefy, ur. H. X. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list poh. Nr. 4?8/XIV. 
1036. Wnlaszczyk Leon, syn Jana i Kata- 
l'zyny, ur. 26. XII. 1909 ['. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 526/XIV. 
1037. Wardt(ga .Ian, syn Pawla i Antoni- 
ny, Hr. 24. VI. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 530/XIV. 
1038. Wqsiewièz Alfons, syn Józefa i Ka- 
zimierza, ur. 10. XI. 1909 r. w Lodzi Zapisany 
do list pob
 534iXIV. 
1039. Wieczorkowski Zyg111unt. syn Józefa 
i Józefy, ur. 11. II. 1909 r. w l
dzi. Zap is any 
do list pob. Nr. 544/XIV.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0042.djvu

			606 


Lódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. 330, 331, 332, 333 


Nr.21 


1040. Wilczynski Karol, syn Marcina i Ro- 
zalji, ur. 25. VII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany 
do list pob. Nr. 546/XIV. 
1041. Wlodarczyk Mieczyslaw, syn Fran- 
ciszka i Józefy, ur. 11. XI. 1909 r. w Lodzi. 
Zapisany do list pob. Nr. 552(XIV. 
1042. Wpjdera Wiktor, syn Wojciecha i 
Eleonory, ur. 27. VIII. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 555/XIV. 
1043. W ojtacki Antoni, syn Michala i An- 
ny, ur. 19. XII. 1909 r. w Lodzi. Zapisany do 
list pob. Nr. 557!XIV. 
1044. Ziólkowski Wladyslaw, SYll Michala 
i Malgorzaty, ur. 11. V. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob, Nr. 586/XIV. 
1045. Zukowski Wiktor-Aleksander, syn 
Aleksandra i Rnzalji, ur. 12. III. 1909 r. w Lo- 
dzi. Zapisany do list pob. Nr. 588jXIV. 
1046. Zurek Ellgelljusz- Jan, syn .Tózefa i 
Marjanny, ur. 25. IV. 1909 r. w Lodzi. Zapi- 
sany do list pob. Nr. 589jXIV. 
W wypadku pozytywnych wyników po- 
szukiwan nalezy si	
			

/NDIGCZAS003502_1932_021_0043.djvu

			Nr. 21 


Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 333, 334, 335 


607 


Nr. 61, zawierajqcego przestrzeni 221,4 sqzni 
kw., wchodzqcego w sklad dóbr "Widzew", 
pow. Laskiego. 
5) Antoninie Rudzkiej, córce Jana, wla- 
scicielce placu Nr. 21, przestrzeni 766 metrów 
kw. ze skladu dóbr "Starzycka fabryka suk- 
na i kortów", pow. Brzezinskiego. 
6) Chaimie-Zeliku Salomonowiczu, synu 
Zelmana, wspólwierzycielu sumy 12.600 ru- 
bli z % % i ewikc,jq 1260 rubli, zabezpieczo- 
nej na hipotece dzialka gruntu w. "Osadzie 
.1uljanáw", pow. Brzezinskiego. 
7) Paulinie z Schollów Gruschke, córce 
Piotra, wspólwlascicielce "Nieruchomosci w 
dohrach Chojny - Nr. Nr. 1, 2, 3, 22 i 23", 
pow. lódzkiego. 
8) Józefie Prazmowskim, synu Franciszka, 
wierzycielu sumy 600 rubli z procentami i 
kosztami, zabezpieczonej w formie ostrzeze- 
nia na hipotece "Osady w dobrach Chojny 
Nr. II", pow. Lódzkiego. 
9) Bercie z Finsterów Schnelke, córce 
Reinholda, jako: 1) wspólwlascicielce dzial- 
ka gruntu przestrzeni 10 morgów i wspól- 
wlascicielce 5 mórg gruntu wchodzqcych do 
skladu dóbr Widzew, powiatu Laskiego oraz 
2) wspólwlascicielce "osady w dobrach Ruda 
Nr. LXXXVI", pow. Lódzkiego. 
Termin do regulacji powyzszych postt(po- 
wan spadkowych wyznaczony zostal na dzien 
12 maja 1933 roku w kancelarji wlasciwego 
Wydzialu Hipotecznego Sqdu Okrt(gowego, 
w którym to dniu osoby zainteresowane win- 
ny sit( stawié osobiscie lub przez swych pef- 
Homocników i zglosié swoje prawa pod skut- 
kami prekluzji. 
Pisarz Hipoteczny 
(-) L. Cybulski. 


334. 
I OBWIESZCZENIE 
WYDZIALU HIPOTECZNEGO 
S1\DU OKRF,;GOWEGO W PIOTRKOWIE 
z dnia 24. X. 32 r. Nr. 1553 
o post4tpowaniu spadkowem. 
Wydzial Hipoteczny Sqdu Okrt(gowego 
w Piotrkowie obwieszcza, ze po smierci nizej 
wymienionych osób toczy sit( postt(Powanie 
spadkowe, a mianowicie po zmarlych: 
1) Feliksie Wünsche, synu Leona, wlasci- 
cielu dóbr ziemskich "Wroników lit. A", pow. 
Piotrkowskiego i reszty dóbr "Plucice", pow. 
Piotrkowskiego. . 
2) Stanislawie Niewiadomskim, synu Ja- 
kóba, wlascicielu reszty dzialka gruntu, za- 
wierajqcego 1 mórg 285 prt(tów kw. ze skla- 
du dóbr "Kaczka", pow. Rawskiego. 
3) . 
zczepa!lie Wlazlaku, synu Kacpra, 
wlasclclelu dZlalka gruntu Nr. 17, przestrze- 
ni 5 dziesit(cin 299 sqzni kw., wchodzqcego do 
s
ladu "Kolonji Postt(kalice Nr. II", pow. 
PIOtr kowskiego. 


Termin do regulacji powyzszych postt(po- 
wan spadkowych wyznaczony zostal na dzien 
12 maja 1933 roku co do punktów 1 i 2 w 
kancelar,ji Wydziatu Hipotecznego Sqdu 
Okrt(gowego w Piotrkowie, zas co do punktu 
N r. 1 w kancelarji Feliksa- Tadeusza Kok- 
czynskiego, notarjusza przy tymze Wydziale 
Hipotecznym, w którym to dniu osoby zain- 
teresowane winny sit( stawié osobiscie lub 
przez swych pelnomocników i zglosié swoje 
prawa pod skutkami prekluzji. 
Pisarz Hipoteczny 
(-) L. C y b u Is k i. 


335 
II OBWIESZCZENIE 
WYDZIALU HIPOTECZNEGO 
S1\DU OKRF,;GOWEGO W PIOTRKOWIE 
.z dnia 12. VII. 32 r. Nr. 966 
o post4tPowaniu spadkowem. 
Wydzial Hipoteczny Sqdu Okrt(gowego 
w Piotrkowie obwieszcza, ze po smierci nizej 
wymienionych osób toczy sit( postt(powanie 
spadkowe, a mianowicie po zmarlych: 
1) Stanislawie Adaszku, synu Blazeja, 
wlascicielu dzialka gruntu N r. 40, 0 prze- 
strzeni 2 dziesit(ciny 1544 sqzni kw. z "kolo- 
nji w dobrach Kamiensko A Nr. IV", pow. 
Piotrkowskiego. 
2) Adamie-Lejbie Strusiku, synu Fajwla, 
wspólwierzycielu sumy 1000 rubli z %% i 
kaucjq 100 rubli, zabezpieczonej na hipotece 
Nieruchomosci w dobrach Baluty Nowe 
Nr. 42 lit. G (G ros.), pow. Lódzkiego. 
3) Antonim Cienkowskim, synu Rocha, 
wlascicielu niepodzielnéj polowy dzialka 
gruntu 0 przestrzeni 15 mórg i wlascicielu 
calego dzialka gruntu 0 przestrzeni 35 mórg 
260 prt(tów z dóbi Chrzqszczew lit. B, pow. 
Rawskiego, oraz wlascicielu dzialka gruntu 
o przestrzeni 12 mórg 200 prt(tów z dóbr "Za- 
krzew czt(sé lit. A", pow. Rawskiego. 
4) Pawle Buc,zynskim, synu Jana. wla- 
scicielu dzialka gruntu Nr. 22 0 przestrzeni 
4 dziesit(ciny 1900 sqzni kw. z Kolonji Roga- 
czówek Nr. I, pow. Radomskowskiego. 
5) .Tózefie Rudzinskim, synu Mateusza, 
wlascicielu dzialka gruntu Nr. 24, przestrze- 
ni 5 dziesit(cin 27 sqzni kw. z dóbr Cieniawy, 
pow. Brzezinskiego. 
6) Tomaszu Glqbiku, synu Wojciecha. by- 
tym wspólwlascicielu placu Nr. 22, szerokosci 
32 lokcie, a glt(bokosci 58 lokci z dóbr "Ba- 
luty Nowe", pow. Lódzkiego. 
7) Ludwiku Klimie, synu Marcina, wie- 
rzycielu sumy 600 rubli z % % i kaucjq 60 
rubli. zabezpieczone.Ï na hipotece ,.Nierucho- 
mosci w folwarku Pabjanice Nr. 132", pow. 
Laskiego. 
8) Rachli z Kornów Klajn, córce Majera, 
wspólwlascicielce dóbr "Antonina lit. B", po- 
wiatu Laskiego.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0044.djvu

			Lódzki Dziennik W ojewódzki. Poz. 335, 336, 337 


608 


Termin do regulacji powyzszych postt(po- 
wan spadkowych wyznaczony zostat na dzien 
10 lutego 1933 roku w kancelarji Wydzialu 
Hipotecznego Sqdn Okrt(gowego w Piotrko- 
wie, w którym to dniu osoby zainteresowane 
winny sit( stawié osobiscie lub przez swych , 
pelnomocników i zglosié swoje prawa pod 
skutkami prekluzji. 
Pisarz Hipoteczny 
(-) J. Mol den h a u e r. 


336. 
II OBWIESZCZENIE 
WYDZIALU HIPOTECZNEGO 
S1\DU OKRI
GOWEGO w PIOTRKOWIE 
z dnia 21. VII. 1932. Nr. 1119 
o post<	
			

/NDIGCZAS003502_1932_021_0045.djvu

			Lódzki DziennikWojewódzki. Poz. 337, 338 


Nr. 21 


12) osada Nr. rej. pom. 63, przestrzeni 4 ha 
727 m. 2 , nalezqca do Antoniego i Wladyslawa 
Górnych; 
13) osada Nr. rej. pom. 64, przestrzeni!4 ha 
6552 m. 2 , nalezqca do Antoniego Tarnowskie- 
go i SS-rów Stanislaw a Górnego; 
14) osada!Nr. rej. porn. 65, przestrzeni 6 ha 
4590 m. 2 , nalezqca do Weroniki Górnej i 
SS-rów J ózefa Górnego; 
15) osada Nr. rej. pom. 66,iprzestrzeni 9 ha 
3985 m.2,. nalezqca do Franciszka i Katarzyny 
mali. Górnych; 
16) osada Nr."rej. pom. 67, przestrzeni 6 ha 
5508 m. 2 , nalezqca do Maieusza i Franciszki 
malz. Blada; 
17) osada Nr. rej.l,pom. 68, przestrzeni 
2322 m. 2 , nalezqca do Antoniego synl;l Micha- 
la Górnego; 
18) osada Nr. rej. pom. 69, przestrzeni h 
ha 8654 m. 2 , nalezqca do Franciszka Bladv i 
J. Dworzynskiej; , 
19) osada Nr. rej.\pom. 70, nalezqca do Jó- 
zefa i Marjanny matzo Niemczyk 0 przestrze- 
ni 4 ha 4065 m. 2 ; 
20) osada Nr. rej. pom. 71, przestrzeni 4 
ha 4600 m. 2 , nalezqca do Józefa Kmiecia, 
SS-rów Józefy córki Rocha Kmieé i SS-rów 
Michala Kmiecia; 
21) osada Nr. rej. pom. 72, przestrzeni 9 
ha 526 m. 2 nalezqca do Antoniego Blady; 
22) osada Nr. rej. pom. 73, przestrzeni 1 
ha 3995 m,2, nalezqca do Franciszki Grochol- 
skie,j; 
23) osada Nr. rej. pom. 74, przestrzeni 5 
ha 
24 m. 2 , nalezqcado SS-rów Antoniny W q-- 
SOWICZ; 
24) osada Nr. re,j. pom. 75, przestrzeni 10 
ha 3962 m,2, nalezqca',.do Ludwika i Francisz- 
ki ma Iz. Stanisz: 
25) osada Nr. rej. pom. 76, przestrzeni 8 
h? 2719 m. 2 , nalezqc
'do SS-rów Tomasza Sta- 
Dlsza; 
26) osada Nr. rej. pom. 77, przestrzeni 7 
ha 5588 m. 2 , nalezqca do Ignacego Stanisza, 
Stanislawa Tarnowskiego i SS-rów Bronisla- 
wy i Franciszki Stanisz; : 
27) osada Nr. rej. pom. 78, przestrzeni 5 
ha 6262 m. 2 , nalezqca do Bronislawy Kuz- 
niak i Marjanny Kotlewskiej; 
28) osada Nr. rej. pom. 79, przestrzeni 8 
ha 7794 m. 2 , nalezqca do Michala Kupisza i 
SS-rów Walerji Kupisz; 
29) osada Nr. rej. pom. 80, przestrzeni 5 
ha 7042 m. 2 , nalezqca do Ignacego i Tomasza 
Ozg-i i SS-rów Grzegorza Ozgi; 
30) osada Nr. rej. pom. 81, przestrzeni 1 
ha 5995 m. 2 . nalezqca do Józefa Ozgi syna 
Grzegorza; . 
31) osada Nr. rej. pom. 82, przestrzeni 4 
ha 8906 m. 2 , nalezqca do Antoniego Ozgi sy- 
na Wawrzynca; 
32) osada Nr. rej. pom. 83, przestrzeni 9 
ha i.2892 m. 2 , nalezqca do Walentego Ludwi- 
czaka; 


I 
l, 

.
.... 


609 


33) osada N r. rej. pom. 84, przestrzeni 8 
ha 433 m. 2 , nalezqca do Rocha Jt(drzejczyka; 
34) osada Nr. rej. pom. 85, przestrzeni 3 
ha 347 m. 2 , nalezqca do Jana Rytera; 
35) osada N r. rej. pom. 86, przestrzeni 5 
ha 1301 m. 2 , nalezqca do Józefa Górnego; 
36) osada Nr. rej. pom. 87, przestrzeni 7 
ha 4935 m. 2 , nalezqca do synów Heleny Bia- 
lek; 
37) osada Nr. rej. porn. 88, przestrzeni 5 
ha 7968 m. 2 , nalezqca do Stanislawa i Heleny 
malZ. Stanisz; 
38) ósada Nr. rej. pom. 89. przestrzeni 7 
ha 4042 m. 2 . nalezqca do Antoniego i Józefy 
malZ. Grabowskich: 
39) osada Nr. rej. pom. 90, przestrzeni 4 
ha 1691 m. 2 , nalezqca do Antoniego i Marjan- 
ny mali. Blada: 
40) osada Nr. rej. porn. 94, przestrzeni 
4264 m. 2 , nalezqca do SS-rów Stolarka; 
41) osada Nr. re,j. pom. Q'). przestrzeni 5 ha 
5339 m. 2 , soltysówka. 
W oznaczonym terminie wyzej wymienie- 
ni wloscianie winni zg-losié swoje prawa 
w tymze Wydziale Hipotecznym pod skutka- 
mi prekluzji. 
m. Piotrków, dn. 26 pazdziernika 1932, r. 
Pisarz Hipoteczny 
(-) J. So c h a now ski. 


338. 
RUCH SLUzBOWY 
w dziale administracji skarbowej. 
Izba Skarbowa w Lodzi. 
Przeniesieni: 
. Pracownik kontraktowy z wynagrodze- 
melIlj wedtug VII gr. upos. Nawrocki Jan z 13 
do 6 Urzt(du Skarbowego w Lodzi w dotych- 
czasowym charakterze i gr. upos. z dniem 
26. IX. 1932 r. 
Asesor w VIII. st. sl. Witaszek Wlady- 
slaw z 8 do 2 Urzt(du Skarbowego w Lod'zi 
w dotychczasowym charakterze i st. sl. z dn. 
17. IX. 1932 r. ' 
Ksit(gowy w VIII st. sl. Kazimierczak 
Ignacy z 1 do 8 Urzt(du Skarbowego w Lodzi 
w dotychczasowym charakterze i st. sl. z dn. 
17. IX. 1932 r. . 
Pracownik kontraktowy z wynagrodze- 
niem wedl. V III gr. upos. Górski Wladyslaw 
z 13 do 9 Urzt(du Skarbowego w Lodzi w do- 
tychczasowym charakterze i gr. upos. z dn. 
26. IX. 1932 r. 
Pracownik kontraktowy z wynagrodze- 
niem wed lug VIII. gr. upos. Jasinski Józef 
z 13 do 4 Urzt(du Skarbowego w Lodzi w do- 
tychczasowym charakterze i gr. upos. z dn. 
26. IX. 1932 r. 
Pracownik kontraktowy z wynagrodze- 
niem wedl. VIII gr. upos. Kowalewski Sym- 
forjan z 13 do 1 Urzt(du Skarbowego w Lodzi 
w dotychczasowym charakterze i gr. upos,. 
z dn. 26. IX. 1932 r.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0046.djvu

			610 


tódzki Dziennik W ojewódzki. Paz. 338 


Pracownik kontraktowy z wynagrodze- 
niem wedl. VIII gr. upos. Rozbicki Stanislaw 
z 13 do 11 U rzt(du Skarbowego w todzi w: do- 
tychczasowym charakterze i gr. upos. z dn. 
26. IX. 1932 r. 
Pracownik kontraktowy z wynagrodze- 
niem wedl. VIII gr. upos. Ruprecht Alfons 
z 13 do 3 U rzt(du Skarbowego w todzi w do- 
tychczasowym charakterze i gr. upos. z dn. 
26. IX. 1932 r. 
Sekretarz w IX st. sl. Rózycki Stanislaw 
z Wydzialu II Izby do 1 Urzt(du Skarbowego 
w todzi w dotychczasowym charakterze i st. 
sl. z dn. 17. IX. 1932 r. 
Sekretarz w IX st. sl. Twardowski Tadeusz 
z Wydzialu II Izby do 9 Urzt(du Skarbowego 
w todzi w dotychczasowym charakterze i st. 
sl. z dn. 28. IX. 1932 r. 
Sekretarz w IX st. sl. Sosnicki Bronislaw 
z 3 do 6 U rzt(du Skarbowego w todzi w do- 
tychczasowvm charakterze i st. sl. z dniem 
17. IX. 1932 or. . 
Sekretarz w IX st. sl. Walczak Boleslaw 
z 4 do 5 Urzt(du Skarbowego w todzi w do- 
tychczasowym charakterze i st. sl. z dniem 
17. IX. 1932 r. 
Sekretarz w IX st. sl. Michalski J ózef 
z or do 3 Urzt(du Skarbowego w todzi w do- 
tychczasowym charakterze i st. sl. z dniem 
17. IX. 1932 r. 
Starszy sekwestrator pooatkowy w IX st. 
sl. Jakóbkiewicz Stanislaw z 2 do 1 Urzt(du 
Skarbowego w Piotrkowie w dotychczaso- 
'wym charakterze i st. sl. z dn. 22. IX. 1932 r. 
Pracownik kontraktowy z wynagrodze- 
niem wedl. IX gr. upos. Lipinski Józef z 13 
do 10 Urzt(du Skarbowego w todzi w dotych- 
czasowym charakterze i gr. upos. z dn. 26. IX. 
1932 r. 
Sekretarz w X st'. sl. Kubiak Jerzy z Urzt(- 
du Skarbowego w Sieradzu do 2 Urzt(du 
Skarbowego w todzi w dotychczasowym cha- ' 
rakterze i st. sl. z dn. 29. IX. 1932 r. 
Pracownik kontraktowy z 
ynagrodze- 
niem wedl. X gr. upos. Wasowski Waclaw 
z Ekspozytury taskiego Urz
du Skarbowego 
w Pahjanicach do Urzt(du Skarbowego w Sie- 
radzu w dotychczasowym charakterze i gr. 
upos. z dn. 5. IX. 1932 r. 
Pracownik kontraktowy z wynagrodze- 
niem wedl. X gr. upos. Oberman Fryderyk 
z 1 do 2 Urzt(du Skarbowego w Piotrkowie 
w dotychczasowym charakterze i gr. upos. 
z dn. 22. IX. 1932 r. 
Praktykant na stanowisko II kat. Zabo- 
rowska Marjanna z 9 Urzt(du Skarbowego w 
todzi dO' Wydzialu I Izby w dotychczasowym 
charakterze z dn. 29. IX. 1932 r. 


Przeniesieni z innych resorlów: 
Asesor w VIII st. sl. Michalowiczowa Irena 
z Kuratorjum Okrt(gu Szkolnego w todzi do 
Wydzialu I Izby w dotychczasowym charak- 
terze i st. sl. z dn. 7. IX. 1932 r. 


Nr. 21 


Kontroler w IX st. sl. Wisniewski Jan 
z Kuratorjum Okrt(gu Szkolnego w todzi do 
2 Urzt(du Skarbowego w todzi w dotychcza- 
sowym charakterze i st. sl. z dn. 7. IX. 1932 r. 
Pracownik kontraktowy z wynagrodze- 
niem wedl. IX gr. upos. Kwapien Józef z Ku- 
ratorjum Okrt(gu Szkolnego w todzi do 2 
U rzt(du Skarbowego w todzi w dotychczaso- 
wym charakterze i gr. upos. z dn. 10. IX. 32 r. 
Sekretarz w X st. sl. Tylmanówna Dobro- 
slawa z Kuratorjum Okrt(gu Szkolnego w to- 
dzi do 5 U rzt(du Skarbowego w todzi w do- 
tychczasowym charakterze i st. sl. z dniem 
7. IX. 1932 r. 
Asystent rachunkowy w X st. sl. Nowacka 
Marjanna z Kuratorjum Okrt(gu Szkolnego 
w todzi do 4 U rzt(du Skarbowego w todzi 
w dotychczasowym charakterze i st. sl. z dn. 
7. IX. 1932 r. 
Rachmistrz w X st. sl. Kapczynski Zenon 
z Kuratorjum Okrt(gu Szkolnego w todzi do 
11 U rzt(du Skarbowego w todzi w dotych- 
czasowym charakterze i st. sl. z dn. 7. IX. 
1932 r. 
Praktykant na stanowisko II kat. Malo- 
lepszy Ignacy z Kuratorjum Okrt(gu Szkol- 
nego w todzi do 6 U rzt(du Skarbowego w to- 
dzi w dotychczasowym charakterze z dniem 
7. IX. 1932 r. 
Praktykant na stanowisko II kat. Zabo- 
rowska Marjanna z Kuratorjum Okrt(gu 
Szkolnego w todzi do 9 Urzt(du Skarbowego 
w todzi w dotychczasowym charakterze 
z dn. 7. IX. 1932 r. 
Prowiz. urzt(dnik w XI st. sl. Kania Stani- 
slaw z Kuratorjum Okrt(gu Szkolnego W to- 
dzi do 5 Urzt(du Skarbowego w todzi i mia- 
nowany prowiz. rachmistrzem w dotychcza- 
sowym st. sl. z dn. 6. IX. 1932 r. 
Prowiz. urzt(dnik w XI st. sl. Misiak Eu- 
genjusz z Kuratorjum Okrt(gu Szkolnego w 
todzi do 4 U rzt(du Skarbowego w todzi i 
mianowany prowiz. rachmistrzem w dotych- 
czasowym st. sl. z dn. 6. IX. 1932 r. 
Przyj
i: 
Sekretarz w X st. sl. w W ydziale II Izby 
Brzezinski Boleslaw po zwolnieniu z wojska 
z dn. 14. IX. 1932 r. 
Sekretarz w X st. sl. w Wydziale II Izby 
Olczyk Eugenjusz po zwolnieniu z wojska 
z dn. 14. IX. 1932 r. 
Na kontrakt: 
Skibniewski Eugenjusz z wynagrodze- 
niem wedl. VII gr. upos. w Wydziale IV Izby 
z dn. 15. IX. 1932 r. 
Ruprecht Alfons z wynagrodzeniem wedl. 
VIII gr. upos. w 13 U rzt(dzie Skarbowym w 
dzi 'Z dn. 1. IX. 1932 r. 
Pretwic Wladyslaw z wynagrodzeniem 
wedl. VIII gr. upos. w Urzt(dzie Skarbowym. 
w Wieluniu z du. 8. IX. 1932 r. 


r
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0047.djvu

			Nr. 21 


tódzki Dziennik W ojewódzki. POl; 33S 


Lqcki Lucjan z wynagrodzeniem wed!. X 
grupy upos. w U rzt(dzie Skarbowym w Brze- 
zinach z dn. 15. IX. 1932 r. 
M rozowski Aleksander z wynagrodze- 
niem wed!. X gr. upos. w Urzt(dzie Skarbo- 
wym w Brzezinach z dn. 2. IX. 1932 r. 
Manka Zygmunt z wynagrodzeniem wedt 
X gr. upos. w I Urzt(dzie Skarbowym w Kali- 
szu z dn. 15. IX, 1932 r. 
Wróblewski Wladyslaw z wynagrodze- 
niem wed!. X gr. upos. w I Urzt(dzie Skarbo- 
wym w Kaliszu z dn. 15. IX. 1932 r. 
Golc Edward z wynagrodzeniem wedlug 
X gr. Upos. w Urzt(dzie Skarbowym w Kole 
z dn. 16. IX. 1932 r. 
Grochocinski Wladyslaw z wynagrodze,. 
niem wed!. X gr. npos. w Urzt(dzie Skarbo- 
wym w Koninie z dn. 15. IX. 1932 r. 
Gutkowski J ózef z wynagrodzeniem wedL 
X gr. upos. w Urzt(dzie Skarbowym w Lask!l 
z dn. 19. IX. 1932 r. 
Andrzejczak Edward z wynagrodzeniem 
wed!. X gr. upos. w Urzt(dzie Skarbowym w 
Lt(czycy z dn. 19. IX. 1932 r. 
Galczynski Leonard z wynagrodzeniem 
wed!. X gr. upos. w I Urzt(dzie Skarbowym 
w Lodzi z dn. 15. IX. 1932 r. 
Górak Tadeusz z wynagrodzeniem wed!. 
X gr. upos. w I Urzt(dzie Skarbowyml w Lodzi 
z dn. 17. IX. 1932 r. 
Pierzchlewicz J ózef z wynagrodzeniem 
wed!. X gr. upos. w I Urzt(dzie Skarbowym 
w Lodzi z dn. 16. IX. 1932 r. 
Ambrozik J ózef z wynagrodzeniem wed!. 
X gr. upos. w 2 Urzt(dzie Skarbowym w Lo- 
dzi z dn. 16. IX. 1932 r. 
Modrzejewski Ludwik z wynagrodzeniem 
wed!. X gr. upos. w 2 Urzt(dzie Skarbowym 
w Lodzi z dn. 16. IX. 1932 r. 
Bujnicki Wlodzimierz z wynagrodze-;iem 
wed!. X gr. upos. w 3 Urzt(dzie Skarbowym 
w Lodzi z dn. 16. IX. 1932 r. 
Feja Hieronim z wynagrodzeniem wed!. 
X gr. upos. w 3 U rzt(dzie Skarbowym w Lo- 
dzi z dn. 16. IX. 1932 r. 
Klinowski Marjan z wynagrodzeniem 
g. 
, X gr. upos. w 3 Urzt(dzie Skarbowym w Lo- 
dzi z dn. 16. IX. 1932 r. 
Zak Lucjan z wynagrodzeniem wed!. X gr. 
Upos. w 3 U rzt(dzie Skarbowym w Lodzi z dn. 
19. IX. 1932 r. 
Merta Henryk z wynagrodzeniem wed. 
X gr. upos. w 4 U rzt(dzie Skarbowym w Lo- 
dzi z dn. 30. IX. 1932 r. 
Kubik Stefan z wynagrodzeniem wedlug 
X. gr. upos. w 5 U rzt(dzie Skarbowym w Lo- 
dzi z dn. 28. IX. 1932 r. 
Pniewski J erzy z wynagrodzeniem wed!. 
X gr. upos. w 9 U rzt(dzie Skarbowym w Lo- 
dzi z dn. 19. IX. 193Z r. 
Palinski Albert z wynagrodzeniem wed!. 
X gr. upos. w 11 U rzt(dzie Skarbowym w Lo- 
dzi z dn. 19. IX. 1932 r. 


611 


Strawinski Tadeusz z wynagrodzeniem 
wed!. X gr. up. w 11 Urzt(dzie Skarbowym w 
Lodzi z dn. 17. IX. 1932 r. 
Grabski Marjan z wynagrodzeniem wed!. 
X gr. upos. w Ekspozyturze Laskiego Urzt(du 
Skarbowego w Pabjanicach z dn. 16. IX. 
1932 r. 
Klepper Henryk z wynagrodzeniem wed!. 
X gr. upos. w Ekspozyturze Laskiego Urzt(dn 
Skarbowego w Pabjanicach z dn. 15. IX. 
1932 r. 
Kraszewski Tadeusz z wynagrodzeniem 
wed!. X gr. upos. w 1 Urzt(dzie Skarbowym 
w Piotrkowie z dn. 16. IX. 1932 r. 
Janiak Stanislaw z' wynagrodzeniem wedt 
X gr. upos. w 2 Urzt(dzie Skarbowym w 
Piotrkowie z dn. 15. IX. 1932 r. 
Aue Michal z wynagrodzeniem wed!. X 
gr. upos. w U rzt(dzie Skarbowym w Radom- 
sku z. dn. 2. VIII. 1932 r. 
J t(drze,jczyk Kazimierz z wynagrodze- 
niem wed!. X gr. upos. w Urzt(dzie Skarbo- 
wym w Radomsku z dn. 19. IX. 1932 r. 
Spaczynski Kazimierz z wynagrodzeniem 
wed!. X gr. upos. w U rZt(dzie Skarbowym w 
Radomsku! z dn. 15. IX. 1932 r. 
Kulawiak Romuald z wynagrodzeniem 
wed!. X gr. upos. w Urzt(dzie Skarbowym w 
Sieradzu z dn. 24. VIII. 1932 r. 
Pachniewicz Boguslaw z wynagrodzeniem 
wed!. X gr. upos. w U rzt(dzie Skarbowym w 
Sieradzu z dn. 16. IX. 1932 r. ,0 
Ligocki Stanislaw z wynagrodzeniem wg. 
X gr. upos. w Ekspozyturze Brzezinskiego 
Urzt(du Skarbowego w Tomaszowie-Mazo- 
wieckim z dn. 20. IX. 1932 r. 
Gronkiewicz Tadeusz z wynagrodzeniem 
wed!. X gr. upos. w Urzt(dzie Skarbowym w 
Wieluniu z dn. 22. IX. 1932 r. 
Nawrocki Tadeusz z wynagrodzeniem wg.. 
X gr. upos. w U rzt(dzie Skarbowym w Wie- 
luniu z dn. 16. IX. 1932 r. 
Piotrowski Stanislaw z wynagrodzeniem 
wed!. X gr. upos. w Urzt(dzie Skarbowym w 
Wieluniu z dn. 19. IX. 1932 r. 
Szymanski Antoni z wynagrodzeniem wg. 
X gr. upos. w Ekspozyturze Sieradzkiego 
Urzt(du Skarbowego w Zdunskiej-Woli z dn. 
19. IX. 1932 r. 


Zwolnieni: 
Prowiz. sekretarz w X st. s!. w 7 U rzt(dzie 
Skarbowym w Lodzi Szczechura Alfred z dn. 
13. IX. 1932 r. . 
Sekretarz w X st. s!. w 11 U rzt(dzie Skar- 
bowym w Lodzi Zielinski Edward celem od- 
bycia obowiqzkowej sluzby wojskowej z dn. 
13. IX. 1932 r. 
Pracownik kontraktowy z wynagrodze- 
niem wedlug X gr. upos. w U rzt(dzie Skarbo- 
wym w Radomsku Aue Michal z dn. 15. rx. 
1932 r. 
Pracownik kontraktowy z wynagrodze- 
niem wedlug IX gr. upos. w Urzt(dzie Skarbo-
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0048.djvu

			Lódzki J2 zienni
 

jewódzki. Poz. 338 


612 


wym w Sieradzu Bonusiak Stanislaw z dn. 
15. IX. 1932 r. 
W dziale administracji Ministerstwa Rolnic- 
twa i Reform Rolnych: 

 Dyr. Lasów Pa:ristwowych w Warszawie 
w Nadlesnidwach na terenie woj. lódzkiego 
w miesillCU wrzesniu 1932 r. 
Dqbrowski Tadeusz, adjunkt leSny Nad- 
lesnictwa Brzeziny, przeniesiony do U rzt(du 
Wojew. w Krakowie. , 
Kwasniewski Ignacy. st. gnjowy Nadles- 
nidwa Regny, przeniesiony VOl stan spoC'zyn- 
ku. 
W dziale administracji Ministerstwa Poczt 
i Telegrafów: 
w Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów: 
Przeniesienie: 
Asystent XI st. sl. Jadwiga Gluchowska, 
Radomsko - do Urzt(du Telefonów Mit(dzy- 
miastowych w Wal'szawie. 


- 


DZIAl NIEURZ
DOWY. 


OGLOSZENIE. 
Do rejestru spóldzielni Sqd
 Okrt(l?owe
o 
w lodzi N r. 345 wCiqgllit(to dIlla 24 slerpma 
1932 roku przy firmie "Spóldziel?zy.Bank 
Gospodarczy z ograniczonq odpowledzlalno- 
sci q w Rudzie Pabjanickiej" nastt(pujqcy 
wpis: Franciszek Dólka i WI ad yslaw Wana- 
tmvski z zarzqdu ustqpili. Na czlonków za- 
rzqdu wybrani zostali Maksymiljan Wana- 
.towski, tódz, uI. OrIa 12 i Karol Jajte. 
104l8-V. 


OGLOSZENIE. 
Okrt(gowy Urzqd Budownictwa Nr. IV 
w Lodzi oglasza' nastt(pujqce 
p r z e t a'r g i: 
1) Budowa umywalni zolnierskich i wo- 
dociqgów w koszarach 26 p. a. I. w Skiernie- 
wicach - na dzien 7. Xl. 1932 r., godz. 13. 
2) Budowa studni i pompy odsrodkowej 
w koszarElch 28 p. S. K. w Lodzi - na dzien 
7" Xl. 1932 r., g09z. 14. 
3) Budowa instalacji wod.-kanalizac. w 
koszarach 31 p. S. K. w Lodzi - na dzien 
8. XI. 1932 r., godz. 13. 
4) Dostawa i ustawienie silnika spalino- 
we go w Skladnicy w Galkówku - na dzien 
31. IX. 1932 r., goelz. 13. 
5) Remont dachów na budynkach kosza- 
rowych w Lt(czycy. - na dzien 8. XI. 1932 r., 
godz. 14. 


Nr.21 


Wadjum wynosi 3% sumy oferowanej I 
winno byé zlozone na depozyt Urzt(du: 
a) w kasie 1 U rzt(du Skarbowego w Lodzi 
papierami procentowemi, 
b) gotówk q na konto Izby Skarbowej w 
Lodzi w Banku Polskim. 
Dla robót tych obowiqzujq warunki ogól- 
ne i szczególowe M. S. Wojsk. Druki ofel'to- 
we mozna nabyé oraz zapoznaé sit( z warun- 
kami rohót w godzinach urzt(dowych od ß-ej 
do 14-ej: ' 
Urzqd zastrzega sobie nieprzyjt(cie zadne,j 
oferty i ev,rentualnie wybór oferenta. 
Nr. H25-5RiIIIf'32/Bud. 
Kierownik 
Okr. Urz
du Bud. Nr. IV. 


10468- v, 


Do akt Nr. 304j33, 


OB'VIESZCZENIE. 
Komornik Sqdu Grodzkiego w Lodzi do 
spraw nieruchomosci, rewiru l-g,o, urzt(du- 
,fqCY w m. Lodzi, przy uI. ii-go Listopada 
Nr. 37-a, obwieszcza, ze w dniu 4 stycznia ' 
1933 roku, od godz. lO-e,j rano, odbt(dzie sit( 
w sali posiedzen Sqdu Okrt(gowego w Lodzi 
przy Placu Dqbrowskiego Nr. 5, na zqdanie 
Mo,jzesza-Fajwela Nowaka, sprzedaz z pu- 
blicznej licytac.ji nieruchomego majqtku, po- 
lozonego w m. Lodzi, przy uI. Zamenhofa N r. 
pol. 22, róg uI. Gdanskiej, hip. Nr. 2200, rep. 
hip. Nr. 5677, stanowiqcego wlasnosé Izra
la 
Tyllera. 
Nieruchomosé ta sklada sit( z placu 0 po- 
wierzchni 220 sqzni kw., czyli 3018 lokci kw., 
oraz z nastt(pujqcych budynków, szczególo- 
wo wymienionych w opisie z dnia 24 marca 
1932 rokn: 1) szopy z desek i 2) szopy z de- 
sek. 
Powyzsza nieruchomosé w zastawie nie 
znajduje sit(, zostanie sprzedana w calosci, 
posiada ksit(gt( hipotecznq w Wydziale Hipo- 
tecznym w Lodzi, oraz obciqzona jest: 1) dlu- 
giem w kwocie zl. 15.000.- z % %, 2) kaucjq 
na kwott( zl. 5.800.-, 3) zastrzezeniem 0 za- 
sqdzeniu dozywotniej renty na rzecz Zuzan- 
ny Glazer w kwocie zl. 188 gr. 55 rocznie, 
oraz 4) zaleglemi podatkami w kwocie zl. 
2.850 gr. 72. 
Sprzedaz rozpocznie sit( od ceny szacun- 
kowej zl. 15.000.-, a zamierzajqcy wziqé 
udzial w licytacji obowiqzany jest zlozyé 
wad,jum w kwocie zl. 1.500.-. 
Akta sprawy licytacy'jnej mogq byé 
przejrzane w kancelar,ji komornika do czasu 
zlozenia akt do Sqdu (art. 248 Tymcz. Instr. 
Og. dla Sqdów Dz. Urz. 2j17 r.), a od tej 
chwili w kancelarji I Wydzialu Cywilnego 
Sqdu Okrt(gowego w Lodzi. 
10448-V. 


Komornik 
(-) I g n a c y Her man 0 w ski. 


(,.".
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0049.djvu

			Lódzki Dziennik W ojewódzki. 


Nr. 21 


Do akt Nr. 408/32. 
OBWIESZCZENIE. 
Komornik Sqdu Grodzkiego w Lodzido 
spraw nieruchomosci, rewiru 1-go, urzt(du- 
jqcy w m. Lodzi, przy ul. 11-go Listopada 
Nr. 37-a, obwieszcza, ze w dniu 4 stycznia 
1933 roku, od godz. 10-ej rano, odbt(dzie sit( 
w sali posiedzen Sqdu Okrt(gowego w Lodzi 
przy Placu Dqbrowskiego Nr. 5, na zqdanie 
Banku Spóldzielczego w Lasku, sprzedaz 
z publicznej licytacji w drugim terminie nie- 
ruchomego majqtku, polozonego w m. Lasku, 
przy ul. Narutowicza Nr. pol. 5, stanowiqcego 
wlasnosé Józefa i Urszuli-Izabeli mali. Ren- 
deckich. 
Nieruchomosé ta sldada sit( z dwóch pla- 
ców 0 rozmiarach: 1) dlugosci 11,52 mtr. i 
szerokosci okolo 5,75 mtr. oraz 2) szerokoscÏ 
przy posiadlosci Millera okolo 11,70 mh., 
a przy posiadlosci Feliksa Rendeckiego okolo 
17,50 mh., na których znajdujq sit( nastt(pu- 
jqce budynki, szczególowo wymienione w 
cpisie z dnia 7 kwietnia 1932 roku: 1) przy- 
stawka drewniana, przylegajqca do oficyny 
posiadlosci J. Donca, parterowa, 2) komórki 
drewniane. 
Powyzsza nieruchomosé w zastawie nie 
zna,jduje sit(,zostanie sprzedana w calosci, 
ksit(gi hipotecznej nie posiada, oraz obciqzo- 

a jest: 1) dlugiem na kwott( zl. 3.150.- z % % 
1 kos z tami na rzecz wierzyciela poszukujq- 
cego Banku Spóldzielczego w Lasku oraz 2) 

aleglemipodatkaIi1i w kwocie zl. 2.104 gr. 76 
1 zaleglemi skladkami ogniowemi w kwocie 
zl. 102 gr. 17. 
Sprzedaz rozpocznie sit( od ceny szacun- 
kowej zl. 3.500.-, jednakze w trybie art. 
1182 U. P. c., jako w drugim terminie, nie- 
ruchomosé ta moze byé sprzedana nawet po- 
nizej ceny oszacowania, lecz nie ponizej %. 
szacunku, t. j. kwoty zl. 2.333 gr. 34, a za- 
mierzajqcy wziqé udzial w sprzedazy' abo- 
wiqzany jest zlozyé wadjum w kwocie zlo- 
tych 350.-. 
Akta sprawy licytacyjnej mogq byé 
przejrzane w kancelarji komornika do czasu 
zlozenia akt do Sqdu (art. 248 Tymcz. instr. 
Og. dla Sqdów Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej 
chwili w kancelarji I Wydzialu Cywilnego 
Sqdu Okrt(gowego w Lodzi. 
10447-V. 


Komornik 
(-) I g n a c y Her ill a now ski. 


Do akt Nr. 2141/32. 
OBWIESZCZENIE. 
Komornik Sqdu Grodzkiego w Lodzi do 

praw nieruchomosci, rewiru l-go, urzt(du- 
Jqcy w m. Lodzi, przy ul. 11-go Listopada 
Nr. 37-a, obwieszcza, ze w dniu 4 stycz.nia 
19
3 roku, od godz. ,10-ej rano, odbt(dzie sit( 


613 


w sali posiedzen Sqdu Okrt(gowego w Lodzi 
przy Placu Dqbrowskiego Nr. 5, na zqdanie 
Arona-Fiszla i Szajndli mali. Fiszlewicz, 
sprzedaz z publicznej licytacji w drugim ter- -I 
minie nieruchomego majqtku, polozonego 
w m. Lt(czycy przy ulicy Ozorkowskiej 1'{r. 
pol. 41, hip. Nr. 229, rep. hip. Nr. 140, stano- 
wiqcego wlasnosé Andrzeja Welny (obecnie 
Arona-Fiszla i, Szajndli mali. Fiszlewicz), 
Wincentego Welny i Gustawa- Jana Balwin- 
skiego (obecnie Marji Welna vel Welnickiej). 
Nieruchomosé ta obejmuje plac ogólriêj 
powierzchni okolo 3 mórg i sklada sit( z czte- 
rech czt(sci, szczególowo wymienionych w 
opisie sporzqdzonym przez komornika Lacho- 
wicza w dniu 11 grudnia 1928 roku, a miano- 
wicie: 1) z placu i ogrodu, domu mieszkalne- 
go, drewnianego, parterowego, 3 komórek 
drewnianych i ustt(pów drewnianych, 2) 
dzialki ziemi ornej oraz lqki, 3) dzialki ziemi 
ornej oraz 4) lqki. 
Powyzsza nieruchomosé w zastawie nie 
znajduje sit(, zostanie sprzedana w calosci 
w drodze dzialów, posiada ksit(gt( hipotecznq 
w Wydziale Hipotecznym w Lt(czycy, obci q - 
zona ,jest. dlugiem na kwott( rb. 102.' kop. 27 na 
rzecz Skarbu Panstwa oraz na prawach An- 
drz
ja Welny zl. 3.210. 
SP!zedaz rozpocznie sit( od ceny szacun- 
koweJ zl. 17.000.-, jednakze w trybie art. 
1182 U. P. c., jako w drugim .terminie, nie- 
r
lch,omosé ta moze byé sprzedana nawet po- 
lllzeJ ceny oszacowania, lecz nie ponizej % 
szacunku, t. j. sumy zl. 11.333 gr. 34 a za- 
mierzajqcych wziqé udzial w licyta
ji obo- 
wiqzany jest zlozyé wadjum w kwocie zlo- 
tych 1.700.-. 
Akta sprawy licytacyjnej mogq byé 
przejrzane w kancelarji komornika do czasu 
zlozenia akt do Sqdu (art. 248 Tymcz. Insh. 
Og. dla Sqdów Dz. Urz. 2j17 r.), a od tej 
chwili w kancelarji I Wydzialu Cywilnego 
Sqdu Okrt(gowego w Lodzi. 
10446-V. 


Komornik 
(-) Ignacy Hermanowski. 


Do aId Nr. 1705/32. 
OBWIESZCZENIE. 
Komornik Sqdu Grodzkiego w Lodzi do 
spraw nieruchomosci, rewiru 1-go, urzt(du- 
jqcy w m. Lodzi, przy ul. 11-go Listopada 
Nr. 37-a, obwieszcza, ze w dniu 4 stycznia 
1933 roku, odbt(dzie sit( w sali posiedzen 
Sqdu Okrt(gowego w Lodzi przy Placu 
Dqbrowskiego Nr. 5, na zqdanie Marja:p.ny 
swierczynskiej, sprzedaz z publicznej licy- 
tacji nieruchomego majqtku, polozonego 
w m. Lodzi, przy ul. Browarnej Nr. pol. 25, 
hip. Nr. 4400, rep. hip. Nr. 5455, stanowi q - 
cego wlasnosé Konstantego i Marjanny mali. 
K olodzie j skich.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0050.djvu

			614 


Lódzki Dziennik W ojewódzki. 


Nr. 21 


Nieruchomosé ta sklada sit( z poludniowej 
polowy nieruchomosci Nr. hip. 4400, od stro- 
ny Milera, zawierajqcej równq polowt( fron- 
towej szerokosci do strony poludniowej i 
ciqgnqcej sit( przez calq glt(bokosé tejze nie- 
ruchomosci, 0 powierzchni 70 X 18 lokci r6w- 
nym 43 X 10,40 mtr., oraz nastt(pujqcych bu- 
dynków, szczegóÍowo wymienionych w opi- 
sie z dnia 23 sierpnia 1932 r.: 1) domu fronto- 
wego, parterowego, murowanego, wraz z 
przystawk q czt(sciowo drewnianq, czt(sciowo 
murowanq, oraz gankiem drewnianym, 2) 
szopy-komórki drewnianej, 3) ustt(pu z de- 
sek; na placu tym rosnie 8 drzew owoco- 
wych. 
Powyzsza nieruchomosé w zastawie nie 
znajduje sit(, posiada ksit(gt( hip
tecznq w 
Wydziale Hipotecznym w Lodzi, zostanie 
sprzedana w calosci za dlug Konstantego Ko- 
lodziejskego, oraz obciqzona jest: 1) ostrze- 
zeniem na sumt( zl. 500.- z % % i kosztami. 
Sprzedaz rozpocznie sit( od ceny szacun- 
kowe.j zl. 1.500.-, a zamierzajqcy wziqé 
udzial w licytac,ji obowiqzany jest zlozyé 
wad,jum w kwocie zl. 150.-. 
Akta sprawy licytacy'jnej mogq byé 
przejrzane w kancelarji komornika do czasu 
zlozenia akt do Sqdu (art. 248 Tymcz. Instr. 
Og. dla Sqdów Dz. Urz. 2j17 r.), a od te.i 
chwili w kancelar,ji I Wydzialu Cywilnego 
Sqdu Okrt(gowego w Lodzi. 
10444-V. 


Komornik 
(-) I gìl d C y Her man 0 w ski. 


Do akt Nr. K. 13j32. 
OBWIESZCZENIE. 
Komornik Sqdu. Grodzkiego w todzi do 
spraw nieruchomosci, rewil'u l-go, urzt(du- 
,jqcy w m. Lodzi, przy ul. ii-go Listopada 
N r. 37 -a, obwieszcza, ze w dniu 4 stycznia 
1933 roku, od goelz. 1O-ej rano, odbt(dzie sit( 
w sali posiedzeIÍ Sqdu Okrt(gowego w Lodzi 
przy Placu Dqbrowskiego Nr. 5, na zqdanie 
Skarbu PaIÍstwa, sprzedaz z publicznej Iicy- 
tacji nieruchomego majqtku, polozonego w 
m. Lodzi w polu "Przymiarki" obecnie przy 
ulicy Owsianej Nr. pol. 31, stanowiqcego wla- 
snosé Wladyslawa i Alfredy malZ. Wysoc- 
kich. 
Nieruchomosé ta sklada sit( z placu 0 prze- 
strzeni okolo 128 metrów kwadratowych, 
oraz nastt(pujqcych budynków, szczególowo 
wymienionych w opisie z dnia 30 sierpnia 
1932 roku: 1) domu mieszkalnego, murowa- 
nego, parterowego, wraz z przystawk q drew- 
nianq, mieszczqcq jednq izbt(, 2) ustt(pu drew- 
niallego; na placu powyzszym rosnie 1 drze- 
wo ow-ocowe oraz znajduje sit( parkan drew- 
niany zbramq. wjazdowq. 
Powyzsza nieruchomosé w zastawie nie 
znajduje sit(, ksit(gi hipotecznej nie posiada, 


oznaczona jest na planie Nr. 16, sprzedazy 
z licytac,ji publicznej podlegajq prawa dluz- 
niczki Alfredy Wysockiej do polowy tej nie- 
ruchomosci na pokrycie naleznosci Skarbo- 
wej w kwocie zt 73 gr. 50 z% % i kosztami. 
SprzedaZ praw Alfredy Wysockiej roz- 
pocznie sit( od ceny szacunkowej zl. 1.600.-, 
a zamierzajqcy wziqé udzial w licytacji cbo- 
wiqzany jest zlozyé wadjum w kwocie zlo- 
tvch 160.-. 
Akta sprawy licytacyjnej mogq byé 
przejrzane w kancelarji komornika do czasu 
zlozenia akt do Sqdu (art. 248 Tymcz. Instr. 
Og. dla Sqdów Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej 
chwili w kancelarji I Wydzialu Cywilnego 
Sqdu Okrt(gowego w Lodzi. 
10443- V. 


Komornik 
(-) I gila c y Her man 0 w ski. 


Do akt Nr. 24Oj32. 
OBWIESZCZENIE. 


Komornik Sqdu Grodzkiego w Lodzi do 
spraw nieruchomosci, rewiru l-go, urzt(du- 
jqcy w m. Lodzi, przy ul. ii-go Listopada 
Nr. 37-a, obwieszcza, ze w dniu 4 stycznia 
1933 roku, od godz. lO-ej rano, odbt(dzie sit( 
w sali posiedzeIÍ Sqdu Okrt(gowego w Lodzi 
przy Placu Dqbrowskiego Nr. 5, na zqdanie 
Adolfa Tarnowera, sprzedaz z publicznej Ii- 
cytacji nieruchomego majqtku, polozonego 
w m. Pabjanicach, powiatu laskiego, przy 
ulicy Majdany Nr. pol. 9, hip. Nr. 458-A., 
rep. hip. Nr. 816, stanowiqcego wlasnosé 
Dwojry Sinickiej i Estery Raabe. 
Nieruchomosé ta sklada sit( z placu 0 po- 
wierzchni 906 mtr. kw. oraz nastt(pujqcych 
budynków, szczególowo wymienionych w 0- 
pisie z dnia 28 czerwca' 1932 roku: 1) szopy 
drewnianej i 2) szopy drewnianej. 
Powyzsza nieruchomosé w zastawie nie 
znajduje sit(, posiada ksit(gt( hipotecznq w 
Wydziale Hipotecznym w Lasku, zostanie' 
sprzed'ana w calosci, oraz obciqzona jest: 
1) kauc.jq w kwocie zlotych 12.000.- i 2) za-, 
leglemi podatkami w kwocie zl. 120 gr. 39. 
Sprzedaz rozpocznie sit( od ceny szacun- 
kowej zl. 12.000.-, a zamierzajqcy wziqé 
udzial w sprzedazy obowiqzany jest zlozyé 
wadjum w kwo,cie zl. 1.200.-. 
Akta sprawy licytacyjnej mogq byé 
przejrzane w kancelarji komornika do czasu 
zlozenia akt do Sqdu (art. 248 Tymcz. Instr. 
Og. dla Sqdów Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej' 
chwili w kancelarji I Wydzialu Cywilnego 
Sqdu Okrt(gowego w Lodzi. 
10442.V. 


., 


Komornik 
(-) I g n a c y Her man 0 w ski.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0051.djvu

			Nr.21 


L.ódzki Dziennik W 0 jew ódzki. _.:__ 


Do aId Nr. 905j32. 


OBWIESZCZENIE. 


KOillornik Sqdu Grodzkiego w Lodzi do 
spraw nieruchomosci, rewiru l-go, urzt(du- 
,jqcy w m. Lodzi, , przy ul. ii-go Listopada 
Nr. 37-a, obwieszcza, ze w dniu 3 lute go 
1933 roku, od goelz. 10-e,j rano, odbt(dzie sit( 
w sali posiedzeIÍ Sqdu Okrt(gowego w Lodzi 
przy Placu Dqbrowskiego N r, 5, na zqdanie 
Abrama - Bajnusia Tyfenbacha i Mordki 
Szrubsztajna, sprzedaz z publicznej licytacji 
nieruchomego majqtku, polozonego w osadzie 
Nagórki, gm. Tum, pow. It(czyckiego, stano- 
wiqcego wlasnosé: Antoniego i Marjanny 
matzo Kupisz, Stanislawa i Jadwigi malZ. Ja- 
nickich, Ignacego i Bronislawy mali. WiciIÍ- 
skich, Stanislawa i Rozalji malZ. Bartosik, 
Kazimierza i Feliksv malz. Bartosik, Piotra 
í Franciszki malZ. Gladysz" Andrzeja i Jó- 
zefy malZ. Jó:iwiak, Walentego Lubockiego, 
Stanislawa i Janiny malZ. Plóciennik i Felik- 
sy Nagórskiej. 
Nieruchomosé ta sklada sit( z maj. ziem. 
pod naZWq "osada Nagórki", zapisanego do 
wykazu hipotecznego osady Nagórki, pow. 
It(czyckiego, 0 ogólnet powierzchni 72 morgi 
213 prt(tów, w 3 dzialkach; na dzialce Anto- 
nieg-o i Mar,janny mali. Kupisz zna,jdujq sit( 
nastt(pujqce budynki: 1) dom mieszkalny, le- 
piony z gliny, parterowy, wraz z clwiema 
przystawkami,' 2) ustt(P z desek; w okolicy 
tych zabudowaIÍ rosnie 50 drzew owocowych, 
60 dzikich, kilka krzewów oraz male drzew- 
ka; na nieruchomosci te,j znajduje sit( nastt(- 
pujqcy zywy i martwy inwentarz, stanowi q - 
cy nieruchomosé z przeznaczenia: 2 klacze, 
1 manez, 1 wóz, 2 brony, 1 plug, 1 konne gra- 
bie i 1 mlocarnia. 
Powyzsza nieruchomosé w Útstawie nie 
zna,jduje sit(, posiada ksit(gt( hipotecznq w 
Wydziale Hipotecznym w Kaliszu, zostanie 
sprzedana w calosci za dlug Antoniego Ku- 
pisza, oraz obciqzona jest: 1) dlugami na 
kwoty zl. 7.200.- z % % i l'b. 1.625.- z % %, 
2) kaucjami na kwoty zl. 22.000.-, rb. 962.50, 
dol. am. 1.044,6, 3) zabezpieczeniem na kwott( 
doL am. 446 z % %, 4) ostrzezeniami w kwocie 
zl. 2.030.- z % % i kosztami i 5) zaleglemi 
podatkami w kwocie zl. 1.776 gr. 50. 
Sprzedaz rozpocznie sit( od ceny szacun- 
kowe,j zl. 21.000.-, a zamierzajqcy wziqé 
udzial w licytacji obowiqzany jest zlozyé 
wad,jum w kwocie zl. 2.100.-. 
Akta sprawy licytacyjnej mogq byé 
prze,jrzane w kancelar,ji komornika do czasu 
zlozenia akt do Sqdu (art. 248 Tymcz. Instr. 
Og. dla Sqdów Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej 
chwili w kancelar,ji I Wydzialu Cywilnego 
Sqdu Okrt(gowego w Lodzi. 
10445-V. 


KOillornik 
(-) I g n a c y Her ill a now ski. 


615 


Do akt N r. 2181/32. 
OBWIESZCZENIE. 
Komornik Sqdu Gredzkiego w Lodzi do 
spraw nieruchomosci, rewiru l-go, urzt(du- 
jqcy w m. Lodzi, przy ul. ii-go Listopada 
Nr. 37-a, obwieszcza, ze wdniu 18 stycznia 
1933 roku, od godz. 10-e,j rano, odbt(clzie si
 
w sali posiedzeIÍ Sqdu Okrt(gowego w Lodzi 
przy Placu Dqbrowskiego Nr. 5, na zqdanie 
Ruchli Frajman, sprzedaz z publicznej licy- 
tadi w drugim terminie, nieruchomego ma- 
jqtku, polozonego w m. Lodzi, przy ul. Cy- 
mera N r. pol. 15, stanowiqcego wlasnosé Lai 
Herzberg i spadku wakujqcego po zm. Alje- 
J osku Herzbergu. 
Nieruchoillosé ta sklada sit( z placu 0 po- 
wierzchni 124,85 sqzni kw., zapisanego do 
wykazu hipotecznego ,.Nieruchomosé w do- 
brach Baluty Nowe Nr. 145/15", powiatu lódz- 
kieg-o. rep, hip. Nr. 16-372, oraz nastt(pu,ja- 
cych budynków, szczególowo wymienionych 
w opisie, sporzqdzonvm przez b, kOIllornika 
A. GalczyIÍskiego w dniu 21 grudnia 1931 ro- 
ku: 1) domu mieszkalnego, parterowego 
z poddaszem, frontowego. drewnianego, 2) 
domu mieszkalnego, parterowego z Dodda- 
szem, drewnianego, 3) chlewu drewnianego, 
4) ustt(pu drewnianeg-o, 5) komórek drewnia- 
nych oraz 6) smietnika mllrowanego. 
. Powyzsza nieruchomosé w zastawie nie 
zna,jduje sit(, zostanie sprzedana w calosci, 
posiada ksit(gt( hipotecznq w Wydziale Hipo- 
tecznym w Piotrkowie, oraz obciqzona jest: 
1) dlugiem na kwott( rb. 2,000.- z kauc,Tq rb. 
200.-, dlug powvzszy mOCq wyroku sqdowe- 
go zostal przerachowany na zl. 4.256.- z % % 
i, kosztami. 2) ostrzezeniem na kwott( zl. 2.127 
e;r. 65 z % % i kosztami i 3) zaleglemi podat- 
kami w kwocie zl. 3.121 gr. 08 i skladk q 
ogniowq w kwocie zl. 25 e;r. 06. 
Sprzedaz rozpocznie sit( od ceny szacun- 
kowe,j zl. 5,320.-, jednakze w trvbie art. 
ii82 U. P. c., jako w drugim terminie, nie- 
ruchomosé ta moze byé sprzedana nawet po- 
nizej ceny oszacowania, lecz nie ponize,j % 
szacunku, t. j. zl. 3.546 /!;r. 68, a zamierzajqcy 
wziqé udzial w licytacjit obowiqzany jest zlo- 
zyé wad,rum w kwocie zl. 532.-, 
Akta sprawy licytacyjnej mOPA byé 
prze,jrzane w kancelar.ti komornika do !:zasu 
zlozenia akt do Sqdu (art. 248 Tymcz. Instr. 
Og. dla Sqdów Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej 
chwili w kancelarji I Wydzialu Cywilnego 
Sqdu Okrt(gowego w Lodzi. 
10469-V. Komornik 
(-) I g n a c y Her ill a now ski. 


Do akt N r. 1360j32. 
OBWIESZCZENIE. 
Komornik Sqdu Grodzkiego w Lodzi do 
spraw nieruchomosci, rewiru l-go, urzt(du- 
jqcy W ill. Lodzi. przy ul. ii-go Listopada
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0052.djvu

			616 


'Lódzki Dziennik W ojewódzki. 


Nr. 37-a, obwieszcza, ze w dniu 3 lute go 
1933 roku, od godz. 10-e,j rano, odbt(dzie sit( 
w sali posiedzen Sqdu Okrt(gowego w Lodzi 
przy Placu Dqbrowslãego Nr. 5, na zqdanie 
Blaze,ja Kropacza, sprzedaz w dru?;im ter- 
minie, nieruchomego majqtku, polozonego 
we wsi Róza, gminy Dobron, powiatu laskie- 
go, województwa lódzkiego, stanowiqcego 
wlasnosé Szczepana Kuczewskiego. 
, Nieruchomosé ta sklada sit( z cz
sci osady 
wloscianskie,j, zapisanej w tabeli likwidacyj- 
nej pod Nr. 2, która to czt(sé 0 glebie szczer- 
kowej obejmuje powierzchnit( 6 mórg ziemi. 
Na powyzszej osadzie zabudowan niema, po- 
niewaz uleglyt pozarowi, a tylko rosnie okolo 
15 drzew owocowych i 20 grabów: 


Powvzsza nieruchomosé w zastawie nie 
znajduj
 sit(, zostanie sprzedana w calosci, 
podlug opisu, sporzqdzonego przez b. komor- 
nika A. Galczyll.skiego w dniu 22 grudnia 
1931 roku, ksit(gi hipotecznej nie posiada, 
oraz obciazona jest: 1) dozywociem na rzecz 
Jadwigi Kuczewskie,j oraz 2) obowiqzkami 
splat na rzecz: a) Antoniego Kuczewskiego 
marek Dolskich 224.000,000.-, czyli równo- 
wartosé osmiu korcy zyta, b) Józefy z Ku- 
czewskich Knop mk, polsk. 366.000.000.-, 
czyli równowartosé dwunastu korcy zyta, 


Nr. 21 


c) Wladyslawa Kuczewskiego mk. polsk. 
280.000.000.-, czyli równowartosé dziesit(ciu 
korcy zyta, a takze obowiqzkiem zaplacenia 
Zof,ji Pawelczykowej kwoty rb. 15 kop. 73 
oraz Józefowi Owczarkowi rb. 15 kop. 20. 
Urzqd gminy Dobron, pow. laskiego. pis- 
mem z dnia 2 lipca 1932 'r. zawiadomil, ze 
cala gospodarka i majqtek ruchomy dluznika 
Szczepana Kuczewskiego znajdu.Tq sit( w se- 
kwestrze za zdefraudowane pieniqdze podat- 
kowe przez b. soltysa Szczepana Kuczew- 
skiego. 
Sprzedaz rozpocznie sit( od ceny szacun- 
kowe,j zl. 8.000.-, jednakze w trybie art. 
1182 U. P. c., jako w drugim terminie, nie- 
ruchomosé ta moze byé sprzedana nawet po- 
nize,j ceny oszacowania, lecz nie ponizej % 
szacunku, t. j. zl. 5.333 gr. 34, a zamierza,jqcy 
wziqé udzial w licytacji obowiqzany jest zlo- 
zyé wadjum w kwócÏe zl. 800.-. 
Akta sprawy licyta
yjnej mogq byé 
prze,jrzane w kancelar,ji komornika do czasu 
zlozenia akt do Sqdu (art. 248 Tymcz. Instr. 
Og. dla Sqdów Dz. .Urz. 2/17 r.), a od tej 
chwili w kancelar,ji II Wydzialu Cywilnego 
Sqdu Okrt(gowego w Lodzi. 


10458-V. 


Komornik 
(-) I g n a c y Her man 0 w ski. 


OBWIESZCZENIE. 


Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego m, Kalisza na zasadzie S 96 ustawy Towarzystwa podaje do wiadomosci. 
:ie z powodu spelzlej pierwszej licytacji nizej wyszczeg6lnione nieruchomosci w Kaliszu. Turku. Ko:tminku i Slupcy wy- 
znaczone zostaly za zalegle raty od po:iyczek Towarzystwa na powt6rnl:\ przymusowl:\ ostatecznl:\ sprzeda:i przed ni:iej 
wymienionemi notarjuszami w Kaliszu. Turku i Slupcy. 
Warunki licytacyjne. obowil:\zujl:\ce nabywc
. wymienione bl:dl:\ w zbiorze objasnien. zlo:ionym przez Dyrekcj
 
do ksil:\g hipotecznych przy spelnieniu formalnosci 0 sprzeda:iy w drugim terminie. 
Wadjum licytacyjne winno byé zlo:ione w gotowiinie, 


Nieruchomost - 
obcié\zona po
 Zale
lo.
 oprócz Licytacja Data 
zyczk'l Towarzy. 
Nr. Miejsco- stwa z której 010 0 0 i koszt6w Wadjum rozpocz- W kancelarji o godz. lI-ej 
hipo- Nazwa ulicy cz
st nieumorzo. wyoosié bçdzie (kaucja) nie si
 przed polud- 
woéé na w terminie w terminie Hey. od sumy Notarjusza niem 
teczny licytacji wynosíé tacji 
bçdzie 1932 r. 
ZI 
 ZI. I gr, ZI, ZI. 
409B Kalisz PiskorZ9wie 97291 84 29924 00 38000 135291 F. Brusnickiego 20 grudn. 
obec. Litewska 
655 Kalisz Turecka 26418 05 3947 50 5225 31643 St. Bzowskiego 22 " 
72 K ozmioek Sw.. WawrzylÍca 9062 3
 1900 00 3325 12387 Fr. Glowackiego 20 " 
r K..",...;i Wyd,i,'n 
206/588 Turek Szosa Kolska 92208 82 20016 66 24000 116208 Hipotecznego przy SI:\- 21 
dzie Grodzkim w Tur- " 
ku przed Notarjuszem 
Tomaszem SzymalÍskim 
r K
",...;i WydÛ,'n 
748 Slupca Warszawska 24012 71 4175 00 5750 29762 Hipotecznego przy SI:\- 20 
dzie Grodzkim w Slup- " 
cy przed Notarjuszem 
Stanisl. Gregorkiewiczem
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0053.djvu

			Lódzki Dziennik Wojewódzki. 


Nr. 21 


Do akt Nr. 742/32. 


OBWIESZCZENIE. 
Komornik Sqdu Grodzkiego w Lodzi do 
spraw nieruchomosci, rewiru l-go, urzt(du- 
jqcy w m. Lodzi, przy ul. 11-go Listopada 
Nr. 37-a, obwieszcza, ze w dniu 7 lutego 
1933 roku, od godz. 10-ej rano, odbt(dzie sit( 
w sali posiedzeIÍ Sqdu Okrt(gowego w Lodzi 
przy Placu Dqbrowskiego Nr. 5, na zqdanie 
Lid,ji Lerke, sprzedaz z publicznej licytacji 
nieruchomego majqtku, polozonego we wsi 
Góra Sw. Malgorzaty, gm. Turn, pow. It(czyc- 
kiego, stanowiqcego wlasnosé Macieja Cza- 
pliIÍskiego. 
Nieruchomosé ta sklada sit( z osady wlo- 
sciaIÍskiej 0 powierzchni 13 morgów 281 prt(- 
tów kwadratowych gruntu, zapisanej w tab. 
likw. pod Nr. 25, oraz nastt(pujqcyeh budyn- 
ków, szczególowo wymienionych w opisie 
z dnia 31 marca 1932 roku: 1) domu miesz- 
kalnego, parterowego z bali sosnowych, 2) 
stodoly z bali sosnowych, 3) obory lepionej 
z gliny, 4) skladu na tod z desek, 5) ustt(pu 
z desek; obok zabudowaIÍ rosnie 47 róznych 
drzew owocowych i 10 drzew dzikich; na 
nieruchomosci te,j znajduje sit( nastt(pujqcy 
zywyi martwy inwentarz, stanowiqcy nieru- 
chomosé z przeznaczenia, a mianowicie: 
1 klacz, 1 krowa, 1 byczek roczny, 10 sztuk 
drobiu, plug zelazny, dwie brony zelazne, 
sieczkarnia konna, manez-kierat i kultywa- 
tor. 
Powyzsza nieruchomosé w zastawie nie 
znajduje sit(, ksit(gi hipotecznej nie posiada, 
zostanie sprzedana w calosci, oraz obciqzona 
jest: 1) dlugiem rb. 1.000.- na rzecz Józefy 
CzapliIÍskiej i 2) zabezpieczonq przez za- 
strzezenia u re,jentów kwott( zl. 2.225.- z% % 
i kosztami na rzecz Jana Frqtczaka. 
Sprzedaz rozpocznie sit( od ceny szacun- 
kowe,j zl. 8.000.-, a zamierzajqcy wziqé 
udzial w licytacji obowiqzany jest zlozyé 
wad,jum w kwocie zl. 800.-, oraz przedlozyé 
swiadedwo na prawo nabywania osad wlo- 
sciaIÍskich. 
Akta sprawy licytacyjnej mogq byé 
prze,jrzane w kancelarji komornika do czasu 
zlozenia akt do Sqdu (art. 248 Tymcz. Instr. 
Og. dla Sqdów Dz. Urz. 2j17 r.), a od tej 
chwili w kancelarji II Wydzialu. Cywilnego 
Sqdu Okrt(gowego w Lodzi. 
10457-V. 


Komornik 
(-) .I g n a c y Her man 0 w ski. 


OGLOSZENIE. 


W wykonaniu 
 81 ust. 3-go Ustawy, Dy- 
rekc,ja Towarzystwa Kredytowego miasta 
Lodzi poda,je niniejszem do wiadomosci nize,j 
wyszczególnionych wierzycieli, majqcych 


617 


ujawnione prawa w Dziale IV Wykazu Hi- 
potecznego nieruchomosci lódzkiej Nr. Hip. 
276-a, a mianowicie: 
1) Firma "Wschodnio-Brytyjska Spólka 
Handlowa, Spólka z ograniczonq odpo- 
wiedzialnosci q " w Londynie, 
2) Firma "Fabryka Kamgarnu", Towa- 
rzystwo Akcyjne w Vöslau (Austrja), 
3) Firma "Zaklady Mok i Odelin" w Ru- 
bo (Francja), 
4) Firma "Segard i Spólka" w Turknen 
(Tourcing - Francja), 
5) Firma "F. I. Walker i S-ka" w Brad- 
fordzie (Angla), . 
6) Firma "Pólnocne i Azjatyckie Towa- 
rzystwo Handlowe, Spólka z: ograni- 
c
onq odpowiedzialnosci q " w Londy- 
nle, 
?) Firma "E. Petitsimon i S-ka" w Brad- 
fordzie (w Anglji), 
8) Firma "A. Kühn" w Verviers (Belg,ja), 
9) Firma "Arthur Hentzen" w Bradfor... 
dzie (Anglja), 
10) Firma "Grandzan Hauzeur" Grandjeau 
(hauzeur) w Verviers (Belgja), 
11) Firma "Friedenshütte", Spólka Akcyj- 
na w Nowym Bytomiu, 
12) Firma "Angielsko-Azjatyckie Towa- 
rzystwo Textilowe, Spólka z ogram- 
czonq odpowiedzialnosci q " w Londy- 
nle, 
13) Firma "Honegner i Spólka" w St. Gal- 
len (Szwajcarja), 
14) Firma "W. N. Pollack" w Londynie, 
15) Firma ,,schunk i S-ka" w Lids (Leds- 
Anglja), 
16) Jakób Mintz w Berlinie przy ulicy 
Kajzer Aleja Nr. 169, 
,jako nie ma,jqcych obranego miejsca praw- 
nego zamieszkani'å, iz nieruchomosé pod Nr. 
H. 276-a, przy ulicy Matejki w m. Lodzi po- 
lozona i obciqzona pozyczk q T-wa Kredyto- 
wego m. Lodzi ser. IX w sumie zl. 30.600.-, 
z powodu niezaplacenia raty styczniowe,j 
1932 roku i poprzednich w kwocie zl. 2.249 
gr. 10, prócz kar, na zasadzie 9 78 Ustawy 
T -wa Kredytowego m. Lodzi wystawiona zo- 
stala na licytac,jt( na dzieIÍ 24 stycznia 1933 
roku, która odbt(dzie sit( w kancelar,ji Wy- 
dzialu Hipoteczneg-o na m. Lódz- W schód, 
przy ulicy Pomorskiej Nr. 21, 0 godz. 11-ej 
przed pol., przed notarjuszem A. SmoliIÍskim. 
Licytacja rozpocznie sit( od sumy zlotych 
45.900.-. 
Wadjum do lícyiacji w sumie zl. 6.120.-, 
przystt(pujqcy do licytacji obowiqzany jest 

lozyé do rqk notarjusza, licytacjt( odbywa- 
.Jqcego. 
Nieutrzymujqcy sit( przy 'licytacji bt(d q 
mieli zwrócone wadja. 
Pragnqcy braé udzial w licytacji mogq 
stawaé do takowej osobiscie
 lub tez przez 
pelnomocnika urzt(downie zalegalizowanego.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0054.djvu

			618 


tódzki Dziennik W ojewódzki. 


Nr. 21 


Zhiór objasnien i warunki licytacyjne 
znajdu,jq sit( w dokumentach ksit(gi hipotecz- 
nej wspomnianej nieruchomosci . Nr. 276-a, 
oraz w Biurze Dyrekcji Towarzystwa Kre- 
dytowego m. Lodzi, przy ulicy Pomorskiej 
Nr. 21 i tamze przeglqdane byé mogq. 
Lóclz, dnia 26 pazdziernika 1932 roku. 


OGLOSZENIE. 
W wykonaniu 
 81 ust. 3-go Ustawy, Dy- 
rekcja Towarzystwa Kredytowego miasta 
todzi podaje .niniejszem do wiadomosci nizej 
wyszczególnionego wierzyciela, majqcego 
ujawnione prawa w Dziale IV Wykazu Hi- 
potecznego nieruchomosci lódzkiej Nr. Hip. 
393, przy ul. Pomorskiej, a mianowicie: 
Adolf Raibin, jako nie majqcego obranego 
miejsca prawnego zamieszkania, iz nierucho- 
mosé pod Nr. H. 393, przy ulicy Pomorskiej 
w m. Lodzi polozana i obciqzona pozyczkami 
T -wa Kredytowego m. Lodzi serji VIII-ej i 
IX-ej w sumie zl. 15.400.- z powodu nieza- 
placenia raty styczniowej 1932 roku i po- 
przednich w kwocie zl. 708 gr. 75, prócz kar, 
na zasadzie 
 78 Ustawy Towarzystwa Kre- 
dytowego m. Lodzi, wystawiona zostala na 
licytacjt( na dzien 24 stycznia 1933 roku, 
która odbt(dzie sit( w kancelarji Wydzialu 
Hipotecznego na miasto Lódz- W schód, przy 
ulicy Pomorskiej Nr. 21 0 godz. ll-ej przed 
poludniem przed notarjuszem W. Jezewskim. 
Licytacja rozpocznie sit( od sumy zlotych 
23.100.-. 
Wadjum do licytacji w sumie zl. 3.080.-, 
przystt(pujqcy do licytacji obowiqzany jest 

lozyé do rqk notarjusza, licytacjt( odbywa- 
Jqcego. 
Nieutrzymujqcy sit( pr
y licytacji bt(d q 
mieli zwrócone wadja. 
Pragnqcy braé udzial w licytacji mògf! 
staw'aé do takowej osobiscie, lub tez przez 
pelnomocnika urzt(downie zalegalizowanego. 
Zbiór objasnien i warunki licytacyjne 
znajdujq sit( w dokumentach ksit(gi hipotecz- 
nej wspomnianej nieruchomosci Nr. H. 393, 
oraz w Biurze Dyrekcji Towarzystwa Kre- 
dytowego m. Lodzi, przy ulicy Pomorskiej 
Nr. 21 i tamze przeglqdane byé mogq. 
Lódz, dnia 26 pazdziernika 1932 roku. 


OGLOSZENIE. 
. 


W wykonaniu 
 81 ust. 3-go Ustawy, Dy- 
rekcja T owarzystwa Kredytowego miasta 
Lodzi podaje niniejszem do wiadomosci nizej 
wyszczególnionego . wierzyciela, majqcego 
ujawnione prawa w Dziale IV Wykazu Hi- 
potecznego nieruchomosci lódzkiej N r. Hip. 
393, przy ulicy Poludniowej poloionej, 
a mianowicie: 


Dawid Lewinski w Gdansku, przy ulicy 
Langemarkt Nr. 2, jako nie majqcego obra- 
nego miejsca prawnego zamieszkania, iz nie- 
ruchomosé pod Nr. 393, przy ulicy Poludnio- 
wej w m. Lodzi polozona i obciqzona pozycz- 
k q serji X-ej w sumie zl. 130.000.-, z powo- 
du niezaplacenia raty styczniowej 1932 roku 
i poprzednich w kwocie zl. 6.175.-, prócz 
kar, na zasadzie 
 78 Ustawy Towarzystwa 
Kredytowego m. Lodzi, wystawiona zostala 
na sprzedaz przez publicznq licytacjt(, na 
clzien 25 stycznia 1933 roku, która odbt(dzie 
sit( w kancelarji Wydzialu Hipotecznego na 
miasto Lódz- W schód, przy ulicy Pomorskiej 
Nr. 21, 0 godz. l1-ej przed poludniem, przed 
notarjuszem A. Karnawalskim. 
Licytacja rozpocznie sit( od sumy zlotych 
195.000.-. 
Wadjum do licytacji w sumie zl. 26.000.-, 
przystt(pujqcy do licytacji obowiqzany jest 

lozyé do rqk notarjusza, licytacjt( odbywa- 
Jqcego. 
, 
Nieutrzymujqcy sit( przy licytacji bt(d q 
mieli zwrócone wadja. 
Pragnqcy braé udzial w licytacji mogq 
stawaé do takowej osobiscie, lub tez przez 
pelnomocnika urzt(downie zalegalizowanego. 
Zbiór objasnieIÍ i warunki licytacy,jne 
znajdujq sit( w dokumentach ksit(gi hipotecz- 
nej wspomniane,j nieruchomosci Nr. H. 393, 
oraz w Biurze Dyrekcji Towarzystwa Kre- 
dytowego m. Lodzi, przy ulicy Pomorskie.Ï 
Nr. 21 i tamze przeglqdane byé mogq. 
Lódz, dnia 26 pazdziernika 1932 roku. 


. 


OGLOSZENIE. 
Rada Zarzqdzajqca Lódzkiego ChrzeSc. 
Tow. Dobroczynnosci oglasza 


KONKURS 


na stanowisko dyrekotra Szpitala Poloznicze- 
go Sw. ElZbiety przy ul. Pro Narutowicza 60. 
Od kandydatów wymagane jest: 
1) obywatelstwo polskie, 
2) dyplom lekarski oraz uprawnienie do 
wykonywania praktyki lekarskiej w 
Rz. Polskiej, 
3) conajmniej 5-letnia praktyka 8zpitalna 
w zakresie specjalnosci lekarza aku- 
szera-ginekologa. 
Warunki placy: dyrektorowi szpitala 
przyslugiwaé bt(dzie prawo lokowania swo- 
ich chorych i dysponowania w tym celu 10 
lózkami. 
Zgloszenia wraz z zyciorysem, do,wodem 
obywatelstwa polskiego, metryk q urodzenia 
i uwierzytelnionymi odpisami dyplomu, do- 
wodu prawa praktyki lekarskiej i swiadedw
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0055.djvu

			Lódz ki Dziennik Wojewódzki. 


619 


Nr. 21 


z pracy w szpitalach skladaé nalezy w'Lódz- 
kiem Chrzesc. T-wie Dobroczynnosci, i ,ódz, 
ul. Pro Narutowicza 60, do dnia 30 listopada 
r. b. wI. w zalakowanych kopertach z napi- 
sem: "Konkurs na stanowisko dyrektora szpi- 
tala". 
Podania nieuwzglt(dnione pozostanq bez 
odpowiedzi. 
Rada Zarz
dzaj
ca 
Lódzkiego Chrzesc. Tow. DohroczynnoscÏ 
Prezes: (-) A l' b e rt Z i e g I e r. 


DRUGIE OGLOSZENIE. 


Belgijska Spólka Akcyjna 
I "Société Industrielle et Commerciale des 
anciens Etahlissements E mil e H a e hIe r" 
Soc. An. à Bruxelles, rue Emile Banning 81, 
Tow. Akc. Przem. i Hand!. dawnych przed- 
I si
hiorstw EMILA HAEBLER
, Bruksela. 
Uprasza sit( panów akcjonarjuszów 0 
wzit(cie udzialu w 
Zwyczajnem 
W ALNEM ZGROMADZENIU, 


. 


które sit( odbt(dzie we wtorek, dnia 15-go li- 
stopada 1932 r. 0 godzinie 15-ej w hotelu 
"Central", Place de la Bourse 3, w Brukseli. 
P 0 r z q d e k d z i e n n y: 
1) Sprawozdanie Rady Administracyjnej 
i Kolegjum. Komisarzy z dzialalnosci 
w roku operacyjnym 1931j32, 
2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilapsu 
oraz rachunku strat i zysków na dzieÍÍ. 
30-ty czerwca 1932 r., 
3) Zwolnienie administratorów i komisa- 
rzy, 
4) Ustalenie wynagrodzeÍÍ. administrato- 
rów i komisarzy za rok operacyjny 
1932j33, 
5) Mianowanie podlug statutu oraz zara- 
tyfikowanie. mianowania przez Radt( 
Z
rzqdzajqcq jednego administratora 
na miejsce zmarlego administratora. 
Chcqc wziqé udzial w powyzszem zgroma- 
dzeniu, panowie akcjonarjusze powinni sit( 
zastosowaé do artyk.ulu 25 statutu Towarzy- 
stwa. 
Akcje lub udzialy zalozycielskie (parts de 
fondateur) mogq byé zdeponowane: 
w Brukseli - w siedzibie T owarzystwa, 
81 rue Emile Banning, u "Société Générale de 
Belgique" i w jej filji, 48 rue de Namur (da- 
wniej Banque d'Outremer); 
w Lodzi - w siedzibie eksploatacji Towa- 
rzystwa, ul. Pusta 9; 
w Amsterdamie u "Amsterdamsche 
Bank". 


Zarz
d Spólki Akcyjnej 
PRZEMYSL WLóKIENNICZY 
MICHAL GLASER w LODZI 


zawiadamia pp. Akcjonarjuszów Spólki, ze 
ZWYCZAJNE W ALNE ZGROMADZENIE 
Akcjonarjuszów Spólki 
odbt(dzie sit( w dniu 5 grudnia 1932 rok
 
o "'odz. 17-ej w siedzibie Zarzqdu SPÓtkl 
w Lodzi przy ul. Zielonej Nr. 5 z nastt(pujq- 
cym porzqdkiem dziennym: 
1) Zagajenie i wybór przewodniczqcego 
Zgromadzenia. 
2) Sprawozdanie Zarzqdu z dzialalnosci za 
1931 rok operacyjny. 
3) Zatwierdzenie bilansu za 1931 rok ope- 
racyjny. 
4) Wybór czlonków Zarzqdu. 
5) Wyhór czlonków Komisji Rewizyjnej. 
6) W olne wnioski Akcjonarjuszów. 
1849-!!. 


PU
FTARG, 


Mi1o'i"
 ,,,,f '11. f,0,hi nO'ta
7" nrzetarg pu- 
bliczny na dostawt( w ciqgu jednego roku 
pieczywa zytniego i pszennego do instytu- 
cyj miejskich. 
Ofertv skladaé nalezv w Wydziale Go- 
spodarczym, ul. Narntm
icza Nr. 65, pokój 
Nr. 5, do dnia 14 listopada 1932 roku godzi- 
ny 9.30 rano w koperatch podwójnych, zala- 
kowanych pieczt(ci q firmowq, kazda z napi- 
sem "Oferta do przetargu, maj
cego si
 od- 
hyé dnia 14 listopada 1932 roku na dostawç 
pieczywa"" z podaniem nazwy firmy oraz 
adresu. 
Wewnt(trzna koperta powinna zawieraé 
samq ofertt(, zewnt(trzna zas, prócz wspom- 
nianej koperty, takze dowód zlozenia wa- 
djum do depozytu Glównej Kasy Miejskiej 
w wysokosci 3% wartosci oferowanej do- 
stawy. 
Wadjum. skladaé nalezy w g.otowiznie, 
lub innych wartosciach, wymienionych w 
ogólnych warunkach przetargowych. 
Otwarcie ofert nastqpi w dniu 14 listopa- 
da 1932 roku 0 godzinie 10-ej w wymienio- 
nym Wydziale. gdzie mozna sit( zapoznaé 
uprzednio Zel szczególami dostawy i otrzymaé 
wZór oferty. 
Lódz, dnia 3 listopada 1932 roku. 
Magistrat ID. Lodzi.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0056.djvu

			620 


L?d

 
Dziennik W iotrk owskll 255. zagubil dowód ï tablic
 
rejestr, samoch. tD 80184. wyd przez Dyr, Rob, Publ. 
w todzi. 1478.3-3 
j ózefiak Marjanna, Wysockiego 6, zagub, dowód os obi- 
sty, wyd. w todzi. 1820-3-1 
j 
drzejczak Boleslaw, Nowo-Zielooa 20, zagubil prawo 
prowadzenia pojazdÓw mechanic7.nych 3254. 1786-3-2 
j óiwiak Czeslaw, zam, w Golicach. gm. Podd
bice, pow. 
l
czyckiego, zagubil dowód to:isamosci konia Seria A. 
Nr, 286376, kat. T, 1734.3-3 
J esze Teodor, r. 1899, syn Aleksandra, zam, w todzi, Po- 
morska 127. zagubil ksil:\zeczk
 wojskowl:\ i kart
 mo- 
bllizac , wyd przez PKU, f ódi-m 183Q-l-1 
j aneczek Stanislaw, r. 1896, zam, wies Maloszyn, gminy 
Wladyslawów. zagubit ksil:\:ieczk
 wojskowq. wydanl:\ 
przez PKU. Konin, 1178-1-1 
K aufman Moszek. Kolo, zagubH ksiq:i;eczk
 woiskowl:\ 
i dowód osobisty. 1189-3-1 
K rywiak Stefan, zagub, legit. urzednicz!\ Nr. 29 kt6r1:\ 
uniewa:inia si
, 1172-3-2 
K rynska Helena, Radomsko, zagubila dowód rejestracyjny 
samoch. LD 82602. wyd, przez Uyr. Rob, Publ. w to- 
dzi. 1185-3- 1 
K wasniewski Tomasz. Tlokinia. gm Opatówek. zagubi l 
dowód toisamosci konia Ser, A, Nr. 384352, kat. N. 
1176-1-1 


'.
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0057.djvu

			Nr. 21 


Lódzki Dziennik W 0 jewódzki. 


621 


K onopka Konstanty, Izbica. pow, kolski. zagubil ksil:\- 
:i, czk
 wojskowl:\, wyd. przez PKU, Konin, 1179-1-1 
K sil:\:ie Lubomtrski Stefan, zam. w Kruszynie, pow. ra- 
domszczaIÍskiej!o. zagubil dowód to:isamosci konia Ser- 
ja D, Nr. 780374. dnw6d ten uniewa:inia si
. 1183-1-1 
K upfer Lajzer, r. 1913. zam, w todzi. Skwerowa Nr, 13. 
zagub. zasw, 0 rejestracji i dowád to:isamosci. wydany 
w I.odzi. \ 855-1-1 
K rupa Mieczyslaw. Tuszynek-Poduchowny, zagub. swia- 
dectwo z ukoIÍczenia 4 kl. szkoly powsz. 1859.3-1 
K uinik Eugeniusz, syn Ignacego, zam. w todz;. Sród- 
miejska 75, zagubil zaswiadczenie 0 rejestracjl rocz- 
nika 1912, wyd, w 1.odz;. 1857-1-1 
K rysiak Antoni. zam. w Podgórczu. gm Podd
bice, za- 
gubil dowód to:isamosci konia Ser. A. Nr. 291077, wa- 
lach, kat. "T" ur, 1921 r. brudny kasztan siwizna. 1844-1-1 
K aniewskiemu Janowi. zam. we wsi Osmolin. gm, Zd,- 
Wola. skradzlOno dowód osobisty, wydany przez Drz, 
Gm. Baucz. oraz blanco-weksel na zt 200,- z wystawie- 
nia Ignacego Bryla, I!m, Baluez, 1813-1-1 
K apala Andrzej, r, 1891, syn Tomasza, zam w todzi. Ro- 
kiciIÍska 21. zagubit ksil:\zeczk
 wojskowl:\, wyd przez 
PKU. Lod:i-m, 1. 1810-1-1 
K upisz Jan. r, 1902. syn Jana, zam. we wsi Gajówka, 
gm. Turn. pow, I
czyckie
o. zagubil ksil:\:ieczk
 woj- 
skowl:\, wyd. przez PKLJ. Kutno. 1803-1-1 
K asierskiemu Wojciechowi. zamieszkalemu w Nerze, gmi- 
ny Gostków, skradziono 1) dow6d to:isamosci konia 
Ser. A, Nr. 281505, walach; 21 dowód osobisty. wydany 
przez Urzl:\d Gminy Gostków za Nr. 76; 3) wycil:\g z ksil:\g 
stalej ludnosci z gminy Gostków tom. V, str. 261 i 4) umo- 
w
 kupna sprzeda:iy z pokwitowaniami na tei:ie z doko- 
nanych wplat na sum
 zt. 2.200. zawarta 1928 r. mi
dzy 
Aleksandrem SkrzYIÍskim a Wojciechem Kasiersktm na 

pno jednej morgi lqki. 1166-3-2 
Kowalskiemu Henrykowi. t6di. Traugutta 14, skradziono 
dowód osobisty, wydany w todÚ oraz dolarówkt; 
Nr. 1158698 nabytl:\ w Domu Bankowym H, Schiff w to- 
dzi. 1735-3-2 
K ochanski Jan. Batorego 10. zagub. paszport zagrani
zny 
wydany przez: Konsulat Polski w Brukseli, 1760-3-2 
K owalczyk Julia, Marszalkowska 11. zagub. dowód oso- 
bisty. wyd, w todz:i. 1716-3-3 
Kwiatkowski Jan. Brzeziny, zagubil pozwolenie na pro- 
wddzenie pojazd, mech. Nr. 5430, wyd, przez Dyr. 
Rob, Pub1. w l..odzi. 1481.3-3 
Kot Karol. u1. Dqbrowska 34. zagubit ksil:\zeczk
 pabor, 
tyton.. wyd, w Lodzi. 1473-3-3 
K owalski Jan, ul. 6-go Sierpnia 55, zagubit pozwo1enie 
na prowadzenie pojazd. mechan. Nr. 6997, wydane 
przez Urzl:\d Woj, w todÚ, 149ì-3-3 
, K rüger Jan, r, 1':Þ08, syn Jana. zam, w Zofjówce, gm. 
Dtutów, zagubil ksil:\zeczkt; wojskowq, wydanq przez 
PKU, t.ask. 1152-3-3 
K owalskiemu Henrykowi, tód:i. Traugutta 14, skradz:iono 
dowód osobisty, wydany w t.odzi oraz dolarówk
 
Nr. 1158698 nabyt q w Oomu Handlowym H, SchIff w to- 
dz;. 1735-3-3 
iczkowska Julja. zagub. legitymacj
 urz
lÌn. Nr, 16/31. 
_ wyd. przez Ins p . Sztíolny w Sieradzu, 1805.3-1 
l aufer Saul. syn Henocha, zam. w todzi. Pomorska 13. 
zagub. zaswiadczenie 0 rejestracji rocz. 1913. wydane 
'" todzi 1814 I-I 
L ubochyIÍski Judel. zagubH koncesj
 na handel rybami 
_ oraz plan placu, wyd. przez Mai!. m, todzi. 1825-1-1 
Lewinski J6zef, r. 1909. syn Moszka Arona, zam. w 1.0- 
dzi. Andrzeja 29, zagubil 7,aswiadczenie wojskowe, wy- 

e prza PKU, tódi-m, 1808-1-1 
1\1. aciejewski Stanislaw, za ubi! przedni znak rejestra- 
R cyjny samochodu LD. 83,33, wydany przez Dyrekcj
 

6t Publicznych w todz;. 17983-2 
1\1.inkiewiczówna Marja, zal!ub. dow6d osobisty, wydany 
przez Gm. tubieIÍ, 1791-3-2 


M arcinczak Ignacy, Raclawicka 110, zagubil 2 blanco 
weksle po zl. 200,- z wyst, wlasnego, które ünie- 
wa:inia si
, 17 0-3-3 
M aciaszczyk Aleksander. zagub. Nr. rejestrac, tD 80514 
od roweru z motorkiem "Ruppe". wyd. przez p, F. D. 
1496-3-3 
M ajzler Josek, r, 1907, syn Mordki Mendla, zam, osada 
Burzenin, gm, Majaczewice, zagub, zasw, wojskowe, 
wyd. przez Komisj
 Poborowl:\ w Sieradzu w 1928 roku 
kat. E. i dowód osobisty. wyd. przez Ur71:\d Gminy Maja- 
czewice w d. 14. XII, 31 r. za Nr, 9115988 1188-1-1 
M al!Oowski Józef, zam. wid GoryIÍ, gm Chociw. zagu- 
bH dowód to:isam, konia Ser, A. Nr. 269977. 1191.1-1 
M andel Moszek, RadomSkO. ul. H.eymonta 21, zal!ubH 
kg, wojgk., wyd. przez PKU, Radomsko, 1177-1-1 
M yszkowski Zygmunt. Turek, zagub, pozwol. na prow. 
poj. meeh. Nr. 1443. wyd. przez Dyr. Rob, Publicz- 
nych w todzi. 1841-3-1 
M ichalowski Antoni, zam, w Zgierzu, zagub, pozwolenie 
na brot., wyd. przez Starostwo t'owiatowe lódzkie na 
rok 1932, 1815-3-1 
M orawski Józef. Smugowa 22, zagubH paszport zagra- 
niezny, wyd. nrzez Star, Grodz. Lódzkie. 1809-3-1 
ll,r alincKi Abram, syn Mendla Majera, zam. Lódi. Za- 
1 "1. wadzka 27, zagub, zaswiadcz. 0 I ejestr. r. 1913 oraz 
dowód osob.. wyd. w todzi. 1837-1-1 
M ackiewiczowi Leonowi. post. p, P. w H.adogoszczu, 
skradziono blanco-weksel na z1. 200, - z wyst. wla- 
gnego, który niniejszem uni
wa:inia si
, 1838-1-1 
N owak J6zef. zam, w Wrl:\bczynie. gm OleSnica. zaj!ubH 
dowód to:isamosci konia Ser, A. Nr. 417207. wydany 
przez Rej. Insp, Koni w Gnieinie. 1181-1-1 
Najsztadt Jzrael. syn Berka. zam, w Andrzejowie, zagubil 
zaswiadcz, 0 rejestracji r. 1913, wyd;.ne w gm, Nowo- 
solna, 1845-1-1 
Najman Berek. Sulejów, zagub przedni znak r. jestr. sa- 
mochodu tD. 81540, wydany przez Dyr. Rob, Pub!. 
w todzi, 1811.3-1 
O Ppenheim Leon, r, J89!. tód:i, Piotrkowska 88, zagubil 
dowód osobisty oraz ksil:\zeczk
 wojskowl:\ wyd, przez: 
PKU, tódi, 10450iV-3-1 
pacholski Franciszek. zagubil dyplom cz:eladniczy. wy- 
dany przez Cech Piekarzy w Lodzi. 1783-3-2 
piwakowski Bronislaw, kapitan emerytowany, zagubil 
w dniu 10 p'iidziernika 1932 roku legitymacj
 osobistl:\ 
Nr. 238, wydanl:\ przez Powiatowq Komend
 UzupelnieIÍ 
tódi-miasto II, dnia 27 sierpnia 1932 roku, 17'10-3-2 
P eksie Wladystawowi. wies Bado
i. gm, Krzykosy, skra- 
dziono ksil:\:ieezk
 wojskowl:\ Nr, 4264. rocznik 1896, 
wyd. przez P KU. Ostrowiec, prawo jazdy samocbodem (zie- 
lone). wyd, Urz. Wojew, w Toruniu za Nr. 21299 M. oraz 
dowód rej
stracyjny samoch, WR, 22427, wyd. przez Kom, 
RZl:\du m, st. Warszawy. 1167-3-2 
packiemu Antoniemu. taznów, pow. brzezitiskiego, skra- 
dziono 2 weksle po zÍ. 500. ptatne 26 grudnia 1932 r. 
wyst. Stanislaw Packi. tazn6w, Powy:isze weksle uaie- 

azn
a si
 i ostrzega przed nabyciem, 1180-3-1 
podlasin Piotr. GnieinieIÍslI:a 26. zagub. kontr. ruchu auto- 
_ bus. wyd. przez Urzl:\d Wojew6dzki Lódzki. 1.860-3-1 
parzenczewski 
erszon. tódi. 6-go Sierpnia 28. zagubil 
paszport emigracyjny. wyd. przez Starostwo Grodzkie 
t6dzkie. 1843-3-1 
precel Moj:iesz. Turek. zag ubi! dowód rejestracyjny sa- 
mochodu 1.0 80772, wydany przez Dyrekc;
 Robót 
Publicznych w todzi. . 1840-3-1 
R abinowicz Efroim. tódi, Kilitiskiego 44, uniewa:inia za- 
gubiony czek na zl. 87.25 gr.. pI. 15. IX, 32, w Banku 
Drobnyeh Kupców w todd, wystawca Fiszel Ró:iany, 
tódi 1822-1-1 
R'lbinowicz Dawid. r, 1904, zagub, ksil:\leczk
 wojskowq 
z kartl:\ m'Jb" wyd. przez PKU. tódi-m, 10453{V-l-1 
'Oogalski Antoni, zam, we wsi Kwilno. gm. Rogóino, za- 
1'-- gub. dowód to:is, konia Ser. A. Nr. 285892. 1819-1-1 
Skonieczl1 Y Waclaw, P
g6w, zagubil dyplom czeladniczy 
piekarski. wyd. w Uniejowie. 1453-3-3
		

/NDIGCZAS003502_1932_021_0058.djvu

			622 


Lódzki Dziennik W oje wódzki. 


S teinbreter Aleksander. Cegielniana 30. zal!
bil znaki 
rejestracyine. oraz dow6d rejestracyjny samochodu tD. 
80136. wydane przez Dyrekcj
 Rob6t Publicznych w to- 
dzi, 1769-3-2 
S padkobierc y Juljusza Jarischa, zagubili dowód rejestra- 
cyjny samochodu LD, 80435, wydany'przez Dyrek. Ro- 
bót Publicznych w Lodzi 1742-3-2 
S lottcie Zygfrvdowi. zamieszkalemu w todzi, Cegielniana 
58. skradziono rewolwer systemu "Hamerles" b
benko- 
wy. cal 7,65 1738-3.2 
S obieski Wojciech. zam, w todzi, Mlynarska 4R, zagubil 
dowód tozsamosci konia Ser. A. Nr, 30'1550. wyd. przcz 
Mag, m, todzi. 1834.1-1 
S zmidt Szapsa. r. 1908, syn Szlamy, zam. w todzi, Dolna 
21. zagub. ksil:\z.czk
 wojskowl:\. wydan'\ pr
ez PKU. 
tódi-m. 1821-1-1 
S zleser Binem Bencjon, r. 1890, syn Arona. zamieszkaly 
w Zdunskiej-Woli, zagubH ksil:\i.eczk
 wojskowl:\, wy- 
danl:\ przez P KU. tódi-m. 1828-1-1 
S zelidze Józefowi, Piotrkowska 77. w dniu 16 sierpnia 
1932 r skradziono w Cz
stochowie rewolwer "Steyer" 
Nr. 8639, 1833.3-1 
S zulc Juljusz. r. 1890, syn Edwarda. zam, w Lodzi. Bo- 
rysia 23. zagubil ksil:\zeczk
 wojskowl:\. wydanl:\ przez 
Pr\.U t6di-m, 1818-1-1 
S zmidt Jak6b. syn Icka. zam, w todzi. Wólczanska 52. 
zagubil zaswiadczenie 0 rejestracji rocz, .1912, wydane 
w todzi. 1802-1.1 
S awczuk6wna Bronislawa. Gdanska 123, zagubila legity- 
macj
 PUP?, 1806-1-1 
S koczylas Jgnacy, Ruda-Pabj.. zagub. pozwol. na bron, 
wyd. przez Star. Pow lódzkie na rok 1932, 1823-3-1 
S zymkiewicz Abram, r. 1905. zagub. karte poborowl:\ wy- 
danl:\ przez Komisj
 ?oborowl:\ w todzi. 10451jV-l-l 
S ommer Willi. syn Gustawa. zam, w lodzi. Zielona 10-a 
zagub. zaswiadczenie 0 rejestracji r, 1912 oraz zaswiad- 
czenie toham.. wyd. w Lodzi. 1850-1- ] 
S arna Perec. r, 1909. syn Hersza, zam. w tod:d, Zacho- 
dnia 42. zagub. kart
 nadkontygentowl:\, wydanl:\ w to- 
dzi. 1851-1-1 
S zapert Antoni. r. 1895. syn Rudolfa. zam Piotrków, Buj: 
nowska 18, zagubH ksil:\:ieczk
 wojskowl:\, wyd, przez 
PKU. w Kolomyi. 1174-1-1 
S ztejn Szulem, r, 1909. zamieszkaly w Pabjanicach, PIZY 
ul. Kosciñskiej Nr, 16, zagubil I(sil:\:ieczk
 wojskowl:\. 
wyd. przez PKU, Kalisz. 1187-1-1 
T ochulka Karol. urodz. w r. 1894. syn Ludwika i Anny 
Krystyny. utracH przez spalenie ksil:\:ieczk
 wojskowl:\ 
w dniu 12 lipca 1932 r,. wyd, przez PKU task, 1182-1.1 
T omczak Michal. zagubil legitymacj
 z P. U, P. P. wy- 
danl:\ w tndzi. 1804-1-1 
T enenwurcel Zelman. r, 1903, SYll Gabrvela, zam, w to- 
dzi, Pomorska 31. zagubH kart
 zwolnienia z woj"ka 
i daw. osob" wyd. w codzi. 1831-1-1 
U rzl:\d Gminy Dl:\browa. Zielona, unh,waznia dowód to:isa- 
mosci konia Ser, E, Nr, 720940 1184-1-1 
W 6 j cik Stefan. Zgierz. Narutowicza 25, zagubil próbny 
numer rej. od samochodu Nr. lD 6 PR. wyd, przez 
Urzl:\d Wojew6dzki t6dzki. 10443jV-l-1 


-__, 


Nr. 21 


W r6bel Anna. Kilinskiego 256. zagub. dow6d osobisty 
oraz swiadectwo przemyslowe kat. V. wydane w to- 
dzi. 1829-1-1 
W ajchselfi.:iz Izrael Moszek, r. 1892, zam. w todzi. AI. 
I-go Maja 29, zagubil ksil:\:ieczk
 woiskowl:\, wydanl:\ 
przez PKU. t6di. 1852-1_1 
W ' alczak Wladyslaw. r. 1884. syn Tomasza. zam, w Kon- 
stantynowie. Zgierska 20, zagubil ksjl:\:ieczk
 wojsko- 
Wl:\, wyd, przez PKLJ, t6di-pow, 1807.1-1 
W rotecki Piotr, r. 1893, syn Jakuba. tódi. Abramow- 
skiego 37. zagubil ksil:\:ieczk
 wojskowl:\. wyd. przez 
PKU. tódi-m, It!24-1-1 


Wi
clawski Leon. Rzgowska 91. zagubil pozwolenie na 
prowadzenie pojazd6w ruechanicznych Nr. 3030, wy- 
dane przez Dyrek, Rob6t Publicznych w lodzi. 1795_3_2 
W lodarczyk Antoni. Rzgowska 15, zagubil prawo jazdy 
(czerwone) Nr, 66, wyd. w todzi. 1720-3-3 
W isniewski Bronislaw, Wiznera 33, zagub. tylny znak 
rejestracyiny samochodu tD, 81465. 1733-3-3 
W ill Kurt, Pomorska 34l36. zagubil przedni znak reie- 
stracyjny samochodu lLJ. 83831. wyd, przez Dyrekcj
 
Rob. Publ. w lodzi. 1717-3-3 
W ojtczak Henryk, Lódi. W ólczanska 230. zagubil swia- 
dectwo szkolne z ukonczeoia Miejskiej Szkoly Han- 
dlowej w todzi. 10405/\ -3,2 
W ajnblum Mendel. Cegieloiana 12, zagubil swiadedwo 
przemyslowe kat. II!, wyd. w todzi. 1467-3-3 
Zagin
lo swiadectwo przemyslowe kat. VII na rok 1932, 
firmy "Rund". t6d:i, Wodna 22. K. 
Z ylberbHg Zyser. rocz, 1907, zagubil ksil:\zeczk
 wojsko- 
Wl:\. wyd. przez PKU. task. 10470N-l.1 
Z gubiono weksel na dol. amer 112.- pI. 31 X.32. wyst. 
B-cia Wolkowicz. zl. Giotto Benassai. Niniejszy wek- 
sel uniewaznia sip,. K. 
Z ylberber g Aron. r. 1888, syn Mordki. zam. w todzi, Za- 
wadzka 23, zagubil ksil:\:ieczk
 wojskowl:\, wyd, przez 
PKU, Pinczów, 1862-1-1 
Z vlbersztajn Mordcha J6zef. syn Chaima Lajba. zamieszk. 
w todzi. Ll:\kowa 10. zagubil zaswiadcz, 0 rejestracji 
r. 1912. wyd w Lodzi. 1842-1-1 
Z alcman Izrael RacbmIl, r, 1910. 'yn Jankla Icka. zam. 
w todzi, Aleksandryjska 34, zagubil ksil:\:ieczk
 woj- 
skowl:\. wyd. przez yKU, lódi-m, oraz weksel pr"testowa- 
ny na zl. 50.- z wyst. H, Goloszteina" Glowno. 1858-1-1 
Z agin
ly 2 t.vtu!y 
y
onawcze. wydane Li?ji PaschKe 
przez b. memlecki Sl:\d Okrp'gowy w tOilzl ze sprawy 
C. 927/1916 na 1440 rub z 6 0 / 0 od 22 slerpnia,1916 roku 
i 139 marek 10 fen. Uprasza sl
 n zwrot do kancelarji 
Adwokata Edwarda Flhpkowskiego, tódi. ul. II-go Usto- 
pada Nr. 19. 1800-1-1 
Z ychlinski Józef, Tuliszków. zagubil przedni zoak reie- 
stracyjny LD 61-- PRo wyd. przez Dyr. I{ob. Publ, w 
todzi. 170 2-3-3 
, Z aginl:\J Statut Zjednoczenia cechu murarskiego i ciesiel- 
skiego w Piotrkowie, zatwierdzony przez Urzl:\d Woje- 
wódzki w todzi 1 sierpnia 1930 r. 1708-3-
 


,- 


I'nnumerata wynoai: kwörtalnte zl. 4.50. rocznle II. 18,- wrl!lz z przesylk
 pocztoWé\, 
KODto W P. K. O. N!_

.!
L

_':I1i

 
trac:ja DzieDDiBa Woj -:.! 
dz 
!
g
..!.. !:.<