/NDIGCZAS003790_1939_010_0001.djvu

			Toruñ, dnia 1 kwietnia 193' r. 


POMORSKI 


, 
DZIENNIK WOJEWODZKI 


- 


Nr 10 


- 


T RES é: 


D
IAL URZ
OWY: 


Str. 


96. Rozporzqdzenie Wo
ewody Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 1939 r. 0 zwalczaniu pryszczycy.. 144 
97. Ogloszenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 marca 1939 r. 0 ustaleniu wartosci naturaliów w 
ubezpieczeniu inwalidzkim na czas od 3 kwietnia 1939 r. do 13 marca 1940 r.. . 145 
!l8. Ogloszenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 marca 1939 r. w sprawie powolania Okr
gowej 
Komisji Nadzoru Rynku Mi
snego w Toruniu . . . . . . . . . . 146 
99. Ogloszenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 marca 1939 r. w sprawie powolania lokalnych Ko- 
misyj Nadzoru Rynku Mi
snego na terenie województwa . . . . . . 147 
100. Ogloszenie Urz
u Wojewódzkiego Pomorskiego z dnia 11 marc a 1939 r. w sprawie uznania ob- 
wodu rybackiego jeziora Niedzwiedi za obwód rybacki wlasny . . . . . . . . . 147 
101. Ogloszenie Urz
u Wojewódzkiego Pomorskiego z dnia 11 marca 1939 r. w sprawie zatwierdze- 
nia statutu sp61ki rybackiej jeziorowej Grochowskie.. ............. 148 
Uldad6w Zbiorowych Pracy publikacji 0 uklada z dnia 14 marca 1939 r.. 0 ogloszeniu w Zbiorze 
102. Ogloszenie Urz<<;:du Wojewódzkiego Pomorskiegoch zbiorowych pracy . . . . . 148 
103. Ogloszenie Urz
du Wojewódzkiego Pomorskiego z dnia 18 marca 1939 r. 0 uniewa:i:nieniu tablic 
rejestracyjnych . ............ . . . . . . . . . 148 
104. Ogloszenie Starosty Krajowego Pomorskiego z dnia 27 marca 1939 r. 0 ponownym podziale po- 
datku wojewódzkiego na rok bud:i:etowy 1938/39 . . . . . . . . . .. 149 
105. Ogloszenie Komisarza RZlldu w Gdyni z dnia 17 marca 1939 r. 0 uniewa:i:nieniu dowodów 0- 
sobistych . . . . .. . . . . . . . . . .. 152 
106. Ogloszenie Zarzqdu Miejskiego w Toruniu z dnia 10 marca 1939 r. 0 uniewa:i:nieniu dowodów 0- 
sobistych . . . . . . . . . . . . . .. 152 
107. Ogloszenie Zarzqdu Miejskiego w Wqbrzeinie z dnia 8 marca 1939 r. 0 uniewa:i:nieniu dowodów 
osobistych . . . . . . . 152 
108. Ogloszenie Zarzlldu Gminnego w Pogódkach z dnia 11 marca 1939 r. 0 uniewa:i:nieniu dowodu 
osobistego . .... . . . . . . . . . . . . .. 152 
109. Ogloszenie Zarzqdu Gminnego w Chojnicach z dnia 7 marca 1939 r. 0 uniewa:i:nieniu dowodu 
osobúrtego . 153 
110. Ogloszenia sqdowe. . . 153 


DZIAL NIEUltZ!lI>OWY: 


Obwieszczenie Urz
du Wojewódzkiego 
Fundacji Kaulfuss-Dumsche . 
Ogloszenia 0 zagini
ciu dokumentów . 
Przetargi . . . . . 


Pozmiilsk ie,o w. sprawie udzielenia zapomóg z funduszów 


163 
164 
176
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0002.djvu

			144 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI 


Poz. 96 


/ 


DZIAt URZ
DOWY 


96. 


Rozporz
dzenie 
W ojewody Pomorskiego 


z dnia 1 kwietnia 1939 r. 


o zwalczaniu pryszczycy. 


N a zasadzie postanowien art. 108 ust. 1 lit. 
a) rozporzqdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 19 stycznia 1928 r. 0 organizacji i zakre- 
sie dzialania wladz administracji ogólnej (Dz. 
U. R. P. Nr 11 poz. 86) art. art. 2, 9, 41 i 42 roz- 
porzqdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 sierpnia 1927 r. 0 zwalczaniu zarazliwych 
chorób zwierz
cych (Dz. U. R. P. Nr 77 poz. 
673) zmienionego ustawq z dnia 16 kwietnia 
1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 245) przepisów 
åå 153 - 169 rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa 
z dnia 9 stycznia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 19 poz. 
167) zmienionego rozporzqdzeniem Ministra 
Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 czerwca 
1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 50 poz. 360 oraz prze- 
pisów åå 20 - 22 rozporzqdzenia Ministra Rol- 
nictwa z dnia 20 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 65 poz. 597) w brzmieniu ustalonym rozpo- 
rzqdzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rol- 
nych z dnia 20 pazdziernika 1932 r. w sprawie 
nadzoru weterynaryjnego (Dz. U. R. P. Nr 111, 
poz. 922) zarzqdzam co nast
puje: 


'å 1. 


Ogloszenie Wojewody Pomorskiego z dnia 
15 lutego 1939 r. 0 zwalczaniu pryszczycy (Pom. 
Dz. Woj. z dnia 15 lutego 1939 r. Nr 7 poz. 48) 
zmieniam w nast
pujqcy sposób: 
å 2 otrzymuje nast
pujqce brzmienie: 
"Do okr
gu zapowietrzonego pryszczYCq 
wlqczam: 


w powiecie chelminskim: 
w gminie Robakowo - zagr. Urbanskiego 
Stanislaw a w m. Kraj
cin, 


w powiecie chojnickim: 
w gminie Chojnice wies - folw. Silno, 


w powiecie lipnowskim: 
w gminie Kikól - m. Boguchwala, 


w powiecie 
polenskim: 
w gminie Waldowo - m. Waldowo, Wlos- 
cbiorz, 


w powiecie swieckim: 
w gminie Lniano - folw. Sl
piska, 
w gminie Drzycim - zagr. Lamparskiego 
Romana i Kufela Romana w m. Drzycim, zagr. 
Elmenthalera Ottona w m. Krakówek, zagroda 
Ohl Michala i Kaszewskiego Antoniego w m. 
Dqbrówka, zagr. Schwankego Ottona w miejsc. 
Dólsk, 
w gminie Jezewo - zagr. Zielinskiego Pio- 
tra w m. Jezewo, zagr. Czacharowskiego Anto- 
niego w m. Krqplewice, 
w gminie Nowe - zagr. W
glikowskiego 
Bernarda w m. Bochlin Szlach., 
w gminie Pruszcz - zagr. Gawlika Jima w 
m. Suponin, 


w powiecie torunskim: 
w gminie Lubianka - m. Leszcz, zagr. Jo- 
anny Colbeckiej w m. Bierzglowo, 


w powiecie tucholskim: 
w gminie Gostycyn - zagr. Cizmowskiego 
w m. Gostycyn, 
w gminie Byslaw - zagr. Kukawki w m. 
Plazowo, 
w gminie Legbqd - zagr. Polczynskiego w 
m. Mala Komorza, zagr. Banku Gospod. Krajo- 
wego w m. Wielka Komorza, 
w gminie Nowa Tuchola - zagr. Wegner a, 
Klosowskiej i. Karpusa w m. Bladowo, zagroda 
Kamarowskiego i I wickiego w m. N owa Tucho- 
la, zagr. Zajqkaly w m. Kielpin.  12 otrzymuje nast
pujqce brzmienie: 
"Tworz
 nast
pujqce okr
gi zagrozone: 
1. mleczarnie, smietanczarnie, zlewnie mle- 
ka, maslarnie oraz serownie polozone na tere- 
nie powiatów: chelminskiego, torunskiego i tu- 
cholskiego, 
2. w powiecie chelminskim w gm. Robako- 
wo m. Kraj
cin, 
3. w powiecie chojnickim w gm. Chojnice 
wies m. Silno, 
4. w powiecie lipnowskim w gm. Kikól fol- 
wark i miejsc. Kikól, m. Grodzen, W ol
cin i 
Janowo, 
5. w powiecie s
polenskim caly obszar gmi- 
ny Waldowo,
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0003.djvu

			Poz. 96-97 


145 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI 


6. w powiecie swieckim w gminie Lniano m. 
Sl
piska w gm. Drzycim m. Drzycim, Krakó- 
wek, Dllbrówka, Dólsk, w gm. J ezewo m. J eze- 
wo, N owe Krllplewice, w gm. N owe m. Bochlin, 
. Szlach., w gm. Pruszcz m. Suponin, 
7. w powiecie torunskim w gm. Lubianka 
m. Bierzglowo, w gm. Rz
czkowo m. Otowice, 
8. w powiecie tucholskim w gm. Gostycyn 
m. Gostycyn, w gm. Byslaw m. Plazowo, w gm. 
Nowa Tuchola m. Bladowo, Nowa Tuchola, Kiel- 
pin. 


å 2. 


Rozporzlldzenie niniejsze wchodzi w zycie 
z dniem ogloszenia i obowiqzuje az do odwola- 
nia. 
Z chwilf! wejscia w zycie niniejszego roz- 
porzlldzenia traci moc obowiqzujqcq rozporzq- 
dzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 marca 
1939 r. (Pom. Dz. Woj. Nr 9 poz. 82). 


(-) Wl. Raczkiewicz, 
W ojewoda. 


97. 


Ogloszenie 
Wojewody Pomorskiego 


z dnia 27 marca 1939 r. 


o ustaleniu wartosci naturaliów w ubezpieczeniu 
inwalidz}{im na czas od 3 kwietnia 1939 r. do 31 
marca 1940 r. 


Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 lipca 
1938 r. 0 przej
ciu Ubezpieczalni Krajowej w 
Poznaniu przez Zaklad Ubezpieczen Spolecz- 
nych (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 446) ustalam war- 
tosci naturaliów wchodzqcych w sklad zarob- 
ków ubezpieczonych jak w zalqczniku. 


(-) WI. Raczkiewicz, 
Wojewoda. 


Zalqcznik do ogloszenia Wojewody Pomor- 
skiego z dnia 27 marca 1939 r. pOZ. 97. 


Wartosé pieni
zna swiadczen w naturze 
wchodzqcych w sklad wynagrodzen robotników 
rolnych, ustalona na okres od 3 kwietnia 1939 1'. 
do 31 marca 1940 r. dla województwa pomor- 
skiego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 lip- 
ca 1938 r. 0 przej
ciu Ubezpieczalni Krajowej w 
Poznaniu przez Zaklad Ubezpieczen Spolecz- 
nych (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 446). 


I. Deputaty dla pracowników rolnych. 
1) zyto za 100 kg . 17,37 
2) j
czmien za 100 kg 15,75 
3) pszenica za 100 kg 21,98 
4) groch za 100 kg . 24,71 
5) .ziemniaki za 100 kg 3,09 
6) w
giel za 100 kg 3,44 
7) szczapy za 1 m. p. . 10,45 
8) 1 % morgi roli wymierzwionej 
uprawionej 
9) 3 ary roli pod kapust
 wymierz- 
wionej i uprawionej . 
10) 1 ltr. mleka pelnego . 
11) 1 ltr. mleka od tluszczonego 
12) utrzymanie krowy rocznie 
13) za suche stanie krowy (90 ltr. 
mleka á 0,12,45 zl . 
14) wolna furmanka 
15) mieszkanie zonatego robotnika 
rolnego rocznie . 
16) opal, mieszkanie, naczynia ku- 
chenne, kucharka tygodniowo 
na 1 robotnika sezonowego 
17) kasza j
czmienna za 1 kg 
18) mqka zytnia za 1 kg . 
19) chleb za 1 kg 
20) sól za 1 kg . 
21) sloma za 100 kg 


zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 


139,05 


zl 


11,12 zl 
0,12,45 zl 
0,02,25 zl 
107,31 zl 


11,20 
6,00 


zl 
zl 


72,00 


zl 


1,20 
0,26 
0,29 
0,29 
0,32 
5,05 


zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 


II. Wartosé wolnego u trzymania 
dla pomocników, czeladników, szoferów, kwali- 
fikowanych kucharzy i kucharek, gospody1Í., 
piel
gniarek i piel
gniarzy i t. d.: 
a) na wsi dziennie . . 1,20 zl 
b) w miastach do 3.000 mieszkanców 
dziennie . . 1,55 zl 
c) w mastach od 3.000 - 20.000 miesz- 
kanców dziennie 1,80 zl 
d) w miastach od 20.000 - 50.000 miesz- 
kanców dziennie . . . 2,10 zl 
e) w miastach podnad 50.000 mieszkan- 
kanców i Gdyni dziennie . . 2,25 zl 


dla uczniów rzemieslniczych, terminatorów, 
chlopców do posylek, gonców, strózów domo- 
wych ,wszelkiego rodzaju sluzby domowej oboj- 
ga plci, praczek i t. p. 
a) na wsi dziennie . . 0,90 zl
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0004.djvu

			146 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIKWOJEWÓDZKI 


Poz. 97-98 


b) w miastach do 3.000 mieszkanców 
dziennie. . . . . 1,15 zl 
c) w miastach od 3.000 - 20.000 miasz- 
kanców dziennie . . . . . . . . 1,35 zl 
d) w miastach od 20.000 - 50.000 miesz- 
kanców dziennie ....... 1,60 zl 
e) w miastach podnad 50.000 mieszkan- 
ców i Gdyni dziennie. . . . . . . 1,70 zl 
Wartosé mieszkania pracowników, podanych 
powyzej pod II, ustala si
 w wysokosci 1/5 war- 
tosci utrzymania. 


98. 


Ogloszenie 
Wojewody Pomorskiego 
z dnia 28 marca 1939 r. 


w sprawie powolania Okr
gowej Komisji Nad- 
zoru Rynku Mi
snego w Toruniu. 


Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Rol- 
nictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1939 
r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: 
Przemyslu i Handlu oraz Spraw Wewn
trz- 
nych 0 komisjach nadzorczych nad obrotem 
zwierz
tami gospodarskimi i drobiem, nad hur- 
towym obrotem mi
sem oraz nad organizacjq 
targowisk (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 88) powoluj
 
Okr
gowq Komisj
 N adzoru Rynku Mi
snego w 
Toruniu dla wspóldzialania z wladzami pan- 
stwowymi w wykonaniu bezposredniego nadzo- 
ru nad przebiegiem i organizacjq obrotu artyku- 
lami obj
tymi rozporz1ldzeniem Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 27 pazdziernika 1933 r.(Dz. 
U. R. P. Nr 102, poz. 678 z 1938 r.) w nast
pujq- 
cym skladzie: 
Przewodniczqcy: Waclaw Hulewicz, rolnik 
- Papowo Torunskie, 
zast. przewodniczqcego: Wrzyszczynski Bog- 
dan, lek. wet. - Torun, 
czlonek: Formela Boleslaw, rolnik - Tlu- 
czewo, pow. Morski, 
zast. czlonka: Woziwoda Stanislaw, rolnik 
- Gostkowo, pow. Torun, 
czlonek: Witkowski Aleksander, kupiec - 
Grudziqdz, Piekarskiego 24, 
zast. czlonka: Cywinski Maksymilian, ku- 
piec - Lubicz, 


czlonek: Godek Piotr, mistrz rzeznicki 
Bydgoszcz, Dworcowa 1, 
zast. czlonka: Cieszynski J an, urz
dnik 
Torun, 
czlonek: inz. Chelmicki Bogdan, rolnik 
Kowaliki, pow. Rypin, 
czlonek: Barwicki Wiktor, burmistrz miasta 
Chelmzy, 
zast. czlonka: Kukowski Witold, rolnik - 
Kolibki, pow. Morski, 
zast. czlonka: Jackowski Walerian, urz
d- 
nik - Torun, 
czlonek: Ozdowski Marian, kier. spóldz. - 
Tczew. 
Do zadan komisyj nadzoru rynku mi
snego 
nalezy: 
1) wspóldzialanie z wladzami rzqdowymi 
przy wprowadzaniu w zycie przepisów 
i zarzqdzen dotyczqcych obrotu zwie- 
rz
tami gospodarskimi i drobiem oraz 
hurtowego obrotu mi
sem, 
2) badanie potrzeb w zakresie organizacji 
tego obrotu i przedstawianie wladzom 
rzqdowym projektów, dotyczqcych regu- 
lowania rynku mi
snego, 
3) opiniowanie projektów w zakresie regu- 
lowania rynku mi
snego, 
4) szerzenie wsród zainteresowanych czyn- 
ników znajomosci obowiqzujqcych prze- 
pisów i zarzqdzen w zakresie obrotu 
zwierz
tami gospodarskimi i drobiem 0- 
raz obrotu hurtowego mi
sem, 
5) wykonywanie innych czynnosci i prac 
poruczonych przez wladze nadzorcze w 
zakresie tego obrotu. 
Ponadto do zadan komisyj okr
gowych na- 
lezy kontrola i koordynacja dzialalnosci komi- 
syj nizszego rz
du. 
Biuro Komisji znajduje si
 w lokalu Pomor- 
skiej Izby Rolniczej, przy ul. Klonowicza 19, w 
Toruniu. 
Ogloszenie niniejsze wchodzi w zycie z 
dniem 1 kwietnia 1939 r. 
Równoczesnie na mocy 
 14 ust. 2 powola- 
nego wyzej rozporzqdzenia przestaje istnieé z 
dniem 1 kwietnia 1939 r. dotychczasowa "Okr
- 
gowa Targowiskowa Komisja Nadzorcza" w To- 
runiu. 


Nr RR 10/43. 


(-) Wl. Raczkiewicz, 
W ojewoda. 


1:
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0005.djvu

			Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI 


Poz. 99-100 


147 


99. 


Ogloszenie 
Wojewody Pomorskiego 


z dnia 28 marc a 1939 r. 


w sprawie powolania lokalnych Komisyj Nadzo. 
ru Rynku Miçsnego na terenie województwa. 


Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Rol- 
nictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1939 
r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: 
Przemyslu i Handlu oraz Spraw Wewn
trz- 
nych 0 komisjach nadzorczych nad obrotem 
zwierz
tami gospodarskimi i drobiem, nad hur- 
towym obrotem mi
sem oraz nad organizacjq 
targowisk (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 88), dla 
wspóldzialania z wladzami panstwowymi w wy- 
konaniu bezposredniego nadzoru nad przebie- 
giem i organizacjq obrotu artykulami obj
tymi 
rozporzqdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 27 pazdziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 
102, poz. 678 z 1938 r.) powoluj
 nast
pujqce 
"Komisje Nadzoru Rynku Mi
snego": 
1) na obszarze powiatu morskiego i kartu- 
skiego "Komisj
 N adzoru Rynku Mi
sne- 
go" w Gdyni, 
2) na obszarze powiatu: grudzi1!dzkiego, 
swieckiego i chelminskiego "Komisj
 
Nadzoru Rynku Mi
snego" w Grudzi q - 
dzu, 
3) na obszarze powiatu: bygoskiego, wyrzy- 
skiego i szubinskiego "Komisj
 N adzoru 
Rynku Mi
snego" w Bydgoszczy, 
4) na obszarze powiatu: lipnowskiego, nie- 
szawskiego i wloclawskiego "Komisj
 
Nadzoru Rynku Mi
snego" we Wloclaw- 
ku, 
5) na obszarze powiatu: brodnickiego, lu- 
bawskiego i rypinskiego "Komisj
 Nad- 
zoru Rynku Mi
snego" w Brodnicy, 
6) na obszarze powiatu: chojnickiego, s
po- 
lenskiego i tucholskiego "Komisj
 Nad- 
zoru Rynku Mi
snego" w Chojnicach, 
7) na obszarze powiatu inowroclawskiego 
"Komisj
 Nadzoru Rynku Mi
snego" w 
Inowroclawiu. 
Kadencja komisyj nadzoru rynku mi
snego 
trwa 3 lata. 
Ogloszenie niniejsze wchodzi w zycie z 
dniem 1 kwietnia 1939 r. 
Jednoczesnie traci moc obowiqzujqcq rozpo- 
rZltdzenie Ministra Przemyslu i Handlu z dnia 
26 lutego 1936 r., wydane w porozumieniu z Mi- 
nistrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz 
Spraw W ewn
trznych 0 powolaniu komisyj 


nadzorczych nad obrotem zwierz
tami gospodar- 
skimi i drobiem oraz nad hurtowym obrotem 
mi
sa tudziez nad organizacjq targowisk (Dz. U. 
R. P. Nr 19, poz. 160) zmienione rozporzltdze- 
niem Ministra Przemyslu i Handlu z dnia 27 lu- 
tego 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 116). 


(-) WI. Raczkiewicz, 
Wojewoda. 


100. 


Ogloszenie 
Urzçdu Wojewódzkiego Pomorskiego 
z dnia 11 marca 1939 r. 


w sprawie uznania obwodu rybackiego jeziora 
Niedzwiedz za obwód rybacki wlasny. 


Podaje si
 do wiadomosci, ze orzeczeniem 
Urz
du Wojewódzkiego Pomorskiego z dnia 11 
marca-1939 r. Nr RR 47/193/38, wydanym na mo- 
cy art. 34 ustawy z dnia 7 marca 1932 r. 0 rybo- 
lówstwie (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 357), zostal 
uznany obwód rybacki jezioro Niedzwiedz na 
strudze bez nazwy, w dorzeczu rzeki Brdy, u- 
tworzony orzeczeniem Wojewody Pomorskiego 
z dnia 21 czerwca 1938 r. Nr RR 47/152 (Pom. 
Dz. Woj. Nr 22, poz. 248), za obwód rybacki 
wlasny. 
Nr RR 47/193. 


Za Wojewod
: 
(-) J. Orlowski, 
Naczelnik Wydzialu.
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0006.djvu

			148 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÖDZKI 


Poz. 101-103 


101. 


Ogloszenie 
Urz
du Wojewódzkiego Pomorskiego 


z dnia 11 marca 1939 r. 


w sprawie zatwierdzenia statutu spólki rybac- 
kiej jeziorowej "Grochowskie". 


Podaje si
 do wiadomosci, ze decyzjq z dnia 
3 pazdziernika oraz.19 grudnia 1938 r. Nr RR 
47/109, wydanq na mocy art. art. 39 i 40 ustawy 
z dnia 7 marca 1932 r. 0 rybolówstwie (Dz. U. R. 
P. Nr 35, poz. 357) zostal zatwierdzony statut 
spólki rybackiej jeziorowej ,,.Grochowskie", 0- 
bejmujqcej obszar wody otwartej obwodu ry- 
backiego jeziora Grochowskiego na strudze bez 
nazwy N r 2, w dorzeczu strugi Raciqzki, ustalo- 
nego orzeczeniem Wojewody Pomorskiego z 
dnia 22 czerwca 1936 r. Nr RR 47/159 (Pom. Dz. 
Woj. Nr 17, poz. 235). 
Przez zatwierdzenie statutu orzeczono rów- 
noczesnie utworzenie z wymienionego obwodu 
rybackiego, obwodu wlasnego spólki. 


Nr RR 47/109. 


Za Wojew0d
: 
(-) J. Orlowski, 
Naczelnik Wydziah. 


102. 


Ogloszenie 
Urz
du Wojewódzkiego Pomorskiego 


z dnia 14 marca 1939 r. 


o ogloszeniu w Zbiorze Ukladów Zbiorowych 
Pracy publikacji 0 ukladach zbiorowych pracy. 
Na skutek zarzqdzenia Ministerstwa Opieki 
Spolecznej z dnia 24 czerwca 1937 r. Pp. 11/D-7 
podaje Urzqd Wojewódzki Pomorski do wiado- 
mosci, ze w Zbiorze Ukladów Zbiorowych Pra- 
cy ukazaly si
 nast
pujqce publikacje, dotyczq- 
ce obszaru Województwa Pomorskiego: 
Nr 15 poz. 35. Obwieszczenie M. O. S. z dnia 
28 lutego 1939 r. 0 wniosku w sprawie nadania 
mocy powszechnie obowiqzujqcej dla wszyst- 
kich przedsi
biorstw budowlanych na obszarze 


miasta Gdyni ukladowi zbiorowemu pracy z 
dnia 16 wrzesnia 1938 r. 
Nr 15 poz. 37. Zarzqdzenie Kom. Demobil. 
z dnia 24 lutego 1939 r. 0 nadaniu mocy obo- 
wiqzujqcej orzeczeniu Komisji Pojednawczo- 
Rozjemczej w Toruniu z dnia 16 grudnia 1938 r., 
ustalajqcemu warunki pracy i placy w zakla- 
dach piekarskich na obszarze miasta Torunia. 
Nr 16 poz. 42. Zarzqdzenie M. O. S. z dnia 
28 lutego 1939 r. 0 nadaniu ukladowi zbiorowe- 
mu pracy z dnia 16 wrzesnia 1938 r. mocy pow- 
s
ec
mie obowiqzujqcej dla wszystkich przed- 
sl
blOrstw przemyslu budowlanego i rzemiosla 
budowlanego na obszarze pólwyspu helskiego 
oraz Wladyslawowa i Rumii-Zagórza w powie- 
cie morskim. 


Nr Bibl. 7/19. 


Za Wojewod
: 
(-) Wisniewski. 
Radca. 


103. 


Ogloszenie 
Urzçdu W ojewódzkiego Pomorskiego 
z dnia 18 marca 1939 r. 


o uniewainieniu tablic rejestracyjnych. 
N a podstawie reskryptu Ministerstwa Ko- 
munikacji z dnia 3 lipca 1933 r. Nr DR-101-4/1 
Urzqd Wojewódzki oglasza: 
1). T
blice rejestracyjne A 63-188 z powodu 
zagublema zostaly niniejszym uniewaznione. 
2) Tablice rejestracyjne od samochodu T 
8
-
0
 i A 86-
69 z. powodu zagubienia zostajq 
mmeJszym umewaznione. 


Za Wojewod
: 
(-) Mgr Zb. Doktor, 
referendarz. 


-
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0007.djvu

			Nr 10 


Poz. 104 


149 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI 


104. 


Ogloszenie 
Starosty Krajowego Pomorskiego 


z dnia 27 marca 1939 r. 


o ponownym podziale podatku wojewódzkiego 
na rok budietowy 1938/39. 


1. Na skutek wadliwego podania Starostwu 
Krajowemu Pomorskiemu danych dotyczqcych 
wymiarów podatków panstwowych, stanowi q - 
cych podstaw
 podzialu podatku wojewódzkiego 
na rok 1938/39, Wydzial Wojewódzki uchwalq z 
dnia 25 marca 1939 r. uniewaznil podzial pod at- 
ku wojewódzkiego w kwocie 2 300 000 zl, oglo- 
szony w Pomorskim Dzienniku Wojewódzkim z 
dnia 1 pazdziernika 1938 r. Nr 31 poz. 347. 
2. Tenze kontyngent podatku wojewódzkie- 
go na rok budzetowy 1938/39 rozdziela si
 po- 


nownie w mysl uchwaly Wydzialu W ojewódz-. 
kiego z dnia 25 marca 1939 r. na zasadzie art. 24 
ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. 0 tymczaso- 
wym uregulowaniu finansów komunalnych 
(Dz. U. R. P. Nr 62 z r. 1936, poz. 454) na powia- 
towe zwiqzki samorzqdowe, gminy miejskie i 
gminy wiejskie 0 charakterze miejskim w spo- 
sób podany nizej. Powyzszy kontyngent dzieli 
si
 na podstawie klucza, zatwierdzonego przez 
Ministerstwo Spraw Wewn
trznych w porozu- 
mieniu z Ministerstwem Skarbu, a mianowicie: 
1) 2/3 kontyngentu podatku wojewódzkiego 
w kwocie 1533333 zl dzieIi si
 na pod- 
stawie sum wymiarów panstwowych po- 
datków: gruntowego i od nieruchomosci 
(suma wymiarów wynosi 12854 916 zl), 
2) 1/3 kontyngentu w kwocie 766667 zl na 
podstawie sum wymiarów panstwowego 
podatku przemyslowego od obrotu z wy- 
lqczeniem scalonych podatków obroto- 
wych (suma wymiarów wynosi 11 289 580 
zl). 


Pozostaje zatem 


L.b. 


Powiatowy 
zwiqzek samorzqdowy 


Uniewazniony Ponowny 
wymiar podatku wymiar podatku 
wojew. na rok wojew. na rok 
1938/39 1938/39 


do zwrotu 
zwiqzkom 
samorzqd. 


1 Brodnica 
2 Bydgoszcz 
3 Chelmno 
4 Chojnice 
5 Grudziqdz 
6 Inowroclaw 
7 Kartuzy 
8 Koscierzyna 
9 Lipno 
10 Nowe Miasto Lubawskie 
(lubawski) 
11 Wejherowo (morski) 
12 Aleksandrów Kujawski 
(nieszawski) 
13 Rypin 
14 S
polno Krainskie 
15 Starogard 
16 Szubin 
17 Swiecie 
18 Tczew . 
19 Torun 
20 Tuchola 
21 Wqbrzezno 
22 Wloclawek 
23 Wyrzysk 
- 


28 557 
44 384 
40974 
25 664 
45 105 
130 828 
22 269 
14 354 
55 751 


28 578 
40 134 
76 552 
49416 
16370 
18 938 
38 992 
50 124 
36 240 
37 840 
19 573 
26 655 
59 546 
54 197 


Razem 


961 041 


do pobrania I 
p.rzez Pom. \ 
WOJ. Zw.. Kom.. 


29 069 
44 651 
41 634 
26 253 
45 816 
93 622 
23 091 
14 737 
56 777 
30 007 
33 476 
78636 
50 456 
16 657 
19 396 
39 926 
51 633 
36 813 
38 502 
20 162 
26911 
56 248 
55 300 


512 
267 
660 
589 
711 


37 206 


822 
383 
1026 
1429 


6658 


2084 
1040 
287 
458 
934 
1509 
573 
662 
589 
256 


3298 


1103 


929 773 


15 894 


47 162
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0008.djvu

			50 


Nr10 


52 S
polno Kramskle 


Poz. I C4 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÖDZKI 


6922 


7046 


124 


- 
Uniewazniony Ponowny Pozostaje zatem 
L.b. . Gmina miejska wymiar poda tku wymiar podatku do pobrania do zwrotu 
wojew. na rok wojew. na rok 
1938/39 1938/39 przez Pom. zwiQZkom 
Woj. Zw. Kom' l samorztl d . 
1 Aleksanrów Kujawski 10 464 11 153 689 - 
2 Barcin 2931 3136 205 - 
3 Brodnica 17 855 19 115 1260 ....... 
4 Brzesé Kujawski 4766 4083 - 683 
5 Bydgoszcz 306 952 326 307 19 355 - 
6 Chelmno 16553 17349 796 - 
7 Chelmza 16 155 16 956 801 ..".... 
8 Chodecz 1833 1711 - 122 
9 Chojnice . 32 009 34 244 2235 - 
10 Ciechocinek 16488 17 578 1090 - 
11 Czersk 5274 5674 400 - 
12 Dobrzyn n. Drwçcq 6130 6707 577 - 
13 Dobrzyn n. Wisl q 2419 2583 164 - 
14 Fordon 5040 5279 239 - 
15 Gdynia 118731 133 376 14 645 - 
16 Gniew 4057 4273 216 - 
17 Gniewkowo 7953 8515 562 - 
18 Golub 3101 3329 228 - 
19 Górzno , 966 998 32 - 
20 Grudziqdz 97 363 91003 - 8360 
21 Hel*) 3895 4474 579 - 
22 Inowroclaw 63 649 67 997 4348 - 
23 Jablonowo 1*) 4529 4850 321 - 
24 Kamien Pomorski 2428 2593 165 - 
25 Kartuzy 10 167 11 047 880 ....... 
26 Kcynia 8384 9010 626 - 
27 Koronowo 8518 8239 - 279 
28 Koscierzyna 10 238 9880 - 358 
29 Kowal 3233 2762 - 471 
30 Kowalewo 3592 3785 193 - 
31 Kruszwica 24 979 10411 - U568 
32 Lipno 8364 8920 556 - 
33 Lubawa 6613 7143 530 - 
34 Lubien Kujawski 2614 2567 - 4:7 
35 Lubraniec 2809 2463 - 34:6 
36 Labiszyn 2897 3084 187 - 
37 Lasin 4582 4805 223 ....... 
38 Lobzenica 3746 3976 230 - 
39 Miasteczko KraiJÍskie 2141 2240 99 - 
40 Mrocza 3362 3542 180 - 
41 N aklo n. N oteci q 30 473 18 420 - 12 053 
42 Nieszawa 2772 2912 140 - 
43 Nowe 7670 8227 557 - 
44 N owe Miasto Lubawskie 6778 7218 440 - 
45 PelpIin 5656 5908 252 ....... 
46 Przedecz 2360 2251 - 109 
47 Puck 6848 8158 1310 - 
48 Radziejów 4085 4429 344 ....... 
49 Radzyn Chelminski 3231 3430 199 - 
50 Rumia*) 2541 3440 899 - 
51 Rypin 13 239 14357 1118 - 
. ,
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0009.djvu

			Poz. 104 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI 


151 


zatem 


Uniewazniony I Ponowny Pozostaje 
wymiar podatku wymiar podatku - 
wojew. na rok wojew. na rok do pobrania \ 
1938/39 1938/39 przez Pom. 
Woj. Zw. Kom. 


L.b. 


Gmina miejska 


do zwrotu 
zwiqzkom 
samorzqd. 


I 
2795 2814 19 - 
734 768 34 - 
3302 3491 189 - 
ski 4568 4797 229 - 
25 088 25 994 906 I - 
5387 5716 329 - 
9927 10997 1070 - 
42 999 45 861 2862 - 
151283 137 735 - 13 548 
9781 10475 694 - 
11109 11 688 579 - 
23789 27 152 3363 - 
7471 8146 675 - 
85 055 96 306 11 251 - 
3062 2950 - 112 
2254 I 2384 130 - 
Razem 1 338 959 I 1 370 227 80 324 49 056 


53 Skarszewy 
54 Sk
pe*) 
55 Skórcz 
56 Solec Kujaw 
57 Starogard 
58 Szubin . 
59 Swiecie 
60 Tczew 
61 Torun 
62 Tuchola 
63 W qbrzezno 
64 Wejherowo 
65 Wi
cbork 
66 Wloclawek 
67 Wyrzysk 
68 Wysoka 


*) gmina wiejska 0 charakterze miejskim. 


3. Zwiqzkom samorzqdowym, którym wed- 
lug ponownego podzialu podatku wojewódzkie- 
go przypadajq kwoty do zwrotu z tytulu nad- 
platy, kwoty te zaliczone b
dq na poczet podat- 
ku wojewódzkiego na roku budzetowy 1939/40. 
W tych przypadkach, gdy kwota ponownie wy- 
mierzonego podatku jest wyzsza od poprzednie- 
go wymiaru, naleznosé tej róznicy platna jest 
w dwóch równych ratach w tych samych ter- 
minach, w których b
dq platne pierwsze dwie 
raty podatku wojewódzkiego na rok 1939/40. 
Od wymiaru podatku wojewódzkiego przy- 


sluguje w mysl å 28 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1906 r. 0 daninach powiatowych i prowincjonal- 
nych (zb. u. pro str. 159) prawo odwolania do 
Wydzialu Wojewódzkiego w ciqgu 4 tygodni, li- 
CZqC od dnia, w którym ogloszenie niniejsze po- 
dane zostalo do publicznej wiadomosci. 


Starosta Krajowy Pomorski: 
(-) Lqcki. 


.
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0010.djvu

			152 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI 


Poz 105-108 


105. 


103. 


Ogloszenie 
Komisarza Rz
du w Gdyni 


z dnia 17 marca 1939 r. 


o uniewaznieniu dowodów osobistych. 


Na podstawie å 2 rozporzqdzenia Rady Mi- 
nistrów z dnia 5 lipca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 
72 poz. 648) oglaszam: 
1) Uniewazniam dowód osobisty Nr 110, wy- 
stawiony dnia 2 pazdziernika 1934 r. przez Za- 
rztld Gminny Orlowo Morski
 na nazwisko Leix- 
ner Helena Antonina. 
2) Tablice rejestracyjne od samochodu A 
stawiony dnia 31 lipca 1931 r. przez Komisariat 
Rztldu Gdynia na nazwisko Krefta Albreta. 
3) Uniewazniam dowód osobisty Nr 2773, 
wystawiony dnia 16 grudnia 1930 r. przez Magi- 
strat m. Gdyni na nazwisko Czekalski Aleksan- 
der, urodzonego dnia 24 listopada 1916 r. 
Komisarz Rzqdu: 
(-) Mgr pro Fr. Sokól. 


---.- 


106. 


Ogloszenie 
Zarzlldu Miejskiego w Toruniu 


z dnia 10 marca 1939 r. 


o uniewaznieniu dowodów osobistych. 


Na podstawie å 2 rozporzqdzenia Rady Mi- 
nistrów z dnia 5 Iipca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 
72, poz. 648) Zarzqd Miejski oglasza: 
1) Uniewaznia si
 zagubiony dowód osobi- 
sty Nr 17486, wystawiony przez Zarzqd Miejski 
w Toruniu dnia 8 Iipca 1938 r. na nazwisko An- 
ny Emy Schultz, urodzonej dnia 12 stycznia 1877 
r. w Toruniu, zamieszkalej w Toruniu, przy u- 
licy Król. Jadwigi 10. 
2) Uniewaznia si
 skradziony dowód oso- 
bisty Nr 8647, wystawiony przez Zarzqd Miej- 
ski w Toruniu dnia 14 wrzesnia 1933 r. na naz- 
wisko Marii Habich, urodzonej dnia 1 stycznia 
1914 r. w Kutnie, zamieszkalej w Toruniu, przy 
ulicy Prostej Nr 16. 
.. Nr 6430/18/1. 


Za Prezydenta Miasta: 
(-) Kirstein, 
Radca Magistratu. 


Ogloszenie 
Zarz
du Miejskiego w W 
brzeznie 


z dnia 8 marc a 1939 r. 


o uniewaznieniu dowodów osobistych. 


Na podstawie å 2 rozporzqdzenia Rady Mi- 
nistrów z dnia 5 lipca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 
72, poz. 648) Zarzqd Miejski oglasza: Uniewaz- 
nia si
 nizej wyszczególnione zagubione dowo- 
dy osobiste, wystawione przez Zarzqd Miejski w 
W qbrzeznie: 
1) dowód osobisty Nr 91, wystawiony dnia 
12 czerwca 1929 r. na nazwisko Ledwochowskiej 
Heleny, urodzonej dnia 10 wrzesnia 1903 r. w 
W qbrzeznie, 
2) dowód osobisty Nr 152, wystawiony dnia 
21 czerwca 1929 r. na nazwisko Otona, Karola, 
Ernesta Hinza, urodzonego dnia 16 listopada 
1908 r. w Chojnicach, 
3) dowód osobisty Nr 119 wystawiony dnia 
27 lipca 1933 r. na nazwisko Kazimierza Tobol- 
skiego, urodzonego dnia 20 listopada 1912 r. w 
Kartuzach, 
4) dowód osobisty Nr 982, wystawiony dnia 
9 czerwca 1938 r. na nazwisko Abrama, Icka, Tu- 
ska, urodzonego dnia 18 kwietnia 1896 r. w Slup- 
cach powiatu koninskiego. 


Burmistrz: 
(-) Schwarz. 


, :;J
': 


108. 


Ogloszenie 
Zarz
du Gminnego w Pogódkach 


z dnia 11 marca 1939 r. 


o uniewaznieniu dowodu osobistego. 


Na podstawie å 2 rozporzqdzenia Rady Mi- 
nistrów z dnia 5 lipca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 
72, poz. 648) oglaszam: Uniewazniam zagubiony 
dowód osobisty Nr 199 (Nr 803119) wystawiony 
przez Solectwo J aroszewy dnia 24 kwietnia 1934 
r. na nazwisko Kaminskiego Wojciecha, urodzo- 
nego dnia 16 kwietnia 1915 r. w Jaroszewach 
powiatu koscierskiego: 


Wójt: 
(-) J. Gdaniec.
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0011.djvu

			Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWóDZKI 


153 


Poz. 109-110 


109. 


Ogloszenie 
Zarzlldu Gminnego w Chojnicach 


z dnia 7 marca 1939 r. 


o uniewaznieniu dowodów osobistych. 


N a podstawie å 2 rozporzqdzenia Rady Mi- 
nistrów z dnia 5 lipca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 
72, poz. 648) oglaszam: 
1) Uniewazniam zagubiony dowód osobi- 
sty Nr 20 G/37, wystawiony dnia 25 lutego 1937 
r. przez Zarzqd Gminny w Chojnicach na naz- 
wisko Glówczewskiego J ana z J eziorek. 
2) Uniewazniam zagubiony dowód osobi- 
sty Nr 31 GJ36 wystawiony dnia 29 lipca 1936 r. 
przez Zarzqd Gminny w Chojnicach na nazwi- 
sko Haliny Glówczewskiej z Jeziorek. 


Wójt: 
(-) Trawicki. 


110. 


OGLOSZENIA S1\DOWE. 


1. Wywolanie. Wiktoria Rucinska, dozywot- 
nica, zaplieszkala we Wrockach, powiat Brodni- 
ca, zast. przez adwokata Feliksa Górskiego w 
Brodnicy, wniosla 0 wykluczenie w drodze po- 
st
powania wywolawczego wierzycie1i hipotecz- 
nych z hipoteki: 
a) 200 talarów wzgl
dnie 66,20 talarów za- 
pisanej na nieruchomosci Wymokle karta 18 pod 
Nr 1, Wymokle karta 19 pod Nr 1 i 23 1 , oraz 
Wymokle karta 21, pod Nr 1 na rzecz rodzen- 
stwa Ludwika, Krysztofa i Luizy Meyer, 
b) 14 talarów 19 groszy i 8 fenigów, oraz 1 
talara i 6 groszy zapisanej na nieruchomosci 
Wymokle karta 18 pod Nr 10, Wymokle karta 
19 pod Nr 10 i 23 2 i Wymokle karta 21 pod Nr 
2 na rzecz Józefa Hirscha w Wqbrzeznie, 
c) 5 talarów 22 grosze zapisanej na nieru- 
chomosci Wymokle karta 18 pod Nr 16, Wymo- 
kle karta 19 pod Nr 16 i 23 4 oraz Wymokle kar- 
ta 21 pod Nr 4, na rzecz adwokata Brosina w 
Brodnicy, 
d) 133 talarów 10 groszy ostrzezenia hipo- 
tecznego zapisanego na nieruchomosci Wymok- 
Ie kart a 18 pod Nr 18, Wymokle karta 19 pod 
Nr 18 i 23 5 na rzecz Jakuba Brooka z Sokoli- 
góry, 
e) 133 talarów 10 groszy ostrzezenia hipo- 
tecznego zapisanego w dzialce zmian, dzial III 
pod Nr 23 5 na nieruchomosci Wymokle karta 
19 na rzecz Andrzeja Pehlkego w Piwnicach, 


f) 51 talarów zapisanych na nieruchomosci 
Wymokle karta 18 pod Nr 19 na rzecz Wilhel- 
miny Meyer, 
g) 66,20 talarów zapisanej na nieruchomosci 
Wymokle karta 19 pod Nr 22 i karta 21 pod Nr 
6 na rzecz Hermana Teodora Templina, 
h) 70,28 talarów zapisanej na nieruchomosci 
Wymokle karta 19 pod Nr 23 6 na rzecz Edwar- 
da i Hermana Teodora Templinów. 
Wierzycieli powyzszych hipotek wzywa si
, 
by najpózniej w terminie wywolawczym, który 
wyznacza si
 przed Sqdem Grodzkim w Brodni- 
cy sala 68 na dzien 4 lipca 1939 r. godzina 12, 
zglosili swe pràwa, gdyz w przeciwnym razie 
b
dq wykluczeni z ich prawami jako wierzycie- 
Ie powyzszych hipotek. 
3 Co 134/39. 


Brodnica, dnia 13 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


2. Wywolanie. Kazimierz Malinowski, mistrz 
rzeznicki, zamieszkaly w Zgniloblotach, powiat 
Brodnica, postawil wniosek 0 wywolanie zagi- 
nionego listu hipotecznego dotyczqcego hipoteki 
w kwocie 35.000 mk z 6% odstekami zapisanej 
w ksi
dze wieczystej nieruchomosci Zgniloblo- 
ty tom IV karta 88, w dziale III pod N r 10 na 
rzecz wnioskodawcy. 
Pósiadacza tego dokumentu wzywa si
, by 
najpózniej w terminie dnia 4 lipca 1939 r. go- 
dzina 12 w podpisanym Sqdzie pokój 68 odbyé 
si
 majqcym, swoje prawa zglosil i dokument 
ten przedlozyl, w przeciwnym bowiem razie na- 
stqpi pozbawienie dokumentu mocy. 
3 Co 133/39. 


" 


Brodnica, dnia 13 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki.- 


3. Ogloszenie. Wyrokiem wykluczajqcym 
tutejszego S1!du z dnia 20 sierpnia 1938 r. 3 Co 
8/37 zostal pozbawiony mocy list hipoteczny, 
wystawiony dla hipoteki zapisanej w ksi
dze 
wieczystej Nowe Waldowo wykaz liczba 26 w 
dziale III pod Nr 2 w kwocie 20.000 mk z 5 1 % 
odsetkami od 17 grudnia 1919 r. na rzecz'wdo- 
wy Jadwigi Kowalskiej ur. Paczkowskiej w S
- 
polnie Krainskim. 
3 Co 8/37. 


S
polno Krainskie, dnia 29 wrzesnia 1938 r. 


Sqd Grodzki.. 


4. Obwieszczenie. W sprawie przymusO"Ye- 
go wykupu cz
sci nieruchomosci ziemskiej Sa-
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0012.djvu

			154 


Nr 10 


POMORSKI DZIENN"IK WOJEWóDZKI 


Poz. 110 


mokl
ski dom. tom I karta 1, wlasnosé Jadwigi 
i Zuzanny rodzenstwa Poll z Samokl
sk - U- 
rZ/ld W ojewódzki Pomorski zlozyl do depozytu 
s/ldowego E 93/37 obligacje 3,% Panstwowej 
Renty Ziemskiej wartosci imiennej 2.500 zl w 
zlocie z kuponami oraz gotówk q 832,21 zl tytu- 
lem I i II raty wynagrodzenia za przymusowo 
wykupione na rzecz Skarbu Panstwa, cz
sci nie- 
ruchomosci wyzej wymienionej w obszarze 
7.89,77 ha. 
W mysl przepisu art. 10 rozporzqdzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 
r. 0 uregulowaniu ci
zarów i wierzytelnosci ci q - 
z/lcych na przymusowo wykupionych nierucho- 
mosciach ziemskich (Dz. U. R P. Nr 3/28 poz. 
22) l/lcznie z przepisem art. XVIII wprowadza- 
jqcym prawo 0 sqdowym post
powaniu egze- 
kucyjnym, Sqd zawiadamia wszystkich upraw- 
nionych do zaspokojenia swych roszczen, by do 
4 tygodni zglosili tut. Sqdowi swe pretensje zgo- 
dnie z przepisem art. 799 kpc. i art. 10 L. 3 po- 
wolanego rozporzqdzenia z tym, ze w razie nie 
zgloszenia w powyzszym terminie rozdzial kwot 
zlozonych do depozytu sqdowego zostanie doko- 
nany wedle stanu ujawnionego w ksi
dze wie- 
czystej z pomini
ciem innych roszczen, a rosz- 
czenia oparte na prawie publicznym stracq u- 
przywilejowane pierwszenstwo i znalezé b
dq 
mogly zaspokojenia tylko z reszty wynagrodze- 
nia, jaka pozostanie po zaspokojeniu wierzycieli 
hipotecznych. 
E 93}37. 


Szubin, dnia 18 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


5. Uchwala. W sprawie upadlosciowej nad 
majqtkiem firmy - Bydgoska Fabryka Maszyn 
- Hermann Löhnert w Bydgoszczy - zwoluje 
si
 zebranie wierzycieli na dzien 18 kwietnia 
1939 r. godz. 10 w Sqdzie Okr
gowym w Bydgo- 
szczy sala Nr 36 - z nast
pujqcym porzqdkiem 
obrad: 
a) Sprawozdanie i rachunek koncowy za- 
rZ/ldcy. 
b) Badanie dodatkowo zgloszonych wierzy- 
telnosci. 
c) Wniosek zebrania wierzycieli w przed- 
miocie zwolnienia dotychczasowego za- 
rzqdcy i wyboru nowego. 
d) Sprawa zakonczenia post
powania. 


Bydgoszcz, dnia 17 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


6. Postanowienie. Sqd Grodzki w Gdyni na 
wniosek Hansa Goeldela (Goeldel) wlasé. ma- 
j/ltku w Chwarznie, zapisanego w ksi
dze grun- 


towej Chwarzno wykaz 52 i Cisowa 108 Sqdu 
Grodzkiego w Gdyni - dnia 17 marca 1939 r. 
zarzqdza podzial depozytu sqdowego, zlozonego 
W Panstwowym Banku Rolnym, Oddzial w 
Gdyni, co do nast
pujqcych sum: 
1) obligacji 3]% Panstwowej Renty Ziem- 
skiej na sum
 nominalnq zlotych w zlo- 
cie 41.100,-, 
2) gotówki zl 9.062,18, 
które to sumy stanowi q calkowite wynagrodze- 
nie za przymusowo wykupione 60.76.02 ha oraz 
cz
sciowe wynagrodzenie (I raty) za 80.01.66 ha. 
W zwiqzku z powyzszym Sqd wyznacza ter- 
min do rozdzialu na dzien 12 maja 1939 r. w Sq- 
dzie Grodzkim w Gdyni pokój 53 0 godz. 12 z 
tym, ze plan podzialu zostanie wylozony do 
wglqdu zainteresowanym dwa tygodnie na- 
przód. 
Wierzyciele, szukajqcy zaspokojenia z wy- 
nagrodzenia roszczen w ksi
dze gruntowej nie- 
ujawnionych, winni zglosié je najpózniej w ter- 
minie wyznaczonym do rozdzialu i to pod rygo- 
rem, ze w razie nie zgloszenia, rozdzial wyna- 
grodzenia nastqpi wedle stanu, ujawnionego w 
ksi
dze gruntowej z pomini
ciem innych rosz- 
czen, roszczenia zas oparte na prawie publicz- 
nych stracq uprzywilejowane pierwszenstwo i 
znaleié b
dq mogli zaspokojenie tylko z reszty 
wynagrodzenia, jaka pozostanie po zaspokoje- 
niu wierzycieli hipotecznych. 
VII E 711/37. 


S/ld Grodzki. 


7. Po!tanowienie. Dnia 16marca 1939 r. Sqd 
Grodzki w Grudziqdzu w osobie S
dziego grodz- 
kiego Boberskiego w sprawie upadlosciowej do 
majqtku po sp. Otylii Pieschel w Grudziqdzu 
postanawia: 
Zwolaé walne zgromadzenie wierzycieli na 
dzien 5 maja 1939 r. godz. 10 przed poludniem, 
które odb
dzie si
 w tutejszym Sqdzie pokój L. 
22 z nast
pujqcym porzqdkiem obrad: 
Badanie dodatkowo zgloszonych wierzytelno- 
sci (kosztów w kwocie 2.657,40 zl) przed Sqd 0- 
kr
gowy w Grudziqdzu. 
3 E 985/34. 


8. Przetarg przymusowy. Nieruchomosé po- 
lozona w Piecach i w chwili uczynienia wpisu 
o przetargu zapisana w ksi
dze gruntowej Pie- 
ce karta 16 B, zabudowana zagroda obszaru 
14.32.83 ha, czysty dochód 7,18 talarów, podatek 
gruntowy 2,67 mk, wartosé uzytowa 75,--"- mk. 
Piece karta 35, obszarn 0.41.10 ha, czysty do- 
chód 6,48, podatek gruntowy 14 fen., 
Piece karta 91, obszaru 4.82.10 ha, czysty do- 
chód 5,48, podatek gruntowy 1,58 mk, 
Piece karta 95, obszaru 0.25.50 ha, czysty do- 
chód 0,20, podatek gruntowy 6 fen.,
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0013.djvu

			Nr 10 


Poz. 110 


155 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÖDZKI 


na imi
 Franciszki Dqbrowskiej, Marianny Bqk, 
Teofila Dqbrowskiego, Marty Ossowskiej, Jana 
Dqbrowskiego, Pawla Dqbrowskiego i Jakubiny 
Dqbrowskiej, zostanie celem zniesienia wspólno- 
sci i w drodze egzekucji dnia 3 czerwca 1939 r. 
o godz. 9,30 przed pol. na wniosek: 
1) Marianny z Dqbrowskich Bonk i jej m
- 
za Wiktora Bonka w Gdansku, zast. przez 
adwokata Jacobsona w Starogardzie, 
2) Banku Ludowego w Starogardzie, 
wystawionq na przetarg przed nizej oznaczonym 
Sqdem, pkoój Nr 23. 
Wzmiank
 0 przetargu zapisano w ksi
dze 
gruntowej dnia 22 pazdziernika 1931 r. 
Niniejszym wzywa si
 w
zystkich, których 
prawa w chwili zapisania wzmianki 0 przetar- 
gu nie byly w ksi
dze gruntowej uwidocznione, 
aby si
 z nimi zglosili najpózniej w dniu prze- 
targu przed wezwaniem do wnoszenia ofert i 
prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel 
im przeczyl. W razie niezastosowania si
 do po- 
wyzszego wezwania, prawa te przy oznaczeniu 
najnizszej oferty nie zostanq wcale uwzgl
dnio- 
ne, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po ro- 
szczeniu wierzyciela i innych prawach. 
Zaleca si
 dwa tygodnie przed terminem po- 
daé na pismie albo do protokólu sekretarza Sq- 
dowego dokladne obliczenie swych roszczen w 
kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i 
kosztach sqdowego dochodzenia swych praw, 0- 
raz oznaczyé pierwszenstwo, którego si
 zqda. 
Tych, którym sluzy prawo sprzeciwienia si
 
przetargowi, wzywa si
, aby przed udzieleniem 
przybicia targu postarali si
 0 umorzenie lub 
zawieszenie post
powania, gdyz inaczej prawo 
ich odnosié si
 b
dzie zamiast do nieruchomosci, 
tylko do uzyskanej ceny kupna. 
2 K 52/31. 
Starogard, dnia 15 marca 1939 r. 
Sqd Grodzki. 


9. Wywolanie. Józef Styn z Bialejrzeki, po- 
wiat morski, zastqp. przez adwokata Neumanna 
z Wejherowa, wniósl 0 wykluczenie w drodze 
post
powania wywolawczego po mysli 
 1170 
k. c.: 
a) wierzyciela Marcina Magriana zmarlego 
15 lutego 1889 r. z hipotek q zapisanq na jego 
rzecz w ksi
dze gruntowej Mosciebloto karta 85 
w oddz. III pod Nr 1 w wysokosci 600 mk niem. 
z 5
% odsetkami, ciqzqcq równiez na nierucho- 
mosciach Zagórze k. 52, 65, Reda karta 58 i Ru- 
mia karta 98 i 102, 
b) wierzycielki Florentyny Gojke z Zoppot 
z zapisanym na jej rzecz w ksi
dze gruntowej 
MOSciebloto karta 85 oddz. III liczba wpisu 1-3 
ostrzezeniem na 266,45 mkn. celem zabezpiecze- 
nia prawa do zapisania hipoteki dla kwot: 244,60 
mkn., 11,35 mkn., 2,90 mkn., 3,10 mkn. 3,10 mkn. 
oraz 4,90 mkn. 


Wymienionych wierzycieli oraz osoby, które 
moglyby mieé uprawnienia z tytulu wymienio- 
nych praw hipotecznych, wzywa si
 najpózniej 
w terminie wywolawczym, który wyznacza si
 
na dzien 3 czerwca 1939 r. 0 godz. 10 w podpisa- 
nym Sqdzie pokój Nr 7, by prawa swoje zglo- 
sili, gdyz w przeciwnym razie zostanq z prawa- 
mi tymi wykluczeni. 
4 Co 2/39. 


Wejherowo, dnia 7 marca 1939 r. 


Sfld. Grodzki. 


10. W tutejszym rejestrze malzenskich praw 
majqtkowych pod Nr 660 wpisano dnia 18 lute- 
go 1939 r., ze kapitan marynarki handlowej Ja- 
nusz-Aleksander Maslowski i jego zonaZofia- 
Helena-Anna z Grabowskich, obje w Gdyni, u- 
mowq notarialnq z dnia 21 grudnia 1938 r. usta- 
nowili zupelny rozdzial majqtkowy z wyklucze- 
niem m
zowskiego prawa zarzqdu i uzytkowa- 
nia, a nadto ustanowiono wspólnosé dorobku. 


Sqd Grodzki w Gdyni. 


11. W tutejszym rejestrze malzenskich praw 
majqtkowych pod Nr 661 wpisano dnia 20 lute- 
go 1939.r., ze kupiec Harry Cohn i jego zona Su- 
ra z domu Monk, oboje w Gdyni, umowfl nota- 
rialnq z dnia 15 marca 1938 r. ustanowili zupel- 
ny rozdzial majqtkowy z wykluczeniem m
zow- 
skiego prawa zarzqdu i uzytkowania. 


Sqd Grodzki w Gdyni. 


12. W tutejszym rejestrze malZenskich praw 
majqtkowych pod Nr 664 wpisano dnia 9 mar- 
ca 1939 r., ze kupiec Jan Stefaniak i jego zona 
Maria (Marianna) z domu Sikora, oboje z Gdy- 
ni, umowq notarialnJ! z dnia 6 marca 1939 r. u- 
stanowili zupelny rozdzial majqtkowy z wyklu- 
czeniem m
zowskiego prawa zarzqdu i uzytko- 
wania. 


Sqd Grodzki w Gdyni. 


13. W tutejszym rejestrze malzenskich praw 
majqtkowych pod Nr 665 wpisano dnia 13 mar- 
ca 1939 r., ze przemyslowiec Andrzej Edmund 
Lakutowicz i jego zona Janina z Iwanickich, 0- 
boje w Gdyni-Orlowie, umowq notarialnfl z dnia 
17 sierpnia 1938 r. ustanowili zupelny rozdzial 
majqtkowy z wykluczeniem m
zowskiego prawa 
zarzqdu i uzytkowania. 


Sqd Grodzki w Gdyni.
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0014.djvu

			156 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI 


poz. 110 


14. W tutejszym rejestrze malzenskich praw 
majqtkowych pod Nr 659 wpisano dnia 18 lute- 
go 1939 r., ze przemyslowiec Brunon Konrad 
Schott i jego zona Agnieszka Konstancja z do- 
mu Klosowska, oboje w Gdyni, umOWq notarial- 
n
 z dnia 13 grudnia 1938 r. ustanowili zupelny 
rozdzial majqtkowy z wykluczeniem m
zowskie- 
go prawa zarzqdu i uzytkowania. 


Sqd Grodzki w Gdyni. 


15
 Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych pod liczb q 351 wpisano dzis, ze rolnik A- 
dam Jan Kozlowski z Ostrowitego i tegoz zona 
Józefa z Koprowskich kontraktem z dnia 3 listo- 
pada 1937 r. umówili ogólnq wspólnosé majqtko- 
Wq. Wspólnosé ta ustaje z chwil q smierci jedne- 
go z rrtalZonków. 


Golub, dnia 18 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


16. Do rejestru malZenskich praw majqtko- 
wych pod liczb q 367 wpisano dzis, ze rolnik J an 
Nadworny z Gaju pow. wqbrzeski i tegoz zona 
Wladyslawa z Blumkowskich kontraktem z dnia 
13 wrzesnia 1938 r. umówili ogólnq wspólnosé 
rriajqtkowq. Wspólnosé ta ustaje z chwil q smier- 
ci jednego z malzonków. 


Golub, dnia 11 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


17. Do tutejszego rejestru malzenskich praw 
majqtkowych pod Nr 3 RM 2064, wpisano w 
dniu dzisiejszym, ze Franciszek Gilgenas, mistrz 
piekarski i jego zona Anna z domu Strass za- 
mieszkali w Grudziqdzu, ul. Dluga N r 8 umOWq 
notarialnq z dnia 29 grudnia 1938 r. postanowili 
zupelny rozdzial majqtkowy. 
. 


- Grudziqdz, dnia 2 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


18. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych przy Sqdzie Grodzkim w Grudziqdzu pod 
Nr 3 RM 2065, wpisano w dniu dzisiejszym, ze 
rrialzonkowie zbozowiec Stanislaw Czepek i Ga- 
briela z Grzonkowskich, zamieszkali w Lasinie, 
pow. 'Grudziqdz, umOWq notarialnq z dnia 13 lu- 
tego 1939 r. postanowili zupelny rozdzial ma- 
j qtkowy. 


Grudziqdz, dnia 10 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


19. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych wpisano na stronie 694, ze malzonkowie 
handlarz Wladyslaw Grabowski z Bielska i Bro- 
nislawa z domu Filipiaków umówili .ogólnq 
wspólnosé majqtkowq, która po smierci jedne- 
go z malzonków ustaje. 


Kowalewo, dnia 8 lutego 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


20. D orejestru malZenskich praw majqtko- 
wych wpisano na stronie 691, ze malzonkowie 
rolnik Brunon Rahn z Rychnowa i Jadwiga z 
domu Wiese umówili ogólnq wspólnosé majqtko- 
Wq, która po smierci jednego z malzonków usta- 
je. 


Kowalewo, dnia 30 grudnia 1938 r. 


Sqd Grodzki. 


21. Do rejestru malZenskich praw majqtko- 
wych wpisano na stronie 692, :ie mal:ionkowie 
rolnik J ózef J agusztyn z Kowalewa i Anna z do- 
mu Panek umówili ogólnq wspólnosé majqtko- 
Wq, która po smierci jednego z malzonków u- 
staje. 


Kowalewo, dnia 28 grudnia 1938 r. 


Sqd Grodzki. 


22. W rejestr malZenskich praw majqtko- 
wych wpisano: Józef Lepek, rolnik i jego zona 
Kazimiera, urodzona Osowska ze Sum in a pow. 
Starogard, umowq z dnia 20 lutego 1939 r. za- 
warli ogólnq wspólnosé majqtkowq. 


Starogard, dnia 17 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


23. W rejestr malzenskich praw majqtko- 
wych wpisano: Jan Zbylicki, rolnik i jego zo- 
na Irena urodzona Poslednik w Suminie, pow. 
Starogard, umOWq z dnia 30 stycznia 1939 r. za- 
warli ogólnq wspólnosé majqtkowq z wyklucze- 
niem dalszej wspólnosci majqtkowej. 


Starogard, dnia 18 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


24. W rejestr malZenskich praw majqtko- 
wych pod RM 2190 wpisano: Wen and Tuszynski 
i tegoz zona Anna z d. Banaszewska zamieszk. w
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0015.djvu

			Poz. 110 


157 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÖDZKI 


Swieciu. Aktem z dnia 2 marca 1939 r. zawarli 
rozdzial majqtkowy z wykluczeniem m
za od 
zarzqdu i uzytkowania majqtku zony. 


Swiecie, dnia 21 marc a 1939 r. 


t..i 


Sqd Grodzki. 


25. Do tutejszego rejestru malzenskich praw 
majqtkowych pod Nr 668 wpisano co nast
puje: 
Jan Badzmierowski robotnik z Gajewa oraz zo- 
na jego Aniela ur. Spychalska na mocy umowy 
notarialnej z dnia 3 marc a 1939 r. zaprowadzili 
ogóln q wspólnosé majqtkowq wedlug przepisów 
obowiqzujqcej ustawy cywilnej. 


Nowe, dnia 13 marc a 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


26. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych pod Nr 844/38 wpisano, ze malzonkowie 
Jan Hoppe i tegoz zona Agata z domu Bloch za- 
mieszkali w Plociczu, powiatu s
polenskiego u- 
mOWq notarialnq z dnia 30 maja 1938 r. ustano- 
wili ogólnq wspólnosé majqtkowq z wyklucze- 
niem jej trwania po smierci jednego z malzon- 
ków. 


S
polno Kramskie, dnia 11 czerwca 1938 r. 


Sqd Grodzki. 


27. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych wpisano pod Nr 845, ze malZonkowie Jan 
Nowicki i tegoz zona Marianna, urodzona Kra- 
sigroch, zamieszkali w Witkowie, pow. s
polen- 
skiego, umOWq notarialnq z dnia 7 lipca 1938 r. 
ustanowili ogóln q wspólnosé majqtkowq z wy- 
kluczeniem dalszego jej trwania po smierci jed- 
nego z malzonków. 


S
polno Krainskie, dnia 22 sierpnia 1938 r. 


Sqd Grodzki. 


28. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych wpisano pod Nr 846, ze malzonkowie Kon- 
rad Szews i tegoz zona Urszula, urodzona Bloch 
zamieszkali w Dziechowie, pow. 
polenskiego, 
umowq notarialnq z dnia 19 wrzesnia 1938 r. u- 
stanowili rozdzial majqtkowy. 
S
polno Krainskie, dnia 28 wrzesnia 1938 r. 


Sfld Grodzki. 


29. Do rejestru malZenskich praw majqtko- 
wych wpisano pod Nr 847, ze malzonkowie 
Franciszek Fryzewski i tegoz zona Maria, uro- 
dzona Wenda, zamieszkali w S
polnie Krain- 
skim - wybudowanie, umowq notarialnq z dnia 
1 wrzesnia 1938 r. ustanowili ogólnq wspólnosé 
majqtkowq z wykluczeniem dalszego jej trwa- 
nia po smierci jednego z malzonków. 


S
polno Krainskie, dnia 29 pazdziernika 
1938 r. 


Sfld Grodzki. 


30. Do rejestru malzenskich praw majfltko- 
wych wpisano pod Nr 848, ze malzonkowie Jó- 
zef Pankau i tegoz zona Jadwiga, urodzona Ru- 
dnik z S
polna Krainskiego, umowfl notarialn q 
z dnia 8 pazdziernika 1938 r. ustanowili rozdzial 
majqtków. 


S
polno Krainskie, dnia 24 pazdziernika 
1938 r. 


Sqd Grodzki. 


31.. Do rejestru malZenskich praw majqtko- 
wych wpisano pod N r 849, ze malzonkowie 
Franciszek Modrzejewski i tegoz zona Anna, u- 
rodzona Rink zamieszkali w WlüSciborzu, pow. 
S
polno, umOWq notarialnq z dnia 24 lutego 1939 
r. ustanowili ogólnq wspólnosé majqtkowfl z 
wykluczeniem dalszego jej trwania po smierci 
jednego z malzonków. 


S
polno Krainskie, dnia 14 lutego 1939 r. 


Sfld Grodzki. 


32. W rejestr malzenskich praw majqtko- 
wych wpisano: Józef Klawikowski, rolnik i je- 
go zona Malgorzata urodzona Kobierowska w 
Czernikach powia t Koscierzyna, umOWq z dnia 
8 listopada 1938 r. zawarli ogólnq wspólnosé ma- 
jqtkowq z wykluczeniem dalszej wspólnosci ma- 
jqtkowej. 


Starogard, dnia 9 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


33. W rejestr malzenskich praw majqtko- 
wych wpisano: Tomasz Rozgonski, rolnik i je- 
go zona Leokadia urodzona Iwalska w Starej Ki-
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0016.djvu

			158 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÖDZKI 


Poz. 110 


szewie pOW. Koscierzyna, UmOWq z dnia 14 paz- 
dziernika 1938 r. zawarli ogólnq wspólnosé ma- 
jqtkowq z wykluczeniem dalszej wspólnosci ma- 
jqtkowej. 


Starogard, dnia 9 marca 1939 r. 


Slid Grodzki. 


34. Do rejestru malienskich praw maja.tko- 
wych wpisano na stronie 3145, ie malzonkowie 
rolnik Walter Maks Jabs i iona jego Herta Mar- 
ta z domu Rahn zamieszkali w Nowejwsi po- 
wiat Torun kontraktem notaria1nym not. Józe- 
fa Nalazka z dnia 20 stycznia 1939 r. Rpt. Nr 
45}1939 r. umówili ogólnq wspólnosé majqtkowq 
wed Ie przepisów kodeksu cywilnego. 
Torun, dnia 9 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


35. Do rejestru malienskich praw majqtko- 
wych wpisano na stronie 3146, ie malzonkowie 
rolnik Jan Rogiewicz i zona jego Helena z do- 
mu Depta zamieszkali w Popiolach, powiat To- 
run, kontraktem notarialnym z dnia 5 lipca 1938 
r. umówili ogólnq wspólnosé majqtkowq wed Ie 
przepisów kodeksu cywilnego. 
Torun, dnia 10 marca 1939 r. 


Sfld Grodzki. 


36. Do rejestru malienskich praw majqtko- 
wych 1265 wpisano: Jan i Marianna malzonko- 
wie Czech z Pluinicy aktem notarialnym z dnia 
11 wrzesnia 1935 r. rozwiqzali wspólnosé majqt- 
kowq i zaprowadzili na czas trwania malien- 
stwa zupelny rozdzial majqtkowy z wyklucze- 
niem praw m
ia do zarzqdu i uzytkowania ma- 
jqtkiem zony. 
Wqbrzeino, dnia 14 listopada 1935 r. 


Sqd Grodzki. 


37. Do rejestru malienskich praw majqtko- 
wych 1338 wpisano: Reinhold i Meta z Bösle- 
rów malionkowie Gohritz z Lab
dzia aktem no- 
tarialnym z dnia 28 czerwca 1937 r. zawarli 0- 
gólnq wspólnosé majqtkowq w mysl przepisów 
ustawy cywilnej z tym, ie po smierci jednego z 
malionków zawarta wspólnosé ustaje. 


Wqbrzezno, dnia 9 sierpnia 1938 r. 


S
d Grodzki. 


38. Do rejestru malienskich praw majqtko- 
wych 1339 wpisano: Józef i Felicja z Galczew- 
skich malionkowie Pawscy z' Mysliwca aktem 
notarialnym z dnia 31 stycznia 1938 r. zawarli 
ogólnq wspólnosé majqtkdWq w mysl przepisów 
ustawy cywilnej z tym, ze po smierci jednego z 
malionków wspólnosé ustaje. 


Wqbrzezno, dnia 9 sierpnia 1938 r. 


Sqc1 Grodzki. 


39. Do rejestru malieÚskich praw majqtko- 
wych 1341 wpisano: Benedykt 1 Rozalia z Bru- 
dzów malzonkowie Kujawscy z Luàowic aldem 
notarialnym z dnia 13 listopada 1937 r. zawarli 
ogólnq wspólnosé majqtkowq w mysl przepisów 
ustawy cywilnej z tym, ze po smierci jednego 
z malzonków wspólnosé majqtkowa ustaje. 


Wqbrzezno, dnia 9 sierpnia 1938 r. 


Sqd Grodzki. 


40. Do rejestru malienskich praw majqtko- 
wych 1342 wpisano: August i Hildegarda z Sor- 
gów malzonkowie Wehrmann z D
bowejlqki ak- 
tem notarialnym z dnia 27 listopada 1937 r. za- 
warli ogólnq wspólnosé majqtkowq w mysl prze- 
pisów ustawy cywilnej z tym, ie po smierci jed- 
nego z malionków zawarta wspólnosé ustaje. 


Wqbrzezno, dnia 9 sierpnia 1938 r. 


Sqd Groåzki. 


40. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych 1343 wpisano: Kurt i Meta urodzona Hoch 
Kardatzke z Wieldzqdza aktem notarialnym z 
dnia 10 grudnia 1937 r. zawarli ogólnq wspól- 
nosé majqtkowq w mysl przepisów ustawy cy- 
wilnej z tym, ie po smierci jednego z malion- 
ków wspólnosé ustaje. 
Wa.brzezno, dnia 9 sierpnia 1938 r. 


Sqd Grodzld. 


41. Do rejestru malienskich praw majqtko- 
wych 1344 wpisano: Teofil i Anna-Maria z Ku- 
rzynskich malzonkowie Kurzynscy z Brudzawek 
aktem notarialnym z dnia 19 stycznia 1933 r. za- 
warli na czas trwania malzenstwa ogólnq wspól. 
nosé majtqkowq w mysl przepisów 
'å 1437 - 
1518 ustawy cywilnej. 


W qbrzezno, dnia 9 sierpnia 1938 r. 


Sfld Grodzki.
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0017.djvu

			Nr 10 


Poz. 110 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI 


159 


42. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych 1345 wpisano: Jan i Zofia z Siwych mal- 
zonkowie Pabian z, Pluznicy aktem notarial- 
nym z dnia 18 sierpnia 1936 r. zawarli ogólnq 
wspólnosé majqtkowq w mysl przepisów usta- 
wy cywilnej z tym, ze po smierci jednego z mal- 
zonków zawarta wspólnosé ustaje. 
Wqbrzezno, dnia 9 sierpnia 1938 r. 


Sqd Grodzki. 


43. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych 1351 wpisano: Stefan Dybowski z Trzcia- 
na i tegoz zona Stanislawa z Borylów aktem 
notarialnymz dnia 16 grudnia 1935 r. zawarli 
ogólnq wspólnosé majqtkowq w mysl przepi- 
sów ustawy cywiInej z tym, ze na wypadek 
smierci jednego z malzonków zawarta wspól- 
nosé ustaje. 
Wqbrzezno> dnia 31 stycznia 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


44. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych 1352 wpisano: Edmund-Bonifacy i Helena 
z Markowskich malzonkowie Ewertowscy z. U- 
ciqza aktem notarialnym z dnia 8 pazdziernika 
1937 r. zawarIi ogólnq wspólnosé majqtkowq w 
mysl przepisówå'å 1437 - 1518 ustawy cywilnej. 
Wqbrzezno, dnia 31 stycznia 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


47. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych 1356 wpisano: Ernest-August Koeller z 
D
bowejlqki i tegoz zona Irmgarda-Gertrud'a z 
Asphalów aktem notarialnym z dnia 14 grudnia 
1937 r. Nr 636/37 rep. not. Dr. Ostrowskiego za- 
warIi 'ogólnq wspólnosé majqtkowq w mysl prze- 
pisówå'å 1437 - 1518 ustawy cywiInej. 


Wqbrzezno, dnia 31 stycznia 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


48. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych 1358 wpisano: Hermann Simson z Micha- 
lek i tegoz zona Hilqegarda urodzona Hinz ak- 
tem notarialnym z dnia 27 maja 1938 r. Nr 
280/30 rep. not. Dr. Ostrowskiego zawarIi ogólnq 
wspólnosé majqtkowq w mysl przepisów åå 
1437 - 1518 ustawy cywilnej. 


Wqbrzezno, dnia 31 stycznia 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


49. Do rejestru malzenskich"praw majqtko- 
wych 1359 wpisano: Stefan Melerski z Pienków 
powiat wqbrzeski i tegoz zona Leokadia z Paw- 
skich aktem notarialnym z dnia 8 czerwca 1938 
r. Nr 354/38 rep. not. Szusta zaprowadziIi ogól- 
nq wspólnosé majqtkowq w mysl przepisów u- 
stawy cywilnej z tym, ze na wypadek smierci 
jednego z malzonków zawarta wspólnosé ustaje. 


45. Do rejestru malzelÍskich praw majqtko- Wqbrzezno, dnia 31 stycznia 1939 r. 
wych 1353 wpisano: Apolinary Isbrandt i tegoz"li _ 
zona Agnieszka z Szpakowskich w Ostrowie po-, 
wiat wqbrzeski aktem notarialnym z dnia 12 1 
pazdziernika 1937 r. zawarIi ogólnq wspólnosé 
majqtkowq w mysl przepisów ustawy cywiInej, 50. Do rejestru malZenskich praw majqtko- 
z tym, ze po smierci jednego z malzonków za- . wych 1360 wpisano: Jan Roczkowski z Lopatek 
warta wspólnosé ustaje. powiat wqbrzeski i tegoz zona Marianna z Mi- 
. . chonskich aktem notarialnym z dnia 1 czerwca 
Wqbrzezno, dma 31 stycznia 1939 r. 1938 r. Nr 295/38 rep. not. Dr. Ostrowskiego za- 
warIi ogólnq wspólnosé majqtkowq w mysl prze- 
pisówåå 1437 - 1518 ustawy cywiInej. 


Sqd Grodzki. 


46. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych 1355 wpisano: mistrz piekarski Zygmunt 
Klimek z Wqbrzezna i tegoz zona Monika z Ma- 
zerskich aktem notarialnym z dnia 27 pazdzier- 
nika 1937 r. zawarli ogólnq wspólnosé majqtko; 
Wq w mysl przepisów ustawy cywilnej z tym, 
ze po smierci jednego z malzonków zawarta 
wspólnosé ustaj e. 
Wqbrzezno, dnia 31 stycznia 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


Sqd Grodzki. 


Wqbrzezno, dnia 31 stycznia 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


51. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych 1361 wpisano: rolnik Stanislaw Tomkie- 
wicz z Malych Radowisk powiat wqbrzeski i te- 
goz zona Bronislawa z Lawrenców aktem nota- 
rialnym z dnia 24 lutego 1938 r. Nr 97/38 rep. 
not. Szusta zaprowadzili na czas trwania mal- 
zenstwa ogólnq wspólnosé majqtkowq w mysl
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0018.djvu

			160 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÖDZKI 


przepisów ustawy cywilnej z tym, ze na wypa- 
dek smierci jednego z malzonków zawarta 
wspólnosé ustaje. 


Wllbrzezno, dnia 31 stycznia 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


52. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych 1362 wpisano: Rolnik Franciszek Czerski 
z D
bowejlqki powiat wqbrzeski i tegoz zona 
Aniela z Mazurów aktem rrotarialnym z dnia 24 
sierpnia 1937 r. Nr 670 rep. not. Szusta zaprowa- 
dziIi ogólnq wspólnosé majqtkowq w mysl prze- 
pisów ustawy cywilnej z tym, ze na wypadek 
smierci jednego z malzonków zawarta wspól- 
nosé ustaje. 


Wqbrzezno, dnia 31 stycznia 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


53. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych 1363 wpisano: Rolnik Herbert-Jakub i te- 
goz zona Elwiqa urodzona Thom malzonkowie 
Pansegrau z Brudzawek powiat wqbrzeski ak- 
tern notarialnym z dnia 10 listopada 1938 r. Nr 
606 rep. not. Dr. Ostrowski ego zawarli ogólnq 
wspólnosé majqtkowq w mysl przepisów usta- 
wy cywiInej z tym, ze na wypadek smierci jed- 
nego z malzonków zawarta wspólnosé ustaje. 


Wqbrzezno, dnia 31 stycznia 1939 r. 


Sqd Grodzkl. 


54. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych 1364 wpisano: Rolnik Jan Sznurowski z 
Stanislawek i tegoz zona Karolina z Zalesnych 
aktem notarialnym z dnia 13 grudnia 1938 r. Nr 
668 rep. not. Dr. Ostrowskiego zawarli na czas 
trwania malzenstwa ogólnq wspólnosé majqtko- 
Wq w mysl przepisówå'å 1437 - 1518 ustawy 
cywilnej. 


Wqbrzezno, dnia 31 stycznia 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


55. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych 1365 wpisano: Rolnik Zygmunt Zawistow- 
ski z Bqgartu powiat wqbrzeski i tegoz zona 
Wanda z Pawlowskich aktem notarilanym z 
dnia 13 lipca 1938 r. Nr 442 rep. not. Szusta za- 
warli ogólnq wspólnosé majqtkow
 w mysl 
przepisów ustawy cywiInej z tym, ze na wypa- 


Poz. 110 


dek smierci jednego z malZonków zawarta 
wspólnosé ustaje. 


Wqbrzezno, dnia 14 lutego 1939 r. 


Slld Grodzki. 


56. Do rejestru malZenskich praw majqtko- 
wych 1366 wpisano: Kupiec Bronislaw Czarnec- 
ki z D
bowejlqki po wi at wqbrzeski i tegoz zona 
Malgorzata z Klietzów aktem notarialnym z dnia 
20 sierpnia 1938 r. Nr 477 rep. not. Dr. Ostrow- 
skiego zawarli ogólnq wspólnosé majqtkowq w 
mysl przepisów åå 1437 - 1518 ustawy cywilnej. 
Wqbrzezno, dnia 17 lutego 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


57. Do rejestru malzenskich praw majqtko- 
wych 1367 wpisano: rolnik Edward Wrzola z 0- 
strowa powiat wqbrzeski i tegòz zona Marian- 
na z Masnych aktem notarialnym z dnia 16 gru- 
dnia 1938 r. Nr 678 rep. not. Dr. Ostrowski ego 
zawarli ogólnq wspólnosé majqtkowq w mysl 
przepisów å'å 1427 do 1518 ustawy cywilnej. 
Wqbrzezno, dnia 17 lutego 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


58. Obwieszczenie. W sprawie dzialowej E- 
mila Langego w Dqbrowie pow. Chojnice pocz- 
ta Wiele, zlozono na zlecenie Urz
du Wojewódz- 
kiego Pomorskiego w Toruniu w depozycie Sq- 
du Grodzkiego w Chojnicach D. P. 69/38 kwot
 
537,65 zl w gotówce, która to kwota stano wi wy- 
nagrodzenie za przymusowo wykupione na rzecz 
Panstwa uprawy i zasiewy z maj. Dqbrowa, na 
mocy ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. 0 wyko- 
naniu !,efromy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 1 poz. 
1/26) . 
Wierzyciele szukajqcy zaspokojenia z wyna- 
grodzenia roszczen w hipotece nieujawnionych, 
winni zglosié najpózniej w ciqgu 4 tygodni od 
ogloszenia, w razie niezgloszenia rozdzial wy- 
nagrodzenia nastqpi wedle stanu ujawnionego w 
hipotece z pomini
ciem innych roszczen, a rosz- 
czenia oparte na prawie publicznym trac
 u- 
przywilejowane pierwszenstwo i b
dq zaspoko- 
jone tylko z reszty wynagrodzenia, jaka ewen- 
tualnie pozostanie po zaspokojeniu wierzycieli 
hipotecznych. 
IV E 70/39. 


Chojnice, dnia 25 marca 1939 r. 


S
d Grt'>dzki.
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0019.djvu

			Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÕDZKI 


Poz. 110 


161 


59. Wywolanie. Kujawa Franciszek i Stani- 
slawa, rolnicy w Kró1. Zalesiu postawiIi wnio- 
sek na wywolanie wierzycieli hipotecznych, od- 
nosnie hipotek zapisanych na nieruchomosci 
Kró1. Zalesie wykaz 104 w dziale III pod Nr 1 
w kwocie 90 talarów, 15 groszy i 3 fenig. na 
rzecz Marianny, Katarzyny i Apolonii Kujawa, 
po 30,5 talarów oraz pod Nr 6 c w kwocie 120 
marek na rzecz Julianny Kujawa z Swiekatowa 
zapisanych w roku 1860 wzg1. 1889. . 
Wierzycieli powyzszych hipotek wzywa si
, 
by najpózniej na terminie w dniu 22 czerwca 
1939 r. przed pol. 0 godz. 12 w podpisanym Sq- 
dzie (pokój 1. 17) odbyé si
 majqcym, swoje 
prawa zglosili, w przeciwnym bowiem razie na- 
stqpi wykluczenie ich prawa. 
3 F 4/38. 


swiecie, dnia 4 lutego 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


60. Obwieszczenie. W sprawie egzekucyjnej 
Adama Wolszlegiera zamieszkalego w Cold an- 
kach poczta Ogorzeliny, zlozono na zIecenie U- 
rz
du Wojewódzkiego Pomorskiego w Panstwo- 
wym Banku Rolnym oddzial w Grudziqdzu ja- 
ko depozyt do dyspozycji Sqdu Grodzkiego w 
Chojnicach kwot
: 
a) w obligacjach serii I 3:% Panstw. Renty 
Ziemskiej na sum
 nominalnq zlotych w 
zlocie 16.800,- zl, 
b) w gotówce 3.110,73 zl. 
które to kwoty stanowi q pierwszq rat
 wynagro- 
dzenia za przymusowo wykupione na rzecz Pan- 
stwa, na mocy ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. 
w wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 1 
poz. 1/26) 72.40.06 ha gruntów z nieruchomosci 
Coldanki tom 1 karta 1 polozonej w powiecie 
chojnickim, a b
dqcej wlasnosci q Adama Wol- 
szlegiera zam. w maktnosci Coldanki poczta 
Ogorzeliny. 
Wierzyciele szukajqcy zaspokojenia z wyna- 
grodzenia roszczen w hipotece nieujawnionych, 
winni zglosié najpózniej w ciqgu 4 tygodni od 
ogloszenia obwieszczenia, a w razie niezglosze- 
nia rozdzial wynagrodzenia nastqpi wed Ie sta- 
nu ujawnionego w hipotece z pomini
ciem in- 
nych roszczen, a roszczenia, oparte na prawie 
publicznym tracq uprzywilejowane pierwszen- 
stwo i b
dq zaspokojone tylko z; reszty wyna- 
grodzenia, jaka ewentualnie pozostanie po za- 
spokojeniu wierzycieli hipotecznych. 
IV E 73/39. 


Chojnice, dnia 27 marca 1939 r. 


SEld Grodzki. 


61. Obwieszczenie. N a podstawie przepisu 
art. 10 rozporzqdzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z dnia 28 grudnia 1927 r. uregulowaniu ci
- 
zarów i wierzytelnosci, ciqzqcych na przymuso- 
wo wykupionych nieruchomosciach ziemskich, 
Sqd Grodzki w Bydgoszczy podaje do wiadomo- 
sci, ze: 
1) Urzqd Wojewódzki Poznanski z dnia 22 
marca 1938 r. zlozyl w obligacjach 3:% Panstw. 
Renty Ziemskiej 31.200 zl w zlocie, z kuponami 
platnym od 1 czerwca 1938 r. i w gotówce 7.773 
zl jako I rat
 wynagrodzenia z tytulu przymu- 
sowego wykupu cz
sci nieruchomosci Strzelce- 
Górne tom I w L. 1 i 8 0 obszarze 70 ha. 
2) Wierzyciele, szukajqcy zaspokojenia z 
wynagrodzenia roszczen w hipotece nieujawnio- 
nych, winni zglosié je najpózniej w terminie 
4 tygodni od ogloszenia pod rygorem, ze w ra- 
zie niezgloszenia rozdzial wynagrodzenia na
 
stqpi wed Ie stanu ujawnionego w hipotece, z po- 
mini
ciem innych ich roszczen, a roszczenia 0- 
parte na prawie publicznym, tracq uprzywile- 
jowane pierwszenstwo i znalezé b
dq mogly za- 
spokojenie tylko ZI reszty wynagrodzenia, jaka 
pozostanie po zaspokojeniu wierzycieli hipotecz- 
nych. 
Obwieszczenie z dnia 2 listopada 1938 r. 0- 
gloszone w Pomorskim Dzienriiku Wojewódz- 
kim z-dnia 15 listopada 1938 r. Nr 34 zostalo u- 
chy lone. 
Bydgoszcz, dnia 23 marca 1939 r. 


'" 


Sqd Grodzki. 


62. Obwieszczenie. N a mocy przepisu art. 10 
rozporzqdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 28 grudnia 1927 r. 0 uregulowaniu ci
za- 
rów i wierzytelnosci, ciqzqcych na przymusowo 
wykupionych nieruchomosciach ziemskich, Sqd 
Grodzki w Inowroclawiu podaje do wiadomosci, 
ze: 


a) Urzqd Wojewódzki Pomorski pismem z 
dnia 18 marca 1939 r. zlozyl w gotówce 32.438,20 
zlotych i w 3,% rencie ziemskiej 130.000 zlotych 
wraz z kuponami, platnymi dnia 1 czerwca 1939 
r. jako I rat
 wynagrodzenia przymusowego, 
dalszego wykupu nieruchomosci Lipie karta 1 
i Osniszczewo karta 1 w obszarze 251,45,18 ha. 
b) Wierzyciele, szukajqcy zaspokojenia z wy- 
nagrodzenia roszczen w hipotece nieujawnio- 
nych, winni zglosié je najpózniej w terminie 4 
tygodni pod rygorem, ze w razie niezgloszenia 
rozdzial wynagrodzenia nastqpi wedle stanu, u- 
jawnionego w hipotece z pomini
ciem innych 
ich roszczen, a roszczenia, oparte na prawie pu- 
blicznym tracq uprzywilejowane pierwszenstwo 
i znalezé b
dq mogly zaspokojenie tylko z resz-
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0020.djvu

			162 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI 


ty wynagrodzenia, jaka pozostanie pO zaspoko- 
jeniu wierzycieli hipotecznych. 
Inowroclaw, dnia 23 marca 1939 r. 


8fld Grodzki. 


63. W rejestr malzenskich praw majqtko- 
wych wpisano: Wladyslaw Gibas, rolnik i jego 
zona Salomeja urodzona Kaleta w Kobylu pow. 
Koscierzyna, umOWq z dnia 16 maja 1930 r. za- 
wadi ogólnq wspólnosé majqtkowq z wyklucze- 
niem dalszej wspólnosci majqt
owej. 
Starogard, dnia 21 marca 1939 r. 


Sfld Grodzki. 


64. Do tutejszego rejestru malzenskich praw 
majqtkowych wpisano w dniu dzisiejszym pod 
Nr 3 RM 2062, ze Henryk Baranowski, notariusz 
i tegoz zona Maria z domu Dajerling, zamiesz- 
kali w Grudziqdzu, ul. Dqbrowskiego Nr 8 u- 
mowq notarialn q z dnia 19 maja 1925 r. postano- 
wili zupelne rozlqczenie majqtkowe z wyklucze- 
niem prawa zarzqdu i uzytkowania majqtku 
przez m
za. 
Przeniesiono do tutejszego rejestru z tym, ze 
wpis taki uskutecznil juz Sqd Grodzki w Odola- 
nowie pod RM 1733. 
Grudzifldz, dnia 21 lutego 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


65. W tutejszym rejestrze malZenskich praw 
majqtkowych pod Nr 3 RM 2063, wpisano w 
dniu dzisiejszym, ze rolnik Jan Chmielinski i 
jego zona owdowiala Anastazja Jelenska z do- 
mu Zuzelska, zamieszkali w Nowych Mostach, 
pow. Grudziqdz, umow q notarialnq z dnia 13 
maja 1937 r. postanowili zupemy rozdzial mal- 
zensko-majqtkowy z tym, ze wszystkie przed- 
mioty i prawa stanowiqce mienie wniesione zo- 
ny w chwiIi zawarcia malzenstwa, jak równiez 
i te, które nab
dzie w czasie trwania malzen- 
stwa, majq stanowié mienie zastrzezone zony. 


Grudziqdz, dnia 2 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


66. Wyrok! W Imieniu Rzeczypospolitej Pol- 
skiej! W sprawie wywolawczej Henryka Rohde, 
zamieszkalego Margonin, powiat Chodziez. Sqd 
Grodzki w Grudziqdzu przez s
dziego Bober- 
skiego orzekl: 


Poz. 110' 


1. Wyklucza si
 wierzycieli z hipoteki 7.500 
marek z odsetkami zaintabulowanych w dziale 
III pod Nr 2 na rzecz Beamten Verein w Gru- 
dziqdzu. 
II. Koszty ponosi wnioskodawca. 


67. Obwieszczenie. N a podstawie przepisu 
art. 10 rozporzqdzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z dnia 28 grudnia 1927 r. 0 uregulowaniu 
ci
zarów i wierzytelnosci, ciqzqcych na przy- 
musowo wykupionych nieruchomosciach ziem- 
skich, Sqd Grodzki w Inowroclawiu podaje do 
wiadomosci, ze: 
a) Urzqd Wojewódzki Pomorski dnia 13 mar- 
ca 1939 r. zlozyl w gotówce 26.591,95 zl i obli- 
gacje 3% Panstwowej Renty Ziemskiej Seria I 
z kuponami, platnymi dnia 1 czerwca 1939 r. w 
wysokosci 106.500 zl jako pierwszq rat
 wyna- 
grodzenia przymusowego wykupu nieruchomo- 
sci Latkowo tom I karta 1, 
b) wierzyciele, szukajqcy zaspokojenia z wy- 
nagrodzenia roszcz
n w hipotece nieujawnio- 
nych, winni zglosié je najpózniej w terminie 4 
tygodni pod rygorem, ze w razie nie zgloszenia, 
rozdzial wynagrodzenia nastqpi wedle stanu, u- 
jawnionego w hipotêce z pomini
ciem innych 
roszczen, a roszczenia, oparte na prawie publicz- 
nym, tracq uprzywilejowane pierwszenstwo i 
znalezé b
dq mogly zaspokojenie tylko z reszty 
wynagrodzenia, jaka pozostanie po zaspokojeniu 
wierzycieli hipotecznych. 
III E 118(39. 


Inowroclaw, dnia 21 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


68. Obwieszczenie. Na mocy przepisu art. 10 
rozporzqdzenia Prezydenta RzeczypospoIitej z 
dnia 2a grudnia 1927 r. 0 uregulowaniu ci
za- 
rów i wierzytelnosci hipotecznych, ciqzqcych na 
przymusowo wykupionych nieruchomosciach 
ziemskich Sqd Grodzki w Inowroclawiu podaje 
do wiadomosci, ze: 
a) Urzqd Wojewódzki Pomroski pismem z 
dnia 21 marca 1939 r. zlozyl w gotówce 37.103,75 
zl i w 3% rencie ziemskiej 148.600 zl wraz z ku- 
ponami, platnymi dnia 1 czerwca 1939 r. jakQ 
I rat
 wynagrodzenia przymusowego dalszego 
wykupu nieruchomosci Liszkowo tom I karta 1 
o obszarze 308.35,55 ha na rko 1939, 
b) wierzyciele, szukajqcy zaspokojenia z wy- 
nagrodzenia rosz.czen w hipotece nieujawnio- 
nych, winni zglosié je najpózniej w terminie 4 
tygodni pod rygorem, ze w razie nie zgloszenia 
rozdzial wynagrodzenia nastqpi wedle stanu, u- 
jawnionego w hipotece z pomini
ciem innych 
ich roszczen, a roszczenia oparte na prawie pu- 
blicznym, tracq uprzywilejowane pierwszen- 
stwo i znaleié b
dq mogly zaspokojenie tylko z
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0021.djvu

			NrlO 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÕDZKI 


163 


Poz. 110 


reszty wynagrodzenia, jaka pozostanie pO zaspo- 
kojeniu wierzycieli hipotecznych. 
III E 130/39. 


Inowroclaw, dnia 23 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


69. Wywolanie. Stanislaw Wojciechowski, 
wlasciciel nieruchomosci w Kcyni wniósl w mysl 
å 1170 poniemieckiego k. c. 0 wywolanie w celu 
wykluczenia wierzycieli hipoteki w wysokosci 
6.000 mk niem. zapisanej w dziale III pod 1. 13 
ksi
gi gruntowej Kcynia tom I karta 37 na rzecz 
Augusty Witkowskiej na podstawie zezwolenia 
z dnia 30 marca 1908 r. 
Wzywa si
 wierzycieli, by najdalej w term i- 
nie wywolawczym, wyznaczonym w podpisa:- 
nym nizej Sqdzie na dzien 9 sierpnia 1939 r. go- 
dzina 12 pokój 1 zglosili swoje prawa, gdyz w 
przeciwnym razie nastqpi ich wykluczenie. 


Kcynia, dnia 15 marca 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


70. Obwieszczenie. W sprawie drugiego przy- 
musowego wykupu cz
sci nieruchomosci Trze- 
bon dobra rycerskie karta 1, nalezqcej do Karo- 
liny Naworolowej z Trzebonia 0 powierzchni 
125 hektarów, w celu podzialu I raty ceny dru- 
giego przymusowego wykupu, wyznacza si
 ter- 
min na dzien 15 maja 1939 r. 0 godz. 10 w Sq- 
dzie Grodzkim w Lobzenicy pokój Nr 10. 
Cen
 przymusowego wykupu zlozyl Urzqd 
Wojewódzki Pomorski w Toruniu do depozytu 
Banku Gospodarstwa Krajowego Oddzial w 
Bydgoszczy do dyspozycji tut. Sqdu, celem po- 
dzielenia jej mi
dzy wierzycieli. 
Cena przymusowego wykupu zlozona zosta- 
la w gotówce i w papierach wartosciowych i to: 
a) w gotówce 8.820,39 zl, 
b) w obligacjach 3% Panstwowej Renty 
Ziemskiej wartosci nominalnej 40.200 zl, 
z kuponami platnymi dnia 1 czerwca 
1939 r. 
Wierzyciele, szukajqcy zaspokojenia z wyna- 
grodzenia rsozczen w hipotece nieujawnionych, 
winni zglosié je najpózniej 14 dni przed termi- 
nem do rozdzialu pod tym rygorem, ze w razie 
niezgloszenia, podzial wynagrodzenia nastqpi 
wedle stanu ujawnionego w hipotece z pomini
- 
ciem innych ich roszczen, a roszczenia oparte na 
prawie publicznym stracq uprzywiIejowane pie- 
wszenstwo i znalezé b
dq mogly zaspokojenie 
tylko z reszty wynagrodzenia, jaka pozostanie 
po zaspokojeniu wierzycieli hipotecznych. 
Powyzsze podaje si
 do wiadomosci na zasa- 
d
ie przepisów ustawy 0 uregulowaniu ci
za- 
row i wierzytelnosci ci1'!z q cych na przymusowo 


wykupionych nieruchomosciach ziemskich z dnia 
28 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 3/28 poz. 22). 


LoMenica, dnia 27 marc a 1939 r. 


Sqd Grodzki. 


71. Obwieszczenie. W sprawie upadloscio- 
wej nad majqtkiem firmy C. A. Franke w Byd- 
goszczy IV E 1712/33 podaj
 na zasadzie prze.., 
pisu å 151 ord. upadl., ze w sekretariacie Sqdu 
Grodzkiego w Bydgoszczy pokój 4 zlozylem do 
wglqdu wykaz wierzytelnosci majqcych si
 u- 
wzgl
dnié przy koncowym podziale. Suma wie- 
rzytelnosci obj
tych danym podzialem wynosi 
497.819,88 zl, zas stan masy rozporzqdzalny do 
podzialu wynosi 54.760,19 zl tak, iz zaspokojenie 
wierzytelnosci przewidziane jest w wysokosci 
111%. 


Bydgoszcz, dnia 28 marca 1939 r. 


Kazimierz, Radzikowski, adwokat, 
zarzqdca masy upadlosé. fimy C. A. Franke 
w Bydgoszczy. 


I 


.J 


DZIAt NIEURZ
DOWY 


Obwieszczenie 
Urzedu Wojewódzkiego Poznañskiego w sprawie udzie- 
lenia zapomóg z funduszów Fundacji Kaulfuss-Dum- 
sche. 


Podaje si
 do publicznej wiadomosci, :i:e Kurato- 
rium Fundacji Kaulfuss-Dumsche z siedzib q w Pozna- 
niu Waly Zygmunta Augusta 2 przyjmuje do dnia 15 
kwietnia 1939 r. wnioski pastorów wzgl. kaznodziei, 
kt6rzy W obwodzie Konsystorza ewangielicko-unijne- 
go w Poznaniu Sq wzgl. byli w urz
zie a:i: do smierci 
lub emerytury - 0 udzielenie zapomogi z fundusz6w 
wymienionej fundacji na: 
1) wychowanie i utrzymanie nieletnich dzieci, 
zmarlych lub emerytowanych ewangelickich pastor6w 
i kaznodziei na zapewnienie im utrzymania i wycho- 
wania, 
2) potrzebujqce wychowania dzieci w wieku po- 
nad 10 lat, 0 He uposa:i:enie wynosi poni:i:ej 600 zl mle- 
si
cznie, lub te:i: powy:i:ej tej sumy w wypadku, gdy 
znajduje sl
 w domu na utrzymanlu kilkoro dorosiych 
dzieci, zwlaszcza córek, które przez umyslowq lub cie- 
lesnq ulomnosé niezdolne Sq do wlasnego zarobkowa- 
nia na :i:ycie, 
3) wychowanie i popraw
 nieletnich uposledzo- 
nych dzieci, których umieszczenie w domu poprawczym 
lub odpowiednim prywatnym pensjonacle jest koniecz- 
ne,
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0022.djvu

			164 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI 


4) lepsze wyksztalcenie dzieci, umieszczonych po- 
za miejscem zamieszkania rodziców lub prawnych 0- 
piekunów, a to przede wszystkim synów, a córek tylko 
wtedy, gdy majq zamiar ksztalcié si
 w zawodzie, za- 
pewniajqcym im utrzymanie, 
5) wyposa:i:enie biednych córek pastorów, wycho- 
dzqcych zamq:i:, 
6) utrzymanie pozbawionych opieki doroslych 
dzieci, które nie zdolaly sobie jeszcze stworzyé samo- 
dzielnego stanowiska, w szczególnosci dla nie majqcych 
ojca niezam
:i:nych córek w starszym wieku, jak rów- 
nie:i: takich dzieci pastorów wzgl. kaznodziei, które 
wskutek umyslowych lub cielesnych ulomnosci lub in- 
nych przyczyn, np. choroby, slabosci starczej itp. nie 
Séi w stanie utrzymaé si
 samodzieJ1J.ie lub wreszcie 
przez nieszcz
sliwe wypadki znajdujq si
 w n
zy lub 
biedzie. 
Wnioski winny byé odpowiednio uzasadnione, a 
poza- tym nale:i:y w nich podaé, na jaki eel ma byé 
zapomoga przeznaczona oraz dolqczyé: 
1) dokument slubu rodziców dziecka, dla którego 
ma byé zapomoga przeznaczona, 
2) wykaz dzieci z podaniem wieku, wystawiony 
przez Urzqd Stanu Cywilnego, 
3) dokument smierci rodziców dziecka wzgl. ojca, 
4) poswiadczenie miejscowego' Starosty Powiato- 
wego (Grodzkiego, Zarzqdu Miejskiego), wykazujqce: 
a) wysokosé uposa:i:enia w gotówce i naturaliach 
petenta, 
b) stan majqtkowy rodziców wzgl. dziecka wzgl. 
opiekuna, 
c) przynale:i:nosé panstwowq, 
5) poswiadczenie Sup
rintendenta, stwierdzajqce: 
a) :i:e petent wzgl. ojciec dziecka zajmowal wzgl. 
zajmuje stanowiskQ pastora wzgl. kaznodzieja 
w obwodzie na wst
pie wymienionym, 
b) :i:e zachowanie petenta oraz dzieci jest niena- 
ganne, 
6) dokument slubu córki. 
Powy:i:sze dowody winny byé dolqczone zale:i:nie od 
celu przeznaczenia zapomogi. 
Wszystkie osoby, dla których ma_ byé zapomoga 
przeznaczona" jak równie:i: wnioskodawca, winni za- 
mieszkiwaé w granicach Panstwa Polskiego. 
Powolywanie si
 we wnioskach na dowody, przed- 
lo:i:one w latach ubieglych, jest niedopuszczalne pod 
rygorem nie rozpatrzenia wniosku. 


Poznañ, dnia 15 stycznia 1939 r. 


Za Wojewod
: 
(-) Lepkowski, 
Wicewojewoda. 


Ogloszenia 0 zaginieciu dokumenrow. 


1. Zagubiono dowód osobisty wydany przez Ma- 
gistrat Nowy Dwór, ksiq:i:eczk
 wojskowq i kart
 mob. 
wydane przez P. K. U. Gdynia na nazwisko Wolf Wil- 
helm. 
2. Pawel Beutter, zamieszkaly w Witrogoszczu, 
zgubH dowód osobisty Nr SD 079936 wystawiony przez 


Zarzqd Gminny w Lob:i:enicy dnia 16 listopada 1937 r. 
3. Firma Cholewczynski i Wolnikowski w Gru- 
dziqdzu zglasza zagubienie dowodu rejestracyjnego A 
61-002. 
4. W. Przywarski, zamieszkaly w Bydgoszczy, 
zgubil dowód rejestracyjny B 60-145. 
5. Zagubiono dowód to:i:samosci konia seria A 
Nr 637490 wystawiony na nazwisko Kallas Teofil, Je- 
lencz. 
6. Boleslaw Weinert, zamieszkaly w Bydgoszczy, 
zgubil tablic
 rejestracyjnq A 63-221. 
7. Kazimierz Wolkowski, zamieszkaly w Ino- 
wroclawiu, zgubil tablic
 rejestracyjnq A 63-160. 
8. Michal Bierzynski, zamieszkaly w Rypinie, 
zgubil tablic
 rejestracyjnq samochodu A 63-238. 
9. Marian Brodzinski, zamieszkaly w Bydgosz- 
czy, zgubil dowód to:i:samosci konia seria A Nr 976408. 
10. Knak i A. Skalska w Gdyni, zglasza zagubie- 
nie tablicy rejestracyjnej A 63-237. 
11. Dobrysz Moszkewicz, zamieszkaly w Lubra- 
niu, zgubil dowód osobisty Nr 317/37, wydany przez 
Zarzqd Miejski we Wloclawku. 
12. Edmund Starczewski, zamieszkaly w Gdyni, 
zgubil dowód osobisty. 
13. Bronislaw Bonczoszek, zamieszkaly w Kozi- 
rogu, zgubil ksiq:i:eczk
 wojskowq wystawionq przez 
P. K. U. Ciechanów. 
14. Andrzej Zurawski, zamieszkaly w DOlnych 
Wymiarach, zgubil ksiq:i:eczk
 wojskowq WJ stawioIUl 
przez P. K. U. Torun. 
15. Antoni Glówczewski, zamieszkaly w Jastrz
- 
biu, zgubil ksiq:i:eczk
 wojskowq wystawionq przez P. 
K. U. Grudziqdz. 
16. Ryszard Schoen, zamieszkaly w Bydgoszczy, zgu- 
bil ksiq:i:eczk
 wojskowq wystawinoq przez K. R. U. 
Bydgoszcz Miasto. 
17. Ubezpieczalnia Spoleczna w Tczewie uniewa- 
:i:nia z powodu zagubienia legitymack ubezpieczeniowq 
Nr 7.223.954. 
18. Czeslaw Cierniak w Chojnicach zgubil za- 
swiadczenie wojskowe wydane przez R. K. U. Ostrów 
Wlkp. 
19. Stefan Lück, zamieszkaly w Gdyni, zgubil do- 
wód osobisty wystawiony przez Zarzqd Miejski w Ro- 
goznie oraz ksiq:i:eczk
 wojskowq wystawionq przez P. 
K. U. Szamotuly, 
20. Czeslaw Stefanski, zamieszkaly w Brodnicy, 
zgubH ksiq:i:eczk
 wojskowq wystawionq przez P. K. U. 
Grudziqdz. 
21. Józef Jankowski, zamieszkaly w Chojnicach, 
zgubil ksiq:i:eczk
 wojskowq. 
22. Zagubiono ksiq:i:eczk
 wojskowq wystawionq 
przez P. K. U. Inowroclaw na nazwisko Stefana Zbi- 
kowskiego z Zyroslawic. 
23. Zagubiono ksiq:i:eczk
 wojskowq wysta....ionq 
przez P. K. U. Inowroclaw na nazwisko Wlad:fslaw 
Panfil, D
blin. 
24. Zarzqd Gminny w Zukowie uniewa:i:nia do- 
wód osobisty Nr DK 72-38 wystawiony dnia 29 paz- 
dziernika 1938 r. na nazwisko Kraszynska El:i:bieta.
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0023.djvu

			Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI 


165 


25. Zarzqd Gminny w M. Walichnowach unie- 
wa:i:nia dowód osobisty Nr 187 wystawiony przez Wój- 
tostwo w Szl. Lignowach na nazwisko Bernard Thiel 
z G
blina. 
26. Franciszek Betlejewski, zamieszkaly w Sierp- 
cu zgubil ksiq:i:eczk
 wojskowq wystawionq przez P. 
K. U. Torun. 
27. Edmund Kowalski, zamieszkaly w Grudzi q - 
dzu, zgubil tablic
 rejestracyjnq B 60-640. 
28. Stanislaw Kotlenga, zamieszkaly w Bogusze- 
wie, zgubil ksiq:i:eczk
 wojskowq wystawionq przez 
P. K. U. Grudziqdz. 
29. Bernard Ja:i:dzewski, zamieszkaly w Silnie, 
zgubil ksiq:i:eczk
 wojskowq. 
30. Bronislaw Zuchelkowski, zamieszkaly w Byd- 
goszczy zgubil ksiq:i:eczk
 wojskowq wystawionq pI'zez 
P. K. U. Bydgoszcz. 
31. Zagubiono ksiq:i:eczk
 wojskowq wydanq przez 
K. R. U. Torun na nazwisko Muszynski Jan. 
32. Henryk Bandera, zamieszkaly w Inowrocla- 
wiu, zgubil ksiq:i:eczk
 wOjskowq wystawionq przez P. 
K. U. Poznan. 
33. Zagubiono dowód osobisty Nr 11 wystawiony 
na nazwisko Anna Polasik, ur. dnia 4 kwietnia 1914 r. 
przez Zarzqd Gminny Wielowicz dnia 24 maja 1935 r, 
34. Zagin
a ksiq:i:eczka wojskowa wydana przez 
P. K. U. Wloclawek na nazwisko Stanislaw Wypij. 
35. Dwojra Fingerit, zam. w Gdyni, zgubil do- 
wód osobisty wydany przez Starostwo w Krzemiencu 
Wol. 
36. Józef Szczepaniak, zamieszkaly w Szczepicach 
zgubil ksiqzeczk
 wojskowq wystawionq przez P. K. U. 
Bydgoszcz. 
37. Zarzqd Miejski w Wi
cborku uniewa:i:nia zgu- 
biony dowód osobisty Nr 23/38 z dnia 11 marca 1938 r. 
wystawiony na nazwisko Adama Szymanskiego. 
38. Jan Baranski, zamieszkaly w Drzier:i:nie, zgu- 
bil dowód osobisty Nr 959645 wystawiony dnia 24 lu- 
tego 1934 r. przez Zarzqd Gminny w Dzie
nie. 
39. Zarzqd Gminny w Starogardzie uniewa:i:nia 
dowód osobisty Nr 80 z dnia 26 wrzesnia 1934 r. wy- 
dany przez Przelo:i:onego obszaru dworskiego w Owi- 
dzu na nazwisko Pawla Sintka. 
40. Aleksander Gmurczyk, zamieszkaly w Bydgo- 
szczy, zgubil ksiq:i:eczk
 wojskowq wystawionq przez 
P. K. U. Toruil. 
41. Karol Drq:i:kowski, zamieszkaly w Bydgoszczy 
zgubil ksiq:i:eczk
 wojskowq wystawionq przez P. K. U. 
Bydgoszcz. 
42. Piotr Wisniewski, zamieszkaly w Rypinie, zgu- 
bil ksiq:i:eczk
 wojskowq wystawionq przez K. R. U. 
w Toruniu. 
43. Piotr Kulaczynski, zamieszkaly w Gdyni zgu- 
bil dowód osobisty wystawiony przez Zarzqd Gminny 
w Turzysku. 
44. Wincenty Kosmalski, zamieszkaly w Gdyni, 
zgubil dowód osobisty wystawiony przez Wójtostwo w 
Pakosci. 
45. Alojzy Belec, zamieszkaly we wsi Kurszace, 
zgubil czerwone pozwolenie na prowadzenie pojazdów 
mechanicznych wydane przez Urzqd Wojewódzki Po- 
morski. 


46. Józef Elas, zamieszkaly w Lapalicach, zgubil 
ksiq:i:eczk
 wojskowq i kart
 mob. wystawione przez 
K. R. U. Koscierzyna. 
47. Ubezpieczalnia Spoleczna w Tczewie uniewa:i:- 
nia zagubionq legitymacj
 ubezpieczeniowq Nr7.200.234, 
wystawionq na nazwisko Simon Malgorzata, urodzonej 
dnia 21 pazdziernika 1906 r. w Tczewie. 
48. Wincenty Rynkowski, zamieszkaly w Dobrzy- 
niu nad Wisl q , zgubil kart
 mobilizacyjnq wystawionq 
przez P. K. U. we Wloclawku. 
49. Jan Szulfer, zamieszkaly w Skarszewach, 
zglasza spalenie dowodu osobistego Nr 946/30 wyda- 
nego przez Zarzqd Miejski w Skarszewach poswiad- 
czony co do obywatelstwa przez Starostwo Powiatowe 
w Koscierzynie. 
50. Stanislaw Kowalski, zamieszka
 w Bialosli- 
wiu, zgubil ksiq:i:eczk
 wojskowq 
stawionq przez P. 
K. U. Bydgoszcz. 
51. Bronislaw Franciszek Janyszka, zamieszkaly w 
Bydgoszczy, zglasza kradzie:i: ksiq:i:eczki wojskowej wy- 
stawionej przez K. R. U. Bydgoszcz. 
52. Otto Jortzick, zamieszkaly w Koronowie, zgu- 
bil dowód rejestracyjny A 60-745. 
53. Tadeusz Zglejc, zamieszkaly w Gdansku, zgu- 
bil ksiq:i:eczk
 wojskowq wystawionq przez P. K. U. 
Koscierzyna. 
54. Zagubiono dowód to:i:samosci konia seria A 
688112 wystawiony przez R. I.K. na nazwisko Dr. 0- 
'strowski, Marianowo. 
5. Zgubiono dowód osobisty z poswiadczeniem 0- 
bywatelstwa wystawiony przez Zarzqd Miejski w Sol- 
cu Kujawskim na nazwisko Józefa Sadowskiego. 
56. Zgubiono ksiq:i:eczk
 wojskowq z kart q mob. 
wydanq przez P. K. U. Wloclawek na nazwisko Tadeu- 
sza Maleckiego. 
57. Michal Ochocinski, zamieszkaly w Bydgosz- 
czy zgubil ksiq:i:eczk
 wojskowq wystawionq przez P. 
K. U. Konin, dyplom Krzy:i:a Frontu Litewsko-Bialo- 
ruskiego. 
58. Klemens Belter, zamieszkaly w Tuszkowie, 
zgubil dowód osobisty. 
59. Zagin
 dowody to:i:samoscikoni serii E' Nr 
Nr 164940, 137441 i 167670 wystawione na nazwisko 
Ossowska Alojza, Bralewnica. 
60. Matylda Wegner, zamieszkala w Zelgnie, zgu- 
bila dowód osobisty Nr D 717057 wystawiony dnia 12 
wrzesnia 1938 r. przez Zarzqd Gminny w Ze1gnie. 
61. Wladyslaw Lange, stra:i:. gran. zamieszkaly w 
Gronowie zgubil legitymacj
 slu:i:bowq Nr 959 wysta- 
wionq dnia 25 marca 1935 r. przez Pomorski Inspekto- 
rat Okr
g. Stra:i:y Granicznej. 
62. Jakub Müller, zamieszkaly w Sk@em, zgubil 
browning kal. 7,65 Nr 58/552 pozwolenia na bron. 
63. Ludwik Ci:i:ewski, zamieszkaly w Gdyni, zgu- 
bil tablic
 rejestracyjnq Nr A 65-813. 
64. Firma Lukullus w Bydgoszczy, zglasza zagu- 
bienie tablicy rejestracyjnej Nr B 61-213. 
65. Wiktor Bielski, zamieszklay w Toruniu, zgu- 
bil pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicz- 
nych Nr 43851, wydane przez Komisariat Rzqdu na m. 
st. Warszaw
.
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0024.djvu

			166 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÖDZKI 


Urzqd Wojewódzki Warszawski 
Urzqd Wojewódzki Poznanski 
Urzqd Wojewódzki Pomorski 


Wezwanie do skladania ofert. 
Na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministrów z 


dnia 29 stycznia 1937 r. 0 dostawach i robotach na 
rzecz Skarbu Panstwa, Samorzqdów oraz instytucyj 
prawa publicznego (Dz. U. R. P. Nr 13 z dnia 26 lute- 
go 1937 r. poz. 92) Urz
dy Wojewódzkie Warszawski, 
Poznanski i Pomorski oglaszajq przetarg nieograniczo- 
ny. 


ZESTA 


_.
 


L.p. 


Majlltek 


Powiat 


Najbli:i:sza stacja 
kolei szerokotorowej 


Odlegl. od stacji kolej. 


A. Województwo Warszawskie. 
1 Bialuty dzialdowski Ilowo 14 
2 Maly L<<;:ck dzialdowski Plosnica 8 
3 Szczupliny dzialdowski Tuczki 7 
4 Mala Turza dzialdowski Plosnica 7 
Razem na terenie W ojewództwa W arszawskiego: 
B. Województwo Poznanskie. 
1 Stol<<;:zyn wqgrowiecki Wapno 2 
2 Grylewo wqgrowiecki Gry1ewo 1 
3 Kopanino wqgrowiecki Damaslawek 55 
4 Prusce wqgI"owiecki Rogoino 7 
5 Sl<<;:bow	
			

/NDIGCZAS003790_1939_010_0025.djvu

			Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWóDZKI 


167 


1) Przedmiotem przetargu jest: 
a) wykonanie budynków na osadach, powstajqcych 
z parcelacji rzqdowej, 
b) budowa studzien na tych osadach, 
c) kupno starych budynków pofolwarcznych na 
rozbiórk
, 


d) dostawa material6w, jak: drewna tartego, cegly, 
materialów dekarskich, kafli, szyb, okué i ar- 
matury piecowej, 
wedlug poni:i:szego zesiawienia, sporzqdzonego osobno 
dla poszczególnych województw. 


WIENIE 


Ilosé budynków typu Gnojownie Oplotowanie Studnie 
na osadzie 
-- 
I I 
I 
0> 0> 
C? 0> 0>- C? 
0> ì:< 0> C? C? ì:< 
C? ;j C? ] ì:< ;j QI 
ì:< S 
 '0 S 0> QI 
 
'0 S 0 
 
 
 8 
.... 0 f1 
 
 ::.. '" 
 
.... 
 .... .... U) U) .... ..... 0 c. 

 .. I .. .. .. U) ...... 0 .
 
i:ñ 
 


27 2 2 26 1 1 26 2 1 26 1 26 27 24 3 
16 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 15 16 14 2 
2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
19 3 1 19 1 1 19 1 3 19 3 19 22 19 3 
64 8 5 62 4 4 62 4 6 62 6 62 67 59 8 


6 1 1 6 1 1 1 1 6 1 6 6 
45 3 6 39 2 1 1 2 45 2 45 45 
15 1 2 13 1 1 1 1 14 1 14 14 
5 1 2 3 1 1 5 1 1 5 1 5 5 
13 2 2 13 1 1 1 1 13 1 13 13 
12 2 2 12 1 1 1 1 12 1 12 12 
20 2 1 21 1 1 1 1 21 1 21 21 
65 7 7 65 3 2 2 4 73 4 73 73 
13 2 3 12 1 1 2 2 13 2 13 13 
22 2 3 21 1 1 1 2 24 2 24 24 
26 1 2 26 2 1 1 2 24 2 24 24 
30 4 2 28 1 1 1 2 34 2 34 34 
27 2 2 27 2 1 1 2 29 2 29 29 
8 2 2 8 1 1 1 1 10 1 10 10 
17 1 1 17 1 1 1 1 18 1 18 18 
20 6 6 20 1 1 1 1 26 1 26 26 
8 2 2 8 1 1 1 1 10 1 10 10 
8 2 2 8 1 1 1 1 10 1 10 10 
5 1 2 4 1 1 1 1 6 1 6 6 
30 2 2 30 2 1 1 3 29 3 29 29 
26 3 4 25 2 1 ...... 1 2 29 2 29 29 
10 3 2 10 2 1 1 2 12 2 12 12 
8 2 2 8 1 1 1 1 9 1 9 9 
47 4 5 46 1 1 1 1 50 1 50 50 
8 2 2 6 2 1 1 2 8 2 8 8 
11 2 3 10 1 1 12 1 2 10 2 10 10 
2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
8 2 2 8 1 1 1 1 8 1 8 8
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0026.djvu

			168 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI 


- 
Najbli:i:sza stacja 
L.p. Maj1!tek Powiat Odlegl. od stacji kolej. 
kolei szerokotorowej 
29 Bedlewo poznanski St
szew 7 
30 Duszniki . szamotulski P6lko 9 
31 Mlynkowo szamotulski P6lko 8 
32 Przybroda poznanski Przybroda 1 
33 Strzeszyn - Pawlowice poznanski Strzeszyn 1 
34 Wierzonka poznanski Kobylnica 6 
35 Lopuchówko obornicki Lopuchówko 3 
36 Lukowo - Zerniki obornicki Oborniki 9 
37 Gorzewo obornicki Ryczywól 3 
38 Chrzypsko - Bialcz mi
dzychodzki Chrzypsko 4 
39 L
:i:yce mi
dzychodzki Chrzypsko 6 
40 Niemierzewo mi
dzychodzki Lubosz 5 
41 Prusim mi
dzychodzki Pursim 2 
42 Lewice mi
dzychodzki Lewice 1 
43 Gorzyn mi
dzychodzki Gorzyn 1 
44 Lutom mi
dzychodzki Ry:i:yn 4 
45 Slawno gnieznienski Olekszyn 6 
46 Splawie poznanski Krzesiny 4,5 
47 Krzeslice poznanski Pobiedziska 8 
48 Dobra Obrzycko, folwarki: 
Sycyn obornicki Szamotuly 9 - 12 
Przeciwnica obornicki Szamotuly 9 - 12 
Niemieczkowo obornicki Szamotuly 9 - 12 
49 Ró:i:kowo obornicki Oborniki 6 
50 Krusza Wielkie mogilenski Mqtwy 3 
51 Sæ:eczno wrzesmski Gutowo Wlkp. 2,5 
52 Poniec gostynski w miejscu - 
53 Zakrzew gnieznienski Kelcko 5 
54 Chocicza Wielka wrzesinski Wrzesnia 5 
55 " Podobowice :i:ninski w miejscu - 


} 


Razem na terenie Województwa Poznanskiego:
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0027.djvu

			Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI 


169 


Ilosé budynków typu Gnojownie Oplotowanie Studnie 
na osadzie 
CI) CI) 
CO) 
C') CI) CI) ] 
CI) 
 CI) '" C') aI 
'" ì:; 
:g '" -;g a aI d 
ì:; :3 CI) 8 
't:I a 
 
 d 
0 0 f1 co åJ 
... ... rn rn ... 
 ;:... 
 
 c. 

 ... ... 0 

 I-) I-) I-) rn - 
 .
 
I-) rñ 


16 1 1 16 1 1 1 1 17 1 17 17 
50 5 4 51 2 1 1 2 55 2 55 55 
6 2 2 6 1 1 1 1 8 1 8 8 
6 2 2 6 1 1 1 1 8 1 8 8 
10 2 2 10 2 1 1 2 10 2 10 10 
40 6 6 40 1 1 1 1 45 1 45 45 
7 1 1 7 1 1 1 1 7 1 7 7 
50 4 4 50 1 1 1 1 53 1 53 53 
30 6 6 30 1 1 1 1 35 1 35 35 
12 2 3 11 1 1 1 1 13 1 13 13 
24 2 3 23 1 1 1 1 25 1 25 25 
4 2 2 4 1 1 1 1 5 1 5 5 
12 2 3 .11 1 1 1 1 13 1 13 13 
4 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 4 
11 2 2 11 1 1 1 2 12 2 12 12 
5 2 2 5 1 1 1 2 6 2 6 6 
4 2 2 3 1 1 5 1 1 5 1 5 5 
5 2 2 5 1 1 7 1 1 6 1 6 6 
7 1 1 7 1 1 8 1 1, 7 1 7 7 
48 6 6 48 1 1 54 1 1 54 1 54 54 
16 2 2 16 1 1 18 1 1 18 1 18 16 
20 3 3 20 1 1 23 1 1 23 1 23 23 
4 1 1 4 1 1 5 1 1 5 1 5 5 
4 2 2 4 1 1 6 1 1 6 1 6 6 
20 4 4 20 1 1 24 1 1 24 1 24 24 
14 4 4 14 1 1 18 1 1 18 1 18 18 
2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 3 3 
926 135 145 924 67 56 188 57 76 1035 75 1035 1035 


UW AGA: Maj
tki wyrnienione pod liczb
 od 45-55 
pochodzll z parcelacji PaÍlstwowego Banku Rolnego 
(komisowej wzgl. wlasnej). Oferent winien liczyé sie 
z tym, Ze pewna liczba z nich moie byé ewentuà1nie 
wylllczona z zabudowy.
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0028.djvu

			170 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWOD2.JiQ 


L.p. 


Majqtek 


Powiat 


Najbli:i:sm stacja 
kolei szerokotorowej 


Odlegl. od stacji kolej. 


C. Województwo Pomorskie. 
1 Augustowo ."-. brodnicki Jajkowo 7 
2 Buczek brodnicki Kawki " 
3 Gorzech6wko brodnicki Jablonowo Porn. 4: 
4 Komorowo brodnicki Brodnica 15 
5 . Kruszyny brodnicki Najmowo 4: 
6 Kuligi, J ajkowo brodnicki Jajkowo 1 
7 Karczewo brodnicki Wrocki 4: 
8 Malki brodnicki MaUd 
9 Karbowo brodnicki Brodnica 4: 
10 Sloszewy brodnicki MaUd 4: 
11 Zmijewko brodnicki Brodnica 6 
12 Os6wiec bydgoski Paw16wek k. Bydg. 5 
13 Sienno bydgoski Kotomierz 2 
14 Bartlewo chebniñski Firlus 4: 
15 Fa1ecin chebnmski Chebn:i:a 6 
16 Ostromecko chebniñski Ostromecko 2 
17 Trzebcz chebniñski Nawra 3 
18 Unislaw chebniñski Unislaw 2 
19 Wichorze chebniñski Stolno 4: 
20 Wierzbowo chebniñski Stolno 5 
21 Coldanki chojnicki Kamieñ Porn. 6 
22 Szumih>wo grudziqdzki Zakrzewo 2 
23 Wydrzno grudziqdzki Wydrzno 1 
24 Gawlowice grudziqdzki Debiniec 2 
25 M
yce grudziqdzki Szamot 2 
26 Widlice grudziqdzki Szamot 2 
27 Salno grudziqdzki Melno 3 
28 Wiktorowo grudziqdzki 
biniee 3 
29 Zakrzewo grudziqdzki Zakrzewo 1 
30 Latkowo inowroclawski Inowroclaw 7 
31 Lipie - Osniszczewo inowroclawski Gniewkowo sr. 11 
32 Liszkowo inowroclawski Jaksice 5 
33 Lachmirowice inowroclawski Racice 3 
34 Sukowy inowroclawski Racice 1 
35 Dolne Maliki koscierski Zblewo 7 
36 Wielki B
ornin koácierski Barkoczyn 4 
37 Kiszewski Zamek koscierski Zblewo 8 
38 Bagno lubawski Jamielnik 4 
39 CzacMwki ltibawski ' Jamielnik 4: 
40 Linowiec lubawski Montowo 5 
41 Lubstyn lubawski Lubawa 9 
42 Szczepankowo lubawski Lubawa 9 
43 Wielka W6lka lubawski Jamielnik 7 
44 Chwarzno morski Gdynia 4: 
45 Miloszewo morski Zakrzewo 1 
46 Wejherowo Zamek morski Wejherowo " 
47 Witkowo 8epolenski Kamlen Pom. S 
48 B
owo êwiecld Warlubw 2
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0029.djvu

			Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKY. 


171 


--.--..- ------. - 
Ilosé budynków typu Gnojownie OrY ttowp nie Studnie 
na osadzie 
- -r- 
I 
CD CD CD I 
M '" M i 
CD 1; 
 M -g 
M CD I 
:g ;:j M I-< 1; III 
S 1; ;:j I 'tj S 
 III s:: 
S '" 
'tj I I s:: 0 
... ... Q Q 
 
 ..8 CIS CJ 

 
 ... ... Vl Vl I ... 
 
 
 
 0. !JJ 
.... .... I .... .... Vl I I U3 ß .
 


6 1 1 3 1 2 1 3 4 3 4 4 3 
5 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 5 
4 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 2 
28 3 2 23 1 5 1 6 25 6 25 25 23 
14 2 1 6 1 8 1 9 7 9 7 '{ 11 3 
5 1 1 3 1 1 1 2 4 2 4 4. 4 
3 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 9 
5 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 10 
1 1 1 1 1 2 2 3 
9 1 1 7 1 1 1 2 8 2 8 8 17 - 
12 2 1 5 1 7 1 8 6 8 6 6 6 
24 5 2 15 2 10 1 12 17 12 17 17 25 
10 2 1 9 1 1 1 2 10 2 10 10 20 
14 2 1 13 1 1 1 2 14 2 14 14 5 
20 2 1 13 1 7 1 8 14 8 14 14 11 3 
6 1 1 4 1 1 1 2 5 2 5 5 3 
8 1 1 6 1 1 1 2 7 2 7 7 7 
25 6 1 28 1 1 1 2 29 2 29 29 9 
10 1 1 8 1 1 1 2 9 2 9 9 3 
9 1 1 8 1 1 1 2 8 2 8 8 4 
2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 5 
20 3 1 11 1 10 1 11 12 11 12 12 9 
20 3 1 2 1 19 1 20 3 20 3 3 9 
21 3 1 19 1 3 1 4 20 4 20 20 6 
4 1 1 2 1 1 1 2 3 2 3 3 3 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
5 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 
5 1 1 1 1 3 1 4 2 4 2 2 3 
5 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 
7 1 1 1 1 5 1 6 2 6 2 2 14 
26 5 1 12 2 16 1 18 13 18 13 13 30 
30 7 1 12 2 22 1 24 13 24 13 13 10 
20 3 1 13 1 8 1 9 14 9 14 14 21 
70 4 1 48 5 20 1 25 49 25 49 49 79 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 2 
1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 
9 1 1 7 1 1 1 2 8 2 8 8 4 
4 1 1 3 1 1 1 4 1 4 4 7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
4 1 1 2 1 1 1 2 3 2 3 3 3 
4 1 1 2 1 1 1 2 3 2 3 3 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
3 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 2 
9 1 1 2 1 6 1 7 3 7 3 3 8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 
:> 1 1 3 1 1 1 2 4 2 4 4 11
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0030.djvu

			172 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI 


L.p. 


Majlltek 


Powiat 


Najbli:i:sza stacja 
kolei szerokotorowej 


Odlegl. od stacji kolej. 


49 Budyn swiecki Drzycim 2 
50 Lubochin swiecki Drzycim 3 
51 Luszkowo swiecki Pruszcz 7 
52 Rówienica swiecki Drzycim 2 
53 Wery swiecki Drzycim 3 
54 Labiszyn szubinski Brzoza 20 
55 Rozpetek szubinski Panigródz 3 
56 Zalesie szubinski Szaradowo - Zalesie 
57 Cierzpice tczewski Brody 3 
58 Maly Garc tczewski Starogard 4 
59 Waémierz - Waémierek tczewski Starogard 4 
60 Dllbrówka tucholski Tuchola 8 
61 Lyskowo tucholski Tuchola 6 
62 Tucholka tucholski Tuchola 4 
63 Wierzczyce tucholski Tuchola 3 
64 Dzwierzno torunski Chelm:i:a 5 
65 Cichoradz torunski Chelm:i:a 12 
66 Gluchowo torunski Chelm:i:a 8 
67 Wybcz Torunski torunski Chelm:i:a 10 
68 Zegwirt - Browina torunski Chelm:i:a 5 
69 Frydrychowo wllbrzeski Kowalewo 2 
70 Chelmonie wllbrzeski Chelmonie 3 
71 Galczewko wllbrzeski Galczewko 
72 Kurkocin wllbrzeski Wqbrzemo 7 
73 Niedzwiedi wllbrzeski Wllbrzemo 2 
74 Szewy wllbrzeski Kowalewo 6 
75 Trzebon wyrzyski Trzebon 2 
7ß Tuszkowo wyrzyski Mrocza 5 
77 Czeczewo grudzilldzki Radzyn 5 
78 Golebiewko grudzilldzki Radzyn 4 
79 Radzyn grudzilldzki Radzyn w/m. 
80 Skurgwy grudziqdzki Rogomo Pom. 2 
81 Lipienek chelminski Firlus 4 
82 Zychce chojnicki Chojnice 24 
83 Szenfeld chojnicki Chojnice 4,5 
84 Raclawki chojnicki Raclawki w/m. 
85 Kokoszki kartuski Kokoszki w/m. 
86 Liszkowo I. ino'\\'roclawski Jaksice 5 
87 Krokowo morski Krokowo w/m. 
88 Miradowo starogardzki Pisienica 4 
89 Przepalkowo 
polenski Sepolno 4 


Razem na terenie Województwa Pomorskiego: 


2) Urz
y Wojew6dzkie przewidujq mo:i:liwosé cal- 
kowitego lub czesciowego wykonania robót z materia- 
lów wlasnych przedsiebiorcy, wzgl.z materialów roz- 
biórkowych lub nowych dostarczonych przez organa 
Ministerstwa ROlnictwa i Reform Rolnych. 


3) Przedsiebiorca ma mo:i:nosé ùo:i:enia oferty na 
calkowitq zabudow
 na terenie jednego z województw, 
, wzgl. na zabudowe jednego lub kilku osiedli(grupa 
obejmuje kilka lub kilkanascie gospodarstw) w jednej 
z miejscowosci podanej w powy:i:szym zestawieniu, lub
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0031.djvu

			Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWIjDZIQ 


173 


-- - - OJ:>l'otowllnie 
Ilosé budynków typu Gnojownie Studnie 
na osadzie 
-------- I I ,- I 
I 
CI) 0) 0) I 

 0) <') I 
CI) ï:; 
 
 ] I 

 0) ] 

 ::J 
 ï:; 
 
S 'C S ! i;;> 
 c 
'" S 0) I t:: 0 
'C 0 
 0 u 
pol pol rJ2 0 

 
 - as '" 
::;! ::;! ..; ..; rJ2 I pol ;... 0= ;... .... c. 
 
..." ..." rJ2 rJ2 0 .
 
..I<: 


.L::: 


- -- - -- - 


1 1 1 1 1 2 2 6 
6 1 1 4 1 1 1 2 5 2 5 5 6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 
1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 10 
11 1 1 9 1 1 1 2 10 2 10 10 18 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
35 4 1 36 1 1 1 2 37 2 37 37 31 
3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
30 3 1 26 1 5 1 6 27 6 27 27 30 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 
2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
5 1 1 3 1 1 1 2 4 2 4 4 5 
10 1 1 8 1 1 1 2 9 2 9 9 13 
7 1 1 5 1 1 1 2 6 2 6 6 4 
11 1 1 9 1 1 1 2 10 2 10 10 3 
50 5 1 52 1 1 1 2 53 2 53 53 46 
19 1 1 16 1 2 1 3 17 3 17 17 15 
18 1 1 10 1 7 1 8 11 8 11 11 14 
3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 6 
17 1 1 14 1 2 1 3 15 3 15 15 18 
13 1 1 8 1 4 1 5 9 5 9 9 14 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 
5 1 1 3 1 1 1 2 4 2 4 4 14 
5 1 1 1 1 3 1 4 2 4 2 2 11 
25 3 1 20 1 6 1 7 21 7 21 21 28 
9 
3 
10 
9 
5 
5 
4 
3 
6 
5 
3 
4 
4 
780 125 62 554 68 239 76 305 606 306 586 596 595 228 
tez zaoferowanie poszczególnych materia16w do budo- a) rozporzqdzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycz- 
wy. nia 1937 r. 0 dostawach i tobótach na rzecz 
4) Przedsi
biorc6w i dostawców obowiqzywaé b
- Skarbu Panstwa, Samol"Zqdu lub instytucyj pra- 
dll przy skladaniu ofert i wykonywaniu rob6t nast
pu- wa publicznego (Dz. U. R. P. Nr 13, z dnia 26 
j
ce przepisy: lutego 1937 r. pOZ. 92),
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0032.djvu

			174 


Nr 10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWÖDZKI 


b) Polskie Normy dotyczqce budownictwa wyda- 
ne przez Polski Komitet Normalizacyjny przy 
Ministerstwie Przemyslu i Handlu. 
5) Urz
dy Wojewódzkie zastrzegajq sobie mo:i:li- 
wosé rozszerzenia lub zmniejszenia ilosci robót lub do- 
staw podanych w zestawieniach w granicach 25%. 
6) Termin wykonania robót w czasie od 1 maja 
do 1 listopada 1939 r. Termin dostawy od 1 maja do 
15 wrzesnia 1939 r. 
Dokladne terminy rozpocz
cia i ukonczenia dosta- 
wy bqdi roboty ustalone b
q w umowach w ramach 
wy:i:ej podanych terminów. N a wypadek przekroczenia 
przez przedsi
biorc
 lub dostawc
 terminów umow- 
nych, ustalone b
dzie w umowie odszkodowanie umow- 
ne zgodnie z 
 41 powolanego wyzej -rozporzqdzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. 
7) Oferent winien wskazaé w ofercie rodzaj za- 
bezpieczenia w wysokosci 5% wartosci roboty lub do- 
stawy zabezpieczajqcego wykonanie zaoferowanej ro- 
boty lub dostawy, jako kaucji po podpisaniu umowy. 
8) Oferty winny byé sporzqdzone na formularzach 
przetargowych, które nabyé mo:i:na za zwrotem kosz- 
tów w godzinach urz
dowych w Urz
dach Wojewódz- 
kich: 
a) Warszawskim - w Warszawie, uI. Filtrowa 57 
pokój Nr 61, 
b) Poznanskim - w Poznaniu, PI. Kolegiacki 17, 
pokój Nr 125, 
c) Pomorskim - w Toruniu, ul Mickiewicza 61, 
pokój Nr 36, na roboty budowlane i dostaw
 
materialów i w pokoju Nr 55 na budow
 stud- 
ni, gdzie równie:i: mo:i:na otrzymaé informacje, 
dotyczqce warunków technicznych wykonaria 
robót i tekstu umów. 
9) ,Zwrot kosztów za formularze przetargowe wy- 
nosi: 
za komp1et rysunków i kosztorysów wszystkich 
przewidzianych do zabudowy typów budynków, jak 
równie:i: dostawy materialów wraz z formularzem prie- 
targowym na kupno budynków rozbiórkowych i for- 
mularzem na budow
 studni - zl 60,-, 
za pojedyncze formularze dla jednego budynku 
zl 10,-, 
za pojedyIÍcze formularze na budow
 studni zl 10, 
za komplet formularzy na dostaw
 materialów zl 
5,-. 


Naleznosé za formularze przetargowe wplacaé na- 
le:i:y na konto P. K. O. Nr 38553 - Funduszu Obroto- 
wego Reformy Rolnej - Urzqd Wojewódzki Pomorski 
w Toruniu, - dotyczy to wszystkich oferentów bez 
wzgl
du na teren województwa. 
10) Oferty nale:i:y skladaé lub przesylaé do Urz
- 
dów Wojewódzkich: 
a) Warszawskiego - uI. Filtrowa Nr 57 w War- 
szawie - pokój Nr 61 - do dnia 14 kwietnia 
1939 r. do godziny 10, 
b) Poznanskiego - PI. Kolegiacki Nr 17 - eks- 
pedycja Urz
du - w Poznaniu do dnia 3 kwie- 
tnia 1939 r. do godziny 10, 
c) Pomorskiego - uI. Mickiewicza Nr 61 - po- 


kój Nr 36 w Toruniu do dnia 5 kwietnia 1939 r. 
do godziny 10. 
11) Wniesienie oferty winno byé poparte zlo:i:eniem 
w Panstwowym Banku Rolnym na rachunku "Depozy- 
tów i kaucyj w gotówce" lub na rachunku "Depozy- 
tów i kaucyj w papierach wartosciowych" wadium w 
wysokosci 3% sumy oferty w gotówce, wzgl
dnie w 
papierach wartosciowych podlug kursu wartosci depo- 
zytowej, ustalonego obwieszczeniem Ministra Skarbu z 
dnia 23 luetgo 1938 r. (Monitor Polski Nr 48 z dnia 1 
marca 1938 r.). Dla Urz
du Wojewódzkiego Pomorskie- 
go wadia tylko w papierach wartosciowych zlo:i:one byé 
mogq ponadto w Kasie Skarbowej. 
12) Do oferty nale:i:y dolqczyé: 
a) uwierzytelniony odpis swiadectwa przemyslo- 
wego, wzgl
dnie karty rzemieslniczej i zaswiad- 
czenie wlasciwego Starostwa, :i:e wlascicie1 kar- 
ty uprawniony jest na podstawie noweli do 
prawa przemyslowego z dnia 10 marca 1934 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 350, art. 145 ust. 4) 
do samodzielnego wykonywania rzemiosla mu- 
rarskiego i ciesielskiego w zakresie robót bu- 
dowlanych wedlug art. 333 i 334 rozporzqdze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lute- 
go 1928 r. 0 prawie budowlanym i zabudowie 
osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, z roku 1928) 1ub 
rzemiosla, w zakresie którego oferowane sq ro- 
boty, 
b) kwit na zlo:i:one wadium które podlega zwo1- 
nieniu po ukonczeniu przetargu w razie odrzu- 
cenia oferty, a w razie utrzymania si
 oferenta 
przy przetargu - podwy:i:szeniu do 5% sumy 
umownej. 
13) Zlo:i:ona oferta obowiqzywaé b
dzie oferenta do 
czasu podpisania umowy na roboty lub dostawy pod 
rygorem utraty zlo:i:onego wadium, w terminie do dnia 
15 czerwca 1939 r. 
14) Skladanie lub nadsylanie ofert, ich zmiana i 
cofni
cie jest dopuszczalne przed terminem przewidzia- 
nym w punkcie 10. 
15) Uchylenie si
 oferenta, który utrzymal si
 przy 
przetargu od podpisania umowy do 15 czerwca 1939 r. 
lub od zlo:i:enia w tym samym terminie kaucji, t. j. za- 
bezpieczenia nalezytego i terminowego wykonania ro- 
boty lub dostawy - spowoduje rozwiqzanie stosunku 
þrawnego z oferentem i utrat
 zlo:i:onego wadium prze- 
targowego. 
16) Otwarcie ofert i rozpocz
cie przetargu nastllpi 
w województwach: 
a) Warszawskim: 14 kwietnia 1939 r. 0 godz. 11 
w sali posiedzen w gmachu Urz
u, 
b) Poznanskim: 3 kwietnia 1939 r. 0 godz. 11 w 
sali Nr 108 w gmachu Urz
du WOjewódzkiego, 
c) Pomorskim: 5 kwietnia 1939 r. 0 godz. 11 w 
sali gmachu glównego Urz
du Wojewódzkiego. 
17) Urz
dom Wojewódzkim slu:i:y prawo wyboru 
dostawc ylub przedsi
biorcy bez wzgl
u na cen
 ofe- 
rowanq, a tak:i:e prawo uznania, :i:e przetarg nie dal 
wyników. 
18) Nale:i:nosé za wykonanq i przyj
tq robot
 1ub 
dostaw
 b
dzie wyplacana przedsi
biorcom lub dostaw- 
com na podstawie sprawdzonych i przyj
tych rachun-
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0033.djvu

			Nr 10 


POMORSEt DZIENNIK WOJEWODZKl 


175 


ków i to: w wysokosci 65% sumy umownej po wyko- 
naniu roboty lub dostawy, pozostala naleznosé 35% su- 
my umownej b
dzie wyplacona z kredytów roku bu- 
d:i:etowego 1940/41 przed 1 czerwca 1940 r. 
19) Wszelkie inne specjalne warunki wykonania 
robót lub dostaw wyszczególnione sq w formularzach 
przetargowych i w tekScie umów, które Sl! do wglqdu 
w Urz
ach Wojewódzkich jak wy:i:ej. 
20) Oferty zlo:i:one po oznaczonym w punkcie 10 
terminie, jak równie:i: nie zawierajqce dowodów zloze- 
nia wadium, uwierzytelnionych odpis6w swiadectw 
przemyslowych, lub kart rzemieslniczych, oraz sporzq- 
dzone na nieoryginalnych formularzach przetargowych, 
wzgl
e nieodpowiadajqce wszystkim warunkom ni- 
niejszego wezwania do skladania ofert - rozpatrywa- 
ne nie b
dq i pozostanq bez odpowiedzi. 


Spos6b skladania i przesylania oferty, jak równie:i: jej 
zmiany lub cofni
cia. 


1) Ofert
 nale:i:y skladaé w nieprzezroczystej zala- 
kowanej kopercie, na kopercie nale:i:y umiescié napis: 
a) "oferta przetargowa na wykonanie zabudowy 
gospodarstw powstajqcych z parcelacji rzqdo- 
wej", lub 
b) "oferta przetargowa na dostaw
 materialów 
budowlanych do zabudowy osad", lub 
c) "oferta na wykonanie studzien dla gospodarstw 
powstajqcych z parcelacji rZqdowej", lub 
d) "oferta na kupno starych budynków pofol- 
warcznych" . 
W jednej kopercie mogl! si
 znajdowaé dwie lub 
wiçcej z powy:i:szych ofert, pochodZ!lcych od jednej 
firmy. 
Zalqczniki do oferty, które nie mogq byé umiesz- 
czone w kopercie z oferUl, jak próbki materialów, na- 


Za Wojewodç Warszawskiego: 
(-) Stanislaw Sieroszewski, 
Naczlitlnik Wydzialu Rolnictwa i Reform Rolnych. 


lezy opakowaé odr
bnie, umieszczajqc na opakowaniu 
wewn
trznym nazwisko bqdi firm
 oferenta. Na opa- 
kowaniu zewn
trznym zalakowanym nale:i:y umiescié 
napis: "zalqcznik do oferty przetargowej na budow
 
osad, powstajqcych z parcelacji rzqdowej. 
Niedopuszczalne jest, ani pisemne ani ustne poda- 
wanie nazwiska, bqdi firmy oferenta, ani te:i: umiesz- 
czanie jakichkolwiek znaków rozpoznawczych na ko- 
percie lub opakowaniu. Piecz
é u:i:yta do lakowania ko- 
perty zawierajqcej ofert
 lub opakowania, zawierajqce- 
go zalqczniki do oferty, nie mo:i:e ujawniaé pochodze- 
nia oferty. ' 
2) Kopert
 z oferUl nale:i:y wrzucié do skrzynek 
na ten eel przeznaczonych, znajdujqcych si
 w Urz
- 
dach Wojewódzkich: 
a) Warszawskim w Warszawie uI. FiltrowaNr 57 
pokój Nr 61, 
b) Poznanskim w Poznaniu, PI. Kolegiacki Nr 17 
- ekspedycja Urz
du, 
c) Pomorskim w Toruniu, uI. Mickiewicza Nr 61 
pokój Nr 36. 
wzgl
dnie przeslaé poczt q pod adresem odnosnych U- 
rz
ów Wojewódzkich. 
3) W razie przeslania oferty poczt q nale:i:y ofert
 
opatrzyé opisem w podanym w punkcie 1 i wlo:i:yé do 
drugiej koperty, opatrzonej adresem wlasciwego Urz
- 
du \yojewódzkiego. Na kopertach nie nale:i:y umiesz- 
czaé ani imienia i nazwiska, ani adresu nadawcy. 
Przesylka pocztowa winna byé nadana w takim termi- 
nie, aby mogla byé dor
czonq Komisji Przetargowej 
przed terminem otwarcia ofert, jak podano w punkcie 
16-tym. 
4) Cofni
cie lub zmiana oferty mo:i:e nastqpié je- 
dynie z zachowaniem przepisów 

 21 i 22 rozporzq- 
dzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia' 1937 r. 0 do- 
stawach i robotach na rzecz Skarbu Panstwa, Samo- 
rZl!dów oraz instytucyj prawa publicznego (Dz. U. R. 
P. Nr 13 z dnia 26 lutego 1937 r. poz. 92). 


-.(; 


Za Wojewod
 Pomorskiego: 
(-) Jerzy Orlowski, 
Naczelnik Wydzialu Rolnictwa i Reform Rolnych. 


Za Wojewodç PoznaIÍskiego: 
(-) Janusz K
szycki, 
w z. Nac:z:elnika Wydzialu Rolnictwa i Reform Rolnych.
		

/NDIGCZAS003790_1939_010_0034.djvu

			176 


Nr:10 


POMORSKI DZIENNIK WOJEW6DZKI 


Przetarg. 


Otwarcie ofert nast!lpi dnia 14 kwietnia 1939 r. w 
biurze Wydziaru Dróg Wodnych Urz<<;:du Wojewódzkie- 
go Pomorskiego w Toruniu ul. Krasiñskiego 4, gdzie 
mo:i:na zasi<<;:gnqé bli:i:szych informacji. 


Urzqd Wojew6dzki Pomorski w Toruniu zakupi w 
drodze publicznego nieograniczonego przetargu pisem- 
nego: 


30.000 m 3 faszyny, 
200.000 szt. palików do faszynady i 
16.500 szt. pali do bruku. 


Adres redakcji i administr. "Pom. Dziennika Wojewódzkiego": Urzqd Wojewódzki Pomorski, Toruñ, telefon 
Redakcji 14-95, Administracji 10-89. - Prenumerata: za rok 18,- d, za kwartal 5,- d. Cena niniejszego 
numeru 1,- zl. Cena ogloszeñ: wiersz jednolamowy 60 groszy. - Prenumerat<<;: naleZy zamawiaé bezpoáre- 
dnio tylko w Administracji. Ogloszenia 0 zagini<<;:ciu dowodów tozsamosci koni w dziale nieurz
owym lqcznie 
z egzemplarzein dowodowym Dziennika 2 d, innych dokumentów 4 d. Wszelkie naleznosci winny byé wpla- 
cane na konto czekowe P. K. O. Nr 211961. 
Czcionltami Drukami Spóldzielczej, Toruñ, ul. Mickiewicza 2-4 (Dom Spoleczny).