/NDIGCZAS003790_1929_35_0001.djvu

			Torun, data 14 grudnia 192'9 r. 


POMORSKI 


.. 


, 
DZIENNIK WOJEWODZKI 


Nr. 35. 


- 


T RES é: 


DZIAL URZ
DOWY: 
303. Zarzqdzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22. XI. 1929 r. 0 uchyleniu zarzqdzenia, dotyczqcego zwalczania 
wscieklizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30
. Ogloszenie Wojewody pomorskiego z dnia 12. XI. 1929 r.o zawierajqce statut, normujqcy pokrycie koszt6w pu- 
blic7nych przedsi
biorstw meljoracyjI}.ych w Wojew6dztwie Pomorskiem . ........ ......... 697 
305. ObwieszczenieWojewody Pomorskiego z dnia 26. XI. 1929 r. 0 zamiarze uznania je.:ior Skqpe, Kaly i Blev. icz 
za wody zamkni
te . ........................ 
3G6. Ogloszenie Wojewody Pomorskiego z dnia 'Û. XI. 1929 r. zawierajqce wyciq;g statutu .
pólki rybackiej na jezio- 
rze Ostrzyce . . . . . . . 0 . . .. .......... 0 . . . . . . . . .. .... 0 . . . . . 702 
307. Ogloszenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9. XII. 1929 r. 0 sprostowaniu omylek drukarskich . . . . .' .. . 703 
308. Rozporzqdzenie Dyrektora Urz
du Morskiego w Gdyni z dnia 23. X. lY29 r. 0 zamieszkiwaniu i przeby\\'aniu na 
tel'eniu potu handlowego w Gdyni. '. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 703 
309. Ogloszenie Prezydenta miasta Grudziqdza z dnia 20. XI. 1929 r. 0 uniewaznieniu dowodu osobistego Marji Zimnej 703 
310. Ogloszenie Powiatowej Komisji Wyborczej i Wydziatu Powiatowego w Toruniu z dnia 2). Xl. 1929 r. 0 wybo- 
rach do Sejmiku Powiatowego. . ..... .. . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 
311. Ogloszenie Przewodnic,zqcego Wydzialu Powiatowego w Gniewie z .!nia 21 X. 1929 r. 0 zmianie postanowierí 
statutowych 0 odsetkach i karach za zwlok
. ................ 0 . . . . 0 .. ..... í04 
312. Ogloszenia Okr
gowych Komisyj Wyborczych w powiecie Chelmióskim zawierajqce wazne listy kandydatów 
, do wybor6w do Sejmiku Powiatowego . . . . .. ... ................... .,. 705 
313. Ogloszenia Okr
gowych Komisyj Wyborczych w powiecie Dzialdowskim zawierajqce wazne listy kandydatów 
do wybor6w do Sejmiku Powiatowego. ............. ., 0 . . . . . . . . . . . . . . .. " 716 
314. Ogloszenia Okr
gowych Komisyj Wyborczych w powiecie Wqbrzeskim zawierajqce wazne listy kandydatów 
do wybor6w do Sejmiku Powiatowego . . . . . . . . . .. ....... .. . 7 LO 
315. Ogloszenie Przewodniczqcego Wydzialu Powiatowego w Dzialdowie z dnia 21 Xl. 1929 r. 0 samoistnym podatku 
komunalnym od psõw . . . ., ...... . . . . . .. ..... ........... . 726 
316. Ogloszenie Burmistrza miasta Wejherowa z dnia 28. XI. 19r9 r. 0 samoistnym podatku komunalnym od ps6w . 727 
317. Ogloszenia wladz sqdowych: 
a) przetargi przymusowe . 
b) post
powania upadlosciowe . . . 
c) publiczne dorc:czenia i wywolania 
d) zapisy w rejestrze majqtkowym 
e) ., ., " stowarzyszerí 
f) uchwaly . . 
g) !oki sqdowe: 
h) mne . . . . 
DZIAL NIEURZ
DOWY: 
Dodatek nr. 21 do Statutu Kasy Chorych miasta Grudziqdza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 
Ogloszenie Dyrekcji Poznarískiego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu 0 pJatnosci 
% od pozyczek 6% zytnich list6w 
rentowych. . . . . . . . " .......... . ........................ ... 7J7 
Ogloszenia 0 zagubieniu dokumentów 738 
Przetarg. . . . . '. . . . . . . . . . . . . . 0 . . . ...... -................ 738 


697 


702 


. 728 
. 732 
.732 
.734 
.736 
. í36 
.737 
.137 


DZIAL URZEDOWY 


303. 
Zarzftdzenie W ojewody Pomorskiego 
z dnia 22 listopada 1929 r. 
o uchyleniu zarzftdzenia, dotyczftcego zwalczania 
wscieklizny. 
Na podstawie 
 340 rozporzqdzenia Ministra 
Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 19, poz. 167) zarzqdzam co nastttpuje: 
Z powodu wygasnittcia zarazy wscieklizny 
w powiecie . dzialdowskim i tczewskim uchylam 
niniejszem zarzqdzenie z dnia 26 paidziernika 
1928 r 0 . N r. VII. 8. 102U5/28, ogloszonc w PO. 
morskim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 19, poz. 
148, - dotyczqce zwalczania wscieklizny na ob. 
szarze tych powiatów. 


W zwiqzku z powyzszem, zarzqdzenie moje 
z dnia 13 sierpnia br. Nr. VII. B. 9017/29. ogloszo. 
ne w Pomorskim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 27, 
poz. 197, traci moc obowiqzujqcq. 
Nr. VII. B. 12791/29. 
Za Wojewodtt: 
(-) Ceceniowski, 
Naczelnik Wydzialu Rolnictwa. 


304. 
Ogloszenie Wojewody Pomorskiego 
z dnia 12 listopada 1929 r. 
zawierajftce statut, normujftcy pokrycie kosztów 
publicznych przedsi
biorstw meljoracy jnych 
-w W ojewództwie Pomorskiem. 
Na podstawie dekretu Ministerstwa Robót Pu. 
blicznych Nr. V-1209/29 z dnia 21 paidziernika
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0002.djvu

			698 


Nr. 35 POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI 


poz. 304 


1929 r., oglaszam niniejszem zatwierdzony przez 
MinistrÓw Robót Publicznych, Skarbu, Spraw We
 
wn
trznych i Rolnictwa ponizszy statut wraz 
z wykazem przedsiçbiorstw meljoracyjnych w WOc 
jewództwie Pomorskiem. 
Nr. VIII. M. 17492/29. 


Wojewoda: 


(-) Lamot. 


STATUT 


normujqcy pokrycie kosztów publicznych przed
 

,iftbiorstw meljoracyjnych w Wojew. Pomorskiem. 


Na podstawie art. 3, 5 i 13 ustawy z dnia 26 
pazdziernika 1Y21 roku 0 popieraniu publicznych 
przedsiftbiorstw meljoracyjnych (Dz. U. Nr. 91, 
poz. 671) w brzmieniu ustalonem ustawq z dnia 
23 czerwca 1925 r .(Dz. U. Ur. 75, poz. 524) i 
 1, 
rGzporzqdzenia Ministrów: Robót Publicznych, 
Skarbu, Spraw Wewn. oraz Rolnictwa z dnia 21 
listopada .1927 r. 0 statutach irozporzqdzeniach 
dotyczqcych publicznych przedsiftbiorstw meljora. 
racyjnych (Dz. U. Nr. 112, poz. 950) postania Po. 
morski Sejmik Wojewódzki co nastftpuje:  1. 


Do przedsiçbiorstw meljoracyjnych w Woje. 
wództwie Pomorskiem, których kosztorysy nor
 
muje ninejszy statut, zalicza siç: 


1. Spólkç regulacji Dzialdówki 
w pow. dzialdowskim z fun
 
duszem budowy . . . .' . 
2. Spólk
 regulacji Strugi .To: . 
runskiej w pow. wqbrzeskim 
z funduszem budowy . . . 
3. Spólh t regulacji Strugi W q
 
brzesklej w pow. wqbrzeskim 
z funduszem budowy . . . 
4. Spólkçregulacji Niechwasz
 
cza w pow. chojnickim z fun. 
duszem budowy . . . . . 
5. Tczewski Zwiqzek Walowy 
(regulacja Motlawy i Rowu 
Mlynskiego) w pow. tczew. 
skim z funduszem budowy . 
6. Spólkç meljoracyjnq Elota 
Karwienskie w pow. morskim 
z funduszem budowy (utwo. 
rzenie odplywu) . . . . . 
7. . Spólkç meljoracyjnq Elota 
Möstowskie w pow. morskim 
z funduszem budowy . '. . 
8. Zwiqzek Walowy Swiecie 
miasto (obwalowanie Wisly 


1.323.457,- zt 


317.778,- zl. 


100.000,- ' zl. 


368.574,- zl. 


150.000,- zl 


160.000,- zl. 


17.500,- zl. 


i Czarnej wody) z funduszem 
budowy ...... 1.000.000,- zl. 
Razem 8 przedsiftbiorstw 
z lqcznym funduszem budowy 3.437.309,- zl. 
Koszty powyzszych przedsiftbiorstw meljora. 
cyjnych pokrywane bftdq w mysl postanowien ni
 
niejszego statutu po zatwierdzeniu odnosnych pro
 
jekt6w j kosztorysów przez Ministra Robót PU$ 
blicz11.ych.  2. 
Fundusze budowy poszczególnych przedsi

 
biorstw skladajq si
 z udzialów Skarbu Panstwa, 
Samorzqdu W ojewódzkiego i Spólek Wodnych 
(zwiqzków walowych). Zasilki Skarbu Panstwa 
z panstwowego funduszu meljoracyjne
o wynoszq 
"10% sum wymienionych w 
 1 pod pozycjami 
1-6 i 8 a 30% sumy wymienionej pod pozycjq 7. 
Pomorski Wojewódzki Zwiqzek Komunalny przez 
uchwalenie niniejszego statutu zohowiqzuje siç po. 
kryé 40% sum wymienionych w 
 1 pod pozycjami 
1
6 - regulacje, a 30% sum wymienionych pod 
pozycjq 7 
 .meljoracja pierwszorzçdna - i pod 
pozycjq 8 - obwalowanie rzeki. W celu pokrycia 
reszty kosztów budowy poza udzialami Skarbu 
Panstwa i Samorzqdu WojewÓdzkiego majq byé 
zawiqzane spólki wodne (zwiqzki walowe) w mysl 
postanowien ustawy wodnej z dnia 19 wrzesnia 
1922 (Dz. U. Nr. 192, poz. 936) w brzmieniu usta. 
lonem rozporzqdzeniem Prezydenta Rzeczypospo. 
litej z dnia 24 lute go 1928 r. (Dz. U. Nr. 24, 
poz. 205). 
Wysokosé wplat rocznych wymienionych wy. 
zej czynników podaje zalqczony do statutu wykaz, 
stanowiqcy integralnq czçsé statutu.  3. 
N a wykonczenie robót wymienionych w 
 1 
przewiduje sitt poczqwszy od 1 kwietnia 1928 r. 
nas tçpuj qce okresy: 
dla sp61ek wymienionych w 
 1 pod poz. 1, 2, 4 = slat, 
" " " 
 1" ,,8 = 4 lata, 
,. " " 
 1" ." ,: 3, 5, 6 = 1 rok; 
"" "" 
 1" ,,7 = 1 rok, 


9 4. 
Coroczne udzialy samorzqdowe w kosztach 
przedsiftbiorstw meljoracyjnych wedlug 

 2 i 3 
nalezy wstawié do zwyczajnego budzetu Pomor
 
skiego Wojewódzkiego Zwiqzku Komunalnego w 
osobnym dziale pod tytulem Samorzqdowy Fun. 
dusz Meljoracyjny. 
K woty niezuzyte w ciqgu roku administracyj
 
nego stanowiq wlasnosé tegoz funduszu i winny 
byé tymczasowo lokowane w Pomo1rskiej Krajo
 
wej Kasie Pozyczkowej. 
Wydatki polqczone z wyplatq udzialów sarno. 
rzqdowych pokrywane bftdq z dochodów zwyczaj
 
nych Pomorskiego Wojewódzkiego Zwiqzku Ko
 
munalnego w mysl ustawy z dn. 11 sierpnia 1923 r. 
o tymczasowem uregulowaniu finansów komunal" 
nych (Dz. U. Nr. 94, poz. 747).
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0003.djvu

			Nr. 35 POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI paz. 30 6  5. 


, Funduszem budowy zarzqdza Wojewoda, na 
ktorego rttce wplaca zarzqd spólki przypadajqce 
nan udzialy. Z funduszu budowy W ojewoda prze
 
kazuje spólce odpowiednie kwoty po stwierdzeniu 
iz zachodzq warunki wyplaty. Samorzqd Woje; 
w
dzki wyplaca swój udzial w kosztach meljora
 
cYJnych spólkom bezposrednio za posrednictwem 
wlasciwych Starostów Powiatowych, na skutek 
poswiadczenia panstwowej wladzy nadzorczej iz 
warunki wyplaty zachodzq. '  6. 


Spólki wodne, podlegajqce przepisom 11l11leJ
 
szego statutu, winny statutowo zapewnié odpo
 
wiedni udzial jednemu przedstawicielowi Panstwo. 
wej wladzy wodnej i jednemu przedstawicielowi 
Pomorskiego Wojewódzkiego Zwiqzku Komunal
 
nego w zarzqdzie i zebraniu spólki.  7. 


Jezeli przedsittbiorstwo meljoracyjne wsk'utek 
dokonanych meljoracyj uzyska grunt, natenczas 
grunt ten winien byé podzielony w takim stosunku 
pomittdzy Pans two, Pomorski Wojewódzki Zwiq
 
zek Komunalny i Spólktt, w jakim podmioty te po
 
krywajq koszty przedsittbiorstwa.  8. 


Zarzqdy spólek wodnych obowiqzane sq ukla
 
daé corocznie budzety i programy oraz kosztorysy 
prac meljoracyjnychw ramach kredytów niniej
 
szym statutem przewidzianych oraz prowadzié 
rachunki zgodnie z przepisami swych statutów. 
Spólkom wolno jednak wykonaé roboty objtt
 
te zatwierdzonemi projektagli i kosztorysami w 
krótszym czasie niz to przewidziano w 
 3; zwittk
 
szone z tego powodu wydatki spólki w okresie wy
 
konania prac nie powodujq zwittkszenia udzialów 
Panstwa i Porn. Wojew. Zwiqzku Komunalnego, 
przypadajlj,cych spÓlce w tym okresie. 
o ile ogólny udzial spólki i Panstwa w kosz. 
tach robót nie bttdzie mniejszy od przewidzianego 
w 
 3, udzialy Porn. Wojewódzkiego Zwiqzku Ko. 
munalnego wyplacane bttdq w terminach oznaczo
 
nych w tym przepisie i oznaczonej tam wysokosci. 
Odpisy budzetów rocznych, programów i ko
 
sztorysów meljoracyjnych oraz zamknittcia ra
 
chunk owe i sprawozdanie z wykonanych robót za 
rok ubiegly nalezy corocznie przedkladaé w 2
ch 
egzemplarzach wlasciwemu Star.oscie Powiatowe. 
mu, który przedstawia jeden egzemplarz Wojewo
 
dzie Pomorskiemu, a drugi Staroscie Kraj owemu 
Pomorskiemu.  9. 


Nadzór nad dzialalnosciq i gospodarkq spólek 
. wodnych sprawujq wlasciwi Starostowie powiato: 
wi wzglttdnie wyznaczeni przez Wojewodtt w mysl 
art. 188 ust. 2 ustawy wodnej z dnia 19 wrzesnia 


699 


1922 r. (Dz. U. Nr. 102, poz. 936) w brzmieniu usta.. 
lonem rozporzqdzeniem Prezydenta Rzeczypospo
 
litej z dnia 24 lute go 19218 (Dz. U. Nr. 24, poz. 205). 
Nadzór techniczny sprawujq panstwowe urztt. 
dy budownictwa meljoracyjnego. 
Spólki wodne prowadzq roboty pod kierow
 
nictwem technika spólkowego, zatwierdzonego 
przez \Vojewodtt na podstawie opinji Panstwowe
 
go Urzttdu Budownictwa Meljoracyjnego. 
Wszelkie umowy z przedsittbiorcami wykonw 
jqcymi roboty podlegajq zatwierdzeniu Wojewody 
na podstawie opinji wladzy okreslonej w ustttpie 
pierwszym i wlasciwego urzttdu meljoracyjnego. 
Zmiany dotykajqce podstaw hydrologicznych 
projektu podlegajq zatwierdzeniu przez Ministra 
l\..obót Publicznych. Zmiany powodujqce powittk: 
szenie kosztorysu podlegajq zatwierdzeniu przez 
lVlinistra Robót Publicznych i uchwale Pomorskie
 
go Sejmiku \V ojewÓdzkiego. lnne zas zmiany 
projektu w granicach zatwierdzonego kosztorysu 
poJiegajq zatwierdzeniu przez Wojewodtt. 
Wojewoda ma prawo stwierdzaé kazdego cza
 
su postttP robót i jakosé wykonania, jak równiez 
przeprowadzaé kontroltt czy tez braé udzial we:' 
wszelkich czynnosciach kontrolnych podejmowa. 
nych przez organa samorzqdowe. Równiez przy
 
sluguje Pomorskiemu Wojewódzkiemu Zwiqzko: 
wi Komunalnemu kazdeyo czasu pra wo przeprowa
 
dzenia kontroli robót wspólnie z organami Urzttdu 
W ojewódzkiego lub tez samodzielnie. 
Kolaudacja robót moze sitt odbywaé tylko 
przy wspóludziale delegata W ojewody. 
Wyplata rat kolaudacyjnych moze nastqpié 
tylko w razie niepodniesienia zarzutów ze strony 
W ojewody wzglçdnie Ministra Robót PubJicz
 
nych, którym naldy przedkladaé protokóly kolau: 
dacyj ne.  10. 


Zarzqd gruntami uzyskanetni wskutek robót 
meljoracyjnych nalezy do odnosnych spólek wod. 
nych. Do tych spólek nalezy równiez utrzymanie 
wykonanych urzlj,dzen meljoracyjnych. 
N adzór nad nalezytem spelnianiem powyz'- 
szych obowiqzków sprawuje wladza okreslona 
w ustçpie 1 
 9 niniejszego statutu.  11. 


Statut niniejszy wchodzi w zycie po zatwier" 
dzeniu go przez Ministrów: Robót Publicznych, 
Skarbu, Spraw Wewntttrznych oraz Rolnictwa. 
Dzien wejscia w zycie postanowien statutu 
oglosi Starosta Krajowy w Pomorskim Dzienniku 
Wojewódzkim.
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0004.djvu

			700 


Nr. 35 


POMORSKI DZIENNIK- WOJEWÓDZKI 


poz. 3 0 6 


WYKAZ PRZEDSIF;BIORSTW MELJORACY JNYCH 


"'d 
CIS' 
N 
.... 
o 
Cl. 
ct! 
...c 
N 
CJ 
:.:J 


Nazwa 
spólki wodnej po wi at 


Nazwa instytueji 


8/ 0 


NO] 
'" 
 N 
o 0 "'d 

 
 =: 
>- ct! N 

t;;'"O 

 :s'
 
o '" (\) 

 >- N 
"'èi! .... .... 
u .8 .
 


>- . 
s::: .... 
0 00 
tJ N 
ct! . 
........:> 
Cl. ........ 

....; 
........ ct! 
ct! .- 
._ s::: 
N"'d 
"'d 0 

"O 


Pozostaje 
do 
wplaeenia =õ 

...c 
o 0 
"'d .... 
.... ct! 
ct! .- 
_ s::: 
(\) 
'" N 
(\) tJ 
.... .s::: 

 0 
o
 


:s ' , 
'a -g a 
"t:'J

 

 ...; 0 ct! 
.- 00 "'d 
 
..
 1""\1 :$ 
 
o C1\ 'a 's::: 

-: (\) ct! 

 >- 'r;,; 0... 
ct! ';.
 ::s 
N-s:::...c 


2 


3 


4 5 
40 1529382,80 


6 7 
265316,551264066,25 


8 


9 


Spólka wodna regulaeji . ZWÎétzek Krajowy 40 5293g2,80 27022,50 502360,30 5 238294,0 
1 Dzialdówki w pow. 
dzialdowskim Spólka wodna 20 264691, 40 1 30289.21 234402,19 102369,0 
I 132
 
57,-1 322628,26 1000828,741 - --- 
r a z e m 100 340663,12 
- I 21058, 46 1 
Skarb PaIÍstwa 40 127111,201106052,74 - 
Svó1ka wodna regulaeji Zwiétzek Krajowy 40 127111,20 22120,- 104991,20 5 83932,74 
2 Strugi T orunskiej w pow. 
wétbrzeskim Spólka wodna 20 I 63555,60 42704, 52 1 20851,07 10321,84 
I "r a z e m 100 1317778,-- 170877,2'11 146900,73 94254,5 
I I Skarb Panstwa I 4u 40000,- I 37587, 49 1 2412,51 
- 
Spólka wodna regulaeji Zwiétzek Krajowy 40 40000,- 11214,21 28785,79 1 26373,28 
3 Strugi W é\brzeskiej 
w pow. Wétbrzeskiej Spólka wodna 20 :1:0000,- 20000,- - - 
-- - - - 
razem 100 100000,- 68801,70 31198,30 . 26373,28 
I Skarb PaIÍstwa I 40 147429, 60 1 93734,67 53694,93 I - 
Spólka wodna regulaeji Zwiétzek Krajowy 40 147429,60 10018,75 137410,8: 5 83715,92 
4 Nieehwaszeza w pow. 
ehojniekim Spótka wodna 20 I 73714,80 18729,88\ 54984.92 28137,46 
I r a z e m .1001 368574,- 122483,30 246090.70 111 853,38 
Skarb PaIÍstwa 40 60000,-1 40000,- 7670,15 - 
Tczewski Zwiétzek Zwiétzek Krajowy 40 47670,15 1 40000,- 
walowy regulaeji 6000),- - 
5 
MoHawy Spolka wodna 20 30000,- 54659,70 - - 
- ---- - - 
r a z e m 100 150000,- 94659,70 55340,30 40000,- 
I I Skarb PaIÍstwa I 40 64000,-1 47500,- 16500,-1 - 
Spótka wodna meljoraeji Zwiétzek Krajowy 40 64000,- 7500,- 56500, 1 40000,- 
6 Blot KarwieIÍskieh 
wpow. morskim Spólka wodna 20 32000, - 31500,- 500,- - 
- - 
r a z e m 100 160000,- 86500,- 73
00,- 40000,- 
I I Skarb Panstwa 30 5250, - 5250,- - - 
Spólka meljoraeyjna Zwiétzek Krajowy 30 5250,- - I 5250,- 1 5250,- 
7 Blota Mostowskie 
w pow morskim Spólka wodna 40 7000,- 3716, - 3284,- 3284,- 
r a z e m 100 17500,- 8966,- 8534,- 8534,- 
Skarb Panstwa 40 400000, -I 50000,- 350000,- - 
Zwiétzek walowy Swieeie Zwié\zek Krajowy 30 300000, ::- - 300000,- 4 37500,- 
8 miasto budowa walu 
oehr. w pow. 8wiee. Spólka wodna 30 I 300000,- - 300000,- 37500,- 
razem Ibo 1000000,- 50000,- 950000,- 75000,- 
Skarb P aIÍstwa - J 373173,60 645441,45 715402,30 - 
Zwiétzek Krajowy - 1273173,60 77 875,46 1182968,29 - 555065,99 
Ogólem Spólka wodna - 790961,8J 201 599,32 614022,18 181612,37 
- 
- 3437309,- 924916,23 251239277 736678,36 
razem - 


"Skarb PaIÍstwa 


5 
7 


8 


OJ Zgodnle z deeyzi!\ zapadl!\ na konferencji miçdzyministerjalnej w Ministerstwie Robót Pub!. w dniu 17 stycznia 1929 r.
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0005.djvu

			Nr. 35 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKl 


paz, 306 


701 


W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIEM. 


P
ELIMINOWANE UDZIALY W LATACH: 


- 
. 1933/33 do 1947/1948 
1928/29 1929/30 1930/31 1931 ,32 1932/33 t. j. przez 15 lat.) Razem 
rocznie po zl llélczna suma 
10 II 12 13 . 14 15 16 17 
85 000, - 85000,- 94066,25 - I - 1 254066,25 
85000,- 85 000,- 94066,25 - - 
24352,87 11 260,10 11 260,06 11 260,06 11 260,06 11 260,06 168 900,90 502 360,30 
42500,- 42500,- 47033,12 - - 
20473,81 20473,81 20473,81 20473,82 20473,82 234402,19 
'257326,68 244233,91 266899,49 I 31 733,88 31 733,08 -I- 168900,90 1000828,-;4 
I 
21 058,46 I - -- I - - I 21 058,46 
21 058,46 - -- - - 
1 3460,48 3709,18 3709,06 3709,06 3709,06 3709,06 55635,90 104991,20 
10529,23 - - - - 20851,07 
2064,37 2064.37 2 064,37 2 064,37 2064,36 
- I I 1146900,73 
68171,- 5 773,55 5773,43 5 773,43 5773,42 55635.90 
2 412,
1 I - - - I - I I 2412,51 
2 412,51 - - - I - I I 
4852,94 1 132,64 1 1 j2,65 1 132,65 1 132,65 1 132,65 16989,7
 28785,79 
- - - - - I 
1 1 32 ,65' -I - 
- - - - 
-1-- 
9677,96 1 132,64 1 132,65 1 132,65 16989,75 I 31 198,30 

26 847,47 26847.46 - I - - I I I 53694,93 
26847,47 26 847,46 - .- - I 
8631,29 3951,87 3951,82 3951,82 3951,82 3951,82 59277,30 137410,85 
13423,73 13423,73 - - - .. 
5627,49 5 627,49 5627,49 5 627,49 5627,50 54984,92 
81 377,45 76 698,0 I 9579,31 9579,31 9579,32 59277,30 2460;0,70 
7 670,15 - - - I - I 7670,15 
7670,15 - - - - 1 709,05 25635,75 47670,15 
7527,91 1 709,19 1 709,05 1 709,05 1 709,05 
- - - - - 1- - 
22868,21 1709,19 1 709,05 1 709,05 1 709,05 25635,75 55340,30 
16500,- - I - - - I 1 16500,- 
16500,- - - - - 
7281,96 1 722,04 1 722,- 1 722,- 1 722,- 1722,- 25 830,- 56500,- 
- - - - 
500,- - - - - 500,- 
40781,96 1 722,04 1 722,- 1 722,- 172.2,- 25830, - I 73500,- 
- - - I - - 1 
I - 
- - - - - 
3 286,80 1 963,20 - - - - - 5250,- 
- -' - - - 
3284, - - - - - 3 284,- 
-- - -I 
6 570,80 1 963,20 - - - . - 8534,- 
50000,- 100000,- 100000,
 100 UOO, -- I 350000; - 
75000,- 75000, - 75000,- 75000,- - 300 000,- 
- - 
37 500,- 75000, - 75000, - 75000,- - I 300000, - 
9375,- 9375,- 9 375,-;- 9375,- . -I -1 9500 00,- 
- 
171875,- 259 375, --:- 259375, - 259375,- - I 
209488,59 211 847,46 194066,75 100000, - - 715 402,30 
303882,84 212295,68 192 550,89 98 484,64 23 484,64 352269.60 1182968,29 
145 277,63 168464,40 159573,79 112540,68 28 165,ó8 614 022, 15 
658649,C6 592607,54 546190,93 311 025
2 51 650,32. 352 269,60 2512392,77 
-
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0006.djvu

			702 


Nr.3l1 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI 


poz. 305-306 


305. 
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 
z dnia 26 listopada 1929 r. 
o zamiarze uznania jezior Skftpe, Kafy i Blewicz 
za wody zamkni
te. 
W mysl 
 3 ustawy rybackiej z dnia 11 maja 
1916 r. podajft do pl1blicznej wiadomosci, ze wla
 
ciciel jezior panstwowych w osobie Dyrekcji La: 
sów Panstwowych - Bydgoszcz wniósl 0 l1zna
 
nie jezior Skqpe, Kaly i Blewicz, polozonych 
w powiecie chojnickim, za wody zamknif(te. 
Sprzeciwy przeciwko wnioskowi mozna wno
 
sié w przeci
gu 4 tygodni od dnia ogloszenia do 
Izby W ojewódzkiej w Toruniu. 
VII. D. 13085/29. 


Wojewoda: 
(-) Lamot. 


306. 
Ogloszel1ie Wojewody Pomorskiego 
z dnia 27 listopada 1929 r. 
zawierajqce wyci

 stah
tu spólki rybackiej na 
jeziorze Ostrzyce. 
Na podstawie. 
 80 ustawy rybackiej z dnia 
11 maja 1916 r. o,
laszam wyciqg zatwierdzonego 
przezemnie statutu snólki rybackiej na jeziorze 
Ostrzyce w pow. Kartuskim. 
Nr. VII. D. 13112/29. 
Wojewoda: .. 
(-) Lamot. 


Wyciftg statutu dla Spólki rybackiej na jeziorze 
Ostrzyce w powiecie Kartuskim. 
Nazwa i siedziba spófki. 

 2. 
Spólka nosi nazwtt: Spófki Rybackiej
Gospo
 
darczej na jeziorze "Ostrzyce" i ma swoj
siedzib
 
w Kolanskiei Hucie (lesniczó'wka panstwowa). 
Wody, stanowiqce okrttg dzialalnosci spólki. 

 3. 
Okrttg dzialalnosci spólki obejmuje jezioro 
Ostrzyce w powiecie Kartuskim. 
Cel spólki. 

 4. 
Celem spólki jest 'nadzór nad rybolóstwem 
w granicach jeziora, zastosowanie srodków ochro
 
nft rybolóstwa majqcych na celu jak równiez 
wspólne zagospodarowanie i uzytkowanie wyzej 
wymienionego jeziora a to drogq wspólnej dzialat 
nosci jak na podstawie przyslugujqcych z mocy' 
ustawy rybackiej z roku 1916 praw tak równiez 
wyplywajqcych stqd obowiqzków. 
Zwolywanie zebran ogólnych. 

 16. 
Prawo zwolywania ogólne
o zebrania przyslu
 
guje zarzqdowi. Zawiadomienie 0 maj
cem nastq
 
pié ogólnem zebraniu uskutecznia sift za posrednic
 
twem jednokrotnego opublikowania w miejscowym 


organie powiatowym, który winien sift uka'zaé 
przynajmniej na 8 dni przed wyznaczonym termi
 
nem zebrania., W kazdem takiem zawiadomieniu 
musi byé równoczesl1ie podany przedmiot i porzq
 
dek obrad. 


Ogóll).e rebranie zwyczajne i nadzwyczajne 

 17. 
. Ogólne zebrania czlonków udbywajq sift w sta
 
tych terminach rocznie po zamknittciu rachun
 
ków rocznych spólki, celem zlozenia przez zarzqd 
sprawozdania i uzyskania zatwierdzenia. Na ze
 
braniu tern zalatwia sift wszelkie ponadto niewy
 
konczone w ciqgu roku obrachunki. Nastftpnie 
kwartalne lub pólroczne zebrania, na których 
czlonkowie spólki otrzymujq sprawozdanie 0 sta
 
Die kasy, rozpatrujq skargi, które w ciqgu kwarta
 
lu lub pólrocza wplynftly, i decydujq 0 sprawach 
s pólki. 
Oprócz powyzszych zebran zwyczajnych mo: 
g
 sift odbywaé ogólne zebrania nadzwyczajne. Do 
zwolania nadzwyczajnego zebrania obowi
zany 
jest zarzqd, skoro tego zazada wladza nadzorcza 
lub tez wplynie podanie podpisane. przynajmniej 
przez trzeciq czftsé czlonków spólki (
 59 ust. ryb.). 
W tym ostatnim razie podanie, domagajqce sift 
zwolania nadzwyczajnego ogólnego zebrania, win
 
no podaé przedmiot obrad. 
Porzadek obrad.  18. 
Porzqdek obrad ogólnego zebrania uklada za
 
rzqd. Wszelkie jednak wnioski, zgloszone przed 
opublikowaniem terminu ogólnego zebrania a pod
 
pisane przez czwartq czftsé czlonków, do porzqdku 
obrad wniesione byt
 winny. 
Przewodnictwo ì protokól ogólnego zebrania. 

 19. 
Przewodnictwo na ogólnych zebraniach spólkI 
nalezy do prezesa lub jego zastf(Pcy. Prowadzenie 
protokólu obrad moze byé powierzone sekreta
 
rzowi, powolanemu przez prezesa z .
rona czlon
 
ków. Po skonczeniu obrad protokól winien byé 
podpisany przez prezesa, sekretarza i przynaj; 
mniej dwóch czlonków spólki. 
Publikowanie zawiadomien spólki. 

 23. 
S.pólka wszystkie swoje zawiadomienia publi
 
kuje w miejscowym organie powiatowym "Gaze
 
cie Kartuskiej". W razie, gdyby pismo to prze
 
stalo wychodzié, to do postanowienia nastftpnego 
ogólnego zebrania poslugiwaé sift bftdzie "Pomor
 
skim Dziennikiem Wojewódzkim". 


Lista czlonków spólki rybackiej
gospodarczej 
na jeziorze Ostrzyce. 
1. Przedstawiciel Skarbu Panstwa: PaÍlstwowy 
Nadlesniczy z Nadlesnictwa Koscierzyna: 
2. Leon Koszalka; 
3. Ferdynand Karnat; 
4. Herman Karnat; 
S. Emil Karnat; 
6. Piotr Stark.
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0007.djvu

			Nr. 35 POMORSKI DZIENNIK WOJEWÖDZKI 


703 


307. 
Ogloszenie W ojewody Pomorskie
o 
z dnia 9 grudnia 1929 r. 
o sprostowaniu omylek drukarskich. 


N a podstawie 
 5 rozporzqdzenia Rady Mini
 
strów z dnia 5 lipca 1928 r. (Dz. U. R. ,P. Nr. 72 
poz. 648) oglaszam: 
W n 
czarn . w d8]szym ciqgu tq szosq w kierunku pót 
nocno,zachoånim az do przejazdu koleioweoù 
i stqd wzdluz toru kolejowego wiodqcego z - Gdy;'i 
do stacji kolejowej Oksywie. Od stacji kolejowej 
Oksywie prostq linjq na poludnie do zetknittcia sie 
jej z pólnocnym brzegiem kanalu portowego, a nil, 
stttpnie wzdluz tegoz brzegu na wschód, az do gra; 
nicy basenu portu Marynarki W10jennej i granica; 
mi tegoz basenu do falochronu pólnocnego.  4. 
Przekroczenia rozporzqdzenia niniejszego ka- 
rane bttdq grzywnq' do zl. 200,- lub aresztem do 
dni 7 
miu.  5. 


Rozporzqdzenie mnleJsze wchodzi w zycle 
w siedem dni po ogloszeniu. 
Nr. 15588/Pr. 


Dyrektor Urzttdu: 
(-) J. Poznanski. 


309. 


Oglo8zenie Prezydenta m. Grudziltdzft 
z dnia 20 listopada 1929 r. 
o uniewaznieniu dowodu osobiste
o Marji Zimnej. 


Na podstawie 
 2 rozp. Rady Ministrów z dnia 
5 lipca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) ogla
 
szam: ' 


Uniewazniam zagubiony dowód osobisty 111" 
535, wystawiony przez Magistrat m. Grudziqdza 
dnia 3 czerwca 1929 r. na nazwisko Marji Zimnej, 
urodzonej dnia 11 listopada 1856 r. w Babkach 
pow. grudziqdzkiego, zamieszkalej w Gdans1$:u. 
Grudziqdz, dnia 9 listopada 1929 r. 
Nr. IIId-11686/29. 
Prezydent Miasta: 
(-) Wlodek. 


310. 


Ogloszenie Powiatowej Komisji Wyborczej i Wy
 
dzialu Powiatowego w Toruniu 
z dnia 25 listopada 1929 r. 
o wyborac.h do Sejmiku Powiatowe
o. 
Ogloszeni
 wspólne Powiatowej Komisji Wy
 
borczej i Wydzialu Powiatowego z dnia 15 listo;
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0008.djvu

			Nr. 35 POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI 


poz. 310-311 


704 


pada 1929 r. (Porn. Dz. Woj. Nr. 33, poz. 280) 
yv sprawie wyzej podanej uzupelnia sit( nastt(pu. 
Jqco: 


a) w statucie 0 podatku od wykonywania prawa 
polowania na obszarach dworskich; 


1. Okrftg wyborczy nr. VI Rudak: W sklad b) w statucie 0 podatku od spadków i darowizn 
okl'. komisji wyborczej wchodzi w miejsce p. Pa. 
wlika: 5) Marcin Polanowski, rolnik w Brzeczce. c) w statucie 0 podatku od psów; 


2. Pomiftdzy nazwiskiem te,go cz!onka komi. 
sji, a nastt:tpnym zdaniem: "do gtosowania upraw
 
nieni..." umieszcza sift nastftpuj qco: "Gtosowanie 
odbdt:tzie sift w miejscach i ,godzinach, które oglo> 
szq Okrftgowe Komisje Wyborcze, w niedziel
, 
dnia 5 stycznia 1930 r." 
Torun, dnia 25 listopada 1929 r. 


Powiatowa Komisja Wyborcza: 


A. CzarliÚski, przewodniczqcy' 
Ks. Marchlewski, W. Szeliski, Stanislaw Rosa, 
Dwojacki - czlonkowie. 


WydziaJ Powiatowy powiatu toruÚskiego: 
Dr. Bogocz, przewodniczqcy 
Kurzfttkowski, CywiÚski, Raciniewski, Malecki, 
Orlowski - czIonkowie. 


311. 


Ogloszenie Przewodnicz1:1ce
o Wydzialu Powiato
 
wego w Gniewie 
z dnia 21 paidziernika 1929 r. 
o zmianie postanowien statutowych 0 odsetkach 
i karach za zwlok
. 


Na podstawie 
 2 rozporz
dzenia Rady Minj
 
sil'ów z dnia 5 lipca 1928 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 72, 
poz..648) oglaszam zatwierdzonq dekretem Woje. 
wody Pomorskiego z dnia 7 paidziernika 1929 r 
Nr. III. C. 4553/29 ponizszq uchwalt( Sejmiku Poo 
wiatowego w Gniewie. 
Nr. 6004/29. W. P. 


Przewodniczqcy Wydzialu Powiatowego: 
(-) Weiss, 
Starosta Powiatowy. 


U CHW ALA. 


Sejmik Powiatowy pow. gniewskie
o uchwala: 
Zmiant( postanowieú statutowych 0 odsetkach 
karach za zwìokt( w statutach podatkowych 
,nianowicie: 


d) w statucie 0 podatku od posiadania przedmio o 
tów zbytku; 


ad a) 
 6 statutu powiatowego z dnia 24 lute go 
1927 l'. 0 pobieraniu podatku od wyko. 
nywania prawa polowania na obszarach 
dworskich, zatwierdzonegu przez Woje. 
wodft Pomorskiego w porozumieniu 
z Prezesem Pomorskiej Izby Skarbowej 
w Grudziqdzu dekretem z dnia 14 maja 
1927r. L. dz. IV. 3.194/27; 


ad b) 
 4 statutu powiatowego z dnia 24 lute go 
1924 r. 0 pobieraniu samoistnego podat> 
ku od spadków i darowizn na obszarach 
dworskich, zatwierdzonego przez Mini. 
sterstwo Spraw Wewnfttrznych w poro. 
zumieniu z Ministrem Skarb,ll dekretem 
z dnia 24 kwietnia 1924 r. L. S. Z. 2222/24.  :--..
-:..--
 - : ::_-=--
<
:2 :

 ...;;;;
.;:;:; 

 

..:
:ç:_.
;::::
:
:
:..,:

;.. 
ad c) 
 11 statutu powiatowe,g0 z dnia 25 listo. 
pada 1924 r. 0 samoistnym podatku ko; 
munalnym' od psów, zatwierdzonego 
dekl'etem \V ojewody Pomorskiego w 
porozumieniu z Prezesem Pomorskie.i 
Izby Skarbowej z dn. 13 stycznia 1925 r 
L. dz. IV. 1.12/25; 


ad d) 
 12 statutu powiatowego z dnia 30 listo, 
pada 1924 r. 0 podatku od posiadaniø 
przedmiotów zbytku, sluzqcych do oso. 
biste,go uzytku, zat'wierdzonego dekre. 
tern Ministerstwa Spraw Wewnfttrznych 
w porozumieniu z Min. Skarbu z dnia 
16 kwietriia 1924 r. S. Z. 1091/24, 0' 


które otrzymujq brzmienie jak nastt:tpuje: 


-, :'1 


"Nieuiszczone w terminach podatki sciq.gnit(te 
bftdq w drodze przymusowej z doliczeniem odse: 
tek i kar za zwlokt( oraz kosztów e,gzekucyjnych 
wedlug postanowieÚ, zawartych w ustawie z dnia 
31 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. rocznik 1924 Nr. 73 
poz. 721), zmienionej czt(sciowo rozporzqdzeniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17.go 
maja 192:7 r. (Dz. U. R. P. rocznik 1927 Nr. 46 
pOZ. 401).
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0009.djvu

			L. b I 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Nr. 35 POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI pOl. 312 


312. 


,705 


Ogloszenia Okr
gowych Komisyj Wyborczych powiatu Chelminskiego zawierajftce watne 
listy kandydatów do wyborów do Sejmiku Powiatowego. 


W Okr
gu Wyborczym Nr. 1. Lisewo uznalismy nast
pujqce listy kandydatów: 
I Miejsce zamieszk. 


Imi
 i nazwisko 


Data urodzenia 


,ìS h' 
Lis tan r. 1. 


Franciszek Mikolajczyk 
Wiktor Pikko 
Wladyslaw Picttkowski 
Piotr Nowicki 
Walerjan Nowakowski 
Franciszek Rzymkowski 
f\lbi n Btaszkiewicz 
f\ntoni Lubaríski 


22. V. Y6. 
23. XII. 95. 
25. VII. 72. 
11. IX. 51. 
5. XII. W. 
5, IX. 88. 
13. IV. 02. 
23. XII. 76. 


f\ntoni Kampert 
Józef- Wojnowski 
Wladyslaw Kobt;:dza 
Jan Lewandowski 
Wladyslaw Pieríkowski 
Walerjan Ordon 
Leon Bré\szkowski 
Franciszek Muzalewski 


L s tan r. 2. 
25. III. 76. 
30. VI. 82. 
8. X,' 97. 
6. III. 82. 
15. Xl. 91. 
1. XII. 95. 
12. IX. 92. 
29. III. 8j. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Kazimierz Kuci
ba 
Bronislaw Nelkowski 
Roch Chmielewski 
Józef Tarkowski 
Jan Orkiszewski 
Michal Uchacz 
Tomasz Pa.dykula 
Stanislaw Zuchowicz 


Lis tan r. 3. 
15. VII. 82. 
27. XII. 89. 
13. VIII. 79. 
12. I. 75. 
26. VI. 91. 
23. IX. 89. 
13. III. 03. 
16. X. 70. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Frandszek Gostkowski 
Wladyslaw Kuznicki 
Ignacy Lewandowski 
Józef Sakowski 
Stanislaw Danielski 
Marjan Urbaríski 
Józef f\ndrysiak 
Franciszek Romanowski 


Lis tan r. 4. 
3. VIII. 82. 
13. X. 84. 
19. III. 00. 
3. VII. 61. 
3. VII. 83. 
7. VIII. 79. 
2. 11. 89. 
12. VIII. 83. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
B' 


Erich Spitzer 
Karl Bev 
Otto Priboth 
f\dolf Hahn 
Johann Bartel 
Heinrich Schnellert 
Bruno Lehmann 
Friedrich Knopf 


Lis tan r. S. 
19. IX. 89. 
22, VIII. 64. 
12. I. 82. 
18. IV. 86. 
23. X. 65. 
27. 1. 80." 
29. XI. 01, 
13. X. 67. 


Zawód 


robotnik 
zawiadow. stacji 
kolodziej 
nauczydel 
sekretarz 
kotcdziej 
robotnik 


" 


rolnik 
rolnik 
kominiarl 
robotnik 
rolnik 
robotnik 
robotni k 
ro!nik 


rolnik 


" 


" 


" 


I, 


" 


" 


" 


robotni k 
owczarz 
robotnik 
kowal 
wlódarz 
robotni k 


" 


szwajcar 


rolnik 


" 


" 


" 


., 


.' 


. , 


" 


Klamry 
Kornatowo 
Storluz 
Wabcz 
Podwiesk 
Stolno 
Nowawies 
Nowawies 


Komatowo 
Malankowo 
Lisewo 
Lisewo 
Pniewite 
Niemczyk 
Nowydwór 
Kornatowo 


Grzegorz 
Swi
toslaw 
Bielawy 
Grzegorz 
Swi
toslaw 
Dubielno 
Grzegorz 
Drzonówka 


Lisewo 
Boderí 
Szerokopas 


" 


" 


" 


" 
Boderí 


Zegartowice 
Dubielno 
Mlyrísk 
W. lunawy 


" 
Drzonówko 
Zegartowice 
Dubielno
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0010.djvu

			706 


Nr.3S 


POMORSKI DZIENNtK WOJEWÖDZK.I 


poz. 312 


L. p.1 


nazwisko 


Miej
ce zamieszk. 


1m i c;: 


Data urodzenia Zawód 
L s t a n r. 6. 
4. V. 79. rolnik 
7. III. 95. " 
10. V 94, " 
12. III. 91. rzemieslnik 
16 XII. 94. kolejarz 
2. IV. 81. rolnik 
4. XI. 70. " 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 


Florja n Buc.zkoWSKi 
Józef Golenia 
Stanislaw Krysinski 
Franciszek Redzinski 
Jan Nowak 
Jan Kalinowski 
Nogalski Bart/om. I. 


Lisewo 
Pniewite 
Dubielno 
Lisewo 
Kornatowo 
Lisewo 


" 


Glosowanie cdbc;:dzie sic;: w niedzielc;:, dnia 5 stycznia 1930 r. od godz. 9 do 17. 


Mieszkancy nastc;:pujë\cych gmin wzg!. obszarów dworskich glosowaé bc;:dë\ w nastc;:pujZjcych 
bi u rach glosowania: 


L. p.1 Gmina wzg!. Obsz. Dwcrski 
1. Boden, Szerokopas, Swic;:to- 
slaw 
2, Drzonowo 
3. Grzegorz 
4. Dubielno 
5. Niemczyk, Nowydwór, Wrc- 
clawki, Mlyrísk 
6. Kornatowo 
7. Bartlewo, Blachta 
8. Lisewo, Bielawy 
9. Malankowo 
10. Pniewite, Piqtkow,) 
11. Strucforí 
12, Firluz, Lipienek 


B i u r 0 G I 0 sow a n ia 


.Szkola Bocierí, Grzybowski Stanislaw, Neumann Jan Bocierí, Nel- 
kowski Bronislaw Swit;toslaw 
Szkola Drzonowo, Sehnke Jan, Golqbiewski Leornard, Zaremba 
Franciszek 
Szkola Grzegorz, Tarkowski Józef, Gaj Franciszek, ,Tymula Józef. 


Szkola Dubielno, Redmerski Juljan, Krysiríski Stanislaw, Jc;:dziorski 
F\ntoni. 
Szkola Niemczyk, Wojnowski Bronislaw, Filcek Konrad, Brqczkowski 
Leon. 
3zkola Kornatowo, Nowak F\leksf'lnder, Pakala Juljan, Muzalewski 
Franciszek. 
Szkola Bartlewo, Kliber Józef, Behring Stefan, Michalczyk F\dam. 


Szkola Lisewo, Talaska F\leksander, Jankowski Jan, Lewandowski Jan. 


Szkola Malankowo, Nagórski F\ugustyn, Wojnowski Xawery, Woj- 
ciech
Jwski Bronislaw. . 
Szkola Pniewite, GoJer,ia Józef. M
ka J::Jn, SprEulewski Czeslaw. 
Szkola Strucforí. Zach Wladyslaw, Wojnowski Szczepan, Kurdyn 
Stanislaw. 
Biuro wójtostwa, Wielich Stanisl., Sarnecki Wlad., Jurzysta Bronisl. 


Glosowaé wolno tylko na powyzej ogloszone listy kandydatów, inaczej glosy Sq niewazne. 
napisaé nalezy albo numer listy, albo tez pierwsze nazwisko z jakiej listy kandydatów, albo 
nazwiska jednej listy kadndydatów. 


Czlonkowie 
(-) Buczkowski 
(-) Chrzanowski 
(-)...Szadowski 
(-) Kampert 


Na kartce 
wszystkie 


Lis e w 0, dnia 25 listopada 1929 roku. 


OkrC(gowa Komisja Wyborcza: 


PrzewodniczZjcy 
(-) Haertle
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0011.djvu

			L. p. I 
I 


NT. 35 PO
ORSKI i)ZlENNrK WOJEWODZKI poz. 312 


.701 


W Okr
gu Wyborczym nr. 2. Waldowo-Szlacheckie uznalismy nastt;p. listy kandydatów: 


Imi
 i Nazwisko 


I Data urodzenia I 


Lis tan r. 1. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Marjan Szatkowski 
Zgliniecki Wiktor 
Wlktor Piko 
Walerjan Jan Morakowski 
Wojciech Sadowski 
Szymon Dobrzynski 
Franciszek Mikolajczyk 
Wladyslaw PIGltkowski 


2. II. 
4. XII. 
23. XII. 
5. XII. 
16. VIII. 
28. III. 
22. V" 
25. VII. 


1868. 
1884. 
18::15. 
19J2. 
1897. 
Ib72. 
18
6. 
1872. 


lis tan r. 2. 


1. Franc. Westfalewski 
2. f\ntoni Wisniewski 
3, Jan Mítek 
4. f\ndrzej Odbierzychleb 
5.' Franc. Kowalczyk 
6. Franciszek Obodzinski 
7. f\ntoni Mikolajczak 
8. Franciszek Szalczewski 


15. I. 82. 
8. IV. 93. 
26. XII. 93. 
20. I 90. 
7. IX. 93. 
12 XI. 75. 
29. XII. 92. 
19. XI. 68. 


Lis tan r. 3. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Erich Spitzer 
Erich Kauffmenn 
Friedrilh Korthals 
f\dolf Krüger 
f\dolf Bredow 
Johann Bartel 
Karl Bej 
Bruno Lehmann 


19. IX 89. 
13. III. 88. 
1. J. 74. 
26. IX. 60. 
5. VII. 93. 
23. X. 85. 
22. II. 64. 
29. XI. 01. 


Lis tan r. 4. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


18. IX. 66. 
22. IX. 80. 
26. XI. 95. 
11. VIII. 81. 
7. VII. 99. 
17. VII. 88. 
3. X. 78. 
1. XI. 78. 


Wladyslaw Fingajski 
Jan G
laszewski 
Wac/ow Fialkowski 
Wladyslaw Sprawski 
Wladyslaw Kierszka 
ftntoni Koscinski 
Bernard Wróblewski 
Stanislaw Pokorowski 


Lis tan r. 5. 


1. Pawel Wardzinski 
2. f\ndrzej Odbierzychleb 
.3. F\ntoni Mqdraszewski 
4. Wladyslaw Rybicki 
5. Szymon Kusiowski 
6.. Leon W;rowski 
7. Walerjan Wisniewski 
8. Wladyslaw Donarski 


7. I. 92. 
20. I. 90. 
18. Vd. 95. 
10. XI. 98. 
28. X. 81. 
20. Ill. 95. 
14. VI. 85. 
23. X. 94. 


Zawód 


droznik 
prezes Zw. 
naczelnik stacji 
sekretarz 
robotnik 


" 


" 
kolodziej 


rolnik 
kolodziej 
rolnik 
rolnik 
kupiec 
h
dowiec 
ogrodnik 
rolnik 


rolnik 


" 


" 


,. 


" 


" 


" 


" 


dojarz 
robolnik 


" 


" 
kolodziej 
robotnik 


" 


" 


rolnik 


" 


" 


" 


" 


" 


" 
IiStOflOSZ 


Glosowanie odb
dzie sit; w niedzielt;, driia 5 stycznia 1930 r. 
od godziny 9-tej do godziny 15-tej. 


I Miejsce zamieszk. 


Robakowo 
Nowawies Chelm. 
Kornatowo 
Podwiesk 
Gorzuchowo 
Nowawies Chelm. 
Klamry 
Storluz 


Robakowo 
D2I browka 
Plqchawy 
Blt;dowo 
, Gorzuchowo 
Józefkowo 
Mgoszcz 
Blt;dowo 


Zegartowice f. 
Szvmborno 
Blt;dowo 
Trzebieluch 
Trzebieluch 
W. lunawy 
Dubielno 
Zegartowice f. 


Józefkowo 
Pilewice 
Józefkowo 
Pilewice 
Józefkowo 
Pilewice 


" 


.. 


Sarnowo 
Bh:dowo 
Robakowo 
Sarnowo 
Ruda 
Trzebieluch 
Krajt;cin 
Waldowo-Sziach.
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0012.djvu

			708 


Nr. 
5 POMORSKI DZIENNIK WOJEWÓDZkl poz. 312 


Mieszkancy nast((pujqcych groin wzgI. obszarów dworskich glosowaé b((dq w nast((p. biurach glosowania: 


L. p.1 Gll1ina wzg!. obsz. dworski 
1. Robakowo-Paparzyn 
2. Trzebieluch, Gogolin Wles. 
Gogolin obszar dworski 
:3. KrajE::cin 
4. Sarnowo Iélcznie Gorzuchowo' 
KIE::czkowo, Pilewice 
5. Ruda, Sztynwag 
6. Szynych, Rozgarty 
7. BIE::dowo, Goryn 
, 
8. Plélchawy, Dzialowo 
9. Waldowo-Sï:Iacheckie 
10. Wieldzéldz 
11. Délbrówka 
12. Kotnowo 
13. Józefkowo, Mgoszcz 


. 
Biuro glosowania 


Szkola Robakowo, P,zew. Kozlowski Wadaw Robakowo, zast. MéI- 
draszewski f\ntoni, Fritz Bronislaw, Kubacki Stanislaw 
Szkola Trzebieluch, Przew. Makowski soltys w Trzebiulach, Zielas- 
kowski Franciszek Goglin wies 
Szkola KrajE::cin, Przew. Rujner soltys, Staniszewski Piotr 


Szkola Sarnowo, Przew. Grajkowski, soltys, Sarnowo, Henke naucz. 


Szkola Ruda, Przew. Kadan Jan soltys, Ruda, Rychlicki Jan, soltys 
Sztynwag 
Szkola Rozgarty, Przew. Wiczarski Stan. Szynych, Lachowski Wojciech 
Rozgarty, Jablonski Teodor Szynych, Rygielski Teofil Szynych 
Szkola BlE::dowo, Przew. Kiszka Józef BIE::dowo, Pro nobis nauczyc. 


Szkola Plé}chawy, Przew. Bydo soltys, Plélchawy, Mieczkowski Leszek 
Dzialowo, Mitek Jan Plé\cnawy, Olszewski 
Szkola Waldowo Szl., Przew. Nadworny Stan., Pawlikowski f\ugustyn 


Szkola Wieldzéldz, Przew. tepek f\ugustyn, Kamrowski Michal, Ko- 
chanowski Jan, Mroczkowski Julian 
Szkola Dabrówka, Pzew. Bu..chardt f\ntoni, Cichy Michal, DorE;gowski 
Maciej, Wisniewski f\ntoni 
Szkola Kotnowo, Przew. Druch Kasper soltys, Latzke nauczyciel, 
Robaczewski Józef, Kopaczewski Boleslaw 
Szkola Mgoszcz, Przew. Szymanski nauczyciel, Gajewski wlódarz 
Mgoszcz, Czerwinski Józef, Józefkowo, Sikorski wlódarz. 


GI0sowaé wolno tyl ko na powyzej ogloszone listy kandydatów, inaczej glosy Sél niewaine. 


Na kartce napisaé naleiy albo numer listy, albo tei pierwsze nazwisko z jakiej listy kandydatów, 
albo wszystkie nazwiska jednej listy kandytów. 
Délbrówka, dnia 25. listopada 1929 r. 
Okrttgowa Komisja Wyborcza 


Czlonkowie: 
(-) Ks. Latos 
(-) Czerwinski 
(-) Zakrzewski 


P r z e w 0 d n i c z éI c y: 
( -) Maékiewicz 


W Okr((gu Wyborczym nr. 3 Wabcz uznalismy nastE;pujélce listy kandydatów: 


L. p.1 


1m i E; 


nazwisko 


Zawód 


Data urodzenia I 


I Miejsce zamieszk. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Tadeusz Odrowski 
Zgliniecki f\ntoni 
Nowakowski Walerjan 
Nowicki Piotr. 
Rzymkowski Franc. 
Sliwinski f\nastazy 
Kusnierz Pawel 
T atarkowski Stanis!. 


L 8 t a or. 1. 


13. III. 81. 
4. XII. 84. 
5. XII. 02. 
11. IX. 51. 
5. IX. 88. 
17. V. 81. 
16. I. 93. 
25. XI. 85. 


sekretarz 
prezes Zw. 
robotnik 
nauczyciel 
kolodziej 
robotnik 
robotnik 
robotnik 


Chelmno 
Nowawies Chelm. 
Podwiesk 
Wabcz 
Stolno 
WabCl 
Kolno 
Wabcz
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0013.djvu

			Nr. 35 POMORSKI DZIENNIK. WOJEWODZKI poz. 312 709 
L. p.1 I m i e: nazwisko Dat3 urodzenia Zawód I Miejsce zamieszk. 
L 8 t a Dr. 2. 
1. Grajkowski Franciszek 13. VIII. 03. robotnik Wabcz 
2. Jakubiak Wincenty 19. VII. 88. " Wierzbowo 
3. Schodowski F\nto ni 13. XII 78. " Kamlarki 
4. Orankiewicz Czeslaw 25. VIII. 99. ,1 Wabcz 
5. Wisniewski Jan 22. XI. 01. " Wabcz 
6. Gajkowski Jan 13. VII. 79. " Wierzbowo 
7. Gburczykowski Jan 14. XI. 7ê. " Wierzbowo 
8. Lewandowski Franciszek 29. XI. 02. " W",bcz 
L i 8 t a Dr. 3. 
1. SDitzer Eryk 19. IX 89. rolnik Zegartowicze 
2. Helm F\dolf 18. IV. 86. " Wielkie tunawy 
3. Priboth Otton 12. I. 81. " Mlynsk 
4. Bartel Jan 23. X. 65. " Wielkie tunawy 
5. BöUcher Rudolf 7. IX. 77. " Bruki 
6. Kauffman Eryk 13. VIII. 88. ,. Szynborno 
7. Blenkle Wilhelm 20. X. 88. " Watorowo 
8. Du
 e Robert 15. III. 86. " Dorposz Szlach. 
Lista nr. 4. 
1. Zarem ba F\ntoni 2. XI 64. zarzqdca lasów Wabcz, 
L' Marciszewski Jan 19. VI. 91. rolnik Klamry 
3. Dobrzynski Szymon 27. X. 86. robo
nik Nowawies chelm. 
4 
witajski Wladyslaw 25. V. 87. wlodarz TytIewo 
5. Kawecki Franciszek 17. IX. 75. rolnik Obory 
6. Zydel Stanislaw 22. Ill. 71. " Kolenko 
7. Guziñski Wincenty 30. XII. 00 " Wabcz 
8. Huzarski Józef 12. 'XI. 70. robctnik Wabcz 


L i 8 t a nr. 5. 


1. 
2. 
3. 
4 
5. 
6 
7. 
8. 


Misiaczek Józef 
Ossowski Teofil 
Banas Franciszek 
Sobiechowski Jan 
Wcislo Jan 
Dziedziak Michal 
Kowalski f\ntoni 
Gorczyca Mateusz 


" 


11. X. 78. 
18. IV. 76 
21. I. 72. 
8. II. 83. 
11. VI. 87. 
14. VIII. 94. 
4: I. 69. 
29. IX. 92. 


ro\nik 


Górne Wymiary 
Nowe Dobra 
Górne Wymiary 
Granica 
Górne Wymiary 
Dolne Wymiary 
Granica 
Dorposz. Chelm. 


" 


" 


" 


" 


" 


Glosowanie odbe:dzie sie: w niedzie\e:, doia 5 stycznia 1930 r. od godziny 10 do 16. 
Mieszkancy naste:pujqcych gmin wzg!. obszarów dworskkh glosowaé be:dq w naste:pujqcych 
biurach glosowania: Gmina wzgl. obszar dworski 


Biuro glosowania 


Wabcz, Kobyly, tyniec 


. Szkola Wabcz, Piotr Nowicki, Wabcz, Huzarski Józef. Wabcz, Per- 
kalli Józef. 
Biuro Przel. Obsz Dworsk.. F\ugustyn Kurek Kamlarki, Switajski 
Tytlewo, Schodowski F\ntoni Kamlerki. 
Szkola Obory, Gozdziewski Wladyslaw Obory, Patzwald Franciszek 
Obory, Zacharek Józef. 
Szkola Linówiec, Dobrowolski Wladyslaw, Linowski Bartlomiej, 
Ostrowski Jan, wszyscy z Unówca. 
Szkola Podwiesk, Rudnik, Trojanowski Bronislaw, Henke, wszyscy 
z Podwieska. 


2 


Tytlewo, Kamlarki 


3 


Obory 


4 


Linówiec, Wierzbowo, Krusin 


51 


Podwie
k, Sosnówka, Bran- I 
kówka
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0014.djvu

			710 


Nr. 3S POMORSKI DZlENNlK WOJEWODZKI poz,' .312 , I 


Gmina wgzl. obszar dworski 


. 


6 Granica, l:...E:g, Dorposz Ch. 
7 Granica, I:...
g, Male I:...unawy, 
Wielkie t.unawy- 
8 Nowawies Chetmir'iska 
9 Górne Wymiary, Kolno. 
10 Dolne Wymiary, Kolenko 
11 Nowe Dobra 
12 Klamry, Dolki 


1- B i u r 0 9 I 0 sow ani a 
I Szkota l:...E:g, Jun. Jarm"rk l:...E:g, Strer'iski Wiktor l:...E:g, Holz Jan l:...E:g. 


Szkola Wielkie I:...unawy, Karbowski Male I:...unawy, Sachs Bronistaw 
Wielkie I:...unawy, Wota Male I:...unawy. 
Szkota Nowawies chelllliIÍska, Marjan Konager, Juljan Rutkowski, 
Ratowski Franciszek, wszyscy z Nowejwsi-Chelmir'iskiej. 
Szkota Górne Wymiary, Misiaczek Józef, Banas Franciszek, Wcislo 
Jan, wszyscy z Górnych Wymiar. ' 
Szkota Dolne Wymiary, Zydel Stanislaw, Kolenko, Kozlowski Piotr, 
Dolne Wymiary, Dziedziak Michal, Dolne Wymiary. 
Szkota Nowe Dobra, Ossowski Teofil, Rekruciak Stanist., Olszewski 
Edward, wszyscy z Nowego Dobra. 
Szkota Klamry, Marciszewski Jan, Kozlowski Józef, Tumowski Jan, 
wszyscy z Klamrów. 


Glosowaé wolno tylko na powyiej ogloszone listy kandydatów, 
inaczej gtosy Séj niewaine. 


Na kartce napisaé naleiy albo numer Iisty, albo tei pierwsze nazwisko z jakiej listy kandydatów, 
albo wszystkie nazwiska jednej Iisty kandydatów. 


Chetmno, dnia 27 listopada 1929 r. 


W Okr<:;gu Wyborczym or 4 Kijewo Szlach. 
uznalismy nastE:pujéjce listy kandydatów: 
n a z w i s k 0 
 urodzienia Z a w ó d 


Czlonkowie: 
(-) Jarmarek 
(-) Zaremba 
(-) Rutkowski 


L. p.1 


I m E: 


Miejsce zamieszk. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Odrowski Tadeusz 
MikotaJczyk Franciszek 
Kryger Wilhelm 
Konopadd Feliks 
Grabowski Stanistaw 
Béjtal Franciszek 
Plenny Hntoni 
Krauze Hleksander 


I. Szulz Hleksander 
2. Bajek Wladyslaw 
3. Szmelz Jan 
4. Potyrata Józef 
5. SliwiIÍski Bolestaw 
6., Wysocki Jan 
7. Lewandowski Jan 
8. Rudolf Jan 


Okrftgowa Komisja Wyborcza 
Przewodniczéjcy: 
(-) Mueller 


L s t a or. 1. 
13. III. 91. 
22. V. 96. 
19. III. 82' 
26. X. 02. 
24. IV. 02. 
15. X. 96, 
5, II. 83. 
19. XII. 02. 


sekr, zwiéjzk. 
robotnik 


Chelmno 
Klamry 
Brzozowo 
Grubno 
Róznowo 
. Grubno 
Kijewo Szlarh. 
Kielp 


" 


" 


" 


" 


" 


Lis t a or. 2. 


9. V. 85. 
17. Xl. 93. 
21. II. 70. 
5. XII. 93. 
5. X. 84. 
22. VII. 01. 
27. IV. 83. 
5. IV. 71. 


Napole 
Kietp 
Bier'ikówka 
Mate Czyste 
Brzozowo 
Brzozowo 
Kijewo Król. 
Mate Czyste 


rolnik 


,. 


" 


" 
nauczyciel 
rolnik 
oberiysta
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0015.djvu

			Nr. 35 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKl poz. 312 


711 m  


nazw sko 


I Data urodzenia 


Zawód 


Miejsce zamieszk. 


L i . t a nr. 3. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 


Patula Jan 
Franciszek Sobieralski 
Tarkowski Piotr 
Smola Jan 
Kisielewski Jan 
Rembesa Pawel 
Zuchowski Juljan 


8. 1. 83. 
28. VIII. 77. 
12. VII. 75. 
13. XII. 81. 
15. I. 89. 
12. II. 02. 
1878. 


L i . t a nr. 4. 


1. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 


Spitler Erich 
Kauffmann Erich 
Blenkle Wilhelm 
WeckmüJler Samuel 
Böttcher Rudolf 
Lehmann Bruno 


19. IX. 89. 
13. VIII. 88. 
20. X. 88. 
20. V. 74. 
7. IX. 77. 
29. XI. 01. 


L i . t a nr. 5. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6, 
7. 
8. 


Dominikowski F\ntoni 
Pawlowski Franciszek 
Seehaber Wojcíech 
Sobieralski Tomasz 
Kubacki f\ntoni 
Kisielewski Jan 
Przybycien Józef 
Sierocki J ózef 


8. I. 88. 
9. IX. 88. 
31. XII. 83. 
19. IV. 78. 
I. XI. 90. 
15. 1. 89. 
18. XI. 90. 
25. lV. 95. 


rolnik 


Kielp 
Wielkie Czyste 
Usé 
Brzozowo 
Dorposz Szlach. 
Kijewo 
Róznowo 


.. 
robotnik 
rolnik 


., 


" 
robotnik 


rolnik 


Zegartowice rol. 
Szymborno 
Watorowo 
Wielkie Czyste 
Brukf 
Zegartowice folw. 


" 


" 


" 


" 


" 


ïolnik Kaldus 
.. Starogród 
" Rybieniec 
" Wielkie Czyste 
" Stary Folwark 
" Dorposz Szlach. 
" Stary Folwark 
stolarz Kijewo Szlach. 


Glosowanie odb
dzie si
 w niedzieJ
 dnia 5 stycznia 1930 r. od godziny 10-tej do godziny 18.tej. 


Mieszkancy nast
pujé\cych gmin wzg!. obszarów dworskich bE:dé\ glosowaé w nast
pujé\cych 
biurach glosowania: 


L. p.1 Gmina wzgl. obszar dworski I 


Biuro glosowania 


1. Kijewo Szlach. 
Kijewo Król. 
Kosowizna 
2. Brzozowo 
Osnowo 
Panienska K
pa 
3. 'Watorowo 
Dorposz Szlach. 
4. Zakrzewo 
Stolno 
5. Wielkie Czyste 
Male Czyste 
6. Storluz 
Jeleniec 
Zygl
d 
7. Wichorze 
Cepno 


Szkola Kijewo Kr. 


Szkola Brzozowo 


Szkola Watorowo 


Biuro wójt. Stoillo 


Szkola Wielkie 
Czyste 


Szkola Jeleniec 


Szkola Wichorze 


1 Robert Kortas, Kijewo Kr. 
2 Józef Sierocki, Kijewo Szlach., 
3 Hier. Szwedowski, Kijewo Król., 
I Konczewski Józef, Osnowo 
2 Sliwinski Bolest.. Brzozowo, 
3 Pod las, soltys, Brzozowo. 
1 Prell Stefan. Watorowo, 
2 Bojanowski F\nast., Watorowo 
3 Lubiszewski, Watorowo 
1 W!ad. Krause, Stolno 
2 Marchlik Fr., Zakrzewo 
3 Rudolf Jan, M. Czyste 
1 Poterala Józef M. Czyste 
2 Sobieralski Franc. W. ,) 
3 Pokorny Ludwik M. Czyste 
1 Kraczkiewicz Józef Zygl2\d 
2 Linkowski Jan Jeleniec 
3 Sadowski Fr. " 
1 Ja n Zalewski Wichorze 
2 Kraskiewicz 
3 Malkowski Fel. 


"
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0016.djvu

			712 


Nr. 35 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI poz. 312 


- I 
L. p.1 Gmina wzg!. obszar dworski 
8. Grubno 
9. Rybieniec 
10. Kaldus -Usé 
11. Stary Folwark 
Starogród 
12. Bienkówka 
13. Gutlin Róznowo 
14. Kielp 


Biuro glosowania 


Biuro Przel 
Obszaru Dw. 
Grubno. 
5zkola Ry- 
bieniec 


Szkola 
Kaldus 


,v 


] Kaczmarek Kazim. Grubno 
2 Batai Fr. " 
3 Kompacki Feliks " 
1 Raciniewski Stan. Rybieniec 
2 Seehaber 
3 Niedlich 
] Kurowski Fr. Kaldus 
2 Dominikowski f\nt. Kaldus 
3 Wejhan Zygmunt Kaldus 
1 Slawatycki Julj. Stary Folwark 
2 Kosinski " " 
3 Jul. Zacharek soltys Starogród 
] Kubacki soltys BieIÍkówka 
2 Kaszewski naucz. " 
3 Buchholz Franc. " 
1 Marcin Malaszewski soltys Róznowo 
2 Jan Zalewski Róznowo 
3 Jan Br
zkowski .. 
} Patu\ski soltys Kielp 
2 M
drlejewski Józef Kielp 
3 Jarocki Jan Kielp 


" 


" 


Glosowaé wolno tylko na powyzej ogloszone listy kandydatów, inaczej glosy Séj niewazne I 
Na kartce napisaé naleiy albo numer listy albo tel pierwsze nazwisko z jakiej listy kandydatów, albo 
wszystk ie nazwiska jednej listy kandydatów. 


Szkola Stary 
Folwark 


Szkola 
Bienkówka 


Szkola 
Róznowo 


Szkola 
Kielp 


Gutlin, dnia 29 listopada 1929 r. 


Ok1\(tgowa Komisja Wyborcza 


Czlonkowie: 
(--) Jan Patula 
(-) f\ntoni Rlenny. 


Pr2:ewodnicz
cy: 
(-) Stan. Gidaszewski. 


W Okr(tgu Wyborczym or. 5 Unislaw 
uznalismy nast
Duj
ce listy kandydatów. 


L. p.1 


1m c:: 


nazwisko 


Data urodzenia 


Zawód 


, Miejsce zamieszk. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Zglil1iecki F\ntoni 
KaIÍczewski F\ntoni 
Krajewski Franciszek 
Wisniewski f\ntoni 
Lewandowski Stefan 
Malich f\ntoni 
Sliwinski F\nastazy 
Grabowski Stanislaw 


Lis t a nr. 1. 
4. XII. 84. 
12. I. 78. 
17. VII, 00. 
15. VIII. 75. 
26. X. 78 
] 4. XI. 72, 
17. V. 81. 
 
2. IV. 02. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
13. 


Falencik Józef 
Janowski Leon 
Polek Stanislaw 
Madziríski Stanislaw 
Czyliríski Józef 
Piotrowski Boleslaw 
Podlasinski Juljan 
Szwebs Piotr 


Lis t a nr. 2. 
27. II. 68. 
21. VII. 80. 
8. V. 99. 
2. II. 73. 
21. II. 65. 
23. VII. 76. 
15. VIII. 80. 
23. VII. 87. 


robotnik 


Nowawies Chelm. 
Raciniewo 
Plutowo 
Grzybno 
Plutowo 
Ostromecko 
Wabcz 
Róznowo 


.. 
kolodziej 
murarz 
robotnik 


.. 


" 


m. slusarski 
robotnik 


T rzebcz Sz]ach. 
Unislaw 
Galoty 
Unislaw 
Goloty 
Unislaw 
Unislaw 
Goloty 


., 


., 


.. 


" 


"
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0017.djvu

			Nr.3$ 


PP,MöRslq DZIENN
 WOJEW<)DZ1'1 


713 


PQZ. 31:1 


L. p.1 


nazwisko 


I Data urodz::-j 
t',..",
--....._ 


Zaw9d 


'j Miejsce z
mieszk. 


I m E: 


Lis t a nr. 3. 
1. Spitzer Erich 19. .IX. 89. rolnik 
2. Kaufmann Erich 13. VIII. 88. " 
3. BöUcher Rudolt 7. IX. 77. .. 
4. Weckmüller Samuel 20. V. 74 " 
5. Fenske Juljan 9. II. 85. .' 
6. Strzemski Edward 3. VI. 76. .. 
7. Boldt Herrmann 4. V. 55. .! 
8. Meister Jan 10. XI. 86. ., 


Zegartowicze folw. 
Szymborno 
Bruki 
Male Czyste 
Bruki 


" 
Pieri 
Bloto 


Li.ta nr. 4. 
1. Zakrzewski Jan 5. X. 76. rolnik Unislaw 
2. Kiljan Michal 17. VIII. 80. " Trzebczyk 
3. Intek Boleslaw 2. IX. 93. kolodziej Unislaw 
4. Raciniewski Jan 8. II. 97. rolnik Btoto 
5. Pawlik Tadeusz 23. X. 01. nauczyciel Bruki 
6. Jankowski Józef 16. III. 73. rolnik Trzebcz 
7. Ziemba Jan 22. IX. 89. .. Bruki 
8. Margariski Piotr 30. I. 68. " OJ 


Gtosowanie odbE:dzie si
 w niedzielE: dnia 5 stycznia .1930 r. od godziny IO.tej tlo godziny UHej. 


Mieszkancy nastE:puj
cych gmin wzg!. obsz. dworskich glosowaé bE:dl\ w nastE:pujl\cych biurach glosowenia. 


L. b.1 Gmina wzg\. obszar dworski 


1 


Szkola glówna 
Unislaw 


Unislaw wies 
Unislaw obszer dworski 


2 


Grzybno wies. 
Grzybno folwark 


Szkola Grzybno 


3 


Stablewice. Goloty 


Urzl\d Przel. Obsz. 
Dworsk. Stablewice 


4 


Urz
d przel. Obsz. 
Dwo,rsk. Baje ze 


Bqgart, Napole, Bajerze 


5 


Szk olaPlutowo 


Plutowo. SzynbornQ 


6 


Szkota Trzebczyk 


Trzebcz Król., Trzebcz Szlach., 
T rzebczyk 


7 


Gluchowo, FalE:cin 


Szkola Windak 


8 


Zegartowice wies 
Zegartowice folwark 


Szkola Z
gartowice 


9 


Bruki I, Bruki II 


Szkola Bruki 


10 


Bloto 


Urzêld gm. Bloto 


,...,...... .. 


f" ....... 


' r 


Biuro glosowania 


1 Cieszynski f\.mbrozy. ,Unistaw 
2 Klein Wladyslaw, 
 .. 
3 Wisniewski Bronislaw. .. 
1 Guentzel Joachim, Grzybno 
2 Makowski Franc., ,,, 
3 Maselon Jan, 
1 DE:binski. Stablewice 
2 Orlowski, " 
3 Polek, " 
1 Hoffman. Bajerze 
2 Orylski, Bajerze 
3 Kieszka Józef. 
21jerze 
1 Hunt Jan, PlutoW'o 
2 Kamrowski f\ntoni. P
utowo 
3 Zimmermann f\ugustýh,Plutowo 
1 Slaski Jan, Trzebcz SzJach. 
2 FalE:cik Józ.. Trzebcz SzlZlch. 
3 Ordon Wladyslaw, Jrzê,bcz S.zlac:h. 
1 Binkowski Maksymiljan 
2 Stasierowski Pmtoni 
3 Brzezinski 
1 Malewski 
2 Gajewski Leon 
3 Zelewski Bernard 
1 Pawlik. Bruki 
2 Ziemba, .. 
3 Marganski. " 
1 Raciniewski 
2 Piekarski f\ntoni, 
3 Koziak Józef, 


l' ,,-11 . 


.
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0018.djvu

			7114 . 


Nr; 35 'P9,MORSKÍ.DZlENNIK: WOJEWObZKI pOZ. 312 


. ,", ......" ,'..r:. 
w; Vlos.ow.aé,wolno tylko na powyzej ogloszoJ?-elisty kandydatów, inaczej glosy sq nièwazne. 
Nà l 
 . ;'1 


,L i sf a or. 1. 
13. Ill. 91. 
, 4. II. 94. 
. I ,-1' . 14. XI. 72. 
23. II. 97. 
12. I. 78. 
27. VIII. 96. 
22. y. 96. 
13. IV. 02. 


L i . t a or. 2. 
21. I. 81. 
25. XI. 95. 
9. X, 72. 
15. XII. 77. 
28. VIII. 83. 
3.'V.' 94. 
10. X, 74.. 
27. V. 81. 


'J 


L i . t a. or. 3. 
22. I. 75. 
2. I. b
\ 
24. VI. 75. 
] 2. XII. 81... 
19. I. 98. 
15. VIII. 71. 
9. VI. 82.; 
'22. XI. 82. 


L i . t a, or. 4. 


19. IX. 89. 
24 II. 84. 
4. V. 55. 
30. VI. 68. 
20. V. 74. 
24. VIII. 83. , 
10. XI. 68. 
7. IX. 77. 


L i . t' 
 or. 5. 


5. XII. 95. 
17. III, 78. 
26. VIII. 97. 
24. I. 98. 
1.. VIII. 90. 
, 2tIV
'90. 
25. VI. 87. 
2. V. 88. 


sekr. Zwiqzku 
robotnik 


" 
kolejarz 
robotnik 


" 


" 


" 


Chelmno, Dworco- 
D
bowiec [wa 
Ostromecko 
Délbrowa Chelm. 
Raciniewo 
Stary I'olwark 
Klamry 
Nowawies Chelm. 


rolnik Czemlewo 
" Gzin 
" Waldowo Król. 
" Czarze 
" Nowy Bo\umin 
" Gzin 
" Czemlewo 
" Czarze 


robotnik 


,. 


" 
restaurator 
robotnik 


" 


" 
m. kowalski 


rolnik 


" 


" 
mlynarZ 
rolnik 


" 


" 


" 


rolnik 


" 
kupiec 
nauczyciel 
rolnik 
murarz 
rolnik 
urz
dnik 


Bolumin 
Lisewo 
Nowydwór p: Ostromecko 
Ostromecko 
Nowydwór 


" 


" 


" 


. Zegarkowice folw. 
Kijewo Szlacheckie 
Pi en ' 
Délbrowa Chelm. 
Male Czyste 
Plétchawy 
Bloto 
Bruki 


Dqbrowa Chelm. 
,Waldowo Król. 
Délbrowa Chelm. 
Mozgowina 
Kokocko 
WaldowG KróI. 
Glazewo 
Linje
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0019.djvu

			Nr, 3S POMORSKI P
IENJ'1IK: WOJEWOD
p,r (poz. 3P, ,', 


715 


L. p.1 


I m <<:: 


nazw sko 


I Dat
' urodzenia ,I 


L 


s t a or. 


Z i3 W ó d 


Míejsce zamieszk. 


. ., 


6. 
83. 
01. 
8'6. 
85. 
81.' 
86. 
69. 
77. 


" 'to 


rolnik 


Kielp 
Borówno 
Kokocko 
Rafa 
Gzín 
Gzin , 
130rki 
Kokocko 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Patula Jan 
Kraskíewicz Pawel 
Baumgart Leon 
Poznan Pawet 
Nowak Staníslaw 
Skibinski Wladyslaw 
Zawiasínski Jan 
Wendrowski Józef 


8. I 
25. I., 
28. III. 
9. III. 
28. x
 
20. II!. 
12. I. 
19. III. 


" 


,/ 


" 


, ,,-- 


" 


" 


.:1ro:,
I"_." 


..
-:s -. 


-,;oH*I\....... ,'''''' ._. .... :,-'..; '\ 


Glosowanie odb<<::dzie sie: w niedziel<<::dnia 5 stycznia 1930 r. od godziny 10-tej do 18-tej. 
Mieszkancy nast<<::puj
cych gmin wzg!. obs z. dworskich glosowaé b<<::d
 w nastepuj
cych biurach glosowania: 
L. D.I Gmina wzgl. obszar dworski 


10. 


11. 


1. 


Czarie. D<<::bowiec, Borki 
Nowawies Szlach. Sloncz. 


2. 


Gzin 


3. 


Kokocko, Borówno 


4. 


, 
D
browa Chelmiríska 
Linje 


5. 


Boluminek, Bolumin 
Nowy Bolumin 


6. 


W aldowoK ról. 


7. 


WielkaIK<<::pa, Mala K<<::pa 
Mozgowina 


8. 


Ostromecko, Strzyiawa 


9. 


Czemlewo, JanolWo 


Rafa, Pien. 


Raciniewo, Glaiewo 


Szkola 
Czarie 


Szkola Gzin 


Szkola Kokocko 


Szkota D
br.Chelm. 


Szkola Bolumin
k 


Szkola Waldowo 
Król. 


Szkota Mozgowina 


Sala l-'" MClki 
Ostromecko 


Szkola Czemlewo 


Szkola Rafa 


Szkola Raciniewo 


Biuro glosowania 


1 Pakzynski Jan, Czarie 
2 Zukowski 1. Fr. 
3 Mróz Wojciech, Nowawies Szlach
 
1 Paczkowski f\lëksander, Gzin 
2 Sterczek Józef, " 
3 Sokolowski StanislàW 
1 Ornas f\leksy, Kokocko 
2 Widerkiewícz Kornerljusz, Kokocko 
3 Oswi<<::cinski Hubert, " 
1 Semrau Tadeusz, DClbrowa Chelm. 
2 Hanelt Tadeusz, " " . 
3 Tatarek Józef, " " 
1 Talkowski Roman. Boluminek 
2 Babkiewicz Szczepan, Bolumin 
3 Kloda T omasz, Nowy Bolwmin 
1 Babkiewicz Jan, Waldowo Kr. 
2 BClk Stanislaw, 
3 Witek Józef 1":: '\ ' 
1 Bagniewski Jan, Wielka K<<::pa 
2 Trojanowski Leon, Mozgowina 
3 Poznan Pawel, Rafa 
1 MClka Franciszek,Ostromecko 
2 Gol
biewski Franc., " 
3 Kalinowski Juljan, Nowydwór 
1 B
czkowski Piotr; Czemlewo 
2 Babkiewicz Franc., Janowo 
3 Ma!askowski Bartlomiej, Czemlewo 
1 Smolinski Benedykt. Rafa 
2 Binkowski Wojciech, " 
3 Okonek Zygmunt, " 
1 Zlobinski 19nacy, Raciniewo 
2 Wójcik Jan, Glaiewo 
3 Jablonski Józef, Glaie wo 


" 


1;'" 


'"'Ï 


Na kartce napisaé 


, 
Glosowaé wolno tylko na powyzej ogloszone listy kandydatów, inaczej glosy' s
 niewazne. 


jakiej listy kándydat6w, albo 


naloeiy albo numer listy, albo tei pierwsze nazwisko z 
wszystkie nazwiska jednej listy kandydatów. 
Czade, dnia 26 listopada 1929 r. 
Okr
gowa Komisja Wyborcza: 


Czlonkowie: 
(-) Franciszek Geppus, (-;-) Oswiecinski Hubert, 
(-) Raczkowski Piotr 


.f 


I, 


Przewodnicz
cy: ,\ 
(-) Graçj
n Swieczkowski 


!
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0020.djvu

			716 


Nr. 3
 POMOR-SKI 
ZJENNIK WOJEWODZKI poz.213 ] 


313. 


Oi'loszenia OkÌ'
gowyëh Kómisyj Wyborczych pow. Dzialdowskiego 
zawierajltce ,wazne listy kandydatów do wyborów do Sejmiku Powiatowego. f" 


W Okr
u Wyborczym Nr. I. Narzym. 
uznalisrriy nast
puja,ce listy kandydatów za wazne. 


1m I;: 


Miejsce zamleszk. 


n a"z w i s k 0 -_.
.t Data urodzenia 


Zawód 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
tl. 
9. 
10. 


Lista Nr. 1. 


Nowak Franciszek 
KrE:ge1ewski Jan 
Jabl.oñski FeHks 
Schulz f\ntoni 
Kolasinski Ludwik 
Piotrowski Jan 
Bronczyk Jan 
Czajkowski Wladyslaw 
Wisniewski f\ntoni 
Koszubski Marcin 


26. IX. 74. 
6. I, 84. 
15. V. 95. 
9. XI. 88. 
13. VIII. 78. 
31. V. 91. 
10. IX. 83. 
3. VI. 79. 
26. VII. 88. 
21. X. 89. 


kolejarz 
sekr. Z. Z. P. 
kier. el. kol. 
telegr. kol. 
robotnik 
starszy zwrot. 
murarz 
handlarz 
kolejarz 
stangret 


pastor 
gospodarz 
rolnik 


" 


" 
wi. domu 
gospodarz 


" 


" 


" 


Ilowo 
Dzialdowo 
Ilowo 
Ilowo 
Narzym 
Ilowo 
Bialuty 
Narzym 
Dzialdowo 


" 


Narzym 
!lowo 
Kisiny 
Kisiny 
Brodowo 
I1owo 
Purgalki 
Kisiny 
t.l;:ck 
Wierzbowo 


rolnik Itowo 
" Wierzbowo 
" Narzym 
" Kurki 
" Bialuty 
" !lowo 
" Diwierznia 
" Zakrzewo 
Kisiny 
" Kurki 


soltys 
nacz. stacji kol. 


" 
urz
dnik kol. 
kupiec 
kj
r. szkoly 
rolnik 


" 


" 


Ilowo 


.' 


" 


.' 


" 


Sochi I 
BrodÐwo 
Kraszewo 
Dzwierzna 


Glosowanie odb
dzie sit; w niedziel
 dnia 5 stycznia 1930 r. od godzmy 8 rano do 6 po poludniu. 


Lista Nr. 2. 


Wilck Herman 
Pteuhs Teodor 
Brajda OUo 
Redzanowski f\dolf 
Schau f\dolf 
Sowa Gottlieb 
Jankowski Mi'hal 
Bartnik Gottlieb 
Feiffer Fryderyk 
Jebram Wilhelm 


15. IV. 91. 
4. IX. 73. 
2. IV. 81. 
23. lll. 75. 
17. X. 77. 
5, XII. 79. 
13. IX. 77. 
2. XII. 62. 
?3. IV. 88. 
3. XI. 87. 


\... 


Lis tan r. 3 


t.
czewski Jan 
Dr. Szymanski f\dolf 
Janowski Felicjan 
Szczupliñski Emil 
Walerowicz Franciszek 
Malek Wilhelm 
Pawlowski Franciszek I. 
Kozica Józef . 
Urbanek f\dolf 
Kosciñski f\lojzy 


27. XI. 00. 
5. IX. 95. 
9. VI. 84. 
3. X. 84. 
11. VI. 92. 
1. XI. 84. 
17. VIII. 68. 
6. III. 70. 
3. IX. 90. 
8. XII. 
9. 


L s t a Nr. 4. 


Kasprzyk Gustach 
Czaplewski Nikodem 
Borkowski Jan 
Mordawski Ludwik 
Gr
'lewicz Ludwik ' 
Cieslak Jan 
Grabowski Szymon 
Walerowicz Marcin 
Lejman Kazimierz 
Bartkowski MlSrcin 


21. VI. 77. 
9. IV. 76. 
2. X. 77. 
25. VIII. 95. 
19. VIII. 81. 
20. I. 99. 
18. II. 82. 
15. X. 74. 
4. III. 80. 
16. X. 93.
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0021.djvu

			717 


Nr.3S 


POMORSKl DZIENNIK WOJEWÓDZKI 


pOl. 313 


---- 


Glosowaé bt:tdq mieszkancy gmin: 
1. Bialuty wies i dwór, Tuczki i Dt:tbiny w szkole 
w Bialutach. 


Szczepka w szkole. 


2. Dzwierznia, Sochy 
w Dzwierzni. 
3. Purgalki, Chorap i Brodowo w szkole w Bro
' 
dowie. 


4. Bursz, Rywoczyny wies i dwór i Zakrzewo' 
w szkole w Zakrzewie. . 
S. Narzym wies i dwór, Wierzbowo i Kraszewct 
w lokalu p. Krawolickiej w Narzymiu. ' 
6. Howo, Janowo i Dwukoly w szkole w Howie. 
7. Kisiny i Kurki w szkole w Kisinach. 


1. Przewodniczqcym biura glosowania w Bia
 
lutach mianujemy: p. Stanislawa Kirsteina z Bia
 
lut; czlonkami pp.: Franciszka Walerowicza i 
Konstantego Krajewskiego z Bialut. 
2. Przewodniczqcym biura glosowania w 
Dzwierznie, mianujemy p. Jana Bartkowskie
 
go I z Dzwierzni, czlonkami pp. Jana Gra< 
bowskiego z Soch i Augustyna Dropiewskie< 
go z Szczepki. 


3. Przewodniczqcym biura glosowania w Brodof 
wie mianujemy: p. Michala Zywca z Brodowa 
czlonkami pp. Konstantego Krzemieniewskie< 
go z Brodowa i Karola Krt:tgelewskiego z Cho
 
rapia. 


4. Pr;ewodniczqcym biura glosowania w Zà krze
 
wie mianujemy: p. Mkhala Karskiego z Za. 
krzewa, czlonkamî pp. Otona Eskierskiego 
i Józefa Kozict:t z Zaktzewa. 
S. Przewodniczqcym biura glosow
tllia w N arzy
 
mia, czlonkami p. p. Gustawa Grieswald 
z Wierzbowa i Feliksa Wodowskiego z Kra
 
5Izewa. 


6. Przewodniczqcym biura glosowania w Uowie 
mianujemy: p. Gustawa Kasprzyka z 'Howa, 
czlonkami p. p. Franciszka Nowaka z Howa 
i Franciszka Krajewskiego z Janow
. 
J 
7. Przewodniczqcym biura glosowania w Kisi. 
nach mianujemy: p. Adolfa Urbanka z Kisin, 
czlonkami p. p. Karola MaIka z Kisin i Józef. 
Koscinskiego z Kurek. · 
. Glosowaé wolno tylko na powyzej oglosz-one 
listy kandydatów, inaczej glosy sq niewazne. Na 
kartct:t napisaé nalezy numer listy, albo tez pierw< 
sze nazwisko z jakiej listy kandydatów, albo 
wszystkie nazwiska jednej listy kandydatów. 
N arzym, dnia 5 grudnia 1929 r. 
Okrt:tgowa Komisja Wyborcza 
Przewodnic
qcy : 
(-) Dr.Szymanski Adolf 
Czlonkowie: 


(-) Mordawski, (-) Glapinski, (-) Grabkowski. 


W Okrt:tgu Wyborczym Nr. II. Wielki LQk. 
uznalismy nasÌl::pujëtce listy kandydatów za waine: 


L.p.I' 1m i E: nazwisko I Data urodzenia Zawód Miejsce zamieszk. 
L i s t a N r. 1. 
1. Jankowski Bartlomlej 22. VIII. 75. kolodziej . Zakrzewo 
2. Swiniarski Franciszek 10. Ill. 95.. urz. kol. Plosnica 
3. Ratajczak Leon 17. VI. 79. szewc " 
4. Malak Józef 14. II. 77. dojarz' MyslE:ta .. 
5. ' Pawlak Jozef 28. VII. 85. robotnik Rutkówice. 
6. Zega Juljan 30. VI. 94. " Ksi
iy Dwór 
7. Zdunek Józef 20. VI. 99. " Maly t.
ck 
8. Orzechowski Rnton! 24. V. 02 ,. Tuna Wielka 
9. Samulowicz Jan 19. XI. 79. ., KsiE:iy Dwór 
to. Cybulski Jan 13. III. 85. kolodziej Kramarzewo 
L s t a N r. 2. 
1. Domanowski Rugust 17. IV. 69. rolnik Piertawka 
2. Feiffer Fryderyk 23. IV. 88. dzieri. maj. Maty t.
ck 
3. Zakrzewski Wilhelm 23. IV. 82. rolnik Pierlawka 
4. Falkus Gustaw 7. IX. 73. " Krasnol&ka 
5. Stiebor Emil 1'. II. 83. .. Skurpie 
6. ' Czwella Emil 14. I. 85. " Bu rkat 
7. Rokitzki Herman 6. III. 78. " Wysoka 
8. Kowalewski Jan 11. VI. 9ó. Pryoma . 
,. 
9. Willamowski Otto 22. VJlI. 80. " Skurpie 
10. Erdmann Fryderyk 16..X. 70. " Filice 
. - .."I
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0022.djvu

			,
 
JR 


Ni, J
, pOMORSKIDZIENNIK WOJEWODZIQl poz. 313 


( -
 ...;
-f 


'":"  '
f" 'il I m E: I n a z W is k 0 


: I ' Da
 u,rodzenia I" 


Zawód 


'
. '" 


,\::\1. Foltarísk,iFeliks... 
b,; 2.., ,l Sk
pski Jan 
,.-:;,3.. ;, . Zþikowski ..!an- 
.4. Kaczynski Wladyslaw 
5. Goerick Bernard 

;,'ß.j ,Z,browski, Wladyslaw 
,'. 7." Mazanek Jan. 
,8. Bart"kowskiJózef 
,
, 9. Grabski -Ludwik 
,to. Szymaniak Ignacy 


Lis taN r. 3. 
1>1. XI. 73. 
21. X. 73. 
2. X. 92. 
22: XI. 82. ;' 
29. XII. 78. 
18. II. '82. ' 
I 0.' VI. 86. 
7. XI. 90. 
4, V. 80. 
25. XII. 63. 


..
:\
.:'
-)-7"' .., 


:::).. 
,
 


;. ,. 
.,...,.:..,,- 


.Glosowanie odb{tdzíe' silt w niedziel{t, dnia 5 
;,:stycznia 1930 r. 0 godzinie 9;:tej rano do 5;:tej (17) 
"RO poly.4niu. 
. "G19sowanie odb{tdzie silt wnast{tpujqcych 
miejscowosciach: 


1. Wielki L{tck wies, Wìelki L{tck dwór i Maly 
L{tck:'glosùjq w szkole w Wielkim L{tcku. 
Przewodnicz
cym biuraglosowania jest: p. 
Wladyslaw Kaczynski, soltys Wielki t{tck. 
, M{tzan'Ii z-aufània sq: pp. Jan Markowski, nau
 
czyciel \\o':ell}i L((ck; Rudolf Spalding, soltys 
Maly L((ck. ' v , 


..2:1
=j"
'"1&):'

.

: :. '"" '_', . 
2. Wielki Przel
k i Maly P
zel((k glosujq wszko;: 
'Ie w Wielkim Przel((ku. Przewodniczqcym 
biura glosowania jest: p. Feliks Foltanski, sol
 
tys Maly Przel((k. M((zámizufnia sq: p. An
 
toni Neumann, nauczyciel Maly Pi.-zel((k; p. 
U"K"
"Jan Wójcik, rolnik Maly Przel((k. 


, , 
...-!Ji"  3
 Grodki wies, Grodki dwór i Pryoma glosuj
 
w szkole w Grodkach Przewodniczqcym biu< 
ra glosowania jest: p . ;'. Rajmund Stodolski, 
Grodki. M((zami zaufa. 
f, <;q: p. Jan Michalski 
soltys Grodki; p. Wlady
.lw Ceprynski, -urz'.',: 
Grodki.. 


4. Rutk'o.wice wies, Rutkowice dwór i Skurpie:' 
glosujq w szkole w Skurpiu. Przewodniczq;: 
cym biura glosowania jest: p. Alojzy Mowi1Í< _ 
ski ze Skurpia. M((zami zaufania sq: p. Emil ' 
Sztybor, rolnik ze Skurpia; p. Jan Baran, nail< 
c
yciel ze Skurpia. 


5. Filice i Niestoja glosujq w szkole w Niestoji. 
Przewodniezqcym biura glosowania jest: p. 
Bernard Goerick, wójt z Niestoji. . M((zami 
zaufania sq: p. Felicja Sobiech, nauczycielka 
z Niestoji; p. Jan Sternicki, soltys z Filic. 
6. Wilamowo,c Pozary i Kl((czkowo glosujq w 
szkole w KI
czkowie. Przewodniczqcym biüra 


rolnik " 


" 
" 
\,", 
.. 
" 
." 
" 
" 
" 
" 


), Miejsce zójmieszk. 


.'
<;"t: 


" .' Mal y Przeh
k 
Wielki l.E:ck' 
Pierlawka 
Wielkib;:ck 
Niestoja . 
Pieriawka 
Piertawka 
Wysoka 
K1E;:czkowo 
Krasnoté\ka 


glosowania jest: p. Augustyn Karpinski z Wi< 
lamowa. M((zami zaufania S!:\:, p. Ludwik Grab;: 
ski.,rolnik z, Kl((czkowa; p. MarceliTetkow< 
ski z Kl((czkowa. 


7. Krasnolqka, Borowo i Komorniki glosujq w 
szkole w Krasnollj,ce. rPrzewodnicz;qcym biura 
glosowaniajest: p. Ignacy, Szymaniak,rolnik 
. z Krasnolqki: M{tzami zaufania'sq: p. Edward 
Wolf, nauczyciel z Krasnolqki; p.'Fránciszek 

ielinski,.
,9jt z Krasnolqki. - 
8. Burkatglosuje.w szkole \'V:{ Burkacie. Prze< 
wodnicz
cý biura gtosowania 'jest: p. Adam 
Lukas, soltys z Burkata. M((zami zaufania sq: 
p. Krystjan Kolm, nauczyciel z Burkata; p. 
Ludwik Nowicki, rolnik z Burkata. 


9. Pierlawka, Ksi((zydwór i Wysoka glosujq w 
szkole w Wysokiej. Przewodniczqcym biura 
glosowania jest: p. Dyonizy Miesikowski, 
wójt i Wysokiej. M((zami zaufania sq: p. Leon 
Milewski, nauczyciel z Wysokiej; p. JanZbi< 
kowski, soltys z Pierlawki. 
Glosowaé wolno tylko na powyzej' ogloszone 
listy kandydatów, inaczej glosy s
 niewazne. 
'"í 


Na kartce napisaé naleZyalbo numer listy, albo 
teZ pierwsze nazwisKO z jednej ltsty' kandydatów, 
albo wszystkie nazwiska jednej listy kandyda1:ów. 


Wielki L((ck, dnia 6 grudnia 1929 r. 


Okr((gowa Komisja W,y'bo,rcza 
Przewodniczqc'y 
(-) Jan Sk!\pski. 


Czlonkowie: , 
(-) Franciszek Zielinski; (-) Ludwik Grabski. 
, (-) Józef Pawlak, (-) JÓzef Ryszka.
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0023.djvu

			Nr. 35, POMORSICI DZIENNIK WOJEWOD!;
I poz. 313 


719 


W Okr
gu Wyborczym Nr. III. w Szczuplinach 
uznaje si
 nash:puj'lce listy kandydatów za watne: 


L. p.1 1m i E: nazwisko Data urodzenia 
L 8 t a nr. 1. 
1.' Jan Krengelewski 6. I. 84. 
2.. Szczepan Rosik 10. X. 92. 
3. Wilhelm Kramkowski 22. II. 95. 
4. Jakób Miara 22. Vlt'. 82. 
5. Juljan Jackowski 29. IX. n. 
6. Wilhelm Cedlerski 15. II. 86. 
7. F\ntoni Kuiniewski 27. VII. 87. 
8. Stanislaw Pakuszewski 15, VIII. 98. 
. L 8 t a nr. 2. 
1. Tadeusz Krezymon 7. V. 00. 
2. F\lekzander Kaminski 23. I. 80. 
3. Jan Sikorski 18. IV. 80. 
4. Fryderyk Sebastjan 17. XII. 74. 
5. Wladyslaw Krajewski 27. X. 79. 
6. Jan Kolecki 1. 111. 74. 
7, F\dam Karbowski 9. XI. 73. 
8. Franciszek Karczewski 27. IV. 88. 
9. Józef Marcinkowski 24. XII. 76. 
10. Teofil Rywocki 21. XI. 76. 
11. Otton Olszewski 4. IV. 90. 
L 8 t a nr. 3. 
I. F\ugust Rettko'Nski 10. X. 72. 
2. Gustaw Borkowski 8. IV. 90 
3. F\dam Marek 21. XI. 72. 
4. Emil F\menda 28. IV. 84. 
5. Gu staw Pi
tkowski 18. IV. 85. 
6. Karol Makdowski 26. VII. 71. 
7. Samuel Wrówel II 24. VI. 84. 
8. Bernard Dembski 30. XI. 78. 
9. Wilhelm Kopatz 17. VIII. 78. 
10. Herman Wilamowski . 29. V. 72. 


Zawód 


Miejsce zamieszk. 


Glosowanie odb
dzie si
 w niedziel
 dnia 5 
stycznia 1930 r. od godz. ? do 17.. 
1. Mieszkancy wsi Plosnica, Wesolowo i Mala 
Turza obszar dworski glosujq w szkole 
w Plosnicy. 


2. Mieszkancy U zdowa i obszaru dworskiego 
Mysl
ta glosujq w szkole w Uzdowie. 
3. Mieszkancy wsi Szenkowo i obszaru dwor
 
skiego Kramarzewo glosujq w szkole w Szen
 
kowie. 
4. Mieszkancy W. Turzy glosujq w szkole w W. 
Turzy. 


.A.
 


sekretarz Z.Z.P. 
kowal 
dróznik 
kolejarz 
robotnik 


Dzialdowo 
Mala Turza 
Kurki 
Dzialdowo 
Pr
tki 
Ksi
zydwor 
Wilamowo 
Rapaty 


" 
kowal 
robotnik 


rolnik Tuczki 
obyw. ziem. W. Turza 
rolnik P.osnica 
" Uzdowo 
" Plosnica 
" Tuczki 
" Prusy 
" Koszelewy 
" Tuczki 
" Murawki 
" Wielka Turza 
rolnik ' WEjdzyn 
Plosnica 
Uzdowo 
" Plosnica 
" Nowawies 
" Gralewo 
" Plosnica 
WEjdzyn 
" Plosnica 
" Uzdowo 


I 


5. Mieszkancy wsi i obszar dworskie
o Gralewo 
glosujq w szkole w Gralewie. 


6. Mieszkancy wsi Prusy i obszaru dworskiego 
Tuczki glosujq w szkole w Tuczkach. 


7. Mieszkancy wsi i obszaru dworskiego Zabi
 
ny glosujq w szkole w Zabinach. 


8. Mieszkancy wsi Nowowies i obszaru dwor
 
skiego Szczupliny glosujq w szkole w Nowej
 
wsi. 


9. Mieszkancy wsi i obszaru dworskiego Wq
 
dzyn glosuj
 w szkole w Wqdzyniu.
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0024.djvu

			720 


Nr.35 


POMORSKI DZIENNIK. WOJEWODZKI poz. 313-314 


10. ,Y1ieszkancy wsi i obszaru dworskiego Kosze
 
lewy wraz z mieszkancami wsi Murawki i ob
 
szaru dworskiego Koszelewki glosujq w szkole 
w Koszelewach. 


1. Przewodniczqcym biura glosowania w PIos< 
nicy mianujemy: p. Antoniego Szramkiego z 
Plosnicy, czlonkami pp. Stefana Karnkowskie
 
go z Wesolowa i Franciszka Swiniarskiego z 
Plosnicy. 
2. Przewodniczqcym biura glosowania w U zdo< 
wie mianujemy: p. Dr. Kazimierza Gromanf'. 
z Myslqt, czlonkami pp. Fryderyka Sebastja. 
na i Jana Kuspiela z Uzdowa. 


3. Przewodniczqcym biura glosowania w Szen
 
kowie mianujemy: p. Tadeusza Goetzendor; 
fa
Grabowskiego z Kramarzewa, czlonk
mi 
pp. Wiktora Jakubowskiego i Jana Landow
 
skiego z Szenkowa. 


4. Przewodniczqcym biura glosowania w W. Tu 
rzy mianujemy: p. Aleksandra Kaminskiegc 
z W. Turzy, czlonkami pp. Ottona Olszew< 
&kiego i Wladyslawa Ewertowskiego iZ W. 
Turzy. 


.5. Przewodniczqcym biura glosowania w Gra.. 
lewie mianujemy: p. Leona Wojnowskiego z 
Koszelew, czlonkami pp. Waclawa Brustman
 
na i Józefa Kozlowskiego z Gralewa. 


6. Przewodniczqcym biura glosowania w Tucz::: 
kach mianujemy: p. Stanislawa Kaps(t z Tu
 
czek, czlonkami pp. Józefa Marcinkowskiego 
z Tuczek i Leona Wysockiego z Prus. I 


7. Przewodniczqcym biura glosowania w Zabi
 
nach mianujemy: p. Jerzego Nechwill(t z Za
 
bin, czlonkami pp. Juljana Ulanowskiego i Ja; 
na Bartkowskiego z Zabin. 
8. Przewodniczqcym biura glosowania w Nowej
 
wis mianuj emy: p. Antoniego Orzechowskie
 
go, czlonkami pp. Józefa Kornackiego i St
ni; 
slawa Zakrzewskiego z Nowejwsi. 
9. Przewodniczqcym biura glosowania w W q
 
.dzyniu mianujemy: p. Józefa Kryjona, czlon
 
kami pp. Edwarda Przeczewskiego i Kazimie; 
rza Szulca w W qdzynie. 
10. Przewodniczqcym biura glosowania w Kosze
 
lew'ach mianujemy: p. Edwarda Jaraczewskie
 
go z Koszelewek, czlonkami p. p. Boleslawa 
Ulitískiego z Koszelew i Teofila Rywockiego 
z Murawek. 
Glosowaé wolno tylko na po.wyzej ogloszone 
listy kandydatów, inaczej glosy sq niewazne. Na 
kartce napisaé nalezy albo nr. listy, albo tez pierw
 
sze nazwisko z jakiej listy kandydatów, albo 
wszystkie nazwiska jednej listy kandydatów. 
Szczupliny, dnia 3 grudnia 1929 r. 


Okr(tgowa Komisja Wyborcza: 
Przewodniczqcy. 
(-) Wlodzimierz Pankowski 


Czlonkowie: 
(--::) Józef Marcinkowski, (-) Szczepan Rosik 
(-) Antoni Szramka (-) Agust Rettkowski. 


314 


Ogtoszenia Ok
?wych Komisji wyborczych powiatu Wftbrzeskiego, 
zawierajftce wazne listy kandydatów do wyborów do Sejmiku Powiatowego 


W Okrc;gu Wyborczym Nr. 1. 
Uznalismy nastttPujqce listy kandydatów za wazne:' 
I Data urodzenia 


L. p. 


1m i 
 


nazwisko 


Zawód 


Miejsce zamieszk. 


L s tan r. 1. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Zbigniew Kosobucki Orlowski 
Jan Topolewski 
Bronislaw Dqbrowski 
Jan Tabor 
Jakób Dygasiewicz 
Józef Ruminski 
Wincenty Zabtonski 
Jan Kucma 


29. I. 98. 
8. III. 72. 
1. V. 88. 
18. VI. 87. 
1. V. 65. 
26. XII. .79. 
4. IV. 82. 
20. III. 90. 


urz
d. gosp. 
robotnik 
oberzysta 
rolnik 


Mgowo 
Król. Nowawies 
Pluznica 
Król. Nowawies 


" 


" 


" 


Uci,\z 
Czepla 
Uciqz 


" 
matorolny
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0025.djvu

			L. p.1 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Nr. 35 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI 


1m i 
 


I Data urodzenia I 


nazw sko 


Lis tan r. 4. 


Kowalski Te6fil 
Szydzik Piotr 
Ks. Dekowski Franciszek 
Ojdowski Ludwik 
Dzialkowski Stanislaw 
Kultys' Ignacy 
Gabrych Boleslaw 
Ewertowski Nikodem 


5. III. 88. 
29. VI. 74. 
29. III. 77. 
29. IX. 97. 
27. 111. 92. 
12. XII. 68. 
28. XII. 98. 
11. V. 71. 


L s tan r. 5. 


Niedbala Tomasz 
Czaja Wojciech 
Kochanek f\ndrzej 
Krysa Jakób 
Rozmus f\ntoni 
Leja Michal 
Sarzynski Wojciech 
Mlyniec Stanislaw 


20. XII. 81. 
20. XII. 87. 
9. VII. 95. 
, 1. V. 92. 
11. V. 82. 
7. X. 84. 
5. IX. 84. 
18. V. 97. 


Zonakowski Stanislaw 
Olsz6wski Franciszek 
Grabowski Juljan 
Wlosowski Franciszek 
Gorecki Franciszek 
Fryckowski Boleslaw 
Piotrowski Jakób 
Jablonski Jan 


Lis tan r. 6. 
1. V. 00. 
21. I. 80. 
21. VII. 85. 
5. V. 74. 
8. I. 89. 
16 Ill. 98. 
20. VII. 77. 
30. IV. 81. 


Lis tan r. 7. 


1. Lenar Józef 
2. Szczepanski Jan 
3. Koba Marcin 
4. Krzak Józef 
5. Michno Józef 
6. Ra J 'ca Józef 
7. ' I ' Mickiewicz Jan 
8. Dulny Jan 


19. III. 69. 
15. XI. 84. 
1. XII. 86. 
20. I. 91. 
13. I. 87. 
20. X. 00. 
20. X. 99. 
24. VI. 92. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


L s tan r. 8. 


Paczkowski Stanislaw 
Rudnicki f\ntoni 
Wilczynski Franciszek 
Dzialdowski Jan 
Szpitza T eodor 
Szulz Józef 
f\niszewski Józef , 
Kalkowski f\lojzy 


11. XI. 87. 
31. V. 88. 
2. XII. 75. 
24. Xl. 00. 
22. IX. 90. 
10. XII. 74. 
12. III. 76. 
30. X, 01. 


poz. 314 


Zawód 


rolnik 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


rolnik 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


robotnik 


" 


" 
wlódarz 
robotnik 


" 


owczarz 
stolarz 


rolnik 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


rolnik 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


Ko 11. Wybor. Okr. 1. uniewaznila nélst
puj&ce Iisty kandydatów: 


Lista nr' II. 1. Czolowy kandydat: Zubko Mikolaj, rolnik, Przydwóz 
Lista nr. III 1. Czolowy kandydat: Weber Maks, rolnik, Pluznica 
Lista nr. IX. 1. Czolowy kandydat: Dé\browska Marja, Pluznica 


721 


I Miejsce zamieszk. 


Pluznica 
Jarantowice 
Pluznica 
Ostrów 
Czapla 
Pluznica 
Przydwórz 
Ucié\z 


Jarantowice 
Rozgarty 
Stanislawki 
Ucié\z 
Bartoszewice 
Jarantowice 
tab
di 
Jarantowice 


Jarantowice 
Stanislawki 
Wé\brzeino Podz. 
Wron 
Prusy 
Wé\brzeino Nowa 6 
Bartoszewice 
Wé\bz. Wolnosci 36 


Pienki 
Stanislawki 
Ucié\z 
KróI. Nowawies 
Stanislawki 
Ucié\z 
Ucié\z 
Król. Nowawies 


Ostrowo 
Gziki 
Król. Nowawies 
Przydwoze 
Czapla 
Wron 
Ostrowo 
Przydwoze
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0026.djvu

			722 


NL 33. POMOJ{SKJ DZIENNIK WOJEW()I)
KI poz. 3[4 


Glosowanie odbtidzie siti w niedzielti dnia 5
go stycznia 1930 r. od godziny 13
tej do 19
tej 
(.-d hszej w poludnie do 7
mej wieczorem). 
Mieszkancy nasttipujqcych miejscowosci glosowaé btidq, w miejscowosci, w której zamieszkujq" a wic;c: 


L. p.1 Gmina wzgl. Obsz. Dworski B u r 0 Glosowan i a 
1. Jarantowice Lokal szkolny w J arantowicach 
2. Buczek " " Jarantowicach 
3. Siczenek " solecki w Sicienku 
4. Stanislawki " szkolny w Stanislawkach 
5. tab
dz " " téjb
dziu 
6. Michalki " solecki w Michalkach 
7. Cymbark " ,. Cymbargu 
8. Uciéjz " szkolny w UciéjzU 
9. Król. Nowawies " " Król. Nowejwsi 
10. Pluznica " " Pluinicy 
11. Pieñki " solecki w Pieñkach 
12. Ostrowo I, szkolny w Orlowie 
"J3 Szczeroslugi " " Stanislawkach 
14. Czaple " " Czaplach 
15. Trzciano " ., Trzecianie 
16. Orlowo " " Orlowie 
17. ßuk " I, Ja rantowicach 
18. Sitno " solecki w Sitnie 
19. Trzcianek " " Michalkach 
20. Mgowo " szkolny w Mgowie 
2l. Gziki " " Stanisiawkach 
n. Nielub " wójtow. w Makswaldzie 
23, Przydwórz " szkolny w Przydworzu 
24. Bartoszewice " " Pluznicy 
25. Sosnówka " " Trzcianie 
26. Wronie " " Wroniu 


Glosowaé wolno tylko na powyiej ogloszone Iisty kandydatów, inaczej glosy Séj niewazne. Nà 
kartce wyborczej napisaé nalezy albo numer Iisty, albo tez pierwsze_ nazwisko z jakiej listy kandydatów, 
albo wszystkie nazwiska jednej listy kandydatów. 
We wszystkich wyzej wymienionych !!jminach obszarach dworskich czynnosci wyborcze spelniajéj 
Biura Glosowania, w sklad których wchodz q p. p. soltysi wzg\. przeloieni obszaru dworsk. jako przewodni- 
CZé\CY, zas lawnicy jako m
zowie zaufania. W obszarach dworskich, gdzie niema lawników. przelozeni ob- 
szaru dworskiego, powoluj'lc z grana wyborców dwóch m
zów zaufania. Mieszkañcy obsz. dwors. Nielub 
glosujé\ w wójtostwie w Makswaldzie. Wójta p. Waligór
 mianuje si
 Przewod, Biura Glosowania, upowaz 
niajé\c go do powolanill dwóch m
zów zaufania. 


Or/owo, dnia 28. XI. 1929. r. 


Okr
gowa Komisja Wyborcza: 


C z Ion k 0 w i e: 


Przewodniczé\cy: 


(-) Ratkowski 
(-) Pawelski 


(-) Jerzy Slaski
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0027.djvu

			Nr 35 POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI poz. 314 


723 


W Okr
gu Wyborczym Nr. 2 
uznalismy nast
pujqce listy kandydatów za waine: 


L. p.1 


Zawód 


1m i 
 


I Miejsce zamieszk 


nazwisko 


Data urodzenia 


I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


, 


L s tan r. 4. 


Leon Derebecki 
Józef Wojciechowski 
Józef Mucha 
Ludwik Wisniewski 
Franciszek Majewski 
Leon Grzeszewski 
Juljan Ostrowski 
T omasz Rozalski 


rolnlk 


Bielsk 
Srebrnik 
Orzechówko 
Mlewo 
Rynsk 
We:gorzyn 
I Rynsk 
. Rynsk 


11. XI. 78. 
17. III. 82. 
1. III. 92., 
ï? 
31. VII. 78. 
15. I. 73. 
3. IX, 89,,, 
\0. VII. 79. H 
21. XII. 69. 


" 


" 


" 


" 
oberzysta 
rolnik 


" 


Gtosowanie w dniu 5-go stycznia 1930 r, w 2-gim Okre:gu Wyborczym nie odbe:dzie sie: poniewaZ 
wptync;ta tylko jedna wazna lista. 
Wybrani zatem Sij na cztonków Sejmiku Powiatowego: 
1. Leon Derebecki z Bielska 
2. Józef Wojciechowski z Srebrnik 
3. Józef Mucha z Orzechówka 
4. Ludwik Wisniewski z Mlewa 
Ryñsk, dnia 29. Iistopada 1929 r. 


Okr
gowa Komisja \Vyborcza: 


Cztonkowie: 
(-) Derebecki 
(-) Budniewski 
(-) Winiarski 


Przewodniczijcy: 
(-) Majewski 


W Okr
gu Wyborczym Nr. 3 wplyn
la tylko jedna waZna lista. wobec tego wybory sift nie odbt;dq. 
Zatem wybrani sq nast
puj1\cy kandydaci: 


L. P.j 


1m i e: 


nazwisko 


I Data urodzenia 


I Miejsce zamieszk. 


Zawód 


Lista nr. 2. Gospodarczo
 N arodow a 
1. Wadaw Le:gowski 7. III. 94. rolnik Zieleñ 
2. " Teodor Tyloch 10. X. 86. Dy lewo 
3. Franciszek Beyger 4 I. 97. " Chelmon 
4. Szymon Fiatkowski 19. IX. 79. " Gajewo 
Z a s t tt p c y: 
1. Szymon Gtowiríski 12. X. 77. rolnik Elgiszewo 
2. Wladyslaw Klimek - 24. VIII 99. " Plywaczewo 
3. F\ntoni Lukiewski 30. VI. 57. " Ostrowite 
4. Józef Olszewski 4. VII. 68. " Elzanowo I 


Ostrowite, dnia 30. Jistopada 1929 r. 


1m i e: 


Przewodniczijcy Okr. Kom. Wyb. 
(-) Konstanty Kruzycki. 
W Okrttgu Wyborczym Nr 4 
uznalismy nast
puj
ce listy kandydatów za waine: 
n a z w i s k 0 I Data urodzenia I Z a w ó d 


"I' Miejsce zamieszk. 


1. 
2. 


Wrzesinski Franciszek 
Balcerowicz Józef 


a) Lista nr. 2. Gospodarczo-narodowa 
' I 13. XL 68. I rolnik 
28. XI. 86. " 


Lipnica 
Lisewo
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0028.djvu

			724 


Nr. 35 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI paz. 314 


Data urodzenia Zawód Miejsce zamieszk. 
27. VII. 81. rolnik Owieczkowo 
14. XII. 83. " l.obdowo 
4. I. 86. SokoligórE 
9. XII. 83. " W. PulkoWD 
21. \. 89. 4 Podz. Golubski 
" 
7. IV. 74. " M. Rakowi ska 


L. p.1 I m i 
 i n a z w i s k 0 


3. Plocieniak Roman 
4. SDitza Józef 
5. Kozlowski Stanislaw 
6. l.
gowski Leon 
7. Becker Pawel 
8. Szczerkowski F\ntoni 
b) Lista nr. 3. Lista 
Szczepanowski Bronislaw 
Gumiríski Stefan 
Hoppe f\lojzy 
Pieniéjzek Boleslaw 
Bryks Józef 
Celmer Józef 
PaiJrocki T omasz 
Nowacki Franciszek 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Rolnicza z nast
pujqcemi kandydatami: 
16. VIII. 78. rolnik 
20. I. 91. 
17. X. 92. 
, 24. XII. 89. 
i 9 III. 65. 
29. III. 91. 
1. I 90. 
9. III. 81" 


Glosowanie odb
dzie si
 w niedziel
 dnia 5 
stycznia 1930 r. od godz. 13
tei do 19
tej (od l
szej 
w poludnie do 7 wieczorem). Mieszka-ncy nastt(pu
 
j
cych miejscowosci glosowaé b
dq w miejscowo
 
sci. w której zamieszkujq, a wi
c: 
mieszkancy gminy Podz. Golubski w lokalu so
 
leckim w Podzamku Golubskim; 
mieszkancy gminy Lipnica w lokalu szkolnym w 
Lipnicy; 
mieszkancy gminy Nadl. Konstancjewo w lokalu 
soleckim w N adl. Konstancjewie; 
mieszkancy gminy Sokoligóra w lokalu soleckim 
w Sokoligórze; 
mieszkancy gminy Gaj w lokalu soleckim w Gaju. 
mieszkancy gminy Galczewo w lokalu szkolnym 
w Galczewie; 
mieszkancy gminy Lisewo w lokalu soleckim w 
Lisewie; 
mieszkancy gminy Lipnica KoI. w lokalu soleckim 
w Lipnicy Kol.; 
mieszkancy gminy Kurkocin w lokalu szkolnym 
w Kurkocinie; 
mieszkancy I!miny M. Pulkowie w lokalu szkob 
nym w M. Pulkowie; 
mieszkancy !;!miny W. Pulkowie w lokalu szkol
 
nym w W. Púlkowie; 
mieszkancy gminy Lobdowo w lokalu szkolnym 
Lobdowie: ' 
mieszkafïcy gminy Mokrylas w lokalu sofeckim 
w Mokrymlesie; 
mieszkancy gminy Za Radowiska w lokalu solec
 
, kim w Za Radowiskach; 
mieszkancy I!miny Kujawa w lokalu soleckim w 
Kujawach; 
mieszkancy ,gminy W. Radowiska w lokalu szkob 
nym w W. Radowiskach; 
mieszkancy I!miny M. Radowiska w lokalu szkob 
nym w M. Radowiskach; 
mieszkancy obszaru dworskiego Galczewko w lo
 
kalu soleckimw Galczewku; 


" 


" 


" 


" 


W. RadvWiskil 
Kurkocin 
tobdowo 
Kolaé 
Lipnica K, 
Galczewo 
M, Pulko'J. () 
W. Pulkow) 


mieszkancy obszaru dworskiego Lisewo w lokalu 
soleckim w Lisewie; 
mieszkancy obszaru dworskiego Nowawies w lo
 
kalu soleckim w Nowejwsi. 
mieszkancy obszaru dworskiego Zawada w lokalu 
soleckim ,w Zawadzie; 
mieszkancy obszaru dworskiego N owymlyn w lo
 
kalu soleckim w N owymmlynie, 
mieszkancy obszaru dworskiego Owieczkowo w 
lokalu soleckim w Owieczkowie; 
mieszkancy obszaru dworskiego Hamer w lokalu 
szkoInym w Hamerze; 
mieszkancy obszaru dworskiego Józefat w lokalu 
soleckim w Józefacie; 
mieszkancy obszaru dworskiego Kolat w lokalu 
soleckim w Kolacie; 
mieszkancy obszaru dworskiego M. Radowiska 
w lokalu szkolnym w M. Radowiskach; 
mieszkancv obszaru dworskiego Przeszkoda w lo
 
kalu sòleckim w Przeszkodzie. 
Gtosowaé wolno tylko na powyzei ogloszone 
listy kandvdatów. Inaczej ,glosy sa niewazne. ND. 
kartce wyborczej napisaé nalezy albo numer listy 
albo tez pierwsze nazwisko z jakiei listy kandy
 
datów, albo wszystkie nazwiska jednej listy kan
 
dydatów. 
We wszystkich wyzej wymienionych gminach 
i obszarach dworskich czynnosci wyborcze spet
 

iaia Rima Glosowania, w sHad których wchodz3. 
pp'- sotlysi wzgI. przelozeni obsz. dw. jako pr
e
 
wodniczqcy, zas lawnicy jako m.ez5>wie zal1fa.ma: 
W obsz. dw. gdzie niema lawmkow, przetozem 
obsz. dw. powoluj
 z grona wyborców dwåch mt(<' 
zåw zaufania. 
Lipnica, dnia 29 listopada 1929 r. 
Okrt(gowa Komisja Wyborcza: 
Przewodniczqcy: 
(_) Eugeniusz Gladych. 
Czlonkowie: 
(-) D
bski, (-) Balcerowicz, (-) Kozlowski, 
(-) Lubinski.
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0029.djvu

			Nr. 35 POM0RSKI DZIENNIK WOJEWODZKI poz, 314 


725 


W Okr
gu Wyborczym Nr. 5 
uznalismy nastftpujqce listy kandydatów za. wazne. 
n a z w i s k 0 
 :- urodzenia , 
 Z a w ó d  


1m t': 


I Miejsce zamieszk. 


L i s t a n r. 4. 
18. VII. 1874 
23. XI. 1884 
25. Ill. 1892 
12. XII. 1894 
9. X It. 1878 
31. VII\. 1881 
22. I. 1891 
13. I. 1884 
11. IV. 1874 
2. II. 1877 
7. IV. 1888 
4. V. 1883 
L i s t a n r. 5. 
1. IV. 1890 
28. IX. 1888 
23. III. 1889 
6. X. 1885 
24. X. 1874 
17. XI. 1877 
7. X. ]897 
3. IV. 1880 
9. VI. 1897 
4. X. 1865 
30. X. 1888 
21. IX. 1898 


1. Ks. l.owicki Franciszek 
2. Jaranowski Bronislaw 
3. Pacerowski Antoni 
4. Seweryniak Wladyslaw 
5. Rutkowski Boleslaw 
6. 'Zelazny Jan 
7. Toékiewicz Ignacy 
8. Ostrowski Franciszek 
9. Fialkowski Jan 
10. Nawrocki Jan 
11. Gralla Jan 
12. Zarembski Aleks 


1. RZéjsa Franciszek 
2. Pilek Michal 
3. Lesniak Jan 
4. Kowalski Bronislaw 
5. Szczypior Karol 
6. Tomaszewski Jan 
7. Baczewski Otton 
8. Rumiríski Leon 
9. Zajqc Antoni 
10. Kruszczyríski Antoni 
: 1. Pinkowski Andrzej 
12. Paluch Michal 


Glosowanie odb({dzie si
 w niedzielft, dnia 5 
stycznia 1930 r. od godziny 13
tej do 19
tej (od 1
 
szej w poludnie do 7
mej wieczorem). Mieszkan
 
cy nastftpujqcych miejscowosci glosowaé bftdq w 
miejscowosci, w której zamieszkujq, a wiftc: 


mieszkancy gminy Dftbowalqka w lokalu szkol
 
nym w Dftbowejlqce; 
mieszkancy gminy Niedzwiedi w lokalu szkolnym 
Niediwiedziu; =- 
mieszkancy gminy Lopatki w lokalu p. Romana 
Szulczewskiego w'Lopatkach; 
mieszkancy gminy Ksiqzki w lokalu p. Deutsch
 
manna w Ksiqzkach; 
mieszkancygminyPiwnice w Jökalu szkolnym 
w Osieczku; 
mieszkancy gminy Czystochleb w lokalu p. Ma
 
rasinskiego w Czystochlebie; 
mieszkaÚcy gminy My
liwiec w lokalu szkolnym 
w Mysliwcu; 
mieszka:6cY Frydrychowo w lokalu szkolnym w 
Mysliwcu; 
mieszkancy gminy Osieczek w lokalu szkolnym 
w Osieczku; 
;Tiieszkancy'gminy Jaworze w lokalu szkolnym 
w Jaworzu; 
mieszkancy gminy Brud
awki w lokalu p. Deutsch 
manna w Ksiqzkach; 


proboszcz 
oberzysta 
robotnik 
rolnik 
ogrodnik 
rolnik 
mleczarz 
oberzysta 
rolnik 
wlódziarz 
rolnik 
rolnik 


Niedzwiedí 
Osieczko 
Niedíwiedí 
Czystochleb 
Walycz 
D
bowalqka 
topatki 
Mysliwiec 
Jaworze 
Zaskocz 
Piwnica 
Ksiéjzki 


rolnik Brudzawki 
" Jaworze 
" Ksiqzki 
" Czystochleb 
" D
bowalqka 
,1 topatki 
" Ksiqzki 
I, Walycz 
,. Mysliwiec 
" topatki 
" Dt':bowalqka 
.. Niem. topadki 


mieszkancy obszaru dworskiego Zaszkocz w lo
 
kalu szkolnym w Za"szkoczu; 
mieszkancy obszaru dworskiego Ksiqzki w lokalu 
r p. Deutschmanna w Ksiqzkach; 
mieszkañcy obszaru dworu W'alycz w lokalu szkol
 
nym w Walyczu; 
Glosowaé wolno tylko na powyzej ogloszone 
listy kandydatów. Inaczej glosy sq niewazne. Na 
. kartce wvborczei napisaé nalezy albo numer listy 
alba tez 'pierwsie nazwisko z jakiej listy kandy:: 
dntów, albo wszystkie nazwiska jednej listy kan
 
dyda1ów. 
V..; e wszystkich wyzej wymienionych gminach 
i obszarach dworskich czynnosci wyborcze spet. 
niajq Biura Glosowania, w sklad których wchodzq 
pp. f'oltvsi wzgl. przelozeni obsz. dw. jako prze
 
wodniciqcy, za
 lawn icy jako mftzowie zaufania. 
\V obszarach dworskich, gdzie niema lawników, 
przeiozeni obszaru dworskie,go powolujq z grona 
wyborców, dwóch mftzów zaufania. 
Piwnice, dnia 30 Jistopada 1929 r. 
Okrftgowa Komisja Wyborcza: 
Przewodniczqcy: 
(-) J. Zucker-mann. 
Czlonkowie: 
(-) M. Pilek, (-) Ostrowski, (-) Jaranovrski 
(-) Lesniak.
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0030.djvu

			726 


Nr,35 


POMORSJ(I DZJENNIK. WOJEWODZKI 


poz. 315 


315. 


Ogloszenie Przewodniczftce
o Wydzialu Powiato
 
wego w Dzialdowie 
z dnia 21 listopada 1929 r: 
o samoistnym podatku komunalnym od psów. 
Na podstawie 
 20 ordynacji powiatowei ogla
 
szam ninieiszem uchwalony przez Sejmik powiatu 
dziafdowskie
o na posiedzeniu w dniu 11 marca 
1929 r., a zatwierdzony dekretami p. Wojewody 
Pomorskie
o z dnia 16 maja 1929 r. Nr. III. C. 
2181/29 i z 13 sierpnia 1929 r. Nr. III. C. 5290/29, 
ponizszy statuto 
Przewodniczqcy Wydzialu Powiatowe
o 
Starosta Powiatowy: 
(-) Plackowski. 


STATUT 
o samoistnym podatku komunalnym od psów. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 21 ust 3, 
ustawv z dnia 11
go sierpnia 1923 r. 0 tymczaso
 
wem 'Ure!.!ulowaniu finansów komunalnych (Dz. 
U. R. P. Nr. 94, poZ. 747) wprowadza si
 na rzecz 
powiatu dzialdowskiego podatek od psów. 

 1. 
Przedmiotem opodatkowania Sa psy, nalezqce 
do mieszkanców powiatu dzialdowskie
o za wy
 
iatkiem mieszkanców miasta Dzialdowa. 

 2. 


Do uiszcz
nia podatku obowiqzani sq wlasci
 
ciele psów.  3. 


Od podatku wolne sq: 
<1) ieden pies fancuchowy do pilnowania gospo" 
darstwa; 
b) szczeni
ta, Iicza,ce mniej nii 8 tygodni; 
c) psy nalezace do przebywaiacych w obrybie po
 . 
wiatu niedluzej niz 4 tygodme; 
d) psy b
dace w posiadaniu wladz panstwowych 
lub samorzqdowych; 
e) jeden pies pasterski, b
dqcy w posiadar;iu pa" 
sterza, oraz szczeni
ta psów paste,rsklch do 
pól roku; . 
f) psy, stanowiqce przedm!ot handlu. w p
Ze?Sl

 
biorstwie, zajmujqcem Sl
 sprzedazq psow, 
g) psy nalezqce do przedstawicieli panstw obcych; 
h) jeden pies b
dqcy wlasnosciq strózóW n
cnych 
w gminach wzgl
dnie obszarach dworsklCh. 

 4. 


Podatek wynosi rocznie: 
a) za kazdego pierwszego psa podlegajq
 
cego opodatkowaniu . . . . . . . 
b) za kazdego drugiego psa podlegajqcego 
opodatkowaniu . . . . . . . 
c) za kazdego trzeciego i nast
pn. 
podlegaj
cego opodatkowaniu. . 


5,- zl. 


7,- zl. 
psa 
. 10,- zl.  5. 
Podatek platny jest jednorazowo za caly rok. 

 6. 
Wymiar podatku uskutecznia Wydzial Powia
 
towy na podstawie danych 0 liczbie psów, podle" 
gajqcych opodatkowaniu, którq wlasciciele tych 
zwierzqt obowiqzani sq zakomunikowaé Wydzia
 
lowi Powiatowemu w sposób wskazany w przepi
 
sach wykonawczych do niniejszego statutu. 

 7. 
Celem kontroli podatku moze Wydzial Powia
 
towy zqdaé od wlascicieli nieruchomosci przedlo
 
zenia wykazu osób, posiadajqcych psy, podle
a
 
jqce opodatkowaniu.  8. 
WydzialowiPowiatowemu przysluguje w wy
 
jqtkowych wypadkach prawo czynienia ulg, wz
'. 
zupelnego zwolnienia psów ad opodatkowania.  9. 
Zawiadomienie 0 wymiarze podatku nast
puje 
przez wyfozenie w lokalu Wydzialu Powiatowe
o, 
oraz w lokalach odnosnych gmin i obszarów dwor
 
skich Iisty pfatników ze W'skazaniem liczby przed
 
miotów opodatkowania i przypadajacych kwot po
 
datkowych, oraz przez pubIiczne obwieszczenie 0 
wylozeniu z oznaczeniem w niem terminu pla
 
tnosci i srodków prawnych.  10. 
Odwolania podle
aja, przepisom 
 14 ust. 2 
i 
 11 ust. 4 i 5 ustawy 0 daninach powiatowvch 
i prowincjonalnych 'z dnia 23 kwietnia 1906 r. (Zb. 
u. pro str. 159).  11. 
Nieuiszczony w terminie podatek sciqgni
ty 
bedzie w drodze przymusowei z doJiczeniem kosz
 
tów e!lzekucvinych, kar za zwlok
 i odsetek, za od
 
roczenie wedfu!l postanowien. zawartvch w usta
 
wie z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 73, 
pOZ. 721), zmienionei cze
ciowo rozporzadzeniem 
Prezvdenta Rznlitei Polskiei z dnia 17 maja 1927 r. 
(Dz.'U. R. P. Nr. 46, paz. 401). 

 12. 
Winni wykroczen nrzeciw postanowieniom ni
 
nieiszego Shltutu podle!laia karz.e do WYSO
OS
l 
345 zl.. 0 He nie maja zastosowama post
nowlema 
art. art. 62-66 ustawy z dnia 11 sierpma 1923 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 94, paz. 747). 
t1J 
 13. 
PrzepÎSy wykonawcze do niniejszego statutu 
wyda Wydziat Powiatowy. 

 14. 
Statut ninieiszy wchodzi w zycie po zatwier
 
dzeniu przez wladz
 nadzorcza i.ogloszeniu w Po
 
morskim Dzienniku Wojewódzk1m.
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0031.djvu

			Nr.35 


POMORSKl DZIENNIK WOJEWODZKI 


727 


3J6. 


Ogloszenie Burmistrza miasta Wejherowa 
z dnia 28 listopada 1929 r. 
o samoistnym podatku komunalnym od psów. 
Na podstawie 
 20 ordynacji powiatowej ogla< 
szam niniejszem zatwierdzony na podstawie U::: 
chwaly Izby Wojewódzkiej z dnia 12 listopada 
192? r. dekretem Wojewody Pomorskiego z dnia 
]8hstopada U929 r. Nr. III. B. 7046/29 poniz< 
szy statuto 


Burmistrz. 


w z. 


(-) Bieliúski. 


ST A TUT 
o samoistnym podatku komunalnym od psów 
na obszarze masta Wejherowa. 
N a podstawie art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 3 usta; 
wy z dnia 11 sierpnia 1923 r. 0 tymczasowem ure< 
gulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. 
Nr. 94, poz. 747) wprowadza sitt na rzecz miasta 
\7./ ejherowa podatek od psów.  1. 
Przdemiotem opodatkowania sq psy, nalezqce 
do mieszkaúców miasta Wejherowa.  2. 
Do uiszczenia podatku obowiqzani sq posiada::: 
cze psów.  3. 
Od podatku wolne sq: 
a) szczenittta, liczqce mniej niz 8 tygodni; 
b) j eden pies laúcuchowy do pilnowania gospo< 
darstwa; 
c) psy, bttdqce w posiadaniu wladz paústwowych 
i samorzqdowych; 
d) psy, bttdqce w posiadaniu osób, czasowo prze< 
bywaj qcych W obrttbie gminy miasta Wejhero< 
wa nie dluzej, niz 4 tygodnie, lub tez przeby< 
wajqcych czasowo w gminie duzej, niz 4 tygo< 
dnie,ale zamieszkalych stale w obrttbie innego 
zwiqzku komunalnego, w którym podatek od 
psów jest wprowadzony; 
e) psy, stanowiqce przedmiot handlu w przedsi
< 
biorstwie, zajmujqcem si
 sprzedazq psów; 
f) psy, nalezqce do przedstawicieli paústw obcych.  4. 
Podatek wynosi rocznie: 
a) za kazdego pierwszego psa, podlegajq::: 
cego opodatkowaniu . . . . . 20.,- zl. 
b) za kazdego drugiego psa, podlegajq::: 
cego opodatkowaniu 40,- zl. 
c) za kazdego nastttpnego psa, podlegajq< 
cego opodatkowaniu 60,- zl. 


poz. 316  5. 
, Podatek platny jest w miesiqcu lipcu (jedno< 
razowo za caly rok).  6. 
WYI?iar podatku uskutecznia magistrat, na 
podstawle danych 0 liczbie psów, podlegajqcych 
opodatkowaniu, którq posiadacze tych zwierzqt 
obo
iqzani sq zakomunikow
é magistratom, w 
s1?o

b, wskazany w przepisach wykonawczych do 
mme]szego statutu.  7. 
Celem kontroli podatku moze magistrat zqdaé 
od wlascicieli nieruchomosci przedlozenia wykazu 
osób, posiadajqcych psy, podlegajqce odopodat::: 
kowaniu.  8. 
Magistratowi przysluguje prawo w wyjqtko::: 
wych wypadkach czynienia ulg, wzglttdnie zupel::: 
nego zwolnienia przedmiotów od opodatkowania, 

 9. 
Zawiadomienie 0 wymiarze podatku nastttPuje 
przez wylozenie w lokalu magistratu listy platni::: 
ków ze wskazaniem liczby przedmiotów opodat< 
kowania i przypadajqcych kwot podatkowych 
oraz przez publiczne obwieszczenie 0 wylozeniu 
z oznaczeniem w nim terminu platnosci podatku 
i srodków prawnych.  10. 
Zgodnie z, art. 50 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, pOZ. 747) odwolania 
podlegajq przepisom 
 69 i nast. ustawy 0 dani< 
nach komunalnych z dnia 14 lipca 1893 roku 
w brzmieniu nadanem jej ustawq z dnia 13 maja 
1918 r. (Zb. U. pro str. 53). 

 11. 
Nieuiszczony w terminie podatek sciqgni
ty 
bttdzie w drodze przymusowej z doliczeniem odse::: 
tek, kar za zwloktt i kosztów egzekucyjnych wedle 
postanowieú, zawartych w ustawie z dnia 311ipca 
1924 r. {Dz. U. R. P. Nr. 73, pOZ. 721) i z dnia 
17 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 46, pOZ. 401). 

 12. 


Wykroczenia przeciwko przepisom 0 wymia::: 
rze i poborze podatku podlegajq karze do wyso::: 
kosci 345,90 zl, 0 ile nie bttdq mieé zastosowania 
art. 62--66 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. 0 tym::: 
czasowem uregulowaniu finansów komunalnych 
(Dz. U. R. P. Nr. 94, pOZ. 747). 

 13. 


Przepisy wykonawcze do niniejszego statutu 
wyda magistrat.  14. 
Statut niniejszy nabywa mocy obowiqzujqcej 
po zatwierdzeniu go przez wladz
 nadzorczq 
z dniem ogloszenia w Pomorskim Dzienniku W 0::: 
j ewódzkim. -
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0032.djvu

			128 


Nr. 35 POMORSKl DZIENNIK WQJEWODU,l . _, ,poz. 317 . 


317. 
-OGLOSZENIA WLADZ Si\DOWYCH. 


a) Przetargi przymusowe. 


1. Nieruchomosé polo zona w Wielu i w chwili 
lIczynienia wzmianki 0 przetargu zapisana w ksift
 
dze grllntowej Wiele, tom X, karta 229, na imit( 
gospodarza Stefana Polczynskiego w Wielu, zo
 
stanie dnia 30 stycznia 1930 r. 0 godz. 10 przed pol. 
wystawionq na przetarg w nizej oznaczonym Sq
 
dzie, pokój N. 14. . 
Nieruchomosé Wiele, karta 229, jest nierucho
 
mosciq zabudowanq polozonq w gminie Wiele, 
skladaj<,!cq silt z a) domu mieszkalnego z podwó
 
rzem, b) chlewu, c) stodoly, d) Toli, e) pastwi
 
ska mapa 1,4, parcele 7,9, 62/8, 626/8, 627/10 0 ob
 
szarze 50,95,08 ha, 0 czystym dochodzie grunto
 
wym 14,84 talarów, 0 wartosci uzytkowej budyn
 
ków 60 marek. Matrykula art. 230. Ksiltga podat
 
ku budynkowego Nr. 162. ' 
Wzmianklt 0 przeiargu zapisano w ksiltdze 
gruntowej Wiele, karta 229, dnia 16 pazdziernika 
1929 r. 
Niniejszem wzywa silt wszystkich, któ.rych 
prawa w chwili zapisania wzmianki 0 przetarl4u 
nie byly w ksiltdze gruntowej uwidocznione, aby 
siç z niemi zglosili najpózniej w dniu przetargu, 
przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te 
uprawdopodobnili. gdyby wierzyciel im przeczyi. 
\'1 razÌe niezastosowania sitt do powyzszego wez
 
wania, prawa te przy oznoczeniu najnizszej oferty 
nie zostanq wcale uwzglttdnione, a przy rozdziale 
<:eny kupna dopiero po roszczeniu wielzycieia 
i innych prawach. 
Zaleca sift dwa tygodnie przed terminem po. 
daé na pismie albo do protokólu sekretarza sqdo
 
wego dokladne obliczenie swych roszczen w ka
 
pitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosz. 
tach sqdowego dochodzenia swych praw, oraz 
oznaczyé pierwszenstwo, którego silt zqda. 
Tych, którym sluzy prawo sprzeciwienia silt 
przetargowi, wzywa silt, aby przed udzieleniem 
plzybicia targu postarali silt 0 umorzenie lub za. 
wieszenie postftpowania, gdyz inaczej prawo ich 
odnosié sit; b
dzie zamiast do nieruchomosci, tyl. 
ko do uzyskanej ceny kupna. 
Chojnice, dnia 8 listopada 1929 r. 


2. K. 16/29/2. 


Sqd Grodzki. 


2. Nieruchomosé polozona w Czersku i w 
chwili uczynienia wzmianki 0 przetargu zapisana 
w ksiltdze gruntowej Czersk, karta 655, na imilt 
Boleslawa Giazera, zostanie dnia 5 Iutego 1930 r. 
o godz. 10 przed pol. wystawionq na przetarg w ni. 
--.zej -oznaczonym Sqdzie, pokój Nr. 12., 
Nieruchomosé, wielkosci 1,08,35 ha, sklada sitt 
z roli i lqki przy szosie, czysty dochód gruntowy 
0,84 tal. 
W zmianktt 0 przeargu zapisano w ksiftdze 
'. gruntowej Czersk, karta 655, dnia 18 czerwca 1929. 
Niniejszem wzywa sift wszystkich, których 
prawa w chwili zapisania wzmianki 0 przetargu 
nie byly w ksiftdze gruntowej uwidocznione, aby 
si
 z niemi zglosili najpózniej w dniu przetargu, 


przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te 
uprawdopodobnili. gdyby wierzycieJ im przeczyl 
W razie, niezastosowania silt do powyzszego wez
 
w.'mia, prawa te przy oznoczeniu najnizszej oferty 
me zostanq wcale uwzglltdnione, a przy rozdziale 
ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela 
i innych prawach. 
Tych, którym sluzy prawo sprzeciwienia silt 
przetargowi, wzywa silt, aby przed udzieleniem 
przybicia targu postarali silt 0 umorzenie lub za. 
\\'ìeszenie postltPowania, gdyz inaczej prawo ich 
odr osk silt bltdzie zamiast do nieruchomosci, tyh 
ko do uzyskanej ceny kupna. 
Czersk, dnia 31 pazdziernika 1929 r. 


3. K. 9j29. 


Sqd Grodzki. 


3. Nieruchomosé polozona w Sliwicach i w 
chwili uczynienia wzmianki 0 przetargu zap is ana 
w ksiçdze gruntowej Sliwice, karta 586, na imilt 
handlarza Antoniego GaliÚskiego w Sliwicach, zo. 
stanie dnia 12 lutego 1930 r. 0 godz. 10 przed pol. 
wystawionq na przetarg wnizej oznaczonym Sq. 
dzie, pokój Nr. 12. 
Nieruchomosé skiada sitt z roli, wielkoscí 
4,44,30 ha, czystego dochodu gruntowego 5,18 tal. 
. Wzmianklt 0 przetargu zapisano w ksittdze 
gruntowej Sliwice, karta 586, dnia 16 wrzesnia 
1929 r. 
Niniejszem wzywa silt wszystkich, których 
prawa w chwili zapisania wzmianki 0 przetargu 
nie byly w ksiltdze gruntowej uwidocznione, aby 
sitt z niemi zglosili najpózniej w dniu przetargu, 
przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te 
uprawdopodùbnih. gdyby wierzyciel im przeczyl. 
W razic niezastosowania sitt do powyzszego wez. 
wania, prawa te przy oznoczeniu najnizszej oferty 
nit zostanq wcale uwzglltdnione a przy rozdziale 
ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela 
i innych prawach. . 
Tych, którym sluzy prawo sprzeciwienia silt 
przetargowi, wzywa silt, aby przed udzièleniem 
przybicia targu postarali silt 0 umorzenie lub za. 
wieszenie postltPowania, gdyz inaczej prawo ich 
odnosié silt bltdzie zamiast do nieruchomosci, tyl. 
ko de, uzyskanej ceny kupna. . 
Czersk, dnia 30 listopada 1929 r. 


3. K. 13/29. 


Sqd Grodzki. 


. orr ,. 


4. Nieruchomosé polozona w Filicach i Pier. 
lawce i w chwili uczynienia wzmianki 0 przetargu 
zapisana w ksittdze gruntowej Filice, karta 8 i Pier
 
lawka, karta 132, na imitt Antonie
eliwy, gospo. 
darza w Filicach, zostanie dnia 14 lutego 1930 r. 
o godz. 10,30 przed pol. w drodze egzekucji wysta, 
wionq na przetarg w nizej oznaczonym Sqdzie, 
pokój nr. 25. 
Nieruchomosé Filice, karta 8, stanowiq: roIa, 
lqka i podwórze 0, obszarze 60,29,98 ha, parcele 
nr. nr. 455/63, 460/65, 112, 454/63, 456/63, 457/64, 
458/65, 459/65 etc., 461/45 etc., 462/135, 463/45 
i 464/135, karta mapy 1 obrttbu Filice, czysty do
 
chód jako podstawa wymiaru podatku gruntowe
 
go wyznaczony jest wart. 7 matrykuly na kwote 
65,89 talarów, roczna wartosé uzytkowa budyn. 


,,".--'
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0033.djvu

			Nr. 35 


,l>OMORS1G: DZIENI:'HK WOJEWODZKI poz. 311 


729 


ków jako podstawa wymiaru podatku budynkowe
 
go podana jest w ksiltdze podatku budynkowego 
nr. 1 ( 
j,-e na kwotlt 159 marek. 
Nieruchomosé Pierlawka, karta 132, stanowi 
laka 0 obszarze 1,01,69 ha, parcela Nr. 656/107 kar. 
tã mapy 1 obrltbu Pierlawka, czysty dochód jako 
podstawa wymiaru podatku gruntowego, wyzna. 
czony jest wart. 128 matrykuly na kwotlt 2,39 tal. 
W zmianklt 0 przeargu zapisano w ksiltdze 
gruntowej dnia 15 wrzesnia 1928 r. 
Niniejszem wzywa silt wszystkich, których 
prawa w chwili zapisania wzmianki 0 przetargu 
nie byly w ksiltdze gruntowej uwidocznione, aby 
silt z niemi zglosili najpózniej w dniu przetargu, 
przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te 
uprawclopodobmli. gdyby wierzyciel im przeczyt 
W razie niezastosowania silt do powyzszego wez
 
wania, prawa te przy oznaczeniu najnizszej oferty 
n
e zostanq wcale uwzglltdnione a przy rozdziale 
ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela 
i innych prawach. 
Tych, którym sluzy prawo sprzeciwienia silt 
przetargowi, wzywa silt, aby przed udzielenien. 
przybicia targu postarali silt 0 umorzenie lub za
 
wieszenie postltPowania, gdyz inaczej prawo ich 
odnosié silt bltdzie zamiast do nieruchomosci, tyl
 
ko do uzyskanej ceny kupna. 
Dzialdowo, dnia 29 listopada 1929 r. 
3. K. 3/28. Sqd Grodzki. 


5. Nieruchomosé polozona w Grudziqdzu i w 
chwili uczYlliellla wzmianki 0 przetargu zapisana 
w ksiçdze gruntowej lJrUdZl
dz, tom "y 11., karta 
279, 0 powierzchlli U,lOO1 ha, i warrosci uzytkowej 
6930 .LV1., na imitt mistrza krawiecKiego 
tanisiawa 
Bona, zostanie w drodze przymusowego wykona
 
nia dnia 3U styczllia 1'13u r. 0 godz. 1O,.:>U przed pol. 
wystawlOnq na przetarg w llizej oznaczonym Sq
 
dZle, pokój Nr. 2. 
W zmianklt 0 przeargl1 zapisano w ksiltdze 
gruntowej dnia 17 paidziernika 1n9 r. 
Niniejszem wzywa silt wszystkich, których 
prawa w chwili zapisania wzmianki 0 przetargu 
nie byly w ksiltdze gruntowej uwidocznione, aby 
silt z niemi zg!osili najpózniej w dniu przetargu, 
przed wezwalllem do wnoszenia otert i prawa te 
uprawdopodobllHi. gdyby wierzyciel im przeczyl. 
W razie lliezastosowania. silt do powyzszego wez
 
wania, prawa te przy oznaczeniu najnizszeJ oferty 
nie zostanq wcale uwzglltdnione a przy rozdziale 
ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela 
i innych prawach. 
Zaleca silt dwa tygodnie przed terminem po
 
daé na piSmie albo do protokólu sekretarza sqdo
 
wego dokladne obliczenie swych roszczen w ka
 
pitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosz
 
tach s
dowego dochodzenia swych praw, oraz 
oznaczyé pierwszenstwo, którego silt zqda. 
Tych, którym sluzy prawo sprzeciwienia silt 
orzetargowi, wzywa siç, aby przed udzieleniem 
przybicia targu postarali silt 0 umorzenie lub za
 
wieszenie postltpowania, gdyz inaczej prawo ich 
odnosié silt bltdzie zamiast do nieruchomosci, tyl
 
ko de uzyskanej ceny kupna. 
Grudziqdz, dnia 11 listopada 1929 r. 


3. K. 22/29. 


Sqd Grodzki. 


6. Nieruchomosé polozona w Nowem, powiat 
Swiecie i w chwih uczyniellia wzmianki 0 przetar. 
gu zapisana w ksiltdze grl1ntowej N owe, tom 
XXXI, karta 652, na imilt mistrza stolarskiego 
Franciszka Gburka i jego zony Anieli z d. Szcze
 
panskiej, w malzenskiej wspólnosci majqtkowej, 
zostanie dnia 26 kwietnia 1930 r. 0 godz. 10 przed 
pol. wystawionq na przetarg w nizej oznaczonym 
Sqdzie, pokójNr. 1. 
Nieruchomosé Nowe, tom XXXI, karta 652, 
polozon
 jest przy ulicy .Podgórnej, zapisanq jest 
pod art. 531 matrykuiy podatku gruntowego. i 
Nr. 515 ksiltgi podatku bUdynkowego i ma nastç
 
pujqce oznaczenie katastrame: dom mieszkalny 
z podwórzem i ogrodem domowym, warszt
t 
z mieszkaniem, stajnia, stajnia z pralniq, piwnica, 
dom mieszkalny, skiad mebli 1 rOla przy szosie do 
Swìecia, mapa ksiltg1 !anowej 1.7, parcele 120, 121, 
powierzchllla 37 a 03 m", wartosé uzytkowa jako 
podstawa podatku budynkowego 916 marek, czy
 
sty dochód jako podstawa podatku gruntowego 
0,47 talarów. 
W zmianklt 0 przetargu zapisano w ksiltdze 
gruntowej dnia 27 czerwca 1928 r. 
Niniejszem wzywa silt wszystkich, których 
prawa w chwili zapisania wzmianki 0 przetargu 
nie byly w ksiltdze gruntowej uwidocznione, aby 
silt z niemi zg!osili najpózniej w dniu przetargu, 
przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te 
uprawdopodobniJi. gdyby wierzyciel im pn;eczyJ. 
\\ razie niezastosowania silt do powyzszego wezo 
wanìa, prawa te przy oznaczeniu najnizszeJ oferty' 
nie zostanq wcale uwzglltdnione a przy rozdziale 
ceny kupna dopìero po roszczeniu wierzyd;ela 
i innych prawach. 
Tych, którym sluzy prawo sprzeciwienia silt 
przetargowi, wzywa silt, aby przed udzieleniem 
przybicia targu postarali silt 0 umorzenie lub za
 
wieszenie postltpowania, gdyz inaczej prawo ich 
vdnosié silt bltdzie zamiast do nieruchomosci, tyb 
ko do uzyskallej ceny kupna. 
Nowe, dnia 16 listopada 1929 r. 


3. K. 5/28. 


Sqd Grodzki. _' . 


7. Nieruchomosé polozona w Warlubiu, pow. 
Swiecie i w chwili uczynienia wzmianki 0 przetar
 
au zapisana w ksiltdze gruntowej Warlubie, tom 
XV karta 401, na imilt wdowy Marty Rogowskiej 
z domu Duszynskiej z Warlubia, zostanie dnia 
15 marca 1930 r. 0 godz. 10 przed pol. wystawionq 
na przetarg w nizej oznaczonym Sqdzie, pok. Nr. 1. 
Nieruchomosé Warlubie, tom XV, k. 401, za
 
pisana jest pod art. 455 matrykuly podatku grun. 
towego i Nr. 240 ksiltgi podatku domowego. Ma 
nastltpujqce oznaczenie katastralne: dom mie. 
szkalny dla dwóch rodzin. chlew, piekarnie, po. 
wierzchnia 4 a 91 m 2 , wartosé uzytkowa jako pod. 
stawa podatku budynkowego 279 marek. 
Wzmianklt 0 p,rzetargu zapisano w ksiltdze 
gruntowej dnia 15 marca 1929 r. 
Niniejszem wzywa silt wszystkich, których 
prawa w chwili zapisania wzmianki 0 przetargl1 
nie byly w ksiçdzegruntowej uwidocznione,aby 
silt z niemi zglosili najpóinie
 w dniu yrzetargu, 
przed wezwaniem do wnoszema ofert 1 12rawa te
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0034.djvu

			730 


Nr, 35 


POMORSkl DZtENNIk WOJEWOÖZKI poz. 311 


uprawdopoJobnili. gdyby wierzyciel im przeczyl. 
v<.' razie niezastosowania sitt do powyzszego wez< 
wania, prawa te przy oznaczeniu najnizszej oferty 
nie zostanq wcale, uwzglttdnione a przy rozdziale 
ccny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela 
i innych prawach. 
Tych, którym sluzy prawo sprzeciwienia sitt 
przetargowi, wzywa sitt, aby przed udzieleniem 
przybicia targu postarali sitt 0 umorzenie lub za
 
wieszenie postttPowania, gdyz inaczej prawo ich 
odnosié sitt bttdzie zamiast do nieruchomosci, tyl< 
ko do uzyskanej ceny kupna. 
Nowe, dnia 5 listopada 1929 r. 


3. K. 2/29. 


Sqd Grodzki. 


8. Nieruchomosé polozoija w obwodzie gmi< 
ny Skwierawy iw chwili uczynienia wzmianki 0 
przetargu zapisana w ksittdze gruntowej Szklana 
Huta Lipuska 6, na imitt rolnika Sylwestra Lukowi< 
cza z Lipuskiej Szklanej Huty, zostanie w drodze 
egzekucji dnia 10 marca 1930 r. 0 godz. 10 przed 
pol. wystawionq na przetarg w nizej .oznaczonym 
Sqdzie. 
Nieruchomosé stanowi zabudowane po_dwó< 
rze, roltt i lqktt wielkosci 6 ha, 52 a 78 m 2 , czysty 
dochód 7,88 tal. 
W zmianktt 0 przetargu zapisano w ksittdze 
gruntowej dnia 29 kwietnia 1929 r. 
Niniejszem wzywa sitt wszystkich, których 
prawa w chwili zapisania wzmianki 0 przetargu 
nie byly w ksittdze gruntowej uwidocznione, aby 
sitt z niemi zglosili najpóiniej w dniu przetargu, 
przed wezwaniem do wnoszenia ofert i pra wa te 
uprawdopodohnili. gdyby wierzyciel im przeczyl. 
V.l razie niezastosowania sift do powyzszego wez< 
wania, prawa te przy oznaczeniu najnizszej oferty 
nie zostanq wcale uwzglttdnione, a przy rozdziale 
ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela 
i innych prawach. 
Zaleca sitt dwa tygodnie przed terminem pO< 
daé na pismie albo do protokólu sekretarza sqdo< 
wego dokladne obliczenie swych roszczen w ka< 
pitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosz< 
tach sqdowego dochodzenia swych praw, oraz 
oznaczyé pierwszenstwo, którego sitt zqda. 
Tych, którym sluzy prawo sprzeciwienia sitt 
przetargowi, wzywa sitt, aby przed udzieleniem 
p' zybicia targu postarali sift 0 umorzenie lub za< 
wit..szenie posteuowania, gdyz inaczej prawo ich 
odnosié sitt bttdzie zamiast do nieruchomosci, tyl< 
ko do uzyskanej ceny kupna. 
Koscierzyna, dnia 28 listopada 1929 r. 
3. K. 3/29. Sqd Grodzki. 


9. Nieruchomosé polozona w Toruniu i w 
chwili uczynienia wzmianki 0 przetargu zapi,sana 
w ksiftdze gruntowej Torun, Stare Mi
sto, k. 45
, 
na imift Antoni Nalazkowski z Toruma, wstame 
dnia 31 stycznia 1930 0 godz. 10,15 przed pol. w.y< 
stawionq na przetarg w nizej oznaczonym Sqdzle, 
pokój Nr. 4. ., 
W zmianktt 0 przetargu zaplsano w kS1ttdze 
gruntowej dnia 25 paidziernika 1929'1'. 
Niniejszem wzywa sift, wszystkich, których 
prawa w chwili zapisania wzmianki 0 przetargu 
nie byly w ksittdze gruntowej uwidocznione, aby 


sitt z niemi zglosili najpóiniej w dniu przetargu, 
przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te 
uprawdopodobnili. gdyby wierzyciel im prze:.::zyl. 
W razic niezilstosowania sitt do powyzszego wez< 
wania, prawa te przy oznaczeniu najnizszej oferty 
nie zostanq wcale uwzglttdnione a Qrzy rozdziale 
ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela 
i innych prawach. 
Zaleca sitt dwa tygodnie przed terminem pO< 
daé na pismie albo do protokólu sekretarza sqdo< 
wego dokladne obliczenie swych roszczen w ka< 
pita1e, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosz< 
tach sqdowego dochodzenia swych praw, oraz 
oznaczyé pierwszenstwo, którego siC( z
da. 
Tych, którym sluzy prawo sprzeciwienia sitt 
przetargowi, wzywa sitt, aby przed udzieleniem 
przybicia targu postarali siC( 0 umorzenie lub za< 
vTleszenie postttPowania, gdyz inaczej prawo ich 
odnosié sitt bttdzie zamiast do nieruchomosci, tyl< 
ko do uzyskanej ceny kupna. 
Torun. dnia 16 listopada 1929 r. 


5. K. 4/29/5. 


Sqd Grodzki. 


10. N ieruchomosé polo zona w SkttPsku i w 
chwili uczynienia wzmianki 0 przetargu zap is ana 
w ksiftdze gruntowej Skttpsk, karta 13 (gospodar< 
stwo 0 obszarze 48,21,46 ha, czystym dochodzie 
45,18 i 0 wartosci uzytkowej 396 M). na imitt Hele
 
ny z Korzybskich Wiechowiczowej, zostanie dnia 
10 lute go 1930 r. 0 godz. 12 w poludnie wystawionq 
na przetarg w nizej oznaczonym Sqdzie, pokój 
Nr. 1. 
Wzmianktt 0 przetargu zapisano w ksittdze 
gruntowej dnia 20 wrzesnia 1929 r. 
Niniejszem wzywa sitt wszystkich, których 
prawa w chwili zapisania wzmianki 0 przetargu 
nie byly ksittdze gruntowej uwidocznione, aby sitt 
z niemi zglosili najpózniej dniu przetargu, przed 
wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te upraw
 
dopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczyl. W ra< 
zie niezastosowania sitt do powyzszego wezwania, 
prawa te przy oznaczeniu najnizszej oferty nie zo
 
stanq uwzglttdnione, a przy rozdziale ceny kupna 
dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych pra< 
wach. 
Zaleca sitt na dwa tygodnie przed terminem 
podaé na pismie albo do protokólu sekretarza sq
 
dowego dokladne obliczenie swych roszczen w ka< 
pitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosz< 
tach sl:j,dowego dochodzenia swych praw, oraz 
oznaczyé pierwszenstwo, które,go sift za,da. 
Tych, którym sluzy prawo sprzeciwi.enia. sift 
przetargowi, wzywa sitt, aby przd udzlelemem 
przybicia targu postarali sitt 0 umorzenie lub 
a
 
wieszenie postttPowania, gdyz inaczej prawo 1ch 
odnosié sitt bttdzie zamiast do nieruchomosci, tylko 
do uzyskanej ceny kupna. 
Golub. dnia 28 listopada 1929 r. 
1. K. 4/29. Sqd Grodzki. 


11. N \eruchomosé polozona w Zelgoszczy, 
i w chwili uczynienia wzmianki 0 przetargu zapi
 
sana w ksittdze gruntowej Zelgoszcz, karta 227, 
niepodzielna zagroda wloscianska 0 obszarze 
7,10,44 ha, czysty dochód 17,42 tal., podatek grun< 
towy 4 marki 99 fenigów i wartosé uzytkowa 57
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0035.djvu

			Nr.35 


POMOR:SKI DZIENNIK WOJEWODZKI poz. 317 


· 731 


mar
k na Imlc:( Kanrad Buc, rolnik z Zelgoszczy, 
zostanie dnia 15 lutego 1930 0 godzinie 10 przed 
poludniem wystawionq na przetarg w nizej ozna< 
czonym Sqdzie, pokój nr. 16. 
Wzmiankc:( 0 przetargu zapisano w ksic:(dzc 
S2runtowej dnia 19 sierpnia 1929 r. 
Niniejszem wzywa sic:( wszystkich, których 
prawa \v chwili zapisania wzmianki 0 przetargu 
nie byly w ksic:(dze gruntowej uwidocznione, aby 
sic:( z niemi zglosili najpózniej w dniu przetargu, 
przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te 
uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczyl. 
W razie niezastosowania sic:( do powyzszego wez< 
wania, prawa te przy oznaczeniu najnizszej ofer< 
ty nie zostanq wcale uwzglc:(dnione, a przy roz< 
dziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzy< 
ciela i innych prawach. 
Zaleca sic:( na dwa tygodnie przed terminem 
podaé na pismie albo do protokó1u sekretarza sa< 
dowego dokladne obliczenie swych roszczen w 
kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia 
i kosztach sqdowego dochodzenia swych praw, 
oraz oznaczyé pierwszenstwo którego sic:( zada. 
Tych, którym sluzy prawo sprzeciwienia sic:( 
przetargowi, wzywa sic, aby przed udzieleniem 
przybicia targu postarali sie 0 umorzenie lub Z	
			

/NDIGCZAS003790_1929_35_0036.djvu

			732 


. 


Nr. 35 POMORSKI DZIENNIK WOJEWóDZKI poz. 317 


Tych, którym sluzy prawo sprzeciwienia si
 
przctargowi,. wzywa si
, aby przed udzieleniem 
przybicia targu postarali si
 0 umorzenie lub za
 
wicszenie post
powania. gdyz inaczej prawo ich 
odnosié si
 b
dzie zamiast do nieruchomosci, tyl
 
ko do uzyskanej ceny kupna. 
Torun. dnia 16 listopada 1929 r. 
5. K. 42/29. Sqd Grodzki. 


-. ...., . 
.... _.
.;:-., 
, --,
!.)'
 . 


..-L.:<"'fiI;......
-
 
..v _._>....
: 


b) Post
powania upadfosciowe. 


1. Co do majqtku Józefa Szauera, wlasc. skla
 
du obuwia w Chelmzy, ul. Chelminska 2. wdraza 
si
 z dniem dzisiejszym, t. j. z dniem 18 listopada 
1929 r. 0 ,godz. 10,30 przed pol. post
powanie 
upadlosciowe, poniewaz dluznik udowodnÏl swo
 
j 11. niewyplacalnosé. 
Zarzqdc::j, masy upadlosciowej mianuje si
 
P. Stanislawa Skowronskiej:!o, budownicze,go 
w Chelmzy. . 
. 
Wierzytelnosci nalezy z
laszaé w S::j,dzie naj
 
póZniej do dnia 24 stycznia 1920 r. 
Do powzi
cia uchwaly. czy mianowany za
 
rzadca masy ma pozostaé. ewentualnie celem wy
 
boru nowe,go zarzadcy, dalej celem ustanowienia 
wvdzialu wierzvcieli, a takze celcm powzi
cia 
uchwaly co do kwestyj, wymienionych w 
 172 
ustawy 0 upadlosciach, wyznacza si
 w nizej wy; 
mienionvm S
,dzie term in na dzieñ 18!2"r,l1dnia 1929 
o 
odz. 11 przed pol.. zas celem zbadania z
loszo
 
nvch wierzvtelnosci term in na dzien 12 lute
o 
1930 r. 0 
odz. 11 przed pol. 
Wszystkim, którzy posiadaja jakiekolwiek 
rzeczy. nalezace do masy upadlosciowei. lub któ
 
rzy tej masie sa cokolwiek dluzni, zqkazuje sk 
owe rzeczv wydawaé dluznikowi uDadlemu wz
J. 
uiszczaé sic z dlu
u, a nadto polpc!1. sic im. abv 
najnózniej do dnia 18 !1rudnia 1929 r. doniesli za; 
rzadcy masy 0 Dosiadaniu takich r7CCZV i 0 tern. 
czy nrzyslu,
uja im iakie wierzytelno
ci. z powo
 
du którvch mielibv prawo zqdaé odr
bne
() za
 
spokojenia z owych rzeczy. 


3. N. 6/29. 


S::j,d Grodzki w Chelmzy. 


2. Co do majqtku firmy Hipolit Kotlinski 
w Grudziadzu, ul. Mickiewicza, 24, wdraza si
 
z dniem dzisiejszym, t. j. z dniem 22 listopa
a 
1929 r. 0 ,godz. 12
tej przed pol. post
powame 
upadlosciowe, poniewaz nastqpÏla jej niewyplacal
 
nosé. 
Zarzqdq masy upadlosciowej mianuje si
 
p. Zygmunta Kucharskiego w Grudziqdzu, ul. Ra
 
dzynska14. 
Wierzytelnosci nalezy z
laszaé w Sqdzie naj
 
pózniej do dnia 20 grudnia 1929 r. 
Do powzi
cia uchwaly, czv mianowany za
 
rzqdca masy ma pozostaé, ewentualnie celem wy
 
boru nowe,go zarzqdcy, dalej celem ustanowienia 
wydzialu wierzycieli, a takze celem powzi
cia u; 
chwaly co do kwestyj wymienionych w 
 132 usta; 
wy 0 upadlosciach, wyznacza si
 w nizej wymie
 


nionym Sqdzie termin na dzien 31 grudnia 1929 r. 
o godz. 11 przed pol., zas celem zbadania zgloszo
 
nych wierzytelnosci, termin na dzien 29 stycznia 
1930 r. 0 godz. 11 przed pol. 
Wszystkim, którzy' posiadajq jakiekolwiek 
rzeczy, nalezqce do masy upadlosciowej, lub któ; 
rzy tej masie sq cokolwiek dluzni, zakazuje si
 
owe rzeczy wydawaé dluznikowi upadlemu wzgl. 
uiszczaé si
 z dlugu, a nawet poleca si
 im, aby 
najpóZniej do dnia 10 grudnia 1929 r. doniesli za
 
rzqdcy masy 0 posiadaniu takich rzeczy i 0 tern, 
czy przyslugujq im jakie wierzytelnosci, z powodu 
których mieliby prawo hdaé odr
bne
o zaspoko
 
jenia z owych rzeczy. 


3. N. 17a/29. 


Sqd Grodzki w Grudziqdzu. 


c) PubIiczne dor
czenia i wywofa
ia. 


1. Pan Józef Wierzchowski w Gólkówku, po
 
wiat Brodnica, wniósf 0 wywolanie zaginionego 
listu hipotecznego, utworzonego dla hipoteki dla 
9.500 mk., zapisanej w ksi
dze wieczystej nieru
 
chomosci Gólkówko, karta 3, w dziale III pod 
nr. 7 na rzecz Brunona Gibbe w Oliwie, Kronprin
 
zenalle 10. 
'V zvwa si
 posiadacza tego dokumentu, by 
najpózniej w terminie wywolawczym, wyznaczo
 
nvm na dzicn 7 marca 1930 r. godz. 9 przed pol. 
sàla 6f! nileì podpisane
o Sqdu, z,glosÏl swe pra'
a 
i nrzedlozÿ I dokument, gdyz w przecÏwnym razle 
dokument lJO

bÐwiony bf;dzie mocy. 
Brodnica, dnia 22 listopada 1929 r. 


3. F. 8/29, 


Sqd Grodzki. 


2.' Wincenty Fichna, kupiec w Dzialdowie, po
 
stawÏl wniosek na wywolanie listu hipotecznej:!o 
zapisanej w ksic;dze wieczystej Dzialdowo I. 86 
w oddz TII, pod nr. 9, w kwocie 3.000 mk. hipo
 
teki z 5,% odsetkami na rzecz Teresy Schultz. 
urodzonej Zuhn. . 
Posi
dacza tego dokumentu vnywa sic;:, b) 
najpóíniej na terminie w dniu 27 marca 1930 r., 
przed poludniem 0 godz. 9
tej w podpisanym S

, 
dzie pokój 1. 17, odbyé si
 maj::j,cym, swoje prawa 
z
losil i dokument ten przedlozyl, w przeciwnym 
bowiem razie nastqpi uniewaznienie dokumentu. 
Dziatdowo, dnia 19 wrzesnia 1929 r. 


3. F. 9/29. 


Sqd Grodzki. 


3. V/lasciciel nierl1chomosci W alerj an Orzel 
z Chylonji, wniósl 0 wywolanie zaginionego listu 
hipotecznego z dnia 7 lipca 1919 r., dotyczqcego 
hipoteki zapisane.i w kwocie 20.000 mk. z 5% od; 
setkami od dnia 10 czerwca 1919 r. tytuf
m po
 
zyczki na rzecz kupca Louisa Loewenstein z Wej; 
herowa w ksi{(dze gruntowej Chylonja, tom 2, 
karta 34, oddzial III pod nr. 23 wzgl. Chylonja tom 
2, karta 82, oddziaf III pod nr. 10. 
Posiadacza dokumentu wzywa si
, by najpóZ
 
niej w wyznaczonym na dzien 19 marca 1930 r. 
o godz. 10, pokój 10 Sl:!du Grodzkiego w Gdyni, 
tcrminie wywolawczym zglosil swe prawa i przed
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0037.djvu

			Nr.3') POMORSKI DZIENNm WOJEW0DZKI poz. 317 


lozyl dokument, w przeciwnym bowiem razie do
 
kument pozbawiony zostanie swej mocy. 
Gdynia, dnia 8 listopada 1929 r. 


3. F. 1/29. 


S
d Grodzki. 


4. Firma Adlich 'Klodkeer Spar und Dar. 
lehenskassenverein w Klódce, pow. Grudziqdz, 
obecnie w likwidacji, zastqpiona przez likwidato. 
rów Ferdynanda Fredenhagen i Emila Kleihsa, za. 
111ieszkalych w Klódce, zastqpionych przez adwo. 
katów Wysockiego i Rudk
 w Grudziqdzu, wystq. 
pita z wnioskiem 0 wywolanie listu gruntowego, 
odnoszqcego sit:; do hipoteki 5000 mk. niemieckich, 
zapisanych na nieruchomosci Nowa.Wies, karta 
11, w dziale III pod L. 27, na rzecz Deutsche Bau. 
ernbank w Gdansku. 
Posiadacza listu gruntowego wzywa sit:;, by 
najpózniej w terminie wywolawczym wyznaczo. 
nym na dzien 7 kwietnia ]930 r.godz. 9 przed pol. 
zglosil swe prawa i przedlozyl dokument w prze. 
znaczonym czasie, inaczej dokument ten zostanie 
pozbawiony mocy prawnej. 
Grudzi
dz, dnia 21 listopada 1929 r. 


3. F. 31/29. 


Sqd Grodzki. 


5. Wdowa Marja Liedke z domu Lambrecht 
w Grudziqdzu, ul. Kalinkowa 11, zastqpiona przez 
adwokata Sielskiego w Grudziqdzu, wystqpila 
z wnioskiem 0 wywolanie listu dlugu gruntowego, 
opiewajqcego na dlug gruntowy 3000 mk. niemiec. 
kich wraz z odsetkami, zapisany w ksi
dze grun
 
towej nieruchomosci Grudzi
dz, karta 1288, 
dzial III, pod nr. 3, na rzecz maszynisty Maksa 
Lambrechta z Tczewa. 
Posiadacza listu gruntowego wzywa sit:;, by 
najpózniei w terminie wywolawczym, wyznaczo. 
nym na dzien 7 kwietnia 1930 r. godz. 9.ta przed 
poludniem w nizej podpisanym Sqdzie, pokój 1. 5, 
zglosil prawa swe i przedlozyl dokument, w prze. 
ciwnym bowiem razie dokument ten zostanie po. 
zbawiony mocy prawnej. 
Grudziqdz, dnia 21 listopada 1929 r. 


3. F. 30/29. 


Sqd Grodzki. 


6. Krysztof Ruddat w Grudziqdzu, ul. 3. Ma. 
ja 30, zastqpiony przez adwokata Foegego w Gru. 
dziqdzu, wniósl 0 umorzenie zaginionych weksB 
w szczególnosci: 
1. weksla wystawionego dnia 15 maja 1929 r. 
na 300 zl., akceptowanego przez kapitana Dabin. 
skiego w Grudziadzu, Forteca; 
2. weksla wystawionego 1 maja 1929 r. na 
400 zl., akceptowanego przez Stanislaw
 Kowah 
czykowq w Grudziqdzu, ul. Koszarowa; 
3. weksla wystawionego 7 maia 1929 r. na 
300 zlotych, akceptowanego przez Arnolda Jahna 
w Grudziadzu; , 
4. weksla wystawionego dnia 28 maja 1929 r. 
na 500 zl., akceptowane,go przez porucznika Smo. 
linskiego w Grudziqdzu; 
5. weksla wystawionego dnia 15 maja 1929 r. 
na 1000 zl., akceptowanego przez Rudolfa Pisch- 
kera w Nowej Wsi; 


733 


6. weksla wystawionego dnia 5 pazdziernika 
1927 r. na 400"zl., akceptowanego przez Stanislawa 
Bartoszynskiego w Grudziqdzu. 
Posiadacza weksli wzywa sit:;, by w ciqgu dni 
szesédziesit:;ciu od dnia ogloszenia niniejszego wy
 
wolania najpózniej do dnia terminu wywolawcze
 
go, który wyznacza sit:; na dzien 14 kwietnia 1930 
godz. 9
ta przed pol., pokój 1. 5, zglosil swe prawa 
i okazal weksle sqdowi, w przeciwnym razie wek. 
sle te uznane bt:;dq za pozbawione mocy prawnej. 
Grudziqdz, dnia 26 pazdziernika 1929 r. 


3. F. 32/29. 


Sqd Grodzki. 


7. Po mysli 
 31 kodeksu handlowego i 
 141 
llstawy z dnia 17 maja 1898 r. 0 sprawach sqdow. 
nictwa niespornego, ma sit:; wykonaé wpis 0 wyga. 
snit:;ciu nastt:;pujqcych firm: 
1. Dom Handlowy wlóknisty w Zblewie; 
2. Kawiarnia i Restauracja Grand w Starogar
 
dzie; 
3. Danzig Pommerellische Holzindustrie G. m. 
b. H. filj a w Osieczny; 
4. J. Boss w Skórczu; 
5. Feliks Cuno, tartak parowy, Wieck. 
o powvzszem zawiadamia sit:; wlascicieli firm 
wzglt:;clnie fch prawnych nasttiPców i zakresla sit:; 
czasokres do wniesienia sprzeciwu do dnia 15 mar. 
ca 1930 r. 
Staro,gard, dnia 23 listopada 1929 r. 


1. Gen. XIII7. 


Sqd Grodzki. 


8. Albert i Otylja z domu Konkart Grass
 
hoff'owie, zam. w Kaderbow pow. Runpin (Niem. 
cy), dàwniej w Toruniu, zastqpieni przez adwo. 
kata Doerffera w Toruniu, postawili wniosek rut 
wywolanie listu hipotecznego na 8.000 mk. dla hi. 
poteki, zapisanej na nieruchomosci Gostkowo, 
tom III, karta 35, w dziale III pod 1. 23. 
Posiadacza tego dokumentu wzywa sit:;, by 
najpózniej na terminie w dniu 27 lutego 1930 r. 
o godz. 12.tej w podpisanym Sqdzie, pokój nr. 17, 
odbyé sit:; majacym, swoje prawa zglosil i dokt;- 
ment ten przedlozyl, w przeciwnym bowiem raZle 
nastqpi uniewaznienie dokumentu. 
Torun, dnia 19 listopada 1929 r. 


6. F. 16/29. 


S
d Grodzki. 


9. Rolnik Leonard Laskowski z Omula pow. 
Lubawa, zastapiony przez adwokata Petri w Lu. 
bawie, postawil wniosek na wywolanie listu hipo. 
tecznego co do hipoteki 1200 mk. zapisanej w ksit:;. 
dze wieczystej Omule, wykaz 1. 27 i 55 W oddz. III 
pod nr. 17 wzglt:;dnie 6 na rzecz Powiatowej Kasy 
Oszczt:;dnosci w N owemmiescie. 
Posiadacza tego dokumentu wzywa si
, by naj. 
póZniei na terminie w dniu 10 lipca 1930 r. przed 
poludriiem 0 godz. 9 w podpisanym Sqdzie, pokój 
nr. 5, odbyé sit:; majqcym, swoje prawa zglosil i .do. 
kument ten przedlozyl, w przeciwnym bowlem 
razie nastqpi uniewaznienie dokumentu. 
Lubawa, dnia 6listopada 1929 r. 


2. F. 5/29. 


S
d Grodzki.
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0038.djvu

			734 


Nr.35 


POMORSKI DZIENNIK WOJEWODZKI 


10. Piotr Domagala w Ocyplu, zastqpiony 
przez adwokatów Jacobsona i KostRtt w Starogar
 
dzie, wystqpil do Sqdu Grodzkiego w Starogar
 
dzíe z wnioskiem 0 pubIiczne dor(tczenie oswiad
 
czenia \\Toli nast(tpuj qcej tresci. 
Do Jana Zeglary, przedtem w Ocyplu, obecnie 
nieznanego miejca pobytu: 
Listem z dnia 17 wrzesnia 1929 r., który do
 
j'l:czono w drodze publicznego dor(tczenia. a które 
uwazaé nalezy za dokonane w dniu 8 paidziernika 
1929 r., wezw
no Pana imieniem Piotra Domagaly 
do dopelnienia umowy z czasokresem jednomie
 
si(tcznem. Poniewaz ten czasokres minql, oswiad
 
czarny imieniem Piotra Domagaly, ze on od um0
 
wy z Panem zawartej odsÜ;puje. 
Starogard, dnia 25 listopada 1929 r. 
3. H. 32(29. Sqd Grodzki. 


11. Okr
gowy Urz<,\d Ziemski w Grudziadzu zlo
 
zvl do depozytu wynagrodzenie za cz(tsé nieru
 
chomosci Zmijewo, tom I wykaz liczba 1, wiel
 
kosci 100 ha, przymusowo wykupionq na cele re
 
formy rolnej. 
Wvnagrodzenie to ustalone zostalo orzecze
 
niem Okregowei Komisii Ziemskiei z 26 sierpnia 
1929 r. na-' 97.305 ztotych (slownie: dziewi(tédzie
 
siqt siedem tysi::tcy trzysta pi(té zlotych). 
Do rozdzialu powyzszego wyna,grodzenia wy
 
znacza si
 termin na 15 stycznia 1930 r. ,godzin8 
94a przed poludniem w tutejszym Sqdzie pokói 
I. 40. 
\Vîerzyciele szukajacy zaspokoienia z wyna
 

rodzenia roszczen w hipotece nieujawnionych, 
winni zglosié je najpóZniej w terminie wyzn
lCZO< 
nym do rozdzialu pod tym ry
orem. ze. w razie 
niezgloszenia rozdzial wynagrodzenia nastapi we< 
dIe stanu ujawnionego w hipotece z pomini(tciem 
innych ich roszczen, a roszczenia oparte na prawie 
publicznem strao::t uprzywilejowane pierwszen< 
stwo i znaleié b(tda, mogli zaspokojenia tylko z 
reszty wynagrodzenia, Jakie pozostanie po zaspo
 
koieniu wierzycieli hipotecznych. 
Brodnica, dnia 2 grudnia 1929 r. 
3 J. 1/29/2. Sqd Grodzki. 


d) Zapisy w rejestrze majfttkowym. 


1. W tutejszym rejestrze malZenskich praw 
majqtkowych, strona 1343, zapisano co nastenuje: 
rolnik Wilhelm Witzke i tegoz zona Emilia Witzke 
z domu Jadyschke w Kokocku, wprowadzili umo
 
wq z dnia '7 marca 1929 r., na czas trwania mal
 
zenstwa, ogólnq wspólnosé majatkow::t wedlug 
przepisów ustawy cywilnej. 
Chelmno, dnia 25 paidziernika 1929 r. 


R. M. 1343. 


Sqd Grodzki. 


2. W tutejszym rejestrze malZenskich praw 
maja,tkowych, strona 1342, zapisano co nast(tpuje: 
handlowiec Franciszek Sembicki i tegoz zona EI
 
fryda Sembicka z domu Rerikieska w Chelmnie, 


poz. 317 


Rycerska 6, postanowili umowq z dnia 18 wrze
 
snia 1929 r., ze wszystkie przez malzonk(t wnie
 
sione przedmioty jak to: sklad skór, zelaza i su
 
rowców, oraz wszelkie meble z 4 pokoi i kuchni, 
jakotez wszystkie przedmioty majqtkowe przez 
niq wniesione lub w przyszlosci nabyé si(t maj::tce, 
stanowiq dobro zastrzezone malzonki. 
Do dobra wniesionego zalicza si(t równiez ka
 
mienic(t przy ui. Rycerskiej nr. 5. Wobec tego wy
 
kluczono prawo zarzqdu i uzytkowania m(tza na 
majqtku wniesionym zony. 
Chelmno dnia 8 paidziernika 1929 r. 


R. M. 1342. 


Sqd Grodzki. 


3. Do rejestru malzenskich praw majqtko; 
wych zapisano: rolnik Wladyslaw Kordalski i jego 
malZonka Anastazja urodz. Paszota z Zielkowa, 
kontraktem notarjalnym z dnia 16 lipca 1929 r. 
umówili zupelny rozdzial majqtkowy. 
Lubawa, dnia 28 paidziernika 1929 r. 


3. R. M. 1586. 


Sqd Grodzki. 


4. Do rejestru malzenskich praw majqtko
 
wvch zapisano: malZonkowie Józef i Józefa, uro
 
dzona tugiewicz Slojkowscy z RozentaIa, kontra
: 
tern notarjalnym z dnia 15 lipca 1929 r. umówIh 
ogólnq wspólnosé majqtkowq. 
Lubawa, dnia 2 listopada 1929 r. 


3. R. M. 1587. 


Sqd Grodzki. 


5. Do rejestru malZenskich praw majqtko: 
wych zapisano: rolnik Bronislaw WojciechowskI 
i jego malzonka Leokadja urodz. Oczkowska w 
Truszczynach, kontraktem notarjalnym z dnia 24 
czerwca'1929 r. umówili ogólnq wspólnosé majqt
 
kowq. 
Lubawa, dnia 2 listopada 1929 r. 
3. R. M. 1588. Sqd Grodzki. 


6. Do rejestru maizenskich praw majqtko
 
wych zapisano: rolnik Bernard Lipiñski i jego zona 
Anna urodz. Licznerska z, Byszwaldu, kontrab 
(em notarjalnym z dnia 2 grudnia 1926 r. umówili 
o
óln::t wspólnosé majqtkowq." 
Lubawa, dnia 2 listopada 1929 r. 


3. R. M. 1589. 


Sqd Grodzki. 


7. Do rejestru malzeñskich praw majqtko
 
wych zapisano: rolnik Franciszek Karczewski i je
 
go zona Marjanna urodz. Babska z Rumiana, kon
 
traktem notarjalnym z dnia 16 kwietnia 1929 r. 
umówiH ogólnq wspólnosé majqtkowq. 
Lubawa, dnia 2 listopada 1929 r. 


3. R. M. 1590. 


Sqd Grodzki. 


R. Do rejestru malZeñskich praw majqtko
 
wych zapisano: rolnik Jan Bielinski i jego mal
 
zonka Joanna urodz. Gralewska z Lubawy, kon
 
traktem notarjalnym z dnia 10 stycznia 1928 r. 
umówiH rozdzial majqtkowy. 
Lubawa, dnia 5 listopada 1929 r. 


3. R. M. 1591. 


Sqd Grodzki.
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0039.djvu

			Nr. 35 


POMORSKI DZIENNlK WOJEWÚDZKI poz. 317 


735 


9. Do rejestru malze1Í.skich praw majqtko
 
wych zapisano: rolnik Czeslaw Góralski i jego 
zona Józefina urodz. CieszyIÍska z Jeglji, kontrak
 
tern notarjalnym z dnia 4 lipca 1929 r. umówili 
ogólnq wspólnosé majqtkowq. 
Lubawa, dnia 8 listopada 1929 r. 


3. R. M. 1592. 


Sqd ,Grodzki. 


10. Do rejestru malZe1Í.skich praw majqtko
 
wych zapisano: rolnik Antoni Licznerski i jego 
malZonka Leokadja urodz. Rucinska z Naguszewa, 
kontraktem notarjalnym z dnia 27 sierpnia 1929 r. 
umówili ogólnq wspólnosé majqtkow
. 
Lubawa, dnia 8 listopada 1929 r. 


3. R. M. 1593. 


Sqd Grodzki. 


11. Do rejestru malZenskich praw majqtko
 
wych zapisano: rolnik Alojzy Wilczy1Íski i jego 
zona Antonina urodz. Zuralska z Pustków powiat 
Lubawa, kontraktem notarjalnym z dnia 15 czerw
 
ca 1929 r. umówili ogólnq wspólnosé majqtkowq. 
Lubawa, dnia 9listopada 1929 r. 


3. R. M. 1594. 


Sqd Grodzki. 


12. Do rejestru malze1Í.skich praw majqtko
 
wych zapisano: rolnik Augustyn Czarniecki i io: 
jego Leokadja urodz. ZieliIÍska z Hartówca, kon: 
traktem notarjalnym z dnia 6 czerwca 1929 r. umó
 
wili ogólnq wspólnosé majqtkowq. ' 
Lubawa, dnia 9 listopada 1929 r. 


3. R. M. 1595. 


Sqd Grodzki. 


13. Do rejestru malZe1Í.skich praw majqtko
 
wych zapisano: rolnik Stanislaw Sklad i jego zona 
Teodora urodz. Kreja z Nowego:Grodziczna, kon
 
traktem notarjalnym z dnia 26 sierpnia 1929 r. 
umówili ogólnq wspólnosé majqtkowq. 
Lubawa, dnia 9 listopada 1929 r. 
3. R. M. 1596. Sqd Grodzki. 


14. Do rejestru malZe1Í.skich praw majqtko
 
wych zapisano: rolnik Stanislaw Licznerski i jego 
zona Gertruda urodz. PapliIÍska z Byszwaldu, kon
 
traktem notarjalnym z dnia 4 czerwca 1929 r. 
umówili ogólnq wspólnosé majqtkowq. 
Lubawa, dnia 9 listopada 1929 r. 
3. R. M. 1597. Sqd Grodzki. 


15. Do rejestru malzenskich praw majqtko
 
wych zapisano: rolnik Wladyslaw Graman i jego 
zona Helena urodz. Zmijewska z Byszwaldu, kon
 
traktem notarjalnym, z dnia 18 lipca 1929 r. umó
 
wili ogólnq wspólnosé majqtkowq. 
Lubawa, dnia 9 listopada 1929 r. 
3. R. M. 1598. Sqd Grodzki. 


16. Do rejestru malze1Í.skich praw majqtko
 
wych zapisano: rolnik Józef Blicharski i jego zona 
Aniela urodz. Zegadlów z Lubawy, kontraktem 
notarjalnym z dnia 2 marca 1928 r. umówili ogóln,,! 
wspólnosé majqtkowq. 
Lubawa, dnia 13 listopada 1929 r. 


3. R. M. 1599. 


Sqd Grodzki, II 


. 


17. Do rejestru malienskich praw majqtko
 
wych zapisano: krawiec Jan Burkiewicz i zona 
- Marjanna urodz. Pelka z Lqzyna pow. Lubawa, 
kontraktem notarjalnym z dnia 20 wrzesnia 1929 
umówili ogólnq wspólnosé majqtkowq. 
Lubawa, dnia 13 listopada 1929 r. 


3. R. M. 1600. 


Sqd Grodzki. 


18. Do rejestru malze1Í.skich praw majqtko
 
wych zapisano: rolnik Jan Rogowski i zona Win: 
centa urodz. Raszkowska z Targowiska pow. Lu: 
bawa, kontraktem notarjalnym z dnia 25 paidzier; 
nika 1929 r. umówili ogólnq wspólnosé majqtkowq. 
Lubawa, dnia 13 listopada 1929 r. 
3. R. M. 1601. S
d Grodzki. 


19. Do rejestru malZenskich praw majqtko
 
wych zapisano: rolnik Jan Psiuk i je
o iona Anto
 
nina urodz. Trzcinska z Rumiana, kontraktem no: 
tarjalnym z dnia 24 Iipca 1929 r. umówili ogólnq 
wspólnosé majqtkowq. 
Lubawa, dnia 13 listopada 19'29 r. 
3. R. M. 1602. Sqd Grodzki. 


20. Do rejestru malZe1Í.skich praw majqtko: 
wych zapisano: rolnik Ludwik Robaczewski i jego 
zona Marta urodz. Ziolkowska z Waldyk, kontrak: 
tern notarjalnym z dnia 25 wrzesnia 1929 r. umó: 
wili ogólnq, wspólnosé majqtkowq. 
Lubawa, dnia 19 listopada 1929 r. 
3. R. M. 1603. Sqd Grodzki. 


21. W tutejszym rejestrze malzenskich praw 
majqtkowych zapisano pod nr. 746, .le malZonko
 
wie Tomasz i Ludwika ur. Kabath oberzySta w 
Lutowie, zawarli pomittdzy sobq kontraktem mal. 
zeIÍskim z dnia 4 listopada 1929 r. rozdzial majqt
 
kowy. 
Sttpolno, dnia 16 listopada 1929 r. 
Sqd Grodzki. 


22. W tutejszym rejestrze malze1Í.skich praw 
majqtkowych wpisano: Teodor Preiss, rolnik i je: 
go zona Marjanna z Ziólkowskich wPinczynie, 
umowa z dnia 31 paidziernika 1929 r. zawarli ogól: 
nq wspólnosé majqtkowq. 
Starogard, dnia 6 listopada 1929 r. 
1. R. M. 195. Sqd Grodzki
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0040.djvu

			736 


Nr. 35. POMORSKI DZIENNIK. WOJEWúDZKI poz. 317 


23. W tutejszym rejestrze malZenskich praw 
majqtkowych wpisano: Pawel Kupczyk, posiedzi
 
dziciel i jego zona Teresa Jadwiga z Szarafinów 
w Malym Bukówcu, umowq z dnia 10 maja 1929 
zawarli ogólnq wspólnosé majqtkowq z wyklucze
 
niem dalszej wspólnosci majqtkowej. 
Starogard, dnia 17 pazdziernika 1929 r. 
1. R. M. 193. Sqd Grodzki. 
24. W tutejszy rejestr malZenskich praw 
rnajqtkowych wpisano: Teofil Tomaszewski, rob 
nik i jego zona Aniela z Górskich, I v Heiser, w 
Barchnowach, umowq z dnia 13 listopada 1929 r. 
zawarli ogólnq wspólnosé majqtkowq z wyklucze
 
niem dalszej wspólnosci majqtkowej. 
Starogard, dnia 14 listopada 1929 r. 
1. R. M. 199. Sqd Grodzki. 


25. W tutejszym rejestrze malzenskich praw 
majqtkowych wpisano: Leonard Gardzielewski, 
rzeznik i jego zona Marta z Mielewskicl-t, I v Na
 
górska w Nowejcerkwi, umowq z dnia 30 wrzesnia 
1929 r. zawarli ogólnq wspólnosé majqtkowq z wy
 
kluczeniem dalszej wspólnosci majqtkowej. 
Starogard, dnia 9 listopada 1929 r. 
1. R. M. 196. Sqd Grodzki. 


26. Do rejestru malzenskich praw majqtko
 
wych pod nr. 2751 wpisano: handlowiec Pawel Bie
 
lewski oraz jego zona Teodozja z domu Bobro
 
wicz zam. w Toruniu, Sienkiewicza 20, kontrah 
tern z dnia 10 wrzesnia 1929 r. nr. 300 rej. not. Mi
 
chalka w Toruniu, umówili zupelny rozdzial ma
 
jqtkowy. 
Torun, dnia 13 listopada 1929 r. 
Sqd Grodzki. 


27. Do rejestru malzenskich praw majqtko
 
wych nr. 2752 wpisano: rolnik Andrzej Pospiech 
oraz jego zona Józefa z Zagrzewskich, zam. w Ru
 
binkowie, kontraktem z dnih 12 kwietnia 1929 r, 
nr. 121 rej. not. Bolta w Toruniu umówili ogóln
 
wspólnosé majqtkowq. 
Torun, dnia 15 listopada 1929 r. 
Sqd Grodzki. 


28. Do rejestru malzenskich praw majqtko
 
wych 2754 wpisano: rolnik Alfre.d Fryderyk Fer
 
dynand Heise oraz jego zona Olga Henrieta Karo
 
lina z d. Heise zam. w Grabowcu, kontraktem 
z dnia 11 sierpnia 1929 r. nr. 567 rej. not. Wardy 
w Toruniu umówili ogólnq wspólnosé majqtkowq. 
Torun, dnia 15 listopada 1929 r. 
Sqd Grodzki. 


29. Do rejestru malZenskich praw majqtko
 
wych 2750 wpisano: urzttdnik kolejowy Juljusz 
Reiwer i zona jego Antonina Reiwer urodz. Ma
 
ciejewska, oboje ze Stawek, kontraktem z dnia 
'11 wrzesnia 1929 r. nr. 301 rej. not. Michalka w To
 
runiu umówili ogólnq wspólnosé majqtkowq. 
Torun, dnia 7 listopada 1?29 r. 
S
d Grodzki. 


30: Do rejestru malZenskich praw majqtko
 
wych nr. 2753 wpisano: rybak Józef Dqbrowski 
oraz zona jego Marta z Jarockich, zamieszkali w 
Kaszczorku, kontraktem z dnia 30 sierpnia 1929 r. 
nr. 587 rej. not. Wardy w Toruniu umówili ogóln
 
wspólnosé majqtkowq. 
Torun, dnia 15 listopada 1929 r. 
Sqd Grodzki. 


31. Do rejestru malZenskich praw majqtko
 
wych wpisano: Tomasz i Marjanna z Gajdów, 
malzonkowie Przeradzki, rolnicy z Rynska, po
 
\viat W qbrzeino, zawarli ogólnq wspólnosé ma
 
jqtkowo
malZenskq w mysl przepisów 

 1437 do 
· 1518 kodeksu cywilnego na czas' trwania malzen
 
stwa. 
Wqbrzezno, dnia 15 listopada 1929 r. 
Sqd Grodzki. 


e) Zapis w rejestrze stowarzyszen. 
1. Do tutejszego rejestru stowarzyszen pod 
nr. 3 Rst. 79 zapisano dzis przy stowarzyszeniu: 
"Grudziqdzkie Towarzystwo "Wisla" w Grudziw 
dzu, ze uchwalq walnego zebrania czlonków z dnia 
10 maja 1928 r. zmieniono 

 5 i 6 statutu. 
Grudziqdz, dnia 30 kwietnia 1929 r. 
3. R st. 79. Sqd Grodzki. 


f) Uchwaly. 


1. W sprawie upadlosciowej nad majqtkiem 
firmy Adam Tykarski z Lubawy wyznacza si{t 
wskutek dolecenia ugodowego upadlego dluznika 
term in ugodowy na dzien 20 grudnia 1929 r. 0 go
 
dzinie 10 przed pol. w podpisanym Sqdzie, pokój 5. 
Dolecenie ugodowe i oswiadczeniezarzqdcy 
wylozone sq w sekretarjacie Sqdu {pokój 23) do 
wgl q du przez interesowanych. 
Lubawa, dnia 29 listopada 1929 r. 


2. N. 2/29. 


Sqd Grodzki. 


2. W sprawie postttPowania upadloáciowego 
nad majqtkiem Jerzego Juljana Chruscinskiego 
w Grudziqdzu celem powzittcia uchwaly co do 
sprzedazy nieruchomosci, Grudziqdz tom 53, kar
 
ta 1624, tom 55, karta 1662, tom 47, karta 1475 - 
nalezqcych do masy upadlosciowej Juljana Chrus
 
cinskiego z Grudziqdza, wyznacza sitt termin dla 
zebrania wierzycieli na dzien 16 stycznia 1930 r. 
godz. lO
ta przed pol. pokój 1. 2. 
Grudziqdz, dnia 20 listopada 1929 r. 
3. N. 6 a/27. Sqd Grodzki. 


3. 1) Firmie Bracia Szydlowscy, wlasciciel 
Jakób i Szyja Szydlowscy, która to firma wniosla 
o otwarcie postttPowania upadlosciowego, zaka
 
zuje sitt tymczasowo w celu zabezpieczenia masy 
majqtkowej jakiegokolwiek rozporz
dzenia swym 
maj q tkiem.
		

/NDIGCZAS003790_1929_35_0041.djvu

			Nr,35 


POMORSKI OZIENNIK WOJEWÖOZKI poz.317 


2) Zarzqdza sift tymczasowe zamkniftcie przed
 
siftbiorstwa, polozonego przy Rynku 1/2 a prowa
 
dzonego pod firmq: "Bracia Szydlowscy". 
3) Zarzqdza sift tymczasowe wstrzymanie licy
 
tacji towarów, wyznaczonej w powyzszej firmie 
na dzien 27 listopada 1929 r. godz. lO
ta przed pol. 
Grudziqdz, dnia 27 listopada 1929 r. 
3. N. 21/29.' Sqd Grodzki. 


4. Znosi sift zazrzqdzone z dnia 27 listopada 
1929 r. przeciwko: firmie "Bracia Szydlowscy" w 
Grudziqdzu, srodki zabezpieczajqce a w szczegól< 
nosci znosLsift zakaz rozporzqdenia majqtkiem, 
zamkniftcie sklepu i wstrzymanie licytacji. 
Grudziqdz, dnia 3 grudnia 1929 r. 


3. N. 21/29. 


Sqd Grodzki. 


.... 


g) Roki sftdowe. 
1. Roki sqdowe w Skórczu odbftdq sift w roku 
1930 w nastftpujqcych dniach: 
14 do 17 stycznia 
4 do 7 lutego 
4 do 7 marca 
8 do 11 kwietnia 
6 do 9 maja 
3 do 6 czerwca 
8 do 11 lipca 
9 do 12 wrzesnia 
7 do 10 pazdziernika 
4 do 7 listopada 
16 do 19 grudnia 
Starogard, dnia 18 listopada 1929 i. 
Prez. 2290/29. Naczelnik Sqdu Grodzkiego. 
2. R. S. 


2. Rozklad roków sqdowych w Lipnicy na I. 
pólrocze 1930 r. 
1. Styczen 14-16. 
2. Marzec 25-27. 
3. Maj 20-22. 
Chojnice, dnia 25 listopada 1929 r. 
Sqd Grodzki. 
3: Rozklad roków sqdowych w Brusach na I 
pólrocze 1930 r. 
]. Styczen 22-23. 
2. Luty 12-13. 
; Marzec 12-13. 
4. Kwiecien 16-17. 
.'. Maj 14-15. 
6. Czerwiec 11-12. 
Chojnice, dnia 25 listopada 1929 r. 
Sqd Grodzki. 


h) Inne. 
1. Niniejszem odwolujq list gonczy za Le< 
onem Malewiczem, umieszczony w O. P. z dnia 
]5 wrzesnia 1922 r. Nr. 19, poz. 697. 
Bydgoszcz, dnia 9 listopada 1929 r. 
W. 91/29. Prokurator Sqdu Okrftgowego 
w z. 
(-) Blejdorn. 


737 


2. Niniejszem odwolujft list gonczy za Woj.. 
ciechem W oiniakiem, umieszczony w O. P. z dnia 
24/31 marca 19"23 r. Nr. 11/12, poz. 260. 
Bydgoszcz, dnia 9 listopada 1929 r. 


W. 559/29. 


Prokurator Sqdu Okrftgowego 
(-) Krzystoforski. 


L DZIAL NIEURZI<;DOWY 


. 


Dodatek nr. 21 
10 statutu Kasy Chorych miasta Grudziftdza. 


Komisarz Rzqdowy Kasy Chorych miasta Grudzilldza 
uchwaHl w dniu 5 listopada 1929 r. nast
pujllcll zmian
 sttlÞ 
tutu obowiqzujllcll od dnia zatwierdzenia. 

 19 brzmi: Ubezpieazonych stosownie do ich zarobku 
dzieli si
 na 19 nalst
pujllcych grup 'zarobkowych: 


D 1 a z a r a b i a j q 0 y'o h 


Grnpa d".on;. 
;'bO ty,o	
			

/NDIGCZAS003790_1929_35_0042.djvu

			ß nHdK4H
la ,Ji
'
:jI]
" 
, w T./3î 1JWIJ =--_ 


t!7 .t:1' 


Nr. 35. POMORSKI DZIENNIK WOJEWOD?KI 


Kupon nr. 13 za II. pólroeze 1929 r. jes,t platny w tym 
samym stosunku. 
Proeenty, nie zaplaoone do 24 grudnifl b. r. Ziemstwo 
zmuszone b
dzie sci!(gaé ewentl. przez egzekucj
 administra- 
cyjn!(, a to ze wzg1
du na koniecznosé punktualnego wyku- 
pienia kuponów na 2 stycznia 1930 r. 
Z kuponami prezentowanymi w wi({kszych iloscil1ch nale, 
zy przedkiadaé zestawienie wedlug odcinków. 
Poznan, dnia 1 grudnia 1929 r. 
L. 21508/29. 
Dyrekcja PoznaIÍskiego Ziemstwa Kredytowego. 
(-) ZychliIÍJSki. 


Ogloszenia 0 zagubieniu dokumentów. 
NiZej wymienieni zglaszaj!( zagubienie wzgl
dn1e skradze, 
!lie dowodów tozsamosci koni: 
L Hetlena Siódmiakowa. Tmurí. ul.MlickiierwÌoza 120, 
m. pi
tro. Serja A. Nr. 698,248. 
2. Konstanty Szel!(zek, K'r!(g.pow. StM'oga'rd, Serja A. 
Nr. 670.865 i 670.866. 
3: Anastazy Kosecki, Niemy Dwór, po
at Chojniice. 
Serja A. Nr. 659.374. 


Przetarg. 
Referat Budowlany Starostwa Grodzkiego w Gdyrid, dzia, 
laj!(e na mocyreskr)'lptu Urztidu Wo}ew6,dzki'ego PomorsikÏie, 
go, Dyrekcji Robót Publicznych z dnia 19 listopada 1929 r. 
I. VIII. 1893/29 rozpisuje niniejszem publiezny pisemny prze, 
targ ofertowy na budow
 3 pawilonów w Obozie Emigracyj, 
nym w Gdyni, a mianowicie: 
1. budynku administracyjnego i jadalni (kubatura 29.730 m 3 ); 
2. budynku dezynfekcyjno,k!i-pie1owego (kubatura 24.000 m 3 ); 
t budynku sypia1ni (kubatura 11.000 m 3 ). 


Plany budynków, ogólne i szczególowe warunki budowy 
oraz kosztorys wylozone zostaj!( od ùnia 15 grudnia do wgl!(du 
intel'esaJ]tów w biuraeh æfer;atu budowlanego S'tllirostwa 
Grodzkiogo w GdyJli. 
Przedmiary ofertowe do nabycia w tymze reJeraoie w ee- 
....;e zt. 22 za kazdy budynek. 
'fbferty na powyzsze.-.budow1e indywidualnie traktowane 
winnebyé zlozone
 ñã úrzt';dowyëh formu1arzach ofertowych 
i obe'jmowaé winneo'elIlY jecLnostkowe i sumæryiazrne, oferowa' 
nyah ,r-obót osobno w materjale. osobno w ,roboc:iznie. Skarb 
Pañstwa zaJstrzega sobie prawo' dOSitarczenia tYlh materjalów 
budowlanych, jakie uzna za stosowne bez prawa jakiegokol, 
wiek sprzeciwu ze strony oferenta. 
OstatIni termin zlozenia ofert uplywa z dniem 8 styeznia 
1930 r. godz. 12, poczem nast!(pi' urz
dowe otwarcie ofel.'lt, 
przy którym mag!( byé obecni oferenci lub ich pelnomoenicy, 
Do oferty dol!(czyé nalei;y: 
1. kwit na zlozone w Kasie Skarbowej w We,jherowie do 
dyspozycji Pomol1skiego Urz
du Wojewód2Jkiego wadjum 
w wysokosci 5 % kwoty oferowanej; 
2, oswiadczenie, ze oferentowi znane S!( ogólnc i szozegó' 
lowe warunki robót parístwowych i tymze poddaje sic< 
bez zaSltrzezeIÍ. 
Skarb Panstwa zaJstrzega sobie dowolllY wybór mi
dzy 
ofertami lub nie przyj
ciem zadnej oferty, jak równiez prawo 
'ddania budowy do wykonania tylko w stanie surowym. 
(
dynia, dnia 5 grudnda 1929 r. 


Za Starost
 Grodzkiego: 

"
 
(-) Inz. T. Piaskiewlcz. 


....... 


. 


F\dres redakcji i administr, 
Prenurnerata wyno-si: za 


"Pomorskiego Dziennika Wojewódzkiego": Pomorski Urzi\d Wojewódzki. - Tor u ñ. tel. 87 
rok 10.- z!. za 1/ 2 roku 5.50 zl. za kwartat 3.- zl, Cena niniejsze,go numEru 50 groszy 
Cena ogtoszeñ: wiersz jednotamowy 60 groszy. 
Czcionkami Pomorskiej Drukarni Rolniczej S. A. w Torunlu.