/NDIGCZAS003511_1930_007_0001.djvu

			Tarnopol, dnia 1 czerwca 1930. 


TARNOPOLSKI 


Dziennik 


Wojewódzki 


Nr. 7. 


Poz. 162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 


TRESé: 


o Z I A t. U R Z 
 0 0 W Y. 
Rozporz
dzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 lutego 1930 w sprawie zmiany granic okr
gów 
hodowlanych 
Rozporz
dzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 lutego 1930 w sprawit! ustalenia okr
gów hodo- 
wlanych (wyci
g) 
Rozporz
dzenie Wojewody Tarnopolskiegc z dnia 5 maja 1930 w sprawie zwa1czania pomoru- 
i zarazy swin na obszarze Województwa Tarnopolskiego 
Zarz
dzenia Wojewody Tarnopolskiego z dnia 23 kwietnia i 13 maja 1930 0 zmianie rejonów, 
zniesieniu i kreowaniu posterunków Policji Panstwowej 
Exequatur Konsula Republiki Francuskiej z siedzib
 we Lwowie 
Pismo okólne Wojewody Tarnopolskiego z dnia 2 maja 1930 w sprawie wypieku chleba pszenno- 
iytniego 
Pismo okólne Wojewody Tarnopolskiego z dnia 2 maja 1930 w sprawie przemialu iyta dla ce- 
lów eksportowych 
Orzeczenie Wojewody Tarnopolskiego z dnia 12 sierpnia 1929, z;11wierdzone decyzj-ì Ministerstwa 
Rolnictwa z dnia 10 marca 1930 0 uznaniu lasu za ochronny . . . . 
Ogloszenia 0 nadaniu zlotego, srebrnego i bronzowego Krzyz: Zaslugi 
Ogloszenie Wojewody Tarno.. 1skiego z dnia 23 maja 1930 " uru-:homieniu Wydzialu :
 J)gra- 
ficznego Polskiej Agencji Telegraficznej . . '. . . . . 
Ogloszenie Wojewody Tarnopolskiego z dnia 13 maja 19
f) . . ." vie uzupelnienia sklad.;. Ko- 
misji do rozpoznawania skarg na nakazy Inspektorów Prac,.. 
. . . . . 
Ogloszenie Wojewody Tarnopolskiego z dnia 24 marca 1. ..'
 zwi
kszeniu kapitalu zaklado- 
we go Komunalnej Kasy Oszcz
dnosci powiatu CZOIlh wskiego 
Ogloszenie Wojewody Tarnopolskiego z dnia 5 kwietnia 1930 0 zmianie statutu Komunalnej 
Kasy Oszcz
dnosci powiatu przemyslanskiego 
Ogloszenie Wojewody Tarnopolskiego z dnia 23 maja 1930 0 zmianie statutu Komunalnej Kasy 
Oszcz
dnosci powiatu podhajeckiego 
Ogloszenie 0 wykresleniu z rejestru stowarzyszen Stowarzyszenia Kolo nSilskij Hospodar" w Mi- 
kulincach 
Ogloszenie 0 wydaleniu cudzoziemców z granic Rzeczyposp.6litej 
Ogloszenie 0 wysiedleniu osób z 30-klm. pasa granicznego 
Ogloszenieo udzieleniu przez Wojewod
 Tarnopolskiego zezwolen na przeprowadzenie kwesty 
pieni
inej na obszarze Województwa Tarnopolskiego z wyl
czeniem miasta Tarnopola 


str. 
126 


126 


127 


128 
128 


128 


129 


129 
129 


129 


130 


130 


130 


131 


131 
131 
132 


132
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0002.djvu

			Str. 126. 
Poz. 180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 


TARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWÓOZKI Paz. 162-163. 


Nr.7. 


Ogloszenie 0 udzieleniu przez Wojewod
 Tarnopolskiego zezwolen na zarobkowanie na obszarze str. 
Województwa Tarnopolskiego z wyl
czeniem miasta Tarnopola 132 
Ogloszenie 0 udzieleniu przez WojewQd
 Tarnopolskiego zezwolenie na prowadzenie szkoly tanców 133 
Ogloszenie 0 przedluzeniu wainosci zezwolenia na sprzedaz znaczków na rzecz budowy pomnika 
W. Boguslawskiego i Oomu Aktora w Warszawie 133 
Ogloszenie Okr
gowego Urz
du Ubezpieczen we Lwowie z dnia 20 maja 1930 0 rozwi
zaniu 
autonomicznych wladz Powiatowej Kasy Chorych w Podhajcach 133 
Lista znawców s
dowych dla oszacowania przedmiotów i gruntów, mog
cych ulec wywlaszczeniu 
na rzecz koleji ielaznych jakotei dla oznaczania wynagrodzen za wywlaszczenie praw wodnych 
w okr
gu Województwa Tarnopolskiego na rok 1930 133 
Komunikat Wojewody Tarnopolskiego z dnia 8 maja 1930 0 nadaniu koncesji na utrzymywanie 
apteki domowej w Szczurowicach 136 
Komunikat pocztowy 136 
Komunikat Okr
gowego Urz
du Ziemskiego w Tarnopolu 0 zezwoleniu na parcelacj
 gruntów 
prywatnych i dóbr erekcjonalnych 137 
Komunikat Okr
gowego Urz
du Ziemskiego w Tarnopolu 0 zatwierdzeniu projektów, dotycz
cych 
parcelacji gruntów prywatnych i dóbr erekcjonalnych 137 
Wyci
g z wyroku Najwyzszego Trybunalu Administracyjnego w przedmiocie oplat za ubezpie- 
czenie od wypadków 138 
Poszukiwania osób zaginionych 138 
Wykazy tygodniowe zachorowan i zgonów na choroby zakazne za czas od 13 kwietnia do 10 
maja 1930 139 
Wykaz panuj
cych zarazliwych chorób zwierz
cych za czas od 1 do 15 maja 1930 140 
Ruch sluibowy na obszarze Województwa Tarnopolskiego 140 


o Z I A 1. N lEU R Z 
 0 0 W Y. 
Komunikat 0 wydaniu podr
cznika p. t. "Kodeks Polskiego Prawa Karno-Administracyjnego". 
Komunikat 0 rozwoju Komunalnych Kas Oszcz
dnosci na terenie Wojew6dztwa Tarnopolskiego. 142 
Komunikat Komitetu Floty Narodowej. Komunikat 0 wydaniu podr
cznika p. t. nZbiór wainiej- i 
szych ustaw i rozporz
dzen administracyjnych". Uniewainienia dokumentów. Ogloszenie dotycz
ce 143 
przestrogi przed osobnikiem wyludzaj
cym wsparcia. Konkurs na posad
 rachmistrza przy Wydziale 
Powiatowym w Przemyslanach. 


DZIAt URZ
DOWY.  2. Rozporz
dzenie niniejsze wchodzi w iycie 
z dniem ogloszenia. . 
Minister Rolnictwa: Leon I. Polcl,lIski. 
(Oz. Ust. Rz. P. Nr. 13 z 28 lutego 1930, poz. 100). 


162 
Rozporzqdzenie 
Ministra Rolnictwa z dnia 14 lutego 1930 r. w sprawie 
zmiany granic okr
gów h.lanych. . 
Na podstawie art. art. 1 i 13 u
áwy z dnia 28 
pazdziernika 1925 0 nadzorze panstwó
ym nad buha- 
jami (Oz. Ust. Rz. P. Nr. 121, poz. 868) zarz
dzam 
co nast
puje: 

 1. Powiat borszczowski w województwie tar- 
nopolskiem, zaliczony w 
 4 rozporz
dzenia Ministra 
Rolnictwa z dnia 1 wrzesnia 1928 w sprawie ustalenia 
cech, jakie pod wzgl
dem indywidualnym i rasowym 
winny posiadaé buhaje, uznane za odpowiednie do 
celów hodowlanych, oraz ustalenia okr
gów hodowla- 
nych (Oz. Ust. Rz. P. Nr. 83, poz. 736), do okr
gu 
hodowlanego bydla jednomascistego polski ego (w od- 
mianach od czerwonej do myszatej) wyl
cza si
 z tego 
okr
gu i zalicza si
 do okr
gu hodowlanego bydla 
simental skiego. 


163 WYCI1\G. 
Rozporz(\dzenie 
Ministra Rolnictwa z dnia 19 lutego 1930 w sprawie 
ustalenia okr
gów hodowlanych. 
Na podstawie art. 1 i 13 ustawy z dnia 28 paz- 
dziernika 1925 0 nadzorze panstwowym nad buhajami 
(Oz. U. Rz. P. Nr. 121, poz. 868) zarz
dzam co na- 
st
puje : 

 1. Niiej wymienione powiaty i gminy, nieza- 
liczone rozporz
dzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 1 
wrzesnia 1928 (Oz. U. Rz. P. Nr. 83, poz. 736) do 
okr
gów hodowlanych, zalicza si
 do tych okr
gów 
w sposób wskazany w 

 2-4. 

 2. Do okr
u hodowlanego bydla nizinnego 
czarno-bialego zalicza si
: w województwie tarnopol- 
ski em, w powiecie Kamionka strumilowa gminy: 
Banunin, Busk, Chreniów, Oerewlany, Oernów, -Ozie-
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0003.djvu

			Nr'. 7. 


TARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWOOZKI Poz. 163-164. 


Str. 127. 


dzilów, Horpin, Jagonia, Jakimów, Jamne, Kamionka 
strumilowa, K
dzierzawce, Kozlów, Krzywulanka, Kup- 
cze, Lisko, tany Polskie, tany Niemieckie, tapajówka, 
todyna Nowa, Milatyn Nowy, Milatyn Stary, Nahorce 
Male, Niesluchów, Nowosiólki Liskie, Obydów, Ost- 
rów, Podzamcze, Rakobuty, Ruda Sielecka, Rusilów, 
Rzepniów, Sapieianka, 
okolów, Spas, Streptów, Ta- 
dani.e, Ubihie, Wyrów, Zelech6w Maly, Zelechów Wiel- 
ki, Zuratyn. 
W powiecie zloczowskim gminy: Baluczyn, Bel- 
zec, Bezbrudy, Bialy Kamien, Bienów, Boloiynów, Bo- 
niszyn, Bortków, Buiek, Chi1czyce, Chwatów, Czyszki, 
Firlejówka, Folwarki, Horodylów, Jelechowice, Juíko- 
wice, Kniaie, KoHów, Konty, Krasne, Kutkorz, Lackie 
Male, Lackie Wielkie, tuka, Mitulin, Nowosiólki, O- 
lesko, Olszanica, Olszanka Mala, Ostrowczyk Polny, 
Ozydów, Pietrycze, Pluhów, Poczapy, Podhorce, Pod- 
lesie, Podlipce, Przewloczna, Rozwaz, Sasów, Sknilów, 
Skwarzawa, Sobolówka, Sokolówka, Stronibaby, Stru- 
tyn, Scianka, Uciszków, Usznia, Zahorce, Zakomarze, 
Zarwanica, Zarzecze, Zloczów, Zulice. 

 3. Do okr
gu bydla jednomasciowego polskie- 
go (w odmianach czerwonej do myszatej) zalicza si
: 
w województwie tarnopolskiem, w powiecie buczackim 
gminy: Bielawince, Bobulince, Czechów, Oobropole, 
Ozwinogród, Hrehorów, Huta Nowa, Huta Stara, Je- 
ziorzany, Kowalówka, Kujdanów, Kurdwanówka, Med- 
wedowce, Monasterzyska, Nagórzanka, Nowostawce, 
Olesza, Osowce, Petlikowce Nowe, Petlikowce Stare, 
Pilawa, Podzameczek, Przewloka, Rukomysz, Sawa- 
luski, Slobódka Górna, Zielona, Zurawince. 
W powiecie Kamionka strunlilowa gminy: Adamy, 
Batiatycze, Berbeki, Budki Nieznanowskie, Czanysz, 
Oobrotwór, Grabowa, Humniska, Huta Poloniecka, Jab- 
kmówka, Jazienica Polska, Jazienica Ruska, Konstan- 
tówka, Lanerówka, Maziarnia Warszkowa, Nieznanów, 
Pobuiany, Poloniczna, Róianka, Sielec Bienków, So- 
kole, Stryhanka, Wierzblany, Wolica Oerewlanska, Zu- 
bowmosty. 
W powiecie zloczowskim gminy: Bronisl8wówka, 
Chmielowa, Czeremosznia, Czyzów, Gologórki, Golo- 
góry, Hucisko Oleskie, Huta Werchobuzka, Jasionowce, 
Kondratów, Koropiec, Krasnosielce, Kropiwna, Kruhów, 
Majdan Gologórski, Opaki, Pobocz, Remizowce, Ruda 
KoHowska, Ryków, Snowicz, Szpiklosy, Tr
dowacz, 
Troscianiec Maly, Uhorce, Wercqobui, Wicyn, Woro- 
niaki, Zalesie, Zaszkód, Zazule, Zuków. 

 4. Do okr
gu hodowlanego bydla simentalskie- 
go zalicza si
 w województwie tarnopolskiem, w po- 
wiecie buczackim gminy: Baranó\y, Barysz, Bertniki, 
Bobrowniki, Browary, Buczacz, Cwitowa, Oubienko, 
Ouliby, Hubin, Jarhorów, Jazlowiec, Komarówka, Ko- 
ropiec, Korosciatyn, Koscielniki, Kosmierzyn, Krasie- 
jów, Lackie, Leszczance, tazarówka, tuka, Mi
dzygó- 
rze, Niskolyzy, Nowosiólka Jazlowiecka, Nowosiólka 
Koropiecka, Ostra, Podlesie, Pomorce, Porchowa, Po- 
tok Zloty, PrzedmiescÎe, Puíniki, Pyszkowce, Rusilów, 
Rzepince, Skomorochy, Slqbódka Oolna, Snowidów, 
Sokolów, Sokólec, Soroki, Scianka, Trosciance, Trybu- 
chowce, Uscie Zielone, Welesniów, Wierzbiatyn, Wo- 
zilów, Wyczólki, Zada
ów, Zalesie Koropieckie, Zales
- 
czyki Male, Zubrzec, Znibrody, Zyznomierz. 


Rozporz
dzenie niniejsze wchodzi w zycie z dniem 
ogloszenia. 


Minister Rolnictwa : Leon I. Polcl,ñskl. 
(Oziennik Ustaw Rzp. Polsk. Nr. 13 z dnia 28 lutego 
1930, poz. 99). 


164 
Rozporzqdzenie 
Wojewody Tarnopolskiego z dnia 5 maja 1930, L. 1136 
w sprawie zwa1czania pomoru i zarazy swin na obszarze 
Wojew6dztwa Tarnopolskiego. 
Ze wzgl
du na obecny stan pomoru i zarazy 
swin na obszarze Województwa Tarnopolskiego, zmie- 
niam postanowienia 
 I-go mego rozporz
dzenia z 11 
kwietnia 1930, L. Rol. 1136 i zarz
dzam na zasadzie 
art. art. 16, 26 i 27 Rozp. Prez. RzpI. z 22 sierpnia 
1927 (Oz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673) 0 zwalczaniu 
zaraíliwych chorób zwierz
cych i 

 356 i 357 rozpo- 
rz
dzen a wykonawczego Min. RoI. z 9 stycznia 1928 
(Oz. U. R. P. Nr. 19, poz. 167) oraz art. 6 Rozp. 
Prez. RzpI. z 22 marca 1928 (Oz. U. R. P. Nr. 38, 
poz. 361), jakotei reskr. Min. Rol. z 29 wrzesnia 1928 
Nr. 6376-W-II, celem zapobieienia rozszerzeniu si
 tej 
zarazy co nast
puje: 

 1. 
. Za okr
g zapowietrzony pomorem zaraz
 swin 
uznaj
 nast
puj
ce gminy: 
1) Pow. Brody: Buczyna, Oudyn, Oytkowce, Gaje 
dytkowieckie, Klekotów, Kutyszcze, tabacz, Nakwasza 
Niemiacz, Popowce, Sznyrów, Tetylkowce i Wolochy: 
2) Powiat Brzeiany: Oubszcze, Jakubowce, Kozo- 
wa, Slobódka zlota i Teofipólka.. 
3) Pow. Czortków: Byczkowce, Chomiakówka, 
Kosów, Romaszówka i Zwiniacz. 
4) Pow. Kamionka str.: Adamy, Czanysz, Hu- 
mniska i Wierzblany. 
5) Pow. Kopyczynce: Chlopówka, Chorostków, 
Howilów W., Howilów M., Jablonów, Karaszynce, 
Klowince, Majdan, Mszaniec, Peremilów, Soroka, Su- 
chostaw, Tulowów, Uwisla, Zofjówka. 
6) Pow. Przemyslany: Kosteniów i Meryszczów. 
7) Pow. Podhajce: Gnilowody, Justynówka, Szcze- 
panów i Uwsie. 
8) Pow. Radziechów: Cholojów, Omytrów, Krzy- 
we, Majdan stary, Monastyrek ohl., Mierów, Mukanie, 
ì;Jiestanice, Niwice, Ohladów, Oplucko, Pawlów, Stolpin, 
Srodpo1ce, Toporów, Trójca i Turne. 
9) Pow. Skalat: Biletówka, Bucyki, Hlibów, Ele- 
onówka, Grzymalów, Haluszczynce, lwanówka, Kacza- 
nówka, Leianów
a, Mazurówka, Ostapie, Podlesie, 
Touste, Zielona, Zerebki kr. 
10) Pow. Tarnopol: Biala, Czystylów, Ihrowica, 
Iwaczów dolny, Iwaczów górny, Hluboczek W., Mala- 
szowce, Plotycz.
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0004.djvu

			Str. 128. 


TARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWOOZKI Poz. 164-167. 


Nr.7. 


11) Pow. Trembowla: Budzanów, Oereniówka, 
Oolhe, Janów, Laskowce, Mlyniska, Skomorosze, Slo- 
bódka janowska, Wierzbowiec. 
12) Pow. Zbarai: Bialozórka, Berezowica m., 
Czahary zbar., Oobromirka, Hniliczki, Hnilice w., 
Iwanczany, Jacowce, Kapuscince, Koszlaki, Krasnosie1ce, 
Kurniki, Nisieczynce, NQwiki, Palszynce, Sieniakówka, 
Sieniawa, Szyly, ZarubiÓce, Zarudeczko. . 
13) Pow. Zborów: Elich, Gontowa, Iwaczów, Ku- 
dobince, Milno, Nuszcze, Panasówka, Perepelniki, Pod- 
bereíce, Ratyszcze, Zagórze, Zborów. 
14) Pow. Zloczów: Boloiynów, Chwatów, Czyszki, 
Folwarki, Hucisko oIeskie, Juskowice, Konty, Kniaie, 
Olesko, Ozydów, Podhorce, Podlesie, Przewloczna, 
Rozwaz, Ruda Koltowska, Sokolówka, Zahorce, Zako- 
marze. 
W wymienionych okr
gach, niezaleznie od zarz
- 
dzen wydanych przez Wladz
 adm. 1. instancji zabra- 
'niam: 
a) odbywania targów, pokaz,?w, jak równiez - 
þrzetargów na swinie z wyj
tkiem przetargów na swinie 
rzeíne, znajduj
ce si
 przynajmniej od 3 miesi
cy w 
zagrodzie. 
b) przywozu (przyprowadzania), wywozu (wypro- 
wadzania) i przewozu (przeprowadzania) swin do okr
- 
gu z okr
gu przez okr
g zapowietrzony, z wyj
tkiem 
wywozu swin rzeínych przy zastosowaniu warunków 
przewidzianych w 

 353 i 354 wymienionego na 
wst
pie rozporz
dzenia Ministra Rolnictwa. 

 2. 
Postanowienia 
 2, 3, 4, 5 i 6 mego rozpor;t
- 
dzenia z 11 kwietnia 1930, L. Rol. 1136 pozostaj
 
nadal az do odwolania w mocy. 

 3. 
Rozporzqdzenie niniejsze wchodzi w iycie z dniem 
ogloszenia. 
To podaj
 do powszechnej wiadomosci. 
W ojewoda: MoslJlÍski. 


165 
Zarzqdzenia 
Wojewody Tarnopolskiego. 
I. 
Z dnia 23 kwietnia 1930, L. B. 1874/30 0 zmianie re- 
jonu posterunku Policji Panstwowej w Kamionce stru- 
milowej. 
Gminy Obydów i Jagonja w powiecie kamionec- 
kim wydzielam z dniem 15 maja 1930 z rejonu po- 
sterunku Policji Panstwowej w Kamionce Strumilowej 
i z tym samym dniem przydzielam je do rejonu po- 
sterunku P. P. w Batiatyczach w tym samym powiecie. 
II. ,. 
Z dnia 13 maja 1930, L. B. 2046/30 0 zniesieniu po- 
sterunku Policji Panstwowej w Komorówce, pow. Brody. 


Rejon posterunku Policji Panstwowej w Komo- 
rówce pow. Brody znosz
 z dniem 1 czerwca 1930 r. 
i rownoczeSnie rejon tego posterunku a to: gmin
 Ko- 
morówka, oraz przysiólki Mytnica, Zagroda, Czworak, 
Kr
glak, Antosia, O
bina, Kizia i Wyzyska przydzielam 
do rejonu posterunku Policji Panstwowej w Leszniowie 
tego samego powiatu. 


III. 
Z dnia 13 maja 1930 L. B. 2179/30 0 kreowaniu po- 
sterunku Policji Panstwowej w Bohatkowcach, pow. 
Podhajce. , 
Z dniem I -go lipca 1930 r. kreuj
 posterunek 
Policji Panstwowej w Bohatkowcach powiat Podhajce 
i do rejonu tego posterunku przydzielam gminy: Bo- 
hatkowce, Iszczków, Rosochowaciec i Wol
 goluchow- 
sk
 oraz przysiólki Baworówk
, Oworzyska, Kolonj
 
rosochowacieck
 i Stepy bohatkowieckie. 
Powyzsze gminy i przysiólki z tym samym dniem 
wydzielam z rejonu Posterunku P. P. w Sosnowie, 
pow. Podhajce. 


Wojewoda: MOSI,ñski. 


166 


L. Pr. 1823/30. 


Exequatur. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej udzielil 
exequatur Panu Pawlowi Benjaminowi Chastand jako 
Konsulowi Republiki Francuskiej na obszar Województw 
Lwowskiego, Stanislawowskiego i Tarnopolskiego z sie- 
dzib
 we Lwowie, polecaj
c zarazem wladzom pan- 
stwowym uiyczania wszelkiej nalezytej pomocy prz
 
spelnianiu jego obowi
zków, gdzieby tego zaszla po- 
trzeba. 


167 
Pismo okólne 
Wojewody Tarnopolskiego z dnia 2 maja 1930, L. AD. 
2241/30 do Panów Starostów Powiatowych Wojewódz- 
twa Tarnopolskiego w sprawie wypieku chleba pszen- 
no-zytniego. 
Rozporz
dzeniem Pana Ministra Spraw Wewn
trz- 
nych z dnia 27 marca 1930, wydanem w porozumie- 
niu z Min. Skarbu, Przemyslu i Handlu oraz Rolnictwa 
o wypieku chleba pszenno-iytniego (Oz. U. R. P. Nr. 
28, poz. 253) dopuszczony zostal z dniem 23 kwietnia 
1930 r. na sprzedai wypiek chleba pszenno-iytniego. 
Chleb ten wypiekany ma byé wyl
cz'nie z ciasta za- 
wierajqcego 25 cz
sci m
ki pszennej, oraz 75 cz
sci 
m
ki íytniej. 
Jakkolwiek rozporz
dzenie to nie okreSla doklad- 
nie gatunków uiyé si
 maj
cej do wypieku m
ki, to 
jednak odnosnie m
ki iytniej rozumieé tu naleiy m
- 
k
 iytni
 typu urz
dowego 0 przemiale 700/0, zas 
mqka p.szenna moze byé dodawan
 w dowolnej pro- 
porcji róinych gatunków.
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0005.djvu

			Nr.7. 


TARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWOOZKI POZ. 167-171. 


Str. 129. 


Ze wzgl
du na to, ze kontrola kalkulacji chleba 
pszenno-iytniego moze natrafié na znaczne trudnosci, 
to staraniem Panów Starostów b
dzie, dopuscié do 
wypieku zasadniczo jeden typ chleba pszenno-zytniego, 
wypiekanego z m
ki iytniej typu urz
dowego oraz ze 
scisle ustalonego gatunlm m
ki pszennej. 
Wojewoda: wz. DziewaHowski-Ginlowl 
Wicewojewoda. 


168 
Pismo okólne 


Wojewody Tarnopolskiego z dnia 2 maja 1930 r., 
L. AD. 2248/30 do Panów Starostów Powiatowych 
Województwa Tarnopolskiego w sprawie przemialu iyta 
dla celów eksportowych. 
Zwracam uwag
 Panów Starostów Powiatowych 
na ogloszone w Ozienniku Ustaw Rz. P. Nr. 28 poz. 
252 rozporz
dzenie Pana Ministra Spraw Wewn
trznych 
z dnia 27 marca 1930 wydane w porozumieniu z Min. 
Przemyslu i Handlu, Skarbu oraz Rolnictwa 0 przemiale 
iyta. 
Wedlug rozporz
dzenia tego przemial zyta dla 
celów eksportowych pocz
wszy od dnia 23 kwietnia 
1930 roku nie podlega iadnym ograniczeniom, nato- 
miast przepisy rozporz
dzenia Pana Ministra Spraw 
Wewn
trznych z dnia 1 grudnia 1928 roku (Oz. U. 
R. P. Nr. 98, poz. 882) dotycz
ce przemialu iyta, 
przeznaczonego dla konsumpcji w kraju, pozostaj
 
nadal w mocy. 
Wojewoda: w z. DziewaHowski-Ginlowl 
Wicewojewoda. 


169 
Orzeczenie 


Wojewody Tarnopolskiego z dnia 12 sierpnia 1929 r., 
Nr. RW. 891/29 zatwierdzone decyzj
 Ministerstwa 
Rolnictwa z dnia 10 marca 1930 r. Nr. 959/3 L. 2/1065 
o uznaniu lasu za ochronny. 


Na podstawie art. 19 p. c, art. 20 p. a, art. 21 i 26 
rozp. Prez. RzpItej z 24 czerwca 1927 r. (Oz. U. R. P. 
Nr. 57, poz. 504) uznaj
 za las ochronny 
grunt lesny polozony na parcelach katastralnie i hipo- 
tecznie lesnych, a to: w gm. kat. topatyn, pow. Ra- 
dziechów pk. 1603, 1604, 1605 i 1607 wraz z cz
sci
 
pk. 1619/1 (wydmy piaszczyste) na l
cz. pow. 0'5477 ha 
i w gm. kat. Hrycowola, pow. Radziechów poludniowo- 
zachodnia jedna trzecia cz
sé pk. 1418/4 0 pow. ok. 
30 ha. Zabraniam na tych gruntach wyr
bu zr
bami 
zupelnymi, karczowania pni i korzeni, pasania inwen- 
tarza, zbierania sciólki i pozyskiwania wszelkich 
uzytków ubocznych. 


Wojewoda: Moszyñski. 


170 
Ogloszenia 
o nadaniu Krzyia Zaslugi. 
I. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej zarz
dzeniem 
z dnia 29 kwietnia 1930 r. nadal po raz pierwszy 


Zloty Krzyz Zaslugi 
ksi
dzu 16zefowl Fydzie. proboszczowi w Batiatyczach 
powiatu Kamionka Strumilowa, za zaslugi na polu pra- 
cy duszpasterskiej i spolecznej. 
II. 
Pan Prezes Rady Ministrów zarz
dzeniem z dnia 
17 kwietnia 1930 r. nadal po raz pierwszy 
Srebrny Krzyz Zaslugi 
p. Franciszkowi Kanasowi. nauczycielowi szkoly pow- 
szechnej w Zbarazu, za zaslugi na polu rozwoju spól- 
dzie1czosci. 
Ill. 
Pan Prezes Rady Ministrów zarz
dzeniem z dnia 
2 maja 1930 r. nadal po raz pierwszy 


Bronzowy Krzyz Zaslugi 
p. p. Franclszkowi Kowalskiemu i Wladyslawowi 
Sajkiewlczowi. starszym przodownikom Policji Pan- 
stwowej Województwa Tarnopolskiego, za zaslugi 
w sluzbie bezpieczenstwa publicznego. 


171 
Ogloszenie 
Wojewody Tarnopolskiego z dnia 23 maja 1930, L. Pr. 
1775/30 0 uruchomieniu Wydzialu fotograficznego Pol- 
skiej Agencji Telegraficznej. 
Oyrekcja Polskiej Agencji Telegraficznej zawia- 
damia w swem pismie okólnem, ie nie mogla dotych- 
czas korzystaé z przyznanego jej uchwal
 Rady Mi- 
nistrów z dnia 14 paídziernika 1927 r. wyl
cznego 
prawa dokonywania zdj
é na terenie instytucyj rz
do- 
wych, gdyi nie posiadala wlasnego przedsi
biorstwa 
fotograficznego. Oopiero obecnie P. A. T. przyst
pila 
do uruchomienia wlasnego wydzialu fotograficznego, 
wyposazonego w odpowiednie sHy fachowe i potrzeb- 
ny sprz
t techniczny. 
Do zadan wydzialu fotograficznego P. A. T. na- 
leieé b
dzie przedewszystkiem dostarczanie prasie kra- 
jowej i zagranicznej aktualnego serwisu fotograficznego. 
Aby temu zadaniu podolaé, musi mieé P. A. T. za- 
pewnion
 szybk
 i sprawn
 informacj
 ze strony in- 
stytucji rz
dowych 0 wszelkich takich wypadkach i zda- 
rzeni
ch, z których zdj
cia poi
dane by byly do umiesz- 
czenia w prasie. 
Orugim zadaniem wydzialu fotograficznego P. A. 
T. bylaby obsluga urz
dów i instytucyj rz
dowych
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0006.djvu

			Str. 130. 


TARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWÓOZKI Poz. 171-174, 


Nr.7. 


w zakresie zdj
é fotograficznych platnych, które do- 
tychczas oddawane byly przedsi
biorcom prywatnym. 
W pierwszym i drugim wypadku do dyspozycji insty- 
tucyj rzqdowych w Warszawie b
dzie Central a Wydzialu 
fotograficznego, mieszczqca si
 w gmachu Prezydjum 
Rady Ministrów, zas na prowincji -oddzialy P. A. T. 
znajdujqce si
 we wszystkich miastach wojewódzkich 
Rzeczypospolitej. 
Podajqc tresé powyzszego pisma okólnego P. A. 
T. do wiadomosci, zarzqdzam wskutek reskryptu Mini- 
sterstwa Spraw Wewn
trznych z dnia 17 kwietnia 1930 
Nr. P. P. 4704/1, by podlegle mi wladze i urz
dy we 
wszystkich wypadkach, gdy chodzi 0 dokonanie zdj
é 
fotograficznych na terenie instytucyj rzqdowych, lub 
choéby na innym terenie, ale stojqcych w bezposred- 
nim zwiqzku z dzialalnosci q wladz rzqdowych korzy- 
staly po zorganizowaniu Oddzialu P. A. T. w Tarno- 
polu wylqcznie z uslug Polskiej Agencji Telegraficznej 
i bez jej upowainienia nie dopuszczaly prywatnych 
przedsi
biorców fotograficznych do dokonywania zdj
é. 
Wojewoda: MoszJñskl. 


172 
Ogloszenie 
Wojewody Tarnopolskiego z dnia 13 maja 1930, L. PO. 
2165 w sprawie uzupelnienia skladu Komisji do roz- 
poznawania skarg na nakazy Inspektorów Pracy. 
Na zasadzie. art. 25 rozporzqdzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. 0 inspekcji 
pracy (Oz. Ust. Rz. P. Nr. 67 poz. 590) tudziei 
 2. 
rozporzqdzenia Rady Ministròw z dnia 2 kwietnia 1928 
(Oz./ Ust. Rz. P. Nr. 52 poz. 497) powoluj
 do utwo- 
rzonej zarzqdzeniem mem z dnia 4 czerwca 1928 r. 
L. Pro 2614/28 Komisji przy Wojewodzie Tarnopolskim 
do rozstrzygania skarg na nakazy Inspektorów Pracy 
na pozostaly okres trzech lat, t. j. do 4 czerwca 1931: 
Naczelnika Wydzialu Ora Franciszka Szkodzin- 
skiego na przewodniczqcego tej Komisji w mojem 
zast
pstwie a na czlonków tej komisji: 
1. Naczelnika Wydzialu inz. Józefa Juszczyka - 
z dzialu administracji rolniczej, 
2. Ora Henryka Feita, insp. lekarskiego - z dzialu 
administracji sanitarnej. 
Na zast
pców czlonków Komisji wyznaczam: 
ad 1. Inspektora lasòw ini. Stanislawa Wyrwin- 
skiego, 
ad 2. Ora Józefa Wójcikiewicza prow. lek. pow. 
w Tarnopolu. 


Wojewoda: MoszJnski. 


173 
Ogloszenie 
Wojewody Tarnopolskiego z dnia 24 marca 1930 r., 
L. Sm. 709/30 0 zwi
kszeniu kapitalu zakladowego 
Kom umalnej Kasy Oszcz
dnosci powiatu czortkowskiego. 


Powiatowy Zwi
zek komunalny w Czortkowie 
jako zwiqzek por
czajqcy. komunalnq Kas
 Oszcz
d- 
nosci powiatu czortkowskiego w Czortkowie uchwalil 
na posiedzeniu dnia 27 lutego 1930 r. podniesienie 
kapl
alu zakladoweg? komunalnej Kasy Oszcz
dnosci 
powlatu cz?rtkowsklego w Czortkowie do kwoty 
100.000 zl. I W tym celu wstawianie corocznie w bu- 
diet powiatowego zwiqzku komunalnego w Czortkowie 
kwoty 5000 zl. a podniesienie to kapitalu zakladowe- 
g
 zat:vierdzilem prz
 wspóludziale Wydzialu Woje- 
wodzklego na zasadzle art. 10 i 31 rozporzqdzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 
"0 komunalnych kasach oszcz
dnosci" (Oz. U. R. P. 
Nr. 38, poz. 339 i na podstawie 
 59 punkt c) wyko- 
nawcz,ego. 
ozporzqdzenia Ministra Spraw Wewn
trz. 
nych I MlOlstra Skarbu z dnia 26 marca 1928 r. (Oz. 
U. R. P. Nr. 44, poz. 424). . 
Wojewoda: MoszJnski. 


174 
Ogloszenie 
Wojewody Tarnopolskiego z dnia 5 kwietnia 1930 r. 
L. Sm. 722/30 0, 
mian
e statutu Komunalnej Kasy 
Oszcz
dnosci powlatu przemyslanskiego. 
. Po:viatowy zwiqzek komunalny w Przemyslanach 
jako zW!qzek por
czajqcy komunalnq kas
 oszcz
dno- 
S.CI powlat.u prze!llyslaóskiego w Przemyslanach uchwa- 
hI na posledzeOlu dnia 28 lutego 1930 r. zmian
 do- 
t'ychc
asowego brzmienia 

 7, 10 i 19 statutu komu- 
nalnej ka
y oszcz
dnosci powiatu przemyslanskiego 
w Przemyslanach na na nowe brzmienie nast
pujqce: 
,,
 7. Zarzqd kasy stanowi kolegjum zloione z 3 
czlonków powolanych przez rad
 kasy wi
kszosciq 2/3 
glosów na okres 5 lat. 
Przy wyborze glosuje si
 na kaidego czlonka 0- 
sobno. 
Naczelnik ,zarzqdu wybieranym jest przez rad
 


sy na ten sam okres jak inni czlonkowie zarzqdu 
1 jest przewodniczqcym zarzqdu. 
.Równoczesnie z wyborem naczelnika zarzqdu na- 
st
puJe w ten sam sposób wyznaczenie jego zast
pcy. 
. Naczelnikiem lub jego zast
pcq wzgl
dnie czlon- 
klem zarzqdu mOie byé wybrany platny dyrektor ka- 
sy lub kierownik biura. 

 
O.. Posiedzenia rady zwoluje przewodniczqcy, 
a w ra.zle )e.g? przeszkody zast
pca w miar
 potrzeby, 
przynajmmej jednak dwa razy do roku. 

 19 ust
p ostatni. 
, Firma ka
y or.az dokumenty, mocq których kasa 
zaclqga ZO?OWlqZama wobec osób trzecich jak niemniej 
pelnomocmctwa upowainiajqce do zaciqgania takich 
zob?wiqzan i do ?zialania im
eniem kasy, muszq byé 
oprocz tego podplsane przez jednego upowainionego 
do tego przez rad
 kasy czlonka zarzqdu kasy i opa- 
trzone piecz
ciq kasy". 
Zmiany te zatwierdzilem przy wspóludziale wy- 
dzialu wojewódzkiego na zasadzie art. 10 i 31 rozpo-
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0007.djvu

			Nr.,r: 


TARNOPOLSKrDZIENNIK WOJEWÓOZKI Poz. 174-177. 
_. .
 


Str. 131. 


rz
dzenia Prezydenta Rzeezypospolitej z dnia 13 kwiet- 
nia 1927 r. 0 komunalnych kasach oszcz
dnosci (Oz. 
U. Rz. P. Nr. 38, poz. 339) i na podstawie 
 59 punkt 
c) wykonawczego rozporz
dzenia Min. Spraw Wewn
rz- 
nych i Min. Skarbu z dnia 26 marca 1928 (Oz. U. 
Rz. P. Nr. 44, poz. 424). 


Woj ewoda: Mosz,lIskl. 


175 
Ogloszenie 
Wojewody Tarnopolskiego z dnia 23 maja 1930, L. 
Sm. 659/30 0 zmianie statu Komunalnej Kasy Oszcz
- 
dnosci powíatu podhajeckiego. 
Powiatowy zwi
zek komunalny w Podhajcach 
jako zwi
zek por
czaj
cy komunaln
 kas
 oszcz
dnosci 
powiatu podhajeckiego w Podhajcach uchwalil na po- 
siedzeniu dnia 8 lutego 1930 r. zmian
 dotychczaso- 
wego brzmienia 

 4 i 10 statutq komunalnej kasy 
oszcz
dnosci powiatu podhajeckiego w Podhajcach na 
nowe brzmienie nast
puj
ce: 

 4. Zwi
zek komunalny powiatu podhajeckiego 
jako zwi
zek por
czaj
cy przyjmuje na siebie calkowit
 
odpowiedzialnosé wobec osób trzecich za wszelkie 
zobowi
zanie kasy, a w pierwszym rz
dzie za wkladki 
i ich odpowiednie statutowi oprocentowanie. Na pokry- 
cie wydatków pol
czone ze zorganizowaniem i urucho- 
mieniem kasy zwi
zek por
czaj
cy przyznal tejie kasie 
sum
 zl. 5.000 - i na kapital zakladowy sum
 zl. 
5.000 - tytulem bezzwrotnej dotacji oraz zobowi
zal 
si
 do doplaty odpowiednich kwot dalszych, 0 ile wy- 
datki przekrocz
 preliminowan
 sum
. 

 10. Posiedzenia rady kasy zwoluje przewodni- 
cz
cy, a w razie przeszkody jego zast
pca w miar
 
potrzeby, przynajmniej jednak 2 razy do roku. Rada 
kasy musi byé nadto zwolana na i
danie organów 
zwi
zku por
czaj
cego, Wladzy nadzorczej, zarz
du 
kasy lub tei na pisemny wniosek conajmniej czterech 
czlonków rady kasy z podaniem spraw, które mog
 
byé pomieszczone na porz
dku dziennym. Zwolanie 
rady kasy poza porz
dkami naglymi nast
pié powinno 
conajmniej na 8 dni przed terminem posiedzenia za 
pomocq pisemnego zaproszenia z podaniem porz
dku 
abrad lub tei w drodze ustnego zapowiedzenia posie- 
dzenia. Zaproszenie pisemne dor
czone byé winno za 
potwierdzeniem odbioru, zapowiedzenie zas ustne winno 
byé stwierdzone protokularnie. Przewodnicz
cy rady 
otwiera i zamyka posiedzenie oraz kieruje jej obradami. 
Zmiany te zatwierdzilem przy wspóludziale Wy- 
dzialu Wojewódzkiego na zasadzie art. 10 i 31 rozp. 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r. 
nO komunalnych kasach oszcz
dnoscin (Oz. U. P. Nr. 38, 
poz. 339) i na podstawie 
 59 punkt c) wykonawczego 
rozporz
dzenia Ministerstwa Spraw Wewn
trznych 
i Ministerstwa Skarbu z dnia 26 marca 1928 r. (Oz. 
U. P. Nr. 44 poz. 424). 


Wojewoda: Mosz,lIskl. 


176 
o gloszenie 
o wykresleniu z rejestru stowarzyszen Stowarzyszenia 
Kolo nSilskij Hospodar" w Mikulincach. 
Wojewoda Tarnopolski reskryptem z dnia 13 maja 
1930 L. B. 1193/30 zarz
dzil wykreslenie z rejestru 
stowarzyszen Starostwa Tarnopolskiego Stowarzyszenia 
Kolo nSilskij Hospodar" w Mikulincach z powodu 
nie podj
cia po wojnie swiatowej dzialalnosci stowa- 
rzyszenia. 


177 
L. B. 2197, 2288, 2080, 2402, 2447, 2326. 


Ogloszenie 
o wydaleniu cudzoziemców z granic Rzeczypospolitej. 
WYOALENI ZOSTALI: 
1) Anna Kozlowska, lat 28, urodz. w m. Osipo- 
wicze ziemi Minskiej, córka Stanislawa i Stanislawy, 
zamieszkala w Bialymstoku - do Rosji sowieckiej 
(Oecyzja Wojewody Bialostockiego z 16. IV. 1930, 
Nr. B. P. IV/1/d/4/930); 
2) Salita Gabartuk, lat 20, urodz. w wsi Radówka, 
gminy Merecz na Litwie, bez zawodu, zam. w Grodnie 
- do Litwy (Oecyzja Starosty w Grodnie z 18/2 1930, 
Nr. III/18/II); 
3) Genia Kaplan, lat 18, miejsce i daty urodzenia 
nieznane, krawcowa, zamieszkala w Grodnie - do 
Rosji sow. (Oecyzja Starosty w Grodnie z 18/1 1930, 
Nr. 111/29/14); 
4) Mikolaj Kowacz, murarz z zawodu, zamieszkaly 
w Trembowli, miejsce i daty urodzenia nieznane- 
do Rumunji (Oecyzja Starosty w Trembowli z 5/4 1930, 
L. 9604/29); 
5) Antoni Zdanowicz, rolnik, urodz. 14/5 1898 
w zasé. Mosciszcze kolo Kojdanowa (Rosja), zam. 
Oziawgi, gm. Rubieiewicka, pow. Stolpce - do Rosji 
sow. (Oecyzja Wojewody Nowogródzkiego z 27/12 
1929, Nr. B. P. 1-4202); 
6) Eugenja Bienkowska, bez zaj
cia, urodz. 1899 
w m. Zwiahiel (Rosja), zamieszkala w Lucku (Oecyzja 
Starosty w Lucku z 13/1 1930, Nr. XVII-57/B!29); 
7) Elibieta Schwarz, bez zawodu, urodz. 28. XI. 
1887 w Królewcu (Niemcy), zamieszkala w Bydgoszczy 
- do Niemiec (Oecyzja Wojewody Poznanskiego z 
15/2 1929, L. 1238/29-Il); 
8) Marta Ramminger, bez zawodu, urodz. 7. XII. 
1871 w Gnieinie i tamie zamieszkala - do W. M. 
Gdaóska (Oecyzja Wojewody Poznanski ego z 15/1 1929, 
L. 14934/28-II); 
9) Besta Jahuke, urodz. 2. V. 1901 w Szwanowie 
pow. Bydgoszcz (opt. niem.), zam. w Bydgoszczy - 
do Niemiec (Oecyzja Wojewody Poznanskiego z 15. IV. 
1929, L. 8128/29-11);
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0008.djvu

			Str. 132. 


TARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 177-180. 


Nr..7. 


10) Marta Wettlaufer, bez zawodu, urodz. 18. 1. 
1881 w Goduli pow. By tom (Niemcy), zam. w Mias- 
teczku pow. Wyrzysk - do Niemiec - z rodzin
 
(Oecyzja Wojewody Poznanski ego z 15. IV. 1929, 
L. 3129/29-11); 
11) Maks Friedrich, malarz, urodz. 30. XI. 1896 
w Meissen (Saksonja), zam. w Poznaniu - do Niemiec 
(Oecyzja Wojewody Poznanskiego z 8. VII. 1929, 
L. .7452/29-11); 
12) Otto Tille, weterynarz, urodz. 25. V. 1886 
w Schwiebus (Niemcy), zam. w Fordonie pow. Byd- 
goszcz - do Niemiec - z rodzin
 (Oecyzja Wojewody 
Poznanskiego z 31. VIII. 1929, L. 8258/29-11); 
13) August Springmann, rolnik, urodz. 13. VI1. 
1873 w Robe, pow. Greifenberg (Niemcy), zamieszkaly 
w Morakowo, pow. W
grówiec - do Niemiec (Oecyzja 
Wojewody Poznanskiego z 26. VIII. 1929, L. 7259/29-11.). 
14) Albert Freier, rolnik, urodz. 20. IX. 1886 w 
Wiroszach pow. Mi
dzych6d i tam zamieszkaly- 
do Niemiec (Oecyzja Starosty pow. w Mi
dzychodzie 
z 23. XI. 1929, L. 12609/29/13); 
15) Jerzy Rusenow, bez zawodu, urodz. 12. XII. 
1900 w Miñsku (Rosja), zam. w Grodzisku - do 
Niemiec (Oecyzj::t Starosty pow. w Grodzisku - Wlkp. 
z 19/9 1929, L. 1759/29); 
16) Karol Priban, lat 21, urodz. w Czechoslowacji, 
bez stalego miejsca zamieszkania - do Czechoslowacji 
(Oecyzja Starosty pow. w Stryju z 26/2 1930, L. 982); 
17) Frant Tichy, lat 24, urodz. w Czechoslowacji, 
bez stalego miejsca zamieszkania - do Czechoslowacji 
(Oecyzja Starosty pow. w Stryju z 26/2 1930, L. 982); 
18) Daniels Petes, urodz. w r. 1904 w Olomuñcu, 
zam. w Stanislawowie - do Czechoslowacji (Oecyzja 
Starosty pow. w Stanislawowie z 27/3 1930, L. XXXIII/4); 
19) Wasyl Mykietnik, urodz. w 1911 w Babinie 
pow. Kocmañ (Rumunja) - do Rumunji (Oecyzja 
Starosty pow. w Horodence z 3111 1930, Nr. 361130); 
20) Eadaro Marino, urodz. w 1916 r. w Floresty, 
Banat Plaza (Rumunja), zam. w Stanislawowie - do 
Rumunji (Oecyzja Starosty pow. w Stanislawowie 
z 16/1 1930, Nr. XXXIII/1/30); 
21) Iwan Hyszko, urodz. w Kocman (Rumunja), 
zam. w Stanislawowie - do Rumunji (Oecyzja Starosty 
pow. w Stanislawowie z 5/2 1930, Nr. XXXIII/2/30); 
22) lwan Negicy, urodz. w Suchowerdy (Rumunja), 
zam. w Stanislawowie - do Rumunji (Oecyzja Sta- 
rosty pow. w Stanislawowie z 12/2 1930, Nr.XXX/3/30); 
23) Edward Schpitter, urodz. 12/6 1889 w Stanesti 
(Rumunja), zam. w .5niatynie - do Rumunji (Oecyzja 
Starosty pow. w Sniatynie z 25/2 1930, Nr. 1265); 
24) Leopold Sommer, urodz. w 1903 r. w Czer- 
niowcach, zam. w Rohatynie - do Rumunji (Oecyzja 
Starosty pow. w Sniatynie z 28/1 1930, L. 1374/30). 
Powyisze podaje si
 do wiadomosci celem wy- 
siedlenia wymienionych osób z granic Panstwa w razie 
ujawnienia ich pobytu na terenie Wojew6dztwa Tar- 
nopolskiego. 


178 


L. B. 2118/30. 


Ogloszenie 
o wysiedleniu z 30-klm. pasa granicinego. 
Na podstawie art. 11 rozporzqdzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 0 granicach 
Pañstwa (Oz. Ust. Rz. P. Nr. 117, poz. 996) zarz
dzono 
wysiedlenie Michala Omytrowa z Luki malej, powiat 
Skalat, z pasa biegn
cego na szerokosci 30 klm. od 
linji celnej wzdlui granicy Panstwa Polskiego - na 
okres 3-ch lat. 


179 
Ogloszenie 
o udzieleniu przez Wojewod
 Tarnopolskiego zezwolen 
na przeprowadzenie kwesty pieni
inej na obszarze 
Województwa Tarnopolskiego z wyl
czeniem miasta 
Tarnopola. 


ZEZWOLENIA UOZIELONO: 


1) Komitetowi parafjalnemu, obrz.laé. w Twierdzy, 
powiat Mosciska, na okres od 1 kwietnia do 1 paídzier- 
nika 1930 r. (L. B. 4051/29 z 29 IV 1930); 
2) Zarz
dowi Przytulku dla starców i kalek 
w Brzeianach na okres od 1 maja do 31 grudnia 1930 r. 
(L. B. 1870/30 z 1 V 1930); 
3) Zarz
dowi Klasztoru S. S. Bazyljanek w Slowicie, 
powiat Przemyslany, na okres od 1 maja do 31 grudnia 
1930 r. (L. B. 2342 z 2 V 1930); 
4) Komitetowi Budowy rzym-kat. kaplicy w Bort- 
kowie, powiat Zloczów, na okres od 1 kwietnia do 
31 grudnia 1930 r. (L. B. 422/30 z 22 III 1930); 
5) Komitetowi Odbudowy gr.-kat. cerkwi w Ko- 
walówce, pow. Buczacz, na okres od I maja do 31 
grudnia 1930 r. (L. B. 751/30 z 1 V 1930); 
6) Zarzqdowi Klasztoru S. S. Franciszkanek w K
- 
tacg, powiat Biala, na okres od 19 maja do 31 grudnia 
1930 r. (L. B. 2603/30 z 19 V 1930). 
Osob, d.elegowane w celach kwestarskich majil 
bezwzglednie slosowaf sle do warunk6w WJsícze- 
g6lnion,ch w odnoin,ch zezwoleniach. 


180 
Ogloszenie 
o udzieleniu przez Wojewod
 Tarnopolskiego zezwolen 
na zarobkowanie na obszarze Województwa TarnopoI- 
skiego z wyl
czeniem miasta Tarnopola. 
LICENCJI UDZIELONO: 
1) Mikolajowi Ozumadze z Czortkowa na zarobko- 
wanie gr
 na katarynce i sprzedai losów - na okres 
do 31 grudnia 1930 r. (L. B. 1468/30 z 26 IV 1930);
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0009.djvu

			Nr.7. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓOZKI Poz. 180-184. 


Str. 133. 


2) Natanowi Guteplanowi z Brzeian na zarobko- 
wanie produkcjami muzycznemi (w towarzystwie 8 osób) 
- na okres do 31 grudnia 1930 r. (L. B. 545/30 
z 25 IV 1930). 
Llcencjonarlusze malil bezwzglednle SloSowat 
sle do warunk6w. wrszczeg6lnion,ch w udzlelon,ch 
1m zezwoleniach. 


181 
Ogloszenie 
o udzieleniu przez Wojewod
 Tarnopolskiego zezwo- 
lenia na prowadzenie szkoly tanców. 
Wojewoda Tarnopolski reskryptem z dn. 30 kwietnia 
1930 r. L. B. 5538/29 udzielil Nikodemowi Loefflerowi, 
zamieszkalemu we Lwowie, zezwolenia na prowadzenie 
szkoly tanców na terenie Województwa Tarnopolskiego 
na czas do 31 grudnia 1930 r. 
Llcencjonarjasz ma bezwzglednle slosowat sle 
do warunk6w. wrszczeg6lnion,ch w udzielonem mu 
zezwolenlu. 


182 


L. B. 1990/30. 


Ogloszenie 


o przedluieni u wainosci zezwolenia na sprzedai znaczków 
na rzecz budowy pomnika W. Boguslawskiego i Oomu 
Aktora w Warszawie. 
Ministerstwo Spraw W ewn
trznych zgodnie z prosb
 
Zarzqdu Glównego Zwi
zku Artystów Seen Pol skich 
w Warszawie z dnia 26 marca 1930 r. przedluiylo 
reskryptem z dnia 4 kwietnia 1930 r. Nr. AP. 2196/1 
do dnia 31 grudnia 1930 wainosé zaswiadczenia z dnia 
7 wrzesnia 1928 r. Nr. AP. 6275/1 wydanego Zarzqdowi 
w sprawie sprzedaiy w kasach teatrów znaczków 
dziesi
ciogroszowych na rzecz budowy pomnika Wojcie- 
cha Boguslawskiego i Oomu Aktora w Warszawie. 


183 
Ogloszenie 
Okr
gowego Urz
du ,Ubezpieczen we Lwowie z 20 
maja 1930 r. Nr. 125/30 0 rozwi
zaniu autonomicz- 
nych wladz Powiatowej Kasy Chorych w Podhajcach. 
Okr
gowy Urzqd Ubezpieczen we Lwowie na 
podstawie art. 100 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. 0 
obowi
zkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby 
(Oz. Ust. Rz. P. Nr. 44, poz. 272) decyzjq z dnia 20 
maja 1930 r. rozwiqzal autonomiczne wladze Powia- 
towej Kasy Chorych w Podhajcach i mianowal Komi- 
sarza w osobie p. Józefa Mazura, majora W. P. w 
stanie spoczynku. 
Kierownik Okr. Urz
du Ubezp. we Lwowie 
w z. Eugenlusz Nlet. 


184 


L. AD. 206/30 
Lista znawców Sqdowych 
uloiona przez Prezesa S
du Ape1acyjnego we Lwowie 
w mysl 
 24 ustawy z 18 lutego 1878, Nr. 30 
Oz. u. p. dla oszacowania przedmiotów i gruntów, 
mogqcych ulec wywlaszczeniu na rzecz Kolei ielaznych 
jakotei dla oznaczania wynagrodzeñ za wywlaszczenie 
pràw wodnych w mysl 
 14 rozporzqdzenia z 23 
kwietnia 1903, Nr. 90 Oz. p. p. i 
 21 rozporzqdzenia 
b. Namiestnictwa galicyjskiego z 21 kwietnia 1903, Nr. 
52 Oz. u. kraj., dotyczqcego regulacji rzek, do której 
wpisano na wnioski wlasciwych Urz
dów Wojewódzkich 
jako bieglych sqdowych osoby poniiej wymienione na 
rok 1930 w okr
gu Województwa Tarnopolskiego. 
I. Powlal Borszcz6w 
a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Boleslaw Banatowski, dzierzawca dóbr w Cyganach, 
poczta Skala, 
b) z zawodu lesnictwa: 
Wladyslaw Zurowski, nadlesniczy w Skale, 
c) z zawodu budownictwa i iniynierji: 
Juljusz Schädel, techniczny urz
dnik drogowy w Bor- 
. szczowie, 
d) z zawodu górnictwa: 
Alfred Skowronski, absolwent akademji górn. i dzier- 
iawca dóbr w Monasterku, p. Bi1cze Zlote, 
e) specjalnie dla wywlaszczen praw i budowli 
wodnych: 
Juljusz Schädel, techniczny urz
dnik drogowy w Bor- 
szczowie, 


II. Powial Brod, 
a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Tadeusz Wierzbowski. wlasciciel dóbr w Suchodolach, 
poczta Brody, Józef SIosek, wlasciciel gospodarstwa 
rolnego w Palikrowach, poczta Podkamien, 
b) z zawodu lesnictwa: 
Franciszek Golonowski, inzynier lasowy zarzqdu dóbr 
"Spólki Brody" w Brodach, 
c) z zawodu budownictwa i iniynierji: 
Ini. Bronislaw Brzozowski, kierownik Pow. Zarzqdu 
drogowego w Brodach, 
III. Powlal Brzeian, 
a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Konstanty Cywinski, wlasciciel dóbr Plotycza, Karol 
Wojciechowski, wlascicieI dóbr Litiatyn, 
b) z zawodu lesnictwa: 
Wadaw Roja, nadlesniczy dóbr Jakóba Potockiepo, za- 
mieszkaly w Koniuchach, 
c) z zawodu budownictwa i iniynierji: 
Kazimierz Wiszniewski, budowniczy w Brzeianach, 
Wladyslaw Hertman, budowniczy w Brzeianach, 
d) specjalnie dla wywlaszczen praw i budowli 
wodl1ych:
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0010.djvu

			Str. 134. 


T ARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWÓOZKI Poz. 184. 


Nr.7. 


Inz. Wilhelm Rapf w Brzeianach. 
IV. Powlat Buczacz 
a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Aleksander Marekowski, dyrektor dóbr Koropiec, Emil 
Oziunikowski, wlasciciel gospodarstwa wiejskiego w 
Browarach, poczta Jazlowiec, 
b) z zawodu lesnittwa: 
Mikolaj Dutkiewicz, dyrektor lasów w Koropcu, Zygmunt 
We1c, dyrektor lasów w Porchowej, poczta Potok Zloty, 
c) z zawodu budownictwa i inzynierji: 
Ini. Franciszek Przewirski, kierownik Pow. Zarz
du 
Orogowego w Buczaczu, Ini. Izydor Opolski, iniynier 
miejski w Buczaczu, 
d) z zawodu fabrykantów: 
Jan Krupinski, przysi
gly mierniczy w Buczaczu, 
e) specjalnie dla wywlaszczen praw i budowli 
wodnych : 
Ini. Izydor Opolski, iniynier miejski w Buczaczu. 
V. Powlat (zortkOw 
a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Jan Wojtynski, wlasciciel posiadlosci rolnej w Wygnan- 
ce, Ignacy Lewicki, rolnik w Wygnance, Szymon Pa- 
latajko, rolnik. w Wygnance, Wlodzimierz Wasilewski, 
dyrektor Banku Zbozowego w Czortkowie, 
b) z zawodu lesnictwa:. 
Inz. Adam Wysocki, nadzarz
dca lasów Antoniego 
Lanckoronskiego w Ulaszkowcach, Jan Lossowski, za- 
rz
dca lasów w Czortkowie, Stanislaw Wyhowski, wla- 
sciciel dóbr w Szmankowczykach, 
c) z zawodu budownicìwa i iniynierji: 
Inz. Antoni Lachowicz, kierownik Pow. Zarz
du Oro- 
gowego w Czortkowie, Jan Korzeniowski, budowniczy 
w Wygnance, 
d) z zawodu fabrykantów: 
Stanisiaw J
drzejewski, wlasciciel warstatu maszyn rol- 
niczych w Czortkowie Starym, Edmund Lewicki, whi- 
ciciel Zakladu mechaniczno-slusarskiego w Czortkowie, 
Ludwik Horodyski, wlasciciel Zakladów przemyslowych 
w Kol
dzianach, 
e) specjalnie dla wywlaszczen praw i budowli 
wodnych: 
Inz. Antoni Lachowicz, kierownik Pow. Zarz
du Oro- 
gowego w Czortkowie. 
VI. . Powlat Kamionka Strumllowa 
a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Jan Bykalski, rolnik w Kamionce struwilowej, Józef 
Kupczynski rolnik w Kamionce strumilowej, Józef Ja- 
worak, rolnik z Podzamcza, Józef Cyrek, rolnik z Pod- 
zamcza, 
b) z zawodu lesnictwa: - 
Ludwik Aslanowicz, dyrektor Iasów z Grabowej, pocz- 
ta Busk, Jan Kromer, lesniczy z Tadan, poczta Ka- 
mionka strumilowa, Ignacy Matkowski, lesniczy z Hor- 
pina, poczta Kamionka strumilowa, 
c) z zawodu budownictwa: 


Ini. Wladyslaw Zgorlakiewicz, kierownik Panstw. Za- 
rz
du Wodnego w Kamionce str., Jan Przewoda, bu- 
dowt1iczy w Kamionce strumilowej, Stanislaw KotIin- 
ski, budowniczy z Kamionki strumilowej, 
d) specjalnie dla wywlaszczen praw i budowli 
wodnych: . 
Ini. W!adyslaw Zgorlakiewicz, kierownik Panstw. Za- 
rz
du Wodnego w Kamionce str. 


VII. Powlat Kop,cz,tice 
a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Albin Kowa1czuk, gospodarz w Kopyczyncach, Jan 
Tytor, gospodarz w Kopyczyncach, Wasyl Rosolowicz. 
gospodarz w Kopyczyncach, Stanislaw Smalawski, dy- 
rektor dóbr w Kopyczyncach, Jerzy Atanascowicz, dy- 
rektor dóbr w Jablonowie p. Suchostaw, . 
b) z zawodu lesnictwa: 
Stanislaw Orzechowski, nadlesniczy w Oryszkowcach, 
p. Kopyczynce, Edm und Wlodkowski, nàdlesniczy w 
Jablonowie, Romuald Konczakowski, nadlesniczy VI 
Kopyczyncach, 
c) z zawodu budownidwa i iniynierji: 
Inz. Józef Woloszyn, kierownik Pow. Zarz
du Orogo- 
wego w Kopyczyncach. 
VIII. Powlat Podhajce 
a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Jan Zeitleben, wlasciciel dóbr Zahajce, p. Podhajce, 
Witold Polen, intruktor rolny Wydzialu Powiatowego 
w Podhajcach, Blaiej Róg, rolnik w Bialokiernicy, p. 
Podhajce, 
b) z zawodu lesnictwa: 
Stanislaw Stobiecki, zarz
dca lasów w Sulewach ad 
Muiylów, p. Podhajce, 
c) z zawodu budownidwa i iniynierji: 
Ini. Adolf Tinz, kierownik Pow. Zarz
du Orogowego 
w Podhajcach. 
IX. Powlat Przem,slan, 
a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Kazimierz Smaczniak, intruktor rolny przy Wydziale 
Powiatowym w Przemyslanach, 
b) z zawodu lesnictwa: 
Kazimierz Golen, zarz
dca lasów gminy m. Lwowa 
w Pniatynie, p. Przemyslany, 
c) z zawodu budownictwa i iniynierji: 
Ini. Wladyslaw Zamorski, kierownik Powiatowego Za- 
rz
du Orogowego w Przemyslanach, 
d) specjalnie dla wywlaszczen praw i budowli 
wodnych: 
Ini. Wladyslaw Zamorski, kierownik Powiatowego Za- 
rz
du Orogowego w Przemyslanach. 
X. Powlat iadzlech6w 
a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Jan Ross, dyrektor dóbr w Radziechowie, Roman Kra- 
inski, wlasciciel folwarku Zabawa ad Suszno, p. Sto- 
janów, Jan Roztworowski, wlasciciel dóbr w Susznie,
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0011.djvu

			Nr.7. 


T ARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWOOZKI Poz. 184. 


Str. 135. 


p. Witków Nowy, Stanislaw Holdenmayer, rolnik w 
Radziechowie, 
b) z zawodu lesnictwa: 
Juljusz Hlousek, lesniczy w Cholojowie, Antoni Biber- 
stein-Blonski, nadlesniczy w Nowostawcach ad Lasz- 
ków p. Lopatyn, Wladyslaw Gol
biowski, nadlesniczy 
w Pukaczowie, p. Radziechów, 
c) z zawodu budownictwa i iniynierji: 
Wojciech Semenowicz, majster murarski w Radziecho- 
wie, Emanuel Schrage, budowniczy w Radziechowie, 
d) z zawodu fabrykantów: 
Józef Pastel, wlasciciel tartaku i mlyna w Hanuninie, 
p. Radziechów, Walenty Sl
zak, wlasciciel dóbr w 
Omytrowie, poczta Cholojów. 
XI. PO.iat Skalat 
a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Dr. Pawel Mazurek, wlasciciel dóbr w Sciance raszto- 
'Yieckiej, poczta Touste, 
b) z zawodu lesnictwa: 
Stanislaw Vik, lesnik w Nowosiólce skalackiej, las Ma- 
linik, p. Skalat, 
c) z zawodu budownictwa i iniynierji: 
Baltazar Zaleski, budowniczy w Skalacie, 
d) z zawodu 
abrykantów: 
Salamon Tilles, wlasciciel mlyna w Kalaharówce, p. 
Touste, 
e) specjalnie dla wywlaszczen praw i budowli 
wodnych: 
Jan Perec, wlasciciel mlyna w Orzechowcu, p. Kacza- 
nówka, Salomon Tilles, wlascicieI mlyn8t' w Kalaha- 
rówce, p. Touste. 


XII. Powlat Tarnopol 
a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Boleslaw Kuzian, dzierzawca dóbr w Kupczyncach, 
Michal Bauer, referent spraw rolnych Wydzialu Rady 
Powiatowej w Tarnopolu ul. Podzamcze 17, 
Antoni Janowski, rolnik w Zastawiu, 
Ini. Aleksander Szenowicz, kierownik Wojewódzkiej 
Oelegatury Malopolskiego Towarzystwa Rolniczego 
w Tarnopolu, 
Kazimierz Szary, rolnik w Anastazówce, 
Franciszek Glowacz, rolnik w Oyczkowie, p. Borki 
wielkie, 
Ini. Aleksander Fedorczuk przy Kooperatywie nSilskij 
Hospodar" w Tarnopolu, ul. Mickiewicza, 
b) z zawodu lesnictwa: 
Ernew Marde, inspektor lesnictwa Malop. Tow. Roln. 
w Tarnopolu Rynek 31, 
Tadeusz Gotwald, dyrektor dóbr w Mikulincach, 
c) z zawodu budownictwa i iniynierji: 
Alfred Stelmachowicz, architekt w Tarnopolu, ul. Ko- 
narskiego, 
Jni. Maurycy Flintenstein, Tarnopol, ul. Konarskiego, 


d) z zawodu fabrykantów: 
Jan Longardt, wlasciciel fabryki serów w TarnoPQlu, 
ul. Fedkowicza 3, 
Stanislaw Olszanski, Tarnopol ul. Szeptyckich 5, 
Wladyslaw Szcz
sny, dyrektor elektrowni miejskiej, 
Tarnopol ul. Walowa 6, 
e) z zawodu górnidwa: 
Seweryn Nadolski, wlasciciel wapniarki w Ostrowie, 
zamieszkaly w Tarnopolu, ul. Kopernika 6, 
f) specjalnie dla wywlaszczen praw i budowli wodnych: 
Bogumil Gergowicz, emer. naczelnik wydzialu Urz
du 
Wojewódzkiego w Tarnopolu ul. Kopernika 3, 
Ini. Karol Wolf, radca budownictwa kierownik Pow. 
Zarz
du Orogowego w Tarnopolu, 


XIII. Powiat Trembowla. 
a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Michal Szotarski, wlasciciel dóbr lwanówka k. Trembowli, 
Juljan Gliwa, rolnik, Plebanówka k. Trembowli, 
Antoni Mrozowski, dzierzawca dòbr Boryczówka p. 
Trembowla, 
b) z zawodu lesnictwa: 
Zenon Zalanowski lesniczy w Sadykach ad Trembowla, 
Romuald Zmudzinski, lesniczy w Strusowie, 
c) z zawodu budownicìwa i iniynierji: 
Ini. Wladyslaw Szuba, kierownik Pow. Zarz
du Orogo- 
wego w Trembowli, 
Aleksander Csesnak, technik i architekt w Trembowli. 


XIV. Powiat Zaleslcz,kl. 
a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Eugenjusz Wartanowicz, wlasciciel dóbr Ozwiniacz, p. 
Zaleszczyki, 
b) z zawodu lesnictwa: 
Wladyslaw Oobrzanski, nadlesniczy w Salowej ad Po- 
powce, p. Korzylowce, 
c) z zawodu budownictwa i inzynierji: 
Ini. Bronislaw Januszewski, kierownik Pow. Zarzqdu 
Orogowego w Zaleszczykach, . 
d) specjalnie dla wywlaszczen praw i budowli wodnych: 
Ini. Bronislaw Januszewski, kierownik Pow. Zarz
du 
Orogowego w Zaleszczykach. . 


xv Powiat Zbarai. 


a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Szymon Dziedzic, rolnik, wlasciciel realnosci w Zbaratu, 
ul. Tarnopolska, 
Wladyslaw Malecki, wlasciciel dóbr w Roznoszyncac1). 
p. Zbarai/
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0012.djvu

			Str. 136. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓOZKl Paz. 184-186. 


Nr.7. 


b) z zawodu lesnidwa: 
Leon Korzeniewicz, lesnik i kierownik Urz
du poczto- 
wego w Oobrowodach, 
c) z zawodu budownictwa i iniynierji: 
Int. Tadeusz Smarzewski, wlasciciel dóbr w Kobyli, 
p. Oobrowody, 
d) specjalnie dla wywlaszczen praw i budowli wodnych: 
Szymon Dziedzic, rolnik i wlasciciel realnosci w Zbaraiu, 
ul. Tarnopolska. 


XVI PO.lat Zbor6w. 


a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego: 
Stanislaw Lipinski, wlasciciel dóbr
Chrabuina, p. Po- 
morzany, 
Stanislaw Sapyta, rolnikl w Jaroslawicach p. Zbor6w, 
Florjan O
bski, rolnik w Pohrebcach, pow. Zborów, 
Antoni Sikora, wlasciciel dóbr w Bialkowcach, poczta 
Jeziema, 


b) z zawodu lesnictwa: 
Wladyslaw Wyszkowski, lesniczy w Pomorzanach, 
Gustaw Schmit, b. lesniczy w Zaloícach, 


c) z zawodu budownictwa i iniynierji: 
Int. Józef Wilenko w Zborowie, 
Marjan Markiewicz, majster murarski w Zborowie, 
Jan Zegraj, ciesla w Zborowie, 
Wasyl Babicki, ciesla w Zaloícach, 
Jan Siertant, murai w Zaloícach" 


d) z zawodu fabrykant6w: 
Ludomir Cienski, wlasciciel wytw6rni kredy w Wertelce 
ad Zaloice, 
Jukim Linder wytw6rca betonów w Zborowie, 
Sucher Roht, wlasciciel cegielni w Zborowie, 
e) specjalnie: dla wywlaszczen praw i budowli wodnych: 
Jan Piasecki, wlasciciel mlyna wodnego w Zborowie, 
Gabriel Zegraj, wlasciciel mlyna wodnego w Zborowie, 


XVII. Powlat Zlocz6w. 


a) z zawodu gospodarstwa wiejskiego. 
Kazimierz Romanski, wlasciciel dóbr w tuce pow. Zlocz6w, 
Boleslaw Listowski, wlasciciel d6br w Pluchowczyku 
ad Pluch6w p. Zloczów, 
Mikolaj Bakun, rolnik w Kontach p. Olesko, 
Antoni Sobczynski, rolnik w Kondratowie p. Gologóry, 


Juljusz Tobis, b. dyrektor las6w w Zloczowie ul. Pod- 
w6jcie, 


b) z zawodu lesnictwa: 
Juljusz Tobis. b. dyrektor las6w w Zloczowie ul. Pod- 
wójcie, 
Stanislaw Kawinski, komisarz Ochrony las6w w Zloczowie
 
c) z zawodu budownictwa i iniynierji: 
Ini. Wadaw AIda, kierownik, Pow. Zarz
du Orogoweg() 
w Zloczowie ul. Kolejowa, 
d) z zawodu fabrykant6w: 
Jan Polisiuk, wlasciciel fabryki skór w Zloczowie ul. 
Brodzka, 
Kazimierz Szczepkowski, wlasciciel Zakladu mechanicz- 
nego w Zloczowie ul. Kolejowa, 
e) specjalnie dla wywlaszczen praw i budowli wodnych: 
Ini. Wadaw AIda, kierownik, Pow. Zarz
du Orogowego 
w Zloczowie, ul. Kolejowa. 


185 
Komunikat 


Wojewody'Tarnopolskiego z 8 maja 1930, L. ZP. 2114/30 
o nadaniu koncesji na utrzymywanie apteki domowej 
w Szczurowicach. 
Powoluj
c si
 na postanowienia ustawy aptekar- 
skiej z 18 grudnia 1906, R, 5/1907 podaje si
 do 
wiadomosci, ie O-row( Oanielowi Berlasowi, lekarzowi 
okr
gowemu w Szczurowicach, nadan
 zostala prawo- 
mocnie koncesja na utrzymywanie apteki domowej 
w Szczurowicach, powiatu radziechowskiego. 


186 
Komunikat pocztowy. 
Z dniem 5 czerwca 1930 uruchamia si
 w miejsco- 
wosci Ihrowica, powiat Tamopol, agencj
 pocztow
 
we wszystkich dzialach sluiby pocztowej. Z tego powodu 
przydziela si
 gmin
 Ihrowic
 do miejscowego zas 
gminy Oitkowce i Mszaniec do zamiejscowego okr
gu 
dor
(;zen tej agencji, wydzielaj
c je r6wnoczesnie 
z zamiejscowego okr
gu dor
czen urz
du pocztowego 
w Hluboczku Wielkim.
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0013.djvu

			Nr.7. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKI Poz. 187-188. 


Str. 137. 


187 
KOMUNIKAT. 


Okr
gowy Urzl\d Ziemski VI Tarnopolu na zasadzie art. 65 ust. z dnia 28/XII 1925 r. 0 wykonaniu 
reformy rolnej (poz. 1 Oz. Ust. za 1926 rok) 


ZEZWOLI1. 
w miesil\cu kwietniu 1930 na parcelacjE: gruntów prywatnych i dóbr erekcjonalnych: 


L. p. Nazwa powiatu 


Nazwa objektu 


IMI
 i NAZWISKO WLASCICIELA 
Wanda Makowiecka 
Edward Blaiowski 
Leon Horodyski 
Józef Feldschuh 
Wiktor Kornberger i tow. 
Wladyslaw Czerkawski 
Sura, Jakób i Chaim Bartfeld 
Józef Günsberg 


1. Borszczów 
2. Buczacz 
3. Czortków 
4. >> 
5. Skalat 
6. >> 
7. " 
8. Zbarai 


Zwiahel 
Nowosiólka Jazlowiecka 
Biala 
Zalesie 
Kozin 
Oziedzilów 
Paniowce 
Zarudzie 


ODMÓWI1. 


zezwolenia na parcelacj
: 
L. p. Nazwa powiatu Nazwa objektu 
1. Buczacz Bereniany 


IMI
 i NAZWISKO WLASCICIELA 
Franciszek Hejdel 


Obszar w ha 
przeznaezony 
do pare. 
5'3 
52'6 
23'4 
50 
220'2 
23 
25'6 
15 


Obszar w ha 


121 


Termin 
ukonczenia 
parcel. 
30/IX 1930 
3l/XII 1930 
INI 1931 
INII 1931 
311XII 1930 
311XII 1930 
30NI 1931 
31MI 1930 


Powód odrnowy 
szkodUwy podzial 
lasu 


Na zasadzie art. 10 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. 0 organizacji Urz
dów Ziemskich (poz. 706 
Dz. Ustaw) oraz punktu 3 art. 65, punktu 1-4 art. 50 i 71 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. 0 wykonaniu reformy rolnej 
(poz. 1 Oz. Ust. za 1926 r.) Prezes Okn;gowego UrzE:du Ziemskiego w Tarnopolu 
ZATWIERDZI1. 
w miesil\cu kwietniu 1930 projekty dotycz
cë parcelacji gruntów prywatnych i dóbr erekcjonalnych: 
Rozparce- Ilosé utworzonych dzialek 
IMI
 i NAZWISKO WJ.ASCICIELA lowany sarno- dodatko- spe- 
obszar w ha. dzlelnych wych cjalnych 
0'6 1 
11'7 15 
14'6 11 
57'6 24 
85'7 1 29 
20'5 1 13 
20'7 26 
2'8 4 
0'1 1 
8'4 1 7 
5'9 5 
0'07 
23'2 
2 
2'1 
4 
4'1 
74'6 
22'6 
8'9 
12 
6'4 
. 2'5 


188 
KOMUNIKAT. 


L. p. Nazwa powiatu 


Nazwa objektu 


1. Borszczów Cygany Pawel Sapieha 
2. Brody Oytkowce Jan Furgala 
3.>> Podkamien Grecko-kat. Probostwo 
4. Brzeiany Strychance Chaja Grad i tow. 
5.>> Hucisko Stare i Nowe Jadwiga i Tadeusz Wolf art 
6. Buczacz Monasterzyska Mlodecki Józef 
7.>> Sokolów Marja Bogucka 
8. Czortków Bialoboinica Zawadzki-Ochocki Antoni 
9. >> Bialy Potok Marcelina Zangenowa 
10. Kam. Strum. Nieznanów Grecko-kat. Probostwo 
11. Kopyczynce Sidorów Gr
cko-kat. Probostwo 
12. Skalat Okno Fedorowicz Jerzy 
13.>> Orzechowiec Emil Lotringer 
14. Tarnopol Szlachcince Grecko-kat. Probostwo 
15.>> Mszaniec Grecko-kat. Probostwo 
16. Kozówka Grecko-kat. Probostwo 
17.>> Skomorochy Grecko-kat. Probostwo 
18.>> Wladkówka Wladystaw Blaschke 
19. Zbarai Szelpaki Bl\czkowski Kazimierz 
20.>> Sieniawa Grecko-kat. Probostwo 
21. Zborów Cecowa Jakób Francoz 
22." Nesterowce Niezabitowska Jadwiga 
23. Zloczów Koltów Zofja z Baworowskich Goluchowska 


1 


1 
1 


1 
1 


9 
3 
1 
6 
12 
105 
18 
11 
17 
9 
2
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0014.djvu

			Sir. 138. 


TARNOPOLSKI DZæNNIK WOJEWOÓZKI Yoi. 1.89-t90. 


N.r. 7. 


L. PO. 2124/30. 


189 
WYCIAG 


z wyroku Najwyiszego Trybunalu Administracyjnego 
z dnia 16 X 1929, L. Rej. 1482/27 w przedmiocie 
oplat za ubezpieczenie od wypadków. 


Reskryptem z p.nia 31 stycznia 1927 r. Nr. 
636/VIII Ministerstwo Pracy i Opieki Spolecznej nie 
uwzglf:dnilo rekursu Wydzialu Powiatowego w Stryju 
od decyzji Województwa Stanislawowskiego z dnia 
5 grudnia 1924 r. L. O. S, 6216/IX, zatwierdzaj
cej 
orzeczenie Zak'adu Ubelpieclenia od WypadkOw 
we Lwowle z dnia 31 maja 1922 r. Nr. kat. 1/65, 
którem Zaklad Ubezpieczen uznal przedsi
bjorstwo 
nbudow,. rekonstrukcjl i konserwacji drOgl mostOw 
i prlepuslOw drogowych 1 WY'ilcleniem kamienlo- 
lomu w okregu Rad, powiatowej" za podlegaj
ce 
obowi
zkowi ubezpieczenia od wypadków i zaliczyl je 
do 25 klasy VI kategorji niebezpieczenstwa. 
Powyisze orzeczenie Ministerstwa Pracy i Opieki 
Spolecznej zaskarzyl Wydzial Powiatowy do Najwyzszego 
Trybunalu Administracyjnego, który rozwazyl co nast
- 
puje: 
Strona skarz
ca wnosi 0 uchylenie zaskarzonej 
decyzji, jako niezgodnej z ustawq, wywodzqc, ze ustawa 
z dnia 28 grudnia 1887 r. 0 ubezpieczeniu robotników 
od wypadków (d. u. p. austr. 1 z roku 1888) w brzmie- 
niu, ustaIonem ustawq z dnia 7 lipca 1921 r. (Oz. U. 
R. P. Nr. 65, poz. 413), nie naklada wcale obowiqzku 
ubezpieczenia robotników, zajc;tych przy robotach bu- 
dowlanych, prowadzonych przez instytucje pu bliczne 
dla celów publicznych, a iemoardziej roboiników, 
zaj
tych przy robotach drogowych konserwacyjnych, 
które nie wchodz q w zakres robót budowlanych. 
Zarzut powyiszy jest nieusadniony. Paragraf 1 
powolanej wyzej ustawy stanowi mi
dzy innel11i, ze 
obowi
zkowi ubezpieczenia od wypadków podJegajq 
wszyscy robotnicy, jakotez urz
dnicy, którzy zatrudnieni 
s
 w przedsi
biorstwach przemyslowych, majqcych na 
celu wykonanie robót budowlanych, albo tez w jaki- 
kolwiek inny sposób zatrudnieni Sq przy wykonaniu 
robót budowlanych lub robót przy budynkach. Z tresci 
cytowanego przepisu wynika zatem, ie obowiqzkowi 
ubezpieczenia od wypadków podlegaj
 nietylko pra- 
cownicy, zatrudnieni w przemyslowych przedsi
biorst- 
wach budowlanych, lecz wogóle wszyscy pracownicy, 
którzy w jakikolwiek b
dí sposób Sq zatrudnieni przy 
robotach budowlanych, przyczem w mysl 

 9 i 11 
wymienionej ustawy obowi
zek oplaty skladek ubez- 
pieczeniowych obci
ia nietylko t. zw. przedsi
biorc
 
budowlanego, za jakiego ustawa uwaia przemyslowca, 
posiadaj
cego upowainienie wladzy przemyslowej do 
wykonywania przemyslu budowIanego, lecz wogóle 
kaidego wykonywuj
cego budow
 którym wedle 
 11 
tejie ustawy b
dzie kazdy, kto nie bior
c udzialu 
w pracy r
cznej "sam dysponuje jedynie budow
".. 
Ustawa nie czyni przytem iadnego rozróinienia ani 
co do charakteru prawnego osób, wykonywuj
cych 
budow
, ani co do celu, na jaki roboty budowlane s
 


przeznaczone, stanowi
c ogólnie w 
 11, ie, 0 ile 
roboty budowlane wykonywuje osoba, nie maj
ca 
uprawnienia wladzy przemyslowej, to tak wykonywuj
cy 
budow
, osobiscie od wypadków nie ubezpieczony, 
jako tei wlascicfel hitdowy, odpowiadaj
 solidarnie za 
wniesienie oplat, naleinych Zakladowi ubezpieczenia 
od wypadków. 
Niema przeto iadnej podstawy prawnej dQ wy- 
l
czenia od obowi
zku od ubezpieczenia od wypadków, 
jak tego i
da strona skari
ca, robotników, zatrudnio- 
nych przy robotach budowIanych, prowadzonych przez 
Wydzial Powiatowy dla celów publicznych, poniewai 
w mysl.
 4 cytowanej wyiej ustawy od obowi
zku 
ubezpieczenia od wypadków s
 wyl
czeni tyIko 
robotnicy i urz
dnicy, zatrudnieni w przedsi
biorstwach 
rz
dowych, na podstawie nominacji i to tylko pod 
pewnemi warunkami. Twierdzenie skargi, ie obowi
zek 
ubezpieczenia dotyczy jedynie osób, zatrudnionych przy 
roboiach budowlanych w scislejszem tego slowa zna- 
czeniu i nie rozci
ga si
 na pracowników przy robotach 
konserwacyjnych, jest nietrafne i nie znajduje oparcia 
w przepisach cytowanej wyiej ustawy. Ustawa bowiem 
nie rÓiniczkuje poszczególnych rodzajów robót budow- 
lanych, podlegaj
cych obowi
zkowi ubezpieczenia od 
wypadków, stanowi
c w 
 1, jak to jui wyiej zazna- 
czono, ogólnie, ie obowi
zkowi ubezpieczenia od wy- 
padków podlegaj
 wszyscy pracownicy, zatrudnieni w ja- 
kikolwiek sposób przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju 
robót budowlanych lub robót przy budynkach, a wi
c 
nietylko robót budowlanych, maj
cych na celu kon- 
strukcj
 nowych budowli, lecz równiez i napraw i kon- 
serwacj
 budowli jui istniej
cych. Zreszt
 nkonserwacja 
dróg, mostów i przepustów dróg" nie tworzy w danym 
wypadku samodzielnego przedsi
biorstwa, lecz, jak 
wskazuje sarna nazwa sporn ego przedsi
biorstwa, 
stanowi tylko jedn
 z integralnych cz
sci, prowadzonych 
przez nie robót budowlanych, wobec czego osoby, 
zatrudnione przy robotach konserwacyjnych, winny byé 
uwaiane za zatrudnione w samem przedsi
biorstwie 
i jako takie podlegaé obowi
zkowi ubezpieczenia od 
wypadków na ogólnych zasadach. 
Z tych przeto wzgl
dów, Najwyiszy Trybunal 
Administracyjny skarg
, jako nieuzasadnion
 oddalil. 


190 


L. AD. 2821. 
POSZUKIW ANIA. 


I. 
We wsi Podolesie, tejie gminy powiatu Kobryñ 
u Wlodzimierza Krawczuka przebywa nieznana dziew- 
czyna lat okolo 21, która jak podaje, b
d
c dzieckiem 
w czasie wojny swiatowej w roku 1915, podczas 
ucieczki do Rosji zgubila rodziców w okolicach Berezy 
Kartuskiej, maj
c wtedy okolo lat 7. Przebywala ona 
przez dwa lata w Berezie Kartuskiej u jakiejs kobiety, 
potem ta kobieta oddala j
 do wsi Planta do Kuímy 
Gila, gdzie jakis czas przebywala jako pastuszka, a 
obecnie jest u wyiej wymienionego jako slui
ca. 
Nazwiska swego dziewczyna ta nie pami
ta, na imi
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0015.djvu

			Nr.7. 


TARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWÓOZKI Paz. 190-191. 


Str. 139. 


rna Anna, jest prawoslawna,. imi
 ojc
 jej Pi
t.r,. m
tki 
Justyna, braci miala Wasyla I Wlodzlmler
a bhzn.lako
, 
mlodszycþ od niej. Podaje,. ie 
och
dzl ze WSI K
h- 
sowise, w tej wsi miala. by
 cerklew I szkola. Rodzlce 
jej mieli 12 dziesi
cin zleml. 
We wsi tej mieszka
i ojc
 j
j braci
 Tom
sz 
i Teodor oraz szwagrowle Jakim 1 Andrzej, nazwisk 
nie pam{
ta. Najbliiszych s
siadów jej rodziców na- 
zywali "Tomaszy". . 
Poleca si
 Magistratom miast i Urz
dom gminny
 
na terenie Województwa Tarnopolsklego zarZ
?ZIC 
poszukiwania za rodzin
 wymienionej na terrtorJ
m 
rniasta, wzgl
dnie gminy i doniesé Urz
dowl WOJe- 
wódzkiemu 0 dodatnim wyniku. 


II. 


L. Pro 2191/30. 
W Starostwie powiatowem w Brzeianach tocz<\ 
si
 dochodzenia w kierunku stwierdzenia przynaleinosci 
Michala Kocura, urodzonego dnia 21 listopada 1900 r. 
w Zazulach powiat Zloczów. 
Poniewai zachodzi potrzeba przesluchania wy- 
mienionego co do jego pocho.dzenia 
 miejsce j
go 
pobytu nie jest znane, poleca Sl
 MaglstratoITI: mlast 
i Urz
dom gminnym zarz
dzié poszukiwania za Mlch
lem 
Kocurem na terenie Województwa Tarnopolsklego 
i zawiadomienia Starostwa powiatowego w Brzeianach 
w razie dodatniego wyniku. 


tygodniowe zachorowan 


WYKAZY 


191 


zgonów na choroby :r.akaine na tereni.e Województwa Tarnopolskiego za czas 
od 13 kwietnia 1930 r. do 10 maJa 1930 r. 


Tydzien Nr. 16 Tydzien Nr. 17 Tydzien Nr. 18 Tydzien Nr. 19 I 
CHOROBY od 13 do 19 IV, od 20 do 26 IV. od 27 IV. do 3V. od 4 do 10 V. 
ZAKAíNE 1930 1930 1930 1930 
zachor. I zgonów zachor. I zgonów zachor. I zgonów zachor. I zgonów 
I I I I I I I I 
dur brzuszny - - - - I - 3 - 
I I I 
dur plamisty 5 I - 4 1 2 - 4 I 1 
I I 
I ---- I 
- - - i - 
czerwonka - I - - - 
- 
3 12 1 8 I 
plonica 38 2 22 I - 
I 
- - I I 
3 2 5 I - 
bionica 3 1 - I - I 
I I 
nagminne zapalenie opon - 1 I - - I - 
- - - I 
m ózgo wych -rdzeni owych I 
1-- 
zakatenia pologowe - - I - - - 1 I - 
- 
. 
39 3 - 6 - 19 I - 
odra - I 
I 
3 i 
róia 2 - - - - - - 
gruilica 19 6 14 5 12 8 16 9 
krztusiec I - 1 1 5 1 1 - 
- 
-- 
jaglica 7 - 30 - 15 - 6 - 
pok::}sanie przez zwierz
ta - - - 4 - 1 - 
chore - 
inne choroby niewymie- I - - - - - - 
nione - - 
odkaiono mieszkan 10 10 7 5 
-
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0016.djvu

			5tr. 140. 


TARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWÓOZKI POI. 192-193. 


Nr. 7. 


192 
WYKAZ 


panujé:1cych zaraíliwych chorób zwierz
cych za czas 
od 1 do 15 maja 1930 r. 
1. W
glik. 
Pow. Tarnopol: Borki w., Ladyczyn,
Stupki 
" Zbarai: Medyn, Romanowe siolo 
" Zloczów: Podhorce. 
2. Szelestnica. 
Pow. Trembowla: Slobódka str. 


3. Wscieklizna. 
Pow. Borszczów: Lanowce 
" Buczacz: Koropiec 
" Czortków: Szulhanówka 
" Kamionka str.: Sokole 
" Kopyczyóce: Czarnokoniecka wola, Hadynkowce, 
Kop'yczynce, Probuina 
" Trembowla: Budzanów 
" Zaleszczyki: WorwoJince 
" Zloczów: Chilczyce, Zloczów 


4. Pomór i zaraza swin. 
Pow. Brody: Bielowce, Labacz 
" Brzeiany: Sloboda Zlota, TeofipóJka 
" Buczacz: Rzepince. Podzameczek 
" Czortków: Byczkowce, Kosów 
" Kamionka str.: SieJec-Bienków,móianka, Tadanie 
" Kopyczynce: Chorostków, Jablonów 
" Radziechów: Oobrylówka, Laszków, Majdan Stary, 
Toporów 

: 
-


 
" Skalat: Grzymalów, Iwanówka, Leianówka, Bu- 
cyki, Kaczanówka, Luka m
la, Ostapie, Touste, 
K
t toust., Polupanówka, Zerebki Król., Fasz- 
czówka, Zadniszówka 
" Tarnopol: Mikulince, Biala, Pokropiwna 
" Trembowla: Oolhe, Janów, Laskowce, Brykula 
stara, Iwanówka, Mogielnica, Warwarynce 
" Zbarai: Kurniki, Stryjówka, Skoryki, Sieniawa 
" Zborów: Kudobince, Presowce, Zaloíce, Zborów, 
Cecowa, Gontowa 
" Zloczów: Folwarki, Konty, Kniaie, Oiydów, 
Czyszki, Lackie w., Sasów, Uherce 


5. Róiyca swin. 
Pow. Borszczów: Podfilipie 
" Brzeiany: Plaucza w., Rybniki, Wulka 
" Czortków: Kosów, Rosochacz 
" Kamionka str.: Kamionka, Róianka 
" Kopyczynce: Chorostków, Jablonów, Kopyczyn- 
ce, Suchostaw 
" Tarnopol: Luka w., Baworów, Hluboczek w., 
Biala, Bucniów, Oubowce, Czolhanszczyzna, Kup- 
czyóce 
" Zloczów: Ryków, Poczapy, Zarwanica, Zazule, 
Zloczów, Bialykamien, Bortków, Gologóry, Kon- 
dratów, Nowosiólki, Pietrycze 


6. Cholera drobiu. 
Pow. Borszczów: Lanowce. 


193 
RU[
 IIUibOWY na Obllarle Woiew. Iarnopollkiego. 
. A) W ADMINISTRACII OGOLNEI: 
P. Minister Spraw Wewnetrln,ch 
p rze ni ó sIze wzgl
dów sluibowych referendarza 
w VII st. sl. Jana Kurzej
 ze Starostwa pow. w Tar- 
nopolu do Starostwa pow. w Czrtkowie. 
Pan Minister Rolnictwa 
z ami a now a I kontrakt. pracownika, p. o. obo- 
wi
zki Naczelnika Wydzialu Rolnictwa i Weterynarji 
w Urz
dzie Wojewódzkim w Tarnopolu ini. Józefa 
Juszczyka prowizorycznym Naczelnikiem Wydzialu w 
VI st. sl.; 
powiatowego lekarza weterynaryjnego w VII st. 
sl. w Starostwie pow. w Rawie Ruskiej Adama Koto- 
wicza wojewódzkim inspektorem weterynaryjnym w 
VII st. sl. w Urz
dzie Wojewódzkim w Tarnopolu; 
p r z y j 
 I ini. Mieczyslawa Janiszewskiego do 
sluiby panstwowej w charakterze pracownika kontrak- 
towego i powierzyl mu pelnienie obowi
zków inspek- 
tora rybackiego na Województwa: lwowskie, stanisla- 
wowskie i tarnopolskie z siedzib
 u[z
dow
 we Lwowie. 
Pan Minister Prlem,slu i Handlu 
p r zen i ó s I Naczelnika Wydzialu w V st. sl. i 
Kierownika Oddzialu Przemyslowego w Urz
dzie Wo- 
jewódzkim w TarnDpolu Ora Kazimierza Wysoczaó- 
skiego na mocy uchwaly Rady Mininstrów w stan 
nieczynny. 
Wojewoda Tarnopolskl 
z ami an 0 w a I kontraktowego pomocnika inspek- 
tora lekarskiego w Urz
dzie Wojewódzkim w Tarno- 
polu Ora Fryderyka Sassa prowizorycznym referenda- 
rzem w VIII st. sl.; adjunkta kancelaryjnego w X st. 
sl. w Urz
dzie Wojewódzkim w Tarnopolu Antoniego 
Zatora sekretarzem w X st. sl.; prowizorycznych ad- 
junktów kancelaryjnych w X st. sl. Eugenjusza Kociu- 
b
 w Starostwie pow. Tarnopolu i Stanislawa Szyj
 
w Starostwie pow. w Zloczowie adjunktami kancela- 
ryjnymi w X st. sl. oraz prowizorycznego rejestratora 
w XI st. sl. Wilhelma Januszewskiego w Starostwie 
pow. w Czortkowie rejestratorcm w XI st. sl.; 
do pus c il kontraktowego referenta w X st. sl. 
w Urz
dzie Wojewódzkim w Tarnopolu Tadeusza S
- 
siedzkiego do sluiby przygotowawczej dla kandydatów 
na stanowiska I kategorji w panstwowej sluibie ad- 
ministracyjnej i przydzielil go do sluiby w Starostwie 
pow. w Tarnopolu; 
przyj
l emery tow. porucznika W. P. Aleksandra 
Zdanowicza w charakterze kontraktowego kierownika 
Referatu spraw inwalidów wojennych przy Starostwie 
powiatowem w Czortkowie;
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0017.djvu

			Nr.7. 


TARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWÓOZKI Poz. 193. 


Str. 141. 


p r zen i ó s I referendarza w VIII st. sL Adama 
Herasymowicza na jego wlasn
 prosb
 ze Starostwa 
pow. w Tarnopolu do Starostwa pow. w Trembowli; 
p r zen i ó sIze wzgl
dów sluibowych prowizor. 
komisarza ochrony lasów w VIII s1. sL ini. Zygmunta 
Pohla ze Starostwa pow. w Zloczowie do Starostwa 
pow. Kamionce strumilowej oraz adjunkta kancelaryj- 
nego w X st. sL Mieczyslawa Bachowskiego z Urz
du 
Wojewódzkiego w Tarnopolu do Starostwa pow. w 
Radziechowie. 
B) W RESORCIE MINISTERSTWA SORBU. 
Mia now ani z 0 s t a Ii: Kontraktowy urz
dnik 
techniczny z wynagrodzeniem wedlug X st. sL w U- 
rz
dzie Katastralnym w Zloczowie Brycki Ludwik - 
asystentem mierniczym w X st. sL z dn. 8/4 1930; 
Sekwestrator podatkowy w XI st. sL w Urz
dzie 
5k. Pod. i OpL Sk. w Tarnopolu Jarymowicz Wlady- 
slaw - kanceIist
 w dotychczasowym st. sL z dniem 
25/4 1930. 
. P r zen i e s i en i: Ksi
gowy w VIII st. sl. Kiry- 
lowicz Leon z Kasy Skarbowej w Kaluszu do Kasy 
Skarbowej w Zloczowie w dotychczasowym charakte- 
rze i st. sL z dniem 12/4 1930; 
Asesor w VIII st. sL Sozanski Stefan z Urz
du 
Sk. Pod. i OpL Sk. w Zborowie do Urz
du Sk. Pod. 
i Opt Sk. w Kopyczyncach w dotychczasowym cha- 
rakterze i st. st z dniem 9/4 1930; 
Kontroler w VIII st. st J
drzejecki Celestyn z Kasy 
Skarbowej w Trembowli do Kasy Skarbowej w Sokalu 
w dotychczasowym charakterze i st. sL z dn. 15 IV 1930; 
Kontroler w IX st. sL Lochman Wiktor z Urz
du 
Sk. Pod. i Opt Sk. w Jaworowie do Urz
du Sk. Pod. 
i Opt Sk. w Buczaczu w dotychczasowym charakterze 
i st. st z dn. 1/4 1930; 
Praktykant na stanowisko II kat. Strykowski Fran- 
ciszek z Kasy,Skarbowej w Zbaraiu do Kasy Skarbo- 
wej II we Lwowie w dotychczasowym charakterze i st. 
sL z dn. 8/4 1930. 
Przeniesieni na emerytur
: NaczeInik 
Kasy w VII st. sL w Kasie Skarbowej w Buczaczu 
Eisler Juljan z dniem 30/4 1630; 
KontroIer w VIII st. sL w Urz
dzie Sk. Pod. i 
OpL SK. w Zloczowie Lorber Emil z dniem 30/4 1930; 
Naczelnik Kancelarji w VIII st. sf. w Urz
dzie 
Sk. Pod. i OpL Sk. w Tarnopolu Nickowski Kazimierz 
z dniem 30/4 1930. 
C. W RESORCIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOSCI. 
Mia now ani: Bronistaw Zyczkowski, s
dzia 
S
du powiatowego w Starym Samborze - poàproku- 
ratorem S
du okr
gowego w Czortkowie, dn. 7 IV 1930; 
Jan Leslaw Chlipalski asesor s
dowy w okr
gu S
du 
apelacyjnego we Lwowie 
 s
dziq S
du powiatowego 
w Zbaraiu, dn. 24 III 1930; Karol Stefan Lech, asesor 
s
dowy w okr
gu S
du apelacyjnego we Lwowie - 
s
dzi
 S
du powiatowego w Husiatynie, dn. 24 III 1930; 
Edward Tadla, asesor s
dowy w okr
gu S
du apela- 
cyjnego we Lwowie - s
dzi
 S
du powiatowego 
w Budzanowie, dn. 24 III 1930; Tadeusz Olberek, asesor 
sqdowy w okr
gu S
du apelacyjnego we Lwowie - 
s
dzi
 S
du powiatowego w Wisniowczyku, dn. 24 III 


'. 


1930; Dr. Adam Darocha, asesor s
dowy w okr
gu 
S
du apelacyjnego we Lwowie - s
dzi
 S
du powia- 
towego w Czortkowie, dn. 24 III 1930; Jan Wojtasiewicz, 
b. referendarz VIII st. st w Starostwie pow. w Kopy- 
czyncach - aplikantem s
dowym w okr
gu S
du 
apelacyjnego we Lwowie. 
P r zen i e s i e n i na inne miejsca sluibowe na 
skutek podan: Stefan Andrzej P
ksa, wiceprokurator 
S
du okr
gowego w TarnopoIu - na stanowisko 
wiceprokuratora S
du okr
gowego w Przemyslu, dn. 
7 IV 1930; Alfred Strutynski, s
dzia Sqdu powiatowego 
w Busku - na stanowisko s
dziego S
du powiatowego 
w Zaleszczykach, dn. 7 IV 1930. 
P r zen i e s i e n i w s tan s p 0 c z y n k u na 
skutek podan: Bronislaw Drozdowski, s
dzia S
du 
okr
gowego w Brzeianach, dn. 7 IV 1930; Konstanty 
Zar
ba, s
dzia S
du okr
gowego w Czortkowie, 
dn. 17 IV 1930. 
D. W RESORCIE MINISTERSTWA REFORM ROLNYCH. 
Pan Minister Reform Roln,ch 
p r zen i ó s I z dniem 15 IV. 1930 r. Wiktora 
Krzyianowskiego Prezesa Okr
gowego Urz
du Ziem- 
skiego Tarnopol w tymie samym charakterze i stopniu 
sluibowym do Okr
gowego Urz
du Ziemskiego Kraków. 
Prezes Okregowego UrzfJdu Ziemskiego w Tarnopolu 
p r z y j 
 I z dniem 1 IV. b. r. Medynskiego Zyg- 
munta w charakterze pracownika kontraktowego w X st. 
sl. do Powiatowego Urz
du Ziemskiego Kamionka-Stru- 
milowa; 
z dniem 1 IV 1930 Kornaszewskiego Antoniego 
w charakterze pracownika kontraktowego w X st. sl. 
do Okr
gowego Urz
du Ziemskiego Tarnopol. 
p r zed I u ion 0 umow
 do dnia 30 IV b. r. 
z Elibieta, BazyIakówn
 pracowniczk
 kontraktowa, w XI. 
st. sl. w Okr
gowym U rz
dzie Ziemskim Tarnopol; 
p r zed I u ion 0 umow
 do dnia 31 Vb. r. z Sta- 
nislaw
 Huculakównq pracowniczk
 kontraktow
 w XII. 
st. st w Okr
gowym Urz
dzie Ziemskim Tarnopol. 


E. W RESORCIE MIHISTERSTWA POUT I TELEGRAFÓW. 


Mia now ani: a) Zast. sila urz
dnicza Marja 
Orlowska kontr. kierownikiem Urz
du VI kl. w XI st. 
sL w Hluboczku WieIkim; b) prowiz. praktykanci pocz- 
towi w XI st. sL asystentami w X st. sL w chrakterze 
stalym: Fryderyk Huget w Krystynopolu, Karol Purk- 
hoIzer w Zborowie, Zygmunt Wasilewski w Brzeianach, 
Edward Podsiadlo w Husiatynie, Zygmunt Motzek w 
Podkamieniu k. Brodów; c) prowiz. praktykanci poczt. 
w XII. st. sl. asystentami w XI. s1. st w charakterze 
stalym: Franciszek Wieikowski w Zaleszczykach, Ana- 
stazy Górski i Tadeusz Osmola w Kopyczyncach, Ja- 
nina Herwy w Tarnopolu, Józef Pietraszkiewicz w Po- 
morzanach i Cecylja Witwicka w Podwoloczyskach: 
d) Zast
pcze sHy urz
dnicze i absolwenci szkól srednich 
prowiz. praktykan
ami poczt. z uposaieniem wedlug 
XI. st. sl.:Franciszek Orewnicki w Kopyczyncach, Antoni 
Markiewicz w Tarnopolu i Mieczyslaw Zygmunt w Pod- 
woloczyskach.
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0018.djvu

			Str. 142. 


TARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWOOZKI Poz. 193. 


Nr.7. 


P r zen i e s i e n i: Kontrolerzy: Wladyslaw Jacek 
z Kopyczyniec do Tarnopola i Kazimierz Weis z Pod- 
woloczysk do Brzeian; asystenci w X st. sl.: Stanislawa 
Krzysztalowska z Pomorzan do Zloczowa, Franciszka 
Chtiejowa z Róiniatowa do Jagielnicy, Franciszka Kucyk 
z Probuinej do Mielnicy i Jadwiga Godzik z Podka- 
mienia kl Brod. do Brodów; prowiz. praktykant. pocz. 
w XII. st. Tadeusz Smolinski z Komarna do Potoka 
Zlotego. 
Zwolnieni: prowiz. praktykant. w XI. st. sl. Feliks 
Fedzin ze Skalatu przez rozwi
zanie stosllnku sluibo- 
wego. 


DZIAt NIEURZ
DOWY. 


Komunikat. 


Ukazala si
 ksi
ika J. Oalewskiego i St. Rado- 
linskiego, urz
dników Komisarjatu Rz
du m. st. War- 
szawy p. t. ..Kodeks Polskiego Prawa Karno-Admi- 
Blslrac,jnego ll . 
Ksi
ika ta obejmuje caloksztaft formalnego i ma- 
terjalnego prawa karno-administracyjnego odpowiednio 
usystematyzowany i uporz
dkowany, 
W cz
sci I-szej ksi
ika . zawiera Rozporz
dzenia 
Prezydenta 0 post
powanill' karno-administracyjnem, 
uzupelnione wi
i
cemi si
 z nim przepisami i komen- 
tarzami. W cz
sci II-ej zawarte s
 wszystkie ustawy, 
dekrety i rozporz
dzenia wydane przez wladze polskie 
do dnia 1. I. 1930 r. przekazuj
ce orzecznictwo karne 
wladzom administracyjnym. Ustawy te i rozporzqdzenia 
uporz
dko\Vane s
 wedlug wlasciwosci poszczególnych 
wladz administracyjnych. 
Ksi
ika stanowi uiyteczny podr
cznik dla urz
d- 
ników administracyjnych powolanych do orzecznictwa 
karnego, a nadto daje moinosé szerszemu ogólowi 
urz
dników i obywateI zapoznaé si
 z obowiqzujqceml 
przepisami z dziedziny prawa karno-administracyjnego. 
Ministerstwo Spraw Wewn
trznych reskryptem 
z dnia 25 lutego 1930, Nr. 0 I. 224/2 zalecilo wspo- 
mian
 ksi
ik
 do uiytku wladz administracyji ogólnej. 
UW AGA: Cena ksi
iki wynosi 20 Zl. Od tej 
ceny wydawcy udzielaj
 dla urz
dów i urz
dników 
panstwowych i samorzqdowych 25 0 /0 rabatu. Koszta 
przesylki pocztowej wynosz
 2 zl. Ksiqika znajduje 
si
 na skladzie w Warszawie, Komisarjat Rzqdu, ul. 
Senatorska 16 pod adresem autorów. Wplaty za ksi
ik
 
moina kierowaé równiei do P. K. O. na konto 20495. 


Komunikat 


o rozwoju KomunaÍnych Kas Oszcz
dnosci na terenie 
Województwa Tarnopolskiego. 
Stan wkladek oszcz
dnosci zlotowych l
cznie z 
dolarowemi przeliczonemi na zlote po kursie 1 $ = 8.85 
w 17 Kasach Oszcz
dnosci zrzeszonych w Zwi
zku 
Polskich Kas Oszcz
dnosci we Lwowie, a dzialaj
cych 
na terenie Województwa Tarnopolskiego wynosil z 
i 


I 


dniem 28 lutego 1930 r. zl. 7,899.320.75 na 24.819 
ks. wkl. w marcu zloi. zl. 617.979.86 wyd. 553 ks. 
wkl., podj. w marcu zl. 525.995,56, sc. 362 ks. wkl. 
co daje przyrost zl. 91.984.30 na 191 ks. wkl., a zatem 
stan wkladek dnia 31 marcå 1930r. wynosi zl. 7,991.305.05 
na 25.010 ks. wkl. 


Komunikat Komitetu Ploty Narodowej. 
W dniu 28 kwietnia b. r. pod przewodnictwem 
Marszalka Sejmu odbylo si
 Plenarne Posiedzenie 
Komitetu Floty Narodowej. 
Po odczytaniu protokolu posiedzenia Plenum 
K. F. N. z pracy za rok 1928, Sekretarz Generalny 
K. F. N. gen. M. Zaruski odczytal sprawozdanie kasowe 
za tenie okres, poczem przewodnicz
cy Komisji Re- 
wizyjnej Prezes P. K. O. Dr. Henryk Gruber odczytal 
protokul Komisji Rewizyjnej z dzialalnosci biura Cen- 
trali, stawiaj
c wniosek udzielenia Wydzialowi Wyko- 
nawczemu absolutorjum, które zostalo uchwalone. 
Oochody i wydatki w roku sprawozdawczym 
przedstawiaj
 si
 nast
puj
co: 
OOCHOOY: 
1. Wplywy do Centrali 133.115,82. 2. Od Wojew. 
K. F. N. w Toruniu 288.570,85. 3. Od Okr
g. Kola 
w Bydgoszczy 16.470,82. 4. Od Kola Stolecznego m. 
Warszawy 54.072,39. 5. Wplywy za nalepki, odznaki, 
flagi i kalendarzyki i procenty z rku czek. Banku 
Gosp. Kraj. i P. K. O. 52.754,56. 6. Subwencje M. P. 
i H. 20.400,-. Razem 565.384,44. 
WYOATKI: 
1. Pensje personelu, swiadczenia socjalne, mat. 
pismienne, ksi
iki, porto, telefony i t. d. 67.822,47. 
2. Propaganda 48.:l21,10. 3. Potr
cenie 200/0 z rucho- 
mosci 1.341.75. Razem wydatki 117.385,32. 
Czysty dochód 447.999,12. 
Na kupno i instalacj
 statku nOar Pomorza" do 
dnia 1 stycznia 1930 r. wydano 451.009,28. 
Zapocz
tkowano zbiórki na kupno ,statków: w 
Woje
. Krakowskiem na nOar Krakowa", Sl
skiem na 
nOar Sl
ska", w Lódzkiem na nOar Lodzi", w Byd- 
goszczy na "Oar Bydgoszszy" i w Warszawie na 
nOar Warszawy". 
W ci
gu roku sprawozdawczego powolano do 
iycia 256 Kól Kom. Fl. Nar. W stadjum organizacji 
bylo 107. Na 1 stycznia 1930 r. Komitet posiadal 549 
zorganizowanych Kól K. F. 'N. i okolo 1500 czl. ko- 
respondentów czynnych. Do liczby tej nie wliczono 
okolo 400 Kól na terenie woj. Pomorskiego. 
Zbiórki i propagand
 prowadzono na terenie 
wszystkich uzdrowisk, wsród wojska, policji, szkól, 
pracowników pocztowych, samorz
dów, powiatów i gmin 
i najs
erszych sfer spoleczenstwa. 
Srodkami propagandy K. F. N. byly: radjostacja, 
prasa, ulotki, afisze, broszury, okólniki, odczyty i t. p. 
Wybory do Wydzialu Wykonawczego K. F. N. 
na rok 1930 daly nast
puj
ce wyniki: 
Zostali wybrani: posel St. Zalewski - Prezes 
Sejmowej Komisji Morskiej, gen. M. Zaruski - Se-
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0019.djvu

			Nr.7. 


TARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWÓDZKI 


Str. 143. 


kretarz Generalny K. F. N., T. Nosowicz - Oyr. Depart. 
Morskiego M. P. i I}., gen. Górecki - Prezes Banku 
Gosp. Kraj., Kom. Swirski - Szef Kierownictwa Ma- 
rynarki Wojennej i nowoobrany Dr. Wyrostek - Prezes 
Ligi Morskiej i Rzecznej. 
Reasumuj
c wszystko powyisze, musimy dojsé 
do przekonania, ie, jakkolwiek suma zbiórki brutto 
zl. 544.984,44 przekraczaj
ca sum
 przewidywan
 w 
preliminarzu, wydaje si
 moie niewystarczaj
c
, to 
jednak, bior
c pod uwag
 kryzys gospodarczy w Kraju, 
wykazuje wzmozone zainteresowanie si
 i ofiarnosé 
spoleczenstwa na budow
 floty morskiej. 
Sekretarz Generalny K. F. N.: Gen. M. Zarnski. 


Komunikat. 


Dr. Stanislaw Czaputowicz opracowal i wydal na- 
kladem wlasnym podr
cznik p. t. nZbiór wainiejszych 
ustaw i rozporz
dzen administracyjnych" w tekstach 
i streszczeniu, poprzedzony "Zarysem prawa panstwo- 
wego" . 
Podr
cznik ten w cenie 12 zl. za egzemplarz jest 
do nabycia u wydawcy Ora St. Czaputowicza w Za- 
wierciu, ul. Wronia 1. 37. 


Uniewainienia dokumentów. 


Niemcówna Lucja, nauczycielka w Stryjówce pow. 
Zbarai, uniewaznia skradzion
 legitymacj
 urz
dnicz
 
Nr. 13372/28 wydan
 przez Kuratorjum Lwowskie. 
(3-3) 


Jackowski Jan. urodz. 1900 r. w Paniowcach pow. 
Borszczów, uniewaínia zgubion
 ksi
ieczk
 wojskow
. 
(3-3) 


Dmytryszyn Jan, syn Daniela i Marji, urodz. 1906 
r., uniew
ínia skradziony pas z p 0 r t zagraniczny 
Nr. 801.450 wydany przez Starostwo powiatowe w Zlo- 
czowie. 


Pawlikowski Pawel, syn Andrzeja i Marji, urodz. 
1902 r. w Holendrach ad Halicz pow. Podhajce, za- 
mieszkaly w Zahajcach pow. Podhajce, uniewainia 
zgubion
 ksiqieczk
 wojskow
, wydan
 prz
z P. K. U. 
Brzeiany. 


Roman Potocki, wlasé. dóbr w. Uhryniu pow. 
Czortków, uniewainia zgubion
 ksi
zeczk
 wojskow
, 
kart
 na bran, kart
 mysliwsk
i pozwolenie na pro- 
wadzenie pojazdów mechanicznych. 


Tadeusz Potocki, wlasé. dóbr w Uhryniu pow. 
Czortków, uniewainia zgubion
 kart
 rejestracyjn
 sa- 
mochodu osobowego Nr. TR. 9186. 
Dubas Hrynko, urodz. 1900 r. w Sciance, zamiesz- 
kaly w Zalesiu pow. Zloczów, uniewainia zaswiadcze- 
nie wojskowe, wydane przez P. K. U. Zloczów. 


; 


Mychajlów Ilko z Werchobuia pow. Zloczów, 
uniewainia zgubiony dowód toisamosci konia Ser. C. 
Nr. 597354. 


Kosciuk Jan z Nesterowiec pow. Zborów; unie- 
wainia zgubione 2 dowody toisamosci koni Ser. A. 
Nr. 25670 i 213438. 


Chudy Józef, przodown. sluiby sledczej ze stanu 
Powiat. Komendy Policji Panstw. w Kopyczyncach, 
uniewainia znaczek sluiby sledczej Nr. 1165, zgubio- 
ny 25 marca 1930 w czasie sluíby w Kopyczyócach. 


Ogloszenie 
dotycz
ce przestrogi przed osobnikiem wyludzaj
cym 
wsparcia. 
Wowk Oleksa (Aleksander), lat 46, syn .Jana 
i Pauliny, urodzony i przynaleiny do gminy Zulice 
pow. Zloczów, maj
c wstr
t do pracy wlóczy si
 od 
wsi do wsi i od powiatu do powiatu, wyludzaj
c od 
gmin pod róinemi pozorami wsparcia w gotówce na 
rachunek gminy przynaleinoscí. 
Ewentualnie udzielone zap
mogi wyiej wymie- 
nionemu nie b
d
 przez gmin
 Zulice zwracane. 


Tymczasowy Wydzial powiatowy 
w Przemyslanach. 
L. 5/pr. Przemyslany, dnia 19 maja 1930. 


KONKURS 


na posad
 rachmistrza wzgl
dnie referenta podatkowe- 
go przy Wydziale powiatowym w Przemyslanach z pla- 
c
 wedlug XI do X stopnia uposaienia dla urz
dników 
panstwowych zaleinie od posiadanych kwalifikacyj 
z prawem awansu do IX st. sl. plac tudziei z 15 0 /0 
dodatkiem komunalnym. 
Posada do obj
cia od zaraz a po roku niena- 
gannej sluiby i dobrych wynikach pracy moie nast
- 
pié stabilizacja. 


Warunki: 
1) Nieprzekroczony 40 rok iycia, 
2) Obywatelstwo polskie, 
3) Swiadectwo z ukonczonych 6 klas girimazjal- 
nych lub innego Zakladu odpowiadaj
cego temu cen- 
zusowi, 
4) Egzamin z buchalterji, 
5) Jednoroczna praktyka kasowa, 
6) Swiadectwo zdrowia. 
Podania .naleiycie udokumentowane wraz z wlas- 
nor
cznie napisanym iyciorysem wnosié naleiy do 15 
czerwca 1930 na r
ce przewodnicz
cego Tymczaso- 
wego Wydzialu powiatowego w Przemyslanach.
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0020.djvu

			Str. 144. 


T ARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWÓOZKI 


Nr.7. 


U WAG A. Do nlnleislego numeru Dllennlka WoiewOdzklego dO'iliCla sie nlomunlkat I posiedlenia WoJe- 
wOdlkleJ 10misJl Rolnei w Tarnopolu, odbJlego w dnlu 4 kwietnia 1930 r., dOIJCliIIC, organizacji 
weterrnarji samorlilldowei na terenie WoiewOdztwa Tarnopolskiego". 


Adrea Redakcji i Administracji: . Tarnopolski Oziennik Wojew6dzki" Tarnöpol, Urz
d Wojew6dzki, ul. 29-go 
Listopada 4. Nr. telefonu Redakcji i Administcacji 23 i 125. 
Prenumerata Dzlennlka Wojewódzklego wynosl od 1 stycznla 1930 roku:4 zl. kwartalnie lub 16 zl. rocznle. 
Cena pojedynczego egzemplarza 1 zloty. 
. Tarnopolski Dziennik Wojew6dzki" przyjrnuje ogloszenia instytucyj spolecznych i utytecznosci publicznej, od os6b 
zas prywatnych tylko takie, kt6re wynikaj
 ze stosunku do wtadz rz
dowych i wyrnienionych instytucyj. 
Cena ogloszen: drobne za wyraz 10 groszy - najmniej 3 zlote. 
Wuelkle oplaty za prenumerat
, ogloszenla I t. p. nale:iy wplacaé do Pocztowej Kasy Oszcz
dnoscl 
na konto czekowe Nr. 30637 I potwlerdzenla wplaty nadsylaé do Admlnlstracjl "Tarnopolsklego Dzlennlka 
W ojewódzkiego". 


Z drukarni Leona WierzbicIdego w Tarnopolu, Pasat Adlera I. 6. - Telefon Nr. 138.
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0021.djvu

			lali[lni
 
D IarnßIßI

i

ß 
li
nni
a WDi
wÓ
I
i

D 


Nr. 7 z dnia 1 czerwca 1930 f. 


KOMUNIKAT 


z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Rolnej w Tarnopolu, odbytego w dniu 
4 kwietnia 1930 r., dotyczqcy organizacji weterynarji samorzqdowej na 
terenie W ojewództwa Tarnopolskiego. 


Na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji RoInej w 
dniu 4 kwietnia br. uchwalono mi
dzy innemi spra- 
wami w zakresie podniesienia produkcji rolnej takie 
projekt organizacji Weterynarji samorz
dowej, który na 
Walnym Zjezdzie lekarzy weterynaryjnych, odbytym w 
dniu 27 kwietnia b. r. zostal po obszernej dyskusji 
w calosci przyj
ty i jako taki winien byé w najkrót- 
szym czasie w íycie wprowadzony. 


Projekt organiiacjl staib, welerynar,Jnej samorZiI- 
dowej w Wojewódzlwie larnopolskiem. 
Zakres dzialania sluiby weterynaryjnej panstwo- 
wej w Polsce zostal scisle okreslony przepisami 0 
zwa1czaniu zaraíliwych chorób zwierz
cych. 
Sil
 faktu cala sluiba weterynaryjna panstwO\ya 
jest absorbowanq glównie w akcji zapobiegania i zwal- 
czania chorób zaraíliwych zwierz
cych. 
Inne sprawy dotyczqce naszego zwierzostanu jak 
podniesienie hodowli, opieka nad zdrowotnosci q i lecz- 
nictwo, racjonalne iywienie i utrzymanie, zapobieganie 
chorobom zwierz
cym w szerszem tego slowa znacze- 
niu przez przeprowadzanie szczepien ochronnych i lecz- 
niczych, akcja w ubezpieczeniu zwierz
t od nieszcz
- 
sliwych wypadków, zakladanie i utrzymanie lecznic 
dla zwierz
t, stacji rozplodowych ferm hodowlanych, 
szerzenie oswiaty w dziedzinie higjeny zwierz
t do- 
mowych, wspóldzialanie przy zakladaniu wzorowych 
rzeíni, tanich jatek, targowic zwierz
tych, zakladów u- 
tylizacyjnych i grzebowisk powinne byé w r
kàch do- 
brze zorganizowanej sluiby weterynaryjnej instytucji 
samorz
dowycJ.j, b
d
cych wyrazicielem istotnych po- 
trzeb miejscoNego spoteczenstw3. 
Instytucje bowiem samorz
dowe stanowi
 bardzo 
wainy czynnik post
pu VI kaidej dziedzinie gospo- 
darki. Celowe wi
c i racjonalne zaj
cie si
 i wykona- 
nie zadan powyiej wskazanych b
dzie mialo ogromne 
znaczenie tak dla podniesienia hodowli, jakotei i zdro- 


wotnosci zwierzqt, a w zwiqzku z tern i ludzi, tem- 
samem podniesienia ogólnego dobrobytu w kraju. 
Z powyiszych wzgl
dów naIeialoby jaknajrych- 
lej przystqpié do organizacji i utworzenia sluiby we- 
terynaryjnej przy Powiatowych Wladzach Samorzqdo- 
wych wedlug poniiej zapodanego projektu. 
A) 1. Pomoc leczniczo-weterynaryjna, zakladanie 
i utrzymywanie lecznic i ambulatorjów (przychodni) dla 
zwierz
t domowych. 
2. Srodki zapobiegawcze przeciwko chorobom 
zwierzqt domowych i drobiu (szczepienie lecznicze, 0- 
chronne i inne. 
3. Zakladaniei utrzymywanie targowisk zwierz
cych, 
rzeini, chlodni, tanich jatek mi
snych, zakladów utyliza- 
cyjnych, grzebowisk. 
4. Zakladanie instytucji wzajemnych ubezpieczen 
zwierzqt domowych od nieszcz
sliwych wypadków i ta- 
kichie instytucyj ubezpieczen bydla i trzody w rzeíniach 
w celach odszkodowania za zniszczone produkty mi
sne. 
5. Wspóldzialanie z wladzami panstwowemi przy 
zwalczaniu chorób zaraíliwych zwierz
t domowych oraz 
drobiu, ryb i pszczól. 
6. Szerzenie oswiaty w dziedzinie higjeny zwierz
t 
domowych, opieka nad racjonalnem kuciem koni i or- 
ganizacja kursów podkownictwa w ramach obowiqzu- 
j
cych przepisów. 
7. Opieka nad zwierz
tami domowemi wogóle. 
B) Przy organizacji sluiby wet. Wydzial Powiato- 
wy winien zadosé uczynié nast
pujqcym warunkom: 
1. Pod wzl
dem weterynaryjnym powiat podzielié 
na okr
gi, wielkosé których zaleina jest od g
stosci za- 
ludnienia, ilosci zwierzostanu i dróg komunikacyjnych. 
Okr
g weterynaryjny nie powinien mieé wi
cej jak 30.000 
zwierz
t domowych i to w promieniu 15 klm. 
2. W kaidym okr
gu weterynaryjnym w mleJscu 
mOiliwie centralnem ma byé urz
dzony punkt wetery- 
naryjny.
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0022.djvu

			2 


.. 


3. Punkt weterynaryjny wlmen byé umieszczony 
we wlasnym mOiliwie budynku oddzielnym i ogrodzo- 
nym na wlasnym mOiliwie jednomorgowym placu, mo- 
iliwie w pobliiu targowicy i rzeíni poloionej i winien 
posiadaé: 
a) lecznic
 dla zwierz
t odpowiednio urz
dzon
 i 
zaopatrzon
 w niezb
dne narz
dziechirurgiczne i srodki 
leczniczo-opatrunkowe wraz z 2 - 3-ma pomieszcze- 
niami dla postoju zwierz
t potrzebuj
cych niezb
dnego 
calodziennego dozoru lekarskiego z oddzialem dla cho- 
rób zarailiwych. 
b) Punkt kopulacyjny z reproduktorami. 
c) Kuíni
 dla wzorowego podkowania zwierz
t. 
d) Mieszkanie dla personelu t. j. lekarza wete- 
rynaryjnego, sluiby pomocniczej, podkuwacza i do- 
zorcy. 
4. W dzialalnosci punktu weterynaryjnego, któr
 
normuj
 oddzielnie szczególowe regulaminy, ogólnie 
winne byé przestrzegane nast
puj
ce zasady: 
a) Ze wzgl
du na warunki i rodzaj pracy lekarza 
weterynaryjnego, które wymagaj
 cz
stych wyjazdów, 
czas przyjmowania chorych zwierz
t w lecznicy, ozna- 
czyé naleiy mOiliwie na godzin
 9 - 12, a reszt
 
czasu poswi
ca lekarz wet. wyjazdom. 
b) Pomoc lekarska udzieIana w lecznicy zwierz
- 
tom chorym jest platna z reguly na rzecz lecznicy. 
c) Wlasciciel doprowadzanego do lecznicy zwie- 
rz
cia chorego zwraca rzeczywistykoszt uiytych przy 
okazaniu pomocy lekarstw i srodków opatrunkowych. 
d) Wyjazdy sejmikowych i okr
gowych lekarzy 
weter. w ceIach wykonywania praktyki weter. s
 opla- 
cane przez stron
 na rzecz lekarza w wysokosci 0 50 
procent mniejszej od ustanowionych na terenie W oje- 
wóåztwa TarnopoIskiego przez Zwi
zek Zawodowy 
stawek "taksy labotum" wzgI
dnie za zuiyty czas. 
e) OIa urzeczywistnienia zadafI wskazanych na 
wst
pie Wydzial Powiatowy angaiuje potrzebny per- 
sone! weterynaryjny wlasciwy tj. lekarzy wet. okr
go- 
wych i sluib
 pomocnicz
, 
Prawa i obowi
zki personelu weterynaryjnego re- 
guluh osobne reguIaminy, w których maj
 byé uwzgI
- 
dnione nast
puj
ce zasady: 
a) w sprawach fachowych sejmikowi i okr
gowi 
lekarze wet. zaleini s
 bezposrednio od W ojewódz- 
kiego Inspektora weterynaryjnego. 
b) Przy zwaIczani u chorób zaraíliwych stosuj
 
si
 oni do istniej
cych przepisów weterynatyjnych i 
dzialaj
 w porozumieniu z odnosnym panstwowym Ie- 
karzem weterynaryjnym. 


STATUT 


w przedmiocie organizacji Samorz
dowej sluiby wete- 
rynaryjnej w powiecie uchwalony na posiedzeniu Rady 
Powiatowej. 

 1. 
W celu zorganizowania w powtecte pomocy 
weterynaryjnej, stosowania szczepien ochronnych lecz- 


niczych i rozpoznawczych, przy chorobach zwierz
t 
domowych i drobiu, oraz dla wspóldzialania w pod- 
niesieniu hodowli i higjeny zwierz
t domowych i drobiu, 
tworzy si
 Oddzial Weterynaryjny Wydzialu Rady Po- 
wiatowej z biurem weterynaryjnym i .. rejonami. 

 2. 
Personel oddzialu weterynaryjnego, przyjmowany 
i zwalniany w trybie art. . . . . . na zasadach pry- 
watno prawnych, sklada si
 z sejmikowego lekarza 
weter., okr
gowych lekarzy weter. i pomocniczego 
personelu t. j. sil kancelaryjnych i sluiby pomocniczej 
sanitarno-weterynaryjnej, (obwodowi ogl
dacze zwierz
t 
rzeínych i mi
sa, podkuwacze, ewentualnie gminni 
ogI
dacze zwierz
t i t. d.). 

 3. 
Powiat dzieli si
 na . . . . okr
gi weterynaryjne 
obejmuj
ce przestrzen w promieniu moiliwie nie wi
- 
ksz
 nii 15 klm z ogóln
 . ilosci
 do 30.000 zwierz
t. 

 4. 
Od kandydatów na stanowisku sejmikowego i 
okr
gowego lekarza weter. wymagane jest ukonczenie 
wyiszej uczelni weterynaryjnej z dyplomem lekarza 
weter. Od kandydatów weter. na sluib
 pomocnicz
 
san. wet. i podkuwaczy wymagane jest wylegitymo- 
wanie si
 odpowiedniem wyksztalceniem fachowem 
Wjg kaidoczesnych obowi

cych przepisów. 

 5. 
a) Lekarz weter. pobieraé b
dzie uposaienie nie 
mniej nii VIII. st. plac urz
dników panstw. oraz djety 
i koszta podróiy za wyjazdy sluibowe z funduszów 
sejmiku. 
b) Sluiba pomocnicza san. wet. i podkuwaczy 
wedlug umowy i ich kwalifikacji. 

 6. 
Obowi
zki personelu weter. w zakresie 
 I-go 
niniejszego statutu okresli szczególowy regulamin sej- 
mikowej sluiby weter.  7. 
Za czynnosci personelu weter., a mianowicie: 
a) za udzielanie w siedzibie okr
gu porad i po- 
mocy leczniczej. 
b) za przeprowadzenie szczepien zarz
dzonych 
przez Wydzial Powiatowy. 
c) za dokonywanie kastracji i zabiegów kosme- 
tycznych, pobiera si
 od wlascicieli zwierz
t domowych 
na rzecz Wydzialu Powiatowego oplaty kaidoczesnie 
uchwalone przez Rad
 Powiatow
. Cz
sé oplat za te 
czynnosci wyszczególnione w punkcie a i b w wyso- 
kosci 25 0 jo, w punkcie c w wysokosci 50 0 jo, otrzymuje 
personel weterynaryjny tytulem wynagrodzenia nieza- 
leinie od poborów wyszczególnionych w 
 5. 

 8. 
Przepisy oraz reguIaminy sluibowe personelu 
weterynaryjnego opracuje oddzial weter. Wydzialu Pow., 
a zatwierdza Rada Powiatowa (Sejmik Powiatowy).
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0023.djvu

			9. 
Statut niniejszy wchodzi w iycie po zahvierdzeniu 
go przez wlasciw
 Wladz
 Nadzorcz
. 


Regulamin sluibowy 
dIa sejmikowego lekarza weterynaryjnego. 
Do obowi
zków sejmikowego lekarza weterynaryj- 
nego naleiy: 


A. Spraw, og6lne. 

 1. 
Kierownictwo cal
 akcj
 wchodz
q w zakres we- 
terynarji samorz
dowej oraz kontrola nad wykonywa- 
niem tych czynnosci.  2. 
Zalatwianie biei
cych spraw biurowych. 

 3. 
Referowanie spraw weterynaryjnych na posiedze- 
niach Wydzialu i Rady Powiatowej (Sejmiku) jakotei 
jej poszczególnych komisjach. 
B. Lecznictwo welerrnarrjne. 

 4. . 
a) Prowadzenie lecznicy weterynaryjnej wzgl
dnie 
przychodni wet. w miejscu siedziby. 
b) Udzielanie w powyzszej lecznicy wzgl. przy- 
chodni porad weter. za Qplat
, ustalon
 przez Rad
 
Powiatow
 (Sejmik) na rzecz Wydzialu Powiatowego 
w godzinach od 9 - 12 z tern, ie wszystkie zwierz
- 
ta doprowadzone do przychodni przed godz. 12 win- 
ne byé tego samego dnia bezposrednio zbadane i za- 
opatrzone. , 
c) W pozostalych godzinach urz
dowych t. j. od 
godz. 8 - 9 i od 12 - 15 obowi
zany jest lekarz 
wet. 0 ile nie jest zaj
ty wyjazdami sluibowymi lub 
zalatwianiem spraw biurowych, udzielaé porad facho- 
wych poza swoj
 siedzib
 urz
dow
 za wynagrodzeniem 
polowy taksy laborum za praktyk
 weterynaryjn
, usta- 
lon
 przez Zwi
zek Zawodowy Lek. wet. Wojew. Tar- 
nopolskiego. 

 5. 
UdzieIanie porad ambulatoryjnych na zasadach 
stosowanych w lecznicy weter. wzgl. przychodni w miej- 
scowosciach targowych lub innych przynajmniej raz na 
dwa tygodnie wedlug uchwaly miejscowego Zwi
zku 
Kom unalnego w godz. od 8 - 10. 

 6. 
Organizowanie i zakladanie aptek weterynaryjnych 
przy organizacjach rolniczych. 
C. Zwalczanie chor6b zar'w,ch zwierzec,ch. 

 7. 
WspóldzialJ3.nie z organami panstwowej admini- 
. stracji weter. przy zwalczaniu zarailiwych chorób zwie- 
rz
cych w mysl rozp. Prezydenta R.zp. z dnia 22 VIII 


3 


1927 Oz. U. Rz. P. Nr. 77 i odnosnych Rozp. Wyko- 
nawczych Ministra Rolnictwa. 

 8. 
Propaganda i organizacja, jakotei przeprowadza- 
nie szczepien przeciw chorobom zaraíliwym zwierz
cym. 

 9. 
Tlumienie chorób zaraíliwych zwierz
cych, nie- 
podlegaj
cych urz
dowemu zwa1czaniu chorób paso- 
iytniczych i t. d.  10. 
Wspóldzialanie z panstwow
 administracj
 weter. 
przy urz
dzaniu i utrzymywaniu rzeíni, targowisk, 
grzebowisk zwierz
cych, rakarni i zakladów utyliza- 
cyjnych. 
D. Badanie zwierzill rzein,ch i miesa. 

 11. 
Pelnienie urz
dowego badania zwiewietz
t rze- 
ínych i mi
sa w oDwodzie badania. . . 0- 
raz uzupelniaj
cego badania w przedzielonych obwo- 
dach badania  12. 
Nadzóí na wykonywaniem urz
dowego badania 
zw.ierz
t, rzeínych i mi
sa i kontrola ogI
daczy przy- 
naJmOleJ raz na dwa miesi
ce, rewizje tanich jatek i tp. 

 13. 
Kontrola czynnosci okr
gowych lekarzy weter. 
przynajmniej raz na trzy miesi
ce. 
E. Hodowla z'-rierzill. 

 14. 
Branie udzialu w swoim okr
gu w komisjach li- 
cencjonowania buhaji, przegl
dach, pokazach premjo- 
waniu zwierz
t domowych, wspóldzialanie w zaklada- 
niu punktów kopulacyjnych i ich kontrola zdrowotna 
i t. d.  15. 
Udzielanie organizacjom ubezpieczeniowym fa- 
chowej pomocy w zakresie uprawnien sluibowych, ja- 
kotei organizowanie ubezpieczen iywego inwentarza. 


F. Oiwiala. 

 16. 
Urz
dzanie odczytów i pogadanek z dziedziny 
weterynarji w'porze zimowej w dniach wolnych od zaj
é. 

 17. 
Opieka nad racjonalnem kuciem koni i organizo- 
wanie kursów podkownictwa. 

 18. 
Opieka nad zwierz
tami domowemi w ogólnosci.
		

/NDIGCZAS003511_1930_007_0024.djvu

			4 


Regulamin sluibowy dla okr
gowych 
lekarzy weterynaryjnych. 


Do obowi
zków okr
gowego lekarza weteryna- 
ryjnego nalezy: 
A. Lecznlclwo welerrnarrJne. 

 1. 
a) Prowadzenie okr
gowej przychodni (ambulat.) 


wet. 


b) udzielanie w powyiszej przychodni porad 
weter. za oplat
 ustalon
 przez Rad
 Powiatow
 na 
rzecz Wydzialu Pow. w godzinach od 9 - 12 z tern, 
te wszystkie zwierz
ta doprowadzone przed godz. 12 
winne byé tego samego dnia zbadane i zaopatrzone. 
c) W pozostalych godzinach urz
dowych t. j. od 
8 - 9 i 12 - 15 zobowi
zany jest lekarz weter., 0 ile 
nie jest zaj
ty wyjazdami sluibowymi lub zalatwianiem 
spraw zwi
zanych z ambulatorjum, udzielaé porad 
fachowych poza swoj
 urz
dow
 siedzib
 za wyna- 
grodzeniem polowy obòwi
zuj
cej w Województwie 
Tarnopolskiem taksy laborum za praktyk
 weter. 

 2. 
Udzielanie porad ambulatoryjnych za oplat
 usta- 
lon
 przez Rad
 powiatow'l na rzecz Wydzialu Powia- 
towego w wyznaczonych przez Wydzial PÜwiatowy 
miejscowosciach, 0 ile moinosci w dnie targowe w 
godz. od 8 - 10. 
8. Zwalczanle chorOb zarafliw,ch zwlerzecJch. 

 3. 
Wspóldzialanie z organami panstwowej admini- 
stracji weter. przy zwalczaniu zaraíliwych chorób zwie- 
rz
cych w swoim okr
gu w mysI Rozp. Prez. z dnia 
22. 8. 1927. Oz. U. Rz. P. Nr. 77 i odnosnych Rozp. 
Wykonawczych Ministra Rolnictwa. 

 4. 
Propaganda, jakotei przeprowadzanie w swoim 
okr
gu szczepien przeciw chorobom zaraíliwym zwie- 
rz<<:cym.  5. 
Tlumienie w swoim okr
gu chorób zarailiwych 
zwierz
cych podlegaj
cych urz
dowemu zwalczaniu t 
chorób pasoiytniczych i t. d. 
C. Badanie zwierzill rzeín,ch . miesa. 

 6. 
Pelnienie urz
dowego badania zwierz
t rzeinych 
i mi
sa w obwodzie badania . '.' . . . . oraz uzu- 
pelniaj
cego badania w przydzielonych obwodach 
badania t. j. . . . . . . . . 

 7. 
Nadzór nad wykånywaniem w swoim okr
gu 
urz
dowego badania zwierz
t rzeínych i mi
sa, kon- 
trola ogl
daczy przynajmniej raz na 2 miesi
ce, rewizja 
tanich jatek i t. d. 
D. Hodowla zwlerzill. 

 8. 
Branie udzialu w swoim okr
gu w przegl
dach. 
pokazach, premjowaniu zwierz
t, licencjonowaniu buhaji 
i zakladaniu punktów kopulacyjnych i ich kontrola. 

 9. 
Udzielanie organizacjom ubezpieczeniowym facho- 
wej pomocy w zakresie uprawnien sluibowych. 
E. Oiwlala. 

 10. 
Urz
dzanie w swoim okr
gu odczytów i poga- 
danek z dziedziny weterynarji zwierz
t w porze zimowej. 

 11. 
Opieka nad racjonalnem kuciem koni i organi- 
zowanie kursów podkownictwa. 

 12. 
Opieka nad zwierz
tami domowemi w ogólnosci. ..J 


.. 


Z drukarni Leona Wierzbickiego w Tarnopolu, Pasat Adlera 1. 6. - Telefon Nr., 138.