/NDIGCZAS003511_1932_002_0001.djvu

			/ 
,/ 


Tamopol. dnia 1 lutego 1932. 


TARNOPOLSKI 


Dziennik 


Wojewódzki 


Nr. 2. 


Poz. 17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 


T RES é: 


D Z I A t U R Z I; D 0 W Y. 


Zarz
dzenia Wojewody Tarnopolskiego z dnia 12 stycznia 1932 r. 0 skasowaniu posterunków 
Policji PalÍstwowej w Zalesiu, Pawlowie i ZarubilÍcach 14 
Orzeczenie Wojewody Tarnopolskiego z dnia 20 stycznia 1932 r. w sprawie odj
cia charakteru 
ochronnego gruntowi lesnemu 14 
Ogloszenie Wojewody Tarnopolskiego z dnia 15 stycznia 1932 r., dotycz,!ce wykazu osób lIchy- 
laj
cych si
 od obowi
zku wojskowego 14 
Ogloszenie 0 nadaniu Medalu Za Ratowanie Ginqcych 35 
Ogloszenie 0 odebraniu debitu pocztowego czasopismom, drukom broszurom 36 
Ogloszenie 0 wydaleniu cudzoziemców z granic Rzeczypospolitej 36 
Ogloszenie 0 wysiedleniu osób z pasa granicznego 36 
Ogloszenie 0 rozwi
zaniu stowarzyszelÍ na terenie Województwa Tarnopo!skiego _37 
Ogloszenie dotycz
ce przestrogi przed osobnikami wyludzaj
cymi wsparcia 37 
Ogloszenie 0 utworzeniu WolYlÍskiego Wojewódzkiego Zakladu Opieki Specjalnej dla dzieci 37 
Ogloszenie Magistratu m. Tarnopola w sprawie sporz
dzenia planów zabudowania dla cz
sci miasta 38 
Komunikat 0 podziale terenu Województwa Tarnopolskiego na rejony dzialalnosci inspektorów koni 38 
Komunikat Okr
gowego Urz
du Ziemskiego w Tarnopolu 0 udzieleniu zezwolelÍ na parcelacj
 
dóbr prywatnych i gruntów erekcjonalnych 38 
Komunikat Okn
gowego Urz
du Ziemskiego w Tarnopolu 0 zatwierdzeniu projektów dotyczqcych 
parcelacji dóbr prywatnych i gruntów erekcjonalnych 38 
Komunikat pocztowy 39 
Poszukiwanie osób 39 
Wykaz panuj
cych zarailiwych chorób zwierz
cych w dniu 15 stycznia 1932 r. 39 
\V ykazy tygodniowe zachorowaÍl i zgonów na choroby zakaine za czas od dnia 13 grudi1ia 19.31 r. 
do 9 stycznia 1932 r. 40 
Ruch sluibowy na obszarze Województwa Tarnopolskiego 41 


D I I A t N I E III 
 Z II; D Q W Y. 
Komunikaty SY!ldykatu Emigracyjnego. - Ogloszenie 0 uniewainieniu piecz
ci gminnej.- Unie- 42 
waznienia dokumentów. - Komunikat Izby Skarbowej II we Lwowie. 44
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0002.djvu

			Str. 14. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKI POl. 17-19. 


Nr 2. 


DZIAt URZI;DOWY. 


17 
Zarzqdzenia 
Wojewody Tarnopolskiego z dnia 12 stycznia 1932 r. 
o skasowaniu posterunków Policji Panstwowej w Za- 
lesiu, Pawlowie i Zarubi1Ícach. 
I) L. BB. 4045/31. 
Na zasadzie postanowien art. 
O rozp. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. 0 Po- 
licji Panstwowej, kasuj
 z dniem 1 lutego 1932 r. 
rejon posterunku Policji Panstwowej Zalesie w po- 
wiecie czortkowskim i z tym samyo: dniem przydzie- 
lam gminy Za1esie i Uhryn do rejonu posterunku 
P. P. w Kol
dzianach. 


Wojewoda: Mosz,ñski. 
II) L. BB. 4044/31. 
Na zasadzie postanowien art. 20 rozp. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. 0 Po- 
licji PaÚstwowej, kasuj
 z dniem 1 lutego 1932 r. 
rejon posterunku PoJicji PaÚstwowej \\' Pawlowie w po- 
wiecie radziechowskim i z tym samym dniem przy- 
dzieJam gminy Niestanice i Pawlów do rejonu poste- 
runku P. P. w Cholojowie, a gmin
 Stanin do rejonu 
posterunku w Radziechowie. 


Wojewoda: Mosz,ñski. 
III) L. BB. 4047/31. 
Na zasadzie postanowieÚ art. 20 rozp. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. 0 Po- 
licji PaÚstwowej, kasuj
 z dniem 1 lutego 1932 r. 
rejon posterunku Policji Panstwowej ZarubiÚce w po- 
wiecie zaleszczyckim i z tym samym dniem przydzie- 
lam gminy ZarubiÚce i Koscielniki do rejonu poste- 
runku P. P. w Sinkowie, a gmin
 Gródek do rejonu 
posterunku P. P. w Kasperowcach. 
Wojewoda: Masz,óski. 


18 
Orzeczenie 


Wojewody Tarnopolskiego z dnia 20 stycznia 1932 r., 
Nr. RL. 1-17 w sprawie odj
cia charalderu ochronnego 
gruntowi lesnernu. 
Na podstawie art. 19, 20 i 26 rozporzqdzenia 
Prezydenta R. P. z dnia 24 czerwca 1927 r. 0 za- 
gospodarowaniu lasów niestanowiqcych wlasnosci PaÚ- 
.stwa (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 504) wydaj
 nast
- 
puj"lce orzeczenie: 
Odejmuje si
 charakter ochronny 77'28 ha gruntu 
lesnego, wlasnosci P. Wadawa Malachowskiego, po- 
loionego w gminie kat. Hnilice wielkie powiatu zba- 
raskiego, obejmujqcego cz
sé parceli kat. 1323/4. 
Grunt lesny powyiszej parceli zosta1 uznany za 


las ochronny orzeczeniem z dnia 18 listopada 1930 r. 
L. Rol. 1064/30. 
Od tego orzeczenia nie przysluguje prawo odwo- 
Jania. 


Wojewoda: Mosz,ñski. 


19 
Ogtoszenie 
Wojewody Tarnopolskiego z dnia 15 stycznia 19

2 r., 
L. W. 122/31, dotyczqce wykazu osób uchylaj
cych si
 
od obowiqzku wojskowego. 
Zgodnie z postanowieniami okólnika Ministerstwa 
Spraw Wewn
trznych Nr. 82 z dnia 30 maja 1930 r., 
Nr. Wojsk. 8/14 oglaszam, ie osoby wymienione w ni- 
iej podanym wykazie poszukiwane Sq przez wladze 
administracji ogólnej, jako uchyJajqce si
 od powszech- 
nego obowiqzku wojskowego. 
Poszukiwane osoby wzywam do jawienia si
 Vi 
najbliiszem Starostwie, lub w Urz
dzie gminnym (Ma- 
gistracie) wzgl
dnie na najbliiszym Posterunku Policji 
Panstwowej celem ewent. okazania posiadanych doku- 
mentów wojskowych - 0 ile zas takich dokumentów 
I nie posiadajq, do zadoséuczynienia powszechnemu obo- 
wi"lzkowi wojskowewu wedlug wskazówek, jakie udziel
 
wspomniane wyiej wladze. 
Wszystkie wladze i urz
dy panstwowe, oraz sa- 
morzqdowe, posiadajqce wiadomosci 0 miejscu pobytu 
poszukiwanych osób, proszone Sq 0 powiadomienie 0 
tem Statostwa, w którego listach poborowych odnosny 
poszukiwany figuruje. 


Wojewoda: Møsz,ñski. 


Wykaz Nr. 1 
uchrlajilc,ch sie ad pabaru. 
(U WAG A: Po nazwisku i imieniu kaidego poboro- 
wego riast
puje data i miejsce urodzenia 
oraz miejsce ostatniego jego zamieszka- 
nia, nast
pnie imiona rodziców a w kOlÍcu 
w nawiasach Starostwo, w którego listach 
poborowych poszukiwany figuruje). 
1 Adler f. Rothbaum Mordche Aba, 12 XII 1908 
Podwoloczyska, Riwen i Feiga, (Skalat) 
2 Adlerstein Józef Abraham, 19 V 1909 Busk, 
Ryfka, (Kamionlca strumilowa) 
3 Andrejowicz Grzegorz, 3 I 1909 TamopoJ, Mi- 
koJaj i Paraskewja, (Tamopol) 
4 Andrejczuk Pawlo 12 VII 1904 Burbanów, Mi- 
chal i Anastazja, (Podhajce) 
5 Andrusyna Bronislaw, r. 1904 Turówka, Szcze- 
pan i Wiktorja, (Skalat) 
6 Andrusiak Stefan, r. 1899 Uscieczko, Andrzej 
i Marja, (Zaleszczyki) 
7 Andrusyszyn Iwan, 17 I 1909 Boiyków, Izydor 
i Eugenja, (Podhajce)
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0003.djvu

			Nr. 2. 


"'TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI POI. 19. 


Str. 15. 


8 Anhel Bazyli, 12 1906 Iwanówka, Ksenia, 
(Skalat) 
9 Anklewicz Pawel, 12 III 1906 Kozlów, Pawel 
i Anna, (Kamionka str.) 
10 Antonyszyn Wasyl, r. 1909 Kotówka, Antoni 
i Ksenia, (Kopyczynce) 
11 Antypa Mikolaj, 7 II 1908 Podwoloczyska, Ro- 
zalja, (Skalat) 
12 Arsan Józef, 19 VI 1909 Sokolów, Jan i Marja, 
(Podhajce) 
13 Atamanczuk Wladyslaw, r. 1907 Wymyslówka., 
Marcin i Ooska, (Brzeiany) 
14 Apostol Benedykt, r. 1909 Szuparka, Antoni 
i Marja, (Borszczów) 
15 Anyn Iwan, 29 IV 1909 Oolianka, Onufry i Ka- 
tarzyna, (Tarnopol) 
16 Auerbach Bernard, r. 1907 Trembowla, Nusim 
i Freindla, (Trembowla) 
17 Babiak Piotr, 29 VI 1908 Cecory/Ignacy i Anna, 
(Brzezany) 
18. Babiak Semen, r. 1908 Budzanów, 19nacy 
i Katarzyna, (Trembowla) 
19 Babeluk Anatol, 22 VIII 1909 Romaszówka, 
Teodor i Franciszka, (Czortków) 
20 Babisz Iwan Józef, 10 IV 1904 Wierzbów. 
Tekla, (Podhajce) 
21 Babij Michal, 24 II 1907 Telacze, Fed i Teo- 
dora, (Podhajce) 
22 Babij Stanislaw, r. 1908 Wolica, Jan i Anna, 
(Trembowla) 
23 Baczynski Eugenjusz, r. 1909 Borszczów, An- 
toni i Nina, (Borszczów) 
24 BaczyÚski Michal, 24 XI 1909 Batiatycze, Ka- 
rol i Katarzyna, (Kamionka str.) 
25 Bajda f. Mandel Chaim Hersch, 20 X 1908 
Podwoloczyska, Aron i Sara, (Skalat) 
26 Banas Józef, 3 V 1909 Zubowmosty, Jan i Ka- 
tarzyna, (Kamionka str.) 
27 Barabasz Wlodzimierz, r. 1905 Kolodróbka, 
Emiljan i Zofja, (Zaleszczyki) 
28 Baran Ludwik, r. 1909 Borszczów, Michal 
i Marja, (Borszczów) 
29 Baranski Jaroslaw, 30 IV 1909 Wiktor6wka, 
Teodor i Katarzyna, (Brzeiany) 
30 Baryluk Michal, r. 1909 Horodnica, Marja, 
( KopyczyÚce) 
31 Bartoszewski Teodor, 26 II 1909 Potoczany, 
Andruch i Katarzyna, (Brzeiany) 
32 Barnik Stanislaw, 29 XII 1907 Podhajce, Marja, 
(Podhajce) 
33 Baziuk Stefan, 3 VI 1909 Slawentyn, Emiljan 
i Haska, (Podhajce) 
;)4 Barg Stanislaw, 27 I 1906 Kolodziejówka, Ka- 
rol i Honorata, (Skalat) 
35 BarÜh' Berl, 26 XI 1909 Batiatycze, Jakób 
i Ester, (Kamionka str.) 


36 Baum Chaskel Beer, 19 XI 1909 Busk, Ru- 
chel iLea, (Kamionka str.) 
37 Bäcker Ozjasz, r. 1909 Mszaniec, Meier i Rosa, 
(Kopyczynce), 
38 Benedyk Semko, 12 XI 1908 Plaucza wielka, 
Matwij i Anna, (Brzezany) 
39 Benedyk Jan, 23 II 1908 Kaczanówl{a, Jan 
i Barbara, (Skalat) 
40 Bern Stanislaw, 15 IV 1909 Zaloice, Marja, 
(Zborów) 
41 Bein Abraham, 6 III 1909 Milatyn stary, Chu- 
ne i Chaja (Kamionka str.) 
42 Berczuk Pawel, 6 IX 1908 Wymyslówka, Józef 
Teresa, (Brzezany) 
43 Beren Michal, 3 X 1909 Ceniów, Stefan 
i Marja, (Brzeiany) 
44 Berger Izak Lippe, 25 IX 1907 Kozowa, Chaim 
Wolf i Lea, 
Brzeiany) 
45 Berger Marjan, 2 II 1908 Zadnieszówka, Ed- 
ward i Stefanja, (Skalat) 
46 Bernat Józef, r. 1908 Husiatyn, Marcin i Zofja, 
(Kopyczynce) 
47 Bernady Jan, r. 1904 Podwoloczyska, Fran- 
ciszek i Rozalja, (Skalat) 
48 Bergman Chaskiel, r. 1905 Grzymalów, Samuel 
i Marja, (Skalat) 
49 Bernklau Józef, 7 VIII 1909 Tarnopol, Boruch 
i Sara, (Tarnopol) 
50 Bernstein Salomon Hersch, 1 XII 1908 Busk, 
Leja, (Kamionka str.) 
51 Berezowski Teofil, 12 XI 1909 Krzywoluka, 
Wlodzimierz i Julja, (Czortków) 
52 Berezowski Omytro, r. 1909 Slobódka, Jan 
Helena, IZaleszczyki) 
53 Bereznicki Boleslaw, r. 1909 Trembowla, Mi- 
chal i Zofja, (Trembowla) 
54 Beti uf Roman, 12 III 1909 Poltew, Filip i Marja, 
(Przemyslany) 
55 Bewski Stefan, 6 VIII 1904 Podhajce, Juljan 
i Marja, (Podl1ajce) 
56 Bezkorowajny Grzegorz, 28 VIII 1908 Stry- 
hance, Jan i Melanja, (Brzezany) 
57 Bezen Oawid, r. 1909 Budzanów, (Trembowla) 
58 B
ben Franciszek, 20 II 1909 Tarnopol, Józef 
i Antonina, (Tarnopol) 
59 Bialy Ludwik, 7 III 1909 Tarnopol, Wladyslaw 
Karolina, (TarnopoJ) 
60 Bialecki Pawel, 23 III 1908 Brzezany, Szymon 
i Anna, (Brzeiany) 
61 B alek Eugenjusz, 11 X 1909 Alfredó\\'ka, Jan 
i Anna, (Przemyslany) 
62 Bielecki Franciszek, 6 IX 1906 Zastawce, Wa- 
lenty i Agnieszka, (Podhajce) 
63 Bitkcki Jakób Konstal1ty, I VIII 1909 Litwi- 
nów, Wlodzimierz i Marja, (Podhajce) 
64 Bilecki Józef, r. 1909 Burakówka, Jan i Ana- 
stazja, (Zaleszcz yki)
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0004.djvu

			Str. 16 


T ARNOPOLSf	
			

/NDIGCZAS003511_1932_002_0005.djvu

			Nr. 2. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKI POI. 19. 


SIr. 17. 


123 Cenkalo Józef, 11 IX 1909 Zahajce, Elibieta, 
(Podhajce) 
124 Celewycz Eugenjusz, r. 1909 Worwoliñce 
I<:onstanty i Marja, (Zaleszczyki) , 
125 Cierpliwy Juljan, 5 1Il 1907 Mieczyszczów 
Grzegorz i Albina, (Brzeiany) , 
126 Cigler Jan, 1 VII 1909 Jazienica ruska Józef 
i Marja, (Kamionka str.) , 
127 Cisowski Pawel, 7 X 1906 Rosochowaciec 
Wawrzyniec i Rozalja, (Podhajce) , 
128 Chalupka Ferdynand, 14 XII 1908 Kacza- 
nówka, Wadaw i Petronela, (Skalat) 
129 Chalupnyk Aleksy, 30 III 1909 Hluboczek 
wielki, Wasyl i Natalja, (Tamopol) 
130 ChalupiÚski Józef, r. 1899 Zaleszczyki st., 
(ZaJeszczyki) 
131 Chaptuch Józef, r. 1907 Dolhe Bazyli i Pa- 
raskewja, (TrembowJa) , 
132 Chcik Józef, 25 IV 1909 Narajów m., Pawel 
Katarzyna, (Brzeiany) 
133 Chic Cyryl, 13 VII 1907 Brzeiany, Ewa, 
(Brzeiany) 
1.34 ChJebowicki Karol, 5 Xl 1909 Brzeiany, Jan 
Pauhna, (Brzeiany) 
. 135 Chmil Bazyli, 13 IV 1906 Busk, Onufry 
1 Tekla, (Kamionka str.) 
136 Chodan Michal, r. 1904 Skalat, Piotr i Ana- 
stazja, (Skatat) 
137 Cholodowski Wladyslaw vel Kolodowski 14 
V 1907 Krasne, Aniela, (Skalat) , 
138 Chomicki Michat, 6 XI 1908 Brzeiany An- 
drzej i Tekla, (Brzeiany) , 
139 Chorowij Wlodzimierz, 6 VI 1909 Jablonów- 
ka, Semko i Tacka, (Kamionka str.) 
140 Cwierzewicz Szczepan, 16 I 1908 Skalat Ro- 
man i Zofja, (Skalat) , 
. 141 Czaj
ows
i Zygmunt Marjan, r. 1909 Miel- 
OIca, Tomasz 1 Marja, (Borszczów) 
142 CzapJinski Kazimierz, 1 II 1908 Rybniki An- 
toni i Marja, (Brzeiany) , 
143 Czaraban Grzegorz, 3 I 1908 TeJacze Ata- 
nazy i Irena, (Podhajce) , 
144 Czechowski Jozafat, r. 1908 Kopyczynce, 
Marcela, (Kopyczyñce) 
145 Czechowski Stanislaw, 12 II 1905 Stawki 
Karolina. (Skalat) , 
. 146 Czemecki WasyJ, 9 III 1908 Skalat, Wasyl 
1 Katarzyna, (Skalat) 
147 Czemiecki Wasyl, r. 1899 Latacz, Józef i Anna, 
(Zaleszczyki) 
148 CzerwiÚski Kazimierz, r. 1909 Borszczów 
Józef i Anna, (Borszczów) , 
149 Czmola Michal, 16 III 1908 Ubinie, Katarzyna 
(Kamionka str.) , 
. 150 Czmyluk Pantaleonem, 11 IV 1904 Stare 
mlasto, Anna, (podhajce) 
151 Czikiel Franciszek, 26 IX 1909 Tarnopol, 
Anna, (Tamopol) 


152 Czuchrij Eustachy, 2 X 1909 Kal
dziany, 
Eudokja, (Czortków) 
153 Czyglik Benjamin Mendel, 16 IV 1909 Tar- 
nopol, Chaja Lea, (Tamopol) 
154 Czyiewski Piotr, 28 VI 1907 Kaczanówka 
Józef i RozaIja, (Skalat) , 
] 55 Daé Stefan, 15 III 1909 Podwoloczyska, Ro- 
man i Marja, (Skalat) 
156 Daniel RudoJf, 10 XII 1909 Dolianka Józef 
i Rozalja, (Tamapol) , 
157 Danieliszyn Wladyslaw, r. 1907 Wieniawka 
Stanislaw i MichaIina, (Trembowla) , 
158 Dankner Kalman Szlojme Baar, 28 I 1906 
Kaczanówka, Izak i Dwojre, (Skatat) 
159 D
browski Stanislaw, 4 Xl 1907 Kaczanówka 
Dominik i Karolina, (Skalat) , 
160 D
browski Bronislaw, r. ]899 Milowce Te- 
odor i Józefa, (Zaleszczyki) , 
161 Debet Piotr, r. 1899 Winiatyñce Piotr i Zofja 
[Zaleszczyki] " 
162 Denega Kornel, 15 V 1905 Zastawce ad Za- 
walów, Michal i Justyna, (Podhajce) 
163 Demyda Stanislaw, 9 XI 1907 ZIotniki Kle- 
mens i Marja, (Podhajce) , 
164 I?emytczu
 Emilj
n, 19 XI 1907 r. Rzepniów, 
Katarzyna I Andrzej, (KamlOnka strumilowa) 
165 Derkacz Joachim, 3 Xl 1906 Nosów Anna 
(Podhajce) , , 
166. D
bski Zygmunt, 24 IV 1909 Kol
dziany, 
Tomasz 1 Eleonora, (ClOrtków) 
167 Diaczek Piotr, r. 1908 Gaje Smo!., Michal 
i Katarzyna, (Brody) 
168 Diaczun Jurko, 26 VI 1908 Zerebki król.,.- 
Marja, (Skalat) 
169 Diduch Michal, 28 IX 1909, Damian i Anto- 
nina, (Przemyslany) 
170 Didur Michal, r. 1909 Janów, Anastazja, 
(Trembowla) 
171 Didycz Simeon, 19 IV 1909 Czortków, Lu- 
kasz i TekJa, (ClOrtków) 
172 Dmytruk Michal, r. 1899 Zaleszczyki Hono- 
rata, (Zaleszczyki) , 
173 Dobluk Mikolaj, 13 VI 1909 Tamopol Pa- 
raskewja, (Tamopol) , 
174 DobiÚski Stanislaw, r. 1908 Husiatyn, Jan 
i Ann1, (KopyczyÚce) 
175 Dobrowolski Marjan, r. 1908 Budzan6w Jan 
i Matylda, (TrembowJa) , 
. 176 DobrzaÏíski Eugenjusz, 22 IX 1908 Brzeiany, 
Jan 1 Justyna, (Brzeiany) 
177 Dolczol Wladyslaw, 15 X 1909 Litwinów 
Wladyslaw i Elibieta, (Podhajce) , 
178 DoliÚski Wladyslaw r. 1909 Torskie Michal 
i NataJja, (Zaleszczyki) , 
17
 Dol
czek Stanislaw, r. 1899 ZaIeszczyki star., 
Edward 1 Zofja, (Zaleszczyki)
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0006.djvu

			Str. 18 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKI Poz. 19 


Nr. 2. 


180 Dominik Józef, 12 XI 1906 Lisko, Józef i Na- 
talja, (Kamionka strumilowa) 
181 Domka Jan, 28 IV 1906 iuratyn, Florjan 
i Antonina, (Kamionlm strumHowa) 
182 Dorosz Jan, 15 IX 1909 Myslowa, Michal 
i Karolina, (Skalat) 
183 Doroiynski Melachjasz, 14 I 1907 Hnilcze, 
Justyna, (Podhajce) 
184 Drabyk EmiJjan, 9 Xli 1909 Zlotniki, Michal 
i Katarzyna, (Podhajce) 
185 Drath Feliks, r. 1908 Kraków, Teofil i Ewa, 
(Trembowla) 
186 Drebit Michal, 18 IV 1909 Grzegorz i Marja, 
(Czortków) 
187 Drozda Józef, 9 IX 1908 Nowosiólka, Marcin 
i Marja, (Podhajce) 
188 Drozdowski Pawel, r. 1908 Husiatyn, Stani- 
slaw i Wiktorja, (Kopyczyóce) 
189 Drozdowski Marjan, 17 VII 1907 Dobrowody, 
Andrzej i Paulina, (Podhajce) 
190 Drozdowski Piotr, r. 1907 Kobylowloki, Ka- 
tarzyna, (Trembow!a) 
191 Dubiel Franciszek, r. 1909 Zaleszczyki, An- 
drzej i Marja, (Zaleszczyki) 
192 DubiÚski Dawid Mendel, 4 I 1909 Tarnopol, 
Samuel Kaczan i Marja DubiIÍ.ska, (Tarnopol) 
193 Duczakowski Seweryn Ludwik, r. 1898 Za- 
leszczyki, Leon i Eugenja, (Zaleszczyki) 
194 Duda Franciszek, 25 X 1909 S!awentyn, An- 
drzej i Anna, (Podhajce) 
195 Dudka Stanislaw r. 1909 Korolówka, Nykola 
i Antonina, (Borszczów) 
196 Dumaríski Grzegorz r. 1908 I wanówka, Da- 
mian i Marja (TrembowJa) 
197 DumaIÍ.ski Bazyli, Iwanówka, Teodor i Marja, 
(Zaleszczyki) 
198 Dunicz Wladyslaw, 19 VI 1907 Derewlany, 
Jan i Gabryela, (Kamionka str.) 
199 Drybotij Archyp, 3 VII 1909 Trawotloki, 
Anna, (Zborów) 
200 Druiek Jan Wladyslaw, 14 V 1909 Kamionka 
str., Karol i Karolina, (Kamionka str.) 
201 Dülz Józef, r. 1909 Husiatyn, Stanislaw i Ja- 
dwiga, (Kopyczynce) 
202 Dülz Ignacy, 2 IV 1905 r. Podwoloczyska, 
Stanislaw i Jadwiga, (Skalat) 
203' Dworniczek Jan, 12 V 1907 r. Boiyków, 
Franciszek i Wiktorja, (Podhajce) 
204 Dykun Andrzej, 13 XII 1907 Zubowmosty, 
Pawel i Ksenia, (Kamionka str.) 
205 Dykun Teodor, 26 II 1909, Krzywolanka, 
Ignacy i Katarzyna, (Kamionka str.) 
206 Dydyk Stanislaw, 24 VI 1907 Dryszczów, 
Anna (Brzeiany) 
207 Dyla Marcin, r. 1907 Ilawcze, Jan i Marja, 
(Trembowla) 


208 Dziedzic Boleslaw Romuald, 19 I 1909 r. 
Szmankowczyki, Stanislaw i Filomena, (Czortków) 
209 Dzieciuch Piotr, 10 VII 1907 Kotuzów, Stefan 
i Julja, (Podhajce) 
210 Dziwenka Blaiej, 1 III 1909 Slobódka diu- 
rynska, Jerzy i Anna, (Czortków) 
211 Dziuryk Prokop, r. 1908 Gaje smo!., Anna, 
(Brody) 
212 Dziurewicz Lukasz, 18 X 1909 Slobódka diur., 
Marja, (Czortków) 
113 Dius Piotr, r. 1909 Roianówka, Maksym 
i Anna, (Zaleszczyki) 
214 Eder Samuel Hersch, r. 1908 Husiatyn, Breina, 
(KopyczyÚce) 
215 Eigen Chaim Hersch, 28 V 1907 Brzeiany, 
Dawid i Sara Lea, (Brzeiany) 
216 Eisenberg Dawid, 8 IV 1906 Sokole, Ryfka, 
(Kamionka str.) 
217 Eisgrau Leizor Izak, 26 VIII 1906 Kamionka 
str., Feige, (Kamionka str.) 
218 Engel Abraham, 17 VIII 1908 Brzeiany, 
Boruch i Chaja, (Brzeiany) 
219 Erd Maksymiljan, 7 III 1907 Lany polskie, 
Antoni i Anna, (Kamionka str.) 
220 Eichensztein lro Awigdor, 3 III 1907 Podhajce, 
Abraham i Ettla, (Podhaj ce) 
221 Eisbruch Samuel, 8 V 1909 Kamionka str., 
Ettel, (Kamionka str.) 
222 Fabryczny Wasyl, 7 II 1907 Bialokrynica, 
Konrad i Anna, (Podhajce) 
223 Farion Michal, 30 VII 1909 Brzeiany, Kata- 
rzyna, (Brzeiany) 
224 Fedczyszyn Baz yli, 19 IV 1908 Brzeiany, 
Atanos i Paraskewa, (Brz eiany) 
225 Feder Eziel Mozes, 14 V 1909 Sokolów, 
Chaim Abraham i Stenia, (Podhajce) 
226 Fedorowicz Józef, r. 1909 Diwiniacz, Jan 
i Marja, (Zaleszczyki) 
227 Fedun Michal, 29 IX 1909 Skalat, IIko i Marja, 
(Skalat) 
228 Fedyszyn Oleksa, 28 VIII 1908 Ubinie, Michal 
i Paraskewja, (Kamioka str.) 
229 Fedyszyn Michal, 15 XII 1906 Ubinie, Hrynko 
i Katarzyna, (Kamionka str.) 
230 Fedyszyn Dyonizy, 26 VII 1907 Slawentyn, 
Matrona, (Podhajce) 
231 Feld Jakób Simon, 13 IV 1904 Nowosiólka, 
Perla, (Podhajce) 
232 Feldman Edmund, 19 II 1905 PodwoIoczyska, 
Moryc i Salomea, (Skalat) 
233 Feldman Edward, 11 VI 1905 Podwoloczyska, 
Manes i Nesia, (Skalat) 
234 Feuerstein f. Spitzbrad Owadie, 3 1 1906 Pod- 
hajce, Jewchun i Ryfka, (Podhajce) 
235 Feuerstein f. Haschnis Peisach, 1 VIIl 1909 
Jarczowce, Majer i Ryfka, (Zborów)
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0007.djvu

			Nr.2. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOjEWODZKl Poz. 19 


SIr 19. 


236 Feigenbaum Józef, 3 VII 1909 Burkanów, 
Samuel i Elka, (Podhajce) 
237 Fiala Antoni Mateusz, r. 1904 Grzymalów, 
Jan i Kamilja, (Skalat) 
238 FichseJ SzmerJ, 5 I 1908 Nowosiólka, Sara, 
(Podhajce) 
239 Filipkiewicz Franciszek, r. 1909 Zaleszczyki, 
Aleksander i Wiktorja, (Zaleszczyki) 
240 Filus Zygmunt, I VIII 1901 Kozowa-Krakòw, 
Jan i Marja, (Brzez any) 
241 Fischer Juda, r. 1905 Grzymalów, Majer 
i Marja, (Skalat) 
242 Florków Jan, r. 1907 Touste, Franciszek 
i Anna, (Skalat) 
243 Fogelman Eisig, r. 1907 Budzanów, Feiga, 
(Trembowla) 
244 Frankiewicz Jan, 25 VI 1908 Spas, Emil 
i Anna, (Kamionka str.) 
245 FränkeJ Saul, 5 IV 1908 Streptów, Mindla, 
(Kamionka str.) 
246 Fried Artur Joachim, 26 VIII 1909 Beremowce, 
Moses i Elka, (Zborów) 
247 Friedberg Mordhi Leib, 18 V 1907 Wisniow- 
czyk, Salomon i Feiga, (Podhajce) 
248 Friedberg Mendel, 14 XII 1907 Wisniowczyk, 
Osias i Ryfka Grosberg, (Podhajce) 
249 Friedfeld Mendel, 1 XII 1907 Burkanów, 
Schmiel iLea, (Podhajce) 
250 Fredling Majer Hersch Owaáie, 8 I 1906 
Podhajce, Rafael i Beila, (Podhajce) 
2':)1 Freundlich Chaim, 18 VIII 1907 Brze.iany, 
Rifka, (Brzezany) 
252 From Benjamin, 23 XII 1907 Holhocze, Godla 
i Breine, (Podhajce), 
253 Fuchs Szulim, r. 1909 Mszanlec, Leiwr i Sara, 
(Kopyczynce) 
254 Fulawka Stanislaw, 24 XII 1906 Burkanów, 
Katarzyna, (Podhajce) 
255 Fulawski Stefan, 10 II 1906 Holhocze, Magda, 
(Podhajce) . 
256 Furtak Józef, 2 XII 1908 Brzeiany, Stefan 
i Helena, (Brzezany). 
257 Gajda Józef, r. 1909 Husiatyn, Stefan i Marja, 
(Kopyczynce) 
258 Gajda Leonty, r. 1907 Kobylowloki, Jan 
i Anna, (Trembowla), 
259 Gajewski Bronislaw, r. 1909 Kobylowloki, 
Józef i Marja, (Trembowla) 
260 Gajewski Wladyslaw, r. 1907 Kobylowloki, 
Jõzef i Michal-ina, (Trembowla) 
261 Gamulnicki Wladyslaw, r. 1908 Plebanówka, 
Wladyslaw I Anastazja, (Trembowla) 
262 Garbacz Stanislaw, 15 V 1906 Podwoloczyska, 
Marja, (Skalat) 
263 Gargol Stefan, r. 1905 K
t toustecki, Jan 
i Natalja, (Skalat), 


264 Gassenbauer Israel Eisig, 1 V 1909 Kamionka 
str., Zisel, (Kamionka str.) 
265 Gawroniak Michal, r. 1909 Burakówka, Fe- 
licjan i Marja, (Zaleszczykl) 
266 Gelber Leon, 23 VII 1905 Justynówka, Fischel 
i Seila, (Podhajce) 
267 Gerber Tadeusz Juljan, 16 II 1909 Kozlów, 
Karol i Marja, (Kamionka str.) 
268 Germata Franciszel{, 15 XII 1907, Henryk 
i Julja, (Skalat) 
269 Gerson Teodor, r. 1904 ZarubiÚce, Bronislaw 
I Komela, (Skalat) 
270 Henzer Menasze, r. 1907 Trembowla, Chaim 
i Cipa, (Trembowla) 
271 Gerstenblüth Izrael Arje, r. 1905 Kaczanówka, 
Dawid i Rachela, (Skalat) 
272 Gips Abraham Markus, 16 XII 1906 Wisniow- 
czyk, Majer i Perla, (Podhajce) 
273 Gips vel Rottenberg Hersch, 16 IX 1905, 
Gitla vel Itta, (Podhajce) 
274 Gilden WoH, 22 I 1907 Dziedzirów, Ruchel, 
(Kamionka str.) 
275 Ginsberg Józef, r. 1909 Budzanów, (Trem- 
bowla) 
276 GJas f. Heistein Maks, 27 VI 1908 Podwo- 
loczyska, Dawid i Roza Glas, (Skalat) 
277 Gleicher r. Gruber Izak, 2 II 1908 Demów, 
Sam, (Kamionka str.) 
278 Glinski Ignacy, 14 X 1908 Brzeiany, Stefan 
i Anastazja, (Brzeiany) 
279 Glücksman Karol, 4 VIII 1909 Tamopol, 
Adolf i Laura, (Tarnopol) 
280 Gluczkowski Franciszek, 24 III 1906 Kamion- 
ka sir., Antoni i Rozalja, (Kamionka str.) 
281 Godziñski Piotr, 10 VII 1908 Lisko, Maksym 
Katarzyna, (Kamionka str.) 
282 Gogol Karol, 12 IV 1908 Sokole, Jan i Ksa- 
wera, (Kamionka str.) 
283 Goldstein Hersch, 27 XI 1909 Brzeiany, 
Joel i Itta, (Brzezany) 
284 Golonka Kazimierz, 1 X 1909 Tamopol, 
Antoni i Kseoia, (Tamopol) 
285 Gol
biowski Ferdynand, 22 II 1907 Touste, 
Antoni i Anastazja. (SkaJat) 
286 GolE;biowski Jan, 9 I 1909 Tamopol, Józefa, 
(Tamopol) 
287 GolE;biowski Ludwik, 1 I 1909 Bohatkowce, 
Karol i Tekla, (Podhajce) 
288 .Goman Teodor, r. 1909 Kujdance, Adam 
i Teresa (Zbarai) 
289 Gostylla Hilary Józef, 14 I 1909 Czortków, 
Marjan i Nikodema, (Czortków) 
290 Gothfried Dawid Mozes, 8 I 1904 M
dze- 
lówka, SüseJ, (podhajce) 
291 Gottesdiener false Kühn Benzion, 11 II 1909 
Czortków, Mozes Gottesdiener i Czarne Kühn, (Czortków)
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0008.djvu

			Str. 20. 


T ARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 19. 


Nr. 2. 


292 Gotz Antoni, 26 I 1909 Tamopo!, Dominik 
i:Józefa, (Tarnopol) 
293 Götter Eugenjusz, r. 1908 Msianiec, Mikolaj 
i :Agnieszka, (Kopyczynce) 
294 Grabowy Jan, 20 II 1905 Stary Skalat, Ma- 
ciej i Marja, (Skalat) 
295 Grabowy Jan, r. 1905 Stary Skalat, Szczepan 
i Józefa, (Skalat) 
296 Grindlinger Samuel, 17 Xl ] 908 Podhajce, 
Szymon i Chaja Jetta, (Podhajce) 
297 Groszek Oleksa, r. 1909 Myszków, Michal 
i Anastazja, (Zaleszczyki) 
298 Gruber Ferdynand, 16 V 1906 Podwoloczyska, 
Bronislaw i Józefa, (Skalat) 
299 Grünberger Abraham, r. 1909 Korolówka, 
Hersch i Chaja Sura, (Borszczów) 
300 Grünspan Mozes Benzion, 23 VIII 1907 Ko- 
zowa, Eljasz i Roza, (Brzeiany) 
301 Gudz Stefan, r. 1906 Okno, Efrem i Marta, 
(Skala!) 
302 Gudzikowski Maciej, r. 1909 Korolówka, Lud- 
wika, (Borszczów) 
303 Gutkowski Eustachy Marjan, r. 1907 Slobódka 
strus., Wiktor i Cyryla, (Trembowla) 
304 Gutstein Mozes, r. 1909 Dapohów, Juda 
i Ester, (Borszczów). 
305 Haber Józef Hersch, 16 III 1907 Demnia, 
Jütte, (Brzeiany) 
306 Haber vel Klein Mojiesz Efroim, 12 IX 1909 
Czortków, Leizor i Zwettel, (Czortków) 
307 Haczewski Karol, r. 1909 Sinków, Karol i Ja- 
nina, (Zaleszczyki) 
308 Hacker Jankiel, 27 X 1908 Brzeiany, Lea, 
(Brzezany) 
309 Haider Karol, 4 VII 1909 Dobrotwór, Lud- 
wik i Marja, (Kamionka str.) 
310 Hajdamak Franciszek Boleslaw, r. 1906 Za- 
walów, Jan i Justyna, (Podhajce) 
311 Hajdakiewicz Wlodzimierz, 25 VB 1909 Jablo- 
nówka, Mikolaj i Marja, (Podhajce) 
312 Hamer Izak, r. 1909 Budzanów, (Trembowla) 
313 Hamerman r. Ronis Boruch, 4 II 1905 Skalat, 
Józef i Jenta, (Skalat) 
314 Haniszewski Piotr, 18 VIII 1907 Brzeiany, 
Michal i Ksenia, (Brzezany) 
315 Hankiewicz Eugenjusz, 2 V 1906 Kokoszynce, 
Marceli i Olga, (Skalat) 
316 Hanczyn Eustachy, 1". 1907 Wieniawka, Sta- 
nislaw i Michalina, (Trembowla) 
317 Hanyszkiewicz Tadeusz, 2 VIII 1909 Hodów, 
Stanislaw i Aniela, (Zborów) 
318 Harasik Michal, 15 III 1907 Kupcze, Mikolaj 
i Ewa, (Kamionka str.) 
319 Hausner Fryderyk, 27 X 1908 Kamionka str., 
Jan i Marja, (Kamionka str.) 
320 Hänsel f. Perlmutter Chaim, r. 1904 Skalat, 
Mendel i Perla Hinda, (Skalat) 


321 Haselkom Mozes Aron, 8 XII 1907 Potok, 
Chaja Jütte, (Brzezany) 
322 Heiberf. Weber Abraham Józef, 17 VII 1907 
Narajów m., Leizor i Chaja Ryfka, (Brzeiany) 
323 Heliczer Juda, 17 XII 1909 Tamopol, Jakób 
i Estera, (Tarnopol) 
324 Heliczer f. Freidberg Samuel, r. 1907 Dara- 
chów, Mozes i Kreine, (Trembowla) 
325 Heller Hirsch, 6 X 1909 Zlotniki, Józef 
i Rachela, (Podhajce) 
326 Herman Samuel, 23 XI 1908 Narajów wies, 
Majer Blatt i Gitla, (Brzezany) 
327 Hero Abraham Izrael, 15 II 1904 tysa, Jidel 
. Hersch Majer i Blima, (Podhajce) 
328 Herscher Benzion, r. 1909 Kudrynce, Freida, 
(Borszczów) 
329 Herzberg Szaje Winterfeld, 7 VI 1909 Slo- 
bódka diur., Chaim i Ciwe Bergman f. Brennholz, 
(Czortków) 
330 Hetman Karol, 23 III 1909 Zaloice, Ignacy 
i Marja, (Zborów) 
331 Hirschhorn Józef, r. 1908 Czernichowce, 
lzaak i Basia, (Zbaraz) 
332 Hirschhorn Herman, 18 VI 1909 Kudynowce, 
Schmaje i Chajcie, (Zborów) 
333 Hladczuk Bazyli, 25 I 1908 Brzeiany, Anna, 
(Brzezany) 
334 Hlady Maksymiljan Karol, 15 I 1904 Sla- 
wentyn, HrylÍko i Józefa, (Podhajce) 
335 Holyk Hnat, I VII 1907 ZarubilÍce, Eljasz 
i Barbara, (Skalat) 
336 Hnatyszyn Aleksander, 31 XII 1907 Polowce, 
Mikolaj i Marja, (Czortków) 
337 Hochbaum Aron Markus, r. 1904 Grzymalów, 
Estera, (Skalat) 
338 Hochberg Sam uel Elias, 24 n 1908 todyna 
nowa, Ryfka, (Kamionka str.) 
339 Hofman Zbigniew Teofil, r. 1909 Trembowla, 
Juljan i Helena, (Trembowla) 
340 Hojda Jan, 8 V 1907 Holendry, Nicetos 
i Marja, (Podhajce) 
341 Holik Karol, r. 1906 Zarubince, Michal 
i Franciszka, (Skalat) 
342 Holz Dawid, r. 1909 Budzanów, Mozes 
i Ryfka, (TrembowJa) 
343 Holzman Izak, 3 I 1909 Dobrotwór, Zlata, 
(Kamionka str.) 
344 Holdanowicz Ewaryst, 26 X 1904 Podwolo- 
czyska, Marcin i Marja, (Skalat) 
345 Holod Wlodzimierz, 11 II 19Ò9 SzlachcilÍce, 
Eustachy i Marja, (Tarnopol) 
346 Hot Kopel, r. 1909 Budzanów, (Trembowla) 
347 Hornzwickel Franciszek, r. 1908 Trembowla, 
Karol i Stefanja, (Trembowla) 
348 Horobec Mychajlo, 9 III 1909 Swidowa, 
Andrzej i Paraska, (Czortków)
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0009.djvu

			Nr. 2. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 19. 


Str. 21. 


349 Horbatuk Józef, 24 III 1907 Podwoloczyska, 
Karolina, (Skalat) 
350 Horodyski Aleksander, 30 III 1907 Brzezany, 
Alfred i Filipina, (Brzezany) 
351 Hrankowski Jan, 23 V 1906 Touste, Michal 
i Anna, (Skalat) 
352 Hrybowski Bohdan, 25 X 1906, Leontyn 
i Franciszka, (Skalat) 
353 Hryhorczuk Jan, r. 1904 Podwoloczyska, 
Aleksander i Marja, (Skalat) 
354 Hrycyk Michal, r. 1907 Trembowla, Jan 
i Katarzyna, (Trembowla) 
355 Hryciuk Jan, r. 1909 Lisowce, Magdalena, 
(Zaleszczyki) 
356 Hrycenko Jacko, r. 1898 Zaleszczyki st., 
Pylyp i Justyna [Marja], (Zaleszczyki) 
357 Hrynyk Stefan, 4 IX 1904 Kotuzów, Andruch 
i Marja, (Podhajce) 
358 Hryb Dyonizy, 13 VII 1908 Podwoloczyska, 
Teodor i Teodozja, (Skalat) 
359 Hrycyszyn Jan, 20 IV 1908, Apolonja, 
(Skalat) 
360 Hucal Michal, 30 X 1909 Borki wielkie, Jan 
Katarzyna, (Tamopol) 
361 Huculak Wasyl, r. 1906 Myslowa, Wasyl 
Katarzyna, (Skalat) 
362 Huculak Dominik, r. 1908 Tlustenkie, Pro- 
kop i Cyryla, (KopyczylÍce) 
363 Hudyma Bazyli, 28 I ]909 Tamopol, Barbara, 
(Tamopol) 
364 Huminek Stanislaw, 27 I 1909 Czortków, 
Antoni i Marja, (Czortków) 
365 Huryn Piotr,. r. 1904 Kamionki, Katarzyna, 
(Skalat) 
366 Huryma Juljan, r. 1908 Slobódka strus., 
Dymitr i Anna, (Trembowla) 
367 H ut Stanislaw, 8 III 1908 Podwoloczyska, 
Cyryl i Józefa, (Skalat) 
368 Huzyk Stefan, 2 III 1907 Sloboda zlota, 
Michal i Tekla, (Brzezany) 
369 Hütfel Franciszek, 30 VII 1909 Zborów, 
Adam i Antonina, (Zbor6w) 
370 Hyczko Michal, 12 VIII ]907 Narajów m. 
Trofim i Malanka, (Brzezany) 
371 Ilków Teodor, r. 1907 Kadlubiska, Gabryel 
i Justyna, (Brody) 
372 Iwanicki Mikolaj, 4 11 1907 Brzezany, Irena, 
(Brzezany) , 
373 Iwaniuk Stefan, 8 I 1906 Korszyfówka, 0- 
nufry i Anna, (Skalat) 
374 Iwankiw Michal, 4 XI 1909 Demnia, Bazyli 
i Magdalena, (Brzeiany) 
375 Iwanyszczuk Hawrylo, r. 1909 Gródek, Iwan 
i Jelena, (Zaleszczyki) 
376 Izdebski Wladyslaw, 16 XII 1906 Podwolo- 
czyska, Marja, (Skalat) 


377 Izyk Nikifor, 16 II 1907. Skalat, Anastazja, 
(Skalat) 
378 Jacyszyn Michal, 28 III 1908 Brzezany, Filip 
i Anna, (Brzezany) 
379 Jacyszyn Wasyl, 30 III 1909 Wypyski, Eljasz 
i Tekla, (Przemyslany) 
380 Jakiemó\V Michal, 21 X 1908 Brzezany, 
Teodozja, (Brzeiany) 
381 Jakymów Michal, 10 XI 1909 Jeziema, 
Grzegorz i Marja, (Zborów) 
382 Jakimowicz Antoni, r. 1905 Grzymalów, 
Józef i Józefa, (Skalat) 
383 Jakubów Józef, 10 I 1906 Touste, Michal 
i Marja, (Skalat) 
384 Jakuszewski Marjan, 1 II 1909 Tamopol, 
Jan i Anna, (Tamopol) 
385 Jankowicz Antoni, 14 III 1907 Zadnieszówka, 
Joachim i Marja, (Skalat) 
386 Janowski Onufry, 2 VII 1907 Czortków, 
Dymitr i Katarzyna, (Czortków) 
387 Janusz Michal, r. 1908 Mieczyszczów, Jan 
i Anastazja, (Brzezany) 
388. Jantrzak Roman Andrzej, 2 I 1906 Podwo- 
loczyska, Jakób i Karolina, (Skalat) 
389 Jarosz Stanislaw, 10 I 1909 Kol
dziany, Karol 
Barbara, (Czortków) 
390 Jaroszewski Marjan, r. 1909 Borszczów, An- 
toni i Ludwika, [Borszczów] 
391 Jasinowski Pawel, 16 V 1908 Supranówka, 
Marcin i Antonina, [Skalat] 
392 Jastrz
bski Marjan, r. 1907 Darachów, Jan 
i Marja, [TrembowJa] 
393 Jaszczyszyn Stanislaw, r. 1907 Daràchów, 
Agata, [Trembowla] 
394 Jaszczyszyn Ludwik, 5 X 1909 Muzylów, 
Marja, [Podhajce] 
395 Jaszczur Jan, 28 III 1907 Polupanówka, 
Michal i Michalina, [Skalat] 
396 Jawny Jan, r. 1907 Wierzbowiec, Michal 
i Helena, [Trembowla] 
397 Jazowicz Michal, 29 VIII 1909 Zborów, Kata- 
rzyna, [Zborów] 
398 J
dryk Jan, r. 1908 Kobylowloki, Józef i Julja, 
[Trembowla] 
399 Jonda Roman, 22 IX . 1909 Peczenia, Jan 
i Marta, [Przemyslany] 
400 Juszczak Eugenjusz, 5 IX 1907 Touste, 
Michal i Anna, [Skalat] 
40 I Jurczyszyn Pawel, r. 1909 Kluwiñce, Iwan 
i Zofja, [Kopyczynce] 
402 Juziów Roman, 3 X 1909 Zuratyn, Kirylo 
i Eudokja, [Kamionka str.] 
403 Juzków Franciszek, r. 1908 Kopyczynce, 
Józef i Anastazja, [Kopyczynce] 
404 Juzwin Wladyslaw, 25 I 1905 Podwoloczyska, 
Piotr i Marcela, (Skalat) 


3
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0010.djvu

			Str. 22. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKI Poz. 19. 


Nr.2. 


405 Kaczaluba Jan, 15 V 1909 Chodaczkó\V maty, 
Jan i Marja, (Tamopol) 
406 Kaczak Bazyli, 25 X 1905 Gnilowody, Mi- 
kolaj i Ewdokja, (Podhajce) 
407 Kaczanowski Feliks, 16 I 1907 Kozowa, 
Michal i Józefa, (Brzezany) 
408 Kahane Wolf, 28 IV 1907 Chorobrów, Ruchel, 
(Brzezany) 
409 Kalil Zbigniew Seweryn, 11 II 1908 Bieniawa, 
Karol i Józefa, (Podhajce) 
410 Kalan Samuel, 2 IX 1907 Holendry, Kata- 
rzyna, (Podhajce) 
. 411 Kalamarz Michal, 16 IX 1909 Batiatycze, 
Jan i Agnieszka, (Kamionka str.) 
412 Kalyniak Leon, 6 XI 1908 Sorocko, Grzegorz 
i: Tekla, (Skalat) 
413 Kamenker Nuchim, 1 XI 1908 Pisarówka 
ad Rekszyn, Wolf i Chaja, (Brzezany) 
414 KarnilÍski Antoni, 1908 Kopyczynce, Adam 
i Marja, (KopyczylÍce) 
415 Kaminski Antoni, 29 XII 1905 Bialokiernica, 
Wojciech i Rozalja, (Podhajce) 
416 KamazyÚski Franciszek, 22 III 1909 Tarnopol, 
Feliks i Anna, (Tarnopol) 
417 Kaniuk Aran Józef, 10 VII 1909 Tarnopol, 
Chaim Buksbaum i Freude Kaniuk, (Tarnopol) 
418 Kantor Iwan, r. 1904 Skalat, Jan i Branislawa, 
(Skalat) 
419 Kapitaniec Michal, 22 III 1909 Lanerówka, 
tué i Tekla, (Kamionka str.) 
420 Kapiwak Jan, r. 190ì Hawcze, Grzegorz 
(Anna, (Trembowla) 
421 Karas Hnat, r. 1906 Uwisla, Rozalja, (Kopy- 
czylÍce) 
422 Kardynal Aleksander, 1899 Hotowczyríce, 
Iwan i Katarzyna, (Zaleszczyki) 
423 Kastelnik Marjan Józef, 18 III 1909 Podhajce, 
Karol i Katarzyna, (Podhajce) 
424 Katz f. Epstein Markus, r. 1906 Touste, 
Abraham i Marjem, (Skalat) 
425 Katz Józef, r. 1898 Capowce, Jakób i Feiga, 
(Zaleszczyki) 
426 Kawatek Antoni, r. 1909 Teklówka. Józef 
i Marja (Zaleszczyki) 
427 KarpilÍski Jakób, 17 IV 1909 Zastawce ad 
Holhocze, Jan i Barbara, (Podhajce) 
428 Kieba Józef, r. 1909 Burdiakowce, Kazimierz 
i Ksenia, (Borszczów) 
429 Kielbasiuk Ludwik vel Kobasa 20 VIII 1905 
Nowosiólka, Marja, (Podhajce) 
430 Kiernicki Wladyslaw, 30 VI 1906 Podhajce, 
Jan i Tekla, (Podhajce) 
431 Kimel Aron, 2 IX 1908 Brzezany, Chana, 
(Brzezany) 
432 Kiziak Wladyslaw, r. 1904 Skalat, Józef 
i Anna, (Skalat) 


433 Kizyk Teofan, 24 VII 1909 Magdalówka, 
Piotr i Stefanja (Skalat) 
434 Kinaszczuk Aksenty, r. 1899 Winiatyríce, 
Julja, (Zaleszçzyki) 
435 K
dzierski Leopold Jan, r. 1907 Trembowla, 
Antoni i Janina, (Trembowla) 
436 Klein Markus, 17 II 1906 Podhajce, Nuchim 
Bien i Lea Klein, (Podhajce) 
437 Klein Abraham Jeraja, 21 IV 1907 Burkanów, 
Samuel i Liba, (Podhajce) 
438 Kleiner Juda r. Hirschhorn 8 IX 1907 Touste, 
Izrael i Libe, (Skalat) 
439 KJeinfussel Moses Aron, 2 V 1909 Czortków. 
Chana Kleinfussel, (Czortków) 
440 Klimko Jan, 21 VIII 1905 Bieniawa, Karol 
i Eudokja, (Podhajce) 
441 Kmita Franciszek, 23 VII 1907 Hlibów, 
Antoni i Marja, (Skalat) 
442 Knopp Juljan, r. 1909 Zaleszczyki stare, Sta- 
nislaw i Bronistawa, (Zaleszczyki) 
443 Kociaj Józef Stanislaw 21 III 1909 Dzuryn, 
Antoni i Karolina, (Czortków) 
444 Kocubala Józef, 21 V 1909 Krzywulanka, 
Roman i Emilja, (Kamionka str.) 
445 Kogut Karol, 4 I 1909 Zastawce ad Holhocze, 
Stefan i Anna, (Podhajce) 
446 Kohn Dawid, r. 1904 Kaczanówka, lzak 
i Marka, (Skalat) 
447 Kohour Franciszek, r. 1907 Trembowla, Jan 
i Bronislawa, (Trembowla) 
448 Kolankowski Piotr, r. 1908 Toki, Michal 
i Pelagja, (Zbaraz) 
449 KoJesnik Jan, r. 1909 Trembowla, Magdalena, 
(Trembowla) 
450 Kolodziej Mikolaj, 9 IV 1908 Brzezany, 
Sylwester i Anna, (Brzezany) 
451 Kolodziej Piotr, 14 XI 1907 Kozowa, Pawel 
Anna, (Brzezany) 
452 Kotomyjec Stefan, 1 I 1904 Wolica, Semen 
Pabchna, (Podh
c
 
453 Kolomyjec Piotr, 9 VII 1909 Zastawce ad 
Holhocze, Kosé i Anna, (Podhajce) 
454 Koloszniak Mikolaj, 18 IV 1909 Nowosiólka 
Grzymalowska, Jan i Marja, (Skalat) 
455 Komorowski Józef, 31 XII 1909 Czortków, 
Rozalja, (Czortków) 
456 Komuzynski Eustachy, 11 X 1908 Helenków, 
Jan i Anna, (Brzezany) 
457 Koncewicz Eustachy, 4 X 1908 Brzezany, 
Jan i Paulina, (Brzez any) 
458 Konrad Nicefor, r. 1909 Zaleszczyki, Anna, 
(Zaleszczyki) 
459 KopeIka Nute, 1909 Kudrynce, Ester, (Bor- 
szczów) 
460 Kopelman Mozes Izak Stern, 10 III 1907 
Tarnorudzie, Jakób i Nesia, (Skalat)
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0011.djvu

			r. 2 


T ARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKI P07.. 19 


Str. 23. 


461 König Jakób, 5 I 1905 Kamionki, Ruchla, 
(Skalat) 
462 Köppel Zygmunt f. Grünberg 29 XII 1908 
Podwoloczyska, Kalman i Estera, (Skalat) 
463 Korab Michal, 10 VIII 1904 Maszorówka, 
Antoni i Aniela, (Podhajce) 
464 KorczyÚski Szczepan, 25 XII 1907 K
t 
toustecki, Mikolaj i Barbara, (Skalat) 
465 Korczy1Í.ski Wlodzimierz, 14 IX 1907 Ka- 
mionka str., Iwan i Magdalena, (Kamionka str.) 
466 Kornisz Samuel, 1 V 1907 Wisniowczyk, 
AbrahalT
 i Breine, (Podhajce) 
467 Korpacz Jan, 4 III 1909 Zarwanica, Augustyn 
i Julja, (Podhajce) 
468 Koropajko Cyryl, 19 III 1908 Kamionki, 
Rozalja, (Skalat) 
469 Kornberg Maks, 17 I 1906 Kamionki, Józef 
i Anna (Skalat) 
470 Koss Nisson, 10 X 1909 Czortków, Ryfka 
Frima Koss, (Czortków) 
471 Koszuba Bronislaw, 23 V 1906 Dobrowody, 
Ewa, (Podhajce) 
472 Kosowycz Mikolaj, 21 XII 1909 Sosnów, 
2V\ikolaj i Anna, tPodhajce) 
473 Kossowski Zbigniew Wladyslaw, 19 II 1907 
Sorocko, Seweryn i Wanda, (Skalat) 
474 Kosyk Jaroslaw, 1 IX 1909 Rusi1ów, Teodor 
i Marja, (Kamionka str.) 
475 Kosyla Antoni, 2 VIII 1906 Milatyn stary, 
'Stefan i Anna, (Kamionka str.) 
4ì6 Kosciów Ferdynand, r. 1908 Kobylowloki, 
Jan i Józefa, (Trembowla) 
477 Kot!ak Marjan, 8 IX 1909 Siólko, Jan i Marja, 
(Podhajce) 
478 Kowalec Józef, 9 III 1909 Plotycza, Oleksa 
i Marja, (Brzézany) 
479 Kowalczuk Stefan, 26 XII 1909 KoJ
dziany, 
Józef i Anna, (Czortków) 
480 KowaJczuk Tomasz, 11 XI 1908 Siólko, Jan 
Tekla, (Podhajce) 
481 Kowalczuk Stefan, 20 I 1907 Uwsie, Iwan 
Tekla (Podhajce) 
482 Kowalik Józef, "19 VII 1904 Wolica, Mikolaj 
i Józefa, (Podhajce) 
483 Kowys vel Nachtigal Izak Hersch, 10 VII 
1907 Wolica, Leib i Chana Borys, (Podhajce) 
484 Kowcun Andrzej, r. 1905 Haluszczynce, Marja, 
(Skalat) 
485 Kowalski Pawel, r. 1904 HJibów, Teodor 
i Marja, (Skalat) 
486 Kozak Wlodzimierz,. 5 IX 1909 Kamienna 
Góra, Mikolaj i Natalja, (Podhajce) 
487 Kozaczek Andrzej, r. 1904 Skalat, Julja, 
(Skalat) 
488 Kozlowski Piotr, 23 V 1909 Budylów, Stefan 
i Paulina, (Brzezany) 


489 Kozaczek Michal, r. 1907 Iwanówka, Grze- 
gorz i Anna, (Trembowla) 
490 Kramer Hersch, 2 II 1907 Podhajce, Izrael 
i Cizel Kramer (Podhajce) 
491 Krainski Eugenjusz Tadeusz, 4 XI 1908, So- 
rocko, Karol i Aniela, (Skalat) 
492 Krawec Emiljan, 30 V 1909 MikuliÚce, Pan- 
talemon i Teofila, (Tarnopol) 
493 Krawiec Mikolaj, 27 X 1907 Kozowa, Iwan 
i Helena, (Brzezany) 
494 Krawczuk Michal, 6 XI 1905 Nowosiólka 
grzym., Jan i Albina, (Skalat) 
495 Krejcarowski Józef, 9 IX 1909 Jezierna, Kon- 
stanty i Tekla, (Zborów) 
496 Kretyszyn Stefan, 9 I 1909 Wisniowczyk, 
Kondrat i Salomea, (Podha jce) 
. 497 Kril Michal, 25 II 1906 Czerniszówka, Semen 
i Marja, (Skalat) 
498 Kroczkowski Franciszek, 4 X 1907 Brzezany, 
Adam i Marja, (Brzezany) 
499 Krosciuk Wladyslaw, r. 1899 Zaleszczyki, 
Jakim i Ksenia, (Zaleszczyki) 
500 Kruszelnicki Mikolaj, 29 ViII 1909 Romo- 
szówka, Michal i Paraskewja, (Czortków) 
501 Krupa Michal, 9 XI 1907 Podwoloczyska, 
Jan i Jadwiga, (Skalat) 
502 Krywyj Michal, 14 IX 1905 Podwoloczyska, 
Marja, (Skalat) 
503 Krug Zygmunt Marjan, 1 IV 1909 Dobro- 
twór, Józef i Anna, (Kamionka str.) 
504 Krzyzanowski Antoni, 11 IV 1908 Brzeiany, 
Stanislaw i Marja, (Brzezany) 
505 Krzyzanowski Antoni, 1 VI 1909 Siólko, Ka- 
rol i Marja, (Podhajce) 
506 Krzyzanowski Michal, 27 I 1906 Zielona, Mi- 
chal i Marja, (Skalat) 
507 Kubat Karol Franciszek, r. 1908 Trembowla, 
Franciszek i Anna, (Trembowla) 
508 Kué Wlodzimierz, ] 9 VI 1907 Podzamcze, 
Leon i Ewa, (Kamionka str.) 
509 Kucharczuk Bronislaw, 15 I 1904 Podhajce, 
Marja, (Podhajce) 
510 Kuczma Piotr, 16 V 1906 Zlotniki, Leon 
i Zofja, (Podhajce) 
511 Kuhr Wiktor Stanislaw, 24 IX 1907 Slowita, 
JuJjan i Julja, (Przemyslany) 
512 Kulczycki Stefan, 16 I 1909 Brzeiany, Anna, 
(Brzezany) 
513 Kulczycki Tadeusz, 1 IX 1906 Podwoloczyska, 
Pawel i Leonja, \Skalat) 
514 Kulqycki Tadeusz, 4 VII 1909 Tarnopol, 
Marja, (Tarnopol) 
515 Kulczycki Józef, 12 XII 1909 Poltew, Tomasz 
i Rozalja, (Przemyslany) 
516 Kulik Franciszek, 8 III 1909 Tarnopol, Leonja, 
(Tarnopol)
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0012.djvu

			Str. 24. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKI Poz. 19. 


Nr. 2. 


517 Kulpak Józef, 6 IV 1905 Bieniawa, Franci- 
szek i Tekla, (Podhajce) 
518 Kukurudza Stanistaw, 14 II 1899 Toustoglo- 
wy, Mikolaj i Katarzyna, (lborów) 
519 Kurylo Michal, 30 X 1909 Jezierna, Mikolaj 
i Eudokja, (lborów) 
520 Kurylo Jakim, r. 1908 Budylów, Dmytro 
i Marja, (Brzeiany) 
521 Kusznier Wlodzimierz, 1 IX 1907 Sloboda 
zlota, Andruch i Paranka, (Brzeiany) 
522 Kusznierz Jan, ï VII 1905 Malowody, Michal 
i Marja (podhajce) 
. 523 Kürschner Szajasz, 2 II 1906 Podhajce, Leib 
Haber i Rachela, (Podhajce) 
524 Kuryba Michal, 23 XI 1909 Zastawce ad 
Holhocze, Leon i Anna, (podhajce) 
525 Kuzyk Wjaczeslaw, r. 1899, Zaleszczyki, 
Jakim i Marcela, (Zaleszczyki) 
526 Lachowicz Kazimierz Ignacy, r. 1909 Bilcze 
z1., Kazimierz i Pa ulina, (Borszczów) 
527 Lachowski Michal Witold, I V 1907, Roman 
i Teresa, (Skalat) 
528 Lakotosz Jerzy, r. 1909 Mielnica, Józef i Ro- 
zaIja, (Borszczów) 
529 Lanzet Bernard f. Horowitz, r. 1907 Grzyma- 
lów, Jakób i Chana, (Skalat) 
530 Laskowski Stanislaw, r. 1905 Iwanówka, Jan 
i Marja, (Skalat) 
531 Lasota Józef, 14 IV 1907 Wolica, Marja, 
(Podhajce) 
532 Lasowyj Józef, 21 VI 1909 tapszyn, Iwan 
i Marja, (Brzeiany) 
533 Lateiner r. Laufer Schlojme, 20 VII 1905 
Skalat, Samuel Josel i Sura, (Skalat) 
534 Laub Edmund, r. 1904 Hlibów, Michal i Jó- 
zefa, (Skala t) 
535 Leblang Samuel, 10 V 1909 Czortków, Perla 
Leblang, (Czortków) 
536 Lehun Franciszek, 4 XII 1907 Budylów, Ste- 
fan i Anna, (Brzeiany) 
537 Lem Marjan, 15 VIII 1909 Czortków, Teresa 
Lem, (Czortków) 
538 Lenkiewicz Jan, r. 1905 Hlibów, Antoni 
i Marja (Skalat) 
539 Lerner lzak Gedale, 13 XII 1909 Czortków, 
MaIka Lerner, (Czortków) 
540 Lewczuk Wlodzimierz, 10 I 1909 Dolina, 
Bazyli i Marja, (Czortków) 
541 Lewicki Stanislaw, 28 V 1906 Kamionka str., 
Wladyslaw i Ludwika, (Kamionka str.) 
542 Liebreich Mendel, 31 X 1909 Brzezany, 
Freida, (Brzeiany) 
543 Limarski Bronislaw, 30 IX 1906 Dobrowody, 
Jakób i Julja, (Podhajce) 
544 Lipecki Piotr, 9 VII 1908 WiSniowczyk, Ilko 
i Anna, (Podhajce) 


545 Lipinski Stanislaw Antoni, 7 VIII 1909 Lwów, 
ochszczony Brzeiany, Stanislaw i Marja, (Brzeiany) 
546 Lisikiewicz Czeslaw, 17 I 1907 Podhajce, 
Stanislaw i Marja, (Podhajce) 
547 Lisowski Bazyli, 14 II 1909 Brzeiany, Kata- 
rzyna, (Brzeiany) 
548 Liszka Wladyslaw Józef, 5 VII 1909 Czort- 
ków, Wadaw i AIojza, (Czortków) 
549 LiszczylÍski Simeon, r. 1908 Liczkowce, He- 
lena, (Kopyczynce) 
550 Litwiniec Wlodzimierz, 12 V 1909 Podwolo- 
czyska, Anna, (Skalat) 
551 Litwinów Harasym, 17 IX 1909 Nowosiólka, 
Marja, (podhajce) 
552 Luba Symeon, 6 I 1908 Skalat, Zofja, (Skalat) 
553 Lubowiecki Grzegorz, 26 III 1905 Skalat, 
Juljan i Zofja, (Skalat) 
554 Lubowy Wladyslaw, 15 II 1908 Brzeiany, 
Anna, (Brzeiany) 
555 Luka Otto Józef Walenty, r. 1907 Trembowla, 
Józef i Marja, (TrembowIa) 
556 Lukasé Jan Eugenjusz, r. 1908 Trembowla, 
Karol i Józefa, (Trembowla). 
557 tab a Jan, 7 VII 1906 Slawentyn, Augustyn 
i Aniela, (podhajce) 
558 tastowiecki Jan Piotr, 4 IX 1906 Sosnów, 
Bronislaw i Irena (Podhajce) 
559 tazarko Teodor, 24 III 1907 Józefówka ad 
Krzywe, Jakim i Marja, (Brzeiany) 
560 techkyj Eljasz, 28 VIII 1909 Budylów, Jan 
i Franciszka, (Brzeiany) . 
561 tenyk Józef, r. 1909 Jankowce, lwan i Ro- 
zalja, (Tarnopol) 
562 tomnicki Wladys!aw, 17 VII 1909 Szwejków, 
Onufry i Harota, (Podhajce) 
563 tucyk Michal, 25 Xl 1909 Bialoglowy, Jan 
i Marja, (Zborów) 
564 tucyszyn Mikolaj, r. 1909 Wysuczka, Ignacy 
i Magdalena, (Borszczów) 
565 tukaniuk Iwan, r. 1909 Borszczów, Michal 
i Justyna, (Borszczów), 
566 tuibyn Jan, r. 1904 Grzymatów, Bazyli 
i Aleksandra, (Skalat) . 
567 tytwyn Michal, 20 VIII 1909 Czanyi, Bazyli 
i Teodozja, (Kamionka str.) 
568 Maceluch Pawel, 8 VI 1905 Zarubince, Adam 
i Eudokja, (Skalat) 
569 Macków Jawdoksi 19 VII 1904 Nosów, Semko 
i Katarzyna (Podhajce) 
570 MacholÍka Roman, r. 1907 Plebanówka, Ste- 
fan i Katarzyna (Trembowla) 
571 Maciejewski Dmytro, 19 X 1909 Poznanka 
Gnila, Michal i Anna, (Skalat), 
572 Mager f. Linczyc Nuchim, 1 II 1908 Podwo- 
loczyska, Mozes i Sara Rifka, (Skalat) 
573 Magierowski Franciszek r. 1909 Borszczów, 
Jan i Anna, (Borszczów)
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0013.djvu

			Nr. 2. 


T ARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI POl. 19. 


Sir 25. 


574 Magierowski Michal, 26 XI 1909 Horpin, 
Oleksa i Parañka, (Kamionka str.) 
575 Majba Andrzej, 10 III 1906 Milatyn stary, 
Jan i Marja, (Kamionka str.) 
576 Majblum r. Katz Moses, 31 III 1908 Lesniki, 
Salomon Dawid i Frimet, (Brzeiany) 
577 Majczuk Michal, 
O VII 1909 Brzeiany, Jan 
i Marja, (Brzeiany) 
578 Majewski Antoni, r. 1909 Tlusteñkie, Emil 
Tekla, (Kopyczyñce) 
579 Majewski Jan, 19 X 1909 Tarnopol, Józef 
Helena, (TarnopoJ) 
580 Majman Rubin, 27 IV 1909 Ulaszkowce, 
Efroim Seide i Tema Kopelman, (Czortków) 
581 Maiman [Reisler] Lazar, 14 VI 1909 Podwo- 
loczyska, Getzel i Jenta (Skalat) 
582 Maiman Chaim Sümer, 1 IV 1908 Podwo- 
loczyska, Gedale i Jenta, (Skalat) 
583 Majranowski Stanislaw, 13 VI 1908 Burka- 
nów, Franciszek i Marja, (Podhajce) 
584 Makar Stefan, 5 IV 1908 Brzeiany, Michal 
i Katarzyna, (Brzeiany) 
585 Maksymów Piotr, 25 V 1908 Teofipólka, 
Wasyl i Tekla, (Brzeiany) 
586 Malczewski Józef, 4 III 1907 Hucisko, Ma- 
kary i Katarzyna, (Brzeiany) 
587 Malicki [MaIich] Jan, r. 1904 Podwoloczyska, 
Pawel i Marja, (Skalat) 
588 MaJicki Wawrzyniec, 8 VIII 1908 KolOwa, 
Mateusz i Anna, (Brzeiany) 
589 MaIiszewskyj Hryñko, 5 IX 1908 Litwinów, 
Piotr i Katarzyna, (Podhajce) 
590 Mandel Hersch Ber, 25 X 1909 Podwolo- 
czyska, Berisch Schrage i Riwke Mandel, (Skalat) 
591 Manheim Ozjasz Dawid, r. 1900 Budzanów, 
(Trembowla) 
592 Marcinów Michal, 15 Xl 1909 Touste, JuJja, 
(Skalat) 
593 Marcinów Aleksander, 15 VI 1907 Touste, 
Julja, (Skalat) 
594 Marciniszyn Bazyli, r. 1905 Oorofijówka, 
Stefan i Aleksandra, (Skalat) 
595 Marciniszyn Jan, r. 1904 Orzechowiec, Izydor 
i Helena, (Skalat) 
596 Markowicz f. Hamerstein Efroim, 27 V 1906 
Podwoloczyska, Gerschon Józef i Henie (Skalat) 
597 Marków Michal, 30 VI 1909 JarclOwce, 
Teodor i Marja, (Zborów), 
598 Markus Jan, 1 I 1906 Obydów, Stanislaw 
i Jadwiga. (Kamionka str.) 
599 Martyniuk Michal, 20 IX 1908 Brzeiany, 
Joachim i Teodora, (Brzeiany) 
600 Martyniuk Iwan, 25 Xl 1907 KolOwa, Szy- 
mon i Maíja, (Brzeiany) 
601 Martyniuk Józef, r. 1909 Korolówka, Marja, 
(Borszczów) 


602 Martynyszyn Stanislaw, 7 IX 1909 Glinna, 
Andrzej i Anna, (Brzeiany) 
603 Martynoga Marjan, 5 XII 1908 Kozówka, 
Jan i Julja, (Brzeiany) 
604 Marczuk Antoni, r. 1905 Kamionki, Ignacy 
i Kseñka, (Skalat) 
605 Maslowski Wladyslaw, 16 XII 1905 Touste, 
Ignacy i Ksenia, (Skalat) 
606 Maslowski Jan, r. 1904 Borki Male, Ignacy 
Helena, (Skalat) 
607 Maslowski Jan, r. 1908 Hleszczawa, Ignacy 
Ksenia, t Trembowla) 
608 Masztaler Bazyli, 14 XII 1909 Sloboda zlota, 
Jacko i Nascia, (Brzeiany) 
609 Masztalor Michal, 14 XI 1907 Boków, Piotr 
i Lucja, (Podhajce) 
610 Matakowicz Karol, r. 1909 Czumale, Stefan 
i Helena, (Zbarai) 
611 Matwijeszyn Wolodymyr, r. 1909 Siekierzyñ- 
ce, Piotr i Paraszka, (Kopyczyñce) 
612 Matewko Michal, 14 VI 1907 Gnilowody, 
Jakób i Barbara, (Podhajce) 
613 Mazur Wladyslaw, 1 I 1904, Zastawce ad 
Zaw., Jan i Anastazja, (podhajce) 
614 Mazur Karol, 28 II 1906 Zlotniki, Józef i An- 
na, (Podhajce) 
615 Mazur Stanislaw, 26 I 1905 Tu'rówka, Pawel 
i Marja, (Skalat) . 
616 Mazur Franciszek, r. 1904 Kokoszynce, Ata- 
nazy, (Skalati 
617 Mazurkiewicz Emil, 1 IV 1908 KolOwa, AJe- 
ksandeï i Anna, (Brzeiany) 
618 Meiman Nisson Rubin, 16 VI 1909 ClOrtków, 
Feiga, (ClOrtków) 
619 Mejer Moses Hersch, 29 III 1908 Milatyn 
stary, Chune i Chane, (Kamionka str.) 
620 Meitlin Eisig, 5 II 1909 Rzepniów, Marjem, 
(Kamionka str.) 
621 Meizeles Izak Oawid, 12 XI" 1909 Busk, Ester, 
(Kami(}!lka str.) 
622 MelIer Natan, 10 IV 1907 Brzeiany, Owora, 
(Brzeiany) 
623 Merker Natan, 24 II 1908 Wisniowczyk, Ab- 
raham i Hte Reisie, (Podhajce) 
624 Mereszczuk Mikolaj, 15 IX 1907 Brzeiany, 
Katarzyna, (Brzeiany) 
625 Metczanika Grzegorz, 18 XI 1907 Podwolo- 
czyska, Józef i Rozalja, (Skalat) 
626 Michalski Jan, 27 II 1909 Czortków, Karoli- 
na, (Czortków) 
627 Michalski Wasyl, 27 XII 1925 Hajworonka, 
Lukasz i Tekla, (Podhajce) 
628 Michajlo Józef, 4 III 1906 Nieznanów, lwan 
i Anna, (Kamionka str.) 
629 MichaJewicz Bogdan, r. 1904 Skalat, Iwan 
i Zofja, (Skalat) 


4
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0014.djvu

			Str. 26. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 19. 


Nr. 2. 


630 Mikusz Michal. 21 VIII 1909 Hlibów, Karol 
i Marja, (S-katat) 
631 Mikolajewicz Wlodzimierz Józei, 2 VI 1908 
Brzeiany, Daniel i Antonina, (Brzeiany) 
632 Mikolajczuk Adam, 6 I 1908 Zerebki królew- 
skie, Antonina, (Skalat) 
633 Mikrot Kazimierz, 23 VIII 1909 Milatyn stary, 
Julja, (Kamionka str.) 
634 MikoJuk Jan, r. 1908 Husiatyn, Rozalja, (Ko- 
pyczyfice) 
635 Miller Wladyslaw, 9 VI 1908 Sloboda zlota, 
Aleksander i Franciszka, (Brzeiany) 
636 Miller Mozes, 19 X 1907 Wisniowczyk. Her- 
man i Roza, lPodhajce) 
637 Miszczuk Wasyl. r. 1909 Zalucze, Petro 
i..Marja, (Borszczów) 
638 Miszkowicz Stanislaw, 1909 Husiatyn, Józefa, 
(Kopyczynce) 
639 MÜ:sowicz Albin, 10 Xl 1907 Skalat, Stani- 
slaw i Michalina, (Skalat) 
640 Mi
sowicz Albin, 10 XI 1906 Skalat, Stani- 
slaw i Michalina, (Skalat) 
641 Mocie Rudolf, 21 VIII 1907 Stryhance, Si- 
meon i Joanna, (Brzezany) 
642 Mocyk Michal, 12 IV 1909 Bialy Potok, Pawer 
i Zofja(ClOrtków) 
643 Mokrzycki Tadeusz, 4 I 1909 Bialqboinica, 
Wadaw i Helena, (Czortkówj 
644 Mondschein Chaim Menache, 1907 r. Licz- 
kowce, Dawid i Perla, (Kopyczynce) 
645 Morawski Marcin, 9 XI 1904 Zastawce ad. 
Zaw., Michal i Anna, (Podhajce) 
646 Morgenstern Srul Jakób, 21 XI 1907 Burka- 
nów, Chaja, (Podhajce) 
647 Moroz qnufry, 2 VII 1909 Czortków, Kata- 
rzyna, (Czortków) 
648 Moroz Jurko, 8 IX 1909 Siólko ad Bozyków, 
PalÍko i Tekla, (Podhajce) 
649 Moroz Stanislaw, 5 I 1906 Podwoloczyska, 
Michalina (Skalat) 
650 Morozowskij Jan, 25 IV 1907 w szpitalu, 
Marja, (Podhajce) 
651 Moskaluk Dmytro, r. 1909 Suchodól, Stefan 
i Marja, (KopyczylÍce) 
652 Moskalyk Wladyslaw, 5 VIII 1909 Rudniki, 
Dmytro i Marja, (podhajce) 
653 Moskalyszyn Wasyl, 7 VIII 1907 Korszylówka, 
Iwan i Anastazja, (Skalat) 
654 Motyk Jerzy, 7 IV 1909 Zadnieszówka, Piotr 
i Domicela, (Skalatl 
655 Mróz Jan, 5 VIII 1906 Czanyi, Michal i Ka- 
tarzyna, (Kamionka sir.) 
656 Mudry Jan, 3 V 1909 Ulaszkowce, HrylÍ 
i Marja, (Czortków) 
657 Mudry Michal, r. 1904 Sorocko, Stefan i Ka- 
tarzyna, (Skalat) 


658 Mudryk Wasyl, 3 VI 1908 Stryhanka, Stefan 
i Ann-a, [Kamionka str.] 
659 Multan Teodor, 25 II 1909 Olesin, Anna, 
[Brzezanyj 
660 Muzyczka Iwan, r. 1909 Soroka, Hryriko 
i Eufrozyna, [Kopyczyncej 
661 Mühlrath lro, 30 IV 1907 Holhocze, Debora 
i Jechel, [Podhajce] 
662 MülIer Josef Akiba, 31 V 1907 Kotuzów, 
Berl i Ruchla, [Podhajcej . 
I ' 663 Müller Wiktor Rudolf, . 8 X 1909 Mikulirlce, 
Gustaw i Antonina, [TamopoIj . 
I 664 Mychaliszyn Pawel, 13 VII 1907 Brzezany, 
I Mikolaj i Marja, [Brzezany] 
i 665 Mychasków Dymitr, 8 Xl 1908 Burkanów, 
" , I Cyryl i Tekla, [Podhajce] 
666 Mysków Mikolaj, 12 XII 1909 Brzezany, 
Piotr i Justyna, [Brzeiany] 
I 667 Mysków Josafat, 16 Xl 1908 Brzezany, Ste- 
I fan i Anastazja, [Brzeiany] 
I 668 Mysków Michal, 25 XII 1907 KolOwa, Andrzej 
I i Barbara [Brzeiany] 
I I 669 Mysków Klauzyk, 28 VIII 1909 Rosochowa- 
ciec, Bazyli i Marja, [Podhajcel 
I 670 Mysluk Prokop, 18 III 1909 Byszów, Eljasz 
i Teodora, [Podhajce] 
I 671 Myszczyszyn Bazyli,' 24 XII 1909 Brzeiany, 
I Mikolaj ì Marja, [Brzeiany] 
672 Myszczyszyn Marko, 8 V 1907 Lapczyn, Jan 
Anna, [Brzezany] 
673 Nabereiny Stefan, 6 V 1907 Kozowa, Stefan 
Anna, (Brzeiany) 
674 Nadel Józef, 26 V 1904 Bieniawa, Anna, 
[Podhajce] 
675 Nadwodny Józef, 29 VIII 1907 Podzamcze, 
Józef i Marja, [Kamionka str.1 
676 NagJer Izaak, r. 1905 Kamionki, Chaim 
i Golda, [Skalat] 
677 Najda Kazimierz, 27 I 1909 Bucniów, Maksym 
i Marja, [Tamopol] 
678 Naraniecki Leon, 15 III 1909 Stechnikowce, 
Karol i Anna, [Tarnopol] 
679 Natali Stanislaw, r. 1904 Skalat, TeoW i Na- 
talja, [Skalat] 
680 Neumen r. Majman Simon, 30 III 1909 Ja- 
gielnica, Henia, [Czortków] 
681 Neuman f. Lewinter Wolf, 11 VIII 1908 Pod- 
woloczyska, Chaim i Kreina, [Skalatj 
682 Niedoszytko Antoni, r. 1904 Panasówka, 
Piotr i Marja [Skalat] 
683 Niedoszytko Jan, 29 V 1909 SzlachciÚce, 
Marja, [Tarnopol] 
684 Nizin Józef, r. 1904 Krzywe, Mikolaj i Julja, 
[Skalat] 
685 NiiylÍski Boleslaw, r. 1909 Husiatyn, Sta- 
nislaw i Marja [Kopyczynce]
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0015.djvu

			Nr 2. 


T ARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKl POI 19. 


SIr. 27. 


686 Noach r. Rosenbaum Wulych, r. 1905 Chmie- 
liska, Izrael i Schewa. [Skalat] 
687 Nowicki Kierylo, 18 III 1909 Ostalowice, Ro- 
zalja, [Przemyslany] 
688 Noworil Józef, 9 IV 1909 Tarnopo], Antoni 
i Marja, [Tamopol] 
689 Nowosad Antoni, 15 III 1909 Podwoloczyska, 
Michal i Anna, [Skalat] 
690 Nowosad Antoni, 28 XI 1907 Podwoloczyska, 
JV\arcela, [Skalat] 
691 Noiynski Antoni Ignacy, 14 V 1909 Busk, 
Stefan i Stefanja, [Kamionka str.] 
692 Nykiel Józef, r. 1908, Trutków, Andrzej i Anna, 
ITrembowla] 
693 NyszclOta Emiljan, 12 XII 1909 lhrowica, 
Wlodzimierz i Olena, [Tarnopol] . 
694 Oczerkiewicz Michal, 7 III 1909 Pokropiwna, 
Piotr i Zofja, (Tarnopol) _. 
695 OkrzyÚski Kazimierz, 6 1908 Narajów 
wies, Franciszek i Agata [Brzeiany] 
696 Olejnik Wladyslaw, r. 1908 Trojanówka ad 
Suchodól, Józef i Marja, [KopyczylÍce] 
697 Olejnik Eugenjusz Marjan, r. 1909 Sidorów, 
Pantaleon i Eugenja, [KopyczYlÍce] 
698 OleszczylÍski Oleksa, r. 1909 Uwisla, Cyryl 
Marja [KopyczYlÍce] . 
699 Olijnyk Michal, 9 IX 1908 Brzeiany, Teodor 
Katarzyna, [Brzeiany] 
700 Onysków Wojciech, 27 IV 1909 Urytwa ad 
Ceniów, Anna, [Brzeiany] 
701 Orlak Jan, 12 VII 1908 Szwejków, Stanislaw 
i Anna, (Podhajce) 
702 Orleañski Józef, 29 I 1907 Brzeiany, Anna, 
(Brzeiany] 
703 Orobczuk Wlodzimierz, r. 1909 Zaleszczyki, 
Ksenia, [Zaleszczyki] 
704 Oryszczyn EmiJ, 7 IV 1907 tany polskie, 
Marcin i Paraskewja, [Kamionka str.] 
705 Osadca Hrytíko, 5 XII 1905 Beckersdorf, 
Józef i Anna, [Podhajce] 
706 Osisb Wladyslaw, r. 1904 Skalat, Jan i Ma- 
rjanna, [Skalat] 
. 707 Ostropolski Kazimierz, 11 IV 1909 Wola 
malOwiecka, AnieJa, [Tarnopol] 
708 Ostrowski Franciszek, 4 X 1905 Rasztowce, 
Wiktor i Marja, [Skalat] 
709 Owczar Michal, r. 1909 Cebrów, Jan i Marja, 
[Tarnopol] 
710 Paczesniak Jerzy Feliks, 21 I 1909 Kol
- 
dziany, Franciszek i Zofja, (Czortków) 
711 P
czko Feliks, 15 I 1908 Budyló\V, Jan 
i Zofja, (Brzeiany) 
712 Paluch Wladyslaw, 22 IX 1905 Chatki, Ty- 
tus i Tekla, (Podhajce) 
713 Palys Michal, r. 1905 Kaczanówka, Antoni 
i Marja, [Skalat] 


ï 14 Palubiak Bronislaw, r. 1907 Sokolów, Ewa, 
[Podhajce] 
715 Palka Szczepan, 24 XII 1908 Rudniki, Józef 
i Marja [podhajce] 
716 Pander Antoni, 3 III 1906 Kamionka str., 
Marja, [Kamionka str.] 
717 Panasym Wladyslaw, 17 IV 1906 Halusz- 
czyÚce, Trofym i Marja, (Skalat] 
718 PalÍkowski Leon, 14 II 1909 Tamopol, 
Andrzej i Anna, [Tarnopol] 
719 Parasyn Michal, 24 X 1908 Kamionki, Tro- 
fym i Józefa, [Skalat] 
no Pasiecznyk Jan, 20 II 1908 Brzeiany, Michal 
i Katarzyna, [Brzeiany] 
721 Paslawski Józef, 14 III 1908 Zarubince, 
Dymitr i Marja, [Skalat] 
722 Pasternak Józef, 4 I 1907 Poluchów wielki, 
Michal i Katarzyna, [Przemyslany] 
7'23 Pastuch Wasyl, 1909 Zeiawa, Matij i Anna, 
[ Zalfszczyki] 
724 Paszkowski Michal, 1905 Ostapie, Tadeusz 
Efrozyna, [Skalat] 
725 Paulina Wladyslaw, 25 IX 1909 Podwo!oczyska, 
Józef i Ksenia, [Skalat] 
726 Pausz Wladyslaw, 1909 Bedrykowce, Antoni 
i Antonina, [Zaleszczyki] 
727 Pawluk Tadeusz, 30 X 1909 Brzeiany, 
Marcin i Anna, [Brzeiany] 
728 PawJuk Jan, 13 XII 1904 Podhajce, Anie1a, 
[Podhajce] 
729 Pelczarski Józef, 24 XI 1906 Podzamcze, 
Rozalja, [Kamionka str.] 
730 Perlmuter Hersch Leib, 14 VII 1905 Burkanów, 
Nuëhem i Pesia, [Podhajcel 
731 Petrowski Jan, 10 III 1905 HaJicz, Anna, 
[Podhajce] . 
732 Petryszyn Bazyli, 4 I 1904 Wolica, Jakób 
i Franciszka, [Podhajce] 
733 Piczka Józef, 20 II 1907 Dobrotwór, Wasy1 
i Anna, [Kamionka str.] 
734 Pi
tkowski Zygmunt Wladyslaw, 28 V 1905 
Podwoloczyska, Wladyslaw i Kamila, [Skalat] 
735 Pisarowski Wlodzimierz, r. 1904 Skalat
 Ste- 
fan i Pelagja [Skalat] 
736 Pismienny Franko, 22 X 1904 Szwejków, 
Michal i Marja [Podhajce] 
737 Piotrowski Franciszek Kazimierz, or. 1904 Za- 
dnieszówka, Michal i Tekla [Skalat] 
738 PlebalÍski Michal, 1 XI 1908 Narajów wies, 
Michal i Paraskewja [Brzeiany] 
739 PlekalÍ Wasyl, r. 1908 Budzanów, Marja, 
[Trembowla] 
740 Plewan Franciszek, 1908 Samoluskowice, Jan 
i Michalina, [KopyczYlÍce] 
741 PluszyÚski Wladyslaw Jan, 24 VI 1907 Za- 
dnieszówka, Michal i Zofja, [Skalat] 


,.
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0016.djvu

			Str. 28. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Paz. 19. 


Nr. 2. 


742 Podczaszij Piotr, 28 VI 1907 Podhajce, Tekla, 
[Podhajce] 
743 Podhajcer Mozes Jakób, 26 VI 1908 Urman, 
Oawid Wolf i Taube, [Brzezany] 
744 Podfigórny Wladyslaw, 7 VIII 1908 Ceniów, 
Omytro i Anna, [Brzezany] 
745 Podhirny Michal, r. 1905 Kaczanówka, Juljan 
i Helena, [Skalat] 
746 Podobrozny Boleslaw Stefan, 19 IX 1909 
Grzegorz i Zofja (Kamionka str.) 
747 Podraczek r. Guttman Markus, r. 1909 Hu- 
siatyn, Jakób i Basia, [KopyczyÚce] 
748 Podwórny Antoni, r. 1908 Czabanówka, Ste- 
fan i Marja, [Kopyczynce] . 
749 Podwysocki Pawel, r. 1908 Howilów Maly, 
Jan i Justyna, [Kopyczynce] 
750 Pofijów Stanislaw, r. 1908 Trembowla, Józef 
i Ksawera, [Trembowla] 
751 Polowy Piotr, r. 1908 Wizborg Nowy, Wasyl 
i Warwara, [KopyczyÚce] 
752 Polowy Wasyl, r. 1908 Wieniawka, Iwan 
i Warwara, [Trembowla] 
753 Pondel Wawrzyniec, r. 1906 Bursztyn pow. 
Rohatyn, Jan i Katarzyna, [Podhajce] 
754 Popiel Michal, r. 1909 Krzywcze Dol., Wlo- 
dzimierz i Tekla, [Borszczów] 
755 Popiuk Stef.an, 1 VI 1907 w szpitalu, Wasy- 
lina, [Podhajce] 
756 Popowicz Stanislaw, 13 II 1909 Zaloice, Jó- 
zef i Eleonora, [Zborów] 
757 Portach Augustyn, 28 III 1909 Przemyslany, 
Michal i Anna, [Przemyslany] 
758 Prochowicz Karol, r. 1907 Trembowla, Kor- 
nela, [Trembowla] 
759 Procyk Michal, r. 1904 Ostapie, Franciszek 
i Barbara, [Skalat] 
760 Procyk Aleksy, 5 IX 1909 Manajów, Mikolaj 
i Marja, [Zborów) 
761 Prohowski Stanislaw Edward, r. 1909 Budza- 
nów, Eugenjusz i Bronislawa, [Trembowla] 
762 Praschil Wlodzimierz, r. 1909 Husiatyn, Jó- 
zef i. Aleksandra, [KopyczyÚce] 
763 Prosciak Piotr, 4 XII 1907 KolOwa, Marcin 
i Leontyna, [Brzezany] 
764 Proski Kazimierz Józef, 17 XI 1908 Hlu- 
szczynce, Józef i Stanislawa [Skalat] 
765 Proszczynski Jan, 12 III 1906 Holhocze, Ka- 
zimierz i Anastazja, [Podhajce] 
766 Protasiewicz tukasz, r. 1909 UhryÚkowce, 
Ermaljusz i Juljanna, [Zaleszczyki] 
767 Prus Roman, 11 VII 1909 Streptów, Filip 
i Bronislawa, [Kamionka str.] 
768 Prus Stanislaw, 8 IX 1909 Huta polon., Mi- 
kolaj i Anna, [Kamionka str.] 
769 Przybylo Piotr, 13 VI 1906 Busk, Stefan 
Katarzyna, [Kamionka str.] 


" 


770 Przesmycki Stefan, 23 .IV 1906 Wisniowczyk, 
Franciszka, (Podhajce) 
771 Pryjma Piotr, 18 VI 1909 Janczyn, Onufer 
i Paulina, [Przemyslany] 
772 Pslawski Michal, r. 1909 Hawcze, Onufry 
i Marja, [Trembowla] 
773 Pryszlak Michal, 3 IX 1908 Brzeiany, tukasz 
i Julja, (Brzeiany) 
77 4 Pundyk Jacek, 20 VIII 1909 Staromiej- 
szczyzna, Anna, [Skalat] 
775 Puzon Wladyslaw, 19 V 1908 Rudniki, Jan 
i Marja, [podhajce] 
776 Pysariwsky Teodor, 13 VI 1906 Skalat, Ste- 
fan i Felicja, [Skalat] 
777 Rabczynski Józef, r. 1905 Hlibów, Kazimierz 
i Marja, [Skalat] 
778 Racenzon Hersch, r. 1909 Hadyókowce, Szyja 
i Feiga, [Kopyczynce] 
779 Rachmiel Michal, 16 X 1906 Horozanka, Jan 
i Anna, [Podhajce] 
780 Rad Dmytro, 2 XI 1909 Celinówka ad Wy- 
budów, Jakób i Eufrozyna, [Brzezany] 
781 Radek Ludwik, 22 XI 1908 Kamionka str., 
Ludwik i Kazimiera, (Kamionka str.) 
782 Radowski Antoni, 21 V 1909 Czortków, 
Wincenty i. Agafja, [ClOrtków] 
783 Rager Salomon Kalman, r. 1907 Trembowla, 
Jenta MaIka, (Trembowla) 
784 Rapp Ozjasz Wolf, 11 XI 1908 Bohatkowce, 
Samuel i Oresla, [Podhajce] 
785 RaubvogeJ Maurycy, r. 1908 Kobylowloki, 
Ire i Gittla, [TrembowJa] 
786 Rakowski Mykieta, 29 IX 1904 Litwinów, 
Marja, [Podhajce] 
787 Reger Józef, r. 1909 Zaleszczyki, Jaroslaw 
i Anna, [Zaleszczyki] 
788 Regula Józef, 14 VII 1907 SaraÍ1czuki, Jan 
i Anna, (Brzezany) 
789 Rehak Eryk Zygmunt, 16 II 1909 ClOrtków, 
Rudolf i Gabryela, [Czortków] 
790 Reisman Benzion, 5 II 1909 Zalesie, Feiga, 
[Czortków] 
791 Reich Izak, r. 1908 Budzanów, Izrael i MaIka, 
[Trembowla] 
792 Reich Leib, 20 V 1907 Brzezany, Beila i Me- 
nie, [Brzezany] 
793 Remizowski Marjan, 11 IV 1909 SiMko, Fi- 
lip i Karolina, [Podhajce] 
794 Reiter Alfred, 7 VIII 1908 Zadnieszówka, 
Zenon i Paulina, [Skalat] 
795 Repa Jaromir Antoni Waclaw, 28 VII 1909 
Tarnopol. Jaroslaw i Marja, [Tarnopol] 
796 Repski Józef, 20 III 1908 Glinna, Michal 
i Marja, [Brzezany] 
797 Repec Dymitr, 17 VI 1909 Podhajce, Pawel 
i Karolina, [Podhajce]
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0017.djvu

			Nr. 2 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WvÆWÓDZKI POl. 19 


Str. 29. 


798 R
bski Jan, r. 1904 Faszczówka, Michal 
Marja [Skalat] 
799 Ric"hter Karol, 24 VIII 1906 Kamionka str., 
Augustyn i Katarzyna, [Kamionka str.] 
800 Rimec Bazyli, 9 X 1909 Kudynowce, Jan 
i Justyna [Zborów] 
801 Robak Lawrenty, 22 VIII 1908 Kamionka str., 
Paraskewja, [Kamionka str.] 
802 Rogalski Marjan, 12 II 1906 Rakowiec, Jan 
i Julja, [Podhajce] 
803 Rohatyn Was)'l, r. 1908 KopyczyÚce, Pa- 
raszka, [Kopyczynce] 
804 Rojewicz Pawel, 24 IV 1909 Poznanka, Jan 
i Karolina, [Skalat] 
805 Romach Pawel, 29 VI 1908 iuratyn, Ignacy 
i Malgorzata, [Kamionka str.] 
806 Romanczuk Grzegorz, r. 1909 Wierzbowiec, 
Piotr i Joanna, [Trembowlal 
807 Romanów Eustachy, 5 IX 1909 Brzezany, 
Maksym i Karola, [Brzezany] 
808 Romanowski Grzegorz, 20 IV 1907 Brzezany, 
Katarzyna, [Brzezany] . 
809 Romko Stefan, 10 VIII 1909 Poluchów Malv, 
Michal i Ksenia, [Przemyslany] . 
810 Romanyszyn Bazyli, 24 I 1909 Kupcze. 
Andrzej i Marcelina, [Kamionka str.] 
811 Rokicki Józef, r. 1909 Korolówka, Jan i Marja, 
[Borsiczów] 
812 Rokeckyj Antoni, 31 XII 1909 Nosów, Filip 
i Nascia, [Podhajce] 
813 Ronies Boruch, r. 1907 Dolhe, Chaja, [Trem- 
bowl a] 
814 Rokosz Jan, 31 V 1909 Brzeiany, Stefan 
Marja, [Brzezany] 
815 Rosen Izak Chaim, 3 XII 1909 Plichów, 
Ber! i Cipra, [Brzezany] 
816 Rosen f. Burstyn Ozjasz Hersch, r. 1909 
Strusów, Moses i Chana, [Trembowla] 
817 Rosenmann Samuf'l, 31 VII 1909 Chodaczków 
Wielki, Süssel, [Tarnopol] 
818 Rosenblat Izak, 25 VII 1908 Podwoloczyska, 
Alter i Liebe, [Skalat] 
819 Roscicki Kazimierz, r. 1908 Trembowla, Mi- 
chal i Rozalja, [Trembowla] 
820 Rosiewicz Józef, r. 1907 Plebanówka, Kazi- 
mierz i Helena, [Trembowla] 
821 Rostkowski Adam, 20 1 1907 Horozanka, 
Marja, [Podhajce] 
822 Rostecki Bronislaw, 30 VIII 1908 Brzezany, 
Józef i Walerja, [Brzezany] 
823 Rozen Izrael, 9 VI 1906 Humniska, Ester, 
(Kamionka str.) 
824 Rubin Józef, 6 VI 1908 Burkanów, Nuchim 
j Pesia. [Podhajce] 
825 Rud Teodor Jaroslaw, 8 X 1909 Sielec Bien- 
kowy, Piotr i Katarzyna, [Kamionka str.] 


826 Rudy Stefan, 17 III 1909 Manajów, Dymitr 
Anna, [Zborów] 
827 Rudko Jan, 28 111 1909 Kosów, Stefan i Ka- 
tarzyna, [Czortków] 
828 Rum Samuel Leon, 4 VI 1909 Tamopol, 
Chaskel i MaIka, [Tarnopol] 
829 Rut Dymitr, 29 X 1909 TarnopoJ, Juljanna, 
[Tamopol] 
830 Ruzynski Kazimierz, r. 1909 Burdiakowce, 
Józef i Anna, [Borszczów] 
831 Rydzik Józef, 6 IV 1909 Kozowa; Franciszek 
Karolina, [Brzezany] 
832 Ryzyj Andrzej, 18 XII 1908 Rekszyn, Maksym 
i Olena,[Brzezany] 
833 Rz
dzistyj Jaroslaw, 25 I 1908 Bozvków, 
Wasyl i Joanna, [t-'odhajce] . 
834 Rzeszowski Jan, 21 IV 1905 Mytnica ad 50- 
rocko, Wladyslaw i Eleonora, [Skalat] 
835 Sabadach Stefan, 22 IX 1909 Podhajce, Jan 
i Marja, [Podhajce] 
836 Sabadarz Piotr, 29 VI 1909 Blotnia, Antoni 
i Paulina, [Przemyslany] 
837 Sajewycz Martyn, 30 IV 1907 Dobrotwór, 
Józef i Marja, [Kamionka str.] 
838 SaJamon Józef, 27 X 1906 Uhrynów, Nestor 
i Franciszka, [Podhajce] 
839 Sauberman f. Schwarz Aron Majer, r. 1904 
Podwoloczyska, Elkune Schwarz i Perla Sauberman, 
[Skalat] 
840 Sawa Jan, 1 X 1907 Podwoloczyska, Ma- 
trona, [Skalat] 
841 Sawala Naum, r. 1908 Sidorów, Rozalja, 
[Kopycz)'nce] . 
842 Sawicki Ignacy, 24 VII 1909 Skalat, Eugenja, 
[Skalat] 
843 Sawicki Michal, 22 IX 1908, Stefan i Kata- 
rzyna [Kamionka str.] 
844 Sawicz Józef, 25 VI 1907 Brzezany, Marja, 
[Brzeiany] 
845 Schächter Mozes Natan, r. 1909 Uscie Bisku- 
pie, Sara, [Borszczów] 
846 Schapira Abraham Boruch, 8 IX 1908 Ostrów, 
Henia, [Kamionka str.] 
847 Schmid Leon, r. 1904 Sorocko, Franciszek 
i Marja, [Skalat] 
848 Schneider Juda, r. 1909 Mielnica, Rifka i Rosa, 

o
zaó
 . 
849 Schneider Franciszek, 27 VIII 1908 Kozowa, 
Jakób i Anastazja, (Brzeiany} 
850 Schorr Wilhelm, r. 1904 Podwoloczyska, 
Eljasz i Freida, [Skalat] 
851 Schönberg Józef Mordko, r. 1909 Mielnica, 
Sima, [Borszczów] 
852 Schrage Manes, 20 II 1907 Ostrów, Chaje 
Scheindl, [Kamionka str.] 
853 Sebastjan Jan [Juljan], 18 V 1909 Derewlany, 
Mikolaj i Michalina, (Kamionka str.]
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0018.djvu

			Str. 30. 


TARNOPOLSKI DZlE'\!NIK WOJEWOD1KI PM. 19 


Nr. 2. 


854 Seide Mendel, 1 II 1907 Podhajce, Aron 
Hersch i Estera, [Podhajce] 
855 Seideman Fischel, 16 V 1907 Podhajce, Seide 
i Mincie, 1P0dhajce] 
856 Selczyñski Apolinary, 22 VIII 1907 Plotycza, 
Maciej i Katarzyna, (Brzeiany] 
857 Semczyszyn Jakim, 22 VIII 1909 Taurów, 
Pawel i Aleksandra, [Brzeiany] 
858 Semenio Eustachy, 10 V 1907 Brzeiany, 
Anastazja, [Brzeiany) 
859 Señczyszyn Eljasz, 19 VIII 1908 Skala!.. 
Andrzej i Anna, [Skalat] 
860 Seniów Michal, 21 XI 1908 Narajów m., 
Piotr i ParalÍka, [Brzeiany] 
861 Seniub Marko, 12 IV 1906 Nowosiólka, Jó- 
zef i Teodozja, [Podhajce] 
862 Senyszyn [Senczyszyn] Michal, r. ] 909 Diwi- 
niacz, 
etro i Marja, [Zaleszczyki] 
863 Serafiniuk Petro, 6 I 1906 Skalat, Piotr 
i Anna, [Skalat] 
864 SeredylÍski Jan, 9 III 1908 Kamionki, Fran- 
ciszek i Wiktorja, [Skalatl 
865 Siedlecki Jan, I X 1905 Nowosiólka, Piotr 
i Marja, [Podhajce] 
866 Sielecki Jan, 18 XI 1909 Biala, Bartlomiej 
i Eudokja, [Czortków] 
867 Sieniawski Jan, 27 XII 1909 Wisniowczyk, 
Józef i Katarzyna, [Podhajce] 
868 Sigal Samuel Mendel, 16 III 1908 Tadanie, 
BreindJ, [Kamionka str.] 
869 Sigal Izak, 2 I 1909 Kamionka str., Palik 
iMina, [Kamionka str.] 
· 870 Sikora Marjan Boleslaw, 14 I 1909 Horoianka, 
Jan i. Zofja, [Podhajce] 
871 Sikorski Pawel, 25 VII 1909 ZaJesie, Piotr 
i Anna, [Czortków] 
872 Sinkiewicz Jan, 24 VI 1907 Poruczyn, An- 
toni i Paulina, [Brzezany] 
873 Siron EJjasz, r. 1909 TlustelÍkie, Dmytro 
i Wiktorja, [K
pyczYlÍce] 
874 Siring Marjan Juljusz, 1905 Probuzna, Fran- 
ciszek i Marja, [KopyczylÍce] 
875 Skalski Michal, 10 IV 1908 Dziedzilów, To- 
masz i Tekla, lKamionka str.] 
876 Skibicki Marjan Antoni, 1904 Grzymalów, 
Konstanty i Klementyna, [Skalat] 
877 SkibilÍski Stanislaw,S VII 1905 Bialokiernica, 
Józef i Julja, [Podhajce] 
878 Skielski Stefan Boleslaw, 10 IX 1909 Zborów, 
Alojzy i Stefanja, [Zborów] 
879 Skocyn Piotr, 1 VIII 1907 PIa ucza wielka, 
Grzegorz i Anastazja, [Brzeiany] 
880 SkowrolÍski Adam, 20 III 1908 Brzezany, 
Anarjusz i Wanda, [Brzeiany] 
881 Skula Ludwik, 29 I 1909 Zastawne ad Hol- 
.hocze, Michal i Marja, [Podhajce] 


882 Slepy Mikolaj, 1905 Zazdrosé ad Trembowla, 
Tymko i Agnieszka, [Podhajce] 
883 Slon Antoni, 1907 Kobylowloki,. Michal i Ka- 
tarzyna, [Trembowla] 
884 Smolak Filip, 1 XII 1909 Kol
dziany, Dmytro 
i Anastazja, [ClOrtków] 
885 SmolilÍski Adam Antoni Andrzej, 1909 Bor- 
szczów, Wlodzimierz i Kamila, [Borszczów] 
886 Smigielski Michal, 11 X 1909 Kosów, Dko 
i Helena, [ClOrtków[ 
887 Sni hur Józef, 28 1 1908 KolOwa, Michal i Pa- 
raÚka, lBrzeiany] 
888 Sobesta Stanislaw, 1905 Eleonorówka, Piotr 
Anna, [Skalat] 
889 Sobków Antoni, 1 III 1907 Sorocko, Sebastjan 
Rozalja, [Skalat] 
890 Sobkowicz Józef, 9 VII 1908 Klekotów ad 
Touste, Michal i Marja, [Skalat] 
891 Sokolowski Iwan, 27 V 1906 Horoianka, 
Hko i Antonina, [Podhajce] 
892 Solak Wlodzimierz, 24 I 1909 Brzeiany, 
Tacjanna, IBrzeiany] 
893 Solomon Juljan Jan, 1909 Iwanówka, Jan 
i Jadwiga, [TrembowJa] 
894 Solonecki Ludwik, 4 XI 1909 Brzezany, Anna. 
i Brzezany] 
895 Solowczuk Michal, 1909 Krzywenkie, Iwan 
i Marja, [Kopyczynce] 
896 Sosnicki Wladyslaw, 9 IV 1908 Dziedi.ilów. 
Augustyn i JuJja, [Kamionka str.] 
897 SowiÓski Wladyslaw, 1904 Tarnoruda, Anto- 
ni i Apolonja. (Skalat) 
898 Spisak Fed, 15 III 1906 Muzylów, Matwij 
i Kseñka, [Podhajce] 
899 Spring Don, 1 III 1908 KolOwa, Leizer i Chana, 
[Brzezany] 
900 StalÍkowski Franciszek, 1909 Uscieczko, An- 
toni i Karolina, [Zaleszczyki] 
901 Starousznyk Michal, 1 III 1909 Zahajce, Piotr 
i Franciszka, (Podhajce) 
902 Staruszniak Eustachy, 11 X 1909 Nowosiólka, 
Iwan i Katarzyna, [Podhajce] 
903 Staryk Michal, 14 II 1907 szpital Podhajce, 
Anna, (podhajce) 
904 Stasiuk WasyJ, 15 I 1908 Nieznanów, Wasy I 
Kaska, (K amionka str.) 
905 Stauber Osias, 12 X 1909 Medowa, Sender 
Chana, [Brzezany] 
906 Stecki Zdzislaw Józef, 3 VI 1908 Wierzbów, 
Boleslaw i Helena, (Brzeiany) 
907 Steciura Kondrat, 1908 Howilów wielki, Te- 
odor i Aleksandra, (Kopyczyñce) 
908 Stacyszyn Wlodzimierz, 6 XII 1909 Rosochacz, 
Jurko i Olena, (ÇlOrtków) 
909 Stacyszyn Semko, 15 IX 1906 Skatat, Mi- 
chal i Froska, (Skalat)
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0019.djvu

			Nr. 2. 


TARNOPOLSI. 1'9. 


Str 
I 


910 Stecyk Piotr, 24 XI 1908 Kolodziejówka, Te- 
-odor i Anna, (Skalat) 
911 Steciuk Michal, 1904 Sorocko, IIko i Ahaija, 
(Skalat) 
912 Stelmach Michal, 10 VI 1904 Dobrowody, 
Piotr i Aniela, [Podhajce] 
913 Stelmach Michal, 1908 Mogielnica, Yawel 
i Marja, [Trembowla] 
914 Stempkowski Kazimierz, 4 I 1909 Rybniki, 
Józef i Marja, [Brzeiany] 
. 915 Steiger Izak, 7 V 1908 Podwoloczyska, Ja- 
kób i Sosie, [Skalat] 
916 Sternschuss Chasldel, 27 I 1909 Czortków, 
Dwora, [Czortkówj 
917 Stojanowski Jan, r. 1908 Mtyniska, Michal 
i Paraskewja, [Trem bowla] 
918 Stolar Michal, 15 X 1907 Podwoloczyska, 
Andrzej i Anastazja, [Skalat] 
919 Streicher Leopold, f9 X 1909 Brzezany, 
Abraham Markus i Anna Laura, [ßrzezanyj 
920 Streicher f. Brück Hersch Mendel, r. 1904 
Podwoloczyska, Izydor i Pepi, [Skalat] 
92.J Strzalkowski Franciszek, r. 1907 TIusteÚkie, 
Stefan i Helena, [KopyczYIÍce] 
922 Strzelbicki Grzegorz, 22 II 1906 Sosnów, 
Jan i Anna, [Podhajce] 
923 Studnicki Tadeusz, 2 XII 1909 Wisniowczyk, 
Stanislaw i Marja, [Podhajce] 
924 Suchacki Józef, 24 III 1905 Poznanka Het- 
manska, K azimierz i Wiktorja, (Skalat) 
925 Suchaniak Edward, 1904 Krzywe, Dymitr 
i Marcela, (Skalat) 
926 Suda Adolf, 1909 Nev York, Michal jAnna, 
(Zborów) 
927 Sulik Michal, 1908 Kluwince, Karol i Anna, 
(Kopyczynce) 
928 Syczkowskij Bazyli, 1909 Baranówka, Stefan 
i Anastazja, (Brzeiany) 
929 Sygal Abraham Wolf, r. 1908 Kobylowloki, 
Giera, [Trembowla] 
930 Sypen lwan, 27 II 1909 Narajów m., Wasyl 
i Katarzyna, [Brzeiany] 
931 Syring Wilhelm, r. 1908 Liczkowce, Franci-' 
szek i Marja, [Kopyczyncel 
932 Syrotiuk Dmytro, 5 XI 1905 Hnilcze, Tymko 
i Marja, [Podhajce] 
933 Szablij Wlodzimierz, r. 1909 Budzanów, Jó- 
zef i Anastazja, [Trembowla] 
934 Szach Bazyli, 6 III 1909 Busk, Andrzej i Ka- 
tarzyna, [Kamionka str.] 
935 Szachan Michal, 28 1 1909 Siólko, Jan 
i Anna [Podhajce] 
936 Szacki Tadeusz Michal, 22 X 1907 Brzezany, 
Karol i Marja, [Brzezany] 
937 Szamko Teodor, 10 III 1907 Kozowa, lwan 
i Marja, [Brzezany) 


938 Szatkowski Mikoraj, r. 1908 Wieniawka, 
Antonina, [Trembowlal 
9:39 Száfk'owski Piotr, 26 VI 1909 Lipowce. 
Hrynko i Marja, [Przemyslany) 
940 Szczur Jan, 4 XII 1907 Olesin, Franciszek 
i Irena, [Brzeiany] 
941 Szczepanski Edward Wlodzimierz, 12 VI 1909 
I(osõw, Grzegorz j Adela, (Czortków) 
942 Szczepanski Jan, 27 XI 1906 Ruda Sielecka, 
Wincenty i Julja, (Kamionka str.) 
943 Szczypula Wladyslaw, 9 II 1906 Siólko, Mi- 
chal i Katarzyna, (podhajce) 
944 Szczotka Jan, '27 IV 1906 Kaczanówka, Ma- 
ciej i Agnieszka, [Skalat] 
945 Szewczuk Mikolaj; r. 1908 Krzywenkie, Pa- 
wel i Anna, tKopyczyñce) 
946 Szewczuk Wlodzimierz, 9 IV 1905 Okno, 
Matwij i Domka, [Skalat] 
947 Szewczuk Iwan, 6 VII 1909 Wojciechowice; 
Prokop i Kaska, [Przemyslany] 
948 Szewczyszyn Maksym, r. 1904 Kolodziejów- 
ka, Ma rja, [Skalatj 
949 Szeremeta Piotr, 13 II 1908 Poloniczna, 
Semko i Jewka, íKamionka str.] 
950 Szepilowski Wlodzimierz, 23 VlIl M
dze- 
16wka, Jan i Antonina, [PodhajceJ 
951 Szkilny Michal, 11 I 1907 Brzeiany, Zofja, 
[BrzezanyJ . 
952 Szkira Michal, 12 IX 1909 Seredne, Jan 
Olga, [Podhajce) 
953 Szlomiuk Samuel, r. ) 909 Kopyczynce, Jekel 
Resie, [Kopyczynce] 
954 Szorr Hersch Leib, 10 V 1907 Wisniowczyk, 
Josel i Zisia [Podhajcel 
955 Szöderfi Emiljan, r. 1907 Trembowla, Grze- 
gorz i Joanna, [Trembowla] 
956 Szram Alfred, 9 V 1907 Litwin6w, Jan i We- 
ronika, [Podhajce] 
957 Szuszka Wasyl, 14 I 1909 Uhryn, Maksym 
i Aleksandra, [Czortków] 
958 Szutzman Mojïesz, r. 1908 Kobylowloki, 
Feiga, [TrembowJaj 
959 Szwarz Herman, r. 1909 Budzanów, [Trem- 
bowla] 
960 Szwarz Hersz Wolf, r. 1909 Budzanów, 
[Trembowla] "- 
961 Szweda Wlodzimierz, 4 III 1909 Wolków, 
Jan i Marja, [Przemyslany] 
962 Szybatowicz Franciszek, 2 XI 1907 Kozoo/a, 
Pawel i Dora, [Brzezany] 
963 Szybajlo Jan, 5 V 1909 Kozówka, Antoni 
i Michalina, [Tarnopol] 
964 Szydlowski Michal, 27 X 1909 H
licz, Dmy- 
tro i Anna [Podhajce] 
965 Szykuta Mikolaj, 21 VIII 1907 Poloniczna.. 
Onufry i Ewa, [Kamionka str.] 


.
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0020.djvu

			Str. 32. 


TARNOPOLSKI DZlENNIK WOJEWODZKI Poz. 19. 


\Jr. 2 


966 Szymonowicz Wladyslaw, 15 I 1907.Kozo- 
wa, Grzegorz i Marj2, [Brzeiany] 
967 Szypowski Emiljan, r.1909 Tarnawka, An- 
toni i Marja. [Borszczów] 
968 Szyryj Panko, 14 III 1906 Podzamcze, An- 
toni i Anna, [Kamionka str.] 
969 Tarka Mikolaj, 17 I 1906 Krasne, Julja, 
{Skalat] 
970 TarkiewÌCz Adam Józef, 12 III 1909 Batia- 
tycze, Jan i Marja, [Kamionka str.] 
971 Tarnawski Jan, 10 VIII 1904 Wisniowczyk, 
Piotr i Aleksandra [Podhajce] 
972 T arnawski Mikolaj, 3 VIII 1907 Stary Skalat, 
Demko i Domina, [Skalat] 
973 Teitelbaum Zygmunt, 18 V 1909 Podwolo- 
czyska, Izaak Leib Ciwa, [Skalat] 
974 Tenenbaum Aszil Dawid, r. 1909 Budzanów, 
[Trembowla] 
975 Tenenhaus Lazar, 19 I 1909 Tamopo], Izrael 
i Pinkie, [Tamopol] 
976 Terluk Eustachy, 13 I 1907 Uwsie, Teodor 
i Karolina [Podha jce] 
977 Tetyna Wladysiaw, 10 VIII 1909 Kuropatni- 
ki, Grzegorz i Marcela, [Brzezany] 
978 Teodorowicz Izydor, r. 1909 Zaleszczyki, 
Michal i Stefanja, [Zaleszczyki] 
979 Tierhaus Gedale, 15 VI 1909 Burkanów, 
Herch i Rifka, [Podhajce] 
980 Tisch Wilhelm, r. 1908 Brody, Jakób i Mal- 
cia, [Brody] 
981 Titenycz Grzegorz, 19 IX 1909 Siólko, Ana- 
stazja, (Podhajce) 
982 Tkaczyk Michal 27 IX 1909 Zaloice, Filip 
i Marja, [Zborów] 
983 Tokar Mikolaj, 19 XII 1908 Brzeiany, Ony- 
zym i Teodozja, (Brzeiany) 
984 Tolisz Ferdynand, r. 1904 Korszylówka, 
Leopold i Franciszka, [Skalat] 
985 Tolpyn Jan, 15 II 1908 Brzeiany, Eudokja, 
{Brzeiany] 
986 Tomczyszyn Juljan, 24 X 1909 Brzeiany, 
Justyn i Marja, [Brzeiany] 
987 Towamicki Michal Konrad, 28 X 1909 Pod- 
woJoczyska, Marjan Wlodzimierz i Michalina, [Skalat] 
988 Towpyszka Michal, 8 VlIl 1904 Siólko ad 
Podhajce; Atanas i Anna, [Podhajce] 
989 TrembiJski Stanislaw, 3 VIIl... 1909 Touste, 
Michal i Józefa, [Skalat] 
990 Tronka Roman, 19 IX 1906 Zlotniki, Józef 
i Marja, (Podhajce) 
991 Trybus Jan, 16 I 1909 Brzezany, Antonina, 
{Brzeiany) 
992 Tryj\1da Józef, 30 III 1909 Jeziema, Jan 
i Marja, (Zborów) 
993 Turczyn Grzegorz, 15 II 1907 Skalat, OJeksa 
i Julja, [Skalat]  


994 Turlet Adam, 24 VIII 1909 Zbarai, Franciszka, 
[Zbarai] 
995 Turski Edward, r. 1909 Horodnica, Edward 
i Marja, (Kopyczynce) 
996 Uchman Tadeusz, 15 X 1908, Podwoloczyska, 
Jan i Barbara, (Skalat) 
997 Uma Leon, r. 1907 Warwarynce, Katarzyna, 
[Trembowla] 
998 Urban Jan, 12 III 1909 Kurzany, Michal i Ka- 
tarzyna, (Brzeiany) 
999 Urbanski Stanislaw, 9 X 1909 Bohatkowce,. 
Jan i ParaÚka, (Podhajce) 
1000 Vogelman Markus Joel, 4 VII 1909 Plotycza, 
Abraham i Dora, (Brzeiany) 
1001 Vsetecka Józef, 8 IV 1909 Tamopol, Fran- 
ciszek i Józefa, (Tarnopol) 
1002 Walach Mikolaj, r. 1907 lwanówka, Bazyli 
i Eudokja, (Trembowla) 
1003 Wampach Jan, 27 IX 1909 Lonie, Adela, 
(Przemyslany) 
1004 Warchola Stefan, 13 XII 1904 Uwsie, Iwan 
i Katarzyna, (Podhajce) 
1005 Warynicki Andrzej 15 IV 1905 Dobrowody. 
Jan i Marja, (Podhajce) 
1006 Warzybok Jan, r. 1905 Kaczanówka, Jan 
Marja, (Skalat) 
1007 Wasio Jan, 19 II 1909 Podbereice, Dymitr 
Helena, (Zborów) 
1008 Wasyliw Józef, r. 1909 Mielnica, Georg 
i Anna, (Borszczów) 
1009 Wasiuta Pawlo, 17 IV 1906 ZieJona, Woj- 
ciech i Julja, (Skalat) 
1010 Wasylak Grzegorz, 11 V 1907 Rosochowa- 
dec, Andrzej i Marja, (Podhajce) 
1011 Wawrowicz Szymon, r. 1904 Krzywe, To- 
masz i Marja, (Skalat) 
1012 Wawryk Rudolf, r. 1909 Zaleszczyki, Kata- 
rzyna, (ZaJeszczyki) 
1013 Wawrzyniecki Jan, r. 1904 Kokoszynce, 
Adam i Anna, (Skalat) 
1014 Weber Józef, 13 IX 1908 Senków ad Kuro- 
patniki, Samuel i Beila, (Brzeiany) 
1015 Weicher SchmeJke, 9 XII 1909 Kamionka 
str., Jochewet, (Kamionka str.) 
1016 Weinbaum r. Mirocznik Rubin, 1908 Klu- 
wince, Leizor i Beile, (Kopyczynce) 
1017 Weisman Dawid, 1 I 1905 Narajów m., 
Berl Leib i Rifka (Brzeiany) 
1018 Weithorn KopeJ, 29 VIII 1907 Kamionka 
str., Jenta, (Kamionka str.) 
1019 Werbicki Andrzej, 20 XII 1908 Brzeiany, 
Anastazja, (Brzeiany) 
1 020 Wesolowski Aleksander, r. 1904 Okno, Jan 
i Karolina, (Skalat) 
. 1021 Wiqcyk Jan, 11 VI 1907 Kresowice pow. 
Mosciska, Jakób i Julja, (Skalat)
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0021.djvu

			Nr. 2. 


TARNOPOLSKI DZIENi\1IK wOJEwånZKI Pf\7. 19 


Str 33. 


1022 Widerkehr Psachie, r. 1909 Mszaniec, Sa- 
muel i Henia, (Kopyczyú.ce) 
1023 Wierzchlejski Juljan, r. 1907 Hawcze, Fran- 
ciszek i Anastazja, (Trembowla) 
1024 Wieselthür r. Lempert Kune, 4 V 1905 
Skalat, Józef i Henie, (Skalat) 
102.5 Wilczynski Michal, 19 IX 1908 Brzeiany, 
Jan i Anna, (Brzeiany) 
1026 Wilczynski Wladyslaw, r. 1909 Uscie Bisku- 
pie, Iwan i Wanda, (Borszczów) 
1027 Wilczynski Bronislaw, r. 1904 Skalat, Józef 
i Anna, (Skalat)-' 
1028 WilfIingsieder Jan, 15 XI 1908 Kozówka, 
Stanislaw i Katarzyna, (Brzeiany) 
1029 Winnicki (Szafowal) Józef, r. 1904 Podwo- 
loczyska, Agnieszka, (Skalat) 
1030 Wirth Józef, 13 X 1908 Szumlany, Hilary 
i Honorata, (podhajce) 
1031 Wisniowski Juljan, r. 1907 Bawcze, Fran- 
ciszek i Anastazja, (Trembowla) 
1032 Witer Jan, 5 XII 1908 Brzeiany, Leon i Eu- 
fenja, (Brzeiany) 
1033 Wittlin Dawid, 17 VI 1907 Muiylów, Szy- 
mon i Chana, (Podhajce) 
1034 Witwicki Jan,'7 VI 1907 Podhajce, Petro- 
nela, (Podhajce) 
1035 Wisiecki Michal, 29 IX 1906 Polupanówka, 
Wojciech i Marja, (Skalat) 
1036 Wityszyn Michal, r. 1909 Holowczynce, 
Pawlo i Marja, (Zaleszczyki) 
1037 Wiwczar Józef, 17 X 1909 Czortków, Piotr 
i Katarzyna, (Czortków) 
1038 Wnuk Wladyslaw, r. 1908 Kobylowloki, 
Franciszek i Helena, (Trembowla) 
1039 Wladyka Kazimierz, r. 1909 Bedrykowce, 
Wladyslaw i Franciszka, (Zaleszczyki) 
1040 Wlasiuk Jan, 20 II 1906 Kr
cilów ad Wolica, 
Danylo i Eudokja, (Skalat) 
1041 Wojciechowski Wladyslaw, 8 X11909 Biala, 
Gabryel i Marja, (Tamopol) 
1042 Wojtawicki Feliks Tadeusz, 12 X 1908 
. Brzeiany, Boleslaw i Marja, (Brzeiany) 
1043 W ojtek Józef, 5 XII 1909 Brzeiany, Anna, 
(Brzeiany) 
1044 Wojtkiw Jan, 22 II 1907 Brzeiany, Anna, 
(Brzeiany) 
1045 Wojtowicz Józef, 25 III 1909 Czortków, Sta- 
nislaw i Tekla, (Czortków) 
1046 Wojtowicz Franciszek, 26 II 1907 Poznanka 
HetmalÍska, Stefan i Julja, (Skalat) 
1047 Wojtiw Miron, 25 VII 1909 Uwsie, Jerzy 
i Ksenia, (Podhajce) 
1048 Worobec Teodor, 25 II 1909 Olesin, Anna, 
(Brzeiany) 
1049 Wolan Adolf Józef, 11 111 1909 Rzepniów, 
Michal i Marja, (Kamionka str.) 


1050 Wolf Ludwik Jerzy, 4 II 1906 Krzywulanka. 
Jerzy i Julja, (Kamionka str.1 
1051 Wolf Boruch, 3 X 1909 Zadwórze, Feiga, 
(Przemyslany) 
1052 Wolski Mieczyslaw Roman, 3 XI 1905 Ha- 
luszczynce, Józef i Olga, (Skalat) 
105:3 Woloskyj Stefan Karol, 12 XII 1906 Wis- 
niowczyk, Magda, [Podhajce] 
1054 \V olynski Antoni, 16 X ] 909 Tarnopol, 
Marja, [Tarnopol] 
1055 Wolownik Jan, 2 IV 1906 Zerebki Szla- 
checkie, Grzegorz i Marja, (Skalat) 
1056 Worowski Eljasz, 15 IV J909 Tarnopol, Anna, 
(T amopol) 
1057 Wowk Wasyl, 3 IV 1909 Nowosiólka, Michal 
i Pelagja, (podhajce) 
1058 Wróblewski Bronislaw, r. 1908 Kluwince
 
Jakób i Marja, (Kopyczynce) 
1059 Wujcików Franciszek, r. 1909 Suchodól, Jan 
i Magda, (Kopyczynce) 
1060 Wymyczuk Wlodzimierz, r. 1908 Kopyczynce, 
Marcin i Leontyna, (Kopyczynce) 
1061 Zabirski Kajetan, 7 VIII 1907 Medowa, An- 
toni i Zofja, (Brzeiany) 
1062 Zacharkiw Michal, 24 X 1909 Narajów wies, 
Ignacy i Katarzyna, (Brzeiany) 
1063 Zacharko Andrzej, 14 VIII 1908 Brzeiany, 
Stefan i Paraszka, (Brzeiany) 
1064 Zacharków Wasyl, J9 IV J908 Kozowa, Jan 
i Tekla, (Brzeiany) 
1065 Zadoroiny Grzegorz Piotr, 16 I 1908 Brze- 
zany, Anna, (Brzeiany) 
1066 Zadoroiny Teodor, r. 1909 Sidorów, Antoni 
i Ksenia, (Kopyczynce) 
1067 Zagórski Alojzy, r. 1909 Jablonów, Albin 
i Emilja, (Kopyczynce) 
1068 Zahler Józef, 16 II J907 Podhajce, Salomon 
i Chana, (Podhajce) 
1069 Zajac Józef, 2 I 1904 Sosnów, Nykita i Marja, 
(Podhajce) 
1070 Zajac Michal, 18 XI 1904 Uwsie, Dominik 
i Marja, (podhajce) 
1071 Zajac Michal, 17 IX 1905 Burkanów, Piotr 
i Anastazja, (Podhajce) 
1072 Zajac Jakób, 13 III 1907 Hajworonka, Leon 
Katarzyna, (Podhajce) 
1073 Zaj
c Teodor, 7 III 1907 Uwsie, Damian 
Ahafja, (podhajce) 
107 4 Zaj
c Piotr, 5 IV 1907 Zlotniki, Andruch 
Eudokja, (Podhajce) 
1075 Zaj
c Andrzej, 14 XII 1906 Skalat, Sebastjan 
i Anna, (Skalat) 
1076 Zak: Stanislaw, 15 II 1909 Narajów wies, 
Wojciech i Katarzyna, (Brzeiany) 
1077 Zakryszka Mikolaj, 28 VII 1906 Uwsie, Jan 
i Anna, (Podhajce)
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0022.djvu

			Str. 34 


TARNOPOLSKI DlIENNIK WOJEWODZKI PO? 19 


Nr. 2. 


1078 Zakryszka Petro, 2 V 1909 Uwsie, Iwan 
i Anna, (Podhajce) 
1079 Zakucki Hryé, 20 II 1907, Mikolaj i Barbara, 
(Skalat) 
1080 Zamojski Stefan, 10 I 1908 Brzeiany, Józef 
i Anna, (Brzezany) . 
1081 Zaparaniuk Józef, 3 III 1906 Siólko, Karol 
i Anna, (Podhajce) 
1082 Zaplitny Andrzej, 1 III 1908 Touste, Anna, 
(Skalat) 
1083 Zarowski Wladyslaw, r. ]907 Trembowla, 
Józef i Karolina, (Trembowla) 
1084 Zarzycki Michal, 29 JX 1909 Kozlów, Jan 
i Karolina (TarnopoJ) 
1085 Zawadowski Simeon, r. ]906 KrzyweÚkie, 
Jan i Anna, (Kopyczynce) 
1086 Zelaznik Phöbus, 5 VI 1908 Podwoloczyska, 
Salomon i Hinda, (Skabt) 
1087 Zellter Mozes, 1 II 1907 Kozowa, Salomon 
i Czarna, (Brzeiany) 
1088 Zellter Juda, 1 II 1 !J07 Kozowa, Salomon 
i Czarna, (Brzeiany) 
1089 ZieJinski Stanislaw, 20 IX 1907 Brzeiany, 
Jakób i Anastazja, (Brzeiany) 
1090 Zielinski Leon, r. 1904 Mazurówka ad Grzy- 
malów, Teodor i Józefa, tSkalat) 
1091 Zieliñski Wilhelm Boleslaw, 27 XI 1909 
TarnopoJ, Andrzej i Helena, (Tarnopol) 
1092 Zimet Jakób, 12 XII 1909 Denysów, Izaak 
i Amalja, (Tarnopol) 
1093 Zimmerman f. Kahane Schaja, 27 X 1909 
Zborów, Benio i Golda, (Zborów) 
1094 Zimroz JuJjan, 29 IX 1909 Krzywoluka, Mi- 
chal i Józefa, (Czortków) 
1095 Ziober Stanislaw Jan, 15 VII 1907 Podwo- 
loczyska, Franciszek i Eugenja, (Skalat) 
1096 Zmora Piotr, 28 VI 1908 Kaczanówka, Piotr 
i Barbara, (Skalat) 
1097 Zmora Michal, r. 1904 Kaczanówka, Jan 
i Barbara, (Skalat) 
1098 Zabczuk Stefan, r. 1909 Nagórzany, Michal 
i Katarzyna, (Zaleszczyki) 
1099 Zoeder Wlodzimierz, r. 1905 Luka Mala 
Wasyl i Justyna, (Skalat) 
1100 Zowrus Józef, 30 X 1908 Kupcze, Jan 
i Anna, (Kamionka str.) 
1101 Zub Michal, 28 XI 1907 Stawki, Andrzej 
i Marja, (Skalat) 
1102 Zubek Antoni, r. 1908 Husiatyn, Pawel, 
(Kopyczynce) 
1103 Zuchowski Stanislaw Grzegorz, 17 XI 1907 
Ruda sielec., (Kamionka str.) 
1104 Zuk Wlodzimierz, 1 X 1907 Szczepanów, 
Jan i Anna, (Podhajce) 
1105 Zuk Teofil, r. 1904 Podwoloczyska, Ahafja, 
(Skalat) 


1106 Zuk Marjan, 21 XI 1909 Tarnopol, Andrzej 
i Zuzanna, (Tarnopa!) 
1107 Zulinski Antoni, 21 VIII 1906 Borki Male. 
Ignacy i Anna, (Skalat) 
1108 Zylynski Ferdynand Marjan, 19 I 1909 Busk. 
Mikolaj i Marjanna, (Kamionka str.) 


Wykaz Nr. 2 
uch,laJilc,ch sie ad wcielenia do szereg6w. 
1 Bernstein Anczel, r. 1908 Smólno-Brody, Ben- 
jamin i Rebeka, (Brody) 
2 Ciokan Nicetas, r. 1900 Stronibaby pow. Zlo- 
czów, Gaje starobrodzkie, Hilary i Ksenia, (Brody) 
3 Eisen Zabl Szaja, 11 V 1908 Brzeiany, Lwów, 
Lipa Drucker i Ettel Eisen, (Brzezany) 
4 Friedmann MendeJ, r. 1902 Buczyna - Brody, 
Józef i MaIka, (Brody) 
5 Gabel Jonas, r. 1908 Bursztyn pow. Rohatyn 
BieJiczki male pow. Sambor, Izak i Gitla, (Brzeiany) 
6 Galant Tomasz, r. 1901 Bielawce, Piotr i Marja, 
(Brody) 
7 Herman Wilhelm, r. 1904 Brody, Hersch i Hu- 
del, (Brody) 
8 Hutera Franciszek, r. 1902 Korsów-Boratyn. 
Wojciech i Rozalja, (Brody) 
9 ISkiw Mikolaj, r. 1903 Klekotów, Józef i Olena, 
(Brody) 
10 Kowalczuk Maksym, r, 1903 Folwarki male, 
Mikolaj i Anna, (Brody) 
11 Lam Samuel, r. 1900 Brody, Dawid i Rosa, 
(Brody) 
12 Lopaty Markus, r. 1909 Brody, Leizor i Sara, 
(Brody) 
13 Mantel Schulim, r. 1901 Brody, Salomom 
Ettie, (Brody) 
14 Nass f. Parnes Jakób Józef,2 IV 1905 Rozwo- 
rzany pow. Przemyslany, Brzezany, Izak i Rebeka, 
(Brzeiany) 
15 Puszka Michal, r. 1904 Gaje starobrodzkie 
Stare Brody, Leon i Marja, (Brody) 
16 Rawicz Jakób, r. 1904 Türth w Bawarji, Stare 
Brody, Salamon i Fani, (Brody) 
17 Rotenberg Hersch, r. 1900 Brody, Dawid 
Sara (Brody) 
18 Sasowski Jan, r. 1901 Ditkowce, Mikolaj 
Agnieszka, (Brody) 
19 Schapira Chaim, r. 1901 Toporów pow. Ra- 
dziechów, Brody, Judes, (Brody) 
20 Schapira f. Faden Izrael, r. 1902 Folwarki 
male Brody, Hersch Leib Gittel, (Brody) 
21 Stadtmauer Moses, r. 1900 Brody, Abraham 
i Chaja (Brody) 
22 Wiszniowski Michal, 21 IV 1906 Narajów m., 
Semen i Katarzyna, (Brzezany).
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0023.djvu

			Nr 2 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJI;:WOOZKl POl. 19-20 


Str. 35. 


Wykaz Nr. 3 
uCh,lajilc,ch sie ad zebrañ kantroln,ch. 
1 Bechtlof Ferdynand, r. 1889 Dornfeld pow. 
Lwów, Bialykamierí, Ferdynand i Katarzyna, (Zloczów) 
2 Bieszczad Jan, r. 1889 Biale, Józef i Anna, 
(Przemyslany) 
3 Bloch Szulim, r. 1902 Bialykamietí Zloczów, 
Moses Leib Jochwed, (Zloczów) 
4 Bockhaut Leib r. 1889 Dobrotwór pow. Ka- 
mionka str., Zloczów, Szulim i Chaja, (Zloczów) 
5 Bubiak Franciszek, r. 1889 Skawina-Skni1ów, 
BIaiej i Agnieszka, (Zloczów) 
6 Charap Jakób Lazar, 20 XI 1902 Brzeiany 
Jezierna pow. Zborów, Eisik i Marjem, (Brzeiany) 
7 Derewlany Wladyslaw, r. 1904 Jarczowce, Jan 
Franciszka, (Zborów) 
8 Dubas Jan, r. 1900 Chwalów Zaloice, Pawei 
Ewa, (Zloczów) 
9 Fedio Michal, r. 1899 Lesniki, Wasyl i Anna, 
(Brzeiany) 
. 10 Górski Jan, r. 1902 Hukalowce, Michalina, 
(Zborów) 
11 HarcelilÍski Tadeusz, Jezierna, Rudolf i Kata- 
rzyna, (Zborów) 
12 Iwachów Jan, r. 1889 Ludwikówka pow. Ro- 
hatyn, Maruszka ad Bezbrady, Jakób i Tekla, (Zloczów) 
13 Juryniec Longin, r. 1903 Nowosiólki Olesko, 
Aleksander i Anna, (Zloczów) 
14 Juszczyszyn Wladyslaw, r. 1900 Lackie wielkie 
Bolozynów, Wojciech i Anna, (Zloczów) 
15 Kobialka Michal, r. 1889 Skawina p. Mysle- 
nice, Lackie Wielkie, Wojciech i Marja, (Zloczów) 
16 Kruk Wladyslaw, r. 1902 Przemyslany, Jan 
Paraskewja, (Przemyslany) 
17 Krywucki Michal, r. 1902 Czyiów, Wasyl 
Anastazja, (Zloczów) 
18 Kwiatkowski Andrzej, r. 1903 Nowosiólki, 
Jan i Anna, (Zloczów) 
J 9 LuCÎów Andrzej, r. 1888 Skawina pow. Mysle- 
nica, Bortniki, Mateusz i Ewa, (Zloczów) 
20 Makarowski Stefan, r. 1889 Ludwikówka pow. 
Rohatyn, Bialykamien, Andrzej i Helena, (Zloczów) 
21 Makaruszka Michal, r. 1900 Glinna, Budylów, 
Jan i Marja, (Brzeiany) 
22 Malinowski Mikolaj, r. 1888 Skawina, Zazule, 
Stefan i Matrona, (Zloczów) 
23 Matuszyniec Teod(jr, r. 1907 Plaucza wielka, 
Pawel i Matrona, (Brzeiany) 
24 Mikoliszyn Józef, r. 1889 Kopyczynce, Zalesie, 
Maksym i Tekla, (Zloczów) 
25 Multon Michal, r. 1902 Slawna, Jan i Lucja, 
(Zborów) 
26 Nagler f. Rosen Juda Leib, r. 18
9 Kopy- 
czyóce, Zloczów, Józef Rosen Schmal Heme Nagler, 
(Zloczów) 


27 Ostrowski Jan, r. 1904 Iwachów pow. Zboròw, 
Troscianiec maly, Józef i Eufrozyna, (Zloczów) 
28 Padwe f. QlOtiner Jankel, r. 1900 Sassów, 
Leibisch-Eidel Chotiner, (Zloczów) 
29 Pakiet Michal, r. 1904 Jezierna, Pinkas i Feiga, 
I (Zborów) 
30 Palamar Michal 25 XI 1905 Plotycza, Dmu- 
chawiec, Kornel i Warwara, (Brzeiany) 
31 Pelech Wasyl, r. 1889, Kopyczyríce,Olszanica, 
Mikolaj i ParaÚka, (Zlocz9w) 
32 Rech Friedrich, r. 1888 Sokolówka, Folwarki, 
Matiasz i Julja, (Zloczów) 
;33 Ru!iÚski Wieslaw Juljan, r. 1904 Chocznia 
I pow. Wadowice, Zloczów, Adam i Tekla, (Zloczów) 
34 Skorupa Józef, 30 III 1902 Kozowa, Jan 
i Apolonja, (Brzeiany) 
35 Swirski Mikolaj, r. 1902 Jezierna, Franko 
i Zofja, (Zborów) 
36 Szkura Edward, r. 1888 Kolomyja, Bezrudy, 
Marcin i Antonina, (Zloczów) 
37 Wasylków Dmytro, r. 1903 Nowosiólki Strutyn, 
Cyprjan i Anna, (Zloczów) 
38 Wqsicki Józef, r. 1902 Jezierna, Wladyslaw 
i Anastazja, (Zborów) 
39 Wiejowski Józef, r. 1889 Strzyiów pow: Rze- 
szów, Jan i Anna, (Zborów) 
40 Wolowiec Hryn, r. 1904 Olszanica, Lackie male, 
Mykieta i Marja, (Zloczów) 
41 Wunsch Uscher Juda, r. 1900 Sassów, Sisiel 
Izak, (Zloczó\v) 
42 Zajqc Michal, r. 1903 Nowosiólki Pluhów. 
Wasyl i Pelagja, (Zloczów) 
43 Zdanowicz Klemens, r. 1903 Zborów, Win- 
centy i Michalina, (Zborów) 
44 Zi
ba Mieczyslaw, r. 1902 Nadbrzezie pow. 
Tarnobrzeg, Jan i Elibieta, (Zborów) 
45 Zoltaóski Józef, r. 1899 Swirz, Józef i Apo- 
lonja, (Przemyslany) 
46 Zralko Wladyslaw, r. 1904 Wicyó Zloczów, 
Jan i Rozalja, (Zloczów) 


20 
Ogloszenie 
. 0 nadaniu Medalu za. Ratowanie Ginqcych. 
(L. Org. 3850/311 
P. Minister Spraw Wewn
trznych na wniosek 
Wojewody Tarnopolskiego nadal na zasadzie rozpo- 
rzqdzenia Prez. Rzp. z dn. 22 III 1928 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 37, poz. 351) p. Józefowi Kwaínickiemu. 
komisarzowi Policji Paóstwowej w Brzeianach 
Medal Za Ratowania Ginqcych 
za naraienie iycia przy ratowaniu ton
cego w Iipcu 
1931 r.
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0024.djvu

			Str. 36. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKI paz. 21-23. 


Nr. 2. 


21 
Ogloszenie 
o odebraniu debitu pocztowego, czasopismom, drukom 
i broszurom. 


Ministerstwo Spraw Wewn
trznych reskryptem z 
dnia 23 lipca 1931, Nr. A. A. 4055/1 na podstawie 
art. 33 dekretu z dnia 7 I utego 1919 r. w przedmiocie 
tymczasowych przepisów prasowych (Dz. Pr. P. P. 
Nr. 14, poz. 186) oraz 
 26 ustawy prasowej z dnia 
17 grudnia 1862 r. (Dz. Pr. P. Nr. 6 ex 1863) odebralo 
debit pocztowy: 
1) czasopismu p. n. "Nowyj Szlach", wydawan.e- 
mu w Edmontonie (Kanada) w j
zyku ruskim; 
2) czasopismu p. n. "Sowieckaja Farmacja" "'y- 
dawanemu w Moskwie w j
zyku rosyjskim; 
3) czasopismu p. n. nNa pomoc" "Zur Hilfe, 
"Na pomicz", wydawanemu w j
zykach polskim, nie- 
mieckim i ruskim w Berlinie; 
4) czasopismu p. n. "Holos robitnyka" (.La voix 
de l'ouvier"), wydawanemu w Paryiu w j
zyku ruskim; 
5) czasopismu p. t. nBiuletyn Zjednoczenia Bia- 
loruskich Studenckich organizacji A. B. S. A." wyda- 
wanemu w Pradze w j
zyku bialoruskim; 
6) broszurze R. Aniszczenki p. t, "Myronosnyci", 
wydanej w Charkowie w r. 1926 przez Knyhospilk
 
w j
zyku ruskim (str. 55); . 
7) czasopismu p. t. "Oberschlesische Tageszeitung" 
wychodz
cemu w Opolu w jezyku niemieckim; 
. 8) czasopismu p. n. "Swoboda" wydawanemu 
w Uzhorodzie (Czechoslowacja) w j
zyku ruskim; 
9) czasopismu p. n. "Der rote Aufbau", wyda- 
wanemu w BerIinie w j
zyku niemieckim; 
10) broszurze p. t. "Brennende Wunden", wyda- 
nej w roku 1931 w Berlinie przez Dra Gottfrieda Mar- 
tina w j
zyku niemieckim (stron 94); 
11) czasopismu p. n. "Mieidunarodnyj jazyk (In- 
ternacia Lingvo") wydawanemu w Moskwie w j
zyku 
rosyjskim; 
12) czasopismu p. n. "Nasza gazeta", wydawa- 
nemu w Moskwie w j
zyku polskim; 
13) czasopismu p. n. "Stroitielnaja Promyszfen- 
nost" wydawanemu w Moskwie w j
zyku rosyjskim; 
14) czasopismu p. n. "Prolit", wydawanemu 
w Moskwie w j
zyku rosyjskim; 
15) czasopismu p. n. "Arbeiders-woord" wydawa- 
nemu w Antwerpji w j
zy1	
			

/NDIGCZAS003511_1932_002_0025.djvu

			Nr. 2. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKI Poz. 24-26. 


Str. 37. 


24 
Ogloszenie 


() rozwiqzaniu stowarzyszen na terenie Województwa 
Tarnopolskiego. 
1) Prawomocnem orzeczeniem Wojewody Tarno- 
polskiego z dnia 23 lutego 1931 r., L. BB. 5174/30 
zostalo rozwiqzane stowarzyszenie Czytelnia "Proswi- 
1y" w Iwaniu pustem, powiat Borszczów. 
2) Prawomocnem orzeczeniem Wojewody Tarno- 
polskiego z . dnia 18 czerwca J93l r., L. BB. 5028/30 
zostalo rozwiqzane stowarzyszenie poiarniczo-gimna- 
styczne "tuh" w KociubiÚczykach, powiat Kopyczynce. 
3) Prawomocnem orzeczeniem Wojewody Tarno- 
polski ego z dnia 2 maja 1931 r., L. BB. 5520/30 zo- 
stalo rozwi
zane stowarzyszenie Czytelnia "Proswity" 
\V Radziechowie. 
4) Prawol11ocnem orzeczeniem Wojewody Tarno- 
polskiego z dni 23 lutego 1931 r., L. BB. 6048/30 zo- 
stalo rozwiqzane stowarzyszenie pozarniczo-gimnasty- 
ezne "tuh" w Starym Skalacie, powiat Skalat. 
5) Prawomocnem orzeczeniem Wojewody Tarno- 
polskiego z dnia 14 lutego ]931 r., L. BB. 5387/30 
zostalo rozwiqzane stowarzyszenie Czytelnia "Proswi- 
ty w Rozhadowie, powiat Zborów. 
6) Prawomocnem orzeczeniern Wojewody Tarno- 
polskiego z dnia 14 stycznia 1931 r., L. BB. 5713/30 
zostalo rozwiqzane stowarzyszenie poiarniczo-gimna- 
styczne "tuh" w Jezierncj, powiat Zborów. 
7) Prawomocnem orzeczeniem Wojewody Tarno- 
polskiego z dnia 19 grudnia 19:30 r., L. BB. 6075/30 
zostalo rozwi
zane stowarzyszenie "Czytelnia Proswi- 
ty" w Kadlubiskach powiat Brody. 


25 
Ogloszenia 
	
			

/NDIGCZAS003511_1932_002_0026.djvu

			Str. 38. 


TARNOPOLSKI DZI:ENNIK WOJEWODZKI Poz. 26-30. 


Nr. 2. 


r. (Oz. Nr. 92, poz. 726) z wYJasmeniem, ie mogq si
 
staraé 0 umieszczenie dzieci niedorozwini
tyeh umyslo- 
wo w tym zakladzie na podanyeh wyiej warunkaeh. 


27 
Ogloszenie 
. 
Magistratu miasta Tamopola z dnia 5 stycznia 1932 r., 
L. 241/32 w sprawie sporz
dzenia planó\V zabudowania 
dla cz
sci miasta. 
Magsitrat m. Tarnopola dzialaj
c na pod:"tawie 
upowainienia P. Wojewody Tarnopolskiego z dnia 
3 grudnia 1931 r., L. DRP/IJI-3094/l ex 1931 ogtasza 
zgodnie z art 25 i 26 rozporz. Pr. Rzp. z 16 11 1928 r. 
o przyst	
			

/NDIGCZAS003511_1932_002_0027.djvu

			Nr. 2. TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 30-33 Str. 39. 
5. Buciacz Antonówka, Trybu- Fr. Horodyski i Witold Stefan!.!:> 65'4 6 44 
chowce 
6. Czortków Zalesie Adela Feldschuch 19'5 7 
7. " Wygnanka Górn. Zdzislaw Horodyski 72'7 4 46 
8. " Kalinowszczyzna Roman Ochocki 13'2 17 
9. Podhajce Siemikowce Zygmunt Litynski 61'2 3 30 
10. Litwinów Walenty Litynski 29'0 56 
11. " Czeremchów Wladyslaw Kreiter 59'8 ï 
12. Przemyslany:Slowita Gr. kat. Probostwo 5'5 10 
13. Biala-Dunajów Arcybisk. laé. W z. Bank " . 1'9 2 
" L.ielnlan 
14. Tarnopol Wladkówka Wladyslaw Blaschke 5'3 4 
15. Czernielów maz. Leon Podleski 4'2 i ') 
oJ 
16. " tadyczyn Józefa Reyowa 49'3 4 24 
1 ï. Zaleszczyki Duplisl-;a Kajetan i Jan Jakubowic:::e 46'9 10 las 1 
18. Zbarai Skoryki Gabryela Malachowska 11'6 
19. " Oprylowce Rz. kat. Probostwo 2'1 18 
20. Zborów Kudynowce Wladyslaw Jaszowski 90'5 63 
21. Grabkowce Gr. kat. Probostwo 1'1 1 
22. Blich Ludomir Cienski 5'6 2 
23. Zloczów Snowicz Dr. S. Brenholz 26'3 36 
24. Juikowice Aron Rappaport 2'8 mlyn 


31 
Komunikat pocztowy. 


W Agencji pocztowej Suszczyn, powiat tarnopol- 
ski, zaprowadzono sluib
 telefoniczoq i telegraficzoq 
W ograniczonych godzinach dziennych. 


32 
Poszukiwanie osób. 
(L. AA. 6233/31). 


Lipiecki Michal.' urodzony 26 wrzesnÎa 1887 r. 
w Zielnikach pow. Sroda, religji rz. kat., ionaty jest 
poszukiwany przez Województwo Kieleckie. 
o dodatnim wyniku naleiy zawiadomié tut. Urzqd 
W ojewódzki. 


33 
WYKAZ 
panujqcych zarailiwych chorób zwierz
cych w dniu 15 
stycznia 1932 r. 
I) W q g 1 i k: 
Ppw. Skalat: Hlibów, Magdalówka 
2) W s c i e k I i z n a : 
Pow. Borszczów: Trójca 
" Brody: Majdan pieniacki 
" Kopyczynce: Kopyczynce 
" Skalat: Grzymalów, Kolodziejówka, PajQwka 
" Zborów: Tustoglowy 
3) P 0 m ó r i z a r a z a s win: 
Pow. Kamionka Strumilowa: Kamionka Strum. 
4) Róiyca swin: 
Pow. Zloczów: Firlejówka, Kniaze 
5) Cholera drobiu: 
Pow. Trembowla: Podhajczyki.
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0028.djvu

			Str. 40. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKI P07. 34. r 2 


34 


WYKAZ 


zachorowalÍ i zgonów na choroby zakaíne na terenie Województwa Tarnopolskiego za czas 
od 13 grudnia 1931 r. do 9 stycznia 1932 r. 


Tydzietí Nr. 51 Tydzietí Nr. 52 Tydzietí Nr. 53 Tydzietí Nr. 1 Tydzien Nr. 2 
CHOROBY od 13 do 19 XII od 20 do 26 XII od 27 do 31 XII od 1 I do 2 I od 3 I do 9 I 
ZAKAZNE 1931 1931 1931 1932 1932 
zachor. i zgonów zachor. I zgonów zachor. I zgonów zachor. i zgonów zachor. I zgonow 
dur brzuszny I 6 I 1 2 I 8 I 1 3 I 1 
! ! - - - 
I- I I I 
dur plamisty I "" 
4 I - - i - - - 1 i - <) - 
I 
I I I I 
czerwonka - - - - - - - I - - - 
I 
I 
plonica 12 I - ]8 - 5 1 1 I - 11 2 
I 
- i I 
I 
blonica 13 I 1 12 - 4 1 5 - 14 1 
I 
nagminne zapalenie opon - - - - - - - - - - 
I mòzgowych-rdzeniowych I 
, 
odra 49 - I 117 - 1 - - I - 20 1 
I 
I I 
róza 4 ! - 1 - - - - I - - - 
I 
i I 
ksztusiec 10 I 3 - - - 1 - 2 2 
1--- ----- ----- I 
zakaíenie pologowe - i - 1 - - - I - I - - I - 
I I 
gruílica ]3 7 2 1 9 4 I 2 1 15 I 9 
I 
jaglica 14 18 I 2 I I 6 I. 
- i - - - - - 
I I I 
w<1g lik - - - - - - - I - I - - 
choroba Banga - - - - - I - - I - - - 
pok
sanie przez zwierz
ta 5 I -- 2 - 3 - - I - - - 
chore lub podejrz. 0 wsciekl. 
I I -- 
ospa wietrzna - - - I - - - - - -- - 
, I --- -- 
zimnica I I I 
- - - I - - - - - - - 
i I -- 
odkazono mieszkan 10 6 7 6 5
		

/NDIGCZAS003511_1932_002_0029.djvu

			N r ') 


T ARNOPOLSí	
			

/NDIGCZAS003511_1932_002_0030.djvu

			Str. 42. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWOD7í	
			

/NDIGCZAS003511_1932_002_0031.djvu

			Nr. '2. 


TARi'JOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKI. 


Str 43 


Og!oszenie 


o uniewainieniu zgubionej piecz
ci urz
do\Vej. 
Zgubionq piecz
é gminn
 z napisem "Zwierzchnosé 
'gminna w Rydodubach" uniewainia si
. 


Uniewainienia dokumentów. 


Dr. Holzer Józef, kapitan posp. rusz. w Glinia- 
nach, uniewainia zgubion
 ksiqieczk
 stanu stuiby 
.oficerskiej. 


Solonij Stach z Pokropiwnej pow. Brzeiany, unie- 
wainia dowód toisamosci konia Serja A, Nr. Ii 4822, 
zagubiony w czasie przeprowadzania malenizacji koni 
w 1929 r. w Koztowie. 


WyszyÚski Hipolit, rocznik J902 z Krzywcza gór- 
nego pow. Borszczów, uniewainia zgubion
 ksi
zeczk
 
wojskow
, wydan
 przez P. K. U. Czortków. 


Markiewicz Piotr z Sassowa, uniewainia zgubio- 
ny dowód toisamosci konia, Serja A, Nr. 2
)8695. 


Petryszyn Józef, urodz. 3 III 1908 r. w Sienia- 
.chówce pow. Zbarai, uniewainia skradzione InU dnia 
21 XII 1931 w Zbaraiu zaswiadczenie wojskowe, wyda- 
.ne przez P. K. U. Tarnopol. 


KozaczyÚski Grzegorz z Sassowa, uniewaznia do- 
wód toisamosci konia Serja A, Nr. 222464. 


Szewczuk Andrzej z Tok pow. Zbarai, uniewai- 
nia zgubiony dowód toisamosci konia Serja A, Nr. 
199599/Z, kat. T. (klacz wisniowo-gniada, lewa tylna 
pi
tka biata, wys. 144 cm., urodz. 1919 r.) 


Smolij Dmytro z Lubianek wyiS.zych 

w. Zb.a- 
rai, uniewainia zgubiony dowód tozsamosci koma, 
Serja A, Nr. 211456. 


Mudry Hryóko ze Zloczow
, uniewainia :?gubio- 
ny dowód toisamosci konia Serja A, Nr. 229643. 


Bojczuk Kondrat zamieszkaly w Grzymalówce 
pow. Brody, uniewainia zagubion
 dnia 25 IX 1931 r. 
ksi
ieczk
 wojskow
. 


KieryJuk Stefan z Nowosiólki kostiu
owej, rocznik 
1894, uniewainia stracon
 ksiqieCzk
 wOJskow
, wyda- 
n
 przez P. K. U. Czortków. 


Antonów Teodor, zamieszkaly w gmlllle Lisko, 
sieriant rezerwy, rocznik 1895, uniewainia skradzione 


mu dokumenty wojskowe a to: ksi
ieczk
 wojskow
 
i kart
 mob., wydane przez P. K. U. Kamionka stru- 
milowa
 Nr. Gt. Ks. Ewid. 312. 


Tarnowska Marja z Burkanowa pow. Podhajce. 
uniewainia sfatszowany dowód toisamosci konia Serja 
A, Nr. 241438. 


Patra Piotr, szer. rez., urodz. w 189i r. w Kotu- 
zowie pow. Podhajce, uniewainia ksi
ieczk
 wojsko- 
Wq, wydanq przez P. K. U. Brzeiany. 


Czviewski Robert ze 5kalatl1, uniewainia skra- 
dziony rÌ1u dowód toisamosci konia Serja A, Nr. 149030 
(walach jasno-gniady, wysok. 146 cm., urodz. 1922 r.). 


. - 


Schofer Jan, kapitan rezerwy 52 p. p., zamieszkaly 
w Zaszkowie, pow. Zloczów, uniewainia zagubion	
			

/NDIGCZAS003511_1932_002_0032.djvu

			Str. 44. 


TARNOPOLSKI DZIENNW WO IfWODZKI. 


',r ) 


Komunikat 


lzby Skarbowej II we Lwowie z dnia 30 stycznia 1932 r. 
L. W. II. 6345/2/32 w sprawie skladania zeznaÚ 0 obra- 
de do podatku przemyslowego za rak podatkowy 1931. 
Na zasadzie art. 52 do 55 ustawy 0 paóstwowym 
podatku przemyslowym z dnia ]5 lipca 1925 Dz. U. 
R. P. Nr. 79 poz. 550 wzywa si
 platnil<ów, aby zlo- 
zyli najpóíniej w terminie do 15 lulega 1932 r. 
wedlug ustanowionego wzoru zeznania 0 obrocie, osi
- 
gni
tym w ci
gu ubiegJego raku 1931, a to odr
bnie: 
1) co do kaidego oddzielnego zakladl1 wzgI
dnie 
przedsi
biorstwa handlowego, zaliczonego w taryfie 
(art. 23) do kategorji I i II przedsi
biorstw handlowych, 
2) co do kaidego oddzieJnego zaklac1u .wzgl
dnie 
przedsi
biorstwa przemystowego, zaliczonego w taryfie 
(art. 23) do pierwszych pi
ciu kategorji przedsi
biorstw 
przemyslowych, 
3) co do kaidego zajt:cia przemysJowego zaliczo- 
nego w taryfie (art. 23) do kategorji I i II a) i b) za- 
j
é przemyslowych, 
4) co do kaidego samodzielnego woJnego zaj
cia 
zawodowego (art. 91.. 
Nadmienia sj
, ie przeklasowanie przeds;
bior- 
stwa naleiqcego do jednej z kategorji \\'ymi
niünych 
pod 1, 2 na indywidualn
 prosb
 platnika do kategorji 
niiszej, jedynie na zasadzie art. 94 U. o. p. p. p. nie 
powoduje bynajmniej zwolnienia danego przedsi
bior- 
stwa od obowi
zku skladania zeznaó 0 obrade, prze- 
widzianego wart. 52 ustawy i ie w tych wypadkach 
maj
 zastosowanie postanowienia art. 86 i 103 ustawy. 
Przedsi
biorstwa handlowe ï przemyslowe, nale- 
t
ce do kategorji niiszej, nii wskazane w poz. 1 i 2 
mog
 takie skjadaé zeznania 0 obracie i w takim razie. 
korzystaj
 z uprawnienia przyslugujqcego platnikom 
podatku. przemyslowego z mocy art. 76 ust
p 3 po- 
wolanej ustawy. 


Zeznania 0 obracie, z wyj
tkiem zeznaó spólek 
akcyjnych - winny byé skladane wlasciwym Urz
dorn 
Skarbowyrn, gdzie tei b
dé! wydawane bezpJatnie for- 
mularze zeznaó. 
Spólki akcyjne zas maj
 skladaé zeznania wlasci- 
wej Izbie Skarbowej. Spólki akcyjne, spólki z ogr. odp. 
i inne przedsi
biorstwa, obowi
zane do publicznego 
oglaszania sprawozdaó, winny skladaé zeznania 0 obro- 
tach wszystkich nalei
cych do nich zakladów, lecz 
kaidego oddzieJnie wlasciwemu Urz
dowi Skarbowemu, 
wzgl
dnie Izbie Skarbowej. 
W zeznaniach przedsi
biorstw, wymienionych 
w poz. 1 i 2 art. 52 a prowadz
cych prawidlüwe ksi
gi 
handlowe, oraz przedsi
biorstw, wymienionych w ust
pie 
2 
rt. :54 ustawy, naleiy zeznaé odr
bnie sumy obrotu 
oSI
gl1l
tego w kaidym poszczególnym miesi
cl1 ka- 
Jendarzowym ubieglego roku 1931. 
Do zeznalÍ majq byé doJ,!czone w oryginalach 
lub odpisach dowody uiszczonych oplat zarówno mie- 
si
cznych, jak i kwartaJnych tytulem zaIiczki na podatek 
od obrotu (art. 56 ustawy). 
Kto nie zloiy zeznania 0 obrocie w terminie 
wyiej oznaczonym, lub kto przedstawi w zeznani u 
o obrocie. niezupelne .dane, ulegnie w mysl art. ! 03 
powolaneJ ustawy karze pieni
inej od 50 do 500 zl. 
Kto zas w celu uchylenia od ustawowej powin- 
nosci podatkowej siebie lub osoby przez siebie zast
- 
powanej swiadomie poda w zeznaniu 0 obrocie nie- 
prawdziwe wiadomosci, które mog
 si
 przyczynié do 
udaremnienia wymiaru, albo do uszczupJenia ustawowo 
nalez,!cego si
 podatku, ulegnie niezaleinie od oba- 
wiqzku uiszczenia naleinosci podatkowej na zasadzie 
art. 105 pow. ustawy karze pieni
inej od dwukrotnej 
do dwudziestokrotnej sumy uszczuplonego, wzgl
dnie 
narazonego na zmniejszenie lub uszczuplenie podatku, 
a w razie okolicznosci obci
iajqcych nadto karze 
pozbawienia wolnosci do trzech miesi
cy. 


--
 


Adres Redakcji i Adrninistracji: >>Tarnopolski DZlennik WojewóQzk!" TarnopoJ, Urz
d Wojewódzki, ul. 29-go 
Listopada 4. Nr. telefonu Redakcji i Adrninistracji 23. 
Prenumerata Dzlennlka Wojewódzkiego wynosl od I kwletnla 1931 roku 5 zl. kwartalnle lub 20 zl. rocznle. 
Cena pojedynczego egzemplarza I zloty 50 gr. 
Reldamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dziennlka WOjewódzklego, nalezy wnoslé 
do wlasclwych Urz
dów pocztowych nlezwlocznle po otrzymanlu nast
pnego kolejnego numeru. 
. Tarnopolski Dziennik Wojewódzki" przyjmuje ogíoszenia instytucyj spoJecznych i utytecznosci publicznej, od osób 
zas prywatnych tylko takie, które wynikaj
 ze stosunku do wladz rz
dowych i wymienionych instytucyj. 
Cena ogloszeó: drobne za wyraz 10 groszy - najrnniej 3 zlote. 
Wszelkle oplaty za prenumerat
, ogloszenia i t. p. natezy wplacaé do PocztoweJ Kasy Oszcz
dnoscl 
nD konto czekowe Nr. 30637 I potwierdzenia wplaty nadsylaé do Administracji "Tarnopolskiego Dziennika 
W ojewódzldego". 
Z /1rukarni Leona Wierzbicki ego w Tarnopolu, Pasat Adlera I. 6. - Telefon Nr. 138.