/DIGCZAS002001_1896_269_0001.djvu

			.. 


Nr 269 


Rok 86. 


- 


Niedziela
 22 Listopada 189ft 


Wychodzi codziennie o goclzinie fi po IdLldniu I 
z ",yjątJd"1D1 dni poświątecznych. 
NIlmer pojedyń0zy kosztuje w miejscu 5 cen- 
tów, pocztą 8 eentóvi. - Biuro Redakcyi i Admini- 
stracyi ulica OzarDieckiego i. 8. - Listy należy 
frankowae. 
Hekh;.m
cye otwarb woJDe od er.taiy 

r
l
fo'ł'iRłI:
.
t:eyi 
'i'. 

g_ 


Zaproszenie do pfzed.pla;ty. 


Z prawdziwą radością spieszymy doniesć 
c
ytelnikom naszym, że w grudniu b. r. roz- 
Ą poczniemy druk n owej pow ieści o b y- 
. czajowej 
'!. 'kó. 


8

 ' 
l 


Henryka Sienkiewicza 


: p. t. "Z N A. D R I V I E R y'". I 
Nr. 


Po jej ukończeniu nastąpi zapowiedzia- 
na już his{.oryczna powieść Sienkiewicza: 
"KRZYŻA CY" 


71) 


TEODOR JESKE-CHO!ŃSKL 


OSTA.TNI UiZYMIA_NIE. 


:J?O"'VV:I::E:ŚĆ 
Z UZASOW TEODOZYUSZA WIELKIEGO. 


XIV. 
(Gi.ąg dalszy). 


W tej powodzi jaskraw.yeh barw i 01- 
ilniewających bl
Bków rozpł,Vllęl'y się skromne, 
białe togi senatorskie bpz śladu. Nikt nie 
zwracał uwagi na patryeyu9zów rzymskieh, 
którzy ne mieli na sobie ani medalów, ani 
naramiennikÓw, ani nawet portret'l impera. 
tora. N aj mniej
7.Y ze sług ; mperatora za- 
ćmiewał Julius;óa i Galerynsza bogactwem su- 
kien. 
Do pałacu prowadzit y szerokie schody 
marmurowe, strzezone z obu stron prlp.z npro- 
tektorów" i "domowników" *). Synowie pa- 
nów fraukońgkieh, allemańskich i gallijskidl, 
wszyscy mJodzi i dorodni, wybrani rozmyśl- 
nie dla przyozdobienia portyku paJaeu ces
.r- 
skiego, przypatrywali się uwa7.Die ka7.dfOmu. 
kto ich mijat Monogramy ebrześciailRkie, uł'o- 
zone z rubinów, iskrzyly sig na ich złoconycb 
szyszakach i tarczach, jedwabne, zółte pła- 
szcze szeleścił.y za każde m ich poruszeniAm. 
Do jednego z nich, którego wyróznia! 
od innych pas purpurowy, zblJzył się Juliu
z 
i rzekł: 
- Kajus Juliusz przypomina się znako- 
mitemu Rikomerowi. 
Znakomity Rikomer, setnik "domowni- 
ków," spostrzegłszy senatora, nie zmienił na- 
wet postawy. Oparty plecami o filar, odezwał 
sifJ niedbale : 


*) Protectores; domestiC'i = gwardya ce- 
sarzy chrześciańskich j dawniejsi pretoryanie. 


Prenumerat!> z przesyłką P()czt()W
 ';\'yno
i rocznie 16 Zł". półrooznie 8 zt, kw:ntalnie I I - 
 . t bl ' .. 7 
. . .. . " .' . '. n Je..:;:IOl'i\zowe In
era y O IczaJ SI. O cen- 
4, zł., :;\lIe8Ie0
nIe 1 zt:J5 ct. W ]);)JejsC'u.; f(!c7.nie J2 zł., pó
r(o CZl1le Q zł.. kwartalnie tó "' 1 '- tt tó d .Ił. ę P l . 
, . . . o . t P .' .". I ' W, ,,1 ,,{)m
(>we po " cen. w O mleJ8ea wleraza. 
<'. zt, mlesI
czJJ.le 1 Z_. reIl\UJ 1 Crata zagranIczna: W NIemczech 1 "t Su ot. miesięcznie. 
We wszy
tki.!..h innych państwach 1 'll. 110 et. miesięcznie. . I Ogj9szenia. osób i za.kbdów prywatnych przyj- 
"Przewodnik: nankowy J. lIteracId", (lodatak miesięezI!Y do "G:',zety I,wowskiej", otrzymają I I m
je wylącz::J.iE: bit:ro dzienników LUd,,:ika Plohna, 
oato- i półroczni a
oneUl)i be
pbtnie, ?ed . na
że ci tylku, ktU . 'l:Z Y . p
'en . . umeruj,! o ci. .1 
t . 
ez
i" do końca 'ulIca R
rola ,Ll
dwIka L 9 j we FrancYI, w Paryż.u 
czerwoa lub cd 1. hpea. do kOIl(\:<\ grud:m3.. ćWleriJreeznj. i mies1ęezUI 'l3 dopbtą p..e:rv;
l 'iti et., drudzy , wyłącznIe. ag"n"ya pa.na Ad.ama, Boulevard Raspail 
13\f 
t. -,. l'rzł.wI,IIh)il?: J,r;'nl

I\I(;W:''!)y o
o!1J'w !>'Jsztnje" '1
 I Nr. lOS bl
. 


....10. 


CZĘŚĆ URZĘDOWA 


mieszczona klinika lIkulistyczna Uniwersy- 
t
tu krakowskil'go. 
209. Obwieszczenie Minist@rstwa skarbu z 
dnia 4 listopada b. r., o wyłączeniu gminy 
Chobot z okręgu podatkowego Niepołoru.iee 
i przyłączeniu jej do okręgu podatkowego 
w Bochni. 


Przedp,fata na (;;.a%(
tfj Lii.
YtYUJ.' 
tll
ą wynosi za czwarte <':wief(
roe7.G
 I 
w In i c" s n Ii. 
 r-t, ""ocz".l ".s., c. ko Namiestnictwa. z dnia 18 listopada b. 1'. 
, ! J . .... J :"ł
. 
.' .f
;'J do 1. 98.503 w sprawie zamknięcia pewnyeh 
za ml
sląc listopad: W mi e J fi C li 1 powiatt',w lub części powiatów w Galicyi ze 
z1., poc
tą 1 zł. 3:, et. Z 1:'1';;;'3- względu na, ?becny s
a.n Z
tra
y pysko:",o-raci- 
«, ...:t,. ..n.' ]. 
o' ..
. f h ,'. 

. eowej w kraJu, tud:110Z z 
m
 19 listopada 
"",5() '[.I!.' '}ł. (;"c1A:..h l, ;-,11. c.zwa,r.e "v; J E:.rc, ()
 b. r. do I. 99.203 w przedm!OCle zakazu przy- 
cze W III i e j s c u i3 zt 75 et., J)O" w
zu do Czach bydla rogate
o i świń 
 nie- 
t 4: r ł 1"11'.:: _ t .. 'f . oC' r t _ ktorych zarazą p,rsk?W?-raCl
ową nawwdzo- 
CZ, ,ą .' Z: 
 li) e -
 .,a, illH3uląc IS o nyeh powiatów GahcYI, zan1H'szezone są w 
pad v.: tu l e J s C 11 1 zL i50 et: POOz:tą "Dzienniku urzędowym" dzisiejszego numeru 
1 zł. 65 et. Prenumeratę rniesięmmą Gaz£ty Lwowskiej. 
przyjro.uje się tylko od 1 h.1b 16 ł:;1:Z" _._-- 
d'')gO>I'H\SląGa. Dnia 20 listopada b. r. wydano i rozesłano VI. 
l '" d . z c. k. nadwornej i państwowej drukarni w I J ob ra i las y. funduszu " reI I ' gI ' J .- 
W eelD. ustalenia na Z1A 11 prosImy W . d . LXX V II t D k t ' 
- - le nm zeszy zienni a us aw pan- n e g o" przed dwudzIestoma laty (wedle po- 
O wczesne nadsylanie prf-\DUIner!ł,ty. atwa w wydaniu niemieckiem. miarów z końca roku 1876) składały się z 
_._________ Zeszyt ten zawie.l°a: 14.374 hektarów areału kultywowanego i 
Nr. 205. Ustawę z dnia 4 lipca b. r., w spra- 1.240 hektarów nieużytków, razem 15.614 
wie uregulowania zakre>.u uprawnienia nie- hektarów; obec:nie (I'Jedle stanu z końca roku 
których gałęzi .drobnego ha,ndlu przemy.. 1895) skladają się z 11: 668 
ekta
ów grun- 
!Iłowego. tów urodzajnych, a 773 hektarow llleuzytków; 
Nr. 206. ObwieszGzenie Miniaterstwa kolei ŹlI- razem 12.441 hektarów; zmlliej
zyły się prze- 
laznych z dnia 5 października b. r., o to o 3.173 hektary. SamYf:b lasów przed dwo. 
nadaniu koncesyi na budowę elektrycznej ma dziesiątkami lat było 10.292 hektarów, c- 
wąskotorowej kolei miejskiej w Libercu bernie 8062 hektary 
zyli o 2.230 hektarów 
.(Reichenberg). mni,'jMimo t.ak znacznego ubytku w arc:aie, 
;;.;;7. Rozp(\]'ządzenie Minist.erstw skarbu i Iltnc"uuy i wy<'\atki są 0- wiele więk!:'iz& -ri:1; 
ha.ndlu z dnia 22 października b. r., co d;
wnjf'j, co świadczy o intenzywniejszem., i 
do sposobu oe.lewania soli glauberskiej, za- racyonalniejszern niż dawniej gospodarst\\;!3. 
wierającej pierwiastki sody. Odochoclac.h tutaj jeszcze nie mówimy, tjlko 
Nr. 208. Ubtawę z dnia 3 list('pada b. 1', w o wydatkach; te zaś s
 większe równie \'1 
spra.wie uzyskania funduszów na budowę dzjale zwyczajnych, czyli ścjś: e gospodarskich, 
nowego gmachu, w którym ma być po- jak i nadzwyczajnycb, t. j. inwestycyjnych. 


Nr. 


Obwieszczenie 


CZĘŚĆ NIEURZ:ĘD OWA 


Lwów, 21 listopada. 


Galicya W budżecie Państwa r. 1897 
w porównaniu ze st.anem rzeczy przed lat.y 
dwudziestu. 


MT 


Zwyczajne w r. 1878 wynoiiły 109.160 zł. 
na rok przyszły są preliminowane w kwocie 
111.700 z/., t. j. o 2.540 zł. większej; nad- 
zwyczajne dawniej czymły 40.640 zł., obec- 
ni
 mają wynosić 89.370 zł., t. j. o 48.730 
zł. więcej. W szczegóły za daleko zapusz
ać 
się nie możemy, tylko co do głównego przed- 
miotu majątku fundu!!zowego, którym, cho- 
eiaż pod względem areału najmniejszy, stal 
się zaklad leczniczy w Krynicy, przy- 
toczymy co następuje: W roku 1878 wydatki 
zwyczajne były preliminowane na 28.040 zł., 
nadzwyczajne na 17.580 zł., razem 45.620 zł. 
Byia. to suma wcale już pokaźna w etacie 
dóbr i lasów funduszo\fycb, przewyższała;ją, 
szczególnie w zwyczajn-ych wydatkach gospo- 
darskich, tylko suma odnosząca 2ię do klucza 
mnszyńsko-starosądeckiego. Co się tyczy szeze- 
gólowo wyd
tków nadzwyozajnych, Krynica 
pr
ewyższ
ła JUż wów8,

.zw
sko. Szcz
ęsliwy pod- bramą, odezwał się Juliusz: 
1,IJ.ny Jt'go WlBcznl,scl, któremu SIę udalo do- _ Gd b', . . l' l' ś ' 
trzeć do krrsu d1'ugich zahiegów, przeciskał ,,;' y ysmy. 81.ę z
pIsa l na l cle, mo- 
się uradowany przez aum, I .' k 
.' . . 1- 
drntani po noglJ.ch stali senatoroWie rzyrn- - o aczegoz ia.mamy SIę te,] ha
a- 
sey, wpatrze.n( w drzwi, w których się do- 
tr
e -:- wy!mchnąl Galeryusz, gestykulując 
'tajnik lll,oł uk ć zY\'iO rękamI. - Dlaczego stukamy do bramy, 
, ,'o_!\z.a... . która się dla nas nigdy nie otworzy? Mówił 
. . N a twarzfJ )
h kładły SIę coraz gęstsztJ od pierwszej cbwili: bić i bIć l A wy traci- 
rJeme. Usta J
]hllsza. drga
y. ner
owo; Ga- eie niepotrzebnie czas, zabawiająo si
 w obłu- 
lt>ryusz pokr
ą
l\vał I ogląd,tl !olę wokoło dę. Inaczej rozmawiali nasi ojcowie z wroga- 
wzrokwm ll""ilęZlOuego tura. mi Rzymu. 
Ani jt'den, ani drugi nie. wycierał ni- Na rozkaz naszych O ' c ";' d . 
d "d' 
 h d k' , Z' t nie - 'J "w przyw ZIe- 
g y .<;1, 
 t J (; P l :ZR. po JOJ l ow k ' d coel d JY :go . . wał' cały świat cywilizowany zbrojfJ - odpo- 
czyni?, rzym
: I Slę zua 
 a 
 woro
 ce. wiedział Jllliu
z z ugmiechem t _ 
sarsbch, przeno
z
e 8W"]a lllezależnosc nad Z ". . d l . smu nym. 

 k T . \ H l , " t '. a namI me pOJ lit eglOny Msarstwa 
1as 'H eodozyusz
 l 'v fi en .Imana. PÓ J ' d . . lt l' . 
. _ Chodźmy! _ mruknął Galeryusz. -- . . zleza namI a la. . .. 
Juliusz przyt.rzJm3J: f!? za togę. . .,. - I
ahę zdepcze 
rbog
st w Jednej bl- 
_ Dla Rzymu znOS1U1Y to upok0rze- t
 l.e. Bez, 
ego pomocy me .mozemy rozp
cz
ć 
me _ szeun ł wOJny z IBodozyuszem, a Jego przerzuci na. 
__ D'n
ię' się.... naszą stronę tylko wielka. zniewaga, .wyrz
- 
Juz zaczął się i .Juliusz niecierpliwić, d7.0na m
 przez 'Yalentymana. TfJ zmewag! 
kiedy się kotara roz!'!unę,ła i wRzystki
 głowy trzeba plzygot?wac.. ., 
pochyliły się przed młodym, rndym mężem, - DławI mme JUZ. ta I5 r !l' falszr wa . 
który obrzucił zebrany nulU wynioslem ropoj- . - O.brzydł
 ona l mo.!eJ dumIe, leoz 
rzeniem. kła.mstwo Jest, mestety, bromą słabych. 
- Jego Wieczność, nasz boski pan, nie (Ciąg dalBIY ustąpi). 
łożnicy = przybo- I udziela juz dziś nikomu posłuchania - ode- 
zwał się wielki podkomorzy. 


..... 


lir . 


I Mówiono mI, że wróciłeś do Rz,rmu. 
Z Rzymu do Wienny nie wipdzie 
dro/ł'a daleka. Przybyłem, aby sobie wyjedua6 
posłuchanie II naszego boskiego pana. 
'fa będzie trudno. Jego Wieeznosć 
przygotownje się obeenie do przyjęcia świę- 
tfl?;0 chrztu Sftm biskup medyolański ma do- 
konać obn.ą.iJku. 
- S(Y>1zatem, że nabożne przygotowa- 
nia nie odwrac.-ją myśli naszego p'ana od 
spraw państwa. . 
- Sprawy bieżące załatwiają kome- 
sowie. 
Rikom'>T spogląda.ł przez zmrużone po 
wie
i na .J n]iusz:J.. - Lekceważący mimiccb igrał 
na Jego ustach. 
JuJil

Z st(J.Jjął tuż obok niego i mówił 
glo8em zHlzollyrn: 
--:- Pamiętam, Że podobały ci i'ię kie- 
(]yś mOJi'I klacze hi
zpańskie. Jeśli nie zmie- 
ni/pś gustu, będę bardzo szc.zęsliwy, gdy je 
wprzężKsz do swc-j.\go rydwanu. 
W ocza(
h Rikomeu zaświeci.ł przelotny 
b
Y8k radośei. Mimo to odrZHkl obofętnip" jak 

(jyby . 
lU bojny dar nie e.1'1"<1 wił hdnej przy- 
JemnofJcl. 
-- Dziękuję 'l'wojPj Przesbwności Zfl 
mojego woźnice, którv sie kocl1a w klapzacb 
hiszpl
ńskich. 'Co do '
nje, woJe brytaliskie. 
Są 1'0!Hej
ze i silniejsze. . 
. - Gdybyś mi zechciał ułatwić spotka- 
me z p.odkomorzym świętej łożnicy *) -.. mÓ- 
wił Juhnsz - motety się w mojej stajni zna- 
lazły także hini!uny bryt:>ń>1kie. 
'l'eraz .od,'zepil i"ię Rikomer od filaru. 
, 
Ielki podkomorzy opuści nieba- 
wem sWlęte pokoje Jego Wieczności - 
rzekł. - Postawię cię tak w przedsionku, 
żeby wszedł na ciębie. 
, Wziął. Juliu
za pod nmię, skinąl na 
Cxaleryusza l wprowadził senatorów przez por- 
ty k do pałacu. 
W przedsioukll panował ciągły ruch. 
Mieniły się i mieszały jaskrawe barwy, szele- 


*) Podkomorzy świętej 
czny podkomorzy ceSarza.
		

/DIGCZAS002001_1896_269_0002.djvu

			p
tr
enie miejscowości w słodką wodę do pi. \ 
c
a l 
o zwyUego użyŁ,ku, tt1ch.i . ei urz'łclzef]i
 
siedmIU nowych komorek .tazh\bnYl'b; daleJ 
urządzenie pjt trowych hzit'T\ Jwrowinowych 
i urządzenie nowego pi
tra; zakupno nowej 
realności i zbudowanie domu dla służby za- 
kładowej. 
Z dodaniem tych gospodarskich i in. 
westycyjnych wydatków w dobrach i lasach 
funduszowych do wykazanych w poprzednim 
artykule naszym wydatków na cele wyzna- 
niowe, suma ogólna wszystkich wydatków fun. 
duszu "religijnego" wedle preliminarza na 
rok przyszły wynosi 1,721.683 zł, a w roku 
1878 była preliminowana na 1,054.740 zł., 
co stanowi różnicę 666.945 zł. 
Oprócz wydatku funduszu "religijnego", 
który z natury rzeczy właściwie należy do 
Kościoła, a pozostaje z pewnem zastrzeżeniem 
tylko w administracyi rządowej, są inne je- 
szeze, ale drobne wydatki, a to z tytułu pa- 
tronatu królewskiego. 'fe, wedle preliminarza 
na rok 1878 wynosiły 4.963 zł., a w r. 1897 
uczyni e mają 3.233 zł., czyli 01. 730 zł. mniej, 
która to obniżka świadczy tylko o polepszo- 
nym stanie rzeczy, mianowicie o lepszym 
stanie budynków ko
cielnych i plebańskich. 
Tak n. p. zmniejszyło się komorne za po- 
mieszkanie niektórych plebanów i wikaryu- 
szów, pomieszkanie niewątpliwie niewygodne, 
podczas gdy dziś w większej części zamie- 
szkują własne budynki parochialne. 
W szystkie dotychczas, w artykule po- 
przednim i w niniejszym, wymienione wyda- 
tki opierają się na tytułach prawnych i od- 
noszą się jedynie do Kościoła katolickiego 
trzech obrządków. Są atoli jeszcze wydatki na 
cele wyznaniowe, mianowicie na cele wyznań 
niekatolickich, które Państwo bez tytułu pra- 
wnego, dobrowolni& przyjmuje na siebie, a o 
których o tyle przynajmniej wspomnieć nam 
trzeba, o ile w nich partycypuje także - że 
tak powiemy - Galicya, Ozy i o ile odnosi 
się do Galicyi nowa pozycya 5.000 zł. sub- 
wencyi skarbowej dla "izraelickiego zakładu 
teologicznego" (preliminarz Ministerstwa o- 
światy, zeszyt e, !Str. 27
, pozycya 16), nie 
wiemy, bo preliminarz nie objaśnia; ale wy- 
raźnie dla "Galicyi" preliminuje się na rzecz 
wyznania "ewangelickiego" (luterskiego i kal- 
wiński!3go) 5.000 zł., t. j. o 1.400 zł. więcej, 
niż w r. 1878. Ta podwyzka tłómaczy się 
podwyższeniem płacy superintendenta z 1.600 
zł. na 3.000 zł. i dwu seniorów z 800 zł. na 
1.100 zł., a natomiast obniżeniem płacy "wi- 
karego" z 800 zł. na 500 zł. Wydatki czysto 
skarbowe na cele prawosławia odnoszą się 
tylko do Dalmacyi, a s
 stosllnkowo zuaczne 
(101.930 zł.), bo prawosbwno-eerkiewna pro- 
winoya buk6wińska, mimo ogromnego boga. 
ctwa, nie daje ani szeląga na rzecz prowincyi 
dalmackiej. 


Józef GlinkiewlCZ. 


do r. 1900 obalą ministerstw, jakiego prze- 
wr!itn i n',zkt:!,ch staną s'ę pn,\'I'i.\'n;
? 
.]11), t\'!I.\'
 '
rl'y' Llt
t i 
.'L.a Jll''-

:ł,!:''Y 
d,.idl ......,1, od OLwafUla wystawy r. 100U'a 
przez ten stosunkowo krótki czas, czego nie 
Pal'Yz, 14 listopada. mają Franeuzi dokonać! Oała przestrzeń pola 
Marsowego, pól Elizejskich, esplanady Inwa- 
(Pałac Bourbonów a bogini mądrości. - Poli- !idów i Trocadero, oraz oba wybrzeza Sekwa- 
tycy i pracownicy Francyi. --- Wystawa 1900 uy mają, być zab1ldowaue pałacami i pawilo- 
roku. - Nowe budowle i star
 ruiny. - Z tea- nami. Glównem zadaniem jest urządzenie pól 
trów paryskich. - S"ra B,.rnhardt). Elizejskich, budowa dwóch palaców sztuki i 
Przed pałacem Bourbonów, który wznosi mostu Aleksandra, który ma prowadzić do 
się tuż naprzeciw mostu Zgody, rzuconego esplanady Inwalidów - a właśnie dla tych 
przez Sekwanę, zarysowuje się śmiało kolo- budowli nie ma jeszcze nawet planów przy- 
salna statua Ateny. Bogini mądrości spoglą- gotowanych. Prace ziemne rozpoczęto, nie 
da na szeroki i piękny plac, na nurty Se- WIedząc nawet jakie mają być wzniesione bu- 
kwany, na dzielnice miasta, po drugim brze- dowIe a pod most położono kamień węgielny, 
gu rzeki połozone, ale od przybytku, przypo- z'1llim budownił:zy porozumieli się co do pro- 
minającego swą architekturą świątynię greck't jektu mostu. Być może nawet, że trzeba bę- 
i mieszczącego w sobie obecnie ołtarz du dzie kamień węgielny, który w zesdym t y- 
suffrage 
tniversel - odwraca się plecami. godniu zalab woda, wyj
ć i w cichości prze- 
Jest w tym obrazie pewien symbol Mądrość. nieść w inne miejsce. Francuzom jednak nic 
pozostaje przed progiem Zgromadzenia i po- na tem nie zależy. Uroczystość połoźenia ka- 
kazuje mu plecy. Każdemu, kto z obowiązku mienia węgiQlnego pod most Aleksandra III, 
przebiega krużganki lub sale pałacu Bourbo- z dnia 7 października b. r., była przeciez 
nów, kto przypatruje się zaściankowym i po- wspaniałą i tworzyła punkt kulminacyjny 
kątnym intrygom lub śledzi z trybuny prze. "des inoubliables mes", o których Paryżanie 
bieg gwałtownych rozpraw Iz1>y francuskiej - wciąż jeszcze marzą, chociaż od tego czasu 
8ym boI ten często przychodzi na myśl. W ni- upłynęło już pięć ty godni, to jest prawie wie- 
szach okien, na krużgankach, w zacisznych czność dla mieszkańców stolicy, żyjącej cią- 
pracowniach knują się spiski przeciw kazdo- gle nowemi i zmieniającemi się wrażeniami. 
czesnemu gabinetowi a ministrów zdradzają Aby pamięć urocz.fstości utrwalić, minister- 
najserdeczniejsi ich przyjaciele. Kandydaci do stwo oświaty polecilo malarzowi Rollowi, by 
tek ministeryalnych tworzą grupy i pochy- przedstawił w jednym olbrzymim obrazie 0- 
liwszy głowy do siebie użalają się, iż gabi- lejnym cara, carowę, prezydenta rzeczypospo 
net nie chce jeszcze ustąpić lub obmyśJają litej i całą sceneryę położenia kamienia we- 
sposoby nad ułatwieniem mu podróży do "hi- gielnego. Roll wyjechał dziś do Petersburg;;', 
storyi." W sali posiedzeń tymczasem, rozpra- aby przedsięwziąć tam potrzebne studya por- 
wy toczą się leniwo, przed pustemi ławka- tretowe, a że potrafi on pokonae zadanie, do- 
mi. Nagle jednak obraz się zmienia. Rozlega wodzi tego wystawione już w Wersalu płó- 
się głos dzwonków elektrycznych, krużganki tno jego, przedstawiające uroczystośe setnego 
się opróżniają. Któryś z dozorców sali posie- jubileuszu otwarcia stanów generalnych (5 maja 
dzeń protekcyonalnie ujmuje mię za ramię i 1889); Oarnot na płótnie tełll otoczony jest 
słowami: Monsieur, 
a chaujfe! zwraca uwagę, ministrami i polityczne mi postaciami Francyi, 
iz posiedzenie przybrało drażliwy charakter. które od tego czasu znikn,;Jy już z widowni, 
W chodzę do wielkiej sali. Przedstawia ona dzięki Panamie i innym skandalom. 
ogromny ul, w którym wre i s'mmi. Ławki Na polach elizejskich zabierają się za- 
szczelnie zadęte, ministrowie stamją się przy- tern juz energicznie do pracy. Pałac przemy- 
brać najobojętniejsze miny, kandydaci na mi- slu, który musi być zdemolowany, otrzymał 
nistrów nie mogą ukryć wzruszenia. Oklaski, prolongatę swego istnienia do przyszłego lata, 
okrzyki, wrzask. Wiele hałasu o nic l Szkoda gdyż wystawa sztuki r. 1897 ma się odbyć 
czasu; lepiej się przejść. 'ram na placu Zgo- jeszcze w jego salach. W przyszłym roku 
dy drzewa jeszcze pokryte zielenią jak w jednak niepowrotnie zniknie już ten przyby- 
środku lata, trawniki nie straciły jeszcze szma- tek, z którym łączy się tyle podniosl'ych i 
ragdowfgo odcienia a na kobieraach z kwia- pIęknych wspomnień artystycznych, tyle za- 
tów widać kwitnące, przepyszne róże. ZreAztą dowolenia artystycznego i walk o ideały !ldu- 
w pobliżu u wejścia do Ohamps ElYfefJs je
t ki. W przyszłym roku zniknie także .gmach 
się na co popatrzyć: budują już rusztowfinia trybunału rachunkowego, którego fasada wzno- 
i ogrodzenia dla wystawy światowej r. 1900. si się przy Quai d'Orsay. Romantyczne ruiny 
Wielkie to przedsiębiorstwo Fin de tego gmachu, - od r. 1871, od czasów komu- 
Sier:le'u tworzy prawdzi wy kontra
t z kome- ny, która go zniszczyła, siedlisko .
,wobodnie 
dn, rozgrywającą się w pałacu Bellrhonów. rosnących krzewów, drzew i roślin pB'ących,- 
Tu pracowity, nieznuzony lud francilski z me- znane są dobrze z opisu Alfonsa Daudeta, w 
wyczerpanemi żr6dIami duchowej, artys
ycmej jego powieści "Immortel ". N a ich miejscu 
i materyalnej siły twórczej -- tam polityku- stanąć ma. dworzec przedłużonej aż tu kolei 
jąca Prancya, płytka, wrzaskliwa, nieprodu- Orleańskiej. 
ktywna; tu pszczoły pracujące pilnie, tam 
o
cza
, gdy w ten sposób znikną z 
niepozyteczn@ trutnie. Oi pracują cicho, az pl'Z'
dmeJ dZIelnicy Paryża, dwie jej dawne 
kied:y:ś zadzi,wią. świat p'otęgą ;",Wf'j pracy; I oz
oby, na scenie paryskiej .stare. jest 
e . raz 
tamCi hałasuJą wIele a dZlałalnosc swą zasa. n
Jn?wszem. W.Operze komICZnej z koncern 
dzają na burzeniu. Kto wie, wiele oni jeszcze mieSIąca WYStąpiĆ ma panna Zandt, która 


KORESPONDENCYE 


2 


przed 12 laty zniknęb wśród niezwykłYl\h 
oko!icznośZ
 już brawa... 
Ach, cm'iss1:ma, burzę oklasków'... 
- Spiewać z towarzyszeniem dobrej 
orkiestry.... jak wielka to In wsi być przyje- 
mność! - szepnęła młoda kobieta. - Ale 
bym się bala.... 
- Bała! - krzyknął kusiciel - cze. 
go? z takim glosem, jak t\lrÓj.... Urniel'Jz dość 
tę operę, aby nie potrzebować więcej niż jedną 
próbę. 
Wahającą się z powodu, ze wszyscy by 
oczy mieli na ni
 zwrócone. Barini uspokoił: 
- Ależ nie b
dziesz już lady Steve, 
będziesz całkiem inną, pod innem nazwiskiem. 
Mój siostrzeniec ciebie przemieni i spodziewa 


się on, że dziedziczyć będzie po mnie więc na- 
straszę go, że nie nie dOl'Jtanie, jeżeli powie je- 
dno iłowo. 
I stary tenor, nie flzekająe dłużej, po- 
biegł po swego Figara.... Blond włosy zosta- 
ł.y ukrJ:te pod cz
rn.ą pe
uką, lekki pokład 
Ciemnej farby, zmieDll śmeżno białą płeć na 
b?rwę złotawą, a Minia, spojrzawszy na sie- 
bie , w lustrze,. wybuQhnęła śmieehem, nie po- 
znając sama sIebie. 
- Ozy to mam być ja? - zawołała.- 
00 z
 zmiana! błękit moich oczu zbladł, zę- 
by: ?wlsze..;. Doprawdy, :t8 to inna zupełnie 
MI1
.la będz!e spiewać.... Ale rzeczywiście, jak- 
że J
 nazwIemy?... Ombra, ponieważ zniknie 
natychmiast! . 
. . Barini .widząc,. że to przebranie ją ba- 
Wi i że orygmalne iCh post,anowienie staj" 
się jakby zabawką, poprowadził ją do teatru. 
W 8zystko było ułożone z dyrektorem, który 
pomimo zau
ania.' jakie 
okładal w starym te- 
oorze, obawIał S!ę, 
zy DJe'prz
sad
ił on w po- 
chwałach dla tej meznall9J splewaezki: trze- 
ba było tylko takiej sytuacyj, kwestyi ży- 
cia lub śmierci, zeby się zdobyć na próbę po- 
dobną. 
Ombra była młoda i piękna, to już coś 
znaczył
, ale nie s.tap:owiło głównej rzeczy. 
Stranom poprowadzIł Ją na scpnę; drżała nie- 
co, uspokoiła się, gdy ZI\("Z
to ją IJCZVĆ wcho- 
dzenia i wychodzenia na Rcenę. Dyrektor, 
p
zeraż?ny jej ni?urniejętnością, świadczącą, że 
mgdy Jeszcze me występowała na deskach 
t!!atralnych, zapytał Bariniego, gdzie nowa 
spiewaczka debiutowała. 
- Poczekaj! poczekaj! - powtarzał Ba- 
rini. 
Zeszli się artyści. . 
. - Oto ta, która. ma zastępować Pre- 
sclllę.... co za fii\sko SIę przygotowuje 1.... - 
mówiono z cicha. 
(Ciąg dalsly A&8tWl).
		

/DIGCZAS002001_1896_269_0003.djvu

			isko większ?ści Izby,. przeto 
o tej kOl!lisoyi I . ! Rzymie krą
ą pogłos
i, że ga.bine! 
ędą wybram wylączme postOW1e strOIlnIctwa Budml ego poslanowIł wypłacIć M(me.hkowI 
rządow?go. I'rzewódey stninnict.w op0zycyjnych 110 milionów franków za utrzymywrmie jeń- 
przedłozą o"obne proJekty adresów. cÓw włoskieh. 
Utworzona w ost.1tnich czasach pB,rtya Wobec pogtosek. że wp.dle traktatu wło- 
kat.ol.ich (ludowa) wchodiei do nowej Izby Vi' sko-:>bis)'IlRkiego !DGgIJby powsbÓ kłopoty, 

Il
eJszej siie niż przewidywano. Hezlllb:,t wy- gdyby V/lochy chcialy Kassalę oddać Angli- 
:Jorow ściślejszychjed d!"l.liiei niepomy
lny. Ani kom, ()ś
'iadczajl} VI' rzym
kich ko,tacb urzę- 
br. Pp.rdynand Zicby, ani hr. Maurycy Ester- dow}'C'h, ż\
 Ka
9ala nie należy do terytoryów, 
lul.zy nie uzyskali mandatów. Wymieniono których trakbat dotyczy i Anglia. nie ma ża- 
stronnictwo obecnie liczy 20 członków. P1'e- d11i'go powodu tem si
 niepokoić. 
Zesem !'wyrn ohr&,ro k;;. kanoniki!. Molnal'a z Gaulois dOIlosi, żezMenolik będzie utrzy- 
Romor!la, który (od dwóch LIt jako "dyriJktor myw;l{ stniego pos!':), przy rz
dzie fra.!Hmskim. 

ancelaryi" kierowal agitacJą wyborczą. Z wy- Frctncya wyśle równjp,z stal'ego przedstawicie.. 
Jąt.kiem Asbotha, który d?wnic'j naleŻ:lł w hl swr'jego n:
 df,ór Menelika. 
Sejmie do stronnietwa Iibr;ralncgo, w;;zys
y Agencya Stefanźego donosi z Dź.ibuti, 
Postowie katoliekiego strtmnictwa lucloWE'go za według wittdomości, n3.de
złt'j z Adls.Aba. 
p
 raz pierwszy dz.ierZlj; 1ll<1nd;\ty. Są to po ba, wypU
Z"ZOl)Y ZO
jtał na wolność inżynier 
wIększej 
zęślti dIH'howni, z magnatów hl. Capucie, kt?l'ZY woj>kowym, przed sądem dyseyplinarnym. 
WYborco
 . przyrzeJ
h glosowae 
it .rAWJzY.ą .Jrńc.y wysadzeni będą na ląd nie w Neapolu. 
ustaw kosCl("h
o-pohtyczn.H'h, wmos
l katoh- aLe w mnir.iR'lJch I'ortae:h sycylijskich, aby 
ckleg.o !;tl'OnLlctw

 ludoweg!) doznają zawsze uniknąć manifest.acYJ. 
powaznego pOparCI:1. I 
Izba niema.lo będzie miab pracy z po- r _ 
wodu protestów wniesiony(:h przeeiw dokona- 
nym wyborf!ID. Hządowi ZitlzUC'aj1), jak zwy- 
kle w takich razacb, iż naduiywał SWfj wIa- 
(hy i dopus7:cza.J: się pn
s.Ti. Strolli,ict,\o rzą- 
dowe odpowiada na to, że opozycya uie jest 
bynajmniej cnotliwf.za i ze przy agitacyi za. 
ilnym nie pogardza mallfw;rem. GłÓwny atak 
skierują stronnicy nądu przeciw mandatowi 
hr. .A pplln)' i' ego, prezf:'sa stronnietwa llarodo- 
wego, W .las7.bereDY, gdzie go obrd!w po- 
słem, głosow
ło poaobno na nit'go stil nie- 
bos1Czyków. Gdyby parlament un:cvnin1t te 
I!:losy, Apponyi straciłb,Y mandat, gdyż wy- 
brano go 88 g,ro::;tmi większości. 
Onegdaj odo}'.}a Rada ministeryalna po- 
siedz,enie, celem \lsLa.lpni,l, progridnn rrzpdb- 
żeń mającyeh być viniesicnymi do hby de]) 
Rjda minislerYi\lna zajllll.wa4a si't\ takie spra- 
wą nominacyi prezydenta trybunalu admini- 
sLracJJ!wgo, która to instytneya ma. wejść w 
życie dnia 1 stycznia r. p. Na stanowisko to 
ma być powołany były prezes gabinetu dr. 
Wekerle. 
W pierwszyeL dnial'h grudnia udaje się 
z Węgier liczna pit:1grz)'mka 00 Rzymu, w któ' 
nj będą r.>pre
eJ1towane wsz,YstkiB stany a 
najliczlljej mJp.:uaterya. Dni;1 8 grudni;, bę- 
dzie pielgrzymka m. posl'uchl1niu 11 Ojca ś;v. 
W biezącyrn roku szkolnym z;ipis:1JO się 
na Uniwers.ytet budapeszteński 4697 "łuoba- 
czy (o 290 więcej niż w roku zes'£łym). 
Z liczby tej przYJHlda 31 71 s.lu
haezy na wy. 
dział prawniczy, 86 na teologic.zny, n:2 na 
med.yezny (o 90 mniej niz w roku 'lesz,tym) 
i 578 na wydzial filozoiic
znv. N a kurs far- 
maceutyczny zapisało się 120 sluch;\czy. 
Lasek mit>jski, w którym przez pół ro- 
ku było tak gwarno ludno i we,soło, OP!!sto- 
szał już zupelnie. Oprócz największego pawi- 
l,nu przemysłowrgo (pozostałego jeszcze z r. 
1885 i mieszczącego w sobie od tl'j pory sta.. 
łą wystawę przemysłową), tud'Łiez grupy trzech 
pawilonów historycznych, istnych arcydzie,t 
blldownietwa, które zająć ma nadal muzeum 
etnograficzne, wszystki-t inne pawijony są. juz 
usuwane lub będą wkrótce usnniętf'. "Miejsce 
na którem brzmiało wesele, załoba pokryje..." 
Paktem jest, że świetne millenium spowodo- 
wało mnóstwo bankructw, ktÓre nie dadzą się 
prędko powetowa
. 
Wystawę zw'iedziło Mledwie 3 miliony 
osób, tedy frekwencya była zJl;{cznie mniej. 
szą, niz na wystawie przed dziesięciom:
 laty, 


,h 


ie" 


gu 
je' 
ci. 
k' 
e' 
o. 
a, 
la 
ie 
,. 
Iz 
;8 
y 


Traktat włosko-abisyński. 


jego skończeniu rozpocznie się szósty z rzędu 
kun'! speeyalny dla maszynistów, prowadzqcych 
lokomotywy, na kt.óry tylko po odbyciu knrsu 
dla maszynistów lub na podstawie egzaminu 
wstępnt'go wpi sać ::i
 można. 
Osoby pragnąc/! wykszta?cić się na obsłu- 
gujących katty parow(\ (palroczy) .lnb na maszy- 
nistów, tak dla, mailzyn !!tałych, jak i dla loko- 
ruotyw, nabędą. na kursach tyeh potrzebnych 
do tego tooret'ycznych wiadomości. 
Kto chce uzyskać przyj
cie na kurs ma- 
szynistów, zg.foliić siQ winien w dnia eh 29 lub 
30 li
topada b. 1'. W dyrekcyi zakJadu, wyka- 
zując się z ukończenia przepisanej ustawą nauki 
w szkole ludowej, nadto szośiliomiesi
cznllj co- 
najmniej praktyki w zawodzie śIUiH;rskim, ko- 
tlarskim albo też przy kotle lub mr,szynie l'a- 
rOWf!j. 
KaMy z wpisującyoh si
 płaci 1 zł. na 
środki naukowe zakladu, od z..łożenia tej kwoty 
nie ma uwolnienia, Dalszej opłaty siQ nie skła- 
da. Po ukończeniu kursu wydaje się Świade- 
ctwa. 


Przedstawienie. Z Krakowa pi!z
 llIIm: 
Przedda.wipnie, ofiarowane wspl\nia:omyślnie 
przez dyrGkc)'ę teatru krakowekiego na rzecz 
TowanYitwa dziennikarzy polskich, odbędzie się 
stauo1,yel:o w piątek, dnia 4 grudnia. Odegraną 
zostanie komedya Sheridana "Rywnle" (The 
Hivals). We wszystkich inteligf:'ntn)' ch koJ'ach 
mif/sta panuje żywa zf\inten'sowani
 przedsta- 
wieDiem sł.vnn
i komedyi. nie granej dotąd nigdy 
na zadnej polsJri('j iicenie, a napisanej pnI/d stu 
przeszło laty przez znakomitego komedyopisarza, 
(tutom "Szkoły obmowy", wielkiego mowcę par- 
lamentarnego i niepl>spoJitego męża stanu, na- 
leżącego w literaturze i polityce do najbardzif'j 
Lwów, 21 listopada. charakterystycznych, zajmujących i pociągających 
postaci historycznych Anglii w XVIII wieku. 
ObwieflJzczenio J. E. Pana Namie- Sheridan _ to jeden magnes, drugim zaś 
stnika co do zasystowania 'aowyoh wyborów do jest szlachetny oel przedstawienia, w które m we- 
Rady powiatowej w Kałuszn zamieszczone jeflt zmą udział najlepsze sił',y artystyczne wy bornej 
w Dzienniku urzędowym dzisiejszt'go numeru sceny krakowskiej. Przedstawienie, kt.órego 1'ró- 
Ga,,:ety Lwowskiej. bami kierow:\ć będzie p. dyrektor Pf>wlikowski, 
-- C. k. Namiestnictwo na przed$1ia- świetny metteur en scene, rozpocl'nie Aię e:o- 
wienie pp. dr. Feliksa Honigsmanua i Józefa wem wstępnem, wygłoszonem przez p, Kazimie- 
KoJischf'ra, t'gzekutor6w testamentu J oela Riera, rza Skrzyńskiego, wicep1'e
;eia TowarzY!lhm dzian- 
nadało st.osownie do postanowień \1ktu fundacyj- nihrzy. Juz obecnie zamawiają bilety na to s
,n' 
ne150 w dniu 15 listopad(\, b. r., ja,ko w 1'0- sacyjne przedstawienie "Rywali". 
c\\nicę śmier,-,i fundatora, posag w kwocie 296 - Kontrola. WClOraj r01poczęła we 
zt za rok 1896 Taubie Schreier, ubogiej kre- Lwowie swe prace komisya rachunkowa Rady 
wnf'j funda tom w Uściu zielone m , pow. bucza- n"dzorczej krakowskiego 'rowarzystwa. wzaje- 

kiego. mnych ubezpieczeń i prowadzić je będzie jeszcze 
-- Ks. pl'alat Konstanty Czecho- przez dzień dzisiejszy. W poniedziałek dnia 23 
wic z , świezo mianowany gr. kat. biskupem b. m. rozpoeznie swoje prare komisya r:i\chun 
przemyskim, liczy obecnie lat 49. Wyświęcony kowa w Krakowie i prowadzić je będzie przez 
na ksiQdz;1 w roku 1873. przez D3stępuych lat poniedziałek i wtorek. We środę l'\;ZPOCZDą się 
14 pełnił obowiązki duszpasterza po rÓżnych pa- w Krakowie posiedzenia pełnej Rad,V nadzorczej 
rafiach wiejskich. W roku 1887 mianowany j potrwają pr7.f'z dwa ilui. Radzie niłdzorczej 
został' kanonikiem gremialnym przemyskim. Po przewodni0zyć będzie wieeprezes paD Józef Mę- 
śmierci ks. biskupa Pełeszl
 obj
ł admiuistra- cińeki. 
cyę dyecezyi przemyskiej
 którą s[Jrawował a
 UZllpelniają(:,j wybory członków Rady Me.- 
do chwili nominacyi na godność biskupią. Ks. zorczej zostały już przeprowadzone. I tak pcr:u. 
bi3kup Czechowicz ci('sży się sympatyą całego wnie zostali ,,-ybrani : w obwodzie samborskim 
kleru dyecezyi przemyskiej, a dzienniki ruskie p. Ludwik B:..licki, w obwodzie str.yjskim p, Sta- 
barw.y narodowej wyrażują swe zadowolenie z po- nisław Komorowski i w obwodzie bocheńskim 
wodu tej nominacyi. p. Mar.yan Dydyński. Po raz pierwszy z obwodu 
lwowskiego wybrany został p. Jan 13ertemilian 
- P.'Henryk Mclcer, na wczorajszym Brajer. 
koncf'reie był przedmiotem naj gorętszych ze stro- 
ny publicznośoi owacyj; nie szczędzono mu ani - Towarzystwo kursów akademickich 
oklasków, ani wif'ńców; po pierwszym numerze dla kobiet we Lwowie. Tymi dniami zawiązał'o 
w imieniu ucz(mnic kl\nser\'.'f\tMyn!ll wręf\zyla się z inicyatywy profesorów naszego Uniwersy- 
p. Melcl'rowi wspaniaływi('l';'",) panna Marya Mu Towarzystwo pod powyższ!!: nazwą. maj
ce 
Jokisz, utalentowana jego uczennica, a po kon- na celu ud'lielanie wyższego wykształcenia nau- 
cercie wśród burzy oklasków otrzyma
 znako- kowego. Zaraz po zatwierdzeniu statutów przez 
mity artysta olbrzymi wieniec od p. dyrektora N amh,stnictwe - prawdopodobnie już w pier- 
Schwal'za. wszej połowie gt,)'cznia - rozpocznie rrowarzy- 
stwo swą działalność sZHegiem systematycznych. 
- Dl'. Grzegorz Ziembicki, wyjechał w,ykładów z zakresu nauk humanisiyezuyeh, spo- 
do Szwajcaryi, do 13erna , celem zwied2>ellia tam- T 
łecznych i przyrodniczych. Zał'ożyeiele owarzy- 
tejszej kliniki znakomitego chirurga prof. Ko. stwa p.owołali na SW('go przewodniczącego dr. 
elIerta. Dr. Ziembicki powróci do Lwowa w prof. Cwiklińskiego, na zastępcę przewodnicz/!- 
pierwszych dniach grudnia ze swojej naukowej cego dr. P rof. Antonie g o Rehmana, obowiązki 
podróży. 
sekretarza przyjął profej;or dr. K. Twardow
ki. 
- Ze sfel' zakonnych. Przeorem kla- Szczegółowy plan i program wykładów, jakotd 
sztorll 00. Dominikanów w Krakowie zostal warunki przystąpienia do Towany stwa i u- 
obrany O. Piotr Zaczp.k, dotychczasowy przeło- częszć'zania na wykłady zostaną niebawem ogło- 
żony nowicyatu krakowskiego. szone. Na najbliższy kurs zapowiedzieli dotych- 
Ks, .Tan Badeni T. J. został mianow/lIlY ('.zas wykłady profesorowie: dr. Jan 13oroz Anto- 
superyorem domu lwowskiego 00. J ezuit6w. niewicz o sztU\1fJ i kulturze renessansu, dr. Be- 
E lledykt Dybowski z dziedziny zoologii, dr. Lu- 
-- gzalllin fizylmcki przed komisya 
egzaminacyjną pod przt1wodnictwem P rotomcdyk
 dwik Finkel z historyi XIX wieku, dr. Slani- 
- sław GłąbiI1Rki z zakresu ekonomii społecznej i 
dr. Merunowicza, złożyli w Krakowie nastQPu- socyologii, dr. 13ronisław Radzisz!lwski z che- 
jący lekarze: Galant, J aszczurowski , Luti1J2-er, 

 mU, dr. Antoni Rehman o gfwgrafii ziem pol- 
Mieroszowski, Mossór, Piotrowski (z odznacze- skich, dr. Kazimierz Twardow!':ki o pSYl'!hologii, 
niem), Pyszkowski. 
dr. Ignaey Zakrzewski z fizyki, dr. Rudolf Zu- 
- Z Uniwersytetu. P. Abraham J. ber z geologii. Stuania o rozsz
rz"nie grona 
Goldfingcr, ausknltant sądow.y w Bośnii, rodem prelegentów El} w toku, Towarzystwo zamierza 
z Nowego Targu, otrzymał na Uniwersytecie Ja' bowiem w ciągu kilku kursów podać oałość nauk 
giellońskim stopień doktom pr:1W. programem objetych. 
_ Z Towarzystw
l, politechlliczilogO. Nie ulpga wątpliwości, że ogół powita ży- 
Zgromadzenie tygodniowe rl'owarzystwa politechni- czJi wie nł:ozonie Towarzystwa, któr,) umożebni 
cznego odbędzie siQ we środę, dnia 25 listopada naszym paniom rozszerzenie i harmonijne zao- 
b. r. o godzinie 7 wieczorem (Rynek l 30). Na krąglenie swego wykształcenia. 
porządku dziennym: Wykład p. JÓzefa 'l'nlaji - O{lczyt. Znakomita poetka pani Ko- 
"O badaniu środków spoźYWCZYCll". n0puicka będzie miał'a w pierwEzyc.h dniach gru- 
- Kurs dla maszynistów. Na mocy dnia odczyt w Czyt
lni dla kobiet. Bliższe 8Zcze- 
d . k góły później zostaną ogłoszone. 
ro
por
ą zema c. . Ministerstwa oświat.y odbę- 
dzie Się w C. k. państwoWł'j szkole przrwlysło- - W Czytelni katolickiej odbęd
ie 
wej w Kr:ki<:,i w Polsce". Początek o godz. 
dniu 1896, styczniu, lutym, marcu 1897 w 6 . 7 wieczór. 'W stęp woluy c11a cdonków i panów 
godzinach nauki co tygodnia. Bezpośrednio po! przez nich wprow/ldzonycb. 


KR01
IICJt 


Ratyfikaeya WłoBko-abisYIlskiego trakta- 
tu pokojowego Ol'11Z konwencyi tyc,zącej 
ię 
wydania jeńr:ów odbyć się ma - jak z Rzy. 
mu donoszą - w Ban'ar, a dohna jej w 
imieniu króla Humbł:rta. major Norazzini, w 
imieniu zaś negusa MeneIika ras Makonen. 
Major Nerazzini ud? 8ię następnir niezwło- 
cZDie w podróż dl) [{zymu, gdzie 1'0 jegv pa- 
wrocie uregulowana zostanie kwestya odszko- 
dowania, jakie zapłacić Illają Włod1Y Meno- 
likowi za utrzymanie jerlców. W I{zymie przy- 
puszczają także, że Wlochy ofiarują .Meneli- 
k:owi jako kompensacyę za wydatki D2. utrzy- 
manie jeńeów skonfisko l Nany na pokfadzie 
statku "Doelwyk" zapas amunicyi Wedlng 
Politische Oorrespondena w sprawie statku 
"Doelwyk" nie 'zawarł major N''1'l!.zzini w 
Adiz.Ababa żadnej umowy z n!'gusem. Me- 
nelik zawiadomił o zawarciu pokoju ni(!zwło 
czuie trzech zwierzehników państw europej- 
r,kich depesz!!'mi (id siebie wystv.owanemi: 
mianowicie króla. Humberta, cara. l\1ikołaja. II 
i prezydenta Franeyi p, Fanre. 
Pogłoska ° istnieniu drugiego tajnego 
traktatu z Menelikiem, jest - według depe- 
szy z Rzymu - ni9uzasadniona. 
"Gazeta Lwowska" z dnia 22 listopada 1896. 


- Sprawozdanie wydzi"h Czytelni 
a:,ademickiej we Lwowie la rok administracyjny 
1895/6, wajduje si
 już Vi rękaf"h interesu.ittcych 
się tą poiyLcczną instytucyą. Część literacką spra- 
wozdania wypeJ:nia tym razt'm biografia szallO- 
wnego jubibta, prof. Romana Pi/ata, o czem zre- 
sztą pisa.liśmy już obszerniej przed kilku aniami. 
Z kolei wzmiankę poświęcić wypada ezęśui ad- 
ministrMyin
'j, gdyż tutaj właśnie znajdziimy 
w
ile]kie daD(', odnolZące się do życia młodzieży 
akildelllickiej we L,"owie. Do rzędu minusów 
zalic
yć wypadnie chwilowe zmniejszenie się 
liczby czlonk6w TClw/lrzystwa, na co wpłynęło 
ni>lstosowne wybranie miejsca na lokal Czytelni, 
obecnie już zmieniony, jak również zawieszenie 
wydawnictwa. C
asopisma akad'J//tickiego. Choć 
z drugiej s
rony przyznać ttzeba, ża wszyst- 
kie pisma ahderniekie chorują zwyczajnie na 
brak prenumeratorów, co po krótszym lub dłuż- 
szym nieco czftsie zgon ich I!powodowuje_ 
Strl'Dą dod!itni", ruchu akademickiego, to 
liczne odczyty w kółkach, których tytuly tworzą 
w Sprawozdaniu wcale oka9;aly szereg. K6lek 
wspomnianych istniało w Czytelni 14, a w nich 
wluśnie ześrodkowywało się życie umysłowe i 
towarz.vekie młodzieży. Dochody Czytelni wyno- 
siJy kwotę 3199 zł., a i biblioteka wzrasta stale, 
jak to wskazuje spis tytułów dzieJ' na nowo do 
iuwentarza wpisanych. Ze wllIzystkich danych 
wnjoskowa6 śmiałiJ można, że rozwój sympaty- 
cznej instytucyi znajduje się na najlepszej dro. 
dze, kończymy też pobieżną naszą notatkę ży- 
czeniem, by w naj krótszym czasie Czyielnia aka- 
demicka stala się reprezentantką wszystkiej mło- 
dzieży, uczęszczająoej na Uniwersytet lwowski. 
- Slub. Jutro, w niedzielę o godzinie 11 
przed poludaiem w kościela św. Mikolaja odbę- 
dzie się ślub p. Bolesława Wieleżyńskiego, se- 
kret!ma Dyrekcyi kraj. szkól rolniczych w Du. 
blanach. z panną Anną WalerJl!: Wieleżyńską, 
oórką sekretarza rz. kat. konsystorza metropoli - 
taln,?go we Lwowie. 
- Zginęln bez śladu sześcioletnia có- 
reczka członka k.lpeli "Harmonia" Gizela Novy. 
Dziecko wyszedlszy wczoraj popołudniu przed 
bramę domu, w którym mieszkają jego rodzice 
(ul. Skarbkowska L 33) dotąd niepowrócUo. 
Wszystkie poszukiwania okazały się bezsku- 
tecznemi. Dziewczynka ciemno - blondynka z 
c:z.arnemi oczymn" dobrze rozwinięta, miała na 
sobie sukienkę czerwoną, granatowe pończo8iki 
i pantofelki. 
- Z Ob!iel'watoryum C. k. Szko.t.y F'o 
l.i.t,et
hI\icZl1E,i W(
 'iwo'.dp. Dliip, 21 listopada g,,_ 
dlina 1:1 r'
JlG 1 S 96. 


oe Wiatr r -, * 
.... .E 
...., * ..b:i 
 
:
 
'" 
 ,.,- 
Dnia !.łudz. S ci 

 S 
.
ł;:: 
'" e siJa _ r::.-;; 
.... A., ':5 4.) l' 
"" 
 8 
 

. 
.=c 
!-..-
 a;; :& 
i"-< ....
 ..... '-.,., 
175925 , 
20{11 i pl!l1Jd. . 0-4 NW l 10 
20{11 9 \','1,'.('1;. 75993 - 0'0 NW 1 10 
21{11 7 rPop.o 761'08 __o 06 NW! 1 10 
. . 


N aiwJisza temperatura od 12 w południe 
dnia 20 listopada do 7 rano dnia 21 listopada. 
b. r.była. +08ijC., najn1Żf!:m -06°0. 
Opad śniegu wynos q 12.9 
Barometr idzie powoli w górę. 


*) Podane stany barometru s
 zreJuko- 
1ft\IJQ do poziomu morza i przy temperablrze 
O"C. Chcąc 01.D2.czyć stan barometru dla pe,mej 
wysokośei n Hit)trów, naJdy w Qgólno8ej 
,cI mm. Odjf}C. 
*t) O Pogodnie" 
:}
 ....
 ',£ 1 D c:i.łkiem zachm llr
OI
 
. 


t Zmarli w ostatnich dniach: We Lwo- 
wie, Tadeusz Sternal, dr. filozofii, amanuent bi- 
blioteki uni wersyteekiej, autor kilku prac kry- 
tycznych w dziedzinie literatury, które chlubnie 
świadczy;ty o zdolnośr,iach młodego przedwcze- 
śnie zgasłego autora. 
W MłoslOwie, Juliusz Florkiewicz, syn 
Kajetana, senatora Rzef"zypospolitej krakowskiej, 
w 82 roku życia. 
- Promienie Rontgena mają le
yć 
ślepotę - jeieli można wierzy6 doniesieniom- 
z Ameryki. Z San Francililco tel..grafują, że chło- 
piec, który przez lat 14 był ślepym, poddany 
dl:iałaniu promieni Rontgena, odzyskał wzrok. 
Powtarzamy jednak, że wiadomość te na- 
leży przyjąć z wszelką ostrożnością, gdyż. wia- 
domo, że poeJ:odzi z kraju - rozmaiilveh hum- 
bugów, . 
- Straszliwa katastrofit zdarzyła się 
w Recklingshausen w Westfalii, w tamtejszych 
kcJpdniacb, prawdopodobnie skutkiem wybuchu 
gazu piorunującego. Z 70 robotników, zajętych 
w kopalni, 30 poniosło śmierć; resztę odnale- 
ziono. Wszystkie ofiary katastrofy osierociły ro- 
dziny. 
- W Sorbonie odbyl:o się przf'dwczc- 
raj uroczyste otwarcie nowo zorganizowanego na 
podstawic llstawy z lipca 1896 roku Uniwers.y- 
tetu paryskiego. Prezydent republiki, większa 
. cz
ść ministrów i liczni ezł'onkowie ciała dyplo-
		

/DIGCZAS002001_1896_269_0004.djvu

			matycznego wzi
li udział w tej uroczystości, w 
ciągu której wygłoszono kilka mów. 
- Arton basza. Przy prooesie Artona 
wyszło na. jaw, że miał on ni mniej ni więct'j 
tylko-- 22 ulubienic jednocześnie. Ta smutna 
prawda, stwierdzona w obecności żony i córki 
Artona, dotknęła je boleśnie. Obie głośnym pła. 
czem wybur.bły. Łatwo teraz pojąć, gdzie poszły 
miliony własne i cudze, które przez ręce jego 
przechodził.v. Udowodniono, że gdy nie miał go- 
tówki, dulcyneom swym wystawiał weksle na 
kilkadziesiąt tysięcy fr., weksle VI dodatku nie 
swoje, koore żyrowat Jeden z takich weksli, o- 
piewający na 30.000 fr., wykupU: następnie z 
rąk lichwiarza, w które się dostały, za 50.000 
fr., gdyż "pająk" groził mu kompromitacyą. 


Wystawę obrazów jakoteż i szkice Fa- 
łata i Kos;:mlN do panoramy Berezyny, któro bu- 
dzą wielkie zainteresowanie, zwiedzać można tak- 
że przy wieczornem oświetleniu. Wystawa o- 
twarta od godziny 10 zrana d(\ 2 popołudniu i 
od 5 do 8 wiQozorem Dla członków Towarzy- 
stwa wstęp na wystawę szkiców do panoramy 
Berezyny 20 ct. W ubiegJy poni(,łdziałek w sa. 
lach Towarzystwa sztuk piękllych ro
wieszono 
liczną kolekcyę obrazów nadesłanych z dziaTu 
pol8kiego ostatniej wystawy sztuki w B,rlinif>; 
z lwowski
h artystów nadesIali: Batow9ki wi
- 
kszych rozmiarów obraz "Umizgi", Bratkowski 
trzy "Widoki morskie z Fiume", Kruszewski 
"Rekonesans", Czajkowski dwa krajobrazy, Anie- 
la Pająkówna: "Dziewczyna idąca po wodę", 
"Oluty na Podolu" i "Dzieci przed chatą". 


seminarzystki, obecnie nauezycielki szkół lu-' nala na shzy'pca.eb przy akompaniamencie na 
dowych w liczbie imponującej. fortepianie fantazyę z ,,:F'austa." 
Z momentów dnia wczor1Ljszego podnieść Po ukończpniu tego zaimprowizowaDeg. o 
jr,szcze naleiy nabozeństwo w katedrze or- koncertu rozpo(
z(
l 
ię ożywion} ruch na sal. l , 
miańskiej, o którcm ty!kó stowem wsponmie- tworzyły się grupy i kółka, or1f1awialy SIę 
liśm.y. W cza,ie nabożelistwa grnno bylJch dawne znajomości i zw.jeraJy nowe, a to 
l'Jeminarzystek od8piewMo na chórze pieśni wszystko wśrórl ni(,zem niekrępowauej swo' 
mszalne pod kierunkiem p. Sołty,,;a, - po ee- bCloY,]B wskróś koleżeńskiego nastroju i go' 
lehrze zaś ks. .Arcybi
kl.1p Issakowicz prze- rących ze stron)' uprztojmych gospodyri z
pr.o- 
mówiI cd ołtarza do zgromadzonych uczestni- SZdl do suto za8tawionych stolów. Zebranl
, 
kaw i uczestniczek obchodu. Wymowny ka- do którrgo uprzyjemnienia przJczynihi. się nIe 
znodzieja wskazll.ł na wie1k(
 korzy
ć, jaką mafo orkiestra Wc jskowa pod batutą p. Rolla, 
nj 
30 p. p., odbędzie się dnia 22 b. m. w sali 
Tow. gimnast'yeznego "Sokół". Początek o go- 
dzinie pół do 5 popołudniu. 


Koncert kwartotu Tyberga i pani 
Wandy Tyberg-Paltinger odbędzie się jutro, w 
niedzielę o godzinie 7 wieczorem w sali Kasy- 
JI.a miejskiego. 


Wieczorek ku czci Adama Mickie- 
wicza, urządza dnia 22 b. m. w sali "Sokoła u 
Ozytelnia akademicka ze wsp6łudziałem pań: 
Maryi Mayerowej i Kamili Gąsiorowskiej, oraz 
p. prof. H. Melcera, artysty aramatycznego p. 
Chmielińskiego, tudzież Towarzystwa ilpiewackie- 
go "Echo". Początek o godzinie 7 wieczorem. 
Cel szlacbetny, nader interesujący program i ceny 
niskie (krzesło 50 et., wstęp na salę 25 et.) 
staną się niezawodnie zachętą dla publiczności do 
wypełnienia sali. 


"Mamuty", sztuka Micbała hr. Dziedu- 
szyckiego, mocno zainteresowała publiczność kra- 
kowską We czwartek odbyło się trzecie przed- 
stawienie przy zapełnionym teatrze. 
"To samo - piszą nam - jako też rzę- 
siste oklaski świadczą. że pomimo apatyi jaką 
objawia teraz publiczność krakowska dla przed- 
stawień teatralnych, zainteresowanie się "Mamu- 
tami" jest szczere i wielkie. Nastrój pierwszpgo 
przedstawienia był uroczysty i niezwykły a je- 
szcze teraz wszędzie w Krakowie mówią o tej 
sztuce i jej autorze. Wszystkie też dzienniki tu- 
tejsze bez wyjątku dożyły hołd talentowi autora". 


JUBILEUSZ 
SEMINARYÓW NAUCZYCIELSKICH. 


Lwów, 21 listop:1(la. 
Wezora.j, skrępowani nawalem mate- 
ryału mogliśmy tylko szkicowe dać 
prawo- 
zdanie o rozpoczęciu obC'hodu cwierćwiekowego 
jubileuszu seminarów nauczycielskich krajo- 
wych, a i w tern 
pr3wozdaniu zaszło na 
wstępie niefortunne opuszczenie w druku ca- 
hgo ustępu, które koniecznie uzupelnić na- 
leży. 
Ustęp ten powinien był opiewać: Pię- 
kna Ul'oczystoś6 rozpoczęła się wczoraj w mu- 
rach naszego grodu. Oto z okazyi przypada- 
ją.cej w tym roku 25 rocznicy utworzeni:!. se- 
minary6w w kraju naszym, grona nauczy- 
cirl
kie tych zakładów urz,}dziły we Lwowie 
zjazd wRp6lny, ażeby rocznicę tę uroczystym 
obchodem godnie upamiętnić. Zarazem za 
inif'yatywą Towarzystwa b. seminarzystek i 
Towarzyst
a nauczycielek urządzono zjazd 
byłych uczenie seminaryów zeńskich ora7, gron 
nauczycielskioh tychze serninarów. 
Z powstaniam seminaryów rozpoczęła 
się nowa era szkolnictwa ludowego w kraju 
naszym: era. stopniowego postępu i rozwoju. 
Dzięki zapobiegliwości krajowej Rady szkol- 
nej, moiM było, w miarę przybywania z se- 
minar.yów coraz większ9j liczby nauozycieli 
kwalifikowauych, kreowaa takie coraz większą 
lic:l.bę szkól ludowych - i postęp na tem 
pol u dziś j nz niepośledni, (bo liczba szkM 
wzrosła w dwójna5ób) trwa ciągle i nieu- 
stannie. 
Zjazd, ktÓry się wezoraj rozpoazął'; ma 
więc na celu upa.miętnienie chwili wej8cia w 
żYQie tej instytucyi dla rozwoju szkolnictwa 
krajowego tak pożądanej. W'l,ię1i w nim u- 
dział - jak to przewodniczący komitetu zja- 
zdowego dyrektor 'l'atomir w swej przemowie 
zaznaczył - reprezentanci wszystkich semi- 
naryów nauczycielskich w kraju, a za inicya- 
tywą Towarzystwa nauczycielek także byłe 


- 
 


W SDOmnionia Z martwB[O u milU. 


J?o\Arieść 


Teodora Dostojewskieg-o 
prr.eł'o:lyi z rossyjskiego 
:r 6 z e f ':i:' r e t i a k. 


(Oiąg dalszy). 


XII. 
P l' e t e n s y a. 


'l'ego pierwszego lata błąkałem się po 
ostrogu prawie samotny. Powiedzialem jnż, 
że bylem wówczas w takie m llsposobienin da- 
ch:>, iż nie mogłem na.wet ocenić i odróZnić 
tych z pomit;dzy katorżnikÓw, którzy mogli 
byli mię polubić kiedyś, ch06 nigdy nie sta- 
nęliby na równej stopie ze mną. .ff1iarem i ja 
towarzysz.v ze 
zlachty, ale i to towarzystwo 
nie zdej mowalo z duszy mojej całego brze- 
mienia I oto napl.z.ykl'ad jeden z tyeh wy- 
padkÓw, które odrazu dały mi POCZ\1Ć r.a-łe 
mojlł odosobnienie, całą wyjątkowość mojego 
połoźenia w ostrogn. PewnCó.Y.o razu tegoż lata. 
kiedy już sierpień się zb!i'lał, w poWSZed!li 
dzień, jaRny i gorący, (I pierwszej god
iniA 
popoludniu, kiedy zwyczajnie wszyscy spa- 
ezywali przed poobiednią robotą, cala katorg? 
naraz podniosła się, jak jeden ezłowiek i za- 
częta Ezykowa(\ się na dziedzilicu więziennym. 
Nie wiedzial'em, o co chodzi, aż do tej chwili. 
W owym cza"ie bywałem niilraz tak zagłę' 
biony w samym sobie, ze prawie nie spo- 
strzegłew, co s:ę wkolo muie dzieje. A tym. 

Z:lf!pm juz od trzech dni panowalo w kator- 
dze' głuche wzburzenie. .Może się ono .iuz i 
da leko wcześniej zJrzęlo: jak to późnieJ 
dOlllyślalem się, przyp0mniawszy sobie nie- 
które neczv z rozmów are
ztanckich, zdwo- 
joną kłótliwośe aresztantÓw, ponurość i 8zcze- 
gÓlno rozdraźnienie, jakiem się odznaczali 
w ostatnich cZ2.sMh. Przypisywałem to cięźkiej 
robocip, nudnym, długim dniom letnim, mi- 
mowolnym roj(.>niom o losaeh i iyc.ill wolnem, 
krótkim nocom, nie dającym dość czasu dn 
wyspania się Być może, że to wszystko połą- 
czyło się t
raz w jeden wybuch, ale pretek- 
s
em do wyjmchu byla - zywność. Już od 
kilku dni rozlega1y się tV kazarmach, a szcze- 
gólnie w kuchni przy obiedzie i wieczerzy, 
głośne skargi i sarhnia, aresztanci niezado- 
woleni byli z kucharzy. jednego z nich na- 
wet zmienili, ale riatychmia!t nowego odpę- 
dzili i wzięli na powrót dawnego. Jednem 
słowem wszyscy byli dziwnie rozstrojeni. 
W naszym ostrogil by lo kilku ludzi ta- 
kich, którzy się tu dostali za pretensyę. Oni 
to się najwięcej burzyli, Takim był szczegól- 
nio Martynow, który służył kiedyś w huza- 
rach, gorący, niespokojny i podejrzliwy czło- 
wiek, zresztą uczciwy i szczery. Drugim- 
Wasilij Antonow, czlowiek bardzo rozwinięty, 
z z.ue;hwalem spojrzenirm, z dumnym. sarka- 
styeznYIll uśmiechem, który rozdrażniając się 
zachowywał krew zimną, zrrsztą takze uczci- 
wy i szczrry. .Ale wszystkich nie będę opi- 
sywał. Pietrow, między innymi, snuł się tędy 
i owędy, przysłuchiwa,ł s1ę temu, co mówio- 
no w różnych gromadkach. sam mało mówił, 
ale widocznie był wzburzony i pierwszy wy- 
skoczył z kazarmy, kiedy zaczęto się szykować. 
Nasz wiezienny podoficer, który pełnił 
urząd fl'ldfehl
, wysze.d,t też natychmiast prze- 
straszony. Uszykowawszy się ludzie grzecznie 
go poprosili, aby powiedzial majorowi, ze ka- 
torga chce z nim pomówić i oSubiście go pro- 
sić o niektóre rzeczy. Za podoficerem wyszli 
wszyscy inwalidzi i uszykowali się z drugiej 
strony, naprzeciw katorgi. Polecenie, które 
otrzymał por] oficer, było niezwykłe i wpra- 
wiło go w wielki przestrach. .Ale nie donieś6 
o tern natychmiast majorowi - nie śmiał.
		

/DIGCZAS002001_1896_269_0005.djvu

			Naprzód, jeżeli cała katorga wystąpiła, to mo- 


o coś gorszego je
zc7.8 ,


f
 wynikn
ć; wszyst- 
le wladze nasze trwoZllWle spoglądał,y na ka- 
torgę. Powtóre, gdyby nawet nic nie było, 

dYby nawet wszysey nat.yehmia
t się odmy- 
sIeli i roZE'szli, to i w takim razie podoficer 
Powinien był niezwłocznie donieść wtJdzy o 
tern, co zasz1o. Blady i drżący ze st.rarhu po- 
Spieszył natychmiast do majora, nawet nie 
P;óbując oopytywać się i napominaĆ' aresztan- 
tow. Widział, że z nim teraz nie zechcą ni!.- 
w!'t mówić. 
Zupełnie nie wiedząc, o co chodzj, i ja 
Wyszediem stanąć w szyku. O wszystkich 
SZczegółach spmwy dowiedziałem się już po- 
tem. Teraz myśla.łem, że odbywa Mię jakieś 
sprawdzanie; ale nie spostrzegtszy kamulnych, 

tórzy dokonywają spraV"dzania, zdziwiłem 
ię 
l zaeząłem rozglądać doko,ta. N a twarzach 
był wyraz wzburzenia i rozdrażnienia, niektóre 
aż pobladły. Wszyscy w ogóle byli mOCHO 
przejęci sprawą i milczący w oczekiwaniu 
chwili, kiedy wypt,dnie przemówić do majora. 
Dwaiałem, że wielu spojrz:lro na. mnie z wir!- 
kiem zdziwieniem, ale milcząc odwrócili się. 
Widocznie dziwnem się im to wydało, że sta. 
nąłem w szyku razem z nimi; widocznie nie 
wi''fzyli, żebym i ja z nimi chciał występo- 
wać z p r e t e n s y ą. Wkrótce jednak prawie 
wszyscy, którzy mię otaczali, zaczęli się znów 
zwracać ku mnie. Wszyscy spoglądali na mnie 
pytająco. 
- Tyś tu po co? - głośno i po gru. 
biańslm zapytał mię Wasilij Antonow, który 
star nieco dalej ode mnie, a który dotychczas 
zawsze w y do mnie mówił i grzecznie się 
obchodzil ze mną. 
Patrzalem na niego zdziwiony, wciąż je. 
szcze usiłując zrozumieć, co to znaczy i już 
domyślaj
c się, że tu coś niezwykłego za- 
chodzi. 
- W samej rzeczy po co ci tu stać? 
Ruszaj do kazarmy - odezwał się młody pa- 
robGzak, z wojskowych, z którym się dotych- 
czas wcale nie znalem, chłopiec dobry i ci- 
chy. - To nie twoja sprawa. 
- A przecież szykują się - odpowie- 
działem mu; myślałem, że to sprawdzaDie. 
- Wylazl ze sprawdzaniem! -- krzyknąl 
j ede,n z aresztant.ów. 
- Zelazny nos - odezwał się drugi. 
- mawimucby! - przemówn trzeci z 
nieopisaną pogardą. Nowe to przezwisko wy. 
wołał'o śmiecb powszechny. 
- Na b.skawym chlebie żyje w knehni- 
dorzucił ktoś jeszftze 
- Im wszęrlzie rai. Tu katorga, a oni 
kolacze jPdzą i prosięta kupują. Ty prze!:iez 
swoje wh'me ,jesz, po cóż tu leziesz? 
- 'fo niA jest dla was miej,:;ce 1'1'/.8. 
mówił Kulikow, niedbale podchodząc ku 
mnie. Wziął mię za rękę i wyprowadZIł z :)z(\- 
regów. 
Sam był blady, czarne oczy jego bly- 
skały, dol:aą, wargę zagryzał Nie czeka.! on 
na majora z zimną krwią. Muszę dodać, żem 
ogromnie lubi
 patrzeć na Ku1ikowa w po- 
dobnych razach, to jest wtedy, kiedy mu trze- 
ba było pokazać się. Strasznie lubił pozować, 
a]e też i rzecz swoją robn. Zdaje mi się, że 
i na śmierć skazan.v szedłby z pewnym szy- 
kiem i e]egancyą. r.{'eraz, kiedy wszyscy mó- 
wili mi: ty i urągali, on widocznie z umysłu 
podwoił swoją grzeozność względem mnie; 
pomimo to jednak ton jego 6łów był jakiś du- 
mny, nalegający, który zdawał się nie dopu- 
szczać przeczeni
. 
- My tu o swoich sprawach, Alekean- 
drze Piotrowiezu, wy tu nie macie nie do 
6zynienia. Idźci e gdziekol wie k, 'przeczekajcie.., 
Oto wasi wszyswy !,la kuchni, idzcie tam. 
- Pod dziewiąty filar, gdzie mieszka 
Antypka bez pięty ! -- dorzucił ktoś urą' 
ganie. 
Przez otwarte okno kuchni dostrzegłem 
tam rzeczywiście naszych Polaków; zre
ztą 
zdato mi się, :te tam prócz nich jest wiele 
ludu więziennE\go. Nie roz1JmiA.iąc jeB
oze do- 
brze, o co 
hodzi, poszed,tem do kuchni. Smiech, 
urągania i wołanie: tiu! tiu! (któri u are- 
sztantów zastępowało gwizdanie) rozległy się w 
ślad za mM. 
Nie podobało się!... Tiu-tiu.tiu! Bierz 


go!... 


(Ciąg da.lszy nastąpi.) 


GOSPODARSTWO I HANDEL 


Giełda zbożowa: Cukier surowy loco 
Aussig 12'12 1 /. do 12'17 1 / i , loco Ołomuniec 
11'40 do 11'50, loco Berno - Wieder1 
11.50 do 1160, na grudzień loco Aussig 
12'15 do 12.20, cukier w kostkach pri- 
ma 35'50 do 35'75, secunda 35'25 do 35'50. 
Spirytm
 kotyngentowany ]oco WiedeIl 15'10 
do 15.30 Naft.a kaukazk& transito 'rryest 5'- 
do 5'20, galicyjska przBź,roezysta 1.9'50 do 
20'-. 


Targ zbożowI'_ 


Lwów, 21 listopada: psz1mica 7'25 do 
7'50 zt, żyto 5'50 do 5'SO, j
czmień bro- 


wamy 6'- do 650, jęcw1ień pastewny 5' .-- 
do 5-50, ewie s 5'30, do 6,- rzep

k 10'50 do 
11'-, groch 5'-- do S.-, 'wyka -- do 
-'-, nasienie lniane -'- do -'-, na
ip- 
nie konopne .-'-- do ---"-'-, bób .-- (IX) 
.-.'---, b-c,bik 4'25 do 475.. hreczka 
do __o -, koniczyna C)'()fWOna ga1ie_ 40'-' 
do 50'-, m:wedzka -..-- do --..'-, !:>i::..ta 
40,-- do 55'--:. tymotka---.-. <:10 --"--', 
apv\'. --'- d '.1 ---.-, kukurudza stara -'.- 
i! l " -'- no \W" -'-
 do -.-.- C 1 1 lli ' l ' ! ". l "t"'. l ' Y 
,ł. , . .t.
 ,,
 _ L,...... 
--.- do --"-, chmiel nowy na termin a 
3 - d 50 ., t ej 
. rJ'--.O ....-, ,
plJ
Y!1_,S 12;;) ,GW; .-.-..- .0 
-'.-, n?J. termin ..-.-- Go ---..-.-; Waran ty 
-.....- do -'''-. 


D:-:pO
QhlPJliH st::tfe. 


OSTATNIA POCZTA 


N a j j P [I, H udzieli:\l we czwartek duia 
19 b. m. w Burgu wiedeliskim ogólny(
h an- 
dyencyj i przyjął między innymi df\putacyę 
austryackiego 'l'owan..vstwa Bia.lego Krzyża, 
złozoną z księcia Adolfa Józefa Sehwarzen- 
berga, br. Bezecnego, r::idcę mini
teryalnf'go 
br. Klapsa i radcę budowllJctwa W urma, da- 
IPj gellPraln8go adjutanta ge.nerała-porucznika 
Bolfrasa, pulkowników Pokornego i Sypniew- 
skiBgo, prof Uniwersytetu, posła hr. Wojcie- 
cha. Dziedm:zyckiego i wielu innych. 
Popołudui
 o godzini
 1 prz.yjąl N a jj. 
P a n na osobn@J audyenc)'I kSl
cla MdrołaJa 
W i\rttp,m berskiego. 
Najd. Arcyksiążg Leopo]d S;L!vator wraz 
z Małżon ką N ajd. Ar,'} kSiężną BLmką odje- 
chali z Wiednia do Insbruckn. 


Dzisiaj odbywa się posiedZi.'mie Izby pa- 
nów Rady państwa, na którem między inne- 
mi mają być zn,łat.wione: t
staw
 o pra.wie 
sWl'.iszczyzny i o nowej orgalllzacYI sądowej. 


N. f1'. Prcsse donosi, że obrady nad 
l,udżetem w pełnej Izbie mają się rozpOGząć 
2 grudnia. 


Odczytana przez prezesa ministrów ks. 
Hohenlohpgo n:!. otwarcie Bej mu pruskiego 
mowa trono
m podno
ipomYHlny stan finan- 
sÓw w r. lS95 6 i 1896;7, wJkazuiący znaczną 
nadwyżkę. Na cUuzsze trwanie t.ak pomyśl- 
nyeh Rto,:;unków hczyć jf'dnak nie mozna. 
Movi'a tronowa podnosi dalr'j vlInierlODA 
l'odwyżinie pJan urzędni1!Ów, prof;'Rorów, 
;"'IiC'zyeieli i sędziów. i zapowiada odpowie- 
dnie przedłożenia, omz dalsw projekty uiitaw ' 
o wizenie stopy czt.aro-pro('entowych poży- 
cZt'k, o obowiązkoweITl umarzaniu długów, o 
budowie nowyeh linij kolAjowycb, o utworze- 
niu nowy('h Izb handlowyeh, o zmianie pra. 
wa o stowarzys7.eniach. Mow:.>. kończy oświad- 
czeniem, że rz_ąd liczy na (jhętnf
 współdzia- 
łanie Sejmu. 


Bulgarski organ rządowy JJIir zaprzecza 
stanowczo twierdzelliu niektórych korespon- 
dentów pism rossyjskicb, jakoby następca tro. 
nu ks Borys nie bywar nigdy na mszy pra- 
wosławnej, a natomiast był n'Jgularuie pro- 
wa.dzonym na mszę katolicką. Dziennik stwier- 
dza, że następca tronu ksztal
i się nieusbw- 
nie pod kierunkiem archimandryty W assilie- 
go w nauce religii prawo
ławnoj. 


Prezydentem otwartego właśnie parla- 
mentu 
j"eckiego wybrano kandydat.a rządo- 
wego Zaimi.
a, na którego padło 110 głosów. 
N a kandydata opozycyi oddano 13 kartek, a 
33 kartek było próżnY, 
obligat:ye prl\pinRcyin A 'f, 18S!.ł r. 97'10, 
Akeye tytDniow\, 152'-. Węgi'
,rskie oblil2;a. 
cye indemnizacyjr.8 
7'-, M;:ye koJei 
Elheta! 271 '50. .Mej0 h?n.ku (Ha krajów ko- 
ronnych ?45' -, 4-proce'ntowa węgier,;b ren- 
tad'r)ts 1;;2'20. AkeYf' ł;ankn z
iązko""('[(1 
255.50, Ru'

el papierowy l',2S'--, W ęgie;sb 
renta. pa.pierowa f)Q-25 Kredytowe zi.emsolrie 
444-, Rredyty 
55 25 R:m8m1JTRDia 234'50. 
U:jpo
obid:it' silniejsze 


Odpowiedzialny redaktor 


Adam Krechowiecki.
		

/DIGCZAS002001_1896_269_0006.djvu

			(:: 


Ruch pociągów kolej OWYCl1 
- 9l;{»w!ąznJący z dniem 1 maja 1896. 
(f\Z3.P' I!rDdkowo..ell1'Opej
ki). 


Do Lwowa pnyehodzą: 


p (I 


II 


l 


po
 p
 
8zne 


Poeiagi 
ORob"Wf) 


c i iI 
 i 
080bowe 
(i.oó \} 30 
G'aó 9'30 
- 9'30 


Ze LI'i' o.n,J. o,jcl\Odzą: 


pospi esz n
 I 
z Berlina. . . . . . . . . . I iJ'1.0 b
O 8'i)5 
Z Krakowa Wied11ia. i W1'oclawia i idO 1'30 8'4iJ S'55 
Z Warsza
. . . . . . . . I D'lO - 8'55 
Z Muszyny: Krynicy prze
 Tarnów 1 
(tod l/I do S"/9 wl.) ("'od Oj'I. 
do 1'/. Vił.) . . . . . . . '* D'lO - - t 8'55 6'00 

 

:

;=


i

 


:
 

':


;ŚI I !j'10 = 8
; 8
5 = 
Z Mszany dolnej przez Tarnów, Ro- 
Iwsdowa i N adbrzezia przez 
Dółmbico 
Z Ohabówki przez Tarnów . 
Z Chab6wki przez Rzeszów . 
Z Chabówki przez Przemyśl . 
Z Rawy ruskIej przez Jarosław . 
Z Krosna, Iwonicza, Rymanowa, Sa- 
noka przez Pnemyil '" - 1'30 
Z Mezo-Laborcz i PeBztu przez Prze- 
myśl 
Z Ławocznego, Pesztu, Miekolcza 
Munkacza ...... 
Z Hrebenow:l. (tylko od 1°/7 do 01/. wt) - -' 
Ze Skolego i Stryja (*ze Skolego 
tylko od 1 maja do 30 wrześllia) - - 
Ze Stanisławowa przez Stryj . . 
Z Chyrowa przez Stryj . . . . 
Ze Suc:liawy, Hueiatyna, Korosmezo, 
Słobody rung., Berhomethu, Czu- 
dyna, Radowiec, 1W.tllpolullgU 
Bukareliztu i J ..es 
Ze Buczawy, Ozortkowa:. Korosmezo l 
Kałus1a, Sopowa, .Bukaresztu I 
Jass ......... 
Ze Sucza.wy, Radowiec, Barhowethu 
i Ozudyna (ka:idego poniedzi a.łk u), 
Peczeniżyna . . . . . . , , -- - 
Ze SUCZ3WY;. Husiatyna, Ka./'usza, 
Nowosielicy, Czudyna (każdego 
poniedziałku), Radowiee, Kimpo- 
Jungu, Bukaresztu i Jas ., -- 
Ze SokaIa i Jarosławia przez 11.awę 
ruską 
Z Baboa . 
Z Podwołoczysk i Brodów (dworzec 
Lwów-Podzamcze) . . .- 
Z Podwoloazysk i Brodów (dworzec 
główny) . . . . . : . . 
Z Brzuehowie (odli, do 25/. l od 1'/. 
do l/p włącznie) . . . . . 
Z Brzuchowi" 0d :0/. do "/.włąeznie) - - 
Janowa. 
'1rzez caly rok, - 
Z t) tylko od "!. do Sl/. włącznie) - - 
Z Janowa 


!j' 10 1'30 
!j'10 1'30 
- 1'30 
- 1'30 


I Do Kr
'i
()vm, WiedI\m, W ro0la\\'h
,
 
.-- Berl..,a......... 
 
"- I Do \Vn.f8zt\wy . . . . . . . a 
Do MU8Z)'Ily-Krynicy pne1. Tarnów l 
("'tylko od 1/. do 
(I/U w.h
cznie) 
Do Muszyny-KrYllicy pn,ez RZC8ZÓW .- 
Do Muszyny-Krynicy prze:, PrzemYśl! - 
Do ROZWddowf> i Nadbrze?.ia . . ! 
Do ChaLówki przez T:>rIlÓw . . , - 
Do Chabówki przez Iizeszów . . , -- 
Do Chabów'ki przez Przemyśl I - 
Do Rawy ruskiej przez JMosł'aW. . .- 
Do Chyrowa, Sanoka, Iwonicza, RY- j 
UMflOWa. przez Prz"my/;I. .. - 
Do Mezo-L
borez i Pesztu przez 
Przemysl ....... - 
Do Ławocznogo, Munkac1.
, MiskoJ-j 
CM" Pesztu przez StrYJ " 
 - 
Do Hrebellowa (tylko od 10/, do ul. 
wl'ąc'znir) przez Stryj 
Do Skolego i Stryja (*do 81:o1egC) 
o
 1/
 do uOi. 
vł
czlde) . . 
. . 
Do St.aJ1!,ławowa l Cnyrof\'
' p. bt.rYJ 
Do OhYTOW:. przez Stryj. . . . 
Do Sucza wy, Jass, Buka,'esztu, Hu 
sialy,,,., Roroslliezo, Kofomyi-nadw 
przdm., Berhomothu, Czurtyna, 
RaJowiec; KiDJpoluugn . . , 
Do Sucz
wy, Peczuniiyn3, CZlidyn
 
i Berhowethu (koiZdego ponie- 
działku). Rado.....iee . . . . 
Do SU(
za.wy. ,hss, Bukf1resztu, Czort- 
kowa, K:JJusza, Kori:k'mB
o, Rim. 
poJungu . . . . . . . . 
D(> Suczawy, Ja;;8, Bukaresztu, Uu 
8htyna, Kalusz::., Peez\1lliźyna, 
Nowosielicy, R<',dowi!H' . . . 
Do 80ka.la i J"arMbwh. p.lbwę ru"ką 
Do Belzca. . . . . . . . . 
Do Podwołoczysk i I!ro,lów (z dworcs, 
Lwów-Podz.1InCze) .... 
Do Podwo{C)czysk i Brodów (z dworca 
glównego)' . . . . '-. . . 
Do Zimnej-Wody ( od 1/. do e/o wt 
codziennie) . . . . . . . 
Do Brzuchowi.; (od II,; do elu wł. w 
niedzieje i święta) .... 
Do Brzuehowic (od lh do 6/" wt w 
dnie powszednie i niedzif,le) . 
Do Jall0w:. (od 1/0 do 16 /. i 1/0 do 
iI"!. wł., cadziennie) 
== I Do JaDowa od 1 października. 1896 


3'00 
300 


8'551 
7' 50 1 - 


8'40 2'50111'00 
8'40 - 11'00 


4,401 
4'400 1 
I 
4
01 = 
'UA) 
..... I 


D55 \;41> 
- 4hló 


,8'40 


-- 11'00 
- 11'00 .thló 


4t'
f} 


9':30 


'NO 


- 11 '00 
- 11'00 
- H'OO 


P'5!:; 
9'5 c '45 


(H')I) 


:;p)o 


4,'4.0 


9'30 


4'4.) 
i'J.) - 
1)'
21 -. 
/- 
,-:..1 
o 
..JI 
-.1 
V)'\)'" - 
w_I 


I 7'22 


8'4
 
8'41) 
8.4.1: )'i) 5 


9'55 ,1'45 


(H,r, 


-I 


8'55 


I 
9'30 - I 
9'30 - I 
- 12'101 


= I =: 
= I 
= 
I 
I 
15'1 0 1 - 
-I -- 
i 
-I - 
I 


I 
- I W'l
 
7'00' -- 


8'65 


9'315 


8'00 
1'51 


93
i!;N\3 
9-35 7'22 


8'00 1'51 *10'10 12'10 
8'00 1'51 - 12'10 
8'00 1'51 10'10 - 


9'iJl) 


- Il
'2!, 


201 


2'4' 


l' 
-I 


7'28 


6'19 
I 
5
1 = 


- lO'iJ7 
- 10-45 


9'li5 
9'lii H6 


6'05 


8'15 


5'4;) 


2 'Ot !j' iJa 


2'28 9'1)3 752 5'05 
- 24010'01) 8'(17 520 


3.2
) 


2.51) 


8
31 = 
8'261 - 
tll'MI 
!j'20, 


1':W 


3"20 


9-45j 
9.05 
I 


- !;t. 7'50 t 5'28 
6'4
: 1325 


Uwaga: Godziny d
ukowaI1e tłusten::i. ezci?nkaro.i, oZMc
ają porę nocną od 
godziny 6'00 WIeczór do godz. 5'[,9 mlD. rano. 
Czas środkowo-euroJ.\ejski różni się od czasu lwowskiego o 36 m. 
Godzina 12'00 czasll środkowo-ouropejskI<1gp = godzinie 12';i,!j podług 
zegara lwowskiego. 


W biurze informa.cyjnem c. k.  I. 3 (Hotel Iillperial) spr
edaż biletóv: 8trefuwych, 
?krężnych, d()w?Jr.i
 zastawialnych 76szytÓW do jazdy, taryf i r{)
J<:.1'adó
 
Jazdy w {m'macH' kJc,wnko''':ym. In[or1Jmwye w 8!Jra.w;wb. ta,rvf'J\'iych l 
pr3f\'wozcwy kg. U "'. 
 
BaczDość! Z powodllł1ch7U W 
naśladownictw u..ba __ 
 
066 uwan na o
 P: 
paGllki II 
DI f 
Kath..eine. 
 
."",,".
 .
...... -... 
l'l':lY.f ee !l&i'td
;- L,t
 O

:-;

'
-" 
dnia. 18 listopada 1896. 
HOTEL GEORGE. 
. PP: M. Tzstanowski z Oskrzeslniec, W. Nia- 
za
ltowsla z. Łamk, W. Matkowski z Stryja, W. hr. 
nZleduszyc
1 z Je
upol:1, A. G
rapich z Zagóna, 
St. Zwolskl z 
rYlllce, K. Jasiński z Bełzc,\, G. dr. 
Kaden z Rabki. W. br. Kraus ze Stanisławowa T 
JlrblJlewska z Knżyk. ' ..,. 
HOTE!
 EUROPEJSKI. 
PP. Br. RJdziejowska z Rad3iE.chowa M. Po. 
daski z Królestw
" St: Zieliński z SzeJpaki,':\1. Bro- 
card z. Warszawy.. Major 
ehwann z Morawy, J. Ro- 
gawskI z Schodlllcy, M Zaleski z Rossyi J. Ett- 
waycr z Czerniowiec, ]i. Rozwa.,i(\w
ki z Żó'łkwi. 
HOTEL METROPOLE. 
, ?P: ,K.. Haass z. Czerniowiec, F. Gabel ze StryJ.1, 
S' OAWlęClllskl z Berlma, L. Koblit
 z Wiednia P. 
Grek z Burszt.vna, A. Mizerski z Sedziszowa - K. 
Wierszlejski Z
 Stawczan, lIt Wel
 z Rzeszowa.' 


Au
ust tj(
hełłenbe;rl: i 8""0. 
d
w baBkowy l k
?,!JItH)t 1i>'J'nd.auJ 
we LwowieJlul" Ka
ola Ludwika. I.. 


Kupvje i sprzedaje W pomżs7.ym spIsie 
kursów notowane papirry wartościowe 
naj korzystni ej . 


Knr8 gleł
f wiedeński_ej. 


-CenUlk l wowski ef IZbY bandl9we j UrZeiiwsłowuf 

 p . łacą Źądiłją 
walutą austl. 
zł. et. zt e t 
16 60 U8 50 
i2ti5 - 
88- 


: LWQw, dn. 2J listopada 189fJ. 
1. Akcye za Iz1;ukę. 
Kol. g. Kar. Lud. po :200 zł. mk. 
Kol. lwow.-ezer.-jas. p,0 200 zł. W&. 
Banku nip. gal. po 200 zJ:. w. a. 
I. emisvj. . . . . . . 
Banku' krid. gal. po 200 zł. w. a. 
A.kc. garbarni, Rzeszów po 200 zł. 
lic. tabr. Lipii<6kiego po 500 h. 


3
!) 395 - 
:2'10 
200 
03 - 
2[;0 261 - 
110 10 HO tiO 
99 80 100 [;0 
96 70 97 4.(' 
:00 40 101 lu 
"7 50 98 
O 
97 6') :18 gO 
97 4') 9g 110 
97 4
) SJ8 10 
97 20 98 $1(1 
102 1>0 
102 - 102 70 
100 100 70 
105- 
97 - 97 7" 
97 - 97 ./0 
9'"' 97 7" 
, - 
27 - 29 - 
U .- 
;; 63 5 73 
950 9 60 
\I 60.- 
i 

w } 
g:5ol 
,[
60 59- 


2. List. Ult. za 100 zł. 


Banku h. g.5
/o a.w. wył. '1.10°/. pr. 
n n n"l/.G/ on los. w 50 l: 
n n "4% n nW 60 l.po:20\.łK. :, 
Banku kro 
l!. pre. w. a.los. w 511. 
 
n . 
 prc, W. a. n W 57 1. <> 
'fow. kred. gaj. ziem.. 
 pre. w. a. .: 
I. emis. ... 
"l'I>w. kred. g:o!. ziem. 
 pre. w. 1\.:.;; 
log. '':( ,t1 1 t t la:", 
ł pro. w. 
. loa. w 56 1. 
 
c 
p., 
::s 
lia!. funduszu propin...'\' prc. W. a. 
 
Bu,kow. fund. prop:n. D prc. W. a. a> 
KomUDalD8 Hanku kro 5 pre. H. IoID. .:> 
n n r. "'li. pru. 3 n 
Pożyozki kro 6 prc. W. a.. . . 
. . ł,lf. prc. w. lO, . . 
.ł. nn.' 
h . 4. prc. koroDowej 
n n 4Of. gm. m. Lwowa. 
Lo.y miasta Krakowa . . 
. . Stanisławowa. 


t. Obli..ł z,," 100 zł.  Jlo»ety. 
Dukat eeslrski. . . 
Napoleondor .. . 
PófImperial . . . . 
Bubel rossyjski srebrny 
\ " "papierowy 
100 marek niemiiJCkich . 


p.r
c
 i (1.d" "j:} 
-- -----------ł{>!.ca f. ' d ?oią 
Północna kolej po 1000 zł. m. k. c;i!i7.F;O ';L
O
": troI. gal. L"ów-Czern-Jas. em.. a ::śOO ,., 
Kol. Ki>::. Ludw. ')0209 zt m. k. -'-.- :1l ,
 pr. w ;;rebr'ó
 \J r. 1884 92 bU H:f 80 
I;';v6w-C'I.,;r. koL t. po ;JOO zł. 1>. W. 280.- 287.- z r. 1884 9\J.- !J".9) 
Tow. kol. żel. pa.ńst.w. pl' 
OO zł. >'oW. 
ó2"!5 ;)5,.- 
 r. 186ij 
L koL węg. gal. !lo 
OO z
. ,,v ..tebrze 207 75 20
. -- z r. ltfi2 . . 
Węg. g:loL kol. a 
i.IO zł. i) pr. w ol'. 
'c,! ęg. ::'
gd"Hya; Ci.y !10 Hi:) 7.;, '
PI'. 138 - 1.::!9. _ 


Dnia 19 listopada. 18
.)6 
l. Dłng pll.ń
i'ł"
. 


placą :I;%dah 


.Jednolity dług pa.llstW',j, w banknot. 
maj-listopad " . . . . . 10, 35 
luty-sierpień . . . . . . . 101 :3,} 
Jednolity dług państwfl w grobrze 
styczeń-lipiee . . . . . . . 10130 
kwiecień-październik . . . . 101.1!0 
Losy z roku 1854 po 250 d.llik. 4 pr. 144-. 
n n 1860 po 500 zł. wa. 5 pr. 14.425 
1860 po 100 :,;ł. fi pr. 155.- 
n 1864 po 100 d. .. 194.- 
n n l
,j4, pc 50 zł. .. 1"4..- 
Renty COIli. po ł2 litr. [>U5tr. . . 
List,v za.st. d.om/m. pf.!lS
W. po 120 
zt 5 pre, . . . . . . . . 
AUlltr. renta. zł. wolna od. podat. 
 pl'. 
Rtmts. koronna l} pr. ?:;J, 20{) k. . 


10155 
101/0 


;B, fJl"ty 
.....
t'inYne kT."o'l':anr,_ 


150- 0 1561\(; 
122.60 L\\ 80 
10).- lO,U,O 


Ogólny rolniczo-kredytowy ZakJ'ad 
dJa, Gal. i Bukowiny w 15 l. H pr. 
Powsz. au str. zakł. kro zbma. 4 Pl'. 
w 1i
ode w 50 I. . . . . . . 
Powsz. an:;tr. ZFoJ;:t kI. ziems. 4. Dr. 
2.. W. w 50 L . _ . . . : . 39.35 
" n'" n 3_ pr. . . lt5.71i 
" "
". 3. p1'. em. 1889 11.',.- 
G.z&kł. kl'. Zi'H1l2. kr
k. ios. VI' 181.6 pr. "-.- 

 :1 h ., w;IO L 7 pr
 --'.-- 
,,1'13f; L 6 pr. --..- 
0
J. '.f:ow'.; kr;(1. w. '
. pl;1 i. p. . . --....- 

 " n " "po 4, pI'. 41 L wyL 9'7.
(j 
FI " n " rI JH3 ii/ J fJ'!. W 
H
 lit.tl1'2h ::"'jwrotne 
 
 . ... Zo.7
: 
l!imkil kraj. ij.'!. TH. WO.. 105 :il' 51". L 1()v. .-- 
Obligi komllZllLlne Bi>r:ku km,io,,;iei!e 
5 pr. w. i>. L ellilsyi. . . . -'. --.-- 
U,,1. banku hip., ij pr. w 40 J. Wy!. 1:1 U.;!.;; 
3,ntlu l.ustr. w
g. 
../
 pr.. . : 1 nO.50 
W 
.g. Z::>kl. tr"d.. zie;:l\. "
'3. w3\i L 
wy!. po 
 pl. . . l(iO
- 


101.1.50 


.25 


10UO 
101.50 
145.(,0 
145,2:5 
15\{.-- 
}\;5,- 
1£>5.- 


lOO,
5 
11\7"i 
117'7;> . (
bHisWn1 ind:m:. (, N". (:J;:
 
i. !Ii. k.) 


9'1.7f' 
lDO.
j'5 


Bukowin'? 
Gali0yi '. 
Niższej Austryi 
Siedmiogrodu . 
W"gier 7.i!o 100 zl. W. a. 
 pre. 


3H.50 
101.30 


<,J7.i\0 B8 JO iY1. -i.1"h pL 

 .W ,
U. L "A
..
l. .
'Z1.-- 


!:, A.keJ e. 
B!tilk Anglo aust. 200 zł. emit. zł. 15330 !ił 50 
Inst. kredyt. dla handlu po 160 d. 3iJ4.25 3łi4.75 
NLtszo-a.ustr. Tow. eskont. po 500 zł. 7'15,- 78J.-. 
Gal. banku hip_ po 200 zł. . . . 
Gal. b1l.n. d. h. i prz. a zł. 200 wpHO pr. 
GaL za.ki. kred, ziem. a 200 zł. . 
Bank db krajów koron. a 200 zł. 2
5.- 24!}.5J 
Bank au
tf(l-węgjcrski a. 600 zi. 9
8.- !łU-. 
Kol. Albrechta 200 zł. w srebrze . 
A,:u?tr. Tow.:J.eiQ:'
a.r.dun. po 500 d. lUk. 508.-- 510 -. 
6.Ql. C\JB!>rz. .t!ilz.!ilety po 200 :i;Lmk. -.-' 
Ko). Rze
1,6'7" 'l'a,!':!. (w. jj,.) \I, 200 :f,,}. 


" 

P!) 4. p?'. ł!
. 70 


lfJ'J.20 


e. ObUraera z pr,}wem pierWS'ltoJD.ihvI> (iii;:, lO..,! 


Kolej A.lbl'e:Jhtu. r.:. 300 zi. 5 pr. 3oW. -- 
'fow. koL żel. Rzeszów-'l'arnów (w. ex) 
a 300 zł. fi pr. w srebrze . '. . 109..- HL-- 
Kol. pÓ
I'., po 100 zł. em.. 1886 4"!o WO.t)5 10J.6
 
" " no 1(;0 zł. " 1887 " 
Kol. gal. Kar. Lnd. tm. 1\ 1'. 1881 
po ,\JOD ;!J:. 4}/
 p"'. . . . . 
a.
tto (Jg,roilbw-Sot
;l) 


... r.E =-= 
 :IfIT 
NIT ]J£ 
 


Wydawnictwo gazety losowań"Ngdziej

" 
Prenumerata rocznie we Lwowie zŁ. 1.70 
na Drowineyi z,i'. 1.80 z dostawa 
L .. 


9'7.90 


g.l,ąIlJ. 
h,at. lu. db h
n. i pro po. :tOO z
. aw. 
CJarego po (,!) ,
t m. k_ ... . 
'l'ow. z3gl. na Dunaj1! po 100 zt mk. 
FoiYi
zka li. In8bruku . . . . . 
Li>SY .mhtJti1;. l\.:r

kowa po 

O zł. CiW. 
Poźyezka, mlM:h fJuhllm.J' 11'" 20 
t 
Poż.ve:dm :nii.st;::, Erd..}' po 
() zł. 3W 
PaliipF!:o po f.l0 'hl "". k 
C""' I 
 . ;!;
.r. '
 r 'Jl"'
.1 . 1 ' 1:';; 11;,o/"n; '
 O . 1 O . ')'ł' 
..,
, . .J..... .n.. ..')';;":.;J! I 
,.'U. ...,. ,:.,.. _ _.1. 
" o
.. weg. " po 1: zł. 
rlJ;oli

r
t

t. ' ,';, 'i
i) :w 
,t :;,


. 
. 
. : 
W hji
.l
!
.
g1'&t%
 ',H) .;!
C 1'.';. :m. k.. . 


b!J.- 
GO.- 


H9.- 200. .,. 
57.- 58.- 
140.- 14
.- 
27.25 ;!
.25 
28. -- 2.'
,5iJ 
2?:.75 2:i.fiO 
1)'3505950 
5'1,75 58 - 
TS -- 18 80 
10.- 10 ();; 


2:l.-- 
t,g 75 
71.-- 
'ł3..., 


"n,- 
,'07.5 
'12.- 


4f. -- 
l f.t
 -- 
73 - 
62.-- 


li..5.-- 


I;,. 
iiF;::I
 (
J, 
 rc.ie
iiąOI!). 


Aug
buri-; z!!. U;',) Vi: p. n.. . . 
B€rlHl 

a 1.uO ill(",ie
 w.$'.... n. . 
Ę;,;,
;
:
,,

;l
t r

:;':

: {: r,
. 
.


fYZ .. _ . 
 . . h 


. 11995 12005 
(,7.50. P.57 5 


II 11" I' 
 1: /} 


I;. 


Duk..t MS1>rski me-t'. . 
" p0in
j w"gi. . 
Koron>}. . . . . . 
20-1r
Dk(;wka _ . . . 
R(\
yj8'd pÓłimp!';ryr,l . 
'fS\b
 i/,y,hp:kowy . . 
Sr
b!1) . . . . 


t.f,9 -' 5.'11.- 
fi 69.- 5."11.- 


-.-,- 


954 - 9.55.-- 


. --.-.- -
-.- 


---"-.-
 -.--.- 


-
-

'I.: 


- 


- 


.. t;1WiI 1iIa..
 _ 


--.T 
_ 
 JIĘ :JU) G:a 
I --

- 

 


..--.- 


'Pq
 lf 


---
=---- 


l ll lcytacye. I gru.1nia 18g6 i dnia. ::2 stycznia 1897 każ L. 237 (8347 3-3) kowa a mian,}wicie za 1/4 czę
ć ciała Lip. 
dym razem o godz. 10 rano. O. k. Sąd powiatowy w Obod0fowie 11. 48 kwota 1 i zt 25 et., za ]/8 część cda. 
I (Jena wywolania 
 t3.Dowi 630 zt, zaś o
ła.sza, źe celem 2.a'po!ojenia pretetJsyi! Lip. J. 54 kwota 2 zr . . l?, et W. a. 
L. 11341 (8346 3-3) wady um 6
 zł. . . Ohalma OdIa. W kwocIe Lu 
t 80 c
. w. ,a. 1 WadJum Zaś łą(zna kwota 1 zł. 34 ct. 
C. k. Sąd powiatowy w Ohodorowie 0- .Na plerWS
!m ttJ,n
I
!e sprzeda
 n.a- ! z. 'p n - 'przepro
adzon
 zost
me w dmac?J 23 / . .Sprz.
d
ż nastąpi na pier:vszYill term . i- 
gbsza, ża celem zaspokojenia wierzytelm. 8t
pl ty lko 
a l.Jb 
 y.zeJ c\'
y 
'y
ołama., gmdma 1896 I 22 styczma 1
97 kazuym me me il!zeJ eeny szacunkowej, na drugim 
śd 
. k. n
rzy.w. g
lic. zakładu.kre
ytov.e
o Z
8 n
 drugim termJllle, takIe. lllze.J 
umy I rnze
 o 
o
z. 10 rano w 
ąd
le tut: egze- i zaś nawet niżej ceuy. - 
włosć. W 1JkwldacYI w resztują!.:e,j kwocIe rOWllt'J pretensyom, ktorym pJerW8zenstwo kucYJna lIcyracya 1/4 CZęŚCI ciała bJpotecz : Warunki i akt osza.cowania przej iZeĆ 
111 zł. 30 et. z pn. rozpisanI! zost
b przy- przysługuje, pretonsyom na tej realności za-! nego wyk. hip. L 54 ks. gr. gm. kat. No- . muzna w tut. Registraturze. 
musowa licytacya 
'ealności .po
 31 w OZY- I bezbif'czonym. .' I ' w?siel
e objętych dłużnika Jakóba Drobo- Chodorów, 1 
 stycznia 1896. 
8zkowcach wyk. hJp. 56 objętej masy spad- Cholurów, 30 stycznIa 1896. muecklego syna Dmytra whsnych. 
kowaj Kata.rzyny L?luk własnej dnia 23! Oena wywolania stanowi cena szacun. -.---.----..-
		

/DIGCZAS002001_1896_269_0007.djvu

			L. 2

120 (8414 2-3) j L. 5211 (8730 2-3) 
O. k. Sąd obwodowy pod
Lje do wiado. . O. k. Sąd powiat
)wy w Bukowsku 0- 
Iności, że m; z:u
p
bjeniE 'nsrzytelności glasza, 7.e w ceiu zaspokojenia wierzy telno- 
TarnlJ'
8kiej ka.sy 08z,lJzędllOl3Ci w sumie ści Herscha Wróbla w kwocie 50 zł. 110. w. 
792 zł 90 et. 
.. w. z należytości
mi dodat- z pn odbędzie się dnia 14 grudnia 1896 i 
kowemi dozwoloną f.Ost.a.
a spnedaz egzeku- dnia. 12 stycznia 1897 o godz. 10 rano w 
cyjna m
jętności Ph.wo lwh. 537 ks. tab. Sądow'm zabudowaniu przymusowa sprze- 
tut. Sąriu "'l powiecie Mieleckim położonych daż połowy realności dłużnika Michała Mięt- 
do JakÓba i Sl1.ry 6rflnbergów llilleżącyeh. ki własnej wyk. hip. 368 gm. kat. Bukow- 
Sprzedaż piJblic.zll\l. P"wYZ!!Iej realności sko objętej. 
odbędzie się w dwóch terminach a miano- W adyum 18 zł. w. a. 
wicie 11 stycznia i 8 lutego 1897 każdym Bliższe warunki przejrz9ć można w re- 
r
zem o godz. 10 przedpołudniem. gistratul'!.e sądu 
Oenę wywołania. stanowić będzie wa
- Dla wierzycieli, którzby po wystawie- 
tość szacunkowa 5687 zł. 80 et. w. a. pom- niu wyei
gutabularnego tj. po dniu 11 lu- 
żej której w terminie pierwszym dobra sprze- tego 1895 prawa zastawu uzyskali, lub tye.h 
dane nie będą. którymby uchwała niniejsza względem do- 
W drugim terminie nastąpi sprzedaż zwolenia. licytacyi lub inne uchwaly w tej 
za jakąkolwiek najwyżej ofiarowaną cenę. sprawie wydane z jakiegokolwiek powodu 
Wadyum piZY licytacyi dożyć się ma- doręczone być nie mogł.y, ustanawia się na 
jące wynosi 569 zł. w. a. ich koszt i niebezpieczeństwo kuratorem ad 
Resztę warunków, wyciąg hipoteczny i actum p. Jana W itckermana w Bukowslm. 
akt szacunkowy przejrzeć możnlj. w registra- BukoVisko, dnia 28 sierpnia 1896. 
turze c. k. Sądu obwodowego. 
Tarnów, dnia., 2.2 tlaździernika 1896. 


L. 9593 (8582 2-3) 
O. k. Sąd powiatowy w Lisku podaje 
do wiadomcści, iż w celu zaspokojenia wie. 
rzytelności Małki Stejner w kwocie 40 zt 
60 ct. z pn. odbędzie się w zabudowaniu 
tego
 !!'łdu 'W dniach 19 stycznia i 19 lutego 
1897 katdym razem o godz. 11 przed po- 
łud.niem puhliczna przymuilowa sprzedaż po 
łowy ciała. iwh. 35 ks. gr. gm. Ł!lkawlca 
dłużnika Michała SzeW'clyka włllosneJ. 
Otlna w/wołania wynosi 424 zł. niżej 
k t6rej na pi6rW'szym terminie eprzedaż nie 
nast.ł!:pi. 
Wadyum ustanowiono na kwotę 42 zł. 
40 ct. 
Rel!1t
: warunk6w licytacyjnych wolno 
przejrze
 w s
dzi,
 tutejszym. 
J. k. S
d powia.towy. 
Lisko, 39 wrzeinia 18 96. 
L. 7968 l8703 2-3) 
O. k. 13ąd powiatowy w Kopyczyńcach 
podaje do wiadomości, 
e na z,spokojenie 
pretensyi c. k. uprzyw. galic. Zakł
du kr,.. 
dytowego ',rłości:\ńskiego w likwidacyi ,,!e 
Lwowie w kWołi
 450 zł. z pn. odb
dzII') 
siIJ w tut. 8:td1ie dni
 20 styeznia 1897 i 
dnia 17 lutHgo 1897 za.wsze o godz. 10 ra. 
D.O przymusowa eprzedaż realności lwh 160 
w Ohorostkowie położonej Jaśka Pielel!zczuh 
własnej. 
Oena wywołania wynosi 26M zł. w. a. 
W!ldyum MS zł. w. a. 
Resztę warunków Jieytaoyjnych wyciąg 
hipoteczny i akt oezacowania przejlZeć moż- 
na w regietraturze. 
O. k. Sąd powiatowy. 
Kopyczyńce , 
3 wrześ nia 1896. 
L. 6484 (8488 2 - 3) 
W celu wydobycia na rzecz Judy.Gutt- 
manna kw()ty 38 zł. z pn. odb
dzie się w 
tut. e,:dzie egzekucyjna publiczna 8przedaż 
realno'ti whl. 380 na 60 zł., whl. 382 n!\ 
891 zł. i połowa whl. 441 na 100 zł. ks. 
gr. gm. DUl&nów oMnionych Mikołaja Sta.. 
chów względnie jego spadkobierców wh- 
snej w dniu 15 stycznia 1897 i 15 lutego 
1897 każdym ra.zem o godz. 10 rano z tern, 
źe na} pierw!!zym terminie sprzedaż tylko 
powyżej lub za cenę szacunkową, zas na 
drugim także ponizBj takowej nastąpi. 
W adY11m wynosi 10 prc. ceny szacun- 
kowej. 
Resztę warunków można w tu sąd. re- 
gistraturze przejrzeć. 
Kuratorem wierzycieli jest p adw. dr. 
Schenker w Przemvślanach. 
Przemyślarry, "20 lipc!l. 1896. 


L. 5884 (8474 2-3) 
C. k. Są,j powiatowy w Glinia.nach po- 
df'..je do wiadomości, że w cf\lu zaspokojenia 
wierzytelności Salam c na Katza w kwocie 50 
zł. z pn. odbęd:!.ie się w zabudowaniu tf\goż 
sądu w dnia.ch 20 sty('Z?::), i .! .
 lutego" 1
97 
kaidvm ;aZi'ID o I!:oaz. ll\
)ri.;:) polllu.D1em 
pUblfczDa przvmusowa s pr:LI!'\ (hi rea[fi(ośei 
whl. 4b4 ks. gr. dJa gm. kat. Ł,u.l.wdów objętej 
dłuznika P;i.v:JIJ, Woźnl'go w4a,
ne;. 
Cena. wYFołal1ia wYi10si 430 zt niżPj 
której na pifrws"ym terminie sprzedaż nie 
nastąpi. 
Wady um usLnowiollCl n1l. kwotę 43 zł. 
l{esztę waruuków hcytacy;uy<.'h wolno 
przf'jrze,l. w sądzie tutejszym. 
O rozpisaniu lil'ytaeyi uwiad.amia się 
strony interesowane, a tych wierzycieli, k!6- 
rzyby dopiero po dniu 30 czerw('a 1896 jako 
dniu w.Ystawienia ekstraktu ta.bularnego. hi- 
potekę uzyskali, lnb któryrnby uchwała ni. 
niej-za lub późniejsze w tej sprawie zapaść 
ma]lj.ce, z jakiegokolwiek powodu nie mogły 
być doręc.zone do rąk ustanowionego niniej- 
Bzem kuratora w osobie P. Szymona Ozes- 
tyń-kiego, ja.koteż zapomocą niniejszego 
edyktu. 
Gliniany, dnia 31 lipca 1896. 


L. 3600 (8734 2--3) 
O k. Sąd powiatowy w Bukowsku 0- 
głas7a, że w celu za.spokojenia wierzytelności 
E!iaf:za Pintera w kwocie 300 zł. w. a. od- 
będzie się dnia 14 grudnia 18g6 i dnia 11 
stycznia 1897 o godz. 10 rano w sądowe m 
zabudowa.niu przymusowa sprzedaż realności 
dlużniczki La.i Kellerma.nn własnej połowę 
wyk. hip. l. 153 gm. ].;atastralnej Bukowsko 
objętej. 
W adyum 25 zł. w. a. 
1Bllższe wurunk:i przejrzeć można w re- 
gistrat.urze sądu. 
Dla. wierzycieli kt6tzyby po wystawie- 
nia wreiągu tabularnego tj. po dniu 24 czerw- 
ca 18H6 prawa zastawu uzy
kali, lub tych 
kt6rymby uchwała niniejsza 
zględem do- 
zwolenia licytacyi, lub inne uchwdy w tej 
sprawie wydane z jakiegokolwiek powodu 
doręczone bJć nie mogły, usta.nawia !!ię na 
ich k')szt i niebezpeczeń1\two kuratorem ad 
actum p. Eugeniusza. Kowłl
kiego w Brzostku. 
Buk:owsko, dnia 30 czerwca 1896. 


L. 2514 (8750 2-3) 
Dnia 27 b. !!l. o godz. 11 przed po- 
łudniem odbędzie się w biurze podpisanego 
r.. k. Zarsądu licytacya Zl!, pomocl\ ofert pi- 
semnych celem dostllwy w roku 1897 róż- 
nych wyrobów drzewnych ja.ko to: drabin, 
toporzysk, lopat, konewek, taczek etc. 
Wzory tych materya.lów można wi- 
dzieć w magazynach s!\1in!\fnych, bliższych 
wiad?mości co do warunków licytacyjnych 
pOWZIąĆ można. w biurz'ł podpisanego c. k. 
Zarządu w zwyHłych godzinIIch urzędowych. 
O. k. Zarząd salinarny. 
Wieli!'zka dnia 17 listopada 1896. 


L. 18200 (8728 2-3) 
O. k. Sąd obwodowy w Stani!\ławowie 
ogb
za. ie w celu zaspokojenia wienyteli 
nośel Abrahama Schulim", Kannera w kwo. 
cie 4
 zł. w a. z pn. odbędzie się dnia 2 
/!r

llla 1896 i dnia 14 stycznia 1897 o go. 
dZIllIe 10 rano w sądowem zabudowaniu 
prz

 USowa sprzedaż dwóch trzecich 2/3 
CZęSCI rf'alności dłużniczki Alty Weisbach 
własnych wyk. hip. 1. 36 gm. kat. Stani- 
sławów objętej w Stanisławowie położonej 
kt6ra przy drugim terminie i niżej ceny 
szacunkowej 163
 zł. 81 ct. a. w. sprzeda- 
ną zostanie. 
Zakład wynosi 164 zł. w. a. 
Kuratorem niewiadomych wierzycieli 
jest ad'Fokat doktor Mandyczewski w Sta- 
nisławowie. 
Stsnisławów, 10 października 1896. 


L. 8323 (8737 2-3) 
.0. k. 
ą
 powiatowy w Dukli podaje 
do Wl.gl,ekncYJn3. publIczna sprztJdaż 90/3352 eze- 
ści realności [who 60 i 60;'224 części real- 
m,śj j",h. 305 ks gr. dla. gm. kat. T,:'odo- 
ró
ka obj
tYó"h lłeginy Z Glowów PL'ogo- 
we,! .wła.,sDych ceL-m zaspokojenia wier;.ytel. 
nOSCl AOfabama tandaua w kwoeie 1iO zł. 
w@l. a 1 J",t.r. 
C':Ónę wywołania stanowi kwota 2
'8 zł. 
26 ct. a. w. 
Wadyum kwotę 27 d. 82 1 /, ct. w. a. 
. Extrl'.kt hipoteezny pj'otok6ł OSZaCI)\'ia- 
ni.. l dalsze waruC1ki licytacyjne można przej. 
rzeć w tut. sądowej registraturzf\. 
Df!!da, dnia 
6 września 1896. 


L. 543
 ___._.n__
u__ (8733 2-3) 
O.. k. Sąd powiatowy w Bukowsku o- 
głasza, ze w celu zaspokojenia wierzytelno- 
ści Jo!;J:a Langsama w kwocie 280 zł w. a. 
z pn: odbędzie się dnia 11 st,ycznia 1897 
i dnIa 22 lutego 1897 o godz. 10 rano w 
sądowe m zabudowaniu przymusowa sprzedaż 
realnoś
i dłużnika Andryja Kopacza własnej 
wyk. blP. 1. 406 gm. katastralnej Wola s
- 
kowa objętej. 
Wadyum 63 zl. w. a. 
Bliższe warunki przejrzeć można w re- 
gistraturze sądu. 
Q-azeta Lwowska Nr. 269 z cinia 22 listopa.da lSQ6. 


L. 6022 (8744 
-S) 
Zbarazki c. k. S
d powiatowy uwiada- 
mia, że celem zaspokojenia pretensJi Emi- 
liana Bojka przeciw Mikołajowi Woźniakowi 
w kwocie 200 zł. a. w. z pn. odbędzie się 
dnia 1'1 /!rudnia 1896 i dnia 15 stycznia 
1897 każdym nzem o godzinie 11 rano 
przymusowa sprzedaż realności wyka"em hi- 
potecznym 1. 907 księgi gruntowej dla gmi- 
kat. Ozernichowce objętej Mikołaja Woinia- 
kil. własnej 
N a pierwszym terminie realność rze- 
czona sprzedan
 będzie tylko wy
ej. lub za 
cenę szacunkową 1689 zł. 50 ct., zaś na 
drugim także ni
ej takowej. 
Wadyum wynosi 168 zł. 95 ct. 
Akt oszacowania i bliższe warunki mo- 

na w tu sądowej registraturze przejrzeć. 
Dla. nieV\ iadomych wierzycieli ustano- 
wiony kuratorem adw. dr. Stein ze Zbarft.Ż&. 
Sbaraż, 30 września 1896. L. 6160 (7751 
-3) 
Celem zaspokojenia wierzytelności dr. 
L. 14007 (8740 2-3), Karola Hlawatscha przeciw Ferdynandowi 
. W dniach 17. grudnia 1896 i 2
 st
-I Slepa;Dowi 86 zł. 78 ct. a. w. z pn. zarzą- 
czma 1897 o godzlllie 9 rano odbędzIe SIę I dza Się sprzedaż połowy realności w wykazie 
w tutejszym Sądzie licytacya realności Ta- 761 i realności w wykazie 766 ks. gr. gm. 
nasija Kondrewicza własnej w wyk. hip. Sa
sów wpisanych 19 listopada 1896 o go- 
472 gminy Kobaki objętej na 763 zł. 65 ct. ! dZlll
e 10 rano wyżej lub za cenę szacunko- 
wa. oszacowinej celem zaspokojenia preten-! wą l 
9 grudnia 1896 o godz. 10 rano i 
syi Demiana Harasymiuka w kwocie 100 zł. ! niżej ceny szacunkowej. 
w. a. z pn. ! Cena szacunkowa 1675 zł. 
Ołma wywołania 763 zł. 65 et. w. a.! Wadyum 167 d. 50 et. 
W adyum 76 zł. 36 ot. J Warunki licytacyi i akt oszacowania 
Kurator niewiadomych wierzycieli adw. ! są w registraturze złcŻone. 
dr. Seweryn Daniło
icz w 
utae
. . lOtem. zawiadamia się wierzycieli, któ- 
Akt osza"owama, wycIąg hIpoteczny I : rzy po 29 lIpea 1893 prawa rzeczowe do po 
warunki licytacyjne przejrzeć można w tus'l powyższych realności na.byli, do rąk kuratora 
registraturze. I adw. dr. Bil/eta i edyktem. 
O. k. Sąd powiatowy. I ' Z c. k. Sądu powiat. miej. deleg. 
Kuty, 23 września 1896. Złoczów, dnia 18 lipca 1896. 
L 4833 "'. . , (86.63.2-3) ! L. 5037 . (8
62. 2-3) 
O k. :)ąd pOWJ&owy w SlemJenIU po- I O. k. Sąd powIatowy w ŚlemIenIU po- 
d
.ie do wi:J;d?illOŚci, :Ł celem zf>spokojenia' d
je do wi&d.omości, iż celem z'lspokojenia 
wlel'zytelLo;,el funduG:a parafialnr.<5'o w Krze-I wierzytelnoścI Leopolda f:)chanzera jako ces- 
s'
l'wie w kwocie 800 zł. z pn. o(:będzle się ' I syon8ryusz8 Michała. Swier
osza w kwocie 
w dniach 23 grudnia 189
 .i 23 stycznia 18 zł. .50 
t. i 11 .Rubli ros. 50 kop, z pn. 
1897 każdym razem o godzlDle 10 rano w.. odbędzIe 
Ię w dma.ch 23 grudnia. 1896 i 
gmach:! sąd. egzekucyjna pl1bliczn& sprze. 
6 styczma 1897 każdym razem o godz. 10 
daż realnośei pod N. K. 183 w Krzeszowie ra
o w g
achu sąd. w Slemieniuegzeku_ 
h/h. 325 w ci;łcści, lwh. 330 w 4,8 czę- eY.lna pubhczo.a sprzeda.ż realności pod nk 
ŚCiMh i lwh. 331 w 2,8. ezęś
iac
 ks. 

. 11 w Lacho.wieaeh lwh. 3 w lilA. częci i lwb: 
gm. kat. Krz6szów dłuźmkr.. MI{: ha
a W ÓJCI- 11 
 pcłowle ks. gr. gm. kat. Lachowice 
ka. !!yna. Wa.wrzyńca. własneJ. I dłuzmka. Jakóba Kubielai/a własnych. 
Cena wywołama 1337 12 Oena wywołania 263 zł. 56 ct. 
Wadyum 134 zł. Wadyum 27 zł. 
. 
eszta warunków licytacyjnych i Wy- I Reszt& warunków licytacyjnych i wy- 
CIąg hIpoteczny . są do przejrzenia w Regi- ciąg hipoteczny SI! do przejrzenia w Regi- 
straturze sądowej. stra.turze sądowej. 
. O. k. Sąd powiatowy. C. k. Sąd powiatowy. 
Slemleń, 30 września 1896. Slemień, 22 września 189f5. 


(1 


Dla wierzycieli którzyby po wystawie- 
niu wyciąf; l l t,abularl'
ego t. j po dniu 1 
marca 189\3 prawa z:!stawu uzyskali lub tych 
kt6rymby uchwała wniejsza w\",glęi'.em do- 
zwolenia licyts.cyi lub inne uchwi:i.ły w tej 
sprawie wydr.ne z ji',kiego kolwiek powodu 
doręczone być nie mogły ustanawia się na 
ieh koszt j nifJbezpieczeństwo kl1rat.orem ad 
actum p. .Taua Wackermana w Bukowsku. 
Bukowsko, dnia 1 wr.ześnia 1896. 


L. 5139 (8729 2-3) 
Na zaspokojenie wierzytelności Schifry 
Stockman w kwocie 65 zł. z pn. odbędzie 
się licytacya 1/6 części realnQści Nr. 207 w 
Mogielnicy wykazem h!potecznym l 490 o- 
bj
tej dłużnika. Wincentego Koziorowskiego 
własnej dnia 23 grudnia 1896 za lub wyżej 
ceny szacunkowej zaś dnia 27 stycznia 1897 
nawet poniżej takowej zawsze o godz. 
10 rano. 
Oena wywołania 162 zł. 67 ct. 
Wadyum 17 zł. 
Resztę warunk6w, akt oszacowania i 
wyci
g hipoteczny przejrzeć, można w regi- 
straturze tusądowej. 
Kuratorem dla nieznanych wierzycie li 
hip. jest c. k. notaryusz Wid2wski. 
O. k. Sąd powiatowy. 
Budzan6w, dnia 28 lipca 18
8. 


L. 8698 (8738 2-3) 
O. k. Sąd powiatowy w Dobczycach 0- 
głasza., iż celem z,spokoj9nia preteni:yi Sto- 
warzyszenia pożyczkowego i Oszczędności w 
Dobczycach w kwocie 38 zł. aw. z pn. od- 
będzie się 1V tut. Sądzie w dniach 21 gru- 
dnia 1896 i dnia 18 stycznia 1897 o godzi- 
nie 9 rano egzekueyjnl10 licytacya realności 
lwh. 6 gminy kat Ousław objętej Jak6ba 
Ka.lemby i lwh 94 tejże gminy ob,iętej Mar- 
cina Dudzika własnych realności lwh, 6, ce- 
na wywobnin 1951 zł., ZIłŚ realności lwh. 
94 w kwocie 891 zł., wadyum 10°/. ceny 
szacunkowej. 
Resztę warunków, akt oszacowania i 
wyciągi hipoteczne przejrzeć mo
na w tut. 
sąd. registraturze. 
Kuratorem niewiadomyeh wierzycieli 
p. Jan Glaser za8tępra c. k. notaryusza w 
Dflbczycach ustanowiony. 
O. k. Sąd powiatowy. 
Dobczyce, 10 listopada 1896. 


L. 9156 (8672 2-3) 
O. k. Sąd powia.towy w Leżajsku po- 
daje do wiadomości, że celem zaspokojenia 
wierzytelności Dawida W assermana w kwo- 
cie 5 zł. 9 ct. z pn. dozwolonlj: zostala 
sprzedaż realności lwh' 369 gminy Giedla- 
rowa objętej Sebastyana Mendryka własnej. 
Sprzedaż odbędzie się przez licytaeyę 
w tutejszym Sądzie w dwóch terminach dnia 
22 grudnia 1896 i dnia 26 stycznia 1897 
każdym razem o godzinie 10 rano. 
Oenę wywołania stanowić b
dzie kwo- 
ta 1100 zł. 
Wadyum wynosi 110 zł. 
Reszt
 warunków prze i rzeć można w 
tutejszej registraturze w godzinach urz
. 
dowych. 
Leżajsk, d. 17 paździe rnika 189ft 
L. 5038 (8664 2-3) 
. C. k.. 81\« po
ia
owy w SIemieniu po- 
daJe do wIadomośCI, IŻ celem zaspoko,jenia 
wierzytelności Leopolda Schanztlra w kwo- 
cie 3
 d. z pn. odb
dzie się w d.niach 23 
grudnia 1896 i 26 styczll1a 1897 ka.Mym 
razem o godzinie 10 rano w gmachu sąd. 
egzekucyjna publiczna sprzedd realności pod 
N. k. 26 w Stryszawie 1j8 lwh. 49. 1/16 
lwh. 50 i 1/8 lwh. 1102 ks. gr. gm. kat. 
Stryszawa dłużnika. B
ażeja Dyducha własnej. 
Oena wywołania 14:9 zł. 21 ct. 
Wady um 15 zł. 
. 
e8zta warunków licytacyjnych i wy- 
CIąg hlpoteciny są do przejrzenia w Regi- 
straturze sądow'ej. - 
. O. k. Sąd
owiatowy. 
SlemIeń, 22 września 1896. 


L. 6176 (8665 2-8) 
. O. k.. S'łd po
ia
owy w SIemieniu po- 
daJe do wIadomośCI, iŻ celem zaspokojenia. 
wi
rzJ.telności . w sumie 100 .zł. z pn. odb
- 
dra
 !l1
 w dll1ach 28 grudnIa 1896 i 28 sty- 
CZll1a 1897 każdym razem o godzinie 10 ra- 
no w gma.chu sądowym egzekucyjna pubU- 
ewa I!przedaż realno
ei pod Nk. 7 SIemieniu, 
whl. 1S w połow
e lwh. 1
 w 4116 czę4ciach 
ks. gr. gm. Slemleń dłużnIków Józefa i Zoo 
ffi Gębczyńl!kich właenej. 
Oena wywołania 225 zł. 
W adyum 22 zł. 50 et. 
Rei!zta warunków licytacyjnych i wy- 
ci
g hipoteczny s
 do przejrzenia w regi- 
straturze sądowej. 
O. k. Sąd powiatowy. 
Slemień 30 września 1896. 


L. 12052 OS625 i-a) 
O. k. Sl!d powiatowy miej. deleg. w 
Sanoku ogłasza, że w celu zaspokojenia wie- 
rzytelności Ger8ohona Habera w kwocie 353 
z pn. odbędzie się dnia 
3 grudnia 1
96 i 
dnia 23 stycznia 1897 o 10 godzinie rano 
w sądowem zabudo
aniu przymusowa sprze- 
daż połowy realności dłużnika Eliasz.. Bra- 
wera własnej whl. 146 i 151 gminy kat. 
Zdu
 objętej. 
Wadyum 75 zł. 
Bli1sze warunki przejrze6 można w re- 
gistraturze sądu. 
Dla wierzyeieli nieznanych ustanowio- 
no kuratorem adw. dr. Flakowicza w Sanoku. 
Sanok, 14 września 1896.
		

/DIGCZAS002001_1896_269_0008.djvu

			t.; 


l. 24809 


(8749 1-3) i 3. Na. posady nauczycieli (nauczycielek) widzianej, na kt6ry w tym celu wszyscy wie- 
Obwieszczenie licytacyi. ! młodszych z placą 400 zł. i 40 na mie- rzyciele niniejsze m zawezwanie otrzymują. 
. O. k. py.rekcya okręgu skar
owego w Wado':'ficach poda.je do wi 8.domości.. ż
 celem! 
zkanie 1. przy ? 
ls: męskiej w Buczaezu, Zgłoszonym i na ogólnym term;nie sts' 
wy
zledaWI
nr8. pra
8. p
boru P?
atku 

nsumcYJnego od mIęsa w okręgu dZlerzawnym 2. przy 6 kI. żen
kleJ w Bucz&cz1J, 3. przy wającym wierzycielom, służy prawo przez 
"Bula" (mIasto BIała l 20 mleJse

OS()I) Da ro
 1897 l.ub na dwa lat
 1
97, 
898 3 kI. w Potoku zlotym, 4; przy. 2 ki. w Ba-. wolny obi6r w miejsce zawiadowcy masy, j
g
 
ewent?alme na trzy la.
a od 1 styczma 1897 do kCł;lca grudm
 18
9 (1dbę
!zj
 SIę. dnIa 3 ryszu, 5. przy 2 kI. w Usc
u .zlel?nem. : zastępcy i członk6w wydziału wierzycIeli 
grudnra 1896 od godzmy 9 ra.no dJ 1 po połudmu w podpISanej DyrenYI, hcytaoyl!, I 4. Na posady na.uczycleh s
t{ół 1 kla-; dotychczas urzędujących, powołać stanoWCZo 
ustna. sowych z pła('ą 350 zł'. wolQ
m mIeszkaniem! inne osoby w kt6rych pokładają zaufanie. 
. Pisemne oferty ul?żone wedle przepisanego formujarza., ostemplowane zn.aczkie
 i użytkiem 1 morga pola lub. relutum W ! . Wie!
yci
le, k!órzy 
 
święcimiu lub "N 
stemplo
y
 na 50 ct. I zaopatrzone w wady um wynosz,!:ce 10°/0 ee
y wywolama, mają bra
? tegoi a to: 1. Vi BaranowIe, 
. w Bo- pobhiu me mIeszkaJą, WInm są przy zglo' 
być wmes
o

 

 ręce c: k. Dyrek
ora okręgu skar
o
ego w Wad
wlcach lub tegoż za- bulmcach, 3. w Browar . ach, 4.. w Cwitowie, I I sz
niu wymienić pełnomocni
a tamże za- 
stępcy, 
aJP(oznH?'j do. d
la 2 
rud?-Ia 1896 do 12 

dzJDY ,w. połu?ll1e. . 5. w puhbach, 6. ,w. Hre.horowle, 7..w: J
r- , mIeszkałego, w celu doręczama uchwał SI}- 
Bhższe. wa"rullkl hcytaeYJtle .1ako
eż wykaz mIeJsC?
OSCI nalezący
h .do, okręgu dZler- horowle, 8. KorosClatyme, 
. KraSlejOWIe, ' I dowych, w przeciwnym razie na wnios
i 
iawni'go "Blala mogą być przeglądmęte w wadowlCkH'J c. k. DyreKcYI oKręgu Skarbo- 1 10. Kurdwanowee, 11. Ladzbem, 12. Lesz- komisarza konkursoweO'o na ich koszt i nie- 
wego 
 godzinac? u
zędow.vch oraz !' 
a
cel,a7a
h. Nadzoru c. k. straży skarbowej w cZ,ańc1lCh, 13. Medwedowca
h, 14. Międ
y-! bezpipczeństwo zosta.ł
y kurator ustanowiony. 
WadowlCach, MysleD1cach, Zywcu, BIałrJ I OswH
CImlU. I gorzu, 1
., Oleszy, 16. ?streJ:1? PorctJowIe, . I?alsze ogłoszellla w 
oku tego post
. 
/ . !8. RzepI
c.ach! 1
.. SokołoWI e, 20. S?rok


, po
an
a konkursowego zamIeszczane b
d
 'Ii 
, 21. WelesnIow
e, 2.2: Wyczuł"ach. ;;:3. Zul- dZlenmku urzędowym "Gazety LwowskIeJ". 
i brodach, 24. ZIeloneJ, 25. Zubrzcu. Wadowice, dnia 14 listopada 1896. 
! We wszystkich szkolach z wyjątkiem 
I wymienionych sub IV 1. 5, 8, 15 i 22 jest L. 22522 (876] l-S) 
: ruski język wykładowy. C. k. Sąd obwodowy w Kołomyi niniej- 
j Kandydaci lub kandydatki ubieg8,j
cy Bz
m wiadomo czyni, że równocześnie otwiera 
I się o powyższe posady, winni wnieść pod
- się konkurs do ca.lego ruchomego, jako- 
! nia należ.ycie udokumentowane z dołączeniem też w krajach. w których ustawa konkurso- 
! tab(oli kwalifikacyjnej za pośrednictwem swej w& z 25 grudnia 1868 Nr. 1 dz. u. p. p. z 
l i władzy przelożonej do c. k. rady szkolnej roku 1869 obowiązuje położonego nierucho- 
okręgowej w Buczaczu w terminie 6 tygo. mego majątku Stanisława. hr. Dzieduszyckiego 
I dniowym licząc od dnia oglo,nenii konkursu. włdr:iciela dóbr GWQździec stary i maly i 
t8683 3-3) I I Z C. k. Rady szkolnej okręgowl'j przyległ.. i że do kierowania tym konkursem, 
OBWIESZCZENIE. Buczaez, dnia 6 listopada 1896. ustanowionym został jako komisarz konkur- 
C. k. Dyrekcya okręgu skarbowego w Nowym Sączu rozpIsuJe 3 publiczną lieyta- j Przewodniczący C. k. Starosta sowy c. k. radca sądu krajowego Lang zaś 
cy
 w celu wydzieriawienia prawa poboru podatku konsumcyjnego od mięsa w poniżej 
 jako tymczasowy zawiaduwca tejże masy adw. 
poszczeg6lnionych dwóch okręgach dziedawnyeh, na trzy lata. t. j na. rok 1897, 1898 i: L. 4005 (8779 1- 3) dr. Stanislaw Haczewski w Kołomyi. 
1899 bezwarun
owo lub warunkowo J
a rok. 1897 z milczące m odnowieniem na dalsze I W myśl uchwaly Rady miejskiej Wzywa si
 zatem wszystkich wierzycieli 
dwa lata 189
 l. 1899,. alb? tylko na jeden 
)
 189
 
ezwl:1oT
nkowo. I Z dnia 16 b. m. rozpisuje się konkurs konkursowycł., ażeby wszystkie swe, z które- 
. WarunkI licytacYJne )akoteż .wykazy mle}SCOWOSCI nalezących do ka.żdego okręgu' na posad ę inspektora P olicy i mie J ' ski e J ' go bądź tytułu pochodząee roszczenia, nawet 
dZIerżawnego mogą być przeglądmęte przed lIcytacJą w tut. e k DyrekcYI okręgu skar- I . '. gdyby co do takowych spór jaki był w to- 
bowt>go, tudzież w dotyczących Nadzorach c. k. Straży skarbowei Nowosandeckiego okręgu z płacą rooznyzh 400 z
. l dodatkiem ku, do dni 60 wedle przepisów ustawy 
skarbowego. I 40 zł. na umundurowame. konkursowej i pod zagrożeniem podanyeh 
Oferty pi
emne 
pieczęt
'Yane; i z
adresow
ne z uwi?ocz.ni
niem pr
e
miotu dzie
- I Posada ta na. r;il,zie nadaną będzie tamże następstw prawnych w tutejszym są- 
bwy. n
 adre3
e; nal
zy WnOSJC ł;lajdaleJ do dOla. 1 grU?Dla b. r. do ChWIlI rozpoczęCIa prowizoryoznie a po roku odpowiedniej dzie do 15 stycznia 1897 zglosili, i aby 
ustnej lIcytacYI JedYnIe do rąk klerowmka c. k. DyrekcYI okręgu skarbowego w Nowym i slużby stabilizacya nastąpić może. . na terminie na dzień 15 lutego 1897 o 
Sączu. I K t . t - d k l' fi. godz. 10 przed południem do likwidacyi 0- 
Wadyum w wysokości 10°/0 ceny wywołania, ma być przy pisemnych ofertaeh do! .ompe enCl O ę posa ę u wa 1 - gólnej wyznaczonym, który zarazem jiko 
oferty dołączone, zaś przy licytacyi ustnej do rąk komIsyi licytacyjnej ztożone. ,kowam wedle wymogów rozporządze- termin ugodow'y się wyzn
cza, płynność i 
. K
ity kas
we opiewające na bucyą dzierżawy nie wygasłej, nie będą jako wadya: nia Wys. Wydzialu krajowego z 29 pierwszeństwo swych pretensyj wyhzali. 
lIcytacYjne przYJęte. i maja 1891 dz. u. k. Nr. 67 winni Zresztą wolno będzie wierzycielom, którzy 
i swe P odania należycie udokumentowa- wierzytelności swe zgłoszą, wybrać na tym 
terminie w miejsce uwiadowcy masy, tegoż 
ne wnieść za pośrednictwem swej Wła- z
stępcy i wydziału, innych męŻÓw swego 
dzy przelożonej lub bezpośrednio do zaufania. 
tut. Magistratu do 6 grudnia 1896. Do potwierdZenia 
ymczasowego zawia- 
Magistrat król. wolno miasta, dowcy masy, a względnIe do wyboru nowego 
Trembowla d. 18 listo p ada 18Q6 za.wiado.w
y masy, t
goż .zastępcy i wydzi
ł
 
'. . ,. wIerzYCleh, ustanaWIa SIę termm na dZIen 
BurmIstrz: dr. Olpmsk1 I 80 listopada 1896 godzinę 10 przed polu- 
dniem, na którym wierzyciele do komisarza 
konkursowego zgłosić się mają. 
U dł .. Wreszcie wzywa się wierzycieli, którzy 
łJa. OŚClei poza obrębem miasta Kolomyi mieszkają, aby 
I 
-I mieszkająceg,) w Kołomyi zastępc
 do odbie- 
I L. 20705 (8762) rania uchwał sądowych zamianowali, gdyż 
I Projekt ostatecznego rozdziału fundu- w przeciwnym razie na ich koszta i niebez- 
szów masy rozbiorowPj mas,Y spadkowej pie.'zeń
two kurator dla nich zostanie usta- 
l!. 6960 (8768 1-8) V I I Maurycego Glassa przez zarządcę ma.',y przed- nowionym. 
B
iJ!H aaCIlO&OeHJI BipHTeJffiHocTH Ma, I\Orh{UrSa.. łożony, mogą wierzyciele konkursowi przej- Dalsze ogłoszenia, które w toku postę- 
piH rOpHHOBH'I B EBOTi 100 3J!. B3rJIJI,n;HO (8712 2-3) I rzeć lub odpisl3.ć bądź u z!1fzą,Jr:y masy bądż . powania konkursowego jako potrzebne się 
20 paT IlO 7 aJ.[. H oAHOn: 21 paTH 6 3J!. KONKURS. ; Lż u komisarza konkursowego. I okazą, zostaną w części urzędowej Gazety 
44 Kp. aiCTaHe pe8.7IbHicTb 06HJITa BHK. rUII. Przy urzędzie gminnym w Radymnie I Ewentualne z
rzuty przeciw temu pro- Lwowskiej ogłaszane. 
'I. 220 rpoM. BoaoBa MaCHa MHXaH.7Ia BH- jest do obsadzenia po
ada weterynarza miej- 'jf?ktowi rozdziału wnieść należy pisemne lub Kołomyja, dnia 10 listopad:$ 1896. 
aHMHpC&OrO ,n;HJI 22 rpY,ZI;HJI 1896 H ,n;HJI 22 skiego, który pełni również fankcyę miej-; ustnie u komisarza konkursowego najdalej , 
Ci'IHJI 1897 o ro,n;HHi 10 paHo, Ha IlepmiM skiego kasyera. I do dnia 28 listopada. 1896. ' 
TepMHHi aa 
iHY BH&.7lH'lHY 5
0 aJ.[. a60 BHC- ! WymligaJla h.ueya równa się rocznej 
 Do rvzprawy nad t,vmi zarzutami wy- Rozmaita' obwieszczenia. 
me, Ha ,n;pyriM me TaKom HHCIlle TaKoBoD: : pensJi t. j. 600 7ł. I znaczam termin lUt dzień 2 grudnia 1896 
npoAaHoIO. I : Podania JJależy wnosić MO dni8. 10 gru-! 10 r8.nO B Nr. 45 na który zarząd masy L. 11742 
Ba,n;iIOM 58 3JI. dnia b. r. na ręce burmistr,za miast
. ! I i 0gół wierzycieli wzywam. OBWIESZCZENIE. 
O TiM 3aBi,a;oMJIJIe CJI BipiTe.lIi
, KOT,pi6ll j ' Burmistrz: Sl'I'iechowski. Przemyśl, 15 li
topada 1896. Rozpisane obwieszczeniem z dnia 4- 
IlO ,n;HH 22 JumHJI 1894 rrpaBa pI'IeB'iH,n;o , O. k. komisarz konkursowy. listopada br. I. 11:295 nowe wybory do Rady 
peaJI:&HocTH IlOBHCIIIOn: Ha6YJ!H, a60 &oTpi6H I L. 3452 (8751 l-l)! ' powiatowpj w Kałuszu, systuię. 
o TiM piIlleHIO He 30CTaJIH 33.BiAoMJ!eHi ,n;o! Przy c: k: Za.k
adzie kar?y.m dla męz- ! L. 6938 . . (8725 2 -3) Lwów, 13 listopada 1896. 
PyR KypaTopa CTaHRCJIaBa HeBeJ!H'Ia B j ci\yzn wJ WIśmczu Jest opróz!l!ona po'ada! C. k. Są.d obwodowy Jako handlowy w Sangu5zko. 
B030Bi. ' d(Izorey więźniów pierwszej klasy z roczną i Wadowicach ogłasza wdrożone postępowanie I 
PeIIITY YCJIOBin: J\wmHa IleperJ!JIHYTlI płacą 300 d., dod
tkiem, aktywainym rocz- i konkursowe do majl\tku Ptlpi Landerer w I L. 16748 (8701 3-3) 
B TYTC. Per'icTpaTypi. nych 75 zł. mundurem słuibowym, dziennll ( Oświęcimie zarnjeszb
ej, a to do całego !'Ucho- ! C. k 
ąd powiatowy w Gorlicach za- 
B030Ba, 4 J!IICTOIla,n;a 1896. P?rcyą chleba o . 840 gra:uch i umh)szcze- i mego gdzieko
wiek zna.id
jącego się i do nie-! wiadamia ..nIewiadomego. z miejs
a. pobytu 
Dlem w koszarach lub kwaterunkowem o! ruchomego ma)ą.tku, połozonego w tych knt-I Adolfa Mullera, że dUla 17 wrzesllIa 1896 
L. 21055 (8758 1-3) rocznych 30 zł do obsadzenia. ! j1wh, w:.kt6rych ustawa z dnia :25 grudnia I do 1. 14463 wnieśli przeciw niemu Kazimierz 
C. k. Sąd obwodowy w Kołomyi poda- Ubiegaj
cy się o tę posadę winni! 1868 Dz. pp. z roku J 86t1 1. 1 obowil\zuje. i WiliJSZ I spó1. 8kar
ę o rozwiązanie kontraktu 
ja niniejszem do wi
domości, że na prośbę! wnieść wJ'asnoręcznie pi
ane i w myśl 
 21 Koruis:uzem konkursowym zamianolVa-! dziel'zaw,V z d;,. t Y Blecz 20 kwietnia. 1896 
Kołomyjskiej kasy oszezędności dozwoloną. przepisu służbowego dla straży więziennej I ny został p. Pró,hniewicz c. k. radca Eądnll. k. 1985 na którą równocześnie wyznaczono 
została w celu ściągnięcia cztererh rat po należycie udokumentowane podania prze!:! krajowego w Oświęcimiu, tymczasowym zaś \ termit! do rozprawy na dzień 26 listopada 
71 zł. 25 et. i reszty kapitału pr. 1267 zł. swą przełożi)ną władzę do Dyrekcyi c. k. I . z3.wiad.oweą masy p. ad<>:okat dr. Ludwik I I ' 1896 o godzinie 9 przed południem, tudzież 
27 et. W. a. z pn. egzekucyjna sprzedaż re- Z:lkladu kam,'go w Wiśniczu najdalej do \ Gąsiorowski w Oświęcimiu ze substytucJą. źe dla niewiadomego z miejsca pobytu po- 
alności masy konkursowej Chaskla Wiesel- 24 grudnia 1896. ! p adw. dr. Gustawa Nowaka. w Oświęcimiu.! zWi.l.nego ustanowiono kuratora ad actum w 
berga 
las
ęj .wyk. hi
. L 75 I. dzieł. dla 
bjeg
jący S!ę, któr
y ni
 P?zostajl!: w! Celem potwIerdze
ia. .ustanowione.go i osob!e p. dr. Karola Neumanna adwokata z 
KołomYI obJęteJ w dwoch termmach a to czynnej wOjskoweJ służbie wmm wykazać! przez Sąd lub przedstawlema mnego zaWIa- \ Gorhc 
dnia lI> grudnia 1896 
 12 stycznia 1897 się świadectwem lekarskiem p
twierdzon(m
, do;vcy masJ: konkur
owej .i jeg
 z
stępcy tu- j 
ędzit
 zatem rZ
Cią P?z
an
go, kura: 
każdym razem na godzmę 10 przed pcłud. przez c. k. lekarza rządowego, z'
 są zdolm dZleż obram!\' wydzIału wIerzycIelI, wyznacza 
 toroWI swemu wcześme lldzu;l!6 InformacYI 
Że pomieniona realność na pierwszym ter- do służby karno - ?..&kładowej. się termin nil dzień 27 listopada 1896 o go- 
 do obrony, lub innego zastępcę sobie usta- 
minie tylko za lub powyżej ceny sz&cunko- Powyższa posada je
t Vi pierwszym 1'0- dzinie 10 przed południem w bi6rze komip'rza I nowie, w przeciwnym. bowiem razie skutki 
wej '!' kwocie 3522 zł. 20 et: która służyć ku prowizoryezna. k
nkurs?wego, na którym ....tawić si
. m
ją 
 s7;kodliwA z zaniedbama tych ostr?żności :,y- 
będzIe oraz za cC'n
 wywolanla, na drugim C. k. Dt.rekcya zakladu karnego. WI(\rzycleL-J z dokumentaun. roszczenia ICh 
 mknąć mogące, pozwany sam sobIe przypIsać 
terminie zaś także poniżej takowt"j zostanie Wiśnicz, dnia 18 listopada 1896, wykazującymi. ! b
dzie musiał. . 
sprzedaną, że każdy chęć kupna mający o. __ Wszyscy do tej masy konkursowej jako: Gorlice, dnia 30 pażdziernika 1896. 
bowiązanym będzie wadyum.w 
w
cie 352. zł: L. 1617 (8748 1-3) wierzyciele jej ro
zczenia mający, ch
ciażby I 
20 ct a. w. do r
k komlsYI hcyta!.\YJneJ Celpm: stałego obs1!.dzenia Di1stępują' nawet o takowe l spory wytoczoneml były! L. 21157 (8693 8-3) 
złożyć, że dla wszystkich tych, którym uchwa- crch posad nauczycielskich ogłasza się ni- powinni takowe do dnia 31 grudnia 1896 sto-I C. k. Sąd obwodowy jako handlowy 
la licytacyjna doręczoną być nie mogła, lub niejszem konkurs: sownie do przepisów ustawy konkursowei; zawiadamia niniejszeln niewiadomego z miej- 
któr7.yby na rz
czoną realność pó
niej pra.wa 1. Na posarłę nauczyciela re).i
ii obrz. ! ' ?nikając szkod
iwych następstw t
mże zagro-I sca po
yt\l Losera. Benjllmina.2 i
ion Zu- 
rzeczowe nabyh, kurator w osobIe a.dwokata rzym. kat. przy 6 kI. szkole m
skleJ w Bu- zonych w sądzIe obw. lab li komIsarza konk., ckera! IŻ w sprawIe wekslowej LeIby Walda 
dr. La.ndau został ustanowionym, wreszcie, czaczu z obowiązkiem udzieiania nauki re-! zgłosić i na terminie w dnil! 29 styeznia 1897: P(z\
('.Iwko niemu pto 200 zł. wa. z pn., uQta- 
że akt oszacowania w mowie będącej real- ligii także w 6 kI. szkole że'ńskirj. Placa I o godzinie 10 przed południem odbyć się'. nowiono dlań kuratorem tutpjszego adwokata 
ności, t
dzież bliższe warunki li.cytl!.cyjne w 600 zł. i 10°/0 na mieszkani.e. ., ! 
ają.cym .p
zed komisarzel
 konkursowym do. dr. Apfelb.iUma o
o
 ,wyz.naczenia terminu 
tus. regIstraturze mogą być przeJrzane. 2. Na. posadę nauczYCIela kIeruJącego I lIkwIdacYl J uporzl\dkowama podać. t do rozprawy na dZl(
n 27 lIstopada 1896 r. 
Kolomyja, 31 pI\Żdziernika 1896. ' 2 kI. szkoły w Uściu zielonem z płacą 450 zł. 1 Termin ostatni służyć ma zarazem jako o godzinie 10 rano. 
50 zł. za kierownictwo i wolne m mieszkaniem. termin do zawarcia ugody w 
. 68 uk. prze- Tarnów, dnia 15 października 1896. 


,ł 


- 
Okręg klasa Przedmiot Oen. WY-/ W.dy.m 
dzierżawo} taryfy dzierżawy wolani a 10 8 / 0 wynosi LicybHJya odbędzie się 
zł. zł 
Podatek konsumeyjny Dnia 3 grudnia 1896 od 
Biała III 12000 1200 godziny 9 rano do 1 po 
od mięsa południu. 


Wadowice, 18 listopada 1896. 
L. 22577 


-o +O 
.., Okr\!g .8 I Klasa Cena Licytacya 
.. S ta.ryfy B. z ustna 
'"' wywalania 
o "O 1815 1895 Dz. Uwaga 

 dzierżawny Q) odb'ędzie się 
.. I u. p. nr. 84 
... 

 
 złr et 
1 Ci\!żkowice o III 2317 77 1 grudnia 1896 od 
co godz. 8 rano do 12 I 

 w południe w biórze 
.... e. k. Dyrek
yi okrę- 
2 Muszyna S III 3125 - gu skarbowego w 
N owym Sączu 


C. k. Dyrekcya okręgu skarbowego 
Nowy Sącz, dnia 13 listopada 1896. .
		

/DIGCZAS002001_1896_269_0009.djvu

			-Wykaz 
panujących w kraju chorób zaraźliwych zwierzęcych, zestawiony na podst&.wie 
spra.wozdań c. k. Starostw, przed.łoZ0D.ych od 10 do 17 listopa.da 1896. 


l 


- 


Epizoocya 


Nosacizna 


Wą./thk 


Róża wąglikowa 


Pomór świń 


Pomór świń 


Za.raza pyskowp. 
i racico
'a 


I Powiat I 
Borszczów 
Brody 
Brzeżany 
Dąbrowa 
Kamionka 
Kra k ów 
Przemyśl 
Skaht 
Tarnopol 
Trembowla 
Snlatvn 
Borszczów 
Brody 
Ohrzanów 
Ozortków 
Horodenka 
Husiatyn 
Kamionka 
Kołomyja 
Kraków 
Nisko 
Podhajce 
Skala t 


Śniatyn 
Trembowla 
Z b ar aż 
Bochnia 
Brody 
Brzesko 
Brzeiany 
Oiesunów 


Dąbrowa 
Drohoł}ycz 
Gródek 


Jarosław 


Jaworów 


Kamionka 


Kolbuszowa 
Łańcut 
Lwów 


Mościska 


Myślenice 
Nisko 


Podgórze 
Przemyśl 


Przemyślany 
Rawa ruska 
Rzeszów 
Rudki 


Sambor 
Sanok 
Ska.ht 
Sokal 


Shremiasto 
Tarnobrzeg 


Tarnów 
Turka 
Złoczów 
Zółkiew 
Żydaczów 
LJywiec 
Biah 
Bóbrka 


Bochnia 
Boh orodczanJ 


Borszczów 


MieJscowOść 


Kudryńae (obw. dw.). 
Brody. 
Kalne. 
Siedliszowiee. 
Berbeki. 
Boleń. 
Ostrów (ob. dw.). 
Hlibów, Turówka. 
'l'arnopol (miasto). 
Budzanów, Dołhe (ob. dwor.l. 
Załucze. 
Babińce ad Diwinogród, Iwanków. 
Gontowa, Mikołajów. 
Fry
ald. 
Rosochacz. 
Raszków, Woron6w. 
Kociubińczyki. 
Monasterek. 
Winograd. 
Wyoią.że. 
Gwoź:iziec, Nart stary. 
Szczepanów. 
FiC.szczówka Iwanówka, Kozina, Krzywe, Łuka mała 
Ostapie, 'Poznank& gniła, Rasztowce, Sadzawki, 
S0rocko, Tarnoruda, Wolica. 
Stecowa, Zadubrowce. 
Dereniówka, IwanówkIl., Zazdrość. 
Jacowce, SieBiakówka. 
Buczków, Gawłowek, Zatoka. 
Barylów, Berlin, Koniuszków. 
Górka, Marcinkowice, Rajsko. 
Koniuchy, Kotów, Kuropatniki.. . 
Buszna dolna i J!órna, Dachnów, DZików stary l no- 
wy, Freifeld, Futory, Łowcza, Lubliniec nowy i 
stary, Mo!!zcr.anica, Niemilów, Nowe sioło,Opaka 
Sieniawka, Sta.re sioło, Ułazów, Załuże, Żuków. 
Borki, Dąbrówki breńskie, Grądy, Kłyż, Maniów, Mie 
chowice wielkie. 
Dobrowlany RabczJce, Wola jaiubowa.. 
ArtyszczÓw,' Dobrostany, Drozdowice, Jamelna, Le 
śniowice, Łozina, Lubień wielki, MalczJce, Milatyn 
Mszana, Ottenhl.uBen, Powitno. Rodatycze, Rze- 
czyczany, Stawczany, Stronna, Uherce, Wielkopole 
Wolczuchy. 
Bobr6wka,'IBoratyn, Oieplice, Dąbrowica, Dvbków, 
L!l.szki, Miękisz stary . 
 nowy, Ostrów, Sosnica, 
Sobiecin, Surochów , t SWięt9,';, Tuchla , Tywonia, 
Wysocko. 
Laszki, Mużylowice (Ozarnokońce), Nabaczów, Nowo. 
siólki, Ruda krak., Szklo, Tuczapy, Zalucze, Zbadyń. 
Adamy, Banunin, Busk, Obreniów, DerewJany, Dmy. 
trów, Horpin, Ja.sienica, Kamionka (Zaburze), Ł:tpa. 
jówka, Łany polskie, Ohladów. 
Mechowiec, Wilcza wola. 
Kurylówka , Ożanna. 
Głuchowiec, Laszki murowane, Sroki, Winniczki, Wi- 
sloboki, Zarudce, Zuchorzyce. 
Ba.lice , Bortiatyn, Obliple, Ozerniawa, Ozyzowice, 
Dmytrowice, Dołbomościska, Dydiatycz
, Hodynie. 
Lacka wola, Malnów, Mistyce, NiHowice, Pak ość. 
Podgae, Radynice, Sokol3, Slomianka, Starzawa, 
Tuliglowy, Zakościele, Zawad ów. 
Lubień, Maków, Polanka, Sidzina, Toporzysko. 
Bieliny, Kl!ziarnia, Kurzyna mała, Laski, Mostki, 
Pławo, Rauchersdorf, Wolina. 
Podgórze. 
Bolestraszyee. Chalupki dusowskie, Hureczko, Jaks 
manice, Medyka, Nitmadowa, Ni.żankowice, Pa.ćko- 
wice, Przekopanie, W yszatyce, Zrotowice. 
Lahodów, Przemyślany. 
Hrebenne, Hujcze, Staje, Werehra.ta 
I Kielnarowa, Ł,*ka, Palikówkf.\, Trzebownisko. 
Burcze, Ozajkowice, Ohiszewice, Hoszany, Kołodruby 
Kościelniki, Kupnowice star
, Laszki uwiązane 
Monastt'\fzee, Podolce. Pohorce, Podzwierzyniec 
Rozdziałowice, Susllłów, Szołomienice, Tatarynów 
Wankowiee. 
Dublany, Olszanik. 
Besko. 
Dubkowce, Skalat, Soroka. 
Annówka, Belz, (Jhorobrów, Dobraczyn. Góra, Głuchów, 
Hohotów, Horodyszcze, Kopytów, Korczyn, Rusin, 
Tartaków, Tartakowiec, Torki, Wojslawice, Zabcze 
murowane. 
Busowisko. 
Chmielów, D*browica, Domacyny, Dzierdziówka, Fur. 
many, Mokrzyszów, Motycze szlacheokie, Sielec. 
Bobów, SokoJniki, Wielowieś, Z!lleiie. 
SIedlec. 
Butelka niina, Jablon6w. 
Sokolówka, 'rrościaniec. 
Doroszów. Dzib?lki, Hrebt:ńce, Macoszyn, N adycze, 
Sulimów, Wlesenberg, Zółtańce, Zwer!ów. 
Balicze podróżne. , 
Moszczanie&, R.vcr.rka dolnlł, Sll'mień 
B rzezinka, B
k7wice ;- Kamów, Kęty, Komorowice, 
Kozy, Lipnik, MalQc, Rybarzowice, Wilkowice. 
Bryńce cerk., Budków, Ohlebowice wielk., Kocurów 
Łopuszna, Olchowiec, Podjarków, Podliski, Pod- 
manflsterz, Podniestrzany (Aleksandry a), Siedliika. 
Suchodół, Wołoszczyzna, Wybranówka. 
Bochnia, Oichawa, Karoliny. 
Babeze, Bogrówka, Bohorodcuny, Bohorodczany stare. 
Grabowiec, Horoholina, Krzywiec, ŁYBiec, Mana- 
stef(
zany, Markowa, Porohy, R,akowiec, ROBulna, 
Sadzawa, Sołotwina, Starunia, Zuraki. 
Cygany, Muszbtówka, Słobudka muszkatowiecka, 
Wierzchniakowce. 


9 


Epizoocya 


Zaraza pyskowa 
i racicowa 


Powiat 


Brody 


Brzesko 
Brzeżany 
Brzozów 
Oieszanów 


Ohrzanów 


Dąbrowa 
Dobromi l 


Dolina 


Drohobycz 


Gorlice 


I Gródek 


Grybów 
Horodenka 
Husiatyn 
Jarosła.w 


Jasło 


Jaworów 
Kałusz 


Kamionka 


Kolbuszowa 


Kołomyja 
Kraków 


Krosno 
Łańcut 
Limano wa 


Lisko 


Lwów 


Mielec 


Moiciska 


MyślenictJ 


Nadwórna 


Nowy Sącz 


[ Miejscowość 
I =Bar Y I6W,. B.ty,i6w, Boratyn, CZei'iiic.', u'Je dytko- 
wieckie, Gaje Starobrodzkie, Grzymalówka, Hni. 
dawa, Holoskowice, Hrycowola, Jaśniszcze, Korsów. 
Ku
tyn, Leszniów, Milno, Niemiacz, Orzechowczyk, 
Palikrowy, Panasówka, Piaski, Podberezce, Pod. 
kamień, Ponikwa, Ratyszcze, Romanówka, Smarzów. 
Seretce, Starobrody, Srołpin, Styberówka, Sucbodoły, 
Sucho wola, Wierzbowczyk, Zagórze, Zawidcze. 
Ł
ki, Niedzieliska. 
Krzywe, Kurzany, Naraj6w wieś, PUchów, Rahoczyn 
miasto i wieś, Urmań, Wybudów. 
Haczów. 
Oieszanów, Lubaczów, Nowesiolo, Ostowice, Sieniawka 
(Huta krzyształowa). 
Alwernia. Frywald, Grójec, Nowojowa Góra, Poręba, 
ReguUce, Rudno, Sanka, Zalas. . 
Boleslaw, Grądy, Wola żelechowsb, Zeletbów. 
DobromiI, Hubice, Hnesko, KniaziopoI, Komarowice 
(Zakącinj, Kwaszemea, Liskowate, Nowemiasto. 
Posada nowomiejska, Starzawa, Tarnawa, Welykie. 
BeJej6w, Bubniszcze, Br08zniów, Brzaza, Oieniawa. 
Cerki!:!wfia, Ois6w, Ozołbany, Dolina, EngelRberg, 
ffoszów, KaIna, Kniażoł'uka, Krechowice, Lipowica. 
Lolin, Mizuń stary, Nadziejów, Niniów dolny j 
górny, Nowoliilica., Olchówka, Podbereź, Polanica. 
Perechińsko, Raków, Reszniate, Seneczów, Soluków 
Swaryczów, TiapCł\e, Turza wielka, Wola zadere- 
wacka, Wyszków, Zaderewacz. 
Bania k:otowska, Borysła.w, Dobrohostow, DobrowIany. 
Drohobycz, Dołhe ad Podbuż, Gaje niżne, Gasen- 
dorf, Horucko, Hruszów, Hubicze, Jasienioa solna, 
Jozefsberg, Kołpiec, Kropiwnik nowy, KrynicR. 
Łastówiki, Litynia, Łużek dolny, Lipowiec. Majdan. 
Manaster lisz., Medenice, Michałowice, Modr.vcz, 
Nahujowice, Opary, Poczajowice, Raniowiee, Ry- 
bnik, Rychcice, Slonsko, Sniatynka, Solec, Ulyczno 
Uroź, Winniki, Wróblowice. 
Hanczowa, Oderna ad Uście, Lipna, Radocyna, Regetów 
wyżni, Ropki, Skwirtne, Szalowa, UjliJcie ruskie, 
W ysowa. 
Bratkowice, Dobrostany, Dvmażyr, LE'śniowice, Małko. 
wice, Rodatycze (ob. dw.), Stawczany, Stodółki, 
Wola dobrst. 
Brunary wyżne i niżnt:\, Brzana dolna, Ozyma, Flo. 
rynka, Mazalnica, Wojnarowa. 
Zuków. 
Oz!\barówka, Horodnica, Niiborg stary, Olchowczyk. 
Samołuskowce, 'rrybuchow4!a_ 
Oetula, Ozelatyce, Ozer
 ona Wola, Dmytrowice, 
Grabowiee, Jankowice, Jarosław, Kaczyce, Konia. 
czów, Laszki, Lutków, Ł'3.pajówka, Manasterz, 
Nielepkowice. Nieniowice, Ostrów, Pawłosiów, 
Pełnat,ycze, Radawa, Radymno, Rożwienica, Rożnia. 
tów, Skołostów, Surochów, Szówsko, Sośnica, Tu. 
chla, Tuligłowy, Wietlin, Wysocko, Zadąbrowie, 
Zarzecze. 
Brzyska, Ozekaj, Folusl:, Klopotnica, Rostajne, Swiąt. 
kowa, Zydowskie. 
Drohom yśl. 
Bi-bin, Bedohy, Ohocin, Dąbrowa, Dobrowlany, Dołbe 
kat, Dołpotów, Humenów, Jasień, Jaworówka. 
Kadobna, Kałusz, Kopanka, Kropiwnik, Landestreu. 
Ldziana, Łuka, Niebyłów, Niegowce, Petrsnka, 
Podmiehale, Pojło, Siwka woj., Sloboda wielka. 
Tomaszowice, Uhrynów śred., Wisto
a, W ojniłów 
Zawadka. 
Budki, Oholoj6w, Ozanyż, Dernów, Dmytrów, Jasienica 
Kamionka, Kozłów, Łapajówka, Łany polskie, Nie. 
znanów, Ohladów, Peratyn, Połoniczna, Ruda, Sie- 
lec, Ubienie. 
Brzostowa góra, Dzikowiec, KolblJszowa miasto dolna 
i górna, Krzątka, Majdan, Poręby dymarsk.. We- 
rynia, Wola rusinowska, Zarę bki. 
Ohlebiczyn leśny, Ozeremchów, Dobrowódka, Gody 
Słobódka leśna. . 
Baczyn, Balice, Bieńczyce, Bronowke wielkie. KrzQ 
sławice, Lubocza, Modlniczka, Mogib, Pleszów 
Prądnik czerw., Rusocice, Rząska. 
Iwonicz, Korczyna, Krościenko wyżne, Rogi. 
Mirocin, Siennów, Ujezna, Urzejowice. 
Dobra, Jasna, Limanowa, Lipowe. Łososina gór., 
Męcina, Mordarka, Mszano. doln., Owieczka, Porę 
ba wif\lka, Stopnice król. i szlach. Sowliny, Za- 
le
ie, Zamieście. 
Balnica, Bandrów, B
reżGica wyżna, Buk, Bukowiec. 
Chmiel, Ohrewt, LJzarna, Dwernik, Dzillrdziów. 
Gorzanka, Hulskie, JaLłonki, Jasień, Kalnica ad 
Baligl ad, Krywka. Lutowisk:a, Łopienka, Olchowa, 
Paniszczów, Polana, Procjsna, Serednie wielkie. 
Skorodnik, Smal nik, Stęznica, Ustyan0wa, Ustrzy- 
ki dolne, W ołkowyja, Zamłynie, Zernica wyżna. 
Zołobek. 
Barszczowice, Biłohorszcze, Borki jan., Brodki, Brzu. 
chowice, Ozerkssy, Dornfeld, Głucbowiee, Hodo. 
wice. Horbacze, Jaryczów nowy, Kozice, Leśnio. 
wice, Ll1biane, Mostki (Malinówka),:PodJiski male 
i wiel£.ie, Popielany, Pilstomyty, Rf'menów, Ru. 
dno, Rzęśnia polska i ruska, WIsłoboki, Zniesienie 
Żyrawka. 
Elonie, Mielec (folwark ksi
ży). Pluty, Tuszów na. 
rl)dowy i kolonia, Z«równie. 
Balice, Buchor.ice, Hodynie, HU8Baków, Horvsławlce 
Krysowice, Lacka wola, Moezewody, nościska. 
Nikłowice, Trzcinniec, Złodkowiec 
BogdaDówka, Budzów, Grzychynia, Jachówks, Koj. 
szowka, Łętownia, Maków, Skomielna czarvII.. 
Wola radziszowska, 
arn6wka, Zawoja. 
ClJcułów, Delatyn, Fitków, Krasna, Łanczyn, Majdan i 
średni, Neudorf, Skopówka, Strupków, Wr;łosów. 
Biczyce niemieckie, Dubne, Krynica, Leluchów, Ło- 
mnic::>, Mnszyna,l Nowa wieś, Powroźnik, Rytro, 
SwiDiarsko, Szczawnik, Wierchom la mała i wielka, 
Wojkowa, Złockie. 


.
		

/DIGCZAS002001_1896_269_0010.djvu

			10 


" 


Powiat 


p'Jwiat 


-I 


Epizoocya 


M i e j 's c o w ość 
- 
zurówka, Now08zyny, Pobereża, P o h owce, H07,d
l 
Rozwadów, Rudniki, Stulsko, Trościalliec, UŚl\le, 
Weryn, Włodzimirce, Wola bnizd., W olica, Żu 
rawno, Żydacz6w, Żyra.wa.. 
Oisiec, Jeleśna, Jnszczyna, Ka.mesznica., Krz
żcwa 
Łodygowice, Milówka., Mutll/l, Ni..ledwia, Pewel 
slem, Pewel wielki., Rajcza, Rycerka dolna i 
górna, Rychwałdek, Sól, Sopotnil' mała. i wielb, 
Szare, Trzebinia, Ujsoły, Wieprz, Zabłocie, Ży. 
wiec st. i m. 
Kraków miasto. 
Lwów miasto 
Ozystopady, Malenisks, Markopol, Podkamień, Ra. 
tyszcze, Seretec, Suchowola, Załoźce, Zwyżyń. 


I 
Hałus1,Qwa, Kroślllca., 0- 
Sromowce; lliine i wyżne. 


M i e J s c' o w o Ś c 


Epizoocya 


N owyta.rg 


Podgórze 
Podhajce 
Przemyśl 


Przemyślany 


Ra.wa 


Rohatyn 


Rudki 


Rzeszów 
Sambor 


S a. no): 


8kałat 


Sniatyn 
Sokal 


Zaraza PYlkowa 
i raeicowa 


8hni!lhwów 


8taremia.sto 


8tr y j 


TarBobrzeg 
Tarnopol 
Tłumacz 


Trembowla 
Turka. 


Wadowice 
Wieliczka 
Zbaraż 


Złoczów 


Zółkiew 


Zydaczów 


(Jzarny Dunajec. dryw ale: 
cbotnica, Pe,dcz,erWOIlc, 
Tylm81lowa.; 
Bodzów, Mogilany, Pia.'ki wielkie, Prokocit!1. 
Dryszczów (ob. dw.), Horożanh. 
Bolestraszyce, Bu,'3zkowice, Byków, BUiizkawll\zki, Oha- 
łupki dusowskie, Drohoj6w, Drozdawiee, Dubiecko, 
Dusowce, li'redrofJol, Grochowce, Hureczko, Rurko, 
Jaksmaniee, Rorroanice, Krasice, ŁU(;zyr8, Me- 
dyka, Miżyniec, Nehryłlki, NiŻ3nkowice, Olszany. 
08trów, Pikulice, PO:i;dzia.::z, PrzedmieścIe dul1iec- 
kie, Przemyśl, Rokszyce, Sielec, Siedlish, Wulawa, 
Wilcza, Wieluniea., WY
iZatyce, Zablotce, Zroto- 
wice, Zurawica. 
Oiemieszyce, Dusanów" Krzywice, Łonie, FIeników, 
Przegnojów, Poluchów wielki, Słowita, Wiślliow- 
czyki, Wy:iniany, Zadwórze, Zamoście. 
Bełzec ob. dw., Dziewięciez, Huta Obedyńska, Józe- 
fówka, Karów, Ostobuz, Poddębie, Potylicz, Rata, L. 99203 I IiItawy o chorobach stadnych z dnia J9 lute- 
Rzeczyca, Smolin , Staj@, Teblów, Uhl!ów, Za. OBWIESZOZENIE. go 1880 r. (Dz. u. p. Nr. 35) w my.l pe. 
stawie. Ze względu na stwierdzenie w Hole- stanowień rozporządzenia wykonawczego z 
Bouszów, Bukaczowce, Burs
tyn, Ozahrów, Ozerniów, . szowicach zarazy pyskowo-racicowl'j u 5 dnia 12 kwietnia 1880 (Dz. u. p. Nr. S6) 
Demianów, Dubrymów, Hanowce, Hrehor6w, Ja transportów świń pochodzą(
ych z powiatów: jakoteż rozporządz. miniilteryaInego z dnia 8 
błonów,j Jezierzany, Eoniuszki, Korostowice, Ko- Brzeza.ny, Bucza.cl" (JziJrt
ów, Horodenka, grudnia. 1886 r. (Dz. u. p. Nr. 172) co 
zara, Kuropa.tniki, Ludwikówka (Zamłócarnia), Ma.r- Podhajce i Trembowla, tudziez w obec coraz fil!,8tępuje: 
tynów nowy i stary, Niemszyn, Obelnica, Słoboda zn3czniejszego szerzenia się tej za.uzy w A.. Całe powiaty pol1tyezne: 
bołszowiecks i konkoln:,cka. Swistelniki, Tenetni- powiata h: Bida, Bóbrh, Drohobycz, i:a- Bohorodczany, Dolina, Kałusz, Lima- 
ki, Wisznów, Zurawieri.ko, Zurów. mionka, Rudki, Saka! i Sta.remialto c. k. nowa., Robatyn, 8tanitławów, Siare miasto, 
Ozajkowice, Honiatycze, Kuhajów, Kołbajowice, Koś. Na.miestnictwo w Pnd1e rozponlkdzeniem z Stryj, Turka i Żydaczów; 
cielniki, Kropielniki, !i:lszki, Nihowice, Makarów, dnia 10 lil1topada 1896 l 181 625 rozszcm.yło B. Ozęici powiatów politycznych a mi 80- 
Milczyce, Ostrów ad, Pohorce, Podhajczyki, Pod- zakaz przywozu d0 (Jzijch odżuwaclY i ......iń nowicia : 
zwierzyniec, Werbiź. wydany co do powi
tó": Bohorod.czany, w powiecie polity.znym BroQzkim o- 
Borek nowy i stary, Kielnarowa.. Brody, Dolina, Gorlice, Grybów, Juodaw, kręg s,dowy Załosce, 
Barańczyce, Bilinka, Biskuwice, Brzegi, Bukowa, By- Kału
z, Lim..no?:iI, Lisko, 
ad.....órna, Now,. w powiecie politycznym Drohobycbm 
lice, Ozaple, Ozyszki, Doręzów,. Głęboka, Humie- Slkcz, Pnemyśl, Rohatyn, Sambor, Stani.la- okr
g sądowy Drohobyel, 
niec, J&nów, Kulczyce rustykalne i szlacheckie, wów, SI,rJj, Tluffij\cz, Turia., ZłolJZów, Zyaa- w powieeie politye
lłym Gorlickim 0- 
Korndowice,' Lutowiska., Mokrzany, Nadyby, No. czów i Zywieo ta.Jde i na wpier..... wymi.nio- krę" sądowy Gorlie., 
wOlzyee, PruIIY, Radło'i'ric
, Rajtano
i(Je, Sllmbor, n61 powiaty. w powiecie politycznym Jaroalawlkim 
8
liIiadowi
e, 8z;ad l ' 'rurczJnowice, Wojutycz
, Wo Obecnie więc wzbronionejest wpro- okr
g sądowy Radymno, 
la baranieeka i b .żowska, Zwór. wadzanle do Czo;:,h odżuwaczy i świń Z w powiecie politycznym Li.kim okr
g 
Klimkófł'h, Komańcza., NiebiellzclIlnYJ Posada górnI!., na
tępuJących powiat'w GaUeyi: Biała, 
I!
do"y Lutowilka, 
Sianiawa, Tunańsk, Wielopole, Wisłoczek, Wol- Bóbrka, Bohorodczany, Brody, Brzeża- w powiecie politycznym Lwowlkim 0- 
tU!!zowa., Zału
z. ny, Buczacz, Czortków, Dolina, Droho- kr
g I!
dowy Lwów, 
Hlibów, Kała.ha.rówka, Mazorówk3, Poznanka ht'tma.ń- bycz, GorlIce, G-rybów, Jarosław, Ho- w powiecie politycznym Lwowskim 0- 
eh, W oliclI.. rodenk

 KalulJz, Kamionka, Limanowa, I kr
g Ilkdowy Szczeraee , 
Robów. LIsto, 
adwórna, Nowy SIłCl
, podhajce, w powiecie polityctllym Nadworniań- 
Bendinha, Bełz, Bu..,nin, BY!lZów, Obłopiatyn, Do. PnemyśJ, Rohatyn, Budki, Sambor, IIkim okręg !I
dowy DebtJn, 
braezyn, Huleze, Krystynopol, Kulic:tków, Łuczyce, Sokal, Stani81awów, Staremiasto, Stryj, w powieeie polityemym Newo e
d.- 
Nowy dwór, M)'ców, PieczygórYI Poździmien, Pru Tlumatr;, Trembowla, Turka, Zloczów, ckim okr
g sądowy MUIZJna, 
sinów, Przemysłów, Przl'\wodów, RÓZa.nka, Rusin, Żydaczów i Żywiec. w powieeie politycr.nym Przemyskim 
Starogród, Stenia.tyn Switarzów, TuturhwiM, Wobec jflldn31r zmniej
zonej w olltatnich okręg s,dowy PrzemYlI, 
TU!Jzków, Uhrynów, W orohta, W ojsławice, Za.bcte cUMch podazy bydla rzeźnlio na. targu w powieeie polityelnym 8am
orakim 
murow., Znia.tJn, Zuzel. bydl
cJm " Pradt;e i obawy braku lioltat.- okręg eł.dowy Sambor, 
Bludnikj, Bryn, Ohoro.tkó'l'7, Ozernięjów , (Jhomiaków. cznej ilości bydła rzeźnego, :tezwoliło równo- w powiecie politycznym Tlomaci:im 0- 
Chryplin, Doroh6w, Halicz, Krechowce, Krynidów, cleinie c. k. Namioi!tnlctwo w Pudle przy- kr
g s
dowy TY8mieniezany, 
Kończaki nowe, Kurypów, Mykietyńce, Między. wozu by dla. rzeźnego do Czeeh z wolnyeh w powiecie polityeznym Zloczowskim 
horee, Pukseowce, Sobotów, Slelec, f$iennikowce, (Id zarazy py
kowo-uIJico"'
j mił".jśt'owośd okręg e
dowy Olesko, UID&je 8i
 jako lapo- 
Sw. Sbni5ła.w, Tygmienieza.ny, Wołczyniee. wyżej wymj
mionFh powiat.ów ""Tt(j1!:
 do wi
trzone zaraą pyekowo -racicow. i um- 
Berezów, Bilioz, BUl!owilko, Chyrów, Fels
tyn, Gro. centralnrj ruźni Prsg!!ko-Hole!!zowskil\j (Trag- knl
te dla. wprowalizania. i wyprowadzania 
dowiee, Gr
ziowa, Hołowecko, Kobło 8tarf1, Le Holeschowitler Oentr
l
chlftcbthłU!
) z wy- ży:wych zwlerz
t racieowych bez rótniey 
nina ma.ł& i wielka, Ławrów, Łopllszank8., Łu. klu0zeniem w5z@lki"j tranl!akcyi ta.rgowej, O wieku. 
żek górny, Niedzielna., Płoekie, Pobna, Poeoda. Spa5, ile c. k. Namie!ltnictwo Gal1eyjskie nie W tych obszarach Z8.mkni
tych wlbro- 
8ta.[IIo ropa., 8taralól, Staremiasto, Strzelbice, S
rzył wzbronflo, lnb nie wzbroni wyprowa- nionem jest: 
ki, Surzyca wielka, Surzyoa. - RykowI!., Terszów. dzanb z tych powiatów zwierz
t raci- 1. Odbywanie targów ora
 wystaw na 
Topolnica, Turze, TY50wira, Woli!. Koblań
k3. cowych, a to pod llastępująoymi w/l.funkILmj: zwi
nęt
 .racicowe (bydle rogate, owce, ko- 
BHeźnica., Brr.tkowce, Brygidyn, Duliby, Dziedu
zyc
 1. Przy zał3dowan;u ma. urzęduj'łcy na. '1.y l iWIDIe). 
wielkie i male, Grabowiec Btryjl!ki, Holowiecko slacJi weterynarz potwierdzić na odnośnych . 2. Ładowanie i wyładowywanie tych 
Hurnie, Komichów, Komarów, Korczyn szhche
kl pl1
zporta,
b, i.- 7.wienęta po
hodz
 z miej- zWlerz
t na. st
cya.eh kolejowych IIŻ
cych w 
i rustykalny, Kruszelnica rustykalna. i szlachec. scowości 
olnych od za.razyi Jako trż, te!'
 umkmętych oblll.raeh. 
ka, Lubience, Łany sokoln., Mall'lsterce, Niezu zupełnie zdrowfJ i nif'p"de,irzane. 
. Przewóz zwierząt racicowych przez 
chów, Oparze c, Orawczyk, Pobók, PJdh ree, Por!. 2. Po oba stronach wo
ów kol
jowych, zam
llI
te obsza.ry dozwolo
y jest wyłącznie 
horodce, Rosturcze, Ryków, Siechów, Skole wieś, do kt6ryeh załadowano ta!ne bydło rog!\te, koleją l to bez przeładowa.llla.. 
Sm orze miasto, Smorze (lolne, Sokołów, Sopot macą być umieszczoM podobnie, jak piZY . 4. Obrót wewnętrzny w obszarze zapo- 
8tańków , Stryj, Stryta.ńce, 8tynawa niżna, Syno. transportow:niu kole;!
 h.rdh podein:mego li Wlbt.r
onym, dozwolony jest o tyle, o ile 
wódzko .wyżne, Tatarsko, Tu.cbla, Ub
rsko, Uheł- zarazę płucną, kartki z TIlJ.pieem: "Zwierzęt.a własclwe c. k. Starostwa względnie gminy z 
na, Wołosianka, Za\\'adó\'J, Zupanie. l}odejrzane II zarazę" (Seichenverdachti- , P?woda wybuchu zarazy pyskowo - racicowej 
Ohwałowice, Kołowa wola., Motycze szlacheckie, Ta!'. ge Thiere). Hle wydały dla pewnych miejscowości spe- 
nowiec, Zawsie. 3. Przywóz, względnie wyładowanie cyalnych 
arządzeń ogranicziLj\cych obrót 
Janówka. takich tran
p(\rtóvv byrlt\ mi,żH się odhywać zWierzętamI racjcowemi. 
Bortniki, Ohomia.kówka, Cz
rnołcźce, Dnłbf>, Grabicz, tylko we wtorek do czwartku w
ącznie ka.z- 5. O. k. Starostwa upowaznione są u- 
Gruszka, Kłubowce, Krzywotuły stare, Markowce, d
go ty
'.dJlja. duelać w wypadhch uwzględnienia. go- 
Olszanica, Ottynia, Podpiew.ry, Prze a il'.zni ki, Stry- 4. By,Ho, które po wyhdowanilJ okaze dnych pozw,oleń na przyw6r; zwienąt racico- 
chaDce, Targowica, 'ryśmienica, Winogriid, Za. Hię wp:'łnie zdrowem, ma być 00pędzone wye? do w.lęk.szy
h mlfojsc konsumeyjnyeh w 
krzewce. I nr, przeznaczonych wy,fącznie na. ten c
Jl s
olm powIecie, celem natychmla.stowej rze- 
Brykula stara, Darat:'hó'", 'l'iutJ.:ów, 2mijÓwki. Ił st.jPl1, przy rZf'zn; Ho'e''Wwicki''j się 'W3.i- Zł, przy zacbo:va.niu przepi!lów ogólnych o 
Bachnow . at.e, 
eni.owa, Bor.fnia., B';k.wie,c,. Butel
a \iu.i
cy eh i :111\ by
 wyłąc?ll
e. tylko w, tej I 
u:3hu tYC,h . zWIerząt i przy.zarządzenIu wła- 
wyzua 1 mtna, Bdla, Oh08ZCZÓW, Dołzln, DydIO' rZeZt11 wybIt.e IV e:agn tygoama, w którym 8cnvJcb .srodków ostrożności. 
wa, Dl.winiacz górny, Gwoździee, HasnH Ilizu!:', wyJarJowa.nip byd:ła na8tąpił'o. . Przekroezf'IlJa. niliejllzego rozporządZl:- 
Jabłonka nizna i wyżna, J2.bfon6w, Jasienica Byd}o, 11 U6r2gt) Prl,y wyh,dow"niu ll11t, które wchodzi w wykona.nie dnia nastę- 
zamkowa, .!asionka masiowa. Jawof3" Ja.worÓ7;, st'..;j('rdZQną będ?j() \:arit""a, ma być odwi..zi{lWJ pnego po ogło
zenia w urzędowej "Gazecie 
Unik, IB
je, Koma.rnik:, Kondratow, Krzyw", Łnm- wprost do ha! rzeźni i bm niezw,toc'wie Lwowskiej" będą ka.ra.ne według S. 45 u
t. 
na., Łopus:l.

n
a, IvIo?diJ.wsko, M:ąt:ł" Pr'l,y
łóp, Ro w.,bite. z dnia 24 maja 1882 (Dz. u. p. Nr. 51). 
sochacz, RozJucz, RF '(ÓW, Sokoliki, Sucby potok 00 do przywoz;( odzllwltczy i świń z 00 się podaje do powszećhnej Willo' 
Szandrowiec, Szumiar,.\, Tarna.wR mżna i wyzna innyeb powiatów (Jalicyi obowiązuje rozpo- domcś,'i. 
Turh, Tl1fd:zki wżnl; j wyżne, \Vdcze, Wołoslan rząd1,f'Ill8 c. k. Namiestnictw:\ w Pradze '[, Z c. k. Namiestnict1'ia. 
ka wielka, Wysocko J:i:ioe, Zad!.id!;ko, Zawadka dnilJ. 7 października b. r, l. 161 195 ogło- We Lwowie, d. 18 listopada 1891). 
Piotrowic,', Zemhrzyce. <:7.one tnteis7.em obwies7.c7.eniem z 13 paź. 
Kępa ad PrzewÓz, Łyczanh. dziernika. b. r. 87 2
4. . 
Ozernichowce, Hłnboczel( mały, Rnili(:7.ki: H(iłoszyń. Przekro(w
nia niniejszego zak8.zu który 
ce I waszko ;,; ce, Koziary , N owef;ido, SucllOwce ohowią'i\uje od dnia 15 listopada 1896
 
Szelpaki, Za'uźe, Zarubińc . e, Zbaraz, Zbaraż stary. I karane będą werlług ns\awy 7, dnia. 24 maj3 
Bidykamień, Gołogóry, Gołe,gólki, HCf;ÓW. Hucisko 1882 (Dz. u. p. Nr. 51). 
oleskie, Juśkowice, Kolt.ów, Kor:drJ.t6\\:, .M.\jdau 00 lilię podaje do powszechnej wia.do- 
Mitulin, OIesko, Ozydów, Prztwl()('.
na. Rozważ mości. 
Snowicz, Stronibaby, Tręd:)wncz, Werc,hobuz, Za 
lesie, Znszków. 
Ozestyn, Derewnia, Kłodno, Kl'odzienkr., Mosty wieI. 
kie, Nowy s"aw., Różanka, Sewer)'nó,;ka, Turynka, L. 98053 
Wieczorki, Za.meczek, ŻÓłtańce, Zu bowmo"ty. 
Balieze podróżne i zarzeczne, Bereźnica królewska, 
Oucułowce, Ozertl?Ż, Demnia, DerZów, Drobowyze, 
Dubrówka, Ranowee, Hnizdyczów, Rolesz,ów, nów, 
Krechów, Krupsko, Lachl' wice podróz., Lubsza., 
Łowczyce, Malechów, Manasterce, Mikołajów, Ma- 


Z ydaczów  
I 
, Zaraza pY8kowa 
, i racicowa 


Żywiec 


I 
, 
.1 
i 
:
. aza 


Kra
ów m. 
Lwów miastcL 


. Brody 
stadmcza 


z c. k. Namiestnictwa. 


Z c. k. Namiestnictwa. 
Lwów, dnia 19 listopada 1896. 


OBWIESZOZENIE. 
Ze względu na obeeny stan zar:!zy py- 
skowo - racicowej W Ga.licyi, c. k. Namiest- 
nictwo, zmieniająr, swe obwieszczenie z dnia 
21 października 1896 r. 1. 89698, zarządza 
na podstawie $
. 3, 7, 20 i 26 ogólnej u-. 


L. 12637 (878\ł 2-iJ) 
O. k Sąd powiatowy w Kutach zawia- 
damia. niniejszem nieznanego z pobytu Iwana 
Sawiuka, ze Ohaim Gottlieb w,toczył przeciw 
niemu .przed tut. !'lądem proces ustny o za.- 
płace.me kwoty 2687 zł 33 ct. z pn., że dlań 
W tej sprawIe kuratora ad actum w osobie 
Stanisłr.w7. Daneka. z Kut u9t3no""iono i :li! 
termin do rozprawy na dzień 4: grudnia t8f16 
o godz. 9 rano W tut. 
ądzie wyzna.czono. 
Rzeczą tedy pezwanego jest dostarezyć 
swemu kuratorowi potrwbnyeh środków 
obrony lub tt!Ż wczeinje innego zast@pl!ę 
sądowi wskaza.ć, gdyz inaczej wszelkie złe 
następstwa w sprawie sam Bobie przypi.ze. 
Kuty, 3 paidzieznika 1896.
		

/DIGCZAS002001_1896_269_0011.djvu

			L. 10360 (8726 2-3) i nemu i poler.a mu, aby temuż kuratorowi 12
0 zł. w.a. opip
ającej Nr. 8
0 n?sząrej, Imae,". do ,
można E'ię b..lo czego innpgo 
C. k :
ąr:l ty,,,,iatowy miejsko delego- potn.pl'Jlj,ll 
of1k,'w "r/l'o:,." du<'rcz)ł lub W"I:lI'g tWlfrdzema. prosz
fPgu ie'ł1UZ '!.'{2l-I'
"""I> :1c" 
"it',",1 pf7p'II1iGtową J"'otę 
Winy>, ::",mo:tn.e. z;1'
jadamii1. niewIadome!?o 1ez, t >',sz,>mll SądO'Y.I :;.;;c..,q 
di.,u't o(;r,:
;a, ni ,lh
J, aby w przeciągu jedm.gJ . roku uli I \\yst,:,'l' 7, S 
. 48::5, 4'<1:2 11. k i prz.-.hu- 
'1, 2y.;i.. i IIJiPj'(;". "bytu Wilhelma czyli wskaz,i', grlyz w przeel\vnym r;iZ18 f.!mtki! ostatniego ogłoszenia edyktu w "Gazecie I eZ8!l
,' z S. 490 uk. orl1z z IIrt. V ustawy z 
\Yolfa. Lów:.:, że t)ar ..:' '., J _ 
_. :.' .,.:.; 


Torno, Ka
ała, Pasyans, Torno! 
Nakładem Nowł'j Fortuny w Krakowie 
wyszł0 sensacyjne dziełko: 
Księga magiczna o 7 pieczęciach. 
Wyjawienie tajan:.nic kabal'y i niel3wodne a najpe- 
,!niejsle kombinacye do gry l?t
ryjnej (metody; o
- 
lice, Gabora, Gersona, CoroDlDlego etc. kładzellle 
kart, pasyans). - CeDa 80 et. wydanie 
mniejsze 50 ct.. _ 
Najstarszy prawdziwy 1294 
Sennik egipsko-chaldejski 
ułożony przez perskich magików i słynnych profe- 
rorów a
trologii. Wyjawienie tajemnic magicznego 
tsójkąta. - Sztuka wróżenia z kart wedlug Lenor- 
mand. Z licznemi obrazkami. Cena 30 ct, 
Należytość najdogodniej przesyłać za przekazem 
poc
towym. Wysełka. nastąpi franko. 


. 

elem położenia tamy nadużyciom niektó- 
Urych restauratorów, mam zaszczyt podać 
do publicznej wiadomości, że 
piwo okocimskie 
sprzedl'.ją. na szklanki tylko następujące firmy: 
Naftula Toepfer, ulica Trybunalska l. 12, 
Aplsdorf, ul. Sobieskiego 14. 
Wilhelm .Arnold ul. Batorego 16. 
Józef Ehrlich, kawiarnia Tea.tralna, 
Józef Flieg, ul. Jagiellońska l. 22. 
.Adolf Grlinfeld, ul. Janowska 7. 
Wilhelm Hellman, ul. Kazimierzowska. 
Dawid Kepier, ul. Pańska l. 12, pod Sohlickiem 
. Jerzy Kirsc
 ul. Solarni l. 6. . 
Wyroki prasowe Władysław Kozłowski, ulica Gródecka l. 79, 
. . Michał Landes, ul. Skarbkowska l. 4. 
Jakób Lliwenheck, ul. Trybunalska. 
L. 25153 (8758) I Jan Ludlfig, ulica Krakowska l. 7, 
(J. k. Sąd krajowy jako prasowy na Nowożeniuk: J., ul. Kopernika ł. 
wniosek c. k. Prokuratora PańR.twa orzekł Szymon Post, ul. Kra
owska. 
. Ć . N S ' Karol Przybylski, uliCa Teatralna l. 13. 
IŻ treś . umleszezonego w" r. peryody- .Abraham Rothberg, ul. Kazimierzowska. 
cznego pISma "Prawo ludu z daty Kraków A.ntoni Rudziński, restauracya kolejowa, 
10 listopad! 1896 ustępu od slów "Niemilą H. Salzber
, ulic
 K
łłątaja rÓ r K!'Zimierzo'l"'skiej. 
niespodziankę urządził" do "jako coś niepo- S. Sto1f,. ulIca SobIeskIego pod Słomem. 
b " t . d . . t S. B. T\mser, Chorążczyzna.. 
trze nego s anowl prze mIotową Iii otę wy. _ A.ntoni Uhl"rz, ul. Batorego l. 12. 
stępków z 
 
. 300, 4:91, 4.92, 493 uk, zaś Henryk V.o
s
, piwiar
ia okooimska, róg ul. Syks- 
treść ustępu od słów "W kilka dni po tych tuskleJ l Słowac
lego: 
mow'ch" do dzban wodQ nosi" przedmio- Jan Ważny, ul. Ozarm.eok1ego. . 
. " k i:. i:. A Główne zastępstwo l skład plwa beczkowego 
tow ą Istotę występ u z ';I' ';I' '%91, 492, 493, u p. Ozyasza Włxla I Syna ul. Boguslawskiego 
uk i dalsze rozszerzanie inkryminowanych l. 13, tGlefonu 
r. 6. 
ustępów zostaje wzbronione. Skład piwa ftaszkowego 
Kraków 16 listopada 1896. u P:. S. Wiesera, Sykstuska 14, telefon H.? . 
, .N a przyszłość ogłasl,ać będę każdej me- 
L. 24890 (875';0) dzieli w pismach lwowskich nazwiska. re&ta.u- 
O. k. Sąd krajowy ja.ko prasowy na ratorów, któ
zy piwo o
ocimski
 sprzedaJą, 
wniosek c. k. Prokuratoryi Państwa orzekł, a nadt
 zastr

g
m sobIe WystąpIĆ w dro.dze 
iż treść umieszczonego w Nr. 258 "Głosu i sądowej ,prze.:.I"':l!.o" sRrzedaźy obcego plwa 
Narodu" z daty Kraków, 8 lIstopada 1896' pod ma.rką okoClm.k.ego. 
art.ykułu z napisem ,,00 życie niesie. Uwagi" I Jan Glitz, 
w ustęp' e od I'łów "Nie mogQ się powstrzy- , browar w Okoeimie. .' ""1\
.!:,;J - <
, - ., . . o,' 
 " ,. 
 :....'. ,'
. 
 _:<',' T -,;';':":\.'T' .': '." 


KANTOR WYMIANY 
c. k. uprze galic. akcyjnego Banku hipotecznego 
k-u.p'Uje 1. sp:r.zed.a'e 
wszystkie papiery wartościowe i monety 
po kursie dziennym najdokładniejszym n.ie licząc żadnej prowizyi. 
.Jako dobrą ł pewDą lokac:Ję poleca 
4 prc. listy hipoteczne koronowe, I 41/2 pro. pożyczkę krajowI! galic. 
4 1 / s prc. listy hipoteczne. 4: pre. pożyczk
 krajowI! gaUcyJsk. 
ó prc. listy hipoteczne premJ.ow. I koronowI!. 
<1 pre. HI
ty Towarzystwa kredy to- 4: prc. pożyczk
 propin. galicyjskI! 
wego ziemskiego. ó prc. pożyczkę prop. bukowińską 
4 1 / 2 prc. listy Banku. krajowego, ,tlj
 prc. pożyczkę węgierskiej kolei 
4: prc. listy zast. Banku krajowego. państ'W'oweJ 
Ó prc. obligacye komunalne Banku 4 1 /, pre. pożyczkę propiu.. w
g. 
kraJ.-,wego. 4 prc. węg. obligacye indemniz. 
1 wszelkie renty aust:ryaekie 1 1i"ęgierskie, 
które to pi5.piery kantor wyml&ny Banku hipotecznego z:::.ws:z.e nabywa i sprzedaj
 
po cenach najkorzy
t.nif'jszych. 
UWAGA. Kantor wymiany Banku hipotecznego pr
yjmuje od P. T. kupujących wszelkie wyloso- 
wane, a już pbtne miejscowe papiery wartościowe, tudzież z,
padłe kupony za gotówkę, bez 
wszelkiego potrącenia, zaś zamIejscowe jedynie za potrąceniem rzeczywistych kosztów. 
Do efektów, u których wyczerpały się kupony, dORtarcza nowych ukuszy kuponowych 
za zwrotem kosztów, które SaBI ponosi. 8 


.: ;./:ą:.:::>
 
 
;''(' ,','.r/.
;.,r
",'.:!.:', :;:;..
':.. '_'.. :"'(?'.f::
:'. 
"
';/;

 ;;
.
 f
:". 
\
::
..-.

. 
'
.1 ::\:f>


f..';


3:
,J

,'2.

'-':
 '!'
F
 
*.
:; :
.
; ..:'.--.:t'f :
-.

.-:

, :', 


OK 
osze nie. 
Dnia 7 grudnia 1896 odbędzie się nadzwyczajne walne 
Zgromadzenie członków Towarzystwa Oszczędności i kre- 
dytowego w Lisku, stowarzyszenia zarejestrowanego z po- 
trójną odpowiedzialnością ograniczoną. 
Porządek dzienny: 
1. Zmiana statutów. 
2. Wnioski członków. 
Lisko, dnia 18 listopada 1896. 
Schyje Moses lander, 
Ozłonek zarzltdu. 


1336
		

/DIGCZAS002001_1896_269_0012.djvu

			Wleine Fabrikate (
 .. ""f
 '


;(
Q'
¥ O
 
M


:WW
 
sind wci; bckauut ,;!s gut und bil- r ' I 
 
Jig! Remont. NickeI fi 350 - Re- ... IV 
mont Silbef 800jlOOO fi 6 -- Re- 
mont. Ankcr, 8pira.l.Hrequet 15 SL 
 " . 1 z
l

a[ - I Ma g az y n futer I sr
b
a
y. 1 i 
fl. 10 - wit 10 St. l Ch. ton, Syst. 
P .ece żelazne od zł. 4: do 50., pr7.ysbn, ki GlashUtte fi. 12 - Wccker, Anker- W 
do pieców od et. tli} do zł 10, kuh.!y gang Jeuchtend, l-a QuaI. fi 1."10- r
 
 r a " 1 r O "" e!I k 1 " h 
na t<'ęgle i t. p. poleca Piotr Chrzastow- R
guJateur 1 Tag-Sehlagw. fi. 5 75, 

 
 
 II ..:. jiiiJ II 
 
lki ł d l . l L . l K . I "10,, fi. 8.50. 

 
 
, Jan e ze azny we wowU', f- ac apI-; 111ustr. Preii'Courant fiber Uhrenketten, Re- we J'..,jwowie, ul. Teatralna l. fi 
tulny 1. 1 (naprzf'ciw Katedry). I guJateul's, Gold- und Silberwa:ąen b:s 7.um feinstell 
1 Genre gratis uud franco. - Nicht Passendes wird r# (lHiI'TZ.eciw kościo1'a katedralnego) 
P racownia sukieu damskich i nauka kroju \ umgetau
cht odel' dpr Betrl1g ..uriI"kerstattet. 
 < h . t .. , 
Maryi Chomickiej wykonywuje ws
elkie zamó I Eug. Karecker, Uhrenflbrik 66, Bregenz an t polecają po eenac na) przys",ępm.€)szyen swój obficie 
wienia w"'dług najnowszych wzorów fran.mskich w 13odensee. .- 2 J: h
e Garan!ie. 1307 
 t r. k t h . k 
jak najkrótszym cz:J .:....- . .'. 
 
;.
 pa)",'itkl
}'((Hil ullIJśluie W tYi1l (:e;
.t, p!-'
 
onF.d(1; IÓWno
zesnje l.wracam uwagę, że powr6- 

 )' I 
...-. ,
<1>-
____ 
 cirem w/a/mi e 7. podroiy, P rzpyj,!>..teIn wielki ?as,ib ślicznych a mimo t,) b;trd7.0 tanich 
Lwowsk c l h 'e e O' m o l .L cz a n b e t

 . tor'um .:' ._ _............ 

 ,::; 
"",., /J' U()wośei w pr/.edllJiota(.h gosrod,1:"!kich j'lk<.trż ga.lar.teryjnyeh. UddzL1t obuwia. i kal08zy 
petcHburskich zaopatrzyr
m towar.:m na sezon odpowiednim, a ponieważ bieliznę, krawat ki 
i rękawic/.ki oir
YIlluj0 bezpo8red,Jio z r.ajwiększ)'ch fabryk, oddaję j., przy znanej elegall' 


 .,. i" BALLABANO KA U 'yi i ',b,,,,i m.ioh toW""W , 15-20 p". ',,'i,j 
100-30 , O zł. miesięcznie i stara, . prawdziwa żytni 0 ' 
 ! Dr. Br. RadzIszEWsiu m. p. ; \ P d II o Ż P rzvjemnie pr'.yl!'ga do 
 t d ł k o 
wors leg :..w_ rl"'o 
Jt'.:.,, " _,

 . . . 
r")
 chemii na 1ll 
 e'8yt =

 o\:skim} LI r.. fi

ą. ęcy tw
rzy, Difda.i,e i,i0kll
, IU- ;:sencya mię' owa o p u am
 

 ,
 
 I!II/ <»>
 _I< j tur<1.Jna t>lil.J'OSC I J"st lIIeocemonylt1 śro,,:,lelll <10 hy. ust opró,;7, przyjemnego, I)rzeźwj;,j
cego smaku l 
-ł\Jr a f!!! ..., Y ..-. Y d O ,..;' 
' g 1 11 a l M 
 . I g . !"nl ilJe
o \l
iękE . z . enia t .. warzy . Pude!
? !l1a.J'".p
1
i'u 7.
\paeh\l, b:Lrdw kor"vstnie wpływa na d
iasla 
...... 
 !IIiII..... V 'W' W lliaA ] blałcgo 60 c'., e,tłe 1 l,l, z 4aoędzlklern zL l.<)U. i zebv. Fiakon 50 et' " 
. ! Róźowy dht b!ondYl!ek i kcemowy dl,t szatynek i bru- Pr{)szek roślinno 
Ikaliczn y do 
, 1 1 ,. . .\ nCJtek, mało pUd8Jlm po 70 et., wiefcsze po zł. 1.20, 
Wh11e UZDaDY'.
ll systmnO\v, )'ikoteż kornp11'tlW ! z 
f\będ,ikieJl] zł'. ],00.. C'Z y 
zG
ei!ia zabów usuwa lmmień i 
urządzenia ceo'ielń fabr y k 
za-. I W n da fio ł kowa ll:';uw.
 z tWMZ.y 'pr.rs
czo, ,. ...., .;;." , kwasy, które spr o - 
t . h . 19 , .. i V hSZ!lJ'!, trąd.ak!, pICfZ- wadzają ból i próchnienie zębów. Pudełko 30 i 60ct. 
DlO y, c:
ac owek, ]'ur glInIanych, ! ch i?uie i łus7,l:zC'nie S
Ói}', wy
la
z
 yo,1.t'
z
zki i Woda Iwows !r a r.osiaea p!zyjemny, de. 
fabJ.'yk ceJllentu, gipsu, dost.,
rez1.\, jako \ de1k1 ospcwe. Twarz odswIeż'l, wyblda. l wyd.eJrkaca. I\. llkatny I d.l'ugotrwa,ł'y 
. , ; j Cf'ua zł. L za.pach. - Cena flakonn mniej 1Ją: I wydeh"ahllaJą po kI.k"kro- Srodki do wywabi
nia plam: 
KololIla 
 Ebrenfeldo I tlll:m:natarciu krenamn l'o8lilł.nynl
 Słoik,8'1 ct:. Otli
lil1ł1, wywahia pl>lmy z kUl'zu, potu, tłuszczu, 
. ..... ". . . Kadzidło sosnowe proc
 !fLJłegd l
snego piwa., ru!eka., pleśni i t. p. 35 et. -- Benzolin
 
FIlia: Praga, KrólewskIe WIllobrady. . , . 
". Z:
'C)II
, O'!Y-YRMza i wywabi
1 plamy tłustc, P,)1u8towe i maziowe, 20 l 
Zł 1- t . od
wle.';a powH:tl'le IrJles,.kom w J;'\J{ naJ?Yzs
ylU sto- 30 et. - Etilina wy"'. bLl plamy z farb do po' 
r.J>.ens ,rasse. pum. Flakon ct. GO, rozpybct.e od ct 
'i d'J zł 3. dłngi, fl>J.koil 2i (,t. - .Jawelina wywabia plamY 
CennikI i pro
'pckh' gratis. 1297 A lI1I t = i ' e ll1l tt i l i a U
\lW:
 
 k: ótH!!i (.'
asi" piegi, "W(!Cowe i z willa czerwonegl', flakon 20 ct.- Ok
 
. I'. . . . II 
 I II. , I. opalcnl,1 
)'o()"ezae, plamy w
- b' l . 
Najl,psze ret.'ft'ncyr-, po obopolnl'.) 1Jmuww, m,.szyn Y 1 trobiane , n
da J 'e cerze świetn
. hia.J'oś6 , ŚWie . Ż"ŚĆ i de- !Htliua wY''la Ja p 
my, powstaJe z rdzy, krwi l 
'. atramentu. Braz}'hnR: materye czarne, wypło- 
moina ogladać na miej-:cu. lik.at
ośe Cena. zł. 2.. . . . wiałe i poplamione prane w Brazylioie, odzyskują 
,. Plhnton włosom siwym I WYf'loWla.J'YIll po kIl- pierwotr!.v kolor i poły';k, p
tkiecik8 ct. - Q.uilajal 
n
......;>"",,,,,...
;;1£> ..:Rj_
.=-
 t" kakrotnem uz)'ciu J.;rzYWl'aGf1 pjękny, do pranIa wełnianych i jedwabnych materyj, pakieciE 
_I ..:Iii: _
>=
__ 
__ naturalny kolor. Cena flakonu 1 d. 50 ct. o et. 
Walentin najsilniej8ze wypadanie włosów Mydła Z ' o ' łc " lowe do wywabiania plam Z
. 
M a g a z 
I. swoJe :lD/I.!;',mite i nhwem ni
zl:Ó'''llan" wyroby, uZYllka.ła. ogólne uzna.ni e 
.
 .... tak w kl'a J 'u J "Rk i Zł} "'ranIc'" polecam y te cn y tdnlk;.,m Jnk na j g,w ę ce j . 
111_ -nI - ,If""- ----
 
. P"J '"t"() 


Teatr hr. Skarbka. 
w niedzielę dnia 22 listopada 
o godz. 3 po polu./i F O ......i-.-) A. R Z 
I krajo"
:F:h ,i z;1f'r:;:;.nilJZJ1yeh lł
tymi m
. , T.T alendarz rOlnI . czy na rok 1897 
I dalami Rto"p J Uf. r,d;i'ł."'}"

 I ,r';:"'" ','iv.... .J."1:.. 
I.. ., , - J.. "-" 
 . j 0 1.,..\. ,
_"I' _{.t: -' ".,«,,,d - J _; 
I brcdnyen smakoszy }:t1
,} n:
J18p

J\P uzna. . zav;ier
 następujące artykuł'y: 
I ne 7:(,st?;,fy. 1/2 kib lJ', l d. 2(J " O. pro'."'a:J;.enin l'aCh
l
ków Vi gospo
ar.stw1'.ehN.f:Jś(
iań
ki
h. - Kó.łk
) rolnicze i mle:zS
i 
poleca corlzień świeże 14 . ma w ŁęKach (powIat P,1zno). - SWlęcone, A. Urban,k]
go. - Klen)' P,m Je<:us chodZI 
Henr :I 1j,' ete ; i'f) śn 7 iecii:', dwie legendy. -- Chrzestn.)' £;yn, ('Pl.wiadanie L. Tolstoja. - Poradnik role' 
- . y il .
.Jr ,r , ez
rski: Skła.d i wlaoności mJeka, .hk naleźy obchodzić się z r;.Jekiem, mleczarstwo W 

. 
wł'aściciel parowej t
.bryki czekolady U ł ) 
ulica Kopernika t H ob,'.k apteki. : spodarstw:l.'Jh wł,)ściańskich. rządze::łie H13szyn:)we snółek wcściańskieh (z ilustracyaml , 
I 
<-- " korzyści ze spó.łek mleczarskich (z ilustracyami) Żarty i dOl'-'cipy (z iiustracyami). 

-
_.-.._-._.._-- W CZ l1 ści inf(>rmac YJ 'ue J ' zwracamy uwu!r" na kom p letny S P is Kólek rolnIczych 
I Niniej"zem donoszę P. 'r. Pl1bli- '!; 
'!; 
cznośd. jż DO dłU," . '(,]fltnjp j ' P takt"ce ugrupowanych powiatami. 1322 
w pit..rwszorzędn'eh 
akłada:.h, o;.\\'orz
'ł
m; -;..""'

--"" Cena 30 cenió.1II ;:: 
 
I własny zakJad rytownic:óy po:: firmą: Zamówieni a przyjill uje Administracya "G osp- odarza" Lwów, 
A. Zigmann ul. I(ośeiuszJd l. 2. 
we Lwowie przy nI. Sykstuskiei 1. 14' w 
I ' 
 < 
. . L. , 
.>torr,l lNykonywac bvf:!ę w,
zel!i!" rob:.!.:\, w 
zakres ryt\.Jwnlctwa, pleczęłarstwit i cy- 
zylarstwa wchnd'lące po na]t.ańs7.)'ch cenach 
jak j::
j
,pi'3szniej i jak lli1jdckJ:

jniej, przy 
tern don08.zę, Z(:) wszelkip narzęd'd:
. i przybÓry 
do rytovrnI