/NDIGCZAS003501_1931_024_0001.djvu

			Kielce, dnia 7 listopada 1931 r. 


KIELECKI 


DZIENNIK WOJEWÓDZKI 


He 24. 


TRESé: 


DZIAI:. URZ
DOWY. 


Rozporzl\dzenia: 
Poz.: 392 -- W ojewody Kieleckiego z dnia 28 paidziernika 1931 r. 0 zwalczaniu pryszczycy u zwierzllt 
racicowych 
393 - Wojewody Kieleckiego z dnia 29 paidziernik.l 1931 r.o zwalczaniu i zapobieganiu rozpowszech- 
nieniu zarazy i pomoru swió na terenie województwa kieleckiego 


630 


631 


Ogloszenia: 
Poz.: 394 - Urzt;du Wojewódzkiego Kieleckiego z dnia 27 paidziernika 1931 r. 0 wyznaczeniu dochodzenia 
komisyjnego celem wydania pozwolenia na budowt; elektrycznej linji dosylowej 0 napit;ciu 
. 
3 K. V. na terenie m. Ostrowca 
395 - Okrt;gowego Urzt;du Górniczego CZt;stochowskiego z dnia 22 paidziernika 1931 r; 0 zatwier- 
dzeniu nadania górniczego na galman z blyszczetn olowiu . 
396 - Okrt;gowego Urzt;du Górniczego CZt;stQchowskiego z dnia 28 paidziernika 1931 r. 0 wyjedny- 
waniu nadaó górniczych na rude: zelaznll: "Czluchowo", "Dzialdowo", "Lidzbork", "Slowacja" 
i "Starogród" 
397 - Okrt;gowego Urze:du Górniczego Cze:stochowskiego z dnia 28 paidziernika 1931 ,. 0 wyjedny- 
waniu nadania górniczego na rude: zelaznll "Ogrodzieniec" 
398 - Okrt;gowego Urze:du Górniczego Sosnowieckiego z dnia 26 paidziernika 1931 r. 0 zatwierdzeniu 
nadania górnicz.ell'o pod nazwlI "Stanislaw Nr 407 P" 
Okre:gowego Urze:du Ziemskiego w Kielcach z dnia 22 paidziernika 1931 r. 0 zamknie:ciu 
postt;powania scaleniowego we wsi: 
399 - Owczary, gm. Cia now ice, pow. olkuskiego 
400 - Ostalów, gm. Chlewiaka, pow. koneckiego 
401 - Kuzki i Ewina, gm. WlOiZczowa, pow. wloszczowskiego 
402 - Oksa i Oksa Poduchowna, gm. We:g1eszyn, pow. je:drzejowskiego 
403 - Okre:gowego Urze:du Ziemskiego w Kielcach z dnia 26 paidziernika 1931 r. 0 wdroieniu po- 
Bte:powania scaleniowego we wsi Sydól, gm. Grabów nfWislll, pow. kozienickiego 
404 - Okre:gowego Urze:du Ziemskiego w Kielcach z dnia 28 paidzieruika 1931 r. 0 zamkniliciu 
Postlipowania scaleniowego we wsi Pieczonogi, gm. oleiinica, pow. stopnickiego 


631 


632 


632 


633 


634 


634 
635 
635 . 
635 


635 


635
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0002.djvu

			630 


Kielecki Dziennik W <;>jewódzki. Poz. 392. 


oN! 24 


Poz.: 405 - Okrligowego Urzlidu Ziemskiego w Kielcach z dltia 29 paidziernika 1931 r. 0 wdroieniu 
PostliPowania scaleniowego we wsi Klnczewsko, tejie gminy, pow. wloszczowskiego 636 


Okólniki: 


I>>oz.: 406 - Urz
du Wojewódzkiego Kieleckiego Nr 138 z dnia 28 paidzieroika 1931 r. (AO. 4109-Ee-1-31) 
w sprawie egzekucji grzywien przez kierowników miejscowych urzlidów mi
 w trybie art. 9 
rozp. 0 PostliPowaniu przymusowem 636 
407 - Wojewody Kieleckiego Nr 139 z dnia 26 paidziernika 19.31 r. (51:3. lS09.Wo-1) w sprawie 
zastliPstwa wójtów i soltysów w urzlidowaniu 637 


Za wiadomieni a: 
Poz,: 408 - Urzlidu Wojewódzkiego Kieleckiego z dnia 3 listopada 1931 r. 0 zmianie godzin arzlidowania 
i okrligu dorli<:zen w urzlidach i agencjach pocztowych 637 
409 - Urzlidu Wojewódzkiego Kieleckiego z dnia 28 paidzienika 1931 r. 0 zarailiwych chorobach 
zwierzlicych, panujllcych na ohszarze województwa kieleckiego w czasie od 1 do 31 
paidziernika 1931 r. 638 
Poz.: 410 - Ruch sluibowy: a) w resorcie Ministerstwa Spraw Wewne:trznych i b) w resorcie Ministerstwa 
Poczt i Telegrafów 639 


DZIAI:. NIEURZ
DOWY. 


Ohwieszczenia róznej tresci 
Licytacje i przetargi 
Wykaz zwillzków i stowarzyszen zarejestrowanych w Urzlidzie Wojewódzkim Kieleckim 
Zagubienie dtJkumentów 


640 
644 
653 
655 


D Z I A l U R Z 
 D 0 W Y. 
392. 
Rozporzé\dzenie Wojewody Kieleckiego 
z dnja 28 paidziernika 1931 r. 
o zwalczaniu pryszczycy u zwierzl\t racicowych. 
Na podstawie art. art. 2, 41, i 42 rozpo- 
rzqdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 sierpnia 1 q27 r. 0 zwalc1.aniu zarailiwych 
chorób zwierz
cych (Dz. U. R. P. Nr 77, poz. 
673) oraz 
!:? 153- 169 wlqcznie wykonawczego 
rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 
stycznía 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 167) I 
wobec obecnego stanu pryszczycy wsród zwie- 
rzqt racicowych w województwie kieleckiem, 
zarzqdzam co l1ast
puje: 

 1. Paragrafy ] i 9 rozporzqdzenia W 0- 
jewody Kieleckiego z dnia 17 wrzesnia 1931 r. 
o zwalczaniu pryszczycy u zwierzqt racico- 
wych (Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr 21, 
poz. 353) z dnia 26 wrzesnia 1931 r. otrzymujq 
nast
pujqC
 brzmienie: 
"Okrçg zapowietrzony. 

 1. Jako okr
g zapowietrzony pryszczycq 
. uznaj
 w powiecie: 
kozienickim, w gm. Grabów n/Pilicq -wsie: 
Dqbrówki i StanistawQw; w gm. Trzebien-os. 
Magnuszew; w gm. Sieciechów - os. Siecie- 
chów, fol. Opactwo i wsie:. loje, K
pica, Wy- 
st
p, Zajezierze i Nagórnik Duzy. 


Okr
g zagroionY'. 

 9. Jako okr
g zagrozony. pryszczyc24 
uznaj
 w powiecie: 
kozienickim, w gm. Grabów n/Pilicq, Trze- 
bien, Rozniszew, Sieciechów, Brzeinica, Sar- 
nów - wszystkie miejscowosci; w gm. Marjam- 
pol - wsie: Emilów, Michalów, Marjampol. 
Grabowa-Wola, Dqbrówka, 19nacówka, Jasien- 
czyk, Cencylówka, Helenówek, Helenów i Hen- 
ryków; w gm. Bobrowniki - wsie: Dobieszyn, 
I Mszary, 'Lipskie, Budy, Lipska Wola, Sielec, 
Gachówka, Klementów, Koswy i Sulków; 
w gm. Swierze - Górne - os. Ryczywól, 
wsie: Wola - Chodkowska, Chodków, Micha- 
lówka, Wilczkowice, Kraski - Górne, Kraski- 
Dolne, Kraski - Pasternik i Kraski Nowe; 
w gm. Policzna - wsie: Molendy, Gar.batka 
Podlas, Garbatka Nowa i inne, Nowa-Wies, 
Policzna, Brzustów, Ponikwa, Wólka Policzna, 
Swietlikowa-Wola, Czarnolas i Gródek; w gm. 
KozienIce - wies Dqbrówki; w gm. Grabów 
n/Wist q -- folw. i wies Wygöda; 
radomskim, w gm. Bialobrzegi i Stro- 
miec - wszystkie miejscowosci". 

 2. Rozporzqdzenie niniejsze wchodzi 
w zycie z dniem ogtoszenia w Kieleckim 
Dzienniku Wojewódzkim. 
Wojewoda: w/z A. Bratkowski 


Wicewojewoda
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0003.djvu

			Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 393 i 394. 


N!! 24 


393. 
Rozporzé\dzenie Wojewody Kieleckiego 
z dnia 29 paidziernika 1931 r. 
o zWalCl.aDÍu i zapobiegaDiu rozpowszechnieDiu 
'larazy Í pomoru 
wiú Da tereDie województwa 
kieleckiego. 
Na podståwie art. 16, 26, 27 rozporz.
- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 
sierpnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 77, pOZ. 673) 
i 
 357 rozporz
dzenia wykonawczego Ministra 
Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 19, poz. 167), wobec obecnego stanu roz- 
powszechnienia zarazy i pomoru swió na tere- 
nie wojewódltwa kieleckiego, niezaleznie od 
l.arz
dzeñ wydanych przez wladze administra- 
cyjne I-ej instancji, zarz
dzam co nast
puje: 

 1. Pa ragraf 1 rozporz
dzenia W oje- 
wody Kieleckiego z dnia 7-go paidziernika 
1931 r. 0 zwalczaniu i zapobieganiu rozpow- 
szechnieniu zarazy i pomoru swió na terenie 
województwa kieleckiego (Kielecki Dziennik 
Wojewódzki Nr 22, poz. 368 z dnia 10 pai- 
d7.iernika 1931 roku) otrzymuje nast
puj
ce 
brzmienie: 
,,
 ]. Zabrama si
 odbywania pokazów, 
tariów jak i przetargów na swinie, z wyj
tkiem 
przetargów na swinie, znajduj
ce si(( przynaj- 
mniej od trzech miesi
cy w zagrodach nieza- 
powietrzonych, w nast
puj
cych gminach i miej- 
scowosciach: 
pow. cz
stochowski - gm. Wancerzów: 
w. Malusy- Wielkie; 
pow. j
drzejowski - gm. Naglowice: W. 
Brynica-Mokra; 
pow. kielecki - gm. topûszno: w. Józefin; 
pow. konecki - gm. Ruda-Maleniecka: f. 
Wyszyna-Falkowska, m. KoñsJ	
			

/NDIGCZAS003501_1931_024_0004.djvu

			632 


Kielecki Dziennik W ojewódzki. Poz. 395 i 396. 


395. 
OGI.OSZENIE 
Okr
gowego Urz
du Górniczego Czt2sto- 
chowskiego 
z dnia 22 paidziernika 1931 r. 
o zatwierdzenlu nadania g6ruiczego na gal- 
man z blyøzczem olowiu. 
Stosownie do 
 30 Instrukcji 0 zastoso- 
waniu art. 454-540 Ustawy Górniczej (Zbiór 
praw ces. ros. t. VII, wyd. 1912 r.) Okr
gowy 
Urz	
			

/NDIGCZAS003501_1931_024_0005.djvu

			Kie1ecki Dziennik WOJewódzki. Poz. 396 i 397. 


N'
 24 


3) "L i d z b 0 r k" 0 przestrzeni 1138020 
metro kw., polozone na gruntach lasu panstwo- 
wego Zajqczki, Nadlesnictwa Rudniki, oraz wsi 
Zajqczki, gm. Kuiniczka, na gruntach wsi Zimna- 
woda i Karcze, a takze na gruntach dóbr Pa- 
rzymiechy, gm. Lipie, pow. Cz((stochowskiego. 
Odkrycie rudy zelaznej zostalo dokonane przez 
Warszawskie T-wo Przemyslowe 30 sierpnia 
1918 r. na gruncie lasu panstwowego Zajqczki, 
Nadlesnictwa Rudniki, gm. Kuiniczka, pow. 
cz
stochowskiego, i bylo stwierdzone proto- 
kólarnie 7 grudnia 1920 r. Wyjednywana prze- 
strzen nadania górniczego "Lidzbork" graniczy: 
na pólnocy - z gruntami wsi Zimnawoda, na 
wschodzie - z gruntami wsi Zimnawoda, la- 
sem panstwowym Zajqczki, oraz z gruntami 
wsi Zajqczki, na poludniu -- z gruntami wsi 
Zajqczki i lasem panstwowym, i na zachodzie 
- z gruntami lasu panstwowego Zajqczki, wsi 
Zajqczki, oraz z gruntami wsi Karcze. 


4) "S Iowa cj a" 0 przestrzeni 1123127 
metro kw., polozone na gruntach wsi Pacie- 
pniki - Zwierzyníec, gm. Opatów, oraz na 
gruntach wsi Kalmuki, Panki i Pustkowie-Pan- 
ki, gm. Panki, pow. Cz((stochowskiego. Odkry- 
cie rudy zelaznej zostalo dokonane ] 7 maja 
1918 r, przez Warszawskie T-wo Przemyslowe 
na gruncie Michala Kota we wsi Paciepniki- 
Zwierzyniec, ,gm. Opatów, pow. cz((stochow- 
skiego, i bylo stwierdzone protokólarnie 18 
lipca 1918 r. Wyjednywana przestr:zen nadania 
górniczego "Skwacja" graniczy: na pólnocy- 
z gruntami wsi Hyry, na wschodzie - z grun- 
tami wsi Paciepniki - Zwier:z;yniec, z gruta- 
mi lasu panstwowego Zlochowski Borek, oraz 
z gruntami wsi Kalmuki, na poludniu - z 
gruntami wsi Kalmuki i Panki, i na zachodzie 
- z gruntami wsi P anki i Paciepniki - Zwie- 
niec. 


5) "S tar 0 g r ó d" 0 przestrzeni 1138000 
metro kw., polo:i.one na gruntach lasu pans two- 
wego Zajqczki, Nadlesnictwa Rudniki, i na 
gruntach wsi Zajqczki, gm. Kuiniczka, oraz na 
gruntach wsi Karcze í Zímnawoda, a takze na 
gruntach dóbr Parzymiechy, gm. Lipie, pow. 
cz
stochowskiego. Odkrycie rudy zelaznej zo- 
stalo dokonane przez Warszawskie T-wo Prze- 
myslowe 6 wrzesnia 1918 r. na gruncie lasu 
panstwowego Zajqczki, Nadlesnictwa Rudniki, 
gm. Kuiniczka, pow. cz
stochowskiego, i bylo 
stwierdzone protokólarnie 15 marca 1921 r. 


633 


Wyjednywana przestrzen nadania górniczego 
"Starogród" graniczy: na pólnocy -- z grunta- 
mi wsi Karcze, na wschodzíe - z gnmtami 
wsi Karcze, Zimnawoda, oraz z gruntami lasu 
panstwowego Zajqczki, na poludniu -- z grun- 
tami lasu panstwowego Zajqczki, wsi Zajqczki, 
oraz cz
sciowo z nadaniem górniczem skarbo- 
wem "Chojnice Nr 247 P" i na zachodzie - z 
gruntami lasu panstwowego Zaj	
			

/NDIGCZAS003501_1931_024_0006.djvu

			634 


Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 397, 398 i 399. 


N224 


rania przez mz. górn. Antoniego Dé\bkowicza, 
Dyrektora Wyzszego Urzçdu Górniczego w 
Warszawie, dzialajé\cego w imieniu i na rzecz 
Skarbu Pañstwa, 0 uzyskanie nadania górni- 
czego dla wydobywania rudy zelaznej, zapro- 
jektowanego na zasadzie odkrycia, dokonanego 
przez Glówné\ Dyrekcj
 Pañstwowych Zakla- 
dów Górniczych i Hutniczych Ministerstwa 
Przemyslu i Handlu, pod nazwé\ "Ogrodzieniec" 
o przestrzeni 1136668 m:!, polozonego na grun- 
tach osady Ogrodzieniec i folwarku Podzam- 
cze, gm. Ogrodzieniec, pow. olkuskiego, oraz 
na gruntach rozparcelowanego folwarku Bzów, 
gm. Kromolów, pow. zawierciañskiego, woje- 
_ wództwa kieleckiego. 
Odkrycie rudy zelaznej zostalo dokonane 
dnia 21 grudnia 1920 r. na gruncie Aleksandra 
Kudeli w osadzie' Ogrodzieniec, gm. Ogrodzie- 
niec, pow. olkuskiego, i bylo stwierdzone pro- 
tokólarnie dnia 17 stycznia 1921 r. 
Wyjednywana przestrzeñ nadania górni- 
czego "Ogrodzieniec" graniczy: na pólnocy- 
z gruI1tami rozparcelowanego folwarku Bzów, 
na wschodzie - z gruntami folwarku Podzam- 
cze i osady Ogrodzieniec, na poludniu - z 
gruntami osady Ogrodzieniec i na zachodzie-z 
gruntami osady Ogrodzieniec i rozparcelowa- 
nego folwarku Bzów. 
Na skutek powyz!;zego w dniu 28 listo- 
pada 1931 r. 0 godzo 10-ej w biurze Okrttgo- 
wego Urz
du Górniczego, mieszczé\cem sitt w 
Cz
stochowie, przy ul. N. P. Marji Nr 71, m. 
4, b
dzie spisany protokól 0 wyjednywanem 
przez Skarb Pañstwa nadaniu górniczem "Ogro- 
dzieniec" i b
dé\ rozpatrywane wszelkie uwagi 
i protesty, jakie wplyné\ do tego terminu do 
Okr
gowego Urz
du Górniczego przeciwko 
wymienionemu nadaniu. 
Zlozone protesty muszé\ byé' w dniu 28 
listopada 1931 r. osobìscie wyjasnione przez 
skladaié\cych takowe. 
ZYCZé\cy sobie mogé\ do dnia 28 listopa- 
da 1931 r. rozpatrywaé plany i rejestry po- 
miarowe wymienionego nadania Vi kancelarji 
lJrz
du Górniczego w godzinach urz
dowych. 
Protokól 0 powyzszem nadaniu b
dzie 
spisany try bern, wskazanym w 
 ]3 powolanej 
Instrukcji. 


Naczelnik Okr
gowego Urz
du 
Górniczego w Cz
stochowie: 
Z. Górski Inz. Górn. 


398. 
OGI.OSZENIE 
Okrçgowego Urzçdu Gómiczègo Sosno- 
wieckiego 
z dnia 26 paidziernika 1931 r. 
o zatwierdzeniu nadania górniczego pod naz- 
Wl\ "Stanislaw Nr 407 P". 
Zgodnie z 
 30 Instrukcii 0 zastosowaniu 
art. 454 --540 Ustawy Górniczej (Zb. praw ces. 
ros. 1. \11 wyd. 1912 r.), Okr
gowy Urzé\d 
Górniczy Sosnowiecki oglasza niniejszem, ze 
dnia 2 paidziernika 1931 r. zostalo zatwier- 
dzone przez Ministra Przemyslu i Handlu na 
rzecz mieszkañca Królewskiej Huty Stanislawa 
Wojtachy nadanie g-órnicze na rud
 zelazné\ 
pod nazwé\ "Stanislaw Nr 407 P" 0 powierzch- 
ni 545.723 metro kwadr. na gruntach wsi Mie- 
rz
cice i Targoszyce, polozonych w gminie 
I Mierz
cice, w powiecie zawierciañskim, w woje- 
wództwie kieleckiem. 
Nadanie "Stanislaw Nr 407 P" graniczy 
na pólnocy: z gruntami wsi Targoszyce, z. na- 
daniem na rud
 zelazné\ "Wojciech Nr 146" i z 
gruntami wsi Mierz
cice; na wschodzie: z 
gruntami wsi Mierz
cice, z nadaniem na rud
 
zelazné\ "Urban Nr 147" i z gruntami wsi 
Przeczyce, a na poludniu i na zachodzie - z 
gruntami wsi Targoszyce. 
Naczelnik Okr
gowego 
Urz
du Górn.: Stecki 


399. 
OGI.OSZENIE 
Okrçgowego Urzçdu Ziemskiego w Kielcach 
z dnia 22 paidziernika 1931 r. 
o zaomkniçciu post
powania scaleniowego we 
wsi Owczary, gm. Cianowice, pow. olkuøklego. 
Na podstawie 
 59 rozporzé\dzenia Mini- 
strów Reform Rolnych i Sprawiedliwosci z dnia 
27 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 
763) Okrttgowy Urzé\d Ziemski w Kielcach 
podaje do publicznej wiadomosci, ze scalenie 
gruntów we wsi Owczary, gminy Cianowice, 
pow. olkuskiego, zostalo zakoñc'lone i po- 
st
powanie scaleniowe zamkni
te. 
Za Prezesa: jerzy Zawadzki 
Insp. Ziemski
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0007.djvu

			NQ 24 


Kielecki Dziennik Wojewód
ki. Poz. 400,401,402,403 i 404. 


635 


400. 
OG t 0 S ZEN I E 
Okrçgowego Ur
çdu Ziemskiego w Kielcach 
z dnia 22 paidziernika 1931 r. 
o zamkniçciu postçpowania scaleniowego we 
wsi Ostalów, gm. Cblewiska, pow. koneckiego. 
Na podstawie 
 59 rozporzqdzenia Mini- 
strów Reform Rolnych i Sprawiedliwosci z dnia I 
27 sierpnia 128 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, pOZ. 
763) Okr
gowy Urzqd Ziemski w Kielcach 
podaje do publicznej wiadomosci, ze scalenie 
gruntów we wsi Ostalów, gm. Chlewiska, 
puw. koneckiego, zostalo zakonczone i po- 
st
powanie scaleniowe zamkni
te. I 
Za Prezesa: jerzg Zawadzki! 
Insp. Ziemski 


401. 
OGtOSZENIE 
Okrçgowego Urzçdu Ziem
kiego w Kielcach 
z dnia 22 paidziernika 1931 r. 
o zamkniçciu postçpowanía scaleniowego we 
wsi Kuzki i Ewina, gm. Wloszczowa, pow. 
wloszczowskiego. 
Na podstawie 
 59 rozporzqdzenia Mini- 
strów Reform Rolnych i Sprawiedliwosci z dnia 
27 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 
763) Okr
gowy Urzqd Ziemski w Kielcach 
podaje do publicznej wiadomosci, ze sca- 
lenie gruntów we wsi Kuzki i Ewina, gmicy 
Wloszczowa, pow. wloszczowskiego, zostalo 
zakonczone post
powanie scaleniowe zam- 
kni<<(te. 


Za Prezesa: jerzg Zawadzki 
Insp. Ziemøki 


402. 
OGtOSZENIE 
Okrçgowego Urzçdu Ziemskiego w Kielcach 
z dnia 22 paidziernika 1931 r. 
o zamkniçciu postçpowania scaleniowego we 
wsi Oksa i Oksa. Poduchowna, gm. Wçgleszyn, 
pow. jçdrzejowskiego. 
Na podstawie 
 59 rozporzqdzenia Mini- 
strów Reform Rolnych i Sprawiedliwosci l dnia , 


i 27 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, pOz. 
763) Okr<<(gowy Urzqd Ziemski w Kielcach po- 
daje . do publicznej wiadomosci, ze scalenie 
gruntów we wsi Oksa i Oksa Poduchowna, 
gminy W<<(gleszyn, pow. j
drzejowskiego 7.0- 
stalo zakonczone i post
powanie scaleniowe 
zamkni
te. 


Za Prezesa: jerzg Zawadzki 
Insp. Ziemski 


403. 
OGtOSZENIE 
Okrçgowego Urzçdu Ziemskiego w Kielcach 
z dnia 26 paidziernika 1931 r. 
o wdroieniu postçpowanía scaleniowego we 
wsì Sydól, gm. Grabów n Wislii, powiatu ko- 
zienickiego. 
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 
lipca 1923 r. 0 scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. 
Nr 92/27, poz. 833) Okr
gowy Urzqd Ziemski 
w Kielcach podaje do publicznej wiadomosci, 
ze orzeczenie tegoz Urz
du z dnia 9 maja 
193] r. postanawia: wdrozyé we wsi Sydól w 
gm. Grabów n/Wisl q , w pow. kozienickim po- 
polozonej, post
powanie scaleniowe, ustala qC 
obszar scaleni a w skladzie gruntów: ukazo- 
wych wsi Sydól 375,75 ha, hipotecznych z kol. 
Juljanów 46,12 ha, hipotecznych wieczysto- 
czynszowej kolonji Sydól 03,00 ha. 
Za Preze3a: Ap. l.ukaszewicz 
Naczelnik Biura Okr. K om. Ziem skiei 


404. 
OGtOSZENIE 
Okrçgowego Urzçdu Ziemskiego w Kielcach 
z dnia 28 p:tidziernika 1931 r. 
o znmkniçciu postçpowanía scaleniowego we 
wsl Pieczonogi, gm. OIebica, pow. stopnickiego. 
Na podstawie 
 59 rozporzqdzenia Mini- 
strów Reform Rolnych i Sprawiedliwosci z dnia 
27 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, pOZ. 
763) Okr
gowy Urzqd Ziemski w Kielcach po- 
daje do publiczej wiadomosci, ze scalenie 
gruntów" we wsi Pieczonogi, gm. Olesnica, 
pow. stopnickiego, zostalo zakonczone i po- 
st<<(þowanie scaleniowe zamkni<<(te. 
Za Prezesa: Jerzg Zawadzki 
Insp. Zielhski
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0008.djvu

			636 


Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 405 i 406. 


N!! 24 


405. 
OG10SZENIE 
Okrçgowego Urzçdu Ziemskiego w Kielcach 
z dnia 29 paidziernika 1931 r. 
o wdrozeniu postçpowania s:
leniowego we 
wsi Kluczewsko, tejze gmin.y, pow. wlosz- 
czowskiego. 
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 
lipca 1923 r. 0 scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. 
Nr 92/27, poz. 833) Okr
gowy Urz
d Ziemski 
w Kielcach podaje do publicznej wiadomosci, 
ie orzeczenie tegoz Urz
du z dnia 4 lutego 
1931 r. postanawia: wdrozyé we wsi Kluczew- 
sko, w gm. Kluczewsko, w pow. wloszczow- 
skim polozonej, postt:powanie scaleniowe, usta- 
laj
c obszar scalenia w sktadzie gruntów: 
459.03 ha ukazowych i zaserwitutowych wsi 
Kluczewsko, 56.36 ha hipotecznych kolonji 
Kluczewsko-Pasternik, 23.05 ha ukazðwych wsi 
Kluczewsko-Poduchowne II i Ill, 2.24 ha uka- 
zowych wsi Siatki, 3.64 ha ukazowych wsi 
K
parzów, 2.24 ha ukazowyeh wsi Krzenuszy- 
ce, 20.00 ha hipotecznych maj. Kluczewsko i 
na sprostowanie granic: 5 ha hipotecznych maj. 
Henryków, 9.52 ha maj. Kluczewsko i ukazo- 
wych 0.56 ha wsi K
parzów i 3.92 ha wsi 
Zmarte. 


Za Prezesa: WI. Wloczewski 
N
czelnik Wydzialu 


406. 
OKÓLNIK 
Urzçdu Wojew6dzkiego Kieleckiego Nr 138 
z dnia 28 paidziernika 1931 r. 
(AO. 4109.Ee-1-31) w sprawie egzekucji grzy- 
wien przez kierowników miejscowych urzçdów 
miar w trybie art. 9 rozp. 0 postçpowaniu 
przymusowem. 
Do 
Wszystkich Pallów Starostów Powiatowych 
województwa kiel
ckiego 
Podaje si
 (nizej) okólnik Min... Spraw 
Wewn..Nr 180 z dnia 17 paidziernika 1931 r. 
do wiadomosci. 
Za W ojewod
: Dr Winiarz 
Naczelnik Wydzialu 


I Minislerstwo Svraw WeWnçlrZnych .rars:all'a, ri,l. 17.X 1931 ,.. 
Nr AA. 
481/1. 
Egzekacja grzywieD przez 
kierowDików miejscowych a- 
rzçdów miar w trybie art. 9 
rozp. 0 postçp. przymasowem 


o K Ó L N I K Nr 180. 


Do 
P. P. Wojewodów (z wyilltki
m slllskiego) i 
P. Komisarza RZlldu m. st. Warszawy 


W obec podniesionej w
tpliwosci czy z 
uwagi na przepis art. 25 ust. 2 dekretu 0 mia- 
rach z dnia 8 lutego 1919 r. w brzmieniu 
rozporz
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
16 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 72, poz. 66: 
z r. 1928) dopuszczalna jest egzekucja w try- 
bie art. 9 rozporz
dzenia 0 post
powaniu przy- 
musowem grzywien naktadanych przt::z kierow- 
ników miejsrowych urz
dów m:ar, 1. zn. egze- 
kucja pr
ez skierowanie odnosnych zlecen 
bezposrednio do organów gminnych - Mini- 
sterstwo Spraw W ewn
trznych wyjasnia, co 
nast
pujc::: 
Poniewaz przepisy rozp. Prezdydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 28 marca 1928 r. 0 pos- 
t
powaniu przymusowem w administracji sto- 
sujtt si
 równiez do sciélgania grzywien karno- 
administracyjnych (rozdz. VIII art. 54-57 rozp. 
o post. karno-administracyjnem) oraz poniewaz 
przepisami temi, stanowi
cemi "lex generalis" 
w zakresie post
powania przymusowego zo- 
staty w mysl art. 61 uchylone wszelkie sprzecz- 
ne z niem przepisy w tym przedmiocie, prze- 
to przepis ust. 2 art. 25 dekretu 0 miarach 
ulegt zmianie w tym kierunku, ze do egzeku- 
cji grzywien z tego dekretu obok powiatowej 
wtadzy admin. ogólnej powotana jest wtasciwa 
wtadza gminna w granicach, 0 których mowa 
wart. 9 posl
powania przymusowego to zna- 
ezy do w y s 0 k 0 s e i sum oznaczonych dla 
poszczególnych gmin przez P. P. Wojewodów 
rozporz
dzeniami, wydanemi na podstawie te- 
go artykutu. 
Wreszcie Ministerstwo Spraw Wewn
trz- 
nych przypomina swój okólnik Nr 88 z dnia 
4 czerwea 1930 r. w sprawie wymierzania w 
orzeczeniach karnych aresztu zast
pczego przez 
kierowników miejscowych urz
dów miar na 
wypadek niesci
galnosci grzywny (Zb. Zarz.
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0009.djvu

			,N'Q 24 


Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 407 i 408. 


637 


M. S. Wewn. str. 485, poz. 37), którym zosta- 
10 wyjasnione, ze przepis ust. 3 art. 25 dekre- 
tu 0 miarach nie obowiqzuje. 
Weissbrod 
Dyr
ktor Departamentu 


407. 
Okólnik Wojewody Kieleckiego Nr 139 
z dnia 26 paidziernika 1931 r. 
(58. 1509.Wo-1) w sprawìe zastçpstwa wójtów 
aoltysów w urzçdowaniu. 


Do 
Wpzystkich Panów 5tarostów Powiatowych 
województwa kieleckiego. 


Wedle postanowieñ art. 240 i 248 ustawy 
o samorzqdzie gminnym dla Królestwa Polskie- 
go z r. 1864 tak na wójta, jak i na sottysów 
wybieranych byé winno zawsze po 2 kandy- 
datów, z których jednemu Starosta Powiatowy 
oddaé winien urzltdowanie 0 charakterze wój- 
ta wzgl. sottysa, drugiego zas ustanowié 
czasowym zast((pcq pierwszego na wypadek 
jego nieobemosei, smierci, ci
ikiej choroby, 
zawieszenia w urzltdowaniu i t; p.; jedynie w 
razie gdyby drugiego kandydata na wójta (tj. 
zastttpcy) z jakiegokolwiek powodu wogóle 
nie bytö, lub gdyby on byt nieobecnym-po- 
ruczaé naleiy w razie zawieszenia wójta w 
urzltdowaniu - pelnienie jego obowi'tzków 
czasowo jednemu z sottysów tej samej gminy. 
Wbrew tym postanowieniom pow. ustawy 
o .samorzqdzie gminnym niektórzy P. P. Sta- 
rostowie zawieszajqc czasowo po mysli art. 
248 pow. ustawy wójtów w urz
dowaniu bar- 
dzo cz
sto poruczajq petnienie obowi'tzków 
ich nie drugiemu kandydatowi na wójta tj. za- 
st
pcy wójta (choeiaz on zostal wybrany i w 
petnieniu przez niego obowiqzków wójta nie 
zachodz q zadne przeszkody ustawowe) - lecz 
jednemu z sottysów odnosnej gminy, nastltP- 
nie zas stawiajq mi wniosek na ztozenie wójta 
z urzttdu bez równoczesnego wniosku na do- 
zenie z urzltdu takze i zast
pcy wójta, a po 
zlozeniu przezemnie wójta - zarzqdzajq prze- 
prowadzenie wyboru nowego wójta, a nadto 
i jego zast
pcy chociaz dotychczasowy zast
p- 
ca z urzltdu nie zostal zlozony. 


W konsekwencji tego Sq nierzadkie wy- 
padki, ze w gminie oprócz wójta jest wtasci- 
wie 2 zast
pców wójta, a to jeden wybrany 
równoczesnie z wójtem, wybranym wskutek 
ztozenia z urzltclupoprzedniego, oraz drugi, 
wybrany pierwotnie, a niezlozony z urzltdu 
przed wyborem ostatniego zast
pcy. 
Uznajqc stan taki za oczywiscie sprzecz- 
ny z ustaw't, pol e c a m Pan om Starostom 
zawsze: 1) seisle przestrzegaé przy toczonych 
na wstltpie postanowieñ ustawy 0 samorzqdzie 
gminnym z Toku 1864, 2) przy zatwierdza- 
niu wójta i jego zastltPcy w razie potrzeby- 
korzystaé w catej petni z uprawnieñ, wynika- 
jqcych z art. 242 pow. ustawy - w koñcu 3) 
stawiajqc wniosek na zarzqdzenie wybon
 no- 
wego wójta i jego zast
pcy przed uplywem 
kadencji - stawiaé zawsze nalezycie umoty- 
tywowany wniosek na zlozenie z urzltdu tak 
wójta jak i z a s t It P c Y j ego - gdyz man- 
dat tego ostatniego trwa niezaleznie i obok 
mandatu wójta, z którym równoczesnie wybra- 
ny zostat 
Tylko w wypadku ostatnim (ad 3) pet- 
nicnie obowiqzków wójta czasowo poruczaé 
nalezy ewentualnie jednemu z sottysów od- 
nosnej gminy. 
Wskazówki powyzsze winny znaleié ana- 
logiczne zastosowanie takze przy skladaniu z 
urz
du soHysów przez P. P
 Starostów na mo- 
cy postanowieñ art. 247 pìzytoczonej na wst
- 
pie ustawy. 


Wojewoda: w,'z A. Bralkowski 


408. 
ZAWIADOMIENIE 
Urzçdu Wojewódzkiego Kieleckiego 
z dnia 3 listopada 1931 r. 
o zmianie godzin urzçdowånia i okrçgu dorç- 
czen w urzçdach i 8gencjach pocztowych. 
Niniejszem podaje silt do publicznej wia- 
domosci, ze: 
1. Zaprowadzono normalne urzçdowanie 
w dziale kasowym urzltdu pocztowego Wierz- 
bnik - od godz. 15 do 18, z dniem 4 pai- 
dziernika 1931 r.j
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0010.djvu

			638 


Kielecki Dziennik W ojewódzki. Poz. 408 i 409. 


N2.24 


2. Wyll\czono z dniem 15 listopada 1931 
r wles Haócz
, nalezé\cé\ do gm. Kurozw
ki, 
pow. stopnickiego, zamiejscowego okr
gu do- 
r
czeó urz
du pocztowego w Rakowie k/Sta- 
szowa i wlé\czono jé\ do zamiejscowego okrt'(- 
gu dor
czeó agencji pocztowej w Kurozw
kach. 
Za W ojewod
: Dr. J. Daizkowski 
p. o. W ojew. Insp. Starostw 


. 


409. 
ZAWIADOMIENIE 
Urz
du W ojewódzkiego Kieleckiego 
z dnia 28 paidziernika 1931 r. 
o zarailiwych chorobach zwierzçcych, panu- 
jl\cych na obszarze województwa kíeleckiego 
w czasie od 1 do 31 paidziernika 1931 r. 
Pryszczyca. 
Pow. kozienicki: ww. Star.istawów, Dé\brówka, 
toje, K
pie, Wyst
p, Zajezierze, Grabow- 
ska-Wola, Lipniki, os. Magnuszew. Sie- 
ciechów, Nagórnik-Duzy, F. Opactwo i 
maj. Boze. 
" stopnicki: ww. Bodrzechowice, Ucisków, 
Trzebice, Strozyska. 


W
lik, 
Pow. konecki: W. Aleksandrów. 
" kozienicki: os. Sieciechów. 
" pióczowski: wW. Zagosé, Zlota, Kazimie- 
rza- Wielka. 


Szelestaica. 
Pow. j
drzejowski; W. Zegartowice. 
Zara7a bydla i dziczyzny. 
Pow. miechowski: f. Marcinowice. 
" opatowski: w. Witoslawice. 


Gruilica. 
Pow. pióczowski: W. Kazimierza-Wielka. 


Nosacizna. 
Pow. wloszczowski: w Raszków. 


Otrçt koni i bydla rogatego. 
Pow. itzecki: w. Michalów, f. Pakoslaw. 
Swierzb zwierz,\t jednokopytowycb. 
Pow. j
drzejowski: ww. Swaryszów, W
gle- 
szyn, Mierzawa. 


" 


kielecki: m. Kielce, przedmiescie Piaski. 
opatowski: W. Slupia Stara. 
zawierciaóski: ww. Brudzów, Brudzewice. 


" 


" 


Wscieklizna. 
Pow. b
dzióski: W. Zagórze, os. Strzemieszyce, 
m. Sosnowiec, Dé\browa Górnicza. 
" cz
stochowski: m. Cz
stochowa. 
" j
drzejowski: ww. Sokolów-Górny, Bé\- 
kowiec. 
" kielecki: m. Kielce, W. émiósk. 
" kozienicki: W. Antonówka. 
" miechowski: ww. Szczepanowice, Antol- 
ka, Pielgrzymowice, Miechów, Smroków, 
Zagaje, Maków, Gniazdowice. 
" olkuski: m. Olkusz, w. Zarzecze, os. Parcze. 
" opatowski: ww. Stodoly,Niemirów, Krzczo- 
nowice, os. Iwaniska, tagów. 
" pióczowski: ww. Boszczynek. Kazimierza 
Wielka, Topola, Wislica, Szczotkowice. 
Dziekanowice, Skotniki, Drozejowice, Ko. 
bylniki, Mlodzawy-Male, Lipówka. 
" radomski; m. Radom, Skaryszów. 
" stopnicki: w. Michalowice. 
" wloszczowski: m. Szczekociny, ww. Mo- 
skarzew, Gustawów. 
" zawierciaóski: m. Zawiercie, os. Por
ba. 
Pomór i zaraza 8wió. 
Pow. cz
stochowski: W. Malusy Wielkie. 
" j
drzejowski: W. Brynica Mokra. 
" kielecki: ww. józefów, józefin. 
" konecki: m. Koóskie, Skarzysko-Kamien- 
na, Radoszy
e, ww. Adamów, D
ba. Wy- 
szyna-Falkowska, Rogów, Kajetanów. 
" miechowski: ww. Biskupice, Golcza, Ra- 
dziewice. 
" opatowski: W. i f. jasice, Planta. 
" radomski: maj. Zameczek, Goszczowice, 
ww. Suków, Wysmierzyce, Smilów, Li- 
pienice. 
Rózyca 8wió. 
Pow. b
dzióski: ww. Strzemieszyce- Wielkie, 
Zé\bkowice. 
" j
drzejowski: ww. Motkowice, Brzezno, 
Kanke-Nowe. 
" iHecki. w. Godów. 
" kielecki: ww. Bobrza, émiósk, Kobylniki, 
Zagnaósk-I.ekomin. 
" stopnicki: W. januszowice. 
" wloszczowski: W. Konieczno. 
" könecki: w. Stanislawów. 
" olkuski: W. Podlipie.
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0011.djvu

			Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 409 i 410. 


N924 


Cholera drobiu. 
Pow. b
dzinski: w. Sarnów. 
" cz
stochowc:;ki: ww. Libidza, Kamienica- 
Polska, W ancerzów- Wielki. 
j
drzejowski: ww. Piolunka, Mokra, Krzci
- 
cice, S
dziszów, Rakoszyn, Mnichów, 
Podlaszcze, w. i f. lowinia. 
" kielecki: m. Kielce, w. Snochowice. 
konecki: w. Czama, f. Skórnice. 
" pinczowski: ww. Kije, R
bów, Niewia- 
trowice. 
zawierc ianski: w. Poraj, os. Kozieglowy. 
" sandomierski: ww. Laszczków, Malice. 
Za W ojewod
" Czarnecki 
Referendarz Wet. 


410. 
RUCH Sl.UZ80WY 


a) w resordeMinieterstwa Spraw Wewnçtrznych. 
Mianowany 
pnez Wojewodç Kieleckiego 
józef Lekki, praktykant 11 kat. w Starostwie 
Powiatowem Olkuskiem - do odwolania 
sekretarzem w X st. st. 
Przeniesiony 
Wincenty Kubiczek, pruw. sekretarz w X st. sl.- 
ze Starostwa Powiatowego j
drzejowskie- 
go do Starostwa Powiatowego Koneckiego. 
b) w resorcie Ministerstwa Poczt i Telegrafów. 
W obrçbie Lubelskiej Dyr. Poczt i Telegrafów 
Mianowani: 


Inz. Henryk-Konrad Konczynski, kontr. urz
dnik 
techno w VIII.f;t. sl. w Technicznym Za- 
rZé\dzie Telegrafów i Telefonów w Lubli- 
nie - prow. st. techno w VIII st. sf. w Te- 
chnicznym Zarzqdzie Telegrafów i Tele- 
fonów w Radomiu. 
Aleksy Kasprzycki, prakt. techno w Xli st. sl. 
w Technicznym!Zarzqdzie Telegrafów i Te- 
lefonów w Równem W ot-mf. techno w XI 
s1. sf. w Technicznym Zarzqdzie Telegra- 
fów i Telefonów w Radomiu. 
Kazimierz Mroczkowski, prakt. techno w Xli st. 
sl. w Technicznym Zarzqdzie Telegrafów 
i Telefonów w Radomiu"- mf. techno 
w XI st. sl. 
Marjan Paudyn, prakt. techno w Xli st. st w 
Technicznym Zarzqdzie Telegrafów i Te- 
lefonów w Radomiu - mf. techno w XI st. sf. 


639 


Przyjçd do sluzby: 
Michal W owk - w charakterze prakt. techno 
w XU st. sf. w Technicznym Zarzqdzie 
Telegr. i Telef. w Radomiu. 
Leokadja Kt)walska - w charakterze asystenta 
w XI st. sl. w Urz
dzie Telegr. w Radomiu. 
Stanislaw Janik - w charakterze asytenta w XI 
st. sf. w Ostrowcu Kiel. (po odbyciu sluz- 
by wojskowej). 
Pawel.Steciuk -- w charakterze praktyk. w XII 
st. sl. w Zwolen iu (po odbyciu sluzby 
wojskowej). 


Pneniesieni: 
aa) na inne miejsce sluzbowe 
Aniela Stefanska, prakt. w XII st. sl. - ze Skar- 
zyska Kam. 1 do Sandomierza. 
Natalja Pi
ta, prakt. w XII st. sl. - z Ostrowca 
Kiel. do Opola. 
Wiktor jastrz
biowski, prow. ml. techno w XI 
s1. sf. z - Technicznego Zarzqdu TeIe- 
grafów i Telefonów w Równem Wol. do 
U rz
du Radjo-telegraficznego w Radomiu. 
Wladyslawa Cieslinska, asystent w XI st. st- 
. z janowa Lub. do Radomia 1. 
jadwiga Missolówna, asyst. w X st. sl. - z Kra- 
snegostawu do Radomia 1. 
Ignacy Dutkiewicz, nacz. urZ. III kl. w VIII st. 
sl.-z Szydlowca k/Radomia do Wlodawy 1. 
jan Jedynak, asystent w X st. sf. - z Rado- 
mia 1 do Krzemienca 1. 
Marja jedyriakowa, asyst. w X st. sf. - z Ra- 
domia 1 do Krzemiencd 1. 
Zdzislaw Podgórny, asyst. w X st. sf. - z ßy- 
chawy do Radomia 1. 
Inz. Henryk-Konrad Konczynski, prow. s1. techno 
w VIlI st. sf. - z Technicznego Zarzqdu 
Telegrafów i Telefonów w Radomiu na 
tymczasowe kierownictwo Urz
du Tele- 
graficznego w Radomiu. 
Kazimierz Mroczkowski, ml. techno w XI st. 
sl. - z Technicznego Zarzqdu Telegr. 
i Telef. w Radomiu do Urz
du Telegra- 
ficznego w Radomiu. 
Tadeusz Kabacik, ml. techno w XI st. sl.-z Za- 
rzqdu Technir.znego Telegrafów i Telefo- 
nów w Radomiu do Urz
du Telegraficzne- 
go w Radomiu. 
Wladyslaw Zawadzki, ml. techno w XI st. sf.- 
z Zarzqdu Technicznego Telegrafów i Te- 
lefonów w Radomiu do Urz
du Telegra- 
ficznego w Radomiu.
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0012.djvu

			640 


Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 410. 


oN! 24 


Leopold Szwarc, mf. techno w XI st. sf. - z Za- 
rZéldu Technicznego Telegrafów i Telefo- 
nów w Radomiu do Urz
du Telegra- 
ficznego w Radomiu. 
Roman Przytula, mf. techno w XI st. sf. -- z Za- 
rZéldu Technicznego Telegrafów i Telefo- 
nów w Radomiu do Urz
du Telegra- 
ficznego w Radomiu. 
Marjan Paudyn, mt techno w XI s1. sf. -- z Za- 
rZéldu Technicznego Telegrafów i Telefo- 
nów w Radomiu do Urz
du Te'legra- 
ficznego w Radomiu. 
Witold Stokowski, kier. oddz. urZ. I kl. w VII 
s1. sf. - z Radomia 1 do Urz
du Tele- 
graficznego w Radomiu. 
jan Górko, kootroler w VIII <;t. sf. - z Rado- 
inia 1 do Urz
du Telegraficznego w Ra- 
domiu. 
Jadwiga Jerska, kontroler w VIII s1. sf. 
- z Radomia 1 do Urz
du Telegr. w 
Radomiu. 
Tytus józefowicz, kontroler w VIII s. st-z Ra- 
domia I do Urz
du Telegraficznego w Ra- 
domiu. 
Benjamin jordan, kontroler w VIII s1. sf. - . 
z Radomia 1 do Urz
du Telegraficznego 
w RadOmiu. 
Jan Bobowik, st. asystent w IX st. sf. -- z Rado- 
mia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Stanislaw Bogutyn, s1. asys1. w IX s1. sl.-z Ra- 
domia 1 do Urz
dU Telegr. w Radomiu. 
Helena Polubcowa, st. asyst. w rx st. sf. - 
z Radomia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Eleonora Cesarczykówna, s1. asys1. w IX s1. sl.-- 
z Radomia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
jadwiga Tryburcowa, st. asys1. w IX s1. st - 
z Radomia I do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Apolonja W ei tknechtówna, s1. asys1. w IX s1. sf.-- 
z Radomia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Tichon Kutkowiec, prow. st. asys1. w IX s1. 
sf. - z Radomia 1 do Urz
du Telegr. 
w Radomiu. 
Janina Bonikowska, asys1. w X st. sl. _u z Ra- 
domia 1 do Urz
du Telegr. Yf Radomiu. 
Marja CÛonkowska, asys1. w X st. sf. - z Ra- 
domia 1 do Urz
du Telegr. w RadoL1iu. 
józef Dukowicz, asys1. w X st. st - z Rado- 
mia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Wiera Górczyk, asys1. w X s1. st - z Rado- 
mia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Marja Gregulska, asys1. w X st. st - z Ra- 
domia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 


Donat Kacperski, asyst. w X st. sf. - z Ra- 
domia 1 cio Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Marja Kuroczkinowa, asyst. w X st. sf. - z Ra- 
domia 1 do Urz. Telegr. w Radomiu. 
Hipolit J
drzejewski, asys1. w X s1. st - z Ra- 
domia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Ale
sandra Matkowa, asys1. w X s1. st - z Ra- 
domia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
jadwiga Missolówna, asys1. w X s1. sf. - z Ra- 
domia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Antoni Sulatycki, asys1. w X s1. sf. - z Rado- 
mi.l I do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Stanislaw Wiélczek, asyst. w X s1. st - z Ra- 
domia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Witold Baran, asys1. w Xl st. st -- z Radomia 
1 do Urz((du Telegr. w Radomiu. 
Wladyslawa Cidlinska, asyst. w XI s1. st-z Ra- 
domia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Marta Mélczynska, asys1. w XI s1. st - z Rado- 
mia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
, Helena Sobolewska, asys1. w XI s1. st - z Ra- 
domia ] do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Marja Taczanowska, asyst. w XI s1. st- z Ra- 
domia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Wanda Weitknechtówna, asys1. w XI st. st-z 
Radomia 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Marja Depczynska, prak1. w XI st. st - z Rado- 
mia I do Urz
du Telegr:. w Radomiu. 
Wiera Kattaurówna, asys1. w X st sl. - z Rado- 
mia 1 'do Urz
du Telegr. w Radomiu. 
Helena Czupkówna, asyst. w X s1. st - z Lub- 
lina 1 do Urz
du Telegr. w Radomiu. 


bb) w stan spoczynku 
józef Tomaszewski, kontroler w VIII s1. st 
w Radomiu 1. · 
Emilja Soczynska, s1. asyst. w IX s1. st wOpocznie. 


DZIAl NIEURZ
DOWY. 
OBWIESZCZENIA RÓZNEJ TRESCI. 


Magistrat m. Kielc w uzupelnieniu ob. 
wieszczen z dnia 26-go paidziernika 1929 r. i 
z dnia 8 listopada 1930 r. (Kieìecki D1.iennik 
Wojewódzki Nr 43/29 str. 579 i Nr 27j30str. 
500 i 501) podaje do wiadomosci wlascicieli 
nieruchomosci, poloionych przy ul. Lesnej od 
nieruch. Nr Nr 16 i7 do rynku, ulicy Lipowej od ul.
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0013.djvu

			.N'
 24 


Kie:ecki Dziennik W ojewódzki. 


641 


Wesolej do ul. Prostej, ulicy Ogrodowej od 
ul. Spacerow
j do ul. 3-go Maja, ulicy War- 
szawskiej od u1. Staro- W arszawskie Przed- 
miescie do Targowícy, u1. Wesotej od u1. 3-go 
Maja do u1. Lipowej, ie z dniem 20 paidzier- 
dzìernika 1931 r. zostaly uruchomione wodo- 
cfÆ\gi mìejskie i ze w mysl 
 2 "Przepisów 0 
polé\czeniu nieruchomosci zabudowanych w m. 
1\ ielcach z kanalizacjé\ i wodocié\giem miejskim", 
uchwalonych przez Rad
 Miejsk q w dniu 13 
marca 1930 r., zatwierdzonych przez MiniJ;tra 
Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem 
Spraw ,Wewn
trznych w dniu 11 sierpnia 1930 r. 
i podanych do wiadomosci publicznej w Kie- 
leckim Dzienniku Wojewódzkim z dnia 20 grud- 
nia 1930 r. Nr 30 kaidy wldciciel ni
rncho- 
mosci zabndowanej obowiÆ\zany jest polÆ\czyé 
swI\ niernchomosé z wodocil\gami míejskimi 
w terminie dwuletnim od daty uruchomienia 
wodocié\gów miejskich na tych ulicach, to jest 
w terminie do dnia 20 paidz.iernika 1933 r. 
W razie wzniesienia budynku na nieru- 
chomosciach niezabudowanych, winne one byé 
polqczone z wodocié\gami miejskimi przed od. 
daniem budynku do uzycia, w razie zas prze- 
budowy lub nadbudowy budynków - w cza- 
sie wykonania robót budowlanych. 
W mysl 
 4 tychze przepisów w razie 
niewykonania przez wlasciciela nieruchomosci 
polé\czenia z wodociqgami miejskimi w termi- 
nie do dnia 20 paidziernika 1933 r. Magistra- 
towi prrysluguje prawo wykonania tych robót 
na koszt wlasciciela. 
Uwagaz W niniejszem obwieszczeniu na- 
zw
 ulic i numeracj
 domów zastosowano 
wedlug zmiany, dokonanej w r. 1931. 


Magistrat m. Kielc w uzupelnieniu ob- 
wieszczen z dnia 26-go paidziernika 1929 r. i 
z dnia 8 listopada 1930 r. (Kielecki Dziennik 
Wojewódzki Nr 43/29 str. 579 i Nr 27/30 str 
500 i 501) podaje do wiadomoscì wlascicieli 
'nieruchomosci, potozonych przy ul. sw. Alek- I 
sandra Nt. Nr. 8 i 9, ulicy Czarnowskiej od u1. I 


Focha do ul. Piotrkowski
j, ulicy Focha od ul. 
Czarnowskiej do ul. Sienkiewicza, ulicy Gto- 
wackiego od nieruchomosci Nr Nr 3 i 6 do 
u1. Szerokiej, ulicy sw. Leonarda od pI. sw. 
Leonarda do ul. Kosciuszki, placu sw. Leonar- 
da wzdluz nieruchomosci Nr Nr 1, 3 r 4, ulicy 
Ks. J. Poniatowskiego od ul. Szerokiej do nie- 
ruchomosci Nr Nr 18 i 27, placu Rynek wzdluz 
nieruchomosci Nr Nr 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, 
u1. Szerokiej od ul. Ks. J. Poniatowskiego do 
nieruchomosci Nr Nr 25 i 30 oraz od ul. Glo- 
wackiego do u1. Zagórskiej, ulicy 3-go Maja 
od ul. Ogrodowej do nieruchomosci Nr Nr 
4 i 5, ulicy Zytniej od nieruchomosci Nr 24 do 
ul. Niepodleglosci, ie z dniem 20 paidziernika 
1931 r. zostaly otwarte kanaly nliczne i ze w 
mysl 
 3 "Przepisów 0 polé\czeniu nierucho- 
mosci zabudowanych w miescie Kielcach z ka- 
nalizacjé\ i wodocié\giem miejskim", uchwalo- 
nych przez Rad
 Miejské\ w dniu 13 marca 
1930 r., zatwierdzonych przez Ministra Robót 
Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewn
trznych w dniu 11 sierpnia 1
30 r. í po- 
danych do wiadomosci publicznej w Kieleckim 
Dzienniku W ojewódzkim z dnia 20 grudnia 
1930 r. Nr 30 kaidy wldciciel niernchomoscì 
zabndowanej obowiÆ\zany jest wybndowaé ka- 
nal domowy,lub w razie potrzeby kilka kana- 
lów i polÆ\czyé je z kanalami ulicznymi w ter- 
minie dw.uletnim od daty otwarcia kanalów 
ulicznych na tych ulicach, 1. j. w terminie do 
dnia 20 paidzlernika 1933 r. 


W razie wzniesienia budynku na nieru- 
chomosciach niezabudowanych winne one byé 
polqczone z kanalamj ulicznymi przed oddaniem 
budynku do uzycia, w razie zas przebudowy, 
lub nadbudowy budynków - w czasie wyko- 
nania robót budowlanych. 
W mysl 
 4 tychze przepisów w razie 
niewykonania przez wlasciciela nieruchomosci 
polé\czenia z miejskim kanalem ulicznym w ter- 
minie do dnia 20 paidziernika 1933 r. Magi- 
stratowi przysluguje prawo wykonania tych 
robót na koszt wlasciciela.
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0014.djvu

			642 


KieJecki Dziennik Wojewódzki. 


N224 


Vwaga: W niniejszem obwieszczeniu 
nazwy ulic i numeracj
 domów zastosowano 
wedlug zmiany, dokonanej w r. 1931. 


Ma
istrBt miasta Sosnowca, stosownie do 
art. 2), 26, 29, 30 i 31 rozp. Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. 0 prawie 
budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. 
P. Nr 23/1928, poz. 202) podaje do wiado- 
mosci, ie: 
a) Rada miejska na posiedzeniu w dniu 
24 wrzesnia 1928 r., 14 listopada 1928 r. i 16 
lutego 1929 r. zatwierdzila plany zabudowy 
ulic: 'Warszawskiej (dawnej bocznicy Niwec- 
!dej), Slawkowskiej, dQjazdów pod wiadukt 
kolejowy na ulicy Pilsudskiego i ulicy bez 
nazwy, stanowiqcej przedluienie ulicy Zy- 
gmunta od u1. Jasnej do u1. l-go Maja. 
b) z wymienionymi planami osoby zain- 
teresowane mogq zaznajomié si
 od dnia 26 
paidziernika 1931 r. do dnia 23 listopada 
1931 r. wlqcznie, w Wydziale Budownictwa 
Magistratu w godzinach od 9 - 13, oprócz 
niedziel i swiqt; 
c) od dnia 24 listopada 1931 r. do dnia 
9 grudnia 1931 r. wlqcznie, osoby zaintereso- 
wane mogq skladaé pod adresem Magistratu 
sprzeciwy, dotyczqce planów zabudowy tych ulic. 
Kierownik Tymczasowego 
Zarz4du miasta Sosnowca 
W. K uiniak' 


Zarz
d Powiatowej Kasy Chorych w Ostrow- 
cu na podstawie ust
pu I i II art. 52 ustawy 
z dnia 19 kwietnia 1920 r. 0 obowiqzkowem 
ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. 
P. Nr 44, poz. '272) podaje, co nasttCpuje: 
PP. Pracodawcy z chwil q otrzymania 
listy platniczej winni wplacaé skladki ubezpie- 
czeniowe do rqk inkasentom Kasy za pokwi- 
towaniem, lub w terminie do dni 3-ch od dnia 
otrzymania listy platniczej-w biurze Kasy lub 
przekazaé czekiem na P. K. 0., na konto Nr 
50.778. 
Po uplywie wyiej podanego trzydniowe- 
go terminu i niewplaceniu przez PP. Praco- 
dawców wymierzonych skladek, inkasenci Ka- 
sy wysttCPowaé b
dq w charakterze egzekuto- 
rów Kasy i od tej chwili powstajq dla PP. 
Pracodawców znaczne koszta egzekucyjne. 


W ceJu unikni
cia tych niepoiqdanych 
konsekwencyj oraz w zrozumialym interesie 
PP. Pracodawców, Zarzqd Kasy, podajqc po- 
wyisze do wiadomosci, przypomina i wzywa 
niniejszem PP. Platników do scislego prze- 
strzeg:ania pouczenia Zarzqdu Kasy, umieszczo- 
nego w liscÎe platniczej. 
Komisarz Zarzqdzajacy: 
Gustaw Riedel 


Nbtarjusz przy wydziale hipotecznym SI\- 
du Okrçgowego w Kfelcach, Wadaw Janiszow- 
ski, niniejszem obwieszcza, ie zostaly otwarte 
post
powania spadkowe po nast
pujqcych 
zmarlych: 
1) Janie Florczyk - wlascicielu dziaJki 
gruntu oznaczonej Nr 1, zawierajqcej obszaru 
3 dziesi
ciny 976 saienów z kolonji Blqdzików, 
powiatu kieleckiego; 
2) Janie' éwikla - wlascicielu dzialki 
gruntu obszaru 1 morgi, czylj 5599 metrów kw. 
z dóbr Wygnanów, pow:iatu miechowskiego; 
3) Wladysl
wie Stradowskim - wlaSci- 
cielu przestrzeni gruntu 5 mórg od strony za- 
chodniej, stanowiqcej cz
sé dzialki gruntu ozna
 
czonej Nr 11 z kolonji :Tarnówka, pow. stop- 
nickiego. . 
Termin do zamkni
cia i regulacji post
po- 
wail tych, wyznaczony zostal na dzieil 15 maja 
1932 roku, w kancelarji Waclawa Janiszow- 
skiego, Notarjusza w Kielcach. (2-3-1) 
Notarjusz: Wac/aw Janiszowski 


Notarjusz przy wydziale hipotecznym S
- 
du Okrçgowego w Kielcach, Wactaw Janiszow- 
ski, niniejszem obwieszcza, ie zostaly otwarte 
post
PQwania spadkowe po nast
pujqcych 
zmarlych: 
1) Michale Pichecie, wlasc. niepodz. po- 
lowy dzialki gruntu za wierajqcej obszaru 3 mOl gi, 
czyli 1 ha 6796 mtr. kw. z dóbr Jarzqb i 
Strawczyn, powiatu kieleckiego; 
2) Marjannie Zacharjasz, wlascicielce 
dwóch dzialek gruntu z kòlonji Wymyslówka 
pow. piilczowskiego, oznaczonych Nr Nr 60 i 61 
zawierajqcej, ogólnej przestrzeni 3 ha 2500 
metro kw. 
3) Józefie i Marjannie malionkach Imbor, . 
wlascicielach dzialek ziemi oznaczonych Nr Nr
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0015.djvu

			.N'!! 24 


Kielecki Dziennik W ojewódzki. 


643 


23 i 25 obszaru 5 morgów kazda z dóbr ' 
ObrE(b Lesny Nawarzyce, powiatu jE(drzejow- 
skiego. 
Termin do zamkniE(cia i regulacji post
- 
powañ tych wyznaczony zostal w kancelarji 
wyzej wymienionego notarjusza na dzieó 15 
Intego 1932 r. (2-3-2) 


Notarjusz: Waclaw janiszowski 


Notarjuaz przy wydziale hipotecznym 81\- 
du Okr,gowego w Kielcach Lucjan Jaxa-Male. 
szewski obwieszcza, ze zostalo otwarte post
- 
powanie spadkowe po zmarlym: 
Stanislawie Kowalskim, wlasé. dóbr Gniaz- 
dowice, pow. miechowskiego. 
Termin regulacji powyzszego spadku wy
 
znaczony zostal na dzieó 2 czerwca 1932 r., w 
kancelarji Notarjusza Lucjana Jaxa-Maleszew- 
skiego w Kielcach, dokqd interesowani winni 
stawié si
 z odpowiedniemi dowodami. 
(2-3-1) 
Notarjusz: L. jaxa-Maleszewski 


Pisarz wydzialu hipotecznego Sl\du Okrç- 
gowego w Kielcach zawiadamia, ze tOCZq sit( 
post
powania spadkowe po: 
1) Franciszku Gqdku, wlascicielu: 1) dzial- 
ka gruntu Nr 5 i 6 obszaru 1 ha 1197 mtr. 
z kol. Badrzychowice Kazub, 2) dzialka gruntu 
Nr 8, obszaru 58 ar. 6 mtr. i Nr 11, öbszaru 
58 ar. 26 mtr. z kol. Badrzychowice Babie- 
kierz Okopie i 3) dzialka gruntu Nr 8, obsza- 
ru 1 ha 1197 mtr. z kol. Zalesie Rzegocióskie, 
pow. stopnickiego; 
2) Wojciechu Mazurze, wlascicielu dz. Nr 
10 obszaru 1 ha 6824 mtr. z kol. Charsznica 
C. pow. miechowskiego; 
3) Ludwiku Adamskim, wspófwlascicielu 
dz. Nr 7, obszaru 4 dz. 94 Sqz. z- kol. Kr
zoly 
Antoniów i wlascicielu dzialki Nr 26, obszaru 
4 dzies. 94 Sqz. z kol. Kr
ioly Romanówek, 
powiatu miechowskiego; 
4) Franciszku Nogciu, wlascicielu cz
$ci 
dzialka obszaru 10 pro z kol. Zerwana, pow. 
miechowskiego, i cz
sci dziafka Nr 19, obszaru 
2799 m
, dziafka Nr 20, obszaru 2799 m
, Nr 


21 obszaru 6377 m', z kol Pustki Zerwana 
pow. miechowskiegoj 
5) Piotrze Zawlockim, wlascicielu dzialka 
obszaru 30 pro z kol. Piotrówka, pow. mie- 
chowskiego. 
4) Józefie Sitko, wlascicielu dz. Nr 46, 
obszaru 1 ha 1197 mtr. i kol. Dzialki Zago- 
rzyckie i dz. Nr 9, obszaru 1 ha 1197 mtr. 
z dóbr Kazimierza Mala, pow. pinczowskiego. 
7) Ignacym Grabowskim, wlascicielu dz. 
, Nr 9 obszaru 2 dz. 1290 Sqz. z kol. Irzl\dze 
III, pow. wloszczowskiegoj 
8) Walentym éwieku, wlascicielu ohszaru 
3 ha 3592 mtr. z kol. Wojewodzie, powiatu 
wloszczowskiego; 
9) Janie Sulimierskim, wspófwfascicielu 
I 1/, cz. dóbr Skorocice, pow. stópnickiego. 
10) Rózy-Marji-Deodacie-Hubercie, Pii-Ka- 
tarzynie-Zofji ks. RadziwiUowej, wlascicielce: 1) 
dóbr Lubnice, 2) dóbr Zborówek, 3) dóbr Slu- 
piec 4) dóbr Komorów, 5) reszty köl. Bilgo- 
raj, 6) os. mlynarskiej J asien Korytnicka, 7) 
kol. Kaczmy Lubnickie, 8) kol. Papiernia Ko- 
rytnicka, 9) dóbr Lasy Adamówka, 10) kol. 
Zboró.wek A, 11) kol. Slupia, 12) kol. Blonie 
Komorewskie, 13) os. mt Rataje A, pow. stop- 
nickiego, oraz wierzycielce sum: 491 rb. 60 
kop. i 3] 47 mk. 26 fen. na dobr. Komorów, 
pow. stop. 7100 zJ. na kol. Ksiqznice C. pow. 
stopnickiego, 3.320 rb. i 41472 mk. na kol. 
Zborówek A., pow. stopnickiego. 
11) Chai Dwojrze:: Finkielsztajn, wierzy- 
cielce sum: 500 rb. z ewikcjq 50 rb. do Nr 3 
i 600 rb. z ewikcjq 60 rb. do Nr 4 dz. IV mier. 
Kielce 498; 


12) Marjannie Przyjemskiej, wlascicielce 
I dz. Nr 56, obszaru 1 mrg. z d. Brzozówka, 
, pow. miechowskiegoj 
13) Abie Chmielewskim, wlascicielu nie- 
ruchomosci Kielce Nr hip; 507. 
Termin regulacji spadków wyznaczony na 
j dzieó l.szy po uplywie 6 miesìçcy od dnia 
I-go ògtoszenia w Dzienniku W ojewódzkim 
w kancelarji wydzialN hipotecznego Sqdu 
Okr
gowego w Kielcach. (2-3-2)
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0016.djvu

			644 


Kielecki Dziennik W ojwódzki. 


N!1 24 


Wydzíal hipoteczny przy Sl\dzie Grodz- 
kim w m. Kielcach obwieszcza, ie tOCZq si
 
post
powania spadkowe po smierci: 
1) Jana Bekiera, wierzyciela sumy 1300 
zlotych z proc. i kosztami, zabezpit:czonej 
pod Nr 4 dz. IV wykazu hipot. nieruchomosci 
w Psarach, gm. BQdzentyn, pow. kieleckiego, 
hip. Nr 30. 
2) Adama Rylskiego, wlasciciela cz
sci 
nieruchomosci w m. Ch
cinach, pow. kielec- 
kiego, hip. Nr 49, 
3) Stanislawa Figla, wlasciciéla kolonJi 
Rolnej we wsi Bronkowicach, gm. Bodzentyn, 
pow. kieleckiego, hip. Nr 1, a tab. 19 i 
4) Michela Grynblata, wlasciciela cz
sci 
nieruchomosci we wsi Krajnie, gm. Górno, 
pow. kieleckiego, hip. Nr 1, a tab. 107. 
Termin regulacji tych spadków oznaczo- 
ny zQstal na dzieå 14 lutego 1932 r. w kan- 
ceJarji wskazanego wyiej wydzialu hipoteczne- 
go w m. Kielcach. 
W oznaczonym 
interesowane winny 
skutkami prekluzli. 


terminie i miejscu osoby 
zglosié prawa swoje pod 
(2-3-2) 


Wydzial hlpoteczny przy Sl\dzie Grodz- 
kim w j
drzejowie obwieszcza, ie otwarte zo- 
staly post
powania spadkowe po zmadych: 
1) Ejli (Eli) Brajtbort, wlascicielce cz
sci 
nieruchomosci w J
drzejowie Nr hip. 150; 
2) Lejbusiu Ejzenbergu, wspólwlascicielu 
nieruchomosci w J
drzejowie Nr hip. 166; 
3) Moszku Przechackim, wspólwlascicielu 
1/3 cz
sci nieruchomosci w SObkowie Nr hip. 2. 
Termin zamkni
cia tych post
powan spad- 
kowych wyznãczony zostal na dzieá 10 maja . 
1932 r. W tym dniu osoby interesowane win- 
ny zglosié swoje prawa w kancelarji wydzialu 
w J
drzejowíe pod skutkami prekluzji. (3- 2-1) 


LICYTACJE I PRZETARGI. 


Komornik Sl\du Grodzkiego rew. III-go w 
Kielcach, Stanislaw janczur, zam. w Kielcach 
przy Ill. Sniadeckich Nr 33, niniejszem prostu- 
je omylk
 w obwiesLCzeniu 0 licytacji nieru- 


chomosci, nalezé\cej dó Piotra Strzelskiego
 
wydrukowanem w Kieleckim Dzienniku W oje- 
wódzkim Nr 21 z dnia 26 wrzesnia 1931 r. na 
str. 584 (lewa szpalta), a mianowicie: w wier- 
szu 24 od góry, zamiast: "dom drewniany", 
win no byé: "dom murowany". 


Komornik Sl\du Grodzklego w Kielcach 
rewiru 3-go, Stanislaw janczur, zam. w Kiel- 
cach przy ul. Sniadeckich Nr 33, niniejszem 
obwieszcza, ie w dniu 13 stycznia 1932 r. ()o 
godz. 10-ej rano w gmachu Sé\du Okr
gowego 
w Kielcach, odb
dzie si
 sprzedai z publicz- 
nej lkytacji nieruchomosci naleié\cej do Chai- 
ma-Dawida i Chaji-Chany-Blimy mali. Lewko- 
wiczów w 2;4 cz
sciach, Bruchy Langwald w 
1/4 cz
sci i Dwojry-Rojzy Lesnickiej w t 4 
cz
sci, za dlug naleiny Chaimowi Finkielsztaj- 
nowi w sumie 100 zl. z proc. i kosztami od 
Chaima-Dawida Lewkowicza i mocy klauzuli 
egzekucyjnej Sé\du Grodzkiego w Kielcach z 
z dnia 15 lipca 1930 r. za N. A. 4019/30 - i 
100 zt z proc. i kosztami z mocy klauzuli 
egzekucyjnej Sé:\du Grodzkiego w Kielcach z 
dnia 4 lipca 1930 r. N. A. 3782/30. 
Nieruchomosé ta poloiona przy Starym 
Rynku w miescie Ch
cinach, pow. i woj. kie- 
leckiego, oznacz. Nr pol. 54, a hip. 152, skla- 
da si
 z placu 0 przestrzeni okolo 64 lokci 
dlugosci i 24 lokci szerokosci na którym stojé:\ 
nast
pujé\ce budynki: 1) dom mieszkalny mu- 
rowany cz
sciowo z cegly z kamienia I-no 
pi
trowy kryty blaché\ cynkowé\ stary, 0 2-ch 
sklepach, 5-ciu kuchniach i 12 pokojach, 2) 
oficyna parterowa murowana z cegly kryta 
papé\ w srednim stanie 0 1 kuchni i 1 pokoju 
3) budynek drewniany kryty gontem i blaché\ 
stanowié\cy drwalki i 4) ust
p drewniany stary 
pod jednym ze sklepów znajduje si
 piwnica 
sklepiona i 4. kadzie cementowe na przecho- 
wanie jajek. 
Nieruchomosé ta ma urzé\dzoné\ hip. ksi
- 
ga której przechowuje si
 w wydz. hip. Sé\du 
Gr
dzkiego w Kielcach i jak widaé z wyk. 
hip. dzialu Ill, obcié\iona jest na rzecz Matli 
Szajnfeld doiywotniem bezplatnem uiytkowa- 
nip-m] stancji z tej nieruchomosci, t. j. tei
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0017.djvu

			Kielecki Dziennik W ojewódzki. 


645 


N!! 24 


stancji, którq obecnie zajmuje, i na rzecz Wól- 
fa Langwalda dozywotniem uzytkowaniem 1/4 
czt{sci niepodzielnej tej nieruchomosci w dzia- 
Ie IV, obcié\zona jest ewikcjq w sumie 5.000 zl. 
i dlugiem w sumie 31 dol. 16 cent. i 8330 zl. 
73 gr. 
Nieruchomosé ta w zastawie ani tez dzier- 
iawie nie znajduje sit{. 
Licytacja rozpocznie sit{ od sumy szacun- 
kowej 12.000 zl., stawajqcy do licytacji wlmen 
zlozyé vadium w wysokosd 1.200 zl. 
Akta w tej sprawie przez osoby zainte- 
resowane mogq byé przeglqdane w kancelarji 
wydz. cyw. Sqdu Okrt{gowego w Kielcach. 
Nr E. 1507/31. 
Komornik Sqdowy: St. jallczllr 


Komornik S
du Grodzkiego w Kielcach 
rewíru 3-go, Stanislaw Janczur, zam. w Kiel- 
cach przy ul. Sniadeckich Nr 33, niniejszym 
obwies1.cza, ze w dnÎu 13 stycznìa 1932 r. 
o godz. lO-tej rano w gmachu Sqdu Okrt{go- 
wego w Kielcach, odb
dzie sit{ sprzedaz z pu- 
blicznej licytacji, nieruchomosci nalezqcej wspól- I 
nie i niepodzielnie do Jankla-Chila Passyrmana, 
Chaima Passyrmana, NuchymaPassyrmana i Izra- I 
ela-Majera Passyrmana, za dlug naleiny Lejbu- 
siowi Kronenbergowi w sumie 2.000 zl. z proc. 
i kosztami, z mocy 2-ch tytulów wyk. Sqdu I 
I 
Okrt{gowego w Kielcach za Nr C. 338, 33928 i 
i Moszkowi Strauchowi w sumie 2.000 zl. z 
procentem i kosztami z mocy tyt. wyk. Sqdu 
Okrt{gowego w Kielcach z dn.8 czerwca 19:28 
r. za Nr C. 36W28 od Chaima Passyrmana. 
Nieruchomosé ta pùlozona w Kielcach 
przy ul. Staro-Warszawskie Przedmiescie Nr 3, 
sklada sit{ z placu 0 przestrzeni 2360 lokci 
polskich, na którym stojq nastt{pujqce budynki: 
l).4.om parterowy frontowy murowany z ceg- 
ly kryty b
hq cynkowq 0 8-miu ubikacjach 
mieszkalnych i 2-ma facjatami 0 2-ch ubikacjach 
2) oficyna mur0wana z cegly parterowa 0 2-ch 
ubikacjach, 3) szopa z desek kryta deskami w 
srednim stanie, drwalnie drewniane 0 4-ch 
przedzialach w srednim stanie, klozet drewnia- 
ny 0 2.ch przedzialach, oraz studnia z pompq. 


Nieruchomosé ta ma urzqdzoné\ hipotekt{, 
ksit{ga której przechowuje sit{ w wydz. hip. 
Sé\du Okrt{gowego w Kielcach i oznacz. jest 
Nr hip. 815, stosownie zas do dzialu IV-go 
wyk. hip. obci q 7.ona jest nastt{pujqcemi dluga-. 
mi: 1) na rzecz Towarzystwa Pozyczkowo- 
Oszcz. 600 rubli, 2) Arona Rechemana 1685 zl. 
z proc. i kosztami, 3) Lejbusia Kronenberga 
2134 zl. 95 gr. z proc., 4) Moszka Sztraucha 
2.000 zl. zab. pow., J) Nuchima Cwajgièla 
1780 zl., 6) Izraela- Majera Passyrmana 17.000 
zl. kaucji, 7) na rzecz zàkladów przemyslo- 
wych "Etyl" Sp. Akc. 9.000 zl. ewikcji, 8) 
Abrama-Germana vel Hermana 3.000 zl. ewik- 
cji, 9) Moszka Chaima Zelcera 600 zl. z proc. 
i kosztami i 10) na rzecz Eljasza Goldbluma 
200 zl. z proc. i kosztami. 
Licytacja rozpocznie sit{ od sumy szacun- 
kowej 15.000 71., stawajqcy do licytacji wlmen 
ztozYl: vadium w wysokosci 1500 zl. 
Akta w tej sprawie przez osoby zainte- 
resowane mogq byé przeglqdane w kancelarji 
wyclz. CYW. Sqdu Okrt(gowego w Kielcach. 
Nr E. 515/29. 
Komornik Sqdowy: St. Janczur 


Komornik Sitdu Grodzkiego w Kielcacq 
rèwiru 3-go, Stanislaw Janczur, zam. w Kiel- 
cach przy ul. Sniadeckich Nr 33, niniejszem 
obwieszcza, ie w dniu 13 stycznia 1932 r. 0 
godz. to-tej rano w gmachu Sé\du Okr((gowe- 
go w Kielcach, odbt{dzie sit{ sprzedaz z pu- 
blicznej licytacji praw sukcesorów Michala 
Grochowiny do níeruchomosci poloionej w Kiel- 
cach przy ul. Dom. Przedm. Pólnocne nalezé\cej w 
1,12 czt{sci doAltera-Chaima i Jakóba Szajnfarbów 
w 1,12 czt(sci do sukcesorów Michala Grocho- 
winy, t) Jana Grochowiny nieobecnego w kra- 
ju w imieniu którego dziala kurator Piotr Gro- 
chowina, 2) maloletnich Ireny, Leokadji, Ta- 
deusza-Michala Grochowina pozostalemi po 
s. p. Michale Grochowina, w imieniu których 
dziala matka ich Stanislawa Grochowina jako 
glówna opiekunka i Piotr Grochowina jako 
opiekun przydany, 3) maloletnich Zygmunta- 
Szczepana, Aleksandry-Henryki, Stefana i Ry- 
szarda-Boleslawa Czarneckich, pozostalemi po 
s. p. Michale i Antoninie mali. Czarneckich w
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0018.djvu

			646 


Kie1e.cki Dziennik Wojewódzki. 


N!! 24 


imieniu których dziala, glówny opiekun Piotr 
Grochowina i opiekun przydany Wincenty 
Pniak, za dlug nalezny od wyiej wymienio- 
nych sukcesorów pozostalych po S. p. Michale 
Grochowina na rzecz Chaima-Altera Szajnfar- 
ba w sumie 300 zJ. z procentami i kosztami z 
mocy klauzuli egz
kucyjnej bylego Sqdu Po- 
koju w Kielcach z dnia 12 kwietnia 1928 r. za 
Nr A. 913/28, jako nabywcy praw jana Ga- 
w
ckiego. 
Nieruchomosé powyisza sklada si
 z pla- 
cu 0 przestrzeni 46 I:okci angielskich na któ- 
rym stojq budynki: 1) dom parterowy cz
scio- 
wo murowany, a cz
sciowo drewniany, kryty 
gontem 0 4-ch stancjach i 1 sieni w srednim 
stanie, 2) dwie drwalnie drewniane, kryte gon- 
tern z frontu plac oparkaniony deskami. 
Nieruchomosé ta nie ma urzqdzonej hipo- 
teki, w zastawie ani tez dzier:iawie nie znaj- 
duje Sl
. 
Licytacja rozpocznie si
 od sumy szacun- 
kowej 1.000 zt, stawajqcy do licytacji winien 
zlozyé vadium w wysokosci 100 zI. 
Akta w tej sprawie przez osoby zainte- 
resowane mogq byé przeg!é\dane w kancelarji 
wydz. cyw. Sqdu Okr
gowego w Kielcach. 
Nr E. 846/30. 


Komornik Sqdowy: St. janczur 


Kðmornik Sl\du Grodzkiego w Kielcach 
r
wfru 3-go, Sh.nislaw Janczur, zam. w Kiel- 
cach przy u1. Sniadeckich Nr 33, niniejszem 
obwieszcza, ze w dniu 13 stycznia 1932 r. 0 
godz. lO-tej rano w gmachu Sqdu Okr
gowe- 
go w Kielcach, odb
dzie si
 sprzedaz z pu- 
blicznej licytacji, praw Marcina Wronski ego 
do nieruchomosci polozonej w mieScie Ch
ci- 
nach, powiatu kieleckiego, oznacz. Nr polic. 
238/204/132 za dlug naleiny Kasie Miejskiej 
miasta Ch
ciny w sumie 1818 zt ]2 gr. z 
procentami i kosztami z mocy wyrúku Sqdu 
Okr
gowego w Kielcach z dn. 31 maja 1927 r. 
streszczonego w tyt. wyk. w dniu 14 wrzes- 
nia 1927 r. za Nr C. 438/27. 


Nieruchomosé powyzsza nalezy do Mar- 
cina Wronskiego i jego zony Karoliny Wron- 
skiej i sklada si
: z placu 0 przestrzeni okolo 
20 sqini kwadratowych na którym znajdujq 


si
 nast
pujqce budynki: 1) dom mieszkalny 
drewniany parterowy (sciana pólnocna tego 
domu jest murowana z kamienia" kryty gon- 
tern a 4-ch ubikacjach mieszkalnych i 1 sieni, 
2) dom mieszkalny drewniany parterowy 0 2-ch 
ubikacjach mieszkalnych i 1 sieni do domu 
tego przymurowany jest z kamienia chlew, 3) 
spiiarnia z piwnicami murowana z kamienia i 
komórka drewniana pod jednym dachem kry- 
tym gontem i 4) ust
p drewniany 0 I-nym 
przedziale kryty papq. 
Nieruchomosé ta w zastawie ani tez dzier- 
zawie nie znajduje si
 i nie ma urzqdzonej 
hipoteki. 
Licytacja rozpocznie si
 od sumy szacun- 
kowej 16.000 zI., a jako podlegajqca sprzeda- 
iy w drugim terminie moie byé sprzedana 
ponizej oszacawania, a to zgodnie z art. 1182 
u. p. c., stawajqcy do licytacji winien zlozyé 
vadium w wysokosci 1600 zI. 
Akta VI' tej sprawie przez osoby zainte- 
resowane mogq byé przeglqdane w kancelarji 
wydz. cyw. Sqdu Okr((gowego w Kielcach. 
Nr E. 603/30. 


Komornik Sqdowy: St. .Janczur 


Komornik Sl\du Grodzkfego w Kielcacb 
rewiru 3-go, Stanislaw Janczur, zam. w 1< iel- 
cach przy u1. Sniadeckich Nr 33, niniejszem 
obwieszcza, ze w dnÌu 13 stycznìa 1932 r. 
o godz. 10-ej rano w gmachu Sqdu Okr
go- 
wego w Kiekach, odb
dzie si
 sprzedai z pu- 
blicznej licytacji, nieruchomosci polozonej w 
Kielcach pod Domaszowicami pow. i woj. kie- 
leckiego oznaczonej Nr hip. 1M2, naleiqcej w 
równych cz
sciach do Stanislawa-Stefana dwoj- 
ga imion Marszyckiego i józefy Marszyckiej, 
za dlug nalezny józefowi Gillerowi w sllmie 
1300 zt z proc. i kosztami, z mocy 2-ch klau- 
zul egzekucyjnych Sqdu Grodzkiego w Kiel- 
cach z dnia 25 stycznia 1930 r. za Nr Nr 
A. 406,407'30. 
Nieruchomosé powyzsza sklada si
 z dzial- 
ki placu oznaczonej lit. B, zawierajqcej prze- 
strzeni 443 sqzni kwadratowych, ma urzqdzo- 
nq hipotek
, ksi
ga której przechowuje si
 
w wydz. hip. Sqdu Okr
gowego w Kielcach 
i oznaczona jest Nr hip. 182, w zastawie ani w 
dzieriawie nie znajduje si
, obciqiona jest dozy-
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0019.djvu

			N!! 24 


Kielecki Dziennik Wojewódzki. 


647. 


wociem na rzec'Z wdowy Pauliny-Barbary Mar- 
szyckiej wpostaci bezplatnego do:iywotniego ko- 
rzystaniaz I /3 cz
sci tej nieruchomosci, oraz dlu- 
giem poszukiwanym na rzecz wyiej wymienio- 
nego JÓ7.efa Gillera w sumie 1300 zt z proc. 
i kosztami. 
Licytacja rozpocznie s)
 od sumy szacun- 
kowej 25r 0 d., stawaj
cy od lie) tacji winien 
dozyé vadium w wysokosci 250 zt 
Ata w tej sprawie przez osoby zaintere- 
sowane mog
 byé przeglqdane w kancelarji 
wydz. cyw. S
du Okr
gowego w Kielcach. 


Nr E. 363/31 


Komornik S
dowy: St. Janczur 


Komornik Sl\du Grodzkiego w Kielcach 
3-go rewiru, Stanjslaw Janczur, zam. w Kiel. 
cach przy u!. Sniadeckich Nr 33, niniejszem 
obwieszcza ze w dniu 13 stycznia 1932 r. 0 
godz. 10-tej rano w gmachu S
du Okr
gowe- 
go w Kielcach, odb
dzie si
 sprzedaz z pu- 
blicznej licytacji nieruchomosci nalei
cej do 
finny "Huta Szklana Herby w Kielcach sp. z 
ogr. odp. za dlug naleíny Michalowi Szyma- 
nowskiemu w sumie 6.000 zl. z proc. i koszta- 
mi z mocy klauzuli egzekucyjnej S
du Okr
- 
gowego w Kielcach z dnia 27 czerwca 1929 r. 
za Nr A. 220,29 r. od Gustawa von Hadelna 
i Powiatowej Kasie Chorych w Kielcach w 
sumie 4009 zl. 78 gr. z proc. i kosztami z mo- 
cy klauzuli egzek. Sqdu Okr
gowego w Kiel- 
cach z dnia 1 kwietnia 1929 r. za Nr A. 81/29 
od firmy Huta Szklana Herby w Kielcach. 
Nieruchomosé powyzsza poloiona w Kiel- 
cach-Herby sklada si
 z 6-ciu dzialek z kolo- 
nji "Podslichowice-Czarnów, pow. kieleckiego, 
oznaczonych Nr 80, 81, 82, 83, 84, 85,obejmu- 
j
cych ogólnej przestrzeni 15246 lokci kwad- 
ratowych angielskich, stanowi
cych jedn.. ca- 
losé, na których stoj
 nast
pujqce budynki: 
1) dom drewniany kryty gontem 0 2-ch poko- 
iach i 1 przedsionku, 2) kantor murowany z 
cegly kryty pap
, z facjat
 0 1 ubikacji na 
dole i 1 ubikacji na facjacie, 3) szopa drew- 
oiana w lichym stanie, 4) kleparnia z desek 
kryta pap
, 5) magazyn murowany z cegly, 
kryty pap
 w lichym stanie, 6) magazyn mu- 


rowany z cegly kryty pap
 (na materjaly), 7) 
klozet drewniany w lichym stanie, 
) budynek 
fabryczny drewniany na 22 filarach murowa- 
nych z cegly, kryty pap
, z 2-ma przybudów- 
kami krytemi papq, i wewn
trznem uTz
dze- 
niem t. j. piecem, 2-ma wannami, t. zw. lir
 
do wypalania butelek, szlifiarni
, kuini q i pie- 
cykiem do wypalania butelek. 
Nieruchomosé ta ma urz
d'lOn
 hipotek
, 
ksi
ga której przechowuje si
 w wydz. hip. 
S
du Okr
gowego w Kielcach pod nazw
 
"Kolonja Podslichowice-Czarnów", pow. kielec- 
kiego, w zastawie nie znajduje si
, stosownie 
zas do dzialu IV-go wykazu hip. obci
zona 
jest nast
puj
cemi dlugami i zastrzeíeniami na 
rzecz: 1) Berka Sztunke, Herszla Bimki, Sym- 
chy Goldfarba, prawo przejazdu do stacji Her- 
by, 2) T-wa Przem. Hand!. "Hamol", wzmianka 
I subch
stacyjna, 3) firmy Zygmunt Gieryer-Drecki 
i S-ka prawo dzieriawy, 4) Gustawa von Ha- 
delna 6202 d. 44 gr., 5) Michala Szymanow- 
skiego 6.000 zt kapitalu i 600 zt ewikc., 6) 
Domu Hand!. Przem. 
 Vitrum", Regenblum i 
Flanereich 3732 d. dfugu i 15.000 d. dlugu, 
7) T-wa Przem. Handl. "Hamol" ostrzez. dla 
sumy 9.000 zt z proc. i kosztami, 8) B-ci Fluhr 
ostrzez. dla sumy 1.000 d. z proc. i kosztami, 
9) T -wa Przem. "Hamol" ostrzez. dla sumy 
1.500 d. z proc. i kosztami, 10) Sp. Zygmunt 
Gieryer Drecki i S-ka 15.000 d. ewik., 11) 
Banku dla Handlu i Przem. w Warszawie 
ostrzez. dla sumy 1368 zl. z proc. i kosztami, 
12) na rzecz tegoi Banku ostrzez. dla sumy 
500 zt 1. proc. i kosztami, 13) Karola Henke 
ostrzez. dla sumy 643 d. 20 gr., 14) Tow. 
Przem. Hand!. "Hamol" ostrzez dla sumy 
1.400 zt z proc. i koszt., 15) Skarbu Panstwa 
11.438 zt 89 gr. podat., 16) Jana Blacha ostrz. 
dla sumy 353 zt 25 gr., 17) Domu Hand!. 
Przem. "Vitrum" 21.268 zt kap. i 10.000 zt kaucji 
18) f-my B-cia Fluhr ostrzeí. dla sumy 500 zt 
z proc. i koszt. i na 500 zt z proc. i koszt., 
19) Tow. Przem. "Hanrol" ostrz. dla sumy 
38.000 1.1. z proc. i kosztami i 20) Synd. Zjedn. 
Roln. w Kielcach zab. pow. na 7205 zt 20 gr. 
Licytacja rozpocznie si
 od sumy szacno- 
kowej 15.000 zt, stawaj
cy do licytacji winien 
doiyé vawum w wysokosci 1500 zl.
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0020.djvu

			Kielecki Dziennik Wojewódzki. 


648 


Akta w tej sprawie przez osoby zainte- 
resowane mog<\ byé przegl<\dane w kancelarji 
wydz. cyw. Sqdu Okrt(gowego w Kielcach. 
Nr E. 173/30. 
Komormk S<\dowy: St. janczur 


Komornik rew. I.ego, SI\:!u Grodzkiego 
w Kielcach, Czeslaw Machura, zam. w Kiel- 
cach przy u1. Mickiewicza Nr 14, .1iniejszem 
ogjasza, ie w dniu 13 atycznia 1932 r. 0 godz. 
10 rano w gmachu Sqdu Okrt(gowego w Kie1- 
cach, odbt(dzie s!
 licytacja publiczna na sprze- 
dai nieruchomosci, naleiqcej do Zyla Rodala, 
na pokrycie 10000 zl. dlugu z proc. i koszta- 
mi, naleznego Moszkowi-Joskowi Barwinerowi. 
Nieruchomosé ta poloiona w miescie 
Piríczowie przy u1. Klasztornej, dawniej zwanej 
Reformtskiej oznaczonej Nr polic. 257, hip. 
102, sklada sit( z domu murowanego, pit(trowe.- 
go, majqcego 14 metro dlugosci i 6 metro sze- 
rokosci, pod domem tym, znajduje si
 piwni- 
ca, podwórze ma 3 mtr. dtugusci 1 mtr. SO cm. 
szerokosci. 
Podlegaj<\ca sprzedaiy nieruchomosé ma 
urzqdzonlt hipotekt(, ksit(gd której przechowuje 
si
 w wydziale hipotecznym w Piríczowie. 
Licytacja rozpocznie si
 od ceny szacun- 
kowej 10000 d. bior<\cy udzial w licytacji, obo. 
wi<\zany jest do doienia vadium w kwocie 1000 zl. 
Akta licytacyjne, przez osoby zaintereso- 
wane, mog<\ byé przegl<\dane w kancelarji wydz. 
cyw. S<\du Okrt(gowego w Kielcach na 2 ty- 
godnie przed licytacjq. 
Nr E. 1363/31 
Komornik S<\dowy: Cz. Machura 


Komoruik rew. I Sildu Grodzkiel'o w Kiel. 
each, Czeslaw l1achura, zam. w Kielcach przy 
ul. Glowackiego Nr 3, niniejszem oglasza, iz 
w dniu 13 stycznia 1932 r. 0 godz. 10.ej rano 
w gmachu S<\du Okrt(gowego w Kielcach od- 


N224 


bt(dzie sit( licytacja publiczna na sprzedaz pra- 
wa wlasnosci do polowy maj<\tku nieruchomego, 
nalei<\cego do nieletniej Stanislawy Anyz i w 
drugiej polowie do Tekli Anyz, na pokrycie 
dlugu w kwocie 2.890 zt z kosztami, naleinego 
od wymienionej wyzej nieletniej na rzecz An- 
ny Millerówny. 
Maj<\tek ten, poloiony w miescie powia- 
towem Busko-Zdrój, woj. kieleckiego, sklada 
sit(: z placu, poloionego przy u1. Kilirískiego, 
obszaru okolo 472 mtr., oznaczonego Nr pol. 
29, dawniej 31, oraz zabudowarí, a mianowicie: 
domu drewnianego, stodoly i klozetu, pokry- 
tych gontem. 
Podlegaj<\ca sprzedazy nieruchomosé nie 
jest hipotecznie urzqdzon<\. 
Licytacja na sprzedai praw wlasnosci do 
polowy opisanego wyiej objektu, rozpocznie 
sit( od ceny szacunkowej 3.000 zl. Vadium licy- 
tacyjne' wynosi 300 zl. 
Akta w tei sprawie, przez osoby zainte- 
) esowane, mog<\ byé przeg)<\dane w kancelarji 
wydzialu cywilnego S<\du Okrt(gowego w Kiel- 
cach na dwa tygodnie przed licytacjq. 
Nr E. 798/31 Komornik: Cz. Madura 


Komornik rewiru I Sildu Grodzkiego w Kiel. 
each, Czeslaw Machura, zam. w Kielcach przy 
u1. Mickiewicza Nr 14, niniejszem oglasza, ii 
w dniu 17 lutegò 1932 r. 0 godz. 10-ej rano 
w gmachu S<\du Okr
gowego w Kielcach, od- 
bt(dzie sit( licytacja publiczna na sprzedaz nie- 
ruchomosci, nalez<\cej do Jana Zaparta na po- 
krycie 800 zlotych dlugu z procentami i koszta- 
mi, naleznego Szymðnowi Kapellnerowi z mocy 
tyt.llu wykonawczego S<\du Pokoju w Kazi. 
mierzy-Wielkiej z dnia ]8 maja 1928 r. Nr 
87/28, oral 1626 dol. 20 cent. dlugu, naleinego 
Chanie Lewenberg. 
Nieruchomosé ta, polozona we wsi Cza- 
jenczyce, gm. Nagorzany, pow. pinczowskiego,
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0021.djvu

			M 24 


Kielecki Dziennik W ojewódzki. 


649 


sklada si
 z osady pod naZWq "Osada Czajen- 
czyce" litera "A", obszaru 10 dziesiE(cin 750 
kw. sqzni, czyli 20 mrg. 10 pro i lqki okolo 2 
mr-g. w jednym kawalku. Gleba 1-ej klasy. 
Na nieruchomosci tej znajdujq zi
 budynki: dom 
mieszkalny, stodola, chlew, studnia í 3 piwnice 
murowane. OsadE( t
 okalajq drzewa. W po- 
dwórzu, urzqdzony jest kierat i mlocarnia, 
wspólnie z sqsiadem Fr. Wluskiem. 
Podlegajqca sprzedazy nieruchomosé ma 
urzqdzonq hipotek
, ksi
ga której przechowuje 
sift w wydz. hip. Sqdu Okr
gowego w Kiel- 
cach, w zastaw ani dzierzaw
 nie jest oddana. 
Licytacja rozpocznie si
 ad ceny szacun- 
kowej 50.000 zt Biorqcy udzial w licytacji, obo- 
wiqzany dozyé vadium w kwocie 5.000 d. Za- 
znacza si
, ze licytacia ta, jako w drugim ter- 
minie moze si
 odbyé i od znizonej ceny. 
Akta licytacyjne, przez osoby zaintereso- 
wane mogq byé rozpatrywane w kancelarji 
wydzialu cywilnego Sqdu Okr
gowego w Kiel- 
.each na dwa tygodnie przed licytacjq. 
Nr E. 1683/30 Komornik: Cz. Machura 


Komornik rew. I Sl\du Grodzkiego w Kiel- 
each, Czestaw Machura, zam. w Kielcach przy 
ul. Glowackiego Nr 3, niniejszem ogtasza, iz 
w døiu 17 lutego 1932 r. 0 godz. 10 rano w 
gmachu Sqdu OkrE(gowego w Kielcach, odb
- 
dzie si
 licytacja publiczna na sprzedaz nieru- 
chomosci, naleZqc
j do Stanislawa Garbackie- 
go na pokrycie: 2200 zt dlugu z procentami 
i kosztami, naleznego Marcelemu Niediwiec- 
kiemu i 1660 zl. z procentami 1 kosztami na 
rzecz Kasy Stefczyka w Bobinie. 
Nieruchomosé ta sklada si
: 1) z osady 
wlosciañskiei, zapisanej w tabeli likw. pod N r 
3 wsi Czajenczyce, gm. Nagorzany, pow. piñ- 
.ezowskiego 0 przestrzeni 3 mor. 11 pro w 3-ch 
dzialkach, 2) z osady wlosciañskiej . w tejze 
wsi Czajenczyce, zapisanej w tab. likw. pod 
Nr 12, obszaru 3 mor. 12 pro w 4-ch dzialkach 
j 3) z osady wlosciañskiej w tejze wsi, zapi- 


sanej w tab. likw. pod Nr 16, obszaru 2 mor. 
231 pro do której przydzielono za prawa ser- 
witutowe 260 pro tqki. Osada ta sklada siE( z 
4 kawalków. Na tej ostatniej osadzie Nr 16, 
znajdujq si
 zabudowania: dom drewniany, 
stodola, chlewy, na osadzie zas oznaczonej w 
tabeli Nr 3 - stoi stodola drewniana. 
Osady te nie majq urzqdzonej hipoteki, 
znajdujq si
 w posiadaniu dluznika, osadE( Nr 
16 obciqza dozywocie na rzecz Marjanny Gar- 
backiej. 
Licytacja rozpocznie si
 od ceny 25.000 
zl., lecz, jako w drugiem terminie moze si
 
odbyé i ad znizonej ceny; biorqcy udzial w li- 
cytacji obowiqzany dozyé vadium w kwocie 
2.5GO zt, 
Akta licytacyjne przez osoby zaintereso- 
wane mogq byé przeglqdane w kancelarji wydz. 
-cyw. Sqdu Okr
gowego w Kielcach na dwa 
tygodnie przed licytacjq. 
Nr E. 301/30. Komornik: Cz. Machura . 


Komornik rew. I-go Sl\du Grodzkiego w 
Kielcach, Czeslaw Machura, zam. w Kielcach 
przy ul. Glowackiego Nr 3, niniejszem obwisz- 
cza, iz w dniu 17 lutego 1932 r. 0 g'odz. ] 0 
rano w gmachu Sqdu Okr
gowego w Kielcach 
odb
dzie si
 licytacja publiczna na sprzedaz 
majqtku nieruchomego, nalezqcego do Zofji Bier- 
nackiej, zony Wadawa Biernackiego na po- 
krycie dlugów naleznych: 1) Chanie vel Annie 
Dzialowskiei, lako nabywczyni praw egzekwu- 
jqcej Ruchli Dzialowskiej w kwocie ] 500 dol. 
i 2) Ickowi Klajmanowi, jako wierzycielowi hi- 
potecznemu 580 dol. z proc. i kosztami. 
Majqtek ten, stanowiqcy dobra ziemskie 
"Zgórsko" polozony jest w gminie Korzecko, 
pow. Kieleckiego, posiada obszaru 477 mor. 
102 pro w tern okolo 250 morgów ornej ziemi, 
lqki okolo 1 morgi i lasu 216 mor. 102 pro 
Na nieruchomoci tej stojq nast
pujqce bu- 
dynki: a) dom mieszkalny murowany 0 8 ubi- 
kacjach, b) dom murowany 0 4 ubikacjach, 
c) dom murowany 0 4 ubikacjach, d) stodola
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0022.djvu

			650 


Kielecki Dziennnik W ojewódzki. 


murowana, e) dwie obory murowane, f) dom 
w budowie, murowany, g) ust
p murowany, 
h) ust
p drewniany, i) studnia, j) dom drew- 
niany 0 8 ubikacjach i k) cegielnia skladajqca 
si
 z pieca i 2-ch szop drewnianych. W majqt- 
ku tym zaloiony jest nowy ogród z drzewa- 
wami owocowemi. Las jest przewainie sosno- 
wy w stanie srednim. 
Podlegajqca sprzedaiy nieruchomosé ma 
urzqdzonq hipotek
, ksi
ga której przechowuje 
si
 w wydz. hip. Sqdu Okr
gowego w Kielcach. 
Pozostaje w posiadaniu wspomnianej dluinicz- 
ki. Wedlug Dzialu II ksi
gi hipotecznej roz- 
parcelowane w majqtku Zgórsko 4 hek 5500 mtr. 
Wedlug Dzialu III, Wladyslaw Biernacki, po- 
siada prawo eksploatacji lasu z 31 hektarów'. 
Dlugi obciqiajqce nieruchomosé Sq wyszcze- 
gólnione w Dziale IV wykazu hip. 
Licytacja rozpocznie si
 od ceny S7acun_ 
kowej 1200000 zt biorqcy udzial w licytacji obo- 
wiqzany jest dOiyé vadium w kwocie 120000 zt 
Akta licytacyjne, przez osoby zaitereso- 
wane mogq byé przeglqdane w kancelarji wydz. 
cyw. Sqdu Okr
gowego w Kielcach na dwa 
tygodnie przed licytacjq. 
N r E. 972/30 


Komornik 
qdowy: Cz. Machura 


Komornik Sl\du Grodzkiego w Radomiu 
3.go rewiru, Edmund Sczerbhíski, zamieszkaly 
w Radomiu przy ul. PHsudskiego Nr 5, na 
mocy art. 1141 i 1146 u. p. c. obwieszcza, ie 
w dniu 14 stycznia 1932 r. 0 godz. 10-ej rano 
w sali posiedzeñ Sqdu Okr
gowego w Rado- 
miu odb
dzie si
 publiczna licytacja nierucho- 
mego majqtku, poloionego w Radomiu' przy 
ul. Zeromskiego, oznaczonego Nr pol. 82, a 
hip. 329 w woj. kieleckiem, naleiqcego niepo- 
dzielnie do Majer<1 Dawida i Zysli mali. Med- 
manów, joska-Lejby i Fajgi Czarnej mali. Ro- 
zenbaumów, Andrzeja Bolka i Marji Górskiej, 


Nc1 24 


skladajqcego sit( z placu 0 powierzchni 468 
sqini kw. oraz budynku na tym placu miano- 
wicie: a) murowanego domu pi
trowego, b) 
drewnianego domu, c) drewnianej of icy ny, d} 
drewnianego domu z facjatami, e) drewnia. 
nych komórek, f) drewnianej szopy, g) muro- 
wanej kuini i h) studni z pompq. 
Nieruchomosé ta znajduje si
 w posiada- 
niu wyiej wymienionych wlascicieli, w zasta- 
wie lub dzieriawie nie jest, ma ksi
g
 hipo- 
tecznq przy Sqdzie Okr
gowym w Radomiu, 
oznaczonq Nr 329, jest obciqiona dlugami w 
kwocie 14.000 rb. i 28.676 d. 36 gr. oraz po- 
datkami w kwocie 2.156 zt 46 gr. i wysta- 
wiona na licytacj
 na pokrycie naleinosci Mi- 
chala Krawczuka w kwocie 2.025 zt 83 gr. 
z proc. i kosztami z tytulu wykonawczego 
Sqdu Okr
gowego w Radomiu za Nr 1. C.457/28. 


Licytacja rozpocznie si
 od sumy szacun- 
kowej 20.000 zt w7.wyi i od licytanta b
dzie 
wymagana kaucja 2.000 zt 
Akta sprawy licytacyjnej mogq byé prze. 
glqdane w urz
dowych godzinach w kancelarji 
wydzialu cyw. Sqdu Okr
gowego w Radomiu_ 
Komornik Sqdowy: E. Szczerbinski 


Komornik Sl\du Grodzkiego w Radomiu 
3-go rewiru, Edmund Szczerbhí.ki, zamies zkaly 
w Radömiu przy ul. PHsudskiego Nr 5, na mocy 
art. 1141 i 1146 u. p. c. obwieszcza, ie w dniu 
14 stycznia 1932 r. 0 godz. 10-ej rano w salj 
posiedzen Sqdu Okr
gowego w Radomiu od- 
b
dzie si
 publiczna licytacja nieruchomego 
majqtku poloionego w m. Kamiennej, pow_ 
koneckiego, w woj. kieleckiem, naleiqcego do 
do firmy "Bracia W
grzeccy" Dom Przemyslo- 
wo-Handl. w Kamiennej, sktadajqcego si
 z placu 
i ogrodu 0 pow. 636 sqi. kw. oraz budynków 
mianowicie: a) drewnianego domu parterowego 
o 5-ciu izbach, dwóch przedpokojach, z facjat	
			

/NDIGCZAS003501_1931_024_0023.djvu

			Nfl 24 


Kielecki Dziennik Wojewódzki. 


651 


nianych szopach, b) murowanego domu parte- 
rowego 0 3-ch pokojach, kuchni i przedpo- 
koju, c) niezamieszkalego domu parterowego 
w stanie zniszczonym, d) drewnianego budyn- 
ku, e) drewnianej szopy, f) jednopitttrowego 
budynku murowanego, g) murowanej altany, 
h) drewnianego zr
bu, i) murowanej studni 
z iórawiem i k) drewnianego ust
pu. 
Oprócz powy:iszych budynków znajduj<\ 
si
 nast
p
j
ce budynki: dom drewniany z 3 
facjatami, komórki, ust
py i studnia, które 
sprzeda:iy nie podlegaj
, jako nale:i
ca do suk- 
cesorów Wladyslawa Ostrowskiego. 
Nieruchomosé ta znajduje si
 w posia- 
.daniu firmy "Bracia W
grzeccy" Dom Prze- 
myslowo-Handlowy w Kamiennej", w zastawie I 
lub dzieriawie nie jest, ma ksi
g
 hipotecznq 
w wydziale hipotecznym pow. koneckiego ozna- 
czonq Nr 70, jest obci
:iona dlugami i kauc- 
jami w kwocie 20.000 franków szw. i 60.000 
zt oraz dozywociem, szczególowo omówionem 
w opisie z dnia 8 lipca 1931 r. na rzecz Ka- 
roliny Kalinkowskiej i wystawiona na licytacj
 
na pokrycie nale:inosci Aleksandra Eltera w 
sumie 20.000 fro sZW. z kosztami z tytulu wy- 
konawczego S
du Apelacyjnego w' Lublinie 
z dnia 11 lutego 1930 r. Nr 1 Ac. 427/28. 


Licytacja rozpocznie si
 od sumy szacun- 
kowej 20.000 zt wzwyi i od licytanta b
dzie 
wymagana kaucja 2.000 zt 
Akta sprawy licytacyjnej mog
 byé prze- 
gl
dane w urz
dowych godzinach w kancelarji 
wydzialu CYW. S
du Okr
gowego w Radomiu. 
Komornik S
dowy: E. Szczerbinski 


KoD1ornik S"du Grodzkiego w Radomiu 
3-go rewiru, Edmund SzczerbilÍski, zamieszkaly 
w Radomiu przy u!. Pilsudskiego Nr 5, na mocy 
.art. 1141 i 1146 U. p. C. obwieszcza, ie w dniu 
16 lutego 1932 r. 0 godz. 10-ej rano w sali 
posiedzeñ S
du Okr
gowego w Radomiu cd- 
b
dzie si
 publiczna licytacja maj
tku nieru- 


chomego, poloionego w gmmle Rogów, pow. 
radomskiego, w woj. kieleckiem, nalei
cego do 
Juljana Tuszki, skladaj
cego si
 z dóbr ziem- 
skich "Krysinek", pochodz
cych z osrodka 
dóbr ziemskich Mirówek, wysegregowanych 
z dóbr majoratu Mirzec, 0 powierzchni 45 
hektarów w jednej dziake í nast
puj
cych bu- 
dynków: 1) parterowego domu mieszkalnego 
(rlawniejszy dwór), skladaj
cego si
 z dwóch 
cz
sci: a) drewnianego domu szabrowanego 0 
4-ch pokoiach i korytarzu i b) murowanego 
domu mieszkalnego, parterowego, 0 4-ch po- 
kojach i kuchni, 2) murowanej obory ze stajni
, 
3) drewnianej stodoly, 4) murowanego domu 
dla sluiby 0 8-iu izbach, 5) murowanej obory, 
6) drewnianych chlewów, 7) drewnianej altany, 
8) drewnianego ust
pu, 9) cz
sci murów po 
spalonej stodole i 10) studni z iórawiem öraz 
lasiewów, iywego i martwego inwentarza, 
szczególowo omówionego w opisie komornika 
sqdowego I-go rewiru powiatu radomskiego 
z dnia 31 stycznia 1931 r. 
Nieruchomosé ta znajduje si
 w' posia- 
daniu Juljana Tuszki, w zastawie lub dzier- 
:iawie nie jest, ma ksi
g
 hipoteczn
 przy Sé\- 
dzie Okr
gowym w Radomiu pod nazw
 "dobra 
ziemskie Krysinek", jest obci
iona dlugam 
na sùmtt 35.421 zt 34 gr. oraz zaleglymi po- 
datkami na sum
 1.806 d. 53 gr., podlega 
sprzedaiy w calosci i jest wystawiona na licy- 
tacj
 na pokrycie nale:inosci firmy .Rolnik Po- 
st
powy", Radomskiej Rolnej S-ki Akc., Komunal- 
nej Kasy Oszcz
dnosci pow. radomskiego i Towa- 
rzystwa dla prowadzenia i utrzymywania sred- 
niej szkoly :ieñskiej w Radomiu w kwocie 
7.220 zt i 342 funtów szterl. 15 szy!. 3 pensów. 


Licytacja rozpocznie si
 od su'my szacunko- 
kowej 70.000 d. wzwyi i od licytanta b
dzie 
wymagana kaucja 7.000 dotych. 
Akta sprawy licytacyjne:j mog
 byé prze- 
gl
dane w urz
dowych godzinach w kancelarji 
wydzialu cyw. S
du Okr
gowego w Radomiu. 
Komornik S
dowy: E. Szczerbinski
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0024.djvu

			652 


Kielecki Dziennik Wojewódzki. 


Komornik Si\du Grodzkiego w Radomio, 
-go rewiru Edmond Szczerbhíski, zamieszka- 
ly w Radomiu przy u1. Pilsudskiego Nr 5, na 
mocy art. 1141 i 1146 u. p. c. obwieszcza, ie 
w dniu 16 lutego 1932 r. 0 godz. ] O-ej rano, 
w sali posiedzen Sctdu Okr
gowego w Rado- 
miu, odb
dzie sit:' publiczna licytacja nierucho- 
mego majqtku, poloionego we wsi i gmini e 
Grabów n/Wislct, pow. kozienickiego, w woj. . 
kiel eckiem, naleictcego do Wincentego Ippo- I 
horskiego-Lenkiewicza, skladaictcego si
 z dóbr 
'Úemskich "Grabów n/Wislct", 0 powierzchni 380 
mórg 236 pro oraz nast
pujctcych budynków: 
1) mieszkalnego domu murowanego z weren- 
dami i przybudówkct, 2) murowanego budynku 
parterowego - "czworaki", 3) chlewów muro- 
wanych, 4) parterowego budynku murowanego, 
5) murowanego budynku, mieszczctcego. w so- 
bie drwalnie, obor
 i wozowni
, 6) murowa- 
nych spichrzów, 7) stajni i obory murowanych, 
8) murowanej obory, 9) drewnianych stodól, 
10) murowanego budynku po dawnej gorzelni 
z kominem, 11) murowanego budynku po ma- 
gazynie spirytusowym i 12) iywego i martwe- 
go inwentarza, wymienionego w opisie z dnia 
28 maja i 9 lipca 1930 r. 
Nieruchomosé ta znajduje si
 w posiada- 
niu Wincentego Ippohorskiego-Lenkiewicæ, w 
zastawie lub dzieriawie nie jest, . ma ksi
g
 
hipotetcznct w wydziale hipoteczn. Sctdu Okr
- 
gowego w Radomiu pod nazwct "dobra ziem- 
skie Grabów n/Wislct", jest obcictiona dlugami 
kaucjami, ostrzeieniami i podatkami w kwocie 
409.450 zt 75 gr. i 4.115 dol. i wystawiona na 
licytacj
 na pokrycie naleinosci firmy "Les 
Successeurs d' Albert Goode Bedin & CO" w 
Paryiu w kwocie 200.000 zt z tytulu wykon. 
Sctdu Okr
gowego w Warszawie Nr 112 C. 903/30. 
Licytacja rozpocznie si
 öd szacunkowej 
sumy 500.000 zt wzwyi i od licytanta b
dzie 
wymagana kaucja 50.000 zt 
Akta sprawy licytacyjnej mogct byé prze- 
glctdane w urz
dowych godzinach w kancelarji 
wydzialu cywilnego Sctdu Okr
gowego w Ra. 
domiu. 


Komornik Sctdowy: E. Szczerbinski 


N224 


Komornik Sl\du Grod7.kiego w Radomíu 
3-go rewiru, Edmnnd Szczerbfóski, zamieszkaty 
: w Radomiu przy u1. Pilsudskiego Nr 5, na 
I mocy art. 1141 i 1146 U. p. C. obwieszcza, ze 
I w dnin 16 lute go 1932 r. 0 godz. 10-ej rano 
w sali posiedzen Sctdu Okr
gowego w Rado- 
miu, odbftdzie si
 publiczna licytacja nierucho- 
mego majcttku, nale:ictcego niepodzielnie do Le- 
ona Utnickiego w 4/5 i Stefana Utnickiego w 
]/5 cz
sci, polozonego we wsi Wola Chod- 
kowska, gm. Swierie Górne, pow. kozienic- 
kiegow woj. kieleckiem, sktadajctcego siec z cz
sci 
dóbr ziemskich "folwark Wola Chodkowska", 
wysegregowanych z majcttku m a j 0 r a c k i ego 
"Wilczkowice Górne", 0 powierzchni 688 mrg. 
1 pro bez budynków. 
Nieruchomosé ta znajduje si
 w posia- 
daniu Leona i Stefana Utnickich, w zastawie 
lub dzieriawie nie jest, ma ksi
g
 hipotecznct 
pod nazwct "folwark Wola Chodkowska" w ar- 
chiwum hipotecznem przy Sctdzie Okr
gowym 
w Radomiu, jest obcictiona dlugami w kwocie 
91.946 rb. 80 kop., 61.152 mrk. 80 fen. i 22.175 
zl. 30 gr. i wystawiona na licytacj
 na pokry- 
cie naleinosci Antoniny Jackowskiej od Leona 
Utnickiego w kwocie 787 dolarów 92 cent. z proc. 
i koszt. z tytulu wykonawczego Sctdu Okn;- 
gowego w Radomiu Nr c.]. 271,29. 
Licytacja rozpocznie si
 od sumy szacun- 
kowej 206.400 zt wzwyz i od licytanta b
dzie 
wymagana kaucja d. 20.640. 
Akta sprawy licytacyjnej mogct byé prze- 
glctdane w urz
dowych godzinach w kancelarj i 
wydz cywilnego Sctdu Okr
gowego w Radomiu. 
Komornik Sctdowy: E. Szczerbinski 


Komornik Si\du Grodzklego w R.domiu 
3-go rewiru, Edmund S.lczerbióski, zamieszkaty 
w Radomiu przy u1. pasudskiego Nr 5, na 
mocy art. 1141 i 1146 U. p. C. obwieszt.'za, ze 
w dníu 16 lutego 1932 r. 0 godz. 10-ej rano 
w sali posiedzen Sctdu Okr
gowego w Radomiu 
odb
dzif': si
 publiczna licytacja nieruchomego
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0025.djvu

			.N'2 24 


Kielecki Dziennik Wojewódzki. 


653 


majé\tku, polo
onego we wsi Cz
stocice ko- 
lonja, gm. Cz
stocice, pow. opatowskiego w 
woj. kieleckiem, skladajé\cego si
 z cz
sci dóbr 
ziemskich "Cz
stocice", nalezé\cych do Magda- 
leny Stefañskiej, 0 powierzchni 8 hektarów 
5090 mtr. kw. i nast
pujé\cych budynków: a) 
	
			

/NDIGCZAS003501_1931_024_0026.djvu

			Kieiecki Dziennik, Wojewódzki. 


654 


Nr 3027. Dnia 6 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
4569-1-Po Kólko Rolnicze w Proszowicach, tej- 
ze gminy, pow. miechowskiego. 
Nr 3028. Dnia 7 sierpnia 1931 r. L. B P. 
4684-1-We Kólko Rolnicze "Jutrzenka" w 
Wszechswi
tem, gm. Sadowie, pow. opatowski. 
Nr 3029. Dnia 7 sierpnia 1931 r. L. B P. 
4685-1-Sy Kólko Rolnicze "Patrja" w Strzyzo- I 
wicach, gm. Modliborzyce, pow.opatowskiego. 
Nr 3030. Dnia 7 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
46i6-1-Su Kólko Rolnicze "Jednosé" w Slupi 
Starej, gm. Grzegorzewice, pow. opatowskiego 
(zmiana statutu). 
Nr 3031. Dnia 7 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
4687-1.Sa Kólko Rolnicze w Stodolach, gminy 
Wojciechowice, pow. opatowskiego (zm. statutu). 
Nr 3032. Dnia 7 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
4688-1-Po T -wo Ochotniczej Strazy' Pozarnej 
w Probolowicach, gminy Czarnocin, powiatu 
pinczowskiego. 
Nr 3033. Dnia 7 sierpnia 1931 r. L. B. P'. 
4689-1- WeT -wo Ochotniczej Strazy Pozarnej 
w Wszechswi
tem, gminy Sadowie, powiatu 
opatowskiego. 
Nr 3034. Dnia 8 sierpnia 1931 r. L. 2. P.. 
1958.2,3-1a. Stowarzyszenie Dobroczynne pod 
naZWq "Gemilus-Chesed" w miescie Ilia. 
Nr 3035. Dnia 11 sierpnia 1931 r. L. B.P. 
2202-3-Be T -wo Przyjaciól Mlodzieiy w B
dzinie. 
Nr 3036. Dnia 11 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
912-3-Be T -wo Przeciwgruilicze w B
dzinie. 
Nr. 3037. Dnia 12 sierpnia 1931 r. L.B.P. 
3597-2-Sa Klub Sportowy Policji Panstwowej 
powiatu koneckiego w Skarzysku-Kamiennej. 
Nr 3038. Dnia 12 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
3597-2-Bu Kasa Oszcz
dnosci i Wzajemuej Po. 
mocy. Pracowników "Górki" w Busku powiatu 
stopnickiego. 
Nr 3039. Dnia 13 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
2451-2-So Sosnowieckie Zydowskie Towarzy- 
stwo Wzajemnej Pomocy w Chorobach "Ezras 
Hacholin" w Sosnowcu, pow. b
dzióskiego. 
Nr 3040. Dnia 13 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
4384-I-Oa Stowarzyszenie niesienia pomocy 
ubogim rodzqcym matkom w Ozarowie, tejze 
gminy, pow. opatowskiego. 


NQ 24 


Nr 3041. Dnia 14 sierpnia 193] r. L. B. P. 
4880-1-Sa T -wo Ochotniczej Strazy Pozarnej 
w Stqporkowie, gm. Duraczów, pow. konec- 
kiego (zmiana statutu). 
Nr 3042 Dnia 18 sierpnia 1931 r. L. B. p. 
1950-2-Ko Kólko Rolnicze "Jednosé" w Kory- 
cianach, gm. Zarnowiec, pow. olkuskiego. 


Nr 3043. Dnia 18 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
4941-1-Go Kolo Gospodyó Wiejskich w Gole- 
niowach, gm. Moskorzew,pow. wloszczowskiego. 


Nr 3044. Dnia 18 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
4943-1-0a Opatowsko-Sandomierskie Zrzesze- 
nie Producentów J
czmienia Browarnego w 
Ostrowcu, pow. opatowskiego. 


Nr 3045. Dnia 24 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
431-2-Jo Kólko Rolnicze "Józefówka" w Józe- 
fowie, gm. Lipsko, pow. ilzeckiego. 


Nr 3046. Dnia 24 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
432-2-Ke Kólko Rolnicze "Klos" w Kr
pie Kos- 
cielnej, tejze gminy, pow. ilZeckiego. 


Nr 3047. Dnia 25 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
430-2.Ma Kólko Rolnicze "Zgoda" w Maruszo- 
Wle, gm. Lipsko, pow. ilZeckiego. 


Nr 3048. Dnia 25 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
4762.2-Pe Towarzystwo Polski ego Samarytan- 
skiego Zlotego Krzyza w Przedborzu, tejze 
gminy, pow. koneckiego. 


Nr 3049. Dnia 26 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
588-2-Do Stowarzyszeme DomuLudowogow Ma- 
szycach, gminy Cianowice, pow. olkuskiego. 


Nr 3050. Dnia 27 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
3824-2-Ge Stowarzyszenie Dobroczynne pod 
naZWq "Gemilus.Chesed w miescie Skarzysko- 
Kamienna, pow. koneckiego. 


Nr 3051. Dnia 28 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
1968-2-Fi T-wo Filatelistów w Cz
stochowie. 


Nr 3052. Dnia 28 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
5073-1-Ce Cz
stochowskí ZwÏtp:ek Odontolo- 
giczny w Cz
stochowie (zmiana statutu).
		

/NDIGCZAS003501_1931_024_0027.djvu

			N224 


Kielecki Dziennik Wojewódzki. 


655 


Nr 3053. Dnia 29 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
2670-3-Bu Policyjny Klub Sportowy w Busku- 
Zdrój. 
Nr 3054. Dnia 31 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
918-2-0s. Stowarzyszenie Dobroczynne Rzezni- 
ków Zydów pod nazwé\ "Gemilus Chesed" w 
miescie Ostrowcu, pow. opatowskiego. 


Nr 3055. Dnia 31 sierpnia 1931 r. L. B. P. 
1948-2-La Kólko Rolnicze "Wloscianin" w La- 
nach Srednich i Podlesnych, gm. Zarnowiec, 
pow. olkuskiego (zmiana statutu). 
Nr 3056. Dnia 3 wrzesnia 1931 r. L. B. P. 
5175-1-Go Kólko Rolnicze "Post
p" w Grocho- 
cicach, gm. Ozarów, pow. opatowskiego. 


Nr 3057. Dnia 3 wrzesnia 1931 r. L. B. P. 
5163-1-Ka Kólko Rolnicze "Wisla" w Kamiencu, 
gm. Iwaniska, pow. opatowskiego. 


Nr 3058. Dnia 3 wrzesnia 1931 r. L. B. P. 
5165-1.Su T-wo Ochotniczej Strazy Pozarnej 
w Szumsku, gm. Rembów, pow. opatowskiego. 


Nr 3059. Dnia 7 wrzesnia 1931 r. L. B. P. 
5214-1-Pa-31 Kólko Rolnicze "Kmiotek" w Par- 
szowie, gm. Wé\chock, pow. ilieckiego (zmlana 
statutu, 


Nr 3060. Dnia 7 wrzesma 1931 r. L. B. P. 
5213-1-Si Kólko Rolnicze "Zgoda" w Siennie, 
tejze gminy, pow. ilieckiego (zmiana statutu). 


Nr 3061. Dnia 7 wrzesnia 1931 r. L. B. P. 
4360-1-So Zydowski KIub Sportowy "Samson" 
w Sosnowcu. 


Nr 3062. Dnia 
1192-4.Li Zwié\zek 
w Lipsku n/Wislé\. 
Nr 3063. Dnia 9 wrzesnia 1931 r. L. B. P. 
4850-1-Ra.Kolo Milosników Sceny w Radoszycach. 
Nr 3064. Dnia 8 wrzesnia 1931 r. L.B.P. 
2384-4-Re Zwié\zek Rzemieslników Budowlanych 
z siedzibé\ w Myszkowie. 


7 wrzesma 1931 r. L. B.P. 
Rzemieslników ChrzeScijan 


Nr 3065. Dnia 10 wrzeSnia 1931 r. L.B.P. 
4370-1-Da Klub Motocyklowy w D	
			

/NDIGCZAS003501_1931_024_0028.djvu

			656 


Kielecki Dziennik W ojewódzki. 


N224 


Zgubiono legitymacjc: nauczycielakll wydanll przez 
K uratorjum okrc:gu szkolnego krakowskiego na imili 

[ichala Stefanowicza w Radomiu. Legitymacic: powyiszll 
uniewainia aic:. 


Andrzej Parka, zam. we WSI Zabiec, !I'm. Pacanów, 
pow. stopnickiego, uniewainia zagubionll ksillieczkc: na 
klacz (lat 22) masci jasno-kasztanowatej. (3-1) 


.Franci
zek Sf! r'lIlÍ.ki, zam. w Starachowicach (rocz- 
nik 1895) z&,uhil kartt; mobilizacyjnll wydanll przez P.K.U. 
Wierzbnik, którll uniewainia sic: (3-1) 


ZYf}lnlt'YftWiciopolski, podpor. W. P. zarn. Vi Kailliu 
Wielkim, pow. miechowskie!l'o, uniewainia zagubiooll ofi. 
cerskll ksi"ieczkt; woiskowil wraz z kartll rnobilizacyjnll 
do 14 pulku ulanów we Lwowie, wydanll przez P. K. U. 
Pióczów. 


Zgubiono ksillieczkc: reiestracyjnll samochodu KL 
2401 wydanll przez Dyrekcjt; Robót Publicsnych w Kiel- 
cllch J6zefowì Nielllojewskiemu. 
, 


LejbuA Rabinowicz (syo Moszka) z Opoczna uaie- 
wazoia zagubione trzy wekale, a mianowicie: 1) na zI.300 
ptatny do. 20 listopada 1931 r. z wyatawienia Moszka 
Szpiro z Chrzanowa. zaiyrowany przez Pinknsa Rozen- 
cwaj!l'a z Opoczna; 2) na zt. 100 z - wystawienia F. 
W olfowicza z Dzialoszyc na zlecenie M. Bibero z W 01- 
bromia, zaiyrowany przez Rubina Fajnera z Opoczna 
platny dn. 29 paidziernika 193\ r.; 3) na zt. 100 - z wy- 
stawienla I. Lewenberga z Tomaøzowa Mazow. platny 10 
paidziernika 1931 r. na zlecenie R. Gielcmana z Opoczna. 
(3-1) 


Zgubiono legitymacjc: 
Izbc: Skarbowil w K ielcach 
Spiewaka w Soleu n/W. 


urzc:dniczlI, wydanll przez 
na imic: emeryta Franciszka 
(3-1} 


Ji'ranci,zek Marciñski, zam. w Skale pod Ojcowem, 
uniewainia zagubionll konceajc: tytoniowlI, wydanll przez 
Urzlld Akcyzowy w Miechowie w r. 1922. (2-1) 


Zgubiono snmer samochodu KL. 2843 wydany przez 
Dyrekcit; Robót Publicznych w Kieleach Waclawowl ..110- 
iejko w Przytyku. Numer ten uniewainia sic:. 


Zgubiono ksi"ieczkc: rejestracyjnll samochodu KL. 
1937, wydanll ..l[iehalowi Kardasiowi i Majerowi Lewe1l- 
.ztajnowi. Takowil uniewainia si
. 


Zgubiono legitymacic: nauczycielskll Nr 15981 wyda- 
nil przez kuratorjum okrligu szkolnego krakowskiego na 
imic: Zotji Rudnickiej. Legitymacjc: powyiszll uniewainia SIC:, 


Skradziono kaillieczkt; wojskowlI i kartc: mobiliza- 
cyinllna imic: Piotra Tadeusza Hostra (rocznik (901). Oba 
dokumenty wydane przez P. K. U. Warszawa miasto '1. 
które uniewainia sic:. 


Bronislaw Szmukier (rocznik 1905) zarn. w Kozie- 
glùwach, pow. zawier<:Íanskiego, noiewainia zagubiooll 
ksillieczkc: wojskowlI, wydanll przez P. K. U. Sosnowiec. 


Uniewainia sic: legitymacjc: urz
dniczl\, uprawniaill- 
CII do ulgowego przejazdu koleill, wydanll przez Slid Okrc:- 
gowy w Kielcach na imic: Pawla Kapusty, urzc:dnika SII- 


du Grodzkiego w Kielcach. 


(3-1) 


Stowarzyszenie Spoiywców "W Jednosci Sila" w 


Zgubiono dowód toisamosci konia serja A. Nr Woli Pawlowskiej, gm. Pawlowice, pow. ilieckiego, unie- 
338689 ka. Z. wydany przez reionowego Inspektora koni waznia zagubionll koncesic: na sprzedai wyrobów tytonio- 
w Piotrkowie na imit; Jakóba Bartyzela, zam. we wsi wych, wydanll przez Urzlld Skarb. Akcyz. i Monopolów 
Modrzew, pow. opoczyóskiego. Dowód ten uniewainia sit;. Panstwowych w Radomiu. 


Rdres. Redakcji i Rdministracji: Urzijd W ojewódzki w Kielcach. Zamek. Tel. Nr 188. 


Prenumerata za 1931 rok - 28 zt. - Numer pojedyñczy 1 zl. - Cena ogloszeñ: 0 zarejestrowaniu stowarzysze 
nia lub zwi!\zku 5 zt.. 0 posh;powanlu spadkowem pojedyñcze - 6 zl., zbforowe po 3 zi. od kazdego posh;po- 
wanla, 0 re,gulacjl hlpoteki pojedyñcze - 8 zl.. zbiorowe - po 5 zl. od kazdej nleruchomoscl, za wiersz szpalto- 
wy lub jego mlejsce 60 groszy. 1 szpalh; - 30 zl. 1 strom; dwuszpaltow!\ 60 zl. Drobne ogloszenia: 15 gro
zy za 
wyraz, najmnlejsze ogloszenle jednokrotne 4 zl. 50 gr.. trzykrotne 12 zi. 50 gr. 
Wlzllkll Iplaty za prenumlratQ, oglllliaia I t. p. nalety wplacaó dl Pocztowlj 
Kasy OlzczQdnlåcl na konto 
oZlklwl M 80.682 I pltwllrdzenle wplaty nadlylaó dl AdmlnlltracJI "Klellckllgo Dzllnnika WOjlwódzkllgO". 


Druk. Kleleckiej Sp61ki Wydawniczej-ul. Sienklewlcza M 16.