/NDIGCZAS003791_1960_002_0001.djvu

			DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTERSTWA FINANSOW 


WARSZAWA, 7 marca 1960 


Poz. 3 


Nr 2 


T R E 


OKOLNIK 
Poz. 3 z dnia 20 stycznia 1960 r. Nr PO 2/{)0 w sprawie opo- 
datkowania wynagrodzeń społecznych inspektorów pracy. 


S C: 
KOMUNIKATY. 


3 
OKOLNIK Nr PO Z/60 
z dnia 20 stycznia 19£0 r. 
w sprawie opodatkowania wynagrodzeń społecznych 
inspektorów pracy 
W związku z wątpliwościami powstałymi na tle opodatko- 
Wania wynagrodzeń społecznych inspektorów pracy, Minister- 
stwo Finansów wyjaśnia: 
Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. (Dz. U. z 1955 r. 
Nr 20, poz. 134) - utworzona została Społeczna Inspekcja Pra- 
cy, jako służba społeczna powoływana i pełniona przez sa- 
Illych pracowników w zakładach pracy. 
W oparciu o przepisy tej ustawy, zakładowi społeczni inspek- 
torzy pracy otrzymują za wykonywanie swoich czynności zry- 
CZałtowane wynagrodzenie. 
Ze względu na to, że omawiane wynagrodzenia w formie 
ryczałtu są wypłacane za ściśle określone i specjalne funkcje, 
Illające na celu przestrzeganie przez zakład pracy przepisów 
w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia 
pracowników, pracy kobiet i młodocianych, czasu pracy i urlo- 
pów oraz kontrolę używanych przez zakład pracy odpowied- 
nich urządzeń technicznych i sanitarnych z punktu widzenia 
ochrony pracy, a zatem za czynności nie wchodzące w zakres 
zwykłych obowiązków pracowników pełniących te funkcje - 
należy te wynagrodzenia traktować w zakresie opodatkowa- 


nia Ich podatkiem od wynagrodzeń tak, jak wynagrodzenia za 
prace wykonywane w ramach umów zlecenia. Wynagrodze- 
nia te podlegają zatem opodatkowaniu w sposaób przewidzia- 
ny w 
 7 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 
1951 r. (Monitor Polski Nr A-49, poz. 648 z póżniejszymi zmia- 
nami) odrębnie od wynagrodzenia z umowy o pracę w wy- 
sokości przewidzianej dla wynagrodzeń otrzymywanych od 
drugiego i dalszych płatników tj. według stawki 5 8 /0 (o ile 
nie przekraczają miesięcznie 770 zł) względne według ogólnej 
skali z art. 10 ustawy ze zwyżką 5OG/o (jeżeli przekraczaj4 
770 zł miesięcznie). 
\ 


Dyrektor Departamentu J. Gabjan 


K 'O M U N I K A T Nr l 
o wpisaniu biegłych na listę biegłych księgowych. 
Zgodnie z 
 26 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 
5 stycznia 1960 r. w sprawie dyplomowanych biegłych !księgo- 
wych (Monitor Polski Nr 8, poz. 39) Ministerstwo Finansów, 
Departament Księgowości zawiadamia, że decyzją Ministra 
Finansów na tymczasową listę biegłych księgowych wpisane 
zostały dodatkowo osoby wymienione w wykazie dołączonym 
do niniejszego komunikatu. 


Dyrektor Departamentu Z. Paryziński 


Nr za- 
lp. świad- 
czenia 


N azwisko i imię 


Miejsce zamieszkania 


Miejsce pracy 


Spec- 
jalność") 


89 Bajkowski Józef 


Województwo białostockie (Symbol "BI") 
Białystok, Opatowska 6, m. 1 woj. Zjedn. Przeds. 


76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 


101 
14 
94 
87 
95 
100 


Diakowski Heliodor 
Jabłoński Stanisław 
Jakubowski Adolf 
Jaworowski Karol 
Kalinko Józef 
Kirmuć Sergiusz 


" Bracka 5a 
" Wiatrakowa 10, m. 3 
Augustów, b. Koszary 2, m. 2 
Białystok, Nowowarszawska 49, m. 
Gołdap, Słoneczna 20, m. 1 
Białystok, Kilińskiego lO, m. 8 


Łomża, Polowa 8a, m. 1 
Białystok, Zamenhofa 21, m. 9 
Wesołowskiego 2, m. 6 
" Sucha 23, m. 11 
Augustów, b. Koszary 7 
" b. Koszary 7 
Białystok, Manifestu Lipcowego 7, 
m. 


91 Lewkowicz Mieczysław Choroszcz, Dominikańska 16, m. 
93 Litman Antoni . Białystok, Puławskiego 14a, m. 


85 


Augustowska 10, m. 


102 


Lizurej Kazimierz 


86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 


103 Moczydłowski Zbigniew Stelmachowo, p-ta Jenewo 


96 Narolewski Józef 
27 Oleszko Włodzimierz 
90 Prystrom Alojzy 


31 Raciborski Czesław 
97 Sienkiewicz Mieczysław 
104 Szwarc Tadeusz 
98 Tuz Eleonora 


94 
95 


92 Witkowski Stanisław 
99 Zawadzka Alicja 


Lipowa 18, m. 29 
Reymonta la 


Handlowych, Białystok, Rynek Koś. 
ciuszki 15 h 
Państw. Ośrodek Maszynowy, Augustów, b. Koszary p 
Zjedn. Przem. Mleczarskiego. Białystok, Dąbrowskiego 28 II 
Augustowskie Z-dy Skórz. Przem. Teren., Augustów P 
Ekspozytura PKS, Białystok, Fabryczna .1 P 
Gołdapskie Z-dy Przem. Teren., Gołdap, Słoneczna 2 P, "" r 
Białostockie Z-dy Przem. Wełn. im. Slerżana, Białystok., 
Augustowska 5 p 
Woj. Zjedn. Przeds. Handl., Białystok, Rynek Kościuszki 15 II 
Białostockie Z.dy Skórzane Przem. Teren. Białystok, Lipo- 
wa 19/21 p 
Woj. Zjedn. Przeds. Mechanizacji Rolnictwa, Białystok, 
Mickiewicza 5 p 
C-la Nasiennictwa Ogrodn. I Szkółkarstwa, Warszawa, 
Wspólna 50 r 
R.P.M. w Łomży, ul. Polowa (barak) P 
Zjedn. Przem. Mleczarskiego, Białystok, Dąbrowskiego 28 p 
Woj. Zjedn. Przeds. Handlowych, Białystok, Rynek Koś- 
ciuszki 15 II 
Zjedn. Przem. Mleczarskiego, Białystok, D'tbrowskiego 28 P 
Augustowskie Z-dy Skórz. Przem. Teren. w Augustowie , 
Panstw. Ośrodek Maszynowy, Augustów, b. Koszary P 
Białostockie Z-dy Metal: Przem. Teren. Białystok, Staro- 
10 bojarska'32 , 
MHD Art. Puem. w BIałymstoku, Rynek Kościuszki li II 
Białostocki.. Miej. Z-dy' Spoi. Przem. Teren., Białystok, 
!l.ymgnte le , 


j e) W zakresie badania przedsiębiorstw: b - budowlanych, k - komunalnych, h - handlowych, p - przemysłowych, 
ł r - rolnych i leśnych, t - transportowych i ł4cznoic1, i - pozostałych.
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0002.djvu

			15 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 


Nr 2 


Nr za- 
Lp. świad- 
czenia 


Miejsce pracy 


Spec- 
j alność 


Nazwisko i imię 


Miejsce zamieszkania 


210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 


244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 


217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 


5 
245 
246 


Banasiak Antoni 
Bielecki Marian 


Brandt Tadeusz 


230 Chudy Edmund 
254 Darmaszek Janina 
249 Dogi! Mirosław 


234 
23 
241 
2:57 
237 
233 
229 
259 
258 
251 
252 
262 
231 
242 


Gentkowska Bronisława 
Gołębiowski Jerzy 
Grinberg Maksym 
Jamrozik Walerian 
Jankowiak Jerzy 
Janowska Irena 
Jasiewicz Barbara 


Województwo bydgoskie (Symbol "Bd") 
Bydgoszcz, J. Olszewskiego 8, m. 7 
Toruń, Warszawska 8, m. 7 


Wyspiańskiego 12, m. 2 


Bydgoszcz, Kanałowa 15, m. 3 
Toruń, Kościuszki 11a, m. 4 
B. Prusa 7, m. 7 


Brodnica, Swierczewskiego 11, m. 
Inowrocław, Projektowana "A" 24 
Toruń, Ogrodowa 8, m. 1 
Bydgoszcz, Półwiejska 13, m. 
" Garbary 20, m. 8 
Toruń, 
jednoczenia 38, m. 9 
Bydgoszcz, Sniadeckich 21, m. 3 


Klaużyński Zbyszko "Koronowska 94, m. 2 
Kłosowski Michał SeDólno Kr., Dworcowa 3, m. 1 
Korduba Jan Bydgoszcz, Al. l-go Maja 158, m. 
Kos'edowski Jerzy Ostas?ewo, pow. Toruń 
Kutta Henryk Chełmno, M. Nowotki 3, m. 3 
Liqarzewsk a Sabina Bydgoszcz, Sieroca 14, m. 5 
Łobaszewska Walentyna Chodkiewicza 50, m. 9 


263 Machel Edmund 
244 Maciejewski Henryk 


260 
239 
250 
253 
261 
70 
255 
240 


Mahaczek Zbigniew 
Merdas Hieronim 
Nowak Stanisław 
Pawłowski Stanisław 
Przybyliński Leon 
Roqowski Zygmunt 
RotzolI Józef 
Rybicki Zygmunt 


232 
243 
248 


Sobkowiak Kazimierz 
Sosnowski Czesław 


Stusińska Janina 


247 
238 
256 


Tuora Zdzisław 


Szwaczkowski Roman 


Wentowski Józef 


101 
103 
106 
264 


Wieczorek Józef' 
Więzowski Bolesław 
Wiśniewski AlIons 
Wyrzykowski 
Aleksander 
Ziółkowski Janusz 


265 
235 


Zugaj Jan 


264 
262 
276 
237 
238 
299 
239 
260 
304 
240 
297 
265 
273 
241 
277 
256 
306 
242 


Barski Tadeusz 


Blangiewicz Leon 
Dajnowski Wacław 
Bojko Włodzimierz 
Browko Wincenty 
Budzyński Romuald 
Chlebosz Bolesław 
Człap'ński Mieczysław 
Deśla Franciszelc 
Dolny Bronisław 
Drozdowska Halina 
Fi!a Marian 
Gruszczyńska Marianna 
Jabłoński Kazimierz 
Gentkowski Bogdan 
Gulda Czesław 


Chwytowo 6, m. 22 
Al. l-go Maja 93, m. 4 


Dębowa 8, m. 17 
" Al. l-go Maja 22, m. 17 
Toruń, Kościuszki 77/79, m. 4 
Mrocza, pow. Wyrzysk, Łąkowa 8 
Bydgoszcz, Al. l-go Maja 91, m. 12 
Dworcowa 13, m. 4 
Słowackiego 5, m. 22 
Osiedle Kapuściska 
11, m. 24 
" Kwiatowa 7, m. 3 
Włocławek, Zimna 3, m. 1 


Bydgoszcz, Dworcowa 73, m. 5 
Toruń, Jaroczyńskiego 7, m. 5 
Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 
3/2, m. 20 
Nowe Jankowice, p-ta Zawdzka 
Wola 
Białośliwie, Strzelecka 5, m. 1 
Nakło n/Not., Dworcowa 7, m. 1 
Grudziedz, Sienkiewicza 31, m. 3 
Solec Kujawski, Dworcowa 3, m. 3 


Bydgoszcz, Płocka la ,m. 10 


Mogilno, Osiedle 7, m. 8 


Pomorskie .Z-dy Przem. Skórz., Bydgoszcz, Kościuszki 27 
Ziedn. Przem. Cukrown. - Dyr. akr. Pomorskiego, Toruń, 
Kraszewskiego 40 p 
Zjedn. Przem. Cukrown. - Dyr. Okr. Pomorskiego, Toruń, 
Kraszewskiego 40 P 
Bydgoskie Z-dy Przem. Piekarnicz., Bydgos7cz, Sobieskiego 5 p 
Inspektorat PGR Wąbrzeżno, p-ta Wąbrzeżno r 
Woj. Zjedn. Zboż. Młynarskie PZZ, Bydgoszcz, Chodkie- 
w icn 11 
6 Rej. Przeds. Młynów GosP.. Brodnica, 18 Stycznia 46 
Inowrocł. Z-dy Sodowe, Inowrocław, Fabryczna 4 
Toruńskie Z-dy Roszarnicze, Toruń, 22 Lipca 25/27 
WZGS "Samop. Chłopska" - Bydgoszcz, Sportlowa 8 
F-ka Automatów Tokarskich, Bydgoszcz, Chodkiewicza 17 
MHD Chełmża, M. Nowotki 2 
Woj. Zjedn. Przeds. Handl., Bydgoszcz, 


P 


p, h 
P 
P 
P 
h 
p 
h 
Jagiellońska 68 ba- 
rak 4 h 
Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny, Bydgoszcz, Al. '1 Maja 23 p 
PWRN Wydział Fin., Bydgoszcz, Unii Lubelskiej 17 P 
5 Inspektorat PGR, Bydgoszcz, C.-Skłodowskiej barak 9 
Inspektorat PGR, Toruń, Wały Gen. Sikorskiego 8 r 
PZGS "Samop. Chłopska", Chełmno, Rynkowa 1 b 
Powszechny Dom Towarowy, Bydgoszc7, Al. I-go Maja 15 h 
Przeds. Transp. Samoch. Łączności, Bydgoszcz, Marchlew- 
skiego 11 t 
Pomorskie Z-dy Przem. Skórzanego, Bydgoszcz, Dolina 35 P 
Woj. Zjedn. Przem. Mięsnego, Bydgoszcz, M. Piotrow- 
skiego 7/9 P 
Insp. Kontr. Rewizyjny PWRN, Bydgoszcz, Al. 1 Maja 23 p 
Woj. Zw. Sp-ni P,acy, Bydgos-cz, Chodkiewicza 9/11 p, b 
Z-dy Młynarskie Toruń, Kościuszki 77/79 p 
Inspektorat PGR Wyrzysk, Mrocza, pow. Wyrzysk r 
Inspektorat Kontr. Rewiz., Bydgoszcz, Al. I Maja 23 
Okr. Sp-nia Mlecz.. Bydgoszcz, Jackowskiego 26 
Woj. 'Zjedn. PGR, Bydgoszcz, Jagiellońska 68 


p 
P 


Z.dy Energel., Bydgoszcz, Warmińskiego 8 
Woj. Zjedn. Przeds. Handl., Bydgoszcz, Jagiellońska 68 
Kujawskie Z-dy Koncentratów Spożywcz., W:ocławek, To- 
ruńska 2b P 
Woj. Zjedn. Przem. Zbożowo-Młyn. PZZ, Bydgoszcz, Chod- 
kiewicza 11 b 
Zjedn. Przem. Cukr. - Dyr. Okr, Pomorskiego, Toruń, Kra- 
szewskiego 40 P 


P 
b 


Zjednoczone Z-dy Rowerowe, Bydgoszcz, PI. Piastowski 3 P 


Stadnina Koni, Nowe Jankowice 
Okr. Sp-nia Mlecz., Białośliwie, Str7elecka 4 pow. Wyrzysk P 
Okr. Sp-nia Mlecz., Nakło n/Not., Dworcowa 7, pow. Wyrzysk P 
Okr. Sp-nia Mlecz., Grudziądz, Rapackiego 12/16 P 
Nasycalnia Kolejowa "Solec Kujawski", Solec Kuj., pow. 
bydgoski p, h 
Przeds. Prod. Pomoc. Budown. Teren., Bydgoszcz, ul. Chod- 
kiewicza 11 b 
Rej. Przeds. Młynów Gosp., Mogilno, Rynek 17 P 


Województwo gdańskie (Symbol "G d") 
Gdańsk-Oliwa, Piastowska 127, m. 1 Gdańskie Przeds. 


Elbląg, Bielańska 12/13, m. 1 
Skowarcz 79 
Gdańsk, 3-go Maja 24, m .4 
Gdańsk-Kłodno, Redna 3, m. 6 
Sopot, n-go Lipca 66, m. 2 
Gdańsk-Wrzeszcz, Racławicka 9, m.l 
Gdańsk, Stolarska 6b, m. 12 
Wejherowo, Marchlewskiego 11 
GdYn'a, Słl1pecka 18, m. 5 
Sopot, Dzierżyńskiego 5, m. 2 
" Chopina 32, m. 2 
Gdańsk-Oliwa, Mściwoja 22, m. 1 
Gdańsk-Siedlce, Ojcowska 15, m. 2 
Tczew, Okuei 9, m. 3 
Gdańsk, Przyokopowa 8, m. 5 


Jurczykowski Stanisław Sopot, 23.qo Marca 66-b 
Kaczyński Franciszek Tczew, Sambora 20, m. 6 


Obrotu Prod. Naft. "CPN", Gdańsk, 
Długi Targ 30 
Z-dy Mech. im. Gen. Swicrczewskiego, Elbląg, Stoczniowa 2 
Woj. Zjedn. Przeds. Mechan. Roln., Gdańsk, 3 Maja 9 
DOKP, Gdańsk, Dyrekcyjna 2/4 
DOKP, Gdańsk, Dyrekcyjna 2/4 
WOI. Zjedn. Przeds, Handl., Gdańsk, Chmielna 81/82 
DOKP, Gdańsk, Dyrekcyjna 2/4 
Stoczn'a im. Komuny Paryskiej w Gdyni, Czechosłowacka 3 
Woj. Zjedn. Przeds., Handl., Gdańsk, Chmieina 81/82 
PKP Oddz. Drogowy, Gdynia, Czerwonych Kosynierów 33 
P.P. "Warzywa i Owoce", Gdynia, Sląska 76 
Min. Zegl. i Gosp. Wodn., W-wa, Swlętokrzyska 12 
Z-dy Pr-em. "Bałtyk", Gdańsk-Oliwa,Droszyńskiego 8/11 
DOKP, Gdańsk, Dyrekcyjna 2/4 
Z.d Budowlano-Remontowy PGR w MaHnowle, pow, Tcrew 
Gdańskie Z-dy Chemiczne Przem. Teren., Odań.k-Ollwa, 
Grunwaldzka 497 p 
I'olskie Linie Oceaniczne. Gdynia, 10 Lutego 24 t 
DOKP, Gdańsk, Dyrekcyjna 2/4 t 


b 
P 
p, r 
t 
t 
b 
t 
P 
b 
t 
b 
P 
p 
t 
h
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0003.djvu

			Nr 2 
Nr za- 
lp. 'wiad- Nazwisko i imię 
c:zenla 
235 114 Klach Jerzy 
236 296 Klarecka Krystyna 
231 301 . Kowalski Zdzisław 
238 266 Langowski Alojzy 
239 275 Łukowicz Stanisław 
240 302 Markiewicz Bolesław 
241 243 Mazowiecka Urszula 
242 244 Mindykowski Tadeusz 
243 245 Nadziejowski Jan 
244 257 Nakonieczny Edward 
245 282 Nowak Stefan 
246 267 Osiecki Antoni 
247 270 Otoka Paweł 
248 271 Pawlak Jerzy 
249 298 Peterucha Jadwiga 
250 303 Piesiak Stanisław 
251 305 Pietruszkiewicz 
252 Sta nisław 
246 Polkowski Władysław 
253 119 Ptach Franciszek 
254 258 Roszczyk Janusz 
255 214 Rembowska Irena 
256 247 Sikora Stanisław 
251 280 Sklepowicz S tanis ła w 
258 253 Skul ski Józef 
259 248 Solawa Ksawera 
260 261 Sokołowski Edmund 
261 301 Staszak Stanisław 
262 268 Stawiarski Feliks 
263 281 Switalski Leonard 
264 249 Szafran Stanisław 
265 250 Szczuka Alfons 
266 300 Szwarczyński Witold 
261 272 Waniewski Zbigniew 
268 251 Wasiniewski Bronisław 
269 259 Welcer Tadeusz 
210 252 Wiertel Feliks 
271 255 Wojciechowski Jan 
272 294 Wojnowski Antoni 
273 263 Wołowski Edmund 
214 269 Wożniak Andrzej 
215 263 Woźniak Franciszek 
216 254 Zmorzyński Henryk 
646 124 Andrzejewska Anna 
647 734 Baczyński Jan 
648 126 Bombelka Karol 
649 735 Borowski Stanisław 
650 143 Borys Bronisław 
651 114 Bukowy Józef 
652 721 Buschmann Paweł 
653 100 Ciupek Jan 
654 105 Czesak Regina 
655 140 Czoik Eugeniusz 
656 101 Czupryniak Zdzisław 
651 115 Dąbrowski Henryk 
658 733 Dyrda Stefan 
659 690 Gacki Tadeusz 
660 751 Graca Maria 
661 728 Hojny Józef' 
662 163 Jankowski Michał 
663 110 Józefowicz Brunon 
664 136 Kablesz Wilhelm 
665 725 KUma Helena 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWAFINANSOW 


7 


Miejsce zamieszkania 


Miejsce pracy 


I Spec- 
jalność 


Gdańsk-Suchonino, Otwarta 74, m. 1 DOKP, Gdańsk, Dyrekcyjna 214 
Kwidzyń, Koszarowa 3, m. 1 Rej. Zarząd Hodowli Elitarnej Zwierząt, Gdańsk-Wrzeszcz. 
Danusi 4 h, r 
t 


Pszczółki, Tczewska 2 
Gdańsk, Chopina 6, m. 2 
Starogard, Szymańczyka 21. 
Gdynia, Migały 47, m .3 


m.5 


Elbląg, Trybunalska 13c, m. 6 
Gdańsk, 3-go Maja 16, m. 19 
Gdańsk-Wrzeszcz, Grunwaldzka 40, 
m. 17 
Sopot, Swierczewskiego 12, m. 5 
" 22-go Lipca 55 ,m. 5 
Gdańsk-Wrzeszcz, Mickiewicza 8, 
m.4 
Gdynia, Sw. Piotra 12, m. 6 
Sopot, Bieruta 52, m. 4 
Gdańsk, Długa 47/49, m. 4 
Gdańsk- vVrzeszcz, Grunwaldzka 59, 
m. 
Gdynia, Waryńskiego 9, m. 40 
Gdańsk, Długa 66 
Gdańsk-Chełm, Bitwy pod Lenino 
8, m. 3 


Tczew, Młyńska 9, m. 5 
Prusiewo, p-ta Wierzchucino 
Gdańsk- Wrzeszcz, Kościuszki 84, 


Gdańsk, Ogarna 39/41, m. 12 


Gdańsk, Łąkowa 13 
Gdańsk-Wrzeszcz, K. Leczkowa 28, 
m.8 
Elbląg, Wiślicka lc, m. 2 
Gdańsk-Wrzeszcz, Brzozowa IV/7/D, 
m. 4 
Hibnera 43, m. 3 
Danusi 4 


Gdańsk-Siedlce, Zagrodowa 8, m. 2 
1c
ew, Wybickiego 11, m. 1 
Gdańsk-Siedlce, Kol. Pracy 18, m. 1 
Gdańsk-Wrzeszcz, Hibnera 45, m. 9 
Gdańsk, Skarpowa 83, m. 4 
Sopot, Langiewicza 20 
Gdańsk- Wrzeszcz, Jaśkowa Dolina 
39, m. 6 
Elbląg, Pionierska 20, m. 2 
Gdańsk-Oliwa, Piastowska 42 ,m. 5 
Gdynia, Pl. Kaszubski 11, m. 4 
" Starowiejska 38, m. 11 
Sopot, Czerwonej Armii 87, 2 
Gdańsk-Oliwa, Grottgera 1, m. 


II, r 
h 
h 


Zespół PGR, Pszczółki, Tczewska 2 
Okr. P.-zeds. Barów Mlecznych, Gdańsk, Grunwaldzka 114 
Woj. Zjedn. Przeds., Hand!., Gdańsk, Chmielna 81/82 
Przeds. Połowów Dalekomorskich "DALMOR", Gdynia, Zw. 
. Wałki M:odych 10 p 
łnspektorat PGR, Elbląg, Nowodworska 10 
Woj. Zjedn. Przeds., Handl., Gdalisk, Chmielno 81/82 


h 


DOKP Biuro Finansowe, Gdańsk, Dyrekcyjna 2/4 
DOKP, Gdańsk, Dyrekcyjna 2/4 
DOKP, Gdańsk, Dyrekcyjna 2/4 


Przeds. Krawiecko-Kuśnierskie, Gdańsk, Podwale Grodzkie 9 
Wojskowa Drukarnia w Gdyni, Sw. Piotra 12 
Rolskie Linie Oceaniczne, Gdynia, 10 Lutego 24 
Dyrekcjo Budowy Osiedli Robotniczych, Gdańsk, Dł. Targ 39/40 


p 
P 
t 
b, h 


Przeds. Geolog. Gosp. Kom.-Płn.. Gdańsk, Tkacka 11/13 
Woj. Zjedn. Przeds., Handł-, Gdańsk, Chmielna 81/82 
Woj. Zjedn. Przeds., Handl., Gdańsk, Chmielna 81/82 


b, k 
h 
h 


Woj. Zjedn. Przeds., !-land!., Gdańsk, Chmielna 81/82 b 
PKP Oddz. Zabezp. Ruchu i Łączności, Tczew, Stary Dworzec t 
Zespół Hodowli Zarodowej, PrusiewD, pow. Puck 
m.6 ,Dagoma" Gdańskie Z-dy Przetw. Owoc.-,Varz.. Gdańsk, 
Angielska Grobla 1 p 
Z-dy Przem. Cukiern. "Bałtyk", Gdańsk, Oliwa, Droszyń- 
ski ego 8/11 P 
l 


DOKP, Gdańsk, Dyrekcyjna 2/4 


DOKP, Gdańsk, Dyrekcyjna 2/4 
Z-dy Mechaniczne, Elbląg, Stoczniowa 


p 


St.ocznia Rzeczna, Gduńsk, Prze'om 1 
Zegluga Gdańska, Gdańsk, Grod.ka 11 
Rej. Zarząd Hodowli Elitarnej Zwierząt, Gdańsk-Wrzeszcz, 
Danusi " r 
DOKP, Gdańsk, Dyrekcyjna 214 t 
PKP Oddz. Drogowy, Tczew - Stary Dworzcc t 
Woj. Zjedn. Przeds., Handl., Gdańsk, Chmielna 81/82 h 
Przeds. Geolog. Gosp. Kom.-Płn., Gdańsk, Tkacka 11/13 b 
DOKP, Gdańsk, Dyrekcyjna 2/4 t 
Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Czechosłowacka p 


p 
P, L 


PKP Oddz. Przewozów, Gdynia, Pl. Konstytucji 1 t 
Woj. Pizeds. Hurtu Spoż. Hurtownia, Elbląg, Słoneczna 2/3 h 
Woj. Zjedn. PGR, Gdańsk-Wrz"szcz, Danusi 4 
Zespół Elektrowni, Gdynia, Wronia 1 P 
Po'skie Linie Oceaniczne, Gdynia, 10 Lutego 24 P 
Eksp. PKS, E:bląg, Pl. Grunwaldzki 4/5 t 
DOKP, Gdańsk, Dyrekcyjna 2/4 t 


Województwo katowickie (Symbol ,;Kl") 
Katowice, Powstańców 36a, m. 8 Min. Górn. i EnergeL., 
Bielsko-Biała, lO-go Lutego 129, m. l Z-dy Przem. Wełn. im. 


Katowice, Opolska 9, m. 9 
Bielsko-Biała, Dzierżyńskiego 3, m. 
Ruda S!., Moniuszki 9, m. 6 
Bielsko-Biała, Findera 59, m. 4 
Katowice, SDKPiL 21b, m. 1 
Cieszyn, Błogocka 14 
Tarnowskie Góry, Sienkiewicza 34 


Gliwice, Dąbrowskiego 27, m. 3 
" M .strzody 26, m. 12 
Sosnowiec, Nowotarska 3111, m. 
Myszków, Alfreda Szyszki 15 
Tarnowskie Góry, Ks. Ficka 1d, m. 
Katowice, Jagiellońska 7, m. 1 
Nowe Tychy, Osiedle Bieruta 78, 
m.6 


Sosnowiec, 22-go Lipca 41 
Chorzów, Bożogrobców 37, m. 12 


Bielsko-Biała, Komorow1cka 104a 
Katowice, l-qo Maja 20, m, 


Katowice, Powstańców 30 
P. Findera, Bielsko-Bia'a, Gerszonl. 
Bogena Dua 18 
S!ąskie Biuro Dozoru Techn., Katowice, ul. Opolska 11 
4 Z-dy Przem. Wełn. im. J. Kluski, Bielsko Biała, Batorego 6 
Oddz. ,Voj. Banku Inwest., Katowice, Mickiewicza 3 
Starobielska F-ka Kos, Wapienica 
Przeds. BudowI. Przem. Węgl., Katowice, Powstańców 5 
Ekspoz. PKS, Cieszyn, Swierczewskiego 21 
Woj. Zjedn. Przeds. Handl. Art. SpOż., Katowice, Jagiel- 
lońska 25 
Miej. Zarz. Bud. Mieszk. Nr 2, Gliwice, Opolska 8 
P.P. "Warzywa-Owoce". Gliwice, Pl. Piastów 6a 
Zjedn. Hutn. Zelaza i Stali, Katowice, Lompy 14 
Myszkowskie Z-dy Przem. Weln., Myszków, Kościuszki 8 
7 PKP Oddz. Zab. Ruchu i Łączn. Tam. Góry, Oświęcimska 3 
Z.dy Gastronom. "Kawiarnie", Katowice, Warszawska 69 
Baza Sprzętu Budowl. Budown. Węg!., Swiętochłowice, 
Amii( Czerwonej 48 
Zjedn. Przem. Szklarskiego, Sosnowiec, 22 Lipca 41 
Katowickie Z-dy Przem. Piekarniez., Katowice, Dzierżyń- 
skiego 13a 
Z-dy Przem, Weln. im. H.., Sawickiej, Bielsko-Biała, Komo- 
rowicka 110 
ZJedli. Bud. Górn., Katowtce, Powltańcó,", 30 


p 
II 
P 
p 
p 
P 
b 
h 
k 
h 
P 
P 
t 
h 
b 
P 
P, b 
P 
p,
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0004.djvu

			a 


Lp. 


666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 


674 
675 


676 
677 
678 
679 
680 
681 


682 


683 


684 


685 
686 
687 
688 
689 


690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
łi98 


699 
700 


701 


702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 


710 
711 
712 


713 


165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 


Nr za- 
świad- 
czenia 


N azwisko i imię 


691 
738 
739 
692 
148 
701 
729 
720 


Konieczny Piotr 
Kono'packi Tadeusz 
Krawczyk Józef 
Krzaczynski Zygmunt 
Kubica Zbigniew 
Kurdziel Tadeusz 
Lisak Henryk 
Lechowski Jan 


165 
756 


Macura Jan 
Marczyk Władysław 


762 
732 
712 


Matejczyk Janusz 
Michalik Stelan 
Morkis Czesław 


717 
190 
722 


Mokrzycki Zygmunt 
Mucha Stanisław 
Nassalska Barbara 


708 


Neumann Karol 


713 


Niechwiadowicz Miro- 
sław 
Nowacki Włodzimierz 


703 


761 
758 
693 
741 
704 
694 
709 
716 
755 
742 
274 
279 
699 
730 


Nowaczyk Tadeusz 
Pałys Ludwika 
Placek Eugeniusz 
Pinińska Lidia 
Piotrowska Krystyna 


Przybyś Władysław 
Sadoczyńska Jadwiga 
Salwiczek Rudolf 
Sawczenko Witold 
Siuda Józef 
Skop Jerzy 
Skubała Tadeusz 
Skupień Jerzy 
Smoli cha Marian 


723 
695 


Sobota Józef 
Stankiewicz Elżbieta 


711 


Starczewska Janina 


719 


Switalski Zygmunt 
Szmidla Józef 


760 


696 
697 
718 
310 
706 
721 


Szmidt Bernard 
Szymański Marian 
Szymonik Józef 
Tatuła Egon 
Toborowa Agnieszka 
Tyla Paweł 
Winter Alicja 
Wirski Jakub 
Wódkiewicz Włodzi- 
mierz 
Zalewska Re
ina 


698 
731 
737 


702 


186 
189 
185 
202 
203 
196 
195 


Anulewicz Henryk 
Bejm Kazimierz 
Bobiński Marian 
Cichy Właysław 
Derendal Tomasz 
Długosz Krystyna 
Jagiełło Józef 
Kabała Włodzimierz 
Klink Mieczysław 
Kucharski Stanisław 
Marciszek Marian 
Moskwa Janina 
Pacanowski Witold 


201 
197 
198 
194 
190 
188 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 


Nr 


.1 
1 
I 


Miejsce zamieszkania 


Czechowice-Dziedzice, Reymonta 11 
Gliwice, Jagiellońska 19a, m. 7 
" Wolskiego 1, m. 7 
Katowice, Norwida 2, m .6 
Bielsko-Biała, Harcerska 219, m. 
" ID-go Lutego 133 
Katowice, Opolska 9a, m. 6 
J. Ligonia 22, m. 4 


Ogrodzona 76, m. 2, pow. Cieszyn 
Katowice-Ligota, Pancewnicka 24, 
m. 1 


Gliwice, Matejki 17, m. 9 
Częstochowa, Sabinowska 118, m. 2 
Modzelewskiego 26, 
m. 12 


Gliwice, M. Strzody 7, m. 1 
Nowy Bytom 5, Kręta 10 ,m. 2 
Częstochowa, Washingtona 26, m. 12 


lory, Dolne Przedmieście 5 


Częstochowa, Armii Ludowej 53, 
m. 11 


Zawiercie, Zegadłowicza 1 


Katowice, SDKPiL lic, m. 5 
.. Obrońców Stalingradu 
Sosnowiec, Wspólna 16, m. 4 
Zabrze, Czarnieckiego 33, m. 12 
Sosnowiec, Jagiellońska 5, m. 57 


Zbrosławice, Wolności 43 
Zabrze, Damrota 43, m. 7 
Chorzów, Słoneczna 9, m. 3 
Katowice, Młyńska 35, m. 4 
Mikuszowice, Zywiecka 161 
Chorzów, Wolności 28, m. 1 
" Wolności 31, m. 8 
Bieruń Nowy, \Narszawska 17 
Katowice-Ligota, Kołobrzeska 9, 
m.40 


Gliwice, Kosów 2, m. 2 
Dąbrowa Górnicza, Mickiewicza 3, 
m. 12 
Radzionków, Sobieskiego 5, m. 1 


Katowice, Teatralna 6, m. la 


Częstochowa, Aleja NMP 14, m. 12 


Katowice, Liebknechta 11. m. 10 
" Moniuszki 2, m. 8 
Szopienice, Pstrowskiego 5, m. 8 
Tarnowskie Góry, Reymonta 2, m. 1 
Katowice, 27-go Stycznia 23, m. 20 
" 27-go Stycznia 38, m. 25 


Łazy, Kościuszki 30 
Katowice, Powst	
			

/NDIGCZAS003791_1960_002_0005.djvu

			Nr 2 
Nr za- 
Lp. świad- Nazwisko i imię 
czenia 
178 187 Skrzypek Witold 
179 192 Sotowicz Henryk 
180 191 Spryszak Halina 
181 199 Witek Roman 
182 193 Wopiński Alfons 
183 101 Wójtowicz Tadeusz 
184 200 Zagórski Piotr 
185 204 Zawistowski Feliks 
186 206 Zygmunt Witold 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FIN ANSO W 


9 


78 
79 
80 
81 


82 
83 


381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 


391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 


399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 


407 


40B 
409 
410 
411 


412 


413 
414 


415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 


86 
88 
89 
85 


Hajdamowicz Zygmunt 
Kozłowski Marian 
Małkowski Bronisław 
Pilarski Tadeusz 


83 
84 


Rażniak Regma 
Zgrzebnicki Stanisław 


433 


Balicki Jan 


452 


Baron Jerzy 


482 
448 
439 
476 
480 
456 
414 


Borkowski Edward 
Bryk Józef 
Budyś Jakub 
Bukasiewicz Kazimierz 
Chrobak Jan 
Czapka Bogumiła 
Dukała Władysław 
Filip Adam 


415 


457 
443 
473 
474 
437 
435 
463 
416 
483 
449 
438 
451 
458 
475 
462 
464 


Flisowska Maria 
Furman Irena 
Gajewski Czesław 
Gąsiorowski Marian 
Gliniecki Franciszek 
Golc Irena 
Jasica Ignacy 
Jedliński Antoni 


Jerzabek Kazimierz 
Kapałka Marian 
Karski Roman 
Kołodziej Józef 
Kowalski Jerzy 
Kuczma Bazyli 
Kumala Ka Jmierz 
Kulpiński Józef 


453 


Kwaśniewska Halina 


477 
418 
419 
417 


,Maciejasz Sanisława 
Majcher Jan 
Mucha Władysław 
Łabowicz-Sajkiewicz 
Tadeusz 
Ładzińska Aniela 


441 


434 
454 


Łysek Antoni 
Okarmus Tadeusz 


471 
442 
423 
447 
422 
481 
420 
421 
459 
455 
474 
470 


Ostrowski Waldemar 
Panek Janina 
Presch Zdzisław 
Przęczek Kazimierz 
Przybys Franc'szek 
Przyjałkowski Erazm 
Para Bolesław 
Ptak Francis ek 
Racllwał l id'a 
Rajnoch Tad eusz 
Różycki L I'r1\,' ik 
Rudnicki Bolesław 


Miejsce zamieszkania 


Kielce, Krakowska 28, m. 2 


Radom, l-go Maja 77, m. 19 
OSlrowiec, Sw. Siennieńska 36/48 


Kielce, l-go Maja 6, m. 25 
Radom, Juliusza 13 
Kielce, Zródłowa 20, m. 5 
Drzew.ca, Vv aryńskiego 6, m. 6 


Kielce, Wojska Polskiego 9, m .8 
Radom, Staroopatowska 2, m. 17 


Województwo koszalińskie 
KoszaLn, K. Krzywoustego 3, m. 
" I'vlateJkl l( m. 5 
Wałcz, Kilińszczaków 9, m. 2 
Kos,.alin, Drzymały 15, m. 3 


Mila 9, m. 1 
Zwycięstwa 83, m. 9 


Miejsce pracy 


Spec- 
jalność 


Woj. Przeds. Handlu Opałem i Mat. BudowI., Kielce, 
Swie.czewskiego 21 h 
MI-ID Art. Przem., Radom, Traugutta 55 b 
Ostrowskie Z-dy Gastronomiczne, Ostrowiec Sw. I Pl. Wol- 
ności 37 b 
Woj. Zjedn. Przeds. Przem. Teren., Kielce, Sienkiewicza 25 p 
Radomskie Z-dy Przem. Piekarnicz., Radom, Zeromskiego 20 p 
CZP Ja,cz.-Drob.ar., Warszawa, Hoża 66/68 p, h 
F-ka Wyr. Nożowniczych "CeTlach", Drzewica, pow. 
Opoczno p 
CZP Jajcz.-Drobiar., Delegatura, Kielce, St. OkT7ei 35 p 
Wytwórnia Części Zamienn., Radom, Miła 17 p 


(Symbol "Kn") 
1 woj. Zjedn. PGR, Koszalin, Wary liski ego 7 
Woj. Zjedn. PGR, Koszalin, Warylisk.ego 7 p 
Inspektorat PGR, Wa cz, D'Ib.owskiego 8 r 
Woj. Zjedn. Przeds. Państw. Przem. Teren., Koszalin, 
Racławicka 13/15 p 
Woj. Zjedn. Przeds. Handl., Koszalin, Zwycięstwa 136 b 
Woj. Zjedn. Przeds. Handl., Koszalin, Zwycięstwa 136 b 


Miasto Kraków l województwo krakowskie (Symbol "Kr") 
Kraków, Dzierżyńskiego 17, m. 1 Specjalist. Biuro Konstr. 


Dietlal01, m. 3 


Tarnów, Widok V/3, m. 13 
" Pl. Katedralny l, m. 5 
Kraków, Sw. Vv awrzyńca 11, m..6 
" Pawlikowskiego 9, m. 2 
Chełmek, 15-go Grudnia 291 
Kraków, Wąska 12, m. 11 
Prądnicka 75, m. 7 
Halicka 18, m. 5 


Zuławskiego 14, m. 4 
Kronkarza Galla 6, m. 4 
Dolnych Młynów 9, m. 13 
" Pl. Kossaka l, m. B 
Zakopane, Chramcówki 34a, m. 3 
Kraków, Kronikarza Galla 6, m .4 
Ogrodniczek 9, m. 9 
Filarecka 12, m. 3 


" Kujawska 26, m. 5 
, Tuchów, Tarnowska 9 ,m. 1 
Zakopane, Kasprusie 15, m. 1 
Kraków, Kon.ederacka 19, m .2 
Sołtyka 10, m. 9 
Marchlewskiego 65, m. 3 
Słowiańska 2, m. 2 
Nowa Huta, Zw. Młodzieży 
Polskiej 6, m. 8 
B. Prusa 2, m. 16 


Maszyn Drog., Kraków, Fa. 
bryczna Sa h 
Krak. Zjedn. Przeds. Państw. Przem. Teren., K.aków. 
l Maja 8 
Tarnowskie Z-dy Ceramiki Bud., Ta.nów, Tucbowska 922 
Z-dy Mech. "Tarnów", Tarnów, Kochanowskiego 
WOJ, Hurt. Tekst., Kraków, PI. Szczepaliski 2 
PRN - Wy dz. Finans., Kraków, Wiślna 7 
Wytw. Części Maszyn Obuwn.. Chełmek, pow. Chrzanów 
Z-d Energetyczny, Kraków-Teren.. Mickiewicza 33 
DOKP Zesp. Teren. KSlęg. Rew. Nr 3, Kraków, 
Zacisze 5/7 
Zesp. Teren. Księg. Rew. Nr 3, Kraków, 
Zacisze 5/7 
Z-dy Energet., Kraków-Miasto, Kraków, Dajwór 27 
Krak. Zjedn. Przeds. Hand1.. Kraków, PI. Wiosny Ludów 3/4 
PRN - Wydział Fin.. Kraków, Wiś "a 7 
PRN - Wydz,ał Fin., Kral<ów, Wiślna 7 
MHD "Uzdrowiska", Zakopane, Kościuszki 3c 
Woj. Zjedn, Przeds. Hand!., Kraków, Długa l 
Krak. Z-dy G. aliczne, Kraków, Karmelicka 16 
DOKP - Zesp. Teren. Księg. Rewid. Nr 3, Krakówi 
Zacisze 5/'1 


p 
p 
P 
b 
p. to h 
p 
p 


DOKP 


.t 
P 
b 
b 
p, b. , 
b 
h 
p, h 


DOKP, Kraków, PI. Matejki 12 
Z-dy Mechan., Tarnów, Kochanowskiego 
MHD "Uzdrowiska", Zakopane, Kościuszki 3e 
PRN - Wydz. P.zem., Kraków 
Elektrownia - Skawina, Dzierżyńskiego 
PRN, Wydz. Fin., m. Kraków, Wślna 7 
C-la Prod. Naft. "CPN", Warszawa, Mysia 2 


t 
l 
P 
b 
P 
P 
p, b, h 
P. b 


Dyr. Bud. Osiedli Robotn., Kraków, N. Huta Noskowskiego 6 k 
KI ak. Zjedn. Przeds. Palistw. Przem. Teren., Kraków. 
I Maja 8 P 
P, b 
t 
t 


18-go Stycznia 12, m. 5 PMRN, Wydz. Fin., Kraków, Wiślna 7 
Retoryka 24, m. 10 DOKP - Oddz. Drog., Kraków. PI. Rondo l 
Bitwy pod Lenino 8, m. 12 DOKP, Biuro Fin.. Kraków, PI. Matejki 12 


Zakopane, Piaseckiego 4, m.1 
Kraków, Potiebni 4, m. 8 


Kraków, Węgierska 8, m. 6 
Westerplatte 1, m. 10 


Garncarska 7, m. 8 
Krowoderska 26, m. 4 
Wielooole 28, m. 8 
Włóczków 8, m. 5 
Wileńska 5, m. 1 
" !\'owa Huta, B-31 10, m.55 
Tarnów, Krakowska 49, m. 13 
Borf'k Sz'achf'cki 8 
Kraków, Kochanowskiego 1. m. 4 
Józrl tów 19b, m. 9 
T,......rr(1.
 o
..
\ra n 
Al. Skrzyneckiego 12, m. 6 


Zarz. Państw. Kolei Linowych, Zakopane, Kościuszki 4, lp. 
Krak. Zjedn. P.zeds. Handl., Kraków, Pl. Wiosny Lu- 
dów 3/4 h 
b 


Woj. Zjedn. Przeds. Handl., Kraków, Długa 
Krak. Zjedn. Przeds. Państw. Przem. Teren., Kraków. 
l Maja 8 
Woj. Zw. Gm. Sp-ni, Kraków, Warszawska 4 
Krak. Zjedn. P.zeds. Handl., Kraków, Pl. Wiosny Ludów 3/4 
DOKP, Zarz. Zaop. Mat. Techn., Kraków, Zacisze 5/7 
Krak. Z-dy Ga"
. - Wschód, Kraków, Stanislawa 10 
DOKP, Z,,'p. Ter. Księg. Rew., Kraków, Zacisze 517 
Krakowskie Z-dy Garbarskie, K akiow, Basztowa 18 
DOKP. Ze,p. Ter. K,ięg. Rew., Krakńw, Zacisze 5/7 
DOKP. Biuro Fin., Krakńw, PI. Mafpjki 12 
Z-dy Energetvczne, Kraków-Te, en, Mickiewicza 33 
Okr. Zw. Sp-ni Inwal., Krakńw, BI,kupia 18 
DOKP - Oddz. Trakcji, Krakńw, Bo,acka 32 
Krak. Z-dy DDD. K,aków, ul. Szpitalna 5 


p 
p, h 
h 
t 
h 
t 
p, b. II 
t 
t 
P 
p, b 
t 
P
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0006.djvu

			10 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 


Nr 2 


Nr za- 
Lp. św. ad- 
czenia 


Miejsce pracy 


Spec- 
j c.!ność 


Nazwisko i imię 


427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 


435 
436 
437 
438 
439 
440 


441 
442 
443 


444 
445 
446. 
431 
448 
449 
450 


96 
97 
93 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
l! 109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
172 
121 
124 
125 
126 


545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 


Miejsce zamieszkania 


425 Samu]ski Bolesław 


466 Semkowicz Ernest 


426 Siatka Kazimierz 
427 Sic.arz N.aLan 
444 Smc.yła Lt.nryk 


465 Skalski Henryk 
4tH Ska wińsk 5tamsław 
423 Sn.t€k Zdz.slaw 


".<9 
c.kołcv Eki Jc:n 
440 Sokólski H€n. yk 


467 S; oczyński IV ar'an 
472 Staszkiew icz H€nl yk 
460 Swięcicka Hanna 


445 Szostakiewicz Stefan 


468 Szyszko Micha
ina 
174 Tokarzewski Jerzy 
484 Trytko Mieczys.aw 


469 
4::'6 
430 
431 
450 
4"6 
432 


Kraków, Al. 29-go Lis.opada 32, 
m.24 
Karlowicza 23, m. 4' 


KI ako\\ ska 36, m. 6 
S czepańska 1. m. 11 
No\\ a Luta, Osiedle A-31 
El 15 m. 5 
Sło\\ ackieq'tJ 56, m. 1 
Eoqusłav. skiego 5, m. 3 
Rydla 14, m. 41 


,( 


Andrusikiewicza 4, m. 1 
Gamcarska 7, m. 5 


Brzesko, Ckcc:móka 15 
No\\y Targ, Manifestu Lipc. 136 


Trzebin:a, Słowackiego 61, m. 5 


Kraków, Sw. Jana 13-, m. 22 


Al. Krasińskiego 20, m. 11 
Ryd:a Bl. 3, m. 36 
Łc.b
owska 67, m. 5 


Trzop Aureli .. 
Turr.c yńsk. Aleksander Krvnica, 
Węgrzyn Franciszek Kraków, 
Wc:;,grzyr ek PiQtr ,. 
Wiatr Stanisław Tarnów, 
Wir owski Al on s Kraków, 
Vv ójcik Stanisław 


Sw. Teresy 8, m. 
Kraszewskiego 28 
Rynek Główny 10, m. 12 
S, bas t ana :.12, m. 3 
Stefana Batorego 7, m. 9 
O szańska 28, m. 3 
Kanonierów 28 


2 
137 
115 
122 
129 


Bratek \Naelaw 
Bujanowski h lemens 
Bukowski Stanisław 
Dziewulska Janina 
Dzwonkowski Maksy- 
milian 
Chmielowski Zbigniew 
Cioczek Czesław 
Gawlikowski Henryk 
Gaworzewski Witold 
Gorzel Józl'f 
Horeglad Stdon 
Marek Jan 
Wazurk'ewicz Kazimierz 
Mazurkiewic 
 Marian 
Mąkosa Józl'f 
Kasprzak Statnisław 
Kosiński Tadeusz 
Łobejko Franciszek 
Łoza Edward 
Niedziałkowski Jerzy 
Oleszczy . ski Zł--iqniew 
Opieszyński Bronisław 
Osrroła Bolesław 
Ostrowski Bronisław 
Sikora Maurycy 


126 
116 
138 
134 
117 
125 
26 
135 
140 
118 
16 
139 
22 
23 
127 
130 
133 
124 
119 
131 
34 
132 
123 
120 
121 
136 


Skawiński lIIar'an 
Stryjecki Mikołaj 
Telesińska Krystyna 
Wawrzycki Zyamunt 
Win'arczyk l.udwik 
Zmudowski Edmund 


610 
657 
643 
619 
638 
603 
671 
650 


Andysz 
/arian 
Augustynlak Zenon 
Bankowskj Ste an 
Bar1n'cki ]ł,rran 
Pawo]ski Tadf'usz 
Bąkowska Irena 
B'a'ecka P.I'ksandra 
Eerger Zbysław 


. 


Wi>jewódz1wo lubelskie 
Lublin, Plażowa 10, m. 7 
.. Pstrowskiego 5, m. 12 
Chełm Lub., Kated.-alna 10, m. 4 
Lublin, l-go Maja 34, m. 4 
'ZOR Bronowice 31, m. 3 


J. Dąbrowskiego 9, m. 5 
Wyśc gowa 2, m. 26 
Rybna 5, m. 1 . 
Ckopowa l, m. 70 
" SłaVl ł---skiego 12, m. 36a 
Terespol, Obr. Salingradu 115 
Lublin, Lubartowska 2
, m. 36 
.. Okopowa 1. m. 30 
Zamość, Dzierżyńskiego 18, m. 4 
Lublin, Sławińskiego 12, m. 32 
Grodzka 7, m. 22 
Łęczyńska 42, m. 6 
Narutowicza 13, m. 33 
Lubartowska 45, m. 6 
Konopnicka 8, m. .7 
Stra7acka 9, m. 12 
Al. Swierczewskiego 7, m. 7 
Wincf'ntego PC'!a 6, m. 19 
.. Sławińskiego 12, m. 20 
Kraśnik Fabr., Bieruta 28, m. 6 


Lublin, M. Buc ka 37, m. 7a 
...ZOR Bronowice, Bl. 41, m 
.. Godebskiego 7, m. 3 
Chełm, Nadtorowa 1. m. 1 
ZalT'ość, Traugutta 14, m. 1 
LubIn, Okopowa 20, m. 1 


Mias'o Łódź i wojewódz:wo 
Łódż, J. F11Czika 2
, m. 1 
Miedziana .1 4 , m. 5 
Kilińskil'go 26, m. 3 
Kutnow
'ka 24, m. 2 
I utrm'pr\:P - Biuro Fin., Kraków, Pl. Matejki 12 
Krakowskie :L.j edn. Przeds. HandL, Krakjw, Pl. Wiosny 
Ludów 3/4 h 
Dyr. Bud. Os.edli Rob., Kraków, Wie'opoJe 11a p 
K.a:cławska 53 p 
Przeds. Geolog. Surowców Skalnych, Kraków, Domi- 
ni kańska 3 P, b 
b, r 
h 
t 
t 


Rej. Zarząd Rybactwa, Kraków, Sw. Krzyża 11 
MI.ID "Uzdrowiska", KryrJica, Bulwary Dietla 3 
DOKP - B,uro Fin., Kraków, Pl. Mate;ki 12 
DOKP - Biuro Fin., Kraków, Pl. Mate,ki 12 
Z-u y Mechaniczne, ..Tarnów" I Tarnów r Kochanowskiego p 
K akowskie Z-dy Gastron. "Zachód.', Kraków, Slawkowska 3 h 
DOKP - Biuro Fin., Kraków, PI. Matejki 12 t 


(Symbol "ł-b") 


Zjedn. Przem. Mlecz., Lub:in, Szenwalda 4 
PWRN - Insp. Kontr.-Rew., Lub in, Sądowa 5 
DOKP - Teren. Grupa Rewiz., Lublin, Okopowa 5 
Przeds. Ba.ów Mlecz., Lublin, Sądowa 8 
Woj. Zjedn. Przeds. Państw. Przem. 


P 
P, h 
t 
h 


Teren" Lublin, 
Okopowa 2b 
Woj. Z"edn. Przeds. Spożyw., Lublin, Okopowa 2b 
DOKP -. Biuro Fin., Lublln, O'wpowa 5 
PWRN - Insp. Kontr.-Rew., Lub'in, S'Idowa 5 
Dyr. Ok,. Lubel. Zjedn. Przem. Cukr., Lublin, Okopowa 
DOKP - Teren. Grupa Rewiz., Lub in, Okopowa 5 
Terespolskie Z-dy Spoż., Terespol, Obr. Stalingradu 115 p 
Zjedn. Przem. Mlecz., Lub:in, Szenwalda 4 P 
Zjedn. P.zem. Cukr. Dyr. Okr., Lublin, Okopowa P 
PWRN - Insp. Kontr.-Rew...... Lub in, S'Idowa 5 p 
DOKP - Biuro Fin., Lublin, O'wpowa 5 t 
Zjedn. Przem. Mlecz.. Lub:in, Szenwalda 4 P 
PWRN - Insp. Kontr.-Rew., Lub in. Sądowa 5 P 
Zjedn. Przem. Mlecz., Lub'in, Szenwalda 4 P 
Zjedn. Przem. Mlecz., Lub'ln, Szenwalda 4 P 
Pow. Przeds. Młynów Gosp., Lubl.n, Boczna Chopina 4 p 
Lub. Z-dy Przem. Teren., Lublin, Lubartowska 60 p 
C-ła Sur. Wlók. i Skórz. Woj. Oddz., Lublin, Łęczyńska 49 h 
Woj. Zjedn. Przeds. Hand'owych, Lublln. K.ak. Przedm. 64 b 
DOKP, Lublin, Okopowa 5 t 
Woj. Zjedn. Przeds. Państw. Przem. Teren.. Lublin, 
Okopowa 2 


p 
P 
b, t 
P. 
P 
t 


'Zjedn. Przem. Mlecz., Lub'ln, Szenwalda 4 
9. F-ka Samochodów Ciężar., Lublin, Mełgiewska 1/9 
MHD - Art. Przem., Różne, Lublin, Zabia 3 
DOKP - Oddz. Robót Ładunk., Chełm Wschodni 
DOKP - Oddz. Drogowy, .Zamość, H. Sawickiej 21 
Woj. Zjedn. Przeds. Mech. Rolnictwa, Lublin, 22 Lipca 4 


P, h 
p 
P 
h 
t 
t 


p 


lódzkie (Symbol "W") 


Z-dy Wytw. Aparatury Elektr. "Woitan,', Łódź, Gdańska 138 p 
PWRN - Wydz Fin., Łódź, Kościuszki 83 P 
Łódzkie Z-dy W ókien Sztuc7.n:, Łódż, Armij Czerwonej 89 P 
Elektrownia, Łódź, T-a.gowa 1/3 p 
Z-dy Wyrobów Filcowych, Łódź, Targowa 2 p 
Woj. Zjedn. Przeds. Mlynów Gospod, Łódź, Narutowicza P 
PWRN - Wydz Fin., Łódż, Kościuszki 83 P 
Woj. Zjedn. Przeds. Mechaniz. Roln., Łódż, Pl. Zwycięstwa 2 
bud. C p
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0007.djvu

			Nr 2 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 


11 


Nr za- 
Lp; św ad- 
__ czenia 


N azwisko i imię 


Miejsce zamieszkania 


Miejsce pracy 


Spec- 
ialność 


553 
554 
555 
556 
557 


558 
559 


560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 


567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 


574 
575 


576 
577 
578 
577 
580 
581 
582 
583 
534 


585 
586 
587 
588 
589 
59() 
591 
592 
593 
594 


595 
596 
597 
598 
599 
560 


658 
611 
6:6 
C56 
5[8 


Bolanowski F,anciszek 
Brdąka.a Mieczysław 
Ero. yńska Aurelia 
Cegieł a TaDeusz 
Czajka Rudolf 


595 
C02 


CzaJ:W ski Jan 
Darmach Jan 


586 
590 
597 
624 
54 
704 
702 


Dołoszyński Henryk 
Lowhyluk Izabela 
Droś JHZY 
Drzewiecki Zdz:daw 
Fabirkiew icz Wanda 
Fijałek Rafał 
FiLpiak hieronim 


591 
6v9 
632 
628 
645 
609 
635 


Filipiak Roman . 
Finogenow Porfiriusz 
Formejster Zdzisław 
G.z ński Eug2niusz 
Groblew ski Włodzimierz 
Grocho"ski v\ adaw 
Grodzicki Jerzy 


712 
617 


Gromada Jerzy 
Gross Jerzy 
Gródzyński Kazimierz 
Grónto\\y Władysław 
Grzelak Józef 
Grzywaczewska Janina 
hauzer Marian 
Herczyński Zdzisław 
Hundziak Sykstus 
Id ior Wacław 
Izdebski Zbigniew 
Jabłecki Edward 
Jamroz Tadeusz 
Janczak Zdzisław 
Jarosiński Franciszek 
Jaskólski Jan 
Klimek Leon 
Kłyszewski Czesław 
Kordowicz Stefan 
Kowska Jadwiga 
Krasnodębski Bronisław 


625 
598 
356 
631 
713 
688 
705 
672 
673 


604 
643 
651 
660 
594 
694 
661 
693 
662 
592 


636 
589 
689 
607 
622 
630 


Królikowski Józef 
Kubica Władysław 
Kuśmierz Zb'qriew 
Kwiasowski Jerzy 
Lemke Tadeusz 
Lewandowski Kazimierz 


561 618 Lewandowski Kazimierz 
562 587 Lewandowski Zdzisław 
563 701 Lipiński K a jmierz 
564 699 Literacki Longin 
565 663 Ł -dy ska JaJ iJla 
566 706 Makowiecka OJqa 
567 596 Marciniak Tadeusz 
568 698 Markiewicz Tomasz 
569 707 Melchinkiewicz Henryk 
570 627 Miałkowska Aniela 
571 634 Mirowski Eugeniusz _ 


572 
573 
574 
575 
576 
577 


57'J 
579 
51:'0 
581 
582 
583 


700 
670 
649 
703 
620 
616 


Młodecki Antoni 
Mosiniak Józef 
Murczkiewicz Henryk 
Nogacki Jerzy 
Nowicki Kaz'mierz 
Pachniewski Zygmunt 


606 
599 
605 
669 
695 
600 


Padkowski Kazimierz 
Patma Stanisław 
Pawlikowski Adam 
Pawłowski Henryk 
Pawkw
ki Wi('
ław 
Petrykowski Aleksander 


Łódż, Drwęcka 17, m. 1 
Pawia Findera 16, m. 8 
h.operlllka 07, m. :)2 
" PiotIkowska 103, m. 24 
Piotrków Tryb., J. Dąbrowskiego 
11. m .1 
Łódż, Tu" in: a 40, m. 17 
Przybysze\\ skiego 115, m. 4 


" Lud"ika 8, m. 1 
Tomaszów Maz., Zgorzclicka 1/3 
Łudź, Tuszyńska 24, m. 2 
l-go 1\. arca 10, m. la 
Jaracza 37, m. 11 
" VIi ojska Polskiego 16, m. 7 
Aleksandrów, H. Saw _ckiej 7, ID . I 


Łódż, Pr6chnika 15, m. 23 
Demokralyczna 12 
Tus yńska 27, m. 2 
Zachodnia 23, m. 25 
DanJo\\ skiego 7, m. 79 
Piotrkowska 39, m. 33 
R. Luksemburg 3, m. 16 
" Wróblewskiego 24, m. 80 
Pabianice, Karolewska 71. m. 1 


Bełchatów, Targowa 20, m. 20 
Łódż, Gdańska 81. m. 12 
Rozległa Ea, m. 1 
Harnama 7, m. 22 
Struga 76, m. 16 
Findera 4, m. 10 
" F .Perla 7, m. 19 
Piotrków Tryb., Narutowicza 53, m. 1 
Słowackiego 135, 
m. 


Łódź, Słoneczna 10, m. 1 
" Sanocka 22, m. 60 
Zapole, pow. Sieradz. p-ta Brzć:żno 
Łódż, Wysoka 25, m. 11 
Pab:anicka 204, m. 7 
l-go Maja 2, m. 13 
Srebrzyńska 75, m. 30 
Wierzbowa 1, m. 24 
Tylna 3, m. 6 
Traugutta 9, m. 5 


" Sienkiewicza 32, m. 1 
Zg:erz, Piątkowska 38, m. 6 
Łódź, Nawrot 7 ,m. 7 
KiLńskiego 113, m. 6 
" A. Próchnika 36 ,m. 23 
Tomaszów Maz., Barlickiego 34, 


Łódź, Rysownicza 4, m. 1 
Radziwiłłów, pow. Skierniewice 
Zduńska Wola, Słowackiego 9, m. 
Łódż, Brzozowa 5/9, m. 5 
22-qo Lipca 28. m. 7 
Mickiewicza 12, m. 22 
Edwarda 24, m. 11 
" Krawiecka 6, m. 7 
Zq'erz, Nowotki 84 
Łódź, WróbJewskipgo 54, m. 43 
Zachodnia, Bl. 402 25, m. .')0 


" Łucji 31, m. 7 
Sierad , Kościuszki 21, m. 5 
Łódż, Srebrzyńska 81, m. 36 
Wólczańska 126, m. 13 
" Bednarska 24, m. 63 
Piotrków Tryb., Wojska Polskiego 
83, m. 2 


Łódż, 


Nowotki 78, m. 12 
Prz,dświt 41', m. 3 
Jaracza 9, m. 4 
S7prvi'lr'a 11. m. 18 
Białostocka 20, m. 1 
Narutowicza 109 


PRN - Wydz. Fin. Łódż-Polesie, RewoJucji 1905 r. nr 9 
Z-dl' Aparaturl Elektr. "E ester". Łódź, Przędzalniana 71 
Zjedn. Przem. Wełn. - Północ, Łódź, Kościuszki 3 
PPR0I - Wi'dz. Fin., Łódż, Piot,kowska 90 


p 
p 
p 
p 


Piot.owskie Z-d\, Przem. Piekarn., Potrków Tryb., Zwirki 3 h 
CZ HandJu Art. Tekst. i OdziEŻ., Łódź, Sienkiewicza 3/5 h 
Woj. Zjedn. Przeds. Państw. Przem. Teren., Łódź, Wól- 
czańska 225 p 
h 
h 
h 
P 
P 
P 


"Motozbyt" , Łódź, Piotrkowska 125 
MHM Z.dy GasLwn., TomaS7.ów, A.mii Ludowej 15 
Prleds. Sprzed. Oka7.yjuej "Bazar", Łódż. Ki ińskiEgO 85 
Z-dl' Przem. Bawdn. im. T. Kościuszki, Łódź, 8-go Marca 5/7 
Woj. Zj'.'dn. Przem. Zboź. Młyn., Łódż, Narutow,cza 1 
Z-dl' Przem. Dziew. "O.impia", Łódż, Piotrkowsko 242/250 
Alcksandrowskie Z-dy P. zem. POl1.czoszniczego, Aleksandrów 
Ł ',j ,'.d, Ł
czycka I 
Łód-kie Zjedn. P,zeds. Handl., Łódż, Piotrkowska 104 
PWRN - Wydz, Fin., Łódź, Kościuszki 83 
Z
edn. Przcm. Lniarskieyo. Łódż, Sienkiewicza 9 
C-Ine Labor. P,zem. Wełn., I.ódż, Vlierzbowa 48 
Z-dl' ZwaJczania Szkodno Zboź.-M'Iczn., Łódź, Nar _tow:cza 13 
Sp-ni a Inwalidów im. Hibnera, Łódż, Zakątna 61 
Zjedn. Przem. Art. Techn. Części Zam., Łódż, Rewo- 
lucji 1905 r. nr 49 
Woj. Związek Spółdz. P,acy, Łódż, Piotrkowska 116 
Sp-nia Przem. Tkacko-Dziew. L. Pakina, Pabianice, P. Skar- 
gi 17 
Bełchatowskie Z'dy Przem. Bawe!n., Bełchatów, Kościuszki 12 
Targowiska Miejskie, Łódź, Parkowa 4 
Woj. Eiuro Projektów, Łódź, Laugutta 14 
Zjedn. Przem. Lniarskiego, Łódż, Sienkiew.cza 9 
Woj. Związek Spó dz. Pracy, Łódź, Piotrkowska 116 
PKS - Zarząd Okręgowy, Łódż, Wigury 7 
Zjedn. Przem. Skórz., Łódż, Piotrkowska 260 
PWRN - Wydz. Fin., Łódź, Kościuszki 83 


P 
h 
P 
P 
P 
h 
p, h 


p 
p, h 


p 
P 
h. t 
b, k 
p, b 
P, h 
h, t 
P 
p, r 


p, k 
p 
h 
P 
P 
h 
p, h 
h 
p, h 
h 


PWRN - Wydz. Fin.: Łódź, Kościuszki 83 
Zjedn. P,zeds. Państw. Przem. Teren., Łódż, Piotrkowska 49 
Z-d Zwa!cz. Szkodników Zboź.-M'Iczn., Łódź, Narutowicza 13 
POM, Zapole, p-ta Brzeźno, pow. Sieradz 
PDRN - Wydz. Fin., Łódź, Zeromsk ego 156 
CZ Handlu Art. Tekst. i Odzież., Łódź, Sienkiewicza 3/5 
Łódzka Składno Zaop. Przem. Odzież., Łódź, Wólczańska 14/16 
PWRN - Wydz. Fin., Łódż, Kosciuszk. 83 
Łódzka Skł. Zaop. P,zem. Odzieź., Łódź, WóJczańska 14/16 
PRN - Wydz. Fin., Łódż, Kościw;zki 83 
"Arged" Woj. Przeds. Hurtu Art. Gosp. Dom., Łódż, Czac- 
kiego 16 h 
Zjedn. Przem. Filc. i Tkanin Techn., Łódź, Piotrkowska 278 P 
MHD Art. Spoźyw. i P,zem., Ozorków, H. Sawickiej 6 h 
PKS - Ekspozytura Spt;dyc., Łódż, WorceJla 17/19 
Woj. Zjedn. Przeds. Młynów Gospod., Łódź, Narutowicza 
Zjedn. Przem. Bawelnianego, Łódż, Sienkiewicza 3/5 
ID. 2 Mazowieckie Z
dy Przem. Wełn., Tomaszów Maz., Barlic- 
kiego 23 p 
C-la Eksportowo-Import. "Cetebe", Łódż, Narutowicza 13 h 
MHD, SkierniewIce, Zwirki 2 h 
Z-dl' Przem. Por\czoszn., Zduńska Wola, Swierczewskiego 6/8 P 
Zjedn. P.zem. Dziew. i Pończ., Łódż, Jaracza 78 p 
PRN - Wydz. ['in., Łódż, Kościus' ki 83 P 
Zjedn. Przem. Skórzanego, Łódż, P otrkowska 260 p 
CZ Handlu Art. Tek5t. i Odzieź., Łódź, Sienkiewicza 3/5 h 
Zjedn. Przem. Dziew. i Pończ., Łódż, Jaracza 78 p 
F-ka Ga'anterii Skórzanej, Łódź, Nowotki 100 P 
Z-dl' Przem. Weln. im. \oVa,yńsk:ego, Łódż, Wólczańska 215 p 
Zjedn. Przem. Art. Techn. i Częsci Zam., Łódż, Rewo- 
lucji 1905 r. nr 49 p 
Zjedn. Przem. Dziew. i Pończ., Łódż, Jaracza 78 p 
PMRN - Wydz. Fin., Zd. Wola, PKWN 3 P 
Z-dl' Zwalcz. Szkodno Zbożowo.Mączn.. Łódż, Narutowicza 13 p 
Z-dy Przem. Dz'ewiar., Łódż, Sienkiewicza 61/63 p 
ZEOC Elektrociepłownia, Łódż, W. ób'ewskiego 26 p 


ho t 


p 
p 


Woj. Zw. Sp-ni Pracy, Łódż, Piotrkowska 116 
Z-dy Chem. Przem. Teren., Łódź, Piotrkowska 91 
Powsz. Dom Towarowy, Łódź, P:otrkowska 60/62 
Łódzkie Z-dy Spożyw. N.- 2, Łódż, Łom'yńska 3 
PRN - Wydz. Fin., Łódż, Kościus ki 83 
Z-jedn Przem. Odzieź., Łódż, P otrkowska 175 
Przeds. Rem. Budowl., Łódż, Kilińskiego 138 


p 
P 
b 
p 
h 
P 
h
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0008.djvu

			12 
Nr za- 
Lp. świad- Nazwisko i imię 
czenia 
584 603 Piechota Roman 
585 674 Pietrzak Tadesz 
586 664 Pietr < yńskl Józef 
587 621 Piluk Roman 
588 6
9 Piskozub Anna 
589 644 Płotecki VV les.aw 
590 637 Polaska Irena 
591 648 Polczyński Zdzisław 
592 654 Porębska Aleksandra 
593 642 Rudzka Anna 
594 696 Smiechowicz Leopold 
595 612 Smolarczyk Aleksy 
596 646 Sniadowski Stanisław 
597 665 Skrzynecki VV łady sław 
598 601 Sokalszczuk Zbigniew 
599 675 Sokołowski Jan 
600 640 Sosiński Józef 
601 613 Stawiski Andrzej 
602 265 Stelański Zenon 
603 623 Strzelecki Henryk 
604 272 Sulikowski Zygmunt 
605 666 Swięcicki Edward 
606 655 Tarno Bohdan 
607 614 Wajerowicz Bohdan 
608 708 Wasilewski Czesław 
609 629 Wenski Marian 
610 697 Wibig Franciszek 
611 633 Widyk Stefan 
612 690 Włodarski Tadeusz 
613 667 Wyszomirski Henryk 
614 691 Zając, kowski Stefan 
615 615 Zajęcki Tadeusz 
616 668 Ządziński Mieczysław 
617 676 Zdzieszyński Zygmunt 
618. 593 Zieliński Jan 
619 711 Zieliński Edward 
620 641 Zieliński Ryszard 
88 106 Adamczyk Alfred 
89 105 Bednorz Teodor 
90 113 Bobko Wiktor 
91 108 Cybulski Władysław 
92 109 Gala Filip 
93 117 G erliński Czesław 
94 107 Helleńska Teresa 
95 104 Jendrzejczyk Jan 
96 114 Kałuża Augustyn 
97 103 Kiołbasa Jan 
98 112 Koczwara Edward 
99 115 Kwoczala Ludwik 
100 118 Mudry Józef 
101 111 Piwowarc yk Jerzy 
102 110 Stylbiński Wacław 
103 116 Tkocz Paweł 
85 97 Adamski Tadeusz 
86 100 Ażgin Edward 
87 101 Cichowski Bronisław 
88 99 Hryciuk Zdzisława 
89 91 Hutnik Jan 
90 107 Kołodziej Jan 
91 Q" Vn ł(',...rll::;tri Jan 
92 25 Krauze Kazimierz 
93 93 Kurcinowski Bronisław 
94 94 M:łaszewicz Jan 
95 102 Nowak Stanisław 


DLIENNlK URZEDO\VY MINISTERSTWA FlNANSOW 


Nr 2 


Województwo opolskie (Symbol "Op") 
Racibórz, Zborowa 2 
Groszowice k/Opola, W. Korlliinte- 
go 6 
Racibórz, 1-00 Maja 15, m. 5 


..Miejsce zamieszkania 


Skierniewice, Bielańska 51 


Łódż, l-go Maja 8, m. 3 
PIOtrkowska 154 
barnan.a 2/, m. 3 
PlOtlko....ska 147, m. 9 
LubE Iska 28/30, m. 9 
L ss o.... ók.€go 6, m. 28 
" Gdańska 4
, m. 12 
Tomaszow Maz., Al. Wojska Pol- 
skiego 22, m. 14 
Janówka, gąI. Gałkówek, pow. 
Brzeziny 


Łódż, Pawia 7/13 
Rawa Maz., Krakowska 27, 
Łódż, Strzelczyka 1, m. 2 
Kalmo.... a 5, m. 4 
Gdańska 65a, m. 13 
VV ierzbow a 29, m. 16 
Nawrot 96a, m. 2 


m. 2 


Piotrkowska 165, m. 10 
E. Plater 18, m. 2 


Piotrkowska 85, m. 37 
Drewnowska 14, m. 10 
" Zeromskieqo 39 
Zdżary kJŁodzi, p-ta Pabianice 


Łódż, Sienkiewicza 37, m. 20a 
Zgierz, Zwirki 3 
Łódż, Skalna 48, m. 1 
Piasta 5, m. 6 
" P otrkowska 181, m. 20 
Kutno, Swierc ewskiego 13, m. 5 
Łódż, Przybyszewskiego 32, m. 8 
Wieluń, Królewska 9 
Łask, Plac 15-go Grudnia 33, m. 
Łódż. Sienkiewicza 53, m. 20 
Swierczewskiego 24, m. 3 
.. _ W ólczańska 109, m. 7 
PrzYbyszewskiego 30, m. 10 
. Nowotki 69, m. 4 


Tułowice, Kolonia Polska 7 
Kolonia Polska 5 
Racibórz, M. Fornalskiej 21, m. 6 


Brzeq, 13. Chrobrego 38, m. 1 
Kożle, 22-go Lipca 4 
.. Pstro.... skiego 4, m. 9 
Januszkowice, Kościelna 20a 
Racibórz, Stal macha 12, m. 6 

dzierzyn, NDM 16, m. 6 
Opole, S enkiewicza 18. m. 1 
Brzeq, Oławska 25 


Łokietka 45 


Lambmowire, Dworcowa 4 
, 


Woje....ódz wo ołsz'yńskie 
Olszlyn, Koremi'ka 16, m. 16 
V\vzwclenia 21, m, 8 
Niepodległości 91b, m. 8 
Al. Zwycięstwa 59, m. 3 


S?vmanowskiego 4, m.1 
Puszkina IOa, fil. :1 
" reymonta 74, m. 2 
KętT7.yn, Sik"rsk ipgo 22, m. 3 
Mraqowo, Ols7tyńska 2, m. 4 
Olsztyn, Jaqjpllcńska 38a, m. 2 
S'.vietlin . 


Miejsce pracy 


Spec- 
jalność 


Skierniewickie Przeds. Przem. Teren., Skierniewice, Wio- 
senna tS p 
PWRN - Wydz. Finansowy, Łódż, Kościuszki 83 p, b. b 
PRN - Wydz. Fin" Łódż, Kościuszki 83 p 
Łódzkie Z-dy Cewek Plzędzalniczych, Łódż, Pabianicka tl9/t3t p 
Zjedn. Przem. Filc. i Tkanin Techn.. Łódż, Piotrkowska 278' p 
CWD - Baza Towarowa, Łódż, Nowotki 247 h 
Z-dy Wyr. Filcowych im. T. Kościuszk., Łódż, Targowa 2 p 
Z-dy Zwalcz. Szkodno Zboż.-M'Iczn., Łódż. Więckowskiego 8 b 


PGR, Tomaszów Maz., Za,wadzka 36 


Łódzkie Z-dy Włókien Sztucznych, Łódż, Armii Czerwonej 89 p 
Zjedn. Przem. Odzież.. Łódż, P.otrkowska t75 p 
F-ka Ostrzy do Golenia, Rawa Maz., Krakowska 29 P 
Z-dy Zwalcz. Szkodno Zbożowo-M'Iczn., Łódż, Narutowicza t3 b 
PRN - Wydz. Finans., Łódż, Ko';ciuszki 83 P 
PWRN - Łódż, Og.odowa 15 p 
PWRN - Insp. Kontr. Rewiz., Łódż, Piotrkowska 73 p, b 
Z-dy Przem. Wełn. im. Gen. K. Swierczewskiego, Łódż, 
Wólczańska 219 
Woj. Zw. Sp-ni Pracy, Łódż, P.otrkowska tl6 
Woj. Zbiorn. Przem. Su.owców Wtórnych, Łódż, Rewo- 
lucji t905 r. nr 64 h 
Zjedn. Przem. Bawełnian., Łódż, Sienkiewicza 3/5 P 
t'RN - Wydz. Przem., Ł6dż, Kościuszki 83 h 
PRN - Wydz. Finans., Łódż, Kościuszki 83 P 
Woj. Zjedn. Przeds. Mech. Roln.. Łódż, Pl. Zwycięstwa 2 
bud. C 


P 
p. b 


Woj. Zw. Sp-ni Pracy, Łódż, Piotlkowska tl6 
Zjedn. Przem. Skórzanego, Łódż, Piotrkowska 260 
Płn. Łódzkie Z-dy Przem. Wełn., Łódż. Matejki 9a 
Zjedfl.. Przem. Wyrobów Galan., Łódż, 22 Lipca 74 
Min. Przem. Lekkiege, W-wa, Hoża 20 
PKS Eks. Miesza..., KutLo, Oporowska 
PRN - Wydz. Finans., Łódż, Kościuszki 83 
PKS - Wle.uń, Traugutta 
Woj, Zw. Sp-ni Pracy, Łódż, Piotrkowska tl6 
PRN - Wydz. Fin., Łódż, Kościuszki 83 
PWRN - Insp. Kontr.-Rewiz., Łódż, Piotrkowska 73 
CZ Handlu Art. Tekst. i Odzież., Łódż, SIenkiewIcza 3/5 
PWRN - Wydz. Fin.. Łódż, Kościuszki 83 
Zledn. Przem. Przędz. Czesank., Łódż, Kościuszki 3 


p, b 
P 
P 
P 
P 
P 
t 
P 
h, t 
P, h 
P 
p. b 
h 
P 
P 


Raciborskie Z-dy Spoi. Przem. Teren., Racibórz, Zborowa 2 P 


Woj. Zjedn. Przeds. Handlowych, Opole, Powolnego I 
F-ka Obrabiarek "Rafaą:tet", Kuźnia Rac., pow. .Racibórz, 
woj. Opole p 
Opolskie Z-dy Przem. Teren., Opole, I Maja 63 P 
Z-dy Met. Przem. Teren. Tułowice, pow. Niemodlin P 
Zjedn. Przem. Cukrown. Dyr. Okr. S 'Iskiego, Swidnic8. 
Ofiar OświęcImskich 5 P 
Brzeskie Z-dy Przem. Teren., Brzeg, Grobli 5 p 
Woj. Zjedn. Przeds. HandL, Opole, Powolnego t h 
Z-dy Azotowe w Kędzierzynie P 
Woj. P,zeds. Handlu Obuwiem, Opole, Wleczorka t2 II 
Rej. Przeds. Młynów Gospod., Kożle 
lody Azotowe "Kędzierzyn" w Kędz erzynie 
WZGS "Samopomoc Chłopska", Opole, t Maja 9 
Brzeskie Z-dy Piw.-Słodo
n. Przem. Teren., Brzeg, Obr. 
Stalingradu 54 p 
Brzeskie Z-dy Piw.-Słodown. Przem. Teren., Brzeg, Obr. 
Stalingradu 54 P 
Dyr. Bud Osiedli Rob., Opole. PL Wolności 7/8 k 


h 


P, b 
P 
h 


(Symbol ..ot") 


Woj. Zjedn. Przeds. Handl., Olsztyn, Partyzantów t6 
Woj. Zjedn. Przeds. Mech. Roln., Olsztyn, Kopernika 48 
Woj. -Zjedn. Przeds. Mech. Roln., Olsztyn, Kopernika 48 
Woi. Zjedn. Przem. Zboż.-Młyn. "PZZ", Olsztyn, Party- 
zantów t [' 
t 
h 


h 
P 
P 


DOKP Bid!"O Finansowe, O!s2'tyn, E. P!aler 1 
Kn'oi 7.rh Z"bezp Ruchu i Łączn, Olsztyn, Luhebka 3 
DOKP, Olsztyn, E. Plater I 
MdlJ - Art. Przem., Kęt,zyn, Rycerska 16 
PKS - Ekspoz. Mrągowo. Oficerska 10 
DOKP, Biuro Finansowe, O'sztyn, E. Plater t 
Stadnina Koni Kroplewo. Swiethn, p-ta Ostróda
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0009.djvu

			:'lir 2 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 


13 


Nr za- 
Lp. świad. 
czenia 


Miejsce pracy 


- , Spec- 
ji1Iność 


96 
97 
98 
99 
[00 


388 


389 
390 
391 
392 


393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 


405 


406 


407 


408 
ł'J9 


410 


411 
412 


413 
414 
415 
416 


.H7 
418 
419 
420 


421 


2 


423 
424 
425 
426 


427 
428 
129 


430 
431 
432 
433 
434 


435 
436 


437 
438 


439 
440 
441 


442 


N azwisko imię 


96 Paruiski Jerzy 
95 Skorupski Mirosław 
41 Tara Marian 
93 Tatar Józel 
103 Zelanis Bronisław 


444 


Adamczewski Włodzi- 
mierz 
Adamski Leon 
Adrian Tadeusz 
Berger LLdomir 
Biały Leszek 


2 
539 
502 
506 


528 
517 
25 
505 
28 
425 
503 
426 
218 
533 
43 
507 


Biernawska Irena 
Brzezowski Józef 
'Chwiałkowski Jerzy 
C:eślak Eugeniusz 
Cybulski Wacław 
Derda Stefan 
Dobak Stanisław 
Gankowski Bolesław 
Gattner Leon 
Gawin Roman 
Geltz Edm\tnd 
Grzegorowski Bernard 


524 


Helińska Zofia 


427 


Hora Marian 


508 


Jabłoński Erwin 


446 
513 


Jankowski Maksymilian 
Jańczak Adam 


447 


Kałmuczak Mieczysław 


529 
520 


Kanonik Zygfryd 
Kołacz Edmund 


428 
429 
430 
514 


Kopa Marian 
Koppe Kazimierz 
Kosiński Stanisław 
Krajkowski Wiktor 


530 
501 
518 
449 


Kryg Janina 
Kunicki Henryk 
Link Tadeusz 
Majewski. Stanisław 


443 
432 


Makowski Wojciech 
Malczewski Edmund 


522 
534 
433 
525 


Mendelak Ryszard 
Olek Marian 
Pietrzak Stanisław 
Prusiński Edward 


434 
509 
510 


Przybył Marta 
Pyzik Tadeusz 
Radziszewski Stanisław 


535 
541 
523 
445 
436 


Rzepecki Stefan 
Rychlewski Ka imierz 
Sadowski Józef 
Siecińska Weronika 
Sołtysiak Jan 


521 
435 


Stachowiak' Jerzy 
Sygulska Cecylia 
Szubert Karol 
Szymanek Tadeusz 


526 
511 


516 
500 
531 


Szymaniak Feliks 
Szymczak Roman 
Śpik Józef 


176 


Tafelski Franciszek 


Miejsce zamiesżkania 


Olsztyn, Okriei 17, m. 1 
" Moniuszki 8, m. 6 
Kętrzyn, Parkowa 5, m. 2 
Olsztyn, Przyjaciół 14, m. 4 
Biedaszki Małe 


PKS - Ek,poz. Mieszana, Olsztyn, Jagiel10liska 15 
DOKP, Osztyn, E. Plater 1 
KętrzYliska f-ka Sp. zętu Kablowego, Kętrzyn, Chrobrego 5 p 
Dyr. Bud Osiedli Rob.. Olszlyn, Pl. Jedn. Słowialiskiej 1 b 
Woj. Zjedn. Przeds. Mech. Roln., Olsztyn, Kopernika 48 p 


Mias
o Poznań i województwo poznańskie (Symbol "Pz") 
Poznań, Szkolna 13, m .8 Woj. Przeds, Haudlu 


" Długa 5, m. 9 
Kalisz, Strzelecka 4, m. 1 
Krotoszyn, Armil Czerwonej 21, m. 
Ple
zew, Sienkiewicza 20, m. 2 


Poznań, 


Dąbrowskiego 51. m. 3 
Konopnickiej 10, m. 2 
Gwardii Ludowej 65, m. 
Ratajczaka 49, m. 7 
Sw. Wojciecha 22/24, m. 5 
Grunwaldzka 40, m. 2a 
Sowińskiego 42, m. 4 
Chodzieska 4 
Kasztelańska 13, m. 2 
LibeIta la, m. 10 
Dolna Wilda 38, m. 2 
Wawrzyniaka 45, m. 52 


" 


Iłówiec, p-ta Pecna, pow. Srem 
Poznań, Młyńska 12a, m. 7 


Jodłowa l. m. l' 


Poznańska 8/10, m. 5 
Nowina 26, m. 2 


Szamotuiska 19a, m. 1 


Chociszewskiego 45, m. 5 
Sienkiewicza 5, m. 6 


Chociszewskiego 24, m. 8 
F. Dzierżyńskiego 22, m. 11 
Jarocin, Szczepanowskiego 4, m. 2 
Poznań, Siemiradzkiego 5, m. 3 


Czarnkowska 13, m. 
Gwardii Ludowej 42, 
Michała lla, m. 21 
Czesława 19a, m. 6 


1 
m. 	
			

/NDIGCZAS003791_1960_002_0010.djvu

			i4 
Nr za- 
Lp. sW.ad- Nazwisko i imię 
czenia 
443 542 Tarkowski Stanisław 
444 519 Trzyb:ński Tadeusz 
445 437 Tyma Miecz.ysła''v 
446 515 Urbaś Maria 
447 504 Vv ań ski ]'va,';an 
443 536 V\ ański Stanisław 
449 438 Vvinnicka Lanuta 
45) 4.9 Wojciechowski Kenrad 
451 527 \Nojciechov. ski Tadeusz 
452 442 Wiona Zdzisław 
453 440 Zabłocki Jerzy 
454 441 Z'c Lński Jan 
455 512 Zych Aloj.y 


DZIENNIK URZFDOWY MINISTERSTWA FINAł\'SOW 


Nr 2 


Miejsce zamieszkania 


Poznań, Grunwaldzka 42, m. 2 
Marc nkowskiego 16, m. 13 
Gpolska 
9, m. 3 
Owsiana 3, m. 4 
1'v'
arcJ-, lewskk go 60a, m. 4 
Lin bo\\ a 17, m. 28 
Jackowskiego 58, m. 2 
Rolna 50a, m. 9 
h onoj:nickiej 19, m. 2 


Ostrów Wlkp., Limanowskiego 67, 
m.2 
Poznań, Rynek Jcżycki 2, m. 6 
Krauthcfel a 11, m. 4 
Piła, 14-go Lutego 29 


I . 


Spec- 
ialnl.ŚĆ 


Miejsce pracy 


CZ Z-dów Naprawczych Taboru Kolejowego, Warsza- 
wa, Grójecka 17 p 
Z-dy Przem. Cukie_niczegb Goplana, Poznań, Wawr- yńca 11 p 
DOKP - Teren. G. upa Rewiz. Nr 7, Poznan. Mar- 
ch'ewskiego 130/140 t 
Z-dy E:lerget. Okręgu Zach., Poznań, Nowow.ejskiego II p 
Zjedn. Przem. Taboru Koiej, Poznań, Dzierżyńskiego 231;,239 p 
ZjeJn. Przem. Ziemniaczanego, Poz.aI"l, Libella 26 p 
,,1\.1otozbyt", Poznań-Antoninek, Gorysława fi h 
DO:l 
150' 
139 
140 


147 
142 
143 
4J 


Kozłowski SI anisław 
Kulus HE.nryk 
Lipińcki Cze
ław 
Mikiszew krzy 


135 


151 


Pastor Edward 


136 
137 
138 
139 


49 
153 
158 
154 


Pastwa Zbiqn'ew 
Rej Jorzy 
Rycllpwski JE'r7.y 
Sorafin Janusz 


Wojewódz:wo szczecińskie (Symbol "Sz") 
Szczecin, Spółdzielcza 25, m. 3 Woj. Biuro Proje.któw 


.- 


Mickiew'cza 150, m. 5 
Bogusława 6, m. 7 


B. Smiałcgo 45, m. 6 
Traugutta 142, m. 1 


Jedn. Narodowej 7a, m. 
j C'i'1'OV'5kiNfO 
O, m. 4 
Przybyszewskiego 7 
Legionów Dąl:rowskiego 7, 
m.3 
Boguch....-ały 14, m. 4 
Jaq'eJTońska 81, m. 5 
Szarotki 14, m. 4 
Jana Styki 28, m. 4 


Al .Wojska Polskiego 
54, m. 4 
Włodkowica 18, m. 1 
Orzeszkowej 22, m. 3 
" AL Piastów 11, m. 8 
Międ yzdroje, Ustronie Leśne 19 


Bud. Wiejskiego, Szczec'n. Wa- 
wrzyniaka IS 
NBP - Odd7.. Woj., Szczecin, Obrońców Sta:ingradu 10/l! 
Woj. Zjedl
. Przed3. Pań:;lw. Przem. Te,en., Szczecin, 
OJrowqża l 
Min. Zeg'ugi i Gosp. Wodn., W-wa, SWiQtokrzysJ 21 h, r 


t 
h 
t 
11 


Szczec:ńskie Z-dy Mat. Biu
'owych. Szczecin, Sri('gic:1ll1'
10
:J !' 
Z.edn. Przem. Mecz. Szczecin, Al. Woj
kiJ I\Jhkt(
lf) 117 P 
Z-dy Rybne, Szczecin, Dębogerska 22 P 
W,:. 7.jf'-ch. Pr7.e
l<;. !\.1
rh RoJn., Szczeci:1, !\li(
"ie''':;''7,-1 lJi p 
Przeds. Po.owów Da
ekomor. i Usług RyhJck r:
I. ,,()I
'iL\", 
w SWiJJOll ;;ciu p 
:-
GP -- OJ1: \'.r
,j, 
;7-'''.(-L'il, O:)]"()i\C(,,,... S::1lingru.l..J 10:11 p, II 
\V"1j IdP r.':
, ;-;"I"'c:-i'l, !'
'1 S),-,,'"Irtl 
J '
.1 1.i, r 
7=1f"1ild Port!, :
,
,7.('ci'1. \V;.ły CIH,)lllrqo l 
n!!d O,;I
rlJi R;):l., S.'.CZt'CIl. Dwurcowa 19 


SzcZC'cin, J,wi..-!!y li', m. 4 
Sp6ł<1z (,'Cl0. 27, m. 5 
CZCI s7tyńska 63 
Punkic\\.c;-,u S, m. t 
J\'iiC':; i"wiC7	
			

/NDIGCZAS003791_1960_002_0011.djvu

			Nr 2 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 


15 


Nr za- 
Lp. św ad. 
_czenia 


Miejsce pracy 


Spec- 
jalność 


Nazwisko i imię 


Miejsce zamieszkania 


146 
147 
148 


1459 
1460 


1461 
1462 


1463 
1464 
1465 
1466 
1467 


1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1475 
-1476 
1477 
1478 
1479 
1430 
14£1 
1482 
1483 
1484 


1485 
1486 


1487 
148R 
141'9 
149) 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 
1497 
1493 


1499 
1500 
1501 


1502 


1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 


1511 


1512 
1513 
1514 
1515 
lS16 
1517 
1518 


1723 
17/9 


1578 
1678 


1598 
1522 
1527 
li95 
1641 


1604 
1693 
1701 
lŁ14 
1748 
1688 
1724 
1773 
1696 
16[2 
1702 
11'46 
1235 
17,0 
1662 
1610 
1751 


1564 
1649 


145 Szaro Tadeusz 
156 Wachowicc Danuta 
i46 \viśniewski ALr€d 


Słupsk, Wita Stwosza 9, m. 11 
Szczec.n, B. Sm;ałego 35, m. 18 
Potlilicka 13, m. 13 


DOKP, Szczecin, Słupsk, Krzywoustego 2 
Woj. Zarząd PGR, Szczecin, Ku Słoilcu 23/24 
DO.(r, Szczecin, Korzeniowsk.ego 1 


Arkuszewski Ryszard 
Baczewska Aleksandra 


Miasło Warszawa i wojewódziwo warszawskLe (Symbol "Ww") 


C-.a Nasienn. Ogrodn. i Szkó:k., W-wa, Wspólna 30 


Paran Marian 
BarUomowic . Zdzisław 


Bąk Ryszard 
Bąk vvojc€ch 
Bełdowski Lech 
Berek VV:adys,aw 
Bezdecki- W ezdecki 
Jerzy 
Białoń Paweł 
BielEcki Roch 
Bieniek Tadeusz 
Borslem Celina 
Iillewic z HE I. ryk 
Birecki Józef 
Bodasiński Bolesław 
rogacz StefaI' ia 
Borowski Rcman 
Bortko Roman 
Caban Bolesław 
Ciesidski Józef 
Chachulski Gwidcn 
Charuziński Roll' u ald 
Chromiński Kazimierz 
Chyliński Kazimierz 
Chwieralski Władysław 


Czajka Ireneusz 
Czajkowski M_eczysław 


1667 
lr
5 
16.'50 
1787 
1599 
1725 
16'3 
970 
16':6 
1674 
1f23 
1£24 


Czarniecki Jan 
C'zerwirski Slarjsław 
Czumakow Aleksander 
Danielewski Jan 
Daniłow Mat
usz 
Dercń Mirc7ysław 
J'eoning Zbigniew 
Domaradzki Jan 
Domańska' Maria 
Domański Ka<:imierz 
Dow jat Zygmunt 
Dubak Edward 


I	
			

/NDIGCZAS003791_1960_002_0012.djvu

			16 
Nr za. 
Lp. świad. Nazwisko i imię 
czenia 
1521 1619 Górnik Ignacy 
1522 1831 Gregorowicz Jan 
1523 162 l rela Lud" ik 
1524 1746 Grobelny Dionizy 
1525 1624 Grochot Jan 
1526 1684 Grzeszczuk \Vawrzyniec 
1527 1577 Guzek Zenon 
1528 1742 Haj bowic£ Tadeusz 
1529 1531 Hełka Ignacy 
1530 1851 Hołdys henI yk 
1531 16t.9 Hołownia Jan 
1532 1609 Hubert Jan 
1533 1627 Hunsdoder Jadwiga 
1534 1794 Iwaniuk Jan 
1535 15L2 Jackowska Jadwiga 
1536 1759 Jakubowski Tadeusz 
1537 1573 Jakuszak Hieronim 
1538 1587 Janicki Leszek 
1539 1690 Janczewski Adolf 
1540 1710 Jankowski Ludw.k 
1541 1727 Jarczyński Zdzisław 
1542 1532 Jarecki Albin 
1543 1533 Jawecki Jan 
1544 1534 Jedliński Bolesław 
1545 1697 Jurzyk Stanisław 
1546 1788 Kaczor Longin 
1547 1771 Kaczyński Jan 
1548 1628 Kajdański Piotr 
1549 1672 Kalisiak Jan 
1550 1569 Kalkowski Franciszek 
1551 1772 Kamecka Wacława 
1552 1629 Kamiński Zb.gniew 
1553 1580 Kania Józel 
1554 1576 Kiszakiewicz Jerzy 
1555 1705 Klim Stanisława 
1556 1848 Kluz Teresa 
1557 1535 Kolasiński Konstanty 
1558 1536 Koman Stanisław 
1559 1850 Kopiński Henryk 
1560 1765 Kordziak \\Tiesława 
1561 1657 Kornacki Tadeusz 
1562 1707 Kosiński Jerzy 
1563 1675 Kossakiewicz Roman 
1564 1782 Kossowicz Wacław 
1565 1781 Kostrzewa Janusz 
1566 '1537 Kowalik Henryk 
1567 1706 Kozłowski Tadeusz 
1568 1778 Krajewski Zygmunt 
1569 1538 Krajka Franciszek 
1570 1840 Krasnowolska Irena 
1571 1767 Krauze Henryk 
1572 1540 Krężel Marian 
1573 1729 Krzewski Aleksander 
1574 1539 Krzyżanowski Marceli 
1575 1783 Vrzyianowski Stanisław 
1576 1602 K rzyżańs ki Jeny 
1577 1595 Kubiak Wincenty 
1578 1562 Kuczmański Kazimierz 
1579 11)80 Kuczyński Stefan 
1580 1722 Kum ński Jó ej 
1581 1711 Kurlycz Ludwik 
1582 1594 Kwasiborska Helena 
1583 1768 Kwaśniewski Czesław 
1584 1

6 Kwiatkowski Bronisław 
1585 1728 KWiatkowski Jan 
1586 1730 Kwtatkowski Zygmunt 
.- 


DZIENNIK URZI;DOWY MINISTERSTWA rINANSOW 


Nr 2 


Miejsce zamieszkania 


Miejsce pracy 


Spec- 
jalność 


Grottgera 12a, m. 10 
Ciasna 5, m. 11 
Swiętojerska 6, m. 67 
Płock a 29, m. 26 
Międzylesie, legańska 
37, m. 14 C-lny Zw. Sp. Pracy, W-wa, Zurawia 47 
Zelazna 18, m. 15 MlD. Zeglugi i Gosp. Wodnej. W-wa, Swiętokrzyska 12 
Jelonki, W. Pola 22, m. 4 W.skie Z-dy Pezem. Piek., W-wa, Wolska 84/86 
Zwirki i Wigury 6, m. 2 Zjedn. Przem. Sprzętu Medycznego "Pomed", W-wa, 
K. Wójcika 15 p 
Min. Komunikacji, W-wa, Cbalubińskiego 4/6 P 
Min. Finansów, W-wa, Swiętokrzyska 12 P 
St. Rada Narod., Wy dz. Gosp. Mieszk., 


Warszawa, 


" 


Zelazna 16, m. 76 
Ogrodowa 3, m. 2 
Mickiewicza 34, m. 53 


Rozłucka 10/14, m. 49 
Targowa 63, m. 7 
" ł"'ov.y Swiat 69, m. 146 
Kobyłka k/W-wy, Wspólna 3, m. 2 
Warszawa, Deotymy 48, m. 29 
Narbutta 45, m. 17 


"Swierczewskiego 61, m. 2a 
Promenada 5/7, m. 41 
" Nowolipie Ub, m. 26 
Tłuszcz, Przemysłowa 19c, m. 3 
Warszawa, Nowoopaczewska 6, 
m. 119 
Rembertów, Swierczew- 
skiego 14 
Mickiewicza 30, m. 39a 
Fałata 2, m. 22 
Szkolna 5, m. 145 
Inżynierska' 7 
Łochowska 17, m. 22 
J. Kasprowicza 48, m. 25 
Pustelnicka 14, m. 6 
Pl. Lelewela 4a, m. 1 
Głogowa 15, m. 2 
Rutkowskiego 27/31, 
m. 66 
Józefów k/Otwocka, Ku Plebanii 
1, m. 1 
Warszawa, Ursynowska 24, m. 12 
Ciasna 5, m. 12 
Krzywickiego 16, m. 12 
Piwna '16, m. 1 
Włochy, Wysockiego 
38, m. 7 
Staszica 14, m. 10 
Rembertów, 15-go Gru- 
dnia 23, m. 2 
Pochyła 14, m. 19 
Ludwiki 6, m. 51 
Al. Niepodległości 157, 
m. 10 
Filtrowa 66, m. 17 
Białobrzeska 1, m. 6 
Pochyła 14, m .23 
Niepodległości 132, 
m. 47a 
Zelazna 18, m. 34 
Karwii1ska 5, m. 4 


Górczewska 7/9, m. 178 
Stalingradzka 22, m. 80 
Podczaszyńskiego 54, 
m.43 
Warszawa, Okopowa 7a, m. 42 
Gdańska 2, m. 71 
Walewska 3, m. 17 
Jodłowa 27, m. 3 
Mif;dzylesie. PatriotÓw 
321, m. 1 
Pochyła 4, m. 1 
" Nowogrodzka 12, m. 9 
Chyliczki, Zachodnia 3 
Pruszków, Sobieskiego 12, m. 4 
Warszawa, Jotejki 13, m. 34 
TE'respolska 4, m. 32 
Skalbmierska 4; m. 13 
Natolińska 2, m. 9 


" 


CBK Łożysk Tocznycb, W-wa, Nowogrodzka 50 
Min. Fi'nansów, W-wa, Swiętokrzyska t2 
'W-skie Biuro Zaop. "Motozbyt", W-wa, Nowolipki 15 
Zarz. Wydawn. I Drukarń Wojsk., W-wa, Grzvbowska 77 


p, b 
p, r 
b 
p,b 


p 
p 
p 


W-wal Dzier.. 
żyńskiego 315 
36 


b, h, r 
p 
p, h 
P 
p, h 
P 


Zjedn. Przem. Okrętowego, W-wa, Krucza 
C-lny Zw. Sp. Pracy, W-wa, Zurawia 47 
Min. Finansów, W-wa, Swiętokrzyska 12 
Dom Techn.-Handlowy, W-wa, Nowogrodzka 50 
Min. Oświaty, W-wa, Al. I Armii WP 25 
"Kosmetyka", Państw. Przeds. Handl., W-wa, PI. Pow- 
stańców W-wy 
Kom. Drobn. Wytwórczości, W-wa, Nowy Swiat 11/13 
PRN m. sI. W-wy, W-wa, PI. Dzierżyńskiego 3/5 
Zjedn. Przem. Koncentratów Spoż., W-wa, Krucza 24/26 
POM, Tłuszcz, p. Wolomin k/W-wy 


b 
P 
p,b,b,t,1L 
P 
P 


Min. Komunikacji, W-wa, Cbalubińskiego 4/6 


P, t 


W-ska Drukarnia Kolejowa, W-wa, Felińskiego 2" 
Min. Komunikacji, W-wa, Chalubińskiego 4/6 
Min. Gosp. Komunalnej, W-wa, Nowogrodzka 1/3 
NBP, W-wa, Wacecka 10 
Min. Finansów, W-wa, SWlętokrzyska 12 
Stoi. Zw. Spółdz. Pracy, W-wa, Snladeckicb 10 
Min. Przem. Lekkiego, W-wa, Hoża 20 
CZP i Handl. Jubilerskiego, W-wa, PI. Powst. W-wy 
Min. Finansów, W-wa, Swiętokrzyska 12 
C-lny Zw. Spóldz. Pracy, W-wa, Zurawia 47 


P, h 
t 
k 
p. h 
p 
P 
P 
h 
b 
P, b, h 


Zw. Sp-ni Przem. Lud. I Art., W-wa, Rutkowsklego 8 


P, b 


Min. Handlu Wewnętrznego, W-wa, Pl. Powstańców W-wy I h 
Przeds. Kolport. Wydawn. Zagrano "Ruch", W-wa, 
Wilcza 46 b 
h 
p, h 
h 


Min. Finansów, W-wa, Swiętokrzyska 12 
Przeds. Ośr. Wypoczynk. "ORBIS", W-wa Bracka 16 
Przeds. Obs!. Rucbu Zagrano "Orbis", W-wa, Bracka 16 


Kol. Z-dy Zabezp. Rucbu i Łączn., W-wa, Cbmlelna 71 
Urz'ld Patent. PRL, W-wa, N'iepodleg:ości 188 


b 
p 


Hartwig SA, W-wa, Przemysiowa 26 
CZ Transp. Samocbod. Ł'Icznoścl, W-wa, Targowa 74 
Min. Przem. Chemicznego, W-wa, WspóJna 4/6 


h. t 
t 
P 


Min. Finansów, W-wa, SWlętokrzyska 12 
Min. Finansów, W-wa, Swlętokrzyska 12 
Min. Komunikacji, W-wa, Cbalubińskiego 4/6 
CZ Transp. Samocb. Ł'Iczn., W-wa, Targowa 74 


P 
P, h 
P, t 
P, t 


Min. 
Min. 
Zw. 


Finansów, W-wa, Swiętokrzyska 12 
Komunikacji, W-wa, Chalubińskiego 4/6 
Sp-ni Przem. Lud. i Art. "CPLiA", W-wa, Rut- 
kowskiego 8 P 


h 
P. t 


Min. Szkoln. Wyższego, W-wa, Miodowa 6/8 
Min, Komunikacji, W-wa, Cbalubińskiego 4/6 


C-la Nasienn. Ogrodn. i Szkólk. W-wa, Wspólna 30 
Min. Komunikacji, W-wa, Cbalubińskiego 4/6 
Mln. Finansów, W-wa, Swiętokrzyska 12 
W-skie Z-dy Foto-Optyczne, W-wa, Jedwabnicza 
Zw. Z-dów Doskonal. Rzem., W-wa, Podwale 17 


h 
P 
P, b 
p 
P 


DOKP,- W-wa, Targowa 74 
C-Id Wynajmu Filmów, W-wa, Mazowiecka 6/8 
Woj. Zjedn. Przem. Zboż. Młyn. PZZ, W-wa, Jasna 14/6 
Woj. Zarz'ld PGR, W-wa, Siewierska 13 
F-ka 'J:tramaryny, Pruszków, B. Prusa 19 
Min. Szko:n. Wyższego, W-wa, M,odowa 6/8 
W-skie Z-dy Przem, Odzież., W-wa, Terespolska 4 
K,aj. Rada Spóldz. Produkc., W-wa, Krak. Przedm. 6 
Min. Rolnictwa, W-wa, Wspólna 30 


t 
P, h 
h 


p 


P 
r 
r
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0013.djvu

			Nr 2 
Nr za- 
Lp. świad. Nazwisko i imię 
czenia 
1587 1708 Lechowicz Julian 
1588 1642 Leon ak Janina 
1589 1756 Lewicki Michal 
1590 1596 Lichomski Jerzy 
1591 1588 Upczyńska Maria 
1592 1691 Litewski Włady
law 
1593 1608 Litwińczuk Władysław 
1594 1541 Łosiowski Leon 
1595 1630 Łoziński Leszek 
1596 1741 Łuczak Wiestawa 
1597 1542 Ługowski Edward 
1598 17R9 Łysakowski Zenf'n 
1599 1670 Maliszewsk i 7dzisław 
1600 1820 Marciniak Feliks 
1601 1760 Matuszewsk i Alfred 
1602 1721 Matuszewski Ka imierz 
1603 1543 Matejski Franciszek 
1604 1631 Mełech Piotr 
1605 1714 Michalski Józef 
1606 1612 Michalski Leon 
1607 1716 Milewski Kazimierz 
1608 1643 Miłoszewski Marian 
1609 1544 Mintus Genowefa 
1610 1605 Miszczak Eugeniusz 
1611 1776 Modrakowski Konrad 
1612 1545 Morawska Józefa 
1613 1812 Murawski Tadeusz 
1614 1546 Murza-Murzicz Maria 
161.5 1570 Naborowski Jerzy 
1616 1600 Nagawiecka Mieczy- 
sława 
1617 1648 Narojek Edward 
1618 1547 Nazimek Stefan 
1619 1784 Nif'dbała Wawr yniec 
1620 1785 Niesiobędzki Zdzisław 
1621 1677 Nosalski Roman 
1622 1713 Nowacki Henryk 
1623 1732 Nowakowska Janina 
1624 1575 Nowotka Wladysław 
1625 1734 Okrutny Jan 
1626 1775 Olewińska Mieczysława 
1627 1620 Ordyński Tadeusz 
1628 1849 OrJinger Jadwiga 
1629 1549 Orłowski Ji'n 
1630 154R Orłowski Jerzy 
1631 1617 Osiec ki Januariusz 
1632 1733 Ostrowski Antoni 
1633 1664 Papeeś Zbiqnipw 
1634 1568 Paprocka Anna 
1635 1744 Paśko Władyslaw 
1636 1766 Pawłowski ft n'oni 
1637 1632 Pawulska Alicia 
1638 1574 Pazura Zbigniew 
1639 1735 Peczsz Feliks 
1640 1692 Perkowski Marian 
1641 17P6 Plewniak Władysław 
1642 837 Płomirska Mi'ri" 
.1643 15R4 Podhajski Wacław 
1644 1671 Pf'pławski Atanazy 
1645 1669 Pruski Zbiqniew 
1646 1698 Przeradzki Kazimierz 
1647 1563 Przybył Kazimier'l 
1648 1774 Przywara Krystyna 
1649 1793 Ptaszyński 7dzislaw 
1650 1658 Pllcek Stefan 
1651 ISfil PlI,hals lr i Ll1,ian 
1652 1611 Raloń Edward 
1653 15H6 Rawicz Samuel 
1654 IfiP6 Rp,zek Jan 
1655 1550 Remberk Józef 
1656 Ifi6R Rf'kwisz Stplan 
1657 Ifi13 Rf'<łf'niec Wacław 
1658 1717 Rozłuska Teresa 
1659 1616 Rożnowiecki Stefan 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 


17 


Miejsce zamieszkania 


Miejsce pracy 


Spec- 
jalność 


\Varszawd, Częs1ochowska 8, m. 19 Wyd. "Polonia", W-wa, Mazowiecka II 
Włochy, Wysockiego 
25, m. 1 woj. Zw. Sp-ni Pracy, W-wa, Kujawska I 
Z.urawia 2, m. 15 W-ski Zarz. Urządz. Turystycznych, W-wa, Krak.-P"edm. 416 
Pytlasińskiego 10/12, m. 21 Zw. Z-dów Doskonal. Rzemiosła, W-wa, Podwale 17 
Franciszkańska 4a, m. 59 Kom. Drobn. Wytwórczości, W-wa, Nowy Swiat 11/13 
Spalinowa 13, m. 4 StRN, W-wa, Pl. Dzierżyńskiego 5 
\Iv ieniawskiego 4, m. 7 Zjedn. Przem. Obrabiarkowego, W-wa, Barbary 
Brzeska 2, m. 6 DOKP, W-wa, Targowa 74 
Różana 21, m. 10 C-lny Zw. Spółdz. P,acy, W-wa, Zurawia. 47 
N epodległości 46, m. 50 Kraj. Rada Spó dz. Produkc., W-wa, Krak. Przedm. 
Uniwersytecka l. m. 124 Min. Komunikacji, W-wa, Chałubiilskiego 4/6 
W. Gersona 25, m. 1 SlRN - Wydz. Fin., W-wa, Lindleya 14 
F. Salezego 1, m. 40 C-la Sur. Wlók. i Skórz. - Woj. Oddz., W-wa, Hoża 20 
Z ąbkowska 39a, m. 5 Sp-nia Przem. Art. "Arts Skór", W-wa, Płocka 22 
Piastów, Godebskiego 3, m. 23 Min. Oswialy, W-wa, Al. I Armii WP 25 
Wa wer. Urocza 7 C-la Przem. Zboż. Młyn. PZZ, W-wa, Jasna 14/16 
Warszawa, Mianowskiego 15, m. 22a Min. Komunikacji, W-wa, Chałubiilskiego 4/6 
Al. Wojska Polskiego 
18, m. la 
Radość, Fromborska 54, 
m.l 
Al. Jerozolimskie 63, 
m. 34 Zjedn. Przem. Elektronicznego, W-wa, Krucza 36 
" Belwederska 36/38, m. 66 Zjedn. Przem. Cukrowniczego, W-wa, Pl. D'Ibrowskiego 
Leqionowo, Przemysłowa 4, m. 4 Woj. LW. Sp-ni Pracy, W-wa, Kujawska I 
Warszawa, Waszyngtona 71/73, 
m.29 
Pruszków, Pułaskiego 18, m. 34 
Wars7awa, Warecka 8, m. 60 
Opaczewska 34d, m. 13 
Al. Jerozolimskie 42, 
m. 153 Zarz. Budown. Terenowego, W-wa ,Krucza 16/22 
Ozarów, Kolejowa 7, m. 10 CZ Przeds. Usług. "Orbis", W-wa, Bracka 16 
Warszawa, Grochowska 174/6, m. 14 CZP i Handlu Jubil., W-wa, Pl. Powst. W-wy 


Swierczewskiego 78, m. 70 M'n Przem. Ciężkiego, W-wa, Krucza 13/42 
Walecznych 32, m. 4 Sp-ni a Pracy "Hydrochemia", W-wa, Z ol'l 61 
Stołeczna 2, m. 4 Min. Komunikacji, W-wa, Chałubińskiego 4/6 
Filtrowa 66, m. 15 M.n. Finansów, W-wa, Swiętokrzyska 12 
Al. Konstytucji 30, m. 10 M.n. Finansów, W-wa, Swiętokrzyska 12 
Zamenhofa I, m. 56 Zjedn. Przem. Nieo.ganicznego, W-wa, Wspólna 4 
Lwowska 15, m. 2 C-la Przem. Mięsnego, W-wa, Chocimska 28 
Kozietulskiego 7 Woj. Zarz. PGR, W-wa, Siewierska 13 
Ho.;.a 35, m. 13d WPHS - Biuro Zaop. Materiał., W-wa, Widok 3/5/7 
Stołeczna 2, m. 40 Kraj. Rada Spółdz. P,od., W-wa, Krak. Przedmieście 
" . Targowa 70, m. 98 M.n. Finansów, W-wa, Swlętokrzyska 12 
Brwinów, Orzeszkowej 3 Zjedn. Przem. Obrabiarkowego, W-wa, Barbary 
Warszawa, Grochowska 258, m. 23 Mm. Finansów, W-wa, Swiętokrzyska 12 
Osowska 10/12, m. 25 CZ Przeds. Usług. "Orbis", W-wa, Bracka 16 
I' T owo t ki ?5a, m. 5 "Orbis" Grand Hotel, W-wa, Krucza 28 
" Lewartowskiego 7, m. 16 W-ska F-ka Wyr. Metalowych, W-wa, Duchnicka 4 
Zalesie Dolne, Graniczna 23 CZ Hodowti Roślin i Nasien., W-wa, Wspólna 30 
Warszawa. Freta 22, m. 14 Zjedn. Przem. NaItowego, W-wa, Krucza 36 
Grochowska 128, m. 15 Wytw. Wyrobów JublI., W-wa, Ty tonowa 20 
Wiktorska 16, m. 6 C-lny Urząd Geologii, W-wa, Jasna 6 
Stołeczna 4, m. 97 Główny I(].ząd Geodezji I Kartografii, W-wa, Jasna 2 
Siewierska 6, m. 23 C-lny Zw. Spółdz. Pracy, W-wa, Zurawia 47 
Proiektowana 4, m. 25 Woj. Przeds. Hurtu Spożywczego, W-wa, Widok 3/5/7 
Tllrbinowa 9, m. 20 Kraj. Rada Spółdz. Produkc., W-wa, Krak. Przedmieście 6 
Wiatraczna 25a, m. 19 PRN - Wydz. Gosp. Kom. I Mieszk., W-wa, Pl. Dzierżyil- 
skiego 3/5 


" PI. Lelewela 6, m. I 
Milanówek, Wspólna 11, m. 3 
'Varszawa, Nowolipki 17, m. 114 
Zyrardów, Mireckieqo 58, m. 16 
Wars/awa, Malarsk
 5, m. 7 
Górczewska 15, m. 38 
Gróiecka IR/20, m. 68 
Al. Niepodległości 132, 
m. 20 
16, m. 20 


'" 


Swiętokrzyska 
Bachusa 12 
Mianowski€'go 15, m. 51 
S7i'ri"iry 10, m. 3 
Szaserów 55, m. 2 
Krak. Przedm. 67, m. .17 
Emil 'i Plater 21, m. 4 
ReJwederslra 1.1, m. 16 
Roremlowska 43/47. m.15 
Rakowif'cka 111, m. 31 
Nowy Swiat 47, m. 14 


p 


P 
b 
p 
P 
b, r 
p 
t 
P, h 


P, t 
P 
h 
p 
P 
P, b 
t 


C-lny Zw. Spółdz. P.racy, W-wa, Zurawia 47 


p 
p, h 
p 
3 p 
P 
h 
P 
h, , 
b 
b 
h 
h 


Min. Przem. Spoż. i Skupu, W-wa, Swiętokrzyska 20 


CZ Przeds. Usług "Orbis", W-wa, Bracka 16 
Min. Przem. Cięż'kiego, W-wa, Krucza 38 
Min. Finansów, W-wa, Swiętokrzyska 112 
CZ Urządzeil Socjalno-Bytowych, W-wa, Chałubińskiego 


P 
P 
t 
P 
P 
P 
P 


h 


P 
P 
h 
h 
h 
P 
b, r 
P 
p 
P, h 
p 
P 
h 


Min. Finansów, W-wa, Swiętokrzyska 12 
Min. Handlu Zagranicznego, W-wa, Wiejska 10 
Zjedn. Przem. Kabli i Sprz. Elektrotechn., W-wa, Senatorska 6 
Zyrard. Z-dy Przem. Lniarsk., Zyrardów, Marchlewskiego 44 
Zjedn. Przem. Płyt, Sklejek i Zapałek, W-wa, Wawelska 52 
Min. Gosp. Komunalnej, W-wa, Nowogrodzka 1/3 
DOKP, W-wa, Ta'gowa 74 


p,b,h.t," 
P 
b 
P, b 
p 
P 
b 
t 


M;n. Finansów, W-wa, Swlętokrzyska 12 
M:n. Finansów, 'W-wa, Swiętokrzyska 12 
CZ Transportu i Sped. Międzynarodowej. W-wa, Frascati 
Min. Komunikacji, W-wa, Chałubiilsk1ego 4 
F-ka Samochodów Osobowych, ZeraiI, Stalingradzka 13 
Kom. Drobnej Wytwórczości, W-wa, Nowy Swiat 11/13 
Min. Gospod. Komu"alnej. W-wa, Nowog.od7.ka I 
Min. Komunikacji. W.wa, Cha lubińskiego 4/6 
Zjedn. Przem. Plyt, Sklejek i Zapałek, W-wa, Wawelska 52 
C-lny Zw. Spółdz. Pracy, W-wa, Zurawia 47 
Zjedn. Przem. Cukierniczego, W-wa, Krucza 24/26 
Zjedn. Przem. 'Nyrobów P,ecyzyjnych, W-wa, Krucza 36 


p 
P 
h, t 
P 
P 
P 
b 
P 
p 
p 
p 
P
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0014.djvu

			18 
------ 
Nr za. 
Lp. swad. N azwisko i imię 
czenia 
1660 1712 Różyłło Jan 
1661 1711 Rutkowski Józef 
1662 1736 Ryb,ńskl Jó",d 
1663 17.57 Ryszkowski Bolesław 
. 1664 1679 Sadowski t.0n] yk 
1665 1652 Sadkow ski Stan.sław 
1666 16::.4 Sadren IV aT( k 
1667 Hi54 Sar.dalowicz Stefan 
1668 1635 Sawicki h azin.ier 
 
1669 1566 Schm dt Zb.gni£w 
1670 1758 SiE n_cki J óze, 
1671 1754 Sk;b.ński Jerzy 
1(72 183 J t.kiLian!
il ]I. ii!;a 
1673 L32 Skorup ski Zdzis: aw 
1674 1590 Skrzeszewski Zenon 
1675 1,43 Shdlarskl 
 tr j an 
1676 1£44 Slązakowski S te an 
1677 1738 S!ęzak ]I( ariusz 
1678 1551 Sławińska Zclia 
16't9 1618 Smcliński Jan 
1680 lG94 Sm ałkowski Wiesław 
16<.1 16bl Soćko Hicron'm 
16f-2 1021 Slan;0wska Janina 
16£3 1699 Staniszewski SI'anisław 
1684 1755 Staw icki Czesław 
1685 1854 Slaw,ki Tadeusz 
1686 15
2 Stetkiewicz Aleksandra 
16,7 1553 Struś Kazimierz 
1688 17C9 Strzałkowski henryk 
1689 1739 Styc- ek Jan 
1690 1769 Subczyński Jan 
1691 1554 Switalz !VLkoid.i 
1692 1512 Szajko Ka
im:erz 


1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1693 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 


1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 


1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 


1725 
1726 
1727 


1728 
1729 
173J 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 


Nr 2 


Miejsce zamieszkania 


Miejsce pracy 


Spec- 
,,JnLŚć 


Szajnochy 7, m. 6 
Crla 6, m. 27 
Marszałkowska 66, m. 3 
KalEńska 7, m. 11 
Marsza:kowska 53, m. 19 
Filtrowa 68, m. 2 
No-v.-opaczewóka 6, m. 23 
Styki 14, m. 2 
Akademicka' 3, m. 44 
Dzielna 1, m. 28 
Ckólnik 9, m. 10 
.. Eoża 59, m. 24a 
Prus. ków, Bohaterów vVarszawy 
8, m. 3 
Tomaszkiew:cz Wojciech Warszawa, Nowotki 10, m. 12 
Toma	
			

/NDIGCZAS003791_1960_002_0015.djvu

			Nr 2 
Nr za- 
Lp. św;ad- Nazwisko i imię 
czenia 
1732 1645 Wojtkowska Zofia 
1733 15,5 Woldański Kazimierz 
1734 1660 Woydyłło Józef 
1735 1557 Wójcik Mieczysław 
1736 W5 \\ ó.ic:k Stanisław 
1737 1666 Wróbcl l\t.arian 
[738 1813 Zagai ski Jer y 
1739 1640 Z akrze\'\.ski Zdzisław 
1740 15
8 Zalewska Varia 
[74[ 1661 Z ałęski Zeno bh:sz 
1742 1245 Zam2cznik I-,emyk 
1743 15
9 Zdsławoka IrEna 
1744 15=9 Zawadzki Eugeniusz 
[7-'5 17E3 Zeydler T2dcu
z 
1746 1719 Zi'ólkowski Stanisław 
1747 1790 Zymerman Apolinary 
1748 1720 Zynek Józef 
1749 1(53 L ysik JózEf 
1750 1700 7ali 'ski Jan 
1751 1740 7.t,ikowski Ryszard 
1752 .1647 Lochowska Wcu:da 


DZIENNIK URZEDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 


19 


345 


346 
347 


348 
349 


350 


351 


352 
353 
354 


355 
356 
357 


358 


359 
360 


361 
362 


363 
364 


365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 


374 
375 
376 
377 


378 
379 
380 
381 


382 


383 


Warszawa, Pereca 10, m. 29 Woj. Zw. Sp-ni Pracy, W-wa, Kujawska I 
" Nabielaka 20, m. 24 Kom. Drobo. Wytwórcz., "ł-Wil, Gen. Swie.czewskiego 81 
Wesoła, Kole,o,' a l, m. 1 Mn. Hand u Zagranicznego, W-wa, Frascaii 2 
Warszawa, Sandomi€Tska 4a, m. 5 Min. Komunikacji, W-wa, Cha ubińskiego 4/6 
1\ 0\'\ OW iejska 3, m. 44 Min. Zegł- i Gosp. Wodn., W-wa, Swhtokrzyska 12 
Zeromskicgo 6617'1, m. 107 Mi.1. Lesn etwa i Przem. Drzewa., W-wa, Wawelska 52/54 
" Oles fJska 6, m. 19 Biuro Rozliczeń Budown., W-wa, Bema 65 
Miedzcszyn, Grcnlowa 36, m. 1 C-'ny Zw. Spó dz. P.acy, W-wa, Zurawia 41 
V\iHsza'la, Vvidok 22, m. 8 CZ Przeds. Usług. "Orbis", W-wa, Bracka 16 
Halinów, Mickiewicza 32 "DAL" Tow. I-Indł- Międzynarojowego. W.wa, Frascati 2 
Vv"arszawa, Puławska 130, m. 11 Zjedn. Przem. Betonów, W-wa, Krucza 20/22 
" Wars ałkowska 52, m. 45 CZ Przeds. Usług. "O. bis", W-wa, Bracka 16 
Drew'nica, Al. \Volności 6, m. 1 Rej. P-stwo Młyn. Gospod., Wolomin, Długa 34 
\Varszawa, Wiktorska 91, m. 33 Dlr. Nacz. Centr. Sk'adn. Harcersk c., W-wa, Konopnickiej 6 
Vva.rsz:nva, Puławska 39, m. 82 Zjedn. Budowy i Montażu Maszyn Przen1. Spoż., W.wa, 
Jasna 14 
PRN w m. st. W-wie, Wy dz. Fin., W-wa, Lindleya 14 


Miejsce zamieszkania 


Al. Niepcdległości 132/6, 
m. 40 
Rakowiecka 41b, m. 13 
Grochowska 136, m. 6 
Otwock, Zerorr.skicgo 12, m. 11 
Leoicnowo, Ks. Skorupki 13, m. 3 
\\;arszawa, St. Augusta 34, m. 13 


Miejsce pracy 


Spec- 
ja lność  
p 
P, b. h 
p, t 
P 
P 
b 
p, h 
h 
b, h 
p, b 
h 
P 
h 


p, b 
P 


Zjedn. Chłodni Skladowych, W-wa, Jasna 14/16 
Kraj. Zw. Sp-ni Odzież. i Włókienn., W-wa, Elektora'na 
Min. Gospodarki Komuna'nej, W-wa, Nowogrodzka 1/3 
CZ Hodowli Roślin Nasien., W-wa, Wspólna 30 
Woj. Zw. Sp-ni P.acy, W-wa, Kujawska I 


P 
13 P 
k 
r 
b 


427 


Blelkiewicz Erazm 


Mias:o Wrocław i wojewódz:wo wrocławskie (Symbol "Wr") 
\Vrocław, Miernicza 3, m. 14 


38) 
399 


Borek Stefan 
Bychawski Kaz:mierz 


411 
3<'2 


Cegiel Dionizy 
Chamela Antoni 


402 


Chrzanowski Adam 


418 


Cieśla Mieczysław 


422 
383 
406 


Czarny Franciszek 
Drzewicki Stanisław 
Enzinger Aleksander 


324 
3[5 
4J3 


Fabisz Zygmunt 
Fijał Jan 
Garboś Maria 


" Kościuszki 39, m. 12 
Bolesławiec, B. Prusa' 33, m. 6 


Lubail, Kopernika 42 
Brochów k/Wrocławia, Wolności 8, 
m.5 
Bystrzyca Kłodzka, Okrzei 2, m.' 1 


Wrocław, Katowicka 58, m. 5 


Lennica, Armi; Czerwonej 23, m. 5 
Wrocław, Pułaskiego 77, m, 3 
Kadłt:bka (Oporów) 9 m. 2 


Murarska 37, m. 1 
Na Polance 4, m. 13 
Siemiel'tskiego 14,m. 2 


415 


Garszyński Miecysław Świdnica, 


I92 
2i O 
393 


Mazurkiewicz Ludwika 
Michno Leopold 
MitrIski JÓze 
Modlibowska Bogumiła 


423 
429 
293 
4:: i) 


Muzyka Adam 
Nowicki Kazimierz 
Cleniewski Vv ładysław 
Olszewcki JÓz.c! 


4 4 


Os!aszcwski BolC'słiJW 


421 


Pączka Ku z. mier 1. 


OLar Oświęcimskich. 5, 
m.2 
135, m. 27 
Róż 14, 
m. 1 


Wrocław, Powstańców ŚI. 
Wrocław-Br
chów, Aleja 


Bielawa, Westerplatte 2, m. 2 
Wrocław, Bencdykta Pollaka 12, 
m.6 


Zmiqród, Kolejowa 5 
Wrocław, Długa 22, m. 3 


Piastowska 45, m. 8 
" Kościuszki 7, m. 1 
Kłodzko, Łużycku 7 
WrocłuW, Pl. Po\'.-
;tanców Śl. 14 


I3rcJchów, \Vrodawska 32, m. 5 


I(łodzko, 'W. Kor'untcgo 10 m 2 


Zarz. Inwes. .Po:itech. Wrocławskiej, Wroc:aw, PI. Grun- 
waldzki 1 
PKP - Od dz. rrakcji, Wrocław, Paczko'l'{ska 26 
Bo:esławickie Z-d)! Gastronomiczne, Bolesławiec. Kom. 
Pa'yskiej I h 
Lubal'tskie Z-dy Pl'zem. Baweln., Lubań, Swierczew;;kiego 31 II 
Ko.Ej, Z-dy Nawierzchniowe, Wroc.aw, Hubska 6 p 


P, b 
t 


Bystrzyckie Z-dy Przem. Teren. Bystrzyca Kłodzka, Niedż::. 
wiedna 4 p 
Vvoj. Zjedn. PiZem. Zboż. Młyn., Wrocław, PI. Powstan- 
ców SI. 14 P 
r 
t 


Inspektorat PGR, Legnica, Wojska Polskiego 5 
DOKP, Wrocław, Sucha 13 
WIOe:. awskie Z-dy Drzewne Przem. Teren.. Wrocław- 
M
chobó; Wielki, Kunickiego 20 p 
Przeds. Robót Ko'ej. Nr 8, !Nrocław, Kn
ziewicza 19 b 
DOKP, Wrocław, Sucha 13 l 
V'Ioj. Zjedn. Pa"lstw. Przeds. Przem. Telen., Wrocław, Pret- 
I.cza 9/11 p, h 
Zjedn. Przem. Cukrown. Swidnica, Ofiar Oswięcimskich 3/5 p 


CZ Kamienio'om6w i KI:nk., Wrocław, Powst. SI. 186 P 
DOKP, Wrodaw, Sucha 13 t 


Z-dy p.zem. Bawełn. im. 2 Armii W.P., Bielawa, Bieruta 19 p. 
PRN - Wyd'l.. Fin., Wrocław, G. Zapolskiej 4 h 


InspektoJat PGR, MiliC'Z 
Woj. Zjedn. Przem. Zboż.-Młyn., 


Wrocław, Pl. 


Powstan- 
ców SI. 14 h 
p, b. h. 
r 


rWRN Wydz. Kultury, Wrocław, Mazowiecka 11 
PGR, Zachowice, p-ta Gniechowice 
"Motozbyt" r Wroe aw, Zegieslowska 3 
Przeds. G€O Dg. Gosp. Komun., Wrocław, Sudecka 
Przeds. Robót Kolej. Nr 8, WJocław, Kniaz:ewicza 19 
PRN - W,'dz. Fin., Wroc uw, G. Zapo'skiej 4 
Z-dy P.zem. Odzieżowego, Wrocław, Miko:aja 8/10 
S
rze:iiIskie Kamieniolomy Drog., Strzejn, Kamienna 12 
Woj. Przeds. Hurtu Spoż.. Kłodzko, Okrzei 11 


t 
p, b 
b 
\ :' b, p) 
P 
h 


CZ Kamienioł. i Klink., Wrocław, PowstuJ1CÓW 
DOKP, Wrocław, Sucha 13 
Z-dy P.lem. Odz.eżowego, Wroc"aw, Mikołilja 
Woj. Zjedn. Przed,. Handlowych, Wrocłilw, 


SI. 186 


P 
t 
p, b 


8/10 
PL Pows!. 
Warszawy 
PRN - Wy dz. Fin., Wrocław,'--G. Zapobkicj 4 
PRN - Wydz. Fin., Wrocław, G. Zapols'icj 4 
DOKP -- Oddz. Dro0owy, K odzko, Łużycka 7 
Woj. Z.(,dn. Przem. Zboż. Mlyn., Wroclaw, Pł- Powstan- 
cÓw SI. 14 h 
V\'oj. Zjedn. Pu.cd.;. Pu
l.slw. P,f,CIl1. TeH
:1., Wrocław, 
Pretricza 9/11 p 
P 


h 
h 
b, k 
t  dy Mlynarskic 


Kłodzko Stp, j
ńskicj lO
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0016.djvu

			20 


DZIENNIK URZEDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 


Nr 2 


Nr za- 
Lp. św ad- 
czenia 


N azwisko i imię 


Miejsce pracy 


Spec- 
jalność 


Miejsce zamieszkania 


385 
386 
367 


Piszczygłowa Zenon 
Reczuch Józef 


412 
410 


414 
407 
417 
146 


Rozdół-Smyczyńska 
Janina 
Rymawiec Tytus 
Smolarczyk Leon 
Srokowska-Glińska 


388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 


409 Stachura Maria 
425 Szczerbiński Henryk 
416 Sliski Waldemar 
395 $nllgac.z Irera 
400 Trojnacka Maria 
394 Wilkowski Witold 
426 Zabłocki Piotr 
396 Zalewski Jan 
408 Zasada Tadeusz 
397 Zborowski Zbigniew 
440 Zelechowski Roman 


395 


396 
397 
398 
399 
400 


401 


79 97 Chyliński Zenon 
80 98 Duda Janusz 
81 102 Ławreńczuk Jeny 
82 96 Puterla Tadeusz 
33 99 Tomczak Stefan 


Wrorla w, 'A róblewskiego 2, m. 3a 
Bielawa, Dzierżyńskiego 8, m. 7 


Wrocław, Syrokomli 31, m. 
$widnica, Sw:ętojańska 10, m. 4 
Wrocław, Długa 22, m. 2 
Zofia Kamienna Góra, Daszyńskiego 14, 
m. 3 


Kłodzko, Lutycka 2, m. 5 


Łaqiewniki Dzierż., Słowiańska 13 
Swidnica, Kanonierska 10, m. 4 
Wrocław, Pl. Gottwalda 15, m. 2 


Państwowa Op'era, Wrocław, Swidnicka 35 k 
Bielawsk.e Z-dy Przem. Baw. im. 2 Armii WP, Bie- 
lawa, Bieruta 19 p 
Przeds. Geolog. Gosp. Komun.-P.d., Wrocław, Sudecka 92 b 


ZW AP A-6, Swidnica, Łukasińskiego 26/28 P 
Rej. Z-dy Zbożowe "PZZ", Wrocław, Witolda 56 h 
Kamieniogórskie Z-dy Garb., Kam. Góra, Swie1czewskiego 18 p 


Krosnowieckie Z-dy Przem. Bawełn., Krosnowice. pow. 
Kłodzko P 
Inspektorat f:1GR Dzierżoniów, Łagiewniki Dzierżoniowskie r 
Zjedn. Przem. Cukrown., Swidnica, Ofiar Oświęcimskich 3/5 P 
Wrocławskie Zjedn. Przeds. HandL, Wrocław, Leszczyń- 
skiego 4 h 
Przeds. Handl., Wrocław. Pl. Powstańców 
Warszawy I h 
t 
P 
P 


Kosynierów Gdyńskich 73, Woj. Zjedn. 
m.2 . 


" Wielka 156, m. 10 
Legnica, Marszałkowska 4, m. 3 
Wrocław, Małachowskiego 20, m. 4 
Przodown. Pracy 151. m. lO 


Benedyktyńska 25, m. 7 
Próchnika 147. m. 11 


Województwo zielonogórskie 
Zielona Góra, Zary k/Zagan a, 
Witosa 54 
Zary, W. Witosa 55 
Szprotawa, Krasińskiego 23, m. 2 
Gorzów Wlkp., Dr7ymaly ::W, m.. 7 
Zary k/Zagania, Męczenników 
Oświęcimia 


K O M U N I K A T Nr 2 


DOKP. Wrocław. Sucba 13 
Z-d Instalac.-Montaż., Legnica, Piastowska 20 
Wrocławskie Z-dy Przem. Piekarn., Wrocław, Swidnicka 15 
Doln. Z-dy Wytw. Maszyn Elektr. M-5, Wrocław. Pstrow- 
skiego 10 p 
Wrocławskie Zjedn. Przeds. Handl., Wrocław, Lesz- 
czyńskiego 4 h 
Wrocławskie Stocznie Rzeczne. Wrocław, Kwidzyńska I P 


(Symbol "Zg") 


Za.skie Z-dy Przem. Bawełn.. Zary k/Zagania, ul. Ka- 
szubska 21 
Zarskie Z-dy Przem. Bawełn.. Zary, Kaszubska 21 
Szprotawskie Z-dy Przem. Teren., Szprotawa, Sobieskiego 10 
Gorzów Wlkp., Z-d Ene1get., Sikorskiego 31 
Z-d Wytw. Maszyn i ItJrz'ldz. PS, Zary, ul. Okrzel 104 


P 
P 
P, b 
P 
P 


o sprostowaniu w liście bieglych uprawnionych do pelnienia 
funkcj1i członków komisji rewizyjnych przedsięb.ors w pań- 
. stwowych. 
W liście biegłych księgowych uprawnionych do pełnienia 
funkcji członków komisji rewizyjnych przedsiębiorstw pań- 


stwowych, ogłoszonej w Dz. Urz. Min. Finansów w 1959 r. 
Nr I, 4 i 6 - wprowadza się zmiany wymienione w wyka- 
zach Nr I i 2, do'ączonych do niniejszego komunikatu. Wykaz 
Nr 1 'obejmuje zmiany adresów lub miejsca pracy w obrębie 
lego samego województwa, wykaz Nr 2 obejmuje wfw zmia. 
ny w obrębie różnych województw. 
Dyrektor Departamentu Z. Paryziński 


Wykaz Nr '1 


Nr za- 
Lp.) świad- 
czenia 


Nazwisko i imię 


Miejsce pracy 


Miejsce zamieszkania 


It 
17 
41 
53 
62 


5 Burzyński Jan 
10 Frelek Czesław 
44 Nowogórska I rystyna 
34 Sienkiewicz Dominik 
37 Winnicki Mieczysław 


3 109 Arczyński Tadeusz 
15 10 Brzeskwipski Zygmunt 
37 20 Elas Alfons 
49 188 Hauser Maria 
51 165 Hernet Adam 
54 26 Jaroszewski Alfons 
69 37 Kochanowski Bernard 
72 213 Kopczyński Hieronim 
76 t83 Kotowski Zygmunt 
86 45 Kuczyliski Jerzy 
101 54 Majczyński Pio' r 
115 122 MYSlkowski Wacław 
119 124 Nowaczewski Franciszek 
129 195 Piotrowski Feliks 
t74 96 Wachowski Aleksy 
178 99 Wełniński Henryk 


Wojewódz wo bialostockle 
Białystok, Nowy Swiat 7, m. 20 
J. MalIreda 6, m. 21a 
" Dobru 12, m. 3 
Starosielce, M. Buczka 19, m. 1 
Białystok. Antoniukowska II, m. 


(Symbol "Bl") 


NBP, I O/M Białystok, Rynek Kościuszki 1 
Bialos:lOckie Z-dy Garbarskie, Białystok, W'Iska 15. 
Woj. Zjedn. Przeds. Państw. Przem. Terenowego. Białystok 
Kol. Z-dy Konstrukcji Stalowych, Starosielce. 
PUP i K "Ruch", Bialystok, Lipowa 56. 


Wojewódz:wo bydgoskie (Symbol "Bd") 
Bydgoszcz, Paderewskiego 20, m. II Woj. Zjedn. Przeds. Państw. Przem. Terenowego, Białystok, Dwor. 
cowa 63 


" Al. Powstańców Wlkp. 9 
Chojnice, Drzymały 26, m. 3 
Bydgoszcz, Piotrowskiego 20a, m. 13 
Wileńska 14, m. 7 
" Nakielska 2a, m. la 
Inowrocław, Pl. I-go Maja lO, m. 


BVdgoszcz, Słowackiego 5a, m. 3 
Poznańska 21, m. 6 
" Al. Powstańców Wlkp. 9 
Włocławek, Kościuszki 15 
Toruń, Szopena 24, m. 7 
Bydgoszcz, Padcrewskiego 20, m. 22 
" Sniadeckich 25, m. 15 
lnowrodaw, Solankowa 51, m. 2 
Bydgoszcz. Pomorska 28, m. 3 


NBP, O,Woj. Bydgoszcz, JagIellońska 4 
WZGS "Samopomoc Chłopska" - Hurtownia, Międzypow., Chojnice 
Woj. Zjedn. P,zed. Młynów Gospodarczycb, Bydgoszcz 
Bydgosk.e Przeds. Obr. Prod. Naltt.!wymi, Bydgoszcz 
Bydgoskie Z-dy Mat. Przem. Terenowego, Bydgoszcz 
Woj. Przeds. Hurtu Spożywczego, Hurtownia, Inowrocław, Wa
 
ryńskiego 13. 
Palistwowy Zakład Ubezpieczeń, Bydgoszc
 
Pomorska F-ka Taśm i Pasów, Bdygoszcz, Jagiellońska 117 
NBP, O,Woj., Bydgoszcz, Jagiellońska 4 
NBP, O/Wlocławek, Kościuszki 15 
Toruńskie Z.dy Przem. Terenowego. Toruń 
Woj. Zjedn. Przeds. Państw. Przem. Terenowego, Bydgoszcz, DWM' 
cowa 63 
Z-dy P,zem. Cukierniczego "Jutrzenka", Bydgoszcz, Kościuszki 53 
Inowrocławskie Z-dy Gastronomiczne. Inowrocław, Marchlewskiego 24 
Woj. Zarz'ld Młynów. Bydgoszcz, Cbodkiewicza II
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0017.djvu

			Nr 2 
.--. -- ..-.-.-- 
Nr za- 
Lp.) świad- Nazwisko i imiq 
ezen ia 
l I Anielski Aleksander 
92 194 Kwiatkowska Janina 
203 222 Mironowicz S, anisław 
146 72 Rolecki Rudolf 
166 173 Szewczyk Stanisław 
167 183 Szewczyński Jerzy 
180 163 Tymczyszyn Piotr 
11 10 Baranek Rudolf 
15 364 BaI'tosik Irena 
34 22 Brachaczek Emil 
42 25 Brzezina Paweł 
43 26 Brzozowski Eugeniusz 
72 43 Czyżowski JÓ7ef 
76 371 Dąbrowiak Bolesław 
131 76 Głowiak Józef 
144 434 Grzesica' Jan 
145 435 Grzywna Jan 
192 106 Kałdonek Jerzy 
209 511 Kawka Zbigniew 
215 118 Kiera Wilre m 
220 445 Klimsa Maksymilian 
253 139 Kruszy Augustyn 
257 143 Krzosa Czesław 
2B8 452 Lipczyk Tadeusz 
298 670 Maj Zbignie'w 
302 169 Majnusz Henryk 
323 382 Meker Maksymilian 
327 182 Michalak Marian 
348 633 Muszyrski Józef 
362 454 Nogły Alojzy 
364 203 Norek Jerzy 
393 495 Paszek Władysław 
423 239 Plufa Jan 
452 635 Ramik Marian 
482 273 Sikorski Jan 
491 280 Skrzek Marian 
524 463 Szary Marian 
624 397 Zieliński Mieczysław 
628 362 Zelezny Alojzy 
12 9 Bobiński Józef 
26 144 Drabczyk Jan 
54 41 Kaleta Jerzy 
5R 44 Każmierski v\"adysław 
60 46 Korba Stanisław 

ł 141 Kwinta Parbara 
59 Markowski S'anisław 
106 71 PopieInicki Zdzisław 
111 76 Rożek Adam 
143 117 \Viraszka Henryk 
12 50 Grzelak Józef 
23 7 Korneluk Czesław 
49 21 St i!'churska Janina 
58 27 Wegner Kazimierz 
62 30 Wnuk Zygmunt 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 21 


Miejsce zamieszkania Miejsce pracy 


Województwo gdańskie 
Sopot, WIadysława IV 32, m. '3 
Gdynia, Abrahama 84, m. 6 
Gdańsk-vVrzeszcz, Grunwaldzka 8 


Wejherowo, 22-go Lipca 17, m. 2 
SOpot, Boh. Men e Casino 3, m, 2 
Elbląg, Moniuszki 2 
KaLsz, Dębowa 7, m. l 


(Symbol "G d") 


CZ Radiosto. i Telewizji, Gdańsk, 3-go Maja 14 
PDT, Sopot, Bohaterów Monte Casino 43 
Woj. Przeds. Handlu Art. Kosmetycznymi, 


Gdańsk. Wrzeszcz, 
Grunwaldzka 48/SC! 


C-la Rybna, Gdynia, Zw. Walki M odych 17 
Morska Agencja, Gdynia, Rotterdamska 9 
Elbl'lska F-ka Urz. Kuziennych, E bl'lg, Grunwaldzka 2 
Kaliskie Z-dy Tworzyw Sztucznych. Kalisz. Wa1l	
			

/NDIGCZAS003791_1960_002_0018.djvu

			22 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 


Nr 2 


Nr za- 
Lp') św ad- 
czenia 


Miejsce pracy 


Nazwisko i imię 


Miejsce zamieszkania 


104 371 Ja'Yorek 'F'olesław 
173 219 Lutyński Edward 
179 102 Malkiewicz Lubomira 
182 479 Majkowski Tadeusz 
i 
198 274 Melzacki JÓ7ef 
202 116 Musiał Jerzy 
209 121 I\owicki Henryk 
222 130 Parys z Tac el.;SZ 
235 227 Polak StanisJaw 
284 304 S7atan Zbigniew 
321 317 W.dłak \Ą/jto,d 
326 343 Wi alis Kazimierz 


3 
56 


12 
55 
64 
91 
101 
109 
126 
1
8 
217 
263 
269 
278 
293 
318 
3?3 
362 
404 
453 
4f6 
.497 
507 


26 
39 


62 


6 
7 
52 
64 
68 


17 
57 
75 
79 
95 
96 
120 
144 
153 
157 
160 
177 
183 
215 
220 
301 
310 
323 


75 
61 


Bocian Stani
ław 
Piątko wsk i Grzegorz 


5 
3=9 
353 
59 
547 
71 
81 
83 
135 
553 
386 
374 
185 
201 
203 
362 
410 
416 
292 
309 
313 


Barański S: anisław 
Cichoń Zbign
ew 
C zernaś L ygn'.cnt 
Frycrysiak Jerzy 
Casiński Jan 
Ciełzak Alicja 
Gronowski Jerzy 
Gryczełowska Teresa 
Kruszy:' ski Czesław 
MaciejEk Leonard 
Malinowski 
t:J.nisław 
Mec Eugeriu
z 
Mindrow Eugeniusz 
l"owacki I\az.mierz 
Ol czak Edmund 
Pejzner Wincenty 

okołowski W'ac'ysław 
Szymczak Tadeusz 
Tomporek Zygmunt 
\Niwatowski Stanisław 
Wróblewski Ryszard 


18 
106 


Kalisz Janina 
Kwia
kowski Dionizy 


36 


Rybiński Bernard 


3 
87 
53 
37 
39 


Buhl Ger'ruda 
Burrzak Władysław 
Pi tyk ZygmuLt 
Serp;na .Mieczysław 
Soroczyński Mielzysław 


13 
34 
45 
3 1 7 
58 
fI) 
72 
91 
94 
288 
99 
356 
112 
I n 9 
538 
289 
175 
184 


Bogucki Wiktor 
Crewek Zygmunt 
Colus Adam 
Grajewski Franciszek 
Jakirrii ski Marian 
Ji'nirki T,r'p"sz 
Kicińska Helena 
Kowalczyk Fogdan 
Kro:ecki Ecml'nd 
Frzys7to'ik r--"aria 
Kuc Eogusław 
Ludek Edwi'rd 
Mack;ewicz Jan 
!\Towak Mrr:an 
Orhał Erri1!ap 
Sciernie",
ki Edmund 
Tabaka Stefan 
Urbański Kazimierz 


Kraków, 


Józefitów 2, m. 11 
SzoJ: ena 6, m. 6 
18-go Stycznia bł. 4 
B. !--rusa 28, m. 2 


F onarskiego 52, m. 5 
Pas (Iska IJ, m. 3 
Filarecka 14 
hraszewskiego 9, m. 6 
Mazc\\.iecka 116 "C" 
Chocirr
ka 3 
I\owogrzegorzecka bł.. 4, 
m.26 
Konfederacka 5, m. 8 


Województwo lubelskie 
Lut lin, Frzod. Pracy 18, m. 24 
hrochmalna 13 


PWRN, Wydz. Zat.udn. i Spraw Socjalnych, Kraków 
PRN, Wydz. Kultury, Kraków 
PWRN, Wydz. Gosp. Kom. i Mieszkaniowej, Kraków, 
Krakowskie Przeds. Bud. E ek
rowni i przemys u, 


Basztowa 22 
Kraków, Rey- 
monta 12 


Kra
owskie Eiu. o Proj. Górniczych, Kraków, Luhicz 25 
Rej. Przeds. Przetw. Odp. Zwierz. i Roślinnych, Kraków, Piekarska 9 
Buro Proj. Bud. Komunalnego,. Kraków, Slawkowska t3/15 
Z-dy Bud. Sieci Elekt. ycznych, Kraków 
Krakowskie Przeds. Bud. Przemysłowego, Kraków, Rydła 31 
ClP Kam. Budow.anego, Kraków, Wapienna 2 


Woj. Zjedn. Przem. Mięsnego, Kraków, Librowszczyzna 3 
Krakowskie P.zeds. Bud. Mie,skiego, Kraków, Słowack.ego 39 


(Symbol "lb") 


I\.1iejska Gazownia LubHn, Gazowa 9 
Cukrownia ..Lublin"', Lublin, Kroc.hma'na 13 


Mias'() Łódź i wojewódz:wo lódzk)e (Symbol "Łd") 
Łódż, Trybunalska 6, m. 3 
kazi rska :9, m. 2 
Więlho\\ ski ego 40, m. 17a 
Cbror1lówSaljrgradu5,m.15 
Rajska 6, m. 33 
A bramo\\ skiego 1, m. 9 
Piotrkowska 1<3, m. 20 
" Zmienra L?, m. II 
Pabianice, Żeromskiego 39, m. 9 
Łódż, Maciejowirka 22 
Czarnkowska 4, m. 22 
I:ługosza 2 1 , T"'. n3 
Naru:owicza 9, m. 24 
" Romana 35a 
" Swierc7ewskiego 25, m. 5 
Pabianice, Moniuszki 27 
Pio.lrków Tryb., Fieruta 9 
Łódź, Świerczewskjego 19, m. 6 
Ll'bEl
ka 28, m. 30 
ZIEJona 25, m. 20 
Franciszkańska 53, m. 5 


Łódzka Wytw. Wódek, Łódż, Armii Czerwonej 26 
InsI. Ekon. i Org. Przemysłu, Łódi., C. SkkJdowskiej 6 
Z-dy Mięsne, Pabianice, Zwirki i Wigu. y 19 
Woj. Zarząd Handłu, Łódi., Obr. Stalingradu 2 
InsI. Ekon. i Org. Przemysłu, Łódi., C. Skłodowskiej 6 
Bank Inwestycyjny, O/M, Łódż, Al. Kościuszki 63 
Łódzka Hurt. FoL-Precyzyjna, Łódż, Piotrkowska 85 
Miejskie P. zeds. Prod. Pomocniczej, Łódi., Kopcinskiego 56 
Łódzka Wytw. Srodk. Odżywczych, Łódi., Wółczańska 45/41 
Z-dy Mięsne - Przetwórn a, Łódi., Inżynierska 1;3 
Miejski Zarz. Bud. Mieszka'nych - Ba ut y, Łódż, Łagiewnicka 31 
Z;. Przem. Przetw. Pap. i Mat. Biurowych, Łódż, W,ęckowskiego 33 
Łódzkie Z-dy' Obuwia, Łódi., Wó
czańska 12 
CZP Bawełnianego, Łódź, Sienkiewicza 3/5 
Woj. Przeds. "A.ged", Łódż, Próchn.ka 5 
Pabi.a.:.ickie Miejsk. Przeds. Przem. TErenowego. Pabianice 
Z-dy Mięsne - Piotrków Tryb. 
Łódzk e Z-dy Spoi.ywcze, Łódi., Rooseye'ta 5 
Woj. HurL Tekstylna, Łódż, Wróblewskiego 3/5 
Z-dy Sieci Cieplnej, Łódż 
Woj. Zarząd Handlu, Łódź, Obr. Stalingradu 2 


Wojewódz'wo olsz'yńskie (Symbol "Ol") 
Olsztyn, varłowicza 3,' m. 2 Woj. Zjedn. Przem. Zbożow&go, Olsztyn, Partyzantów I 
Stare Miasto 17/21, m. 2 Woj. Z;edn. Przeds. Państw. Przem. Terenowego, Olsztyn. SzraJ- 
bera II 


Karłowicza 3 


Woj. Zjedn. Przem. Zbożowego, O'sztyn; Partyzantów I 


opolskie (Symbol "Op") 


Województwo 
Brzeg, Pl. M yr;ów 6 
" Jerzeqo
, m. 9 
Rv1::nik, Mickiewicza 3 
lrzeg, Te mo\\. ski ego 5 
C pole, ] ra\\. iecka 2 


Woj. Zjedn. Przem. Zbożowego, Opole, Piastowska 14 
Woj. Przeds. Hurtu Spożywczego, Hurtownia, Brzeg. Piastowska 10 
Z-dy Młynarsk e, Racibórz, Bato.ego 5 
Rej. Z-dy Zbożowe "PZZ". Brzeg, Jagiełły 16 
Rej. Przem. Leśnego, Opole, Ługnianska 4 


Mias'o Poznań i województwo poznańskie (Symbol "Pz") 


Poznań, Grocho,we Łąki 3, m. 22 
(-rur.waldzka 112, m. 4 
" Zakątek 4, m. 4 
Srem, Zielona 5, m. 1 
Poznań, Szamo.ulska 59b, c. 1 
" ratajczaka 26, rr. 31 
Poznań, Crunwaldzka 8R, barak 
Arn-ii Czerwonej 49, m. 14 
" 
zamotulska 69-b, m. 5 
K argowa, varchlewskieqo 27 
Poznań, Różana 4-a, m. 24 

zaIro.','!'lska 61-1-, m. 11 

.zarro'ulska 61-b, m. 6 
Tov"arov'a 51 
23 Ll1teao 47/49, m. 7-a 
" 
w. S' apisława 21, m. 5 
Ki'lisz, I'zierźyJiskiego 9-a, m. 6 
Poznań, Garncarska 8 


G " 
" 


Poznanska Wytw. Win, Poznan, Grochowe Łąki 6 
Poznańska Wytw. Win, Poznań, Grochowe Łąki 6 
Poznanskie Z-dy Przem. Spirytusowego, Poznań, Komandoria 5 
Sremskic P.zeds. 
et. i Odlewów, Srem 
Poznanski Zarz'ld Handlu, Poznań, Armii Czerwonej 80/82 
Sp. Pracy "Venus", Poznań, 23 Lutego 51 
Rej. Przed,. Młynów Gospodarczych, Poznali, Pl. Wolności 18 
PKS, Zarząd Okr., Poznań, Towa.owa 45 
PDT, Poznań, A. Lampe 14 
F-ka Cukrów "Dąbrówka', Kargowa, Ma(chlewskiego 21 
Sp. Pracy "Motosprzęt", Poznań, Dzieri.yńskiego t14 
MHD, A. L Go.p. Domowego, Poznań, Konfederacka, barak 5 
Poznansk: Zarząd Hand u, Poznań, Armii Czerwonej 80 '82 
Wie kopoiska Wytw. Prod. Zielarskich, Poznań, Towarowa 51 
Poznanskie Z-dy dastronomiczne, Pozna n, 23 Lutego 41/49 
PUP i K "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9 
Z-dy Młynarsk e, Kalisz, Obozowa 32 '34 
Poznańskie Z-dy Sur. Zielarskich, Poznań, Garncarska 8
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0019.djvu

			N r 2 


DZIENNIK URZFDOWY MINISTERSTWA FINA
SÓW 


23 


Nr za- 
Lp.) świad- 
ezen i a 


Nazwisko i imię 


Miejsce pracy 


2 2 Basis'a Franciszek 
3 3 Pem Tadeuz 
23 21 Dziura Jan 
37. 71 Hypnar Józef 
65 45 Pola Ar na 
69 47 Rajzer Ec'ward 
70 100 F€izer Jan 
105 58 Tomusiak Franciszek 


7 
39 
6 
82 
90 
102 
111 
113 


93 Białachow
ki Alfons 
28 Kmiotek W!i:cys.awa 
120 Kw'ia km\ ska Halina 
110 I; ózgą Leszek 
63 So bieralshi Jan 
13 Tesar Alojzy 
91 Zarerr. ba Alfons 
lC6 Zimnak Jan 


Miejsce zamieszkania 


Wojewódz wo rzeszowskie 
Rzeszów, V op€Tnika 15 
Polr a 9 
.. 
ifnk'ewi'za fE', m. 1 
Łańcut, SWierczewskirgo 160 . 
Rzeszów, SFYki Ligęzy 10, m. 13 
I'ębica, Słoneczna 2 
Rzeszów, I ąlrov skiego 2, m. 28 
Tarnów, Topolowa 2 


(Symbol "Rz") 


Woj, Zjeda. Przem, Zbożowego, Rzeszów, Kopernika 15 
Woj, Zarząd Handlu, Rzeszów, l-go Maja l 
Woj. Zjedn. Przem. Młynarskiego, Rzeszów, Kopernika 15 
Rzeszowskie Przeds. Zaop. Drobnej Wytwórczości, Rzeszów 
Woj. Zjedn, P.zeds. Państw. Przem, Terenowego, Rzeszów. Hoff- 
manoweJ .5 
Przeds, Ja cz -Drob'arskie, Dębica, Słoneczna 2 
Woj, Zjedn. Przem. Mięsnego, Rzeszów, l-go Maja 10 
Z-u y Azotowe. Tarnów-Swierczków 


Wojewódz. wo szczecińskie (Symbol "Sz") 
Legnica, Z.wirki i WigUlY 8 
Szczecin, Mickiewicza 1;;8, m. 4 
Armii Czerwcr:ej i, m. 4 
l\ird7i8'yowsyiec'0 lS 
SjCółdzielcza 27, m. 5 
Oj:a ł-ejzyma 16, m. 19 
Eoledawa Smiałego 19, f!l-. 4 
1'\ oakowskiego 13, m. 8 


Rej. Przem. Leśnego, Legnica, Rew. Pażdziernikowej 
NBP, II O M. Szczecin, Bankowa l 
ZP Odzieżowego im. 22 L pca, Szczecin, Roosevelta 30 
Z-dy Mięsne, Szczecin, Inż. Wendy 1/3 
Woj, Zjedn. Przem. Zbożowego, 

czecin, Niedziałkowskiego 21 
Woj. P.zeds. Geodezyjne, Szczec.n, Ark011ska l 
Okr. Przeds, Hand u Opa'em, Szczecin, Armii Czerwonej 18.a 
Woj. Zjedn. Przem. Zbożowego, Szczecin, Niedziałkowsklego 21 


Miasto Warszawa i województwo warszawskie (Symbol "WW") 


-. 


3 
23 
42 
77 
88 
98 
1436 


Achtabowski Jan 
Balke Danuta 
Par:uszek Zo:ia 
r ohdanowicz Michał 
Borowicz Artur 
fronikowski Henryk 
Przozo\\'ski Mieczysław 
Zdzisław 
Budziszewski Wacław 
Burdzicki Hilary 


1 
15 
1122 
56 
53 
60 
1504 


105 
112 


63 
66 


120 
138 
179 
235 
242 


75 
82 
97 
1283 
133 


Chmiele\lski Ignacy 
Chwalirski Czesław 
Datrowski Starisław 
Gajdowicz Marian 
GaljCeryn Zdz.sJaw 


254 
277 


1288 
151 


Gąsiorek Jerzy 
Godlewski Jerzy 


Warszawa, GrÓ,ecka 18/20, m. 4 
Mała 7, m. 34 
Międzynarodowa 43, m. 33 
Dunajecka 8, m. 3 
Zurawia 2, m. 60 
Kozie, ulsk.ego 15 


Barcicka 46, m. 1 
1< rasickiego 10, m. 1 
Dygasińskiego 33/35, 
m. 12 


Syreny 10, m. 6 
Osa-C!a - Gorzkiewki 
" Zytnia 32, m. 12 
Podkowa Leśna, Brwinowska 
Warszawa, Międzynarodowa 


Łowicka 1 4 , m. 
Lenartowskiego 


20 
53, 
m.46 
34 
5, m. 4 


DOKP - Warszawa, Targowa 74 
Zjedn. PKS - Centr. Składnica Zaopatrzen:a, W-wa, Syreny 6 
Urząd Rezerw Państwowych, W-wa, Wspó:na 1,'3 
Min. Leśn. i 'Przem. Drzewnego, Warszawa, Wawelska 52/54 
Bank Inwestycyjny, W-wa. Nowy Swiat 11/13 .. 
PLL "LOr', W-wa, Grójecka 17 


Min. Kultury i Sztuki, W'wa, Krak. Przedmieście 15/17 
Nacz. Zarząd Kinematografii, W-wa, Puławska 61 


Z-d Prod. Urz'ldz. Radiost. l-2, W-wa, Racławicka 99 
Zjedn. Przem. Spirytusowego, Warszawa, Chocimska 14 
2a Zjedn. Przem. Muzycznego, W-wa, Senalo.ska 13,15 
Opera Objazdowa, W-wa, Nowogrodzka 49 
Przeds. Prod. Porno "Ruch", W-wa, Wo:nośc 17 


Z-d Doskonalenia Rzemiosła, Warszawa, Podwale 13 
SpoI. Przeds. Budowlane, W-wa, Marszałko¥lska 77/79 
C-la Hand,u Art. Metal, i Elekt.otechnicznymi, W-wa. Al. IUjaz- 
dowskie 20 


,Swider, Zaciszna 20, m. 8 Zjedn. Kop. Sur. Chemicznych, W-wa, Wspó!na 4 
Warszawa, Puła,wska 115, m. 46 CZ Zaop. Transp. Samoch. "Mo.ozbyt", Warozawa, Mazowiecka 13 
Dygasińskiego 10, m. lc cz Radiost. i Telewizji, Warszawa, Górskiego 9 
Euc 0\1 lana 8, IT'. 8 Zjedn. Przem. Cukierniczego, Warszawa, K.ucza 24/26 
-Grochów, Projektowana 4 CZ Hurtu Spożywczego, Warszawa, Widok 3/517 
Projek' owana I la, m. 6 Stoł. Z-dy Dziewia.sk e, Warszawa, Ka.eńska 3 
Fiałobrzeska 11, m. 55 C-la Techniczna, Warszawa, Flory 9 
Gen. Swierczerskiego 
113, m. 24 CRS "Samopomoc Chłopska", W-wa, Kopernika 30 
Smiała 43 Z;edn. Przem. Zielarsk,ego, W-wa, Krucza 24/26 
Ni1biE'leka 9, IT'. 4 Min. Zeg'ugi i Gosp. Wod:lej, W-wa, Swiętokrzyska 12 
Krasińskiego 16, m. 26 Zjedn. Kop. Sur. Chemicznych, W.wa, Wspó'na 4 
] rc,si skiego 18, m. 111 Państw. Zak ad Ubezpieczeń, W-wa, Traugutta 5 
Mi1.Tszałkowska 140, m.98 Urząd Rady Min strów, W-wa, Krak. P.zedmieście 50 
Córczewska 18, m. 8 Stoł. Zjedn. 'Przeds. Państw. Przem. Terenowego, W-wa, Pl. Dzier- 
żyn....iego 3/5 
Zjedn. Przem. Jajcz,-Drobiarskiego, W-wa, Hoża 66/68 
Przeds. Hydrogeo ogiczne, W-wa, Wspólna 30 
Dom Techniczno.Handlowy, W-wa, Nowogrodzka 50 
Przed.. Bud. Sieci Cieplnej, Warszawa, Nowoprzemysłowa 
8 Min. Finansów, W-wa, Swiętokrzyska 12 
PRN, Insp. Kontr. Rewizyjny, W-wa, Swiętokrzyska 12 


294 1177 Grabski Stefan 
325 181 Haschek Antoni 
353 197 Iwaszkiewi-z Janina 
357 1129 Jabłoński Bolesław 
371 210 Jakubowski W:ncenty 
389 1210 Jasiński Jerzy 
418 233 Kalinowski Tadeusz 
438 1399 Karczmarczyk Alek. 
sander 
441 1281 Karpiński Tadeusz 
448 20 Kasprowirz Mic:hał 
493 1154 Kotos Mieczysław 
496 1388 I<' ociatkiewicz Stanisław 
502 806 Koleśnik I-fif'Tonim 
532 295 Kowalski Eugeniusz 
561 1141 Krupa Zbigniew 
586 18
8 Kulisa S anislaw 
5
3 325 J	
			

/NDIGCZAS003791_1960_002_0020.djvu

			24 
Nr za- 
Lp.) świad- Nazwisko i imię 
czenla 
898 501 PliszczYl'ski Józef 
954 842 Rek Tadeusz 
1404 1469 Ręgwelski Kazimierz 
965 539 Roman Mieczysław 
966 540 Famanowski Jerzy 
1033 1424 Skalmierski Zbigniew 
1047 580 Słowik Stanisław 
1053 583 Sobik Józef 
1062 .588 Sowiński Lucjan 
1063 589 Sójka Stefan 
1067 1171 Spurek Ryszard 
1093 608 Strauch Elżbieta 
1097 1124 Strzelecki Roman 
tll1 615 Szałapski Janusz 
1117 619 Szczepanek W'adysław 
1118 1829 Szczepański W:adysław 
1119 1286 Szeffer Hel1ryk 
1133 621 Szygendowska Narcyza 
1410 1457 Sliwowski Henryk 
1187 666 Trzaskowski AnIoni 
1191 670 Tunicki Jan 
1204 1418 Ulanowska Jadwiga 
1219 868 Wakulska-Koczykowa 
Maria 
1236 1137 Wieczorkiewicz Zyg- 
munt 
1279 1017 Woszczalska Wanda 
1288 1834 Wróblewski Janusz 
1310 734 Zalewski Jerzy 
1338 880 Zołobucho Aleksander 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSOW Nr 2 


Miejsce zamieszkania Miejsce pracy 


Warszawa, GroUgera 11, m. 1 
Słur-ecka 4, m. 49a 
Puławska 140, m. 38 
" Grochowska 123/125 
Płock, Tumska 5, m. 3 
Zyrardów, Mireckiego 60, m. 10 
Warszawa, Skoczylasa 9, m. 215 
Leszno 24/76, m. 26 
Fundamentowa 46, m. 1 
Waszynglona 38/40, m. 6 
" Miączyńska 3, m. 4 
Pruszków, Torfowa 7 
Warsza'wa, Senatorska 40, m. 2 
Klarysew k/Warszawy, Warszawska 
2, m. 2 
Warszawa, B. Brechta 13, m. 1 
Nowo ki 15, m. 73 
_" Waszyngtona 53a, m. 17 
Józefów k/Otwocka, Swierczewskie- 
go 30, m. 2 Zjedn. Centrala Rybna, W-wa, Puławska 14 
Warszawa, Czerniakowska 171/3, m. 8 Ośrodek Usług Film. I RekI. Kinowej. W-wa, Madalińskiego 18/22 
B. Brechta 15, m. 19 CZP i Handlu Jubilerskiego, W-wa, Pl. Powstańców Warszawy I 
Grochowska 123/12'), 
m. 24 Bank Inwestycyjny, II O/M, W-wa, Al. Jerozolimskie 1 
Sarbiewskiego 2, m. 146 Zarz. Gł. Zw. Zaw. Prac. Handlu i Przem. Gastronomicznego, W-w. 


MHD, Art. Włókienniczymi. W-wa, Marszałkowska 9/15 
Z-d Doskonalen,a Rzemiosla, W-wa, Podwale 11 
Sp. Przem. Artystycznego, W-wa 
Bank Inwestycyjny, II O/M, W-wa, Al. Jerozolimskie 1 
Woj. Plzeds. Hurtu Spożywczego, Płock, Nowa 2-a 
Prac. Sztuk Plastycznych, W-wa, Foksal 2/4 
Ofic. Wyd. "Auriga", W-wa, Senatorska 13/15 
Przeds. Bud. Kop. Sur. Chemicznych, W-wa, Zurawia 6/12 
Prac. Konse.wacji Zabytków: W-wa, Senatorska 14 
Zjedn. Kop. Sur. Chemicznych, W-wa, Wspólna 4 
Zjedn. Leśnej Prod. N,edrzewnej, W-wa, Wawelska 52/54 
PZPiT "Mazowsze" - Karolin 
Urz'ld Rezerw Państwowych, W-wa, Wspólna 1/3 


Stacja Telewizyjna, W-wa, PI. Powstańców Warszawy 1 
Przeds. Bud. Sieci Ciepłnej, W-wa, Nowoprzemysłowa I 
PGR, Gen. Dyrekcja. W-wa, Wspólna 30 
Zw. Spółdz. Inwalidów, W-wa, Kopernika 3 


PyUasińskiego 10/12, m. 7 Min. Przem. Spoż_ i Skupu, W-wa, Swiętokrzyska 20 


I"aruszewicza 4, m. 10 
Nowolipie 3, m. 25 
" Narbutta 76, m. 17 
riE'c/1anów, Waryńskiego 22 
Radość, Leśna 6, m. 3 


1340 
1345 


748 Zwierzyński Władysław Warszawa, Rozbrat 16/18, m. 18 
750 Zeromski Jan S,. Augusta 20. m. 27 


Zjedn. Przem. Koncentr. Spożywczych, W-wa, 
rucza 24/26 
C-la ZSS "Społem". W-wa, Grażyny 13 . 
M.n. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych, W-wa, Zurawia 3/5 
Centr. Warsztaty Montażowe CPN, W-wa, Raków 
F-ka Apar. Rentgenowskich i Elektromedycznych, W-wa, MaI 
kowska 18 
Bank Inwestycyjny, W-wa, Nowy Swiat 11/13 
Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych, W-wa, Zurawia 3(5 


Miasto Wrocław j województwo wrocławskie (Symbol "Wr"l 
Leanica, Orężna II, m. 3 
Wrocław, Jackowskiego 17 
., V\ rodaw, Słoneczna 13 
Jelenia Góra, Mt
kiewicza 18, m. 2 


S 4 Andrzejewski Stanisław 
18 10 Bicz Czesław 
39 22 Czulipski Marian 
67 434 Gregorowicz Leonia 
78 272 Heyme Jan 
91 251 Jaworski Jan 
150 76 Lewak Stanisław 
184 248 Moroński Eugeniussz 
214 194 Pawlak Albin 
224 121 Płoński Tadeusz 
269 441 Steinbrecher Tadeusz 
296 165 Teodorowski Piotr 
308 173 Wilkosz Józef 


6 
43 


7 Cmak Zygmunt 
31 Piasecki Henryk 


Bogatynia, Daszyńskiego 45 
Oleśnica, 19o Maja 27/30, m. 9 
Gdańsk, Na Piaskach 12, m. 9 
Wrocław, Sienkiewicza 129, m. 5 
Chorzowska 43, m. 2 
Córa Sląska, Fornalskiej 2 
!<'udowa Zdrój, Bl. fabr. 12, m. 4 
Wrocław, Maczewskiego 2, m. 6 
Os.rołęka-Wojciechowice, I Armii 
W. P., osada fabryczna 


Rej. Dróg Wodnych, Opole, Konsularna I 
Zegluga na Odrze, Wrocław, Klęczkowska 50 
Wrocławskie Z-dy Przem. Spirytusowego, Wrocław, Monopolowa 4 
Jeleniogórskie Z-dy Przem. Teren. Mat. Budowlanych, Jelenia Gó. 
ra, P. Skargi' I 


Z-dy WiniarskIe, Bogatynia, pow. Zgorzelec 
Z-dy Młynarskie, Oleśnica, l-go Maja 34-a 
Gościńska F-ka Mebli, Gościn, pow. Wejherowo 
Woj. Zarz. Przem. Mięsnego, Wrocław, Nowotki 13 
Woj. Zjedn. Przeds. Państw. Przem. Terenowego. Wrocław. Pfe!- 
Ilcza 9/11 
Z-dy MłynarskIe, Góra SI'Iska, Fornalskiej 2 
Kudowskie Z-dy P,zem. Bawełnianego, Kudowa Zdrój, Fabryczna 2 
Przeds. Rem.-Budowlane - Krzyki, Wrocław, Oławska 83 


Ostrołęcka F-ka Celułozy i Papieru, Ostrołęka- Wojciechowice 


Województwo zielonogórskie (Symbol "Zg"l 
Brzeg, Wyspiańskiego 4 Woj. Przeds Hurtu Sp02.. Hurtownia, Zagań, Przyjaciół Zołnlerza 58.. 
Sulechów, Al. Niepodległości 5. m. 6 NBP, OlSulechów, Pl. Ratuszowy (Ratusz) 


,
 Lp. wg listy biegłych kSIęgowych, ogloszonej w Dz. Urz. Mln. Finą-nsow w 1959 r.
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0021.djvu

			Nr 2 


>- 
u 
!t1 
... 
P. 
a> 
u 
'" 
Q) 

 


!t1 
j;; 
!t1 
..>: 
N 
'" 
a> 
's 
!t1 
N 
a> 
u 
'" 
'Qj' 

 


.,; o 
.
 C') 

 
 
 
-Ul.__ 
"''' '" 
N " 
- ,;;; 
z Ol  & 
.
 ca'
 
0(1)...."'0 
:

 
Z 8: 


N 
i 
N 
fil 
.II: 

 


>.
 

 '" 
o 
 
'U ::J 
'5 "8 
>-- 
o,!t1 
.
 
 
,a";::; 

:g 
.
 
 
- Q) 
!t1 '0' 
'j;; 
 
'U 
a> !t1 
N U 
... .". 
P. N 
o U 
p.. 


. 
Ol 
0:0 
go 8 
"'\.? 


:f 
 
 
tJ ::I .c 

o.g 
" \.? 
o
 
........c >. 

 10 
 

 13 a 

 ; .s 
" o'" 
!-o -o . 
'" N 

 
 
 
o"';;: 
ł-- '" 
.! 
 Ż 

 o e:t:: 
'O:;:;;: 
p., Up., 


M 


Q)' 
:
 


8 - 
aS 8 

'
 g 

 
25
 
 u 
tli 
.;i
 .:o: a> 
o V'J tI) U') : _ 5 

 .C::.C::.C:: o 
N 


 
 .g 
:g o o o 'CI 0-1 

--'
 
O' 
 .
 
;:: 'U " 
fJ ;:: 
'" 

c:: 
a>!t1 
<'
 
C::..>:o-I 
'" '" 
'ł ._.,..,j 


 

 0.1fj 
]-D
 
J.o4 
 Q) 
1J:I
p.. 


o 
..>: 
.
 

 
N 
!t1 
Z 


"'....,00 
0",0 
""N M 
'U 'U 'U 
000 


t"-O 

oo 
-"'" 
....

 

;::;:: 


a> a> 
;i;i 

 
 
'" !t1 
N N 
'" '" 
... ... 
!t1 !t1 
.
 
 
 

............. 
'" o o 
'0 
 
 
Ol 
o.......... 
c:: 
0!t1 !t1 
Qj

 
.- re 
 
N N N 
'" '" 
05':t; :t; 

;::;:: 


.- 
p. 
0-1 


cocoo 
"'''''<:0 
C'J co 


.., 
s. 
..  
.
 
 
E 
 
:c ; 


 
<> 
b 
" 

 
Ol 
'd 
.... 


fi 
" 
t:! 
p., 


:;j 
Ol 
N 


" 

 
... 
 
N 
'" 
'u 
c:: 
'" 
... 

 


!t1 
..>: 
p. 
'" 
....:I 


.... 
...., 
t"- 

 


...., 
00 


... 

 


a> 
;i 
'" 

 
!t1 
<:3 
O 
.... 

 


'0' 

  
!t1 
<:3 
O 
... 

 
8 


o co 
'" '" 
.... 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 


.. 


:
 
o 
" 
00 

;;: 
" 
";; ri 
"aj -e 

 .
 
"" Ol 
N 


ś 
" 
N 
;. 


.; 
-o 
" 
N 


" 
:>i 
.a 
'" 
'g 
" 
.; 
'" 
N 


 
Ol 

 
l,I.j 


aj 
'u 
.... 
.
 

 
!t1 
N 


N 
... 
a> 
's 
'N 
!t1 
::.: 
.:o: 
>- 
N 
U 
S 
>- 
N 
CIJ 


O) 
...., 
t"-  


N 
00 
Ol 
N 


Q) 
;; 
'" 
... 
'0 
Ol 
o 
Q 
o 
Qj 
'N 


'0' 

 


'" 
... 

 
" 
" 
.Q 
i  
Ol 
&: 
o 

 


ri 
-o 
.>ol 
'" 


.; 
Gl 
:;;j 
'0 

 


;; 
'" 


" 
p., 
" 
.>ol 
'" 

 
U 


.... 
..>: 
'" 
.Q 
!t1 
S 
>- 
N 
CIJ 


a 
'" 
c:: 
::.: 


-' 
-' 
...., 
'U 
....:I 


Q) 
:;;; 
N 
:2 


'0' 

 


'00 
'U 
'0 
....:I 


EJ 


co 
...,. 
...,. 


o 
Ol 
a> 
:.!.i 

 
Gl a> 

 :a 
'" t: 
Ci !t1 
.:::> :2: 
.:! 
aj 
O u 

 :a 
N .
 
:g CIJ 

 
a> 
'0' 
;:: 


CD 
.. 


.. 
.S 
li 
en 


. ... 

M 
Ol Ol 
... N 
U U 
'" .
 
'" " 
:o:;; 
'" " 
p., " 
:a 00 
-o - 
..J:a 
o -o 
b
 
" 
" . 
.
 .s 

 
 

 
 
"" fi 
S 
 
" - 
t:! p., 
p., . 
:-..g 
-o " 
NN 


:;( 


,j 
u 
:a 
" 
UJ 


,j 

 
'" 
:o 
o 

 
.. 
.
 
Ol 
.., 


.. 
-o 
" 
N 

 


o 
O 
- 


Q) 
:a 
'CI 
:2 

 
O !t1 '" 

 
 Q 
N O"tj 
'CI .90::; 
00 0-I!t1 

 .p.. 
CI N 
'0' .

 

 01'0 
N....:I  
!t1 
<:3 
!t1 

 


...- 
'CI 
00 
....:I 'U 
... 
.s 
 
:g 
 = 

 
 O 
;;
 
'" 

;; 
O '" 
'a 
 

= 

.
 
::.:p.. 


:.!.i 
'" 

 
O 

 

 
IJ:I 


 
0-1 


.... 
- 


...."'" 

oo 

P. 
::.:0 


u 
::.: 


a> 
;.; 
u 
CI 
Qj 
;.; 


a> 
;g a> 
.

 
0- 

o 
"'P. 

o 


'0' 

 


'0'0' 

 
  


'" <- 
.., IQ 
""'  co 
 U') 
.
 

 
 
"" " 
'N ;d aj:;; 
t::I 
 "O .
 
p.,- 
O 


... 
'd 
-o 

 
p., 


<> 
b 
" 
" 
'" 
:a 
" 

 
Ol 
"" 


ej 
" 
N 
;. 
:-. 
-o 
N 
.; 
-o 

 
p., 


a> 
;.; 
'" 
'O 
P. 
O 


'0' 

 


N 


;; 
N 
Gl 
 
;.; 
.!!J 'g 
&:2: 
O 
O 

 


,,; 
'2 2 
'U O 

 
 P. 
00 p.. O 

- ... 
'0' od 
;:: a 
o 

  
..!S 
.
 
c:: 
!t1 
VJ 
.ci 
u 

 
;;; 
p.. 


-' N 
N N 
-' -' 


P. P. 
o o 


N 
.... 
M 
... 

 


CI 
;.; 

 

 
u 
o 

 


'0' 

  
!t1 
<:3 
o 
... 

 
EJ 


r-- .1':> 
o 00 
C"I .., 


<> 
O>- 
" 
:>i 
.. 
" 
Ol 
.; 
Gl 
.. 
Q 
ej 
" 
N 
P. 


;i t- 
o '" 

.a 


 
:-. 
N 
:.a 
_ u 

 cr 

 
 
.
 :a 
E O 
Ol 

 .w 
0-0 
I>: e 
:-.<11 
-o 
N
 
.!N 
... 

 .! 
"' ... 
'" .:!! 
:';::iQ 
;;: 
 
>- 
N 
U 
'c 
N 'O 
,a 
.0 
:c
 
AJ oQ; 

 g''O 
.= :.!.i::r:: 

 
 
 

 Q):':: 
P. N!t1 
o t:::.: 
... 
 .
!t1 
fil" 
-;' 
.a  
c:: 
.'" 
o 
::.: 


N 
'" 

 
a> 
'U 
!t1 
f-< 
;.; 
'" 
.... 
o 
,a 
S 
!t1 
CIJ 


51 
:l .....0 
:f c::.... 
o !t1 
i5::.: 
<'" 
'" 
'Q)Q) 
]'5, 
:2:
 


O) 
O) 
.... 
'CI 
....:I 


Q) 
;; 
N 
:2 


'0' 

 


'00 
'U 
'0 
....:I 
EJ 


" 
tJ 
e 
Ol 
.., 


Oro. 
....M 
....,...., 


N N 
p.. p.. 


N 
....,N 
M- 
N .... 


 


Q) '0' 
:.!.i
 

.; 

!t1 
",- 
a> u 
N o 
...... 
...;
 
o . 

 s 


<:7'1t:> 
""'C'ł 
C'ł 


Gl <0- 

 
 
'" c:: 

 'g 

 
 
Q) 
N 
...  
o '0 

 E: 
N !t1 
'CI f-< 
00_ ta 

 
 
'0' 
 
 
;:: .8 :: 
c:: fil 

 ;:: 

 
l,I.j 


CI 
;; 
'" 

 
!t1 

 
o 

  
-o 
E 
Ol 
ł-- 


,j 
!:J 
u 
t 
" 
g> 
" 
" 
1<1 

 
-o 
N 


.... 


Q) 
... 
.:.I 
'" 

 .... 
N !t1 
'" 
 
la u 

 'c 
o '0 

 
 
.a tO 
00 
 

 !t1 
Gl N 
.0' 
 

 !t1 
- 
 


8 


..e 
'U 
!t1 
'0 
'U 
.
 
Z  
o .:= 
i gj 
N 

 U 


: '" :N 
- 
 

 
 ... .,; 
I g 
 
;;: - S '> 
,; 010;> 

 :;i.
U1,- 
;> 

Ii>. 
1IO
"'U1,Q 
o 
 .....:g N 
- 
t: - _ 
 .,;, 

 
 .Ń 
 
,
'>:
2N 
o (,) o N B
 
CI.) Il. QJ..... 

 
...;
CQ 
::s - \:) . N 
:t.!lll ..g
 
c ,.!III QJ CI 
!j.;'!';;N
 


Ol 
.>ol 
u 
d 
.. '-f"" 
C o ;;:; 

;;: M 
oN rO oM 
o 
 o 
p.,,-o 
"';;:j 
ej 
" 
't:! 
p.,  
-o 

 
Ol 
p., 
o( 


" 

 
::i 
::E 


Ol 
.>ol 
.;. 


M 


EJ 


M - 
_M 
__M 
....::rc cn .... 
8 -;c ';0 ej .: 
.-:2: '" 
...., 
 ",-'c:: 

{J') oC") re 
Ol .- 
'" ,..."'!" '" 
 
Q 
" c:: .... 

 O ''U Z !t1 
P:z<3 
_._.tO 

 
 
 
 
 
!t1!t1 !t1!t1 N 
N N N N U':I 
U') U') U') U') tt3 
ł-ł 
 ł-ł ł-ł ł-ł 
tt:lrcrcrc
 

  
a> 
,
 
g 


'" 
 

 
 .a 
Q_ U 
_ '" O 
8 
 
 
QJ'U OI
 
N ł-ł N >-.- 
'0 
 ",N:2: 
....,'U

 
;.; l,I.j ] .8 
 
'" .... f-< fJ N 


a>p.::J 

 .
 .c: u 
"8 
Q) U!t1 

:2:&

 


M J M""'O::g ...:g 
...;....;....:1 
....:I 
O O . . . 


SSS 


,., 
'15' 

 


.
 
13 
O 
p.. 
8 


... 0""<:7''''.... 
C'ł ...,......,...co 

 ('I')Ct':lC"ł"'ll:fl 


!t1 
"'" 
M 
Q) 
:;;; !t1 
'" 
 

 M.:5 

 M Ol 
O tt:!.g 

 Q) 
 

 u._ 
O O S 

 

 
N 
'CI 
00 

 
Q) 
'0' 

 


>-
 

.s 
,g Q)u 
'" ""'!t1 

 

 


 
o'" 
-5
 

.g, 
UQ 


:= 
  
 

 
 
..w-o
ilt 


t,;)o-o 

 
...ł ., c. -;; 
_ 
 -''';- ił 
& '0' .: ":i .f 


:s
 . 
= .. 
 ; 
 
.!.: 
- 

 ..a
 
u _ 
:-. " 
" ł-- 
e- 
Ol 
=
 

 
 
N p., 


ej 
" 

 t:! 

p., 
u 
o :-. 


 


.;, " 


 

 
Ol Ol 
.>01.0 
, " 
........ 


'i ",- 
"'
 
-
 
u !t1 
0,a 

3 


;;
 

i 
..>:N 
.
.... 
!t1
 
..... !t1 
ON 


(00) 
MM 
........ 


... .... 


 _ 00) 
_I/) 
"'I:fI 
"'tj

 N tJ'J 
IJ:I::': p..N 


...
 
'-
 

u 
.,.- 
o 
 
01 0 
'U
 
>-!t1 
,a
 


'0"0 

 
 


",co ON 
,,",co IQ... 


-;o ł-: 
-... 
":0 
! . 
:-." 
;;:
 


!t1 
... 
'0 
tJ 

 
o 
P. 


M 
....., 
Sco 
-!t1 
""'
 
!t1 o 

,a 
'" !t1 
""
 
_ N 
 
.
 t; 
 
tJ .:9 VI 
p.. . 
!t1 _ 
 
c:: c::.o 
0'- Ol 


,g 
NOO 


.. 
- 


o 
tli 
tli 
:w 
'" 
.
 
"S. 
... 

 
.9 
.:::> 

 
tJ 


!:I
 

 
 
r:I
 S 
'" Ol 
...,.- >- 

N 

.
.- 

._
 
Q u'" 
£

 
S .....
 
!t1 !t1!t1 
:.::::.:
 


'" 

 

 
'" 
'c 
o 
... 
IJ:I 
ta 

 
'" 
od 
>- 
N 
U 
.:::> 
>- 

 


......""I:fIO C"') 
000 O 


..... .-II 

 
 

 g;  ...,. 

"'tj N "CI 
::':....:Ip.. ,.;j 


CI 
:;;; 
'" 
,Q 
!t1 
Q)Q 
-N 

o 
'UP. 
O(). 
eI)..ł..t .0' 
;Q....; 
 
u o 
'
 
... 
o-.Q 
... '" 
!t1'N 1:i 
.:o::go 
...;....:1 p.. 

88 


Q) 
:a 
'CI 
:2   
00 
,0.1 
B 


......,'" t:1' 
",...\Q CI) 
-
C\I CI')
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0022.djvu

			26 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 


Nr 2 


K O M U N I K A T Nr 3 
o ,kreśleniu z lis' y bieglych uprawnilo
ych do pel!nienla funkcji 
członków komisji rewizyjnych przedsiębiorstw państwowych. 
Ministerstwo Finansów Departame,nt Księgowości zawiada- 
mia, że z powodu zgonu zostały skreślone z listy biegłych 


osoby, wymienione w wY'kazie dołączonym do niniejszego ko- 
munikatu. Jednocześnie unieważnia się zaświadczenia o wpi- 
saniu na listę biegłych księgowych niżej wymienionych osób, 
oznaczone numerami podanymi w wykazie. 


Dyrektor Departamentu Z. Paryziński 


Nr za- 
Lp") świad- 
czenia 


N azwisko i imię 


Miejsce zamieszkanid 


Miejsce pracy 


Województwo bydgoskie (Symboi "Rd") 


62 116 Kapała Bronislaw 


Bydgoszcz, Kr. Jadwigi 1, m. 5 


Woj. Zarz'Id Przemysłu, Bydgoszcz 


91 177 Kurowskl Kazimierz 
169 90 Szmidt vel Kowalska 
Teresa 


Województwo gdańskie (Symbol "Gd") 
Starogard Gd., Grunwaldzka 14, m. 4 Starogardzkie Z-dy Obuwia, Starogard. 


Gdańsk, Wały Jagiellońskie 8, m. 1 Gdańskie Okr. Przeds. Obrotu Zwierz. Rzetnyml, Gd.f1sk 


503 288 Sowa Wladysław 


Województwo katowickie (Symbol ,,'lO") 
Gliwice, Długa 18, m. l NBP, l Oh-1, Gliwice 


Województwo lubelskie (Symbol "Lb") 


72 


80 Sochacki Józef 


Zamość, Sadowisko 3, m. 1 


. Miejskie Przeds. Rem.-Budowlane, Zamość 


520 324 Ziólkowski Jan 


Miasto ł.ódź I województwo łódzlde (Symbol "ł.d") 
Łódź, 22-go Lipca 33, m. 7 Miejskie Przeds. Rem.-Budowlane Nr 2, lódt 


Województwo opolskie (Symbol "Op") 


60 
77 


63 Raganowicz Fryderyk 
45 Welc Wincenty 


Brzeg, Orla 6, m. 1 
Piastowska 16, m. 4 


Brzeskie Z-dy Przem. Terenowego Mat. Budowlanych, Brzeg 
NBP, O,jlBrzeg 


Miasto Warszawa i woJewództwo warszawsk
e (Symbol "Ww") 


11 
19 
544 
937 
1128 


1072 
12 
986 
841 
628 


Adler Tadeusz 
Aptowa Aniela 
Kozłowski Franciszek 
Raczkowski Aleksander 
Szostek Wiktor 


Warszawa, Grochowska 331, m. 12 
Wiktorska 88, m. 70 
Praga II, bl. 32, m. 21 
Chełmżyńska 47, m. 3 
Targowa 70, m. 87 


CZP Pomocy Naukowych l Zaop. Szkół, Warszawa 
CZP Leśnego, Warszawa: 
E'ektrociepłownla, Zer ań 
Emeryt 
Min. KomunIkacji, Warszaw. 


Miasto Wroclaw i wojewódz:wo wrocławskie (Symbol "Wr") 


60 367 Godek Eugeniusz 


Wrocłćliw, Czarnoleska 2 ,m. 1 


Z-d lnstalacyjno-Montatowy, Wrocław 


Województwo zielonogórskie (Symbol "Zg") 


10 


10 Downarowicz Edward 


Gorzów Wlkp., Fabryczna 46, m. 5 Gorzowskie Z-dy Roszarnicze, Gorzów 


* Lp. wg llaty bl.qł.,cJa UI4łgow.,cJa, egłos
n" w Da. Un. NIn. ptn.u'" w 11151 r.
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0023.djvu

			Nr 2 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSOW 


27 


KOMUNIKAT Nr 4 
o skreś1eniu z lis
y biegłych uprawnionych do pełDieniJa funkcji 
członków komisji rewzyjnych przedsiębiorstw państwowych. 
Zgodnie z 
 17 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 st'ycz- 
nit 1960 r. w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych 
(Monitor Polski Nr 8, poz. 39), Ministerstwo Finansów Depar- 
tament Księgowości zawiadamia, że na własny wniosek zosta- 


ły skreślone z listy biegłych osoby, wymienione w wykazie 
dołączonym do niniejszego komunikatu. Jednocześnie unie- 
ważnia się zaświadczenia o wpisaniu na listę biegłych księ- 
gowych niżej wymienionych osób, oznaczone numerami poda- 
nymi w wykazie. 
Dyrektor Departamentu Z. Paryziński 


Nr za- 
Lp*) świad- 
C'lenia 


N azwisko i imię 


Miejsce pracy 


150 75 Siarkowska Maria 


46 621 Burkacka Helena 
294 164 Łęgosz Janusz 
369 207 Ogaza Józef 


28 
11 
99 


21 Dziedzicowa Hanna 
53 Kwiatkowska Irena 
68 Paszewska Maria 


51 


24 Swiniarski Ksawery 


49 
360 


238 Dymiński Emilian 
205 Zur vel Zurek Jan 


Bajer Franciszek 


21 
80 


11 Joniec Alfred 
12 Wiktor Jan 


384 421 Mikołajczyk Edmund 
213 296 Nowaczyk Jan 
271 155 Schoen Zofia 


35 110 Kaczorowski. Edward 


Miejsce zamieszkania 


Województwo bydgoskie (Symbol "Bd") 
Bydgoszcz, Grunwaldzka 3 ,m. 2 Woj. Przeds. Handlu Meblami, Bydgoszcz 


Woł:ewództwo katowickie (Symbol "Kt") 
Zabrze, Czołgistów 45, m. 2 Przeds. Barów Mlecznych, Katowice 
Gliwice, Zwycięstwa 28, m. 15 Bank Inwestycyjny, O/GlIwlce 
Chorzów II, A. Swidra 27 Katowickie Okr. Przeds. Obrotu Zwierz. Rze1nymi, Bytom 


Wojewódz1wo kieleckie 
Kielce, St. Okrzei 40, m .2 
Kielce Wojska Polskiego 27 
Słoneczna 26, m. 1 


(Symbol "Kc") 
N;BP, o,Woj., Kielce 
N\BP, O;'Woj., Kielce 
NlBP, O/Woj., Kielce  


Województwo koszalińskie (Symbol "Kn") 
Koszalin, Zwycięstwa 175, m. 3 NBP, O/Woj., Koszalin 


( 


Mias
o Kraków i województwo 
Kraków, Józefińska 2.3, m. 5 
Miechów, Siedliska 31, m. 1 
'. 


kr,akowskie (Symbol "Kr") 


PRN, Wydz. Gosp. Kom. I Mieszkaniowej, Kraków 
NBP, O/Miechów 


Województwo lubelskie (Symbol "Lb") 
Lublin, Al. Racławicka 6, m. 15 PWRN, Wydz. Finansowy, Lublin 


Wojewódzwo opolskie 
Szymiszów, Waloszka 74 
Opole, Kraszewskiego 9, m. 7 


(Symbol "Op") 
Zarz. Woj. Przeds. Hurtu Sp01ywczego, Opoi. 
Cementownia "Piast", Opole 


Miasto Poznań i województwo poznańskie (Symbol "PZ") 
Gałowo, pow. Szamotuły Rej. Zarz. Hodowli ZwierzlIt, Poznań 
Września, Witkowska 8, m. 5 Rej. Z-dy Zbożowe "PZZ", Września 
Poznań, Chwiałkowskiego 25, m. 4 Hurt. Mat. Budowlanych Nr I, Poznań 


Województwo rzeszowskie (Symbol "Rz") 
Sanok, Konarskiego 11, m. 1 Woj. Przeds. Hurtu SpożywC%ego, Hurtownia, Sanok 


Miasto Warszawa i województWlO waJ'iszawskie (Symbol "Ww") 
Włodżi- 


94 
97 
306 
469 
653 
842 
921 
1023 
1153 
1353 


58 Bretsznajder 
dzimierz 
Bronicka Jadwiga 
Grzechociński Antoni 
Kielak Zofia 


1290 
1284 
261 


930 
1155 
1367 
1313 
1427 
742 


Łobocki Leon 
Papaj Antoni 
Prze akiewicz Maria 
Sierpawska Romana 
Smigrodzki Wiesław 
Zulińska Jadwiga 


10 
171 


1 Bajoński Klemens 
90 Mar.uuk Jan 


Płock, Pl. Nowotki 22, m. 1 
Warszawa, Narbut
 a 27a, m. 54 
Ciechanów ,Kopernika 8, m. 8 
Warszawa, Pl.Komuny Paryskiej 4, 
m.93 
Płock, Kolegialne. 20, m. 7 
Grójec, Al. Walki Młodych 55, m. 1 
Warszawa, Al. Zjednoczenia 44, m. 3 
Karolkowa 64, m. 4 
Stołeczna 6, m. 32 
Elekcyjna 126, m. 42 


Płockie Przeds. Rob. Mostowych, Plock 
CD T, Warszawa 
MHD, Ciechanów 


Zarzlld Aptek, Warsz.awa 
PKS, Eksp.j)'łock 
Wars-awskie Okr. Z-dy Zb010we "PZZ", O/Grójec 
CZP Chłodniczego, Warszawa 
NBP, Warszawa 
PRN, Wydz. Finansowy, Warszawa 
Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych, WarS'lawa 


Miasto Wrocław i województwo wrodawskie (Symbol "Wr") 
Złotoryja ,Pl. Wolności 35, m. 4 NBP, O,4Zlotoryja 
Swidnica, Kościelna 3, m. 3 Emeryt 


* LP. wg listy biegłych ksl
gowych, ogłoszonej w Dz. Un. Min. FinaDl6w w 1959 r.
		

/NDIGCZAS003791_1960_002_0024.djvu

			28 


DZI!!NNIK UR
OWY MINISTERSTWA PINANSOW 


Nr 2 


Redakcja i Administracja Dziennika Urzędowego MinIsterstwa Finansów, Warszawa, ul. Swlętokrzyska 10/12 


Prenumerata wynosi: rocznie - zł 40; półrocznie - zł 22. 
Należność za prenumeratę należy wpłacać na rok Minister- 
stwa Finansów - Zarząd Centralny Nr 1529-91/1-650, cz. 9/1 
dl. 5, rozdz. 19 w V-tym Oddziale Miejskim NBP w Warszawie. 
Otrzymana wpłata traktowana będzie jako zamówienie. 
Należy zaniechać wysyłania zamówień i zawiadomień o do- 
konaniu wpłat. Rachunki wystawiane nie będą. 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych nume- 
r6w wnosić należy do Administracji w terminie do 15 dni po 
otrzymaniu następnego numeru. . 


.es: 
U 
i:IC 
O 


IX! 

 
O 


PWPW -5589.-60.-20.000. C-23