/NDIGCZAS003513_1936_007_0001.djvu

			- 


Witno, dnia 25 maja 1936 roku. 


WILEÑSKI 


DZIENNIK WOJEWÓDZKI 


== 


- 


N2 7. 


T RES é: 


DZIAl. URZ
DOWY: 


Po z .: 52 
, , 
, ' 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 


-- 


Pismo potegnalne Ministra Spraw Wewnf:trznych Pana Wladyslawa Raczkiewicza . . . . . . . . . 


Str. 
94 


Zarz1!dzenie Ministra Spraw Wewnçtrzl1ych Z dnia 18 kwietnia 1936 r. w sprawie przepisów miejscowych 
o oplatach za czynnosci wykonywane przez zarz:}dy miejskic miast niewydzielonych na obszarze po- 
wiatów: dzisnienskiego, molodeckiego, oszmianskiego, swi
cianskiego, wilejskiego i wilensko-trockiego, 
w województwie wilenskiem, przy wydawaniu pozwolen na roboty bl1dowlane i na l1zytkowanie budynków 
Obwieszczenie III Urzçdu Wojewódzkiego Wileñskiego z dnia 19 lutego 1936 r. w sprawie zamierzonego 
prz)'musowego wykupu nierl1chomosci ziemskiej Cholopinka . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obwieszczenie Urz
dl1 Wojewódzkiego Wilenskiego z dnia 13 marca 1936 r. w sprawie l1znania niektórych 
obwodów rybackich za obwody rybackie wlasne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obwieszczenie Urz
du Wojew6dzkiego Wileiiskiego z dnia 13 maja 1936 r. w sprawie powstania spólek 
rybackich jeziorowych na niektórych obwodach rybackich . . . . . . .a. . . . . . . . . . . 
Obwieszczenie Urzçdu Woje'!ódzkiego Wilerískiego z dnia 13 maja 1936 r. w sprawie zmiany w podziale 
wód otwartych na obwody rybackie . . . . . . . . 
Odebranie debitu pocztowego. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obwieszczenia Starostw Powiatowych 0 scalaniu grunt6w . . . . . . 
Obwieszczenie S1jdu Okrçgowego w Wilnie w sprawie wynagrodzenia za nierucholllosci przej
te na 
rzecz Panstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


95 


96 


97 


97 


98 
99 
100 


101 
101 
101 


Obwieszczenia S1jdów Grodzkich 0 odwolaniu pelnomocnictw. . . . . 
Obwieszczenia S1jdów Grodzkich w sprawach spadkowych . . . . . . 
Komunikat UrZ
dowy Inspektora Pracy XII Okrçgu w Wilnie w sprawie 
robotnik6w niewykwalifikowanych . . . . . . . .'. . . . . . . 


okreslenia norm zarobkowych 


102 


DZIAI:. NIEURZ
DOWY: 


== 


Ogloszenie 0 zagubieniu piecz
cl ZWi1!zkowej . . . . . . . 
Ogloszenie Wilenskiego Banku Ziemskiego 0 zagubieniu kwitu 
Bilans Towarzystwa Kredytowego m. Wilna 
Komunikat. . . . . . . . . . . 
Ogloszenia 0 zagubieniu dokumentów. . . 


103 
103 
105 
103 
104 


depozytowego .
		

/NDIGCZAS003513_1936_007_0002.djvu

			._Y.1_____
 __________ __ ,_.' _. _ _Wi1e 
 sk 
_ tJzi
 .
!1lk. W, ?jewódzkî. 


.N2 '1 


PISMO POZEGNALNE 
Ministra Spraw Wewnt:trznych Pana Wtadyslawa Raczkiewicza z do. 15 maja 1936 r. 
Nr. G. M. 7587/2/35. 


Do 
P. P. Wojewodów i 
P. Komisarza Rz<\du na m. st. Warszawt:. 


Ust
PlÍjqC z dniem dzisiejszym ze stanowiska Ministra Spraw Wewn
trznych, 
pragn
 wyrazlc Panom' moje podzi
kowanie za okazanq mi wspólprac
 w ubieglym 
okresie, który z uwagi na pi
trzqce si
 nieraz trudnosci wymagal zarówno od Panów. 
jak i od calego aparatu urz
dniczego duzego wysilku i poswi
cenia dla utrzymania na 
nalezytym poziomie sprawnosci podleglej mi administracji. 
Stwierdzajqc, iz takiem wlasnie byIo zawsze nastawienie pracy Panów - zycz
 
Panom jaknajlepszych dalszych jej wyników na Ich trudnych stanowiskach oraz, odcho
 
c.hodzqc, lqcz
 serdeczne kolezetÍskie pozdrowienia. 


.,. 


(WI. Raczkiewicz). 
Minister 


I......
		

/NDIGCZAS003513_1936_007_0003.djvu

			M7 


Wilenski DzÎennik Wojewódzki. Poz. 52. 


95 


D Z I A t U R Z J; D 0 W Y. 


.52. 
ZARZJ\DZENIE 
Ministra Spraw Wewnt:trznych 


z dnia IK kwielnia 193G r. 


\\' spl'uwie pl'Zepisów miejscowych 0 oplatach 
zu cz
'nnosci w
'kollywanepl'zez zurz
dy miej- 
skie miast niewydzielonych lIa obs
ul'ze powia- 
tów: dzisnieIÍskkgo, molodeckiego, oszmiaIÍ- 
Skiego, swi
ciaIÍskiego, wilcjskiego i wileIÍsko- 
trockil'go, 'W wO.iewóllztwie wilcIÍskiem, prz
' 
wydawaniu pozwoleIÍ na roboty budowlullc i lla 
IIzytkowanie budynków.
 


:\ a podstawie a,rt. 410 p!kL 12 i art. 415 
p'krt. c) rozporz
dzcnia Pirezydemrla Rzeczypos- 
polilej z Òinia lß hIitego 1928 :r. 0 prawie budo- 
wla;nem i zahudüwaniu osiedli (Dz. U. R. P. 
;\ir. 23, ,poz. 202) IlIa wniosclk \Vojewody \Vi- 
leÚs-kicgo z c1nia 8 'kwiellnia 1935 r. Nr. Kß. 
l-ï/5, oparty nn uchwalach rad po'Wiat'Ü\vych 
w Gl
hckiem z :dnia ;j grudnia HI34 r., \V 1\:1:010- 
deCZ'l1ie 'z dnia 30 sierp:nia 1U34 r., w Oszmianie 
z ,dnia 18 pazdziern
ka 1934 .r., w ,Swiçciaillach 
z d:nia 17 gruidnia 1934 ,1'., w vVi:lejce 'z dnia 17 
paidzicTnika 1934 r. i w "'illnie z ,dnia 18 mar- 
ca 1935 r. zarz
dzmn co nastçpuje:  t. 
Zarqdy 
-1icjskie miasl nierwydzielonyeh 
11a ohslzarze po'wiatów dzi:s'nieÚskiego, mülodec- 
'kieigu, oszmiaÚskiego,swiçciaÚskiego, wilejs'kie- 
go i 'WjlleÚsiko
trockie
() pobieraj& za cZY!I1llO'sci, 
wykonywaJne przy \vyda wani'll pozw:oleÚ ll1a 1'0- 
boty hudowlane i 1111 uzytkowanie bud ynk ó"'- , 
opl'aty 'w v..ysokosci, przpwidzia1lwj w nirniej- 
SZem za:rz
dzea1iu ; 
a) za sprawdzenic Ina g,runcic warunlków 
projeMowa'nej hud'owy albo zgloszo- 
ll1ych robót, 0 iJc ta:kic sprawdzenie jesl 
pO!trzebnc, 
;b) 'za rozpat.rze1llic projekbll (pla'uu) bud{l
 
W,\' i udzielenie pozwcleillÍa na budowç 
w mysl arL 333 prawa hudüwlallego, 
c) la rozpalr,zellÚe prosby 0 po.zwo'lernie lUI 
budowç i lldzelcnie ,takiego po'7owolenia 
w wypadkach, przewidizianych w. ar ' l. 
a:14 praw	
			

/NDIGCZAS003513_1936_007_0004.djvu

			Wiie6ski Dziennik Wojew6dzki. Poz. 53. 


96 


9 7. 


Za rozpat'rzenic IH"osby 0 pozwolenie na 
uzybkow3'nic .budYo U\zupellnienia z w)
ikonal\liem czynno,
ci, 
za które wYl1laga s,iç oplaty. 
Postanowienia poprzedlliego ustçpu lÚiniej- 
szcgo paragrafu 0 'w,S'tr'zyma'lliu siG 'z wykona- 
niüll1 czynnos'CÏ, za k,tól'c wym
\gana jcs1 oplata, 
nic dotYCZ:l czynnosci, ZWiqZa<11ych z rozpatrze- 
niem zgloszenia 0 roíbotach ll1ic wymagajtlcych 
pozwo.Jenia. 
Nieuiszczonc w rll'l"uÜna,ch, okreslonych 
wyzcj w 9 g, oplaty za cZY1l1nOSCl, zwiqzanc z 
rozp:Ül"ze:niem zglO'szC1llia 0 ,l'oboltach, nic wy- 
magajqcych pozw{)llenifl, bçdq sciqganc wedlng 
przcpisów, do,tyc;zqcych 
cif!gania samoilstillych 
d:\lIÜn' kO'll1unalnych. 


9 11. 


Od oplat, przcwidizianych w ninicjszych 
przepisach, wolne sq wsze
kic instyllJicjc sall1o- 
rz:tdu tcrytoljal l nego. 


,M:! 7 


Ponadt0 zfll'zqd miejski moze zwolnié od 
przewiodzianych w IIÜnicjszych przcpisach oplat, 
bqdi. zmmicjszye: tc oplaty 'W wypadkach, zas- 
lllrgujq\;ych lia wwzglçdnicnie, s'zczcgÓlniej, gdy 
podlegajqcc oplacic ,czýlllnosci maj& byé d(
ko- 
HallC w inlcrcsie iuS'tytlI'cyj spolccznyrh. 


9 12. 


PrzepisYllÌlnicjszc wchodzq w zycic w 14 
dni od dfl'ly o,glo'sze!l1ia w DzieIHÜk'll \VojewÓ- 
d z:ki'lll. 


Za NIi.nistra 
(-) I\or.mk 
Po<1.sc ' k,røtarz Slanu 


53.  
......> 
'OBWIESZCZENIE III 
Urzt:du Wojewódzkiego Wileóskiego 


z daia 19 iIlutego 19?{} r. 
w s,pI'uwie z
uniel'Zonego przymllsowego Wykll}JU 
nierllchomosci ziemskiej CHOLOPINI(Ä. 


Urzqd W ojew6dzki \ViJenski podajc dO' 
wiadomosci, ie na 'P'o.dstawic Hozporzqdzcnin 
Prczyde'llla Iheczypospolitcj ,z dtnia 7 lutego 
HI21:5 'r. (Dz. U. N
'. 16/21:5, poz. 1 HJ) ü p,rzymuso- 
w)'lm wykupic lla celc refol'my rollIlCj nicrucho- 
s'ci zicunskich 0,s6b llicohc:Cinych, nicr'lliCllO'Hlose: 
Ziclllis'ka pod lIlaz'w& Ul"OCZ. CHOLOPI.\' 1\:.\, oh- 
szarcm 36.30 ha, poloz(ma w 
l1l	
			

/NDIGCZAS003513_1936_007_0005.djvu

			.N'2 7 


_
i}

 !ki Dzien ni'k Wojewódzki Poz. 54, 55. 


97 


54. 
OBWIESZCZENIE 
Urzt:dU \Vojewódzkiego Wileñskiego 
z dnia 13 maja 193ß r. 
(:'\r. RRV--i15f5---'36). 
w sprawie uzuuuia l1'iektór'Yc'h ,obwodów f'ybackich za o.bwody f':ybackie wlasne. 


Podaje siç do ogóllncj "...iac1omosci, iz na- 
sb
pujqcC ohwody rybackie - 'na podstawie 
al'l. 34 i a,rt. 39 Uis'tawy .0 ryholówstwic z dn. 


7. III. 1932 r. (Dz. U. R. P. N,l'. 35, poz. :357) - 
orzcczclllia'llli hIlt. Urz
,du llZ'nall1C zostaly za ob- 
wod:Y rybaC'!de wlaslJlc: 


L. 
p. 


Ob",ód rybacki, polozony w dorzeczu rzeki; 
(ustanowiony orzeczeniem) 


Wlasciciel obwodu rybackiego 
wfasnego : 


Nr. i data orze- 
czenia uznaj1!cego 
obwód za wlasny 


Oryswiacicy 
Obwód rY'ba<(
ki j,Jczioro SmO'lwi-k-szta 
na rzecc Karaczunka Nr. 3" (Wi!. 
Dz. Woj. Nr. 7, p1o,z. 40, 'P1kt IV-45 
z 1935 T.) 


2 


Ozisny 
Obwód rybacki "J czio,ro J\f'una do- 
rzccza Irzeki Dzi:sny Nr. 5" (Wi], 
Dz. Woj. Nr. 7, pOll. 40, pM. 1-33 
1935 1'.) 


2 


Orujki 
Obwód rybac'ki "JeÚOiro Jenicle w 
donzeezu T'ze'ki Druj,ki" (Wi!. Dz. 
Woj. Nr. 4, pOIZ. 19, pk,t. 1-82 
1934 r.) 


Uznanic POiwyzsz)'ch ohvm!dów rybackich 
za obwody rybackic wlas,ne 
1astqpito z uwagi 
na IH'Z)lnailezlnosé rybolóws'twa na nich w pet- 
l1ym zalkmsic dlO wyticj wymienionych whsci- 
cieli, bez Uidzialou prawa ;ryholówstwa o'sóh trze- 
cich. 
Orzeclßni'a powyz!sze podall1c zo'stal)" do 
wia,doIl1!mki zailntcmsO'wanydi p'l'lzez ,ich ogh- 
szenie we wlasdwych IgnÜnadi w 'sposóh tam- 


55. 
OBWIESZCZENIE 
Urzt:dU Wojewódzkiego Wileñskiego 
z dmÜ 13 maja 1936 r. 
(S'r. RRV
16/1-'3ß). 
\V sprawie powstania spólek )'ybackich JezJOl'o- 
wych na niektórych obwodach f'ybackich. 


P.odaje 'Sj
 do ogó
nej wiadomosci, iz wo- 
bee zat""ielrdzelJlia pl'iWZ ora 
Smolwiszeze z sicdzibq w \ViI/nic, 
1111. K OinaT's,ki eg'Ü 13 


RRV-82/2-36 
z dn. 21.III. 
1936 r. 


BohcÚska EilzibiC'ta, Marja, Ludwika, 
z:am. w ma} M'cysz'ty, 13'm. widzlka 


RRV-211/2-3ß 
z dn. 5.1I. 
1936 r. 


Zal'ska \Va'nda-M:wja, Za1l11. w Dl'll'i, 
wI. Zapl'U'zaÚska 5 


RRV-212/2-36 
z dn. 9.lV. 
193ß r. 


zc op!'zyjçty, co z,godinic z 9 2 ,1
ozpOlr'Zqdizenia 
,\Üni'slra RoÞnidwa i Ref'o/rm Hallnych z dn. 25. 
III. 1935 r. (Dz. U. n. P. Nr. 24, poz. 1(5) za- 
stQpnjc ich dOTçClzeinic. Or:zecwnia powyzszc 
staly siç p'l'awomocnc 


Za WojClwodç 
(-) T. Zemoytel 
Na-cze ' III1Ïik \Vydzialu 


1. Na ohwoåzie rybackim "Jezioro OboIe 
na Tlzcec P!''Ür'W3 Nil'. 3" "Spóllka Ryhaeka .Ie- 
Zi01 own jcÚora OhoJe" ,z ,siedzib:l w \V
llnic, 'UtI. 
Phvna 15. Czl,oillko'wlie 'sp6
ki: Dziall1'k'mvslki Le- 
OInal
d zam. w \ViJlnie, nil. 'Pi'wlna 15, Szmako'wa 

faTja, zam. w rmaj. IÜmibojcic, pow. rosieÚski 
(Liltwa) i Uexkii!iI-GyI!tIcmba'l1d Henelna, zam. w 
maj. Dryswiat)', pow. bT'a'slawski. 
2. Na ohw'Odzic rybaokim "JClzioro Smot- 
Wilkls'z'ta 'l1a nece Karaczun'ka Nr. 3 - "Spólka 
Hybacka i Jcziorowa jezioTa Smolwiszcze" z sic- 
dzilbq w \Vi!lnie, 1I11. Konarskieogo 13. Cizlocr1kowie 
SI}Mlki j 'SlkaTb PaÚstwa, 'rcprcu'J1'to:w:my rpncz 
Dyrelkl
'.iç Lasów PaÓJs'twowych w \ViJnic; HIu- 
Ilrowa 'l\-f'olnika, zam. w ,\Vi.!iJÜC, ull. J{'onaT,skic- 
g'o Nr. 13. 
3. Na ohwodzie l')1backim ".TeÚo!'o Osciu- 
cimvo na TZece SpOifZYCY Nr. 3" - SpMka Ry-
		

/NDIGCZAS003513_1936_007_0006.djvu

			NQ 7 


98 


Wilenski Dziennik Wojew6dzki. Poz. 56. 


backa ,Teziorowa Osciuciewo" 'Z siedÚbq w ilwl. 
Ziemiapi'sze, 'gm. i pow. stolpeckiego. C,z1onko- 
wie 'spóiJki: Noz)
n LUlbow,zam. w ko1. Ziemia- 
pis'zc iKlepiec TacjaQ1a, :lam. 'We wsi Szurpilki, 
gminy i powiatu p'Ü'sta\Vislkiego. 
4. Na obwodzie ,rybackim "Jezioro BaI- 
tYik :na Ifzece ,Sojdziarn!ka Xl'. 3" - Spólka Ry- 
backa .1eziorowa Barlcilk z 'sicdizibq w foIw. Les- 
niczó>wlka, gm. rtroclkiej, pow. willcÚ'sko-trockie- 
go. Cztornkowie 5pótJJd: BrlOzowska Anastazja- 
Zofja, 'zarm. '\V folw. Lcsnicz{nvlka i Tyszkiewi- 
clOwa l\farja-Krystyna, zam. W 111aj. Landwa- 
rów,g	
			

/NDIGCZAS003513_1936_007_0007.djvu

			NQ 7 


Wilenski Dziennik Wo j ew6dzki. Puz. 57. , 


Wlasciciel obwodu: Ryibacika SpóJ,1w Jezio- 
rowa jeziora o.
Óuciewo 'z siediziib
 w k(
l. Zie- 
rniapisze, gm. i 'pow. posta"
skiego. 
\Vlasci\'.q powiatowq wJadzq adnlirnistracji 
ogólnej dla powyzszego ,ohwodu ryhackiego jesl 
StaroshYo Powiatowe w Po's'tawach. 


4. 


ObwÓl1 r
'baeki. 
.Jeziol'() SpOl'y ,ua I'zece SpOl'zyC)' Nl'. 3a 
(Ol'zeczenip 
r. RRV-,!;').j/;)-;)(i z dn. 1 i kwielnia 1\J3G Li. 


Powyzszy obwÚd ry
xudki obejmuje caIko- 
witq ,po",ierzchniç jeziora Spory vd Solowje vel 
SpoTnoj('. polozonego w g'minie ipostawskiej,7 
\\"yIqczeniem wszellkich ,doplywów wzgl. odply- 
wów :z pmvyzszego jeziora. 
\Vh
ciwq pmvialow
 wIadz
 adinÜIÜstracji 
ogól:ncj db powyzszego 'O'hwodiu ,ryhackiego 
jest Stal'ostwo Powiatowe 'wPo'slawach. 


5. 


Obwód rybacki wlasllY. 
.JezioJ'o ßaltyk na J'zece Sojdziance NI'. 3 
(orzeczenie NL RRV-6;J9j3-36 z dn, t kwielnia 19361'.). 
Powvzszv ov.wód l'ybac'ki wlasny ohejmruje 
ca
ko'Wi

 po:wiefzchni
' jezima Ba'lt)"k, polozo- 
nego w gminie 1rockiej oraz: 1) ilmnal lqcz
cy 
jez. BaH
'k z jez. SikajscÎp, ad miejsca przeci
- 
cia go wschodniq 'kraw
dziq p'l'zyczól'ka, oJ1l'Ostu 
w,zlJ1iesiollego 'na drodze we wsi Zydziszki do 
ItlJiejsca wpl
''\Vll do jez. BaHylk. 2) kanal lqczq- 
cy jez. BaJlyk z jez, Umòwarów od mie.isca je- 
go w
'pIY'\\"ll z jez. BaJt)1k do mieJsca przeci
cin 
go tam
 wpobJizu toru ,ko;]ejowßgo Landwarów 
- Zawiasy, Górn
 granicç POWyzszcg-o ühwodl1 
stwllowi ;niejsc{' przeci
cia ,kal1aIu Iqcz
ceg'() 
Ra Jt.\1k z jez. Skajkie wschodni
 kraw
dzi
 
p'rzyczótka ,müs
u wzniestonego 1113 <1
'odze WP 
\"'si Z
1dziszki. a dolnq grrall1icç sta,nO'wl miejsce 
przpcjçcia lam4 - !ka'nalu l
:cz
cego jez. Bnt- 
t,\'k z jez. Landw3ll'Óiw wlpob'liiu 'torn kolejo,wp- 
go LnndwHrÓw---Zawjasy. 
. Wlasciciel obwoclu: "S.póIka Rybacka .Ie- 
Zl0",owa jeziora BaJci:k"z siedzibq w fol'w. Ld- 
niczó",ko. gm. ,Irockiej, pow. willArockiego. 
'VIasciwq powia;to\vq wladz q administracji 

gÓil'l1ej dla POw
"zszegoob\vodll rybackiego 
'esl Slnr(1Sfwo Powialowl' w \ViJ.ni(', 


t>, 


Obwód I'ybacki wlasll
'. 
.}eziol'o LandwuJ'ÓW na I'zeee Sojdziunce NI'. 2a 
iOl'zeczenip Xl'. RHy-,(j;jI/3-
6 z dn, 1 kwip1nia 1!J36 r.). 


'Po\\'yzszy ubwód r.\1IJacki wlaS
lY obejmu.k 
calikowi Iq powier.z\Chlli!: jez'lma Landwarów. 
polozoucgo w g,milllie troc:kiej oraz kanal lqcZf!- 
c
 jez. BaJtykz jez. La,ndwa,rów. poe,zqwszy 'où 
l.tllejsca prz{'ci
cia go tam,! wpohHzu toru kole- 
Jowego Landwarów--Zawiasy, do miejsca wply 
WlI do jPz, Landw:1TÓw. GÓfllq gra.nicç powyf.- 


99 


szego ohwodu s,tanowi mleJsce przeciçcia tamq 
(wp,O'bli,zrU ,torn koJ.ejowego Landwarów-Za- 
wiasy) ka,nahl Iq'czqcego jez. BaHy,k z jez. La'nd- 
W3rów -- ,} doanq gralnicç stano'wi miejsce wy- 
plyw.u ,z jez. Landwar6w Tzecziki Sojdzia'llJd vel 
Ma,lowwn:ki poza ul'zq>dzenia mlynu wodinego w 
Lmldwarowie. 
\VlascicieJ obwudll Ty,szikiewiczowa Marja- 
1('ryst)1Ila, zam. w maj. Landwarów, gm. t1'.o('- 
kicj, pow. wÏleÚsko-iÌl'ockiego. 
vVlasci'Wq pÜ'wialow
 wladzq administracji 
ogó'lnej dla tp0WY;Z:Szego obworlu rybaekiego jest 
Starostwo Powia,towe w \VUmie. 
Orzec'zenia powyzsze podanezos1aly do 
wiadJomoseÍ zai:nte.resowanych przez i'C11 oglo- 
szcni,e we wlas-ciw)
chg1mimach w sposób tamze 
pr,zyj
ty, co, Izgod!nie z S 2 rozoprzqdwnia Mi- 
nistra Ro'],nictwa i RefoT111 Rol l nych z din. 25. 
III. 1935 If. (Dz. U. R. P. N,l'. 24, po'z. 1 (5), 7a- 
st<
pu.ie icll dO'r,çczenie. Orzecwnia powyzsze 
stal
' -siç prawollllocne. 


Za Wojerwodç 
(-) T. Zemo!}tel 
Naczelnik 'Vydizialu 


57. 
ODEBRANIE DEBITU POCZTOWEOO. 


Crzqd 'Wojewódzki zawiadamia. it, :\fini- 

terstwo Spra'W \Ve'Wn<21rznych na podstawie 
at1t. 33 de1uelu z dtnia 7 ,Iultego 1919 r. w przed- 
miocie tym
zasoi\vych przepisów 'pras'Owych 
(Dz. PI'. P. 
r. 14, poz. 186), 
 26 ustawy pra- 
so'Wej z dnia 17 grudllia 18621'. (Dz. Pro P. 
Nr. 6 ex 18(5) 'Ûraz 9 14 Ulstawy p.rasowej 'z dn, 
ï maja I8H r. (Dz. U. Rz. Nr. I6.str. (5) w 
brzmieniu apt. 8 rozp0l1z:tdzenia Prezydenta 
Hzecz)1pospolitej z dnia 28 gmdnia 1934 r. (Dz. 
e. R. P. Xl'. 110, paz. 9ïß) odehralo debit poez- 
lowy nizej w)1mieniünY'll1 dl'ukom. poniewaZ te 
druiki zawierajq '\V swej trdci ceehv prze- 
sl
rps'Ì\v przewidzianych w Kodeksie T{arnym. 
a mianowicie: 
1) czasopi,slJ1lu .,LlI'", w
'daw,Hwmll w jç- 
Z\,'ku fra'llcuskim ;\" Paryzu; 
, 2)czasorpismu "TygodlÜk Pols'ki", wyda- 
Wtl.'IH'mu W .i
zy,ku po.]s'kim w ParYZtI; 
3) czasOp'i'Slll1U ..TryzUlh" , w.\'daWH'llCmU w 
jt:z
1ku U'kraiÚ'slkilJll w Pa:ryzu; 
4)czasopÍ'smu "F.roletarische De rzi.nng" , 
wydawHlnemll w .i
z)1ku zydowsk
m w Nowym 
Yor'ku; 
5) cznsupismu .,Deutsche Yolks Zcjhmg", 
wydawanel11'l1 \\' jt:zykll 'niel11ieeJdol1l w Pradze, 
Par
'zu i Hazy lei; 
6) czasopismu "Opieka". wydawaucmu W 
,kz.
;ku po,lskim w Homainville (Seine); 
7) czasopisl11Ju "Le LuNe anti-religiense t't 
1))'()'lelariPHne", "'
'cJt:)dz
)ccmll \V j(:z,vl, u fran- 
t'Hskim w Paryzu; 
8) cz:Jsopismn "Die neueWe1tbiihnc" wy- 
chodrzqccmu w jçzyku nif'mircldm w pradze. 
7.-nrychu i PHI'Y7AI;
		

/NDIGCZAS003513_1936_007_0008.djvu

			100 


NQ 7 


Wirlenski DzierIlllrik WoJewódz,ki Paz. 58. 


9) c.zasopi:srmu "Lietuvos Aid-as", wvella- 
dzqcelUu w jçzyku ,'lHelwskim w Korwnie; . 
10) c:zasopismu "Uikin1nlko Patarejas", wy- 
chodzqcermu w j
zylku li,tewiskim w Kownie; 
11) czasopi's1l1u "Tantos Mokylda", wycho- 
dzqeemu w j
zyku 'littewskilm w Kownic; 
12) czasopi:smu "Dirva", wychodzLlceilU'U W 
jç.zyku Iiterws!kim w Clevela:nd, Ohio w Ame- 
ryce; 
13) czasopismu "Arkadmllilkas", wychodzLl- 
cemu w j
zyku IitcwSlkim w Kownie; 
14) czasopi's'lllJU "Vienybe", wychodzLlcCUlru 
w j
zyku liltewsJjdm w Amerycc. 


58. 
OBWIESZCZENIA 
Starostw Powiatowych 


o scalalliu gl'untów. 


1) Starostwo powiatawe dzisnielÍskie w 
Gt
bolkiem na IPOdst:l'wie art. 18 ulsbwy 'z dn. :H 
lipca 1923 r. () scalaniu gruntõw (Dz. U. R. P. 
z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmicniu ustalo- 
nem, rozporzLldzeniem Prezydenta Rzcczypospo- 
litej z dnia 11 Iipca 19
2 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, 
poz. 622) oraz art. 14 razporzqdzenia Prezydpnta 
Rzeczypospolitej z dnia 27 paidziernika 1933 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do pu- 
hlicznci wiadmnosci. ze orzeczenia do1vczqcC 
wdroze
 ia post
powania sea'leniowt'go i ustalf'nin 
ohszaru scalenia na gruntach niZej wymicnio- 
nych jcdnostek staly siç prawomocnc, a mia- 
nowicie: 
1) w dnin 17 kwietnia 1936 r. orzeczenic 
z dnii'! 8 ma rea 1936 roo dotyczf}CC wsi Mikicion- 
ki, polozonci w gminie hennanowickicj. powiecic 
dzisnielÍ,skim; 
2) w dniu 21 kwictnia 19M r. orzeczcnie 
z dnia 8 marCH 1936 r., dotyczacl' wsi Poharv, 
polozonei w gminie hermanowickicj, po'Wiecic 
dzisnielÍskim; 
3) w dniu 21 kwietnia 1936 r. orzeczcnic 
z dni3 8 m:uca 1936 r., dotvcz
cc wsi Kurvlowo, 
l1otozonei w gminie hennanowickiej, p
wiccic 
dzisnielÍskim. 
\V zwiLlZku z powyzszcm Sta-rostwo powia- 
towe dzisnielÍs'kie w Glç-bokiem ogtasza 0 wdrn- 
zcniu post
powania scaleniowego na wyzcj wy- 
mienionyeh gruntach. 
Za StarostQ Powiatowego 
(-) S. G,.zeskomiak 
KOlllisarz Ziemski. 


2) Starostw,o powiatowe w WiIeJce na pod- 
stawie art. 18 ustawy z dnia 31 'lipca HI23 r. 
(} scalaniu gnmt6w (Dz. U.H.P. z 1'. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) w brzmienin ustalonem rozporzqdze- 
niem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 t lip- 
ea 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz 


art 14 rozporzqdzenia z dnia 27 paidziernika 
1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje do 
publicznej wia,domosci, ze orzeczenia dO'tyczqCC 
wldrorzenia P'os't
po'walnia scaIe:ni,owe.go i 'Ülstale- 
nia obszaru sca]enia 'na gl'iuntach niiej wymie- 
nio'l1ych jednos'telk staly siç pra womocne, a 
mialJlowide: 
1) w dniu 3 marca 1936 r. orzeczenic z dn. 
11 rIutergo 1936 ir., dotyczLlce wsi Zamoszc L po- 
lozo!llrej w gmìÏlnie diolhiil1,01W'skiej, powiecic 
wi 'I e .isk illl1 ; 
2) w dniu 16 marC3 1936 r. orzcczenic 
z dnia 28 lutego 1936 1'., dotyczqCC wsi Podowoj- 
ki, Kopacze i z. Pohorje, polozonych w gminie 
zodziskiej, powieeie wilejskim. 
\V zwiqzku z powyiszem Starostwo powia- 
towe wilejskic oglasza 0 wdrozeniu post
powa- 
nia scaleniowego na gruntach wyiej podanych 
jednostek. 


Za Starost
 Powiatowpgo 
(-) St. Szwelnis 
Komisarz Zielllski. 


3) Staroshvo powiatowe wiIelÍsko-trockie lIa 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipcn 1f123 1'. 
o scalani'll gruntów (Dz. U.R.iP. z 11'.11')27 Nlr. 02, 
poz. 833) w brzmieniu l1staloncm rozDorzqdze- 
niem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lip- 
ca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nt'. 67, poz. 622) oraz 
art. 14 rozporz
dzenia z dnia 27 pazdzierni'ka 
1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poZ. 635) podaje 
do puhIicmei wiadomosci, 'ze orzeczenia do,ty- 
czqce wdrozeniapost
owania scaleniowego 
i llstalenia obszaru sealenia na gnmtaeh niiej 
wymienionych jednostek staly siç prawomocnc, 
a n1'ianowicie: 
1) w dniu 26 stycznia 193ß r. orzeczcnic 
z dnia 29 marca 1935 rI'" dotyczqcc wsi Len- 
dzieniszki, polozonei w gminie. rzeszaÚskiej. po- 
wiecie wileÚsko-troekim; 
2) w dnill 22 stycznia 1936 1', orzeczcn!e 
z dnia 29 marca 1935 r. dotycz:}ce wsi Ragl1nv, 
potozanej w gminie .niemle'l1czylÍs'kiej, powiecic 
wilelÍslko-trocIdm. 
W zwi
zku z powyzszem Sta'rostwo powia- 
towe wiIelÍsko-troekie ogtasza 0 wdl'O'zcniu po- 
st
powania scaleniowego na wYlllicnionych wy- 
zej gruntach. 


Za Starostç Powiatowego 
Ini. (-) W. .Tllchniewicz 
Komisarz Ziemski. 


4) Sitar'oshvo po.wiatowe wi1cÍ1'sko-tro'C'!dc 
na p'odsta,wie :t r.t, 36 ustl:twy z dinia 31 Iil])ca 
1923 r. 0 scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 92 
z r. 1927, poz. 833) w hrzlllicl1iu ustalonem I'OZ- 
porzq'dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 11 czerwca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. ß7, 
poz. 622) oraz art. 14 rO!zp. Prezyde,nta Rizeczy- 
pospolitej z dnia 27 paidziernika 1933 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje do publicznej
		

/NDIGCZAS003513_1936_007_0009.djvu

			M7 


101 


Wilenski Dziennik Wojew6dzki. POl. 59, 60, 61. 


wiadol11osci, ze orzeczenia dotycz
ce zatwierdze- 
nia projeklu scaJenia na gruntach nizej wymie- 
nionych jednostek staly si
 prawol11ocne, a mia- 
nowicic: 
1) w dniu 3 'kwieitnia 193Æj r. orzccwnic z 
cLnia 10 marca 193ß r., dotyczqcc wsi Lip1ki, glll. 
WO'finialÍskiej, powialu wi'lcÚs'ko-tTDckiego; 
2) w dniu 11 kwietnia 193ß If. orzcczcnie z 
dnia 10 marca 193ß r., dotyczqce wsi LoÍJ1i'ki 
ZarzecZ	
			

/NDIGCZAS003513_1936_007_0010.djvu

			N27 


WHelÍiski Dziennik Wojewódzki Paz. 62. 


102 


3) 1\'a zasadzie art. 1401 U. P .C. Sqd Gro- 
dza;.:i w \Vi'llilie wzyrwa spadikobiercÚv.' Kajetana 
Za:kuwicza, syna Onufrego i Ur'szuJiz Zinkie wi- 
cz6w, zmarlega dnia 29stycznia 193ß 1'., aÍl'- 
by w ci
gu 6 (szesÓu) mies\i
cy ad dnia ninicj- 
szego obwieszczenia zglosiJi swojc prawa do 
pazostalego po inim mienia, 
Sr. III. Z, P. S, 36/36. 


4) 'l'\a zasadzie art. 1401 C. P. C. Sqrl Gro- 
dZlki w \ViInic wZyiwa :spadikahiercÓw Izydol'H 
vC'1 J,zrae]a ISCIl'n Lurjc. s. Amna i :\Ialki, zmar- 
lego w z
"wa spad:kobierców zmarlej 
:\Iarji Pa:]itewicz. cónki Kazimierzn i EIzbirt
.. 
ziU1arlej w clniu 8 Iwtego 1936 1"., azeby w ciqgu 
6 (szc'sciu) miesi
cy od dnia niniejszego ob- 
wieszczenia zglasiIi swoje prawa do poz
stalc- 
go po niej mÏc'nia. 
l'\r. IIf. Z. P. S. 40/3(j. 


i) Na zasadzie arl. 1401 t:. P. C. Sild Gro- 
dzrki w \Vilnie w,Zywa spadkDbierców Klen1PII' 
tyny :Vlarcinkiewiczowej, r. Józefu i Urszuli, 
zmarlej w dniu 24 listopnda 19,% raku, aieby 
w ciil
'U 6 (swsciu) miesi
cy ad drnia niniejsze- 
go ohwieszczenia zglosili swnje prawa do pozo- 
stale,go po niej mienia. 
:\1'. TH. Z. P. s, 41/:36, 


H) \'a zasadzie arl. 1401 C. P. C. Sqe! Gro- 
dzki w \\Tilnie wzywa spadkobier
ó\v Lewina 
.Ja1kóha, SY,IW Grzeg'orza, zmarlego w dniu 2 
li'Pca 1930 rolku, aieby w ciilgu 6 (,szeseiu) mie- 
si
cy od clnia nh1iejszego Oihwicszczenia zglo- 
si:li swoje prawa ùo pozostalego po Him miC'Hiu. 
'\"1'. HI. Z. P, S. H!3G. 


9) 
a zasadzie al'l. 1401 t.. I' .c. S:!d, GI'O- 
dzki w "'ilnie wzy\\'a spadk;)biel'
ó\\' :\1aJiki 
1a- 
rji :\Iozes, c. Da wida i Basi, zrnarlt'j w dtniu 12 
grudnia 1931 1"., alehy w ci
!gll () (slzesciu) mie- 
si

y od dmia IÜniejsz("go ahwieszczenia zglosili 
s\\'ojc prawa do pozoslalego po ni
'j mi0nia. 
XI'. III. Z. P. S. 45/35. 


10) S
d Grodzlki w m
bokiclll na zusadzic 
anI. 1401 U. P. C. w1zywa spadiko:biereów zmar- 
1e o 'o BaZ\',Iego Rwsaka, aby w ciilgu 6 (szeSciu) 
. miesi
ey 'ad dni[. wydrukowania niniej:szego ab- 
wieszczenia zg
osili swaje pnl'w[\ do pozostaL'go 
po'n1Ïm mienia. 
:\!k:ta Go. 18/31). 


11) S:td Grodzki \\' Krzywiezach lIa. zu
a- 
dzie art. 1401 U. P. C. \\1zywa spadkohlerco\y 
Leopolda Sieniewicza, Z1narleg 1 o dnia 1 CZCI'W- 
ea 1935 mku, aiehy w ciqgu () (szesciu) mil'- 
siçcy od dnia wydtruík'owa'nia ninicjszego oh- 
wieszcwnia zglosiIi s\\'ojl' prawa do pozostah'. 
go po nill11 mienia. 
:\J!da Co. 17/3G. 


12) Sq:e! GrodZiki \\' Krzywiczach I\a zasa- 
dzie arlt. 1401 U. P. C. wzywa spadkobierców 
Xosela Chejfeca, zl11arlcgoctrnia 6 Iistopada HJ35 
roku aiehv w ciilgiU Ij (szesciu) miesiçcy ad clnia 
wydrtUlko,,
a'nia niil1il'jszego obwieszcwnia zglo- 
sHi swoje prawa e!ü pozosta'lego po ni'm mienia. 
AMa Co. 28/36 r. 


62. 
KOMUNIKAT URZI;DOWY 
Insprektora Pracy XII Okrt:gu w Wilnie 
W spl'awic Okl'cslenia nOI'm zarobknw
'ch 
I'obotników niewykwaI:ifikowallych. 


IIIlspeUor Pracy x,n Okr
gru w \Vi,}nic Ila 
zasadzie art. 139 liSt. 6 uslawy z dnia 28 marca 
1933 r. 0 u'bezpieezeniu spalecznem (Dz. tJ. R. 
P. Nr. 51, poz. 396) okresla na rok 1936 nast
- 
puj
ce miesiçczne norm}' zarorbkó\v niewy'k wa- 
Hfiko'\va:nych robotnik&w, które sta:no'wi
 naj- 
niZsz
 podstaw
 wymiarru pTZy ohIiczal\1iu nnt 
wypadiko\vyeh przcz Za i ld:1Cl Ubczpicczcnia orl 
\Vypadków. 
'Vojewództwo wileÍ1skil': 
1l1. \VilIno 
,pow. wiiIcrbko-h'oc;ki 
osmuiaÚski 
nlO'lodeoki 
,swiçeiaÚski 
hrasla'wski 
., postawsrki 
dzisnieIÍ sk i 
willejski 


\)0 z1. 
fiO 
fiO 
50 
50 
50 
50 
50 
ñO 


(Jilin :SO 1,l\'i,'IIII:I l\1:1l\ r, 


Okrçgowy IJlspektor Pracy 
(--) H. Leszczynski.
		

/NDIGCZAS003513_1936_007_0011.djvu

			.N'Q 7 

 


103 


WIJeJl:ski DziennikWojewódz,ki 


D Z I At NI E U R Z J; D OWY. 


OGtOSZENIE 


o zag
biel1iu piecz
ci zwhtzkowe,i. 
Zwiqzek P,racownÌlków Poczt Tclcgr. i Te- 
lefonów w :\loJ'cdøcznic, w dniu 26 Ikwiotnia 
Inß r. zgubil okrqgl q pieczçé
 kaU'zzukow q z 
gocHrm poczlowem i napisem "Zar,zqd kola 
l11iejscowego pracowIÚkó,'." pocz\. TeL i Tr'lcf. 
Rzpos p . Polskiej w :\lolodccznic". 
Pieczçé fç lJIllie'Wa'zmia siG. 


OGtOSZENIE 
Wiletískiego Banku Ziemskiego 


o zagubicl1iu kwHu depozytow('
o. 
Zan'll! \YilpÚskiego Ban.ku Ziel11'skiego po- 
daje do wiadonwsci, ZC wydan
' przezeÚ kwH 
depcz
ìlcw
' Xl'. 7066 Ina im'Ì
 Leona .Ta,siu- 
kiewicza 0 przyjçciu na pTZechowanie 14 akeyj 
Wi,leÚs-kicgo Ban1kll Ziems,kiego. j:Jlko zaguibio- 
tl
. uniewainia siG. 


Towarzystwo Kredytowe miasta WHna. 
Bilans w dniu 31 gl'udnia 1935 r. 
Stan czynn
': Golówfka w kaisic i hankach 
zi. 256.423,08; N'ierucho1\1osci i ruchon1O'sCÌ zl. 
267.908.83; Pa!p'Íery p'ro,cenle.we IZJ. 201,092; 
Poz\"'Cz1,:Î w lis'tach ,zastawnve.h zt. 4.629.922.76: 
Poz;-czki golów!kowc zt. 73Ò.087.29; Odsc:tki 0(1 
P07.yc,H"k 5%sC':rj:j, "K", Iz'a I}a,(a 192.5/1927 (rolz, 
tl"rmi'l1owane)zt. 72.-; Raty zi. 293.3R8.55; 
Rah' old pOLlyczelkgoltÓowlkolw
'ch zt. 71.369.46; 
W."da:tk:j Izwroflnezf. 21.559.18; KupO'ny opla, 
Cone' plrzed 1(''f]nlÍnlem :zt 8.372.62; Hachuullki 
rÓ:i l l1'C zt. ßß.-128.54: Og.61enl suma 'Zlof."ch 
6.54fUí24.31. 
Stan bicl'uy: Kapi'tait zas'n]-)Q'wy zt 
1
0.578.ßO; Ka1pital amortyzac."jlny donm Tn- 
\\"arzys.lwazl 8.090.56; Fund,usze znpaSO:\H' zt. 
247.133.01' List." :za.s-tmvnc '\v obiegu zl. 
.J..ß2f1.950: Lis!\' zastawl1c wv.IüsowanC' zl 
42\).391.ôl; Ods'e,tki nd 'Estów 
als,[awnv('h za 
lalla 1925-1\)27 (roIztemnill1olw:1ue) zl. ß1.fi83.74; 
FII'ndus:zl1:1 'oplate IkuDonów zl. 132.557.25: Ku- 
Po.lI
' z.f. 845.004.91; Ralt." oplacO'nc prze,l tc'l' , 
l11Ìincm zt. 1.536.41; Doplata gntówkowi1IYl"z." 
konwe:I's,ii przedwo,jenll.\'lch Iisf.ów zastaw- 
IIvch zl. 19.-!07;RacllU'lIk l i I}'Mne zt. :
0.907.9.J-: 
\':Idwvi.ka h:]alls:)\\':1 1\)
:,) 1',71. lOA83.2R: Ogõ, 
1('lnl SllIn:l zbtvdl li.546.ß2.L31. 


Sfl'at
' i Zyski za 1H35 I'. 
\Villiell: :\m'OII'.1 \"lac ia 'zl. 3.244.7;); Róillic(
 
kUl'sowe :d. 942.2'8; 'I{U:sz>Ìv handlowe zt. 
108.424.23; Dd nienuchom'osc'i pozostatych na 


\\"Ias'Ilo.sé T -wa Ill. 14.201.07; ;\;adwyi'ka hiIan- 
sowa 1935 r. IZ'Ì. 10.483.28; Ralw'I1l zl. 137.295.61. 
Ma: \Vptalty ,ua 
wszif:y adm:illl'istracyjllc i 
kapilat zasobo
wy zl 44.411.39; Odsetki za zwlo- 
kG '\v ui,s,zcwniu ,raJ zt. 24. 430.50; Odse,ud od 
I)uz)
czc.k go't6wU\:'0'wychz.l. 37.118.44; Dochody 
l'óZne zt ,'H.3
5.28; Razmn zt. 137.295.61. 
Zalrzf!.d To.warzyst,wa Kl'cdv:towego mias/fa 
'Villna: Prezcs (-) Rr. IZyeki-Honnan, Dyrek- 
torol\viic: (-) A. Klabaczni
\:, (-) A. Znsztow\, 
RuchaMclr (-) L. Rulkujzo. 
Komisja Rewizyjna Towa.l"zyshya Kredyfo- 
w('go miaosfa\Villna posplra\Vld'zcniu, 'Zf' dam' 
i :l!iczby pOlmicszcz'c1ne w sprawO'z l dall1iu Za:rzqd'll 
T'o'Wa-rzw;:twi1z'a Tok 1935 Sf! zgodne 'Z ks,i
gal11'i 
j dowodami IÌze zestalwinnvna podstawj,c tych 
da1llych w dlÜu 31 gNI'Òln:ja 1935 rolku Ihi:lans 
nr'lpclwi a da lr:z'c:ezy\viste'l11'u 's1al110 w'Í i'J1 teresÓw 
Towall'z.'"
,twa, UiZII1Gb jc za lI'loz'OQW [)'l'al"njcUOIWO. 
Rrezes (-) A. Llpolrzel)()\\,a1Í (wzÚf Nr. 2) IIn 
llJapy po cennrh ulgowych oraz na ,skorow-Ì	
			

/NDIGCZAS003513_1936_007_0012.djvu

			104 


Nr.7 


WileÍ1ski Dziennik Woj
 
'z
 _____ 


OGI:.OSZENIA 


o zagubieniu dokumcntów. 


A) - w Wilnic. 
1. Mejcr Milchikier - uL Sofjaniki 18-,(;. 
Zgub. 'kwit zastawowy Nr. 41751 wyd. przez 
ZakJad Zastawniczy KOl11'unalnej Rasy Oszcz
d- 
no,sci m. \Vilna. 
2. Wadaw Kozakiewicz - uL Jasna 29--1. 
Zigub. dowód o'sühis'ty S'tudencki Nr. 4704 wyd. 
przcz Wyzszq SzkoJ
 Handlowq w \Varszawic. 
3. ,\\r,i'
olld- \Vkl.'ClZesJa ' w Len'kiowicz -=- ViL 
Antokolska 124. Zgub. legitymacjç szkolill! 
Nr. 44 wyd. przez Dyrekcj
 Gimnazjum A. Mic- 
kiewicza. 
4. Marja Iwanowska - uL Ka'lwaryjska 
28-9. Zgub. kwit zastawowy Nr. 11895 wyd. 
przez Zaklad Zastawniczy KOl11unalnej Kasy 
Oszcz
dnosci m. Wilna. 
5. Stanislaw Zukowski - ui. Jasna 15-1. 
Zgub. ksiqzk
 wojskowq wyd. przcz PKU. No- 
wogródek. 
6. 'VJadyslaw Gusiewicz - uL R::Irlunska 
10-2. Zgub. legitymacjç szkolnq Nr. 19 wyrl. 
przez Szkol
 Powszechnq im. Kosciuszki w \Vi, 
lejcc. 
7. Zgnb. dowód tozsamoscikonia scrja F, 
Nr. 7264 wystawiony przez Rejonowego Inspck- 
tora Koni w \Vilnie na nazwisko l\nchala Trze- 
ciaka zam. w Wilnie przy uL c'edrowcj 8-1. 
8. Boleslaw Hruzda - uL Wingry 17-28. 
Zguh. ksiqzk
 wojskowq wyd. przcz PKU. \Vil- 
no-Mia'sto. 
9. Fryda Rogow - lrI. Szcptyckicgo 15-11. 
Zgub. legitymacj
 Nr. 1469562 wyd. przez Ubcz- 
pieczalni
 Spolecznq w Wilnie 12. II. 36 r. 
10. Teofila Gajcwskn - uI. PaIÍ.slw. 5--(t 
Zgub. dowódosobisty Nr. 18664/17917 wyd. 
przez KomisaTza Rzqdu m. 'Vilna 22. XI. 23 r. 
11. Zgub. dowód tozsamosci konia scr. E, 
NT. 946960 wystawiony przcz Rcjonowcgo In- 
speldO'ra Koni w ,\\Tilnie na nazwisko Lewa Ca- 
lera zam. w Wilnie przy zaut. Krawicckim 4. 
12. Jan Wcjnowski - ui. Jelenia 3-9., 
Zgub. dowód osobist:v N r. 4412 wyd. przez Ko- 
mis:uza Rzqrlu m. Wilna 27. V. 27 r. 
13. Zguh. dowód to'zsanlO.sci konia Nr. 687622 
wystawiony 'przez Rejonowcgo 1nspektora Roni 
w Wilnie na nazwisko Rzezni :\iiciskicj \v'Vilnie. 
14. Józefa Przyjemska - ui. Archaniclska 
30-1. Zgub. kwit zastawowy Nr. 5954 wyd. 
przez Zaklad Zastawniczy Komunalnej Kasy 
Oszcz
dnosci m. Wilna. 
15. Jan Gatelis - uI. Witoldowa. Zgub kwit 
zastawowy Nr. 15138 wyd. przez Zaklad Zastaw- 
niczy Komunalnej Kasy Oszcz
dnosci m. 'Vilna. 
16. KalsTiie:I Pata l s'zJI1iUt-'ua. Stra;szull1a 3-11. 
Zgub. zaswiadczeoie wojskowe wyd. przez PKU. 
Wilno-Miasto. 
17. Wincentyna Guzowa - uI. Rossa 12-5. 
Zgwb. aM ulZInall1ia obywa;teiJslwa pOllskiego 
Nr. 13063 wyd. przez W-I Administracyjny 
Urzçdu WojewódzKiego w Wilnie. 


18. Zusel Wasserman - uI. Wingry 17-10. 
Zguh. dowód osohisty Nr. 6895 wyd. przez Za- 
rzr:d Micjski w Wi'Jnic 3. II. 33 r. 
19. Waclaw l\fohI - uI. :\iickicwicza H)-lit 
Zgub. pozwoIenic na hron Nr. A. V. 2/2276 l ßr. 
wyd. nn dube1tówkç Nr. 443 finny Graf przez 
Star. Grodzldc w 'Vi1nie. 
20. Anatol ßurski - ßrzeg Antokolski 8--4. 
Zgl1h. ksiqzkç wojskow
 wyd. przez PKU. Wnr- 
szawa-Powiat. 
21. Karol Maciejewski - uI. Dynebnrgska 
18-8. Zguh. dowód osobisty Nr. 268681 wyd. 
pI'zez Star. \Vil.-Trockie i ksiqzkç wojskow q 
wyd. przez PKU. \Vilno-PowiaL 
22. Jan Mandzinkiewicz - uI. JerozoJimsbl. 
36. Zgub. ksiqzkç wojskowq wyd. przez PKU. 
Wilno-Miasto. 
23. Justyna Stempkowska - uI. Maiowa 

-7. Zguih. k\\1ity zalslawowc :\'1'. 
r. 83ß,28ß90, 
3Ç)724 wyd. pr7cz Zaktad Znsta.wniezy Kon11lnal- 
ncj Kasy Oszcz
dnosci m. 'VHna. 
24. Zgub. dmvód tozsamosei konia SN. E, 
Nr. 782822 wystawiony przez Rejonowcgo 1n- 
spckt01"a Koni w Wi1nic na nazwisko ßende!a 
l\lalowanskiego zam. przy uI. Arehaniclskiej 56. 
25. Stanislaw Ta.rasowkz - ul. Wielk:l (B. 
Zguh. legitvmacjc szkoln q Nr. 179 wyd. przez 
Dyrekcjç Gimnazjllln 00. .TewitÓw w 'Vilnie. 
26. Kazimierz Katl\Owski - uI. DominiknÚ- 
sk:1. 7-11. Zguh. ksiqzkç wojskowq wyrl. przez 
PKU. Wilno-Minsto. 
27. lIalina TwaszkipwiczÓwn:l. - ul. Scn[l- 
tors'kn Ç)-10. Zgllh. legitymaci
 akademiclq 
Nr. 527 wyd. przcz USB. w Wi1nie. 
28. HaJi"1n Krmna1rs'ka - Ull. Sawicz 12-5. 
Zguh. legitymnciç akadcmickl! Nr. 142 wyd. 
przcz USB. w \Vilnic. 
29. Irena TJuczkÓwÍ1a - uI. Sawicz 12-!). 
Zgub. legitymaciç ftkademickq Nr. 14-3 wyd. 
przcz USB. w Wilnie. 
30. Zygmunt I_ukaszvÚski - 1IJ. Popowskfl 
3Ç)-1. Zguh. Tewolwer (Sauer) Nr. 1.
992Ç) ea1. 
7,ß5 posiadany na podstawic pozwolcnia nft hrOll 
Nr. A. V.2/2512 wvd. przez Sta'r. Grodzkie w 
Wilnie 5. IV. 1934 r. 
31. Wejcman Rachcla - uI. Tarta.ki 2-4. 
Zguh. swiadectwo przemyslowe Nr. Ç)78 wyd. 
przez 1 Urzqd Skarbowy w \Vilnic. 
32. Józef Czerniuk 
 uI. Legjonowa 60-3. 
Zgub. ksiqzk
 wojskowq wyd. przcz PKU. Wil- 
no-Miasto. 
33. Alle!ksandC'r-Marja'l1 1Gfner - \Vyd.ziclo- 
na Kompanja CzoIgów Wilno 11. Zgub. lcgity- 
macj
 osobistq Nr. 35/35 wyd. przez 7 Baon Pan- 
cerny w Grodnie. 
34. Zygmunt Romanowski - ul. SierakO\v, 
skiego 24-14. Zgub. ksiqzk
 wojskowq wyeI 
przez PKU. Lida. 
35. ,\\Tlodzimierz Mancuryn-Mansurow - 
ul. Stam 11 - 2. Zgub. dowód osobisty 
NT. 13003/16101 wyd. przez Komisarza Rzqdu 
m. Wilno.
		

/NDIGCZAS003513_1936_007_0013.djvu

			N!! 1 

 


105 


_,_ _ Yill
 

!<_ i DziÐ I
 nikW
ew ódzki 


36. MejIas vel Maculewicz Dym:itry jusz 
ul. Pokój 3. Zgub. zaswiadczenie wojskowc 
Nr. 482 wyd. przez PKU. Wi,lno-Miasto. 
37. Hozy Lafer - ul. Nowogródzka 114--2. 
ZguL. kwit zastawowy 1"1'. 46g17 wyd. przez 
Zaklad Zastawniczy Komunalnej Kasy OszczGd- 
nOSci m. Wilna. 
38. Aron Snipiszkier - ul. Stefanska 14-1. 
ZguL. ksiqzkG wojskowq wyd. przez PRU. Wil- 
no
Miasto. 


ß) - poza WUncm. 
1. JalI1 i\lwta.rsewi,cz - w. Hroszekicze, p-,ta 
ZIu!k'Oljlllic. Zgub. ksiqiZkG wo'jskowq wyd. przez 
ÞI\U. $wiGcia,ny. 
2. Piotr LapeJll3:s - w. Reszk'Uitany, p-ta 
KüHyni	
			

/NDIGCZAS003513_1936_007_0014.djvu

			106 


Wi,le,
'

 !?zienni !<- Woj ewódz-,- 
i.:_ 


cha, Lejzera zam. w Dzisnie przy ui. Polockicj 0. 
01. Wlodzirnierz Sobol - 'W. Leskowo, gm. 
Postawy. Zgub. ksi::tzk
 wojskow
 wyd. przez 
PKU. Postawy. 
02. Zgub. dowód lozst\mosci konia Nr. 5102HO 
wystawiony przez Rcjonowego Inspektora Koni 
w Postawach na nazwisko 'Vlodzirnierzfl Sohola. 
zam. we wsi L('skowo, gm. Postaw}. ' 
3J. Zgub. dowód lozsarnosci konia 
r. ï2ß26:! 
wystawiony przez Rejonowego Inspektora Koni 
\V 'Vi I nil' na nazwisko An ton icgo .\Ialkil'\vicz:I, 
zam. \\' 1\ iemieliszkadl. 
:H. Zguh. dowóc1 tozsamosci kouia see E, 
.:\1'. ïHß26H wystawiony przez Hejonowego In, 
s'pektora Koni w Postawach na nazwisko Izrnela 
Krycera zam. w Rymszanach. 
35. Stefan Stankiewicz - Gc1ynia, ul. Slaro- 
wiejska 7. Zgub. poswiadczenie obywatl'lstwH 
pol-skiego 
r. 21201 wyd. przez Stflr. (;rodzkic 
w \VUnie. 
36. Bronisla w Szymanski -, w. Balwallisz- 
ki I, gm. woropajewskiej. Zguh. ksiqzk
 wojs];:o, 
wq wyd. przez PKU. \Vi']no---