/NDIGCZAS003513_1926_001_0001.djvu

			HI! 1 (48). 


.....:.:;
v_.
 
-' . 
, -....... 
.; :... 

>- ' 


Wilno, dn. 31 styclnia 1926 r. 
'1 


Rok I (V). 


-. 


{.., 
Ø,', 


, 
, 


',^ 
" 


DZIENNIK URZE;DOWY 
WOJEWÓDZTW A WILENSKIEGO. 


Adres Redakcji i Adminiøtracji: 
Wilno, Urz1\d Wojewódzkl ul. Magdaleoy M 2. Redakcja. 
1 Admlnistracja otwarta codziennie z wyj
tklem dol swil\te- 
cznych od godzlny 10-12 rano. 


Dzlennik Urzlj<Ìowy przyjmuje oglo8zeola Instytucyj spolecz- 
nych i uzyteczoosci publicznej, od osób zas prywatnych tylko 
takie, które wynikaJl\ Zll stosunku dQ wladz rz
dowych 
i powyzszych instytucyj. Cena za wiersz mlllmetrowy jedoo- 
szpaltowy lub jego miejsce 10 groszy. 


T r e sé: 


1) Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w sprawi
 utwo- 
rzenia Województwa Wilenskiego. 
2) Wycii'!g z Ksi!;gi Zarz
dzen Wojewody Wilen skiego z 
dnia 27 stycznía 1926 r. poz. 30 w sprawie wydawnictwa Dzien- 
nika Urz!;dowego Województwa Wilenskiego. \ 
3) Pismo okólne Delegata Rz
du w Wilnie do ,szy- 
stkichPP. Starcstów Wilenskiego Okr!;gu Rdministracyjnego 
w sprawie przyjt:é na wit:ksz
 skal!;. 
4) Pismo okólne Wojewody Wilen skiego do PP. Staro- 
stów. P. Komìsarza Rzltdu na m. Wilno, P. Klerownika Ekspo- 
zytury Starostwa Wilejskiego w Molodecznie oraz P. Komen- 
danta Policji Pan'5twowej Wojewód:dwa Wilensklego w sprawie 
tytulacji korespondencji ur7t:dowej. 
5) Okólnlk 
 2-234 Wojewody Wilen skiego do Pana Ko- 
mendanta Wojewódzkiego Pol. Panstw., wszystkich PP. Staros- 
tów. P. Komisarza RZ!ldu na m. Wilno i P. Kierownìka Ekspo- 
zytury Starostwa Wiiejskiego w Molodecznie w przedmiocie 


wspóldzlalanla Pollcji z personelem sanitarnym panstwowym 
I samorz
dowym oraz z Komisjdmi Sanitarneml w sprawach 
sanitarnych 
6) Obwieszczenie Pana Ministra Spraw Wewn!;trznych 
o s'ldach dorainych. 
7) Ruch sluzbowy za m c grudzieli 1925 r. 
8-12) Rejestracja Stowarzyszen. 
13) Odebranie debitu pocztowego. 
14-203) Ogloszenia S!ldu Okr
gowego w Wilnle 0 wpl- 
sach do rejestru handlowego i Séjdöw Pokoju w sprawach spad- 
kowych I innych. 
204-277) Ogloszenia Okrt:gowego Urzt:du Ziemskiego 
o scalaniu gruntów. 
278 279) Ogloszenie Komornika przy Sqdzie Okrt:go. 
wym w Wilnle. 
280) Ogloszenla P. K. U. 0 zaginionych. 


DZIAt NIEURZ
DOWV: 
Ogloszenia r6Zne. Ogloszenia 0 zagubionych dokumentach. 


1. 


". . -- 


UST A W A 


z dnla 22 grudnia 1925 r. 
w sprawle utworzenia województwa Wlleóskiego. 


Art. 1. T worzy si
 województwo wileóskie 
z siedzib
 wladz wojewódzkich w Wilnie, w 
tó- 
rego sklad wchodz
 powiaty: oszmiaóski, swi
ciaó- 
ski, wilensko-trocki, dzisnieóski, dunilowicki, wilej- 
ski, braslawski i Wilno-miasto. 
Postanowienia art. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustøwy 
tymczasowej z dn. 2 sierpnia 1919 r. 0 organizacji 
wladz administracyjnych II instancji ,(Oz. P. P. P. 
Nr. 65 poz. 395) majl\ zastosowanie do organizacji 
województwa wilenskiego. 
Art. 2;., Wykonanie niniejszej ustawy po- 
wiena si
 'strowi Spraw W ewn
trznych. 


Art. 3. Ustawa mmeJsza wclwJzi w zycie 
z dniem jej ogloszenia. 
Prezydent Rzeczypospolitej: 
(-) S. Wojciechowski. 


_ ':-0."-_, 
, . 


, t 
,
 


Prezes Rady Ministrów: 
(-) Ai. Skrzy1Íski. 


Minister Spraw W ewn
trznych: 
(-) WI. Raczkiewicz. 
(Wyci
g z Oziennika Ustaw R. P. z dn. 20-1 
1926 r. Nr. 6 poz. 29). 


2. 
Wycillg 
z ksiQgl zarzlldzeß WoJewody Wilenskiego z dnla 27 
stycznia 1926 r. poz. 30 w sprawie wydawn'ctwa 
.Dziennika Urzl)dowego Województwa Wlleñlkiego". 
W zwi
zku z wejsciem w iycie usta
y z dI?-ia 
22 grudnia 1925 r. w sprawie utworzema WOJe- 
wództwa Wilenskiego (Dziennik Ustaw R. P. Nr. 6
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0002.djvu

			:2 


Dziennik (jrz
dowy Wojewõdztwá Wileriskiego 


Mr. 1 (48) 


poz. 29 ex 1926) oraz na podstawie Rozporz
dze- 
ma wykonawczego Rady Ministrów do ustawy 
tymczasowej z dn. 2 sierpnia 1919 r. 0 organizacji 
wladz administracyjnych drugiej instancji (Oz. U. 
R. P. Nr. 90 poz. 490 ex 1919) i Okólnika p. Mi- 
nistra Spraw W ewn
trznych w sprawie wydaw- 
nictwa Ozienników W ojewódzkich (Oziennik Urz
- 
dowy Min. Spr. Wewn. Nr. 7 poz. 15 ex 1920) za- 
rz
dzam niniejszem wydawnictwo "Oziennika Urz
- 
dowego Województwa Wilerískiego". 
w/z W ojewoda 
( -) O. Malinowski. 


3. 


Pismo okólne 


Delegata RZl\du w Wilnie 
do wszystkich pp. Starostów Wilenskiego Okrçgll 
Aministracyjnego w sprawie przyjçé na wiçkszq skalç. 
Ola przetrwania ci
zkiego przesilenia ekono- 
micznego jakie przechodzi obecnie Parístwo, nie- 
zb
dnem jest przestrzeganie przez cale spole- 
czerístwo mi
dzy innemi zasady oszcz
dnosci. 
Z tego powodu zechc
 pp. Starostowie za- 
niechaé w miar
 moznosci wszelkich przyj
é, obli- 
czonych na wi
ksz
 ilosé osób i w kazdym razie 
urz
dzaé przyj
cia tylko jaknajskromniejsze, a za- 
razem wplywaé w tym kierunku na osoby zamie- 
rzaj
ce organizowaé przyj
cia. w których pp. Sta- 
rostowie mieliby braé oficjalny udziat 
w/z Delegat RZë!du 
(-) O. Malinowski. 


Wilno, 8-1 1926 r. 
L. clz. 3211. 


4. 


Pismo okólne 


WOJewody Wileñ,kiego 
do pp. Starostów, Komisarza Rzq,du na m. Wilno 
p. Kierownika Ekspozytury Starostwa Wilejskiego 
w Molodeczn;e oraz p. Komendanta P. P. Woje- 
wództwa Wilenskiego w sprawie tytulacji korespon- 
dencji urzçdowej. 


W zwi
zku z wejsciem w iycie ustawy z dn. 
22 grudnia 1925 r. w sprawie utworzenia W oje- 
wództwa Wilerískiego zarz
dzam, by wszelkie pisma 
nadsylane do Wilerískiego Urz
du Wojewódzkiego 
(b. Urz
d Oelegata Rz
du w Wilnie) posiadaly ty- 
tulacj
: "Do Pan a W ojew?dy Wilerískiego". 
Zarz
dzenie niniejsze 'obowi
zuje z dniem jego 
otrzymania. 


Wilno. dn.21-1-26 r. 
L. dz. 232/1. 


wíz W ojewoda 
( -) O. Malinowski. 


5. 
Okólnik Hr. 21234. 
WOJewody Wilenskiego 
do Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji Pan- 
stwowej w Wilnie, wszystkich PP. Starostów, P. Ko- 
misarza Rzqdu na m. Wi/no i P. Kierownika Ekspo- 
zytury Starostwa Wilejskiego w Molodecznie w przed- 
mio.cie wspóldz.ialania policji z personelem sanitarnym 
panstwowym l samorzqdowym oraz z Komisjami 
sanitarnemi w sprawach sanitarnych. 
Lekarze urz
dowi i komunalni tylko od czasu 
do czasu mog
 przeprowadzaé obchody sanitarne; 
natomiast Policja Parístwowa w czasie swoich db- 
chodów powinna przy tej sposobnosci stale dozo- 
rowaé st.an sanitarny osiedli; tylko takie ci
gle do- 
zorowame stanu rzeczy moze przyczynié si
 do 
stalej dbalosci ludnosci 0 porz
dek i czytosé i spo- 
wodowaé to, ie zarówno na podwórzach i chod- 
nikach, tak w rozmaitych wytwórniach lub miej- 
scach sprzedazy, b
d
 przestrzegane zasady po- 
rz
dku i czysto$ci oraz wykonywane odnosne prze- 
pisy sanitarne. 
Z powyzszego wynika koniecznosé intensyw- 
nego wspóldz.ialania policji w akcji sanitarnej z 
organami sanitarnemi. 
W mysl powyzszego na zasadzie reskryptu 
Ministerstwa Spraw W ewn
trznych (Gen. Dyr. Zdr. 
Pub!.) z dn. 23-XII 1925 r. Nr. Z. O. 8636.25, pole- 
cam wszystkim organom Policji Parístwowej W oje- 
wództwa Wilerískiego, by przy wykonywaniu swej 
normalnej sluzby bezpieczerístwa zwracaly staran- 
n
 i baczn
 uwag
 na stan sanitarny poczególnych 
objektów i zakladów (podwórka, klatki schodowe, 
poszczególnych posesyj mieszkalnych, ust4;PY, smie- 
tniska, sklepy spoiywcze, piekarnie, rozmaite wy- 
twórnie i t. p.) i przy swych obchodach normal- 
nych dokonywaty jednoczesnie funkcji pomocni- 
czych nadzoru sa'hitarnego sprawowanego przez 
personel parístwowej sluiby zdrowia, personel sani- 
tarny samorz
dowy oraz miejscowe Komisje sani- 
tarne. 
Zechce Pan Komendant W ojewódzki Policji 
Parístwowej pouczyé odnosnie powyzszego podle- 
glych mu funkcjonarjuszów. PP. Starostowie zas 
p. Komisarz Rz
du na m. Wilno i p. Kierownik 
Ekspozytury Starostwa Wilejskiego w Molodecznie 
prz
j
é tresé okólnika do wiadomosci i przestrze- 
gama. 


Wilno, 30-1 1926 r. 
L. dz. 803, VI. 


w/z. W ojewoda 
(-) O. 11-1alinowski. 


6. 
OB WIESZCZENIE. 


Na mocy art. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 
1919 r. w przedmiocie s
dów doraznych (Oz. Pr. 
P.5'P. Nr. 55, poz. 341) Rada Ministrów rozporz
- 
dzeniem z dnia 16 grudnia 1925 r. (Oz. U. Nr. 126. 
poz. 901) postanowila przedluzyé wzglçdnie wpro- 
wadzié na czas od 1 stycznia do 30 czerwca 1926 
r. na calym obszarze b. zaboru rosyjskiego z wy- 
j
tkiem powiatów: bialskiego (Biala). ciechanow- 
skiego, garwolirískiego, gostynirískiego, kaliskiego. 
kolnerískiego, kolskiego, konirískiego, konstanty- 
nowskiegokutnowski, ego, lipnowskiego, lukowskie-
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0003.djvu

			Nr. 1 (48 ) 


Dziennik Urze:dowy Wo j ewództwa WilelÍskiego 


go, ma
owskiego, . mlawskiego, nieszawskiego, os- 
trolt;ckl.ego, plocklego, plonskiego, przasnyskiego 
p.UltusklC
go, rad.zynskie.go, rypinskiego, siedleckiego: 
sleradzklego, slerpecklego, slupeckiego, sokolow- 
s
ieg
, s.zczuczynskiego,. ture
kiego, wt;growskiego, 
wlelunsklego, wlodawsklego 1 wlodawskiego. 
S" D Y D 0 R A Z N E, 
kt.ór
 w:ymierzaé bt;d q kart; smierci lub cit;zkiego 
wl
zlema za wymienione nizej przestt;pstwa, choéby 
uSllowane, .tak glównym sprawcom, jak i wszyst- 
klm wspólnikom przestt;pstwa. 
Smiercii\ karany b
dzie: 
a) kto dopusci si
 przewidzianego wart. 453 
K. K. zabójstwa wzglt;dem funkcjonarjuszy publi- 
cznych podczas wykonywania, albo z powodu wy- 
konywania przez nich obowii\zków sluzbowych: 
b) kto dopusci si
 przewidzianego wart. 453 
K. K. zabójstwa za pomOCi\ substancji wybuchowej 
lub przyrzqdu wybuchowego; 
c) kto dopusci si
 zabójstwa osoby urz
do- 
wej podczas pelnienia lub z powodu pelnienia 
przez ni q obowii\zków sluzbowych (ust
p 3 art. 
455 K.. K.), albo zabójstwa wartownika strazy woj- 
skoweJ (ust. 4 art. 455 K. K.), albo zabójstwa w ban- 
dzie (ust. 6 art. 455 K. K.), albo zabójstwa w celu 
z}sku (ust. 12 art. 455 K. K.); 
d) kto dopuki si
 zagrazaji\cego bezpieczen- 
stwu komunikacji kolejowej, lub ieglugi, uszkodze- 
nia toru, lub taboru drogi zelaznej, albo parowca 
lub. morskiego statku, lub znaku ostrzegawczego: 
umleszczonego dla ochrony komunikacji kolejowej, 
lub zeglugi, jezeli na skutek tego uszkodzenia nas- 
ti\pilo rozbicie poci<\gu, parowca, lub morskiego 
statku, lub uszkodzenia takowego dokonano w celu 
spowodowania rozbicia (cz. II i III art. 558 K. K.); 
e) kto przez podpalenie, wybuch, lub zato- 
pienie uszkodzi cudze mienie wogóle, a zwlaszcza 
k
sciól, lub. dom modlitwy, pomieszczenie instytu- 
CJl rZi\doweJ, lub spolecznej; publicznych: bibljoteki 
lub muzeum, albo innego panstwowego .Iub spole- 
cznego zbioru przedmiotów nauki lub sztuki. lub 
zamies
ka
y budynek, lub statek, mint;, ko
alni
, 
lub t.ak, mezamieszkany budynek.. statek, pomiesz- 
c
eme l.ub innc: miejsce gdzie wówczas z wiedzi\ 
wm
waJcy. znaJd.owal si
 .czlowiek, którego zyciu 
grozllo mebezpleczenstwo, jezeli uszkodzenie to 
wskutek wlasciwosci i polozenia przedmiotów, albo 
wobec warunków popelnienia czynu grozilo, 0 czem 
winowajca wiedzial - niebezpieczenstwem rozsze- 
rzeni
 pozB;ru, wybuchu lub zatopienia na budynki, 
st
tkl, 
omleszcz.enia, lub objekty wymienione, to 
wmowaJca ulegme karze choéby przedmioty uszko- 
dzone stanowily jego wlasnosé (art. 562, 563 K. K. 
f) kto czyni przygotowanie lub bierze udzial 
w zrzeszeniu utworzonem w celu dokonania: 
I.' uszkodz
nia kolei zelaznej, jej taboru, albo 
znak.u, ustanowlOnego dla bezpieczenstwa ruchu 
koleJowego, celem spowodowania rozbicia pociqgu 
kolei zelaznej. 
2. uszkodzenia parowca lub morskiego statku, 
albo. znaku, ustanowionego dla bezpieczenstwa ze- 
glugl, . celem spowodowania rozbicia parowca, lub 
morsklego statku. . 
. 3. us
ko?zenia 
osciota, domu modlitwy, po- 
mles.zczema mstytucJI rZi\dowej, lub spolecznej; 
pubhcznych; bibljoteki lub muzeum, albo innego 
rZi\d
wego lub spolecznego zbioru przedmiotów 
nauk! 
ub sztuki, zamieszkanych budynku lub sta- 
tku, mmy, kopalni lub takich niezamieszkanych 
budynku lub statku, pomieszczenia lub miejsca 


3 


? których. w
edzial
 ze, w nich jest czlowiek i zyciu 
Jego grozl mebezpleczenstwo (art. 564 K. K.). 
g) kto dopuáci si
 rozboju t. j. zaboru cudze- 
go mi
ni
 w celu przywlaszczenia za pomOCq 

prawlema w stan nieprzytomnosci, uszkodzenia 
clala, gwaltu na osobie lub grozby karalnej (art. 
589 K. K.). 
Cit;zkim wit;zieniem bezterminowem lub termi- 
nowem na czas nie krótszy od lat 8 karany b
dzie: 
a) kto dopusci si
 wyrobu, nabycia, przecho- 
wywania, lub zbycia materjalu lub przyrzqdu wy- 
bucho.wc:go w okolic2.nosciach wskazuji\cych ze 
materJal ten lub przyrzi\d przeznaczony byl z wie- 
dZi\ winnego do spelnienia zbrodni (art. 222 K.K.); 
b) kto wezmie udzial w bandzie, utworzonej 
w celach uszkodzen cudzego mienia w przypad- 
kach, wskazanych wart. 564 (Ust. 2 cz. I art. 279 
K. IÇ.), lub w celach rozboju (Ust. 3 cz. I art. 279 
K. K.); 
c) kto uszkodzi telegraf lub telefon, przezna- 
czony do uzytku publicznego lub rZi\dowego, 0 ile 
skutkiem uszkodzenia bylo przerwanie ich dziala"- 
nia, lub jezeli uszkodzenia dokonano w celu za- 
trzymania przeslania zawiadomienia rZi\dowego 
(art. 556 K. K.); 
d) kto uszkodzi most przeznaczony do uzytku 
powszechnego, tak ze uszkodzenie to spowodowalo 
przerwanie komunikacji, lub niebezpieczenstwo dla 
zycia ludzkiego (art. 557 K. K.); 
e) kto dopusci si
 zagrazaji\cego be2'pieczen- 
stwa ruchu kolejowego, lub zeglugi, uszkodzenia 
toru lub taboru. drogi zelaznej, albo parowca lub 
morskiego statku, lub znaku ostrzegawczego, usta- 
wionego dla ochrony komunikacji kolejowej lub 
zeglugi, jezeli nie dziatano w celu rozbicia pocii\gu, 
parowca lub morskiego statku, ani tez rozbicie ta- 
kie nie nasti\pilo (cz
sé I art. 558 K. K.). 
Od wyroków Si\dów Doraznych niema apela- 
cji ani kasacji. 
Wyrok smierci wykonany b
dzie (przez roz- 
strzelanie) w cii\gu 24 godzin po ogloszeniu wyroku. 
Przestrzegam wszystkichprzed popetfiieniem 
powyzszych przest
pstw pod grozbi\ stawienia win- 
nych pod Si\d Dorazny. 
Warszawa, dnia 23 grudnia 1925 r. 


Minister Spraw W ewn
trznych 
w/z. Olpiríski. 


7. 


Huch .Iuzbowy 
Za miesiqc grudzierí 1925 r. 


A Vi Urz
dziø Delegata Rz
du 


Minister Spraw Wawnttrznych 
m i a now a I: 
. Boleslawa, Grabowskiego, Staroste: WilelÍsko- Tro- 
cklego - Radcé1- Wojewódzkim w VI st. sl. 
us t a I iI w s 1 u i b i e p a IÍ s two w ej: 
Boleslawa Gra bowskiego, Radce: Wojewódzkiego 
w VI st. sl. w Wydziale Prezydjalnym.
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0004.djvu

			4 


Dziennik Urz
dow y Województwa Wilenskiego 


Nr, 1 (48) 


B. W Starostwach 
Minister Spraw Wewnvtrznych 
m i a now a I: 
Lucjana Witkowskiego, Radc
 Ministerjalnego 
w VI st. sl. w Ministerstwie .Spraw Wewn
trznych .- 
StarostCl Wilensko-Trockim. 
przenióst: 
D-ra Zdzislawa Balaweldera, prowizorycznego 
urz
dnika VII st. sl. w Starostwie w Swi
cianach-ze 
wzgl
dów sluzbowych w dotychczasowym charakterze 
i stopniu sluzbowym ze Starostwa Swi
cianskiego do 
Starostwa Wilensko- Trockiego. 


DELEGAT RZI\DU 
A. W UrzQdzie Delegata Rz,du 


m i a now a I: 
Leona Pierozynskiego, pracownika kontrakto- 
wego w Wydz. Rolnictwa i Weterynarji - prowizo- 
rycznym komisarzem ochrony lasów w VIII st. sl. 
z dniem 1.1 1926 r. inz. Edwarda Stodólskiego, pra 
cownika kontraktowego w Wydziale Rolnictwa i We- 
torynarji - prowizorycznym komisarzem ochrony la- 
sów w VIII st. sl. z dn. 1-1 1926 r. 
Iren
 GrCldzkCl, pracowniczk
 kontraktowCl w Wy- 
dziale Bezpieczenstwa Publ. - prowizoryczn
 urz
d- 
niczkCl III kategorji w X st. sl. - z dniem 1-1 1926 r. 
p r zen i ó s I: 
Edwarda Jaworowskiego, prowizorycznego urz
d- 
nika XI st. sl. w Wydziale Prezydjalnym - ze wzgl
- 
dów sluzbowych w dotychczasowym charakterze i sto- 
pniu sluzbowym z Urz
du Delegata RZCldu do Sta- 
rostwa Wilejskiego. 
p r zed I u,: 1 u mow e: k 0 n t r a k tow 'I: 
z 
r._" vem Józefowiczem, pracownikiem kont- 
raktowym C, ,II gr. up.) w Wydziale Prezydjalnym - 
do dnia 31-111 1926 r. 
z Michalem Wielhorskim, pracownikiem kont- 
raktowym (IX gr. up.) w Wydz. Prezydjalnym - na 
okres bezterminowy. 
z MarjCl HelenCl Sobolewsk
, pracowniczk& kont- 
raktowCl (XI gr. upos,) w Wydziale Budzetowo-Gospo- 
darczym - do dnia 31.XII 1925 r. 
zwolnil: 
1\leksandra Janowicza, prowizorycznego urz
d- 
nika VIII st. sl. w Panstwowym Urz
dzie Posrednictwa 
Pracy w Wilnie - z dniem 23-XII 1925 r. na wlasnCl 
pros bE:. 


f 


B. W Starostwach 


m i a now a I: 
F\rnolda Romanowskiego, prowizorycznego urz
d: 
nika IX st. sl. w Starostwie Braslawskiem - prowl- 
zorycznym urzE:dnikiem adm. 11 kategorji w VIII st. sl. 
z dniem 1-1 1926 r. 
Boleslawa tutowicza, prowizorycznego ùrz
dnika 
X st. sl. w Starostwie Wilensko-Trockiem - prowi- 
zorycznym urz
dnjkiem adm. 11 kategorji w IX st. sl. 
z dniem 1-1 1926 r. 
p r zen i ó s I: 
z Komisarjatu RZCldu na m. Wilno, ze wzgl
dów 
sluibowych w dotychczasowym charakterze i stopniu 
sluzbowym: 


Olgierda Pawlucia, prowizorycznego urzE:dnika 
IX st. sl. - do Starostwa Wilejskiego. 
Kazimier
 1\leksandrowiczow
, prowizoryczn
 
urz
dniczk
 X st. sl. - do Starostwa Wilensko- Tro- 
ckiego. 
Bohdana F\ndruszkiewicza, prowizorycznego urz
d- 
nika X st. sl. - do Starostwa Braslawskiego. 
Wladyslawa Drutkowskiego, prowizorycznego 
urz
dnika XI st. sl. - do Urz
du Delegata RZCldu 
w Wilnie. 
Waclawa Pacewicza, prowizorycznego urz
dnika 
XI st. sl. - do Starostwa Wilejskiego. 
Wlodzimierza Skorwida, prowizorycznego urz
d. 
nika XI st. sl. - do Starostwa Braslawskiego. 
Mieczyslawa Gintowta, prowizorycznego urz
d- 
nika XI st. sl. w Starostwie Wilensko- Trockiem - ze 
wzgl
dów sluzbowych w dotychczasowym charakterze 
i stopniu sluzbowym - ze Starostwa Wilensko-Tro- 
ckiego do Starostwa Braslawskiego. 
p r z y j 
 1 n a s I u z b 
 k 0 n t r a k tow 
. 
D-ra Emiljana Jasiewicza w charakterze pra- 
cownika kontraktowego (IX gr, upos.) - na stano- 
wisko Kierownika Szpitala Panstwowego w m, Smor- 
goniach - od dn. 1.XI 1925 r. 
D ra Franciszka Olszewskiego - w charakterze 
pracownika kontraktowego (IX gr. upos.) - na sta- 
nowisko Kierownika Szpitala Panstwowego w Wi- 
lejce - od dn. 16-XI 1925 r. 
Witolda F\bakanowicza, pracownika kontrakto- 
wego w Komlsarjacie R1Cldu na m. Wilno - w cha- 
rakterze pracownika kontraktowego (XI gr. upos.) 
w Starostwie Wilejskiem - od dn. 1.1 1926 r. 
Marj
-Helen
 SobolewskCl - w charakterze pra. 
cowniczki kontraktowej (XI gr. upos.) w Starostwie 
Wilejskiem - od dn, 1-1 1926 r. 
p r zed I u z y I u mow 
 k 0 n t r a k tow 'I: 
z Bohdanem Wankowiczem, pracownikiem kont. 
raktowym (VIII gr. upos.) w Starostwie Postawskiem- 
na okres bezterminowy. 


A. Na okres bezterminowy: 
z Boleslawem Grzegorzewskim, pracownikiem 
kontraktowym (IX gr. upos) w Starostwie SwiE:cian- 
skiem. 
z Janem Kulesz
, pracownikiem kontraktowym 
(IX gr. upos) VI Starostwie Postawskiem. 
z Rleksandrem IIcewiczem, pracownikiem kont- 
raktowym (IX gr. upos.) w Komisarjacie RZCldu na 
m. Wilno. 
ze Stanislawem F\í1druszczakiem, pracownikiem 
kontraktowym (X gr. upos.) w Starostwie Swi
cian- 
skiem. 
z SewerynCl BabianskCl, pracowniczkCl kontrak- 
towCl (X gr. upos ) w Komisarjacie RZCldu na m. Wilno. 
z Wladyslawem Plewako, pracownikiem kontrak- 
towym (X gr. upos.) w Starestwie Postawskiem, 
z Wlodzimierzem Polozowym, pracownikiem 
kontraktowym tX gr. upos.) w Komisarjacie RZCldu 
na m. Wilno. 
z Janem Wartmanem, pracownikiem kontrak- 
towym (X gr. upos) w Komisarjade RZCldu na m. 
Wil no. 
z F\rkadjuszem Cywinskim, pracownikiem kont- 
raktowym (XI gr. upos.) w Komisarjacie Rz
du na 
m. Wilno. 
z Wladyslawem Gorskim, pracownikiem kont- 
raktowym (XI gr. upos.) w Komisarjacie RZCldu na 
m. Wilno. 
z Bohdanem Kotowiczem, pracownikiem kont- 
raktowym (XI gr. upos.) w Starostwie Dzisnienskiem.
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0005.djvu

			Nr. 1 (48) 


Dziennik Urz
dow y Wo j ewództwa Wilenskiego 


5 


z F\leksandrem Olechowskim, pracownikiem 
kontraktowym (XI gr. upos.) w Komisarjacie RZëjdu 
na m. Wilno. 
z, Wincentym Rymaszewskim, pracownikiem 
kontraktowym (XI gr. upos.) w Komisarjacie RZëjdu 
n8 m. Wilno. 
z Helenëj Wilczynskëj, pracowniczkëj kontraktowëj 
(XI gr. upos.) w Komisarjacie RZëjdu na m. Wilno. 
B. Na okres terminowy: 
z Wladyslawem Cybowskim, pracownikiem kont- 
raktowym (XI gr. upos.) w Starostwie Oszmianskiem- 
do dnia 31.XII 1925 r. 
z Janem Pieroiynskim, pracownikiem kontrak- 
towym (XI gr. upos.) w Komisarjacie RZëjdu na m. 
Wilno - do dn. 28-11 1926 r. 
z w 0 I nil z e s I u i b Y pan s two w e j: 
Zbigniewa Cis-Ban kiewicza, prowiz. urzc::dnika 
IX st. sl. w Starostwie Wilensko.Trockiem - z dniem 
31-XII 1925 r., napodstawie art. 62 Ustawy 0 panstwo- 
wej sluibie cywilnej. 
Wlodzimierza Skorwida prowizorycznego urz
d. 
nika XI st. sl. w Starostwie Braslawskiem - l dniem 
31.XII 1925 r. - na wlasné\ prosbc::. 
r 0 z w i é\ z a I u mow c:: k 0 n t r a k tow é\: 
z Bronislawem Kuczynskim, pracownikiem kont- 
raktowym (VIII gr. upos.) w Starostwie Dzisnien- 
skiem- z dniem 31-XII 1925 r. - wobec redukcji 
etatów. 
z Dr. Hannët Suszyñskët. kontraktowym lekarzem 
pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszy panstw. w No- 
wo-Trokach - z dniem 31-XII 1925 r. na wlasnët 
prosb
. 


Zmârlì: 


Leon Tarnowski, panstwowy lekarz weteryna- 
ryjny w VII st. sl. w Starostwie Wilejskiem - dnia 
la-XII 1925 r. 
Jan Wiszniewski, pracownik kontraktowy (VIIi 
gr. upos.) w UrzE:dzie Delegata RZé\du w Wilnie, dn. 
31-XII 1925 r. 


Rejestracja Stowarzyszeñ. 


8. Na zasadzie postanoWJ.enia Delegata 
Rzëtdu w Wilnie z dnia 31 grudnia 1925 r. wcié\gnh::to 


do rejestru Stowarzyszen Kólko Rolnicze w Szumsku, 
pow. Wilensko- Trockiego. 
Rejestr Nr. 364. 


9. Na zasadzie- postanowienia Delegata 
RZëjdu w Wilnie z dnia 7 stycznia 1926 roku wciëj- 
gnic::to do rejestru Stowarzyszeñ Towarzystwo Straiy 
Ogniowej Ochotniczej w Landwarowie, pow. Wilensko- 
Trockiego. 
Rejestr Nr. 365. 


10. Na zasadzie postanowienia Delegata 
Rziitdu w Wilnie z dnia 11 stycznia 1926 r. wcié\- 
gnic::to do rejestru Stowarzyszeñ Towarzystwo Hodow- 
ców Golc::bi Pocztowych "Czuwaj" w Wilnie., 
Rejestr Nr. 369. 


11. Na zasadzie postanowienia Delegata 
RZëjdu w Wilnie z dnia 16 stycznia 1926 roku wciëj- 
gnic::to do rejestru Stowarzyszeñ Towarzystwo Straiy 
Ogniowej Ochotniczej w PHsie, pow. Dzisnieñskiego. 
Rejestr Nr. 370. 


12. Na zasadzie postanowienia Delegata 
RZëjdu w Wilnie z dnia 19 stycznia 1926 r. wciëj- 
gnic::to do rejestru Stowarzyszeñ Kólko Rolnicze 
w Balinpolu, pow. Wileñsko-Trockiego. 
Rejestr Nr. 372. 


13. 


Odebranie debitu pocztowego, 


Urzëjd Wojewódzki WiI
nski podaje do wiado- 
mbsci, ie w mysl Zarzëjdzenia Ministerstwa Spraw 
Wewnc::trznych na podstawie art. 33 Dekretu z dn. 
7.1. 1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów 
prasowych (Dz. Praw Nr. 14, poz. 186) oraz 9 26 
I, ustawy prasowej z dn. 17 grudnia 1862 r: (Dz. P. P. 
Nr. 6) zostal odebrany debit pocztowy nastc::pujëtcym 
pismom: 
"Golos Truienika" - ros. - Chicago. 
"Bulletin des Internationalen Informations.büros 
der Revol. Sozia!. Parteien" - niemieck. (Wiedeñ). 
F\. F\luf "Die Gewerkachaften und die Lage der 
f\rbeiter in der Sowietunion"- niem. 


Ogloszenia 


S
DU OKRF;GOWEGO W WILNiE 0 WPISACH 
DO REJESTRU HANDLOWEGO. 
14. Do Rejestru Handlowego Dziel A, Sqdu 
Okr. w Wilnie Vi 
dniu 23 grudnia 1925 r. pod 
Nr. 2887 wciq
nÎf:to: 
R. H. A. Nr. 2887. Firmð: sklep blewatny "Cha' 
wa Leja Chwoles i S-ka". Siedziba Wilno ul. Nie- 
miecka 4. Firma rozpocz{ Ie òzialaJnr 
é 14 grudn!a 
1925 r. Wspólniczki zamieszkele w W lnie: Cha\jó!a 
Leja Chwoles przy ul. Niemieckiej 4 i Reweka Swlr- 
aka przy ul. Poplawakiej 25 r. Spõlka firmowe: za- 
werta na mocy umowy z dnia 14 grudnia 1925 r. 


S él d 0 W e. 


. 
na czas r,iet,granic:zeny. Zarz
d spót!d naleiy do 
obydwóch wspólniczek, któreb
dllPodphywaly 
lllcznie pod st
mplem firmoõAiym wszelldego ro- 
dzaju zobowillzenia i umowy. 
WydÛal Rejestru Handlo\J;ego 
Sqdu Okr<<:gowego w Wílnie. 
15. Do Rejcsbu Her.dlowego Dzial A, Sqdu 
Okr. w WiIJìle w dniu 4 styczr,ia 1926 r. pod 
Nr. 2888 wcillgni
to: ' 
R. H. A. - Nr. 2888. Firma: "Towarzystwo dla 
prowadzenie przemystu i handlu, HAkst" P. Aha- 
kow i 1. 5ztangel". Ptzedmiot - przemysl i han-
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0006.djvu

			6 


Dziennik Um:dowy Województwa Wileñskiego 


Nr. 1 (48) 


del Idny. Siedziba: Wilno 1.1). Kosciuszki 18, Firma 
rozpocr
la dzielalr.osé 27 listopada 1925 r. WId. 
clcieJaml firmy sit: Pawel Aksalíow, zam. w Wilnie 
p rzy ul. Koscluszki 18, i Jerzy Sztangel zam. przy 
stacji Porzecze pow. Orodzieñskiego. S
ólka fir- 
mowa zawarta na mory umcwy z dnia 'J7 listo. 
pada 1925 r. na CZ8S nieogran!czony. Wszelkie tran. 
zakcje przeprowadzajlt si
 przez obydwóch 9[;ól, 
nik6w razem, jak równid wszelkie akty umowy
 
dokumenty, zobowi
zani8, weksle i korespondcmcj
, 
podpisujq Obðj wspólnicy razem. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sltdu Okr<<:gowego w Wilnie. 


16 Do Rejestru Hqndlowego Dzial A, St}du 
, Oklo w Wilnie w dniu 4
go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2889 wcjltgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2889. Firma: "Oryn. Tt'.wel" sie- 
dziba w Wilnle uJ. Zawalnn 43 m. 3. Przedmiot- 
sklep galanterji i poñczoch. Firma istnleje cd 1922 r. 
WlaSciciel Oryn Tewel, zam. tarnze. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sltdu Oklo w Wilnie. 
L 7. Do Rejestru Handlowego Dzial A, S4du 
Okr. w Wilnie w dniu 4 stycznia 1926 r, pod 
Nr. 2890 wciqgni,tc.': 
R. H. A. - Nr. 2890. Firma: .Rcgow MichlA" 
Siedzibð w Wilnie ul. Szpitalna 20. Przedmiot - 
sklep .tarego papieru. Forma istnieje od j919 r. 
Whscicielka Rogow Michla, iam. tamie. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
S
du OkrfCgowego w Wilnie. 


18. Do Rejestru Hðndlowego Dzlal A. S
du 
Ok,o w Wilnie w dniu 4-go itycznia 1926 r. ped 
Nr. 2891 wchlgni
to: . 
R. H. A. - Nr. 2891. Firma: ..Szëlplro Sora" Sie- 
dziba w W.lnie ul. Hala Miejska Nr. 184. Przed- 
miot - handel resztkami blawatn('mi. Firma i6t- 
nieje cd 1903 rDku. Wldcicic1ka Szapiro SorB, zam. 
w Wilnie przy u1. Zawðlnej 29 m. 2 
Wydzlal Rej
stru Handlowego 
Sltdu Okr
gowego w Wilnie. 


19 Do Rejestru IIandlowego Dzial A, Sqdu 
Okr
gow, w Wi!nie w dniu 4-go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 2892 wciégnietci: 
R. H. A. - Nr. 2892. Firm.: "Rubin Benjamin" 
Siedziba w Wilnie ul. l. Jatls:owa 5. Przedmiot - 
sklep starego zelua. Firma istnieJe od 1893 roku. 
Wlasclciel Rubin Beniamin, zam. tarnie. 
Wydziel Rejestru HandlQwego 
Séldu Okr
gowego w Wilnie. 


20. Do Rejestru Handlowego Dzid A. S4du 
Okr
a
. w Wilnie w dniu 4 go styczni 1926 r. pod 
Nr. 2893 wciltgni
to: - 
R. H. A.-Nr. 2893. Firma: .Morduch Szulman". 
Siedziba w Wilnie, ul. Arch81'\idska 17. Przed.. 
mii.'lt - sprzedai chl
ba. Firma btnieje od 1913 r. 
Wldciciel Morduch Szulman, zem. tamze. 
Wydzial Relestru Handlowego 
St}du Okr
gowego w Wilnie. 


21. Do ReJestru Handlowego Dzial A, Sijdu 
Okr
g. w Wilnie w dniu 4 go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2894 wci
gni
to: 
R. H. A. - Nr.2894. Firma: "Hersz Szeskin", 
SiedzibA ,W Wilnie" ul. Koñska 10. Przedmiot- 


pratownia i sklep kapelu9zy. Firma istnieje od 25 
Jipca 1920 r. Wldciciel Hersz S!eskin zam. tamze. 
Wydl.ial Reje,:tru Handiowego 
St\du Okr<<:gowego w Wilnie. 
22. D;.> Rejestru Handlowego Dzial A, S
du 
Okr
g. w Wilnie w dniu 4-go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 2896 wcillgnido: 
R. H. A. - Nr. 2895. Firma: "Hopenko Marla" 
Sicdziba w Wilnie ul. Wielka 75. Przedmiot - 5klep 
jarzyn i owoc6w. Fírma istnieje od 1921 roku. Wlas. 
cicielka Hopenko Marj", 1am. tamie. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
St}du Okr
gowego w Wilnie. 
23. Do Relestru Handlowego Dzial A, S
du 
Okr
gow. w Wilr.ie w dniu 4.go stycznla 1926 r. 
pod Nr. 2896 wcit}gnieto: 
R. H. A, - Nr. 2896. Firma: "Pilnik Mera". Sie- 
dziba w Wllnie ul. Zarzecze 1. przedmlot - sklep 
drobnel galanterji Firma istnieje ad 1916 roku. 
WllIscicielka Pilnik Mer
, zam. P1ZY ul. Zarze- 
cze 5. m. 14. 


Wyd?;ial Rejestru Handlowego 
Sildu Okr-:gowego w Wilnie. 


24. Do Refestru Handlowego Dzial A, St}du 
Okr
g. w Wilnie w dniu 4 go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 2897 wci
gni
to: 
R H. A. - Nr. 2897:.Firma: "Felga Rossell' Sie- 
d:dba w Wilnie ul. Kalwaryjska 69 flrzedmiot- 
skiep materialów p!smiennych. Firma istnieje od 
1919 roku. Wlðscicielka Fejg
 Rossel, zam. tarnze. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
S4du Okrctgowego w Wilnie. 


25. Do Rejestru Handlowego Dzialu A, Sltdu 
Okr. w Wilnie w dnfu 4 go 
tycz!'lia 1926 r. pod 
Nr. 2898 wchu
nieto: 
R. H. A - Nr. 2898. Fitmt'!: "Hotel A"gja" Luby 
Swiadoszcz. S
edziba w Wilnie ul. Kwietowa 7, 
Przedmiot - hotel. Firma istnieje od 1898 roku. 
Wlasc!cielka Luba SWiðdoszcz, zam. tamze. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr-:gowego w Wilnie. 

6. Do Rejcutru Handlowego Dzlal A, Sqdu 
Okr
g. w Wilnie w dniu 4-go etycznia 1926 roku 
pod Nr. 2899 wciqgnÏt;to: 
R. H. A. - Nr. 2899 Firma: "Hinda Rablno- 
wicz" Siedziba w Wilnie ut Mickiewicza 35. Przed- 
miot - sklep spozY\Alczy. F,rma istl1ieje od 1918 r. 
Wlddcielka Hinda Rabinowic.z z-am. tarnze. 
Wydzial Rejestru H8ndlowego 

qdu Okr
gowego w Wilnie. 
27. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sl\du 
Ok,o w Wilnie w dniu 4
go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2900 wcil\gnj
to: ' 
R. H. A. - Nr .2900. Firma: "Solec&nik lcko" 
Siedziba w Wilnie l!l. Nowogl'ódzka 33. Przedmiot- 
5przedði chleba j piekarnit} Firma istnieje od 1903 
roku. Wlasciciel Solecznik Icko, zem. tamze. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
8Qdu Okr
gowego w Wilnie. 


28. Do Rejestru Handlowego Dzial A. Sodu 
Okr. w Wilnie w dniu 4 go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2901 wCÌiutni
to: 
R. H. Å.. - Nr. 2901. Firma: "Mendel Szterc" 
Si
Jziba w Wilnie ul.' Nowogródzka 118. Przed.
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0007.djvu

			Nr. 1 (4é) 


Dziennik Urz
dow y Województwa Wilenskiegð 


., 


miot - sprzedai chleba. Firm! htnieje od 1903 r. 
Wlasciciel Mendel Szter-c. Z6m. femze. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sltdu Okrr:gowegow Wilnie 


29. Do Rejestru Handlowego Ddal A. S
du 
Okr. w IWilnie w dniu 4-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2902 wciélgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2902. Firma: "Lejzer Kruk" Sie. 
dzlba w Wilnie ul. Niemiecka 23 m. 16. Przedmiot- 
sklep parasoli i la!tek. Firma istnieje od 1880 roku. 
Wldciciel Lejzer Kruk. zam. tam'Ïe. 
Wydziol Reje!ltru Handlowego 
S
du Okr
gowego w Wìlr.ie. 


30. Do Rejei:ìtru Handlowego Dzial A. Sqdu 
Okr. w Wilnie W dniu 4.go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2903 wciélgni
to: 
R H. A. - Nr. 2903. Firma: "Rywa Rllbinowic;z" 
Siedziba w Wilnie ul. B:izyljañska 11, m. 2. pfzed- 
m:ot - zajazd, Firma i
tnieje od 1922 roku. Wld. 
cicielka Rywa Rabinowicz, zem. tamie. 
Wydzial R
jestru Handlowego 
Sqdu Okr
goweio w Wilnie. 
31. Do Rejestru Handlowego Dz\al A. Sqdu 
Okr
g. w Wilnie w dniu 4 go styczrlia 1926 r. 
pod Nr. 2904 wclllgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2904. Firma: "Chana Milchman" 
Siedziba w Wllnie ul 11. Raduñska 49. Przedmiot- 
sklep spoiywrz
'. F!rma istnieje od I wrzfsnia 1910 
r. Whsdcielka Char'a Milchman, :ram. tamie'. 
Wydzial Rejestru Handlowfgo 
Sftdu Okr<<:gowego w Wilnie. 
-- . 
32. Do Rejestru Handlowego Ozial A. S4du 
Okr. w Wilnie w dniu 4- go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 29,05 wciqgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2905. Firmð: "Elka Orodzieñ- 
ska". Siedziba w m. Micht'!liszkach, gm. Worniañ 
skiej. Przedmiot - sklep spozywczo. ga!anteryjny. 
Firma istnieje od 1918 r. WlliScicielka Elka Oro- 
dzieñska zam tamze. 
Wydzid Rejestru Handlowego 
S
du Okr
gc wego w Wilnie. 
33. 00 ReJestru Handlowego Dzial A, S
du 
Okr
g. w Wilnie ped Nr. 2906 w dniu 4 dycznia 
1926 r. wciagni
to: 
R. H. A. - Nr. 2906. Firma: "Klok Sor
". Sie 
ddba w Wilnie ul. W. Stef",ñska 4. Przedmiot - 
kawiarnia i piekarnia. Firma istnieje ad 1S98 roku. 
Wldciclelka Klok Sora, zam. tamze. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sqd\.! Okr
gowego w Wilnie. 
-- "/ 
34. Do Rejeiitru Hllndlowego Dzial A, Sfldu 
Okr
iowego W Wilnie w.dniu 4 styczni" 1926 r. 
pod Nr. 2907 wcií:Ulni
to: 
R. H. A. - Nr. 2907. Firma: "Judel Kegan". 
Siedziba w Wi!nie ul. Wilkomierska 29. Przed. 
miot - skltp Spozywczy. Firma istnieje od 1919 r. 
Wlasciciel Jude) Kagan, :zam. temze. 
Wydziat Rejestru Handlowego 
S
du Okr
gowego w Wilnie. 
35. Do Rejestru Handlowearo Dzit'!l A, S
du 
Okr. w Wilnie w dniu 5.go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2908 wci
gni
to: 
R H. A. - Nr. 2908. Firma: "HipoIit Przyjem 
ski". Siedzlba w Wilnie, ul. Wielka 63. Przedmlot - 


jatka mi
sna 21. Firma istnieje od 1920 r. Wla" 
c::idel, Hipolit Przyjemski. zam. ul. Archanielskiej 30. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
S
du Okr
gowego w Wilnie. 
36. Do Rejestru Handlowego Dziel A, S"du 
Okr. w Wilnie w dniu 5-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2909 wci
gnl
to: 
R. H. A. - Nr. 2909. Firma: "Rotszteln Izaak" 
Siedziba w Wilnie ul. Trocka 6 m. 8. Przedmiot- 
Eklep jubilerski. Firma istnieje od 1905 roku. Wld- 
ciciel RotsAtejn Izaak, zalYi. tamze. 
· Wydzlel Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr
gowego w Wilnie. 
37. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sqdu 
Okr*:g. w Wilnie w dniu 5-go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 2910 wciflgni
to: 
R. H. A. - Nt'. 2910. Firma: .Mlyn Panama" 
Wladyslaw Brzostowski: Siedziba w maj. Mniuta, gm. 
Plissa, pow. Dzisnieñs\ciego. Przedmiot-mlyn wod. 
ny. Firma istnieje od 19]2 roku. Wiasciciel Wla- 
dystaw Brzostowski, zam. w mal. Mniuta. 
Wydzial Rejestru HandJowe,:fo 
S
du Okr
gowego w Wilnie. 
38. Do Rejestru Handlowego Dzial A, S
du 
Okr
g. w WHnie w dniu 5.go stycznia 1926 roku 
pod Nr. 2911 wci
gni
to: 
R. H, A - Nr. 2911. Firma: .Oiliñski Men. 
del H S.edziba w Wllnie ul. Pilsudzkiego 20. Pued- 
miot - sklep mi
sny Firma istnieje od 1921 r. 
Wlasciciel Giliñski Mendel. zam. hmze. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr
gowego w Wilnie. 
39. 00 Rejesfru Handlowego Dzial A, Sqdu 
Okr
g. w Wilnie w dniu 5-f!0 stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2912 wci
gni
to: 
R. H. A. - Nr. 2912. Firma "Szmukler Chje. 
na". Siediiba w Wilnie ul. Zawalna 55 m. 32. przed- 
miot - zajazd nodegowy. Firms istnieje od 1921 r. 
Wlascicielke Szmukler Chjena, zam. tamze. 
Wydzial Rejestru Hondlowego 
Slidu Okr
gowego w Wilnie. 
40. Do Rejestru Hsndlowego -Dzial A, S.du 
Okr
g. w Wilnie w dniu 5-go styczraia 1926 r. pod 
Nr. 2913 wc!"gni
to: 
R. H. A. - Nr. 2913. Firma: "Nemzer Calko" 
Siedziba w Wilnie uJ. Rynek Drewniany atr. 14 
i Rynek Rybny. Przedmiot - handle rybny. Firma 
htnieje od 1918 roku. WlaSciciel Nemzer C81ko. 
zam. przy ul. ZlIrzecze L 
Wydzial Rejestru Handlo.vego 
S,du Okr
gowego w Wlnie. 
41. Do Relestru Handlowego Ozhl A, S
du 
Okreg. w Wilnie w dn:u 5-20 stycznia 1926 r. pod 
Nr, 2914 wci
gni
to: 
R. H. A - Nr. 2914. Firma: "Gurwicz Lejba" 
Siedziba w Wllnie ul. Kw!atowa 2 m. 1. Przdmict - 
kandel skór. Eirma istnieje od 1920 r. Wlascidel 
Ourwicz Lejba. nm. tamie. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr*:gowego w Wilnie. 
42, Do Rejestru Handlowego
 Dzial A, Slidu 
Okr
g. w Wilnie w dniu 5 go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2915 WcÏflgnietto: . .. 
R. H. A. - Nr. 2915. F rme: "ReznIk H!r
z 
Síedtiba w Wilnie ul Trocka 22 m. 15. Przed.
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0008.djvu

			e 


Dziennik Um:dowy Wo]ew6dztwa Wilensidego 


Mr. 1 (48) 


mlot - sprzedd chleba. Firma istnieje od 1903 r. 
Wldciciel Reznik Hirsz, nm. tamze. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
S
du Okr
gowego w Wilnie. 


43. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sltdu 
Okrt:gowego w.Wi/nie w dniu 5.go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 2916 wcil!gni
to: 
R. H, A. - Nr. 2916. Firme: .Cho:les Gol 
ding" Sied,;ib!1 w Wilnie uJ. Werkowska 22. Przed- 
miot - sklep spozywczy i wyrobó-v tytuniowych. 
Firma istnieje od 1918 r. Wl 
 scicielka Chodes q,ol- 
dil'1g um. tamie. 
Wydzial Rejestru Handloõ.r;ego 
S
du Okr
gowego w Wilnie. 
44. Do Rejestru Handlowego Dzinl A, S!idu 
Okr. w Wilnie w dniu 5.go styc
nia 1926 r. pod 
Nr. 2917 wcië:u
ni
to: 
R. H. A. - Nr. '2917. Firma: 'nDowIesz Stefan" 
Siedd!.>a w 05trOWCU, gm. WorniañskieL Prted 
miot - sklep spozywczy, gslanteryjny i tytuniQ-NY. 
Flrma istniëje od 1921 r. Wbsciciel Dowlesz Ste- 
fàn, zem. tamze. 
Wydzial Re;estru HandloJiego 
S!idu Okr
gowego w Wilnie. 
, 


45. _ 
o. Rejest
u ,Ha:\dlowfgo Dzial A, S!idu 
Okr. w Wllíàle w d'îlu 5 etycznia 1926 roku pod 
Nr. 2918 wci
gni
to: 
R. H. A - Nr. 2918. Firmn.: "Giliñska Sima" 
Siedziba w Wllnie ul. II. JAtkovva 4. Przedmiot- 
jstka m;l:;s'1a. FJrm 
 istni:')je od 1920 r. Wbsciciel- 
ka Gihñska Sima, um przy zðlll. NO\oVo-Miejskim 
2 m. 16. 


WydÛal Rejf'stru: H
mdlowego 
Slidu Okr
gowfgo w Wilnie. 
46. Do Rejestru Handlowego Dzlal A, Slidu 
Okr. w Wllnie w dnili 5 stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2919 wci,.gni
to: 
R. H. A. - Nr. 2919. Firme: "Mirman Pic.tr" 
Siedziba w Glfibokiew, pow. Dzlsnit:ñski, Prz
d 
miot - eksploatacj!i mlyna par.:>wego. F.rma ist- 
nioje od 1917 r. Wlaseiciel Mirman Piotr, zam. 
tamie. 


Wydzial Rejestru HandJowego 
S
du Okr
gowe
o w Wilnie. 
47. Do Rejestru Handlowrgo Dzial A, S,.du 
Okr
g. wWilnie w dniu 5 stycznia 1926 roku pod 
Nr. 2920 wci!igni
to: 
R. H. A. - Nr. 2920. Fitmil: "Smorgoñski Mûw. 
su" Siedzjba w I:.aweryszkach, gm. Mickuñsltiej, 
pow. Wileñski. przedmiot - sklep spozywc:;zy. Fir- 
ma istnieje od 1913 r. Wlddciel Smorgoñski Mo N- 
Bza, zam. temie. 
. Wydzial Rejestru Handiowego 
S
du Okr
gowego w WHnie. 


48. Do Rejedru Handlowego DZial A, S(tdu 
Okr
gowego w Wilnie w dniu 5 go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 2921 wch,gni
to: 
. "R.. H. .A. - Nr. 2921. Fir?,Ð: "M
sla Jan. 
klel Sledz;lba w Wllnle ul. Nlemit:cka3. Przed- 
miot - sklep oldób wojskowych. Firma i!itnieje 
od 1894 r. Wlasc clel Miron Jl'!nkiel, z
m. przy ul. 
Dommikañskiej 11 m. 4. 
Wydzid Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr
gowego w Wilme. 


/ 
, 


49. 
 Do Rejestru HIlndlowe20 Ddal A, S
du 
Okr. w Wilnie w dniu 5-go stycznia 1926 r. pod 
.)\fg 2922 wçi
gni
to: 
R. H. A. - Nr. 2922. Firma: "Ida Rabinowicl." 
Siedz:ba w Gierwiatach, pow. Wileñskiego. Przed- 
mid - - sklep spozywczy. Flrma istnieje od 1922 r. 
W/ftscicielka Ida Rabinowicz zam. tamie. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sltdu Okr
gowego w Wilnie. 
50. Do Rejestru Handlowego Dzlal A, Slidu 
Okr. w Wl1nie w dniu 5 go stycmia 1926 r. pod 
Nr. 2923 wcillgni
to: 
R. H- A. - Nr. 2923. Firms: nMllchikier Ben- 
jamin" Sledzika w WHnie, ul. Ad. Micklewicu 52. 
Przedmiot - sklep spozywczy. Firma istnieje od 
1913 r. Wlasciciel Mllchikier Benjamin, zem. tamie. 
WydÛat Rejestru Handlowego ' 
S
du Okr
gowego w Wilnie. 
51. Do RGjestru Handlowego Dz1al A, S
du 
Okr
gowego w Wilnie w dniu 5 go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 2924 wcillgnit;to: 
R. H. A -- Nr. 2924. Firma: "Hotel Poleski" 
Ma;zel Mejer. SiedÛba w Wilnie ul. Bazyljöñska 9. 
Przedmlot - hot:::l. Firma istnieje od 1898 r. WId. 
dciel Majzel Mejer zam. tamze. 
Wydzilil Rejestru Handlowego 
Sltdu Okrttgowego w Wilnie. 
52. Do Reiestru Ha"dlowego Dzid A, S"du 
Olm;gowego w Wiinie w drti,u 5 go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 2925 wci'lltni,,:tn: 
R. H. A. - Hr. 2925. Firma: "Gurland Chao 
s13" Sitdziba w Wilnie ul. Wilkom'frska 71. Przed- 
mia,t - s'dep naczyñ 8zklan Q ych. F!rlIla istnieje od 
1905 r. Wlasciciel Gurland Chas!a zam. tamze. 
Wydz\al Rejestru HandJowego 
S'ldu Okr
gowego w Wilnie. 
58. Do Rei
stru Handlowego Dziftl A, Sfldu 
OkrE:gowego w Wilnie w diliu 5-120 stzcznia 1926 r. 
pod Nr. 2926 wchU2ri
to: 
R. H. A. - 2926. Fi'ma: "Mnucha Kaczergisz- 
ska" Siedziba w Wilnie na rynku I:.ukiszskim i Drew- 
nianianym. Przedmiot - s rzedaz rentek lokcio- 
"ych. Firma istnieje od 1900 r. Wlascicielka Mnu
 
cha Kac
erlZiszska Z8m. przy ul. Lidzkiej Q. 
Wydzlel Rejestru Handlowego 
S4du Okr(';gowego w Wiloie. 
54 Do Rej
stru Handbwt>go Dzial A, Sqdu 
Okr
gowego ViI Wilnie w dniu 5,go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 
927 wciqgni
to: 
R. H. A - Nr. 2927, Firma: .Fryda Lew" 
Siedziba w Wiinie ul. I. Jatkowa 4. Przedmiot - 
..przcdaz t.:>w
rów spozywczych i mlecznych. Firma 
istnieje od 1914 r. Wlàscicielb F,yda Lew zam. 
pny ul. S
pitalf\f'j 5 
6. 
Wydzi81 Rejesbu Handlowego 
S4du Okr
gowego IN Wilnie. 
55. Do Rejestru Ha!"\dlowego Dzid A, S!idu 
Okr
gGwego w Wilnie w dniu 5 go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 2928 wciqgnit:to: 
R. H. A. - Nr. 2928 firma: "Guberska Bejla" 
Siedziba w Mjchaliszkach, gm. Worniañskiei, ul. 
Wileñska 36. Przedmiot - sldep spoiywczo-galen- 
t
rrjny. Firma istniele od 1 stycznia 1923 r. Wld- 
clclclka Gubeuka Belja zam. tamie. 
Wydziar Rejestru Handhwego 
S,du OJtr
goweio w Wilnie.
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0009.djvu

			Nr. 1 (4B ) 
= 


9 


Dziennik Urze:dow y Wo j ewództwa Wilenskiego 


66. Do Rejestru Handlowego Dziel A, St}. 
du Okr. w Wilnie w dniu 5 
stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2929 wci
gni
to: 
R. H. A. - 2929. Firma: "Oincberg Rasen- 
SiecJziba w Wilnie, lydowskie Jetki stragan 86. 
Przedmiot - handel glowiznll i nogami. Firma ist 
nieje od 1921 r. Wlcscicielka Oincberg Rasell, 
zam, przy ul. BosaczkoweJ 3 m. 18 
Wydzial Rejestru Handlowrgo 
S
du Okr
gowego w Wilnie. 


57. Do Rejestru Handlowego Dzial A, S
du 
Okr. w W,lnie w dniu 5-go stycznia 1926 r, pod 
Nr. 2930 wchu
nic;to: 
R. H. A. - Nr. 2930, Firma: "kko Zubalski" 
Siedziba w Wilnie ul. Kalwar):jska 94. Przt drnlot- 
sklep skór. Firma istnieje od 1 grudnia ] 921 roku. 
Wlascidel lcko Zubalski zam. przy ul. t.omzyñ 
skiej 3. 


Wydzial Rejestru Handlowego 
Slidu Okl
gowego w Wllnie. 


58. Do Rejestru Handlowego Dzial A, S
du 
Okr
g w Wilnie w dniu 5-go stycznia 1926 roku 
pod .N9 2931 wcillgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2931. Firms: "Karczmer Na- 
chama-. Siedziba w Wilnie ul. RudniLka 16. przed- 
miot -- jf>dtJdejnle. Flrma istnieje od 1910 ro!l.u 
Wlaádcielka Kørczmer Nachama. Zdlm. tamie. 
W
ddel Rejestru Høndlowego 
S4du Okrc;gowego w Wllnie. 
59. Do Rejestru Handlowego Dzid A, S
du 
Okr. w Wilme w dniu 5-go stycznia 1
26 roku pod 
Nr. 2932 wchl(lni
to: 
K H. A.-Nr.' 2932 Firma: "Kopelman Nochum-, 
Siedziba w Wllnie u ica Antokolska 47. Prl.t d 
miot - sklep sp01yway. Flrma istnieje ()d 1906 r. 
Wldciciel Nod um. lam. h mie. 
W ydzial Rejestru Hendlowego 
Sqdu Okr
gowego w Wilnie. 
60. Do Rejeltru Handlowego Dziat A, Sqdu 
Okr. w Wilnie w dniu 5.go stycznia 1926 roku pod 
Nr. 2933 WCJflgl\
tO: 
R H. A -Nr. 2933. Firma: "Kulkes Koszel". Sie. 
dziba w Wilnie ul Jatki Zydownle Nr. 11. Przed- 
miot - sprzedai ml
sa. F,rma istnh je od 1920 r. 
Wldcicid Kulkes Koszel. Zam. pr1.Y ul. Strasz.u- 
na 10 m. 7. 


Wydzial Rejestru Handlowego 
S
du Okr
gowego w Wilnie. 
61. Do Rejestru Handlowego Dzial A, S
du 
Okr. w Wilnie w dniu 5-go stycznia 1926 ro..u pod 
Nr. 2934 wci&lgni
to: ' 
R. H. A. - Nr. 2934. Firma: "Basia t.urje-. Sie 
dzib. w Wilnie ul. M,loslerna 3. Przedm,ot - sklep 
rentek bløwatnych. Filma istnieje ad 1923 roku. 
Wlc.scicielka Ba
ia t.urje. Zam. tamze. 
Wydz1al Rejestru Hcandlowego 
S
du Okrc;gowego w Wilnie. 
- 62. Do ReJestru Handlowego Dzid A, Sqdu 
N Okr . w Wilnie w dniu 5.gi> stycznia 1926 roku pod 
r. 2935 wci
gni
to: 
. R. H. A.-Nr. 2935. Firma: "Swag Dwelra-. Sie. 
dZJba w Wilnie ul. WJlkomler.ska 51. Przedmlot - 
s
le l P spozywczy. Firma istnieje od 1922 r, Wlasei- 
Cle ka Swag Dwejra. Zam. femie. 
Wydzial Ue:estru Handlowego 
S,du Okrçgowego w Wilnle. 


63, Do Rejestru Handlowego Dzial A, ß
du 
Okr. w Wilnie w dniu 5-go stycznia 1926 roku pod 
Nr. 2936 wiqgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2936 Firmal "Kreme(Mina". Sie- 
dziba w Wilnie ulca. 1 Szklana 2. Przedm1ot-sklep 
drobnej gð lantE rji, Firma istniele od 1903 roku. 
WlaScicielka Kremer Mina. Zam. przy \.thcy I-ej 
Szklanej 7 m. 12. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr
gowego w Wilnie. 
640. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sqdu 
Okr
g. w Wilnie w dniu 5go stycznia 1926 roku 
pod Nr. 2937 wchlgn'qlO: 
R. H. A,-Nr. 2937.Firma: "Kagan Sora II. Sie" 
dz'ba w Wilnie ul. Kalwaryjska 95. przedmiot- 
sklep spoiywczy. Firma istnieje od. 1918 r, Wlasei
 
cielka Kagan Sora. Zam. tamze. 
Wydzitll Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr
gowego w Wilnie. 


65. Do Rejestru Handlowego Ddal A, S
du 
Okr
g. w Wilnie w dniu 5-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2938 wc!
gnic;to: 
R. H. A. - Nr. 2938. Firmi\: "Berko Paleøtin". 
Siedz.ba w Michtdi, zKach gm. Worniañskiej. Przed. 
miot - sklep ze!azd. fiJ'ma istdeje od 1 stycznia 
1923 r. Wlasciciel Berko Palest)'n. Zftm. przy ulicy 
Rynkowej. 


Wydtiel Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr
gowego w Wilnie. 


66. Do Rejestru Hõndlowego Dzial À, S
du 
Okr. w Wilnie w dniu 5. go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 1o!939 \ll/ci4gni
to: 
R. H. A.-Nr. 2939. Firma: "Fani tl Nuchim Ka- 
czor. Sit:dziba w WLme ul. Domlmkañska 8. Przed- 
miot - handel i pra' ownia kapelusz.y damsklch. 
Firm!! istmeje od 1909 r. Wlaáciciel Nuchim Ka- 
czor. Zam. tamie. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr
gowego w Wilnie. 
67. 'Do Rejestru Hadlowego Dziat' A, S
du 
Okr. w Wilnie w dniu j-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2940 wciqgni
to. 
R. H. A. - Nr. 2940 Firma: "Sora Ginzburg- 
Siedziba w Wilnie ul. Wlodzimierska 35 m. 1. Przed- 
miot - sklep spoz}'wczy. Firma istnieje od 19ft r. 
Wloscicielka Sora Ginzburg, zam. tamze. 
WydzÎt,1 Rejestru Hðndlowego 
S
du Okr
gow ego w Wilnie. 
68. Do Rejestru Handlowego Dzial A, S"
du 
Okr. w Wilnie w dn;u 5 go stycznia 1926 roku pod 
Nr. 2941 \ll/cillg"i
to: 
ft. H. A.-Nr. 2941. Firm,,: "Kapl&n Szala" Sie- 
dziba w Wilnie ul. W. Pohulanka 
. Przedmiot - 
sprzEdai galanterYinych towarów. Firma istnieje 
od 1906 r. Wlas iciel Kaplan Szaja, zom. famie. 
Wyd,jal Rejestru Hø.ndlowego 
S
du Okr
gowego w Wilnie. 
69. Do Rejestru Handlowego Dziol A, Sildu 
Okl'. w Wilnie w dniu 5 stycznia 1926 roku pod 
Nr. 29!2 wci
gni
to: " 
R. H. A. - Nr. 2942. Firma: "Korulski Michal 
Siedzlba w Wilnie ul. Bazyljañska 1 m. 3. Pned- 
miot - kawiarnia. Firma istnieje od 1921 r, Wlaá
 
ciciel Korulski Mkhal, ZIIm. tamze. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr
goweio w W
lnie,
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0010.djvu

			1Ö 


Dziennlk UrzE:dowy Wo j ewództwa WiteriskiéQÒ 


Nr. 1 (
 


10. Do ReJestru Handlowego Dzid A, Sitdu 
Okr. w Wilnie w dniu 5 stycznia 1926 roku pod 
Nr. 2943 wciitgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2943. Firmft: "Chaim Linik" 
SiEdziba w Wilnie ul. Koñska 20. Przedmiot- 
sklep obuwia. Firma htniele od 1 czerwca 1918 r. 
Wldciciel Chaim Llnik, zam. bimie. 
Wydzid Rejestru Handlowego 
SitdU Okr
gowego w Wilnie. 
71. Do Rejestru Handlowego Dzialu A, Sitdu 
Okr. w Wilnie w dniu 5 stycznia 1926 roku pod 
Nr. 2944 wciitgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2944. Fjrme: "Polonja- Sta
 
nislaw Stojak. Siedziba w Wilnie uI. Ostrobramske 
11. Przedmiot - sklep ""in, wódek i kolonjalnych 
towarów. Flrma !stnieje ad 1921 r. Wlasciciel Sto- 
jek Stanislaw zam. tamie. 
, Wydzial Rejestru Hendloweifo 
Sitdu Okr
gowego w Wilnie. 
72. Db Rejeltru Handlowego Dzial A, Sitdu 
Okr. w Wilnie w dniu 5-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2945 wditgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2945. Firma: "Swirska Kejla" 
Siedziba w Michaliszkach gm. W orniañskiej. Przed. 
miot - sklep z resztkami manufðktury. firma ist 
nieje od 1917 r. Wlescicielka Kejla 5wirske, zam. 
tamte. 


Wyd:;id Rejestru Höndlowf.'go 
S
du Okr
goweeO w Wilnie. 
73. Do Rejestru Handloweeo Dda' A, Sit 
du Okr. w Wilnie w dniu 5 Itycznia 1926 r. pod 
Nt. 2946 wcillgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2946. Fil'ma: "Rejza Kusdan" 
Siedziba w Micheliszkach gm. Worniañsklej. Pued- 
miot - handel resztkami lokciowemi. Firma 1st. 
nieje od 23 stycznia 1923 r. Wldcicielka Rejza 
Kuszlan, zam. tamte. 
Wydziel ReJestru Hi' ndlowego 
Sitdu Okf
goWt:go w Wilnie. 
74. Do Rejestru Handlowego Ddsl A, Sit- 
du Okr. w WHnie w dniu 5 stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2947 wciitgni<<:to: 
R. H. A. - Nr. 2647. Firma: "Perkin Efr(lim" 
Sied2iba w Wllnie ul. Sapieiyñska 5 m. 5. Przed
 
miot - skIep wód owocowych, napojów chlodzll- 
cych I spotywczy. Firma istnieje od 1920 r. Wld- 
ciciel Perkin .&Jfrolm, Zðß'. blmie. 
Wydzie.1 Rejestru Handlowego 
Sitdu Okr
gowego w Wilnie. 
75, Do Rejestru Hðndlowego Dzial A, Sit du 
Okr. w Wilnie w dniu 5 go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2948 wcillgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2948. Firma: "Swirska fejga" 
Sledziba w WHnie ul. Niemiecls:a 87. Przedmiot - 
Iklep kapeluszy i wyrobów futrzanych. Firma Ist- 
nieje od 1 stycznia 1923 r. Wldcicielka Swirska 
F ejga, zam temie. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
S
du Okr
gowego w Wilnie. 
, 76. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sitdu 
Okr. "' Wilnie w dniu 5 go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2949 wci
eni
to: 
R. H. A. - Nr. 2949. Firma: .Lewkowiaz Tob. 
lalz- Siedziba w Wilnie ul. W. 5tefoñska 38 m. 2. 
Przedmiot - komisowe kupno i sprzedd mater- 
jal6w leánych. Flrma iltnieJe od sierpnia 1925 r. 


W18áciciel Lewkowicz Tobjasz, zam. tamte. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr
gowego w Wilnie, 
77. Do Rejestru Hðndlowego" Dziol A, Sitdu 
Okr. w Wllnie w dniu 8.go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2950 wcillgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2950. firma: "Wafsow Cho- 
dzia-Muchamed Gajan. Si
dziba w Wilnie ul. Za. 
wðlna 7, Ostrobramska 2, Mickiewicza 42. przed- 
miot - kawiarnia ze sprzedazéI bulek, chleba 
i pie<:zywa. firma istnifje od 1918 r. Wldciciel 
Wajsow Chodzia - Muchamed Gajan, zam, przy 
ul. Ad. Mickiewicla 42. 
Wydzid Rejeðtru HandIowego 
Sitdu Okr
gowego w Wllnie. 
78 Do Rejestru Handlowego Dzia' A, Sitdu 
Okr
g. w Wilnie w dniu 8.go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2951 wcillgnl
to: 
R. H. A - Nr. 2951. "Firma: Wlrszubski. Wir- 
szub Idel" Siedziba w Wilnie ul. Niemiecka 22. 
Przedmiot - sklad apteczno-kosmetyczny. Firma 
istnieje 1904 r. Wlaáciciel Wirazubski Wirszub Idel, 
zam. przy uI. M. Pohulðnka 13 m. 5. 
Wydzial Refestru Handloweeo 
Sitdu Okr. w Wilnie. 
79. Do Rejesfru Hendlowego Dzial A, Sitdtf 
Okr. w Wilnie w dnlu 8 go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2952 wci
gni
to: 
R. H. A. --> Nr. 2952. firma: "Wierc.miej An. 
toni" Sh:ddba w Wilnie ul. Zsmkowa 18. Przed
 
m!ot - sklep spozywczy i masðrnia. firrra iatnieje 
od 1920 r. Wlasdciel Wieromiej Antoni, zam. tamh. 
Wydzid Rejestru Handlowego 
Sitdu Okr
gowego w Wilnie. 
80. Do Reje.tru Hðndlowegl) Dzial A, Sitdu 
Okr
ll. w Wilnie w dniu 8-go stycznia 1926 roku 
pod Nr. 2953 wcillgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2953. Flrma: . Weier 
zolomlf 
Sieddba w WJlnie ul. Nowogródzka 99 m, 4. Przed- 
miot - skup surowc6w I artykuMw spozywczych, 
firma istnieje od 1923 r. Wlddclel Weier Szolo. 
zam. tamie. ' 
Wydzial Rejestru Handloweeo 
Sitdu Okr
gowego w Wilnie. 
81. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sitdu 
Okr. w Wi/nie w dniu 8 go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2954 .wclitgni
t(): 
R. H. A. - Nr. 2954. Firm
: "Hotel Hana- 
Wolozyñski Morys, Siedziba w Wi/nie ul. Wielkð 46. 
'Przedmiot - hotel. Firma istnieje od 1922 roku. 
Wlasciciel Wolotyñski Morys zam. tamte. 
Wydzial Rejestru HandIowego 
Sitdu OkrQgowego w Wilnie. 
82. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sitdu 
Okr
g. w Wilnie w dniu 9-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2955 wciitgnl
to: 
R. H. A. - Nr. 2955. Firma: "Wirbills Kon- 
stanty" Siedziba w Wiloie uI. Popowskft 8. przed- 
miot - spuedd chleba. Firma istnieje od 1919 r, 
Wlaáciciel Wirbilis Konstanty, zam. tamze. 
W ydzial Rejeatru Handlowego' 
Sitdu Okrçgowego w Wilnie. 
88. Do Rejeatru Handlowego Dzial A, S
du 
Okr. w Wllnie w dnlu 9 stycznia 1926 roku pod 
Nr. 2956 wciitgni
to:
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0011.djvu

			Nr. 1 (48) 


Dziennlk Urz
dow y W ojewództwa WllelÍsklego 


'11 


R. H. A. - Nr. 2956. firm a: "Wecht Hinda" 
Sledz l ba w Wilnie u 1. Arsenalaka 2 Przedmiot- 
sklep spozywcry. Firma Istnleje od 1892 r. WId. 
clcIelka Wecht Hinda. zam. tamze. 
Wvdzial Rejeatru Handlowego 
Slidu Okregowego w Wiln!e. 
84. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Slidu 
Ok,o w Wilnte w dniu 9 stycznia 1926 roku pod 
Nr. 2957 wcillgnieto: 
R. H. A. - Nr. 2!:J57. firma: "Aronowskl Lew" 
Siedzlba w Wilnie ul. Wielka 35. Przpdmlot - sklep 
obuwla. Firma istrÏieje od 1843 r. WlaSciciel Aro. 
nowskl Lew, zam. "rzy u l . Wif l1dej 27 m. 4 
Wvdzlal Rejestru Handlowego 
Slidu Okrçgowego w WHnie. ' 
85. Do Rejestru HandIowego Dziaf A, S!ldu 
Ok,o w WiInie w dniu 9 go stycznia 1926 roku pod 
Nr. 2958 wcht(fnieto: 
R. H. A. - Nr. 2958. firma: "B13zyl!an Bejla". 
Siedziba w Wilnle uJ. W. Stefañska 8. Przedmiot- 
zajard.f'irma iatn1eie od 1914 roku. Wldcicielka 
Bazyljan BejIa. Zem hmze. 
Wvdzial Rejestru Handlowego 
Slidu Okr
gowego w Wilnie. 
86. Do Rejeatru Handlowego Dzlal A, Slidu 
Okr. w Wllnie w dniu 9'go atycznia 1926 roku pod 
Nr. 2959 wclatgnl
to: 
R. H. A. - Nr. 2959. Firm
: "Lioman Drujak". 
Siedziba w W;lnie ul. Ka1waryiska 90. Przt'dmiot- 
sklep sPozywczo-tytoniowv. Firma htnieie od 1903 
roku. Wldelciel Lipman Druiak. Z"'m. tamze. 
Wvdzlal Refe&tru HandJowE>,go 
51ldu Okregowego w Wllnie. 
87. Do ReJestru Handlowego Dzial A, 51ldu 
Okr. w WiInle w dniu 9 go stycznla 1926 r. pod 
Nr. 2960 wcillgnieto: 
R. H. A. - Nr. 2960 Firma: .Drujan IzraE'l". Sie- 
driba w Wilnie u1. Kalwaryjska 86. Przedmiot - 
spt'zedat smar6w. firma istnleje od 1921 rokl". 
Wldclclel Drujan Izrael. Zam. tarnie. 
Wvdziel Rejestru Handlowego 
Slidu Ok
gcwego w WHnie. 
88. Do Rejestf'u Handlowego Dzial A, 5,lIdu 
Okr. w Wilnie w dniu g.go stycznia 1926 roku pod 
Nr. 2961 wcltJgnietc: 
R. H. A. - Nr. 2961, firma: ..Eloern Morduch". 
Siedziba w Wilnie u1. W. Stefañska 24 Przedmiot- 
IIklep czapek oraz drobnet gelanterji. firma ist"ieje 
od 1897 roku. Wlasclciel Elpern Morduch. Zam. 
tamze. 


Wydzial Rejestru Handlowego 
S'ldu Okr-:gowego w Wilnie, 
89, Do Rejestru Handlowego Dzlal A, SlIdu 
Okr. w Wilnle w dniu 9 o go stycznia 1926 roku pod 
Nr. 2962 wclllni
to: 
R. H. A. - Nr. 2962. firmll: ..farszyll Fejga". 
Siedziba w Wilnie H81a Miej4ka 189. Przedmiot - 
h"ndel btawatny. Firma istnieje od 1916 roku. 
Wlascicielka Farøzys Fejga. Zam. przy ul. Kolejo- 
weJ"7 m. 14. 
W ydzial Rejestru Handlowego 
Slidu Okr-:gowego w Wilr,ie. 
90. Do Rejestru Handlowego Ddal A, S,du 
Okr. w Wilnie w dl'liu 9-610 stycznia 1926 roku pod 
Nr, j963 wch,gni
to: 


R. H. A. - Nr. 2963. Fi!'ma: ..Berel Fejgielson". 
Siedziba w Wilnie ul. W. Stefañskll 40. Przed. 
miot - chwilowy Dostój furmanek. Firma istnieje 
od 1918 roku. WIt-seidel Berel fejgielson. Zam. 
temze. 


Wydzial Relestru Handlowego 
Sfidu Okr
goWeRO w WiInie. 
91. Do Rejestru Handlowego Dzial A, S'ldu 
Ok,o w Wilnie w dniu 9 go styc2.nia 1926 roku pod 
Nr. 2964 wci
gni
to: 
R. H. A. - Nr. 2964. firma: "Gorfinkiel Lela". 
Siedziba w Wilnie ul. Kalwaryjska 82. Przedmiot- 
sklep spoiy:.vczy. Firma istnieje od 1920 roku. 
Wl"scicielka Gorfinkel Leja. Zam tamze. 
Wyddal Reiutru Handlowego 
Sfidu Okrçgowego w Wilnie. 
92. Do RejesÞu Handlowego Dzlal A, :;Ildu 
Ok,o w Wilnie w dniu l1-go stycznia 1926 roku pod 
Nr. 2965 wchutnj
to: 
R. H A. - Nt. 2965. Firma: '"Sara Wewjer". Sie- 
dzibaw Wilnie ul. Rudnicka 29. Przedmlot-sklep 
blawdny. Firma istnieje od 1 stycznia 1926 roku. 
Wlascieiel Sara Wewjer. Zðm. przy ulicy Bosa. 
czkowej 7. 


Wydzial Rejestru Handlowego 
Slidu Okr
gowego w WHnie. 
98. ,Do ReJestru Handlowego Dzial A, S'ldu 
Okr. w Wilnie w dniu 12'610 stycznia 1926 roku pod 
Nr. 2966 wclétgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2966. Firma: "Abram Cdla". 
Siedziba w Wilnie Hala Miejska 181. Przedmiot - 
handeJ J'esztkaml blawatnemi. Firma i!ttnleje cd 
1908 roku. Wlascicielka Abram Cdla. Zam. przy 
ul. NowoQródzkiej 6 m. 23. 
Wydziel Rejestru Handlowego 
Sétdu Okrçgowego w WiInie, 
94. Do Rejestru Handlowego Dzial A, StJdu 
Okr
llo""f(10 w Wilnie w dniu 12-go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 2967 wci
gnieto: 
R H. A - Nr. 2967. Firma: "Celtlin Mendel" 
Siedziba w WiI"'e ul. W. Stefañska 3. Przedmiot- 
sprzE'daz worków' Firma istnieje od 1922 r. Wlas- 
dciel Cejtlin Mendel, ram. przy u1. Pilsudsklego 
26 m. 9. 


Wydzial Rejestru Handlowego 
Sétdu Okrçgowego w Wilnie. 
95. Do Rejeatru Hanrllowego Dzial A. Slidu 
Ok,o w Wilnie pod Nr. 2968 w dniu 12-go stycznia 
1926 r. weillllniçto: 
R. H. A. - Nr. 2968. Firma: "Dems Wilhelm" 
Siedziba w Wilnie" ul. Wielka 63. Przedmlot - jat- 
ka mh;sna Nr. 3. Firma istnieje od 1917 r. Wlas-, 
ciciel Dt'ms WilhelmIzam. przy ul. Niemieckiej 9 
m.5. 


Wydzlal Rejestru Handlcwego 
Slidu Okr
gowego w Wilnie. 
96. Do Rejestru Handlowego Dzlal A, Slidu 
Ok,o w Wilnie w dniu 12 go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2969 wcillgniçto: 
R. H. A. - Nr. 2969. firma: "Ita Dewlniszek" 
Siedziba w Wilnie ul. Hðla Miejska Nr. 148-8. 
Przedmict - handel rer.r.tkami blawetneml. Firma 
istnieje od 1916 r. Whscicielka Ita Dewlniszek, 
zam. przy ul. Zawalnej 68. 
WydzialReJestru Handlowego 
S
du Okr
gow.ego w Wllnie,
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0012.djvu

			12 


Dziennik Urz
dow y Województwa Wileñskiégo 


Nr. t (48) 


9'7. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sqdu 
Okr
Q. w Wilnie w dniu 12.go stycznia 1926 roku 
pod N,. 2970 wciltgnietr.: 
R. H. A. - Nr. 2970. Firma: "Jasiu1ewkz Wa- 
dew" Siedziba w Wilnie ul. Kalwaryjska 18. Przed- 
miot - sprzedai chleba. Firma istnieje od 1923 r. 
Wlesdciel Jaciulewicz Waclaw zam. przy ul. W. 
Stefañskiej 39 m. 5. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
S
du Okr
gowego w Wilnip. 
98. Do Rejestru Handlowego Dzial A, SlJ.du 
Okr. w Wiln'e w dniu ]2 stycznia ]926 roku pod 
Nr. 2971 wciqgrieto 
R. H. A. - Nr. 2971. Fll'ma: "Kraker Abram" 
Siedziba w Wilnie vI. Kelwaryjska 69. Przedmint- 
sklep spozywczv. Firma istnieje od 1911 r. Wlas- 
dciel Abram Krajcer, zam. temie. 
Wvdziel Reiestru Handlowego 
Slldu Okf
gowego w Wilnie. 
99. Do Rejestru Hendlowego Dzial A, Sqdu 
Okr. w WiI"ie w dniu 12 go stzcznia 1926 roku 
pod Nr. 2972 wchll
ni
tn: 
R. H. A. - Nr. 2972. Firma: /"K"ewczwís1d 
Abel" Siedziba w WiI"le ul. 8 Meja 15. Przed- 
IJlint - skIeD mi
sny. Fi"ma istniele od 19.22 roku. 
Wldcidel Krawt:zuñ8kl Abel, zem. (arnie. 
Wvdziel Reie!lfru Handlo'llego 
Slidu Okr
gowego w Wilnie. 
100. Do Rejestru Hand10wego Drial A, Sqdu 
Ok"eli1. w Wilnie w dniu 12-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2973 wciqgnj
to: 
R. H. A. - Nr. 2973. Firma: "Lipenhl'lc Chaim" 
Siedziba w Wn"ie ul Kijowska 2. Przedmiot - 
sklep spoZvwC'zo - tytonio'JPY, Firme IstnieJe od 
1911 r. Wlasciclel Upenholc Chaim, zam. przy ul. 
W. Stefa
skiej 19. 
Wydzial Rejestru Hendlowego 
S
du Okr
gowego w W,lnle. 
101. Do Rejesfru Handlowego Dzial A, S"du 
Okr. w WiI""e w dniu 12 go stycznia ]926 roku 
pod N". 2974wch'(1nieto: 
R. H. A. - Nr. 2974. Firme: "Pawel Mlllen- 
klewicz" Sit'dziba w WiJ.-ie ui. Wielka 63 P'zE'd- 
mlot - handd mipsny. Firma istnieje od 1922 r. 
Wlasciciel Pewfl Maleszkiewicz, zam. przy ulicy 
Nowogr6dzkiej 36 m. 1. 
Wvdziel Rejestru Handlowego 
S
du Okr
gowego w Wilnle. 
102. Do Rejestru Hendlowf'go Dz'al A,Sqdu 
Ok". w Wilnie lIP dniu 12"0 stycznia 1926 roku 
pod Nr. 2975 wcillgni
t(1: 
R. H. A. - NI'. 2975. Firma: "Berta Rubino. 
wicz" Sit'dzfba w Wilnie u1. Wielka 59 m. 13. Przed 
mi r- t - jadl"deinle i sprzp,dat piwlt. Fi"ma Istnieje 
od 1908 r. Wlasddelka Berta Pubinowlcz, zam. 
tamze. Wydz1al Rpjestru H"ndlowego 
S
du Okr. w Wilnie. 
103. Do Rejestru H,mdloweQo Dziar A, SlIdu 
Okr. w Wilnie w dniu 12-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2976 wci
gni
to: 
R. H. A. - Nr. 2976. Firma: "Tajc Golda". 
Sledziba w Wilnie ul. Subocz 14 m. 10 Przed- 
mint - herbadarnia. Firma istniete od 1909 roku. 
Wlasclcielka Taic Golda. lam. t"mie. 
Wvdzlal Rejestru Handlowego 
S
du Okr
gowego w Wilnie. 


104. Do Refestru Handlowego Dzial A, Sqdu 
Okregowe(10 w Wilnie w dniu 12.go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 2977 wciaQnieto: 
R. H. A. - Nr. 2977. Firma: "Teitelbaum Ni, 
na". Siedziba w Wilnie ul. Sedowa 13. Przedmlot- 
sklep snozywczy i tytoniowy. Firma istniE'je od 1921 
roku. Wlescicielka Tetetelbaum Ni..a. lam. temie. 
Wydzlal Reiestru Handlowego 
Slidu Okr
gowego w Wilnie. 
105. Do Rejestru H
ndlowego Dz:al A, SltdU 
Okr. w WHnie w dniu 12-go stycznie 1926 r. pod 
Nr. 2978 wchtgnieto: ' 
R. H. A. - N". 2978 Firma: "Talelkiñski Mol'- 
duch. Siedziba w Wilnie ul. Ka1waryiska 66. Przed- 
J1'iot-!IIklep snofywczo-dvstryburyiny. Firme istnleje 
od 1909 r. Wlasciciel Talejkiñski Morduch. lam. 
tamie. 


Wydzlal Refestru Hand1owego 
Slidu Okr
goweio w Wilnle. 
106. Do Rejestru Handlowego D7.Í1II1 A, Slldu 
Okr. w Wilnie w dniu 12go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2979 wci!lgnieto: 
R. H. A. - Nr. 2979. Fil'ms: . Trewis Mera". 
Siedziba w Wilnie uI. Wielka 46. Przedmint - !lone- 
dd wñd owocowvrh I selcersklch, Firma istnieje 
od ] 906 roku. Wll!sdcielka Trewis Mera zam. przy 
uI. Sw. Ignaceøo 10 m. ]7. 
Wyd7 ial Refestru Hendlowego 
Slidu Okregowego w Wilnle. 
107. Do Rejpstru Hand1owesro D,i.' A, Slidu 
Okr. w Wilnie w dniu 12 go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2980 wchtgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2980. Firma: ..Oinda Usz". 
Sledzlba w WiI"ie Hills Mipiske Nr. 186. P"zed- 
miot - Spr'led82 towar6w lokC'iowycb. Firma istnieje 
od 1911 roku. Wlascicielka Oinda Usz, zam. przy 
ul. lawalneJ 51. 
Wvdziel Rpjeetru Hendlnwegø 
Sqdu Okr
,owego w Wilnie. 
108. Do Rejestru HltndlowE'go D:lÎl!l A, Slidu 
Okr. w Wiln1e w dnh.l ]2-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2981 w"l"gni
tn: 
R H. A. - N... 2981 Fi"me: "U..bsnowicz J6- 
z"f". Sipdziba w Wilnip. u1. Wip'kø 63. Przedmiot- 
fetka miesna. Firm" Istnlefe od 1917 roku. Wls
. 
cidel U"banowicz J6zef, zam. pl'zy u1. Nowogr6dz- 
kiej 441ft. 1. 
Wvd-dal Refestru Handlnwego 
Slidu Okr
gowego w WiInle. 


109. Do Rejesfru. H"ndlowego Dziel A S!ldu 
Okrel1. w Wilnie w dniu 12-g.> stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2982 wcl"gni
tb. 
R. H. A. - Nr. 2 0 82. Firma: "Melgorzata lre- 
Iowa.. Sit'ddba w Wilnie zsut Bernardvñskl to. 
Przedm'ot - sorzpdat arfykuMw sDozywrzvch. Fir- 
ma Istnieje od 1919 roku Wldcicielka Malgorzata 
Zrelowa. lam. t-mte. 
W vdzial Rejestru Handlnwego 
Slidu Okr
gowego w Wilnle. 


110. Do Refe
tru Handlowego D2Í'" A, Seadu 
Okr. w Wilnie w dniu 12-go stycznla 1926 r. pod 
Nr. 2983 wdq
nlE'to: 
R. H. A. - Nr. 2983 Firmsl "Sore lurer". 
Siedziba w Wilnie ul. Nowogr6c1zka 124 Pr 7 ed- 
miot - sklep spoiywczy. Firma istnieje od 1908 r.
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0013.djvu

			Nr. 1 (48) 
-=-- 


Dziennik Urz
dowy Wojew6dztwa Wilerískiego 


13 


Wla
cicielka Sora Zuret'. Zam. blmie. 
Wyd7Ïa} Rf"festru Handlowego 
S
du Okrc:gowego w Wilnie 
111. Do Rejestru Handlowe
o Dzial A. S
du 
Ok r C:!1. w Wilnie w dniu 12-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2984 wciqgnleto: 
R H. A. - Nr. 2984. Firma: "Wilkiñska Czer- 
nð". Siedziba w m. Podbrzez;u, pow. Wileñski. 
Przedmint - sklep spozywczy. Firmð Istnieje od 
1915 r. Wldc!cÏt'lka Wilkiñska CZf'rna. Zam, tamze. 
Wvdzlal Rejestru Hðndlowego 
S
du Okrc:gowego w Wilnie. 
112. Do Rejestru Hø"dlowel!O Dzlal A, S<dmiot- 
zafud. Pirma istnieje od 1921 roku Wldciciel
a 
Nemzer Fejga. Zam. temze. 
Wydziøl Reie.tru Handlowego 
S
du Okrc:gowego w WiInie. 


l 


123. Do Rejestru Handlowego Dzial A, S2tdu 
Okrc:g. w Wilnie w dniu 12.go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 2996 wciðgnic:to: 
R. H. A. - Nr. 2996. Firma: .Abram Pupko". 
Siedliba w Wilnie u i . II Jatkowa 8. p,zedmiot - 
sklep spozywct:y. Firma istniefe od 1920 r. Wlas- 
ciciel Abram Pupko, zllm. przy ulicy Rudnickiej 
15 m. 8. 


Wydzlal Rejestru Handlowego 
S
du Okr
gowego w Wilnie. 
124. Do Rejestru Hðndlowego Dzial A, S
du 
Okr. w Wilnie w dnlu 12-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 2997 wci
gn!
tc: 
R. H A. - Nr. 2997. Firma: .Rabinowicz 
Pinchus". Siedziba w Wilnie ul. II Jatkowa 4 m. 30. 
Przedmiot - jatka mif;sna. fjrma istnieje od 1910
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0014.djvu

			14 


Dziennlk UrzE:dowy W olew6dztw21 Wilerísklego 


Mr. 1 (48 ) 


roku. Wldciciel Rabinowicz Pinchu9, zam. przy 
uI. Zawalnej 27 m. 6. 
Wydzid Rejestru Handlowego 
SlIdu Okr
gowego w Wilnie. 
126. Do Rejestru Hsndlowego Dzid A, SlIdu 
Okr
g. w . Wilnie w d'1iu 12 go stycznia 1 \126 r. pcd 
Nr. 2998 wcillgni
to: 
R. H. A. - Nr. 2998. Firma: "Rub1nowiëz So- 
ra-. SiedzibIÍ w Wilnie ul. Sofjaniki 2. Przedmiot- 
sklep S)ozywczyi tytol'\iowy. Firma istnieje od 
1919 roku. Wlascicielka Rubinowicz Sora, zam. przy 
ul. Sofjaniki Nr. 2 
Wydzial Rejestru Handlowego 
SlIdu Okr
gowego w Wilnie. 
126. Do Rejestru Ha'^ldlowego Dzial A, SII' 
du Ok,o w Wilnie w dniu 12-go stycznia 1926 roku 
pod Nr. 2999 wchlgni
t(.: 
, R. H. A. - Nr. 2999. Firma: .Rafalkiee Ba- 
&i&". Siedziba w Wilnie zaulek Oszmiañski 1. przed- 
miot-Jtt'rzedai kwiatów sztucznych. Flrma istnieje 
od 1908 roku. Wlescicielka Rafalkies Basia, zam. 
przy ul. Wileñskiej 10m. 29. 
Wydzial Rejesttu Hnndlowego 
S4du Okr
gowego w Wilnie. 
127. Do Reledru Handlowego Dzial A, SII 
du Okr. w Wilnie w dniu 12-go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 3000 wci
gni
to: 
R. H. A. -- Nr. 3000. Firma: "Rutman Aron". 
Siedziba w Wilnie ul. Ludwisarska 12. Przedmiot- 
sklep spozywczy. Firma istnieje od 1922 r. Wl
sci- 
elel Rutman Aron. Zam tamie. 
Wydziel Rejestru Hftndlowego 
SlIdu Olm;gowego w Wilnie-. 
128. Do Rejestru Handlowego Dzlat A, S
, 
du Okr. w Wilnie w dniü 12-go stycznia 1926 r. 
podNr. 3001 wchuZni
to. 
R. H. A. - Nr. 3001. Firmt: "Anna Pictkie 
wicz.. S:edziba w Wilnie uI. Ad. Mickiewicza 15 
m 27. Przedmiot - sprzedai towar6w spozyw- 
ezych. Firma istnieje od 1914 roku. Wlasc.icielka 
Anna Pietkiewiez. Zam. tamie. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
S'ldu Okr
gowego w Wilnie. 
129. Do Rejestru Handlowego Dzid A, Sildu 
Okr
g. w Wilnie w driu 13-go stycznia 1926 roku 
pod Nr. 3002 wcillgnit;to: 
R. H. A. - Nr 3002. Firma: "Zuchowicki Ju- 
del-. Siedziba w Wilnie ul. Z
mkowa 17. Przed- 
mlot - sprzedai chleba. Firma istnie:e od 1921 r, 
Wlagciciel Zuchowieki Judel. Zam. tamze. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
SlIdu Okr
gowego w Wilnie 
130. Do Rejestru Handlowego Dzi
l A, SlIdu 
Okr
gowego w Wilnie w dniu 13 stycznla 1926 r. 
pod Nr. 3003 weit! gni
to: 
R. H. A. - Nr. 3003. Firma: "Lipnik Jak6b- 
Siedziba w Wilnie ul. I Jatkowa 12. Przedmiot- 
sprzedd skór i resztek p16tnø. Fjrma istnieje .cd 
1901 r. Wldciciel Lipnik Jak6b, zam. przy uhcy 
Straszuna 12 m. 7. 
Wydzial RejestruHandlowego 
SlIdu Okr
gowego w Wilnie. 
131. Do Rejestru Handlowego Dzial A" SlIdu 
Okr
gowego w Wilnie w dniu 13 styezni. 1926 r. 
pod Nr, 3004 wcillgni
to: 


R. H. A. - Nr. 3004. Firma: "Laczko Chane" 
Siedziba w Wilnle zaul. Oszmiañski 5 Przedmiot- 
herbaeiarnia. Firma istniele od 1910 r. Wlascicielka 
Laezko Chana, zam. tarnie. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
SildU Okr
eowego w Wilnie. 
132. Do Rejestru H2Indlowego Dziøl A, S'ldu 
Okr. w Wilnie w dnlu 13-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. ,3005 wciilgni
to: 
R. H. A. - Nr. 3005. Firma: ..Lewin Chaim" 
Siedliba w Wilnie ul. Miekiewicza 52. PrzE'dm;ot- 
sklep drobnej Ilalønterji. Firma istnieje od 1912 r. 
Wlddeiel Lewin Chaim, zam. tamie. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
SlIdu Okr
gowego w Wilnie. 
133. Do Rejestru Handlowego Dzlal A, Sildu 
Okr. w Wilnie w dniu 13-go stycznia 1926 r. pod 
N... 3006 wcillgni
to: 
R. H. A. - Nr. 3006. Firma: "Kowner Rejza" 
Si
dziba w Wilnie ul. Wielka 53. Przedmiot - 
s
lep galanteryjny. Firma istnieje od 19 2 0 r. Wles. 
ciciel Kowner Reojza, ram. przy ul. Zarzeeze :3 m. 3. 
Wydzid Relt'stru Handlowego 
SlIdu Okr
gowego w Wilnie. 
134. D., Rejestru Handlowego Dziøl A, Sildu 
Okr. w Wilnie w dniu 13-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 3007 wclljgnilltO: 
R. H. A. - Nr. 3007. Firma: "Qin'lburSl Rywa" 
Siedziba w Wilnie ul. Antokolska 65. Przedm!o{- 
sklep spo
ywezy. Firma Istnieje od 1911 r. WId. 
clcielka Ginzburg Rvwa, zem. tamt.e. 
Wvdzid Re1estru Handlowego 
SlIdu Okr
gowego w Wilnie. 
1.35. Do Rejestr!J Handlowego Dziøl A, S'ldu 
Okrelf. w Wilnie w dniu 13 styeznia!1926 r. pod 
Nr. 3008 wciilgnj
to: 
R H. A. - Nr. 3008 Firma: "toá Ludwik" 
Siedzlba w Wilnie ul. Wlelka 63. Przedmiot - han- 
del mi
sny. Firma istnieje od 1921 r. Wldciciel 
toá Ludwik, zam. przy u1. Pihud 7 kiego 25. 
, Wydzial Rejestru Hand1owego 
SlIdu Okr
gowego w Wilnie. 
136. Do Rejestl'u Handhwego Dzlat A, Sedu 
Okr
l1. w Wilnie w dnlu 13 go stycznia ] 926 r 
pod Nr. 3009 wciafltnic: te : ,-. 
R. H A. - Nr. 3009. Firma: "Ru
nic1ta Taj- 
ba" Siedziba w Wilnie ul. Zarzec:re 5. Przedmiot- 
sklep spozywczv. Firma istnieje od 1918 r. Wlaá 
clcielka Rudnicka Taiba, zam. famze. 
Wydziøl Rejestru Handlowego 
S4du Okr
gowego w Wilnle. 
137. Do Relestru Handlowego Dzial A, Sadu 
Ok1'
eowego w Wilnie w dniu 13 go styeznia 1926 r. 
pod Nr. 3010 weh,gnic: to : 
R. H. A. - Nr. 3010. Firma: "Hirsz Rudaszew- 
ski" Siedziba w Wilnie ul. Wilkomierska 35 przed- 
miot - sprzedaz stare-go zelaza. Firma istnieie od 
1907 r, Wla
ciciE'1 Hirsz Rudaszewllki, zam. tamie. 
Wydzial Rejestru Hllnd!owego ' 
St1du Okr. w Wilnie. 
138. Do Rejestru Handlowego Dzial A. S,du 
01sr
g. w Wilnie w dniu 13-go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 3011 wCil1gni
to: 
R. H. A. - Nr. 3011. Firma: "Sora PiInik" 
'Siedziba w Wilnie ul. Kalwaryjska 17. Przedmiot-
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0015.djvu

			Hr. i (48) 


Dziennlk Ürz
dowy Wo j ew6dztwa wlje
skle g ð 


15 


sklep Spozywcz
. firma Istnieje od 1922 r. Wlas- 
cicielka Sora PIImk, zam. tlul'ze. 
Wvdzid Reje
tru Hafidlowego 
S
du Okr
gowego w WìInie. 
139. Do Rejestru Handlowego Dzial A, S"du 
Okr
gow, w Wilnie w dniu 13 go atycmia 1926 r. 
pod Nr. 3012 wcillgni
to: 
R. H. A. - Nr. 8012. Firma: "Józef Pobräki". 
Siedziba w Wilnie ul. l	
			

/NDIGCZAS003513_1926_001_0016.djvu

			Özlenilik Um:dowy WOjéwôdztwa Wilenskiego 
I 
staw I Sur,ziel Boruch S
ka" Przedmiot - apteka. 
Siedziba Wi/no ul. Niemiecka 15. Firma istnieje 
ad 19?2 r. Wsp6lnicy, zam. w Wilnie przy ul. Nle- 
mieckiej 15. Szyrwindt Oustaw i Turgid Boruch. 
Sp6lka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 
20 grudnia 1921 r. nil czas nieograniczony. Wszel- 
kiego rodza)u zobowiqzania winne byè podpisy- 
wane przez obydwóch wspólników. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
S,du Okr
gowego w Wilnie. 


16 


Hí3. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sqdu 
Okr
gowego w Wilnie w dniu 14go stycznia 1925 r. 
pod .N2 3026 wciqgniçto: 
R. H. A. - Nr. 3026. Firma: "J6zef Trywus" 
Siedziba w Michaliszkach, gm. W orniañsklej. Przed- 
miot - sldep spotywczo
galanteryjny. istnieje od 
1921 r. Wlaácidd Józef Trywus, zam. tamie, 
WydziCiI Re)utru Handlowego 
S4du OkrCi!gowego w Wiloie. 
154. Do Rejestru Handlowego Dzial A, S"du 
Okr. w Wilnie w dniu 14-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 3027 wciqgn!
to: 
R. H. A.-Nr.3027. Firma: "5klep futer M. i' O. 
Gitel S ka" Przedmlot - sklep f..tter. Siedziba- 
Wdno ul. Niemlecka 31. Firma rozpoczçla dzialal
 
nosé 8 stycznia 1926 r. W spólnicy Marja Oitel 
I OiNsiej Olt<<:l, um. w Wilnie ul. Niemieçka 31. 
Spólka firmowa zawart
 na mocy umowy z dnla 
8 stycznia 1926 r. na czas nieograniczony. W sl.el
 
kie umowy, akLY, weksle, zobowiqzania, plenipo
 
tencJe I inne dokumenty wydðje i podpiauje w 
imieniu spólsi wspóJniczka Mbrja Olte! pod fltem
 
pi em firmowym. 
W ydzial Rejestru Handlowego 
S
du Okr4;gowego w Wilnie. 
155. Do Rejestru Hlindlowego Dzial A, 5qdu 
Okr. w Wilnie w dniu 14.go stycznia 1926 roku 
pod Nr, 3028 wciqgni
to: 
R. H. A. - Nr. 3028. Firmo: "Anolik Sonia". 
SiedzlÞa w f.awaryszkach, pow. Wlleñsldego. Przed
 
miot-ho.ndc:i reutkemi lokciowemi, zaJud i sklep 
spoiywczy. Firma lstnieje od 1914 f. Wlascicielka 
Anohk Sonia. Zam. tamze. 
Wydzlal Rejestru Handiowego 
S4du Okr
goweio w WJlnle. 
156. Do Rejestru Handlowego Dzial A, S
du 
Okr. w WHnie w d.liu H-go stycznia 1920 roku 
pod Nr. 3029 wCÍ,.gni4;to: 
R. H. A. - Nr. 3029. Firma: "Chana Zandberg 
I S.ka". P,zedmict - handei skórami i wyrobami 
rymarskièmi. Siedziba Wllno, ul. ZeaYloaln:'1 51. Firma 
rozpoczfila dz,alCiinosé 1 styczma 19..6 r. ;::;pólmcy 
ulpieszkali w WiJnie. Chana l..flndberg przy utlcy 
ZawalneJ 66 i Oida BenLjanowska puy ul. KWla- 
towej 4. Spólka flrmowa zawarta no. mocy umowy 
'z dnia 23 grudnia 1925 r. na CZClS nieograniczony. 
Wszeikie umowy, akty, zobowiqzania, weksle, cze
 
kl, tyro na wekslach, upowaznlenia i woaóle roz. 
maite dokumenty z t)tulu których mogq powstaé 
jakiekolwieK b,.dz ZObowl
zania winne byê pod
 
pisywane pod stemplem f,rmowym przez obie 
wspólniczki. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
S,.du Okrc;gowego w Wilnie. 
157. Do Rejeatru Handlowego Dzial A, S,du 
Okr
g. w Wilnie w dniu 14
go stycznia 1926 roku 
pod Nr. 8030 wci,.gnic;to: 


Nr. 1(48) 


R. H. A. - Nr. 3030. Firma: "Edmund Hille". 
Siedz\ba w Wilnie ut. Slidowa 17, Hotel f.ódi. 
Przeàmiot - skup materJalów leãnych w celu od- 
sprzedazy. Firm
 istnieje od 1926 r. Wlddciel Ed- 
mund Hille. Zam tamze. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr
gowego w \\'Unie. 


158. Do Relestru Handlowego Dzial A, Sqdu 
Okr. w Wllnie w dn;u 14 go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 3031 wCÍ"gnifëto: . 
R. H. A.. - Nr. 3031. Firma: "Mojzesz Ka- 
gan". Siedzlba w Wilnie ul. Trocka 2. Przedmiot- 
sklep golCinterYlny. Firma istnleje od 1926 roku, 
Wlasciciel Mojzesz Kagan. Zam. przy ul. Niemiec- 
kiej 1 m. 6. 


Wydzial Rejestru Handlowego 
Sttdu Okr
gowego w Wllnie. 
169. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sttdu 
Okr. w Wllniè w dniu 14.go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 3032 wchlQniCi!to: 
R. H. A. - Nr. 3032. Firma: "Chana Rabino. 
wicz". SJedZlba w Wilme Hala MleJska Nr. 185. 
Przedmiot - handel rentkaml bI4wAt.temi. F,rma 
istnieJe od 1908 roku. WleiSdcielka Chana R4bi- 
nowicz. Zam. przy ul. \\tileñskiej 21 m. 10. 
\\ ydziöl Rej c:stru Handlowego 
Sqdu Okr
gowego w Wilnie. 
160. Do Rejestru Handlowego Dzial A, S,du 
Okr. w Wilnie w dniu 14.go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 3033 wclqgnic;to: 
R. H. A. - Nr. 3033. Firma: .Malka Ulman". 
Siedziba w Michaliszkoch, ul. Rynkowa 2. PrZtd
 
miot - skiep spozywczy. Firma istmeje od 'J916 r. 
WiQscicielka Maika Ulman. Zorn. tamze. 
WydZlðl Rejestru Handlo ,wego 
bqdu Okr
gowego w Wimie. 
161. Do Reje&tru Handlowego Dzial A, S,.du 
Okr. w Wilnie w dnlU 14
go stycznia 19:26 r. pod 

 3034 wcittgnl
to: 
R. H. A.-Nr. 3034. Firma: "Dora Wajnsztejn". 
Siedziba w m. Michali.szkach, ul. Hynkow4 9. przed- 
miot -- sklep spozywczy. Firma istnieje vd 11123 
roku. WlaáClcitlKd Dora W ajn
zteJn. Zam. tamie. 
W)'dt141 Rejestru Handlowego 
S
du Okrtigowego w Wl i nie. 
162. Do Rejestru Handlowego Dzial A, SQdu 
Okrc;go\IV. w Wlinie w dni", 18 go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 3037 wCÍqgnJ
to: 
R H. A. - Nr. 3037. Firma: "Lutowski Sta
 
nislaw". SJtdtiba w Wjinie HAla MJe,ska Nr. 
'J2, 
Prztdmiot-sprzedai st(trégo zeloZð. Firma iSlmeje 
od 1915 roku. WlaSdciel Lutowsk1 StAnislaw. Z:J.m. 
przy ul. M.ucoweJ 24. 
Wydzlal Rt-jestru Handlowego 
Sttdu Ou
gowego w Wilnie. 


163. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sqdu 
Okrçgowego w Wllnie pod Nr. ,14,14-111. w dni", 23 
grudnia 1925 r. wd
gni
to wpis dodcHkowy: 
R. H, A. - Nr. 1444-111. Flrma: "Modern" Maks 
Oolwerk. Zgloszono lilSwidacJC; firmy z dniem 1
go 
stycznia 19	
			

/NDIGCZAS003513_1926_001_0017.djvu

			Hr. 1 (48) 


Dzlennik Urz
dow y Wo j ewództwa Wilerisklegó 


17 


Oh
g. w Wi!nie w dniu 29-go grudnia 1925 r. 
\VciClgni
to wpu dotatkowy: 
R H. A. - II. Nr. 1550. Firma: "Biuro Tech- 
niczno,Budowlane" Budowniëzy Inz. Wadaw Fila
 
nowicz i S.ka. Wspõlnicy W<wy: 
R. H. .A. II. - Nr, 1872. Przedsi
biorstwo zo- 
-talo zJ1kwidowane i firmc wykresla S(
 z rejestru, 
Wyddal Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr
gowego w Wilnie. 
168. Do Rejestru Handlowego Dzial A. SCidu 
Okr
g. w \\ ilinie w dniu 5.go stycznla 1925 roku 
pod Nr. 1389 wclllllni<<:to: 
R H. A. - Nr. 1389. Pirma: .Weksler Samu 
el" Przedsl
bjorstwo zOlltalo z:ikwidowane i wy. 
kreala sl42 z rejestru. 
Wydzial R. jestru Handlowego 
Sqdu Okr
gowego w WJlnle. 


169. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sqdu 
Okr. w Witnie w dniu {) styczni" 1926 roku pod 
Nr. 2037 wCIClgni
to wpis dodatkowy: 
R. H. A. II. - Nr. 2087. Firms: "Jdfe Icko" 
Z dniem 1 stycznio 1926 r.przed.i42biorstwo so- 


stalo zlikwidowane i wykresla sit; z rejestru. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Slidu Okr
gowego w Wilnie. . 
170. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sltdu 
Okr. w Wilnie w dniu 5 stycznia 1926 roku pod 
Nr. 261 wcilu
nÍf;to wpis dodetkowy: 
R. H. A. II. - Nr. 261. Flrma: "I. Osin i A. 
Kruk" Przedsi<<:biorstwo zostalo zlikwidowane 
z dniem 2 stycznia 1926 r. i wykreála si
 z reje- 
stru. 


Wydzial Rejestru Handlowego 

qdu Okr
gowego w Wilnie. 
171. Do Rejestru Handlowego Dziel At SCidu 
Okr
gowego w Wtln'e jW dniu 5 go stycznia 1926 r. 
pod Nr. 647. we i
gni
to wp:s dodatkowy: 
R. H. A. II. - Nr. 647. Flrma: .Gitel Mor- 
duch" 'Przesi
biorst\ló'o zostalo zhkwidowane i wy- 
kresla si.; z rejestru. 
Wydzial Rejestru Handlowello 
Sqdu Okrt;gowego w Wilnie. 
172. Do Relestru Handlowego Dzial A, SCidu 
Okr
gowegø w W.lnie w dniu 5-go stycznia 1926 r, 
pod Nr. 8'29 wciqgni
to: 
R, H, A. - Nr 829. Firma: .Zygmunt Flan- 
kin- Pirma zostala zlikwidowanCi z dntem 24 wrzes- 
nia 1925 r. i wykrdla si
 z rejtstru. 
Wydziel Rejestru Handlowego 
S
du Okrt;gowego w Wilnie. 
173. Do Reje;tru Hdndlowego Dzial A, SCidu 
Okr. w Wilnle w dniu 5 go atycznia 1926 r. pod 
Nr. 1030 wciClgni
to wpis dodetkowy: 
R H A. V. - Nr, 1030. Filma: "Dom Han- 
dlowy p. f. Bracia Czerniak i Szwtgier- Siedziba 
Centrali zostala przt'niesiona do Waruawy plac 
Grzybowski 8, a w WHnie przy ul. Bazyljañskiej 
Nr. 6 otwarto oddzial f rmowy. 
WydLial Rejestru Handlowego 
S
du Okr
gowego w Wilnie. 
174. Do Reiestru Handlowego Dzial At SCidu 
Okrt;gowego w Wilnie w dniu 8 stycznia 1926 r. 
pod .Nè 201 wciqgn:t;to wpis dodatkowy: 
it. H. A, II. - Nr. 201. Firma: .1. Goldberg 
i Z. Stalewicz" Przedsi.;biorstwo zostalo zlikwido- 
wane i wykrdla si
 z reiestru. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr
gowego w Wilnie. 


175. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sqdu 
Okr
g. w Wilnie w dniu 12 go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 1135 Rciqllnit;to wpis dodatkowy: 
R. H. A. II. - Nr 1135 Flrma: .Piesl
k Ry- 
szard- Flrma zOltala zlikwidowana i wykrdla si
 
z reJestru. 


Wydzial Rejestru Handlowego 
Scadu Okr
gowego w Wilnie. 


176. Do Rejestru Handlowego Dzial A. SlIdu 
Okr. w Wilnie w dniu 14 go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 1851 wciClgni
to wpis dodatkowy: 
R. H. A. II - Nr. 1851. F rma: .Ajnsdejn 
Chackiel. Przedsi<<:biorstwo zostalo zlikwld"wane 
i wykrdla si
 z rejestru. 
Wydzial Rejestru Handloweli o 
Scadu Okr
gowego w Wilnie. 


I 


177. Do Rejestru Handlowego Dzial A,Sca du
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0018.djvu

			18 


Dziénnlk drzE:dow y Wojew6dztwa Wile
skie g ò 


Mr. 1 (4ê) 


Okr
g. w Wilnie w C:lniu 14-go stycznia 1926 r. pod 
Nt \443 wciZigni
to wpis dodatkowy: 
R. H. A, - Nr. 1443. Firme: "Werses Chasla" 
Siedziba 
ostala przcniesiona na l!I. Trock
 Nr.9. 
Wydzial Relestru Handlowego 
Sl\du Okr. w Wilnie. 
178. Do Rejestru Handlowego Dzial A, Sljdu 
Okr
gowego w Wilnie w dnlu 18 stycznla 1926 r. 
pod .NQ 1477 wci
5tni
to wpls dodetkowy: 
R. H. A. 1I.-Nr, 1477. Firma: "Swerdlln Cha- 
1m" Chaim Swerdlin zmarl, do prowadzen!a przed- 
si
biorstwa upozniona jest pozostala wdowa i glów 
na opiekunka Reweka Swerdl!nowa, zam. przy ul 
Kwaszelnej 2. 
Wydziel Rejestru Handloweao 
S
du Okr
gowego w Wilnie. 
179. Do Rejestru Handlowego Dzl.1 B, S
du 
Okt-
gow. w Wilnie w dniu 28 go grudnia 1925 r. 
pod Nr. 273 wci
gni
to: 
R. H. B. - Nr. 273. I. F"mø: "A
rumanla". 
Sp6lka z ogreniczonil odpowled..ila 1 no, ci 4. Przed- 
mlot - handel owocami, bakaljami, ja 
 ynømi or.. z 
w
dzonemi i konserwowanemi ryb"mi. S:edz bd 
_' WHoo, ul. Os
miañska 1. Firma rozpocz
la dzii'lltll 
no'é 1 Iistopeda 1925 r. I	
			

/NDIGCZAS003513_1926_001_0019.djvu

			Nr. 1 (48) 


Dziennik Urz
dowy Województwa WiIerískiego 


19 


tariuszem Chrzanowskim w t,ndzi dn. ) 4 listopada 
1924 r. za Nr. 22320. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
S"du Okr
gowego w Wilnle. 
183. Do Reiestru Handlowego Dzid B, S"du 
Okr
gowe
o w Wilnie w dniu 4-go sfycznia 1926 r. 
pod Nr. 66 wcil!lgni-:to wpis dodatkowy: 
R. H. B. - Nr. 66. Firma: "Towarzystwo dla 
Handlu prz;etworami Chemiczneml" Ergos" sp6lka 

 ollrztniczonll odpowiedziðlnosci
. Sj)6lka na mo- 
cy uchwaly walnego zgromadzenia z dnia 15 grud. 
nia 1925 r. zostala zlikwidowana. Na likwodatora 
zostal powolany Michal Sternberg. 
Wydzidl Rejestru Handlowego 
Slidu OIm;gowego w Wilnie. 
184. Do Rejestru Handlowego Dzial B, S
du 
Okrel2. w Wilnle w dniu 5-go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 173 wci
gni
to wpis dod"tkowy: 
R. H. B. II. - Nr. 173. Firma: "Bank KwiIec- 
ki, Potocki i 
 ka" T-wo ,Akcyjne w Poz:naniu. 
Oddzial w Wilnie. Odddr.l banku w Wilnie zesial 
zwiniety i pelttomocnictwa kiHòwnik6w oddzblu. 
Boleslawa Pikora i Zygmunta Liskekiego odwolane. 
Wydziel Rejestru Handlowego 
Slidu Okregowego w Wilnie. 
185. Do ReJestru Hendlowego Dzial B, S
du 
Okrc:g. w Wilnie w dnlu 5-eo styczn\a ]926 r. 
pod Nr. 170 wchlgnl
to wpls dodatkowy: 
R. H. B. V. - Nr. 170, Firma: "Stella" Sp61- 
ka z og!'aniczon,. odpowiedziltlnosc!ë). Udzi
lono 
do dnia 31 grudnia 1925 r. prokurv Ml3jerowi 8ro' 
lowiczowi, zem, w Wilnie uJ. Podgórna 7 die fqez- 
nego podptsywania z Sa!omonem Norml'lnem lub 
J6zefem Frydmanem. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Slidu Okregoweäto w Wilnie. 
186. Do Rejestru Handlowego Dzial B, S4dU 
Okr
g. w Wilnie w dl1iu 5-go styeznla 1926 r. pod 
Nr. 217 wcl
gniE:tn wpis dodatkowy: 
R. H. B. II. - Nr. 217. Firma: "E. Chyblñski 
i S-ka" sD6lka z ograniczonll odpowiëdzielf\osci(!. 
Zgloszono rozwiqzanie spólki i Iikwldacj
 
przedsiebiorstwa. Na likwidatorõw powdðno ram. 
w Wilnie Edwarda Chybiñsklego J:rzy ul. Garbu- 
skiej 1. Ksawerego Turuynowlcza przy uJ. Suwal- 
skiej 3, I Wladyslawa Kaczanowskiego przy uI. Ko- 
naraklego 46. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Slidu Okr
gowego w WiIniè. 
187. Do Reje.!tru Handloweeo Dzial B, S
 
du Ok,o w Wilnie w dniu 9 stycznia 1926 r. pod 
Nr. 22 wci2Jgnleto wpis dodatkcwy: 
R. H. B. II. - Nr. 22. Firma: "Pierwsza WI- 
leñska Spóllca Parcelacyina" Zwaloryzowany i po' 
wiE;kszony kapital zakl
dowy 6000 zl. podz 1 elony 
na 60 r6wnych i niepodzielnyeh udzia16w po 100 zl. 
kðidy, calkowicie wplacony. 
Wydzjal Rejedru Handlowego 
, S
du Okr
gowego w Will1ie. 
188. Do Rejestru Handlowego Dzlal B, Sildu 
Okr
g. w Wilnie w dniu 12 stycznia 1926 r. pod 
Nr. 207 wclalZnl
to wpis dodatkowy: 
R. H. B. III. - Nr. 207. Firm,,: "Poznañskie 
Przedsi
biorstwo Handlowe ..Bracla Szymañscy". 
Likwidaeje przeprowadza Pozneñskie Przedsi
bior- 
stwo Handlowe Bracia' Szymañscy w Warazawle 


ul. Zlota 23, od kt6rej upowainionym przedstawi.. 
cielem do dziatañ jest Michal Brzostowski zam. 
w WiInle przy ul. WiIeñskiej 23. Firma zo
t8la zlik. 
189. Do Rejestru Handlo'Rego Dzlal B S
du 
Okr
g. w Wilnie w dniu 14-go stycznla 1926 r. 
pod Nr. 81 wcillgni
to wpls dodatkowy: 
R. H. B. V. - Nr. 81. Firma: "Spólka dla Han. 
diu i przemyslu" "Wileika". Na moey uchwaly wal- 
nego zQromadzenia z dnia 28 grudnia 1925 r. zglo- 
szono likwidaciE: przedsiebiorstwa z dniem 1 s{ycz- 
nia 1926 r. Na likwidlttcra powoleno wm elma 
Lange, zam. w Wilnie przy uI. Subocz Nr. 6,a m. 2. 
Wydziel Rejestru Handlowego 
Sqdu Okr
gowego w Wilnie 


190. Do Rejestru Handlowego Dzial B. Sildu 
Okreg. w Wilnie w dniu 23 go grudnia 1925 r. pod 
Nr. 25 wciëtgnieto wpis dodatkowy: 
R. H. B. IV. - Nr. 25 r. Firma: "WiIeñskie 
Sklady Towarowy Pacific" Spólka akcyjna. Wystll- 
pili z Zarl
du Dyrektorowie Józef Wincta i Kon- 
rad Lansberg. Upowazniono czlonków Rady: Pre.. 
zesa Knzimierza Swi
teckiego i wice'prezesa Wl.- 
dyslawa Milkiewicza, dyrektora, Franciszka Girtlera 
z pruwami podpisu za spólke. Weksle, pelnomoc- 
nictwa, umowy, kontrakty, ekty hipoteczne i no.. 
tarjalne, czeki na rachunek biei
cy tudziei zlIda- 
nie zwrotu sum w instytucjach kredytowych pod- 
piaujll dwóch z wymienionych prezesa, wice prezeSIt, 
dyrektora i prokurenta. Prokurentem fir my miano. 
wane Piotra Engelbrechta z prawem ll\cznego 
podpisu. 


Wydzial Rejestru Handlowego 
Slidu Okr
gowegl) w Wilnie. 


191. Do Rejestru Handlowego Dzial B Sildu 
Okr
tt. w Wilnie w dn:,u 14,go stycznia 1926 r. pod 
Nr. 11 wciagn!eto wpis dodatkowy: 
R. H. B. II. - Nr. 11. Firma: " Towarzystwo 
Przemyslowo . Handlowe Block- Brun Spólka AlE.. 
cyjna Oddzlal w Wilnie". 
Siedziba Oddzialu w Wilnie ul. Micklewicza 11. 
Otwarto oddliar w Krakowie. Kapitfll zakladowy 
w 1923 r. wynosil 200.000.000 mk., podzielonych na 
40.000 akcji celkcwicie wplacony. Stefanowi Go.. 
niszewskiemu Marszalkowska 9, Janowi Niemcr;y' 
kowi, Pi
kna 30 i Jerzemu Bertholdzemu, Haza 22. 
wszystkim trzem z W Hszawy udzielono prokury 
z prawem podpisvwania kaidego z rtich lllcznie 
z jednym'z czlonków zarzqdu lub zast
peów. Po- 
stanowienie Mhistra Przemyslu i Handlu OfllZ 
Skarbu w przedmiocie podwYZszenia kapitalu za- 
U5dowego opublikowane zostlSlo w Nr. 147 Moni. 
tora Polskiego z dn. B liDea 1923 r. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Sildu Okregowego w Wilnie. 
192. Do Rejestru Handlowego Qzi61 B, Sqdu 
Okr. w Wilnie w dniu 19 go ssycznia 1925 r. pod 
Nr. 74 wcillgr.i
to WplS dndatkowy: 
R. H. B. III - Nt: 74. Firmll: T.wo Ak..::yjne 
dla EkspJoat1cji Torfowisk P. N. "Torf'", Zgfosza- 
nn likwid 'cie !lpólki, uchwalonll przez Walne Zgro- 
madzenle e k("io"'
 riuszów w dniu 30 grudnia 1925 r. 
Do K"mhf, I kwida-,;:yjnej pow olano, zam. w Wil. 
nie: J6zda t" towskiego 'przy u l . Mickiewicza 42, 
Wiktora Niewhtdomskiego przy u1. J!gieIIoñskiej 8 
i Jana Klotta przy ul. Zygmuntowskiej 20 Siedzib
 
biura wyznaczono przy ul JagieIloñskiej 8 m. 16. 
Wydzial Rejestru Handlowego 
Slidu Okregowego w Wilnie. 


-
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0020.djvu

			20 


Dziennlk Urz
dowy Województwa Wliensklego 


Nr. 1 (48) 


193. Do Refestru Sp61dzielni Dzial C w dn. 
18/1. 19?6 ". p('d Nt' 388 wciqgnit;to: 
R H. C. I. Nr. 388 F rma: "S"ótdtielnla Kredytowa 
Lokator6w I Rozbudowy w Wilnie z "dpowled
ial- 
no
ci<	
			

/NDIGCZAS003513_1926_001_0021.djvu

			Nr. r ( 48) 


Dziennlk Urz
dowy Wojew6dztwa Wileñskie g o 


21 


S
DÓW POKOJU W SPRAWICH SPADKOWYCH 
I'INNYCH. 
201. Na zasadzie "rt. 1454 U. P. C S
d Po- 
koju m. Wilna, wzywa osoby majace wiadomosci 
o zaginionej Ludmile Wlasienko nad mleniem której 
Setd Pokoju m, Wilna, decyzjet z dn. 1 wrzesnia 1924 r., 
wyznaczyl opiek
, azeby zglosily sie: do Setdu Pokoju 
m. Wilna ul. "d. Mickiewicza 36, pokój 211. 
202. S
d Pokoju m. Wilna, w dniu 5 stycznia 
1926 r., po rozpatrzeniu podania Zofji Kac 0 unie- 
waznienie plenipotencji wydanej Samuelowi Kacowi 
na mocy art. 1460 44-48 U. P. C. postanawia: pie- 
nipotencje: wydan
 przez Zofje: Kac na imie: Samuela 
Kaca oblatowan
 u Notarjusza Bujko za repertorjum 
Nr. 111 w Wilnie dnia 7-XII. 1922 r.-uniewaznié. 


203. S
d Okre:gowy w Wilnie, II wydzial Cy- 
wilny na zasadzie art. 1401 i 1682 U. P. C, wzywa 
sukcesorów Stanislawa Rosena, zmarlego w Rosji, 
w mlescie Smolensku w dniu 9 stycznia 1920 roku, 
azeby w ci
gu szesciu miesie:ey od dnia wydrukowa- 
nia niniejszego obwieszczenia, zglosili swoje prawa 
do pozostalego po jego smierci maj
tku. L. 617/24. 


Ogloszenia Okr. Urzçdu Ziemskiego w Wilnie. 


204. Okre:gowy Urz
d Ziemski w Wilnie po- 
daje do publieznej wladomosci. ze Okre:gowa Ko. 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 10 
lutego 1925 r. zatwierdzila projekt scalenia gruntów, 
nalez
eyeh do gospodarzy zase. Kalwiszki i folwarku 
,!el zascianku Klimiszki, gminy Daugieliskiej, powiatu 
Swi
cianskiego, sporzqdzony w lataeh 1923 i 1924 
prlez upowainionego geometre: Witaljana Szpyrko- 
wicza i uwidoezniony na szkicu planu i rejestraeh 
pomiarowyeh, sporzi1ldzonyeh na zasadzie pomiarów 
dokonanyeh na gruncie przez tegoz Szpyrkowicza, 
zgodnie z którym to projektem uezestnicy sealenia 
otrzymuj
 kolonje na I
cznym obszarze 143 ha 
2506 ma, 
Pozatem Okre:gowy Urz
d Zlemski komunikuje, 
ie poste:powanie sealeniowe w powyzszej sprawie 
z dniem 5 maja 1925 r. zostalo zamknie:te. 


205. Okre:gowy Urz
d Ziemskl w Wilnie po- 
daje do pubIieznej wiadomosci, ze Okre:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dn. 19 
paidziernika 1925 r. zatwierdzita projekt sealenia 
gruntów, nalez
eyeh do gospodarzy wsi Budniki, 
gminy Mejszagolskiej, powiatu Wilen skiego, wspól. 
nego pastwlska wsi. Budniki i Lingmieniszki oraz 
gruntów folwarkù Zarkowszezyzna, nalezeteego do 
kosciola Towiañskiego, sporz
dzony przez Podkomi- 
sarza Ziemskiego na powiat Wilenski przy udziale 
geometry Okr
gowego Urz
du Ziemskiego w Wilnie, 
Jana Rybinskiego, uwidoczniony na odrysie z pierwo- 
rysu, sporz
dzonego na zasadzie pomiarów dokona- 
nyeh w 1924 roku przez tegoz Rybi/lskiego, zgodnie 
z którym to projektem uezestnicy sealenia otrzymuj
 
kolonje na I
eznym obszarze 148,3991 ha. 
Pozatem Okr
gowy Urz
d Ziemski komunikuje, 
ie poste:powanie sealeniowe w powyzszej sprawie 
z dniem 28 grudnia 1925 r. zostalo zamknie:te. 
206. Okre:gowy Urz
d Ziemski w Wilnie po' 
daje do PUbIicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Ko- 
misja liemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 2 


grudnia 1924 r. zatwierdzila projek scalenia gruntów 
nalez
cveh do gospodarzy wsi Widutowszczyzna, gmi- 
ny Slobódzkiej, powialu Braslawskiego, sporl
dzony 
w roku 1924 przez Komisarza Ziemskiego na po- 
wiat braslawski przy udziale geometry Okre:gowego 
Urze:du Ziemskiego w Wilnie Jana Giecewieza i uwi- 
doezniony na planie nazwanym .Projekt scalenia 
i plan klasyfikaeyjny gruntów wsi Widutowszezyzna" 
sporz
dzonym przez tegoz Giecewicza w roku 1924, 
zgodnie z którym to projektem scalenia gospodarze 
otrzvmaj
 kolonje na ogólnym obszarze 107 ha 
3980 m 2 . 
Pozatem Okre:gowy UrzZjd Ziemski komunikuje, 
ze poste:powanie scaleniowe w powyzszej sprawie 
z dniem 1,5 stycznia 1925 r. zostato zamknle:te. 
207. Okre:gowy Urz
d Ziemski w Wilnie po- 
daje do publieznej wiadomosci, ze Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 6 
wrzesnia 1924 r. zatwierdzila projekt sealenia gruntów 
wsi Obabje-Duze, gminy Slobódzkiej, powiatu Bra- 
slawsklego, ostatecznie sporz
dzony w roku 1924 
przez Komisarza Ziemskiego przy udziale geometry 
Okre:gowego Urze:du Ziemskiego w WiInie Jana 
Gieeewicza i uwidoezniony na szkieu projektu oraz 
odrysie planu zamiany gruntów wsi Obabje-Duze 
i wsi Jelenee tejie gminy i powiatu, sporz
dzonyeh 
w roku 1924 przez tegoz geometre: Jana Giecewicza, 
zgodnie z którym to projektem sealenia gospodarze 
otrzymali kolonje na I
eznym obszarze 498,2400 ha. 
Pozatem Okr
gowy Urz
d Ziemski komunikuje, 
ze poste:powanie sealeniowe w powyzszej sprawie 
z dn. 13 listopada 1924 r. iostalo zamkni
te. 
208. Okre:gowy Urzetd Ziemski w WiInie po- 
daje do publiezn6j wiadomosCÎ, ze Okre:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 6 
wrzesnia 1924 r. zatwierdzila projekt sealenia grun- 
tów wsi Helenowo, gminy Niemenezynskiej, powiatu 
WilelÍskiego, sporzZjdzony w roku 1923 przez Komi- 
sarza Ziemskiego przy udziale starszego geometry 
Okre:gowego Urz
du Ziemskiego w Wilnie Józefa 
Znosko i uwidoezniony na odrysie planu, sporz
dzo- 
nym w roku 1923 przez tegoz Zno.sko, zgodnie 
z którym gospodarze otrzymuj
 kolonje na I
cznym 
obszarze 244,0740 ha. 
Pozatem Okre:gowy Urzetd Ziemski komunikuje, 
ie poste:powanie scaleniowe w powyzszej sprawie 
z dniem 18 listopada 1924 r. zostalo zamkni
te. 
209. Okre:gowy Urz
d Ziemski w WiInie po- 
daje do publieznej wiadomosci, ze Okre:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 9 
pazdziernika 1924 roku zatwierdzila projekt scalenia 
gruntów, nalezeteyeh do gospodarzy wsi Kirylino, 
gminy Slobódzkiej, powiatu Brastawskiego, sporz
- 
dzony vi roku 1924 przez Komisarza Ziemskiego 
przy udziale starszego geometry Okre:gowego Urz
du 
Zlemskiego w Wilnie Józefa Znosko I uwidoezniony 
na odrysie pierworysu, sporz
dzonym w 1924 roku 
przez tegoi Znosko, zgodnie z którym to projektem 
uezestnicy scalenia otrzymuj
 kolonje na I
eznym 
obszarze 499,0256 ha. 
Pozatem Okre:gowy Urz
d Ziemski komunikuje, 
ie poste:powanie sealeniowe w powyzszej sprawie 
z dn. 10 grudnia 1924 r. zostalo zamkni
te. 
210. Okre:gowy Urz
d Ziemski w WiInie po- 
daje do pubIicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu.8 
paidziernika 1924 r. zatwierdzila prolekt sc.aIe m.a 
gruntów, nalezqcych do gospodarzy w
. D
szkl gml-
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0022.djvu

			22 


Dziennik Urz
dow y Wo j ew6dztwa Wilerískie g o 


Nr. 1 (48) 


ny Jasiewskiej, powiatu Swi
cianskiego, ostatecznie 
sporzéldzony w rok.u 1923 przez Podkomisarza Ziem. 
skiego na powiat Swi
cianski przy udziale geometry 
Okr
gowego Um:du Ziemskiego w Wilnie Jana Do- 
rozynskiego i uwidoczniony na odrysie planu, spo- 
rZéldzonym przez tegoz Dorozynskiego w roku 1923, 
zgodnie z którym to projektem uczestnicy scalenia 
otrzymujél kolonje na Iélcznym obszarze 416,6196 ha. 
Pozatem Okr
gowy Urzéld Ziemski komunikuje, 
ze postE:powanie scaleniowe w powyzszej sprawie 
z dniem 27 grudnia 1924 r. zostalo zamkni
te. 
211. Okr
gowy Urzéld Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ze Okrt::gowa Ko- 
misja Ziemska w WiInie na posiedzeniu w dniu 6 
wrzesnia 1924 r. zatwierdzila piOjekt scale'1ia gru n- 
tów zascianku Stracza - Niedroszla, gminy Swirskiej. 
powiatu Swi
cianskiego, sporzéldzony w 1923 roku 
przez Komisarza Ziemskiego przy udziale starszego 
geometry Okr
gowego Urz
du Ziemskiego w Wilnie 
O. Niedobolskiego i uwidoczniony na planie, sporzél- 
dzonym w roku 1923 przez tegoz O. Niedobolskiego 
zgodnie z którym gospodarze otrzymujél kolonje na 
Iélcznym obszarze 271 ha 8199 m 2 . 
Pozatem Okr
gowy Urzéld Ziemski komunikuje, 
ze postE:powanie scaleniowe w powyzszej sprawie 
z dn. 22 Iistopada 1924 r. zostalo zamkni
te. 
212. Okr
gowy Urzéld Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ze OkrE:gowa Ko. 
misja Ziemska w WiInie na posiedzeniu w dniu 20 
pafdziernika 1925 r. postanowila: wdrozyé post
po- 
wanie scaleniowe na obszarze okolo 152,86 ha grun- 
tów, nalezélcych do gospodarzy wsi Sliiewo, gminy 
Mankowickiej" powiatu DunHowickiego. 


213. OkrE:gowy Urzéld Ziemski w Wilnie po- 
daje 'do publicznej wiadomosci, ze OkrE:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
maja 1925 r. postanowila: wdrozyé post
powanie 
scaleniowe na obszarze okafo 478,31 ha gruntów, 
nalezélcych do gopodarzy wsi Borkowszczyzna, gminy 
Dryswiackiej, powiatu Braslawskiego. 


214. Okr
gowy Urzéld] Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
sierpnia 1925 r. postanowila: wdrozyé postE:powanie 
scaleni owe: 1)na obszarze okolo 83,03 ha gruntów, 
nalezélcych do gospodarzy wsi Podworyszki, gminy 
Podbrzeskiej, powiatu WiIenskiego, 2) na obszarze 
okolo 3 ha gruntów majéltku 
Kowszadola., stano- 
wiélcych wlasnosé Stanislawa Pisanko, tejze gminy 
i powiatu, Iélcznie na obszarze okolo 86,03 ha. 


215. OkrE:gowy Urzéld Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
sierpnia 1925 r. postanowila: wdrozyé post
powanie 
scaleniowe: na obszarze okolo 94,5 ha gruntów, na- 
lezélcych do gospodarzy wsi Male-Kabiszki, gminy 
Niemenczynskiej, powiatu Wilenskiego. 


216. OkrE:gowy Urzéld Ziemski w Wilnie po. 
daje do publicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 20 
pafdziernika 1925 r. postanowila: wdrozyé postE:PO- 
wanie scaleniowe: 1) na obszarze okolo 384,67 ha 
gruntów nadzialowych, nalezélcych do gospodarzy 
wsi Terniany, gminy Landwarowskiej, powiatu Wilen- 
skiego, 2) na obszarze okolo 120 ha gruntów z pan. 


stwowego majéltku Skorbuciany, tejze gminy i powiatu, 
Iélcznie na obszarre okolo 504,67 ha. 
217. Okr
gowy Urzéld Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci ze Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
sierpnia 1925 r. postanowila: wdrozyé post
powanie 
scaleni owe: 1) na obszarze okolo 121,28 ha gruntów, 
nalezélcych do gospodarzy wsi Dranki, gminy Jaf- 
nienskiej, powiatu Dzisnienskiego, 2) na obszarze 
52,44 ha !jruntów majéltku Siemiazyno, tejze gminy 
i powiatu, zaprojektowanych wedlug uklagu dobro- 
wolnego do oddania gospodarzom w
i Dranki, jako 
równowaznik serwitutowy, Iélcznie na obszarze okolo 
173,72 ha. 


218. OkrE:gowy Urzéld Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Ko. 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 20 
paidziernika 1925 r. postanowHa: wdrozyé post
po- 
wanie scaleniowe: 1) na obszarze okolo 34,14 ha 
gruntów nadzialowych, nalezélcych do gospodarzy wsi 
togowce, gminy Czerniewickiej, powiatu Dzisnien. 
skiego, 2) na obszarze okolo 22 ha gruntów z pan- 
stwowego folwarku Tupiczyno, tejie gminy i powiatu, 
przeznaczonych decyzjél Prezesa Okr
gowego UrzE:du 
Ziemskiego w Wilnie z dnia 15-IX.25 r. na upelno- 
rolnienie gospodarzy wsi togowce, lélcznie na obsza- 
rze okolo 56,14 ha. 


219. Okr
gowy Urzéld Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ze OkrE:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dn. 19 
pazdziernika 1925 r. postanowila: wdrozyé postE:PO- 
wanie scaleniowe na obszarze okolo 49,16 ha grun- 
tów, naleiélcych do gospodarzy fólwarku Jurkowo, 
gminy Prozorockiej, powiatu Dnisnienskiego. 


220. OkrE:gowy Urzéld Ziemski w Wilnie po- 
daje do publiczniej wiadomosci, ze OkrE:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
sierpnia 1925 r. postanowila: wdrozyé postE:powaníe 
scaleni owe: 1) na obszarze okolo 78,57 ha gruntów 
nadzialowych, nalezélcych do gospodarzy wsi Tresku- 
ny, gminy Mikolajewskiej, powiatu Dzisnienskiego, 
2) na obszarze okolo 30,99 ha gruntów z panstwo- 
wego majéltku Oleszczynce, przeznaczonych decyzj
 
Prezesa Okr
gowego Um:du Ziemskiego w WiInie 
z dnia 30 czerwca 1925 r. na upelnorolnienie go- 
spodarzy wsi Treskuny, Iélcznie na obszarze okolo 
109,56 ha. 


221. Okr
gowy Urzéld Ziemski w Wilnie po- 
daje do pubIicznej wiadomosci, ze OkrE:gowa Ko. 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
pafdziernika 1925 r. postanowila: wdrozyé postE:powa- 
nie scaleniowe na obszarze okolo 392,63 ha gruntów, 
nalezélcych do gospodarzy wsi Rudawka, gminy 
Przebrodzkiej, powiatu Dzisnienskiego. 
222. Okr
gowy Urzéld Ziemski w Wilnie po. 
daje do publicznei wiadomosci, ze Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w'Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
pafdziernika 1925 r. postanowila: wdrozyé poste:powa- 
nie scaleniowe na obszarze okolo 58,90 ha gruntów, 
nadzialowych, nalezélcych do gospodarzy wsi Pietku- 
niszki, gminy Bohinskiej, powiatu Dzisnienskiego. 
223. OkrE:Qowy Urzéld Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci ie Okr
gowa Ko-
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0023.djvu

			Nr. 1 (48 ) 


Ozlennik Urz
dowy Wojewóclztwa Wlteflskiego j 


misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu, w dniu 19 
pafdziernika 192=> r. postanowila: wdroiyé post
powa- 
nie scaleniowe na obszarze okofo 146,6 ha gruntów 
nadziafowych, nalei(tcych do gospoçlarzy wsi Ra- 
piszki II, gminy Daugieliskiej, powiatu Swi
ciañskiego. 


224. Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie po. 
daje do publicznej wiadomos<:i, ie Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
paidziernika 1925 r. postanowita: wdroiyé post
po- 
wanie scaleniowe na obszarze okofo 20 ha gruntów 
nadziafowych, naleiitcych do gospodarzy wsi Micha- 
fowo II, gminy Daugieliskiej, powiatu Swi
cianskiego. 


225. Okr
gowy Urz(td Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 20 
paZdziernika 1925 r. postanowila: wdroiyé post
po- 
wanie scaleniowe: 1) na obszarze okofo 271,10 ha 
gruntów, n
lei(tcych do gospodarzy wsi Mile, gminy 
· i powiatu Swi
ciañskiego, 2) na obsza,rze okofo 4 ha 
gruntów pañstwowych z Nadlesnictwa Swi
ciañskiego, 
l(tcznie na obszarze okolo 275,10 ha. 
226. Okr
gowy Urz(td Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 15 
stycznia 1925 r. postanowita: wdroiyé post
powanie 
scaleniowe na obszarze okofo 262,20 ha gruntów, 
nalei(tcych do gospodarzy wsi Reduta, gminy Lyn. 
tupskiej, powiatu Swi
ciañskiego. 


227. Okr
gowy Urz(td Ziemski w Wilnie po. 
daje do publicznej wiadomosci ie Okr
gowa Ko. 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
pazdziernika 1925 r. postanowila: wdroiyé post
po'\Va- 
nie scaleniowe na obszarze okofo 249,08 ha gruntów 
nalei
cych do gospodarzy wsi F\puszyny, gminy Kie- 
mieliskiej, powiatu Swi
cianskiego. 


228. Okr
gowy Urz(td Ziemski w WiInie po- 
daje do :publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
paidziernika 1925 r. postanowita: wdrozyé post
powa- 
nie scaleniowe na ,obszarze okofo 45,50 ha gruntów, 
nalei(tcych do gospodarzy wsi Naumionki I, gminy 
Prozorockiej, powiatu Dzisnienskiego. 


229. Okr
gowy Urz(td Ziemski w Wilnie po. 
daje do publicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
pafdziernika 1925 r. postanowita: wdrozyé post
po- 
wanie scaleniowe na obszarze okofo 53,40 ha grun- 
tów nadziafowych, nalei(tcych do gospodarzy wsi 
Kolesniki, gminy Mikofajewskiej, powiatu Dzisnieñ- 
skiego. 


230. Okr
gowy Urz(td Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
sierpnia 1925 r. postanowila: wdroiyé post
powanie 
scaleniowe na obszarze: 1) okofo 2330 ha gruntów, 
nalei(tcych do gospodarzy wsi Bialy. Dwór, gminy 
Hermanowickiej, powiatu Dzisnieñskiego i 2) okofo 
1
0 ha gruntów, nalez(tcych do gospodarzy wsi Wa- 
sllkowo, tejie gminy i powiatu, f(tcznie na obszarze 
okofo 2470 ha, 


231. Okr
gowy Url
d Ziemski w Wilnie po- 
daje do pubIicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 


misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
paidziernika 1925 r. postanowita: wdroiyé post
powa' 
nie scaleni owe na obszarze okofo 260 ha gruntów 
nadziafowych, nalei(tcych do gospodarzy wsi Czebo- 
tarce, gminy Daugieliskiej, powiatu Swi
ciañskiego. 


232. Okr
gowy Urz(td Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
paidziernika 1925 r. postanowita: wdroiyé post
po- 
wanie scaleniowe na obszarze okofo 114 ha gruntów 
nadziafowych, nalei(tcych do gospodarzy wsi Dowbo- 
ryszki, gminy Daugieliskiej, powiatu Swi
cianskiego. 


233. Okr
gowy Urz(td Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 
mlsja Zlemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
paidziernika 1925 r. postanowita: wdroiyé post
po- 
wanie scaleniowe na obszarze okofo 160 ha grun- 
tów nadziafowych, nalei(tcych do gospodarzy wsi 
Daukszyszki, gminy Mielegiañskiej, powiatu Swi

 
cianskiego. 


234. Okr
gowy Urz(td Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
paidziernika 1925 r. postanowita: wdroiyé post
po- 
wanie scaleniowe na obszarze okofo 60 ha gruntów 
nadziafowych, nalei(tcych do gospodarzy wsi F\ugu- 
ciszki, gminy Daugieliskiej, powiatu Swi
ciañskiego. 


235. Okr
gowy Urz(td Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
paidziernika 1925 r. postanowita: wdroiyé post
po- 
wanie scaleniowe na obszarze okofo 286,55 he grun- 
tów nadzialowych, nalei(tcych do gospod.arzy wsi 
Grygiszki, gminy Daugieliskiej, powiatu Swi
cian- 
skiego. 
236. Okr
gowy Urz(td Ziemski w Wilnie po. 
daje do publicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu dnia 19 
sierpnia 1925 r. postanowita wdroiyé post
powanie 
scaleniowe na obszarze okofo 32 ha gruntów, nale. 
z(tcych do gospodarzy zascianka Samoniszki, gminy 
Zabfociskiej, pow. Swi
ciañskiego. 
237. Okr
gowy Urz(td Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 19 
paidziernika 1925 r. postanowita wdroiyé post
po. 
wanie scaleniowe na obszarze okofo 56 ha gruntów 
nadziafowych, nalei(tcych do gospodarzy wsi Szal- 
tupy, gm. Zabfociskiej, pow. Swi
ciañskiego. 


238. Okr
gowy Urz(td Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 20 
paidziernika 1925 r. postanowita wdroiyé post
po' 
wanie scaleniowe na obszarze okofo 28 h
 gruntów 
nadziafowych, nalei(tcych do gospodarzy zascianka 
Justynopol, gminy i powiatu Swi
ciañskiego. 


239. Okr
gowy Urz(td Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 19 
paidziernika 1925 r. postanowifa wdroiyé post
po- 
wanie scaleniowe na obszarze okolo 152 ha gruntów 
nalei(tcy,h do gospodarzy' zascianku Linkiszki, gminy 
Lyngmianskiej, powiatu Swi
cialÍskiego.
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0024.djvu

			24 


[)zÎènnik drz
dowy WojewÓdztwft Wiie!'\skÎeg6 


Nt. i ( 4ã ) 


240. Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie po' 
daje do public.znej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 19 
pazdziernika 1925 r. postanowila wdroiyé post
po- 
wanie scaleniowe na obszarze okolo 305,50 ha grun- 
tów nadzialowych, naleiéjcych do gospodarzy wsi 
Gajlusze, gminy Hoduciskiej, pow. Swie:ciañskiego. 
241. Okr
gowy Urzéjd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 18 
kwietnia 1925 r. postanowHa wdroiyé poste:powanie 
scaleniowe na obszarze okolo 248,5 ha gruntów, na- 
leiéjcych do gospodarzy wsi Mielany, gminy Niemen- 
czyñskiej, pow. Wileñskiego. 


242. Okre:gowy Urzéjd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci ie Okre:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 19 
sierpnia 1925 r. postanowila wdroiyé poste:powanie 
scaleniowe na obszarze okolo 183 ha gruntów nale. 
i
cych do gospodarzy wsi Wielkie Kojacinie:ta, gminy 
Holszañskiej, pow. Oszmiañskiego. 


243. Okre:gowy Urz
d Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ze Okre:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 19 
sierpnia 1925 r. postanowHa wdroiyé post
powanie 
scaleniowe: 1) na obszarze okolo 229 ha gruntéw, 
nalei
cych do gospodarzy okolicy Grodzie, gminy 
Polañskiej, pow. Oszmiañskiego, 2) na obszarze 
okolo 2 ha gruntów okolicy Wiaie, stanowiéjcych 
wlasnosé Wincenteg9, Ignacego, Mieczyslawa, f\dolfa, 
Franciszka i Jana Zukowskich, 3) na obszarze okolo 
5 ha gruntówf olwarku Kiewliszki, stanowiéjcych wlas-' 
nose Józefa i Stanislawa Wasilewskich i 4) na 
obszarze okolo 5 ha gru ntów, naleiëtcych do gospo. 
darzy okolicy Bryndziszki, tejie gminy i powiatu, 
I
cznie na obszarze okolo 311 ha. 


244. Okr
gowy Urzéjd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej ,wiadomosci, ie Okre:gowa Ko. 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 19 
paidziernika ,1925 r. postanowHa wdroiyé poste:po- 
wanie scaleniowe na obszarze okolo 112 ha grun. 
tów nadzialowych, r.alezéjcych do gospodarzy wsi 
W
gly, gminy Kucewickiej, pow. Oszmiañskiego. 
245. Okre:gowy Urzéjd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie - na posiedzeniu z dnia 19 
sierpnia 1925 r. postanowila wdroiyé poste:powanie 
scaleniowe na obszarze okolo 126,66 ha gruntów na- 
dzialowych, naleiéjcych do gospodarzy wsi Nowo- 
siolki, gminy Bystrzyckiej, pow. Wileñskiego. 
246. Okr
gowy Urzéjd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okre:gowa Ko. 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 19 
sierpnia 1925 r. postanowHa wdrozyé post
powanie 
scaleniowe na obszarze okolo 205,21 ha gruntów, 
nalez
cych do gospodarzy wsi Pustylki, gminy Pod- 
brzeskiej, pow. Wileñskiego. 
247. Okre:gowy Urzéjd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okre:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 20 
pafdziernika 1925 r. postanowUa wdroiyé poste:po- 
wanie scaleniowe na obszélrze okolo 360 ha gruntów 
nadzialowych, nalez
cych do gospodarzy wsi Kosina- 
Mala, gminy Szumskiej, pow. Wileñskiego. . 


248. Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnle po. 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 19 
sierpnia 1925 r. postanowUa wdroiyé poste:powanie 
scaleniowe na obszarze: 1) okolo 16 ha gruntów, 
naleiéjcych do gospodarzy zascianka Zawiasy, gminy 
Mejszagolskiej, pow. Wileñskiego, 21 okolo 13 ha 
gruntów z pañstwowego majéjtku Legaciszki, tejie 
gminy i powiatu, wléjczonych na upelnorolnienie za- 
scianka Zawiasy decyzjéj Prezesa Okre:gowego Urz
du 
Ziemskiego w Wilnie z dnia 14-VIl 1925 r. léjcznie na 
obszarze okolo 29 ha. 


249. Okr
gowy Urzéjd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 19 
sierpnia 1925 r. postallowila wdroiyé' poste:powanie 
scaleni owe na obszarze okolo 52 ha gruntów, nale- 
zéjcych do gospodarzy wsi Kolnota I, gminy Pod- 
brzeskiej, pow. Wileñskiego. 


250. Okre:gowy Urzéjd Ziemski w Wilnie po. 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okre:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie' na posiedzeniu w dniu 19 
maja 1925 r. postanowHa wdroiyé poste:powanie 
scaleniowe na obszarze okolo 6uO ha gruntów, na- 
leiéjcych do gbspodarzy wsi Gieluny, gminy Wor- 
niañskiej, pow. Wileñskiego. 


251. Okre:gowy Urzéjd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okre:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 19 
czerwca 1925 r. postanowHa wdroiyé poste:powanie 
scaleniowe na obszarze okolo 1:;9 ha gruntów nale- 
zéjcych do gospodar
y wsi Drawcze, gminy Mejsza- 
golskiej, pow. Wileñskiego. 
252. Okre:gowy Urzéjd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okre:gowa Ko. 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 19 
paidziernika 1925 r. postanowila wdroiyé post
po- 
wanie na obszarze okoto 138,75 ha gruntów nadzia- 
towych, nalezéjcych do gospodarzy wsi Urbany, gminy 
i pow. Braslawskiego. 


253. Okr
gowy Urzéjd 1 Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci ie Okr
gowa Ko. 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 21 
lipca 1925 r. postanowila wdroiyé poste:powanie 
scaleniowe na obszarze okolo 62 ha gruntów. nale- 
iéjcych do gospodarzy zascianka Lisiszki, gminy 
Widlkiej, pow. Braslawskiego. 
254. Okre:gowy Urzéjd Ziemski w Wilnie po. 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okre:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 21 
Iipca 1925 roku postanowila wdroiyé poste:powanie 
scaleniowe na obszarze okolo 69,52 ha gruntów, na- 
lei
cych do gospodarzy zascianka Kieciszki, gminy 
Widzkiej, pow. Braslawskiego. 
255. Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Komi. 
sja Ziemska w Wilnie naposiedzeniu z dnia 
9 kwiet- 
nia 1924 r. zatwierdzila projekt scaleflia gruntów za- 
scianków Borejkowszczyzna gminy rukojñskiej, powiatu 
wileñskiego, Mikuciszki, gminy rudomiñskiej, powiatu 
wileñskiego oraz obje:tej obszarem scalenia cz
sci 
por
bów rz
dowych Jermoliszki, sporzéjdzony w roku 
1923 przez Komisarza Ziemskiego przy udziale geo- 
metry Okr
gowego Urz
du Ziemskiego w Wllnie Mi-
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0025.djvu

			Hr. 1 ( 49 ) 


25 


DzlennikÙrz
dowy Wojewôd ztwá Wlleriskiego 


chata Subocza i uwidoczniony na planie, sporzé\dzo- 
nym w roku 1923 przez tegoi Subocza, zgodnie 
z którym to, projektem uczestnicy scalenia otrzymujé\ 
kolonje w zasé. Mikuciszki na 'é\cznym obszarze 45 ha 
0162 m 2 i w zasé. Borejkowszczyzna na obszarze 
41 ha 2748 m a . 
. Pozatem C?krE:gowy .Urzé\d Ziemski komunikuje, 
ze postE:powame scalemowe w powyiszej sprawie 
z dn. 16 lipca 1924 r. zosta'o zamkniE:te. 
256. OkrE:gowy Urzé\d Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie Okr
gowa Komi. 
sja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 2 gru. 
dnia 1924 r. zatwierdzila projekt scaleni a gruntów 
nale.zé\cych do gospodarzy wsi JelelÍce, gmmy s'o- 
bódzkiej, powiatu brastawskiego sporzé\dzony w roku 
1923 przez Komisarza Ziemskiego na powiat bras'aw- 
ski przy udziale geometry OkrE:gowego UrzE;du Ziem- 
skiego w Wilnie Jana Giecewicza i uwidoczniony na 
odrysie planu, sporzé\dzonym na podstawie pomiarów 
dokonanych przez tegoi Giecewicza w roku 1923 
i zaswiadczonym, jako sprawdzony z orygina'em przez 
starszego GeometrE; OkrE;gowego UrzE;du Ziemskiego 
w Wilme J. Hawsowicza, zgodnie z którym to pro- 
jektem uczestnicy scalenia otrzymujé\ kolonje na 'é\- 
cznym obszarze 138 ha 4277 ma, 
Poza tem OkrE:gowy Urzé\d Ziemski komunikuje, 
ie postE;powanie sceleniowe w powyiszej sprawie 
z dn. 30 stycznia 1925 r. zostalo zamkniE:te. 


257. OkrE:gowy Urzé\d Ziemski w Wilnie po- 
daje do pubhcznej wiadomosci, ie OkrE;gowa Komi- 
sja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu dn. 21 lipca 
1925 r. postanowila wdroiyé PostE;powanie sceloniowe 
na obszarze okolo 183,93 ha gruntów, nalezqcych do 
gospodarzy wsi Rusaki, gminy Wierzchnianskiej po- 
wiatu DzisnielÍskiego. 


258. OkrE:gowy Urzé\d Zemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie OkrE;gowa Komisja 
Ziemska w Wilnie na posiedzeniu dn. 21 lipca 1925 
roku postanowila wdroiyé postE:powanie scaloniowe 
1) na obszarze okolo 81,90 ha gruntów nadziatowych, 
naleiélcych do gospodarzy wsi Chorakowo, gminy 
Mikolajewskiej, powiatu DzisnielÍskiego, 2) na obsza- 
rze okolo 2 ha gruntów folwarku Karczma z majé\tku 
Ruimonty, stanowiélcych wtasnosé Nikodema Krupki, 
tejie gmmy i powiatu, lé\cznie na obszarze okoto 
tij,
O ha. 


259. Okr
gowy Urzé\d 
Ziemski w Wilnie podaje 
do publicznej wladomosci, ie OkrE;gowa Komisja Ziem- 
ska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 21 lipca 1 
25 r. 
postanowl'a wdrozyé postE:powanie scaleniowe 1) na 
obszarze okolo 
6,L3 ha gruntów, nalezélcych do go- 
spodarzy wsi Dolhoje vel DoJgie, gminy Prozorockiej 
powiatu DzisnielÍsklego, 2) na obszarze okoto 104,8ó ha 
gruntów, nalezé\cych do gospodarzy folwarku Dolhoje 
vel DOlgle, tejie gminy i powié\tu, 'é\cznie na obsza- 
rze okolo 201,11 ha. . 


260. OkrE;gowy Urzé\d Ziemski w Wilnie po-
 
daje do publicznej wiadomosci, ze OkrE:gowa Komisja 
ZlemsKa w Wilnie na posiedzeniu w dn. 21 lipca 
19L5 r. postanowila wdrozyé PostE;powanie scaleniowe 
nq obszarze okolo 324,71 ha gruntów, nalez'lcych do 
gospodarzy wsi Plewoki, gminy QIE;bockiej, powiatu 
Dzismensklego. 


--- 


261. OkrE:gowy Urzé\d Ziemski w Wilnie P?- 
daje do public:znej wiadowosci, ze Okr
gowa KomlsJa 


Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 21 lipca 
1925 r. postanowita wdroiyé postE:powanie scaleniowe 
na obszarze okofo 110 ha gruntów zascianka Pogur- 
bie, gminy Daugieliskiej, powiatu SWiE:cialÍskiego. 
262. OkrE:gowy Urzé\d Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie OkrE;gowa Komisja 
Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dn. 21 lipca 
1925 r. postanowila wdroiyé postE;powanie scaleniowe 
1) na obszarze okoto 50,78 ha gruntów, naleié\cych 
do gospodarzy folwarku Dubrowo, gminy' Mikolajew- 
skiej, powiatu DzisnielÍskiego, 2) na obszarze okafo 
17,48 ha gruntów sé\siedniE;go folwarku Dubrowo, 
stanowié\cego wfasnosé Witolda Krupko, fé\cznie na 
obszarze oko'o 68,26 ha. 
263. OkrE;gowy Urzé\d Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie OkrE:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 21 
lipca 1925 roku postanowita: wdroiyé postE:powanie 
scaleniowe na obszarze okoto 178,50 ha gruntów, 
na1eié\cych do gospodarzy wsi Dé\browciszki, gminy 
Mejszagolskiej, powiatu Wilerískiego. 
264. OkrE:gowy Urzé\d Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie OkrE;gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 21 
lipca 1925 r. postanowita: wdroiyé postE:powanie 
scaleniowe na obszarze oko'o 348 ha gruntów, na- 
leié\cych do gospodarzy wsi Mirkliszki, gminy Hodu- 
ciskiej, powiatu SwiE:cialÍskiego. 
265. OkrE;gowy Urz(jd Ziemski w WHnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie OkrE:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 21 
lipca 1925 roku postanowita: wdroiyé postE;powanie 
scaleniowe: 1) na obszarze oko'o 167,97 ha gruntów, 
naleié\cych do gospodarzy wsi Gawejki, gminy Sto- 
bódzkiej, powìatu Bras'awskiego, 2) na obszarze 
oko'o 43,25 ha gruntów z palÍstwowego majé\tku 
Wierchowszczyzna, przeznaczonych decyzjé\ Prezesa 
Okr
gowego UrzE:du Ziemskiego w Wilnie z dnia 
30 maja 1925 roku na upe'norolnienie gospodarzy 
wsi Gawejki, Ié\cznie na obszarze oko'o 211,22 ha. 
266. OkrE:gowy Urzé\d Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ie OkrE;gowa Ko. 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 21 
lipca 192:; roku postanowita: wdroiyé postE:powanie 
scaleniowe na obszarze okoto 146,72 ha gruntów, 
nalezé\cych do gospodarzy wsi PodworalÍce, gminy 
Mejszagolskiej, powiatu Wileñskiego. 
1<- 


267. OkrE:gowy Urzé\d Ziemski w Wilnie po. 
daje do publicznej wiadomosci, ie OkrE:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 21 
lipca 1925 r. postanowita: wdrozyé PostE;powanie 
scaleniowe na obszarze oko'096 ha gruntów na- 
dzia'owych, naleié\cych do gospodarzy wsi Jurkow. 
szczyzna, gminy Czereskiej, powiatu Dzisnierískiego. 
268. OkrE;gowy Urzqd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ze OkrE;gowa Ko. 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 21 
lipca 1925 r. postanowita: wdrozyé postE:powanie 
scaleniowe na obszarze oko'o 264,33 ha gruntów, 
na1ezé\cych do gospodarzy wsi Nowe-Kruki, gminy 
Czereskiej, powiatu Dzisnierískiego. 
269. Okr
gowy Urzé\d Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci,. te O
rE;gowa. Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posledzemu w dmu 21
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0026.djvu

			6 


Dziennik tlrz
doi.vy Wojew6dztw21 Wilensklegó 


Nr. 1 (48) 
_._.
-- - 


Iipc21 1925 r. postanowila: wdroiyé post
pow2lnie 
scaleniowe 1) na obszarze okolo 872,46 ha gruntów, 
nalei
cych do gospodarzy wsi Milcz, gminy Dolhi. 
nowskiej, powiatu Wilejskiego, 2) na obszarze okolo 
16 hagruntów pocerkiewnych parafji Milczanskiej, 
przej
tych na rzecz Panstwa i przeznaczonych decyzj
 
Prezesa Okr
gowego Urz
du Ziernskiego w Wilnie 
z dnia 9 lipca 19Ô roku na upelnorolnienie gospo- 
darzy wsi Milcz, 3) na obszarze okolo 2 ha tychze 
gruntów pocerkiewnych, przeznaczonych decyzi
 Po- 
wiatowego Komitetu Nadawczego w Wilejce ha de. 
putat szkolny i wl'\czonych do obszaru scalenia 
ze wzgl
du na szachownic
, létcznie na obszarze 
890,46 ha. 


270. Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie po- 
daJe do publicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Ko- 
rnisja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 21 
Iipca 1925 r. postanowila: wdrozyé post
pÓwanie 
scaleniowe na obszarze okolo 101,51 ha gruntów, 
nalez
cych do gospodarzy wsi Kowalewszczyzna-Mala, 
grniny Czereskiej, powiatu Dzisnienskiego. 


271. Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie po- 
daje do publiÓnej wiadornosci, ze Okr
gowa Ko. 
misja Ziernska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 21 
lipca 1925 r. postanowila: wdrozyé post
powanie 
scaleni owe na obszarze okolo 48 ha gruntów nadzia- 
lowych, nalez
cych do gospodarzy wsi Gienie IV, 
grniny Mejszagolskiej, powiatu Wilenskiego. 
).72. Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie po- 
daje
ilo'publicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Ko- 
rnisjä";Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 21 
Iipca 1925 r. postanowila: wdroiyé post
powanie 
scaleniowe na obszarze okolo 452.72 ha gruntów, 
nalez
cych do gospodarzy wsiStankowicze, grniny 
Dryswiackiej, powiatu Braslawskiego. 


273. Okr
gowy Urz,\d Ziernski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Komisja 
Ziernska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 10 marca 
1925 r. zatwierdzila projekt scalenia gruntów nale- 
z
cych dogozpodarzy wsi Leowny, gminy Podbrze- 
skiej, powiatu wilenskiego sporz
dzony w roku 1924 
przez' Podkomisarza Ziemskiego na powiat wilen ski 
przy udziale geometry Okr
gowego Urz
du Ziem. 
skiego w WHnie Jana Rybinskiego, uwidoczniony na 
odrysie pierworysu, sporz(tdzonego na zasadzie po- 
rniarów dokonanych w 1924 r. przez tegoz Rybin- 

kiego, zgodnie z klórym to projektem ucz
stnicy 
scaleni a otrzymujzt kolonjé na I
cznyrn obszarze 
50 ha 3351 m 2 . ' 
. 
Pozatern Okr
gowy Urzétd Ziemski kornurìikuje, 
ze post
powanie scaleniowe w powyzszej sprawie 
w driiu 24 sierpnia 1925 r. zostalo zamkni
te. 
274. Okn:;gowy Urzétd Ziemski w Wilnie po.. 
daJe do publicznej wiadornosci,ie Okr
gowaKomisja 
Ziemsk
 w WiJnie na posiedzeniuz dnia 19 czerwca 
1925 r. zatwierdzila projekt scaleni a gruntów nale. 
i
cych do gospodarzy zast. Kozliszki, gminyMejsza- 
golskiej, powiàtu Wilenskiego oraz gruntów ze stano' 
wi&cego wlasnosé Panstwa' folwarku Wielebniszki, 
tejze gminy, sporz,\dzony w roku 1924 ptzez Podko" 
misarza Ziernskiego na powiat WilelÍski przy udziale 
s
arszego geometry OkrE:gowego Urz
du Ziemskiego 
w Wilnie, Jana Hawsowicza uwidoczniony ,na pJanie, 
sporz
dzonym na zasadzie- pomiarów, dokonanych 
w 1924 roku przez tegoz Hawsowicza, zgodoie 'z któ- 
ryrn to projektern uczE;stnicy scalenia otrzymuj
 ko. 
lonJe na I
cznyrn obszarze 34 ha 3069 rn 2 . 


Poz2ltem Okr
gowy Urzqd Ziemski kornunikuje, 
it: post
powanie scaleni owe w powyiszej sprawie 
z dniern 22 sierpnia 1925 r. zostalo zamkni
te. 
275. Okr
gowy Urz
d Ziernski w Wilnie po. 
daje do publicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Komisja 
Zïernska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 19 czerwca 
1925 r. zatwierdzila projekt scaleni a gruntów nale. 
z
cych do gospodarzy rniasteczka Plusy, grniny Plu- 
skiej, powiatu Brastawskiego sporz
dzony w roku 1924 
przez p. o. Komisarza Ziernskiego na powiat Bra- 
slawski przy udziale upowaznionego geometry f\lk- 
snina uwidoczniony na .projekcie scalenia gruntów 
miasteczka Plusy" sporz
dzonyrn przez tegoz f\lksnina 
zgodnie z którym to projektern uczestnicy scalenia 
otrzymuj
 kolonje na I
cznyrn obszarze 125 ha 
9328 m 2 . 
Pozatern Okr
gowy Urz
d Ziernski korr:unikuje, 
ie post
powanie scaleniowe w powyiszej spr2lwie 
z dniem 14 wrzesnia 1925 r. zostalo zarnkni
te. 


276. Okr
gowy Urzétd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej windornosci, ze Okr
gowa Komisja 
Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 19 czerwca 
1925 r. zatwierdzila projekt scalenia gruntów nale. 
zl1cych do gospodarzy wsi Sztokowce, grniny Slobó. 
dzkiej, powiatu Braslawskiego, sporz,\dzony w 1924 r. 
przez p. o. Kornisarza Ziemskiego na powiat bra. 
stawski przy udziale upowaznionego geometry Józefa 
tokucjewskiego uwidoczniony na projekcie sporz
- 
dzonym przez tegoz tokucjewskiego zgodnie z którym 
to projektem uczestnicy _ scalenia otrzyrnuj
 kolonje 
na I,\cznym obszarze 148 ha 0004 m 2 . 
Pozatem Okr
gowy Urz
d Ziernski kornunikuje, 
ze post
powanie scaleniowe w powyiszej sprawie 
z dn. 26 sierpnia 1925 r. zostalo zamkni
te. 
277. Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadornoéci, ze Okr
gowa Kornisja 
Ziemska w Wilnie na posiedzeniu z dnia 19 czerwca 
1925 r. zatwierdzila projekt scaleni a gruntów nalez
- 
cych do gospodarzy wsi Timoszkowo, grniny Miko. 
lajewskiej, powiatu Dzisnienskiego, oraz cz
sci grun- 
tów z folwarku Werki, wlasnosé spadkobierców Mie- 
dunieckiego, sporz
dzony w roku 1924 przez dziala- 
j
cego w zast
pstwie Kornisarza Ziemskiego Sekre- 
tarza Ziernskiego na powiat Dzisnienski, przy udziale 
inzyniera rnierniczego, Jerzego DowgiaUo, uwidocz. 
niony na planie, sporz
dzonym na zasadzie pornia. 
rów dokonanych w roku 1924 przez tegoz Dowgiallo, 
zgodnie z którym to projektem uczesnicy scalenia 
otrzyrnuj
 kolonje na tétcznym obszarze 296 ha 8067 rn 2 . 
Pozatem Okr
gowy Urzétd Ziemski kornunikuje, 
ze post
powanie scaleniowe w powyiszej spr-awie 
z dniem 31 sierpnia 1925 r. zostalo zamknie:te. ' 


Ogloszenia komornikaprzy S,dzle .Okrfgowym 
w Wilnie., l 


278. Xomornik przyj S"dzie Okr
g. wWilnìe. 
Antoni Sitarz,zamieszkaly w Wilnie, przy ul. S-to 
Michalskiej Nr. 8, na zasadzie artykulu 1141 U. P. 
C. oglasza, iz w dniu IO-go kwietnia 1926 roku 0 
godzinie 10-ej. rano, w sali posiedzen S"du Okt
.. 
gowego w Wilnie, b
dzie sprzedany z licytacji pû" 
blicznej maj"tek nieruchomy, skladaj-i\cy si
 z fol.. 
warku "Hryszaniszki" lub "Podkoniawka", prze.. 
sh'zeni 136,62 dziesi
ciny z zabudowaniami, polozo- 
ny w' obrc:bie gminy, Koniawskiej, starostwa Lidz- 
kiego. ziemi, Nowogr6d
kiej, nalei
cy do Kazimiery
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0027.djvu

			27 


Nr. 1 ( 48 ) 


Dziennik Urz
dowy Wojewód ztwa Wilen skiego 


Gottowtowej, na zaspokojenie pretensji Wandaliny 
Mickiewiczowej. 
Folwark ten zastawionem nie jest, w posiada
 
niu z innemi osobami nie znajduje siç i b
dzie 
sprzedany w calosci. 
Licytacja rozpocznie si
 od sumy 1 0.000 zlo
 
tych. 
Kazdy, pragn"cy wzi"é udzial w licytacji obo
 
wi
zany jest zlozyé Komornikowi, dokonywaj"cemu 
licytacji, luh do depozytu S"du, r
kojmi
 (vadjum) 
w wysokosci 1.000 zlotych. Opis i oszacowanie 
maj"tku i wogóle wszystkie dowody tycz"ce si
 
licytacji, mozna ogl"daé w Kancelarji I Wydzialu 
Cywilnego S
du Okr
gowego w Wilnie, w godzi
 
nach przyj
é, z wyj"tkiem niedziel i swi"t. 


279. Komornik przy S"dzie Okr
gowym w 
Wilnie-Antoni Sitarz-zamieszkaly w Wilnie przy 
ul. S
to Michalskiej Nr. 8-zgodnie z art. 1141 U. 
P. C. oglasza - iz w dniu 10 kwie
nia 1926 roku 
o godz. 10-ej ranD w Sali posiedzen S"du Okrç- 
gowego w Wilnie bçdzie sprzedany z licytacji pu
 
blicznej maj"tek nieruchomy sktadaj"cy si
 z fol
 
warku Trokienie przestrzeni 101 ha 7571 metro kw. 
z zabudowaniami - polozony w obr
bie gminy So
 
lecznickiej Starostwa Wilensko- T rockiego z. Wilen
 
skiej - nalezl\cy do Aleksandra Mianowskiego na 
zaspokojenie pretensji Stanislawa Mianowskiego. 
F olwark ten zastawiony jest na rzecz Wilen
 
skiego Banku Ziemskiego w sumie 4389 rub. 


55 kop. z 0/0 0 /0 od roku 1915 i Stanislawa Mianow
 
skiego w sumie 2.495 dolarów Stan. Zjednocz. 
Ameryki Pólnocn. z 0/0 0 /0 od dnia 7 pazdziernika 
1925 roku do dnia zaplaty i b
dzie sprzedany w 
calosci. 
Licytacja rozpocznie si
 od sumy 15.000 zlo
 
tych. 
Kazdy pragn"cy wzi"é udzial w licytacji obo
 
wi"zany jest zloiyé Komornikowi-dokonywaj"ce
 
mu licytacji-Iub do depozytu S"du r
kojmi
 (va
 
dium) w wysokosci 1.500 zlotych. 
Akta w sprawie niniejs:zej sprzedaiy znajduj" 
si
 w Kancelarji I Wydzialu Cywilnego S"du Okr

 
gowego w Wilnie. 


280. 
Og'oszenie P. K. U. 


Ktokolwiek posiada wiadomosci 0 istnieniu 
lub zaginiçciu Antoniego Norowicza, urodzonego 
18
VI 1892 r. w Repiechach powiat Dunilowicki, 
syna t.ukasza i Krystyny, zamieszkalych w Repie
 
chach gmina Parafjanów, powiat Dunilowicki, z za
 
wodu rolnik, który sluiyl w 107 Troickim p. p. by
 
lej armji ros. aza którego czynil\ starania 0 zao
 
patrzenie jego rodzice t.ukasz i Krystyna Norowi
 
cze, winien 0 tern doniesé Pow. Kom. Uzup. Mo
 
lodeczno w Wilejce, w ci"gu trzech miesi
cy od 
chwili ogloszenia niniejszego edyktu. 


Ð 


DZIf\1- NIEURZJ;DOWY. 


o G 1.0 S Z E .. I A. 


LIe Y T A C J A. 
Wilenskie T -wo Hand\. last. (Lombard) za
 
wiadamia, ie w dniu 11 i ewentualnie 12 lutego 
r. b. 0 godz. 10
ej rano odb
dzie siç w lokalu T
wa 
(zaut S-to Michata Nr. 1) licytacja zastawów do 
Nr. 19.999 wl"cznie, t. j. zastawionych w paidzier
 
niku, listopadzie i wczesniej. 
Zastawy nie sprzedane po cenie szacunkowej 
na tej licytacji b
d" wystawione powtórnie w dniu 
18, ewentualnie 19 lutego r. b. w tym samym lo
 
kalu 0 godz. 1 O
ej ranD i sprzedai rozpocznie si
 
od sumy naleinosci przypadaj"cej T owarzystwü 
wraz z procentami i kosztami licytacji. 


OGt.OSZENIE. 
Zwyczajne ,.W alne Zebranie Akcjonarjuszy 
Tow. Akc. browaru "Szopen" w Wilnie odbçdzie 
si
 w niedzielç dn. .14 lutego 1926 r., ogodz. 8
ej 
wiecz. w lokalu Zarz"du T
wa w Wilnie, ul. Sie
 
rakowskiego 18. 
Pocz"tek obrad: 1) Rozpatrzenie i zatwier:" 
dzenie sprawozdania i bilansu za rok 1.924/ t 925. 
2) Zestawienie budzetu i pIanu dzialan na rok 
1925/1926. 3} Wnioski Zarz"du i Ahjonarjuszy. 
4) Wybory do ZarZ1\du i Komisji -Rewizyjnej, . 


"SAMORZJ\D MIEJSKI" 
Miesi
cznik. 
Organ Zwi"zku Miast Polskich, poswi
cony 
sprawom samorz"du miast i sprawom gospodar
 
stwa krajowego. 


Redaktor: Henryk arotowski. 


Na tresé poszczególnych zeszytów miesi
cz
 
nych (obj
tosé 80 stron forrnatu 16-ki) sktadaj" si
, 
I. Artykuly omawiaj"ce sprawy samorz"du 
miejskiego, sprawy z dziedziny ogólno-gospodar
 
czej, finansowej, podatkowej, itp. 
II. Kronika i sprawozdania z iycia miaøt. 
III. Kronika Zagraniczna. 
IV. Skorowidz Ustáw i Rozporz"dzen. 
V. Skorowidz rzeczowy druków Sejmu. 
VI. Z ksi"iek i czasopism. 
VII. Przegl"d czasopism 
iejskich. 
Jaso dodatek do kaidego zeszytu wychodzié 
b
dzie w r. 1926 - Bibjografja analityczna studjów 
i informacyj tycz"cych spraw miejskich (Tablice 
dokumentów miejskich). 
W dziale ogloszen zamieszczane Sl\ ogloszenià 
z dziedziny posrednictwa pracy, w go
p
darc
 
mie.js:kiej, jak .rów
iei oø'lo$zeniaprz
,dsJ
blOr&tw
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0028.djvu

			28 


Dziennik Urz
dowy Województwa Wileñskiego 


i firm przemyslowo-handlowych, biur budowlanych, 
technicznych itp. 
PRENUMERA T A; Kwartalna zt 9. pMroczna 
zf. 18, roczna zt 36, pojedynczy zeszyt miesiçczny 
zt 3. . 
CENY OGt.OSZEN: 1 strona za tekstem 
zt 30, pål strony za tekstem zt 15, 1 strona przed 
tekstem zf. 60, pM strony przed tekstem zt 30, 
wewnçtrzna strona oktadki zt 80, Zewnçtrzna stro- 
na oktadki zt 100, 1 wiersz petitu gr. 50. 
Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, 
ul. Mazowiecka 7, tel. 107-11. 


Nr. 1 (48) 


S pro s tow ani e. 
W ogloszeniu 0 skradzionych wekslach w 
Dzien. Urzi\d. Nr. 12 z dn. 31/XII 25 r. r.wdatach 
platnosci wkradla siç omylka druku zamiast termi- 
nów platnosci weksli notowanych ..rok 1924" po- 
winno byé ..rok 1925" i zamiast notowanych ..rok 
1925" powinno byé notowane ..rok 1926". 


Zagubione paszporty i dokumenty. 
Unlewatnlaj, slQ nastQpuj,ce zagubione lub skradzione paszporty I dokumenty: 


w Wilnls. 


1. Morduch Wilkomir - ul. Chocimska 20-1. 
Zgub. leg. wyd. w 1923 r. przez St. Grodzkie m. 
Wilna. 
2. Piotr Kasperowicz - ul. Rydza-Smiglego 
40-3. Zgub. leg. sluzb. Nr. 1005 wyd. przez K-d
 
P. P. XVI Okrçgu Wilenskiego. 
3. Benedykt Inanic - Wi\wozy. Zgub. leg. 
Litwy Srodkowej wyd. w 1922 r. 
4. Nison Wseliubski - ul. Zawalna 25 - 10. 
Zgub. dow. osob. Nr. 2383/4251-III wyd. w 1923 r. 
przez St. Grodzkie m. Wilna oraz ks. wojsk. wyd. 
przez P. K. U. WiIno. 
5. Kazimierz Monikowski-ul. Sierakowskie- 
go Nr. 10-4. Zgub. dyplom Nr. 971 na stopien- 
prowizora farmacji wyd. 21/8 maja 1918 r. przez 
Uniwersytet w Moskwie. 
6. Stanislaw Skabas-ul. Zygmuntowska 16- 
13. Zgub. kartç tozsamoSci i kartf; oddania do 
szpitala wyd. w 1925 r. wyd. przez P. K. U. Wilno. 
7. Oszer Superfajn - zaut F ranciszkanski 
3-5. Zgub. ks. wojsk. roczn. 1886 wyd. 22/IX 
1923 r. przez P. K. U. Wilno. 
8. Chone Mular - ul. Sawicz Nr. 5. Zgub. 
paszp. niem. (ob-ost) Nr. 52154 wyd. 24/IV 1918 r. 
w Wilnie. 
9. Mera Skurkowicz - ul. Pilsudskiego 24-9. 
Zgub. paszp. niem. wyd. 14/IV 1916 r. Nr. 19353. 
10. Edward Balcewicz - III Slomianka Nr. 6 
m. 2. Zgub. prawo jazdy dorozki Nr. 276 wyd. 
w 1925 r. przez Wydzial ruchu'kolowego w Wilnie. 
11. Jerzy Sobolewski - ul. Wiçzienna Nr. 6. 
Zgub. mandat poselski na Sejm . Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
12. Wlodzimierz Nencki-ul. Beliny 11. Zgub. 
dow. osob. wyd. przez St. Sieradkie- W oj. t.ódzkie. 
13, Juljan Malewski - ul. Syberyjska 17-1. 
Zgub. zaswiadczenie wyd. 8-IX 25'r. wyd. przez 
5 p. p. Leg. 
14. Aleksander Mojsiewicz - ul. Majowa 62. 
Zgub. ks. wojsk. roczn. 1891 wyd. w 1923 r. przez 
P. K. U. Wilno. 
15. Stanislaw Pietrusewicz - ul. A. Mickie- 
wicza 17. Zgub. lks. wojsk. wyd. przez P. K. U. 
Wilno. 
16
 Józef Grzymajlo-ul. Jerozolimska' Nr. 10. 
Zgub. ks. wojsk. wyd. przez P. K. U. Wilno. 
17. Weronika Trosnikowa - Zarzecze 16-1. 
Zgub. ks. platn. emerytalna wyd. -przez Izbç Skar- 
bowi\ w Wilnie. 
18. Chaja-Sara Bank-zaul. Kopanica 8. Zgub. 


dow. osob. Nr. 11654/VIlI 25 r. wyd. przez Komi- 
sarza RZi\du m. Wilna. 
19. Stanislawa Orzechowska-ul. Ostrobram- 
ska Nr. 11-7. Zgub. dow. osob. Nr. 18422 wyd. 
w 1924 r. przez Komisarza RZi\du na m. Wilno. 
20. Stanislaw Stazynski-ul. Kalwaryjska 37. 
Zgub. legitymacjç (prawo jazdy) dorozkarski\ Nr. 522 
wyd. 23-IX 1925 r. przez Wydzial ruchu kolowego 
w Wilnie. 
21. Faustyn Markowicz-ul. Bracka 13. Zgub. 
leg. urz. wyd. 5-1 1925 przez Dyrekcjç poczt. 
i telej:!'r. w Wilnie. 
22. Sora Cwik-ul. T rocka 8-8. Zgub. leg. 
2-
II 1922 r. przez St. Grodzkie m. Wilna. 
23. Samuel Arbeter-ul. Rudnicka 5. Zgub. 
leg. Nr. 18763/20778 III-22 r. wyd. 22-VII 1922 r. 
przez St. Grodzkie m. Wilna. 
24. Azryel-Zisiel Trocki-M. Stefanska 2-10. 
Zgub. paszp. niem. Nr. 15275 wyd. 25-II 1918 r. 
w Wilnie, 
25. Izrael Gilinski - ul. Kozia 5. Zgubiono 
leg. Nr. 4054/1705 III-22 wyd. 26-11 1922 r. przez 
St. Grodzkie m. Wilna. 
26. Zofja Wronina - ul. Wilkomierska 1-9. 
Zgub. dow. osob. Nr. 637/VIII p. S./25 wyd. przez 
Komisarza RZl\du na m. Wilno. 
27. Szmuel Rozin - 1 Szklanna 6-1. Zgub. 
paszp. niem. Nr. 92759 wyd. 5-V 1916 r. 
28. Aron Rabinowicz-ul. Ponarska Nr. 31-6. 
Zgub. dow. osob. 1660/1342 wyd. przez Komisarza 
Rzadu na m. Wilno. 
. 29. Cypa Chonowicz-ul. Sawicz 12-12. Zgub. 
dow. osob. Nr. 5115/5609/VIlI p. S. 25 r. wyd. przez 
Komisarza RZi\du na m. Wilno. 
30. Jaroslaw Tarasewicz-ul. Podgórna 18-8. 
Zgub. ks. wojskow
 wyd. przez P. K. U. Wilno 
oraz akt uznania obywatelstwa polski ego wyd. 
przez Komisarza RZi\du na m. Wilno. 
31. Zygmunt Jaczynski-ul. Kalwaryiska 23-9 
Zgub. ks. wojskowa. wyd. przez. P. K. U. Wilejka. 
32. Wa1erja Rydlewska-ul Wilenska 15-3. 
Zgub. dow. osob. Serja A. 272274 wyd. przez Ko- 
misarza RZi\du na m. Wilno. 
33. Ignacy Aleksandrowicz-ul. A. Mickiewi- 
cza 47-4. Zgub. dow. osob. Nr. 360 wyd. przez 
Komisarza Rza.du na m. WiJ,no. 
34. Witold Kiewlicz
l. Zawalna Nr. 8 - 6. 
Zgub. pieczf;é Komisarza Kontroli Skarbowej Nr. 34 
wyd. przez Izb
 Skarbow
 w Wilnie. 
35. Golda Podolska - ul. Poplawska 5 - 5. 
Zgub. legitymacjç Nr. 23480/25507 III-22 wyd. 22-IX 
1922 r, przez St. Grodzkie m. Wilna.
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0029.djvu

			Nr. 1 (48) 


Dziennik Urz
dowy Województwa Wilenskiego 


29 


36. Chaja-Temba Rachman - ul. Niemiecka 
Nr. 12-11. Zgub. paszport niem. Ob.-ost. Nr. 163689 
wyd. 20-V 1916 r. w Wilnie. 
37. Halina Beresniewicz - ul. W. Stefanska 
Nr. 29. Zgub. tymcz. dow. osob. Nr. 2-12 - 1913 
wyd. 8-11 22 r. przez St. Lubelskie. , 
38. Szejna Dawidowicz - ul. Wielka Nr. 39. 
Zgub. paszp. niem. ob.-ost.. Nr. 63891 wyd. 27-V 
w Wilnie. 
39. Marja Maculewiczowa - ul. Wi
zienna 
Nr. 8 - 2. Zgub. dow. osob. Nr. 796 wyd. 5-XI 
1922 r. przez St. Grodzkie m. Wilna. 
40. józef Szapiro-I-sza Szklanna 11-2. Zgub. 
kart
 nadliczbowl\ wyd. przez P. K. U. Wilno. 
41. Fruma K
dzicrska-ul. Makowa 3. Unie- 
waznia si
 plenipotencja Nr. 1130 wyd. w Wilnie 
3-11 1925 r. na imi
Chackiela Anszejna. 
42. Szejna Krawiec-Zarzecze 7-12. Zgub. 
paszport niem. Nr. 32725 wyd. 31-1 1916 r. 
43. Pera Cymmer-ul. Pisudskiego Nr.19-7. 
Zgub. paszport niemiecki Nr. 25539 wyd. 8-IlI 1916 r. 
w Wilnie. 
44. Kazimierz Blazejewicz-ul. Dominikanska 
8-1. Zgub. dow. osob. bez. Nr., wyd. w Hsto- 
padzie 1922 r. przez St. Oszmianskie. 
45. Izaak Minkows-ul. Kalwaryjska Nr. 1-1. 
Zgub. dow. osob. t.otewski Nr. 23 wyd. 4-1 1926 r. 
w Rydze. 
46. Judel Kessel-ul. Zawalna 10-22. Zgub. 
paszport niemiecki Nr. 3071 wyd. 2-V 1916 r. 
w Wilnie. 
47. Solomon Tarlowski - ul. A. Mickiewicza 
Nr. 35 - 10. Zgub. dow. osob. zagr. Nr. 110391 
wyd. w listopadzie 1924 r. przez St. m. Grodna. 
48. Chajkiel Brumberg-ul. Kalwaryjska Nr. 56. 
Spalony patent wyd. przez Izb
 Skarbowl\ w Wilnie. 


Po za Wilnem. 


.. 1. BrorÌislaw Mackiewicz - N.-Wilejka, ul. 
Letnia 28. Zgub. ks. wojsk. roczn. 1888 wyd. 5-XI 
1923 r. przez P. K. U. Wilejka. 
2. Rafal Balsiewicz - zasc. Zawiasy, gm. 
Mejszagolska. Zgub. ks. wojsk. oraz karta mobil. 
wyd. 20-VI 1923 r. przez P. K. U. Wilno. 
3. Juljan Mackiewicz - folw. Mankowsz- 
czyzna, pow. Wilejskiego. Zgub. ks. wojskow. rocz. 
1899. 
4. Urz. gm. Krzywicze - pow. Wilejski. 
Zgub. ks. wojsk. wyd. przez P. K. U. Molodeczno 
w Wilejce na imi
 Jana jasiukiewicza mieszkanca 
wsi Mickiewicze. 
5. Kuzma Siemionow - gm. Przebrodzka. 
Zgbb. ks. wojsk. Nr. 8192 wydana przez P. K. U. 
Swi
ciany. 
6. józef Zmuda - VII Komp. Pol. Gran. 
w Suzanach. Zgub. leg. urz. Nr. 5027 wyd. 1-124 r. 
przez XVI Okr. Wilensk. wazna do 31-XII 25 r. 
7. Józef Stolarzewski - poczta Iza. Zgub. 
ks. wojsk., karta ewid. oraz dow. osob. 
8. T omasz Kazuro gm. Chocienczyce. 
Zgub. zezwolenie na bron Nr. 82580-25 wyd. przez 
St. Wilejskie. 
9. józef Bondar - m. .t.yntupy, ul. Pod- 
brodzka Nr. 6. Skradz. ks. wojsk. wyd. przez P.K.U. 
Swi
ciany. 
10. Antoni Kowiel - m. Dokszyce, ul. Gra- 
niczna. Zgub. ks. wojsk. roczn. 1892 wyd. 20-VI-23 
r. przez P. K. U. Molodeczno w Wilejce. 
11. j\bram Anolik - m. Mejszagola. Zgub. 
ks. wòjsk. roczn. 1888 wyd. w 1923 r. przez P. K. 
U. Wilno, 


12. Mowsza-Lejba Lewinson - m. Zaskiewi- 
cze. Zgub. leg. wyd. przez St. Oszmianskie oraz 
ks. wojsk. wyd. przez P. K. U. Wilno. 
13. Zbfja Raszkowiczówna - m. Troki, ul. 
Wilenska Nr. 24. Zgub. dow. osob. Nr. 1997 wyd. 
16-VII 1923 r. wyd. przez St. Wil.-Trockie. 
14. Komendant Policji Panstwowej Okr
gu 
Wilenskiego.-Zgub. leg. urz. Nr. 4506 wyd. 15-XII 
1924 r. przez K-d
 P. P. Okr. Wilen skiego na imi
 
poster. Wladyslawa Stefanskiego. 
15. Wiktor Hlinski - w. Pilkowszczyzna, gm. 
Miadziolska. Zgub. ks. wojsk. ro
zn. 1887. 
16, Antoni Poplawski-m. Cejkinie. Zabrano 
przez bandytów podczas napadu dowód osob. 
Nr. 2129 ser. B. 873081 wyd. przez St. Swi
cianskie, 
ks. wojsk. roczn. 1895 wyd. przez P. K. U. Swi
- 
ciany, ewidencja wojskowa sluzb. polsk. i Ros. 
oraz inne dokum. i zasw. 
17. Adam Szugalski-w. Terniany, gm. Lan- 
dwarowska. Skradz. ks. wojskowl\ wyd. przez P. 
K. U- Wilno. 
18. Stanislaw Piotrowicz - m. N. Wilejka, 
ul. Wilenska 164. Zgub. ks. wojsk. karta mob. 
wyd. przez P. K. U. Wilno oraz leg. wyd. przez 
Zarzl\d Kasy Chorych. 
. 19. Wincenty Zuk-folw. Magazynek. Zgub. 
zaswiadczenie wojskowe I p. p. Leg. 
20. Alfons Kondracki-osada Kwielowo . gm. 
Prozorocka. Zgub. ks. wojsk. i kart
 demob. wyd. 
przez Szwadron zap. p. 3. U. 
21. Stefan Jaszczanin - w. Sielawiszki, gm. 
T rockiej. Zgub. ks. wojsk. roczn. 1898 wyd. 
w 1923 r. przez P, K. U Wilno. 
22. Szejna Raszkowicz-m. N. T roki, ul. Wi- 
lenska 24. Zgub. dow. osob. Nr. 1997 w)'d. 16-VII 
1923 r. przez St. Wilensko-Trockie. 
23. Wulf Szejnhauz - m. Padoszkowicze, ul. 
D
browska 51. Zgub. dow. osob. Nr. 5842 serja 
A. Nr. 960594 wyd. 31-III 25 r. przez St. Wilcjskie. 
24. Boleslaw Wilczynski-w. Lindziniszki, gm. 
Rzeszanska. Zgub. ks. wojsk. i kart
 mob. wyd. 
przez 29 p. A. p. 3-XII 1922 r. 
25. Michal Dmitrjew - m. GI
bokie. Zgub. 
kart
 rejestracyjnl\ roczn. 1905 wyd. 'przez Magi- 
strat m. GI
bokiego Nr. 55/25. 
26. Weronika Czeberak - zasé. Mazuryszki. 
gm. t.yngmianska. Zgub. zaswiadczenie na prawo 
przebywania w strefie nadgraniczn
j wyd. 4-IX 24 r. 
przez St. Swi
cianskie. 
27. Erast Leonow-w. Swietlickie, gm. Widz- 
ka. Zgub. ks. wojskowl\ wyd. przez P. K. U. 
Swi
ciany. 
28. Jan Szczensnowicz - Koszarka kolejowa 
przy st. Usza. Skradz. dow. osob. Nr. 330 24 wyd. 
31/1 1924 r. przez St. Wilensko-T rockie. 
29. Jan Essel-m. Swi
ciany - ul. 3-go Maja 
Nr. 35 A. Zgub. ks. wojsk. rocz. 1902 wyd. przez 
P. K. U. Warszawa M. I. 
30. Ermolaj Kurlanczyk-N. Wilejka, ul. Po- 
locka Nr. 44. Zgub. tymcz. dow. osob. wyd. przez 
St. Wilensko- T rockie. 
31. T omasz .t.eszczewski - m. Oszmiana, ul. 
Pitsudskiego. Zgub. ks. wojsk. wyd. przez P. K. U. 
Wilno. 
32. Jan Rubanik - W. Ryze, gm. Drujska. 
Zgub. ks. wojsk. roczn. 1896 oraz metryk
 uro. 
dzenia, 
33- Kazimierz Nowicki - p. fMiory. Zgub. 
ks. wojsk. Nr. 884. Kat. "Au L. pob. 215 roczn. 
1901 r. 
34. Lejzer Alumg-Kobylnik. Zgub. leg
 Z. 
C, Z, W, wyd. prze:1: _St. Swilfcianskie,
		

/NDIGCZAS003513_1926_001_0030.djvu

			30 


Dziennlk Urz
dow y Wojewówdztwa Wilen skie g o 


Nr. 1 (48) 


35. Wincenty Dzimidowicz-maj. t.ozniki gm. 
Mickuny. Zgub. ks. wojsk. roczn. 1892 wyd. w 
1924 r. przez P. A. U. Wilno. 
36. F eliks Grygianiec - w. Halinowo, gm. \ 
Niemenczyno. Zgub. ks. wojsk. roczn. 1894 wyd. 
1923 r. przez P. K. U. Wilno. 
37. Bernard Wolodko - szlak kolejowy N. 
Wilejka-Bezdany dom kolejowy 425 klm. Zgub. 
karté\ odroczenia na rok Nr. 249 wyd. 23-X 1925 r. 
wyd. przez 3-ci Dyon taboròw II-a kolumna szkolna. 
38. Piotr Borowik-w. Mejszule, gm.Opeska. 
Skradz. ks. wojsk. i kartç mob. wyd. przez P. K. 
U. ",wiçciany. 
39. Izaak Solowiejczyk - N. Wilejka - ul. 
3-go Maja Nr. 104. Zgub. dow. osob. Nr. 1094/34630 
wyd. 18-X - 1922 r. przez St. Grodzkie m. Wilna 
oraz ks. obrachunkowa wyd. przez Inspektora Pracy. 
40. Antonina Rutkowska - w. Poberia, gm. 
M. Solecznicka. Zgub. dow. osob. wyd. w 1921 r. 
przez St. Ciechanowskie. 
41. Jan Klimaszewski
m-ko t.yntupy. IZgub. 
leg. Nr. 166 wyd. 19-VI 1922 r. przez Naczelnika 
rejonu w t.yntupach. 


42. St. Wilejskie-Wilejka. Zgub. karta ew. 
NI. 339340/III na konia wyd. na imiç Mikity Kaiu- 
ro ze wsi Szypki, gm. Chocienczyce. 
43. Marcin Stankiewicz - folw. Kamiry, gm. 
Prozorocka. Zgub. przepustka graniczna koloru 
ióltego Nr. 64. 
44. Bazyli Dudek-w. Puzeli, gm. Poloczany. 
Spalona karta ew. Nr. 5249-4 wyd. przez Kom. 
Przegl. w Poloczanach. 
45. Pawel Pasieka - Polany, gm. Dolhinòw. 
Zgub. kartç powolania. 
46. Aleksander Kazuro. - Zgub. karta ew. 
Nr. 338309. 
47. Basia Brudno - m. Wolozyn, ul. Staro- 
Minska 20. Zgub. dow. osob. Nr. 1547 wyd. w 
1924 r. przez St. W olozynskie. 
48. Józef Piotrowicz - folw. Pienkieniki, gm. 
Trocka. Zgub. ks. wojskowé\ wyd. przez P. K. U. 
Wilno. 
49. Ludwik Dudelo - w. Kiwiszki, gm. Mic- 
kunska. Zgub. ks. wojsk. i kartç mob. wyd. przez 
P. K. U. Wilno. 


'..j.  


f." 


Drutarnl. "ZNICZ" w WHnle, $. to J....ska l'