/NDIGCZAS003513_1939_003_0001.djvu

			Wilno, dnia 15 marca 1939 roku. 


WILErfSKI 


, 
DZIENNIK WOJEWODZKI 


N
 3 


T RES é: 


DZIAI:. URZ
DOWY: 


Str. 


. 0 Z.: 21 Zarzqdzenie Ministra Spraw Wewnr:trznych z dnia 19 grudnia 1938 r. w sprawie przepisow mleJsco- 
wych 0 zaopatrywaniu ludnosci w wodç oraz usuwaniu nieczystosci i wód opadowych w Wilnie 80 
22 Rozporzlldzenie Wojewody Wilenskiego z dnia 151utego 1939 r. 0 ograniczeniu sprzedaty drzew i krze- 
wów owocowych na terenie województwa wiLenskiego 98 
23 ROzPorzlldzenie Wojewody Wilenskiego z dnia 15 lutego 1939 r. w sprawie wprowadzenia w tycie na 
niektórych terenach województwa wilenskiego, przepisów rozporzlldzenia Ministra Spraw Wewnçtrznych 
z dnia 31 paidziernika 1939 r. 0 zapobieganiu powstawaniu i rozszerzaniu siç potarów w budynkach 98 
24 Zarzlldzenie Wojewody Wilenskiego z dnia 27 lutego 1939 r. w sprawie ustalenia kontyngentów 
zwierzqt rzeínych, poddanych ubojowi rytualnemu w miesillcu marcu 1939 r. 99 
25 Pismo okólne Wojewody Wilenskiego z dnia 7 marca 1939 r. w sprawie ochrony zwierzllt przed znçcaniem siç 99 
26 Pozwolenie Wojewody Wilenskiego z dnia 21 lutego 1939 r. na ustanowienie i utywanie odznak przez 
Wilenskie Towarzystwo Spiewacze im. S1. Moniuszki p. n. .Akord" . 100. 
27 Ogloszenie Urzçdu Wojewódzklego Wilenskiego z dnia 23 lutego 1939 r. w sprawie wszczçcia postçpo- 
wania 0 przyznaniu na rzecz Zarz/ldu Miejskiego w Rakowie tytulu wlasnosci do nierucholl1oki szkolnej 101 
2S Ogloszenie Urzçdu Wojewódzkiego Wilenskiego z dnia 27 Illtego 1939 r. w przedmiocic zaniechania 
postçpowania likwidacyjnego w stósunku do mienia opuszczonego 101 
29 Ogloszenie Urzçdu Wojewódzkiego Wilenskiego z dnia 27 lutego 1939 r. \\. sprawie wszczçcia postç- 
powania likwidacyjncgo w stosonku do mienia opuszczonego 104 
30 Obwip.szczenie Urzçdu Wojewódzkiego Wileilskiego z dnia 2 marca 1939 r. 0 dokonanych scaleniach 
gruntów 106 
31 Obwieszczenie Starostwa Powiatowego Dzisnienskiego z dnia 22 lutego 1939 r. 0 dokonanych scaleniach 
gruntów ............ 108 
32 Obwieszczenie Starostwa Powiatowego Swiçciansltiego z dnia 3 marca 1939 r. 0 dokonanych scaleniach 
gruntów 114 
33 Obwieszczenia Starostw Powiatowych 0 scalaniu gruntów 119 
34 Obwieszczenie Starostwa Powiatowego \\' Molodecznie z dnla II lutego 1939 r. \\. sprawie uporzlldko. 
wania wspólnot gruntowych 123 
35 Obwieszczenia Pisarza Hipotecznego przy 5.1dzie Okrçgowym w Wilnie 0 regulacji hipotek 124 
36 Obwieszczenie Slidu Orodzkiego w Wilnie w sprawie wezwania posiadaczy zaginionych weksli 125 
37 Obwieszczenie Sljdu Orodzkiego w WHnie 0 odwolaniu pelnomocnictw 125 
:sa Obwieszezenie Sqdu Grodzkiego w Wilnie 0 ustanowieniu kuratora 125 
39 Obwieszczenia Sl\dów Orodzkich w sprawach spadkowych 125 


DZIAI:. NIEURZ
DOWY: 


Ogloszenie 0 przetargu 
Ogloszcnia 0 zagubienill doklll11cntÒw 
Wydawnictw3 . 


127 
127 
131
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0002.djvu

			80 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 21. 


Nr. 3 


DZIAI:, 


21. 
ZARZ4DZENIE 
Ministra Spraw W ewn
trznych 
z dnia /9 grudnia /938 r. 
w sprawie przepisów miejscowych 0 zaopa- 
trywaniu ludnosci w wodç oraz usuwaniu 
nieczystosci i wód opadowych w Wilnie. 
Na podstawie art. 408 pkt. 12 i 14, art. 
409 pkt. 10, art. 410 pkt. 9 i 12 i art. 415 
ust. 1 pkt. a, rozporzqdzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. 0 pra- 
wie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. 
U. R. P. Nr. 23, pOZ. 202) w brzmieniu rozpo- 
rzqdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 
grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 663) 
oraz ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz U. R. 
P. Nr. 56, pOZ. 405), na wniosek Wojewody 
Wilenskiego z dnia 20 maja 1937 r. Nr. SF.-9/6, 
oparty na uchwale Rady Miejskiej w WiInie 
z dnia 14 stycznia 1937 r., zarzqdzam co na- 
st
puje : 
1. POST ANOWIENIA OGÓLNE 


A. Urzitdzenia wodociitgowe 


Obowiqzek, polqczenia nieruchomo!3ci z wodociq- 
giem miejsk,im. 


9 1. 
Nieruchomosci prywatne, zabudowane bu- 
dynkami, przeznaczonymi na pobyt Iudzi, na 
stajnie, obory, chIewy i garaze lub przezna- 
czonymi na przetwórnie produktów spozyw- 
czych, po otwarciu wodociqgu miejskiego na 
danej ulicy lub placu, powinny byé zaopatrzo- 
ne przez wlascicieli w domowe urzqdzenia wo- 
dociqgowe i polqczone z wodociqgiem miej- 
skim w terminie rocznym od daty zawiado- 
mienia przez Zarzqd Miejski zainteresowanych 
wlascicieli 0 otwarciu wodociqgu na tej uIicy 
lub placu. 
W razie nadbudowy, powi
kszenia lub 
przebudowy budynków, 0 których mowa w usb::- 
pie 1-ym, na nieruchomosciach, polozonych 
przy ulicy Iub pla('u, na którym znajduje si
' 
wodociqg miejski, nieruchomosci takie w kaz- 
dym razie powinny byé zaopatrzone w domo- 
we urzqdzenia wodociqgowe i polqczone z wo- 
dociqgiem miejskim przed oddaniem do uzyt- 
ku cz
sci budynków nadbudowanej, powi
k- 
szonej lub przebudowanej. 


9 2. 
Nieruchomosci prywatne, niezabudowane 
budynkami, okreslonymi w 9 1, w chwili otwar- 
cia miejskiego wodociqgu na odnosnej ulicy 
lub placu, powinny byé zaopatrzone w domo- 


U R Z 
 D 0 W Y. 


we urzé:jdzenia wodociqgowe i polqczone z wo- 
dociqgiem miejskim po ich zabudowaniu przed 
oddaniem budynku do uzytku. 
, Przepisy 9 1 jako tez przepisy ust
pu 
pierwszego niniejszego paragrafu nie wprowa- 
dzaj
 przymusu pobierania wody dla celów 
technicznych i przemyslowych, jak równiez nie 
m.ajq zastosowania do nieruchomosci zaopa- 
trzonych z wlasnych urzqdzelÍ w wod
 zdatnq 
do picia, 0 ile wlasciciel nieruchomosci lIdo- 
wodni, ze urzqdzenia te stale i pewnie dostar- 
czajq wod
 zdatnëi. do picia. 


9 3. 
o terminie otwarcia wodociqgu miejskie- 
go Zarzqd Miejski powinien zawiadamiaé wszyst- 
kich wlascicieli nieruchomosci polozonych przy 
danej ulicy lub placu. 


9 4. 
W razie niezastosowania si
 wlasciciela 
nieruchomosci do przepisów 9 1 i 9 2 ust. 1, 
Zarzqd Miejski ma prawo polqczyé t
 nieru- 
chomosé z wodociqgiem miejskim i urzqdzié 
na niej jeden lub w razie potrzeby ki1ka punk- 
tów odbiorczych wody na koszt wlasciciela, 
przy czym oplaty b
dq sciqgane od wlascicieli 
nieruchomosci w trybie przewidzianym w 9 23 
niniejszych przepisów. 
Polqczenie wodociqgowych urzqdzen domowyc h 
z wodociqgiem miejskim. 


9 5.. 
Polqczenia domowych urzqdzelÍ wodoci q - 
gowych z wodociqgiem miejskim na przestrze- 
ni do glównego zaworu domowego za wodo- 
mierzem lub miejscem przeznaczonym na jego 
umieszczenie, do rurociqgu ulicznego wykona 
ZarzGtd fv'.iejski na koszt wlasciciela nierucho- 
mosci. 
Wlasciciel nieruchomosci przed rozpocz
- 
ciem robót powinien wplacié do Kasy Miej- 
skiej potrzebnq na ten cel zaliczk
 w wyso- 
kosci okreslonej przez Zarzqd Miejski. Osta- 
teczne uregulowanie naleznosci z tego tytulu 
powinno nastqpié po wykonaniu polqczenia 
przez Zarzqd Miejski. 
Na podstawie zezwoJenia Zarzqdu Miej- 
skiego polqczenie wodociqgu domowego z wo- 
dociqgiem miejskim moze wykonaé wlasciciel 
nieruchomosci pod nadzorem technicznym Za- 
rzqdu Miejskiego. 
Polqczenia te na przestrzeni od glówne- 
go zaworu domowegò wlqcznie do rurociqgu 
ulicznego stanowi q wlasnosé gminy i be:d q na 
jej koszt utrzymywane z tym, ze koszt konser- 
wacji i ewentualnej wymiany glównego zaworu 
domowego ponosi wlasciciel nieruchomosci. 
Wykonywanie wszelkiego rodzaju robót 
na tych polqczeniach nalezy do ZarzGjdu Miej-
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0003.djvu

			81 


Nr. 3 


Wiieríski Dziennik Wojewódzki Poz. 21. 


skiego. Zarzqd Miejski moze pozwolié wlasci- 
cielowi nieruchomosci na ustawienie w po- 
szczególnych lokalach oddzielnych wodomierzy. 


Zwolnienie od obowiqzków po/qczenia nieruchomo- 
- .-- -----.- 
sci z wodociqgiem miejskim. 


9 6. 


Koloniom robotniczym, wlascicielom do- 
mów skromnie wyposazonych oraz domów 
o charakterze wiejskim lub prowizorycznym, 
moie Zarzqd l"\iejski zezwolié do czasu zmia- 
ny charakteru zabudowania na urzqdzenie ich 
kosztem zamiast urzqdzerí wodociqgowo - do- 
mowych wewnqtrz nieruchomosci zdrojów wo- 
dociqgowych, zasilanych z wodociqgu miej- 
skiego. 
W przypadkach, zaslugujqcych na uwzgl
d- 
nienie Zarzqd Miejski moze wyjqtkowo zwol- 
nié wlasciciela cz
sciowo lub calkQwicie od 
obowiqzku, okreslonego w 9 1 i 2. 
Z ustaniem powodu zwolnienia od tego 
obowiqzku, zwolnienie traci SWq wainosé. 


Otwarcie dop/ywu wody do wodo ciqgowych 
-------- 
urzqdzen domowych, 


9 7. 
Otwarcie doplywu wody. po wykonaniu 
instalacji domowej, dokonane zostaje przez 
Zarzqd Miejski po sprawdzeniu nalezytego wy- 
konania instalacji domowej, przeprowadzeniu 
próby na cisnienie i udzieleniu pozw.olenia na 
uzytkowanie. 
Próba cisnienia zostanie dokonana na 
koszt wlasciciela nieruchomosci. Wysokosé ci- 
snienia próbnego zostaje ustalona na 8 at- 
mosfer. 


Specjalne urzqdzenie do podnoszenia wody 
w domach. 


9 8. 
W przypadkach, gdy cismenie wodociqgu 
miejskiego jest niewystarczajqce dla podawa- 
nia wody na najwyzsze pi
tra wysokich lub 
wysoko polozonych budynków, wlasciciel nie- 
ruchomosci jest obowiqzany zastosowaé odpo- 
wiednie 
rzqdzenia, zabezpieczajqce potrzebne 
cisnienie wodociqgowe. 


Wykonywanie robót przy budowie wodociqgowych 
--- .----_. - - ---.---- -- - - --- ---------- -------.---- 
urzqdzen domowych. 


9 9. 


Domowe urzqdzenia wodociqgowe powin- 
ny byé wykonane przez osoby posiadajqte 
odpowiednie uprawnienia, stosownie do roz- 
porzqdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 0 pra- 
wie przemyslowym z dnia 7 czerwca 1927 r. 


(Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) wraz z pMniej- 
szymi zmianami. 


Istniejqce domowe urzqdzenia wodociqgowe. 


9 10. 
Urzqdzenia wodociqgowe wykonane na 
nieruchomosciach przed wejsciem w zycie ni- 
niejszych przepisów mogq byé przylqczone do 
miejskiego wodociqgu, 0 ile Zarzqd Miejski 
uzna, ie nie wykazujq one znacznych tech- 
nicznych odchylerí od niniejszych przepisów, 
oraz 0 ile zadawalniajqco wytrzymujq prób
 
cisnienia na 8 atmosfer. 
Zarzqd Miejski moze zarzqdzié zasypanie 
istniejqcych studzien, dostarczajqcych wod
 do 
picia, 0 ile zostanie ustalone, ze woda do- 
starczona przez te studnie, moze szkodliwie 
oddzialywaé na zdrowie ludzkie. Obowiqzek 
i koszt zasypania studni obciqza wlasciciela 
nieruchomosci. 


Utrzymanie domowej instalacji wodociqgowej. 


9 11. 
Wlasciciel nieruchomosci obowiqzany jest 
utrzymywaé instalacj
 wodociqgowq w zupe/- 
nym porzqdku. Wszelkie uszkodzenia instalacji 
powinny byé niezwlocznie naprawione. 
Wlasciciel nieruchomosci jest odpowie- 
dzialny za kazde zewn
trzne uszkodzenie wo- 
domierza i przewodów Iqczqcych oraz za uszko- 
dzenie z powodu zamarzni
cia. 
o kazdym zauwazonym uszkodzeniu wo- 
domierz.a wlasciciel nieruchomosci jest obowi q - 
zany niezwlocznie zawiadomié Zarzqd Miejski. 
Wykonanie wszelkich robót remontowych 
na polqczeniu od wodociqgu miejskiego do 
g/ównego zaworu domowego wlqcznie nalezy 
do Zarzqdu Miejskiego, zas manipulowanie ar- 
maturq (zaworem ulicznym i kurkiem stozko- 
wym) dozwolone jest tylko uprawnionym funk- 
cjonariuszom miejskim. 


Wstrzymanie dop/ywu wody do nieruchomosci. 


9 12. 
Zarzqd Miejski poza przypadkami, prze- 
widzianymi w obowiqzujqcych przepisach, moze 
zarzqdzié wstrzymanie doplywu wody do wo- 
dociqgów domowych w nast
pujqcych przy- 
padkach: 
1) w razie stwierdzenia w instalacji do- 
mowej braków grozqcych niebezpie- 
czerístwem; 
2) w razie stwierdzenia, iz woda w wodo- 
ciqgu jest zanieczyszczona w sposób dla 
zdrowia szkodliwy; 
3) w razie poiaru i potrzeby zwi
kszenia 
doplywu wody do hydrantów pozarnych; 
4) jezeli odbiorcÇ1 pobierajqcy wod
 dla 
celów przemyslowych zalega z oplata- 
mi za wod
 i kana/yo
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0004.djvu

			82 


Wileríski Dzìennik Wojew6dzkì Poz. 21. 


Nr. 3 


Wstrzymanie doplywu wody trwaé b
dzie 
tak dlugo, dopóki powyzej wskazane powody 
nie ustanél. 
W razie nieusuni
eia przez wlaseieiela nie- 
ruchomosei braków w instalacji w terminie wyz- 
znaczonym przez Zarzéld Miejski, ten ostatni 
ma prawo usunélé je na koszt wlaseieiela. 


Przerwy w dostarczaniu wody. 


9 13. 
Przerwy w dostarczaniu wody wywolane 
przez sil
 WYZSZél, jako tez wskutek robót wy- 
konywanych przez Zarzéld Miejski w celach roz- 
szerzenia lub naprawy miejskiego wodoeiélgu 
albo tez spowodowane przyczynami wskazany- 
mi w 9 12, nie mogél byé podstawél do zéldania 
odszkodowania przez wlaseicieli nieruchomosci. 
o zamierzonej przerwie zainteresowani 
powinni byé mozliwie na czas zawiadamiani. 


Kontrola domowych urzqdzen wodociqgowych. 


9 14. 
W celu kontroli urzéldzerí wodoeiélgowych 
upowaznieni pracownicy Zarzéldu Miejskiego 
majél prawo wolnego wst
pu od godziny 8-ej do 
godziny 18-ej do wszystkich pomieszczerí, gdzie 
znajdujél si
 cz
sei instalacji domowej, od go- 
dziny zas 18-ej do godz. 8-ej tylko wtedy, gdy 
zwloka moze spowodowaé niebezpieczerístwo. 
Zarzéldowi Miejskiemu. przysluguje prawo 
umieszczenia na seianach domów numerów gra- 
nicznych, tablic orientacyjnych, i t. p. znaków. 


Oplaty za korzystanie z wody 


9 15. 
Za korzystanie z wody z wodoeiélgu miej- 
skiego, lub za prawo takiego korzystania na 
nieruchomoseiach, które zostaly polélczone z 
wodoeiélgiem miejskim albo powinny byé po- 
lélczone z tym wodoeiélgiem w mysl 9 1 i 2, 
tudziez za czynnosei, zwiélzane z udzieleniem 
pozwolenia na budow
 urzéldzerí wodoeiélgo- 
wych i na ich uzytkowanie Zarzéld Miejski po- 
biera oplaty w wysokosei nie przekraczajélcej 
oplat przewidzianych w taryfie. 
Oplaty za wod
 zuzytél dla celów do- 
mowych pobiera Zarzéld Miejski wed lug swego 
uznania ryczaltowo lub wedlug miesi
cznych 
wskazarí wodomierzy. 
Oplaty ryczaltowe nie mogél byé pobiera- 
ne dluzej niz 3 lata od daty wejseia w zyeie 
niniejszych przepisów. 
Zwolnienie od polélczenia nieruchomosci 
z wodoeiéjgiem miejskim (
6) nie zwalnia wla- 
seieiela nieruchomosei od uiszczania ryczalto- 
wych oplat wodoeiélgowych. 


9 16. 
Wedlug osobno ustanowionych stawek 
b
dél pobierane oplaty za wod
 uzywanél: 


a) na cele przemyslowe, 
b) na potrzeby urz
dów parístwowych i sa- 
morzéldowych, koszar i instytucyj uzy- 
tecznosci publicznej: jak szpitale, ochron- 
ki, szkoly parístwowe lub prywatne it. p., 
c) na polewanie ulic i ogrodów. 


9 17. 
Oplaty przewidziane w 9 15 i 16 oraz 
wszelkie inne naleznosci przewidziane w niniej- 
szych przepisach obowiélzany jest uiszczaé wla- 
seieiel nieruchomosci co miesiélc. 
o ile w poszczególnych mieszkaniach Sél 
oddzielne wodomierze, Zarzéld Miejski moze 
pobieraé oplat
 za wod
 bezposrednio od od- 
nosnych lokatorów. 
Odpowiedzialnosé za zniszczenie lub usz- 
kodzenie wodomierza wynikle z winy uzytkow- 
cy ponosi wlaseieiel nieruchomosci. 
Nowonabywca powinien powiadomié Za- 
rZéld Miejski 0 przejseiu na niego prawa wla- 
snosci nieruchomosei w terminie 2--ch tygodni 
od daty nabycia. 
W razie, gdy w poszczególnych lokalach 
Sél ustawione oddzielne wodomierze, wlaseieiel 
nieruchomosei obowiélzany jest niezwlocznie 
powiadomié Zarzéld Miejski 0 kazdej zmianie 
lokatora lub 0 zwolnieniu lokalu. 
Wlaseiciel nieruchomosei oplaca nalezno- 
sci za zuzytél wod
 w lokalu niezaj
tym, gdzie 
Sél ustawione oddzielne wodomierze. 


9 18. 
Pracownicy miejscy odczytujélCY wskaza- 
nia wodomierza zglaszajél si
 u wlaseieiela nie- 
ruchomosei wzgl
dnie lokalu lub ich pelno- 
mocników, którzy mogél byé obecni przy od- 
czytywaniu wodomierza. 
Przy takim odczytywaniu musi byé obec- 
ny do pomocy dozorca domu lub osoby pel- 
niélce te czynnosci. 
Gdyby z winy wlaseieiela nieruchomosci 
wzgl
dnie lokatora z powodu braku dost
pu 
do wodomierza dwa razy z rz
du nie mozna 
bylo dokonaé odczytu, koszta trzeeiego zglo- 
szenia i nast
pnych ponosi wlaseieiel nierucho- 
mosei wzgl
dnie lokalu. 0 powtórnym zglosze- 
niu powinien byé wlaseieiel nieruchomosei lub 
lokalu powiadomiony na pismie. 
Plomby przy wodomierzach i kranach prze- 
lotowych mogél byé zdejmowane tylko przt:z 
pracowników miejskich. 


9 19. 
Oplaty za prawo korzystania z wspólnych 
zdrojów i studzien, 0 których mowa w 9 6, 
uiszczaé b
dél wlasciciele nieruchomosci, na któ- 
rych zéldanie przez Zarzéld Miejski studnie te 
zostaly zbudowane. Oplaty te b
dél wymierza- 
ne wedlug taryfy (9 90 ust. 7). 
9 20. 
Jezeliby przy pobieraniu oplat za wod
 
w/p, wskazarí wodomierza, wodomierz z powo-
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0005.djvu

			83 


Nr. 3 


Wileríski Dziennik Wojewódzki Poz. 21. 


du wadliwego dzialania w danym miesiqcu nie 
wskazal ilosci pobranej wody, to ilosé ta po- 
winna byé obliczana na podstawie przeci
tnej, 
otrzymanej wedlug wskazarí wodomierza za 
2 miesiqce: poprzedzajqcego zepsucie si
 wo- 
domierza i nast
pnego po ustawieniu nowego 
wodomierza, 


9 21. 
Czasowe nieuzywanie wody na nierucho- 
mosci nie zwalnia JeJ wlasciciela od stalej 
miesi
cznej oplaty za wynajem wodomierza 
ogólnego. 


9 22. 
W razie wqtpliwosci co do prawidlowego 
dzialania wodomierza, moze wlasciciel nieru- 
chomosci zazqdaé sprawdzenia wodomierza, 
wplacajqc do Kasy Zarzqdu Miejskiego na kosz- 
ta badania kwot
, ustalonq w taryfie. Koszt 
tego sprawdzenia ponosi wlasciciel nierucho- 
mosci, 0 ile wodomierz wykazuje bl
dy w gra- 
nicach, ustaJonych przez Glówny Urzqd Miar. 
W razie przekroczenia tych granic koszt spraw- 
dzenia ponosi Zarzqd Miejski, przy czym w tym 
wypadku w nast
pnym okresie obrachunkowym 
potrqca si
 z rachunku sum
, wplaconq na 
koszt sprawdzenia wodomierza, or.az potrqça 
lub dolicza koszt wody bl
dnie wykazanej, 
bqdi niewykazanej przez wodomierz w ostat- 
nim okresie obrachunkowym. 


9 23. 
Wszelkie oplaty wodociqgowe powinny 
byé uregulowane w ciqgu 14 dni od dnia do- 
r
czenia rachunku. 
Oplaty nalezne za czynnosci Zarzqdu Miej- 
skiego, polqczone z udzieleniem pozwolenia, 
uiszcza si
 przed dokonaniem tych czynnosci. 
Naleznosci nieuiszczone w terminie b
dq sci q - 
gane wedlug przepisów, dotyczqcych sciqgania 
samoistnych danin komunalnych. 


B. Urzé!dzenia kanalizacyjne. 


Obowiqzek polqczenia nieruchomosci z kanalizacjq 
miej.
kq. 


9 24. 
Nieruchomosci prywatne, zabudowane bu- 
dynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi lub na 
stajnie, obory, chlewy i garaze lub przeznaczo- 
nymi na przetwórnie produktów spozywczych 
po otwarciu kanalu miejskiego na danej ulicy, 
lub placu powinny byé zaopatrzone przez wla- 
scicieli w domowe urzqdzenia kanalizacyjne 
i polqczone z kanalem ulicznym miejskim w 
terminie rocznym od daty otwarcia kanalu miej- 
skiego na danej ulicy lub placu. 
W razie nadbudowy, powi
kszenia lub 
przebudowy budynków, 0 których mowa w 
ust
pie 1-ym, na nieruchomosciach polozonych 
przy ulicy lub placu, na którym znajduje si
 
kanal miejski, nieruchomosci takie w kazdym 


razie powinny byé skanalizowane i polqczone z 
kanalem ulicznym miejskim przed oddaniem 
do uzytku cz
sci nadbudowanych, powi
kszo- 
nych lub przebudowanych. 
9 25. 
Nieruchomosci prywatne, niezabudowane 
w chwili otwarcia kanalu miejskiego na odno- 
snej ulicy lub placu budynkami, okreslonymi 
w 9 24, powinny byé zaopatrzone w urzqdze- 
nia kanalizacyjne domowe i polqczone z kana- 
lem miejskim po ich zabudowaniu przed od- 
daniem budynków do uzytku. 
Przepisy 9 24 jako tez przepisy ust
pu 
pierwszego niniejszego paragrafu nie majq za- 
stosowania do zakladów przemyslowych i gór- 
niczych, tudziez do grup budynków, jak np. ko- 
lonie robotnicze, gdy te zaklady lub grupy bu- 
dynkó w posiadajq urzqdzenia kanalizacyjne, 
dzialajqce w sposób uznany przez wladze za 
wlasciwy. 


9 26. 
Zarzqd Miejski moze zazqdaé wykonania, 
w okreslonym terminie polqczenia z kanalem 
ulicznym scieków opadowych i gospodarczych 
z nieruchomosci niezabudowanej budynkami, 
o ktorych mowa w 9 24, 0 ile to b
dzie uzna- 
ne za konieczne ze wzgl
dów zdrowotnych. 
Ponadto ze wzgl
du na lokalne warunki 
Zarzqd Miejski moze zazqd
é wybudo

nia 
kilku kanalów domowych na nIeruChOmosCiach 
o kilku frontach i polqczenia tych kanalów z 
z odnosnymi kanalami ulicznymi. 


9 27. 
Kazda nieruchomosé, przylqczona do sieci 
kanalizacyjnej, musi byé równoczesnie po}qGO- 
na z sieciC! wodociqgowq miejsk q , 0 ile lstn;e- 
je miejski wodociqg. 
Od tego obowiqzku Zarzqd Miejski moze 
zwolnié wlascicieli nieruchomosci, posiadajq- 
cych wlasny racjonalnie urzqdzony wodociqg, 
czerpiqcy w dostatecznej ilosci wod
 zdatnq 
do picia. . 
Kazda nieruchomosé powinna byé skana- 
lizowanq oddzielnie tak, aby cale urzqdzenie 
stanowilo odr
bnq calosé. 
Taka oddzielna kanalizacja powinna byé 
zaprowadzonq 0 ile moznosci w kazdej cz
sci 
nieruchomosci, w razie gdy nieruchomosé ma 
byé podzielona na kilka cz
sci. 
Wyjqtki od powyzszych postanowierí mo- 
gq byé dopuszczane tylko w razie niezb
dnej 
koniecznosci tam, gdzie kilka nieruchomosci 
stanowi q jednq gospodarczq calosé, lub gdzie 
miejscowe warunki nie pozwalajq na urzqdze- 
nie kanalizacji zgodnie z niniejszymi przepisa- 
mi, przy czym Zarzqd Miejski ma prawo zqdaé 
w takich razach odpowiednich zastrzezerí hi- 
potecznych. 


9 28. 
W razie niewykonania przez wlasciciela 
domowych urzqdzerí kanalizacyjnych w termi-
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0006.djvu

			Wileríski Dziennik Wojewódzki 


84 


nie podanym w 9 24 lub w terminie wyznaczo- 
nym w mys\ 9 25, Zarzé'ld Miejski ma prawo 
W} konaé bE:dé'lce w mowie urzé'ldzenia na koszt 
wlasciciela. 


'9 29. 
o terminie otwarcia kanalu miejskiego 
Zarzé'ld Miejski powinien zawiadomié wszystkich 
w/ascicieli nieruchomosci przy danej ulicy 
lub placu. 


Polqczenie domowych urzqdzen k analizacyj nych 
z kanalem miejskim. 


9 30. 
PO/é'lczenie domowych urzé'ldzerí kanaliza- 
cyjnych z kana/ami ulicznymi wykona Zarzé'ld 
Miejski na koszt wlasciciela nienKhomosci przez 
wybudowanie przykanalika od granicy nieru- 
chomosci do kana/u ulicznego. 
W/asciciel nieruchomosci przed rozpoczl;- 
ciem fobót powinien wp/acié do Kasy Miejskiej 
potrzebné'l na ten cel zaliczkE:. Ostateczne ure- 
gulowanie naleznosci z tego tytulu powinno 
nastCjpié po wykonaniu polCjczenia przez ZarzCjd 
Miejski. 
Na podstawie zezwolenia Zarzqdu Miej- 
skiego polqczenie domowych urzqdzerí kanali- 
zacyjnych z kana/em miejskim moze wykonaé 
wlasciciel nieruchomosci. Roboty te muszé'l byé 
wykonane pod nadzorem technicznym Zarzqdu 
Miejskiego. 
Utrzymanie tych pO/é'lczerí w porzé'ldku na- 
lezy do Zarzqdu Miejskiego, jezeli jednak uszko- 
dzenie lub nieprawid/owe dzia/anie przykanali- 
ka wywolane zostaly z winy wlasciciela nieru- 
chomosci, Zarzé'ld Miejski uskutecznia naprawE: 
na- koszt wlasciciela nieruchomosci. 


Odroczenie lerminu wykonania domowych urzqdzen 
kanalizacyjnych. 


9 31. 
W wypadkach, gdyby warunki lokalne unie- 
mozliwialy narazie skanalizowanie nieruchomo- 
sci, lub gdyby koszt tego skanalizowania by! 
zbyt wysoki w stosunku do wartosci nierucho- 
mosci, usuwanie zas wód opadowych i scie- 
kowych by!oby nalezycie zabezpieczone w in- 
ny sposób, Zarzé'ld Miejski moze odroczyé 
w drodze wyjé'ltku termin wykonania instalacji 
domowej ustalony w 9 24, wzglE:dnie przewi- 
, dziany w 9 25. 
Z ustaniem powodu odroczenia traci ono 
moc obowié'lzujé'lcé'l. 


Plyny odprowadzane do kanalów miejsklch. 


9 32. 


Do miejskiej sieci kanalizacyjnej powin- 
ny byé odprowadzane z oddzielnych nieru- 
chomosci drogq podziemnq: 


Poz. 21. 


Nr. 3 


1) wszystkie scieki domowe, kuchenne, 
kqpielowe, gospodarczo - przemys!owe; 
woda z centralnego ogrzewania i t. p., 
2) wszelkie wydzieliny (ekskrementy) ludz- 
kie i p!ynne zwierzl;ce; 
3) woda z opadów atmosferycznych, 0 ile 
kanalizacja jest ogólno-splawnCj lub tez 
o ile istniejé'l w ulicy odrl;bne przewo- 
dy, s!uzCjce do odprowadzania wód 
opadowych; .woda drenazowa moze byé 
odprowadzana do miejskiej sieci kana- 
lizacyjnej tylko po uzyskaniu pozwole- 
nia ZarzCjdu Miejskiego. 


9 33. 
Odprowadzane do miejskich kana!ów scie- 
ki nie powinny zawieraé: 
a) twardego osadu, smieci, gruzu, zwiru, 
piasku, popio/u, wydzielin zwierzE:cych 
sta!ych; 
b) odpadków gospodarstwa domowego, 
jak obierzyny, kosci, skorupy, galgany, 
wata, pierze i t. p.; 
c) sta!ych i plynnych produktów, które 
wskutek swego skladu chemicznego lub 
temperatury (powyzej 40 0 C.) moglyby 
uszkodzié kana!y lub dzialaé szkodliwie 
na "ïch trwalosé,' wzglE:dnie czynilyby 
niebezpieczné'l obslugE: kanalów; 
d) substancyj wybuchowych i latwo pal- 
nych: jak benzyna, eter, alkoho\ i t. p.; 
e) scieków z zakladów dla chorych za- 
kainie ludzi i zwierzé'lt bez uprzedniej 
dezynfekcji. 


9 34. 


Przy spuszczaniu do kana/ów scieków 
o temperaturze ponad 40 0 C. lub zawierajé'lcych 
kwasy i zasady nalezy je przez ochlodzenie, 
neutralizacjE: lub winny sposób odpowiednio 
unieszkodliwié. 
Zarzé'ld Miejski moze zabronié lub ogra- 
niczyé spuszczanie do kanalów miejskich scie- 
ków z fabryk, zak/adów przemyslowych i t. p., 
o il
 takie scieki ze wzglE:du na ich jakosé lub 
ilosé zostanq uznane za szkodliwe dla miej- 
skich urzé'ldzerí kanalizacyjnych. 


9 35. 


Przylqczanie drenazu domowego jako tez 
scieków ze stalych lodowni 0 charakterze prze- 
myslowym do przewodów kanalizacyjnych mo- 
ze byé dozwolone tylko pod warunkiem zasto- 
sowania srodków, uniemozliwiajqcych przedo- 
stawanie siE: scieków i gazów kanalowych do 
gruntu oraz zamulenie przewodów kanaliza- 
cyjnych. 


Minimalne urzqdzenia kanalizacyjne na nie rucho- 
sciach zabudowanych. 


9 36. 
Przy skanalizowaniu nieruchomosci, któ- 
re w chwili og/oszenia niniejszych przepisów
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0007.djvu

			Nr. 3 


._ __ __ Jlileríski Dziennik Wojewódzki 


85 


by!y zabudowane, wymagane Sq przynajmniej 
nast
pujqce urzqdzenia: 
a) wszystkie zlewy, ust
py, umywalki, 
wanny i t. p., juz istniejqce, jak i no- 
wo ustawione, powinny byé bezposred- 
nio pO!qczone z przewodem odprowa- 
dzajqcym tak, aby scieki byly odpro- 
wadzone do kana!u ulicznego drogq 
podziemnq; do uzytku zas mieszkarí 
niezaopatrzonych w zlewy nalezy urZq- 
dzié na wspólnym korytarzu lub po- 
dwórku jeden ogólny zIew wraz z kùr- 
kiem czerpalnym wodociqgowym, za- 
bezpieczonym nalezycie od dzia!ania 
mrozu; przewody spustowe nalezy przy 
tym wyprowadzié ponad dach, aby pra- 
cowa!y, jako przewody wentylacyjne; 
b) na nieruchomosciach zabudowanych 
przed wejsciem w zycie art. 251 roz- 
porzqdzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej z dnia 16./1.1928 r. 0 prawie budo- 
wlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. 
R. P. Nr. 23, poz. 202), w kazdym 
mieszkaniu, zlozonym z trzech lub wi
- 
cej izb (2 pokoje i kuchnia), nalezy 
urzqdzié osobny ust
p sp!ukiwany wo- 
d q , przy czym w przypadkach zaslu- 
gujqcych na uwzgl
dnienie moze Za- 
rzqd Miejski zgodnie z przepisami art. 
251 ust. 2 wspomnianego rozporzqdze- 
nia pozwolié na urzqdzenie wspólnego 
ust
pu dla dwóch lub wi
kszej ilosci 
mieszkarí. 
W przypadku znacznych trudnosci 
urzqdzenia ust
pu wewnqtrz mieszkania 
lub wspólnego wewnqtrz domu Zarzqd 
Miejski moze zwolnié od tego obowiqz- 
ku w!asciciela nieruchomosci pod wa- 
runkiem urzqdzenia ust
pu winny spo- 
sób, dogodny dla mieszkaríców; 
c) na nieruchomosciach, które zostaly lub 
zostanq zabudowane albo przebudowa- 
ne po wejsciu w zycie przepisów, po- 
wo!anych wyzej w punkcie (b), w kaz- 
dym samoistnym mieszkaniu, zlozonym 
z 2-ch lub wi
cej izb, powinien byé urZq- 
dzony ust
p sp!ukiwany 0 wymiarach 
co najmniej 0,85X1,15 m. oraz zlew 
kuchenny; dla mieszkarí mniejszych, nie 
zaopatrzonych we w!asne zlewy, nale- 
zy na kazde cztery mieszkania urzqdzié 
po jednym wspólnym zlewie w koryta- 
rzu wewnqtrz domu, z dogodnym do- 
st
pem dla mieszkaríców tych mie- 
szkarí; 
d) na nieruchomosciach wspomnianych 
wyzej w punkcie (b) nalezy urzqdzié 
dla mieszkarí, nie posiadajqcych osob- 
nych ust
pów wspóJne ust
py wew- 
nqtrz domu, albo jeden ogólny ust
p 
w podwórzu nieruchomosci, polqczony 
przewodem domowym i zaopatrzony 
w nalez}'te sp!ukiwanie; ilosé siedzerí 
we wspomnianych ust
pach powinna 
byé taka, aby na kazdych dwudziestu 
mieszkaríców lokali, nieposiadajqcych 
. 


Poz. 21. 


osobnych ust
pów, przypadalo co naj- 
mniej jedno siedzenie, ilosé ta moze 
byé odpowiednio zmniejszona w przy- 
szlosci w miar
 urzqdzenia ust
pów 
w poszczególnych mieszkaniach, a z 
chwil q urzqdzenia ust
pów we wszyst- 
I	
			

/NDIGCZAS003513_1939_003_0008.djvu

			86 


Nr. 3 


Wileríski Dziennik Wojewódzki Poz. 21 


Sporzqdzanie projeklu wykonanie kanalizacy jnych 
urzqdzen domowych. 


9 39. 


Wla seiciel nieruchomosci, zamierzajétcy jét 
skanalizowaé i polétczyé z kanalem miejskim, 
powinien zwrócié siE; do Zarzétdu Miejskiego 
o udzielenie danych technicznych, potrzebnych 
do sporzétdzenia projektu kanalizacyjno-wodo- 
ciétgowego. 
Dane te Zarzétd Miejski powinien udzie- 
lié w terminie nie dluiszym nii dv.:'a tygodnie. 


Uiylkowanie urzqdzen kanalizacyjnych. 


9 40. 


Zarzétd Miejski moie pozwolié na tym- 
czasowe uzytkowanie z pewnych oddzielnych 
cZE;sei kanalizacji domowej, 0 ile uzna je za 
wykonane naleiycie. 
Stale korzystanie z domowych urzétdzerí 
kanalizacyjnych jest dozwolone po zupelnym 
ukoríczeniu wszystkich robót i stwierdzeniu 
przez Zarzétd Miejski, ie wszystkie urzétdzenia 
wykonane Sét zgodnie z przepisami i w ogóle 
zadawalniajétco i po udzieleniu pozwolenia na 
ich uzytkowanie. 


9 41. 
Urzétdzenia, które sluiyly do odprowadze- 
nia seieków z nieruchomosci przed polétcze- 
niem jej z kanalem miejskim, lub przed wyda- 
niem niniejszych przepisów, naleiy przerobié, 
o ile to jest niezbE;dne ze wz91E;dów zdrowot- 
nych i dla dobrego dzialania urzétdzerí. 


Konlrola domowych urzqdzen kanalizacyjnych. 


9 42. 
W celu kontroli urzétdzerí kanalizacyjnych 
upowazmeni pracownicy Zarzétdu Miejskiego 
majét prawo wolnego wstE;pu pomiE;dzy godzi- 
nét 8-ét i 18-tét do wszystkich pomieszczerí, w 
których znajdujét siE; CZE;sci instalacji domowej, 
a gdy zwloka moie spowodowaé niebezpie- 
czerístwo-równiei od godziny 18-ej do godzi- 
ny 8-ej. 
W razie stwierdzenia, ie urzétdzenia kana- 
lizacyjne na nieruchomosei dzialajét nieprawi- 
dlowo, wlaseiciel powinien je doprowadzié do 
naleiytego stanu w terminie wyznaczonym 
przez Zarzétd Miejski. 


Qplaly za korzyslanie z kanalów miejskich. 


9 43. 
Za korzystanie z kanalów miejskich, wzglE;- 
dnie za prawo lakiego korzystania na nieru- 
chomoseiach, które zostaly polétczone z kana- 
lami ulicznymi, albo powinny byly byé polét- 


czone z kanalami miejskimi na podstawie 9 24 
j 9 25, tudziei za czynnosei, zwiétzane z udzie- 
leniem pozwo]erí na bud OWE; urZétdzerí kanali- 
zacyjnych i na ich uiytkowanie, Zarzétd Miej- 
ski bE;dzie pobieraé oplaty w wysokosei nie 
przekraczajétcej oplat przewidzianych w taryfie. 
Oplaty te obowiétzany jest uiszczaé wla- 
seiciel nieruchomosci. 
Oplaty te powinny byé regulowane w ciét- 
gu 14 dni od dnia dorE;czenia rachunku. 
Nowonabywca powinien powiadomié Za- 
rZétd Miejski 0 przejseiu na niego prawa wla- 
snosci do nieruchomosei w terminie 2-u tygo- 
dniowym od daty nabycia. 
o ile w poszczególnych mieszkaniach Sét 
oc\.dzielne wodomierze (9 17) Zarzétd Miejski 
moie pobieraé oplaty za korzystanie z kana- 
lów miejskich bezposrednio od odnosnych 10- 
katorów. 
Wlaseieiel nieruchömosci. gdzie w poszcze- 
gólnych lokalach Sét ustawione wodomierze, 
obowiétzany jest niezwlocznie powiadomié Za- 
rzétd M:ejski 0 kazdej zmianie lokatora, lub 0 
zwolnieniu Iokalu. 
Wlasciciel nieruchomosei oplaca nalei- 
nosci za korzystanie z kanalów w lokalach nie- 
za j E;tych. 


9 44. 


Oplaty nieuiszczone w wyznaczonym ter- 
minie bE;dét seiétgane w drodze przepisów, do- 
tyczétcych seiétgania samoistnych danin komu- 
nalnych. 


II. W ARUNKI TECHNICZNE. 


A. Urzqdzenia wodociitgowe. 


Malerial cz,:scÎ inslalacyjnych. 


9 45. 
Wszystkie cZE;sei domowej instalacji wo- 
doeiétgowej powinny byé wykonane z materia. 
lów, nie wywierajétcych wplywu na jakosé wody. 


Zawór glówny. 


9 46. 


Kazda instalacja domowa powinna posia- 
daé przy wodomierzu od strony instalacji wla- 
sny zawór glówny oraz kurek spustowy dla 
calkowitego jej opróinienia. Wszystkie prze- 
wody powinny byé uloione z odpowiednimi 
spadkami dla naleiytego odwodnienia i od- 
wietrzenia instalacji. 


Wodomierz. 


9 47. 
Wodomierz domowy powinien byé umie- 
szczony w piwnicy lub w innym odpowiednim 
miejscu wewnéttrz budynku, a w razie, gdy to 
.
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0009.djvu

			WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 21. 


Nr.3 


jest niemoiliwe, naleiy go ustawié w specjal- 
nej studzience, wykonanej z cegty, betonu lub 
zelazo-betonu, 0 wymiarach, wynoszqcych co 
najmniej 0,8 X 1,3 m., przy gte:bokosci 1,8 m., 
zabezpieczonej odpowiednio od zamarzania. 
Studzienka powinna posiadaé klamry ze- 
lazne dla schodzenia oraz otwór wtazowy 0 
srednicy 0,6 m. w swietle, zaopatrzony w szczel- 
nq pokrywe: zeliwnq. 


Podziemne cz/?sci inslalacji poza budynkami.  48. 


Wszystkie podziemne cze:sci instalacji do- 
mowej poza budynkami mUSZq byé utozone na 
gte:bokosci przynajmniej 2 m. w celu zabez- 
pieczenia przed zamarzaniem. 
Plytsze zagte:bienie moze byé zastosowa- 
ne tylkodla przewodów ogrodowych i pole- 
waczkowych, zaopatrzonych w odpowiednie 
tlrzqdzenia dla zamknie:cia i opróZnienia. 


Przewody wododqgowe wewnqlrz budynków.  49. 


LeZqce przewody wodociqgowe wewnqtrz 
budynku powinny byé prowadzone mozliwie 
po scianach wewne:trznych. W razie koniecznej 
potrzeby prowadzenia rur w ziemi pod pod to- 
gq, nalezy je uktadaé w gte:bokosci co naj- 
mniej 0,3 m. pod podtog q . Zabrania sie: przy 
tym uktadania rur pod tward q podtog q na po- 
dtozu betonowym. Przeprowadzania rur lezq- 
cych na strychach nalezy unikaé. 
Scienne przewody budynku mogq byé pro- 
wadzone albo po powierzchni scian, albo w 
bruzdach sciennych z pozostawieniem izolacji 
powietrznej dokota rur. Bruzdy te mogq byé 
zakryte dopiero po próbie na cisnienie. 
Zamurowanie w scianach na state prze- 
wodów wodociqgowych jest zabronione. 
Rury wodociqgowe nalezy przeprowadzaé 
w budynku tak, aby byty zabezpieczone od za- 
marzania oraz od uderzelÍ. 
Rury wodociqgowe w budynku powinny 
byé przytwierdzane do sciany zapomOCq odpo- 
wiednich haków, uchwytów lub klamer, w od- 
ste:pach co najwyzej 3-metrowych. 
Gdyby zachodzÏta obawa, iz niektóre od- 
cinki przewodów wodociqgowych mogq ulec 
zamarzaniu podczas silniejszych mrozów, nale. 
zy je izolowaé (otulié) ztymi przewodnikami 
ciepta. 
Kazdy pionowy przewód wodociqgowy w 
budynku powinien byé zaopatrzony przy odga- 
le:zieniu od gtównych przewodów poziomowych 
w zawór przelotowy i kurek spustowy. 
Rury powinny byé uktadane w kierunkach 
prostopadtych lub równoleglych do najblizszych 
scian. 


87 


Urzqdzenia odp!ywowe i zbiorniki.  50. 
Pod wylotem wodociqgowym powinno sie: 
znajdowaé dostatecznie wielkie urzqdzenie od- 
ptywowe, posiadajqce zamknie:cie wodne i sit- 
kowe. 
Kurki i zawory powinny byé tak skonstru- 
owane, aby nie powodowaly uderzelÍ wodnych 
w przewodach. 
Zabrania sie: uzywaé kurków t. zw. póto- 
brotowych, stozkowych lub klinowych, zamy- 
kajqcych przyplyw nagle. 
Przy zbiornikach klozetowych i pisuaro- 
wych mogq byé stosowane samoczynne ptywa- 
kowe zawory. 
Zabrania sie: bezposrednio zasilaé koUy 
parowe wodét z wodociqgu. 
Zabronionym jest ustawianie na podda- 
szach zbiorników bezposrednio potqczonych z 
sieci q wodociqgowét oraz bezposrednie lqczenie 
rur wodociqgowych z jakimikolwiek przybora- 
mi kanalizacy jnymi. 
Przed wannami, zbiornikami klozetowymi 
i pisuarowymi, nalezy ustawiaé zawory prze- 
lotowe. 


Srednica wylolów i przewodów.  51. 
Srednice wylotów i przewodów wodociét- 
gowych powinny wynosié: 
a) wylot nad zlewem, umywalk q , zmywa- 
kiem, przy klozecie, pisuarze, bidecie, 
natrysku, polewaczce pokojowej- 
15 mm., 
b) wylot nad wannq, duzym zlewem lub 
zmywakiem restauracyjnym - 20 mm., 
c) polewaczka podwórzowa, ogrodowa lub 
uliczna - 25 mm., . 
d) wylot (kran) pozarowy, wewne:trzny - 
40 mm. 


Przewody do przyborów wskazanych wyzej 
pod literami 
.. 
 ' I-
T;. T ,"y I d ,"y 
25 mm 40 mm 
do 2 wylotów 15 mm 20 mm 32 mm 32 mm 50 mm 
przy 3-6 
wylotach 20 " 25 " 40 " 40 " 80 " 
przy 7-10 I 
wylotach 25 " 32 " -- 50 " 1100 " 
przy 10 \\"y- 
Jotach 32 , 40 " - 80 " 100 " 


Przewody.  52. 
Przewody wodociqgowe mogét byé wyko- 
nywane z rur zeliwnych kielichowych, ielaznych
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0010.djvu

			88 


Nr.3 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 21. 


obustronnie ocynkowanych olowianych gru- 
bosciennych. 
Rury zeliwne kielichowe (mufowe) powin- 
ny byé uzywane na przewody podziemne 0 
srednicy 40 mm. i wie:kszych. 
t.qczenie i uszczelnianie rur zeliwnych po- 
winno byé wykonane na ksztaltki kielichowe z 
uszczelnieniem kielichów na sznur bialy, sznur 
smolowy i olów. 
W wyjqtkowych wypadkach, zaslugujqcych. 
na uwzgle:dnienie, moze byé dopuszczone 121- 
czenie kolnierzowe. 
Rury zelazne ocynkowane z reguly mogq 
byé uzywane tylko na przewody wewnqtrz bu- 
dynku. aile w wypadkach wyjqtkowych majq 
byé one ulozone pod ziemi q , powinny byé owi- 
nie:te starannie jut q i osmolowane, lub winny 
sposób zabezpieczone od szkodliwego dziala- 
nia zwiqzków chemicznych. 
t.qczenie rur zelaznych ocynkowanych po- 
winno naste:powaé na ocynkowane ksztaltki i 
Iqczniki z gwintem gazowym lub na holendry. 
Polqczenie rur, spotykajqcych sie: pod k q - 
tem, powinno naste:powaé zapomocq ksztaltek, 
t. zw. kre:powania rur ocynkowanych stosowaé 
nie wolno. 
Rury olowiane mogq byé uzywane tylko 
dla takich przewodów, z których woda nie mo- 
ze byé czerpana do picia, gotowania i t. p. 
t.qczenie rur olowianych . naste:puje zapo- 
mOCq lutowania lub na holendry.  53. 


Wymiary i ksztalt rur wodociqgowych ze- 
liwnych kielichowych powinny odpowiadaé nor- 
mom Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 
Rury zelazne, obustronnie ocynkowane 
winny posiadaé naste:pujqce minimalne gru- 
bosci scianek przy wewne:trznej srednicy rur: 
srednica. 15 mm., grubosé scianek 2,75 mm. 
20"" 2,75 
25" " " 3,25 
32 3,25 " 
4Q " " 3,50" 
50 " ,,3,75 " 
Rury olowiane gruboscienne winny posia- 
daé naste:pujqce grubosci scianek przy we- 
wne:trznej srednicy rury: 
srednica 13 mm., grubosé scianek 3,5 mm. 
20 " 4,5 " 
" 26" 5,5 " 
" 32" " " 6 " 
Wyzej podane grubosci rur olowianych 
obowiqzujq do czasu znormalizowania przez 
Polski Komitet Normalizacyjny. 


" 


B. Urzé\dzenia kanalizacyjne. 


PrzeuJody odprouJadzajqce scîeki. 


9 54. 
Przewody odprowadzajqce scieki z po- 
szczególnych cze;sci nieruchomosci do kanalu 


ulicznego powinny byé ulozone, 0 He moznosci 
w kierunkach prostych, najkrótszych, powinny 
posiadaé odpowiedni spadek i stanowié Iqcznie 
sieé dobrze przewietrzanq i przeplukiwanq. 
Przewody powinny byé ukladane, 0 ile mozno- 
sci wewnqtrz budynków. 
Przewody drugorze:dne, odprowadzajqce 
scieki z rur pionowych lub innych punktów 
kanalizacyjnych powinny byé wyprowadzane 
na zewnqtrz drogq najkrótszq. 
Przewody nalezy ukladaé, 0 ile moznosci, 
rÓ\i.''1olegle do najblizszej sciany w odpowied- 
niej od niej odlegloscî ze wzgle:du na zacho- 
wanie fundamentów. Zakre:ty przewodów wyko- 
nywaé nalezy zapomocq trójników lub krzywek 
dla linij glównych 0 promieniu nie mniejszym 
od 10 srednic i dla przewodów drugorze:dnych 
o promieniu nie mniejszym od 5 srednic od- 
nosnych przewodów. 
Polqczenie boczne jednej rury z drugq 
nalezy urzqdzaé pod kqtem !lie wie:kszym od 60 0 . Uß.I

i
 nie J>rz c
o!! ßuJ .  55. 
Wierzch przewodu, ulozonego pod podlog q 
pomieszczenia cieplego powinien byé pokryty 
warstwq 0 grubosci co najmniej 0,30 m. 
Wierzch przewodu, lezqcego poza obre:- 
bem budynku, powinien znajdowaé sie: co naj- 
mniej na gle:bokosci 1,5 m. pod powierzchni q 
terenu, w celu zabezpieczenia od zamarzania. 
Te same zagle:bienia pod powierzchni q 
nalezy zachowaé wzgle:dem wszystkich umie- 
szczonych na zewnqtrz zaworów i zgie:é przy 
podstawie rur spustowych. 
W wypadkach, gdy warunki techniczne 
stojq na przeszkodzie zachowania podanej wy- 
zej gle:bokosci zagle:bienia przewodu, Zarzqd 
Miejski moze zezwolié na plytsze zagle:bienie 
pod warunkiem zabezpieczenia przewodu od 
przemarzania. 


Spadek przeuJodóuJ.  56, 
ad najniedogodniej polozonego punktu 
nieruchomosci az do kanalu ulicznego powinien 
byé zachowany ciqgly spadek. Ta sama zasada 
stosuje sie: i do wszystkich drugorze:dnych prze- 
wodów odplywowych, Iqczqcych sie: z glównym 
przewodem podwórzowym lub kanalem ulicz- 
nym. Wyjqtki mogq byé dozwolone dla prze- 
wodów malo zanieczyszczonej wody w górnych 
cze:sciach sieci domowej, jezeli przez zmniej- 
szenie spadków takich przewodów mozna be:- 
dzie osiqgnqé odpowiedniejsze spadki dla scie- 
ków brudnych. 
Gdyby ciqgly spadek przewodu glównego 
przekraczal 2%, spadek zas drugorze:dnych 
przewodów 3%, w takim razie dozwolonym 
moze byé przelom spadku pod tym jednak 
warunkiem, azeby punkt przelomu nie byl pod 
jezdni q i zeby najmniejszy spadek wyniósl
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0011.djvu

			Nr. 3 


WilelÍski Dzienník Wojewódzki Poz. 21. 


w kazdym razie nie mniej niz 2% dla g/ów- 
nych i 3% dla drugorz
dnych przewodów. Naj- 
wi
kszy spadek g/ównych przewodów kanali- 
zacyjnych nie powinien przekraczaé 20%. drugo- 
rz
dnych 40%, przewodów od deszczówek 600(0. 


9 57. 


Najmniejsze dopuszczalne spadki przewo- 
dów odp/ywowych na nieruchomosci powinny 
wynosié: 
dla przewodów 0 srednicy 


100 mm.-O,03 
150 ,,-0,02 
200 ,,-0,015 
250 ,,-0,01 
300 ,,-0,01 
Spadki mmeJsze od wyzeJ wskazanych 
mogé\ byé stosowane tylko W wyjé\tkowych wy- 
padkach, pod warunkiem zabezpieczenia odpo- 
wíedniego przemywania przewodów, zapomOCé\ 
specjalnych urzé\dzelÍ. 
Jezeli przy zaprojektowaniu cz
sci prze- 
wodów odplywowych pod podlogé\ piwnic lub 
suteren okaze si
, iz spadek ca/ego przewodu 
b
dzie mniejszy od wyzej wskazanego spadku 
minimalnego. to rury powinny byé ukladane 
nad pod/ogé\ ze spadkiem najodpowiedniejszym. 
W tym wypadku rury nalezy ukladaé na 
wspornikach metalowych umocowanych w mu- 
rze lub tez na s/upkach murowanych. Kazda 
z rur powinna byé podparta przynajmniej 
w dwóch punktach. 


":" 


Srednica przewodów. 


9 58. 


Ustanawia si
 nast
pujé\ce normalne sred- 
nice przewodów: 
f\) dia przewodów spustowych (pionów) i ich 
odgal
zieri: 
a) od pojedylÍczego zlewu kuchennego. 
zmywaka. wanny, umy- 
walni lub pisuaru. 
b) od kilku zlewów kuchen- 
nych, wanien, umywalni. 
lub pisuarów . 
c) od klozetów wodnych . 
d) od rynien deszczowych 
z ganków i balkonów . 
e) od rynien deszczowych 
z dachów 100-150 " 
B) dla przewodów odplywowych; 
a) ad zwyk/ych kuchen, 
pralen, !azienek. pisua- 
rów, pojedylÍczych klo- 
zetów, wpustów stajen- 
nych i piwnicznych i t. p. 
b) od duzych kuchen (re- 
stauracyjne, hotelowe) 
klozetów w liczbie ponad 
jeden, wpustów podwó- 
rzowych, oraz przy kilku 
przewodach odp!ywo- 
wych razem pO!é\czonych 100-150 


50 mm. 


70 
100 


" 


" 


50-70 


100 


89 


c) od rynien deszczowych 150 
d) dla g!ównego przewodu 
podwórzowego 150-200 
i wi
cej w razie potrzeby 
Przewody odp/ywowe, !é\czé\ce si
 z sobé\, 
powinny w ogóle przechodzié w przewody 0 
wi
kszej srednicy. 
Srednice wszelkich przewodów odp/ywo- 
wych Ié\cznie z przewodem glównym powinny 
byé stosowane mozliwie najoszcz
dniej z za- 
chowaniem rozmiarów wyzej podanych. 
Dla nieruchomosci ponad 3.000 m 2 po- 
wierzchni oraz w razie przewidywanego znacz- 
niejszego odplywu wód sciekowych nalezy wy- 
znaczaé odpowiednie srednice przewodów na 
podstawie osobnego obliczenia. 


Przewody spustowé. 


9 59. 
Przewody spustowe wewné\trz budynku 
nalezy ustawiaé, 0 ile moznosci, pionowo. Za- 
brania si
 ustawiania tych przewodów pochylo 
pod ké\tem z linié\ pionowé\ wi
kszym niz 450; 
w wypadkach zaslugujé\cych na uwzgl
dnienie 
moze jednak Zarzé\d Miejski zezwolié na za- 
stosowanie wi
kszego ké\ta pomi
dzy przewo- 
dem spustowym a linié\ pionowé\. 
Polé\czenia rur spustowych nalezy urZé\- 
dzaé pod ké\tem nie wi
kszym nad 45 0 , liczé\c 
w kierunku biegu wody. 
Przewody spustowe i wchodzé\ce do nich 
rozgal
zienia ustawia si
 od góry do dolu swo- 
bodnie przy scianie lub w odpowiednich wn
- 
"kach z naleZytym umocowaniem. Przewody te 
mogé\ byé zakryte lub zaszalowane, zabrania 
si
 natomiast zamurowywania ich na stale. 
Rury spustowe od klozetów, zlewów, wa- 
nien, umywalek, pisuarów i t. p. mogé\ byé 
prowadzone oddzielnie lub Ié\czyé si
 dla kilku 
przyrzé\dów z obu powyiszych grup do jednej 
rury spustowej. jednak pod warunkiem zabez- 
pieczenia syfonów do opróznienia si
 i wysy- 
chania. 
Zabrania si
 odprowadzania wody desz- 
czowej do rur spustowych (pionów) od we- 
wn
trznych urzé\dzelÍ kanalizacyjnych lub od- 
wrotnie spuszczanie wód brudnych do rur spu- 
stowych deszczowych. 


Rury wentyiacyjne. 


9 60. 


Przewody spustowe powinny jako rury 
wentylacyjne tworzyé, 0 ile moznosci, piono we 
przedluzenie przewodów spustowych. 
Srednica rur wentylacyjnych powinna ró- 
wnaé si
 srednicy odpowiedniego przewodu 
spustowego. 
Górna cz
sé rury wentylacyjnej. w odle- 
glosci 0,5 m. do dachu powinna byé powi
k- 
szona w srednicy, przynajmniej 0 100 mm.
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0012.djvu

			90 


WilelÍskÌ DzÌennik Wojewódzki Poz. 21 


Nr. 3 


wyprowadzona do wysokosci od 0,5 m. do 
1,0 m. ponad dach, ponadto rura ta powinna 
byé zaopatrzona w daszek ochronny. 
Pol
czenie dwóch lub kilku rur wentyIa- 
cyjnych dozwoIone moze byé tylko wyj
tkowo 
i pod warunkiem, azeby przekrój poprzeczny 
rur pol
czonych nie byl mniejszy od sumy 
przekrojów pojedylÍczych rur i azeby miejsce 
pol
czenia polozone bylo wyzej od najwyz- 
szego doplywu scieków. 
Wyloty rur wentyIac:yjnych nad dachem 
powinny byé wyprowadzone w odleglosci co 
najmniej 4 m. (licz
c w planie) od znajduj
- 
cych si
 powyzej tych wylotów okien i w ogóle 
otworów do wn
trza budynku. Nie s
 dozwo- 
lone ruchome lub tez skomplikowane przyrz
- 
dy wentylacyjne. 
Nie wolno wprowadzaé rur wentylacyj- 
nych od rur spustowych ani do kanalów wen- 
tylacyjnych z mieszkalÍ. 


Zamkni
cia wodne. 


9 61. 


Przyrz
dy kanalizacyjne sluz
ce do odpro- 
wadzania scieków do rur spustowych lub od- 
plywowych, powinny byé zaopatrzone w zam- 
kni
cia wodne (syfony). 
Rury spustowe do wód deszczowych, po- 
l
czone z przewodami kanalizacyjnymi, nie 
otrzymuj
 takiego zamkni
cia, z wyj
tkiem 
tych, których górne wyloty lez
 ponizej okien 
i znajduj
 si
 od tych ostatnich w odleglosci 
mniejszej niz 4 m. W tym ostatnim wypadku 
rury deszczowe musz
 posiadaé zamkni
cia 
wodne, umieszczone przy ich podstawie, oraz 
skrzynki z kratami ochronnymi. 
Za najodpowiedniejsze zamkni
cia wodne 
uwazane s
 rury gladkie, zgi
te w tormie U 
lub 5, zatrzymuj
ce w sobie stale wod
, mog
 
byé jednak uzywane zamkni
cia wodne i in- 
nych systemów, 0 ile trwalosé i dokladnosé 
dzialania ich uznana b
dzie na nieulegaj
c
 
w
tpliwosci. 
Wysokosé zamkni
cia wodnego w syfonie 
powinna wynosié: 
przy klozetach, pisuarach, zlewach, wan- 
nach, umywalkach i t. p. co naj- 
mniej. 
przy wpustach co najmniej 
przy rurach deszczowych 
co najmniej 
Srednice rury syfonowej powinny byé 
nastE:p u j
ce: 
przy umywalniach, malych zlewikach labo- 
ratoryjnych, pisuarach i t. p. 40 mm. 
przy miskach zlewowych, 
zmywakach, wannach i wpusci- 
kach podlogowych . 
przy miskach klozetowych 
przy rurach deszczowych 
z ganków i balkonów 50- 70 " 


75 mm. 
100 


100-150 


50 
100 


" 


przy rurach deszczowych 
z dachów 
przy wpustach w sutere- 
nach i piwnicach 
przy wpustach podwórzo- 
wych . 150 
Przyrz
dy kanalizacyjne, z wyj
tkiem mi- 
sek 
fozetowych Oraz wpustów piwnicznych 
i klozetowych powinny byé zaopatrzone przed 
syfonami w przytwierdzon
 na stale kratk
, 
której szczeliny nie powinny byé wi
ksze niz 
5 mm., ogólna zas powierzchnia otworów po- 
winna si
 równaé pnekrojowi syfonu w swietle. 
Wpusty piwniczne, podwórzowe i podlogowe 
powinny byé zaopatrlone w kratki odejmowane. 
Wszystkie syfony powinny posiadaé otwo- 
ry latwo dost
pne do czyszczenia, otwory te 
wewn
trz domów powinny zamykaé si
 herme- 
tycznie. Syfon powinien znajdowaé si
 tez pod 
misk
 sciekow
, odprowadzaj
ce zas rami
 
jego powinno l
czyé si
 z rur
 spust6w
 lub 
odplywow
 mozliwie bezposrednio. 
Syfony nie mog
 byé zakladane na wspól- 
nyc
 przewodach odplywowych. 


100-150 


" 


100 


Zamkni
cia burzowe. 


9 62. 
W celu zabezpieczenia nisko zalozonych 
pomieszczelÍ od zalewu przez urz
dzenia kana- 
lizacyjne wodami burzowymi, nalezy za urz
- 
dzeniami zabezpieczaj
cymi te pomieszczenia 
od zalewu stosowaé zasuwy, zamykane r
cznie, 
o konstrukcji, umozliwiaj
cej szybkie zam- 
kni
cie. 
Prócz zasuw r
cznych mog
 byé stoso- 
wane dodatkowe przyrz
dy automatyczne. 
Zamkni
cia burzowe powinny byé zalo- 
zone w ten sposób, aby nie tamowaly prze- 
plywu scieków z urz
dzelÍ ustawionych wyzej. 


Spustowe rury deszczowe. 


9 63. 
Spustowe rury deszczowe, pol
czone bez- 
posrednio z sieci
 kanalizacyjn
, nalezy usta- 
wiaé mozliwie pionowo. 
Rury deszczowe, odprowadzaj
ce wod
 
z dachów, pokrytych lupkiem, dachówk
 lub 
innym material em, mog
cym spowodowaé za- 
nieczyszczenie rur odplywowych, nalezy zao- 
patrzyé u dolu w skrzynki zeliwne z kratkami 
i otworami do usuwania zanieczyszczenia. 


Wpusty. 


9 64. 
Wod
 z podwórz, dróg i w ogóle z po- 
wierzchni terenu odprowadza si
 zapomocé\ 
wpustów. 
Wszystkie wpusty powinny byé zaopatrzo- 
ne w syfony, dostatecznie g
ste kratki i nie-
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0013.djvu

			91 


Nr.3 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki POZ. 21. 


przepuszczalne studzienki osadowe, celem za- 
trzymania osadów, gruzu i smieci. 
We wpustach, wystawionych na dzialanie 
mrozu, poziom wody w studzienkach osado- 
wych i syfonach powinien znajdowaé siE: na 
glE:bokosci, zabezpieczajqcej od zamarzania, 
t. j. glE:biej niz 1,80 m. pod powierzchni q ziemi. 
Powierzchnia terenu dookola wpustu po- 
winna byé pokryta trwalq nawierzchni q . 


Urzqdzenia zlewowe. 


9 65. 


Urzqdzenia zlewowe wszelkiego rodzaju 
powinny posiadaé kratki (sitka) przymocowane 
na stale przed syfonem, lub stanowiqce cZE:sé 
urzqdzenia zlewowego. 
Ziew powinien byé zaopatrzony w kurek 
wodociqgowy do przemywania miski zlewowej 
i syfonu. 
Równiez pod kazdym kurkiem wodoci q - 
gowym powinny znajdowaé siE: urzqdzenia ka- 
nalizacyjne, jak: zlew, kratka, wanna i t. p. 
Zmywaki i zlewy w wiE:kszych kuchniach 
powinny byé zaopatrzone w urzqdzenia do za- 
trzymywania zawartych w sciekach tluszczów 
(tluszczowniki), posiadajqce powierzchniE:, do- 
statecznq do ochladzania scieków i mieé otwo- 
ry latwo dostE:pne do czyszczenia i wentylacji. 
Podlogi pod zlewami, przeznaczonymi dJa 
wspólnego uzytku kilku mieszkalÍ i w lazien- 
kach, powinny byé wodoszczelne. 


Wanny. 


9 66. 


Wanny nalezy umieszczaé w pomieszcze- 
niach nalezycie ogrzanych, przewietrzanych 
i oswietlonych. 
Wanny powinny byé ustawiane w taki 
sposób, zeby byl zapewniony do nich dostE:p 
w celu utrzymania czystosci. 
Kazda wanna winna posiadaé przelew, 
polqczony z rurq wpustOWq powyzej zamkniE:- 
cia wodnego. Otwór przelewowy powinien byé 
zaopatrzony w sitko. 
Otwór spustowy winien b.yé zamykany 
szczelnie zapomocq metalowego korka. Rura 
spustowa powinna posiadaé zamkniE:cia syfo- 
no we, wzglE:dnie kOlÍczyé siE: nad wpustem po- 
dlogowym posiadajqcym takie zamkniE:cie. 


Rury przelewowe. 


9 67. 


Rury przelewowe od rezerwuarków, zbior- 
ników wody deszczowej, fontan i w ogóle 
takie rury, które nie zapewniajq ciqglego od- 
swiezania wody w syfonie, nie mogq byé Iq- 
CZone bezposrednio z przewodami kanalizacyj- 
nymi; takie rury nalezy wyprowadzaé wprost 
nazewnqtrz lub tez Iqczyé z rurq, zakolÍczonq 


nad wpustem lub zlewem, posiadajqcym wa- 
runki odswiezania wody w syfonie. 


Klozety i pisuary. 


9 68. 


Klozety i pisuary powinny byé urzqdzone 
w sposób podany nizej i powinny byé prze- 
my wane czystq wod q . 
System misek klozetowych moze byé do- 
wolny z tym jednakze, zeby posiadaly one 
zamkniE:cie wodne umieszczone bezposrednio 
pod misk q , zeby na misce pozostawala zawsze 
woda w warstwie przynajmniej 22 mm. glE:bo- 
koscí i zeby cala powierzchnia miski byla na- 
lezycie splukiwana wod q . 
OdgalE:zienie rury spustowej pod klozet, 
mierzone poziomo nie powinno byé dluzszym 
nad 1.50 m. w przeciwnym razie nalezy prze- 
prowadzié specjalnq rurE: wentylacyjnq. 
Kazdy klozet powinien byé zaopatrzony 
w pluczkE: (zbiornik pluczqcy), umieszczonq nie 
nizej niz 1,6 m. nad siedzeniem i dajqcq stru- 
mielÍ wody za pociqgniE:ciem rqczki. 
Rura Iqczqca pluczkE: z misk q klozetowq 
winna mieé co najmniej 30 mm. srednicy w 
swietle. 
Przy kazdym splukiwaniu miski powinno 
siE: wylewaé z pluczki nie mniej niz 8 litrów 
wody w c:íqgu 3-5 sekund. 
Do splukiwania misek klozetowych mozna 
zastosowaé równiez i inne urzqdzenia spluku- 
jqce (np. przyciskowe przyrzqdy automatyczne), 
uznane przez Zarzqd Miejski za odpowiednie. 
Do jednej rury spustowej nie nalezy I q - 
czyé na jednej kondygnacji wiE:cej niz 3 miski 
klozetowe. 
Zabrania siE: urzqdzania klozetów, w któ- 
rych nieczystosci przechodz q przez ruchome 
przyrzqdy, jak zawory, zasuwy i t. p. Przemy- 
wanie misek klozetowych zapomOCq przyrZq- 
dów autamatycznych jest dopuszczalne, 0 ile 
one gwarantujq trwale i skuteczne dzialanie. 
Klozety ogólne powinny byé urzqdzone w 
pomieszczeniach oddzielonych od izb miesz- 
kalnych. Podloga powinna byé terrakotowa, lub 
z innego wodoszczelnego materialu; sciany do 
wysokosci 1,2 m. od podlogi powinny byé nie- 
przewsiqkliwe i zupelnie gladkie. 
Pomieszczenie klozetowe na jednq miskE: 
powinno byé wymiaru najmniej 0,85 m. X1,15 m., 
mieé dostateczne oswietlenie dzienne lub sztucz- 
ne oraz racjonalnie urzqdzonq wentyla<:jE:. 
Klozety ogólne w domach mieszkalnych 
powinny znajdowaé siE: w pomieszczeniach mu- 
rowanych nakrytych betonowym lub ceglanym 
stropem z bezposrednim wejsciem z pod- 
wórza. 
Pomieszczenia te powinny posiadaé pod- 
logE: nieprzepuszczalnq i wzniesionq co naj- 
mniej 0 15 cm. nad poziom podwórza i od- 
powiedni q racjonalnie urzqdzonq wentylacjE:. 
o ile warunki lokalne nie stojq na prze-
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0014.djvu

			WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 21. 


92 


szkodzie, pomieszczenia klozetów ogólnych po- 
winny byé podpiwniczone dla ulatwienia do- 
st
pu do rur kanalizacyjnych w celu ich re- 
wizji. 
Pisuary powinny byé urzqdzone w formie 
gladkich muszel sciennych, posiadajqcych w dnie 
sitko, na stale przytwierdzone do korpusu, al- 
bo w formie otwartych zlobków naziemnych z 
odpowiedniq pionowq cz
sciq sciennq, wyro- 
bionych z materialu 0 powierzchni zupelnie 
gladkiej i niewsiqkliwej. Pisuary powinny byé 
zaopatrzone w nalezyte zamkni
cia wodne i w 
stale lub perjodyczne splukiwanie z oddziel- 
nych rezerwuarków, spuszczajqcych kazdorazo- 
wo nie mniej niz 2,5 litra wody. 
W wypadkach zaslugujqcych na uwzgl
d- 
nienie Zarzqd Miejski moze zezwolié na od- 
st
pstwa od postanowielÍ, zawartych w niniej- 
szym paragrafie. 


9 69. 


Miski klozetowe siedzeniowe powinny byé 
ze wszystkich stíon odkryte i dost
pne dla 
utrzymywania w czystosci. Oszalowanie ich 
deskami oraz obmurowanie lub zabetonowanie 
jest niedopuszczalne. Miski zas wloskie (rzym- 
skie) powinny byé wpuszczane w plyt
, wznie- 
sionq nad posadzk q . 
Siedzenia na miskach, 0 ile Sq stosowane, 
powinny byé z trwalego i niewrazliwego na 
wilgoé drzewa, grubosci co najmniej 2 cm. do 
podnoszenia na zawiasach r
cznie Jub automa- 
tycznie. 
Rury splukujqce pomi
dzy pluczk q a mis- 
k q powinny byé olowiane, zelazne ocynkowane 
lub stalowe, prawidlowo wygi
te i przymoco- 
wane do sciany. 
Polqczenie ich z misk q klozetowq nast
- 
puje zapomocq stozka gumowego, umocowa- 
nego do rury i miski drutem. 
Miski klozetowe siedzeniowe powinny byé 
umocowane srubami mosi
znymi do korków 
umieszczol1ych w posadzce pod misk q i zalane 
zapraWq cementowq. 
Pisuary, zlewy, umywalki i t. p. powinny 
byé pomieszczone na odpowiedniej wysokosci 
przy scianach i przytwierdzone do nich bqdi 
srubami mosi
znymi, wkr
conymi w zaprawio- 
ne w sciany korki, bqdi tez ustawione na umo- 
cowanych do sciany wspornikach. 
Pozioma odleglosé od pionów pisuarów, 
zlewów, umywalek, wanien i t. p. nie moze 
przekraczaé 2,0 m. 


OluJory reuJizyjne. 


9 70. 


Na rurach odplywowych, w razie uznanej 
przez Zarzqd Miejski potrzeby, powinny byé 
urzqdzone w odpowiednich miejscach zamy
a- 
ne hermetycznie otwory rewizyjne do prze- 
czyszczania rur. 
Cz
sci rur odplywowych, zaopatrzone w 
takie otwory (czyszczaki), mogq byé, celem 


Nr. 3 


dogodnego do nich dost
pu, umieszczane w 
studzienkach rewizyjl fch 0 srednicy 0,80 m. 
w swietle. 


Zabezpieczenie przed dzialaniam mrozu. 


9 71. 


Rury i wszelkie urzqdzenia kanalizacyjne 
powinny byé umieszczone i urzqdzone tak, 
azeby byly nalezycie zabezpieczone przed dzia- 
laniem mrozu. 


KanalizouJanie fabry/e. 


9 72. 


Przy kanalizowaniu fabryk, z których Sêl 
odprowadzane cuchnqce scieki, do wentylacji 
kanalów powinny byé zuzytkowane kominy 
fabryczne i paleniska pod kotlami, 0 ile one 
do tego celu okazq si
 zdatne. 
W tym celu nalezy przeprowadzié rury 
o stosownej srednicy pod same paleniska ko- 
t/ów. 


Dolqczenie drenóuJ. 


9 73. 
Dolqczenie dren do przewodów odplywo- 
wych moze byé dopuszczane pod warunkiem 
zastosowania srodków, zapobiegajqcych moi- 
nosci przenikania do gruntu scieków kanaliza- 
cyjnych w razie podniesienia si
 poziomu wo- 
dy w kanale oraz zabezpieczenia rur odplywo- 
wych od przedostawania si
 do nich piasku 
i mulu z sieci drenów. 


Uniesz/eodliuJienie scie/eóuJ. 


9 74. 
Scieki fabryczne i przemyslowe oraz z 
wi
kszych garazów, które ze wzgl
du na ich 
jakosé moglyby szkodliwie oddzialywaé na 
urzqdzenia kanalizacyjne miejskie. powinny 
byé przed wpuszczeniem ich do kanalu ulicz- 
nego odpowiednio unieszkodliwione, stosownie 
do wlasciwosci scieków, przy czym glówna Ii- 
nia odplywowa z nieruchomosci powinna byé 
zaopatrzona przed .wlotem do kanalu miejskie- 
go w zasuw
, pozwalajqcq w razie potrzeby 
wylqczyé callwwicie doplyw scieków fabrycz- 
nych do kanalu. 
o sposobie unieszkodliwienia scieków fa- 
brycznych oraz przydatnosci przeznaczonych 
do tego celu urzqdzen decyduje w kazdym 
poszczególnym wypadku Zarzqd Miejski. 


Maleria! przeuJodóuJ. 


9 75. 
Rury odprowadzajqce ukladane zewnqtrz 
budynku w odleglosci co najmniej 2,0 m. od 
scian, mogq byé kamionkowe z pOlqczeniem
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0015.djvu

			Nr. 3 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 21. 


93 


na sznur i kit asfaltowy, wyjéjtkowo Zarzéjd 
Miejski moze pozwolié :,r.a wykonanie przewo- 
dów odp/ywowych zewnéjtrz budynku z rur be- 
tonowych z pO/éjczeniem na sznur i kit asfal- 
towy lub cement. 
W miejscach, gdzie przewody lezéj blisko 
korzeni drzew, studzien, g/E:bszych piwnic i w 
ogóle tam, gdzie jest wymagana niezawodna 
szczelnosé, powinny byé uk/adane rury zeliw- 
ne z uszczelnieniem na o/ów. 
Przewody wewnéjtrz budynku, powinny 
byé z rur zeliwnych z uszczelnieniem na sznur 
i o/ów. 


9 76. 


Przewody spustowe i wentylacyjne wew- 
néjtrz budynku jak równiez ich rozga/E:zienia 
powinny byé na ca/ej swej d/ugoscí zeliwne 
z uszczelnieniem na sznur i o/ów. 
PO/qczenia odp/ywów od zlewów, umy- 
walek lub pisuarów mogéj byé %wiane lub 
zelazne ocynkowane, 0 srednicy odpowiedniej 
do syfonu. 
PowiE:kszona w srednicy nasada rury wen- 
tylacyjnej wyprowadzonej ponad dach powin- 
na byé zrobiona z blachy ocynkowanej lub 
z innego odpowiedniego materia/u. 


Material syfonów. 


9 77. 


Nalezy uzywaé syfonów z nastE:pujéjcych 
materia/ów: 
a) przy srednicy 40 mm.- %wiane lub mosiE:z- 
ne, niklowane w jednej 
sztuce, 
b) 50 " - zeliwne w jednej sztuce, 
c) 100 " - dla pojedylÍczych klo- 
zetów zeliwne 0 iIe nie 
stanowiéj ca/osci z mi- 
skéj klozetowéj i nie Séj 
wyrobione z tegoz co 
miska materia/u, 
d) 100 " - przy grupowych ustE:- 
pach, wpustach piwnicz- 
nych, Uuszczownikach, 
rurach deszczowych - 
zeliwne, 
e) 100 " - od wpustów podwórzo- 
wiE:cej wych - zeliwne lub ka- 
mionkowe, zaleznie od 
tego, z jakiego mate- 
ria/u zostaje wykonany 
przewód odp/ywowy od 
wpustu. 
Grubosé scíanek syfonów nie powinna 
byé mmeJsza od grubosci scianek rury odpo- 
wiedniej srednicy i materia/u. 
Syfony zeliwne, wymienione wyzej pod 
pozycjami b) i c) powinny byé wewnéjtrz sta- 
rannie emaliowane. 
Przy pO/éjczeniu syfonów z rurami spu- 
stowymi dozwolone Séj pO/éjczenia kielichowe 


\ub ko/nierzowe, z wyjéjtkiem syfonów %wia- 
nych, przy których pO/éjczenie powinno byé 
wykonane jako ko/nierzöwe, albo zapomoc'l 
mosiE:znych /éjczników. 


Material wpustów podwórzowych 


podlogowych. 


9 78. 
Wpusty podwórzowe powinny byé kamion- 
kowe, zeliwne lub betonowe w zaleznoscí od 
materia/ów przewodów odp/ywowych, z który- 
mi majéj byé pO/éjczone. 
Wpusty pod/ogowe i suterenowe powin- 
ny byé zawsze zeliwne. Wszelkie kraty, pokry- 
wy, p/yty, wpuszczone w powierzchniE: podwó- 
rza lub pod/ogi powinny byé równiez zeliwne. 


Material zmywaJeów. 


9 79. 
Zmywaki powinny byé kamionkowe, fa- 
jansowe, betonowe, kamienne z kamienia nie- 
porowatego, dobrze oszlifowanego i nieprze- 
puszczajéjcego wody, lub metalowe nierdze- 
wiejéjce. 
Ziewy kuchenne, umywalnie, wanny po- 
winny byé z kamienia, betonu, fajansu, ka- 
mionki, porcelany, nierdzewiejéjcego metalu 
lub zeliwa, przy czym w tym ostatnim wypad- 
ku przynajmniej od wewnéjtrz starannie ema- 
liowane. 


Material miseJe Jelozetowych. 


9 80. 


Miski klozetowe i pisuarowe powinny byé 
z fajansu, porcelany lub kamionki starannie 
na jasno polewanej. 
W ustE:pach ogólnych mogéj byé miski 
klozetowe zeliwne wewnéjtrz emaliowane. 
Koryta ustE:powe powinny byé kamion- 
kowe tub z innego odpowiedniego materia/u. 


Material studzieneJe. 


9 81. 
Studzienki powinny byé wykon
ne z naj- 
lepszej prasowanej ceg/y tla zaprawle cemen- 
towej, z betonu lub zelazo-betonu. 


Material przewodów deszçzowych spuslowych. 


9 82. 
Deszczowe rury spustowe od miejsca po- 
/éjczenia ich z kana/emodp/ywowym do wy- 
sokosci 2 m. nad poziomem terenu powinny 
byé z zeliwa z uszczelnieniem na o/ów. 
Powyzej 2 m. rury te mogéj byé wykona- 
ne z blachy cynkowej lub zelaznej ocynkowa- 
nej tub z innego odpowiedniego materia/u. 
Gdyby w wyjéjtkowych wypadkach rury
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0016.djvu

			94 


Nr. 3 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 21 


deszczowe ustawione byly wewnëttrz budyn- 
ków, muszët byé one na ca/ej swej dlugosci 
zeliwne z uszczelnieniem na sznur i olów. 


Malerial innych cz
sci kanalizacji. 


9 83. 


Wszelkie materialy i urzëtdzenia, uzywane 
clo robót kanalizacyjnych, powinny byé w naj- 
lepszym gatunku i odpowiadaé typom i wzo- 
rom ustalonym przez Polski Komitet Normali- 
zacyjny. 
o zdatnosci materialów i urzëtdzelÍ jeszcze 
nie znormalizowanych orzeka Zarzëtd Miejski. 


Rury kszlallki kamionkowe. 


9 84. 
Rury i ksztaltki kamionkowe powinny byé 
starannie wyrobione z najlepszego materialu 
dobrze wypalonego, obustronnie polewanego 
bez p
lmi
é, bCjbli, zluszczelÍ, kamieni i t. p. 
Rury i ksztaltki powinny byé typu kieli- 
chowego, 0 prawidlowym przekroju kolowym 
GI
bokosé kielichów powinna byé nie 
mniejsza niz 60 mm. dla srednic 100 -125 
oraz 70 mm. dla wi
kszych srednic. 
Wewn
trzna powierzchnia kielichów, po- 
winna posiadaé 5-6 rowków pierscieniowych, 
bose kolÍce ksztaltek i rur powinny posiadaé 
8-9 rowków pierscieniowych. 
DI1lgosé uzytkowa rur prostych nie po- 
winna przekraczaé 1 m. . 
Grubosé scianek rur kamionkowych po- 
winna co najmniej wynosié: 
Przy srednicy 100 mm. 16 mm. 
" 125" 17" 
150 18 
200 " - 20 " 
250 " - 22 
300 " - 25 " 
. Szczególowe warunki techniczne powinny 
odpowiadaé normom Polskiego Komitetu Nor- 
malizacyjnego PNB 1500-1507. 


Rury i kszlallki zeliwne. 


9 85. 


Rury i ksztaltki zeliwne do robót kanali- 
zacyjnych powinny byé kielichowe, odlewane 
z czystego drobnoziarnistego surowca, 0 pra- 
widlowym przekroju kolowym. Odlew powinien 
byé gladki, czysty, bez p
kni
é, skaz, p
che- 
rzy i t. p., posmolowany obustronnie lakierem 
asfaltowym w stanie gorëtcym. 
Naj mniejsza grubosé scianek rur zeliw- 
nych powinna co najmniej wynosié: 
Przy srednicy 50 mm. - 5 mm. 
70 " - 5 " 
100 " - 6 
150" 6" 
200" - 6 .. 


" 


" 


" 


W przypadkach, w których warunki tech- 
niczne pozwalajët na stosowanie Izejszego ty- 
pu rur kanalizacyjnych, mogët byé uzywane na 
przewody pionowe rury 0 nast
pujëtcych gru- 
bosciach scianek: 
Przy srednicy 50 mm. 
70 " 
100 " 
150 " 
200 


- 3,5 
- 3,5 
- 4,5 
- 4,5 
- 4,5 


mm. 


" 


" 


" 


Rury olowiane 


9 86. 
Rury olowiane stosuje si
 do nast
pujët- 
cych wymiarów: 
Wewn
trzna srednica 25 mm. grubosé scianek 3 mm 
30 " 3,5 " 
" 40" 4 " 
" "50",, 4 
Postanowienia niniejszego paragrafu obo- 
wiëtzujët do czasu ustalenia odpowiednich norm 
przez Polski Komitet Normalizacyjny. 


Wykonywanie urzqdzerí kanalizacyjnych. 


9 87. 
Roboty kanalizacyjne nalezy wykonywaé 
z jaknajwi
kszët starannosciët i dokladnosciët. 
Dokladnosé niwelacji i kierunku przewo- 
dów powinna byé zapewniona przez uzycie 
celowników. 
Rury przy uk/adaniu nalezy zwracaé kie- 
lichami przeciwko prëtdowi scieków i unikaé 
w miar
 moznosci przecinania ich, stosujëtC 
odpowiednie króéce i ksztaltki. 


Urzqdzenia islniejqce. 


9 88. 
Urzëtdzenia, które sluzyly do odprowadza- 
nia scieków z posesji przed polëtczeniem z ka- 
na/ami i przed wydaniem niniejszych przepi- 
sów, naJezy przerobié, 0 ile to jest niezb
dne 
ze wzgl
dów zdrowotnych i dla dobrego dzia- 
lania urzëtdzelÍ. 
Przy przeróbkach mogët byé stosowane 
przejsciowo pewne ulgi od norm obowiëtzujët- 
cych, a mianowicie mogët pozostaé: 
a) istniejëtce rury spustowe, zeliwne i 0/0- 
wiane, jezeli znajdujët si
 w dobrym 
stanie, nie przepuszczajët wody i po- 
wietrza j posiadajët wymiary, nie wiele 
rózniëtce si
 od wymiarów przepiso- 
wych; moze to mieé miejsce nawet 
wtedy, gdy rury te nie odpowiadajët 
niniejszym przepisom co do swej kon- 
strukcji i srednicy i sposobu przepro- 
wad zenia, jako to umocowanie do scian 
i t. p., jednakze pozostawione piony 
spustowe powinny byé wyprowadzone 
ponad dachj.
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0017.djvu

			Nr. 3 


WilelÍskÌ DzÌennÌk Wojewódzki Poz. 21 


95 


b) istniejqee przewody podziemne odp/y- 
wowe zeliwne lub kamionkowe i be- 
tonowe, 0 ile znajdujq siE: w dobrym 
stanie, nie przepuszezajq wody i po- 
siadajq odpowiednie srednice, spadki 
i g/E:bokosci za/ozenia pod powierzeh- 
ni q ziemi; 
e) istniejqee klozety wszelkiej konstrukeji, 
o ile znajdujq siE: w dobrym stanie, Sq 
zaopatrzone w prawid/owo dzia/ajqee 
syfony i Sq nalezyeie sp/ukiwane wod q ; 
d) zdatne do uzytku zlewy kuehenne, 
umywalnie i wanny, zaopatrzone w zam- 
kniE:eie wodne, 0 ile znajdujq siE: w do- 
brym stanie i Sq zabezpieezone od za- 
marzania; 
e) znajdujqee siE: w stanie zdatnym dð 
uzytku wpusty, jezeli Sq zaopatrzone 
w odpowiednie kratki, skrzynki do za- 
trzymywania osadów i syfony i jezeli 
poziom wody w nich odpowiada wa- 
runkom zabezpieczenia od zamarzania. 
W kazdym jednak razie wszystkie ez
sci 
starej kanalizaeji powinny byé zastqpione przez 
nowe urzqdzenia przy pierwszej gruntownej 
zmianie instalaeji, skoro tylko okaze siE:, iz 
kanalizaeja domowa skutkiem staryeh urZq- 
dzelÍ funkejonuje w sposób wadliwy. 


III. TARYFA OPI:.AT. 
9 89. 


Za czynnosCl, zwiqzane z udzieleniem po- 
zwolenia na bud OWE: urzqdzelÍ wodociqgowyeh 
i kanalizaeyjnyeh i na ich uzytkowanie, bE:dzie 
pobierane: 
1. Za wydanie przez Zarzqd Miejski po- 
trzebnyeh danyeh sytuaeyjnyeh, wysokoscio- 
wyeh i innyeh do projektu domowego urZq- 
dzenia wodociqgowego i kanalizaeyjnego /qez- 
nie zl. 10. 
2. Za rozpatrzenie projektu domowego 
urzqdzenia wodociqgowo - kanalizaeyjnego przy 
powierzehni pod/óg wszystkieh kondygnaeji 
budynków, podlegajqeyeh kanalizaeji: 
a) do 200 01 2 . . zl. 10.- 
b) od 200-1000 01 2 20.- 
e) ponad 1000 01 2 . ,,50.- 
3. Za rozpatrzenie dodatkowego projektu 
do zatwierdzonego projektu 80% op/aty, prze- 
widzianej w pkt. 2. 
4. Za rozpatrzenie projektu bE:d q - 
eego uzupe/nieniem zatwierdzonego 
projektu od kazdego pionu po.. zI. 2.- 
5. Za kontrolE: teehnieznq Zarzq- 
du Miejskiego nad wykonywaniem bu- 
dowy: 
a) domowyeh urzqdzelÍ wodoci q - 
gowyeh . . . . . . . . " 5.- 
b) domowyeh urzqdzelÍ kanaliza- 
eyjnyeh 5.- 
6. Za przeprowadzenie rewizji 
budowy i kazdej próby cisnienia domo- 
wego urzqdzenia wodociqgowego po 5.- 


Oplaty ryczaltowe. 


9 90. 


1. Za prawo pobierania wody z wodo- 
ciqgu miejskiego oraz za prawo korzystania 
z kana/ów miejskich bE:dzie pobierana op/ata 
ryczaltowa w granicach do 5% zeznanego 
i przez w/adze uznanego dochodu brutto od 
nieruchomosci zabudowanych i przylegajqcych 
do ulic i placów, przez które przechodz q czyn- 
ne: wodociqg oraz kana/ miejski, przy czym 
w ciqgu pierwszego roku od daty otwarcia ka- 
na/u lub wodociqgu miejskiego, 0 ile w tym 
okresie posesje nie zosta/y przy/qczone do 
wodociqgu i kana/u miejskiego (9 1 i 24 prze- 
pisów), powyzszych op/at ryczaltowych nie po- 
biera siE:. 
2. Za prawo pobierania wody z wodo- 
ciqgu miejskiego wzglE:dnie za prawo korzy- 
stania z urzqdzelÍ kanalizacyjnych dla posesji 
zabudowanych i przylegajqcyeh do ulic i pla- 
ców, gdzie Sq czynne tylko wodociqg lub tylko 
urzqdzenia kanalizacyjne bE:d q pobierane op/a- 
ty ryczaltowe w granicach 2% zeznanego i przez 
w/a
ze uz.nanego dochodu brutto, przy czym 
w elqgu plerwszego roku od daty otwarcia ka- 
na/u lub wodociqgu miejskiego, 0 ile w tym 
okresie posesje nie. zosta/y przy/qezone do ka- 
na/u lub wodociqgu, powyzszyeh op/at nie 
. pobiera siE:. 
. 3. Za wodE: pobranq z wodociqgu miej- 
skiego dla potrzeb domowych w ilosci do 25 
litrów na g/owE: mieszkalÍca i dobE: w posesjaeh 
cZE:sciowo lub ca/kowicie skanalizowanych oraz 
Z? korzystanie z kanalizacji w granicach zuzy- 
cia wody do okreslonej wyzej normy 25 litrów 
na g/owE: mieszkalÍca i dobE:, bE:d q pobierane 
tylko op/aty ryczaltowe - w granicach do 5% 
zeznanego i przez w/adze uznanego dochodu 
brutto od nieruchomosci Jub wartosci czynszo- 
wej lokali mieszkalnych posiadajqeych odrE:b- 
ny wodomierz. 
4. 0 ile w/adze palÍstwowe nie bE:d q po- 
siada/y danych co ào wysokosci dochodu brut- 
to, wzglE:dnie wielkosci czynszu najmu, doehód 
takowy i wielkosé czynszu zostanq okreslone 
przez specjalnq KomisjE: Szaeunkowq wyzna- 
ezonq przez Zarzqd Miejski. 
5. Do wymiaru op/at ryczaltowyeh przyj- 
mowany bE:dzie dochód brutto wzglE:dnie ezynsz 
najmu za rok poprzedzajqcy wymiar. 
6. Od op/at ryezaltowych nie Sq zwol- 
nione domy wzglE:dnie lokale nowowybudo- 
wane, nadbudowane lub odbudowane, zwol- 
nione od podatków w mysl art. I ustawy z dnia 
22.IX.1922 r. 0 ulgach dla nowowznoszonyeh 
budowli. 
7. Za prawo pobierania wody oraz za 
prawo korzystania z urzqdzerí kanalizacyjnyeh 
dla posesji zwolnionych od obowiqzku pO/q- 
czenia z wodociqgiem i kanalizacjq miejsk q 
w mysl 96 niniejszych przepisów, bE:d q pobie- 
rane op/aty ryczaltowe w wysokosci nieprze- 
kraezajqcej 50% op/at, przewidzianych w ustE:- 
pie 1 oraz 2 niniejszego paragrafu.
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0018.djvu

			96 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 21. 


Nt. 3 


8. Dla placów niezabudowanych oplaty 
za korzystanie z wodociqgów i kanalizacji usta- 
la si
 w wysokosci 5 gr. miesi
cznie od m. b. 
frontu od strony ulicy, gdzie Sq czynne wodo- 
ciqgi i kana/y miejskie oraz 3 gr. miesi
cznie 
za korzystanie tylko z wodociqgu lub tylko 
kanalu miejskiego, wzgl
dnie za prawo korzy- 
stania z kanalizacji miejskiej, w przypadkach, 
gdy wbrew obowiqzkowi na/ozonemu w mysl 
9 26 niniejszego zarzqdzenia nieruchomosé níe 
zosta/a przy/qczona do kana/u miejskiego. 0 ile 
plac posiada kilka frontów, to op/aty zostanq 
wymierzone od jednego najwi
kszego frontu. 
\'AI ciqgu pierwszego roku od daty otwarcia 
kana/u lub wodociqgu miejskiego w/asciciele 
placów b
dq zwolnieni od oplat wodùci'lgowo- 
kanalizacyjnych, 0 ile w tym okresie nie przy- 
/qczyli posesji z wodociqgiem lub kana/ern 
miejskim. 
9. Za wod
 zuzyt q w ust
pach ogólnych 
w poszczególnych posesjach op/acajqcych ry- 
cza/ty, udziela si
 bezp/atnie po 25 litrów wody 
na dob
. 
10. Od op/at ryczaltowych wolne Sq: 
a) posesje zaj
te przez instytucje palÍ- 
stwowe oraz w/adze wojskowe; 
b) posesje zajmowane przez urz
dy gmi- 
ny m. Wilna; . 
c) koscio/y, swiqtynie i stale domy mo- 
dlitwy, nalezqce do uznanych w palÍstwie' 
wymalÍ religijnych; 
d) klasztory dla zakonników i zakonnic; 
e) posesje zaj
te wy/qcznie przez zak/ady 
dobroczynne, naukowe lub oswiatowe. 
(szko/y i t. p.) lub lokale zaj
te przez 
te zaklady i posiadajqce odr
bny wo- 
domierz; 
f) fabryki i zak/ady przemys/owe; 
g) hotele i resta)Jracje, kawiarnie, 0 ile 
posiadajq odr
bny wodomierz; 
h) posesje lub lokale zwolnione od op/at 
rycza/towych na mocy uchwa/y Zarzqdu 
Miejskiego. 


Oplaty za wod
 wedlug wskazari wodomierzy. 


9 91. 


1. Za nadwyzk
 zuzytej wody na potrze- 
by domowe, przekraczajqcq 25 litrów na g/ow
 
i dob
 dla posesji lub dla lokali mieszkalnych 
skanalizowanych i posiadajqcych odre:bny wo- 
domierz ustala si
 op/ata za kazdy m 3 nad- 
wyzki w wysokosci 30 gr. 
2. Dla posesji i lokali nieuiszczajqcych 
ùp/at ryczaltowych op/ata za kazdy m 3 zuzytej 
wody wed/ug wskazalÍ wodomierza wynosi 50 
gr. z tym, ze op/ata za wod
 pobieranq wed- 
lug wskazalÍ wodomierza w zadnym razie nie 
moze przekraczaé op/aty, któraby by/a pobie- 
rana od danej posesji bqdi lokalu w przypad- 
ku zastosowania op/at rycza/towych (9 90 ust. 3 
i 9 91 ust. 1). 
3. Za wùde: uzyt q na potrzeby wojska 


op/aty b
dq pobierane wed/ug specjalnie za- 
wartej umowy. 
4. Dla zak/adów kqpielowych, naukowych 
oraz przemys/owych i fabrycznych, nieuiszcza- 
jqcych op/at rycza/towych, korzystajqcych wy- 
lqcznie z wody miejskiej, bqdi cz
sciowo rów- 
niez i z w/asnych studzien, zostanie udzielony 
rabat od ilosci zuzytej w jednym zak/adzie w 
ciqgu miesiqca wody miejskiej. Rabat od op/at 
ustalonych w ust. 2 niniejszego paragrafu wy- 
nosi przy zuzyciu wody: 
od 101 - 250 m 3 - 10% 
" 251 - 500 " - 20% 
" 501 - 750 " - 30 o / n 
" 751 - 1000 " - 40% 
ponad 1001 " - 50% 
5. Dla zak/adów kqpielowych korzystajq- 
cych wy/qcznie z wody miejskiej op/ata za kaz- 
dy m 3 wody wynosi przy zuzyciu w ciqgu mie- 
siqca do 1000 m 3 . - 25 gr. 
ponad 1001 m 3 . - 20 " 
6. Za wod
 zuzyt q na polewa- 
nie ulic i ogrodów obliczonq przez 
specjalnie w tym celu ustawiony wo- 
domierz oplata za m 3 wynosi - 20 " 
7. Op/ata za wod
 ze zdrojów 
publicznych wynosi za wiadro 12,5 
litrów 1,5 " 


Oplaty za korzystanie z kanalizacji. 


9 92. 
1. Za nadwyzk
 zuzytej wody na potrze- 
by domowe ponad 25 litrów na dob
 i miesz- 
kalÍca op/acanych ryczaltowo (990 ust. 3) ustala 
si
 op/at
 kanalizacyjnq od kazdego m 3 nad- 
wyzkowo zuzytej wody w wysokosci nie prze- 
kraczajqcej 30 gr. 
2. Dla posesji nieuiszczajqcych 
op/at ryczaltowych maksymalna op/ata 
od 1 m 3 zuzytej wody wynosi 50 " 
3. Dla zak/adów kqpielowych, fa- 
bryk wód sztucznych, win, wódek i t. p. 
zakladów przemys/owych, korzystajq- 
cych wy/qcznie z wody miejskiej, mak- 
symalna op/ata za 1 m 3 zuzytej wody 
wynosi . 10 " 
4. Dla zak/adów kqpielowych, fa- 
bryk wód sztucznych, win, wódek it. p. 
zak/adów przemys/owych, korzystajq- 
cych z wody ze studzien w/asnych lub 
innych srodków, maksymalna op/ata 
za m B wynosi 40 " 
9 93. 
Posesje, 0 ile nie pobierajq wody z wo- 
dociqgu miejskiego, oprócz op/at rycza/towych 
przewidzianych w 9 90 ust. 2 uiszczaé b
dq, za 
korzystanie z kanalizacji, op/at
 w wysokosci 
nie przekraczajqcej 50 gr. od m 3 zuzytej wo- 
dy ponad 25 litrów na dob
 mieszkalÍca. I10sé 
zuzytej wody zostanie ustalona jak nast
puje: 
1. Dla posesji czerpiqcych wod
 z w/as- 
nych studzien zapomocq motoru elektryczne-
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0019.djvu

			.WilelÍski Dziennik Wojewódzki POZ. 21. 


97 


Nr. 3 


go w stosunku do zuiytej. energii elektrycznej, 
przyjmujqc, ie 1 kwg. energii dostarcza 7,5 m 3 
wody albo tei wedlug wskazalÍ wodomierza 
ustawionego kosztem wlasciciela pod kontrolq 
Zarza.du Miejskiego. 
2. Dla posesji czerpiqcych wod<=: z wlas- 
nych studzien zapomocq pompy r<=:cznej lub 
poruszanej motorem nie elektrycznym, tlOCZq- 
cym wod<=: do zbiornika, ilosé zuiytej wody 
ustala siE: wig wskazalÍ wodomierza ustawio- 
nego kosztem wlasciciela i pod kontrolq Za- 
rzqdu Miejskiego. 
W razie nieustawienia w takich posesjach 
wodomierza w ustalonym przez Zarzqd Miejski 
terminie, ilosé zuiytej wody b<=:dzie okreslona 
przez Zarzqd Miejski z tym, ie jako przeciE:tne 
zuiycie wody na dob<=: przyjmuje siE: zwiycie 
25 litrów na kaidego zameldowanego miesz.. 
kalÍca nie wylqczajqc dzieci. 


9 94. 


Dane dotyczqce ilosci mieszkalÍców w po- 
sesji dla obliczenia naleinosci za korzystanie 
wzglE:dnie prawo korzystania z urzéjdzelÍ kana- 
lizacyjnych miejskich oraz okreslenie rabatu 
w mysl 9 90 ust. 3 i 9 92 ust. 1 bE:d q ustalone 
przez Zarzqd Miejski ð"wa razy w roku, a mìa- 
nowicie w marcu i paidzierniku kaidego roku; 
ustalona w ten sposób ilosé mieszkalÍców slu- 
iy za podstawE: do wymiaru oplat przez cale 
pólrocze. 


9 95. 
W wypadkach, gcly posesja naleiy w od- 
dzielnych swych cZE:sciach do kilku wlascicieli, 
mgie Zarzqd Miejski pobieraé oplaty za wod<=: 
i kanalizacjE: od kaidego wlasciciela oddzielnie, 
zgodnie z ich wskazaniem, z tym jednak, ie 
odpowiedzialnosé za terminowe uiszczanie na- 
leinosci za powyisze swiadczenie, jako ciqi q - 
Cq na calej posesji, ponoszq solidarnie wszy- 
scy wspólwlasciciele. 


9 96. 


Przy ustaleniu oplat za wodE: wedlug wska- 
zalÍ wodomierzy, wynajmowanych odbiorcom 
wody przez Zarzqd Miejski, b<=:d q pobierane 
nast<=:pujqce oplaty: 
1. Za korzystanie z wodomierzy mie- 
siE:cznie: 
a) za wodomierz 0 srednicy doplywu od 
10 m/m do 15 m/m . 1.00 zf. 
b) za wodomierz 0 srednicy do- 
plywu do 20 m/m . 1.50 " 
c) za wodomierz a srednicy do- 
plywu do 25 m/m . 2.50 " 
d) za wodomierz 0 srednicy do- 
plywu do 30 m/m . 3.00 " 
e) za ,wodomierz 0 srednicy do- 
plywu do 40 m/m . 4.00 " 
f) za wodomierz 0 srednicy do- 
plywu do 50 m/m . 5.00 " 


g) za wodomierz 0 srednicy do- 
plywu do 75 m/m . 7.00 " 
2. Za sprawdzenie wodomierza 
na iéjdanie zainteresowanego w razie, 
gdy bl<=:dy wodomierza nie przekra- 
czajéj norm ustalonych przez Glówny 
Urzéjd Miar 8.00 " 
3. Za napraw<=: uzkodzelÍ wodo- 
mierza, wywolanych z winy odbiorcy 
wody - rzeczywiste koszta napïawy. 
4. Za odczytywanie wodomierza 
w wypadkach przewidzianych w 9 í 8 
ust<=:p 2. 2.00 " 


9 97. 


Oplaty przewidziane w niniejszych prze- 
pisach ustanowione Sq jako oplaty maksy- 
malne. 


9 98. 


Za roboty, wykonane przez Zarzqd Miej- 
ski na kosztwlascicieli nieruchomosci, pobiera 
si<=: nast<=:pujqce oplaty: 
1. Za napraw<=: uszkoàzonych urzqdzelÍ 
kanalizacyjnych miejskich, spowodowanq wad- 
liwym dzialaniem urzqdzetí domowych - rze- 
czywiste koszta roboty; 
2. Za wykonanie przez Zarzéjd Miejski 
domowych urzqdzelÍ wodociqgowych na koszt 
wlasciciela nieruchomosci -- rzeczywiste kosz- 
ta roboty; 
3. Za wykonanie przez Zarzqd Miejski 
domowej kanalizacji na koszt wlasciciela nie- 
ruchomosci - rzeczywiste koszta roboty, do- 
zoru i administracji miejskiej; 
4. Za wykonanie przez Zarzqd JV1.iejski 
na koszt wlasciciela nieruchomosci zdrojów 
wodociqgowych - rzeczywiste koszta roboty. 


IV. WEJSCIE W iVCIE PRZEPISÓW. 
9 99. 


Przepisy niniejsze wchodz q w iycie w 14 
dni od daty ogloszenia ich w Wilerískim Dzien- 
niku Wojewódzkim. 


9 100. 
Z dnie
 wejscia w iycie niniejszych prze- 
pisów tracq moc obowiqzujqcq przepisy uchwa- 
lone przez Rad<=: Miejsk q dnia 3 listopada 1927 r. 
i zatwierdzone przez WilelÍski Urzqd Woje- 
wódzki dnia 9 stycznia 1928 r. oraz przepisy 
uchwalone przez RadE: Miejsk q dnia 28 stycznia 
1932 r. i zatwièrdzone przez Wojewod<=: WilelÍ- 
skiego dnia 26 lutego 1932 r. 
Za Ministra 
(-) WI. KOTsak 
Podsekretarz Stanu
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0020.djvu

			98 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 22, 23. 


Nr.3 


22. 
ROZPORZ4DZENIE 
W ojewody Wilenskiego 
z dnia 15 lutego 1939 ro/eu 
o ograniczeniu sprzedaiy drzew i krzewów 
owocowych na terenie województwa wi- 
leÍlskiego. 


Na podstawie art. art. 3 i 8 rozporzqdze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 Ii- 
stopada 1927 r. 0 zwalczaniu chorób roslin 
oraz 0 t
pieniu chwastów i szkodników roslin 
(Dz. Ustaw Nr. 108, poz. 922), w brzmieniu 
zmienionym ustawq z dnia 16 marca 1937 r. (Dz. 
Ustaw Nr. 21, poz. 131), oraz zgodnie z art. 3 
rozporzqdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 11 listopada 1932 r. 0 unormowaniu wlas- 
ciwosci wladz i trybu post
powania w zakresie 
administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz. 
Ustaw Nr. 67, poz. 622) i 9 6 rozporzqdzenia 
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dn. 19 
wrzesnia 1935 r. 0 t
pieniu korówki welnistej 
(Dz. Ustaw Nr. 74, pOZ. 465), po zasi
gni
ciu 
opinii Stacji Ochrony Roslin WilelÍskiej Izby 
Rolniczej, zarz,!dzam co nast
puje: 
9 1. Zakazuje si
 na obszarze województwa 
wilelÍskiego sprzedaiy drzew i krzewów owoco- 
wych na targach, jarmarkach i innych punk- 
tach sprzedazy, z wyjqtkiem handlu drzewkami 
pochodzqcymi ze szkólek, z
kwalifikowanych 
przez izby rolnicze i stacje ochrony roslin w 
miejscach wyznaczonych przez Starostwa Po- 
wiatowe. Punkty sprzedaiy ustalajq w powie- 
de Starostwa Powiatowe po zasi
gni
du opinii 
miejscowego Okr
gowego Towarzystwa Orga- 
nizacyj i Kólek Rolniczych. . 
Sprzedawca drzewek i krzewów owoco- 
wych na punkcie sprzedazy winien: 
a) posiadaé i okazywaé na kaide zé\danie 
organów kontrolujqcych, jako tei osób 
kupujqcych, swiadectwa kwalifikacji i 
zdrowotnosci sprzedawanych drzew i 
krzewów owocowych, wydane przez iz- 
by rolnicze i stacje ochrony roslin, z 
zaznaczeniem przy drzewkach pocho- 
dzqcych z innych województw, ie po- 
chodz q z terenów niezagroionych ra- 
kiem ziemniaczanym; 
b) umiescié na widocznym miejscu szyld 
zakladu szkólkarskiego, wykazujqcy po- 
chodzenie materialu sprzedainego; 
c) zaopatrzyé kaide sprzedawane drzewko 
etykietq z podaniem odmiany i nazwy 
szkólki, z której pochodzi dane drzewo. 
9 2. Winni naruszenia rozporzqdzenia ni- 
niejszego b
dq karani w trybie administracyj- 
nym na podstawie art. art. 13 i 14 rozporzq- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 19 Ii- 
stopada 1927 r. 0 zwalczaniu chorób roslin oraz 
o tE:pieniu chwastów i szkodników roslin (Dz. 


Ustaw Nr. 108, poz. 922), zmienionego ustawé\ 
z dnia 16 marca 1937 r. (Dz. Ustaw Nr. 21, 
pOZ. 131) aresztem do 3 miesi
cy lub grzywné\ 
do 3.000 zl. oraz moie byé orzeczony przepa- 
dek drzew i krzewów owocowych. 
9 3. Rozporzqdzenie niniejsze wchodzi w 
iycie z dniem ogloszenia. 


Wojewoda 
( -) Ludwi/e Bociatis/ei. 


23. 
ROZPORZ4DZEN'l.E 
W ojewody Wileñskiego 
z dnia 15 lutego 1939 roku 
w sprawie wprowadzenia w iycie na nie- 
których terenach województwa wilen skiego 
przepisów rozporzéidzenia Ministra Spraw 
Wewnt:trznych z dnia 31 paidziernika 1938 
roku 0 zapobieganiu powstawaniu i rozsze- 
rzaniu sit: poiarów w budynkach. 
Nr. SPB. 48/1/39 r. 


Na podstawie 9 7 ust. 2 Rozporzqdzenia 
Ministra Spraw Wewn
trznych z dnia 31 paz- 
dziernika 1938 r., wydanego w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wojskowych oraz Przemy- 
slu i Handlu 0 zapobieganiu powstawania i 
rozszerzania si
 poiarów w budynkach (Dz. 
URP. Nr. 87, pOZ. 590) zarzé\dzam co nast
puje: 


9 1. 
Wprowadza si
 przepisy Rozporzqdzenia 
Ministra Spraw Wewn
trznych z dnia 31 pai- 
dziernika 1938 r. 0 zapobieganiu powstawania 
i rozszerzania si
 pozarów w budynkach (Dz. 
URP. Nr. 87, pOZ. 590) na nast. miejscowosci 
województwa wilelÍskiego: m. Braslaw, m. GI
- 
bokie, m. Molodeczno, m. O
zmian
, m. Po- 
stawy, m. Swi
ciany, m. Wilejk
, m. Soly pow. 
oszmialÍskiego, m. Nowe-Troki, Michaliszki, Ja- 
szuny i Nowa-Wilejka pow. wilelÍsko-trockiego.  2. 


Rozporzé\dzenie to na wymienionych w 9 1 
terenach wchodzi w zycie z dniem 1 kwietnia 
1939 r., jednoczesnie zas na tych terenach tra- 
ci moc obowiqzujqcé\ punkt 1 9 1 Rozporzq- 
dzenia Wojewody WilelÍskiego z dn. 10 lipca 
1930 r. 0 zapobieganiu poiarom (WilelÍski 
Dziennik Wojewódzki Nr. 13, pOZ. 135). 


Wojewoda 
(-) Ludwi/e Bociatis/el.
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0021.djvu

			Nr.3 


99 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 24, 25. 


24. 


ZARZ4 D ZENIE 
W ojewody Wilenskiego 
z dnia 27 lutego 1939 roku 
w sprawie ustalenia kontyngentów zwierzitt 
rzeznych, poddanych ubojowi rytualnemu 
w miesiitcu marcu 1939 r. 
Nr RW, IJI-6j4. 
Na podstawie art. 108 pkt. 1, litera "a" 
rozporzCjdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 19 stycznia 1928 r. 0 organizacji i zakre- 
sie dziaJania wJadz administracji ogólnej, w 
brzmieniu ustalonym w Dz. Ustaw Nr 80, pOZ. 
555 z 1936 r., oraz w wykonaniu rozporzCjdze- 
nia Mi nistra Rolnictwa i Reform RoInych z dnia 
26 sierpnia 1936 r., wydanego w porofumieniu 
z Ministrem WyznalÍ Religijnych i Oswiecenia 
Publicznego oraz Ministrem Spraw Wewn
- 
trznych 0 sposobach i warunkach uboju zwie- 
rZCjt gospodarskich na podstawie 
 8 ww. roz- 
porzCjdzenia (Dz. Ustaw Nr 70, poz. 504), - 
ustalam dla powiatów i m. Wilna nast
pujCjcy 
kontyngent zwierzCjt rzeinych, ktõre mogCj byé 
poddane ubojowi rytualnemu w miesiCjcu marcu 
1939 r.: 


lIosé Kontyngent 
ludnosci na m-c marzec 
L. p. POWIF\T Zvdow- 1939 r. 
'skiej \\' kg wiJgi 
iywej 
1 Brastawski . 7.703 19.257 
2 Dzisnienski 11. 7 40 29.350 
3 Molodecki . 5.780 13.872 
4 Oszmianski 8000 19.200 
5 Postawski . 2.755 6.612 
6 Swi
cianski 7.884 18.921 
7 Wilejski. 6.800 17.680 
., 
8 Wilensko- Trocki 5.826 13.982 
9 m. Wilno 58.664 175.712 
Razem 1115.1521 314.586 


W granicach wyznaczonego kontyngentu 
polecam Panom Starostom przeprowadzié po- 
dziaJ pomi
dzy sprzedawców mi
sa z uboju 
rytualnego na terenie powiatów przez zwi
k- 
szenie przydziaJu dla miejscowosci, gdzie try- 
bowanie mi
sa jest przeprowadzane, a w szcze- 
gólnosci dla tych miejscowosci, w których 
w 100% odbywa si
 trybowanie w specjaInie 
przeznaczonych na ten cel lokalach, pozosta- 
jCjcych pod sta/ym nadzorem lekarsko-wetery- 
naryjnym. 
Dla m. Wilna-do kontyngentu 170.712 kg. 
dodano 5.000 kg. dla Zrzeszenia W
dliniarzy 


'Zydów na wyroby i przetwory masarskie, prze- 
znaczone na teren powiatów. 


Wojewoda 
(-) L. Bodatiski. 


25. 
PISMO OKÓLNE 
W ojewody Wilenskiego 
z dn. 7.IIl.39 r. 
w sprawie ochrony zwierzitt przed zn
ca- 
niem si
. 
Nr SPB - 87,24. 


Do wszystkich Panów Starostów 
Województwa Wiletiskiego. 
Dotychczasowe obserwacje wykaza/y, iz 
ludnosé nie przestrzega zasadniczych postano- 
wielÍ rozporzCjdzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z dnia 22.111.1928 r. 0 ochronie zwierzCjt 
przed zn
caniem si
 (Dz. U. R. P. Nr' 42, poz. 
417 ex 1932 r.), a organa P. P. nie zwracajCj 
bacznej uwagi na tego rodzaju przest
pstwa 
i niedostatecznie wspó/pracujCj z delegatami 
WilelÍskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierz
- 
tami. 
Wobec tego, ie przepisy tego rozporzCj- 
dzenia w niektórych swych punktach nie dosé 
szczególowo okreslajCj co naJeiy rozumieé przez 
zn
canie si
 nad zwierz
tami, podaj
 nast
- 
pujCjce wytyczne, jak naleiy zapobiegaé oma- 
wianym wykroczeniom, a mianowicie: 
F\. 1) przewoienie zwierzCjt domowych, 
jak to krów, cielCjt, owiec, kóz i trzody chlew- 
nej na wozach ze zwiCjzanymi nogami-naleiy 
uznaé za zn
canie si
 i winnych naleiy pociCj- 
gnCjé do odpowiedzialnosci karnej. Zwierl
ta 
mogCj byé przewozone na wozach obramowa- 
nych klatkCj, pokrytych siatkCj ze sznurów, 
wzgl
dnie w specjalnie do tego sporzCjdzonych 
klatkach, aby zwierz
ta przewoione nie mogly 
si
 z nich wydostaé i nie by/y naraione na 
okaleczenie nóg 'i g/owy oraz mialy pewnCj 
swobod
 poruszania si
, 
2) ladowanie zwierzCjt w wagonach w do- 
woJnej ilosci moze równiei powodowaé ich m
- 
czarnie. Dla tego tei okresla si
 pewnCj prze- 
strzelÍ wozoWCj: dla bydla rogatego na 1 sztu- 
k
-2,50 m 2 - 2,80 m 2 , ciel
ta, owce i kozy- 
0,50 m 2 , dfa nierogacizny 0,80 - 1,00 m 2 . 
Przewoienie zwierzat np. chorych w po- 
zycji lezCjcej win no odbywaé si
 w wozach, 
wyscielonych slomCj, sianem lub innym rodza- 
jem podsciólki, 
3) przewozenie drobiu, jagniCjt, prosiCjt 
w zamkni
tych pakach bez dostatecznego do- 
plywu powietrza i w nadmiernej ilosci uznaé 
naleiy iz powoduje ich m
czarnie. Dla tego 
okresla si
 pewnCj przestrzelÍ-od 1/4 - 1/3 m 2 
dla kaidej jednostki,
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0022.djvu

			100 


WilielÍski Dziennik Wojewódz k i Poz. 25, 26. 


4) do odpowiedzialnosei karnej nalezy po- 
ciqgnqé za przenoszenie zwierzqt za nogi w po- 
zycji zwisajqcej na dól glowq, oraz w workach- 
drób zas za nogi, skrzydla i szyjt::, 
5) zabrania si
 przenoszenia w jednym 
pomieszczeniu bydla rogatego z innymi zwie- 
rZt::tami, bowiem powoduje to zranienie tych 
ostatnieh, 
6) przy przewozeniu zwierzqt VI czasie do- 
kuczliwego zimna lub skwaru slonecznego wozy 
mUSZq byé osloni
te, 
7) w czasie przept::dzania zwierzqt przy- 
wiqzywaé je wolno do wozów w ten sposób, 
aby nie mogly one ehodzié z boku wow i ka- 
leezyé sobie nóg 0 osie, 
8) zabronié nalezy kategorycznie przywi q - 
zywania zwierz
tom glowy do nóg w czasie 
przept::dzania ieh na targi lub w innych oko- 
lieznosciaeh, wyjqtek mogq stanowié zwierzt::ta 
zlosliwe, np. buhaje. 
B. Do odpowiedzialnosei karnej nalezy 
poeiqgnqé: 
1) za bicie zwierzqt twardymi przedmio- 
tami po glowie, nogach, podbrzusiu, 
2) za skr
eanie bydlu ogonów w kisei, 
krzyczenie do ueha, gdy przel1l
czone zwierze 
odmawia posluszelÍstwa, 
3) za uzywanie do praey koni choryeh, 
rannyeh, slabych i wyniszezonych, 
4) za chlostanie zwierzqt w sposób za- 
ciekly, . 
5) za przywiqzywanie ogonów do uprzt::zy, 
6) za szarpanie lejcami celem pospiechu, 
7) za pt::dzenie na targi krów niedodo- 
jonych, 
8) za jazdt:: klusem z cit::zarem, 
9) za jazdt:: w zaprzt::gu galopem, 
10) za zlosliwe straszenie i drainienie 
zwierzqt, 
11) za ladowanie nadmiernych cit::zarów, 
. gdy zwierze pociqgowe nie moze tego cit::zaru 
udiwignqé lub uciqgnqé, 
Nie bt::dzie sit:: uwaialo za nadmierne ob- 
ladowanie - 0 ile obciqienie konia roslego i 
silnej' budowy po jezdni równej i brukowanej 
nie przekracza 1.500 kg., a pod górt:: 1000 kg., 
zas konia sredniego rostu L- 1000 kg., a pod 
górt:: 750 kg., 
12) Trzymanie zywych ryb i raków na tar- 
gach bez wody, 
13) nalezy ludnosé pouezyé, by dojazdy 
o mi<::kkiej nawierzehni (grzqskie, gliniaste, 
piaszczyste), prowadzqee do blldowli oraz wy- 
jazdy z dolów urzqdzane byly w sposób umoz- 
liwiajqcy i ulatwiajqey poruszanie sit:: wozów 
np. przez odpowiednie zlagodzenie spadków, 
lliozenie jezdni z belek lub deski i t. p. 
14) Dla psów podwórzowyeh budy powin- 
ny byé w miart:: obszerne, ustawione bokiem 


Nr. 3 


od prqdów powietrznych, na zimt:: oblozone 
matami ze slomy lub obite papq. 
Psy przy budzie winny byé trzymane na 
lalÍeuehach ul1locowanych za posrednictwem 
kólka do drutu, przeprowadzonego ponad bu- 
d q po przez dluzszq przestrzelÍ podwórza, aby 
psy mialy pewnq swobodt:: ruchów. Uwiqzanie 
psa moze odbyé sit:: za pomocq obrozy spo- 
rzqdzonej ze skóry. 
Z powyzszymi zasadami winny sit:: do- 
kladnie zapoznaé w ciqgu miesiqca marca Lb. 
organa P. P. oraz funkejonariusze gminni sa- 
morzqdu terytorialnego, po czym, poczynajqc 
od l.lV r. b. nalezy przestrzegaé, aby ludnosé 
stosowala sit:: do tyeh zasad. Urzt::dy gminne 
winny równiez pouczyé 0 tych zasadach ludnosé 
wiejsk q przez soltysów. 


Wojewoda 
(-) L. Bocianski. 


26. 


POZWOLENIE 


W ojewody WiIenskiego 


z dTlia 21 lutego 1939 ,. 


na ustanowienie i uzywanie odznaki przez 
"Wileñskie Towarzystwo Spiewacze im. St. 
Moniuszki" p. n. "Akord" 


Nr. Spp, 35/1;,39. 


f'la podstawie art. 1 dekretll Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 2.X.1935 r. 0 odzna- 
kach i mundurach (Dz. U. R. P. Nr. 72 poz. 
455) oraz 9 2 pkt. 1 lit. a rozporzqdzenia Mi- 
nistra Spraw Wewnt::trznych z dnia 15.X1.1935 r. 
w sprawie wykonania wspomnianego dekretu 
(Dz. U. Rz. P. Nr. 86 poz. 534) udzielam stowa- 
rzyszeniu p. n.: "WilelÍskle Towarzystwo Spie- 
waeze im. St. Moniuszki pod naZWq "f\KORD" 
z siedzib q w Wilnie - pozwolenia na ustano- 
wienie i uiywanie odznaki w formie sztandarll 
o rozmiarach 1,5 >( 1 m. posiadajqcy: 
1) z jednej strony jedwab wzorzysty, ko- 
loru stare zloto, z aplikacjq harfy po srodku 
ze srebrnej tasmy z napisem na niej "Tow. 
Sp. "HKORD" i z napisem u góry nad tym 
"Towarzystwo Spiewacze "f\KORD- im. St. Mo- 
niuszki" u do/u zas "Wilno 1931-1939". 
2) z drugiej strony sztandaru na jedwabiu 
wzorzystym 0 kolorze ognisto - czerwonym wi- 
zerunek Matki Boskiej, której twarz, wlosy i r
- 
ce Sq malowane, zas szata czerwona, plaszcz 
szafirowy przetykany srebrem - haftowane Sq 
jedwabiem, u dolu wizerunku umieszczony na-
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0023.djvu

			Nr. 3 


WilelÍski Dziennnik Wojewódzki Poz. 26, 27, 28. 


101 


pis 0 tresci: "DO CIEBIE GlOS WZNOSIMY 
MRTKO BOGR..... Sztandar zakolÍczony srebrnq 
frendzl q 0 rozmiaraeh 5 em. Drzewce 0 kolo- 
rze eiemny brqz z umieszezonq u góry mi- 
niaturq harfy. 
Sztandar wymieniony moze byé uzywany 
na uroczystosciach tylko przez Towarzystwo 
Spiewacze im. S1. Moniuszki "RKORD" i sluzy 
do odróznienia tego Towarzystwa od innych 
stowarzyszelÍ. 
Wzór sztandaru przedstawiony na rysunku 
we wlaseiwych barwach z podaniem wymiaru 
zalqcza si
 do niniejszego pozwolenia. *) 
Wojewoda 
(-) L. BocianskJ. 


') nit' przedrukouJano, 


27. 
OG
OSZENIE 
Urz
du W ojewódzkiego Wilen skiego 
z dnia 23 lufego 1939 r. 
W sprawie wszczçcia postçpowania 0 przy- 
znaniu na rzecz Zarzétdu Miejskiego w Ra- 
kowie tytul'u wlasnosci do nieruchomosci 
szkolnej. 
Urzqd Wojewódzki WilelÍski, dzialajéjc 
w mysl polecenia Ministerstwa Spraw Wewn
- 
trznych z dnia 27 styczni:, 1939 r. Nr. BZ. 
7-258}38 niniejszym podaje do publicznej wia- 
domosci, ze wszez
te zostalo post
powanie 0 


przyznaniu wlasnosci na rzecz Zarzqdu Miej- 
skieÇ\o Raków powiatu molodeckiego, na pod- 
stawie ustawy z dnia 22 marca 1935 r. 0 ma- 
jqtkaeh, pozostalych po b. ziemstwach i innyeh 
zrzeszeniaeh publiczno - prawnych (Dz. URP. 
Nr. 27 poz. 201) nieruehomosci szkolnej, znaj- 
dujqcej si
 w uzytkowaniu 7-mio klasowej Pu- 
blieznej Szkoly Powszechnej, polozonej przy 
ul. Bukrówka 23 w m. Rakowie, skladajqcej 
si
: z pareeli 0 powierzchni 1,4935 ha, muro- 
wanego budynku szkolnego 0 kub. okolo 2271 
m 3 , drewnianego domu mieszkalnego 0 kub. 
okolo 1346 m ' , drewnianego domu 0 kub. oko- 
10 199 m 3 , drewnianego domu mieszkalnego 
o kub. okolo 1095 m l , drewnianego domu 
mieszkalnego 0 kub. 137 m 3 , drewnian"ego do- 
mu mieszkalnego 0 kub. 1410 m l i drewnianego 
domu mieszkalnego 0 kub. 97 m 3 oraz z bu- 
dynków gospodarezyeh, a mianowieie stajni 
drewnianej 0 kub. 338 m 3 , laini drewnianej 0 
kub. okolo 199 m 3 , ust
pu drewnianego 0 kub. 
37 m 3 , ust
pu drewnianego 0 kub. 12 m 3 , pi- 
wnicy murowanej 48 m 3 , szopy drewnianej 0 
kub. okolo 660 m,3, ust
pu drewnianego 0 kub. 
50 m 3 . 
Jednoezesnie powiadamia si
, ze osoby 
zainteresowane mogq w ciqgu trzech miesie:cy 
od dnia ukazania si
 niniejszego ogloszenia 
zglaszaé do Urz
du Wojewódzkiego w Wilnie 
swe zastrzezenia lub roszczenia do odnosnego 
majqtku. 


Za Wojewod
 
(-) ini. A. ZubeleuJicz 
Naezelnik Wydzialu 


28. 
OG
OSZENIE 


Urz
du W ojewódzkiego Wilenskiego 


z dnia 27 lutego 1939 r. 
w przedmiocie zaniechania postçpowania Iillwidacyjnego w stosunku do mienia-'opuszczonego 
Urzqd Wojewódzki WilelÍski podaje do publicznej wiadomosei, ze Wojewoda WilelÍski 
z mocy art. 6 ust. 2. ustawy z dnia 2 lipca 1937 r. 0 likwidacji mienia opuszezonego (Dz. U. R. P. 
Nr. 52 pOZ. 405) zanieehal post
powania likwidaeyjnego w stosunku do nast
pujqeego mienia: 


Decyzja 
z dnia 


I 


Nieobecni 


Men i e 


r- 


31.I.1939 r. 


Markiewicz Antoni 


Jakuszczonek Aleksander 


wies Bieldziugi, gm. nowo-pohoskiej, pow. bra- 
stawskiego 


wies Porokicie, gm. worniatískiej, pow. wi 1.- 
trockiego
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0024.djvu

			102 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 28 Nr. 3 


Decyzja 
z dnia 


Nieobecni Mienie 


31.1. 1939 r. 


,. 


20.11.1939 r. 


Czebatarull Benedykt 


Mllldzis Wladyslaw 


Bartoszewicz Wladyslaw 


Worobjowska Wasylina 


Malcowie Justyn, Antoni Mikolaj 


Kiéko Stefan 


Juncewlcz Serefina 


Czarny Józef 


Górski Stefan 


Daraszkiewlcz Stanislaw 


Zacharowie Jan, Natalia Kondrat 


Wielué Wlncenty 


Szuluk Kazimierz 


Jaroszewiczowie Szymon, Lidia, 
Klaudia i Zinaida 


Sobol Józef 


Pronko Piotr 


Rajczonek Michal 


Holówko Grzegorz 


Podmostko Antoni I Józef 


Zylko Kazimierz 


Nlkipierowlcz Józef 


wles Sakiszki, gm. Dukszty, pow. swiE:cianskiego 


wies Mieszkucie, gm. wornlanskiej, pow. wl!.- 
trockiego 


zasc. Osinówka, gm. mejszagolsklej, pow. wll.- 
trockiego 
wies Sloboda, gm. porpliskiej, pow. dzisnien- 
skiego 


wies Nowosiolki, gm. dunitowickiej, pow. po- 
stawskiego 


wies Wolodzki, gm. porpliskiej, pow. dzlsnien- 
skiego 


wies Sloboda, gin. porpliskiej, pow. dzisnien- 
skiego 


ko!. Bordzience, gm. nowo-pohoskiej, pow. bra- 
slawskiego 


wies Smitgi, gm. wornianskiej, pow. wi!.-troc- 
kiego 


wies Kumpiany, gm. wornianskiej, pow. wl!.- 
trockiego 


wies Polany, gm. wiszniewskiej, pow. wilej- 
skiego 


wies Polany, gm. wiszniewsklej, pow. wilej. 
skiego 
wie& Polany, gm. wiszniewsk!ej, pow. wilej- 
skiego 


wles Porpliszcze, gm. porpllskiej, pow. dzisnien- 
skiego 


wies Lipnikl, gm. postawsklej, pow. postaw- 
skiego 


wies Junki, gm. i pow. postawsklego 


wies Pietrahy, gm. postawskiej, pow. postaw- 
skiego 


wies Mniskie, gm. I pow. postawskiego 


wies Polany, gm. wlsznlewskiej, pow. wilej- 
skiego 


wies Polany, gm. wlsznlewskiej, pow. wilej- 
skiego 


wies Czorty, gm. postawskiej, pow. postaw- 
skiego
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0025.djvu

			Nr.3 


Wilenski Dziennik Wojew6dzkì POZ. 28. 


103 


Decyzja 
z dnia 


Nieobecni 


M I e n i e 


20.11.1939 r. 


Michasionek Walery 


wieá Junk!, gm. i pow. postawskiego 


I.Alwrynowicz Antoni 


kol. Winogrody, gm. leonpolskiej pow. braslaw- 
skiego 


Piotrowski Konrad 


wieá Suchomierze, gm. miorskiej, pow. braslaw- 
skiego 


Taraszklewicz Stanislaw 


wieá Kozaki, gm. wornianskiej, pow. wilensko- 
trocklego 


Ciechanowicz Wiadyslaw 


wieá Nowosiady Dolne, gm. wornianskiej, pow. 
wilensko-trockiego 


Taraszkiewicz K3rol I Michal 


wleá Kozaki, gm. wornianskiej, pow. wilensko- 
trockiego 


Taraszkiewicz Kazimierz 


wleá Gradowszczyzna, gm. wornianskiej, pow. 
wilensko-trockiego 


Wieluciowie Antoni, Paulina, Syl- 
wester i Józefa 


wieá Polany, gm. wiszniewskiej, pow. wilej- 
skiego 


Logowska Józefa 


wieá Polany, gm. wiszniewskiej, pow. wilej- 
skiego 


Sucharzewscy Franciszek, Antoni 
i Jadwiga 


wieá Polany, gm. wiszniewskiej, pow. wiiej- 
skiego 


Liszakowie Michal, Boleslaw, Ste- 
fania i Helena 


wleá Polany, gm. wiszniewskiej, pow. wilej- 
skiego 


Bielkowicz Jan 


wieá Polany, gm. wiszniewskiej, pow. wilej- 
skiego 


W cié\gu 6-ciu mlesl
cy od daty ogtoszenia powyzszego w sposób przewidziany wart. 2 
powolanej ustawy, osoby zainteresowane mogé\ zgtosié do Urz
du Wojewódzkiego Wilenskiego 
zé\danie przekazania sprawy Sé\dowi, celem wszcz
cia post
powania likwidacyjnego. 
Jezeli takie zé\danie nie b
dzie zgtoszone w przepisanym terminie, ustajé\ co do tego mienia 
opuszczonego skutki ograniczajé\ce, przewidziane w powyzszej ustawie. 


Za Wojewodt: 
(-) W. LemiJzewÛ
i 
Naczelnik Wydzialu
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0026.djvu

			104 


Wilenski Dziennik Woj e wódzk i Poz. 29 


Nr. 3 


29. 
o GI:OSZENIE 
Urz
du W ojewódzkiego Wile6skiego 


z dnia 27 lutego 1939 r. 
w sprawie wszczçcia postçpowania likwidacyjnego w stosunku 
do mienia opuszczonego. 
UrzC\d Wojewódzki na mocy art. 9 ustawy z dnia 2 lipca 1937 r. 0 likwidacji mienia opu- 
szczonego (Dz. U. R. P. Nr. 52, pOZ. 405) podaje do wiadomosci publicznej, ze na wniosek 
Urz
du Wojewódzkiego WilelÍskiego SC\d Okr
gowy w Wilnie wszczC\t post
powanie likwidacyjne 
w stosunku do nast
pujC\cego mienia opuszczonego: 


Postanowjeniem Nr akt S
du 
 
z dnia 
30.XI.1937 Z. 6022/37 
29.IX.1938 Z. 7712/37 


- - :-----r----.----.---------
-.- 
Nieobecnych I Mienie 


29.XII.1938 


Z. 6610/38 


Z. 688/38 


11.I.1939 


Z. 1690/38 


Z. 5404/38 


Z. 6682/38 


Z. 6678/38 


Z. 4158/38 


Z. 6866/38 


Z. 6778/38 


Eberionowa Eudokia Swi
ciany, u1. lwirki Nr. 1. 


Aniskiewiczów: Aleksandra, Wlo- M. tuiki, gm. tejze. 
dzimierza, Wiktora i Apolinarii 


Dawid Magid 


Smorgonie, ul. Traugutta 4, kol. 
Borowy Mlyn i Pierewozy, Biala 
i inne w gm. smorgonskiej, pow. 
oszmianskiego. 


Czapski August 


Wies Sawlaniszki, gm. hoducis- 
kiej, pow. swi
ciaÚskiego. 


Baranowski Józef 


Kol. Swir-C, gm. swirskiej, pow. 
swi
cianskiego. 


Kielbasicz Andrzej 


Wies Kozly, gm. porpliskiej, pow. 
dzisnienskiego. 


Nieznanych wlascicieli 


Kol. Plozy, gm. prozorockiej, pow. 
dzisnienskiego. 


Glebko Roman 


Wies Sielco, gm. jaznienskiej, pow. 
dzisnieÚskiego. 


Zimnocho Wincenty 


Budslaw, pow. wilejskiego. 


Borysowie: Bazyli, Piotr, Stefan 
i Zofia 


Wies 
osicze, gm. wojstomskiej, 
pow. wilejskiego. 


Janukowicz Tomasz 


M-ko Wolkotata, pow. postaw- 
skiego.
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0027.djvu

			Hr. 3 


Wilenski Dziennik Wojewódzki Poz. 29. 


105 


- Postanowienie
 
z dnia I 


Nr akt Sltdu 


M i e n i e 


Nieobecnych 


, .- 


11.1.1939 


Z. 6154/38 


Z. 6846/38 


Z. 6780/38 


25.1.1939 


Z. 7574/37 


Z. 6706/38 


Z. 6538/38 


Z. 4342/38 


Z. 6906/38 


Z. 14/39 


27.1.1939 


Z. 6596/37 


Skutelska Chaja Kremer Ruwim 


Akselrod Mowsza 


Domanski Józef 


Karazewscy Maria, Zinaida, Na- 
dzieja i Józef 


Woronowicz Szymon 


Gilels Józef, Rachela 8awli, oraz 
Szkudski Moryc 


Sosno-Zarecki Jan 


Czalej Ignacy 


Rubin Lejba 


Korotczykowie Jan Mikolaj 


Wilno, W 
glowa "1, Dyneburska 7 
i Wrzosowa 7. 


Molodeczno, Zamkowa 19. 


Wies I:..apince, gm. poloczanskiej, 
pow. molodeckiego. 


M. Radoszkowice, uJ. Dltbrowskie- 
go 28. 


Wies Kosicze, gm. wojstomskiej, 
pow. Wilejskiego. 


l/S cz
sé nieruchomosci w Wilnie, 
przy u1. Nowogródzkiej 6 i 1/ 1 
cz
sé wierzytelnosci zahipoteko- 
wanych na róznych nieruch. na 
sum
 1.450 do1. USA. - wlas- 
nosé dwojga pierwszych, oraz 
1/ 2 nier. przy uJ. Ostrobramskiej 
18 - wlasnosé ostatniego. 


Wies W 
slawini
ta, gm. smorgofl- 
skiej, pow. oszmianskiego. 


Wies Paraski, gm. hruzdowskiej, 
pow. postawskiego. 


M. Widze, pow. braslawskiego. 


Wies Klepice, gm. porpliskiej, pow. 
dzisnienskiego. 


Z mocy powolanej ustawy wzywa si
 osoby roszczé\ce sobie prawa do tego mienia 
opuszczonego oraz wierzycieli, by zglosili swe roszczenia nalezycie uzasadnione do Sé\du Okr
go- 
wego w Wilnie w terminie 6-cio miesi
cznym od daty ogloszenia niniejszego w WiIelÍskim Dzien- 
niku Wojewódzkim. Jezeli nieobecny, którego mienie ma byé zlikwidowane, nie zglosi si
 w powyz- 
szym terminie, moze nasté\pié uznanie go za zmarlego. 


Za Wojewod
 
( -) W. Lemiszewski 
Naczelnik Wydzialu.
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0028.djvu

			10ô 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Þoz. 30 


. Nr. 3 


30 
OBWIESZCZENIE 
Urz
du W ojewódzkiego Wilenskiego 
z dnia 2 marca 1939 r. 
o dokonanych scaleniach gruntów 
(Nr. R. Pro IIlj5-W-98) 
Na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 marca 1931 r. 0 dowodach prawa wlasnos- 
ci do gruntów scalonych (DURP Nr. 39, pOZ. 
340) - Urzqd Wojewódzki WilelÍski niniejszym 
obwieszcza, ze w wyniku przeprowadzonego 
scalenia gruntów: . 
1. folw. Leonowo, gm. krzywickiej, pow. 
wilejskiego, 
2. wsi Postarzynie II i cZ. wsi Bibki, gm. 
wiszniew.skiej oraz cz. wsi Kopacze, Podowojki 
i m-ka Zodziszki, gm. zodziskiej, pow. wilej- 
skiego, 
nowoutworzone kolonie, wykazane w do- 
wodach pomiarowych sporzqdzonych dla po. 
szczególnych obszarów scalenia, zostaly zap i- 
sane na rzecz osób nizej wymienionych. 
Jednoczesnie Urzqd Wojewódzki zawia- 
damia, ze jezeli w ciqgu 3 miesiE:cy od 
dnia nastE:pnego po dniu opublikowania 
niniejszego obwieszczenia w Dzienniku UrzE:- 
dowym Ministerstwa Sprawiedliwosci nie wply- 
nq do UrzE:du Wojewódzkiego pretensje popar- 
te dowodami wytoczenia sporu sqdowego 0 
prawo wlasnosci do gruntów scaIonych, to - 
zgodnie z art. 3 powolanej na wstE:pie usta- 
wy - prawomocne orzeczenie zatwierdzajqce 
projekty scalenia, Iqcznie z dowodami pomia- 
rowymi, b
dq podstawq do pierwiastkowej re- 
gulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz 
osób wymienionych w niniejszym obwieszezeniu. 


I. Obszar scalenia folw. Leonowo, gm. krzy. 
wickiej, pow. wilejskiego. 


Liczba porzlldkowa gospodarstwa. N N 
Imi
 i nazwisko z.r 
 
posiadacza gospodarstwa I d laie 


Powierzchnia 
dzialek w ha 


folw. Leonowo 
1. Zawryd Adam s. Fran- 
ciszka z prawem do 5,6 
dzialki Nr. 3 


1 
5 


70.2194 
40.8060 


2. Sp-cyPiotrowskiego Win- 
centego: wdowa Józefa z 
dzieémi: Jadwigll. Janem, 
Aldonll, i Janinll z pra- 
wem do 1/6 dzialki Nr. 3 
wspólna wlasnosé w jw 
wlascicieli 


2 


18.7380 


3 


0.0466 


OGÓLEM 


129.8102 


UW AGA: Obw{eszczen{em niniejszym nie zostala 
obj
ta dz{al
a Nr 4 0 obszarze 1.2325 
ha ja
o grunty uzytecznosci publicznej 
(droga Krzywicze - Haby). 


2. Obszar scaleni a wsi Postarzynie II i cz. 
wsi Bibki, gm. wiszniewskiej oraz cz. wsi 
Kopacze, Podowojki i m-ka iodziszki gm. 
iodziskiej, pow. wilejskiego. 


Liczba porzlldkowa gospodarstwa. 
Imi
 i nazwisko 
posiadacza gospodarstwa 


w. Postarzynie II. 
i 
1. Podmostko Kazimierz s. I I 
Stefana 


2. Podmostko Jan s. Fran- 
ciszka 


3. Baturo Józef s. Anto- 
niego 


4. Baturo Franciszek S. An- 
toniego 


5. Kuniej Piotr i. Jan ss. 
Józefa 


6. Kuniej Adolf s. Józefa 


7. Kuniej Jan S. Józefa 


8. Rukojciowie Józef i Fe- 
liks ss. Feliksa 


9. Woroniec Józef s. Fran- 
ciszka 


10. Woroncowie Józef i Mi- 
chal ss. Tadeusza 


11. Baturowie Karol 
mens ss. Józefa 


Kle- 


12. Szczuczko Michal s. Jó- 
zefa 


13. Pasternak Aniela i Szczu- 
czko Helena cc. Józefa 


14. Rodkiewicz Kazimierz s. 
Feliksa 


15. Rodkiewicz Franciszek s. 
Stanislawa 


16. Kuniej Michalina C. Ig- 
nacego 


17. Baturo Józef S. Jana 
matka Wincenta 


18. Baturo Jadwiga syn I 
Józef s. Józefa 


Nr Nr 
dzialek 


Powierzchnia 
I dziaiek w ha 


8 
79 


6.7908 
3.3893 


20 
65 


5.9481 
7.6732 


14 
53 


10.8968 
5,5739 


15 
57 


15.3487 
5.1138 


28 
41 


12.1590 
7.4748 


9 
39 


8.4244 
'1.1270 


21 
63 


5.3159 
8.2241 


34 
70 


6.6412 
5.9489 


6.6382 


54 


8.0105 


2 


13.7928 


10 
61 


7.2098 
2.6893 


27 
44 


6.5389 
5.0418 


42 


19.0437 


16 
82 


10.5167 
3.0935 


17 
62 


14.3182 
13.8644 


3 
58 


12.4475 
1.5737 


22 
80 


4.4635 
5.7046
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0029.djvu

			Nr.3 


Liczba Porzlldkowa gospodarstwa. 
Imiç i nazwisko 
posiadacza gospodarstwa 


19. Podmostko Kazimierz s.. 
Michala 


20. Podmostkowie Jan, Ka- 
zimi
rz i Maria dz. Ka- 
rola 


21. Podmostko Michal s. 
Tadeusza 


22. Podmostko Hipolit s. 
Tadeusza 


23. Podmostko Stanislaw s. 
Tadeusza 


24. Podmostko Franciszek s. 
Michala 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki POZ. 30. 


NrNr 
dziaiek 


25. Podmostko Wladyslaw s. 18 
Antoniego 46 


26. Podmostkowie Józef 38 
Michal ss. Macieja 


. 


27. Kuniej Justyna i dzieci: 26 
Janina, Józef, Stanislaw, 56 
Franciszek i Maria 


28. Andruszkiewicz Wlady- 
slaw s. Jana 


29. Janowi cz Mikolaj .s. Jo- 
achima 


30. Gilgiewiczowle Kazimierz 
i Maria dz. Michala 


31. Rodkiewiczowie Józef, 
Helena, Anna, dz. Sta- 
nislawa, Franciszek i Jan 
dz. Józefa 


32. Podmostko Szymon s. 
Jana 


33. Podmostko Michal S. Ja- 
na 


34. Wojué Michal s. Micha- 
la 


51 


76 
71 


33 
64 
77 


30 
66 
78 


I ' Powierzchnia 
dzialek w ha 


4 
43 


9.9666 
3.0131 


23 
55 


4.7012 
6.5120 


24 
48 


4.5048 
1.6177 


25 
67 


4.4662 
1.2091 


36 
45 


3.6972 
1.6055 


37 


10.5163 


7.1149 
2.9826 


8.7245 


8.1615 
12.5366 


6 
40 


10.1114 
0.9196 


11 
68 


7.9444 
3.3106 


15.4249 


12 


26.2165 


14.8295 
4.3465 


6.3100 
7.2715 
1.1142 


6.7221 
4.6020 
1. 7804 


107 


Liczba PorZlldko\\'a gospodarstwa. I 
Imi
 i nazwisko I 
posiadacza gospodarstwa 


I p . h . 
I OWlerzc ma 
I dzialek W ha 
I 


Nr Nr 
dziale k 


35. Szczuczko Andrzej s. Mi- 
chala 


9.5602 
3.1366 


5 
69 


36. Podmostko Teofila c. Ig- 
nacego i syn Michal 


15.4389 


52 


37. Kuniej Jan i Michalina 
dz. Stanislawa 


7 


17.3865 


38. Kunlej Aniela z córk<\. 
Emili<\ I 
39. Podmostkowie Józef, An- 
na i Justyna dz. Gabriela 


3.4539 
3.6812 


35 
50 


29 
81 


5.8623 
4.1190 


40. Podmostko Michal s. Je- 
rzego 


31 
59 


4.7042 
1.5843 


41. Tumasz Adolf s. Cypria- 
na 


32 
60 


3.3626 
2.4188 


42. Kuniej Wincenty s. Mi- 
chala i Kuniej Michalina 
wdowa po Stanislawie 


13 
.47 


6.6097 
3.5349 


wspólna wlasnosé wszy- 
stkich wlascicieli scalo- 
nych gruntów wsi Pos- 
.tarzynie II (kopaliska: 
zwiru, piasku i gIiny) 


74 
73 
75 


0.1570 
0.0733 
0.1666 


OGÓLEM: 


538.4804 


UW AGA: Obwieszczeniem niniejszym nie zoslaly 
obj
le nasl
pujqce dzialki: 
a) Nr. 72 0 obszarze 0,/242 ha jako grun- 
ly uiylelecznosci publicznej (cmenlarz); 
b) Nr Nr 19 i 49 0 lqcznym obszarze 
//,85/6 ha jako grunty posiadajqce urzq- 
dzonq hipolek
 w ksi
dze wieczyslej Nr 
hip. 50/4; 
c) Nr Nr I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, /I, 
12, 13, /4, /5 i /60 lqcznym obszarze 
14,3953 ha, slanowiqce cz
sé grunlów 
wsi Kopacze; 
d) Nr Nr I, 2, 3, 4 i 5 0 lqcznym obsza- 
rze 3,4147 ha, stanowiqce cz
sé grunlów 
m-ka Zodziszki; 
e) Nr. / 0 obszarze 0,3520 ha, slanowiqca 
cz
sé gruntdw wsi Podowojki; 
f) Nr. / 0 obszarze 0,2622 ha, slanowiqca 
cz
sé grunlów wsi Bibki. 


Za Wojewod<<:: 
(-) T. Zemoylel 
Naczelnik Wydzialu
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0030.djvu

			108 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 31. 


31 
o BWIESZCZENIE 


Starostwa Powiatowego DziSnieñskiego 
z dnia 22 lutego 1939 r. 
o dokonanych scaleniach gruntów. 
Na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 marca 1931 r. 0 dowodach prawa wlasnos- 
ci do gruntów scalonych (DURP. Nr. 39, pOZ. 
340) starostwo powiatowe dzisnielÍskie niniej- 
szym obwieszcza, ze w wyniku przeprowadzo- 
nego scalenia gruntów: 
1. wsi Szarabaje Stare, gminy gl
bockiej, 
2. wsi Stomino, gminy luzeckiej, 
3. wsi Poharce i folw. Dzierbilowo, gminy 
mikolajewskiej, 
4. folw. Sieleiniowo, gminy pliskiej, 
5. wsi Zaulki I, gminy pliskiej, 
nowoutworzone kolonie, wykazane w do- 
wodach pomiarowych sporzqdzonych dla posz- 
czególnych obszarów scalenia, zostaly zapisane 
na rzecz osób nizej wymienionych. 
Jednoczesnie starostwo powiatowe zawia- 
damia, ze jezeli w ciqgu 3 miesj
cy od dnia 
nast
pnego po dniu opublikowania niniejszego 
obwieszczenia w Dzienniku Urz
dowym Mini- 
sterstwa Sprawiedliwosci nie wplynq do Staro- 
stwa Powiatowego w GI
bokiem pretensje po- 
parte dowodami wytoczenia sporu s,!dowego 
o prawo wlasnosci do gruntów scalonych, to 
zgodnie z art 3 powolanej na wst
pie usta- 
wy - prawomocne orzeczenie zatwierdzaj,!ce 
projekty scalenia l,!cznie z dowodami pomiaro- 
wymi b
dq podstawq do pierwiastkowej regu- 
lacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz 
osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu. 


1. Obszar scalenia wsi Szarabaje Stare, gm. 
gt
bockiej, pow. dzisnieñskiego. 


Liczba Porzlldkowa gospodarstwa. 
Imiç i nazwisko 
posiadacza gospodarstwa 


NrNr 
dzialek 


Powlerzchnia 
dzialek w ha 


1. Aleksander, Piotr, Wlo- 
dzimierz i Anna dz. Szy- 
mana oraz ich matka I 
Agafia Soloninkowie 
2. Piotr, Mikolaj i Wlodzi- I 
mierz ss. Stefana Solo- 
ninkowie 


129 
130 


13.711 0 
2.0530 


127 
128 


6.3616 
1.2811 


3. Praskowia córka Andrze- 
ja Puczynska 


125 
126 


5.1772 
0.7228 
3.4762 
2.8510 
1.5000 


4. Józef i Mikolaj synowie 
Andrzeja Szarabajkowie 


167 
99 
166 


5. Teodor S. Jana Szara- 
bajko 


133 
134 


6.3407 
1.1736 


Liczba Porzlldkowa gospodarstwa.1 
lmiç i nazwisko I 
posiadacza gospodarstwa 
I 
6. Anna Makatun Elibie- I 
ta Szarabajko ! 


7. Antoni S. Nikitora Gra- 
iewski 


8. Michalina Bierwiaczon- 
kowa 


9. Jadwiga Kucharzewska 


10, Anna Szczenowiczowa, 
Malwina Grazewska i 
Hilary Graiewski 


11. Piotr S. Jefima Iwan- 
kowicz 


12. Bazyli, Aleksandra I Te- 
ofila Iwankowiczowie 


13. Eliasz I Helena dz. An- 
drzeja Iwankowiczowie 


14. Maria Iwankowiczowa 
Maria Naborowska 


15. Manefa C. Konstantego 
Iwankowlczowa 


16. Teodor i Jan dz. Józefa 
i matka Anna Iwanko- 
wlczowie 


17. Antoni S. Jana Iwanko- 
wicz 


18. Aleksy S. Jana Iwanko- 
wicz 


19. Jan s. Justyna Donski 


20. Antoni, Anastazja i Ale- 
ksandra dz. Pawla i ma- 
tka Praskowia Donscy 


21. Józef S. Jana Donskl 


22. Antoni I Zofia dz. Lu- 
kasza i matka Eudokia 
Donscy 


23. Olga Solowiej 


24. Pawel S. Szymona Ko- 
noplelko 


NrNr 
dzialek 


165 
164 


124 


181 
180 


154 
140 
153 


191 
190 


143 
144 


141 
142 


195 
58 
59 


100 
101 


136 
194 
135 


122 
123 


Nr.3 


I p . h . 
! O\l"Ierzc nla 
I dzialek w ha 
! 12.1418 
1.9360 


4.6784 


14 


2.9060 


13 


3.6690 


10.4318 
1.8340 


92 
91 


3.9600 
3.0890 
0.8560 
6..5 162 
1.0762 
5.3856 
1.2900 


77 
76 


3.0219 
0.3125 


34 
35 


4.2140 
0.4 700 


81 
80 


6.2776 
1.4100 


6.0412 
0.7500 


2.6797 
0.3593 


0.8292 
2.0085 
0.5500 


12 
11 


5.6961 
1.0950 


8.5509 
3.4880 


0.3540 
6.3710 
0.8480 


5.4455 
0.4045 


75 
74 


1.8184 
1.5700
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0031.djvu

			Nr. 3 


Liczba porzlldkowa gospodarstwa, I I 
Imiç i nazwisko 
posiadacza gospodarstwa 
25. Wtodzimierz s. Stefana I 
i matka Anna Konopiel- I 
kowie I 
26. Andrzej s. Jerzego Ko- 
nopielko 


WilelÍski Dziennik Wojew6dzki Poz. 31. 


NrNr 
dzialek 


172 
173 


102 
103 


27. Józef s. Jerzego i zona; 8 
Daria Konopielkowie 7 


28. Mikotaj s. Jerzego Ko- 158 
nopielko 157 


29.' Konstancja Sadowska i i 20 
siostra Anna Olechno- i 19 
wicz ! 


30. Fe1iks, Wtadystaw i AII- I 168 
toni Olechnowiczowievel. 169 
Lechnowiczowie 


31. Franclszek s. Jakuba 
Olechnowicz 


32. Pawet s. Jakuba Olech- 
nowicz. 


33. Teodor s. Teodora Ju- 
rewicz 


34. Olga Bureniowa córka 
Teodora Jurewicza 


35. Matrona Adamowiczowa 
córka Teodora Jurewicza 


36. Apolinary s. Bazylego 
Miktaszewicz 


37. Mlkotaj s. Bazylego i 
zona Nadzieja Miklasze- 
wiczowie 


38. Antoni s. Bazylego Mik- I 
laszewicz 
I 
39. Andrzej s. Romana Pu- , 
czynski I 
40. Aleksander s. Ramana i 
Puczynskl 


41. Ignacy s. Romana Pu- 
czyñski 


42. Mikolaj s. Romana i zo- 
na Elzbieta Puczyñscy 


43. Filimon s. Jana PuczyÍJ- 
ski i córkl Michalina I 
Katarzyna 


171 
170 
40 
41 


152 
139 
151 


132 
131 


9 
10 


108 
109 


110 
111 


72 
73 


82 
83 


78 
79 


93 
105 


179 
178 


64 
63 
48 I 


I 
I Powierzchnia 
dzialek w ha 
I 7.6827 
! 2.1050 
i 
I 6.5606 
.2.0200 


1.3110 
2.3377 


4.9700 
0.8700 


4.4986 
1.4142 


4.7004 
1.2630 


5.1743 
1.3133. 
3.8600 
1.1900 


4.1405 
3.2172 
0.9315 


5.9834 
0.6650 
2.7931 
0.4420 


4.9590 
0.4800 


6.5250 
0.4500 


3.7077 
0.3633 


1. 71 00 
5.5270 


2.0600 
5.6200 


2.6062 
6.5205 


5.6535 
5.3265 


1.9327 
3.4912 
3.6260 


Liczba Porzlldkowa gospodarstwa. I I 
IlIli
 i nazwisko 
posiadacza gospodarstwa I 


44. Jakub s. Justyna Puczyñ- 
ski 


45. Józef s. Justyna Puczyñ- 
ski 


109 


Nr Nr I I Powierzchnia 
dzialek dzialek \\' ha 


] 6 2.4 702 
15 10.4144 
176 2;3926 
177 8.8396 


46. Bazyli s. Justyna Puczyñ- 149 
ski 150 


47. Piotr I Agnieszka dz. 54 
Stefana Puczyñscy 55 


48. Maksym s. Ignacego Bly- 120 
szko 121 
49. Aleksander s. Szymona \ 22 
Blyszko I 21 
50. Mikolaj I Zofia dz. Szy- 94 
mona Blyszkowie 95 


51. Andrzej s. Demlana Bly- 
szko 


52. Józef s. Jana Blyszko 


53. Zachary s. Teodora Bly- 
szko 


I 
54. Sp-cy Szymona Blyszko: 
ss. Wlodzimlerz, Kon- 
stanty, Cyryl, Antoni i 
Piotr, c. Eufrozyna i mat- 
ka Paullna, oraz brat Szy- 
mona Jakub Blyszko 
55. Marla Blyszko 


56. Tekla Blyszko po mE;zu 
Miklaszewlczowa 


57. Stefan I Jan ss. Stefana 
Blyszkowie 


58. Maksym i Aleksander ss. 
Stefan a Blyszkowie 


59. Szymon i Mlkolaj 55. Jó- 
zefa Blyszkowie 


60. Antoni I Ignacy S5. Jó- 
zefa oraz zona Antonle- 
go Elíbieta Btyszkowie 


61. Jan s. Józefa Soloninko 


62. Olga Soloninko 


160 
159 
43 
49 
42 
85 
86 


188 
189 


186 
187 


45 
46 


3.6156 
11.2399 


10.1952 
4.7618 


7.3125 
1.1220 


3.6145 
0.8650 


7.2912 
1. 7300 


36 
37 


8.1345 
1.1200 
7.2440 
0.9490 


5.2680 
2.5020 
1.1000 


8.2616 
0.9000 


87 
88 


3.0230 
0.3750 


70 
71 


2.5693 
0.2759 


5 
6 


5.8686 
1.0674 


57 
52 
56 


3.9670 
1.4325 
1.1700 


4.6087 
1.0200 


6.2640 
2.8100 


8.8513 
1.1587 


44 


2.6890
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0032.djvu

			110 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 31. 


Liczba porzl!dkowa gOSPOdarstwa. / 
lmiç i nazwisko 
posiadacza gospodarstwa 
I 
6::\. Antoni S. Benedykta so- I 
loninko 


64. Jan S. Benedykta Solo- 
ninko 


65. Piotr s. Jana Soloninko 


66. Agata Szarabajko 


I 
67. Pawel s. Jana Szarabaj-! 
ko I 


68. Szymon s. Jana Szara- 
bajko 


69. Eliasz, Bazyli i Piotr ss. 
Teodora Szarabajkowie I 


70. Aleksander S. Józefa Sza- 
rabajko 


71. Jan s. Hilarego Chrapo- 
wicki 


72. Anna Chrapowicka 


73. Wiktor s: Daniela Szcze- 
biot 


74. Maria Grygorowicz, Wa- 
silisa Lowcewiczowa i 
matka Agafia Konopiel- 
ko 


75. Sp-cy Etidokii Blyszko: 
mqz Teodor ss. Antoni i 
Jegor oraz matka Anna 
Konopielko i siostra Ma-. 
ria Konopielko 
76. M
rcil1 S. Jana Michale-I 
WICZ 


77. Jan i Aleksander dz. Se- 
miona Michalewiczowie 
vel Soloninkowie 


78. Anna Michalewiczowa i 
c. Eufruzyna 


79. Wasilisa Konopielko 


80. Mikolaj i Agata dz. An- 
toniego Soloninkowie 


81. Anastazja c. Antoniego 
Soloninko 


NrNr 
dzialek 


106 
107 


60 
31 
61 


118 
200 


184 
185 


156 
155 


137 
138 


175 
182 
174- 
32 
33 


104 
84 


I 
I Powierzchnia 
I dzialek w ha 


11.4537 
0.5563 


4 


5.4051 


4.6652 
4.9393 
0.9735 


6.1747 
0.6116 


7.2465 
1.2070 


4.6460- 
0.9240 


29 
30 


8.2232 
1.1632 
. 8.1050 
1.3400 


17 
18 


6.3320 
1.4980 


24 
25 
68 
69 


5.6062 
1.2538 


7.8636 
1.2228 


97 


6.3382 


66 
67 


4.8870 
0.8764 


89 
90 


18.7329 
1,6826 
4.6633 
5.0062 
1.6000 


5.5050 
0.8025 


1.4317 
1.5590 


26 


12.4220 


23 


4.2360 


Liczba porzl!dkowa gospodarstwa. [ 
lmiç i nazwisko I 
posiadacza gospodarstwa I 


82. Jan s. Jana Soloninko 
83. Bazyli s. Aleksandra Cie- 
lica 
84. Bazyli s. Eliasza Solo- 
ninko 
85. Andrzej S. Eliasza Solo- 
ninko 


86. Andrzej Lila, Bazyli, Te- 
odor i Agata dz. Bazy- 
lego Soloninkowie 
87. Sp-cy liB Wlodzimierza: 
zona Akulina C. Tatiana 
i br. Szymon 
88. Jakub S. Mikolaja Lila 


89. Jan S. Mikolaja Lila 


90. Sp-cy Józefa Gigiela: zo- 
na Anna, s. Piotr i cór- 
ki Helena i Zofia 
91. Sp-cy Antoniego Szara- 
bajko zona Agata, 5S. 
Sabel Daniel, Jakub, An- I 
toni, Piotr i córka Agata 
92. Aleksander, Józef i Anna 
dz. Józefa Szarabajkowie 
93. Józef i Agata dz. Józe- 
fa Szarabajkowie 
94. Elzbieta c. Jana Szara- 
bajko i jej córka Teodora 
95. Jan s. Pawla Szarabajko 


96. Aleksy s. Bazylego Sza- 
rabajko 
97. Paulina c. Bazylego Szara- 
bajko po m
zu Kuczyóska 
98. Paulina Kozakowa 


99. Nadzieja c. Jana Szara- 
bajko 


OGÓLEM: I 


NrNr 
dzialek 


117 
1 


183 


162 
161 


65 
51 
50 
197 
47 
196 
39 
38 
163 


145 
146 


27 
28 
3 
2 
112 
113 
148 
147 
115 
114 
62 
53 
198 
96 
199 
119 


Nr.3 


\ Powierzchnia 
dzialek w ha 
I 
i 9.1137 
I 2.2234 


10.5236 


98 


8.0532 


15.1950 
1.5125 


3.3687 
0.7020 
1.7040 
2.0702 
1.7856 
0.6894 
5.1495 
1.1330 
4.1719 


9.2468 
0.9177 


4.6457 
0.5318 
3.4128 
0.3900 
4.4823 
0.2927 
3.1980 
0.3750 
4.7229 
2.1700 
3.3492 
1.2151 
0.3600 
,1.8200 
1.3964 
0.5234 


729.0786 


UW AGA: Obwieszczeniem niniejszym nie zoslaly 
obj
le dzialki uzylecznosci þublicznej, 
a mianowicie: 
a) NrNr 116 i 192 0 lqcznym obszarze 
0.3961 ha (cmenlarz), 
b) Nr 193 0 obszarze 7,0414 ha (droga 
Dunilowicz
-Gl
bokie) .
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0033.djvu

			Nr.3 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 13. 


2. Obszar scaleni a wsi Stomino, gm. luie- 
ckiej, pow. dzisnieñskiego. 


Liczba porzqdkowa gospodarstwa.1 
lmiç i nazwisko I ' 
posiadacza gospodarstwa 
1. Spad. Kobiaka Elias
a: I 
wdowa Anna, synowle: I 
Julian, Jan, Aleksander, 
Antoni i Metody 
I 


2. Kobiak Jan 


3. Kobiak Szymon 


4. Kobiak Piotr 


5. Kobiak Teodor 


6. Kobiakówna Maria 
7. Sp-cy Kosatego Tadeu- 
sza: wdowa Eleonora, 
córki Stefani a, Maria, Te- 
kia, Wladyslawa i Igna- 
cyna 


8. Sp-cy Kosatego Jana: 
wdowa Aniela, synowie 
Michal i Ignacy 
9. Miotla Pawel 


10. Kosaty Madej 


, 
I 
I 
I 
11. Sp-cy Kosatego Waw- I 
rzynca: wdowa Raisa i 
syn Jan 


12. Miotla Jakub 


13. Kosatowie Antoni i Kon- 
stanty (protok. Sqdu 
Grodzkiego w Luzkach: 
I z d. 25.IV.34 r. Nr. Co. 
62/34 r. ill z d. 20.\'1.34r. 
Nr. Co 103/34 r. w od- 
niesieniu do dz. Nr. 21). 


14. Miotla Antoni 


15. Miotla Jan 


16. Sp-cy Miotly Stefana: 
wdowa Emilia, dzieci Ze- 
non, Wladyslaw Boles- 
law, Jadwiga i Aniela 
17. TolopBo Wlodzimierz 
18. TolopBo Eliasz 


19. Miotla Stefan 


20. Sp-cy Miotly Szymona: 
wdowa Katarzyna i cór- 
ki Wiera, Nina i Nadzieja 


NrNr" 
dzialek 


19 


11 


10 


12 


13 


9 
17 


29 


20 
30 
21. 


1 
32 


26 
18 


, I 


33 
23 
6 
25 


I ' Powierzchnia 
dzialek w ha 
I 
I 


13.7610 


4.0680 
4.9250 


4.2093 


3.9550 


3.0600 
8.3480 


16 


8.6980 


5 
8 


6.3900 
4.2736 


4 


4.5400 


10.9190 


5.0300 
5.8364 
1.0925 


3 


12.2090 


11.8160 
3.2564 


15.5241 
6.8500 


6.6700 
5.1550 
11.3530 
6.5370 


Liczba Porzlldkowa gospodarstwa. I 
Imi
 i nazwisko i 
posiadacza {(ospodarstwa I 


111 


Nr Nr ' I Powierzchnia 
dzialek dzialek w ha 


21. Andzielewko Maria 


22. Leonowicz Aleksander s. 
Jakuba 


23. Sp-cy Leonowicza Szy- 
mona: wdowa Zofia, dzie- 
ci Bazyli Lidia, Antoni- 
na Nadzieja, Olga i Ire- 
na 


24. Leonowicz Stefan 


25. Sp-cy Leonowicza Alek- 
. sandra s. Piotra: wdowa 
Anna i syn Mikolaj 


26. Sp-cy Leonowicza Spiry- 
dona: synowie Melecjusz, 
Jan, Stefan i c. Maria 


OGÓLEM: 


24 2.5100 


7 11.1270 


2 10.6530 
22 2.6897 


15 


14 


31 


5.7940 


5.4948 


12.1360 


218.8808 


UW AGA: Obwieszczeniem niniejszym nie zostaly 
obj
te dzialki Nr Nr 27 i 28 0 lqcznym 
obszarze 11.256/ ha posladajqce urzq- 
dzonq hipotek
 (Hip. Nr. 13774). 


3. Obszar scalenia wsi Poharce i folw. Dzier- 
bilowo, gm. mikolajewskiej, pow. dzis- 
nieÍlskiego. 


Liczba porzlldkowa gospodarstwa. Nr Nr Powierzchnia 
lmi
 i nazwisko dzialek dzialek w ha 
posiadacza gospodarstwa 


1. Krugly Adam 22 9.3050 
2. Krugly Stanislaw 21 5.4477 


3. Zajqcowa Petronela z cór- 20 2.3250 
kami: Adelq Annq i Wan- 
d q 


4. Budo Teodor 


5. Budo Jan 


6. Budo Maksym 


7. Krasko Jakub 


8. Krasko Julian 


9. Krasko Antoni 


10. Krasko Ignacy 


11. Krasko Szymon 


12. Koziol Adam 


25 


26 


12 


4.9969 


15 


9.7600 


4.1295 


4 


2.6350 
2.1520 


5 


14 


1.9110 


2 


2.4170 


2.411 0 


7.6735
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0034.djvu

			112 


Liczba porzlldkowa gospodarstwa. 
Imiç i nazwisko I 
posiadacza gospodarstwa i 
] 3. Drylo Adam I 
I 


14. Drylo Andrzej 


15. Drylo Dymitr 


16. Drylo Jan 


17. Sp-cy Drylowej Tekli: 
Zeraninowa Barbara, Mi- I 
szutowa Aleksandryna i 
Szendowa Agata 


18. Drylo Michal 


19. Drylowa Anna 


20. Drylowa Agata obecnie 
po m<<:zu Jelenska 


21. Girgielowa Tekla 


22. Swicielska Agata, Chué- 
ko Jan i Jarmolowiczowa 
Agata 


23. Pankrat Jakub 


24. Pankratowa Elibieta 


25. Pankrat Jan 


26. Pankrat Bazyli 
27. Pankrat Michal 


OGÚlEM 


Wileríski Dziennik Wojewódzki Poz. 31. 


18 


28 


10 


27 


19 


11 


23 


13 


17 


16 


I Powierzchnia 
I dzialek w ha 


10.7830 


11.2970 


2.9328 


9 


9.0605 


2.7103 


4.2620 


6.3740 


6.3402 


5.9100 


7,8250 


4.5320 


7 
8 


1.3300 


2.9140 


6 


2.2200 


3 


1.8550 


135.5094 


UW AGA: Obwie!zczeniem niniejszym nie zoslaly 
objt:te nastt:pujqce dziallei: 
a) Nr 24 0 lqcznym obszarze 0.1650 ha 
(cmenlarz), 
b) lvr Nr 29, 30, 3/ i 32 0 lqcznym ob- 
szarze 5.3293 ha, !tanoWiqce równo- 
wainile gruntów z /olw. Dzlerbilowo, po- 
!iadajqcego urzqdzonq hipolekt:-Nr Hip. 
6991/B. 


4. Obszar scalenia f'olw. Sileiniowo, gm. 
pliskiej, pow. dzisnienskiego. 


Liczba Porzlldkowa gospodarstwa. 
Imiç i nazwisko 
posiadacza gospodarstwa 


1. Giegielowie Bazyli Alek- 
sander i Pelagia 


2. Giegiel Mikolaj 


Nr Nr Powierzchnl 
dzialek dzialek w ha 


12 38.1310 
23 6.0237 


10 
22 


18.1458 
2.8920 


Liczba porz1jdkowa gospodarstwa. : 
Il11i
 i nazwisko ' 
posiadacza gospodarstwa 


3. Giegiel Grzegorz 


4. lopacka Praskowia 


5. Zacharenko Artemiusz 


6. Zacharenko Aleksander 


7. Margowkowa Klaudia 


8. Iwankowiczowie Daniel 
i Marta 


9. Iwankowicz Bazyli s. Da- 
niela i Justyny. 


10. Iwankowicz Jan 


11. Iwankowicz Teodor 


12. Iwankowicz Bazyli s. Da- 
niela i Darii 


OGÓlEM: I 


Nr.3 


Nr Nr I I Powierzchnia 
dzialek ,dzialek w ha 


11 17.7762 
21 3.2757 


18 


4 
25 
9 
19 


7 
20 
2 
8 
13 


6 
15 


3 
14 
17 


5 
16 


1 
24 


6.3102 


7.5390 
2.1644 


16.3415 
4.6900 


17.4223 
4.4206 


9.5145 
1.4608 
4.8105 


14.6220 
6.4258 


17.5564 
2.4321 
5.2800 


14.6250 
6.3495 


3.3600 
0.8450 


232.4140 


5. Obszar scalenia wsi Zaul'ki I, gm. plis- 
kiej, pow. dzisnienskiego. 
Liczba porz1jdkowa gospodarstwa. I I 
lmi
 i nazwisko 
posiadacza. gospodarstwa I 
1. Pilipionek Waclaw i zo-I 
na Wiera 


2. Tumczonek Michal 


3. Tumczonkowa Helena 
c6rka Barbara 
4. Tumczonek Aleksander 


I 
5. Tumczonek Julian s. Jó- 
zefa 


6. Sp-cy Tumczonka Broni- 
siawa i. Anna, dz. Julian, 
Stefan Edward, Julia, Ra- 
chela, Rafalina, Paulina 


7. Tumczonk6wna Rozalia 


i Powierzchnia 
I dzialek w ha 
, 
24 I 12.7810 
28 1.9685 
I 
I 
I 
I 6.7965 


NrNr 
dzialek 


11 


21 2.8623 


36 


35 


34 


38 


4.3400 


4.4265 


3.3469 


2.8836
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0035.djvu

			Nr. 3 


Liczba porzlldkowa gospodarstwa. 
Imiç i nazwisko 
posiadacza gospodarstwa 


8. Tumczonek vel Tomczo- 
nek Józef, sp-cy Tum- 
czonka Jana z. Maria se- 
cundo voto Tumczonko- 
wa, s, Jan i c. Wiera 


9. Tumczonek Bazyli s. Fran- 
ciszka 


10. Tumczonek Wincenty 


11. Maciuszonkowa Malwina 


12. Tumczonkowa Elzbieta 


13. Sp-cy Tumczonka Bazy- 
lego: i. Maria, ss. Pa- 
wet i Piotr 


14. Sp-cy Awtasionka Igna- 
cego z. Franciszka, dz.: 
Stefan cc. Pilipionkowa 
Maria, Pilipionkowa Ma- 
gdalena oraz siostra A w- 
tasionka Ignacego Awla- I 
sionkówna Franciszka 


15. Sp-cy Awlasionka Stani- 
slawa: z. Józefa, ss. Wla- 
dyslaw, Antoni i s. Aw- 
lasionka Stanislawa - 
Awlasionkówna Franci- 
szka 


16. A wlasionek Ignacy i cio- 
tka Awlasionkówna Fran- 
ciszka 


17. Awlasik Franciszek, cio- 
tka Awlasionkówna Fran- 
ciszka 


18. A wlasionek Julian i cio- 
tka Awlasionkówna Fran- 
ciszka 


19. Usowicz J ózef 


20. Maciuszonkowa Dorota 


21. Klepacki Antoni 
22. Sp-cy Klepackiego Wa- 
dawa z. Jadwiga secun- 
do voto Awlasionkowa, 
cc. Jadwiga. Zofia, Mi- 
roslawa i Józefa 


23. Klepacki Jan 
24. Szulga Konstanty, sp-cy 
Szulg! Józefa: z. Anto- 
nina secundo voto Szul- 
gowa, dz.: Wincenty Ste- 
fan, Kazimierz, Czeslaw, 
Rafal, Boleslaw i Elibieta 


WilelÍski Dziennik WojewódzkiPoz. 31. 


Nr Nr 
i dzialek 


45 
14 
51 
13 
39 
22 
27 


53 


50 
6 


Powierzchnia 
dzialek w ha 


3 


7.9016 


4.6963 
0.9256 
2.6823 
2.0427 
5.0165 
5.8375 
0.9361 


55 


7.2841 


9 
19 


2.8043 
0.7253 


1.4013 


8 


1.2395 


10 


1.1573 


46 
16 
25 
54 


Ú.1004 
6.0122 
1.0538 
5.3263 
4.5609 


4.8392 
10.1477 


Liczba porzlldlwwa gospodarstwa. 1 Nr Nr 
Imiç i nazwisko I dzialek 
posiadacza gospodarstwa i 


25. Szu1ga Hieronim 
26. Zajqc Stefan 


27. A wlasionek Boleslaw 
28. A wlasionek Wincenty 
29. TlImczonek Bronislaw 


30. Tumczonek Antoni 
31. T1Il11czonek Dymitr 
32. TUl11czonek Piotr 


33. Kuraszewiczowa Józefa 


34. Kuraszewicz Ignacy 
35. Pilipionek Jan s. Jana 
i zona Maria 


36. Sp-cy Pilipionka Bazyle- 
go z. Anastazja, s. Leon, 
cc. Aksienia i Tekla 


37. Borowik Teodor 
38. Borowik Piotr 
39. Borowik Sronislaw 
40. Borowik Antoni 


41. Pilipionek .Józef 
42. Pilipionek Jan s. Adama 


43. Pilipionek Piotr 
H. Klepacka Józefa 


45. Horowy Aleksy 


46. Tumczonkowa Eugenia 


47. Pilipionkowa Elzbieta 


Wspólna wlasnosé wszy- 
stkich uczestników sca- 
lenia wsi ZauJki I 


OGÓLEM: 


113 


Powierzchnia 
dzialek w ha 


12 
23 
26 
40 


3.8358 
6.8308 
1.3737 
9.7507 
9.8868 
6.4 I 00 
1.6161 
8.3476 
14.6366 
8.4160 
8.9644 
0.5870 
3.0304 
11.3509 


'1 


56 
18 
17 
33 
2 


47 
15 
52 
43 


42 


5.8623 


32 
29 
30 
31 


6. I 727 
3.9328 
5.0243 
6.2624 
2.6378 
2.8980 
0.9066 
1.5177 
1.7689 


57 


41 
20 
49 
37 


7 


0.9664 


44 


0.7483 


5 


1.9275 


58 


0.1 194 


262.8781 


UW AGA: Obwieszezeniem niniejszym nie zostala 
obj
ta dzialk,a Nr. 480 obszarze 3,8640 
ha posiadajqca urzqdzonq hipotek,i: (Nr. 
Hip. 11306/B). 


Za Starost
 Powíatowego 
(-) S. Grzesk,owiak, 
Komisarz Ziemski
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0036.djvu

			114 


Wileriski Dziennik Wojewódzki Poz. 32 


32 
OBWIESZCZENIE 
Starostwa Powiatowego Swi
ciañskiego 
z dnia 3 marea 1939 r. 
o dollonanych scaleniach gruntów. 
Na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 marea 1931 r. 0 dowodaeh prawa wlasnosci 
do gruntów sealonyeh (D. U. R. P. Nr. 39, 
poz. 340) Starostwo Powiatowe w Swi
cianaeh 
niniejszym obwieszeza, ze w wyniku przepro- 
wadzonego sealenia gruntów: 
1. wsi Liguny i m. p. Tumulino, gminy 
duksztarískiej, 
2. wsi Dowejsie, gminy hoduciskiej, 
3. wsi Subociszki i Rakieciszki, gminy 
hoduciskiej, 
4. zase. Mierkwiany I, II i IV, gminy mie- 
legiarískiej, 
nowoutworzone kolonie, wykazane w do- 
wodaeh pomiarowyeh sporzqdzonyeh dla po- 
szezególnyeh obszarów sealenia, zostaly zapi- 
sane na rzeez osób nizej wymienionyeh. 
Jednoezesnie Starostwo Powiatowe zawia- 
damia, ze jezeli w CÎqgu 3 miesi
ey od dnia 
nast
pnego po dniu opublikowania niniejszego 
obwieszezenia w Dzienniku Urz
dowym Mini- 
sterstwa Sprawiedliwosci. nie wplynq do Sta- 
rostwa Powiatowego w Swi
cianaeh pretensje 
poparte dowodami wytoezenia sporu sqdowego 
o pra
o wlasnosci do gruntów sealonyeh, to 
zgodme z art. 3 powolanej na wst
pie ustawy 
- prawomoene orzeezenie zatwierdzajqee pro- 
je
ty sealenia Iqeznie z dowodami pomiarowy- 

I, b
dq I?odstawq do pierwiastkowej regulaeji 
hlpoteeznej sealonyeh gruntów na rzeez osób 
wymienionyeh w niniejszym obwieszezeniu 
1. Obszar scalenia wsi Liguny i maj. paÍ1stw. 
Tumulino, gm. dullsztaÍ1slliej, pow. swi
- 
ciaÍ1slliego. 


liczba porzlldkowa gospodarstwa. 
lmiç i nazwisko I 
posiadacza gospodarstwa I 
I 


Nr Nr I Powierzchnia 
dzialek I dzialek w ha 


wies Liguny: 


1. Umbrasowie: wdowa Ana- 
stazja, dzleci Telesfor, 
Melania, Anna I Stefania 


28 


6.3590 


2. Umbrasowle: bracia Au- 
gustyn, Michal oraz sio- 
stra Anlela 


46 


2.9130 


3. Umbras Augustyn 


0.2080 


44 
41 


6.9930 


4. Umbrasowle: wdowa We- 
ronika, synowle: Antoni, 
Michal I Stanislaw 


5. Umbras Michal s. Jana 
i zona Urszula 


53 


19.5020 


Liczba Porzlldkowa gospoctarstwa. I I 
Imiç i nazwisko 
posiadacza gospodarstwa I 


6. Butrym Justyn S. Justy- 
na 


7. Czerniawski Krzysztof S. 
Adama 


8. Butrymowa Anlela wdowa 
po Krzysztofie z córk1! 
Juliann1! Purwinisow1! 


9. Matusewicz Jan S. Jerze- 
go 


10. Markun Nikodem s. Ni- 
kodema 


11. Szarko Antoni s. Kazi- 
zimierza 


12. I:..uniecki Jan s. Antonie- 
go 


13. Umbrasowie: wdowa Gra- 
zylda, dzieci: Jan. Piotr, 
Józef Michal, Bernard, 
Helena, I Urszula 


14. Umbrasowie bracia: An- 
toni Kazimlerz I Piotr 


15. Puszlis Feliks s. Feliksa 
z prawem do 1/ 2 dzialki 
Nr. 24 


16. Kwiatkowska Julia z pra- 
wem do 1/ 2 dzialki Nr. 24 


- Wspólna wlasnosé wla- 
scicieli gospodarstw wy- I 
szczególnionych pod poz. I 
15 i 16 i 


17. Umbras Piotr s. Piotra 


18. Butrym Michal S. Micha- 
la 


19. Butrym Piotr S. Justyna 


20. Tijunells Onufry 


21. Kuliszewski Wladyslaw 


22. Czerniawscy: wdowa El- 
zbieta, s. Antoni i cór- 
ka Adela 


23. Wilimowa Grazylda wdo- 
wa, dzieci Antoni, Mi- 
chalina, Leonia i Malwina 


NrNr 
dzialek 


Nr.3 


I Powierzchnia 
dzialek w ha 
I 
i 
I 
54 I 7.6460 
I 
I 
I 
i 13.4110 
i 
I 
I 7.5520 
I 
2.5920 


22 


1.0780 


19 


7 
61 


13 6.1360 


50 5.5070 
65 5.4660 
27 5.0220 
66 6.6350 
36 4.4880 


60 12.1050 


26 2.9620 


25 2.8940 


24 0.4480 


20 8.2710 


57 6.3180 


52 2.9050 
64 1.8820 


21 


1.3690 


33 


2.5460 


34 


5.9820 


40 


2.5480
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0037.djvu

			Nr.3 


Liczba porzqdkowa gosPodarstwa' l 
Imiç i nazwisko 
posiadacza gospodarstwa I 


24. Raczynski Antoni s. Jó- 
zefa 


25. Palszewska z Raczyns- 
kich Grazylda z bratem 
Nikodemem Raczynskim 


26. Raczynska Domicela z 
synami Piotrem i Wla- 
dyslawem 


27. Raczynska Domicela z 
synem Antonim 


I 
28. Raczynska Julia z dzieé- 
mi Antonim, Janem, We- 
ronik q i Helenq 


29. Umbras Krzysztof s. Ka- 
zimierza 


30. Umbrasowa Krystyna 


31. Trasowski Jan 


32. Umbrasowie:wdowa Anie- 
la, dzieci Antoni, Syl- 
wester, Michal Aniela i 
Emilia 


33. Szakis Adam 


34. Szakisowie Piotr, Pawel 
i Tekla 


35. Szakis Michal s. Jana 


36. Szakis Antoni s. Anto- 
niego 


37. Umbras Jan s. Justyna 


38. Umbras Krzysztof s. An- 
toniego 


39. Umrasowa Petronela 


40. Umbras Piotr s. Michala 


41. Umbrasowa Grazylda cór- 
ka Stanislawa Wieliczko 


42. Ajdukowie Jan i Leon 


43. Umbras Kazimierz 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 32. 


Nr Nr I Powierzchnia 
dzialek I dzialek w ha 


8 5.1220 


49 3.4710 
63 0.6640 


15 


47 
62 


38 


12 
11 


10 


58 


17 


55 


48 


14 


23 


3 


4 


5 


6 


30 
32 


5.1010 


3.2920 
1.0700 


8.9390 


1.6380 
8.0720 


0.7310 


11.9290 


9.3920 


4.8490 


6.7320 


7.2480 


3.1090 


1 


0.1370 


2 


0.1440 


0.1160 


0.1120 


0.1120 


1.2460 


2.1510 
2.1190 


115 


Liczba porzqdkowa gosPodarstwa' l 
IlJli
 i nazwisko 
posiadacza gospodarstwa I 
I 
Wspólna wlasnosé wszy- 
stkich wlascicieli grun- 
tów obj
tych obszarem 
scalenia (grzebowisko) 


NrNr 
dzialek 


I Powierzchnia 
I dzialek w ha 


9 


0.1790 


OGÓLEM: I 


239.4130 


UW AGA: Obwieszczeniem niniejszym nie zostaly 
obj
te dzial/ei: 
a) Nr Nr 29, 59 i 67 0 lqcznym obszarze 
2.2830 ha. ja/eo grunty uzytecznosci pu- 
blicznej (droga Dukszty - Kozaczyzna; 
b) Nr lvr 45, 42, 37, 51, 16, 39, 18, 56, 
43,31 i 350 lqcznym obszarze 26.2810ha., 
stanowiqce równowazni/ei rozparcelowane- 
go majqt/eu paflstwowego Tumulino, po- 
siadajqc urzqdzonq hipote/e
 w /esi
gach 
wieczystych Nr Nr Hip. 6027, 5407/ B, 
6872/ B i 8675/ B. 


2. Ohszar scalenia wsi Dowejsie, gm. hodu- 
ciskiej, pow. swif1ciañskiego. 


Liczba porzqdkowa gospodarstwa. 
Imiç i nazwisko 
posiadacza gospodarstwa 
1. JuchnowieMarianna, wdo- I 
wa po Andrzeju, z sy- 
nem Franciszkiem i sy- 
nowqMichalinq z Sza1ców 


Nr Nr I Powierzchnia 
dzialek dzialek w ha 


43 5.2665 


2. Juchno Konstanty s. An- 
drzeja 


24 


2.9650 


3. Juchnowie Karol i Gab- 
riel ss. Andrzeja 


50 


8.3047 


4. JuchnowieMarianna, wdo- 
wa po Andrzeju, z dzieé- 
mi Pawlem i Franciszk q 


77 


4.5460 


5. Juchnowie Szymon s.Szy- 
mona z :ionq Konstancjq 
z Buraków 


67 


7.1575 


6. Juchno Jan s. Szymona 


80 


4.5200 


7. Juchno Maciej S. Szymona 


79 


4.3480 
5.4685 


8. StasiewiczOWle: Józefata, 
wdowa po Kazimierzu, z 
córk q Juli q oraz Leliso- 
wie: Zenon i Mieczyslaw 
S. Boleslawa 


73 


9. Stasiewiczowie: Krysty- 
na, wdowa po FeJiksie, 
z dzieémi Andrzejem, 
B
rnardem, Józefem i 
Emili q 


6 


5.4850
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0038.djvu

			116 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 32, 


Liczba porz1!dko\\'a gospodarst\\'a. ! 
Imiç i naz\\'isko i 
posiadacza gospodarstwa ' 
10. Iwanowa Anna, wdowa I 
po Stefanie I 
I 
! 
11. Pietranisowie Ludwik i I 
I 
Karol ss. Jana I 
12. Pawilan Bartlomiej s. Bla- I 
i
a ! 
I 
I 
13. Juchno Michalina, wdo- ! 
wa po Piotrze, z córkl\ I 
Mariann,,! 
14. Juchnowie: Franciszka, i ' 
I 
wdowa po Kazimierzu, z i 
dzieémi: Kazimierzem, I 
Leokadi,,!, Aniel,,! i Iza-! 
bcl,,! i 
I 


15. Juchnówna Helena c. Mi- i 
kolaja : 1 ' 
16. Juchno Julian s. Micha- 
la I 
i 


17. Juchno Stanislaw s. Ga- I ' 
briela 
I 


18. J uchno Wiktor s. Piotra 


19. Czapski Krzysztof s. Ja- 
na I 
20. Czapski Tomasz S. To- I 
masza 


21. Kozlowie: Paulina, wdo- 
wa po Pawle, z synem i 
Alfonsem i Julianem 


22. Kozlowa Michalina 


23. Uscinowiczowie Konstan- 
ty z siostr,,! Adel,,! 


24. 


Szalc Marcin s. T omasza I 
Szalcowie p"etronela, wdo- I 
wa po Janie, z synem 
Janem 


25. 


26. Szalc Michalina, wdowa 
po Wincentym, z córkl\ 
Janin,,! oraz z siostr"! m
- 
ia Krystynl\ 


27. Buczelowie: Józefa, wdo- 
wa po Aleksandrze, z sy- 
nem Edwardem 


28. Buczel Gabriel s. Miko- 
raja 


NrNr 
dzialek 


15 


I 
I I Powierzchnia 
I dzialek w ha 
I 
1 1 1.0580 
I 9.5360 
i 


52 


26 


10.1245 


38 


3.329,5 


40 


10.6270 


18 


::U050 


16 


7.9884 


17 


6.3970 


27 


10.3300 


36 


6.5200 


53 


7.2000 


54 
51 


0.6148 
16.0149 


39 


7.8965 


42 


8.9700 


4- 


3.9293 


5 


2.9625 


55 


3.3255 


44 


4.5225 


41 


1.1265 


Liczba porz1!dkowa gospodarstwa. 
Imiç i Ilazwisko 
posiadacza gospodarst\\"a 


29. Buczel Karol S. Ignacego 


30. Buczel Ksawery S. Igna- 
cego 
31. Buczel Wincenty s. Krzy- I 
sztofa 


32. Lapinowie Antonina, wdo- I 
wa po Michale i syn Pa- ! 
wel 


33. Pawilan Józef s. Józefa 


34. Pawilanowie Aniela, wdo- 
wa po Mateuszu, z sy- 
nem Karolem 


35. Kuéko Antoni syn Jana 


36. Kuéko Jerzy syn Adama 


37. Kuéko Paulina C. Józefa 


38. Walicka Adela z Kuéków 


39. Rynkiewiczowie: Karoli- 
na, wdowa po Mikolaju, 
i syn Piotr 


40. Rynkiewicz Andrzej s. Ja- 
na 


41. Rynkiewiczowie Elibieta, 
wdowa po Kazimierzu, i 
dzieci Adolf, Bronislaw, 
Franciszek i Waleria 


42. Juchno Józef s. Gabriela 


43. Juchnowle: Paulina, wdo- 
wa po Franciszku, i dzie- 
ci Adolf, Konstancja j 
Apolonia 


44. Juchno Józef s. Antonie- 
go 


45. Juchno Wiktor s. Miko- 
laj 


46. Józefowiczowie: Aniela, 
wdowa po Bartlomieju, 
i syn Pawel 


47. Józefowicz Ksawery s. 
J erzego 


48. Józefowicz Mikolaj s. Je- 
rzego 


49. Józefowiczówna Salomea 
c. Jerzego 


Nr Nr 
dzialek 


45 


46 


34 


65 


64 


21 


71 


20 


72 


11 


22 


37 


56 


74 


33 
25 


66 


57 
49 


68 


70 


Nr. 3 


i Po\\'ierzchnia 
i dzia!ek \\' ha 
i 
I 
I 5.5230 
I 


7.0250 


7.5450 


12.2535 


8.9500 


9.0070 


3.5075 


8.6500 


3.7370 


8 


5.7050 


6.9400 


6.7000 


7 


5.9550 


7.6078 


4.6050 


6.9555 


0.7200 
2.2150 


10.4100 


0.6980 
2.5706 


3.7035 


3.5400
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0039.djvu

			Nr. 3 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz_
_ 32. 


I 
Nr Nr ! Powierzchnia 
dzialek : dzialek w ha 
, 
32 I 3.0960 
76 5.8020 


Liczba porzijdkowa gospodarstwa. ; 
Imie i nazwisko ! 
posiadacza gospodarstwa : 


I 
50. Uscinowicz Mlkola] s I 
Krzysztofa . . . i 
I 
51. Uscinowiczowie: Micha- i 
lina, wdowa po Gabrielu I 
i dzieci Jõzef, Aleksan- I 
der, Apolonia Teofila i i 
Stanislawa I 
i 


52. Uscinowicz Mikolaj s. 
Wincentego 


53. Uscinowicz Franciszek s. i 
Wicentego z zonq Pau- ; 
linq z Juchnõw 


54. Uscinowicz Bronislaw s. 
Wincentego 


55. Juchnowa MiChalina, zo- . 
na Franciszka, z synem I 
Zenonem 
56. Juchnowie Marian i Ju- 
Hanna dz. Andrzeja 


57. Juchnowie: Julia, wdowa · 
po Gabrielu, z dzieémi 
Wiktorem i Albertem oraz 
Leonorl! po m
zu Piot- 
trowsk,! 


58. Juchno Blazej s. Miko. 
laja 


59. Juchno Józef s. Mikola- 
ja 


60. 


Burakowa Agata, wdowa I 
po Andrzeju, z córkami 
Adell!, Genowef,! i Aga- 
t	
			

/NDIGCZAS003513_1939_003_0040.djvu

			118 


Liczba porzqdkowa gospodarstwa. 
1111i
 i Ilazwisko I 
posiadacza gospodarstwa I 
I 
2. Lapinowie: Ksawery, Ka- ; 
zimiera, Jerzy, Szabano- 
wa Apolonia i Matkie- 
wiczowa Anastazja 
3. Achranowiczowie: Anle- 
la 1/ 4 , Romuald 2/4 I Be- 
nedykt 1/4 
4. Sp-cy Siemleniasa Jana 
synowie: Mlkolaj, Adolf, 
Antoni i córki: Franci- 
szka, Helena i Maria 


5. Siemienasowie: Agata 
wdowa po Konstantym, 
dz.: Mikolaj, Bernard, 
Franciszek i Maria 


6. Siemienas Wadaw 


7. Siemienasowie Izydor 
Agata 
8. Siemienasowie Albin, An- 
tonlna i Tarasewlczowa 
Helena 


9. Siemienasowa Agata, Ta- 
rasewiczowa Anlela i Ro- 
melowa Józefa 


10. Slemienasowie Adolf 
Alfons 


11. Awinowa Eleonora 


Wspólna wlasnosé wszy- 
stkich wyzej wymienio- 
nych (grzebowisko) 
OGÓLEM: 


wies Rakieciszki 


13. Siemienasowie: Marianna, 
Benedykt, Felicja i Kra- 
sowska Wladyslawa 
14. Siemienasowie Agata, Le- 
on i Julian 


15. Sienkiewiczowa Cecylia, 
Siemienasowie : Lucja, 
Benedykt i Jadwlga 


16. Slemienasowa Urszula 
Kiaksztowa Adela 
17. Siemlenasowa Anlela i I 
Staslunowa Anna 


18. Siwicka Adela 
19. Wolodikowa Anna 
20. Wojclekianowa Jadwiga 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 32. 


27 


19 
23 


25 


28 
18 


21 


17 
29 


22 


30 
6 


14 


9 
12 
8 
2 


11 


16 
5 
7 
13 


Powierzchnia 
dzialek w ha 
! 


10.6534 


15.0158 


3.2987 
2.8396 


8.4100 


2.1254 
6.8156 


9.4358 


8.2059 
3.3788 


13.6111 


2.2273 
0.0442 


108.5424 


6.8223 


4.3974 
1. 7148 
4.9270 
2.0200 


1.9949 


:3 


7.5273 


0.8320 
7.7073 
4.2977 
1.7138 


Nr.3 


Nr Nr I Powierzchnia 
dzialek I dzialek w ha 


Liczba porzqdkowa gospodarstwa.1 
Imi
 i nazwisko I 
posiadacza gospodarstwa 
I 
21. Slemienasowa Emilia I 
I, 


22. Czapski Antoni 
Wspólna wlasnosé wszy- 
stkich wyzej wymienlo- I 
nych (grzebowisko) I 
OGÓLEM: 


L q c z n i e: 


10 4.1392 
15 1.1100 
4 11.5371 


31 


0.0424 


60.7832 


169.3256 


4. Obszar sealenia zase. Mierkwiany I, II, i IV, 
gm. mielegianskiej, pow. swi
cianskiego. 
Liczba porzljdkowa gospodarstwa. 
Imi
 i nazwisko 
posiadacza gospodarstwa 


zasé. Mierkwiany I 
1. Ejsmont Daniel 


2. Reksciowa Michalina 


3. Gierwielancowie Antoni I 
i Irena 
4. Ostrowski Karol I 
5. Roklcka Zofia z dZieé- 1 
mi Józefem i Salomeq 
- W spólna wlasnosé wszys- I 
tkich wyzej wymienlo- 
nych I 
OGÓLEM: 
zase. Mierkwiany II I 
I 
6. Rawo Maria i Józefa 
7. Blazewiczowa Antonina 
8. Rawo Michalina 
9. Winciunowa Weronika 
OGÓLEM: 


Lqcznie Mierkwiany I ill 


2 
5 
8 
4 
11 
9 
3 
7 
6 


I Powierzchnia 
, dzialek w ha 
I 
I 
I 
I 
I 
i 


16.6709 
0.6698 
16.8690 
1.2440 
1.4318 
21.4553 
0.3380 
4.3062 
1.3076 


1 


0.0374 


64.3300 


3 
1 
2 
4 


9.3273 
3.6699 
1.7514 
4.4605 
19.2091 
83.5391 


UW AGA: Obwie3zezeniem niniejszym nie zostaly 
objt:te dzialki posiadajqee urzqdzonq hi- 
potekt: oraz dzialki stanowiqce ezt:sé grun- 
tów zaSc. Mierkwiany IV, a mianowicie: 
. a) zaSc. Mierkwiany I dzialka Nr. 100 
obszarze 0,0328 ha hip. Nr. 7421, 
, b) zaSc. Mierkwiany II dzialki Nr Nr 5, 
6 i 7 0 lqeznym obszarze 29,3600 ha 
Hip. Nr. 10154 B, 
e) zaSc. Mierkwiany IV dzialka Sr. I i 2 
o lqeznym obszarze 2,2271 ha stanowiq- 
ee ezt:sé tego zasdanku. 
Za Starost
 Powiatowego 
(-) W. Cytowiez 
Komisarz Ziemski
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0041.djvu

			Nr. 3 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz 33. 


119 


23. 
OBWIESZCZENIA 
Starostw Powiatowych 
o scalaniu gruntów 


1. Starostwo powiatowe dzisnielÍskie, na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 
roku 0 scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 
Nr. 92, pOZ. 833) w brzmieniu ustalonym roz- 
porzGtdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 
11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622), 
oraz art. 14 rozporzéjdzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 27 paidziernika 1933 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 85, pOZ. 635), podaje do publicz- 
nej wiadomosci, ze w dniu 19 grudnia 1938 r. 
uprawomocnilo sit:: orzeczenie z dnia 25.X 1938 
roku, dotyczéjce wdrozenia postt::powania sca- 
leniowego i ustalenia obszaru scalenia, na grun- 
tach wsi KamielÍszczyzna, polozonej w gminie 
glt::bockiej, powiecie dzisnielÍskim. 
Za Starostt:: Powiatowego 
(-) S. GrzeSkowiak. 
Komisarz Ziemski 


2. Starostwo powiatowe postawskie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 
roku 0 scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 92, 
poz. 833 z r. 1927) w brzmieniu ustalo
Yr:n roz- 
porzéjdzeniem Prezydenta Rzeczypospolltej z dn. 
27 paidziernika 1933 r. (Dz.U.R.P. Nr 85 pOZ. 635) 
podaje do publicznej wiadomosci, ze. orzecze- 
nia dotyczGtce wdrozenia postt::powama scale- 
niowego i ustalenia obszõru scalenia na grun- 
tach nizej wymienionych jednostek staly sit:: 
prawomocne, a mianowicie: 
1) w dniu 15 paidziernika 1938 r., orze- 
czenie z dnia 24 sierpnia 1938 roku, dotyczéjce 
wsi Dubrowo, gm. woropajewskiej; 
2) w dniu 13 paidziernika 1938 r., orze- 
czenie z dnia 1 wrzesnia 1938 roku, dotyczGtce 
wsi Michnicze, gm. hruzdowskiej; 
3) w dniu 21 marca 1938 roku, orzecze
 
nie z dnia 19 lutego 1938 r., dotyczGtce WSI 
Turczyno, gm. norzyckiej; 
4) w dniu 19 maja 1938 roku, orze
ze
ie 
z dnia 25 kwietnia 1938 r., dotyczéjce WSI PIQ- 
trowicze Chomskie gm. norzyckiej; 
5) w dniu 8 czerwca 1938, r. orzeczeni
 
z dnia 27 kwietnia 1938 roku, dotyczGtce WSI 
Zalawki, gm. norzyckiej; 
6) w dniu 11 lipca 1938 roku, orzec
enie 
z dnia 4 czerwca 1938 roku, dotyczGtce WSI Hu- 
sakowo, gm. norzyckiej; 
7) w dniu 9 lipca 1938 roku, orzecze
 
nie z dnia 8 czerwca 1938 roku, dotyczGtce WSI 
Marcinielewicze, gm. wolkolackiej; 
8) w dniu 9 lipca 1938 roku, orze
zenie 
z dnia 8 czerwca 1938 roku, dotyczGtce WSI Jan- 
czuki, gm. wolkolackiej; 
9) w dniu 12 lipca 1938 roku, orzeczenie 


z dnia 14 czerwca 1938 roku, dotyczGtce wsi 
Krasniany, gm. zosnialÍskiej; 
10) w dniu 3 sierpnia 1938 roku, orzecze- 
nie z dnia 7 lipca 1938 roku, dotyczGtce wsi 
Gwozdy, gm. wolkolackiej; 
11) w dni u 3 sierpnia 1938 r., orzeczenie 
z dnia 8 lipca 1938 r., dotyczGtce wsi Struki 
gm. wolkolackiej; 
12) w dniu 3 sierpnia 1938 r., orzeczenie 
z dnia 12 lipca 1938 roku, dotyczGtce wsi Ma- 
ciasy, gm. kobylnickiej; 
13) w dniu 9 sierpnia 1938 r., orz:czeni
 
z dnia 12 lipca 1938 r., dotyczGtce WSI Rokl- 
towszczyzna, gm. wolkolackiej; 
14) w dniu 5 wrzesnia 1938 r., orze
ze
ie 
z dnia 2 sierpnia 1938 r., dotyczéjce WSI SJe- 
mienilowo, gm. wolkolackiej; 
15) w dniu .1 wrzesnia 1938 r., orz
czeni
 
z dnia 3 sierpnia 1938 r., dotyczGtce WSI WOj- 
niówka, gm. luczajskiej; 
16) w dniu 31 sierpnia 1938 r., orze
zenie 
z dnia 3 sierpnia 1938 r., dotyczGtce WSI Slo- 
boda, gm.luczajskiej; 
17) w dniu 1 wrzesnia 1938 r., orze
zenie 
z dnia 3 sierpnia 1938 r., dotyczGtce WSI Sta- 
rzyna, gm.luczajskiej; 
18) w dniu 7 wrzesnia 1938 r., orze.czenie 
z dnia 11 sierpnia 1938 r., dotyczéjce WSJ F\hal- 
nica Wielka, gm. woropajewskiej; 
19) w dniu 25 wrzesnia 1938 r., orzecze
 
nie z dnia 24 sierpnia 1938 r., dotyczGtce WSI 
Mt::czeniaty, gm. tuczajskiej; 
20) w dniu 15 paidziernika 1938 r., orze
 
czenie z dnia 3 wrzesnia 1938 r., dotyczGtce WSI 
Kiewlicze, gm. woropajewskiej; 
21) w dniu 13 paidziernika 1938 r., orze- 
czenie z dnia 3 wrzesnia 1938 r., dotyczGtce 
wsi Stachowskie, gm. woropajewskiej; 
22) w dniu 19 listopada 1938 r., orzecze- 
nie z dnia 28 wrzesnia 1938 r., dotyczGtce wsi 
Rabieki, gm. postawskiej; 
23) w dniu 7 listopada 1938 r., orzecze: 
nie z dnia 28 wrzesnia 1938 r., dotyczGtce WSI 
Maciewszczyzna, gm. hruzdowskiej. 
24) w dniu 1 listopada 1938 r., orzecze- 
nie z dnia 19 wrzesnia 1938 r., dotyczGtce wsi 
Czujki, gm. kozlowszczyzna; 
25) w dniu 6 Iistopada 1938 r., orzecze
 
nie z dnia 19 wrzesnia 1938 r., dotyczGtce WSI 
Piskuny, gm. kozlowszczyzna; 
26) w dniu 2 listopada 1938 r., orzeczenie 
z dnia 19 wrzesnia 1938 r., dotyczGtce wsi 2;u. 
kowszczyzna, gm. woropajewska: 
27) w dniu 2 Iistopada 1938 r., orzecze- 
nie z dnia 7 paidziernika 1938 r., dotyczGtce 
wsi Daszczynki, gm. hruzdowska; 
28) w dniu 1 listopada 1938 r., orzecze- 
nie z dnia 7 paidziernika 1938 r.o dotyczGtce 
wsi Miszuty, gm. kozlowszczyzna;
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0042.djvu

			120 


Nr. 3 


WilelÍski Dziennik Wojew6dzki POZ. 33. 


29) w dniu 2 listopada 1938 r., orzeeze- 
nie z dnia 7 paidziernika 1938 r., dotyez'tee 
wsi GlilÍszezyzna, gm. dunitowiekiej; 
3Q) w dniu 7 listopada 1938 r., orzeeze- 
nie z dnia 8 paidziernika 1938 r., dotyez'tee 
wsi Zykowo, gm. zosnialÍskiej; 
31) w dniu 2 listopada 1938 r., orzeeze- 
nie z dnia 7 paidziernika 1938 r., dotyez'tee wsi 
Kursiewieze, gm. luezajskiej; 
32) w dniu 30 paidziernika 1938 r.t orze- 
czenie. z 
nia 8 paidziernika 1938 r., dotyez't- 
ee WSI Wlsztorty, gm. hruzdowskiej; 
33) w dniu 31 paidziernika 1938 r., orze- 
ez
nie z dnia 8 paidziernika 1938 r., dotyez'tee 
WSI Kowale, gm. hruzdowskiej; 
34) w dniu 8 paidziernika 1938 r., orze- 
czenie z dnia 10 paidziernika 1938 r., dotyez't- 
ee wsi Maeury, gm. luezajskiej; 
35) w dniu 9 listopada 1938 r., orzeezenie 
z dnia 15 paidziernika 1938 r., dotyez'tee wsi 
Rudziewieze, gm. luezajskiej; . 
36) w dniu 15 Jistopada 1938 r., orzeeze- 
nie. z dnia 17 paidziernika 1938 r., dotyez'tee 
WSI Mazolewszezyzna, gm. zosnialÍskiej; 
37) w dniu 2 grudnia 1938 r., orzeezenie 
z dnia 31 paidziernika 1938 r., dotyez'tee wsi 
Gogowo, gm. hruzdowskiej; 
38) w dniu 2 grudnia 1938 r., orzeezen ie 
z dnia 3 listopada 1938 r., dotyez'tee wsi la- 
hacie, gm. wolkolaekiej; 
39) w dniu 7 grudnia 1938 r., orzeczenie 
z dnia 4 listopada 1938 r., dotyez'tee wsi Ku- 
kisze, zase. Zienkowo i zase. Kukisze, gm 
luczajskiej; 
40) w dniu 6 grudnia 1938 r., orzeezenie 
z dnia 8 listopada 1938 r., dotyez'tee wsi Ro- 
soehy, gm. hruzdowskiej; 
41) w dniu 21 grudnia 1938 r., orzeezenie 
z dnia 30 listopada 1938 r., dotyez'tee wsi Ka- 
duki, gm. postawskiej; 
42) w dniu 29 grudnia 1938 r., orzeezenie 
z dnia 25 listopada 1938 r., dotyez'tee wsi i zase. 
Balasze, gm. kobylniekiej; 
43) w dniu 29 grudnia 1938 r., orzeezenie 
z dnia 1 grudnia 1938 r., dotyez'tee wsi Kózki 
Wielkie, gm. postawskiej; 
44) w dniu 3 styeznia 1939 r., orzeezenie 
z dnia. 5 grudnia 1938 r., dotyez'tee wsi t.otwa, 
Radikl, Ozaleje, zase. Koskowszezyzna, gm. 
hruzdowsk iej; 
45) w dniu 14 styeznia 1939 r., orzeezenie 
z dnia 15 grudnia 1938 r., dotyez'tee wsi No- 
wosiolki, Grejciowo, Giniowo Male, gm. Ju- 
ezajskiej; 
46) w dniu 14 styeznia 1939 r., orzeeze- 
nie z dnia 15 grudnia 1938 r., dotyez'tee wsi 
lapola'ny,gm. norzyckiej; 
47) w dniu 8 styeznia 1939 r., orzeezenie 
z dnia 15 grudnia 1938 r., dotyez'tee wsi K upa, 
gm. kobylniekiej; 


48) w dniu 17 ezerwea 1938 r., orzeezenie 
z dnia 20 maja 1938 r., dotyez'tee wsi Andro- 
ny, gm. postawskiej. 
, W zwi'tzku z powyzszym starostwo po- 
wlatowe postawskie oglasza 0 wdrozeniu po- 
st
powania sealeniowego na gruntaeh wyzej 
wymienionyeh jednostek. 
Za Starost
 Powiatowego 
(-- -) Aleksander Karpinski 
p. o. Komisarza Ziemskiego 


3. [Cz. 1] Starostwo powiatowe swi
cialÍskie, 
na podstawie art. 18-go ust. z dnia 31 lipca 
1923 roku 0 sealaniu gruntów (Dz. Ust. R. P. 
z 1927 r. Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu, usta- 
lonym Rozp. Prezydenta R. P. z dnia 11 lipea 
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz 
art. 14 Rozp. Prezydenta R. P. z dnia 27 pai- 
dziernika 1933 r., (Dz. Ust. R. P. Nr. 85, poz. 
63.5), podaje do publieznej wiadomosei 0 upra- 
womoenieniu si
 nast
puj'teyeh orzeezelÍ, do- 
tyez'teyeh wdrozenia post
powania scaleniowe- 
go i ustalenia obszarów sealenia: 
1) w dniu 29 styeznia 1938 r., orzeezenie 
z dnia 13 styeznia 1938 r., dotycz'tee wsi Gry- 
galuny, gm. swi
eialÍskiej; 
2) 29 styeznia 1938 r., orzeeeznie z dnia 

 3 . st
e
ni
 ! 938 r., dotyez'tee wsi ZaJoby, gm. 
sWI
elanskleJ; 
3) 1 lutego 1938 r., orzeezenie z dnia....I5 
styeznia 1938 r., dotycz'tee wsi Zyguny, gm. 
komajskiej; 
4) w dniu 5 lutego 1938 r., orzeezenie 
z dnia 20 styeznia 1938 r., dotyez'tee wsi Da- 
uksze, gm. swi
cialÍskiej; 
5) w dniu 7 lutego 1938 r., orzeezenie 
z dnia 19 styeznia 1938 r., dotycz'tee wsi la- 
-dworniki i Z. Cegielnia gm. swj
cialÍskiej; 
6) w dniu 7 lutego 1938 r., orzeezenie 
z dnia 19 styeznia 1938 r., dotyez'tee wsi Mi- 
siuny, gm. swi
cialÍskiej; 
7) w dni u 15 I utego 1938 r., orzeezenie 
z dnia 21 styeznia 1938 r., dotyez'tee zase. 
f1wdenino, gm. twereekiej; 
8) w dniu 18 lutego 1938 r., orzeczenie 
z dnia 19 styeznia 1938 r., dotyez'tee zase. 
L.wirki gm. hoduciskiej; 
9) w dniu 18 lutego 1938 r., orzeezenie 
z dnia 21 styeznia 1938 r., dotyez'tee zase. 
Tataryszki, gm. hoduciskiej; 
10) w dniu 21 lutego. 1938 r., orzeezenie 
z dnia 20 styeznia 1938 r., dotyez'tee wsi Rusa- 
liszki, gm. swi
cialÍskiej; 
11) w dniu 21 lutego 1938 r., orzeezenie 
z dnia 4 lutego 1938 r., dotyez'tee wsi Samo- 
duryszki, gm. swi
cialÍskiej; 
12) w dniu 26 lutego 1938 r., orzeezenie 
z dnia 18 sierpnia 1936 r., dotyez'tee wsi Pol- 
ehuny, gm. Iyntupskiej; 
13) w dniu 7 marea 1938 r., orzeczenie
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0043.djvu

			Nr. 3 


WilelÍski Dziennik Woje wódzki Poz 33. 
._----_.--
. 


z dnia 31 stycznia 1938 r., dotyczqce wsi Mas- 
liszki, gm. swi
cialÍskiej; 
14) w dniu 10 marca, 1938 r., orzeczenie 
z dnia 22 Jutego 1938 r., dotyczqce wsi Stry- 
puny i z. Pinaniszki gm. kiemieliskiej; 
15) w dniu 11 marca 1938 r. orzeczenie 
z dnia 23 lutego 1938 r., dotyczqce zasc. Tro- 
kiszcze, gm. kiemieliskiej; 
16) w dniu 12 marca 1938 r. orzeczenie 
z dnia 24 lutego 1938 r., dotyczqce zasc. Po- 
jedunie, gm. kiemieliskiej; 
17) w dniu 12 marca 1938 r., orzeczenie 
z dnia 24 lutego 1938 r., dotyczqce wsi Draw- 
nele, gm. kiemieliskiej; 
18) w dniu 15 marca 1938 r., orzeczenie 
z dnia 5 lutego 1938 r., dotyczqce wsi KalniulÍ- 
ce, gm. mielegialÍskiej; 
19) w dniu 21 marca 1938 r., orzeczenie 
z dnia 17 lutego 1938 r., dotyczqce wsi Ligu- 
my II, gm. swi
cialÍskiej; 
20) w dniu 22 marca 1938 r., orzeczenie 
z dnia 16 I utego 1938 r., dotyc7.qce zasc.: Ry- 
maldziszki, t.ozynki, Spijaciszki i Czarny Ru- 
czaj, gm. twereckiej; 
21) w dniu 23 marca 1938 r., orzeczenie 
z dnia 15 Jutego 1938 r., dotyczqce wsi Kuksy, 
Siekany i Sap Ie, gm. twereckiej; 
22) w dniu 31 marca 1938 r., orzeczenie 
z dnia 13 wrzesnia 1936 r., dotyczqce wsi Za- 
borce, gm. daugieliskiej; 
23) w dniu 2 kwietnia 1938 r., orzeczenie 
z ània 17 marca 1938 r., dotyczqce wsi Scipi- 
ny, gm. kiemieliskiej; 
24) w dniu 6 kwietnia 1933 r., orzeczenie 
z dnia 10 marca 1938 r., dotyczqce wsi Sza- 
dziuny i Chmielany, gm. kiemieliskiej; 
25) w dniu 16 kwietnia 1938 r., orzecze- 
nie z dnia 31 marca 1938 r., dotyczqce wsi 
Buciurmy, gm. kiemieliskiej; 
26) w dniu 2:1"' kwietnia 1938 r., orzecze- 
nie z dnia 8 kwietnia 1938 r., dotycz
ce wsi 
Grazule, gm. swi
cialÍskiej; 
27) w dniu 16 maja 1938 r., orzecz.enie 
z dnia 22 marca 1938 r., dotyczqce wsi Zusi- 
ny, gm. kiemieliskiej; 
28) w dniu 16 maja 1938 r., orzeczenie 
z dnia 25 marca 1938 r., dotyczqce wsi Boja- 
ry i zase. Holowatka, gm. kiemieliskiej; 
29) w dniu 16 maja 1938 r., orzeczenie 
z dnia 26 marca 1938 r., dotyczqce wsi Stasz- 
kiely i cz. folw. Stanuliszki, gm. kiemieliskiej; 
30) w dniu 16 maja \ 1938 r., orzeczenie 
z dnia 30 kwietnia 1938 r., dotyczqce wsi Spon- 
dy, gm. zukojlÍskiej; 
31) w dniu 18 lipca 1938 r., orzeczenie 
z dma 28 stycznia 1938 r., dotyczqce wsi Pu- 
piena i cz. Oddz. 19 N-wa Ignalino, gm. twe- 
reckiej; 
32) VI dniu 18 lipca 1938 r., orzeczenie 


121 


z dnia 21 maja 1938 r., dotyczqce zasc.: Glu- 
szyca I, II, III i IV, gm. zukojlÍskiej; 
33) w dniu 19 lipca 1838 r., orzeczenie 
z dnia 17 maja 1938 r., dotyczqce wsi Sieniu- 
cie, zasc. Solowje, Werebje, zase. t.awki i Ko- 
maryszki I, gm. zukojlÍskiej; 
34) w dniu 19 lipca 1938 r., orzeczenie 
z dnia 18 maja 1938 r., dotyczqce wsi Trosz- 
czany" gm. zukojlÍskiej; 
35) w dniu 29 lipca 1938 r., orzeczenie 
z d,nia 7 czerwca 1938 r., dotyczqce zaSe. Sta- 
ra Zeladi i zase. Smilgowszczyzna, gm. zukojlÍ- 
skiej; 
36) w dniu 20 lipca 1938 r., orzeC7enie 
z dnia 7 czerwca 1938 r., dotyczqce zasc. Tu- 
rowje-Male gm. zukojlÍskiej. 
37) w dniu 26 lipca 1938 r., orzeczenie 
z dnia 20 kwietnia 1938 r.; dotyczqce zasc. Kur- 
nickie, gm. kiemieliskiej; 
38) w dniu 27 lipca 1938 r., orzeczenie 
z dnia 20 kwietnia 1938 r., dotyczqce wsi Ry- 
telÍ, zase. Dworzyszcze I i II, zasc. Moczuly II 
i cz. zasc. Moczuly I, gm. kiemieliskiej; 
39) w dniu 28 lipca 1938 r., orzeczenie 
z dnia 17 kwietnia 1938 r., dotyczqce wsi Sta- 
re-Strunojcie, gm. swi
cialÍskiej; 
40) w dniu 28 lipca 1938 r., orzeczenie 
z dnia 17 czerwca 1938 r., dotyczqce wsi Czy- 
czele, gm. t.yntupskiej i zasc. Warniszki; gm. 
swi
cialÍskiej; 
41) w dniu 16 sierpnia 1938 r., orzeczenie 
z d.nia 30 kwietnia 1938 r., dotyczqce wsi Ma- 
le-Swiranki, gm. kiemieliskiej; 
42) w dniu 16 sierpnia 1938 r., orzeczenie 
z dnia 29 lipca 1938 r., dotyczqce wsi Cyrklisz- 
ki Wielkie, gm. Iyntupskiej; 
43) w dniu 26 sierpnia 1938 r., orzeczenie 
z dnia 6 lipca 1938 r., dotyczqce m-ka Swiranki, 
wsi Podolce i cz
sci zase. Wartacze, folw. 
Uswiaé, ur. Muzyly i w. Podolce, gm. kiemieli- 
skiej; 
44) w dniu 26 sierpnia 1938 r., orzeczenie 
z dnia 26 lipca 1938 r., dotyczqce zasc. Nowe- 
Szaminie i cz. z. Szyliniszki, gm. koltynialÍskiej; 
45) w dniu 20 wrzesnia 1938 r., orzeczenie 
z dnia 31 sierpnia 1938 r., doty.czqce wsi Cze- 
pukiany i cz. Oddz. 17 N-wa Swi
cialÍskiego, 
gm. swi
cialÍskiej; 
46) w dniu 2 listopada 1938 r., orzeczenie 
z dnia 7 paidziernika 1938 r., dotyczqce wsi 
Bojary i zasc. Popiszki, gm. koltynialÍskiej; 
47) w dniu 7 listopada 1938 r., orzeczenie 
z dnia 14 paidzierni ka 1938 r., dotyczqce wsi 
Borowce, gm. swi
cialÍskiej; 
48) w dniu 14 listopada 1938 r., orzecze- 
nie z dnia 24 paidziernika 1938 r., dotyczqce 
wsi t.apuny, gm. komajskiej; . 
49) w dniu 14 listopada 1938 r., orzecze- 
nie z dnia 24 paidziernika 1938 r., dotyczqce 
wsi Filipowce, gm. komajskiej;
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0044.djvu

			122 


Nr. 3 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 33 


50) w dniu 14 listopada 1938 r., orzeeze- 
nie z dnia 24 paidziernika 1938. r., dotyez,!ee 
wsi t.opueie i zase. Postawiszki, gm. komajskiej; 
51) w dniu 15 listopada 1938 r., orzeeze- 
nie z dnia 24 paidziernika 1938 r., dotyez,!ee 
wsi Nowosiolki i zase. Rengieliszki, gm. ko- 
majskiej; 
52) w dniu 16 listopada 1938 r., orzeeze- 
nie z dnia 24 paidziernika 1938 r., dotyez,!ee 
wsi Jodowee, gm. komajskiej; 
53) Vi dniu 17 listopada 1938 r. orzeeze- 
nie z dnia 24 paidziernika 1938 r., dotyez,!ee 
wsi Mumiszki, gm. komajskiej; 
54) w dniu 3 grudnia 1938 r., orzeezenie 
z dnia 17 listopada 1938 r., dotyez'!ee wsi Ko- 
reniaty, Hadziluny, Worziany, ez. w. Dudy, zase. 
Rojsciszki, m. Polany, folw. Wineentowo i kol. 
Polany Dolne i Górne, gm. kiemieliskiej; 
55) w dniu 15 grudnia 1938 r., orzeezenie 
z dnia 9 listopada 1938 r., dotycz,!ce wsi Ma- 
dziuny, gm. swi
cialÍskiej; 
56) w dniu 31 grudnia 1938 r., orzeezenie 
z dnia 19 lipea 1935 r., dotyez,!ee wsi Kociel- 
niki, gm. podbrodzkiej; 
57) w dniu 5 stycznia 1939 r., orzeczenie 
z dnia 15 grudnia 1938 r., dotyez,!ee wsi Cze- 
rany, gm. kiemieliskiej. 


[Cz. II]. Starostwo powiatowe swi
cialÍ- 
skie, na podstawie art. 36 ust. z dnia 31.VII.23 r. 
o seal. gruntów-(Dz. U. R. P. 1927 r. Nr. 92, 
poz. 833) w brzmieniu, ustalonym Rozp. Pre- 
zydenta Rzeezypospolitej Polskiej z dnia 11.VII. 
1932 r. - (Dz. Ust. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 
14 Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 27.X.1933 r. (Dz. Ust. Nr. 85, poz. 635), 
podaje do wiadomosci publicznej, ze si
 upra- 
womoenily nast
puj,!ce orzeezeniao zatwier- 
dzeniu projektów scaleni a gruntów: 
1) w dniu 1 lipea 1938 r., orzeezenie z dnia 
20 styeznia 1938 r., dotyez,!ee wsi Gierkany, 
gm. duksztalÍskiej; 
2) w dniu 30 sierpnia 1938 r., orzeezenie 
z dnia 14 lipea 1938 r., dotycz,!ee wsi Górne- 
- Lapsze i zase. Dolne - Lapsze, gm. mielegialÍ- 
skiej; 
3) w dniu 13 wrzesnia 1938 r., orzeczenie 
z dnia 19 sierpnia 1938 r., dotycz,!ee wsi Szy- 
laki, gm. swirskiej; 
4) w dniu 18 wrzesnia 1938 r., orzeezenie 
z dnia 12 stycznia 1938 r.. dotyez,!ee wsi Ta-= 
wiuny, gm. daugieliskiej; 
5) w dniu 18 paidziernika 1938 r., orze- 
ezenie z dnia 21 wrzesnia 1938 r., dotycz,!ee 
zase. Budryszki VII, gm. mielegialÍskiej; 
6) w dniu 24 paidziernika 1938 r., orze- 
czenie z dnia 21 wrzesnia 1938 r., dotycz,!ee 
zase. Romueiszki Polskie, Çjm. mielegialÍskiej; 
7) w dniu 24 paidziernika 1938 L, orze- 
czenie z dnia 27 wrzesnia 1938 r., dotyez,!ee 
wsi Porynga I, gm. daugieliskiej; 


8) w dniu 25 paidziernika 1938 r., orze- 
czenie z dnia 28 wrzesnia 1938 r., dotycz,!ce 
wsi Garbuny I, gm. koltynialÍskiej; 
9) w dniu 25 paidziernika 1938 r., orze- 
czenie z dnia 28 wrzesnia 1938 r., dotyczqce 
wsi Garbuny II, gm. ko/tynialÍskiej; 
10) w dniu 31 paidziernika 1938 r., orze- 
czenie z dnia 12 paidziernika 1938 r., doty- 
cz'!ee wsi Kozly, gm. swi
cialÍskiei; 
11) w dniu 31 paidziernika 1938 r., orze- 
czenie z dnia 12 paidziernika 1938 r., doty- 
ez'!ee wsi Wejkueie, gm. swi
cialÍskiej; 
12) w dniu 7 listopada 1938 r., orzeezenie 
z dnia 14 paidziernika 1938 r., dotycz,!ce wsi 
Bartoszyszki, gm. swi
cialÍskiej; 
13) w dniu 14 listopada 1938 r., orzecze- 
nie z dnia 19 paidziernika 1938 r., dotyez,!ce 
wsi Gasperyszki, gm. podbrodzkiej; 
14) w dniu 15 listopada 1938 r., orzecze- 
nie z dnia 28 wrzesnia 1938 r., dotyez,!ce zase. 
Zatoka, gm. podbrodzkiej; 
15) w dniu 15 listopada 1938 r., orzeeze- 
nie z dnia 17 paidziernika 1938 r., dotycz'!ce 
wsi Górniki, gm. zukojlÍskiej; 
16) w dniu 15 listopada 1938 r., orzecze- 
nie z dnia 17 paidziernika 1938 r., dotycz,!ce 
wsi Kiakszty, gm. twereckiej; 
17) w dniu 15 listopada 1938 r., orzeeze- 
nie z dnia 19 paidziernika 1938 r., dotycz,!ee 
wsi. f\ndrzejówka, gm. twereckiej; 
18) w dniu 11 grudnia 1938 r., orzeczenie 
z dnia 13 ezerwca 1938 r., dotyez,!ce wsi Kojry, 
gm. lyntupskiej; 
19) w dniu 17 gruània 1938 r., orzeezenie 
z dnia 13 ezerwea 1938 r., dotycz,!ee zase. F a- 
wory, gm. lyntupskiej; 
20) w dniu 24 grudnia 1938 r., orzeczenie 
z dnia 25 listopada 1938 r., dotycz,!ce wsi Iwa- 
nowo, gm. duksztalÍskiej; 
21) w dniu 27 grudnia 1938 r., orzeezenie 
z dnia 25 listopada 1938 r., dotyez,!ee wsi Ga- 
leniszki, gm. duksztalÍskiej. 
W zwi,!zku z powyzszym starostwo po- 
wiatowe swi
cialÍskie oglasza 0 wdrozeniu po- 
st
powania scaleniowego w odniesieniu do 
jednostek wymienionyeh w lCz. I] oraz 0 zam- 
kni
eiu post
powania w odniesieniu do jedno- 
stek wymienionyeh w [Cz. II] niniejszego ob- 
wieszezenia. 


Za Starost
 Powiatowego 
(-) W. Cytowicz 
Komisarz Ziemski. 


4. [Cz. I]. Starostwo powiatowe wilejskie, 
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipea 
1923 r. 0 sealaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 
1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym 
rozporzë:tdzeniem Prezydenta Rzeezypospolitej 
z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, 
poz. 622) oraz art. 14 rozporz'!dzenia Prezy- 
denta Rzeezypospolitej z dnia 27 paidziernika
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0045.djvu

			Nr. 3 


WiIelÍski Dziennik Wojewódzki POZ. 33, 34. 


1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje 
do publicznej wiadomosci, ze orzeczenia doty- 
CZqce wdrozenia post
powania scaleniowego i 
ustalenia obszaru scalenia na gruntach nizej 
wymienionych jednostek staly sj
 prawomoc- 
ne, a mianowicie: 
1) w dniu 27 stycznia 1939 r. orzeczenie 
z dnia 29 grudnia 1938 r., dotyczqce wsi Leo- 
nowicze polozonej w gminie koscieniewickiej; 
2) w dniu 27 stycznia 1939 r. orzeczenie 
z dnia 29 grudnia 1938 r., dotyczqce wsi Ku- 
lesze polozonej w gminie koscieniewickiej; 
3) w dniu 3 lutego 1939 r. orzeczenie z 
dnia 4 stycznia 1939 r., dotyczqce wsi Klynie 
polozonej w gminie kurzenieckiej. 


[Cz. III. Starostwo powiatowe wilejskie na 
podstawie art. 36 ustawy z dnia 31 lipca 1923 
r. 0 scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. 
Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym roz- 
porzqdzeniem Prezydenta RzeczypospoHtej z 
dnia 11 lipca 1932 r, (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 
622) oraz art. 14 rozporzqdzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 27 paidziernika 1933 r. 
(Dz. U: R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje do pu- 
blicznej wiadomosci, ze w dniu 13 grudnia 
1938 r. uprawomocnilo si
 orzeczenie z dnia 
3 wrzesnia 1938 r., dotycz2jce zatwierdzenia 
projektu na obszarze scalenia wsi Daniusze- 
wo i z. Uhlany gminy zodziskiej, powiatu wi- 
lejskiego. 
W zwiqzku z powyzszym starostwo po- 
wiatowe wilejskie oglasza 0 wdrozeniu post
- 
powania scaleniowego w odniesieniu do jed- 
nostek wymienionych w [Cz. I] oraz 0 zamkni
- 
ciu post
powania w odniesieniu do jednostki 
wymienianej w [Cz. III niniejszego obwiesz- 
czenia. 


Za Starost
 Powiatowego 
(-) St. Szwelnis 
Komisarz Ziemski 


5. Starostwo powiatowe wilelÍsko - trockie 
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31 lipca 
1923 r. 0 scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 
r. Nr. 82, poz. 833 w brzmieniu ustalonym roz- 
porzqdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 
622) oraz art. 14 rozporzqdzenia Prezydenta 


123 


Rzeczypospolitej z dnia 27 paidziernika 1933 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje do pu- 
blicznej wiadomosci, ze w dniu 22 stycznia 
1939 r. uprawomocnilo si
 orzeczenie starost- 
wa powiatowego wilelÍsko-trockiego z dnia 11 
paidziernika 1937 r., dotyczqce zatwierdzenia 
projektu na obszarze scalenia wsi Strypuny, 
gminy niemenczyñskiej, powiatu wilelÍsko-troc- 
kiego. 
W zwiqzku z powyzszym oglasza si
 0 
zamkni
ciu post
powania scaleniowego na wy- 
mienionym wyzej obszarze. 
la Starostt; Powia towego 
(-) Inz. W. jUchniewicz 
Komisarz liemski 


34. 
OBWIESZCZENIE 
Starostwa Powiatowego w Mólodecznie 
z dnia II lutego 1939 r. 
w sprawie uporzéldllowania wspólnot 
gruntowych 
(Nr. R-CIl). 


Starostwo Powiatowe w Molodecznie na 
podstawie art. 25 pkt. 1 ustawy z dn. 4 maja 
1938 r. 0 uporzqdkowaniu wspólnot grunto- 
wych (Dz. U. R. P. Nr. 33, pOZ. 290) podaje d
 
publicznej wiadomosci, ze orzeczeniem z dn. 
10 lutego 1939 roku, powzi
tym w mysl prze- 
pisów art. art. 22 i 62 cyt. ustawy zostalo 
wszcz
te post
powanie w przedmiocie podzialu 
wspólnego pastwiska 0 obszarze 49.9273 ha' 
majqtku Porzecze, wlasnosé Jana Puciaty oraz 
wsi Porzecze i Michalowo - wszystko gminy 
poloczalÍskiej, powiatu molodeckiego. . 


Za Starost
 Powiatowego 
(-) Mgr. W. Bonasewicz 
Komisarz Ziemski.
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0046.djvu

			124 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 35. 


Nr. 3 


19. 


OBWIESZCZENIA 


Pisarza Hipotecznego przy St\dzie Olfr
gowym w Wilnie 


o regulacji hipote1l. 


Pisarz Hipoteezny przy Séjdzie Okr
gowym w Wilnie obwieszeza, ze nizej wyszezególnione kolonie 
po skomasowaniu wywolane zostaly do pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki 


na dzien 12 k,wletnia 1939 rok,u. 
1) Grunty seal. Kolonii Kiemieliszki w gm. kiemieliskiej pow. swi
cialÍskim, Nr. hip. 12528/8. 
Obszar w ha I 


Wlaseieiel 


Nr. kolonii 


28 


6,1037 


Józef S. Stanislawa Dzienkowski z prawem do okolo 5 ha 
i Karol S. Stanislawa Dzienkowski z prawem do okolo 
1,20 ha. 


. 


2) Grunty seal. Kol. Abeliszki w gm. swi
cialÍskiej pow. swi
cialÍskim, Nr. hip. 12521/8. 


Nr. kolonii I Obszar w ha 


Wlaseieiel 


2 6 


21,6363 


F\ntoni Smogorzewski. 


Na dzien /5 k,wiet
ia 1939 rok,u. 


3) Grunty seal. Kol. Liczuny w gm. podbrzeskiej pow. wilelÍsko-troekim, Nr. hip. 18568. 


Nr. kolonii 


Obszar w ha I 


" 


Wlasciciel 


1 


21,4032 


F\dam, Jan, F\ntoni, F\leksander Marianna JelelÍscy, 


W oznaezonym terminie osoby zainteresowane winny zglosié swoje prawa do tych nierucho- 
mosci w Kancelarii Wydzialu Hipotecznego Séjdu Okr
gowego w Wilnie, gmach Séjdów, ul. Mic- 
kiewicza Nr. 36, pod skutkami prekluzji, przewidzianymi wart. 153 ust. hip. z roku 1919. 


Pisarz Hipoteczny 
(---) L. Sumorok,.
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0047.djvu

			125 


WilelelÍski Dziennik W ojewódzki POZ. 36, 37, 38, 39. 


Nr. 3 


36. 
OBWIESZCZENIE 
S
du Grodzkiego w Wilnie 
w sprawie wezwania posiadaczy zaginio- 
nych weksli. 
Sqd Grodzki w Wilnie, na mocy art. 94 
Prawa wekslowego wzywa posiadaczy zaginio- 
nych dwóch weksli po 50 z!otych kazdy, wy- 
stawionych przez Józefa Pieciukanisa, zamiesz- 
ka!ego w Wilnie, przy ul. KOlÍskiej Nr. 26, kaz- 
dy p!atny w Wilnie dnia 17 grudnia 1938 r., 
aby w ciqgu 60 dni od dnia ogloszenia niniej- 
szego wezwania zg!osili si<:; do Sqdu Grodz- 
kiego w Wilnie i okazali Sqdowi poszukiwane 
weksle, w przeciwnym bowiem razie po up!y- 
wie tego terminu wspomniane weksle zostanq 
uznane za niewazne. 
Nr. aid C. O. 28239. 


37. 
OBWIESZCZENIE 
S
du Grodzkiego w Wilnie 
o o
wolaniu pelnomocnictw. 
Sqd Grodzki w Wilnie, na zasadzie art. 
146041-48 U. P. C. obwieszcza, ze jednorazowo 
brzmiqce pe!nomocnictwa, udzielone przez 
Przedsi<:;biorstwo Handlowo - PrzemysJowe M. 
Deull spadkobierców Spó!ka Komandytowa- 
Jerachmielowi Oppenhejmowi, Fajwuszowi F\ni- 
ksztowi i Bernardowi Rozenbergowi, sporzq- 
dzone przed Notariuszem Janem Buyko w Wil- 
nie, w dniu 28 czerwca 1935 r. za Nr. repert. 
1764, 1765 i 1766 - postanowieniem Sqdu tu- 
tejszego z dnia 9 lutego 1939 r. uznane zo- 
staly za odwoJane. 
Nr. akt C. O. 238/39. 


38. 
OBWIESZCZENIE 
S
du Grodzkiego w Wilnie 


w sprawie ustanowienia "kuratora. 


Sqd Grodzki w Wilnie oddziaJ cywilny, 
ul. 3-go Maja Nr. 4, podaje do wiadomosci, 
ze na podstawie art. 157 9 1 i 2 k. p. c. p. adw. 
Riza-Ternawiot Grzegorz, zamieszkaly w Wilnie. 
zosta! ustanowiony kuratorem do zast<:;powa- 
nia nieznanego z miejsca pobytu Srola Chejfeca, 
w sprawie powództwa Zega Lejzera przeciwko 
Srolowi Chejfecowi 0 uznanie umowy za po- 
Zornq i wyg
slq, i wzywa nieznanego z miejsca 
pobytu, aby si<:; zglosi! do uczestniczenia w po- 
rnienionym procesie. 
Sygnatura C. 523/39. 


39. 
OBWIESZCZENIA 
S
dów Grodzkich 
w sprawach spadkowych. 
1) Na zasadzie art. 1401 U.P.c. Sqd Grodz- 
ki w Wilnie wzywa ipadkobierców Zbignie- 
wa-Zygmunta Pac-Pomarnackiego zmarlego w 
dniu 25 sierpnia 1935 r., azeby w ciqgu 6 (sze- 
sciu) miesi<:;cy od dnia niniejszego obwiesz- 
(zenia zglosili swoje prawa do pozostalego 
po nim mienia. 
Nr C. O. 214,t39 r. 


2) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sqd 
Grodzki w Wilnie wzywa spadkobierców f\da- 
ma - F\lbrechta Pac - Pomarnackiego zmarlego 
w dniu 14 stycznia 1929 roku, azeby w ciqgu 
6 (szesciu) miesi<:;cy od dnia niniejszego ob- 
wieszczenia zglosili swoje prawa do pozostale- 
go po nim mienia. 
Nr. C. O. 216/39 r. 


3) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. S
d 
Grodzki w Wilnie. wzywa spadkobierców Pa- 
wJa - Dobieslawa Zyiniewskiego zmarlego w 
dniu 13 sierpnia 1937 r., azeby w ciqgu 6 
(szesciu) miesi<:;cy od dnia niniejszego ob. 
wieszczenia zglosili swoje prawa do pozosta- 
lego po nim mienia. 
Nr. C. O. 286/39 r. 


4) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sqd 
Grodzki w Wilnie wzywa spadkobierców Igna- 
cego Nowickiego s. Kazimierza zmarlego w 
dniu 20 stycznia 1913 r., azeby w ciqgu szesciu 
(6) miesi<:;cy od dnia niniejszego obwieszcze- 
nia zglosili swoje prawa do pozostalego po 
nim mienia. 
Nr. C. O. 292/39 r. 


5) Na zasadzie art. 1401 U.P.c. Sqd Grodz- 
ki w Wilnie wzywa spadkobierców Jakuba Ryn- 
kiewicza S. Macieja i Barbary zmarlego w dniu 
29 wrzesnia 1936 r., azeby w ciqgu 6 (sze- 
sciu) miesi<:;cy od dnia niniejszego obwiesz- 
czenia zglosili swoje prawa do pozostaJego 
po nim mienia. 
Nr. C. O. 304/39 r. 


6) Na zasadzie art.1401 U.P.c. Sqd Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców F\zriela-Mowszy 
F\rluka s. Elii i Leji zmarlego w dniu 27 grud- 
nia 1938 r., azeby w ciqgu szesciu (6) miesi
- 
cy od dnia niniejszego obwieszczenia zglosili 
swoje prawa do pozostalego po nim mienia. 
Nr. C. O. 318/39 r. 


7) Na zasadzie art. 1401 U, P. C. Sqd 
Grodzki w Wilnie wzywa spadkobierców Jana
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0048.djvu

			-.126 __________________

 lÍski Dziennik W 
ewódzki Poz 39. 


Czerniewskiego s. W!adys!awa i F\nieli zmarlego 
w dniu 17 grudnia 1938 r., azeby w ciëjgu 
szesciu (6) miesiE::cy od dnia niniejszego ob- 
wieszczenia zglosili swoje prawa do pozosta- 
lego po nim mienia. 
Nr C. O. 322/39 r. 


8) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sqd 
Grodzki w Wilnie wzywa spadkobierców Ru- 
bina (Ruwina) Berstela s. Berki i Brajny zmar- 
!ego w dniu 18 lutego 1937 r., azeby w ciqgu 
szesciu (6) miesiE::cy od dnia niniejszego ob- 
wieszczenia zglosili swoje prawa do pozostalego 
po nim mienia. 
Nr C. O. 326/39 r. 


9) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sqd 
Grodzki w Wilnie wzywa spadkobierców Ka- 
zimierza Kaweckiego zmarlego w dniu 6 kwiet- 
nia 1936 r., azeby w ciqgu szesciu (6) mie- 
siE::cy od dnia niniejszego obwieszczenia zglo- 
sili swoje prawa do pozostalego po nim mienia. 
Nr. C. O. 336/39 r. 


10) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sëjd 
Grodzki w Wilnie wzywa spadkobierców: 1) Ka- 
zimierza Silickiego s. Józefa i 2) Rozalii Silic- 
kiej, zmarlych w dniu: 1) 25 grudnia 1898 r., 
2) 5 listopada 1885 r., azeby w ciëjgu szesciu 
(6) miesiE::cy od dnia niniejszego obwieszczenia 
zglosili swoje prawa do pozosta!ego po nich 
mienia. 
Nr. C. O. 340,39 r. 


11) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. 5 q d 
Grodzki w Wilnie wzywa spadkobierców Bole- 
slawa Kryma s. Michala i Urszuli zmarlego w 
dniu 20 maja 1937 r., azeby w ciqgu szesciu (6) 
miesiE::cy od dnia niniejszego obwieszczenia 
zg!osili swoje prawa do pozostalego po nim 
mienia. 
Nr C. O. 350,39 r. 


12) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sëjd 
Grodzki w Wilnie Wl-ywa spadkobierców Kon- 
stantego Woronowicza s. Jana i Rozalii zmar- 
lego w dniu 30 kwietnia 1923 roku, azeby 
w CÎëjgu szesciu (6) miesiE::cy od dnia niniej- 
szego obwieszczenia zglosili swoje prawa do 
pozostalego po nim mienia. 
Nr C. O. 356/39 r. 


13) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sqd 
Grodzki w Wilnie wzywa spadkobierców Es- 
tery Fajn c. Borucha i Liby zmarlego w dniu 
12 pôidziernika 1937 roku, azeby w ciëjgu 6 
(szesciu) miesiE::cy od dnia niniejszego ob- 
wieszczenia zglosili swoje prawa do pozosta- 
lego po nim mienia. 
Nr. C. O. 402/39 r. 


14) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sëjd 


Nr.3 


Grodzki w Wilnie wzywa spadkobierców Ger- 
szona Gersztejna s. Lejby i Pery zmarlego w 
dniu 26 listopada 1931 roku, azeby. w ciëjgu 
szesciu (6) miesiE::cy od dnia niniejszego ob- 
wieszczenia zglosili swoje prawa do pozosta- 
lego po nim mienia. 
Nr. C. O. 404/39 r. 


15) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sqd 
Grodzki w Wilnie wzywa spadkobierców Me- 
jera Blejchmana s. Mowszy i Malki, zmarlego 
w dniu 16 stycznia 1939 roku, azeby w ciqgu 
szesciu (6) miesiE::cy od dnia niniejszego ob- 
wieszczenia zg!osili swoje prawa do pozosta- 
lego po nim mienia. 
Nr. C. O. 424/39 r. 


16) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sëjd 
Grodzki w Wilnie wzywa spadkobierców F\bra- 
ma-Chaima Guranca s. Paltiela i Estery, zmar- 
!ego w dniu 29 listopada 1938 roku, azeby w 
ciëjgu 6 (szesciu) miesiE::cy od dnia niniejsze- 
go obwieszczenia zglosili swoje prawa do po- 
zosta!ego po nim mienia. 
Nr. C. O. 434/39 r. 


17) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sqd 
Grodzki w Dzisnie wzywa spadkobierców Kon- 
stantego Morozowskiego, zmarlego w dniu9 
grudnia 1938 roku, azeby w ciëjgu szesciu (6) 
miesiE::cy od dnia niniejszego obwieszczenia 
zglosili swoje prawa do pozostalego po nim 
mienia. 
Nr. C. O. 8/39 r. 


18) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sëjd 
Grodzki w luzkach wzywa spadkobierców Ber- 
narda-Justyna Fiedorowicza zmarlego w dniu 
24 kwietnia 1938 roku, w folw. Lulka gm. szar- 
kowskiej, pow. dzisnielÍskiego azeby w ciëjgu 
szesciu (6) miesiE::cy od dnia wydrukowania 
niniejszego obwieszczenia zglosili swoje prawa 
do pozo
talego po nim majqtku.- 
Nr. C. O. 7/39 r. 


19) Sqd Grodzki w Smorgoniach na za- 
sadzie art. 1401 U. P. C. i art. 1239 T. X cz. I 
Zb. Pro wzywa spadkobierców Józefa JastrzE::b- 
skiego zmarlego w dniu 19 kwietnia 1938 r.t 
azeby w CÎëjgu szesciu (6) miesiE::cy od daty 
ukazania siE:: niniejszego obwieszczenia, zglo- 
sili swoje prawa do pozostalego po nim spad- 
ku, skladajëjcego siE:: z gruntu nadzialowego 
o obszarze okolo 8,5 ha we wsi Sukniewicze, gm. 
SmorgolÍskiej oraz z wkladu na P. K. O. w su- 
mie 1185 zt 


20) Sëjd Grodzki w Wilejcè na zasadzie 
art. 1401 i 1402 U. P. C. wzywa spadkobierców 
b. mieszkalÍca folw. Kulbaczyno, gm. Kurze- 
nieckiej, pow. wilejskiego, Wac!awa Terleckie- 
go zmarlego dnia 14 grudnia 1938 roku, aze-
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0049.djvu

			WilelÍski D ziennik Woje',Wódzki Poz. 

__ 


127 


Nr. 3 


by w ciqgu szeSClU (6) miesi
cy od dnia wy- 
drukowania niniejszego obwieszczenia zglosili 
swoje prawa do pozostalego po nim spadku. 
Nr. C. O. 2
j39 r. 


21) Sqd Grodzki w Wilejce na zasadzie 
art. 1401 i 1402 U. P. C. wzywa spadkobierców 
Jana Kabaka, syna Bazylego, zmarlego w dniu 
31 grudnia 1927 roku, azeby w ciqgu szesciu 
(6) miesi
cy od dnia wydrukowania niniej- 
szego obwieszczenia zglosili swoje prawa do 
pozostalego po nim spadku. 
Nr, C. O. 26/39 r. 


22) Sqd Grodzki w Wilejce na zasadzie 
art. 1401 i 1402 U. P. C. wzywa spadkobierców 
Sergiusza Juszkiewicza s. f\dama, zmarlego w 
dniu 31 grudnia 1933 roku, azeby w ciqgu 
szesciu (6) miesi
cy od dnia wydrukowania ni- 
niejszego obwieszczenia zglosili swoje prawa 
do pozostalego po nim spadku. 
Nr. C. O. 32/39 r. 


23) Sqd Grodzki w Wilejce na zasadzie 
art. 1401 i 1402 U. P. C. wzywa spadkobierców 
Stefana Smolko, syna f\rtemiusza, zmarlego w 
dniu 31 sierpnia 1931 roku, azeby w ciqgu sze- 


sciu (6) miesi
cy od dnia wydrukowania niniej- 
szego obwieszczenia zglosili swoje prawa do 
pozostalego po nim spadku, skladajqcego si
 
z dzialki ziemi, polozonej w kol. Kochanka 
gminy wiszniewskiej, powiatu wilejskiego. 
Nr. C. O. 35/39 r. 


24) Sqd Grodzki w Wilejce na zasadzie 
art. 1401 i 1402 U. P. C. wzywa spadkobier- 
ców Ignacego Siergieja syna J akuba i Elzbiety, 
zmarlego w dniu 22 pazdziernika 1937 roku, 
azeby w ciqgu szesciu (6) miesi
cy od dnia 
wydrukowania niniejszego obwieszczenia zglo- 
sili swoje prawa do pozostalego po nim spadku. 
Nr. C. O. 36/39 r. 


25) Sqd Grodzki w Dunilowiczach, na za- 
sadzie art. 1401 U. P. c., wzywa spadkobier- 
ców f\ndrzeja Draguna, zmarlego w dniu 17 
stycznia 1933 roku, aby w ciqgu 6 (szesciu) 
miesi
cy od dnia wydrukowania niniejszego 
obwieszczenia zglosili swoje prawa do pozo- 
stalego po nim mienia spadkowego, polozone- 
go we wsi Zapasniki, gminy kozlowskiej, po- 
wiatu postawskiego. 
f\kta C. O. 29/39. 


DZIAI:, 


N lEU R Z
 D 0 WY. 


OG
OSZENIE 


o przetargu 
Wi
zienie w Wilejce zawiadamia, ze w 
dniu 23 marca 1939 r. 0 godz. 12-ej odb
dzie 
si
 w wi
zieniu przetarg na dostaw
 artyku- 
lów zywnosciowych pierwszej potrzeby, prze- 
kraczajqcych wartosé 3.000 zl. 
Termin wnoszenia ofert do dnia 22 mar- 
ca 1939 r. w kopertach zapiecz
towanych z na- 
pis em "oferta na zywnosé" z dolqczeniem pró- 
bek, przy czym oferowane artykuly mUSZq byé 
pierwszorz
dnej jakosci. Cena franco wi
zienie. 
Zastrzega si
 dowolny wybór oferenta jak 
i zakup z wolnej r
ki. . 


OG
OSZENIA 
o zagubieniu dokumentów 
A) w Wilnie 
1. Szymon Brawman - ul. Zawalna 66- 
20. Zgub. dowód osobisty Nr. 171 wyd. przez 
Komisarza Rzqdu w Gdyni oraz zaswiadczenie 
wojskowe wyd. przez Zarzqd Miejski w Wilnie. 
2. Feliks Pawlowicz -- ul. W. Pohulan- 
ka 32-3. Zgub. pozwolenie na brolÍ Nr. 43919 
oraz rewolwer Nr. 54940 cal. 6.35 wyd. przez 
Star. Grodzkie w Wilnie. 


3. Zbigniew Bucewicz - ul. SoltalÍska 
19. Zgub. akt uznania obywatelstwa Nr. f\D. D.3/1 
wyd. przez Star. Powiatowe w Wolozynie. 
4. Lejba Wajskopf - ul. Gaona 6-3. 
Zgub. dowód osobisty Nr. 68/DOj30 r. wyd. 
przez Star. Grodzkie w Wilnie. 
5. Mieczyslaw Dymitr Zwierow - ul. Ze- 
lazna Chatka 13 - 2. Zgub. dowód osobisty 
Nr. 1885 wyd. przez Star. Grodzkie w Wilnie. 
6. Boleslaw Korbut - ul. Lwowska 11- 
10. Zgub. dowód osobisty Nr. 2702 wyd. przez 
Zarzqd Miejski w Wilnie. 
7. Zofia Jasiewicz - ul. Dobrej Rady 
11-4. Zgub. dowód osobisty Nr. 3250 wyd. 
przez Komisarza Rzqdu w Wilnie. 
8. Jerzy Markiewicz - Kolonia Kolejo- 
wa. Zgub. legitymacj
 szkolnq Nr. 3 wyd. przez 
Dyrekcj
 Szkoly Powszechnej Nr. 1 w Wilnie. 
9. Józef Siwy - ul. Gimnazialna 8-8. 
Zgub. dowód osobisty Nr. 3992 wyd. przez 
Star. Grodzkie w Wilnie. 
10. Mowsza DuszalÍski - ul. Szopena 
10/6. Zgubdowód osobisty Nr. 6782/81 wyd. 
przez Zarzqd Miejski w Wilnie. 
11. Wiera f\Hynikówna - z-k Szkaplerny 
11-2. Zgub. swiadectwo szkolne Nr. 201 wyd. 
przez Dyrekcj
 Szkoly Zawodowej im. Marii 
Konopnickiej w Wilnie.
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0050.djvu

			Wil
 lÍski Dziennik _ Wojewódzki _ __ _ 


Nr. 3 


128 


12. Jan KiezylÍski - ul. Krakowska 5-1. 
Zgub. prawo jazdy dorozkarskiej Nr. 5505 wyd. 
przez Zarzëjd Miejski w Wilnie. 
13. Samuel Szybowski - ul. WE::glowa 
14
4. Zgub. dowód osobisty Nr. 1488 13970 
wyd. przez Zarzqd Miejski w Wilnie, zezwole- 
nie Nr. 3820 wyd. przez Star. Powiatowe w 
Braslawiu, zezwolenie Nr. 1344 wyd. przez Star. 
Powiatowe w Molodecznie i swiadectwo prze- 
myslowe Nr. 1473 wyd. przez IV Urzqd Skar- 
bowy w Wilnie. 
14. Feliks Lubin - ul. Pilsudskiego 2- 
39. Zgub. koncesjE:: wodociëjgowo-kanalizacyjnq 
Nr. 35 wyd. przez Zarzqd Miejski w Wilnie. 
15. JóZef Bohdanowicz - ul. Wilkomier- 
ska 68-2. Zgub. ksiqzeczkE:: wojskowq wyd. 
przez PKU. Wilno-Miasto. 
16. Wlodzimierz Karpow - ul. Stara 
21-7. Zgub. poswiadczenie obywatelstwa Nr. 
18442 wyd. przez Star. Grodzkie w Wilnie. 
17. f\ntoni Swietlikowski - ul. Chocim- 
ska 17/19-8. Zgub. rewolwer Nr. 318745 cal. 
7.65 posiadany na podstawie pozwolenia na 
brolÍ Nr. B.16/Sß27 wyd. przez Star. Grodz- 
kie w Wilnie. 
18. Klaùdia Niedzwiecka - ul. Zarzecze 
42-1. Zgub. dowód osobisty Nr. 69 wyd. przez 
Zarzëjd Gminy w Lebiedziewie. 
19. Maria Kupsciówna - z/k BernardylÍ- 
ski 3-2. Zgub. legitymacjE:: urzE::dniczëj Nr. 
136/429J36fPers. wyd. przez Zarzqd Miejski w 
Wilnie. 
20. Jan Rodziewicz - ul. Malo Srodko- 
wa 16..-1. Zgub. legitymacjE:: Nr. 5614101 wyd. 
przez. UbezpieczalniE:: Spolecznq w Wilnie. 
21. Feliks Hanac Bloch - ul. GdalÍska 
1-9. Zgub dowód osobisty Nr. 17250 wyd. 
przez Star. Grodzkie w Bialymstoku. 
22. f\nastazja Zagielska - ul. Wilko- 
mierska 28-3. Zgub. legitymacjE:: Nr. 1003 wyd. 
przez UbezpieczalniE:: Spolecznq w Wilnie. 
23. f\dam Piekarski - ul. Zawalna 8- 
11. Zgub. prawo jazdy Nr. 535 wyd. przez Re- 
ferat Samochodowy UrzE::du Wojewódzkiego w 
Wilnie. 
24. Józef Pacyno - ul. Chelmska 51-1. 
Zgub. dorozkarskie prawo jazdy Nr. 10127 
wyd. przez Zarzqd Miejski w Wilnie. 
25. Boruch Szabsels - ul. Pilsudskiego 
37/14. Zgub. ksiqzeczkE:: wojskowq wyd. przez 
PKU. Wilno-Miasto. , 
26. Julian LauscilÍski - ul. Sosnowa 
38-4. Zgub. dowÓd osobisty Nr. 3895/3724 
wyd. przez Komisarza Rzqdu w Wilnie, ksi q - 
zeczkE:: wojskowq wyd. przez PKU. Wilno-Mia- 
sto oraz koncesjE:: wodociqgowo - kanalizacyjnq 
Nr. 3/W wyd. przez Zarzqd Miejski w Wilnie, 
27. Franciszek Milewski - ul. Trakt Ej- 


szyski 8. Zgub. rewolwer "regent" Nr. 97959 
cal. 6.35 posiadany na podstawie pozwolenia 
na brolÍ wyd. przez Star. Grodzkie w Wilnie. 
28. Kazimierz Malinow
i - z/k Sniego- 
wy 15--1. Zgub. dowód osobisty Nr. 188 wyd. 
przez Zarzqd Gminy w Bieniakoniach. 
29. Musia Nejhauzówna - ul. sw. Mi- 
kolaja 13-4. Zgub. legitymacjE:: szkolnZj Nr. 
279 wyd. przez USB. w Wilnie. 
30. Stanislaw Szpakowski --- ul. f\nto- 
kolska 39-9. Zgub. przedni numer rejestracyj- 
ny Nr. M. 90330 wyd. przez Referat Samocho- 
dowy UrzE::du Wojewódzkiego w Wiinie. 
31. Józef Kuczarski - ul. Sosnowa 18- 
4. Skradz. ksiëjzeczk
 wojskowé'j wyd. przez 
PKU. Warszawa II oraz dowód osobisty wyd. 
przez Komisarza Rzqdu w Warszawie. 
32. Wojciech Milewski - ul. Popowska 
15-1. Skradz. dowód osobisty Nr. 11489 wyd. 
przez Zarzqd Miejski w Wilnie, zaswiadczenie 
mobilizacyjne wyd. przez PKU. Wilno - Miasto, 
legitymacjE:: sluzbowq Nr. 67 wyd. przez WilelÍ- 
sk q IzbE:: Rolniczëj oraz zezwolenie na wjazdy 
do strefy nadgranicznej Nr. B. 10a/1/109 wyd. 
przez Star. Grodzkie w Wilnie. 
33. Julian Zajqczkowski - ul. Szkapler- 
na 105. Zgub. ksiëjzeczkE:: wojskowëj wyd. przez 
PKU. Wilno-Miasto. 
34. Józef Pazus - ul. Jelenia. 12 - 4. 
Zgub. legitymacjE:: Nr. 5526836 wyd. przez Ubez- 
pieczalniE:: Spolecznq w Wilnie. 
35. leek Swiecznik - ul. Ostrobramska 
3-1. Zgub. pozwolenie Nr. 46 wyd. przez 
Zarzqd Miejski w Wilnie. 
36. Konstanty Orszewski -- ul. Ostro- 
bramska 29-16. Zgub. ksiëjzeczkE:: wojskowq 
wyd. przez PKU. Wilno-Miasto. 
37. Józef Kretkowski - ul. Zacisze 11- 
3. Zgub. ksiëjzeczkE:: wojskowq wyd. przez PKU. 
Wilno-Miasto. 
38. Michal Baranowski - ul. Zwirki i Wi- 
gury - 39/36-9. Zgub. ksiqzeczkE:: wojskowëj 
oraz kartE:: mobilizacyjnq wyd. przez PKU. Wil- 
no-Powiat. 
. 39. f\ntoni Zelnio - ul. Dunajek 12-1. 
Zgub. ksiqzeczkE:: wojskowq wyd. przez PKU. 
Wilno-Miasto. 
40. Zygmunt Brzozowski - ul. Zwirki i 
Wigury 66-2. Zgub. legitymacjE:: wojskowq. 
41. Józef Bialozierski - ul. OszmialÍska 
9-3. Zgub. ksiqzeczkE:: wojskowq wyd. przez 
PKU. Wilno - Miasto, dowód osobisty Nr. 960 
wyd. przez Zarzqd Miejski w Wilnie, legityma- 
cjE:: Nr. 5553394 wyd. przez UbezpieczalniE:: Spo- 
lecznq w Wilnie, zaswiadczenie 0 ukolÍczeniu 
kursu betoniarskiego Nr. 57 wyd. przez Stowa- 
rzyszenie Kursów Technicznych w Wilnie oraz 
prawo jazdy Nr. 6217 wyd. przez Referat Sa- 
mochodowy UrzE::du Wojewódzkiego w Wilnie.
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0051.djvu

			Nr. 3 


\. 
WilelÍski Dziennik Wojewódzki 


129 


42. Franciszek Caruk - ul. Dobrej Ra- 
dy 6-3. Zgub. ksiqzeczkE; wojskowq. 
43. Edward PololÍski - ul. Polocka 88- 
1. Zgub. ksiqzeczkE; wojskowq wyd. przez PKU. 
Wilno-Powiat. 
44. Janina Wilczewska - ul. Kosciuszki 
14-6. Zgub. ksiqzeczkE; oszczE;dnosciowq Nr. 
7353 wyd. przez Komunalnq KasE; OszczE;dno- 
sci w Wilnie. 
45. Mejer Dajches - ul. Kolejowa 5-10. 
Zgub. ksiéjzeczkE; wojskowq wyd. przez PKU. 
Wilno-Miasto. 
46. Maria Zabludowska - ul. 3-go Ma- 
ja 7-11. Zgub. legitymacjE; urzE;dniczq Nr. 1145 
wyd. przez Sqd f\pelacyjny w Wilnie. 
47. Stefan Kuzas -. ul. Trakt Batorego 
10-9. Zgub. ksiqzeczkE; wojskowq wyd. przez 
PKU. Wilno-Miasto. 
48. Dawid Rodsztejn - ul. Ludwisarska 
11/7. Zgub. dowód osobisty Nr. 7094 wyd. 
przez Komisarza Rzqdu m. Wilna. 


B) poza Wilnem 


1. Czeslaw Janicki -- N.-Wilejka. Zgub. 
numer rejestracyjny Nr. 90823, wyd. przez Re- 
ferat Samochodowy UrzE;du Wojewódzkiego 
w Wilnie. 
2. Wincenty Poplawski - w. Osieniki III, 
gm. Mickuny. Zgub. dowód tozsamosci konia 
ser. D Nr. 509761, wyd. przez Rejonowego In- 
spektora Koni w Wilnie. 
3. f\leksander Skurski - w. Rotkiewicze, 
gm. Wojstom. Zgub. dowód tozsamosci konia 
ser. D Nr. 647909, wyst. przez Rejonowego In- 
spektora Koni w Molodecznie. 
4. Cywia Lejzerowicz - Lyntupy. Zgub. 
dowód osobisty Nr. 267, wyd. przez Zarzqd 
Gminy w Lyntupach. 
5. f\dam Czerniawski - w. Zielenkowo, 
gm. Soleczniki. Zgub. dowód. osobisty Nr. 122, 
wyd. przez Zarzqd Gminy w Solecznikach. 
6. Stanislaw Stankiewicz - Wejherowo. 
Zgub. dowód osobisty Nr. 8680, wyd. przez 
Star. Grodzkie w Wilnie. 
7. Zygmunt Wiesztort - folw. Pi9..u1ew- 
szczyzna, gm. Swirska. Zgub. dowód osobisty 
Nr. 1459, wyd. przez .Star. Powiatowe w SwiE;- 
cianach. 
8. Bronislaw Dauksza - w. Krawczuny, 
gm. Rzesza. Zgub. dowód tozsamosci konia 
ser. f\ Nr. 478525, wyd. przez Rejonowego In- 
spektora Koni w Wilnie. 
9. Jan Wojciechowicz-Oszmiana. Zgub. 
pozwolenie na brolÍ ser. f\ 296864, wyd. przez 
Star. Powiatowe w Oszmianie. 
10. f\dam Salmanowicz-m. Remejciszki, 
gm. Holszany. Zgub. pozwo\enie na brolÍ ser f\ 


Nr. 43602 oraz kartE; lowieck q Nr. 138294, wyd. 
przez Star. Powiatowe w Oszmianie. 
11. f\ntoni Ostaszewski - w. Gumban, 
gm. Soleczniki. Zgub. ksiqzeczkE; wojskowq, 
wyd. przez PKU. Wilno-Powiat. 
12. Jan Mikolajun - w. Plekiszki, gm. 
Mejszagola. Zgub. dowód osobisty Nr. 22/28, 
wyd. przez Zarzqd gminy w Mejszagole. 
13. f\bram Lubecki-Ostrowiec, gm. Wor- 
niany. Zgub. ksiqzeczkE; wojskowq, wyd. przez 
PKU. Wilno-Powiat. 
14. Cypa Sora f\bramowiczowa - Rudzi- 
szki. Zgub. dowód osobisty Nr. 99, wyd. przez 
Zarzqd Gminy w Rudziszkach. 
15. Makar Siemienowicz-Starzynki, gm. 
Miadziol. Zgub. dowód tozsamosci konia ser. D 
Nr. 599766, wyst. przez Rejonowego Inspektora 
Koni w Postawach. 
16. Eliasz Narkiewicz - w. Olszyno, gm. 
Kolowicze. Zgub. dowód osobisty Nr. 26/837464, 
wyd. przez Zarzqd Gminy w Kolowiczach. 
17. Ignacy Durejko-w. Osinowszczyzna 
II, gm. SmorgolÍska. Zgub. dowód tozsamosci 
konia ser E Nr. 758883. 
18. Jan Horbationok - w. Sloda Justia- 
nowska, gm. Prozorocka. Zgub. dowód osobi- 
sty Nr. 57, wyd. przez Zarzqd Gminy w Pro- 
zorokach. 
19. Paraska Nowik - w. Rogowicze, gm. 
WiazylÍ. Zgub. dowód tozsamosci konia ser. D 
Nr. 639519, wyst. przez Rejonowego Inspekto- 
ra koni w Molodecznie. 


20. Henryk Cytowicz - kol. Ogonie, gm. 
Braslaw. Zgub. dowód tozsamosci konia ser. E 
Nr. 7S8025, wyst. przez Rejonowego [nspekto- 
ra Koni w Postawach. 
21. f\leksander Wierzbicki-w. Bucewicze, 
gm. Komajska. Zgub. dowód osobisty Nr. 81, 
wyd. przez Zarzqd Gminy w Komajach. 
22. Józef Kurkowski-w. Zamkowszczyz- 
na, gm. Mickuny. Zgub. ksiqzeczkE; wojskowq, 
wyd. przez PKU. Wilno-Powiat. 
23. Liber Cepelewicz - Braslaw. Zgub. 
kartE; rzemieslniczq Nr. 108, wyd. przez Star. 
Powiatowe w Braslawiu. 
24. f\rkadiusz Hapanionek-kol. Wolodi- 
ki, gm. Porpliszcze. Zgub. ksiqzeczkE; wojs[<;ü- 
Wq, wyd. przez PKU. Postawy. 
25. Cyryl Balysz-w. Suékowo, gm. Smor- 
gOlÍska. Zgub. dowód tozsamosci konia ser. F 
Nr. 784623, wyst. przez Rejonowego Inspekto- 
ra Koni w Molodecznie. 
26. Bazyli Mackiewicz-w. Widziewszczy- 
zna, gm. Krasne. Zgub. dowód osobisty Nr. 
16439, wyd. przez Zarzqd Gminy w Krasnem. 
27. Józef Klimionek-w. Rybczyno, gm.
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0052.djvu

			130 


Nr.3 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki 


WiazylÍ. Zgub. ksiqzeczkE; wojskowq, wyd. przez 
PKU. Wilejka. 
28. Kiejstut Jan Sagatis - Starogard. 
Zgub. dowód osobisty Nr. 10417, wyd. przez 
Zarzqd Miejski w Wilnie. 
29. Maria Mejnartowiczówna-kol. Olany, 
p-ta Kucewicze. Zgub. dowód osobisty Nr. 
9059/59, wyd. przez Zarzqd Gminy w Kucewi- 
czach. 
30. Józef Matejko - w. Ogrodniki, gm. 
Dukszty. Zgub., zaswiadczenie wojskowe, wyd. 
przez P. K. U. SwiE;ciany. 
31. Edward Jurkin-kol. Nastaryszki, gm. 
Dryswiaty. Zgub. dowód osobisty Nr. 14708, 
wyd. przez Star. Powiatowe w Braslawiu. 
32. Wiera Gabrukowicz-w. Hranicze, gm. 
Krasne. Zgub. paszport zagraniczny, wyd. przez 
Star. Powiatowe w Molodecznie. 
33. Mawra Nikiforowa-kol. Bejnary, gm. 
Dryswiaty. Zgub. paszport zagraniczny, wyd. 
przez Star. Powiatowe w Braslawiu. 
34. Dyonizy Hrynkiewicz - Dasince, gm. 
Kobylniki. Zgub. dowód toisamosci konia Nr. 
788937, wyst. przez Rejonowego Inspektora 
Koni w Postawach. 
35. Mikolaj Sawczyc - w. Siedzica, gm. 
WiazylÍ. Zgub. ksiqzeczkE; wojskowé\, wyd. przez 
PKU. Wilejka. 
36. F\ntoni Rutkowski-w. JodalÍce, gm. 
Podbrzes.ka. Zgub. dowód osobisty Nr. 667, 
wyd. przez Zarzqd Gminy w Podbrzeziu. 
37. Roman Siewniak- Dokszyce. Zgub. 
dowód osobisty Nr. 690/5, wyd. przez Star. 
Chrzanowskie. 
38. Konstanty Karas-Podbrzezie. Zgub. 
dowód osobisty Nr. 51, wyd. przez Zarzqd 
Gminy w Podbrzeziu. 
39. Moroz Nicyfor-w. Szymkowszczyzna, 
gm. Budslaw. Zgub. dowód osobisty Nr. 103, 
wyd, przez Zarzqd Gminy Budslaw. 
40. F\damowicz Florian-w. Niebyszyno, 
gm. Dolhinów. Zgub. dcwód osobisty Nr. 885. 
wyd. przez Zarzqd Gminy w Dolhinowie. 
41. Piotr Czymbor - folw. Brodowszczy- 
zna, gm. Holszany. Zgub. dowód osobisty, wyd. 
przez Star. Powiatowe w Oszmianie. 
42. Marcjanna Jurgielewicz - Komaje. 
Zgub. dowód osobisty Nr. 559, wyd. przez Za- 
rzqd Gminy w Hoduciszkach. 
43. Wlodzimierz Brynkiewicz - w. Cwie- 
cino, p-ta Jazno. Zgub. dowód osobisty Nr. 
1277, wyd. przez Zarzqd Gminy w Jaznie. 
44. Józef GlowilÍski--os. Feliksowo, gm. 
Pol any. Zgub. dowód tozsamosci konia ser. D 
Nr. 664792, wyst. przez Rejonowego Inspektora 
Koni w Molodecznie. 


45. Ester Garber -- N.-SwiE;ciany. Zgub. 
legitymacjE;, wyd. przez Star. Powiatowe w 
SwiE;cianach. 
46. Szpajer Morduch - GIE;bokie. Zgub. 
dowód tozsamosci konia, wyst. przez Rejono- 
wego Inspektora Koni w Postawach. 
47. Fiedosja Sidorowa - Braslaw. Zgub. 
dowód osobisty Nr. 367, wyd. przez Zarzqd 
Gminy w Braslawiu. 
48. Walerian Stanislawowicz - w. Oze- 
ralÍce, gm. Rudziszki. Zgub. ksiqzeczkE; woj- 
skowq, wýd. przez PKU. Lida. 
49. F\nna Jasinowicz - Braslaw. Zgub. 
dowód osobisty Nr. 217, wyd. przez Zarzqd 
gminy w Braslawiu. 
50. Józef Wysocki - w. Kranuny, gm. 
Dziewieniszki. Zgub. d.owód tozsamosci konia 
ser. F Nr. 486266, wyst. przez Rejonowego In- 
spektora Koni w Molodecznie. 
51. F\ndrzej Perepeczko-okol. Grodzie, 
gm. Polany. Zgub. dowód osobisty, wyd. przez 
Zarzqd Gminy w Polanach. 
52. Bernard Rakiel - w. Karolino, gm. 
Braslaw. Skradz. paszport zagraniczny, wyd. 
przez Star. Powiatowe w Braslawiu. 
53. Bronislaw F\rsoba-maj. Idolia, p-ta 
Druja. Zgub. dowód osobisty Nr. 289, wyd. 
przez Zarzqd Gminy w Drui. 
54. F\leksander Jan
;;elÍ - kol. Milcza, 
gm. Dolhinów. Zgub. dowód osobisty Nr. 2388, 
wyd. przez Zarzqd Gminy w Dolhinowie. 
55. Mikolaj Wasilewicz-w. Tumilowicze, 
gm. Dokszyce. Zgub. dowód osobisty Nr. 26, 
wyd. przez Zarzqd Gminy w Dokszycach. 
56. Wladyslaw Maslowski-Rubaniki, gm. 
Hruzdowo. Zgub. ksiqzeczkE; wojskowq, wyd. 
przez PKU. Postawy. 
57. Kazimierz Krasowski-kol. Ostrowie, 
gm. Budslaw. Zgub. dowód osobisty Nr. 35, 
wyd. przez Zarzqd Gminy w Budslawiu oraz 
ksiqzeczkE; wojskowq, wyd. przez PKU. Wilejka. 
58. F\leksy Holowacki - w. Milcza, gm. 
Dolhinów. Zgub. dowód osobisty Nr. 7818, 
wyd. przez Star. Powiatowe w Wilejce. 
. 59. Tymofiej Szestakowicz-w. Starzysz- 
ki, gm. Miadziol. Zgub. ksiqzeczkE; wojskowq, 
wyd. przez PKU. Postawy. 
60. Jan Trzeciak - Holszany. Zgub. do- 
wód tozsamosci konia Nr. 809971, wyst. przez 
Rejonowego Inspektora Koni w Molodecznie. 
61. Marianna Kordel - m. t.yngmiany, 
gm. Koltyniany. Zgub. dowód osobisty Nr. 1451, 
wyd. przez Zarzqd Gminy w Koltynianach. 
62. F\dam Wolski - Jawszeliszki, gm. 
t.yntupy. Zgub. dowöd tozsamosci konia ser. D 
Nr. 623031.
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0053.djvu

			__ Wile

ki Dziennik Wojewódzki 


131 


Nr. 3 


63. Stanislaw Dawlidowiez -- w. Uroezy- 
sko, gm. Soleezniki. Zgub. dowód toisamosci 
konia ser. R Nr. 530879, wyst. przez Rejono- 
wego lnspektora Koni w Wilnie. 
64. Piotr Laeh-w. Lipniewicze, gm. Ku- 
rzeniec. Zgub. dowód toisamosci konia ser. D 
Nr. 646971, wyst. przez Rejonowego lnspektora 
Koni w Molodeeznie. 
65. Michal Lisowski-w. PielokalÍee, p-ta 
Jaszuny. Zgub. dowód toisamosei konia ser. E 
Nr. 786074. 
66. Rleksander Mitlo - Kolejowee, gm. 
Hruzdowo. Zgub. dowód toisamosci konia 
ser. D Nr. 606414. 
67. Bronislawa Dzisko-Janakiszki, gm. 
lyntupy. Spa!. paszport zagraniczny, wyd. przez 
Star. Powiatowe w Swi
eianaeh. 
68. Jan Samolyk Samotkowski--- Luiki. 
Skradz. dowód osobisty Nr. 12796, wyd. przez 
Star. Powiatowe w GI
bokiem oraz legitymaej
 
Krzyia Niepodleglosci Nr. 14/12796. 
69. Jan Minczewski-w. Pauksztely, gm. 
lyntupy. Zgub. zaswiadezenie wojskowe, wyd. 
przez PKU. Postawy. 
70. Michal Deniusz -- w. Mi
dzieliszki, 
p-ta Worniany. Zgub. ksiqieczk
 wojskowq, 
wyd. przez PKU. Wilno-Powiat. 
71. Fruma Kozlowska -- Holszany. Zgub. 
dowód osobisty Nr. 5889, wyd. przez Star. Po- 
wiatowe w Oszmiarliè. 


72. Michla Kozlowska - Holszany. Zgub. 
dowód osobisty Nr. 5890, wyd. przez Star. Po- 
wiatowe w Oszmianie. 
73. Rnna Kozlowska - Holszany. Zgub. 
dowód osobisty Nr. 3878, wyd. przez Star. Po- 
wiatowe w Oszmianie. 
74. Wladyslaw Pilipionok - w. Tuszyno, 
gm. Pliska. Zgub. dowód toisamosci konia 
ser. E Nr. 800997. 
75. Michal Szewluk -- w. Jermaki, gm. 
Krewo. Zgub. dowód toisamosci konia ser. B 
Nr. 660887, wyst. przez Rejonowego lnspektora 
Koni na imi
 Konstantego Dziemidowicza, zam. 
w folw. Droidziszki. 
76. Bazyli Borysionok - w. Tupiezyno, 
gm. luiki. Zgub. zaswiadczenie wojskowe. 
77. Piotr Grygorowicz - w. Puzyry, gm. 
Krzywicze. Zgub. paszport zagraniczny Nr. 8/25, 
wyd. przez Star. Powiatowe w Wilejee. 
78. Roman Dzienisik - w. Wolczki, gm. 
Gródek. Zgub. dowód toisamosci konia, wyst. 
przez Rejonowego Inspektora Koni w Molo- 
deeznie. 


79. Ba!ysz Cyryl - w. Suekowo, gm. 
Smorgonie. Zgub. dowód toisamosei konia 
Nr. 784623. 


80. Hirsz Gierszenowicz-Holszany. Zgub. 


dowód osobisty Nr. 7324, wyd, przez Zarzqd 
Gminy w Holszanaeh. 
81. Józef Czetowicz - w. Boéwiny, gm. 
Hruzdowo. Zgub. ksiqieczk
 wojskowq, wyd. 
przez PKU. Postawy. 
82. Józef Maciejkowicz-w. Kozia Góra. 
gm. Koz!owszczyzna. Zgub. dowód toisamosci 
konia ser. F Nr. 48379, wyst. przez Rejonowe- 
go lnspektora Koni w Postawaeh. 
83. Stanislaw Jaroszewicz--Mo!odeezno. 
Skradz. ksiqieezk
 wojskowq, wyd. przez PKU. 
Wilejka. 
84. fv\aeiej Komorowski - kol. Bartele, 
gm. Orany. Zgub. ksiqieczk
 wojskowCj, wyd. 
przez PKU. Wilno-Powiat. 
85. Rntoni Maknia-Druja. Spa!. dowód 
osobisty Nr. 1885, wyd. przez Zarzqd Gminy 
w Drui. 


86. Miko!aj Latyszeñko - Miory. Zgub. 
pozwolenie na brolÍ Nr. 210, wyd. przez Star. 
powiatowe w Bras!awiu. 
87. Helena SzezawilÍska - N. Pohost. 
Zgub. dowód osobisty Nr. 918008, wyd. przez 
Zarzqd Miejski w Wilnie. 
88. Józef Boguszko-w. Pogowiany. gm. 
Dziewieniszki. Zgub. dowód toisamosei konia 
ser. F Nr. 166450, wyst. przez Rejonowego In- 
spektora Koni w Baranowiczaeh na imi
 Mi- 
eha!a Bernaekiego, zam. we wsi Kwaeze, gm. 
Lipniska. 


WYDA WNICTW A 
Rzezby Marszalka J. Pilsudskiego 
i Marszal
a E. Smiglego Rydza. 


G!ówna ksi
garnia Wojskowa w Warsza- 
wie przystqpila do reprodukowania na szerok q 
skal
 rzeib PIERWSZEGO MRRSZRlKR POL- 
SKI JÓZEFR PllSUDSKIEGO. oraz MRRSZf\l- 
Kf\ POLSKI EDWRRDR SMlGLEGO RYDZR 
z oryginalów dluta artysty rzeibiarza prof. Hen- 
ryka Kuny. 
Obie rzeiby wykonane Sq z trwalego gipsu 
i w dwueh koloraeh bialym i patynowane na 
kolor brqzu. 
Cena popiersia 0 wymiaraeh: 60 em. wy- 
sokosei na 70 em. u podstawy -- wynosi wraz 
z opakowaniem i przesy!k q 170 zl., zas odlewu 
glowy 0 wymiaraeh 65 em. wysokosci na 38 em. 
u podstawy-150 zl. 
Naleinosé moie byé rozloiona na splaty 
do 10 miesi
ey. 
Przy nadsy!aniu zamówielÍ pod adresem 
Glównej Ksi
garni Wojskowej w Warszawie - 
Krakowskie Przedmiescie 11 - naleiy podawaé 
scis!y adres staeji wy!adowania, gdyi przesy!ek 
z adresami staeyj kolejowyeh (pó!przystanków), 
na któryeh nie ma wy!adunków. Dyrekeja Kolei 
nie przyjmuje.
		

/NDIGCZAS003513_1939_003_0054.djvu

			132 


WilelÍski DzÌennik Wojewódzki 


Nr.3 


Kalendarz Niepodleglosci 
Na XX-Iecie odrodzenia Polski i XXV-Ie- 
cie wojny swiatowej, staraniem PoJskiego To- 
warzystwa Opieki nad Sierotami po Poleglych 
Wojskowych i Dzieémi Inwalidów, ukazalo sic:: 
wydawnictwo p. t. "Kalendarz Niepodleglosci". 


Wydawnictwo to dzic::ki uzgodnieniu dat 
i tresci z Instytutem Józefa Pilsudskiego po- 
swic::conego Badaniom Najnowszej Historii Pol- 
ski, podaje wszystkie scisle daty i opisy fak- 
tów historycznych, jakie wydarzyly sic:: na prze- 
strzeni 25 lat t. j. od przelomowego roku 
1914 do 1939. 


Adres RedaKc:ji i Administracji: Wilno, Urzlld Wojewódzki ul. Magdaleny Nr. 2, tel. Centrala Urzçdu Wojew. \\'e\\'n. 20. 
Administracja czynna codziennie z wyjqtkiem dni swiqtecznych od godz. 10 do 12 


Administracja przyjmuje ogloszenia do nDziennika Wojewódzkiego. od instytucyj spolecznych i utytecZllosci publicznej. 
od osób zas prywatnych tylko takie, które wynikaj:j ze stosunku do wladz rZ1jdowych i wymienionych illstytucyj 


Prenumeratç i oplatç za ogloszenia nalety wplacaé na konto czelwwe Pocztowej Kasy Oszczçdnosci \\' Willlie 
Hr. 703.006 .Administracji WiletÍ.skiego Dzienllika Wojewódzkiego". 


Prenumerata wynosi: roczna=--18 zt, pólroczna-9 zl., kwartalna 4 zl. 50 gr. 
Ceny ogloszen: ogloszenie 0 zagubieniu jednego dokumentu wraz z numerem dowodowym zl. 4, za katd). 113stçpny 
ùol\l1ment - zt 1.50, ogloszenia 0 zagubieniu dowodów totsall1osci koni wraz z numerem dowodowym - zl. 2.50, oglosze- 
Ilia \\. sprawie osób z:ikinionych i wezwania spadkobierców wraz z numerem dowodowym - zl. 12. ogloszenia za wiersz 
milimetrowy jednoszpaltowy wraz z numerem dowodowym 40 gr. 


Wil. Zakl. Drnltarskie "Lec:hja", Wilno, pI. Orzeszkowej lla. tel. 6-10. 


Cena niniejszego numeru wynosi 1 zl. 50 gr