/NDIGCZAS003514_1936_001_0001.djvu

			Oplata pocztowa uiszczona ryczaltem 


t. U C K. D N I A 4 STY C Z N I A 1 9 3 6 R. 


, 
WOlYNSKI 


DZIENNIK WOJEWÓDZKI 


.Hi! 1. 


T RES C: 


DZIAt URZE;DOWY: 


Str. 


Poz. 1 - Podzia
 gmin wiejskich województwa wo.tyrískiego na gromady: 
pow. Dubno 
I.' Horochów. 
/I Kostopol . 
/I Kowel 
/I Krzemieniec 
/I Luboml 
/I tuck. 
/I Równe 
" Sarny 
/I WtoJzimierz 
" Zdotbunów 


2 
12 
18 
25 
40 
48 
53 
66 
75 
83 
91 


I
 
t}{l
 


l ' I 
("1 ,
ir 


- ! c .) .. I. I 
'\ 1(. . . ) . 

 rl:'._ (\ 
ÄkC. Nr-
 ., 
.
.......
. At 


"'--
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0002.djvu

			Str. 2 


._ .__.
 _Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


I'oIr. 1 


1. 
PODZIAt GMIN WIEJSKICH 
woiewództwa wotynskiego na gromady.  


L. p. Nazwa gminy 


Nazwa gromody 


Nozwa i charakter miejscowosci, 
wchodzqcej w sktod gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaici- 
wego dla danej 
gromady 


POWIAT DUBIENSKI 
1 Boremel Boremel m-ko Boremel Boremel (agencja) 
2 Boremel w. Boremel 
3 Bilcze w. Bilcze 
4 Chryniki w. Chryniki , lesn. Rejzia 
5 Ferma. T otpyzyríska w. Ferma-Totpyzyríska 
6 Kundziwo/a w. Kundziwola 
7 topawsze w topawsze , kol. Mioduszów , kol. Pro- 
posniska, kol. Sita-Nowica 
8 tysin w. tysin , kot. lysin 
9 Malów w. Malów 
10 Nowy- T ok w. Nowy-Tok 
11 Niwy-Ztoczowskie fut. D
bina, w. N iwy-Z
oczowskie 
12 Nowosiótki w. Nowosiótki 
13 Paszowa w. Paszowa 
14 Rusi nowe-Beresteczko w. Rusi nowe-Beresteczko 
15 Smyków w. Smyków , os. w. Smyków 
16 Szyben kol. Hajki , w. Szyben 
'17 T o
pyzyn w. Grabowiec , w. Totpyzyn 
18 Wyczótki w. Wyczó
ki 
19 Werberí w. Werberí , kol. Werberí 
20 ztoczówka w. ztoczówka 
2\ Dubno Aleksandrówka kol. Aleksandrówka Dubno 
22 Bortnica oS.-w. Bortnica, os. Bortnica 
23 Górniki w. Górniki 
24 Iwanie w. Iwanie 
25 Jabtonówka kol. Jabtonówka 
26 Jastrz
bica os. Jastrz
bica 
27 Kleszczycha kol. Kleszczycha 
28 Krasnica Waríska os. w. Krasnica U
aríska, os. Krasnica 
29 Krzywucha w. Krzywucha , kol. Krzywucha , kol. Kru- 
cza , kol. Smolarnia 
30 Lipa w. Lipa Mirohoszcza 
31 Ludhardówka kol. Ludhardówka D u b n 0 
32 iab
dz;anka os. iab
dzianka 
33 Mirohoszcza Ruska w. Mirohoszcza Ruska
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0003.djvu

			Nr. 1 


Wo.tylÍski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 3 


I 
L. p'l 


Nazwa gminy 


Nazwa gromady 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI , 
wchodzqcei w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaki- 
wego dla danej 
gromady 


34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4! 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 


67 
68 
69 
70 
71 


Dubno 


Jarostawicze 


Mirohoszcza Czeska 
Mirohoszcza Nowa 
Pantalja 
Pogorzelce 
Raczyn 
Sady Duze 
Sady Mate 
Straktów Ruski 
StrakMw Czeski 
Tarakanów 
T omaszówka 
Wielkopolanka 
Witosówka 
Wolica Straktowska 
Wolica ZbytylÍska 
Wygnanka 
Zabramie 
Zamczysko 
Zahorce Duze 
Zahorce Mate 
Zawale Ruskie 
Zawale Czeskie 
Zbytyrí 
Zdotbica 
Zgliniec 
Zniesienie 
Borzemiec 
Czekno 
Chrobrowicze 
Horodnica Mata 
Horodnica Wielka 
Jatowicze 
Jarostawicze 


Kalniatycze 
Kniahininek 
Leduchówka 
Lichaczówka 
iagodówka 


kol. Mirohoszcza Czeska 
kol. Mirohoszcza Nowa 
w. Pantalja , kl. Podniesienie 5W. Krzyza 
w. Pogorzelce , os. Pogorzelce 
w. Raczyn , f. Raczyn , fut. Raczyn 
w. Sady Duze 
w. Sady Mate 
w. Straktów Ruski 
kol. StraHów Czeski 
w. Tarakanów 
kol. T omaszówka , f. T omaszówka 
os. Wielkopolanka 
os. Witosówka 
w. Wolica Straktowska 
os. Wo/ica ZbytylÍska 
w. Wygnanka 
w. Zabramie 
w. Zamczysko 
w. Zahorce Duze 
w. Zahorce Mate 
w. Zawale Ruskie 
w. Zawale Czeskie 
w. Zbytyrí , f. Zbytyrí 
w. Zdotbica 
w. Zgliniec 
w. Zniesienie 
w. Borzemiec , lesn. Borzemiec 
w. Czekno , os. w. Czekno 
kol. Chrobrowicze , kol. Suttanówka 
w. Horodnica Mata 
w. Horodnica Wielka 
w. Jatowicze 
w. Jarostawicze , os. w. Jarostawicze , 
kol. Rudecka 
w. Kalniatycze , kol. Wilmazów 
w. Kniahininek 
kol. Ledochówka 
w. Lichaczówka 
kol. iagodówka 


Mirohoszcza 


Dubno 


Mirohoszcza 
Dubno 


Mirohoszcza 


Dubno 


Jarostawicze 


T argowica 
Jarostawicze 


Targowica 


Jarostawicze
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0004.djvu

			Str. 4 


:r=" gminy 
72 Jaros
awicze I 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81
 
82 


Wo.tyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nr. 1 


83: 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 


Kniahinin 


94 
95 
96 
97 
98 


99 
100 
101 
102 


103 


104 
105 
106 
107 


Nazwa gromady 


Nadczyce 
Perek
adowicze 
Podhajce 
Podlisce 
Podlisce 
Pod
ozce I 
Pod
ozce II 
Rykanie Ma
e 
Rykanie Wielkie 
Stawrów 
$wiszczów 
T argowica 
T argowica 
Targowica 
T opóle 
W orsu rí 
Wygoda 
Za
awie 
Zawale 
Adamówka 
Babo
oki 
Bokujma 


Brzezina 
Czarna-ioza 
Dqbrowa 
Demidówka 
Demidówka 


Dublany 
IIpiboki 
Kalinówka 
Kniahinin 


Krasne 
\ 


Lisznia 
Ochmatków 
Paszczycha 
Perekale 


Nazwa i charakter miejscowosci , 
wchodzqcej w sHad gromady 


w. Nadczyce 
w. Perek
adowicze 
w. Podhajce 
w. Podlisce 
kol. Podlisce 
w. Pod
ozce I 
w. Pod
ozce II 
w. Rykanie Ma
e 
w. Rykanie Wielkie 
w. Stawr6w 
w. $wiszczów 1 kol. $wiszczów 
kol. Targowica , os. w. Wanska Dola 
m-ko T argowica 
w. Targowica 
w. T opóle , os. w. T opóle 
w. Worsurí 
kot. Wygoda 
w. Za
awie 
w. Zawale 
kol. Adamówka 
w. Babo
oki 
w. Bokujma , fut. Kozyrszczyzna , gal. 
Sosnowik 
kol. Brzezina , fut. Klin 
kol. Czarna-ioza 
kol. Dqbrowa 
m-ko Demidówka 
w. Demidówka, fut. Kociubnik , fut. Pa- 
sieczysko 
w. Dublany 
w. I/piboki 
kol. Kalinówka , fut. Kalinowiec 
fut. D
bina, fer. D
bina, w. Kniahinin , 
fut. Niwa 
w. Krasne , fut. Monastyrzysko , fut. Se- 
menow Kut 
w. Lisznia , fut. Marjanka 
w. Ochmatków 
kol. Paszczycha 
fut. Malewczyna , w. Perekale 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


Jaros
awicze 
T argowica 


Jaros
awicze 


T argowica 


Jaros
awicze 


T argowica 
Jarodawicze 
T argowica 


Jaros
awicze 


T argowica 
Kniahinin 
T argowica 


Kniahinin 


Demidówka 


Kniahinin 


T Qrgowica 
Demidówka 
Kniahinin 
Demidówka 
Kniabinin
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0005.djvu

			Nr. 1 


L. p. 


Nazwa gminy I 
I 


108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 


Kniahinin 


Krupiec 


122 
123 
124 


125 


126 


127 
128 
129 


130 
131 
132 


133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 Malin 
140 


Wolyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nazwa gromady 


Polanówka 
ReszetyMwka 
Rudka 
Rudlew 
Sw;szczów 
Weln icze 
Wojnica 
Baranie 


D
bi ny 
D
bi ny Nowe 
Granówka 
Hajki 
Iwaszczuki 
Janówka 


KarpiMwka 
Kozin 
Kozin 


Krupiec 


Micha
ówka 


Plaszowa 
Poniatówka 
Pustoiwanie 


Rudnia 
Sawczuki 
Sestratyn 


Srybno 
Staryki 
Sytno 
T arnówka 
Zagaje-Dqbrowa 
Z yg m u ntówka 
Bakoryn 
Bogusze 


fut. Kisilin , kol. Polanówka 
kol. ReszetyMwka 
w. Birok , fut. Rudka 
w. Rudlew 
w. Swiszczów 
w. Wetnicze 
w. Wojnica 
w. Baranie 
w. D
biny 
w. D
biny Nowe 
w. Granówka 
fut. Berezyna , w. Hajki , fut. Paramudy 
w. Iwaszczuki , fut. Potyki 
fut. BaranYI fut. DemianYI w. Janówka , 
fut. Micha
usie, fut. Mokre-Miki
ki, 
fut. Mokre-Rejszi , fut. Serednie 
w. KarpiMwka 
m-ko Kozin 
fut. DubelÍczyk , w. Kozin , fut. Kursyki , 
fut. Pasieki , fut. Serednie , fut. Sos- 
nyna 
fut. Haje , fut.. Hnylcze , w. Krupiec , fut. 
Toma 
fut. Adamówka , fut. Gorgule , w. Micha- 
Mwka , fut. Zasów 
w. Plaszowa 
w. Poniatówka 
fut. Czarnotózka , fut. Haje , fut. Husary, 
w. Pustoiwanie 
w. Rudnia , os. Rudnia Poczajowska 
w. Sawczuki Kozin 


Nazwa i charakter mlelscowOScl , 
wchodzqcej w sktad gromady 


Str. 5 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


Kniahinin 
Targowica 
Demidówka 
T argowica 
Kniahinin 


. 
T argowica 
Kniahrnin 


Rudnia Poczajowska 


Kozin 


Rudnia Poczajowska 


Kozin 


Rudnia Poczajowska 


Kozin 


Rudnia Poczajowska 


fut. Bezodnia, fut. Charmaci , fut. Pasie- 
ki , fut. Poczajów, w. Sestratyn , fut. 
Sytenka Rudnia Poczajowska 
w. Srybno 
w. Staryki Kozi n 
fut. Koty, w. Sytno , fut. Tabaczuki Rudnia Poczajowska 
fut. Fiki , fut. Glinianka , w. Tarnówka 
w. Zagaje-Dqbrowa Kozin 
w. Zygmuntówka 
w. Bakoryn Ostrozec 
I kol. Bogusze
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0006.djvu

			Str. 6 


L. p. 


141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
155 
157 
158 
159 


160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 


Wo.tyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nazwa gminy Nazwa gromady 


Malin Borbin 
D
ugoszyje 
Horodyszcze 
Iwa n kowce 
Kneruty 
. 
Kneruty 
Konstantynówka 
Koryta 
Krasilno 
iukarówka 
Malin 
Malin 
Moszków 
Narutówka 
Nowosió
ki 
Ostrozec 
Ostrozec 
Pe
za 
PeremiMwka 


Pietuszków 
Pjanie 
Postnyków 
Pu
awianka 
Reczyszcze 
Rejtanów 
Stawiszcze 
Tereszów 
T ereszów 
Tuszebin 
Ujeidice 
.
 Wo
kownia 
Zab
ocie 
Zab
otce 
Zamczysko 
Zborów 
M
ynów Arszyczyn 
Adamówka 
Berehy 


Nr. 1 


Nazwa i charakter miejscowosci , 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


I fol. Anielin , w. Borbin , fut. Borbin 
w. D
ugoszyje, f. mugoszyje 
kol. Baraki , kol. Horodyszcze 
w. Iwankowce , f.lwankowce 
w. Kneruty 
kol. Kneruty 
kol. Konstantynówka 
w. Koryta 
kol. Falkowszczyzna , kol. Krasilno 
w. iukarówka 
w. Malin 
kol. Malin 
w. Moszków , f. Moszków I, f. Moszków II 
kol. Narutówka 
w. Nowosió
ki 
lesn. Jarów , f. Ostrozec , w. Ostrozec 
m-ko Ostrozec 
w. Pe
za, kol. Zorówka 
w. PeremiMwka , f. PeremiMwka , fut. 
PeremiMwka 
w. Pietuszków 
fut. Korczunki Pjarískie, w. Pjanie 
w. Postnyków 
kol. Pu
awianka 
kol. Reczyszcze 
kol. Rejta nów 
w. Stawiszcze , fut. Stawiszcze 
w. Tereszów , fut. Tereszów 
kol. T ereszów 
w. Tuszebin 
w. Ujeidice , fut. Ujeidice 
w. Wo
kownia 
w. Zab
ocie 
w. Zab
otce 
kol. Zamczysko 
kol. lborów 
w. Arszyczyn 
kol. Adamówka 
w. Berehy 


Nazwa urzQdu 
pocztowega wtasci- 
wego dla da"ej 
gromady 


Bozkiewicze 
Ostrozec 


Bozkiewicze 
Ostrozec 


Bozkiewicze 
Ostrozec 


Bozkiewicze 
Ostrozec 


Bozkiewicze 
Ostrozec 


Bozkiewicze 
Ostrozec 


M
nów
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0007.djvu

			..J____
_._______Vi oty ríski _I? !ien nik '!I oiewó 
!!i.._


_!.__.. 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 


179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 


M
ynów 


Bozkiewicze 
Bryszcze 
Bojarka 
Choruparí 
Czerec 
Czerwona Góra 
Dobratyn 
Dobratyrískie Nowiny 


187 
188 
189 
190 
191 


Dorohostaje Ma
e 
Dorohostaje CZßskie 
Hotowczyce 
Honczarycha 
Iwanówka 


192 
193 
194 
195 


Koblin 
Karolinka 
Kosarewo 
Korabliszcze 


196 Libanówka 
197 Ludwikówka 
198 Maslanka 
19!' Malowana 
200 Maruszyn 
201 Miatyn 
202 M.tynów 
203 Mtynów 
204 Murawica 
205 Murawica 
206 Moskowszczyzna 
207 Mieczys
awówka 
208 Nowiny Czeskie 
209 Ozlijów 
210 Ostryjów 
211 Puhaczówka 
212 Podhajce Czeskie 
,213 Podhajce Ruskie 
214 Panska Dolina 


w. Bozkiewicze, os. w. Placówka 
w. Bryszcze 
w. Bojarka 
w. Choruparí 
kol. Czerec 
w. Czerwona Góra , w. Turecka Góra 
w. Dobratyn 
w. Dobratyrískie NowinYI kol. Kuca, 
f. Konstantynówka 
w. Dorohostaje Ma
e, w. Mantyn 
w. Dorohostaje Cz" kol. Frankowszczyzna 
w. Ho
owczyce, kol. Hajki 
kol. Honczarycha 
os. w. Bozkiewicze-Kosarewo , kol. Iwa- 
nówka 
w. Koblin M.tynów 


Nazwa i charakter miejscowoki , 
wchodzqcej w sktad gromady 


Str. 7 


Nazwa I,jrz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


Bozkiewicze 


M
ynów 


Bozkiewicze 


w. Karolinka 
w. Kosarewo Bozkiewicze 
w. Korabliszcze , kol. Panasycha , kol. Py- 

ypycha, kol. Slepetyszcze , kol. Stot- 
pyszcze 
kol. Libanówka Mwnów 
kol. Ludwikówka 
w. Maslanka 
kol. Malowana 
kol. Maruszyn , kol. Szcz
sliwa 
N. Miatyn 
w. M.tynów , f. M
ynów 
m-ko M
ynów 
kol. Krqzki , w. Murawica 
m-ko Murawica 
w. Moskowszczyzna 
kol. Mieczys
awówka 
kol. Murawszczyzna , w. Nowiny Czeskie 
w. Ozlijów 
w. Ostryjów 
Puhaczówka 
fut. Miko
aiówka, w. Podhajce Czeskie 
w. Podhajce Ruskie 
kol. Dqbrowa , kol. Paríska Dolina
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0008.djvu

			Str. 8 


Wotyríski Dziennik Wojewoozki. Poz. 1. 


Nr. 1 
-------_._----- -
---- ._-- 


Nazwa i chcrakter . . , . Nazwa urz
du 
mlelscowoSCI, pocztowego wtaici- 
L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady wchogzqcej w sk
ad gromady wego dla danej 
gromady 
215 Mtynów Pereweredów w. Pereweredów M
ynów 
216 PekaMw w. PekaMw 
217 Radów w. Radów Bozkiewicze 
218 Radów kol. Radów 
219 Smordwa kol. Bereszczyzna , kol. Klin-Smordewski , 
f. Lechów , f. Smordwa , w. Smord- 
wa , kol. Zapust M
nów 
220 Stomorgi kol. Grab
wiecl os. w. M
ynów, kol. Sto- 
morgl 
221 Uzyniec w. Ufyniec , f. Uzyniec 
222 Wadawin w. Wadawin 
223 W
adys
awówka kol. W
adys
awówka Bozkiewicze 
. , w 01. 


224 Zoflowka 


225 Zady 
226 Radziwi
Mw Baszarówka 


227 Bat'ków 
228 Berezyna 
229 Buhajówka 


230 
231 


Drarícza-Polska 
Drarícza-Ruska 


232 


Gaie-Lewiatyrískie 


233 
234 
235 
2.36 


Kopanie 
Kruki 
Lewiatyn 
Niemirówka 


237 
238 
239 


Oparypsy 
Pereniatyn 
Podlipki 


240 
241 
242 


Podzamcze 
Prokazy 
RadziwiUów 


243 
244 


Staryki 
Stojan6wka 


kol. Aleksandrowka , kol. Juliano ka , k 
Rudka , kol. Zofjówka 
w. Zady Targowico 
w. Baszarówka , fut. Czernobaje , fut. Hni- 
da, fut. Kruki , fut. Lisowiki I, fut. 
Medowszczyna , fut. Pryski , fut. Ta- 
rasowa-Dubina Rodziwi
Mw 
w. Bat'ków , fut. Dowganie 
w. Berezyna 
osiedle Ba
ki, w. Buhajówka fut. Gaje- 
Morozowskie , fut. Prochownio , fut. 
Sarnowa 


w. Drarícza Polska , fut. Lisowiki II 
fut. Bojków , w. Drarícza-Ruska , fut. Du- 
bowa, fut. Stupaki 
fut. Bardeckich , w. Gaje Lewiatyrískie , 
tut. Gaje Male 
w. Kopanie , fut. Kryze , fut. Melana 
w. Kruki 
w. Lewiatyn , fut. Suchodo
y 
osiedJe Cybuchów , fut. Lisowiki 111 , w. Nie- 
mirówka , fut. Stebluki 
fut. Klekotów , w. Oparypsy 
w. Pereniatyn 
fut. Kaplica ", fut. Kaimiry, fut. Niwka , 
w. Podlipki 
fut. ParchutYI w. Podzamcze , fut. Wytyki 
w. Prokazy 
fut. Bia
okrynica, fut. Buda, os. Radzi- 
wiUów 
fut. Kaplica I, w. Staryki 
w. Stojon6wka
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0009.djvu

			Nr. 1 o!lríski_ pziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 9 


L. p. 


Nazwa gminy 


Nazwa gromady 


Nazwa i charakter mlelscowoScI , 
wchodzqcej w sk
ad gromody 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


245 1 
246 


Radziwi
Mw 
Sudobícze 


247 


248 ' 
249 
250 
251 
252 
?53 


254 
255 
2J6 
257 
258 
259 
260 


261 


262 
263 
264 
265 


266 
267 


268 


269 
270 
271 
272 
273 Testuhów 
274 


275 
276 
277 


Wola-Pitsudskiego 
Bondory 
Buszcza 
Detynicze 
Dtugiepole 
Hradki 


Iwaninicze 
Jasinówka 
Kirytówka 


Komaszówka 
Marcelina 
Miko'tajówka-Nowa 
Mikotajówka-Stara 
Nahorany 
Nosowica-Nowa 
Nosowica-Stara 


Obhów 


Noska-Czeska 
ptoska-Ruska 
Pererosla 
Semiduby-Czeskie 


Semiduby-Ruskie 
Studzianka 


Sudobicze 


Szepetyn 
T a rta k 


TroScianiec 
Za
uze 
Boratyn 
Chotyrí 


Dobrowoda 
Honoratka 
Korytno 


Radziwïnów 
Smyga 


os. Wola-Pi
sudskiego 
w. Bondary, fut. Milec , fut. Waszkowicze 
w. Buszcza , mtyn Itawka 
w, Detynicze 
w. D
ugiepole, kol. MichaMwka 
w. Hradki , kol. Smolary 
w. Iwaninicze 
fut. Dermanka, w. Jasinówka 
w. KiryMwka , fut. SmolarYI gaj. Turycze- 
wo , os. mt Za
uski-M
yn 
w. Komaszówka 
w Marcelino , w. Sitary, fut. Zabara 
w. Miko
aiówka-Nowa 
fut. Kruki , w. Miko
ajówka-St" kol. Smyga 
fut. KoniezdrYI w. Nahorany 
kol. 5 Kwartat, w. Nosowica-Nowa 
w. Nosowica-Stara , kol. Pieszczanka , kol. 
Zamczysko 
kol. BorysYI gaj. BorysYI fut. Klepiec , 
kol. Lubomirka , w. Obhów 
w. Ptoska-Czeska 
w. Noska-Ruska 
f. Chiczawka , fut. Lasowa , w. Pererosla 
w. Semiduby-Czeskie, f. Wydranka , os. 
mt Zabara 
w. Semiduby-Ruskie 
fut. Chworoszcza, fut. Czapla, kol. Dwo- 
ryszcze , w. Studzianka 
w. Borek , kol. I Kwartat , gaj. Sianowa
, 
w. Sudobicze 
kol. HotubYI w. Sz
petyn 
w. Tartak 
fut. Lipnik, w. TroScianiec 
w. Zatuze , f. Za
uze 
w. Boratyn Tes
uhów 
w. Chotyrí , os W. Chotyrí , tut. Potunocz- 
na , fut. Osikowa , fut. Smolarnia , 
fut. Sytenka 
fut. Czarna-toza , w. Dobrowoda 
kol. Honoratka , fut. T erebize 
w. Korytno , fut. Klin , os. Zamosciska
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0010.djvu

			Str. 10 


L. p. 


Wo
yríski Dziennik_W 
iew?dz 

.__ Poz . 1. 


Nazwa gminy Nazwa gromady 


278 
279 
280 
281 


Tes
uhów Krasnopol 
Mytnica 
Mytn ica 
Ostrów 


282 


283 
284 
285 


286 1 
287 
288 


289 


290 


291 


292 


293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 


Wnrknwir:'7p' 


300 
301 


302 


Plaszowa-Królewska 


Plaszówka 
Podwysokie 
Rogoino 


Rydków 
So
oniów 
Tes
uhów 


Wo
kowyie 


Wo
kowyie 


Za bokrzyki-Wielkie 


Zabokrzyki 


Bia
obrzeze 
Bocianówka 
Bodiaki 
Chomqt 
Diatkiewicze 
Jeziorany Zydowskie 
Jeziorany Wtoscianskie 


Kniahinin 
Koniuszki 


KOScianiec 


fut. Hrymiacze, w. Plaszówka Tes
uhów 
kol. Podwysokie Wo
kowyie 
fut. Boremelska-Droga , fut. Demidowska- 
Droga , fut. G

boka-Dolina, w. Ko- 
parí, fut. Markusa, fut. Nagrodczyz- 
na , fut. NowinYI w. Rogoino fut. 
Rózewszczyzna 
w. Rydków , f. Rydków, fut. Zielona 
w. So
oniów I 
lesnicz. Bilawszczyzna, os. Oseredek, fut. 
Polowa , lesn. Pasieki, w. Tes
uhów, 
fut. Zamiszki 
fut. Balarka , fut. Dubrowa, f. Karolinka, I 
fut. Pereka
ek, fut. Pasieki-Wielkie, 
w. Wotkowyje 
fut. Czarny-Las, fut. Jab
owszczyzna, fut. 
Kr:z;aki , fut. Kalinówka , kol. Wotko- 
wYle 
f. Helenil'), fut. Stanis
awYI f. Zacisze, 
w. Zabokrzyki-Wielkie 
fut. Berezyna , fut. Gucmany, fut. Kre
y- 
wo " fut. Kursyki , fut. Semeniuki, 
w. Zabokrzyki 
w. Bia
obrzeze, kol. tastówka 
kol. Bocianówka 


Nazwa i charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sHad gromady 


kol. Kaimirówka , kol. Krasnopol 
w. Mytnica 
kol. Mytnica , os. w. Mytnica 
w. Ostrów , os. w. Ostrów, fut. Ostrowek, 
fut. Wiktorówka, fut. Wolaríszczyzna 
kl. Kozackie-Mogity, w. Plaszowa-Królew- 
ska , os. w. Plaszowa - Królewska , 
fut. Po
yki 


w. Bodiaki 
kol. Chomqt 
w. Diatkiewicze 
kol. Jeziorany Zydowskie 
w. Jeziorany W
oSciarískie. st. kol. Jezio- 
rany, os. JezioranYI f. Jeziorany 
os. Karpiiówka , w. Kniahinin 
w. Koniuszki , fut. K
yn, fut. Kurhany, fut. 
Leszczyna , fut. Pod Jezioranami , 
fut. Sinozat', fut. ZahajnYI fut. Zai- 
mysko 
w. KOScianiec 


Nr. 1 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaSci- 
wego dla danej 
gromady 


Kozin 
Beresteczko 


Tes
uhów 


Beresteczko 


Beresteczko 


Tes
uhów 


Wo
kowyje 


Kozin 


Warkowicze 


Jeziorany 
Warkowicze
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0011.djvu

			Nr. 1 


Wo
yríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 11 


L. p. 


303 
304 


305 
306 
307 


308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 


Nazwa gminy Nazwa gromady 
I 
I 
Warkowicze Krytów 
Kurdybarí - Warko- 
wicki 
Kurdybarí-Zornowski 
I Listwin 
Mtodawa Wtokiaríska 


Mtodawa Czeska I 
Mtodawa Czeska II 
Mokre 
Narajów 
Olibów 
Ostrów 
Rapatów 
Satyjów 


316 Ulbarów Wtosciaríski 
317 Ulbarów Czeski 
318 Warkowicze 
319 1 Warkowicze 
320 I Zarudzie 
321 Ziniówka 
322 Zornów 


323 Werba Bereh 
324 Biatogródka I 
325 Biatogródka II 
326 Buderaz 
327 Budy 
328 D
uzek 
329 Edwardówka 
330 Kamienica 
331 Kamienna-Werba 
332 Kluki 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI , 
wchodzqcej w sHad gromady 


w. Krytów, fut. Krytów 


kol. Kurdybarí-Warkowicki 
kol. Kurdyba rí-Zo
nowski 
w. Listwin , f. Listwin, kol. Zalesie 
os. Bakunicha W
osciaríska, os. Czahar6w- 
ka , w. M
odawa W
osciaríska, kol. 
Majówka-Ksawerówka 
w. Mtodawa Czeska I 
w. M
odawa Czeska II 
w. Mokre 
os. Barysówka , w. Narajów 
w. Olibór 
w. Ostrów 
kol. Rapatów 
kol. J uljanówka , os. Lesniczówka 1, os. 
Lesniczówka 2 , w. MichaMwka , 
f. MichaMwka, f. Satyjów, w. Saty- 
jów-NowYI w. Satyjów-Stary, f. Ziem- 
blica 
w. Ulbarów W
osciaríski, przyst. kol. Ulba- 
rów , os. Zalesie 
w. Ulbarów Czeski 
m-ko Warkowicze , f. Warkowicze 
os. Dworzec , os. Janoszówka , . os. Kos- 
ciuszki , os. Pod Lasem , w. Warko- 
wicze , os: Warkowicze , os. Zacisze 
w. Zarudzie 
kol. Krasna Góra, kol. Ziniówka 
os. Bazylszczyzna, os. Bondarowa-Nywa , 
os. Koszary, os. O
try-Garb, os. Ra- 

owszczyzna, w. Zornów , majqtek 
Zornów 
w. Bereh , fut. Dubowica 
w. Bia
ogródka I 
w. Bia
oaródka II 
w. Buderaz , fut. Rozek 
w. Budy 
kol. D
uzek 
kol. Edwardówka, fut. Kaserí, kol. Ko- 
chanó.wka 
w. Kamienica 
kol. Kamienna-Werba 
w. Kluki 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci. 
wego dla danej 
gromady 


Warkowicze 


Jeziorany 


Warkowicze 


Werba 


Pekza 


Wo
kowyie 
Werba 
Rud n ia-Pocza jowska 
Werba
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0012.djvu

			Str. 12 


Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nr. 1 


L. p. Nazwa g miny I Nazwa gcamady 


Nazwa i charakter mlelscowOSCf, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


NazoIVa urz
du 
pocztowego wtaSci- 
wego dla danej 
gromady 


333 Werba Komarówka 
334 Milcza-Ma
a 


335 


336 
337 


338 
339 


340 


341 
342 
343 
344 
345 
346 


347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 


1 


Beresteczko 


2 
3 
4 


5 
6 
7 


Milcza-Duza 


Minkowce 
Mykitycze 


Onyszkowce 
Pekza 


Piratyn 


Podtuze 
Ptycza 
Redkoduby 
Smolarnia 
Sto
biec I cz. 
Stotbiec II cz. 


Turja 
T urkowicze 
T urkowicze 
Werba 
Werba 
Zofjówka I cz. 
Zafjówka II cz. 


w. Komarówka 
kol. Lipnik, w. Milcza-Mata , kol. Swi- 
dowiec 


Werba 


Pekza 


fut. G

boka-Dolina, fut. Makarycha , w. 
Milcza-Duza , kol. Perczyn 
w. Minkowce , w. Sapanowczyk Werba 
w. Mykitycze , fut. Nowa - Grobla , fut. 
Olszanka , fut. Zapust 
w. Onyszkowce 
fut. Berezyna , kol. Cerkwisko , fut. Ka- 
mieniarnia , fut. Kaserí , fut. Lisica , 
fut. Ostalec , fut. Paszczycha , w. Pe
- 
cza , fut. PídbruselÍ , fut. Wolaríska , 
os. Woiskowa Pekza 
kol. Adamówka , fut. Lipkowiec , w. Pi- 
ratyn Werba 
w. Pod
uze, fut. Zab
ocie 
fut. Dqbrowa-Ptycka , w. Ptycza 
kol. RedkodubYI fut. Turki 
kol. Smolarnia 
w. Sto
biec I cz. 
fut. Spalona , w. 5to
biec II cz, ' os. Woj- 
skowa , fut. Zabirki 
w. T uria 
w. Turkowicze 
ko/. -Turkowicze 
m-ko Werba 
w. Werba 
kol. Zofjówka 
fut. Marjanka , fut. Wapienka , kol. Zof- 
jówka II cz. 


Antonówka 


POWIAT HOROCHOWSKI 


Burkacze 
Dzikowiny 
Holatyn 


Humniszcze 
Janówka 
Kutrów 


w. Antonówka , kol. Antonówka , fut. 
Cztery Pale , lesn. Styrskie-Lesnictwo, 
lesn. Wokza Beresteczko 
w. Burkacze , kol. Burkacze , fut. Chwoina 
w. DzikowinYI fut. Stadnickiego tobaczówka 
w. Holatyn-DolnYI w. Holatyn-GórnYI fut. 
G

boka Beresteczko 
w. Humniszcze 
kol. Janówka iobaczówka 
w. Kutrów , os. w. Nar
czyn, f. Na- 
r
czyn Beresteczko
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0013.djvu

			Nr. 1 


Wotynski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 13 


I 
L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 
I 
8 Beresteczko Ko
mów 
9 Ko
maczówka 
10 Lipa 
11 Lipska 
12 tobaczówka 
13 Merwa 
14 Nowostaw 
15 I Peremyl 
16 Reymontowicze 
17 Smolawa 
18 Wolica 
19 Zielona . 
20 Brany Bator6wka 
21 Baroczyce 
22 Boryskowicze 
23 Brany 
24 Buzany 
25 Cechów 
26 Do
he 
27 Druzkopol 
28 ! Druzkopol 
29 Haliczany 
30 Ku powa Ice 
31 Puthany 
32 Rzyszczów 
33 Sielec 
34 skryhotowo 
35 Szeroka 
36 Uhów 
37 Woli.ca 
38 Zboryszów stary 
39 Zboryszów Nowy 


Nazwa i charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


w. Kotmów 
kol. Ko
maczówka 
w. Lipa , f. Lipa , fut. Pereka
ek 
kol. Li pska 
w. tobaczówka , os. w. tobaczówka , f. 
tobaczówka, os. mt Radostaw 
w. Merwa 
w. Nowostaw 
w. Peremyl, f. Peremyl, fut. Monaster- I 
szczyzna 
os. w. Reymontowlcze 
w. smolawa , f. smolawa , fut. Bia
y tug 
w. Wol;ca 
kol. Zielona , kol. Mikotajówka , kol. Dziech- 
ciarnia , kol. Bvdki 
kol. Rokityna , kol. Zboryszów Nowy 
w. Boroczyce 
w. Boryskowicze 
w. Brany, f. BranYI st. kol. Brany, kol. 
Wolica-Branska 
w. Buzany, f. BuzanYI lesn. BuzanYI f. 
Wola 
w. Cechów , f. I. Cechów , f. II. Cechów , 
f. III. Cechów 
w. Dothe 
m-ko Druzkopol 
w. Druzkopol 
w. HaliczanYI f. HaliczanYI f. Lulówka , 
kof. Taranicha 
w. Kupowalce, kol. Lulówka-W
gierszczyz- 
na , os. w. Nowe-Gniezno 
w. Pu
hany, f. Pu
hanYI lesn. Pu
hany 
f. Rudka , w. Rzyszczów, f. Rzyszczów , 
gaj. Stara Rudka 
w. sielec 
w. Skryho
owo 
kol. Czerwona , kol. skuratówka, kol. Sze- 
roka , kol. Zawale 
w. Uhów 
chutor Konweszczyzna, w. Wolica 
w. Zboryszów Stary, f. Zboryszów Stary 
kol. Jeziorki, kol. Poprzecznica , kc.\1. Sta- 
wiska 


tobaczówka 
Beresteczko 


tobaczówka 
Beresteczko 


tobaczówka 


Beresteczko 
Horochów 2 


Brany 


Horochów 2 
Brany 
Druzkopol 


Horochów 2 


Brany 


Druzkopol 
Brany 


Horochów 2 
Druzkopol 


Horochów 2 


tobaczówka
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0014.djvu

			Str. 14 


Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nr. 1 


l. Pol Nazw a gminy 
I 


Nazwa gromady 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI , 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego .vtasci. 
wego dla danej 
gromady 


40 


Brany 


41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 


Chorów 


48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 


69 
70 
7\ 
72 
73 
74 
75 


Zastawie 


Zurawniki 
Aleksandrówka 
Bakonówka 


Bermeszów 
Buzkowicze 
Chorów 
Cewelicze 


Doroginicze 
Granatów 
Horochówka 
Jasionówka 
Koztów 
Kremesz 
Kruchenicze 
tokacze 
tukowicze 
tysów 
Markowicze 
MichaMwka 
Oryszcze 
Ostrów 
Piatykory 
Rogowicze 
Szelwów 
T worynicze 
Ujma-tokacka 
Wiktorówka 
Wujkowicze 


Wó/ka-Markowiecka 
Wólka-szelwowska 
Zai
czyce 
Zagajce 
Zamlicze 
Zahorów-Stary 
Zahorów-Nowy 


I 
. kol. Pozarnica , kol. sieniawa , w. Zasta- 
wre 
w. Zurawniki 
kol. Aleksandrówka 
kol. Bakonówka , kol. Zapust 
w. Bermeszów 
w. Buzkowicze 
w. Chorów 
w. CeweliczeGórne , w. Cewelicze-Dolne, 
kol. Hajczyna 
w. Doroginicze , f. Janin 
kol. Granatów 
kol. Horochówka 
kol. Jasionówka 
w. Koztów , f. KozMw 
w. Kremesz 
w. Kruchenicze 
m-ko tokacze 
w. tukowicze 
w. tysów 
w. Markowicze 
kol. Michatówka 
w. Oryszcze 
kol. Ostrów 
w. Piatykory 
w. Rogowicze 
w. Szelwów 
w. T worynicze 
w. Ujma-tokacka 
kol. Wiktorówka 
w. Wu.ikowicze, f. Wujkowicze , kol. Bu- 
nlawa 


w. Wólka-Markowiecka 
w. Wólka-Szelwowska, kol. Krzemieni'ec 
w. Zai
czyce, f. Zai
czyce 
w. Zagajce 
w. Zamlicze , f. Zamlicze 
w. Zahorów-stary 
w. Zahorów-Nowy 


DruZkopol 


tokacze 


Chorów 
Bubnów 
Chorów 


tokacze 


Chorów 


tokacze 
Chorów 
tokacze 


Chorów 


tokacze 


Poryck 
iokacze 


Chorów 
tokacze 


Chorów 


tokacze 
Chorów
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0015.djvu

			Nr'u
___.___._____uu__u__._.__YYo.tyrí
ki Dziennik yYojewód_zki. Poz. 1. 


L. p. Nazwa gminy 


76 
77 
78 


79 


80 


81 
82 I 


83 
84 


85 


86 1 


87 


88 
89 
90 
91 
92 
93 


94 
95 
96 
97 
98 
99 


100 
101 
102 


103 
104 


Kisielin 


Nazwa gromody 


Aleksa ndrówka 
Apo nowszczyzna 
Beresk 


Cho
opecze 


szcz
snówka 


Dqbrowa 
Helenów 


Hubin 
Jachimówka 


Janów 


Jungówka 


Kisielin 


Ledachów 
Maríków 
Marynków 
Micha
ówka 
Ozdziutycze 
Ozdziutycze 


Paw
owicze 
Rudnia 
Studynie 
serniczki 


I Serniczki 


T werdyn ie 


Tumin 
Wincentów 
Woronczyn 


Wólka sadowska 
Wysoka 


Nazwa i charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


kol. Aleksa ndrówka , kol. Ostrówek 
kol. Aponowszczyzna 
w. Beresk , fut. Gromosz , fut. Jamne , fut. 
Wo
oki, fut. Zaozirje, fut. Zapust 
w. Cho
opecze, fut. Moszenszczyna , fut. 
Nowosiótki, f. Chotopecze 
. kol. szcz
snówka, kol. kisielówka, kol. 
Augustów 
kol. Dqbrowa , kol. Pasieka 
kol. Helenów , kol. Zabara GOSciríska, 
kol. Zabara Niemiecka 


Str. 15 


Nazwa urzE,'du 
pocztowego wtaki- 
we go dla danej 
(<:Iromady 


Wojnica 
Ozdziutycze 


Beresk 


Kisielin 


Ozdziutycze 
Wojnica 


Kisielin 


w. Hubin, os. RogóZno , os. smolarnia Wojnica 
kol. Jachimówka, kol. Janowiec , kol. 
Niedzwiedzia Jama, kol. Wo
owa Kisielin 
kol. Janów , kol. Lipnik , kol. tuków , kol. 

rystak, kol. Zapust Janowski , kol. 
Zurawiec Ozdziutycze 
kol. Jungóytka, kol. HaUYI kol. Okrqglak, 
kol. Zarki Kisielin 
m-ko Kisielin , kol. Dmitrówka , f. Dmit- 
rówka , kol. Leonówka, f. Leonówka , 
kol. Zapust Kisieliríski, kol. Zielona 
kol. Ledachów 
kol. Maríków 
kol. Marynków , kol. Maków 
kol. Micha
ówka 


m-ko Ozdziutycze 
w. Ozdziutycze, kol. Czerwirískie, kol. 
Marjanówka, kol. Zastawa, f. Oz- 
dziutycze 
w. Paw
owicze, fut. Pomiarki 
w. Rudnia , kol. Lipnik , kol. Mokzanów 
w. studynie 
w. Serniczki 
kol. serniczki 
w. Twerdynie , kol. Dunai, f. Twerdynie I, 
f. Twerdynie ", 
w. Tumin , os. Zawa
y Las , f. Tumin 
kol. Wincentów 
w. Woronczyn , kol. Dqbrowa, os. Gro- 
mosz , os. Kielecka , os. Ferma 
w. Wólka sadowska 
kol. Wysoka , kol. Jasiniec , kol. Klemen- 
tynów , kol. Kurant , kol. Zogijówka 


Ozdziutycze 
Kisielin 


Wojnica 
Ozdziutycze 


Wojnica 
Ozdziutycze 
Kisielin 


Ozdziutycze 
Kisielin 


Beresk 
Kisielin 


Oidziutycze
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0016.djvu

			Str. 16 


_ _ ___._u_.'vV.o
yrí ski . Dz

nnik VYojeV\' ó
zki. .!.o:z:.J. 


Nr. 1 


L. p. 


Nazwa gminy Nazwa gromady 


Nazwa i charakter miejscowosci, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dla da'1ej 
gromady 


105 ) 


106 
107 


108 


109 
110 
111 
112 


113 
114 


115 
116 
117 
118 


119 


120 


121 


122 


123 
124 


125 
126 


127 


Kisielin Zaturce 


Zurawiec 
Podberezie Bodiaczów 


Fusów 


Kniaze 
Koziatyn 
Krzyzowce 
K wasów 


, Laszki 
Lemieszów 


Mató oN 
Mirków 
Nowy Raczyn 
Och
opów 


Pieczychwosty 


Podberezie 


Poluchno 


Porwarícze 


Raczyn 
Skabarowszczyzna 


Smyków 
Strzelcze 


Szpiko
osy 


w. Zaturce, fut. Lichaczówka, fut. Klasz- 
torny Kqt, fut. Wokzany, f. Zaturce I, 
f. Zaturce II, f. Zaturce III 
w. Zurawiec 
w. Bodiaczów , f. Bodiaczów I, f. Bodia- 
CL,ÓW II, f. Bodiaczów 111 , os. Pasie- 
ka, okolica Zastawie 
f. Grabowiec , f. Fusów , lesn. Fusów, oko- 
lica Kutok , okolica Kuzyniec, okoli- 
ca Wotycia 
w. Kniaze 
w. Koziatyn. f. Koziatyn I, f. Koziatyn II 
kol. Krzyzowce 
os. Koniatyna , w. Kwasów , f. Kwasów I, 
f. Kwasów II, f. Kwasów "', f. Kwa- I 
sów IV , f. Kwasów V, f. Kwasów VI, 
fut. typa, fut. T erniawka 
f. Laszki, w. Laszki, f. Mironówka 
fut. Hacia, w. Lemieszów , fut. tysa Góra, 
fut. Pidberezyna , fut. Pid Dubinoju, I 
fut. Pid Hajem 
w. Matów, f. Matów, okolica Na Gircy 
w. Mirków 
fut. D
binki, kol. Nowy Raczyn 
okolica BerehYI okolica Mu
awita, oko- 
lica NowinYI os. Nywki, w. Och
o- 
pów , os. Pasieka 
fut. Dubinki , w. Pieczychwosty, f. Pieczy- 
chwosty 
fut. BerezynYI fut. Hajok, fut. Kryz, os. 
Kuty, fut. tysa Góra, fut. Ozera , 
w. Podberezie 
fut. Moszynszczyna , kol. Poluchno , w. Po- 
luchno 
fut. Kut , fut. Lachowica, fut. Maksymicha , 
fut. Nimeczczyna , w. Porwarícze , 
fut. Za Groblq, fut. Zapust 
w. Raczyn 
w. Skabarowszczyzna , os. Stepanówka , 
os. Uznów , os. Zrub 
w. Smyków 
os. Bia
a Glinka , os. Ko
o Mohy
ok, fut. 
Na Wypasie , fut. Nimeczczyna , os. 
Sobacza Góra, w. Strzelcze, f. 
Strzelcze 
w. Szpiko
osYI fut. Zastaw 


Kisielin 


tuczyce k,Sokala 


Tartaków 
DruZkopol 
Podberezie 
Druzkopol 


Tartaków 


Podberezie 
tuczyce kiSokala 
Podberezie 


Druzkopol 


Podberezie 


Horochów 
Podberezie 


Druzkopol 
Podberezie 


Tartaków
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0017.djvu

			Nr. 1 


--
 


Wo
yríski _DzÎ
':1.n
k Wolew6.
;z: ki. P..9_
:_J:__u. 


I 
L. p. Nazwa gminy I Nazwa grornady 
I 


-i -Naz wa charakter mlelscowoSCI , 
: wchodzqcej w sk
ad gromody 
I 
I 


Str. 17 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


1281 
1 
I 


Podberezie 


1;;'9 
130 
131 


skobetka 


132 
133 I 
I 
134 I 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
14\ 
142 
1
3 
144 
145 
146 
;47 
148 i 
, 
149 I 
I 
1581 
. 151 
152 
153 i 
I 
\54 Swiniuchy 
155 
155 I 
157 
158 
159 
160 
161 
162 


Werchostaw 


Zagaje 
Bozów 
Chotoniów 


Dqbrowa 
Jadwinó.... ka 
Kowbarí 
Krasów Ruski 
Krasów Czeski 
Kumowiszcze 
Marjanówka 


Markowicze 
Mysliny 


Nowosiótki Nowoczeskie 


oW0siótki Slaroczeskie I 
I 
Nowosió
ki Ruskie I 
Olchówka ! 
Olizarów 
Oszczów 


skobetka- 
starystaw 
T ereszkowce 


I T eklówka 
Wilhelmówka 
Zofjówka 
Zwiniacze 


B
udów 
Btudów 
Bubnów 
Biatopol 
Dziesi
cina 
Dqbrowa 
Jezierce 


Kotpytów 


Koniuchy 


fut. Berezyna, w. Werchostaw, fut. Za Bo- 
totem, fut. Za Topolami 
os. Marjanówka, kol. Zagaje 
w. Bozów , os. Bozów 


Podberezie 
Druzkopol 
Horochów 


w. Cho
oniów, f. Chotoniów , zamczysko 
Horodyszcze 
kol. Dqbrowa sienkiewiczówka 
kol. Jadwinówka Zwiniacze 
w. Kowbarí , kol. Kupowatyca sienkiewiczówka 
w. Krasów Ruski Zwiniacze 
kol. Krasów Czeski 
w. Kumowiszcze 
kol. Marjanówka , kol. Musin, st. kol. Ho- 
rochów , st. kol. Haliczany 
w. Markowicze , os. Janina 


w. Mysliny 
w Nowosió
ki Nowoczeskie 
w. Nowosiótki Staroczeskie 
w. Nowosiótki Ruskie 
w. Olchówka 
w. Olizarów 
w. Oszczów , os. Oszczów 
w. skabetka , kol Tarnawka skobe
ecka 
w. Starystaw, os. starystaw 
w. Tereszkowce, kol. Tarnawka Tereszko- 
wiecka 
kol. Teklówka , os. Teklówka 
kol. Wilhelmówka 
kol. Zofjówka 
w. Zwiniacze , f. Zwiniacze , st. kol. Zwi- 
niacze , kol. Zygmuntów Zwiniacze 
w. Btudów , f. Btudów B
udów 
kol. Btudów 


Horochów 2 


Horochów 


Zwiniacze 


Horochów 1 


Btudów 


Swiniuchy 


w. Bubnów 
f. Bia
opol 
w. Dziesi
cina B
udów 


kol. Dqbrowa 
f. Jezierce Swiniuchy 
maj. parístw. Kotpytów, f. Ko
pytów I, 
f Ko
pytów II 
f. Koniuchy
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0018.djvu

			___.___.s
U?z
nl1.ik Wo
wó_
k

 Poz. 1. 


Str. 18 


Nr. 1 


... n 
Nazwa i charakter . . , . Nazwa urz
du 
mlelscowoSCI, pocztowePco wtasci- 
L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady wchodzqcej w sk
ad gromady wego d a danej 
gromady 
163 Swiniuchy Korytnica ndl. parístw. Korytnica Swiniuchy 
164 Król.-Podolce kol. Król.-Podolce B
udów 
165 Kuty w. Kuty Swiniuchy 
166 Liríjów f. Liríjów I, f. Liríjów II, f. Liríjów III 
167 Marjanówka kol. Marjanówka 
168 I Pi
sudczyzna kol. Nsudczyzna 
169 Pomorzanka os. w. Pomorzanka 
170 Pustomyty w. Pustomyty B
udów 
171 Pustomyty kol. Pustomyty 
172 Sienkiewicze os. w. Sienkiewicze Swiniuchy 
173 Sutkowszczyzna os. w. sutkowszczyzna 
174 Swiniuchy w. Swiniuchy 
175 Swiniuchy m-ko Swiniuchy 
176 Tuliczów w. Tuliczów 
177 Umaríce w. Umaríce B
udów 
178 Wojnin os. w. Listopadówka Swiniuchy 
179 Watyniec f. Watyniec 
180 Zaszczytów f. Zaszczytów 
, 
181 ! . , I . , 


I Zoflowka 


I kol. Zoflowka 


POWIAT KOSTOPOLSKI 


Berezne Antonówka 
2 Bia
aszówka 
3 Bia
ka 
4 Bogusze 
5 Borek-Kuty 
61 Bronne 
7 Ho
ubne 
8 Horodyszcze 
9 IIniki 
10 Jabtonne 
11 Jarynówka 
12 Kadobyszcze 
13 Kamionka 
14 Karaczun 
15 I Kniaisio
o 
.61 Krzeszów 


kol. Antonówka, kol. iysucha, kol. Mo- 

odycze, kol. szury 
w. Bia
aszówka, fut. KOScielny Futor , fut. 
Miedwieze , os. Ostyze 
w. Bia
ka, fut. Filipówka , fut. Szymanicha 
w. Bogusze 
kol. Borek-Kuty 
w. Bronne , gaj. Zastawiszcze 
w. Ho
ubne 
w. Horodyszcze 
kol. IIniki 
ur. Derazne , w. Jab
onne, ur. Zanakot 
kol. Dqbrówka , w. Jarynówka , kol. Paniowo 
kol. Kadobyszcze 
w. Kamionka 
gaj. Chlewno , gaj. Jarurí , kol. Karaczun , 
gaj. Ma
uszka, gaj. Po
owica 
lesn. Bryszcze , w. KniaiSio
o 
kol. Krzeszów , fut. Zaugole 


Mokwin 


Berezne 
Mokwin 
Ma
yrísk 
Mokwin 
Berezne 


Mokwin 


Berezne 


Ma
yrísk 


Berezne 


Ma
yrísk
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0019.djvu

			Nr. 


Wo.tyríski Dzie nnik Wojewódzki. Poz. 1. 


Sir. 19 


Nazwa i charakter . . , . Nazwa urz
du 
mlelscowOSCI, pocztowego wtaki- 
L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady wchodzqcej w sktad gromady wego dla da'1ej 
I gromady 
I 
17 Berezne Kupla-Mata kol. Kupla-Mata I Kostopol 
18 Kupla-Wielka kol. Kupla-Wielka I 
19 Kurhany kol. KurhanYI kol. Oczerecianka i Mokwi n 
20 Lipniki ur. Kotodne , kol. Lipniki , ur. Police I 
21 Liziana w. Liziana I Berezne 
i
czyn, fut. Rubcze, fut. Za szurq I 
22 i
czyn w. 
23 Majdan-Mokwiríski ko/. Majdan-Mokwiríski Siedliszcze 
24 Matyrísk gaj. Jamskie , kol. Matyrísk , ur. Niniatka , 
ur. stara-smolarnia , ur. Ujma Matyrísk 
25 Michalin gaj. Chominy-Ostrówki , w. Michalin Berezne 
26 Mtodzianówka kol. Mtodzianówka 
27 Mokwi n w. Mokwin Mokwi n 
28 Natalia kol. Natalja siedliszcze 
29 Ortówka w. Ortówka Berezne 
30 Polany lesn. Borsuki , gaj. Malatyn , ur. Mokre, 
I w. PoianYI ko/. Polany 
31 Rud n ia-Bobrowska gal. Bereinica , gaj. Chrapaczów, gaj. 
I Fojniki , lesn. Lesniczówka , kol. Rud- 
I nia-Bobrowska , gaj. sokowaty-Gród Lewacze 
I 
32 Rudnia-K niaisielska kol. Rudnia-Kniaisielska Berezne 
33 Rudnia-t
czyríska fut. Chwastów , gaj. Czartorja , fut. Glin- 
ne , gaj. Robotyszcze , sm. Roboty- 
szcze , kol. Rudnia - t
czyríska, gaj. 
Za Laskiem 
34 sarkówka kol. sarkówka 
35 siniakówka kol. siniakówka 


36 


Teklówka 


37 T yszyca 
38 Wielkie-Pole 
39 Witkowicze 
40 Zalesie 
41 Zamostyszcze 
42 Zarzeczka 
43 Derazne Anielówka 
44 Biczalskie Futory 
45 Biczal 
46 Borówka 


f. Czernyto , fut. Drozdycha , fut. Laèho- 
wicze , f. iukawka, fut. snowne , w. 
T eklówka, f. Zurne 
w. T yszyca 
kol. Grusza , kol. Jagodne, kol. Sniezko- 
wo, kol. Wielkiepole K()stopol 
f. Bór , f. Podchotynka , f. Werbe, w. Wit- 
kowicze Berezne 


kol. Zalesie 
kol. Mate-Zamostyszcze , kol. Zamosty- 
szcze 
kol. Zarzeczka 
kol. Dqbrówka, f. Jafowica, kol. Anie- 
lówka 
Biczalskie Futory 
w. Biczal 
kol. Borówka , kol. sytnica , kol. Mie- 
rzanka , kol. Jaroszówka , kol. Jó- 


Mokwin 


Berezne 


Derazne
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0020.djvu

			Str. 20 


WotYlÍski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nr. 1 


L. p. 


Nazwa gmi
{
:zwa 


gromady 


Nazwa charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


47 Derazne 
48 


Czudwy 
Debryca 


49 


Derazne 


50 
51 
52 
53 


Derazne 


Diuksyn 
Korczyn 
MichaMwka 


54 
55 
56 1 
57 


Olchówka 
Polanówka 
Pendyki 
Peretysianka 


58 Postójne 
59 Radomianka 
60 Stawek 
61 Tomaszów 
62 Ugliszcze 
63 Z
aine 
64 Zwizdze 
65 Zobryrí 
66 Zylza 
67 . Kostopol Aleksandrówka 
68 Annowal 
69 Berestowiec 
70 Berestowiec 
71 Borszczówka 
72 Brzuszków 
73 Chmyzopol 
74 Chotenka 
75 Dermanka 
76 Dotganiec 
77 Danc2.ymost 


NaZNa urz
du 
pocztowego wtasCÎ- 
wego dla danej 
gromady 


zefin , kol. Gt
boczek, kol. Pieríki- Derazne 
Borówskie , kol. Zatukawiec 
w. Czudwy 
kol. Debryca , kol. Dolina-Dqbrowa , kol. 
Debryca Mata, kol. Krqgte-B
oto, 
kol. Maryków, kol. Smolijów, fut. 
Zygmuntówka 
w. Derazne , kol. Aleksandrówka , kol. 
Gorzelnia , kol. Jaminiec , fut. Zabara 
m-ko Dezazne 
w. Diuksyn , kol. Pieríki-DiuksylÍskie 
w. Korczyn , kol. Zalipów Janowa Dolina 
kol. MichaMwka, kol. Lesny Dwór , kol. 
Wydymir , kol. Makarówka kol. 
Zabrody Derazne 
kol. Olchówka 
kol. Polanówka, kol , Klin Stawiecki Janowa Dolina 
kol. Pendyki , kol. Pieríki-Pendyckie Derazne 
kol. Pere
yslanka, kol. Maszkopol, kol. 
Marjanówka , kol. Wereczówka, 
kol. Zaramiena 
w. Postójne , kol. Gaj 
kol. Radomianka 
w. Stawek , kol. Pieríki Stawieckie 
kol. Tomaszów 
w. Ugliszcze 
w. Ztaine , kol. Wydumka, kol. Peretoki 
. 
w. Zwizdze 


w. Zobryrí , w. Krugi, kol. Trojanó.vka 
w. Zylza 
kol. Aleksandrówka 
kol. Annowal , kol. Janiszówka , kol. Kot- 
bania 
w. Berestowiec , kol. Kotowszczyzna 
kol. Berestowiec , f. Zofjówka 
w. Borszczówka , kol. Borszczówka, ur. 
Zielona 
w. Brzuszków 
kol. Chmyzopol 
kol. Chotenka 
kol. Dermanka 
kol. Do
ganiec 
w. Danczymost , fut. Bo
dYIÍ 


Janowa Dolina 


Derazne 


Janowa Dolina 


Derazne 


Mokwi n 
Kostopol 


Mokwin 
Kostopol 


Mokwin 
Kostopol
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0021.djvu

			Nr. 1 


WotYlÍski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 21 


I 
L. p.j 
I 
i 
78 1 
79 I 
80 I 
81 i 
82 
83 
84 I 
85 i 
86 


I 
. I 
Nazwa gmlnY I 


Kostopol 


87 I 
I 
88 I 
89 
90 
9\ i 
92 
93 
94 i 
95 
96 
97 
98 
99 
100 I 


101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 I 
1\1 
112 
113 
1\4 


Ludwipol 


Nazwa gromody 


Grudy 
Hotowin 


Hipolitówka 
Jankiewicze 
Jasnobór 
Józefówka 


Korczewie 
Kosmaczów 
Kurhany 
Kruchy 
Lasopol 
Lipniki 
Ma
a Lubaszka 
Wielka Lubasza 
Marjanówka 
Maszcza 


P
pków 
Piasków 
Pit1sków 
Piasków 
Pitsudczyzna 
Podtuzne 
Pieczatówka 


Peremenka 
Noteczno 
Podtuzne 
Rokitno 
Rudenka 
Ruda Podtuzaríska 
Ma
e Siedliszcze 
Mate Siedliszcze 
Trubica 
Adamówka 
Alfredówka 
Antolin 
Berezyna 
Berezniaki 


Nazwa i charakter mlelscowOScl , 
wchodzqcej w sktad gromady 


kol. Grudy 
w. Hotowin, kol.. Wólka-HotowilÍska, os. 
Janowa Dolina 
kol. Hipolitówka 
w. Jankiewlcze 
kol. Jasnobór 
w. Józefówka 


w. Korczewie 
w. Kosmaczów 


kol. Kurhany 
kol. Kruchy 
kol. Lasopol 
kol. Lipniki 
w. Mata Lubaszka , f. Mata Lubaszka 
w. Wielka Lubasza, ur. Oszczycha 
w. Marjanówka 
kol. Maszcza 
w. P
pków, kol. Brody, f. Wanówka 
w. Piasków 
fut. Piasków 
kol. Piasków 
os. Pitsudczyzna 
fut. Pod
uzne 
w. Pieczatówka , fut. Pieczatówka , fut. 
Czortów , fut. Do
gie, st. Mokwin 
w. Peremenka 
kol. Noteczno 
w. Pod
uzne 
w. Rokitno 
kol. Rudenka, kol. RudelÍski Maidan 
w. Ruda Pod
uzalÍska 
os. Ma
e Siedliszcze 
w. Ma
e Siedliszcze 
I kol. Trubica 
w. Adamówka 
kol. Alfredówka 
kol. Antolin , fut. Stuzno 
kol. Berezyna, fut. BoroMwka 
kol. Berezniaki 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaSci. 
wego dla danej 
gromady 


Mate Siedliszcze 


Janowa Dolina 
Mokwi n 
Kostopol 
Mokwin 
Mate Siedliszcze 
Kostopol 
Pod
uzne 
Kostopol 
Ma
e Siedliszcze 
Kostopol 


I Pod
uzne 
Mokwin 
Kostopol 
Mokwin 
Kostopol 


Pod
uzne 


Mokwin 
Kostopol 
Mokwi n 
Podtuzne 
Mokwin 
Siedliszcze 
Pod
uzne 
Mate Siedliszcze 


Pod
uzne 
Ludwipol 
Lewacze 


Bystrzyce 
Luqwipol
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0022.djvu

			Str. 22 


._______ Wotyrísk!J>zie.':' !1i
 Wojewódzki. Poz. 1. 


Nr. 1 


L. p. 


Nazwa gminy 


115 I 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 


Ludwipol 


123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 


141 
142 
143 1 
144 
14) 
146 
147 
148 
149 
150 
151 


Nazwa gromady 


Bielczaki 
Bielczakowskie 
Bronis
awka 
Budki Kudrarískie 
Budki Ujsciarískie 
Bystrzyce 
Bystrzyce 
Chmielówka 


Chotyr'i 
Chotopy 
Chwojanka 
Dermanka 
Druchowa 
Frankopol 
Granne 
Górna 
G
uszków 
G
uboczek 
Horodyszcze 
Hruszówka 


HVrby 
H ubków 


- 
H uta-Bystrzecka 
Huta-Korecka 
Huta-Hruszowska 
Huta-Nowa 


Huta-Stara 
Jackowicze 
Janówka 
Jakubówka-Mata 
Jakubówka-Wielka 


Jezierce 
Kamionka 
Koziarnik-Cho
opski 
Koziarnik-Chotyríski 
Kudranka 
Lewacze 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI , 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaSci- 
wego dla danej 
gromady 


w. Bielczaki, fut. Kaczany 
kol. Bielczakowska 
kol. Bronis
awka 
kol. Budki-Kudrarískie 
kol. Budki-Ujsciarískie 
w. Bystrzyce 
os. w. Bystrzyce 
w. Chmielówka, ur. KatarawYI fut. Wo- 
robjówka , fut. Wydumka 
w. Chotyr'i 
w. Chotopy, kol. Miniatyn 
kol. Chwojanka, fut. Mokre 
kol. Dermanka, fut. Granne 
. w. Druchowa , kol. Marcelówka 
w. Frankopol 
kol. Granne 
kol. Górna 
kol. G
uszków 
w. Gtuboczek 
kol. Horodyszcze 
w. Hruszówka 


kol. Hurby 
w. Hubków 
w. Huta-Bystrzecka 
kol. Huta-Korecka , ur. Koreskie 
w. Huta-Hruszowska 
kol. Huta-Nowa, ur. Markowa-Niwa , ur. 
PomiarYI ur. Ko
czew 
w. Huta-Stara 
I w. Jackowicze 
kol. Janówka 
kol. Jakubówka-Mata 
kol. Jakubówka-Wielka 


w. Jezierce 
kol. Kamionka 
kol. Kaziarn;k-(ho
opski 
kol. Koziarnik-Chotyríski 
kol. Kudranka 


w. Lewacze 


Ludwipol 


Bystrzyce 
Ludwipol 


Bystrzyce 


Ludwipol 
Bystrzyce 


Ludwipol 
Bystrzyce 
Ludwipol 
Bystrzyce 
Ludwipol 


Lewacze 


Ludwipol 


Lewacze 


Ludwipol 
Bystrzyce 


Lewacze 


Bystrzyce 


Lewacze 


Ludwipol 
Lewacze
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0023.djvu

			Nr. 1 


Wo
ynski D
iennikW?jewódzki. p()
. 1. 


L. p. 
I 
I 


Nazwa gm;ny I Nazwa gcomady 


152 
153 
154 
155 
1:'6 
157 
158 
159 
160 I 


Ludwipol Ludwipol 
Maksymiljanówka 
Marenin 
Marulczyn 
Moczulanka 
Medwedówka 
Morozówka 
Mokre 
Myszakowa 


161 


Niemilja 


162 
163 
164\ 
165 
166 
167 
168 I 
1691 
170 
171 
172 


Nowiny 
Peresiekí 
Przerytka 
Pogore
ówka 
Podratáwka 
Prom 
Rudnia-Potaszn ia 
Rudnia-Pogoretowska 
Rud n ia-Stryj 
Siwki 
Duze-Siedliszcze 


173 1 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 


Duza-Sotpa 
So
omiak 
Szopy 
UjScie 
Wilja 
Woronówka 
Wólka-Chotopska 
Zastawie 


181 
182 
183 1 
184 


Zawotocze 
Steparí Borek 
Butejki 
. Huta Steparíska 


185 
186 


IInik Duzy 
IInik Maty 


Nazwa i charakter miejscowoSci , 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


m. Ludwipol 
kol. Maksymiljanówka , ur. D
uga-Niwa 
w. Marenin , kol. Majdan-Mokwinski 
kol. Marulczyn 
kol. Moczulanka 
w. Medwedówka, lesn. Perekopy 
w. Morozówka 
kol. Mokre 
w. Myszakowa, kol. Berezówka, kol. Spa- 
lony-M
ynek 
kol. Niemilja , Uf'. Bia
y-Brzeg, ur. Borek, 
ur. Trubirísk, ur. Wyczymir 
kol. NowinYI kol. M
nek, kol. Pasieki 
kol. Peresieki , kol. Onyrí 
kol. Przerytka 
w. Pogoretówka 
kol. PodraMwka 
kol. Prom 
w. Rudnia-Potasznia 
kol. Rudnia-Pogoretowska 
kol. Rudnia-Stryj 
w. Siwki 
w. Duze-Siedliszcze , f. Gliniszcze , kol. 
Papiernia , lesn. Kuryrí 
w. Duza-So
pa, ur. Rudnía So
períska 
kol. Sotomiak 
kol. Szopy, ur. Astrachanka 
w. Ujscie , ur. Nakazów 
w. Wilja 
w. Woronówka , ur. Kabardyn , kol. Pyp
o 
w. Wólka-Chotopska , ur. Kornielin 
kol. Zastawie, kol. Gtuboczanka , kol. 
Józefówka 
kol. Zawo
ocze 
kol. Borek , fut. Hrada, fut. Osiewicze 
w. Butejki , gaj. Jesionek 
w. Huta Steparíska , fut. Wysoka Chwoi- 
na , fut. Zakustje 
kol. IInik Duzy 
kol. IInik Maty 


Str. 23 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci. 
wego dla danej 
gromady 


Ludwipol 


Lewacze 


Ludwipol 
Bystrzyce 
Lewacze 


Bystrzyce 
Ludwi pol 
Lewacze 
Ludwipol 
Bystrzyce 


Ludwipol 
Bystrzyce 


Lewacze 


Ludwipol 


Bystrzyce 
Ludwipol 


Bystrzyce 
Lewacze 
Bystrzyce 


Ludwi pol 
Lewacze 
Huta Stepanska 
Stepan 


Huta Steparíska 
Stepan
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0024.djvu

			Str. 24 


Wo
yríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nr. 1 


L. p. 


I 
Nazwa gminy 
I 


187 I 
188 


steparí 


189 


]90 


191 


192 


193 


194 


195 I 
196 I 
I 


197 
198 


199 
200 


201 


202 


203 


204 
205 
206 
207 
208 


Stydyrí 


209 
210 


Nazwa gromady 


Jab
onka 
Kolonja 


Kazi m ierka 


KomarówkÇ1 


Korost 


Kryczylsk 


Mielnica 


Ostrówki 


Perespa 
Siedlisko 


Stepa rí 
Steparí 


Temne 


Ug
y 


Werbcze Duze 


Werbcze Ma
e 


Wotosza 


Wyrka 
Zulnia 
Hutwin 
Huta Mydzka 
Japotoé 


Kamionka Stara 
Kamionka Nowa 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI, 
wchodzqcej w sktad gromady 


I 
w. Jabtonka, ur. Pieszkowo I 
w. Kolonja, ur. Kamienucha, ur. Rózko- I I 
wa, ur. Suczyna 
w. Kazimierka , fut. Czernicy, gaj. Dubi- I 
na , ur. Grada , fut. Lado, fut. No- ! 
wosiótki , fut. Osowa , fut. Podgór- I 
nik fut. Podsukacz ' I 
w. Komarówka, ur. Borok, gal. Pomirki, 
ur. smolarnia stara 


w. Korost , fut. Korost Stary, ur. Ordynki , 
ur. Ost , fut. Ostroganiec 
w. Kryczylsk , ur. Bezodnia , fut. Korne, 
fut. Kruszyna , fut. Polana , fut. Rych- 
ta, fut. Zapolje 
gal. Koszary, kol. Mielnica Duza, kol. 
Mielnica Mata, fut. sergiejowo 
fut. KonotopYI fut. Laski , kol. Ostrówki, 
fut. Wychody 
kol. Perespa 
kol. Siedlisko, ur. Waty, ur. Wyraczków 
Ogród , kol. Ziwka Nowa, kol. 
Ziwka Stara, ur. Rakowa szyja 
m-ko Steparí 
os. w. Batory, kol. Dworzec , fut. Nowi- 
na, kol. Pohulanka , w. Steparí, fut. 
Sytnica, f. TrudYI fut. Trudy 
ur. tosiowe Kubto , ful. styrtka , kol. Temne 
hai. Dziewiczy Bród , lesn. Grafski Ku- 
rerí , fut. Nieklukwin , st. kol. Niemo- 
Wlcze , fut. Uberez, kol. UgtYI gaj. 
Osty 
fut. Brody, ur. Ostrów Lipni , ur. Podple- 
cyk , ur. Prymyszcze , w. Werbcze Du- 
.le, fut. Zalisie , ur. Zinówka 
fut. Ostrowiec , ur. Padyszcze, w. Werb- 
cze Ma
e, os. w. Werbcze 
fut. Antonowa , fut. Ostrów , fut. smolar- 
I nia Nowa , fut. Wielka Niwa , w. \No- 
tosza , fut. Wutiatyna 
ur. Karabella , fut. Obodziany, kol. Wyrka 
w. Zulnia 
kol. Hutwin 
kol. Huta Mydzka 
w. Japotoé , fu. Kubliszcze , fut. staryna , 
fut. T urno 
kol. Kamionka-stara 
kol. Kamionka-Nowa 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtoSci- 
wego dla danej 
gromady 


Matyrísk 
steparí 


Ma
yrísk 


stepa rí 


H uta steparíska 


stepa rí 


Huta Steparíska 
Niemowicze 


steparí 


H uta steparíska 
Steparí 
stydyrí 


Podtuzne 


Huta steparíska
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0025.djvu

			'


X
s
i D!:

.
nj
.
 ojewódzki. Poz. 1. 


Nr. 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 


211 I Stydyó LaJy 
212 Ledne 
213 Majdan 
214 Mielnikowo 
215 Mydzk Wielki 
I 
216 Mydzk Ma
y 
217 "Mydzka 
I 
218 ! Ome/<1nka 
219 Osowa 
220 Osówka 
221 Ozgowo 
222 Podsielecze 
223 Romaszkowo 
224 Stydyn Wielki 
225 Rudnia 
226 Stydyrí Maty 
227 Kolonja Stydynska 
228 T chory 
229 Trosteniec 
230 Wólka 
231 Zbuz 
232 ztotolin 
233 Zalin 


Nazwa i charakter mieiscowoscl, 
wchodzqcej w sk
ad gromody 


kol. Lady 
kol. Ledne 
w. Majdan , kol. Pótbieda , fut. ProkoScie 
kol. Mielnikowo 
w. Mydzk 'Vvïelki, fut. Bereznica , fut. Be. 
rezniak , fut. Kotomelki , fut. Podwo- 
ryszcze 
w. Mydzk MatYI fut. Berezyszcze, fut. 
Leski, fut. Skuzychody 
kol. Mydzka , kol. Ryczyca, kol. Suczyn, 
kol. Rudawka 
w. Omelanka 
os. Osowa , kol. Wyszka 
kol. Osówka 
kol. Ozgowo , kol. Borsuki , kol. Czapelka 
kol. Pod!;,;elecze , fut. Mutwica; kol. Polany 
kol. Romaszkowo 
w. Stydyn Wielki , maj. Stydyn, fut. Do- 
mazer 


kol. Rudnia 
W. Stydyn Ma
YI fut. Skorodenice 
kol. Stydynska 
kol. TchorYI fut. Lesiszcze, fut. Nowina 
W. Trosteniec , kol. Lipniki, fut. G
ucho- 
wlna 


w. Wólka , fut. Worcel6wka 
w. Zbuz, fut. Opolje 
W. notolin 
W. Zalin, fut. Olszyna , fut. Zadworze , 
fut. Zagrobelka, fut. Dziechciarnia , 
fut. Grom. Gruda 


$tr. 
5 


Nazwa url
du 
pocztowego wtaSci- 
wego dla danej 
gromady 


Huta Stepanska 
Stydyn 


Osowa 


Stydyrí 


Huta Steparíska 
Osowa 


Stydyrí 
Huta Stepanska 
Stydyrí 


Huta Stepanska 
Stydyrí 


Osowa 


Stydyn 


Podtuzne 


Stydyrí 
Podtuzne 


POWIAT KOWELSKI 
fut. Borowycia , fut. Babska , fut. Chmetysz- Datyrí 
cze , fut. Chutów , fut. Czernopenski , 
fut. Czemyr , W. Datyn, fut. Dowha- 
nywa , fut. H
ynyszcza, fut. Katywyé , 
fut. Krymienicia , fut. Kruszyna , fut. 
Kotiecza , fut. iypnyki , fut. iyski , fut. 
Nadyi, fut. Chnywo , fut. Ostryj- 
Werch , fut. Ostrywki, fut. Pacycha , 
fut. Po
oniz, fut. Skaszywa, fut. Sy- 
zina , fut. Stawek , fut. T aranycha , 
fut. Tatarije , fut. To
owa, fut. Uro- 
hu, fut. Wuchodycia , fut. Wetykie 


Datyn 


Datyn
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0026.djvu

			W
ynski Dziennik WOlewódzki. Poz. ,. 


Str. 26 


Nr. 


L. p. 


I 
Nazwa gminy I Nazwa gromady 
.. I 


Nazwa i charakter miejscowosci , 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urz
1;I 
pocztowego wtaici- 
wego dla dcinej 
gromady 


Datyrí Datyrí 


Datyrí 


2 


Doszno 


3 


Komarowo 


4 
5 


Mielce 
Niecy 


6 


Podsynówka 


7 


SOKoriszcze 


8 


SOfowiowo 


9 


I synowo 


Pote , fut. Wachuszczyna , fut. Zaswia- 
tycia , fut. Zachrada, fut. Zamoch, 
fut. Zaryzje , fut. Zapylle 
w. Doszno , fut. Doszczen ica , fut. Kaga- 
nowy, fut. Koladynowe , fut. Onysko- 
wy, fut. Po
onyéke 
Byrystke , fut. Glenyszcza , w. Koma- 
rowo , fut. Mizigajki , fut. Podbus
a, 
fut. Podglennie , fut. Poddubena , fut. 
Podg
ubokie, fut. Rasawiec, fut. We- 
tyka Dotyna , fut. Zemnyk , fut. Za- 
gateszcza , fut. Zabotottie , fut. Za- 
rika , 


I 
fut. 


w. Mielce, fut. Mezeliski , fut. Podbrodom 
fut. Chwuszczyw, fut. Kryweé , w. NiecYI 
fut. Osowa, fut. Podtysek , fut. Po- 
tonia, fut. Podkubanja , fut. Pudoze- 
wo , fut. Werbki , fut. Werchuskie 
Dobrynicza, fut. Dowga , fut. Jatowe, 
fut. Jazwinki, fut. Laszki, fut. ian- 
ke , fut. Mata Zysynówka, w. Pod- 
synówka , fut. Paríski Pasiki , fut. 
Polje, fut. Podorechowo , fut. Pasi- 
kYr fut. stawki, fut. staw , fut. Wer- 
chowskie, fut. Zatug , fat. Zariczka, 
fut. Zaczynek 
Gorkij Med., fut. Jama, fut. Mokra , 
fut. Ostrowie, fut. Osowica , fut. 
Rowine , w. Sokoliszcze , fut. Turska , 
fut. Zamutwickie 


fut. 


fut. 


( 
i 
fut. 


Bojkowa Dotyna, fut. Bojanowo , fut. 
ChrestYI fut. Czyste , fut. Ha
e Bo
o- 
to , fut. Hora Zahatyska , fut. Kono- 
ptyszcza , fut. Ktytyszcze , fut. Laszo- 
wa Pasyka , fut. Mezynki , fut. 01- 
szynka , fut. Petrywskie , fut. Podhus- 
te, fut. Podhtubkie , fut. ptoskie , 
fut. Rosyjskie, w. So
owiowo, fut. 
stepetyna , fut. Wyhon , fut. Zakru- 
gom , fut. Zaskoczna , fut. Zahatysz- 
cza , fut. Zado
nje, fut. Zamatynje 
Botocka , fut. Didów Ostrów , fut. Ka- 
tywica , fut. Kraterí , fut. Krymeny- 
cia, fut. Liocke , fut. Liscia , fut. Nad- 
datyrí , fut. PGtrudynyé , fut. Plisa , 
fut. P
aw, fut. Rywkowe , w. Syno- 
Wo , fut. Synyski Lis, fut. Serny, fut. 
Stezki
 fut. Straznyki, fut. Trawnc , 


fut.
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0027.djvu

			Nr. 1 


Wo.tyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 27 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI, 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urzi:;dù. 
pocztowego w
asci- 
we go dla danej 
gromady 


10 


Szkroby 


fut. Wyrsywówskie , fut. Zastaw , fut. 
Zamh
YI fut. Zalisycia , fut. Zydiwka , 
fut. Podriczje Datyrí 
fut. Berezyna , fut. Byzbrode , fut. Borowi- 
ka , fut. Chorowatnycia , fut. Dyni- 
sówka , fut. Dubyna , fut. Dytem , fut. 
Dobrynycza , fut. Krowiszcza , fut. 
Konciozra , fut. Kupyszywo, fut. ty- 
neszcza , fut. tysok , fut. Mokra, fut. 
Matoje Nienywo, fut. Mozunowa , 
fut. Naholiskie, fut. Nienywo , fut. 
Nicowskie , fut. Osowa , fut. Poko- 
ryte , fut. Podadryiówka, fut. Pudpo- 
iyna , fut. Pokora , fut. Rymarski, 
w. Szkroby, fut. Wystrów , fut. Wy- 
like Pole , fut. Zahrynie , fut. Zahtu- 
bokie , fut. Zaczynek , fut. Zadryd , 
fut. Zajyske, fut. Zapyle , fut. Za- 
nawyz 
fut. Demidowskie , fut. Grab , fut. Ciup- 
ryk , fut. Grud , fut. Kacko , fut. Ma- 
czek , fut. Pieryszewo , fut. Podesze , 
fut. Rogaterískie , fut. Szatawiwe , 
fut. Sowwa, fut. Topilje , w. Wie- 
limcze , fut. Zamoch , fut. Zaty- 
socze 


Datyrí 


11 


Wielimcze 


12 


Zamszany 


fut. Bahon Hotuskie , fut. Borys, fut. Be- 
rezyna, fut. Bezki, fut. Cornom isz- 
cza , fuf. Choczewo , fut. Chmielisz- 
cza , fut. Chmoszczowe , fut. Czor- 
nyj ted , fut. Dubne , fut. Datyrí , fut. 
Duze pubinYI fut. Dubrowa , fut. 
Dert , fut. Ho
yskie, fut. H
usska, fut. 
Hora , fut. Hromowat , fut. Horszczok, 
fut. Hruszka , fut. Jatynki , fur. Kur- 
gan , fut. Korlirískie , fut. Krugta , fut. 
Krywa , fut. Korowicze, fut. Li pi ny, 
fut. Ma
e DubinYI fut. Mszyna , fut. 
Mostockie , fut. MirynYI fut. Maty 
Peredi
, fut. Nadija , fut. Ostrów , 
fut. Nyszywa , fut. Podmyrynki, fut. 
Podkopyhie, fut. Podskrypeé , fut. 
Podchoczenie , fut. Popiwskiej Ostrów, 
fut. Podrika, fut. Podlisna , 
fut. Podsty
om, fut. Podsered- 
nia , fut. Rudnia , fut. Rimci , fut. Ricz- 
ka , fut. Rutne , fut. Riczki, fut. Se- 
kulÍskie , fut. Se
yszyne, fut. S
epetysz- 
cza, fut. Staw , fut. Stawiszcza, fut. Se- 
rednia , fut. Sosnowa, fut. Synozatki ,
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0028.djvu

			Str. 28 


Wo
yríski 
zi
 


 
 Wojewódz 
:_..
9_
.J.:_ _. 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 


Datyn 


Zamszany 


13 Górn;ki 
14 


Charki 
Górniki 


15 Jakusze 
16 Komarowo 
17 Koniszcze 
18 Kortelisy 


Nazwa i charakter mieiscowoSci, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


fut. Skopci , fut. Tiagol , fut. Tchorów 
Bahon , fut. Wyzynskie , fut. WygonYI 
fut. Wielki Peredi
, fut. Wereszny- 
Cla , w. Zamszany, fut. Zaberestek , 
fut. Zalisje, fut. Zarudnia , fut. Za- 
bototie, fut. Zielinka , fut. Zbyszcza , 
fut. Zahirje , fut. ZamgtYI fut. Za
y- 
skie , fut. Zaizie , fut. Zabrodem, fut. 
Zaczorna , fut. Zalubarí 


w. Charki , fut. Podbród 
fut. BrodYI fut. Czyste , gaj. Czyste , fut. 
Cyganki, w. Górniki , fut. Kliny, fut. 
Kniaziowo , gaj. Ksi
za Góra , gaj. 
Lipniki , fut. Lué , fut. Lipowo , fut. ia- 
goze , fut. Mezyzerje, fut. Peretycz- 
ka , fut. Podkoziot, fut. Podszamaj- 

ycha, fut. Podswo
ok, fut. Sosnowo , 
lesn. Smolna , os. Smolarnia , fut. 
Sielce Górnickie , fut. Saniszcze , fut. 
Uhot, fut. Wystrów , fut. Wyr , fut. 
Zamosze , fut. Zabo
ycie, fut. Za
y- 
szewskie , fut. Zakrót 
w. Jakusze, gaj. PodlubachYI fut. Sucho- 
plesy, fut. Wysio
ek 
w. Komarowo , fut. Zachirskie 


w. Koniszcze 


fut. Bylica, fut. Brody, fut. Bor , fut. Be- 
reza, fut. Chrusla, gaj. Czerwianka , 
fut. Chomut , fut. Ch lebowo , fut. Chwo- I 
ja , fut. Do
ga Niwa , fut. Domanowo , 
fut. Do
gasowo, fut. Doroszewo , fut. 
Dereckoje , fut. Duby, fut. Hodyn , 
fut. Howiczowo , fut. Jaroglewo , 
fut. Jagodkowo, w. Kortelisy, fut. 
Kisielowo, fut. Kosyce, fut. Kruhlica , 
fut. iadeé , fut. tuganiec , fut. M.ty- 
nowska , lesn. OstrowYI fut. Ostrów- 
ki , fut. Posonczyn , fut. Peresmot, 
fut. Po
yszcze, fut. Porochna , fut. 
Popliwce , fut. Pukowo , fut. Podkry- 
wacze , fut. Poddubie , fut. Proid, fut. 
Podhodiniec , fut. Ryta , fut. Rybino , 
fut. Rybje , fut SuchinYI fut. Sienko- 
Wlcze, gaj. SzczygMwka , fut. Sta- 
rala Niwa , fut. Snieszki , fut. So- 
snówka , fut. sukacz, fut. Sytyszcze , 
fut. Sytjanoje , fut. Swidowo , fut. T 0- 
czyszcze , fut. T arasowo, fut. T ere- 
bowicze , fut. Typieniec , os. T artak 


Nr. 1 


Naz Na urz
du 
pocztowego wtasCÎ- 
wego dla danej 
gromady 


Datyrí 
Ratno
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0029.djvu

			Nr. 1 


Wo.tyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Sir. 29 


L.J 
I 


Nazwa gminy 


Nazwa gromady 


Nazwa i charakter miejscowosci , 
wchodzqcei w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaSci- 
wego dla da"ej 
gromQdy 


Górniki 


19 I 


20 I 
I 
21 
22 
23 


24 


Kortelicy 


tuczyce 


Postupel 
Proch6d 
Sielce-Korteliskie 
Staroscin 


Wydranica 


25 Zabrodzie 
26 I Hotoby Bozedarówka 
27 Brzuchowicze 
28 Byterí 
29 Byterí 
30 Chobut 
31 Goríczy Bród 
32 Hotoby 
33 Kalinownik 
34 Maidan 
35 Makowiszcze 
36 Ma
y Porsk 
37 Nowa Dqbrowa 
38 Nowy Mosor 
39 Nowy Mosor 


Smolna, fut. IWepra , fut. Wereso- 
wata , fut. Wypuczok , fut. Wyzycz. 
no, fut. Wielki Ostr6w , fut. Wiszerí. 
ki, . fut. Witerí, fut. Zarywje , gaj. 
Zaiasynywje , fut. Zachamiwje, fut. 
Zapokiwje , fut. Zapidie Duze , fut. 
Zapidje Mate, fut. Zysielowo , fut. 
ZamoScie, fut. Zachwislclanie , fut. 
Za
ezeiskie, fut. Zachackie , fut. Zo- 
hraskieje i fut. Zawatykiewie 
w. tuczyce l fut. Fenna, fut. Diechtiarka, 
fLit. Mylanoie , fut. Nywiszcze, fut. 
OstrowYI fut. Zatutowa 
w. Postupel , fut. Wyrobki 
w. Prochód , fyt. tuhanieckie 
w. Sielce Korteliskie , gaj. Papröten 
w. Staroscin, fut. Bototia fut. Htlcia , fut. 
Koparí , fut. Zaszylskie 
w. Wydranica, fut. Dworczysztze/lesn. 
Gruszka, fut. Jamyszcze , fut. Mie< 
zyryczki, fut. Mosty, gaj. O
eszële, 
fut. Podiwanowo , fut. Podmytyszcze; 
fut. Pop
yncy, fut. Rymacl , fut. Sa< 

ysne, fut. Sosnowo, fut. Tutowa , 
fut. Zaluta, fut. Zajama 
w. Zabrodzie , fut. Leza , fut. tatka, fut. 
Paríska , fut. Rotyszcze , fut. Sielce , 
fut. Werchy, fut. Zady 
kol. Bozedarówka , kol. Dementjanówka 
w. Brzucdowicze 
kol. Bajkowiec, kol. Byterí , kol. Raszczd 
w. Byterí 
kol. Chobut 
kol. Figura, w. Goríczy Bród , kol. Stu- 
dzieríszczyzna 
w. HotobYI kol. Stachów 
w. Kalinownik 
w. Maidan 
kol. Makowiszcze 
w. Ma
y Porsk 
kol. Majdanek , kol. Nowa Dqbrowa 
kol. Nowy Mosor 
w. Nowy Mosor 


RatnèJ 


Hotoby 


Swidniki 


Hotoby
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0030.djvu

			Str. 30 


Wo
y
 ski Dziennik Wojewódzki. P oz. 1. 


Nr. 1 


L. p. .: Nazwa gminy Nazwa gromady 


Nazwa i charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 


57 


58 


59 1 


60 


Ho
oby 


K ry m no 


w. Nuzel 
kol. Pasieka 
kol. Peresieka 
w. Poginki 
w. Popowicze 
kol. Derewek , w. Radoszyn 
w. Sototwin 
kol. Stara Dqbrowa 
kol. Stary Mosor 
w. Story Mosor 
kol. Swidniki 
w. Swidniki 
w. Ugty 
w. Wokzeck 
w. Wólka Radoszyríska 
w. Zmudcze 
w. Dubeczno , fut, Czopownik , fut. Cho- 
topje , fut. Krolikowo, fut. Kostianów , 
st. kol. Krymno , fut. SadybYI fut. 
Stawok , fut. Zapukatowo 
w. GtuchYI fut. Dubrowa , fut. Drozdowo , 
fut. Draninka , fut. Duszki , fut. Ja- 
strebeckie , fut. Makowiszcze , fut. 
Niniowo , fut. Prochid, fut. Korowa , 
fut. Ratycha , fut. Riczki , fut. Sere- 
dnie , fut. Szmireszewo , fut. Wota- 
nie, fut. Wypereé, fut. Wielkiepole , 
fut. Zakupni , fut. Zaczarískie. 
w. Jarewiszcze , fut. Czynki , fut. Dubrow- 
ka , fut. Jasynówka , fut. Odelejków, 
fut. Osyna , fut. Podlisok , fut. Po- 
draków , fut. RyzYI fut. Swiatyi, fut. 
Zapotona 
w. Krymno , fut. Browar , fut. Horodyszcze , 
fut. Jaiwina , fut. Kuty, fut. Marjarí- 
ska Fabryka , fut. Matków , fut. Mo- 
kre , fut. Nadlesnictwo Krymno , fut. 
Swiniary, fut. Winoki, fut. Zalis , fut. 
Zalutje , fut. Zamostyszcze 
w. LubochinYI fut. Bagryjów , fut. Dubensk , 
fut. Kamerískie , fut. Matków, fut. 
Parnia , fut. Se
eckie, fut. Szymszyn , 
fut. Zabi
ym, fut. Zyrelcy 


Nuzel 
Pasieka 
Peresieka 
Poginki 
Popowicze 
Radoszyn 
So
otwi n 
Stara Dqbrowa 
Stary Mosor 
Stary Mosor 
Swidniki 
Swidniki 
Ugty 
Wokzesk 
Wólka Radoszyríska 
Zmudcze 
Dubeczno 


Gtuchy 


Jarewiszcze 


Krymno 


Lubochiny 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtatci- 
wego dla danej 
gromady 


Ho
oby 
Swidniki 
Ho
oby 


Swidniki 


Ho
oby 


Krymno
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0031.djvu

			Nr. 


_ W
yrí
 ki _[)_zi.
nn.i
 W
j

ódz
i':'_mPoz. ..1. __ 
-- ----.. -- --- - 


L. p. Nazwa gminy 


61 


62 
63 


64 
65 


66 
67 


68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 


78 
79 


80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9] 
92 
93 


94 


K ry m n 0 


Kupiczów 


Nazwa gromady 


Lutka 


Nowosió
ki 
Rokita 


Smolary 
Tekla 


Adamówka 
Aleksandrówka- 
Holendery 
Antonówka 
Berestowa 


Budy 
Czernijów 
Dazwa 
Janów-Karolinka 
Kupiczów Czeski 
Kupiczów 
Lezachów 
iowiszcze-Budki 


Miedzików 
Mirostawówka- 
Popielówka 
Moczutki 
Mokowicze 
Nowy Dwór 
Nyry 
Osiekrów 
Osmigowicze 
Ozierany 
Ozierany 
Peresieka 
serkizow 
sieniawka 
suszybaba 
swinarzyn 
Szczytniki-Lipa 
i Stanis
awówka 
Wo
osówka 


Nazwa i charakter miejscowosci, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


w. Lutka , fut. Gród, fut. Podbryksje, fut. 
Zastawoczje 
w. Nowosiótki 
w. Rokita , fut. Czabatówka , fut. Koreni, 
fut. Podmorogi, fut. Potakowa 
w. smolary, fut. Dubrowa 
w. Tekla , fut. Lesniczówka Dubeczno , fut. 
sadyby 
kol. Adamówka 


kol. Aleksandrówka-Holendry 
kol. Antonówka 
kol. Berestowa 
kol. Budy 
w. Czernijów 
w. Dazwa 
kol. Janów , kol. Karolinka 
w. Kupiczów Czeski 
w. Kupiczów 
kol. Lezachów 
kol. Budki , w. towiszcze , kol. Michatów- 
ka , kol. Wiktorówka 
kol. Miedzików 


kol. Mirostawówka, kol. Popielówka 
w. Moczutki 
w. Mokwicze 
w. Nowy Dwór 
w. Nyry 
w. Osiekrów 
w. Osmigowicze , kol. Ostrów , 
w. Ozierany 
m-ko Ozierany 
kol. Peresieka 
w. serkizow 
w. sieniawka , kol. Aleksandrówka 
w. suszybaba 
w. swinarzyn 


kol. Szczytniki-Lipa, kol. Stanistawówka 
w. Wo
o$ówka 


Str. 31 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci 
wego dla danej 
gromady 


Krymno 


Kupiczów
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0032.djvu

			Str. 32 


L. p. 


Nazwa gminy 


95 


Lubitów 


96 


97 


98 


99 


100 
101 
102 


103 
104 


105 
106 


107 ol
!
e
nik ,^,o
wód

i. Poz. ì. 


Nazwa gromady 


Bia
aszów 


Bielin 


Budyszcze 


Drozdnie 


Gruszówka 


Janówka 
Kajetanówka 
Ko
odezno 


Ko
odnica 
Lubitów 


Marjanka 
Piórkowicze 


Radomle 


Nazwa i charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sktad gromady 


w. Bia
aszów, ur. Do
gonosy, ur. Kruszy- I 
na , ur. tana, ur. NywkYI ur. Perde- 
czyna, ur. swynoryjskie, ur. Zachora 
w. Bielin, ur. Dworyszcze , ur. Hrany, ur. 
Kaminna , ur. Kute
eé, ur. tysycia , 
ur. tysyszcze, u r. Perechrystja , ur. 
Pyszczyki , ur. Rika , ur. Rozok , ur. 
\ 
siwca, ur. staw, ur. szkabara, ur. 
Wo
nyszcze, Uf. Zastaw 
ur. Bo
otci, w, Budyszcze , ur. Busliwka , 
ur. Dylanka, ur. Krynycia , ur. Po- 
derpa, ur. Podlubytowszczyn , ur. 
Pod
YPYI ur. Podma
ynnyk, ur. Pod- 
woronszczyn, ur. Zabo
otje, ur. Za- 
hattie , ur. Zahorodje, ur. Zahrebla , 
ur. Zalisok , ur. Zapotereb , ur. Za- 
stadnycia, ur. Zastinok , ur. Zawo- 

oki 


ur. Berezcia, ur. Berezyna , w. Drozdnie, 
maj. Drozdnie , ur. Hnizdyszcze , ur. 
Korotkie , ur. Litynszczyna , ur. Naw- 
tryja , ur. Worona 
kol. Gruszówka, w. Gruszówka , ur. Kuta, 
ur. Podhorowatyn , ur. szyrokie 
kol. Janówka 
w. Kajetanówka, ur. Zakruze 
w. Ko
odezno, maj. Ko
odezno, ur. Ko- 
niczewszczyna , ur. Maty BerezynkYI 
ur. Podpryslirískie, ur. Pryslirískie , 
ur. Pryworotje , ur. stadnycia , ur. 
stawok, ur. szyja , ur. We
ykie Be- 
rezynky 
W. Kotodnica 
ur. Dubowe, ur. Ko
om
yna, ur. Liski , w. 
Lubitów , st. kol. Lubitów, ur. Pote- 
reby, ur. Pryworotje , ur. Ritno , ur. 
RY2yé, We
ykie Wólki , ur. Zahu- 
menki , ur. Zapust , ur. Zastinok 
ur. Kotylne, w. Marjanka 
ur. Batyrí, ur. Hora , ur. Ko
odniewo, Ko- 

oczercia, ur. Liski , ur. Osnieborza , 
w. Piórkowicze , maj. Piórkowicze , ur. 
Pisok , ur. Piszczanka, ur. Podbro- 
dem, ur. Podternom , ur. Pruhin , ur. 
Zo
uby 
kol. Radomle 


'Nr. 


Nazwa urz
du 
pocztowego w
aSci- 
wego dla danej 
gramady 


Lubitów 


Kowel 


Lubitów
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0033.djvu

			Nr. 


VX?!y
sk! u
ziennik Woiew Ód
 
 Poz-.: J. 


SIr. 33 


L. p. 


I 
Nazwa gminy I 


I 
108 ! 


Lubitów 


109 
110 


111 


112 


113 


114 


115 
116 


117 Maciejów 
118 
119 
120 
121 
122 


123 
124 
125 
126 


Nazwa 9romady 


Rokitnica 


Stanistawówka 
steble 


Uchowieck 


Wotoszki 


Worona 


Wólka Lubitowska 


Zasmyki 
Zastawie 


Bielicze 
Czarnoplesy 
Dtugi Las 
Godowicze 
Lesniaki 
Maciejów 


Maciejów II 
Okunin 
Paryduby 
Rudnia 


Nazwa i charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaSci. 
wego dla da.,ej 
gromady 


ur. Dowha Nywa, ur. Horodyszcza , kol. 
Jagodno, mal. Peresieka, kol. Pe- 
resieko , ur. Podkadub, ur. Podkry- 
nycia , ur. Postojannie, ur. Prowalle, 
w. Rokitnica, maj. Rokitnica , ur. Se- 

yszcza, ur. Wa
YI ur. Zabobrówka , 
ur. Za
ose
ycia 
kol. stanistawówka 
ur. Berezyna , ur. Bielinski NywkYI ur. 
Dubrowki , ur. HranYI ur. Krugi ste- 
belskie , ur. Podjaserí, ur. Preska , ur. 
PukaMwka, ur. Rudka , w. steble, 
st. kol. Steble , ur. Wo
otacha, ur. 
Zadwir, ur. Zamutoszcze 
ur. Beresteczno, ur. Berezoweé, ur. Ho
o- 
ba, ur. Haczyszcze , ur. Koby
eé, 
ur. Kosyna , ur. iadoweé , ur. Osep- 
sa, ur. Perewis , ur. Totoka , ur. Wo- 

oczki, w. Uchowieck , mal. Ucho- 
wieck , ur. Zabototje , ur. Zag
ynnia, 
ur. Zmina, ur. Zowtowiec 
ur. Bahon, ur. Czysto
uza, ur. Dubno, ur. 
Dobrynia , ur. Doma
nys, ur. Kut- 
Zakfunia , ur. siditne , ur. suchowiersz , 
w. Wotoszki , mal. Wo
oszki, ur. 
Zalisie 
ur. iuzgi , ur. Podkoszyra, w. Worona , 
maj. Woronna 
ur. Hrada, ur. Hwoidziatyn, ur. Potereba , 
ur. sciahel, w. Wólka Lubitowska 
kol. Zasmyki 
ur. Chlibin, ur. Ka
ynnyk, ur. Werbynnyk , 
ur. Zapucze , w. Zastawie , maio Za. 
stawie 
w. Bielicze Macieiéw 


Lubitów 


w. Czarnoplesy, 
kol. D
ugi Las 
W. Godowicze 
W. Lesniaki smidyrí 
m-ko Maciejów " fut. Omaków, maj. St.:::- Maciejów 
chór. 
m ko Maciejów II 
W. Okunin 
w. Paryduby, 
w. Rudnia
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0034.djvu

			Sfr. 34 


_
Yv'o
y


i 
zi
n
'{Voie!,?dz..
L_.
oz. 1. 


Nr. 1 


L. p. Nazwa gmony I Nazwa gromady 
I 
127 Maciejów siomaki 
128 Sm idyrí Korszewo 
129 sm idyrí soroczy 
130 smidyrí Zab
ocie 
131 smidyrí Woroni 
132 starucha 
133 I Targowiszcze 
134 Truble 
135 Wolanszczyzna 
136 Wólka Podhoroderíska 
137 Wygnanka 
138 Wyzówka 
139 Zaczarnecze 
140 Maniewicze Czerewacha 
141 Gradysk 
142 Gródek 
143 Karasin 


Nazwa charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sktad gromady 


Naz /Va u
du 
pocztowego wtaki- 
wego dla danej 
gromady 


144 KuUy 
I 
145 I Liszniówka 
146 tosze 
147 Maidan 
148 Maniewicze 
149 Maniewicze 


150 Nowa Ruda 
151 Okorísk 
152 Púdiwanówka 
;53 sewerynówka 


kol. Siomaki 
w. smidyrí Korszewo 
w. smidyrí Soroczy 
smidyrí Zabtocie 
w. smidyrí Woroni 
kol. Starucha 
w. T argowiszcze 
w. Truble 
w. Wolanszczyzna 
w. Wólka Podhoroderíska 
w. Wygnanka 
w. Wyzówka 
w. Zaczarnecze, kol. Adamówka 
kol. Czerewacha , maj. Czerewacha , tart. Maniewicze 
Czerewacha , w. Czerewacha 
w. Gradysk , fol. Sródborze, fut. Zabtocie 
maj. Gt
bokie, w. Gródek , maj. Nowy 
Gródek 


Maciejów 
Smidyrí 


Macieiów 


fut. Duczyn, fut. Grada , fut. Gradyskie, Karasin 
fut. Karaszczuków , w. Karasin , maj. 
Karasin , tart. Karasin , fut. Korískie, 
fut. Kowerdiuków , fut. Lipniki, fut. 
Maniewickie , fut. Mielników, fol. 
Wistrów, fut. Zaswinje , gaj. Zuzanka 
w. Kuk
y, mai, Kukty, maj. Kuk
y, fut. Maniewicze 
N lezate 
fut. Grada. w. Liszniówka , fol. Otymno, Karasin 
fut. Zawzirje 
kol. tosze, kol. Ogót, kol. Zukowo Maniewicze 
kol. Maidan 
os. Maniewicze, kol. Nowa , kol. Wot- 
czyca , kol. Zachody 
fu. Dobrowica , fut. Dworyszcze , fut. Kru- 
gte, w. Maniewicze , fut. Ozyrce , 
fut. Podyszcze, maj. smotodówka , 
fut. Zasnyki 
w. Nowa Ruda 
w. Okorísk, maj. Okorísk, fut. Perelisje , 
fut. Petrywka 
kol. Berecz , kol. Laski , kol. Pieríki , kol. 
Podiwanówka 
kol. losze-sewerynowskie , kol. Nowi ny, 
w. Sewerynówka
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0035.djvu

			Nr. 1 


Wo
yñski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


str. 35 


L. p. 


Nazwa gminy 


Nazwa gromady 


Nazwa i charakter miejscowosci , 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pacztowega wtaSci- 
wega dla danej 
gromady 


154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 


165 1 
166 
167 
168 
169 I 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 


177 
178 


179 
180 
18' 
182 
lö3 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
i90 


Maniewicze I 


Niesuchoize 


Powursk 


sobiatyn 
Trojanówka 
Zamosé 
Bachów 
Boza Wola 
Dorotyszcze 
Dubowa 
Grabów 
Huszyn 
tapnie 
Myslina 
Niesuchoize 


Obtapy 
Serechow;cze 
Skulin 
Tojkut 
Werba 
Wola 


Za rzecze 
Bereznica 
Cegielnia 
Cerkiewka 


Czeremoszno 


Czerniawka 
Czersk 


Górno 
Gruszewno 
Hrywiatki 
Hulewicze 
Jeziorno 
Koilenicze 
Krzeczewicze 
tomaczanka 
tukówka 
Piaseczno 


Pol any 
Powursk 


w. Sobiatyn 
m-ko Trojanówka, os. Trojanówka 
w. Zamosé 
w. Bachów 
w. Boza Wola 
w. Dorotyszcze 
w. Dubowa , os. Mokre Niwki 
w. Grabów 
fut. Chmielówka , w. Huszyn 
kol. Lubcze , w. tapnie 
w. Myslina 
m-ko Niesuchoize 
w. Obtapy 
fut. Woroten , w. Serechowicze 
w. skulin 
kol. Kraje , kol. Potyszcze, w. Tojkut 
os. Górka, w. Werbka 
w. Wola 


w. Zarzecze 
w. Bereznica , w. Zarzecze 
w. Cegielnia 
w. Cerkiewka , w. Lubarka 


w. Czeremoszno , fut. Kulno, fut. I\ole- 
szów 
w. CZE'rniawka 
w. Czersk , fut. Goleniec, fut. Oczere- 
tianka 
w. Górno 
w. Gruszewno 


w. Hrywiatki 
w. Hulewicze 
kol. Duþniki , w. Jeziorno 
w. Kozlenicze , os. w. Kozlenicze 
w. Krzeczewicze 
w. tomaczanka 
w. tukówka, kol. tukówka 


w. Piaseczno 


os. w. Polany 
w. Powursk 


Maniewicze 


Karasi n 


Górka 
Niesuchoize 


Górka 


Niesuchoize 


Górka 
Niesuchoize 


Powursk
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0036.djvu

			str. 36 


L. p,l N:
 
mlnY: 


Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nazwa gromady 


Nazwa i charakter miejscowosci , 
wchodzqcej w sktad gromady 


191 Powursk 
192 
193 
194 
195 Turzysk 
196 
197 
198 
]99 
200 
201 ! 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 


213 
214 
215 
2]6 
217 
218 
219 , 
220 


221 
222 
223 


224 
2.25 


sitowicze 
smolary 
szkurat 
Zajqczówka 
Bobty 
B udy-Ossowskie 
Dq browa 
Doisk 


Harusza 
Juljanów 
Joachimówka 


Kulczyn 
K Ius k 
Kustycze 
Lublatyrí 
Lityrí 
Mirowicze 
Obenize 
Obenize 
Ossa 
Osiecznik 
Radowicze 


Rastów 
Rewuszki 
Sielec 
so
owicze 
stawek 
stawek 


Tahaczyn 
T u I ic7.ów 


T urzysk 
T urzysk 
Turzysk 


Wierbiczno 
Wierbiczno 


. Nr. 1 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtoki- 
wego dla danej 
gromady 


w. Rutka sitowiecka, w. sitowicze Powursk 
w. smolary 
w. szkurat 
w. Zajqczówka 
w. BobtYI lesn. Bobiy. st. kol. Turopin Turzysk 
w. Budy Ossowskie , kol. Kowalówka 
kol. Dqbrowa , kol. Koszlaków , f. Rudno 
w. Do/sk, f. Doisk 
kol. Batyrí, w. Harusza, kol. Pieszczanka 
kol. Juljanów, kol. syczycha 
kol. Emilówka, kol. Joachimówka , f. Jo- 
achimówka 
kol. Hilarów , w. Kulczyn 
os. KqtYI w. Klusk 
w. Kustycze 
kol. Lublatyrí 
w. Lityrí, f. Lityrí, kol. stefanówka 
w. MiroNicze 
w. Obenize, kol. Poczekajka 
kol. tuczyce, kol. Obenize 
kol. Ossa. w. Ossa 
kol. Osiecznik 
kol. Abramowiec, kol. Radowicze , w Ra- 
dowicze, f. Radowicze 
! os. W. Dolsk , w. Rastów 
f. Kozakowa Niwa , w. Rewuszki 
w. sielec , f. sielec , kol. Sielec 
w. sotowicze 
w stawek 
kol. Dobrzyrísk , os. Olszanica , kol. sta- 
wek, f. stnwek 
w. Tahaczyn. f. Tahaczyn , w. Zaliscy 
w. Tuliczów , kol. Tuliczów, f. Tuliczów , 
kol. Zygmuntówka 
m-ko T urzysk 
m-ko Turzysk 
kol. Cecylówka , przedm. Turzysk, st. kol. 
Turzysk , kol. T atarski Bród, kol. Zosin 
w. Wierbiczno 
kol. Wierbiczno I
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0037.djvu

			Nr. 1 


H 
otyn
 : _Dzienni
 ._'{V
i 
wódzki. _
OZ. 1. 


Str. 37 


I 
l. p. i 
I 
226 : 
227 
228 


I 
Na, wa gminy I 
I 


T urzysk 


229 
230 
231 Siedliszcze 
232 I 
I 
233 
I 
I 
234 1 
I 


235 
236 : 
237 ! 


238 
239 
I 
I 


240 


241 
242 


243 


Nazwa gromady 


Wierbiczno 
Wólka Kluska 


Wólka Wierbiczarl- 
ska 
Zadyby 
Zielona 
Borzowa 


Brodki 
Brunietówka 


Bucyn 


Chotywel 
Czeremszanka 
Czewel 


Mielniki 


Myzowo 


Piaseczno 


Rudka 
Siedliszcze 


Sekon 


I 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI , 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nezwe urz
du 
pocztowego wteki 
wego die denej 
gromedy 


w. Borzowa , f. Duniowa 
w. Brodki , fut. tyskie , fut. Osoberyska 
w. Brunietówka, fut. Bór , fut. Huta, fut. 
fut. Przyieziorze, fut. Rymenecia , fut. 
Studyneékie 
w. Bucyn , fut. Duchowszczyzna, fut. Ose- 
czno, fut. T rociowe , fut. T ruden , fut. 
Zapolje , fut. Zasetyska , fut. Zatiehli 
w. Chotywel 
w. Czeremszanka 
w. Czewel, fut. Kniazna, fut. Kropewyna, 
fut. Lazowate , fut. tapczyno, fut. 
Osékie , fut. Osowa , fut. Potochowa 
w Mielniki Nowa Wyzwa 


I kol. Hirki, kol. Rudniki , kol. Wierbiczno " 
w. Wólka Kluska 


w. Wólka Wierbiczaríska 


w. Zadyby, f. Zadyby 
kol. Zielona 


T urzysk 


Nowa Wyzwa 


Siedliszcze 


Nowa Wyzw..,a 
Siedliszcze 


W. Myzowo , fut. Driezna , fut. Hackiw, Siedliszcze 
fut. Hneserda, fut. Hrane, fut. Hry- 
beneéke , fut. Katenje , fut. Krug
e, 
fut. tankie , fut. tysok, fut. Meten- 
nyk , os. Myzowo , fut. Ostrowo , fut. 
Pynkie, fut. Pyszczanycia , fut. Rokal- 
skie , fut. Rudiowa , fut, Spylle, fut. 
fut. T atarczyk , f. T eresówka , fut. T 0- 
my ten, fut. Worozynka , fut. Zabo- 
tottie , fut. Wowczkowe , fut. Zade 
w. Piaseczno, fut. Czotyrki , fut. Dwore- 
!"zcza , fut. totoki, fut. OsówcYI fut. 
Piaseczno, kol. Watyszcze , fut. Zatan 
w. Rudka, fut. Potowanki Nowa Wyzwa 
'^. siedliszcze , f. Bakszanka, fut. Chorom- 
cy, fut. Chwuszczon, fut. H nyboro- 
da, fut. tysa , fut. PrzykrynicYI f. Sie- 
dliszc;ze , fut. Wotosiaki, fut. Zahattie, 
fut. Zaostrywki , fut. Zopust, fut. Za- 
pyskie , fut. Zo
otoi Moch Siedliszcze 
w. Sekorí , fut. Drenyna , fut. HandryhorYI 
fut. HorecYI fut. Krucha, fut. Ma- 
szowo, fut. Mokreé , fut. Pacecha , 
fut. Podmoszje , fut. Staszywszczyz- 
na , fut. Stowpyszcza , fut. Wetta , Siedliszcze
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0038.djvu

			StF. :8 


Wo.tyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


L. p. 


Nazwa gminy 


Nazwa gromady 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI , 
wchodzqcej w sktad gromady 


243 


244 


245 
246 


247 
248 
249 
250 
251 


252 
253 
254 


255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 


264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 


Siedlszcze 


Sekorí 


Stara Wyzwa 


Nowa Wyzwa 
Nowa Wyzwa 


Wola Wyzwowska 
Stare Koszary Czerkasy 
Dotgonosy 
Horodelec 
Ht')rodyszcze 


Hrydki 
Krugiel 
Koszary Stare 


Koszary Nowe 
Klewieck 
Kleczkowicze 
Kalinówka 
Krasnowola 
Krasnodubje 
Lubliniec 
Lubliniec 
Milanowicze 


Moszczona 


Olszanka 
Rudniki 
Perewisje 
RóZyn 
Rózyn 
Szajno 
T urowicze 


I 
fut. Wosyk, fut. WownuchYI fut. Wow- 
cze , fut. Wowsyszcza , fut. Zagóra , 
fut. Zadynowyny 
w. Stara Wyzwa, fut. Jaworje , fut. Ma- 
kowyszcze , fut. Osobery, fut. Pa- 
sieka , fut. smeczki, fut. T oczyszcza, 
fut. Wiazeszcza 
m-ko Nowa Wyzwa 
zakqtek Bereznica , zakqtek Horowatnica , 
fut. Janowo , zakqtek Klin, fut. Pierí- 
kówka, zakqtek Wielkopole, zakq- 
tek Zamostok, fut. Zapylle 
w. Wola Wyzwowska , fut. TatarSka 
w. CzerkasYI f. Czerkasy 
w. Dotgonosy 
w. Horodelec 


w. Horodyszcze , maj. Horodysz
ze, urocz. 
Horodyszcze, ferma Chwoszczon 
w. Hrydki , maj. Hrydki 
w. Krugiel , os. woj. Krugiel 
w. Stare Koszary, st. kol. Stare Koszary, 
maj. Stare Koszary, os. wOI. Stare 
Koszary, kol. Demenszczyzna 
w. N. Koszary, maj. N. Koszary 
w. Klewieck 
w. Kleczkowicze, mal. Kleczkowicze 
w. Kalinówka 
w. Krasnowola 
w. Krasnodubie 
w. Lubliniec , maj. Lubliniec 
kol. Lubliniec 
w. Milanowicze, mal. Milanowicze, os. 
woj. Milanowicze 
w. Moszczona, kol. Moszczona 
w. Olszanka 
w. Rudniki 
w. Perewisje 
w. Rózyn 
kol. Rózyn 
w. Szaino 
w. T urowicze 


Nr. 1 


Nazwa urz
du 
pocztowego w
aScí. 
wago dla danej 
gromady 


Siedliszcze 


Nowa Wyzwa 


Stare Koszare
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0039.djvu

			Nr. 1 


Wotynski Dziennik Woje\*,lódzki. _ Poz
}.'_ 


Str. 39 


L. p. Nazwa gminy 


Nazwa gromady 


Nazwa i charakter mlelscowoSCI , 
wchodzqcej w sktad gromody 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci. 
wego dla danej 
gromady 


Stare Koszary 


272 Stare Koszare T roskoty 
273 T u pa
y 
274 Wólka Kowelska 
275 Zaliscy 
276 Zitów 
277 Wielick Arsonowicze 
278 Duzy Porsk 
279 G a i 
280 Iwanówka 
281 Janówka 
282 Krywli n 
283 Kaszówka 
284 Korsynie 
I 
285 I Kuchary 
I 
I 
286 i Litogoszcze 
287 Mielnica 
288 Miel nica 


289 Mielnica 
290 Miryn 
291 Podlisy 
292 Podryze I 
293 Podryze II 
294 Podryze 
295 Rudka Mirynska 
296 sielca 
297 J sielce 
298 1 sio
ki 
299 sofjanówka 
300 Such a toza 
301 U 9 t Y 
302 Wielick 
303 Wielick 
304 Wólka Porska 


kol. T roskoty 
w. Tupa.ty, maj. Tupaty 
w. Wólka Kowelska 
w. Zaliscy 
w. Zitów 
w. Arsonowicze 
w. Duzy Porsk , fut. sieniawka 
kol. Gai 
w. Iwanówka 
w. Janówka 
w. Krywlin Mielnica 
w. Kaszówka Wielick 


Kowel 


Stare Koszary 


Wielick 


w. Korsynie 
kol. Dembówka, w. Kuchary, kol. Kucha- 
ry. f. Kuchary, kol. Zelainica 
w. Litogosicze, fut. Ptoszcza , fut. skale- 
nica, fut. sokulszczyzna 
m-ko Mielnica Mielnica 
fut. Brzezina , w. Mielnica, fut. Nowin)', 
fut. Podwielicze , fut. stupiszcze , ht. 
sosninka 
kol. Mielnica 
w. Miryn 
w. Podlisy Wielick 
w. Podryze 
fut. Aleksandrówko, fut. Mokrytka , w. Po- 
dryze II 
kol. Podryze , fut. Ziemnica 
f. Paulinówka , w. Rudka Miryríska , f. Rud- 
ka Mirynska Mielnica 
w. sielce Wielick 
kol. sielce 
w. sio
ki 
w. sofjanówka 
kol. sucha toza 
w. UgtYI f. Ug.ty 
fut. Kosince , w. Wielick, f. Wielick, fut. 
Zelainica 
kol. Wielick 
w. Wólka Porska 


Mielnica 


Wielick
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0040.djvu

			Str. 40 


.__
_____YVotYlÍski Dziennjk \^iojewódzki. Poz. i. 


L. p. 


I 
Nazwa gminy I 


3C5[ 
306 1 


Wielick 
Zab
ocie 


307 
308 I 
I 


I 
309 


310 


311 


312 


313 


314 


1 I Berezce 
2 


3 
4 


Nr. 


Nazwo gromody 


Wólka Porska 
Huta 


Klebaríszczyzna 
Kraska 


seríki szmeríki 


Tur 


Zabtocie 


Zalisy 


Zda mysl 


Zyrycze 


Nazwa i charakter mlelscowOSCl, 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaki. 
wego dla danej 
gromady 


I 
i 
kol. Wólka Porska ! 
I 
fut. Baretowo, fut. Berezyna, fut. Bytka , [ 
fut. Choromy" fut. Chwoinowo, w. i 
Huta, fut. Jasiríska, fut. Kizie, fut. 
Kuzyliwska, fut. Ledna, fut. Powa- 
rowo, fut. serednia, fut. Turkowa , I 
I 
fut. Turycza , fut. Troszla , fut. Wot- ! 
czkowo , fut. Zórawla ' 
w. Klebaríszczyzna , fuf. Nowinki 
w. Kraska , fut. Podkruszyna , fut. Proskur- 
ka , fut. smylna , fut. Wygrana , fut. 
ZagroJki 
w. seríki, fut.. Nywka, fut. Osywce, fut. 
Powypis, w. szmeríki 
fut. Gazno , fut. Kotodyna , fut. Kotysy- 
c
a, fut. Kut, fut. Mystoboz, fut. 
Ostrówki , fut. Podnyzka , fut. Po
o- 
wica, fut. Prochid , fut. seletyna, fut. 
skrypuny, w. Tur , fut. Zagrebelka , 
fut. Za brodYI fut. Z a
ug 
fut. Bagon , fut. Dubrowa, fut. Hotubje , 
fut. Horbacha , fut. Jazwino , fut. Kur- 
nik , fut. Pruzleków, fut. skotoga, 
fut. Trawycia, fut. Wa
ok, fut. Wost , 
w. Zab
ocie 
fut. Duszewo , fut. Izna, fut. Krywa-Koby- 
ta, fut. tomowaty, fut. Obrydki, 
fut. Truszel, fut. Watok, w. Zalisy 
fut. Burok-Poddeszcze , fut. Dubrowa , fut. 
Myzeliski , fut. Rudecia, fut. szczed- 
rowo, w. Zdomysl 
fut. Berwineta , fut. Chrescki, fut. Chwi- 
szczowata, fut. Chwoina , fut. Goryce , 
fut. Jazwinki , fut. Konobel , fut. Ko- 
zelce , fut. tesocha, fut. Oglowo, 
fut. Plesowo , fut. Rachowa , fut. T u- 
rzeniec , fut. Zajastrzebiszcze , w. Zy- 
rycze 


Wielick 


Zabtocie 


POWIAT KRZEMIENIECKI 
Berezce I m-ko Berezce Berezce 
I 
Berezce I w. Berezce, fut. Berezce, fut. Chotówka, 
fut. Fityk\, fut. Królewski Most , fu1. 
Moczu
y, fut. Podgóra , fut. Podostra 
Bogdanówka w. Bogdanówka , fut. Bondary 
Dunajów w. Dunajów , fut. Duchów , fut. Panasiuki , 
fut. Petruki , fut. Pletiuki , fut. Zajcy, 
fut. Zalesie
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0041.djvu

			Nr. 1 


Wo!y.ns.
iQ.z 
nn il<_"Y_
i
vvÓ9

}
 Poz. ì. 


L. p. 


8 
9 
10 1 
11 


12 


13 


14 


15 
16 I 
17 
18 
19 
20 


21 


22 


23 


24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 


Nazwa gminy 


I 
51 
6 
7 


Berezce 


Biatozórka 


Nazwa gromady 


Chotówka 


Dworzec 


Gaje 


Grada 
Komnatka 
Kotosowa 
Kokorów Nowy 


Kokorów Stary 


Kulików 


Krzyze 


Mtynowce 
Popowce 
Podlesce 
Rudka 
Sapanów 
Szpiko
osy 
sawczyce 
Zielona 
Zotoby 


Belinówka 
Biatozórka 
Biatozórka 
Buhtów 
Jankowce 
Kornaczówka 
Kutyski 
Lulince 
Mo
otków 
Moskalówka 
Oryszkowce 


Nazwa i charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sktad gromady 


w. Chotówka tr. 4' 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaSci- 
wego dla danej 
. gromady 


Berezce 


w. Dworzec, w. Czerwona 
w. Gaje , fut. Chmiele, fut. Dederesze, 
fut. Fityki , fut. Kowatyki , fut. Myd- 
liki , fut. Oleksiuki , fut. Rudniki, fut. 
Rosoty, fut. Srule, fut. T ryhuby 
w. Grada, fut. B'3rezyna 
w. Komnatka 
w. Kotosowa 
w,. Kokorów NowYI fut. Królewszczyzna , 
fut. tyszczuki 
w. Kokorów stary, ... fut. Kuszelówka, fut. 
Wesota 
w. Kulików , fut. Rudeczka, fut. sosnina, 
fut. Zarosle 
w. Krzyze, fut. Swiachy, fut. HawrytYI 
fut. Hamery, fut. Jakóbce , fut. My- 
syki , fut. Mokre, fut. Siniaki, fut. 
Ustiny 
w. Mtynowce 
w. Popowce, fut. Chatki, fut. Dubina 
w. Podlesce 
w. Rudka 
w.sapanów , fut. Porch6wka, fut. Zyrówka 
w. Szpikotosy 
w. sawczyce, fut. Urla 
w. Zielona 
w. ZotobYI fut. Bociuki, fut. Dqbrowa , 
fut. GielanYI fut. Jarmoszuki, fut. Pod- 
wysokie , fut. Woiniuki 
w. Belinówka Biatozórka 
m-ko Biatozórka 
w. Biatozórka, fut. Bukowszczyzna 
w. Buhtów 
w. Jankowce 
w. Kornaczówka 
w. Kutyski 
w. Lulince 
w. Mototków 
w. Moskalówka 
w. Oryszkowce
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0042.djvu

			Wotyríski 9zien
ik Woiew

zki.__
.oz. 1. 


Nr. 1 


Str. 42 


Nazwa i charakter . . , . Nazwa urz
du 
mlelscowOSCI, pocztowego w
aSci. 
L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady wchodzqcej w sk
ad gromady wego dla danej 
gromady 
35 Bia
ozórka Osniki w. Osniki Bia
ozórka 
36 Orle Gniazdo w. orle Gniazdo 
37 Ohryszkowce w. Ohryszkowce 
38 Pitsudczanka Dolna w. Pi
sudczanka Dolna 
39 Pitsudczanka Górna w. Pifsudczanka Górna 
40 pfyska w. P
yska 
41 Szuszkowce w. szuszkowce 
42 Wanzutáw w. Wanzu
ów 
43 Weteranówka w. Weteranówka 
44 Dederka
y Borki w. Borki, fut. D
bina, fut. Warszawka Borki 
45 Bykowce w. Bykowce , fut. Hermanka, fut. Micha- 
táwka Dederka
y W. 
46 Dederkaty Ma
e w. Dederkaty Ma
e, fut. Tury 
47 Dederkaty Wielkie w. Dederkaty Wielkie , f. Obory 
48 Hrynkowce w. Hrynkowce , Borsuki 
49 Jakimowce w. Jakimowce 
I 
50 Michatáwka w. Michatówka , fut. Medwedówka tanowce 
I 
51 Miziurzyríce w. Miziurzyríce I Dederka
y W. 
52 ' Nowystaw w. Nowystaw Borki 
5J Pototu rów w. Popoturów Dederka
y W. 
54 Radoszówka w. Radosz6wka 
55 Sadki w. Sadki, fut. Brzezi na, fut. Góry, fut. 
T omaszowszczyzna 
56 Szkrobotówka w. szkrobotówka , w. Boryczów 
57 szumbar w szumbar , os. Popowce Borki 
58 Sienkiewicze w. Sienkiewicze Dederkaty W. 
59 T atarzyríce w. T atarzyríce i Borsuki 
I 
60 Wotkowce w wotkowce, fut. Mogita Dederka
y W. 
61 Zahajce Mate w. Zahaice Ma
e 
62 Zahajce Wielkie w. Zahaice Wielkie 
63 Zahorce w. Zahorce tanowce 
64 Katerburg Cecyniówka w. Cecyniówka Katerburg 
65 Folwarki Mate w. Folwarki Mate 
66 Folwarki Duze w. Folwarki Duze 
67 Horynka w. Horynka , fut. Huków Gai, fut. Het- 
manów Las, fut. Korczunek Horynka 
68 Jankowce I w. Jankowce Katerburg 
I 
69 Kud
aiówktl w. Kud
aiówkal fut. Werbica 
10 Kuszlì n w. Kuszlin Horynka
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0043.djvu

			Wo
ynski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


SIr. 43 


Nr. 


L. p. 


Nazwa gminy Nazwa gromady 


71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 


Katerburg Katerburg 
Katerburg 
tany 
Matwiejowce 
Nowosiótki 
Okniny Mate 
0kniny Duze 
Piszczatynce 


79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 


Podhaice 
Polany 
Rybcza 
Staszyców 
Sniegorowszczyzna 
Tetylkowce 
Temnohajce 
Witosowo 


Wilja 
Wola Rycerska 
Ko
odno Bolizuby 
Czajczynce 
Gni
awa 
Kotodno siedlisko 


93 


Ko
odno lisowszczyzna 


94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 


Kochanówka 
MOScice 
Musurowce 


Pihudy 
Rzeszniówka 
Rakowiec Ma
y 
Rakowiec Wielki 
Rejmontów 
Oleszkowce 
szymkowcE> 
Witkowce 
Wola Wilsona 
Zarudzie 


102 


103 
104 
105 
106 


Nazwa i charakter mJelscoWOSCI, 
wchodzqcei w sktad gromady 


m-ko Katerburg 
w. Katerburg 
w. tany 
w. Matwiejowice, fut. Rzadkie D
by 
w. Nowosió
ki 
w. Okniny Ma
e 
w. Okniny Duze 
w. Piszczatyríce , fut. Mikitycha , fut. Za- 
rudzie 
w. Podhajce 
w. Polany 
w. Rybcza 
w. Staszyców 
w. Sniegorowszczyzna 
w. Tetylkowce , fut. Olgino 
w. Temnohajce, fut. Penki 
w. Witosowo 
w. Wilja 
w. Wola Rycerska 
w. Bolizuby 
w. Czajczynce 
w. Gnidawa 
w. Ko
odno Siedlisko, fut. DolnYI fut. 
Hlinczuki, fut. stadarnia, fut. Kutysz 
w. Ko
odno Lisowszczyzna/f. Olcho-. 
wlec 


w. Kochanówka 
w. Moscice 
w. Musurowce 


w. Pi
sudy 
w. Rzeszniówka , fut. Nadkryniczny 
w. Rakowiec Ma
y 
w. Rakowiec Wielki 
w. Rejmontów 
w. Oleszkowce 
w. Szymkowce , fut. Banie 
w. Witkowce , os. Kwasnica 
w. Wola Wilsona 


w. Zarudzie 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dla da"ej 
gromady 


Katerburg 


Horynka 
Katerburg 


Zarudzie
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0044.djvu

			Str. 44 


Wo
yríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


L. p. 


107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 


124 
125 
126 
127 
128 


129 
130 
131 


132 


133 
134 
135 
336 


137 
138 
139 


N . I 
azwa gmlnY I. 
I 
lanowce I 


Poczajów 


Nazwa gromody 


Borsuki 


Borszczówka 
Grzybowa 
Hrynki 
J uskowce 
Kozaczki 
Krasnotuka 
Kuskowce Mate 
Kuskowce Wielkie 
Kurhany 
tanowce 
tanowce 


Napadówka 
Peredmirka 
Siniowce 
Wolica 
Borszczówka 


Budki 


Dunajewszczyzna 
Jurydyka 
Komaryn 
Krutniów 


Komarówka 
Leduchów 
Lewkowce 


tosiatyn 


topuszno 
Poczaiów Nowy 
Poczajów Stary 
Rastawka 


Rostoki 
T araz Nowy 
T araz Stary 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI, 
wchodzqcej w sktad 9romady 


Nr. 1 


Nazwa urz<;,du 
pocztowego wtaSc;. 
wego dla danej 
!':Jromady 


w. Borsuki, fut. Zabototje 
w. Borszczówka, fut. Czarny Las 
w. Grzybowa 
w. Hrynki 
w. Jusbwce 
w. Kozaczki 
w. Krasno
uka 
w. Kuskowce Ma
e 
w. Kuskowce- Wielkie 
w. Kurhany 
m-ko tanowce 
w. tanowce 
w. Napadówka 
w. Peredmirka 
w. Siniowce 
w. Wolica 
w. Borszczówka , fut. Biatozórka, fut. Miel- 
niki 
w. Budki , fut. Halasy I, fut. Kozaki 
w. Dunajewszczyzna 
w. Jurydyka 
w. Komaryn 
w. Krutniów , fut. Bobrowce , fut. Zahre- 
belna 
w. Komarówka 
w. Leduchów, fut. Krasne , fut. Lisowiki 
w. Lewkowce, fut. Koziulszczyzna, fut. 
Koztowszczyzna 
w. tosiatyn , fut. Kryniczki , fut. Kociuby, 
fut. PodkamielÍczyk, fut. Wasylicha 
w. topuszno , fut. Gaje , fut. Koztowo ' 
w. Poczajów NowYI fut. Kuteé, fut. Pletiaki 
w. Poczajów Stary, fut. Hartany 
w. Rastawka , fut. Halasy II, fut. Krymi- 
nlna , fut. Sagany 
w. Rostoki 
w. T araz Nowy 
w. T araz Stary, fut. Gni
a toza , fut. Gtu- 
boczycha , fut. Ki matki, fut. Kiesie- 

owo. fut. Olszanki 


Borsuki 


tanowce 


Borsu ki 
tanowce 


Borsuki 


tanowce 


Poczajów
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0045.djvu

			Nr. 1 


Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 45 


I 
L. p. 


I 
I 
Nazwa gminy i 
I 
I 


Nazwa gromady 


Nazwa i charakter mlelscowoSCI , 
wchodzqcej w sktad gromody 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaki- 
wego dla danei 
gromady 


140 I 
141 
142 
I 
143 I 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 I 
152 
153 
154 


155 
156 


157 


Poczajów 


stary, 
Oleksiniec 


158 
159 
160 szumsk 
; 61 
162 
163 
164 
165 


166 


167 


168 
169 
170 
171 


Waligóry 
Wincentówka 
Ba koty 


Baszuki 
Chotowica 
Chodkiewic2.e 
Gniezdyczno 
Horynka Ma
a 
Horynka Wielka 
Iwanie 
Korszy
ówka 
Mickiewicze 
M
ynowce 
Oleksiniec Nowy 
Oleksiniec stary 


Rakowiec Czosnowski 


Rydoml 


Swiniuchy 


Usteczko 
Wolica 
Androszówka 
Bo
oi:ówka 


w. WaligórYI fut. Hercun 
w. Wincentówka 
w. Bakoty, fut. Bukowszczyzna, fut. Hu- 
saka, fut. Kuzyk 
w. Baszuki 
w. Chotowica 
w. Chodkiewicze 
w. Gniezdyczno 
w. Horynka Ma
a, fut. Mielników 
w. Horynka Wielka, fut. Falirískiego 
w. Iwanie , fut. Baryszówka 
w. Korszytówka 
w. Mickiewicze 
w. Mtynowce 
w. Oleksiniec Nowy 
w. Oleksiniec stary, fut. Babiczyn, fut. 
Kaziurów , fut. Krutyhorb 
w. Rakowiec Czosnowski 
w. Rydoml , fut. Miechotyn, os. Maria- 
nówka, fut. Romaniuków, fut. Ra- 
domlszczyna 
w. SwiniuchYI fut. B
aszczyków, fut. ta- 
turyrískiego 
w. Usteczko , fut. Mazurkiewicza 
w. Wolica 
w. Androszówka, fut. Pasieka 
w. Bo
ozówka 


Bryków w. Bryków 
Cyranka Lepieszówka w. Cyranka Lepieszówka 
Chodaki w. Chodaki, os. Kreniczne 
Hucisko Horodyskie w. Hucisko Horodyskíe , fut. Janowe Hu- 
cisko 


H ucisko Pikulskie 


Huta stara 


Huta Ruska 
Ho
ybisy 
Iserna 


Kqty 


w. Hucisko Plkulskie , fut. Drygany, fut. 
H ucisko Polskie 
w. Huta stara, os. siedlisko, os. sadawa 
Góra 
w. Huta Ruska 
w. Hotybisy 
w. Iserna 
\ w. Kqty 


Poczajów 


stary Oleksiniec 


szumsk 


Kqty 


szumsk 
Kqty
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0046.djvu

			Str. 
6 


Wo
yríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nr. 1 


:rNazw
 g miny : 


Nazwa gromady 


Nazwa charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


172 Szu msk 


Kordyszów 


173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 


Krugulec 
Litowiszcze 
Marynki 
Onyszkowce 
Obycze 
Przemorówka 
Rachmanów 


sadki Mate 


181 
182 
183 
184 
185 


suraz 
szu msk 
Waskowce 
Zatuze 


Uhorsk 


Antonowce 


186 Andruha Ma
a 
187 Baszkowce 
188 Bonówka 
189 Chmieliszcze 
190 Czuhale 
191 !
owica Duza 
192 I
owica Mata 
193 Ludwiszcze 
194 Lisznia 
195 Mosty 
196 Oderadówka 
197 sosnówka 
198 stozek 


199 soszyszcze 
200 Tylawka 
201 Uhorsk 
202 Wesotówka 


w. Kordyszów, fut. Kotiaczyn; fut. Micha- 
táwka szumsk 
w. Krugulec 
w. Litowiszcze 


Kqty 


w. Marynki 
w. Onyszkowce 
w. Obycze, fut. Monastyrek 
w. Przemorówka 
w. Rachmanów , w. Nowo Rachmanów, 
w. Sadki Ma
e, os. Moskalówka , os. Wy- I 
goda 
w. suraz, os. Lisica , fut. Malinów 
m-ko szumsk 
w. Waskowce , fut. Dubrowa 
w. Zatuze , fut Bacaje , fut. Buda 
w. Antonowce , fut. Antonowiecka Huta, 
fut. Budki , fut. Danitáwka, fut. Ko- 
zaczyna, fut. Lesowiki , fut. Majdan, 
fut. Podrójca, fut. Podsosnówka , fut. 
Rudnia Krzemieniec 


w. Andruha Ma
a 


szumsk 


Kqty 
szumsk 


w. Baszkowce , fut. . Dotzek 
w. BOllówka 
w. Chmieliszcze szumsk 
w. Czuhale, os. Bielecka Dolina. os. Ze- 
btazy Duze, os. Zebtazy Mate Krzemieniec 
w. Itowica Duza , fut. swinodebry Kqty 
w. Itowica Mata , fut. Podmostami, fut. 
Piaseczna Huta 


w. Ludwiszcze Borki 
w. Liszn;a, fut. Moczary Krzemieniec 
w. Mosty Kqty 
w. Oderadówka Krzemieniec 
w. sosnówka , fut. Moczanówka Borki 
w stozek, fut. Komarnia , . fut. Hucisko 
stozeckie, fut. szukaryca fut. smo- 
larny Zaktad Krzemieniec 
w. soszyszcze Kqty 
w. Tylawka Krzemieniec 
w. Uhorsk 
w. Wesotáwka, fut. D
bina
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0047.djvu

			Nr. 1 


Wotyríski Dziennik yÝojewódzki. _!?!.:.._
_______ str. 41_ _ 


I 
L. p.1 Nazwa gminy 
I 


Nazwa gromCldy 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI, 
wchodzqcej w skfad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaSci 
wego dla danej 
gromady 


I 
I 
203 I Uhorsk 
2041 
20J 


Zabara 
Zalesèe 
Zotobki 


206 Wisniowiec 
207 
208 
209 


Biata 
Bodaki 
Butyrí 
Dzwiniacze 


210 
211 
2]2 
213 
214 


21J I 
I 
216 I 
2171 


i 
218 I 
219 I 
I 
220 I 
221 I 
222 I 
223 1 
224 


225 
2
6 ; 
227 
2!8 
229 
230 


231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 


Fedkowce 
Kinachowce 
Kotiurzyríce 
Krzywczyki 
Kuniniec Maty 


Kuniniec Wielki 
tozy 
Maniów 
Muchawiec 
Myszkowce 
Narutowicze 


Ortopol 
Oryszkowce 
Sniegorówka 
Wisniowiec 


I 
I 
I 
I 
I Wisniowiec stary 
I Wisniowiec Nowy 
iWola Korybutowiecka 
! Wola strzelecka 
i Zagrodzie 
I Zalesce 


Wyszogródek Berezanka 
Biatka Mata 
Biatka Duza 
Domaninka Mata 
Domaninka Duza 
Kornaczówka 
Korostawa 


w. Zabara, fut. Wiazowietczyzna 
w. Zalesce 
w. ZOfobki, fut. Drarícza , fut. taszówka, 
fut. szupinki, fut. Wtadowisko 
w. Biata 
w. Bodaki 
w. Butyrí, fut. Polany 
w. Dzwiniocze , fut. Horodysko, fut. Ko- 
czarzyn, fut. Pomirki, fut. Wywyna 
w. Fedkowce, fut. Lipnik 
w. Kinachowce , fut. Kazno 
w. Kotiurzyríce, fut. Skata 
w. Krzywczyki, fut. sotowji 
w. Kuniniec Moty, fut. Dotzek, fut. Koto- 
sowa 


"':. Kuniniec Wielki 
w. tozy, fut. Czerniawskie, fut. Kotulskie 
w. Maniów, fut. Maniowszczyzna 
w. Muchawiec 
w. Myszkowce 
w. Narutowicze 


w. Ortopol 
w. Oryszkowce 
w. Sniegorówka 
m-ko Wisniowiec, fut. Kamirískie , fut. to- 
gwinów Las , fut. Marjanówka 
w. Wisniowiec stary, fut. Masalszczyzna 
m. Wisniowiec Nowy, fut. Warszawka 
w. Wola Korybutowiecka 
w. Wola strzelecka 
w. Zagrodzie , f. Wysokie 
w. Zalesce, fut. Czerwonka , fut. Popow- 
szczyzna 
w. Berezanka 
w. Biatka Mata 
w. Biatka Duza , fut. Bieletczyzna 
w. Domaninka Ma
a 
w. Domaninka Duza 
w. Kornaczówka 
w. Korostawa 


Krzemieniec 
szumsk 


Krzemieniec 
Wisniowiec 


Wyszogródek 


Kornaczówkd 
Wyszogródek
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0048.djvu

			Wo


. k, Dz i ennik W_ oie .'Nó dz
L.
oz:.J.._ 


Str. 48 


Nr. 


-...---  


Nazwa g 
iny I
 
 
I 


NaZNa urz
du 
pocztowego wtaki- 
wego dla danej 
gramady 


Nazwa i charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


Nazwa gromady 


L. p. 


I W., Korzkowce 
w. Legjonowo 
w. topuszno 
w. Martyszkowce 
w. Pachinia 
w. Paríkowce 
w. Pieczorna 
m. Sokotówka 
w. Szyty 
w. Wereszrzaki, fut. D
bina 


I 
238 I 
I 
239 
240 
241 ' 
242 
243 
244 

-45 
246 1 
247 
248 


Wyszogródek Korzkowce 
Legjonowo 
topuszno 
MartysLkowce 
Pachinia 
Paríkowce 
Pieczorna 


Wyszogródek 


Karnaczówka 
Wyszogródek 
Karnaczówka 
Wyszogródek 


Sokotówka 
Szyty 
Wereszczaki 
Wierzbowiec 


Karnaczówka 
Wyszogródek 


w. Wierzbowiec , fut. Barwinek , fut. Po- 
lowa , fut. Siniowietczyzna Karnaczówka 
w. W
aszcyyríce, tut. Wyszogródecki Las I Wyszogródek 
m-ko Wyszogródek 
w. Wyszogródek 
w. Zukowce 


Wtaszczyríce 
Wyszogródek 
Wyszogródek 
Zukowce 


249 
250 
251 
252 1 


POWIAT LUBOMELSKI 
I w. Berezce , fut. Mutwica 
w. Binduga, maio Binduga 
w. Czmykos, kol. Czmykos 
w. Jagodzin , kol. Nowy-Jagodzin 
w. Jankowce 
w. KqtYI kol. Krasnowola 
w. Kupracze 
W. Rakowiec 
w. Rymacze, fut. Brzeziny 
w. Sa wosze 
w. SztU
, fut. Maj I, fut. Maj II, fut. Mu- 
rawa, fut. Podstawie Luboml 


Jagodzin 
Dubienka 


Berezce 
Binduga 
Czmykos 
Jagodzin 
Jankowce 


1 I Berezce 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 


Luboml 


Jagodzin 


Kqty 
Ku pracze 
Rakowiec 
Rymacze 
Sawosze 
Sztu rí 


Jagodzin 


w. Terechy, kol. Bottuny 
w. Terebejki 
w. Wysock 
w. Zamtynie , kol. OstrowYI kol. Lesni- 
czówka 


Terechy 
Terebejki 
Wysock 
Zamtynie 


12 
Ij 
14 
15 


Dubienka 


Jagodzin 
Hotowno 


w. Byk 
w. Czeremoszna Wola 
w. Hotowno , fut. Gwozdziec , fuL Kosarí , 
fut. Podtopile, fut. Styczki , fut. Stu- 
pa, fut. SZGzetyrí, fut. ztywiec 


Ho
owno 


Byk 
Czeremoszna Wola 
Hotowno 


16 
17 
18
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0049.djvu

			Nr. 


Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. L 


Str. 49 


Nazwa i charakter . . , .' Nazwa urz
du 
mrelsCOWOSCI , pocztowego wtasci- 
L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady wchodzqcej w sk
ad gromady wego dla danei 
gromady 
I 


19 Hotowno 


Horodno 


20 


Halinowola 


21 
22 
23 


Jazowica 
Jawornik 
Kuczany 
I 


24 
25 
26 
27 


Kukuryki 
Kizie 
Mas
owiec 
Mszaniec 


28 
29 


Nowosió
ki 
Stara Huta 


30 


Sukacze 


31 
32 H uszcza 
33 
34 


Skrypica 
Budniki 
Grochowiska 
Huszcza 


35 
36 
37 


Mielniki 
Opalin 
Ostrówki 


w. Horodno , fut. Bereznica , os. w. Cze- 
po
osYI fut. Cegielnia , fut. Dubina , 
fut. Hrebelka , fut. Jeruszczyna , fut. 
Kalinówka , fut. Kosowata , fut. Ko- 
sowiec , fut. Mokry Bór , fut. Lisok , 
fut. Legurí , fui. Lipina , fut. Rózycka , 
fut. Stasiów Kut , fut. Storonczen , 
fut. SmolinYI fut. Teplica , fut. Za- 
stupie , fut. Zeleinica Ho
owno 
w. Halinowola , fut. CzabanYI maj. Hali- 
nowola 
w. Jazowica 
w. Jawornik 
w. KuczanYI fut. Budyszcze , fut. Morda- 
sowo , fut. Nowiny, fut. Liszczówka , 
fut. Paski , fut. Prypeé , fut. Rubliniec , 
fut. Trubica , fut. Ternowo , fut. Wi- 
strowo , fut. Wutyríski , fut. Wargo- 
wiec, fut. Zydowki, fut. Zdzer 
w. Kukuryki , maj. Kukuryki 
w. Kizie 
W. Mas
owiec, fut. iuzok , fut. Mo
okusz 
W. Mszaniec , fut. Bielewo , fut. Borok , fut. 
Krasne , fut. Ma
ko',\)o 
w. Nowosió
ki 
fut. Bagno , fut. Dubina , fut. Dubrowa , 
fut. Krymnica , fut. Klinów, w. Sta- 
ra Huta , fut. Kozionka, fut. Kotyli , 
fut. Kustycze Nowe , fut. Lipów, fut. 
Potorocze , fut. Styble 
w. Sukacze , fut. Bosy Hrud , fut. Maidan , 
fut. Prusaki , fut. Podowczarnia, fut. 
Pidsad , fut. Po
yk, fut. Sylukowe, 
fut. Smuha , fut. Zastoki 
w. Skrypica 
w. Budniki , gaj. Budniki , gaj. Korolowa Huszcza 
w. Grochowiska 
w. Huszcza , ndl. Huszcza , sm. Huszcza , 
fut. Oleszkowiec, fut. NowinYI fut. 
Piskorowo 
W. Mielniki 
w. Opalin 
W. Ostrówki , f. Karnopol, kol. Piotrówka , 
fut. Ostrówki, f. Ostrówki
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0050.djvu

			Str. 50 


Wotyríski DzÎer'lhik Wojewódzki. Póz. .1. 


Nr. 1 


L. p. 


. I 
Nazwa gminy i 
I 
I 


Przekurka 


Nazwa gromady 


38 


Huszcza 


39 
40 


Równo 
Rogowe Smolary 


41 


Stolerískie . Smolary 


42 


Swierzowskie Holendry 


43 


Wilczy Przewóz 


44 
45 


Wola Ostrowiecka 
Wólka Uhruska 


46 


Zabuze 


47 
48 
49 Luboml 


Zabu2:skie Holendry 
Zamostecze 
Borki 


Nazwa i charakter miejscowosci , 
wchodzqcej w sHad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtatci- 
wegò dlo dåriej 
gromady 


w. Przekurkc , lesn. Borowa , lesn. Prze- 
kurka , fut. Borowa 
w. Równo , fut. Równo , fut. Ktoda 
w. Rogowe Smolary, gaj. Rogowe Smo- 
lary 
w. Stolerískie SmolarYI fut. Grodograd , 
fut. Mtynyszcze , fut. Dawidowa , fut. 
Marsowszczyzna , fut. DesiatynYI fut. 
BahorícYI fut. Ko
odYI fut. Osuczki 
w. Swierzowskie HolendrYI kol. Swie- 
rzowskie Hol
ndry 
w. Wilczy Przewóz , f. Wilczy Przewóz , 
fut. Wilczy Przewóz , fut. NowinYI 
fut. Ostrów , fut. Nawóz, fut. Pod- 
babinYI fut. Prydatki 
w. Wola Ostrowiecka 
w. Wólka Uhruska , f. Wólka Uhruska , 
kol. Wólka Uhruska 
w. Zabuze, f. Zabuze , f. M
nyszCze, f. 
JózwinYI gaj. Zabuze I, gaj. Zabu- 
ze ", fut. Kuszarki , fut. So
tysczyzna, 
fut. Ostrówki , fut. Silne , fut. io- 
kutki 
kol. Zabuzskie Holendry 
kol. Zamostecze , os. w. Zamostecze 
w. Borki , kol. Bikierej, kol. Kapitaniuki , 
os. Leszczyniec , osiedle iasyna, kol. 
Rudyci , kol. Zaryczka , kol. Zmi- 
jewska Luboml 
Boremszczyzna 
Kocury 
Lesniaki 


50 Boremszczyzna w. 
51 Kocury w. 
52 Lesniaki w. 
53 Maszów kol. 


54 


Poczapy 


55 


Podhorodno 


Kamienica , w. Maszów , fut. Mistki , 
fut. Ma
ynie, kol. Ostrówki , kol. 
Prystupycha , kol. Parosla , os. w. 
Smo
od, os. w. Zmijewiska , fut. Zy- 
rybiecze , kol. Zapust 
kol. Byr , kol. Dowha Nywa , kol. Jurki , 
w. Poczapy, kol. Pyczy
owiec, kol. 
Podhi
ki, kC,)1. SzczofobynYI osiedle 
Su
na, kol. Wysoki Ostrów , kol. 
Zabi
ki 
fut. Babin Dub , kol. Kamienica , bud. kol. 
Krynica , w. Podhorodno , kol. Re- 
kanYI kol. SiedliS'zcze , fut. Stotowacz 


Huszcza
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0051.djvu

			Nr. 1 


Wotynski DziennikWojewódzki. Poz. 1. 


Str
 51 


L. p. . Nazwa gminy 


56 Luboml 


57 


58 
59 


60 


61 
62 
63 Pulemiec 
64 
65 


66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 


73 


74 


75 
76 
77 Szack 


72 


Nazwa gromady 


Radziechów 


Ruda 


Skiby 
Wiszniów 


Zapole 


Zastawie 
Zawale 
Adamczuki 
Chrypsk 
Grabowo 


Kamionka 
Koszary 
Olszanka 
Ostrowie 
Pulmo 
Pulemiec 
Piszcz 


Pereszpa 


Wólka Chrypska 


ZaLesie 
Zacisze 
Butmer 


Chomicze 


Nazwa i charakter miejscowoSci , 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wla
ci- 
wego dla danej 
gromady 


kol. Bryniów , kol. Hrada , kol. Kruhte , 
kol. KurhanYI kol. tanYI kol. tanek , 
kol. Prydatki , w. Radziechów , kol, 
Stupiski , kol. Smitiuch , kol. Wistrów , 
kol.Wtasów , osied. Zam.tynie , kol. 
Zawyduwe Luboml 
fut. Byr , kol. Horbacze , kol. Ktyn , kol. 
Makryna , fut. Nywki, kol. OstrowYI 
kol. PotapYI kol. Pasyka , w. Ruda , 
kol. Zamydweze 
bud. kol. Dneha , w. Ski by 
fut. Babaci , osiedle Babczyn , kol. Bere- 
zyna , osiedle Komarowo , osiedle 
Totokimostek , w. Wiszniów 
kol. Blizniacy, kol. Kozaczok, kol. Ko- 
morki , kol. Kokarawiec , kol , Mi
- 
dzylesie , kol. Osobniaki , fut. Pod- 
haszczYI kol. Pasieki , osiedla P
dziu- 
chYI kol. Soroki , w. Zapole , os. w. 
Zapole , gaj. Zarudne , fut. Zalipskie 
w. Zastawie 
fut. Browar , w. Zawale 
w. Adamczuki Pulemiec 
w. Chrypsk 
w. Grabowo , kol. Grabowo , fol. Kosciu- 
szyn , mal. Grabowo 
w. Kamionka 
w. Koszary 
w. Olszanka 
w. Ostrowie 
w. Pulmo , kol. Klimowsk 
w. Pulemiec , maj. Pulemiec , maj. Podgórze 
w. Piszcz , kol. M;elniki-Piszczanskie , maj. 
Piszcz , maj. tadynka , tart. Piszcz 
W. Pereszpa , w. Czerwony-Bór , kol. Pe- 
reszpa , maj. Rozstarí 
w. Wólka-Chrypska , maj. Wólka- Chryp- 
ska 
. W.. Zalesie 
w;' Zacisze 
W. Butmer , fut. Ostrów , fut. Posertucha , 
fut. Zalipowo Szack 
W. Chomicze
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0052.djvu

			Str. 52 


Wolyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nr. 1 


w. Holadyn 
w. Kropiwniki , lesn. HutCl 
w. Mielniki , fut. iapow-G6ra , fut. Pia- 
seczny-Las 
w. Piechy 
w. Ploskie 
w. Polozewo , lesn. iuzne 
w. Smolary, lasn. Koziatnik 
w. Samojlicze 
w. Switiai , fut. Grabowo , fut. Niz , fut. 
Podmaniewo , fut. WerchYI fut. Wy- 
sokie , fut. Wyszrowo , fut. Zydowa- 
Góra , fut. H uszów 
w. Szack , fut. Choromy, fut. Horodyszcze , 
fut. Kopysé , gaj. Murawskie , lesn. 
Susznik 
w. Wilica , fut. Podhradne 
w. Humeríce , fut. Czesnowienka , fut. Za- 
P
Oty, fut. T rebejki Zgorany 
w. HupalYI fut. Zubrowo l fut. Zubrowy 
Kut , fut. Ulanik , fut. Koscianka 
w. Kruszyniec 
w. Kusniszcze I, fut. iyski , fut. Mucha- 
Wlec , fut. Poróbka , fut. Rudycia , 
fut. Zastawy 
w. Kusniszcze II, fut. Zdzar , fut. Ostrowy 
w. Nudyze , fut. Morozowo , kol. Mielniki , 
kol. Piaski , kol. Zablocie , kol. Wo- 
.tyk , kol. Wolosywka , kol. Trybycia , 
lesn. Syda 
w. Pereszpa 
w. Po
apYI fut. Wedmerza , fut. Pod so- 
kole , fut. Po
apy 
w. Silno , fut. Byrki , fut. Podorichowo , 
fut. ZabrodYI fut. Podjakimowce 
w. Sokó
 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 


Nazwa i charakter miejscowosci, 
wchodzqcej w sklad gromady 


79 Szack Holadyn 
80 Kropiwniki 
81 Mielniki 
82 Piechy 
83 Noskie 
84 Po
ozewo 
85 Smolary 
86 Samojlicze 
87 Switiai 


88 


Szack 


89 Wilica 
90 Zgorany Humeríce 
91 Hupaly 
92 Kruszyniec 
93 Kusniszcze I 


94 
95 


Kusniszcze " 
Nudyze 


96 Pereszpa 
97 Potapy 
98 Silno 
99 Sokó
 
100 W
asiuki 
101 Zgorany 


w. Wlasiuki , fut. Smigretyno 
w. ZgoranYI fut. Berezyna , fut. Krywa- 
ckie , . fut. Kut , fut. Kornatycia , fut. 
Nereza , fut. Ruda 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


Szack
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0053.djvu

			Nr. 1 


W
yríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 53 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady  I Czaruków 
3 
4 


5 I 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 
25 1 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 


35 


Anatolja 
Andrzeiówka 
Aleksa ndrówka 
Adamów 


Berezie 
Biskupicze 
Chrobrów 
Czaruków 
D
bowa Karczma 


Gregorowicze 
Gródek 
Horodyszcze 
Hubirískie Budki 
Hubin 
Hubin Czeski 
Jeziorany Szlacheckie 
Józefin 
Ko
odeze 
Ko
odeskie Budki 


Korszów 
Korszów 
Krasny Sad 
Leonówka 
Marjanówka 
Marusio 
Mychlin 
Nieswicz 
Niwy Hubirískie 
Oderady 
Ostr6w 
Siedmiarki 
Sienkiewiczówka 
Siergiejówka 
Skurcze 


Szklin 


Nazwa i charakter "mieiscowoscl, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


POWIAT tUCKI 


Nazwa urz
du 
pocztowego wta
ci. 
wego dla danej 
gromady 


kol. Anatolja Czaruków 
kol. Andrzejówka Sienkiewiczówka 
kol. Aleksandrówka Czaruków 
kol. Adamów , kol. Ludwików , kol. My- 
sin Kosé 
w. Berezie 


w. Biskupicze 
os. Chrobrów 
w. Czaruków 
kol. D
bowa-Karczma, st. kol. D
bowa- 
Karczma 
w. Gregorowicze 
w. Grudek 
w. Horodyszcze 
kol. Hajenka, kol. Hubirískie-Budki 
w. Hqbin 
kol. Hubin Czeski 
kol. Jeziorany-Szlacheckie 
kol. Józefin 
w. Ko
odeze 
kol. Jadwigin , kol. Ko
odeskie-Budki, kol. 
Natalin , kol. Olgin 
kol. Korszów , kol. Rudka 
w. Korszów 


kol. Krasny Sad 
kol. Leonówka 
kol. Marjanówka 
kol. Marusia 
-N. Mychlin 
w. Nieswicz 


kol. Niwy Hubirískie 
kol. Oderady 
. kol. Ostrów 
w. Siedmiarki 
os. Sienkiewiczówka 
kol. Siergiejówka 
kol. Kalinowiec , kol. Matyszów , kol. Skur- 
cze , kol. Stupnik , kol. Zagajnik 
kol. Szklin 


Sienkiewiczówka 
I Czaruk6w 


Sienkiewiczówka 
Czaruków 


Sienkiewiczówka 


(zaruków 


Sienkiewiczówkç 
Czaruków 
Sien kiewiczówka 
Czaruków 
SienkiewÎczówka 
Boremel 


Czaruków 
Sienkiewiçzówka
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0054.djvu

			Str. 54 


Wotyríski DziennikWojewQd_zki. Ppz. 1. 


Nr. 1 


L. p. . Nazwa gminy Nazwa gromady 


Nazwa i charakter miejscowoSci , 
wchodzqcej w sHad gromady 


T . Nazwa urz
du 
! pocztowego wtasci. 
I wego dla danej 
sromady 


:i6 Czaruków 
37 
:i8 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
115 
46 Kiwerce 
47 


48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 


68 
69 
70 
71 


SLklin 
. Szprachy 
T erntki 
Uhrynów 
Wigurzyce 
Wydumka 
Zabcze 
Zabecznik 
Zagaje 
Zamogile 
Bodjaczów 
Bo
ocha 


Czo
nica Stara 
Czotnica Nowa 
Didowicze 
Hawczyce 
Hermanówka 
Jeziorko 
Jezioro 
Julana 
Kiwerce I 
Kiwerce II 
Kiwerce 
Klepaczów 
Komarówka 
Kulczyn 
Liplany 
Lipowiec 
Niebozka 
Plaszewo 
Podlasie 
. RafaMwka 


- Sapogów 
. Siekierzyce 
So
tysy 
Swóz 


w. Szklin Sienkiewiczówka 
w. Szprochy Czaruków 
f. Store Berezie , w. T erntki 
w. Uhrynów , f. Uhrynów 
w. Wigurzyce 
kol. Wydumka 
w. Zabcze Sienkiewiczówka 
kol. Kozakowo Dolina , kol. Zabecznik 
kol. Zagaje Czaruków 
kol. Zamogile 
w. Bodjaczów Kiwerce 
kol. Bo
ocha, kol. Huszcza , kol. Józefin , 
kol. Kotysanka iuck 
w. Czotnica Stara Kiwerce 
w. Czo
nica Nowa 
w. Didowicze 
w. Hawczyce 
kol. Hermanówka 
w. Jeziorko 
w. Jezioro 
kol. Julana 


os. Kiwerce I 
os. Kiwerce II 
w. Kiwerce 


. iuck 
w. Klepaczów Kiwerce 
kol. Komarówka 
w. Kulczyn 
w. LipianYI kol. Liplany 
kol. Lipowiec 
w. Niebozka 
kol. Plaszewo 
kol. Podlpsie 
kol. Aleksandr6.wkp,.kol. Brzozowy QrQd , 
kol. Miko
ajówka, kol. kol. Rofa- 
tówka 
w. Sapegów 
w. Siekierzyce 
W.. So
sy 
w. Swóz
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0055.djvu

			Nt. 1 


Wotyrískr. [)'ziennik Woie . wódzki. Poz. 1. 
. - .. 


Str. 55 


L. p. 


72 


73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 


80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 


104 
105 


106 


Nazwa gminy 


Kíwerce 


Kniahininek 


Nazwa gromady 


Wiszniów 


Wólka 
Wyszków 
Zabka 
Zeleinica 
Zydyczyn 
Antonówka Stara 
Antonówka Szepelska 


Banasówka 
Boguszówka 
Boholuby 
Bryszcze I 
Bryszcze I! 
Buków 
Czerczyce 
Górka Olszaríska 
Górka Zaborolska 
Gregorówka 
Iwanczyce Stare 
Iwanczyce Nowe 
Iwanówka 
Kniahininek 
Kniahininek 
Kozìn 
KlJ'czkarówka. 
Mataszówkò 
Mi
usze 
Mi
usze 
Niemieckie 
Olszany 
Omelanik Duzy 
Omelanik Ma
y 


Ozdeniz 
Ozerce 


Podgórze 


NaZwCl i charakter miejscowosci, 
wchodzqcej w sktad gromddy 


kot. Dqbrowa , kol. WertepYi kol. Wisz- 
niów 


w. Wólka 
w. Wyszków 
w. Zabka 
kol. Smolarnia , kol. Zeleinica 
w; Zydyczyn 
koL Antonówka Stara 
kol. Antonówka Szepelska , kol. Aleksan- 
drówka 
koL Banasówka 
w. Boguszówka , fut. Brzozowa Karczma 
w. BoholubYI fut. Boholubska Ferma 
kol. Bryszcze I 
kol. Bryszcze II, kol. Juljanfeld 
w. Buków 
w. Czerczyce , kol. Czerczy
e 
kol. Górka Olszaríska 
kol. Gorka Zaborolska 
koL Gregorówka 
w; Iwanczyce .Stare 
w. Iwanczyce Nowe 
w. Iwanówka 
kol. Kniahininek , kol. Falków 
w. Kniahininek 
kol. Kozin , kol. Lipowiec 
w; Kuczkarówka , koL Kuczkarówka 
kol. Mataszówka 
kol. KradMwka , kol. Mitusze 
w. Mi
usze 
w. Niemieckie 
w. Olszany 
w. Omelanik Duzy 
w. Omelanik Ma
, kol. Omelanik , kol. 
Omelanik Zascianek 
w. Ozdèniz 
kol. Dymitrówka Nowa , kol. Hodowa , 
kol. Ozerce , koL Ozerce Lesne 
fut. Podgórzé 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dladdnej 
gromady 


Kiwerce 


iuck 
Kiwerce 


iuck 
Kniahininek 


iuck 


Kniahininek 


iuck 
Kniahininek 


iuck 
Kniahinillek 


iuck 


Kniahininek
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0056.djvu

			Str. 56 


L p., Nazwa gminy 


W
yrískl. Dziennik Wojewódzki. Poz: 1. 


Nazwa gromady 


107 Kniahininek Rokinie Nowe 
108 Rokinie Stare 
f09 Semiki 
110 T rOScianka 
111 Ulaniki I 
112 Ulaniki II 
113 Wsiewo
odówka 
114 Zaborol 
115 Zmieniniec 
116 Ko
ki Antonówka 
117 Buhaje 
118 Dqbrowa 
119 Do
zyca 
120 Glinne 
121 Gradje 
122 Gruszwica 
123 Hotodnica 
124 Horodyczyn 


125 
126 
127 
128 


129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
336 
137 
138 


Jab
onka Mata 
Jab
onka Duza 
Kotki 


Komarów 


Kopyle 
Koszyszcze 
Kulikowicze 
Majdan Komarowski 
Marjanówka 
Niczegówka 
Omelno 
Osnica Ma
a 
Osnica Duza 
Ostrowy 


Nazwa i charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sktadgromady 


kol. Rokinie Nowe 
kol. Rokinie Stare 
w. Serniki 
w. Troscianka 
w. Ulaniki I 
w. Ulaniki II 
kol. Wsiewotodówko , kol. Ksenjówka, kol. 
Zofjanówka 
w. Zaborol 
w. Zmieniniec , kol. Zmieniniec 
kol. Antonówka 
w. Buhaje , kol. Lisiszcze 
w. Dqbrowa 
w. Do
zyca 
kol. Glinne, kol. iysa Góra , kol. Popo- 
wina 


w. Gradje 
kol. Czetyrí, 
kol. Gruszwica 
kol. Hotodnica 
kol. Bagno, kol. Berezina, kol. Horody- 
czyn , 
kol. Morozówka 
w. Jabtonka Ma
a 
w. Jab
onka Duza 
m-ko Kotki , kol. Kozie, fut. Podtuby 
fut. Berezniaki , fut. Czernicze , fut. Ja- 
nówka , w. Komarów , fut. Kruglec , 
Oziemnica , fut. Siedliszcze , fut. Wi- 
sowO , fut. Wystrowo , fut. Zabo
oto 
w. Kopyle 
kol. Koszyszcze 
w. Kulikowicze 
kol. Maidan Komarowski 
kol. Marjanówka 
w. Niczegówka 
w. Omelno 
w. Osnica Ma
a 
w. Osnica Duza , kol. Temne 
w. Ostrowy 


Nr. 1 


NaZNa urz
du 
pocztowego wta
ci- 
wego dla danej 
gromady 


Kniahininek 


Ko
ki 


Zofjówka 
Ko
ki 


TroScianiec 
Ko
ki 


Zofjówka 
Ko
ki
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0057.djvu

			Nr. i 


____._u Wotyríski 2ziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 57 


L. p. Nazwa gminy 


Nazwa gromady 


Nazwa i charakter mlelscowoSCI , 
wchodzqcej w sktad gromody 


Nazwa urz
du 
.pocztowego wtaSci- 
wego dla danei 
gromady 


139 I Kotki Raznicze 
140 Rudnia 
141 Rudniki 
142 Semki 
143 Starosiele 
144 I Stawyhoroz 
145 Sytnica 
146 T araz 


147 
148 
149 
150 I Nowy Czartorysk 
151 
152 
153 
154 


Telcze 
Zagorówka 
Zarzecze 


Budki 
Chrask 
éminy 
Czartorysk 
Huta Lisowska 


w. Raznicze Kotki 
kol. Rudnia 
kol. Obórki, w. Rudniki 
w. Semki 
w. Starosiele 
kol. Nieszcz
sé, kol. Stawyhoroz 
w. Sytnica 
kol. Budyszcze , kol. Kresówka, kol. T araz , 
kol. Zeleznica 
kol. Grabina , w. Telcze 
w. Zagorówka 
f. Rudnia, w. Zarzecze 
w. Budki , gnj. Niwki 
w. Chrask , os. w. Chrask 
w. éminYI f. éminy 
m-ko Czartorysk 
ur. Bielgów , w. Huta Lisowska , mal. Hu- 
ta Lisowska 


Nowy Czartorysk 


155 Kamieniucha w. Kamieniucha , maj. Kamieniucha 
156 Kotodie w. Kotodje 
157 Kosci uch nówka w. KOSciuchnówka , f. KOSciuchnówka 
158 Kozlenicze w. Kozlenicze, os. w. Kozlenicze 
159 Lisów W. Lisów , os. Lisów , os. Lisów , mal. 
Lisów , st. kol. Polska Góra, kol 
Maidan 


160 Miedwieze w. Miedwieze, mal. Wielkie Miedwieze 
j 61 Miedwieze Mate w. Miedwieze Mate , mal. Miedwiezka 
Mata , os. w. Miedwiezka MC1ta 
162 Nowy Czartorysk ur. Broniczówka , os. Nowy Czartorysk 
163 Nowosiótki lesn. BurjanYI ur. Ko.vli , ur. Niwki , w. No- 
wosiótk" gaj. Walusza 
164 Nowe Podcerewicze w. Nowe Podcerewicze 
165 Podhatie gaj. Kruszniki, gaj. Ostrów, w. Podhatie 
166 Rudka Kukielska w. Rudka, maj. Rudka 
167 Stare Podcerewicze w. Stare Podcerewicze 
168 Wnkzesk w. Wokzesk 
169 O.tyka Basztyki w. Basztyki Otyka 
170 Chortupy w. Cho
up
 fut Cho
upy 
171 Chromiaków w. Chromiaków 
172 Czemeryn w. Czemeryn
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0058.djvu

			_. Wotyríski Dzi enni k.._"^{
i
 
ódzkL 
o

l_ 

_.
 ._
._---- 


Nr. 1 


Str. 58 


Nazwa i charakter . . . . Nazwa urz
du 
m lelscowoSCI, pocztowefio wtasci. 
L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady wchodzqcej w sktad gromady wego d a danej 
gromady 
173 O
yka Derno w. Derno, st. kol. O
yka Otyka 
174 Didycze w. Didycze 
175 Dubiszcze w. Dubiszcze 
176 Jagiellonów os. Jagiellonów 
177 J urydyka I kol. J urydyka 
178 Kadyszcze st. kol. Cumarí , kol. Kadyszc2.e , gal. Lisi- 
czyn , kol. Zascianki 
179 Letczany w. Letczany 
180 Litwa w. Litwa 
181 Metel no f. Ferdynandów , w. Metelno , f. Metelno 
182 Moszczenica lesn. Grobelki , kol. Grobelki , w. Mosz- 
czenlca 
183 Nosowicze w. Nosowicze , f. Nosowicze , f. N 050- 
wlcze 
184 Oderady w. Oderady 
185 Palcze w. Palcze 
186 Palcze kol. Palàe 
187 Peretoki lesn. Popiki , kol. Peretoki 
188 PÎastów os. Piastów 
189 Pokaszczów w. Pokaszczów , f. Pokaszczów 
190 Poniatowo koJ. Poniatowo 
19] Romaszkówka f. Moczulce , w. Romaszkówka 
192 Selibery w. Selibery 
193 .' Smia
owica kol. Smia
owica 
194 I Stanistawówka kol. Kopytów , w. Stanistawówka 
195 Stawek w. Stawek 
196 T urczyn w. T urczyn, f. T urczyn 
197 Zorniszcze kol. Kalinówka , kol. Oderady Polne , w. 
Zorniszcze 
198 Podd
bce Aleksandrja kol. Aleksandrja , ndl. Joanów Podd
bce 
199 Armatniów zasc. Armatniów Armatniów 
20,) Balarka kol. Balarka Podd
bce 
201 Belweder zasc. Belweder , f. Sieniaków 
202 . Boruchów w. Boruchów , f. Boruchów 
203 Botyrí w. Botyrí 
204 Bronis
awówkci kol. Bronis
awówka 
205 Cezaryn kol. Cezaryn 
206 Dermanka w. Dermanka 
207 Dobra lesn. Dqbrowa, kol. Dobra , gaj. Hinin 
I
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0059.djvu

			Nr. 1 


WotylÍski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


L. pol Nazw a gminy Nazwa gramady 


208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 


220 
221 


222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 


Podd
bce 


Po
onka 


Harazdza 
Harazdza 
Kleczany 
Kopcze Ruskie 
Kopcze Czesk;e 
Kotów 
Krupa 
Krupa Granica 
iyszcze 
Lipiny 
Marjanówka 
Nowa Ziemia 


Nowe Podhaice 
Podd
bce 


Podhajce 
Podhajce 
Romanów 
Rózanka 
Stawek 
Stare T erem no 
Stromówka 
Teremno 
Werchówka 
Wiszniów 
Worotniów 
Wólka Kotowska 
Wygadanka 
Zwierów 
Bajew 
Bakowce 
Bakowce 
Boratyn 
Boratyn Czeski 
Ceperów 
Górka Po
onka 
Hnidawa 
Hnidawa 


Nazwa i charakter miejscowosci, 
wchodzqcej w sktad gromady 


w. Harazdza 
kol. Harazdza 
w. Kleczany 
w. Kopcze Ruskie 
w. Kopcze Czeskie 
w. Kotów 
w. Krupa 
w. Krupa Granica 
w. iyszcze , gaj. tyszcze 
kol. Lipiny 
kol. Marjanówka 
kol. Adamów I, kol. Adamów II, kol. 
Nowa Ziemia 
kol. Nowe Podhajce 
kol. Brzezina , w. Podd
bce, kol. Toma- 
szówka, f. Zacisze 
w. Podhajce Ma
e, w. Podhajce Duze 
kol. Podhajce 
w. Romanów 
kol. Lipnik, kol. Rózanka , kol. Zimnik 
w. Stawek 
w. Stare Teremno 
kol. Stromówka 
w. Teremno 
w. Werchówka 
w. Wiszniów 
w. Worotniów 
w. Wólka Kotov.,ska 
w. Wygadanka 
w. Zwierów 
w. Bajew 
w. Bakowce 
kol. Bakowce 
w. Boratyn DuzYI w. Boratyn Ma
y 
kol. Boratyn Czeski 
w. Ceperów , kol. Ceperów 
w. Górka Po
onka, f. Górka Po
onka 
w. Hnidawa 
kol. Hnidawa 


Str. 59 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaki. 
wego dla danej 
gromady 


Podd
bce 


O
yka 
tuck 


Podd
bce 


iuck 
Podd
bce 
tuck 
Podd
bce 


O
yka 
Podd
bce 


Potonka 


tuck
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0060.djvu

			Str. 60 


Wo
yrískl Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 


245 Po
onka Holeszów 
246 Horodyszcze 
247 Jeziorany Polskie 
248 Jeziorany Czeskie 
249 Korszowiec 
250 KOSciuszków 
251 tawrów 


252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 


tuczyce 
Maczki Wotyrískie 
Maczkowce 
Mstyszyn 
Mstyszyn 
Nowostaw 
Ozdów 
Po
onka 


260 
261 


Poznanka 
Puthanów 


262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 


Radomysl 
Ratniów 
Rowa ríce 
Sosnowiec 
Suchowola 
Wierbiajew 
Wiktorany 
Aleksandrówka Nowa 
Aleksandrówka Stara 
Aleksandrowo 


Rozyszcze 


272 


Antonówka 


273 
274 


Baszowa 
Czebenie 


275 


Dmitrówka 


276 
277 


Dubiszcze 
Duchcze 


- 


Nr. 1 


Nazwa charakter miejscowosci, 
wchodzqcej w sktad gromady 


Naz....a urzE;1du 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


w. Holeszów , os. Potonka 
w. Horodyszcze , f. Horodyszcze 
kol. Jeziorany Polskie 
kol. Jeziorany Czeskie 
w. Korszowiec 
kol. Kosciuszków 
w. tawrów , f. tawrów, f. Marjanówka , 
f. Rykanie 
w. tuczyce 
w. Maczki WotylÍskie 
w. Maczkowce 
w. Mstyszyn 
kol. Mstyszyn 
w. Nowostaw 
st. kol. Janówka , w. Ozdów 
st. kol. Hnidawa , 
kol. Honczarko , w. Potonka , os. w. 
Potonka, kol. Zwirków 
w. Poznanka 
w. Pu
hanów, maj. Puthanów Peretjatko- 
wicza , Puthanów Zar
bskiego 
w. Radomysl 
kol. Dziadowiec, w. Ratniów , f. Ratniów 
w. RowalÍce 
w. Sosnowiec 
w. Suchowola 
w. Wierbiajew 
w. Wiktorany 
kol. Aleksandrówka Nowa, kol. Doliny 
kol. Aleksandrówka Stara 
kol. Aleksandrowo, kol. Karczówka , kol. 
Magazyn 
kol. Antonówka , kol. tysucha , kol. Per- 
czucha 
kol. Baszowa , kol. Maniowo 
kol. Czebenie , kol. Czebenie Nowe , kol. 
Helenówka Nowa 
kol. Dmitrówka , kol. Marjanówka , kol. 
Zubrowszczyzna 
W. Dubiszcze , kol. Dubiszcze Nowe 
w. Duchcze , f. Dumka .Sokól 


Potonka 


tuck 
Potonka 


tuck 
Potonka 


Rozyszcze 


.
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0061.djvu

			Nr. 1 


Wo
yríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 


278 


279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 


286 
287 
288 
289 
290 


291 
292 
293 


294 
295 
296 


297 


298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 


306 
307 
308 
309 


Rozyszcze 


Elzbietyn 


Francuzy 
Frydrychówka 
Gliniszcze 
Jurydyka 
Kirylucha 
Koniaków 
Kopaczówka 


Kopaczowski Posiotek 
Kopcze 
Kozin 
Krzemieniec 
Liniówka 


Michalin 
Miros
awka 
Mylsk 


Nawóz 
Oleszkowicze 
Olganówka 


Padafówka 


Perespa 
Podl;ski 
Pozarki 
Retówka 
Rudka-Koziríska 
Rudnia 
Sitarówka 
S
obodarka 


Sokól 


T arnowola 
Topólno 
Uzowa 


Str. 61 


Nazwa i charakter miejscowosci , 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


kol. Elzbi
tyn, kol. Wasylówka , kol. Zie- 
lone-Bag no 
kol. Francuzy 
kol. Frydrychówka 
kol. Gliniszcze 
w. Jurydyka 
kol. Kirylucha 
kol. Koniaków , w. Szpanów 
w. Bejnarówka , kol. Kopaczówka , kol. 
Kopaczówka-Nowa 
kol. Kopaczowski-Posio
ek 
w. Kopcze 
w. Kozin 
kol. Krzemieniec 
koi. Emilin.Stary, kol. Emilin-NowYI 
w. Liniówka , kol. Nowa-Liniówka 
kol. Michalin 
kol. Miros
awka, f. So
owin 
kol. Karolówka 
kol. Mylsk , kol. Mylsk-Nowy 
kol. Rakowa-Góra 
w. Nawóz 
kol. Oleszkowicze 
kol. Katerynówka , kol. Olganówka-Stara , 
kol. Olganówka-Nowa, kol. Retowo 
w. Padafówka 
kol. Woznianka 
w. Perespa 
kol. Podliski 
w. Pozarki 
kol. Retówka 
w. Rudka-Koziríska , kol. Michatówka 
w. Rudnia, kol. Rudnia-Nowa 
w. Sitar6wka 
kol. Helenówka-Stara, kol. Janówka , w. 
S
obodarka 
fut. Kudryn , m. Sokól 
kol. Dubiszcze-Stare, kol. T arnowola 
w. Topólno 
kol. Karolillówka, kol. Uiowa 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaki- 
wego dla danej 
gromady 


Rozyszcze 


Perespa 


Rozyszcze 


Perespa 
Rozyszcze 
Sokól 
Perespa 
Rozyszcze 
Perespa 
Rozyszcze 
Perespa 
Sokól 


Rozyszcze 


Perespa 
Sokól 
Perespa 
Roiyszcze 
Perespa 
Rozyszcze 
Perespa 
Rozyszcze 


Sokól 


Rozyszcze
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0062.djvu

			Str. 62 


Wo
yríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nr. 1 


L. p. . I Nazwa gromady 
Nazwa gmlny I 
I 
310 Rozyszcze Walerjanówka 
311 Wachówka 
312 We
nianka 
313 Wiszenki 
314 W o
od kowszczyz na 
315 Zabara 
316 Zalisce 
317 Zapust-Stary 
318 Za
obowo 
319 Silno Balarka 
320 BereSciany 


321 Cho
oniewicze 
322 Cumarí 
323 Czernyz 
324 Domaszów 
325 G

boczek 
326 Grada 


327 


Halinówka 


328 


Harajmówka 


329 Horodyszcze 
330 Hremiacze 
331 Ignatówka 
332 KarpiMwka 
333 K
obuczyn 


334 
335 


Krasnowofa 
Lipno 


Nazwa i charakter miejscowoSci , 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


kol. Nowa-Walerjanówka , kol. Serchów, 
kol. Walerjanówka 
kol. Wachówka, kol. W
odzimierzówka 
kol. Wclnianka 
kol. Wiszenki 
w. Wo
odkowszczyzna 
kol. Zabara 
w. Zalisce 
kol. Franówka , fut. Miakówka , kol. Za- 
pust-Stary 
w. Za
obowo, kol. Za
obowo-Nowe 
kol. Balarka 
w. BereScianYI gaj. Borczyjów, lesn. Brak , 
gal. Brz'=!zina, gai. Dqbrawa, gal. 
Górka , gaj. Kqtek , lesn. Kazarma, 
gaj. Koziot, gaj. Krzyzyk, gaj. Zwie- 
rzymec 
w. Cho
oniewicze 
gal. Cegielnia , w. Cumarí , os. Hurbi- 
szcze , gaj. Zapole 
w. Czernyz 
w. Domaszów , kol. Gnilak , kol. Wielki- 
Las 
kof. Borszczowa , kol. G

boczek, kol. 
Kozie, kol. Zaugolce 
kol. Antonówka , kol. Dworzec , kol. Gra- 
binka , kol. Grada , koJ. Nierucze , 
koJ. Nieszesé 
kol. D
bowy-Ostrów, 'kol. Halinówka, 
kol. iadesa , kol. Mtynek , f. MostYI 
kol. Zalesie , kol. Zau
ek 
kol. Borowa , kol. Chwoszczyk, w. Haraj- 
mówka , kol. iamane , gaj. Opór , 
kol. Sieliszcze 
w. Horodyszcze , gaj. Horodyszcze 
w. Hremiacze , w. Jakobczyce 
kol. Dworzyszcze , kol. Ignatówka 
gaj. Hajsin, w. KarpiMwka , kol. Zimnik 
w. Ktobuczyn , gaj. K
obuczyn, lesn. to- 
paterí, gaj. Sermin , ga. Wereszowa- 
Góra , gaj. Zaburze 
w. Krasnowola 
w. Lipno 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


Rozyszcze 


Perespa 
Rozyszcze 


Zofjówka
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0063.djvu

			Nr. - 


.___.___._.__ W
yríski Dziennik Wo j ewó dzki. .
9z.._1. 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 


336 Silno Maciejki 
337 Majdan-Lipieríski 
338 Marjanówka 
139 Milaszów 
140 Myków 
341 Silno 


342 Skr
gitówka 


343 
344 


345 
346 
347 


348 
349 
350 


351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 


359 
360 
361 
362 


363 
.564 
365 
366 


Szczurzyn 


Wilcze 
Znamiarówka 


Zofjówka 
Zurawicze 


Adamówka 


Babie 
Berezo
upy-Wielkie 
Berezo
upy-Ma
e 


Boguszówka 
Chmielnik 


Chorochoryrí-Pótnocny 
Chorochoryrí-Potud niowy 
Dorosinie 
Dorosinie-Nowe 
Helenów 
Helenów 


Horodynie 
Horodyrískie-Budki 
Jasinówka 
J ózefi ny 


Kamilówka 
Kijaz 
Krowatka 
I Kurhan 


Nazwa i charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sktad gromady 


w. Maciejki , w. Pohulanka 
w. Majdan-Lipieríski 
kol. Marjanówka 
kol. Milaszów 
w. Myków , kol. Paniów 
ur. D
bowe, gaj. Chwoszczyk , gaj. Cu- 
krYI gaj. Koroszcza , w. Silno 
gal. G

boka-Dolina, gaj. Kosciukowa- 
Rudka , gaj. Obszar , gaj. O
yczka, 
w. Skregitówka , gaj. Stara-Smolar- 
nla 


kol. Wilcze 
kol. Kozio
, kol. Maliszcze, kol. Zacisze , 
w. Znamiarówka 
gaj. Pohulanka , m-ko Zofjówka 
w. Zurawicze 
kol. Adamówka , kol. Glincze, kol. Ostrów , 
kol. Wqsowicze 
kol. Apolonja , kol. Babie 
w. Berezotupy-Wielkie 
w. Berezotupy-Mde , f. Berezo
upy, kol. 
Jasinówka, kol. Kqty 
w. Boguszówka 
kol. Bystrzyca , kol. Chmielnik 
w. Chorochoryrí-Pó
nocny 
w. Chorochoryrí-PotudniowYI kol. Kurmarí 
w. Dorosinie , kol. Gromosz 
kol. Dorosinie-Nowe , kol. Stracholil1 
kol. Helenów 
kol. Marjanówka-Chorochoryríska, kol. 
Matyldów , kol. MichaMwka 
w. Horodynie 
kol. Horodyrískie-Bud ki 
w. Jasinówka , f. Jasinówka 
kol. Antonówka , kol. D
bówka, kol. Jó- 
zefinYI kol. Marjanówka-Berezotup- 
ska 
kol. Kamilówka 
w. Kijaz 
w. Krowatka 
kol. Kurhan 


Str. 63 


NazwQ urz
du 
pocztowego wtaki- 
wego dla danej 
gromady 


Zofjówka 


Berezo
upy W. 


T orczyn 


Berezotupy W. 


Tbrczyn 


Berezo
upy W. 


T orczyn 
Berezo
upy W.
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0064.djvu

			Str. 64 


_YYotY.'Í:5.kiC?zi
nni_
_'tI,,-i
 wó 

!! : Poz. 1. 


Nr. 


L. p. 


Nazwa gminy Nazwa gromody 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI, 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaki- 
wego dla danej 
gromady 


Szczurzyn Lubcze 


367 
368 
369 


370 
371 
372 


373 


374 
375 


376 
377 


378 
379 
380 


381 


382 
383 
384 


3
5 
386 


387 T orczyn 

88 


389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 


Ma rj a nówka-Boguszówka 
Nemir 


Newraz 
Niewólno 
Olszanów 


Ozdzary 


Rajmiasto 
Romanów 


Semerynki 
Ston istawówka 


Szczurzyn 
T rylisica 
T rysterí 


T yc hotyrí 


Wiczyn ie 
Witoniez 
Zaostrów 


Zubilno 
Zyczynek 


Bia
ystok 
Bogumitów 


Boratyn 
Bujanie 
Czarny-Las 
Czechowszczyzna 
Hat' 


Horzwin 
Jamki 


w. Lubcze 
kol. Marjanówka-Boguszówka 
kol. Kazimierówka, w. Nemir, kol. Pere- 
chody 
w. Newraz 
w. Niewólno 
kol. Anielówka, kol. Emiljanów , kol. Kry- 
wula , kol. Olszanów , kol. Roma- 
nów II, kol. Zadqbrowa 
kol. Dorosinie-Mate, kol. Nowiny, kol. 
Ostaszyn , kol. OzdzarYI kol. Stawki 
kol. Jam no, w. Rajmiasto 
kol. Czarne-tozYI kol. Franciszkówka , 
kol. Odnówka, kol. Romanów I, 
kol. Romanówka 
kol. Janów, w. Semerynki 
kol. Cecylówka , kol. Libensztadt, kol. Po- 
lanka, kol. Osieka , kol. Stanistawówka 
w. Szczurzyn 
w. Trylisica 
kol. Ludmitówka , w. Trysterí, kol. wto- 
dzimierówka 
kol. Romanówka-Wielka , kol. Sudytówka , 
w. T ychotyrí 
w. Wiczynie 
w. Witoniez 
kol. Dqbrowa , kol. Wiczynie-Nowe, 
kol. Zaostrów 
w. Zubilno 
kol. Boguszówka , kol. Bronistawówka , 
kol. Karolinówka , kol. W
adysta- 
wówka , kol. Zubilno, kol. Zyczynek 
w. Biatystok Torczyn 
kol. Bogumitów , f. Bogumitów, kol. Okorsk- 
Maty, kol. Dmitrówka 
w. Boratyn , f. Romanówka 
w. Bujanie 
kol. Czarny-Las, kol. Sielisko 
kol. Czechowszczyzna 
w. Hat', f. Hat' 


Berezotupy W. 


w. Horzwin 


kol. Jamki
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0065.djvu

			Nr. 1 


L. p. 


396 1 
397 


398 
399 
400 
401 
402. 
403 
404 


405 
406 


407 


408 


Nazwa gminy 


T orczyn 


409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 I 
421 
422 TroScianiec 
423 


4?4 
425 
426 
4271 


Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nazwa gromady 


Janówka 
Juljanów 


Karolinówka 
Koszów 
Kurhany 
Litwa 
Ludwików 
Ludwiszyn 


Nowa-Rakowszczyzna 


Ochocin 
Okorsk-Maty 


I Okorsk-Duzy 


Prohonów 


Puhaczówka 
Sadów 
Smaligów 
Szepel 
T orczyn 
I Usickie-Budki' 
Usicze 


Watyrí 
Werchy 
Wojutyn 
Za btotce 
Zapyst-Boratyríski 
Zukowiec 
Borowicze 


Chmielówka 


Chopniów 
Czetwertnia 
Granatów 
Gruziatyn 


Str. 65 


Nazwa i charakter mieiscowoscr, 
wchodzqcej w sk
ad gromody 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaki- 
wego dla danej 
gromady 


kol. Janówka 
kol. Czarne-tozYI kol. Juljanów , kol. Mark 
Melerszczyzna , kol. Mieczys
awów 
Boratyríski, kol. Zabtotce 
kol. Karolinówka , kol. Pozarnica 
w. Koszów 


T orczyn 


kol. Kurhany 
w. Litwa 
kol. Ludwików, kol. Oluka 
kol. Ludwiszyn 
kol. Mieczystaw6w Litewski , kol. Nowa. 
Rakowszczyzna 
kol. Ochocin , kol. Usicki-Zapust 
w. Kwasowi!=a , f. Kwasowica , w.Okorsk- 
Maty 
I w. Okorsk - Duzy, f. Okorsk - DuzYI f. 
Okorsk - Duzy 
kol. Majówka , f. Majówka , kol. Proho- 
nów 


kol. Puhaczówka, kol. Sadowski-Wysiotek 
w. Sadów 
w. Smoligów 
w. Szepel , f. Szepel 
f. Torczyn, m-ko Torczyn , f. Torczyn 
kol. Usickie-Budki 
w. Usicze , f. Usicze 
w. Watyrí, f. Watyrí , f. Watyrí 
kol. Nowe-WerchYI kol. Stare-Werchy 
w. Wojutyn , f. Wojutyn, f. Wojutyn 
w. Zabtotce 
kol. Zapust-Boratyríski 
w. Zukowiec 
w. Borowicze Sokól 
kol. Cegielnia , kol. Chmielówka, kol. 
Jamskie , kol. Jaromelskie-Budki, kol. 
tqka , kol. Pasieka , kol. Zacisze, 
kol. Zagajnik , kol. Ignatówka Troscianiec 
w. Chopniów , kol. Chopniów 
w. Czetwertnia 
kol. Granatów 
w. Gruziatyn , f. Gruziatyn
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0066.djvu

			Wo
 yrísk, Dziennik Wojewódzki. Poz 
 __.. 


Nr. 1 


Str. 66 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 


Nazwa charakter miejscowoscl. 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


Naz.va urz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


428 Troscianiec Godom icze 
429 Jaromel 
430 Józefin 
431 Klementówka 
432 Koszelówka 
433 tuków 
434 tyczki 
435 tyszcze 
436 Miko
aiówka 
437 Nezwir 
438 Ostrów 
439 Przebraze 


440 Stowatycze 
441 Smerdyrí 
442 Sta n is
awówka 
443 Susk 
444 Troscianiec 
445 T worym ierz 
446 Wi ncentówka 


1 I Aleksandrja Aleksandrja 
2 Aleksandrja 
3 A!eksa ndrówka 
4 Bajonówka 
5 Biczal 
6 Bolestawice 
7 Chodosy 
8 Chocin 
9 Htazowa 
10 Horodyszcze 
11 Janówka 
12 Ka m ien na-Góra 


w. Godomicze 
w. Jaromel 
kol. Józefin 
kol. Klementówka , ur. Lisce 
kol. Hatki , kol. Koszelówka, kol. Rosto- 
wlec 


T roscianiec 


kol. tuków 
w. tyczki 
w. tyszcze 
kol. Mikotajówka 
w. Nezwir 
w. Ostrów 
kol. Cho
opinYI kol. Jazwiny, kol. Mai- 
dan-Jezierski, kol. Mosty, kol. Prze- 
braze , kol. Wydranka 
kol. Borowniki , w. S
owatycze 
f. M
ynek, w. Smerdyrí Sokól 
kol. Lipki, kol. Stanis
awówka Troscianiec 
kol. Pulik , w. Susk 
w. Troscianiec 
kol. Tworymierz 
kol. Boguniwszczyzna , kol. Wincentówka 


POWIAT RÓWIENSKI 


I m-ko Aleksandrja, f. Aleksandrja , kal. 
Marynin , kol. Stanistawówka Aleksandrja 
w. Aleksandria, fut. Pasieka , st. kol. Wo- 
toszki 
kol. Aleksandrówka , kol. PawMwka-Nowa 
os. w. Bajon6wka 
w. Biczal , fut. Mochnate 
os. w. Bolestawice 


Krechowiecka 


Aleksandrja 


w. Chodosy, f. Chodosy, fut. Pawtow- 
szczyzna 
w. Chocin/f. Chocin , gaj. Stawowszczyzna 
w. H
azowa, lesn. Józefówka , f. Maidan 
H
azowski 
w. Horodyszcze , fut. Wysokie 
kol. Janówka , kol. PawMwka Stara 
w. Kamienna-Góra
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0067.djvu

			Nr. 1 


Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 67 


Nazwa i charakter . . , . Nozwo urz
du 
L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady m lelscowoSCI, pocztowego w
osci- 
wchodzqcej w sktad gromady wego dlo danej 
gromody 
- 


131 Aleksandrja 
14 I 
15 
16 
17 


Koptowicze 
Kozlin 
Kustyrí 
Kustyrí 
Lubomirka Nowa 


18 


Lubomirka Stara 


19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 


Marjanówka 
Maidan Kozliríski 
Metków 
Natalia 
Krechowiecka 
Puchawa 
Remel 
Rzeszuck 


27 
28 
29 
30 
31 


Rubcze 
Sawicze 
Serniawa 


Sergiejówka 
Sotomka 


32 
33 


Swiatje 
Szlachecki 


34 
35 
j6 
37 
38 
39 
40 


Susk 


Tresteniec 


Wotoszki 
Wtadystawówka 
Zaborol 
Zytyrí Maty 
Zytyrí Wielki 


41 


Zytyrí-Cukrownia 


42 Buhryrí 
43 


Aleksiejówka 
Babin 


441 


Buhryrí 


w. Koptowicze, kol. RadziwiUówka 
w. Kozlin 
fut. Hamarnia, f. Kustyrí, w. Kustyrí 
kol. Kustyrí 
kol. Lubomirka Nowa , st. kol. Lubomirsk, 
tartak Lubomirsk 
lesn. Czarne-tozy, kol Lubomirka Stara, 
kol. Pruska 
kol. Marianówka , gaj. Malowanka 
kol. Majdan-Kozliríski 
w. Metków 
os. w. J
drzejewsk, kol. Natalia 
os. w. Krechowiecka Krechowiecka 


Aleksandria 
Krechowiecka 


Aleksandrja 


kol. Czerepasznik , kol. Puchawa Aleksandrja 
fu t . Izydorówka , w. Remel 
w. Rzeszuck , st. kol. Rzeszuck , kol. T ere- 
pol 
I fut. Kazlmirówka, f. Rubcze, w. Rubcze 
w. Sawicze 
fut. Por
b, kol. Serniawa 
kol. Sergiejówka 
kol. Honczarycha , kol. Nakoty, kol. So- 
tomka-Srednia 
w. Swiatje , ndl. parístw. Swiatje 
kol. Kolesnia, kol. Szlachecki , kol. T rzy- 
Kopce 
w. Susk 


kol. T resteniec 
gaj. tosiówka, f. Wotoszki, w. Wotoszki 
w. Wtady.stawówka 
w. Zaborol , f. Zaborol 
w. Zytyrí Maty 
fut. Narada , fut. Skomorochy, w. Zytyrí 
Wielki 
os. w. Horodyszcze , os. fabr. Zytyrí - Cu- 
krownia 


Klewarí Ii 
Aleksandrja 


w. Aleksiejówka Buhryrí 
w. Babin, os. fabr. Babino-Tomachowska , 
f. Babin 
w. Buhryrí, f. Buhryrí, kol Olgopol
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0068.djvu

			Str. 68 


Wo
yríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


L. p. Nazwa gminy 


Nazwa gromady 


45 Buhryrí Czarne tozy 
46 Dmitrówka 
47 Drohobuz 


48 Fedorówka 
49 Horbaków 
50 lIiin 
51 Kolesniki 
52 Krajów 
53 Miatyn 
54 MichaMwka 
55 Mniszyn 
56 Nowokrajów 
57 Nowostawce 
58 Nowostawce 
59 Podolany 
60 Podlaski 
61 Podlaski 
62 Posiagwa 
63 Pruski 
64 Rasniki 
65 Sergiejówka 
66 Stadniki 
67 Szkarów 
68 T omachów 
69 Uholce 
70 Wa nowice 
71 Wilhor 
72 Diatkiewicze Dqbrówka 
73 Diatkiewicze 
74 Diatkiewicze 


75 Glirísk Czeski 
76 Glirísk 
77 Hruszwica Czeska 


78 
79 


Hruszwica 


Humienniki 


Nazwa i charakter miejscowosci, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


Nr. 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci. 
wego die danej 
gromady 


kol. Czarne tozYI os. w. Terczyn Buhryrí 
w. Dmitrówka 
w. Drohobuz, f. Drohobuz , Stepnoje-Mar- 
janówka 
w. Fedorówka 
w. Horbaków 
w. IIjin 
w. Kolesniki 
w. Krajów 
w. Miatyn 
w. MichaMwka 
w. Mniszyn 
kol. Nowokrajów 
w. Nowostawce 
kol. Nowostawce 
I w. Podolany 
w. Podlaski 
kol. Podlaski 


w. Posiagwa 
w. Pruski , f. Pruski 
w. Rasniki 
w. Sergiejówka 
w. Stadniki f. Stadniki, 
w. Szkarów 
w. Tomachów 
w. Uholce 
os. w. Wanowice I 
w. Wilhor 
kol. Dqbrówka Diatkiewicze 
kol. Diatkiewicze 
w. Diatkiewicze , kol. Dobrowolka , kol. 
Moszczanica 
w. Glirísk Czeski, kol. Semigrany, kol. Glirísk 
kol. Trzy Karczmy, kol. Zagóra 
w. Glirísk 
fut. Brzezina , fut. Grabina, w. Hruszwica 
Czeska , fut. Omelanszczyzna , kol. 
Sredni Gaj Diatkiewicze 
w. Hruszwica 
w. Humienniki
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0069.djvu

			Nr. 1 


Wotyríski Dziennik. Wot ewódzki. Poz. 1. 


Str. 69 


I 
I 
L. P' I 


Nazwa gminy 


Nazwa gromady 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI, 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaSci 
wego dla danej 
gromady 


8) I 


Diatkiewicze 


Diatkiewicze 


81 


82 1 
83 
84 
85 
86 
87 
881 
89 ! 


90 
91 
92: 
93 1 
94 . 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 Hoszcza 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 


Janiewicze 


Janówka 
Jasienienicze 
Krzywicze 
Leontówka 
Makoterty 
Mitostów 
Martynówka 
Nowosiótki 
Ome/ana Mata 
Omelana Wielka 
Peredity 
Peresopnica 
Noska 
Podcurków 
Podhorce 
Pokosy 


Szpaków Czeski Duzy 
Szpaków Czeski Maty 
Szpaków 
Szostaków Czeski 
Szostaków 
Zarzyck 
Zwierzchowsk 
Baszyna 
Borszczówka 
Czudnica 
Duliby 
Htuboczek 


H oszcza 
Hoszcza 
Krasnosiele 
Kurozwany 
Lidawka 
Majków 
Ostaszówka 
Paszuki 
Rusywel 


w. Janiewicze 
kol. Janówka 
w. Jasienienicze , kol. Mikotajówka 
w. Krzywicze 
kol. Leontowka , kol. Kardasz 
w. Makoterty 
w. Mi
ostów 
kol. Martynówka 
w. Nowosiótki 
os. w. Omelana , w. Omelana Mata 
w. Omelana Wielka 
w. Peredity 
w. Peresopnica 
w. Noska 
w. Podcurków 
w. Podhorce 
kol. Pokosy 
w. Szpaków Czeski Duzy 
w. Szpaków Czeski Ma.ty 
w. Szpaków 
kol. Szostaków Czeski 
w. Szostaków 
lesn. Janówka , f. Józefin , w. Zarzyck 
w. Zwierzchowsk 
w. Baszyna 
kol. Borszczówka 
w. Czudnica 
w. Duliby 
w. Htuboczek 
m-ko Hoszcza 
w. Hoszcza, kol. Hoszcza , os. Janówka 
w. Krasnosiele 
w. Kurozwany 
kol. Lidawka 
w. Majków 
w. Ostaszówka 
w. Paszuki 
os. w. GórYI w. Rusywel, fut. Rusywel 


Glirísk 


Diatkiewicze 


Buhryrí 
Majków 
H oszcza 
Majków 


Hoszcza 


Majków 


Hoszcza 
Majków 
H oszcza
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0070.djvu

			SIr. 70 


Wo
 yríski Q
 ennik_Woiewódzki. Poz. 1 . 


Nr. 1 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 
. I 
118 Hoszcza Sapozyn 
i 19 Siniów 
120 Symonów 
121 T erentijów 
122 T udorów 
123 Witków 
124 Zawrów 
125 Klewarí Adamków 
126 Bielów 
127 Bronniki 
128 Derewiane 
129 Dzików 
130 Grabów 
131 Hotyszów 
132 Jurydyka-Nowostaw 


133 Klewarí 
134 Klewarí 
135 Klewarí 
136 Konstantynów 
137 Maczu
ki 
138 Nowosió
ki 
]39 Nowostaw-Dalny 
140 Nowozuków 
141 Oleszwa 
142 Orzew 
143 o rzew 
144 Pokosy 
145 Radochówka 
146 Rogaczów 
147 Rokitnianka 
148 Ruda-Krasna 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI, 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci. 
wego dla da'1ej 
gromady 


fut. Marjanówka, w. Marjanówka w.Sa- 
pozyn Hoszcza 
I w. Siniów 
os. Agatówka, os. Franówka, w. Symonów 
w. Terentijów 
w. T udorów 
Witków 
Zawrów 


Majków 
Klewarí " 
Klewarí I 


fut. Adamków 
w. Bielów / . fut. Bielów 
w. Bronniki , fut. Bronnlki , f. Bronniki, 
budka szos. Bronniki 
w. Derewiane fut. Derewiane, budka 
szos. Derewiane , lesn. Derewiane 
w. Dzików , fut: Dzików 
fut. D
bowa Dolina, fut. Grabów , fut. 
Wola 
os. w. D
by, w. Ho
yszów, fut. Ho
y- 
szów , lesn. Hotyszów 
w. Jurydyka-Nowostaw, I-ctwo Jurydyka- 
Nowostaw letnisko Jurydyka-Nowo- 
staw, ur. Pniowszczyzna 
m-ko Kfewarí 
os. Klewarí, st. kol. Klewarí , ur. Perekale Klewarí" 
w. Klewarí , ndl. I\lewarí, smolarnia Kle- 
warí, dworzec Klewarí Klewarí 


." 


os. Konstantynów 
kol. Maczu
ki, lesn. Maczu
ki 
fut. GórYI w. Nowosiótki, fut. Nowosiótki 
w. Nowostaw Dalny 
w. Nowozuków 
w. Oleszwa , lesn. Oleszwa 
w. Orzew, fut. Orzew I Klewarí II 
os. fabr. Orzew , lesn. Orzew , przyst. 
kol. Orzew 


kol. PokosYI lesn. Pokosy 
w. Radochówka 
w. Rogaczów 
os. w. Rokitnianka 


Klewarí I 


w. Rl,Jda-Krasna, fut. Ruda-Krasna , sm. 
Ruda-Krasna, lesn. Ruda-Krasna
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0071.djvu

			Nr. 1 


Wo
yríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 71 


L. p. 


I 
Nazwa gminy 
I 


149 
150 
151 
152 
153 


Klewarí 


154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 


Korzec 


165 
166 
167 
168 
169 


170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 Mi
dzyrzec 


180 
18\ 
182 
183 


Nazwa gromady 


Smorzew 
Starozuków 
Suchowce 
Szwolezerów 
Zastawie 


Zu kowszczyzn a 
Annówka 
Babin 
Bogdanówka 
Bryków 
Czernica 
Hotownica 
Ho
yczówka 
Hwozdów 
Józefin 
Józefówká 


Kobylja 
Kozak 
Krytów 
Lubomirka 
Miko
aiówka 


Morozówka 
Nowy-Korzec 
Rzadkówka 
Rzeczeczyna 
Rzeczki 
Staro-Korzeckie 
Storozów 
Zabara 
Zawodnia 
Andrusijów 


B
udów 
B
udów 
Bokszyn 
Braniów 


Nazwa i charakter mlelscowOSCl, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


I-ctwo Mi
ostów, w. Smorzew, fut. Smorzew 
w. Starozuków , fut. Starozuków 
w. Suchowce 
os. w. Szwolezerów 
ur. Szwajcarja, w. Zastawie, fut. Zasta- 
wle 


Nazwa urz
du 
pocztowego w
aSci- 
wego dla danej 
gromady 


Klewarí I 


kol. Zukowszczyzna 
w. Annówka 
w. Bobin 
w. Bogdanówka, fut. Podlaski 
fut. Brykowskie , w. Bryków 
w. Czernica 
w. Ho
ownica, fut. Ho
ownickie 
fut. Hótyczowskie , w. Ho
yczówka 
fut. Hwozdowskie,. w. Hwozdów 
fut. Czarneckie , w. Józewin , kol. Szytnia 
kol. Budzisko , kol. Józefówka, fut. Klin , 
fut. Lazaret 
fut. Kobylarískie, w. Kobylja 
w. Kozak 
w. Krytów 
kol. Lubomirka , kol. Wierzyca 
kol. Grud , kol. Krqglik, kol. Miko
ajówka, 
kol. Pastowerí 
fut. Morozowskie , w. Morozówka 
fut. Milewskiego , w. Nowy-Korzec 
w. Rzadkówka 
kol. Rzeczeczyna 
w. Rzeczki 
fut. Staro-Korzeckie 
fut. Storozowskie, w. Storozów 
kol. Zabara 
kol. Zawodnia 
w. Andrus.ijów , f. I Andrusijów, f. II An- 
drusijów , fut. tysa-Góra Mi
dzyrzec k/Korca' 
w. B
udów 
kol. Btudów 
w. Bokszyn 
w. BranÎów , kol. Braniów 


Korzec
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0072.djvu

			?lX 
sk
 
_zi ennik_ ".'Y
i
 wódzki. Poz. 1. 


Nr. 1 


Str. 72 


L. p. Nazwa gminy 


Nazwo gromody 


Nazwa i charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaki. 
wego dla danej 
sromady 


184 Mi
dzyrzec Buda-Zarnówka 
185 Charatug 
186 Cha rucza-Mata 
187 Charucza Wielka 
188 Czerte2: Wodnik 
189 Daniczów 
190 Dywerí 
191 Hacza n 
192 Horodyszcze 
193 Janówka 
194 Jurydka Niewirkowska 
195 Klecka-Mata 
196 Klecka Wielka 
197 Kotowerta 
198 Kotowerta 


199 Kopytów 
200 Kopytów 
201 Korzysé 
202 Korzysé 
203 Lipki 
204 Mi
dzyrzec 
205 Mi
dzyrzec 
206 Niewirków 
207 Podlaski 
208 Pólko 
209 Samostrzaty 
210 Sotpa Mata 
211 Stotpi n 
212 Szczekiczyn 
213 T opcza 
214 T opcza 
215 Wadawka 
216 Wola Matyríska 


kol. Buda, kol. Zarnówka Mi
dzyrzec k/Korca 
w. Charatug , kol. Dtuga Niwa , kol. Pu- 
zyrewo , przysiótek Zapust 
w. Charucza Mata 
w. Charucza Wielka 
kol. Czertez , kol. Wodnik 
w. Daniczów 
w. Dywerí 
kol. Haczan 
w. Horodyszcze, f. Horodyszcze 
w. Janówka, f. Kotodziejówka , Zuzelnica 
w. Jurydyka-Niewirkowska 
w. Klecka Mata 
w. Klecka Wielka 
w. Ko
owerta 
kol. Kotowerta I, kol. Kotowerta II, kol. 
Kotowerta 111 , kol. Suche Rogi , 
kol. T otkacze , kol. Worob- 
jówka 
w. Kopytów Korzec 
kol. Kopytów 
kol. Korzysé 
w. Korzysé 
kol. Lipki , W. Lipki , f. Zabara 
m-ko Mi
dzyrzec Mi
dLyrzec k/Korca 
przysiótek Cegielnia , przysiótek Chatki , 
w. Mi
dzyrzec, f. Mi
dzyrzec 
w. Niewirków , w. Zarzecze 
w. Podlaski , f. Podlaski 
köl. Pólko 
fut. Poczta Samostrzalska , w. Samostrzafy 
lesn. Niewirków , w. Sotpa Mata , kol. 
Suchy Róg 
os. Legjonowo, fut. tozy, f. N()winy, 
w. Sto
pin 
kol. Marcelina , kol. Olszanka, w. Szcze- 
kiczyn 
kol. T opcza 
w. T opcza 
kol. Wadawka 
os. Wola Matyríska
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0073.djvu

			Wotyríski DZlennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 73 


Nr. 1 


'I 
I 
L. p, Nazwa gminy Nazwa gromady 
I 
I 
2171 Mi
dzyrzec I W otkoszów 
I 
218 I I Woronucha 
219 Zastawie 
220 I Zeleznica 
221 I Zeleznica 
I 
222 ! Równe I Antopol 
223 Arestów 
224 , Barmaki 
225 Basowy-Kqt 
226 Basowszczyzna 
227 Beherí 
228 Bogdaszów 
229 Bojarka 
230 Dqbrowa 
231 Dworzec 
232 Glinki 
233 Graniczna 
234 Gródek 
235 Hallerówka 
236 Helesin 
237 Jadwipol 
238 Karajewicze 
239 Karpitáwka 
240 Kotodenka 
241 Kornin 
242 Krug
e 
243 K wasitów Czeski 
2114 I Kwasitów 
245 I Michatówka 
246 Nowy D\A ór 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI, 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


247 
248 


Obarów 
Oleksin Ma
y 


f. Wotkoszów, w. Wotkoszów 
kol. Woronucha 
w. Zastawie 
kol. Zeleznica 
w. Zeleznica 
w. Antopol, budka drog. Antopol, fut. 
D
bowa Równe 
w. Arestów Glirísk 


Mi
dzyrzec k/Korca 


w. Barmaki , f. Barmaki , fut. Barmaki Równe 
os. w. Basowy-Kqt , w. Basowy-Kqt, budka 
kol. Basowy-Kqt 
budka drog. Basowszczyzna , kol. Basow- 
szczyzna 
os. Beherí, w. Beherí Obarów 
w. Bogdaszów, w. IIpin , w. Koszatów Glirísk 
kol. Bojarka Równe 
kol. Dqbrowa 
budka kol. Dworzec, os. w. Dworzec, 
w. Dworzec 


f. Glinki, w. Glinki 
kol. Graniczna 
f. Gródek , w. Gródek , przyst. kol. Oba- 
rów Obarów 
os. w. Hallerówka Równe 
budka drog. Helesin , w. Helesin 
kol. Jadwipol, f. Karolów Obarów 
w. Karajewicze , budka kol. Karajewicze 
w. Karpitówka, w. Studzianka 
w. Kotodenka Równe 
os. mt Kornin, w. Kornin 
w. Krugte 
przyst. kol. Kwasitów , w. Kwasitáw Czeski , 
budka kol. Kwasitów Czeski Kwasitáw 
w. Kwasitáw 
kol. Michatáwka Obarów 
os. Nowy Dwór, w. Nowy Dwór , ferrna 
Nowy Dwór , budka kol. Nowy 
Dwór Równe 


f Obarów, w Obar6w 
I w. Oleksin Mdy 


Obarów 
Równe
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0074.djvu

			Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 74 


-- 


L. p. Nazwa gminy 


Nazwo gromody 


249 Równe Oleksin Wielki 
250 Polesie 
251 Ponebel 
252 Stawki 
253 Szpanów 
254 Szpanów Cl!krownia I 
i.55 Szpanów 
2,6 Tiutkiewicze 
257 Tynne 
258 Wandopol 
259 Wydumka 
260 Zototijów 
261 Zozów 
262 Tuczyn Amelin 
263 Andrze;ówka 
264 Antonijów 
265 Antonówka 
266 Antonówka 
267 Buhryríski-Majdan 
268 Cecylówka 
269 Drozdów 
270 Hallerowo 
271 Horbów 
272 Horyngród 
273 Jadzin Czestawin 
274 J aztowce 
275 Juczyn 
276 Karczemka 
277 KoroSciatyn 
278 Kotów 
279 Krasnica 
280 Kryniczka 
281 Kuty Zalesie 
282 Leonówka 
263 Lucynów 
284 Maciejówka 
285 Malatyn 


Nazwa i charakter mlelscowOSCf, 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nr. 1 


Nazwa urz"Idu 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


w. Oleksin Wielki 
kol. Polesie 


Obarów 
Równe 


f. Ponebel , w. Ponebel Obarów 
fut. Stawki, w. Stawki 
budka kol. Szpanów , w. Szpanów Równe 
f. Oleksin , çukr. Szpanów, przyst. kol. 
Szpallów 
f. Szpanów 
w. T;utkiewicze 
kol. Semigrarí, w. Tynne 
I 
kol. Wandopol 
kol. Wydumka 
w. Zo
otijów, I budka kol. Zototijów , 
II budka kol. Zototijów 
w. Zozów Obarów 
kol. Amelin, kol. Walewica Tuczyn 
kol. Andrzejówka 
kol. Antonijów , kol. Polanka 
kol. Antonówka 
os. Antonówka 
kol. Buhryríski-Majdan 
kol. Cecylówka 
w. Drozdów 
os. w. Hallerowo 
w. Horbów , os. w. Wed eta 
m-ko Horyngród 
kol. Jadzin Czestawin 
os. w. Jaztowce , os. w. Zalesie 
kol. Juczyn 
kol. Karczemka 
w. KoroSciatyn 
w. Kotów 
kol. Krasnica 
kol. . Kryn iczka 
kol. Krqglik , kol. Kuty Zalesie 
kol. Leonówka , kol. Wierchowiecki Bor 
kol. Lucynów 
w. Maciejówka 
w. Malatyn 


Pustomyty'
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0075.djvu

			Nr. 1 


Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 75 


l. p.1 
I 


Nazwa gminy 


Nazwa gromady 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI, 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urzE1du 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


286 .T uczyn 
287 
288 
289 
290 
291 I 
292 


293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 


305 
306 


1 Antonówka 
2 
3 
4 


5 


6 
7 


Marjanówka 
Mikulin 
Moszczony 
Myczów 
Niespodzianka 
Nowy Pruszyn 
Pustomyty 


Pustomycki Maidan 
Ryswianka 
Ryswianka 
Rzeczyca 
Si'9nne 


Sobówka 
Szubkow 
Tuczyn 
Tuczyn 
Urszulin 
Woronów 


Woskodawy 


Zalanka 
Zalanka 


kol. Marjanówka 
w. Mikulin 
w. Moszczony 
kol. Myczów 
kol. Niespodzianka 
kol. Nowy Pruszyn 
lesn. Berezotuki , f. Pustomyty, w. Pusto- 
myty 
kol. Piotrowica, kol. Pustomycki Maidan 
kol. Ryswia nka 
w. Ryswianka 
fut. Czernyc
ne, w. Rzeczyca 
kol Podobanka, w. Sienne 
kol. Sobówka 
w. Szubków 
m-ko Tuczyn 
f. Stupnik, w. Tuczyn , fu1. Wydumka 
kol. Urszulin 
os. Pr.uszyn , f. Woronów, w. 'Noronów 
f. WoskodawYI w. Woskodawy, fut. Wos- 
kodawska-Dqbrowa 
kol. Zalanka 
w. Zalanka 


POWIAT SARNEÑSKI 


Tuczyn 


Pustomyty 


Tuczyn 
Pustomyty 


Tuczyn 


Pustomyty 


Tuczyn 


Antonówka os. Antonówko Antonówka 
Antonówka w. Antonówka 
Antonówka kol Antonówka 
Cepcewicze w. Cepcewicze Wielkie - Obotonie, fut. 
Wielkie Obofonie Bototo , kol. Janówka, fut. Koreniów- 
Werch, fut. Kortit, fut. Podrosochy, 
fut. Podleskom, fut. Toptyn, fut. Wi- 

YI kol. Zademla, maj. Zosin, 
fut. Zarzeczyca 
Cepcewicze w. Cepcewicze Wielkie-Smótki, maj. Cep- 
Wielkie Smótki cewicze Wielkie 


Cepcewicze Mate 
Dothe 


w. Cepcewicze Mate 
kol. Do
he, fut. Kijowiec, fut. Osciócho- 
wo , fut. Ostrów, kol. Romanówka, 
f. Sztórmówka, st. T utowicze, fut. 
Zabtocie , fut. Za
omy Sarny
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0076.djvu

			Str. 76 


Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nr. 1 


l.. p. 


Nazwa gminy Nazwa gromady 


Nazwa i charakter mrelscowOSCI, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtoSci. 
wego dlo danej 
gromady 


8 
9 


Antonówka Horodziec Zarz
cze 


Antonówka 


Horodziec Po __Huze 


10 
11 


Ha
y 
Kopaczówka 


12 


Kruszewo 


B 
]4 


Kidry 
Perespa 


15 
16 
17 
18 
19 
20 


Pifsudy 
Romejki 
Swarynie 
Tryskinie 
T eklówka 
T utowicze 


21 
22 
23 
24 


Uzanie 
Wielichów 
Wydymer 
Za
awiszcze 


25 


Bielska-Wola Bielska-Wola 


26 


Ha
uzia 


27 


Jezierce 


28 
29 


Konirísk 
Mulczyce 


30 


Optowa 


os. Pitsudy 
w. Romejki, maj. Romejki 
w. Swarynie 
w. Tryskinie 
w. Teklówka , fut. Jakowiec 
w. Tutowicze, kol. Cerkwiszcze, fut. Ko- 
zak , w. Netreba, fut. 
ewodyszcze, 
kol. Pieszczanica, fut. Zadni-Las 
kol. Uzanie 
w. Wielichów 
kol. Wydymer 
kol. Zatawiszcze, kol. Giedrojsiówka , kol. 
Grabina, kol. Purbejówka , kol. Set- 
kówka 
w. Bielska-Wola , maj. Bie/ska-Wola , tar- 
tak Bielska-Wola , fut. Pohibto, fut. 
Zaladyny 
w. Hatuzja , maj. Ha
uzja I-a, ,maj. Ha- 

uzia I-b, maj. Ha
uzia II, maj. Ha- 

uzia 111 , maj. Hatuzja IV 
W. Jezierce , fut. Cetymie, fut. Czertiany- 
cia , fut. Czysta-Ladyna, fut. Hirnyk , 
fut. Horodok, fut. Krasna-Os, fut. 
Stawiszcze, fut. Wilchow, fut. Zasto- 
rowennle 
w. Konirísk 
w. Mulczyce , fut. Jamne, fut. Orzecho- 
wo, fut. Podzabiec, fut. Taraz , fut. 
Terészowo , fut. Urycze, fut. Wysusz , 
fut. Zachoromce , fut. Zaperebrod , 
fut. Zylany 
kol. Optowa, maj. Optowa Maniewicze 


w. Horodziec Zarzecze 
w. Horodziec Pod
uze, mal. Horodziec, 
fut. So
owiowa-Góra 
kol. Ha
y 
kol. Kopaczówka, fut. D
bowa-Góra, 
fut. Kotbanie , fut. Krasna-Górka 
kol. Kruszewo , kol. Majdan , kol. Paros- 
la I, kol. Sernikowa-Niwa 
w. KidrYI fut. Lipniki 
kol. Perespa , maj. Dqbrowa, kol. Paros- 
la II, kol. Struga, kol. Sunia, kol. Te- 
rebu nia 


Berezn ica 


Antonówka 


Bereznica 


Antonówka 


Bielska Wola 


Maniewicze 


Bielska-Wola
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0077.djvu

			Nr. 1 


Wo
yríski Dziennik Woje w ódzki. Poz. 1. 


Str. 77 


I I 
L. p.1 Nazwa gminy I Nazwa gromady 
I i 


Nazwa i charakter mlelscowoscl, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaSci- 
wego dla danej 
gromady 


Bielska-Wola 


31 
32 


Bielska-Wola Rudka 
Sobieszczyce 


33 


Serchów 


I 
341 
35 1 


Trauguttówka 
W ólka-Ha
uzyjska 


36 
37 
33 I 
I 


Dqbrowica Berescie 
Berezn ica 
Berezn ica 


39 Dqbrowica 
40 Hranie 
41 Hrycki 
42 Jasieniec 
43 Krupowie 
44 Krzywica 
45 Kurasz 
46 Litwisa 


47 


Moczuliszcze 


48 Niweck 
49 Orwianica 
50 Osowa 
5\ Pracuki 
52 RemcZyce 


53 


Rudnia 


54 


Sielec 


w. Rudka , fut. Aleksandria 
w. Sobieszczyce, os. lesn. Berle, lesn. Bq- 
rek, gaj. Smorodzkiego, gaj. Zo
oby 
w. Serchów, gaj. Jama, gaj. Ludnlez , 
lesn. Obnowa, gaj. Podjezierce , 
gaj. Wysocz , fut. Zabtocie 
os. w. Trauguttówka 
w. Wólka. Hat , maj. Wólka Hat, fut. 
Zaiwanicze 
os. Antonin, w. Berescie, fut. Szepel 
m-ko Berèznica 
w Bereznica, fut. Bietasze, fut. Monopol, 
fut. Morgi , fut. Nowa-Bereznica , 
kol. Zarzeczyca , lesn. Zarzeczyca 
gaj. Zarzeczyca 
w. Dqbrowica , f. Worobin , os. Zarzecze 
w. Hranie , f. Hranie 
w. Hrycki 
w. Jasieniec, lesn. Karawica, lesn. RON- 
czaki , fut. Sadowne 
w. Krupowie , gaj. Oszkieta, lesn. Wot- 
kownia 
w. Krzywica , st. kol. Krzywica, w. Zale- 
szany 
w. Kurasz, f. Kurasz Bereznica 
gal. Cegielnia, w. Jacuìe , gaj. Kad
ubek, 
w. Litwisa, lesn. Woniaczówka , gaj. 
Zaruze Dqbrowica 


Stara-Rafdówka 


Karasin pow. Kowelski 


Bielska-Wola 


Dqbrowica 


Berezn i ca 


Dqbrowica 


gal. Dukarówka , ur. Haé, gaj. Krzyze, 
w. Moczuliszcze , f. Moczuliszcze , w. 
Ostrowce, gaj. Parosliszcze , fut. 
Waliszcze 
os. Jezierskie , w. Niweck, lesn. Niweck, 
gaj. Pi
ta, gaj. Werweczka 
w. Orwianica I : 
W. Osowa , kol. Ostrów , fut. PawMwka Bereznica 
w. Pracuki Dqbrowica 
fut. Hrabiny, fut. Kicyn, fut. Klin, fut. 
Lipniki, fut. Maslanicze , fut.. Newe- 
seli, fut. Podkopiszcze , w. Remczyce Bereznica 
lesn. Derewok, gaj. Derewok, w. Rudnia , 
gaj. Rudnia 
gaj. Popowa Góra, w. Sielec Dqbrowica
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0078.djvu

			SIr. 78 


Wo
yríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 


55 Dqbrowica Sochy 
56 So
omiiówka 
57 T ryputn ie 
58 Zulnia 
59 Kisorycze Aleksandrówka 


60 Bia
owiez 


61 Borowe 


62 


63 
64 


65 
66 
67 
68 


69 


70 


71 


72 
73 
74 
75 


Borowina 


Buda 
Budki-Borowskie 


Budki-S nowidowickie 
Deré 
Dotharí 
Halicz 


Karpitówka 


Kisorycze 


Masiewicze 


Muszno 
Netreba 
Okopy 
Rokitno 


Nr. 1 


Nazwa i charakter miejscowosci , 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


w. Sochy 
os. Adolfów , w. Sotomijówka 
w. Tryputnie 
w. Zulnia 
w. Aleksandrówka, fut. Dubrowa , fut. 
Pieczki, fut. Pilnia , Popadia 
w. Biatowiez , fut. Borysówka, f. Bia
o- 
wiez , fut. Do
he, fut. Jasynowiec, 
fut. Krasna - Hola, fut. Kamionka, 
fut. Krywuszka , fut. Kopin , fut. Ka- 
Ii n , fut. Milacze , fut. Prusie , fut. 
Rudnia, fut. Snopyszcze, fut. Scibok , 
fut. Ureczje, fut.. Zelichowo, fut. 
Zmuszenie, fut. Zielone , fut. Zynni- 
ki, fut. Za
uzje 
w. Borowe, fut. Czarna-Niwka , fut. Dub- 
rowa, fut. Perewora, fut. T op
ysz- 
cze, fut. Wo
nyszcze, fut Worotec , 
Zagalje 


NazwG urz
du 
pocztowego wtasci. 
wego dla da'lei 
gromady 


Dqbrowica 
Bereznica 
Dqbrowica 
Bereznica 


Kisorycze 


Ostki 


Kisorycze 


w. Borowina , fut. Czarny-Gród, fut. Glin- 
ki, fut. Kowalcowa, fut. Lina , fut. 
Pierwszy-Gród, fut. Zawodnia Rokitno 
w. Buda, fut. Borowina 
w. Budki - Borowskie , lesn. Budki - Borow- 
skie , fut. Koj
owo Kisorycze 
w. Budki-Snowidowickie Ostki 
w. Deré Kisorycze 
w. Dotharí 
w. Halicz , fut. Korenie , fut. Maryrí , fut. 
Swinniki Rokitno 
fut. Bystryczka , fut. Bereznyki , fut. Chwo- 
szne , w. Karpitówka , fut. Kaliszcza , 
ndl. Karpitówka _ Kisorycze 
fut. Dobry-Ostrów , w. Kisorycze , f. Kiso- 


rycze, fut. Ostrowek, fut. Wiliki-Lls 
fut. Horowaszka , fut. Kutycha , fut. Kuty- 
cha-Dalsza , fut. Kamierí , w. Masie- 
wicze , fut. Podszubcem , fut. Puchla- 
Masiewicka, fut. Rogów, fut. Zana- 
kotem 
fut. Libuchów , w. Muszno 
fut. Dermanka, w. Netreba, gaj. Netreba 
w. Okopy 
fut. Berca, fut. çzysto-tUZCJ, fut. Cerkwi- 
szcze, fut. DolibinYI fut. Dubrowa, 


Rokitno 
Ostki 
Kisorycze 


Rokitno
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0079.djvu

			Wo
yríski Dzien

. W.ojewódzki. __P9.
_1.'. 


Nr. 1 


Str. 79 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI, 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego w
asci- 
wego dla danej 
gromady 


Kisorycze 


Rokitno 


76 


Rudnia - Lwa 


77 


Snowidowicze 


78 


Staryki 


79 


Za
awie 


80 
81 
82 


klesów 


Czabel 
Czudel 
Jasnogórka 


83 


Jelno 


.84 


Kamienne 


85 


Klesów 


. 


fut. Dubrowica, fut. Krywucha, fut. 
Korzy; fut. Lowa, fut. Lipniki, fut. 
Mo
niczyszcze, fut. Mutwica, fut. 
Niska-Niwa , fut. Osowucha, fut. 
Ostrów, fut. Ostki , fut. Podha
o, I 
fut. Podreczje, wies Rokitno, fut. I 
Swinka. fut. Rowiszcze , fut. Sowca'i 
Siniczów , fut. Siezy, fut. Zalisom , 
fut. Zaladom , fut. Zawiczje I Rokitno 
fut. Dqbrowa, fut. Fosyczyn , fut. GrabYI 
fut. Kamienny-Bród, wies Rudnia-Lwa, 
fut. Wuderówka, fol. Rudnia-Lwa I 
fut. Bodla , fut. Bedrywa , fut. Ch
opiszów, fut. 1 
Czerczycha, fut. Dubno , fut. Duków/l 
fut. Hota-Nywa , fut. Hremiaczka, 
fut. Hus , fut. Jakubow-Hruh, fut. Jan- 
czówkwó, fut. Kruty
owka, fut. Kaców , 
fut. Krasna-Górka, fut. Kamienica, 
fut. K
yszcze, fut. Miadne, fut. No- 
wy-Dwór , fut. NakotYI fut. Nowo- 
silska, fut. Pieczki, fut. Peresieczno, 
fut. Podozy, fut. OS, os. Ostki, nadl. 
Ostki , w. Snowidowicze , fut. Sere- 
branka , fut. Stawok, fut. Se
yszcze, 
fut. Wo
oczok, fut. Wilcza-Górka, 
fut. Wilcza-Górka , fut. Zasobicki , 
fut. Zaklcze , fut. Zajazwiniec, fut. 
fut. Zurawel , fut. Zamoczek Ostki 
fut. Jamne , fut. Mokre , fut. Nucznik , 
w. Staryki , fut. S
oboda, fut. Wu- 
derówka Rokitno 
fut. Blezowski , fut. Koby
a, fut. Szulaki, 
fut. Wyzyczki , w. Za
awie, fut. Za- 
bara , lesn. Zatawie 
w. Czabel, fut. Krawcowa-Darowizna Klesów 
fut. Buty
k;, fut. Budki , w. Czudel 
gai. Dqbrówka , fut. Howcz , w. Jasno- 
górka 
fut. Chworozbyt, w. Jelno , st. kol. Jelno, 
fut. Kruzki , fut. Kamierí , fut. Mtynok, 
fut. Ostrów, fut. Pod par, fub P
a- 
stok , fut. Podkruh, fut. Sergijówka 
fut. Do
hi-Ostrowek, fut. Do
hi-Bród, fut. 
Huski , fut. Hrada, w. Kamienne, 
fut. Wakulin , fut. Zahalje , Zastawie , 
fut. Zam
ynie 


I T omaszgród 


Klesów 


w. Klesów , os. Klesów , fut. Kremienne,
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0080.djvu

			. Wotyrískl Dziennik Woiewódzki. Poz. 1. 


Str. 80 


Nr. 


-- --.--.--------.-...----r-.-..----- --
 -- 
. ! Nazwa i charakter mlelscowOSCI, 
L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady ' I .. 
wchodzqcel w sktad gromady 


I 
85 I Klesów 
I 


Klesów 


86 
87 


Kr
ta-Stoboda 
Lado 


88 tomsk 
89 Mate-Siedliszcze 
90 Osnick 
91 T omaszgród 


92 
93 


T eodorówka 
Wyry 


94 Lubikowicze Berezki 
95 Bielatycze 
96 Gtuszyca 
97 Karasin 


98 Karpitówka 
99 Kotki 
100 Lubikowicze 


101 
102 


Marjanówka 
Strzelsk 


NaZNa urz
du 
pocztowego wtaSci- 
wego dla danej 
gromady 


kol. Leszczyniec , fut. Puchacz , Wól- 
ka-Klesowska, fut. Zdzitów Klesów 
w. Kr
ta-Stoboda, fut. Zawierecie Tomaszgród 
w. Lado , st. kol. Lado , fol. Lado , fol. 
Medyrí-Stawków , kol. Ome!nô, kol. 
Perestaniec , kol. Tatynne 
kol. Biesiadka, w. tomsk , fol. Szyczewo, 
os. Tomaszgród 
w. Mate-Siedliszcze , w. Rudnia-Siedliska, 
fut. Zieleniawa Klesów 
fut. Kruszyna, w. Osnick, fut. Puhaczów- 
ka , fut. Smo/arnia TomC1szgród 
gal. Ladkowe-Lado, fut. Podbucz, fut. 
fut. Saktów, fut. Stebtyk, fut. Szer- 
szerí , w. Tomaszgród , fut. Tuchowe, 
fut. Zakruh, fut. Zabrody 
kol. Lipniki , w. Teodorówka Klesów 
kol. Albin, w. Aleksiejówka, fut. Barak;- 
Ttusta , fut. Bród , fut. Cegielnia, w. 
Wyry 
w. Berezkl , fol. Berezki , fut. tubnia, fut. Lubikowicze 
Rososz , fut. Wzlesie 
w. Bielatycze, fut, Jamne , fut. Ugot-Bie- 
latycki 
w. G
uszyca, fut. Gtuszyckie , fut. Jewtu- 
chowskie , . 
IW Karasin , fut. Brodcy, fut. Chlewiska , 
fut. Chtopczyn , fut. Chorosze , fut. 
Choszkl , fut. Ciemny-Kust, fut. Cze- 
pelka, fut. Dorocinie , fut. Gradka , 
fut. Jabtonowa-Gradka , Karasin , 
fut. Klenik, fut. Ozierce , fut. Piesz- 
czanice, fut. Podlesieniec , fut. Poledo, 
fut. Lunitowicze , fut. Smìtowiszcze , 
fut. Sparyszcze, lesn. Zaleszczaríska 
w. Karpitówka, w. Rudnia-Karpitowiecka , 
st. kol. Straszów 
w. Kotki , fut. Chlewce , fut. 1st, fol. Kotki , 
fut. Porqbka, fut. Prybój, fut. Ugo
 
w. Lubikowicze, fut. Buda, fut. Kamienne- 
Pole , fol. Lubikowicze, fut. Podupli- 
szcze 


w. Marjanówka , lesn. Orty 
w. Strzelsk , fut. Horszok , fut. Hrabnik , 
fut. Kosowo
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0081.djvu

			Nr. 


- 


I 
L. p.1 Nazwa gminy 
I 


103 
104 


105 


106 


107 


108 


109 


110 
111 


112 


113 


114 


115 
116 


117 


_
__-.Yi

>'.
ski D z'en 
i 
'{ýo i ewód
 _i"--i	
			

/NDIGCZAS003514_1936_001_0082.djvu

			Str. 82 _____ _
 .___ _Wo
X 
 ski Dzi_ennik W
 i

 
dzki. Po z-,.1.- 


L.. p. Nazwa gminy 


121 
122 
123 
124 
125 
126 


127 
128 
129 


130 
131 


132 


133 
134 
135 
]36 
137 
138 


139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 


146 


147 
148 
149 
150 
151 
152 


Rafatówka 


wtodzimierzec 


, I 


Nazwa gromady 


H uta-So paczewska 
Józefówka 
Koszmaki 
Lubachy 
tóZki 
Majunicze 


Olizarka 
Ostrów 
Police 


Potonne 
RafaMwka 


RafaMwka-Stara 


Sopaczów 
Soszniki Tur 
Suchowola 
Warasz 
Weretenicze 
Wyrobki 


Zob
orie 
Ze
uck Duzy 
Ze
uck Ma
y 
Zetuck 
Andruga 
Brzezina 
Chinocze 


Dtugowola 


Dobryrí 
Dubówka 
Górne 
Huta 


I Janówka 


Jezioro 


Nazwa i charakter miejscowosci , 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


kol. Huta Sopaczewska 
przyst. kol. Ha
YI kol. JÓ7.:efówka 
w. Koszmaki 
w. Lubachy, nadl. Lubachy 
w. tózki 
w. Majunicze, fol. Tysiec , kol. Zadqbro- 
wle 


kol. Olizarka 
w. Ostrów, fut. Rzeczyca 
fut. D
ugie-Pole, kol. HurynYI fut. Janów- 
ka , fut. KacapYI w. Police, fol. Po- 
lice , fut. Szeniawka-Bereznik 
w. Po
onne 
kol. Podo
YI os. Rafdówka , st. kol. Ra- 
faMwka 
w. RafaMwka, fol. RafaMwka, lesn. Ro- 
gacz 
w. Sopaczów 
kol. Soszniki , kol. Tur 
w. Suchowola 


w. Warasz 
w. Weretenicze 


Nr. 1 


- I 
I 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaki. 
wego dla danej 
gromady 


Stara - RafaMwka 
Rafatówka 


! 
I 


Stara - RafaMwka 


RafaMwka 


Stara-RafaMwka 
RafaMwka 


fut. Osy-Bród (Brzezina), kol. Szymonisko , 
kol. Wyrobki 
Zab
ocie 
w. Ze
uck Duzy 

. Ze
uck Ma
YI roz. kol. Ze
uck 
kol. Ze
uck 
w. Andruga , gaj. Za
uze 
kol. Brzezina, kol. Czajków , kol. Kruszyny 
w. Chinocze , st. kol. Chinocze, kol. Mosz- 
kowa-Dolina , fut. Wysowa, fut. Ce- 
chol 
w. Diugowola, os. w. D
agowola, maj. 
D
ugowola W
odzimierzec 
kol. Dobryrí , st. kol. Dobryrí-Mosty Chinocze 
w. Dubówka , maj. Dubówka , fut. Kosyrí W
odzimierzec 
kol. Górne Chinocze 
kol. Huta , maj. Huta 
kol. Janówka , gaj. Janówka W
odzimierzec 
w. Jezioro , kol. Dqbrowa 


W
odzi mierzec 


Chinocze
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0083.djvu

			....
...,
 


Nr. 


Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 83 


==--- 
Nazwa i charakter . . , . Nazwa urz
du 
L. p. mlelscowOSCI , pocztowePco wfasci. 
Nazwa gminy Nazwa gromady wchodzqcej w sk
ad gromady wego d a danej 
gromady 
- 


153 1 
I 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 1 
165 
166 


Wtodzimierzec 


167 


168 
169 


170 
I 


171 
172 


Chotiaczów 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


Kanonicze 
Lipno 
luko 
tupisuki 
Mosty 
Nowaki 
Osowik 
Ostrówce 
Pieczon ki 
Potowle 
Poroda 
Prurwa 


Wtodzimierzec 


Radyzewo 
Stachówka 


w. Kanonicze , kol. Staniszcze 
w. Lipno, os. w. Lipno , maj. Lipno 
w. tuko 
w. tupisuki 
kol. Mosty 
w. Nowaki , mal. Nowaki 
kol. Osowik 
w. Ostrówce, gal. Osot 
w. Pieczonki 
w. Potowle 
kol. Poroda 
kol. Prurwa , kol. Chorowce, gal. Nie- 
m lerzec 
w. Radyzewo Chinocze 
kol. Stachówka , kol. Karczemka, mal. 
Karczemka W
odzimierzec 


Chinocze 


Wtodzimierzec 


Stepangród 


w. Stepangród , fut. Ostry-Róg , fut. Cho- 
czewo, maj. Stepangród Chinocze 
m-ko W
odzimierzec Wtodzimierzec 
w. W
odzimierzec, kol. Burki, kol. Uta- 
nówka , kol. Ochrymówka , fut. Du- 
bina , os. Góra , gaj. Mi
dzyszlachYI 
gal. Pisarewka , fut. Pod
ypennie, 
st. kol. W
odzimierzec 
w. Woronki, fut. Debry, fut. Kiszeczki , 
fut. Koladki, fut. Pieczki , maj. Wo- 
ronki Chinocze 
w Zielenica , maj. Zielenica Wtodzimierzec 
I w: Zotkinie 


W
odzi m ierzec 
Wtodzimierzec 


Woronki 


Zielenica 
Zotkinie 


POWIAT WtODZIMIERSKI 


Ambuków 


I w. Ambuków 
fol. Bortnów, w. Bornów 
kol. Brzezina, knl. Kupowatiec 
w. Buzanka 
w. Chotiaczów 
w. Chrypalicze 
w. Cucniów 
w. Czerników 
w. Droginiczki 
w. Dziegciów 


W
odzimierz 
Uscitug 
Izów 
Uscitug 
Uscitug 


Izów 
Uscitug 
Izów 
Usci
ug 


Bortnów 
Brzezina 
Buzanka 
Chotiaczów 
Chypalicze 
Cucniów 
Czerników 
Droginiczki 
Dziegciów
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0084.djvu

			Str. 84 


Wo
yrískl Dziennik Woi

ódzki. Poz. 1. 


L. p. 


Nazwa gminy Nazwa gromady 


11 
12 
13 
14 I 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 


Chotiaczów Fundum 
Izów 
Janów 
Józefin 
tasków 
tudzin 
Michale 
Mikulicze 
Mtyniska 
Nowojanka 
Nowosió
ki 
Oranie 
Orliczyn 
Ostrów 
Piatydnie 


26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 


Poromów 


Rogozany 
Rokitnica 
Rusów 
Smotowa 
Suchodo
y 
Werchnów 
Wokzek 
Woszczatyn 
Wygadanka 
Zelinów 
Grzybowica Bielicze 
Biskupicze-Ma
e 


Blsku picze-Szlacheckie 


40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 


Budiatycze 
Chrynów 
Chrynów 
Grzybowica 
Gucin 
Gurów 
Janiewicze 
Jednosé 


Nazwa i charakter miejscowosci. 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


os. w. Fundum , kol. Wiktorów 
w.lzów 
w. Janów 
kol. Biskupie GórYI kol. Józefin 
w. tasków 
w. tudzin 
w. Leznica, w. Michale 
w. Mikulicze 
w. M
yniska 
kol. Nowojanka 
fol. Nowosiótki, w. Nowosió
ki 
fol. Oranie , w. Oranie 
os. w. Orliczyn 
w. Ostrów 
os. w. Karczunek , kol. tuka , fol. Piaty- 
dnie, w. Piatydnie, kol. Piwnik 
w. Poromów 
w. Rogozany 
w. Rokitnica 
w. Rusów 
kol. Smo
owa 
fol. Suchodo
YI w. Suchodoty 
w. Werchnów 
os. w. Wo
czek 
w. Woszcza1yn 
w. Wygadanka 
w. Zelinów. 
w. Bielicze 
fol. Biskupicze-Mate , w. Biskupicze-Ma
e 
fol. Biskupicze-Szlacheckie, w. Biskupicze- 
Szlacheckie, kol. Borsukówka 
w. Budiatycze 
w. Chrynów 
os. w. Chrynów 
w. Grzybowica 
kol. Gucin 
kol. Bogudzi
ka, kol. Gurów 
w. Janiewicze 
kol. Jednosé , kol. Teresówka 


Nr. 1 


NazIVc urz
du 
pocztowego w
aSci- 
wego dla danej 
gromady 


Usci
ug 


Izów 
KryMw 
USci
ug 
KryMw 
W
odzimierz 


Usci
ug 
Izów 


Usci
ug 


Izów 


Usci
ug 
W
odzimierz 
Usci
ug 


KryMw 
Uscitug 
Izów 
Usci
ug 
Grzybowica 


Myszów 
Grzybowica 


Myszów 
Iwanicze 
Myszów 
Grzybowica
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0085.djvu

			I':' 
_ Nr.1  


L. p. 


- 


I 
48 
49 


I, 
.
 


50 I 
I 
51 
52 
53 
54 i 
551 
561 
57 
58 
59 
60 
61 i 
62 I 
63 
64 
65 
66  
:> 


67 
68 


69 


l 

 

 


I 
Nazwa gminy I 
I 
Grzybowica I 


70 
71 I Korytnica 
72 


73 
74 


, 75 
76 
77 
\ 78 
79 ! 


Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 85 


Nazwa gromady 


Ka
usów 
Kosmówka 


Kropiwszczyzna 
Krzeczów 
Lisznia-Nowa 
Lisznia-Stara 
Litowiez 
M
czyce 
Motników 


Morozowicze 
Myszów 
Niskienicze 
Nowiny 
Osmitowicze 
Rusowicze 


Sqdowa 
Stasin 
Tyszkiewicze 


Wolica-Morozowiecka 


Wygranka 
Zab
oéee 


Zdzary-Duze 


Zdzary-Mate 
Bystraki 
Czerniawka 


Edwardpole 
Grada-Mosurska 


Iszów 
Karczunek 
Karolówka 
Ktadniów 
Korytnica 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI , 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


fol. Katus6w , w. Ka
usów 
os. Czerniaków, os. w. Czerniaków , kol. 
Kosmówka 
w. Kropiwszczyzna 
fo!' Krzeczów, w. Krzeczów 
w. Lisznia-Nowa 
w. Lisznia-Stara 
w. Litowiez 
w. M
czyce 
w. Motników 
fol. Morozowicze , w. Morozowicze 
fol. Myszów , w. Myszów 
fol. Niskienicze , w. Niskienicze , 
kol. Nowiny 
w. Osmitowicze 
w. Rusowicze 


Nazw
 urz
du 
pocztowego wtaSci- 
we go dla danej 
gromady 


Grzybowica 


Myszów 
Grzybowica 


Myszów 
Grzybowica 
Iwanicze 
Grzybowica 


fol. Sqdowa , w. Sqdowa 
kol. Franopol, ko!. Stasin , os. Winniki 
kol. Józefin , w. Tyszkiewicze 
fol. Wolica-Morozowiecka, w. Wolica- 
Morozowiecka 
kol. Wygranka Iwanicze 
w. Rakulin, w. Serdiatycze , fol. Zab
oéce, Grzybowica 
w. Zab
oéce 
kol. Brzezina , kol. Sosnina , fol Zdzary- 
Duze , kol. Zdzary-Duze , w. Zdzary- 
Duze 


w. Zdzary-Mate 
kol. Bystraki , sm. Bystraki , w. Bystraki 
lesn. Czerniawka, os. tart. Czerniawka , 
w. Czerniawka, gaj. Ferma 
kol. Edwardpole, fol. Worczyn-Nowy 
kol. Dobry-Kraj, gaj. Grada , kol. Grada- 
Mosurska , lesn. Ktadniów 
lesn. Iszów , sm. Iszów , w. Iszów 
os. Karczunek, os. w. Karczunek 
kol. Karolówka 
gaj. Ktadniów, w. Ktadniów 
w. Grajówka , w. Holendry-Siemionówka , 
m-ko Korytnica , w. Paryduby-Kory- 
tnickie 


Myszów 
Grzybowica 


Dubienka 


Korytnica n/Bugiem 


Uscitug 
Korytnica n/Bugiem 
Dubienka 


Korytnica n/Bugiem
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0086.djvu

			Sir. 86 


L. p. 


8) 
81 


82 
83 
84 

5 
86 


87 


88 
e9 
90 
91 


92 
93 
94 


95 
96 
97 
98 
99 
100 


101 
102 


103 
104 ' 
105 
106 
107 
108 


109 I 
110 


Nazwa gminy 


Korytnica 


MÎkulicze 


Wo
yríski Dziennik Woiewódzki. Poz. 1. 


Nazwa gromady 


Mosur 
Nikitycze 


Po
omiane 
Puzów 
Sieliski 
SoHysy 
St
zarzyce 


Strzelecka 


T roscianka 
T urówka 
Wierów 
Worczyn 


Wólka- Wydra niecka 
Wr
by 
Wydranka 


Zab
ocie 
Zabrody 
Za
uze 
Ziemlica 
Adamówka 
Beata 


Berezowicze 
Biskupicze-Górne 


Bobicze 
Boles
owówka 
Bubnów 
Chmie.lów 
Chmielówka 
ChobuHowa 


Choro
tów 
Czerczyce 


gaj. Mosur, w. Mosur 
gaj. Nikitycze-Sporne , w. Nikitycze, gal. 
Zabrudzie 
kol. Po
omiane, gaj. Wilcze-Brody 
os. Puzów, w. Puzów 
kol. Sieliski 
w. SoHysy 
kol. St
zarzyce, os. tart. St
zarzyce, w. 
St
zarzyce 
gaj. Nipczyki , gaj. Nowa-Huta , gaj. No- 
winy, gaj. Stara-Huta, kol. Strzelecka 
lesn. Or
owo, w. Troscianka 
kol. T urówka 
kol. Puzów , fol. Wierów, kol. Wierów 
fol. Worczyn-StarYI kol. Worczyn, w. 
Worczyn 
.05. Wilcze-Brody, w. Wólka-Wydraniecka 
w. Wr
by-Paryduby 
nadl. K
oda, lesn. Wydranka , w. Wy- 
dranka 
w. Zab
ocie 
kol. Zabrody 
w. Za
uze 
fol. Jerzówka , fol. Ziemlica, w. Ziemlica 
kol. Adamówka , fol. Rogózno 
kol. Antonówka, kol. Beata, kol. W
odzi- 
mierzówka 
kol. Berezowicze, w. Berezowicze 
fol. Biskupicze-Górne , w. Biskupicze-Gór- 
ne, gaj. Kos2.manka , gaj. Krqglak 
w. Bobicze 
kol. Boles
awówka I Bubnów 
f. Bubnów , kol. Bubnów, w. Bubnów 
w. Chmielów Mikulicze 


Nazwa i charakter mrelsCOWOSCI, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


Nr. 1 


NazwQ urz
du 
pocztowego wfaSci. 
wego dla da'1ej 
gromady 


Korytnica n/Bugiem 


Usci
ug 
Korytnica n/Bugiem 


Dubienka 


Korytnica n/Bugiem 


Usci
ug 
Korytnica n/Bugiem 


Usci
ug 
Korytnica n/Bugiem 


Usci
ug 
Korytnica n/Bugiem 


Usci
ug 
Korytnica n/Bugiem 
Mikulicze 


w. Chmielówka 
f. ChobuHowa , w. ChobuHowa, f. Na- 
I
czówek 
w. Chorostów, kol. Zamiszki 
w. Czerczyce, kol. Krasna - Góra , kol. 
Wandówka Bubnów
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0087.djvu

			Nr. 1 


Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. ,. 


Str. 87 


_. I 
Nazwa urz
du 
Nazwa i charakter miejscowosci, pocztowego wtasci- 
L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady wchodzqcej w sk
ad gromady wego dla danej 
gromady 
I 
111 Mikulicze Czestny-Krest kol. Czestny-Krest, w. Czestny-Krest Bubnów 
112 Falemicze f. Falemicze , w. Falemicze , f. Siedmiarki 
113 1 Horyczów kol. Horyczów! w. Horyczów 
114 Jakowitze w. Jakowicze Mikulicze 
115 Jaworówka kol. Bia
a-Krynica, kol. Jaworówka 
116 Marja-Wola kol. Marja-Wola 
117 I Ma rkostaw f. Markostaw, w. Markostaw Bubnów 
118 Mikulicze lesn. Cegielnia, f. Mikulicze , w. Mikulicze Miku'icze 
119 Nawratyn w. Nawratyn Bubnów 
120 Oktawin f. Do

gów, kol. Oktawin 
121 Orl
ta os. w. Orl
ta Mikulicze 


122 
123 
1?4 
125 
126 
127 
128 
129 


130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 


Olesk 


Podhalce 
Rusnów 
Sielec 
Wanówka 
W qsowicze 
W
adys
awówka 
Wólka-Falemicka 
Zimno 


Zofjówka 
Zygmuntówka 
Zytanie 
Chworostów 
Czes
awów 
Duliby 
G

boczyca 
Grabina 
Janówka 
Janinbór 
Jasienówka 
Komarów 
Nowosió
ki 
Ochotniki 
Olesk 
Osereby 
Ow
oczym 
Przewa
y 


w. Podha,ce 
f. Rusnów , w. Rusnów Bubnów 
lesn. Netreba , f. Sielec , w. Sielec 
kol. Dqbrowa , os. w. Wanówka Mikulicze 
os. w. Wqsowicze 
kol. Duiewo , kol. W
adys
awówka 
w. Wólka-Falemicka Bubnów 
Dom Pro Dob. Zimno , klasztor Zimno, w. 
Zimno . W
odzimierz 


kol. Zofjówka 
ko/. Zygmuntówka 
W. Zytanie 
w. Chworostów , w. Pieluga 
w. Czes
awów 
w. DulibYI w. W61ka Dulibska 
kol. G

boczyca 
kol. Grabina , kol. Niebrzydów 
kol. Janówka 
kol. Janinbór 
ko/. Annonówka , kol. Jasienówka 
w. Komarów 
f. Nowosió
ki, w. Nowosió
ki 
f. Ochotniki , w. Ochotniki , f. Podlesica 
w. Olesk 
w. Osereby 
w. Ow
oczym 
kol. Myszno , f. Przewa
y, os. Przewa
YI 
os. w. Przewa
y, W. Przewa
y, f 
Sosnówka , w. Sosnówka 


Bubnów 


Mikulicze 
Maciejów 
Olesk 
Przewa
y 


Olesk 


Maciejów 


Przewa
y 
Olesk 
Przewa
y 
Olesk 


Przewa
y
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0088.djvu

			Str. 88 


_____.__ Wot 
rís

_
_z
nni
 _
o i

ó. dzkL Poz. i . 


Nr. 


L. p. Nazwa gminy 


Nazwa gromody 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI, 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urzi;'du 
pocztowego wtaSci. 
we go dla danej 
gromady 


Olesk 


148 Olesk Sokotáwka 
149 Somin 
150 Stowikówka 
151 Stanis
awów 
152 Stanis
awówka 
153 Staweczki 
154 Stawki 
155 Swi
te-Jezioro 
156 Turyczany 
157 Widiut' 
158 Wtadynopol 
159 Wydzgów 
160 Zaglinki 
161 Zagtobin 
162 Poryck Dereczyn 
163 Dolinka 
164 Drewinie 
165 Gruszów 
166 Iwa n icze-Nowe 
167 Iwanicze-Stare 
168 Ktopoczyn 
169 Ko
onn(1 
170 Kuczków 
171 Lachów 
172 Milatyn 
173 Orzeszyn 
174 Pawtáwka 


175 Pelagin 
176 Poryck 
177 Poryck Stary 
178 Przes
awicze 
179 Radowicze 


kol. Sokotáwka 
w. Somin 
kol. Stowikówka 
kol. Stanistawów 
kol. Stanis
awówka 
w. Staweczki 
f. Stawki , w. Stawki 
kol. Swi
te Jezioro 
f. TuryczanYI w. i uryczany 
w. Widiut' 
w. Piotrówka , w. Pustynka, f. Wasilów- 
ka , w. Wtadynopol 
f. Wydzgów , w. Wydzgów 
w. Zaglinki 
kol. Puhaczówka , f. Stachurek , os. wOI. 
Zagtobin 
w. Dereczyn 
kol. Dolinka 


Maciejów 
Przewaty 
Olesk 
Przewaty 
Olesk 


. 
 


Przewa
y 


Maciejów 


Olesk 


Maciejów 
Poryck 
Iwanicze 


f. Drewinie , w. Drewinie 
w. Gruszów , gaj. Kamieniste Poryck 
kol. Dubinka, kol. Iwanicze Nowe , kol. 
Zygmuntówka fwanicze 
w. Iwanicze Stare , kol. Zielona 


w. Ktopoczyn 
w. Kotonna 
w. Kuczków , gaj. Tarachanie 
f. Lachów , gaj. Lachów, w. Lachów, kol. 
Nowo Lachów 
w. Milatyn 
gai. Orzeszyn , kol. Orzeszyn 
os. Barbarówka , os. Holendernia , os. iy- 
sa Góra , lesn. Marysin , w. Micha- 
táwka , f. Pawtáwka , w. Pawtáwka 
kol. Pelagin 
I f. Poryck , m-ko Poryck 
f. Poryck Stary, w. Poryck Stary 
gaj. Grabina, f. Przestawicze , w. Prze- 
stawicze 
f. Radowicze , . gaj. Radowicze , w. Rado- 
wlcze 


Poryck 


\ 
I
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0089.djvu

			Nr. 1 


Wo
yríski DziennÎk Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 89 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 


180 Poryck Romanówka 
181 Rykowicze 
182 Samowola 
183 Szczeniutyn Duzy 
184 Szczeniutyn Maty 
185 T opieliszcze 
186 T rubki 
187 Wolica 
188 Zaszkiewicze Nowe 
189 Zaszkiewicze Stare 
190 Zawidów 
191 Werba Aleksandrówka 
192 Antonówka 
193 Antonówka Borek 
194 Barbarówka 
195 Bielin 
196 Btazenik 
197 Boza Wola 
198 Czarny Las 
199 D
bowiec 
20) Dominopol 
201 Dubniki 
202 E!izawetpol 
203 Fiodorpol 


204 Gnojno 
205 Grabina 
206 Hajki 
207 Helenówka-Gnojenska 
208 I Helenówka-Werbska 
I 
209 Jagodno 
210 Jesionówka 
211 Kalinówka 
212 Kociór 


Nazwa i charakter miejscowosci , 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaSci- 
wego dla danej 
gromady 


kol. Romanówka , kol. Witoldów , kol. Wi- 
toldówka Iwanicze 
f. Rykowicze , w. Rykowicze Poryck 
f. Olin , gaj. Samowola, w. Samowola 
kol. Jerzyn , kol. Szczeniutyn Duzy 
w. Szczeniutyn Maty Iwanicze 
w. T opieliszcze Poryck 
w. Trubki 
w. Wolica 
kol. Zaszkiev. icze Nowe 
w. Zaszkiewicze Stare 
lesn. Zawidów , w. Zawidów 
kol. Aleksandrówka , kol. Sewerynówka 
kol. Cieszyn , kol. Antonówka I, kol. An- 
tonówka II, w. Radowicze 
kol. Antonówka Borek , os. woj. Borek 
kol. Barbarówka 


lesn. Bielin, w. Bielin , w. Smolarze 
w. Btazenik , kol. Roidzielnia 
kol. Barbarów , kol. Boza Wola, kol. No- 
wy Swojczów , kol. Zosin 
kol. Czarny Las 
kol. D
bowiec, kol. Grobelki 
w. Dominopcl 
w. Dubniki 
kol. Elizawetpol, kol. Mikotajówka 
kol. Antonówka Mohyleríska, kol. Fiodor- 
pol, kol. Michatówka , kol. Zwie- 
rZYnlec 
f. Gnojno, w. Gnojno 
os. woj. Grabina 
w. Hajki 
kol. Helenówka Gnojeríska , kol. Kami- 
lówka , kol. Marjanpol 
kol. Helenówka Werbska 
f. Jagodno , w. Jagodno 
kol. Jesionówka , kol. Przygtówek 
os. woj. Kalinówka 
kol. Antonówka Kociór , kol. Kociór , kol. 
Strzelnica 


Werba k/Wtodzi- 
mlerza 


T uropin 
Werba k/Wtodzi- 
mlerza 
Turopin 


Werba k/Wtodzl- 
mlerza
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0090.djvu

			Str. 90 


_ .______Y\"
!r.

ki
zi
nn.!
 Woi 
_v.!'.6
 zki. Poz. 1. 


L. p. Nazwa gminy 


Nazwa gromody 


213 Werba 


Kohyl no 


214 


Liski 


215 
216 
217 
218 
219 
220 


Ludmi
pol 
Marcelówka 
Marjanówka 
Miko
aipol 
Mohylno 
Mokrzec 


I 


221 
222 
223 
224 
225 


Nowa Werba 
Orlechówka 
Ochnówka 
Oseredek 
Owadno 


226 
227 
228 
229 
230 
231 


Pisarzowa Wola 
Poczekajka 
Podrudzie 
Popówka 
Ruda 
Sierakówka 


232 
233 


Smolarnia 
Spaszczyzna 


234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 


Sta si n 
Stefanówka 
Swojczów 
Swotczówka 
Swi
tocin 
Teresi n 
Turja 
Turopin 
Wandywola 


.243 


Werba 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI , 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


lesn. Beheta , lesn. Bór , kol , Budki. os. W. 
Kohylno , tartak Kohylno , w. Ko- 
hylno , lesn. Wronie B
oto 
kol. Liski , kol. Moszczanka , kol. Muntów- 
ka , kol. Por
b, kol. Szury 
kol. Ludmi
pol 
kol. Marcelówka 
kol. Marjanówka I, kol. Marianówka II 
kol. Mikotajpol 
f. Mohylno , W. Mohylno 
kol. Gustawów , f. Mokrzec , lesn. Mok- 
rzec , w. Mokrzec 
w. Kapitulszczyzna , kol. Nowa Werba 
kol. Orlechówka 
W. Ochnówka 
kol. Oseredek Nowy, kol. Oseredek Stary 
kol. Brzegi , f. Owadno, W. Owadno , 
kol. Zofjówka 
W. Pisarzowa Wola 
kol. Poczekajka 
os. W. Podrudzie 
w. Popówka 
kol. Kot.ty, W. Ruda 
kol. Adamówka , kol. Anie/ówka , kol. 
Marjanówka Werbska, kol. Siera- 
kówka 
kol. Smolarnia 
kol. Nowa Spaszczyzna, w. Spaszczyzna , 
kol. Wodzinek Klin 
os. woj. Stasin 
kol. Andresówka , kol. Stefanówka 
w. Swojczów 
kol. Ewin, kol. Swojczówka 
kol. Swi
toci n 
lesn. Kantor Stary, kol. Teresin 
W. Turja 
W. T uropin 
kol. Huta Stara, kol. Jadwigów , kol. 
Nadziezdopol, kol. PilÍski Most, 
kol. Wandywola, kol. Zarudle 
f.Werba, w. Werba 


Nr. 1 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci- 
wago dla dahej 
gromady 


Werba k/W
odzi- 
mrerza 


.1 
I 


Turopin 
WerbC! k;Wtodzi- 
mlerza 


Turopin 
Werba k/W
odzi- 
mlerza 


Turopin 


Werba k/W
odii- 
mierza
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0091.djvu

			Nr. 1 


Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 91 


L. p.1 Nazw o gminy Nazwa gmmady 


Nazwa i charakter mlelscowOSCI , 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaki- 
wego dla danej 
gromady 


244 
245 
246 
247 i 
248 
249 


Werba 


Wielkie 
Wodzinów 
Wokzak 
Wólka Swojczowska 
Zahatka 
Zamosty 


250 


Zastawek 


kol. Wiélkie, kol. Wiktorówka 
kol. Wodzinek , kol. Wodzinów 
w. Wokzak 
w. Wólka Swojczowska 
kol. Gofy Bór , kol. Zahatka , kol. Switka 
kol. Anusin Ruderíski , kol. Bogus
awów- 
ka , kol. Emilin , kol. Stanis
awówka, 
kol. Zamosty 
kol. Anusin Dubnicki , kol. Józefin , kol. 
Zas
awek 


Buderaz 


POWIAT ZDOtBUNOWSKI 


Borszczówka w. Borszczówka, f. Borszczówka, Jut. 
Borszczówka Dermarí 
Borszczówka Czeska w. Borszczówka Czeska , os. Wydumka 
Buderaz w. Buderaz , fut. Buderaski, fut. Horodnie , 
fut. Osada M.tynarska I, zaSc. ZakotYI 
fut. Osada M
ynarska II Mizocz 
w. Buderaz Czeski , kol: Nowy Swiat , 
zaSc. Za
uki, fut. Horodyszcze 
w. Buszcza, os. Petrykowszczyzna , fut. 
Buszcza Derman 
w. HurbYI f. Bednarka , maj. HurbYI gal. 
Pereworotje , gaj. Podd
bie, gal. 
tysa Góra, gaj. Myszowa Kuty 
Kamienna Góra w. Kamienna Góra, lesn. Turyczaj, fut. 
Czerwony Kamien , fut. Nagórze, 
fut. Nowa Huta 
w. Kamyki, zaSc. Dunajki , kol. Olchawa , 
kol. Kozacka Chata Mizocz 
w. Kudryn , kol. Budki , fut. Grabowiec 
w. Majdan , fut. Potok, fut. Sid
ocha, fut. 
Berezyny Kuty 
w. Majdanska Huta , fut. Balarnia 
w. Mosty Mizocz 
w. Moszczanica Ma
a, w. Czarna toza , 
w. Kudewszczyzna, w. Lisowa, w. 
Opalona , w. Broczewica 
Moszczanica Nowa w. Moszczanica Nowa, fut. Plewicze , 
lesn. Plewiczówka , fut. Wiszcza 
Moszczanica Stara w. Moszczanica Stara, os. woj. Moszcza- 
nica Stara, f. Krasnica , os. Horcza- 
ki,os. Karpiuki 


2 
3 


4 Buderai Czeski 
5 Buszcza 
6 Hurby 


7 


8 Kamyki 
9 Kudryn 
10 Majdan 
11 MCljda ríska Huta 
12 Mosty 
1::1 Moszczanica Mata 


14 


15 


T uropin 
Werba k/W
odzi- 
. mlerza 


Turopin 


Werba k/Wtodzi- 
mlerza
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0092.djvu

			Str. 92 


Wo
yríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nr. 1 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 
I Buderaz Piwcze 
16 w. 
17 Podczapki w. 
18 Sottanówka w. 
19 Stupno w. 


20 
21 


Sujmy 
Swiatje 


I 
22 
23 


Zalibówka 
Zielony Dqb 


24 Chorów 
25 
26 , 
27 
28 


Bie
aszòw 
Bielmaz 
Brodów 
Brodowskie 
Chorów 


29 D
biny 
30 Derewiarícze 
31 Gremiacze 
32 Gremiackie 
33 Grozow 
34 Czeski Haj 
35 Korczunek Grozowski 
36 Korostowa 
37 tab
dzie 
38 Michampol 
39 1 Monastyrek 
40 Ozenin 
41 Pilipy 
42 Popowce 
43 Noska 
44 Poniatówka 
45 Rozwaz 
46 T oczewi ki 
47 Wielbowno 


Nazwa i charakter miejscowoki, 
wchodzqcej w sk
ad gromady 


Piwcze , f. Piwcze , lesn. Zywotin 
Podczapki , os. woj. Podczapki 
Sottanówka , os. IIkowica 
Stupno , os. Sokowica , os. tazarYI os. 
Bukowa, os. Kapitu
YI os. Leszczu- 
ny, os. DmitrYI os. Mielniki 
w. SujmYI fut. tosze, f. Sui my 
w. Swiatje , os. Swiatje I, os. Swiatje II, 
f. Swiatje , kol. Czerniawa 
w. Zalibówka , kol. Mielniki 
w. Zielony Dqb , kol. Sporny Kqt , fut. 
WertepYI fut. Groc.hów - Sadowa 
Góra 
w. Bie
aszów 
os. woj. Bielmaz , os. wOf. Strze
aków 
w. Brodów 
fut. Brodowskie 
w. Chorów , os. wOI. Chorów , os. wOf. 
Rewucha , os. woj. Lesniczówka , os. 
woi. Popowa Dolina 
w. D
biny 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaki- 
we go dla danej 
gromady 


Mizocz 


Kuty 
Chorów n/Horyniem 
Ostróg n/Horyniem 
Ozenin 


Chorów n/Horyniem 
Korostowa 


w. Derewiarícze Ma
e, w. Derewiarícze 
Duze Chorów n/Horyniem 
w. Gremiacze 
fut. Gremiackie 
w. Grozów fut. Dqbrowa Grozowska 
w. Czeski Haj 


w. Korczunek Grozowski 
w. Korostowa 
w. tab
dzie 
w. Michampol 
I w. Monastyrek 
w. Ozenin , st.. kol. Ostróg 


Korostowa 


Chorów n!Horyniem 
Korostowa 
Dermarí 
Chorów n/Horyniem 


Ozenin 


w. Pilipy Chorów n/Horyniem 
w. Popowce 
w. P
oska Korostowa 
os. woj. Poniatówka Hulcza Czeska 
w. Rozwaz , w. Oziery, w. Cerkowszczyzna Chorów n/Horyniem 
w. Toczewiki 
w. Wielbowno , w. Prydatki , w. Kozio
ok Ostróg II/Horyniem
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0093.djvu

			Nr. 1 


Wotyríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 93 


L. p. Nazwa gminy Nazwa gromady 


Nazwa i charakter mlelscowoSCI , 
wchodzqcej w sktad gromady 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtasci- 
wego dla danej 
gromady 


48 Chorów Wierzchów 


49 Wisienki 
.50 Witoldówka 
51 Czeski Zawidów 
52 Zawidowskie 
53 Zozuliríce 
54 Mizocz Bietaszów 
55 Curków 
56 Dermarí Paríski 
57 Dermarí Rzqdowy 


58 1 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 


Nowomalin 


" 


Jeziorko 
Kunin 
Korszów 
Mizocz 
Mizocz 
Mizoczyk 
Spasów 
Stu b
o 
Ujezdce Czeskie 
Ujezdce 
Wo/ica 
Zamtynie 
Batkowce 
Bo
otkowce 
. Bór 
C hiniówka 
Danitówka 
Eljaszówka 
Hucisko 
Lachów 
Luczyn 
Mi
dzyrzecze 
Nowomalin 
Noworodczyce 
Posywa 
Stójto 
Teremne 


w. Wierzchów , w. Pieszczanka , w. Ko- 
rytyszcze 
w. Wisienki 
w. Witoldówka , kol. Majówka 
w. Czeski Zawidów 
fut. Zawidowskie 
w. Zozuliríce 
ferma Bietaszów 
f. Curków , fut. Nadziezda , fut. Siekierka 
os. Zastawie , fut. Lebiedszczyzna 
fut. Krynicki , Mtyn Dolny, fut. Grarí , fut. 
Miedwieze 
w. Jeziorko 
w. Kunin 
w. Korszów 
f. Mizocz 
kol. K
opot, fut. T ynkowszczyzna 
w. Mizoczyk 
lesn. Spasów 
f. Stubto 
w. Ujezdce Czeskie 
w. Ujezdc
 
w. Wolica 
w. Zam
ynie 
w. Batkpwce 
w. Bototkowce, f. Dowgieliszki 
w. Bór 
w. Chiniówka 
w. DaniMwka 
w. Eljaszówka 
w. Hucisko, os. w. Jetomalin 
w. Lachów , os. w. Lachów 
w. Luczyn 
w. Mi
dzyrzecze 
w. Nowomalin , przys;ótek Podobanka 
w. Naworodczyce 
w. Posywa 
w. Stójto 
w. Teremne , przysiótek Majdan 


Dermarí 
Korostowa 
Ozeni n 
Chorów nlHoryniem 
Chorów niHoryniem 
Ozenin 
Mizocz 


Dermarí Rzqdowy 


Mizocz 


Ostróg n/Horyniem
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0094.djvu

			SIr. 94 


L. p. 


85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 


93 
94 


95 
96 
97 


98 


99 


100 
101 


102 


103 
104 


105 
106 


107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 


Wo
yríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nazwa gminy Nazwa gromady 


Nowomalin Wilja 
Zakoty 
Zawidów 
SijalÍce Badówka 
Boczanica 
Bucharów 
Chrenów 
Czerniachów 


DubielÍski 
I Ku raz 
I 


Kurhany 
Micha
kowce 
Milatyn Buryny 


Milatyn Poczapki 


Mohylany 


Moszczanica Czeska 
Moszczanica Ruska 


Sadki 


SijalÍce 
T esów 


Wo
oskowce 
Zawizów 


Zdo
bica 


H
upanin 
Hrynowszczyzna 
Hulcza Czeska 
Hulcza 
Iwaczków 
Józefówka 
Kopytków 
Lidawa 


. 


- 


Nazwa i charakter miejscowosci , 
wchodzqcej w sktad gromady 


w. Walia 
w. Zakoty 
w. Zawidów , os. w. Zawidów 
w. Badówka , fut. Badówka , fut. Kozio
ek 
w. Boczanica, fut. Klapin 
w. Bucharów , kol. Grzegorówka 
w. Chrenów , fut. Kuraz 
w. Czerniachów , fut. Dworek , os. w. 
Pruski 
fut. DubielÍski 
w. Kuraz , fut. Borszczówka , fut. Iwa- 
nówka , fut. Dubrowa , kol. Kilawiec 
w. KurhanYI fut. Pasieka , os. w. Kurhany 
w. Micha
kowce 
w. Milatyn Buryny, fut. Zarudzie, fut. 
Morozycha , fut. Buryny 
w. Milatyn Poczapki , kol. Baranówka , 
kol. Marjanówka, fut. Zo
ob, fut. 
Teremyszcze , fut. Barannie 
w. Mohylany, fut. Perejmy, st. kol. Mo- 
hyla ny 
w. Moszczanica Czeska 
w. Moszczanica Ruska, fut. Dubek, fut. 
Grabowiec , fut. Rudki 
kol. Dqbrowa , fut. Tesna , fut. Wiatracz- 
ny, fut. Traktowy, ur. Zahorb, w. 
Sadki 


w. Sijaríce 
w. T esów , fut. Podlipki , fut. Hory, fut. 
Podhai, fut. Okopy, f. Oszyjki 
w. Wo
oskowce, fut. Sutec , fut. Perejmy 
w. Zawizów , os. w. Zawizów , fut. Sy- 
monowszczyna, fut. Grabowiec 
w. H
upanin 
w. Hrynowszczyzna 
w. Hulcza - Czeska 
w. Hulcza 
w. Iwaczków , st. kol. Iwaczków 
w. Józefówka 
w. Kopytków 
w. .Lidawa 


Nr. 1 


NazwGI urz
du 
pocztowego wtasci- 
we go dla da"lej 
gromady 


Ostróg n/Horyniem 


Mohylany 
Majków 
Milatyn nlHoryniem 


Mohylany 
Milatyn n/Horyniem 


Mohylany 
Milatyn n/Horyniem 


Mohylany 
Milatyn n/Horyniem 


Mohylany 


Milatyn n/Horyniem 
Zdo
bica 


Hulcza czeska 


Korostowa 
,Hulcza czeska 
;Korostowa 
,Zdo
bica
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0095.djvu

			Nr. 1 


Wotyríski DzÎennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Str. 95 


L. p. 


I 
Nazwa gminy 
I 


Nazwa gromady 


Nazwa i charakter miejscowoSci, 
wchodzqcej w sktad gromady 


115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 


Zdotbica 


Zdotbica 


Maiówka 
Marianówka 
Mirotyn 
Nowomylsk 
Nowosiótki 
Pì
ciogóry 
Porozów 
Staromylsk 
Stepanówka 
Strzelce- Wiel kie 
T ajkury 


126 Urwenna 
127 Zahoroszcz 
128 1 Zalesie 
129 Zdo
bica 


w. Majówka 
w. Marjanówka 
w. Mirotyn 
w. Nowomylsk, fut. Kut 
W. Nowosiótki , kol. Aleksandrówka 
w. Pi
ciogóry 
w. Porozów , os. Porozów 
w. Staromylsk 
w. Stepanówka , kol. Klin 
os. Strzelce - Wielkie 
w. Tajkury, fut. Husiak , kol. Jurydyka; 
fut. Liski , fut. Karjer , os. Podzam- 
cze , kol. Zakrewszczyzna 
w. Urwenna 


Nazwa urz
du 
pocztowego wtaSci- 
wego dla danej 
gromady 


Korostowa 
Zootbica 


Hulcza Czeska 


w. Zahoroszcz , fut. Sfowianszczyzna 
fut. Zofjówka Zdotbica 
w. Zalesie . Hulcza Czeska 
w. Zdotbica, kol. Kr
ty - Brzeg , fut. Ka- 
mieniucha , fut. Zagajecki , fut. Za- 
cerkowje Zdo
bica 


.
		

/NDIGCZAS003514_1936_001_0096.djvu

			Str. 96 


W
yrískl Dziennik Wojewódzki. Poz. 1. 


Nr. 1 


Obi as n i e n i es k r ó t ó w. 


miastetzko 
wies 


m-ko 


w. 


folwark 
futor (y) 
majqtek 
kolonja 
zascianek. 
klasztor . 
lesniczówka 
lesnictwo. 
nadlesnictwo 
gaiówka . 
uroczysko. 
osada 


f. 
fut. 


maj. 
ko!. 


zaSc. 


kl. 
lesn. 
I-ctwo 
ndl. 


gal. 


ur. 


os. 


/I wojskowa 
I' koleiawa 
/I mtyríska. 
" parafjalna 
" fabryczna 
cegielnia . 
cukrownia 
smolarnia 
stacia koleiowa 
przystanek kolejowy 
budka kolejowa 
" drogowa 


os. w.. 


os. kol. 
os. mt 
os. par. 
os. fabr. 


ceg. 
cukr. 


sm. 


st. kol. 
przyst. kol. 
bud. kol. 
bud. drog. 


ADRES REDAKOJI i ADMINISTRAOJI: t:. U C K, U R Z Þt D W 0 JEW Ó D Z K I W 0 t:. Y N SKI 
Prenumerata: roczna 24 zt, pótroczna 12 zl., kwartalna 6 zl. = .__g ena numeru poj
dyñczego 1.50 zl. 
W olyñski Dziennik W ojew6dzki przyjmuje ogloszenia instytucyj spolecznych i uzytecznosci publicznej, 
od os6b zas prywatnych tylko takie, które wynikajl\ ze stosunku do wladz rZl\dowych i wymienionycl1 
instytllcyj. Oplata za wip.rsz 1 mm. wysokosci lub jego mipjsce przy 9 cmtr. szerokosci szpalty oglo- 
szeniowej wynosi 25 gr., a za ogloszenia tabelaryczne 40 gr. Za jednorazowe ogloszenia 0 zagu- 
bionych dokumentach 5 zt. od osoby. Za ogloszenia 0 zagubieniu dowod6w tozsamoBci koni 1 zt 
Prenumerat
 i oplat
 za ogloszenia nalezy wplacaé do P. K. O. konto czekowe 16 30629. 


Orvll:. PeA.tw. w r...cku 2114 l1)W45 700