/DIGCZAS002001_1881_073_0001.djvu

			Nr. 73
 


Czwarte]\:, 31 Marca 188t. 


Rok 7.. 


r J 
. 


Wychodzi codziennie o godzinie 4 po południu ;1 Prenumer"ta, z przesyłką pocztową wynosi rocznie 16 zJ'., pół'rocznie 8 zt, hmr .lnie 4 zL, nue JeailO] Izowe inseratyobliczają się po 7 centów 
z W y j ą tkiem świ
,t i niedziel. , I I sięcznie 1 z1'. 35 et. \V miejscu rocznie r? zt , P ół . 'roeznie (j zL , kv.',rhJnin ,,:t., mi' ,; "mie l zł'. ' k " t d a 1 
. " 
 t I ' OL..,. 'n O V ",en ÓW o miej__ wiersza. 
Numer pojedyńczy kosztujewm]eJscu:)?enow, Przewodnik ual1kowy i literacki, dodittekmiesi
czllY do"G zet y 
\,0HI"kiejU otrzy- I I 
7 ' B ' R d k " Ad t I ' I ' ł ' b b k ' '" ' k k ' ' d 1 ' d k ' I I przyjmują w Austryi 
 Niemczech 
pO,eztą celltow. - IUr6. e a CYl, l m]j]]

aeYl IIIUJfj; ea,':o. i po '],O
Zlll a onen,ei ezpłat;lie, je,dna, .ze C,! ,y
?, ,tOl?Y p!'eIlUmel'l!Ja, o ! :
:::
 o .011.'1 ., l.' ' ., " ' , 
uheL Wa,łowa 111'. 29. - L]sty n:tl
zy frankow'eh I tJlu mleJs:
ywo
clach; ,z ",l pokojowe oswladezcma, byc moze na- zyczlIwlC l przyjaznre uSposobIOnym 
CIelI w m l e ] Re 11 7A., P o Co Z (U z., l " l ''' ony "t. 1 l , LOI 'V ( ' lI "' yzdrIJ '"' ] ' l l' O ') \ "" yll ..\.J t , . l lo' . t k ' ' k ' l'" t .1 . 
. , '. 
." ,," . I v ,,.. vI.,' J" '>' ,'" l <>. vLO 't,Q WC. ze 7.11:1j( OW i.11 a, SI8 w mm a -ze FL 
 j80'0 Zma1'1Y OjCle0 o i1.Ustrya m- 
35 ct, - Z "Pncwochukwlll za n I pfe" Illllaf./'o2
 c
}h :272 pre. D u l' P l a- 11 j '. < } R ..' .
 " ' 
ćwierćrocze w miejscu 3 zł. 75 et" mistyw},:;tąpi,t pl:ze:vaź?-ie 
 'powie
i€: a.
lz
a (OPI
zyp]sywanyc1 ,ossy
 
,a- 

y me ,n
i.tb, zadn
go powodu do ta- 
, t 4 ' J 7 1'; ct . Z " I ' llI ' osl ' ac kw ie- Tl1rCZallskirn, Rohat.ynsklIH I StrYJskllll; z q.] 2 nllarow wOJ e11l1Y ch w pl zyrmer zu bego pl Z,v pu;,;zczema. Jako następca 
p o o z a Zi. u ., .. l 'ł 7 r F l t d .. , ' ., 'b t d . , . k ł' 
cielI. w "mi ej s c u 1 zł. 30 et., p o c Z ti.
 4e;

ouych choryldl . l Vl 7 !yz
r

n
.
 \.,,2 
zy: Z ll l'anc t 'Yi.
, t a e l '. ru no P b IZ
PUSC1C f ' ze.y rOllU ca
' , 
]SIt\JSZY ° b "
zywa S d ]e l " Z A aw- 
1 ,lo 65 t - I )., " t , 'c'. . prc., nJnl\rl0 c
y I, . p C" .
. l Ho uzya a s y IZOWaIl<
 y'la w ormle sze przy.lazme Usposo lOnym a 11- 
Z1. ) c" Ienumerad, P IzY j muJe ' Jrzuszny p " no '....!'.,
 0-I o m l11 " \ " P "'V le " I( .' k " . F . I t t . t . l ' k d ' ' k 
. " .' , '" "'. ,,'d o;
" v,' ',', 
 ., OS arzema przcCIw rancyJ. n eres s rYI, a lUtwe CI p ot arze ZIenm "ar- 
SIę tylko od 1 lub 16 kazdego IIneSląca. Przemyskim, ZófkiewsklJn" StaromleJ
klm, rt k ' od y kt. ł . . , . d l t .' kt ' . l . 
Ła{wuekim, Rudeńskim i Zydaczowskrm; z po l yczny. . TOry y owa CaI'O
I scy 
 yp oma J:'c
n
, , Olzy puszcza l 
. .. 117;) leezonych . chorych wyzdro:viało 429 AlekBi"I
drowl nI hst _ d? cesarz
 W]
- I w obleg tyle . basn
 sWladczącYr:
 wrze- 
. , ..... _ czyli 3thi pn., n,warło 81 czylI 68 pfC. helnm l kaza]' mu kOhtynuowac poh- komo o stanowczej germanofobn nowe- 
CZES C URZEDOW..A. K 
k lu,& z, wyst.ąpił prze,wa7.
ic wpo
ie(;ie: tykę zmarJego ojca wol,ec Niemiec, go cara, ani razu nie kł'adli mu w 
i- , !. ______ ROIwtynskll11, PrzemyskIm I Gor . ll.c:lom;, 
 I nakazuje z mniejszym moze naciskiem. usta slów. któl'ehv wskazywaly. z
 tak- 
..
 ._- ,--- I'
 l ,) lecz r y 'ch l'lhw't:h wyzdrowIało 11).2 l ' J ' 
. .' I :'., l : ')1.<..,'° . ". . '.,' ,? '\ " j ' 4 ,:-;" " 'oi a . e w kazdym razie stanowczo utrzy- ze na Austrye rozciaga si e ta niecheć 
C k I ), d " ,, 7. " 010 ' kl " \I ')LF a zaffil'in,)- ezy I ,,!.::> JIU.. lIIUM'lI) ;), czy I . t. piC. ,..' t k ' . j ] t k ' " . c "., " , 
 
, hl u; ",1' a ',L" r .'. i r . . , . 'p' " mywaca ze (O )re s osnl1 l z mnemI do wszystkIego, co memreckre. Takze 
wa l" 1 "' 11 ' Z ",' ! lalIII ' 
 ZkO 'I' e " lto mV/'b', Autn- I Z c k, N,IIllH,dDlct\\i1 . '. t -' . lo,..' F " ...., ., . . 
,'" lU; CJ(t' ". l ." "J'-' , " :. L,', l""" pan:-;,waUJl, me WY'HtOZ1i]i.
c;rancnl. l pRol1slaw]scI. ktorzv lrczylI naantIllle- 
" ( 
 , j ' ,C',t. >'o n o'p,r Jozef" L ,n\;, 0],),1, la 1lJ.l.IL"l 1881. P ci ' , F ' , J , ., . " 
niego 1rUI rgo VI 
'(!J(Juw. to.'" u;, ',osą ZaIIJe zas ;rancyi O zalmarywo- mleckIe llSpOStJhWl1lB obecnego cara, 
D.ł u g o S J; a w R.ado('bon,c
ch, Jana D .ll.b l
. -- - 


=. ,..,..., M_
 "I J<.'nne W liście poufnym do 1Óąsiedniego I nie mogą nic przytoczyć na poparcie 
n l c
 VI' D
bL:zy I 
lJtoIlIego B o re t b.e 
 o monarchy wskazywa,fohy, ze cal' Ale- swoich planów ukJ'adanych W duchu 
w PawJ?ww; dalej 
Dl&ego .Koł,odzle,Ja GZI
S(
 l
]
Ult!diJDOVV'jl k
a:1der III Jest wprost niechętnie dla antiaustryaJkim, Jakiż tedy rezultat wy- 
rzeczywistym nalIczYCJelem za
vladu.JącYIll st
-_____,__.___" H' mej uSposobIOny. Nawet zmarły car p]'y\va z tego wszystkiego? Najnieza- 
le szhłi): filialną v: .Je,le(;howlCitch, 
 w kon- nie pojmowaJ nigdy swojej przyjaźni wodniej ten, ze w stosunku między 
cu Maryę S c h m I d t o \
 ę rzeczywIs
ą nau- LzcJw, 31 mnrca dla Niemiec w ten sposób. zeby w dzy Niemcami i Rossya z jednej a Ros- 
czycielką szkofy et.atoweJ w ŁapanowIe. Wszelka wą,tpliwość o polityce kO
1sekwencJ:'i musi a]' , być l
ie?hętnym syą i Austryą z drugiej strony, dotąd 
nowego cara wobec Niemiec ustąpiia I kazd
mu p.ans
wu,. ktore w jakIkoh\-Tiek nie za.sz]'a żauna zmiana w skutek śmier- 
W pierwszej pofowie marca b. r. był wskutek faktów, które zaszly od kata- sposob sta
Je SIę lllewygodnemlub nie- ci cara Aleksandra n, a nawet nie za- 
przebieg choró
) epidemiczn'ycb ,w !(raju n
- strofy petershurskiej, mianowieie po miJ'em .
esarstwu niemieckiemu. Fran- nosi si,ę ,n
 ta
ą . zmianę. w naj
lizszej 
s
ępują.?: 

rocz, cz
r
on
I" ktore,) 

ta
, Sl
 Ji

cie nowego cara do cesarza vVilhel- 
ya ot! zymywa,ra owszem od car
 AI
- pr:-yszJ 
SCl. J ezeh przyn
Ierze trojces
.r- 
meCO wzmog!., wDzy,"t
le Illile epidemIczne kt ' . T ,',' d ", 'T . ,. _ I ksa,ndra n wymowne dowody Z . ycz . h- skre pOJ . lll . owane ma byc w ten sposob 
('uoroby zIllme.]s7,yły SIę. Czerwouka wy- 
l
, O
J' co j11Z .ZIS 
,l pe.\ne UNa 
 . , . "Tl.'.... > T' . n . . ' 
sla .iłu W )owiecie: K!'Imioneckim, H7.c,,;zo>\,-' ""(,; lc wpr?wadz

 na. POl'zą- 1 c
en:clll poko.1 ov l'em, . Jakie zawierał 0- 
iIh czyh 34 ę pr

, u
n
l
o oq. CZ
!I ,
,
l,C. ka tylko srodka do wOjny odwetowej, l dek dZIenny dyskus,)'I pu1JhczneJ przy- kollllk dyplomatyczny 
y
łany 
 Pe- 
O d r a W y sb p lfa pli,e\\ azme w PO" leCIe. Łan- J k ' ' h . 1 ' ,.. , t " k .' . tel ' sblll ' ga zaI ' az po Zll ' l ] a n le oso)) 11 " 
. ' 'o .' m" l ' k ' r r, ł ' " k ' a w P IerWSZe j c Wll p o SIllIerCI ea- I mIerze rO j c . csm's le, l zawsze P rasa J est ' . , UJ 
cucklm, 'l'łumal',kun, .lalnOpO s Im, \",1 LIS Im, , " ,.. ' t, . 
Stl1.nisbwowskim Gorlickim, Kołomyjskim; ra Aleksandra II przesadzano w k]e- I w wątphWOSCI, jak ma tę kwestyę roz- lome, 
z lS56 leczonych chorych, wyzdrowiało 854 runku antiniemieckim, przcdstawiając I wiązać, czy to przymierze traktować ja- 


-. -- 
- _. on 


- ___ _o_o
.-: __ 


---_._-
 ----
 -_._---_._----------------
---------- 
__ --4. 
,- 


I kowej Europie, i owe nieuelrwytne tajne sto- znakomicie nie objawił, jak podczas konfe- dol'wiadczenie niczem w oczach zarozumiafe- 
warzyszenia. rencyi w Akwizgranie," go." Nie m," cz.J'owieka, któryby się nie ezuf 
O KSIAZ ' KACE I LUD ZIA.CH . "Dzisiejszy świat - powiaoa 1\Iettpr- Po tej konferencyi i w JlajblizsJ;ym 1'0- zdolnym do wszystkiego - ztąd tendencya 
" 11lIch w jednej z tyeh depe
;z - choruje na ku nastąpi,lo pewne zbli7.cnie się w zapatry- do indywirlualizowania, do wybijania się je- 
I SZC
E'
ólną chorobę, która przejdzie jak wS:l,y- waniach M
tteraicha i cara Aleksandra, któ- dnostek z pod wszelkiej prawowitej wbdzy, 
! stkle Inne epidemie - a zowie się miDtycy- re w Opawle CI 7-;20) nader wyraźn
 juz przy- Dążenie takie jest zgubnem , musi sprowa- 
II. . I zn
elll" . - ale na ten miDtycYZ1ll, na zte, brało formę DJugie wieczory ma,lego pro- I dzić naj zupełniejszy rozstrój społeczeństwa - 
Ze wszystkich pism Metternicha, z naJ- ktore DJ,eje pani Knidener, 11ft loże wolno- wincyonalnego miasteczka uł'
ltwiły austrya-I a jedynym środki"m na t.o jest, co 1\1et- 
tajniejszych zwierzell i HOt dyplomatycznych I mularskie, na towilrzystw
1. IJiblijne trzeba ckiemll miniDtrowi dopięcie "',lu, o którym I ternich od Lat wielu powtarzał - silny zwią- 
przebija czJ'owiek gł
bokich zasad, przekona- le
ars
w,a, aby epidemia ile możności jak dawno 
D

rzył. Godzinami lD?gł D
rn na sam i ze
 pomipdzy pierw
zorzędnemi mocarstwa- 
uy o tern, ż!
 tu co robi, dobrze robi d
a lHlJ,
ule,) zrl'i:d
iła złego. Pismem i mow[
 ruzrn:twwc z carem, przed
fa(hc mu swe i mI celem utrzymami\ w karuach burzących 
ludzkości, że Jest powoJ'allY du ratow,
llI
 dz
,
ła Metternleh na cara, aby go sprowa- projektrt, rozwijać swe zapatrywitnia - tak, I się żywiołów i przeszkodzenia rozwoju tej 
el1ropejDkiego spofe('zeństwa od rozpręzeIlla I I d
lc z tyc
 
róg niebezpiecznych, i aby w 'le w klińcu potrafił zllpełnie przeobrazić u- nienatllralnej tendencyi indywidualizacyjnej. 
up,ldkll, i że środki, które obmyśbł, s
} J
 llIm t
m sl!illejszą zyskać podporę świętego mysJ' Aieb
,ndra i wytępić w uim wszelkie Jak mało kt ;ry z dyplomatów, mógł 
dynie zbawienne., 

łodocia:1A, wspomIlieuJa. p
:zY
:eJY'L, 
t
l'eg
 zadaniem mia./'o, by.ć, u
 "miDtyczno-libera lne mrzonki" Do po./'o,wy się Mettemicb '.ieszyć, że przYll
j mniej 
z czasów rewolucyJ fraueuDkJe,J, stmszne klę 
Izym"n
e pukn.JlI Eurupy, a zasadą, z(, .Il'zelI już przi!kolHLllY car pole(::i,
 Met.ternichowi na razie zapewniJ powodzenie swym za
a- 
ski, kt.órych się wielki ten przewrót staJ r o - Jaka re.forma ma b,yć w państwie wprowa- Dpisać swe wyznanie P()lity,
znej wiary, ,
by dO,IU, - pn\ek\Jnał 
Ieb'itudra, Dtlumif spi- 
wodem, stoją mu z

wsze prze
 o(;zyma J,a
 dzoniJ:.' to, i'pr
zYDą jej ma być rząd, a uje tem dokh1dni(
j mÓg,t to rozw 
yć, w co JUŻ Dkl I sekty, poskromIł nawet karbonaryuszów, 
de d ucby, którFh Sl
 spo!eczem;twi1, obaWlac lud llled
:s\
/Iit\ICZO
l}' i nieznajftey w,tasnl'g,o w znacznrj ('
ęśl'i, wi,?z'y I P,)Został z, t
go 
[ór.fcb u 
i:1,żał za, najniE ')ezpiE'
zn;"jszy<' h 
musz,
, Walczy c przlJ?]
 nim: oc
datae tę ,gro- do
ra, N,LduwYCZlL,J zdolny ale osehły, podt\.l- ; powodu nadzwyczaj eiCbwy akt \
 kSH

ce I iJaJsprytnleJ zorganrzowanych, a wreszcie 

nfl: z,morę.' to zad
r:Je Jego zycla, to kleru-I r,z!

y. Gent
 wspi
m mi:Ji?t:a w tych Z,l- .Metter,nieha: 
at}'tu.fo\\:any vr
lJ:nan,tell
 IOU
,- ",du,iÓsł naw
t wobec cesarza r08syjskiego 0- 
,Jąca Jdea Jego ymjSłu.. , II
li]']?"Lh, dz:el
c na,)zupełu!e,j Jego przekuna- ry, ktory 1111111S 'T z,Iozy-t Ale ."andlowl dwa soblsLP ZWYClęztWQ n
d p. Uapo d'lstria, do- 
PrzyczYllIwszy ,SJę me ma
o s

 zr,"- ma. Oł
y
wa.J CI ludzie, St<.'j
!l
Y do ,,;"bi,
 w Z grudnia I

O r, Stan E'lr
i'Y tak (,7,a!:n
- 
'adYf
 c
r
, kt.órego uważal ża jednego z naj- 
cznośeiij; do pukO,n[\
la, Nf:po I

n
, I
T)I,1 ty

 ;,l:tder sc
>ly 1,n,' w iętej niż I
 rzędowY,m 
 .11- I mi tam . nalowany b'"rw 
ml" tl,Lk, grozille 
Ullei;Zn
eJ sZJch, szarlat!\nów dyplomatycznych 
ko nad tell, w pkl sposob 7"tpeWIlIC DpokoJ ,';'lI,ku, n"

;
lJem czarno sobIe malu.Jf! sbli: Pl'z\\dstnwlOn
, dIorob)' ll111t
Hte połe- I do ktorl'
o IUla
 wstręt nieprzezwyci!
żony, 
Europie, "\Te whtsnyrn mOlrarSZLJ, w m

!L.rzU I hu
opy, "Całe wnę,l,'z.f' Europy - pisze liPllt'/'. 

zen
t.wo - 1'1., gd}l
,
 t.ak . ml
d, b}:Jo, w .UllIy;,:f Met erni(
b1> nie był bynajmniej 
Franciszku, ma potęzlleg LJ sprzYJn;erzenca, w Jedu!m ze DWOJch dypl(,II,atyczuy('h aktów I Istocie, ter;].
 dZIWJcby" nalez: ,jak;1ll t,
k CI: "'nym, aby "zadowalniał snumie- 
który go ceni, pojmuje i wspIera, l;"tDt
st}
,
 VI f: .1.,18 
 u,
r'ywa ,w, siluą gO]:QczL sposobell
 llll-łł lO , :ak Stl,LSZI1

'b 
ymptomow nIem w_zelki'
go 'Z\V'}ju now lZytu 'go spo'- 
czne, niestałe pojęcia cu.ra Aleks
Ul.. l, DtL
.J<
 t-,
wa,j
yszk
 1l,'
J",tl'asz!l1,"'j
z,y h pr7:
wrl)tow,.Ii1 dl:ch?v, ,./.v, Rlę IUlod} rto dw dll1a w zdro- łeezell .Ta i nie dopuszezaJ potrzeby jakie- 
jednak niejednokrotnie na 'l.awad
Je ?aJlcpleJ k
e"t}lko n
wI
dzały ,s\\1at 
YWllrzo';,any ",d WIU I .
t.\
b., ," , gokolwiek pvStętJll. o>\',"zem, miIJ,..ter mi
:d 
obmyślanym zamiarom. Car, wspJera,p1 e y no- c
a"ll upa
k:] lZ}'
sk,wJ? I !ll
twa. II) \')j
! ,:]
łlIOp,t,
 
d tY,eh. "ł()\y. 
aczyn
 s
ę w tej mie.ze d"śl: jJC,Lyt"czu" projekt które 
we często rewolucyjne zasady, ear prot.egl
- I niL, :0 
,dh.a na s
lllerc p,lTi1ędzy dllwnelllll memolya
 'h_ J)ulesne IobI dllslaJ wrazeIlle wszakże opierały się zawsze na tej sakramen- 
jac
 konstytucyjne idee, car sprzymierzaj'1 c y tnę a now Aml zasad.,uBI, pOml!idzy da.'Ynym . fi na, cz
owleku r,:zum nym, a pe!ne zgrozy na talnej zasadzie. ze wszelki im puls do post.ę- 
z "religijnymi sekciarzami - to zdaniem Met- \ nO,wym YO:'/'
t
k}em spo,tecz
'ym. W 

yst

e cz.]o:"Jeku, cn,otlt 
 im. ': . J\lett:rJlle
 konstatuje pu lIla wyehodzić z góry a nie z dołu. Bar- 
ternicha sasiad niebezpieczny to monarcha wJad
e ,s
 J;f\g
ozone utratą I ()WI
owagl, I),\J- w .c

gu 

eJ PI,\CY, ze społ. . zenst\yo euro- dzo ciekawą illu;:rr'.vn tego by.fa inicyatywa, 
grozący be
ustannie SZ(
zęśeiu 'spo.J'eczeI1stwa. . po
a

leJsz,;- IIlstytacye 
ad
'z
.j,y ":, s
?,eb p.eJsK:e 
ą
y d/),Ypadku, Żb zte be
ustannie jaką wzią.t w 1'. 1817 w wydawaniu czasopi- 
Monarchę kroczą
e
? po t,Lk b.f
dnych dl:0- pO,sa
lach, ,
",
. bl
do \V
e ]
l
- ,:t ,

 pJ
l \
SZ) m SIę 
\
,
,,
ga. 
.I 

!em te5;o z..]'ego J,e, t zaro: ma. naukowo-literackiego, p, t. Anna!e lite- 
gach trzeba nawrOCIe na swą polltyczuą wla- at,tkrem t!Z
,
I
ll1
 zle
I,,' 
t
1 
 ,n
eba\

/J1 ZI,lI
]'.1(1),C" Roz,wo.] l,u
zkJego umYDłu z tak rru:k/,(
. Pl" lllowił on pod swą bezpośrednia 
rę - i to sobie ua.sz dyplomata stawia za wszystko ,/;!ll",zczye mu"],, Tak gr?zny ,
t,ln n,t,d
wy
zaJną szybkosel
 p,,'\t,pował' w osta- 
lp t,,,jW! dyrekcyr c w}'d
Lwać takie czasopismo: 
zadanie, Pisze tez listy i noty do !\mbasado- mOLe PO
O
!\C tylko w,zllJeł;łne, lla.Jszczel:s
e I tnlCl1 :rvh'l
ach, ze świat. zachorował na Z[j,- mi nował prafb"om Collina n
"czelnym reda- 
ra austryackiego w Petersburgu i do ros- porozumlellI
 mOW1rch?w, Z szc
,erą r,ad.osclą rozunnal<.,,,ć. ,,
eligifL,. 1ll0raln0ść. pr,awodfl\\- ktvrbJI, napis"l mu program wyd1>wnictwa. 
syjskiego ministra spraw zitgraniezny(;h o tez, konstatuJ,e Gentz, ,
e 
t
n ,prawdzlwl,C .u- stwo, ekonolllla.' pOll
.yka" ,.rllHIll!.3tracy,", a, co wi,pksza, 
bh,t sam cenzurę części po
 
niebezpieczel1stwie, jakiem grozi sekcjarst wo śWlę(;ony z 
vlązek, kto) e.
o s WJęt
 przY
leI ze wS,zystko Stil.t
 
Ię w,s pollle,m I ,dost
pn m, dla lrtycwe,j, poz w, ,jJ'
 (o, aby tylko do czt'
ci li- 
religijne i misty(;zne, krzewif1:ce się w środ- jest Z1:1ledwre S.fabym wymzem, IlIgdy SIę tak kazde.go, U m:eJętlllSC zdaje SIę wszystkrem, terackiej i naukbwej prefekt policyi przezna-
		

/DIGCZAS002001_1881_073_0002.djvu

			Rada! państwa. 


I nym okręgu wyborczym w kuryi gmin wiej- I zł. mniej, Tyrol połnocny o 66.582 zł. \ sya. - Izba odrzuca ponownie otwarcie dy- 
skich w Galicyi. mniej, Tyrol południowy o 12,639 zł. mniej, skusyi. 
Petycyę miasta Ołomuńca o dalsze ułat- Styrya o 78.777 zł. mniej, Korutany o 3249 Jako mowca generalny przeciw wnio- 
wienia co do przepisów o promieniu fortecz- zł. mniej, Tryest o 266 zł. mniej, Gorycya skowi mniejszości komisyjnej przemawia pos. 
nem i petycyę stowarzyszeń rybackich o nową i Gradyska o 4400 zł. mniej, wszystkie inne T l' o j a n, wykazując niedorzeczność i nie- 
ustawę o rybołowstwie przekazano rządowi zaś kraje więcej niż wypada wedle uchwał sprawiedliwość jego. 
do ocenienia, komisyi centralnej, mianowicie zgadza się Na tem przerwano obrady. 
Koniec posiedzenia o godź. 12 min. pod tym względem wniosek Pajera z wnio- Koniec posiedzenia o godz, 3 min. 45. 
30. - Następne w czwartek. skiem mniejszości komisyjnej. Następne jutro. 
Pos. G 6 d e l - L a n n o y (drugi wice- 
prezes) zgad
a się na wniosek mniejszości 
komisyjnej, wnosi jednak poprawkę dodatko- 
wą, aby w Styryi winnice takie były u- 
względnione w uldze, a to w równej mierze 
z lasami, 
Komisarz rządowy, radca ministeryal- 
ny p, M a y er: Rząd wychodzi z tego za- 
patrywania, że nie kraje, lecz opodatkowa- 
nych zosobna trzeba mieć na względzie i że 
im, a nie krajom powinny dostać się ulgi. 
Wniosek mniejszości komisyjnej nie odpo- 
wiada celowi, albowiem nadaje ulgi wszy- 
stkim opodatkowanym kilku krajów co do pe- 
wnych kultur, ulgi 5cio do 10cio procento- 
we, gdy tymczaf'\em inni opodatkowani, 
nawet w tych samych krajach, nicby nie do- 
stali, choć podwyższenie ich w podatku wy- 
nosi czasem 100 prc. Rząd nie podziela zda- 
nia, jakoby uchwały komisyi centralnej by- 
ły niesprawiedliwe; stają się one uciążliwe- 
mi dla wielu, ale postępowanie reklamacyj- 
ne złagodzi wiele surowości; jeśli zaś poka- 
załyby się może niektóre niesprawiedliwości, 
nie winien temu ani rząd, ani komisya cen- 
tralna, lecz komisye powiatowe i krajowe, 
które powinne były przystępować do prac 
swych z całą ścisłością, a nadto porównać 
zawczasu swe operaty z operatami innych 
powiatów i krajów, Rząd nie może się zgo- 
dzić na wniosek mniejszości komisyjnej. 
Pos. D i p a u l i w polemice z Schaupem 
i Pajerem zwalcza ich wnioski. Prawda, że 
Tyrol jest przeciążony, a wnioski te nadają 
mu pewną ulgę choć niewielką i bardzo nie- 
rowną między Tyrolem północnym a połu- 
dniowym; ale po sobotniem oświadczeniu 
ministra skarbu można się spodziewać, że 
reklamacye lepiej zaradza złemu, niż rzeczone 
wnioski. . 
Pos. D o b l h o ff broni wniosku mniej- 
szości komisyjnej. 
Tu na wniosek pos. W o r c l a zamknię- 
to dyskusyę. 
Pos. O b e n t l' a u t składa na stole 
prezydyalnym wniosek na piśmie tej treści, 
aby do wniosku Pajera dodano ustęp na rzecz 
okręgu ('bebskiej komisyi krajQwej "! 02
. 
cbach. 
Wniosek poparty, 
Pos, F i 8 C h e r składa wniosek, aby do 
wniosku mniejszości komisyjnej dodano ustęp 
o 15-procentowem zniżeniu podatku dla ról 
i łąk w Grónej Austryi. 
Wniosek nie poparty. 
Pos. Wal t e l' s kir c h e n składa wnio- 
sek, aby wniosek Pajera przekazano komi- 
syi z ode
łaniem do niej całego projektu. 
W mosek poparty. 

 l' 
 Z e s zapytuje, cZf ze względu na 
te wmoskI na nowo ma byc otwarta dysku- 


(XXXIII. posiedzenie Izby wyższej.) 
*t* Wiedeń, 29 marca. (Kor. G. Lw,) 
Prezes hr. Trauttmansdorff zagaja po- 
siedzenie przemówieniem następującem: 
Zanim przystąpimy do czynności na- 
szych, muszę poprosić o pozwolenie, bym 
kilkoma słowy zwrócił się do wys. Izby. Od (OXXXII posiedzenie Izby poselskiej.) 
ostatniego zgromadzenia naszego zaszło w *t* Wiedeń, 29 marca. (Kor. G. Lw.) 
państwie sąsiedniem wydarzenie, które w naj- Prezes S m o l k a zagaja posiedzenie o go- 
szerszych koJ'ach w Europie wywołało uczu- dzinie 11. 
cie oburzenia, którego nigdzie pewnie nie Z ministerstwa skarbu wniesiono pro- 
czują żywiej, jak właśnie w gronie tego jekt ustawy o upoważnieniu ministra do wy- 
wys, zgromadzenia, Zbrodniczy zamach, któ- dania renty papierowej na 50 milionów dla 
rego ofiarą padł Najj, cesarz Aleksander II pokrycia niedoboru. 
rossyjski, okrutne okoliczności, wśród których Z Galicyi jest znów dużo petycyj w 
go wykonano, szerokie rozgałęzienia i kno- sprawie konwersyi długów ciążących na po- 
wane w straszliwych ciemnościach spisku siadłości ziemskiej. 
przygotowania, z któremi w parze zbro- Izba przystępuje do porządku dzienne- 
dnię obmyślono i popełniono, wszystko to go, t. j. do dalszego ciągu dyskusyi szcze- 
rzuca ponury cień na stan rzeczy dni na- gółowej nad ustawą o ogólnej sumie podat. 
szych i otwiera pełen zgrozy widok na nie- ku gruntowego. 
bezpieczne dążności nieprzyjaciół porządku 
społecznego. Urągając wszelkiemu uczuciu Idą pod dyskusyę artykuły II i III, 
ludzkości, pełna grozy zbrodnia wroga jest które mówią o sposobie ustanawiania procen- 
zasadom. które właśnie w tej wys, Izbie wy- tu podatkowego, o zniesieniu dodatku nad- 
soko są stawiane, do których obrony jest zwyczajnego, zaprowadzunego patentem z d. 
powołana (objawy zgodności), boleśnie obra- 10 paźdz. r. 1849 i o zwykłych potrąceniach 
, b . P rz y P }a cenI ' u procento ' W od d } llgo ' w. KomI '- 
zająea uczucia, ktore nam wszem wo ec I!L !L 
każdemu z osobna członkowi tego w, Zgro- sya rozszerzyła znacznie artykuł III posta- 
madzenia są święte i drogie. Gdzie groźba nowieniami o wartości gruntu obliczanej na 
tak niebezpieczna, gdzie obraza utrzymywa- podstawie podatku. Mniejszość komisyi pod 
nych w świętości uczuć tak boleśnie jest przywództwem Schaupa wnosi tu, aby zmie- 
uczuwana, tam trudno pewnie powstrzymać niono wyniki uchwał komisyi centralnej w 
się od wynurzenia tego, czem się jest prze- tym duchu, by Dolna Austrya opłacała o 
ł . . . J d k 190.92\.; zł. podatku mniej, Górna Austrya o 
pe, monym l przeJętym, estem te y prze 0- 182.874 zł. mniej, Tyrol P ółnocny o 66.582 
nany, panowie, iż uprzedzam intencye wasze, 
daj!Jic wymz uczuciom, któremi wszysey je- zł. mniej, Styrya o 78,6'
 I zł. mniej niz wy- 
steśmy przejęci. i dając wam sposobność pada wedle tychże uchwał, wszystkie inne 
do wynurzenia waf'\zego bolesnego oburzenia zaś kraje więcej, n. p. Ozechy o 204,293 zł. 
i udziału we wszystkiem, co z tej okoliczno- więcej, tak, że ulga dla Ozech wynosiJ'aby 
ści dzieje się w szlachetnem sercu wielkodu- tylko 2,487.910 zł., Galicya zaś o 100,642 
sznego i ukochanpgo cesarza naszego (żywe więcej, tak, że podwyżka wypadająca z u- 
objctwy zgodności), któremu śmiercią tak chwał komisyi centralnej podniosłaby się z 
okrutną wydarto wiernego przYJaciela, i wzy- 942,991 zł. do 1,043.1"33 zł. Wniosek mniej- 
wam was, byśl'ie z miejsc powstali. (Zywe szości podaje zarazem, na które kultury i w 
objawy zgodności. Izba powstaje.) jaki sposób owe ulgi dla rzeczonych czte- 
rech krajów mają być rozłożone. 
Od rzadu wniesiono: z ministerstwa 
skarbu projekt Iistawy o zmianach w fideiko- Do głosu zapisani: za wnioskiem mniej- 
misie imienia hr. Agenora Gołuchowskiego; szości komisyjnej pp. Godel-Lannoy, Dobl- 
z ministerstwa handlu umowę między Au- hoff, ,Schneiderer, Terlago, Foregger, Wal- 
stryą a Anglia co do wzajemnego wspierania ter,skrrchen, Hug
n Salm.' W ra.n u , 
s?hol;k
 
r . I WIldauer; przeCIW wnIOskowI mmeJszoscl 
maryna zy. "" K .-\-
 P . D :. l . T . S . 
I b t . d dk d . ł-P' ' 
 U."J, aler, ,pao. l, rO,Jan, treeru- 
z a przys ępuJe o porzą u zlennego, witz. ' 
Uchwaloną przez Izbę poselską ustawę Przedewszystkiem sprawozdawca mniej- 
o zmianach w. podatkac
 od budynków w p
erw- szości komisyjnej pos. S c h a u p motywuje 
szem czytanm 
a ,wmosek p., SchmerlI.ng
 wniosek względami na niesprawiedliwość 
przekazano 
omIsYI fina
sowe.J,. wzm
cmoneJ uchwał komisyi centralnej, 
6 członkamI ad hoe, ktorych SI\: wybIerze na Ma przemawiać pos. K u s y, ale nieo- 
posiedzeniu następnem, becny w sali, głos tmci. 
Bez dyskusyi w drugiem itrzeciem czy- Pos. P aj e l' oświadcza, że wniosek 
tani u przyjęto następujące uchwalone przez mniejszości komisyjnej nie wystarcza jeszcze; 
Izbę poselską ustawy: o przedłużeniu prowi- sprzeciwiając się mu wnosi od siebie, aby 
zoryum budżetowego do końca maja; o pla- zmieniono wyniki uch wał komisyi centralnej 
cach kwinkwenialnyeh i emerytumch profe- w tym duchu, by Dolna Austrya opłacała o 
sorów szkół akuszerskich; o zmianie w pew- 163.017 zł. mniej, Górna Austrya o 159.543 


2 


czaj cenzora. Minister wielkiego państwa, 
pierwsz
 dyplomata Europy, 
ij:dzi
, że, b
z 
niego me dobrego w społeczenstwIe stac SIę 
nie potrafi, ufał, że pomimo braku czasu 
wśród tysiącznych zajęć pismo lepiej pod jego 
aniżeli pod czyim innym kierunkiem będzie 
wydawane. Myśl tę po&'Uwał tak daleko, że 
dawał instrukcye redaktorom, jaki duch ma 
panować w literackich krytykach i jaki ma- 
teryał ma wchodzić w ramy pisma. 
Z listów w tej mierze pisanych można 
się przekonać, ze mimo najlepszych chęci nie 
rozumiał się Metternich na wydawaniu lite- 
rackich czasopism, Szczęśliwszym był nato- 
miast, gdy chodziło o inicyatywę w admi- 
nistracyjnych reformal'h. Projekt jego orga- 
nizacyi centralnej a.dministracyi w Austryi, 
jest jednym z ciekawszych dokumentów trze- 
ciego tomu zbioru pism, zawiera on niektó- 
re bardzo postępowe na owe czasy zasady, i 
nie jest b@z interesu dla historyi administra- 
cyi w Galicyi Zdziwicie się muże nie mało, 
gdy powiem, że Metternich był autonomistij:, 
naturalnie autonomistą odpowiednim ówcze- 
snym wyobrażeniom policyjnego państwa. Był 
przekonania, że administracya austryacka po- 
trzebowała w r. 1817 koniecznych reform, i 
z tego powodu przedłożył cesarzowi memo 
ryat . . dl ' .. . d ł' 
OsprawIe IWla.ac SIę w !LugIm wywo- 
dzie, że w ogóle chce reformować admini, 
stracyę, wypowiada zdanie, ze w jego widze- 
niu rzeczy Austrya ze stanowiska polityczne- 
go i administracyjnego, z powodu różnoro- 
dności żywiołów, które w jej skład wchodzą, 
właściwie jest państwem federacyjnem pod 
jednym wspólnym monarchą. Uznaje on hi- 
storyczne, narodowe i geograficzne różnice 
pomiędzy poszczególnemi prowincyami, k,ła- 
dzie na nie szczególny nacisk i podnosi, że 
pod tym względem monarcha austryacki nie 
ma sobie podobnego w środkowej Europie. 
Stawia więc pytanie, czy wszystkie żywio:ty 
monarchii mają: być zamalgamowane pod je- 


dną formą: rządu, czy też należy uwzględniać 
poszczególne konstytucye krajów koronnych, 
za któremi przemawia logika, odrębnYięzyk, 
klimat, zwyczaje, tradycye i długie istnienie. 
"Idea połączenia (zamalgamowania) - 
mówi - stanowiła podstawę systemu rządo- 
wego cesarza Józefa. Panowanie tego monar- 
chy odznaczało się nieco hazardownemi idea- 
mi. On to zrobił pierwszą próbę fuzyi wtro- 
dów; wystarczało jednak lat kilka, aby udo- 
wodnić, że ta idea nie dała się przeprowa- 
dzić." Metternich tez oświadcza po dłuższem 
rozumowaniu, że "sumiennie uwaia system 
absolutnej fuzyi, któryby chciano zastosować 
siłą do różnorodnych żywiołów monarchii, 
za próżną hipotezę. Zdaniem jego, błę- 
dem było austryackiej administracyi, że na 
rodowe prawa i odrębności Węgier za wie- 
le były szanowane w porównaniu z pra- 
wami innych krajów koronnych. Oelem u- 
lepszenia administracyi radził przede wszy , 
stkiem zaprowadzenie fachowych ministerstw, 
tudzież ustanowienie kanclerstwa dla poje- 
dyńczych, więcej zbliżonych do siebie grup 
narodowości, aby tym sposobem zadość u- 
czynić owym autonomicznym wymaganiom. 
Galicyę połączył pod jednym kanclerzem 
z Ozechami i Morawą. Nie tutaj miejsce 
rozwodzić się nad tem, jakie ten projekt 
przeszedł koleje i w jaki sposób administra- 
cya Austryi przeobrażoną została - zazlld.- 
czarny tylko zapatrywanie się Metternicha, 
które wręcz jest przeciwnem dotychczasowym 
naszym o nim wyobrażeniom, i w naszych 
czasach stało się rzeczywiście podstawą ad- 
ministracyi. 
W system reprezentacyjny naturalnie 
Metternich nie wierzy - byłoby za wiele wy- 
magać tego po nim, śmieje się też z węgier- 
skich sejmów, nazywając je "najnudniejszą 
na ziemi konstytucyjną zabawką". Kilkakrot- 
nie skarZY się na nie. "Nie tylko że sejm 
węgierski - mówi - zawadza mi pod każ- 
dym względem, a szczególnie przerywa moje 


zaJęcIa, b.nrzy moje zwyczaje i tok codzien- 
nego ŻYCIa, ale co więcej, zmusza mnie do 
zmia
y, mowy i ubrania. Muszę tam prze- 
mawlac. po łacinie i ubierać się jak huzar; 
jedyną lrcencyą, jakiej sobie mogę pozwolić- 
że gol.ę wąsy jak dawniej". Metternich w wę- 
gierskIm stroju - to rzeczywiście ironia losu! 
. W tO,mie ,czwartym znajdujemy pomię- 
dzy mnemI takze korespondencyę Metterni- 
cha wysyłaną w jesieni r. 18 
3 z Galicyi, 
kiedy przejeżdżał do Ozerniowiec, na zjazd 
monarchów. Po drodze zachorował we Lwo- 
wie - przykre więc z tamtąd wyniósł wra- 
żenia. "! ogóle kraj mu się podobał. "Jest 
on --:- pIsze 
 Rzeszowa do księżnej - zu- 
pełme m.ny, Ja
 sobie wyobrażałem. Ziemia 
bardzo. pIękna l dobrze uprawna. 00 psuje 
wszelkIe wrażenie - to że się na kazdym kro, 
ku zydów s
otyka". Przyjechawszy do Lwowa 
był juz tak cIerpiący, ze me móg,ł brać udziału 
w licznych wieczorach i balach, które dlań 
przyg.otowa,no., ,Mimo choroby chciano go 
przecIeż wIdzlec w towarzystwach. "W ojewo- 
dzi
a Po!oc
a - 
isze pod datą 29 września - 
komeczme SIę napIerała, abym przekroczył Ru- 
bikon.. 
ało już tylko brakowało, abym się 
nie WIdzIał zr;nuszonym opuścić łóżko i Aójść 
na bal. LudzIe tu mają jak najlepsze chęci 
a są zresztą tak bardzo nieszczęśliwi, że nie 
wiedzieć j
k. się wziąć do tego, aby uniknęli 
ruiny, Kraj Jest bardzo urodzajny, ale nie ma 
środków potrzebnych do wywozu, tak 7e 
właścici.ele .ziemscy mając wszystkiego po 
uszy, me wIedzą, co począć, aby nie zginąć 
z biedy. W niektórych okolicach Galicyi funt 
wołowego mięsa kosztuje krajcar!" 
Dalsze tomy wydawnictwa będą zapewne 
zawierały więcej listów i dokumentów, któ, 
rych z ciekawością wyglądamy. W każdym 
razie przystąpimy do pism Metternicha, które 
jeszcze wyjdą z druku, z zupełną już znajomo- 
ścią charakteru i sposobu myślenia autora. 


. Podajemy według stenogramu mowę 
komIsarza rządowego, c. k. radcy ministe- 
ryalneg? Mayel'a, podczas rozpraw na po- 
sIedzemu Izby deputowanych dnia 28 b. m.: 
. . Zabierając głos, pamiętać będę o napom- 

Iemu szanownego pana prezesa i jak najmniej, 
Ile możności wcale nie będę cofał się do 

y
kusyi ogól
ej., Ztąd też odpowiedzi moje, 
Jakle co do mektorych punktów dać muszę, 
ścieśnię do jak najmniejszych granic. 
Przedewszystkiem i szczególniej przeciw 
artykułowi I, przeciw ustanowionej w nim 
ogólnej sumie podatku gruntowego, chwyco- 
no się tej broni, że zwalczano ogólną sumę 
czystego dochodu jako o wiele za małą, Pod 
tym względem pozwolę sobie zwrócić wys. 
Izbie myagę, że rząd miał przed sobą usta- 
wę, ktora oznaczenie czystego dochodu z 
grun.tów. złożyła wyłącznie w ręce osób :ł.U- 
pełme nIezawisłych. Niejednokrotnie już i z 
przyciskiem wspominano, że komisye, które 
w większości swej składały się z mężów nie- 
zależpych, nie były zobowiązane do jakich- 
kolwIe
 obrachunków, a ztąd też nie były 
ZObowIązane do wyłuszczania motywów swych 
uchwał w formie dotykalnej, a więc też 
podlegającej krytykom. Komisye krajowe przed- 
stawi.)'y operaty z ogólną sumą czystego do- 
chodu 165 milionów; nie można przeto by- 
n
jmniej lekceważyć podwyższenia, które wy- 
mkło z uchwał komisyi centralnej; wynosi 
ono bowiem prawie 5 milionów. 1'rzeba atoli 
nadto, jeszcze zważyć, że wedle wyraźnych 
przepISÓW ustawy chodzi o średni czysty do- 
chód, j;e przeto wszelkie wypadki, jakie w 
gospodarstwie rolnem wydarzać się mogą, 
trzeba było naj zupełniej uwzglęn.nić. W szak- 
że tak często szanowni panowi reprezentanci 
tyc
 krajów, z których liczne nadeszły uża- 
lema, 
owoływali się na częste nieurodzaje, 
Ił;rady l t, p. klęski, które uszczuplaja rolni- 
kowi dochody. . 
Nie. można zaprzeczyć, że szczególniej 
ze, st
n?wlska rządu byłoby bardzo przyjemnie 
wIdzlec wykazaną większą sumę ogólną czy- 
"-tego dochodu. Ale okoliczność, że komisye 
krajowe wykazały 165 milionów, i druga 0- 
k0liczność, że liczby taryfowe, które taki re- 
zultat ogólny wydały, zostały wzięte za pod- 
stawę klasowania - dwie te okoliczności 
trzeba było koniecznie uważać za ważny mo- 
ment, aby nie podwyższać już liczb taryfo- 
wych właśnie tylko w celu podwyzszenia 
sumy czystego dochodu. Prawda, że w usta- 
wie wyraźnie powiedziano, iz klasowanie po- 
wi
n
 dziać się na podstawie i z uwzglę- 
dmemem wybranych w tym celu gruntów 
wzorowych; ale z drugiej strony nie można 
przeoczyć, ze w licznych wypa.dkach przy 
klasowaniu uwzględniano tę kwotę, która w 
taryfie figurowała dla odnośnej klasy, i że 
przeto w ogóle nie odstępowano zbyt daleko 
od tych taryf. 
Zarzut o zbyt m:.J.łej ogólnej sumie czy- 
stego dochodu motywowano szczególniej tem, 
że mają być pociągnięte do podatku obszary 
bardzo znaczne, dotychczas nie opodatkowa. 
ne. Ale pod tym względem pozwolę sobie 
zwrócić uwagę, że przeważna część tych ob- 
szarów składa się z gruntów dających do- 
chód bardzo mały. W Tyrolu i V orarlbergu 
przybywa nowych gruntów 1,065.000 mor- 
gów. Nie mogę wprawdzie, co i do innych 
krajów się odnosi, wykazywać przyrost tego 
klasami, ale mogę zapewnić, że wedle czy- 
nionych dochodzeń chodzi tu głównie o pa- 
stwiska wyżej położone, które wedle dawniej- 
szego systemu były pozostaVi ione wolne od 
podatku, bo drzewo z nich pobierali tylko 
mieszkańcy gminy i to bezpłatnie, 
Mamy dalej Galicyę z 1 ,3
0.OOO mor- 
gów nowych gruntów. 00 do Galicyi, mam 
pod ręką wykaz przedstawiający rezultaty do- 
chodzeń czynionych dla stałego katastru. Po- 
zwalam sobie zwrócić na to osobliwie uwagę, 
że wykaz ten odnosi się nie do szacunków 
teraźniejszych, które wielokrotnie zaczepiano, 
lecz do dochodzeń ella stałego katastru, któ- 
re czyniono w Galicyi bezpośrednio po ukoń- 
czeniu dochodzeń katastralnych w Ozechach. 
Wykaz ten stwierdza, że znaleziono 565.992 
morgów lasów nieużywanych, t j, nieprzystę- 
pnych, co do których przeto nietrudno u- 
znać, że aby sprowadzić drzewo na miejsce 
sprzedazy, koszt przewozu byłby większy ud 
ceny. Dalej znaleziono 440.527 morgo połonin. 
W tym względzie ścisłe dochodzenia poka- 
zały, że tu nie chodzi o zwykłe połoniny, jak 
w innych krajach górzystych, lecz o prze- 
strzenie, które dl:.J. bardzo słabego wierzchu 
ornego są uprawiane tylko co 8, 9 lub 10 
lat i w skutek innych jeszcze właściwości i 
okoliczności wydają rezultat taki, że właści- 
ciel nietylko nie ma odpowiedniego zbioru, 
lecz nawet często traci zasiew i koszt upra-
		

/DIGCZAS002001_1881_073_0003.djvu

			€i 


wy. Te oto zachodzą okoliczności co do I obecni przy obradach tych, byli tez zupe1nie I by mi sprawiedliwości, ale jeszcze otwarta, droga wiodł'a wybrzezem kanału Kataryńskie- 
gruntów pociągniętych świezo do podatku, powiadomieni, i nie potrzeba było dajszych jest trumna, w której spoczywają zwbki I go, gdzii' zamach ten wykonano. Kanał ten 
Poniewaz mówiono, ze to rzecz nie- I rozpraw, kt.óre inaczej byłyby był'y konie- niecnie zamorduwanego wielkiego monarchy, nosi nazwę od sąsiedniego na Newskim pro- 
stósowna, aby paiIiOtwo, szczególniej państwo czne. wolę więc powstrzymać się od sądowych spo- spekcie kośr.,ioł'a katolickiego św, Katarzyny. 
w pierwszym rzędzie rolnicze, WYiOtępował'o z Na nowo uczyniono tu zarzut, ze cho- rów i zwrócić się raczej do opinii publicz-: Drugą ulicą wiodącą równie do prospektu 
tak małą sumą czystego dochodu z gruntów, dził'o o rozkłi,d ogólnej sumy na kwoty kra- nej, do zdrowo myślących llldzi rossyjskiego ! jest ulica Ogrodowa, gdzie odkryto minę w 
pozwolę sobie zwrócić uwagę, ze usta,wa w jowe. Nie mozna nie pam if;tać, ze w pier- narodu. : podkopie, 'frzecia.' nakoniec droga, którą nie- 
r. 1869 powstała z naśladownictwa . ustawy wszem czytani u opjsywRno kazdij; klasę 1.)0)- "Nie może mi pa,n nie przyznać pew- l , kiedy powracał zmarJ'y cesarz, jest ulicaKa- 
pruskiej , a w Prusiech dos
li d
 takIeg(
 sa- nita
Yi
ą dj:strykt po dystrykci
 '. powiat, jJO I ne.go p
'a
a pod?b
e!6v zwrócen
a się d,o PLl- rawanowa , na 
tórej, jak się ?
3.za.ło ze śle- 
mego rezultatu; na co zas glowny k
adę powIe, Je; ze rozlIczne czynmkI składaJąee I bhcznoscI rossY,JskIeJ. Przypomm3.m, ze na dztwa, czuwah takze sprzysIęzem. zaopa- 
p
zycis
, d.os
li, do tego r
zultatu, .ch00Iaz.z się na. cz,ysty dochÓd b}ły przedmiotem I zycie ojC[
 m,oj
go rewolucyon
ści targ
li. si
 trzeni w mordercze narzędzia. 
gory WIedZIeJr, ze wszystkIe podatk
 są oa1- obrad, I ze, na podstawIe tych ro
pra
 
rzykrotme" I. ze nawet prz.yspIe

ona snll
rc "Mimo to - dodaje ke>respondent, a 
d
o małe, !6dy tymczase
 w.ys. IZ?Je d
brze ucb walono lIczb,Y tar:ffowe , Na podstawI,e ZClS .leg? --:- naJ
lększa strata.' Jaką kl,edykol
lek co już podniósł i sprawozdawca Gazety Ko- 

ladomo, pk często 
b.J&wlał
 SIę. obawa, t.y
h uch wa,f stosowme do IIlllE\j 
ecyzYI .ko- w ZY.CIU pomosłem. - :V Illna ble przypIsa- Ilońskiej - mógł był cesarz ujść przynaj- 
zeby skutkle
 regulacYI .podatku g
u
1tOW
 mItetu 18!:u, przerachowano wynzone w lIez- na, .Jak? n
stępstwo, lewolu?Yjn
mu prze- mnjpj z zycie m , przy zachowanill jakiej ta- 
go, u na
, mImo wsze.lkIch zapewmen, me bach wY
lIkl owych uch
va,f .taryfvwych na wrotowJ,
tory ws
rząsnął mOJ
 0JCZYZllą. kiej przezorności. Byłby uniknął śmierci 
było moze PO?wyzs
eme podatku., po
zczego]ne obsz;I
'j' ,bo
lt
cYJne; a 

k tedy "T
Ierdzt,;, .ze nawe,t Wowc
,a:,; partya najprzód usJ'uchawszy zaklęć wieJkiej księzny 
'1! PI:
s!,ech Jest ,opodatko;unego, o
- kaz
y c
h
nek kOIIJISYI rllJa
 spoSOJ)1
OiOC stwo- rewolucYJu
, c
:ylr ta, k
on1: pan na
ywasz illaryi i swojej morganatycznej zony księzny 
szar,u <> 1,18/,;;06 morgow, p
'zyczem wod ,h- rzyc sobIe Jasny obraz 
kutkow tych pIel:wszleh kr
mwlq, 1lJ
 b}Ja wyft!:czme p0?hodzenla pol- J uriew, przypominajacych mu przestrogi ge- 
czyc muszę 468;79
 morgow, a o
rodow uch:vał 
otem dopIero z::alazło. s:ę kilku skwgo. Wez pan p,od uwag? ,sledl.twa sądo- nera,la Loris -Melikowa, który właśnie do- 
pr,zy domach, ktore c
 pra
d
 s,ą plzedsta
 panow,. ktorzJ: ,w celu .wyrowwlI,1Ja.1 zapro- we, rozpo,cZętb w i ae.
lewla- 
ko mi syę centra lną' przekonywamy się do zbyt małego dochod
 'sk
rbowetJ'o z pu- przekor.umia, ze obwinianie samych tylko Pu- I omo'k
e zna ezJO
o p
 .sm

pem Jte e
 pa- 
bowiem ze z pomiędzy 3,407 klas bonita- datku gruntowego. Pod tym wzO'lęde'='m mni"- laków za rok ! 86) byłoby i niesprawiedli- 
e r
'J .ces:r
i' b e
 z
7meJsza . o, ze w 
cyjnych 'komisya centralna podwyzszyła 2,537 mam, ze nie trzeba lekce sobie wazyć, iż wem i historyczuie b,tędnem, Lecz nawet pl8

sze.l, c 
I I ar Z? ::;1 n,e t czymono tk O - 
(sł-uch"jcie! z prawicy); tylko 201 znizyła, a w skutek regula
yi podatku gruntowego', a zgodziwszy się na zdanie przeciwne, gdyby sz
 'l d w
UJ
, w
,e:3o.rem l nazaJu rz za szczą a- 
669 '} . k b } . " k l h ł k " t l , t ' P I c . . b l , d . , nu o zlema ca.:siuego, 
pozostawl1a Ja yq.. mIanOWICIe ws uteK uc wa,' omlsYI eon ,ra - nawe san.]] o a y wlllm y! o powJadac w " '." . 
Tak samo przekonywamy SIę o tern co nej niektóre grunta, a nawet cale dystrykty przesz,fośCJ za ten ruch, to czyz przystoi "K,ata:strofa l Od,
Iycle mmy w ulIc! o- 
do Czech. Mówiono tu takze o zbyt względ- sa bardzo znjzone w podatku, ze szezególlJiej I zwycięzcy znęcać się w tell :sposób moralnie grodo
'eJ: doprow
dzIły 
mysły d,o tak:ego 
nem obchodzeniu sięz Czechami, utrzymując, gi'unta maJ'ych w.taśl'ieieli ziemskich, z któ- I nad zwyeięzonym i urągać mu! Czy władza llap
'ęzellla c,horobhw,e
o, ze ob
cme ob.Ieg
 
ze tam koniecz
je 
ypadałoby rrzedsięwzi!!:ć rych innego mienia, nie można ściągać nale- I ma prawo sk.ariyć si
 n,a. niewolnika za tę m
o
tw
 
aJ
,otwor?leJs
!ch, basm., Ta
I:
1 
znaczne podwyzszema, poczem jednak okręg zytości skarbu t.ytułem podatku gruntowego, duchową trucIznę, ktorą JeJ ten ostatni niby basmaml są ;""zystk!e, dZJe.nmko
 wIedenskJm 
komisyi . chebskiej przedsta:wiano, ja
o mniej a których grun
a w drodze egze
ucyi. trudne p
d
.t? Nie I?oja, rzecz na
llralnie rozpra- pr,z
słane. 

ad
n.ł0scI 
 .0dkryclU ca
ego k
- 
korzystnIe traktowany. Jakze maJą SIę rzeczy są do sprzedam3, doznały UlgI w męzarze, WIac, ezy w IstocIe stosunkowosnutych na illltetu mhlJlstow,' o .mdlO
ach fllndu:szu, 
to
 
w Czechach? Z pomiędzy 6000 liczb ta,ryfo- co oczywiścil' przyczyni się de. zmniejszenia niewolnictwie nie spoczywa złe, jednako z[t- ry
 
oz
orząd
aJą, ,Jakotez o pochwycenIU l 
wych podwyz.sz?no 
.\łO(), zniżono 63.7
 a I zaległ?ści podatkowych, t
k ie, ubytek. w do- bójcze i db władz
 i 
l
 
iewol
i
.a, ,l
cz uWIęZIenIU m.a
ż.onk.
w Kobu
e:v

h. ., . 
4.306 'pozostawIOno .)3,k były. (Sbwhu:Jw:! chodzIe skarbowym po JedneJ strome po- mam podstawę tWIerdzI c, ze gd J 
F' pozna "O rew,lzJI p1"ez, llene1aIa N
rawmskIe- 
z praWi , CY), O
fęg komis
'i blldziPjowiclTjej! y'etnje 
ię I epsze.m i, w
ływami z drugiej ,str()I
Y' I I11 l,OIl1!lC':
 

vzęł'a.weT(Uui! '1aiIski .
azety go d
konaneJ. r!ra
dą Jes
 rzeczY;VI
t
: C? n
- 
przedstawiono Jako zbyt llIzko oszacowany, a NIe IIlOgQ llillellIelJ1 rZ
1dll poprzec WllIO- odtwarzac hlstoryę XIX w" przyszlaby bez stępuJe: Pet.tils,
ur:sk
 .
oJrcyabeZpJeL:t.en5twa 
pokazuje się, ze z 707 liczb taryfowych p.od- sku pos, Punc Gdyby bowiem zniżono ogólną wątpienia do tego wniosku, że Polacy mu- z.0J'i
amzow
na. J,est sCJsle we,dług wz.oru P,o
 
wyzszono 149, a tylko 34 znizono, natomIast sumę podatku gruntowego. do 35 milionÓw sieli ciyLko uei
kać Rossyan, 'jeśli ei ostatni hc} l londyn
kIeJ, 
o, znaczy, ze zadalllern, JeJ 
524 pozostawiono Jak były. W okręgu cheb- w ten sposób, ze na wszystkie strony zni- żywią do nich taką nienawiść, wył'ącz.ne
 J,est m
ec 
a .o
u osoby: podeJrza- 
skim zaś z,!!; hezb .taryfvwych znizono żonoby procent podatkowy, natenczas wedle "Powiedz pan otwarcie: czy wieczny i n
,. zbIel:ac Ja
 
raJgorlIwIeJ wszelkI,e poszla- 
385 (sh,cJWJc
: z prawIcy,). tylko. 10 pod- przekonania rządu, jakie sobie wytworzył po nieprzejednany rozdział między plemionami ki l zawIa,damJ:
c ? tem władze wyz£z
. Sko- 
wyzszono, a DOZ ,PozostawIOno jak były. dokładnych studyach, mianowicie ze względu sl'owiauskiemi stanowi ostatniH słowo waszej ro poszlaki s
 grozne, wtedy, występuJe pr
- 
(Sluchajcie! z prawIeY), .. na liczne w tej sprawie petycye, nie zara- u3.uki, waszej historyi, tak jak pan ją pojmu- kuratorya p
nstw
, naznaczaJąc do z
adama 
Liczby te .wyrazone w pl
JJlędzach ?załoby to niczemu, Przewodnia myśl pro- je? Czy chcesz pan uwiecznić ten rozdzial, s
rawy, sędzIego sledczego., Ale sędzIa ten 
przedstawiają się Jes7,cze korzystmeJ, 
d
by- Jektu niniejszego jest ta, ioby unikn't ć lla- który oczyszcza i toruje drogę wszystkim 1'10- me posIada prawa 
ydawac rozk
zu. ares
to- 
śmy za podstawę ro
kładu podatku wZIęh r
- głego podwyz8zenia podatku, które, 8zcze- wolucyjllyrn knowaniom zewnątrz i wewnątrz wama bez poprz?dme

 porozumlema SIę, z 
zultaty komisyj kraJowych,., wypadłoby, ze gólniej gdyby prz:ekraczalo pewne granice, państwa? Czy czekasz pan na nowe powstct- prefekte
 pol
eyJ. Otoz w wypa
ku powy:z- 
dla okręgu chebgkiego zD1zon? podat
k o byłoby nieznośne , mianowicie w tych wy- nie, czy pragniesz pan nowego) rozlewu krwi, szym pohcm
JiOter 
ed.orow wydał rozk
z me- 
156.000 zł, (Słuchajcie! 
 praw
cy.) 
ak sa
 P
tdkaeh, w których chodzi o właścicieli grun- czy chcesz pan uowych konfL;kacyj? Czy żal przedslębra
Ja reWIZYI 
'h
ndlu serow,
- 
fi':! W porównaniu z Wlllos kaml maJowemI tow, którJlY od niedawna, grunta nabyli, a w panu tej cząstki ziemi, tej (
zastki powietrza, zna
ał bowIem P?szla
l. 
led.ostatecznemI.. 
(Oherteka) wypada dla okręgu chebs
lego 0- umowie o eenę kupna, jak bZd(:\lJlu z szanow- która jednak nam zostah ,jomimo wszelkich DopIero ,gdy agenc
 pOhl:YJ
I 1lI
 przestawalI 
bnizenie o 70,000 zł. Okręg chebskr przeto 
Iych panów wiadomo, tI wzgl,;dniali eię- usi,towall działaczy, dziahLj
!:r:Jch w duchu obs,ta
a.c ,przy swoICh .po
eJl'zemach, 
dy p.o- 
bynajmniej llie jest trakt.owcwy ,Po macos
e- zary gruntowe, Z jednej st.rony przeto uie .Mosk. WiedoJnosti'? Dokąd p,
n dążysz? Do- dah SWI?Ze [akta, poplera.]ące, to. pod
Jrzellle, 
mu przez komi<::yę centralną, Jak w ogole z
r
dzonoby demu, jak to ezyui projekt Jli- kąd prowr,clzisz innych? Nie ma polityki gor- p
zepowJadające nawet podł'ozemo mlll
, do- 
?aden kraj i Z;\dlon okręg, ,.. meJ

Y" a z drugiej strony UczfJstniczyJiby w szej od takiej, która umyślnie zamyka oczy, pI:ro, wtedy Fe,dorow: porucz

 
dbycle re- 
Mówiono szczegółowo o powIecIe beI- ?bJlIze,lllu tom ci tctkze opodatkowani, kt.órym by nie widzieć prawdy. IVIZYI w składzIe serow :MrawIl1 skreillu , ?e
 
ueńskim jako bardzo przeciąz, jak wielka )est, 
ochop- daJą 

gI. droga, .a, insynnar,ye palbkie nie sprowadzą Jako t
rzę
llI
 tecblllczn;:, wl,edzlał, z l?io
 
ność do ezynienia rządu odpowlf'dzIalllym za , l ak samo nie mogę imieniem rządu po' lias z meJ. Drogct nasza jest prosta: prowadzi ry, z
 IdzIe o odkrY
le ml1
Y. frzeCleJ 
wszystko przy ustawie, która gł'ówną, wagę prz,ec ewentualnego wniosku pas, Fuxa, który ku zł'ączeniu się na zasadach sprawiedliwości Izby J
dn(l.k na.wet me. otwI
,rał, lubo 
przywiązała do czynności osób niezaw.Js
yc
. zmIerza do tego, aby obniżono ogólną sumę i wzajemności dwóch narodów. Spodziewamy 
am znaJdował
 SIę przedlJJlOt
 bIjące :v oczy 
Jest to fakt niezaprzeczony " ze przecląze,u?e P?datka do BIi milionów, ale to z zachowa- się, ze popierać nl1S będą lepsze organa. ros- l ?owodz
ee, ze pro.':vadz?
o ,I oboty z
emne 
powiatu ber
eński,ego &ł0wn
e zt
d p
ws.tal
: JlI.(J
, okrt:su p
'zejś('iowe,go.. Rząd m
iema, z,e syjskiej pra.:;y, których patryotyzm w
chod,zi 
le 
reWI
?Wa,
o ,takze, skrzyn" na
ełIlIonJ:ch 
iż mimo teJ okohcwoSCI, ze wleJk,\ 
z
:,;c pIoyktowan@ill,1 przez swbJe ulgaIYlI uezYlllł' po za granIce patryotyzmu 11fosk 1Y
ed., ze Z]
I
I,}. hcne.l,uł z,dał}aport. 
e Jak
olWI
k 
tego powiatu jest górz;yst
, zr.obJOllo zen J,

 wsz
,s)tko, .co J,akokolwiek da się pogodzić z i wśród ros
yj8kiego Mrodu P?dad
ą nam 
J
ls
Iel
l,e s
bdu) ?
:_.ow bud
't podeJ
zeme, 
den tylko dystrykt klasyfikacY.J
y '. bo mIJIE.,j potrz.ehann pallstwa. ręce ludzie dobrze myśl!
cy, z ktorymI spoty- jak? lll

le me nalezą
y do k
asy po
polstwa, 
daje doch.odu Proszę przekonac 
Ię 
 
 I 
g?, ' , PO
walam :oo?ie prze,t n zalecić ku przy- kamy dję w idei <:lobr::. OgÓll,}('gO: "t
 J
dn'L,k w lokalu samym 
I,C l?odeJrzanego 
ustawy, ze rzą,d 
 tym wz&lędzle me m
gl .JęCIU wIlIosł
k k?llllsyi podatkoVfej. (Bruno! "Smiem liczyć na to, Zo 1;1Ie ?l
mOWIsz me, zn,
lazł.. Generał :MrawIllskI :zatem p
 
stanowczo. wywlerac wp,ływu ,z
dnego, ,Powla. I brawo! z JwaWlcy) mi pan umieszl'zenia tej odp,-,wle,dzl l ,pros
ę odkrycIU 
1IJl,
 zos
a
 o
dan,Y ,pod sledztwo l 
towa 
O
,lsya s
acuIlkowa mra-la w!razl1e pra. prz.rjąe za.pewnienie tych uczue, ktore SIę s
d sek.:JI J\lryd) czneJ illllll,steryum spraY" 
wo dZJelIc powIaty na dystry
ty az do trzech, panu odemnie nalezą. Vi ewnęt.I znych: Rezult
ltem sJedztwa będzIe 
i dopiero gdyby o
azała SIę ?yła pO,tr
eba \3 PRA TU Y .Margrabia Wielopolski. pr
wdopodobllIe skaza
Ie genera
a, Fedorow 
4ch 5ciu lub 6ClU dystryktow, IIllllIster 
 . VV ZAG lłlANICZNE Petersburg, ż4 marca 18/,H r. wZIął po prostu delIllsyę fi na miejsce jego 
skarbu byłby musia
 być proszony 
 przy: pO,wołany został puł'kownik Baranow. w osta- 
zwolenie. Ale nie miał on pr
wa zm'3wa,lac tmch cz
\sRch policmajster kowieński. Bara- 
komisyi powiatowej do tworzema dystryktowo (IAst murgrabiego Wielopolsldego). (Po zamachu w Petet'sbłU'gu'.) no:w. był' w osta.
niej . 
v.ojnie rossyj,sko-
ure- 
(Tuk ,jest! z prawicy.) .' Dziennik petersbLlrO'ski Poriudok za- \lIfszystkip JlltdE iz,te pod pierwszem Wnt- CkI
J w czynne] sl'LlzoIe marynarkI wO,J(:ko- 
Zarzucano d a.l ej , ie na p
enarnych po
 ml(,szez(\. rli\,stępujący list 
twarty ma.rgrubie- zenie m szcze
ó:l'y o za


('.hl1 i tow
rzJszących weJ kOi
enJ.antem st,atku V,esta na Czarne m 
siedzeniach komisyi centralnej uch wały tak go Z
gmU!lta W ielopolskiego do redaktora mu okoiIczllosclae,h, ilI
.]";dI:rokrotllIe bajeczne morzu I odzna
z
,ł S]
 at.akIem na maryn.ar.- 
szybko stanęły, Na pierwszy rzut oka m.oze M(;f:;7w:wsklch TViedGmosti: lub prztl:"I.
!le , me wY,JasIlJły dotąd wiele. 
rę tureeką" kt.or
J ZllISZCZY
 dwa p,ancer,lllk.1. 
to rzeczywiście wydawal; się rzeCZ
t udeI za- :' vV, m:, 65 gazety pańskiej z biez
!:cego 
 l y.'y,JąLkJP;lll może oględniej podanych .J
st on człowlek1
m energIcznym I dou
1JJe 
jącą. Ale szanowny poseł, który zarzut ten roku I D1IeSJącn, zamieszezony jest artykuł' sz
zegoiow prze,z korespondenta Koln. Zty., SIę pI:a
dopo,dol!llle .

 wyzsr.e stanowIsko 
uczynił, na innem miejscu swej mowy sam wstępny, w którym winę strasznego i Hik- 
tore przeds
awI1'y rzeczywist) stan umysł'ów w słuzbIe panstwoweJ' . 
przyznał, ze jest pewna osobliwsza, oko
ICZ: czemnego przestępstwa, speJ'nionego 13 mar- I zapatr.ywan w Petersburgu żaden z kore- \V końcll "
spomma korespondent, że 
ność, iz chodziło tu po pierwsze o WIeI
1 ca, złozuno na Polaków, na tych lnb owych, spondentów nip zastcl.llawj
ł sie tak chłodno. całki
m natnralllle ?O 
atastrofie re(
kcya 
komitet, bo z pomiędzy 36 czł'onków, z kto- białych lub czerwonycb, ale w kazdym ra- jak to czyni uh etnie sprawo
'dawca Poldi
 podnwola g,ł'owę, ale ze nlk
 ro
.ropny ] po- 
rych składa się komisya eentralna, 18 llale- zie na Pol	
			

/DIGCZAS002001_1881_073_0004.djvu

			KRONIKA 


= NaJj. Pan raczył naj łaskawiej udzie- 
lić z prywatnej Swej szkatuły gminie Szlachcirl- 
ce w powiecie tarnopolskim 100 zł. zapomogi 
na ukończenie budynku szkolnego, 
-- Hr. Wiktor Baworowski, jak się 
dowiadujemy, objawił Wydziałowi krajowemu 
zamiar przeznaczenia ca,tego swego majątku na 
utworzenie fundacyi publicznej. Dochody tej 
fundacyi służyć mają na cele naukowe, arty- 
styczne i humanitarne Majątek dla fundacyi 
przeznaczany sk-tarla się z 8.000 morgów ziemi 
podolskiej i kilkuset tysięcy złotych w kapita- 
łach. 
Towarz)'stwo gimnastyczne Sokół 
utrzymując od lat czternastu szkołę gimnasty- 
czną, do której młodzieŻ z różnych zakładów 
naukowych bardzo licznie na naukę uczęszcza, 
postanowiło w roku biezącym rozpocząć wyda- 
wnictwo czasopisma, poświęconego wył'ącznie 
rozpowszechnianiu wiadomości, odnoszących się 
głównie do teoryi gimnastyki, t. j, umiejętnego 
zapatrywania się na znaczenie i wpływ syste 
matycznie wykonywanych ćwiczeń cielesnych, 
na rozwój sił fizycznych i zdrowie. Pismo to 
pod tytułem Przewodnik Clim.nastyczny reda- 
gować będzie dr, tadeusz Zuliński, 
= W szkole ogrodniczeJ przy tutej- 
szym ogrodzie botanicznym jest opróznione jedno 
stypendyum z fundacyi miejskiej. Według wa- 
runków statutami określonych ubiegać się mogą 
o to stypendyum tylko chłopcy ślubnego, pocho- 
dzenia, ubodzy należący do gminy lwowskiej, 
po obojgu rodzicach albo przynajmniej po ojcu 
osieroceni, silnej i zdrowej budowy ciała, wieku 
nie więcej nad 18 lat. Kandydaci winni się 
wykazać, że ukończyli czwartą klasę w szkole 
publicznej ludowej, albo według dawnego sy- 
stemu w szkole normalnej, lub też 3 klasę w 
s7.kole trywialnej dawnego systemu, Kurs nauki 
takiego stypendysty trwa zwykle lat cztery, 
w ciągu których uczeń pomieszkanie, wikt i 
odzież w zakładzie bezpłatnie otrzymuje, Pro- 
śby kandydatów zaopatrzone potrzebnemi dowo- 
dami wniesione być mają do magistratu naj da- 
lej do 30 kwietnia b. r. 
- Pan Gennaro Clementi, pierwszy 
tenor opery włoskiej w Warszawie, wystąpi 
pojutrze, w sobotę, w koncercie przy udziale pp, 
Kamili Morzkowskiej, Karola Mikulego i Wil- 
helma Czerwińskiego. Pan Clementi odspiewa 
Ponchielliego romans z opery Gioconda, Ma- 
rianiego Romance, duet finałowy z .A.idy z p. 
Morzkowską, Tostiego romans ]l Pescatore di 
Coralli, Matteiego romans Non e ve
', 
- Ostatni wieczorek towarzystwa mu- 
zycznego odbędzie się w poniedziałek, Z zajmu- 
jącego programu podnosimy Serenadg na klar- 
net i fortepian kompozycyi pana Mikulego, w 
której partyę fortepianową odegra sam kompo- 
zytor. Nadto wykonanem będzie tegoż kompo- 
zytora chór na głosy mięszane oraz Dopplera 
utwór na flet z towarzyszeniem czterech wal- 
torni, kilkakrotnie z wielkiem powodzeniem wy- 
konany w Wiedniu, 
* Zapiski policyjne. Wykryto i poj- 
mano sprawcę kradzieży srebra pope,tnioną przed 
trzema dniami u p, F. Sch, pod 1. 16 na ulicy 
Żółkiewskiej. - Pani E, B, zgubna na ulicy 
Teatralnej czarną skórzaną torebkę z kwotą 25 
zł. - Złożono w policyi znalezione mosiężne 
ważki w starym futerale, 
t Zmarli w o!\tatnich dniach: w Rzy- 
mie członek ambasady austro-węgierskiej przy 
stolicy apostolskiej, komandor Palomba-Carac- 
ciolo; w Londynie sir Charles Reed, członek 
parlamentu angielskiego, prezydent 10lldyńgkiej 
Rady edukacyjnej, jeden z współwłaścicieli dzien- 
nika Daay News, przeżywszy lat 62; w New- 
market lord Dunboque, par Anglii, w 75 roku 
życia. 
- ZmarIy żeglarz podbiegunowy Ka- 
rol Weyprecht liczył lat 4
. Urodzony w 0- 
denwaldzkiej miejscowości Konig uczęszczał do 
gimnazyum i szkoły przemysł'owej w Darmsta- 
cie, w r. 1856 jako kadet wBtąpił do mary- 
narki austryackiej, w której do kilku lat do- 
służył się stopnia porucznika. W ciągu czasu 
od 1861 do 1871 odbył' liczne podróze na 
Wschód, do Indyj zachodnich, Meksyku, Ame- 
ryki północnej, a w końcu z uczonym Isbjor- 
nem wyprawę do Szpicbergów i Nowej Ziemi. 
Ta ostatnia podróż była niejako wstępem do 
wielkiego przedsięwzięcia, które wspólnie z Pa- 
yerem podjął i wykonaf w latach 11:!72-1874, 
mianowicie wyprawy podbiegunowej, której re- 
zultatem by,to odkrycie ziemi Franciszka J óze- 
fa. Tryumf Weyprechta i Payera po powrocie 
z tej wyprawy jest jeszcze świeżo w pamięci 
wszystkich, Zmarły przed wcześnie żeglarz i u- 
czony wydał też killm samoistnych prac nau- 
kowych, między któremi pierwsze zajmuje 
miejsce dzieło, oparte na dokonanych pod bie- 
gunem doświadczeniach, p t "Metamorfozy lo- 
du." W ostatnich czasach Weyprecht, dotknię- 
ty już nieuleczalną chorobCJi (gruzlicą pł'uc), 
wspólnie z hrabią Hansem. Wilczkiem praco- 
wat nad urządzeniem stacyj spostrzegalnych w 
okolicach podbiegunowych, 
- Trz
sieIlie ziemi nawiedziło w 
dniach 11 i 12 marca duńską wyspę Ś, Toma- 
sza w Indyach Zachodnich. 


4 


- Niebezpieczeństwo powodzi za- 'nie wiedziała d6
ąd i gdzie. P
wne
o raz.u p
d- 
grażało w tych dniach znowu nieszczęśliwemu czas reprezentacYI, potrafiła umknąc uwagl WlU- 
Szegedynowi, zdaje si
 wszakże, że już prze- tera i nie zdoławszy nawet zmienić kostyumu, 
minęło. prosto z budy hecarskiej uciekła do lasu, gdzie 
_ Do związku pocztowego obejmu- w okropnym s.trachu przepęd
iła całą noc. Ra- 
jącego już większą część państw całego świata, n? spost,rzeg
 Ją zand
rm, k
ory uproszony przez 
przystąpiła z dniem 1 kwietnia republika połu- mą OdW1ÓZ
 Ją 
o W
I LubImy,. do pew
ego 
y- 
dniowo-amerykańska Chili da, ten zas OdWlózł Ją do StrYJa. TutaJ zaJCJił 
W t R i się nia bardzo gorliwie żyd Wolski, i za po- 
- ys awa P owszechna w zym e, Ś d 'Y t '" d . . k h , . 
, " 
. ,re UlC wem og
oszen po Zlenlll ac I za Wla- 
proJektowana plerwotme na rok 188:_ przYJdzle d .. b ,' d "" d k ' .. d , Ó 
d k tk d . 18 '-1 3 ' omIeUla ra lUOW, z o
a
 o szu ac JeJ 1'0 ZlC W. 
o S u u zapewne oplero w r. o, pome- . . . 
Ż d " It l . l . t k . ,. d l , 
 Gdy Ją przywIezIOno do Mozyriit bez żadnych 
wa we 'iUg a w arc 11 e Cl oswIa czy I, ",e k Ó k l . d h d . Ó M ' 
, . ws az we zna az
a om swyc 1'0 ZlC W. "0- 
przed koncem przyszłego roku me mogł'yby sta- . d b . k ,. k . l 
, . Wl o rze po rossYJs u, po lllemlec u l po po - 
nać budynki wystawowe na Strada nazwnale. k W dł .. " ó w , t . . Ć 
y ... s u. e ug JeJ s
 w, lU er ma Jeszcze pIę 

 Dla 

l
czy .tytr,lllU .Cle
aw
 ?ę dzle osób obojej płci w ten sam iposób nabytych i 
może, wlado
osc, ze zbiór ostatm teł r?SllllY na tak samo traktowanych jak ona a cyganie na ka- 
wysple Kuble wypad:{ b
r
zo pomyslme, zwła- Zde jego żądanie dostawiają mu dzieci. - Ro- 
szcza pod względem JakosCl płodu. zumie się, że sądy rossyjskie wdać się musia- 
- Zabytki przedwiekowe. Z Aten ły w tę sprawę, przytoczony dziennik wszakże 
otrzymała Pol. Oorr. wiadomość, że w przy- nic w tej mierze podać jeszcze nie może bliż- 
stani Piraeus wydobyto przypadkiem z dna szego, nie powiada nawet, gdzie obecnie przebywa 
morskiego dziewięć kotwic kamiennych, wielkiej I ów Winter, którego cyrku swoją drogą nie przy- 
starożytności. Zdaniem znawców należą te ko. pominamy sobie we Lwowie. Cała ta opowieść 
twice w każdym. razie do czasów przedhistory- I sensacyjna jest też mocno podejrzaną - przy- 
cznych. najmniej o szczegół'ach odnoszących się do Lwo- 
_.- Pożar teatru w Nicei. Subskrypcya, wa i Galicyi. 
otwarta na rzecz nieszczęśliwych rodzin po ofia- 
rach pozaru, których pogrzeb odbyJ' się w nie- 
dzielę z nadzwyczajną okazałością, przyniosła 
w pierwszych trzech dniach okoł'o 100,000 
franków, - Z pod gruzów spalonego teatru 
zresztą ciągle jeszcze wydobywają spalone zwło- 
ki ludzkie W niedzielę stwierdzono w znale- 
zionych trupach między innemi identyczność 
dwóch mJ'odych Angielek, panien Elżbiety i 
Katarzyny Kennedy. Brat tych nieszczęśliwych, 
który także był w teatrze, niewątpliwie też 
utracił życie, lubo dotychczas znaleziono w po- 
gorzelisku tylko zegarek jego, Z majtków, któ- 
rzy z taldem poświęceniem pełnili służbę po- 
żarną, pięciu nie odszukano dotychczas, Dyre- 
ktor teatru, p. Bolognini, zeznał przed sędzią 
śledczym, iż w dzień katastrofy czuć było gaz 
na scenie tak silnie, iż zawiadomił o tem wła- 
ściwą władzę, od której jednak otrzymał' pole- 
cenie, ażeby mimo to nie zawieszał przedsta- 
wienia wieczornego! 
- W ielka kradzież brylantów w 
jednym z magazynów jubilerskich w Londynie, 
o której donieśliśmy niedawno, wykonana została 
ze szczególną rafineryą, godną istotnie osła- 
wionych rzezimieszków londyńskich, Przed owym 
magazynem właśnie, w jasny dzień przewróciła 
się skutkiem pęknięcia osi przejeżdżająca do- 
rożka, co oczywiście wywołało zbiegowisko. 
Vi' ybiegli ze sklepu takze subjekci, azeby zoba- 
czyć, co się stało. Na to tylko liczyli złoczyń- 
cy, któnj" '.I, dorożkarzem byli w porozumieniu, 
i kied.y subjekci wrócili do magazynu, spostrze- 
gli natychm.iast, że w tym krótkim czasie skra- 
dzione zostały bry lanty wartości przeszło 200 
tysięcy zł. 
- Przeciw dyfteryi zaleca ogrodnik 
monachijski p, E. Buchner w dzienniku Augsb. 
Post jako środek w licznych już wypadkach 
przez niego wypróbowany, inhalacye i płukanie 
gardła dekoktem z liści drzewa Eztcalyptus 
globul1tS (zwanego niebieskie m drzewem gumo- 
wem), którego skuteczność przeciw wszelkim 
gorączkom oddawna jakoby jest znana w kra- 
jach tropikalnych, Niektórzy poważni lekarze 
niemieccy zajmują się juz bliższem zbadaniem 
zaleconego przez p, Buchnera leku. 
- Długą historyę porwania dziecka 
przez cyganów, opowiada dziennik Mi1is7cie 
Wiad, gubern., zwracając uwagę właściwych 
władz na ten wypadek, prawdziwy jakoby we 
wszystkich przywiedzionych szczegół'ach, a mo- 
gący obudzić zajęcie i naszych czytelników tem 
bardziej, że widownią jego była po części także 
Galicya. W Mozyrze przed dziewięciu mniej 
więcej laty zniknęfa bez wieści z ulicy cztero- 
letnia dziewczynka, córka izraelity Gołubowa. 
Rodzice okropnie odczuli tę stratę, Na poszuki. 
wania za dzieckiem Gołubow stracił prawie 
cał'y swój majątek, a mimo to dziecka nie zna- 
leziono. Uważali je wreszcie za zupełnie stra- 

one, gdy nagle, caIkiem niespodzianie przy- 
chodzi do nich z zagranicy wiadomość, ze córka 
ich żyje i znajduje się w miasteczku Stryju, 
w Galicyi, u żyda nazwiskiem Wolski. Matka 
natychmiast udaje się do Stryja i w istocie 
znajduje tam córkę; obecnie dziewczyna ta 
liczy około piętnastu lat wieku, Przywieziono 
ją do Mozyra we wrześniu r. z WedJ'ug jej 
opowiadali, została ona porwana przez cygankę 
i w pó.łtora roku potem sprzedana w Białej 
galicyjskiej właścicielowi cyrku Winterowi. Dzie- 
wczynka uczyIa się tam gimnastyki i woltyzer- 
stwa, a za nieudolność lub niezręczność bili ją 
dyscypliną rzemienną, zaopatrzonCJi na końcach 
w ołowiane gałki, i bardzo często zakuwali w 
łańcuch. Od tego rodzaju kary bardzo często 
chorował'a. Kiedy nakoniec nauczyłDo się już 
wszystkiego i mogła brać udział w przedsta- 
wieniach, rozpoczęła podróżować z trupą Win- 
tera po różnych miastach. Była w Moskwie, 
Petersburgu i illilych miastach Rossyi, a nako- 
niec zagranicą, Na afiszach Winter nazywaJ' ją 
swoją córką, Franciszką Winter. O ojczyznie 
swojej nic nie wiedziała, pamiętała tylko, że 
jest żydówką, ze ma gdzieś rodziców, braci i 
siostry, za któremi ciągle płakała. Będąc we 
Lwowie, trawiona tęsknotą i okrutnem obej- 
ściem się właściciela, postanowiła uciec, choć 


miernej wartości budulec, którego brak daje 
się czuć już od dawna większym skarbom. 
Niestety czas innego nauczyć miał doświad- 
czenia, a lata 1874 i 1876 rozwiały wszelkie 
chociażby najsłabsze nadzieje w tej mierze. 
Sosna cierpiąca pospolicie od okiści, lecz zno- 
sząca tę klęskę elementarną do pewnego sto- 
pnia w swej krainie piaszczystego niżu, ule- 
gła jej tu zupełnie, prawdopodobnie dla mniej- 
szego jeszcze stopnia elastJ czności swych 
kończyn, niż to ma miejsce w jej ojczyźnie. 
Nie mogła się też oprzeć łamanym a gwał- 
townym prądom wiatrów, właściwych tej o- 
kolicy, od którychto wpływów cierpi w in- 
nych okolicach mniej niż inne drzewa szpil- 
kowe; a tak czego nie zniszczyła okiść w 
zimie z roku 1874 na 1875, to wyłamały 
wiatry w roku 1876, Dzisiaj już tylko z re- 
sztek niedobitków stojących w rozstrzeleniu, 
a często już tylko z pozostałych pniaków po- 
znać można, że tu był ostęp sosnowy. 
Z niewielu starych ostępów sosnowych, 
jakie w tej okolicy jeszcze znalazłem, zasłu- 
giwał na uwagę jedynie pomniejszy ostęp w 
Łankach, którego osobniki zbliżyły się były 
najwięcej do rozwoju i jakości odpowiadają- 
cej temu rodzajowi drzewa; zresztą w miej- 
scach, gdzie uszły zagładzie przez wspom- 
niane już klęski spowodowanej, odznaczają 
się zawsze tępym przyrostem, przysadkowa- 
tą i mocno stożkowatą budową strzały, a na- 
dewszystko uderza w nich skłonność do roz- 
rastania się strzał w dwa, trzy a nawet i 
cztery wierzchołki. Ozęstokroć napotkać mo- 
żna podobne rozrastanie się, poczynające się 
tak nizko, że nadaje ono drzewu postać pnia 
rozrosłego w kilka strzał samoistych. Oso- 
bliwszy ten ustrój anormalny, wskazujący na 
II. nieodpowiednie siedlisko, w tym stopniu, ja- 
Żal serce ściska patrząc na owe kurne kiego dotąd nigdzie nie spostrzegłem, można 
czyli dymne niskie chaty grodzone z chru- studyować na południowym stoku pagórka w 
stu i lepione gliną, bez światła i bez suche- Stanimierzu, pokrytego kilkudziesięcio-mor- 
go zdrowego powietrza, w których roznie- gowym borkiem sosnowym, mniej więcej 50 
ciwszy ogień dla ogrzania i zgotowania po- lat wieku. 
siłku, trzeba sadowić się na ziemi w braku Smutne doświadczenia, jakie nam przy- 
podłogi, chroniąc się od uduszenia dymem, niósł sam czas, a które poznaliśmy już w po- 
a w którychto lepiankach, żyje lud zamie- przednim ustępie, niemniej też natnralne 
szkujący ziemię żyźną i do tego okolicę lesi- wskazówki, powinn,yby wyrobić w nas na- 
stą, W pływ mieszkań na umysłowy i zdro- reszcie to przekonanie, że wszelkie dalsze za- 
wotoy stan człowieka nie da się zaprzeczyć; biegi około przyswojenia sosny w tej okoli- 
jest to czynnik, który po przyrodzonych wa- ry pozostałyby bezowocne; że zatem należy 
runkach okolic,y, wpływa w pierwszym rzę- sosnę cenną gdzieindziej , wykreślić stanow- 
dzie na uksr.tałcenie człowieb pod względem czo z listy rodzajów drzew kwalifikujących 
naturalnego rozsądku, temperamentu, zdro- się do hodowli w lasach tej okolicy. 
wia a w końcu i większej lub mniejszej 
zdolności regeneracyjnej. Dowodzi tego naj- I ' Zawyrokowawszy w ten sposób o soś- 
lepiej statystyka, która w datach mnożenia me, wypad
 teraz 
astano
ić się k
niecznie 
si,ę ludJ?-ości, wykaz
je .rażą;ce kontrasty w po- , 
_a
 narzuca!ą cem s
ę pyt
mem, ktor
by to_ 
rownamu ladu gorskIego, zamieszkującego z zYW?
ąc
ch w kraju .dI z
w wybrac, aby 
naj obszerniejsze i najczyściej utrzymywane 
as
ąplc 
Iem korzystllle .ow pozor
y b
ak, 
domostwa, do mieązkańców Podola, wiodą- Jaki, powstał p.o .odsądzemu 
osny.. 
III
O 
cych swój żywot w lepiankach wol,1 nas.nw
 ml SIę domysł, ze znaJdzl.e ,SIę 
. . . . moze me Jeden z łaskawych czytelmkow, 
. Na pol.u pra.cy orgamczoeJ, zn:lI
rzaJą: którego myśl sięgnie w lot na Beskidy, aby 
ceJ do podmeSIe
Ia. nasz.ego lu
u,. z
.Jąc musI ztamtąd sprowadzić świerk, którego zalety 
z czasem obok oswIat
 l podmesIellla m
te- miał sposobność poznać przy wycieczkach w 
ryaln
go dobro.by,tu,. ro.wno
zędne, stanowIsko góry. W szakże znane mi jest zamiłowanie, 
stoplllowe podzwIgmęcle :nIe
zkan z dotyc
- z jakiem na zachodnim krańcu naszej wyży- 
czasowego. stanu, odpowladaJą;cego zaledwIe ny a nawet na równinach uprawiają świerk 
lu
?m s.tojącyrr; na .pI,erwszym szcze.b
u cy- który nietylko łatwo się przyjmuje, lecz nad- 
W,lhzacyl. Nalezy, 
Iec wszelką nadz,IeJę, że to buja formalnie we wzroście, jakby roślina 
meza
ługo n
d.eJ.dzl8 ten czas, w ktory
 po- cieplarniana, ku wielkiemu zadowoleniu tych, 
dO
)Jlle 
o dZIsleJszy
h g,or
czkowych 
Iem
l którzy nie znają jego natury. Złudne te zja- 
uSlłowan 
skrzesz
ma ?sw
at!, krzątac SIę wiska, które miałem sposobność nieraz o- 
będą .lu
zIe dob.reJ w
lI 11lIłują
.f lud, o 
le- glądać, skończyć się muszą pierwej czy póź- 
ps
eme Jego mleszkan, SzczęslIw.e,. okolIce
 niej przykrem rozczarowaniem; świerk bo- 
ktoryc
 las! będ
 mogły za nadeJsclem teJ wiem jako naturalny mieszkaniec wysokich 
upragmoneJ epokI dostarczyć dr
ewa budo- gór, gdzie na glebie powstałej z zwietrzało- 
wlanego ; tam s',mo. unormowame przystęp- ści gmnitu, gnejsu i karpackiego piaskowca, 
nych cen, a często I ofiarność prywatna, wy- przy odmiennem zupełnie ciśnieniu powie- 
starcz
 d? przepro
adzenia podobnego dziela. trza rosnąc powolnie, dostarcza nader trwa- 
PrZeCIW
Ie w okolIcach, o 
tóryc
 tu mowa, łego materyału budowlanego o zbitej i sil- 
napotkac . muszą podobn
 uSIłowama na prze- nie tkance drzewnej; traci te cenne własno- 
szkody me ,do zwa
czema dla braku pod. rę- ści zupełnie, przeniesiony na doliny lub zwy- 
ką ';llateryału, 
ądz na domostwa drzewlane, He wyżyny. Wprawdzie bujność jego wzro- 
bądz 
a po
rycIa murowany
h, do którychto stu bywa tu nieraz zdumiewając!!: szczególnie 
ostatmch me ,p.o
obna prz
cleż przystępować w młodości do pewnego wieku; wkrótce je- 
wprost od 

I
reJszych lepIanek, bez zadnego dnak około 30 dG 40go roku życia, zaczyna 
okresu prze,]scIOwego. się u niego anormalna budowa strzały i ga- 
Z te
o, co. powiedziałem, wynika jasno, łęzi a równocześnie z nią ,pojawia się choro: 
ze w okolICY tej. daje się czuć ogólna potrze- b
 mursu czerwon
go
 ktory 
rzewo to .czym 
ba wprowa
zema w gospodarstwie leśn< m meprzyd
tnem do JakJe
o

lwIek uwagI go- 
uprawy tak!ch szlachetnych rodzajów drzew, dneg? .u
ytk
. lU; .buJnIeJsza. .gl,eba, te
 
któreby, zająwszy godnie tak korzystne sie- wczesmeJ konczy, sWlerk .na meJ zywot swoJ 
dliska. l glebę, zdolne były zarazem podnieść w pod?bny spos.ob; gdzIe zaŚ nat
afi
 na 
upadaJąc! stan tej gałęzi gospodarstwa, po- glebę Ja
?wszą l pły
s
ą, tam umk
le on 
dzwig?-ąc produkcyjną wartość ziemi, lasem wpraw.dzle rn.urso
atoscl,. l
cz drewno Jego o 
zajętej, przywrócić dawną świetność stosun- sze
okIch słoJac,h l 
.i\ad
le.! tka-?-ce komorko- 
ków h
ndlowych i zaradzić niechybnemu w
J,' wcale posledmą mIec moze tylko war- 
brakowI tak waznego produktu leśnego,. ja- tosc w budowlach. 
kim, jest . b
zpośrednie d.rzewo bud
lcowe. Widzimy więc, że próba zaprowadze- 

ysl ta me ..Jest '!", zasadzI
 nową
 z
Jmowa- nia w tej okolicy, uprawy świerka na więk- 
ła o?-a bowIem JUZ od kIlku dZlesIąt
k 
a
, szą skalę, narazIłaby nas tylko na przykre 
lu
zl fa?howyCh, czego dowo
z
 na}lep!eJ zawody nie prowadząc do zamierzonego celu. 
IlSlłowa?-Ja uP!'awy sosny, pospolIteJ, ktore .le- Lecz nawet do hodowania w podrzędnem 
dnak ?-Ie .0dnIOsły spodz
ewa
ych rezultatów, przy mięszaniu uie można tu świerka zalecić 
W t
J mIerze odznaczają. SIę lasy. nalezą.ce' już dlatego, że posiada szczególniejszą zdol- 
do dobr kl.n
za r?1!lanow
k!ego, gdzIe w kIl- ność, dostawszy się raz na nasze wyżyny lub 
k
mast
 ..Ju
 miejSCOWOScIach wyhodowano' doliny, nader szybkiego szerzenia się przez 
kJlku
zl
SIęCI
letne ostęp
 sosnowe. . Wzrost samosiew kosztem innych rodzajów drzew, 
oS?bmkow me przeehodzlf wprawd
I
 
tan.u które z czasem ruguje z ich własnych sie- 
Ilnernegu a drewnu brakło własnosCl ZYWI- dlisk zupełnie. 
cznych, nadahcych mu wyłącznie wartość, (z 
wyjątkiem jedynego ostępu w straży Podma- 
nasterze) lecz pomimo tych stron ujl\mnych 
łudzono i;ię długo, bo prawie przez pół wie- 
ku, że w ostępach tych dorośnie chociażby 


, 


GOSPODARSTWO I HANDEL 


Lesista wyżyna podolska.
		

/DIGCZAS002001_1881_073_0005.djvu

			WiNIeń, 31 marc
. (Tel. pryw.) 
Telegram londyński z dyplomatycznego 
źródŁa do Presse donosi z Konsta,nty- 
nopola, ze p a l' o w c e Moukhbir i 
Wiedef., 30 marca. Izba depu- Assiri-Dy'edidz2,500 redyfów i 500 
towanych odr zucHa 170 głosami skrzynkami amunicyi odpŁy- 
przeciw 142 wniosek P aj e r a w przed- n ę Ł y d o .Vo l o. 
miocie znizenia podatku gruntowego w Minister marynarki nakazar s z y b- 
krajach alpejskich, al1astępnie195gio- kie uzbrojenie floty pancernej 
sami przeciw 112 takze wniosek Wal- tureckiej. Liczbę robotników w ar- 
t e l' s k i l' C h e n a o przekazanie wnio- senaiach pomnozono znacznie. 
sku Pajerakomisyi - i przyjęia odno- Do Presse telegrafują z Peters- 
śny artykuł według wnIosku komisyi. burga, ze powszechne panuje tam prZl'- 
Artykuł 4 uchwalono z dodatkiem konanie, iz jeśli Szwajcarya sarwl. nie 
Mcngera co do podwyzszenia p@datku przedsięweźmie ś r o d k ó w p r z c c i w 
gruntowego tym właścicielom ziemskim, o r g a n i z a t o l' o m z tt m a c h ó w, Ros- 
którzy piacą co najmniej 1000 zł. po- sya odwoŁa z Szwajcaryi swego ptJs,ł'a. 
datku. Z art. 5 eliminowano na wnio- a potem nastąpią dalsze kroki. 
sek G r o c h o l s k i e g o alineę, która 
mówi o podwJzszeniu podatku wrazie Jako następcę hr. lVIilutyna 
przyrostu obszarów produkcyjnych. ,wymieniają naczelnika wielkiego szta- 
Na tern SkOllczyły się rozprawy bu, genel'aia hr. Haydena. 
nad ustawą o podatku gruntowym, po- Wiedeń, 31 marca. (Tel. pryw.) 
czem przyjęto rezolucyę o sprostowa- Do Tagblattu donoszą z Petersburga. 
niu z urzędu indykacyj. ze w audytoryum profesora Botkina 
S t a r z e 11 s k i wniósi interpelacyę, miała miejsce d e m o n s t r a c y a p l' Z e- 
czy rząd skionnym jest do wydania c i w war s z a w s k i m s t u d e n t o m . 
rozporządzeń znizających opiaty od nalezącym go deputacyi przybyiej na, 
konwersyi wysoko oprocentowanych pogrzeb cara, którzy do audytoryum 
długów wŁo
ciańskich na mniej ucią- przybyli jako goście. 
zliwe. Przyszłe posiedzenie w piątek. Petersburg, 31 marca. (Tel. 
Bcrlin, 30 marca. NastępciL t.l'O- pryw.) Oar Aleksander III przyjął d e- 
Izba niższa w Hadze P rz YJ ' ę ła P ierwsz y I nu powrócił. z Peter?burga , w , ' . naj . lep- p u t a c y ę p o l s k ą bardzo zyczliwie i 
d P ]I zalecił , jei; zeb y dni kilka P ozostaŁa w 
artykuł wniosku, ustanawiającego P o d a t e k szem z rOWll1. oCJąg SPOZn14 SJę O J 
od renty i papierów wartościowych dwie godziny z powodu pęknięcia obrę- Petersburgu. 
w wysokości 2 1 / 2 prc, czy jednego z kóJ. Konferencye dyplomatyczne, w celu 
Berlin, 30 marca. W parlamen- wspólnej akcyi przeciw s z w aj c a 1'- 
cie niemieckim przy dyskusyj nad me- ski emu prawu schronienia, od- 
moryaŁem o w y k o n a n i II P l' a w a byiy się wczoraj. 
przeciwko socyalistom udo- Mina w ulicy Sadowej prze- 
wodni,r Puttkamer, na zasadzie ol)szer- chodziia przez jeden z doiów kloitcznych. 
nych akt dowodowych, ze wzgl?dcm Skonstatowano ze robiący podkop uży- 
socyalistów postępo\vano bez zbytecz- wali respiratorów namoczonych w kwa- 
nej surowośei lecz energicznie. SkJ'a- sie karbolowym. 
dek dla rodzin wyd,donych nie zaka- Zofia Peroioyska zostaia Z:l- 
zywano nigd.v, jezeli wyiącznie na ten denuncyowaną przez wŁasnego 
cel były przeznaczoną Energiczn c ' wy- o j c a. 
konywanie prawa byio konieczne, z po- Zaprowadzenie o d p o w i e rl z i a 1- 
\ovodu codziennie wyraźniej okazującej n o ś c i m i n i s t rów w za:sadzie 7:0- 
si
 oczywistości, ze ateistyczna i nie- stało postanowione, Każdy minist(\l' 
uznająca ojczyzny fra,kcya socya.listów kierujący wydzia.rem składać !Jędzie 
z Mostem i Hasselrnannem propaguje bezpośrednio raporta carowi. 
morderstwa, umiarkowańsza zaś frak- Siychać ze aresztowano pazia, 
eya nie zamierza wprawdzie zaraz ucie- który w paJacu Zimowym doręczaJ 
kać się do gwałtów i rewolucyi. ale listy z pogróżkami do cara. 
systematycznie podkopuje istniejącą Pewien znany takze w Berlinie 
wJadzę. Dązność obu tych odcieni jest dyplomata mówi w Nat. Ztg. o kata- 
jednakowa. Minister przytacza wyra- strofie petersburskiej co nastepu- 
zpnia Mosta i Hasselmanna o zamor- je: ".MiaJem smutną sposobność L wi- 
dowaniu cara w Petersburgu, o religii d
enia, śmiertelnie ranionego cara. 
i biblii. Oytaty te wywoJ'aJy objawy OmIo Jego przedstawiaJ'o skrwawiona 
wstretu i oburzenia ze wszystkich stron masę niepodobm
 do poznania. Oa;- 
Izby,L Stosunki w Niemczech są tego wymówiŁ tylko jeden wyraz: Aleksan- 
rodzaju. że rząd pruski wniesie roz- der" i, l
ie przyszedJ wcale "do przy- 
cią,gnięeie złagodzonego stanu oblęż6- tomnosCl. 
nin na Lipsk. W pasku spinającym odziez obe- 
Hamburg, 30 marca. Przedło- cnego następcy tronu znaleziono po 
żonym zostaŁ hbie reprezentantÓw wnio- powrocie jego z przechadzki li st z P o- 
sek senatu, wyrazający, ze nadeszŁa grózkami do jego ojca Aleksan- 
ch
i
a o
powiednia, azeby przedsię- dra III. 
WZJf):c pro
ę pogodzenia zapatrywań Petersburg, 31 marca. (Tel. pr.) 
H

mburga l rządu cesarstwa w spra- Wczoraj pojawila się tu banda, której 
Wie. P r z y J ą c z e n i a H a m b u r g a do czŁonkowie zdzierają damom welony 
z w l ą z k u c e l n e g o. Senat proponuje, zaŁobne. Domyślają się w tern n i h i l i- 
a,by Izba zamianował'a dziesieciu me- stycznych agitacyj. 
żów zaufania dla poufnej narady. 
 Policmajster Baranow otrzymuje 
Bukareszt, 30 marca. Minister ciągle listy z pogrózkami. 
spraw zagranicznych Boerescu oświad- Londyn. 31 marca. (Tel. pryw,) 
czyJ' w senacie, ze proklamacya Prllywódca socyalistów Most 
królestwa wywar,ra u obcych rzą- j zostai areszt?w:any i staje. dzisiaj 
dów dobre wrażenie. przed sądem POhCYI poprawczeJ, 


OSTATUIA POCZfIA 


Jednakże w końcu p. Piotr Chmielowski wy- 
brany został jednogłośnie. Wybór zakomuni- 
kowano p. Apuchtinowi do zatwierdzenia przez 
władzę w Petersburgu. Zatwierdzenie nastąpi 
niezawodnie a wykłady rozpoczną się od no- 
wego roku szkolnego. 


JC. Wysokość Arcyksi1tżę Kar o l L u d- 
w i k powrócił wczoraj z Petersburga do 
Wiednia. 


D e p u t a c ya z War s z a w y na po- 
grzeb cara Aleksandra II przybyła do Pe- 
tersburga dnia 25 b. m. o godzinie 6 wie- 

zorem. W gronie jej znajdują się następu- 
Jące osoby: ordynat Tomasz hr. Zamoyski, 
prezes komitetu Towarzystwa kredytowego 
ziemskiego Aleksander hr. Ostrowski, mar- 
grabia Zygmunt Wielopolski. Rodryk hr. Po- 
tocki, Włodzimierz książę Czetwertyński, Ka- 
rol hr. Jezierski, Konstanty hr. Przezdziecki, 
obywatele ziemscy: Ludwik Górski, Aleksan- 
der Inobukowski, Stanisław Karski, Jan Za- 
wisza i Stanisław Szulc, prezes gminy izrae- 
lickiej w Warszawie dr. Ludwik N atanson, 
prezes zgromadzenia kupców warszawskich 
Stanisław Brun, fabrykant Karol Temler, o - 
raz finansiści: Stanisław Kronenberg i Mie- 
czysław Epstein. Nazajutrz dnia 26 marCa 
o godzinie 11 przed południem deputacyę 
przyjmował p. generał-gubernator warszaw- 
ski Albedyński; o godzinie zaś 2 po połu- 
dniu przyjmował ją p. minister spraw we- 
wnętrznych hr, Loris- Melikow. Tegoż dnia 
wieczorem deputacya znów była przyjmowa- 
na przez gen. Albedyńskiego. Wreszcie na 
poniedziałek zapowiedziano przyjęcie deputa- 
cyi warszawskiej przez prezesa komitetu mi- 
nistrów hr. Wałujewa, a na środę posłucha- 
nie u cara w pałacu Zimowym. N a pogrze- 
bie zmarłego monarchy, przy złożeniu zwłok 
do grobu znajdowały się tylko trzy deputa- 
cye: petersburgska, moskiewska i warszaw- 
ska. Deputacyę z gubernij: Wileńskiej, Ko- 
wieńskiej i Grodzieńskiej składali pp. hr. 
Plater, U miastowski, ks. Michał Ogiński, hr. 
Zubow, Pawłowski, Jan Ursyn Niemcewicz, 
Dziekoński i kilku innych. Podczas uroczy- 
stego przeprowadzenia regalij z cerkwi zam- 
kowej do pałacu Zimowego koronę polską 
nieśli dwaj członkowie tej deputacyi pp. Pla- 
ter i Niemcewicz, Deputacyę uniwersytetu 
warszawskiego składali profesorowie Brodow- 
ski i Samokwasoworaz czterech studentów 
Polaków i Rossyan. Było też z Królestwa 
Polskiego na pogrzebie kilkunastu włościan. 


W sprawie procesu przeciw c.aro- 
b ój c o m telegrafują z Petersburga do .W
e
er 
Alt,q. Ztg. 28 b. m: Ak t o skarż e nI a ?ple- 
wający na carobójstwo i udział w taJ
em 
stowarzyszeniu rewolucyjnem zakomunIko- 
wany został oskarżonym. Oskarżonej Zofii 
Perowskiej, która jest córką 
yłego gu- 
bernatora petersburskiego, zostanIe ten. akt 
jutro wręczony. Oskarżyciel Mu raWlew 
substytut starszego prokurator.a, brata.nek 
głośnego gubernatora Litwy, lIczy d
plero 
lat 30, był on przedtem prokur
t
rem l pro- 
fesorem uniwersytetu w MoskwIe I.odznaczył 
się w poprzednich procesach P?lItycznych. 
Ryssakowa bronić będzie rzecznIk prawny 
U n k o w s k i dziekan i prezes Izby ad woka- 
tów, Oskarż
ny Żelabo
 bronić się będz
e 
sam. Oskarżona Jesslka Hel fm ann nIe 
jest siostrą skazanego nihilisty Deutsch
, j
k 
to mylnie donoszą, Proces rozpocznIe SIę 
7 kwietnia i trwać będzie cztery dni. Roz- 
prawa będzie publiczńą, ale wstęp dozwolony 
będzie tylko za biletami, Liczba świadków 
wynosi 62, expertów 11. Sprawozdanie z pro- 
cesu będzie publikowane. 
Z wyjątkiem Ryssakowa i Michajłowa 
vyszyscy oskarżeni stali już pr
ed s
de
; 
Zelabow i Perowska uznani bylI za nIeWIn- 
nych, Helfmann dopiero niedawno wysz
a. 
z więzienia po odsiedzeniu 12tole
nIeJ 
kary. Ryssakow, który w pierwszych dm ach 
odmawiał wszelkich wyjaśnień, zezna,ł p.ó
- 
niej, że czynem swoim chciał pokazac mh
- 
listom i socyalistom, że śmierć cara w m- 
czem nie zmieni ich pozycyi w społeczeń- 
stwie a z drugiej strony dowieść 
ządowi, 
że środki policyjne i ukazy rządu n
e sp
a- 
wiają żadnego na nihilistach wrażema. .. KIe- 
dy go spytano jak można tyle energII 
o- 
święcać celowi tak zbrodniczemu, odpowIe- 
dział: "Chciałem równocześnie zadać cios 
teroryzmowi czerwonemu i białemu, Byłem 
wprawdzie współpracownikiem nihilistów ale 
w naradach ich nie brałem udziału i miałem 
odmienne od reszty oskarżonych cele. Jestem 
socyalistą, gdy oni są terrorystami. Par- 
tya terorystów była bliską rozbicia, a za- 
mach na cara był ostatnią strzałą w koł- 
czanie" . 
Po uwięzieniu Żelabowa poczyniła Pe- 
rowska jeszcze tej samej 
ocy wszelkie przy- 
gotowania do zamachu. Zelabow i Perowska 
przyznają, że zapomocą teroryzmu i caro- 
bójstw!!. zamierzali wywołać powszechny prze- 
strach i korzystając z niego obalić rzad, aby 
na jego miejsce zo!ganiz
wać socyalistyczną 
komunę. Banda splskowcow otrzymywała dro- 
bne subwencye i żyła z datków otrzymywa- 
nych od wygnanych towarzyszy Lissoguba. 
Oskarżona H e lf m a n n twierdzi, że b) ła tylko 
bierną uczestniczką spiskowców; był
 ona ko- 
chanką Fessenki, którego plan.ow m e z
ała. 
Wyrobnik M i c h aj ł ow, człowIek ogramc
o- 
ny, twierdzi, że nie zna ża
nego 
 przyw

: 
ców i że jacyś nieznajomi .kazah m
 pOJsc 
do mieszkania Nawrockiego l Fessenh . 

- 
wolwer musi mieć przy sobie każdy mhllI- 
sta, strzały na pQlicyę były tylko dane .dla 
własnej obrony. Zelabow i Perowska t-
'Vler- 
dzą, że z Genewą i Londynem. zos
awa
1 tyl- 
ko w luźnych związkach, ogram czając SI
 ,D;iL 
wymianje opinii z zamieszkałymi tam mhlh- 
stami. Zelabow, Perowska i Ryssakow otrzy- 
mali dopiero w ostatnim dniu wiadomość o 
zamachu. 
Z Petersburga 30 marca donoszą: Mi- 
nister M a k o w otrzymał dymisyę, a poczty, 
telegrafy wraz z w:ydziałeD?- ,obcych wyznań 
przydzielone zostaJą do mlmsterstw
 spraw 
wewnętrznych. M 11 u t y n ma zostac preze- 
sem Rady państwa. Wczoraj wszystkie depu- 
tacye prowincyalne, składające się z 6UO 
osób, miały uroczyste posłuchanie u cesarza; 
przedstawioną była także deputacya polska z 
Warszawy oraz ośmiu chłopów z Lu?elskiego 
(zapewne unitów Red.): Cesa
z ml
ł. prze- I 
mowę tylko do depu.ta
YI ,m
sklewsk1eJ. Hr.. . Wed
ug ,Italie s t o s u n k i m i ę d z y 
Loris Melikow oznaJ
lł, ze J.utro 
esarz 
a H l S 
 P a 
 l ą J S t o I i c ą A P o s t o I s k ą po- 
osobistem posłuchanIu przYJillowac będ
Ie prawIł! Się. Rząd hiszpański uczynił Wat y- 
Polaków. Delegowany na pogrzeb cesarskI z ka
o.WI propozycye w przedmiocie polityki 
uniwersytetu warszawskiego słuchacz tego
 koscleln
J, I postanowił trzymać się' w spra- 
uniwersytetu, Polak Zalews
i, mial doznac wach bJeżącyc
 konkordatu,. odnoszą,c. się 
objawów wyraźnej niechęcI ze strony stu- w razac
 ,,:ątphwych do KurYI rzymskIej dla 
dentów rossyjskich, porOZ?,mlema. Na tej podstawie można było 
znalesc ambasadora dobrze widzianego przez 
obie strony. 


Kapituła w Trewirze wybrała wi- 
karyuszem kapitulnym dra Lorenzi. 


Z n a n y n i h i l i s t a H a rt m a n n ogła 
sza w dzienniku Rocheforta list, w którym 
mówi, że już w r. lH79 nihiliści powzięli 
myśl podminowania ulic Petersburga, napo- 

ykali jednak na niezwalczone przeszkody, gdyż 
JUŻ w głębokości 4: metrów występnje woda. 
W 
imie jednakże w zamarzłej ziemi wyko- 
nam.e tego zamiaru jest możebnem\ Miano 
za
Jar podminow3.ć pałac Zimowy i wysa- 
dZIC go w powietrze. Teraz część programu 
z
s
a!
 . spełnioną. Hartmann zapewnia, że 
llIhJlJSCI nie będą wchodzili z Aleksandrem 
III w żaden kompromis i ze samowładztwo 
Y' Rossyi sbło się niemożebnem, oraz doda.- 
Je, że mała tylko część nihilistów została a- 
r
szto:vaną i to przeważnie złożona z ludzi 
nIemaJ,ą
Y('h udziałll w kierownictwie spraw 
sprzyslęzenia. 


Z 
enewy donoszą. że rada związkowa 
postanowIła zarządzić ś l e d z t w o W:i g l ę- 
d e 
 p. o s t ę P o w a n i a e m i g r a n t ó w r o s- 

 Y J s k] c h . bawiącYl'h w tem mieście przed 
I po ostatnIm zamachu. Między innemi za- 
żądano, do Berna oryginalów wszystkich te- 
legra
o.w przesbnych w tym czasie przez 
rossYJsklch emigrantów. 


z Warszawy piszą do Dziennika Po- 
znańskiego: 
Nakoniec zrealizowała się pogłoska o 
zaprowadzeniu katedry p o l s k i e j l i t e r a- 
t u r y i j ę z Y k a n a u n i w e r s y t e c i e na- 
szym, nie mniej, co ważniejsza, że profeso- 
rem tej katedry nie będzie osobistość narzu. 
eona przez rząd, ale wybrana przez dzieka- 
nów uniwersytetu. Otóż w zeszły czwartek 
dziekani wybrali p. Piotra Chmielowskiego, 
dawnego ucznia szkoły głównej, dziś redak- 
tora Ateneum. Kandydatów było jedenastu. 


Nowy gabinet portugalski u- 
ważanym jest jako ministerstwo koalicyjne. 
Prezes gabinetu sędziwy starzec Sampajo, 
należał do jednego z poprzednich rządów, jako 
członek stronnictwa liberalno-konserwatywne- 
go. Minister spraw zagranicznych, dotych- 
czasuwy poseł w Londynie d' Antas, według 
telegramu biura Reutera, mial tylko tymcza- 
sowo objąć swój wydziat 


5 


W sprawie greckiej obok ciągłych 
zapewnień, że załatwienie kwestyi na podsta- 
wie ostatnich propozycyj tureckich jest mo- 
żebne, pojawiają się doniesienia pesymisty- 
czne, źe sprawa cala weszła w stadyum 
najkrytyczniejsze. Gabinet ateński miał po- 
stanowić, że gdyby wszelkie usiłowania na- 
kłonienia sułtana do większych ustępstw 
miały się okazać bezskutecznemi, w takim 
razie okólnikiem zawiadomi mocarstwa, iż 
sam wprowadzi w wykonanie uchwały kon- 
ferencyi berlińskiej. Grecya przytem miała 
JUŻ prosić mocarstwo blokowanie Dardanelli, 
ażeby Turcyi przeszkodzić w wysyłce wojsk. 
Mocarstwa odrzuciły to żądanie, prowadzą 
jednak między sobą układy względem posta- 
wy, jaką mają przyjąć na przypadek wybu- 
chu wojny. 


Ateny, 30 marca. Dekretem kró- 
lewskim posiedzenia Izb zostaiv 
z a m k n i ę t e. Koncentracya wojsk ł:a 
granicy trwa ciągle. Dzienniki przema- 
wiają wojowniczo. 
Na wyspie Krecie z powodu 
zbliznjących się wyborów panuje wiel- 
kie wzburzenie. Jeszcze przed wybora- 
mi obawiaja sie rozruchów. 
LOJHl)'U,L BO marca. Rząd po- 
stanowii pociągnąć do odpowiedzialno- 
ści dziennik Freiheit za a r t y kuŁ o 
z am o rdow ani u cara. Proces kry- 
minalny przeciw Mostowi rozpocznie 
sie bezzwłocznie. 
L 


TELEGRAMY GAZETY LWOWSKIEJ
		

/DIGCZAS002001_1881_073_0006.djvu

			6 


Tdegrafowany kurs wielJeński. Wiedeń, 31 marca 1881, godzina 10 Hotel Europejski I 45 rano (p oci 1g mięszany); o godz. ;) 
min. 46. Akcye kredytowe 3 1 n '-/0, Anglo
 Pp. Wensa z Petersburga. J. ZwabI I min, 32 po południu (pociąg mięs7.any) 
Wiedeń , 30 g o marca 1881, g odzina 2 P t b B K P te S b ur g a P I ( S 
 
m. 30. Los y kred y towe 181'25 , W ęg . akc y e Austr. 125'70, Akcye banku Union 128'SO, z e ers urga, r. oml\rs z e l' ,. Ze Stanlslawowa: na tryj) do Lwowa 
Kolej Karola Lud. 268'75, Południowa 108'25, Kritzky z Wołoczysk, I o godz. 8 min. 10 wieczór. 
kredyt. 270'25, Akcye anglo - austr. 126'-, Renta papierowa _'__, i3-alicyjskie listy za- Hotel ..ł.ngielski. Z Podwoloezysk: (na dworzec w Pod- 
Akcye banku Union 129'20, Akcye kolei Ka- stawne _'_, Galicyjskie obligacye inde- Pp. B. Horodyski i\ Krogulca. F. Ober- zamczu); o godz. ił min. 8 rano (pociąg 
rola Ludwika 268'75, Akcye kolei północnej mnizac YJ 'ne _'__' , Galic Y.J 'ski bank rusty- tyński z Sawczan. mięszany) o godz, 3 min 36 po połu- 
"' 31 Ak k l . p d . . 108 dniu (pociąg mięszany); 
'" '-, cye o er POiU moweJ "-, kall1Y _'_, Losy z roku 1860 __'_, Na- Hotel Warszawski. 
Akcye kolei Alfóld. 161'25, Akcye kolei P oleondor 9'27 , Rubel P apierow y 1'201 /4 ' P. W. Sliwiński z Paryia, Z Podwoloc:r;Y/jJ.i: (na dworzec lwowski 
El ' b ' 06 Ak k l . L k O L główny); o gor o. 10 min. 10 wieczór (po 
z Iety:2 '-, cye o eI WOWb 0- zer- USposobI ' enI ' e sI ' lne. Hot e l Krakowski. Mie-I ) - .. 3 . " O 
ciąg pospiesz'- j; o godzlllle mm. tJ 
niowieckiej 174' -, Akcye kolei węg. pół- Telegramy zbożowe z d. 30 marca. Pp. L Białoskórski z Łul'zyc, I. rano (poci
 osobowy): o godz 3 min. 52 
nocno
wschodniej 157'50, Wiedeńskie losy skowski z Poznania, p o P ołudL.lu (p ocią g mi ę szan y) . 
Wiedeń: Pszenica 11':25 do 12'25 zł., ży ,- 
124.-, Akcyekolei Rudolfa -'-, Akcye kolei O O dj echali ze L wow a. I 
to 10 65 do 11.15 I';ł., okowita pr. 1 .000 
Albrechta -'-, W ęg ierskie obli g ac y e P aństwa P J b R k n d H rodenki Dr J 1 
.. '.,_ -, . ',,' . ). . n liter procent do 32,- 32'25 zł. - Buda- p, . r. o
asz, a o o ", .: 
wzłocIe892;),6alIcYJ_,kleobhgacy€,mdemlllza- P t. P ',100 kI '." ' ) 1127 Rosenberg do Stryja. :::>. Turteltaub do Stryja. 
cyjne 9(HO, Losy regulacyi Oissy 10S.-, LosJ _ e s z . 
 
ze
ICa . g.r., (na Josrell .: i F. Kowal
ki do Sa.noka. J. .CelewIcz do Uhno- 
t k' 2-' W' k t 113'fiO Ak do 11.32 zł., rzepak (sIerplen- wrzes) 12 -/ wa J. Kleszkowskl do ŁukI. 
urec Ie ;)-; ęglers arena . u, -lzL Berlin: Pszenicażóha(najesień) 212'50, ' 
cye banku zWI1j:zkowego lzS'30, Akcye ban- , t ' : . j ' l 53 ' f' O l . 'Spostrze:tenia meteorologiczne. 
k Ak k l . . k zy o - -, spm ,us oco ,I, o ej rzepa- '. , 
u obrotowego -'-. 'cye o eI węglers o
 k 51 60 S . P .' I z. dilla 31 marca 11J81 o godzlllle '7 rano. 
. . ". k l , , , owy. ' z c z e c l n: szemca --, rze Barometr '/3K,30mm. przy temp, 0°0. Psychl'()- 
galIcYJskIeJ - -, Akcye o eI panstwowe.J 'k _'_ P , . k; 159 kl 63 50 metr suchy + 12'0, Psychrometr wilgotny + 0,4"0. 
--, Rubel papierowy l'zO', Węgierskie P l l, ,ary
. mą,
 __. gr. w , 
 Pr
źnośćp
ry43illm, Wilgoć 85'1.. Zachmurzenie 10, 
l 116 ' 25 M k ' ' k ' . U O eJ rzepakowy 71 50, spIrytus . l' o Wiatr NW.2. Ozon 10, 
osy ,ar. memIec l - -. sposo- 
 P . , t . T ' + l O D R ' 
b . ''' b d . l c oJ. a w: szelllca -'-, "'y o -'-, OWIes emperatura powietrza . , 
Ieme
, ar zo SI ne, . B . t ' d ' , 
!;;i ,. _,_ SpIrytus _'__, kukurudza -"-, K o
 alome r l zle W gorę. 
Wiedeń,30go marca lRS1, godzma 5 l . P , Stan barometru nad poziom morza 762.40mm. 
O n l a' szelllc'a -'- 
min. 50. Akcye kredytowe 301'-, Anglo- . J . 
Austryackie -'-, Unionsbank -'-, Kolei: Odpowiedzialny redaktor: Władysław Łoziński. 
Karola Ludwika 268'75, Południowa -'-, , 
Renta papierowa 75'70, Galicyjskie listy za- 
stawne 103'75, Galicyjskie obligacye inde- 
mnizacyjne -'-, Galicyjski bank rustykal- 
ny 102'-, Losy z r. 1860 -'-', Napo- 
leondor 9'27, Rubel papierowy -.-. Uspo 
sobienie, - 


Cennik lwowskiej Izby handlowej i przemysłowej. 
Lwów dnia. 30 marca 1881. 


I phcą żądają 
walutą austr. 
złr (-t.. zk et, 


l. ..ł.kcye za sztuke. '" 
. 0:.1 
Kol. g. Kar. Ludw. po 200 zł. m. k. 8.. 266 50 
Kol.lwow.-czer.-jas. po 200 zł. w. a.': 172 - 
Banku hip. galic. po 200 zł. w. a, .. 300 - 
Banku kred. gal. po 200 zł. w. a. 
 255 - 


269 50 
175 - 
304 - 
258 - 


2. Listy zast. za 100 zl. 
Tow. kredyt, galic. 5 pr. w. a. o lOO 30 
" n "4pr.w.a. 
 9375 
" " n 5 pr. okresowe.g. 100 30 
Banku hip. gaIk 6 pr. w. a. ,
10J 30 
n n n 5 pr. w. a. wylo-..Q 
sowalne z 10 pr. premią , . 
 100 50 
Listy dłużne g. Z. kro wt 6 pr. w. a. 8.. 102 - 
'" 
3. Ltst,y dłu1Jne za 100 zł.-"= 
Ogólno rolno kred. Zakład dla Gal. ,2 
i Bukow, 6 pr. los. w 15 lat 92 - 
4. Obligi za 100 złr. 
Inaemniz. gaIk 5 prc. m. k. . 
Oblig. Komunalne gal. Zaki. kred. 
włościańskiego 6 proc. W. a. . 
Pożyczki kro z r.1873 po 6 pr. W. a. 


101 30 

)4 75 
101 30 
104 30 
101 50 
103 25 


94 - 


ri. Losy miasta Krakowa , . 
B Stanisławowa. 


99 25 100 25 
101 - 102 50 
102 - -- 
19 50 21 - 
23 50 2550 
5 40 5 50 
1) 44 5 54 
H 23 9 33 
tl 48 9 60 
I, 50 1 65 
1. 19 l 21 
iJ6 90 57 50 
!hl 50 100 50 
"'
 2;:; 100. _ 


B 


6. ][ o n e ty. 
Dukat holenderski 
Oukat cesarski. 
Napoleondor 
Półimperyal 
Rubel rossyjski srebrny 
" n papierowy. 
100 marek niemieckich. . 
Srebro . .. 
J(nponv w srlJbrZA 


Przyj echa li do Lwowa. 
dnia 31 marca 1881. 
Hotel George'a. 
Pp. Z. hr. Mniszek z Rossyi. Dr. K. 
Gottlieb z Brzezan, M Garapicb z Cebrowa. 
S. Garapich z Olejowa. R. Laskaraki z FoJty- 
, szaR, K. Worel z Foltiezen 


Kurs giełdy wiedeńskiej 
z dnia 26 marca 1881. 


1
 Dług państwa
 
Jedllolity dług paJlstwa w banknot. 
maj-listopad . 
luty-sierpień ..... 
Jednolity dług pallstwa w srebrze 
styczeń-lipiec . . . 
kwiecień.. pa:ldziernik 


płac,. z 


73.95 74.10 
74,- 74.15 


75,10 75.25 
75.10 7525 


Odchodzą ze Lwowa. 
W6dług południka peszteńskiego. 
Do Krakowa: o godz 10 min. 30 w no- 
cy (pociąg pospieszny); o godz 4 min, 
33 rano (pociąg osobowy): o godz. 4 min. 
49 po południu C odąg mięszany). 
Do (Jzerniowlec: o godz, 6 min. 10 ra- 
no (pociąg pospieszny): o godz. 11 min. 
50 w południe (pociąg mięsza.ny); o giJdz 
! O min. 50 w nocy (90ciąg mięszany). 
Do PodwoIoczysk : (z dworca w Pod- 
zamczu); o godz. 10min. 39 w nocy (po- 
ciąg mięszany); o godz, 12 min. 32 w 
Po(
lągl kolejowe. południe (pociąg mięszany). 
Przyehodzą do Lwowa. Do Stanislawowa: (na Stryj) o godz- 
Według południka peszteńskiego. 6 min, 45 rano. 
Z K
akow:a: o godz. 5 min. 20. rano (
o Do Podwoloezysk: ( z dworca Iwo w- 
CIąg pos
leszny); o godz. 9 mm, 7 WIe- skiego głównego) o godz. 5 min. 40 rano 
czór (
OCląg o
obow
); o godz. 11 przed I (pociąg pospieszny); o godz. 12 min ) O 
połudmem (pOCIąg mIęszany), w południe (pociąg mięszany;) o goliz. 10 
Z (Jzerniowiec: o go,Jz. 9 min. 40 wie- min. 11 w nocy (pociąg mięszany). 
rzór (pociąg pospieszny); o god'1, 3 min. 
płacą żądają 
173,50 173.75 
292,;:;0 393,- 
107.50 108.- 
156.25 156,75 


płacą żądają. 
Keglevicha po 10 zł. m. k, 17,')0 
Losy miasta Krakowa .. 20.30 20.60 
Pożyczka miasta Budy po 40 zł. w. a.. 41.75 
Pa.Ifiego po 40 zł'. m. k, . ' .. 39.75 40,25 
Fundacya szpitala Arcyks. Rudolfa. 19.50 
Salma. po 40 zł. m. k. . . 50.25 51.- 
St. Genois po 40 zł. lll. k.. 46.25 46,50 
Poźycz. m. Stanisławowa (po 2\.1 zł. w.a.) 24.- 25.- 
Poż. Tryestu po 100 zł. m. k, , . 128,50 

't n po 50 zł. W. a. .. 65.50 
YV aldsteina po 20 zt m. k. .. 32.- 32.50 
Windisehgratza po 20 zł. m. k.., 39 25 40.25 
Pożyczka miasta Lublany po 20 zł. 23.50 24.- 
7. Weksle (na 3 miesiące). 
Augsburg na 100 zł. W. p. n. . 
Berlin za 100 mark w. p. n.. . 
100.30 100.'/0 Frankfurt za 100 mark p.. , 
103,75 104,.- Hamburg za 100 mark W. p. n. 
102,- 103.- Londyn za 10 ft. szt. . 
101.50 101.t:0 Paryż za 100 fr. . 
100.- 100.50 I 
102,4!) lU'>,,7H Kurs Hota. -- 
:i. O" Ugacye z prawem pierwszeństwa (za 100 zł.) Dukat cesarski men. 
" pełnej wagi . 
92,25 92.75 Korona . . , . . , 
20-frankówka. . . 
Rossyjski imperyaJ: . 
Talar związkowy . 
Srebro . . . . . 


Lwow. Ozern. kolej po 200 zł. wa, w sr. 
Tow. kol. żel. państw. po 200 zł. mk. 
Poł'ud. kol. panstw. po:ZOO zł'. w. a. 
. 1. kol. węg. gaJ. a :300 zł. w srebrze 
ą,!aJą 


4. Listy zastawne losowane. 
Ogólny rollliczo-kredytowy Zakład dla 
Galicyi i BukowillY w 15 l. 6 pr. 
Powsz. 2,25 122.75 
" "1864 po 100 zł. 172,- 172.50 
" "186-1 po 50 zt 170;50 171,50 
Renty Oom. po 4;2 lir. austr, .. 27.- 28.- 
Listy zastaw. domen paIlstw. po 120 
złr. 5 prc', .. ,... 142,50 143.- 
Austr. Asyg. skarb. zwrotne 1881 5 pr. 100.20 100.50 
Au£t
.. renta zł. wdm. od podatku !1 pr. 9:3.60 92.75 


2
 Oblłgacye indemn. [) pr. 
Czech 
Bukowiny 
Galicyi 
Niższej Austryi 
Siedmiogrodu 
Węgier . 


(za. 100 zł'. m. k.) 
104.75 10ii.75 
97.50 98.25 
9\1.50 100.- 
105.50 1U6.iiO 
:14:10 95.20 
96,25 96.75 


6. L o li! y. 


Inst. kro dla han. i pr, po 100 zł'. w. a. 
229:3,-2300,- Oh,rego po 4U z
. m. k. . . , . 
'!65 GO :266 - Tr<'v,,,,p.ó!'J. ]'j
,r. n:> DUIJH,jll po JfjOd.JI1
 


9.26,50 
9.56,- 


9.27,50 
9.58.- 


3. A. k c y e. 


125.75 126.- 
206.75 2tJ7.- 
785,- 790.- 


Bank Allglo-aust. 200 zł. amit. zł. 120 
Inst. kred, dla h:tndlu po 160 zk 
Niższo-austr, tow, eskomt. po 50U zt 
Gal. banku hip. po 200 zt . . , 
Gal. balik d. han. i prz, a 200 zł. wpł. 40 pl'. -.- 
Gal. zakt kred. ziemski a 200 złr. 
Banku austro-węgiersko a. 600 złr. 
Kol. Albrechta a '200 zł. w srebrze 
Aust. Tow. żeglugi pal'.dun. po 500 zł.lllk. 582.- 584,- 
Kol. Cesarzowej Elżbiet.y po 200 zł." ,205.- 205.75 
Kol. Preszów-Tarll. (w,c.) a 200 zł. 
Północna kolej po 1000 zł, m. k, 
KoJ rr-a,r r,,,rlw "Ol' '!'Ol) 7) r,1 
 


804,- 806.- 


181.25 181.75 
41.50 42.- 
107.- 1(;8- 


Z lwowskiej Izby handlowej I przemysłowej. 
Telegrafowany kurs wiedeński 
z dnia 30 marca 1881. 
Jednolity dług państwa w banknotach 
n " " w srebrze . 
Renta w złocie . , . . . . . 
Losy poźyczki z roku 1860 . , 
Akeye banku austro-węgierskiego 
n "kredytowego 
Londyn, . . . . , 
Srebro . . . . . . . 
Napoleondor . . . . . 
Dukat cesarski men, . . 
100 ma.J'elr ujl'mjl\f,lri"n 
- 


zł'. I ct, 

61

 
93 1 55 
129 50 
811- 
299 90 
117 20 


927- 
550 
5715 


=--
.e
"Ik 
..

d"
T- 
t 4U,1 
rfentttttii;c+ l'il'., VW" lnu" in Der 
eHC!ge oiefer 8eltfd)rift I 
a5 f. f 
anDe:3gtrid)t af
 8trafgerid)t mIejski w Krakow ie pOda.J8 do WJl\dOillOŚCI, 

a5 U. .l3anbe
gerid)t in }B1'ilnn f;at auf "v..,SI'J" Kutno, 'r
ba" nad) \3 802 EJt. @, in jj31'ag IJat ,auf V!ntrag btr f. f 6taatsnn
 iz celem zaspokojenia sumy 5746 dr. 79 et. 

ntraJ ber f. f. ;Staat0amJJLlftjd),:łft mit ben tJCtvoten wahfd)aft mit bem 
rfcnntniffe bom 14 iJe. i 3
0 7.łr. w. a" :lO pr:Jn. odbędzie iię M 

rfenntl1iffen bom 15 unb lu t\iebruar 18:-1, I (l

ri) 
detttttuiife. uruar 1081, ,8, 40jt, bie jffieiterbcrb1'eitung rzecz Galic)'jikiego Zakładu krt:!d.Yto
eg() 
83.22! l unb 2164, bie jffieitel'berbreitnng ber' 
a
 f. f. Qanbe
 afi3 @)h.:afgerid)t in ber ill 3 i1 rid) erfd}rinenbrn 3ritfd)rift ,,
er 
iemskiego w Krllb:owitl "gmachu s
dl)wym 
Beitfd)rift r, MornsUL ()rll"
'" 
1r. :)5 Dom 13! jj3ra
) gat auf tlntrag ber f. f. EJtaat
all\uaft
 iSocia[bcmolrat" 
r, t bom U zsiinner ł1:lH I w rhóeh terminach duia 15 maja i dnia 15 
t\ievruar 1,"8\ roe g . en, bei3 .l3eitartifefs, "O _
 I I fcfJaft mit bem 'irfe.n,ntniHe 
1om I 
 1mb. ł 6 \Degcn bC . '\3 l1ufrufe5 ul.j3artei
enoHen t . £13ergeHet CHrwca l
Sl ,kaidym razem o go

inie 10 
,oud OIDI"l tenlllJ 1aio
t" nad} S' B!IO 
t iJebruar Ib!l, .8 :1H.)3 unb 4137, tle illntcr
 bcr 
erfofgten unb @cmaBregeften md)t" nad) r.IM, egLeku('YJna sprzedaz reilnoscll pod L 
@" bmm rvegen ber 9(oti
 "Pra.ka Pd\:tik" I l.Jervrcitul1o ber Bdtfd)rift "Bud''Ji '1\/'st," \Jer S s lO 6t 
; rot'gen ber 
rtiM "
bormement

 W. h. \:I w Mogile w powiecie Krakowskim 
nad) ben 
s 301-1 unb 3l0, I2rljf, 2 St @, i) tJOm 9 (Je6ruar (tj:)1 lur gen be
 tlrtife!s 
infL1bnn(\1/ unb "l2ruguft \Bfanqni" nad) S położonej. 
fen1er ber 8citfdyrift "'J::agt's6ote au
 wc ii f) ren "SJ!'i.lne pol1l dqr (1rehl8d
 tJon "ltal3an< 1.Jrua
 H": l! B. 

, 1,1, bIt' 
et.tt
rbt'
Órmung :wel Sa.m uela. Ja
 óba R1lssa" IZ wskutek do- 
bruar ,1 
,H I r 3. .i!,t) ;;
, ,btl' )ffinterberómtung i IJJalt.1 d)aft mi,t km 
rfellnt.1Hf1e tJom. 14 
ebru
r b
r ,111 3 lt nd) cr)d)emcuben 8rit)
nft ,,
f'r 
 onanego dma ił roMca .r
Sl wy boru 
. 
ber 3elt)d)nft "Naru.JiII IlcIY" 9h-, 3;
 tJom b , I 
lH l. B, 3HH
 ble jffit'Jtcrl'crbmtung ber Ut 0::::ocrafbemofrat'. :11r, 3 bom I ti 
anncr I fSt Ma.urYI\Y R?btm3na w mle.)
ep. Mauryceg,) 
(Jebruar H:h 1 wegcn bes I2rttlfef5 , + Z V dlle. 2onbon crfd)einenbrn 3eitfd)rift ,,
rri9rit" 
r. IlH'gen bes i!uf1'ufis "l.j3artd.gt'noffen! }BcrgefJt ber BHd
l'h& ktory urząd swój zło;l.ył zaJ'ządf'ą 
Ij \J. ,i n. (Pny Oup) lTI' kon'l I: a ''''h'L' l" nad) :) tJom! "; 
l'3eulber 'i"t)O llJegen be£> Wrtifd5 \!krfofgten unb @emaBregetten nicf)t t" in }Ber
 tej ffi!\SY ś. p, adw. Dr. CZlisz,er, zastępcą 

 300 E)t. @. berboten. : ,:iJłottct fil' aus bil' cr6iirmfid)C jBrnt" nad) bcn binbitl![ł mit bem IJlrHfcf "iJonb
 
ur Unter
 zl\rządcy masy zamianowany zostal. 
i 
s ,51:1 a. b (' uno f)!J e Et. @., lIJegrn Des I ftii
ltng ber Dpfrr be5 (0ociaLiftengefe
ei5" lIad) Lwów 5 marca 188] 
: 
htifef\3 "l2rn ba
 bentfd)e 
o(f' narf) ben SS I S '
 O 6t. (Sj, IJJegen be$ mit "Ud,8
i" iifJer
 (2355 1-3)) E 41 Y Ił, t. ę 
;I)as f. f Shei
ge.:id)t in S1'uUenóerg 9
t !)S c u
b 5'1 \0.::_ @, lUi'H
:\ bC0 
rtifr!£> fd)rie

nen 
,
tlfei0, bann lUegen be
 I2rrtir
f0 I . L 
1260. U. k. s
d 
r,jowy we !,W?- 
auf I2rntrag 
er t f. 

aat0alt\uaHfd)aft nnt: ,,;I)er ,bicrte fral,I&1)1t]
e I2rrbeited
:ongrej3, l . ,n ' I . , .. ,l.)3an
, \) SQ1:ner
 nad).s 80J 6t.. IM" enbltd) I Wll
 pO

J
 d
 puws,zneh . ne J wIadomoścI, IŻ 
b
m 
rfenntJ.nff
 
om l,) p:e6ruar ,I 1'
; I . ' 9' S)abre". 11

 
, ,)II,) eJt 
 f, \t1l'gen be5 
n
l ll1 , c g en bc£s 
(rttfefs ,,
UI3 Deftermd)" nad) S I w ma
le rozbLOroweJ Hersch/\ 
1\&ra. w. sku- 
J 303 15tf, bil' 
e1tertJerótcltunn ber 3ettfd)nft fefs .,
5 1)t fem Gjott" nad) 
 \:J.i , b 1St. ' (H E)t. @. berboten, tek prr.eprowsdMlJego przez Wlt'l'ZJcleh wy- 
M Kolni'em"'.kebo L, 1973. C. k. s
d powiatowy deleg. Lwów, 12 marca 1881.
		

/DIGCZAS002001_1881_073_0007.djvu

			7 


(2312 3-3) Ruuł-maltjuug. (2335 3-3) E d Y k t a wedle protokołu z dnia 31 stycznia 1880, do tutejszej c, k. R
dy szkolnej okręgowej 
8. 465 
n 
o!ge ber @Stanbes

rf)of)ung L. 10397. W myśl uchwały c. k. sądu egzekucyjnie oszacowanych w drodze publi- I najpóźniej do końca kwietnia 1881. 
bes >Bosnifcf)en @enbarmerie

or1Js f)at ficf) krajowego we Lwowie z dnia 7 sierpnia cznej licytacyi na dzień 7 kwietnia, 9 maja l i Podań spóźnionych i niedokumentowa- 
bie 9'lotl)wenbigfeit ber 
omjJ!etirung besfe!6en 1880 l. 31887 uznaje się Iwana Bryka z i 9 czerwca 1881 każdym razem o godzinie nych nie będzie się uwzględniać. 
um 6eHiiufig iWO 9J1ann erge6en. . Ue6er 
eł:
 Malechowa za marnotrawcę i kuratorem dla 10 rano w tut. sądzie przedsięwziętą zo- I Z c. k. Rady szkol. okręg. 
an!affung bes t unb f. ffieicf)s

tnan3
ill1m

 niego Pa
ka Zu
ek 
stanawia się. I stanie. . . I Trembowla H: marc;! 1881. 
fters erge1jt an bie Unteroffi3 iere unb ffiefer
t
 Lwow 14 slerpma 1880. I Oena wywołanIa rdalnoścl pod lk, 65; (1849 3-3) Obwieszczenie. 
f ten bes f. f. S)eeres bie 
ufforberung, ftcf) (2327 3-2) (1426) w Hodowicach wynosi 1000 złr. realności: L. 5268. O. k. sąd powiatowy w Ni- 
3 u m 
intritte in biefe %rup1Je 3 u me!ben, inacf) Obwieszczenie Ucytacyi. I pod.l. 16 w Hodowicach 
45 zk, zaś real- : żankowicach przeprowadzi w sprawie egze- 
bem 1J rolJi forifcf)en @Statut fur bas @enbar
 O. k, sąd powiatowy ogłasza, iż celem i nOŚCI pod l. 68 w HO
0W:lCach . kwotę 530 i kucyjnej Piotra i Katarzvny małżonków Pa- 
merie

orjJs fur Bosnien unb Hercegow:ma zaspokojenia pretensyi Anny Sle2\iakowej 18' dr" a każdy chęć kuplemR mający ikładać I rypów przeciw Goldzie Galdreich i sp
dlro- 
ift 3 ur 
ufnaf)me in biefes 
orps erforberhcf): zł. 50 ct. w drodze egzekucyi przez publi- ! będzie wadyum 10% ceny wywołania. biercom Judy Goldreicha, Mortkowi, Janklo- 
&) ber inacf)wds uber bie S)eimats
8u, czną licytacyę sprzedany będzie kawałek j Realności pomien!one sprzadaje się i wi, Ettli, Małce i Laji Goldreichom o za- 
ftiinbigfeit; " gruntu, na sp6lnem zwany w Kamesznicy j ryczałtowo, nie ręcząc za żaden mOżliWY ! płatę kwot 50 zł. i 75 d. względnie resztu- 
b) un6efcf)oHener .53e6enswanbe!, gctfttge na Zwardoniu położony, do dłużnik
 Michała I I ubytek. ., . ,. ją
ej kwoty 87 zł. 50 ct. przymusową pu- 

iif)igfeit unb gewanbtcs 5Benef)men; , W ąglarza. należący, w trzech termInach 28 Akt oszacowama real.n
scI sprzedac SIę bhl'zną sprzedaż realności pod l. k. 302 w 
c) ein 5łlHer nicf)t unter 20 unb mcf)t kwietnia, 27 maja i 23 ezervvca 1881 każ- mających i bliższe waru,nkl lIcytacyjne przej-I Niżankowicach położonej, ciała tabularnego 
u6er 45 
a1jre; , ,dego razu o go . dzinie 10 przed południem I rzeć można w t. s. regIstraturze. Iłiestanowiącej w dniach 29 kwietnia, 30 
d) !ebiger @Stanb ober ft1tberlofer 
tt
 w biórze sędziego powiatowego w Milówce. Lwów, 13 grudnia 1880. maja i 18 lipca 1881, każdym razem o go- 
wenftanb; Oena wywołania 55 dr. (1795 3-3) Obwieszcze
ie. dzinie 10 przed południem. 
e) ein gefunber ftader S'ror1Jerbau 
nb Wadyum 6 złr. L. 946. O. k. sąd P?WI
tOWY w Bóbr- Oena wywołania 350 zł. 
¥! an', " tf n rf. be @ro"e Milówka 9 marca 1881, ce w sprawie egzekucyjnej 
ana Nyczki I W adyum 35 zł. 
eine bem f. 
, 
.J
tdtiirmapen t'reu,,)en p; ( 2285 3-3 ) Obwieszczenie. P rawonab y wc y Towarz y st . w . a zalIc . zkowe g o w I I Na P ierwsz y m i dru g im terminie real- 
f) bie S'renntnij3 ber .53anbcsf1J ra cf)e (tr
 
genb ein ]!alJifcf)es 
biom gen
gt); L. 293. O. 
. sąd powiatowy wyznacza Bóbrce przeciw FrankowI I 
:1a
YI Halickim I ność ta tylko za, cenę wywołania i wyżej, na 
g ) hin!iinglid)e S'rcnntmj3 bes .53efens, do przedsięwzięcIa egzekucyjnej sprzedaży pto. 90 zł. w. a. z pn. rozpISUje przymuso- I trzecim terminie hkże niżej ceny wywoła- 
@Scf)rei6en; unb ffiecf)nens.. ,gospodarstwa Jana Wrony pod L 118 w wą publiczną sprzedaż parc. gr. pod 1. kat. I nia sprzedaną zostanie. 
illiinberiiif)rige, we!cf)e mcf)
 
at,tbesem
e
 Gołko wicach położonego, trzy nowe termina. 860,3 i 2/6 części par gr. pod 1. kat. 775 i Resztę warunków, tudlibŹ akta opisa- 
60rene finb veburfcn 3 um fretwtUtgen 
m
 na dzień 27 kwietnia, 30 maja i 27 czerw- w Strzałkaeh położ0.ny
h w
dle karty wła- I nia i oszacowania przejrzeć można w sądzie. 
trUte ber .8uftimmung bcs 58ater$ ober ber ca 1881 o 10 godzinie przed południem pod I sności wyk, hip. 45 l 42 gmIny Strzałki na Niżankowice 21 listopada 1880. 
58ormunb f rf.a f t. warunkami w numerr.ch 28, 29 i 30 "Gaza- Franka Halickiego zai.ntabulowanych wedle I (1988 3-3 ) Ob ł i 
u,,) ty Lwowskiej" z roku 1880 ogłoszonemi. pozycyi 1 i 2 karty Clę:7
rów tychże wyka- w eszczen, e. 
;t)ie 
ufnaf)men erfo!gt burcf) ben .53an
 Podgórze dnia 14 lutego 1
81. zów hipot. dla powyższ
.] .s
my za .hipotekę ! 
. 8479. O. k. .sąd powlato
-y. w BJ- 
be
 - @enbarmerie 
 
omanbanten, we!cf)er 1J0n 
2328 3-3) Obwieszczenie. słuząeych w trzech na dŁlen 21 kWIetnia, 30 I le
howle ogłasza, że celem z
spokoJema przez 
ben unter c) d) unb g) 6e5eid)neten >Bebingun
 k ., . t l maia i 30 czerwca 1881 każdym razem o I FIschla Wobla wywalczonej sumy 185 :zł. 
t a; , d t b " rq, f " \.. er .53anbes- L 700 Oelem zas p o -oJellla wl€ny e - 
,. ' w .. Z pn odb d . . t t ,' d ' 
gen mi \irmci) igung e>J 
')e >J u , - ..': , .' . k _ godzlfiIe 10 rano w zabudowamu tutejszego! " ... " ę Zl
 SIę W U o:Jszym są 7,IH 
ffiegierung bi!3jJenfiren fann. - ;t)e
 t1t b
s nosCl Anton.lego Medweekleg k o ja, o 1 P 2 r 5 awo
 S ą du W y znaczon y ch terminach z tern że ce- licytacya gruntow me tabularnych B!!.
yl€'g<.l 
lU b '(('" a;' t t b h t ]t rf. 2 u e t nab y wc y MIChała Men y ka w wocle Zł. ." nI ' e b ' ęt h M . . P 
 R d h 
\i!len armene

or1Jx> 
m re en e ,)a ,Uoj o 
 , . . nę wywołania stanoWI wartość szacunkowa I o J yc mas arYl l aWła. a ue ow- 
ner munbeftens funfiiif)rigen i)icnft3 ctt 3 U lJer
 z pn. .rozplsu,]e sąd egzekucYjną 
przedaz re.- 180 zł. że w ierwszych dwóch terminach skich pod 1. 31 i 32 w Geryni w' trzech 
nflid}ten. alnoścI pod l. k. 121 w Ozarnej położonej, P ow y źs' Y l' t lb za lub w ż . terminach dnia . 4 maja 3 czerwca i 4 li- 
f' b 'dłużników spadkobierców Ś. p. Iwana Birclów I, ' 
 ze, parce e t I .y ( t .. l .y t 6j lk ceilY P ca 1881 każd y m r
zem o O'od
inie l O 
i)ie 
ufnaf)me in ben @en armene . . 20 k ' t . d - 18 WVWOłallI3. na rzeClm ermlme I y o za' 
 
imannfcf)aft5ftanb fann nur in ber 'u,nterften :v

sne.) w. dmu WIe ma, w UlU ma- taką ce'uę 'sprzedane zostaną, którab na za- przed południem a to na pierwszych d wó, b 

f)arge unb in ber ffie
e! nur 1J,
ob,ewetfe ftatt
 Ja.. ,w dmu 19 cze
wca 1881 zawsz
 o go- spokojenie należytości rządowych? wsz st- terminach tylko wyżej ceny wywołania lu b 
finbcn, 
usna9men f)telJon 6e3u9hcf) ber aus dZInle 10 rano ,t
taj 
 drodze publIcznego kich ubezpieczonych wierzytelności wys
ar- za takową, na trzecim terminie poniżej ceny 
ber f. f ober f. ung. 
enbarnterie (t f. Se- przetargu odbyc SIę. mającą.. , czab, że na wypadek, gdyby takowa cena wywołania. 
reżaner Oorps) ober aUs bem aftilJen i)ienfte Cenę wy wołama stanowI wartośc sza- uzyskana być nii'l mogła termin do ułożenia Oena wywołania 343 zł. 40 ct. zakład 
bes f. f S)eere?5 ober ben .53anbwcg
eu unmt

 cunkowa ns. 
wotę 300 złr. wyprowadzona, warunków ułatwiających na dzie' 7 r 35 zł. 
te{fJar in bie @enbarmerie fur Bosmen, u,nb bte zakład wynosI. 
O złr.. ..,. 1881 o godzinie 10 rano wyznacz:O ml;

 . Resztę .warun
ów licytacyjnych w tu- 
Herct'g'Jwin
 eintreteuben 
erfonen 6ewtUtgt,bcr W a
unkl IIcyta
Yjne, akt ?pISamd I 0- stał przy którym wierzyciele niestIwa.' c tejszym sądzIe przejrzeć można. 
(('h ef ber .53anbesre g ierun. ;t)ic 0eit ber mrobebten
 sza.cowam& rzeczoneJ. real
oścI mogą być j . ak
 P rz y ' stP P U j ' >'c y do wniosku st . Ją h y Bolechów dnia. 19 grudnia 1880. 

') .u 1-' . t s>'dowe j re g Istraturze ',; . awającyc. 
leiftung we!cf)e nicf)t uver 
in 
agr ausgebegnt przejrzane W o U k oz d , . t . poczytani zostaną, że jako poręczne 10 prc. (2240 3-3) E fi '7 k L 
werben 'barf wirb bem @enbarm nacf) erfolgter . . są pOWIli. owy. sumy wywoł nia tj 1H 
 t6 I '"'35 O l k . 
befint ' tt ''' en , 'm ufn ahme in ,f dne @ , enbarmerie
 Ustrzyki dolne dnia 25 lutego 18
1. k .. h 
 " . h Z d "-' w k go wce przez J. l e em zaspo oj8uia naltży- 
IJ 
 ') . k. t UpI
llJ.a c ęc ms.jącyc o rą' urzędującej tGści Lwowskiego Zakładu kredytowego wło- 
bienft 5 eit emgered)net - ;t)te >Bebmgungen ber (2337 3-ił) E d y. '. kO
llIsYI ma być zł'ozone, ze dla wierzycieli, ściańskiego 13 rat po 24 zł. tudzież resztu- 
>Beforberul1g werben 6efonbers feftgefe
t. ?mas L., 3628/
288. O. k. sąd powlatow'y ktor!mby uchwała ,wc
le albo w należytym jącego kapitału w kwocie 210 d. 51 ct, w. 
bie >Be3uge ber @enbarmen anbelaugt, erf)iiH 
e
 dla. oKolI
y mIasta. V;yowa S. 
I we L
o
Ie czaSIe doręczoną byc me mogła, lub którzy- a. z pt!. odbędzie się w dniach 29 kwietnia, 
ber we!cf)er in bas 
or
s eintritt, dne 
af)
 posta
a.wla w .8pra
l
 Roz
lIl. Ko
akl.ewlcz by po dniu 26 stycznia 1881 do tabuli wa- 27 maja, 1 lipca 1881, kaidym razem o go- 
resiof)nung 1J0n iWO f L mit bem ffiecf)te ber przecIw LudwIkowI l MarYI Plątklew.lcz'
m sdi, prawo zastawu lub inne pra.wa rzeczo- dzinie 10 rano egzekucyjna publiczna sprze- 
!Borriicfung in bie erfte .5301jnung!3Uaffe 1Jr. pto. 794 złr.. 
5 ct. w. a, z pn. dla. mewIa.. we nabyli, kurator w osobie c. k. notaryusza daż realrrości pod l. k. 76 rep. 14 w Krze- 
400 fl, 6ei rntfjJred)enber ;t)ienft1eiftung unb d
my
h z m;eJs,;a .po
yt
 pozwanych. Lu.d- pana Teofila W aydowskiego wyzn
cz:mym misnicy, wyk. hip. 36 objętej wedle poz. 

i9nung 3um @enbarmericbienftc, ferner bie wlka. I MarYI PlątkIe
ICZOW na kGszt I llI
- został, że nakoniec w akt oszacowania real- B. 1 stanu czynnego dkuzniczki Anny 19o 
erfte ID1aHa 
inlage bon 85 f L unb bas iiitw bezplecl.eńs,
wo ostatmch kuratora w osobIe ności w wyciąg hipotecz. i in.ne warunki Balawendrowej 2go W ł'lcQwej własnej. 
Hcf)e WłaHa
\13aufcf)a!e lJon 45 fl, fowie bie ad
. Dr. Jakelesa z sub
tylUCyą adw. Dr. sprzedaży w registratune tutejszego sądu Oena wywołania 900 zł. 
Begrungsfoftenveitriige unb anbere \Jle6enge
 Re!cha, 'Y celu doręcz8ll1a t, 8. wyrok
 2\ wglądnąć, zaś o zaległych należytościach W adyum 90 zł. wynosi. 
biH)ren jBon ber £6!)nung gat bie illiannfcf)aft dma 
2 l!stopada 1,873, l.. 6
13, 
zywaJąc rządowych w c. k. urzędzie poborowym w O. k. sąd powiatowy, 
if)re 58erjJffegung, einfcf)1icf31icf) bes >Brotes, LudwIka I Maryę 
Iątklewlczow, az
by 6
e Bóbrce wiadomość powziąć można. Łańcut 28 stycznia 188 J. 
fe!6ft 3u 6eftreiten. 
o.kumen.ta ustanowIOnemu kura.torowI u
zle- W Bóbrce dnia 10 lutego 1881. (2242 3-3) E d Y Ji: t. 
(188 7 3 3 ) (i 11 t t t lIh, lub Innego zastępcę sądowI wskazalI. (2237 3-3) Ogłoszeni... L 10364 O l k . . 
- + L 6w 15 kwietni 1880 L 315 O l ł b d . .' e em zaspo Ojema należy. 
8, b72. 
om f. f. >Be3idsgericf)te in w a. . '. 
 .em sta ego o. s
 ze
l8: .po- tości krakowskiego galic. Zakładu kredy to . 
Zdesw:lyki wirb 6efannt gemacf), gaj3 uver (1800 3-3) E d Y li: t. . ' , sad nauczycIelsKIch, ogłas
a SIę mnIejszy we go ziemskiego w kwocie 300 zł. w. a. od- 
5ltnfucf)en bes Mosl:Js .Nagier 3 ur S)ereinvrin
 L. 10689 O k: s
d p

latow
 w Nl
- konkurs na posa
y nast
puJące: będzie się w dniach 13 maja, 10 czerwca 
un feiner 
orberung 1J0n 2100 f!, f. 91. @. ku ogłas
a, ze 
ozaha l W
Jclech Plrogowl
 PowIat TrembowJa i 8 lipca 1881, każdym razem o odzini
 
gie 

etutilJe offentHcf)cn 
ei!&ietf)ung bes in 
ytOtzy II przecI
ko FranCl
zc8 SmuszoweJ 1. Przy szkvłacb. d 
u klasowych posa- 10 rano egzekucYjna publiczna sprz
daz re- 
ZaleBzc.
j' ki 'sub. inr, 14 ge!egenen, !aut Dom. I mnym o uzna
l1e wł
snoś
I kawałka grun: dy młodszyc
 nau
zy.clelI: . sIności l. 104 rep. 15 w Albigowy ołożo- 
T V g l 01 Nr 12 ha}Jf. auf ben ina
 t
 w przestrzenI 3 morg l 615 kw. sąŻnI a) w Budzauowle l J.1nowle z roczną: pła- n e j ' wedle W y kazu hi p oteczne g o 34 p B 
om. pn. . ,r . F ' llIe g d"ś d d 't. d N 16i c!t P o 27;) zł poz. . 
men bes @Sd)u!bners Mose
; lha,1ef f' mm . J. o g0SpO 
rs wa .po, r. ,w oz ,-. ' . 1 stmu czynnego Tomasza Bartmana własne;. 
inta6ulirten ffieaWiitsantf)eHs bei bem auf ben I Kan'llemu nal>żącego l uwolmemB tegoz 
ru
- b) w ŁosI,mowIe I Kcbyłowołok
ch z 
o- Oena wywołania 2200 zł. w. a. 
 
:2
 
nri! 1.8 L um 10 Uhr 58. im, feftgefteU
 tu. n
 rzecz Zakł
du kredyt
wego 
łosc:an- ?zną płaeą po 240 zł. bez pomlesz
ama. I W ady um 220 d. w. 8. W y nolili. 
t ,.,..t' 'h' 'rf. t " :! orgenomm en werben sklego we LwowIe zastawmczo opIsanego z I 2. Przy szkołach etatowych 1 Klaso- I O k d . t 
en ;..t.ermme ')tergenUoj X> '" P od t k ' . d - h I . są POWI!! owy. 
, b zas awu. pozew, .na tory t
rm
n o roz- wyc: . . . Łańcut 18 st cznia 1881. 
um ' ;t) 
 S' f!3p '13 6etriigt 7553fl. bas praw.Y.ustnej na dZIeń 24 kWletma 1881 o a) w Tmtkowle, WIerzbowcu, Uawczu z , y 
, e
04 u! r
4 let , godzInIe 9 wyznaczono. roczną płacą po 300 zł. . (2244 3-3) E d Y k. t. 
58abtuQ3' b' f, , % r, 
uirb bas 
eHbie
 . G:d:r miejsee pobytu pozwanego na dru. b) w I-Ileszczowie z roczną płacą 382 zł. I L 820. O. k, sąd krajowy podaje do 


 t lefe
 u 
n!tt

 
usruf
 reife lIUt glm mIejScu B1:Irtłemieja Smus'za jest niewia- 3. Przy szkołach filialnych z roczną t wiadomości, iż w dniu 16 maja 1881 odbę- 

f)
ng
o t
, au 
. 1
"er!J' tt ngege6en 
uerben. domem, przeto ustanowioilo dla niego kura- płacą po 250 zł. w Bt'lrnadówce, Boryczów-I dzia się w tym
e sądzie licytacya realności 
Je en e,te 
d\ ret
 fI abe ber %a6ufare;t;
 t
rem c, k. Notaryusza Dr, Zygmunta Ruc ce, Humniskach, l\Uynishcb, Nałuzu, O ,trow- 1 pod l. 225 dz. VIII (L. 64 gm. X) w Kra- 
t fi i)b b' )
Su,ng u
t::fvi
tl)ung!36ebingun
 k
e
o w Nisku i o tem uwiadamia się ni- cl,yku, Podhajczykach, Stobódce janowskiej, J kowie Abrahama Wolf
 i Mojżesza Buchen- 
ra r!1 n t
n 
e
tg;i
rgcrictjt!id)en ffiegiftratur n
eJszem p
zwanego z we,waniem, aby do- Tyczynie nowym,. Załawi
 i Zubowie. holza wła
nością będą
p.i, a 
rzez magistra t 
g,en f o
uen terben 
J.Iósł SądOWI o miejscu swego pobybyt, lub PowIat Huslatyn. , KrakowskI 
e wzgJędow publIcznych za pu- 
emge e 
 
ie unbefannten @!iiuvi er ]0 wie mnego .zastępc
 wska
ał. _ 1. Przy izkole .4 klas. w Kopeczyncacb: stkę uznanej. . . 
f ur bi
enigen, benen ber 
cHbiet9Jng
vefcf)eib. NIsko dllIa 28 lIstopada 1880. a) posada nauczycIela. starszego z roczną . Oenę :vywcłallla stanow
, 
art,oś
 
za- 
!:Jor beb %ermine nicf)t 
ugefteUt werben foUte, (2284 3 --3) E d 
 k. t. . . . płacą 450 zł. ,. I 
unkowa. 120 
ł. w, a" pOlll
ej ktore,] l za. 
wirb 3 um 
urator ber ))łotariat
fanbibat S)r. L. 14358. W dmach 29 kWIetms. I 17 I b) po!!ada. nauczycIela mł0dazego z roczną ,,]akąkolwlekbądz cenę realnośl' ta. sprzedaną 
Karl Maciehń:;ki aus Zaleszczyki 6cfteUt. czerwca 188
, 
ażdym razem o godzinie 10 płacą 270 d. . ., ... będzle. . 
Z leszczyki Iż 
evruar 1881. rano od.bę
zle SIę w tutejszyli'l. iądzie celem I c) posada nauczycIela do ł:ł- au . kl rehglllZra- Wadyum wynosI 6 zł. w, a, 

 E d k. t. za.spokoJe
la nalezącej się Ma1isymiljanowi. elickiej i języ
a hl:Jbrajsklego z roczną 
es,ztę warun
ów sprzedaży, akt osza- 
(2276 3 3) O k d Y . t -. GrabowskIemu od Franciszka i Leont y n y płacą :;ystemlzowAuą 200 zł. bez po- cowama l wykaz hi p oteczn y P rze j 'rzeć można 
L 13 S ą P owIa owy CZYllI Wla- G .. b ' k . k ' '. 
. . . . " Horodnic za run aumow woty 9000 złr. z pn. przy- mlesz ama. w registraturze sądowe.]. 
dom o, że Wasyl SasB, rollll\ zi . 'emu Y;z _ musowa sprzedaż posi&dłości pod L wyk. 2. Przy szkołach 2 klasowych posady Kraków 18 lutego 1881. 
marnotrawcę uznanY!ll zoa a I J , P Y hip. 479 w Ohrzanowie położonej. młodszych nauczyc.ieli: , 
dano kuratora w osobIe Iwa.n
 Panków. Oena szaeunkowa 2690 złr I a) w Ozarnokońcach wielkich z roczną (2339 3-3) Konkurs L, 5490. 
Husiatyn dnia 3 styczma 18
1. Wadyum 269 dr, . ! płacą MO zł. . 1) na potadę jednego ewentualnie wię: 
(2348z,3-3) Obwieszczenie." . Reszta warunków w sądzie do przej- b) w Rusiatynie i Ohorostkowie :z; roczną ce.] c. k. asyst
ntów pocztowych z.poboraml 
L. 10739. W celu zabezpieczf',ma. ro- rzem8, płacą po 270 zł. XI klasy rangI 
a kaucyą w kwo
]e 
OO ,zł. 
boty lakierniczej na moście żelazny.m 1;. 42 O. k, są,d powiatowy. c) 
 Krogulcu posada drugiego naucl.y- K?mpetanm. o tę posadę. WID:llI .procz 
na Wililłoku pod Rzeszowem odbędzIe Się w Ohrzanów dma. 12 ]ute
o 1881. Clela z roczną płacą 300 dr. bez po- wvmogow przepIsanych dla oSlągmęCIa p

 
dniu 25 kwietnia 18131 o godzmie 12 w (2338 3-3) E d Y k. t. I mieszkania. sady ('. k. asystenta poczto weg
 udowod
lc 
południe w
biurze c. k. Starostwa w Rzeszowie L. 1.5402. 9. 
. sąd pow. m. d. s. II! 3. Przy szkołach etatowych 1 klaso- t
kźe uzysk

kz r
bry
 skutkIem uzdolme- 
licytacya za pomocą ofert pisemnych. w
 Lwo"l? podaje nmiejszem do powszech
ej j wych: , , . ma na urzę m a e egra cznego. 
Kwota fiskalna wynoili 688 zł. 98 ot. wladom
ścl, ze .na. rzecz t
warzystwa gahc., W O
łopowce, Krzywen\oem, Kociubiń- 2) na po
a.dę c, k. ek
pedY,enta p.)czto- 
Bliższe warunki pn.ejrLeć można w kasy zahczk.oweJ we LWOWIe celem zaspoko- c.zykach, Nlźborgu starym i Tłusteń.kiem, z wego w Padwl w St&rost:.Vle M\elecklem za 
rleczonem c. k. Sta.rostwie. gdzie także 0- jenia. resztującej samy 2o.? zł. z pn, egz
- roczną płacą po 300 zł. . koutraktem słl1żbo:",ym I ka
cyą służbową 
fert zao atrzone w 5°10 wadyum wniesione kucYJna. sprze,daż reaJnoś:I pod 1. 65 W OJ- I 4. Przy szkolach filIalnych 
 roczną 
OO zł. z rocznemi. poboramI płac,y 150 zł. 
b l ,P eiecha. I Tekh mali. OzaJków pod L 16 Ka- płacą po 250 zł. w Oelejowie OlchowcLyku I ryczałtu kancelaryjnego 40 zł. 
y m
ł:;ty spóźnione lub nieułożone we- rol
 Szponer i, pod 1. 68 Jana O!wko wła- Suchodole i Tu.d
rowie. . '.. .' Podania n
leży wnieść. w .przeciągu 
dług przepisów nie będą przyjęte. snej, w RodoWICY. położonych, cIała tabu- Kandyd
cI I 
a?dytkl ubleg!l.jf
cy SIę o czterech tygodn.1 do c. k. krajowej dyrekcyi 
Z c. k. Namiestnictwa. larnego niestanowIących, we
le pro
okołu z te po
ady mają wllIesć. prośby udokumento- poczt we, LW(1'!le. 
Lwów dnia 18 marca. 1881. dnia. 20 lutego 1877 z&stawDlczo opIsanych, wane z wykazem całej poprzednlej służby Lwow dma 26 marca 1881. 
Q.lia Lw


w lir. 73 liai
 31 marol U
il
		

/DIGCZAS002001_1881_073_0008.djvu

			8 


(1963 1-3) E f1 Y k t. · o tem sądowi tutej q zeml1 doniosła, inaczaj' będzie w dw6ch terminach t. j. 14 czerwca gminy Ra.dzichowy objęte stanowiącej, dłuż- 
L. 18686. O. k. sąd powiatowy w Dro- skutki złe stąd wynikłe sama sobie przypisze. i 14 lipc, 1881 kai(vm razem o godzinie nika J.rato- :2 Oenę wywołania. sta'
lowi wartość! O. k. sąd powiatowy. 
(1962 1-3) E d Y k t. rem niewiadomych wierzyciiili. szacunkowa w sumitJ 50290 zł. 40 et. w. 
. ! Żywiec dnia 5 marea 1881. 
L. 354. O. k. sąd powiatowy w Bełzie Medenice, dnia 28 lutego 1881. w akcie oszacowania uch wałą z dnia 24 li.. ,(2384 1-3) K o n k n r s. 
ogłasza, że dnia 3 kwietnia 1877 um'8rł (1828 1-3) Obwieszczenie. stopada i 877 r, do l 5625 do sądu przyję- ! L. 28/pr, Na trzy posady asystentów 
w Bebie Tomasz Tomkiewiez bez pozosta- L. 18z5. O. k sąd obwodo 'filY w Tar- tym wykazana. 'pocztowych z poborami XI klasy rangi i 
wienia rozporządzenia ostatniej woli. Gdy miej- nowie zawia.damia Maryannę Balasową z 3. Każdy chęć kupna m/tjący winien, kaucyi 400 zł. 
sce pobytu ApolJnii Tomkiowicz sądowi jest mi!:\jsca pobyt:! nie wiadomą, iz dla niej w przed rozpoczęciem lieytacyi dotyć do rąk! Podania należy wnieść do 4 tygodni w 
nieznane, przeto wzywa się tęze, by w prze- sprawie Michała Pmd,"ry o zaintabulowanie komisyi licyt
cyjnej ja.ko zakład (wadyum) ck. Dyrekcyi poczt we Lwowie. 
ciągu jednego roku od daty niniejszej zgł'o- prawa własności do r<-Jalności pod I. k. 3 w 10 pr. ceny wywołania 50:290 zł. 40 et. w. i Lwów, 30 marca 1881. 
siła się do tego sądu i wniosła. oświadczenie Tarnowie na Zabłociu połozGnej, celem do. a. t. j. SUllę 5029 zł'. w. a., bądź w g0to- (2018 3-3) Obwieszczenie. 
do spadku, gdyz inaczej postępowanie spad- ręczenia odnoslle,i uch wały z dnia 9 wrze- ,":iznie., bądź w ,ksL}:ze
zka(
h ka
y osz
z.ędno
 I 1-. 660.. O. k. zarz
d urzędu loteryjne- 
kowe z mianowanym Kuratorem c. k. nota ś Llia 1880 1. 9945 kUfllton«, w osobie p, ad - CI, bądz w gal \c o
l1gacYil.!jh IUdernUl
acYJ - : go 
e Lwo,wle poszukuje w celu pomiesz- 
ryuszem Adolfem Kiernikiem przeprowadzone wokata dr. Brzeskiego, zaś zrstąp('ą p. ad- nych lub te
 w. obhga(
yacb długu. panstwlO, i c
ellla tegoz u
lędu lokalnosci ,składających 
zostanie. wokata dr. Salomona usti\uowiono. albo też w lIsta 
h za3tiHv!lYj
h gallc. T, WiJ.- i SIę Z 11 POkOI z przynależytosciami i je- 
Beh 26 stycznia 1881. W Tarnowie dni,. 17 lut
go 1881. rzystwa kredytowego ziemskiego. c. Ir. u pl'Z. . duej obszernej sali, ' 
(1961) Protokolowanle firmy. (2167 1-3, E d Y .II. t. galic. akcJjn':go banku hipoteczuiOgo, lub c. I Offerty mają być wi1ielSione do c. k. 
L, 253
. O. k. sąd obwodowy w 'l'1if' L. 5140. O, k. sąitpowiatowy w Du- k. uprz. 
ust,r. ba
kl] na.rodoweg'
 W. Wiedniu. : urzędll lot,eryj,uego w god
inach urzędowych 
noPOllI jako sąd handlowy ogłasza, iz zapi- biecku ogłasza, iz w tymże }Jr.l.eprowadzoną Obllgacye, listy zast.,wne i lI\Jty hlpo- I do 15 kWIetma r. b, gdzie takZe bliŻszych 
sano w rejestr handlowy dla firm pojedyn- zostanie dnia 11 maju" 10 czerwca i 11 lip- teczue obliczone będą wJ-!dług kursu tyehże, I ' wiadomości zasięgnąć mozna. 
czych :firmę: Selig Sommerstein db wyrobu ca 188\ kaZdym razem o godziuie 10 rano ogłoszonego w ostatnim przed licytacYą wy- Lwów 16 marca 1881. 
wódki i wypasu w0łów w Kobyłowłokach egzekucyjna pnbliczna. splzedaż raalnośei w da,n
m nU!lle
.ze urzędo
ej 
:Izety Lwow-: (2187) Protokołowanie tirDłY. 
w powiecie trembowelskim, BiJ,chórcu pod Ik 37 Bub. 2 połazonej Szy- Sklej, atoli mgdy powyżej pan. I I L. 3278. O. k. sąd obwodowy w Tar- 
Tarnopol 23 lutego 1881. mona Baczy wfasnej, na z
spowjenie wie-. W adyu fn nabywcy będGis zatrzymane nopolu jako sąd handlowy ogłasza iż za.pi- 
(1871 1-3) E d Y k t, rzytelllości ck. uprz.yw. galic. zakradu krt'dy- l w dep.izycie s.
d
wym dozoru!, a o ilf\by I sano w rejestr handlowy dla :firm' pojedyn- 
L. 1992. O. k. sąd obwodowy w Sam- towego wł'ościańskiego w kwocie 140 zł. 64 zo
b\ło w got0"YIzm8 dozo
e w cen
 kup.na : c
yc
h firmę: "M, Kimmelmann dla przed- 
borze podaje do powszeehn
j wiadomoś
j, ct. w. a. z pn. wlICzona m, z,
,s 
Il.dy!>, I
a'fctr .l1cytuJ
- slębI.orstwa wyrobu wódki i wypasu wrłów 
iż odnośme do tutej80 blichu położonej, A- O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamia się lllacza I:Hę h-!-mlll sąrlowy, na 4 6!erpllla J881 O. łr. sąd krajuwy dla spraw karnych 
brahami!. Nadlera i masy nieobjątt>j Sury wszystkich tych wIerzycieli. którzyby pmwa o. godzi
ie 10 z rana, 
 tem oznac
enie
, iż I ' ?rzekł na mocy 
, 
, 489 i 493 sp. k. i 
. 
Nadler własnej na rzecz ceiyenaryusza Ja- zastawa na realności sprzedać się mającej lllest
w.sJący niL. te/'m-m,e, w
erzYdele. hlpo. 37 u p, że tresc a
tykułu umieszczonego 
kóba Trichtera pod ns.stępującemi lZejszemi nabyli, lub którymby z j!l.kJejkolwiekbądź teczlll Jal<:o do wIększoŚCI głosow :
tawających, w numt\rze 6 czaioplsma "Prołom w z dnia 
warunkami: przyczyny rezolucya niniejsza lub póź[Jiejsze przystępujący uwahni będą.. . .27 luteg:o (1,1 marca) 1881., pod napisem 
1. Jako cenę wywołania ustallawia się do tej lieytacY,i odnoszące się rezoJueye do , Resztę warunków lreytal'YJnych, i wr' "Od\i:rYL(jJe. pysmo k. Jeho Prewo3('hodytel- 
cena szacunkowa tejze realności w kwocie ręczone być nie mogJy do rąk k'Jratura p, CIąg tabularny dóbr n,eczollych w r'dgI- stwu NamIstnyku HałycJi hr. A. Potocko- 
250 zł. w. a. Karola Wawl'ausi:ha c. k. nohryusz!i. w Du. I 
tratur
e !iląduwej przejrzeć lub odpisać mo 
t
, W d u
t,ępath od d sMw: "Hołos tot rwet- 
2. Zakład wynosi 8 pr. ceny szacun- biecku. hll/J... sla . o s,o
: "po ez
nemnych łycznostej" 
kowej t. j. kwotę 20 zł. w. a. Dubiecko. 31 grudnia 1880. O. k. sąd powIatowy. dah'J du słow: "TakoJe bezzwhladnoje" do 
3. Realnośc ta będzie w jednym tylko (2378 1-3) cK o n li: u r s. NoVliY SąCl. 18 gruduia 1880. słów: "swoich :synow zapeczatliwał w tudziez 
terminie dnia 12 maja 1881 o godzinie 10 L. ziU3. Posada kancelisty sądu powia- (2192 1-3) E d Y li: t. od,słÓw: "szczo wsiakii prytisnenja" do słów: 
rano naj więcej ofiarującemu za jakąkol wit'k towego w Gwoźdcu ewentualnie przy inuym L. 3390. W l'. k. sądzie sądzie krajo- "gwałtom ctrażaty" i od słów: "Izwolte W, 
bądź cenę sprzedaną. są;dzlc' powiatowy m lu b kolegifl.lny m Galcyi wym w Krakowie odbędzie się w jedilym Pr." do słów: "n.eprytwornyju predannost w 
° tem zawiadamia się strony intereso- wschodniej XI kJasie langi z przYilaldnerni terminif-J dnia [) lipca 1tj8\, o gQdz 10 ra- zawj"'fii znamlOlla występku z
. 300 u. k. 
wa.ne, c. k. Prokuratoryę skarbu we Lwowie poborami jeit do obsadzenia, no relicytacya realn'śei pod I. 77 Dr. VII I zatem uJ,

 ! Odowiez: z Kommna. przeCH
gn J"'daege ro!m lt,.z
c od dnia pierw- 1(2334 3-3) .E d Y .II. t. 
odbędzIe Się przymus.owa s,przeda.i realnOSClj Kom.\fJ.oJo, in grudllia. 1881. s,st'go o
ł,)szenia ed,Yktu w gazelli
 !wow
ki
! ! L. 11273.. O. k sąd powiatowy m. d, 
pod J. k,. 315 subr 71, w W:lerzawlCach poło- l (1870 1-3) E d Y .II. t, 
.J' ,do lo m
rca t882 tem pe
llH'J Zgło-
I
i' S II w,SY Szebf'>st.a. uez
ey
h Się w publi.cznych dY ' lll.8ądu krajowego, wyzsl.e
o w Krakow
e i stwa gl)rzelllla.u
go "!' ProbllzoJ.e, Hryńkow- 
alnoscl pod l. k, 5 w ZfOCZOWI8 z'! spadku' zakładlch naukowych, a wbraku takich po- w dmach 14 ud dDJa trzeclt"go ogłoszelila. I ra(j
, Krzywenklem I Wasylkowle W powiecie 
po Jucie Gittli 2 im. Katz pochodzących i, tomków posagowej dla żeńskich, potomków tego konkursu w Gazecie wiede.nskiej, ' I hllsut,yńskim. 
i usprawiedliwienie uchwałą z dD.ia 3l grn- tegoż rodzeństwa, tudzit'z dla ubogich miej- PrezydYl1m, sądu krajowego wyższego., Tarnopol 2 marC3 1881. 
dnia 1874 l. 11236 dozwvlonej prdtensyi scawych we lwowie od sukcesorów śp, All- Kl'a
ów 25 marc
 1881. ' (2372) Ogłoszenie. 
prawa własnoś
i do tychże części, który do toniego Gerzabka. s:ę należącej pochodzącej (2363 1-3) E d 7 k t. . ! L 1747. O k. sltd powiatowy W Ni- 
wniesienia obrony pisemnej w t<:>rminie 90 z większej slJmy 5349 zł. 37 et. w. a, kwo- L. 7
0. O. k. 
ąd powiatowy w Zywcu i zankowicaeh rghsza, że dochodzenia. miej- 

ni?wym. zadekretowano,. i. że na j
j koszt ty 3.093 zł. 82 .et. w, a. wr1tz 5 
rc. odsat- o
b
z.a,. IŻ 
elem. ściągn
enia nalez
tośei, sco.we w sp.rawie zakładał:lia k
ięgi grunto- 
l mebezpJeczeństwo dla mB] usta'i\OWlOnO ku- kamI od 11 ma,ja 1880, aż do dnIa rzeczy- Ma
IeJa lAgmeszkI Pawlusow w kwocie 30 weJ dla gmmy katastralnej Komusza z dniem 
ratorem ad w. dr. Wesołowskiego ze substy- wistej zapłaty obliczyć się mają'Jsmi, tudzież złr, 50 et. z po. odbędzie się w tutejsllym . 7 kwietnia. 1881 się rozpoczną. 
tucyo adw. dr. Heynego i pozew niniejszy bsztól'l niniejszego podania w kwo!!ie 45 zł. sąI]zie v: dniu 21 kwietni>!., w daiu 25 maja! Każdy, kto ma interes prawny w zba- 
kuratorowi doręczono. 10 et. w. a. Dl'zyzuanycb, zezwala i ro?;pi- i w dmu 22 czerW'ca. 1881 kazd,rffi razem o : di\uiu stosnnkó. pos;adanis, może przed do- 
Wzywa się zatem pnwaną, by w ozna- suje w drodze dd.!szej 
gGe!{[J\'yi powyzszych godzinie 10 rano publiczna. licytacyjna sprt.e' ehodzeuiami kierującym się zgłosić i wilzyst- 
czonym czasie u ustanowioneg:) kuratora wyroków, przymusową sprzeda.ż dóbr Manio- daz połGwy realu oś 'j w Radz:chowa(
h pod ko przytoczyć co dl!!. wyjaśnienia lub obrony 
zg
oilila się i potrzebne dowody puwne u- wy z przyległościa ai Huba, .Mizerna i Sigu l. k. 107 połnżonej, ciało hipoteczna wyka- swych praw za stosowne uzna. 
dZieliła lub też innego obrońcę uitanowiła. i liua przez publiczn
 licytac'y
, która się od. zem hipoteczl'lym 1. 304 księgi gruntowej NiZankowi
e dnia 27 marca 1881.
		

/DIGCZAS002001_1881_073_0009.djvu

			9 


(1851 2-3) Obwieszczenie. : wnieść do tutejszego .c. k. Starostwa prośbę (1792 2-3) Obwjesz:c:zenie. dać się 
aiąGej realności weszli i dla tych 
L. 5691. Oelem zazl'0kojeaia grzywien; własuoręcznie prz\:\z sIebie nspisiH!: w której L. 370. 0, k. sąd ,>bv.-od.owy Rz,szow-! W
lygLkich, który m by uchwała licytc,cyę roz- 
50 zł, 100 zł, 100 zł., 100 zł. kosztów ko- mają w'y
azać dokumentami rodzaj zatm- ski, wiadom,o czyni, Zi. 
l
 w I;iJr1..yci,."" 
a- I I piSU}ąl'1 i da!;,zf.; .Di>:!tępstW!l. z J"kiegokolwiek 
mjs.
j nych 11 zł. 76 et. 14 zł. 271ft ct, 13 daienia j
 ko też dotych(\z!J.sowe Iliemganne mu
)lrl. Grao"ch'old1, z ,fl'''JS
a, }lob,} od lile- bądz )owodu me m"g
y byc d')ręczone u- 
zt 74 1 / t ct. i 17 z¥. 30 ct. koszLów egze- zachowanie się, a w końcu, że włiJ.dajlj: do. wiad'JUi.eg,,, któremu dotąd u:.hwab 
'!h3jSZS. stau'\wiano "uratora ad a
tum adwokata dr. 
kur.yjnych 10 zł, 15 zł. 11 ct. i 15 zt 30 kładnie ,językami krajowemi. z 12 sierpnia 1880 do L. !t321 wyzn:J('II"l'łC.l1 Seh()rHsteina w No; ;'im-Bątzu. 
ct. rozpisuje sltd egzekucyjnIt sprzedaż real- I Bocbnia. 15 marca 1881. termi o. do likwidaeyi wlerzyt
lności Z . h':UY I Nowy-Sąc ,j 21 i'Jtyczni:1 1881. 
ności pod lk. 77 w Hrehoro\
ie poło
onej (1943 t2-:3) I
 'li, Y ił;. 1;.,. . kUpM sprzedanych rucholiloŚCI L
z>1,ra Sie-! (1810 2-3) E d Y k t. 
dłużnika Markuia KOfJla własnej, w dnIU 28 L. 10017, O. k. sąd powiatowy w Bla- gla. zispokoić się mającfch, . doręcz, li.: być I I" 1812. O. k. sąd krajowy we Lwo- 
kwittnia., w doiu 1 czerwca i w dniu 7 lipca lej, oznajmia na zltdanie Franciszka Kudra nie mogł'a; k
rJtor
 . '! oS0b)
 p. adwohlta wie w
'yw",. aini jSb"lli r'Jsiadae.zy kuponu na 
1881 , zawsze o godzinie O z ra.na tutaj w de. pr. 24 listopada 1880 do n. 10017 w Maks KosLhewu, Kwremu 
fJ. sub£tytlk p.' 25 d. m. J>. op:ewają:ćego dma. 1 listopada 
drodze publicznego przetargu odbyć się stanie biernym posiadłości, zapisanych na wy- adwokata :B\9chtdegena. dod
Je ustanowio,..ym 1880 płatnego od obligfi.cyi jnd8mni
aeyj- 
maj!j:cą. kazach hipoteczny(.h L 43 i 191 w księdze z)stf\.ł, z tem dołoienlem, aby praw J:ur"lld& Ilej GalicJi za
h,)rlniai Nr. 7864 na 1000 zł. 
Oenę wywołania itanowi wartość sza: 
łówn9j gmin! katastralnej 
omorowice za- swego przestrzegat m. k. ()piewają,
ej, [(by powyższy kupon w 
cunkowa w kwocie 879 zł.j wady um wynosI mtabulowane .Je
t na podstawIe skryptu dłuż- . Rzeszów 10 lutego 188L prz"J:.
ią'!u roku s'iściu tygodni i trzech dni 
87 zł. 90 ct, nego z dnia 2 stycznia 1806 pod l łącznie (1805 2-3) E d Y, k t:. od 
ni
 ogł'osz
nj!l. nini(ji1zego edyktu lieząc 
Warunki licytacyjne, akt 
pisania i o: prawo zastawu dll!. wierzytelności w kwocie L. 80
5 O. .k. sąa .kraJo
y .FL, him- tutejszemu sąd;;wl tem pąwniej przedłożyc 
:szacowania rzeczonej n,alnoścl moglt byc 200 zł. w barrkocetlach na rzecz spadko- d
()wy we Lw()

e zawIadamIa nh1J jS:t.
m Het e .'''1 razi
 P!z(
cj'li'nJm kupon na prosbę 
przejrzane w tu sąd. registraturze. bierców Maryarl.DY Keller, lll.ezurm
go z J.meJ
.l\"'. pobytu, J
na R
'.tk
e: Fe!\.:YI TarleJ za am,)ityzowauy uznany bę- 
O. k. sąd powiatowy Wzywa się za.tem wyż wymienionych z WJeM, ze w s,irawlC ",gzekuc, JeJ Lw"wskIeJ dw', 
Rohatyn dnia 24 lutego 1880. miejsca pobytu l z zycia niewiad,)mych wie- spółki zaliczkowej Stowarzyszen.ia UCęi l li- Lwów dni., 15 sty,'znia 1881. 
(1811 2-3) E d Y liIL t. rzycieJi lub ich prawnabjwców, dla których ków przeciw niemu v Z'\ptict.Liie s'lmy va. (1786 l-

J dr k t. 
L. 8040. O. k, sąd krajowy we Lwo- kurator ad aetum w sobie p, Dr. Stauisb- k
lowe.J 106 z!'. w. &, 
 pn. ust<:nJ i.'iOł1J dla L 60105: O, k. sltd powiatowy miejsko 
wie niniejszym edyktem wiado
o czyni, że " "':I!.Lii.za.rskiegolIstano
iony zostaje,aby wpne- mego kurat')ra w osobIe ad,-. Dr. Dn':'\'a- dehgol...,ny Se!. 1. we L'
owie, ogłasza ni- 
c. k, uprz. galic. akc. b/Lir hlp
teczny we cIągu Jed
ego, 
 d!.'tle
 ('statn1ego grudl:d
 ch... we Lwowie, kt?relI.1lI lb
'6
l'a. _: ts. 1- niejszem, Żt '. sprawie OLoyasza Zallel Men- 
Lwowie o uznanie wypbealnosCl 3 rat po- 1881 kOllCl,)C SIę mającego rol{1l Zgł;JoiJh chwał'ę z 15 stYC';;1lI1t 1',81 1. 13M} h'l'k ,:rZtciw pjctrowi i Ludwlce St1\ehie- 
życzkowych po 276 zł. i reszty kapitału s
oje pret
n
Yt\ które sobie do po
yższP,j W'/.ywa się pru:t) Ja: H,m,.i
:wi0z.a, wic"ou i Kar'!! o VI i Obmińskiemu pto 400 zł. 
5632 zł. 32 et. w. a. z pn. z ceny kupna wlerzJtelnos'
I roszczą, gdyż w przeelwnym aby doniósł sądowi tuh'" :
emu o S'
, fIl 'hi;- z pc:, doz"V']ODą została ts. uchw&łą z dnia 
realności pod 1. 500 4 / 4 w
 
wowie, P
Zf!C!W I ' razie owa wier
1teJn(Jść, na ż
dao.,ie podaj!t- enem mit-Jscu pobytu, alf:, , zn;vfsł :sit;! 'lC swym 23 l!pea 1 jijO I. 306 II przymusowa public.zna 
Stanisławowi Jarmundowl l AdolfoWI Dla- I cego umorzona l wykresloną będzIe. kurat .rem eelrlm l,bri'i}Y swyeh Pl"'W. b;JrJ;f'diJ.ż; 
mandowi i innym pod dniem 31 grudnia O. k. sąd powiatowy Lwów dnia S6 luteg-o 1881. a) pIa''t'a hypoteki dla sumy 50QO zł, w. 
1880 1. 57904 pozew wniósł, który do po- Biah dnh 22 grudnia 1880. (1945 '.2-H.) E d Y k t, . jj., naz':!c.z Karola Obmińskiego w sta.- 
stępowania pisemnego uchwałą z dnia 8go (22542-3) E d Y k t.. . L. 8145. O. 
. 
ąd ]JlJWt:1.towy Vi M'J' .!.Iiem biemym III schć;dy dóbr Tousto- 
stycznia 18tH dekretowany z.04at L, 10050. O. k. sąd pO
'latowy w L,- d
mw,ch Wl,yw'l. ll1,fJ'f.ilad(Jrn"
;) z m'",! ;;. pO- IHby z przy!. Korcowa i Zawadówh 
Ponieważ mjeji
e pobytu Stanista.w!\ żajiiku oznajmia, ie w sprawie Zakł
Ju tre- bytu SteLn,,: P;kul1ka,. Itby r pr, ,"'tg:!l. 1'0-. dOili 440 pig. 442 nr. 36 on. zahypo- 
Jarmunda i Adolfa Diamanda jest niewia.do- I dywwego wL ś
!ań
kifg!) we LWOWIe prz". ku zgło
,jł Się do tuteJsl.ego sąd'l] L
WI>d-1 teKowanego : 
mem, a zatem c. k. sltd krajJwy d,) .zast lt - ! ciw Mj

Jajowi BaKowi }:i to. 245 ,zł,r. 
. a. czył,się do spadku ';0 rrHJ.,',,6r.; M"ryi P'l\.ut: I b) :
nt..Y dozywotniej 1000 zł: w. 
, a .wła- 
powania i na ich koszt i szkodę tutejszego z pn.. aiw1.10 maja, 10 czerw,e
 j ..2 lJp,
a ko -V 1:'.1, zm,ąłe! w: Horuc.. li, Li) 
a;-ca. ',.n S
IWle sumy 10.000 :dr. .Jako 
apItału 
a.dwokata dr. S:wwrońskiego ze subjty
ucyą 11881, . kaz,dym razem 0 gi)dz'm
 10 ral
o? b8
. r;;zfl !z
dzt)llJa : "taL'- ,tjJ wO}J, ,gdj;; iUi- 1 tf,: rentę doiywotnią reprezentującego 
a.dwokata dr. Bobownika kUf11torem mlano- odbędZie SIę przymusowa sprzed:l'T. realncsl'I c
eJ sp
de
 t"n z z
ł'a,,{:ąl
jTJ.llJ, 
Ięspadk,>. Ila Ul ...i6hedzie dóbr Tou£tobaby z przy!. 
wał, z którym niuirjsza sprawa wE\dle usta- pod 1. k. 189/subr. 20 pcłoion'!'j, a
. 700 LX bl(
.-
.'iml} !hta'OWI)i:Yl
 dIan 'ratJrem ! 
(jrcuw:l' i 

w
dówka i p
awa
h dla 
wy sltdowej, dla Galicyi przepisanej, przepro- oszacowanej. . Ołeksą SIJootyJiH:'lli pf'rloB,
tO\\":H'J bę ,1.,Ie. I...an.>J
, Obmmsklego w stame bIernym 
w
dzonlt będzie. Za\dad wynosI 70 dr. Med
' !je." 2.3 grudIil1\ 1880, tY0h dóbr, dom 446 P
g. 447 nr. 41 on. 
Niniejszym wi
c edyktem wZY,wa l.;ię WarulJ,ki ,Iieyta::yjn
 i odnośrle akta (1796 2-3{ E tl "1 k t. . idolu .261 p'lg .299 n': 62 on, hipote- 
zapozwanych, aby w n31ei;ytym (lzaSIe nso- 2ŁoZOJl
 w sądzIe d.o prz.i'Jrzen!a, L 5lj;':I!, C. c" "ą,d POWE.tlHVY w Kę- kow"aych n". netlZ Piotra i Ludwiki 
biśde stanęli, lub potrzebne tytl!łu prawne Leżajsk 30 grndnia 1830, I t!;.(,h w sp'awi':l ,;,,
d!wwfj po śj:J. ,h., Jb Brz'l- StacI1ii:w,czów, intabulowanej na rzecz 
ustanowionemu zastępcy udzjelIli, lub inne- (1954 2-3) E d Y k t. ! ('hań'3kim na Węgrze h w d; iu 4 &:erpiLiJ p 'J '.,.nej pr,
tensyi 400 złr. w. a. O. 
go zastępcę wybrali i sądowi oz
&jmi
i, słowem ' L. 56905. O. k, sąd krajc:'wy we LW0-! 1873 bez Jo7.,o
tawi8n;", ,s
a lit'j :Wd, i jz- 
r
su Zalld Menkesa. · 
stosownych do obrony ścudkow uzylt, gdyż wie z powudu dozwolollego uchwsłą z dnia pOfl.,ądzelw
 z
arlym wz',O",t Hew,d myeh ,Lwyta.r'ya. piJ wyższa. odbędzie się na 
wYllikające z zaniedbaaia skutki sa.mi sobie dzisiejszt'go dL 56905 wydania Heury kowi z wIe: sc
:.\ pODytu 
fił.l10ISzka i W oj ,;echa trze,:h t6rmina.ch w urzędowej kanc,Jaryi 
przypisać b
dą musieli. Kruszewskiemu 7/9 <:,zęści funduszów na I Brzj
hi\nsk

h sy,:ow tt;gOl. 8pa.dkod,;
cy, c. k. n,taryu:oza Michała Morawieckiego, a 
Lwów dnia 26 lutego 1881. r
ecz m:isy spadkowej śp. Antoniny Kraj
w- : aby w p-zeeiągll 1 e dćl:'g" rlb_
 od (hty tbg'-' to dfli
 2 maja, 16 maja i 30 maja !fbI 
(1837 2-3) E d T li:. t. ::;kiej w tutejszym e, k. urzędzie depo:t.yto-! edy k ,u w są(lw\., tut'JSZf' '11 SIę i'gLsili i de- kazdem ratym o godzini, 10 przed poludniem. 
L. 8484. O. k. s
d powiatowy rozpi- wym p
z',
ch(jwanych ustanawia dla. uieobe- : klar
c5ę do ,spaa.ku wni2śli, w prz;eciwiJ..im Ja...J cenę wywołania wyżej poszcze- 
suje na zaspokojenie pretensyi bs.nku g,dlc, cnych Wjktora i Ludwika Oaspary, Konstan- bowIem rilZIe spadek z :r,głaszająeymi się gólnioIlyeh praw i sumy 5000 dr. Karol.. 
dla handlu i przemysłu w kwode 16IJ zł. tego MB,n.a,;teri3kiego, zł;uzanny, E\
oltory, i spadkobierca.mi I 'L kurat Jrem tutejnj'm p. Obmiń,kirgo z pa. ustanawia. się wartość 
i 50 zt egzekucycyjllą s)rzedaz re
lnoś('j Miłryimny i Ro'alii Starzewskicb, a ewentu- : aaw, Dr. Ohr'.a')owskim dla ]'r .liC slol:a i nominalni! 5000 zł, tlld:r;iez liumy 10000 zł. 
pod lk. 178 w Mielcu połkieh ust&nowionym pBr- mai". Pjotr/!. i J

dwiki, Stacbiewiczów, usta- 
i Wiktoryi Borzęckich własnej, w jednym ter-prll.wonabywcow, kuratorem adw. Dr, Szwe- 'traktowanym będ,'/,je. llil.WW, Się wart()sc nomllJaJnl/: 10000 zł. i li- 
minie na. dniu 2 maja 1881 o godzinie 10 dzickiego, któremu wspomniana uchwab do- Kęty 2 lutego 1081. .:.yti!.ey... t1lo odb
hio 
!ę w trzeeh terminach, 
uno, odb)ć się mając!}, ręczoną zostaje, o czam kurand6w z tem (22182-3) E d yk t. . na których pierwszych dwóch terminach pra- 
Oena wywołania 840 zł., wadyum 84 zł. wezwaniem sięz;awiadamia, aby służące do L. 10i:!79. O. k. 
ąd powiatowy w Tys. wa i sum}' powyższe nie niżej ieh ilości, przy 
Protokół opismia i resltę waruuków stru.że!łia swych praw środki kuratorowi u- mienky sprzedówać b
dz,;e 'IV drodze egze.. trzecim, Z!iŚ terminie prawa i sumy te poni- 
przejrzeć możra w registratuw,. dzielili, lub inn?go z!pstępeę sobie omrali, kucyi realność pod L 85/142 rep,. Nr. 16.2 żej ich, i za jaką bltdź cau
 sprzedane zo- 
Miel@c dnia 30 styczni;!, 1881. gdyż Ze:! zaniedbania wynikłe następstwa sa- w rryśmiemcy połoz,mą Hawryly 
Wl":,z;oka staną. 
(1855 2-3) E d Y k t. mi sobie przypiszą, , wedle Dom. VIII. pag. 83 n. 1 h.,ef. wł:as- K:rtdy chęć kupna mający, obowiązany 
L. 7709. O. k. sąd powiatowy w &y- ... Lwów 5 illari'3 1881. I ną na, za
pl
kojtmie n:u
iJtości c. k ul- [zyw. będzie prze
 
ozpoCzęci.3m licytacyi złożye 
manowie powołuje Pawb P,otrowskiego, aby (1/06 2-3) Ogloszenie. I gal. ao:cYJnego Bailku hJp'Jto('zl1ego w, Lwu- do rąk komIs}'I sądowej wadyum w wyso- 
do spadku po beztestamentalnie w Wulce 3 . L. .807, .0. 
. ,s
d obwudowy w Tarno- j wie w k
o.cle 36 złr, 80 ct. 36 złr. 80 et. k
sci 10°'° c
ny w!wotao.i . a wz
lędnie ok
ą- 
lutego 1881 zmady
 Alt\k
ym Piotrowskim, ww zawIadamIa 1lI0leJS'[em Kornelę Morgan- 679 dr. <.lO ct. w. a. z pa. głij: kwotę lDOO zL w. a. w gotowce, w kSlą- 
do jednego roku SIę ZgłoSlł.w prze
Iwnym st'
rD.o
;;ą z mie:jsca o
ob.vtu niewiadom
" i
 I ()e,n
 'O',!WOlaIl.ia stanowi tena iSzacun- ż
czkach g
lic. kldY oszczęd.noś,;j, lub w pa- 
albowiem r/tzie postępoWallI? HpadKo"..e z celem doręczem:1 t,)'MJ u!'hwały EgzekucYjnej kONa 2300 zlr. pler&ch p
nstwowyeh, alb:> mnych do 10&0- 
kuratorem Dmytrem SUChofsklm przeprJwa- z 27 grudnia 1880 l 17635 \IV sprawifJ egze' Do pr.zeprowadzenii:' li'"yta'7i w)-z.na- warrilt kapi;dów pupilarnych l)n;ydiitnych 
dzone będzie. k.ucyjuej Tarnow:ikiej kasy oszez
dllości prze- CZOf1,Y terilil!l In 20 maja. 18:)1 '-v tut. c. k. wedle :'-urs\l dziennego. 
Rymanów 30 grudni, 1881. CI W rdej o zapła,
eni
 825 zł. w. a, tudz1ez sądzIe o 10 raU(J na którfm to termiuie po- RtJutę wiJ.funków liL'Jtacyjnyeh przej- 
(2270 2-3) E d Y k t. d.'J.!szYl:h w tej ,pra'l'.ie zapaść mająeycb u- wyiszt\ re:duosć za cen
 bł.;, muko' ą 2360 rzeć 'lWŻ" w t:-J. regl3traturze, lub w kance- 
L. 2746. O. k. Sltd obwodowy w Prze- cr\wał, u£t,tllowii kuratolem adwok;,ta Dr. złr. w. a. lub też po"u, d tej ('c'\oY pr
e- laryi (', k, notaryuszi' Michała Morawieckie
o 
myślu zawiadamia ninif,j
7Jym edy.ktem M
law"
lego z
 zast.ępti1tw8ill adw. Dr. Gate- daną 
ostl\nie. . . I we Lwowie., " . 
. 
w sprawie c. k. uprzyw. galic. akcJjne!ś 0 ckIego l t'5UlU:'. pJwoł>lną uchwałą wręezył. I W!l.dyum wyno_l 118 i.łr, w. a. I O czem SIę za.wH.darllla chęć kuplema 
Bil.l'.ku hipotecznego we Lwowie. p.r't.,"cIw 
 l'arnol'-ie drria 17 lutego 1881. I " N.ibywca wJuieIi będ;d
 do 
o . i. p\) ' I . 
f.I . .iących, oby
w:ie .strony, tudzież następu- 
Józefowi Kalasantemu Dbs
kiewiczOWI l Grze- (1704 2-3) Fl d J' k t, dOl
(
ze!l:u mu Ilehwaly ll
n Iwyt.alJJ' z I "'Ier
 J!!!ych wJerzycleh hlpoti:'clllych: 
gorzowi rect!:! Jerzemu Ki alnak plo, 2537 L, 700. O, k, :>ąd obwodowy j:iko hau- : d
aJi'f'e.J tut. c. k. sąd{)\,i wyhz..ć, iz .. 'U
\l- I l. c. k. Prukuratoryę Skll.rbu w Lwowie; 
złr 50 ct. 2537 złr. 50 ct. 68665 dr. 29 dlowy 
 Stanis.t&.wowie z
wjadamia nieobe. I lW! rz:!:dowe Iu!ezyt,ośei H>j,ii:n
ion..j ie'.dU'.lŚ 2. gdk bmk kr<"dytoW'y we Lwowie 
ct. w. a. z p>l. niewiadomeogo z miejsoa P: !mą, Amelę Romano:'ską, ze przł:\l:i w niej na I ci Clę',
ce z,iJ,iipohjenie lub zH,bBr.pj""..,;n ZO- I ' na rt2c dYl . ktum p. Edmund?' Simona; 
b9tU JÓZtf& Kal3.santego De.szkiewicza,. li pivsbę Arona Kimla n,. pod3tawit
 wAbIu z I staly I ze resztuj1!i!:ą c
uę kupiJ.a a, depo- 3 Altera Naumau
 w .Mon
;sterzyskach; 
celem doręczenia temuz uchwaly 'J, dma 5 daty .MuUl-sterzyska 7 mJja 1880 I1akaz .z'
- I zytl} 
;ą:dJWeg'i. doi.vl DG,
em 
a. r aln':ść I 
. M::\ud:a B,,;'.dlera w Mona8terzyskachj 
kwietnia 1880 I. 3632 dlań kur>litDrB w oso- pb;!,y ,S!1
J c6
 zł. w, a, z 6 pr. od d,w
 8 w fil,Yc.,;ne pi)
H3dali,'d(hr.u! mu :ł."s(,amB,1 '), Karołwt(. B
ur(} ,JCZ; . 
bie ad w, Dr. Smutnego z zastępstwem adw, p

dLI
!.mk,a, 1/)80 i kosztów 3 "h 5 i ct.1 RBJlt,'j'R"MI1Ilk,j,v lwyta.cJi .!1d,; wy- I 6. 'rO\\arl,f 
'Vo O..d!Ci;ktl\1 
 dl
 rolnIctwa 
Dr. Rosenbacha w Prr.emyślu ust.a'lowioni:l 

II! , :hyneJszeg ) wydanym i u:,j
al),()wjol1 . 
 XlI ' I ci,tg hipOLiwo' . 
le kurator.owi d0.ręczoflJm!l}st,
, I T!śmi,cuica 3 marca 1881. p:aw. ill . 
Ji
c,.r
,
 :: .1a,
o
"z . , W
hJij . tkI?hwie- 
sobie przypisać będzie musiał. k.ó
 em.u fi1.::ob:,enlJ. al(}o swą mform!tcyę przy: (2145 2 --
) !E 
 T, li: , t... , I rZy(m
I,; ktor)
" p, ,dm
 31 m8.}
 :880 
Przemyśl dnia 16 m.iirca 1881. sbc, lU,b t 'I, mn
go p'jłnomoe;11'3 SądOWI I L llD01. W c. If. "td:w
 de-łl:- 'J' prawa..1" N !
b Z&.tttWlI naby!!, lub któ- 
(2257 2-3) E d, Y k t. ws!mzac ma, złe skutki b,..wi:m. zi:niech;mia I mit:'jslnm w N"ivym.S!!:c"u odbęd?;;8./. . . termw
eh pO
IZe:J ceny 
,z&cflnki) we] sprZ€;-: w. a" z pn. z d(U)ŻEHUem, że na tym t,)rmI- 
Ogluszenle konkursu. ,D.la mewIadomych ,z mIejSCa 
oby
!) I daD.e me będzIe. . nie r8dt }Ść za j
kąbądź cenę sprzedaną zo- 
Oel"m obsadzenia pORady zastępcy pN- Jozefa I M'!rya
ny, Ki\cz
row ushnawla SIę Wadyulll wynosl kwotę 137 zł. i m::; stauie. 
wadzącego metryki izraelickie w Bochni, na jeb kos
t l 
Ieb8Zplecz
ństwo . kur
to
a by6 w gotów('e złozone. i O!Jna szacunkowa i wywołalna wynosi 
rozpisuje się niniejszem w myśl 
. 4 rozpo- ad actllffi w osobie c, k. notaryu3:ł.a .LItyn- . Reszt!>. wanmk6w lic.yta.cyj'iych, wydąg: 167 zlr.: Za'dad 16 złr, 70 et. w. a.. 
rZ1)dzenia ministeryalnego z dnia 15 marca skieg n i t y ("hźe wzy
a, by .k\
r
toro'.v
 odpo- hIpoteczny i protokM c.szal
()w'mia m<
!!: być \\.-arunki lii'yt
cyi tudziez protokół la- 
1875 L 12944 konkurs do końca kwietnia wiedl1ich dokumautow ud
IelIlI, lub Innego w registrat.urze 
l!cJ:ow
.i prle.iri
ane., , ,.t\1,wni,
7eg':> opjs,mi
 i osza.

owania przejrzeć 
1881 r. zastępcę prawnego wskazalI. Dla wIerzYCIelI hlpobeznych, którzyoy 1 można w kancelarYl są,dowej. 
Ubiegajllcy się o tę posadę, winni Kolbuszowa. 19 lutego 1881. po dniu 17 cz
rwca 1881 do hipoteki sprze- ,r Mościska, dnia. 20 lutego 1881.
		

/DIGCZAS002001_1881_073_0010.djvu

			10 


(2293 2-3) E d '7 k t. (2324 2-3) E d '7 k t. 1(2332 2-3) E d '7 k t. et. w. 8,. i kosztów egzekncyjnych 16 zł. 
L. 6635. Jakóba Marczewskiego z Ostro- , L. 8478. C. k. sąd powiatowy przepro- ! L. 50067. C. k. i!}d krajowy jako han- 86 ct. w. a. i 17 zł. 1 ct. w. a. przez A- 
wa uznano marnotrawcą, kuratorem Kazi-, wadzi w dniach 1 maja., 1 czerwca i 30' dlowy we Lwowie podaje nini,
jszem do pu- brabama. Menkes p: zeciw masie spadkowej 
mierz Borukak ' czerwca 1881 każdym razem o 
odzinie 10 I b1icznej wiadomości, że uchwałą z daty dzi- Wiktora Rodakowskkiego i przeciw Zygmun- 
Bełz 3 stycznia 1881. , rano. egzekucyjną. sprzed!!.i real !l.CŚ ci. pod L I iiiejiizej .dozwolono na rzecz 
al
mona BóJ.r towi Rodakowskiemn wywalczonej, przymu- 
(2148 2-3) E d Y k. t. 408 l L 19 w MIelcu położonych, Ciała ta- i Berger Jako prawon
bywcy ILrolIny Keszkl, sową publiczną spraedaż tej części sumy 
L. 5681. C. k. sąd powiatowy w Ku- bularnego niestanowiących, Antoniego Wał- celem zaspokoje
ia kw?ty 650 złr. 'ą!. a. z 3150 zł. w. a. w slanie biernym dóbr Ni- 
tach ogłasza niniejszem, że w dlłiach 29 ka własnych, na. rzecz banku gaIk dla han- 6 p
c. edsetkamI od 5 listopada 1874 l kosz- kłowioe z p rzyległościami, ut Dom. 307 
kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 1881 każ.. I dlu i przemysłu prawonabywcy kantoru hr. ta.ml 9 złr.87 ct., 11 złr. 87 et., 10 złr., pag, 258 n. 62 on. ciężącej, w której ta.ko- 
dym razem o godzinie 10 rano odbędzie iię , Reya o za.płacenie 250 zł. z pn. 6 złr. 45 et, 5 złr. 8 et., 4 złr., 7 złr., wa jeszcze na rzei'Z Zygmunta Rodakow- 
egzekucyjna publiczna sprzedaż realności, I Każda z realnoś...i będzie osobno sprze- 14 
łr. 33 ct. już przyznanemi, t.udzież kosz- skiego jest intabulowaną, dozwoloną została, 
ciała. tabularnego niestanowiącej, a dłużnika, daną. tarnI obecnego podama w k
 OCle 8 złr. 76 którato publiczna sprzedaż w tutejszym są- 
Józefd Migockiego własnej, w Kutach pod I Cena. wywolania realności l. 408 jest ct. a. w. po otrąceniu jednakże kwoty 128 dzie w dwóch terminach, a to w dniu 22 
L k, 1034 położonej, na zaspokojenie preten-11300 zł., a realności l. 19 jest 200 zł. 
łr. 87 ct. 
& poczet powyższej pretensyi kwietnia, i 19 maja 1881, każdym raZ6m 
syi zakładu kredytowego włościański
go 1961 Za.kład dla pi
rws7.e.i realności wynosi JUż. zapłaconeJ, przymuso.wą sprzedaż nast
- o godzinie 10 przed południem przedsię- 
d, z pn., a to przy pierwszych dwoch ter- 130 zł., dla drugIej 20 zł. pUJ!}cych na. ImIę AntonIny Dena w stanIe wziętą zostanie z tern, że rzeczona częś su- 
minach tylko za cenę szacunkową i wywo- Protokół opisania i oszacowania, oraz 
Iernym dóbr l\1ielniki zaintabulowanych sum my na tych terminach tylko wyżej ceny 
ławczą 300 zł. w. a, przy trzecim terminie resztę warunków licyta.{
yjnych przejrzeć mo. Jako to: 1) liiUmy 300 złr. i 150 złr, z pn. wywołania 2150 di w. a, wynoszącej, lub 
i niżej ceny. żna w tutejszej registraturze. Dom. 494 p. 2.22 n. 4 i 61 on. 2) sumy za takową sprzedaną będzie. 
'Wadyum 30 zł. Kuratorem niewiadomych wierzycieli 350 złr. z pn. tamże pag, 224 n. 12, 37 & Dla wienycieH, którzyby po dniu 1 
Resztę warunków licytacyjnych, proto- jeit adw. dr. Brandt. 55 on. 3) sumy 350 dr. z pn. tamże p. listopada 1880 prawe hipoteki na powyższej 
kół zaitawnic:lego opisania i oszl\cowania Mielec dnia 16 lutego 1881. 2.24 n. 13, 27, 46 & 54 on. 4) sumy 260 części wspomnionej sumy uzyskali, lub któ- 
można przejrzeć Vi! tusądowej registraturze. (2325 2-3) E d '7 k t. złr. z pn. tamże pag. 226n. 14 & 53 on. rymby uchwała licytacJą dozwalająca z ja- 
Kuty 28 grudnia 1880. L. 878t:'. C, k. IJąd powiatowy w Miel- 5) sumy 500 złr. z pn. tamże p. 226 n. kiegokolwiekbądź powodu wcześnie przed 
(2064 2-3) E d )' k t. cu rozpisuje na zaspokojenie 13 rat po 12 złr. 19, 44 & 66 on. 6) sumy 100 złl'. z pn. terminem, lub w cale doręczoną być nie 
L 4008. C, k, iąd powiatowy w Brzost- i resztlliącego kapitału 119 zł. 91 et. zakła- tamże pag. 224 n. 20 & 50 on. 7) sumy mogła, ustanawia się kuratorem adwokata 
ku ogłasza, że c.elem zaspokojenia 12 rat po du kred. włościańskie@:o przymusową sprze- 350 złr. z pn. tamże pag. 225 n. 24 & 57 Dra Balko. 
611, i kwoty 56 złr,47 ct. w. a. z pn. dłu- daż realności pod L ]9 w Borowej, Małgo- on. 8) sumy 2240 złr. z pn. tamże pag'l Z c. k. sądu krajowego j. handlowego. 
żnych przez Jana Sii.łada.nowskiegoc, k. uprz: rzaty Majowej własnej, na 25 kwietnia, 30 225 n. 26 & 48 on. 9) sumy 158 złr. z pn. Lwów dnia 20 lutego 1881. 
galic. zakładowi kredytowemu włościańi!kie- maja i 4 lipca 1881 każdym razem o godzi- tamźe pag. 225 n. 30 & 58 on. 10) sumy. (1853 2-3) E d '7 k 1. 
mu we Lwowie przeprowadzona zostanie w nie 10 rano, 70 zk z pn. tamże pclg. 228 n. 42, 45 & 52 i L. 9665. C. k. sąd powiatowy w Ro- 
tym sądzie egzekucyjna. licytacya realności Oena wywołania 400 zł. ol!-' i wykoną.nie tej lic,yt
cJi p. Notaryuszo- I pczycach podaje do publicznej wiadomości, 
włościańskiej p(,d 1. 58 i 59 w Skurowy po- Wadjum 40 zł. WI. Samuelowi KwaśnicKiemu na. 2 termina.ch iż celem zaspokojenia wierzytelności Galicyj- 
łożonej w dniach 27 kwietnia, 18 maja i 22 Resztę warunków i protokół opisallia dnIa 2 maja 1881 i 31 maja 1881 o godzinie skiego Zakładu kredytow"go Ziemskiego w 
czerwca 1881 każdym razem o godzinie 10 przejrzleć można w registraturze. 10 przed południem poruczono. Krakowie w kwocie 300 zł. w, a. z pa. od. 
z rana. Mlel"c dnia 19 iutpgo 1881 Wartlnki licytacY!lle jakoteż ekstrakt będ:;ie się w tutejskym sędzie egzekucyjna 
Na pierwszych dwóch terminach real. (2,308 2-3) E d Y k t. ta.bula.rny powyższych sum znajdują się u publiczna sprzedaż realności włościańskiej 
ność ta sprzedaną zostanie za lub wyżej ee- L. 344. C. k. sąd powiatowy w Wiś- tegoż notaryusza. ! pod l. k. 60 star. 104 nowo wOlechowy 
ny szaeunkowej, na trzecim i poniżej ceny niowczyk.n w 
prawit\ galle, 

khdu . kredy- . O .te
 za
iadamia się wsz
stkicb 
ych I poł?żonej dł.użnika J
drzeja Rzemienia vrła- 
szacunkowej. towego zIemskIego w Kra.kOWIe przecIw Ja- 
lerzyclelI, ktorzyby do) Tabuh po dnIU 3 sneJ przedmIotem kSIąg gruntowych niebę- 
Clmę wywołania stanowi kwota 250 zł kowowi Nr'gi\Czowi pto. 200 d. w, a. z pn. listopada 1880 weszli, lub którym by uchwa. dąc@j, w trzech termmach dnia 16 maja, 
Wadyum wynosi 25 zł. w. !J,. przedsięweźmie przymusową publiczną licy- la licytacyjna wcześ,g,ie lub wcale doręczoną dnia 20 czerwca, i dnia 18 lipca 1881, każ- 
Protokół z,
stawniczego opisa.nia i Oiza- tacyę realności włościańskiej pl'd l. k, 185 być nie mogła, do rąk kuratora adwokata dym razem o godzinie 10 rr.no. 
cowa.nia warunki li(\ytaeyjne przejrzeć moina w Borkonowie w dnial'h 20 kwietnia, 19 Dr. G:>jewskiego, Na pierwszych dwóch terminach real- 
w t. s. registraturze maja i 22 czerwca 1881 ka,żdym razem o Z c. k. sądu kraj. jako handlowego. ność powyżiza sprzedaną zostanie tylko za. 
Brzostek dnia 30 listopada 1880. godzinie 10 przed południem w zabu dowa. Lwów dnia 11 grudnia 1880. cenę szacunkową lub wyżej, na trzecim zaś 
(2298 '2 -3) Konkurs. niu sądowem. (2343 2-3) Konkurs. terminie także niżej ceny szacunkowej, lcz 
L 608 Przy sądzie obwodowym w Cena wywołania 800 zł. L, l1
O, Przy c. k. sądzie powiatowym tylko za taką cenę, któraby się równała 
Tarnowie opróżnioną została posada pomoc- WadyuID 80 zł. w Wiśniczu opróżnioną jest posada adjunkta wszystkIm długom na tejże realności ciążącym. 
nih woź"ych z roczną płac
 300 zł. w. a. Reiztę warunków przejrzeć moina w sądowego IX randze, Gdyby realność ta na trzecim terminia 
i dodatkiem aktywalo.ym :?5 pr, płacy. tuslłdowej registraturze. Ubiegający się o tę lub podobn
 przy I nie mogła. być fiprzedaną natedy do ułoże- 
Podanie o tą posl1dę w myśl rozporzą- Wiśniowczyk dnia 18 lutego 1881. innym sądzie powiatowym opróinić iię mo- I nia warunków lZejszych licytacyjnych, way 
dzeni!\ ministerstwa obrony krajo \'Faj z 12 (2309 2-3) E d Y k t. gącą posadę, mają w przeciągu 14 dni wnieść znacz&. się czwarty termin na dzień 18 lipc- 
lipca 1872 L 98 dz. u. p. ułożone, wnieść L. 342, C. k, sąd powiatowy w Wi- pJdi:lnia w drodze przepisanej do Prezydyum ! 1881 godz. 4 po południu. 
n!\ldy w c,ztereeh tygodniach od dnia 1 śniowezyku w sprawia gal c. z
,kładu kredy- c. k. sądu krajowego w Krakowie. ! Cenę wywoła!lia stanowi kwota. 720 
kwietnia 1881 liczą!', do prezydyum c. k. towego ziemskiego w Krakowie przeciw J d- Prezydyum c. k. sądu kriLjowego. zł. w", 
I. jako wartość powyLzej realnosC'i 
sądu obwodawigo w Tarn . owk. kóbowi i Anastuvi J musiemiczów, tudzież Kr . aków dnia 28 marca 1881. I przy braniu pożyczki przyjęta. 
Prezydyum e. k. sądu obwodowego. Piotrowi 
anus!e",!icz pto, 406 d. 'ł'!', a, z (2352 2-3) , E, d Y k t... Wadyu.m .w
n"s: 72 zł. w.
. . 
T..mów 23 marea lt381. pn. pr/.;
dolęW€Z!ll1e przymusową putlhczną L 47865. C. k. sąd kraJowy Jako han- , Akt ZajęcIa l resztę warunkow heyta.- 
(2286 2-32 E d '7 .Ii:. t . . licy
ac.yę reJ.\lno

i. włościańskiej p.od 1. k, d
owy we Lwo,wie niniejszem, wia.domo czy: I c
jnych można przejrzeć w tut. sądowej re- 
L. 91:>8. C. k. sąd powiatowy w Sma- 78 I 110 w Wlslllowczyku w dllJaeh 20 nI, że w masIe konkursowej firmy upadłej gistraturze. 
tyniB podaje do wiadomości że w celu za- kwietjs, 19 maja i 20 czerwc:J, 1881 każ- Urich & .Mahl, tudzież w masach konkurso- Dla wierzycieli niewiadomych ustana- 
spok"j'mia pretensyi J ośla BlIiuischa w kwo- dym razem o godzinie 10 przed południem wych Abrahama. U richa i Dawida Mahl do wia się kuratora w osobie p. Karola Kesa- 
cie 134 złr, w. a. z pn. przeciw Hryćk.owi w zabudowaniu sądowem. likwidacyi dodatkowo zgłoszonej pretensyi lera w Ropczycach. 
Antoniuk wywalczonej odbędzie się w tutej- Cena wywołania 1300 zł. Emila. Leo w kwocie 465 M. 90 fen. z pn. Ropczyce 22 szycznia 1881. 
szym sądzie, w d[Jia
h 5 maja, 9 cz
r
ca i Wady um 130 zł, ., tudziez do ro
prawy i powzięcia uc
wały co I (1803 2-3) Obwleszcz
nle. . 
14 lipca 1881 każdym razem o godzlme 10 Resztę warunków przaJrzec można w do ofiarowa
eJ przez krydataryus
ow ugody I L. 17881 W ('. k. sądzIe POwIatowym 
przed połud.niem egzekucyjna lcyta.cya real. tusądow
j !egistraturz? przymusoweJ. 
ermlll na dzień 
8 kwietnia i w StrYJu. odb.ędzie s,ię dnia 12 maja dnia 23 
ności dłużDlka pod I. k. 119 w KragnDstaw- WJśnlOwczyk dnIa 18 lutego 1881. 1881 o godZInIe 10 przed połudn1em wyzna- , czerwca l dUli!. 28 hpca 1881 każdym razem 
ca.ch położonej, ciała. tabularnego niest&.no- (2305 2-3) E d )' k. t. czonym zostal, o godzinie 10 rano publiczna sprzedaż 9/15 
wią,:ej . . L. 3
99. C. .k. !?ą
 powiatow,Y R
dłow- . O cZ0m. się wierzycie!i z ty.m 
awia-! części realnoś
i l. 43 na LanaIJh w Stryju 
Cana szacunkowa wynosI 855 zł. w. a. SkI przedslęweżmle dma 21 kw\etma, :24 damIa dodatkIem, że odnosne wmoskl kry-' S
łamona Goldberga własnych, wedle Dom. 
Wadyum 85 zł. w. a. maja i 21 ezerwca 1881 kaidym razem o dataryuszów u .zarządcy masy adwokat!!. Dr. i V pag. 169, ciało tabularne stanowiących na 
W razie g?y by lealno
ć t
 
a dwóch g.odzinie 10 rano publiczn, 
przedaź realnoś- SchaffiL do przejrzenia są z.łożone. I zaspokojenie wywalczonej. pretensyi przez J ó- 
pierwszych termInach przynaJoomeJ za cenę CI Jana Zawady w BorzęclllJe na rzecz gal. Z c. j(, sądu krajowego. zef" Lauterbacha w kwocIe 1400 zł. w. a. 
szacunkową, sprzedaną. nie zos.ta.ła,. w t
dy: za.kładu kredytowego włośdańskiego we Lwo- Lwów dnia 22 marca 1881. I z przyn. . 
sprzeda Się ją na trze
lm termlIlIe l pomzeJ WIe pto 400 zł. (2347 2-3) E d )' k t. Cena wywoła.ma 1124 zł. 67 ct. w. a. 
ceny szacukow('j. Oena itzaeunkowa 800 zł. L. 4643. Duia 29 kwi;;tnia 1881 i dnia I Zakład w ogr(
gł'ej sumie 114 d. w. a. 
R\Jsztę warunków licytwyjnych i pro- Zs.khd 80 zł. 31 maja 1881 .iiażdym razem o godzinie 9 i Bliższe warunki leżą w tusądowej re- 
tok6ł opisania i osza
,ow&.nia realności można Restta waru!!.ków i akt opisania są do rano, odbędzie się w sprawie egzekucyjnej! gistraturze do przejrzenia. 
prz!'jrzeć w tutej. sądowej. registraturze. przejrzenia. w re
istraturze. . Jana Kuryj p.rzeciw: masi
 ni
obj.
tej Onu-! Stryj dnia 9 lutego 1881. 
O. k. sąd pOwIatowy, R
dł'ow dma 20 styczma 1881 r. frego TerleckIego I przecIW Rozalu Terlec-! (1983 2-3) E d J' k t. 
Sniatyn 5 maca 1881- (2310 2-3) E .1 )' k t. kiej pto. 133 dr. w. a.. z pn. w sądzie tu- L 48590. C, k. sąd krajowy cywilny 
(2336 2-3) E d Y k. t. L. 343. C. k sąd powiatowy w Wi- tejszym przymusowa publiczna sprzedaż we Lwowie zawiadamia niniejszym Józefa 
L. 13618. C k, sąd powiatowy miej, śuioVliczyku w sprawie galiIJ, za.kładukre- gruntu pod ,L k. 131 w Chyrowie dłuzników Furdę i l\1ary
 Furda, których miejsce po- 
dele
. Sek. II we Lwowie zawiadamia ni- dytowego ziemskiegl) w Krakowi
 prz<'ciw własnego, Ciała tabularnego nieBtanuwiącego. bytu obecnego jest niawiadomem, iż celt'm 
niejs :em z miejsca 
obytll niewiadum!ch Jó . / Mykiecie i N 
ści 
o
ndom pto 200 zł. :W. a, (Jena szacunkowa i wywołania 200 zł. I doręczenia im tus. uch .;'
ły tabular
ej z dnia. 
zefa l Jllstynę Plakldl!., że pod dmem 20 z pn. przedslęwezmH\ przymusową publr('zną Wadyum 20 złr.; sprzedaż na obu tych, 5 czen'ca 1880 L 13013 w IjpraWle Izraela 
października 1880 du l. 13618 wniósł zakład lieyta.eyę realności włościańskiej pod l. k. terminach pastąpi tylko wyżej lub za cenę! Poltuwera o wykreślenie sumy wekslowej 
kredytowy włośdański .we ,Lwowie przeciw 179 w. B
rkanowie w dniach 29 kwietnia, szacunkową., 1200 złr. ko
w. z pn. ustanowiono im kur,a- 
nim prośbę o egzekucyjną mtabulacyę iumy 20 maja l 21 czerwca. 1881 każdym razem Reszta warunkow służy do przeglądu tora w osobIe adwokata Dr. T. Skl.llkoWBkle- 
83 zł. 3 ct. w stauia biernym wykazu hip. o godzinie 10 przed południem w zabudo, w sądzie. go we Lwowie. 
L 38 w Zboi
kach ll'\ rzecz Zakładu, i że waniu sądowem. C. k. sąd powiatowy. Poleca się tedy im, by sądowi tutaj- 
dla nich adwokat Dr. Skowroński z Bub- Cena wywołania 400 zł. Starasól dnia 10 marca 1881. szemu donieśli o swem obecnem miejscu 
stytucyą. adw. Dr. Goldberga kuratorem u- Wadyum 40 zł. (2344 2-3) Obwieszczenie. pobytu, albo by znieśli się ze swym kura- 
stanowionym zostal, Resztę warunków przejrzeć można w L. .24
. C. k. sąd powIatowy w Bil'. torem celem obrony swych praw. 
Lwów dnia 
8 października 1880. tusądowej re@:isłraturze. czy rozpISUJe celem ściągnienia wierzy tel- Lwów dnia 6 listopada 1880. 
(2229 2-3) Obwieszczenie. Wiśniowczyk dnia 18 lutego 1881. ności Lwo wskiego Zakładu kredytowegl.l (1724 2-3) E d )' k t. 
L. 2349. C. k. sąd powiatowy w Ni. (2321 2-3) E d '7 k t. włościańskiego przeciw Onufremu Gelaczy- L. 13'j5. C. k. sąd powiatowy w Me- 
żankowicach przeprowadzi w dniach 29 kwie- L. 
596. C k. sąd powiatowy w Gor- kowi w kwocie 100 złr. w. a. z pn. wywal- denicach podaje do powszechnej wiadomo- 
tnia, 30 maja i 4 lipca 1881 kaźdym razem liea.ch zawiadamia nieobecnych i z miejsca czonej publiczną sprzedaż realności pod '1. k. ści, że w spr	
			

/DIGCZAS002001_1881_073_0011.djvu

			11 


(2364 1-3) E d J' k t. . I wedle dom. VII. pag. 21 n. 1.2 haer. dłu- lż
js
ych w
runków lieytacyjn
c
 termin na I Jako wynagrodzenie na czas trwa. 
L. 1738. O. k. sąd r,owiatowy w Zpi: 'żniczki Julii 1 g.:> Sadowskiej, 2go Sawa.- dZle
 12 lIpca 1881 o godzlllle 4 po po- : nia i uregulowania relrlamacyj Wy- 
cu OgłaSZ3, iż cplam zss}Jokojenia pretenS!I ryn, 3go Faryło, 4go Hanik własnej, proto- łudmu. 'd . l . t k t d 
 OO 
p. Antoniego Michałowskiego w k.wacle kołem de pras 28 czerwca 1880 1. 9706 Oenę wywołania stanowi kwota 16000, z!a. pawIa owy oznacza wo ę o eJ 
1000 dr. z pn. odbędzie się w t'lteJ.szym przymusowo ocenionej dnia 19 maja, dnia zł. w. a. przy udZlf
leniu pożyczki jako war- i (pIęCIUset:) zt 
sądzie w dniu 28 kwietnia. ] 8S1 w dnIU 30 23 czerwca i dnia 21 lipca 1881, każdym t0ść tej realności wyrachowana. i Zgloszenia z przedlożeniem kwa- 
maja 1881 i w dniu 28 czerwca 1881. każ. razem o godzinie 10 przed południem pod . W
dyum wynosi 10 pr. ceny wywo-; li:fikacyi i warunków wnieść należy 
dym razem o godzinie 10 rano, publiczna Daiilępującemi warunkami: łama t. j.. kwot
 1600 zł: w. a. i do W ydzialu Rady P owiatowe J ' w Brze- 
sprzedaż realności w Zadzielu pod l. 
. 9 1) Oenę wywołania iltanowi cena sza- WYCIąg tabularny I resztę warunk6w) .. . . 
położonej, ciało hipoteczne wykazem hl
o- cunk:owa w kwocie 1898 zł. w. a. licytacyjnych przejrzeć można w t. s. regi. i żanach naJd
leJ w przeClą.
u 8 d.m. 
tecznym 1. 23 księgi gruntowej gminy ZadzIe- 2) Wadyum wynosi 10 proc. ceny sza- straturze lub przy terminie. Z WydzIalu Rady pOwIatoWej 
la ()bj
tej, stanowiącej, Dawida HO,!zera a cunkowej. O rozpisaniu tej .licyta
y
 zawiadamia Brzeżany dnia 26 marca 1881. 
względnie jego leżącej ma'y spadkowej 
łas. 3) Realność ta zostanie na pierwszych strony i wiado mych wlej'zyc
eh do rąk wh.- Zastepca Prezesa. 
nością będącej, z tem nadmienieniem: I
 na dwóch terminach tylko za, lub wyżej ceny snych, niewiadomych, zaś I tych, kt6rzyby J l'łI. Hlebowickl. 
trzecim terminie licytacyjnym pomlemon\), szacunkowej, przy trzecim także i niżej ta- po dniu 18 lutego 1881 prawa rze
zowe na ' ! R l ,. ,. 
wyżej realność także ponizej ceny szacunko- kowej, jednak nie niżej kwoty 500 zł. w. a. sprzedać mającej się realności n&byli, lub któ- ea nosc 
wej lilprzedaną będzie. najwięcej ofiarującemu sprzedaną. rymby uchwała niniejsza lub później wydać f 
O
na szacunkowa a zarazem wywoła.- Gdyby przy ostatnim terminie i tej się mające z jakieg,
kolwiekbądź powodu do- : "pod, Ryb
" 'ł: Przt;myślu, przy trak
ie 
. 3015 ł k t k " b 1> ... t b ,' 1> d o r ą k r ' Ś . ! lwowskim połozona, Jest kazdego czasu do nabycIa. 
ma z r. WO y uzys ac Dle YiO mOl.na, na enczas ręczone. yc Dle mogiY ownocze ,IlIe \ Bliższej wiadomości udzieli na żądanie właściciel pod 
Wadyum 300 złr.. wyznacza si
 celem ułozenia warunków lżej - ustanowIOnego kuratora p. adw. Dr. Tliła,; L domu 10, ulica Stryjska we Lwowie, lub tei 
Resztę wi!rl1nków li 'yt.acYJnych, prot
- szych nowy termin na dzień 4 sierpnia 1881 któremu na za..tępcę p. adw. Dr. Stromen- l adwokat Mochnacki w Pr
emyślu. (2311 2=3) 
kół oszacowania i ekstrakt hIpotec
ny przeJ- o godzinie 10 rano w tutejszym sądzie, na ger przydanym jest i niniejszym edyktem. I W . · · P ' II " 
r
eć można w tutejszosąd'Jwej regIstraturze. który wierzycieli hipotecznych z tern się Lwów dnia 26 lutego 1881. ' l
nl
 
 l 
l


 a 
o k. sąd powiatowy. wzywa, iż niejawiący się, jako milcząco przy- (2345 1-3) E d T li: t I 
Zywiec dnia 12 m
rca 1881. stępujący do wniosków jawiących się uwa- L. 2035, O. k. sąd powiatowy w Oho-: " 
( 2361 1-3) E d Y k t. . żani b ę d ą . . . dorowie oznajmia niniejszem niewiadomemu I ' wychodza na pl ' ze ' a t k ' k ' d t d " d 
O d I R J. . . A d ,. h . K ' o . mln a -, ze az ego ygo llla Je no 
L. 9227. k. są powla 'owy W iL- 4) Dalsze warunki można przeJrzeu w z mIeJsca pobytu n ruv. OWI aras, ze te. \ z tych pism rak prenumeratorów dochodzi. Rocznie 
dziechowie podaje do powszechnej wiado- t. s. r
giitra.turze. goz ojciec Iwan Karaś dDla 10 styeznia 18771 kosztują oba pIsma 3 złr. Jako dodatek wychodzi 
moś;
i, że dnia 29 kwietnia, 31 maja i 30 O tern zawiadsmia ilię Józefa. Biga., de- w Wołczatyczcach bez pozostawienia. osta-! dwa razy. na miesi
c "Gosp
darz I Ręko- 
czerwca 1881, kaźdyr.a razem o godzinie 10 klarowan y ch S p 'l.dkobierców Ś. p. Julii Hanik, tniej woli rozfIorządzenia zmarł, i wzywa go I dz!e,ln,

.', za 
tol:ego dop
acaJą prell . umeratorowie 
db d ,. d . t J S " " dk b . 
"Wlenca l "Pszczo.fkI" roczn,e tylko 60 et, Osobno 
przed południem o ę ZII;j SIę W są Złe u- a to Jana i Józefa Serafin i ana aJewicza, .Jako powoła,nego. z ustawy spa o Iercę, az
- pr!'numerowallJ: "Gospodarz i H
kodzlel- 
tejszym publiczna sprzedaz realności w WIt- tudzież małoletnich Paulinę i Izabelę Serafin by w przecIągu .Jednego rok
 od daty Dl-, mk" kosztuJ
 roczllie 
 złr. 25 cnt. - Wszyscy 
kowI8 nowy m pod Nr 216 położonej, ciała przez ujtanowió:nego dla nich kuratora adw. niejszeg . o edyktu w tut 
ądzle z
losił się i ! p:'ellum
rato:oWle ,

:zymuJą ,b 
 z P ł a t n i e wycho- 
hbularn'go nit!/itauowiąc(.j do Maryi Krzy- dr. Ehrlicha ze zastępstwem adJ<". dr. Witza, deklaracyę do spadku wm6sł, gdyz inaczej dzące pisemko reh"IJne co mIesiąc p, ll. "Posła- 
. , . d , v K A O A . F d . K t t . t kt dk I ulec P. .Jezusa w Przen. Sakramenł'ie 
ianowsiot:lJ I mS1:iY 8fJa koweJ .uukas
a ny- nnę strowską, ntonmę au arYJ
 a 80- prz
pr,owadzoną .zos ama 
er ra . a.cya spa u utajonego". Kto pł'aci z góry za rok cały pn- 
zanowskiego uależącl!j, celem ściągnienia su- rzynę Furmanik, Rozalię Sajewicz, .Antoninę z oswladczonyml spadkobIercamI I z ustano- numeratę "Wielica" i "Pszczólki" i "Gospodal\Za wraz 
my 178 złr. 50 tt. w. a. na rzecz Mendla Turczynowicz i Jana Hanika, dalej c. k. wionym dla niego kuratorem Ołeksą Sala- 
 Rękodzi
lllikiem" TV ilości 3 .złr: 60 
t., otrzymujc 
Zeigera. Prokuratoryę ilkarbu i c. k. główny urząd klem z Wołczatycz, Ja
o premIę Kalendarz Wlenca I Pl!lzczół- 
O 1> . 380 t d k S b .. l . h . t Oh d , 12 < 1881 kI i obraz N. I». OSł,robramsklej. wyko- 
ena wy
.'oiaDla Ztr. po at owy w 80m orze, wIerzycIe lIpO e- o orow. m"rca. nany 5 kolorami na O'rubym satynowanym papierze. 
Zakład 38 dr. cznych Ama1ię Tępiś i Annę Bigo, niemniej (2193) Obwieszczenie. R d k vi. r ". p . łk." 
Reiiztę warunk6w licytacyjnych przej- wszystkich tych wierzycieli, którzy by prawo L. 1699. O. k. sąd obwodowy jako han- e a cya" lenea I" szelO I 
neć można w tlIsądowej registraturze. zastawu na tej realności po dniu 31 lipca dlowy w Przemyślu ogłasza, iż dnia 9 lute- Lwów, ul. Akademicka łih
'l 
O. k, sąd powiatJwy. 1880 uzyskali, lub którymby niniejsza u- go J881 do rejestru handlowego dla. spółek .. (:3) 
Radziechó iV 19 lutego 1881. chwala albo wcale, albo wtześnie doręczoną zarobkowya.h i go"p
darczych pny firmie: (2359 l-
) _ . L. 274". 
(2373 1-3 Obwieszczenie. być nie mogła przez kuratora adw. dr. Wo- "Przemyska kasa zalIczkowa rzemie6lników PrzedłużenIe teroIlnu konkursu. 
L. :2575. O. k. sąd p'-iwiatowy Podgór- losiańskiego ze zastępstwem adw. dr. Pa.- i rolników, stowarzyszenie zarejestrowane z Rada gminna. na posiedzeniu z dnia 24 
ski podiJje do publicznej wiadomości, że lIt:J- w1ińskiego i przez edykta. nieograniczon
 P?ręką" wpisano, iż na ogól- marea b. r. uchwaliła. rozpisany pod dniem 
l
m zaspokojenia pr"tensyi Ignacego Mora- Sambor dnia 2 mar
a 1881. n?m zgro,madzemu. z 2 lutego 
880 wybra.- 110 lutego b. r. konkurs na posade ins ekt _ 
witza. przEciwko Stanisławowi Słomtt
 w k
o- (2200 1-3) E d Y li: t, Dl zostali następuJący członkowIe dyrek('YI . . . . p o 
cie 1100 złr. w. a. z przyn. odbędzil:! się L. 5572. O. k. sąd powiatowy w Du- a to: Józef Schumacher na dyrektora, Woj
 ra POIICYI w K
łomYI 
rzed
uzyć na miesiąc. 
dnia 27 kwietnia, 30 waJ!!. i 27 czerwca. kli zawiadamia Wiktora hr. Starzeńskiego z ciech. Hradel na kasyera obaj ponownie, ZWIerzchnosć miasta. 
1881, każdym ra,zem o 10. godzinit:J przed mIejsca pobytu nieznanego, że wydał na FranCIszek Dobrowolski tkacz w Przem.yślu Kołomyja, 25 marca 1880. 
południem, w tuteJszym I'ą,hll'! sgzekucy n
 prośbę Wojciecha Pika prawonabywcy Ama- na. kontroiGra, ostatni w miejsca Józefa Ja- ):():():():():(
 O WWWW ):( ww 
licytacyl!. realności dfuinka pod I k. 235 Iii Bośniackiej na podstawie aktu notuyalnego rolima, zaś Józet Dereniowski właściciel real- W 
"""  

 
w Swi,
tnikaa,h górnych p,'łozonej, ciała ta- z daty Dukla 25go września 1870 przeciw ilości w Przemyślu, nazastępcę dyrektora, Flo- 
 ):( 
bularLego niestanowiącej. niemu na dniu 19 sierpnia 1878 1. 3112, ryan Michniowski bronzuwl1ik w prZemYŚlU, ! S Nowy kurs ):( 
Oena wy w(,hnia wynosi 2220 dr. naka7i zapła.cenia W ojciechowi Pikowi re- na zastępcę kasyera, Michał Osiński śluiiarz do egzaminu na ):( 
Wadyum Zi/,Ś :220 dr. ,
w,tnjącej ceny kupna realności pod Nk. 120 w Przemyślu, na Z1StępCę kontrolora, u.tre. \ ) ' B 
 norocznych ochotnI ' ko ' w W 
Re6ztę warunków moina. przejrzeć w w Dukli w kwocie 1320 zł. z pn. i że u- szcie, iż na żądanie Józefa Schumal\hera ob- U O 
registraturze sądo'l'!,ej, stanowił dla niego kuratora Ludwika mu- Jął po tymże urzędowi\nie zastępca Józef w " 
PJdgórze dnia 18 czerwca 1880. żniewskiego w Dukli, Dereniowski. 
 rozpoczął si
 1 marca r. b. )( 
l 2374 1-3) Obwieszczenie. Wz y wa si ę ted y Wiktora hr. Starzeń- Przem y śl 16 marca 1881. W Zapisywać się moŻna do 15 marca W 
O " w kallcelaryi Zakładu naukowe- 
 
L. 161. . k. iąd po 
il>to,wy: w Ryma- skieg(), by ustanowionemu kuratorowi środki (2202 1-3) E d Y k. t. 
 /;;'0 wojskowego ul. Piekarska L 21 W 
nowie, ogłdsŁa,_ ze przed
ię
ez
l
 przymu- do obrony potrzebne udzielił, lub innego za- L. 1801. O. k. sąd sąd powiatowy w codzień od godz. 5 do 7 po poł'udniu. 
 
ilOWą sprLed
i JedntJ t
zec;eJ CZęS
1 realaośd stępcę sobie obrał, gdyż inaczej złe skutki RlI,dłowie WZYWi} niewiadomą z miejsca po- Później zgłaszajacy sie winni sie pod- ):( 
włościl:oDSkitJ, w Bałuc!anee pod . 1. k. 2 , 6/36 . z zaniedbania wy nikn!l.ć mo g !l.ce sam sobie b y tu Franciszk ę Pilarsk ą, ażeb y w ciSl. ,g u 1'0- ):( dać ścisłemu egzamillowi wstępnem'U., lub W 
1> b I t 'Z 'Z .." opłacić taksę szkolną od dllia rozpoczęcia 
 
położonej, ciała tli u .arnego 
Ies anow:ą?tlj przypisa4 będzie musial. ku od daty niniejszego edyktu w sądzie tym ):( się kursu, W Zakładzie jest pensyonat. ):( 
dłużnika Wasyla Oyrkl własneJ, I'elem s,ną: Dukla 10 lutego 1881. się zgłosiła i deklaracyą do spadkl1 po ojcu ):( F. Koestlich ):( 
guienhL przez Jakóba Fnscha .wywal
zon"J (2199 1-3) E d J' k t. jej Stanisławie Pilarskim w Borzęcinie;z po- W D kt Z kł d 'W' 
sumy 59 dr. w. a. z pn, w d
lU 
 kWletma L. 7184. O. k. s:J:d powiatowy brodzki zostawieniem kodycylarnego ost
tniej woli 
 yre or a a u. 
 
1881 o godzinie 10 przed poJudmem w za z
wiadamia z życia i miejsca. pobytu nie- rozporządzenia w dniu 19 kwie.tnia 1878 ):( 1526 5-12 ):( 
budowaniu bsądowem. ., wIadomych Ludwikę Owczarliką i Helenę zmadym, tem pewniej wniosła, gdyż w ra- ):C):O:():():():():():(O):():():(
):():O:( 
O
I1a szacunkowa rea.lnoś,'l tej wynosi Ch
chulską, ze celem doręczenia im tusądo- zie przeciwnym postępowanie spadkowe z 
330 dr. . weJ Uchwały z dnia 31 stycznia. 1879 licz. dziedzicami, którzy oświadczenie d) spadku 
Zakład zaś 10% takowej. .' 9847, którą dla zaspokojenia renty zaległej wnieśl;, oraz z ustanowionym dla. niej kuu- 
Resztę warunkÓw, tudzież ",kt Op\
allI
 w k!V0cie 3 zł. 1 ct., kapitalu 7 zł. 70 ct. torem Janem Pi1arskim ulrońcw:!em będzie. 
i oszacowania przejrz!Oć można w tusądoweJ tudzież rocznych rat w ogólnej sumie 84: zł. Radłów, 29 stycznia 1881. 
registraturze. 
O ct 
 pn. doz,wolona na rz
cz funduszu (2165 1-3) E d J' k. t. 
Rymanów dnia 5 lutego 1881. rndemDlhcyjnego egzekucyjnego prawa za- L. 2691. C. k. sąd powiatowy w Dro- 
(ż35i 1-3) E d Y k t. . stawu na realnvści pod 1. kons. 898 i 899 hobyczu podaje do wiaduillosci, ze kasa po- 
L. 11328. Lwowski c. k. sąd kraJowy 1. t.ab. 685, .690 i 693 i egzekucyjno zasta- żye.zkowa powiatowa Drohobycka przel'iw 
zll.wiadamia. ninieJszym edyktem nie'l4'Jado. wnlczt'go opIsania realności w Brodach pod I niewiadomemu z miejsca pobytu Kasprowi 
mego z obecnego miejsca pobytu Mojżesza 1. konil. 684 został ustanowiony kuratorem Mong'Jld o zapłacenie 100 zł. w. a. z pn. 
Westfrieda, iż eelem doręczeni;,. m n ts. adwoka.t dr. W 9isstein w Bro aach. tuti'\jszą uch wała. z dnia 14 września 1880 
uchwały z dnia 31 grudnia 1880 1. 57532 Wzywa się tedy Ludwi!,ę Owczarską i II. 20115 uzyskała na podstawie aktu ni)ta- 
dozwalającej eg
ekucJj{)ą intabulacyę kwoty Helenę Ohac
ulską, by celem bronienia swych I ryalnegO z daty Drohobycz 1 kwietnia 1878 
700 dr. z pn. na rzecz c. k. uprzyw, gal. praw w p?dpIsanym sądzie się zgłosiły lub l r, 13022 egzekucyjne ocenienie połowy 
akc. Bil.nku hipotecznego we Lwowie w sta- kuratorowI swe
u informacyi udzieliły. · z połowy pręta pola i połowy z połowy do- 
nie biel'1lym realnośfJi pod l 68 w R1,08Z0- B rod y 6 hstopada 1880. I mu i .stodoły . pod 1. k. 46/116 na 
rzed- 
wie położonej Mojżes 
a i F -igi w, stfiiedó IV (1909] 3) E d J' k t. I mIeŚCIn Zawlezna w Drohobyczu ktora to 
własnej, zamianowano dla tegllż Ml)jżesza . L. .8835.. O k. k. sąd krajowy we Lwo- uchwała kuratorowi adwokatowi Drowi Ge. 
W f/,stfrieda kuratora ad al
tum w osobie p. WI
 z.awla.damla niniejszem, i
 celem ścią lehrterowi ustanowionemu doręczoną została 
adw. Dr. Weissa z substytucyą p. adw. Dr. g.męcIa wIer
ytelności galic. kasy oszczędnoś- Drohobycz dnia 10 lutego 1881. 
Raresa. i że powyższą u{'h w3ł
 jeduocześ.uie CI we 
wow!e w kwocie 5.205 zł 98 et. w. (1729) Ogłoszenie. 
doręcza. się ustanowioaemu jak powyżej p. s. z wIększe,] 6600 zł. w. a, pochodząCf\j L. 1858. O. k. sąd obwodowy jako 
kuratorowi. wra
 z 6 Pl', o,d dnia 10 marca 1880 bieżi}- h ,ndlowo wekslowy w Pr
emyślu ogłasza, 
Lwów dnia 19 marca 1881. ceml 
dsetkaml.z prowizyą zwłoki po 7 pr. iż dnia 12 lutt'go 188t w
lsaną .zostala do 
(1720 1-3) Obwłeszcze
ie. od. stli. od każdej w dniu 9 marca i 9 wrze. rejeiitru handlowego dla fIrm pOjedynczych 
L, 9047. O. k. sąd powatowy .vr spra- śm
 P?cząwsz:r od 9 marca 1880 zapadlej, firma Saul Barsam dla handlu lizczeciną i 
wie egzekucyjnej LfJjzora Fass przecIw Men- a llleUlszczoneJ półrocznej raty po 330 złr. roshareiJJ. w Ja "orowie, 
dlowi Schandel o 113 zł. 50 ct. w. a. dla 60 c

 w. a od .dni!. następującego po npa. Przemyśl 23 lutE'go 1881. 
niewiadomych ze życia. i miejsca pobytu dło
cl, aż ,do dl.Ba spłacenia całego dłużne
o 
Reginy, Jana, Fryder}'ka i Katarzyny .8,e- kapItału bieżącą, tudzież kosztów egzekucYJ- 
glerów mianuje ck. NotaryuBza p. Antom ego nych odbędzie się w tymze sądzie w biurze 
Hanusza kuratorem temu z rezolucya t, s. ta- c. k. sekretarza Rady Oi!w...lda Mochnackiego 
bularna dla Reginy, Jana, Frydryka i Kata- publiczna. licytacya .realności pod l. 301 1 /, L. 34:6. 
tarzyny Siegler6w przeznaną, doręcza i t.yeh- we Lwowie polozoneJ, wedle Dom 52 p, 42ti I 
ze o tern niniejszym edyktem uwiadamIa. n. a haer. dłużników Sylwestra i Anny mal, 
Łańcut 20 stycznia 1881. żonków Turskich własnej, a wedle Dom 52 
(2195 1-31 Obwieszczenie. p. 429 n. 20 on, dłużnej Bumie za hipotekę 
L. 2307. O. k. sąd obwodowy w Sam- iiłużącej, 
 to w: trzech ter
jna
h to .jest 
borze podaje do wiadomości, iż celem za- dnia 3 maja, dma 7 czerwca.I .dma 12 hpca 
s okojenia pretensyi Józefa Bigo w kwocie 1881 
ażdym razem o godzlDIe 10 przed 
1
0 zł. w. a, odbędzie się w tutejszym są- połudmem. . . 
dzie przymusowa sprza.daż w drodze PUbli- 1 Gdyby realn?ść ta. na plerwszy
h termi- 
cznej licytacyi realności pod 1. k. 105/113 nach z
 lub wyżej ceny wy,!ołama sprz
- 
w Samborze w dzielnicy miasta połozoaej, dam): Dle została wyznacza Sl
 do ułożenia 


ZEl1lłTIZ 


Królestwa Galicyi i Lo- 
domeryi z Wielkiem 
Księstw. Krakowskiem 
na rok 
1881 


nabyć można po cenie 2 zł. 60 et. 
w Ekspedycyi 
"GAZETY LWOWSKIEJ." 
Zamiejscowi, zechcą przeslać 2 zł. 
70 et. z ktorych przypada 10 ct. 
na opakowanie i list frachtowy. 
__ Szematyzm przesyłamy tylko za 
niszczeniem należytości z góry. 
Zs pobraniem nalflżytoścl nie 
przesyłamy SzeDłatyzmu. 
L. 287 


(2342 :2-3) 
Ogloszenie. 
W celu nadania opróźnionego sty- 
pendyum jednemu uczniowi ubogiego 
mieszczanina z Belza wyznania. chrześ- 
ciaIlskieg.) uczęszczaiącego, publicznie 
do szkól średnich w rocznej kwocie 
60 zł. w. a. od II pólrocza 1880/81 
rozpisuje się konkurs. 
Każdy uczeń u?i
9ający 
ię o tę 
stypendyum ma wmesc podame Dyre- 
ktor.yatu dotyczą.cych szkól publicz- 
nych i załączyć świadectwo szkolne, 
świadectwo ubóstwa i metrykę chrztu 
najdalej do BO kwietnia 18iL 
Zwierzchność gminna 
Belz dnia 21 marca 1881. 


Doniesienia prywatne. 


(2191 ) 
Konkurs. 


-_....,t.. 


Wydzial powiatowy brzeżański 
poszukuje uzdolnionego instruktora. do 
pouczania i kontrolowania czynności 
osób zatrudnionych przy przeprowa- 
dzeniu rekla.macyj przeciw oszacowa- 
niu gruntów w tutejszym powiecie.
		

/DIGCZAS002001_1881_073_0012.djvu

			12 
I 
):():C):(
)(
o
):(
):C)();():(
 

 Piwo bntelko,ve 
 
);( z browaru .Jana U,leina na Pohulallee, )::( 
).\. znajclllje sig lla sk,bdzie w handlu ):( 

 Edwarda Kleina 
 
es 'Ul Bynkn l. 18 ):( 

 pod Czarn311n PSBlD.. ):t 
. ):( (1218 8-?) ):( 
Celem rozwini6Gia Drzedsi6biorstwa )::()():(
):(
O):.(
):():(
):(;:t):( k
!


U-l


H
 Cegielnia 
po za grauicami kraju 
zaszczytnie znanego, 
i wprowadzenia. takowego na lIowe, !',yskow- 
niejsze tery, 
D08ZUkU]O siij SDólnlka 
z kilkutysi
cznym kapHałem. 
Mający ch
ć i mozność wej&cia w interes, 
zechcą WiIIF" z wykluczeniem wszelkiego po- 
średnictwa 111m zgł08ić 
ię do bilIra Towa- 
rzystwa "Spójnia" 
U Wgo JANA IHNATOWICZA Od stu lut UZ1 T wann 
ulica Kopernika J. 3 we Lwo.wie. ,"' 
. . .. ,',., (21:34 ij-3). Maść cudowna hamburska 
2 000 0 00 lIancfl)w sosno- stanowi dotychczlt<; lli1jlcpszy środek przeciw ws
elk,1 
, · wy(!li w drul........ ..
"'- ' A 
-
_. :.... --- 
 H u . "
 i " h -::1 n I łe i :$.I 
S 
_ N -. .
 
. (;>. Q I ;';1 ), 
Skła,d naSI-[)n W -

 --7- 
 ;5. ł:! X 
DOa wiosną" Ił '-- -:. .-- H 
 
Karoliny Geistler = KamIa V

rn
ra : 
l. 39 Rynek te Ił zebranI! zostały bardzo starannie przez p. Wład, Bełzę i wydane przez księgarnię 
polec
 N :łi:tł:;=


e " ]<'. H. RICH'.I'ERtl. w dziele pod tytułem: 
Wsz}'stkiega,tunklnaslon<,słklem te WI 
 na 


al:
I;:lde te .A 
 tolog1a ""'r:=J olska 
świcże j najlepszej jakości: nda- .. t.4 .' .... .L .. 
 - 
 
nowicle : " llI,o:r.elsILie" I 
te mlLlnga.. (.,ena tej k
iążki, zawierają
8j okofrl 30 Itrkuszy druku i ozdobiollej s!.eśdoma illustraoy
mi 
Warzywne, kwiatowe, pastew- ma.dere oł'ó
vk:1 Andrioll
go, Br,1ndta, Kossaka i Les3era, w ;iał:oś'J, zobuJ ; k-V'ISY i 'nmacni<' dziąsł'a 
i jako iiroc!ek toaletowy jest niez
ęrlllą, ..' ]'- 
Pastylki 3l"OInatyezne do ust dla 1IItd:tni" przyj lI1Lgo r Irll,hu przy mówieniu, Sl.cze- 
gólnie zalec[t si0 osobom palącym tytoń i cierpiącym 1101 cuchnIl;" z ust, pibllł'ka jedui1 -';) 
" " pudeł'ko -',50 


J. 


Ihooto"1icz 


mag. 


farma(
, i chemik St
dowy. 


F;.),bryka .se L'
'()wje., Filia w Krakowie Sukienni(
(' I. 20. 
(1-

 


1) 
.
 


.!!!!!!!!! :-- . 


f-.c !_ 


 


Z dnk---;)i W
 l-o.o:i.f 
ki€
o ul, ClllU'n
:-"jG-") l. '-1 


Jó; BF PAllBWSKI W
 1wowi
 


poleca tnnio w Ilnjl)rzedniejszycll gatunkach 


OUKIER 
KAWj<
 
MIGDAI:,Y 
RODZY
KI 
DAKTYLE 
FIGI 
ORZECHY 
Cl';EKOLADĘ 
OPŁATKI 
W A;\ILlE 
POl\1ARANCZE 


HERA'rI
 
R (j 1\1 
WINA 
POn'l'ER allgielski 
ROZOLISY 
LIKIERY 
I3ISZKuK'l'Y 
BAKALIE 
p rE I.{N IKI 
CUKiERKI 


SImy 
SALAMI 
SAłWYKKI 
ŁO
OSlJ<; 
RAKI. 
TRCJ<'LE 
SZAMPIONY 
MUSZ'l'ARDĘ 
TUŃCZYKA 
MOSKALI 
KAP ARY 
OLIWĘ i 
OCE'!' 


i\IAKA.ł
ANY 
.ł{YŻ 
KPUPKI 
SAGO 
S
lALE(J 
GRZYBY 
ŚWIEOE 
iI:IYDŁO 
POWiDŁA 
ŚLIWKI 
KRUCH:\IAL 


OWOCE w pudełkach 


C¥'l'RY.NY 


KAR'!,! 


... Zamówienia z prowincyi załatwia odwrotną pocztą jak najstaranniej. ... 
12,20: ,J-') 


.
;r."" .,
 :', _ _o' 
; .. _, :r '.' , '"v'.., ','. 
'..... 
 ' ; .. ,: _ 
---_._._-----
- -- - - - -- - -. .._- )Q(XX)(XXJ(X)O(XXXi+)(XXX
)Q()O(XJOOOO(
 
r ," ", > ff' f
 
 '''' /- 
"'4 i<'., 

, . 
I fl'e -«111-11. 
 f,;: )( 
'." ',,,"- .:-,
.
. ':,)'h. / ' 
J,-":, ,."
...' 
 ':r
 ij\-< " . " .; ,; 
" '
i; 
 -- ? .
..;." :-
.
/-:

. /I
,i
_. -.' '",': j
 :\ , S 
1. ł. __,; - "'::o. ,0:.ś7/,.,
, 
I
,",,:
 __ _.. 
 Yl
'''' ,;; 
"" /" _' 

 
,
--, >' 

 .... ':f",'
#$:
"'
'::).:it/.
 
-R!!2
jf!Y 
 
 


 


Jedenaste zw,rczajne 
WALNE ZGROMADZENIE 


AkcYOZia..ryu.sz6-vv- 
. galic. To',:varzystw
 i 
wyrobIl ceg'ieł maszYll0wycll- 
i przedsiębiorst,va budowli 
odbędzie się 
\l sobotę 30 kwietnia I

l r. o godz. 
10tej przed południem w lokalnościach Towarzystwa w gmachu Banku 
hipotecznego nr. 15, 


Dr
j('r !ł; 
 
, 
.'
W;'-W, fabryki p'ą-;
ro ",Sc 


l'iP' Jr..ed......:ii
 C
T 
..-IoIj]II_ P:R.e=:a,-.'W" = 
l. Spra.wozdanie Ra.dy zawiaduwczPj Z czynnoś
i roku ubie- 
o'łeO'o 1880. 
t"I b 

. PrzA(Uoż:
nie o zamkni(
cju radmnku za 
3. \VyhÓr komisyi l'ewizyj
Jej na rok 1881 
statutu, 
4. \Y ybÓr komisyi do. sprawdzpuia protokołu. 
5. 'Nybór dwóch cz,łonkó\y do Rady zal,viadowcZ(
j. 
p, T. Akeyon,tryus/,e, kiór'ŁY lJl!l.i
t z,. tiar wŁią,ć udÓ:,ł w tern Walnem 
Zg"liIJ1i1d1,!wiu, zeehr ą;zlui,yć "'.
oj
 akej'1:J (I(!..ity tywt:z?aowe} naj dalej do dnia 13 
\" id':iH 1R
q w k..sit' '/'owa.r:ty';twa w€ Lwow,ie, na które prócz. pokwi,wania 
otrz'yl1lp,ją taki,e brty h:gitY!l'\3.:,yj "', upowallliajf!:('e do wstępu na. W!!olDe Zgroma- 
dz,..\12if:'. 
Na ORII1 dni przBd WdaPID Zgromad'll.mie-n z!1mknię;' r,tchunków j b \
 ,
u 
złnz'hH.> będą: w hiurZf) Towaizystv..., gdr,ie za ol.&.z

niem brty legitymi>cyj::l-j '). T. 
Ak,'yoll!\.J'YlJszom po ji>.dnym i:'gwmplarzu wydaue będą. 
'e Lu'o'i'ł,ie dnia, 22 mare;- lRX1. 
I Rada zawiadowcza

),. 
-"
._:'
., ,......F.,:..

._"II ,:_ 


rok 1880. 
wed
ug 
. 


"q!H .