/NDIGCZAS003506_1919_035_0001.djvu

			Nr.35. 


Warszawa, dnia 10 Czerwca 1919 r. 


Rok II. 


DZIENNIK URZ
DOWY 
MINISTERSTW A SPRA W WEWNETRZNYCH. 


Cena numeru pojedyñczego t mk. Z zaboru austrjackiego i z terenów b. okupacji austrjackiej mozna wplacaé za numer 
"Dziennika Urzt:dowego M. S. W." t kor. 75 h. "Dziennik Urz
dowy" przyjmuje ogloszenia instytucji spolecznych i uzy- 
tecznokl publlcznej, od osób za
 prywatnych tylko takie, które wynikajil ze stosunku do wladz rZildowych i powyzszych 
instytucji. Cena za wiersz drobnego pisma jednoszpaltowego t mk. 
Redakcja i Administracja: Nowy-Swiat Nr. 69. 


TRESé: III. 440. Rozporzl\dzenie.Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnt;trznych z dnilt 17.'1 1919 r. w sprawie Po- 
wiatowych Komisji swilldczefl wojennych. 
.. 
IV. 441. Okólnik (227) Naczelnego Inspektora Ministerstrstwa Sprllw Wewn
trznych do wszystkích Naczelników Policji 
z dn. 28.1'1 1919 r. w sprawie umundurowanill policji komunalnej. 442. Okólnik (234) Ministra Spraw Wewnt;trznych do 
Magistratów 17 miast, wydzie10nych z powiatów oraz do wszystkich Powiatowych Komisarzy RZl\dowych 7. dnia 29.1'1 
1919 r. w sprawie Rad miejskich - ustalenie liczby quorum. 443. Okólnik (238) Mínistra Spraw Wewnt;trznych do 
Magistratów millst z dnia 29 kwietnia 1919 roku w sprawie pobierania op!at na korzysé kas miejskích od spirytusu 
nil potrzeby zarz/ldu monopolowego. 444. Okólnik (239) Ministra Spraw Wewnt;trznych do Przewodniczl\cych Sej- 
mików Powiatowych i Prezydentów miast wydzielonych z powiatów z dnía 29 kwietnia 1919 roku w sprawie komu' 
nalnych podatków konsumcyjnych. 445. Okólnik (318) Ministra Spraw Wewn
trznyéh do Powiatowych Komisarzy 
RZl\dowych i Nacze1ników Policji Komunalnej z dnia 1 maja 1919 roku w sprawie wynagrodzenia poszkodowanych 
skutkiem nieszczt;sliwych wypadków robotników i pracowników. 446. Okólnik (254) Ministra Spraw Wewnt;trznych 
do wszystkich Powiatowych Komisarzy RZl\dowych z dnia 5 maja 1919 roku w sprawie dyspensy od czasu wdo. 
wiego. 447. Okólnik (258) Ministra Spraw Wewnt;trznych do wszystkich Powiatowych Komisarzy RZl\dowych z dnia 
5 maja 1919 roku w sprawie wit;ziefl, zostajl\cych pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwosci. 448. Okó1nik (26ò) Mi- 
nistra Spraw Wewn
trznych do wszystkich Powiatowych Komisarzy RZl\dowych oraz Nacze1ników Policji w.Wllrszawie 
i todzi z dn. 7.'1 1919 r. w sprawie wydawania pozwolefl na prowadzenie sprzedllzy wyrobów, objt;tych monopo1em 
!!kllrbowym. 449. Okólník (30
) Ministra Spraw Wewnt;trznych do wszystkich Przewodniczl\cych Powiatowych Wydzill- 
lów z dn. 12.'1 1919 r. w sprawie powiatowego podatku pog!ównego. 450. Okólnik (281) Naczclnego .Inspektora Po1icji 
Ministerstwa Spraw Wewnt;trznych do wS7.ystkich Urzt;dów Policji Komunalnej z dn. 13.'1 1919 r. w sprawie wprowlI' 
dzenia ksil\zck w urzt;dach policji komunalnej. 451. Okólnik (316) Ministra Spraw Wewnt;trznych do wszystkich Powia- 
towych Komisarzy Rzqdowych z dn. 13.'1 1919 r. wyjasniajl\cy Dekret 0 Tymczasowej Ordynacji Wyborczej do Sejmi- 
ków Powiatowych z dnia 5 grudnia 1918 r., Przepisy wykonawcze do tegoz Dekretu z dnia 15 stycznia 1919 r. iDe. 
kret 0 Tymczasowej Ordynacji Powiatowej z dnia 4 lutego 1919 r. 452. Okólnik (298) Ministra Spraw Wewnt;trz- 
nych do Powiatowych Komisarzy RZl\dowych i Naczelników Miejskiej Policji Komunalnej w Warszawie todzi i Lublinie 
Z dn, 14.'1 19[9 r. w sprawie ingerencji powiatowych urzc;dów w sprawach podlegajl\cych kompetencji w!adz sl\do- 
wych. 453. Okólnik (300) Ministra Spraw Wewnt;trznych do wszystkich Powiatowych Komisarzy RZlldowych, Prezyden. 
tów i Burmistrzów miast oraz Nacze1ników miejskiej Policji Komunalnej w Warszawie, todzi i Lublinie Z dn. 14.'1 1919 
r. w sprawie prowadzenill robót mierniczych. 454. ükólnik (317) Ministra Spraw Wewnt;trznych do wszystkich Przewodni- 
cZl\cych Wydzia!ów Powiatowych z dn. 15.'1 w sprawie z stosowania statutu 0 pocil\ganiu adjacentów do udzia!u w wy. 
datkach na utrzymanie powiatowych dróg ko!owych. 455. Okólnik (308) Mínistra Sprllw Wewnt;trznych do P. P. Sze' 
fów Sekcji i Naczelników Wydzia!ów w Ministerstwie Sþraw Wewnt;trznych z dnia 21.'1 1919 r. w sprawie zasad urz
- 
dowania w Ministerstwie Spraw Wewnt;trznych. 
V. 456. Warunki kredytu gwarancyjnego do sumy 20 miljon6w (dwudzíestu miljonów) angielsJrich funtów sterlingów dill 
pol skich przemys!owców w!ókienniczych na zakup zagranicl\ surowców oraz artyku!ów technicznych do uruchomienill 
przemyslu w!ókienniczego w Polsce z dn. 20.'1 1919 r., wydllne nil zasadzie Art. 2 i 3 Ustawy Sejmowej z dn. 9 maja 
1919 r. (.Monitor Polski" M 103 z r. 1919). 
VII. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. Obwieszczenia. 


=
		

/NDIGCZAS003506_1919_035_0002.djvu

			2 


III. 


440. 


Rozporzé\dzenie Ministra Spraw W ojskowych i Ministra Spraw W ewn
trznych 
w sprawie Powiatowych Komisji swiadczelÍ wojennych. 


Art. I. Sklad Powiatowych Komisji swiadczetí 
wojennych. 
W cz
sciowej zmianie rozporzqdzenia wyko- 
nawczego Ministerstwa Spraw .Wojskowych i Mi- 
nisterstwa Spraw Wewn
trznych z 29/IV 1919 
Min. Spraw Wojsk. D. G. 17355/II, ogloszonego 
w "Monitorze Polskim" .N'2 100 z 6!V 1919 do 
ustawy 0 rzeczowycb swiadczeniach wojennych 
zmienia sit=: ust
p tresci Art. V. powyzszego roz- 
porzqdzenia, jak nast
puje: 
"Autonomiczna reprezentacja powiatowa wy- 
znacza w tym celu pi
ciu reprezentantów, oraz 
potrzebna, ilosé ich zast
pców, a to dwóch dla 
przedmiotów rolnictwa, z tych jednego przedsta- 
wiciela wielkiej i jednego malej wlasnosci, oraz 
po jednym dla przedmiotów hand.lu, przemyslu 
i rzemiosla. Reprezentanci ci mogq b
é wyzna- 
czeni za swa.. zgod q , równiez z poza lona auto. 
nomicznej reprezentacji powiatowej. Z tycb pi
- 
ciu reprezentantów powoluie przewodniczqcy ko- 
misji w poszczególnych wypadkach w porozu- 
mieniu z Kierownikiem Reprezentacji powiato- 
wej po dwóch delegatów (zast
pców), uwzgl
- 
dniaja..c jakosé maiqcego si
 swiadczyé przed- 
p1iotu. 0 ile rozcbodzié si
 b
dzie 0 produkta, 
maja,ce si
 dostarczyé przez gospodarstwa raIne, 
w takim razie do Komisji nalezy powotaé przed- 
sta wiciela wielkiej i malej wlasnosci". 
Na cÛonków powiatowych Komisji swiad- 
czeñ wojennycb nalezy powolywaé przedstawi- 
cieli fachowych, którzy daia.. gwarancj
 sumien- 
nego i sprawiedliwego spelniania powierzonych 
im obowia..zków. 
Art. II. Wynagrodzenie cztonków powiatowych 
Komisji swiadczeñ wojennych. 
Czlonkowie þowiatowych Komisji swiadczeñ 
wojennych otrzymuja.., 0 ile pelnié b
da, funkcje 


poza obr
bem swego stalego miejsca zamieszka- 
nia, wynagrodzenie dzienne w wysokosci 25 marek 
oraz zwrot faktycznie poniesionych kosztów lJo- 
drózy, jako to: bilety kolejowe, ewentualnie ko- 
szta furmanek (podwód). . 
Ur:i
dnicy i funkcjonarjusze pañstwowi, bio- 
ra,cy udzial w powiatowych Komisjacb swiadczeñ 
wojennycb, otrzymujq, 0 He pelnié b
dq swoje 
obowia.zki poza stala, siedziba, urZE;dowq, djety 
i koszta podrózy, przewidziane obowia,zuja,cemi 
rozporza..dzeniami. 
Wynagrodzenie to wypl'caé b
dzie Powia- 
towa Kasa Skarbowa na rachunek Ministprstwa 
Spraw Wojskowych na podstawie rachunków 
nalezycie sporza..dzonych i potwierdzonych przez 
Przewodnicza..cego Komisji, t.j. Komisarza Powia- 
towego, wzgl
dnie jego zast
pcy. 
Likwidacje rachunków Komisarza Powiato- 
wego wzgl
dnie iego zast
pcy i urz
dników 
przeprowadza Ministerstwo Spraw Wewnf;trznych 
(instrukcja dla Komisarzy Powiatowych S 9). 
Art. III. Obowi
zek gmin dostarczania podwód 
dla czlonkówKomisji swiadczeñ wojennych. 
Gminy obowia,zane sa, na wezwanie Prze- 
wodnicza,cegc) Komisji swiadczeñ woiennych, t. j. 
Komisarza Powiatowego, wzgl
dnie jego zast
pcy, 
dostarczyé dla czlonków Powiatowych Komisji 
swiadczen wojennych potrzebne ilosci podwód. 
Wysokosé wynagrodzenia za podwody od- 
powiadaé ma normom przepisanym dla urz
dni- 
ków s
dziowskich, Komisarzy Ziemskich i t.p. 
Warszawa, dn. 17 maja 1919 r. 
Za Ministra Srraw Wojskowych: 
(-) Ma;ewskij gen. ppor. 
Za Ministra Spraw Wßwn
trznych 
(-) fózef Bek. 


IV. 


441. 


Okólnik (227) Naczelnego Inspektora Ministerstwa Spraw W ewn
trznych do wszystkich 
Naczelników Policji w sprawie umundurowania policji komunalnej. 


W obec tego, ze wydanie wzornika mundu- 
rów odwleka si
 z powodu trudnosci natury 
tecbnicznej, a sprawa szycia mundurów dla Po- 
licji K',munalnej jest nagla..cq, ustala si
 opisowo 
typ munduru jak nast
puje: 
Spodnie: krój wojskowy, bez wypustek. 
Mundur: typ bluzy angielskiej, z tylu nie- 
rozci
tej, natomiast lekko zmarszczonej po po- 


ziomej linji, 6 cm. dlugiej; poly dlulsze niz w 
bluzie wojskowej; kolnierz wykladany 7 cm. sze- 
roki; 6 guzików z odem w iednym rz
dziej 4, 
kieszenie ustawione poziomo, z klapkami prosto 
sci
temi, zapinanemi na maly guzik; wypustka 
ciemno - amarantowa naokolo kolnierza; r
kaw 
szeroki z mankletem równo sciE;tym.
		

/NDIGCZAS003506_1919_035_0003.djvu

			Kolor sukna zasadniczo szary, lecz wobec 
braku tego rodzaju materjalu moie byé do- 
wolnv. 
Odznaki szari, jak dotychczas, t. j. CÎemno- 
amarantowe naramienniki sznurowe dla szari nii- 
szycb. Na sznurze dla starszych iolnierzy jedna 
galka ióha, dla kaprali 2 galki, dla sieriantów 
3 galki. 
Czapka szara typn wojskowego ze srebrnym 
odem. 


3 - 


Plaszcz zasadniczo szary (moie byé jednak 
i w dowolnym kolorze wobec braku sukna sza- 
rego), zapinany na 6 guzików w jednym rz
dzie, 
kolnierz z wypustka. c:emno-amarantowa.. 
Powyzsze obowia.zuje Policj
 Komunalna. od 
dnia 20 kwietnia 1919 r. 
Warszawa, 28.IV 1919 r. (49495/III. 10808/19). 
Naczelny Inspektor Policji: 
(-) M. Borz(cki. 


.442. 


Okólnik (234) Ministra Spraw W ewn
trznych do Magistratów 17 miast, wydzielonych 
z powjatów oraz do wszystkich Powiatowych Komisarzy RZé\dowych w sprawie Rad 
miejskich -- ustalenie liczby quorum. 


Ministerstwo Spraw W ewn
trznych, wyko- 
nuja.c stosownie do art. 63 Dekretu 0 Samorza.- 
dzie miejskim z dnia 4 lutego 1919 r. w pierw- 
szej instancji nadzår nad miastami, wydzielone- 
mi z powiatów, przy sposobnosci badania uchwal 
Rad miejskich, co do ich legalnosci, zmuszone 
jest cz
sto dopiero przez zmudne obliczanie glo- 
sów obecnych czlonków Rady miejskiej stwier- 
dzaé, czy dana uchwala przyszla do skutku z za- 
cbowaniem postanowien art. 33 i 34 przytoczo- 
nego Dekretu. 
Aby unikna.é tej nieraz zawilej procedury 
obliczania glosów, poleca si
 Magistratowi, aby 
zarza.dzil umieszc:zanie w naglówku protokulu 
z posiedzenia Rady miejskiej nast
puja.cych 
uwag: 


Komplet radnych:. . 
Komplet cÛonków Magistratu: 
Obecnych radnych: . . . . 
Obecnych cÛonków Magistratu: 
Wszystkim Panom 
Powiatowym Komisarzom Rza.dowym 
do wiadomosci z poleceniem, aby analogiczne 
zarza.dzenie wydali do Magistratów miast niewy- 
dzielonych a polozonych w powierzonym 1m po- 
wiecie. 


Warszawa, 29.IV 1919 r. (49294/5. VII 890/1). 
Za Ministra Spraw W ewn
trznych: 
(-) K. Sienkiewicz. 


443. 


Okólnik (238) Ministra Spraw W ewn
trznych do Magistratów miast w sprawie pobiera- 
nia optat na korzysé kas miejskich od spirytusu na potrzeby zarzé\du monopolowego. 


Ministerstwo Skarbu zawiadomilo Minister- 
stwo Spraw Wewn
trznych, ze niektóre miasta 
scia.gaja. oplaty konsumcyjne na rogatkach miej- 
skich przy przewozie spirytusu. 
Ministerstwo Spraw Wewn
trznych wyjasnia, 
ze pobieranie jakichkolwiek oplat na korzysé kas 
miejskich od spirytusu, przewoionego na potrze- 


by parístwowego zarza.du monopolowego, jest 
niedopuszczalne. I 
Warszawa, 29.IV 1919 r. (46708/S. VI 43
/1). 
Za Ministra Spraw Wewn
trznych: 
(-) K. Sienkiewicz. 


444. 


Okólnik (239) Ministra Spraw W ewn
trznych do Przewodniczé\cych Sejmików Powiato- 
wych i Prezydentów miast wydzielonych z powiatów w sprawie komunalnych podatków 
konsumcyjnych. 


Z nadsylanych do Ministerstwa Spraw We- 
w?
trznych odpisów z protokulów posiedzeó Sej- 
m
ków powiatowycb, wzgl
dnie rad rniejskich 
mlast, wydzielonych z powiatów, wynika, ie nie- 
które powiatowe zwia.zki komunalne, jak röwniei 


miasta, wydzielone z powiatów powprowadzaly 
u siebie komunalne podatki konsumcyjne w wy- 
sokosci, okreslonej zupelnie dowolnie i nie od- 
powiadaja.cej normom, wskazanym w rozporza.- 
dzeniu Ministra Skarbu w sprawie dodatków
		

/NDIGCZAS003506_1919_035_0004.djvu

			na rzecz powiatowych Zwia,zków komunaloych, 
wzgl
dnie miast, wyla,czonych z powiatów, do 
cen przedmiotów, stanowiqcych monopol pan. 
stwowy z dnia 26 marca 1919 r. (Monitor Pol- 
ski z dn. 1 kwietnia 1919 r., N2 74). Rozporzq- 
dzenie to wydane zostalo w wykonaniu artykulu 
10 Dekretu w przedmiocie skarbowosci powiato- 
wych zwiqzków komunalnych (Dziennik Praw 
M 14, poz. 151), który glosi, ze dodatki do cen 
przedmiotów, stanowiqcych monopol panstwowy, 
ustalone zostanq przez Ministra Skarbu w poro- 
zumieniu z Ministrami Spra w W ewn
trznych i 
Aprowizacji w wysokosei jednolitej dla obszarów 
b. zaboru rosyjskiego. 
Wobec tego Ministerstwo Spraw Wewn
trz- 
nych zwraca uwag
, ze do obowia.zków Pana 


4, 


nalezy czuwanie, aby uchwaly odnosnych orga-' 
nów komunalnych nie sprzeciwialy si
 przepisom, 
zawartym w rozporza,dzeniu 0 dodatkach komu- 
nalnych do panstwowych podatków monopolo- 
wych od cukru, soli, nafty i Wtigla. W szczegól- 
nosei winien Pan w mysl art. 3 powyzszego roz- 
porza,dzenia zawiadomìé Panstwowa. Central
 
W
glowa" do jakich urz
dów pañstwowych, 
wzgl
dnie prywatnych instytucji kredytowych 
maja, byé wplacane sumy, scia.gni
te przez ni q 
tytu}em podatku komunalnego od w
gla. 


Warszawa, 29,1V 1919 r. (47910/S. VI 540/1). 
Za Ministra Spraw Wewn"ftrznych: 
(-) K. Sienkiezvicz. 


445. 


Okólnik (318) Ministra Spraw Wewn
trznych do Powiatowych Kòmisarzy RZé\dowych 
i Naczelników Policji Komunalnej w sprawie wynagrodzenia poszkodowanych skutkiem 
nieszcz
sliwych wypadków robotników i pracowników. 


Glówny Inspektor pracy odezwa, z dn. 5-go 
marca 1919 r. .)\1'2 1. In. 110/19 zawiadomil Mi- 
nisterstwo Spraw W eWIl
trznych, ze wladze po- 
licyjne nie stosuja, pra wa z dn. 2/15 czerwca 
1903 r. 0 wynagrodzeniu poszkodowanych skut- 
kiem nieszcz
sliwych wypadków robotników 
i pracowników, Oraz do wydanej w rozwini
eiu 
wspomnianego prawa instrukcji z dn. 11/23 gru- 
dnia 1903 r. (Zbiór Praw 1904 r. art. 305), co 
do sporza.dzania protokulów na miejscu wypad- 
ków. 
Poniewaz ustalenie faktu wypadku przez 
organy sa,dowe jest dla poszkodowanych nie- 
zb
dne, Ministerstwo niniejszym poleca wladzom 
policyjnym seisle stosowanie si
 do wyzej wska- 
zanej instrukcji i w tym celu wykonywanie na- 
st
puja,cych przepisów: 
I. 0 kazdym nieszcz
sli wym wypadku smier- 
ci lub uszkodzenia cielesnego robotnlka lub pra- 
cownika zakladów przemyslowych wI adze poli- 
cyjne, dowiedziawszy si
 0 wypadku, niezwlocznie 
obowia,zane sporza,dzié protokul na miejscu, gdzie 
ten wypadek zaszedl (art. 20- 23 przepisów pra- 
wa z dn. 2/15 czerwca 1903 r.), nie oczekuja,c na 
jakiekolwiek zawiadomienie (wskazane wart. 
20 przepisów tegoz pra wa). 
II. W wyzej wskazanym protokule winno byé 
wskazane: 
1. rok, miesia,c i data spisania protokulu, 
2. nazwisko funkcjonarjusza Policji, spisuja.- 
cego protokul, 
3. Dokladne wyszczególnienie zakladu prze M 
myslowego, w którym poszkodowany pra- 
cowal (rodzaj zakladu, firma, imi
 i na- 
zwisko wlaseiciela), 
4. Miejsce, w którem znajduje si
 zaklad 
(ziemia, powiat, gmina, wies, miasto, 
ulica), 
5. rok, miesia,c i data, dzien tygodnia i go- 
dzina, kiedy nasta,pil nieszcz
sliwy wy- 
paclek, 


6. kto mianowlcle zostal poszkodowany 
(imi
 i nazwisko, urzqd lub rodzaj zaj
- 
cia kazdego z poszkodowanych), 
7. kto byl swiadkiem wypadku-z wskaza- 
niem miejs.::a zamieszkania kazdego 
swiadka, 
8. przy jakich okolicznoseiach zaszedl nie- 
szcz
sliwy wypadek, zgodnie z ogl
dzi- 
nami na miejscu i wyjasnieniami swiad- 
ków; mi
dzy innymi danemi w szczegól- 
nosci nalezy wskazaé: a) miejsce, gdzie 
zaszedl nieszcz
sliwy wypadek (w jakim 
oddziale lub pomieszczeniu zakladu, czy 
tez poza murami zakladu), b) jaka, robot
 
wykonywal poszkodowany i czem byl 
zaj
ty, c) w odnosnym wypadku przy ja- 
kiej maszynie, przyrza,dzie i t. p., lub tez 
od jakiej ich cz
sci poniósl uszkodzenie 
cielesne, d) najblizsze przyczyny nieszcz
- 
sli wego wypadku, 
9. rodzaj uszkodzen eielesnych kazdej z osób 
poszkodowanych z wskazaniem ogólnego 
stanu zdrowia poszkodùwanych i uszko. 
dzonych cz
sci ich eiala, 
10. dzieñ i godzin
 smierei poszkodowanego, 
jezeli zrnarl przed sporzqdzeniem proto- 
kulu, 
11. jezeli protokul jest sporza.dzony w asy" 
stencii i przy udziale lekarza) to wzamian 
wiadomosci, wskazanych w punkeie 9, 
nalezy dola,czyé szczególowy protoku} 
ogl
dzin, dokonanej i splsanej przez le- 
karza, co do uszkodzen cielesnych i sta- 
nu zdrowia poszkodowanego, wraz z opinj
 
lekarza 0 mozliwym w przyszlosei stopniu 
utraty zdolnosei do pracy przez poszko- 
dowanego (art. 24 przepisów prawa, z dn. 
2/15 czerwca 1903 r.) i 
12. jest poza,dane, zeby przy sporza,dzaniu 
protokulu byl obecny wlaseiciel zakladu 
przemyslowego lub jego zast
pca.
		

/NDIGCZAS003506_1919_035_0005.djvu

			III. Protokuly, sporza,dzone przez Policj
, 
winny byé przechowywane w biurze w!asciwego 
okr
gu policyjnego do czasu za.dania takowych 
przez wlaseiwego inspektora pracy, przyczem 
o wydaniu lub wyslaniu protokulu powinna po- 
zostaé w biurze policyjnem odpowiednia adno- 
tacia. Na zqdanie nalezy wydawaé odpisy proto- 
kulów stronom. 
W razie, gdyby wlascieiel zakladu lub zarza- 
dzaja.cy tegoz (wbrew za,daniu, zawartemu wart. 
20 przepisów praw z dn. 2/15 czerwca 1903 r.), 
nie wyslal zawiadomienia do inspektora pracy, 
w okr
gu którego zaszedl nieszcz
sliwy wypadek, 
wlarlze policyine, stwierdziwszy powyzsza, oko- 
licznosé, obowia,zane sa. niezwlocznie bezposred- 
nio zawiadomié 0 nieszczc:sliwym wypadku wla- 
seiwego inspektora pracy. 
WYJASNIENIE: 
Prawo 0 wynagrodzeniu poszkodowanych 
skutkiem nieszcz
sliwych wypadków robotników 
i pracowników z 2/15 czerwca 1903 r. rozeia,ga 
si
 na przedsic:biorstwa i zaklady przemyslowe 
górnicze i fabryczne, w których uzywana, jest 
mechaniczna sila motorowa (motory naftowe, 
parowe, elektryczne i inne) nawet w tym wy- 
padku, gdyby przedsi
biorstwa te nalezaly do 
instytucji samorza,dowych lub miast. 
Wyla,czeniu z pod tego prawa podlegaja,: 
a) pañstwowe zaklady przemyslowe, 
b) warsztaty i zaklady pomocnicze kolei ze- 
laznych i zeglugi wodnej, naleza,cych do prywat- 
nych przedsi
biorstw, 
c) przedsi
biorstwa rolniczo - gospodarcze, a 
wi
c przedsi
biorstwa eksploatuja.ce roI
 i prze- 


5 


twarzaia,ce produkta rolne i gospodarcze 0 He 
przedsi
biorstwa takie znajduja, si
 poza obr
bem 
miasta i czynne Sq na ziemi wlasnej lub dzier- 
zawionej, 
d) tartaki, 0 ile na nich przerabia si
 ma- 
terial drzewny, pochodza,cy z wlasneg-o lub dzier- 
zawionego majqtku ziemskiego, 0 ile te tartaki 
zoajduja, si
 poza obr
bem miasta i sa.. wybudo- 
wane na ziemi wlasnej lub dzierzawionej, 
c) tartaki, posiadaja,ce ieden tylko warsztat 
do rzni
cia drzewa, bez wzgl
du na to, jak q sila, 
jest poruszany, - naturalnq, czy mecbanicznym 
motorem, 
f) urza,dzenia przy takich tartakach, sluia..ce 
do wyrobu klepek, gontów lub innych wyrobów 
drzewnych, nie posiadaja,cych cech wyrobów sto- 
larskicb, 
g) mlyny wodne, wiatraki i poruszane sila, 
motoru mechanicznego, 0 ile nie posiadaja, wi
- 
cej, niz cztery pary kamieni lub jedna.. par
. wal- 
ców (mlyny wodne - dwie pary walców), jak 
równiez i mlyny, wyrabiaja,ce róznego rodzaju 
kasze na przyrza,dach, sluzqcycb do przeróbki 
ziarna na kasze, 0 ile tych przyrza,dów jest nie- 
wi
cej, niz cztery; znajdujqce si
 przy tychze 
mlynach fol usze i kremplownie (przyrza,d'ý do 
czesania, czyszczenia i u bijania szersci i sukna do- 
mowego wyrobu), 0 He takowe znajduja, si
 w 
ilosci nie wi
kszej, jak po jednym przyrzqdzie 
kazdego rodzaju. 
Warszawa, l/V 1919 r. (55846/1II S. B. 1000). 
Za Ministra Spraw W ewn
trznych: 
(-) J. Bek. 


446. 


Okólnik (254) Ministra Spraw W ewn
trznych do wszystkich Powiatowych Komisarzy 
RZé\dowych w sprawie dyspensy od czasu wdowiego. 


Do wiadomosci Ministerstwa Spraw We- 
wn
trznych doszedl fakt, ie jeden z PP. Powia- 
towych Komisarzy Rza,dowych udzielil we wla- 
snym zakresie dzialania dyspensy od czasu wdo- 
wiego w celu powtórnego zama,zpójscía. 
. Celem wykluczenia na przyszlosé takich fak- 
tów, których scisla ocena musialaby za soba, po- 
cia,gna,é odpowiedzialnosé w mysl art. 636 ko- 
deksu karnego, Ministerstwo Spraw W ewn
trz- 
nych zwraca uwag
 wszystkim PP. Powiatowym 
Komisarzom Rza,dowym, ze: 


1) prawo 0 malzeñstwie z roku 1836 nie do- 
znalo dota,d zadnej zmiany, 
2) ie w mysl postanowieñ tego prawa udzie- 
lanie w mowie b
dqcych dyspens zastrzezone 
jest wyla,cznie Naczelnej Wladzy Pañstwowej. 


Warszawa., 5.V 1919 r. (36910/II-0-2849). 


Za Ministra Sptaw W ewn
trznych: 
( -) fanuszewski. 


447. 


Okólnik (258) Ministra Spraw W ewn
trznych do wszystkich Powiatowych Komisarzy 
RZé\dowych w sprawie wi
zielÍ, zostajé\cych pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwosci. 


Ministerstwo Spraw We wn
trznych podaje 
do wiadornosci wszystkich PP. Powiatowych Ko- 
misarzy Rza,dowych, ze wi
zienia, b
da,ce pod 
zarza,dem Ministerstwa Sprawiedliwòsci, prze- 


znaczone Sq zasadniczo jedynie do przyjmowania 
aresztantów, wi
zionych na podstawie decyzii 
wladz sa,dowych. Przyjmowanie do tych wi
zieñ 
osób: aresztowanych przez wladze administracyj-
		

/NDIGCZAS003506_1919_035_0006.djvu

			ne, moze nasta,pié tylko w wypadkach nadzwy- 
czajnych i Ii po porozumieniu si
 z wladza, nad. 
zorcza, wi
zienia i za iej zgoda,. Tylko ta ostat- 
nia wladza, ::\ wi
c wlaseiwa Dyrekcja Okr
gowa 
lub U rza,d Pr'okuratorski, upowazniona, jest do 
wydawania rozporza,dzeñ zarza,dom wi
zieii. po- 
zostaja,cych pod zarza,dem Ministerstwa Spra- 
wiedliwosci. 


6 - 


Z powolaniem si
 na tutejszy okó]nik 
N2 34150,lII-2278 z dnia 14 lutego 1919 r. poleca 
si
 wszystkim P. P. Powiatowym Komisarzom 
Rza,dowym scisle stosowanie si
 do powyzszego 
pouczenia. 
Warszawa, 5.V 1919 r. (354901II-0-2857). 
Za Ministra Spraw Wewn
trznych: 
(-) Januszewski. 


448. 


Okólnik (268) Ministra Spraw W ewn
trznych do wszystkich Powiatowych Komisarzy 
RZé\dowych oraz Naczelników Policji w Wal'szawie i t.odzi w sprawie wydawania po- 
zwolen na prowadzenie sprzedazy wyrobów, obj
tych monopolem skarbowym. 


Doszlo do wiadomosci Ministerstwa Spraw 
W ewn
trznych, ze Komisarze Powiatowi wzgl
d- 
nie Naczelnicy Policji wydaja, pozwolenia na 
sprzedaz wyrobów alkoholowych, obj
tych mo- 
nopolem. 
Ze wzdl
du, ze wydawanie pozwoleñ na 
sprzedaz tych wyrobów nalezy do kompetencji 
organów skarbowycb, Ministerstwo Spra w We- 
wn
trznych zwraca uwag
, ze odnosne pozwole- 
nia, jako wydawane nie przez wlasciwq wladzE;, 
nie b
da, przez Ministerstwo Skarbu uznane, za- 


czem osoby interesowane winne sa, starania 0 
te pozwolenia ponowié we wlaseiwych urz
dach, 
Ministerstwu Skarbu podwladnych. . 
Wydawanie b
da,cych w mowie pozwolelÍ 
tam, gdzie to wogóle mialo miejsce-winni Po- 
wiatowi Komisarze Rza,dowi wzgl
dnie Naczel- 
nicy PoIicji bezwarunkowo zaniecbaé. 
Warszawa, 7/V 1919 r. (39106/11.0-3437). 
Za Ministra Spraw Wewn
trznych: 
(-) Januszezvski. 


449. 


Okólnik (302) Ministra Spraw W ewn
trznych do wszystkich Przewodniczé\cych Wydzia- 
tów Powiatowych w sprawie powiatowego podatku poglównego. 


Poniewaz bezrolni mieszkañcy gmin wieiskich 
korzystaja, obecnie narówni z innymi obywate- 
lami Pañstwa Polski ego z wszelkich pra w oby- 
watelskich w samorza,dzie (udzial w zgromadze- 
niach i radach gminnych, oraz w sejmikach po- 
wiatowych), przeto slusznem jest pocia,gni
cie 
ich do udzialu w wydatkach na cele przynaj- 
mniej zamorza,du powiatowego, które to wydatki 
dotychczas ich wcale nie obcia,zaly. Zanim wi
c 
wprowadzony b
dzie ogólno-pañstwowy podatek 
dochodowy i dodatki komunalne do tego po- 
datku, Sejmiki Powiatowe mog
 ustanawiaé po- 
datek pod pazwa, poglównego wedlug za}1:\czo- 
nego ponizej wzoru. Ministerstwo Spraw We- 
wn
trznych nie proponuie narazie zastosowania 
podatku poglównego do rnieszkañców miast, gdyz 
system podatkowy miejski jest bardziej róznúlity 
w przeciwstawieniu do wsi, gdzie wszystkie pra- 
wie podatki placi faktycznie morga, pozatem lu- 
dnosé miejska, b
da,ca obecnie w wyia,tkowo ci
- 
zkiej sytuacji maja,tkowej z powodu ogromnej 
drozyzny, powinna byé narazie oszcz
dzana przy 
wprowadzeniu nowych podatków. 
Wzór statutu 0 powiatowym podatku pogfównym. 
Na zasadzie punktu 8-go art. 9-go Tymcza- 
sowej Ordynacji Powiatowej dla obszarów Polski 
b. zaboru rosyjskiego z dnia 4. II. 1919 (Dz. 
Praw M 13 poz. 141), oraz art. 8.go Dekretu 


w przedmioeie skarbowosei powiatowych zwia,z- 
ków komunalnych z dnia 7. II. 1919 (Dz. Praw 
M 14 poz. 151) Sejmik Powiatu . . . . . . 
uchwala nast
puia,cy statut 0 powiatowym po- 
datku poglównym: 


Art. 1. 
Wszyscy, bez róznicy plei, bezrolni miesz- 
kañcy gmin wiejskich powiatu, maja,cy 18 lat 
skoñczonych i pobieraja,cy powyzej 500 mk. 
(750 kor.) dochodu miesi
cznego w pienia,dzacb, 
w naturze) lub w pienia,dzach i w naturze jedno- 
czesnie, oplacaja, na rzecz powiatowego zwia,zku 
komunalnego roczny podatek poglówny w na- 
st
puja,cej wysokosei: 
m
zczyzni niezonaei i kobiety niezam
zne - 10 
mk. (15 kor.) m
iczyzni zonaci i kobiety za- 
mE;zne-6 mk. (9 kor.). 
Glowy rodzin, maja,ce wi
cei niz czworo 
nieletnich dzieei i mniej niz 1200 mk. (1800 kor.) 
dochodu miesi
cznego, sa, wolne od podatku. 
Art. 2. 
Wykaz osób, obowia,zanych do zaplacenia 
podatku poglównego, sporza,dza w kaidej gmi- 
nie Komisja, zlozona z Wójta i 2 czlooków, po- 
wolanych przez Wydzial Powiatowy z posród 
mieszkaiiców gminv. posiadaja,cych bierne prawO 
wyborcze do Rad Gminnych. WykZlz powyzszy I
		

/NDIGCZAS003506_1919_035_0007.djvu

			który winien zawieraé równiez dane, sluza.ce za 
podstaw
 opodatkowania. Komisja przesyla w od. 
pisie Wydzialowi Powiatowemu. 
Art. 3. 
Od decyzjí Komisji, 0 którei mowa wart. 2, 
sluzy platnikowi prawo odwolania si
 do Wy- 
dzialu Powiatowego w terminie d wutygodnio- 
wym od chwili otrzymania nakazu platniczego, 
przyczem reklamacja nie wstrzymuje egzekucjí 
podatku. Decyzja Wydzialu Powiatowego jest 
ostateczna. 


7 - 


Art. 4. 
Podatek 'poglówny w kazdei gmuue SC1a.- 
gany jest przez wójta gminy. Wójci gmin obo
 
wié\zani Sé\ wplaeié sumy, scié\gni
te tytulem po- 
datku poglównego, do kasy powiatowej najpó- 
iniej do dnia 1 wrzesnia ] 919 r. 
Art. 5. 
Statut niniejszy wchodzi w zycie z dniem 
ogloszenia. 


Warszawa, 12.V 1919 r. (50726/S. VI. 669/1). 
Za Ministra Spraw W ewn
trznycb: (-) K. Sienkiewicz. 


450. 


Okólnik (281) Naczelnego Inspektora Policji Ministerstwa Spraw W ewn
trznych 
do wszystkich Urz
dów Policji Komunalnej w sprawie wprowadzenia ksié\zek 
w urz
dach policji komunalnej. 


1) W urz
dach poJicji komunalnej nalezy 
wprowadzié nast
pujqce ksié\zki: 
J. Dziennik kcrespondencyjny. 
II. Ksia.ik
 dyzurnych (wedlug rubryk) 1) 
data, 2) godzina ùbj
cia dyzuru, 3) tresé, 4) za- 
latwienie. 
III. Kontrol
 protokulów: 1) M porz., 2) da- 
ta, 3) oskariyciele lub poszkodowany (nazwisko, 
imi
 i adres), 4) oskarzony (nazwisko, imi
, imi
 
ojca i adres), 5) swiadkowie, ß) tresé protokulu, 
7) dowody rzeczowe (powolaé si
 na N! kontroli 
dowodów rzeczowych), 8) zalatwienie (data, 
M korespondencii i doka,d skierowana), 9) uwagi. 
IV. Skorowidz oskarzonych: 1) nazwisko 
i imi
, 2) N2 porza.dkowy kontroli protokulów. 
V. Skorowidz oskarzycieli lub poszkodowa- 
oych: 1) nazwisko i imi
, 2) M kontroJi proto- 
kulów. 
VI. Skorowidz poszukiwanych: 1) nazwisko, 
imi
 i adres, 2) kto poszukuje (M rozkazu, pi- 
sma itp.), 3) zalatwienie. 
VII. Kontrol
 dowodów rzeczowych: 1) N2 po- 
rza.dkowy. 2) data, 3) nazwisko i imi
 wlasciciela 
i adres, 4) kto przyja.1, 5) N2 protokulu, 6) wy- 
szczególnienie (dokladne) dowodów (wzgl
dnie 
pokwitowanie z odbioru), 7) decyzia, 8) zalatwie- 
nie, 9) uwagi. 
VIII. Kontrol
 aresztowrlnych: 1) N2 porz., 
2) data j godzina aresztowania, 3) nazwisko, imi
 
i imi
 ojca, 4) adres, 5) wiek, wyznanie i zaj
- 


eie, 6) 0 co oskarzony (z czyjej decyzji are5zto- 
wany), 7) dowody osobiste i rzeczowe (wzgl
d- 
nie pokwitowanie), 8) pienia.dze i przedmioty 
wartosciowe (wzgl
dnie pokwitowanie), 9) kto 
przyja.l (spisal protokul), 10) decyzja, 11) data 
i godzina uwolnienia luh przeslania (doka.d). 
IX. Kontrol
 posterunków (w miastach i mia- 
steczkach): 1) data, 2) nazwisko i imi
, 3) godzi- 
na, 4) posterunek. 
X. Kontrol
 patroli i ruchu funkcjonarju- 
szów policji: 1) data, 2) godzina wYiscia (podpis 
kontroli), 3) kto (nazwisko, imi
, szaria), 4) w ja- 
kim celu, 5) do jakich miejscowosci, 6) ilosé 
wiorst, 7) konno, pieszo," podwoda., 8) z czyjego 
polecenia, 9) data i godzina powrotu (pod pis 
kontroli), 10) uwagi. 
XI. Ksia.zk
 kasowa.. 
XII. Kontrolrç sum przechodnkh. 
2. Na posterunkach policyjnych w powiatach 
nalezy prowadzié: 
r. Dziennik korespondencyjny. 
II. Ksia.zk
 dyzurnych. 
III. Kontrol
 patroli. 
3. Na obwodach w powieeie: 
I. Dziennik korespondencyjny. 
Warszawa, 13.V 1919 r. (51312/III 11743). 
Naczelny Inspektor Po1icji: 
( -) ill. Bor::;
cki. 


451. 


Okólnik (316) Ministra Spraw Wewn
trznych do wszystkich Powiatowych Komisarzy 
RZé\dowych, wyjasniajé\cy Dekret 0 Tymczasowej Ordynacji Wyborczej do Sejmików Po- 
wiatowych z dnia 5 grudnia 1918 r., Przepisy wykonawcze do tegoz Dekretu z dnia 15 
stycznia 1919 r. i Dekret 0 Tymczasowej Ordynacji Powiatowej z dn. 4 lutego 1919 r. 


W zastosowaniu przy wyborach do Sejmi- 
ków i Wydzialåw Powiatowych obowia.zuja.cych 


obecni
 norm-mianowicie Dekretu 0 Tymczaso- 
wej Ordynacji Wyborczej do Sejmików Powia-
		

/NDIGCZAS003506_1919_035_0008.djvu

			towych z dnia 5 grudnia 1918 r., PrZepisów wy- 
konawczych do tegoz Dekretu z dn-ia 15 stycz- 
nia 1919 r. i Dekretu 0 Tymczasowej Ordynacii 
Powiatowej z dnia 4 lutego 1919 r.-nastr
czyly 
si
 w szeregu wypadków wqtpliwosci, które spro- 
wadzaly si
 glåwnie do kilku ponizej wymieoio- 
nych kategorji: 
1. Wyrazeoia art. 4-go Dekretu 0 tvmcza- 
sowej Ordynacji Wyborczej, ze na czlonl	
			

/NDIGCZAS003506_1919_035_0009.djvu

			nych do aresztu sledcu"go bandytów, podaje si
 
niniejszem do wiadomosei w slad tutejszego 
okólnika z dnia 4 stycznia 1919 r. M 26532/lI-8882 
co nast
puje: 
Urzçdy Powiatowe winny w wypadkach 
przepisami ohowia.zujqcemi przewidzianej wspól- 
pracy z wladzami sqdowo
sledczemi prze- 
strzegaé, iz z chwila. przekazania odnosnej spra- 
wy s
dziemu sledczemu rola ich si
 koiiczy 
i, iakkolwiek ich ingerencja w dalszym przebiegu 


9 


sprawy jest niedopuszczalnq, Komisarzom Rza.- 
dowym w zadnym razie Die przysluguje prawo 
udzielania jakichkolwiek wskazówek, czy wypo- 
wiadania swych zyczeii w drodze urz
dowej 
wladzom sa.dowym. 
Warszawa, 14.V 1919 r. (39629!I1-0-3532). 


Za Ministra Spraw Wewn
trznych: 
(-) Januszewski. 


453. 


Okólnik (300) Ministra Spraw W ewn
trznych do wszystkich Powiatowych Komisarzy 
RZé\dowych, Prezydentów i Burmistrzów miast oraz Naczelników miejskiej Policji Komu- 
nalnej w Warszawie, l::.odzi i Lublinie w sprawie prowadzenia robót mierniczych. 


Wskutek odezwy Glównej Komisji Ziemskiej 
przy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Paiistwo- 
wych z dnia 28 kwietnia 1919 r. .N2 2270 - za- 
wiadamia si
 Panów jak nast
puje: 
1. Na dokonywanie prac mierniczycb, zwia,- 
zanych z ogólna. dzialalnosci q Urzçnów Ziem- 
skich i podlegaia.cych kompetencji tych Urz
dów, 
a zwlaszcza na wykonywanie prac, przy których 
stosuje si
 zasad
 t. zw. "majoryzacji", czyli 
uchwal, powzi
tych nie jednomyslnie, lecz wi
k- 
szoscia. glosów, (komasacja. podzial wspólnot, 
likwidacja sluzébnosei itd.) geometrzy prywatni 


i przysi
gli winni uzyskaé odpowiednie upowaz- 
nienie Urz
dów Ziemskich. 
2. Prace miernicze, noszqce cbarakter pry- 
watny i nie wymagajqce zatwierdzenia przez 
Urz
dy Ziemskie, moga, byé dJkonywane bez 
specjalnego upowaznienia. 
Powyzsze przepisy podaé nalezy do wiado- 
mosci takze urz
dom gminnym. 
Warszawa, d. 14.V 1919 r. (50201!I1
0-5795). 
Za MlDistra Spraw \Vewn
trznych: 
(-) 1anuszewski. 


454. 


Okólnik (317) Ministra Spraw W ewn
trznych do wszystkich Przewodniczé\cych Wydzia
 
tów Powiatowych w sprawie zastosowania statutu 0 pocié\ganiu adjacentów do udziatu 
w wydatkach na utrzymanie powiatowych dróg kotowych. 


Ministerstwo Spraw W ewn
trznych niniej- 
szym wyjasnia, ze rozeslany powiatowym zwia,z- 
kom komunalnym przy okólniku M 202 z dnia 
15 kwietnia 1919 r. statut wzorowy 0 pociqganiu 
adjacentów do udzialu w wydatkach na utrzy
 
manie powiatowych dróg kolowych maze byé 
. zastosowany równiez przy normowaniu udzialu 
adiacentów w wydatkach na budow
 nowych 


dróg (zarówno kolowych, jak i kolejek) z tern 
jedynie zastrzezeniem, ze adjacenei w drugim 
wypadku ponosié maia. nie 20%, lecz co naj- 
mniej 50% kosztów. 
Warszawa, 15.V 1919 r. (50730/1V-713/I. XVIII). 
Za Ministra Spraw W ewn
trznych 
(-) K. Sienkiewicz. 


455. 


Okólnik (308) Ministra Spraw Wewn
trznych do P. P. Szefòw Sekcji i Naczelników 
Wydziatów w Ministerstwie Spraw Wewn
trznych w sprawie zasad urz
dowania 
w Ministerstwie Spraw W ewn
trznych. 


Zanim nie zostana. jednolicie ustalone normy 
uprawnieii, których zarysy okreslil Dekret b. Rady 
Regencyjnej 0 tymczasowej organizacji wladz 
naczelnych z dn. 3 stycznia 1918 r. (Dziennik 
Praw poz. l),-w mysl i w rozwini
ciu art. 19-9o 
pomienionego Dekretu polecam do stosowania 


w podleglem mi Ministerstwie nast
puja.ce zasa- 
dy urz
dowania: 
Naczelna. wladz
 rZqdza.ca. w przekazanym 
Ministerstwu Spraw \V ewn
trznych zakresie sta
 
nowi stosownie do art. 19-9o Dekretu z dnia 3 
stycznia 1918 r. Minister Spraw Wewn
trznych.
		

/NDIGCZAS003506_1919_035_0010.djvu

			Zaden z urz
dników Ministerstwa nie posia- 
da, poza Ministrem zadnej samodzielnej wJadzy 
z tytulu zajmowanego stanowiska, z wyja,tkiem 
Podsekretarza Stanu, który w razie, jezeli Mini- 
ster z jakichkolwiek powodów czynny byé nie 
moze, zast
puje go we wszystkich jego funkcjach 
(art. 19 Dekretu z d. 3 stycznia 1918 r.). 
Urz
dnicy Ministerstwa, wladzy .samodziel- 
nej nie posiadaja,c, sprawuja, ja, w powierzonym 
sobie zakresie dzialania z polecenia Ministra. 
Na tej zasadzie potwierdzam nadane poprze- 
dnio Kierownikom Sekcji i Wydzialów Minister- 
stwa prawo aprob:üy spraw w nast
puja,cym 
zakresie: 
Kierownicy Sekcji maja, naogól prawo apro- 
baty spraw, naleza,cych do odnosnej SekCJi z wy
 
ja.tkiem spraw ustawodawczych, organizacyjnych 
i personalnych, które zastrzega si
 do aprobaty 
Ministra lub Podsekretarza Stanu. 
Regulaminy i wyjasnieJlia przepisów, poda7IJane 
do wiado1Jlosci podteglycll lt1inistrowi lfrzÇ.dów drogq 
okólniMw, jako posiadaJqce charakter bqdz ustawo- 
dawczy, bqd.i organizacy;ny, podlegaJq aprobacie Mi- 
nistra tub .Podsekretarza Stamt. 
Naczelnicy i Kìerownicy W ydzialów upo- 
waznieni sa, do aprobaty zalah,,'ieti tymczaso- 
wych, nie przesa,dzajqcych ostatecznego meryto- 
rycznego zalatwienia, a takie posiadajq prawo 
podpisu korespondencji biezqcej, majqcej cha- 
rakter czysto informacyjny w sprawach, nie wy- 
magaiqcych decyzji merytorycznej. 
Wszelkie decyzje kierowników poszczegól- 
nych dzialów sluzby w Ministerstwie, wyplywa
 
jqce z powyzszego upowaznienia, wydawane byé 
musza, z zaznaczeniem zast
pczego charakteru 
osób upowaznionych. Pisma, wychodzqce z Mi- 
nisterstwa, 0 ile nie nosza, podpisu Ministra, win- 
ny byé zatem podpisywane z dodatkiem wyra
 
zów "za Ministra" lub "w zast
pstwie Ministra". 
Pisma, maja.ce charakter dokumentów, niezalez- 
nie od podpisu, winny hyé opatrzone piecz
cja, 
Ministerstwa. 
Ani na pismach, ani na dokumentach, z wy
 
ja.tkiem, oczywiScie, bruljonów, pozostaja,cych w 
aktach Ministerstwa, Die dopus
czalne sa, zadne 
kontrasygnaty. 


10 - 


Osoby, pelnia.ce zast
pczo obowia,zki Kiero- 
wników Sekcii lub Wydzialów, maja. to sarno 
prawo w zakresie aprobaty spraw, co i urz
dni- 
cy, których zast
puja., 0 ile zast
pstwo zostalo 
im poruczone pismem Ministra lub Pcidsekreta- 
rza Stanu. 
Urz
dnicy, pracuja.cy w W ydzialacl: i perso- 
nel sluibowy w W ydzialach pozostaja. w bezpo- 
sredniej zaleznosd od Naczelnika WydziaJu, Na- 
czelnicy Wydzialów z reguly-od Szefów Sekcji, 
Szefowie Sekcji-od Ministra i jego Zé!st
pcy. 
W tejze kolei z reguly ida, zlecenia sluzbowe. 
Szefowie Sekcji i Naczelnicy Wydzialów sa. 
odpowiedzialni webec Ministra za prawidlowy 
tok czynnosci w zakresie Sekcji wzgl
dnie V\!y- 
dzialu. 
Przy zalatwianiu spraw, wkraczajqcych w za- 
kres dzialania dwóch lub wi
cej Wydzialów,od- 
nosne Wydzialy wzgl
dnie Sekcje porozumie- 
waja. sí
 ze soba. ustnie, telefonicznie lub przez 
przeslanie dù przejrzenla odnosnych akt. Kores- 
pond"encji wewna.trz Ministerstwa nalezy unikaé. 
Z drugiej strony käidy Wydzial, maia,cy do za- 
latwienia spraw
, dotycza.Cq zakresu dzialania in- 
nego Wydzialu, jest bezwzgl
dnie obowia,zany 
przestrzegaé, by odnosna sprawa dosÛa do wia- 
domosci zainteresowanego Wydzialu. Taki sam 
obowia,zek eiqzy na Wydziale, gdy powierzona 
mu sprawa dotyczy iDnego Ministerstwa. 
Celem uzgodnlenia dzialalnosci poszczegól- 
nych Sekcji, dwa raZj na miesia,c-kazdego 5-go 
i :;:O-go dnia w miesia.cu, a jesli w którym z tych 
dni przypadnie swi
to-dnia nast
pnego, 0 go- 
dzinie l-ej po poludniu,' w miar
 zas potrzeby 
i cz
sciej, b
da, si
 odbywaly zebrania Szefów 
Sekcji pod przewodnictwem Ministra lub Podse- 
kretarza Stanu. Na zebraniach tych przewodni- 
cza,cy b
dzie udzielal informacji 0 wazniejszych 
sprawach bieza,cych i ewentualnie wydawal ogólne 
zarza.dzenia, dotycza.ce urz
dowania w Minister- 
stwie Spraw Wewn
trznych. 


Warszawa, d. 21/V 1919 r. (1-5092/1). 
Minister Spraw W ewn
trznych 
(--),s. Wojciechowski. 


v. 


456. 


Warunki kredvtu gwaraneyjnego do sumy 20 miljonów (dwudziestu milionów) angielskieh 
funtów sterlingów dla polskieh przemysJoweów wtókienniezyeh na zakup zagranieil su- 
roweów oraz artykutów teehnieznyeh do uruehomienia przemystu wtókienniezego w Pol
 
see, wydane na zasadzie Art. 2 i 3 Ustawy Sejmowej z dnia 9 maja 1919 r. ("Monitor 
Polski" Nr. 103 z r. 1919). 


1. Udzielanie kredytu gwarancyjnego ma 
byé wykonane w sposób nast
puja.cy: 
a) Rza,d upowaznia Polska, Krajowa, Kasf; 
, Pozyczkowq do udzielania przemyslowcom wló- 
kiènniczym kredytu gwarancyjnego przez akcep- 


towanie weksli, wystawianych na nia. przez an- 
gielskich i amerykañskich dostawców surowców 
i artykulów technicznych, nabytych za granicq 
przez poszczególnych przemyslowców po wyda- 
niu ustawy z d. 9 b. m.
		

/NDIGCZAS003506_1919_035_0011.djvu

			b) Lista przemyslowców i wysokosé przy- 
znanego kazdernu z nich kredytu gwarancyjnego 
b
dzie zakomunikowana PoIskiej Krajowej Kasie 
Pozyczkowej przez Ministerstwo Przemyslu 
i Handlu, w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 
Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa ma prawo 
odmówienia lub zmniejszenia poszczegölnym 
przemyslowcom kredytu, okreslonego w Iiseie 
Ministerstwa. 
c) Z kredytu gwaranCJjnego moga, korzy- 
staé iedynie tacy przemyslowcy, którzy do nie- 
zwlocznego uruchomienia swoich fabryk potrze- 
bujq tylko suroVl-ców i artykulów technicznycb, 
t. j. smarów, lin, pasów i t. p., co winno byé 
urz
downie stwierdzone przez Ministerstwo Prze- 
myslu i Handlu. 
d) Przy przyznawaniu kredytu b
dzie 
uwzgl
dniona Hosé wrzeeiono-godzin prz
dzal- 
niczych w przedsi
biorstwie. 
e) Chociaz kredyt gwarancyjny b
dzie udzie- 
lony ka:idemu przemyslowcowi oddzielnie, jed- 
nak:ie kazdy z nich, oprócz odpowiedzialnosci 
za udzielony sobie kredyt, bf;dzie odpowiedzialny 
równiez do wysokosei 150/0 (pie:tnastu procent) 
od przyznanego mu kredytu za kredyt, udzie- 
lony z tegoz iródla wszystkim innym przemy- 
slowcom tej samej grupy. Pod t q sam q grupq 
przemyslowców rozumie si
 osobna grupa prze- 
myslowcöw bawelnianych, osobna przemyslowców 
welnianycb, osobna przemyslowców iutowych, 
ewentualnie osobna grupa lokalna przernyslow- 
ców. W razie strat na jakimkolwiek dluzniku dla 
Polskiej Kra;owej Kasy Pozyczkowej, wzgl
dnie 
dla Skarbu Paiistwa, wszyscy inni pokrywajq t
 
strat
 pro rata parte, w stosunku do udzielonego 
kaidemu kredytu, lecz Die wyzei 150/0 przyzna- 
nego kredytu. Zwrot strat, poniesionych przez 
Polsk q Krajowq Kas
 Pozyczkowa. ze strony 
Skarbu nast
puje dopiero wówczas, gdy w sto- 
sunku do dluzników srodki prawne zostana. przez 
Kas
, wzgl
dnie przez Bank Polski wyczerpane, 
jednak najpózniej w rok pozasa,dzeniu pretensji. 
f) Przemyslowcy zloza, Polskiej Krajowej 
Kasie Pozyczkowej swoje 3010-weksle na sum
 
udzielonego kredytu gwarancyi11ego, plus pi
t- 
nascie procent (patrz p. c.) w tej samej walucie, 
w jakiej b
dq wystawione weksle zagraniczne. 
Weksle te b
dq zwrócone przemyslowcom do- 
piero po zupelnem splaceniu dlugu. 
g) Oprócz solo-weksli, kredyt gwarancyjny 
b
dzie zabezpieczony na polowie znajdujqcych 
siç w zakladach przemyslowca surowców (ostat. 
ust
p art. 8 Ust. Polsk. Krajowej Kasy Pozycz- 
kowej). Ilosé ta musi byé kazdorazowo urz
- 
dowoie stwierdzona. W szystkie surowce majq 
byé od chwili wyslania ubezpieczone i polisy 
zloione i scedowane na rzecz PoIskiej Krajowej 
Kasy Pozyczkowej, która tez w wypadkach 
szczególnych ma prawo zqdania dodatkowego 
zabezpieczenia hipotecznego. 
h) Pierwsza trata ma byé wystawiona przez 
zagranicznego dostawc
 z terminern szesciomie- 
si
cznym i przedstawiona wraz z odpisem faktury 
i konosarnentem, wzgI
dnie fracbtem, Dyrekcji 
Polskiej Krajowej Kasy Pozyczkowej, która po 
zaakceptowaniu traty przesle jq dostawcy, kono- 
sam
nt zas dor
czy przemyslowcowi, który, jako 


11 


f 
.
 !. 


depozytarjusz, obowiqzuje si
 polow
 surowca 
trzymaé do dyspozycji Polskiej Kraiowej Kasy 
Poiyczkowei. Miejsce platnosci traty b
dzie 
w jednym z pierwszorzf;dnych banków angiel- 
skich. 
i) Przemyslowiec, korzystajqcy z kredytu 
gwarancYinego, winien z10zyé Polskiej Krajowej 
Kasie Pozyczkowej umow
 z dostawca, lub ban- 
kiem, dyskontujqcym traty, stwierdzajqcq, ze do- 
stawca lub bank zgadzajq si
 na splat
 nale- 
znosci ratami i na zamian
 trat nowemi tratami 
w ciagu lat (3) trzech, a w takim razie Polska 
Kraiówa Kasa Pozyczkowa równiei zgodzi si
 
na wymian
 trat w ciqgu takiego samego okresu. 
Nazwiska dostawców i banków, którzy powinni 
byé pierwszorz
dnemi firm ami, winny byé na 
dwa tvgodnie przed zawareiem pierwszej tran- 
zacji iakomunikowane Dyrekcji Polskiej Krajo- 
wej KasV Poiyczkowej. 
j) Splata ratami i wymiana trat nastqpi 
w sposób nast
pujqcy: 
1) Przed uplywem terminu pierwszej traty, 
a nie pózniej, nii na dwa tygodnie, przemyslo- 
wiec-dluinik wystawi nowa, trat
 z terminem 
szeseiomiesi
cznym na calq sum
 i zlozy jq 
w PoIskiej Krajowej Kasie Pozyczkowe; do ak- 
ceptu, oraz oplaci wszelkie koszta dyskonta 
i prowizji gwarancyjnej, z zaznaczeniem, :ie tra- 
ta ta zostaje wydana na pokrycie poprzedniej 
traty. W ten sposób b
da, wymieniane traty dwu- 
krotnie, zawsze z terminem 6-ciomiesi
cznym. 
2) Po uplywie 1 1 / 2 roku przy wymianie 
trat przemyslowiec-dluinik placi Polskiej Krajo- 
wej Kasie Pozyczkowei 20% kapitalu i wyda no- 
Wq trat
 0 20% mmejszq od sumy traty pier- 
wotnejj po uplywie 2 lat sp1a.ei 25% pierwotnego 
dluO'u a po 2 1 /2 latach znowu 250/0 i wreszcie 
po 3 Ìatach-30%, czyli cala, reszt
 nô.leznosci. 
Przy kaidej wymianip. trat i splacie ratami na- 
Ieznosd b
dq tez placone wszelkie koszta dy- 
skonta i prowizji. 
k) W obec zastrzezonej w punkcie e) odpo- 
wiedzialnosei wzaiemnej wszystkich dlozników 
do wvsokosei 15% od udzielonego kazdemu 
z nich - kredytu Iista przernyslowców, majqcych 
korzystaé z niniejszego krec1.ytu u1gowego z wy- 
mienieniem wysokosci proponawanego dla ka- 
zdego kredytu, b
dzie ustalona za zgoda, wszyst- 
kich dluzników i przez nich aprobowana. 
1) Pomimo tego, ie kredyt gwarancyjny 
i gwarancja Rza,du Polskiego moie trwaé do 
lat 3, jednakie w razie, gdyby przedsi
biorstwo 
przemyslowca. korzystajqcego z kredytu w tym 
okresie zawiesilo swoja, dzialalnosé, albo przysta,- 
pilo do likwidacii, Polska Krajowa Kasa Po- 
zyczkowa w najblizszym terminie wymiany traty 
(punkt i i j) ma prawo odmówié odnowienia jej 
i zaza,daé wykupienia w terminie platnosci pod 
wszelkiemi skutkami prawnemi. To sarno prawo 
b
dzie miala Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa 
w razie stwierdzenia w sposób wiéofogodny 
zrnniejszenia zdolnosei kredytowej dluznika. 
2. Poniewaz kredyt ten jest przezna- 
czony na uruchomienie przemyslu wlókieoni- 
czego, bezposrednio zas korzystaé z niego b
da, 
przemyslowcy wi
ksi, maja.cy stosunki z dosta- 
wcami zagranicznymi, w celu zatem, aby kredyt
		

/NDIGCZAS003506_1919_035_0012.djvu

			ten mógl wplyna,é na uruchomienie . przemyslu 
wlókienniczego sredniego i mniejszego, przemy- 
slowcy korzystaja,cy z kredytu zobowia,za, si
 od- 
daé do dyspozycji Ministerstwa Przemys}u i Han- 
dIu lub instytucji przez to Ministerstwo wska ?:a- 
nych 25% (dwadziescia pi
é procent) wyprodu- 
kowanej w pierwszym roku prz
dzy do podzialu 
mi
dzy srednimi i mniejszymi przemyslowcami 
po cenie, uwzgl
rlniaja,cej koszta wlasne plus 12% 
zarobku. 
3. Nabyte z udzielonego kredytu 
waran- 
cyjnego surowce majq byé przerobione w ca- 
10sci przez kazdego przemysluwc'l w jego zakla- 
dach pod rygorem odmowy odnowienia trat. 
Minister Przemyslu i Handlu ma prawo ustana- 
wiania maksymalnych cen na wyroby, wytwo- 
rzone z surowców nabytycb z udzielonego kre- 
dytu gwarancyjnego. 
4. Dla kontroli scislego wykonania niniej- 
szych warunków, przemys}owcy zobowia,zuja. si
 
skladaé Ministerstwu Przemyslu i Handlu obli- 
czenia kalkulacyjne, oraz wykazy produkcji prz
- 


12 


dzy z uwzgl
dnieniem stosunku produkcji do 
ilosci surowcówj na zqdanie Ministerstwa po- 
szczególne pozycje winny byé udowodnione ksi
- 
gilmi handlowemi. Oprócz tego obowia,zani sa, 
skladaé Ministerstwu Przemyslu i Handlu i Dy- 
rekcji PoIskiei Krajowej Kasy Pozyczkowej co 
miesiQ,c wykazy produkcji swoich zakladów 
z liczb q pracuja,cych wrzecion, wzgl
dnie krosien. 
5. Ké1zdy przemyslowiec, pragna,cy korzy- 
staé z tego kredytu, obowia,zany jest Ûozyé de- 
klaracj
, ze poddae si
 wszystkim warunkom 
wymienionym, oraz na za,danie Dyrekcji Polskiej 
Krajowej Kasy Pozyczkowej, a nast
pnie Banku 
Polski ego, podpisaé dodatkowe zobowia,zanie 
luu deklaracje, zgodnie z warunkami ninielszemi. 
Warszawa, dnia 20 maia 1919 r. 
Minister Skarbu: 
(-) Karpinski 
Minister PrzemysJu i Handlu: 
( -) Hqcia. 


VII. 


o B W I E S Z C ZEN I A. 


457. 


Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewn
trznych z dnia 7 maja 1919 roku 
N2 41233XI. 1483 (st.) wcia,gni
to do rejestru sto. 
warzyszeñ i zwia.zków. oN!: 20 stowarzyszenie pod 
nazwa, "Zwia,zek Obrony mienia Polaków po- 
szkodowanych na terytorjum b. ces. ros." z sie- 
dziba, w m. st. Warszawie, Moniuszki .N2 4 m.3, 


458. 


Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewn
trznych z dnia 7 maja ]919 roku 
N2 46427/XI. 1856 (st.) wcia.gni
to do rejestru 
stowarzyszeñ i zwia,zków, M 33 stowarzyszenie 
pod nazwa, "Narodowa Organizacja Kobiet Pol- 
skich" z siedziba, w m. st. Warszawie. 


459. 


Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewo
trznych z dnia 6 majd 1919 roku 
N2 50388jXI. 2327 (st.) wCIa,gni
to do rejestru 
stowarzyszeñ i zwia,zków, N2 34 stowarzyszenie 
pod na7Wq "Towarzystwo Przyjaciól Muzyki" 
z siedziba, w m. st. \Varszawie, Marszalkow::;ka 
NQ 83. 


460. 


Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewn
trznych z dtlia 12 maja 1919roku 
N2 35010/XI. 894 (st.) wcia,gni
to do rejestru sto- 
warzyszen i zwiqzków, N2 35 stowarzyszenie pod 
nazwa, "Polskie Towarzystwo Lowieckie" z sie- 
dziba, w m. st. Warszawie, Nowy-Swiat 35. 


461. 


Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewn
trznvch z dn. 17 maja 1919 roku 
N2 42289/V 1768/XX wcia,gni
to do rejestru sto- 
warzyszefi i zwia,zków, NQ 36 stowarzyszenie pod 
naZWq "Zwia,zek Obrony Ojczyzny" z siedziba, 
w m. Plocku. 


462. 


Na zasadzie postanowieoia Ministerstwa 
Spraw Wewn
trznvch z dnia 17 maja 1919 r. 
M 37448/V 883/XX wcia,gni
to do rejestl u sto- 
warzyszeñ i zwia,zków, N2 37 stowarzyszenie pod 
nazwa,. "Stowarzyszenie Urz
dników Pañstwo- 
wych" z siedziba, w Warszawie. 


463. 


Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewn
trznvch z dnia 19 maja 1919 r. 
N2 47792/V 2129/XX wcia,glli
to do rejestru sto- 
warzyszeñ i zwia,zków, M 38 stowarzyszenie pod 
nazwa, "Stowarzyszenie Za wodowe Wlascicieli 
Restauracyjtlych w Radomiu". 


464. 


Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewn
trznvch z dnia 19 maja 1919 r. 
N2 30579/V 166/XX wciqgni
to do rejestru sto- 
warzyszeñ i zwia,zków, J\f2 39 stowarzyszenie pod 
nazwa, "Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Wlas- 
cicleli Nierucbomosci miasta Radomi'i" w Ra- 
domiu. 


Drukiem F. Wyszyñskiego i S-ki, Warszawa, Zgoda NQ 5.