/DIGCZAS002027_1906_022_0001.djvu

			Mr. 22. 


Lwów - Niedziela dnia 28 stycznia 1906. 


&ectuwr ulWSzelny 
Dr. ALEKSANDER VOGEL 
8a.n 
oJ1: 11.1. Bybtø.lk8 1. fO, L p1
tro 
etwarte od <> II kor. II h. 
p6lroesale .. . 11 >> ->> al.. .. 
Za sai.n
 adralu dopboa II, 
 ltaL 
"fr.. . "SYaotaOd.. _6d I powl..oI. lall 
... I warllawlkim tygodDikle. .ZIanaoa I J I to. 
...1 lOoull preali: 
kwartalnie w
 Lwow1. . tor. ... L 
.. 11. t:rowblcyl I . .. _ \ 
W" Lwowle u edno...nJe 4e dOIll.\! ctoJKaaa II; 
1M 1Ial. a1eI1OØ1Dil'o. 


Humbug pana Greka. 
Raz jui pisalismy 0 .prawozdaniu p. Gre- 
ta i ciUDI,cym sit; aa nim Wtiu morskim 'pro- 
.to.a6. Jeieli ø .zcze,ólowlmi uwagami po- 
w.tnyma1ØmJ 1Ít; do ùií 4nia, to dlate,o, ie na 
poclstawil zapowiedli ..I:uryera lwowstie,o" 
.podsiewalitmJ .it oelouenia autentyczneao 
&ebtu moW}' p. Greta. 
W obeo fatt.. ie .,Iouenie nec.one do. 
tJehcsu nie nalt,pilo, za podøtawt; nu.ych uwal 
..i,é mUlimy obazerne .tre..czenia p. Greta w 
. Wi_ Nowym- UP. 1360 i nr. 1Q "Karyera 
polåieIO.. ,,)iowa Ref.rma" bowiem w nrz. 11 
i 11 podala aader pobieme .tnszczenie. 
SADujemJ kaitie zdanie Da aumi.nn.m prz&- 
.oganiu opartl, mamy jednak sluszne prawo .,- 
"6 najpierw prawdy. a potem konllekweocyi w 
obronie telo Idania. 1Jalowaé tez musiIlly,:ìe 
p. Grlk, który Ilo.owat w pUdzierniku przeciw- 
.0 na,lojci pow8lechnelo ,tosowania konse- 
hrltnym wcale Die byl; co lorzej zú poslugi- 
wAl sit twierdzeniami, kt6re nùanj, przypusz- 
aac!, ii albo rozmyslnie . prawdll lIit; rozmija 
albo nil wil zupelnie 0 tem, co sit w radzie 
paI1Itwa dziej.. 
Nie bfdzilmy !Ii, 0 to .pieraé, czyli p. Grek 
byl IIWolennikilm wyodrtbnienia Galicyi, jak to 
.. pod.tawie przytot'llnia niektórych fakt6w 
wierdzi ,,810wo Polski8", czyli od razu .tal siç 
It'olennikiem federalizmu, czyli tez zruu øprzy- 
jl wyodl'tbnieniu, a potem dopiero rozszt.rzyt 
pady federalistyeme na calli Austrn. Mniejsza 
c to' O,ranimymy ai, jedynie do tych fakt6W', 
lóre p. Grek predsta...ia w mylnem swiitle, w 
lóryeh teì, liczl\c na kr6tkl, pami
é politycznli 
"1borców, tendencyjnie przemileza gMwne oko. 
Jcmosci, 11 wysowa na pierwszy plan podrz
dQ.. 
P. Grek 
mial w Oi1olzonem. wlasnym 
,odpisem sprostowaniu twierdzié, :ìe w Kole pol- 
3tiem dwa la
a temu (w r.1903 w Irudniu) pod- 
cas J:Qllpraw nad wDioskiem p, Forata panowa- 
IT tendencye centralistyezn.. Wadle stresaczenia 
.. . Wi8h Nøwym w mówil p. Grek, jß "Dawid 
Ürahamowiez i .pOlka, operujlley obecntl ha- 
118m rouaersenia kQlIlpetencyi sejmu, oswiadezy- 
Ii ait przeeiw wnio.kowi poda Forzta za .fede- 
ralizowaniem Au.tryi". 
Gdyby p. Grek trudnil .it tem, co sit; dzil- 
j. w bbie, a pr.ed sprawoldaniem z czynnoBci 
poIelIkich ulrllzemu o,610wi dotychczas niezna- 
arch byl Zalll\d
 do .prawozdan Izby posel- 
akiaj, b,Uft- aobaczJl, ie aoi 'W Ko
 pclskiem 
..6wcus teatiencye eeDtralistyezne panowa6 Die 
lDogly, ani tei p. Abrabamowicz, alii iadnll do 
Kola pOÙltiero nalei,ca .pólka Die mogli 08wiad- 
esaé IÌI2 przeciwko sfederalizowaniu Alistryi. Tak 
ci bowlem, ttórzy rzekomo zdradzali tend.ncye 
'ceI1tralistyeane, a iJcia i miejsca pobytu nieana- 
DÍ - jat i mniemani przeciwnicy sfederalizowa- 
Dej Austryi, pod kt6", roaumieé nalezy oirani- 
esenie kompltencyi rady panstwa a rozszerzenie 
kompeteDcyi sejmu, byliby popadli w oczywisty 
koDllitt z d e k I a r a c y " k t 6 r 1\ z I 0- 
JJI oficyalnie w imienia Kola 
j e '0 w ice p r 8 z e s h r. D z i e d u . z y- 
eti, która tez dla Kola i jlgo 
e.lonk6w byla olÞowi/izuj1\ e ll:. 
Deklaraeya rzeczona br1.miala: (254: pOI. z 
cL 10 grudnia 1903 str. i3IS1 Sten. Prot. des 
4bg. ) Po.eI hr. DziedulZycki: (doslowny prze- 
Wad). .Wy.oka izbo I Jakkolwiek jako aeneralny 
1a0WCla przemawiam, sezwoli mi wysoka izba, 
je ait do tego ogranic
, iz zlozt zwi
ztli dekla- 
racyt w imieniu Kol. polskiego w . 
.Kolo polskie Dlgdy nie czynilo z tego ta- 
jemnicy, ie przekonania jego sl\ aut 0 nom i- 
c. n e (dull es autonomi!lch gesinnt ist). Kolo 
polstie nigdy nie czynilo z telO tajemnicy, ze 
Die uwaia obecnej k 0 n sty t u c Y i z a z u. 


Rok XLVI. 


wyohodzi 0 godzinie I-tej 


. 
WI80Z0r8D1. 


OGL08ZE.1& I PBZEDPLAT, 
pnyjmujlt: w. L_owle: AdminiltJ'aoy. Gal8ty 
N.rodowej. ul. Kopemib 7 i bturo Bok;J'owlkiej 
P.Ba! Ha4Bmana; We WIe4Atu: H....nsteiu " 
Togler (Otto MaBs) W&lðlohgasle 10, Rudolf MosRe 
Seilerøtidte S, A. Oppelik Grina.ngergasle IS, M.. 
Dukea Naohf.: Max. Augenfeld" Emerioh Lessner 
I Wollzeile nr. 9, Sohallek Wollzeile 11, J. Dannen. 
be

 II Praterlltt&88e 3H. Adolf Chulaw8ki VII. 
Btittgasse nr. (j E. Braun 1. Rotentllrm- 
Itra88e 9; W Bud.pe.sot.: Juliusz Leopold VII. 
Eliea.bethring 41; W. PraDktaret. D. M.: au. 
lenstein &: Vogler [G. Daube" Comp.; W P... 
'7*u: c. Adama Ciborow.kiego uast
pollo: Ra. 
olkowski 14., Cité de Trévi

 Pa.ri.. 
OEliA OØIo08ZElI: Olio.,,"". 
. 
.""11. u. jedn61Zpalwwy wier.z drobuym drulr:illll 
lab jlgo miejloe :to haL ..d..IaG. la "tern till! 
jego miejlee 60 hal. CHol)' publlono..t aa 
wien. lub jego miejøee 1 lor. PrTwlotua kor..- 
POD4eIUtJ'. 6 halo od wyr>iZIl. 
I..er komule 8 h., aa prowluoYl 10 11.1. 
(Numera d'awnlljlle k08ztujlt po fO ot.) 


:.- 


- 


pel n i e d I a te go pan s t w Iii 0 d pow i e- Romanczuka, który talåe weale nie zl\dal auto- 
d n i 
 i bronHo zawsze stanowiska, w myel kt6- nomli kraj6w, ale wi"i
c reformt regulaminu 
re
o p raw 0 d a w c z a k 0 m p 9 ten c y a s e j- z wypracowaniem pr
ez radt; paf1.stwa ustawy 
m 6 w pow inn a b y é w f t; k s z:h a finanso- narodowoscioYrej i jtzykø
ej, z ll'iltanowieniem 
we poloienie krajów zostatoby polepszonem j nowej ordynacyi wybol'Clef i a wy pracowaniem 
uzyskaloby inn" podstawt;. Tego stanowiska bro- ustawy 0 trybunale wyborQwm, doprowadzal re- 
ni Kolo polskie takze i obecnie". form
 regulaminu od absurdum. 
I wobec tak j a IJ n e go i kat ego ry- Sam zresztl\ p. Bomaóczuk zobaczyl, ze 
c z n ego 08wiadczenia pozwala sobie p. Grik farsa za daleko idzie i oofnl\l swój wniosek. 
wobec powainych i swiatlych wyborców twierdzié, "Wobec tego" mówil p. RolhaóP'zlL'k, "ze wiçksza 
ìe to Koto, w kt6rego imieniu przllmawial hr. liczba pan6w (die meisteo ßerren) pomimo moich 
Dzieduszycki, sklada sit; z samych tylko zaka. wywod6w tak m6j wniosr
k, jak i inne obecnie 
mienialych c,entralist6w, pomiçdzy kt6rymi chyba traktowane wnioski pp. Forsta i Elliabogena 
jeden tylko Messjasz federalizmu w o.obie p. uwdaj1\ jako zwykle wnioøti obstruk:cyjne ide. 
Greka byl jego nieskalanym obroñcli. monstracyjne i Die zapozna
i siQ nawet nalezycie 
P. Grek powotuje si
 na to, ie takie i p. z ich treécil\; - wobec teØb dalej, ze obacne 
Gt/lbiñski byl zwolennikiem federalizmu; byl nim usposobienie wysokiej izby Die jest tego rodzaju, 
nieuprzeczenie, ale federalizmu wcale nie identyfi- aieby ona powaine apraw'f' ,w powainy sposób 
kowal z I1agloscil\ wniosku p. Forsta. zalatwiaé mogla, - wobec:. tego, ìe izba mimo 
A juz co najmniej p. Grek, który glosowal wiçcej, aniieli szeé6 lat trwaj,cego rozprzçzenia 
bez zadnej deklaracyi przeciwko nagloéci reformy w parlamencie i panstwie zawsze jeszcze nie 
wyborczej, na powszechnem ilosowaniu poli,a- moze sit; zdobyé na energiOln1\ pomoc. - wobec 
jl\cej, choé, jak siQ p6ioiej po zmianie zdania tego z res z t 1\. Z e m ó j w n i 0 s e k j est 
p. Gautlcha pokazalo. byl zwolennikiem powlze- n a. d tow a Z ß Y m, a., 8 b y m n a r a z a I 
chnego glosowania, ma prawo z glosowania prze- go w t a k i c h 0 k 0 I j c z nos cia c h na 
ciwko nagloíci, a wiçc z czysto formalnych 0 d r z u c e n i e, co fa m po wypetnieniu mego 
wzglt;d6w wywodzié niech
é dla tresci wniosku. obowÌ1pku wniosek mój pomimo jego niezaprze- 
Za tem bowiem, co w przem6wieniu p Forsta czonej naglosci". 
bylo chwalebne, a na przyszlo
é mozliwe, o
wiad- P. Romanczuk wiedzid bowiem dobrze, ze 
czylo sill Kolo polskie przez usta p. Dzieduszyc- n i k 0 g 0 w n i 0 ski ems w 0 i m n a I e p n i e 
kielo. w e z m i e, a po wygadaaill si
, 0 co mu cho- 
A wiçc zapyta siç p. Grek. dlaczego Koto dzilo, nie zl\dal glosowania nad nagloscil\. N a d- 
polskie Ilosowalo przeciwko nallosci Forzta? s pod z i e wan i e j e d n a k w z i 1\ I p. R 0- 
Odpowiedt na to pytanie znajdzie pan Grek r6w- m a IÍ c z u k n ale p p.G r e k a, który jedyny 
Diet w stenograficznycb zapiskach, kt6re wydaj" w Izbie nietylko wzil\l call\ rzecz na servo, ale 
sj
 byó dla niego terra incoguita. Dlatego, iz sam za leniwy, ateby post lestum przynajmniej zba- 
p. 'orat nie zaprzeczal bynajmniej, ii postawie- daé tok rzeczy w aktacb, igby, dzis jest jeszcza 
nie jego wnitsku bez przygotowania dla nieio doSé naiwnym, aby silj! przyznaé do swej do bro. 
gruntu i w chwili zacittej obetrukcyi bylo srod- dus1.nej nieswilldomosci. 
kiem obstrukcyjnym. Sam Fout bowiem m6wil A wit;c p. Grek cbce, deby K:olo polskie 
zapewniajl\c, ie motywy jeio wniosku S1\ prze- stawialo najwainiejsze paéstwowð i krajowe Zll- 
dewszYitkiem (choé nie wy1llcznie) rzeczowe, jak danie w sytuacyi, kt6ra nawet dla p. Roman- 
to dowodzi reprodukowana na str. 23089 jego czuka wydawala sit; niewlaéciwl\ dla postawienia 
mowa z 9 grudnia 1903. "Wprawdzie dopuszcza- wniosku w pozornie przynajmniej powatny spo- 
jll panuj
ce obecnie parlament
rne stosunki tak- s6b i w zwil\zku z wnioskami, kt6re i wed Ie p. 
ie do innelo d6maczenia me,o wniosku, Ilogto- Forsta i wedle p. Romaóczuka uznano IS ob- 
by mieé poz6r, jakoby rzucenie tego tak potç- strukcyt;. 
znego przedmiotu wynikalo jedynie tylko z ob- P. Grek chwali sit;, ie podjli l akcy
 w du- 
strukcyjnych wzgl
dów (bloss obstructionistischen chu federalistycznym z poslami czeskimi i ze 0- 
Erwägungen entsprungen sein). Przyznaj
, ie ten wocem tej akcyi byl wniosek p. Forzta, ze zas 
zwi,zek w samej rZiczy zachodzi, ale istota winn" jego upadkowi byla delegacya polska, bo 
wniC'sku jelt przewainie matery.lnll, a jedynie glosowala przeciwko naglo
ci. Czyli tei poset 
tylko w drobnej czt;jci taktyczn,". Grek nie widzi, ze poslowie czescy zaiartowali 
 Wi
(! p. For
t sam wyre.t1aie przyznat, ze sobie z niego, jak z ;>I"
at'io fryca i ze uzyli go 
chcial upiec dwie pi eezenie, najpierw 'rze?zûw
, za bezwiedne narz
dÙe bbirtrulicYJDe f' Û'Zr p. 
a potem obstrukcyjn1\. Pod tym w:&glt;dem Jednak Grek mOle przypuszczaé, iz w razie, gdyby na- 
przyslo\Vie Qui s' excuse s' accuse miato slusz- glos(j. miata przynie
é korzysé rederalizmowi, nie 
no
é. Posel ForZt- mial - bowiem eel wy1l\cznie byliby za ni
 przemawiali przew6dcy klubu cze- 
obstrukcyjny, sam bowiem (na str. 23090) m6wi: I skiego tacy, jak pp. Pacak, Herold i Kramarz? 
"Ja wi
m 
z na
to 
obrze, ze dzialanie. moi

 Czy mniema p. Grek, ze w razie powainegú po- 
wywodow Die pocl/lgme :ita sobl\ W obecneJ chwdl stllwienia wniosku i mozliwosci politycznych ko- 
n?wej kolei (bahnbrechen
 we
den .meine Aus- rzy
ci przewódcy klubu czeskiego byliby pozo- 
fülungen far .den Augenbhck Dlcht wlrken).. siawili obrony naglosci wniosku samemu tylko 
. Sam WIÇC
. Forzt przyzaal, ze w
uosek p. Forztowl, kt6ry nalezal do mniejszosci klubu i 
Jego. ma w CZÇSCI obstrukcyjny, 
 w CZÇSCI aka- cieszyl sit; opinil\ dzis ubranego w zloty kolniQrz 
demlCzny charakt
r.. A postawlOnym byl p
zez szef
 sekcyi radykafa? Czyli zawziÇte milczenie 
posla! kt6ry dawDleJ jednostronnem wysuwan.lem wszystkich czlonk6w klub\l cleskiego nie otwo- 

zeskleg
 prawa P8.nstwowego bez troskl 0 rzylo oczów p. Grekowi'/ A czy uszedl jego u- 
lOne kra
e koronn
 ! z. obojQtnoBcili 
la praw wagi fakt, ze nawet radykali czescy, tacy, jak 
a
tonomlcEny(:h 
ah
YI federahzmowl czçsto pp. Ban i Choc przemawiali pr1.eciwko wniosko- 
wl
ceJ szkodzll, aDlzeh pomagat. wi p. Forzta, podnosqc, ze wniosek tak po- 
Rozprawy toczyly siQ zresztl\ w izbie nie- stawiony, jak to ucaynü p. Forzt, kompromituje 
tylko nad wnioskiem p. Forzta, ale nad wnio- sprawç. 
skami pp. Ellenbogena, kt6ry przema wial prze- Jedynie tylko slepota polityçzna p. Greka 
ciwko autonomii kraj6w, a ì
dal obok powsze, 
ogla byé powodem przeoczenia, ze motywowa- 
chnego glosowania dIe. 2I-letnich niedorostk6w DIe wniosku ze stroay p. Forzta. które trwalo 4- 
przedewszystkiem centralistycznej ustawy naro- 

dziny a zaj
o wraz z odczytaniem interpelacyi 
dowosciowej, kt6rll wedle jego zdania miala 1 mnych obstrukcyjnych wniosk6w cale 6 i p61 
uchwali6 rada pañstwa, a obok wniosku pp. godziny trwaj
ce posiedzenie, bylo wyrataie ob 
Forsta i Ellenbogena byl równiei przedmiotem strukcyjnem. Przeciezby p. Forzt, stawiajl\c rzecz 
r07;;>raw cofniçty w oRtatniej chwili wniosek p. powaZnl\, nie by' zaczynal przedmiotu od Adama 


i ltwy, bylby sit tez powstrzymal od rozltrzl\sa- 
nia teoryi teokratycznego paóslwa w 8rednicb 
wiekach i od odczytywaaia paragrafów dla spra- 
wy obojçtnycb. 
Nie, dla p. Greka wszystkie te okolicznosci 
nie istniejl\. Czy p. Grek Die raczyl zwr6cié u- 
wagi na 1'6wniez obstrukcyjn1\ 2-3 godzin trwa- 
j1\Cli mowQ P. Ellenbogena, którego zastraszyla 
gMwnie reforma regulaminu i który z jej powo- 
du chcial okazaé, te obstrukcya ze strony jego 
stronnictwa nie jest wvkluczon
. 
_. Nie wiemy, czyli p. Forzt i Ellenbogen czy- 
taj" moW}' p. Greka. Dzis zresztl\ p. Forzt juz 
opozycyi nie czyni ani federalizmu nie broni, bo 
jako szef sekcyi w biurokratyczno-centralisty- 
cznym, konstytucYQ 8chmerlinga wyslawiajl\cym 
gabinecie p. Gautscha, naiwyzszy ideal opozycyi 
i federalizmu konsekwentnie osil\gn/ll, doprowa- 
dzil bowiem do tego, ze rZl\d przeciwnika kon- 
stytucyi, w mysl zasady "promoveatur ut amo- 
veatur" powolal do swego lonll na wysok1\ po- 
sadç. Jesli jednak p. Forst przeczytci w biurze 
ministerstwa dla kolei mOWt; p. Greka, smiaé 
siç b,:dzie do rozpuku, ze z jednym przyaajmniej 
postem figiel mu siç udal, ze wniosek, którego 
nie bral na seryo ani klub czeski ani radykali 
czescy, wzi
1 przeciez na seryo posel Grek. 
A gdyby p. Grek byl sobie przynlloimniej za- 
dal pracQ przec 'ytaó mowç p. Dzieduszyckie
o, 
bylby si
 dowiedzial, wsr6d jakich okolicznosci i 
dlaczego Kolo polskie glosowalo przeClw na- 
glosci. 
W zwolanej 17 listopada 1903 izbie pano. 
waka at do 9 grudnia tj. do postawienia wnio- 
sku p. Forzta obslrukcya, która przynosila wai- 
nym a mozliwym do przeprowadzenia z"daniom 
kraju takim, jak np. autonomiczna reforma finan- 
s6w krajowych, realnli szkodç. Aby z tej ob- 
.trukcyi wybrnll:l', proponowalo Kolo polskie od- 
lozenie drailiwych kwestyj spornych i sku:Jieaie 
sü w celu przeprowadzenia reformy rlczynajl\ cZ'llsto mscié si
 dopiero w6wczas, IdJ 
wiedzialo II it; 0 tyro trótkim jej snie ostatnich : Zadnego imienia nie watyla siç sama przed sob" JUz zaledwie przypominamy sobie, jak to wówczu 
tygodni - jej dziecko, kt6re juz nifJgdy', przed laty, wymieni6. Lecz byla to w jej zyciu ta rzadka w odleglym czasie mlodo
ci si
 dzialo, ie je 
powiedzialo jej, Ie nie powinna lIit stroié w .mlo- godzina, w ttórej opadajl\ wszystkie zaslony popelniliémy. 
de" .umie. Przenigdy nie wystawi sit; na 
miesz- i wszystko po imieniu bywa nazywane. Wi
c 
noéé wobec tych mlodych, . jaan
ch, 
rzenik!1j
- 1 musi

 sobie powie
zi
é, ze wl
ne jej dziecko (C. d.. D 
 
eych oczów "-'T onll, starzeJilca Sl
 kobleta, lct6ra . b}lo JeJ dot1\d wlasClwle obcem, Jakkolwiek go 
prz
dla nadzieje wlunego szczç8cill w chwili, I nigdy nie opus
czala i poswi
ila mu najlepsze 
Idy pocztla bié godzina jej córki I I lata swego zycia. Bylo dla niej tak obce jak csla 


Magazyn i pracowniç wyrobów jubilerskich zfotych i srebrnyoh, 
Zegarkigenewskie, Nakrycia stofowe firmy Christofle i Ska w Paryzu 
Z . k k t I K r J&ko pierwszorz

DY Ze.klad kre.wiioki pod fachowe
 ki8ro,!nictw.e
 od roku p. J. B
jar
&, b
leg
 wsp6lpracownika O. k. dostaw
y Dworu 
&
ojkiego yv 
a
bbadsj., polp.o& Szan. 
WJ
 ze a 0 rawcow P. T. PublicZDOBCl bogato zaopatrzony mage.syn w sWleH DaJmod11leJsz. materyaly kre.Jowe 1 e.nglelsklð ora. ",.Ikl 
Uad materyøfoW' 
akszllW'.klett Zs.moWleD.le. wykonup Sl
 poUug 

 .. ostatniJ.j mody. starannie i w Dajkr6tszym OzaBI8 z g".ranc\" terminow". Na prowinoy
 dla dogodnosci P. T. ze.m&wie.j"oyoh wyjeirlza, Jak dotyohozas, øam kierownik k0lzt.m íìrmy 4 
we Lwowie - pl. Ha,licki l. 7. rasy w roku z probkø.ml, obeonie w najbliilJzym czasil. ZamówieDi. s prowiDoyj Uflkut.oznia SIt; bl'z pnhy. Ceny dla prowinoyj te aaml 00 dl. Lwowa, bardzo umiarkowane. Na i\- 
daDi. WJI7Ia si
 dokladn.y 'polJób branÌ& miary franoo. LiberY8 wszllkiego rodzaju n. samówienia. - Dzi
uj
 sa dotychoUloW'8 samanil, upraøs. uprzejmie P. T. odbioroów i n&dal 0 la.kawe wzgl
dy. 
. lIuJ...ek - kilro\\ nik. 


pole.,. 


Edmlod MAI"fan BEE I 
dlugoletD.i w.pólpracownik b. finny J. Ostrowski &; J. Strzeleoki 


Lwów, 
ul. Akademicka 4.
		

/DIGCZAS002027_1906_022_0002.djvu

			! 


GAZETA NARODOW A z Niedzieli dnia 28 stycznia 1906 Nr. %%. 


konanego przez koront;, we formie zaoktrojowa- Z izby pan6w nalezy usunl\6 arcyksillzllt i 
nia nowej koostytucyi, niema wyjiicia z obecnego cztonk6w dziedzicznych (S. 67, 60, 76). 
optakanego stanu rzeczy. Azeby ta reform a kon- Dr. Franciszek H a 11 k e, profesor prawa 
stytucyi przyniosla pozytek i odniosla wlasciwy politycznep:o dawniej w Czerniowcach obecnie 
skutek, nalezy do niej wcieli6 g16wne zasady w Gracu. *) wychodzl\c z z.alozenia, iz zadania 
regulaminu izbowego i te jego postanowienia, i agendy parístwa niepomiernie rosnll, a pod- 
ttóreby raz na zawsze uniemozliwily obslrukcy
. stawll organizacyi pracy spolecznej i publicznej 
A.Zeby zaS to zaoktrojowanie zostalo przyjçte staje si
 coraz bardziej zasada podzialu pracy 
przez Iud! austryackie bez szemrania i opo- tudziez fachowego do niej uzdolnienia, proponuje, 
ru, m u sib y 6 pot 1\ c z 0 n e z e z n a - aieby obok dotychczasowego powszechnego parla- 
c z n e m r 0 z s z e r zen i e m c z y n n ego mentu, który mialby pozostM i nadal wyll\cznym 
i b i ern ego p raw a w y b 0 r c z ego orianem dla wszystkich IIpraw konstytucyjnych, 
n a k 1& s y, dot Y c h c z a s w m n i e j- potworzyé jeszcze szereg parlamentów facho- 
s z y m s top n i u u p raw n ion e. Gra- wych i nazwM je parlamentami administracyj- 
nic i sposobu rozszerzenia jednak autor nie o. nymi i parlamentami dla ustawodawstwa s
do. 
resla. wego. w przeciwstawieniu do tego parlamentu 
Inny autor natomiast, dr. Oskar, S t rei n z*) konstytucyjnego. Nie uwaiam tego pomyslu za 
zajmuje siç obszernie i okresleniem prawa wy- rzecz do przyj
cia. Jednem z gMwnych znamion 
borczego, jakie radby w Austryi wprowadzi6 ciata reprezentacyjnego i ,jednl\ z glównych zalet 
i calli reform
 koostytucyi w wielkim, jakkolwiek parlamentu jest wlasnie uDÏwer.ialnoS6 i po- 
niesmacznym stylu, którl\ dla Austryi proponuje. wszechnos6 jego zakresu dzialania, który obej- 
Oryginalny to pisarz! Caly ton i spos6b jego muje calos6 zadañ paóstwowych, 0 ile chodzi 0 
wystl\pienia zdradzajl\ niepomieml\ pewnoS6 sie- ich prawnli lub finanlow, stron
, albo 0 kontrolt; 
bie i tl'llCI\ pyszalkowaloscili. dzialalnosci rZl\du. Tylko taki parlament mote 
Mamy widocznie do czynienia z cdowie- mie6 istotnJ wplyw na rZlld ire a 1 n y wspól- 
tiem, kt6ry wJznaje zasad
, ze skromnos6 jest udzial w wykonywaniu wladzy, bo kaida nawet 
zaleÌ1l tyeh, którzy nie majll innej i kt6ry holduje czysto ekonomiczna lnb jurydyczna sprawa moze 
znaoemu przystowiu: "nur die Lumpen sind mieé i polityczne znaczeDie przez to, ze sam 
bescheiden". fakt jej zalatwienia lub niezalatwienia ma polity- 
Streinz jest przedewszystkiem zwolennikiem cznl\ donioslosé i polityczne skutki. 
absolutnej formy rZlidu, ale poniewai zwykle A zresztll uchwaly parlamentów q bardzo 
trudno jest 0 genialne jednostki, przeto trzeba czçsto wynikiem kompromis6w stroDnietw z r:q- 
si
 
godzi6 z koniecznosci i na rZl\dy parlamen. dem lub stronnictw pomi
dzy sobl\ ; kompromisy 
tarrk, kt6re wprawdzie majl\ swe zalety, ale zas polegajl\ zwykte na wzajemnych kompenza- 
przy kt6rych paóstwo popada zwykle w stan tach, odnoszllcych si
 z jednej strony np. do u- 
zaniedbania i opuszczenia. stawy 0 tresci politycznej, a z drugiej strony do 
Stosujllc si
 do tej koniecznosci rZlld6w ustawy 0 tresci s
dowej. Gdyby zas kompeten- 
parlamentarnych, przedtozyl autor przed trzema cya uchwalania tych róznych ustaw nie nalezala 
jeszcze laty memoryat 0 zawiJdaniach wewnçtrz- do tego samego ciala, kompensat& bylabJ niemo- 
nych ..an hoher Stelle"; poniewai jednak re zliwl\. A wreszcie, gdJbysmy mieli kilka parla- 
zultat tego byl "gleich null", ogtasza autor obec- ment6w, to i prawa ich w zakresie glównych 
nie treS6 memoryalu w formie broszury, przyta- prerogatyw parlamentaroych musialybJ by6 ró- 
czajl\o na sWIl obron
, ze Die na swych wlasnych wne (np. co do oskarzania ministr6w, udzielania 
zasadach rzecz sWIl budaje, ale opiera li
 na absolutoryum budzetowego itp.) I wtedy zn6w 
Aristotelesie i sw. Tomaszu z Akwinn. Tak si
 powstaloby pytanie: dlaczego tych r6znych par- 
zarekomendowawszy, rozpoczyna autor od stwier- lamentów nie scillgnl\6 w jeden? 
dzenia, ze "wedle Aristotelesa" jest kazdy oby- Autor nie okresla wcale prawa wyborczego 
watel paóstwa obowillzanym przyczynia6 sit: we- dla tJch specyalnych parlament6w. Natomiast 
dle sit swoich do popierania dobra publicznego. proponllje jeszcze tworzenie osobnych paóstwo- 
Nie wiem, dlaczegoby tak byé mialo tylko "wedle wych urzçd6w wyborczych, dla przeprowadzania 
Aristotelesa" i myslalem dotl\d, ze tak samo jest ....szystkich czynnosci, nalezl\cych przy wyborach 
wedle kazdego bez wyjl\lku uczciwego obywatela do rZlldu. Radzi, azeby tym organom, dla ich 
i dobrego patryoty, nie mówil\c juz 0 kaidym u- stalego zatrudnienia, przydzieli6 takze inne czyn- 

zonym. Do scharakte
yzo

nia balamutnych po- nosci, np. pro....adzenie metryk, dochodzenia ad- 
j
é auto.ra wystarczy, jeíeh Jeszcze 
wr6cç .uwagç ministracyjno statystyczne itp. 
na to, lZ on uwaza konstytucn Cl!igle Jeszcze E. W. Zen k e r**) stwierùiwszy r6wniez 
za u m 
 
 
 pomiçd
y panujll.c
m a lu
n?
cill, upadek parlamentaryzmu w AWitryi, proponuje, 
Ze potçpla lDstytucn metykalnosCl J'oselskleJ jako I dla rato....ania go: 1) odebranie radzie paóltwa 

produ
t teoryi. wsz
chw
a
z
wa ludowego
; ze bardzo znacznej cz
sci ustawodawstwa, przy 
Jeg
 po
m
wame 
dzlelnosCl jest. bardzo u:u;ty
z- ! rzem jednak nie wymienia, na kogo te agendy 
ne. 1 
lesCl W soble falsze. Wlda6 w .Dim me- I przenies6, czy sejmy ma.ill je przejl\6, czy moze 
mlec
lego doktrynera, .kt6remu w gl?Wle prze- samo ministerstwo? 2) zupelny rozdzial kompe- 
w
ClI Heg
l, a, ktéry D1
 byt w stan
e. przetra- tencyi pomi
dzy obiema Izbami rady paóstwa 
wlé Kanta 1 ktory skut
lem t
go WOjuJe :tIe za- I tak, deby jedne !!prawy nalezaly tylko do jednej, 
stmlOwanem odwotywamem SIÇ do ..prawa oby- a druO'ie tylko do drugiej Izby, 3) stworzenie 
czajowosci" 
 do ,,
Ieczúie zywe
o J!
a:tródta [ . Izby, 
wanej "Reichswirthschaftsrath ló w miejsce 
prawa ?at.ur
. Ma Jednak 
utor 1 w mejednem dzi
iejszej Izby posMw, dla spraw finaosowych i 
stusznosc I meJednl! pOWJedZlal prawdt. ekonomicznych (bez wyraznego oswiadczenia si
. 
Aulor konslatuJe, z
 konstytllcJa austryacka ezy prawo wyborcze do niej ma byó zmienione 
przestala !un
cyono
a6 1 ze. w ten spos6b .paó. lub pozosta6 to samo), a stworzenie "politische 
s
wo chyh SIÇ szybklm kroklem do upad.ku 1 w
- Kammer", w y c hod z 11 c e j z pow s z e c h- 

ia z tego stusznll konklu
yç, z
. za
Dlast g 1- n ego, r 6 w n ego g I 0 sow ani a, dla 
n, é wed 1 e konstytucYI, leplej jesl i y 6 spraw konstytucyjnych i politycznych. 
p r z e c i w konstytucyi, bo tylk? to 
dpl?wiada (c. d. n.) STANISl..A W 8TARZYNSKI. 
prawu natury (str. 81). Trzeba WIÇC, jeieh Izba 
sa
a nie chce lub nie moze z m i en i 6 kon- 
stytucyi w odpowiedni sposób, narzucié tç zmian
 
od góry. Jest to wprost obowillzkiem panujl\cego, 
plynlicym z jego udzielnosci monarl'lz
j. jezeli 
tyl
o konstytucya dotychczasowa nie odpowiada 
wi
cej celowi paóstwa_ Przysiç
a panujlleego na 
konstytucv
 koóczy si
 tam, gdzie si
 zaczyna 
sprzecznoSé z prawem obyczajowoiici. Daleko lp.- 
piej w ten sposób postIlP;é, anizeli cil\gle nadu- 
iywaé 
 14 ustawy zasad. 0 reprez. paóstw., 
zwta!'lzcza, ze te naduzycia sl\ tem jaskrawsze, iz 
w pewnych wypadkach prawo vet 0 (ktörego 
wyrazem i zastosowaniem jest obstrukcya) jest 
uzasadnione. Nowl\ konstytucJ
 mozua narzuci6 
nietylko wtedy, kiedy Izba zmianl; jej obstruuje, 
ale i wtedy, jezeli zajmuje si
 zmialU\, ale jl\ od- 
rzuca, by udaremnié d:Ûeto reformy. Sama. zmia- 
na reguiami011 Izby bytaby calkiem niedosta- 
tecznym srodkiem (str. 28, 
9). 
W zmienionej konstytucyi musi znaleSé wy- 
raz !asada, Z" J
zeli izba uchwala cos, co niema 
logicznego i prawnego zwÜpku z jej peprzednie- 
mi uchwalami, to rZlld nie ma obowiliZku takich 
uehwal siç trzyma6, gdJz to bytoby przeciwne 
prawu obyczajowosci (s. 65). Równiei musi by6 
orzeczone, ie jdeli izby nie odpowiadajli na 
czas nft zapytania rZl\dll, t. j niezatatwìaJI\ wca- 
Ie przedlozeó rZlldowych we wlasciwym czasie 
(odnosl sit; to do przedlozeó terminowycb), to 
trac
 prawo sprzeciwienia li
, czyli przedloìenie 
wchodzi i bez 11chwaty izby w moc obowillzU- 
jl\c
 **) (str. 66, 80, 81). Wreazcie musi by6 wy- 
kluczonli moznosé odm6wienia rzl\dowi prawa 
pobierania podatków. Kto twierdzi, jakoby izby 
mialy prawo odm6wienia podatk6w, ten zdradza 
grubll nieznajomosé tak sfery wtadzy i wplywu 
izby, jak i takieJze sfery rZlldu. Podatk6w nie 
mozna odmawiaé oietylko wedle teoryi 0 kr61e- 
stwie z bozej laski, ale taksamo i wedle teoryi 
o królestwle z raski ludu (s. ö4, 66, 67). 
Zmieniona konstytucya musi si
 wreszcie 
opiera6 i na zmieniUL:em 
:':1wie wyborczem. Au- 
tor krytykuje dzisiej!o!zy, jego zdaniern, plutokra- 
tyczny charaktet' austryackiej reprezentacyi (s. 
7!). Za jedynl\ form
 prawa wyburczego uwaia 
powszechne glolSowafiie (8. 46), ale z pewnemi 
ograniczeniami, mianowicie glosowania, posre- 
dniego (s. 56). Niechce lez glosowania opartego 
jedynie na terytoryalnej zasadzie i terytoryalnie 
r6wnego, tylko chce je urzl\dzi6 wedle grup inte- 
res6w; z"da wielkiej liczby czlonków w izbie, tak, 
aieby wszystkie interesy byly nalezycie zastllpio 
ne, a chce oprzeé reprezeatacy
 interesów g16- 
wnie na IIt:1Die srednim. W tym celu trzeba wy- 
bada6 takZe, iJe podatków posrednich i ile do- 
datków czynszowych kazda jednostka ptaci i przy- 
jl\6 te opiaty takie za pod
taw
 rozdÛatu praw 
wyborezych. Trzeba przemes6 punkt cíl;Zkosci z 
z klai bogatych do nizszego stanu éredniego. 
Prawo wybieraln0sci ma byé zawsze ogra 
niczone do wlasnego grona dotyczl\cej kuryi czy 
]dasy wybor!:6w. 


*) Gedanken ûber eine VerfaíJsungsreform filr 
08t'terreich. Graz 1905. 
** j 'fej samej zasady bronil W ojeieeh br. 
D z i e d n s z y c k i warty kulach . Przesilenie 
parlamentaryzmn" w "Gazeoie Narodowej" z rokn 
1900, odbitka str. 64. 


Co 0 tem pomysll\ eksporterzy serbscy, 
chlopi serbscy? Otwieranie nowJch dr6g ekspor- 
towi wymaga zreszUi wielkich kapitalów, których 
Serbia nie posiada i zniklid nie otrzyma, a 
naùto dlugich przygotowaó, wiçc duào czasu, a 
tu n
dza za pasem! Zresztl\ bi6 bydro i niero. 
gacizn
 w domu i wywozi6 mi
Hiwo, to rzecz 
jeszcze kosztowniejsza i trudniejsza, niz eksport Kroalka lwowak.. 
bydla zywego -- nadto kupcy serbscy spotkaIiby + Powlzechne wyklady unlwersytec1de. 
si
 z olbrzymil\ konkurency
 mi
siwa amery- W niedziðlç, d. 28 bm. M. OlBzewski: Dzieje ma- 
kaóskiego. Jedna wielka rzetnia w Chicago bije laritwa polskiego od baroku do Matejki (z obraz. 
dziennie bydla wi
cej, niz Serbia przez caly rok swietlo.). Zakhd cbemiczny Uniweuyt.etn, Dlngosza 
sprzedaje. Do Niemiec mi
siwa serbskiego Da- 16. Pocz. 0 godz. 5 
wetby nie wpuszczooo. . Ze. !itokota-M:aeler.y". Gmaob lokoli przy 
Swojl\ drogli urzçdowa prasa bulgarska pod- ul. Zimorowicza jui od kilku lat nie moie w mu- 
zeKa Serb6w. Powiada) Ze ekonomicznemu roz- rach swoich pomieícié zwi
køzajl!eego li
 z hzdym 
wojowi Serbii staty na zawadzie Austro-W
gry, rokiem zast
pn ncz
szezaj
cych na éwiczenia limna- 
wojna clowa wyzwoIi j, i powiedzi. do rozwoju. styczne. Sala éwiczeñ na godzioach czlonków, oez- 
Wycofanie si
 z unii clowej srodzeby Serbia od- niów i uczenic przepelniona. POlzcz9gólne odC:zialy, 
pokutowala; mogloby ono skompromitowM 8er- kólh, komiaye, sekcye i komitety walozli 0 zdobycie 
bit: jako paóstwo; bylobJ ono wiarolomstwem miejsca na awe zebrania, obrady i poøiedunia. Juz 
wobec BulKaryi i podkopaloby zaufanie ugrani- przed 10 laty wydzial odeznwajli o poirleb
 rOZlzg- 
eJ do Serbii. Tylko scislem spelnianiem przyj
- rzenia budyoku zakupil dwie przytykaj
ce realnoíci 
tych unil\ cloWIl zobowillzaó zdola si
 Serbia zre- kosztem 4:0.000 kor. i Btaral. Ii, w miar
 wplywów 
habilizowaó wobec Europy. Od energii Serbii za- cen
 kupna sI-llI.cié; a obecny wydzial przygotowal 
lezy atrzymaoie si
 idei zbratania obu narod6w. w rokn zelzlym plany nowej bndowy i poatanowil w 
Porzuc
jl\c maloduszoie uni
 clowl\, rZl\d serbski rokn biezlicym przYlt
pió do tej budowy, a w tym 
cit:àkllby odpowiedzialnoM nR siebie seillgnlil. eelu gromadzi6 potrzebne fundulZe. Zatem kr
tlj: jni 
Ale Sll m
zowi. stana serbøcy, kt6rzy ina. mi
dzy czlonkami lilty Ikladkowe 1 pnøzki a nadto 
czej mysll\ i wlasnie Bu.lgaryi nie dowierzajli. wydzial nzyskal uzwolenie na urzlidzeoig wielkiej 
Wukaazyn Petrowicz; który pitÓ razy byl serb- lotgryi tantowej z A'16wn
 wygran
 w gotówce i 
skim ministrem skarbu. przyznal wobec jednego wkrótct! przyøtl!pi do jej urz
dzeoia. 
z redaktor6w ..N. fr. Prese", ie istotnie Serbia, 
straciwszy odbyt w AUitro-W
grzech, nigdzie in- + ZarB'!d Staw6w Faole:dskleh wydal zabz 
dziej go nie azyska, ani na wschodzie, ani na trenowania øiç do wylÍcigów na tone 'lizgawkowym 
poludniu, ani na póÌhocy. .A. nast
pnie dodal: w ,odzinach, gdy publicznoié si
 ílizla. Zahz ten 
"Co do Butgaryi, to ona, gdybysmy przez przyjmnj
 wszyscy amatorowie slizgawki z najwiçkilz
 
jeden rok plodJ nasze do niej eksportowali, spre- prsyjemnoseia. Onegdaj wykazaliímy nieb
zpiecZiñ. 
zentowalaby nam sW4)j rachunek polityczny. Mi
- stwa, na jakie szalejlicy po torze mlodzitñey nara- 
dzy Serbi
 a BulgarYIi stoi Maeedonia. Rzecz ja- iajli publicznoM. Wltazanemby bylo, ..by i na 
Ina, iz Bulgarzy zaZlldaj" abJ Serbia za przy- inll.ycb sliz811owkaoh podobne zakazy wydane zo- 
slUii ekonomiczne odwdzi
c1:Jla si
 porzuceniem Italy'. 
aspiracyj swoich do Macedonii. . Gremlam aptebrzy Gallcyi wsohodJdeJ 
Ale ezy to moiliwe? Jakiez moglibJsmy odbylo dlis walne zgromadzenil!. Sprawozdanio za- 
dopusci6, azeby. gdy z cza,em dojrzeje sprawa rz
dn przyjçto do wiadolIÌosci i wybrano przewodni- 
macedoñska, tJlko saIDa Butgarya w Macedonii CJzl!cym ponownie p. Karola Sklcpinskiego, zaøt
pcli 
si
 usadowUa? Juz dzisiaj posiada Bulgarya p. J. Beisua, sekretarzem p. .. Ehrbara. Wyerano 
milion mieszkaóców wi
ej, niz Serbia; uzy. oaøt
pnie komisy
 igzaminac:vjo
 i kwalidkacyjn", 
skawszJ zaé Macedoni
, bylaby dwa razv wi
k8Z
 s w koinl1 omawiano sprawy zawodowg. 
od Serbii i wtedy bylibysmy pod wzglçdem poli- + l'ft kne . Jalelka" , aspisane przez b. 
tycznym zabici na Balkanach. Alfreda Wróblewskieio T. J. dla terminatorów, zo- 
"Ot6z Bulgarya Dildy nie b
dzie mogta ltaj
cych pod opieì
 tow. sw. Stanislawa Kostki, 
jednostronnie rozwi
zaé sprawy macedoD.skiej; fldegrllo mlodzili r
kodzillnioza na dochóci tefo to- 
ani tez Bulgarya i Serbia we dwoje; dokona si
 warzfBtwa w niedziel
 i8 bm. w Bali tow. Btrzele- 
to je
JDie. za wol
 Europy cal
j.. 
a to przyszte ckillo. Ukll\d tyoh "Jaaelek" jelt hrdzo pi
kny 
rozwlllza
le spr
wy macedoóskleJ hczy6 nam na- i poOtY\';!I1Y, 110 BIj: wyreiysPfowall.e bardli dobrze. 
lezy. A Ja
ei. l?
CZ
j moghbysm.y ?
) uzyskaé Poc'i
tek przodBtawienia 0 g. 5. Bilety Ipnedaje 
w Macedonll, je!!h me przez zyczhwo...c lD	
			

/DIGCZAS002027_1906_022_0003.djvu

			- -- 


GAZETA NARODOW A z Niedzieli dnia, 28 styeznia 1906 Nr. 22. 


a 


Loubet uezy fallierela. Rz,!d frallOUln czynil Itarania, aby lakupié nicy polityki ruskiej szli razem zksittz
mi Przed Andrassym byl dzis u cesarza mi. Z kó 
Loubet siedzi w swoim gabineoii i ozyta dii.n- Velasquaza dla Louvru pary
kiego i ofi.arowywa
 Kosoiola ruskiego, a wtenez
s b
zie si
 mo- nister wojny Pitreich, a posluchanie to bylo ryn W towarowych. 
niki. Wohodzi sluzll.c y : 1,200.000 fr.; oferta jednak nie zostala P rzyj"t a . tna P ewnie S p odziewaó dobre g o skutku. Te g o P rawdo p odobnie W . Z
iRZku z wczora J 'szA konfe- (Jeanlk alemJoplod6w w Krakewte · .. 
-z: Z 
 -z: 
 .. 11/1 styczniø. 1906 roku w "Hø.li zbozowej".- Tendenoy. 
- Panie prezydencie, przYlzedl pan prezyd.nt achodzila obawa, ze obraz bçdzie wywieziony za przewodniotwa episkopatu ruskiego potrzeba rency, Pitreioha Z Åndrassym. niezmienionø., zø.ofiarowanie 00 do pszenioy miernl - 
Loubet: Pros. oceaR. Aby zapobiedz niebll
pieczenstwu postallowUa narodowi ruskiem1l w tej wlaánie ohwili tem Popoludniu byl u cesarza na audyencyi zyta silniejsze. 
Fallierei (wchodzi). Dzien dobry, panie prez.1- nabyó arcydzielû londynska Galèrya narodowa.Sumç bardziej, it w miarodajllyoh. kolach pan- Fejervary. Pszenica biø.lø. od k01"on 8'30 do 8'60, bia.la trø.n. 
denoie. . bratujl!cl! miano uzupelnió drog
 sk
adek , te wlzak- stwow y oh ma.lo wazR. sobie znaozenÌe P ar- zyto 7'- do 7'25. czerwona. i Zólta 8'80 do 861 
-c W .... 0 a Z S bl ozerwonø. i Mlta nowø. 7-' do 7'85, w
. -'- do 
Loubet: Dzien dobry, pauie prezydenoie. (Pa. ze Iik'lPO naplywaly. Wreszcie jatií bazimienny mi- lamentarnej reprezentaoyi ru,skiej, a nadto IItjna .... w er
. -'-. Zyto kraj. -'- do -'-, zyto dwol'llkie 6'00 do 
trlllY Da zegarek) Spóinileé si
 Pall. Jut d",ilsi
é mi- loénit sdut zloiyl 200.000 fro i aroydzielo stalo przewodnieYEomyélnego ,r<*Wbju narodu Belgrad.. RZl\d serbski wszystkie zamówienia, 7.J5, tø.rgowe 6'10 do 6'60, trø.nzyto -'- do -'- wK. 
nut po dziewil!tej. Powinieneá pan puntt dziewill.ta si
 wlosnosci'l narodu angielskiego. ruskiego nie wahaj,\ si
 wswyoh d,\znosciach które cofnl\l z Auatro-W
gier, oddaje przemyslo- 0'00 do 0"00. J
czmieD browa.rny 7'00 do 7'40, na 
tu b y é..... . Ó . . 1 h ., \. b . b ... k . Rz d . d d d 1 krupy 6'60 do 6'80, nø. pasl
 -'- do -'-, tran.
 
. . BepertuBr Iwo..kl.. teBtm ..Ielekle... Ima SI
 naJsz ac etmeJszyo
,. sposo ow, a Y WI memlec lemu. II. Jest z iCy awany 0 0.- do .-"0. Owies 7í)
 do 7'85. Proso .wylde 7'10 
. Fallieres: P.rzepraszam, Musia
em poprzód no- . W niedziel
 popot "Przekupk. wø.rszø.wska.", w najwyzszyoh sferaoh prJieflitawié oaly n.... marca trzymaé si., postanowieñ traktatowycb, do 7"4,0. Tatarka 7'SO do 7'50, Kukuradsø. nowø. 6'90 do 
ta
ki, które poroblle
 sobie podczas wczorajlzej lek- w1eozor
m "Werther" 
perø. MasEenetø., wys
pJø.niny ród rU8ki jako przeciwnika 
raØu spolecznego potem jerìnak, gdyby na 'nott, wystosowan, do 7.4.0, stø.ra 7'75 do 8'15. Cinquø.ntin nowø. 8'00 do 8'00, 
CYI, na ozysto pnepllaé. Potem mia
em jeszczI dð Korollw1CZ Waydow8J, Brunonø. Maohø.na, Mø.ryi i .porzl\dku, )ako tywiol wY'Ítdtowy, któremu AU8tro-W

ier nie otrzymal pomyslnej odpowie- Cinqaø.ntin stø.rø. 0'- do O"OJ Groch Wiktorya 1l'7
 
w,ypracowania zadanie na dziá. Pracowale m do 01 .0- Mokrzyckiej Pilø.rz i Julianø. Jeromina. me t y lko me mozna P rz y zll . '.ð P raw rozsze. dzi , zdt'c y dowan y J 'est w ramach te g o traktatu do 12'7b, awykly 9'25 do 10'75, pø.stewny 0"- dJ 0'- 
. . ... W poniedziø.lek "Lohen_grin" Wagnerø.; WYlt,p Fasola cukr. stø.rø. 20'- do \a3'-, dlugø. 15'00 do 15'W, 
tnle.J minuty... Aleksandrø. Bø.ndrowskiego, Jø.niny Korolewicz-Wy- rzonych, ale przeoiwnie trzeba. go przemoo,\ podnosié rozmaite trudnoéci, jak np. zq.daé éwia- kr6tkø. 11!'
5 do 13'71). perlowø. -í)() do --00. Bobik 
Lou
et: Czy przynios
es pan zadanie? dowej, Zygmunta MOl!Is..lczy'ego Heleny Olskiej i J6- zgnieéé". , dectwa prowenienoyi wszystkioh towarów, apali- 7'26 do 7'60. Wykø. 9,- do 9'.')0. Rzepø.k zimowy 
Fø.lheres: Oto jest. seiø. bzymø.D.skiego. Którzy to Iq, "nrzeoiwnioy nomyslnego zy cbemic 
 j srodków zywnoéci i innych podo 1
'- do 14,.25, trø.nzyto -- do -'-. Siemi
 lnianl 
Loubet. D . (P I d ) N We wtorek po rø.z 1. "Piwowarzý" sztuk. w 4, . d k F" ......" b I b h k 12'00 do 18'--, konopie 16'- dç 15'50. Lnioa -'00 do 
. . aJ pan. rzeg I! a ie de. Trzeba aktø.ch z dUD.skiego przez Hjanarø. Bergøtrðm. rozwoJu naro u rus lego ,wY"''''tpuJ'\cy wo ec nyc szy . 00-. Mak nillbieski 31'- do 82'-, øzø.ry -'- do -' 
bylo J1!dnak zOltawió sZllr8zy margme. na ewelltu _ sfer miarodajnych z. przedstawieniami, 0 któ- 1f1.-dtfl. "Zeit
 donosi z Belgradu, ze rzq,d Koniczyna nø.siennø. czerwonø. 45'- do 60'-, nasienna 
aln
 poprawki. Naturalnie ZDOWU pan 0 \em zapo- rych tu mowa, tego organ p. BarwiÍLski.go I sorb.ki przJgotowuje memory at do mocarstw, w bidø. 50'- do 60'-, nø.sienna szwedzkø. .'- do -'- 
mmales. Z K.BA..KOW A. _ me podaje; takioh bowiem ni4tma w naszym I którym przedstawi rdzeñ zatargu z .!ustro-Wt- Espø.rsetta. 13'00 do 13'50, Lucernø. -'- do -'-. Ty- 
Fal1ieres: Bardzo mi P rz y tro. ( TelefoDem i P 
zt.... ) , kra J ' u. ..rami. motkø.' -'- do -.-, Otr
by pszenne 5'10 do 5'30, iy. 
L .. 
 tne 5'111 do 6'U5. M
ka czerwona 5'95 do 5'50. Ofaci 
.oubet: 

owa paD.stwa musi mieé przede.. Policya trakowska arêliztowalu ouegdaj ory - .R1Islan" uwai& za takt donioaly po- Dyrekcya kolei serbskicb uniewaZnila tele- 5'00 do 6"25, Slomø. iytnia dluga z opt 1"90 do II'
O 
WSz
lttlem pa
Jl
é. (PrzeiI
da dalej zadanie) ZriRz- ginalnf'go dodziija. Przyby
 on przed paru dniami 8luohanie U oesarza dep1ltaoyi ruskiej i wy- graficznie wszystkie zamówiema, poczynione u pszeniozna dluga 0-00 do 0"00. Mierawa iyt. . opl 
t
 DIe 
le naplsane. Dam panu: dostatecznie. do Krakowa, zamie8zkal w jednym z .Dajdrozlizyeh st
puje z upomnieniem: ,,,Atoli, by zabiegi fabrykantów austryackicb. -'- do -'-, pszeniczna -'- do -'-. Siano ZWYOI 
J'allieres: S
dzisz wiçc pan ze dam sobie hoteli i zaczl!' prowadzié zycie hulaszcae i ogromnie ksil\za. t Ko
ciola ruskiego i Ì'Uskich parlamen- Sofls. Tutejsza Izba handlowa Da wCKOraj- :
 Sïø.101. n

e d
0'doK

.Y8:z:..ri:"'8

 
: 
raì
 ? 'rozrzutne, przyczem przedstawial li
 jako ksil\z
 tarzystów mógl \1wienozyé dobry skutek, szem pOlliedzeniu uchwalila sympaty
 kupcom <<1-00. Ott-
b.>: rosyj.kie iytnie 0"- do 0"-. Oeny no- 
. Loubet: Tak, tak. Zapewne nie talr jat ja ale Manorki
wicz z Rosyi, zmulZon,Y do ucieczki stamtl!d powinno byó td i odpowiødniem post
pywa- serbskim, dotkni
tym wojnq, clowq. z Austro-W
 towane zø. 50 kl
. 
JakoB to pójdzili? " :c powodów polityczllej natllry. Zachowaniö siç jego nie calego ogól
 r
skiep;o; a przedewszyst- grami, dalej podzi
kowaDle rZlIdowi bulgarskiemu Z rynków pl8ß1Qznych 
Fallieres: Co b
dziemy dzis O p racow y waé? J 'edoak nie zdradzalo W . nic;&em manif'r k s i,,-zPc , "ch , kiem ruskie; int.Ji g eno y i , ktora bierze g lówny za zerwanie unii i "za poparcie rzq.du serb- ... '.. 
L b t a. -z: " J J ....lede4 27 I!Itycr.nia (Telegram "Gaaety 
(lU, e: U"
owa paD.stwa i zewnçtnne... choéby nawet ros,yjskioh, co zwrócilo uwag
 polieyi. 1IdziaJ: W tyoi1l polityoznem... I posród ru- skiego. Narodowej"). Zø.mkni
iegietdy 0 god:IÏole 
 aainat 80 
. Fallieres: Aha, 0 øtoSlll}ku prezydenta republi- I tak zakupil on na przt'dlitawienie teatralne trzy skiego ogólu s
 jednostki. rozpaczy polity- Pzryi. Pose! rumuD.ski b. Ghika, zaprze- popotudniu. Akcye ø.ustryackiego zaldadu ir:reiv
. 
kl do monarchòw koronowanyeh. bilety pierwszorz
doe i polecil sluzbie teatrahlej cznej, które czy w swej naiwnosci, ozy mob cza na podstawìe upowainienia ze strony swego wego 675'00, w

iArslriego zø.ki
u kre1vtoovejt'"> 798- 
Lonbet: 00 pa!ln po glowie chodzi? Musisz SiA sprowadzié a ulic y J 'akiekolwiek dwie kobiet y . Ocz y - nawet z zamiarem , z a 0 h w a I a J . R. S Z e- rzRdu wiadomosci , J 'akob y Rumunia mida li
 Anglobanku 3;i!6'
o, D"nionbanku 56250. 3anltu da 
paa 
 -c 'tI y krø.j6w koroonych í42 - Bø.nkvereinu 
63 - Ba!ot:1' 
.prsyzwyczaié do. rOlllmuiejszego slnchania tego, wiéeie, zt! 
daniu temu odmówiono. Na
t
puego r 0 k i m war s two m n a rod u b e z- przyblczyé do unii serbsko-bulillrskiej. cred
ta 1080'00 gø.licyjski"'lto Bø.nka l1i
l}ceczoelifo )......1}) 
eo slf2 do pana mówI. BPrdQ mówió 0 zewo
trzn
j dni
 wybral.lij
 do cyrku a do towarz'ystwa wziql P raw n e s p 0 sob y, zwodz,\ na manowce, Wiedefl. "Wiener Alig. Ztg
. dowodJl:i, ze ko1e1 panl!twowych t\66 - kolei potadnio...
j US 00 
strome pana. sobl& ehlopab z cukierni. Tam najgJo
hi
j uklaski- jakie mog,\ naród wtrl\cié w przepaáé. Dla.- opór rZlldu serbskiego popiera bardzo gor,co tra
wø.ju A. -.-. B. -'-, kolej Elbentlu.i Hi W 
. Fallieres '(zdziwiony): 0 1lI0ie J ' Zßw lI A trzne .j W 
 U t P (k 1. U I ) 0 t e g o to wielko odpo wi ed zia lno ..l. é spoczywa ni eml ' e cki í wiat fin&naow } ' z Berlina. ko1e1 pólnocnej !\690 kolej czernioovieckiej 
8:ao{)o, al. 
strome. J", J a ú e ç ugaczewa oza..a Z ra u. Itatecznie ..:,j d . piny 585'- .Rimø. \{urll.nrø. 
30'25, praskiego t09'" 
.. dwaj ajencikrakowl!cy, lDojl!" dowody, jz dochody przedewszystkiem na d
chownyot przewód- Bellrsd. Dzis odbywa si
 zgroma zeme rzyst!,a telø.zne
o 26;0,- fø.bryki bronl 560'-, tureena 
Lonbet: Jpszcze pan oie poi

es? Biedna Fran- "ksi
cia" rQsyjskiego pochedz
 z nilczystegoir6d1a, each naszego narod1l, na patryotycznem d u. serbsticb kupców i prJl:emyslowc6w z calego, kra- tytowowe 367-00, gø.licyjskiego k&rpø.o
il
o To..-.r4Y- 
cyol Sl
c
aJ pao. Szef paD.s.twa po-
inien wyght daé are8ztøwali go, a w poIiryi wydobyto zen zeznaRie, 0 how i ens t w i e ruskiem". ju w spra wie zadeoydowania 0 stanowiøku, Jakie stwa nø.ttowego 
96'OO oblig. w,g. indemoiA 
6'". 
przyzwolcle. (ProwadZI go do zWier' Bø.n. 
at Die P , okawJe øl
 , pr . ezydent re p ubhkl. I P üheYI P ra.wdzlwem , g d y z w po ko J ' u zajmo -o nrm nie dawal SiA P seudo-- p rorokom i J seudo- tei tresci: RZSld serbski P rz YJ 'muje W p rawdzle z k.u ipot6cznego 111'75 {.proOtlot, Bø.oku kra.j. J \J9'l'íi, 
Fall (bl d ,TO.. -.: 
.. 4 i p61 pro. Bø.nku krø.j. 101'55, 5.procentowe kl
'I- 
leres e. DlP.J'lC): Ozy mam si
 ogclié? przez 
hzurki"wirza 1f hotelu, znaIaztl1 policya okoll a.postolom zwodzió na manowoe. koncu zadowoleniem do wiadomo!ci postanowieni. nie- nalne obli2"acye Bø.nkn kraj. -'-, i-prooentowe g&- 
, Loub
t: Taklch 1J1I.ar nie wymaga rzeczpo- 250 rubli w liamem docie, I)pr6cz t

o bardzo wiele wzywa gaz.ta. duchowienstwo, aby si
 w mysl których urz.,dników, którzy Pr8inl\ zrzec. si, cZfJ,- licrjSkie. oDlig
cye propin. 99'90, 4,.prooento"8 plie. 
I!po
lta... Potrzeba ty'lko, abYé pan prz'ystrzygl cennych biznt
ryj, jak dosa zegarki mçlikie i dam- listu pa"terskiego solidaryzowalo pod haslem 
ci swej placy na cus lrwRnia walk! cloweJ, po yczkl k.ra.lowe z r, 18
3 9
 90 i-proceotow& p"'- 
aob
 troch
 brod
... W,!",y trzeba wli
é pod 0- skie, kilka pieréoJieni, l8ncuszki, brosae, kòlczyki itp. "w jednosoi sila". lecz rz
d nie potrzebuje obecnie korzystaé z t
. 
:rzk
al1
l;st
bt.w

e._,98 05, looy turlQkie 14.8 7.) 
pas Ij!'Fallie e A W Krakowjp, podczas kilkodniowf'go pobytu, na .Z :r.rasy r
skiej jeden tylJlo. "Ruslan.: go i s
odziewa sit, ze kraj. be A z b tYCh o
a l 
 


zl k e _ _ _ 
. k r s: czy nie b
d
 wówozas wygll!dal zbytkowne iycie i drogie liprawunki (galantérJ& lor- poéwH
ClI uwagl poslaniu wladykow. "Haij- w stame pokonaé trudnosCl. y Uro06 IWlé Ja NADESlANE 
Ja ai:

obkr
ta?.. . " '. ?ety itp.
 .Mazur,kiflwicz wydaf moe þieui
dzy: tak o
anin' P?dal je bez ko
entar
y, 
 "Dil,o" najIiczniejszy zjazd kupców na wiec, dostarcza 
t k 
ð . et. MUle] nlzell J8, a rnme nlgdy Za ary, ze krad'ller. muslal popelnió zRaclnie wi"køz
 od tr:Oj me uczymlo dot,d zadneJ wzmlankI 0 pOja- iIB rZl\d bezptatnie osobnycb pocillgóW. 
s 0 ra"'j DIe brano A ka p el u . P k . , d 'L." . - 
 N " '. . . t .I. dl R . Ó k R d k Ó b d "' I 
ka elus . s
... 0 az. pan ElwóJ 0 .l"..leJ ølÇ prayzn_, a ,ranicy la przepl1szozenie wlem.u 81
 ego. wa
ne.go. a USln w a tu 2:1\ wzywa upc w, a y je nomy.. nemi 
I t z'N o
' ot... wygl,!da, pkby oalezal do PeI- 
o b'.z pI!zporto dal zandarmowi rosvjlkiemu 45, sterRlków KoíclOla umoklego. ucbwalami uZJczyli mu poparcia. Jako represn 
e ana... a apelus'/; plt'
ydrf!t r
pllbliki musi 1)_ rubli. Ni(-zwykJ
go teg') zlodziPja t1sadzono w ar
sz- I na zamkni
cie granicy, wladze snbskie czynil\ 
g:om?,! zWl'acaé bapzuf)sé... Wiesz przeriez, ze kla, t&('h prlicyjr }'l'h, c
lem dalsligo 'ledztwa. trudnosci przesylkom z Austro. \V Ij!gier w ten spo- 
Dla 
IÇ on kapdu8
em... Popatrzmy dalej (Rozpio8 T .,. e . 'egrarny I . te ' .lefon ß' rn 
 " ty .. 8ób, ze zatatwiajlt rozmaite rozwl.kle formalno- 
kamlzelk
 Fallieresa) Przypuszczalem! ZW A..BSZA.. WY. J Ii; 
 sci, które odpowiadajl\ przepisom. Rzq,d wystal 
. FaIlieres (niespokojniö): Alez dzis wzill
em (Pocztl\.) dwu delegatów do Sofii celem rokowania 0 za- 
BWlezl} koszulç. - Nadesale dzis z Warszawy pisma donoll
 z dnia :ö 4 stycznia 190(5. warcie konwencyi kolejowej z Bulgaryq.. 
Loubet: Nie 0 to idzie. Szelki sa zanadto w 0 dwóch zamø.ch
l'h z
 pomoc
 bomb. 0 pierwl!lzym C a nogora 
górt podci'!toi
te a przez to u dolu widaé cale bu- zamaßhll w skleple 1 1l ekarza Nurana mieliimy juz Uøaóstwowienie kolel Pó
nocnei. z r '. 
ty. A jakie buty?! Z gum.! Takie buty noøl si
 w ,^:czoraj teJegraftcln
 wiadomojé. Dru&,i zamach spel- :.I Berlin. Wbrew urz
owym zaprzeczeniom 
Nerac, ale nie w palacu elizejskim. Musisl pan szel- mony byl, na Ozystem, na øtacyi warszawøkiej kolei Wi.den. "Poln. Corre
pondenz" donosi, Ze serbskim i czarnojlórøkim, "Vossische Ztg." pod- 

 ti rozIutÐié i sprawié sobie hutv zapillaoi obwodowej. Z poza parkanu otaClzajl!cego plac do! kontrakt kupna kolei Pólnocnej jest juz caloko- trzymuje swoje twierdzenia 0 ukladacb mi
d'y 
guziki. ' , oa . przeladowywania towaröw, na którym pracowalo wicie wygotowany i przedtozony bçdzie radzie Czarnogórl\ a Serbi
. Jeszcze W koncu roku 
Fallieres (z determinac)'
): Dobrzl ,F I w
asnie kilkndziesi
ciu robotnik6w, sprowadzonyeh pañstwa w lutym. 1904, ówczesny prezydent gabinetn serbskiego, 
m.Jie na mnie polegaé. . rancya z gl
bi Rosyi dla zast
pienia nimi robotntków miei. Sawa Gruié, udal siç do Czarnogóry i badal 
. L
ubet: A potem ieszo2e uémiech... Uzy u- scowych, rzuci
 tto
 bo
bç na ten plac; bomb a Komunlkat Kota polskego. tam usposobieme. Na uroczystosci koronacyjne 
Jalesz el
 pan usmiechaé? eksplodowala, me ramla J
dnak nikogo i tTlko wy- , Wledefl. ,,,PoI,n. Corresp." z
; .
Çf ;.tie. przybyl do Bel
radu syn ksi
ia Czarnogóry, 
Fø.W"""'III: IdyotY'lille pytani.. bila Irilkaoascie 8zyb w domu strazniclym. rUj"cych polskioh ogluu, nastt;'þUJi&cy .kwnu- Danilo z zonl\, zaZl\dawszy atoli od Serbji zwrotu 

o all u
et (
urowo): Panie prezJdanoie I _ Stosunki w Warøzawie dobrzl oharattery- nikat: 
-_. . _..L._, kosztów reprezentacyjnr ch 100.000 fro Oéwiad- 
d . · lerel. 0, przp.baez pan, panie prezy- ?;nje nast
pllj,!cy obrazek: Na tor álizgawtowy przy W dyskusyi dziennikarskiej- 0 sparlamenta-, c
l, ze Czarnogóra przY8taje do traktatu z 
enCle Lo . U . '. . Nowo.grodzkiej, one,dlj 0 7 wieczorem, gdy rueh ryzowaniu gabinetu z rozmaitycb stron twierdzo- Serbjq., jeéli Serbja dO I Pomo
e jej do k uzys D ka l nia 
uá . h .
et,' Skoro umlesz Sllj pan usmlechaé, to na álizgawoe by
 nø.jwi
kszy, wtar&,n
lo do pocze. no, jakoby Kolo polskie by to wrogiem reformy 6 bateryj górski<:b i u atwi jej pozycz ç. a sze 
DUe; DlJ. Sl
. . kaloi tr
ech ludzi, uzbrojollych w rewolwery. Jeden wyborczej. W obec tych glosów dziennikarsklch rokowania prowad

l ju: PaSZ b i?1 "Voss. 
tg
" 
1Jhø. si ) al . heres: Jezeh tylko 0 to idzip.... (uémie- z nich dal dw
 s
rzaly do okiink , ø. kasye , rki, drugi miarodajne i kierujl\ce stery polityczne polskie twierdzi nastçpnie, 1 pró na mo I izacya 0 bYla 
1.0' '. stan!!l przy weJéclU do porz&kaIGI, trzeCl poczl!' I!i
 przykladajq. wagç do publicznigo stwierdzenia, ze silj! w Czarnogórze nie raz, ale dwa razy. 
F rl?et. Alez pal'. roblSZ m
lf'HJ grywasy I uganiaé po tereni.. za jakimi mçzczyzn
 ze slowami' Kolo polskie nie jest przeciwnikiem reformy wf- Mobilizaeya wojsk. (1) 
-'_' b a k l
reli: Skoro pan zmuszasz mnie do u- "lapai szpiela". Sród liluzb y i P ublic
n;sci Z g roma: borczej , opartej na glosowaniu P owszechnem, , Pra g a. Dziennik " Hlas Naroda" donosi , ze 
ewltlC U ledy ni 8 '. " 1 
' c mleszn
go DIe ma... 
zon&J powstal wlelki poptoch, wszyscy pocz
li uoie- ecz zl\da przysto.owania tejze reformy do inte- j rozpoczlj!to przygotowa.nie do jak najspieszniejsze- 
S . Lo
bet: J
ki paD jesteé t
py w pojt oiu I kaé w, st:on
 przeciwo
 od rozl
gajl!oych sj
 litrza- re.ów narodowycb polskich, a mianowicie zq,- go zmobilizowania VIII i IX korpusu armii. Ta 
mlaé II
, gdy Jest powód do ámiechu, to kaZdy l?w. GOlllony ßzlowi
k 
padl do poczekaini i ukryl da sprawiedliwego rozdzialu mandatów pomi
' I ' mobilizacya etoi w zwilizku z wypadkami na 
potraD. To d?lre .ùla pre
}dellta sentu. Ale glowa Sl,
 
 8chow.ko po za nIé!, lecz tam dopadniçty, bro- dzy krllje toronne wedtui liczby ludnoéci, a na- Balkanie. Wtadze wojskowe praskie pracujl\ go I 
pañlitw
 mUSl umleé usmlecha6 siç przy taidlij spo- ml ølÇ dr
glem zelaznym, puy którego pomocy u- 
t,pnie rozRzerzenia tompetencyi sejmów kra'- i rl\czkowo, celem wykonal1ia. rozmaitych planów I 
sobnosCl. .Patrz pan nO. mnie... Ja w kddej ohwili da
o mu. SlÇ wydobyé. z 
I!k napastników i zniko
é. Jowych. i i zarzl\dzen stojllcych w zWI
zku z ow
 mobili. 
potra1l
 S:l
 ll'mlechaé... (usmi.oba siç). Napaøtlllcy rozprószyl.1 su
, zø.brø.wszy I biy caly Z W
gier. ! zacH. 
I'elheres: Cudownie. . dochód dzienuy ze slugawki w sumie 15 rubli. 1Vledefl. Juliusz Andrassy byl wczoraj po' . . W Czechach t?ntyngent Zandarmów pod- 
Loubet: Nit'! prawdd? U prezydenta republiti Z POZN A.NU. poludniu na pólgodzinnej audyencyi u ministra meSlOno 0 4:00 ludzl. 
:::li r: oz polt'!ga na uémieohu. Wiç..j on wart, (Telegrø.fem i poczt,.) wojny gen. Pitreicba. ! Wleden. Póturzçdowy "Fr8mdenblatt
 do- I 
. wa
a, roztropnosó, siIna wola, powar a , willl- .. ... Dzis przed poludniem hr. Andrassy bçdzie nosi, ze wiadomoM jednego z dzienników pra. 
koSé I Jetlh glowa paDstwa umie siç dobrz. é . - S
d kl>rny skazal na t 
Iesl,oe wI
zlema U cesarza, : skich, jatoby ze wzglçdu na wypadki na Balka- 
ehaé, doáé jui uczynil... u mle- redaktora "G
rDI)'l
zaka", Wolstligo, za rzeko-I . Wiedefl. Sy.tu.acya rao,z
j s

 poprawil
,: nie l
obi
izowl:no korpusy w Pradze i Joze!- 
. . FalJieres: (z .naciskiem) Bçd
 li
 usmilchaé me .porlbnrzallli do po!walcema rozporzl!dzen rz" r a me pogorszyla 1 jest nadzleJa, Ii rokowama sztadzle, .lest wymyslem. Zaden korpus w obrçble I 
Jebb tat byé mUll. ' dow}ch. hr. Juhusza A.ndrassegù z generatem Pitreichem I monarchii nie jest obecnie zmnbilizowany, I 
Loubet: Tylko ):,::. przesady.., Ale usmiechaé i przedslawienie przez niego polozenia na Wfi!- , . 
Ii
 tr
ba od porauku do nocr, chociaz nie do émie- P n d' . 0 I grzech na audyencyi u Cisarza doprowadll\ do Austro-wfoskl8 traktaty. 
ehu Dlema... (wzdycha). ,0 I yczna ,
zçsc zlenmka" sserva- poz
d
nego celu. Jednym z w
znych punklów, 
 . Wtedeá. Pólurzçdowy "Fremden
latl. do- 
. Fal
ieres: To wcale nie jelit zaclaecaj
ce pania tOre Romano 0 k
mentarz
 
. E Arcyb. jest zl\danie opozycyi, aby projekt powszechnego nO
I), ze uk
ad ha,ndlowy z Wlochaml Jest JUz _. 
prelydenCle. t , Teudorowlcza do LIs1u Paplez
 Plusa X. P rawa g losowania cofni
to , a koalic y a w zamian . uk , oIÍczony I w naJbhzszy(,b dnlach bçdzle v od - 
L b Y Dobrr homur hZdego czlowieta nicstmu 
d b :u et: Ma jednak urz
d prezydenta takie Organ kuryi rzymskiej "Osservatore Roma- obowil\zuje ziç w krótkim czasie roz8zerzyé pra- . plsany. tak latwo zachmurzyé si
 nie da, jak chorobi. i Di.. 
? re .s :rony! naprzyklad Iista cywilna... Lecz jnz no" podaje treM komentarza wydanego przez ks. wo wyborcze, Glównym przeciwnikiem cofni
cia' Z J1i o !Iii ') ,. domaganiom. Tem' cinniejsz.. jest otoliosno'6, '1 
pl
tnasC1e mlDnt po dziesi"-tei L k k J. Arc y bisku p a Teodorowicza do Enc y kliki P a p ie- tego projektu jest minister Kristoffy, ale wplyw.. . . 
Jut 0 ó' ... -z: J'" e eya s ouczona... \.'.. . d ol. 1 . d " k ' ' I I \\ 7 k t ' ' k . Konstvtucv J ol dcmokraoI istnleJe pewnie i Izybko dzialajtcyprz.oiw tymtl 

 p.m WI my 0 h3cle cywilnej... Do widzenia Sde] I !:itwler za, he 1St ten po 11081 wlel 
 mI- Jego znaczme zmB: 1\ V. , wes YI ,W
jS owe.!, 
 . I ,I . " iÍrodek, a to: ø.ptekarza Thierry'ego Balsam &; 1Iú6 
paUle prezydencie I '1086 Ojca sw. dla narodu po{skiego i zastrzega dotycb.cz
s na.1dra
hwszej, porozuml,eme Jest ba
. . Pete
lbul"
. ZJazd czlflnk.ów stron
l?lwa i ('entyfoliowa któr,ch 
si
 przeciwko tendencyjnym tèj Encykliki Ùuma- dzo bhzkæ. MÓWJ
, ze bardzo stine wrazeme, konstytucYJno-demokratyC'znego postan
wd.. aJ j ,. 
- czeniom. zrobil spokojny przebieg demonstracyì w. N!e
- ; gorli co protestowaé p
ze,clw rozlew
wI, krwi I I .. .. i 
:: . ' . '. , t'
 
Hac n 8 11 t 1T S tu CZßO lltorac þ.j "OsservatorJ Romano. pisze: ezec
 .i on 
apewne wplynl\l na umozhwleme narusza?lu praw cztoYl'leka przy tlumlemu ,roz- 
. 
 
. . .L. 1 LJ - . 1Ì. ("Mons, Teodorovicz é prelato popolarissimo, C?fmçCl& projektu powszecbnego prawa glosowa- ruchów 
 b) uznaé za D1
zlomny .bow.lIlzek P
pier aed,t:>l.uJ 'dill, I'd luII..h. IkutlOIDJ 
a 
WoJcfeeh Ko.sat przenosi siç na staty non solo nella Polonia austriaca ma ancbe nella ma na Wçgrzecb. wSZystklCh ,c
onków str,o
n
ctwa z
zl\dame od I wyleßzema 
ltIil'ÓW, reu"'ltytlliw, Irytaoy] II I . ral ..,.1I 
po
yt do Londynu, gdzie urz\dzil jut sw,! praco- Polonia rUfsa.") , Budøpeøzt. Stronnict..vo niezawisloêci od- zgroma
zema przedsta
lcle
1 oddama, pod ,s
d II raa., 'II ,b"
l1l "
"
,t
T N1,e
i, 
Jal
tk.
 etð. 
WDl/1. Mons. Teodorowicz jest pralatem najàardziej bylo wczoraj naradlj! pod przewodnictwem Ko-' wSZYStklCh bezposredm('h 1 posredmch WIDO- I WI . '''0''1 K' ,I k.

 kP' eWlónkJege, &ya 
* 0 popularnym nietylko w cZlj!sci Polski .podlegajl\cej szuta, który oswiadczyl, ze p'owolanie Andrassego! w
jców na,duzYé. Zjazd ucbwalil rezolu


, w któ- ! c I:.
 
till od
zyf:,r
t:ry d:;;o

 :uZ;t


:c 30 

 t;; rZlldom austryackim, ale i w czçsci Polski pod do cesar
a 
ylo dla mo,,!cy, 
iespo
ziank1\, gdyz: reJ wy??wlada prze
onamE', ze przeplsy usta
y: II' k . h .. , d . t 
K I li " zaborem rosYjskim. byl zda , ma, lZ król obecme me , zamlerz . a ro , kowaé.: praSOYiej z 7 grud,nla Z. r. pogorszyty potoìeme I ' mlelS Ie luro posre nlc wa 
o e ter. artYlt. dOlikonaly P rel. g ent i wiilki 
oa- k 1 1 , d I pr a s gdy .1. 1 1 -
 1 d t I 
'Wca k' Z radoícII\ mozemy stwierdzié, ze tak oft- z oa ICYI\ w ce u zalago zen
a prz
sllema. 
o-, ,y, . 
 u ega I
OWA1Y samowo ç a mIDIS ra.. I J. h J I '.' 
mnzy I, p. Henryk Opieúski. Dotychczaliowe cyalny orí(an Stolicy AP . ostolskiej, jak i wszyst- sz
t zaznaczyl, ze Andra
sy, DIe pow
ózl do 
Ie- I c
Jnl\. ZJazd o
wladcza, ìe spra'!"1' prasowe I S p rZeu't1.zy '''U-ta I mllsa 
pre
ekcye te.go polskiego kompozytora i àyrygenta kie powdne pisma kraJowe oddaly tcbnl\cej Z'l"'- dDla iadnego elaboratu 1 DIe udal Sl
 tam jako wIDny byé sq,dzone przez s,dy przyslçglych. d . 1 t ... / lk ' h -.'8" nl ' e' 
zys 
1 soble ogromne uznanie i wtorkOWb WiAC " K '" d " J t t koal ' ' I d . . \ U Zle a Us me I plsemme wsze IC .. IJ
 
obudzlla wi Ik' . t . . "' wq, mJloscl1\ o
clola I naro u 1 Dlezwytle sku- reprez
n a
 ICYI, e
z ZIB,sa on na wlasn<& W Inflant3ch, I ' d h . d 8' 01 d . 
nasz/ego . mias::. z
n e

:
;

le ;z;j:i:klc:as
:

: tecznej akcyi Ji:. Arcybiskupa Teodorowicza za- odpowledzlalnoéé. Ryga (Pet Ag) Ubieglej nocy wytryto w godz.macb urz
 owyc . 0 - pop U Dl.. 
wspvíudzlal gron? wybitnych artystów, ttórzy Uu- sluzony bold. W sprawie t
k
tów h
dlowyoh przyj
to sklad broni' orga
iza
;i bojowej i zabrano wiele; Adres: Ezdnla mleJlka, aa'l'J'el6wka .... 
strowaé. bç.d
 naJch
rakterystyczniejsae ust
py nie- ulozony przez komltet koaØcYI protest. rewolwerów broni róznego gatunku i 30,000 i Lwowle. 
zwytleJ teJ .prelekcYl. Pocz'ltek z nderzeniem g odz. Przestro g i "R u s L ana " . Wlcdefl. Hr. Juliusz Andrassy byl dzisiaj nabojów. ' , 
p6
 do 9 Wleczorem W t 0 godzinie 1 z potudnia na p081uchaniu U eesa- I ."rzYJeehaa.1I d.o L"o". 4.. 27 stycz.1.. 
., . stçp dla czlonków "Kola" Z okazyi oglúsz.nia. przez a biskupów rza. Po audyencyi oSwiadczyl Andra8sy, ze 0- NI\ Syberyl. . Hotel Eu,.opejslci. (Alberta Szkowronl.) II. 
::B
o;:I; 

r::

Y' dla Wprowadzony
h przez nich ruskich listu pasterskiego "Ruslan" wystl\:pil trzymal od cesarza polecenie przedst&wienia ko- d P t e k tbrøb b rg t ' (Pet: Ag.) Jak donoszl\ z W I ' l ñ a- 
 br. Blazowski I Czereml'howa, dr. H. Wielowlejskl 
z art.ykulem "W jednosci sila
. Czytamy tam, alicyi ustnie pewnycb informacyj. ywos 0 u, .z un ow
m ma
ynar
e wtargnç I 0 II Olejowa, A. Niezabltowsta i J. Ga.!parik z l.aDlk, 
· Przeszlo miUoD IS. obraz Velasqa.ez8. ze przez wystl\:pienie rzl\:du z projektem re- Dzis 0 g. 3 popol. udal 8i
 Andrassy do skladu 
rom, zabra
1 d
uDI
y
 I kara
lDY oraz PP. Lempkowscy z Za
órzø., Å. Thulie I RllpDio- 
Galeryø. narodowa w Loodym. Dabylø. tymi dniami formy wyborczej nastata dla Rusinów "hi- Budapesztu, aby 8pelnié to polecenie cesarza. zaZl\da
I wypuszcz
ma wlçzmów Uzbrojem arty- I wa, J. Kapko a Kolomyi, T. P
dracti z Turki, 1. 
la 1,450000 frank6w obraz Velasqueza Venus storyczna, doniosla i powaZna chwila", a Zapytywany 0 tresé tych informacyj, nie ler
yscl opanowah. bateryç;. gdr dow.ódca iene
al 'Nowicki z Pliczenizyua, J. Studnicn z Kmaiye, P. 
prze
 zwiercjadlem". Arcydzif'lo naleialo do .pewnej dalej, ze sprawa zamierzonej reformy" wy- chcial Andrassy icb wyjawié, lecz w koñcu po I Seh
a
ow 

at SIÇ, do baterYI" d
h buntownley I Adler I :ðUdlpt'liztU, W. Jorkaach Koch. I Brzeiaa, 
rodzlny, mieszkaj
cej w Anglii pólnocnej. Antykwa- maga od ogólu ruskiego n.iezwykl.j rozwagi, wielu pytaniacb oswiadczyJ, ze sytuacya Die jest I ogDl,a I zramh go el'tì
o w 
zYJ
 I plerí. SzeSé' Oh. Winkler z Frø.nkfnrtn, dr. S. Nowoøieleoki - 
ryusz naDyl to p
ótoo za 500 funtñw sterIingów tj, dojrzaloBci politycznej i zjednoczenia wszyst- korzystniejszl\, anizeli wczoraj. sotnl kozatów z mltraJ
ezaml wyslano do Wla- I Bachowa, J. Zabierzanøi:i z OZ,!ltto"ie, R. Troju 
12.000 fran
6w. Nastçpnie wystawU obraz w Lon. kioh sil, oplerajl\:cych si
 na szczerz. naro- . Andrassy przybçdzie wkrótce zn6w do wie- I dywostoku. Dowódc, mlanowany MIszczenko. I Wroolawia, S. Ozylzczan a Krakowa, M. Bomau- 
dyni
, zwracajl!c nan uwagç Bwiata artystycznego. dowych podstawach; wymaga tego, aby ster- dnia, aby cesarzowi zlozyé sprawozdanie. 'kan z Beserabii. 


;ji;:
- 


Zø. t
 rubrv Ir.
 Redø.lr.cyø. nie odpowia.da. "
uJcie Schweizera jedwabie! 


Pro.., :h4a6 ..zor6.. DaIS7.h Do.ojol 
czarnl, bid., albo kolorow
 od keron I'll 40 li'- . 
meCr. 
FlpA!!u!no4é: .:r.4...bn. mate'Y. Da toal
 
wlS7to... jlubD., balo... I lIpaouowe, oral 
Da blusJd, pod.n..wk! tltc, 
Sprzedajemy pod (w&rauey, trwall jedwabnl .a- 
tery. wp
ori a. m...lzkaD1a prTWacae.. . 
1 0p!a.oon.. portem! 01. '. 
Schweizer & Co., Luzern 027 (Sch.veiz), 
('1l1iden.tofr-EIport) - KiiniCl. lfefljlf. 


Paoie najlt'piei wledz
, jak. pot
n jMt pit- 
kn08
 i h'iezo
é obliep. l(i
 WYltarCiY byé pi,hi. 
zbudowaD
 i rysy pi
ì:M poøiadaé, all tTltba i
 
bardzo 0 éwieioéé i eZYitl,'é cery. Pallie wildl' . 
t!'m, jak trzeba piel
gnowað Iwoj. pi
kaf)'
 i 4otla- 
daj
 wiele oftar do podtrzymaoia ií'jte. Øajlll..b- 
mitlile panie i artyøfti aznaly, it j.dYllym 'roàkit. 
jlst l1iycil prawdziwego angieløkiego Hø.lula mlea. 
ogórkowego, które po 2-3-Ìrotolm uiyeiu usu.. 
wszelkie ni
czyøtoéci obliosa, jat pi'Si, wçgry, plaay 
w'!trobianl, wygladza sk6r
, clyni j, bial., ',"It" 
i dllikatD
. Flaø:cka kOlztuje K. :II, do n..bycia w a_ 
ptekach. WYlJla poczt, C. Balan.. apieta Badap.t, 
Erzøébetfalva. 


JUIobikom kakao 1 ozekolø.dy nllJu.1lD1e,j ....oaae 
Kandõi:j(akao 
poCada mojJ1w1enajmn1ejsz
 a.
ótluzon., 
Jest; prseto najlatwiejBZ8m do strawi8lÚa, Die 
spra1ria JI1gdy zatkan.1a, a przy najW7bora1e,- 
n;rm IIII1&ku Jest nadzwyozajDia tania. 

 Praw4ldwe -,lko z n..zwtlk1.m 
,,..In... Baff . 
 
1. mark, oohronn, .lwllc. 
1ft P&Oå:1 po 1/, tIer. 90 hal. 
· · 1/. . ðO 
W"fdst. do nab:yola. 


IlEBBABNY'eg. S,'Op vapienno. ielaxislr z kWbø6w podCosforanOW7 eh . 
Od lat przeszlo 36 uzywany i przez wielu lekarzy jak najl':Ji i6j P?lecany syrop p"(
cl
 I org&nl
mu z
la
o w stO!:iunb latwo strawnym, przyczynia si
 znakomioie do wJ'war
!!11& 
cierplenlom pla.en 1m, gdyi USU". ft.('gD1I
 i lagod.zl ka!lzel. Pomewd poslada godkle kr"', za8 dZJeolOm za.da.wany z powodu zawar
08ci 
ol1 fosforowo-wsJ}lenDyeh ulatwla 1m 
sktadniki pobadza apet1t I traw!enlb, a przez to ulatwi'l odzywianie. Wprow!',dza do tworZtjole Ilç )[..geJ. Cen.. fta.szki Ht'rbabDy'
go 'Tropa w.
lenllo,jelar.18tego k. 9'50, 
poczÚ! '0 h. wlçeeJ za opakow8!lle. - Sklady w aptekaoh. 
Prawd;'lwy t:ylke z 1", rnßrkJ!. ocbronnl!. H J, d)ny ""'yr6b 1 d6wn8 wysylka Dr. BellmBa... A,potbeke "lI1Ir Barmlle....Ckelt u , WillD VlI/L. Ka'
er;,tray.e IIr. 73-7;'
		

/DIGCZAS002027_1906_022_0004.djvu

			- 


GAZETA NABODOWA z NiedzipJi dnia !8 Styðznia lG05 Nr. !! 


...  Mouopo' 
 
)(erbata 
z R
czkt 


najwiçkszy import berbat w kraju 
zaw..e 'wleu, 
.....
due do D.b7e1a, a gd.ie 
nie ma, proszç pisaé wprost do 
maia.ynu u 
Juliusza Grossego, 
... Hr.kowle, BTDek I. u., 


F"z... ............. . . /1/ ...----..... 

 
 " ,-. 

 -...- 


;
r; 
.. .
.)
-; 


SlroóÍlo. 


- 
Zal.... 7gi,J 
p.... ..I...k_I_II7_11 p..r..or.... I I.k...,. ... 


,cho,oba
h
cJ katarzl, 
koktalxa, Ikrofalach, InJiulner J 


' $ . :'
r 7l4 .
".,. 
 . 1'1 
!v..y.. "D'fl . tJ 
J'
..... . 
, 
.1
 


Ponlewai zdarz. sl
, Ze cztsto oftarowuj, 
bezwanoAolowe naAladownlet1fa\; przeto nalezf zaW8ze qdað: 
orvll'Ïna ln1l pakiet . Boche- . 
F. HOFF.A.NN-LA. ROCHE & Co., Basel (
ohwelz). 


podnieoa apetyt, pod.oli wagt ci.la, 
...wa blzel, plwocint i po
,. noca.. 
'.'.;"
-,-.\;
<
,.t.,'.,' ..'.. '
"::':"'.' "-c"" 


t 


Syrup · 'alilano, p.:;:e: :F:.=";:": . 
.J?onlt
any. od r. 1838 
i'le podlag orrgÏDaln.j recepty 
ilr.wotnlj pr'I._
.lal il laldoDej i obteni. .o.t.j."J, pod 
kienmklem Je,o upraWDloDyoh Ipadkobl.r06w, firmy, âtóreJ II.dllbtt jl.t FLOBE (JY
 "Via P.D...... (l*-1Ia). 
- 


ÐßOß:N 
 OGLO
Z.EN II 
po 
 
, oel wynn. erba.ta 
thlå.ko-ro.yj.ta, .blór m.jo1fJ', hn.
if 
SOUOboDg I. Ilr. 8'76 II. Ilr. 8'-, Okru 
.by D.jlepeze Ilr. 1'76. Okruohy drohne' 
Ilr. 1'30 110 roDt. Dwór I.ap'lya B1'lehuy 


TaDle, Jail .
dzle I 


. - itl. 
E 
-
 

!j
 .! 


Ogrodn ' .k tonat)' w 'redllim wleku, 
obe:r:nany Ie wlzyltJdeml 
pltáaai olfOcbùctwa, po.sukaje po... 
4y od 15 latero Inb 1 marca 1906. Fr. 
C
.tka, aI. a.downicka L 31, Lw6w, U 


Agronom Csech, Iouty, besdde. 
, tny. s cliaptalill pra. 
ktyt" butbo blerly w produkcyl mI.c:r:- 
..j i opuacla, odpowiadaj\cy nowec:selll.ym 
wymallnlom ekonomU, pounnje pOllli,. 
I&I\dcy lub ekoø.oml ..ru lub oi 1 kwie- 
mfa. L..k.we S(blenla pod .. N. 1. 
POlte.reøtaat. Bopc.,oe. 8 


Chlelt'nla zaro401Ja 11' Prlewor- 
sku sprleiaJe 
prositt 1a 
p
Dej trwl Yorkshtr., w w'eka 
do 10 t1' odnf pO koron óO za! 
IØ.tÇ, starae po 9 kor. a 1 kg.! 
zy wej wad. 115: 
I 


I'II..al'.J.... rl.etel... "prled.ì 
"u,tkleh ÌfahlDk6" azlaeb.tDyoh 
:ra.OW7ch p. 6 w 


od ø.ajmDiej.aych kal'lelków do n.hri
k- 
..ycb olbnymów w pst.nl WEX lL!. 
FUCHS!., Prara, kla.lITu G (Cre- 
ehJ). Z. DadeUulem 30 halo wysyla 
.Ie: borlto illaltr. cenDik z licm.mï ra- 
t daml 0 pielc:rno.aø.lu, chowie I odty- 
wiaDln psów, waby dla htdego am.- 
tora psów. 33 


Ksi,garnia Polska 
we L....e, wi. üade _
.. a
 
poleca dsiela pedaeoaicsae 
BIeV88!'"B.. 
do berciso pre:dlùej i _jlatwiejlsej aaaki 
Obe1elt .J
.,.Uw, 'es HDearelela, s ob 
júø.ieøiem wymowy i 
 pod *7tnkm 
amouczek 
r.Þke-:NIe.leekl kar. I-uy _ 
k. 3'10, kura U-gi k. 4'80. 
P.I....Fraaell... nn I-ny 
k. 3'60, knn ll-gi k. 9.60 
P.......&D...1ùI kur. I-uy 
k. 3.:14, kun U-gi It. 3'60, 
P.I... . --,....1 kan I..., 
k. 4'30, ktJra lI-gi k. 5'40, 
....el7 lE ....1d ....... 
..... s roam6wkami aqiel- 
.idem! k. 1'3 0 . 95 


Yainl 
Iia Rolziców. 


Penayonat, dla uczniów Vi 
Tarnowie, pod kierownic- 
twem ks. katechety, przyj- 
muje wychowanków kazde- 
go czasu za ceny umiar- 
kowane. 
Blii... wia.:iomoøó: Tarnów, 
HemlnarslLa 16. 


WlnDego wyrobn 3S 
Kofdry na welnie 
po 
 .. 12, Hiv
 a.., JO, _ 
prseAeleradla bez ....n pod kol- 
ary I daiurltluu po kor. 4'80, 540, 
1>'40, przdclencUa na 161k..,.. -JM,Jf
 
po kor. 3'50, 3':10, ._&eraee. .Iea. 
.1ILt - nlJlepasy towar po cenie DI- 
skiej, polecl WUdor 1Iëd.laezek. 
',e 1,,, Oft'le, pl.e X.pltll,)al I.  - DlaczØ[o OSXO 
Faniu lnbia 
...... lIIIeke epr- 
kowe7 Albowtea po )-J 
ruowem Urdu tero' mlkaj, 
pieri, plaaay w,trobiane, pry.... 
ae, cer
 wyrfadn, oeynl j, bi.. 
'14, hrid, I mlod.. PowiADo ... 
swr6cié uwan, aby.. lrr.M.j 
Ilusce bylo awidoczaloae Iml
 
.Balus'a" - Flanka koroa )'-, 
do teeo prawdliwe .uele1sld. 
mydlo or6rkowe k. 1'-, cr6me 
orórkowy koron )'-, puder or6r- 
kowy k. 1'30 I 3 '-. W y.ylb pries 
poczt
: C. Bala
.. .pteka, B.- 
d.apent, Erz.ébetf.lva. Gló- 
wn,. sltlad we LwowiQ : Apt. H. 
Rabel przedtem Z. Rucker. Dalej 
albyt moma ,.. apt. Y. Sch..an. 
I A. Goldberp w Prsemyila. 
qo 1 


B S ...odowy ryaara, dZerol.tø.1
- 
. · Itoaol. pray pooICl. prowiacyG- 
a&lnej, . ..jl.p...at ,wtaiectwaal, pl'ac:o- 
wity, ,ullÚeu.y i intellreatny, poIIutuje 
.tlll..o "J,oIL z...ta we .,Io.....a 40 
Adlllla1.tncyt pod literaml B. S. 13 


MIILI GQTI 
Br.... Ter.7"'" ffw. 
......Iuk. t poslugujtcy 
Qbo
im, taL Klep.:rew" 
L U ,.Pr.,-tlllJake",. za- 
bier& 8i
 na z
8nie meble do 
naprawya roznosi reperowane 
i nowo zaku piODe. Oeny umiar- 
kowane - roboia staranna. 


II. II. 


+ szêIziijiÎ I + 
puez uirci. 
..e .... Øk .,olle... 
oodlug 1f1bdwek lekarskl,.h, oll.
o, pelne form} etala, 
panle 1upaulde ksztdtJ. WypróbowaU8 puea lekauy w 
,ch wl.ønych rodzin.ch przy braku k...l, .Ied.lq, 
.e......wo.cl I .......klel clloroble d"eel. Od.na. 
c.one 11 pierw..emi un.niami (GrAnd Pr x Pari.). W 8 tJ- 
godniliob moina spostued. jut przybyci. SO fR..Ó. It'''Ii. 
Cena wielki.go paki.tu %50 gr. kor. S.W. 
Wy.yla B. Ratzar Wlen III., Hauptstra81
 nr. 50. BI'OS.ei- 
ry bezplatnle - kaJ1..-pøzy. 1 naJ",k'Iteezt1Iejlz,m a taR1. 
Srodklem Od*>lt'OlofDl. Jf'." De._to.e.. 40 


5 koron i wi
cej dziennego zarobku. 
TowaztQ.&.. p.6 e1M'--. .."eb. -q z. ... 
..
cla .....el. po.sakaje paD I paa6w .0 poi- 
clos,.kowej lobo'y as nrojej ma..,Die. Pojedyacla i ..ybka 
robota - pries caIy rok ..j
oi. w do... 2&daa .alej.t- 
DOU Die jest potrubna do teiO. Oddalenle Die pr...ta- 
cisa, aoin. latwo Ipneda
 t
 prac
. 
nH....r..lter. 8trtlkm.l
lthl'I1' G...ll..1aaft M 
T..... B. WIII&Uek .& ()e.. ...... 
Peter.plats 'I. 1. - 177. 


DobrJ zarobek I1b.ezlll dl. .......rll rol.yelt. 


.... 
ft 
" 
II 
5- 
.. 
i 
.. 
i 
. 
.. 


j.6li; .mi..uny . o.meDtem, ...taai. 1IAyty d. 
cegiel, 
daeh'wet, plft podIogowyoh i 6oieDnych, t'.b'w 4la 
bfdb, rur wOdOOI,gOWJob, stud.le.Bleh itd. Nie ma 
l.puego aDi bnaz.go mat.rytJu . budowlan.ge dla mi.. 
Ita lub W'l. 
Nowe wJborne malzJUJ r
elne do obllugl prlle. nlea- 

onyoh robotDlk6w, do.taroaa 
LuiD
[8r GOIDontindnstrio Dr. Gaapap, . (JOe 
lIarkl'anatldt b.i Leip.il' 
Pr6bki pia.ku (okolo 5 kg.) przy.la.. Ram, bad amy 
gratis. Na.leiy i,.d
 ilu.tr. be.__go oemriJra 109. 
N... "It,pca je.t tera. w G&licyi, kte .obi. tycq j.co 
bytno'oi, nieohaj.... 
t
o 1I
0BÚ..... kcr
w ipe 
ponOl1 .l
 j
ëh. .. <,
.,..v. 
PrewaùfID1 tei brelpOD.eaen p.l.t.. 
Ceme.tow. 4r.eJa6wkl ... I1.Jlepul! I.bro.. 
pneehr nlee...,leold.tw. orala. 


Wydawca í odpowie<ù:ialny redak\or P 18 tOil K 0 It. a k i. 


:ao 


do nabyci. .. lekarskiem .leee niem 
"Iptekach po koron 4'- za fluzk!2. 


t 


PIyDDY - ... pro..k. - _ pa
ki.t.oh. 
Hale'" *,4'6 .aw.ze juno-niebielki.1O znak. fabl'1ki . podpil.rn profp Giro.... ...U.... 
D. "'11Ia 11'. WI.fdU.. wl
t"1elt .pteta... 
Sklad dla Austrvi: SOOBATE BBAOCHET:I
-AL
 (Sl1d-Pvrol). 


SwóJ ;::';.,
:\ , 
;: 

.' 
, " !t-.-.... 
:
.- 
t 
#J\


' 
') .:.- ,. 
!_ 
 ' ="J#.f, 
.."
",:" 
:l}.,d ;; 
t

,dP N 

'I,.
 l!) 


do swego t 


- 
Utrzymanie zdrowo *ol
dka 
polep gl6wnie na 81Jbkiem I regul.rD.... trawil
u a t1IaDitela moil,lw.j 
Gb.irukcyi. Skuteclnym, a prz>:lIl\dzODlm .t.ranDle. 
,sllk.nyoh D
JI.p- 
Bsyet!. lióllebrskiob, POdDI86"Ji\cym apetft, dobrse, ddalaJ,\oym Da tr.'W'leDI.! 
równiej j.ko lall.odny domowy irodek przeoeyncuJltoy, klÓry aDan. 
kutk1 
Dieomia1'kowanej zlej dy.ty, prz.>>i,bienle. ob.trukovo Q'as" wldflOle, na. 
ICremadleui. kwa.ów I kure.e u
mi
ru, jeøt Dr. ø... bal_ 
 
__ _ .......ek . apteld B. J'ragDer. . Pragi. 
 
08TBZEZENIE t Wlllstkie e.
el opabwnla maJ
 
'1'awl11e 1..trleioDI! lDark
 oebrnDIt. 
4! 
MO G161t'111 .kl.d : A.ptek. ... 
 ' 
B. FRAGNERA, c. k. nadworni dostawcy, 
.P.4 oHolm ode.", Praga, Il.IJa,elt. soa, Eoke der Nerud.....I.. 
__ w,.,Ua 04wrota...... 1 dub ftusb t k., 1 .al. ftank. 1 k. 
1'GCII.. za nadellaoiem 1 k. 60 h, po.yl. .i, 1 m
llt buk, 
" "t k. 80 h. II 1/ 1 dei. II 
" .. 4. k. '70 b. " "I . " 
" ,,8 k. - h. II .... II " 
. ,,21 k. - b. " ,,14. " " 
8Uad w aptebeh A.ultr..W,r. 'We Lwowle W .DaDJeJa .ptekr.elt. 
- 


Pr.wI11. .chrOD. W, .eIki. D&áladowDiot....o i prledrut .JtdowDie braDe. - 
N'dwilclome6& prawa nl. jest nlpra....iedliwienillR. 
8,..1.: WI,o o,tar'oDywydal pr.wle o.t.- 
'Dl .....6j gro.s Da b..warlo'cio....e i bez 
.kut.".n. íroclld, a pfleoif.>i mUlial 0 tem 
..iedlie&, i. tJIto TJllerrl b.llam I 
.a66 eent1followa najlepueml, naj.!cutp. 
clniej..emi 1 niet'hybu.mi I. 'rodhmi. 
pn.s tY81
cl 111tów I usn.niem polwier 
iIzone. 
U.tart..y: Ni.Rtety, pOlwolUem .oble wy- 
perøwflJowl& i kilk. razy u
ywalem b
l- 
.kuteosl\l 'rodki i f.hsowane bal...my, 
olelO teraz b.1'dao ialuj,. 
8'.11.: Nidwi&domoílS Di. je.t podlag pra- 
wa bdn.m Ulprawi,.dliwilnlfm. Dlaezego 
Die sprowadrll.á P.n lobi. brORlu1'ki I '7 

 .iltc.oemi 'wiad.ctwlmi I .,tekl Thierry 
w Prelrad
l któr. pn.cie bid, na i,daDie gr.UI i franco olr,ymaje? 
O.tadnl: 
18Ilftf nlo 0 tem nit wi.ddalem. 
.,41Ia: Ped w.runkiem, te PaD II. napra..i, u".IDi. Ii, P.Da od k.ry za Die- 
dbaletwi w Gbowi
ztowem db"niu 0 zdrowie Iwoje i Iwoloh n.jbliissyeh. Takte 
I.cboe p.D Dadal pra..lalS utywalS "n.lki. bpllkotecaue i bel....trlOíolowe 'rodd 
1 fallylhlY, a vollugiww .i
 .awn. t,.lko b.l.aml'm Thierry i maøoilt C'Dty- 
foliow... jato jecl,.oym irodtiem péwDym i .kutkuiltoym. Obo"i..a.k p,eluoowa- 
Dla .drowia Dalejy 'clíl. prle.tnegaé, gdyi z..iedbal1ie wllelki. bl\dt to prael 
Dldwiadomo'&, b..dz to nifldbabtwo, b,dsi. o.lro karau, ozy te pra8. eborob
, 
oly tylko prle. uatabieni. or..nilmu. Do pomooy .cierpi}IOr;m i do .uí!ßier
ani 
 
bolów i 4!htrób Ilnty ballam Thierry i ma'lS ..ntJfohowa I Die .Ierpl '1' Wl'Oe}, 
,dy li
 tel1 taDi irodek laW8Je m. w domu 1 pnepilowo dl wa . 
Bal.... TJallrr7 jest Diesrówn.oym 'roclkiem przøolw kaulowl, kahrowl, 
elerpteDI". pl.rlfow1m, .nAll01, up.lenlom gardla, eJarlpee, kat.ro'!l 
o.tnelt, "pDleDI. pIal, t.rolGm iel:at4kow1m, zlemu 
rawlenll1. uOlególlll1 
In1l"l18f e
e. i pnYDoli P'WD" pomoo 1 .kutek. W p1lttek dal. t lutego 19Oð, Qdb
d.i. 8i
 w bivze &nku Za- 
CtDa: J2 mal1 0 h lob 6 podwójnyoh lanek, lub jedD. wi.lt. .,eeJall1a 1Iaub Holkewlgo we Lwowie (0.1. H.tmaD..ka. 1. 10) 0 go... 5 P o p ol 
patent. .Dkorkowan. k. IJ- rraDko. Ü I. 
Tltlerrer' maA6 eeDt1toUoW. je.t w dli.taDlu .wojlm a.. pl.. .Itra 
w ...hualyoh ran.cb, .lpaltDiaoh, opuch.i
ciu, IIkaleoa'Diaoh, w.4
oiaoh I*e. I 
Zmi
kau. i w,.ci"ga w oillo woiSDi,te: ol6wek, 
..klG, pi...k, drJ.!gi eto. b.1 bolu, Mpobiega wCI.6011 

Y'B4
 
uiltr., .all.hDiu krwi i clynl operaoye zbyteo&oemi. 
 tP I 
eeu I IItlt61J bab t. "10. 
 
 
Bro'lu
 . .Yli
oy .ryglnalDymi liatami . usnaDiem 
otrayma bjdy D. t,daDi. d.rm. i opl.tDie. 
W,.ylka tylko .a popnedni.m nadellanielll nal.- 
'yto'ol lub .111 pebnniem. 


tetarl 
, TnierrJ , Pre
rada 
- kola Rohitsch-Sauerbrunn. 
W wifJkszyob aptekaoh i drogueryaeh. 


.
\ 


.-. .. 
mon Wam P ik.:.b pnte ....eIkIoJa pl6eleDD,..b. . ".ellllaa,-eb. 
.p.b6. kleb. jedJDi. poleelt sakbd chrn'clj"lki 1 .olida-y, 
a pro's
 .i. I&pomlø.
 aapl." 0 wsory tylko do TkalDI lIf....d..
 
08 W A.LD LBLEJC., Z.d
l. 1111ohra! "l'o!brto
OIIU (lD4krl:OloU-CIICkJ). 


Pr aktycme 


podarkl t 


JCwtzdr Jlald 
Marka W
. - Fluid dla turystów. 
Od "awna unaø.y jako IkuteCllne, arolilatyo.ue 
wel...le, dll wSJaoORlenia I pobs.plClDla 
CiorDI 
I mu.kulów lad.tlero cillla. Prae. tury.tów, ko- 
l"ray. jdd"6W I lIIy'lIwych dywaø.y s nad.Wj'- 
lIujDfDI IkaikJem dla poknepldla I w.mocDI.. 
ni. po aof
lI..,.ch wycleczkacb.. 
CI.. 1/1 fI...kl t. 1'-, 1/. b..kl t. NIO. 
Prawdliwy do nabycl. w aptekaoh. 
Dllletnwaa, .e..lk bel".ble 1 .plae4>al 
pun rI6..y '''lad: Fnuui. "oh. K.lz.... 
c. I k. .uetr. wW, kr61. nllllaÍ1lki i ta1llltc:co 
balsar.ld nadw. clo.tawC&. A.ptebr. .law.4.Wl: 
.Irae.'.rr kolo 19'1e"I.. 653 
, 


-O1*;. 


t 


Allein echtll'lalsa. 
.. .. 1oIoråIqII-.... 
.. 
L Tblerry I. ,.... 
.......II1II-....... 


Gattmanna 
.l'JrbalDe patentow.lle 
Klozety pokojowe 
(11' roImaitych iyakretnych fOrtDlOh, be'woDø.e) 
14 dla drew I. 1 pl.IUBow..I. eJaorleb Die- 
....ae. - BIdets, Irri<